Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
447001
  Зуб "Записки в Персии": маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 71-86. – ISSN 1608-0599
447002
  Евлампиев И.И. "Записки из мертвого дома" Ф. Достоевского: метафизика человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 63-75. – ISSN 0235-1188
447003
   "Записки Інститутут хімії" Академії наук УРСР : алфавітний і предметний покажчик до томів I-IX за 1934-1948 рр. – Київ, 1957. – 68 с.
447004
  Боярчук О. "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - "експериментальна проза: особливості сюжетотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 28-33. – ISBN 966-594-246-8
447005
  Рослий Д. "Записки наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" як джерело з історії українського козацтва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 46-47
447006
  Проців З. "Записки Наукового товариства імені Шевченка" - важлива трибуна наукової думки в Україні // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 91-105. – ISSN 1561-6224
447007
   "Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и "Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" : сист. указ. ст. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Р.Я. Брик, Л.И. Шекера ; [науч. ред. Н.А. Шалимов]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 143, [1] с. – Указ.: с. 129-141
447008
  Конта Р. "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товарисві ім. Шевченка (кінець XIX - початок XX ст) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  У статті розглядається питання висвітлення на сторінках "Записок НТШ" )за 1899 - 1905 рр.) розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка.
447009
  Шаталов С.Е. "Записки охотника" И.С.Тургенева / С.Е. Шаталов. – Сталинобад, 1960. – 284с.
447010
   "Записки охотника" И.С.Тургенева (1852-1952). – Орел, 1955. – 458с.
447011
  Ковалев В.А. "Записки охотника" Тургенева : вопросы генезиса / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1980. – 133с.
447012
  Белова Н.М. "Записки охотника" Тургенева и русская литература 40-50-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белова Н.М. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 20 с.
447013
  Лебедев Ю.В. "Записки охотника"И.С.Тургенева / Ю.В. Лебедев. – Москва, 1977. – 80 с.
447014
  Битюк І. "Записки писателя" М. Арцибашева як жанр публіцистики // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 44-46
447015
  Каллаш В.В. "Записки путешествия в Сибирь" А. Н. Радищева / В.В. Каллаш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1907. – 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1906, т. 11, кн. 4, с. 379-399
447016
  Кононович Л. "Записки українського самашедшего" - політичний памфлет Ліни Костенко // Українське слово. – Париж, 2011. – 01.03.2011 (число 3009). – С. 6
447017
  Кучеренко Ю. "Записки українського самашедшего" : інтертекстуальний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 167-172. – ISSN 1728-9572
447018
  Галич О. "Записки українського самашедшего" Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 105-111. – ISSN 0236-1477
447019
  Аландский П.И. [Записки по истории Греции] [История Греции], 1885. – 216, 64 с. – Написано от руки. Литогр.


  История Греции», Киев, 1885 — посмертное сочинение, изданное по распоряжению историко-филологического факультета Университета св. Владимира под редакцией проф. Кулаковского и Козлова
447020
  Мурашкин М.Г. Записи 2012 года / М. Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2013. – 259, [3] с. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – ISBN 978-966-511-409-3
447021
  Мурашкин М.Г. Записи 2016 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2017. – 365, [3] с. – Текст укр., рос. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-437-9
447022
  Вейнгерова Л.Я. Записи диалогов с космическим разумом / Л.Я. Вейнгерова, Д.Д. Гурьев. – Нижний Новгород, 1990. – 238с.
447023
  Чашуле Коле Записи за нацијата и литературата / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1985. – с.
447024
  Ефимова С.Н. Записи и наброски М.Ю. Лермонтова, на ставшие записными книжками // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 44-56. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
447025
  Фын-Ю-Ко Записи китайских летчиков / Фын-Ю-Ко. – Москва, 1939. – 63 с.
447026
  Козаков М.М. Записи на песке: Главы из автобиогр. кн. / М.М. Козаков. – Москва, 1988. – 46 с.
447027
  Зарівна Теодозія Записи на подолку : проза // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 25-47
447028
  Коваленко О. Записи найдавніших українських пісень кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століття та їх видання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 99-104
447029
  Збир І. Записи Оскара Кольберґа з Покуття в академічних виданнях українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-136


  У статті проаналізовано фольклорні матеріали та нотні записи зі збірника „Покуття” О. Кольберґа, які використано при укладанні академічних видань фольклору з серії „Українська народна творчість”. Визначено кількісний склад записів О. Кольберґа з ...
447030
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 136-144. – Бібліогр.: С. 144
447031
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича в оцінці Катерини Грушевської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 432-437


  У статті йдеться про наукове поцінування визначною дослідницею, упорядницею найповнішого зібрання героїчного українського епосу Катериною Грушевською титанічної роботи, здійснюваної Порфирієм Мартиновичем протягом багатьох років, і визначення його ...
447032
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-0599
447033
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
447034
  Пастернак Л.О. Записи разных лет / Л.О. Пастернак. – Москва, 1975. – 287с.
447035
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера / Г.И. Пенежко. – Москва, 1947. – 200с.
447036
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера. / Г.И. Пенежко. – М, 1949. – 348с.
447037
  Гончар Олесь Записи, що не ввійшли до "Щоденників" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19
447038
  Южин-Сумбатов Записи. Статьи. Письма. / Южин-Сумбатов. – М, 1951. – 612с.
447039
  Лукас Е. Записка № 1 для Кардіффа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 3


  Урок України полягає в тому, що Росія веде війну нового типу, де ціль не військова сила ворога, а його сила волі.
447040
  Федорова Л. Записка Адріана Прахова "Какой музей нужен и возможен в Киеве" у контексті історії заснування в Києві крайового музею // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 82-94. – ISSN 0869-3595
447041
  Витте С.Ю. Записка б. министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю. Витте / предисл. Череванина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*, 1908. – [2], VIII, 212 с. – На обл. назв.: Самодержание и земство. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по ген кат.


  Изд. также под загл. "По поводу непреложности законов государственной жизни" и "Самодержавие и земство"
447042
  Харитонов В.Г. Записка в патроне / В.Г. Харитонов. – Москва, 1976. – 240 с.
447043
  Антонович В.Б. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86-88. – ISBN 966-7272-00-1


  "Записка ся написана з поручення іст.-фільол. факультету київського унїверситету в 1905 р., з приводу запитання комітету мінїстрів у сїй справі. ..."
447044
   Записка для обозрения русских древностей. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 80 с.
447045
   Записка и речи, читанные при открытии Императорского Университета Св. Владимира, 15 июля 1834 г.. – Киев : В университетской типографии, 1840. – 119, [1] с.
447046
  Перетц В.Н. Записка митрополита лаодикийского Парфения о невольниках / [сообщ.] В. Перетц // Совращение диакона в латинство (1692 года) / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – 6 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
447047
  Новосельцев Б.С. Записка Н.С. Хрущева о беседах с Й.Б. Тито (январь 1963 года) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0132-1366
447048
   Записка о введении предметной системы преподавания по Физико-математическому факультету Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого. – 8 с. – Отд. оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
447049
  Карамзин Н.М. Записка о древней и новой Росси в ее политическом и гражданском отношении / Н.М. Карамзин ; [ред. [и предисл.] проф. В.В. Сиповского]. – Санкт-Петербург : [Изд. гр. М.Н. Толстой], 1914. – V-XIV, [2], 133 с. – Предисл. издателя


  Авт. предисл.и ред. Сиповский, Василий Васильевич (1872-1930)
447050
  Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
447051
  Иннокентий Записка о Киевском университете Св. Владимира в 1838 г. / Иннокентий, (Борисов). // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 141-145. – ISBN 5-7707-1061-6
447052
  Пейссонель Ш.-К. де Записка о Малой Татарии / Шарль-Клод де Пейссонель ; [вступ. ст., примеч. и коммент. В.В. Грибовского ; пер. с фр. В.Х. Лотошниковой]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Киев : ИУА НАНУ, 2013. – 108, [2] с. : ил. – На обл. авт.: Шарль де Пейссонель. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. и коммент. на с. 90-108. – ISBN 978-966-02-6739-8
447053
   Записка о происходившем на заседаниях Съезда учителей и учительниц Московского уезда в августе месяце 1901 года. – 73с.
447054
   Записка о состоянии и развитии исследований по проблеме "Фотосинтез" в Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1967. – 19с.
447055
   Записка о состоянии Императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественном акте 9 января 1879 года. – Киев : [В Университетской типографии], 1878. – 30 с.
447056
   Записка о состоянии императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественом акте 9 января 1879 года. – с. – Отд. оттиск
447057
  Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / Ч. Валиханов; Высшая школа права "ЭДІЛЕТ". – Москва, 1986. – 102с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-03-1
447058
  Валиханов Чокан Записка о судебной реформе / Валиханов Чокан; Вступ. ст. и прим. Ударцева С.Ф. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 112 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-104-9
447059
  Вернадский В.И. Записка об изучении живого вещества с геохичисеской точки зрения / В.И. Вернадский, 1921. – С. 120-123
447060
  Лаппо-Данилевский Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета В.О. Ключевского // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 44-46. – ISSN 2070-9773


  Подготовка текста к печати А.В. Малинова.
447061
  Довнар-Запольский М.В. Записка об учереждении Статистического Бюро при Киевской городской управе. – [Киев] : [Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого], 1902. – 6 с. – Автор указ. в конце статьи
447062
  Каманин И.М. Записка об учреждении в Киеве Ученой Архивной Комиссии. – [Киев] : [Тип. шт. Киевс. воен. окр.], 1911. – 8 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Военно-исторический вестник, Киев, 1912, кн. 1
447063
   Записка по делу о распределении преподавания предметов по разряду естественных наук в российских университетах. – 33с.
447064
  Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу / С.Ю. Витте. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 165 с.


  Книга С.Ю.Витте " О непреложности законов государственной жизни" является последним, третьим, авторизованным переизданием (1914) его же записки, явившейся ответом Витте на проект (1898) Горемыкина о расширении земских реформ и посвященному ...
447065
  Каменкович З.Б. Записка под камнем. / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1960. – 78 с.
447066
  Закревський М.Ф. Записка про державне правління" - конституційний проект декабриста П.I. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 48-53. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются политические взгляды П.И. Пестеля, изложенные им в "Записке о государственном правлении". На основании анализа ее содержания автор пришел к выводу, что "Записка" - это ранний конституционный проект Пестеля, в котором он выдвинул ...
447067
   Записка Совета Императорского Харьковского университета по вопросу об условиях,при которых возможно достижение нормального течения университетской жизни // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.11-14.
447068
  Муравьев А.М. Записки / А.М. Муравьев. – Петроград, 1922. – 48с.
447069
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель. – Москва
Т. 1. – 1928. – 379с.
447070
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель; редак. и вст. ст. С.Я. Штрайха. – Москва : Артель писателей "Круг"
Т. 2. – 1928. – 356с.
447071
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Л, 1930. – 496с.
447072
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – Горький, 1940. – 288с.
447073
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Л, 1953. – 284с.
447074
  Щепкін М.С. Записки / М.С. Щепкін. – Киев, 1953. – 200с.
447075
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – изд. 2-е, доп. – Горький, 1960. – 386с.
447076
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Ленинград : Искусство, 1970. – 328 с.
447077
  Волконская М.Н. Записки / М.Н. Волконская. – Красноярск, 1975. – 153с.
447078
  Басаргин Н.В. Записки / Н.В. Басаргин. – Красноярск, 1985. – 302с.
447079
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Москва, 1988
447080
  Волконский С.Г. Записки / С.Г. Волконский. – Иркутск, 1991. – 508с.
447081
  Вигель Ф.Ф. Записки / Филипп Филиппович Вигель. – Москва : Захаров, 2000. – 590с. – ISBN 5-8159-0092-3
447082
  Шайкевич С. Записки "аэта" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 121-149


  Створення переказного екранного діалогу (дубляжу) - особлива форма сучасної літературної творчості.
447083
  Курпас Алексей Записки "вредного кухаря" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 34-37 : фото
447084
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 495с.
447085
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – М, 1989. – 509с.
447086
  Михайлов М.Ил. Записки (1861-62) / М.Ил. Михайлов. – Петроград, 1922. – 159с.
447087
  Игнатиев Н.П. Записки (1875-1878) / Н.П. Игнатиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1986. – 845 с.
447088
  Дашкова Е.Р. Записки 1743 - 1810 / Е.Р. Дашкова. – Ленинград : Наука, 1985. – 288с.
447089
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 1. – 1895. – [2], VI, IV, 342 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Северный вестник, 1893, № 2-12; 1894, № 1-9


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
447090
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 2. – 1897. – [2], II, 97 с. – Отд. оттиск: Северный вестник, 1895, № 5-7, 10-12


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
447091
   Записки А.П. Ермолова, 1798-1826. – М, 1991. – 463с.
447092
  Спирин И.Т. Записки авиатора / И.Т. Спирин. – М., 1955. – 144с.
447093
  Ольшанский А. Записки агента Разведупра / А. Ольшанский. – М., 1991. – 161с.
447094
  Троепольский Г.Н. Записки агронома / Г.Н. Троепольский. – М, 1961. – 319с.
447095
  Беренштам В.В. Записки адвоката / Владимир Беренштам. – Москва : Эпоха, 1913. – 94 с. – (Белая библиотека ; Кн. 24-25)
447096
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката / Д.П. Фиолевский. – К, 1987. – 176с.
447097
  Брауде И.Д. Записки адвоката. / И.Д. Брауде. – М., 1974. – 222с.
447098
  Сафонов Н.С. Записки адвоката: Крымские татары / Н.С. Сафонов. – М., 1990. – 176с.
447099
  Платонов В.И. Записки адмирала / В.И. Платонов. – М., 1991. – 318с.
447100
  Щепкин М.С. Записки актера / М.С. Щепкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 398с.
447101
  Садовский М.М. Записки актера / М.М. Садовский. – М., 1975. – 303с.
447102
  Бек-Назаров Записки актера и кинорежиссера. / Бек-Назаров. – Москва, 1965. – 270с.
447103
  Сченсонович Н.И. Записки актера и партизана / Н.И. Сченсонович. – Минск, 1976. – 152с.
447104
  Щепкин М.С. Записки актера Щепкина / М.С. Щепкин. – Москва, 1988. – 380с.
447105
  Мордюкова Н. Записки актрисы // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 0132-0637
447106
  Ермолов А.П. Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*)
Ч. 2 : 1816-1827. – 1868. – [726] с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1866-1867
447107
  Лукашвили И.З. Записки альпиниста. / И.З. Лукашвили. – Тбилиси, 1960. – 116с.
447108
  Малышкин А.Г. Записки Анании Жмуркина. / А.Г. Малышкин. – М., 1927. – 227с.
447109
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – М.
кн. 2. – 1967. – 456 с.
447110
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – М., 1978. – 383с.
447111
  Матвеев А.А. Записки Андрея Артамонова графа Матвеева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. 1-94
447112
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – [316] с. разд. пагин. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 69-72, отд. 2, 1850-?; Ч. 1, с. 101-180; Ч. 2 и 3, с. 1-122; Ч. 3 (окончание), с. 1-32; Ч. 4, с. 29-52, Ч. 4 (окончание), с. 65-122
447113
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – 122 с. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 70, отд. 2, 185?; Ч. 2 и 3, с. 1-122
447114
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – 3-е изд. – СПб.
1. – 1875. – 1015с.
447115
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – Тула
1. – 1988. – 526с.
447116
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. / А.Т. Болотов. – Тула
2. – 1988. – 528с.
447117
  Герасимов Е.Н. Записки Ани Чурилиной / Е.Н. Герасимов. – М., 1954. – 120с.
447118
  Данилов М.В. Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году / [предисл.: Павел Строев]. – Москва : Изд. П. Строев ; В тип. С. Селивановского, 1842. – IV, 131 с.


  Изд.: Строев, Павел Михайлович (1796-1876)
447119
  Лима Б. Записки архивариуса / Б. Лима, Э.де Альфонсо. – М., 1965. – 184с.
447120
  Терентьев В.П. Записки архивиста / В.П. Терентьев. – М., 1984. – 204с.
447121
  Федоров С.И. Записки архитектора / С.И. Федоров. – Тула, 1987. – 159 с.
447122
  Водовозов Н.В. Записки Афанасия Никитина об Индии 15 века / Н.В. Водовозов. – Москва : Знание, 1955. – 32с
447123
  Бабур-наме Записки Бабура / Бабур-наме. – Ташкент, 1958. – 531 с.
447124
  Вазем Е.О. Записки балерина Санкт-Петербургского большого театра / Е.О. Вазем. – Ленинград, 1937. – 244с.
447125
  Евментьева Л.В. Записки балерины / Л.В. Евментьева. – Ленинград, 1991. – 160 с.
447126
  Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Ростислав Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351с.
447127
  Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы / А.М. Борщаговский. – М., 1991. – 400с.
447128
  Луняк Є. Записки барона де Тотта як цінне джерело з історії українсько-кримських взаємин на сторінках "Киевской старины" (1883) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 101-107. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в середені ХVIII ст., на тлі історичних взаємин Запорозької Січі та Криму. Проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до взаємин між Запорозькою Січчю та Кримським ...
447129
  Теккерей У.М. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим / У.М. Теккерей. – Москва, 1963. – 390с.
447130
  Алачачян А.М. Записки баскетболиста / А.М. Алачачян. – Москва, 1965. – 126с.
447131
  Колесников В.П. Записки Бесчастного содержащие Путешествия в Сибирь по канату / В.П. Колесников. – Челябинск, 1975. – 28-273 с.
447132
  Щербаков С.С. Записки боксера / С.С. Щербаков. – Москва, 1956. – 126с.
447133
  Пятницкий О.А. Записки большевика / О.А. Пятницкий. – Изд. 5-е. – М., 1956. – 228с.
447134
  Глезер Л.А. Записки букиниста / Л.А. Глезер. – М., 1989. – 256 с.
447135
  Сычугов С.И. Записки бурсака. / С.И. Сычугов. – М.-Л., 1933. – 353с.
447136
  Сей Шьонагон Записки в ізголів"ї / Сей Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [худож.-оформлювач: Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-07-7
447137
  Сей-Шьонагон Записки в узголів"ї / Сей-Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [передм., прим. І.П. Бондаренка ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5103-5
447138
  Щебальский П.К. Записки Варфоломея Михаловского. / П.К. Щебальский. – 427-484с.
447139
  Нащокин В.А. Записки Василия Александровича Нащекина / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1842. – [2], VI, [2], 385 с.


  Авт. предисл. Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
447140
   Записки великого князя Андрея Владимировича : публикация, вступительная заметка и биографический справочник Карла Куяса-Скрижинского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 113-160. – ISSN 0321-1878
447141
   Записки венецианца Казановы о пребывании его в России, 1765-1766. – М, 1991. – 32с.
447142
  Ефимова М. (Рачко) Записки ветреной женщины : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 7-21. – ISSN 0321-1878
447143
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – Киев
т. 1. – 1991. – 330 с.
447144
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – К
т. 2-3. – 1991. – 432 с.
447145
  Сиснев В.И. Записки Виквикского клуба / В.И. Сиснев. – М, 1980. – 111с.
447146
  Форстер М. Записки викторианского джентльмена / М. Форстер. – М., 1985. – 368с.
447147
  Ткаченко А. Записки водушного разведчика / А. Ткаченко, 1970. – 268с.
447148
  Грачев Ф.В. Записки военного врача / Ф.В. Грачев. – Л., 1970. – 208с.
447149
  Арифов И.Д. Записки военного коменданта / И.Д. Арифов. – Москва, 1990. – 336с.
447150
  Броневская Я. Записки военного корреспондента / Я. Броневская. – М, 1956. – 464с.
447151
  Спирин И.Т. Записки военного летчика / И.Т. Спирин. – Иваново, 1947. – 163с.
447152
  Чирьев В.Н. Записки военного летчка / В.Н. Чирьев. – М., 1956. – 124с.
447153
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – Пермь, 1964. – 135с.
447154
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 2-е изд., доп. и переработ. – Пермь, 1967. – 160с.
447155
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 3-е изд., доп. – Свердловск, 1977. – 136с.
447156
  Синклинер А.А. Записки военного переводчика / А.А. Синклинер. – Ставрополь, 1989. – 173с.
447157
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: / И.Л. Левин. – М., 1981. – 208с.
447158
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: Язык и "Языки": докум. повесть / И.Л. Левин. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 285с.
447159
  Черпанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черпанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 311с.
447160
  Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черепанов. – 2-е изд. – М., 1976. – 648с.
447161
  Коровин А. Записки военного хирурга / А. Коровин. – Л., 1948. – 288с.
447162
  Вязников А. Записки военного художника-корреспондента 1941-1945 / А. Вязников. – Ленинград : Художниик РСФСР, 1968. – 188 с.
447163
  Коридалина Е.Г. Записки вожатой. / Е.Г. Коридалина. – М., 1961. – 111с.
447164
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – М, 1967. – 215с.
447165
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1979. – 180с.
447166
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1983. – 239с.
447167
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1959. – 207 с.
447168
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1963. – 207 с.
447169
  Дрипе А. Записки воспитателя : очерки / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Виновен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 280 с.
447170
  Акимов А.М. Записки вратаря / А.М. Акимов. – Москва, 1953. – 96с.
447171
  Яшин Л.И. Записки вратаря / Л.И. Яшин. – М., 1976. – 64с.
447172
  Иоффе А.М. Записки врача-гипнотизера / А.М. Иоффе. – Кемерово, 1965. – 60 с.
447173
  Иоффе А.М. Записки врача-гипнотизера / А.М. Иоффе. – Новосибирск, 1978. – 222с.
447174
  Кейсевич Л.В. Записки врача-ликвидатора / Л.В. Кейсевич. – Киев, 1993. – 222с.
447175
  Мицкевич С.И. Записки врача-общественника (1888-1918). / С.И. Мицкевич. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1969. – 240с.
447176
  Вересаев В.В. Записки врача / В. Вересаев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – 310, [1] с.


  Содерж.: На мертвой дороге; Товарищ; Порыв; Прекрасная Елена; Загадка; Без дороги; Поветрие
447177
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – 14-е изд. – Москва, 1936. – 207с.
447178
  Уразаков И.У. Записки врача / И.У. Уразаков. – Алма-Ата, 1974. – 239с.
447179
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Красноярск, 1985. – 222с.
447180
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Тула, 1987. – 426с.
447181
  Найдин Владимир Записки врача : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 76-85. – ISSN 0130-7673
447182
  Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне / В.В. Вересаев. – Москва, 1986. – 556с.
447183
   Записки Всесоюзной библиотеки им. В.И Ленина. Отдел рукописей / Всесоюзная библиотека им.В.И.Ленина. Отдел рукописей. – Москва
Т.Г.Шевченко. – 1939
447184
  Бурьенн Луи Записки г. Буриенна, государственного министра о Наполеоне, директории, консульстве, Империи и восстановлении Бурбонов : [В 5-и т.] / Пер. с фр. С. де Шаплет. – Санкт-Петербург : В тип. Штаба Отд. корпуса вн. стражи
Т. 3, ч. 4. – 1834. – 583 с.


  Екслибрис; Библиотека графа Милорадовича
447185
  Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого / Юрко Тютюнник. – Київ : Книга Роду, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-20-8
447186
   Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – с. 1-192
447187
   Записки генерала Ермолова о посольстве в Персию в 1817 году // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – II, 1-74 с.
447188
  Якубович Записки географического клуба / Якубович, Г. Смирнова. – Москва; Ленинград, 1950. – 336с.
447189
   Записки Географического общества / Всесоюзное географическое общество СССР. – Львів : Львовский университет
Т. 20 : Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети русской равнины. – 1960. – 242c. – (Новая серия)
447190
  Лозен А. Записки герцога Лозена / Пер. с фр. В.А. Магской. – Санкт-Петербург, 1907. – 140 с. – Приложение к Историческому вестнику, 1907 г., янв.-апр.
447191
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 2. – 1835. – 404, VIII с.
447192
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 3. – 1835. – 384, VIII с.
447193
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 4. – 1835. – 400 с.
447194
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 5. – 1835. – 380, VIII с.
447195
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 6. – 1836. – 366, VII с. : рис.
447196
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 7. – 1836. – 363, VIII с. : рис.
447197
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 8. – 1836. – 352, VII с.
447198
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 9. – 1836. – 330, IV с.
447199
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 10. – 1836. – 368, V с.
447200
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 11. – 1836. – 349, V с.
447201
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 12. – 1837. – 370, VIII с.
447202
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 13. – 1837. – 371, VI с.
447203
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 14. – 1837. – 333, V с.
447204
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 15. – 1837. – 353, IV с.
447205
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и возстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. Августа Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 16. – 1839. – 331, VII с., 1 л. порт. : портр.
447206
  Жолкевский С. Записки гетьмана Жолкевского о Московской войне, изданные Павлом Алексан. Мухановым. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Эд. Праца, 1871. – XII с., 132 с., 308 стб. – Стб. 305-308 ошибочно помечены: 303-306
447207
  Абрамович-Блэк Записки гидрографа / Абрамович-Блэк. – Москва
1. – 1936. – 432с.
447208
  Гиппиус А. Записки главноуговаривающего 293 пехотного ижорского полка / А. Гиппиус. – М.-Л., 1930. – 116с.
447209
  Мирбо Октав Записки горничной. / Мирбо Октав. – К., 1906. – 23с.
447210
  Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского / Ред. П.Е. Щеголева ; вступ. заметка Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Изд. "Огни", 1914. – XII, 279 с., 1 л. портр. – Экз. № 47297 деф., без ориг. тит. л. и обл., отсутств. 1 л. портр. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни". / Ред. П.Е. Щеголева ; Серия 1)


  Из предисл.: Впервые записки были напечатаны в 1897 г. по подлинным рукописям на страницах "Исторического вестника" Авт. предисл.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942) Ред.: Щеголев, Павел Елисеевич (1877-1931)
447211
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака : Петербургская хроника 1836 года / Леонид Гроссман. – Харьков : Пролетарий, 1939. – 381 с.
447212
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака; Пушкин в театральных креслах / Л.П. Гроссман. – Москва : Художественная литература, 1990. – 460 с.
447213
  Розен А.Е. Записки декабриста : с портр. и прилож. / А.Е. Розен, барон [(декабрист)] ; [предисловие к изданию П. Щеголева]. – Москва : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1907. – XVI, 464, [2] с., 1 л. портр. – Перед текстом: "Любезным моим соузникам и соизгнанникам посвящает сочинитель". - Указатель собственных имен: с. 457-464


  На тит. л. № 48169 автограф Н. Василенко; № 49165, єкслибрис переплетной. Екатеринбург
447214
  Поджио А.В. Записки декабриста / А.В. Поджио. – М, 1930. – 119с.
447215
  Лорер Н.И. Записки декабриста / Н.И. Лорер. – Иркутск, 1984. – 416с.
447216
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 1]. – 1904. – 380 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
447217
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 2]. – 1904. – 446 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
447218
  Горбачевский И.И. Записки декабриста И.И. Горбачевского : с приложением и вступительной статьей ["И.И. Горбачевский и его "Записки"] Б.Е. Сыроечковского. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1916. – XXXIV, [2], 324 с. портр. – (Бибилиотека мемуаров ; Вып. 2)


  Вступ. ст.: Сыроечковский, Борис Евгеньевич (1881-1961)
447219
  Лорер Н.И. Записки декабриста Н.И. Лорера / Н.И. Лорер. – М, 1931. – 448с.
447220
  Завалишин Д.И. Записки декабриста. / Д.И. Завалишин. – 2-е русск. изд. – С-Пб.-М. – 464с.
447221
  Розен А.Е. Записки декабриста. / А.Е. Розен. – Иркутск, 1984. – 479с.
447222
  Докукин В.А. Записки депутата / В.А. Докукин. – М., 1958. – 87с.
447223
  Золотарь И.Ф. Записки десантника / И.Ф. Золотарь. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 240 с.
447224
  Золотарь И.Ф. Записки десятника / И.Ф. Золотарь. – М., 1960. – 320с.
447225
  Барто А.Л. Записки детского поэта / А.Л. Барто. – Москва : Советский писатель, 1976. – 335с.
447226
  Барто А.Л. Записки детского поэта / А.Л. Барто. – М., 1978. – 351с.
447227
  Гримальди Д. Записки Джозефа Гримальди / Д. Гримальди. – Москва : Искусство, 1979. – 335 с.
447228
  Желтов А.К. Записки директора школы / А.К. Желтов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 128 с.
447229
  Яковлев Н.С. Записки директора школы / Н.С. Яковлев. – Москва, 1987. – 111с.
447230
  Ветров М Я. Записки директора школы интерната / М Я. Ветров, . – Москва, 1960. – 47с.
447231
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – Москва : Музыка, 1966. – 562 с.
447232
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – 2-е. – Москва : Советский композитор, 1968. – 558 с.
447233
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 1. – 1899. – X, 525 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
447234
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 2. – 1899. – [2], 436 с. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
447235
  Франс А. Записки добровольца : рассказы / Анатоль Франс ; Пер. с фр. В. Кошевич. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 1058)
447236
  Сенковский О.И. Записки домового : Фантастические повести / О.И. Сенковский. – Москва : Правда, 1990. – 413с. – ISBN 5-253-00032-1
447237
  Краснянский М.Б. Записки донского археолога : Материалы по истории гор. Ростова на Дону и его окрестностей, извлеченные из I, II и III-го томов Записок Ростовского на Дону Общества Истории, Древностей и Природы за 1912, 1914 и 1916 годы / М.Б. Краснянский. – Ростов -на-Дону
Том 1. – 1920. – 125с.
447238
  Шарончиков И.Я. Записки друга / И.Я. Шарончиков. – Тула, 1978. – 267 с.
447239
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1982. – 159с.
447240
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – изд. 2-е, доп. – М, 1984. – 174с.
447241
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1989. – 349с.
447242
  Рубинштейн С. Записки еврейского фольклориста / С. Рубинштейн. – Вильно, 1939. – 120 с.
447243
  Богров Г.И. Записки Еврея : в 2 ч. / Г.И. Богров. – 2-е изд., посмертное. – Одесса : Изд. Шермана, 1912. – 307 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 3 - Экз. деф, отсутств. с. 303-307
447244
  Бахарев А.Н. Записки естествоиспытателя / А.Н. Бахарев. – Москва, 1948
447245
  Спиридович А.И. Записки жандарма / А.И. Спиридович. – М., 1991. – 263с.
447246
  Спиридович А. Записки жандарма / А. Спиридович. – Киев : Книга Роду, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-2186-02-4
447247
  Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1700 / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад., 1840. – [4], IV, 314, [31] с.


  Авт. предисл.: Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
447248
  Крапівін С.Г. Записки з методики хімії / С.Г. Крапівін. – К.-Х., 1937. – 215с.
447249
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1999-
Вип. 16. – 2013. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447250
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології Одеського державного уныверситету. – Одеса. – ISBN 966-7553-07-8
№ 5. – 1999
447251
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології ОДУ. – Одеса. – ISBN 966-7553-21-3
№ 6. – 2000
447252
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 2 (31). – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
447253
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447254
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (33). – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
447255
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 1 (34). – 2015. – 221 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
447256
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (35). – 2015. – 200 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
447257
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004-
вип. 20. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447258
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт
вип. 21. – 2014. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447259
  Куприн М.Я. Записки завуча школы / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1971. – 208с.
447260
  Рассказов П.П. Записки заключенного / П.П. Рассказов. – Архангельск, 1950. – 104 с.
447261
  Мирек А.М. Записки заключенного / А.М. Мирек. – М., 1989. – 285с.
447262
  Танцюра Г.Т. Записки збирача фольклору / Г.Т. Танцюра. – Київ, 1958. – 100 с.
447263
  Котов К. Записки землевладельца / К. Котов. – Кременчуг, 1925. – 148с.
447264
  Веретенникова А.И. Записки земского врача / А.И. Веретенникова. – Уфа, 1984. – 136с.
447265
   Записки и воспоминания русских женщин XVIII - первой половины XIX века. – М, 1990. – 538с.
447266
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 2 : [Дневник : 1855-1864 гг.]. – 1893. – [10], 498 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
447267
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 3 : [Дневник : 1861-1877 гг.]. – 1893. – [10], 458 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
447268
  Гофман Макс Записки и дневники / Гофман Макс. – Л., 1929. – 264с.
447269
  Домонтович М. Записки и заметки ген. М. Домонтовича (около 1885 г.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 33-35. – ISBN 5-7707-1062-4
447270
  Горбачевский И.И. Записки и письма декабриста И.И.Горбачевского / И.И. Горбачевский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М., 1925. – 400с.
447271
  Кюстин А. Записки и путешествия, или Письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 216-240. – ISSN 1130-6545
447272
  Пущин И.И. Записки И.И. Пущина о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус", 1907. – [4], 96 с., 1 л. портр. – Вступ. ст. и "Воспоминание об И.И. Пущине" / Е. Якушкин, с. 83-96


  Якушкин, Евгений Иванович (1826-1905)
447273
  Матвеев А.А. Записки Ивана Афанасьевича Желябужского // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-IV, 1-116
447274
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после возстания 1831 г., русских школ, в замен польских) / И.М. Сбитнев. – Киев : Типография А. Давиденко, 1887. – 94 с.
447275
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после восстания 1831 г., руських школ взамен польских). – [Киев] : [Тип. А. Давиденко], 1887. – 94 с. – Отд. Оттиск: Киевская старина, 1887, т. 17, № 2, с. 285—312; № 3, с. 439—468; № 4, с. 649—666; т. 18, № 5, с. 52—72.
447276
  Амосов Н.М. Записки из будущего / Н.М. Амосов. – Москва
1. – 1967. – 198с.
447277
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 391с.
447278
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1956. – 300с.
447279
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1965. – 323с.
447280
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Иркутск, 1981. – 462с.
447281
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1982. – 300с.
447282
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Красноярск, 1983. – 293с.
447283
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1983. – 416с.
447284
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 479с.
447285
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Новосибирск, 1986. – 284с.
447286
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Л, 1990. – 573с.
447287
  Чжан Тянь-и Записки из мира духов / Чжан Тянь-и. – М., 1972. – 288с.
447288
  Лопухин И.В. Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И.В. Лопухина составленный им самим / с предисл. Искандера. – Лондон : Trubner & C°, 1860. – [2], VIII, 212 с. 2


  Авт. предисл.: Герцен, Александр Иванович (1812-1870)
447289
  Левин К.Я. Записки из плена. / К.Я. Левин. – 3-е изд., доп. – М., 1931. – 220с.
447290
  Левин К. Записки из плена. / К. Левин. – М., 1934. – 263с.
447291
  Рошаль М.Г. Записки из прошлого. / М.Г. Рошаль. – М, 1969. – 216с.
447292
  Тургенев Н.И. Записки изгнанника / Н.И. Тургенев. – Спб., 1907. – 171с.
447293
  Кутузов Н.И. Записки изыскателя / Н.И. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 270 с., [5] л. ил.
447294
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Репринтное воспроизвед. изд. 1907 г. – Москва : Орбита, 1989. – 748 с. : с 12 портр. и 5 автогр. – Вых. дан. ориг.: СаНкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907
447295
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – 112 с . – ISBN 5-7539-0170-0
447296
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица); Отв. ред. Е.Л. Рудницкая. – Репринтн. воспроизведение изд. 1859, Лондон. – Москва : Наука, 1990. – VIII, 277 с. – (Россия XVIII века в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева). – ISBN 5-02-009548-6
447297
  Сидельников О.В. Записки Инкогнитова / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1983. – 256с.
447298
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории осовбодительной войны украинского народа 1648-1654 гг. : учебное пособие / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
447299
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина 16-середина 17 в) / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск
1. – 1981. – 72с.
447300
   Записки иностранцев о восстании Степана Разина. – Л, 1968. – 176с.
447301
   Записки института геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева / Всесоюзного Узбекистанского отделения минералогического общества. Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан
Вып. 2 : Геология, минералогия и геохимия Узбекистана. – 1972. – 228с
447302
  Манхарт Г. Записки интернационалиста / Г. Манхарт. – Благовещенск, 1969. – 104с.
447303
   Записки ирскутских жителей. – Иркутск, 1990. – 540с.
447304
  Федерико Ж. Записки испанского юноши / Ж. Федерико. – Москва, 1939. – 147 с.
447305
  Манштейн К.Г. Записки историческия, гражданския и военныя о России с 1727 по 1744 год, с дополнением достаточного сведения о войске, о флоте, о торговле и проч. сей обширной империи / писанная на франц. языке генералом Манстеином, с жизнью его, описанною Г. Губером в Лейпциге 1771 г. С подлинника переведены в точности ... Тимофеем Мальгиным. – Москва : В типографии Августа Семена при Императорской медико-хирург. акад.
Ч. 2. – 1823. – 354 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри.
447306
  Кожевников А.Л. Записки истребителя / А.Л. Кожевников. – Москва, 1961. – 231с.
447307
  Горбачевский І.І. Записки і листи декабриста І.І.Горбачевського / І.І. Горбачевский, 1933. – 348с.
447308
  Рахно К.Ю. Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов"ян (до питання іранського субстрату) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1608-0599
447309
  Павленко С.Ф. Записки іноземців / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144-145. – ISBN 966-642-073-2
447310
  Петров М. Записки іноземців ХV-ХVІІІ ст. як важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 197-212. – ISSN 0130-5247
447311
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького; Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін.]. – Київ : Прайм
Вип. 2. – 1998. – 219 с.
447312
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького. – Київ : Прайм
Вип.3. – 1999. – 48с.
447313
   Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – Київ
Вип. 1. – 1997. – 187 с.
447314
   Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-047-8
Вип. 23. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447315
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 25. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447316
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.6 : З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський /Хмарський В.М./. – 1998
447317
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.8. – 1999
447318
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.9. – 1999
447319
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова. – Одеса
Вип.10. – 2000
447320
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.11. – 2001
447321
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.12. – 2002
447322
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.13. – 2003
447323
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.14. – 2003
447324
  Скульская Е. Записки к №... / Е. Скульская. – Таллин, 1996. – 250с.
447325
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1966. – 200с.
447326
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1979. – 200с.
447327
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Ижевск, 1984. – 326с.
447328
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы // Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва, 1987. – С. 323-624
447329
   Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1985. – 220с.
447330
   Записки капитана Филиппа Иоганна Стралленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1986. – 46с.
447331
   Записки касательн российской истории. – Часть 4. – С-Пб, 1787. – 424с.
447332
   Записки касательн российской истории. – Часть 5. – С-Пб, 1787. – 424с.
447333
   Записки касательна российской истории. – Часть-3. – С-Пб, 1787. – 397с.
447334
   Записки касательно российской истории. – Спб.
ч. 1. – 1787. – 416с.
447335
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории. – СПб.
Ч. 2. – 1787. – 375 с.
447336
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории / сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге : печатано в Императорской Типографии
Ч. 1-2. – 1801. – 416,375с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка.
447337
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение государыни императрицы Екатерины II. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 1-2. – 1801. – [4], 416, 375 с.
447338
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 3-4. – 1801. – 397, 424 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням,заставка, кінцівка.
447339
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно российской истории. Эпоха третья. От 1224 по 1462 год. – С.-Пб
ч. 6. – 1794. – 293с.
447340
  Соболь А. Записки каторжанина / А. Соболь. – М - Л. – 111с.
447341
  Іваничук І Є. Записки каторжанина / І Є. Іваничук, . – К., 1993. – 288с.
447342
   Записки Киевского Общества естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1962. – [15] с.
447343
  Гославская С.Е. Записки киноактрисы / С.Е. Гославская. – М, 1974. – 199с.
447344
  Андриканис Е.Н. Записки кинооператора / Е.Н. Андриканис. – Москва, 1956. – 218с.
447345
  Горданов В. Записки кинооператора // Кинооператор Вячеслав Горданов. – Ленинград, 1973. – 256с.
447346
  Богоров А.Л. Записки кинохроникера / А.Л. Богоров. – Л, 1973. – 248с.
447347
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 294с. – (Літературна б--ка)
447348
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко : Книгоспілка, 1949. – (Літературна б-ка)
447349
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля : Роман / Володимир Винниченко; НАНУ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка; Упор. І.О. Кошова; Передм. М.Г. Жулинського. – Київ : Брама-Україна, 2005. – 264с. + 1 брош. з іл. – Додаток: Володимир Винничеко: Повернення....2005 / Інна Кошова, Олександр Третяков. – ISBN 966-8645-17-7
447350
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2006. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3623-3
447351
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4601-7
447352
  Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля [Електронний ресурс] : роман / Володимир Винниченко; студія "Книга вголос", звукорежисер А. Кобрін; читає актор Олександр Форманчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 9,44 годин
447353
  Петряев Е.Д. Записки книголюба. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1978. – 279с.
447354
   Записки княгини Дашковой. Письма сестер Вильмот из России. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1991. – 592с.
447355
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е. Дашковой. – Санкт-Петербург : Тип. И. Лондорф и К*, 1907. – 244 с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
447356
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой / Пер. с англ. яз. [Г.Е. Благосветлова]. – Лондон : Trubner & C°, 1859. – XVI, 511, [1] с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
447357
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой : 1859, Лондон / Е.Р. Дашкова; [Акад. наук СССР, Ин-т истории ; отв. ред. Рудницкая Е.Л.]. – Репринт. изд. – Москва : Наука, 1990. – 511, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Лондон: Trubner & Co., 1859. – (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева)
447358
  Улюра А. Записки княгини Е.Р. Дашковой // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 297- 302
447359
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Ленинград, 1924. – 72с.
447360
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Чита, 1956. – 160с.
447361
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / С предисл. и прил. издателя кн. М.С. Волконского. – 2-е изд., доп. и удешевленное. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1906. – XXV, 217 с., [9] л. ил., портр. – Текст на рус. и фр. яз.
447362
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / пер. с фр. ориг. А.Н. Кудрявцевой; Биогр. очерк и примеч. П.Е. Щеголева. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1914. – VIII, 9-209 с., [8] л. ил., портр. – Текст записок на рус. и фр. яз.


  Биограф.: Щеголев, Павел Елисеевич 1877-1931
447363
  Долгорукая Н.Б. Записки княгини Н.Б. Долгорукой : Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : Поэма И.И. Козлова; Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : "Дума" К.Ф, Рылеева : с портр. кн. Н.Б. Долгорукой. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва тип. д. в СПб., 1912. – [2], IV, 7-64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Всебщая библиотека ; № 47)
447364
  Трубецкой С.П. Записки князя Трубецкого. / С.П. Трубецкой. – Лейпциг, 1874. – 42с.
447365
  Шаховской Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 259с.
447366
  Шаховский Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 251с.
447367
   Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ : Держ. видав. України
Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – 1928. – 328 с.
447368
  Конев І.С. Записки командуючого фронтом 1943-1945 / І.С. Конев. – Київ, 1983. – 620с.
447369
  Конев И.С. Записки командующего фронтом / И.С. Конев. – М., 1991. – 600с.
447370
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1981. – 559с.
447371
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1989. – 520с.
447372
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1982. – 559с.
447373
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – 4-е изд. – М., 1985. – 525с.
447374
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – К., 1987. – 622с.
447375
  Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943-1944 / И.С. Конев. – Москва, 1972. – 368с.
447376
  Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. / П.Д. Мальков. – М., 1987. – 365с.
447377
  Мальков П.Д. Записки коменданта Московского Кремля / П.Д. Мальков. – Москва, 1959. – 288 с.
447378
  Шолом-Алейхем Записки комівояжера : повісті, оповідання / Шолом-Алейхем. – Київ : Дніпро, 1983. – 310 с.
447379
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Житомир, 1928. – 222 с.
447380
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1935. – 311 с.
447381
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1937. – 176 с.
447382
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1939. – 221 с.
447383
  Аносов П.А. Записки коммуниста / Аносов П.А. – Москва, 1967. – 208 с.
447384
  Яковлев А.С. Записки конструктора / А.С. Яковлев. – Москва, 1979. – 304 с.
447385
  Кулик І.Ю. Записки консула. / І.Ю. Кулик. – К., 1958. – 240с.
447386
  Кулик И.Ю. Записки консула. / И.Ю. Кулик. – М., 1964. – 240с.
447387
  Хамадан А.М. Записки корреспондента / А.М. Хамадан. – Москва, 1968. – 288 с.
447388
  Чернухин А.А. Записки краеведа. / А.А. Чернухин. – Саранск, 1960. – 86с.
447389
   Записки краеведов. – Горький, 1973. – 183с.
447390
   Записки краеведов. – Горький, 1979. – 200с.
447391
   Записки краеведов (1975). – Горький, 1975. – 162с.
447392
   Записки краеведов (1977). – Горький, 1977. – 160с.
447393
   Записки краеведов (1981). – Горький, 1981. – 192с.
447394
   Записки краеведов (1983). – Горький, 1983. – 199с.
447395
   Записки краеведов (1985). – Горький, 1985. – 237с.
447396
   Записки краеведов (1991). – Нижний Новгород, 1991. – 271с.
447397
  Огульчанський О. Записки краєзнавця / О. Огульчанський. – К., 1955. – 159с.
447398
  Васильева М.Е. Записки крепостной девки / М.Е. Васильева. – Новгород : Тип. Л.С. Селивановой, 1912. – 122 с.
447399
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
447400
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
447401
  Полевой К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого / К.А. Полевой. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1888. – VIII, 588, IV с.
447402
  Буланцов Записки лазутчика, во время усмирения мятежа в Польше, в 1863 году / Буланцов. – С.-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К, 1868. – 154 с.
447403
  Коробков Г.В. Записки легкоатлета / Г.В. Коробков. – М, 1971. – 238с.
447404
  Поляновский Г.А. Записки лектора. / Г.А. Поляновский. – М., 1962. – 200с.
447405
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя / П.П. Ионов. – М., 1959. – 166с.
447406
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя, 1918-1920 гг. / Петр Ионов. – Москва : Воениздат, 1991. – 206 с. – В изд. также: Летчик-испытатель / Джимми Коллинз. – (Круг занимательного чтения). – ISBN 5-203-01136-2
447407
  Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы / З.Г. Сеидмамедова. – Баку, 1969. – 92с.
447408
  Окунев В.И. Записки лимитчика. Тацитов. Человек из оргнабора / В.И. Окунев. – Челябинск, 1990. – 315с.
447409
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – М, 1969. – 255с.
447410
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – 2-е,дополненное издание. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
447411
  Вересаєв В.В. Записки лікаря / В.В. Вересаєв. – Харків, 1929. – 207 с.
447412
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів
Вип. 4. – 1994
447413
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 5-7702-1242-Х
Вип. 6. – 1998
447414
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-0834-0
Вип. 7/8. – 2000
447415
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-1903-2
Вип. 9/10. – 2002
447416
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-2797-3; 966-02 2799-Х (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
447417
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 12. – 2004
447418
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 13. – 2005
447419
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
Вип. 14. – 2006
447420
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць. – Львів. – ISSN 1591-6223
Вип. 1 (16). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
447421
  Волконская М.Н. Записки М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 95с.
447422
  Данинос П. Записки майора Томпсона / П. Данинос. – Ленинград, 1971. – 150с.
447423
  Данинос П. Записки майора Томпсона. Некий господин Бло : повести / Пьер Данинос ; пер. с фр. Р. Закарьян и Г. Сафроновой. – Москва : Прогресс, 1970. – 318 с. : ил.
447424
  Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса Бригге / Р.М. Рильке. – М, 1988. – 221с.
447425
  Манштейн К. Записки Манштейна о России 1727-1744 : перевод [В. В. Тимощук] с франц., с подлинной рукописи Манштейна / [предисл. Мих. Семевского]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. – 398 с. разд. паг., 1 л. ил. – 1 л. ил. отсутствует


  Изд.: Семевский, Михаил Иванович (1837-1892) Пер.: Тимощук, Вера Васильевна (1853-?) Пер. также под загл.: Записки исторические, политические и военные о России с 1727 по 1744 год, Манштейновы современные записки о России
447426
  Махова К.В. Записки матери. / К.В. Махова. – М.-Л., 1948. – 40с.
447427
  Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого / Е.Э. Дриянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 208с.
447428
  Птицына Т. Записки методиста / Т. Птицына. – Кострома, 1953. – 32с.
447429
  Зверев А.Г. Записки министра / А.Г. Зверев. – М., 1973. – 270с.
447430
  Тургенєв І.С. Записки мисливця / І.С. Тургенєв. – К.-Х., 1935. – 411с.
447431
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1963. – 347с.
447432
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1981. – 223с.
447433
  Тургенєв І.С. Записки мисливця. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Київ, 1949. – 451с.
447434
  Приставкин А.И. Записки моего современника. Сиб. повести. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 319с.
447435
  Горбоносов Н.И. Записки молодого завуча / Н.И. Горбоносов. – М, 1962. – 95с.
447436
  Симонов К.М. Записки молодого человека : Три повести почти о том же: Кн. в 2-х ч. / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 335с.
447437
  Броневский В. Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под нач. вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. – С.-Пб.
ч. 1. – 1818. – 329(12), 1 кас.
447438
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 2. – 1819. – 263с.
447439
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 3. – 1819. – 262с.
447440
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – СПб.
ч. 4. – 1819. – 330, (8), рис
447441
  Музалевский В.И. Записки музыканта / В.И. Музалевский. – Л., 1969. – 216с.
447442
  Басаргин Н.В. Записки Н. В. Басаргина / Ред. и вступ. ст. П.Е. Щеголева. – Петроград : Огни, 1917. – LII, [2], 294, [1] с. – Процесс Н.В. Басаргина, с. XVII-LII. - Назв. сер. на отд. тит. л. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни" ; Серия 1)
447443
  Берг Н.В. Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях : 1831-1862. – Москва : Изд. "Русского архива" ; Тип. Грачева и К*, 1873. – 3-382, 9-68, [2] с.
447444
  Ковачев С. Записки на генерала от пехотата / С. Ковачев. – София, 1992. – 197 с.
447445
  Тургенев Иван Сергеевич Записки на ловеца / Тургенев Иван Сергеевич. – София, 1976. – 306с.
447446
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 45с.
447447
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 204с.
447448
  Македонски Х. Записки на Христо Н.Македонски / Х. Македонски. – София, 1983. – 264с.
447449
  Рязанцев В.А. Записки нарколога / В.А. Рязанцев. – Киев : Здоров"я, 1987. – 192с.
447450
  Курочкин В. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
447451
  Иванов Г.В. Записки народного судьи. / Г.В. Иванов. – М., 1949. – 48с.
447452
  Бах А.Н. Записки народовольца / А.Н. Бах. – М.-Л, 1929. – 255с.
447453
  Прибылев А.В. Записки народовольцам / А.В. Прибылев. – М, 1930. – 307с.
447454
  Киселев Ф.А. Записки натуралиста / Ф.А. Киселев. – Симферополь, 1950. – 96с.
447455
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва. – (Среди природы ; 25)
Кн. 1. – 1950. – 236с.
447456
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Книга 2. – М, 1951. – 248с.
447457
  Иванаускас Т. Записки натуралиста / Т. Иванаускас. – Вильнюс, 1956. – 240с.
447458
  Беме Л.Б. Записки натуралиста / Л.Б. Беме. – М., 1960. – 172с.
447459
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1964. – 706с.
447460
  Водяницкий В.А. Записки натуралиста / В.А. Водяницкий. – Москва : Наука, 1975. – 193 с. – (Научные биографии и мемуары ученых)
447461
  Рашкевич Н.А. Записки натуралиста / Н.А. Рашкевич. – Грозный, 1976. – 51с.
447462
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1986. – 288с.
447463
   Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя. – ISBN 966-7089-17-7
№ 6 : Південна Україна 18-19 століття. – 2001
447464
   Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Філологічна секція : літературно-науковий вісник / Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Нью Йорк : Смолоскип, 1900-. – ISBN 0-88054-137-7
Т. 213 : Покажчик змісту Т. 1/109 (1898-1932). – 2000
447465
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж
Т. 161 : Збірник Філологічної Секції, т. 24. – 1953
447466
   Записки наукового товариства ім. Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.]
Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – 1962. – Назва парал. також англ. та нім. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
447467
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 176 : Тарас Шевченко. Збірник доповідей Світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерті патрона НТШ. – 1962
447468
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 177 : На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького. – 1963
447469
   Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 179 : Т. Шевченко (інтерпретації) / Смаль-Стоцький С. – 1965
447470
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 180 : Шевченко і ми. Збірник доповідей для відзначення 150-річчя з дня народження тараса Шевченка. – 1965
447471
   Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 185. – 1969. – (Філологічна секція ; т. 34)
447472
   Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто
Т. 202 : Студії з історії України / Сонецький Л. – 1982. – (Історично-філософічна секція)
447473
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 182, ч. 1 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1967. – 203 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 32)
447474
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 184, ч. 2 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1968. – 176 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 33)
447475
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 187 : Доповіді Наукового конгресу для відзначення сторічч НТШ. – 1976. – (Філологічна секція)
447476
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 192. – 1976. – (Секція історії України і члени Історично-філософічної Секції)
447477
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 170. – 1978
447478
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Ню-Йорк та ін.
Т. 197 : Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини. – 1979. – (Філологічна секція)
447479
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Історично-філософічна секція. Правнича комісія / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
  5. – 1990
447480
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.210 : Володимир Старосольський, 1878-1942. – 1991. – (Історично-філософічна секція)
447481
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 214. – 1991. – (Філологічна секція = Philological section ; Бібліотека "Прологу і сучасності" ; ч. 191.4)
447482
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 215. – 2001. – (Філологічна секція = Philological section)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
447483
   Записки наукового товариства ім.Т. Шевченка. – Львів
Т. 222 : Праці історико-філософської секції. – 1991. – 470с. – В наук фонді видання належить до періодики
447484
  Світлик Н.М. Записки Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як джерело вивчення наукових контактів Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 172-178. – (Історія ; Вип. 21)
447485
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VI. Кн. 4, т. 18. – 1897. – [192 с.] окр. паг.
447486
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VII. Кн. 1, т. 21. – 1898. – [176 с.] окр. паг.
447487
  Сафонов М.И. Записки начальника штаба / М.И. Сафонов. – Саратов, 1982. – 104с.
447488
  Георгиев Здравко Записки начальника штаба зоны / Георгиев Здравко. – М, 1976. – 189с.
447489
  Проханов А.А. Записки не броне / А.А. Проханов. – М., 1988. – 458с.
447490
  Эткинд Е. Записки незаговорщика / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
447491
  Бандрівський Д.Г. Записки незнайомого : повість / Д.Г. Бандрівський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 159 с.
447492
  Мкртчян А.Г. Записки неизвестного солдата / А.Г. Мкртчян. – М, 1986. – 653с.
447493
  Прохода В. Записки непокірливого / Василь Прохода. – Київ : Смолоскип. – ISBN 0-914834-89-4
Кн. 3. – 1996. – 222 с.
447494
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти. – стеклограф. вид. – Ніжин
Кн. 2-3. – 1925. – 316 с.
447495
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти. – стеклограф. вид. – Ніжин
Кн. 4-5. – 1925. – 336 с.
447496
  Матвеев А.А. Записки Новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-X, 1-128
447497
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – М, 1966. – 254с.
447498
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1970. – 248 с.
447499
  Чуковская Л.К. Записки о Анне Ахматовой / Л.К. Чуковская. – М
1. – 1989. – 269с.
447500
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М., 1953. – 728с.
447501
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – София, 1976. – 215с.
447502
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
1. – 1978. – 454с.
447503
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
2. – 1978. – 596с.
447504
  Садуль Ж. Записки о большевистской революции (окт. 1917- янв. 1919) / Ж. Садуль. – М., 1990. – 400с.
447505
   Записки о Бухарском ханстве. – М., 1983. – 149с.
447506
  Кавальеро У. Записки о войне : Дневник начальника итальянского генерального штаба / У. Кавальеро. – Москва : Военное издательство, 1968. – 286 с.
447507
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва, 1946. – 192 с.
447508
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва
2. – 1946. – 80 с.
447509
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва
3,4. – 1946. – 106 с.
447510
  Бычков И.А. Записки о вступлении на Новгородскую митрополию митрополитов Иоакима и Евфимия. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 8 с. – на тит. л. автограф
447511
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса. – 71с.
447512
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий
1-7
447513
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса
7-8. – 224с.
447514
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Х.
1. – 1919. – 31с.
447515
  Носке Г. Записки о германской революции / Г. Носке. – М, 1922. – 176с.
447516
  Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Изб. статьи. / С.С. Каменев. – М., 1963. – 262с.
447517
   Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 137-164. – Отд. оттиск: Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Том X. Сборник :в память 19 февраля 1861 года. - Две статьи в одном переплете. - Автор указ. в конце каждой статьи


  На с. 1 (137) дарственная надпись Стащевскому от ред.
447518
   Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. – Л., 1985. – 464с.
447519
  Грибовский А.М. Записки о Екатерине Великой, состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера Адриана Моисеевича Грибовского : с присоединением отрывков из его жизни. – Москва : В унив. тип., 1847. – 110 с.
447520
  Го Записки о живописи / Го, Жо-Сюй. – М., 1978. – 240с.
447521
  Свиньин П.П. Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова / Изданные Павлом Свиньиным. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 122 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
447522
   Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1937 г. по 13 января 1940 г. в Северном Ледовитом океане. – М.-Л.
2. – 1940. – 477с.
447523
  Бибиков А.А Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / сыном его сенатором Бибиковым. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – XIV, 144, 138 с. – Конволют. - Перепл.: Действия Бибикова в Пугачевщину / Д.А. Анучин
447524
  Лонгинов М.Н. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова, изданная сыном его, сенаторос Бибиковым : [статья] // Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / А А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – С. 738-748
447525
  Кулиш П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. – Санкт-Петербург : В типографии Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [4], 339, [1] с. – Имя автора/составителя в книге не указано


  На титульном листе экслибрис: "Из книг Артюховой Александры Николаевны"
447526
  [Кулиш П.А.] Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [6], 8, 340 с., 1 л. фронт. (портр.). – Авт. на кн. не указ. - Конволют. - Пер.: Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2


  На обл. дарств. надпись: Милому бесценному моему другу Саше, которая вспять больше интересуется моими трудами П. Кулишь На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
447527
  [Кулиш А П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2 : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. // Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. / А П. [Кулиш. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона, 1856. – Т. 1. – 303, 9 с.


  На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
447528
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – М., 1970. – 250с.
447529
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 277с.
447530
  Шэ Лао Записки о кошачьем городе : Роман и рассказы / Шэ Лао. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
447531
  Лао Шэ Записки о Кошачьем городе / Лао Шэ. – Москва : Наука, 1969. – 200 с.
447532
  Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе: Роман и рассказы. / Шэ. Лао. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 261с.
447533
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – М.-Л., 1930. – 896с.
447534
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – Москва : Книга, 1990. – 392с. – ISBN 5-212-00282-6
447535
  Герберштейн Сигизмунд Записки о Московии : [Пер. с латин. и нем.] / Сигизмунд Герберштейн; [Вступ. ст. А.Л.Хорошкевич; Примеч. С.В.Думина и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 430с. – В прил.: Дипломатические документы о посольствах Герберштейна в Русское государство. – Библиогр.: с.389-396. – ISBN 5-211-00183-4 (в пер.)
447536
  Горсей Джером Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея / пер. с англ. Н. А. Белозерской ; с предисл. и примеч. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1909. – 159 с. – (Россия в конце шестнадцатого века)


  Пер.: Белозерская, Надежда Александровна (1838-1912)
447537
  Гейденштейн Р. Записки о московской войне (1578-1582) : пер. с латинского / [Соч.] Рейнгольда Гейденштейна. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. комис. ;.Тип. Мин. внутр. дел, 1889. – [4], LXXXVI, 312 с., 28 стб.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
447538
  Давыдов Ю.Л. Записки о П.И. Чайковском / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Музгиз, 1962. – 116 с.
447539
  Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа "Благонамеренного" в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах / А.П. Лазарев. – Москва, 1950. – 476с.
447540
  Ганина М.А. Записки о пограничниках / М.А. Ганина. – М., 1969. – 175с.
447541
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера
Ч. 1. – 1834. – 158, III с. – Авт. установлен по изд. : Восстание декабристов / П. К. Ченцов (М., 1929). - Конволют. - Пер.: Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя, ч. 2
447542
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя. Ч. 2 : в 2 ч. / [В. С. Норов] // Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера, 1834. – Ч. 1. – 103 с.
447543
  Неверов Т.И. Записки о прошлом. / Т.И. Неверов. – Новосибирск, 1956. – 222с.
447544
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1934. – 256с.
447545
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1937. – 223с.
447546
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М.-Л, 1943. – 96с.
447547
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 495с.
447548
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 62с.
447549
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1969. – 63с.
447550
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1979. – 141с.
447551
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Красноярск, 1981. – 156с.
447552
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва, 1988. – 559 с.
447553
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва : Правда, 1989. – 576с.
447554
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М, 1925. – 368с.
447555
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М.-Л, 1927. – 224с.
447556
  Суханов Н.И. Записки о революции / Н.И. Суханов. – Петербург : Изд. З. И. Гржебина
Кн.1. – 1919. – 264с.
447557
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
1. – 1991. – 382с.
447558
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
2. – 1991. – 398с.
447559
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
3. – 1992. – 415с.
447560
  Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. / Дж. Горсей. – Москва : МГУ, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-002912-1
447561
  Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Кранд. – М., 1967. – 404с.
447562
  Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых / И.К. Макаров. – Саранск, 1974. – 167с.
447563
  Квітка-Основ"яненко Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 года / Квітка-Основ"яненко. – Харьков, 1883. – 26 с.
447564
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 256 с.
447565
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 432 с.
447566
  Кашкаров А. Записки о финской литературе и литераторах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 331-339. – ISSN 0042-8795
447567
  Хан-Гирей Записки о Черкесии / Хан-Гирей. – Нальчик, 1978. – 335 с.
447568
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Куйбышев, 1956. – 428с.
447569
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – К., 1957. – 564с.
447570
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Фрунзе, 1957. – 468с.
447571
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Ташкент, 1974. – 254с.
447572
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М., 1978. – 623с.
447573
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Ставрополь, 1978. – 544 с.
447574
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1979. – 623 с.
447575
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе : рассказы и повести ; пер. с англ. / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 622 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
447576
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – К., 1981. – 568с.
447577
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Красноярск, 1981. – 181с.
447578
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Л., 1981. – с.
447579
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Пер. с англ. под ред. К. Чуковского. – Москва : Недра, 1981. – 575с. – (Б-ка приключений ; Т. 5)
447580
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – М., 1981. – 576с.
447581
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Душанбе, 1982. – 297с.
447582
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – М., 1983. – 608с.
447583
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Казань, 1984. – 192 с.
447584
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Л., 1984. – 623с.
447585
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Фрунзе, 1984. – 512 с.
447586
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М., 1986. – 605с.
447587
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Устинов, 1987. – 256с.
447588
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Чебоксары, 1989. – 351с.
447589
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Чебоксары, 1989. – 349с.
447590
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Казань, 1991. – 320с.
447591
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Иркутск, 1991. – 558с.
447592
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва
1. – 1991. – 301 с.
447593
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М.
2. – 1991. – 329с.
447594
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе. Рассказы и повесть / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Баку : Язычы, 1990. – 560 с.
447595
  Кулиш П. Записки о южной Руси : Т.1[конволют], 1856
447596
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Кн.1[конволют], 1856
447597
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.1, 1856
447598
  Кулиш П. Записки о Южной Руси / Т.1, 1857
447599
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2 [конволют], 1857
447600
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2, 1857
447601
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2, 1857
447602
  Вениаминов И. Записки об Атхинских Алеутах и Колошах / И Вениаминов . – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Записки об островах Уналашкинского Отдела. – 1840. – 154, [1] с.
447603
  Гюго Клод Записки об Индии / Гюго Клод; Пер. с франц. рукопис, примеч. и вступ. статья К.А. Антоновой. – Москва : Наука, 1977. – 224с.
447604
  Гиберти Л. Записки об итальянском искусстве / Л. Гиберти. – М., 1938. – 104с.
447605
  Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя : в 2 т. / [Соч.] Н. Берга. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. Каткова и К*
Т. 1. – 1858. – 264 с. + План-карта


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
447606
  Чолакович Родолюб Записки об освободительной войне. / Чолакович Родолюб. – М., 1963. – 790с.
447607
  Чолакович Родолюб Записки об освододительной войне в Югославии. / Чолакович Родолюб. – М., 1965. – 780с.
447608
   Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по отделению общественных наук. избранных в 1931 и 1932 годах. – Л., 1932. – 47с.
447609
  Долинов В.И. Записки об Эфиопии / В.И. Долинов. – Москва, 1955. – 38с.
447610
   Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. – Кіровоград, 1994. – 48с.
447611
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 2. – 2000
447612
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 3. – 2000
447613
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 4. – 2000
447614
   Записки Одесского общества истории и древности
Т. 2. – 1850. – Видання старою орфографією
447615
  Соболев П.А. Записки олимпийского атташе / П.А. Соболев. – М, 1962. – 120с.
447616
  Левик С.Ю. Записки оперного певца / С.Ю. Левик. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 714с.
447617
  Левик С.Ю. Записки оперного певца. Из истории русской оперной сцены / С.Ю. Левик. – М., 1955. – 474с.
447618
  Задорожный Олег Записки опытного фаранга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 92-101 : фото
447619
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – Москва, 1973. – 177с.
447620
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 255с.
447621
   Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетровський нац. ун.; Дніпропетровський обл. центр з охорони історико-культурних цінностей. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
Вип. 1. – 2007
447622
  Долгорукая Н.Б. Записки оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой : Завет нынешнему поколению из времен первой половины 18-го века / [под ред. и ввод. ст. П.П. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Усова ; Синода. тип., 1912. – [2], XLII, 71 с., 5 л. ил. (портр.). – Текст записок печатался в журн. Друг юношества, изд. М. Невзоровым, 1810 г.
447623
  Кэнко-хоси Записки от скуки / Кэнко-хоси. – М., 1970. – 255с.
447624
  Некрасов Записки отдела рукописей / Некрасов, Д.И. Писарев. – Москва, 1940. – 92 с.
447625
  Веселов В.В. Записки отличника / В.В. Веселов. – Челябинск, 1983. – 232с.
447626
  Вайян-Кутюрье Записки отпускника / Вайян-Кутюрье. – Москва, 1938. – 48с.
447627
  Карданов Б.М. Записки офицера / Б.М. Карданов. – Нальчик, 1974. – 185с.
447628
  Черкасов А.А. Записки охотника-натуралиста / А.А. Черкасов. – Москва, 1962. – 504с.
447629
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1934. – 399с.
447630
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1936. – 63с.
447631
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Пятигорск, 1936. – 176с.
447632
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Воронеж, 1937. – 404с.
447633
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1937. – 415с.
447634
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Л., 1945. – 335с.
447635
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1946. – 206с.
447636
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Саратов, 1946. – 315с.
447637
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1947. – 325с.
447638
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Смоленск, 1948. – 328с.
447639
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Кострома, 1949. – 360с.
447640
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1949. – 359с.
447641
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1953. – 192с.
447642
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1966. – 447с.
447643
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1968. – 254с.
447644
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 224с.
447645
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1975. – 222с.
447646
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 285с.
447647
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1978. – 279 с. – Пар. тит. л. на финском языке
447648
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на нидерландском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1979. – 280 с. – Пар. тит. л. на нидерландском языке
447649
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 607с.
447650
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 224с.
447651
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1984. – 448с.
447652
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 127с.
447653
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 254с.
447654
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1984. – 188с.
447655
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 256с.
447656
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 124с.
447657
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1991. – 675с.
447658
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Иркутск, 1950. – 240с.
447659
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Чита, 1958. – 352с.
447660
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника. (Кн. для чтения для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 287с.
447661
  Тургенев И.С. Записки охотника. Избранные рассказы / И.С. Тургенев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 100с.
447662
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника. Книга для чтения с комментарием на сербскохорватском языке / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 232с.
447663
  Тургенев И.С. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1971. – 672с.
447664
  Тургенев И.С. Записки охотника. Полное собрание очерков и рассказов. 1847-1876 / И.С. Тургенев. – Птрг., 1918. – 424с.
447665
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 591с.
447666
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1981. – 735с.
447667
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1986. – 444с.
447668
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1979. – 296с.
447669
   Записки очевидца. – М., 1989. – 718с.
447670
   Записки очевидца. – М., 1991. – 698с.
447671
   Записки очевидца : Воспоминания, дневники. – Москва : Современник, 1991. – 701с.
447672
  Подвысоцкий А. Записки очевидца о событиях в Варшаве в 1861 и 1862 годах / сост. по док. А. Подвысоцкий. – Санкт-Петербург : Печ. в Воен. тип., 1869. – [2], 152 с. стб. – Отд. оттиск: "Русский инвалид", 1868, с допечаткой 2 глав
447673
  Ежов В.Д. Записки очевидца. / В.Д. Ежов. – М, 1971. – 176с.
447674
  Черевин П.А. Записки П.А.Черевина. / П.А. Черевин. – Кострома, 1918. – 42с.
447675
  Гребнев П. Записки П.Гребнева / П. Гребнев. – Кострома, 1918. – Х,79с.
447676
  Ильинский Ю.Б. Записки Павла Курганова / Ю.Б. Ильинский. – М., 1958. – 56с.
447677
  Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. По следам предков / Н.К. Верещагин; Отв.ред.Соколов В.Е. – Ленинград : Наука, 1981. – 166с.
447678
  Сторчиенко П.А. Записки парашютиста. / П.А. Сторчиенко. – М., 1974. – 111с.
447679
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Москва - Ленинград, 1925. – 107 с.
447680
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М., 1944. – 304с.
447681
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Л., 1946. – 304с.
447682
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М.
кн. 2, 3. – 1947. – 504с.
447683
  Линьков Г.М. Записки партизана / Г.М. Линьков. – М., 1949. – 139с.
447684
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М., 1973. – 695с.
447685
  Давыдов Д.В. Записки партизана / Д.В. Давыдов. – М., 1984. – 317с.
447686
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Красноярск, 1988. – 157с.
447687
  Игнатов П.К. Записки партизана, и др. / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1947. – 260с.
447688
  Титова Зинаида Михайловна Записки партизанки / Титова Зинаида Михайловна. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1966. – 155с.
447689
  Цессарский А.В. Записки партизанского врача / А.В. Цессарский. – Москва, 1956. – 348с.
447690
  Цесарский А.В. Записки партизанського лікаря. / А.В. Цесарский. – Вінниця, 1962. – 349с.
447691
  Парыгина Н.Д. Записки педагога / Н.Д. Парыгина. – Кемерово, 1954. – 234с.
447692
   Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів
Т. 3. – 2002
447693
  Черкасов В. Записки песионера // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38.
447694
  Симонович-Ефимова Записки петрушечника и статьи о театре кукол / Симонович-Ефимова. – Л., 1980. – 271с.
447695
  Оэ К Записки пинчраннера / К Оэ. – М, 1983. – 316с.
447696
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1948. – 351с.
447697
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1953. – 380с.
447698
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1966. – 384с.
447699
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1987. – 46с.
447700
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Саратов, 1987. – 358с.
447701
  Лундберг Е.Г. Записки писателя. 1920-1924 / Е.Г. Лундберг. – Л.
2. – 1930. – 319с.
447702
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – Х., 1932. – 132с.
447703
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – 2-е вид. – Х., 1935. – 180с.
447704
  Мошковський Я. Записки пілота / Я. Мошковський. – Київ, 1938. – 163с.
447705
  Кусраев А.Г. Записки по булевозначному анализу / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1984. – 80с.
447706
  Кутателадзе С.С. Записки по геометрии и топологии векторных пространств / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 84с.
447707
  Огородников Г.И. Записки по законоведению / Г.И. Огородников. – Житомир
2. – 1918. – 81-155с.
447708
  Дурново Н.Н. Записки по истории звуков русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко, 1914. – 215 с.
447709
  Дурново Н. Записки по истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И
Вып.2-й. – 44 с.
447710
  Дурново Н.Н. Записки по истории русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко
Ч.1 : Фонетика и диалектология. – 1912. – 215 с.
447711
  Кузьмин А. Записки по истории торпедных катеров / А. Кузьмин. – М.-Л, 1939. – 136с.
447712
   Записки по краеведению Омской бласти. – Омск, 1972. – 84с.
447713
  Баршай И.А. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / И.А. Баршай; Военно-Москва академия кораблестроения и вооружения; Ред. Ющенко А.П. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 1 : Уравнивание триангуляции с условными уравнениями. – 1955. – 198с.
447714
  Лукин С.М. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова ; С.М. Лукин. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 2 : Уравнивание с уравнениями погрешностей. – 1955. – 195 с.
447715
  Куперштейн В.М. Записки по методике арифметики / В.М. Куперштейн, Е.Г. Шалыт. – Птгр, 1923. – 160с.
447716
  Марков Д.А. Записки по методике истории и географии / Д.А. Марков, преп. Феодос. учит. ин-та. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – [4], 141 с. – Библиогр. с. 136-138
447717
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики : Динамика системы митных точек; Гидродинамика. – Стеклографическое изд. – 162, 197, 9с. – (Записки по механике)
447718
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики. – Стеклографическое изд. – 119, 44, 110-184
447719
  Попов Й. Записки по небългарските въстания : (Спомени от септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията) / Й. Попов. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 72 с.
447720
  Григорович И.И. Записки по новейшей истории (1815-1856) / сост. Ив. Григорович. – 2-е изд. (испр.). – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразоваи комп., 1869. – [2], VI, 333 с.


  С 4-го изд. загл.: Очерки новейшей истории
447721
  Скворцов И.М. Записки по нравственной философии // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, архимандрита Иннокентия, протоиерея И.М. Скворцова, П.С. Авсенева (архимандрита Феофана) и Я.К. Амфитеатрова, изданных Академиею по случаю пятидесятилетнего юбилея (1819-69) ее. – Киев : В тип. Губ. упр., 1869. – VIII, 83 с.
447722
   Записки по предмету закона Божія для 3, 4, и 5 классов мужских гимназий. – К., 1993. – 263с.
447723
  [Скворцов И.М.] Записки по церковному законоведению. – 4-е изд. – Киев : В тип. Киевскаго губернскаго управления, 1871. – 235, VIII с.
447724
  Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии / Н.В. Ханыков. – Москва, 1977. – 151 с.
447725
  Андрощук М.А. Записки повстанця / Микола Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-115 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 13). – ISBN 978-966-2105-27-8(Ukr.) ; 978-1-897431-28-3(Can.)
447726
  Бузыцков И.Д. Записки пограничника / И.Д. Бузыцков. – Кишинев, 1976. – 111с.
447727
  Иосселиани Я.К. Записки подводника / Я.К. Иосселиани. – Москва, 1954. – 288с.
447728
  Иосселиани Я.К. Записки подводника. / Я.К. Иосселиани. – М., 1952. – 184с.
447729
  Элеш В.М. Записки подпольщика / В.М. Элеш. – Владивосток, 1965. – 222с.
447730
  Геласимова А.Н. Записки подпольщицы / А.Н. Геласимова. – Москва, 1967. – 304с.
447731
  Булгаков М.А. Записки покойника / М.А. Булгаков. – Ташкент, 1990. – 653с.
447732
  Шмонов А.А. Записки полкового разведчика / А.А. Шмонов. – Л., 1986. – 190с.
447733
  Кобець О. Записки полоненого = Пригоди і вражіння учасника Першої світової війни : проза: спадщина // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 100-133. – ISSN 0130-1608
447734
  Пинегин Н.В. Записки полярника / Н.В. Пинегин. – Москва : Географгиз, 1952. – 496с.
447735
  Муров М.С. Записки полярника / М.С. Муров. – Л., 1971. – 200с.
447736
  Бейлін П.Е. Записки польового хирурга / П.Е. Бейлін. – К, 1947. – 170с.
447737
   Записки помощника присяжного поверенного : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1913. – X, 233 с.
447738
  Луи Ж. Записки посла. / Ж. Луи. – М., 1925. – 88с.
447739
  Титов Юрий Евлампиевич Записки президента: О Междунар.федерации гимнастики / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Советская Россия, 1983. – 175с. : 17 л.ил.
447740
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1963. – 287с.
447741
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1974. – 191с.
447742
  Борейко Владимир Записки природоохранника / Борейко Владимир; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 208с. – (История охраны природы ; Вып.20). – ISBN 966-7555-13-5
447743
  Вовчок Марко Записки причетника / Вовчок Марко. – Киев : ГИХЛ, 1955. – 388с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка укр. романа та повісті)
447744
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь
Ч. 1. – 1957. – 355с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
447745
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Політвидав України, 1966. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
447746
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1985. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
447747
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Коментарі склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 4. – 1950. – 47с. – На обклю: C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico
447748
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 6. – 1950. – 52с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib.6, 1951
447749
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну : Текст і коментарі / Цезар Гай Юлій; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 2. – 1951. – 66с. – На обкл.: C. Iulius Caesa, Commentarii de bello Gallico
447750
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 5. – 1951. – 53с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib. 5, 1951
447751
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Вступ. стаття та заг. ред.А.О.Білецького; Комент. опрац. К.М.Трюта; МВО СРСР; КДУ. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 1. – 1957. – 140с. – На обкл.: C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico
447752
  аль-Хаким Тауфик Записки провинциального следователя : пер. с араб. / Тауфик аль-Хаким. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 136 с.
447753
  Потапенко В.А. Записки продотрядника / В.А. Потапенко. – Воронеж, 1973. – 160с.
447754
  Крашапс Л. Записки прокурора / Л. Крашапс. – Рига, 1946. – 85с.
447755
  Антоненко Б.Т. Записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Івано-Франківськ, 1962. – 140с.
447756
  Разумовский Н.И. Записки прокурора / Н.И. Разумовский, З М. Тиморшин, . – Алма-Ата, 1964. – 120с.
447757
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1983. – 285с.
447758
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1991. – 317с.
447759
  Фельдшеров П.Е. Записки промышленного социолога / П.Е. Фельдшеров. – Волгоград, 1989. – 101с.
447760
  Аверченко А.Т. Записки простодушного : (эмигранты в Константинополе) / Аркадий Аверченко. – Москва : Изд. Н.С. Шуленина., 1922. – 119 с.
447761
  Аверченко А.Т. Записки Простодушного : [сборник] / А.Т. Аверченко; Аркадий Авер[ченко; [сост., послесл., примеч. О.В. Сергеева]. – Москва : Книга и бизнес, 1992. – 364 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 331-340
447762
  Горький Максим Записки проходящего : Очерки / Горький М. – Берлин
Ч. 1. – 160 с. : портр.
447763
  Иванов Б.И. Записки прошлого / Б.И. Иванов. – М.
1. – 1919. – 80с.
447764
  Богданович Л.А. Записки психиатра / Л.А. Богданович. – М, 1956. – 180с.
447765
  Ерофеев В. Записки психопата. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2003. – 239 с. – ISBN 5-264-00261-4
447766
  Ерофеев В. Записки психопота. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-9697-0499-2
447767
  Боков Х.Х. Записки публициста / Х.Х. Боков. – Грозный, 1973. – 251с.
447768
  Диккенс Ч. Записки путешественника / Ч. Диккенс; пер. Я.И. Ясинского; под ред. М.А. Орлова. – [Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1909. – 192 с. – Экз. дефектный, опис. по ЭК РГБ. – (Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса : [в 46 кн.] ; [Кн. 46])
447769
  Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крима : ( Последняя треть ХVIII- начало ХХ века ) / А.А. Непомнящий; НАНУ. Ин-тут укр. архиографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 212с. – ISBN 966-02-0865-0
447770
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1936. – 143с.
447771
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1938. – 276с.
447772
  Соловьев Д.В. Записки рабочего / Д.В. Соловьев. – Ижевск, 1978. – 96с.
447773
  Свирский А.И. Записки рабочего. / А.И. Свирский. – 5-е изд. – М.-Л., 1925. – 95с.
447774
  Алексеев А. Записки разведчика / А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1951. – 215 с.
447775
  Зубцов А.Н. Записки разведчика / А.Н. Зубцов. – Куйбышев, 1959. – 203с.
447776
  Белокопытов В.И. Записки разведчика / В.И. Белокопытов. – Красноярск, 1980. – 125с.
447777
  Чхеидзе А.А. Записки разведчика / А.А. Чхеидзе. – Москва, 1981. – 142 с.
447778
  Бережной И.И. Записки разведчика. / И.И. Бережной. – Горький, 1971. – 520 с.
447779
  Пипчук В. Записки разведчика. В кн.: Рихтер В. Особое задание. / В. Пипчук. – Ярославль, 1974. – 107-190с.
447780
  Бородкина А.Г. Записки разведчицы / А.Г. Бородкина. – Тула, 1967. – 160с.
447781
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П. Кропоткин ; с предисл. Георга Брандеса ; С английского перевод Дионео под редакцией автора. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; [Тип. "Север"]
Т. 1. – 1906. – XVI, 471 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
447782
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 224с.
447783
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 366с.
447784
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1966. – 504с.
447785
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1988. – 544с.
447786
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1990. – 526с.
447787
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин. – Пб-М, 1920. – 399с.
447788
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин
1. – 1929. – 408с.
447789
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
447790
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
447791
   Записки Религиозно-философских Собраний в СПб.. – СПб., 1903. – 322с.
447792
  Глущенко Ф. Записки робітника підпільника / Ф. Глущенко. – Харків, 1932. – 100с.
447793
  Февральский А.В. Записки ровесника века / А.В. Февральский. – М., 1976. – 391с.
447794
  Савицкий В.Д. Записки ровесника: повесть. / В.Д. Савицкий. – Л., 1983. – 343с.
447795
   Записки россиянина, путешествовавшаго по Европе с 1824 по 1827 год. – Москва : В типографии князя Львова
Книжка первая. – 1831. – 443с. – Видання старою орфографією


  Фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
447796
  Аксакова С.Т. Записки ружейнаго охотника Оренбургской губернiи / С.Т. Аксакова. – 6-е изд. – Москва, 1877. – 335с.
447797
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Чкалов, 1949. – 383с.
447798
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Барнаул, 1985. – 560с.
447799
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской области : c прибавл. статьи С.Т. Аксакова: "Замечания и наблюдения охотника брать грибы" / [соч.] С.Т. Аксакова $ c политипажами и примеч. К.Ф. Рулье. – 7-е изд. – Москва : Тип. Т.И. Гаген, 1885. – [8] 344, III с.


  Ил.: Рулье Карл Францевич (1814-1858)
447800
  Сахаров И. Записки русских людей : события времен Петра Великого / [С предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : В тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. – 1841. – 512 с. разд. паг.


  Содержание: Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина / Крекшин, Петр Никифорович; Записки Ивана Афанасьевича Желябужского / Желябужский, Иван Афанасьевич; Записки Сильвестра Медведева / Сильвестр (Коссов,)
447801
   Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – 1841. – 512 с. разд. паг. – Экз. без обл. и тит. л. - Описан по ген. каталогу
447802
   Записки русских путешественников ХVI-XVII вв. – М., 1988. – 525с.
447803
  Переладов В.Я. Записки русского гарибальдийца / В.Я. Переладов. – Новосибирск, 1988. – 220с.
447804
  Штейнгарт Г. Записки русского дебютанта : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 182-193. – ISSN 0321-1878
447805
  Гутгарц Н.М. Записки рядового / Н.М. Гутгарц. – М., 1990. – 64с.
447806
  Гаврилова Ф. Записки рядового партийца / Ф. Гаврилова. – М., 1940. – 156с.
447807
  Машадо Записки с того света / Машадо, Ассиз Ж. де. – Москва, 1968. – 280с.
447808
  Машидо Записки с того света. Роман / Машидо, де Ассиз. – М., 1974. – 239с.
447809
  Мрый А. Записки Самсона Самуся / А. Мрый. – М., 1991. – 253с.
447810
  Борисов Б.А. Записки секретаря горкома / Б.А. Борисов. – М., 1964. – 304с.
447811
  Казанин М.И. Записки секретаря миссии / М.И. Казанин. – М, 1963. – 159с.
447812
  Погребняк Я.П. Записки секретаря ЦК КП Украины (1971-1987 гг.) / Яков Погребняк. – Київ : "Профінформ" ФПУ, 2006. – 312 с., [ 16 с. илл. ]. – ISBN 966-7246-08-6
447813
  Кочин Н. Записки селькора / Н. Кочин. – Москва, 1930
447814
  Залипаев В.П. Записки сельского учителя / В.П. Залипаев. – М, 1982. – 94с.
447815
  Артамонов М.П. Записки сельскора. / М.П. Артамонов. – Омск, 1962. – 44с.
447816
  Аптекман О.В. Записки семидесятника
447817
  Лопухин И.В. Записки сенатора И.В. Лопухина / И.В. Лопухин. – М, 1990. – 211с.
447818
  Тучков С.В. Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808 / под ред. и со вступ. ст. "Сергей Алексеевич Тучков" ; [биогр. очерк / К.А. Военского]. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Т-ва "Свет", 1908. – VIII, 287 с.
447819
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1901. – VIII, 546 с., 3 л. портр. – Экз. дефектный, 3 л. портр. отсутств.
447820
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1902. – VIII, 548 с., 3 л. портр. – Указатель личных имен: с. 525-548.. - Экз. дефектный, 1 л. портр. отсутств.
447821
  Соловьев С.М. Записки Сергея Михайловича Соловьева / С.М. Соловьев. – Птгр. – 174с.
447822
  Глинка Записки Сергея Николаевича Глинки. – Санкт-Петербург : Изд. ред. жур. "Русская старина", 1895. – [8], 380, [4] с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., 1 л. портр. отсутств.
447823
  Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
447824
  Леви А. Записки серого волка / А. Леви. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 239с.
447825
  Леви А. Записки Серого Волка / А. Леви. – Москва, 1969. – 239с.
447826
   Записки сибирских партизан : [сборник воспоминаний]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1961. – 188 с.
447827
  Матвеев А.А. Записки Сильвестра Медведева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-VIII, 1-126
447828
  Меркуров С.Д. Записки скульптора / С.Д. Меркуров. – М., 1953. – 100с.
447829
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1962. – 567с.
447830
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1963. – 632с.
447831
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1965. – 589с.
447832
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1968. – 464с.
447833
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1969. – 560с.
447834
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1972. – 560с.
447835
  Ромашов А.М. Записки следователя / А.М. Ромашов. – М, 1974. – 77с.
447836
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кызыл, 1981. – 440с.
447837
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Сахалин, 1985. – 223с.
447838
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1986. – 571с.
447839
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кишинев, 1987. – 734с.
447840
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1987. – 477с.
447841
  Маг Б. Записки следователя из Будапешта / Б. Маг. – М., 1979. – 248с.
447842
  Прянишников Н.Е. Записки словесника / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1963. – 143 с.
447843
  Порошин С. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества, благоверного государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Наследника престола Российского / С. Порошин. – СПб., 1844. – 563с.
447844
  Зайцев В.Г. Записки снайпера / В.Г. Зайцев. – Владивосток, 1956. – 83с.
447845
  Сидоров А.А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых / А.А. Сидоров. – Л., 1969. – 240с.
447846
  Черкасов Н.К. Записки советского актера / Н.К. Черкасов. – М, 1953. – 392с.
447847
  Киселев К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. – М, 1974. – 527с.
447848
  Комзин И.В. Записки советского энергетика / И.В. Комзин. – Москва, 1960. – 110 с.
447849
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – М.
1. – 1934. – 275с.
447850
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – 3-е испр. изд. – М.
1. – 1936. – 295с.
447851
  Жихарев С.П. Записки современника / С.П. Жихарев. – Москва-Ленинград, 1955. – 836с.
447852
  Соловьев А.Г. Записки современника / А.Г. Соловьев. – М., 1964. – 355с.
447853
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник студента. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
1. – 1934. – 472с.
447854
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
2. – 1934. – 612с.
447855
  Шеф Г.В. Записки совсем молодого инженера / Г.В. Шеф. – Л., 1968. – 216с.
447856
  Брэдли О.Н. Записки солдата / О.Н. Брэдли. – М., 1957. – 608с.
447857
  Багмут І.А. Записки солдата / І.А. Багмут. – К., 1961. – 125с.
447858
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – Москва, 1964. – 110с.
447859
  Кавтарадзе Г. Записки солдата / Г. Кавтарадзе. – Тбилиси, 1969. – 199 с.
447860
  Багмут І.А. Записки солдата : Повісті, оповідання, нариси / І.А. Багмут. – Київ : Дніпро, 1975. – 504с.
447861
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1976. – 320с.
447862
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1985. – 494с.
447863
  Оськин Д. Записки солдата. / Д. Оськин. – М., 1929. – 55с.
447864
  Оболенцев Н.И. Записки сотрудника милиции. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1970. – 152с.
447865
  Мартов Ю. Записки социал-демократа / Ю. Мартов. – М, 1924. – 414с.
447866
  Лебедев А.Г. Записки спаера / А.Г. Лебедев. – М., 1966. – 158с.
447867
  Кулешов А.П. Записки спортивного журнала / А.П. Кулешов. – М., 1960. – 256с.
447868
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – М., 1952. – 168с.
447869
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 236с.
447870
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 232с.
447871
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – 3-е изд. – Л., 1963. – 200с.
447872
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – Л., 1983. – 208с.
447873
  Вержбицкий Н.К. Записки старого журналиста. / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1961. – 247с.
447874
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – 2-е изд. – М., 1965. – 160 с.
447875
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 351с.
447876
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 48с.
447877
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – Москва : Книга, 1990. – 560 с. – В изд. также: Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – (Записки прошлого). – ISBN 5-212-00109-9
447878
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. / Ф.Г. Шилов. – М., 1959. – 164с.
447879
  Ягунов А.Г. Записки старого комсомольца / А.Г. Ягунов. – Куйбышев, 1958. – 139 с.
447880
  Ахпателов К.И. Записки старого комсомольца / К.И. Ахпателов. – Тбилиси, 1973. – 123с.
447881
  Шнейдер И. Записки старого москвича / И. Шнейдер. – М., 1970. – 208с.
447882
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1986. – 525с.
447883
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1988. – 527с.
447884
  Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. / Л.В. Успенский. – Л., 1970. – 512с.
447885
  Биязи Н.Н. Записки старого спортсмена / Н.Н. Биязи. – М., 1966. – 111с.
447886
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
447887
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
447888
  Лясоцкий И.Е. Записки старого томича / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1954. – 160с.
447889
  Пандул И.С. Записки старого топографа // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 0016-7126
447890
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – М., 1962. – 205с.
447891
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 255с.
447892
  Исарова Л.Т. Записки старшекласницы / Л.Т. Исарова. – М, 1977. – 143с.
447893
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1949. – 264с.
447894
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1958. – 379 с.
447895
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – М, 1989. – 493с.
447896
  Бобров С.П. Записки стихотворца / Сергей Бобров. – Москва : Изд. "Мусагет", 1916. – 92, [3] с. – На тит. л.: MDCCCCXVI


  Содержание: Дерптские письма Н. М. Языкова - Любовь к Пушкину - Недалекое будущее - Учебник стихотворца - Рифма и ассонанс - Теория барона Гинцбурга - Две статьи по ритму. Еще о трехдольном паузнике - Согласные в стихе
447897
  Анчаров М.Л. Записки странствующего энтузиаста : роман / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 332с. – ISBN 5-235-00147-8
447898
  Комаровский А.Н. Записки строителя / А.Н. Комаровский. – Москва, 1972. – 263 с.
447899
  Гребенка Е.П. Записки студента / Е.П. Гребенка
447900
  Фурман М.А. Записки судебно-медицинского эксперта / М.А. Фурман. – Ярославль, 1991. – 139с.
447901
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего. – Санкт-Петербург. – 48 с. – (1809-1852)
447902
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с. – (1809-1852)
447903
  Білоцерківський Л.Г. Записки суфлера / Л.Г. Білоцерківський. – Київ, 1962. – 266с.
447904
  Беспрозванный Л. Записки театрального администратора / Л. Беспрозванный. – Новосибирск, 1969. – 144 с.
447905
  Ельянов З.С. Записки технического инспектора / З.С. Ельянов. – М., 1958. – 138с.
447906
  Подмайстрович В.И. Записки тихони / В.И. Подмайстрович. – К, 1969. – 200с.
447907
  Жданов Н.Г. Записки Тони Тростниковой / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 105с.
447908
  Чистовский О.Г. Записки топографа / О.Г. Чистовский. – М., 1955. – 128 с.
447909
  Карнеев В.И. Записки тренера. / В.И. Карнеев. – М., 1957. – 64с.
447910
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья / Сэй-Сенагон. – Москва, 1975. – 366с.
447911
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья : Классическая японская проза XI - XIV веков / Сэй-Сенагон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 477с.
447912
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья. / Сэй-Сенагон. – М., 1983. – 333с.
447913
   Записки Украинского отделения Всесоюзного минералогического общества. – К., 1962. – 188с.
447914
  Чалый М.К. Записки украинца из времени польского восстания 1861-1864 года. : С портретом волостных старшин Шадуры и Щербака / М.К. Чалый. – В университетской типографии. – Киев, 1869. – 61 с.
447915
  Гаврилюк А. Записки українського мандрівника, або П"ять проблем вітчизняної туристичної індустрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 9
447916
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447917
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447918
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447919
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 12. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447920
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал / голов. ред. В.М. Квасниця. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 13. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447921
  Костенко Л.В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – [Вид. 5-те]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ; XXI століття, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7
447922
  Круть С. Записки українця з побуту між полудневими Славянами / С. Круть. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1905. – 199 с.
447923
  Буслаев А.Н. Записки укротителя львов / А.Н. Буслаев. – Москва : Искусство, 1965. – 135 с.
447924
  Бирюков В.П. Записки уральского краеведа / В.П. Бирюков. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 141 с.
447925
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника / Н.С. Сазонов. – Л., 1966. – 164с.
447926
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника. / Н.С. Сазонов. – Ленинград, 1966. – 164 с.
447927
  Голицын С.М. Записки уцелевшего / С.М. Голицын. – М, 1990. – 731с.
447928
  Булочников М.Г. Записки участника трех революций. / М.Г. Булочников. – Чебоксары, 1961. – 180с.
447929
  Соколов К.Н. Записки учителя-биолога. / К.Н. Соколов. – М., 1950. – 120с.
447930
  Соколов К.М. Записки учителя-биолога. / К.М. Соколов. – К., 1951. – 108с.
447931
  Белозерский Н. Записки учителя : в 2 ч. / Н. Белозерский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
Ч. 1. Записки учителя гимназии ; Ч. 2. Записки домашнего учителя. – 1905. – 186 с.
447932
  Головин Н.М. Записки учителя / Н.М. Головин. – Ярославль, 1949. – 112с.
447933
  Гатько Е.Е. Записки учителя. / Е.Е. Гатько. – Краснодар, 1968. – 48с.
447934
  Вигдорова Ф.А. Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1949. – 80с.
447935
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1955. – 44с.
447936
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1958. – 47с.
447937
   Записки Ф.А. Оссендовского как источник по истории Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 0869-1908
447938
  Миних Б. Записки фельдмаршала графа Миниха : Пер. с фр. : с прил. портр. гр. Миниха / ред. изд. и примеч. С.Н. Шубинского ; [Предисл.: К. Бестужев-Рюмин]. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова, 1874. – XXX, 406 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., без обл. – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 2)


  Ред.: Шубинский, Сергей Николаевич (1834-1913); Авт. предисл.: Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829-1897)
447939
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1891. – 224, 240 с., разд. паг.
447940
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. Ч. 2 // Записки Филипа Филиповича Вигеля / Ф.Ф. Вигель. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип., 1891. – Ч. 1. – С. 1-240
447941
  Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе / В.М. Головнин. – Хабаровск, 1972. – 52 6с.
447942
  Песков В.И. Записки фоторепортера / В.И. Песков. – М., 1960. – 112с.
447943
  Эрбург И. Записки французской школьницы / И. Эрбург. – М, 1936. – 208с.
447944
  Угрюмов Записки фронтового лікаря / Угрюмов, б.Л. – 2-е вид. – К, 1985. – 150с.
447945
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1952. – 187с.
447946
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1959. – 118с.
447947
  Троицкий В.А. Записки Харитона Лаптева : Замечательные географы и путешественники / В.А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1982. – 144с.
447948
  Забелин И.М. Записки хроноскописта / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 380с.
447949
  Буров К.М. Записки художественного редактора / К.М. Буров. – Москва : Книга, 1987. – 272с.
447950
  Рождественский В.В. Записки художника / В.В. Рождественский. – Москва : Советский художник, 1963. – 219 с.
447951
  Дорозов К.Г. Записки художника / К.Г. Дорозов. – М., 1974. – 127с.
447952
  Симонович-Ефимова Записки художника / Симонович-Ефимова. – Ленинград, 1982. – 379с.
447953
  Кацман Е.А. Записки художника. / Е.А. Кацман. – М, 1962. – 124с.
447954
  Джапаридзе В.Н. Записки художника. / В.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1989. – 164с.
447955
  Попов А.Н. Записки Цезаря о Галльской войне. / А.Н. Попов. – М, 1938. – 168с.
447956
  Джерманетто Д. Записки цирульника. / Д. Джерманетто. – Х-К, 1931. – 183с.
447957
  Джерманетто Д. Записки цирюльника / Д. Джерманетто. – Москва, 1966. – 355 с.
447958
  Головченко И.Х. Записки чекиста / И.Х. Головченко. – К., 1958. – 259с.
447959
  Аскеров Лев Записки чекиста / Аскеров Лев. – Баку, 1981. – 96с.
447960
  Ліпман Н. Записки червоноармійця далекосхідника. / Н. Ліпман. – Х., 1931. – 184с.
447961
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 1. – 1952. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
447962
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
447963
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Сatholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
447964
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
447965
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
447966
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
447967
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 3. – 1954. – (Секція 1 : Праці=Opera)
447968
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
447969
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.4. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
447970
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.5. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
447971
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1956. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
447972
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1957. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
447973
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1960. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
447974
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 3 (9), Вип.3 - 4. – 1960. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectania, miscellanea, bibliographia)
447975
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1962. – (Секція 3: : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
447976
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1963. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
447977
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.1/2. – 1963. – (Секція 2: : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447978
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.3/4. – 1963. – (Секція 2: : Articuli documenta collectanea miscellanea bibliographia)
447979
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
447980
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 6 (12), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447981
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 5 (11), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447982
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.3. – 1967. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
447983
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 23. – 1968. – (Секція 1 : Праці= Opera)
447984
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 7 (13), Вип.1/4. – 1971. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447985
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 1. – 1972. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
447986
   Записки ЧСВВ. Сeрія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 8 , Вип.1/4. – 1973. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447987
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 2. – 1973. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
447988
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 3. – 1974. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
447989
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 9 (15), Вип.1/4. – 1974. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447990
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 38. – 1978. – (Секція 1 : Праці = Opera)
447991
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
447992
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
447993
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 10 (16), Вип.1/4. – 1979. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
447994
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 5. – 1981. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
447995
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 41. – 1981. – (Секція 1 : Праці - Opera)
447996
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 11 (17), Вип.1/4. – 1982. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea)
447997
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 12 (18), Вип.1/4. – 1985. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
447998
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 13 (19), Вип.1/4. – 1988. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
447999
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 14 (20), Вип.1/4. – 1992. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
448000
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 48. – 1992. – (Секція 1 : Праці - Opera)
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,