Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
447001
  Лизанчук В. "Довелось запить з московської чаші московську отруту". Українська історія під Москвою - це історія поневолень, принижень і фізичного знищення // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 16). – С. 7


  "сторія українського народу під Москвою - це один довготривалий ланцюг поневолень, принижень, катувань, фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду, безнастанного переслідування української мови, культури, духовності. Логічними ланками цього ...
447002
  Патон Б. "Довести пріоритетність відкриттів за українськими науковцями" / спілкувався Володимир Бондаренко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 6-7


  Інтерв"ю президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона.
447003
  Шейко В.М. "Довженко-графік" В.Н. Миславського: невідомі віхи творчості відомого українського режисера // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 98-100. – ISSN 2410-5325
447004
  Комаха Л.Г. "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 183-186. – ISSN 2076-1554
447005
  Хургин А. "Довоенные рассказы" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказы: "Коржики», «Под охраной», «Которые евреи".
447006
  Абрамович С.Д. "Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его..." (несобственно-прямая речь в Евангелии от Иоанна и проблема авторства) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 5-13. – ISSN 2522-493Х


  Анализируется проблема авторства 4-го Евангелия; автор обосновывает мнение об Иоанне Богослове как реальном авторе текста, который, отталкиваясь от "репортажности" синоптических Евангелий и отрывочности Логий, всю жизнь осмыслял услышанное из уст ...
447007
  Сорокин К.Э. "Довооружение" НАТО: новые рубежи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 50-55
447008
  Кулик Н. "Доглядальник" старовинних книжок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  "140 років із дня народження видатного науковця і педагога Сергія Маслова. Знавець історії давньоруської літератури, рукописних книг і стародруків, автор історико-книгознавчих і філологічних досліджень, він протягом усього життя збирав унікальну ...
447009
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
447010
  Безносюк А.М. Доведеність поза розумним сумнівом та достовірність як стандарти доказування у кримінальному процесі України. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 23-28
447011
  Мовчан К. Доведення в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-98.
447012
  Малигіна В.Д. Доведення в наукових дослідженнях на підставі висунутої гіпотези / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
447013
  Войтенко Д.О. Доведення в юридичній практиці // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 4-6
447014
  Тропін З.В. Доведення військової та напіввійськової діяльності держави територією іншої держави на прикладі справи Республіка Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 360-363. – ISSN 2219-5521
447015
  Лазаренко В.В. Доведення до банкрутства окремих суб"єктів господарської діяльності: поняття та правове регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 115-123. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
447016
  Алексюк М.І. Доведення до банкрутства як одна з форм рейдерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 4-5
447017
  Колінько О.О. Доведення до самогубства: питання протидії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-168.
447018
  Колінько О.О. Доведення до самогубства: порівняльна характеристика українського і зарубіжного кримінального законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 258-264
447019
  Томаров І. Доведення збитків за незаконне використання торговельної марки // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 14-15
447020
  Панченко Т.В. Доведення коректності паралельного додавання до спільної змінної в IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 187-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано приклад детального доведення коректності класичної задачі паралельного додавання до спільної комірки пам"яті за допомогою методу доведення властивостей програм в композиційних мовах IPCL. Надано опис методу та його порівняння з іншими. Ключові ...
447021
  Цвібель Доведення міждисциплінарної потужності філософського аналізу шляхом окреслення проблем дослідження типово не-філософського поняття / Цвібель, О // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 58-61
447022
  Перехейда О.М. Доведення нерівностей / О.М. Перехейда, Р.П. Ушаков. – Київ : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика у школах України" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-38-5
447023
  Мицик С.В. Доведення симетричних нірівностей з трьома змінними // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 22-23
447024
  Картавов М.О. Доведення тотальної коректності системи Insoft e-Detailing y IPCL / М.О. Картавов, Т.В. Панченко, Н.В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
447025
  Жигалло А.А. Доведення у IPCL коректності алгоритму алгоритму Петерсона для взаємного виключення / А.А. Жигалло, Ю.А. Остаповська, Т.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
447026
  Кучер Т.М. Доведення у цивілістичному процесі: понятійний апарат та передумови існування // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-37


  Аналізується сутність таких понять як "цивілістичний процес" та "доведення", передумови для існування відповідних процесів, розкривається ключовий зміст таких термінів.
447027
  Комраков Г.Б. Доведи до вершины / Г.Б. Комраков. – Москва : Известия, 1973. – 255 с.
447028
  Богданов Е.Н. Доверенное лицо : [повести и расказы] / Е.Н. Богданов ; предисл. Г.Гусева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1974. – 206 с. – ([Молодая проза Сибири])
447029
  Сидоряк Н.Н. Доверенные / Н.Н. Сидоряк. – М., 1991. – 464с.
447030
  Алексеева Т.А. Доверено защищать революцию / Т.А. Алексеева. – Москва, 1987. – 252с.
447031
  Василец В.М. Доверено руководить / В.М. Василец. – Одесса, 1988. – 204с.
447032
  Ходаков А.И. Доверено руководить и воспитывать / А.И. Ходаков. – Л., 1983. – 159с.
447033
  Кулаков Н.М. Доверено флоту / Н.М. Кулаков. – Москва, 1985. – 320 с.
447034
  Серебряков В.Г. Доверены сердца. / В.Г. Серебряков. – М, 1988. – 63с.
447035
  Железнов П.И. Доверие / П.И. Железнов. – М, 1960. – 90с.
447036
  Ленцов В.А. Доверие / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1961. – 54с.
447037
  Заяц А.С. Доверие / А.С. Заяц. – М., 1963. – 135с.
447038
  Откидач В.А. Доверие / В.А. Откидач. – М, 1964. – 32с.
447039
  Ховив Е.Г. Доверие / Е.Г. Ховив. – Челябинск, 1964. – 59с.
447040
  Падерин И.Г. Доверие / И.Г. Падерин. – М, 1967. – 328с.
447041
  Селезнев М.С. Доверие / М.С. Селезнев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 119 с.
447042
  Богданов В.К. Доверие : сборник стихов / В.К. Богданов. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1968. – 36 с. – (Б-чка молодого поэта)
447043
  Зегерс А. Доверие : роман ; пер. с нем. / Анна Зегерс. – Москва : Прогресс, 1969. – 399 с.
447044
  Малиновский М.П. Доверие / М.П. Малиновский. – Новосибирск, 1974. – 164с.
447045
  Долженко А.Г. Доверие / А.Г. Долженко. – Воронеж, 1976. – 262с.
447046
  Маляков Л.И. Доверие : роман / Л.И. Маляков. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 479с.
447047
  Пономаренко В.Д. Доверие / В.Д. Пономаренко. – М., 1978. – 80с.
447048
  Симаненков И.К. Доверие / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1978. – 239с.
447049
  Шарова Т.Н. Доверие / Т.Н. Шарова. – Киев, 1981. – 78с.
447050
  Кутов Н.Н. Доверие / Н.Н. Кутов. – Москва, 1981. – 119с.
447051
   Доверие. – Москва, 1981. – 175 с.
447052
  Власенко О.Б. Доверие / О.Б. Власенко. – Москва, 1981. – 400с.
447053
  Касьянов Н.У. Доверие / Н.У. Касьянов. – Симферополь, 1982. – 39с.
447054
  Неменский Б.М. Доверие / Б.М. Неменский. – М., 1984. – 165с.
447055
   Доверие. – М, 1986. – 320с.
447056
  Бабаев Э.Г. Доверие : стихотворения и поэмы / Эдуард Бабаев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 126 с.
447057
  Загайнов Р.М. Доверие души / Р.М. Загайнов. – Москва, 1986. – 111с.
447058
   Доверие и высшее образование: сравнение России и других европейских государств // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 10. – С. 107-115. – ISSN 0235-1188


  Рассматриваются доверие и высшее образование как компоненты, соответственно, социального и культурного капитала. Европейские страны ранжированы по уровню доверия в обществе. Выявлено существенное различие по этому показателю в российских федеральных ...
447059
  Дюков В.М. Доверие и контроль / В.М. Дюков, С.Д. Могилат. – М, 1983. – 264с.
447060
  Ловелл Д.У. Доверие и политика в посткоммунистическом обществе // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.147-162. – ISSN 1560-8913
447061
  Жуков И.И. Доверие к жизни / И.И. Жуков. – М., 1980. – 126с.
447062
  Куприяновский П.В. Доверие к жизни / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1981. – 238 с.
447063
  Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 0042-8841
447064
  Каменецкий Е.И. Доверие к слову : говорят парт. работники и журналисты / Е.И. Каменецкий. – Москва, 1984. – 223с.
447065
  Камянов В.И. Доверие к сложности: Современность и классич. традиция. / В.И. Камянов. – М., 1984. – 383с.
447066
  Слонский Е.С. Доверие как механизм обеспечения конструктивного взаимодействия молодежи и государства : реформы, нововведения, опыт / ВАК России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-61. – ISSN 1726-667Х
447067
  Краснов А.М. Доверие любви / А.М. Краснов. – Л., 1984. – 127с.
447068
  Сапоженков Г.Т. Доверие обязывает / Г.Т. Сапоженков. – М., 1985. – 120с.
447069
  Крымова С. Доверие проверено. Страна сохраняет уважение к РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 3


  Российская академия наук заслуживает доверия в большей степени, чем другие государственные и общественные структуры и деятели, - такое мнение высказали живущие в городах россияне в ходе опроса, который провел независимый исследовательский холдинг ...
447070
  Резник Я.Л. Доверие. / Я.Л. Резник. – Киев, 1958. – 366с.
447071
  Тарас В.Е. Доверие. / В.Е. Тарас. – Минск, 1960. – 64с.
447072
  Семенов Ю.И. Доверие. / Ю.И. Семенов. – Москва, 1965. – 174с.
447073
  Шерешевский Л.В. Доверие. / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1966. – 63с.
447074
  Румянцева М.А. Доверие. стихи / М.А. Румянцева. – Воронеж, 1966. – 80с.
447075
  Шатров М.Ф. Доверие: киносценарий. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – Москва, 1977. – 72с.
447076
  Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Фрэнсис Фукуяма; Под. ред. М. Колопотина; Пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина. – Москва : АСТ, 2006. – 736с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-024084-8


  Политико-экономическое исследование одного из наиболее талантливых и оригинальных американских социологов
447077
  Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. / Р.Л. Нарышкина. – Москва, 1965. – 39с.
447078
  Архангельский И.Ю. Доверительное управление и ответственность управляющих в штате Флорида // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С. 101-114. – ISSN 0321-2068


  Характеристика основных субъектов доверительного управления в штате Флорида. Теория и местная практика контроля за действиями управляющих. Оценка работы местной судебной системы в отношении результатов деятельности управляющих.
447079
  Анисимов А.В. Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. I / А.В. Анисимов, А.К. Новокшонов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 5. – С. 3-13. – ISSN 0023-1274
447080
  Анисимов А.В. Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. ІІ / А.В. Анисимов, А.К. Новокшонов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 1, січень - лютий. – С. 3-12. – ISSN 0023-1274
447081
  Фоняков И.О. Доверительный разговор / И.О. Фоняков. – М, 1975. – 72с.
447082
  Галкина Д. Доверия нету! Министр не устраивает ни ученых, ни политиков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 4


  Появилось два обращения с требованием отправить в отставку министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Первым с подобным заявлением в адрес высших органов власти РФ выступил Центральный совет Профсоюза работников РАН. “Деятельность Министерства ...
447083
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского масива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
447084
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс Северо-Западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты) / А.К. Бойко ; Львовский гос. ун-т, Укр. науч.-исслед. геологоразвед. ин-т. – Львов : Львовский ун-т, 1970. – 246 с. : ил., 23 вк. л. – Библиогр.: с. 237-244
447085
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
447086
  Малохаткин И.И. Доверчивая даль. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1972. – 87с.
447087
  Сипаков Я. Доверчивая земля: Книга деревни : повести / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 463 с.
447088
  Галкин С.И. Доверчивость / С.И. Галкин. – Тула, 1966. – 71с.
447089
  Неизвестный Ю.А. Доверчивость / Ю.А. Неизвестный. – Ростов-на-Дону, 1978. – 31с.
447090
  Рыжиков И.В. Доверчивость.Книга лирики. / И.В. Рыжиков. – М, 1967. – 127с.
447091
  Неклюдова О.С. Доверчивый рассказ / О.С. Неклюдова. – Москва, 1960. – 86с.
447092
  Молочко А.М. Довершена наукознавча (мовна) концепція картосеміотики: загальна теорія сучасної картографії / А.М. Молочко, М.А. Молочко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 308-311. – ISBN 978-617-7069-75-8
447093
  Шестинский О.Н. Доверяю вам / О.Н. Шестинский. – Москва, 1980. – 111с.
447094
  Ардов М. Довески : проза : мемуары // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 84-141. – ISSN 0130-7673
447095
  Возовикова Т. Довести до готовности. ЕГЭ не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Тема единого государственного экзамена в этом году чаще обсуждается не столько в связи с предстоящей приемной кампанией в вузы, сколько с идеей введения аналогичного инструмента для итоговой проверки знаний выпускников вузов.
447096
  Силин А.А. Довести идею... / А.А. Силин. – М., 1980. – 63с.
447097
  Мусієнко О. Довженків "пейзаж душі" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISSN 1997-4264


  Пейзаж у О. Довженка не просто точно відтворене місце дії. Він несе естетичне навантаження, без якого неможливо оглянути поетичні смисли фільмів митця
447098
  Костенко В.С. Довженківські обрії. (Новаторські шукання і естетич. роздуми). / В.С. Костенко. – К., 1964. – 122с.
447099
  Золотоверхова І.І. Довженко-художник / І.І. Золотоверхова, Г.Л. Коновалов. – Київ : Мистецтво, 1968. – 186 с.
447100
  Марьямов А.М. Довженко / А.М. Марьямов. – М., 1968. – 383с.
447101
   Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд., комент.: В. Агеєва, С. Тримбач]. – Київ : КОМОРА, 2014. – 471, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Persona). – ISBN 978-966-97346-8-6
447102
   Довженко в воспоминаниях современников. – Москва : Искусство, 1982. – 278 с.
447103
  Новиков А. Довженко в контексті доби // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 59-70. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
447104
  Корогодський Р. Довженко в полоні : розвідки та есеї про Майстра / Роман Корогодський. – Київ : Гелікон, 2000. – 347, [5] с. : портр., іл. – Сер. засн. 1996 р. - Покажчик імен: с. 342-347. – Бібліогр. в прим.: с. 341 та в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-9-3
447105
  Чернов А. Довженко і Полтавщина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 11


  Деякі архівні розвідки про творче становлення видатного кінорежисера.
447106
   Довженко і світ : творчість О.П. Довженка в контексті світової культури. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 222 с.
447107
  Параскевич П. Довженко і Сталін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Сторінками щоденникових записів.
447108
  Дзюба І. Довженко і Сталін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 6
447109
  Дзюба І. Довженко і Сталін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 6-7
447110
  Мащенко Л.В. Довженко О. "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 10-13
447111
   Довженко О."Зачарована Десна". "Україна в огні". "Щоденник" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 96с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-47-2
447112
  Барабаш Ю.Я. Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики : некоторые вопросы эстетики и поэтики / Ю.Я. Барабаш. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1968. – 271 с.
447113
  Безручко О. Довженкова енциклопедія: історія, проблеми, перспективи "умовного архіву Олександра Довженка" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 43-57. – ISSN 1728-6875
447114
  Самченко В. Довженкова земля з сексотами. Історія кінорежисера у документах і матеріалах совєцьких спецслужб // Україна молода. – Київ, 2022. – 14 вересня (№ 27). – С. 11
447115
  Федь А. Довженкове безмежжя (Війна з глибини трагічного конфлікту) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С.6-15. – ISSN 1728-9572
447116
  Адаменко М. Довженкові кони : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 82-87. – ISSN 0208-0710
447117
  Тримбач С. Довженкові коні увійшли до...Південної Кореї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 23


  У Сеулі відбувається ретроспектива фільмів Олександра Довженка.
447118
  Шишов І. Довженкові лопухи під Москвою // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 142-148. – ISBN 5-89354-154-5
447119
  Максимчук-Макаренко Довженкові Ярославни // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 145-148. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
447120
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович. – Київ, 1957. – 61-67с.
447121
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович, І.Я. Кучеров, О.М. Файдиш; АН УРСР. – Київ : АН УРСР
1. – 1957. – 7с. – Окремий відбиток з: Український фізичний журнал №2
447122
  Шуренков Г.В. Довжина інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто задачу знаходження довжини інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни. Доведено, що математичне сподівання довжини інтервалу еквівалентне штрафу за зміну розподілу при ...
447123
  Кучерявий Д. Довів підприємство до банкрутства? Ннси за це субсидіарну відповідальність // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 22-23
447124
  Мамчур Ф.І. Довівдник з фітотерапії / Ф.І. Мамчур. – 2- е вид. – К, 1986. – 279с.
447125
   Довідка [Олександр Пономарів] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Олександр Пономарів був доктором філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, академіком АН вищої школи України.
447126
   Довідка комісії Вченої ради "Інститут високих технологій: досягнення, проблеми, перспективи розвитку" : довідка комісії Вченої ради / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [склад коміс.: Анасімов І.О. (голова), Прокопець В.М., Лисенко В.С. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
447127
   Довідка комісії Вченої ради "Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [комісія ради: Конверський А.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Довідку складено на основі Програми перевірки Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім . Т. Шевченка
447128
   Довідка комісії Вченої ради "Історичний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Гриценко І.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Логос, 2016. – 198, [1] с. : іл., табл.
447129
   Довідка комісії Вченої ради "Хімічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Л.І. Остапченко (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 113, [1] с. : табл.
447130
   Довідка про діяльність Київського товариства природодослідників (13 грудня 1878 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 491. – ISBN 978-966-189-081-6
447131
  Ган О. Довідка про Казіміра Малєвича // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.564-569.


  Редакція "Хроніки" зберігає колорит і деякі особливості правопису видань українських футуристів, зокрема в більшості випадків залишає незмінним тодішнє написання власних імен
447132
  Тищенко О. Довідка про походження в словникових матеріалах "Нові й актуалізовані слова та значення" // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 81-85. – ISBN 978-966-489-285-5
447133
   Довідка про проект паспорту спеціальності "Порівняльне правознавство" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 490. – ISBN 978-966-171-322-1
447134
  Мачульський І. Довідка про склад сім"ї. Хто видає та як отримати // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 173-177
447135
  Гайдабура В. Довідка про табори переміщених осіб (ді-пі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 14-15. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
447136
   Довідкова зарубіжна література у фондах Центральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1955-1964 рр.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 224 с.
447137
   Довідкова й адресова книга Вся Україна та АМСРР на 1930 рік. – Рік видання - П"ятий. – [Одеса] : Видання Українського Червоного Хреста Одеської ОКРфілії, 1930. – [1532] с.


  В книзі представлений довідковий та адресовий матеріал установ Радянської України. Довідник дає всебічну інформацію про адміністративні, господарчі й громадські організації. На сторінках відмічених арабською пагінацією текст надрукований у два ...
447138
  Чуканова С. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Аналізується робота довідкової служби Наукової біб-ки НУ "КМА".
447139
  Шевченко В.О. Довідкове видання про доісторичні карти : проблеми. дискусії. рецензії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 39 : Мал.
447140
  Руденко Є.В. Довідковий бібліотечно-інформаційний ресурс "Персоналії НАНУ" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 48-51. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сучасне електронне середовище надає сьогодні значні переваги для створення довідкових ресурсів. Ці можливості значно розширили також сферу діяльності наукових бібліотек у галузі створення різноманітних інформаційних путівників, які покращують доступ ...
447141
  Франко І.Я. Довідковий том до зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1988. – 328 с.
447142
  Черниш Наталія Довідкові видання фірми "Ф.А. Брокгауз": традиції німецької якості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.
447143
  Закірова С. Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам"ятних книжок Катеринославської губернії: ХІХ- пос. ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 221-238. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано історію видання пам"ятних книжок у Російській імперії та Катеринославській губернії, наведено відомості про їх укладачів, розглянуто структуру і зміст цього виду історичного джерела. Наголошено на необхідності обов"язкового проведення ...
447144
  Базелюк І.І. Довідкові матеріали з хімії / І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Ірпінь : Перун, 1998. – 224с. – ISBN 966-569-185-6
447145
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР
за 1986. – 1987
447146
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР
за 1988. – 1989
447147
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1977 год. – Київ, 1978
447148
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1979 год. – Київ
за 1979. – 1980
447149
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1980 год. – Київ
за 1980. – 1981
447150
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1981 год. – Київ
за 1981. – 1982
447151
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1982 год. – Київ
за 1982. – 1983
447152
   Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР за 1983 год. – Київ
за 1983. – 1984
447153
  Ашельрод Р.С. Довідкові таблиці для визначення площ поверхонь деталей / Ашельрод Р.С. – Київ : Техніка, 1968. – 171 с.
447154
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
447155
  Блиндарук С. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек наукових установ НАН України у 2013 - 2018 рр. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 329-355. – ISSN 2224-9516
447156
  Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 82-95. – ISSN 2224-9516
447157
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 374, [1] с. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: c. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1
447158
   Довідково-бібліографічна зарубіжна література у фондах Ценральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1965 р.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 107 с.
447159
  Лебедюк О.О. Довідково-бібліографічне забезпечення науково-дослідницької роботи студентів вищого педагогічного закладу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 181-186. – Бібліогр.: 7 пункт. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто основні аспекти довідково-бібліографічного забезпечення науково-дослідницької роботи студентів відповідно до її завдань у системі освітньої діяльності ВНЗ
447160
  Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1029-7200
447161
   Довідково-бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦПБ та бібліотек наукових установ АН УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1966-1970 рр.). – Київ : АН УРСР, 1973. – 238 с.
447162
  Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси : формування і використання / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 44-45. – ISSN 1029-7200


  Довідково-бібліографічні ресурси : формування і використання : інформація про семінар, що проходив в рамх міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
447163
  Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 57-59. – ISSN 1029-7200


  7 листопада 2018 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» проходив семінар «Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у ...
447164
  Черняхівська О.М. Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х - початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Черняхівська Олена Михайлів ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 20 назв
447165
   Довідково-інформаційний матеріал до звітної доповіді Центрального комітету профспілки : V з"їзд, м.Київ, листопад 2000 р. – Київ, 2000. – 60с.
447166
  Петренко А. Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено аспекти історії заснування Відділу рідкісних книг та рукописів НБ КНУ імені Тараса Шевченка. Досліджено етапи формування фондів відділу як складової частини загально-бібліотечного зібрання. На прикладі окремих видань та колекцій розглянуто ...
447167
   Довідково: Російсько-українські війни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 серпня (№ 173). – С. 7
447168
   Довідна книга "Київ" з пляном міста 1930 рік. – Київ : В-до Пролетарська правда, 1930. – 64, VI с.
447169
  Возняк Г.М. Довідник-конспект з геометрії учня 7 класу / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк, Г. Янченко. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-71-6
447170
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 8 класу / Г. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-98-8
447171
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 9 класу / Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 32 с. – ISBN 966-7437-01-9
447172
  Горбаль Мирослав Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2005. – Т. 6 : Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) / Горбаль Мирослав. – С.1-1311. – ISBN 966-96340-3-2
447173
  Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко, І.Л. Михно; Київська міська державна адміністрація. – Київ : Рідна мова, 2003. – 479с. – (Біб-ка держ. службовця). – ISBN 5-7707-9733-9
447174
   Довідник-путівник до експозиції "Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991" = Educational handbook to accompany the exposition "Not to be forgotten: a chronicle of the communist inqvisition in Ukraine 1917-1991 =Справочник-путеводитель к экспозиции "Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991". – Kyiv ; New York ; Toronto : [б. в.], 2003. – 89, [1] с. : іл., портр. – Книга включ. переклад тексту англ. та рос. мовами


  На обкл. винесено назви складових трьома мовами: Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991. Not to be forgotten: a chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит: хроника ...
447175
   Довідник-щорічник. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 518 с., 2 портр.
447176
  Кияшко О. Довідник / О. Кияшко. – ХарківКиїв, 1931. – 208с.
447177
   Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка). – Київ : Київський університет, 1993. – 128 с.
447178
  Маткобожик В. Довідник "Все для учнів про фразеологію" : Закінчення. Початок у №№ 4 і 5 за 2012р. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 31-34
447179
   Довідник "Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід" / Нац. агенство України з питань держ. служби ; [укладачі: В.Л. Пілюшенко, В.І. Токарева, А.А. Халецька та ін. ]. – Донецьк : ВІК, 2012. – 184, [1] с. : іл., табл. – На колонтитулі назва: Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід. - Глосарій основних понять: с. 147-148. – Бібліогр.: с. 142-146. – ISBN 978-966-430-136-4
447180
   Довідник "Праведники народів світу" : довідник / [упоряд.: Є.А. Врадій, Д.В. Шаталов, І.Я. Щупак ; вступ. ст.: М.Ф. Маринович, І.Я. Щупак ; за ред. І.Я. Щупака]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 220, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Академічна серія "Українська бібліотека Голокосту"). – ISBN 978-966-383-769-7
447181
   Довідник №15 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів за станом на 01.09.2000 р.. – Київ, 2000. – 129с.
447182
   Довідник абітурієнта 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; за ред. Я.Я. Болюбаша. – Київ : Освіта, 2012. – 399, [1] с. : табл., портр. – Зміст: Умови прийому до вищих навч. закладів України в 2012 році ; Перелік вищих навч. закл. України ; Програми ЗНО 2012 ; Інформаційні матеріали для осіб пільгових категорій ; 110 запитань і відповідей. – ISBN 978-617-656-092-0
447183
   Довідник агітатора. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 311 с. – (Бібліотечка агітатора)
447184
   Довідник агронома по удобренню. – вид. 2-е., перероб. і доповн. – Київ : Урожай, 1966. – 671 с.
447185
   Довідник адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області на 1 листопада 1965 року. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1965. – 144с.
447186
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 вересня 1965 р.. – 2-е вид. – Житомир, 1965. – 185с.
447187
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 травня 1967 року. – 3-е вид. – Житомир, 1967. – 178 с.
447188
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Кіровоградської області ( на 1 березня 1960 р.). – Кіровоград, 1960. – 92с.
447189
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Полтавської області на 1 жовтня 1965 р.. – 2-е вид. – Полтава, 1965. – 146с.
447190
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Черкаської області на 1 лип. 1967 р.. – Черкаси, 1967. – 134с.
447191
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Чернівецької області на 1 лют. 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 76с.
447192
   Довідник адмінтерподілу УСРР за станом на 15 грудня 1935 р.. – Київ : Радбудівництво і право, 1936. – 228 с.
447193
  Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів : понад 11000 ідіом та виразів / А.Д. Шерік, В.Я Савічук., В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 173 с. – ISBN 966-518-326-5
447194
  Слухай С.В. Довідник базових теpмiнiв та понять з мiкpоекономiки / С.В. Слухай. – Київ : Лiбpа, 1998. – 256с. – Шифр. дубл. 33 Слух. (доп. карт. ек.). – ISBN 966-7035-02-6
447195
  Слухай С.В. Довідник базових теpмiнiв та понять з мiкpоекономiки / Сергій Слухай. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 373, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 360-372. – Бібліогр.: с. 373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-323-8
447196
   Довідник безбар"єрності / [ініціаторка проєкту та авт. вступ. сл.: О. Зеленська ; упоряд.: Т. Касьян ; іл.: О. Дегтярьова]. – Харків : IST Publishing, 2022. – 214, [1] с., [11] арк.тексту Брайля, [20] арк. іл. : портр. + Післямова (2 арк.). – Текст відтворено також шрифтом Брайля. – ISBN 978-617-7948-15-4
447197
   Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібліотечної роботи. – Харків : Книжкова палата, 1977. – 396 с.
447198
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Х., 1967. – 238с.
447199
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків, 1971. – 394с.
447200
   Довідник буковинських письменників / [авт. ідеї В. Джуран ; упоряд.: О. Довбуш, В. Джуран]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7611-39-3
447201
   Довідник бухгалтеру колгоспу. – Київ, 1969. – 482 с.
447202
   Довідник вільно конвертованих валют. – Київ : Мистецтво, 1994. – 80 с. – ISBN 5-7715-0694-Х
447203
  Рибачок І.М. Довідник географічних подій / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184с.
447204
   Довідник Глухівщини. 1928 р.. – Глухів, 1929. – 264с.
447205
   Довідник голови колгоспу. – Київ, 1949. – 564 с.
447206
   Довідник депутата. – К., 1970. – 228с.
447207
   Довідник директора школи. Збірник постанов, наказів, інструкцій та інших керівних матеріалів про школу. – К., 1955. – 440с.
447208
   Довідник для вступників 2000 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 169 с. – ISBN 966-594-131-3
447209
   Довідник для вступників 2001 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – К. : Київський університет, 2001. – 189с. – ISBN 966-594-131-3
447210
   Довідник для вступників 2002 : Правила прийому. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2002. – 179с.
447211
   Довідник для вступників 2003 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 192с. – ISBN 966-594-463-0
447212
   Довідник для вступників 2004 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 234 с. – ISBN 966-594-544-0
447213
   Довідник для вступників 2005 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2005. – 256 с. – ISBN 966-594-617-Х
447214
   Довідник для вступників 2006 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2006. – 292с. – ISBN 966-594-749-4
447215
   Довідник для вступників до аспірантури (умови, правила прийому та програма з математики для вступу до аспірантури Інституту математики АН УРСР). – Київ, 1970. – 20с.
447216
   Довідник для вступників до аспірантури при вищих навчальних закладах Української РСР. – Київ, 1971. – 115с.
447217
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів Народного Комісаріату Освіти УРСР. Правила прийому і програми на 1940 р.. – Київ, 1940. – 52с.
447218
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України : Умови прийому. Адреси. Програми. – Київ, 1996. – 128с.
447219
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1996 рік. – Київ : Абріс, 1996. – 448с.
447220
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1997 р.. – Київ : Абрис, 1997. – 543 с.
447221
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1999 рік. – Київ : Абрис, 1999. – 496с. – ISBN 966-531-066-6
447222
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2000 рік. – Київ : Абрис, 2000. – 512с. – ISBN 966-531-086-0
447223
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2001 рік. – Київ : Абрис, 2001. – 520с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-531-110-7
447224
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1951 рік. – Київ-Львів, 1951. – 316с.
447225
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1952 рік. – Київ, 1952. – 243с.
447226
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1953 рік. – Київ, 1953. – 188с.
447227
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1954 рік. – Київ, 1954. – 191с.
447228
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1955 рік. – Київ, 1955. – 103с.
447229
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1956 рік. – Київ, 1956. – 160с.
447230
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 168с.
447231
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1958 рік. – Київ, 1958. – 175с.
447232
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1959 рік. – Київ, 1959. – 192с.
447233
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1961 рік. – Харків, 1961. – 212с.
447234
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1962 рік. – Харків, 1962. – 240с.
447235
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1963 рік. – Харків, 1963. – 242с.
447236
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1965 рік. – Київ, 1965. – 232с.
447237
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1967 рік. – Київ, 1967. – 243с.
447238
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1968 рік. – Київ, 1968. – 208с.
447239
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1969 рік. – Київ, 1969. – 220с.
447240
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1970 рік. – Київ, 1970. – 224с.
447241
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1971 рік. – Київ, 1971. – 233с.
447242
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1972 рік. – Київ, 1972. – 230с.
447243
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1973 рік. – Київ, 1973. – 224с.
447244
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1974 рік. – Київ, 1974. – 224с.
447245
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1975 рік. – Київ, 1975. – 231с.
447246
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1976 рік. – Київ, 1976. – 214с.
447247
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1977 рік. – Київ, 1977. – 224с.
447248
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1978 рік. – Київ, 1978. – 228с.
447249
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1948 рік. – Київ, 1948. – 171с.
447250
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1979 рік. – Київ : Вища школа, 1979. – 224с.
447251
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1981 рік. – Київ, 1981. – 223с.
447252
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1982 рік. – Київ, 1982. – 203с.
447253
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1983 рік. – Київ : Вища школа, 1983. – с.
447254
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1984 рік. – Київ, 1984. – 183с.
447255
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1985 рік. – Київ, 1985. – 174с.
447256
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1986 рік. – Київ, 1986. – 176с.
447257
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1987 рік. – Київ, 1987. – 182с.
447258
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1988 рік. – Київ : Вища школа, 1988. – 121, [2] с.
447259
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1989 рік. – Киев, 1989. – 123с.
447260
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1990 рік. – Київ, 1990. – 112с.
447261
   Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / П.О. Бех, Л.В. Грицик, І.М. Ляшенко, О.Д. Пономарів, С.П. Репєцький, Л.О. та ін. Кудрявцева; КНУТШ; Під ред. О.В.Третяка. – Київ, 1996. – 210с. – ISBN 5-7707-2585-0
447262
   Довідник для вступників до Київського університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Грицик, О.Д. Пономарів, С.П. Репецький, М.Ф. та ін Тарасенко. – Київ : Київський університет, 1995. – 142 с.
447263
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР 1990 рік. – Київ, 1990. – 250с.
447264
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1972 рік. – Київ, 1972. – 288с.
447265
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1976 рік. – Київ, 1976. – 266с.
447266
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1983 рік. – Київ, 1983. – 272с.
447267
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1985 рік. – Київ, 1985. – 276с.
447268
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1986 рік. – Київ : Вища школа, 1986. – 272с.
447269
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1987 рік. – Київ, 1987. – 259с.
447270
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1989 рік. – Київ, 1989. – 255с.
447271
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1991 рік. – Київ, 1991. – 275с.
447272
   Довідник для вступників до Харуківського державного бібліотечного інституту на 1949-1950 учбовий рік. – Харків, 1949. – 8с.
447273
   Довідник для вступників на підготовчні відділення при вищих навч. закладах УРСР. – Київ, 1973. – 56с.
447274
   Довідник для вступників, 2007 [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми та зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2007. – 298 с. – ISBN 966-594-919-5
447275
  Чернов І.М. Довідник для гуртка "Умілі руки" / І.М. Чернов. – К., 1964. – 154с.
447276
  Мурашко М.І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ і організацій / М.І. Мурашко. – Видання доп. – Київ, 1996. – 163с.
447277
   Довідник для працівників редакцій газет, місцевих видавництв і друкарень. – К., 1962. – 383с.
447278
   Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність НУО в Україні. – Київ, 2001. – 227с.
447279
   Довідник дошкільного працівника (керівні матеріали). – К., 1980. – 400с.
447280
   Довідник екскурс-маршруту "Дніпрельстан Київ - Дніпропетровськ - Одеса. – Харків : Держвидав України, 1927. – 62 с.
447281
  Назимок М.М. Довідник експерта з дорогоцінних металів / М.М. Назимок, О.К. Шликов , О.С. Супрінович ; Держ. пробірна служба України. – Київ : Воля, 2012. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 564-566. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-56-2
447282
  Кривошея Г.П. Довідник журналіста : навч. посібник / Г.П. Кривошея. – Київ : Книжкове вид-во Нац. авіаційного ун-ту, 2006. – 73, [1] с. – ISBN 966-598-310-5
447283
  Кобзар Г.О. Довідник з аналізу господарської діяльності / Г.О. Кобзар. – К., 1974. – 231с.
447284
  Шендрик Н.І. Довідник з археології України : Київська область / Н.І. Шендрик ; АН Укр. РСР, Ін-т археології, Укр. т-во охорони пам"ятників історії та культури. – Київ : Наукова думка, 1977. – 141, [3] с. : іл., к. – Бібліогр.: с. 134-137
447285
  Ратнер І.Д. Довідник з археології України : Херсонська область / І.Д. Ратнер. – Київ : Наукова думка, 1984. – 103, [5] с.
447286
  Ратнер І.Д. Довідник з археології України. Херсонська область / І.Д. Ратнер. – Київ : Наукова думка, 1984. – 107 с.
447287
   Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – Київ : Наук. думка, 1984. – 222 с.
447288
  Сидоренко Г.О. др. Довідник з археології України: Полтавська область / Г.О. др. Сидоренко. – Київ, 1982. – 108с.
447289
  Свєшников І.К. Довідник з археології України: Ровенська область / І.К. Свєшников, Ю.М. Нікольченко. – Київ, 1982. – 116 с.
447290
  Куделько Е.В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії / Е.В. Куделько, С.Й. Мінц. – Харків, 1969. – 249с.
447291
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1978. – 399с.
447292
  Кулініч Л.Я. Довідник з біології / Л.Я. Кулініч, С.В. Воловник; За ред. О.В. Брайона, В.О. Мотузного. – Київ : Радянська школа, 1986. – 240 с. : ил.
447293
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1998. – 688с. – ISBN 966-00-0042-1
447294
   Довідник з біології. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ : Наукова думка, 2003. – 794с. – ISBN 966-00-0060-Х
447295
  Галаган Б.С. Довідник з бюджетно-фінансової роботи сільських і селищних Рад / Галаган Б.С. – Київ, 1988. – 153 с.
447296
  Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. – Київ : Вища школа, 1993. – 180 с. – ISBN 5-11-004404-Х
447297
  Климко М.В. Довідник з геометрії. Означення, властивості, співвідношення / М.В. Климко, О.П. Лапій, Б.М. Павлівський. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 120с
447298
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ, 1977. – 286с.
447299
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : для уч. ст. кл. / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1983. – 288 с.


  У посібнику освітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, значення яких необхідно для ведення бесіди і розуміння текстів. Посібник складається з двох частин. У першій частині розглядаються частини мови, у другій вправи,більшість яких ...
447300
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Г.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1993. – 320с. – ISBN 5-330-01868-4


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
447301
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : посібн. / Г.В. Верба. – 3-є вид. – Київ : Освіта, 1994. – 320 с.


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
447302
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320с. – ISBN 5-330-03026-9
447303
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320 с. – ISBN 5-330-01868-4
447304
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови = English grammar course : (з вправами) / Г.В. Верба, Г.Г. Верба, Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 429, [1] с. : табл. – На обкл. назва парал. англ., укр. – ISBN 978-966-382-494-9
447305
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови (з вправами) : навч. посібник / Г.В. Верба, Г.Г. Верба, Л.Г. Верба. – 5-те вид., доопрац. – Київ : Освіта, 2001. – 414с. – ISBN 966-04-0448-4
447306
  Литвинов В.Д. Довідник з граматики латинської мови / Володимир Литвинов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-518-441-6
447307
  Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови / Р.І. Смеречанський. – Київ, 1989. – 301с.
447308
  Гвоздяк-Фрідманська Довідник з граматики німецької мови : посіб. для студентів / О.М. Гвоздяк-Фрідманська, І.Й. Біров ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 221, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-7400-08-4
447309
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – К, 1965. – 276с.
447310
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – 4-е вид. – К, 1977. – 360с.
447311
  Жукова Н.Б. Довідник з граматики французької мови / Н.Б. Жукова, К.М. Дауе. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 288с.
447312
  Герасимович М.В. Довідник з електронно-променевих приладів / М.В. Герасимович. – Київ, 1991. – 239 с.
447313
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – Київ, 1953. – 404с.
447314
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – 2-го рос. стереотип. вид. – Київ, 1959. – 408 с.
447315
   Довідник з елементарної математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1975. – 656 с.
447316
   Довідник з елементарної математики, механіки та фізики. – Київ : Наукова думка, 1996. – 192с. – ISBN 966-00-0014-6
447317
  Швецов К.І. Довідник з елементарної математики. / К.І. Швецов, Г.П. Бевз. – К, 1967. – 408с.
447318
   Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра. – Київ, 1967. – 439 с.
447319
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р Шуст. – Київ : Генеза
1. – 1993. – 230с.
447320
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р.М. Шуст. – Київ
2. – 1995. – с.
447321
   Довідник з історії України : у 3 т. / Бондаренко К., Гордієнко В., Грицак Я.. Шуст Р., Підкова І. [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-8552-7
Т. 2 : К - П. – 1995. – 440 с.
447322
  Котляр М. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1996. – 463 с. – ISBN 966-524-000-5
447323
  Підкова І.З. Довідник з історії України : У 3-х томах / І.З. Підкова; І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-237-8
Т.3 : Р-Я. – 1999. – 688с.
447324
  Уривалкін О.М. Довідник з історії України / О.М. Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-8379-54-3
447325
  Уривалкін О.М. Довідник з історії України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 1007, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-373-515-3
447326
   Довідник з історії України ( А- Я ) : Посіб. для серед. загальноосв. навч. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ : Генеза, 2001. – 1136с. – ISBN 966-504-179-7
447327
   Довідник з історії України (А - Я) : [посібник для серед.загальноосв. навч. закл.]. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с. – ISBN 966-504-179-7
447328
   Довідник з культури мови : посібник / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб, Г.М. Сюта, С.Г. Чемеркін; [Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Сологуб Н.М., Сюта Г.М., Чемеркін С.Г. ; за ред. С.Я. Єрмоленко]. – Київ : Вища школа, 2005. – 399 с. – ISBN 966-642-246-8


  Для студентів, викладачів та широкого кола читачів.
447329
  Тирпак В.П. Довідник з культурології : (частина перша) / В.П. Тирпак ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Ужгородська міська лікарня, 1998. – 79, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 18 (98))
447330
  Ніконова В.В. Довідник з курсу "Науковий образ світу" : навч. видання / В.В. Ніконова ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Київський університет, 2018. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 51. – ISBN 978-617-7185-21-4
447331
  Бевз Г.П. Довідник з математики / Г.П. Бевз. – К, 1981. – 264с.
447332
  Ципкін Олександр Геннадійович Довідник з математики для середніх навчальних закладів / Ципкін Олександр Геннадійович. – Київ : Вища школа, 1988. – 414с.
447333
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практ. посіб. / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8
Ч. 1. – 2009. – 464 с. + CD
447334
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практичний посібник / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8; 978-966-676-379-5
Ч. 2. – 2009. – 506, [2] с. : іл., табл + 1 CD-ROM. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 489-492
447335
   Довідник з міжнародно-правових актів щодо засад демократії і прав людини. – Київ : ДІЯ, 2001. – 344 с. – ISBN 966-7665-37-2
447336
  Фединяк Г.С. Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 231-233. – ISBN 978-617-566-536-7
447337
  Остафійчук Б.К. Довідник з оптики : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник ; за ред. Б.К. Остафійчука. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 232-242. – Бібліогр.: с. 231. – ISBN 978-966-640-387-5
447338
  Фрідман С.І. Довідник з організації обов"язкової поставки державі картоплі врожаю 1934 року від колгоспів, колгоспників з неусуспільнених посівів і одноосібних господарств / С.І. Фрідман. – Х., 1934. – 104с.
447339
  Милютченко І.О. Довідник з основ теорії кіл : [навч. посібник] для студентів спец. 172 "Телекомунікації та радіотехніка" спеціалізації "Радіотехніка", 125 "Кібербезпека" спеціалізації "Системи техн. захисту інформації" / [І.О. Милютченко] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 149, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 978-966-659-243-2
447340
  Гаврилів О.С. Довідник з основних розділів елементарної математики (пристосований до вимог вступних іспитів у втузи) / О.С. Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2006. – 184с. – ISBN 966-8460-18-9
447341
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів АМСРР. – Х., 1933. – 76с.
447342
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Вінницької області УСРР. – Х., 1933. – 240с.
447343
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Донецької області УСРР. – Х., 1933. – 160с.
447344
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Київської області УСРР. – Х., 1933. – 266с.
447345
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Одеської області УСРР. – Х., 1933. – 196с.
447346
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Харківської області УСРР. – Х., 1933. – 252с.
447347
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Чернігівської області УСРР. – Х., 1933. – 140с.
447348
   Довідник з основних статистично-економічних показників господрства районів Дніпропетровської області УСРР. – Х., 1933. – 188с.
447349
   Довідник з охорони природи. – Київ : Урожай, 1985. – 248с.
447350
  Ворончук П.Т. Довідник з питань бухгалтерського обліку / П.Т. Ворончук. – Київ, 1991. – 365с.
447351
   Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – Київ : Геопринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-95792-4-4
447352
   Довідник з питань міжнародного морського і військового права. – Київ, 2000. – 126с.
447353
   Довідник з практичного конституціоналізму / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко (керівник) та ін. ; ред. Т.Ю. Дяченко ; вступ. сл. Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 327, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-922-022-6
447354
  Данілевич П.Д. Довідник з радіоапаратури / П.Д. Данілевич. – Харків, 1937. – 286 с.
447355
   Довідник з соціальної роботи : навч. посібник / [Л.М. Дунаєва та ін. ; за наук. ред. Л.М. Дунаєвої] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 400, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-120-8
447356
   Довідник з теорії літератури. – Київ : А.С.К., 2001. – 160 с. – ISBN 966-539-285-9
447357
  Аболіхіна З.І. Довідник з технічних засобів навчання. / З.І. Аболіхіна. – Київ : Радянська школа, 1968. – 150 с. : іл. – Бібліогр.: с. 149. – (Апаратура)
447358
  Іванченко А.І. Довідник з трудового права для працівників споживчої кооперації / А.І. Іванченко, В.І. Прокопенко. – К, 1983. – 156с.
447359
   Довідник з українського правопису. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1973. – 280с.
447360
   Довідник з українського правопису. – Вид. 3-є, випр. й доп. – Київ, 1984. – 280с.
447361
   Довідник з української орфографії та пунктуації. – Київ, 1964. – 192с.
447362
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом. – Київ, 1981. – 184с.
447363
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК. – Вид. 2-е, перер. й доп. – К., 1987. – 240с.
447364
   Довідник з фізики. – Пер. з 2-го, переробл. и доп. рос. вид. – Київ, 1953. – 359 с.
447365
  Гайдучок Г.М. Довідник з фізики : для учнів / Г.М. Гайдучок, В.А. Лободюк, К.П. Рябошапка. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240 с.
447366
  Гаврилів О.С. Довідник з фізики для абітурієнтів / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; Нац. акад. наук України, Центр мат. моделювання Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-665-758-2
447367
  Августин Р. Довідник з фізики для підготовки до екзамену : 9 клас / Р. Августин, М. Касянчук, Г. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 62 с. – На обкл.заг.: Фізика. 9. Випускний екзамен. – ISBN 966-562-198-Х
447368
  Безпалий Б.Ф. Довідник з фінансової діяльності агропромислових об"єднань / Безпалий Б.Ф., Германчук Г.М., Лисецький А.С. – Київ : Урожай, 1988. – 203 с. – (ДЛ: Довідкова література)
447369
  Гарбарець М.О. Довідник з фітотерапії / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – К, 1981. – 200с.
447370
  Гончаров І А. Корнілов Довідник з хімії / І А. Корнілов Гончаров. – Київ : Вища школа, 1974. – 303с.
447371
  Ткач В.П. Довідник з хімії / В.П. Ткач, А.І. Шаповалов. – Київ : Радянська школа, 1980. – 143 с.
447372
   Довідник з хімії для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1976. – 350 с.
447373
  Коржов П.П. Довідник з хімії для вчителів середньої школи. / П.П. Коржов. – К., 1951. – 352с.
447374
  Брицун В.М. Довідник з хімічної структури наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Брицун В.М. – Київ : Компринт, 2016. – 257, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-242. – ISBN 978-966-929-187-5


  В пр. №1705754 напис: В дар бібліотеці хімічного ф-ту від автора. Брицун В.М. 29.06.2016 р.
447375
   Довідник завідуючого свинарською фермою. – К.-Х., 1950. – 215с.
447376
   Довідник здобувача наукового ступеня : Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Толока, 2006. – 69с. – ISBN 966-7990-10-9
447377
   Довідник із захисту рослин. – Київ : Урожай, 1999. – 744с. – ISBN 966-05-0075-0
447378
  Новаковський Л.Я. Довідник із землеустрою: обгрунтування необхідності та проблеми створення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9. – ISSN 2306-1677
447379
  Токарська А.С. Довідник із фахового мовлення для працівників правоохоронних органів : Довідник / А.С.Токарська; Львівський юридичн. ін-т МВС України. – 2-е вид., доповн. і виправл. – Львів : ПАІС, 2004. – 140 с. – ISBN 5-8326-0065-7
447380
   Довідник Ізюмщини. – Ізюм, 1927. – 111с.
447381
  Шолойко А.С. Довідник інфраструктури страхового ринку / А.С. Шолойко. – Київ : НУБіП України, 2014. – 116, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 112-116. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7189-20-5
447382
   Довідник кадровика. – Київ
№ 1. – 2007
447383
   Довідник кадровика. – Київ
№ 2. – 2007
447384
   Довідник кадровика. – Київ
№ 3. – 2007
447385
   Довідник кадровика. – Київ
№ 4. – 2007
447386
   Довідник кадровика. – Київ
№ 5. – 2007
447387
   Довідник кадровика. – Київ
№ 6. – 2007
447388
   Довідник кадровика. – Київ
№ 7. – 2007
447389
   Довідник кадровика. – Київ
№ 8. – 2007
447390
   Довідник кадровика. – Київ
№ 9. – 2007
447391
   Довідник кадровика. – Київ
№ 10. – 2007
447392
   Довідник кадровика. – Київ
№ 11. – 2007
447393
   Довідник кадровика. – Київ
№ 12. – 2007
447394
   Довідник кадровика. – Київ
№ 1. – 2008
447395
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 1. – 2008
447396
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 2. – 2008
447397
   Довідник кадровика. – Київ
№ 2. – 2008
447398
   Довідник кадровика. – Київ
№ 3. – 2008
447399
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 3. – 2008
447400
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 4. – 2008
447401
   Довідник кадровика. – Київ
№ 4. – 2008
447402
   Довідник кадровика. – Київ
№ 5. – 2008
447403
   Довідник кадровика. – Київ
№ 6. – 2008
447404
   Довідник кадровика. – Київ
№ 7. – 2008
447405
   Довідник кадровика. – Київ
№ 8. – 2008
447406
   Довідник кадровика. – Київ
№ 9. – 2008
447407
   Довідник кадровика. – Київ
№ 10. – 2008
447408
   Довідник кадровика. – Київ
№ 11. – 2008
447409
   Довідник кадровика. – Київ
№ 12. – 2008
447410
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 1. – 2009
447411
   Довідник кадровика. – Київ
№ 1. – 2009
447412
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 2. – 2009
447413
   Довідник кадровика. – Київ
№ 2. – 2009
447414
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 3. – 2009
447415
   Довідник кадровика. – Київ
№ 3. – 2009
447416
   Довідник кадровика. – Київ
№ 4. – 2009
447417
   Довідник кадровика : спец. вип. – Київ
№ 4. – 2009
447418
   Довідник кадровика. – Київ
№ 5. – 2009
447419
   Довідник кадровика. – Київ
№ 6. – 2009
447420
   Довідник кадровика. – Київ
№ 7. – 2009
447421
   Довідник кадровика. – Київ
№ 8. – 2009
447422
   Довідник кадровика. – Київ
№ 9. – 2009
447423
   Довідник кадровика. – Київ
№ 10. – 2009
447424
   Довідник кадровика. – Київ
№ 11. – 2009
447425
   Довідник кадровика. – Київ
№ 12. – 2009
447426
   Довідник кадровика. – Київ
№ 1. – 2010
447427
   Довідник кадровика. – Київ
№ 2. – 2010
447428
   Довідник кадровика. – Київ
№ 3. – 2010
447429
   Довідник кадровика. – Київ
№ 4. – 2010
447430
   Довідник кадровика. – Київ
№ 5. – 2010
447431
   Довідник кадровика. – Київ
№ 6. – 2010
447432
   Довідник кадровика. – Київ
№ 7. – 2010
447433
   Довідник кадровика. – Київ
№ 8. – 2010
447434
   Довідник кадровика. – Київ
№ 9. – 2010
447435
   Довідник кадровика. – Київ
№ 10. – 2010
447436
   Довідник кадровика. – Київ
№ 11. – 2010
447437
   Довідник кадровика. – Київ
№ 12. – 2010
447438
   Довідник кадровика. – Київ
№ 1. – 2011
447439
   Довідник кадровика. – Київ
№ 2. – 2011
447440
   Довідник кадровика. – Київ
№ 3. – 2011
447441
   Довідник кадровика. – Київ
№ 4. – 2011
447442
   Довідник кадровика. – Київ
№ 5. – 2011
447443
   Довідник кадровика. – Київ
№ 6. – 2011
447444
   Довідник кадровика. – Київ
№ 7. – 2011
447445
   Довідник кадровика. – Київ
№ 8. – 2011
447446
   Довідник кадровика. – Київ
№ 9. – 2011
447447
   Довідник кадровика. – Київ
№ 10. – 2011
447448
   Довідник кадровика. – Київ
№ 11. – 2011
447449
   Довідник кадровика. – Київ
№ 12. – 2011
447450
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447451
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447452
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447453
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447454
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447455
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447456
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447457
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447458
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447459
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447460
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447461
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447462
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1 (127). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447463
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2 (128). – 2013. – + вкладка до журналу Штатно-посадова книга. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447464
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3 (129). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447465
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4 (130). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447466
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5 (131). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447467
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6 (132). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447468
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7 (133). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447469
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8 (134). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447470
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9 (135). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447471
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10 (136). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447472
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11 (137). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447473
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12 (138). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
447474
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд.1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 270с.
447475
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорск : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд. 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 282с.
447476
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-96707-0-5
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд. 2.: Професії робітників. – 2007. – 339, [1] с. : табл. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
447477
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-95860-7-0
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд.1.: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. – 2007. – 361 с. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
447478
   Довідник квартирних телефонів м.Києва. – Київ, 1970. – 660 с.
447479
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Час виховувати лицарів : школа нац.-патріот. виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 3 : Буджацьке козацтво. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171


  В пр. № 1717699 напис: На добру згадку від укладачів. Підпис. В.Я. Тимофєєв. Підпис. С.В. Ушанова
447480
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2016. – Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 188, [3] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-170
447481
  Тимофєєв В.Я. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 188 с. : іл., табл., фотоіл.
447482
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 192 с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-617-7257-29-4
447483
   Довідник колгоспного ветеринарного фельдшера. – К.-Х., 1950. – 452с.
447484
   Довідник комсомольського пропагандиста. – Київ, 1952. – 279с.
447485
  Феллер М.Д. та ін. Довідник коректора / М.Д. та ін. Феллер. – Харків, 1972. – 408с.
447486
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) users" guide / М-во освіти і науки України ; Фонд "Європа XXI" ; [упоряд. : Фініков Т.В. та ін. ; за ред. І.О. Вакарчука ; пер. А. Гармаш]. – Київ : Україна, 2009. – 160 с. : табл. – ISBN 976-966-2157-36-0
447487
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) / М-во освіти і науки України ; [за ред. І.І. Бабина]. – Київ ; Львів : Львівська політехніка, 2009. – 64, [1] с., 60, [1] : табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : ECTS users" guide - Глосарій: с. 35-40. – Бібліогр.: с. 31-33 та в підрядк. прим. – (Education and training). – ISBN 978-966-553-841-7
447488
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
[№2]. – 2009. – 112 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
447489
  Ааронов Б.К. Довідник короткохвильника / Б.К. Ааронов. – Харків, 1938. – 148с.
447490
   Довідник магістра: спеціальність "Публічне управління та адміністрування" в УжНУ. 2021-2022 навчальний рік / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф. політології і держ. упр. [та ін.] ; заг. ред. та впоряд. проф. Маріана Токаря. – Ужгород : ЛІРА, 2022. – 399, [1] с. : табл. – Короткий глосарій магістра: с. 387-399. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-596-347-0
447491
   Довідник мисливця та рибалки. – К., 1972. – 238с.
447492
   Довідник муніципальних послуг м. Виноградів / Карпат. агентство прав людини "Вестед" ; [упоряд.: Альошин В.І., Русанюк М.М., Яцков М.М.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 117, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-8946-99-8
447493
   Довідник на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1959. – 288с.
447494
   Довідник народного контролера. – К., 1975. – 200с.
447495
   Довідник НАТО : Видання присвячене 50-й річниці Альянсу. – Київ : Молодь, 1999. – 544с. – ISBN 966-7615-03-0
447496
   Довідник НАТО. – Brussels : Office of information and press NATO, 2001. – 608с. – ISBN 92-845-0166-Х
447497
   Довідник НАТО. – Brussels : Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006. – 383 с. – ISBN 92-845-0184-9
447498
   Довідник нормативних актів для НПО : довідник. – Київ : ІКЦ "Леста", 2005. – 496 с. – ISBN 966-8312-27-7
447499
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Круковес. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-07-0
Вип. 1 : Зразки нотаріальних документів.Роз"яснення.Коментарі. – 2000. – 397с.
447500
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / КУ ім.Т.Шевченка; А.М.Єрух, Ю.М.Козьяков, Н.В.Круковес; Відп.ред.С.Р.Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-10-0
Вип. 2 : Запитання і відповіді. – 2000. – 224с.
447501
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Крутковес; КНУТШ; Відп. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-14-3
Вип. 3 : Нормативні документи. – 2001. – 448с.
447502
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, Н.В. Крутковес; Відповід. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-27-5
Вип. 4 : Загальні питання вчинення нотаріальних дій. – 2002. – 192с.
447503
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2003
447504
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2003
447505
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2003
447506
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2003
447507
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2004
447508
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2004
447509
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2004
447510
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2004
447511
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Договір ренти. – 2004
447512
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір купівлі-продажу підприємства. – 2004
447513
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Зразки окремих видів договорів. – 2005
447514
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2/3 : Зразки окремих видів заяв. – 2005
447515
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Правові аспекти забудови земельних ділянок у населених пунктах \Ільків Н.\. – 2005
447516
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав. Проблемні питання виконання виконавчих написів нотаріусів\Регурецька О.,Святогор О.\. – 2005
447517
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – 2005
447518
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" /Васильченко В.В./. – 2006
447519
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Коментар кн. шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" (закінчення). – 2006
447520
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Правове регулювання іпотеки в Україні. – 2006
447521
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Земельні відносини у нотаріальному процесі. – 2006
447522
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право на земельний та майновий пай як об"єкти правочинів /Ільків Н.В./. – 2006
447523
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2006
447524
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Іпотека в Україні та особливості посвідчення іпотечних договорів /Долинська М.С./. – 2007
447525
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі питання нотаріального посвідчення правочинців із транспортними засобами /Єрух А.М., Козьяков Ю.М./. – 2007
447526
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – 2007
447527
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Розпаювання майна в аграрному секторі економіки Укр.. в тому числі майна спожив. т-ва, підпр-ва споживспілки, та розпорядження майновими паями./М.С.Долинська/. – 2007
447528
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – 2007
447529
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2007
447530
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2008
447531
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Правовий режим майна подружжя. /Дякович М.М./. – 2008
447532
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Договір аренди земельної ділянки /Ільків Н.В./. – 2008
447533
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
447534
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Зразки нотаріальних документів (А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков) Окремі питання права спільної власності (Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків). – 2008
447535
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Окремі питання оформлення спадкових прав /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
447536
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1/2 : Правила ведення нотаріального діловодства. – 2009
447537
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Захист прав і законних інтересів дитининотаріусом. М.М. Дякович. – 2009
447538
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки окремих видів договорів. – 2009
447539
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулюванн діяльності садівницьких (садівничих) товариств. /Гаєцька-Колотило Я.З,, Ільків Н.В./. – 2009
447540
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Зразки окремих видів довіреностей (Н.В.Звєрькова). – 2009
447541
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Новели земельного законодавства України / Я.З. Гаєцька - Колотило, Н.В. Ільків, О.В. Ільницький. – 2010
447542
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Зразки документів для оформлення спадкових прав /Петченко Ю.А./. – 2010
447543
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Зразки документів для оформлення спадкових прав (продовження) (Ю.А. Петченко). Зразки окремих видів заяв (Н.В. Звєрькова). – 2010
447544
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Застосування норм чинного законодавства при посвідченні нотаріусами окремих видів довіреностей. /А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков/. – 2010
447545
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Землі сільськогосподарського призначення в нотаріальній практиці. /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2010
447546
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Спадкування права на акціїї, вклади у банках та пенсійні кошти в недержавних пенсійних фондах. /Регурецька О.В./. – 2010
447547
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2011
447548
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі аспекти відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (Ільків Н.В., Ільницький О.В.). – 2011
447549
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Все про олодаткування нотаріусів і подання податкової звітності у 2011 р. – 2011
447550
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Особливості правового режиму майнових комплексів (Я.З. Гаєцька-Колотило). – 2011
447551
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулювання та нотаріальне посвідчення договору найму( оренди).Автор О.В,Регурецька. – 2011
447552
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2011
447553
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
447554
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Приклади оформлення спадкових справ. – 2012
447555
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Приклади оформлення спадкових справ (продовження). За матеріалами нотаріальної практики нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ю.А. Петченка. – 2012
447556
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Приклади оформлення спадкових справ (закінчення). – 2012
447557
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Об"єкти незавершеного будівництва у нотаріальній практиці /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
447558
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2012
447559
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . Д іяльність нотаріуса у матеріалах судової практики. – 2013
447560
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2013
447561
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : .Окремі правові питання державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельні ділянки) Договір простого товариства. – 2013
447562
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2013
447563
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5/6 : . – 2013
447564
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2014
447565
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2014
447566
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2014
447567
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2014
447568
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2014
447569
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2014
447570
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2015
447571
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2015
447572
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2015. – 96 с.
447573
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2015. – 96 с.
447574
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2015. – 96 с.
447575
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2015. – 96 с.
447576
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2016. – 96 с.
447577
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2016. – 96 с.
447578
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2016. – 96 с.
447579
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2017. – 96 с.
447580
  Геращенко Г.В. Довідник обмоткових даних електричних машин і апаратів / Г.В. Геращенко, П.В. Тембель. – Київ, 1967. – 467 с.
447581
   Довідник офіційного опонента : зб. норм. док. та інформ. матеріалів з питань експертизи дис. дослідж. / [упоряд.: Ю.І. Цеков] ; за ред. першого заст. голови ВАК України Р.В. Бойка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Толока, 2008. – 64 с. : табл. – ISBN 966-7990-25-7
447582
   Довідник пасічника. – К., 1970. – 216с.
447583
   Довідник пасічника. – 2-ге вид, перероб. і допов. – К., 1990. – 219с.
447584
   Довідник підприємця. – Київ : Журналіст України, Сервісрічтранс, Слово, 1992. – 114 с. – ISBN 0132-8425
447585
   Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Пожінформтехніка, 2003. – 208с. – ISBN 966-7951-07-3
447586
   Довідник підприємця Черкащини : Довідково-інформаційне видання. – 1-е вид. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 300с. – ISBN 966-7331-61-X
447587
   Довідник підприємця: Господарська практика. Зовнішньо-економічна діяльність. Маркетинг. Грошові одиниці основних держав світу. – К., 1992. – 112с.
447588
   Довідник по апробації сільськогосподарських культур. – Київ : Держсільгоспвидав
т. 2. – 1960. – 438с.
447589
  Шевцов О.О. Довідник по боротьбі з гельмінтозами сільскогосподарських тварин. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 214с.
447590
  Ступаков В.П. Довідник по бур"янах / В.П. Ступаков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1984. – 192с.
447591
   Довідник по використанню осушених земель : літ. для каб. агронома. – Київ : Урожай, 1987. – 200 с.
447592
  Мережинський Ю.Г. Довідник по гербіцидах. / Ю.Г. Мережинський. – Київ, 1971. – 248с.
447593
  Гурлєв Д.С. Довідник по електронних приладах / Д.С. Гурлєв, А.Т. Юра. – Київ, 1959. – 344 с.
447594
   Довідник по заготівлях сільськогосподарської продукції. – К., 1966. – 395с.
447595
   Довідник по заготівлях сільськогосподарсьої продукції. – 4-е, перероб. і доп. – Київ, 1971. – 462с.
447596
   Довідник по захисту польових культур. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Урожай, 1993. – 224с. – ISBN 5-337-01379-3
447597
   Довідник по захисту рослин. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 825 с.
447598
   Довідник по зберіганню картоплі та овочів. – К., 1986. – 280с.
447599
   Довідник по історичних місцях Львівщини. – Львів, 1954. – 124с.
447600
   Довідник по олійних культурах. – Київ : Урожай, 1988. – 184 с. – ISBN 5-337-00082-9
447601
   Довідник по оплаті праці в колгоспах. – К., 1978. – 223с.
447602
  Козін І.С. Довідник по організованому набору робочої сили / І.С. Козін. – К., 1936. – 115с.
447603
   Довідник по плануванню і організації виробництва в колгоспах і радгоспах. – Київ, 1963. – 936с.
447604
   Довідник по садівництву. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 448 с.
447605
   Довідник по ставковому рибному господрству. – К.-Х., 1950. – 176с.
447606
   Довідник по тарифікації сільськогосподарських робіт для колгоспів Української РСР. – Київ, 1964. – 126с.
447607
   Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. – К.
1. – 1956. – 116с.
447608
   Довідник по штучному осіменінню с.-г. тварин. – К., 1964. – 300с.
447609
  Кангіна І.Б. Довідник по якості плодів і ягід. / І.Б. Кангіна. – К, 1992. – 224с.
447610
   Довідник приватного підприємця. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Літера, 2001. – 224с. – ISBN 966-7543-07-2
447611
   Довідник приватного підприємця. – Київ : Літера, 2003. – 288с. – ISBN 966-7543-34-X
447612
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
447613
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
447614
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
447615
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
447616
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
447617
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
447618
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
447619
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
447620
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
447621
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
447622
   Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні. – Київ
1. – 1996. – 469с.
447623
  Бойко Ф.І. Довідник про історичні місця Полтавської битви / склав інспектор музеїв Полтавського обласного відділу народної освіти Ф.І. Бойко. – Полтава : "Більшовик Полтавщини", 1939. – 54 с. + Додаток: маршрут екскурсій і 3 історичні карти
447624
   Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941 - 1944) = Handbuch der lager, gefangnisse und ghettos auf dem besetzten territorium der Ukraine (1941 - 1944). – Київ, 2000. – 304с. – ISBN 966-504-188-6
447625
   Довідник пропагандиста і агітатора. – Київ, 1965. – 275с.
447626
  Никифоряк Л.П. Довідник професійного судді щодо застосування судами України статті 149 КК України / [Л.П. Никифоряк, А.М. Орлеан, Н.С. Стефанів]. – Київ : Фенікс, 2019. – 63, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-641-0
447627
   Довідник профспілкового активіста: Запитання і відповіді. – К., 1989. – 157с.
447628
   Довідник птахівника. – К., 1958. – 296с.
447629
   Довідник садівника. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. : мал. – ISBN 5-325-00416-6
447630
  Шепітько В.Ю. Довідник слідчого / В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 208с. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-313-364-5
447631
  Тугаєнко-Сєряк Довідник службовця / Тугаєнко-Сєряк. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-241-7
447632
   Довідник сортів озимої пшениці для степу України / [В.С. Шебанін та ін.] ; за ред. В.С. Шебаніна ; [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 110-112. – ISBN 978-617-7149-17-9
447633
   Довідник Спілки письменників України. – К., 1969. – 87с.
447634
  Залєтов О.М. Довідник страхового агента : Навчальний посібник / О.М. Залєтов, П. Мюллер, В.І. Шевченко. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 256с. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-04-Х


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхування
447635
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. Довідник студента-заочника / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1960. – 124с.
447636
  Бутко І.П. Довідник судово-слідчого працівника / І.П. Бутко. – Київ, 1966. – 168с.
447637
  Алексєєв К.О. Довідник телеглядача / К.О. Алексєєв. – Київ, 1972. – 224с.
447638
  Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ / Ю.К. Редько; за ред. Івана Варченка. – Київ : Радянська школа, 1969. – 253, [3] с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
447639
  Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови / О.І. Вишневський. – Київ : Радянська школа, 1982. – 152 с.
447640
  Ігнатьєв Є.О. Довідник учня / Є.О. Ігнатьєв, В.О. Синкевич. – Київ, 1978. – 222 с.
447641
   Довідник факультетів/відділень шкіл соціальної педагогіки та роботи України. – Київ : Науковий світ, 2002. – 49с. – ISBN 966-675-133-Х
447642
   Довідник фельдшера. – Київ, 1948. – 392с.
447643
  Яштолд-Говорко Довідник фотолюбителя / Яштолд-Говорко. – 2-е вид. – К., 1959. – 228с.
447644
  Хіміч С.Д. Довідник хірурга / С.Д. Хіміч. – Київ : Здоров"я, 2011. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-463-036-4
447645
   Довідник цін на місцеві будматеріали та перевозки будматеріалів на 1937 рік. – Чернігів, 1937. – 80с.
447646
  Зорін А.М. Довідник цін та ціноутворень / А.М. Зорін. – К., 1934. – 135с.
447647
  Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
447648
  Губарев В.К. Довідник школяра і студента : всесвітня історія / Губарев В.К. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-548-915-3
447649
   Довідник юного натураліста. – Київ : Молодь, 1953. – 272 с.
447650
   Довідник. Вузи і технікуми. (УРСР). – Львів, 1967. – 314с.
447651
   Довідник: Історія. Факультети, кафедри. Навчальні курси. Напрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ, 1994. – 77с.
447652
   Довідник: Історія. Факультети. Кафедри. Hавчальні курси. Hапрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ : Київський університет, 1999. – 160 c.
447653
   Довідник: НМУ. – Київ : Столиця, 2001. – 160с. – ISBN 966-95952-4-Х
447654
  Хемніц М. Довідник: Служіння, Слово і Таїнства / Мартін Хемніц; Пер. українською мовою Ю. Фізера; Богословський ред. В. Горпинчук. – Київ, 2006. – 236с.
447655
  Булгаков Ю.В. Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 436-445. – ISSN 2222-4203
447656
  Боднарчук Ю.В. Довільний нелінійний трикутний автоморфізм афінного простору А3 разом з афінною групою породжують групу ручних автоморфізмів А3 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За означенням група ручних автоморфізмів афінного простору є група породжена групою трикутних автоморфізмів та афінною групою. Показано, що насправді, вона породжується афінною групою і тільки одним довільним нелінійним трикутним автоморфізмом.
447657
  Майко А.Ф. Довір"я / А.Ф. Майко. – К, 1962. – 110с.
447658
  Ярмульський А.Г. Довір"я : поезії / Андрій Ярмульський. – Київ : Дніпро, 1985. – 147 с.
447659
  Цесаренко І.Г. Довір"я твоїх товаришів. / І.Г. Цесаренко. – Київ, 1976. – 52с.
447660
  Стратонова Н. Довір"я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
447661
  Суховершко Г.В. Довір"я, повага, вимогливість. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1973. – 119с.
447662
  Бугаєнко Н. Довір"я. / Н. Бугаєнко. – К., 1959. – 170с.
447663
  Билінов О.І. Довір"я. / О.І. Билінов. – К., 1960. – 56с.
447664
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – Київ, 1977. – 383с.
447665
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – Київ, 1984. – 326с.
447666
  Лучук В.І. Довір"я. Вибране / В.І. Лучук. – Київ : Дніпро, 1979. – 224 с.
447667
   Довіра. – К., 1976. – 159с.
447668
  Овдієнко Л.М. Довіра / Л.М. Овдієнко. – Х, 1981. – 48с.
447669
  Моргун Ф.А. Довіра : поезії / Ф.А. Моргун. – Київ, 1985. – 71 с.
447670
  Швабій К. Довіра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 6


  "Майже за тридцять років незалежності в Україні було здійснено чимало реформ. Абсолютна більшість із них виявилися нерезультативними порівняно з очікуваннями. Якісь реформи було ініційовано внутрішніми силами, якісь під тиском зовнішніх обставин, якісь ...
447671
  Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 19-36. – ISSN 1684-906Х
447672
  Нахабич Н. Довіра в українському суспільстві // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-811-0
447673
  Курочка Л.М. Довіра громадян як неписаний принцип державної служби // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 136-137
447674
  Ларкіна І.В. Довіра до влади та образ держави у сприйнятті східних та західних європейців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 178-183
447675
  Порфімович О.Л. Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано соціально-політичні відносини між громадянами та Державою, засновані на довірі; запропоновано нове поняття "кланолізації" довіри; виведено ідеальну модель відповідних відносин; виокремлено та обгрунтовано їх комунікативну ...
447676
  Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 8-14. – ISSN 1996-9872
447677
  Бень Б.Т. Довіра до себе: філософія Ральфа Емерсона в інформаційному суспільстві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 28-38. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
447678
  Москвич Л. Довіра до суду: стан та інструменти впливу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-26. – ISSN 1026-9932
447679
  Архипова Л.Д. Довіра до тексту як вихідний принцип інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 4-9
447680
  Козюк В. Довіра до цифрових валют центробанків: інституціональний парадокс чи вік має значення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 8-23 : рис. – Бібліогр: 26 назв. – ISSN 1818-5754
447681
  Царинний І.М. Довіра лісові : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 157 с.
447682
  Бондаревська І.О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків / І.О. Бондаревська, В.О. Михайленко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 16-22. – ISSN 2310-4368
447683
  Демченко С.Ф. Довіра судовій владі // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 104-106
447684
  Сатмарі Ласло Довіра та безпека - шлях до добросусідства // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-23
447685
  Іванченко К.О. Довіра та недовіра як чинник політичної трансформації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 255-266


  Аналізується рівень політичної довіри в Україні. Розглядаються основні чинники, що впливають на довіру в українському суспільстві та механізми подолання недовіри до органів державної влади. Анализируется уровень политического доверия в Украине. ...
447686
  Кожемякіна О.М. Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 118-131. – ISSN 2072-9480
447687
  Кричевська Т.О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне / Т.О. Кричевська ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2020. – 503, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9219-2
447688
  Альчук М.П. Довіра як визначальний чинник діалогу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 5-7
447689
  Гришко С.В. Довіра як головний принцип забезпечення якості вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 49-55. – ISSN 2078-1016
447690
  Геєць В. Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
447691
  Дідківська Т.В. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
447692
  Федорів Т.В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
447693
  Кожем"якіна О. Довіра як моральна цінність в християнській етиці Дітріха фон Гільдебранда // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 126-132. – ISBN 966-7379-92-11
447694
  Онищенко Г.В. Довіра як основа відносин між людьми // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 15-21. – ISBN 978-966-438-135-9
447695
  Кожем"якіна О.М. Довіра як основа соціальної взаємодії в "соціальній драматургії" І. Гофмана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 72-74
447696
  Никифорак В. Довіра як провідний показник соціального капіталу / В. Никифорак, О. Никифорак // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 42-48. – ISSN 2224-0306
447697
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
447698
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр. : л. 189-213
447699
  Нікіфорова А.Х. Довіра як складова сучасної демократії / А.Х. Нікіфорова, Г.Ф. Постригань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості довіри в умовах сучасного демократичного суспільства. The article is about particularities of reliance in the conditions of modern democratic society.
447700
  Степанова Н.М. Довіра як умова можливості соціальної комунікації у теоріях Ф. Фукуями та Н. Лумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 17-28
447701
  Пачева Н.А. Довіра як фактор ефективного менеджменту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 39-44. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
447702
  Бойко М. Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 23 назв.
447703
  Колесник Р.А. Довіра як характеристика соціальної інституалізації бізнес-діяльності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 103-104
447704
  Міщенко А.Б. Довіра як чинник легітимації влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
447705
  Степанова Н.М. Довіра як чинник соціальної взаємодії у контексті глобалізації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 180-187. – ISSN 2076-1554
447706
  Нахабич Н.С. Довіра як явище та процес суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
447707
  Короденко М. Довіра, запобігання, допомога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про семінар TAIEX "Вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо правил, процедур та регламенту інспектування у сфері освіти". TAIEX - це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови ...
447708
  Онищенко О. Довіра, свобода, підтримка. Чого очікують від нас учителі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 10


  "Цьогорічний День учителя — знаковий: буквально напередодні президент підписав новий Закон України "Про освіту". "Це може стати подарунком учителям до професійного свята" — натякали високопосадовці. Ну що ж, подарунок є. Та чи стане він справді ...
447709
  Кондрашова-Діденко Довіра: поліваріантність смислів / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 30-38


  Розкрито зміст довіри через визначення та характеристику її укорінення та особливостей.
447710
  Цесемко І. Довіреність на отримання товарно - матерільних цінностей // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.58-59
447711
  Саванець Л. Довіреність та договір доручення: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 112-118. – ISSN 2524-0129
447712
  Малиновська В. Довіреність та заповіт: пастка недійсності // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 28
447713
  Колесников О.М. Довіреності в адвокатській практиці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 30-32.
447714
  Твардовський Я. Довірився дорозі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 147-153. – ISSN 0320 - 8370
447715
  Стадниченко Надія Довіритися долі : [інтерв"ю з актрисою Н. Стадниченко] / Стадниченко Надія, Зарівна Теодозія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
447716
  Каширіна Л.С. Довірливим і таємничим / Л.С. Каширіна. – К., 1992. – 153с.
447717
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Вип.3. – Київ, 1979. – 247 с.
447718
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1979. – 325 с.
447719
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1982. – 360 с.
447720
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1987. – 382 с.
447721
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 112-120


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як властивої ...
447722
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як ...
447723
  Буяджи Г.В. Довірча власність і трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 591, [12] арк. – Додатки: [12] арк. – Бібліогр.: арк. 551-591
447724
  Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-28. – ISSN 0132-1331


  Розглядаються питання поняття і правової природи права довірчої власності в українському праві. Досліджено місце довірчої власності та перспективи фідуціі в системі українського права. Рассматриваются вопросы понятия и правовой природы права ...
447725
  Буяджи Г.В. Довірча власність та трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 37 назв
447726
  Майданик Р. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 37-57
447727
  Савкіна М.Ю. Довірча смуга для лінії сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано двосторонній 100(1 - а) - процентний довірчий інтервал для значення регресії та відклику у випадку, коли функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме. Two-sided 100(1 - a) - percent ...
447728
  Григорчук О. Довірче управління грошовими коштами та цінними паперами в Україні // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 211-227. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
447729
  Жупанин В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
447730
  Майданик Р. Довірче управління майновим комплексом державного підприємства (цивільно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 14-18
447731
  Майданик Р.А. Довірче управління майновими авторськими та суміжними правами в Україні (цивільно-правовий аспект) // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 34-47
447732
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
447733
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
447734
  Майданик Р. Довірче управління цінними паперами: поняття і проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.25-30
447735
  Майданик Р.А. Довірчі відносини в системі цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-46. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються предмет і метод фідуціарного права, система фідуціарних (довірчих) правовідносин. Проводиться аналіз фідуціарного права в системі цивільного права, наводиться структура фідуціарного права як навчальної дисципліни. The subject matter and ...
447736
  Кісельова О.П. Довірчі відносини з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 205-213. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням формування категорії «довірчі відносини» з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України, процесу запровадження в право України інститутів довірчої власності та довірчого управління майном. Формулюється ...
447737
  Харченко Г. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.151-154. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
447738
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235с. + Додаток : л. 234-235. – Бібліогр. : л. 215-233
447739
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
447740
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Онищенко Г.В. – Київ : Алерта, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 208-221 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-119-2
447741
  Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються поняття, види і юридична природа фідуціарних угод в праві Стародавнього Риму, пропонує оригінальне визначення поняття і правової природи цих фідуціарних відносин. The scientific research deals with the notion, kinds and juridical nature ...
447742
  Сергійчук В.І. Довіряв молодим (до 90-річчя від дня народження Миколи Іщенка) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-2911-74-9
447743
  Цірат К. Довіряй, але перевіряй. БАДи - не виняток // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 30-31
447744
  Самойленко О.. Довіряй, але перевіряй. Як не потрапити на гачок недобросовісної реклами ліків // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 38
447745
  Шаповал Д. Довіряй, але перевіряй: антисудова перевірка контрагентів / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 42-43
447746
  Борка Я. Довіряй, але перевіряй: шлюбному договору - бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 24-25
447747
  Олехов І. Довіряй, але провіряй: особливості юридичного консалтингу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 18-19
447748
  Васильківський Г. Довічна наша вдячність // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 33-36


  Нарис відомого книголюба та краєзнавця, одного з ініціаторів створення Музею рідкісної книги НДУ імені М. Гоголя, доцента інституту Г.П.Васильківського (1905–1986) про мужній вчинок двох працівниць бібліотеки Н.Г.Наркевич та З.К.Константинової, які в ...
447749
  Дорошенко К.П. Довічна оселя Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1975. – 22с.
447750
  Козак С. Довічна пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  Презентація книжки "Як вони пишуть. 25 секретів літературної творчості" С. Козака в якій українські письменники діляться своїми секретами творчості
447751
  Габович О. Довічна стипендія як чинник демотивації науковця / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-518-698-4
447752
  Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
447753
  Хрустицька О.А. Довічне позбавлення волі як вид покарання за КК України: проблеми призначення та мета цього покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 59-61
447754
  Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.426-437. – (Серія юридична ; Вип. 38)
447755
  Гончарук О. Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 185-187
447756
  Хорівовець Довічне ярмо : оповіданє з епохи IX віку / написав Хорівовець. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – У Львові (Львів) : [Виданє Укp. Пед. Т-ва] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – с. – (Виданє Укpаїнського педагогічного товариства ; Ч. 171)
447757
  Тримбач С. Довічний хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 11


  Відомому акторові Костю Степанкову минуло б 85 років.
447758
  Махненко Д. Довічно засуджені: шанс на дотримання конвенційних прав є // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 30-31
447759
  Коваленко О. Довічно нелюбий патріот. Симон Петлюра за два роки зумів із журналіста-пропагандиста стати Президентом України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Історія життя Симона Петлюри
447760
  Фандєєв О. Довкілля захищатимуть професіонали // День. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 215). – С. 2


  Чи задовольняє читачів рівень вітчизняної екологічної публіцистики, чи існує між ними зворотній зв"язок, як журналісти напрацьовують та поповнюють свої знання, з якими труднощами вони стикаються в процесі підготовки матеріалів, чи стане екологічна ...
447761
  Краснова М. Довкілля не прощає зверхності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 40-42.
447762
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
447763
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2 : спеціальний випуск, присвячений 70-річчю інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. – 2001
447764
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
447765
   Довкілля та здоров"я = .Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4(59). – 2001
447766
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
447767
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
447768
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
447769
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
447770
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
447771
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
447772
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
447773
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
447774
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
447775
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
447776
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
447777
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
447778
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
447779
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
447780
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
447781
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
447782
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
447783
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
447784
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. Спецвип. – Київ, 1996-
№ 3 : Присвячений 75-річчю від дня заснування ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – 2006
447785
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
447786
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
447787
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
447788
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
447789
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
447790
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
447791
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
447792
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
447793
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4. – 2008
447794
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (48). – 2009
447795
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (49). – 2009
447796
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (50). – 2009
447797
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (51). – 2009
447798
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (52). – 2010
447799
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (53). – 2010
447800
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (54). – 2010
447801
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (55). – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
447802
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (56). – 2011
447803
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (57). – 2011
447804
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (58). – 2011
447805
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / І-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (59). – 2011
447806
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (60). – 2012
447807
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (61). – 2012
447808
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (62). – 2012
447809
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477 ; 2077-7485
№ 4 (63). – 2012
447810
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (64). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447811
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447812
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447813
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447814
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447815
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447816
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447817
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447818
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (72). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447819
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (73). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447820
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (74). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447821
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (75). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447822
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (77). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447823
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (78). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447824
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (79). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447825
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (80). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447826
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (81). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447827
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (82). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447828
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (83). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447829
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (84). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447830
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (85). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447831
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (87). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447832
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (88). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447833
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (89). – 2018. – 80 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447834
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 86, спецвип. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447835
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (90). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447836
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (91). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
447837
   Довкілля та здоров"я = Environment & health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (92). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
447838
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (93). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
447839
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (94). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447840
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (95). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447841
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (96). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447842
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (97). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447843
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (98). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447844
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (99). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447845
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (100). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447846
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (101). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447847
  Петренко О.В. Довкілля України : навч. посібник для студентів хім. ф-ту (спеціалізації "Екологічна хімія") / О.В. Петренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бровари : [б. в.], 2018. – 170 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-814-2
447848
   Довкілля України 2003 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 264с.
447849
   Довкілля України 2004 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 260с.
447850
   Довкілля України 2006 = Environment of Ukraine : статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України, 2007. – 243 с.
447851
  Скуратівський В. Довкола "Аерограда" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 36-37. – ISSN 1562-3238
447852
  Мицик Ю. Довкола "архіву Переяславської ради": міфи та реалії джерельної бази // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 11-24. – ISSN 0320-9466
447853
  Рябчук М. Довкола "корану" // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  "Грунтовна праця гарвардського історика Сергія Плохія "Козацький міт. Історія і національність у добу імперій" кидає нове світло на загалом призабуту сьогодні "Історію Русів".
447854
  Ф"ют А. Довкола "Серця пітьми" // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 13-15
447855
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 49-61. – ISSN 0236-1477
447856
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 29-40. – ISSN 0236-1477
447857
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42. – ISSN 0868-9644


  Не лише в самому Львові, а й довкола нього, дякуючи тому, що радянська влада таки менше часу "цивілізовувала" тамтешні краї, збереглося чимало пам"яток історії та культури. Інша річ - їхній стан нині. Цього разу мене привабили Великий Любінь, Рудки з ...
447858
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644
447859
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Маршрут мій мав укластися (без дороги) в кілька днів. Так і було. Та вражень, видив, зустрічей скільки, що іноді за місяць не трапляється. Цього разу вибрала південь Рівненської області, на межі з Хмельницькою. Певна корекція задуманого над мапою в ...
447860
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
447861
  Боровко М. Довкола світ ясний і сонцеликий : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-321Х
447862
  Макарець Ю. Довколомовні гібридні наративи в російсько-українському протистоянні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 21-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гібридні довколомовні наративи, що поширювалися в українському інфопросторі у період незалежності, як елемент гібридної війни Росії проти України. Наратив - когнітивна структура, що визначає світосприйняття певного кола індивідів і ...
447863
   Довкруг проблем зображальної журналістики : Журналістикознавці про наукову творчість Бориса Чернякова. – Київ, 2006. – 85с. – (Зображальна журналістика : Проблеми теорії і методології дослідження / КНУТШ ; Вип. 4)
447864
  Поздняков М.М. Довлатов о Набокове (С иронией и любовью) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 275-280
447865
  Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 161-177. – ISSN 0321-1878
447866
  Мамедиев Я. Довлет , сын Сердара : роман / Язмурад Мамедиев ; авториз. пер. с туркм. В.Ленцова. – Москва : Советский писатель
1. – 1988. – 345 с.
447867
  Белецкий В.Д. Довмонтов город : архитектура и монум. живопись XIV в. / Белецкий В.Д. – Ленинград : Искусство, 1986. – 147, [3] с., [20] л. ил. : ил.
447868
  Ткаченко А.Ф. Довнар-Запольский Всеволод Митрофанович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 48. – ISBN 966-8458-30-3
447869
  Губицький Л.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Л.В. Губицький, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 197. – ISBN 96966-8060-04-0
447870
  Денисенко Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-02-3529-1
447871
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 177. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
447872
  Короткий В.А. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 178-179. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
447873
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 137. – ISBN 978-966-439-754-1
447874
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (18676-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 151. – ISBN 978-966-933-054-3
447875
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
447876
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [Т.О. Шевченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [3] с. – Пер. вид. : Per sudsion / Jane Austen. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6566-7
447877
  Лазебний Л. Доводити, а не спростовувати. Як в Україні працює інститут цивільної конфіскації // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 24-25
447878
  Остин Д. Доводы рассудка : роман / Джейн Остен ; [пер. с англ. Е. Суриц ; коммент. Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 269, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02864-7
447879
  Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза / М.К. Нурмухамедов. – Нукус, 1959. – 159с.
447880
  Брукман С М. Доврачебная помощь при острых хирургических заболеваниях и несчастных случаях / С М. Брукман, . – Л, 1980. – 304с.
447881
  Евтодьева Марианна ДОВСЕ: кризис доверия и нарушения баланса сил // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 322-325. – ISSN 1607-7334
447882
  Деменко В. Довузівська підготовка - важлива складова системи вдосконалення фізико-математичної освіти авіаційних інженерів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-33. – ISSN 1562-529Х
447883
  Удовицька Т. Довузівська підготовка: традиції і новації в умовах трансформації системи вищої освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (104). – С. 61-66. – ISSN 1562-529Х
447884
  Ляшенко І. Довузівська підготовка: як підвищити рівень знань та впевненості / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 березня (№ 10). – С. 12. – ISSN 2219-5793
447885
  Вологин М. Довузовская подготовка будущих ученых и преподавателей высшей школы в СамГТУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
447886
   Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические маркеры контаминации исходных магм и экстремальной обогащенности источника / А.А. Арискин, Л.В. Данюшевский, Э.Г. Конников, Р. Маас, Ю.А. Костицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 528-556 : рис., табл. – Библиогр.: с. 554-556. – ISSN 0016-7886
447887
  Потоцкий В.И. Догадка / В.И. Потоцкий. – М., 1980. – 192с.
447888
   Догана ректору // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Підписано наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Юрію Лянному.
447889
  Міхалев А. Догвір поруки як засіб забезпечення зобов` язань // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-31
447890
  Бузун Олег Догетьманський Батурин // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 24-45. – ISSN 0869-3595
447891
  Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33, Літ.: 47 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історії Батурина від часів заселення до 60-х рр. XVII ст.
447892
  Баймут Н.М. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах / Н.М. Баймут. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Здоров"я, 1985. – 38 с. – (Бібліотечка матері)
447893
  Романов А.О. Догляд за плодовим садом / А.О. Романов, В.А. Гродський. – Київ, 1990. – 48с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; Сер.9 : Земля і люди, № 6)
447894
   Догляд за посівами - головна умова одержання високих урожаїв. – К., 1948. – 32с.
447895
  Шеремет І.П. Догляд за садом / І.П. Шеремет. – К, 1968. – 160с.
447896
  Труш Т.В. Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 203-205. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про роль догми в неортодоксальному та ортодоксальному християнстві. The article is devoted about the role dogmat in unorthodox and orthodox Christianity.
447897
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
447898
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
447899
  Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 29-39. – ISBN 966-7943-03-8
447900
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
447901
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
447902
  Гай-Нижник Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець IX - середина XI ст.) : нарис іст.-герменевт. інтерпретації / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак. – Київ : МП Леся, 2015. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-37-3
447903
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
447904
  Сацький П. Догматика маніхейства: здатність адаптації до соціально-політичного й ментального середовища // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 275-294. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
447905
  Тарановский Ф.В. Догматика положительного государственного права Франции при старом порядке : [Диссертация] / Ф.В. Тарановский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – VIII, 633 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. - Экз. деф., отсутств. с. I-VIII, 351-633


  На обл. автограф автора
447906
  Проневич О.С. Догматико-теоретичні засади класичного німецького поліцейського права (друга половина XVIII - початок XX ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-617-7293-17-9
447907
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
447908
  Мишель А. Догматические монтажи как вызов психоанализу // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 157-172. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-8922
447909
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
447910
  Городков А. Догматическое богословие по сочинениям Филарета, митрополита Московского / Сост. Алексей Городков. – Казань : Тип. Губер. правления, 1887. – [2], VIII, 303 с.
447911
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
447912
  Пилявець Л. Догматична система українського православ"я // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 75-76


  Транквіліон-Ставровецький Кирило, архімандрит. Суть догматичної системи українського православ"я виклав у своїй праці "Зерцало Богословії".
447913
  Бурдоносова М.А. Догматична та прагматична сутність правозастосування // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
447914
  Алексі Р. Догматичне мислення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 118-130. – ISSN 2227-7153
447915
  Яроцький В. Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права / В. Яроцький, О. Дзьобань // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-57. – ISSN 1026-9932
447916
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
447917
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
447918
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
447919
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
447920
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
447921
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
447922
  Беседіна Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 151-154
447923
  Мисенко О. Договір авторського замовлення: набуття прав замовником // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 19-24. – ISSN 1608-6422


  У статті розглянуто основні новели внесені Законом № 1667-IX до законодавства України про авторське право.
447924
  Майданик Н.І. Договір азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1194-1099. – ISBN 978-966-667-341-4
447925
  Огнев"юк Р. Договір акціонерів: проблеми правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 60-63.
447926
  Маслова-Юрченко Договір андеррайтингу в систнмі договорів на надання послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-54.
447927
  Вавженчук С. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 24-26
447928
  Тобота Ю.А. Договір аутстафінгу: поєднання трудового та цивільно-правового елементів // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7450-09-1
447929
  Панова Л.В. Договір банківського рахунку як публічний договір // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 198-202
447930
  Калашнікова О.О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 166-169. – ISSN 2219-5521
447931
  Панова Л. Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
447932
  Міхненко А. Договір без ручки. Розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: хто перший? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "...Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Про це минулого тижня повідомило американське видання Politico. Для України позитивний той факт, що ...
447933
  Недошовенко А.О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 394-399. – ISSN 2219-5521
447934
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
447935
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 202-221
447936
  Матвєєв П. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-66.
447937
  Матвєєв П. Договір валютного ф"ючерсу (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 87-92.
447938
  Валлє В. Договір ВОІВ про виконання фонограми // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-378-141-9
447939
  Валлє В. Договір ВОІВ про про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 119-120. – ISBN 978-966-378-141-9
447940
  Валлє В. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право. Договір ВОІВ про виконання фонограм (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 118-119. – ISBN 978-966-378-141-9
447941
  Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. = Treaty of Pereyaslav between hetman Bohdan Khmelnitsky and tsar Alexey Mikhaylovich 1654 : історико-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) / Андрій Яковлів. – Нью Йорк : Видавнича спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 126, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
447942
  Бажанов В.О. Договір дарування авторських прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 110-114. – ISBN 978-617-566-165-9
447943
  Кузьмич О. Договір дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 11-14
447944
  Розгон О. Договір дарування між колишнім подружжям за усною домовленістю не сплачувати аліменти і договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухомість: відмінності у правових наслідках // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 42-50
447945
  Коноваленко О.Ю. Договір дарування у цивільному праві України / О.Ю. Коноваленко, С.М. Сергєєва // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 69-71
447946
  Глуздєєв О. Договір до Енергетичної Хартії - основа міжнародного енергетичного інвестиційного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 134-135


  "... В рамках міжнародного енергетичного інвестиційного права з"явився міжнародний договір, який найбільш комплексно на сьогодні охопив питання енергетики. Цим міжнародним документом став Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ)."
447947
  Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
447948
  Соболівський А. Договір довічного утримання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Найбільш юридично грамотна форма врегулювання суспільних відносин з приводу утримання осіб до їхньої смерті".
447949
  Бажанова В.О. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 90-92. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
447950
  Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
447951
  Лаптош М.В. Договір довічного утримання: питання теорії / М.В. Лаптош, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 58-62
447952
  Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109. – ISSN 0132-1331
447953
  Шоломіцький В. Договір доручення: проблеми практики та теорії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 204-205
447954
  Островська А. Договір ескроу як засіб забезпечення виконання зобов"язання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 331-333
447955
  Павлишин О.Я. Договір з відкритого неба - нова "свобода повітря" чи реалізація вже існуючих? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 132-137
447956
   Договір з директором / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
447957
  Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
447958
  Марков В.В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об"єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 74-79. – ISSN 1999-5717
447959
  Тверезенко Олена Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 57-66
447960
  Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 169-178. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання дого-вірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, ...
447961
  Новікова В.В. Договір зберігання з точки зору оплатності й безоплатності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
447962
  Москаленко С. Договір зберігання транспортного засобу-чи захищені права власників авто? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 72-75.
447963
  Гуменюк Н.Р. Договір зберігання у виконавчому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 79-80
447964
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
447965
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
447966
  Сук І.П. Договір земельного сервітуту: проблеми законодавчого регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 535-536. – ISBN 978-966-600-475-1
447967
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
447968
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 131-133.
447969
  Шишка Р.Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 47-53. – (Юридичні науки ; № 3)
447970
  Бервено С. Договір комерційної концесії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 105-110
447971
  Бажанов В. Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 266-271


  Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб"єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, ...
447972
  Черпіта Г. Договір комерційної концесії в цивільному кодексі України: загальна характеристика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
447973
  Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу, співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 199-203
447974
  Сидоров Я.О. Договір комерційної концесії та суміжні жоговіфрні конструкції: порівняльно-правова характеристика // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 104-112. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
447975
  Пономарьова О.О. Договір комерційної концесії у сфері медицини як інструмент сталого розвитку країни // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 67-69. – ISBN 978-617-696-813-9
447976
  Бих О. Договір комерційної концесії у цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 106-134. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
447977
  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-55
447978
  Островська А. Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 197-198. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
447979
  Войчук О. Договір комісії - угода про надання послуг // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.42-47
447980
  Миронець І.М. Договір контрактації - основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 82-89. – (Серія права ; № 9)


  Договор контрактации является основной правовой формой реализации товарной части сельскохозяйственной продукции колхозов. В нем удачно сочетаются интересы производителей и заготовителей сельскохозяйственной продукции, он способствует укреплению ...
447981
  Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
447982
  Станіславський В.П. Договір контрактації продукції насінництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 113-118. – (Право. Економіка. Управління)
447983
  Гончарук Л.М. Договір концесії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 205-216
447984
  Гончарук Л.М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
447985
  Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 65-68.
447986
  Плахіна І.В. Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 45-50
447987
  Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
447988
  Дубінчин О.М. Договір купівлі-продажу за зібранням Малоросійських прав 1807 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 119-120
447989
  Марченко В. Договір купівлі-продажу нерухомості з відкладальною або скасувальною умовами // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 35-37
447990
  Рябоконь Є.О. Договір купівлі-продажу об"єктів нерухомості. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 97-100. – ISBN 978-966-667-341-4
447991
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації / Н.С. Демченко. – Київ : Оріяни, 2000. – 180с. – ISBN 966-7373-41-Х
447992
  Демченко Наталія Сергіївна Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.03. / Демченко Наталія Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
447993
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Демченко Н. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
447994
  Бабаджанян Г. Договір купівлі-продажу товарів: загальні обмеження саморегулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 54-62. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
447995
  Виговський О.І. Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 32-38
447996
  Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 187-195. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
447997
  Васильєва В. Договір купівлі - продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-29
447998
  Бабецька І.Я. Договір куплі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 146-150. – ISSN 2078-6670
447999
  Майданик Н.І. Договір лотереї // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1104-1105. – ISBN 978-966-667-341-4
448000
  Микульська Л.О. Договір між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. та питання європейської безпеки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 9-16. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматривается роль и значение Московского договора от 12 августа 1970 г. в улучшении взаимоотношений между СССР и ФРГ и его положительное влияние на политический климат в Европе, на развитие процесса разрядки напряженности, укрепление ...
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,