Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
448001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
448002
  Булдакова О. "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історичного джерела - капітулярія, створеного в канцелярії франкського короля Карла Великого у 789 р. Цей документ відіграв суттєву роль в процесі державотворення франків у доімперський період. The article is devoted to the ...
448003
  Домбровський С. "Загальний нагляд". Яким він є? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
448004
  Барановський А. "Загальні принципи військового мистецтва" Раймундо Монтекукколі як історичне джерело // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-793-9
448005
  Броджі-Беркофф Джованна "Загальною рисою українського суспільства є брак прагматизму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Розмова з професором Міланського університету україністкою Джованною Броджі-Беркофф щодо того, як змінилися українці після Революції гідності.
448006
  Скоропад К. "Загін 731" // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-71
448007
  Кондратенко М. "Заговорив українською. Се утворило таку сенсацію, що присутні втратили всяку рівновагу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 2 (405), 18 січня 2018. – С. 46-50


  Український письменник Григорій Коваленко. Підписував свої твори "К. Вільний".
448008
  Пащинская И. "Загорелись небо и воды!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Ежегодный праздник в честь Марии Федоровны в Петергофе.
448009
  Абрамова І.В. "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 - середині XIX ст. / І.В. Абрамова, І.В. Нетудихаткін // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 73-82. – ISSN 2078-0133
448010
  Заремба О.В. "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 327-334
448011
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
448012
  Ключковська І. "Загублена в снігах Сибіру...Повернення в Україну" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 121-129. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Антоніна Певна (Ніна Машкевич) — українська співачка (меццо-сопрано), театральна акторка. Чоловік її розстріляний, на початку 1940-х років репресована й вона, опинилася в селищі Перегребному, де прожила понад 40 років і вже ніколи не повернулася в ...
448013
  Ключник В.Р. "Загублений рай" Джона Мільтона: історико-літературна дискусія / В.Р. Ключник, О.А. Воєводіна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 102-105. – ISBN 978-966-921-000-5
448014
  Бут О. "Загублений рай" українця Миколи Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238
448015
   Загальна, вікова і педагогічна психологія : Практикум. – К., 1980. – 208с.
448016
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
448017
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 565, [3] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-та ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
448018
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 565, [3] с. : табл. – Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 180 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
448019
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 565, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
448020
  Шмідт-Ассманн Загальне адміністративне право як ідея врегулювання = Das allgemeine verwaltungsrecht als ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen systembildung : основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [пер. з нім. : Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ; наук. ред. : Р. Куйбіда, О. Сироїд, В. Тимощук]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : К.І.С., 2009. – 523, [1] c. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2141-38-2
448021
  Оробець К.М. Загальне визначення комерційного посередництва у господарському праві і його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17.
448022
  Костицький М. Загальне вчення про право крізь призму діалектики [рецензія] / М. Костицький, Кушакова-Костицька // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 275-278. – ISSN 1026-9932


  "... рецензована монографія О. Ющика перегукується зі спеціфікою наукової праці вчених-юристів, які працювали в Київському університеті Св. Володимира, Харківському...".
448023
   Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, С.Ю. Бортник, Є.Т. Палієнко, Б.О. та ін. Вахрушев // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : карт. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
448024
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2008. – 394, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-0-8


  Бібліотеці Ін-ту журналістики від студентів-магістрів Підпис.
448025
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-96938-0-8
448026
  Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Г. Кулешов ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 122, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-122 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-603-8
448027
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2609-13-4
448028
  Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5.


  Рец. на кн.: Палеха Ю.І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-395 с.
448029
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
448030
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
448031
  Медина В.С. Загальне замлезнавство / В.С. Медина. – Х, 1964. – 44с.
448032
  Тутковский П. Загальне землезнавство / П. Тутковский. – К., 1927. – 494с.
448033
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 1 : Загальні відомості про землю. Океанографія і морфологія суш. – 1937. – 242 с.
448034
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Атмосфера і клімат. Гідрологія суші. Карст. Льодовики. Ландшафт пустинь. – 1937. – 242 с.
448035
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : (Фізична географія): Підручник для вищих пед. навчальн. закладів / А.А. Крубер. – Переклад з 5-го переробл. вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 455 с.
448036
  Счастнєв П.М. Загальне землезнавство / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1948. – 320с.
448037
  Медина В.С. Загальне землезнавство : Посібник з факультативного курсу для учнів середньої школи / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
448038
   Загальне землезнавство : Практикум: Навч. посібник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1981. – 247с.
448039
  Федорищак Р.П. Загальне землезнавство : Навч.посібн. / Р.П. Федорищак. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
448040
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247с. – ISBN 966-7767-87-6
448041
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : підручник / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-311-071-4


  У посібнику відображено історію географічних відкриттів і дослі­джень, розглянуто загальнопланетарні властивості Землі. Значне місце приділено характеристиці наукових даних про будову літосфери, атмо­сфери, гідросфери та біосфери. Описані антропогенні ...
448042
   Загальне землезнавство. Програма і робочі плани. – Харків
вип. 1. – 1963. – 20с.
448043
  Рубін С.С. Загальне землеробство. / С.С. Рубін. – Київ, 1976. – 432с.
448044
  Хрущов М.С. Загальне і повне роззброєння-гарантія миру й безпеки всіх народів / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 42 с.
448045
  Саустян К.Ю. Загальне і специфічне у функціонування зв"язків з громадскістю в Східних і Західних цивілізаціях // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 247-257. – ISBN 978-617-689-193-2
448046
  Галич О.А. Загальне літературознавство : Hавчальний посібник для вузів / О.А. Галич, В.М. Hазарець, Ї.М. Васильїв. – Рівне, 1997. – 544 с.
448047
  Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство / Г.М. Удовиченко. – Київ, 1980. – 215с.
448048
  Ковалик І.І. Загальне мовознавство / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – Київ : Вища школа, 1985. – 216с.
448049
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство / С.В. Семчинський. – Київ, 1988. – 327с.
448050
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство : Підручн. для студ. філол. фак. ун-тів / С.В. Семчинський. – 2, перероб. і доп. – Київ : Око, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7763-2658-3
448051
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 1999. – 288с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-063-9
448052
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
448053
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2006. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
448054
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С.І.Дорошенко; МОН України; Харьк. нац. пед. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-257-2
448055
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2008. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
448056
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
448057
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2010. – 463, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Покажч.: с. 443-463. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
448058
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навчальний посібник / А.С. Зеленько. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 380, [2] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 376-380 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-910-2
448059
  Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 334-335 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-638-5
448060
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Х., 1931. – 72с.
448061
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Х., 1931. – 71с.
448062
  Корчак Н. Загальне положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-10
448063
  Осьмак С.Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 131-137. – ISSN 2072-8670
448064
  Кононенко В.П. Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 206-211. – ISSN 0201-7245
448065
  Дудаш Т. Загальне праворозуміння крізь призму закономірностей правоназивання (за матеріалами дослідження фіно-угорської мовної сім"ї) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24
448066
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
448067
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
448068
  Докаш В.І. Загальне релігієзнавство : Навчальний посібник / В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 376с. – ISBN 966-8653-24-6
448069
  Анісімова Л.А. Загальне управління якістю - ефективний спосіб управління бізнесом / Л.А. Анісімова, Н.В. Аланова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36. – ISBN 966-614-021-7
448070
  Прилепа Н.В. Загальне управління якістю в системі державного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
448071
  Ткач О. Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців / О. Ткач, А. Ткач // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 258-262


  В статті здійснено порівняльний аналіз національної та цивілізаційної специфіки самовизначення латиноамериканців.
448072
  Іванніков Д.А. Загальний алгоритм застосування прийомів масової маніпуляції у ЗМІ / Д.А. Іванніков, Ю.В. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 82-86


  Визначено й проаналізовано універсальні маніпулятивні прийоми впливу на свідомість. З"ясовано загальний алгоритм їх застосування в мас-медіа. Определены и проанализированы универсальные манипулятивные приемы воздействия на сознание человека. Описан ...
448073
  Гришин С.П. Загальний аналіз воєнної безпеки систем енергетики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 92-97


  Небезпека об"єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об"єктах її генерування, та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка ...
448074
  Костенюк Л.В. Загальний аналіз гідрологічного режиму річок басейну Черемошу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 131-137. – Бібліогр.: 4 назви
448075
  Коблан Л.Б. Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 151-158. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
448076
  Чолій С. Загальний військовий обов"язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду впливу загального військового обов"язку на демографічну ситуацію в Галичині та наслідків цього явища для українського національно-визвольного руху. The article is devoted to the review of the influence of conscription on the ...
448077
  Ободовський О. Загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-28. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення загального гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат. Загальний гідроенергетичний потенціал річок обчислювався для характерних ділянок водотоків, межі яких визначалися за зміною гідравлічних характеристик ...
448078
  Тищенко В.Г. Загальний доарбітражний порядок врегулювання господарських спорів і шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 135-143
448079
   Загальний догляд за дітьми. – К., 1993. – 117с.
448080
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – вид. 2-е. – К., 1972. – 296с.
448081
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – К., 1974
448082
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – Київ, 1975
448083
  Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу : Навч. посібник / За ред.В.Ф.Семенова,І.Ю.Сіваченка. – Київ : Знання, 2000. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-009-0
448084
  Підшевкин В.П. Загальний курс математики / В.П. Підшевкин. – Х
1. – 1932. – 649 с.
448085
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства : навч. посібник / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 3] : (Основи галузі права України). – 2017. – 501, [1] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 485-491. – Бібліогр. в підрядк. прим.
448086
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 2]. – 2014. – 411, [1] с. – Предм. покажч.: с. 398-405. – Бібліогр. в підрядк. прим.
448087
  Ландсберг Г.С. Загальний курс фізики : навч. посібник / Г.С. Ландсберг. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Оптика. – 1961. – 732 с.
448088
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-017-8
т.1 : Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. – 1999. – 536с.
448089
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посібник / За ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-196-4; 966-575-172-7
т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 515с.
448090
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-183-2
т.2 : Електрика і магнетизм. – 2001. – 452с.
448091
   Загальний курс фізики : Збірник задач: Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищ. навч. закл. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Техніка, 2004. – 560с. – ISBN 966-575-147-1


  Збірник містить близько 2200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповіді до найскладніших задач супроводжуються вказівками та розв"язанням.
448092
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; за ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-193-X (т.1)
Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2006. – 532 с.


  Викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і ...
448093
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах: Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-198-0 (т.3)
Т.2 : Електрика і магнетизм. – 2006. – 452с. – 53 Куче.Доп.карт. всем каб.


  Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів; вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та ...
448094
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-004-6 (т.3)
Т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 2006. – 518с.
448095
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – К., 1972. – 212с.
448096
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – 2-е вид. – К., 1974. – 212с.
448097
  Калайда О.Ф. Загальний метод побудови квадратурних формул підвищеної точності // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7021-28-4
448098
  Трощенко І.О. Загальний механізм та сфера застосування регламенту "РИМ II" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 305-306. – ISSN 2219-5521
448099
  Бондаренко О. Загальний нагляд на стадії становлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
448100
  Солодаренко М.А. Загальний нагляд прокуратури -як засіб забезпечення законності у державному управлінні: до питання про невизначеність предмета // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 321-333. – ISSN 1563-3349
448101
  Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині 19 на початку 20 ст. / М.М.Москалюк. – Тернопіль, 2007. – 257с. – ISBN 966-7425-72-X
448102
  Зеркаль О.В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 11-17
448103
  Пфейфер Г.В. Загальний огляд дослідів, що іх перевів проф. Г.В. Пфейфер у царині інтегрування рівнань з частоковими похідними першого порядку однієї та багатьох невідомих функцій за час з р. 1914 до р. 1920 / Георг Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [10] с.
448104
  Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям. В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и ...
448105
  Тісецька А. Загальний огляд особливостей застосування статей 70, 71, 72 ККУ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 42-43


  "... Проблемні питання, що виникають у судовій практиці під час призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю злочинів".
448106
  Каблова Т.Б. Загальний огляд підходів до тлумачення феномену "золотого перетину": від давнини до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 132-139


  Досліджено галузі науки і мистецтва (музичне мистецтво), що вивчають означений феномен 20 ст.
448107
  Назимко Є.С. Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в криміінально-правових санкціях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 67-73
448108
  Фурса Є.І. Загальний огляд сайту ЦВК, присвяченого виборам 2006 // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-38
448109
  Яковець І.С. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 17-30. – ISSN 2079-6242
448110
  Гарна-Іванова Загальний огляд системи повноважень суб"єктів здійснення міграційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 129-136. – ISSN 1999-5717
448111
  Берзін П.С. Загальний огляд складу викладачів кримінального права в Київському університеті та їх наукових доробків періоду 1834-1960 років у працях сучасних українських вчених // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 111-132. – ISBN 978-617-7020-05-8
448112
  Барвінок В. Загальний огляд стародруків Київських бібліотек / В. Барвінок. – К., 1924. – 20 с.
448113
  Семеній О. Загальний огляд та класифікація суб"єктів публічної адміністрації. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 270-272
448114
  Сошинська Я. Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX - початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 98-102. – ISBN 966-625-052-7
448115
  Куленча І.І. Загальний огляд української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 12-16.
448116
  Вишнівський В.В. Загальний підхід до визначення параметрів технічного обслуговування об"єктів РЕЗО з резервом часу в умовах апріорної невизначеності вихідних даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У якості одного з доцільних шляхів забезпечення достовірної оцінки надійності й на її основі побудови раціональної системи технічного обслуговування в цій ситуації пропонується використовувати верхні й нижні границі (гарантовані оцінки) комплексних ...
448117
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій / П.А. Шкуліпа, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 3 (15). – С. 59-64


  В роботі приведено загальний підхід до діагностування динамічних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій.
448118
  Куценко А.Г. Загальний підхід до дослідження явища поширення хвиль згину в двоякоперіодичних платівках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід до побудови "вікон прозорості" в задачах проходження хвиль згину в двоякоперіодичних платівках. Використовуючи метод граничних елементів (МГЕ), знаходиться відповідна матриця впливу, що дозволяє звести задачу до ...
448119
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 45-49. – ISSN 1681-7893
448120
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – C. 5-9


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія ...
448121
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. В статье определены особенности развития исследований в сфере украинского журналистиковедения на протяжении 1990-х годов. The article ...
448122
  Лихацький Д. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
448123
  Думич Х. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 96-101
448124
  Мяснянкіна К. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 135-138. – ISSN 2307-8049
448125
  Улітко О.І. Загальний розв"язок задачі про планарні коливання п"єзокерамічного диску, який знаходиться в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Подано загальний розв"язок задачі про усталені коливання п"єзокерамічного диску, що знаходиться в обертовому русі, через два хвильові потенціали. Встановлено, що на відміну від задачі для нерухомого диску, хвильові потенціали визначаються при ...
448126
  Супрун А.Д. Загальний розв"язок задачі теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю рівняння / А.Д. Супрун, Л.В. Шмельова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 480-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі рівняння теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю розглянуті загальна задача переносу математичної фізики II роду. Неоднорідність задана у вигляд рівняння Ламберта. Було отримано точний аналітичний розв"язок, придатний для будь-якої ...
448127
  Дворщенко К. Загальний склад білків і рівень сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової шлунка при етаноловій виразці / К. Дворщенко, О. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Визначено склад білків у мітохондріяж клітин слизової оболонки шлунка на ранньому етапі розвитку етанолової виразки. Виявлено деградацію фракції білків з молекулярною масою 113 кДа. Показано одночасне зниження ферментативної активності ...
448128
  Моісеєнко С.О. Загальний стан воєнного мистецтва Німеччини доби Веймарської республіки (1919-1933 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 149-157. – ISBN 978-966-551-322-3
448129
  Царалунга І. Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов"янському мовознавці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 185-191. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
448130
  Гаман М. Загальний стан та проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.76-84
448131
  Бортников І.В. Загальний страйк 1903 року на Півдні Росії / І.В. Бортников. – Київ, 1948. – 120с.
448132
  Чепур Д.В. Загальний фізичний практикум : Для студ. вечірн. та заочн. відділів фіз.-мат., хім. і загальнотехнічн. фак. вузів / Д.В. Чепур, Є.І. Сірий, Л.М. Роєв; Ужгородський держ. ун-т. – Львів : Вид. Львів. ун-ту
Ч. 1 : Механіка. – 1963. – 190с.
448133
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум : учб. посібник / Є.І. Сірий. – Львів : Видавництво Львівського університету
Ч. 3 : Електрика і магнетизм. – 1966. – 216 с.
448134
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум / Є.І. Сірий; за ред. Д.В. Чепура. – Львів : Вища школа
Ч. 4 : Оптика. – 1972. – 162с.
448135
  Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.92-97. – ISSN 0132-1331
448136
  Шпонтак І.М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-29
448137
  Пишньов Д.І. Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
448138
  Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні питання договору надання фінансових послуг з позиції цивільного права України. The article deals with general aspects of a financial services contract in the context of Ukrainian civil law.
448139
  Гільченко Р. Загальні аспекти нормалізації авіаційних термінів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.75-84. – ISBN 966-7773-28-0
448140
  Попрозман О.І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61
448141
   Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
448142
  Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
448143
  Коваль Г.В. Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 90-92. – Бібліогр.: 9 назв
448144
  Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено питанням розвитку біржової діяльності в Україні. Розглянуто закони, які регулюють біржову діяльність в Україні. Зазначено, що основними суб"єктами біржового ринку виступають держава, емітенти, біржові посередники, фондові біржі. ...
448145
  Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 237-241. – ISSN 1727-1584
448146
  Радіонова Н.Й. Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 77-83. – ISBN 978-617-571-139-2
448147
  Савич С.С. Загальні аспекти цивільноправової охорони товарних знаків в Україні та республиці Польща (порівняльна характеристика) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 231-234
448148
  Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
448149
   Загальні вимоги до індексування документів // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 76-82
448150
  Анохін В.М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. - . / В.М. Анохін, К.О. Ковальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 37-42. – ISSN 0321-0499


  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено ...
448151
  Пфейфер Г.В. Загальні висновки, що випливають з взаємовідносин поміж узагальненою Jacobi-євою системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій та відповідною системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого... = Les conclusions generales, qui decoulent des rapports reciproques entre le systeme Jacobien generalise dлquation lineaires aux derivees.. : Доклав 1-ІІ- 1929 р. / Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [4] p.
448152
  Шуліка В.М. Загальні відомості про метали. Розробка теми / В.М. Шуліка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-113-5
448153
  Лавер О.Г. Загальні втрати українського народу в роки Великої вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 51-60. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
448154
  Половина І.П. Загальні географічні закономірності Землі : Hавчальний посібник / Половина І.П., Затула В.І. – Київ : НПУ імю М.П. Драгоманова, 2003. – 158с. – ISBN 966-660-103-6
448155
  Байкін Ф.Ф. Загальні закомірності і особливості переходу від капіталізму до соціалізму / Ф.Ф. Байкін. – Київ, 1958. – 40с.
448156
  Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 1605-2005
448157
  Пашковський М.В. Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі / М.В. Пашковський, Д.Л. Футорський; МВіССО УРСР, Львівськ. держ. ун-т. – Львів : ЛДУ, 1981. – 85с.
448158
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М.Г. Кравченко, А.В. Авраменко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-36
448159
  Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історії становлення категорії загальних закономірностей реалізації закону, а також розумінню цієї категорії сучасної юридичної наукою. Автором аналізуються спадщина юристів стародавнього Риму, які першими виявили та ...
448160
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть, і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 41-46. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються загальні закономірності реалізації закону; їх поняття, суть та ознаки. Исследуются общие закономерности реализации закона: их понятие, суть и признаки. General conformities to law of realization of law are probed: their concept, ...
448161
  Мовчан В.А. Загальні закономірності росту риб / В.А. Мовчан, 1950. – 3с.
448162
  Сидоренко М.В. Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 316-321. – Бібліогр.: 3 назв.
448163
  Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об"єднань в Україні: новелізація правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-100. – (Серія юридична ; Вип. 49)
448164
  Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.169-175. – ISBN 966-7784-65-7
448165
  Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
448166
  Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 399-403. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості гармонізації господарського законодавства України щодо вимог СОТ на сучасному етапі. Аналізуються позитивні та негативні аспекти гармонізації законодавства. Наведено деякі приклади порушення Україною зобов"язань, ...
448167
  Войцеховська І. Загальні засади державного регулювання перестрахової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 105-107
448168
  Євдокімова О.В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 169-174. – ISSN 0201-7245
448169
  Кісілюк Е.М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е.М. Кісілюк, О.В. Процюк // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 168-174
448170
  Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 32-35


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
448171
  Сердюк В.В. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект / В.В. Сердюк, Р.Ш. Бабанли // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 113-132
448172
  Яновська О.Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 268-274. – ISSN 2078-3566


  Досліджено проблеми реалізації в Україні європейських стандартів надання безо- платної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Визначено основні міжнародні засади надання безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено процедурі залучення ...
448173
  Кучеренко К.В. Загальні засади національного туристичного брендінгу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-02-6
448174
  Казимиров О.І. Загальні засади побудови системи формування корпусу суддів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-155. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
448175
  Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
448176
  Медведєва Н. Загальні засади правового регулювання гірничої концесії в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-80.
448177
  Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : Монографія / Полтавець В.В., МВС України; Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-69-5
448178
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 / Тетяна Волеріївна Сахарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
448179
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія, кримінально-виконав. право / Тетяна Валеріївна Сахарук; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2006. – 228 л. – Додаток: л.227-228. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.197-226
448180
  Шиян Д.С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 118-130. – ISSN 2304-4556
448181
  Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-71. – (Правознавство ; Вип.286)
448182
  Протасенко Л.В. Загальні засади регулювання договору франчайзинга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 41-45


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
448183
  Ботнаренко І.А. Загальні засади розлідування злочинів пов"язаних з терористичною діяльністю, на початковому етапі // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-617-616-075-5
448184
  Ващенко Ю.В. Загальні засади справляння акцизного збору за законодавством Європейського Союзу та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 87-94. – (Правознавство ; Вип.306)
448185
  Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 10-13
448186
  Чорновіл Т. Загальні засади та особливості виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 36-37.
448187
  Кучер О. Загальні засади укладання шлюбного договору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 127-129
448188
  Шарата Н.Г. Загальні засади управління вищою освітою в радянський період // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 141-143. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
448189
  Шпенова П.Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 182-189. – ISSN 2224-9281
448190
  Ромовська З.В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 10-21
448191
  Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов"язання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-53
448192
  Марченко М.І. Загальні зауваження. Деякі питання біографії і суспільних поглядів М.О. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 317-326. – (Б-ка "Ейдосу")


  Період у житті і творчості М. Максимовича пов"язаний з відкриттям у Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором словесності.
448193
  Мельниченко О. Загальні збори акціонерів у світлі нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... У міжнародному інституті бізнесу обговорили основні аспекти діяльності ЗЗА".
448194
  Кравчук В Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення / В Кравчук, О. Прочай // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.87-96
448195
  Недзельська В. Загальні збори ветеранів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Відбулися загальні збори президії Ради ветеранів війни і праці університету та учасників наради голів первинних осередків Організації ветеранів України. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Організації ветеранів України П.С. Цибенко. Голова ...
448196
   Загальні збори НАН України підбили підсумки діяльності у 2012 році // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 2


  Вібулася чергова звітна сесія Загальних зборів НАН України. На ній розглянули результати річної роботи академічних установ, проаналізували основні досягнення та проблеми, окреслили напрями подальшої роботи.
448197
   Загальні збори національних академій наук України, присвячені 25-й річниці Незалежності України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 1. – ISSN 1819-7329
448198
   Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 332-333. – ISSN 1026-9932
448199
   Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України : з промови міністра освіти і науки України Д.В. Табачника // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 20-21
448200
   Загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України. Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об"єднання за період із 2009 по 2014 роки. Наприкінці зборів відбулися вибори ...
448201
  Богуш М.К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 180-187


  У статті досліджується проблематика загальних зборів з точки зору захисту правомочності учасників/акціонерів на участь в управлінні корпорацією.
448202
  Пляцко Р. Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (3 грудня 2016 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – C. 11-12. – ISSN 1563-3977
448203
  Мірошниченко М.І. Загальні і особливі закономірності генезису правових систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 283-289. – ISSN 2306-9082
448204
  Кондратовець Л. Загальні і спеціальні гарантії забезпечення законності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-966-919-107-6
448205
  Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.130-135. – ISSN 0132-1331
448206
  Бадалова О.С. Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 149-154
448207
  Максименко С.Д. Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 75-77
448208
  Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.65-69. – ISSN 0132-1331
448209
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
448210
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
448211
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-28
448212
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
448213
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Ващенко Г. ; Всеукр. Пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с. – ISBN 966-7060-07-1
448214
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.


  У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці ...
448215
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Вид.2, перероблене і доповнене. – Київ : Радянська школа, 1981. – 208с. – (Педагогічна бібліотека)


  Автор розглядає широке коло питань про застосування різноманітних методів навчання в сучасній радянській школі.
448216
  Ляхно М.І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 82-87
448217
  Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 1287-293. – ISSN 1993-0259
448218
  Єресько О.В. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2-9
448219
  Криволапчук В.О. Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції XXI століття (європейський досвід) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 139-143
448220
  Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331
448221
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1972. – 36с.
448222
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1973. – 21 с.
448223
   Загальні наукові збори. – Київ, 1974. – 29 с.
448224
  Демченко І.М. Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 88-95


  У статті дається огляд загальних норм про призначення покарання, передбачених у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи, визначаються їх подібні риси та особливості.
448225
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-17-0
448226
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 76-80
448227
  Макаренко Н. Загальні обов"язки командувачів, командирів (штабів) щодо врахування вимог міжнародних правових документів під час підготовки та ведення воєнних дій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-18.
448228
  Головінов О.М. Загальні ознаки державного підприємництва // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
448229
  Кузневич Н. Загальні ознаки мовленнєвої ситуації гіпотетичності (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 223-227. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
448230
  Герасименко Є.С. Загальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 381-382. – ISBN 978-966-667-624-8
448231
  Котюк О. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 14-17
448232
  Васянович Г. Загальні основи педагогіки вищої школи й історії вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 6-20. – ISBN 966-7483-11-8
448233
  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
448234
  Охріменко О.А. Загальні основи теорії проектування черв"ячних фрез : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Охріменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 33 назви
448235
   Загальні основи фізики : У двох книгах. Hавч. посіб.для студ.технолог.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0045-3; 966-06-0044-5
Кн.1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. – 1998. – 192 с.
448236
   Загальні основи фізики : Удвох книгах. Hавч. посібник для студ.технол.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0046-1; 966-06-0044-5
К. 2 : Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. – 1998. – 224 с.
448237
  Богацька І.Г. Загальні основи фізики. Механіка : Навчальний посібник / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1991. – 104с. – ISBN 5-11-001767-0
448238
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка / Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1994. – 125с.
448239
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: термодинаміка, молекулярна фізика : Навч. посібник / Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковська. – Київ : Либідь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-325-00299-6
448240
  Вискушенко С.А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 105-110


  Стаття присвячена аналізу проблеми загальних особливостей двомовного термінологічного словника-тезаурусу. Зроблено спробу проаналізувати та узагальнити досвід роботи по укладанню двомовних термінологічних словників-тезаурусів
448241
  Сегеда І. Загальні особливості договорів про спільну діяльність в Марокко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 79-81
448242
  Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 72-74
448243
  Хітрук М. Загальні особливості розвитку радянського партизанського руху в Україні та СРСР у 1941-1944 рр. // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 44-46
448244
  Павленко Л. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 155-170. – ISSN 2413-0923
448245
  Баліцька В.В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 121-126.
448246
  Соколов М.О. Загальні передумови впровадження страхової системи фінансування лікувальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-40. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглянуто роль медичного страхування і його вплив на фінансове забезпечення охорони здоров"я.
448247
  Носік Ю.В. Загальні передумови укладення договору купівлі-продажу об"єктів приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 122-127. – ISBN 978-966-667-341-4
448248
  Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Досліджуються переписні програми та історичні обставини проведення загальних переписів населення, що відбулися в межах сучасної української території в Австро-Угорщині, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини протягом другої половини ХІХ - першої ...
448249
  Швидкова О. Загальні питання дотримання права на свободу та особисту недоторканність при провадженні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 57-60
448250
  Позаченюк К.А. Загальні питання експертології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто деякі аспекти термінологічного апарату, три блокову структуру експертного методу дослідження, напрямок розвитку класифікації експертиз та загальні вимоги до експертних видів діяльності, які може бути покладено в основу створення загальної ...
448251
  Дьоміна Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 32-35.
448252
  Щинова А.Ю. Загальні питання оцінки доказів в умовах застосування механізму міжнародної правової допомоги // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 111-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
448253
  Харченко І.О. Загальні питання пенітеціарного провадження у кримінальному судочинстві // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-37
448254
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 123-125
448255
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 102-103
448256
  Лукашевич В.Г. Загальні питання фахової підготовки юристів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Погляд на криміналістичну меодику як спеціалізовану навчальну дисципліну
448257
  Бойчук А.Ю. Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 2219-5521
448258
  Яновицька Г.Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 99-104. – (Юридична ; Вип. 1)
448259
  Голубєва Н.Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 71-86. – ISSN 2307-3427
448260
  Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно - правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання іншимх кризових явищ // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.151-160
448261
  Харь І.О. Загальні підходи для дослідження об"єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст.241 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 289-292
448262
  Андрушків І.П. Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 170-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
448263
  Лисенко О.І. Загальні підходи до оцінки техногенних змін довкілля від військово-промислової та військової діяльності / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
448264
  Мазепа В. Загальні підходи до побудови теорії місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-102.
448265
  Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття, теоретичні та правові основи, принципи формування та функції екологічного менеджменту в Україні. В статье рассматриваются понятие, теоретические и правовые основы, принципы формирования и функции экологического менеджмента ...
448266
  Голубєва В.О. Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу правил та норм міжнародної торгівлі сільгосптоварами ГАТТ-47,94 та Угоди про сільське господарство.
448267
  Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті проблемні аспекти у розробці підходів до стимулювання розвитку регіонів. Сформульовані основні принципи активізації сільських депресивних територій. Запропоновані механізми розвитку сільських депресивних територій. Problem aspects in working ...
448268
  Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.24-35
448269
  Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 228-231. – ISSN 0132-1331
448270
  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрингу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
448271
  Козирєва В.П. Загальні положення досудового врегулювання спорів при перевезеннях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7363-09-4
448272
  Блажівська О. Загальні положення зобов"язального права за Литовськими статутами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 94-104
448273
  Хавронюк М.І. Загальні положення кримінального права, що містяться у конституціях держав Європи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
448274
  Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 126-135
448275
  Трофімов С. Загальні положення організації митних процедур на морському транспорті // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-141.
448276
  Сумін В.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.103-109. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
448277
  Даниліна Т.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.177-186. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
448278
  Кедик В.П. Загальні положення повернення обвинувального акта прокурору судом у підготовчому судовому провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 257-258. – ISBN 978-966-419-300-6
448279
  Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О.О. Кулініч. – Одеса : Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 244 с. – ISBN 978-966-2070-17-0
448280
  Сибільов М. Загальні положення про надання послуг у проекті нового Цивільного кодексу Україн // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 161-162


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
448281
  Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
448282
  Дзера О. Загальні положення про правочин в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.24-32. – ISBN 966-667-078-Х
448283
  Дідух Євген Загальні положення про спадкування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 57-60
448284
  Филь Р.С. Загальні положення про судову експертизу об"єктів права інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 121-129. – ISSN 2411-3816
448285
  Різник В. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської дільності // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
448286
  Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-47. – ISSN 0132-1331
448287
  Новіков В. Загальні положення та етапи проведення колективних переговорів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-62
448288
  Романюк Я. Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
448289
  Онищенко О. Загальні положення цивільно-правової відповідальності: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 41-50
448290
  Малиновська Т.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М. Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 46-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
448291
  Соляр Л.В. Загальні поняття професійної компетентності майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 316-322
448292
  Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-53
448293
  Давидович І.І. Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 14-17


  Статтю присвячено загальним питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини.
448294
   Загальні правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових типових елементів заміни / В.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.С. Корняков, С.В. Гахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено й доповнено правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових пристроїв, згідно з якими визначено основні умови й етапи розробки методики формування перевірочних тестів. Правила передбачають використання двох джерел ...
448295
  Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 280-284


  У даній статті мова піде про аналіз загальних правових підходів до сучасного визначення поняття "організованої злочинності" в країнах Європи та Україні. Буде зупинено увагу на проблемі кваліфікації – визначення, коли кримінальну справу можна вважати ...
448296
  Іваанов В. Загальні принципи аналізу документів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 26-31


  В статті дається аналіз принципових підходів до аналізу документів. Особливий наголос робить на якісні, класичні методи
448297
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-34


  Причини, ймовірні наслідки й комунікативні механізми масового афекту, який виник 13 березня 2010 р. внаслідок трансляції програми грузинського телеканалу "Імеді", було прогнозовано ще у 2002 р., в процесі профільних досліджень ІЖ КНУ імені Тараса ...
448298
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 80-85


  В статті розробляється методологічна база для опису та вивчення інформаційних потоків у мережі Інтернет. Вона базується на новому підході до класифікації інформації у потоках, який вирізняє новинну інформацію, ретро-інформацію, суто емоційну інформацію ...
448299
  Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
448300
  Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Аналіз зарубіжного досвіду виокремлює рекламну комунікацію як об"єкт інформаційних правовідносин, що функціонує у монологічному чи полілогічному режимі і має такі характерні риси, як стале розгалужене законодавство; ефективна система органів виконавчої ...
448301
  Жерьобкіна В.А. Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
448302
  Кобрин В.С. Загальні принципи діяльності Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 90-100. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
448303
  Криворучко С. Загальні принципи етики у їх застосуванні до журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.34-40
448304
  Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 91-96. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
448305
  Кудин О.О. Загальні принципи ісламської теорії міжнародних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
448306
  Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-42. – ISSN 0132-1331
448307
  Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Феськов, І.Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 9-20. – ISSN 2224-0586
448308
  Максименко Н.В. Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 114-125. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Проведено детальний аналіз організації навчального процесу в університетах Іспанії на прикладі підготовки фахівців екологічного спрямування в Університеті Ллейди. В основу покладено матеріали другого навчального візиту за проектом Темпус "Рамка ...
448309
  Комісаров К. Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 158-168
448310
  Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 106-110
448311
  Гриняк А. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз / А. Гриняк, Ю. Молла // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 38-42. – ISSN 2409-4544
448312
  Ткаченко Є.В. Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 323-330. – (Право. Економіка. Управління)
448313
  Назаренко О.А. Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 242-249. – ISSN 2412-8465
448314
  Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
448315
  Савенкова В. Загальні принципи права та відображення їх у джерелах банківського права Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 299-301
448316
  Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно правового і позитивістського підходів до права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 244-252. – ISSN 1993-0909
448317
  Нігрєева О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 172-175. – ISBN 978-966-927-199-0
448318
  Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 190-193.
448319
  Балаклицький І.І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
448320
  Матат А.В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
448321
  Єпур М.В. Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 145-151. – ISSN 1563-3349
448322
  Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається специфіка прояву загальних принципів права у процесі виконання рішень господарських судів. В работе рассматривается специфика проявления общих принципов права в процессе исполнения решений хозяйственных судов. The thesis ...
448323
  Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 61-63
448324
  Міненко М.А. Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об"єднань в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
448325
  Волошин О.Ф. Загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів. Опис програмного комплексу для рівня кафедри / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів на різних рівнях та методи їх вирішення. Пропонується стислий опис програми розподілу навчального ...
448326
  Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142
448327
  Лазур Я.В. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміні-стративно-правового забезпечення реалізаціїправ і свобод громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39
448328
  Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб"єктивними ознаками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 48-51
448329
  Мельник І М. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.57-62
448330
  Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції конституційного суду на матеріалі "німецької моделі" і з погляду на Україну // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.59-72
448331
  Чеботарьова Галина Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 131-134
448332
  Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
448333
  Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах / НАНУ. Інститут географії. – Київ, 2003. – Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – С. 10-357 : Рис., табл. – Бібліогр.: 361 назва. – ISBN 966-95774-1-1
448334
   Загальні проблеми фразеології : матеріали міжнародної конференції, 15 жовтня 2009 р. / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Волосевич С.П. (гол. ред.), Докашенко, В.І. Теркулов та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 232 с.
448335
  Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
448336
  Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім"ї (домашнього насильства) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 171-174
448337
  Щербань О.О. Загальні проблеми: інформаційні технології і учасна освіта // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 69-70
448338
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
448339
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
448340
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
448341
  Краснопольська Н. Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 97-104. – ISSN 1682-3540
448342
  Ломаєв О.О. Загальні риси геоморфології деяких районів Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
448343
  Павко А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 99-115. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі вивчення різноманітних джерел, документальних видань розкрито загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах України в імперську добу : Харківський університет, Університет Св. Володимира, ...
448344
  Андрєєв О.Г. Загальні риси неотектоніки басейну р. Велика Вись // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 100-105
448345
  Кожуріна М.С. Загальні риси поверхні : природні умови та ресурси / М.С. Кожуріна, М.О. Куниця // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 6-10
448346
  Орєхов В.Ю. Загальні риси санкцій у праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.101-103. – ISBN 966-660-151-6
448347
  Пенькова О.Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 134-140
448348
  Кононюк В. Загальні риси та особливості геоморфологічної будови Повчанської височини / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
448349
  Колісник П.І. Загальні риси температурного режиму повітря і тривалість опалювального сезону на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 8)
448350
  Мельничук О.Б. Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 204-212. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
448351
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 26-30
448352
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 32-36
448353
  Миримський Л. Загальні світоглядно - теоретичні підходи до методології законодавчого процесу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.262-269. – ISBN 966-73-53-51-Х
448354
  Іванов В.Ф. Загальні стандарти журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 28-29


  Стаття присвячена основним професійним стандартам журналістики. The article is devoted to the basic professional standards of journalism. Статья посвящена основным профессиональным стандартам журналистики.
448355
  Віхров С.О. Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 122-131. – ISSN 2078-9165
448356
  Ващенко Ю.А. Загальні та специфічні психологічні фактори в етіології пептичної виразки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто психологічні фактори, які впливають на виникнення та розвиток психосоматичних захворювань, зокрема, виразкової хвороби. Виділено загальні та специфічні фактори психосоматичних захворювань. Структурні дефекти його відносять до першої групи, ...
448357
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності проблема конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
448358
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: проблема конкуренції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 90-95
448359
  Муравйова В. Загальні та спеціальні визначники : їх застосування / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 37-38. – ISSN 2076-9326
448360
  Погрібний С. Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 166-177. – ISSN 1993-0909
448361
  Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 34-43
448362
  Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 87-93
448363
  Шимон С. Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов"язаннях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 83-87
448364
  Наконечна Т.В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики : для самост. роботи студентів інж. та природн.-наук. напрямків / Т.В. Наконечна, О.В. Нікулін. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 219. – ISBN 978-617-645-236-2
448365
  Курганська Т.В. Загальні тенденції географічного міжнародного технологічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 297-304. – Бібліогр.: 4 назви
448366
  Кампо Г.М. Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 208-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
448367
  Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто форму і характер кодифікації МПрП, їх залежність від особистостей тієї чи іншої правової системи. Окрему увагу приділено питанню визначення національності юридичних осіб, питанням особистого статусу, право- та дієздатності. Зроблений ...
448368
  Марценківська О. Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 132-148
448369
  Фронощук М.В. Загальні тенденції позиціонування сучасних українських видавництв релігійної літератури // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 136-142
448370
  Цірат Г.А. Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного цивільного процесу в кінці XIX - протягом XX сторіччя у різних регіонах світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 189-196


  У статті розглянуті періодизація та досвід міжнародно-правової уніфікації таких складових міжнародного цивільного процесу, як вручення судових документів, отримання доказів за кордоном та доступ до правосуддя у спорах, що виникають з приватноправових ...
448371
  Чечуліна О. Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Досліджено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Визначено вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що є ...
448372
  Ушаков О.М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
448373
  Паримський І.С. Загальні тенденції розвитку сучасної преси в Україні як важливої передумови творення інформаційного суспільства // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-8


  У статті йдеться про глобальні інформаційні процеси і світові тенденції демократизації у контексті новітніх технологій обміну інформації. Називаються поситивні та негативні фактори, котрі виникають із соціальної проблеми. In the article it is analyzed ...
448374
  Гнатишин Л. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 29-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
448375
  Пронюк Н.В. Загальні тенденції становлення правової системи України у період переходу від тоталітаризму до демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.111-125
448376
  Коппель О.А. Загальні тенденції становлення та розвитку військового виробництва країн близькосхідного регіону / О.А. Коппель, Т.В. Мануїльська, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
448377
  Перепелиця Г. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1022-1042. – ISBN 966-7522-07-5
448378
  Орлова Н.М. Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою / Н.М. Орлова, В.І. Бугро // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 478-485. – ISSN 2227-7404
448379
  Добровська Л.М. Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 142-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
448380
  Шенкаренко М. Загальні тенденції у сфері охорони промислової власності в 2016 році. Статистичний аналіз // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-32 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
448381
  Мазніченко О.І. Загальні тенденції фонетико-морфологічної адаптації французьких запозичень у туніському узусі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 115-123. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено грунтовний аналіз фонетичної і морфологічної адаптації французьких складових туніського вокабуляра до нових умов побутування. Вичерпне висвітлення виявів звукової видозміни запозичень дало змогу виявити найбільш поширені факти ...
448382
  Слюсарчук В.Ю. Загальні теореми про збіжність числових рядів : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ. Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне : РДТУ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7447-52-9
448383
  Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 17-27. – ISSN 1026-9932
448384
  Санченко А.Є. Загальні теоретико-правові характеристики права Ради Європи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 313-319
448385
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-99.
448386
  Яворський М.В. Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 109-117. – ISBN 978-966-8063-99-49
448387
  Мащенко С.О. Загальні умови векторної рівноваги за Нешем / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги за Нешем у багатокритеріальних іграх.
448388
  Курілов Г.М. Загальні умови виявлення злочинів, пов"язаних із незаконним обігом товарів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 142-151
448389
  Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 61-63
448390
  Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 235-244. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
448391
  Дидич О.Ю. Загальні умови і принципи кримінального процесу в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 250-252. – ISBN 978-966-419-300-6
448392
  Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і зародження візантійських студій у Харківському університеті (початок XIX - 60-ті роки XIX ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 236-249


  Становлення візантиністики як окремого напряму наукового знання в інтелектуальному просторі Східної Європи впродовж сер. 19 – поч. 20 ст. відбувалося у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку гуманітарних наук та з огляду на особливе значення ...
448393
  Токмаков О.І. Загальні умови та формування клімату Українських Карпат : Текст лекцій / О.І. Токмаков; МВіССО УРСР. Чернівецьк. держ. ун-т, Кафедра гідрології та кліматології. – Чернівці, 1972. – 36с.
448394
  Нелуп Н.М. Загальні умови формування сучасної релігійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
448395
  Канзафарова І.С. Загальні умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану порушенням особистих немайнових прав // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 24-35
448396
  Степанченко О.О. Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 84-87. – ISSN 1727-1584
448397
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.61-66. – Бібліогр.: 11 назв.
448398
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.81-87
448399
  Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 50-54. – ISSN 2222-5374
448400
  Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
448401
  Черваньов І.Г. Загально-методологічні питання постановки вивчення блоку фізико-географічного дисциплін у вищій школі : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 325-333. – ISSN 0868-6939
448402
   Загально-правові засади антимонопольної діяльності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.7-28
448403
  Краснова М.В. Загально-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 44-48. – ISBN 978-617-566-151-2
448404
  Глоба К.П. Загально-соціальне попередження злочинів у сфері приватизації державного та комунального майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-134.
448405
  Рабінович П.М. Загально-теоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 16-26
448406
  Шереметьева Ю.А. Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 21-28. – (Педагогіка ; № 3)
448407
   Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації / К. Лапшина, О. Маслова, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення теорії стовбурових клітин, подана їх загальна характеристика, а також аналіз початкових етапів ембріогенезу, механізмів диференціації стовбурових клітин та морфо-функціональних особливостей різних ліній стовбурових ...
448408
  Гнатюк А.Д. Загальновживана лексика французької і української мов в аспекті порівняльних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 54-57
448409
  Гвоздик П.О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 202-210
448410
  Портнов І. Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-15-6
448411
  Задунайський В. Загальновійськовий та козацький аспекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 262-268. – ISBN 966-7804-53-4
448412
  Концур-Карабінович Загальногалицький собор Української греко-католицької церкви 1946 року в новому аспекті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 61-65
448413
  Іщук А.В. Загальногеографічне картографування Західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років картографо-геодезичною службою СРСР // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 87-89
448414
   Загальногеографічний атлас України. – Київ : Картографія, 2004. – 112 с. – ISBN 966-631-500-9
448415
   Загальногеографічні карти : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
448416
  Дудун Т.В. Загальногеографічні карти : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
448417
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Додатки: л. 161-168. – Бібліогр.: л. 146-160
448418
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
448419
  Бондаренко Е. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років / Е. Бондаренко, А. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних ...
448420
   Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 2-6 : табл.
448421
   Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року: Закон України від 22.02.2006 № 3458-IV // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-40.
448422
  Смолов Олег. Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою як результат досліджень ННДІУВІ та перспективи розвитку української освіти. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
448423
  Рибачук В.П. Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 38-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
448424
   Загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі) : Посібник для самоперевірки. – Київ : Компас, 1998. – 24с
448425
  Микитюк В.М. Загальнодержавні та регіональні аспекти проблеми продовольчої безпеки в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / В.М. Микитюк, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 64-68. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
448426
  Кучеренко І. Загальнодидактичні і лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови


  Розкрито сутність загальнодидактичних і лінгводидактичних вимог до уроку української мови, з"ясовано специфіку дидактичних, психологічних, виховних, гігієнічних вимог; окреслено особливості наукових, змістових,орієнтаційних та реалізаційних вимог, ...
448427
  Кравчук О.М. Загальнодидактичні підходи й закономірності в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 150-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
448428
  Раданович Н. Загальнодозвільний тип правового регулювання як юридичний засіб втілення ідеї громадянського суспільства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 44-52. – ISSN 2082-4939
448429
  Харченко А.С. Загальноекономічні карти другого тому національного атласу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 60-62. – (Географії ; Вип. 12)
448430
  Бондар С.В. Загальноєвропейська тенденція українського консерватизму в контексті суспільно-політичних поглядів І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються витоки й суть консерватизму в контексті суспільно-історичних поглядів І.Лисяка-Рудницького.
448431
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
448432
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
448433
  Відлер О.М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
448434
  Бориславська О.М. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
448435
   Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273с. – ISBN 966-7043-67-3
448436
  Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-70.
448437
  Шевченко З. Загальнокультурна основа вивчення драматичних творів І. Котляревського на факультативних заняттях


  У статті розглядається проблема вивчення драматичних творів І. Котляревського "Наталка Полтавка" і "Москаль-чарівник" у загальнокультурному контексті на факультативних заняттях
448438
  Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-53. – ISSN 0027-2833
448439
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181с. – Бібліогр.: л. 161 - 181
448440
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
448441
  Андрієвська Е.М. Загальнолінгвістичні та психофізіологічні передумови оволодіння французькою вимовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 9-13
448442
  Цільмак О.М. Загальнологічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 113-119. – ISSN 2414-4207
448443
  Козубенко Л. Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 90-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
448444
  Бабенко Ю. Загальнолюдське і національне у байках Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 11-14
448445
  Шевчук В. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 6-8


  Вшановуємо пам"ять Миколи Руденка (1920-2004). Мислителя від Бога - філософа, космолога, економіста. Талановитого письменника. Відважного правозахисника. Дійсного члена Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Лауреата Національної премії імені ...
448446
  Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
448447
  Волощак Х. Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-101. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
448448
  Селлерс М. Загальнолюдські права у праві Сполучених Штатів Америки // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 92-112
448449
  Кострюков Сергій Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується суперечливий процес єднання загальнолюдських та національних культурних цінностей, його вияв на рівні особистості, стилю її життєвого шляху та творчості.
448450
  Шульга О.Л. Загальнолюдські цінності як моральний орієнтир виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
448451
  Дарійчук Л.П. Загальнометодичний принцип комунікативності в вивченні іноземних мов


  Дана стаття пропонує точку зору на поширений принцип комунікативності в навчанні іноземних мов. Принцип розглядається в аспекті його практичного використання, на конкретному мовному матеріалі, демонструється модель створення проблемних комунікативних ...
448452
  Світич С. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 274-276
448453
  Доброєр Н.В. Загальнометодологічне значення комунікативної системної моделі розуміння істини як концепту культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 71-80
448454
  Ільницький О. Загальнометодологічні положення до визначення поняття "правовий спір" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30.
448455
  Малаков Д. Загальноміський мітинг перед будинком університету з нагоди відзначення Міжнародного дня 1 травня // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. На портику - імперський орел - герб нацистської Німеччини. Правляча в Нацистській Німеччині Націонал-соціалістична робітнича партія (NSDAP) теж святкувала цей день, як Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) ...
448456
  Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
448457
  Сірук О. Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 6 п. – ISSN 0320-3077
448458
  Шклярук О.М. Загальномовознавча проблема "Мова і суспільство" в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 413-417


  Головна тема статті – Данте як мовознавець і його лінгвістичні ідеї, присвяченні загальномовознавчій проблемі "мова та суспільство". Данте став систематизатором усіх середньовічних лінгвофілософських і загальнограматичних ідей, які в майбутньому ...
448459
  Лучканин С.М. Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 290-302. – ISBN 978-966-2303-00-1
448460
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї в лінгвістичних концепціях Олександра Потебні (1835-1891) та румунського філолога Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 365-371


  У статті простежується розвиток загальномовознавчої теорії у працях Олександра Потебні та румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу, однокурсників по Харківському університету. Доведено, що обидва мовознавці розуміли мову як історично змінне ...
448461
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 476 л. – Бібліогр.: л. 406-476
448462
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
448463
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження) : монографія / С.М. Лучканин ; [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-701-5
448464
  Варзацька Л. Загальнонавчальні вміння в системі компетентнісної мовної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
448465
  Кравченко В.В. Загальнонародна держава та громадські організації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 33-41
448466
  Кумеда О. Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика XIX ст. у мові першодруків творів П.О. Куліша // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 62-71. – ISBN 978-966-489-285-5
448467
  Утвенко В. Загальнонародні (державні) повинності сільського населення Лівобережної України в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – Бібліогр.: с. 39, Літ.: 62 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Показано взаємини урядового чину та сільського населення на рівні виконання державних повинностей.
448468
  Заморська Л.І. Загальнонаукова концепція категорії "система права" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 46-49. – ISSN 1563-3349
448469
  Астрахан Н.І. Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 8-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
448470
  Ярмак В.І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 39-52. – ISSN 0027-2833
448471
  Хоменко В.Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 39-45. – ISSN 2074-8922
448472
  Маковська О.А. Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 107-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
448473
  Котюк І.І. Загальнонаукові методи пізнання в системі методів криміналістики (на прикладі дослідження зброї, боєприпасів і слідів їх використання) / І.І. Котюк, Я.В. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення філософської літератури та експертної практики дається характеристика загальнонаукових методів пізнання та розкриваються особливості їх використання в криміналістичних дослідженнях. On the basis of philosophical literature ...
448474
  Королько В.Г. Загальнонаціональна гордість - результат ленінського роз"язання національного питання в СРСР / В.Г. Королько. – К, 1975. – 24с.
448475
  Блавацький С. Загальнонаціональна якісна преса Великобританії як концептуальна модель журналістики: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 237-243. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
448476
  Мініч Л. Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 101-104. – ISSN 2075-1222
448477
  Аркатов Я.А. Загальнообов"язкове державне медичне страхування: реалії та передумови запровадження в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-425. – ISSN 1563-3349
448478
  Деркач Т.О. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування - складова системи обов"язкового соціального страхування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.344-348. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
448479
  Раздоєва І.П. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування та інші види пенсійного забезпаечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
448480
  Боднарук М.І. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.70-75. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
448481
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорни здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97.
448482
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97
448483
  Мельничук О. Загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок хвороби в Німеччині наприкінці XIX - початку XX ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 154-161
448484
  Хаустова А.К. Загальнообов"язкове медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 94-95. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
448485
   Загальнообов"язкове соціальне страхування. Нормативні акти. Зразки документів : Загальні положення. Втрата працездатності на виробництві. Народження та поховання. Безробіття. Довідковий матеріал. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-103-4
448486
  Доан Д. Загальнообов"язкове та добровільне страхування: в теорії та практиці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 13, 16-17
448487
  Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 186-193. – ISSN 0201-7245
448488
  Дем"яненко Н.М. Загальноосвітній контекст ідеї університету // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 67-71


  "...Першою установою що відповідала духу "університетської ідеї" став Московський імператорський університет (1755) <...>. Специфіка Московського, а згодом Харківського (1804), Київського Св. Володимира (1834), Новоросійського (1865) університетів ...
448489
  Житарюк І. Загальноосвітній рівень населення Буковини на межі ХIХ - ХХ століть // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-151
448490
   Загальноосвітня підготовка працюючої молоді. – К., 1981. – 191с.
448491
  Сварак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х -- першої половини 60-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Сварак С.Д. ; НАН Укр. Ін-т іст. Укр. – Київ, 1999. – 34 с.
448492
  Ігнат А.М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в XIX - поч. XX ст. / А.М. Ігнат. – Ужгород, 1971. – 69с.
448493
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя ( 1943 - 1953 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Красножон Неоніла Григорівна; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 210 л. + Додатки: л.: 198 - 210. – Бібліогр.: л.:181 - 197
448494
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:07.00.01 / Красножон Н.Г.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 17 с.
448495
  Кузнєцова В Л. Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Кузнєцова Л.В; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
448496
  Кузнецова Людмила Василівна Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Кузнецова Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 214л. – Бібліогр.:л.189-214
448497
  Чайка Ю.М. Загальноосвітові тенденції концентрації капіталу та їх особливості в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 11-16
448498
  Іваненко Н.В. Загальнооцінна семантика одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 340- 345
448499
  Дем"яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в історії вищої школи України (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Дем"яненко Н. М.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ, 1999. – 40л.
448500
  Дем`яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : Монографія / Н.М. Дем`яненко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1998. – 328с. – ISBN 5-8238-0587-Х
448501
  Колісніченко Р.М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 326-331. – ISSN 2076-1554
448502
  Остапенко Т.А. Загальноправова характеристика підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 75-80
448503
  Айвазян Л.Ю. Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 140-145
448504
  Собуцький Михайло Анатолійович Загальнороманські типологічні риси переходу від синтетизму до аналітизму іменних формантів в пам"ятках писемності Піренейського півострова (VII-XII ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Собуцький Михайло Анатолійович; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 158л. – Бібліогр.:л.130-154
448505
  Козуб Л.В. Загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух в оцінці М.П. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 55)


  Розкрито погляди М.П. Драгоманова на загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух в оцінці М.П. Драгоманова.
448506
  Ромінський Є.В. Загальноруські міжкнязівські договори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
448507
  Кадигріб Д.О. Загальносвітові тенденції формування політичної еліти України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43
448508
  Мазепа В. Загальносистемні закономірності в місцевому самоврядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 172-179.
448509
  Рабінович П. Загальносоціальна ("природна") правова система: поняття і структура // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
448510
  Блага А.Б. Загальносоціальне віктимологічне запобігання насильству в сім"ї // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 9-12. – ISBN 978-617-616-069-4
448511
  Головкін Б. Загальносоціальне запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 101-106
448512
  Тимошенко В.А. Загальносоціальне запобігання наркобізнесу: досвід і проблеми // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 2)
448513
  Оберемко Ю.О. Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 339-343. – ISSN 2219-5521
448514
  Козлюк Л.Г. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
448515
  Горбаченко П.А. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
448516
  Кириченко Г.В. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 445-451. – ISSN 2078-3566
448517
  Стаднік О.М. Загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 77-81
448518
  Бойко А. Загальносоціальні чинники корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 29-33
448519
  Доценко В. Загальносоюзні кампанії щодо українського єврейства у 20-х - 30-х рр. XX ст. та участь у них товариства із землеоблаштування єврейських трудящих УСРР // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 67-75. – ISBN 966-7273-47-4
448520
  Ребенко М.Ю. Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 9-21


  Проаналізовано показники загальнотекстових індексів різноманітності, винятковості та концентрації мовної лексики Дж.Селінджера у перекладах. Доведено, що ці макростилістичні показники значною мірою відповідають за прояв об"єктивної деформації та ...
448521
  Майборода О. Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 4-45
448522
  Чижмарь Ю.В. Загальнотеоретична характеристика гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 239-243. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
448523
  Майданик Р.А. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 858-862. – ISBN 978-966-667-341-4
448524
  Ясіновська А. Загальнотеоретична характеристика кодексів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 59-64. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
448525
  Федосєєва С.В. Загальнотеоретична характеристика об"єкта правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 33-37. – ISSN 1727-1584
448526
  Калєніченко Л.І. Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – C. 20-24. – ISSN 1727-1584
448527
  Настасяк І.Ю. Загальнотеоретична характеристика правової системи суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
448528
  Запорожченко А. Загальнотеоретична характеристика правової танатології // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 35-39. – ISSN 1561-4999
448529
  Мороз Ю.І. Загальнотеоретична характеристика універсалів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 235-239. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
448530
  Верлос Н.В. Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 35-42. – (Юридичні науки ; № 3)
448531
  Слинько Д.В. Загальнотеоретична характеристика юридичного процесу в діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 68-74. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
448532
  Тихомиров О.Д. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О.Д. Тихомиров, К.В. Горобець // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 130-149. – ISSN 2307-3427
448533
  Глущенко С.В. Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 80-101. – ISSN 2310-6166
448534
  Рабінович П. Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
448535
   Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей / [упорядник зб. Валентина Ткаченко ; голов. ред. Андрій Мелешевич]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 607, [1] с. – До 75-річного ювілею док. юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, зав. каф. загальнотеорет. та держ.-правових наук НаУКМА Козюбри Миколи Івановича. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-378-261-4
448536
  Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43. – ISSN 0132-1331
448537
  Ткаля О. Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 157-163. – ISSN 2307-8049
448538
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 99-103. – Бібліогр.: 16 назв
448539
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз корупції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 219-224. – (0). – ISSN 2078-9165
448540
  Крутько А.Л. Загальнотеоретичний аналіз переваг та недоліків народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 24-35. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
448541
  Іншин М.І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 19-22. – ISSN 2524-017X
448542
  Балаклицький І.І. Загальнотеоретичні аспекти еволюції права в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-42
448543
  Нікольська О. Загальнотеоретичні аспекти застосування норм Конституції України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 29-33
448544
  Боднар І. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу спеціальної літератури запропоновано авторський підхід до розкриття сутності кримінально-процесуальної форми, охарактеризовані її загальні та окремі ознаки, методологічне значення. На основании критического анализа ...
448545
  Шульга А.М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія / А.М. Шульга. – Харків : Майдан, 2013. – 408, [3] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-966-372-489-8
448546
  Добрянський С. Загальнотеоретичні дослідження прав та свобод людини: окремі проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 14-23. – (Серія юридична ; Вип. 41)
448547
  Бондаренко Б.Д. Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 104-108. – ISSN 2524-017X
448548
  Кривошеїн В.В. Загальнотеоретичні засади державного брендінгу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
448549
  Тарахонич Т.І. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
448550
  Головкін О. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 106-113


  Етапи становлення законодавства
448551
  Головкін О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-80
448552
  Шомпол О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 95-101.
448553
  Джужа О.М. Загальнотеоретичні засади та інструментарій дослідження прикладних напрямів запобігання віктимності: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.М. Джужа, Д.М. Тичина // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 32-41. – ISSN 2304-4556
448554
  Гелич А.О. Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
448555
  Головінов Олег Миколайович Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
448556
  Головінов О.М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
448557
  Осьмук Н. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 209-219. – ISSN 2312-5993


  У статті досліджено особливості вивчення теорії і практики зарубіжної реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть.
448558
  Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
448559
  Бех Ю.В. Загальнотеоретичні передумови становлення загальної теорії управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
448560
  Дмитренко Е.С. Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 62
448561
  Безсмертна Н.В. Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб"єкти, об"єкти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються загальнотеоретичні питання права власності в Україні. З огляду цього порівнюється чинний Закон "Про власність", проект Закону "Про власність", проект ЦК. Вказується на необхідність їх вдосконалення. It is considered the ...
448562
  Ярмол Л.В. Загальнотеоретичні підстави удосконалення юридичного механізму права людини на свободу віросповідання // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 73-84. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
448563
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 83-96. – ISSN 2222-5374
448564
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до з"ясування об"єкта злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 89-104. – ISSN 2222-5374
448565
  Агафонова Н.В. Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
448566
  Бондар Є. Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 196-197
448567
  Коваль А. Загальнотеоретичні погляди станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-31. – (Серія юридична ; Вип. 48)
448568
  Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
448569
  Козюк В. Загальнотеоретичні проблеми зв"язку між монетарними процесами та глобальною фінансовою стабільністю // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 75-81. – ISSN 1818-2682
448570
  Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : монографія / Р.О. Стефанчук, Академія правових наук України, НДІ ППП, Подільська лаб. з адаптац. цивільн. закон-ва України до закон-ва Європейського Союзу. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. – 170 с. – ISBN 966-8823-06-0
448571
  Рабінович П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 7-19. – ISSN 1993-0909
448572
  Мороз Д.О. Загальнотеоретичні проблеми правової природи юридичної особи публічного права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 284-286. – ISBN 978-966-600-475-1
448573
  Баран С.О. Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 56-63. – ISSN 2078-3566
448574
  Мандрик М. Загальнотеоретичні та методологічні проблеми висвітлення "українського питання" в радянській історіографії (1917-1930-ті рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 149-151
448575
  Гончаренко В.Г. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права / В.Г. Гончаренко, Ф.Ф. Ружицький, А.Р. Хурцидзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються теоретичні питання, що зумовлюють використання математичного апарату та ЕОМ на попередньому слідстві, у кримінально-правовій кваліфікації та судових експертизах, а також процесуальні умови і процедури, організаційні заходи та ...
448576
  Тульчевська Н.В. Загальнотереотичні аспекти набрання законної сили заочного рішення в межах цивільного процесуального законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
448577
  Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів. / Є.О. Мілерян. – К., 1970. – 47с.
448578
  Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 73-83
448579
  Малес Л. Загальноукраїнський форум соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтергаціята соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій", яка пройшла в КНУТШ.
448580
  Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 317-329. – ISSN 1591-6223


  Висвітлено діяльність членів Бібліографічної комісії НТШ у Львові І. Калиновича, В. Дорошенка, Є.-Ю. Пеленського, М. Кордуби в галузі метабібліографії. Одним із засадничих принципів підготовки бібліографічних посібників другого ступеня (друкованих і ...
448581
  Кудін А.П. Загальноуніверстетський проект "Електронна педагогіка" // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 64-77
448582
  Копан О. Загальнофілософська категорія "справедливість" у теоретико-управлінському аспекті процесу моделювання систем соціальної безпеки // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.79-81. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
448583
   Загартована історією = Tempered by history : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 371, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6836-4
448584
  Тимошик М. Загартований в борні


  Шестопал М.М.- журналіст, працював в Київському ун-ті у 1953-1965 рр.
448585
  Сергійчук В. Загартований сильніше, аніж сталь // Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2911-61-9


  У передмові до книги "Звіт перед майбутнім" М.І. Сергійчук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, розповідає про Бориса Маріана, поета-шістдесятника, колишнього студента факультету журналістики, політв"язня. У виданні зібрані відгуки студентів Інституту ...
448586
   Загартовування - запорука міцного здоров"я та довголіття (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 29 : фото
448587
  Тамуріді Р.І. Загартовування дітей. / Р.І. Тамуріді. – К., 1951. – 52с.
448588
  ПетровськийВ.В Загартовуйте свій організм / ПетровськийВ.В. – К., 1966. – 63с.
448589
  Петренко Л. Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 195-203. – ISSN 2075-1478
448590
  Кучарська Л.В. Загартування як форма оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-12 : фото
448591
  Остапченко Л. Загасіть цигарку. Назавжди ! / Л. Остапченко, А. Косенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Стаття професорів біологічного факультету присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням.
448592
  Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 267с. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-518-409-6


  Присячена найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історій Україниви, вімодому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
448593
  Яценко В.Б. Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Івана Мазепи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 237-247. – ISSN 2218-4805
448594
   Загибель Василя Стуса // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – С. 1-12
448595
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 4-5
448596
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 34). – С. 4-5
448597
  Сюндюков І. Загибель Великого Новгорода // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 550-560. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою.
448598
  Сокирко О. Загибель гендляра // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 4 (169). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Кому заважав український купець часів Гетьманщина?
448599
  Голубко В. Загибель головного отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики / В. Голубко, А. Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 304-321. – ISSN 2078-6077
448600
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Харків : Радянська література, 1934. – 78с.
448601
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79с. – (Театральна б-ка)
448602
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1967. – 95с.
448603
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1978. – с.
448604
  Абрагамс П. Загибель Майкла Удомо : роман / П. Абрагамс ; пер. з англ. В. Митрофанова. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1967. – 351с. : іл.
448605
  Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914 / Т. Дяченко, М. Драпак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 10


  До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття.
448606
   Загибель Михайла Коломійця : Результати журналістського розслідування. – Київ : Інститут масової інформації, 2003. – 96с.
448607
  Оровецький П.А. Загибель Полоза : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 117 с.
448608
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1960. – 356 с.
448609
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1968. – 495 с.
448610
  Верховський В. Загибель флагмана // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 7


  "Для тих, хто вважав, що Друга світова закінчилася у 1945-му, ніч 29 жовтня 1955 року не віщувала жодної біди. Але замість урочистостей з приводу сторіччя оборони міста (під час Кримської війни) в Севастополі сталася трагедія — кращий радянський ...
448611
   Загиблі на чужині : Книга Пам"яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Книга Пам"яті України, 2003. – 624с. – ISBN 966-7605-07-8
448612
  Тинченко Я. Загиблі, полонені, зниклі безвісти: хто візьме на себе відповідальність за пошук цих людей? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  В українській Вікіпедії станом на 17 вересня у статті "Втрати силових структур внаслідок вторгнення в Україну російських військових формувань" наведено дані про 1111 загиблих. Фактично до цієї цифри слід доплюсувати ще не менш ніж 200 жертв, чиї тіла ...
448613
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 15
448614
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 15


  Анжеліка Рудницька (співачка, телеведуча, письменниця, викладач КНУ ім. Т. Шевченка та ін.) поширила у Фейсбуці інформацію від Центру фольклору та етнографії Університету про існування близько 200 тисяч українських народних пісень. Автор статті, Дмитро ...
448615
  Цалик С. Загинулав не дочка, а коханка - і не в озері, а на полюванні // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 22 (175). – С. 55-57


  Будинок із химерами Владислава Городецького.
448616
  Кудряченко А. Загинули за Україну. Вічна пам"ять героям // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X
448617
  Метонидзе Н.В. Загипсованные лессовидные суглинки и повышение их суффозионной устойчивости гуминовыми веществами. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Метонидзе Н.В.; МВ и ССО ГрузССР.Груз.политехнич.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
448618
   Загін "Червона Калина" : Ювілейне видання пластового загону "Червона Калина". – Стрий; Ню-Йорк, 2000. – 299с.
448619
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1966. – 75с.
448620
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1987. – 213с.
448621
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1972. – 75с.
448622
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1979. – 72 с.
448623
  Стехов С.Т. Загін особливого призначення / С.Т. Стехов. – К, 1979. – 159с.
448624
  Матвієнко О. Загірня комуна / О. Матвієнко. – Одеса, 1929. – 32с.
448625
  Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (На матер. газетной публикации ГДР_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коробова Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
448626
  Литвинов В.В. Заглавие не придумано / В.В. Литвинов. – М., 1968. – 255с.
448627
  Крысало О. Заглавия пьес Теннесси Уильямса как носителя лингвокультурного смысла // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 37-41
448628
  Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Харченко Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21с.
448629
  Поліщук Христина Заглина. Лорд Львівщини : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 152 : Фото
448630
   Заглядвая в будущее. О комплексном плане соц. эконом. развития Краснохолм. р-на Калинин. обл.. – М., 1974. – 87с.
448631
  Плонский А.Ф. Заглянем в будущее / А.Ф. Плонский. – М., 1957. – 71с.
448632
   Заглянем в будущее. Сборник статей. – М., 1974. – 256с.
448633
  Василькевич К. Заглянем чуть дальше // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Опубликованы прогнозы авторитетных аналитиков из Futuretimeline.net. на 2014 г. : в 2014 г. завершится строительство МКС (Международная космическая станция), которая по праву считается самым крупным объектом на орбите Земли; первый солнечный самолет ...
448634
  Гигиберия Д. Загляни в мой сад : стихи / Д. Гигиберия; пер. с груз. М.Акчурин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 55 с.
448635
  Фомченко О.С. Загляни в себя поглубже / О.С. Фомченко. – Минск, 1974. – 143с.
448636
  Пирожков А.Н. Загляни за горизонт. / А.Н. Пирожков. – Л., 1971. – 255с.
448637
   Загляни за горизонт: современ. проза Эфиопии. – М., 1986. – 541с.
448638
  Крбовская В.А. Загляните в свое сердце / В.А. Крбовская. – М., 1960. – 71с.
448639
  Максимов В.Е. Заглянуть в бездну: о А.В. Колчаке / В.Е. Максимов. – М., 1991. – 446с.
448640
  Биттрих Дитмар Заглянуть в душу : Собаки. Общение // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 88-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
448641
  Волчек Я.И. Заглянуть в колодец / Я.И. Волчек. – Москва, 1966. – 67с.
448642
  Баранов А.П. Заглянуть за горизонт / А.П. Баранов. – М, 1981. – 64с.
448643
  Баранов А.П. Заглянуть за горизонт / А.П. Баранов. – М., 1981. – 64с.
448644
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16 с.
448645
  Савинский П.И. Загнивание и увядание кок-сагыза и обоснование мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – Киев, 1951. – 10 с.
448646
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
448647
  Гудайтис-Гузявичус Заговор / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс, 1967. – 611с.
448648
  Гудайтис-Гузявичус Заговор / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс, 1967. – 776с.
448649
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
448650
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1988. – 541с.
448651
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
448652
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
448653
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
448654
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
448655
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
448656
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
448657
  Щеголев П.П. Заговор Бабефа / П.П. Щеголев. – Ленинград. – 206с.
448658
  Боровик Г.А. Заговор в Букиттинги / Г.А. Боровик. – М, 1963. – 111с.
448659
  Мар В. де Заговор в Ватикане / В. де Мар. – М., 1992. – 494с.
448660
  Свобода А. Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. / А. Свобода. – М., 1950. – 276с.
448661
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1948. – 426 с.
448662
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва -Ленинград
2. – 1948. – 399 с.
448663
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. / Ф. Буонарроти. – М.
1. – 1963. – 428с.
448664
  Кривенков И.С. Заговор генерала Корнилова против революции и его разгром. : Автореф... канд. истор.наук: / Кривенков И.С.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 15 с.
448665
  Капустин М.И. Заговор генералов / М.И. Капустин. – Москва, 1968. – 261с.
448666
  Ермаков В.А. Заговор генералов / В.А. Ермаков, Л.С. Колосов. – Москва, 1969. – 96с.
448667
  ПонизовскийВ.М Заговор генералов / ПонизовскийВ.М. – М., 1978. – 509с.
448668
  Незнанский Ф. Заговор генералов : Роман / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп, 2002. – 384с. – (Марш Турецкого ; Вып. 29). – ISBN 5-17-006801-8
448669
   Заговор губернатора : Сборник зарубежной фантастики. – Москва : Профиздат, 1991. – 256с. – (Антология мировой фантастики и приключений). – ISBN 5-255-00547-9
448670
  Штрайх С.Я. Заговор и восстание декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 63с.
448671
  Саллюстий Заговор Катилины : с введением, примечаниями, 5 рис., географическою картою и планами Рима и Римского форума / Гай Саллюстий Крисп ; объяснил Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Санкт-Петербург : Царское село ; [Тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Ч. 1: Текст на лат. яз. Ч. 2: Комментарий. – 1892. – Текст на латинском языке


  Нагуевский, Дарий Ильич, 1845-1920 Катилина - рим. претор, 108-62 до н. э.
448672
   Заговор Катилины.. – М.-Л., 1934. – 476с.
448673
  Саллюстий Г К. Заговор Катилины. / Г К. Саллюстий, . – М., 1947. – 87с.
448674
  Саллюстий Заговор Катилины; Югуртинская война / Саллюстий ; Пер. со вступ. ст. ["Кай Саллюстий Крисп"] и примеч. Н.Б. Гольденвейзера. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К], 1916. – XXVI, 180 с. – (Памятники мировой литературы : Античные писатели)
448675
  Литвинова А.В. Заговор небес : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005476-9
448676
  Шамрай Т. Заговор обезьян : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
448677
  Вирта Н. Заговор обреченных / Н. Вирта. – Москва, 1949. – 12 с.
448678
  Веснин С М. Заговор обреченных / С М. Веснин. – Москва, 1950. – 68с.
448679
  Шпарман Анке Заговор полуострова Нойдарт : тема номера / Шпарман Анке, Маклеод Мардо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 94-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
448680
  Маклярский Б.М. и Рапопорт К.И. Заговор послов / Б.М. и Рапопорт К.И. Маклярский. – Москва, 1972. – 143с.
448681
  Егоров В.Г. Заговор против "Эврики" / В.Г. Егоров. – М, 1968. – 191с.
448682
  Скаржинская В.Д. Заговор против будущего. / В.Д. Скаржинская. – М., 1982. – 223с.
448683
  Мильштей М.А. Заговор против Гитлера. / М.А. Мильштей. – М, 1962. – 128с.
448684
  Мартынов В.А. Заговор против Конго / В.А. Мартынов. – Москва, 1960. – 59 с.
448685
  Парнов Е.И. Заговор против маршалов : Роман / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1991. – 574с. – (История. Политика. Детектив)
448686
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 160с.
448687
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 64с.
448688
  Кан А. Заговор против мира. / А. Кан. – М, 1961. – 264с.
448689
   Заговор против мира. Как была развязана империалистич. война в 1914 г. Факты и документы.. – М., 1934. – 164с.
448690
  Булычев И.М. Заговор против народов Центральной Америки. / И.М. Булычев. – М., 1984. – 127с.
448691
  Арто Рене Заговор рабовладельцев / Арто Рене. – Москва, 1952. – 80с.
448692
  Робертс Н. Заговор смерти : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
448693
  Новиков А.И. Заговор справедливых : Очерки. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1977. – 208с.
448694
  Басманова Е. Заговор стервятников : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
448695
  Алданов М.А. Заговор. Святая Елена, маленький остров : романы / М.А. Алданов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 400 с.
448696
  Алданов Марк Заговор. Святая Елена, маленький остров: (тетралогия-Мыслитель) / М. Алданов. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496 с. – ISBN 5-15-000890-7; 966-03-0202-9
448697
  Еремин Ю.В. Заговор: Буржуаз. идеология и молодежь / Ю.В. Еремин. – М., 1978. – 286с.
448698
  Кириллов О.Е. Заговор: Роман. / О.Е. Кириллов. – Москва : Военное издательство, 1989. – 541с.
448699
   Заговоренный бубен: повести и рассказы уйгур. сов. писателей. – М., 1990. – 171с.
448700
  Есенберлин И. Заговоренный меч : ист. роман-хроника / И. Есенберлин; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 303 с.
448701
  Калинаускас Й. Заговори, птица / Й. Калинаускас. – М., 1988. – 124с.
448702
  Салимов Б.Н. Заговори, чунгур! : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. А.Павлова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
448703
  Козицька А. Заговори, щоб я тебе побачив // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дебатний клуб ІМВ, який діє з 2007 р. , успішно продовжує традиції дебатного руху, що виник в Європі, передусім - у Великій Британії. На заняттях збирається багато активних студентів, які тренують і вдосконалюють свою риторику перед публікою.
448704
  Лурье С.Я. Заговорившие таблички. / С.Я. Лурье. – М., 1960. – 141с.
448705
  Остапенко В.Г. Заговорили обелиски / В.Г. Остапенко. – Ставрополь, 1976. – 231с.
448706
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М., 1951. – 800с.
448707
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Изд. новое переработ. и доп. – М.
Кн.1. – 1952. – 449с.
448708
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М.
Кн.2. – 1952. – 633с.
448709
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Новосибирск, 1954. – 1052с.
448710
  Махеек В. Заговорщики / В. Махеек. – М., 1974. – 218с.
448711
  Соловьев В. Заговорщики в Кремле : от Андропова до Горбачева / В. Соловьев, Е. Клепикова. – Москва : Моск. центр искусства, 1991. – 302 с., [8] л. ил.
448712
  Кирова К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. – М., 1991. – 157с.
448713
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (библиографический указатель) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 16 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
448714
  Яворский Ю.А. Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII-го и нач. XIX-го в. / Ю.А. Яворский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
1-4. – 1915. – [2], 31 с. – Отд. отт. из: Рус. филол. вестн. 1915
448715
   Заговоры ЦРУ. – М., 1979. – 376с.
448716
  Красавіна В. Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 214-222. – ISSN 0201-419
448717
  Дмитрук О.В. Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 117-121


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при формулюванні заголовків статей. Розглядаються вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю. Статья посвящена ...
448718
  Головня С. Заголовки медиатекстов как ресурс речевого воздействия // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-80. – (Бібліотека інституту філології)


  Работа посвящена воздействующему потенциалу заголовка как сильной позиции текста. На основе выборки из новостных порталов Интернета и печатных периодических изданий экономического и политического дискурсов Украины был проведен анализ стилистических ...
448719
  Шевченко В.Е. Заголовковий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 120-126


  У статті розкриваються функції заголовкового комплексу журнального видання, його комунікативні властивості. Зміст та оформлення, склад, структура заголовкового комплексу є єдиною нерозривною системою. The functions of heading complex of a magazine, ...
448720
  Михайленко В.М. Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 239-244


  У статті розглядається заголовковий комплекс як основа журналістського тексту, окреслено його роль, функції та особливості побудови у текстах публіцистичного жанру, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. In the article it is examined ...
448721
  Шевченко В. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети - важливий засіб її змістового спрямування
448722
  Крупко О.І. Заголовний комплекс тексту інтерв"ю як виду соціально-спрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 169-172.
448723
  Калинина Г.П. Заголовок библиографической записи // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 11. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
448724
  Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису / матеріал підгот. Ольга Устіннікова, Ольга Рудич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 36-38
448725
  Толкачев Е.В. Заголовок в газете / Е.В. Толкачев. – М., 1959. – 62 с.
448726
  Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Лазарева Э.А. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 94, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 92-95
448727
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала XX века: Содержание и функции : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.140-150
448728
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала ХХ века: содержание и функции : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
448729
  Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете. / А.Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87с.
448730
  Доценко М.Ю. Заголовок и смысловая структура текста // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1811-1629
448731
  Єлісовенко Ю.П. Заголовок і лід в українських теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 36-43


  У статті розкрито суть, первинну теорію, сучасні дослідження й практичне застосування заголовку й ліду:від Арістотеля до наших днів. Зокрема, проаналізовано застосування цього досвіду в телевізійних новинах. The article concerns the history of ...
448732
  Єлісовенко Ю. Заголовок і лід в українських теленовинах // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 103-107. – ISBN 978-966-01-0468-6
448733
  Волковинський О.С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 73-77


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
448734
  Шахова К. Заголовок роману ЛіниКостенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 158-166. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядається заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер, що актуалізує міжтекстові зв"язки твору з "Записками божевільного" М. Гоголя та одноіменною повістю Л. Толстого, що розгортає ...
448735
  Сорокін С.В. Заголовок та зачин турецького газетно-інформаційного повідомлення як перекладознавча проблема / С.В. Сорокін, В.В. Фармагей


  Розглядаються особливості конструювання заголовків і зачинів турецьких газетно-інформаційних повідомлень та принципи їх перекладу українською мовою.
448736
  Захарченко Н.В. Заголовок твору і відображення головної ідеї автра (на матеріалі полімічного трактату Мартіна Лютера) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 208-213
448737
  Павлюк Л. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 285-293. – Бібліогр.: Літ.: с. 292; 10 назв. – ISSN 2078-1911
448738
  Яхонтова Т. Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
448739
  Мержвинський В. Заголовок у системі поетики драматичного твору // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 85-88
448740
  Шевченко С. Заголовок у сучасних інтернет-виданнях // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 241-247


  У статті досліджуються структурні й семантичні типи заголовків сучасних україномовних інтернет-видань, виявлено загальні закономірності їх використання, аналізуються текстотвірні й стилістичні функції заголовкових комплексів, їх синтаксичні ...
448741
  Булавацька Х.В. Заголовок у сучасному публіцистичному дискурсі / Х.В. Булавацька, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 57-61. – ISBN 978-966-285-302-5
448742
  Мастилко Н. Заголовок як актуалізатор прагматичної настанови казкового тексту // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 24. – С.67-73


  Матеріал подано з іспанської мови
448743
  Євграфова А.О. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 141-149


  У статті крізь призму категорій тексту розглядається роль заголовка як конденсату текстової прагматичної інформації. The present article deals with the role of title the rule of a condensate of the textual pragmatic information through the prizm of ...
448744
  Артемова Л.В. Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
448745
  Ленська С. Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі "розстріляного відродження" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-29
448746
  Палійчук А.В. Заголовок як структурний елемент сучасного видання (на прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень") . / А.В. Палійчук, Н.Є. Пахайчук // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 61-63


  У статті розглянуто класифікацію заголовків. Проаналізовано взаємозв"язок заголовка зі структурою періодичного видання. На прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень" простежено вплив різних видів заголовків на читача. Classification of ...
448747
  Дядечко Л.П. Заголовочная функция как фактор эптонимизации (на материале крылатых выражений Л. Толстого) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 111-116. – ISBN 966-594-499-1
448748
  Погребенков Валерий Иванович Заголовочный комплекс в американской военной газете: структура и функции : Автореф... канд. филол.наук: / Погребенков Валерий Иванович; МГУ. – Москва, 1977. – 26л.
448749
  Дедова О.В. Заголовочный комплекс в электронной коммуникации / О.В. Дедова, М.С. Куприенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается понятие электронный заголовочный комплекс и рассматриваются элементы, его составляющие. Делается вывод о том, что технология интернет-текста продуцирует инновационные формы текст. названий (наиболее значимые и распространенные - ...
448750
  Крупеньова Т. Заголовча лексема у творах М.Хвильового // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.385-389. – ISBN 966-7053-09-1
448751
  Гатти А. Загон. Киносценарий. / А. Гатти, П. Жоффрой. – М., 1963. – 110с.
448752
  Фраунбергер Рихард Загора : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-61 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
448753
  Мищенко Ю.А. Загоризонтная радиолокация / Ю.А. Мищенко. – Москва, 1972. – 96 с.
448754
  Парфанович С. Загоріла полонина. : Бойківські оповідання / Софія Парфанович. – Авгсбург, 1948. – 88 с.
448755
  Комов В.Е. Загородная прогулка / В.Е. Комов. – М., 1961. – 110с.
448756
   Загородній Анатолій Глібович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 247
448757
   Загородній Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
448758
   Загородніков Микола Іванивич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений співробітник ОВС СРСР, заслужений юрист РРФСР.
448759
  Скрыль Маргарита Загородный дом и целевое назначение земельного участка // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
448760
  Сычева А.В. Загородный отдых детей /планировка и застройка учреждений отдыха/ / А.В. Сычева. – Москва, 1971. – 128 с.
448761
   Загороднюк Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
448762
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1958. – 155 с.
448763
  Маторин М.В. Загорск / М.В. Маторин. – М., 1968. – 20с.
448764
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1971. – 40 с.
448765
  Ильин М.А. Загорск / М.А. Ильин. – Ленинград, 1971. – 135с.
448766
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1984. – 285 с.
448767
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1989. – 325 с.
448768
  Балдин В.И. Загорск : история города и его планировки / В.И. Балдин. – Москва, 1981. – 157 с.
448769
   Загорск. Памятники архитектуры. – Москва, 1974. – 127 с.
448770
   Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – Москва, 1957. – 103 с.
448771
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. – Москва, 1968. – 168 с.
448772
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : советское декорат.-приклад. искусство. – Москва, 1973. – 174с.
448773
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – 5-е изд., доп. – Москва, 1983. – 254 с.
448774
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва, 1988. – 159 с.
448775
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – Москва, 1956. – 103 с.
448776
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 184 с.
448777
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 4-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
448778
   Загорский Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 20с.
448779
  Снегирев В. Загорский музей-заповедник / В. Снегирев, Н. Соболевский. – М., 1952. – 148с.
448780
   Загорский музей-заповедник, 1959. – 32с.
448781
  Гай-Нижник Загостення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 71-81. – ISBN 978-617-7638-08-6
448782
  Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х - 1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює загострення американсько-японських відносин в економічній сфері; аналізує вплив суперечностей на розвиток співробітництва у військово-політичній сфері. The paper analysis the deterioration in US-Japanese economic relations; it studies ...
448783
  Спицький В.Є. Загострення боротьби українського робітничого класу на початку пролетарського етапу визвольного руху в Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 10-16. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на широком историческом материале показано, что в 1903 г. рабочее движение на Украине достигло наивысшего развития по сравнению со всеми предыдущими годами пролетарского этапа освободительного движения в России.
448784
  Андрусяк Я.Я. Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті Їржі із Подебрад // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 72-78. – (Історія ; Вип. 19)
448785
  Слюсаренко В.В. Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 72-76. – ISBN 978-966-920-241-3
448786
  Чирва Ю.І. Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 171-177. – ISBN 978-966-353-452-7
448787
  Прокопенко Й.І. Загострення економічних суперечностей світового імперіалізму. / Й.І. Прокопенко. – К, 1973. – 45с.
448788
  Кириченко В. Загострення економічної кризи в Латинській Америці: крах моделей розвитку чи результат рекомендацій МВФ? // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.3-16. – ISBN 966-8397-07-5
448789
  Мартиненко А.К. Загострення імперіалістичних суперречностей в Західній Європі / А.К. Мартиненко. – Київ, 1960. – 40с.
448790
  Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 166-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Міжнаціональні суперечності в СРСР набрали особливої гостроти в духовній сфері, зокрема в питаннях мови. Нереальність нової історичної, соціальної та інтернаціональної спільноти під назвою "радянський народ" з російською мовою спілкування ставала ...
448791
  Колесник В.Ф. Загострення німецької проблеми. Рурська криза 1923 року / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 92-112
448792
  Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 164-172. – ISBN 978-966-02-5021-5
448793
  Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.91-107. – ISSN 0130-5247
448794
  Галака С.М. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.42-48
448795
  Галака С.П. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.42-48
448796
  Машевський О.П. Загострення російсько-німецьких суперечностей у Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 108-117
448797
  Мордвінцев В. Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М.П. Ігнатьєва до Бухаресту / В. Мордвінцев, О. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-33. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто російсько-румунські відносини у 1878 р., причини виникнення "бессарабського питання". Особлива увага приділяється ролі М.Ігнатьєва у вирішенні цього питання. The article deals with the russian-romanian of 1878, the reasons for rising of ...
448798
  Атаян С.С. Заготавливаем впрок / С.С. Атаян. – Кишинёв, 1990. – 126с.
448799
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1925-26 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1928. – 75 с.
448800
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1926-27 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1929. – 84 с.
448801
   Заготовительные цены и чистый доход. – М., 1967. – 191с.
448802
  Бузин Н.П. Заготовка виноградных черенков и посадка их в школку / Н.П. Бузин. – Ялта, 1948. – 38с.
448803
  Волчкова Н. Заготовка для рывка. РАСН предложила свой сценарий развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  “Материалы к вопросу о состоянии российской науки” - так называется доклад, недавно выставленный на сайте Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Это первый стратегический документ, подготовленный организацией, которая была создана год назад ...
448804
  Дерябин Д.И. Заготовка желудей для полезащитного лесоразведения / Д.И. Дерябин. – Москва, 1953. – 80с.
448805
  Новиков П. Заготовка жернова на собственную шею / П. Новиков, А. Романов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Приключения борцов за советскую власть в Сибири и на Дальнем востоке.
448806
  Сальников А.Н. Заготовка и переработка овощей / А.Н. Сальников, П.Г. Левченко. – Донецк, 1988. – 127с.
448807
  Протанский В.В. Заготовка и транспорт леса. / В.В. Протанский, С.А. Сыромятников. – Архангельск, 1932. – 464с.
448808
  Казаков Н.А. Заготовка плодов и ягод / Н.А. Казаков, Г.П. Привалов. – М, 1938. – 196с.
448809
  Лукьянов А.В. Заготовка продуктов впрок / А.В. Лукьянов, 1991. – 60с.
448810
  Танчаева Р.А. Заготовка продуктов впрок / Р.А. Танчаева. – Воронеж, 1991. – 191с.
448811
  Кондратенко П.Т. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений / П.Т. Кондратенко. – М, 1965. – 346с.
448812
  Круглякова Г.В. Заготовки, ранение и переработка дикорастущих якод и грибов / Г.В. Круглякова. – М, 1990. – 158с.
448813
  Круглякова Г.В. Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов / Г.В. Круглякова. – Москва : Экономика, 1987. – 127с.
448814
  Веретенников В. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2009. – 304 с. : фот. – ISBN 978-966-580-289-1
448815
  Уланьбагань Заграва в степу / Уланьбагань. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 364 с.
448816
   Заграва волі. З історії Ком. партії Зах. України. – Львів, 1970. – 290с.
448817
  Коултер К. Заграва кохання : проза: роман / закінчення. Поч. в № 9-10, 2010 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 131-213. – ISSN 0320 - 8370
448818
  Довбня О.Т. Заграва над Боровою / О.Т. Довбня. – Х, 1968. – 176с.
448819
  Ребро П.П. Заграва над Хортицею : драматична поема / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1980. – 128 с.
448820
  Куштенко І.Ф. Заграва. / І.Ф. Куштенко. – К., 1965. – 199с.
448821
   Заграва: Із світ. поезії ХХ сторіччя. – К., 1989. – 283с.
448822
  Короткий В. Загравання з Рожавою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  Сирійський конфлікт на п"ятий рік свого існування набув різкої динаміки. Не в останню чергу через відкрите втручання в нього Росії.Та попри браваду росіян та удари їхньої авіації припинити кровопролиття в Сирії вдасться, скоріш за все, за рахунок ...
448823
  Одудько Т. Заграви / Т. Одудько. – Львів, 1968. – 220с.
448824
  Малицький Ф.М. Заграви над Бугом : повість, оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 318 с.
448825
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – Х, 1926. – 130с.
448826
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – вид. 2-е. – Х, 1928. – 196с.
448827
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – К, 1955. – 300с.
448828
  Шевченко В.З. Заграви над Пслом / В.З. Шевченко. – К, 1968. – 155с.
448829
  Гончар Г.М. Заграви над Тясьмином / Г.М. Гончар. – К., 1978. – 216с.
448830
  Рубцов Ю.В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 85-95
448831
  Федюнини В.В. Заградительный отряд Западного фронта на территории БССР в начале Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 139-141. – ISSN 2070-9773
448832
  Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или вымысел? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 158-165. – ISSN 1606-0219
448833
  Васильев С.А. Заграница / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 32с.
448834
  Петров В.Ф. Заграничная служба Великобритании / В.Ф. Петров. – М., 1958. – 147с.
448835
  Бланке У.У. Заграничная служба США / У.У. Бланке. – М., 1974. – 320с.
448836
  Павлов П. Заграничные музеи : (Из писем русского за границей) ; Берлинский новый музей. – С. 327-348. – Отд. оттиск
448837
  Рубанов А.А. Заграничные наследства : отношения между социалистическими и капиталистическими странами / А.А. Рубанов; АН СССР ; Ин-т гос-ва и права. – Москва : Наука, 1975. – 276с.
448838
  Якушина А.П. Заграничные организации РСДРП. / А.П. Якушина. – М., 1967. – 132с.
448839
   Заграничные походы 1813-1814 годов // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 7 (1009). – С. 72-80. – ISSN 0130-1640


  Впечатления русского человека от Европы.
448840
   Заграничные центральные газеты РСДРП и сибирское социал-демократическое подполье 1907-1917. – Омск, 1990. – 173с.
448841
   Загранпаспорта подорожали и вновь станут дефицитом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 8. – Библиогр.: Фото
448842
  Хомутецкий Н.Ф. Загреб / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1978. – 71 с.
448843
  Макова Е.С. Загреб в XVI веке / Е.С. Макова. – М., 1976. – 208с.
448844
  Маркс Ліляна Загреб у фольклорі та літературі // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 16-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 57 назв. – ISSN 0130-6936
448845
  Михайлова Наталія Загреб. Столиця сердець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 50-56 : фото
448846
  Загребельний П. Загребельний П.: "Ми єдині й неповторні на світі" / бесіду вів М. Славинський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 52-54


  Уперше подається повний текст рукописних відповідей видатного прозаїка П. Загребельного на запитання лауреата Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Миколи Славинського.
448847
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  Стаття презентує ретроспективний огляд становлення й розвитку різних напрямів україністики у найкрупнішому центрі вищої освіти Республіки Хорватії - Загребському університеті
448848
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 160-168. – ISSN 2075-437X


  Згадуються науковці Університету: В. Скопенко, П. Бех, Г. Семенюк, М. Наєнко, О. Паламарчук.
448849
  Соболев А.Н. Загробный мир по древне-русским представлениям : (Литературно-исторический опыт исследования древне-русского народного миросозерцания) / А.Н. Соболев. – Москва : Типография Вильде, 1913. – 206, [2] с.
448850
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 44с.
448851
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 44с.
448852
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 44 с.
448853
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 58с.
448854
  Коваленко О.В. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи / О.В. Коваленко, К.В. Пралічен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
448855
  Трошина Світлана Загроза від спалювання сухої трави та сміття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 26-27 : фото
448856
  Храмов В.Ф. Загроза війни та наша фінансова самооборона. / В.Ф. Храмов. – Х., 1930. – 64с.
448857
  Красота О. Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-35. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Визначено еволюцію та головні ознаки світових післявоєнних економічних спадів в країнах Північної Америки, Західної Європи, Японії та в Україні з 2-ої половини ХХ ст. до нинішнього етапу; з"ясовано причини, які зіштовхнули одну з найпотужніших світових ...
448858
  Стеблюк М.І. Загроза і ліквідація хімічного зараження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв
448859
  Зінченко Н. Загроза йде від влади. // Свобода, 2004


  [Дії органів влади та деяких політ. сил в ході президент. вибор. кампанії, які становлять загрозу нац. безпеці України]
448860
  Мафтин Наталя Загроза людяного в людині : еросно-танатосна парадигма фройдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В. Підмогильний "Ваня" - І Чернява "Екзекуція"
448861
  Ліпкан В. Загроза національної безпеці як критерій систематизації заходів адміністративно-правового примусу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 19-25
448862
  Вінтер П. Загроза нової війни. Міжнародний стан. Капіталістичний світ і СРСР. Завдання світового пролетаріату / П. Вінтер. – Харків, 1930. – 76с.
448863
  Пугачов С. Загроза нової інтервенції / С. Пугачов. – Х, 1931. – 84с.
448864
  Пінчук Є.А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню негативного впливу процесу "витоку мізків" із української науки і системи освіти. Для сучасної України все актуальніше стає загроза відтиснення на глобальну периферію і втрати значущості на світовому ринку. Економічна ...
448865
  Ігнатьєв В.А. Загроза релігійного націоналізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Автор статті проводить думку, що відношення "нація - релігія" на сьогодні та в найближчому майбутньому може становити найбільш складну суспільну проблему, яка здатна проявлятись як боротьба між релігійними націоналізмами. Вирішення цих проблем, на ...
448866
  Куліш І.М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 121-129. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1562-0905
448867
  Ростов Є.Ф. Загроза технологічної залежності: виклик економічній безпеці / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Домінування протягом досить тривалого часу специфічної моделі внутрішнього і зовнішнього трансферу технологій привели до фактичної відсутності інфраструктури трансферу та до посилення неконтрольованого переносу технологій і підриву інноваційної бази ...
448868
  Паливода Валентин Загроза фінансової кризи в Україні в контексті порівняння з Казахстаном / Паливода Валентин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
448869
  Обіход Т.В. Загроза ядерного тероризму та боротьба з ним за допомогою ядерної криміналістики // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7363-14-8
448870
  Коппель О.А. Загрози безпеки Перської затоки: методологічні основи аналізу та оцінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Досліджене одне з найактуальніших питань розвитку ситуації в сфері безпеки в районі Перської затоки та її впливу на загальний стан міжнародних відносин, проаналізовано зовнішня та внутрішні чинники, що впливають на регіональну безпеку. Особливу увагу ...
448871
  Белоусов Є. Загрози безпеці господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.67-69. – Бібліогр.: 8 н.
448872
  Демиденко Л.Г. Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 92-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
448873
  Бурак М.В. Загрози в екологічній сфері України // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 71-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
448874
  Райхель Ю. Загрози від іранських санкцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 119). – С. 8


  По кому вдарить перекриття Ормузької протоки.
448875
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
448876
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
448877
  Власюк О.С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 210-212
448878
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
448879
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
448880
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
448881
  Тульчинська С.О. Загрози економічної безпеки малого підприємництва / С.О. Тульчинська, Т.П. Ткаченко, М.В. Гращенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6814
448882
  Здіорук С.І. Загрози і виклики "руського міра" та московського патріархату для національної безпеки української держави // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 277-298. – ISSN 2518-7546
448883
  Гук О.І. Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 111-118
448884
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
448885
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
448886
  Засадко В.В. Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх пвлив на гарантування економічної безпеки міст України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 30-41. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
448887
  Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 70-79
448888
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
448889
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
448890
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
448891
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
448892
  Солана Хав"єр Загрози мілітаризації, або Багатополярність повернулася, а разом з нею й стратегічне суперництво між великими державами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 3
448893
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
448894
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
448895
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
448896
  Вишневський А.І. Загрози національній безпеці при формування громадянської думки з використанням Internet-технологій // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 275-289. – ISSN 2221-5719
448897
  Остапчук І. Загрози національній безпеці України в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 269-272
448898
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
448899
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
448900
  Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
448901
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
448902
  Власюк Т.О. Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 71-82. – ISSN 2222-4459
448903
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
448904
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 59-60
448905
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
448906
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
448907
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
448908
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
448909
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
448910
  Барановський О.І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 15-33. – ISSN 2305-7645
448911
  Бойко В.В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 195-204. – ISSN 1993-6788
448912
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
448913
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
448914
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
448915
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – М., 1975. – 144с.
448916
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
448917
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
448918
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Л., 1988. – 534с.
448919
  Гудерман Р. Загрязнение воздушной среды / Р. Гудерман. – Москва, 1979. – 200с.
448920
  Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды = Air pollution / Р. Гудериан; пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200 с.
448921
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая; отв. ред.Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1991. – 100с : Табл. 15 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-003491-6
448922
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко, А.Я. Баяхунов, Н.Я. Чурсина ; Каз. НИИ энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 125-131
448923
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
448924
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
448925
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
448926
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
448927
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
448928
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
448929
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : совмес. экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148 с. – ISBN 9282751945
448930
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
448931
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
448932
  Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 609-619 : табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
448933
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
448934
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
448935
  Баттан Л.Д. Загрязненное небо. / Л.Д. Баттан; Под ред.и с предисловием Теверовского Е.Ню. – Москва : Мир, 1967. – 124с.
448936
  Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – К., 1978. – 247с.
448937
  Крамар О. Загублена "сестра" України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Чому не вдався державницький проект Кубані.
448938
  Гоголь М.В. Загублена грамота / М.В. Гоголь. – Київ, 1918. – 14с.
448939
  Грегуль Г. Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
448940
  Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
448941
  Фіськова С. Загублена між світами. До інтерпретації чужого часо-простору в романі К. Вольф "Медея. Голоси" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 236-242.
448942
  Шалуташвілі Надія Загублена могила Мирона Хархелі / Шалуташвілі Надія, Марджанішвілі Валентина; пер. і підгот.: Т. Гугушвілі, О. Куртанідзе, В. Марджанішвілі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
448943
  Фрейер П.Р. Загублена розвідка. / П.Р. Фрейер. – Пряшев, 1953. – 91-145с.
448944
  Харишин М.В. Загублена руна : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
448945
   Загублена совість : казка / В.М. – Кpеменчук : Дpук. Д. Жолковського, 1906. – 10 с.
448946
  Гуменюк Надія Загублена у голубих дощах : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 107-119. – ISSN 0208-0710
448947
  Шевчук В. Загублена українська культура за тисячу років : [лекція] / Валерій Шевчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-518-479-9
448948
  Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – Київ : Фенікс, 1992. – 168 с. – ISBN 5-87534-021-5
448949
  Лемкевич М. Загублена українська людина / М. Лемкевич. – К., 1992. – 168с.
448950
  Трайхель Загублений : роман / Трайхель, Ганс-Ульріх // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-49. – ISSN 0320 - 8370
448951
  Огієнко І. Загублений крем"янецький стародрук / І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
448952
  Калініченко М. Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 6-12. – ISSN 2307-2261
448953
   Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
448954
  Горбатюк Василь Загублений у невідомості : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 123-129. – ISSN 0130-1608
448955
  Кістерська Л.Д. Загублені президенти / Л.Д. Кістерська, Л.В. Матвєєва. – К, 1991. – 41с.
448956
  Карпентьєр А. Загублені сліди : роман / А. Карпентьєр; Алехо Карпеньєр ; з ісп. пер. Петро Соколовський та Юрій Нєгін. – Київ : Дніпро, 1978. – 263 с. : іл. – (Серія "Дружба")
448957
  Шерфиг Х. Загубленная весна / Х. Шерфиг. – М, 1960. – 191с.
448958
  Караджале Й.Л. Загудлений лист / Й.Л. Караджале. – К, 1952. – 112с.
448959
  Підсуха О.М. Загули бори : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 116 с.
448960
  Халов Д. Зад решетките на фашистките затвори. / Д. Халов. – София, 1961. – 352с.
448961
  Станковски Б. Зададен и изминат пат / Б. Станковски. – Скопjе : Комунист, 1983. – 480 с.
448962
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
448963
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1982. – 142с.
448964
  Родионов С.В. Задание / С.В. Родионов. – Л., 1988. – 206с.
448965
   Задание 2 "Проекционное черчение". – Новосибирск, 1965. – 19с.
448966
   Задание 2.. – Саратов, 1971. – 21с.
448967
   Задание 3 по географии для заочников 5-го класса средн. школы взрослых.. – Москва, 1939. – 14с.
448968
  Кошелевич В.Н. Задание вариационного исчисления на совокупности разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010101 / Кошелевич В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л.
448969
  Вайда А.Г. Задание выполнено / А.Г. Вайда. – Москва, 1960. – 174с.
448970
  Церковер Э.М. Задание выполнено. / Э.М. Церковер. – М, 1987. – 192с.
448971
  Прохорская Н.Ф. Задание для заочного обучения стенографии №3 : Основной курс. Упрощенный вариант государственной единой системы / Н.Ф. Прохорская, Н.П. Скородумова, А.М. Юрковский ; Мин-во просвещения РСФСР ; Гос. центральные курсы заочного обучения стенографии "ГЗОС". – Москва, 1970. – 35 с.
448972
  Жукова Е.А. Задание для заочного обучения стенографии. №3. Основной курс. Усовершенствованная государственная система русской стенографии. / Е.А. Жукова, В.В. Музыковская. – М., 1975. – 56с.
448973
  Бахтина О.И. Задание для самостоятельной работы по истории древнего мира / О.И. Бахтина. – М, 1988. – 93с.
448974
   Задание для самостоятельной работы по курсу "Счетно-вычислительные машины и их использование в учете". – Х., 1966. – 15с.
448975
  Тихонов Владимир Иванович Задание и методические указания по составлению техпрофинплана / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1974. – 148с.
448976
  Сураго В.И. Задание и методическое руководство к лабораторной работе № 8 / В.И. Сураго. – Одесса, 1964. – 20с.
448977
  Беловашина Н.М. Задание к учебно полевой практике по физиологии растений на межсессионный период / Н.М. Беловашина, А.В. Дубровина. – М, 1965. – 80с.
448978
  Буханцев С.Г. Задание командующего / С.Г. Буханцев. – Ярославль, 1962. – 284с.
448979
  Хакимов А.Х. Задание на всю жизнь : повесть / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1969. – 160 с.
448980
  Ломака М.Г. Задание на лето : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 71. – ISSN 0016-7207
448981
  Шамшур П.П. Задание особой важности : Повесть / П.П. Шамшур. – Москва : Воениздат, 1972. – 152с.
448982
  Иванов Н Ю. Задание особой важности / Н Ю. Иванов, . – Москва, 1979. – 207с.
448983
   Задание по гидравлике для самостоятельной работы студентов. – Свердловск, 1955. – 20 с.
448984
  Домбровская Е.И. Задание по лексике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 37с.
448985
  Богданова И.И. Задание по методике обучения немецкому языку в средней школе / И.И. Богданова. – М, 1958. – 79с.
448986
  Лакшин М.Г. Задание по немецкому языку / М.Г. Лакшин, Е.А. Никаев. – Ленинград, 1975. – 50с.
448987
  Попов Н.И. Задание Чека: повесть / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1977. – 84с.
448988
  Станчик М.К. и др. Задания 1-2 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1957. – 52с.
448989
   Задания I (теоретического) тура / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, А.В. Лысенко, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-58. – ISSN 0016-7207
448990
   Задания I тура XI Всероссийской олимпиады по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.И. Даньшин, О.А. Климанова, П.Л. Кириллов, А.В. Панин, А.С. Наумова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-69 : Схема, табл., карта
448991
   Задания I тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, О.А. Климанова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 68-70 : Схеми. – ISSN 0016-7207
448992
  Кириллов П.Л. Задания II тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – ISSN 0016-7207
448993
   Задания № 1-4 по фонетике англ. языка. Для студ.-заоч. 1 курса ин-тов ин. яз.. – 2-е изд. – М., 1959. – 159с.
448994
  Толстых Т.Н. Задания № 1 - 4 по грамматике английского языка / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова, З.А. Шейнман. – Москва, 1958. – 260 с.
448995
  Горышник Л.А. Задания №1-4 по фонетике английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1959. – с.
448996
  Кузнецова О.Ф. Задания №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1957. – 112с.
448997
  Иванова А. Задания №3-4 по анатомии и физиологии человека / А. Иванова. – Москва, 1938. – 16с.
448998
   Задания №№ 11-20 по практике устной и письменной речи испанского языка для 1 курса фак. испанского языка. – К., 1963. – 109с.
448999
   Задания №№1 и 2 по географии частей света и важнейших капиталистических государств : Для заочников 6 класса средней школы взрослых. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 37с.
449000
   Задания второго (практического) тура 2010 г. : всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,