Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
448001
  Чепур Б. "Енігма": історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація "Ультра". - // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 89-94. – ISSN 2076-1554
448002
  Яцкевич Л. "Енциклопедія Британіка" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 26-27
448003
  Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 4-16. – ISSN 0130-5247
448004
  Омельченко В.Ю. "Енциклопедія права" як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 23-26
448005
  Калакура Я.С. "Енциклопедія українознавства" [термін] : [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 142-143
448006
  Борчук С. "Енциклопедія українознавства": підвалини та передумови написання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 91-102. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
448007
  Мірошниченко Л. "Еолова арфа" Лесі Українки (невідомий текст)


  Запис про еолову арфу у стислій фразі сконцентрував усю повноту переживання єдності буття, відкриту радість злиття із природою як живою органічною цілістю і, що найголовніше для поета, усвідомлення божественного походження його пісень
448008
  Чиркова О.А. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело / О.А. Чиркова, О.В. Спінул // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 35)


  Подається аналіз матеріалів "Епархиальных ведомостей", які стосуються різних сторін релігійного життя України в XIX ст.
448009
  Копаниця Л. "Епиникион" Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 154-162
448010
  Білик Н. "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції"
448011
  Кругляк М.Е. "Епідемія студентських самогубств" в підросійській Україні початку XX ст. як небезпечний суспільний феномен // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047


  "Показано реакцію суспільства до питання попередження самогубств молоді. Окреслено можливі шляхи превентивних заходів з боку влади та громадськості щодо зменшення самогубств в Україні в теперішній час".
448012
  Гуренко Л.О. "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 226-232. – ISSN 2225-7586
448013
  Кривошея І. "Епоха великого хаосу": перспективи вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / І. Кривошея, Л. Якименко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 88-93. – ISSN 1998-4634
448014
   "Епоха Калинця" / Т. Козирєва, І. Ключковська, І. Гулик, І. Старовойт, Р. Яців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 120). – С. 10


  9 липня виповнилося 80 років поету і прозаїку, політв"язню, чільному представникові так званої шістдесятницької генерації та дисидентсько-самвидавного руху в Україні.
448015
  Буглай Н.М. "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-431. – ISBN 978-617-534-424-8
448016
  Чуніхін О.Н. "Епоха Пітера Холла" в історії королівського шекспірівського театру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 300-306


  Директораська діяльність Пітера Холла в Королівському Шекспірівському театрі у 1960-1969 рр. "Подвійний театр" в Англії
448017
  Ситник О. "Епоха Черниша" у вивченні палеоліту Західної України (до 90-річчя з дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 1918-1993) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 250-296
448018
  Степаненко М.І. "Епоха щербиччини" у сприйнятті Олеся Гончара (на матеріалі щоденників) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С 107-120


  У статті проаналізовано оцінку Олесем Гончаром доби, яку називають "епохою щербиччини", коли в Україні здійснювалося повсюдне зросійщення
448019
  Попович М. "Ера Ющенка" мусить бути об"єктивно оцінена
448020
  Хачатуров К.А. "Еретики" и инквизиторы / Хачатуров К.А. – Москва, 1988. – 127 с.
448021
  Сорокин М.Я. "Ермак" ведет корабли / М.Я. Сорокин, А.Я. Лурье. – М-Л, 1951. – 200с.
448022
  Броунштейн В. "Ермак" во льдах / В. Броунштейн. – Ленинград : Изд-во главсевморпути, 1938. – 239с. – (Полярная библиотека)
448023
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве / А.А. Стенин. – Киев, 1984. – 25с.
448024
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве. / А.А. Стенин. – Киев, 1978. – 247с.
448025
  Лагутенко О. "Ермиловский период" в графике харьковского авангарда // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 9 (56), сентябрь : Графическое наследие. – С. 37-43
448026
  Водянніков О.Ю. "Ерозія" юридичної конструкції суверенітету в міжнародному повітряному та космічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 169-174
448027
  Бегбедер Ф. "Если бы все люди на свете были вежливыми, нам не потребовались бы законы" : інтерв"ю / вів бесіду Р. Василь // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 4 октября (№ 167). – С. 9


  Французский писатель, автор бестселлеров «99 франков» и «Любовь живет три года», побывал в Киеве на презентации четырех своих книг, выпущенных недавно в украинских переводах.
448028
  Соломко Н.З. "Если бы я был учителем..." / Н.З. Соломко. – М., 1987. – 205с.
448029
  Барков В.С. "Если есть на земле чудесное..." / В.С. Барков. – М., 1968. – 160с.
448030
  Грановская Н.И. "Если ехать вам случится...": Очерк-путеводитель, предлагающий путешествие с авт. по пушкин. местам Гатчин. р-на Ленингр. обл. / Н.И. Грановская. – Ленинград, 1989. – 190с.
448031
  Венезіс І. [Еолійська земля : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
448032
  Буцикіна Є.О. [Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій К"єтіла Фаллана] // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 5-8. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена розгляду основних гносеологічних питань, пов"язаних із історичними дослідженнями дизайну, представленими відомим істориком дизайну К"єтілом Фалланом. Впроваджується аналіз наукового дослідження поняття "-ізм" як категоризуючого ...
448033
  Ріцос Я. [Епітафія / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
448034
  Ксантуліс Я. [Епоха кави : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
448035
  Кондиліс П. [Епоха Просвітництва у Греції : філософські концепції / Панайотис Кондиліс. – Афіни : Темеліо, 1988. – 262 с. – Видання новогрецькою мовою
448036
  Кульчицька О.І. [Еріх Кестнер. Подвійна Лотточка] = Erich Kastner. Das doppelte Lottchen : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 127, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Erich Kastner. Das doppelte Lottchen.- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-084-2
448037
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; критичне видання, вступ, примітки, глосарій С. Алексіу. – Афіни : Ерміс, 1994. – 109, 552, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; 3]). – ISBN 960-320-015-8
448038
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1997. – 387 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 42]). – ISBN 960-05-0664-7
448039
  Хортацис Г. [Ерофілі / Георгіос Хортацис ; за ред. С. Алексіу, М. Апоскіті. – Афіни : Стигмі, 1996. – 293 с. – Видання новогрецькою мовою
448040
  Ройдес Е. [Есе / Еммануїл Ройдес ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1986. – 350, [ 2 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
448041
  Трепак В. Е-приховування та е-полювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1-2


  Суспільний позитив проведеного в Україні е-декларування найвищих носіїв влади важко переоцінити. Воно не лише заклало потужну основу запобігання корупції, а й відіграло істотну суспільно-політичну роль — виявило справжню сутність вітчизняної влади. ...
448042
  Вріс І.-А. Е-репутація та іміджд політика як стратегічний актив: французький досвід репутаційного менеджменту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 49-53. – (Політичні науки)
448043
  Бровко К. Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки / К. Бровко, А. Дурдас, Д. Сопова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито особливості та закономірності функціонування Е-середовища як складової корпоративної культури університетів Французької Республіки. Визначено сутність понять "корпоративна культура", "корпоративна культура університету", ...
448044
   ЕН-прискорювач для систем Е-стерилізації / В.С. Лабудько, А.В. Широков, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Фізика ; вип. 4)


  Проведено проектний аналіз експериментальної установки електронно-пучкового стерилізатора (Е-стерилізатора), побудованого на базі ЕН-ондуляторного прискорювача електронів. Наведено результати числових розрахунків базових блоків установки, розрахунки ...
448045
  Мирчев К. Енински апостол = Codicis Eninensis / Praxapostolus versionis palaeobulgaricae AD fidem, saeculo XI scrripti : старобългарски паметник от 11 в. / К. Мирчев, Х. Кодов ; Българска Академия на Науките, Кирило-Методиевска комисияб Ин-т за Български език. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 264 с. : илл.
448046
   Енински апостол. – София : Наука и изкуство, 1983. – 40 с. – Факсимилно издание
448047
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва-Ленинград, 1949. – 288с.
448048
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1956. – 319с.
448049
  Вальцева А.В. Енисей, Енисей... / А.В. Вальцева. – Москва, 1963. – 150с.
448050
  Лисовский К.Л. Енисей, родной Енисей... / К.Л. Лисовский. – М., 1963. – 48с.
448051
   Енисей. Путеводитель-справочник. От пристани Минусинск до пристани Дудинка.. – 2-е изд., переработ. и доп. – Красноярск, 1953. – 208 с.
448052
  Зябрев А.Е. Енисейсакя тетрадь / А.Е. Зябрев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1966. – 366с.
448053
  Рохлин Александр Енисейск = Россия / Рохлин Александр, Кузнецов Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 198-217 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
448054
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1944. – 253с.
448055
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1957. – 204с.
448056
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1940. – 23с.
448057
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Красноярск, 1947. – 15с.
448058
  Рождественский И.Д. Енисейская новь / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1959. – 128с.
448059
  Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1952. – 116с.
448060
  Красноперов С.А. Енисейские бусы / С.А. Красноперов. – Л., 1970. – 126с.
448061
   Енисейские встречи: Писатели на берегах Енисея.. – Красноярск, 1976. – 159с.
448062
   Енисейские меридиан.. – Красноярск, 1967. – 490с.
448063
  Волков О.В. Енисейские пейзажи / О.В. Волков. – Москва, 1974. – 352с.
448064
  Успенская Е.Б. Енисейские раздудмья / Е.Б. Успенская, Л.И. Ошанин. – М., 1961. – 93с.
448065
  Зябрев А.Е. Енисейские тетради / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1981. – 407с.
448066
  Лебедев Н.К. Енисейский район : Экономико-географические очерки СССР : Районы Северной Азии / Н.К. Лебедев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Н.Н. Колосовского, Л.Л. Никитина. – Москва : Плановое хозяйство - Госплан СССР
Кн. 13б, вып. 11б. – 1929. – 68 с.
448067
  Георгиева Ц. Еничарите в българските земи / Ц. Георгиева. – София : Наука и изкуство, 1988. – 238, [2] с.
448068
  Гольник О. Енігматичний наратив і код у містичному романі В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 227-235. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
448069
  Салтовська Н. Енігматичні тексти в системі жанрів українського фольклору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 354-360. – ISBN 966-8188-10-1
448070
  Дмитрук О.Ю. Еніогеографічний (інформаційно-польовий) аспект урбогеографічних досліджень // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 35-40. – Бібліогр.:4 назви. – ISBN 966-521-126-9
448071
  Личковах В.А. Еніоестетика імені : акровірші, статті, есеї / Володимир Личковах. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 223, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-222. - Рез. англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7223-30-5
448072
  Миронюк О. Енкаустичні ікони "Богоматір з немовлям" та "Святі Сергій та Вакха", з колекції музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-893-6
448073
  Осень В. Енна : роман-элогиум / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2011. – 720 с. + 1 брошюра : Параллель? : прилож. к роману "Енна" (24 c.). – ISBN 978-966-389-283-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
448074
  Баженова М.М. Еннафа Васильевна Никитина. Библиографический указатель / М.М. Баженова, Л.П. Лебедева. – Фрунзе, 1968. – 32с.
448075
  Мотузенко О.О. Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області / О.О. Мотузенко, М.О. Липова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 108-118 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
448076
  Карфанья Е. Еногастрономія і туризм у світлі реформи професійного навчання в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 14-19
448077
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
448078
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Бібліогр.: л. 196-225
448079
  Лахвач Ф.А. Енольные производные циклических --трикетонов в реакциях с некоторыми нуклеофилами : Автореф... канд. хим.наук: / Лахвач Ф. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 24л.
448080
  Чернявський С.Є. Еноргозабезпечення малої молочної ферми за рахунок біогазу // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 147-150 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-6609
448081
  Анциферов Н. Енот-согласователь. Басни / Анциферов Н. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1955. – 64 с. : рис.
448082
  Гинеев М А. Енот -- полоскун Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Гинеев А.М,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
448083
  Нечинская Мария Енотовидная собака // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 26 : фото
448084
  Корнеев А.П. Енотовидная собака на Украине / А.П. Корнеев. – К., 1954. – с.
448085
  Щигленко Евгений Еноты идут : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 20-22 : Іл. – ISSN 1029-5828
448086
  Храмов Ю.О. Енріко Фермі-феномен у фізиці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.110-123. – ISSN 0374-3896


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
448087
  Усенко Н. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною / Н. Усенко, В. Березуцький, М. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 22-24. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування в подвійних розплавах La-Pd та Ce-Pd були досліджені методом калориметрії при температурі 1850 К в усій області концентрацій. Ентальпії змішування в розплавах La-Pt та Ce-Pt досліджувались в області складів до 35 ат. % платини. ...
448088
   Ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Y / В.М. Дубина, О.А. Бєлобородова, Т.М. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування ітрію в розплавах потрійної системи Ge-Ga-Y при 1760 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховано з парціальних за методом Даркена. Виявлено значні ...
448089
   Ентальпії змішування в рідких сплавах систем Fe-Si та Fe-Ge / Д.С. Каніболоцький, О.А. Бєлобородова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 38)


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені парціальні та інтегральні ентальпії змішування в рідких сплавах системи Fe-Si і Fe-Ge при температурах 1765 та 1750 К відповідно. Одержані дані було порівняно з літературними та ...
448090
   Ентальпії змішування рідких сплавів системи Gd-Al / О.А. Бєлобородова, Н.В. Головата, Т.М. Зиневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 37)


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування гадолінію та алюмінію у подвійній системі Gd-Al у двох концентраційних областях 0
448091
  Котова Н. Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 60-62. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами ...
448092
  Незабитовський Г.В. Ентелехія як умова виникнення та розвитку науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 93-95
448093
  Андрейчин М.А. Ентеросорбенти як засіб очищення організму / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С. – Київ : Знання, 1992. – 47, [1] с. : л. – (Серія 12, "Природа - Людина - Здоров"я" / Т-во "Знання" України ; № 2)
448094
   Ентероцити тонкої кишки та радіація / М.Є. Кучеренко, С.В. Хижняк, Р.З. Векслярський, В.М. Войціцький; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 176с. – ISBN 966-306-012-3
448095
  Яковлєв Р.В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулювання його чисельності в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 16.00.10 / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабмін України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
448096
   Ентомологическа секция при Българското Природозпитално дружество в София.. – Вырезка. – 185-197с.
448097
  Яковенко Олександр Миколайович Ентомологічний комплекс на сходах цукрових буряків та його контроль у центральному лісостепу правобережної України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Яковенко Олександр Миколайович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 20л.
448098
  Чумак П.Я. Ентомологічні екскурсії в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна / П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 71, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Покажчики: с. 62-67. - Слов. термінів: с. 68-69. – ISBN 978-966-306-163-7
448099
  Кришталь О.П. Ентомологічні екскурсії в середній школі / О.П. Кришталь. – К, 1955. – 312с.
448100
   Ентомологічні та акарологічні дослідження в установах НАН України: розвиток, досягнення (до 100-річчя Національної академії наук України) / Л.С. Чернєй, Ю.В. Назаренко, К.В. Мартинова, М.В. Круть // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (14). – С. 61-77. – ISSN 2226-4272
448101
  Ясіновська О.В. Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 72-76


  На матеріалі корпусу прозових творів І. Франка проаналізовано засоби вторинної номінації концепта думка, які представлені ентомологічними образами. V. Entomological images оf the concept THOUGHT in the Ivan Franko"s linguistic worldview. Basing on ...
448102
  Рибальченко В.М. Ентомопатогенні гриби кровосисних комарів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-23. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведені обстеження водойм різних типів, місць виплоду кровосисних комарів. Виявлені хворі і мертві личинки комарів, вражені ентомопатогенними грибами. Із 17 видів комарів виділено 43 види грибів. Найбільш розповсюджені і найбільш різноманітні за ...
448103
  Кришталь О.П. Ентомофауна грунту та підстилки середньої течії Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ, 1956. – 423с.
448104
  Мельник В.М. Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії грунту за даними РЕМ-мікроскопії / В.М. Мельник, В.П. Мендель, В.Л. Расюн // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 11-16 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
448105
  Селищев П.О. Ентропійний внесок у вільну енергію в емпіричних моделях фазового розшарування / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 416-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рассчитаны фрагменты фазовых диаграмм в областях расслоения для систем Ni-Mo, Nb-Zr, Ni-Au. Численно проанализирован дополнительный вклад в энтропию сплава. Показана возможность применения рассмотренной модели к расчетам линий фазового расслоения.
448106
  Савінов О.М. Ентропійний підхід до оцінки рівня підготовки пілотів / О.М. Савінов, М.О. Гуменюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано процедуру оцінки рівня підготовки пілотів на основі ентропійного підходу. Предложена процедура оценки уровня подготовки пилотов на основе энтропийного подхода. Рilot training level assessment procedure based at entropic method is ...
448107
  Лісовська Ю.П. Ентропійний процес інвестиційної діяльності сучасної України (адміністративно-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 127-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
448108
  Єрмоленко В.А. Ентропійні процеси в контексті історичного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 105-113


  Стаття присвячена дослідженню феномена "парадокса загарбника", внаслідок чого мілітарна перемога перетворюється спочатку у духовно-моральну, а потім і у загальну поразку, а також - ентропійній складовій у торговельних відносинах. В статті розкривається ...
448109
  Вінникова Н. Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-154. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
448110
  Булат Л.П. Ентропійно-інформаційний підхід до поняття часу / Л.П. Булат, Г.М. Логвинов, В.А. Любичанківський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
448111
  Савусін М.П. Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 106-120. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричній загальній теорії систем простота-складність (П-С) системи зазвичай моделюється за допомогою ентропії-негентропії певного способу статистичного розподілення: системні дескриптори розподіляються за їх ролями (чи за підвидами ролей) в ...
448112
  Максим"юк Г. Ентузіаст хорового мистецтва (до 110-ї річниці від дня народження Івана Атамана) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 71-75. – ISSN 2224-0926
448113
  Проідисвіт І. Ентузіасти обронного фронту. / І. Проідисвіт. – Х, 1931. – 48с.
448114
  Самсонов Г.В. Ентузіасти передового / Г.В. Самсонов, Д В. Гаврилов. – Київ, 1965. – 32с.
448115
  Якубін О.Л. Енцикліка Лева XIIІ "Рерум Новарум" ("Про нові речі") (1891 p.) - наріжний камінь суспільно-політичного учення Римо-Католицької церкви XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 140-141. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
448116
   Енциклопедiя Коломийщини : Зшиток 2, лiтеpа Б. – Коломия : Вiк, 1998. – 120с. – ISBN 96655000198
448117
  Кралюк П. Енциклопедизм Абу ль-Бака" аль-Кафауві // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 542-545. – ISBN 978-966-2254-74-7
448118
  Зиль А. Енциклопедист народного життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 12


  До 180-річчя з дня народження П.П. Чубинського.
448119
   Енциклопедист, талановитий педагог, доктор цивільного права Володимир Михайлович Гордон // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 293-294. – ISSN 0132-1331


  Спеціалізувався у галузі цивільного права.
448120
  Чернов А. Енциклопедист, який завжди докопувався до істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 15


  Про письменника, журналіста, кінодраматурга та педагога Миколу Шудрю
448121
  Мелещенко О. Енциклопедист, яких тепер мало // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 16-19
448122
  Гончарук П.С. Енциклопедист. Втрачене щастя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 133-148. – ISBN 978-966-452-148-9
448123
  Мамалига А.І. Енциклопедична невичерпність мовного світу Олександри Сербенської // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 49-50. – ISSN 2078-1911
448124
  Чухно А. Енциклопедична праця про фінанси і фінансову політику // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
448125
   Енциклопедичний довідник в таблицях : українська мова, русский язык, англійська мова : [7-11 класи : для учнів усіх типів шкіл, лицеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / [авт.-уклад. С.В. Ковальова ; пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-489-5
448126
  Іваниця С.В. Енциклопедичний довідник у таблицях : алгебра, геометрія, інформатика : 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, викладачів] / Іваниця С.В. ; [пер. з рос. Жиронкіної Ю.В. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-481-574-8
448127
  Заведея Т.Л. Енциклопедичний довідник у таблицях : фізика, хімія, біологія. 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / Заведея Т.Л., Іваниця С.В., Матвєєва М.О. ; [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – ISBN 978-966-481-506-9
448128
  Ткачук М. Енциклопедичний проект "Київська духовна академія в іменах: 1819-1924": від задуму до результатів // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 142-155. – ISBN 978-966-2410-77-8
448129
  Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух; За заг. ред. В.К. Федорченко; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2006. – 327с. – ISBN 966-8407-55-5
448130
   Енциклопедичний словник з державного управління / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
448131
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : словник / Тофтул М.Г. – Житомир : Євенок О.О., 2015. – 654, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705854 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
448132
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі / Тофтул М.Г. – Вид. 2-ге, допов. – Житомир : О.О. Євенок, 2016. – 669, [14] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705853 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
448133
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
448134
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Л.Л. Звонська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2017. – 551, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-921-7
448135
  Муріна С.В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 392-405


  Висвітлено характеристики та критерії відбору персоналій до Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ, 1969-1972) та Енциклопедії історії України (ЕІУ, 2003 - по наш час). На прикладі двох видань, створених в різні історичні часи, розглянуто ...
448136
   Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : систематичний покажчик. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4503-7
448137
   Енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1974. – 975 с.
448138
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 2. : Г-З. – 1981. – 767 с. : ил.
448139
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 3. : И-Л. – 1982. – 863 с. : ил.
448140
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 4. : М-О. – 1984. – 799 с. : ил.
448141
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 5. : П-Р. – 1986. – 879 с. : ил.
448142
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1978. – 825 с.
448143
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 6. – 1988. – 668 с.
448144
  Корольов Б.І. Енциклопедії історичні / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 131-132. – ISBN 966-642-073-2
448145
  Головатий С. Енциклопедійна диверсія "академіків" права! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 99). – С. 5


  Видавничий дім "Академперіодика" НАН України випустив у світ перший том тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права", підготовленого Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за кошти державного замовлення.Чому від праці - ...
448146
  Удовиченко Л.М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л.М. Удовиченко ; [за заг ред. Н.М. Кодоб"янської]. – Київ : Освіта, 2012. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-656-152-1
448147
   Енциклопедія банківської справи України. – Київ : Молодь; Ін Юре, 2001. – 680с. : іл., вкл. 88 с. – + Додаток до Енциклопедії банківської справи. – ISBN 966-7615-21-9
448148
   Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. – ISBN 966-95785-0-7
448149
  Пасемко І. Енциклопедія Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – C. 3-9
448150
   Енциклопедія видавничої справи : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
448151
  Яцик А.В. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А.В. Яцик, В.Я. Шевчук. – Київ : Генеза, 2006. – 1000с. : іл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. та нім. мовами. – ISBN 966-504-471-0
448152
   Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-642-388-1
448153
   Енциклопедія державного управління [Електронний ресурс] : у 8 т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : ХДНБ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-619-285-4
448154
  Кулинич Н.В. Енциклопедія дитячого свята : сценарії свят / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко ;. – Харків : Основа, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-333-499-8
448155
   Енциклопедія для банкіра : у 2 т. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ. – ISBN 978-966-484-176-1
Т. 2 : (практ. термінологія) : бл. 1400 термінів / [Л.М. Барабан та ін. ; редкол.: Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко Р.А. Слав"юка. – 2013. – 547, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 545-547. – Бібліогр. наприкінці ст.
448156
  Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко ; [редкол.: Г.В. Щокін та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Книжк. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-608-997-0
448157
  Яремчук Андрій Енциклопедія духу Володимира Іванова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3. – ISSN 0868-9644
448158
  Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
Т. 1 : Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – 2006. – 384 с.
448159
   Енциклопедія етнокультурознавства : понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1 : Особа, нація, культура ; кн. 2 : "Е - Н". – 2001. – 522 с.
448160
  Мікловда В. Енциклопедія з історії економічних теорій / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-86. – ISSN 0131-775Х


  :[Рец. на книгу: Історія економічних учень. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.]
448161
   Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) / С.І. Алаіс, С.В. Бобровник, Д.Д. Лилак, В.В. Самохвалов, В.П. Самохвалов, О.В. Фатхутдінова; КНУТШ; За заг. ред. В.П. Самохвалов. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 228с. – ISBN 966-628-058-2
448162
   Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; [авт.-уклад.: П.П. Крайнєв (кер.) та ін.] ; за ред. проф. П.П. Крайнєва. – Київ : Старт-98, 2012. – 659, [1] с. – Абетк. покажч.: с. 4-57. – Бібліогр.: с. 647-659. – ISBN 978-966-2244-06-9
448163
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0734-5
Т. 1 : А-В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – 2003. – 671, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 520-522. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. в тексті
448164
   Енциклопедія історії України : [в 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2
Т. 2 : Г-Д / [Абліцов В.Г., Адамович Б.С., Аркуша О.Г. та ін.]. – 2004. – 511, [9] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 680-682. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
448165
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0610-1
Т. 3 : Е-Й / [Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – 2005. – 658, [13] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
448166
   Енциклопедія історії України = [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0692-8
Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – 2007. – 518, [10] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: у 8 т. – Бібліогр. в тексті
448167
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
Т. 5 : Кон-Кю / [В.Г. Абліцов, Т.Г. Андрусяк, О.Г. Аркуша та ін.]. – 2008. – 551, [15] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 561-562. – Бібліогр. в тексті
448168
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1028-1
Т. 6 : Ла-Мі / [Н.С. Абашина, А.С. Аблов, С.В. Абросимова та ін.]. – 2009. – 784, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 778-779. – Бібліогр. у тексті
448169
   Енциклопедія історії України : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
Т. 7 : Мл-О / [Н.С. Абашина, Л.В. Андрієвська, О.В. Андощук та ін.]. – 2010. – 713, [12] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 721-722. – Бібліогр. у тексті
448170
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
Т. 8 : Па-Прик / [В.С. Александрович, В.М. Андрєєв, О.В. Андрощук та ін.]. – 2011. – 508, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 516-517. – Бібліогр. у тексті
448171
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1290-5
Т. 9 : Прил-С / [ Абашина Н.С., Авраменко А.М., Александрович В.С. та ін.]. – 2012. – 929, [15] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 937-939. – Бібліогр. у тексті
448172
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
Т. 10 : Т-Я / [Абашина Н.С., Абліцов В.Г., Авраменко А.М. та ін.]. – 2013. – 770, [13] с. : іл., табл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 779-780. – Бібліогр. у тексті
448173
   Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1676-7
[Спеціалізований] том : Україна - Українці, кн. 1 / [Араджионі М.А., Артюх Л.Ф., Бортник С.Ю. та ін.]. – 2018. – 601, [7] с. : іл., портр. – Спеціалізований (тематичний) том у 2 кн. "Україна - Українці" є допов. до т. 10 ЕІУ. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
448174
  Утер Г. Енциклопедія казки. Проект століття незадовго до закінчення // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 234-244. – ISSN 2522-9834
448175
   Енциклопедія кібернетики. – Київ : Укр. рад. енцикл.
Т. 2 : М - Я. – 1973. – 573 с.
448176
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-019-8
Зш.1,літ.А. – 1996. – 35с.
448177
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-137-2
Зшиток 3 , літера В. – 2000. – 248с.
448178
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-164-Х
Зшиток 12 , літера Ч. – 2001. – 60 с.
448179
   Енциклопедія Коломийщини / Ред.-вид. ком. "Енциклопедія Коломийщини". – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-030-9
Зшиток 6 : Літери Е-Й / за редагуванням М. Савчука. – 2014. – 172, [10] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – Вступ. сл. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1696090 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від голови редакційно-видавничого комітету Миколи Савчука. З повагою: підпис. січень 2015 р., м. Коломия
448180
  Мултих Г.М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики / Г.М. Мултих. – К, 1970. – 64с.
448181
  Федорова Л.Д. Енциклопедія краєзнавства України : постановка проблеми // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 45-47
448182
  Сорока П. Енциклопедія літературного життя, або Епістолярна хроніка від Григорія Гусейнова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 16
448183
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-341-9
Т. 1. – 2005. – 658с.
448184
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-397-4
Т. 2. – 2006. – 684с.
448185
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-274-5
Т. 1 : А-Д. – 2014. – 918, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
448186
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-340-7
Т. 2 : Е-Л. – 2017. – 926, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
448187
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-381-0
Т. 3 : М-Я. – 2019. – 990, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
448188
   Енциклопедія народного господарства Української РСР : АН УРСР. – Київ
4. – 1972. – 595с.
448189
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
1 : А-Е. – 1969. – 600с.
448190
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
2 : Е-Мех. – 1970. – 596с.
448191
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
3 : Мик - Роб. – 1971. – 612с.
448192
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / [Олександр Кривенко, Володимир Павлів ; худож. оформ. В. Костирко]. – Львів : Слово і Комерція, 1997. – 106 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 966-7167-00-3
448193
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / О. Кривенко, В. Павлів. – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 140с. – ISBN 966-7273-33-4
448194
   Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
448195
  Бондарь А.А. Енциклопедія несвідомого українця = Энциклопедия несознательного украинца / Александр Бондарь. – Киев : Казка, 2013. – 879, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. рос. - Текст рос. – ISBN 978-617-545-025-3
448196
  Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем = Enzyklopadіe Deutsche Gesprachsthemen : для старшокласників, абітурієнтів, викладачів і всіх, хто вивчає німецьку мову / В.Г. Вікторовський. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : TORSING, 2005. – 427, [2] с. – Текст кн. укр., нім. – (Deutsch). – ISBN 966-693-218-0
448197
  Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5


  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
448198
   Енциклопедія олімпійського спорту України. – Київ, 2005. – 464с. – ISBN 966-7133-71-0
448199
   Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В.Г.Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – На корінці зазнач.: А-Я. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-667-281-3
448200
  Тищенко Д. Енциклопедія основних знань марксизму-ленінізму (Сталінський "короткий курс історії ВКП/б/") : Стенограма публічної лекції / Д. Тищенко. – Київ, 1949. – 38с.
448201
   Енциклопедія політичної думки. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 472с. – ISBN 966-7888-00-2
448202
  Срібняк І. Енциклопедія полону: українська Tuchola / Ігор Срібняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т всесвіт. історії НАН України ; Міжнар. наук.-освітній консорціум ім. Люсьєна Февра [та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – 155, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7443-52-3
448203
   Енциклопедія постмодернізму = Encyclopedia of postmodernism. – Київ : Основи, 2003. – 503с. – ISBN 966-500-089-6


  Універсальне видання, що мистить грунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників
448204
  Юрчишин В. Енциклопедія пошуку життєвого шляху : Критика і бібліографія / В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.88-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
448205
   Енциклопедія про все на світі. – Київ : Махаон-Украина, 2005. – 249с. – ISBN 966-605-059-5
448206
   Енциклопедія сільского господарства : Науково-популярний порадник для сільських господарів України. – Київ : Книгоспілка. – 710с.
448207
   Енциклопедія Сумщини : (Матеріали). – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-28-4
Вип. 2 : Діячи науки. – 1999. – 54 с.
448208
   Енциклопедія Сумщини : (матеріали). – Суми : [б. в.]. – ISBN 966-566-120-5
Вип. 3 : Діячи науки. – 1999. – 103, [1] с.
448209
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
Т. 1 : А. – 2001. – 824 с. – Назва обкл.: ЕСУ
448210
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
Т. 2 : Б - Біо. – 2003. – 872 с. – Назва обкл.: ЕСУ
448211
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
Т. 3 : Біо - Бя. – 2004. – 696с. – Назва обкл.: ЕСУ
448212
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
Т. 4 : В - Вог. – 2005. – 699с. – Назва обкл.: ЕСУ
448213
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
Т. 5 : Вод - Гн. – 2006. – 727 с. – Назва обкл.: ЕСУ
448214
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
Т. 6 : Го - Гю. – 2006. – 712 с. – Назва обкл.: ЕСУ
448215
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
Т. 7 : Г - Ді. – 2007. – 708 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
448216
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
Т. 8 : Дл - Дя. – 2008. – 716 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ. - В кн. також: Дод. А-Г
448217
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
448218
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
Т. 10 : З - Зор. – 2010. – 712 с. : іл., карти, табл.. схеми. – Назва обкл.: ЕСУ
448219
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 712 с. : фотоіл., карти. – Назва обкл.: ЕСУ
448220
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6472-4
Т. 12 : Кал - Киї. – 2012. – 711, [1] с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
448221
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
Т. 13 : Киї - Кок. – 2013. – 711, [1] с. : іл., фот. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт
448222
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
Т. 14 : Кол - Кос. – 2014. – 767, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт.
448223
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
Т. 15 : Кот - Куз. – 2014. – 711, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп. карт.
448224
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7998-8
Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
448225
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7999-5
Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
448226
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8303-9
Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
448227
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8345-9
Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2018. – 688 с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
448228
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8346-6
Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2018. – 688 с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
448229
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-02-2
Т. 1, кн. 1 : / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко, В.О. Дергачов [та ін.] ; редкол.: М.Ю. Відейко (голов. ред.), Н.Б. Бурдо. – 2004. – 703, [1] с : іл. – Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в підрядк. прим.
448230
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-04-9
Т. 2 : / В.І. Балабіна, Т.Д. Бєлановська, Т.А. Бобровський [та ін.] ; редкол.: Ляшко С.М. (відп. ред.), Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко (голов. ред.) [та ін.]. – 2004. – 654, 58 с. : іл. + Додаток: с. 1-58. – Імен. покажч.: с. 639-654. - Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в кінці ст.
448231
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 1. – 1955. – 400 с. : іл.
448232
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New york] : Молоде життя
Т. 2. – 1955. – С. 401-800 : іл.
448233
   Енциклопедія українознавства : cловникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 3. – 1959. – С. 801-1200 : іл.
448234
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 4 : [К - Місто]. – 1962. – С. 1201-1600 : іл
448235
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New york] : Молоде життя
Т. 5. – 1966. – С. 1600-2000 : іл.
448236
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 6 : Пе - Пр. – 1970. – С. 2005-2400, 95, [1] c. : іл.
448237
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York : Молоде життя
Т. 7. – 1973. – 396 с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Наукове Товариство ім. Шевченка, Видавництво "Молоде життя", 1973
448238
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 8 : Си - Ти. – 1976. – С.2,2805-3200 : іл.
448239
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 9 : Ти - Хм. – 1980. – С. 3205-3600 : іл., карт., [2] арк. карт.
448240
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 10 : Хм - Ящ. – 1984. – С. 3605-4015 : 63 : іл., карт., [2] арк. іл.
448241
   Енциклопедія українознавства : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 1 : А - Г. – 1993. – 399, [1] с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 1; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448242
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4049-3(т.1); 5-7707-4048-5
Т. 1 : Абаза - Голов"янко. – 1993. – 400 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448243
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : Загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0554-7
[Т. 1]. – 1994. – XVI, 400с. : іл., табл.
448244
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-019-6(т.2); 5-86248-014-5
Т. 2 : Г - З. – 1994. – С. 401-800 : іл., табл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 2; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448245
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4052-3(т.3); 5-7707-4048-5
Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький. – 1994. – С. 801-1200 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448246
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-5493-1(т.4); 5-7707-4048-5
Т. 4 : Крушельницький - місто. – 1994. – С. 1200-1600 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448247
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0803-1
Т. 2. – 1995. – С. 396-800 : іл., табл.
448248
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0557-1
Т. 3. – 1995. – С. 801-1229 : іл.
448249
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5; 5-86248-080-3(т.3)
Том 3 : З - К. – 1995. – С.801-1229 : іл.


  Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 3. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448250
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 4 : К - М. – 1996. – С. 1201-1600 : іл., табл. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 4. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448251
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6833-9(т.6.); 5-7707-4048-5
Т. 6 : Перемишль - Пряшівщина. – 1996. – С. 2001-2400 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка
448252
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.7)
Т. 7 : Пряшівщина - Сиг. – 1998. – 396с. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973
448253
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.8)
Т. 8 : Сигаревич -Тимковская. – 2000. – С. 2805-3199. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя",1976
448254
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 9 : Тимофєєв - Хмельницький. – 2000. – С. 3205-3600. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1980
448255
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтвореня вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 10 : Хмельницький-Ящуржинський. – 2000. – С. 3605-4016. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1984
448256
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне. відтворення вид.. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 11 : Доповнення і виправлення. – 2003. – 397 с. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1995
448257
   Енциклопедія Українознавства : Загальна частина, Перевидання в Україні. – Київ. – ISBN 5-7702-0554-7
Т. 1. – 1994. – 400с
448258
   Енциклопедія українознавства. : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4050-7(т.2); 5-7707-4048-5
Т. 2 : Голинський - Зернов. – 1993. – 800 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 2. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448259
   Енциклопедія українознавства. : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6832-0(т.5); 5-7707-4048-5
Т. 5. – 1996. – С.1600-2000 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
448260
  Шевченко Л.І. Енциклопедія українського слова в Буковині / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 135-140.


  Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. - Чернівці: Рута, 2005. - 688 с.
448261
   Енциклопедія української діяспори. – Київ, Нью-Йорк, Чікаго : Інтел. – ISBN 5-7702-1069-9
Т. 4 : Австралія - Азія - Африка. – 1995. – 250 с.
448262
  Лисенко І.М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-581-319-5


  В пр. №1713784 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. М. Максимовича - від автора. Іван Лисенко. 9.08.2017 р.
448263
   Енциклопедія цивільного права України / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
448264
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
1. – 1983. – 200с.
448265
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
2. – 1984. – 199с.
448266
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
Кн. 3. – 1985. – 135с.
448267
  Венезіс І. Еолійська земля / І. Венезіс. – Київ, 1988. – 221с.
448268
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 497 л. – Додатки: л. 469-497. – Бібліогр.: 397-468
448269
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
448270
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
448271
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
448272
  Богач П.Г. ЕОМ "Миp-1". Програмування і робота за пультом / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1973. – 145с.
448273
   Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита / З.В. Карли, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
448274
  Богоявленский В. Епархиальные съезды духовенства, их деятельность и значение / Соч. канд. богословия свящ. Василия Богоявленского. – [Омск] : [Б. и.], 1902. – [2], IV, 158 с. – Беспл. прил. к "Ом. епарх. вед."
448275
  Ярич Т.В. Епатаж у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 162-164


  У статті мова йде про епатаж як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Пропонується шість прикладів відповідних рекламних кампаній, в описі яких обґрунтовуються власні міркування з приводу коректності та доцільності ...
448276
  Латышев В.В. Епиграфические новости их южной России / В.В. Латышев. – 14с.
448277
   Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македониjа : проект / Макед. акад. на науките и уметностите ; раководител В. Серафимоски ; cоработници З. Караджов, В. Василевски, М. Пановски. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 71-80. – ISBN 978-608-203-013-5
448278
  Донецкий П. Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье на конкретном материале исследуется один из ключевых вопросов в истории церкви XII века: обстоятельства избрания духовного лица по имени Годри на епископское место в городе Лане, в том числе роль светской власти и степень соблюдения правил ...
448279
   Епископа Феодора "Аланское послание". – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 19 с. – Отд.отт.из : "Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей", Т. 21
448280
  Плотников А.П. Епифань. Кимовск / А.П. Плотников, В.В. Романчев. – Тула, 1963. – 115с.
448281
  Славейков П. Епически песни / П. Славейков. – София, 1947. – 176с.
448282
  Пастушок С. Епігон свідомості : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 29-33
448283
  Гарачковська О. Епіграма на шпальтах "Літературної України" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 134-145. – ISSN 2616-7948
448284
  Іванюха Т.В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 47-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
448285
  Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчість Посидіппа як приклад кон"юнктурної політичної поезії в античній Александрії. The Posidipp"s creativity is investigated as an example of tactical political poetry in antique Alexandria.
448286
  Корольова В.В. Епіграф як засіб авторської комунікації в сучасному драматургічному дискурсі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 141-149
448287
  Куцевол О. Епіграф як навчальна ситуація в структурі уроку літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 ( 401). – C. 11-18


  У статті висвітлено теоретико-методичні засади використання епіграфа в цілісній структурі уроку літератури.Окреслено правила його підбору, реалізації змістових та структурних зв"язків з іншими компонентами конспекту заняття та навчальними ситуаціями ...
448288
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 67-74. – ISSN 0236-1477
448289
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 13-24. – ISSN 0236-1477
448290
   Епідеміологічна оцінка впливу нітратів питної води децентралізованих джерел водопостачання на здоров"я дітей раннього віку у Черкаській області / Ю.Г. Бондаренко, О.С. Джулай, В.М. Рябовол, С.С. Нікітюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 38-41 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
448291
  Шеремет В.П. Епідеміологічне значення малярійних комарів в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 27)


  За результатами багаторічних досліджень установлено епідеміологічне значення п"яти видів малярійних комарів, що репрезентовані у фауні України.
448292
  Подаваленко А.П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров"я / А.П. Подаваленко, О.В. Подаваленко // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29. – ISSN 2312-413Х


  "На етапі розбудови сфери громадського здоров’я необхідна оптимізація системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Впровадження соціально-економічного аналізу дозволить виявляти пріоритетні інфекційні хвороби. Встановлення взаємозв’язку ...
448293
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 c. – Бібліогр.: 11 назв
448294
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 127-145
448295
  Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 31-37


  У статті висвітлюється явище епідеміологічного фольклору, який побутував на теренах України в кінці 2009 року. Здійснено аналіз основних жанрів, які поширювалися як усно, так і через інтернат-ресурси, серед яких міські легенди, листи здоров"я, ...
448296
   Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, Ю.С. Войчулене, Т.П. Хабарова, С.О. Терещенко, Т.Є. Домашевська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 153-162. – ISSN 2413-7944
448297
  Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М.А. Андрейчин, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 377-386. – ISSN 2413-7944
448298
   Епідеміологія : Навч. посібник для інтернів медичних вузів та курсантів ін-тів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1993. – 464с. – ISBN 5-311-00742-7
448299
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук.: 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
448300
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 120 - 135
448301
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
448302
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 119л. – Бібліогр. : л.97-119
448303
   Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук, Л.С. Євтушок // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 40-46. – ISSN 1029-4244
448304
  Поворознюк В.В. Епідеміологія переломів кісток нижньої кінцівки в населення Вінницького району // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
448305
   Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор"єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Дж.А. Каніс, Є.В. Макклоскі, Х. Йохансон, В.М. Вайда, Ф.В. Климовицький, Р.О. Власенко, В.С. Форосенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 68-74. – ISSN 0030-5987
448306
  Мельник В.С. Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, А.В. Сабов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 20-23. – ISSN 2077-1096
448307
  Урядник С. Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 200-203. – ISSN 2306-4323
448308
  Кіслова Вікторія Епідемічні виклики сучасності та збереження епідемічного благополуччя (Інтерв"ю з директором інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України доктором медичних наук, професором В.І. Задарожною / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
448309
  Баранов-Мохорт Епідемія "патріотизму" - 2 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  "Освіта України" продовжує розповідати про дивні законодавчі ініціативи в освітній галузі. Нагадаємо, що в попередньому номері газети йшлося про законопроекти, які передбачали збільшення державного замовлення у вишах до 75% (невідомо, за які кошти), ...
448310
   Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідки для сфери соціально-трудових відносин // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
448311
  Зейда Олександр Епідемія грипу: правила поведінки! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
448312
  Радчук В. Епідемія мовного безкультур"я. Як будемо лікувати? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Роздуми про стиль спілкування студентів, про мову спілкування, про етичну поведінку тощо. Рекомендації щодо цих питань Товариства української мови ім. Т. Шевченка.
448313
  Федоренко Тетяна Епідемія переїдання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-31. – ISSN 0130-5212
448314
  Калашник С. Епідерма пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено форму основних клітин епідерми річних пагонів 24 сукулентних представників роду Euphorbia L. Виділено п"ять основних форм клітин. З"ясовано, що епідерма, клітини якої мають куполоподібні випинання, властива здебільшого рослинам, що мають ...
448315
  Гарманчук Л. Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію [beta]-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оцінено ефективність комбінованого впливу на пухлинні клітини раку молочної залози лінії MCF-7 антитіл до рецептора епідермального фактору росту - німотузумабу, синтетичної сполуки - [beta]-D-ксилофуранозиду (Nu-13, глікозидний аналог 6-азацитидину) в ...
448316
  Ситдиков П.Г. Епідигматика у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138


  Стаття присвячена аналізу епідигматичних відносин у китайській мові на прикладі економічної терміносистеми. Під час аналізу було виявлено основні словотвірні моделі у сучасній китайській мові. Статья посвячена анализу эпидигматических отношений в ...
448317
  Огуй О.Д. Епідигматичний аспект декодування образу у віршовому тексті / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 328-330. – ISSN 1729-360Х
448318
  Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 228-231
448319
  Баланюк С. Епідигматичний потенціал прикметника super у сучасній англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-74. – (Германська філологія ; Вип. 430)
448320
  Соболевська Г.І. Епізація драми: від О.М. Островського до А.П. Чехова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 192-197. – ISSN 1729-360Х
448321
  Міяковський В.В. Епізод 1827 року в маєтку Поджіо / В.В. Міяковський, 1927. – [4] с. – Окр. відбиток з: Ювілейний Збірник на пошану Д. І. Багалія. К., 1927, с. 879—882
448322
  Фаріон І. Епізод вічної внутрішньої війни: як Петлюра вбивав Болбочана... // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 168-183. – ISBN 978-966-8512-42-1
448323
  Тимошенко Б.А. Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 107-109. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
448324
  Сушко О. Епізод з життя Петра Скарги : (Відбитка з "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка" ) / О. Сушко. – Львів
Т. LVI. – 1904. – 24 с.
448325
  Мільчев В.І. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.241-243. – ISBN 966-7089-17-7
448326
  Кирилюк З. Епізод з історії становлення прози в російській літературі (О. Пушкін і О. Сомов)


  У статті висвітлюється співпраця О. Пушкіна та О. Сомова (який свого часу закінчив Харківський університет) в розвитку російської прози в період, що передував утвердженню гоголівського напрямку. Нові факти з історії створення "Повістей Бєлкіна" ...
448327
  Кирилюк З. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (лист до Є. Кирилюка)


  Уперше публікуються спогади російського філолога В. Данилова про відомих діячів української культури - Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, О. Левицького та про панахиду за Т. Шевченком у Ніжині 1899 р.
448328
  Петровський Епізод з україно-кримських відносин кінця 17 в. / Петровський, м.Н. – 2с. – Окр. відбиток
448329
  Гуменна Д. Епізод із життя Європи Критської. Феєрія / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Свобода, 1957. – 142 с.
448330
  Кирчів Р. Епізод із ранньої українсько-польської співпраці у фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 5-19


  У статті проаналізовано незакінчений рукопис Юзефа Дуніна-Борковського (1809-1843) - письменника, одного з активних діячів польського культурного життя в Галичині. Рукопис праці знайдено серед матеріалів львівського антиквара Юзефа Томасіка у ...
448331
  Орловська Д. Епізод у народженні новітнього мистецтва : Стаття четверта: Кубізм // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 13-14
448332
  Кузьменко О. Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 286-293. – ISSN 1028-5091
448333
  Бабидорич І М. Епізоди життя / Михайло Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342с. – ISBN 978-966-8764-72-1
448334
   Епізоди з життя великих художників, композиторів, письменників : кн. для читання нім. мовою для 9-10 кл. – Київ : Радянська школа, 1968. – 130с.
448335
  Мартос П.І. Епізоди з життя шевченкового / П.І. Мартос. – Харків ; Київ, 1931. – 36 с.
448336
  Доленко Віра Епізоди й ролі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0130-5212
448337
  Возняк М. Епізоди культурних зносин галицької й російської України в 1-шій пол. XIX в. : (кінець) / написав Михайло Возняк // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 56-100
448338
  Сергеєва А. Епізоди одного дня юної киянки : проза:нарис // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 38-41. – ISSN 0130-321Х
448339
   Епізоди патентних воєн / О. Коцюба, О. Гавриленко, А. Мельник, Р. Коцюба // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-26. – ISSN 1608-6422
448340
  Карп І. Епізоди співпраці українців з бібліотекою "Оссолінеум" (перша половина ХІХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 185-195. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
448341
  Голота Л. Епізодична пам"ять : роман / Любов Голота. – Київ : Факт, 2007. – 288с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-190-2
448342
  Аранчій С.В. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України / С.В. Аранчій, Г.А. Зон, О.В. Кінаш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
448343
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – К., 1978. – 352с.
448344
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 1989. – 309с.
448345
  Бойко К. Епікриз: Синдром Всесвітньої Білки : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-127
448346
  Алєксандрова О.В. Епіктет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 113-114. – ISBN 966-316-069-1
448347
  Алєксандрова О.В. Епікур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 114-117. – ISBN 966-316-069-1
448348
  Алєксандрова О.В. Епікурейська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 117-118. – ISBN 966-316-069-1
448349
  Алексєєв О.К. Епімахапродус з Одеського пліоцену / О.К. Алексєєв, проф. ; Одеська палеонтологічна експедиція АН УРСР. – Київ, 1945. – С. 35-39. – Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Доповіді АН УРСР. Відділ фізико-хімічних і математичних наук. 1945, № 3-4
448350
  Чемерис В. Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська : роман / В. Чемерис. – Київ, 1995. – 350 с.
448351
   Епістема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
448352
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" в філософії життя, феноменології та філософській антропології (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 136-144
448353
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" у філософії життя, феноменології та філософській антропології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 162-169
448354
  Бистрицький Є. Епістема відділу філософії культури, етики і естетики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 13-19. – ISSN 0235-7941


  Відділ філософії культури був створений в Інституті філософії НАН України 1984 року.
448355
  Черненко О.А. Епістема часу в думі (на прикладі думи "Фесько Ганжа Андибер") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 408--410. – ISBN 966-8188-10-1
448356
  Усачов В.А. Епістеміологія культури як лінгвосеміотичний дискурс у контексті української культурологічної школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 104-111
448357
  Горбонос О. Епістеміологія української літературної казки в історико-літературному аспекті: народна казка і літературні традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-54


  Автор статті досліджує основні параметри науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки минулого століття. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки ...
448358
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахроний аспект) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. – Бібліогр.: л. 199-227
448359
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
448360
  Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) / Н.В. Скибицька. – Київ : Логос, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-171-258-3
448361
  Ніка О.І. Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 39-49.


  Аналізується епістемічна модальність староукраїнського перекладу тексту де Домініса в аспекті дискурсивних трансформацій, спричинених "культурним вибухом". The epistemichesky modality of old Ukrainian translation of the text de Dominisa in the ...
448362
   Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу / Г. Сивокінь, Я. Мар"янко, Т. Картель, О. Зайцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 157-160. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
448363
  Малишена Ю. Епістемічна проблематика соціальної епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 37-40. – ISSN 2414-5823
448364
  Шубко В.В. Епістемічна я-позиція суб"єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 417-422
448365
  Ніка О.І. Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 55-61
448366
  Медведєва О.М. Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати. аксіологічні та онтологічні положення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 152-167 : фото,. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2222-8810
448367
  Мороз В.Я. Епістемологічна модель історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 237-245. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню епістемологічної проблематики у філософських концепціях Г.Башляра, М.Фуко, Т.Куна, Ж.Дельоза, аналізу понять епістема, епістемологія, історична епістемологія, парадигма, бінарна структура. Звернено увагу на епістему як ...
448368
  Бовсунівська Т. Епістемологічна нестабільність межі фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-15. – (Бібліотека інституту філології)


  В цій статті сформульовані підходи до визначення меж фантастики двома способами: 1) на основі змістовниїх характеристик тексту та 2) на основі когнітивних властивостей автора
448369
  Ганаба С.О. Епістемологічна презентація концепту "повсякденність" у сучасному освітньому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 289-297. – ISSN 2079-48-35
448370
  Киселиця С. Епістемологічне підгрунтя віри // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 406-416. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Автор прагне обгрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних засад будь-якого різновиду віри, ...
448371
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм після Пола Фейєрабенда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 191-200. – ISSN 2076-7382
448372
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
448373
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки Україи, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 182-204
448374
  Петрушенко В. Епістемологічний аргумент в онтологічному доведенні // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-20
448375
  Шелухін В.А. Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж.С. Колмена : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Шелухін Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 217-219. – Бібліогр.: арк. 4-7, 193-216
448376
  Малишена Ю.О. Епістемологічний вимір наукової істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 67-70. – ISBN 966-7943-03-8
448377
  Надибська О. Епістемологічний дискурс соціогуманітарного дослідження пріоритетів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 67-79
448378
  Погрібна В.Л. Епістемологічний зв"язок категорій "професійна діяльність" і "професіоналізм" у соціології професіоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.73-78. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
448379
  Туренко В.Е. Епістемологічний зміст феномену любові в античності: історико-філософський контекст // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 53-57. – ISSN 2414-5823


  Здійснено спробу реконструкції еволюції розуміння любові як способу пізнання в античній філософській традиції. Наголошується, що в давньогрецькому "словнику любові" існують дві лексеми, якими здебільшого позначалася розу-мна любов, мудрі стосунки . ...
448380
  Бочаров Д. Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-120. – ISSN 2227-7153
448381
  Волошин В. Епістемологічний релятивізм: pro et contra (людина, що пізнає, та її "можливі світи") // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 27-35. – ISSN 2307-0463


  Причини епістемологічного релятивізму – в нелінійному розвитку науки, аномаліях раціональності, культурно-історичних біфуркаціях, “можливих світах” суб’єкта пізнання. Релятивізм виконує низку конструктивних функцій. Він продукує неадекватні цілям і ...
448382
  Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 27-40. – ISSN 2078-6948
448383
  Легкун Т.В. Епістемологічний статус наукового та релігійного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема співставлення і дослідження методологічної сфери науки і релігії в епістемологічній перспективі. В статье рассматривается проблема соотнесения и исследования методологической сферы науки и религии в эпистемологической ...
448384
  Сичивиця О.М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого : Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів / О.М. Сичивиця; МОУ; Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 1999. – 199с.
448385
  Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 21-28. – ISBN 978-966-171-498-3
448386
  Кобчінська О.І. Епістемологічні виміри роману-лабіринту Т. Бен Джеллуна "Притулок для бідних" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 400-407


  У статті з позицій інтермедіальної методології розглянуті поетикальні та жанрово-композиційні характеристики лабіринтової конфігурації в романі Тагара Бен Джеллуна «Притулок для бідних» (1999). Виявлено епістемологічний зв’язок між конкретними ...
448387
  Рог Г.В. Епістемологічні зміщення у турецькій літературі доби Танзимату: концепція поколінь і боротьба між ними // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 411-417. – ISBN 978-966-02-5736-8
448388
  Гончаренко О.А. Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 90-108. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
448389
  Сегіда К.Ю. Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки / К.Ю. Сегіда, С.О. Завєтний, Д.М. Кузьменко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 122-127. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті розглядаються теоретико-методологічні та поняттєві основи вивчення демографічної поведінки. Визначено сутність поняття "демографічна поведінка" та окремих її складових. Проаналізовані наукові підходи (соціально- філософський, соціокультурний, ...
448390
  ШведЗ.В Епістемологічні особливості інтерпретації поняття релігійне право // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 164-170
448391
  Едвард Вонг Сек Хін Епістемологічні підходи до досліджень у менеджменті = epistemological approaches to management research / Едвард Вонг Сек Хін, Чонг Веі Їнг, Лі Йоу Фуі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 358-366 : табл., рис. – Бібліогр.: 68 назв. – ISSN 1993-6788
448392
  Айтов С.Ш. Епістемологічні підходи історичної антропології та дослідження процесів цивілізаційного і глобалізаційного розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 81-85. – ISSN 2077-1800
448393
  Комар О.В. Епістемологічні ракурси раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку проблеми раціональності, підкреслюється сцієнтистський характер останніх. Натомість на основі проведення епістемологічного та метаепістемологічного дослідження пропонується варіант об"єднання ...
448394
  Нев"ярович Н.Ю. Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
448395
  Сердюк О. Епістемологічні характеристики соціологічного підходу в сучасному правознавстві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 227-236. – ISSN 1993-0909
448396
  Дроздовський Д. Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 108-111. – ISSN 2307-2261
448397
  Петрушенко В. Епістемологія в контексті історико-філософських традицій // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.112-129. – ISSN 1609-5499
448398
  Басенко Р.О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 9-17. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
448399
  Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
448400
  Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
448401
  Войцехівська І.Н. Епістологія : Коротк. істор. нарис / І.H. Войцехівська, В.П. Ляхоцький; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України ; Український держ. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – 53 с. – Бібліогр.: С. 46-52. – ISBN 966-72250-07-5
448402
  Войцехівська І.Н. Епістологія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 132. – ISBN 966-642-073-2
448403
  Войцехівська І. Епістолологія, або епістолографія / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 228-237. – ISBN 978-966-06-0538-1
448404
  Беззубець О.В. Епістолярії як джерело з історії національно-демократичного руху в Україні другої половини XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається та аналізується епістолярна спадщина діячів українського національного руху 60-90-х рр. XIX ст., простежуються основні напрями, ідеї та тенденції їх діяльності.
448405
  Зимомря М. Епістолярій - чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат / М. Зимомря, Р. Горак // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 349-362. – ISSN 2411-4758


  У статті акцентовано акцент значення епістолярію як одного із чинників процесу взаємодії творчих особистостей, які репрезентують культури неспоріднених народів. Тут вперше аналізуються листи німецького публіциста й журналіста Йозефа Бекманна, ...
448406
  Качкан В. Епістолярій Богдана Лепкого - глибинне джерело українознавчих знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 78-83


  У статті розглянуто невідому епістолярну спадщину Б. Лепкого державних архівів та приватних колекцій. Розкрито тематичний спектр, малознані й невідомі грані життєдіяльності письменника та культурного діяча. Прослідковано часово-просторові межі ...
448407
  Сеник Я. Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 419-477. – ISSN 2524-0315
448408
  Великопольська У. Епістолярій в особовому фонді Мирона Кордуби (з листів М. Антоновича до М. Кордуби) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 271-278.
448409
  Ляхова Ж.Т. Епістолярій Григора Тютюнника в контексті проблеми "література і тоталітаризм" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На матеріалі епістолярної спадщини Григора Тютюнника розглядається дискримінація творчої індивідуальності автора і української літератури в цілому в період радянського тоталітаризму.
448410
  Черкез І. Епістолярій кінця XIX - початку XX ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 67-77. – Bibliogr.: С.75-76; 16 назв
448411
  Савчук В.А. Епістолярій Лесі Українки: текстологічне дослідження купюр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 209-215. – ISSN 1729-360Х


  На матеріалі автографів листів Лесі Українки досліджено купюри у текстах епістолярних пам"яток поетеси, опублікованих у 12-томному зібранні її творів 1975-1979 рр. Проаналізовано причини скорочень, зроблено їх класифікацію згідно зї змістом вилученого ...
448412
  Мазоха Г.С. Епістолярій М. Стельмаха в контексті життя й творчості письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 84-90


  У статті вперше досліджено листування М. Стельмаха, проаналізовано приватну кореспонденцію письменника крізь призму епістолярної літературної критики. Встановлено, що епістолярій українського романіста продовжує традиції попередніх епох, але водночас ...
448413
  Цибенко І. Епістолярій М.С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 515-520.
448414
  Кузнєцова О. Епістолярій Миколи Лисенка як джерело вивчення його відносин із галичанами // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 164-173. – ISSN 2224-0926
448415
  Швець Н.С. Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 240-245. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
448416
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
448417
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курило Л.М.; Луганський нац. пед. ун-т. ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 200с. – Бібліогр.: л. 168 -200
448418
  Степченко О.П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 294-305. – ISSN 2222-4203
448419
  Чепурняк Т.О. Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 253-258. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
448420
  Неживий О. Епістолярій правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 14


  Листи Феодосія Рогового.
448421
  Зуб(Руденко) Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 350-365. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
448422
  Котяш І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти


  Стаття має за мету систематизацію та аналіз літературних джерел епістолярного спадку С. Черкасенка, зокрема раніше не опрелюднених архівних матеріалів - листування письменника з Л. Білецьким, а також епістолярну автобіографію письменника
448423
  Карпінчук Г. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 39-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
448424
  Свириденко О.М. Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Свириденко Оксана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
448425
  Тюрменко І.І. Епістолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита Іларіона у Швейцарії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 228-233. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
448426
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 4-5


  До 80-річчя українського письменника Віктора Близнеця
448427
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 41-59. – ISSN 0208-0710
448428
  Мазоха Г. Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 9-14. – (Філологічні науки)
448429
  Кіраль С. Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка)
448430
  Богдан С. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 23-40. – ISSN 2413-0923
448431
  Головій О. Епістолярна критика Григора Тютюнника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 23-32. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
448432
  Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
448433
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика О. Довженка періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На основі приватної кореспонденції О.Довженка, його "Щоденника" та статей розкриваються проблеми української епістолярної публіцистики 1941-1945.
448434
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика Юрія Яновського 30-40-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 123-128
448435
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-02-3485-6(Т.1)
Т.1 : 1890-1917. – 2005. – 500с.
448436
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8518-49-7(Т.2)
Т.2 : 1918-1941. – 2005. – 359с.
448437
  Іорданова Ю. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського як джерело з історії повсякденного життя науковців радянської доби // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 56-59. – ISBN 978-966-493-651-1
448438
  Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка В.М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 668-683. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу епістолярію історика літератури, мистецтвознавця, академіка Всеукраїнської академії наук В.М. Перетца відображено діяльність вченого щодо розвитку українознавчих студій та збереження українських історико-культурних цінностей в Росії. ...
448439
  Магурчак А.М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 387-395. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
448440
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
448441
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
448442
  Бортніков В. Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 379-390. – ISSN 2524-0137
448443
  Шаповал А.І. Епістолярна спадщина В.П. Андріанової-Перетц в архівах України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 227-247. – ISSN 0320-9466


  Епістолярна спадщина В.П. Адріанової-Перетц зберігається в особових архівних фондах учених України, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Центральному державному архіві-музеї літератури і ...
448444
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 247 с. – ISBN 966-594-279-4
448445
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – 399, [1] с. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
448446
  Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-117. – ISSN 0130-5247
448447
  Левкун Я.І. Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 300-319. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
448448
  Довгий Я. Епістолярна спадщина Івана Пулюя / Я. Довгий, Р. Пляцко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 595-598. – ISSN 1563-3969
448449
  Стрельчук Н. Епістолярна спадщина Крсте Петко Місіркова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.259-269. – ISBN 966-625-033-0


  Крсте Петко Місірков (1874-1926), відомий македонський славіст і національний діяч, про його зв"язок з іншими науковцями в тому числі з університетом Св. Володимира
448450
  Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки : листи в контексті художньої творчості / В.Ф. Святовець. – Київ : Вища школа, 1981. – 183 с.
448451
  Чернов Б. Епістолярна спадщина М. В. Гоголя : думки серйозного історика і враження яскравого викладача // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 1-7.


  Навесні 1834 р. О. С. Пушкін намагається допомогти Гоголю отримати кафедру у Київському Університеті Св. Володимира. Справа застрягла не в Петербурзі, не у міністерстві, а у попечителя Київського навчального округу Брадке.
448452
  Овчієва Л. Епістолярна спадщина М.Л. Кропивницького як джерело вивчення його поглядів на театральне мистецтво // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 250-261. – ISSN 1997-4264
448453
  Кудрявцева З. Епістолярна спадщина Олександра Шишацького-Ілліча // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 151-155.


  На основі епістолярію Олександра Шишацького-Ілліча висвітлено діяльну особистість фольклориста, його сумлінне ставлення до історичного факту, орієнтацію в сучасному йому розвитку культури, творчих взаємозв "язках. Based on the ...
448454
  Волошина А. Епістолярна спадщина Олександри Петрівни Романової // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 33-35. – ISBN 978-966-171-795-3
448455
  Тютюнник О. Епістолярна спадщина Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 215-217
448456
  Демуз І.О. Епістолярна спадщина П.Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 277-293
448457
  Островська Г. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 27-28
448458
  Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба
448459
  Миронець Н. Епістолярна спадщина українських громадсько-політичних діячів доби Центральної Ради як історичне джерело // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 340-347. – ISBN 966-02-0276-8
448460
  Наулко В.І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка - важливе джерело наукових знань // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 181-185. – ISSN 2227-4952
448461
  Ємчук О.І. Епістолярна спадщина Юрія Меженка в архіві Сергія Маслова // "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 71-80. – ISBN 978-966-02-6729-9
448462
  Світлик Н.М. Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 198-207. – (Історія ; Вип. 24)
448463
  Горбунова Г.А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 125-140. – ISSN 0320-9466
448464
  Токарєва Л. Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 30-35. – ISSN 2307-2261
448465
  Шологон Л. Епістолярна та публіцистична спадщина івана Франка як джерело до вивчення національно-культурного житя українців Галичини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
448466
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць
448467
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць
448468
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918 рр.)
448469
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448470
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448471
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець
448472
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець
448473
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянсько. дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
448474
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448475
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448476
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448477
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
448478
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1919)
448479
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911 - 1918)
448480
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1991-1918)
448481
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень-листопад 1911)
448482
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень - листопад 1911)


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянською дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
448483
  Бєлих Т.В. Епістолярний жанр і науково-популярні журнали // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 1. – ISSN 2518-7104
448484
  Бабич Н. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 14-22. – ISSN 2413-0923
448485
  Вовченко В.Б. Епістолярний комплекс М.В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 85-102. – ISSN 2222-4203
448486
  Райбедюк Г. Епістолярний образ Івана Чендея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 13


  Публікація Сидора Кіраля "Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 212 с.
448487
  Сардарян К.Г. Епістолярний портрет І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів "Homo feriens") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 215-226


  У статті розглянуто епістолярний портрет видатної письменниці І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів «Homo feriens»), з’ясовано, що листи автентично вимальовують портрет митця, не приховуючи внутрішніх суперечностей, психологічного й ...
448488
  Шевельов Ю. Епістолярний роман / Ю. Шевельов, О. Забужко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 65-74
448489
  Трофименко Т.М. Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 120-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
448490
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926-1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448


  Німеччина була однією з країн, де в міжвоєнний період сконцентрувались не тільки українські політичні, військові, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці в Німеччині міжвоєнного ...
448491
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926 - 1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448
448492
  Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 69-77. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена аналізу епістолярних діалогів Миколи Зерова з Миколою Хвильовим упродовж1923-1926 рр. Зокрема, висвітлюються зразки епістолярної літературної критики, вміщені в приватних кореспонденціях митців, їхні погляди стосовно літературної ...
448493
  Пангелова М.Б. Епістолярні традиції І. Котляревського в листах У. Самчука // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 73-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
448494
  Куцепал С.В. Епістомологічна функція мови : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Куцепал С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
448495
  Трінчій В. Епістомологія одного роману // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 32-33


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
448496
  Ляшко С.М. Епісторярна спадщина Л.М. Славіна як джерело для вивчення історії археології та історико-біографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-3490
448497
  Циганок О. Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках XVII - першої половини XVIII ст.: деякі особливості і шляхи рецепції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 86-94. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто особливості шкільної рецепції епіграм Марціала як взірців епітафій в давній Україні: їх згадували, цитували фрагментарно або повністю тощо
448498
  Циганок О. Епітафії Середньовіччя в українських поетиках XVII - XVIII ст.


  У статті розглянуто рецепцію епітафій латинського Середньовіччя в українських барокових трактатах словесності. Писані в річищі вченої поезії епітафії відомим історичним особам цитуються в поетиках зрідка. Значно популярнішим, ніж "серйозні" епітафії, ...
448499
  Попружна А.В. Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 14-18. – ISSN 2076-1554
448500
  Сидоренко Олеся Михайлівна Епітет у поетичній мові Олександра Олеся (семантика і функції) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко Олеся Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 176л. – Бібліогр.:л.130-145
448501
  Сидоренко О.М. Епітет у поетичній мові Олександра Олеся. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
448502
  Онопрієнко Т.М. Епітет у системі тропів (лінгвопрагматичний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 51-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
448503
  Дядченко Г. Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця XX - початку XXI століття)
448504
  Берегова О.А. Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 3-9


  Цю статтю присвячено вивченню стилістичної мовної одиниці, епітету, закономірностям його функціонування в іспанській народній загадці, а також дослідженню його впливу на реципієнтів для досягнення декодування.
448505
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
448506
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – 421 л. – Додатки: л. 415-421. – Бібліогр.: л. 360-414
448507
  Берегова О. Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 137-146


  Статтю присвячено встановленню стилістичної специфіки іспанських народних загадок та з"ясовано їх статус як лінгвостилістичного феномену. Іспанську народну загадку досліджено як текстову категорію з певною стилістичною організацією, засоби якої кодують ...
448508
  Макар І.С. Епітети-кольороназви у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 116-126
448509
  Дзисюк М. Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 64-70. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
448510
  Беценко Т. Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 37-58
448511
  Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка. Словар-покажчик / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 84 с.
448512
  Сенькович О.Р. Епітетизація у мовотворчості Б. Антоненка-Давидовича // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 147-153. – ISSN BIB-ID 83558
448513
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Грабовецька О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
448514
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мови) : Дис... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Грабовецька Ольга Сергіївна; Львівський національний ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 200 л. – Бібліогр.: л.176-200
448515
  Гаряча О.С. Епітетна структура як носій художнього "шуму" чи/та інформативності у "Мертвих Душах" М. Гоголя та "Чарівному Ліхтарі" Ю. Крашевського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 139-145. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена компаративному аналізу поеми «Мертві душі» М. Гоголя і ро- ману «Чарівний ліхтар» Ю. Крашевського. У дослідженні зроблено висновки щодо особливостей організації епітетних структур та визначено специфіку їх функціонування як носіїв ...
448516
  Волковинська І.В. Епітетний комплекс як носій символічних значень у поемі І. Огієнка "На Голготі" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 164-169. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
448517
  Лівіцька О.В. Епітетні повернення як структурна ознака зв"язаності і цілісності текстового втілення танатологічних мотивів у поетичних текстах Т.С. Еліота // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 59-60
448518
  Лівіцька О. Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 244-251. – ISSN 2078-340X
448519
  Волковинський О.С. Епітетні структури і логічні означення у фейлетоні Остапа Вишні "Демократичні реформи Денікіна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 81-82
448520
  Зіедонис Імантс Епіфанії / Зіедонис Імантс; З латинської мови переклала В. Силава; Для ілюстрацій використ. фотографії Я. Глейзда. – Рига : Латвійська Академічна бібліотека, 2005. – 143с. – ISBN 9984-538-75-3
448521
  Радишевський Р. Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 116-121. – ISBN 978-966-3888-379-3
448522
  Ботнер В.С. Епіфанія як "раптова духовна маніфестація" існування особистості в новелі Е. Манро "wood" ("ліс") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 20-26. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
448523
  Сивець Т.В. Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 291-299


  У статті зроблено спробу проаналізувати еволюцію моделі творчого акту з літературно-критичного погляду. Значна увага приділена чернечій традиції книжності на Київській Русі та виокремленню в ній авторського начала. В статье сделана попытка ...
448524
   Епіфізарно-гіпоталамо-гонадні взаємодії в ході статевого дозрівання самців gallus domesticus та coturnix coturnix japonica / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Біологія ; Вип. 33)


  У дослідженнях на японських перепелах та домашніх курях показано залежність функціональної активності гіпоталамо-сім"яникового комплексу від дози та часу введення мелатоніну.
448525
   Епіфізарно-гонадні взаємодії у птахів при блокаді та стимуляції центральних моноамінергічних рецепторів / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Біологія ; Вип. 34)


  У дослідах на птахах виявили наявність односпрямованих морфофункціональних змін в епіфізі та сім"яниках, викликаних впливом біогенних амінів. Можна припустити, що епіфіз справляє ендокринне забезпечення функціональних та морфологічних відповідей гонад ...
448526
  Усенко В.М. Епіфільтри та однобічні ідеали напівгруп перетворень // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  В роботі визначаються поняття епіфільтра та коепіфільтра на довільній множині. За допомогою цих понять охарактеризовані однобічні ідеали симетричної напівгрупи.
448527
  Бойко Т.О. Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 180-187 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
448528
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009. – 289л. + Додатки : л.232-289. – Бібліогр. : л.201-231
448529
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
448530
  Романюк О. Епіцентр життя громади / розмову вів Анатолій Дупляк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Про проблеми і перспективи сучасних книгозбірень розмова з директором Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва Ольгою Романюк.
448531
  Голобородько Я. Епічна географія глибини.(Поетичні інкрустації Ліни Костенко)
448532
  Дроздовський Д. Епічна пам"ять Дерека Уолкотта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Нобелівський лауреат із Карибів зумів перетворити острівну культуру на загальносвітовий скарб.
448533
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 242с.
448534
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ, 1961. – 236с.
448535
  Джоганик Я. Епічна проекція карпатського села в українській літературі Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 112-122. – ISBN 978-80-89755-32-5
448536
  Куршутов Т.Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Куршутов Темур Ніяверович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
448537
  Зінків І. Епічний інструментарій українців у працях Миколи Лисенка та рорзвиток його ідей у класичній органології першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 82-91. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено питання українського епічного інструментарію у теоретичних працях Миколи Лисенка. Проаналізовано розвиток його ідей у працях представників української класичної органології першої третини ХХ сторіччя – Філарета Колесси та Гната Хоткевича. ...
448538
  Ніколаєнко О. Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 3-9. – ISSN 2075-1486
448539
  Стасик М.В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Микола Васильович Стасик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
448540
  Стасик Микола Васильович Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Стасик М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 196 л. – Бібліогр.: л.175-196
448541
  Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 26-29
448542
  Павлюк Н.Д. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 114-116
448543
  Чайківський Т.В. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С5 органічними пероксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Чайківський Т.В.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 15л.
448544
  Прийма А.М. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Прийма А.М.; МО України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1996. – 18л.
448545
  Сингаївська Г.В. Епонiмiчнi найменування в іспанськiй медичній термiнологiї // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 364-373


  Об"єктом лінгвістичного аналізу служать терміни, які активно функціонують в мові науки, утворені на основі особистих імен і прізвищ, - так звані терміни-епоніми або епонімічні назви (ЕН). Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів в ...
448546
  Дубяк М. Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 81-86. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
448547
  Харик О.В. Епонімічна складова медичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 330-335


  Стаття присвячена аналізу епонімічної складової медичної термінології як способу репрезентації вузькогалузевих професійних знань лікаря та культурно-історичного досвіду людства. Доведено, що ономастикон медичної термінології, побудований на ...
448548
  Лехніцька С.І. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатури // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 443-448


  У статті розглядаються закономірності формування і функціонування епонімічних і топонімічних назв греко-латинського походження у фармацевтичній термінології і номенклатури.
448549
  Турчин В.М. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови / В.М. Турчин, В.В. Турчин


  Шляхом аналізу фактичного матеріалу, а також можливих типів кореляції між економічними термінами класичних і німецьких мов автори даного дослідження дійшли висновку, що синоніми цього виду входять у групу дистинктивно-семантичної синонімії. Привативні ...
448550
  Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології


  Про особливості термінів, утворених від власних назв, указано також на переваги та недоліки епонімічних найменувань у термінології, окреслено умови доречного використання епонімів у спеціальній мові. The paper analyzes the peculiarities of terms ...
448551
  Чалий Д.В. Епопея в російській та українській літературах Х1Х ст. / Д.В. Чалий. – Киъв, 1980. – 224с.
448552
  Ільницький М. Епопея іранського народу: [про поему Фірдоусі "Шах-наме"] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 223-227. – ISSN 0868-4790
448553
  Левченко М.О. Епос і людина / М.О. Левченко. – Київ, 1967. – 355с.
448554
  Александрова Г. Епос про тварин: методи досліджень у ХІХ столітті : на основі порівняльно-історичних студій Миколи Дашкевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 60-68. – Бібліогр.: С. 68
448555
   Епоха. – К., 1980. – 280с.
448556
  Гусєв В.І. Епоха / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
448557
  Крицький О.В. Епоха "пост" - нові умови розвитку людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 105-106
448558
  Ільїн В. Епоха "пост": людина в перспективі "нової духовності" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 43-49. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто основні проблеми сучасного суспільства, пов’язані із антропологічною кризою, кардинальними змінами у темпоральності, способі буття людини. Проаналізовано ситуацію заміни попередніх гуманістичних ціннісних систем на більш “технізовані”, що ...
448559
  Кошова І. Епоха "статевого буму". В. Винниченко і російська література початку ХХ століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
448560
  Трахтенберг І. Епоха Амосова = Слово про незабутню людину в рік її століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  У списку оголошених ЮНЕСКО знаменних дат 2013 рік значиться як "рік Амосова". У зв"язку з цим у пам"яті спливають спогади, пов"язані з останніми днями Миколи Михайловича.
448561
  Слабоус-Лущенко Епоха безполярного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 36-37
448562
  Брояко Н.Б. Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового типу джазового оркестру / Н.Б. Брояко, В.Ю. Дорофєєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 98-105. – ISSN 2225-7586
448563
  Кресін О. Епоха Веніаміна Євгеновича Чиркіна (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 238-240. – ISSN 1026-9932
448564
  Щодра О.М. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 9-27. – ISSN 0203-9494
448565
  Малахова О.М. Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 172-175. – ISSN 2076-1554
448566
  Чертенко Олександр Епоха Дмитра Затонського


  У 1960-1961 роках - декан філологічного ф-ту КНУТШ.
448567
  Яремчук І. Епоха Евгена Маланюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 138-140. – ISSN 0868-4790
448568
  Черненко Н.А. Епоха занепаду республіки у дзеркалі історіографічних творів Салюстія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 573-577


  У статті на базі дослідження історіографічних творів Салюстія проаналізовано етичні погляди історіографа на причини соціально-політичної кризи, яка охопила римський республіканський державний устрій на межі ІІ-І ст. до н. е
448569
  Сидоренко Віктор Епоха змін у Дубаї : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : Іл.
448570
  Петруенко М. Епоха Івана Грищенка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 3


  Ректором Київського національного університету технологій та дизайну колектив переобрав на другий термін академіка НАПН України Івана Грищенка.
448571
  Ящук Т.І. Епоха історична / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
448572
  Василишин І.П. Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 35-41. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто екзистенційно-філософські ідеї, пов"язані з темою "епоха й людина", в повоєнній прозі І. Багряного; виділено провідні екзистенційні мотиви, що визначають художньо-філософську основу творів письменника; проаналізовано екзистенційний ...
448573
  Тимошенко Ю. Епоха Кучми закінчилася: Коментар до висунення В.Януковича від парламентсько-уряд. коаліції єдиним кандидатом у Президенти України) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 4. – С.4. – ISSN 1810-3944
448574
  Костенко М. Епоха Моргуна: хліб і правда : Письменницькі роздуми про селянського сина / М. Костенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 232с. – ISBN 966-7462-38-2
448575
  Соколова С. Епоха на полотнах // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 30-33
448576
  Левченко Г. Епоха не-героїв // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 14-15


  "Письменниця Марина Єщенко утримує за собою впевнений статус нового жіночого голосу в сучасній українській прозі".
448577
  Стасенко С. Епоха Павличка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 13


  У Національному музеї літератури відкрилася масштабна виставка до 85-річчя від дня народження видатного українського поета й громадського діяча Дмитра Павличка, а також відбулася зустріч з ювіляром.
448578
  Малієнко О. Епоха Патона // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 8-9


  50 років з того дня , коли академіка Бориса Патона обрали президентом НАН України.
448579
  Малієнко О. Епоха Патона триває // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 40-41. – ISSN 2313-559X
448580
  Бойчук М. Епоха під назвою "Іван Їжакевич" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 10


  Минає 140 років від дня народження видатного митця.
448581
  Бушанський В. Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 66-76. – ISSN 2524-0137
448582
  Катюжинська А. Епоха раннього літературного бароко в наукових концепціях В. Шевчука та В. Яременка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити особливості інтерпретації епохи Раннього бароко в наукових працях В. Шевчука та В. Яременка. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу періодизацій епохи українського Бароко, запропонованих науковцями, зроблено акцент на ...
448583
  Павличко Д. Епоха УНР. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 5
448584
  Аляєв Г. Епоха цинізму та її критики // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 11-14


  Праця Петера Слотердайка, німецького філософа, есеїста, культуролога "Критика цинічного розуму".
448585
  Капустіна Т.О. Епоха чародіїв : [спадкоємиця Легенди] / Тетяна Капустіна ; [ред.: В. Карпенко ; вип. у світ: О. Волкова, О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 312 с. : іл. – ISBN 966-1516-29-7
448586
  Кресін О. Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – C. 203-205. – ISSN 1993-0909
448587
  Антипчук Н. Епохальне значення творчості Олени Пчілки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 37-41. – ISSN 2519-1942
448588
  Гурчинов М. Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : научно-истражувачки проект / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-94-4
Кн.1 : Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев. – 2002. – 354, [1] с.
448589
   Епохе // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
448590
  Марочко В. Епплбом Енн // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 132-133. – ISBN 978-617-642-388-1


  Енн Епплбом - американський історик, письменник та журналіст єврейсько-польського походження. У 2017 році видала свою шосту книгу Red Famine: Stalin"s War on Ukraine (Червоний голод. Війна Сталіна проти України, видана в українському перекладі у 2018 ...
448591
  Голубєва І.В. ЕПР-спектроскопічне дослідження деяких талієвих надпровідників / І.В. Голубєва, В.В. Трачевський, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 37-40. – (Хімія ; Вип. 32)


  Проведено ЕПР-спектроскопічне дослідження полікристалічних зразків талієвих ВТНП-матеріалів, в яких талій частково заміщений на срібло, свинець та стибій. Зміни в спектрах ЕПР підтверджують те, що при заміщенні талію на Ag, Pb та Sb відбувається ...
448592
  Зоріна А. Епресіоністична поетика художньої прози Олеся Ульяненка: роман "Жінка його мрії" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 98-109. – ISSN 1728-9572
448593
  Никитина М.Г. ЕПС: "Новые" старые перспективы для Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 26-27
448594
  Коган П.С. Ептон Сінклер / П.С. Коган. – 2-е изд. – Х., 1931. – 36с.
448595
  Гусєв В.І. Ера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
448596
   Ера високих технологій // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 103-107. – ISBN 966-505-054-0
448597
  Москаленко А. Ера інформації й демократичне суспільство / Анатолій Москаленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-16. – (Журналістика ; Вип. 3)
448598
  Попович О.С. Ера комунікації для землян як шанс вижити // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 83-86. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
448599
  Горбик Р. Ера кульків : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 159-160
448600
  Вітович І. Ера самогубців. Шокуючий звіт ООН: людина знищує планету досі небаченими темпами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 8 травня (№ 51). – С. 13


  "У понеділок, 6 травня, в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі була представлена коротка версія на 40 сторінках звіту Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманітності та екологічних систем (IPBES). Це головні тези з масштабної глобальної оцінки ...
448601
  Пивовар С.Ф. Ера християнська (наша, нова) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133-134. – ISBN 966-642-073-2
448602
  Год Б.В. Еразм Роттердамський - "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси / Б.В. Год, Н.В. Год ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206, [1] с. – ISBN 966-7653-56-0
448603
  Год Н. Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються місце і роль Еразма Роттердамського, лідера європейського гуманістичного руху XVI століття, у боротьбі за реформування діяльності католицької церкви. The place and role of Erasmus of Rotterdam, a leader of the European humanistic ...
448604
  Козлов Є.В. Еразм Роттердамський, Дезідерій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 239-241. – ISBN 966-316-069-1
448605
  Таланова Ж. Еразмус + відкриває перспективні можливості для вищої освіти України // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – березень (№ 3). – С. 2


  5 Березня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Інформаційний день програми Еразмус + у вищій освіті, організований Національним Темпус-офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки ...
448606
   Еразмус+ відкриває вікно можливостей // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 33/34). – С. 1


  12 проектів за участі 10 українських громадських організацій та одного вишу - Українського католицького університету - отримали перемогу за напрямом КА2:CBY "Розвиток потенціалу молоді" Програми ЄС Еразмус+. На реалізацію ідей вони отримають понад 1,4 ...
448607
  Малолєткова О. Еразмус+: 750 тисяч євро на українські проекти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 147). – С. 1-2


  Цього року в конкурсі Жана Моне (натхненника європейської інтеграції) програми Європейського Союзу Еразмус+ перемогли 22 українські проекти. Їхні виконавці отримають майже 750 тисяч євро на розвиток європейських досліджень. Виконавці завдань — ...
448608
  Новиков-Прибой Ералашный рейс / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1983. – 262с.
448609
  Езерская Н.А. Ерануи Асламазян. / Н.А. Езерская. – М, 1972. – 135с.
448610
  Ляпунова Н.В. Ератизація як засіб стилістичної неології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 386-391


  У статті розглядається явище еративу та ератографії. Навмисне підкреслене викривлення мовної норми (ератизація) розглядається як однин із засобів стилістичної неологізації. Наводиться історія терміну, а також можливі класифікації еративів та засоби їх ...
448611
  Ситдикова І.В. Ератографія у сфері сучасної інтернет-комунікації / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 292-296


  При дослідженні мови SMS-повідомлень та Інтернет-чатів виникає необхідність детального вивчення поняття ератив – невід"ємної складової сучасної російськомовної Інтернет-комунікації. Це явище нове для сучасної лінгвістики й потребує докладного аналізу. ...
448612
  Блох Ю.И. Ерванд Когбетлянц на шахматной доске ХХ века // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 184-192 : фото. – Библиогр.: с. 192. – ISSN 0203-3100
448613
  Макарян А.М. Ерванд Отян (Жизнь и творчество) : Автореф... докт. филол.наук: / Макарян А. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.68
448614
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - генеалогія, дитинство і навчання в гімназіях // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 62-65
448615
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - основоположник теорії ДНК // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 54-58
448616
  Павлова С.В. Ергатична система керування нелінійним нестаціонарним об"єктом в особливих критичних режимах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03. / Павлова С.В.; Ін-т косміч. досліджень. НАН України та нац. косміч. агентсва України. – К., 2000. – 17л.
448617
  Дудка С.-Р.О. Ергодизайнерські принципи організації інтер"єрних просторів ресторанних закладів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
448618
  Банах Т.О. Ергодичні деформації нелінійних гамільтонових систем та локальна гомеоморфність метричних просторів / Т.О. Банах, А.К. Прикарпатський // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Т. 15, № 3. – С. 332-344. – ISSN 1810-3200
448619
  Глиняна К.В. Ергодичність відносно просторової змінної дискретних за часом стохастичних потоків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
448620
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
448621
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. + Додаток: л. 141-172. – Бібліогр.: л. 173-185
448622
  Зимовець Г.В. Ергоніми як ососбливий тип знаків // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 257-261


  У статті розглядається проблема семіотичного статусу власних назв. Автор обгрунтовує необхідність врахування чинника суб"єкта в теорії мовного знака та застосовує фреймовий підхід до опису семантики ергонімів. В статье рассматривается проблема ...
448623
  Летюча Л. Ергонімічний простір Переяслав-Хмельницького: лексико-семантичний аналіз // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 232-242. – ISBN 978-617-639-227-9
448624
  Денисов В.Г. Ергономіка / В.Г. Денисов. – К., 1971. – 104с.
448625
  Поплавська О.М. Ергономіка : навчальний посібник / О.М. Поплавська ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-887-4
448626
  Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів : підручник для студ. вищ. навч. закл. дизайнер. спрямування / Віталій Голобородько ; [Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв]. – Харків : ХДАДМ, 2012. – 378 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 367-372. – Бібліогр.: с. 357-366. – ISBN 978-966-8106-68-2
448627
  Денисов В.Г. Ергономіка і наука управління / В.Г. Денисов, В.О. Сумін. – К., 1973. – 64с.
448628
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 193-205. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми оптимізації розумової діяльності, у зв"язку з чим пропонується уніфікація мови науки (передусім у сфері мовознавства, логіки, психології), а також розробляється типологія помилок метамови на рівні терміновикористання, ...
448629
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
448630
  Сьомка С.В. Ергономіка та ергодизайн : підручник / Сергій Сьомка ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598-603. – ISBN 978-966-452-240-0
448631
  Буров О.Ю. Ергономіка/людський чинник в інформатизації освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 30-37. – ISSN 2304-0629
448632
  Дєордіца Т.Ю. Ергономічна якість академічних мультимедіа-презентацій: критерії для самостійного оцінювання / Т.Ю. Дєордіца, С.В. Білевич // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-283-7
448633
  Барченко Н.Л. Ергономічне забезпечення діалогової людино-машинної взаємодії в модульних системах електронного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Барченко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 25 с., [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 49 назв
448634
  Протасенко О.Ф. Ергономічні аспекти екологічної безпеки / О.Ф. Протасенко, А.А. Івашура // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
448635
  Шпачук В.П. Ергономічні аспекти систем випробувань об"єктів просторової структури на вібронадійність / В.П. Шпачук, В.В. Дудко, І.В. Костенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
448636
  Чопенко Євген Федорович Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Чопенко Є. Ф.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
448637
  Мигаль Г.В. Ергономічні основи дослідження життєздатності систем "людина - техніка - середовище" в складних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Мигаль Галина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назв.
448638
  Скидан С.О. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : Автореф... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Скидан С.О.; Нац. пед. ун-т. – К, 1999. – 36л.
448639
  Борсук С.П. Ергономічні основи проактивної кваліметрії закономірностей прояву людського чинника в аеронавігаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Борсук Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 71 назва
448640
  Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 39 назв
448641
  Ісакова Є.П. Ергономічні показники категорії стану в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-5
448642
  Якушина Т.В. Ергономічні правила створення аудіовізуальних засобів для електронних підручників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 255-261. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті розглядаються питання визначення системи правил, виконання яких забезпечує ергономічність процесу створення аудіовізуальних електронних засобів та їх включення у інформаційне поле електронного підручника для отримання наукового обгрунтованого ...
448643
  Денисов В.Г. Ергономічні проблеми АСУ / В.Г. Денисов, В.В. Сокол. – К., 1977. – 48с.
448644
  Ісакова Єлизавета Павлівна Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Дис....кандид.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Єлизавета Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 228л. – Бібл.:с.199-225
448645
  Ісакова Є.П. Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Є.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
448646
  Дімулі А. Ердилон : поезії / Ангелікі Дімулі ; [пер. із новогр. і післямова Н.А. Назарова ; передм. та пер. з фр. Д.О. Чистяка]. – Київ : Жовтий О.О., 2012. – 66 с. : портр. – (Ecloga). – ISBN 978-966-525-119-4
448647
  Ульген С. Ердоган - миротворець? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 квітня (№ 60)
448648
  Корсунський С. Ердоган виніс урок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 201). – С. 3


  Для України результати виборів у Туреччини є позитивом.
448649
  Корсунський С. Ердоган втрачає відсотки / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Про причини поразки правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку на місцевих виборах.
448650
  Замікула М. Ердоган знайшов "Джерело миру". Туреччина розпочала військову кампанію на півночі Сирії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Безпекова ситуація в Сирії знову загострюється. 9 жовтня Туреччина розпочала нову військову кампанію на території цієї держави. Операція "Джерело миру" може не лише похитнути той крихкий баланс сил, який встановився останніми роками між основними ...
448651
  Сірук М Ердоган і "право на самозахист" / М Сірук, О Богомолов, Д. Тріантафілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 6


  Експерти - про можливі геополітичні наслідки теракту в Анкарі.
448652
  Семиволос І. Ердоган і демонстрація лестощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 3


  Російсько-турецькі відносини. "Одна справа назвати Володю другом, а інша - змінити чутливу для турків політику".
448653
   Ердоган ініціює створення єдиного антитерористичного фронту мусульманських країн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 6
448654
  Пушкарук Н. Ердоган назвав Путіна окупантом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 11
448655
  Пашаєв О. Ердоган не зміг стати лідером всіх турків... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Репортаж українського очевидця: обличчя сьогоднішнього протесту - молодь XXI століття.
448656
  Пушкарук Н. Ердоган: ставка на 2019 рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 3


  Як вплинуть на розвиток відносин між Києвом і Анкарою та на саму Туреччину результати конституційного референдуму.
448657
  Кравченко В. Ердоганова перемога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Незважаючи на протести опозиції, на референдумі із внесення змін до Конституції турки проголосували за посилення повноважень глави держави й трансформацію Туреччини з парламентської республіки в президентську. Це найбільш масштабна і системна реформа ...
448658
  Арутюнян Н.А. Ереван-2750 / Н.А. Арутюнян. – Ереван, 1968. – 116с.
448659
  Яралов Ю. Ереван / Ю. Яралов. – Москва, 1948. – 110 с.
448660
  Яралов Ю.С. Ереван / Ю.С. Яралов. – Москва, 1960. – 72 с.
448661
   Ереван. – Ереван, 1960. – 167с.
448662
  Арутюнян В.М. Ереван / В.М. Арутюнян. – Москва, 1968. – 279 с.
448663
  Секоян В.Г. Ереван : Краткий путеводитель / В.Г. Секоян. – Ереван, 1968. – 50с.
448664
  Есаян С.А. Ереван : археологический очерк / С.А. Есаян. – Ереван : Айастан, 1969. – 111, [85] с.
448665
   Ереван в цифрах. (статист. сборник). – Ереван, 1968. – 224с.
448666
   Ереван за 1958-1963 годы. Статистический сборник. – Ереван, 1965. – 197с.
448667
   Ереван за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. – Ереван, 1960. – 163с.
448668
  Иофа Л.Е. Ереван столица Армянской ССР / Л.Е. Иофа, С.М. Дульян. – Москва, 1950. – 48 с.
448669
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1963. – 548с.
448670
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1965. – 532с.
448671
  Григорян А.Г. Ереван. Гарни. Гегард / А.Г. Григорян, Н.С. Степанян. – Москва, 1985. – 207 с.
448672
  Агаян А.И. Ереван. Достопримечательные места. : справочник-путеводителя / А.И. Агаян. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 120 с., ил.
448673
  Борян Г. Ереванские рассветы : стихи / Г. Борян; пер. с арм. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1948. – 132 с.
448674
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет (1920-1930 гг.) / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Айаста, 1971. – 228 с.
448675
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет, 1920-1930 гг. / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Митк, 1965. – 296с. – Книга на армянском языке
448676
  Петросян Г. Ереванский государственный университет. К 20-летию со дня основания / Г. Петросян; Ереванский государственный университет. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1941. – 36с.
448677
  Овесян Рафик Маркович Ереванский промышленный узел (экономико-географическое исследование) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Овесян Рафик Маркович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
448678
   Ереванское землетрясение 7 января 1937 года. Сейсмологич. и инженерное обследование. – Тбилиси, 1937. – 77с.
448679
  Жигмэд Ч. Еревлийн дээж / Ч. Жигмэд. – Улаанбаатар, 1961. – 136с.
448680
  Распоркин Ф.П. Еремей. / Ф.П. Распоркин. – Москва : Правда, 1982. – 47с.
448681
  Незлобин Н. Еремин клад / Н. Незлобин. – Москва, 1935. – 160с.
448682
   Еренсей. – Улан-Удэ, 1968. – 208с.
448683
  Балла Ольга Еретик - ортодокс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.98-102. – ISSN 0130-1640
448684
  Шевченко Т.Г. Еретик : Антирелигиозные стихи и поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Политиздат, 1964. – 39 с.
448685
  Супек И. Еретик / И. Супек. – М., 1979. – 316с.
448686
  Супек И. Еретик / И. Супек. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 317 с.
448687
  Шевченко Т. Еретик (Шафарикові) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 636-646. – ISBN 978-966-500-300-7
448688
  Курбатов К.И. Еретик Жоффруа Вале: Роман. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 205с.
448689
  Гауптман Г. Еретик из Соанны / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 105с.
448690
  Замалеев А.Ф. Еретики и ортодоксы : очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 208 с., [32] с. илл. – (Культура и религия). – ISBN 5-289-00863-2
448691
  Евгеньев П.К. Ерзовка / П.К. Евгеньев. – Казань, 1966. – 148с.
448692
  Симончук О. Ерик Олін Райт (1947-2019) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 5-8. – ISSN 1563-3713
448693
  Хоменко І.В. Еристика : Навчальний посібник / І.В. Хоменко; Ін-т післядипл..освіти КНУ ім. Т. Шевченка;Рец.: Конверський А.Є., Сагач Г.М. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-95792-1-Х
448694
  Хоменко І.В. Еристика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Хоменко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл.1 Хоме.Доп.карт.ст.,. – ISBN 978-966-364-597-1
448695
  Крикун В.Ю. Еристика, теорія і практика аргументації (на прикладі курсу для студентів спеціальності "Журналістика") // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-93
448696
  Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки : Навч. посібник / І.В. Хоменко; МОН України.КНУШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 192с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-96-7
448697
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09. 00. 05. - історія філософії / Крикун В. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л. 153 - 162
448698
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
448699
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика у творах Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується творчий доробок видатного античного філософа Аристотеля у галузі мистецтва суперечки. Розглядаються його основні положення у сфері міркувань людини. This article devoted to Aristotle"s legacy in the sphere of the theory of ...
448700
  Ковтун Т. Еристичні аспекти діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 15-19


  У статті аналізуються деякі аспекти організації піблічного спору в телесфері, під час теледебатів, ток-шоу тощо. Наводяться основні правила ведення полеміки та організації успішного спору. Приділяється увага місцю ерестики в системі діяльності ...
448701
  Білоус Еристичні аспекти флейму як суперечки в інтернет-мережі / Білоус, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 63-65
448702
  Акименко В.Я. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції / В.Я. Акименко, Н.М. Стеблій
448703
  Яценко О. Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз індивідуальних особливостей змін показника мінливості еритроцитів (ПМЕ) та співвідношення різних типів клітин еритрону у обстежених баскетболістів впродовж тренувального процесу. Всього було обстежено 7 спортсменів впродовж 13-16 ...
448704
   Ерік Еріксон (Erik Erikson) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 148-160. – ISBN 978-966-518-287-0
448705
  Панч П. Ерік шукає щастя / П. Панч. – Київ : Дитвидав, 1960. – 243 с.
448706
  Вітторіні Е. Еріка, та інші твори / Е. Вітторіні. – Київ, 1969. – 380с.
448707
   Еріх Фромм (Erich Fromm) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 137-147. – ISBN 978-966-518-287-0
448708
  Буряк Н. Еріх Фромм про насильство у релігіях світу // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 29-43. – ISSN 2310-0923
448709
  Ільчук Л.П. Еріх Фромм: творчість як міжнаукова проблема // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
448710
   Еріху Соловйову - 80 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 493. – ISSN 2227-7153
448711
  Исамиддинов М.Х. Еркурган / М.Х. Исамиддинов, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1984. – 160с.
448712
   Ерліхівський журнал = Ehrlich"s journal : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4883
Вип. 1. – 2017. – 88 с.
448713
   Ерліхівський збірник : Наукові доповіді та повідомлення. – Київ, 1994-. – ISBN 966-568-466-3
№ 3. – 2002
448714
   Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 1994-
Вип. 6. – 2012. – 200 с.
448715
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Л.
1. – 1955. – 468с.
448716
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Ленинград
2. – 1955. – 500с.
448717
  Марков А.Я. Ермак / А.Я. Марков. – М, 1962. – 104с.
448718
   Ермак. – Новосибирск, 1980. – 95с.
448719
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – М., 1986. – 158с.
448720
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Барнаул, 1986. – 527с.
448721
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Иркутск, 1990. – 527с.
448722
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 158с.
448723
  Иванов А.С. Ермак / Иванов А.С. – Москва : Б. и., 1993. – 96 с. – В изд. также: Давння пастораль : роман / Рогов А.П. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 11/12 (1209/1210))
448724
  Скрынников Р.Г. Ермак / Руслан Скрынников. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 256с., [ 8л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1300 (1100)). – ISBN 978-5-235-03095-4
448725
  Мухин В.В. Ермак Тимофеевич / В.В. Мухин. – Пермь, 1957. – 46с.
448726
  Сутормин А.Г. Ермак Тимофеевич / А.Г. Сутормин. – Иркутск, 1981. – 176с.
448727
  Пухначев В.М. Ермак. / В.М. Пухначев. – М., 1975. – 63с.
448728
  Бузукашвили М.И. Ермак. / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1989. – 142с.
448729
  Колесников А.Д. Ермак:Ист.очерк. / А.Д. Колесников. – Омск, 1983. – 72с.
448730
   Ермаков Николай Степанович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 11с.
448731
   Ермакова Вера Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 12с.
448732
  Бажов П.П. Ермаковы лебеди / П.П. Бажов, 1946. – 64с.
448733
  Улин И.И. Ермигинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
448734
  Кулешов Е.А. Ермил-великомученник и др. / Е.А. Кулешов. – Ярославль, 1962. – 28 с.
448735
  Бердинских В.А. Ермил Костров: Судьба поэта / В.А. Бердинских. – Киров, 1989. – 142 с.
448736
   Ермилова-Платова Е.Ф. 1895-1974. Платов Ф.Ф. 1895-1967. Живопись, графика. Каталог. – М., 1988. – с.
448737
  Афанасьева Т.И. Ерминия архиерейской литургии в составе "Толковой службы": датировка и локализация памятника // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2012. – № 1 (47). – С. 103-107. – ISSN 2071-9574


  Литургия - главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, на котором совершается таинство Евхаристии. Основные песнопения литургии ведут историю с глубокой древности.
448738
  Улин И.И. Ермишинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
448739
  Зиник Зиновий Ермолка под тюрбаном // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 114-122 : рис., фото
448740
  Гордин Яков Ермолов : Солдат и его империя : проза : роман / Окончание. Нач. в № 11, 12, 2009; № 4, 5, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 32-73. – ISSN 0321-1878
448741
  Гордин Я. Ермолов: Солдат и его империя : проза: главы из книги / окончание. Нач. в № 11, 12. 2009; № 4-6, 9, 10, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 66-105. – ISSN 0321-1878
448742
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – Москва : Искусство, 1972. – 200 с.
448743
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – 3-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1983. – 192 с.
448744
   Ермолова М.А.. – М, 1954. – 47с.
448745
  Аляєв Г.Є. Ерн Володимир Францевич // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1017-1018. – ISBN 966-316-069-1
448746
  Шевченко Віктор Ернан Кортес - відкривач Центральної Америки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51 : Фото
448747
  Гюго В. Ернані / Віктор Гюго ; пер. з фр. мови Максима Рильського. – Київ : Мистецтво, 1952. – 188 с.
448748
  Дроздовський Д. Ерненст Гемінгвей: мачо, якого здолала депресія // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 9/12. – С. 226-237. – ISSN 0130-321Х
448749
  Шпорлюк Р. Ернест Геллнер та історія націоналізму // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 8-13


  Ернест Андре Геллнер (англ. Ernest Gellner; 9 грудня 1925 — 5 листопада 1995) — англійський філософ і соціальний антрополог, професор філософії, логіки та наукового методу Лондонської школи економіки Лондонського університету (1962—1984), професор ...
448750
  Безушко В. Ернест Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – С. 17-21
448751
  Денисова Т.Н. Ернест Хемінгуей : Життя і творчість / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1972. – 164с.
448752
  Біленко Василь Ернесто Антоніо Сенті Даріас: "Я кубинець на сто відсотків" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 40-41 : фото
448753
  Огуреева Г.Н. Ерники южной половины Советского Дальнего Востока : Автореф... канд. геогр.наук: / Огуреева Г. Н.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
448754
  Безушко В. Ернст Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – С. 10-12
448755
   Ернст Кречмер (Ernst Kretschmer) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 26-33. – ISBN 978-966-518-287-0
448756
  Звагельський В.Б. Ернст Микола Львович (Людвигович) // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 22-24. – ISBN 966-566-120-5
448757
  Трояновський О. Ернст Рабель в науці міжнародного приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 348-349
448758
   Ернст Тельман - борець за мир і свободу. – К., 1938. – 63с.
448759
  Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман : життя і творчість / А.П. Шамрай. – Київ : Дніпро, 1969. – 301 с.
448760
  Побожій С.І. Ернст Федір (Теодор) Людвигович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 24-26. – ISBN 966-566-120-5
448761
  Казьмирчук Г.Д. Ернст Федір Людвігович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 204. – ISBN 96966-8060-04-0
448762
  Панькова С. Ернст Федір Людвігович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 194-204. – ISBN 966-02-3529-1
448763
   Ернст Федір Людвігович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 182. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
448764
  Короткий В.А. Ернст Федір Людвігович (1891-1942) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 286-287. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
448765
  Давлєтов О. Ернст Юліус Рьом - начальник штабу СА й "незамінний сторонній" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 83-91. – ISBN 978-966-02-7255-2
448766
  Жмир Володимир Федорович Ернст Юнгер - хто він? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-35. – Бібліогр.: с. 16-18, 21-35. – ISSN 0235-7941
448767
  Лясс М. Ернт Тельман / М. Лясс. – Х., 1934. – 192с.
448768
  Стрельцов В.О. Ерозії -надійний заслін. / В.О. Стрельцов. – Дніпропетровськ, 1982. – 80с.
448769
   Ерозійна деградація грунтів України за впливу змін клімату / О.Г. Тараріко, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – C. 7-15. – ISSN 2077-4893
448770
  Дудник О.М. Ерозійне районування території Черкаської області та боротьба з ерозією грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 59-63. – Бібліогр.: 14 назв
448771
  Славгородська Ю.В. Ерозійні втрати грунту в агроландшафтах Старобільської схилово-височинної області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 206-211 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
448772
  Ковальчук І.П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні дослідження : монографія / І.П. Ковальчук. – Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – До 350-річчя Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка і 115-річчя Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Західне Поділля). – ISBN 978-966-397-191-4
448773
  Бутирська Н. Ерозія азійського партнерства. Вашингтон переглядає свої стосунки з Сеулом і Токіо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "США зажадали від своїх східноазійських партнерів - Південної Кореї та Японії - істотно збільшити витрати на утримання американського контингенту на їхніх територіях. За офіційною версією, в такий спосіб Сполучені Штати реалізують зміну глобальної ...
448774
  Горшенін М.М. Ерозія гірських лісових грунтів та боротьба з нею / Горшенін М.М. – Львів, 1972. – 148 с.
448775
  Скородумов О.С. Ерозія грунтів і боротьба з нею. / О.С. Скородумов. – К, 1961. – 238с.
448776
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів Південно-західної частини України і Республіки Молдова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 26-32 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
448777
  Гуменюк А.І. Ерозія грунтів та заходи боротьби з нею / А.І. Гуменюк; Льовшин І.М. – Київ : Академія Наука Української РСР, 1949. – 32 с.
448778
  Гріневецький В.Т. Ерозія грунтів у східній частині Кагарлицького району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 104-109. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 6)
448779
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики : монографія / М.Д. Волощук, Н.І. Петренко, С.В. Яценко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Зворот. тит. арк. парал. англ. – Бібліогр.: с. 313-324. – ISBN 978-617-7212-01-9
448780
  Кучерук О.Д. Ерозія грунту: як їй запобігти? / О.Д. Кучерук. – Львів : Каменяр, 1984. – 40с.
448781
  Малий І.Й. Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 81-88


  Обгрунтовується функціональна взаємозалежність міє ерозією довіри до інститутів держави та упущеними можливостями щодо забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
448782
  Великанов В.А. Ерозія та екзотектонічні складки Придністров"я / В.А. Великанов, Заїка-Новацький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 119-126 : Карта, рис. – Бібліогр.: 12 назв
448783
  Ревакович М. Ерос і вигнання // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 28-32


  Поетичний доробок гурту українських поетів еміграції - Нью-Йоркської групи.
448784
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 178-204
448785
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
448786
  Капінус Д.Є. Ерос і Танатос у новелі Артура Шніцлера "Повернення Казанови" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 146-149
448787
  Канова Г.О. Ерос і Танатос у середньовічних канонах тлумачення любові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 234-239. – (Б-ка Ін-ту філології)
448788
  Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 197-203. – ISSN 2307-2261
448789
  Зелененька І. Ерос у ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 167-171. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
448790
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
448791
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
448792
  Туренко В.Е. Ерот в давньогрецькій традиції: до питання взаємодії філософії та міфології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 61-64


  В статті на основі образу Ерота висвітлюється взаємодія філософії та міфології в давньогрецькій традиції. Доводиться, що міфологічне тлумачення природи даного божества, його характеру, поведінки імплицитно має філософський підтекст. Обґрунтовується ...
448793
  Гуменюк О. Еротизм в українському стилі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 16 червня (№ 24). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Еротизмом просякнута творчість Наталії Лівицької-Холодної - представниці поетичної "празької школи".
448794
  Терехова Л.В. Еротизм середньовічної містики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 55-58
448795
  Вознюк Г. Еротизм у поезії Йосано Акіко


  Стаття присвячена дослідженню джерел еротичних мотивів у дебютній збірці віршів жанру танка видатної японської поетеси поч. ХХ ст. Йосано Акіко. Проведено аналіз культурно-історичних обставин, що склалися в Японії в кін. ХІХ - на поч. ХХ ст., за яких ...
448796
  Вархол Й. Еротика в народній культурі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 114-116. – ISSN 0130-6936
448797
  Соловей О. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 84-91. – ISSN 2075-1222
448798
  Борисюк Ірина Еротика смерті: до проблеми стильотворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії "вісімдесятників"
448799
  Мудрак О.В. Еротична лірика Дмитра Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 412-416. – (Б-ка Ін-ту філології)
448800
  Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павличка (Збірка "Золоте ябко") // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 246-257. – ISBN 978-617-7201-57-0
448801
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
448802
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
448803
  Михайлова А.А. Еротична проблематизація української прози 1920-1930 років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 33-37. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
448804
  Михайлова А. Еротична проблематизація української прози 1920-30 років // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 55-60. – ISSN 2227-3956
448805
  Опришко Н. Еротичний дискурс Юрія Андруховича та романне мислення постмодерну // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 200-205. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
448806
  Пухонська О.Я. Еротичний інтертекст у сучасній українській поезії // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 43-50. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
448807
  Павич М. Еротичні історії / Мілорад Павич ; [ пер. з серб. Н.Т. Чорпіти ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4505-8
448808
  Доброскок С.О. Еротичні мотиви у творчості Романа Федоріва // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 435-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
448809
  Завадська В. Еротичні мотиви українських колискових пісень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 281-283
448810
  Ковалів Юрій Еротичні одкровення Олесі Мудрак
448811
  Прожогіна І.М. Еротично-репродуктивна символіка взуття у весільних обрядах східних слов"ян // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 226-230


  Досліджується шлюбна символіка взуття у східних слов"ян, зокрема у весільних ритуальних актах дарування взуття та роззування. Исследуется брачная символика обуви у восточных славян, в частности, в свадебных ритуальных актах дарения обуви и ...
448812
  Суворова Л.К. Еротично-танатичні моделі малої прози Марка Черемшини // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 30-38. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
448813
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті "Ревнощі і медицина" Міхала Хороманського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 390-397. – ISBN 978-966-3888-379-3
448814
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті"


  У статті розглянуто еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті" та осмислено роль бароко у формуванні ідіостилю письменника
448815
  Струйский Н.Е. Еротоиды / Н.Е. Струйский. – М, 1990. – 46с.
448816
  Корнарос В. Еротокрит : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец. Василя Степаненка ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0459-4


  У пр. №1717243 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
448817
  Варикаша М. Еротьичний дискурс у щоденниках: метафори сексуальності


  У статті з"ясовано, що найголовніші розлогі метафори сексуальності у щоденниках письменників І пол. ХХ ст. були саіввіднесені з мистецтвом (музика, танок, театр) і творчістю. Українські автори порівняно із західноєвропейськими використовували також ...
448818
  Сафронов Ф.Г. Ерофей Павлович Хабаров / Ф.Г. Сафронов. – Хабаровск, 1956. – 32с.
448819
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – Л., 1946. – 324с.
448820
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – М., 1969. – 352с.
448821
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – Хабаровск, 1990. – 301с.
448822
  Лукоянов Э. Ерсин и бег : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 93-104. – ISSN 0130-7673
448823
  Лебідь С.Я. Ерудит за сумісництвом : гумор та сатира / С.Я. Лебідь. – Дніпропетровськ, 1987. – 109 с.
448824
   Ерцхау. – Сухуми, 1985. – 181с.
448825
   Ерш Ершович. – М, 1989. – 167с.
448826
   Ерши-малыши. – Ленинград, 1982. – 17с.
448827
   Ерши малыши. – Ленинград, 1982. – 12с.
448828
  Панцерев К.А. ЕС- Африка: навстречу стратегическому партнерству? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 50-57. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
448829
  Кравцов В.Р. ЕС-АСЕАН: политический аспект взаимоотношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 38-43. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
448830
  Гаврилова В.А. ЕС-Индия: от двусторонних отношений к стратегическому партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 77-79
448831
  Носов М.Г. ЕС - Австралия: от настороженности к сотрудничеству // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
448832
  Носов М. ЕС - АСЕАН:взаимовыгодность сотрудничества // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 31-43. – ISSN 0201-7083
448833
  Поляков А. ЕС - Россия: сложная, но нужная дискуссия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 42. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  В Португаліїї, в Мафрі пройшов Самміт ЄС - Россія
448834
  Андрущенко С. ЕС - Украина - Россия: перспективы сотрудничества в сфере безопасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 102-105.
448835
  Захарова Н. ЕС : от Лиссабонской стратегии к Лиссабонской программе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 43-57. – ISSN 0201-7083
448836
  Новикова О.Н. ЕС в Афганистане: Политический выбор и его реализация // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 78-105. – ISSN 0235-5620
448837
  Носов М. ЕС и регион Большого Среднего Востока // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 17-33. – ISSN 0201-7083
448838
  Пасякина Л. ЕС и трудовая миграция // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 92-105. – ISSN 0201-7083
448839
  Далимов Р. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 81-84. – ISSN 0131-2227
448840
  Парих Т. ЕС и эмиграция: проблема утечки мозгов из Центральной и Восточной Европы // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 7-3 апреля (№ 14). – С. А 3


  "Пока Западная Европа ищет пути спасения от притока иммигрантов и беженцев, ее соседи из Центральной и Восточной Европы ломают голову над прямо противоположной проблемой — как удержать в своих странах рвущихся на чужбину граждан. Самые способные и ...
448841
  Носов М. ЕС и Япония: отношения без конфликтов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0201-7083
448842
   ЕС ЭВМ. Кобол унифицированный. – Москва
1. – 1978. – 145 с.
448843
   ЕС ЭВМ. Кобол унифицированный. – Москва
2. – 1978. – 137 с.
448844
   ЕС ЭВМ. Операционная система ДОС/ЕС. – Минск
1. – 1972. – 492 с.
448845
   ЕС ЭВМ. Операционная система ДОС/ЕС. – Минск
2. – 1972. – 358 с.
448846
  Дубровин Д. ЕС, НАТО и Россия. Кризис или непонимание? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
448847
  Морева Е.Л. ЕС, Россия и США : Мировой финансовый кризис и инновационная инфраструктура // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 129-147. – ISSN 0235-5620
448848
  Кондратьева Н.Б. ЕС: единому внутреннему рынку пятнадцать лет // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-75. – ISSN 0201-7083
448849
  Балинт Одор ЕС: задачи венгерского председательства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 45-53. – ISSN 0201-7083
448850
  Пасякина Л.С. ЕС: иммигранты как необходимость и как проблема // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 34-43. – ISSN 0201-7083
448851
  Шатаев И.В. ЕС: Лиссабонский договор - прорыв в интеграции или "бумажное знамя"? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 99-106. – ISSN 0201-7083
448852
  Зуев В.Н. ЕС: наднациональный механизм - главный инструмент европейской интеграции? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 94-108. – ISSN 0201-7083
448853
  Путилина Н. ЕС: район Балтийского моря в региональной интеграции на севере Европы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 70-80. – ISSN 0201-7083
448854
  Тутберидзе И.Д. ЕС: расширение на Восток - вызов общей аграрной политике? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 80-91. – ISSN 0201-7083
448855
  Синицына М.Л. ЕС: федерализация налогов в условиях интеграции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 85-97. – ISSN 0201-7083
448856
  Потемкина О. ЕС:конституционный тупик или продолжение реформы? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-72. – ISSN 0201-7083
448857
  Хачерян Л.Г. Есаи Ничеци и Гладзорский университет. : Автореф... Доктора филол.наук: 661 / Хачерян Л.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1968. – 62л.
448858
  Біла А. Есе-колаж, який пробуджує національну гордість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 20). – С. 6


  Нова праця Богдана Гориня про Святослава Гординського.
448859
  Підтикан О.Ю. Есе - один із найефективніших методів розвитку критичного мислення // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-617-639-211-8
448860
  Загаєвський А. Есе = Із збірки "Солідарність і самотність" : проза: есе // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 219-228. – ISSN 0320 - 8370
448861
  Колянківський О. Есе // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 124-126
448862
  Ковалів Ю. Есе "Селянський король" (про Т. Шевченка) Ю. Липи в контексті його есеїв і полемік // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 135-142


  Стаття присвячена аналізу історіософської есеїстики Ю. Липи, з положень якої постає обґрунтування постаті Т. Шевченка. Статья посвящена анализу историософской эссеистики Ю. Лыпы, на основании положений которой обосновывается фигура Т. Шевченко. The ...
448863
  Буроменський М.В. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 3-12. – ISSN 0201-7245
448864
  Харчук С.В. Есе про кометно-земні зв"язки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 15-16. – ISSN 2518-7104
448865
  Малікова О. Есе як мовленнєвий жанр науково-популярного християнського теологічного дискурсу


  Стаття присвячена розгляду когнітивних, прагматичних, стилістичних, риторичних особливостей есе як жанру науково-популярного християнського теологічного дискурсу у ракурсі когнітивно-прагматичної парадигми. Певна увага приділена виявленню провідних ...
448866
  Балаклицький М.А. Есе як художньо-публіцистичний жанр : Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика" / М.А. Балаклицький; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківське історико-філологічне т-во. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 74с. – ISBN 966-444-036-1
448867
  Рот Й. Есеї : проза: есе // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 170-189
448868
  Федорак Н. Есеї Монтеня і трактати Сковороди: два методи самопізнання // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 7-20. – ISBN 978-966-193-016-1
448869
  Дюмон Л. Есеї про індивідуалізм = Essais sur l"individualisme : антропол. погляд на сучасну ідеологію / Луї Дюмон ; з фр. пер. Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2012. – 253, [3] с. – Пер. за вид.: Essais sur l"individualisme. Une perspective anthropologigue sur l"idеologie moderne / Louis Dumont. Ed. du Seuil, 1983 et 1991. - Парал. тит. арк. ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-663-335-7
448870
  Ушкалов Л.В. Есеї про українське бароко / Леонід Ушкалов. – Київ : Факт, 2006. – 284с. : іл. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-082-3
448871
  Гром"як Р. Есеїзм і проблема науковості сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 19-27. – ISBN 966-594-263-8
448872
  Нестеренко Ю. Есеїзм української романістики: жанротвірний аспект // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 117-126. – ISBN 978-966-171-780-9
448873
  Гуцол С.Ю. Есеїзм як засіб відродження міфологічної цілісності в сучасній культурі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 37-45. – ISBN 978-966-8063-80-2
448874
  Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ганна Дмитрівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
448875
  Швець Ганна Дмитрівна Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Швець Г.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
448876
  Яручик А.І. Есеїстика Мішеля Монтеня: ідея соціальних ролей та справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 64-66
448877
  Полякова О.Г. Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 98-102


  У статті здійснено класифікацію есеїстки О. Ірванця за проблемно-тематичними напрямами: суспільно- політичним, історичним, морально-етичним, філософським та подорожнім. Крім тематичного аналізу, розглянуто жанрові різновиди Ірванцевої есеїстики: ...
448878
  Шебеліст С. Есеїстика Юрія Андруховича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-39. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті розкриваються особливості есеїстики Юрія Андруховича, одного з найвідоміших українських письменників, а також деякі теоретичні характеристики есею як жанру. Увага головно акцентується на способі відображення дійсності, тематиці та ...
448879
  Волкова А. Есеїстика Юрія Андруховича на строрінках часопису "Потяг 76" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 282-287
448880
  Баран Є. Есеїстика Юрія Андруховича: пошуки ідентичності // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 34-38. – (Філологія ; Вип. 23/24)
448881
  Бровко О.О. Есеїстичні наративні структури в літературно-критичних виступах К. Москальця та В. Даниленка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 187-191. – ISBN 978-966-171-217-0
448882
  Шидловська Є. Есей-колонка журналу "Країна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 182-188


  У статті розглянуто особливості сучасної української есеїстики на матеріалах рубрики "Колонка" журналу "Країна" за 2010 р. Есей-колонку досліджено на основі текстів Я. Грицака, Ю. Андруховича, О. Бойченка та М. Матіос. В статье раскрываются ...
448883
  Кальниченко О.А. Есей "Завдання перекладача" Вальтера Беньяміна про перекладність і "Чисту мову" на тлі німецької перекладознавчої традиції / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 49-67. – ISBN 978-966-8558-97-4


  До проблеми визначення суті перекладу. Положення про природу та мету перекладу, можливість та неможливість здійснення перекладу і поняття "чистої мови". Провідні традиції німецької класичної теорії перекладу та їх значення для сучасного ...
448884
  Степула Н. Есей для Олеся // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 88-90. – ISSN 0130-321Х
448885
  Кравець Ярема Есей Шарля ван Лерберга "Марія Башкирцева" // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 231-238. – ISSN 0320 - 8370
448886
  Сільман К.В. Есей як жанр на перетині літератури та журналістики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Сільман Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
448887
  Матвієнко С. Есей: між алібі та компроматом // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 12-15
448888
  Воронкин М.С. Есейский говор якутского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воронкин М.С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 19 с.
448889
  Андреев А.Д. Есенин : роман / А.Д. Андреев. – Москва : Московский рабочий
Кн. 2. – 1980. – 288 с.
448890
  Иванов Г.К. Есенин в музыке. : справочник / Г.К. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1973. – 56 с.
448891
  Дитц В.Ф. Есенин в Петрограде - Ленинграде / В.Ф. Дитц. – Ленинград, 1990. – 267 с.
448892
  Руднев К. Есенин и Дункан: анатомия любви // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 51
448893
  Коржан В.В. Есенин и народная поэзия. / В.В. Коржан. – Л. : Наука, 1969. – 200 с.
448894
   Есенин и русская поэзия. – Л. : Наука, 1967. – 396 с.
448895
   Есенин и современность. – Москва : Современник, 1975. – 405 с.
448896
  Астахов В.И. Есенинское Константиново / В.И. Астахов, Б.Е. Фральков. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 32 с.
448897
  Захлипа Д.А. Есенція - екзистенція - комунікація: альтернативи дотичних // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 112-120. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
448898
  Волковинський В.М. Есерівський тероризм // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 73-97. – ISBN 966-00-0025-1
448899
  Даскалов Р. Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма / Р. Даскалов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 127 с.
448900
  Паси И. Есета: Фиософски етюди: Френски моралисти / И. Паси. – София, 1981. – 476с.
448901
  Федорович В.Ф. Есипово кольцо. / В.Ф. Федорович. – М., 1959. – 270с.
448902
  Єфремов В.С. Ескадрильї летять за обрій / В.С. Єфремов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 352 с.
448903
  Єфремов В.С. Ескадрильї летять за обрій : фронтова повість / В.С. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1985. – 343 с.
448904
  Єщенко М. Ескалатор : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 178-183
448905
  Черник Ескалація впливу християнської етики на візантійське право / Черник, // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 196-202
448906
  Довгань О.Д. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту : монографія / О.Д. Довгань, І.М. Доронін ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2018. – 106, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-83-4
448907
  Лисичкіна О.О. Ескалація конфлікту в англомовному побутовому дискурсі: прагматика та просодія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 181-185
448908
   Ескалація ядерного протистояння США та Росії у контексті російсько-української війни = Escalation of US-Russia confrontation within the framework of Russia-Ukraine war : [дослідження та експертне обговорення] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2015. – 95, [1] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8495-51-9
448909
  Бугрій А. Ескапістське світовідчуття у романі І. Макьюена "Амстердам" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 60-65. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано специфіку осмислення ескапістської філософії у романі І. Макьюена "Амстердам".
448910
  Ющик О. Ескіз діалектичної теорії права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 156-166. – ISSN 1026-9932
448911
  Кондорсе Ж.-А. Ескіз історичної картини прогресу людського розуму // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 124-125. – ISBN 978-966-668-480-9
448912
  Вавженчук С. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 39-42
448913
  Васильченко С. Ескізи : Роман / С. Васильченко. – [Одеса] : Вид. видавн. комісії при Одеському Укр. секретаріяті, 1919. – 31 с. – (Видання " Видавничої комісії при Одеському Українському секретаріяті" ; № 3)


  Зміст: В.панів. Мужицька арихметика
448914
  Фомін Є.П. Ескізи / Є.П. Фомін. – Харків, 1930. – 92 с.
448915
  Слабченко М.Є. Ескізи з історії "Прав, по которым судится Малороссийский народ" / М.Є. Слабченко. – [12] с. – Окр.відб.
448916
  Роздобудько Ірен Ескорт у смерть : Роман / Роздобудько Ірен. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-035-4; 966-663-034-6
448917
  Роздобудько Ірен Ескорт у смерть : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 160 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3836-4
448918
  Ліхачов М. Ескроу рахунки: міжнародна практика та імплементація НБУ / М. Ліхачов, О. Пиголь // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 34
448919
  Вовк М.П. Ескулапи і пацієнти : гуморески / М. П. Вовк. – Ужгород : Карпати, 1987. – 52 с.
448920
  Секоян А. Если б Воротан заговорил. : роман / Анаит Секоян ; авториз. пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель, 1973. – 503 с.
448921
  Аматуни П.Г. Если б заговорил сфинкс... : ист. миниатюра : для детей / П. Аматуни ; [ил.: П.П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1970. – 216 с. : ил.
448922
  Рошка А. Если б не дул степной ветерок : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1977. – 152 с.
448923
  Фадеев И.А. Если б солнце задержать / И.А. Фадеев. – К, 1962. – 86с.
448924
  Малышев А.В. Если б у меня была сестра : повести / А.В. Малышев. – М., 1984. – 141с.
448925
  Вятский А. Если б у меня было десять жизней / А. Вятский. – 2-е изд.перераб и доп. – Куйбышев, 1975. – 335с.
448926
  Воробьев Л.В. Если б я мог воскреснуть / Л.В. Воробьев. – Воронеж, 1982. – 206с.
448927
  Болдуин Если Бийл-стрит могла бы заговорить / Болдуин, , Джеймс // Цветные миры : роман / Б У.Э. Дюбуа. – Москва : Прогресс, 1982. – С. 429-730. – (Библиотека литературы США)
448928
  Болдуин Д.А. Если Бийл-стрит могла бы заговорить. / Д.А. Болдуин. – М, 1976. – 245с.
448929
  Эркаева Г. Если блог отличный - успех не только личный // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
448930
  Поволяев В.Д. Если будем живы / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 369с.
448931
  Поликаров В.С. Если бы ... / В.С. Поликаров. – Феникс, 1995. – 509с.
448932
  Бейлин А.М. Если бы все сначала / А.М. Бейлин. – Л., 1981. – 238с.
448933
  Бейлин А.М. Если бы все сначала... / А.М. Бейлин. – М., 1967. – 380с.
448934
  Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / М. Фридмен; Пер. с англ. – Москва : Дело, 1999. – 160с. – (Экономика: идеи и портреты). – ISBN 5-7749-0135-1
448935
  Башкирова Г.Б. Если бы знать... / Г.Б. Башкирова. – М, 1977. – 191с.
448936
  Антонов С.И. Если бы имел десять жизней : об Я. Гашеке / С.И. Антонов ; вступ. ст. Р. Кузнецовой. – Москва : Патриот, 1990. – 262, [2] с.
448937
  Галкин Л.А. Если бы камни могли рассказать... / Л.А. Галкин. – Харьков, 1970. – 183с.
448938
  Клименко А.В. Если бы не было главного... / А.В. Клименко. – Кишинев, 1985. – 280с.
448939
  Трифонов Д.Н. Если бы не было урана и тория... / Д.Н. Трифонов. – М, 1963. – 88с.
448940
  Каткова З.Ф. Если бы не война... : повесть / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 58 с.
448941
  Лев М.А. Если бы не друзья мои... : повести / Михаил Лев; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1976. – 591 с.
448942
  Лев М.А. Если бы не друзья мои... : повести / Михаил Лев; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1986. – 576 с.
448943
  Нуруллин В. Если бы не ты... : повесть / В. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1979. – 159 с.
448944
  Юровский И.Ф. Если бы не эта степь. / И.Ф. Юровский. – Алма-Ата, 1975. – 95с.
448945
  Хирвонен Элина Если бы он не забыл : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 13-79. – ISSN 1130-6545
448946
  Ляпунова Анастасич Если бы слоны умели летать. Аеродинамический расчет. Большой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 96-101 : фото
448947
  Стаут Р. Если бы смерть спала / Р. Стаут. – М, 1991. – 126с.
448948
  Сийг А. Если бы снова... : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Правда, 1986. – 31 с.
448949
  Криштоф Е.Г. Если бы ты был моим сыном : Повесть / Е.Г. Криштоф. – Симферополь : Таврия, 1972. – 327с.
448950
  Иванов Л.И. Если бы экономистом был я... / Л.И. Иванов. – Москва, 1989. – 366с.
448951
  Несин А. Если бы я был женщиной / А. Несин. – М., 1961. – 423с.
448952
  Несин А. Если бы я был женщиной / А. Несин. – Ташкент, 1988. – 573с.
448953
   Если в вашем доме праздник. – К, 1990. – 270с.
448954
   Если в кране есть вода... : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 17 : Фото
448955
  Закладная В.М. Если в семье есть дети... / В.М. Закладная, О.П. Целикова. – М, 1961. – 143с.
448956
  Козин А.С. Если в сердце весна... / А.С. Козин. – Брянск, 1958. – 86с.
448957
  Тимченко В.П. Если в сердце огонь / В.П. Тимченко. – Харьков : Харьковское кн. изд-во, 1962. – 60 с.
448958
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь / Д.Х. Чейз. – Москва, 1990. – 169с.
448959
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь... : роман / Джеймс Хэдли Чейз // В кромешной тьме : повесть / Макгиверн У. – Москва : Русская тройка, 1991
448960
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь; Ты мертв без денег; Лечение шоком : [детективные романы] / Джеймс Хедли Чейз ; [пер. с англ.: Н. Краснослободского, Н. Ярош]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-006333-4
448961
  Гиббс Р. Если вам за 50 / Р. Гиббс. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – 81с. – (Физкультура и здоровье)
448962
  Гиббс Р. Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 32 с. встреч. паг. – В изд. также: Выбираю бег! / Е. Мильнер. – (Физкультура и здоровье)
448963
   Если Вам надоело Монте-Карло : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 70-75 : Фото
448964
  Чижик Сергей Если вам предстоит отправиться в круиз. Синее море, белый пароход : Distination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-67 : Фото
448965
  Валента Виктория Если Вам скучен монохром, вы просто не умеете его готовить // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 30-32 : фото
448966
  Зорин Виталий Если Вас беспокоит Гондурас : Латинская Америка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 76-80 : Іл.
448967
  Лукоянов Ю.Е. Если вашему ребенку трудно учиться / Ю.Е. Лукоянов. – Москва, 1980. – 96с.
448968
  Мальцев В.Н. Если верить. / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1966. – 90с.
448969
   Если веришь в рассвет. – Рига, 1965. – 528с.
448970
  Слипачук А. Если взяли на роботу иностранца // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 3. – С. 10-14.
448971
  Северов П.Ф. Если влюблен... / П.Ф. Северов. – К., 1981. – 368с.
448972
  Горький М. Если враг не сдается - его уничтожают : Сборник публицист. статей / Горький М. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 16 с.
448973
  Горький М. Если враг не сдается - его уничтожают : Сборник публицист. статей / Горький М. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 344 с.
448974
  Арбенов Э Если встретите Бориса... / Э Арбенов. – Ташкент, 1962. – 143с.
448975
  Бирченко Г.Д. Если встретишь меня / Г.Д. Бирченко. – Харьков : Прапор, 1965. – 191 с.
448976
  Мамед-заде П. Если вы доберетесь до столов и диванов Дахаба // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 23/24. – С. 42-43. – ISSN 0234-1670


  Туризм в селище Дахаб у Єгипті
448977
  Родионов В.А. Если вы имеете пчел / В.А. Родионов. – М., 1988. – 366с.
448978
  Родионов В.А. Если вы имеете пчел / В.А. Родионов. – М., 1988. – 366с.
448979
  Патока П.И. Если вы любите голубей / П.И. Патока. – К., 1991. – 196с.
448980
  Сивоконь Е.Я. Если вы любите мультипликацию / Е.Я. Сивоконь. – К : Мистецтво, 1985. – 150 с.
448981
  Маркуша А.М. Если вы учитель / А.М. Маркуша. – М, 1989. – 158с.
448982
  Дебрер М. Если вы хотите совершить экскурсию... / М. Дебрер, М. Красильников. – Рига, 1966. – 31с.
448983
   Если выиграл, то честно ли? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.2. – ISSN 0234-1670


  [Президент Зимбабве - Роберт Мугабе, о нем.]
448984
  Нецветаев Е. Если государство записало в "козлы". Особенности пенитенциарной системы / вел беседу В. Колычев // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Любой человек в нашей стране не станет возражать против того, что тюремную систему нужно менять. Вопрос в том, что мы в результате хотим получить. О настоящем и будущем этой структуры мы поговорили с заместителем руководителя департамента по вопросам ...
448985
  Хансон Пер Если даже отнимут жизнь. / Хансон Пер. – М., 1965. – 157с.
448986
  Томан Н.В. Если даже придется погибнуть. / Н.В. Томан. – М., 1973. – 240с.
448987
  Владимиров В. Если дорог тебе герой... / В. Владимиров. – Алма-Ата, 1969. – 148с.
448988
  Гордеев Г.Н. Если дорог тебе твой дом / Г.Н. Гордеев. – Москва, 1988. – 157с.
448989
  Симонов К.М. Если дорог тебе твой дом... : Поэмы, стихотворения, повесть / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 479с. – (Б-ка юношества)
448990
  Недосугов А. Если дорог тебе человек... / А. Недосугов. – Москва, 1962. – 31с.
448991
  Кузьмин В.К. Если друг в беде / В.К. Кузьмин. – Орел, 1962. – 303с.
448992
  Жуков Борис Если друг оказался вдруг. Почему собаки предали человека. Собаки с волчьим билетом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 88-93 : фото
448993
   Если друг отказался вдруг : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 96-101 : Фото
448994
   Если дружить с экономикой. – М, 1964. – 359с.
448995
  Буков Е.Н. Если думать сердцем... : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Детская литература, 1979. – 126 с.
448996
  Мухина-Петринская Если есть верный друг / Мухина-Петринская. – Москва, 1958. – 232с.
448997
  Медведедв Е.Е. Если есть у тебя мечта / Е.Е. Медведедв. – Барнаул, 1962. – 156с.
448998
  Шлыгин А.И. Если есть хороший друг / А.И. Шлыгин. – М., 1990. – 92с.
448999
  Островский Я.И. Если жизнь тебе дорога... / Я.И. Островский. – Москва, 1964. – 119с.
449000
  Сошников Н.Г. Если жить сначала / Н.Г. Сошников. – М, 1983. – 192с.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,