Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
445001
   "Динамітний король". До 170-річчя від дня народження Альфреда Нобеля // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, В.К. Воляник, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 4 кв. – С. 23-29. – ISSN 0130-2043
445002
   "Динамо" - Киев / Остапченко Ф.А. – К., 1976. – 143с.
445003
  Михайлов М.И. "Динамо" Киев / М.И. Михайлов. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 128 с.
445004
  Аркадьев Д.А. "Динамо" Киев. Возрождение... : [док. повесть] / Д. Аркадьев. – Киев : АТВ-Стиль, 1998. – 272 с., [16] л. фот. : ил. – ISBN 966-95360-0-6
445005
  Михайлов М.І. "Динамо" Київ - 1966 / М.І. Михайлов. – К., 1967. – 84с.
445006
  Винокуров В.И. "Динамо" Москва / В.И. Винокуров, О.С. Кучеренко. – Москва, 1973. – 184с.
445007
  Думбадзе Н. и др. "Динамо" Тбилиси / Н. и др. Думбадзе. – Тбилиси, 1960. – 32с.
445008
  Акопов Г.А. "Динамо" Тбилиси / Акопов Г.А. ; под. ред. Л. Филатова. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 128 с.
445009
  Рубель В. "Династійні історії" доби монгольського панування в Китаї як феномен класичного китайського історіописання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В часи монгольської династії Юань (1271-1368) написані три "династійні історії" (чженши) – присвячена киданьській імперії Ляо (907-1125) "Історія Ляо" (Ляоши), присвячена чжурчженьській імперії Цзінь (1115-1234) "Історія Цзінь" (Цзіньши), та присвячена ...
445010
  Давыденко В.М. "Дипломат" с секретом : рассказы о советской милиции / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1989. – 207с. – ISBN 5-7740-0106-7
445011
  Колісник І.А. Динаміка забруднення атмосферного повітря в Києві на початку XXI століття / І.А. Колісник, Н.П. Ротач, Л.Я. Табачний // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2013. – Вип. 9 (23). – С. 39-45. – ISBN 978-966-501-093-7
445012
  Колісник І.А. Динаміка забруднення атмосферного повітря в промислових містах України / І.А. Колісник, І.М. Щербань // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2009. – Вип. 5 (19). – С. 16-20. – ISBN 978-966-501-071-5
445013
  Нетробчук І.М. Динаміка забрудненя атмосферного повітря у Волинській області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 77-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2227-3220
445014
   Динаміка запасу елементарних частин мішаних деревостанів Західного Полісся / Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, В.М. Гончар, С.Л. Копій, М.М. Михайленко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 140-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1991-606X
445015
  Дригайло С. Динаміка запитів до відділу газетних фондів НБУВ від підприємств, організацій, установ: отримання необхідної інформації та їхнє задоволення за 1991, 2000, 2010 роки / Сергій Дригайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 4 (201). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
445016
  Бобровський А. Динаміка заробітної платні працівників будівельної промисловості Донбасу в др. пол. 1940 - сер. 1960-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 50-52
445017
  Новоселець М.К. Динаміка зарядженої поверхні клітинних мембран / М.К. Новоселець, І.В. Паламарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 363-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті два механізми нестійкості амебоідального руху зарядженої поверхні клітинних мембран. Показано, що електростатичні сили, обумовлені викривленнями мембрани, є суттєвим джерелом нестійкості. Проаналізовані умови виникнення нестійкості з ...
445018
   Динаміка захворюваності на рецидиви у хворих на туберкульоз легень / В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, О.П. Недоспасова, Л.В. Веселовський, О.Р. Тарасенко, І.В. Бушура, А.М. Приходько, І.О. Новожилова // Infusion & Chemotherapy : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 18-24. – ISSN 2663-0338
445019
  Гандзюк В.А. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект) / В.А. Гандзюк, Д.Д. Дячук, Н.Ю. Кондратюк // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 319-323. – ISSN 2077-4214
445020
  Ярмоленко Н. Динаміка зачину як структурного макрокомпоненту тексту думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 102-108
445021
  Грязнова В.О. Динаміка зважених частинок суспензій в анізотропному дисперсійному середовищі / В.О. Грязнова, Ю.В. Придатченко, Є.Ю. Таран // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 125-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано диференціальні рівняння обертального руху осесиметричних недеформівних зважених частинок у градієнтних течіях суспензії з анізотропним дисперсійним середовищем. Дослідження простої зсувної течії таких суспензій виявило формування двовісних ...
445022
  Богданець В.А. Динаміка землекористування Олешківських пісків: аналіз часового ряду 1987-2017 рр. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
445023
  Костів Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Костів, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 51-58. – ISSN 0868-6939


  Визначено межі та тривалість зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару на основі аналізу матеріалів Лабораторії ландшафтних досліджень стаціонару. Розглянуто їхню динаміку та динаміку ...
445024
  Воропай М. Динаміка змін в родильній обрядовості українців Північно-Східної Слобожанщини у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 120-126
445025
  Ноздренко Д.М. Динаміка змін генерації сили та довжини м"язових волокон під впливом рутину / Д.М. Ноздренко, Ю.І. Прилуцький // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7
445026
   Динаміка змін об"ємів і радіаційних характеристик радіоактивно забрудненої води в об"єкті "Укриття" в умовах нового безпечного конфайнмента / О.О. Одінцов, В.Є. Хан, Л.А. Паламар, П.В. Сабенін, Л.Б. Чикур // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 95-106. – ISSN 2311-8253


  Представлено експериментальні визначення об"ємів і радіаційних характеристик радіоактивно забрудненої води в неорганізованих скупченнях рідких радіоактивних відходів на нижніх позначках об"єкта "Укриття" після встановлення ново- го безпечного ...
445027
  Подшивайлов Ф.М. Динаміка змін основних показників мотиваційної сфери студентів-психологів (за результатами лонгітюдного дослідження) / Ф.М. Подшивайлов, Л.І. Подшивайлова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 135-152. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
445028
  Малихіна О.А. Динаміка змін показників структурних компонентів самоповаги в студентському віці: реалізація корекційно-розвивальної програми // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 248-256. – ISSN 2414-0023
445029
  Шлімакова І.. Динаміка змін професійно-значимих ціннісних орієнтацій практичних психологів / І. Шлімакова, О.П. Могилевець // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С.9-13
445030
  Кирпенко В.М. Динаміка змін рівня професійно важливих якостей курсантів вищих військових навчальних закладів льотного профілю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 10-13. – ISSN 1818-9172
445031
  Грішньова О.А. Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій / О.А. Грішньова, А.С. Пасєка // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 7-14. – ISSN 1562-0905
445032
  Бухвал А.В. Динаміка змін стану здоров"я студентської молоді // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – С. 28-30. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 5). – ISSN 2310-130Х


  Проаналізовано результати медичних обстежень студентів І курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Висвітлено динаміку захворювань першокурсників упродовж двох (2007–2009, 2009–2011) періодів навчальних років. The results of ...
445033
  Кошлякова Т.О. Динаміка змін хімічного складу питних підземних вод Сеноман-Келовейського водоносного комплексу на території м. Києва в умовах тривалої експлуатації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – С. 243-248. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
445034
  Ткачук Р.Л. Динаміка змін швидкості мислення при дії стресових факторів на інтелектуального агента-оператора, яка враховує можливість правильної оцінки ситуації / Р.Л. Ткачук, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 222-223
445035
  Нетробчук І.М. Динаміка змін якості води річки Стир у Волинській області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
445036
  Калініна І.Г. Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 109-120 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
445037
  Поздняков Ю. Динаміка зміни вартості нерухомості у міжексплуатаційні періоди як джерело виникнення від"ємного поперіодного зносу майна / Ю. Поздняков, М. Лапішко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 3 (74), липень - вересень. – С. 563-586. – ISSN 1684-906Х
445038
  Проскуров Є.М. Динаміка зміни здоров"я у хлопчиків гімназії 10-11 років, під впливом загальноосвітнього навантаження // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
445039
  Новікова Л. Динаміка зміни іміджу України в аудіовізуальному мистецтві XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 112-116. – ISSN 2313-8505
445040
  Бочко О.Ю. Динаміка зміни користувачів соціальних мереж в період пандемії: дослідження поведінки / О.Ю. Бочко, В.А. Когут // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 34-38. – ISSN 2306-6806
445041
  Печенюк І.С. Динаміка зміни рейтингів державних інститутів сектору безпеки та оборони України (2005-2021) / І.С. Печенюк, С.І. Печенюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 50-60. – ISSN 2618-1614


  У статті проаналізовано й узагальнено результати досліджень громадської думки, що проводилися в нашій країні впродовж 2005-2021 рр., у частині підтримки діяльності та довіри суспільства до основних державних інститутів сектору безпеки та оборони ...
445042
  Денисенко І.Д. Динаміка зміни та стратегії розвитку сучасних політичних теорій: проблеми методології дослідження // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 29-38
445043
  Гребенюк Н.П. Динаміка зміни температури повітря на фоні глобального потепління // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 205-210. – Бібліогр.: 6 назв
445044
  Хлистун Н.Я. Динаміка зміни флори міста Чернівці / Н.Я. Хлистун, В.І. Чопик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено дані стосовно динаміки зміни флори м. Чернівці за період з 1859 по 2000 р., які вказують на зменшення її різноманітності
445045
  Шевчук Л.В. Динаміка змісту правової ідеології в українському конституційному законодавстві: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевчук Любомир Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
445046
  Новицький В.Є. Динаміка зовнішніх боргових зобов`язань України / В.Є. Новицький, О.В. Плотніков. – Київ : Політична думка, 2000. – 332с. – ISBN 966-7761-00-2
445047
  Пирог О.В. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС / О.В. Пирог, М.І. Томич // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 163-166. – ISBN 978-966-285-568-5
445048
   Динаміка зростання та ризики Нестабільності економіки України в 2008 році / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Шкадюк В.Б., Молдован О.О., Пищуліна О.М., Лавриненко С.І., та ін. ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Воротіна В.Є. ]. – Київ : НІСД, 2008. – 108с. – ISBN 966-95383-0-0
445049
  Астаф"єв О. Динаміка і зміщення імен в поемі Леоніда Полтави "Енеїда модерна" (семантичний аспект) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 109-119


  Про М. Василенка. - С. 110-111. Про Й.Ю. Гермайзе. - С. 110.
445050
  Лисенко Ірина Павлівна Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків : Дис. ... доктора психологічних наук: 19.00.04 / Лисенко Ірина Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 558л. + Додаток: л. 434 - 558. – Бібліогр.: л. 387 - 434
445051
  Лисенко Ірина Павлівна Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків : Автореф. дис. ... доктора психолог. наук: 19.00.04 / Лисенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 45 с. – Бібліогр.: 26 назв
445052
  Субботіна Марина Іванівна Динаміка і методика розрахунку імпульсних редукторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.02 / Субботіна М.І.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
445053
  Рибалка А.О. Динаміка і міцність наносупутника POLYITAN-2-SAU на етапі виведення на орбіту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Рибалка Антон Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
445054
  Паливода К.В. Динаміка і перспективи ціноутворення на ринку житла / К.В. Паливода, П.І. Гайдуцький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-12.
445055
  Кушнір Н.О. Динаміка і структура глобальних потоків прямих іноземних інвестицій // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 33-36. – ISBN 978-617-8046-20-0
445056
  Пузанов І.І. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік : Монографія / І.І. Пузанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 170с. – ISBN 966-594-278-6
445057
  Панфілова Т.О. Динаміка і структура інвестицій в Україні - "пастка дивергентності" технологічного майбутнього // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 9 назв
445058
  Філіпенко А.С. Динаміка і структура міжнародного поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 29-35.
445059
  Балабанов Г.В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналіт. доповідь / Г.В. Балабанов, В.С. Сайчук ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-31. – ISBN 978-966-932-034-6
445060
  Щурик М.В. Динаміка і структура сільськогосподарських угідь фермерських господарств Карпатського макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
445061
  Паніотто В. Динаміка і фактори міжетнічних упереджень в Україні (1994-2018) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 34-45
445062
  Калиняк О. Динаміка і формування іміджу громадських організацій міста Львова // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 74-83. – ISSN 2224-0306
445063
  Драпак Г.Б. Динаміка і шляхи розвитку теорій читацького відгуку у XX столітті // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 79-85. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
445064
  Гузинець О. Динаміка іменника українського села (1900-2008) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 ; 8 поз.
445065
  Позур В.К. Динаміка імунної відповіді на стафілококовий пептидоглікан у опозитно реагуючих ліній мишей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 27)


  Вивчалася динаміка гуморального імунітету після інтраперитонеального введення основного гетерополімеру клітинної стінки золотистого стафілокока - пептидоглікану. Встановлено, що миші лінії С57BL/6 у динаміці первинної та вторинної імунної відповіді є ...
445066
  Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2013. – 153 л. – Бібліогр.: л. 136-153
445067
  Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
445068
  Ліщук В. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 14-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
445069
  Наумова М. Динаміка індексу медіаграмотності українців у 2020-2022 роках // Ідентичність часів війни: трансформації та практики визнання / В. Бурлачук, Н. Костенко, Мацко-Демиденко, М. Наумова, А. та ін. Ручка. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2023. – С. 109-123. – ISBN 978-617-14-0154-9


  Розглядаються зміни у медіаспоживанні української аудиторії, сприйнятті нею інформаційного простору країни, чутливості до різних форм спотвореного контенту (маніпуляцій, фейків, дезінформації). Емпіричною базою дослідження є три хвилі ...
445070
  Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010 рр. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
445071
  Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010 рр. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
445072
  Савченко О.В. Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення суб"єкта у процесі оволодіння професійними поняттями : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Савченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 257с. + Додатки: л. 203-257. – Бібліогр.: л. 183-202
445073
  Савченко О.В. Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення суб"єкта у процесі оволодіння професійними поняттями : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.01 / Савченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
445074
  Паламарчук Л.В. Динаміка інтенсивності опадів та мезоструктурні особливості їх полів у теплий період року на рівнинній частині території України / Л.В. Паламарчук, К.С. Сокур, Т.М. Заболоцька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 95-111. – ISSN 2306-5680


  В роботі розглянуто структуру часових змін інтенсивності опадів та просторовий розподіл величини для окремих процесів випадіння небезпечних та сильних опадів теплого періоду року. Аналіз виконувався на основі даних спостережень гідрометеорологічної ...
445075
  Шиловська Т. Динаміка інтимного мотиву в поезії Дмитра Павличка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 146-151. – ISSN 2075-1222
445076
  Ільєнко О. Динаміка інтродукованих і місцевих видів деревних рослин в умовах дендропарку "Тростянець" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить результати досліджень динаміки видового складу та чисельності представників інтродуцентів і деревних рослин місцевої флори в умовах дендрологічного парку "Тростянець" у період з 1960-2007 р. The article contains the results of ...
445077
  Кораблін С. Динаміка інфляції в постсоціалістичних країнах : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 12-16 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
445078
  Жарков Я.М. Динаміка інформаційно-психологічного впливу міжнародних терористичних організацій на суспільство в засобах масової інформації / Я.М. Жарков, А.А. Демцов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 152-159
445079
  Ольховський Г.Ф. Динаміка калію в органах рослин озимої пшениці в репродуктивний період // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 97-102 : табл. – Бібліогр.: с. 102. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
445080
  Ємчук Є.М. Динаміка каталази у непарного / / і соснового / / шовкопрядів за час їх розвитку / Є.М. Ємчук. – 180с.
445081
  Бичков О.С. Динаміка квадратичних відображень в комплексній площині / О.С. Бичков, О.В. Колесник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується квадратичне відображення f (x) = x2+с в комплексній площині. Для нього аналітично знайдені нерухомі точки, цикли періоду два та побудовані обласні стійкості для них.
445082
  Пасічний А.П. Динаміка квазіреальних фотонів у процесах електродезіінтеграції ядер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Фізика ; Вип. 1)


  Досліджено роль квазіреальних фотонів в реакції А (е, е" р)А-1. Показано, що істотна частина актів електророзщеплення обумовлена саме квазіреальними фотонами. З"ясовано вплив останніх на результати дослідження імпульсних розподілів протонів в ...
445083
  Паньків Н. Динаміка кількості населення Закарпаття за висотними поясами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 162-165. – (Серія географічна ; Вип. 28). – ISSN 0201-758Х
445084
  Трухманова С. Динаміка кількості та складу міського населення Поділля за родом занять у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 65-70
445085
  Бондар К. Динаміка кліматичних змін в Криму у голоцені-верхньому плейстоцені за даними магнітних досліджень рихлих відкладів печери Еміне-Баїр-Хосар / К. Бондар, Б. Рідуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 39-44. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол. наук, доц. О.М. Іванік) Простежені зміни магнітних характеристик і палеовікові варіації давнього магнітного поля у розрізі горизонтально-шаруватих рихлих суглинистих відкладів привхідної частини ...
445086
  Станіслав О.В. Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05, 035 / Станіслав Ольга Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 518 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 509-518. – Бібліогр.: арк. 20-29, 459-508 та в додатках: арк. 509-518
445087
  Станіслав О.В. Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Станіслав Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
445088
  Васильєва Ганна Вікторівна Динаміка когнітивних розкладів при терапії різними антипсихотичними препаратами ( на матеріалі хворих на шизофренію) : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Васильєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л. 167-186
445089
  Васильєва Ганна Вікторівна Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію) : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Васильєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
445090
  Кияшко Л.О. Динаміка когнітивної складової психологічної готовності студентської молоді до політичної участі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 207-218
445091
  Лісецький Олександр Федорович Динаміка колективних рухів валентних нуклонів в деформованих атомних ядрах : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Лісецький Олександр Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
445092
  Лісецький О.Ф. Динаміка колективних рухів валентних нуклонів в деформованих атомних ядрах. : Дис... Канд. фіз-мат наук: 01.04.02 / Лісецький О.Ф.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1997. – 124л. – Бібліогр.:л.119-124
445093
  Омельчук В.О. Динаміка комерційної та соціальної доступності житла в умовах кризи на ринку нерухомості в м. Києві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 117-122
445094
  Зуза В.С. Динаміка компонентів агрофітоценозів посівів ячменю як прояв їх конкуренції / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142 : табл. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
445095
  Бондаренко М.П. Динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 77-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
445096
  Єзеров А.А. Динаміка конституційних конфліктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 117-122.
445097
  Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права України (теоретико-прикладне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Балобанова Дар"я Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
445098
  Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права України в умовах воєнного стану // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 175-178. – ISBN 978-617-8034-4
445099
  Пилипенко О.Ю. Динаміка кристалізації льоду на вертикальних охолоджуваних трубах в елементах акумуляторів теплової енергії систем охолодження та кондиціювання повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Пилипенко Олексій Юрійович ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – 26 с. – Бібліогр.: 13 назв
445100
  Науменко Антоніна Прокопівна Динаміка кристалічних граток та симетрія енергетичних станів в неметалічних кристалах, що містять пірамідальні структурні елементи ХУ3 : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Науменко Антоніна Прокопівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.147-152
445101
  Науменко Антоніна Прокопівна Динаміка кристалічних граток та симетрія енергетичних станів в неметалічних кристалах, що містять пірамідальні структурні елементи ХУ3 : Автореф. дис.. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Науменко Антоніна Прокопівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19л.
445102
  Фабрика-Процька Динаміка культурної та етнічної ідентифікації на українському пограниччі в період сьогодення // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 28-33. – ISSN 2226-2180
445103
  Рудік Г.О. Динаміка лабораторної схожості насіння рослин роду Iberis L. у процесі їх зберігання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки лабораторної схожості насіння 4-х видів роду Iberis L. у процесі зберігання. The researched results of dynamics of the laboratory seed-germination for 4 species of the genus Iberis L. during conservation ...
445104
  Лучка Р.В. Динаміка ландшафтної морфоструктури полонинського високогір"я Українських Карпат в умовах випасного і кошарного використання : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 188-193. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
445105
  Сніжко Н. Динаміка лексико-граматичної системи української мови кінця XVIII - поч. XXI ст. (напрями та перспективи інтегрального лексикографічного моделювання) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 237-242. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
445106
  Біла К.В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.05. / Біла К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 навз
445107
  Біла К.В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Біла К.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 213л. + Додаток : л.194-213. – Бібліогр. : л.166-193
445108
  Коца Р.О. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові / Р.О. Коца ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Ужгород : [б. в.], 2021. – 593 с. : табл. – Словопокажчик: с. 508-588. – Бібліогр.: с. 486-506. – ISBN 978-617-7798-56-8
445109
  Ліпич В. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 77-80. – ISSN 0027-2803


  Становлення окремих фрагментів словотвірних підсистем українського прикметника було й залишається однією з актуальних проблем історичної дериватології, адже вивчення цього питання дає змогу зробити низку важливих проєкцій на історію формування всієї ...
445110
  Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови XVI-XVII ст. : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гриценко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 1151 арк. – Додатки: арк. 470-1151. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 509-634
445111
  Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови XVI-XVII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гриценко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 33 с. + Додатки. – Бібліогр.: 38 назв
445112
  Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку XXI ст. : [монографія] / М.І. Навальна ; [відп. ред. Городенська К.Г.] ; НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-323. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада : Гриценко П.Ю. (голова), Вихованець І.Р., Гнатюк І.С. та ін. ; 8). – ISBN 978-966-489-095-0
445113
  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX століття / Любов Струганець. – Тернопіль : Астон, 2002. – 351, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 315-346. – ISBN 966-7995-67-4
445114
  Гаркуша Н. Динаміка лінійної системи моделі популяції Леслі / Н. Гаркуша, Д. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-15. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  При вивченні екологічних процесів у широкому вжитку присутні математичні моделі різних типів - як неперервні, так і дискретні моделі. В роботі розглянута лінійна дискретна модель вікової структури популяції - модель Леслі. Знайдено умови існування ...
445115
  Костів Л.Я. Динаміка літніх сезонних станів геокомплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л.Я. Костів, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 67-75. – ISSN 0868-6939
445116
  Петренко Б.А. Динаміка магнітних структур під час магнітосферної суббурі / Б.А. Петренко, Л.В. Козак // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 5 (215). – С. 55-63. – ISSN 0233-7665
445117
  Кузьма О.В. Динаміка малих включень поблизу сфери, що коливається в обмеженому стовпі нестисливої рідини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються форми рухів газових включень біля сферичного джерела коливань, що міститься на вісі стовпа нестисливої рідини в циліндричній посудині. Визначаються нелінійні рівняння руху сферичних пузирів та пульсації їх радіусів з урахуванням умов на ...
445118
  Клигуненко О.М. Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування клапанів серця / О.М. Клигуненко, В.В. Яровенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 76-80. – ISSN 2224-0586
445119
  Кучерявченко В.В. Динаміка маркерів клітинної ланки імунітету у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі / В.В. Кучерявченко, Ю.В. Волкова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 87-92. – ISSN 2224-0586
445120
  Кравець Л.В. Динаміка метафори в українській поезії XX ст. : монографія / Лариса Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-386-7
445121
  Князик Х. Динаміка метафори у структурі поетичного дискурсу Поля Верлена // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 94-102. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
445122
  Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угрупованнях безхребетних (Invertebrata) національного парку "Бюкк" (Угорська Республіка) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Варга Янош ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
445123
  Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угрупованнях безхребетних (INVERTEBRATA) національного парку "Бюкк" (Угорська Республіка) : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Варга Янош ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 161 л. – Додаток: л. 133-161. – Бібліогр.: л. 109-132
445124
  Капітоненко М. Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні положення теорії перерозподілу сили, критично оцінено методологічні засади, наведено приклади її застосування. Визначено сильні та слабкі місця теорії у порівнянні із іншими двома системними теоріями, пов"язаними із ...
445125
  Капітоненко М. Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні положення теорії перерозподілу сили, критично оцінено методологічні засади, наведено приклади її застосування. Визначено сильні та слабкі місця теорії у порівнянні із іншими двома системними теоріями, пов"язаними із ...
445126
  Запорожец В.А. Динаміка міжправославного діалогу в Україні на початку ХХІ ст.: контекст УАПЦ // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 11-15


  У статті здійснюється релігієзнавчий аналіз розвитку міжправославних стосунків УАПЦ у 2000-х рр. Відокремлюються три вектори функціонування УАПЦ у міжправославному діалозі: УПЦ КП, УПЦ та Вселенський патріархат. Встановлено, що хоча і присутня ...
445127
  Мамишев І.Є. Динаміка мікроелементів у поверхневих водах на ділянках техногенних геохімічних аномалій = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 121-129. – Бібліогр.: 10 назв
445128
   Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки / М.Є. Даус, Н.С. Кічук, М.Є. Романчук, Ж.Р. Шакірзанова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – C. 6-23. – ISSN 2306-5680


  Проведені дослідження гідрохімічного режиму річок басейну Дніпра (в межах України) за багаторічний період спостережень (1990-2015 рр.) показали, що спостерігаються направлені тенденції до підвищення загальної мінералізації вод, які зменшуються вниз за ...
445129
  Масенко Л.Т. Динаміка мовних змін у пострадянському Києві // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 28-39. – ISBN 978-966-1673-17-4
445130
  Панасенко Г.С. Динаміка мовних конфліктів у ХХI столітті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 63-73. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
445131
  Загнітко А. Динаміка мовної і національної самоідентифікації мешканців Донеччини / А. Загнітко, І. Кудрейко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 24-29. – ISSN 1819-7329
445132
  Сазонова Я.Ю. Динаміка мовної кодифікації простору почуттів у готичному романі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 149-156
445133
  Лучик А.А. Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 51-55. – ISSN 1996-9872
445134
  Гонтар М.О. Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 76-92. – ISSN 1682-3540
445135
  Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124-140
445136
  Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:31 назва
445137
  Капля А.В. Динаміка морозостійкості кореневої системи основних підщеп плодових культур / А.В. Капля, 1960. – 3с.
445138
  Яценко Н.О. Динаміка морфологійної термінології Василя Сімовича: у пошуках "свого" і "чужого" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (87). – С. 44-57. – ISSN 1682-3540
445139
  Старков Д.Ю. Динаміка мотивації адиктів у процесі соціально-психологічної реабілітації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Старков Денис Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
445140
  Богуславець А.В. Динаміка мотивації військово-професійної діяльності офіцерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинники, які впливають на мотивацію військово-професійної діяльності офіцерів, уточнено всі складові мотивації службової діяльності військовиків. The article analyses the factors to influence the motivation of military professional ...
445141
  Богуславець А.В. Динаміка мотивації військової служби у військовослужбовців строкової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Представлена трансформація мотивації військової служби у військовослужбовців строкової служби. Наведено порівняльний аналіз провідних мотивів військової служби за останні 20 років.
445142
  Дніпрова О.А. Динаміка мотивації досягнення у навчанні студентів-психологів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 95-98. – (Серія "Педагогіка і психологія. Педагогічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2222-5501
445143
   Динаміка мутності річкової води лівобережних приток Дніпра (на прикладі Сумської області) / О.С. Данильченко, А.О. Корнус, О.Г. Корнус, Ю.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 26-32. – ISSN 2306-5680
445144
  Войцехівський В. Динаміка накопичення фенольних та пектинових речовин у плодах яблуні залежно від погодних умов вирощування / В. Войцехівський, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено біохімічний аналіз поширених та перспективних сортів плодів яблуні, вирощених за умов Північного Лісостепу України. Визначено закономірності накопичення фенольних та пектинових речовин у плодах впродовж вегетації. Методами дисперсійного та ...
445145
  Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, естетичні та глобальні виміри : Монографія / В.С. Крисаченко; Нац. ін-тут стратег. дослід. – Київ : НІСД, 2005. – 368с. – ISBN 966-554-083-1
445146
  Харченко Н.В. Динаміка наукових підходів щодо вивчення проблеми розуміння // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 77-93. – ISBN 978-617-7009-23-7
445147
  Бублик С. Динаміка наукової спрямованості урядових актів законодавства в Україні протягом 1991-2023 рр. / С. Бублик, О. Мех, Л. Бобровник // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (122). – С. 39-69. – ISSN 1560-4926
445148
   Динаміка нафтопродуктів, фенолів і спар у річкових водах басейну Дніпра / В.М. Савицький, І.О. Шевчук, О.В. Савицька, В.Є. Косматий // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 118-126. – ISBN 966-540-042-8
445149
  Литвинська С. Динаміка національно-визвольних зрушень у п"єсі О. Коломійця "За дев"ятим порогом" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 308-316


  У статті висвітлюються особливості національної ментальності українського народу, які відображені в драматичному творі Олексія Коломійця "За дев"ятим порогом". Розглядаються деякі аспекти майстерності О. Коломійця як одного з найяскравіших ...
445150
   Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін / А.В. Паєнок, Б.В. Задорожна, О.Я. Кухленко, Р.В. Кухленко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 82-87. – ISSN 2224-0586
445151
  Хохлов Валерій Миколайович Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.09 / Хохлов В.М.; Одеськ. держ. екологічний ун-т. – Київ, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 53 назв
445152
  Залоїло Ігор Анатолійович Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м"яза : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Залоїло І.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
445153
  Залоїло Ігор Анатолійович Динаміка нелінійних процесів скорочення поперечносмугастого м"яза : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Залоїло І.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 128с. – Бібліогр.: л. 105 - 128
445154
  Іванісік А.І. Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 343 арк. – Бібліогр.: арк. 320-343
445155
  Іванісік А.І. Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 c. – Бібліогр.: 74 назви
445156
  Гаркуша Н. Динаміка нелінійної моделі системи популяції Леслі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-30. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  В роботі проведено дослідження нелінійної моделі популяції Леслі. Модель записана у векторно-матричному вигляді різницевих рівнянь. Зроблено припущення про нелінійний вплив щільності популяції на динаміку системи. Визна- чено точки спокою. Досліджено ...
445157
  Сивокінь Г.М. Динаміка новаторських шукань : про худ. розвиток суч. рад. літератури / Г.М. Сивокінь. – Київ : Дніпро, 1980. – 184 с.
445158
  Бісовецька Т.В. Динаміка номінативних процесів соціально маркованих одиниць у різносистемних мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 73-79. – Бібліогр.: Літ.: С.78-79 ; 47 назв. – (Бібліотека Інституту філології)


  Дінамика номінативних процесів соціально маркованих одиниць у різносистемних мовах. Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства є проблема динаміки мови. У будь-якому мовному середовищі постійно виникають слова, щоб позначити нові речі, явища в ...
445159
  Знась О.Ф. Динаміка образів персонажів на підставі структурно-семантичних особливостей у новелах Й.В. Гете // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 249-253. – ISSN 2522-493Х
445160
   Динаміка обсягу накопичення твердих комунальних відходів міста Житомир / І.Г. Коцюба, С.М. Лико, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-4049
445161
  Гаркуша Н.І. Динаміка однієї екологічної моделі "хижак-жертва" без врахування вікової структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-12. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається математична модель екології, що описує ріст популяції і взаємодії хижак-жертва. Модель представлена системою двох нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням, що визначає час статевого дозрівання популяції. Одержано умови, при ...
445162
  Ільїн Л.В. Динаміка озер Шацького національного природного парку / Л.В. Ільїн, М.П. Пасічник // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7069-75-8
445163
  Євтушевський О.М. Динаміка озонових мінідір над Україною за супутниковими спостереженнями (1979-2000) / О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський, І.Е. Катінас // Бюлетень Українського антарктичного центру / Український антарктичний центр. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 90-96. – ISSN 1681-0740
445164
  Кравченко В.О. Динаміка озонового шару під впливом планетарних хвиль та тропічних аномалій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Кравченко Володимир Олексійович ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
445165
  Торчинський М.М. Динаміка ойконімічного процесу на Хмельниччні у XX столітті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 193-197. – Bibliogr.: Літ.: С. 197; 4 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
445166
  Торчинський М.М. Динаміка ойконімного процесу на Хмельниччині у ХХ столітті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С193-197. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
445167
  Бахрушин В.Є. Динаміка окремих показників національних рахунків України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
445168
  Дворецька І.В. Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / КНУТШ; Дворецька І.В. – Київ, 2007. – 218л. + Додатки: л.157-218. – Бібліогр.: л.137-156
445169
  Дворецька І.В. Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.09 / Дворецька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
445170
  Литвиненко Я.О. Динаміка орнітолексики у східнополіських говірках // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 241-243. – ISBN 978-966-1673-36-5
445171
   Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колект. монографія / [Ю.Д. Заячук, О.В. Караманов, В.С. Федина-Дармохвал та ін. ; за заг. ред. Д.Д. Герцюка та Ю.Д. Заячук] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 249, [1] c. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0597-6
445172
  Шегда А. Динаміка основних засобів та зміна їх структури на підприємствах хлібопекарської галузі / А. Шегда, Л. Пашнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-15. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рух вартості та зміну структури основних засобів на прикладі найбільших підприємств хлібопекарної галузі. Розраховано коефіцієнти зносу, вибуття та оновлення основних засобів хлібопекарних підприємств. The article analyses the value ...
445173
  Шапран О. Динаміка основних параметрів світового ринку нафтопродуктів в умовах фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 251-252
445174
  Костищук Володимир Динаміка основних показників розвитку іноземного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 200-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
445175
  Ковтун А. Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 120-132. – ISSN 2304-9383
445176
  Селіванова В. Динаміка особового жіночого іменника м. Роздільна: спад і піднесення // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 121-127
445177
  Конончук М. Динаміка оцінки та атестації кадрів як фактор розвитку організації в українській перспективі / М. Конончук, Я. Кодорук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 139-144. – (Історія. Економіка. Філософія ; вип. 22). – ISSN 2412-9283
445178
  Найдьонов М.І. Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професій : інформаційний бюлетень / М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська ; упоряд. О.М. Лисенко ; [Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України]. – Київ
Листопад"2010. – 2010. – 127, [1] с. : іл., табл.
445179
  Зима І.Г. Динаміка параметрів вибіркової уваги під впливом одоризації / І.Г. Зима, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Досліджувався вплив одоризації ефірної олії меліси на динаміку вибіркової уваги людини при виконанні тесту "коректурна проба". Показано, що під час виконання завдання на фоні одоризації в обстежуваних відбувалось значне зростання стійкості уваги. ...
445180
  Ободовський О.Г. Динаміка параметрів поперечних перерізів русла в басейнах головних річок України / О.Г. Ободовський, Є.С. Цайтц, О.В. Сукач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 162-166. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-109-9
445181
  Кулик В.Г. Динаміка парламентського порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2016 рр.). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 274-277. – ISSN 2076-1554
445182
  Усцький І.М. Динаміка патологічних процесів у лісах Харківської області за період 1992-2012 рр. / І.М. Усцький, О.А. Михайліченко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 149-156 : рис., табл. – Бібліогр.: с.156. – ISSN 1026-3365
445183
  Богатирьов А. Динаміка пенітенціарної злочинності в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 116-124
445184
  Циганчук Т.В. Динаміка переживання стрессу у студентів,які навчаються за різними системами навчання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 25-32
445185
  Білоус Т.М. Динаміка переконань у формальній епістемології та штучному інтелекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Інформація змінюється з плином часу, раціональні агенти повинні реагувати на зміну інформації. Автор намагається побудувати теоретичну модель, для динаміки переконань. У філософії та штучному інтелекті існує значна кількість підходів до динаміки ...
445186
  Жорнова О.І. Динаміка персональної нормативної позиції студентів: до розробки освітньо-філософських засад прилюдного вияву суб"єктної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто змістову сутність персональної нормативної позиції. Висвітлено її ознаки, динамічні характеристики та способи спрямованого впливу на її формування. Визначено параметри встановлення її відповідності суб"єктній активності ...
445187
  Непша О.В. Динаміка північного берега Азовського моря // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 242-245. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
445188
  Поліщук Л.К. Динаміка пігментів у волоського горіха протягом року / Л.К. Поліщук. – Окр. відб. з Вісника Київського університету. № 4. Серія біологі, 1962. – 34-41с.
445189
  Нужина Н. Динаміка пігментного комплексу Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos., Aylostera flavistyla Ritt. за умов гіпертермії / Н. Нужина, К. Баглай, Я. Авєкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 66-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про зміну вмісту фотосинтезуючих пігментів у стеблах рослин Aylostera flavistyla, Echinocactus grusonii, Mamillaria bocasana після впливу високих температур. Виявлені різні механізми пристосування досліджуваних видів до гіпертермії. The ...
445190
  Нужина Н. Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії / Н. Нужина, О. Ткачук, А. Фукаляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено анатомічну будову листків таких видів роду Rosa: R. donetzica, R. kokanica, R. roxburhii, R. rugosa, R. spinosissima. Виявлено, що за анатомічною будовою рослини видів R. donetzica та R. kokanica мають дуже низьку посухостійкість. Найбільш ...
445191
  Нужина Н. Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії / Н. Нужина, О. Ткачук, А. Фукаляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Наведено дані про зміну вмісту фотосинтезуючих пігментів у листках рослин Rosa donetzica, Rosa spinosissima, Rosa reversa після короткотривалого впливу високої температури (+40°С). Встановлено, що рослини виду Rosa donetzica є найменш жаростійкими з ...
445192
  Жернов І.Є. Динаміка підземних вод зони зчленування північної частини Передкарпатського прогину і окраїн Російської платформи на прикладі межиріччя р.Верещиця - р.Шкло // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 33-37 : Рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
445193
  Кошляков О.Є. Динаміка підземних вод. Головні поняття та визначення : Навчальний посібник / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
445194
  Мейш Ю.А. Динаміка підкріплених оболонок при нестаціонарних навантаженнях та оболонок з врахуванням дії грунтових середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Мейш Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
445195
  Паращевін М. Динаміка підтримки соціальних змін в Україні та конфесійна належність: чи є зв"язок? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 113-137. – ISSN 1563-3713
445196
  Пономаренко І. Динаміка підходів до розуміння колізій у конституційному праві: аналітична і синтетична школи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
445197
  Пономаренко І.С. Динаміка підходів до розуміння колізій у конституційному праві: аналітична і синтетична школи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 326-330
445198
  Тарахкало І.О. Динаміка пірогенних процесів на території лісомисливських господарств Луганської області // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 43-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2073-8331
445199
  Мєшкова В.Л. Динаміка площі всихання лісів, спричиненого верхівковим короїдом, у ДП "Тетерівське ЛГ" / В.Л. Мєшкова, О.І. Борисенко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 171-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISSN 0459-1216
445200
  Плескач І. Динаміка побудування різдвяно-новорічного фольклору на Західному Поліссі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 191-197
445201
  Щербань І.М. Динаміка повторюваності гроз на півночі України / І.М. Щербань, А.В. Ганчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 83-88. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті умови утворення гроз та класифікація грозових осередків. Досліджувана територія включає 7 областей, що розташовані на півночі України. Проведений часово-просторовий аналіз грозової активності в ХХ та на початку ХХІ сторіччя. ...
445202
  Проскура К.П. Динаміка податкових надходжень в передкризовий проміжок часу на регіональному рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 208-214. – (Економіка ; Вип. 31)
445203
   Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 390-409 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-57-6
445204
  Храбов А.О. Динаміка податкового обов"язку: особливості виникнення та правового регулювання / А.О. Храбов, О.В. Буткевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 68-75.
445205
  Барняк Є.М. Динаміка подвійного електричного шару молекул ліпідної компоненти спинномозкової рідини // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 104-111. – ISSN 1023-2427
445206
  Калинич Л.В. Динаміка подружніх стосунків у молодому шлюбі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 186-191. – ISBN 978-966-651-861-9


  Розглядаються теоретичні засади дослідження молодої сім"ї, етапи її розвитку. Показано головні особливості та проблемні моменти розвитку молодої сім"ї.
445207
  Павленко Л.С. Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 67-70


  Досліджено світогляд поета з точки зору динаміки у творчості. Під час аналізу основних поетових збірок виявлено, що вони значно різняться поетикою і світоглядним підгрунтям. Так, збірка "Сонцестояння" (1992) представляє міфологічний світогляд, "Зимовий ...
445208
  Назаренко І.І. Динаміка позитивних змін в фізичній підготовці студентів під дією самостійних занять // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 89-97. – ISSN 2074-8922
445209
  Візір В.А. Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску та плазмового рівня остеопонтину під впливом терапії кардесантаном у хворих із додіалізними стадіями хронічної хвороби нирок / В.А. Візір, А.С. Садомов, О.Г. Овська // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 57-63. – ISSN 2224-1485
445210
  Демчишин М.Я. Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 66-74. – ISSN 1993-6788
445211
  Слава С.С. Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні / С.С. Слава, О.В. Висіч, В.І. Павлович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 20-24. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
445212
  Мануйленко О.О. Динаміка показників зведеного балансу банківської системи регіону : банківська справа / О.О. Мануйленко, Ю.М. Бездітко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 112-115
445213
  Жара Г. Динаміка показників індивідуального здоров"я вчителів в умовах педагогічного експерименту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 233-249. – ISSN 2312-5993
445214
   Динаміка показників кисневого статусу головного мозку та метаболізму на тлі різних варіантів анестезії у дітей з набутою гідроцефалією / В.І. Снісарь, В.В. Скляр, В.М. Щиров, Н.В. Ярова // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 4-8. – ISSN 1029-4244
445215
   Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (2011-2015 рр.) / А.в. Іпатов, О.м. Лисунець, І.Я. Ханюкова, Ю.В. Ткаченко, І.М. Зубко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 67-74. – ISSN 1605-7295
445216
  Ляшенко Г.Н. Динаміка показників ягідних технічних сортів винограду в період дозрівання / Г.Н. Ляшенко, О.М. Соборова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
445217
  Аліфер О.О. Динаміка показників якості життя як критерій ефективності лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів різних вікових груп // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2019. – № 4 (230). – С. 40-43. – ISSN 1997-9894
445218
   Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) : аналітична доповідь / [Фісун О.А. та ін.] ; за заг. ред. О.А. Фісуна ; Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 115, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-400-239-1
445219
  Паламарчук Л.В. Динаміка поля опадів у південній частині України / Л.В. Паламарчук, В. Голюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 122-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0868-6939
445220
  Черненко Володимир Леонідович Динаміка популяцій і прогноз розвитку попелиць на баштанних культурах в лівобережному лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Черненко В.Л.; Харківськ. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
445221
  Трофимчук Олександр Миколайович Динаміка пористих пружних та пружнопластичних грунтів, що насичені рідиною : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.15.09 / Трофимчук Олександр Миколайович ; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – Київ, 1999. – 32 с.
445222
   Динаміка порушень функції нирок у дітей із ювенільним ідіопатичним артритом з урахуванням терапії / Л.Ф. Богмат, Н.С. Шевченко, В.В. Ніконова, Т.О. Головко, І.М. Бессонова, А.О. Фадєєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 35-43. – (Серія "Медицина" ; вип. 44). – ISSN 2313-6693
445223
  Шевчук П.Є. Динаміка потенціалу зростання населення України в 1850-2013 рр. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 47-57. – ISSN 2072-9480
445224
  Коротя А. Динаміка правового статусу українського найманого війська в першій чверті XVIII ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 9-16. – ISSN 2308-9636
445225
  Юриста О. Динаміка правоохороних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-34. – ISSN 0132-1331


  що виникають з фактів вчинення відповідних правопорушень
445226
  Нетецька Є.В. Динаміка православ"я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Нетецька Євгенія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 208 л. – Бібліогр.: л. 170-208
445227
  Нетецька Є.В. Динаміка православ"я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Нетецька Євгенія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
445228
  Яремчук С.В. Динаміка правотворчого процесу в період Української національної революції: доба Центральної Ради // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 10-16. – ISSN 2617-4162


  Згадується науково-теоретичний внесок М. Грушевського, О. Копиленка, Ю. Шемшученка та ін. українських вчених у вивчення цієї теми.
445229
  Цвік М. Динаміка президентської влади в Україні / М. Цвік, Н. Жук // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 33-44.
445230
  Карпенко Ю.О. Динаміка прикметникового словотвору // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 105-111. – Бібліогр. у прим. (10 поз.). – ISSN 0027-2833
445231
  Дюльгер М.О. Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності поживного проса в умовах центрального лісостепу // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 94-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
445232
  Тофан Н.І. Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодування амінокислотної кормової добавки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 205-210 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
445233
  Падалка Р.М. Динаміка прізвищ Донецької Слов"янщини : монографія та словник / Р.М. Падалка ; за ред. В.О. Горпинича ; ред. кол. : В.О. Горпинич (голова), І.І. Меншиков, О.І. Панченко та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Придніпров. наук. центр, Від-ня філол. та мистецтвознав. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : АН вищої освіти України, 2010. – 276 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 36)
445234
  Столярчук О. Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 179-184. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
445235
  Порядна О.О. Динаміка проблеми визначення критеріїв оцінки художнього перекладу = Зіставлення перекладознавчих поглядів І.Франка із сучасними концепціями // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 32-36. – ISSN 978-966-551-401-5
445236
   Динаміка продуктивності сосняків водобору середньої течії річки Сіверський Донець та використання ними лісорослинного потенціалу / В.В. Горошко, І.О. Сєвідова, А.Ю. Гордіященко, Е.О. Бондар // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
445237
   Динаміка продукційності праці та основних її факторів за трироки. – Харків : Господарство України, 1931. – 127 с.
445238
  Книш В.І. Динаміка проектування і будівництва багатоквартирного житла у поетапно-аналоговому відображенні та математично-інцидентному оцінюванні / В.І. Книш, С.Г. Буравченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 458-481 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
445239
  Кузьменко О. Динаміка просторових образів українських соціально-побутових пісень (на матеріалі записів поч. XIX-XXI ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-163


  У статті висвітлено особливості відображення простору в українських соціально-побутових піснях. Виділено символічні образи, які формують лексико-семантичну парадигму, що діє у фольклорній поетичній системі упродовж XIX-XXI століть. Простежено найбільш ...
445240
  Якименко О.І. Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Якименко Олександр Ілліч ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 28 с. – Бібліогр.: 26 назв
445241
  Шевченко С.Я. Динаміка просторового заряду в газовому проміжку іонізатор-діелектрик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 405-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Показано, що параметри початкової стадії електризації високоомного матеріалу в газовому зарядному пристрої визначаються головним чином властивостями електризатора. Вольтамперна характеристика пристрою відповідає режиму СОПЗ зі змінною ефективною ...
445242
  Радзівіл К.П. Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів в освітньому процесі : монографія / Радзівіл Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-173. – ISBN 978-966-304-464-4
445243
  Федорків О.П. Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Федорків Оксана Петрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
445244
  Тирінов А.І. Динаміка процесів переносу осцилюючих струменевих потоків в умовах теплообміну та розпаду : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.14.06 - Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика / Тирінов А.І. ; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
445245
  Вижва С. Динаміка процесів підтоплення центральної частини національного комплексу "Експоцентр України" за даними геофізичних досліджень / С. Вижва, І. Цюпа, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Проведений аналіз сучасного стану та дано оцінку процесів підтоплення на території "Експоцентр України" з використанням геофізичних досліджень та сучасних ...
445246
  Онофрійчук О.А. Динаміка процесів суспільного розвитку та міжкультурна взаємодія // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 246-248. – ISSN 2076-1554
445247
  Федін Д.О. Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Федін Д.О.; МОіНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний університет". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
445248
  Михайловський Я.Е. Динаміка процесу кристалізації в циліндроконімному класифікуючому кристалізаторі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Михайловський Я.Е.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1999. – 19л.
445249
  Нікітіна І.В. Динаміка процесу самовизначення особистості в індивідуально-психологічному просторі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Докладно розкривається проблема самовизначення особистості відносно сутності людини як суб"єкта становлення та буття у рамках гуманістичної психології. Поняття людської особистості та сутності подаються як різні (за джерелами, мотивацією, суттю) ...
445250
  Венгерова О. Динаміка проявів честі та гідності у студентів різних напрямків навчання в умовах трансформації суспільства / О. Венгерова, О. Луценко, І. Зуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було вивчити прояви честі та гідності у студентів різних напрямків навчання в умовах трансформації суспільства. Використовувався Опитувальник для орієнтовного визначення проявів честі та гідності в поведінці та діяльності особистості ...
445251
  Пясецька С.І. Динаміка прояву небезпечних екзогенних явищ (сельової активності та лавинонебезпечності) в Кримських горах на сучасному етапі зміни клімату в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 162-169 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
445252
  Бондар Вадим Кімович Динаміка пружних великогабартних орбітальних конструкцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.17 / Бондар Вадим Кімович; Мін-во освіт. України, Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 16л.
445253
  Ткаченко Ю. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
445254
   Динаміка психічного здоров"я населення України в період 2013–2015 рр. / І.Я. Пінчук, О.О. Петриченко, О.В. Колодєжний, І.Ф. Здорик // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 20-27. – ISSN 2410-7484
445255
  Гук І.С. Динаміка пучка в базовій прискорювальній установці ІФВЕЯФ ННЦ ХФТІ з ядерної фізики : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Гук Іван Семенович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 59 назв
445256
   Динаміка радикального приросту дерев, пошкоджених пожежею в соснових насадженнях лісостепової зони Харківщини / І.М. Коваль, Н.А. Токарева, М.О. Невмивака, В.О. Воронін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 81-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
445257
  Мельник Є.Є. Динаміка радіального приросту пошкоджень низовою пожежею середньовікових сосняків зеленої зони міста Харків // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 93-101 : табл., рис. – Бібліогр.: с.100-101. – ISSN 1026-3365
445258
   Динаміка радіоактивного забруднення приземного шару атмосфери у постчорнобильський період / В.А. Гірій, О.О. Косовець, Ж.В. Лук"янова, Л.Я. Табачний // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2009. – Вип. 5 (19). – С. 21-31. – ISBN 978-966-501-071-5
445259
  Налбандян Н. Динаміка реального обмінного курсу гривні по відношенню до євро: ефект Баласси-Самуельсона // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44
445260
  Макаров Г.В. Динаміка регіоналізму в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток в Україні регіоналізму як сукупності політичних рухів, спрямованих проти централізованого унітарного устрою країни. Визначені особливості еволюції регіональних рухів, насамперед їх ідеології та масштабів діяльності, ...
445261
  Горбачик А.П. Динаміка регіональних особливостей ідеологічних орієнтацій в сучасній Україні (за матеріалами емпіричних соціологічних досліджень) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 93
445262
  Лейн Д. Динаміка регіональної нерівності в Російській Федерації: циркуляційна та кумулятивна причинність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 44-68. – ISSN 1563-3713
445263
  Поплавський М.В. Динаміка регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 13)
445264
  Зварич Р. Динаміка регулятивної функції українського права в контексті європейської та міжнародної правової гармонізації / Р. Зварич, Б. Гривнак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – C. 49-56. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
445265
  Волошина О.В. Динаміка режиму опадів в районі Причорномор"я в умовах глобального потепління // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 89-97. – ISSN 0868-6939


  Представлені результати дослідження часової мінливості кількості опадів різного тимчасового дозволу, проаналізовані основні статистичні характеристики режиму опадів, побудовані рівняння регресії за даними фактичних спостережень за опадами на станціях ...
445266
  Губська В. Динаміка резервуара з рідиною з вільною поверхнею при обмеженні руху пружнім закріпленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про коливання рідини в рухомому резервуарі у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною під дією імпульсної сили при наявності пружного закріплення. Досліджено хвильові рухи рідини і рух резервуару. We consider the problem ...
445267
  Сальнікова С. Динаміка релігійної включеності населення європейських країн / С. Сальнікова, В. Варійчук // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 69-77. – ISSN 2306-3971
445268
  Бортник С.Ю. Динаміка рельєфу та розвиток сучасних небезпечних екзогенних процесів на території міста Києва в умовах зростання антропогенного навантаження / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 40-48. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між природними й антропогенними чинниками морфогенезу, від яких залежить розвиток сучасних небезпечних екзогенних процесів. Через необґрунтоване техногенне навантаження пов"язане з ущільненням житлової забудови та, ...
445269
  Лось С.А. Динаміка репродуктивних процесів на клонових насінних плантаціях дуба звичайного // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 64-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 1991-606X
445270
  Ніколас Динаміка реформування фінансового сектору в Кенії : новини зарубіжної науки / Ніколас, Одіамбо // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 419-427 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
445271
  Шелемеха Д.О. Динаміка ринку готельної нерухомості міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 179-182
445272
  Слинявчук Г.Д. Динаміка ритмічних змін росту у колеоптелів вівса під впливом іонізуючого випромінювання / Г.Д. Слинявчук, Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджено вплив іонізуючого випромінення на кінетику циркадного ритму колеоптилів Acena sativa. Встановлено, що опромінення насіння досліджуваного об"єкта в діапазоні різних доз впливає на зміну амплітуди і фази ритмічного росту колеоптилів порівняно ...
445273
  Ковалець Ю.Р. Динаміка рівнів токсичності водної екосистеми р. Горинь // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 88-90 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
445274
  Оливко О.А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 34-36. – ISSN 1728-6220
445275
  Іванова Н.О. Динаміка рівня водної поверхні Сасика на різних етапах існування водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 63-75. – ISSN 2306-5680


  Узагальнено дані щодо режиму рівнів Сасика на різних етапах існування водойми. Визначено особливості сезонних коливань рівня води лиману-озера та водосховища. Проаналізовано короткострокові денівеляції рівня за даними 2013-2015 років. Встановлено ...
445276
  Середа І. Динаміка рівня фізичної підготовленості студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка / І. Середа, Г. Лаврін // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 315-319. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
445277
  Чайка В.М. Динаміка різноманіття фауни в Україні за індикатором "жива планета" / В.М. Чайка, М.М. Лісовий, М.З. Мухаммед // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
445278
  Завражина Т.В. Динаміка робота-маніпулятора з обертальними та поступальним з"єднаннями ланок / Т.В. Завражина, Н.М. Завражина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поставлено задачі динамічного та кінематичного керування динамікою просторових рухів дволампового робота-мантулятора. Ланки маніпулятора, який встановлено на підлозі, з"єднані з рухомою платформою та між собою двома обертальними та одним поступальним ...
445279
  Немич О.В. Динаміка роботи "Групи семи" 1970–1980 рр.: етапи, проблеми, досягнення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 97-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
445280
  Грищенко О.М. Динаміка родючості грунтів Сквирського району Київської області / О.М. Грищенко, М.О. Венглінський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
445281
   Динаміка родючості грунтів Степу / О.Л. Романенко, І.С. Кущ, М.М. Солодушко, С.О. Заєць // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 81-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
445282
   Динаміка родючості чорнозему звичайногов безмінному посіві кукурудзи і в короткоротаційній сівозміні / А.М. Малієнко, Н.М. Тараріко, Т.Б. Зведенюк, В.С. Любомський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0372-8498
445283
  Мельник С.А. Динаміка розв"язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мельник Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 33 назви
445284
  Хусаінов Д.Я. Динаміка розв"язків квадратичних систем на площині / Д.Я. Хусаінов, С.В. Камратов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 193-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
445285
  Попова Н.М. Динаміка розвитку MONARQUIA ESPANOLA в XVI - XX століттях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 129-139. – ISSN 2413-5593
445286
  Рогоза М .Є. Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 69-72. – (Економічні науки)
445287
  Руденко В. Динаміка розвитку автомобільного ринку в Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.205-208
445288
  Куштим В.В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку / В.В. Куштим, В.В. Ляшенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
445289
  Матвієнко П.В. Динаміка розвитку вітчизняної банківської системи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
445290
   Динаміка розвитку галузевої термінології як лексикографічна проблема / Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, О.Є. Нестеренко, Л.О. Сива // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 27-27
445291
  Шикіна О.В. Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області / О.В. Шикіна, Я.Є. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 220-232. – ISSN 2313-4569
445292
  Поплавська І. Динаміка розвитку готельного господарства України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 117-120
445293
   Динаміка розвитку гуморальної імунної відповіді кролів різних порід при комбінованій схемі імунізації мікобактеріями / Л. Сківка, Є. Шпак, Ю. Швець, В. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку гуморальної імунної відповіді у кролів порід Білий та Сірий Велетень при внутрішньовенному у поєднанні з інтраназальним введенням BCG. Сироватки крові кроля породи Білий Велетень продемонстрували більш високу і стабільну реакцію ...
445294
  Пастушенко О. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги і періодики в Україні (1992–2015) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 40-46. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто дисертаційні дослідження книги і періодики за період незалежності України, проведено їх бібліометричний аналіз. Показано динаміку їх захисту, здійснено їх розподіл за галузями знань та спеціальностями. Особливу увагу приділено докторським ...
445295
  Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 182-185


  У статті досліджуються динамічний розвиток і тенденції дистанційної освіти з точки зору використання її в сучасних практичних цілях, аби зрозуміти сутність, закономірність й перспективи розвитку цього явища, а також роль, яку воно має зіграти в ...
445296
  Красільчук В.Я. Динаміка розвитку інтеграційних угруповань у Латинській Америці // Міжнародні інтеграційні процеси сучасності : Монографія / А.С.Філіпенко (кер.авт.кол.), В.С.Будкін, М.А.Дудченко та ін. – Київ : Знання України, 2004. – С. 129-163. – ISBN 966-316-003-9
445297
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : монографія / М.К. Василенко; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 239 с. – ISBN 966-594-763-X
445298
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Василенко М.К.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 410л. – Бібліогр.: л. 383-410
445299
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Василенко М.К.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
445300
  Осипов А.В. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 77-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
445301
  Самоненко С.Б. Динаміка розвитку координаційних якостей у дівчат 10-15 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 52-57 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-9172
445302
  Подсікера Т.В. Динаміка розвитку лексико-семантичної групи "назви риб, рибних продуктів і страв" у давньоанглійському та середньоанглійському періодах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 131-137. – ISSN 2307-4558
445303
  Григорчук К . Динаміка розвитку літофлюїдних нафтогазових систем у крейдових відкладах центрикліналі Причорноморського мегапрогину / К . Григорчук, В. Гнідець, З . Войцицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 83-89. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  На основі моделювання динаміки катагенезу крейдових відкладів установлено латеральну неоднорідність історії їх - нього катагенезу в межах західної частини Причорноморського мегапрогину , спричинену тектонічним режимом блоків , розмежованих ...
445304
  Коломієць В.М. Динаміка розвитку людського капіталу: міжнародні спостереження та Україна // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 5-10 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
445305
  Андріяш М. Динаміка розвитку металургійного комплексу України в умовах економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 44-46
445306
  Зваричук Е. Динаміка розвитку міських поселень у Подільському воєводстві (30-ті роки XV - перша половина XVII ст.) / Е. Зваричук, С. Маланчук // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 24-28
445307
  Борисенко В. Динаміка розвитку національних меншин та етнічних груп в Україні на початку ХХІ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 29-47. – ISSN 2664-4282
445308
  Приходько В.В. Динаміка розвитку небезпечних геологічних процесів на території Черкаської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
445309
  Бутенко Є.В. Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельними ресурсами в Україні / Є.В. Бутенко, С.М. Зорічнюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
445310
  Холодинська С.М. Динаміка розвитку осмислення проблеми синтезу мистецтв: "Поезомалярство" як об"єкт дослідженя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 51-59. – ISSN 2226-2180


  Розглянуто специфіку співвідношення теоретичного та практичного вимірів творчості М. Семенка ("Поезомалярство", 1922) шляхом зосередження уваги на досвіді відпрацювання митцем проблеми деструкції та феномена поезомалярства як фундаменту його авторської ...
445311
  Глєбова Ю.А. Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016-2018 роках / Ю.А. Глєбова, О.В. Шкарупа // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 2 (48). – С. 5-20. – ISSN 2075-1508
445312
  Бортнік Г.Г. Динаміка розвитку семантики терміна "шлюб" в українському сімейному праві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 166-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
445313
  Партико Н.В. Динаміка розвитку словникового складу англійської мови сфери екології : монографія / Н.В. Партико, О.М. Камінська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 109-114. – ISBN 978-966-941-750-3
445314
  Олійник О.П. Динаміка розвитку солянокупольних структур центральної частини Дніпровько-Донецької западини // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 109-117 : рис. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISSN 1025-6814
445315
  Власова О.І. Динаміка розвитку соціальних здібностей в умовах спрямованої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Подається розроблені та апробовані автором концептуальна, операційна й емпірична моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежується динаміка таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
445316
  Клеп Є.В. Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 126-128. – ISSN 2306-6814
445317
  Белімова Т. Динаміка розвитку сучасної української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 118-119. – ISSN 0236-1477
445318
  Побережна І.А. Динаміка розвитку сфери послуг України / І.А. Побережна, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 46-50. – ISBN 978-617-645-234-8
445319
  Дзекун Ю. Динаміка розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера економічної галузі в гуманістично зорієнтованому освітньому процесі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 52-61. – ISSN 2312-5993
445320
  Мацюк О.В. Динаміка розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на прикладі Малайзії, Тайланду та Сінгапуру // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
445321
  Романуха О.М. Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991-2011 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 1728-3671
445322
  Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 214-221. – ISSN 1993-6788
445323
  Пиляк Н.В. Динаміка розвитку фосфатмобілізувальних мікроорганізмів у компостах на основі осадів стічних вод м. Одеса / Н.В. Пиляк, В.І. Крутякова, В.Є. Дишлюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
445324
  Пасічник Г.П. Динаміка розвитку функцій опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів XVIII століття) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 37-46
445325
  Кириленко І.М. Динаміка розвитку хореографічної культури та освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 1 (142). – С. 21-26. – ISSN 2414-5076
445326
  Сербіна Н. Динаміка розвитку цивілізацій в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз процесу змін, що відбуваються в розвитку сучасної цивілізації та розглянуто можливі варіанти створення архітектури збалансованої християнської цивілізації, враховуючи психологічні особливості християнських субцивілізацій. В ...
445327
  Волошин І. Динаміка розривів ліквідності банку за умов змінної програми розміщення та залучення коштів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26.
445328
  Неоменко Р. Динаміка розширення Всесвіту в моделях із додатковою взаємодією між темною енергією та темною матерією / Р. Неоменко, Б. Новосядлий, О. Сергієнко // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 3. – C. 3901-1-3901-8. – ISSN 1027-4642


  "Розглянуто динаміку розширення однорідного ізотропного Всесвіту та еволюцію його компонент у моделі з немінімально зв"язаною динамічною темною енергією. Темну енергію, як і інші компоненти Всесвіту, описують наближенням ідеальної рідини з рівнянням ...
445329
  Неоменко Р. Динаміка розширення Всесвіту у моделях з немінімально зв"язаною темною енергією / Р. Неоменко, Б. Новосядлий // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 3-22. – ISSN 0233-7665
445330
  Архипова С. Динаміка розширення меж м. Києва в ХХ ст.: історико-географічний аспект // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 183-198
445331
  Ляшик Т.І. Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 50-60. – ISSN 0868-6939


  На основі палеопалінологічних досліджень відкладів палеолітичної стоянки Берегове І проаналізовано розвиток рослинного покриву впродовж пленігляціалу. Виявлені регіональні та локальні риси у динаміці палеорослинності та палеоклімату досліджуваної ...
445332
  Рогозін Є.П. Динаміка рослинності і клімату Південно-Західного Криму у середньому голоцені (озеро Саки) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 28-30
445333
  Хонін В.М. Динаміка росту компетенції наднаціональних інституцій / В.М. Хонін, Н.В. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 15-21


  Стаття присвячена дослідженню компетенції міжнародних інституцій, наділених елементами наднаціональності. У цьому зв"язку розглядаються питання впливу міжнародних органів та організацій на механізм міжнародно-правового регулювання, співвідношення ...
445334
  Григорьєва В.Г. Динаміка росту модрин різного географічного походження в Лівобережному Лісостепу України / В.Г. Григорьєва, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
445335
  Слива О.А. Динаміка росту та продуктивність соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Слива Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
445336
  Симоновський В.І. Динаміка роторних машин : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.040202 "Механіка" денної форми навчання / В.І. Симоновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118
445337
  Гречко Я.О. Динаміка самостійного плазмово-пучкового розряду при високій густині енергії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Гречко Ярослав Олегович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
445338
  Гревцова Г.Т. Динаміка сезонного приросту пагонів вічнозелених видів Cotoneaster (Medic.) Bauhin та їх зимостійкість у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник, В.М. Грабовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 30)


  Вивчено динаміку приросту вічнозелених видів Cotoneaster (Medic.) Bauhin у вегетаційний сезон 1994 р. та визначено їх зимостійкість навесні 1995 р.
445339
  Гревцова Г.Т. Динаміка сезонного приросту пагонів листопадних кизильників та їх зимостійкість у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Вивчено динаміку приросту листопадних видів Cotoneaster (Medic)Bauhin у вегетаційний сезон 1977 р. та визначено їх зимостійкість навесні 1978 р.
445340
  Грицьків А. Динаміка семантичного взаємовпливу в термінології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 40-44. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
445341
  Ястремська Т.О. Динаміка семантичної структури лексеми верх у говірках південно-західного наріччя // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 502-514. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Сучасні дослідження із діалектології покликані не тільки репрезентувати сучасний стан говорів, а й аналізувати діалектні явища в розвитку. Об’єктом дослідження є семантична структура однієї лексеми – верх, оскільки “вивчення окремого слова переконує в ...
445342
  Тищенко О.М. Динаміка семантичної структури статті: словник живої мови за редакцією Б.Д. Грінченка і сучасний словник активного типу // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (88). – С. 21-39. – ISSN 1682-3540
445343
  Станіслав О. Динаміка сепаратизації у французькому синтаксисі XX ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 242-251. – ISSN 2304-9383
445344
  Петрищева О.М. Динаміка середнього класу в процесі становлення громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 223-227. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі динаміки становлення середнього класу на основі огляду зарубіжної та вітчизняної фахової літератури. The article is devoted the problem of the dynamic of genesis and development of the middle class on the basis of review ...
445345
  Руміга І.А. Динаміка синтаксичних моделей в англомовному художньому прозовому тексті початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Руміга Інна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
445346
  Гончарова Г.О. Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 140-146. – ISSN 1727-1584
445347
  Смалійчук Анатолій Динаміка сільськогосподарського землекористування західного регіону України: просторова структура та чинники // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 180-190 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
445348
  Пожуєв Андрій Володимирович Динаміка складових пластин та оболонок з дискретними підкріпленнями : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.04 / Пожуєв Андрій Володимирович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 18л.
445349
   Динаміка скорочення musculus soleus щурів за хронічної алкоголізації та терапевтичної дії водорозчинних С60-фуллеренів / Д.М. Ноздренко, О.П. Мотузюк, К.І. Богуцька, В.Л. Осецький, Ю.І. Прилуцький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 2. – С. 399-408. – ISSN 1816-5230
445350
  Мірошниченко М.С. Динаміка скорочення ізольованого м"язового волокна / М.С. Мірошниченко, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, Ю.І. Прилуцький // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1023-2427
445351
   Динаміка скорочення поодинокого волокна скелетного м"яза в умовах надпорогової модульованої електростимуляції / І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-108. – (Біологія ; вип. 36/37)


  роаналізовано динаміку скорочення ізольованого волокна скелетного м"яза в умовах стимуляції з частотою, яка значно перевищує фізіологічний рівень. Показано, що виникнення додаткової м"язової сили на дотетанічній ділянці не спостерігається при двофазній ...
445352
  Сорока В.М. Динаміка скорочення рухової одиниці м"яза щура за дії частотної модульованої стимуляції / В.М. Сорока, Д.М. Ноздренко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено пошук оптимального еферентного впливу для створення цільового руху - переміщення між двома рівноважними станами проти дії постійного зовнішнього навантаження. Показано, що спостерігається лінійна залежність характеру скорочення від частоти ...
445353
  Подпалова О. Динаміка скорочення скелетних м"язів при хронічній алкоголізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 63-68. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Алкогольна міопатія вважається багатофакторною хворобою. Механізми, що ведуть до розвитку патології м"язів при надмірному споживанні алкоголю, мають декілька варіантів реалізації. Хронічний прийом алкоголю і гостра алкогольна інтоксикація здатні ...
445354
  Корольчук О.Л. Динаміка смертності в Україні: вимога завершення трансформацій системи охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
445355
  Щербина Людмила Францівна Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Щербина Л.Ф.; КНУТШ. Кафедра психодіагностики та медичної психології. – Київ, 2004. – 210л. + Додатки: л. 202-210. – Бібліогр.: л.187-202
445356
  Щербина Людмила Францівна Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Щербина Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
445357
  Стародуб І.О. Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Стародуб Іван Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
445358
  Лисенко Ю.О. Динаміка соціалізації людей похилого віку у філогенезі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 152-157. – Бібліогр.: с. 155-156. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
445359
  Ручка А.О. Динаміка соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 107-108. – ISBN 966-642-073-2
445360
  Деркач В.Л. Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 59-71
445361
  Балакірєва О.М. Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2017 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (64). – C. 95-111. – ISSN 1681-116Х
445362
  Ярошенко І.В. Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів у реальному секторі економіки / І.В. Ярошенко, І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 111-118. – ISSN 2222-4459
445363
  Балакірєва О.М. Динаміка соціально-економічного самопочуття та суспільно-політичні настрої населення: березень 2015 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук, Ю.В. Середа // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 142-170. – ISSN 1681-116Х
445364
  Табаков Д. Динаміка соціально -демографічних характеристик Інтернет користувачів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 345-347
445365
  Савчинський Р. Динаміка соціального простору в контексті здатності до сталого розвитку: теоретико-методологічний ескіз // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1313-1319. – ISSN 1028-5091
445366
  Іванушкіна А.В. Динаміка соціального самопочуття населення України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 239-240
445367
  Бутковська Н.Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти ( на прикладі поляків Житомирської області) : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.04 / Наталія Юріївна Бутковська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
445368
  Бутковська Н.Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : Дис. ... канд. соціол. наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Н.Ю. Бутковська ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2006. – 190 с. – Бібліогр.: л. 163-190
445369
  Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей : дис. ... д-ра психологічних наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. – Додатки: л. 172-253. – Бібліогр.: л. 153-171
445370
  Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
445371
  Борисюк Сергій Львович Динаміка соціальної структури українського суспільства в сучасних умовах : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Борисюк Сергій Львович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
445372
  Борисюк С.Л. Динаміка соціальної структури українського суспільства в сучасних умовах : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / С.Л. Борисюк ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – 178 л. – Бібліогр.:л.163-178
445373
  Гнасевич Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 197л. – Бібліогр.:л.176-197
445374
  Гнасевич Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
445375
  Воротін В.Є. Динаміка спаду промисловості в Україні та інститут банкрутства як інструмент державного антикризового регулювання / В.Є. Воротін, С.С. С.С. Григорук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43


  Стаття присвячена дослідженню інституту банкрутства як об"єкту державного управління та регулювання в національній економіці в умовах глибоких кризових явищ. The article researches the bankruptcy which is the object of public administration ant ...
445376
  Фещенко Є.А. Динаміка співвідношення активів підприємства як критерій фінансової стійкості / Є.А. Фещенко, І.В. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу динаміки співвідношень між активами й капіталом підприємства запропоновано критерій оцінки фі-нансового стану підприємства з метою знаходження точки фінансової рівноваги, що забезпечує фінансову стійкість. The criterion of company ...
445377
  Чемес В.Ф. Динаміка співвідношення української і російської мов як рідних серед студентів різних груп філологічного фаху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 271-277. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
445378
  Рущенко І.П. Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові) / І.П. Рущенко, О.О. Сердюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 230-239. – ISSN 1999-5717
445379
  Ступницький О.І. Динаміка споживання та розрахунки бюджетів сімей (практика використання міжнародних методик для України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 209-215. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Подано основні загальновизнані методики аналізу динамічних показників бюджетів сімей. The article represents the main common-known methodics of analysis for family budget"s dynamic signs.
445380
  Михайляк Г. Динаміка споживчих видатків в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 506-512. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
445381
  Шевчук І. Динаміка спонукальних перформативів в українській мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
445382
  Скороход О. Динаміка ставлення мешканців Києва до представників династії Романових у Києві в березні 1917 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 50-61. – ISSN 2222-5250
445383
  Кузьо Л.І. Динаміка становлення мотивації учбової діяльності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 172-178. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
445384
  Чуйко О.В. Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 54-59. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
445385
  Жоль К.К. Динаміка становлення постнекласичного типу наукової раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 60-61
445386
  Янь Чао Динаміка становлення розмовної драми в Китаї першої половини XX століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 142-150. – ISSN 2413-4767
445387
  Івасечко О. Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 107-112
445388
  Малина О.Г. Динаміка становлення стилю життя особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 67-73
445389
  Ворон В.П. Динаміка стану та структура сосняків в умовах забруднення атмосфери викидами РВАТ "Азот" / В.П. Ворон, О.Ю. Бологов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 149-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
445390
  Рідковець С.Г. Динаміка стану фунцій організму під впливом оздоровчої ходьби // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
445391
  Бузунко П. Динаміка статусу созофітів на території Щорсько-Семенівського геоботанічного району: 1899-2017 рр. / П. Бузунко, І. Левченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 15-28. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  Хронологічні рамки дослідження означені виходом першої редакції "Флори Полісся й прилеглих територій" Йосипа Пачоського (кінець ХІХ ст.) та сьогоденням. У статті проаналізовано динаміку зміни статусу в історичній ретроспективі (кінець ХІХ ст. - 2017 ...
445392
  Осадчий В.І. Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні / В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 8-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
445393
  Попова В.В. Динаміка структури ВВП України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
445394
  Попова В.В. Динаміка структури ВВП України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-41
445395
  Кожедуб О.В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : : дис. на здобуття наукового ступеня канд. соціол. наук: спец.: 22.00.43 - соціал. та галузеві соціології / Олена Василівна Кожедуб; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239 л. + Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 230-239
445396
  Кожедуб О.В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кожедуб О. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
445397
  Циркун Т.О. Динаміка структури капіталу промислових підприємств в умовах ринкової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Циркун Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
445398
  Іщук С.О. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 8-14. – ISSN 2071-4653
445399
  Шелемеха Д.О. Динаміка структурних трансформацій сфери послуг населення міста Києва (на прикладі Подола) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 202-207 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
445400
  Єфремова В.А. Динаміка структурно-морфологічних змін кори великого мозку щурів за умов моделювання геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, С.І. Савосько, О.М. Макаренко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 2, т. 1 (100). – С. 250-254. – ISSN 2077-4214
445401
   Динаміка структурної організації язика щурів за умов впливу загального зневоднення організму / Л.М. Давидова, Г.Ф. Ткач, Сікора, ВЗ, Л.І. Кіптенко, О.С. Максимова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 8-13. – ISSN 2077-1096
445402
  Дудзінський Ю.М. Динаміка струминної оболонки і спектр акустичного сигналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто динаміку зануреної струминної оболонки, як модель протитечійних осесиметричних гідродинамічних випромінювачів акустичних хвиль. Отримано формули для розрахунку частоти основної гармоніки й спектру генерованого звуку, як функції геометричних ...
445403
  Петренко Б.А. Динаміка струмового шару у хвості магнітосфери Землі : дис. ... д-ра філос. наук : 104, 10 / Петренко Богдан Артемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 141 арк. – Додатки: арк. 131-141. – Бібліогр.: арк. 115-130
445404
  Пасічник Л.П. Динаміка струтури і чисельності камах-фітофагів у різних стаціях зони ЧАЕС. : Автореф... Канд.с-х.наук: 03.00.09 / Пасічник Л.П.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 21л.
445405
  Циганчук Т.В. Динаміка суб"єктивних переживань у студентів ВНЗ в стресових ситуаціях // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 50-59
445406
  Храмов Д.О. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.09 / Храмов Д.О.; Мін-во освіти і наук України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
445407
  Скрипніченко М.В. Динаміка суспільних трансформацій в житті польського населення у 1920 - 1930 рр. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 65-69. – ISBN 978-617-7090-41-9
445408
  Ковальчук І.П. Динаміка сучасних геоморфологічних процесів: стаціонарні дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 17-22. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовані актуальність і стан вивчення проблем, пов"язаних зі стаціонарними та експериментальними дослідженнями динаміки сучасних геоморфологічних (переважно екзогенних) процесів в Україні. Виявлено основні центри досліджень динаміки сучасного ...
445409
  Ігнатишин В. Динаміка сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому / В. Ігнатишин, Д. Малицький, Ю. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Комплексне вивчення сейсмотектонічних процесів в Карпатському регіоні проводиться з метою отримання параметрів сучасного геодинамічного стану в регіоні. Дослідження сучасних рухів за результатами деформометричних спостережень відмічає загальну ...
445410
  Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні : антиномія демократизму і авторитаризму / В.В. Сухонос ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Укр. акад. банківської справи, Юрид. ф-т. – Суми : Університетська книга, 2003. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-335 та в прим. у кінці розділів. – ISBN 966-680-092-6
445411
  Джураєва О.О. Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 190-201. – ISSN 2524-101X
445412
  Лулу Цзінь Динаміка сформованості лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-69. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
445413
  Попова О.В. Динаміка сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови / Олександра Володимирівна Попова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 82-88. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано динаміку сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови в межах експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки: схарактеризовано засоби перевірки ефективності експериментальної методики ...
445414
  Смоленськuй Д.П. Динаміка та cтpyктypa корисливої злoчиннocтi неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 518-524. – ISSN 1563-3349
445415
  Лаврик О. Динаміка та багатовимірність ландшафтно-технічних систем / О. Лаврик, В. Цимбалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 89-94. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
445416
  Суздальцев О.М. Динаміка та джерела фінансування дефіциту державного бюджету України // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 97-100. – ISSN 1813-1271
445417
  Петрина Л.Г. Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окислення ліпідів у кровотворених органах та крові за різних режимів опромінення тварин : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.01 / Любомира Григорівна Петрина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 59 назв
445418
  Петрина Л.Г. Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кровотворних органах та крові за різних режимів опромінення тварин : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.01 / Петрина Л.Г.; Мін-во охорони здоров"я України; Івано-Франківський держ. медичний ун-т. – Київ, 2006. – 470л. + Додатки: л.419-470. – Бібліогр.: л.361-418
445419
   Динаміка та дозові залежності кількості поліамінвмісних клітин за променевого ураження / І.Ю. Ряполова, Т.М. Дудченко, Я.І. Серкіз, Б.О. Цудзевич, Г.Й. Лавренчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-50. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджено вплив рентгенівського випромінювання в дозах 1,5; 5,0; 10,0 Гр (через одну, дві, три, п"ять діб) і 0,1; 0,25; 0,5 (через одну добу) на кількість поліамінвмісних та поліаміндефіцитних клітин культури мишачих фібробластів L-929. Встановлено ...
445420
  Антощенков Р.В. Динаміка та енергоефективність багатоелементних сільськогосподарських агрегатів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Антощенков Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
445421
  Татарінова Валентина Іванівна Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук:03.00.16 / Татарінова В.І.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут агроекол. та біотехн. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 9 назв.
445422
  Дингес О. Динаміка та обсяг еміграції членів до НКТН "Відергебурт" до ФРН в 1989 - 2003 роках / О. Дингес, Ю. Дингес // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 49-55


  У статті робиться спроба дослідити динаміку та обсяги німецької еміграції з України до ФРН у 1989 - 2003 рр. Аналіз конкретного документального матеріалу Донецького обласного товариства німців "Відергебурт" дає підстави авторам стверджувати про те, що ...
445423
  Музиченко О.С. Динаміка та онтогенетичний стан популяцій Galanthus Nivalis L. та Allium Ursinum L. в національному природному парку "Кременецькі гори" / О.С. Музиченко, С.А. Бойко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 64-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
445424
  Єрко А.В. Динаміка та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму у Волинській області / А.В. Єрко, Д.І. Каліновський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
445425
  Балабанова Т.В. Динаміка та похибки дворамкового динамічно настроюваного гіроскопа з однокільцевою схемою складання при прискореннях основи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Балабанова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
445426
  Гогун Юрій Вячеславович Динаміка та похибки інтегрованої навігаційної системи наземного об"єкта : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.03 / Гогун Ю.В.; "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
445427
  Хань Є.Ю. Динаміка та прогноз росту деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Хань Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
445428
  Рогач О.І. Динаміка та пропорції руху прямих іноземних інвестицій після світової фінансової кризи // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
445429
  Грищенко Ю. Динаміка та соціально-економічні наслідки суцільної колективізації й Голодомору 1932–1933 рр. у болгарських селах УСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 187-204. – ISSN 2519-2760
445430
  Соколенко С.І. Динаміка та специфіка кластеризації економіки регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 146-152
445431
   Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов"янських мов : тематичний блок : 14 Міжнародний з"їзд славістів 10.09 - 16.09 2008, Охрид, Республіка Македонія / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Український комітет славістів, Комісія зі слов"янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів ; [ організ. тематичного блоку : Є.А. Карпіловська ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-02-4733-8
445432
  Грабовий П. Динаміка та статика українського молодіжного сленгу // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 119. – С. 10-15
445433
  Мацьоха Ю.П. Динаміка та статика функціонального стилю (кількісний підхід) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 273-276. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
445434
  Мацьоха Ю.П. Динаміка та статика функціонального стилю (кількісний підхід) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.276 ; 7 назв.
445435
  Скосаренко Ю.В. Динаміка та стійкість оболонок нульової гауссової кривини з конструктивними особливостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Скосаренко Юрій Валентинович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 36 назв
445436
  Савлук С. Динаміка та структура банківського капіталу в трансформаційній економіці України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 15-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
445437
  Бицюра Юрій Динаміка та структура бюджету України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19 : Іл. – Бібліогр. 10 назв
445438
  Шамборовський Г.О. Динаміка та структура доходів населення в Україні в 1991-2015 рр. // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 14-19. – ISSN 2306-6792
445439
  Боднарчук Т.Л. Динаміка та структура зовнішньої торгівлі Радянської України у міжвоєнний період // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 213-234. – ISSN 0320-4421
445440
  Черничко Т.В. Динаміка та структура кредитних ресурсів комерційних банків України / Т.В. Черничко, Т.М. Гливляс // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
445441
  Шевчук П.Є. Динаміка та структура народжуваності в найбільших містах України на початку XXI ст. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 3-19. – ISSN 2072-9480
445442
  Данюк І.О. Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалізації / І.О. Данюк, З.С. Варналій // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 2076-4561
445443
  Омельченко Л.С. Динаміка та тренди розвитку аутсорсинговых фінансових послуг на глобальному та наднаціональних ринках / Л.С. Омельченко, О.Ю. Лактіонова, С.П. Десятський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 262-268. – ISSN 2222-0712
445444
  Хорошун О. Динаміка та тренди розвитку глобального ринку зернових // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 5/6 (78/79). – C. 156-166. – ISSN 2409-8892
445445
  Ромащенко О.В. Динаміка та фазові стани макрочастинок в пучково-плазмових системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Ромащенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
445446
  Продіус К.В. Динаміка та чинники девіантної поведінки неповнолітніх в Російській імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-77
445447
  Романіка Т.К. Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Романіка Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
445448
  Бородін В. Динаміка творчого процесу Шевченка-поета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлюється послідовність роботи Шевченка над поетичними творами - виникнення задуму, стадії формування тексту до його завершення. Матеріалами для дослідження проблеми стали свідчення самого поета в Щоденнику, листах, поезіях і повістях.
445449
  Кравчук М. Динаміка телекомунікаційного ринку України (2007-08) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 247-250
445450
  Гребенюк Н.П. Динаміка температури повітря та опадів у Києві в умовах сучасного клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 185-191 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
445451
  Гончаревський С. Динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини у умовно здорових молодих людей / С. Гончаревський, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено температурні варіації репрезентативних зонкраніального відділу вегетативної нервової системи шкіри людини. Показана наявність біологічних ритмів у репрезентативних зонах. Розраховані ймовірність виявлення періоду та асиметрія між правою та ...
445452
  Вандюк Н.С. Динаміка температурних характеристик водних мас Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
445453
  Сливка Роман Динаміка територіально-політичних конфліктів у світі // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2076-1333
445454
  Серебрянська І. Динаміка терміна "образ": від Олександра Потебні до сучасних лінгвістичних інтерпретацій // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Вип. 43. – С. 110-120. – ISSN 1815-3070
445455
  Шкіцька І.Ю. Динаміка термінології сфери інформаційної діяльності та бібліотечної справи // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 77-92. – ISSN 2312-0665


  Стаття присвячена аналізу й виявленню тенденцій функціонування термінів сфери інформаційної діяльності та бібліотечної справи. Окреслено екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники, що позначаються на її термінології. Здійснено аналіз ...
445456
  Гудзевич Анатолій Васильович Динаміка техногенних ландшафтів Поділля : Автореф... канд. геграф.наук: 11.00.11 / Гудзевич Анатолій Васильович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 22л.
445457
  Хомюк Петро Григорович Динаміка типів лісу та морфолого-таксаційна структура деревостанів типологічного профілю А.Пясецького : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Хомюк Петро Григорович; Укр. держ. лісотехнічний ун-тет. – Львів, 1995. – 20л.
445458
  Рибчак О.С. Динаміка тіньової економіки та вплив на неї фіскальних та регуляторних чинників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 126-130
445459
  Анісімов І. Динаміка тонкого модульованого електронного пучка в однорідній та неоднорідній плазмі / І. Анісімов, Т. Літошенко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 314-323. – ISSN 1563-3969
445460
  Пономаренко Т.В. Динаміка топонімічного концепту УКРАЇНА (за лексикографічними джерелами та результатами експериментальних досліджень) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 100-104. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
445461
  Саламатін Р.О. Динаміка торгово-економічного співробітництва України із США // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
445462
  Плевако І.Г. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 439-447. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
445463
  Островський В.В. Динаміка точкових вихорів на сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі виведено рівняння руху для системи з N точкових вихорів в нескінченно тонкому шарі ідеальної нестисливої рідини між двома концентричними сферами. Показано, що система є Гамільтоновою. Вказано який вигляд має Гамільтоніан та дужка Пуасона. ...
445464
  Щербань А.Л. Динаміка традицій орнаментації кераміки лівобережної України: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 235-242. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Підсумовано результати багаторічного дослідження традицій орнаментації гончарних виробів на території Лівобережної України VII тисячоліття до н. е. - ХІХ ст. Сформульовано висновок, що ця неврівноважена система постійно трансформувалася з різною ...
445465
  Шкурко Г.В. Динаміка традиційної транспортної лексики в українських говорах Закарпаття // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 474-482. – ISBN 978-966-1673-36-5
445466
  Гук В.І. Динаміка транспортного потоку / В.І. Гук, О.В. Запорожцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 191-195 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
445467
  Газізова О. Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991-2017 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 166-180. – ISSN 2413-7065


  "Ддосліджено забезпечення прав етнічних громад Криму на освіту рідною мовою, функціонування української мови як державної в період незалежності України та в умовах анексії півострова".
445468
  Галушко М. Динаміка трансформації повсякденних форм у культурі постмодерну // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
445469
  Сіновець П.А. Динаміка трансформації ядерного стримування у постбіполярний період: близькосхідний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 76-82
445470
  Гірник Є.В. Динаміка трансформацій суспільного сектору економіки в контексті глобалізаційних проблем // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-171. – ISSN 1729-7036
445471
  Іванченко Григорій Михайлович Динаміка тросових систем при складному русі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.17 / Іванченко Григорій Михайлович; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет будів. і архітект. – К., 1994. – 19л.
445472
  Сапон М.М. Динаміка трубопроводу з рідиною, що здійснює обертальний рух : дис. ... д-ра філософії : 113 / Сапон Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 103 арк. – Додатки: арк. 102-103. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 90-101
445473
  Каретник О.С. Динаміка трудових правовідносин за участю членів виробничих кооперативів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 415-419. – ISSN 1563-3349
445474
  Руденко Н.В. Динаміка трудової міграції в контексті розширення Європейського Союзу / Н.В. Руденко, В.В. Осокіна // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 115-127
445475
  Люта Л.П. Динаміка туристичних запитів у сучасному суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 95-102. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 43). – ISSN 2072-4772
445476
  Плаксенко Марія Леонідівна Динаміка українсько-румунських відносин після приєднання Румунії до ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 254-261
445477
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : монографія / Галина Яструбецька. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 379, [1] с. – Імен. покажчик: с. 364-379. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-617-517-174-5
445478
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Яструбецька Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 365 л. – Бібліогр.: л. 324-365
445479
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Яструбецька Г.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 25 назв
445480
  Степаненко М.І. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 406, [2] с. – Алф. покажчик: с. 388-397. – Бібліогр.: с. 398-405. – ISBN 978-617-7669-56-1
445481
   Динаміка Української BSP за 2015-17 рр. // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 39 : фото. – ISSN 1998-8044
445482
  Круківська А.В. Динаміка умов вологозабезпечення соняшнику в південному степу України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 151-157. – ISSN 0868-6939


  На основі комплексного показника вологозабезпечення соняшнику Ю.С. Мельника, який ґрунтується на врахуванні умов атмосферного зволоження у передуючі вегетації осінній і зимовий сезони, проаналізовано багаторічні зміни агрокліматичного потенціалу ...
445483
  Кизима О.А. Динаміка утворення кластерів фулеренів C60 в полярних розчинниках : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Кизима О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр.: л.115-124
445484
  Кизима О.А. Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних розчинниках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Кизима О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
445485
  Дроздова М. Динаміка уявлень студентської молоді про ідеального політичного лідера : з досвіду використання методики Л. Сонді // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 8 (22). – C. 180-197. – ISSN 2411-1449
445486
  Костів Л.Я. Динаміка фізико-хімічних та генетико-морфологічних характеристик грунтів Центрального Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 294-303. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано динаміку фізико-хімічних та генетико-морфологічних властивостей ґрунтів Центрального Поділля за останніх 50 років. Виявлено зменшення вмісту та запасів гумусу практично в усіх типах ґрунтів регіону. Встановлено, що у чорноземах типових ...
445487
  Жамардій В. Динаміка фізичного розвитку студентів після впровадження методичної системи фітнес-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 222-233. – ISSN 2312-5993
445488
  Пасхавер Б. Динаміка фондової наявності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.23-31. – ISSN 0131-775Х
445489
  Пушонкова О.А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Оксана Анатоліївна Пушонкова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
445490
  Пушонкова О.А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пушонкова О.А.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.170-186
445491
  Сорокін А. Динаміка формування депутатського корпусу Київської обласної ради народних депутатів (ХХІ) скликання у березні 1990-березні 1922 рр. (за документами фонду Р-880 державного архіву Київської області) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 170-181. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
445492
  Ноздренко Дмитро Миколайович Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні односуглобних рухів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Ноздренко Дмитро Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 128с. – Бібліогр.: л. 113-128
445493
  Ноздренко Дмитро Миколайович Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів : Автореф. ... дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Ноздренко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
445494
  Кабанець В.М. Динаміка формування пігментів у листках рослин Cannabis sativa L. за фазами розвитку // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 102-107 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
445495
  Сачук Ю. Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 172-176. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто сутність формувального педагогічного експерименту та описана динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки. Здійснено аналіз отриманих результатів за кожним ...
445496
  Іванік О.М. Динаміка формування та геолого-геоморфологічні чинники активізації гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області / О.М. Іванік, О.В. Гуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено детальний аналіз чинників формування та активізації сучасних екзогенних гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області. Охарактеризовано загальні морфологічні ознаки сучасних та стабілізованих зсувів на різних ...
445497
  Масюк О.М. Динаміка формування травостою в насадженнях обліпихи крушиноподібної на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 64-76 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-8331
445498
  Добровольська І.-А. Динаміка французько-німецького партнерства із приходом до влади нового керівництва ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 98-104
445499
  Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.05 / Клименко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 516 л. + Додаток: л. 460-516. – Бібліогр.: л. 396-459
445500
  Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : автореф. дис. ... доктора філологічних наук:10.02.05 / Клименко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 31 назва
445501
  Скребець О.В. Динаміка функцій парламенту України у перехідний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 75-82. – ISBN 966-628-197-5
445502
  Іваничук Р.А. Динаміка функцій права та форм їх здійснення в умовах трансформації сучасної правової системи України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Іваничук Руслана Антонівна ; Закл. вищ. освіти " Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
445503
  Юхименко Н. Динаміка функцій системи освіти у світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті систему освіти визначено як соціальний інститут, що виконує особливу функцію. Досліджено умови становлення та формування системи освіти України у сучасний період. Проаналізовано процес становлення особистості в системі освіти в умовах ...
445504
  Підгірний Б.Я. Динаміка функціонального стану тромбоцитів у хворих на гострий панкреатит // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 116-123. – ISSN 2224-0586
445505
  Бережний В.А. Динаміка функціонування анекдоту в кінці XX - на початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бережний Валентин Анатолійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
445506
  Струтинська В.М. Динаміка характеристик льодового режиму річок басейну Дніпра на фоні сучасних кліматичних змін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 116-123. – Бібліогр.: 5 назв
445507
  Бунякова Ю.Я. Динаміка хімічного забруднення лісових вододілів: нові дані по кореляційній розмірності і елементам хаосу в часових рядах // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2311-0899
445508
  Пилип"юк В.В. Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості / В.В. Пилип"юк, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 125-133


  Досліджено динаміку зміни хімічного складу вод р.Псел в умовах значного розвитку промисловості на основі даних гідрохімічних спостережень за 15 років та у роки з різною водністю, установлені показники якості води. Ключові слова: гідрохімічний, ...
445509
  Горошко О.О. Динаміка циклоїдальної сейсмозахисної опори при зовнішньому кінематичному збудженні / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується динамічна поведінка сейсмозахисної опори "важка однорідна куля в циклоїдальній виїмці" під дією зовнішнього кінематичного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої кулі в циклоїдальній виїмці без ковзання та проведено ...
445510
  Вінніков В.А. Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС : 03.00.01:Дис....канд. біолог. наук / Вінніков В.А.; МОЗ України. Харківський НДІ медичної радіології ім.С.П.Григор"єва. – Харків, 2000. – 162л. – Бібліогр.: С. 146-162
445511
  Міронова І. Динаміка цін на землю на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 56-67. – ISSN 1998-4634
445512
  Урсуленко О. Динаміка цін на ринку житлової нерухомості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 88-91. – ISSN 1993-0259
445513
  Полюга В.А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04- спеціальні та галузеві соціології / Полюга В.А.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2006. – 224л. + Додатки: 194-224 л. – Бібліогр.:176-194 л.
445514
  Полюга В.А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук. наук: Спец.:22.00.04 / Полюга В.А.; Василь Андрійович Полога; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
445515
  Садова М.А. Динаміка ціннісних орієнтацій подружніх пар / М.А. Садова, Ю.Д. Комарова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
445516
  Герасименко А.А. Динаміка ціннісних орієнтацій різних освітніх груп населення України (1991-1994) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 200-210. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
445517
  Сокурянська Л.Г. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 213-221. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
445518
  Васильєв С.П. Динаміка ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів у контексті розвитку їхньої психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів обговорюється в контексті розвитку їх психічної саморегуляції. Ціннісно-смислові орієнтації розглядаються як перспективний напрямок розвитку мультирегуляторного підходу. Розглядається ...
445519
  Бреусенко О.А. Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в умовах екзистенціальної кризи : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Бреусенко.О.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
445520
  Свід О. Динаміка цінностей українського студентства часів незалежності: назад до "матеріалізму"? / О. Свід, Л. Сокурянська // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 135-139. – ISSN 2077-5105
445521
   Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін / О. Сеник, В. Абрамов, М. Гречкосій, В. Бедан, А. Бунас, О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження динаміки часової перспективи мешканців південно-східних областей України віком 17- 23 роки у період 2012-2015 рр. Охоплено три періоди, що відрізняються між собою за рівнем економічної, соціальної та політичної ...
445522
  Резнік Олександр Динаміка чинників протестних практик населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.100-125. – ISSN 1563-3713
445523
  Нагорна Т.В. Динаміка чисельності духовних християн в Україні наприкінці 18 - у першій половині 19 століть // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 98-107. – ISBN 966-7653-01-1
445524
  Мохначук С.С. Динаміка чисельності і структура населення : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 3-15. – Бібліогр.: 6 назв
445525
   Динаміка чисельності мікроартропод у чорноземах типових за умов різного агрогенного та постагрогенного використання / С.В. Рєзнік, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 66-76 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
445526
  Мельник Л. Динаміка чисельності населення малих міст, що отримали статус міста в період незалежності України / Л. Мельник, О. Кривець, С. Батиченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 118-123. – ISSN 2076-1333
445527
  Лінійчук А.А. Динаміка чисельності населення міст Житомирської області у пострадянський період // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-966-285-361-2


  У пострадянський період для міських поселень України та регіонів характерні суттєві трансформації, що пов’язані як з демографічними змінами, так і економічними трансформаціями. Особливий інтерес в цьому відношенні становить Житомирська область, що ...
445528
  Терець В. Динаміка чисельності населення та депопуляція в регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 352-356. – ISSN 1993-0259
445529
  Дудяк О. Динаміка чисельності польського населення Східної Галичини в першій третині ХХ ст. (за матеріалами переписів 1910, 1921 і 1931 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.286-295. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
445530
  Кислицька І. Динаміка чисельності студентів вищих навчальних закладів за основними напрямами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 173-177. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу основних тенденцій у сфері вищої освіти України. Проаналізовано динаміку кількості вищих навчальних закладів за 2006-2016 рр., виявлено особливості їх територіального розміщення, наведено передумови виявлених змін у чисельності ...
445531
  Зубик А. Динаміка чисельності та етномовні процеси в українській діаспорі Російської Федерації за переписами населення 2002 та 2010 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 74-85. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
445532
  Гринь Д. Динаміка чисельності та складу підприємницьких верств міського населення України у 1920-х - на початку 1930-х рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.124-130
445533
  Музичко О.Є. Динаміка чисельності та соціо-демографічні особливості грузинської громади південної України: від витоків до сучасності // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 192-210. – ISSN 2312-6825
445534
  Потіш Л.А. Динаміка чисельності та стан ресурсів хутрових у Закарпатській області / Л.А. Потіш, А.Л. Потіш // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 231-235. – ISSN 0459-1216


  "Досліджено динаміку чисельності хутрових в адміністративних межах Закарпатської області. Наводиться стислий систематичний огляд видів трьох рядів та аналіз їхніх кількісних параметрів протягом останніх 10 років. Досліджено поширення та стан ...
445535
  Кривдик В.Г. Динаміка чстинок та їхнє нетеплове випромінювання у неоднорідній магнітосфері із змінним дипольним магнітним полем // Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 12, № 4. – С. 78-85. – ISSN 1561-8889
445536
  Молдавцев С.А. Динаміка шарошкового долота і бурильного інструменту в процесі буріння : [монографія] / С.А. Молдавцев, В.І. Векерик ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2006. – 181 с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-177. – ISBN 978-966-694-072-1
445537
  Фурса С.Я. Динаміка шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1166-1169. – ISBN 978-966-667-341-4
445538
  Замура О. Динаміка шлюбності в містечку Сорочинці Миргородського полку в другій половині XVIII ст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 428-440
445539
  Чумак П. Динаміка щільності фітофагів-шкідників та закономірності зміни регулюючих механізмів їх чисельності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Подано екологічну оцінку динаміки щільності фітофагів-шкідників та їх ентомофагів, що мешкають в умовах оранжерей і закономірності зміни одних регулюючих механізмів чисельності шкідників іншими. The ecological evaluation of dynamics of density of ...
445540
  Гроза В.І. Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 156-162 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
445541
  Боснюк В.Ф. Динаміка якостей, важливих для навчання, в професійному становленні курсантів // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (11). – С. 50-59. – ISSN 2520-6265
445542
  Варава К.С. Динаміка якості води річки Південний Буг в межах степової зони // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 85-90
445543
  Скляр С.Ю. Динаміка якості життя молоді в умовах сучасної культурно-дозвіллєвої діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 92-101. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті аналізується сучасний стан соціокультурної сфери та роль культурно-дозвіллєвої діяльності в підвищенні якості життя молоді. Вільний час, будучи вагомим компонентом соціальної складової якості життя, залежно від своєї змістовності забезпечує ...
445544
  Морозова О.Г. Динаміка якості життя у молодих пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю і патобіомеханічними змінами опорно-рухового апарату / О.Г. Морозова, О.А. Ярошевський, Г.В. Логвіненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
445545
  Аравіцька М.Г. Динаміка якості життя хворих з ожирінням під впливом програми фізичної реабілітації / М.Г. Аравіцька, О.Б. Лазарєва // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
445546
   Динаміка якості поверхневих вод України на початку XXI століття / В.А. Гірій, І.А. Колісник, О.О. Косовець, Т.О. Кузнєцова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 129-136
445547
  Пирогов В. Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії "ієрогліф - вимовне слово": порівняльно-типологічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 76-81. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено аналізу динаміки японської мови і писемності в історичній ретроспективі з огляду на зв"язок між типом письма і менталітетом репрезентантів залежно від імперативів актуальної суспільно-культурної парадигми. Статья посвящена анализу ...
445548
  Ватаманюк О.З. Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні у 1992-2004 роках : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
445549
  Скібіна С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 190-199. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
445550
  Скібіна С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 190-199. – ISSN 1993-6788
445551
  Гопченко Є.Д. Динаміко-стохастична модель стоку зрошуваних річкових басейнів Північно-Західного Причорномор"я в умовах глобального потепління / Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
445552
  Раренко Л.А. Динамічна 3D-графіка як засіб візуальної комунікації брендів на українському телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-21. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
445553
  Бондар Н.П. Динамічна архітектура, як інноваційний напрямок в будівлі бутік-готелю / Н.П. Бондар, К.М. Коломієць // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 133-138. – ISSN 2308-135X
445554
  Лимарченко О. Динамічна взаємодія рідини з резервуаром на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання / О. Лимарченко, К. Семенович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу кутового руху циліндричного резервуара на маятниковому підвісі, частково заповненого рідиною, за наявності рівномірного витікання рідини. Вивчено динамічну взаємодію рідини з резервуаром і показано, що у випадку з витіканням ...
445555
  Ляшенко О. Динамічна взаємозалежність на криптовалютних та фондових ринках: множинна вейвлет-кореляція / О. Ляшенко, Т. Кравець, К. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 37-44. – (Економіка ; вип. 4 (221)). – ISSN 1728-3817


  Сучасні умови розвитку міжнародних ринкових відносин та участь у світових глобалізаційних процесах зумовлюють необхідність зміцнення грошово-кредитної системи, підвищення ефективності використання інструментів монетарної політики для посилення їхнього ...
445556
  Сухачов П.О. Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сухачов Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
445557
  Акульшин О.В. Динамічна генетично-полігональна система варіації знань // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – C. 3-13. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається модель, термінологічний інструментарій та схематичне зображення динамічної генетично-полігональної системи варіації знань як зразок функціонування медіавірусу. В статье рассматривается модель, терминологический инструментарий и ...
445558
  Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Володимир Мізерський ; пер. Р. Смішко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 354, [2] с. : табл., граф., іл. – ISBN 978-966-613-912-5
445559
  Сухарада А.В. Динамічна геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 88-92. – (Геологія ; Вип. 13)


  Коротко формулюються концептуальна основа, стан, проблеми, перспективи нового наукового напряму - динамічної геофізики.
445560
   Динамічна дифракція Х-променів у багатошарових структурах : Монографія / О.М.Єфанов, В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, В.Б. Молодкін; НАНУ.Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2008. – 224с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0910-0
445561
  Голубов О.А. Динамічна еволюція астероїдів під дією негравітаційних сил : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Голубов Олексій Андрійович ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
445562
  Черняк О.І. Динамічна економетрика : Навчальний посібник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький. – Київ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7192-22-9
445563
  Біленко Ю.І. Динамічна ефективність інтеграції постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 25-27
445564
  Борошенко І.А. Динамічна задача термов"язкопружності для кусково-однорідних напівобмежених стержнів / І.А. Борошенко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Термічні в"язкопружні переміщення та поля напружень в півбезмежному кусково-однорідному стержні, побудованому із (n+1) однорідних компонент, знайдені з допомогою методу пружно-в"язкопружної аналогії.
445565
  Козюк В. Динамічна інконсистентність монетарної політики в контексті глобальних макрофінансових процесів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 16-30. – ISSN 1605-2005
445566
  Корж Н. Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 110-125. – ISSN 2409-9260
445567
  Завертаний Д.В. Динамічна конкурентна стратегія підприємств хлібопекарської галузі: особливості розробки та впровадження // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988
445568
  Федорчук С. Динамічна м"язова витривалість у зв"язку зі станом психофізіологічних функцій кваліфікованих спортсменок / С. Федорчук, Є. Петрушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 59-62. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
445569
  Козоріз В.В. Динамічна магнітна система сфероїдів - вільний диполь та її Maple-моделювання / В.В. Козоріз, О.В. Козоріз, С.І. Ляшко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12
445570
  Прусов В.А. Динамічна метеорологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Прусов, С.І. Сніжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 383 с. – ISBN 978-966-439-134-1
445571
  Григор"єва Л.В. Динамічна модель вільного тіла в центральних або нецентральних фізичних полях та її Maple-аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розроблено інструментарій для нелінійної динамічної системи 12-го порядку, що узагальнює рух вільного тіла в гравітаційному, електричному або магнітному полях. Maple simulation tools for the 12-th-order nonlinear dynamic system model generalizing a ...
445572
  Волошин І. Динамічна модель грошових потоків ідеального процентного банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
445573
  Духановська К.К. Динамічна модель документа для зберігання в архіві системи електронного документообороту E-уряду // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 254-255
445574
  Карпенко М.Ю. Динамічна модель економічної рівноваги як складова системи дистанційного навчання / М.Ю. Карпенко, О.М. Штельма // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 88-93. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
445575
  Христіановський В.В. Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб"єктами системи управління промисловим підприємством // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 179-183. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
445576
  Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
445577
  Веіфенг Жоу Динамічна модель конкуренції за експортні субсидії : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 369-378. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
445578
  Ляшенко І.М. Динамічна модель Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 216-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі побудована динамічна модель, що узагальнює класичну міжгалузеву модель взаємодії економіки і навколишнього середовища. Показано, що положення рівноваги для прямої та двоїстої моделей є нестійкими за Ляпуновим. Для дослідження стійкості ...
445579
  Кириченко Т.С. Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 69-73. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
445580
  Шамрін Р.В. Динамічна модель розвитку фінансового ринку в економічних системах депресивного типу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 24-28. – ISSN 2306-6792
445581
  Гончаренко В.Ю. Динамічна модель сумісного перехідного руху циліндричного резервуару з рідиною / В.Ю. Гончаренко, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача про сумісний рух системи "резервуар-рідина" під дією різних силових імпульсів. Оскільки вихідна система описується сукупністю різнорідних математичних об"єктів, на основі методу модальної декомпозиції виконане зведення системи до ...
445582
  Чупілко Т.А. Динамічна модель управління оборотним капіталом торгового підприємства / Т.А. Чупілко, С.І. Чупілко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 243-248. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
445583
  Мазов М.М. Динамічна модель управління портфелем проектів металургійного підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 26-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
445584
  Польовий А.М. Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України / А.М. Польовий, Д.В. Блищик, П.О. Феоктістов // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 105-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
445585
  Поліщук Леонід Клавдійович Динамічна навантаженність механічної системи стрічкового конвейєра з вмонтованим приводом : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Поліщук Леонід Клавдійович; Державний ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1994. – 19л.
445586
  Дацька Т.О. Динамічна норма загальноамериканської вимови: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 101-103. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
445587
  Дацька Т.О. Динамічна норма загальноамериканської вимови: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
445588
  Гоженко А.В. Динамічна організація функціональної асиметрії головного мозку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 321-322
445589
  Сулим Г.Т. Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра / Г.Т. Сулим, І.М. Турчин, В.О. Колодій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  З використанням методу поліномів Лагерра одержано розв"язок динамічної задачі теорії пружності для кусково-однорідного циліндра. Розв"язок одержано у вигляді подвійного ряду за поліномами Лагерра та тригонометричними функціями. Using the method of ...
445590
  Легеза В.П. Динамічна поведінка однієї антисейсмічної опори при зовнішньому кінематичному збудженні / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 117-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується динамічна поведінка сейсмозахисної опори "важка однорідна куля в циклоїдальній порожнині між рухомими верхньою та нижньою плитами" під дією зовнішнього кінематичного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої кулі в ...
445591
  Мейш В.Ф. Динамічна поведінка тришарової еліпсоїдальної оболонки обертання при осесиметричному нестаціонарному навантаженні / В.Ф. Мейш, А.П. Мукоєд, Ю.А. Хамренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка і чисельний алгоритм розв"язку задач нестаціонарної поведінки тришарових еліпсоїдальних оболонок обертання. При побудові математичної моделі приймаються незалежні гіпотези апроксимацій переміщень і напружень до кожного шару. ...
445592
  Домброван Т.І. Динамічна рекурентність як підгрунтя міжрівневої когерентності мовної мегасистеми // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 86-95. – ISBN 978-966-2668-24-7
445593
  Тимощук В.М. Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.09 / Тимощук Віктор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв
445594
  Лампека Р.Д. Динамічна спектроскопія ЯМР : Навч. посібник / Р.Д. Лампека; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
445595
  Ксанфомаліті Л. Динамічна стійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис та ядра комети Бореллі / Л. Ксанфомаліті, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-45. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ротаційну нестійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис і ядра комети Бореллі і показано, що їх фігури є стійкими, відносно руйнування цих малих тіл відцентровими силами. Рассмотрено ротационную неустойчивость астероидов Итокава, Тоутатис и ядра ...
445596
  Глинська Н.В. Динамічна сторона кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування: шляхи оптимізації // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 172-184
445597
  Теряєв Д.О. Динамічна структура східнослов"янського слова в мовленні: експерементальне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С.303-307. – (Бібліотека Інституту філології)
445598
  Журба І.Є. Динамічна структурно-функціональна модель полюсів транскордонного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 82-89
445599
  Бойко І.Ю. Динамічна тарифікація у системі електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бойко Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
445600
  Веліховський Г.О. Динамічна теорія розсіяння у некристалічних багатошарових об"єктах довільної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Веліховський Гліб Олегович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
445601
  Острянин С.О. Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 204-209. – ISSN 2222-4459
445602
  Черкас Олена Анатоліївна Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Черкас О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
445603
  Черкас Олена Анатоліївна Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Черкас О.А.; МОіНУ. Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-тет. – Київ, 2003. – 172с. + Додатки: л. 158-168. – Бібліогр.: л.146 - 158
445604
  Дорохіна Г.І. Динамічне збереження як засіб для підвищення ефективності функціонування міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
445605
  Барабанов В.С. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Владислав Сергійович Барабанов; Морський гідрофізичний інститут. – Севастополь, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
445606
  Полєводова Н. Динамічне інтерактивне середовище. Система роботи використання візуалізації на уроках української мови й лтератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах


  В освітньому процесі використовується безліч методів та прийомів, спрямованих на досягнення якнайкращого результату. Один із таких технологічних процесів – система роботи використання візуалізації на уроках української мови та літератури. Учні вже не ...
445607
  Канчура Є. Динамічне одивнення як емоційне освоєння ландшафту (на прикладі фентезі Діани Вінн Джонс) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 34-35


  У творах Д.В. Джонс географічні локації британського ландшафту виступають як оприявнений у фентезі-оповіді потенціал окремого місця, такий, що перебуває у постійній динаміці. Подібно до культурних героїв космогонічних міфів, персонажі впорядковують ...
445608
  Пашкевич О.П. Динамічне оцінювання статистичних характеристик шумів газового потоку для вимірювання витрати : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.01 / Олег Петрович Пашкевич; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
445609
  Лукасік З. Динамічне позиціювання плаваючих монтажних установок за умов перешкод. : Автореф... доктор техніч.наук: 05.13.06 / Лукасік З.; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем НАН України і міносвіти України. – К.., 1998. – 32л.
445610
  Горбар Е.В. Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Горбар Е.В. ; НАН України; Ін-т теорет. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с . – Бібліогр.: 27 назв.
445611
  Доценко С.І. Динамічне програмування - спробуємо розібратися // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104
445612
   Динамічне проектування ракет. Задачі динаміки ракет та їх космічних ступенів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Й.М. Ігдалов [та ін.] ; за ред. С.М. Конюхова ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-274. – ISBN 978-966-551-340-7
445613
  Зуй М.Ф. Динамічне сорбційне концентрування іонів Cd2+ та Рb2+ на модифікованому тіосемікарбазонами кремнеземі з наступним атомно-абсорбційним визначенням / М.Ф. Зуй, К.В. Надбережна, В.Б. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано сорбенти СГ-ТСК і СГ-ФТСК для концентрування іонів плюмбуму та кадмію у водах різних типів. Коефіцієнт концентрування становить 20 для 100 мл проби води. Після елюювання 1М НВr для кадмію та 1 моль/л HNO[нижній індекс 3] для плюмбуму ...
445614
  Ткаченко О.М. Динамічне створення та зв"язування шаблонів у середовищі підтримки навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 345-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано деякі механізми створення нових шаблонів сутностей в межах орієнтованого на роботу в мережі Інтернет середовища підтримки навчального процесу та інтеграції цих шаблонів у систему.
445615
  Савчин М. Динамічне тлумачення конституції та конституційна юриспруденція в Україні / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 20-29.
445616
  Ясак Т. Динамічне унаочнення на лекційних заняттях із української мови у вищій школі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 166-171. – ISSN 2075-1478
445617
  Приймак В.І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 113-124. – Бібліогр.: с. 114-115, 118, 120-121


  На сучасному етапі розвитку економіки ключовим елементом забезпечення соціальних гарантій має стати страхування життя й пенсій. У статті розглянуто проблему управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя, запропоновано оптимізаційну ...
445618
  Рєпіна І.М. Динамічний аналіз впливу наукової та інноваційної діяльності на формування валової доданої вартості в Україні / І.М. Рєпіна, О.В. Садовник, В.Г. Чабан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 8 (321). – Бібліогр.: 15 назв
445619
  Ковальчук І. Динамічний аналіз проблем циклічності у розробках економістів кінця XIX - XX ст // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 158-162. – ISSN 1818-2682
445620
  Скоробогатова Н.Є. Динамічний аналіз складових економіко-інноваційного розвитку країн світу / Н.Є. Скоробогатова, А.Д. Кухарук, І.О. Пишнограєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 26-33. – ISSN 2222-4459
445621
  Репета Б. Динамічний аналог біфуркації народження інваріантного тора у системах з повільно змінними параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-29. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті описується динамічна біфуркація, при якій положення рівноваги диференціальної системи в деякий момент часу втрачає стійкість та встановлюється коливальний режим. Методом нормальних форм отримується біфуркаційна система, що досліджується ...
445622
  Мойсієнко А. Динамічний аспект номінації : Монографія / Анатолій Мойсієнко; Ред. О. Грицаюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 100с. – ISBN 966-594-490-8
445623
  Кузнєцова Н.В. Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 85-98. – ISSN 1560-9189
445624
  Рекова Н.Ю. Динамічний підхід до моделювання процесу дотримання корпоративних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
445625
  Яценко В.О. Динамічний підхід до оцінювання параметрів біохімічних компонент в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Описано новий підхід до оцінювання стану рослинності, що грунтується на нових інформаційних ознаках та динамічному підході до класифікації спектральних кривих. На основі нелінійного компонентнтого аналізу Фур"є спектру експериментальних кривих відбиття ...
445626
  Козаченко Н.П. Динамічний поворот в сучасній епістемічній логіці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 84-86
445627
  Смирнов І.Г. Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризм / І.Г. Смирнов, М.М. Нагорна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
445628
  Пархоменко В. Динамічний розвиток Плану рахунків бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16.
445629
  Богданов В. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку / В. Богданов, Г. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з урахуванням підростання тріщини за ...
445630
  Богданов В. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого і напруженого станів із розвантаженням матеріалу / В. Богданов, Г. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  З використанням різницевих методів досліджується плоский деформований і напружений стани відповідно товстого і тонкого компактного зразка із врахуванням процесу розвантаження матеріалу для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в ...
445631
  Богданов В.Р. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского напруженого стану / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з урахуванням підростання тріщини за ...
445632
  Богданов В.Р. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского напруженого стану із врахуванням розвантаження матеріалу / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан із врахуванням процесу розвантаження матеріалу тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з ...
445633
  Литвиненко І.І. Динамічний соціальний порядок в умовах радикальних змін суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 322-326. – ISSN 2076-1554
445634
  Мозговий В. Динамічний спектр педагогічної дії у контексті поглядів зарубіжних дослідників // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 119-124. – ISSN 2308-4081
445635
  Чорноморденко Д.І. Динамічний характер методології екологічного проекту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 65-67
445636
  Шарковський О.М. Динамічних систем теорія (- розділ математики, у якому досліджують поведінку траєкторій з часом) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 593-594. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
445637
  Олійник А.Д. Динамічні аспекти формування української мікроекономічної термінології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Розглянуто окремі новітні явища в галузі творення мікроекономічної термінології сучасної української мови, пов"язані з процесом детермінологізації і детермінологізації; з"ясовано причини появи нових термінів та відповідні способи номінації.
445638
  Яценко О.В. Динамічні багатосекторні математичні моделі функціонування підприємств в умовах ринкової економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 15-28. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
445639
  Королюк В.С. Динамічні випадкові еволюції на зростаючих інтервалах часу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Розглядаються три основні схеми граничних теорем для випадкових еволюцій: усереднення, дифузійна апроксимація та асимптотика великих відхилень. Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій на зростаючих інтервалах часу реалізується у схемі серій з малим ...
445640
  Супрун А.Д. Динамічні властивості одноелектронних нелінійних збуджень кристалів : навч.-метод. посіб. для студ. фіз. ф-ту / А.Д. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
445641
   Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля / Б.І. Приймак, Н.Д. Красношапка, Ф. Лозада, О.О. Долганов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 51-59. – ISSN 1727-9895


  "Виконано параметричний синтез системи бездавачевого векторного керування асинхронним двигуном (АД) електромобіля зі спостерігачем швидкості ротора, побудованим за структурою адаптивної системи з еталонною моделлю. Шляхом математичного моделювання ...
445642
   Динамічні геотемпературні ефекти та локальна сейсмічність Закарпаття / С. Кравець, Д. Малицький, О. Асташкіна, М. Махніцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою роботи є розв"язання прогностичної задачі сейсмології шляхом встановлення зв"язків між динамікою геотемпературного поля та геодинамічною активністю сейсмічного походження. Проведено аналіз основних чинників, що визначають величину та варіації ...
445643
  Олійник Т.І. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
445644
  Фльорова Світлана Олександрівна Динамічні доменні ефекти в сегнетоелектричних кристалах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.07, 01.04.10 / Фльорова Світлана Олександрівна; АН України. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. – К., 1994. – 33л.
445645
  Біленко Ю.І. Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 30-39


  В статті ми детально зупинились на аналізі динаміки експортно-імпортних операцій України з ЄС та Росією – двох найбільших торговельних партнерів, товарооборот з якими складає більше 75% від загального обсягу, щоб краще зрозуміти дилему вибору між ...
445646
  Біленко Ю. Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 35-42
445647
  Яковенко Н.Д. Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханічному навантаженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Яковенко Ніна Дмитрівна ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 173 арк. – Додатки: арк. 168-173. – Бібліогр.: арк. 9-13, 143-167 та в додатках: арк. 168-171
445648
  Яковенко Н.Д. Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Яковенко Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
445649
  Кавацюк О.О. Динамічні зміни показників структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з неускладненою аневризмою висхідного відділу аорти / О.О. Кавацюк, Н.Ю. Осовська // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 10-16. – ISSN 1029-4244
445650
  Відибіда О.К. Динамічні механізми впливу змінних електромагнітних полів на макромолекулярні та кооперативні системи : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Відибіда О.К.; НАН України. Ін-т теоретичної фізики. – Київ, 1999. – 32л.
445651
  Акіменко В.В. Динамічні моделі життєвого циклу інновацій в умовах невизначеності / В.В. Акіменко, І.І. Сугоняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджуються динамічні моделі життєвого циклу інноваційної продукції в умовах невизначеності. Отримані аналітичні та чисельні розв"язки для певного класу моделей. Ключові слова: нелінійні системи диференціальних рівнянь, методи зняття ...
445652
  Воронін А.В. Динамічні моделі міжнародного торгового обміну / А.В. Воронін, О.В. Гунько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 123-132. – ISSN 2222-4459
445653
  Фарина О.І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Фарина Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 212, [4] арк. – Додатки: арк. 199-212, [4]. – Бібліогр.: арк. 181-198
445654
  Фарина О.І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Фарина Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 11 назв
445655
   Динамічні моделі просторово-часової обробки сигналів від джерел радіовипромінювання в умовах рознесеного прийому локаційної інформації / В.А. Дружинін, Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко, В.І. Корсун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-25. – (Технічні науки ; № 2 (283)). – ISSN 2307-5732
445656
  Деменчук О.В. Динамічні моделі семантичного опису лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-28. – ISSN 0027-2833
445657
  Стерін В.Л. Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стерін Вячеслав Леонідович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
445658
  Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці : навчальний посібник / М.М. Притула; МОНК; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 256с.
445659
  Бобкова Т. Динамічні ознаки активності голосових зв"язок (на матеріалі кінорентгенографування) // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 119-123. – ISBN 966-594-325-1
445660
  Коробова Марина Віталіївна Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.05.02 / Коробова Марина Віталіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 152л. + Додатки:л.146-152. – Бібліогр.:л.133-145
445661
  Коробова Марина Віталіївна Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.05.02 / Коробова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
445662
  Лєнков С.В. Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи / С.В. Лєнков, В.м. Джулій, І.В. Муляр // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 59-67. – ISSN 2411-3816
445663
  Лесюк М.П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 22-35. – ISSN 0027-2833
445664
  Бігусяк М.В. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі говірки с. Липовиця Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 24-33. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "У сучасній лінгвістиці зберігається стале зацікавлення лексикою говорів як самодостатнім об"єктом пізнання: зусилля дослідників спрямовані на вивчення номінативних ресурсів, засобів і способів номінації в діалектній мові, напрямків і причин змін ...
445665
  Горностай П.П. Динамічні процеси в малій групі та проблеми групової психіки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 37-45. – ISBN 978-966-8063-84-3
445666
  Харченко Є.В. Динамічні процеси в машинних агрегатах і несучих конструкціях бурових установок. : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.09 / Харченко Є.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн". – Львів, 1997. – 48л.
445667
  Руснак Н.О. Динамічні процеси в назвах страв із круп (на матеріалі буковинських говірок) / Н.О. Руснак, Л.М. Борис // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 365-378. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Аксіоматичним є твердження про динамічний характер мови, який залежить від мислення нації та від її життєвої практики. Мова, відображаючи об’єктивну дійсність, змінюється сама. Про динаміку діалектної мови писав Ф.Т. Жилко: “У розмовній мові народу є ...
445668
  Степаненко М.І. Динамічні процеси в перифрастичній сфері: 2018 - 2019 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 32-46. – ISSN 1682-3540


  У статті з’ясовано найважливіші інтра- й екстралінгвальні чинники формування вторинних номінувань в українському новітньому політичному дискурсі; виявлено основні перифрастичні поля і їхні конкретні репрезентанти з погляду семантичної наповнюваності, ...
445669
  Попова Н.М. Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 234-241


  У статті визначається статус національно-маркованих концептів на відміну від універсальних та лінгвокультурних концептів, досліджується динаміка розвитку іспанської національної концептосфери у період з XVI до XX століття, визначаються періоди і ...
445670
  Чорноус О. Динамічні процеси в ситемі чоловічих імен м. Кіровограда 1796-1800 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 53-59. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
445671
  Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 271-278. – ISBN 978-966-489-009-7


  У пр. № 1702255 напис: Студентам Інституту філології з найкращими побажаннями авторів. Підписи.
445672
  Хусаінов Д.Я. Динамічні системи з післядією : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-150
445673
  Александров О. Динамічні системи, що характеризують гравітаційну лінзу Чанг - Рефсдала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-33. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі лінзи Чанг - Рефсдала розвинено новий підхід до поглибленого дослідження моделей гравітаційних лінз. У комплексному формулюванні теорії гравітаційного лінзування визначено ряд векторних полів на площинах джерел і зображень. Розглянуто ...
445674
  Петрик О. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: сутність, досвід використання в центральних банках : банківські технології / О. Петрик, Ю. Шоломицький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-53 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
445675
  Парнюк М.О. Динамічні та статистичні закони // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
445676
  Рудавка Н.В. Динамічні тенденції розвитку господарського комплексу міста Горлівки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються особливості територіальної і галузевої структури господарського комплексу міста Горлівки. Виявлено позитивні та негативні тенденції, а також специфіку розвитку економічної системи. Визначено основні напрями реформування ...
445677
  Кубряков А.О. Динамічні характеристики верхнього шару Чорного моря по альтиметричним вимірюванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кубряков Арсеній Олександрович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
445678
  Краснопольська Т.С. Динамічні характеристики консольного стрижня з малою жорсткістю на згин / Т.С. Краснопольська, Д.Ф. Приходько, О.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті вивчаються закономірності коливаннь консольного пружного стрижня з малою жорсткістю на згин. Визначено критичне значення згинної жорсткості, при якій відбувається випучування пружного стрижня. Побудовані власні форми та знайдені власні ...
445679
  Лапшин В.І. Динамічні характеристики лінійної моделі міжнародної торгівлі / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, В.М. Головій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 10-15
445680
   Динамічні характеристики сенсорів н2 на основі нанорозмірного Pd/SnO2 / Є.В. Сокових, Н.П. Максимович, Л.П. Олексенко, І.П. Матушко, Н.М. Деркаченко, Г.І. Сколяр // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182
445681
  Троценко Я.П. Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу : дис. ... д-ра філософії : 113 / Троценко Ярослав Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додаток: арк. 181-183. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 164-180
445682
  Піддубна Н.В. Динамічні явища у складі релігійної лексики кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 129-138. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
445683
  Чорноморденко Д.І. Динамічність міждисциплінарних зв"язків у сучасній екології: методологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чорноморденко Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
445684
  Чорноморденко Д.І. Динамічність міждисциплінарних зв"язків у сучасній екології: методологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чорноморденко Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 23 назви
445685
  Холод У. Динамічність модально-прагматичного поля текстів Богуміла Грабала у чесько-українському порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 152-159. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуюється особливість авторського стилю чеського письменника Богуміла Грабала з точки зору динаміки процесів підвищення та зниження модально-прагматичного рівня у текстових полях оригіналу та перекладу. Аналіз зосереджено на порівняльному ...
445686
  Фесун А.С. Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 154-161. – ISSN 2308-1988
445687
  Литвиненко П.Л. Динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи. : Автореф... Канлд.техн.наук: 05.11.01 / Литвиненко П.Л.; КПІ. – К, 1996. – 18л.
445688
  Шевчук В.В. Динамо-кінематичні умови неогенового магматизму Закарпаття : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.В. Шевчук, О.В. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Аргументується нова динамо-кінематична схема контролю неогенового магматизму Закарпаття згідно з якою у зв"язку із загальним субмеридіональним стисненням у межах Закарпаття в неогені реалізовувався структурний парагенезис простого правого зсуву. ...
445689
  Садофьев И. Динамо-стихи / Илья Садофьев. – 3-е изд. – Петроград : Пролеткульт, 1919. – 64 с. – (Библиотека Пролеткульта. Петроград)
445690
  Старков В. Динамо (Київ) - Білорусь: футбольні взаємозв"язки // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 374-394. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
445691
   Динамовцы в боях Родину. – М.
2. – 1979. – 255с.
445692
  Сінокіп І. Динамодні / І. Сінокіп. – Київ, 1930. – 118 с.
445693
  Шенфер К.І. Динамомашини простого струму / К.І. Шенфер. – Харків-Київ : ВРНГ Технічне видавництво УСРР
Ч. 2. – 1932. – 216 с.
445694
   Динамомашины и электродвигатели постоянного тока. – С.-Петербург, 1900. – разд. паг.
445695
  Курбатов С.И. Динамомашины и электродвигатели постоянного тока / С.И. Курбатов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 288 с.
445696
   Динара Асанова. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 65 с.
445697
   Динара Асанова. У меня нет времени говорить неправду : дневниковые записки, режиссер. заметки, статьи, воспоминания. – Ленинград : Искусство, 1989. – 387 с.
445698
  Чернович И.В. Динара Нодиа / И.В. Чернович. – Москва, 1983. – 14с.
445699
  Шейнин Л.Р. Динары с дырками / Л.Р. Шейнин. – М, 1958. – 80с.
445700
  Яновский Ю. Династический вопрос. / Ю. Яновский. – М, 1951. – 48с.
445701
  Минеева Т.Г. Династический переворот в Англии 1399 года: правовые и политические механизмы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
445702
  Митина С.И. Династическое право в регулировании международных отношений эллинизма // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 1812-3910
445703
  Казаков О.О. Династична боротьба за трон угорського королівства на початку XIV століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 73-79. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
445704
  Яновський Ю. Династичне питання : оповідання / Ю.І.Яновський. – Київ, 1958. – 132 с.
445705
  Мокрянин Д.М. Династичне протистояння між Пршемисловичами та Славниковичами у контексті становлення Чеської держави (70-90-ті роки X ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-110. – (Історія ; Вип. 24)
445706
  Сокіл В. Династичні перекази українців // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 5-11


  У статті висвітлено питання народного погляду на історію України. Зокрема йдеться про династичні перекази, які стосуються Кия, Щека та Хорива і віддзеркалення подій, пов’язаних із цими особами в етнокультурній традиції. Автор зазначає, що мотив про ...
445707
  Білик К. Династичні та літературні взаємини Київської Русі та давньої Скандинавії: король Гаральд і Єлізавета Ярославна // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 39-44
445708
   Династия героев. – Воронеж, 1967. – 327 с.
445709
  Велиев С. Династия Гулиевых : хроника одной семьи / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Политиздат, 1979. – 96 с.
445710
  Блаженный Иоанн Династия деспозинов на русском престоле : очерки духовной истории / Блаженный Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2014. – 454, [2] с. : ил. – Библиогр. на полях страниц. – ISBN 978-617-7222-14-8
445711
  Беспалова Н.Ю. Династия Каролиингов, определившая судьбу Европы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 8. – С. 62-68


  Хлодвіг І - король салічеських франків с 481 по 511 гг. Історія Франкської імперії
445712
  Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров / А.А. Фурсенко. – Л, 1967. – 296с.
445713
  Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров / А.А. Фурсенко. – изд. 2-е, доп. – Л, 1970. – 488с.
445714
  Закатов А.Н. Династия Романовых после революции 1917 года // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 132-138. – ISSN 1606-951Х


  История Российского Императорского Дома - Династии Романовых - в ХХ веке, после февральской революции 1917 года и расстрела царской семьи, анализируется его сегодняшний день
445715
  Пчелов Е.В. Династия Романовых: генеалогия и антропонимика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-83. – ISSN 0042-8779
445716
  Кондратова Г.А. Династия Рюриковичей: философско-исторический анализ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 63-73. – ISSN 0042-8779


  Рассматриваются положения концепции семейно-родовой целостности человека и результаты ее интерпретации на династию Рюриковичей.
445717
  Итигин А.С. Династия Сорокиных / А.С. Итигин. – Л. : Лениздат, 1969. – 104 с.
445718
   Династия судебных медиков Бокариусов. / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева, В.А. Ольховский, Ю.Н. Кравченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 441-448. – ISSN 1993-0917
445719
  Тарковская-Гассанова Династия Тарковских : историческая хроника / Н.С. Тарковская-Гассанова. – Киев : Україна, 2014. – 397, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-524-421-9
445720
  Маковеев М.С. Династия учителей Раменских / М.С. Маковеев. – М., 1963. – 47с.
445721
  Рабчевська Л. Династії зодчих України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)


  У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного відбулися XV Заболотнівські читання "Архітектурна та будівельна книга в Україні" на тему "Династії зодчих України" в онлайн/офлайн-форматі.
445722
  Корж Л. Династії меценатів у долі української освіти // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 38-39.
445723
  Махінько А.І. Династійні зв"язки гедиміновичів (XIV - XV ст.): історико-генеалогічний огляд // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлюються деякі аспекти династійної політики литовського князівського дому, приділено увагу найбільш відомим та видатним його представникам".
445724
  Махінько А.І. Династійні зв"язки Київської Русі до XIII ст.: історико-генеалогічний огляд // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 5-12
445725
  Савченко Г.П. Династія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108. – ISBN 966-642-073-2
445726
  Нікітін В. Династія знаменитих лікарів Пучківських в історії медицини Конотопщини / В. Нікітін, М. Терех // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 185-191. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
445727
  Которович М. Династія Которовичів / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 30


  Про усвідомлення коріння, скрипку і тему батьків і дітей.
445728
  Стасюк Г. Династія письменників як літературознавча проблема. Феномен роду Драгоманових-Касачів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 51-56. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена теоретичному осмисленню унікального явища літературних родин. Запропоновано комплексну методологічну модель династичного дослідження, яка грунтується на трьох складниках: історичному, психологічному та генетичному. Літературознавчий ...
445729
  Мельничук Л. Династія подільських гончарів Якима та Якова Герасименків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 41-46
445730
  Дроб"язко Н. Династія Розумовських // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.48-55
445731
  Войтович Л. Династія Рюриковичів // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 2. – С.81-92
445732
  Плачинда С. Династія Симиренків // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 110-122
445733
  Поливач М.А. Династія Симиренків в історії України // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 241-250
445734
  Балишев М.А. Династія Струве в історії науки України, Росії, Естонії : Повідомлення / М.А. Балишев, І.Б. Вавилова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 63-66 : Фото. – ISSN 1561-4980
445735
  Пилипчук Я.В. Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 69-81. – ISSN 1608-0599
445736
  Шудрик І.О. Династія Харитоненків / І.О. Шудрик, Л.А. Даниленко. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 189, [3] с., [1] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-535-164-8
445737
  Кушнір А.Я. Династія Химиченків - засновники традицій українського професійного флейтового виконавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 157-162. – ISSN 2312-4679
445738
  Шапіро О. Династія художників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 24


  У Музеї російського мистецтва - ретроспективна виставка "Годунови. Три покоління". Родина художників: Олександр, Лариса та Ірина Годунови.
445739
  Бакасова З.Б. Динатриймонокобальтглутаминат и его аналоги / З.Б. Бакасова ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т орг. химии. – Бишкек : Илим, 1991. – 264 с.
445740
  Воробьева М.Г. Дингильдже / М.Г. Воробьева. – Москва, 1973. – 220с.
445741
  Баранаускене А. Динимика развития бактериального населения удобряемых прудов. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Баранаускене А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 23л.
445742
  Вінніков В.А. Диниміка цитогенічних ефектів у осіб, які зазнали вплаву іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.01 / Вінніков В.А.; КУ. – К., 2000. – 18с.
445743
  Тищенко Н.М. Динисторы и тиристоры и их применение в автоматике / Н.М. Тищенко, В.Г. Машлыкин. – Москва : Энергия, 1966. – 128 с.
445744
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1959. – 480с.
445745
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1965. – 589с.
445746
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1967. – 589с.
445747
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1990. – 590с.
445748
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – Л, 1991. – 606с.
445749
  Осеева В. Динка / Валентина Осеева ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 768 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-035627-0
445750
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – М, 1969. – 302с.
445751
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – М, 1979. – 302с.
445752
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – Минск, 1986. – 317с.
445753
  Осеева В. Динка прощается с детством / Валентина Осеева ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 448 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038591-1
445754
  Малюкін Юрій Вікторович Динмік електронних збуджень систем з багатоямними адіабатичними потенціалом у діелектричних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Малюкін Юрій Вікторович; НАН України. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1997. – 32 с.
445755
  Кульбаева Ш.Н. Динмухамед Ахмедович Кунаев / Ш.Н. Кульбаева, Г.Ж. Сарсенбаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 107с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
445756
   Динник Олександр Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 261. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
445757
   Динник Олександр Миколайович (1876-1950) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132. – ISBN 978-966-439-754-1
445758
   Динник Олександр Миколайович (1876-1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 144-145. – ISBN 978-966-933-054-3
445759
  Коробчук П. Динозавр : поезія / Павло Коробчук. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 167, [5] с. : іл. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк. назва: Збірка поезій "Динозавр". – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-97-8
445760
  Цукерман Кэтрин Динозавр высотой с двухэтажный автобус. Измеряя динозавра : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 44 : Фото
445761
  Метелкин Николай Динозавр среди тараканов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 3
445762
  Кондратов А.М. Динозавра ищите в глубинах / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
445763
  Невидайло М.Г. Динозаври : вибр. твори / Микола Невидайло. – 2-ге вид. – Ужгород : Графіка, 2013. – 105, [1] с. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-04-9
445764
   Динозаври / [упоряд.: В.М. Скляренко, В.В. Мирошнікова, Д.С. Мирошнікова]. – Харків : Антологія, 2015. – 303, [1] с. – Зміст: Календар Землі ; Наука про динозаврів ; Король динозаврів ; Величезні травоїди ; Морські чудовиська ; Дракони в повітрі ; Чому вони вимерли?. – Бібліогр.: с. 299-300. – ISBN 978-966-97343-7-2
445765
  Цивірко Микола Динозаврів в Україні не шукали // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
445766
  Опперман Й. Динозавры / Й. Опперман : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-211-4
445767
  Беспалова Н. Динозавры в янтаре. Материал для клонирования? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 44-48


  Герои фантастического фильма «Парк юрского периода» добывали материал для клонирования динозавров из кусочков янтаря, в которых залипли комары, которые попили динозавровой кровушки. Мы попробуем ответить на вопрос, насколько эта история близка к ...
445768
  Хаткевич Василий Динозавры на Аляске?! : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2-3 : Іл.
445769
  Миллер Питер Динозавры южной Ларамидии. Динозавры из Юты / Миллер Питер, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 116-135 : фото
445770
  Свистун В.И. Динотерии Украины / В.И. Свистун; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 52с.
445771
  Биннс Ч.Т. Динузулу. Конец династии Чаки / Ч.Т. Биннс. – Москва : Наука, 1978. – 295 с. – Библиогр.: с. 284-285
445772
  Кисиль В.Я. Диоген из Ойноанды: Эпикурейская книга в камне / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2015. – 75, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-966-413-545-7
445773
  Лосев А.Ф. Диоген Лаэрций - историк античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1981. – 192с. – (Из истории мировой культуры)
445774
  Давыдова Н.С. Диодные генераторы и усилители СВЧ / Н.С. Давыдова, Ю.З. Данюшевский. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
445775
  Сидоров А.С. Диодные и транзисторные ключи / А.С. Сидоров. – Москва : Связь, 1975. – 160 с.
445776
  Федоров А.М. Диодные компенсационные вольтметры / А.М. Федоров. – Москва : Издательство стандартов, 1976. – 148 с.
445777
  Смолов В.Б. Диодные функциональные преобразователи / В.Б. Смолов. – Л., 1967. – 136с.
445778
  Берлин Г.С. Диодный механотрон с плоско-параллельными электродами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Берлин Г.С.; Моск.энергет.ин-т. – М, 1965. – 20л.
445779
  Бонгард-Левин Диодор Сицилийский об одном из индийских обычаев // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-31. – ISSN 0321-0391
445780
  Мухутдинов Р.Х. Диодфантово уравнение с матричной показательной функцией. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухутдинов Р.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат. – Ташкент, 1964. – 10л.
445781
   Диоды : справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, С.Л. Пожидаев; Григорьев О.П. – Москва : Радио и связь, 1990. – 336 с.
445782
   Диоды и тиристоры. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1980. – 176 с.
445783
   Диоды полупроводниковые : Методы измерения электрических параметров ГОСТ 18986.1-73 - ГОСТ 18986.9-73. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 48 с.
445784
   Диоды полупроводниковые. – Москва, 1975. – 28 с.
445785
   Диоды полупроводниковые. – Москва, 1977. – 84 с.
445786
   Диоды полупроводниковые СВЧ. – Москва, 1977. – 44 с.
445787
  Корольков В.И. Диоды, транзисторы и тиристоры на основе гетероструктур [Электорнный ресурс] / В.И. Корольков, Н. Рахимов; отв. ред. Ж.А. Алферов. – Ташкент : Фан, 1986. – 152 с.
445788
   Диоды, транзисторы, интегральные схемы, приборы индикации: таблицы аналогов. – Киев : Центр духовной культуры, 1994. – 96 с.
445789
  Болога О.А. Диоксимины кобальта (III) цис-конфигурации : Автореф... канд. хим.наук: / Болога О.А.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1970. – 18л.
445790
  Киструга Л.Я. Диоксимины никеля (III) с пиридином и некоторыми его производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Киструга Л.Я.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
445791
  Фусу Иван Леонтьевич Диоксимины трехвалентного кобальта с сульфаниламидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фусу Иван Леонтьевич; Кишинев. ин-т химии АН МССР. – Кишинев, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
445792
  Исмаилов А.Я. Диоксопроизводные 4-фенилпиридина и оксопроизводные 2-азафлуорена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов А.Я.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1973. – 19л.
445793
  Лауринайтис В. Дионизас Пошка. (Монография) : Автореф... канд. филол.наук: / Лауринайтис В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1958. – 16л.
445794
  Хефтрих У. Дионис в провинции: Ницше, Шекспир, Еврипид в "Мелком бесе" Сологуба // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.81-89. – ISSN 0042-8744


  Общее в работах Ф. Ницше и В. Соловьева. Федор Сологуб и Ницше.
445795
  Недошивин Г.А. Дионисий / Г.А. Недошивин. – М-Л, 1947. – 32с.
445796
   Дионисий. – Москва, 1970. – 24с.
445797
  Чугунов Г.И. Дионисий / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1979. – 47с.
445798
  Зумбадзе Д.Ш. Дионисий Ареопагит и Данте Алигьери. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зумбадзе Д.Ш.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1975. – 34с.
445799
  Инь Лю Дионисийское и аполлоническое начала в романе Е.А. Нагродской "Гнев Диониса" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 180-188. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Анализируется взгляд Нагродской на проблему раскрепощения и реализацию в социуме "нового человека".
445800
   Диорама "Бой в с. Соколово 8 марта 1943 г.". – Х., 1985. – 86с.
445801
  Пастушенко Н.Т. Диорама "Штурм крепости Очаков" / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1972. – 20с.
445802
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ, 2000
445803
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 1. – 2001
445804
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 2. – 2001
445805
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 3. – 2001
445806
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 4. – 2001
445807
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 5. – 2001
445808
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 6. – 2001
445809
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 7. – 2001
445810
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – Симферополь, 1960. – 28с.
445811
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – 2-е изд. доп. – Симферополь, 1961. – 60с.
445812
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – К, 1964. – 8с.
445813
  Воронов Ю.Н. Диоскуриада - Себастополис - Цхум / Ю.Н. Воронов. – Москва : Наука, 1980. – 127 с. – (Страницы истории нашей Родины)


  В книге рассказывается о Сухуми, столице бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, крупном причерноморском курорте, основанном 2500 лет назад. Диоскуриада, Себастополис, Цхум, Сухум-кале - каждое из этих названий отражает ...
445814
  Елагина О. Диоскуриада : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 117-121. – ISSN 0130-7673
445815
  Каучикас Альгирдас Пятро Диофант и неопределенный анализ в трудах европейских математиков XII-XVI веков : Автореф... канд. физ.-ат.наук: 07.00.10 / Каучикас Альгирдас Пятро; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1979. – 17л.
445816
  Шмидт В.М. Диофантовы приближения / В.М. Шмидт. – Москва : Мир, 1983. – 228 с.
445817
   Диофантовы приближения. – М.
Ч. 1. – 1985. – 109с.
445818
   Диофантовы приближения. – Москва
2. – 1986. – 120 с.
445819
  Берник В.И. Диофантовы приближения и размерность Хаусдорфа / В.И. Берник, Ю.В. Мельничук ; АН БССР, Ин-т математики. – Минск : Наука и техника, 1988. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-143 (86 назв.). – ISBN 5-343-00231-5
445820
  Шидловский А.Б. Диофантовы приближения и трансцендентные числа / А.Б. Шидловский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 264 с.
445821
  Ковалевская Э.И. Диофантовы приближения на аналитических подмногообразиях евклидова пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ковалевская Э.И.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
445822
  Мельничук Ю.В. Диофантовы приближения на многообразиях и разномерность Хаусдорфа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельничук Ю.В.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1980. – 13л.
445823
  Окороков В.Б. Диохронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 118-125. – ISSN 2077-1800
445824
  Присяжнюк А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжнюк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
445825
  Присяжник А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимиризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжник А.И.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 30л.
445826
   Дипірамідальні кристали молібдену Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита) / В.О. Сьомка, І.В. Квасниця, С.М. Бондаренко, Г.В. Сьомка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
445827
   Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов"я / В.М. Квасниця, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 9-23. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
445828
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2006
445829
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2006
445830
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2006
445831
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2006
445832
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2006
445833
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2006
445834
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2006
445835
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2006
445836
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2006
445837
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2006
445838
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2006
445839
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2006
445840
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2006
445841
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2006
445842
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2006
445843
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2006
445844
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2006
445845
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2006
445846
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2006
445847
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2006
445848
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2006
445849
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2006
445850
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2006
445851
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2006
445852
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2007
445853
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2007
445854
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2007
445855
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2007
445856
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2007
445857
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2007
445858
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2007
445859
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2007
445860
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2007
445861
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2007
445862
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2007
445863
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2007
445864
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2007
445865
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2007
445866
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2007
445867
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2007
445868
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2007
445869
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2007
445870
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2007
445871
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2007
445872
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2007
445873
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2007
445874
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2007
445875
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2007
445876
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2008
445877
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2008
445878
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2008
445879
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2008
445880
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2008
445881
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2008
445882
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2008
445883
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2008
445884
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2008
445885
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2008
445886
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2008
445887
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2008
445888
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2008
445889
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2008
445890
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2008
445891
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2008
445892
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2008
445893
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2008
445894
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2008
445895
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2008
445896
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2008
445897
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2008
445898
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2008
445899
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2008
445900
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2009
445901
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2009
445902
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2009
445903
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2009
445904
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2009
445905
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2009
445906
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2009
445907
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2009
445908
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2009
445909
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2009
445910
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2009
445911
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2009
445912
   Дипкурьеры : очерки о первых советских дипломатических курьерах. – Москва : Политиздат, 1973. – 271с.
445913
   Дипкурьеры. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1973. – 304с.
445914
  Шулікін Д. Диплом - зроблено в Німеччині. Сьогодні у ФРН навчається чверть мільйона іноземців. Із них - 9000 - українці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 травня (№ 22)


  Після здобуття диплома бакалавра в укр. ВНЗ можна отримати "прямий загальний допуск до навчання", з яким і подають заяву до німецького університету на будь-яку спеціальність.
445915
  Любимов Б. Диплом / Б. Любимов. – Молотов, 1950. – 178 с.
445916
  Леонтьева Є.О. Диплом "под ключ", или неформальная практика опекунства в современных российских вузах // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 143-159. – ISSN 1029-8053
445917
  Деген И. Диплом врача // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 71-149. – ISSN 0131-8136
445918
  Виноградова Е.Б. Диплом Высших библиотечных курсов РГБ: итог, который становится началом // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Затронут вопрос о целесообразности неотложной широкомасштабной профессиональной переподготовки библиотечных кадров.
445919
  Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина / С.М. Белоцерковский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 173, [2] с. : ил.
445920
  Гуменюк Б. Диплом для дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 42-45. – ISBN 966-7522-07-5
445921
   Диплом зі знаком якості // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка створений на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Нині інститут є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється ...
445922
  Возовикова Т. Диплом к диплому. Университет ШОС запускает совместные программы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 21 июня (№ 25). – С. 10-11


  Недели образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали не только площадками для взаимодействия вузов-участников Университета ШОС (УШОС) - для обмена опытом, обсуждений, дискуссий, принятия решений, но и вехами развития этой уникальной ...
445923
   Диплом кібернетика - найкраща путівка в життя // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 1


  Факультет кібернетики поєднує кращі традиції фундементальної освіти (яка дедалі більше цінується у світі), а також формує практичні навички із застосування сучасних технологій для вирішення складних задач у бізнесі та управлінні.
445924
   Диплом М.І. Пирогова про звання почесного члена Київського університету (30 вересня 1855 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
445925
  Добриніна О. Диплом на конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Випускниця ф-ту соціології та психології Вікторія Федоренко виклала свою роботу німецькою мовою і представила її на конкурс, оголошений в університеті м. Констанц (Німеччина). ЇЇ роботу визнали актуальною і присудили їй премію.
445926
  Стріха М. Диплом не кожному по кишені // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С.8. – ISSN 1992-9277


  Доктор фізико-математичних наук М. Стріха у розмові з Радіо Свобода розповів, про корупцію у вищій освіті України.
445927
  Шалимов А.И. Диплом Плутона / А.И. Шалимов. – Л, 1991. – 206с.
445928
  Гамбурд М. Диплом со свастикой // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 128-141. – ISSN 0321-1878
445929
  Крейн Л.А. Диплом Цезаря Попова. Повесть / Л.А. Крейн, А.А. Меерович. – Мурманск, 1966. – 160с.
445930
  Аносова А. Диплом чи досвід? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 березня (№ 57). – С. 6


  Про проблеми стажування молодих спеціалістів.
445931
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Молодь, 1966. – 365 с.
445932
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 239 с.
445933
  Камбон Ж. Дипломат / Ж. Камбон. – Москва, 1946. – 87с.
445934
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1952. – 832с.
445935
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1953. – 832с.
445936
  Олдридж Д. Дипломат : [роман] / Джеймс Олдридж ; пер. с англ. Е. Калашниковой и др. ; предисл. В. Григорьева ; ред. Н. Владимиров и Н. Волжина. – Изд. 2. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 816 с.
445937
  Ирошников А.М. Дипломат / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 31с.
445938
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Кишинев
1. – 1978. – 672с.
445939
  Сергеев Ю. Дипломат № 1 / розмову велва Юлія Самсонова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 1/2 (415), 16.01.2015. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093


  Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев рассказал Фокусу о том, что мешает исключению России из Совета безопасности организации и почему РФ до сих пор не признана стороной конфликта в войне в Донбассе.
445940
  Мукомела О. Дипломат в екзилі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 236-237


  Максим Антонович Славінський.
445941
  Федоров Л. Дипломат и консул / Л. Федоров. – Москва, 1965. – 168с.
445942
  Матвієнко В. Дипломат і драматург / В. Матвієнко, В. Головченко // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 242-246. – ISBN 966-7522-04-0
445943
  Ціватий В.Г. Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2
445944
  Шинкарук Л.В. Дипломат і політик - Лев Бачинський // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 50-51
445945
  Зубко О.С. Дипломат Микита Мандрика та його внесок в створення й діяльність Соціалістичної Ліги Нового Сходу (Прага, 1927 - 1929(30) рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 86-88
445946
  Зеркаль Л. Дипломат на шпильках / интервью взяла А. Хаецкая // Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 3, сентябрь 2017 : Дипломат на шпильках. – С. 11-13


  Выпускница Киевського национального университета им. Тараса Шевченка юридического факультета Лана Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейськой интеграции, чрезвычайный и полномочный посол дала интервью.
445947
  Печатнов В.О. Дипломат номер один (К 90-летию А.Ф. Добрынина) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 61-66. – ISSN 0321-2068
445948
  Пригоровський В. Дипломат Олександр Довженко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С.662-670. – ISBN 966-7522-07-5
445949
  Караосманоглу Я.К. Дипломат поневоле : воспоминания и наблюдения / Якуб Кадри Караосманоглу ; Сокр. перев. Г. Александрова, под ред. и с предисл. И. Жуковского. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1978. – 352 с. – Парал. тит. л. на турецком языке
445950
   Дипломат прочитав лекцію економістам // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності на економічному факультеті відбулася лекція-зустріч з провідним фахівцем у сфері інтелектуальної власності, дипломатом економічного відділу, другим секретарем Посольства Сполучених Штатів Америки ...
445951
  Кольцов П.С. Дипломат Федор Раскольников / П.С. Кольцов. – Москва : Политиздат, 1990. – 284 с. : ил.
445952
  Піскун В. Дипломат Юрій Коцюбинський: світло і тіні радянського більшовизму // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 464-481. – (Нова серія ; вип. 21/22)
445953
  Верба І. Дипломат, учений, політик [Андрій Яковлів] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 147. – ISSN 0869-3587
445954
  Зленко А.М. Дипломатiя i полiтика : Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А.М. Зленко. – Харків : Фоліо, 2003. – 559с. – ISBN 966-03-2130-9
445955
  Щупак І. Дипломати - "праведники народів світу" / І. Щупак, Д. Глущенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 864-875. – ISBN 966-7522-07-5
445956
  Денисенко В.А. Дипломати - вихованці Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 200-206
445957
  Скржинська М.В. Дипломати в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 4. – ISSN 0130-5247
445958
  Доморослий В.І. Дипломати доби національно-визвольних змагань: Федір Штейнгель // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 85-86
445959
  Поліщук Т. Дипломати й сучасне мистецтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 12


  Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили створити власну "Колекцію сучасного мистецтва", яка представлятиме вибрані художні твори італійських та українських митців. Ініціатива створення колекції належить послу Італії ...
445960
  Мицик Ю.А. Дипломатика / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108-109. – ISBN 966-642-073-2
445961
  Бездрабко В. Дипломатика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 181-192. – ISBN 978-966-06-0538-1
445962
  Стоянов В. Дипломатика на средновековните извори : (Владетелски документи) / Валери Стоянов ; [отг. ред. : Аспарух Велков, Кьнчо Георгиев] ; [Българска Академия На Науките ; Институт за история]. – София : Изд-во На Българската Академия На Науките, 1991. – 263, [1] с.
445963
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
445964
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2011
445965
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2011
445966
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2011
445967
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2012
445968
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2012
445969
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2012
445970
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2012
445971
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2012
445972
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2012
445973
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2012
445974
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2012
445975
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2012
445976
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2013
445977
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1996
445978
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1996
445979
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1996
445980
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1996
445981
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1996
445982
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1996
445983
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1996
445984
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1996
445985
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1996
445986
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1996
445987
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1996
445988
   Дипломатический вестник. 1982. – Москва : Международные отношения
Год 1982. – 1983. – 280 с.
445989
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
445990
  Машевський О. Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано вплив суперечностей між Великою Британією, Францією та Росією стосовно розподілу території Османської імперії на протистояння між Антантою та центральними державами. The article analyzes the impact of contradictions between ...
445991
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: Королівський період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 79-110. – ISBN 966-7522-07-5
445992
  Головченко В.І. Дипломатична історія листопадової 1928 р. національно-демократичної революції на Буковині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розкриваються міжнародно-дипломатичні обставини національно-демократичної революції 1918 р. на західноукраїнських землях; особливої уваги надано українсько--румунським відносинам у контексті боротьби за владу на Буковині.
445993
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
445994
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть ХХ століття) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527 с. + Додатки: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 507-519. – ISBN 978-966-439-333-8
445995
  Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
445996
  Шайда О.Є. Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
445997
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
445998
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-346-989-8
445999
   Дипломатичні відносини України з країнами світу : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
446000
  Хайм Вольф Дітріх Дипломатичні поради : Інтерв"ю / Вольф Дітріх Хайм ; [інтерв"ю взяли] Дмитро Губенко, Олександр Крамар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,