Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
447001
  Баштовая Л.С. "... Е.Е. Викторовский станет в один ряд с величайшими математиками мира" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 5-8
447002
  Логвиненко Б.О. "Е-Health" як важлива складова публічного адміністрування сферою охорони здоров"я: теоретико-правовы та організацыйны засади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 50-54. – ISSN 2413-6433
447003
  Кравчеко В. "Евакуація 200"... / В. Кравчеко, В. Колосов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 4-5


  Знайти всіх загиблих та зниклих безвісти героїв - завдання гуманітарного проекту Збройних сил України.
447004
  Пономар Л. "Евакуйована колекція" в Кіровоградському обласному художньому музеї // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 96-99. – ISSN 0130-6936
447005
  Курило В. "Евакуйований виш планує серйозні новації для області" [Луганський національний університет імені Тараса Шевченка] / розмову вела Іванка Міщенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 4
447006
  Осипов А.А. "Евангелие" от ... иезуита / А.А. Осипов. – Л, 1964. – 278с.
447007
  Макогоненко Г.П. "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва, 1971. – 206с.
447008
  Воскресенский Е.И. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : (Разбор романа) / Сост. Е. Воскресенский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 110 с.
447009
  Белинский В.Г. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : Статьи / В.Г. Белинский. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 101 с.
447010
  Асафьев Б.В. "Евгений Онегин" лирические сцены П.И.Чайковского : опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 89 с.
447011
  Санг А. "Евгений Онегин" на эстонском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 345-356
447012
  Иванов С. "Евгений Онегин" на языках народов Средней Азии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 93-106
447013
  Черная Е.С. "Евгений Онегин" П.И. Чайковского / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1960. – 99 с.
447014
  Сахаров В. "Евгений Онегин" Пушкина: даль свободного романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (407). – С. 41-46
447015
  Шольп А.Е. "Евгений Онегин" Чайковского / А.Е. Шольп. – Ленинград : Музыка, 1982. – 167 с.
447016
  Патриляк І. "Еведенційні картки" УПА як статистичне джерело // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 110-76. – ISBN 966-8461-23-1
447017
  Корніюк Віктор "Еволюція влади". Літопис суверенної держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35


  Історія держави повинна бути об"єктивною. Саме така думка домінувала під час презентації колективного доробку - книжки "Еволюція влади" в редакції газети Верховної Ради "Голос України".
447018
  Корніюк Віктор "Еволюція влади". Літопис суверенної держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35


  Історія держави повинна бути об"єктивною. Саме така думка домінувала під час презентації колективного доробку - книжки "Еволюція влади" в редакції газети Верховної Ради "Голос України".
447019
  Ткаченко К. "Еволюція зовнішньополітичного курсу США наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. XX ст. "Доктрина Ніксона" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 78-82. – ISBN 978-966-171-793-9
447020
  Тимофеева Ф.М. Дятельность Горно-Алтайской партийной органзиации по осуществлению культурного строительства в области (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Ф. М.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 23л.
447021
  Акимжанов М.А. Дятельность Коммунистической партии Казахстана по дальнейшему развитию народного образования в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. истнаук: 570 / Акимжанов М.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
447022
  Якименко А.И. Дятельность КПСС по воспитанию воинов Вооруженных Сил в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма -- (1959-1965 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Якименко А.И.; КГУ. Каф-ра истории КПСС. – Киев, 1973. – 200,9л. – Бібліогр.:л.1-9
447023
  Окунь Г.Б. Дятельность М. Горького по переводам, изданию и пропаганде западноевропейской литературы в России : Автореф... канд. филол.наук: / Окунь Г. Б.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 18л.
447024
  Ахмедов Х. Дятельность партийных организаций по обобщению и внедрению передового опыта в хлоповодстве (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Х.; МПШ и АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 16л.
447025
  Нещеретный П.И. Дятельность первичных партийных организаций промышленных предприятий Западной Сибири в условиях осуществления хозяйственной реформы : Автореф... канд. ист.наук: / Нещеретный П. И.; ВПШ при ЦК КПС, Каф. парт. строит. – М., 1971. – 26л.
447026
  Сидоренко Н.М. Дятлов Петро Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 586. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
447027
  Соловьев В.А. Дятлов шедевр : рассказы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 64 с.
447028
   Дятловы горы. – Горький, 1971. – 256с.
447029
  Митяй Иван Сергеевич Дятловые Приднепровской лесостепи : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Митяй Иван Сергеевич; Ин-т зоологии. – К., 1985. – 26л.
447030
   Дятьковский хрусталь. – М., 1980. – 127с.
447031
   Дяченко Амос Андрійович (1814-1852) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157-158. – ISBN 978-966-933-054-3
447032
   Дяченко Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 262. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
447033
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144. – ISBN 978-966-439-754-1
447034
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
447035
  Пахолюк З.О. Дяченко Людмила Петрівна (- мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 577. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
447036
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
447037
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 395. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
447038
  Іскорко-Гнатенко Дяченко О.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 107. – ISBN 978-617-7442-69-0
447039
   Дяченко Світлана Адамівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 241-242 : фото
447040
  Могильний Л.П. Дячук Леонтій Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С.42 : фото
447041
  Бессонов Б.Н. Дьердь Лукач / Б.Н. Бессонов, И.С. Нарский. – М., 1989. – 173с.
447042
  Хамфріс Д. Дьєнб"єнфу. В"єтнам, акт перший // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 54-59


  Катастрофічна поразка під Дьєнб"єнфу - містечком на північному заході В"єтнаму - поклала край надіям Франції зберегти бодай якийсь вплив у Індокитаї. Тоді, у травні 1954-го, і зроблено було перший крок до нищівної війни.
447043
  Тесленко О.К. Дьондюранг : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1987. – 246 с.
447044
  Гуцаленко Л.В. Дью ділідженс - гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 20-31. – ISSN 2411-4413
447045
   Дьюі (Dewey) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 747-749. – ISBN 966-316-069-1
447046
  Саувапонг С. Дьявол / С. Саувапонг. – М., 1966. – 174с.
447047
  Нейман А. Дьявол / А. Нейман. – К., 1993. – 299с.
447048
  Царинский А. Дьявол : [дело пятое : детективный роман] / Александр Царинский. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 318, [2] с. : ил. – На обл. загл.: По кличке "Дьявол". - Сер. осн. в 1994 г. – (Схватка без правил). – ISBN 966-556-080-8
447049
  Матушевский И. Дьявол в поэзии : История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех народов и веков : Этюд по сравнит. истории литературы Игнация Матушевского / Пер. со 2 доп. и перераб. изд. М.В. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – 283 с.
447050
  Миллер Г. Дьявол в раю. Тропик рака: Романы. / Г. Миллер. – Санкт-Петербург, 1995. – 347с.
447051
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – М, 1955. – 252с.
447052
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с.
447053
  Значков Борис Дьявол во плоти : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 98-105
447054
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим : Роман / Пер. с португальского А.Богдановского; Пауло Коэльо. – Киев, Москва : София, Гелиос, 2002. – 256с. – ISBN 5-344-00246-7
447055
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим / Пауло Коэльо ; [ пер. с португальского А. Богдановского ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-17-050981-2
447056
  Никол А. Дьявол на мосту Йолэхан / А. Никол. – М, 1970. – 45с.
447057
   Дьявол на рандеву : повесть, роман : [ пер. с англ. ]. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1992. – 432 с. – Дэмьен/ Жозеф Ховард. Тайна "Утеса"/ Дороти Мэкардл. – ISBN 5-7509-0399-0
447058
  Вайсбергер Л. Дьявол носит Prada / Лорен Вайсбергер ; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. Шабаевой]. – Москва : АСТ: Матадор, 2006. – 422, [1] с. – В вып. дан. загл.: Дьявол носит "Праду". – ISBN 5-17-026942-0
447059
  Краснокутская О. Дьявол роется в деталях // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности.
447060
  Медведев Г.У. Дьявол цивилизации / Г.У. Медведев. – М, 1992. – 252с.
447061
  Бессонов Н. Дьявол, ведьма и судья // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
447062
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 270с.
447063
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1989. – 608с.
447064
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Архангельск, 1989. – 607 с.
447065
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 270с.
447066
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 368с.
447067
  Булгаков М.А. Дьяволиада и другие невероятные истории / М.А. Булгаков. – Красноярск, 1989. – 510с.
447068
  Мэррит А. Дьявольские куклы мадам Мэндилип / А. Мэррит. – Кишинев, 1990. – 127с.
447069
  Родионов С.В. Дьявольское биополе / С.В. Родионов. – М., 1991. – 303с.
447070
  Белый А.Н. Дьявольщина : Карманный детектив / А.Н. Белый. – Николаев : Степь-инфо, 2003. – 198с. – ISBN 966-96244-5-2
447071
  Кирюхин А.В. Дьяк Разрядного приказа : докум. повествование о жизни и деяниях первого рус. воен. инженера дьяка И. Выродкова / А.В. Кирюхин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 235 с.
447072
  Веселовский С.Б. Дьяки и подъячие 15-17 вв. / С.Б. Веселовский. – Москва, 1975. – 607с.
447073
  Савва В.И. Дьяки и подьячии Посольского приказа в XVI веке : справочник : в 2 вып. / сост. В. И. Савва ; Ин-т истории СССР АН СССР. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Вып. 2. – 1983. – 422 с.
447074
   Дьяковская культура. – М, 1974. – 283с.
447075
  Чудецкий А.Н. Дьяконовская поляна: воплощение религиозных поисков северорусского человека // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 189-190
447076
   Дьяченко П.Д.. – М, 1982. – 72с.
447077
   Е-40: транспортна панацея чи новий Чорнобиль? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 9 : фото
447078
  Федченко Ю. е-Government в Україні: слабкі місця // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 13
447079
  Андреев А.А. Е-learning : некоторые направления и особенности применения / А.А. Андреев, В.А. Леднев, Т.А. Семкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 88-92. – ISSN 0869-3617
447080
  Заболоцький А.Ю. Е-learning в умовах компетентнісного підходу у ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 111-116. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
447081
  Евтуш О.А. Е-learning и образование: новое качество или новые болезни? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 31-39. – ISSN 1811-0916


  E-learning несет в себе не только позитивные возможности, но и мало учитываемые опасные негативные тенденции в системе образования. Они проявляют себя в условиях потребительства (консюмеризма) и влияния масс-медиа. Проблематизируется качество ...
447082
   Е-Ticketing Robot оправдывает ожидания // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-9 [прилож.] : фото
447083
  Федушко С. Е-бібліотеки Канади і Словенії / С. Федушко, Ю. Сєров // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Аналіз зарубіжного досвіду дасть можливість розробити методи впроваджен- ня е-бібліотек у вітчизняну практику та розкрити переваги і недоліки їх роботи. У цій статті для порівняльного аналізу обрано е-бібліотеки Канади і Словенії
447084
   Е-будущее и информационное право / В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орєхов, О.М. Гальченко. – Київ, 2002. – 264с. – ISBN 966-7236-01-3
447085
  Шаповалова Олена Е - віза поширюється на громадян КНР // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
447086
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та полеміка навколо єдності на теренах СРСР // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
447087
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у внутрішній Монголії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 107- 119. – ISSN 1682-671Х
447088
  Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 4-7. – ISSN 2076-1554
447089
  Крушинський В.Ю. Е. Блер і проблема мирного врегулювання в Північній Ірландії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – C. 4-15. – ISSN 2308-6912


  Конфлікт у Північній Ірландії є одним з найбільш довготривалих у європейській історії. Впродовж XX століття обидві сторони конфлікту, зацікавлені міжнародні інституції неодноразово намагалися знайти механізми його врегулювання. Прихід до влади у ...
447090
  Скибо Д.К. Е. Блер про моральне зобов"язання міркувати правильно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 149-151
447091
  Розова Л.К. Е. В. Юрин / Л.К. Розова. – М, 1982. – 118с.
447092
  Павловский Б.В. Е. Гудин / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1974. – 30с.
447093
  Гайдич Н.М. Е. Гуссерль: співвідношення логіки і математики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 18-19
447094
  Денисенко Н.Н. Е. Д. Кускова в Российском общественно движении 90-е годы XIX ст -- 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисенко Н. Н.; МО Украины, КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
447095
  Филонович И.Н. Е. И. Зверьков / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1978. – 175с.
447096
  Рудакова Л.Н. Е. Каждан : альбом / Л.Н. Рудакова. – Москва : Советский художник, 1989. – 63 с.
447097
   Е. Кибрик. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
447098
  Малярчук Є. Е. Левінас: урок буття "для іншого" // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 229-236. – ISBN 978-966-02-6741-1
447099
  Гребенников Р.В. Е. М. Ярославський как воинстующий марксист-атеист : Автореф... канд. филос.наук: / Гребенников Р. В.; БГУ,Каф. ист. филос., логики и науч. атеизма. – Минск, 1966. – 22л.
447100
   Е. Матвеев. – Москва, 1965. – 14 с.
447101
   Е. Матвеев. – Москва, 1973. – 18 с.
447102
   Е. Обозрение электронного бизнеса : спец. выпуск. – Київ
№ 6 : Mobile. – 2001
447103
   Е. Обозрение электронного бизнеса. – Київ
№ 7. – 2001
447104
   Е. П.Коровин. – Ташкент, 1972. – 64с.
447105
   Е. Поливанов. За марксистское языкознание // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 225-227
447106
  Колобков В.В. Е. Росс та його психологічна теорія розвитку // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-121. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
447107
  Воронов Г.И. Е. С. Федоров / Г.И. Воронов, Г.М. Каета. – Свердловск, 1983. – 128 с.
447108
  Лихачева О. Е. Хемінгуей і Гр. Тютюнник: проблеми типологій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 83-98
447109
  Гроденский Г.П. Е. Чарушин / Г.П. Гроденский. – Л, 1962. – 47с.
447110
  Мазепа Н.Р. Е.А. Баратынский : Эстетические и литературно-критические взгляды / Н.Р. Мазепа; Отв. ред. А.И. Белецкий. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 92 с.
447111
  Загвозкина В.Г. Е.А. Боратынский и Казань / В.Г. Загвозкина. – Казань, 1985. – 127с.
447112
  Львова Е.П. Е.А. Малеина / Е.П. Львова. – М., 1963. – 116с.
447113
  Толстой Ю.К. Е.А. Суханов как зеркало отечественной цивилистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 4-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
447114
   Е.А.Добрынина. – М, 1986. – 237с.
447115
  Зограф Н.Г. Е.Б. Вахтангов / Н.Г. Зограф. – М, 1947. – 74с.
447116
  Степович А.И. Е.В. Галаган (23 января 1826 г. - 1 ноября 1896 г.) : [почетная попечительница Коллегии Павла Калагана] : [Некролог] / [соч.] А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1896. – 26 с.
447117
   Е.В. Кротевич и современное языкознание. – Львів, 1991. – 170с.
447118
  Михальченко С.И. Е.В. Спекторский в эмиграции (1920-1951) / С.И. Михальченко, Е.В. Ткаченко // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-24. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0132-1366
447119
  Ткаченко Е.В. Е.В. Спекторский о русском анархизме // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
447120
  Куницын А.С. Е.В. Спекторский: личность и творчество // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 200-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
447121
  Дулов А.И. Е.В.Дубровская - заслуженный учитель РСФСР / А.И. Дулов. – Иркутск, 1952. – 11-41с.
447122
  Плетнева Г.В. Е.Васильев / Г.В. Плетнева. – М., 1987. – 47с.
447123
  Кельберг А.В. Е.Г. Брусиловский / А.В. Кельберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 72 с.
447124
  Милушев Д. Е.Г. Мартынчик: человек, ученый, педагог // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 27-29. – ISSN 1810-3081
447125
  Баташов Н.С. Е.Г.Кузнецов -- выдающийся мастер XVIII века. / Н.С. Баташов, Е.И. Гагарин. – М., 1953. – 96с.
447126
  Розин С.О. Е.Д. Тиняков / С.О. Розин. – Х, 1950. – 109с.
447127
  Филиппов В.А. Е.Д. Турчанинова / В.А. Филиппов. – М, 1948. – 64с.
447128
  Денисенко Николай Николаевич Е.Д.Кускова в российском общественном движении 90-е годы ХIX в. - 1917 г. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01. / Денисенко Николай Николаевич;. – К., 1992. – 168л. – Бібліогр.:л.159-168
447129
  Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 99, [33] с. : рис. – Библиогр.: с. 84-86
447130
  Победова О.И. Е.Е. Лансере / О.И. Победова. – М, 1961. – 420с.
447131
  Бабенчиков М.В. Е.Е.Лансере / М.В. Бабенчиков. – М, 1949. – 101с.
447132
  Іванців В.В. Е.Ейхвальд і "Велика Волинь" (до історії фауністичних досліджень України) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.110-115. – ISBN 966-551-070-3
447133
  Морозов П.О. Е.И. Костров, его жизгь и литературная деятельность : С. библиографическими заметками и приложениями П. Морозова. – Воронеж : В тип. Губернского правл., 1876. – 107 с. – Отд. оттиск: Воронежские филологические записки. 1876


  На тит. стр. дарственная надпись: Ивану Андреевичу Наумову от автора СПб. 13 дек.1876
447134
  Буторин Е. Е.И. Куманьков / Е. Буторин. – М., 1964. – с.
447135
  Пожарицкий М.Б. Е.И. Хлебцевич о педагогическом предназначении библиотечных кружков // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 120-124. – ISBN 978-985-7125-33-3
447136
  Равич Л.М. Е.И.Якушкин (1826-1905) / Л.М. Равич. – Л, 1989. – 201с.
447137
  Архипов И. Е.К. Брешко-Брешковская: "бабушка" русской смуты // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 0321-1878


  Екатерирна Константиновна Брешко-Брешковская - деятель русского революционного движения, одна из создателей и лидеров партии эсеров, а также её Боевой организации. Известна как «бабушка русской революции». Энергично поддерживала А. Ф. Керенского и ...
447138
  Завойский В.К. Е.К. Завойский / В.К. Завойский. – Казань, 1980. – 120 с.
447139
  Иваницкая Я.Ю. Е.К. Редин как исследователь сакральных древностей Украины // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 31-35. – ISBN 978-966-651-576-9
447140
  Белецкий А. Е.К. Редин, как историк византийского искусства / А. Белецкий. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1910. – 27 с. – (Из XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина)
447141
  Григорьва А.П. Е.К.Мравина. / А.П. Григорьва. – М, 1970. – 143 с.
447142
  Литовченко Елена Е.Ларин: Горный Алтай - серьезная площадка для потенциальных инвесторов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 74-76
447143
  Гончарова Н.Н. Е.М. Корнеев. Из истории русской графики начала 19 века / Н.Н. Гончарова; ред.: Т.В. Моисеева. – Москва : Искусство, 1987. – 384 с.
447144
  Чеботова Р. Е.М.Сидоркин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
447145
  Скориков А.С. Е.Н. Болохонцев (д.с. 4-го сентября 1909 года) : [Некролог]. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1904. – 12 с. – Без обл. и тит. л. - Экз. деф., отсутств. с. 3-12. - Отд. оттиск: ИГК, 1909, т. 28, № 8, с.1-12


  Болохонцев, Евгений Николаевич (1879-1909)
447146
  Водовозова Е.Н. Е.Н. Водовозова / Е.Н. Водовозова. – Москва
2. – 1987. – 526с.
447147
  Королюк В.Д. Е.Н. Голяховский : московский клуб экслибрисистов / В.Д. Королюк. – Москва : Книга, 1971. – 64 с.
447148
  Талызин Ф.Ф. Е.Н. Павловский / Ф.Ф. Талызин. – М, 1981. – 112с.
447149
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
447150
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
447151
   Е.Н. Соколов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 183-186. – ISSN 0042-8841
447152
  Седых О.М. Е.Н. Трубецкой: доминанты сказочных повествований // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 160-169. – ISSN 0236-2007
447153
  Фролова О.А. Е.Н.Водовозова о воспитании детей дошкольного возраста. / О.А. Фролова. – Москва, 1949. – 136 с.
447154
   Е.Н.Медынский (Педагог) : Библиогр. указ. – Москва, 1986. – 48с.
447155
  Климанский Д.В. Е.Н.Трубецкой о естественном праве как правде // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
447156
  Оноприенко В.И. Е.О. Патон / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 234 с.
447157
  Селиванова Л.В. Е.П. Гребенка и процесс развития литературы и искусства 30-40 гг.19 столетия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селиванова Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1964. – 22 с.
447158
  Скирда Л.М. Е.П. Плужник : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
447159
  Белькинд Л.Д. Е.П. Тверитинов / Л.Д. Белькинд. – Москва-Ленинград, 1962. – 119 с.
447160
  Сикирич Е. Е.П.Б. Загадка сфинкса : К 175-летию великого мыслителя 19 века // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. Спецвып. / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 9 : "Новый Акрополь": 20 лет философского приключения. Е.П.Б. загадка сфинкса. – С.4-31. – ISSN 1818-2968
447161
  Державин К.Н. Е.П.Корчагина-Александровская / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1937. – 96с.
447162
  Скирда Л.М. Е.П.Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01,02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
447163
  Кузьміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-130. – ISSN 0235-3490


  Подано праці вітчизняних дослідників, присвячені діяльності історика й археолога кінця XIX - початку XX ст. Е.Р. фон Штерна.
447164
   Е.С. Кругликова и ее ученики : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 55 с.
447165
   Е.С. Хотинский. – Х, 1948. – 32с.
447166
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 284с.
447167
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров великий русский кристаллограф / И.И. Шафрановский. – Москва : Советская наука, 1945. – 91с.
447168
  Байбакова Л.В. Е.Ф. Язьков (1923-2009): творческий путь педагога и ученого // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 202-220. – ISSN 0130-3864
447169
  Салахян А.Н. Е.Чаренц. / А.Н. Салахян. – Ереван, 1956. – 111 с.
447170
  Еременко Г.О. еLIBRARY.RU и РИНЦ в инормационной инфраструктуре российской науки: беседа с гендиректором НЭБ Геннадием Еременко / Г.О. Еременко, К.П. Кокарев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 146-154. – ISSN 0321-2017


  Беседа затрагивает ряд тем, связанных с эволюцией такого социального института, как наука в условиях развивающейся информационной революции. Создание баз данных цитирования и хранилищ полных текстов, а также научных поисковиков постепенно изменяет лицо ...
447171
  Kashirina Ya. Еnergy of inverse spinel crystals with isovalent impurities / Ya. Kashirina, O.S. Muratov, O.S. Roik // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 170
447172
  Rabinovych M. Еnhanced conditionality and monitoring clauses in the EU-Ukraine Association Agreement // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 175-177. – ISBN 978-966-927-199-0
447173
  Miroshnychenko O.Yu. Еnterprise knowledge management: basic models enterprise knowledge management: basic models / O.Yu. Miroshnychenko, V.O. Shvets // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 186-195. – ISSN 2617-8044
447174
  Patsuriia N. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis / N. Patsuriia, V. Reznikova // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – P. 64-71


  Досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ...
447175
  Гончаров В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1026-9932
447176
  Михневич С. ЕАЭС на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
447177
  Фролкова А.А. Еббот Тайєр - батько ангелів і камуфляжу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
447178
  Вассерман Я. Ева : роман / Якоб Вассерман ; Пер. с нем. И.Б. И.Б. Мальдештама. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 390, [1] с. – В конце текста: Продолжением этого романа является роман того же автора "Руфь". Экз. № 94184 дефектный, без тит. л. - описан по ген. кат. РНБ. В кн. отс. с. 15-16, 31-34, 271-272
447179
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – Москва, 1978. – 127с.
447180
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 127с.
447181
  Выдмухова Б. Ева всегда молода; Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 192 с.
447182
  Дамбраускайте Р. Ева Симонайтите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дамбраускайте Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
447183
   Евагелие от Матфея. – М., 1991. – 87с.
447184
  Кліщинський П.В. Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 266-277. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
447185
  Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 150-174. – ISBN 978-617-7158-08-9
447186
  Гула В.Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 121-129. – ISSN 0320-9466
447187
  Мірко А. Евакуація автомобілів та їх блокування як реакція Київської влади на порушення правил дорожнього руху // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 187-189
447188
  Васильєв Ігор Евакуація людей - головний пріоритет під час пожеж на торгових підприємствах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 28-30 : фото
447189
  Васильєв Ігор Евакуація людей і тварин - головне завдання під час пожеж у цирках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
447190
  Чірікалов О.С. Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 201-218
447191
  Вєтров І. Евакуація об"єктів важкої індустрії України в 1941 році:стратегія, перебіг та перспективні наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 2222-5250
447192
  Зейда Віктор Евакуація при пожежі - запорука збереження життя і здоров"я дітей у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11 : фото
447193
  Капніна Г.І. Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов / Г.І. Капніна, І.Б. Коротяева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
447194
  Біскуб Евалюційні орієнтири у викладанні літератури Великої Британії (на матеріалі роману К. Ішігуро "Never Let Me Go" / Біскуб, Н. Філевич // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 10-15. – ISSN 2410-0927
447195
  Сачок М.В. Евалюція соціальних програм: основні структурні елементи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена з"ясуванню суті поняття "евалюція соціальних програм" та побутові її структурної моделі.
447196
  Кожевніков О.В. Еван / О.В. Кожевніков. – Х.-К., 1930. – 190с.
447197
   Евангелие (напрестольное) / напечатанное Московским типографщиком Петром Тимофеевым Мстиславцем. – Вильна, 1575. – 396 л. – Чрезвычайно редкое издание.- Описание по Сопикову, ч. 5-я, стр. 102.
447198
   Евангелие [напрестольное]. Евангелион сиречь Благовестие богодухновенных евангелист : За [державы] его Королев.Милости и боголюбиваго его милости господина отца Афанасиа Желиборскаго Еп-а Лвовскаго, Галиц.и Кам.Подол. – В Лвове (Львів)) : В типографии Михаила Слиозки, 1665. – [4], 6, 414 л.
447199
  Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских : C 226 рисунками в тексте и 12 таблицами. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – LXI, 496 с.
447200
  Кардек А. Евангелие в разъяснении спиритизма / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
447201
   Евангелие для детей. – Вильнюс : Рома, 1995. – 63 с.
447202
   Евангелие для детей = The gospel of John : Уверенность в спасении, надежность и радость спасения; Драгоценная кровь Христова; Призыване имени Господа; Ключ к переживанию Христ-человеческий дух. – Уитнесс Ли. – Анахайм : Живой поток, 1995. – 45 с.
447203
  Поснов М.Э. Евангелие Иисусс Христа и Евангелие Апостолов о христе / М.Э. Поснов. – Киев, 1911. – с. – ISBN 5
447204
  Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
447205
  Мокрецова И. Евангелие от Васпуракана // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 24-33. – ISSN 1681-7559


  Армянские рукописи - Четвероевангелие 15 в., оформленное в традициях Васпураканской школы
447206
   Евангелие от Иоанна / [Советский фонд милосердия и здоровья]. – Волгоград : Комплекс, 1990. – 61 с. – Миниатюрное издание
447207
  Панас Генрик Евангелие от Иуды: Апокриф / Панас Генрик. – Москва, 1987. – 245с.
447208
  Королев А. Евангелие от Михаила // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-38.


  Киносериал В. Бортко "Мастер и Маргарита"
447209
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 512с.
447210
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1993. – 572с.
447211
  Энтелис Н.Я. Евангелие от Пентагона / Н.Я. Энтелис. – М, 1984. – 77с.
447212
  Гладилин А.Т. Евангелие от Робеспьера : повесть о великом французском революционере / Анатолий Гладилин. – Москва : [Политиздат], 1970. – 317 с., 7 л. ил. – (Пламенные ревоюционеры)
447213
  Адрианова В.П. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе : из филологического семинария проф. В.П. Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. импер. Акад наук, 1909. – 47 с. – Отд. отт.:Известия Отделения русского яз. и словесности Имп. Акад. наук, т. XIV, кн. 2, 1909, СПб., стр 1—47


  На тит. стр. № 36582 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею МитрофановичуЛабил...на добрую память от автора Киев 5/ XII 09 г
447214
  Бертло Поль. Евангелие часа / Поль Бертло ; пер. с междун. яз. Єсперанто А. Пикильгавский. – Харьков : Тип. Т-ва потреб. обществ Юга России, 1918. – 32 с.
447215
  Кандауров О. Евангелие Эхнатона // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045


  За последние два века постепенно восстанавливается память о великом Египетском Пророке, на долгие времена преданном забвению Учителе человечества. Начало этому положено в середине XVIII в., когда в тайных архивах Тибета была обнаружена книга его ...
447216
  Фрадкова В.И. Евангелисты, Израиль и ближневосточная политика США // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 0869-1908
447217
  Ренан Э. Евангелия / Э. Ренан. – Ярославль, 1991. – 312с.
447218
  Жебелев С.А. Евангелия канонические и апокрифические / С.А. Жебелев. – Птгр, 1919. – 126с.
447219
  Новикова-Строганова Евангельская концепция преображения мира и человека в творчестве Н.С. Лескова (повесть "Некрещеный поп") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 58-63. – ISSN 1562-1391


  Своеобразие творчества Н. С. Лескова в свете его религиозно-нравственных убеждений. Жанровые признаки святочной прозы и тема духовного преображения "падшего образа" в повести "Некрещеный поп".
447220
  Амирханян А.М. Евангельские изречения в романе Л. Толстого "Воскресение" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-9730
447221
  Вчерашняя А.В. Евангельские картины в лирике Владимира Набокова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 182-197. – ISBN 966-72-77-79-8
447222
  Робертсон Д. Евангельские мифы / Д. Робертсон. – Москва : Атеист, 1923. – 224 с.
447223
  Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. Проблемы интерпретации / Е.М. Четина. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 112с. – ISBN 5-89349-068-1; 5-02-011320-4
447224
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1957. – 116с.
447225
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1959. – 120с.
447226
   Евангельские сюжеты в творчестве художника Николая Бурейченко // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 4. – 1-2 с. обкл. – ISSN 0130-7045
447227
  Ерышев А.А. Евангельские христиане-баптисты (идеология и мораль) / А.А. Ерышев. – К., 1960. – 40с.
447228
   Еванглие. – М., 1991. – 302с.
447229
   Еванглие для детей. – М., 1991. – 93с.
447230
   Еванглие для детей. – Минск, 1992. – 63с.
447231
   Еванглие от Иоанна; Апокалипсис. – Алма-Ата, 1990. – 57с.
447232
   Евангулов Сергей Павлович. Выставка произведений. Москва 1974 г.. – М., 1974. – 16с.
447233
  Попадюк І.В. Евапорити Передкарпаття - ланка єдиної мессінської події Середземномор"я? / І.В. Попадюк, О.В. Самарська, С.Є. Смірнов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
447234
   Евган Евгений Николаевич (1905-1948). Карикатура : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – [23] с.
447235
  Файко А.М. Евгар искатель приключений / А.М. Файко. – М, 1963. – 120с.
447236
  Кристер А. Евген Губер (1849-1923) / А. Кристер. – К, 1924. – 21с.
447237
   Евген Маланюк = Evhen Malaniuk in commemoration of the 15th anniversary of his death : в 15-річчя з дня смерті : [збірка]. – Філядельфія : [б. в.], 1983. – 119 с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 118-119 та в примітках
447238
  Лучнік А.І. Евген Павлович Гребінка / А.І. Лучнік. – Прилуки, 1929. – 8с.
447239
  Проценко О. Евген Пашковський і його проза // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
447240
  Скирда Л.М. Евген Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
447241
  Стеллифероский П.А. Евгений Абрамович Баратынский / П.А. Стеллифероский. – М., 1988. – 208с.
447242
   Евгений Адольфович Кибрик. – Москва : Советский художник, 1955. – 120 с.
447243
   Евгений Адольфович Кибрик : каталог. – Москва : Советский художник, 1966. – 14, [78] с.
447244
  Кузнецов Б.М. Евгений Алеексеевич Грибов / Б.М. Кузнецов. – Л., 1963. – 36с.
447245
  Гронский И.М. Евгений Александрович Кацман / И.М. Гронский, В.П. Князева. – М., 1962. – 108с.
447246
  Шмидт И.М. Евгений Александрович Лансере. 1848-1886 / И.М. Шмидт. – М., 1954. – 31с.
447247
   Евгений Александрович Шевелев.. – Одесса, 1985. – 27с.
447248
  Кириллова Г.С. Евгений Алексеевич Грибов / Г.С. Кириллова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 80 с.
447249
  Герасимович П. Евгений Алексеевич Зайцев / П. Герасимович. – М, 1958. – 71с.
447250
  Морозкин В.В. Евгений Алексеевич Чудаков / В.В. Морозкин. – Москва-Л., 1947. – 31 с.
447251
  Ведерников Е.А. Евгений Алимпиевич Ведерников : мастера советской карикатуры / Е.А. Ведерников; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1979. – 37 с.
447252
  Высторобец А.И. Евгений Андриканис / А.И. Высторобец. – Москва, 1981. – 249с.
447253
   Евгений Антонович Николаев. – Москва, 1988. – 39с.
447254
  Смирнова Н.И. Евгений Багратионович Вахтангов / Н.И. Смирнова. – М., 1982. – 56с.
447255
  Бутакова Е. Евгений Баратынский: Бунтующая муза // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
447256
   Евгений Бачурин. Виктория Гордон. Владимир Ильющенко. Игорь Кравцов : каталог выставки. Живопись. Графика. – Москва : Советский художник, 1982. – 44 с.
447257
  Мануэль Атиенза Евгений Булыгин и теория юридической аргументации : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 245-251. – ISSN 1818-992Х


  Є.В.Булигіну - 75 років
447258
   Евгений Васильевич Кувшинский (1905-1986) : [100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского] // Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б : Журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва, 2005. – Том 47, № 8. – С. 1381-1382. – ISSN 0507-5475


  17 марта 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского
447259
  Михальченко С.И. Евгений Васильевич Спекторский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-53. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского правоведа и социального философа Е. В. Спекторского.
447260
   Евгений Вахтангов. – М, 1934. – 571с.
447261
  Зоркая Н.М. Евгений Вахтангов / Н.М. Зоркая. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
447262
  Кривицкий К.Е. Евгений Вахтангов / К.Е. Кривицкий. – Орджоникидзе, 1982. – 104с.
447263
   Евгений Вахтангов. – М, 1989. – 31с.
447264
   Евгений Викторович Вучетич. – Москва : Советский художник, 1952. – 68, [1] с. : ил., портр.
447265
  Парамонов А.В. Евгений Викторович Вучетич / А.В. Парамонов. – М., 1952. – 35с.
447266
  Шевцов И. Евгений Викторович Вучетич / И. Шевцов. – Ленинград, 1960. – 76с.
447267
   Евгений Викторович Вучетич : выставка рисунка. Каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1971. – 33 с.
447268
  Федоров А. Евгений Викторович Вучетич / А. Федоров. – М., 1972. – 51с.
447269
  Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле / Е.И. Чапкевич. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
447270
  Михайлов А.А. Евгений Винокуров : Разборы. Диалоги, полемика. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
447271
  Авдеенко С.И. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 57, [1] с. : ил., фот., репрод. – ISBN 978-966-197-514-8
447272
   Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик = Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик = Eugeniusz Wlodzimierz Waskowski: prawnik, literat, krytyk : сб. материалов к 150-летию со дня рождения / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Центр исслед. права им. Савиньи (Одесса) [и др. ; сост.: Н.А. Яцун, И.А. Бирюкова]. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – 587, [1] с. : ил., портр. – Доп. тит. л. укр., пол. - Алф. указетель науч. трудов: с. 63-66. - Указатель имен: с. 573-583. - Сер. осн. в 2016 г. – Библиогр.: с. 21-62, 686 и в подстроч. примеч. – (Серия "Одесса в именах и документах"). – ISBN 978-617-7424-32-0
447273
  Канзафарова И.С. Евгений Владимирович Васьковский: страницы жизни и научного творчества / И.С. Канзафарова, М.А. Подрезова // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 7-16. – ISBN 978-966-927-140-2
447274
   Евгений Владимирович Ильин, 1904-1982 гг.: Живопись: Каталог выставки.. – М., 1987. – 46с.
447275
  Мазарович А.Н. Евгений Владимирович Милановский / А.Н. Мазарович. – М, 1947. – 56с.
447276
  Шахмагонов Ф.Ф. Евгений Вучетич / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1970. – 80с.
447277
   Евгений Георгиевич Куковский : к 90-летию со дня рождения / Е.Ф. Шнюков, А.А. Вальтер, В.И. Павлишин, В.М. Хоменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 123-126. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
447278
  Мухаринская Л.С. Евгений Глебов / Л.С. Мухаринская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
447279
   Евгений Головаха: игра с классиком : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
447280
  Голяховский Е. Евгений Голяховский / Е. Голяховский; Авт. текста: А. Сидоров; макет Е. Голяховского; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1968. – 16 с.
447281
  Коваленко Г.А. Евгений Гребинка : биографический очерк / Гр. Коваленко. – Чернигов : Изд. ред. "Зем. сб. Черниг. губернии" ; Тип. Губернского Земства, 1899. – 29 с.


  (Григорій Коваленко, Грицько Коваленко; друкувався під псевдонімами Грицько Коваленко, Гр. Ков., Г. К., Гр. Вільний, К. Вільний, К. В., Гр. Липняцький
447282
   Евгений Григорьевич Голоскоков (к 80-летию со дня рождения) : [биобиблиографический указатель] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; [сост. : А.А. Ларин, С.А. Горелова ; библиогр. подгот. : С.А. Горелова, М.М. Черевыщенко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 42, [2] с. : ил.
447283
   Евгений Григорьеич Фесенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 86с.
447284
  Гуров Е. Евгений Гуров : альбом / Е. Гуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 48 с.
447285
  Бобров С.П. Евгений Делакруа, живописец : поэма в шестнадцати лирических картинах / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
447286
  Леонтьев А.А. Евгений Дитриевич Поливонов и его вклад в общее языкознание / А.А. Леонтьев. – М, 1983. – 76с.
447287
  Шумихин Евгений Дмитриевич Петряев / Шумихин, И.Н. Войханская. – Киров, 1973. – 101с.
447288
  Ларцев В.Г. Евгений Дмитриевич Поливанов / В.Г. Ларцев. – М, 1988. – 327с.
447289
   Евгений Додонов, 1905-1974: живопись, графика: каталог. – М., 1991. – 35с.
447290
  Ройтман Д. Евгений Дюринг как литературный критик, и его новый критический прием : [Рец.] : Е. Дюринг. "Великие люди в литературе". Перевод Ю.М. Антоновского 1897. – Санкт-Петербург : Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1899. – 43 с.
447291
  Евган Е.Н. Евгений Евган (1905-1948) / Е.Н. Евган; Ред.: И. Семенов; сост.: И. Абрамский. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
447292
   Евгений Евгеньевич Александров (К 60-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 78с.
447293
  Кравченко К.С. Евгений Евгеньевич Лансере -- народный художник РСФСР / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1946. – 31с.
447294
  Лансере Е.Е. Евгений Евгеньевич Лансере / Е.Е. Лансере; Авт.-сост.: О. Подобедова. – Москва : Советский художник, 1964. – [51] с.
447295
  Боровский А.Д. Евгений Евгеньевич Лансере / А.Д. Боровский. – Ленинград, 1975. – 49с.
447296
  Сидоров Е.Ю. Евгений Евтушенко / Е.Ю. Сидоров. – Москва : Художественная литература, 1987. – 206 с.
447297
   Евгений Евтушенко. В начале было Слово... : 10 веков русской поэзии : [ антология ] / [ сост. , вступ. ст., стихи к разделам и авторам Евгения Евтушенко ]. – Москва : Слово / Slovo. – ISBN 978-5-387-00071-3
Т.1. – 2008. – 560 с. – На обл. и тит. л. Евгений Евтушенко указ. как авт.
447298
  Кузнецова В.А. Евгений Еней / В.А. Кузнецова. – Л.-М., 1966. – 139с.
447299
  Жигуленков Е.И. Евгений Жигуленков. / Е.И. Жигуленков. – М., 1985. – 13с.
447300
  Карачун Ю.А. Евгений Зайцев / Ю.А. Карачун. – Минск, 1988. – 134с.
447301
  Давыдова Т.Т. Евгений Замятин / Т.Т. Давыдова. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
447302
  Таглина О.В. Евгений и Борис Патоны / О. Таглина. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан.- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5081-6
447303
   Евгений Иванович Ануфриев, 1923-1980 : живопись : выставка произведений : [каталог] / Ануфриев Евгений Иванович. Выставка произведений; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; авт. вступ. ст. О. Чебаненко. – Москва : [б. и.], 1982. – [24] с. : ил.
447304
   Евгений Иванович Куманьков / Куманьков, Выставка, Москва. произведений., 1974. – М., 1974. – 30с.
447305
   Евгений Иванович Куманьков. Эскизы декораций к кинофильмам, спектаклям, живопись, графика. – М., 1964. – 21с.
447306
  Лушина Я.И. Евгений Иванович Овчинников / Я.И. Лушина, Л.В. Михеева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 79 с.
447307
   Евгений Иванович Пашков. – Л., 1969. – 40с.
447308
  Гудскова А.И. Евгений Иванович Самсонов / А.И. Гудскова. – Л, 1963. – 26с.
447309
   Евгений Игумнов : живопись (каталог). – М., 1988. – 31с.
447310
  Баранівська М. Евгений Ихельзон: "Мы живем в стране, где стыдно сказать, что ты не веришь в Бога" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 58-63
447311
  Каждан Е.А. Евгений Каждан. Заслуженный художник РСФСР. Плакат : каталог выставки / Е. Каждан; авт. вступ. ст.: М.В. Лукьянов. – Москва : Советский художник, 1980. – [62] с.
447312
  Авшарова М.П. Евгений Карлович Бетгер (1887-1956) : Очерк жизни и деятельности / М.П. Авшарова, М.С. Виридарский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1960. – 42 с.
447313
   Евгений Константинович Завойский. – Москва, 1988. – 63 с.
447314
  Молдохматова А.А. Евгений Кузовкин : творческий портрет / А.А. Молдохматова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 80 с.
447315
   Евгений Лапин. – М, 1988. – 31с.
447316
  Рябинянц Н.А. Евгений Лебедев / Н.А. Рябинянц. – Л. : Искусство, 1969. – 137 с.
447317
  Яснец Э. Евгений Лебедев / Э. Яснец. – Москва, 1984. – 66 с.
447318
  Оль Г.А. Евгений Левинсон / Г.А. Оль. – Ленинград, 1976. – 143 с.
447319
  Калентьева А. Евгений Леонов-Гладышев / А. Калентьева. – Л., 1987. – 80 с.
447320
  Сиркес П.С. Евгений Леонов / П.С. Сиркес. – М, 1991. – 64 с.
447321
  Исмаилова Нинель Хазбулатовна Евгений Леонов. / Исмаилова Нинель Хазбулатовна. – Москва : Искусство, 1979. – 161 с.
447322
  Приходько В.А. Евгений Майков / В.А. Приходько. – М., 1975. – 127с.
447323
  Исаева К.М. Евгений Матвеев / К.М. Исаева. – М, 1980. – 191 с.
447324
   Евгений Мигунов : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1987. – 50 с.
447325
  Лободин М.П. Евгений Милаев / М.П. Лободин. – Москва : Искусство, 1984. – 104 с.
447326
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Н. Богданов-Катьков // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 41-48. – Библиогр.: Список печатных работ Е.В. Васильева, с. 44-48 (83 назв.)
447327
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Богданов-Катьков, 1922. – 48с.
447328
   Евгений Михайлович Воробьев доктор экономических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия" : биобиблиографический указатель / Народна укр. акад. ; Центр научно-гуманитарной информации ; [ сотс.: Г.Н. Лях, С.А. Шахова ; отв. ред. И.В. Козицкая ]. – Харьков : НУА, 2009. – 48 с. – К 75-летию со дня рождения. – (Серия "Биобилиография ученых Народной украинской академии" / Серия основана в 2000 году)
447329
   Евгений Михайлович Добрышман (1919-2016 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-2906
447330
   Евгений Михайлович Крепс, 1899-1985. – Москва : Наука, 1989. – 78с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 16 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISSN 5-02-004075-4
447331
   Евгений Михайлович Лавренко. – М., 1974. – 111с.
447332
   Евгений Михайлович Наумов (1929-2011) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 614-616 : фото. – ISSN 0032-180Х
447333
  Толстой В.П. Евгений Михайлович Рачёв / В.П. Толстой. – Москва : Советский художник, 1960. – 167 с.
447334
   Евгений Михайлович Савицкий. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.9 ; Сер.техн.наук.Металлургия)
447335
   Евгений Михайлович Филатов: живопись. Каталог выст.. – Звенигород, 1989. – 21с.
447336
  Бялик М.Г. Евгений Мравинский / М.Г. Бялик. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 32 с.
447337
  Гусев А.И. Евгений Нестеренко / А.И. Гусев. – Москва : Музыка, 1980. – 32 с.
447338
  Косничев Е.Н. Евгений Никанорович Косничев : графика. Живопись. Каталог выставки / Е.Н. Косничев; Сост. и авт. вступ. ст.: Н.Н. Скворцова. – Москва : Советский художник, 1981. – [24] с.
447339
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1945. – 64 с.
447340
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 242 с.
447341
  Логрус А. Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) // Великие мыслители ХХ века / [авт.-сост. А. Логрус]. – Москва : Мартин, 2002. – С. 347-353. – ISBN 5-8475-0127-7
447342
  Дьяконицын Л.Ф. Евгений Николаевич Широков : Восемь репродукций / Лев Федорович Дьяконицын. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 11 с. : ил., фото. – Список репродукций
447343
   Евгений Онегин. – К. – 18с.
447344
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах А.С. Пушкина / Изд. Общества Любителей Российской словесности при Императорском Московском университете, под ред. д. ч. В. Якушкина. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1887. – [4], 306 с.


  Ред.: Якушкин, Вячеслав Евгеньевич (1856-1912)
447345
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : [роман в стихах] / А.С. Пушкин ; Вступительная статья Иванова-Разумника: "Евгений Онегин". – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стюсюлевича, 1911. – LXXXVIII, 253 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., состатьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 39)


  Ред. и вступ. ст.: Разумник Васильевич Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. надпись: Из кн. Мир. Новицкого
447346
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1933. – 237с.
447347
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1934. – 240с.
447348
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 237с.
447349
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 248с.
447350
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 237с.
447351
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1937. – 191 с.
447352
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 234с.
447353
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1937. – 80с.
447354
   Евгений Онегин. – Л., 1937. – 56с.
447355
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1946. – 240 с. – (Школьная библиотека)
447356
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 192с.
447357
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 192с.
447358
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1949. – 171 с.
447359
   Евгений Онегин. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
447360
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 303 с.
447361
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 184 с.
447362
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 264 с.
447363
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1956. – 303с.
447364
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1957. – 272с.
447365
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1958. – 272 с.
447366
  Лахостский К.П. Евгений Онегин / К.П. Лахостский. – Л, 1962. – 72с.
447367
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 305с.
447368
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 247с.
447369
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 70с.
447370
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1967. – 312с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
447371
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Нальчик, 1970. – 209с.
447372
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Саратов, 1970. – 182с.
447373
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1973. – 304с. – (Школьная библиотека)
447374
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Киев : Дніпро, 1974. – 191 с.
447375
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 765 с.
447376
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1977. – 368 с.
447377
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 765с.
447378
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : Роман в стихове / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 284 с.
447379
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 302с.
447380
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1979. – 352 с.
447381
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 333 с.
447382
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 173с.
447383
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 173с. – (Классики и современники)
447384
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; худож. Э. Насибулин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 319 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
447385
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 316с.
447386
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [иллюстрации В.Ф. Васильева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 315, [2] с. : цв. ил. ; 10х6,5 см. – Миниатюрное издание
447387
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Горький, 1989. – 527 с.
447388
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 299, [2] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0025-X
447389
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Львов, 1990. – 252с.
447390
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – София : Нов Златорог, 1993. – 252 с.
447391
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. ; Факсимильное издание. – [Москва] : Художественная литература, 1988. – 310 с. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : тип. Экспед. загот. Гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
447392
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. [Факс. воспроизведение изд. 1837 г.]. – Москва : Книга, 1988. – 310 с. : 10х7 см. – Вых. дан. ориг.: Спб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
447393
  Пушкин А. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы, повести / А. Пушкин ; [вступ. ст., с. 5-26, и примеч. Д. Благого]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 735 с. : 15 л. ил. : цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 104 ; Серия вторая. Литература XIX в)
447394
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
447395
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 429, [3] с., [1] л. портр. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6051-8
447396
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы. Сказки / Александр Пушкин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 560 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5328-2
447397
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Поэмы / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 367с.
447398
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 430с.
447399
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 3-е изд. – М, 1950. – 408с.
447400
  Азаров В.Б. Евгений Осипов / В.Б. Азаров. – Москва : Военмориздат, 1952. – 48 с. – (Моряки - герои Советского Союза)
447401
   Евгений Осипович Бургункер 1906-1966 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – 20 с.
447402
   Евгений Павлович Федоров. – К., 1989. – 46с.
447403
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Критико-биогр. очерк / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1962. – 96 с.
447404
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Очерк творчества / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1982. – 126 с.
447405
  Петров С. Евгений Петров: Спасение рядового рая / беседовал А. Ульянов // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 14-23


  Украинских художник-акварелист Евгений Петров. Непривычный подход, сюрреалистические сюжеты и необычное использование автором нежной акварельной техники для иллюстрации переплетений суровой жизненной реальности с некими фэнтезийными и историческими ...
447406
   Евгений Петрович Нечипоренко - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1989. – 20с.
447407
  Ленин В.И. Евгений Поттьэ // Это есть наш последний... / Э. Потье. – Москва : Детская литература, 1964. – С. 5-6
447408
  Долинская Е.Б. Евгений Птичкин / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
447409
   Евгений Рейхцаум.. – М., 1990. – 28с.
447410
  Григорьев Л.Г. Евгений Светланов / Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек. – Москва : Музыка, 1979. – 27 с.
447411
   Евгений Светланов. Дирижер, композитор, пианист. – М., 1987. – 157с.
447412
   Евгений Серганов: кинодекорац. искусство. Живопись. Графика. Кат. выст.. – М., 1987. – 9с.
447413
  Тейс С Е. Евгений Сергеевич Тейс : живопись, графика. Каталог выставки / С Е. Тейс. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
447414
  Сарыкулова Г.-Ч. Евгений Сидоркин / Г.-Ч. Сарыкулова. – Москва : Советский художник, 1971. – 87, [1] с.
447415
   Евгений Трофимчук: "В Amadeus Travel Platform созданы условия для развития абсолютно всех направлений тревел-индустрии" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 5 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
447416
   Евгений Урбанский. – М., 1968. – 143с.
447417
  Соловьев С.Л. Евгений Федорович Саваренский 1911-1980 / С.Л. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 144с.
447418
   Евгений Федорович Шнюков : Библиография ученых УССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 55с. – ISBN 5-12-002000-3
447419
   Евгений Федорович Шнюков (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 108-110 : фото. – ISSN 0367-4290
447420
   Евгений Чарушин. – Москва : Советский художник, 1967. – 10 с.
447421
  Алексеев Ю.Г. Евгений Чудаков / Ю.Г. Алексеев. – Москва, 1983. – 240с.
447422
  Цимбал С.Л. Евгений Шварц / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1961. – 272с.
447423
  Шварц Е. Евгений Шварц / Е. Шварц. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Антология Сатиры и юмора России ХХ века). – ISBN 5-04-004894-7; 5-04-003950-6
Т.4. – 2000. – 608с.
447424
   Евгений Яковлевич Хруслов (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 195. – ISSN 1812-9471


  Хруслов Е. А. - математик, академик НАН Украины, президент Харьковского математического общества, один из основателей современной математической теории усреднения.
447425
   Евгений, митрополит киевский. – 3с.
447426
  Головачева И.В. Евгеника в общественной мысли начала века // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 3. – С. 16-31. – ISSN 0236-2007
447427
  Юдин Т.И. Евгеника. / Т.И. Юдин. – М, 1928. – 288с.
447428
  Барский Р. Евгеническая стерилизация "непригодных" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 56-57
447429
   Евгению Васильевичу Додину-75 // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 1561-4999
447430
   Евгению Михайловичу Филиппову - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 185-186. – ISSN 0203-3100
447431
  Абрамова А.В. Евгения Алексеевна Малеина / А.В. Абрамова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 143 с. : ил., цв. ил., портр.
447432
  Колесникова А.С. Евгения Виссарионовна Жарелина. / А.С. Колесникова. – Сталинград, 1961. – 12с.
447433
   Евгения Гатилова: Скульптура малых форм.. – М., 1986. – 23с.
447434
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 176 с. – (Классики мировой литературы)
447435
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Таллин : ЭГИЗ, 1950. – 204 с.
447436
  Бальзак О. Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 180 с.
447437
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; [ер. с фр. Ю.Н. Верховского]. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 180 с.
447438
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Минск : Книжное издательство БССР, 1961. – 180 с.
447439
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского ; [вступ. ст. С. Артамонова ; ил.: Н. Крылов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 206 с. : ил.
447440
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 192 с.
447441
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Детская литература, 1988. – 208 с. – (Школьная библиотека)
447442
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Музей древностей : [романы] : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. – (Классики и современники : Зарубежная литература)
447443
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Отец Горио : пер. с фр. / Оноре де Бальзак ; [ил. А. Билль]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 432 с., [1] л. портр. : ил.
447444
  Житомирский Владимир Евгения Конколь: планета "Спектрум" : "Всегда добиваюсь поставленной цели". NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
447445
  Матафонов В.С. Евгения Константиновна Эвенбах / В.С. Матафонов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 181 с.
447446
   Евгения Орестовна Георгиева (1900-1979) : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – [32] с.
447447
  Антипова Е.П. Евгения Петровна Антипова : каталог выставки / Е.П. Антипова ; вступ. ст. Л. Мочалова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 14 с. : ил.
447448
  Стецко П.И. Евгения Ярошинская : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 25 с.
447449
  Гук Л.С. Евгленофітові водорості водойм Канівського заповідника та його околиць / Л.С. Гук, В.І. Миронюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 102-110. – (Біологія ; Вип. 26)


  Продовжено низку робіт з аналізу та по складанню систематичного списку водоростей Канівського заповідника (1983, 1984, 1985, 1994).
447450
  Абрамичев А.В. Евграф Михайлович Рыжов / А.В. Абрамичев. – Смоленск : Книжное издательство, 1960. – 24 с., [1] л. портр. : ил.
447451
  Лазаревский И. Евграф Петрович Чемесов / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград, 1948. – 24с.
447452
  Никитин В.В. Евграф Степанович Федоров / В.В. Никитин; Георгий Лавров. – Б. м. : б. и., 1919. – С. 429-467, 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 4-7
447453
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1963. – 284с.
447454
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. Жизнь и творчество. / И.И. Шафрановский. – М., 1949. – 557-579с.
447455
  Кумок Я.Н. Евграф Федоров / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 319с. – (Жизнь жамечательных людей ; Вып. 14 ; 502)
447456
   Евграфов Павло Борисович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 10-11
447457
  Азовская Марина Евграфовы = История одной фамилии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
447458
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.153-164. – ISSN 0042-8744
447459
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0042-8744
447460
  Емельянов А.Т. Евдокимовский зять / А.Т. Емельянов. – Сталино, 1959. – 134с.
447461
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1949. – 12с.
447462
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1957. – 16с.
447463
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1959. – 321с.
447464
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова на сцене и в жизни. – М., 1974. – 430с.
447465
  Чекин И. Евдокия Ивановна / И. Чекин. – Москва-Л., 1942. – 64с.
447466
  Данилов И.К. Евдокия Павловна Колесова / И.К. Данилов. – Якутск, 1962. – 28с.
447467
  Успенский В.Д. Евдокия свет Федоровна. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 86с.
447468
  Ракітніков А Евдокія Вікторовна Виноградова. / А Ракітніков, . – К, 1939. – 19с.
447469
  Гаврилюк Н. Еверест любові : поезії / Надія Гаврилюк. – Київ : Фенікс, 2014. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-136-149-1


  У пр. №1724212 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка - за дорученням авторки - випускниці університету Надії Гаврилюк. 20.05.2019 /Підпис/
447470
  Чолан Т. Евиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 38-43


  "... Як злочин проти трудових та соціальних прав громадян".
447471
  Олешко Ю.Л. Евіденційність у "Казані на Воскресеніє Господнє" - І. Галятовського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 475-479


  Проаналізовано модусну категорію евіденційності на матеріалі "Казаня" І. Галятовського, що репрезентує українську проповідницьку школу другої половини ХVII ст.
447472
  Ніка О.І. Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 50-58


  У статті обгрунтовується евіденційність як одна з основних категорій модусу, аналізується пряма евіденційність у староукраїнських текстах другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. The article deals with the investigation of evidency as one of ...
447473
  Горобець Олександр Евія. Острів феноменів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 68-75 : фото
447474
   Евклидова квантовая теория поля. – Москва, 1978. – 288 с.
447475
  Комаров Г.Ф. Евклидова клеть / Г.Ф. Комаров. – Л., 1990. – 63с.
447476
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Иваново, 1949. – 87с.
447477
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Ярославль, 1967. – 47с.
447478
  Гончар Юлія Борисівна Еволіція політики США щодо інтеграційних процесів в Західній Європі (кінець 80-х - 90-х роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – К., 1997. – 222 л. – Бібліогр.:л.201-222
447479
  Мамчур Л. Еволоюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття / Л. Мамчур, В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 1608-6422
447480
  Прохасько Ю. Еволюції революції // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461
447481
  Гарматіна С.М. Еволюційна ембріологія / С.М. Гарматіна, А.С. Пустовалов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 11-12. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
447482
  Комар О.В. Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К. Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню елімінації поняття "обґрунтування" в еволюційній епістемології К.Поппера. Продемонстровано, що навіть у межах дескриптивного натуралізованого дослідження відсутня потреба в такій елімінації. This article is devoted to the ...
447483
  Гершензон С.М. Еволюційна ідея до Дарвіна / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1974. – 200с.
447484
  Кирилич Ю.В. Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 168-172


  Виділено та проаналізовано періоди фінансової лібералізації й причини їх виникнення. Розглянуто підходи багатьох учених різних наукових шкіл щодо впливу фінансової лібералізації на економічне зростання та ризики у розвитку світових економік.
447485
  Крисаченко В.С. Еволюційна методологія стратегії стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 7-35
447486
  Левикін В.М. Еволюційна модель прототипу проекту / В.М. Левикін, І.В. Левикін // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-103
447487
  Мельничук В.Г. Еволюційна модель ранньовендського трапового магматизму у південно-західній частині Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
447488
  Васильєв О.М. Еволюційна модель ринкової трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 145-147. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
447489
  Полюга С.М. Еволюційна модель становленя прикметника та семантика категорії ступенів порівняння // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 206-211
447490
  Деркач В.Л. Еволюційна психологія: деякі аспекти становлення методологічної програми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 19-27
447491
  Куриляк Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
447492
  Крисаченко В.С. Еволюційна стратегія глобального розвитку: методологічні передумови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 8-36


  Аналізуються різноманітні методології, на основі чого автор визначає, що прогрес у царині методології еволюціонізму тісно пов"язаний з перетвореннями у теоретико-еволюційній сфері. Крім того, досліджується загальна стратегія руху моделей організації ...
447493
  Кононенко Т.П. Еволюційна теорія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340. – ISBN 966-316-069-1
447494
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр. : л.170-186
447495
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
447496
  Бояр А. Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 91-98. – ISSN 2411-4014
447497
  Цуканов Б. Еволюційне відлуння індиівдуальних відмінностей // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.126-148. – ISBN 966-7411-88-5
447498
  Бровдій В.Д. Еволюційне вчення : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 335, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р.. - Термінол. словн.: с. 319-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-416-1
447499
  Поляков І.М. Еволюційне вчення та релігія / І.М. Поляков. – 2-ге вид., перероб. – [Б. м.] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 241, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
447500
  Тарнавський М.Д. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна / М.Д. Тарнавський. – К., 1946. – 33с.
447501
  Снитюк В.Є. Еволюційне моделювання - парадигма об"єктивізації процесу розв"язання задач штучного інтелекту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 164-168. – (Технічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
447502
  Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 187-201 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
447503
  Кришталь В.М. Еволюційне моделювання процесу комплектування аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, П. Кучер, В.Є. Снитюк // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-966-2188-64-6
447504
  Борух О.Є. Еволюційне поняття прислів"я у працях слов"янських та турецьких вчених // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 62-66
447505
  Глибовець М.М. Еволюційне програмування / М.М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Проведено комплексний аналіз стану царини практичного застосування сучасного еволюційного програмування, а також визначення світових тенденцій і перспектив розвитку еволюційних технологій.
447506
  Скопенко Н.С. Еволюційний аспект створення об"єднань суб"єктів господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 251-257


  Розглянуто еволюцію створення об"єднань суб"єктів господарювання. Встановлено, що об"єктивними умовами формування інтегрованих об"єднань є потреби економіки, масштаби завдань і можливості отримувати внаслідок функціонування консолідованих капіталів ...
447507
  Снитюк В.Є. Еволюційний метод довизначення даних в задачах оптимізації життєвого циклу підприємств галузі / В.Є. Снитюк, Б.В. Мисник // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 196-197
447508
  Кришталь В.М. Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, В.Є. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-174. – ISSN 1028-9763
447509
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Подолян І. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки: л. 237-242. – Бібліогр.: л. 220-236
447510
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Подолян І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
447511
  Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 53-59. – ISSN 2075-0781


  "Запропоновано підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів, що поєднує каскадну та еволюційну стратегії з урахуванням рівня зрілості таких процесів. Даний підхід базується на розробленому принципі еволюційного управління життєвим ...
447512
  Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 22-31. – ISSN 1993-6788
447513
  Бенмасуд Набел Мохамед Еволюційний поступ арабо-європейських економічних відносин перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 8-10
447514
  Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція консервативної політичної ідеології як пристосування її ціннісно-ідейних конструктів до соціально-економічних та політичних змін суспільного життя у двадцятому столітті через запозичення цінностей інших соціально-політичних ...
447515
  Кондратенко Н.Р. Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води / Н.Р. Кондратенко, О.О. Снігур // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 96-101. – ISSN 1997-9266
447516
  Федас В.В. Еволюційний принцип як ознака наукової діяльності Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 218-222
447517
  Микитенко Є.В. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
447518
   Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика : монографія / [В.П. Вишневський та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 155, [1] с., [1] арк. діаграм (склад. вдвоє) : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит.арк., анот., зміст, передм., післямова парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 147-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-377-188-5
447519
  Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-98 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
447520
  Жуков С.А. Еволюційний розвиток світового маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
447521
  Сапачук Ю.М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 154-158. – ISSN 1996-5931


  Згадуеться А.А. Чухно.
447522
  Микитюк О.П. Еволюційний розвиток форм кооперації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 5-12
447523
  Халіков Р.Х. Еволюційний та есхатологічний тренди в контрсекулярній релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 29-32


  Premodern religiousity, both exoteric and esoteric, has been oriented in the temporal dimension to the past. The myth of the golden age and the further degradation of mankind was inherent in various forms, such as medieval Christianity, Greek ...
447524
  Кириленко Н. Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 120-123. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
447525
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Людмила Філіпова, Ольга Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядаються еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотек США.
447526
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X
447527
  Кушнірчук Ю.М. Еволюційний шлях розвитку податкової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
447528
  Побірченко В. Еволюційні аспекти аналітичного змісту поняття "людський капітал" / В. Побірченко, О. Шутаєва // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 194-198. – ISSN 1818-2682
447529
  Бутко Б.О. Еволюційні аспекти економічних теорій інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
447530
  Нагорічна О.С. Еволюційні аспекти становлення та розвитку митної політики в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 12-18. – ISSN 2308-1988
447531
  Овсянко О.Л. Еволюційні етапи англомовних прислів"їв: тенденції модифікацій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 124-132. – ISSN 2077-804X
447532
  Пленюк М. Еволюційні етапи формування зобов"язання у дореволюційний період // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
447533
  Маловичко С.В. Еволюційні засади розвитку електронної комерції // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 291-297. – ISSN 1993-0259
447534
  Олійник А.О. Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнавання образів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Олійник А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
447535
  Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
447536
  Шалапко Ю.І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.02.04. - тертя та зношування в машинах / шалапко Ю.І. ; МОНУ ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 38с. – Бібліогр.: 42 назви
447537
  Карлова В.О. Еволюційні періоди у розробці теорії "Беовульфознавства" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 54-63. – ISBN 978-617-7132-80-5
447538
  Кравець А.Ю. Еволюційні перспективи біополітичної аналітики. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 44-49. – ISSN 2519-2949
447539
  Бутко М. Еволюційні погліди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури / М. Бутко, І. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
447540
  Козка В.М. Еволюційні процеси в китайській економіці та необхідність трансформації моделі розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто шлях КНР до набуття нею статусу наддержави, а також необхідні корективи для подальшого процвітання китайської економіки.
447541
  Капуш Алла Володимирівна Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань кінця 80-х - 90-х років) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Капуш А.В.; Київськ. держ. лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
447542
  Городецький В.В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах : монографія / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-340. – ISBN 978-617-7096-67-1
447543
  Герасименко В.І. Еволюційні рівняння в функціональних похідних багаточастинкових систем / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Ієрархія рівнянь ББГКІ та дуальна ієрархія еволюційних рівнянь, якими описується еволюція нескінченночастинкових систем, сформульовані як еволюційні рівняння в функціональних похідних. На основі такого підходу побудовано розв"язки задач Коші для ...
447544
  Герасименко В. Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією / В. Герасименко, А. Бодрова, М. Боровченкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Для одновимірної системи частинок з дисипативною взаємодією побудована ієрархія рівнянь ББГКІ, якою описується еволюція гранульованих середовищ. Доведено існування розв"язків задачі Коші цієї ієрархії для початкових даних з простору послідовностей ...
447545
  Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
447546
  Волков С.М. Еволюційні трансформації культурології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
447547
  Тихоненко Д.Г. Еволюційно-біохімічна систематика грунтів на основі палеоінформаційної моделі / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-12 : рис. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
447548
  Пономаренко О.В. Еволюційно-ігрова модель дослідження нейрогенетичних технологій // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 202-203
447549
  Биконя С.Ф. Еволюційно-інституційна теорія трансформаційних змін в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 106-113. – Бібліогр.: на 22 пункта. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
447550
  Кашпур Юрій Михайлович Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 153-161. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
447551
  Павлюк С.П. Еволюціонізм (-напрям у соціокультурній антропології, етнології та етнографії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 12-13. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
447552
  Жукова В.П. Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 82-91


  Розглянуто еволюціонування наук, які забезпечують безпечне існування професійно-діяльнісного середовища бібліотек і зміни поглядів на професійно-діяльнісні константи умов праці в аспекті гуманізації й проблем безпеки людини в процесі трудової діяльності.
447553
  Пащенко М.В. Еволюціонування образу природи у прозі М. Коцюбинського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 107-115. – (Серія: Філологія)
447554
  Дідух Д.І. Еволюціонувати або деградувати: особливості розвитку регулювання сфери інтелектуальної власності в Китайській Народній Республіці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 72-75
447555
  Гродзинський Д.М. Еволюція (- уявлення про зміни в природі і суспільстві, їх закономірності й скерованість) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 13-15. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
447556
   Еволюція web технологій в сучасних умовах / О.О. Бородіна, А.М. Гафіяк, С.Д. Просвєтов, О.Р. Білобров // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7571-58-1
447557
  Галаджій О.В. Еволюція австралійсько-британських відносин під час Другої світової війни // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-55. – ISBN 978-966-02-7989-6
447558
  Поцулко О.А. Еволюція автокефального руху в Україні (1917-1936 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 213-218. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються основні етапи становлення, розвитку та причини перших невдач відродження православної автокефалії в Україні, її наслідки щодо Української православної церкви, а також взаємини з радянською владою.
447559
  Чернов В. Еволюція авторитаризму // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – ISSN 1812--514Х
447560
  Усачова К. Еволюція агіографії: між культом та літературою // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 36-46. – ISBN 966-7379-70-1
447561
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Торгул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 232 л. – Бібліогр.: л. 199-232
447562
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Тогрул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
447563
  Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує розвиток американсько-китайських відносин в 1991-2000 рр., провідні чинники впливу на їх еволюцію; основні сфери взаємного інтересу і суперечностей двох держав. The рaper studies U.S.-Chinese relations in 1991-2000, key factors of ...
447564
  Седляр Ю.О. Еволюція американсько-кубинського конфлікту у постбіполярний період або чому санкції не діють? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 52-60


  Американсько-кубинський конфлікт є унікальним явищем сучасних міжнародних відносин. У світовій практиці важко віднайти аналоги такого тривалого і непримиренного асиметричного протистояння, яке перейшло з епохи біполярності у принципово нову систему ...
447565
  Павлов В. Еволюція американсько-російських відносин на межі XX - XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 33-34
447566
  Седляр Ю.О. Еволюція аналізу зовнішньої політики як наукового напряму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 43-50


  This article surveys the development of foreign policy analysis. It opens with a review of three main periods of foreign policy analysis" evolution and then goes on to explore the impact of globalization on the field. It is stressed what global ...
447567
  Грантовська О.А. Еволюція античної стилістики в європейському одязі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грантовська О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
447568
  Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов"янських мовах / С.М. Пахомова ; М-во освіти, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2012. – 341, [3] с. – Резюме парал. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 5-8, 320-341. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-531-079-3
447569
  Ріжняк Р. Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині XX - на початку XXI століття (аспект комп"ютеризації) / Р. Ріжняк, Ю. Пархоменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 62-73. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)


  Досліджується історія апаратного й телекомунікаційного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету та Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Визначені основні етапи та встановлено ...
447570
  Усатюк О.С. Еволюція архетипних образів вогню в повістях М.Гоголя : за концепцією Г.Башляра // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 87-91
447571
  Дичко І.О. Еволюція атмосфери Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
447572
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 219л. – Бібліогр.: л.195-219
447573
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук: спец. 23.00.04. - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відношень. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
447574
  Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 9-23. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються етапи формування "філософії" болонських (бакалаврського та магістерського) ступенів , позитивний та негативний зарубіжний досвід проектування освітніх програм у проекції студентоцентрованого і компетентнісного підходів.
447575
  Альошина І.В. Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 426-439
447576
  Поліщук Є. Еволюція банківського регулювання на наднаціональному рівні / Є. Поліщук, М. Диба // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 19-26 : рис. – ISSN 1605-2005
447577
  Лепинська І.О. Еволюція банківського регулювання та нагляду в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 81-86
447578
   Еволюція банківської системи Польщі. – Люблін : Вид-во Університету Марїї Кюрі-Склодовської, 2006. – 335 с. – ISBN 83-227-2617-1
447579
  Сенищ І.П. Еволюція банківської системи України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 209-215. – ISSN 1562-0905
447580
  Скоморович І.Г. Еволюція банківської справи в українських землях // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.137-144
447581
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 52-57
447582
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 50-55
447583
  Росінська О.А. Еволюція біблійних образів в українській літературі ХХ століття / О.А. Росінська, В.А. Манойленко // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 49-56. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
447584
  Стрільчук Л. Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки XX - поч. XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
447585
  Рибак В. Еволюція боргу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Алексіс Ципрас аж ніяк не перший у грецькій історії популіст, який намагався реалізувати свої передвиборні обіцянки за допомогою європейських кредитів.
447586
  Рибачук В.І. Еволюція боротьби правоохоронних органів України з незаконним володінням предметами озброєння : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Рибачук В. І.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1995. – 20л.
447587
  Пархоменко В. Еволюція бухгалтерського обліку: напрями і завдання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 3-5
447588
  Головко В. Еволюція бухгалтерської звітності в Україні / В. Головко, О. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначається розвиток, порядок складання і подання бухгалтерської звітності в різні історичні періоди. Розглядаються складові щодо вдосконалення бухгалтерського звітності в контексті трансформації національної економіки України. The article ...
447589
  Корягін М.В. Еволюція бюджетних відносин у часи Київської Русі, гетьманщини та Запорізької Січі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 351-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
447590
  Чадюк М. Еволюція в часи революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 21


  Діяльність М. Василенка на посаді міністра освіти Української держави.
447591
  Мошенський С.З. Еволюція векселя / С.З. Мошенський. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 432с. – ISBN 966-8440-45-5
447592
  Тісунова В. Еволюція вертикально-інтегрованих корпоративних структур // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 74-78
447593
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 29-33, 44. – ISSN 1230-2759


  Друга світова війна та післявоєнний період.
447594
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя (XIX століття - міжвоєнний період) // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 31-36. – ISSN 1230-2759
447595
  Бовтун А. Еволюція взаємин між Україною та Польщею у 1918 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-783-9
447596
  Полякова Л.І. Еволюція взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1992-1996) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 329-337
447597
  Горняк О.В. Еволюція взаємодій ринкових та ієрархічних структур / О.В. Горняк, Л.Х. Доленко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-52. – ISSN 1811-3141
447598
  Вовченко В.Ю. Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що виникає у зіткненнях релятивістських ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Вовченко Володимир Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
447599
  Чунь Чао Вань Еволюція вибору роду занять селянськими гопсродарствами Китаю та відповідні зміни державної політики (1978) : новини зарубіжної науки / Чунь Чао Вань, Жі Ліань Ху, Вень Ю Жінь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 314-330 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
447600
  Райковський Б. Еволюція виборчих прав у контексті становлення сучасних демократій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
447601
  Поліщук О.О. Еволюція виборчих технологій в електоральних кампаніях України // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 234-245. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
447602
  Богашева Н.В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки) : деякі аспекти / Н.В. Богашева, Ю.Б Ключковський, Л.В. Колісецька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Ін-т виборчого права. – Київ : Фоліант, 2006. – 146 с. – ISBN 966-8474-42-2
447603
  Павленко В.В. Еволюція виборчого процесу за доби Української революції 1917-1921 років // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 10 (156). – С. 71-77. – ISSN 2312-1831
447604
  Павленко В.В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Павленко Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
447605
  Павленко В.В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917-1939 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Павленко Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 191-230
447606
  Хомовненко М.Г. Еволюція виборчої системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 219-232
447607
  Кухарчук О.С. Еволюція виборчої системи України // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – C. 33-39. – ISSN 2079-682X
447608
  Шкуратенко Ю.О. Еволюція вивчення соціальної функції сміху в теорії комічного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 334-340
447609
  Тимошик М.С. Еволюція видавничої мережі радянського типу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 35-44


  Розглядається становлення та розвиток видавничої мережі у нідрадянській Україні. Аналізуються заходи радянської влади щодо ревізії випущеної літератури, становлення законодавчої бази, творення спеціальних органів щодо управління видавничою справою, а ...
447610
  Рябенко Р.Г. Еволюція визначення поняття ф"ючерсного договору в проектах законів про похідні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 202-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
447611
  Галушка О.М. Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 66-75. – ISSN 1993-6788
447612
  Сібірякова О.О. Еволюція вимірювання зв"язку масової аудиторії та медіа: від лінійного до мультиплікативного // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У матеріалі автор простежує еволюцію зв"язку між масовою аудиторією і медіа, а також зміни у підходах до вимірювання масової комунікації як одному з аспектів оцінки її ефективності. У результаті систематизації ключових теоретичних моделей комунікації ...
447613
  Кузіна Р. Еволюція виникнення концептуальних основ як базису для розробки стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
447614
  Дебич М.А. Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 107-113. – ISSN 2078-1016
447615
  Цирфа Ю.А. Еволюція відносин США та В"єтнаму після завершення війни в Індокитаї та їх вплив на систему регіональної стабільності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 635-638. – ISSN 1563-3349
447616
  Заїка І.Ю. Еволюція відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 20-21
447617
  Маковський С.О. Еволюція відносин України з сусідніми країнами в контексті розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 89-90.
447618
  Хитровська Ю.В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
447619
  Кролевець О.М. Еволюція відображення зв"язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Кролевець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 153л. – Бібліогр.: л. 148 - 153
447620
  Кролевець О.М. Еволюція відображення зв"язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Кролевець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібліогр.: 4 назв.
447621
  Мовчан Б.В. Еволюція відтворення фразеології в українському художньому перекладі ХХ-ХХІ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 95-112. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто розвиток принципів та методів відтворення образної фразеології в українському перекладі англомовної художньої прози у ХХ-ХХІ століттях та особливості їх реалізації в практиці перекладу. Виявлено мовні та позамовні фактори, що ...
447622
  Волинець Г.М. Еволюція візуально-зображальних жанрів у тижневику "Кореспондент" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-45. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
447623
  Шевченко М.М. Еволюція військово-морської могутності США та КНР у контексті геополітичного протиборства // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-122
447624
  Широкорад Д.В. Еволюція вільних металевих кластерів при бомбардуванні низькоенергетичними кластерами аргону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Широкорад Дмитро Вікторович ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
447625
  Говоровська О. Еволюція вітчизняної освіти під впливом глобальної інформатизації суспільства // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 320-326
447626
  Тарасевич В. Еволюція влади-власності в общині та племені // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 4. – C. 61-78. – ISSN 1811-3141
447627
   Еволюція влади / Анатолій Горлов, Володимир Королюк, Сергій Лавренюк, Юліана Шевчук. – 2-е вид., доп. – Київ : Київська правда, 2008. – 552 с. – ISBN 978-966-7270-61-2
447628
  Юрій С.І. Еволюція власності в умовах становлення ринкових структур // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
447629
  Андрєєв П. Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес становлення та розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні, виокремлено основні етапи. Визначено здобутки та проблеми внутрішнього державного фінансового контролю, проаналізовано сучасний стан його розвитку та ...
447630
  Феденко О.В. Еволюція воєнної доктрини як основа воєнної політики держави (коаліції) / О.В. Феденко, В.В. Панасюк // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 280-292. – ISSN 2313-5603


  У статті розкриваються концептуальні положення ролі збройного насилля у взаємовідносинах між державами (коаліціями), аналізуються воєнно-доктринальні положення з урахуванням особливостей і характеру воєнної політики РФ і НАТО, вплив яких необхідно ...
447631
  Губар О. Еволюція вчення про неприпустимість зловживання правом у вітчизняній доктрині цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 54-61
447632
  Носік Ю. Еволюція вчення про принципи цивільного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (14). – С. 78-82. – ISSN 2409-4544
447633
  Мельник А. Еволюція вчень сутності світової економічної кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 208-218. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто погляди відомих учених щодо тлумачення поняття світової економічної кризи. Визначено залежність прояву світових економічних криз від етапів економічного циклу розвитку світової економіки.
447634
  Лихолат С.М. Еволюція галузі консалтингових послуг / С.М. Лихолат, М.В. Федик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 95-100. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
447635
  Фисун Ю. Еволюція гарантій свободи совісті та релігій в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.125-136.
447636
  Трош С. Еволюція гендерного дискурсу в британській поезії кінця XVII - початку XVIII ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 91-103. – ISSN 2078-340X


  Дослідження присвячене еволюції гендерного дискурсу в британській поезії періоду Реставрації. Еволюція гендерного дискурсу представлена трансформацією гендерних художніх картин світу, зміною гендерних ролей, появою периферійних й маргінальних ...
447637
  Сидоренко В. Еволюція гендерної культури в Україні пострадянського періоду у світлі семантики політичної реклами // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 125-134. – ISBN 966-7332-13-6
447638
  Прокопенко П. Еволюція гендерної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 159-160
447639
  Копилова Н.О. Еволюція гендеру: проблематизація гендерних інверсій : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Копилова Надія Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
447640
  Лозовицький О. Еволюція геополітики Франції: від "національної величі" до "соціального партнерства" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 20-25
447641
  Булгаков В.А. Еволюція геополітичних пріоритетів України: концептуальні засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 324-335. – ISBN 966-628-197-5
447642
  Денисенко К.Ю. Еволюція геополітичної думки Франції в 70-80-х роках ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 98-101
447643
  Сенчило Н. Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20–50 років XX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 109-115. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто головні етапи еволюції героя в турец. соціальній новелі I пол. 20 ст. Проаналізовано образ маленької людини, яка в процесі суспільного розвитку з соціально-несвідомої перетворюється в соціально-активну особистість.
447644
  Левченко О.В. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 11-16
447645
  Пасенюк О. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-80. – ISSN 0132-1331
447646
  Грудницька С. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-101.
447647
  Грудницька С. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
447648
  Шевченко О.О. Еволюція господарської системи : методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ - почат. XXI ст.) : монографія / О.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-695-0
447649
  Гордіца К.А. Еволюція господарської структури України на етапі становлення міжнародної торгівлі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 196-214. – ISSN 0320-4421
447650
  Левітас С.Ф. Еволюція готичної поетики жіночих образів від "Кармілли" Дж. Ш. Ле Фаню до "Місіс Емворт" Е.Ф. Бенсона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 255-259


  Стаття присвячена міфології жіночого демонізму та її оприявленню в англійській готитчній новелістиці. Розглядаються трансформації та особливості поетики жіночих інфернальних образів в готичн6их новелах "Кармілли" Дж. Ш. Ле Фаню (1871)до "Місіс ...
447651
  Родченко Л. Еволюція громадянського суспільства крізь призму історичного розвитку поняття та теорії демократії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 138-143. – ISSN 2220-1394
447652
  Хотинська-Нор Еволюція громадянської свідомості суспільства в процесі реалізації судової реформи // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 16-24. – ISSN 2310-9769
447653
  Островерх Л.Л. Еволюція грошей як генератор нових викликів, що впливають на економічну безпеку держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 6-12. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
447654
  Дулеба Н.В. Еволюція грошей як наслідок розвитку торгівлі у країнах світу / Н.В. Дулеба, Ю.І. Безрук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 312-314
447655
  Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 68-71
447656
  Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей : літопис банківської справи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 60-64
447657
  Дмитрук Ю.М. Еволюція грунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені / Ю.М. Дмитрук, Н.П. Герасименко, Т.І. Ляшик // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 43-50. – ISSN 0868-6939


  Висвітлені результати педологічних та палінологічних досліджень профілів різновікових ґрунтів, зокрема, похованих під земляними валами. Простежено динаміку рослинного покриву і грунтогенезу від часу будівництва оборонних земляних валів на теренах ...
447658
  Бончковський О.С. Еволюція грунтів у голоцені на території Хрінницького Надстир"я (за даними палеопедологічних досліджень на археологічній пам"ятці Хрінники (Шанків Яр) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 21-29. – ISSN 0868-6939


  A Holocene soil complex has been studied in six sections. In well-developed sections, a Holocene pedocomplex consists of five separate soils: a dark-grey forest soil (Subatlantic period), a dark-grey forest soil (Subboreal), separated by the Velbar ...
447659
  Сабадаш Ю.С. Еволюція гуманістичних ідей в Італії XVII – першої половини XVIII ст.: бароко і класицизм // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 292-301
447660
  Матвієнко І.С. Еволюція гуманістично-філософських орієнтацій томізму та філософії Ж. Марітена // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 52-59. – (Серія "Гуманітарні студії")
447661
  Кривошея Ігор Іванович Еволюція дворянства правобережної України наприкінці XVIII - початку XX ст (за матеріалами Київської губернії) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кривошея Ігор Іванович; Уманський держ. пед. ін-т ім П.Г.Тичини. – К, 1997. – 269л. – Бібліогр.:л.253-269
447662
  Кривошея І.І. Еволюція дворянства правобережної України наприкінці XVIII - початку ХХ ст. (за матер. Київської губернії) : Автореф. кан. ... канд. істор.наук : 07.00.01 / Кривошея І.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 16л.
447663
  Афанасьєва В.А. Еволюція двоскладового компонента у дольнику в українській поезії ІІ половини ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 235-244. – ISBN 966-72-77-79-8
447664
  Макар В.Ю. Еволюція двосторонніх відносин України та Канади : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Макар Віталій Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 498 арк. – Додатки: арк. 464-498. – Бібліогр.: арк. 389-463
447665
  Ковбаско Ю.Г. Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 169-173
447666
  Черцова О.В. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черцова Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
447667
  Черцова О.В. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черцова Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 191-213
447668
  Дегтярьова І. Еволюція державних механізмів регіонального розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 161-167
447669
  Курасова С.А. Еволюція державницьких поглядів в Україні на початку XX століття // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 211-216. – ISBN 978-966-428-404-9
447670
  Потапенко Д. Еволюція державно-приватного партнерства в контексті економічних теорій // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – C. 22-31
447671
  Котельникова Т.Ю. Еволюція державно-церковних відносин в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 296-298. – ISBN 978-617-7777-14-3
447672
  Пасемко Г.П. Еволюція державного регулювання відносин власності на землю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-172. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
447673
  Рябець А. Еволюція державного регулювання національної економіки на шляху формування ринкових відносин // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 17-24. – ISBN 966-79-75-57-7
447674
  Єфіменко Г.Г. Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 - у 1920 рр.: нетрадиційний погляд // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 80-104. – ISSN 0130-5247
447675
  Мартиненко В.Ф. Еволюція державного управління на зламі епох : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-66. – Бібліогр.: 16 назв
447676
  Онуфріенко О Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 51-60. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
447677
  Щербак О В. Еволюція державної ідеї на першому етапі Визвольної війни середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 4-8. – ISSN 1996-5931
447678
  Купченя Л.І. Еволюція державної підтримки сільського господарства України: правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 126-132. – ISSN 2224-9281
447679
  Кондратюк Т.В. Еволюція державної політики США у сфері сімейних відносин наприкінці XX століть : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 148-150. – Бібліогр.: 9 назв
447680
  Савчук В.О. Еволюція державної політики щодо краєзнавчого руху України у 20-х-30-х рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. !8-20
447681
  Архипов В.І. Еволюція державної політики щодо національних меньшин в Україні. : Автореф... наук: 23.00.01 / Архипов В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
447682
  Солодяк О.Ю. Еволюція дефініції "машинний переклад" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-52. – Бібліогр.: С.52 (16 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу дефініції "машинний переклад" з метою визначення позиції автора щодо терміну "машинний переклад". Пропонується продовжити дослідження та аналіз еволюції поняття "машинний переклад", оскільки з інтенсивним ростом комп"ютерної ...
447683
  Смирнова К. Еволюція джерел права Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 106-111. – ISSN 1814-3385


  Форми фіксації норм права Євросоюзу виступають визначальним чинником розвитку європейського інтеграційного об"єднання та мають характерні особливості, акумулюючи в собі елементи джерел міжнародного та внутрішнього права. Лісабонський договір в цілому ...
447684
  Подопригора Н. Еволюція дидактичних підходів до навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 52-53
447685
  Пономаренко О. Еволюція дипломатичного дискурсу Італії в епоху Середньовіччя


  Стаття продовжує цикл досліджень, присвячених еволюції дипломатичного дискурсу країн романського мовного ареалу. У ній висвітлено стан дипломатичного дискурсу в епоху Середньовіччя. Данная статья - продолжение цикла исследований, посвященных эволюции ...
447686
  Гримська М.І. Еволюція дипломатії КНР за доби "чотирьох модернізацій": нові тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 99-108
447687
  Захарова Л.М. Еволюція дисипативних структур під час незворотного деформування масиву гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Захарова Людмила Миколаївна ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
447688
  Тельпіс О.В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тельпіс Ольга Володимировна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
447689
  Тельпіс О.В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тельпіс Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 209-244
447690
  Макара В.А. Еволюція дислокаційних ансамблів в монокристалічному кремнії багатошарових структур при моделюванні термічних просесів формування активних елементів та опроміненні [гама]-променями / В.А. Макара, М.М. Мельниченко, Т.О. Кучакова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 478-483. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі виконані експериментальні дослідження впливу термічних процесів та опромінення [гама]-променями на еволюцію дислокаційних ансамблів в тонких шарах монокристалічного кремнію багатошарових структур. Показано, що еволюція дислокаційних сегментів ...
447691
  Теселько П.О. Еволюція дислокаційно-домішкових структур в процесі термостаріння кремнію / П.О. Теселько, М.М. Новиков, М.Я. Горідько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 120-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Експериментально на монокристалах кремнію вивчені зміни найбільш ймовірного пробігу і відносно числа дислокацій, які змістились із стартового положення, при фіксованих навантаженні, температурі і режимі старіння від густини дислокацій і часу старіння. ...
447692
  Чекаленко Л.Д. Еволюція діалогу Європейський Союз - Росія // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-91. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
447693
  Кушнір Т. Еволюція діяльності іпотечних установ як інституційних інвесторів // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.58-62. – ISSN 1728-9343
447694
  Перга Ю. Еволюція діяльності Комуністичної партії Західної України на Холмщині та Підляшші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується діяльність Комуністичної партії Західної України на території Холмщини та Підляшшя в 1923-1926 рр. Автор простежує еволюцію розвитку політичної організації впродовж зазначеного періоду, її відносини з центральною владою та участь ...
447695
  Бронєвський В.Ю. Еволюція діяльності Організації визволення Палестини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 553-562
447696
  Аліханов Г.В. Еволюція діяльності РНБ США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 1441-145. – ISSN 2077-1800
447697
  Бавзалюк Д. Еволюція добра. Анжеліка Рудницька на презентації нової виставки знову згадала про бійців на сході // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 192). – С. 3


  Анжеліка Рудницька презентувала персональну виставку під символічною назвою "Еволюція нескінченності". Нова експозиція об"єднала як уже знайомі цикли "Пролог", "Світ. Реконструкція", "Сад чеснот", "Незриме коріння", так і нові роботи. Серед них - ...
447698
  Малий І. Еволюція довіри в тріаді відносин: держава - фірми - домашні господарства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
447699
  Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 120-124
447700
  Резніченко С.В. Еволюція договору як наслідок зміни суспільних відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 38-45. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
447701
  Резніченко С.В. Еволюція договору: деякі аспекти // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-244. – ISBN 978-966-927-142-6
447702
   Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов"язаних з ними корисних копалин у зв"язку з енергетикою землі і етапами її тектоно-магматичної активізації = Эволюция докембрийских гранитоидов и связанных с ними полезных ископаемых в связи с энергетикой Земли и этапами ее тектоно-магматической активизации : збірник наукових праць / КНУТШ ; Український держ. геологорозвід. ін-т; НАНУ; [гол. ред. М.І. Толстой; ред.кол.: О.Б. Бобров, С.А. Вижва, Л.С. Галецький та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-7896-49-2
447703
  Вишньов В. Еволюція доктринальних підходів до застосування ядерної зброї Індією та Пакистаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 9-12
447704
  Нежурбіда С.І. Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII–ХІХ ст.. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 269-277. – ISSN 2410-3594
447705
  Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного праворозуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-43.
447706
  Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного праворозуміння // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-37.
447707
  Мазур М.В. Еволюція доктрини судового прецеденту в сучасній Англії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 122-129.
447708
  Бистрицька Е. Еволюція доктрини уніатизму в контексті Східної політики Ватикану кінця XIX - початку XXI ст. // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 189-197. – ISSN 2306-3548
447709
  Харевич А. Еволюція доларизації / А. Харевич, О. Диба // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 90-97 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
447710
  Недзведовська О.Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 322-328. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
447711
  Копилець Євгеній Еволюція екологічної освіти і виховання учнів у початковому курсі географії (1960-ті рр.) : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 16 назв
447712
  Лозова О.М. Еволюція економічних концепцій державного регулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 133-137.
447713
  Мартинович Д.Є. Еволюція економічних підходів до державної допомоги секторам національної економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 133-143. – ISSN 2414-3499


  Розглянуто сучасні підходи до державної допомоги пріоритетним секторам економіки. Мета статті полягає у виявленні відповідного теоретичного підгрунтя, котре може бути використане для проведення ефективної державної політики в Україні та надання ...
447714
  Кудлак В.Я. Еволюція економічних поглядів М. Бунге у контексті парадигмального розвитку економічної теорії другої половини ХІХ століття // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 11 пунктів
447715
  Вірченко В. Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1605-2005
447716
  Смєсова В.Л. Еволюція економічних поглядів щодо господарчих інтересів в епоху середньовіччя та мануфактурного періоду // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 9-17. – ISSN 2313-4569
447717
  Шевченко С.Г. Еволюція економічних поглядів щодо природи та суті грошей // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 282-286. – ISBN 5-7763-2435-1
447718
  Вербицька Г.Л. Еволюція економічних теорій національної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 252-258. – ISSN 0321-0499
447719
  Фатєєнко Н.В. Еволюція економічних теорій та причини безробіття // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 166-170
447720
  Назаркевич І.Б. Еволюція економічних циклів і детермінація структурних змін у національній економіці // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 3 (143). – C. 3-8. – ISSN 2071-4653
447721
  Сомова О.П. Еволюція економічного контексту положень окремих законів України у сфері науки та науково-технічної діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 63-75. – ISSN 1560-4926


  Зроблено висновок, що застосування лінгвостатистичних підходів для наукометричного аналізу законодавчих текстів дозволяє виділити основний та неосновний, або пріори- тетний та непріоритетний (вторинний), тематичний контекст їх змістовності. Подібний ...
447722
  Сергієнко О.М. Еволюція економічної думки щодо процесу формування доходів суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 11-16


  Досліджуються питання трактувння економічної категорії сукупного доходу вченими-економістами, починаючи від класиків і закінчуючи сучасними теоріями.
447723
  Бойко А.М. Еволюція економічної злочинності як соціального явища // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.108-112. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
447724
  Беренда С.В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія / С.В. Беренда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-167. – ISBN 978-966-623-955-9
447725
  Заліско І.М. Еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" та її роль у забезпеченні відтворювального процесу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 64-67. – ISSN 2221-1055
447726
  Волошенко А.В. Еволюція економічної категорії "ціна" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 81-84. – Бібліогр.: 25 назв
447727
  Балтовскі М. Еволюція економічної науки та Новий Прагматизм Гжегожа В. Колодко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С. 4-18. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
447728
  Панченко В.Г. Еволюція економічної платформи ОУН(м )після Другої світової війни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 57-63. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
447729
  Стучинська Н.П. Еволюція економічної статистики в умовах глобалізації (на прикладі індексації глобалізаційних впливів) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 118-122. – ISSN 2306-6814
447730
  Горкіна Лариса Павлівна Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині 19 - першій третині 20 століть : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Горкіна Л.П; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
447731
  Горкіна Лариса Павлівна Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині XIX- першій третині ХХ століть : Дис....доктора економ.наук:08.01.04 / Горкіна Лариса Павлівна; Ін-тут економіки НАН України. – Київ, 2001. – 474л. – Бібл.: л.438-474
447732
  Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В. Хомяков, В. Мартинюк // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
447733
  Іващук О.В. Еволюція електронних ринків у світовій економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 239-245. – ISSN 0321-0499
447734
  Трофимчук М. Еволюція естетичних та ідейних поглядів Іринея Фальковського на прикладі поезій раннього ьа пізнього періодів творчості


  У статті проаналізовано декілька віршованих творів Іринея Фальковського з різних періодів творчості. Усі твори об"єднує використання античної топіки. Аналіз пізніх творів російською мовою засвідчує прискіпливе редагування віршований рядків. Латиномовні ...
447735
  Коваль Б. Еволюція есхатологічних поглядів руху міллеритів в Америці (30-40-ві рр. ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток теологічних есхатологічних побудов руху міллеритів, який отримав широке поширення в Америці у 30-40-ві рр. ХІХ ст. Міллерити на основі стрункої системи біблійних посилань проповідували "Другий прихід Христа близько 1843 р.". ...
447736
  Ситник С.В. Еволюція етнічної самосвідомості українців західноукраїнських земель початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-46. – (Історія ; вип. 40)


  Аналізуються архівні матеріали, присвячені функціонуванню етнічної самосвідомості українців західноукраїнських земель.
447737
  Скляр В.М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці 20 - початку 21 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Скляр В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 469 л. + Додатки : 469 л. – Бібліогр.: л. 412-469
447738
  Скляр В.М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці 20 - початку 21 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 - українознавство / Скляр В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 33 с. – Бібліогр. : 24 назв.
447739
  Гарєєва М.Р. Еволюція етнонаціональних автостереотипів у мовно-культурній картині світу сучасної Франції // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 186-191


  У статті простежується еволюція етнонаціональних автостереотипів французів. Вербальні та невербальні засоби вираження стереотипів слугують для створення стереотипного образу представника етносу. Як лінгвокультурне явище, стереотипи досліджуються з ...
447740
  Копійка В.В. Еволюція євроінтеграційних процесів: підтвердження міжурядового чи наднаціонального концептуальних підходів? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 10-18.
447741
  Гринчишин Я.М. Еволюція європейського підходу до використання фінансової реструктуризації в системі антикризового управління підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 63-66. – ISSN 1728-6220
447742
  Халецька Л.П. Еволюція європейської політики Франції 90-х років ХХ ст. у контексті її участі в діяльності Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-63. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізується еволюція позиції Франції в 90-ті рр. ХХ ст. щодо методів і перспектив будівництва єдиної Європи.
447743
  Сайтарли І.А. Еволюція європейської системи соціальних санкцій та її економічне підґрунтя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про зв"язок між техніками соціального контролю та економічним розвитком суспільства. В статье проанализированы главные причины гуманизации европейской пенитенциарной системы и её модальности. The article is analyzed the main reasons ...
447744
  Горох В.П. Еволюція єдиного державного екзамену з математики в Росії: погляд крізь призму українсього досвіду // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 46-51
447745
  Дюжева К. Еволюція жанрів у творчості Ліни Костенко на шляху до віршованого роману // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 41-47
447746
  Козлов Анатолій Васильович Еволюція жанрів української класичної драматургії : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Козлов Анатолій Васильович; МО України, Криворіззький держ. пед. ін-т. – Кривий Ріг, 1993. – 312л. – Бібліогр.:л.278-312
447747
  Козлов А.В. Еволюція жанрів української класичної драматургії. : Автореф... Доктора філол.наук: 10.01.08 / Козлов А.В.; КДУ. – Кривий Ріг, 1993. – 46л.
447748
  Шаф О.В. Еволюція жанрів української лірики рубежу XX-XXI століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ольга Шаф ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Просвіта, 2012. – 272 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-72-1
447749
  Романенко О.В. Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури кінця XIX - початку XXI століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Олена Віталіївна Романенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ. – 488 л. – Бібліогр.: л. 450-488
447750
  Романенко О.В. Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури кінця XIX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Романенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
447751
  Назарець В. Еволюція жанрових форм адресованої лірики в українській поезії XIX - XX століть // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 38-47


  Простежено етапи становлення жанрових форм адресованої лірики в українській поезії ХІХ–ХХ століть. Розглянуто основні тематичні різновиди української адресованої лірики, моделі її сюжетної, композиційної, віршованої організації.
447752
  Бабелюк О.А. Еволюція жанру короткого оповідання в контексті розвитку американської літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 44-48
447753
  Субота І.О. Еволюція жанру новели в літературі арабських країн Перської затоки XX - поч. XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Субота Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 233 арк. – Бібліогр.: 210-228 арк.
447754
  Мазяр О. Еволюція жанру французького історичного роману першої половини XIX століття // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2410-0927
447755
  Топачевський О.В. Еволюція живлення і первинні водоростеві організми. / О.В. Топачевський, 1953. – С. 26-33
447756
  Вельков В.В. Еволюція живої матерії як самоорганізація біологічних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
447757
  Омельчук В.О. Еволюція житлової іпотеки як інструмент розвитку ринку доступного житла // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 40-46
447758
  Бажан О.М. Еволюція жіночого характеру в прозі Ганни Барвінок та Володимира Винниченка (на матеріалі оповідань Ганни Барвінок "Молодича боротьба", "Забісована дівчина Настуся", "Перемогла" та Володимира Винниченка "Зіна"... // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується жіноча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення В.Винниченком та Ганною Барвінок місця та ролі жінки в суспільстві. Поведінка жінки для реципієнта стає зрозумілою, поступово ...
447759
  Шульга Н. Еволюція з прискоренням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 лютого (№ 5). – С. 12


  Про реформування наукової сфери і що потрібно для її здійснення.
447760
  Патриляк І.К. Еволюція завдань СБ ОУН(Б) у світлі директивних документів командування (1941-1946 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-40. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів розглянуто окремі аспекти діяльності Служби безпеки ОУН(Б).
447761
  Олійник Н. Еволюція загального підходу та правового регулювання питання імміграції на рівні Європейського Союзу (англійською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 84-92. – ISSN 1814-3385


  The article deals with the issue of immigration in the European Union. The author examines the evolution of the immigration policies at different countries of the European Union as well as development of common standards in the sphere of controlling ...
447762
  Пронюк Н.В. Еволюція законодавства про місцеве самоврядування в Україні та його відповідність міжнародним стандартам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-208. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію становлення національного законодавства про місцеве самоврядування. Розглянуто перспективні напрями розвитку його структур, забезпечення реальної участі громад у питаннях державного і суспільного життя. Необхідно впроваджувати ...
447763
  Сагайдак М. Еволюція законодавства України з питань адаптації вітчизняної державної служби до стандартів Європейського Союзу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 269-277
447764
  Галамага С.В. Еволюція законодавства України у сфері гарантування вкладів фізичних осіб // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 24-37
447765
  Перерва Ю. Еволюція законодавчого процесу: зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 19-22
447766
  Філінюк А.Г. Еволюція законодавчої та нормативно-правової бази в Правобережній Україні на зламі XVIII - XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 67-68
447767
  Шишкіна М. Еволюція засобів і технологій проєктування хмаро орієнтованих систем відкритої науки // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – С. 100-106. – ISSN 2413-1571
447768
  Смірнова Б. Еволюція застосування грунтозахисного землеробства у господарствах Полтавського регіону в 1950-х - 1980-х роках // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 202-208. – ISSN 2415-3567


  Встановлено, що у другій половині ХХ ст. ефективне застосування грунтозахисного землеробства у господарствах Полтавської області УРСР забезпечувало підвищення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції та покращання екологічної безпеки ...
447769
  Коваленко Н.П. Еволюція застосування системи обробітку ґрунту за методом Т.С. Мальцева в УРСР у 1954 – 1955 роках. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 175-186. – ISSN 2415-7422
447770
  Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
447771
  Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шабуніна В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л. 191-203
447772
  Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шабуніна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4назви
447773
  Савченко Р.О. Еволюція західної теорії внутрішнього контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
447774
  Козак І.М. Еволюція збутової служби: актуальні проблеми і кадрове забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-90
447775
  Кушинська Лариса Анатоліївна Еволюція звичаєвого права східних слов"ян 6 - 11 ст. : 07.00.01. Автореф. дис. ... канд. історич. наук / Кушинська Лариса Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
447776
  Кушинська Л.А. Еволюція звичаєвого права східних слов"ян 6 -11 ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кушинська Л. А.; КНПУ ім. М. Драгоманова. – К., 2000. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
447777
  Мельник О.О. Еволюція земельних відносин доби козаччини у ХVII - XVIII ст. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2017. – С. 314-319. – (Економічні науки ; № 1/2 (33/34)). – ISSN 2519-884X
447778
  Находкін М.Г. Еволюція зернограничної структури в легованих фосфором полікремнієвих плівках при відпалюванні / М.Г. Находкін, Т.В. Родіонова, О.С. Городецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 290-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено особливості зернограничної структури в залежності від температури відпалювання для легованих фосфором полікремнієвих плівок. Аналіз експериментально отриманих розподілів границь зерен по кутах ...
447779
  Головко Т. Еволюція зі знаком питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 7


  Про нову книгу історика-медієвіста Ювала Ноя Харарі.
447780
  Шейко В.М. Еволюція змістових та функціональних парадигм освіти в контексті сучасних соціальних та культурно-мистецьких трансформацій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 262-276. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються процеси еволюції змістових і функціональних парадигм освіти в контексті сучасних глобалізаційних соціальних та культурно-мистецьких трансформацій. Особлива увага приділяється трактуванню змісту освіти, її функцій і методів в умовах ...
447781
  Ревер О.Ю. Еволюція змісту конституцій: польський досвід // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 31-36. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В контексті загального розвитку європейського конституціоналізму аналізуються положення першої польської конституції ("Закону про управління" 1791р.), конституції Другої Речі Посполитої 1921 р., Конституції Республіки Польщі 1997 р., розкриваються їхні ...
447782
  Марченко А.М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Марченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 189л. + Додатки: л.177-189. – Бібліогр.: л.150-176
447783
  Марченко А.М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Марченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
447784
  Мегем О. Еволюція змісту шкільного курсу біології в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-1948 рр.) / О. Мегем, Л. Кузьменко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 44-50. – ISSN 2308-4634
447785
   Еволюція змішаної хмари: ріст частинок льоду / В.М. Хотяїнцев, Р.В. Бардаков, С.В. Краковська, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 3-24. – ISBN 978-966-521-148-8
447786
  Кузенко П. Еволюція знаку хреста в процесі культуротворення // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 609-617. – ISSN 1992-5514
447787
  Даниляк О. Еволюція знань про стрес: від Ганса Сельє до сучасних досягнень / О. Даниляк, С.-А. Маринець, О. Заячківська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2016. – Т. 45 : Лікарський збірник. Медичні науки. – С. 27-40. – (Нова серія ; т. 28). – ISSN 1563-3950


  Цього року минає 80 років з дня відкриття Гансом Сельє (1907-1982) біологічного феномену "стрес", первинно описаного як "загальний адаптаційний синдром", - неспецифічна нейрогуморальна реакція організму на дію двох і більше стресорів різної природи. ...
447788
  Сливка Я. Еволюція зовнішньої політики Великобританії за урядування Е. Блера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 34-36.
447789
  Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 187-211
447790
  Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
447791
  Денисов С. Еволюція зовнішньополітичних концепцій Вашингтона у відносинах з Москвою з 1945 по 1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізована еволюція американської політики відносно СРСР в 1945-1991 рр. The article represents analysis of the American foreign policy concerning the USSR in 1945-1991.
447792
  Буравкова А.Г. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній Азії після Другої світової війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 69-73


  Здійснено компаративний аналіз концептуальних засад східноазійського напрямку зовнішньої політики президентських адміністрацій США від завершення Другої світової війни й до розпаду біполярної системи міжнародних відносин; особлитвої уваги надано ...
447793
  Вишневська-Черкас Еволюція зовнішньополітичних стратегій США щодо КНР // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 121-130. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
447794
  Міщенко Н. Еволюція зовнішньополітичного курсу Аргентини в біполярний період // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 493-503
447795
  Вдовенко В.М. Еволюція зовнішньополітичної доктрини Фінляндії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз зовнішньополітичної доктрини Фінляндії, визначено витоки нейтрального статусу країни, причини набуття, складові нейтралітету Фінляндії, його вияв у зовнішньополітичній діяльності. Виявлено коло чинників, які здійснювали вплив на ...
447796
  Толстов С.В. Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті Європейської безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 10-24. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
447797
  Кононенко М.Г. Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кононенко Марія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 197-239
447798
  Кононенко М.Г. Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кононенко Марія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
447799
  Борділовська О.А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії Республіки Індія у постбіполярний період : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Борділовська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 454 л. – Бібліогр.: л. 421-454
447800
  Борділовська О.А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії Республіки Індія у постбіполярний період : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Борділовська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 38 назв.
447801
  Кондратюк С.В. Еволюція зовнішньополітичної стратегії Росії після війни з Грузією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 201-205
447802
  Диба М. Еволюція золота: історія і сучасність / М. Диба, Е. Бахтарі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-28.
447803
  Диба М. Еволюція золота: історія і сучасність : дорогоцінні метали / М. Диба, Е. Бахтарі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 20-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
447804
  Лященко І.С. Еволюція і взаємодія масової та елітарної культури в релігійній музичній традиції // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 191-204. – ISSN 2076-7382
447805
  Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С.21-29. – ISSN 0131-775Х
447806
  Білошицький Сергій Еволюція і проблеми ствердження нормативної та емпіричної ліберально-демократичних концепцій прав людини // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
447807
  Савчук В. Еволюція і спадкоємність в політичній економії та її викладання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
447808
  Кулініч Т.О. Еволюція ібероамериканського напрямку зовнішньої політики Іспанії у другій половині ХХ століття. Перспективи розвитку відносин України з Ібероамерикою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-145.
447809
  Шестопалова Ю.А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець 19 - поч. 21ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Шестопалова Ю.А.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
447810
  Ткач О.І. Еволюція ідеї національного самовизначення в латиноамериканському політичному дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 48-52. – ISSN 2521-6570
447811
  Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця 19 - першої чверті 20 століть / Т.Ю. Горбань ; АНА України ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 381 с. – ISBN 978-966-02-5574-6
447812
  Салтовський О.І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається розвиток поглядів М. Грушевського на українську державність під впливом революції 1917-1920 рр.
447813
  Бевз Т.А. Еволюція ідей національної державності у програмних документах української партії соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 289-300
447814
  Бурім Д.В. Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 95-113. – ISSN 2227-183Х
447815
  Панченко Ю. Еволюція ідеології американського консерватизму (до 80-х років ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі джерел російської та американської історичної науки зроблено спробу розглянути своєрідність еволюційних процесів консервативних течій у США від перших поселенців XVII ст. до 70-х рр. ХХ ст. On the basis of row of sources of Russian and ...
447816
  Явір В.А. Еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на прикладі парламентських партій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 407-415. – ISSN 0869-2491
447817
  Нагайчук В.В. Еволюція ілокутивних дієслів в англійській мові 16-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Нагайчук В.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 18 с.
447818
  Рибаченко В.Ф. Еволюція іміджів українських політиків у 1991-2004 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 187-194
447819
  Сіромський Р. Еволюція імміграційної політики Квебеку після Другої світової війни // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 262-270. – ISSN 2078-6077
447820
  Задорожна Р.П. Еволюція індексного методу аналізу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті узагальнюється досвід індексних досліджень та розглядається внесок українських статистиків у розвиток індексного методу аналізу масових соціально-економічних явищ і процесів.
447821
  Тупицький О. Еволюція індивідуального доступу до конституційного правосуддя: український досвід та загальноєвропейські тенденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 91-94. – ISSN 2310-6158
447822
  Місюн Анна Володимирівна Еволюція індивідуальності в культурі античності (на матеріалі античної трагедії) : Автореф... кандид. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Місюн Анна Володимирівна; Мін-во культури і мистецтв України. Харків. держ. Академ. культури. – Харків, 1998. – 16л.
447823
  Конах В.К. Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 12-24. – ISSN 2308-6912


  Іномовлення, як специфічна форма діяльності, з часів своєї появи значно еволюціонувало від окремих радіо служб до мультимедійних корпорацій, що в своїй діяльності використовують поєднання різноманітних платформ – радіо, телебачення Інтернет мережу. ...
447824
  Опанасюк О.І. Еволюція інститутів, форм і методів сучасної дипломатії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Опанасюк Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
447825
  Опанасюк О.І. Еволюція інститутів, форм і методів сучасної дипломатії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Опанасюк Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 187-220
447826
  Канцуров О.О. Еволюція інституту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 42-46. – ISSN 2307-9878
447827
  Стоян В. Еволюція інституту казначества: витоки та становлення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 195-205. – ISSN 1818-5754
447828
  Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних умовах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 50-58.
447829
  Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних умовах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 24-32
447830
  Моторіна В. Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні: законодавчі прогалини та шляхи їх усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 166-167
447831
  Паска О. Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 27-33. – ISSN 2414-4436
447832
  Литвин В.С. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного правління // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 161-180. – ISSN 2518-7546
447833
  Сатановська О. Еволюція інституту прописки: що далі? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37
447834
  Шумляк О. Еволюція інституту реєстрації виборців в аспекті становлення і розвитку виборчого процесу в Україні (дорадянський період) // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 81-87.
447835
  Шумляк О. Еволюція інституту реєстрації виборців в аспекті становлення і розвитку виборчого процесу в Україні: радянський період (1918-1990 рр.)) // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-83.
447836
  Коломієць Г.М. Еволюція інституту рейтингування в механізмі господарських трансформацій / Г.М. Коломієць, Ю.С. Глушач // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 165-170. – ISSN 2222-0712
447837
  Співак В.М. Еволюція інституту сім"ї у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 645-651. – ISSN 1563-3349
447838
  Лук"янчиков Є. Еволюція інституту слідчих (розшукових) дій / Є. Лук"янчиков, Б. Лук"янчиков // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 87-100. – ISSN 2311-6676
447839
  Липов В. Еволюція інституційних форм конкурентних відносин: від першої до четвертої промислової революції // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 20-40. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
447840
  Козюк В. Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 131-164. – ISSN 1684-906Х
447841
  Грінченко Ю.Л. Еволюція інституціональної структури Європейського Союзу в процесі формування економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.137-153
447842
  Босовська М.В. Еволюція інтеграційних процесів у туризмі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
447843
  Галенко О.М. Еволюція інтелектуалізації економічного розвитку ЄС / О.М. Галенко, Л.А. Різва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 9-11. – ISSN 2306-6806
447844
   Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-67. – ISSN 1607-7970
447845
  Слободян Н.В. Еволюція інтересів Сполучених Штатів Америки щодо Іраку в 90-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей еволюції інтересів Сполучених Штатів у регіоні Перської затоки. Простежено поетапну зміну стратегій Вашингтона щодо Іраку протягом 90-х років.
447846
  Литвиненко О.Г. Еволюція Інтернет-маркетингу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 132-137.
447847
  Валюшко І.О. Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 127-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
447848
  Бідзіля Ю.М. Еволюція інформаційно-комунікаційного поля соціуму як чинник формування етносу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 77-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (40))
447849
  Погорєльцева Н. Еволюція іпотечного ринку у контексті розвитку ринку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 123-126. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито роль страхування у функціонуванні і розвитку іпотечного ринку. Встановлено тісний кореляційний зв"язок між рівнями розвитку іпотечного ринку і ринку страхування. Виявлено напрям еволюції моделей іпотечного рику залежно від рівня ...
447850
   Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 319, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства. – Бібліогр.: с. 276-290. – ISBN 978-611-01-0622-1
447851
  Ісак Ю.І. Еволюція іспанського парламентаризму в оцінці вчених-новістів підросійської України другої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 279-285. – (Історія ; Вип. 27)
447852
  Чаркіна Т. Еволюція історико-антропологічних досліджень у суспільно-гуманітарному пізнанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 101-109. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
447853
  Вовкун С.В. Еволюція історичних поглядів П. О. Куліша // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2226-3209
447854
  Бутенко І. Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 20-25. – ISSN 1729-7206
447855
  Шейко В.М. Еволюція й культура в добу глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 4-14
447856
  Хайдер Т.В. Еволюція кабретної сатиричної картини світу (на матеріалі творчості В. Млинарського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 309-312. – ISBN 966-7825-78-7
447857
  Мацелюх І. Еволюція карантинних заходів і формування епідеміологічного законодавства в Україні / І. Мацелюх, А. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 30-34. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
447858
  Шкарлет С.М. Еволюція категорії "безпека" в науковому та економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 6-12.
447859
  Конончук Н.М. Еволюція категорії "дитина" на різних етапах історичного розвитку суспільства // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 62-66. – ISSN 2415-3095
447860
  Растворова М. Еволюція категорії "місто" в світовій науковій думці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 43-47


  На даному етапі розвитку людства міста виступають основною формою розселення населення та "мотором" цивілізації. В той же час досі немає загальноприйнятого визначення категорії "місто", що є наразі актуальним науковим питанням, особливо для суспільних ...
447861
  Балясова Ю.В. Еволюція категорії тотальність як єдності багатоманітности в історії та структурі філософського і наукового пізнання // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 157-174. – ISSN 2077-8309
447862
  Сімонова В.С. Еволюція категорій "стратегія" та "стратегічне управління" // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 117-120. – Бібліогр.: 15 пунктів
447863
  Арутюнов В.Х. Еволюція категорій можливості і дійсності у зв"язку з розвитком механіки (від класичної до квантової) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
447864
  Капитон В.П. Еволюція категорій сутності і явища у фізиці (від класичної фізики до сучасної) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
447865
  Сомов А.Ю. Еволюція китайської політики нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 243-247. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Висвітлено еволюцію китайської ядерної політики у сфері нерозповсюдження. Головна мета - простеження китайської національної ідеї щодо ядерної зброї, а також участь країни у міжнародних договорах та угодах про обмеження ядерного нерозповсюдження. Увагу ...
447866
  Книш І.В. Еволюція кібернетики у сучасному науковому дискурсі / І.В. Книш, Н.В. Кочубей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 192-198. – ISSN 2413-1571
447867
  Жуковський І. Еволюція класичної ідеї джихаду у відповідь на Хрестові походи // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 190-193. – ISBN 978-966-171-783-9
447868
  Куриляк Є. Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 144-149. – ISSN 1729-7206
447869
  Брижань І.А. Еволюція ключових детермінант економічного розвитку / І.А. Брижань, В.В. Биба // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 323-334


  Досліджені існуючі концепції економічного розвитку, які по-різному трактують дану категорію і пропонують різні методологічні принципи її аналізу, джерел, умов і закономірностей протікання. Виявлені загальні закономірності і принципи еволюції концепцій ...
447870
  Пастушук Г. Еволюція комічної фігури пороку в англійській гомілетичній драмі XVI ст. (комедія "Погода" Дж. Гейвуда) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 37-48. – ISSN 2078-340X


  Розвідку присвячено не досліджуваній досі у вітчизняному літературознавстві проблемі співвідношення дидактичного і карнавального елементів у англ. середньовічній драмі з перспективи розвитку в ній низових комічних персонажів. Об’єктом аналізу обрано ...
447871
  Дерев"янко Ірина Сергіївна Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини 17- поч. 21 ст : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Дерев"янко І. С.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
447872
  Гнатюк Н.Г. Еволюція композиційно-смислової структури авторських передмов в англійській науковій літературі 16-20 століть // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
447873
  Гнатюк Н.Г. Еволюція композиційно-смислової структури авторських передмов в англійській науковій літературі ХVI-XX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 91-98. – ISBN 966-581-231-9
447874
  Бойченко В.О. Еволюція комунікативної будови французького роману від першої особи XVIII - XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-132. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Основні положення статті стосуються лінгвостилістичного аспекту історичного розвитку комунікативної будови французького роману від першої особи. Цей тип роману має специфічну комунікативну спрямованість, яка впливає на його комунікативну структуру. ...
447875
  Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  Досліджено тенденції розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України за умов інформатизації та їх інтеграції в єдиний комунікаційний простір інформаційного суспільства. КМДБ розглянуто як сукупність цілеспрямованих процесів ...
447876
  Вільчинська Т. Еволюція конотативного значення слів-символів у поетичній творчості І.Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 153-165. – ISBN 966-7773-70-1
447877
  Гаврилюк Р.О. Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 89-103. – (Правознавство ; Вип.333)
447878
  Савченко А. Еволюція конституційно-правового регулювання права приватної власності в Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 173-177. – ISSN 2663-5313
447879
  Базась М. Еволюція контролінгу та зв"язок з внутрішньогосподарським (управлінським) обліком // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 5-8. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
447880
  Бороздих Н.В. Еволюція концептів популяризації наукового знання // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
447881
  Шваб Т.О. Еволюція концепту "героїзм" в англійській мові : (на матеріалі текстів давньоанглійського, середньоанглійського та ранньоновоанглійського періодів) : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 -германські мови / Тетяна Олегівна Шваб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 252л. – Додатки: л.225-252. – Бібліогр.: л.201-219
447882
  Шваб Тетяна Олегівна Еволюція концепту "героїзм" в англійській мові ( на матеріалі текстів давньоанглійського, середньоанглійського та ранньоанглійського періодів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 04 / Шваб Т. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 4 назв
447883
  Загороднюк В.В. Еволюція концепту "ідея" у британській філософії XVII-XVIII ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Загороднюк Вячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 188-196
447884
  Загороднюк В.В. Еволюція концепту "ідея" у британській філософії XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Загороднюк Вячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
447885
  Галаш Г. Еволюція концепту "риба" в українській мові від фольклорних текстів до "Фізіолога" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 20-28. – ISSN 2075-437X


  У статті показано еволюцію концепту РИБА в українській мові у фольклорних та середньовічних текстах. В статье показана эволюция концепта РЫБА в украинском языке в фольклорных и средневековых текстах The article explores FISH concept evolution in the ...
447886
  Ємець Н.О. Еволюція концепту EGO в американській жіночій поезії XVII-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ємець Наталія Олександрівна ; М-во освіти і наки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
447887
  Черниченко К.О. Еволюція концепту змішаних правових систем: деякі методологічні аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 75-80.
447888
  Вегеш І. Еволюція концепту толерантності у світовій науковій думці // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 21-24
447889
  Шегедин Я.Ю. Еволюція концептуальних засад державної політики України в галузі охорони здоров"я: регіональний аспект розвитку медсестринства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 203-210
447890
  Супрун Н. Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму / Н. Супрун, Т. Боднарчук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 66-77. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
447891
  Мицик О.О. Еволюція концептуальних підходів до регулювання природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 282-289


  У статті виокремлено три етапи в еволюції теоретичних передумов політики регулювання природномонопольних галузей; проаналізовано причини виникнення домінуючого становища підприємства в їх динаміці; вказано на основні групи методів антимонопольного ...
447892
  Циганов С.А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки / С.А. Циганов, Т.В. Табакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 89-99 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
447893
  Слободянюк Анатолій Володимирович Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Слободянюк Анатолій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.: 179 - 198
447894
  Слободянюк А.В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі : Автореф. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Слободянюк А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
447895
  Гайдай Т. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито становлення та розвиток концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін на основі аналізу наукових здобутків представників еволюційного інституціоналізму в рамках дослідних програм традиційного та нового ...
447896
  Даниленко В.А. Еволюція концепції економічної рівноваги та стійкості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 121-129


  В статті розглянуто основні історичні етапи еволюції концепції економічної рівноваги та стійкості. Здійснено порівняльний аналіз категорій "рівновага" та "стійкість", розроблено схему взаємозв "язку між ними. In the article it is analyzed main ...
447897
  Марущак Н. Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 215-217
447898
  Шевченко О.В. Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності як складової PR-діяльності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 123-129


  В статті розглядаються основні етапи розвитку концепції корпоратив- ної соціальної відповідальності. Показано, що становлення ксв-теорії відбувалось від позиції "корпоративного егоїзму" через "розумний егоїзм" до "корпоративного альтруїзму". ...
447899
  Черкаський І.Б. Еволюція концепції маркетингу послуг у контексті розвитку економічної теорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 9-13.
447900
  Шевченко Л.І. Еволюція концепції особистості та її роль у побудові моделей бачення-відтворення дійсності в сучасній прозі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про еволюцію концепції особистості, що була притаманна літературі радянського періоду в цілому як феномену розвитку культури. Розпад тоталітарних цінностей та зародження нових орієнтацій у суспільстві приводить до її певних змін.
447901
  Орлова В. Еволюція концепції підприємництва і розвиток малого бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 49-52. – ISSN 1728-9343
447902
  Дейнека Анатолій Михайлович Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 99-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано історичний розвиток ідей сталого управління лісовим господарством у контексті концепції сталого розвитку. Охарактеризовано міжнародні пронеси щодо критеріїв та індикаторів менеджменту сталого лісового господарства. Обгрунтовано ...
447903
  Дейнека А.М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1562-0905
447904
  Бойко А. Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
447905
  Пакулін С. Еволюція концепції стратегічного управління / С. Пакулін, Т. Кушнір, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1728-9343
447906
  Кирик Л. Еволюція концепції українського державотворення в історично-політологічній спадщині В"ячеслава Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історико-політологічних праць В"ячеслава Липинського розглядається еволюція його поглядів на проблему українського державотворення. On the basis of historical and politological works of Vjacheslav Lipyns"ky the evolution of his point ...
447907
  Пахомов С.Ю. Еволюція концепцій і моделей конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 3-8
447908
  Авдєєва Н.Є. Еволюція концепцій міжнародної конкурентоспроможності країн // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 15-21
447909
  Олійник Валентина Еволюція концепцій містобудування та їх вплив на розвиток приміських територій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 10-15. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
447910
  Озимко М.В. Еволюція концепцій працевлаштування в західній соціології // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 39-42
447911
  Чорний А.В. Еволюція концепцій розвитку компетентностей персоналу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 75-83. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
447912
  Сандул М.С. Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 18-25. – ISSN 2306-546X


  У статті проведено дослідження сучасних процесів у вищій освіті і тенденцій розвитку національних освітніх систем. Метою дослідження є вивчення концепцій конкурентоспроможності вищої освіти в їх розвитку, а також підходів до її аналізу, прийнятих в ...
447913
  Жабін С.О. Еволюція концепцій та технологічної бази інформаційного суспільства // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 92-105. – ISSN 0374-3896
447914
  Бандоріна Л.М. Еволюція корпоративних інформаційних систем // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 111-114.
447915
  Скальская Д.М. Еволюція коцепції художнього пізнання в філософсько-естетичній спадщині Д.Лукача. : Автореф... Канд.філол.наук: 09.00.04 / Скальская Д.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 16л.
447916
  Кот Л.Л. Еволюція кредиту та кредитних відносин в умовах економічної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано найбільш поширені сучасні визначення кредиту, а також проведено аналіз участі кредиту і кредитних відносин на різних стадіях відтворювального процесу. Звертається увага на значення кредиту і кредитних відносин в умовах економічної ...
447917
  Козирєва В. Еволюція кримінальних покарань майнового характеру у вітчизняному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 122-126
447918
  Аленін Ю. Еволюція кримінального процесуального законодавства за роки незалежності України / Ю. Аленін, О. Торбас // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
447919
  Шейко В.М. Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 418-434
447920
  Тихоненко Д.Г. Еволюція ландшафту і грунтового покриву лісостепової зони України в четвертинний період / Д.Г. Тихоненко, Д.В. Гавва, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 23-31. – Бібліогр.: с. 29-31. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
447921
  Альошина І.Г. Еволюція латинських префіксальніх дієслів просторової семантики у романських мовах (діахронічний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 12-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 18-19; 26 п.


  Розглянуто питання впливу основних тенденцій індоєвропейського словотвору на латинську мову та розвиток префіксального способу словотвору романських мов. Lebut de cet article est a la fois de dresser un bilan des recherches sur la derivation et la ...
447922
  Подольчак Н.І. Еволюція лізингової діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 91-97. – ISSN 0321-0499
447923
  Пітик К.М. Еволюція лінгвокультурних концептів у новорічних вітаннях французьких президентів: національні цінності як інструмент маніпуляцій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Статтю присвячено виявленню ключових лінгвокультурних концептів французької політичної культури, вербалізованих у новорічних вітальних промовах (les Voeux de Nouvel An) французьких президентів П"ятої республіки з 1960 по 2016 рік. Аналізуючи публічне ...
447924
  Іванова І.Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Іванова Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 456 арк. – Додатки: арк. 444-456. – Бібліогр.: арк. 407-443
447925
  Іванова І.Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Іванова Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 37 назв
447926
  Колошук Н. Еволюція ліричного героя та поетика образів у ліриці В.Слапчука / Н. Колошук, Л. Лавринович // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 169-176. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
447927
  Нахлік О.М. Еволюція ліричної героїні Оксани Лятуринської // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 252-258. – ISSN 2520-2103
447928
  Сидельникова Л. Еволюція літер-ідеограм у французькому письмі IX-XVIII століть // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 238-242. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
447929
  Залевська М.М. Еволюція літургійного шитва: традиції українського церковного гаптування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 135-144. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в розкритті формування і становленні церковного гаптування в українському середовищі. Висновки. Українське церковне гаптування має історичний розвиток і пов"язане з прийняттям християнства. Мистецтво золотного шитва ...
447930
  Осика О. Еволюція локальних магнітних полів у сонячному спалаху 19 липня 2000 р. / О. Осика, В. Лозицький, Е. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-50. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних спостережень сонячного спалаху 19 липня 2000 р. балу M6.4/3B. Магнітні поля вимірювались по магніточутливих лініях Fel 5247.1 та 5250.2 [ангстрем]; для оцінки немагнітних ефектів у цих лініях ...
447931
  Тюріна Т. Еволюція людської душі з погляду синергетики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 100-109. – ISBN 966-7379-92-11
447932
  Юргелевич Ірина Владиславівна Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал-металоід при термічних та лазерних обробках : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Юргелевич Ірина Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 125л. – Бібліогр.:л.115-125
447933
  Юргелевич Ірина Владиславівна Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал - металоїд при термічних та лазерних обробках : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Юргелевич Ірина Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
447934
  Лобко О. Еволюція маєткового комплексу графів Потоцьких (герб Пилява) у Правобережній Україні 1830-1917 рр. // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 13-46. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
447935
  Щербак О.В. Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Хернсонської області / О.В. Щербак, О.П. Лопасов, Л.О. Калініченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 289-298 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
447936
  Пилипчук В.П. Еволюція маркетингу як науки: сучасний стан та перспективи розвитку / В.П. Пилипчук, О.В. Данніков, І.М. Івасько // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 97-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
447937
  Пилипенко Г.М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 16-24. – ISSN 2073-9982
447938
  Шматко І.В. Еволюція марксистської концепції ідеології: від ідеї до реальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 300-311
447939
  Горенко О.М. Еволюція марксистської теоретичної традиції як об"єкт інтелектуальної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 136-153. – ISSN 0130-5247
447940
  Горчаков В.Г. Еволюція матерії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29
447941
  Горчаков В.Г. Еволюція матерії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-19 : рис.
447942
  Москвичова О.А. Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні : монографія / О.А. Москвичова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-169. – ISBN 978-966-630-093-8
447943
  Лебідь Є.М. Еволюція метафізичного комплексу душі в українській літературі та поетичній творчості Т. Шевченка (на матеріалі вибраних текстів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 228-232. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджується формування та розвиток художньої концепції душі в українській літературірізних епріодів. осмислюються окремі тези про співвіднесеність понять душа і дух у текстах українських авторів. Значну увагу приділено аналізу уявлень Т. ...
447944
  Жукович І.А. Еволюція методичних підходів до оцінювання ефективності діяльності науково-дослідних установ Чехії / І.А. Жукович, І.Ю. Єгоров // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 117-126. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
447945
  Смагін І.І. Еволюція методичних підходів до роботи з хронологією в процесі навчання історії // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 45-51. – ISSN 2411-1317
447946
  Сошенко С.М. Еволюція методів викладання іноземної мови / С.М. Сошенко, Б.С. Коломієць // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 22-27. – ISSN 2078-1687
447947
  Мельник Р. Еволюція методів здійснення зовнішньополітичної діяльності ФРН на прикладі Мюнхенської конференції з питань безпеки // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 124-126
447948
  Шлапак А.В. Еволюція методології досліджень конкурентних переваг лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 348-352. – ISSN 2222-4459
447949
  Ігнатович Н.І. Еволюція методології економічних досліджень і сучасна соціокультурна парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 278-282


  У статті розглядається еволюція методологічних принципів економічної думки. Обґрунтовується застарілий характер методології позитивізму у традиційних економічних теоріях та необхідність розвитку сучасних економічних досліджень у соціокультурній ...
447950
  Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Додатки: л. 452-462. – Бібліогр.: л. 406-451
447951
  Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 70 назв
447952
  Петруха С.В. Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 16-34. – ISSN 2306-6792
447953
  Соболєв Д.В. Еволюція механізмів інституту банкрутства: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 224-235


  У статті розглянуті наявні на сьогодні в економічній науці дослідження з проблем інституту банкрутсва як невід"ємної складової розвитку країн з ринковою економікою; узагальнений досвід теоретичних напрацювань щодо поняття "інститут банкрутства" та ...
447954
  Олійник І. Еволюція механізму державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 84-91. – ISSN 2664-3618
447955
  Глущенко О. Еволюція механізму неспрможності (банкрутства) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 374-383. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
447956
  Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 185-202
447957
  Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
447958
  Серажим Ю.В. Еволюція механізму функціонування міжнародних фінансових ринків у контексті сучасної світової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 280-284


  У статті за допомогою періодизацї розвитку міжнародних фінансових ринків показані ті якісні зміни, які відбулися в ньому протягом минулого століття, а саме - формування нового механізму регулювання світового ринку цінних паперів. Провідна роль у ...
447959
  Іванова Н.В. Еволюція мислення в просторі соціокультурної реальності: діяльнісний аспект // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 57-61. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
447960
  Чорна О.С. Еволюція мистецтва оригамі в епоху Постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 81-87. – ISSN 2225-7586
447961
  Протас М. Еволюція мистецтва як складний фрактал (До питання фазово-просторових інтерпретацій сучасних візуальних практик у моделях теорії хаосу) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 37-51. – ISBN 966-7021-96-3
447962
  Ляшенко Л.М. Еволюція міжнародних мов та іншомовна освіта в Україні / Л.М. Ляшенко, Н.В. Соловей, К.М. Паламарчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 134-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
447963
  Константинов В. Еволюція міжнародних регіонів у системах міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-71. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію наукової категорії "регіон" у дослідженнях міжнародних відносин в умовах різних типів організації глобальної системи міжнародних відносин. Запропоновано критерії визначення міжнародного регіону, доведено, що регіони ...
447964
  Мікерін Г.І. Еволюція міжнародних стандартів оцінки триває / Г.І. Мікерін, С.О. Сівець // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 5 пунктів
447965
  Каспрук О.С. Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Каспрук Оксана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 237 арк. – Додатки: арк. 229-237. – Бібліогр.: арк. 11-13, 193-228 та в додатках: арк. 229-231
447966
  Каспрук О.С. Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Каспрук Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
447967
  Мельник В.С. Еволюція міжнародно-правового статусу Суецького каналу після Другої світової війни // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 29-37. – ISSN 2072-8670
447968
   Еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності в патогенної мікрофлори відділень інтенсивної терапії загального профілю / М.В. Бондар, М.М. Пилипенко, Л.А. Харченко, Т.В. Овсієнко, О.Е. Доморацький, М.Ю. Свінтуковський, С.О. Кондратенко, В.В. Шморгун // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 102-105. – ISSN 2224-0586
447969
  Павлов Г. Еволюція мінерального складу та структури Мухарівських гранітоїдів Північно-Західної частини Українського щита / Г. Павлов, О. Павлова, О. Бубнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Встановлено процеси (тектонічні метаморфічні й метасоматичні), що призвели до зміни первинного мінерального складу та структури гранітоїдів Мухарівського масиву Українського щита. Виділено та охарактеризовано мінеральні парагенезиси, що виникають на ...
447970
  Гусаков Володимир Еволюція міфу у традиційному суспільстві (за результатами центральноазіатських етнологічних досліджень) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 61-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
447971
  Ніка О.І. Еволюція мови і думки: лінгвістична перспектива наукових ідей О.О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті розглядається лінгвістична перспектива ідей О.О. Потебні, зокрема аналіз граматичних явищ в їх еволюційному співвідношенні з історією думки. В статье рассматривается лингвистическая перспектива идей А.А. Потебни, в частности анализ ...
447972
  Бойко О.Т. Еволюція мови права і розвиток юридлінгвістичних знань у відомчих ВНЗ / О.Т. Бойко, Б.М. Юськів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 321-325. – ISBN 966-435-028-1
447973
  Данилич В.С. Еволюція мовних стратегій в історії західноєвропейської цивілізації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 59-65. – Бібліогр.: Быбліогр.: 12 назв.
447974
  Рубанов П. Еволюція моделей дослідження ролі фінансових посередників в економічній системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 68-74. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні історичні етапи розвитку наукової думки про роль фінансових посередників в економічній системі, виделіно основні підходи до визначення їх ролі.
447975
  Вацик М. Еволюція моделей контролю спостереження за смертністю людей / М. Вацик, Е. Ясинська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 91-95. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
447976
  Петроє О Еволюція моделі державного управління: від класичних бюрократій до врядування майбутнього // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 92-106. – ISSN 2664-3618
447977
  Ключкович А.Ю. Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку в Словацькій Республіці : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ключкович Анатолій Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
447978
  Чернік С.Д. Еволюція монархічної влади у поглядах Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 106-110. – ISBN 978-617-7133-95-6
447979
  Юхименко Петро Іванович Еволюція монетаристських теорій: історико-економічний аналіз : Дис. ... доктора економічних наук: 08.01.04. / Юхименко П.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 426л. – Бібліогр.: л. 401-426
447980
  Юхименко Петро Іванович Еволюція монетаристських теорій: історико-економічний аналіз : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Юхименко П.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв.
447981
  Ніколенко О.М. Еволюція мотивів у прозі Андрія Платонова / О.М.Ніколенко, Т.В.Кушнірова; МОН України; Полт. держ. пед. унів. – Полтава, 2006. – 190с. – ISBN 966-7653-13-0
447982
  Ласло-Куцюк Еволюція мотиву дівчини-зведениці у поезії Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 14-18. – ISBN 978-606-745-014-9
447983
  Дзюба О. Еволюція музичних видавництв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 19-23. – ISSN 2076-9326
447984
  Мойсей А. Еволюція музичного явища в курсі навчальної дисципліни "історія української культури" / А. Мойсей, А. Фурдичко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 92-95. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
447985
  Коломієць Л.В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця 19-початку 20 ст. : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лада Володимирівна Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 8 назв
447986
  Михайленко Г. Еволюція наукових зацікавлень О. Г. Лотоцького // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 96-122. – ISBN 966-8547-61-6
447987
  Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про особливості методологічних та концептуальних підходів у дослідженнях міжнародних відносин до феномену регіоналізму, який набув широкого розповсюдження в останні десятиліття, в умовах постбіполярності. Розглянуто основні концепції ...
447988
  Реверчук С.К. Еволюція наукових поглядів на банківську діяльність у докапіталістичну епоху / С.К. Реверчук, О.С. Реверчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 282-285. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
447989
  Корецька С.О. та інш. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.147-151. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
447990
  Хопчан В.М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 107-109
447991
  Нікітішин А.О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 26-32. – ISSN 1993-6788
447992
  Виноградова Н. Еволюція науково-теоретичних підходів до визначення понять "закон", "закономірність" та "принцип" у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 36-45
447993
  Кравченко К. Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління / К. Кравченко, Ю. Шаров // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 36-41. – ISSN 1993-0259
447994
  Штангрет А.М. Еволюція наукової думки у становленні підвалин економіки знань // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 145-154
447995
  Кирилюк Є.М. Еволюція національних економічних систем в умовах постіндустріальної трансформації та глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 12-19
447996
  Малий І. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / І. Малий, О. Тищенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 145-160. – ISSN 1684-906Х
447997
  Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької віршованої байки (ХІІІ-ХХ ст.): жанрово-стилістичні аспекти : Дис... доктор. філолог.наук: 10.02.04 / Піхтовнікова Лідія Сергеевна; Х. націонал. ун-тет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000. – 427л. – Бібліогр.:л.386-427
447998
  Костя Д.В. Еволюція нормативних підходів до природоресурсних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 90-95. – (Правознавство ; Вип. 435)
447999
  Шутак Т.Г. Еволюція нормативно-правових підходів до конституційно-правового статусу Центрального банку держави (на прикладі Великобританії та України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 37-43. – (Правознавство ; Вип.306)
448000
  Підгородинський В.М. Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 27-34. – ISSN 1561-4999
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,