Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
443001
  Набруско В.І. Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Порушуються проблеми законодавчого поля діяльності ЗМІ України, доступу громадян до інформації, формування політичної культури. Через аналіз досвіду функціонування зарубіжних мас-медіа пропонуються особливі моделі національного інформаційного поля. У ...
443002
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
443003
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
443004
  Скрипник А.Ю. Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 24-27. – ISSN 1996-5931
443005
  Горькова А.О. Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919-1925 рр.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 30-40. – ISSN 2078-0133
443006
  Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / С.М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2015. – 225, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 162-170. – Бібліогр.: 171-173 та в кінці розд.
443007
  Орленко М.І. Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 240-250. – ISSN 2076-815X
443008
  Добринська Г. Законодавча влада Європейського Союзу // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-47
443009
  Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 100-117. – ISSN 0132-1331
443010
  Вовк Ю.Є. Законодавча діяльність урядів Радянської України у 1919-1929 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
443011
  Тополянська Т.О. Законодавча ініціатива як складова парламентської процедури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 181-186. – ISSN 1563-3349
443012
  Кулаков В. Законодавча легалізація інтернет-торгівлі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 34


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
443013
  Мартинюк О.Г. Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 125-132. – ISSN 2078-9165
443014
  Хруппа М.С. Законодавча регламентація застосування методу контрольованої поставки у сфері боротьби з економічною і наркотичною злочинністю // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.125-127
443015
  Кваша О.О. Законодавча регламентація режиму обігу зброї в Україні у світлі забезпечення права на самозахист / О.О. Кваша, Л.О. Фещенко // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 339-347. – ISSN 0869-2491
443016
  Коломоєць Д. Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавче забезпечення розвитку інноваційної сфери в Україні та окреслено основні проблеми його формування та реалізації на сучасному етапі. The article analyses the legislative provision of innovative sphere development in Ukraine ...
443017
  Нечипоренко Ю. Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 43-50. – ISSN 2524-0137
443018
  Ткачук А. Законодавча техніка : практичний посібник нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадянського суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 266 с. – ISBN 978-966-8312-62-5
443019
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Ж.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 452 л. – Бібліогр.: л. 399-452
443020
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Жанна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 51 назв.
443021
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження / Ж.О. Дзейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 360 с. – ISBN 966-594-865-2
443022
  Дзейко Ж. Законодавча техніка й механізм реалізації норм права: методологічні питання взаємозв"язку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 359-367. – ISBN 978-966-349-240-7
443023
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII - початок XX ст.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 5-15.
443024
  Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються поняття і значення законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, види, співвідношення із законодавчим процесом. The author of the ...
443025
  Омечьченко Н.Л. Законодавча функція Верховної Ради України деякі пробтеми теорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 243-249. – ISSN 1563-3349
443026
  Колюх В.В. Законодавча функція парламентів та практика її реалізації в зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 135-148. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Досліджуються особливості здійснення законодавчої функції парламентом у зарубіжних державах. Аналізується світовий досвід розгляду законопроектів парламентами. Визначено суб"єктів права законодавчої ініціативи. Проаналізована практика активного ...
443027
  Івченко В.Є. Законодавче визнання сімейного фермерства в Україні: виклики та доцільність // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
443028
  Хасанова В. Законодавче визначення понять "внутрішня торгівля" та "торговельна діяльність" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-35
443029
  Сірант М. Законодавче вирішення проблем біженців у європейських країнах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 129-131.
443030
  Дуванський О.Ф. Законодавче врегулювання порушення кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-202.
443031
  Прилуцька І. Законодавче забезпечення активізації розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 185-192. – ISSN 2078-5860
443032
  Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 83-87.
443033
  Ковальчук О.Б. Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 69-73. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
443034
  Гончар Ю.Ю. Законодавче забезпечення вирощування ріпаку в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 113-120
443035
  Орлова В. Законодавче забезпечення відшкодуання екологічної шкоди здоров"ю людини в України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.42-47. – ISBN 966-667-078-Х
443036
  Кафарський О.В. Законодавче забезпечення господарських відносин у сфері сільського туризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 425-431. – ISSN 1563-3349
443037
  Макєєва Л.М. Законодавче забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 155-161. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
443038
  Монаєнко А.О. Законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-156. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
443039
  Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 112-119. – Бібліогр.: с. 113-117. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано недоліки в законодавчому забезпеченні економічної політики, прагнення кримінально-тіньових елементів використовувати наявні або створити нові лазівки в законодавстві для свого збагачення антигромадськими способами. Запропоновано заходи ...
443040
  Кириченко О. Законодавче забезпечення ефективного функціонування ринку капіталів в Україні / О. Кириченко, Ю. Кім // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
443041
  Танчин Т.С. Законодавче забезпечення захисту учасників процедур сурогатного материнства. Порівняльний аналіз // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 86-89
443042
  Скулиш Є. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки в ході оперативно-розшукової діяльності / Є. Скулиш, Д. Прокоф"єва // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 11-14
443043
  Іванов В.Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації : (зарубіжний досвід) / В.Ф. Іванов ; Комісія Верх. Ради України законодав. забезпеч. свободи слова та засобів мас. інф. – Київ : Довіра, 1997. – 24с.
443044
  Комаров В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 23-33. – ISSN 1682-2366
443045
   Законодавче забезпечення освітньої реформи в контексті євроінтеграції // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1


  Доповідь голови Комітету ВР з питань науки і освіти Лілії Гриневич на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та ...
443046
  Россіхін В.В. Законодавче забезпечення пенітенціарної політики радянської держави щодо неповнолітніх у 1930-1980 рр. // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 84-89
443047
  Любченко М.О. Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 2219-5521
443048
  Ковальчук М. Законодавче забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання законодавчого забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності. В статье исследуются проблемные вопросы законодательного обеспечения правового режима земли как объекта инвестиционной ...
443049
  Пережняк Б. Законодавче забезпечення розбудови у соціально-культурній (духовній) сфері незалежної України: підсумки проблеми, перспективи // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1561-4999
443050
   Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 18 черв. 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань інформатизації та інформ. технологій ; [редкол.: Омельченко В.П. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 194, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-611-974-5
443051
  Скіпенко Р.Е. Законодавче забезпечення розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 366-370. – ISSN 1563-3349
443052
  Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
443053
  Стукан Н. Законодавче забезпечення соматичних прав в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-617-7069-15-6
443054
  Шпомер А.І. Законодавче забезпечення стандартизації в Україні // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 81-85. – ISBN 978-966-2456-11-0
443055
  Нестерцова-Собакар Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
443056
  Олексієвець І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 5-7
443057
  Хоменко В. Законодавче забезпечення функціонування ринку M&A в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 13, 16
443058
  Ковальчук Т.Г. Законодавче забезпечення якості та безпеки продуктів харчування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Аналізується чинне законодавство у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування, зокрема Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", та вносяться пропозиції щодо його вдосконалення.
443059
  Сидоренко Є. Законодавче закріплення додаткових умов трудового договору: досвід зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7069-28-6
443060
  Клименко О.І. Законодавче закріплення конституційно-правової реформи в України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2219-5521
443061
  Березовський А.А. Законодавче закріплення концептів кримінально-правового впливу на злочинність: окремі проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 106-111. – (Правознавство ; Вип. 348)
443062
  Губачова О.М. Законодавче закріплення переорієнтації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 51-56 : табл.
443063
  Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.129-133. – ISSN 0132-1331
443064
  Захарія С.Я. Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-132
443065
  Мірошниченко А. Законодавче закріплення принципів вирішення колізій // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 163-167
443066
  Дроздович Надія Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романо-германської правової системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 137-140.
443067
  Алексаидров Д. Законодавче конструювання інноваційних компаній: постановка питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 113-116.
443068
  Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
443069
  Задорожній О.В. Законодавче регулювання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 26-33. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена проблемам законодавства України та Російської Федерації у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Автор здійснює порівняльний аналіз основних нормативно-правових механізмів, що регламентують відповідні ...
443070
  Кривогубова О. Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 128-134
443071
  Чебан Т.М. Законодавче регулювання використання та охорони рекреаційних територій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Стаття присвячена аналізу правового регулювання використання та охорони рекреаційних територій України, вказуючи на основні недоліки нормативно правової бази та невиконання діючого законодавства щодо діяльності рекреаційних територій. Наводяться ...
443072
   Законодавче регулювання відносин в АПК України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 5. – С. 14-22
443073
  Пилипенко П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 160-166. – (Право. Економіка. Управління)
443074
  Легенький М.І. Законодавче регулювання відносин у сфері інновацій в освіті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 144-152. – ISSN 2224-9281
443075
  Петрюк М.В. Законодавче регулювання діяльності венчурних фондів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 279-284. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого регулювання діяльності венчурних фондів в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові акти та законопроекти, які забезпечують процес венчурного фінансування та внесено пропозицію ...
443076
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності Інтернету: необхідність чи непотрібність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються питання регулювання такого нового засобу масової комунікації, яким є Інтернет. Аналізується міжнародний досвід у цій галузі та робляться висновки щодо перспектив розвитку Інтернету.
443077
  Козюра І. Законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Канаді // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.177-185. – ISBN 966-73-53-51-Х
443078
  Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-47 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
443079
  Дерев’янко П.В. Законодавче регулювання застосування спеціальної техніки в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України / П.В. Дерев’янко, В.А. Кудінов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
443080
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання звернень громадян щодо протидії корупції в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 144-148. – ISBN 978-617-616-069-4
443081
  Оргієць О.М. Законодавче регулювання і громадська думка в процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 16-22
443082
  Біленчук П.Д. Законодавче регулювання кримінально-процесуальної діяльності в Україні: новації, ідеї, пріоритети / П.Д. Біленчук, В.І. Барилюк, І.В. Гарарук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 91-100. – (Правознавство ; Вип. 348)
443083
  Джужа О. Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-81. – ISSN 0132-1331
443084
  Власенко О.Л. Законодавче регулювання права громадян на мирні збори // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-97.
443085
  Козуб І.Г. Законодавче регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 45-48. – (Правознавство ; Вип. 385)
443086
  Шевченко Т. Законодавче регулювання припинення повноважень парламентаріїв: Україна та світовий досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
443087
  Щегельська Ю.П. Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991—2011) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 26-31


  У статті подано результати аналізу історичного розвитку законодавчої бази, що регулює промоційну діяльність Української держави. Article analyses historical development of the legislative bases that regulates the Promotional Activity of the Ukrainian ...
443088
  Климков В.О. Законодавче регулювання процедури банкрутства сучасний стан та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 310-315. – ISSN 1563-3349
443089
  Стеценко Б.С. Законодавче регулювання процедури дострокового викупу корпоративних облігацій в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 12 пунктів
443090
  Левик А. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О Яворська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.116-118. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
443091
  Прокоф"єва О.В. Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 472-478
443092
  Павленко Н.Г. Законодавче регулювання строків звернення до суду в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 81-89
443093
  Ситенко Г.О. Законодавче регулювання транскордонних аспектів банкрутства у Китаї та В"єтнамі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 199-200.
443094
  Огнівець І.В. Законодавче розв"язання проблеми подвійного громадянства: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
443095
  Бигу Ж. Законодавче та нормативне регулювання сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у радянський і пострадянський періоди історії Україн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 160-168.
443096
  Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 56-59
443097
  Волкодав В.В. Законодавче удосконалення галузі насінництва - запорука високих і сталих врожаїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 176. – С. 281-286. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
443098
  Гіль А. Законодавчий захист-земельним ресурсам та надрам // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 20-26
443099
  Бабка В.Л. Законодавчий проект декомунізації України: здобутки й недоліки // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 6-15. – ISBN 978-966-428-404-9
443100
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 174 л. + Додатки: л.173-174. – Бібліогр.: л. 157-172
443101
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
443102
  Іванова А.Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії / А.Ю. Іванова ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. І.Б. Усенко]. – Київ : Наукова думка, 2011. – 221, [2] с. : іл., табл. + Додатки: с. 212-220. – Проект "Наукова книга - 2011" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 182-211. – ISBN 978-966-00-1121-2
443103
  Скрипнюк О.В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-326-401-1
443104
  Шевченко А.М. Законодавчий формат організації ф"ючерсної торгівлі: український досвід // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21.
443105
  Нечаєва А. Законодавчі аспекти охорони зелених насадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7069-14-9
443106
  Лейба О.А. Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 225-233. – ISSN 2224-9281
443107
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 133-137.
443108
  Спіцина Л. Законодавчі засади використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису в Україні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – C. 7-17
443109
  Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні : Упрвління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 48-52. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
443110
  Штепа С.О. Законодавчі засади етнонаціональної політики України: перспективи для Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються правові акти (закони, договори, угоди), які регулюють етнонаціональний розвиток України та які прийняті або ратифіковані Верховною Радою України. Особлива увага приділяється їхньому можливому застосуванню для вирішення ...
443111
  Лямець А. Законодавчі засади забеспечення бібліотек Єгипту обов"язковим примірником видань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 40-45. – ISSN 1029-7200
443112
  Бахуринська М.М. Законодавчі засади надання земельної ділянки для потреб державно-приватного партнерства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 88-91. – ISBN 978-966-7957-18-6
443113
  Матіос А. Законодавчі засади оптимізації валютно-курсової та емісійної політики в Україні / А. Матіос, А. Ковальчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
443114
  Христова Г. Законодавчі засади попередження жорсткого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
443115
  Гладкий С.О. Законодавчі засади правового статусу сільськогосподарських кооперативів в УСРР 20-х років XX ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 6-10. – (0). – ISSN 2078-9165
443116
  Мазур В. Законодавчі зміни мають сприяти збереженню інтелектуального потенціалу країни, а не навпаки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 232). – С. 5


  У парламентському Комітеті з питань науки і освіти почали обговорювати можливі зміни до закону "Про вищу освіту".
443117
  Гусаров К. Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
443118
  Ілин Л.М. Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 46-55. – ISSN 2078-6670
443119
  Шилін М.О. Законодавчі й теоретичні проблеми визначення поняття "правоохоронні функції" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 10-20. – ISSN 0201-7245
443120
  Письменний В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 58-65. – ISSN 1818-5754


  На основі критичного вивчення положень Податкового кодексу України з"ясовано недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
443121
  Стефанчук М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 109-118. – ISSN 1026-9932
443122
  Івашова І. Законодавчі обмеження й обтяження права користування житлом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 20-23
443123
  Горох О.П. Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 50-53. – ISSN 2310-9769
443124
  Гончаренко В. Законодавчі органи в Україні за часів Української революції 1917-1921 рр. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-30. – ISSN 1026-9932
443125
  Гончаренко В. Законодавчі органи України за часів нової економічної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 74-83. – ISSN 1993-0909
443126
  Мосьондз С.О. Законодавчі основи державної політики у сфері наукової діяльності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 128-134


  Здійснено аналіз державної політики у сфері науки, визначено її законодавчі основи на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
443127
  Сисоєва І. Законодавчі основи планування територій як функції державного регулювання земельних відносин на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-617-7069-17-0
443128
  Колосова О. Законодавчі основи соціального забезпечення в Україні періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-15-6
443129
  Гудзинська Л.Ю. Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 149-155. – ISSN 1729-7036
443130
  Головко А. Законодавчі передумови впровадження міжнародних правил торгівлі цінними паперами в Україні // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 9-12
443131
  Галенко М. Законодавчі підвалини євроінтеграційного курсу України у 2010 - 2014 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 265-269. – ISBN 978-966-171-795-3
443132
  Герасимова С.В. Законодавчі підходи підприємства до урахування інтересів споживачів фінансових послуг під час рекламування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізується законодавча база України, яка регламентує рекламування фінансових послуг, з точки зору інтересів споживачів. Пропонуються оптимальні шляхи врахування інтересів споживачів і інтересів підприємства, що надає фінансові послуги, одночасно. ...
443133
  Чекмишев О.В. Законодавчі причини інформаційної нестабільності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 38-44
443134
  Дмитришин В.С. Законодавчі проблеми передання майнових прав інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 132-138.
443135
  Романів В. Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України / В. Романів, Х. Соломчак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 47-51
443136
  Снігур Ірина Законодавчі пропозиції у сфері регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні (правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 7-11
443137
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-095-2
Ч. 1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2007. – 176 с.
443138
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-096-9
Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2007. – 284 с.
443139
  Таїров А.І. Законодавчі та організаційні основи державної інформаційної політики України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 23-25.
443140
  Півненко В. Законодавчі та правозастосовані недосконалості у стадії виконання вироку / В. Півненко, Є. Шевченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-101.
443141
  Шостко О.В. Законодавчі та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 231-238.
443142
  Яценко О. Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 243-248
443143
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-21
443144
  Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні / В.Ю. Юхновський, Г.Б. Гладун // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISSN 1991-606X
443145
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 0132-1331
443146
  Короб А. Законодавчо-правове поле діяльності українських видавництв Наддніпрянщини у першому десятилітті XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 77-83


  У статті розглянуто законодавство Російської імперії та ті цензурні акти, що регламентували роботу видавничої галузі в цілому та українських видавців зокрема. Хронологічні межі дослідження - перше десятиліття XX ст. Висвітлені окремі статті законів, ...
443147
  Прудов Ю. Законодавчо-правові проблеми вдосконалення соціальних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – ISSN 0132-1331
443148
   Законодастельство и постановления руоводящих органов по стандартизации. – М-Л, 1934. – 339с.
443149
  Абрамов И.Б. Законодательная база участия общественности в обсуждении проектов планируемой деятельности // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1726-5428
443150
  Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 132-135. – ISSN 1684-2618
443151
  Сивов В.А. Законодательная власть в СССР / В.А. Сивов. – Л, 1976. – 15с.
443152
   Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : материалы Международного "круглого стола", (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – 1464с. – ISBN 978-5-7493-1090-0
443153
  Керимов А Д. Законодательная деятельность / А Д. Керимов. – М., 1955. – 136с.
443154
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность "долгого парламента" во второй половине 1641 - начале 1642 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-112. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
443155
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность английского парламента в первой половине 1642 г.: формирование идеологии гражданской войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-42. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  юридические аспекты Английской революции 1640-1660 гг.
443156
  Кривенко Л.Т. Законодательная деятельность Верховных Советов союзных республик : Автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.02 / Кривенко Л.Т.; АН УССР. Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 36 с.
443157
  Максимова О.Д. Законодательная деятельность Всероссийских съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике (1921-1922 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена законотворческой деятельности съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике в 1921–1922 гг. Рассматривается взаимодействие высших советских и партийных органов в сфере законодательной ...
443158
  Ивняков Р.И. Законодательная деятельность правительства Российской империи в области профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних в 60-е гг. XIX в. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
443159
  Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзных республик в сфере государственного управления / И.А. Тимченко. – Киев : Наук. думка, 1978. – 287с.
443160
  Кузнецов И.Н. Законодательная и исполнительная деятельность высших органов власти / И.Н. Кузнецов. – М., 1965. – 193с.
443161
  Колдаева Н.П. Законодательная инициатива как правовый институт : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Колдаева Н.П. ; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 20 с.
443162
  Латкин В.Н. Законодательная коммиссия в России в XVIII ст. / В.Н. Латкин. – С.Петер.
1. – 1887. – 595с.
443163
  Селиванов Н.С. Законодательная метрология / Н.С. Селиванов, А.Э. Фридман. – М, 1987. – 72с.
443164
  Сахаров Н.А. Законодательная основа для Национальной электронной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной информационной системы "Национальная элетронная библиотека"". Освещаются основные положения ...
443165
   Законодательная техника. – Л, 1965. – 144с.
443166
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
443167
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
443168
  Краснов М. Законодательно закрепленные полномочия Президента РФ: необходимость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 91-103. – ISSN 1812-7126


  В статье анализируется объем и характер полномочий Президента РФ, законодательно закрепленных за ним, на примере таких полномочий всех трех президентов Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что в отсутствие работающей системы сдержек и ...
443169
  Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 89-104. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
443170
  Фирсов Владимир Руфинович Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 6-12. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Вот уже более года в нашей профессиональной среде принято говорить о начале нового этапа государственной политики в области библиотечного дела. Определенные основания для этого, конечно, есть. В первую очередь они связаны с Посланием Федеральному ...
443171
  Джиго А.А. Законодательное обеспечение обязательного экземпляра документов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0869-6020
443172
  Жерновой М.В. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Украине // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 36-39. – ISSN 1812-3910


  В статье содержится краткий анализ состояния коррупции в Украине, а также новых положений законодательства по борьбе с ней.
443173
  Фатьма Авед Сеид Законодательное обеспечение экологической политики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатьма Авед Сеид; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 22л.
443174
  Черниченко С.А. Законодательное обеспечение экономических интересов крестьянства в Украине в первые годы НЭПА (1921-1929 гг.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 13-26. – ISSN 0201-7245
443175
  Белкин М.Л. Законодательное обоснование применения в судебной практике решений Европейского суда по правам человека как источника права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 30-33. – ISSN 1812-3910


  Решение Европейского Суда по правам человека имеет приоритет перед внутренним законодательством. Нормы международных соглашений (конвенций) и прецедентное право ЕСПЧ согласно законодательству Украины имеют одинаковую юридическую силу.
443176
  Петина Ю.В. Законодательное оформление внешнеполитического суверенитета Канады // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-150. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
443177
  Глазунова Е.Н. Законодательное офрмление программы "Четвертого пункта" Г. Трумэна (1949-1950) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-71. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
443178
  Загускин Н.Н. Законодательное регулирование морского страхования в конце XIX – начале XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
443179
  Сорокин А.Н. Законодательное регулирование общественных отношений в Белорусской деревне (1943-начало 1953 г.) // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 112-127. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
443180
  Кунашев А.Х. Законодательное регулирование ответственности за уголовный рецидив / А.Х. Кунашев. – Нальчик, 1970. – 36с.
443181
  Кеклис А.Ю. Законодательное регулирование перлюстрации в Российской империи XIX – начала ХХ веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
443182
  Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
443183
  Ковалев И.Г. Законодательное регулирование судебных полномочий британской Палаты лордов в конце XIX – XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
443184
  Черниченко С.А. Законодательное регулирование частного предпринимательства в Украине в первые годы НЭПА (1921 - 1924 гг.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 24-32. – ISSN 0201-7245
443185
  Сиротенко С.П. Законодательное регулирования лоббистской деятельности в некоторых иностранных государствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1812-3910
443186
  Лизогуб В.А. Законодательное регулирование передвижения населения в Российской империи во второй половине ХІХ – в начале ХХ веков // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 12-17. – ISSN 0201-7245
443187
  Михеева И.В. Законодательные "амбиции" правового акта в истории (вопросы общеизвестности) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию юридического значения акта обнародования закона в Российской империи. Рассматриваются существовавшие в дореволюционной доктрине подходы к содержанию данного понятия и оценке значимости его как стадии законодательного ...
443188
   Законодательные акты Великого княжества Литовского 15-16 вв.. – Л, 1936. – 155с.
443189
   Законодательные акты Великого княжества Литовского 15-16 вв.. – Л, 1936. – 153с.
443190
  Яковкин И.И. Законодательные акты великого княжества Литовского XV-XVI вв. / И.И. Яковкин. – Л., 1936. – 155 с.
443191
  Березин С.Е. Законодательные акты как источник по истории одесского антиковедения (на материалах дореволюционных изданий из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-046-1
443192
   Законодательные акты Китайской Народной Республики. – М, 1952. – 424с.
443193
   Законодательные акты о труде. – К, 1974. – 646с.
443194
   Законодательные акты о труде. – К, 1976. – 632с.
443195
   Законодательные акты о труде. – К, 1977. – 632с.
443196
   Законодательные акты об административной ответственности. – Ашхабад, 1967. – 204с.
443197
   Законодательные акты об административной товетственнсоти. – Минск, 1977. – 304с.
443198
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1906. – 464 с.
443199
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – 2-е изд., пересмотр. и доп. по 1 янв. 1907 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1907. – 733 с.
443200
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – Изд. 3-е, пересмотренное и доп. по 1 сент. 1908 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1909. – 1018 с.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- Россия -- Сборники законов и других нормативных актов Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- Россия -- Период капитализма (1905-1917) -- Правовые памятники. ...
443201
  Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра 1 / Н.А. Воскресенский. – Москва-Ленинград
1. – 1945. – 602с.
443202
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
1. – 1961. – 784с.
443203
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
2. – 1961. – 687с.
443204
   Законодательные акты русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1987. – 260 с.
443205
   Законодательные акты Русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1986. – 261с.
443206
  Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. / К.А. Попов. – М., 1984. – 107с.
443207
   Законодательные акты СССР по вопросам депутатской деятельности. – М, 1981. – 277с.
443208
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
1. – 1994. – 127с.
443209
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
2. – 1994. – 179с.
443210
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
3. – 1994. – 86с.
443211
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
4. – 1994. – 116с.
443212
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
5. – 1994. – 158с.
443213
   Законодательные акты УССР, связанные с чернобыльской катастрофой. – К, 1991. – 60с.
443214
  Джиго А.А. Законодательные вопросы системы обязательного экземпляра в Российской Федерации / А.А. Джиго, Е.И. Козлова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х
443215
  Латкин В.Н. Законодательные е комиссии в России в XVIII ст. : историко-юридическое исследование / В.Н. Латкина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1887. – XII, 595 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
443216
   Законодательные и административно-правовые акты военного времени. – М, 1942. – 142с.
443217
  Черняков Б.А. Законодательные и административные основы продовольственной безопасности США: опыт для России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 89-104. – ISSN 0321-2068
443218
   Законодательные и нормативные акты для предприятий АПК. – М
3. – 1991. – 429с.
443219
  Сухоруков К.М. Законодательные инициативы по обязательному экземпляру // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 195 - 109. – ISSN 0869-6020
443220
  Цыбенко Л. Законодательные инициативы: проек Правил составления и подачи заявки на знак для товаров и услуг // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 1608-6422
443221
  Ибрагимов К.Х. Законодательные меры великих князей России до Бориса Годунова в организации благотворительности // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются законодательные меры в организации благотворительности в истории России до царствования Бориса Годунова включительно. Показаны огромное значение духовенства в развитии благотворительности в России и природная ...
443222
  Рябоконь А. Законодательные новинки июля: беременным добавили стаж, а детям-инвалидам - денег // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 2 июля (№ 141). – С. 2. – ISSN 1997-1249


  Декретный отпуск. Чем отличается трудовой стаж от страхового
443223
  Касаткина Н.М. Законодательные органы штатов в США : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.711 / Касаткина Н.М. ; Всес. НИИ сов. законод. – Москва, 1971. – 16 с.
443224
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельного строя в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1971. – 176с.
443225
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Германской Демократической Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 28с.
443226
  Григорьев В.К. Законодательные основы земельных отношений в Народной Республике Болгарии. / В.К. Григорьев. – М., 1956. – 36с.
443227
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Польской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 48с.
443228
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Румынской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 43с.
443229
  Турубинер А.М. Законодательные основы земельных преобразований в Венгерской Народной Республике / А.М. Турубинер. – М., 1956. – 27с.
443230
  Беликова К.М. Законодательные основы осуществления антимонопольными органами контроля за "экономическими концентрациями" в странах МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18. – ISSN 1812-3910
443231
  Кобец П.Н. Законодательные основы предупреждения терроризма в европейских странах и необходимость совершенствования российского законодательства с учетом международного опыта // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 37-40. – ISSN 1812-3910
443232
  Игумнова Н. Законодательные основы формирования евразийского библиотечного пространства / Наталья Игумнова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 3-11. – ISSN 1608-4071


  Об особенностях правового регулирования библиотечного дела в государствах - участниках СНГ.
443233
  Голубцов В.Т. Законодательные особенности правового режима публичной собственности в российском гражданском праве в свете практики Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 94-102. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
443234
  Миронова И.А. Законодательные памятники проформенного периода 1861-1900 гг. / И.А. Миронова. – М., 1960. – 32с.
443235
  Полхов С.А. Законодательные уложения Сэнгоку дайме : исслед. и переводы / С.А. Полхов. – Москва : КРУГЪ, 2015. – 647, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2014 г. при поддержке Фонда изучения японской культуры имени Умэда Есими. - Указ. имен: с. 631-639. – Библиогр.: с. 608-630 и в конце глав. – (Новые исследования по японской культуре ; кн. 2). – ISBN 978-5-7396-0381-4
443236
  Иваненко А.М. Законодательный материал как источник по истории рабочего движения в 1900-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 25л.
443237
  Иваненко Анатолий Моисеевич Законодательный материал как источник рабочего движения в 1900-1904 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко Анатолий Моисеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 178л. – Бібліогр.:л.155-173
443238
  Кавачев Д.А. Законодательный процесс в европейских социалистических государствах / Д.А. Кавачев. – М, 1966. – 136с.
443239
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – Москва
1. – 1972. – 840с.
443240
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 789с.
443241
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 798с.
443242
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1970. – 631с.
443243
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
7. – 1975. – 702с.
443244
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
2. – 1977. – 336с.
443245
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
4. – 1977. – 694с.
443246
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
4. – 1978. – 456с.
443247
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
5. – 1979. – 895с.
443248
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
5. – 1979. – 600с.
443249
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
8. – 1980. – 752с.
443250
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
7. – 1981. – 670с.
443251
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
7. – 1982. – 471с.
443252
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
9. – 1982. – 384с.
443253
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М
Вып. 10. – 1983. – 704с.
443254
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1987. – 303с.
443255
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 336с.
443256
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 287с.
443257
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
3. – 1988. – 448с.
443258
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
4. – 1988. – 560с.
443259
   Законодательсвто о коренной перестройке управления экономикой : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с. – ISBN 5-7260-0047-1
443260
   Законодательсвто о несовершеннолетних. – К, 1974. – 636с.
443261
   Законодательсвто о нотариате. – М, 1960. – 404с.
443262
   Законодательсвто о пенсиях в СССР. – М, 1972. – 204с.
443263
   Законодательсвто о пенсиях и пособиях членам колхоза. – 2-е доп. – М, 1966. – 177с.
443264
  Дмитривеский Н.П. Законодательство английской революции 1640-1660 гг. / Н.П. Дмитривеский. – М.-Л., 1946. – 382с.
443265
  Петров А. Законодательство в защиту мира / А. Петров. – М, 1954. – 80с.
443266
  Павловский Р.С. Законодательство в местных Советах депутатов трудящихся / Р.С. Павловский. – Харьков, 1975. – 115 с.
443267
   Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и информационных прав: система, межотраслевые связи, пути совершенствования // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 312-315


  25-26 апреля 2013 г. были проведены Седьмые ежегодные чтения по проблемам права интеллектуальной собственности и информационных прав, посвященные памяти профессора А. А. Подопригоры.
443268
  Пчелинцев С.В. Законодательство дореволюционной России об ограничениях прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
443269
  Фруменкова Т.Г. Законодательство Екатерины II о привилегиях благотворителей воспитательніх домов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
443270
   Законодательство и важнейшие административно-правовые акты военного времени с22 июня 1941г. по 1 августа 1944 г.. – М, 1944. – 72с.
443271
  Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. – М., 1978. – 191с.
443272
  Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII века : с приложением статей: 1) Извлечение из рукописей Московского архива Министерства юстиции. 2) К вопросу о петровской реформе. 3) О нравах русского общества в прошлом веке / В.А. Гольцев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. А. Якобсона, 1896. – VIII, 164, XXXII с. – Библиогр. в предисл. и в прим. – (Культурно- историческая библиотека)
443273
  Фархтдинов Я.Ф. Законодательство и судебная практика по некоторым видам бытового обслуживания. / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1983. – 112с.
443274
  Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в 9-11 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1981. – 246с.
443275
   Законодательство капиталистических государств об экспортно-импортных операциях с социалистическими странами. – М, 1989. – 125с.
443276
  Поленов Г.Ф. Законодательство народно-демократических республик Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии по борьбе с антигосударственными преступлениями : Автореф... канд. юридич.наук: / Поленов Г.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 22л.
443277
  Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле: эволюция и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 17 - 27. – ISSN 0130-9765
443278
  Кирин В.А. Законодательство о борьбе с преступностью: отрасли и их взаимосвязь / В.А. Кирин. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 279 с.
443279
   Законодательство о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – Москва, 1985. – 48с.
443280
  Гадырка М.П. Законодательство о борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией / М.П. Гадырка, М.И. Сидоров. – Кишинев, 1988. – 147с.
443281
  Шахматов В.П. Законодательство о браке и семье / В.П. Шахматов. – Томск, 1981. – 210с.
443282
   Законодательство о браке и семье и практика его применения. – Свердловск, 1989. – 150с.
443283
  Кузнецов А.М. Законодательство о врачебно-трудовой экспертизе / А.М. Кузнецов. – М., 1976. – 72с.
443284
  Вайсфельд Л.Д. Законодательство о государственныххх пенсиях / Л.Д. Вайсфельд. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 343с.
443285
  Хинчук В.М. Законодательство о жилищных, дачных и гаражных кооперативах / В.М. Хинчук. – М., 1975. – 95с.
443286
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы / В.Г. Емельянова. – М., 1971. – 64с.
443287
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Емельянова В.Г.; Вскс. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1971. – 16л.
443288
  Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Государство и право ; №6)
443289
  Звенигородская Н.Ф. Законодательство о защите семейных прав детей: международный и национальный компоненты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 14-19. – ISSN 1812-3910
443290
  Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях / Жидков О.А. – Москва, 1968. – 176 с.
443291
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 9, ч. 2. – 1983
443292
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 11. – 1984. – 488 с.
443293
   Законодательство о капитальном строительстве : Дополн. и измен. В 4-х ч. – Москва : Юридическая литература
Ч. 4, Кн. 1. – 1988. – 448 с.
443294
  Заславская Л.А. Законодательство о колхозных лесах / Л.А. Заславская. – М., 1974. – 136с.
443295
  Шварцман А.О. Законодательство о кредитовании и расчетах. / А.О. Шварцман. – М., 1935. – 389с.
443296
  Катаев И.М. Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I / И.М. Катаев. – Описано без тит. л. – 70-85с.
443297
   Законодательство о лесах. – М, 1978. – 111с.
443298
  Гречко В.В. Законодательство о личном подсобном хозяйстве в сельской местности / В.В. Гречко. – М., 1980. – 88с.
443299
  Смирнов А.В. Законодательство о льготах и преимуществах работников МТС / А.В. Смирнов, В.В. Бесчервных. – М., 1955. – 128с.
443300
  Бурков А.Д. Законодательство о наемном труде в сельском и лесном хозяйстве / А.Д. Бурков, 1926. – 152с.
443301
  Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании / Г.А. Дорохова. – М., 1985. – 157с.
443302
  Комаров Б.К. Законодательство о наследовании / Б.К. Комаров. – М., 1963. – 28с.
443303
   Законодательство о национальных библиотеках зарубежных стран // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 1. – С. 184-195
443304
   Законодательство о недрах. – М, 1976. – 80с.
443305
  Козлов А.Е. Законодательство о пенсионном обеспечении / А.Е. Козлов. – М., 1974. – 119с.
443306
  Клейн Н.И. Законодательство о планировании производства товаров народного потребления. / Н.И. Клейн. – М, 1967. – 142с.
443307
   Законодательство о правах женщин в СССР. – Москва, 1975. – 222 с.
443308
  Генкин Д.М. Законодательство о промысловой кредитной кооперации / Д.М. Генкин. – Москва, 1928. – 144с.
443309
  Мальцман Б.С. Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте. / Б.С. Мальцман. – М.
2. – 1923. – 423-986с.
443310
  Шелютто Н.В. Законодательство о развитии и использовании языков народов СССР / Н.В. Шелютто. – М, 1990. – 38с.
443311
  Григорьев В.К. Законодательство о развитии общественного животноводства в колхозах. / В.К. Григорьев. – М., 1952. – 72с.
443312
  Седюлин А. Законодательство о религиозных культах / А. Седюлин. – М, 1974. – 95с.
443313
  Григорович А. Законодательство о религиозных организациях в Республике Беларусь и Республике Польша: сравнительный аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 130-132
443314
  Савчик Е. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях: сравнительный анализ правотворческих процессов в Украине и Беларуси на современном этапе // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-17-0
443315
  Тодыка Ю.Н. Законодательство о Советах в действии : (местные Советы и экономика) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1984. – 134, [2] с.
443316
  Фаршатов И.В. Законодательство о совхозных фондах / И.В. Фаршатов. – М, 1982. – 119с.
443317
  Агеева Г.Н. Законодательство о судоустройстве в СССР / Г.Н. Агеева. – Москва, 1985. – 52с.
443318
   Законодательство о судоустройстве СССР и союзных республик. – М, 1961. – 264с.
443319
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения / А.Ю. Кабалкин. – 2-е изд. – М, 1988. – 221с.
443320
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1984. – 224с.
443321
  Терещенко Л.К. Законодательство о техническом регулировании: его развитие / Л.К. Терещенко, А.В. Калмыкова, В.Ю. Лукьянова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
443322
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1947. – с.
443323
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1954
443324
  Пашков А.С. и др. Законодательство о труде / А.С. и др. Пашков. – Минск, 1972. – 448с.
443325
  Лапай А.П. Законодательство о труде : вопр. и ответы / А.П. Лапай. – Киев, Донецк, 1982. – 249с.
443326
  Петренко Л.Ф. Законодательство о труде научных работников / Л.Ф. Петренко. – М, 1988. – 223с.
443327
  Николаева Л.А. Законодательство о труде подростков / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
443328
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
443329
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
443330
  Силаев В.П. Законодательство о трудовых книжках / В.П. Силаев. – М., 1979. – 64с.
443331
  Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 227 с.
443332
  Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России / И.И. Шелымагин. – М, 1947. – 187 с.
443333
  Велюшин О.В. Законодательство о фондах финансирования технического прогресса в промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Велюшин О.В. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва, 1970. – 31с.
443334
   Законодательство об административной ответственности. – Куйбышев, 1975. – 296 с.
443335
  Студеникина М.С. Законодательство об административных правонарушениях / М.С. Студеникина. – М, 1981. – 64с.
443336
  Васильева Г.В. Законодательство об административных правонарушениях / Г.В. Васильева, М.С. Студеникина. – Москва, 1986. – 126с.
443337
  Чефранова Е.А. Законодательство об алиментах и пособиях / Е.А. Чефранова. – М., 1990. – 63с.
443338
   Законодательство об изобретательстве и рационализации, 1973
443339
  Семенова А.Е. Законодательство об исключительных правах в судебной практике УССР / А.Е. Семенова. – 89-97с.
443340
  Синельников М. Законодательство об обороне СССР / М. Синельников. – М., 1939. – 384с.
443341
  Бринчук М.М. и др. Законодательство об охране атмосферного воздуха / М.М. и др. Бринчук. – М., 1981. – 95с.
443342
  Панкратов И.Ф. Законодательство об охране и использовании животного мира / И.Ф. Панкратов, Н.А. Сыроедов. – М., 1983. – 96с.
443343
  Ярхо А.В. Законодательство об охране труда / А.В. Ярхо. – М., 1988. – 108с.
443344
  Титов Николай Иванович Законодательство об участии граждан в пресечении преступлений / Титов Николай Иванович. – Л. : Ленингр. орг. о-ва Знание РСФСР, 1988. – 19с.
443345
   Законодательство основных зарубежных стран об охране товарных знаков. – Москва, 1975. – 22с.
443346
   Законодательство Петра І. – Москва : Юридическая литература, 1997. – 880с. – ISBN 5-7260-0877-4
443347
   Законодательство по внешней торговле стран народной демократии. – М, 1952. – 200с.
443348
   Законодательство по кредитной реформе. – М, 1933. – 547с.
443349
  Комарова И.И. Законодательство по охране памятников культуры / И.И. Комарова. – М., 1989. – 53с.
443350
   Законодательство по охране труда. – М, 1966. – 528с.
443351
  Бибик Э.С. Законодательство по рабочему вопросу и подъему рабочего движения в Англии в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бибик Э.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
443352
  Якимчик И.И. Законодательство по технике безопасности и промышленной санитарии / И.И. Якимчик, 1926. – 418с.
443353
  Исаев М.М. Законодательство по уголовному праву и процессу в период войны / М.М. Исаев. – М, 1943. – 40с.
443354
  Иконников В.В. Законодательство по финансированию капитального строительства / В.В. Иконников, Ф.С. Беляков. – М., 1935. – 191с.
443355
  Михаил (Иеромонах) Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви (От 313 до 565 года) / [Соч.] Иеромонаха Михаила. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1901. – 258 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
443356
  Волосникова Л.М. Законодательство России о высшем образовании в XVIII веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
443357
  Гарипов Р.Ш. Законодательство Российской Федерации о защите прав коренных малочисленных народов России и его соответствие международным стандартам // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-109. – ISSN 0132-0769
443358
   Законодательство Российской Федерации о налогах. – М, 1992. – 175с.
443359
  Пчелинцева Л.М. Законодательство РСФСР и города Москвы послереволюционного периода об обеспечении жильем военнослужащих: сравнительный анализ / Л.М. Пчелинцева, В С. Пчелинцев // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.48-49


  1917-1929 годы
443360
   Законодательство социалистических стран о прокурорском надзоре. – Душанбе, 1968. – 248с.
443361
   Законодательство социалистических стран по изобретательству. – М, 1972. – 164с.
443362
   Законодательство СССР и международные соглашения по вопросам гражданства. – М, 1964. – 180с.
443363
   Законодательство СССР и союзных республик о наказах избирателей. – М, 1983. – 128с.
443364
  Буянкина С.В. Законодательство субъектов Российской Федерации в социальной сфере // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.62-72. – ISSN 1608-8794
443365
  Баглай М.В. Законодательство США в борьбе с забастовочным движением / М.В. Баглай. – Москва, 1960. – 192с.
443366
  Зайчук Олег Владимирович Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг. ХХ ст.) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зайчук Олег Владимирович ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Юрид. ф-т. Каф.истории государства и права. – Киев, 1980. – 207 л.
443367
  Зайчук О.В. Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70 г. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.1 / Зайчук О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
443368
  Туляганов Абдужаббар Законодательство УзССР о депутатах и его развитие в период зрелого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Туляганов Абдужаббар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л.
443369
  Скибицкий В.В. Законодательство Украинской ССР об условном осуждении и практика его применения. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Скибицкий В.В.; АН УССР.Объед.совет.Ин-ат философии и Ин-т гос.и права. – Киев, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
443370
   Законодательство Украины о банковской деятельности. – Київ, 1996. – 230с.
443371
   Законодательство Украины о внешнеэкономической деятельности. – Харків : Ксилон, 2000. – 270с.
443372
   Законодательство Украины о нотариате. – Харків : Ксилон, 2000. – 308с.
443373
  Семчик В.І. Законодательство Украины о собственности на землю и его влияние на реформирование экономики // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7021-00-0
443374
  Хавронюк Н.И. Законодательство Украины о торговле = Hастольная книга продавца и покупателя в 3-х частях / Н.И. Хавронюк. – Киев : Блиц- Информ. – (Сер.:Б-ка права еженедельника"Бизнес"). – ISBN 966-7028-16-Х
Ч.1. – 1997. – 752с.
443375
   Законодательство Украины о ценных бумагах. – Київ, 1996. – 230с.
443376
   Законодательство Украины об интеллектуальной собственности : ( по состоянию на 15 мая 2002). – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-128-4
443377
  Грибан А. Законодательство Украины относительно объекта "применение" и пути его совершенствования // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 28-32


  В статье автором проанализировано законодательство Украины относительно объекта "применение". Автором предложено внести изменения в соответствующие нормы. В частности, предложено заменить существующую формулировку объекта новое применение известного ...
443378
  Неболсин А.Г.. Законодательство фабричных и торговых клеймах в Росии и заграницею : материалы, собранные А.Г. Неболсиным. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1886. – VIII, 250 с. – Экз. в разных тип. переплетах
443379
  Петров А.Г. Законодательствоо реабилитации невинно осужденных граждан по политическим мотивам в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1812-3910
443380
   Законодательстов о производстве, заготовках и закупках сельхозпродуктов. – М, 1967. – 396с.
443381
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
1. – 1923. – 428с.
443382
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
2. – 1923. – 986с.
443383
   Законодательстов о социальном обеспечении. – М, 1991. – 63с.
443384
   Законодательстов о торговле. – М, 1990. – 399с.
443385
   Законодательстов о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. – 2-е значит. расширен. и доп. – М, 1924. – 338с.
443386
   Законодательстов о труде. – М, 1947. – 359с.
443387
   Законодательстов о труде. – 2-е. – Минск, 1954. – 468с.
443388
   Законодательстов о труде. – Минск, 1978. – 335с.
443389
   Законодательстов о труде. – Минск, 1982. – 336с.
443390
   Законодательстов о труде. – Минск, 1991. – 591с.
443391
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М-Л
1. – 1925. – 112с.
443392
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М
3. – 1927. – 236с.
443393
   Законодательстов о труде в условиях перестройки. – Киев, 1991. – 229 с.
443394
   Законодательстов об издательстве. – Москва, 1933. – 120 с.
443395
   Законодательстов об изобретательстве и рационализации. – Киев, 1973. – 390 с.
443396
   Законодательстов об иностранных инвестициях. – М, 1993. – 256с.
443397
   Законодательстов об охране детства. – К, 1982. – 519с.
443398
   Законодательстов об уголовном судопроизводстве. – М
1. – 1963. – 879с.
443399
   Законодательстов об учете и статистике. – М
2. – 1934. – 304с.
443400
  Тимченко И.А. Законодеятельная деятельность УССР в сфере государственного управления : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Тимченко И.А. ; АН УССР, Объед. Сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права). – Киев, 1975. – 52л.
443401
   Законознавство : популярний підручний. – Харків : Юридичне вид. НКЮ УСРР, 1929. – 303 с.
443402
  Радиенко Д.А. Законом боли земной : повесть / Даоья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 56с. – ISBN 978-966-651-511-0
443403
  Семенов В.И. Закономености интенсификации сельского хозяйства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенов В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
443404
  Федорова Т.А. Закономерности автоокисления гомологов индина и тетралина в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Федорова Т.А.; Воронеж. технол. ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
443405
  Тоноян А.О. Закономерности адиабатической полимеризации стирола и метилметакрилата. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тоноян А.О.; АН СССР. Отд. Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
443406
  Петров М.П. Закономерности административной реформы в России: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Для административных реформ характерно наличие определенных закономерностей, отражающих объективность процесса государственного управления в конкретных условиях реализации публичной власти. Показана обусловленность административной реформы глубокими ...
443407
  Хазова О.А. Закономерности адсорбции метанола на платине и механизм его электрохимического окисления : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хазова О.А. ; АН СССР, Ин-т электроники. – Москва, 1965. – 17 с.
443408
  Перченко Ольга Александровна Закономерности адсорбции органических анионов на ртутном электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Перченко Ольга Александровна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1985. – 17 с.
443409
   Закономерности безизлучательных переходов в ионах рездкоземельных элементов с позиций индуктивно-резонансной теории : Автореф... наук: / Тимофеев Н. Т,; Тимофеев Н. Т,; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1984. – 14 с.
443410
   Закономерности биоаккумуляции полициклических ароматических углеводородов в системе почва-растения биоценозов северной тайги / Е.В. Яковлева, В.А. Безносиков, Б.М. Кондратенок, Д.Н. Габов; Е.В. Яковлева и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 356-367 : рис., табл. – Библиогр.: с. 366-367. – ISSN 0032-180Х
443411
   Закономерности биопродуктивных процессов в Баренцевом море. – Апатиты, 1978. – 102 с.
443412
  Берг Л. Закономерности в образовании органических форм / Л. Берг. – Ленинград, 1925. – 68 с.
443413
  Шебалин Н.В. Закономерности в природных катастрофах / Н.В. Шебалин. – Москва, 1985. – 48с.
443414
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры: Центр. обл. Византии, Греция, Малая Азия, Сирия, Месопотамия, южнославян. страны, Древ. Русь, Закавказье, Сред. Азия / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1985. – 152 с.
443415
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитекутуры, ІХ-XV вв.: Византия. Греция. Южнослав. страны. Русь. Закавказье / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1987. – 233 с.
443416
  Кумок В.Н. Закономерности в устойчивости координационных соединений в растворах / В.Н. Кумок. – Томск, 1977. – 229с.
443417
  Мегрелишвили Т.Г. Закономерности вариаций рассеянного света и излучения сумеречной атмосферы Земли / Т.Г. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1981. – 273с.
443418
  Латманизова Л.В. Закономерности Введенского в єлекрической активности возбудимых единиц / Л.В. Латманизова. – Л, 1949. – 223с.
443419
  Зимина Р.П. Закономерности вертикального распространения млекопитающих / Р.П. Зимина. – М, 1964. – 159с.
443420
  Кудышев О. Закономерности взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур в процессе строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Кудышев О.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
443421
  Кирьянова Е.А. Закономерности взаимодействия витальных крисителей с лизосомами : Автореф... канд. биол.наук: 01.104 / Кирьянова Е.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объединен. учен. совет по биологич. наукам. – Новосибирск, 1971. – 28л.
443422
   Закономерности взаимодействия жидкого металла с газами и шлаками. – М, 1976. – 188с.
443423
   Закономерности взаимодействия языков и литератур. – Казань, 1988. – 166с.
443424
  Максисенко В.В. Закономерности взаимосвязи и соотношения производительности и оплаты труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Максисенко В.В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 16 с.
443425
  Кутырева М.Ф. Закономерности взаимосвязи среднеатомного объема и состава железо-магнезиальных силикатов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.20 / Кутырева М.Ф.; АН УСЕР, Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1981. – л.
443426
  Ден Ге Сен Закономерности внутреннего трения у металлокерамических тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ден Ге Сен ; МВ и ССО УССР , Харьков. ГУ. – Харьков, 1959. – 16 с.
443427
  Волкова Зинаида Васильевна Закономерности внутрисуточных изменений теплообмена через водную поверхность и их учет при расчетах термического режима водоемов : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Волкова Зинаида Васильевна ; АН СССР, Ин-т водных проблем. – Москва, 1982. – 22 с.
443428
  Камилов Аскар Икрпмович Закономерности возникновения и развития движения за коммунистический труд (1959-1965 гг.) (По материалам промышленных предприятий Узбекистана) : Автореф... канд. филос.наук: / Камилов Аскар Икрпмович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 24л.
443429
  Устинова Е.В. Закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в системе частных образовательных учреждений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 3 (43). – С. 112-118. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема приоритетного направления развития образования в рамках информационного общества, которая практически не реализуется в системе государственных общеобразовательных школ. В тоже время частные школы современной России ...
443430
   Закономерности возникновения и развития политико-юридических идей и институтов. – М, 1986. – 152с.
443431
  Сухин В.А. Закономерности возникновения общенародной собственности / В.А. Сухин, Н.А. Хворостовский. – Л., 1962. – 224с.
443432
   Закономерности возрастания роли Коммунистических партий в борьбе против всесилия и гнета монополий на современном этапе. – М, 1974. – 179с.
443433
  Урысон А.М. Закономерности возрастной динамики размеров тела детей и подростков. (По материалам обследования 1956/57 и 1964 гг. в Москве) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Урысон А.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12 с.
443434
  Аламанов Баян Закономерности воспроизводства и проблемы повышения эффективности использования основных производственных фондов в колхозах Киргизской ССР : Автореф. дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Аламанов Баян; Среднеаз. НИИ экономики. – Ташкент, 1977. – л.
443435
  Мелкадзе В.И. Закономерности воспроизводства национального дохода в Грузинской ССР. Производство и распределение. Вопросы теории и методологии анализа / В.И. Мелкадзе. – Тбилиси, 1974. – 382с.
443436
  Рыльков П.Г. Закономерности воспроизводства средств труда в условиях развитого социализма / П.Г. Рыльков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 160 с.
443437
  Рзаева С.А. Закономерности восстановления сельского хозяйства в Азербайджане (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаева С. А.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 18л.
443438
  Левченко С.И. Закономерности вулканизации эластомеров хиноловыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Левченко С.И.; Днепр. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 16л.
443439
  Пак Кын Хе (Республика Корея) Закономерности вхождения новых слов в систему словообразовательных гнезд русского языка на рубеже ХХ-ХХІ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 194-202. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
443440
  Кукушкина О.В. Закономерности выбора суффоксов имперфективации в современном русском языке // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-22. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
443441
  Велиев Т.С. Закономерности выращивания общего уровня экономического развития советских республик. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Т.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 37л.
443442
  Волков В.В. Закономерности геологического развития Горного Алтая / В.В. Волков. – Новосибирск, 1966. – 162с.
443443
   Закономерности геологического развития Горного Алтая и Кузнецкого Алатау как зон активизации. – Новосибирск, 1987. – 101с.
443444
  Фесюнов О.Е. Закономерности геологического развития и геомофрология подводной окраины Южной Африки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.10 / Фесюнов О.Е.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 22л.
443445
   Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое. – Фрунзе, 1973. – 135с.
443446
  Шуликов Е.С. Закономерности геологического строения центральной части Южного Алтая и их значение для направления поисковых работ. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Шуликов Е.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
443447
  Дрожжин В.М. Закономерности геохимического поведения и баланс урана, радия, тория и иония в бассейне Черного и Азовского морей : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Дрожжин В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
443448
  Швецов П.Ф. Закономерности гидрогеотермических процессов на Крайнем Севере и Северо-Востоке СССР / П.Ф. Швецов. – Москва, 1968. – 112с.
443449
  Нечаев П.П. Закономерности гидролитической деструкции полиамидов, полиамидокислот и полиимидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Нечаев П.П. ; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1975. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
443450
  Баков Е.К. Закономерности движения и динамики ледников центрального ТЯнь-Шаня / Е.К. Баков. – Фрунзе, 1983. – 157с.
443451
  Плышевский Б.П. Закономерности движения общественного продукта и национального дохода. / Б.П. Плышевский. – М., 1963. – 190с.
443452
  Йорданов И.И. Закономерности движения потребительной стоимости и стоимости производственных фондов в условиях социалистического интенсивного воспроизводства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Йорданов И.И.; Ленингр. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1980. – 22л.
443453
  Диденко А.М. Закономерности движения прибыли в социалистическом воспроизводстве : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диденко А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 28л.
443454
  Краснов А.А. Закономерности движения сплоченного осадка по тангенциально вибрирующей шероховатой поверхности и их использование в гравитационном обогащении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Краснов А.А.; Ленингр. полит. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1988. – 22л.
443455
  Казанцев Э.Н. Закономерности движения цитоплазмы в растительной клетке : Автореф... канд. биол.наук: / Казанцев Э.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1966. – 21л.
443456
  Мокрицкая Т.П. Закономерности деградации свойств лессового массива в условиях техногенеза // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 73-79 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79. – ISSN 0367-4290
443457
  Тохтуев Г.В. Закономерности деформаций в неоднородно-слоистых геологических средах / Г.В. Тохтуев. – Киев : Наукова думка, 1972. – 122с.
443458
  Боярская Юлия Станиславовна Закономерности деформирования кристаллов при неоднородном напряженном состоянии : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Боярская Юлия Станиславовна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Київ, 1974. – 32л.
443459
  Король А.Ю. Закономерности деформирования приконтурного массива в окрестности одиночной выработки при вспучивании пород почвы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 170-175 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
443460
  Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов / С.М. Разумовский. – М, 1981. – 231с.
443461
  Кюберис П. Закономерности динамики и структуры общественного продукта и национального дохода Литовской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Кюберис П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
443462
  Шестопалов В.М. Закономерности динамики и формирования естественных ресурсов подземных вод основных водносных горизонтов Волынского артезианского бассейна. : Дис... канд. геолого-минерал.наук: 04.125 / Шестопалов В.М.; Ин-тут геологич. наук. Отдел гидрогеологии и грунтоведения. – К., 1970. – 271л. – Бібліогр.:л.253-271
443463
  Шестопалов В.М. Закономерности динамики и формирования естественных ресурсов подземных вод основных водоносных горизонтов Волынского артезианского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 041.125 / Шестопалов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
443464
  Кураев И. Закономерности динамики интенсивности процессов социальной мобильности в контексте важнейших исторических типов переходности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 2073-9702
443465
  Киршенблат Я.Д. Закономерности динамики паразитофауны мышевидных грызунов. Диссертация на учен. степень канд. биол. наук. / Я.Д. Киршенблат. – Л., 1938. – 92с.
443466
  Лапин Ю.Е. Закономерности динамики популяций рыб в связи с длительностью их дизненного цикла : Автореф... канд. биол.наук: / Лапин Ю. Е.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экологии живтоных. – М., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
443467
  Лапин Ю.В. Закономерности динамики популяций рыб в связи с длительностью их жизненного цикла. / Ю.В. Лапин. – М., 1971. – 176с.
443468
  Григорьева Т.Г. Закономерности динамики почвенной фауны в зависимости от смен растительного покрова : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьева Т.Г.; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина. Всесоюзный ин-т защиты растений. – Ленинград, 1951. – 15л.
443469
  Пейсахов Н.М. Закономерности динамики психических явлений / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1984. – 235с.
443470
  Ткаченко В.П. Закономерности динамики фондоотдачи в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ткаченко В.П.; ХГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1972. – 25л.
443471
  Посылаева Г.А. Закономерности динамики численности гороховой тли в условиях Северо-Восточной Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Посылаева Г.А. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1978. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
443472
  Ковалик А.И. Закономерности динамики численности жуков-щелкунов и их личинок и меры борьбы с ними в овощном севообороте учебно-опытного хозяйства "Коммунист". : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Ковалик А.И.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 20л.
443473
  Качина Т.Ф. Закономерности динамики численности корфо-карагинской сельди : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Качина Т.Ф.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1970. – 21л.
443474
  Цюрупа Н.Н. Закономерности дисперсности коллидных систем : Автореф. дис. ... докт. хим. наук / Цюрупа Н.Н. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
443475
  Оглобля Владимир Иванович Закономерности диффузии в жидких Al, In, Sn, Pb и расплавах некоторых бинарных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Оглобля Владимир Иванович ; МВ и ССО УССР КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 237 л. – Бібліогр. : л. 222
443476
  Оглобля В.И. Закономерности диффузии в жидких Al, Zn, Sn, Pu и в расплавах некоторых бинарных систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0415 / Оглобля В. И. ; МВССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
443477
  Лю Чунь-вань. Закономерности для Р-полос электродных спектров ароматических конденсированных углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Лю Чунь-вань.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – М,, 1963. – 7л.
443478
  Стовбун Е.В. Закономерности донорно-акцепторного взаимодействия простых полимерных эфиров с алкилами алюминия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Стовбун Е.В.; Ан СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
443479
  Лышевский А.С. Закономерности дробления жидкостей механическими форсунками давления / А.С. Лышевский. – Новочеркасск, 1961. – 184с.
443480
  Жеребцова Л.П. Закономерности жидкофазного окисления п-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Жеребцова Л. П.; Днпер. хим. технол .инт. – Днепропетровск, 1969. – 14л.
443481
  Рогачева Э.Д. Закономерности зарождения диссиметричных кристаллов (на прим. эпсомита MgSO4-7H2O) : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Рогачева Э. Д.; Горьк. исслед. физ. техн. ин-т при Гор.ГУ, Лабор. кристаллограф. и рентгеноструктурного анализа. – Горький, 1966. – 18л.
443482
  Коктыш К.Е. Закономерности и динамика развития социальных онтологий // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.41-56. – ISSN 0321-2017
443483
   Закономерности и етапи в изграждането на развитото социалистическо общество. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 96 с.
443484
  Зинченко Валентина Андреевна Закономерности и механизмы формирования и преодоления радиорезистентности опухолевых клеток : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.01 / Зинченко Валентина Андреевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – л.
443485
  Юлдашев Н.К. Закономерности и модели экономического роста // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1728-8878
443486
  Саздыков Г.С. Закономерности и особенности высвобождения рабочей силы в условиях Кыргызстана / Г.С. Саздыков; Отв. ред. Е.П. Чернова; АН Респуллики Кыргызстан, Ин-т экономики. – Бишкек : Илим, 1991. – 65 с.
443487
  Григорьев А.С. Закономерности и особенности некапиталистического пути развития молодых национальных государств : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Григорьев А.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. Кафедра полит. экономии. – К., 1970. – 20л.
443488
  Николаевский Н.Ф. Закономерности и особеннсоти идейно-нравственного процесса в инженерном коллективе в условиях НТР : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Николаевский Н. Ф.; ХГУ. – Х., 1982. – 32л.
443489
  Бароян О.В. Закономерности и парадоксы: Разумья об эпидениях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде / О.В. Бароян. – М., 1986. – 144с.
443490
  Муравьева Г.Е. Закономерности и принципы проектирования образовательного процесса / Г.Е. Муравьева // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 4. – С.129-134
443491
  Кошанов А.К. Закономерности и проблемы индустриального роста Казахстана в период развитого социализма : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Кошанов А.К.; АН Казахской ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1979. – 50л.
443492
   Закономерности и прогнозирование природных явлений. – Москва : Наука, 1980. – 271с.
443493
   Закономерности и противоречия развития региональной экономики. – Свердловск, 1990. – 111с.
443494
  Ахременко А.С. Закономерности и связи в политической науке ( Проблема "неоднородности" и ее количественное выражение ) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.51-63. – ISSN 0869-0499
443495
  Алиев М.А. Закономерности и социально-политические механизмы "цветных революций" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 70-74. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
443496
  Черкасова Е.Т. Закономерности и способы перехода полнозначных слов в предлоги : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Черкасова Е.Т. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва, 1966. – 42 с.
443497
  Камьянов В.Ф. Закономерности и термодинамические особенности концентрационного распределения легких углеводородов в газах и бензиновых растворах нефтей и конденсаторов Туркмении : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Камьянов В.Ф.; Ин-т химии АН ТССР. – Ашхабад, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
443498
   Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1965. – 268с.
443499
   Закономерности и факторы формирования и движения в развитом социалистическом обществе. – М, 1977. – 119с.
443500
  Степанян Светлана Владимировна Закономерности и экологическая значимость гидрологических характеристик бассейна р.Северский Донец : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Степанян Светлана Владимировна; Харьков. госуд. ун-тет им. М.Горького. – Харьков, 1998. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
443501
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 47с.
443502
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 104с.
443503
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 104с.
443504
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 96с.
443505
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 124с.
443506
  Гунасекера А.У. Закономерности изменений свойств глинистых пород на примере отложений четвертичного комплекса северо-западной части Русской платформы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.07 / Гунасекера А.У. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1977. – 18 с.
443507
  Могилевская С.Е. Закономерности изменений свойств лессовых пород во времени. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Могилевская С.Е.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1961. – 22л.
443508
  Кичигин А.А. Закономерности изменений содержания каротина в онтогенезе и его роль в процессах роста и развития растений в условиях Севера (Коми АССР) : Автореф... д-ра биол.наук: 030012 / Кичигин А.А.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1973. – 38л.
443509
  Чжоу Хоу-ань. Закономерности изменений устойчивости вредных чешуекрылых к действию хлорорганических инсектицидов и пути ее преодоления : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Чжоу Хоу-ань. ; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. с.-х. ин-т. – Ленинград, 1960. – 17 с.
443510
  Гончарова Раиса Ивановна Закономерности изменения блеска звезды R Северной Короны по широкополосным наблюдениям в оптическом диапазоне : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 01.03.02 / Гончарова Раиса Ивановна ; АН Украины, Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1992. – 9 с.
443511
  Климашаускас А.Ю. Закономерности изменения гранулометрического и минералогического состава разновозрастных морен Южной Литвы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Климашаускас А.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 18л.
443512
  Капралова Ольга Владимировна Закономерности изменения кариотипа и содержания ДНК в клетках тканей Apis mellifera L. в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Капралова Ольга Владимировна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
443513
  Федоркина С.Г. Закономерности изменения каталитических и структурных свойств поверхности поликристаллических и адсорбционных катализаторов при прокаливании. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоркина С.Г.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 16л.
443514
  Ефименко Людмила Ивановна Закономерности изменения металлоемкости и договечности става ленточного конвейера для формирования принципов управления по их экстремальным значениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06, 05.13.07 / Ефименко Людмила Ивановна; Криворожский горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1994. – 25л.
443515
  Цамерян И.П. Закономерности изменения национальной структуры советского общества. / И.П. Цамерян. – М., 1976. – 64с.
443516
  Сарбеева Л .И. Закономерности изменения петрографического состава, степери метаморфизма и строения пластов угля Печерского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Сарбеева Л.И. ; МВССО РСФСР, Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1961. – 24 с.
443517
  Индутный В.Ф. Закономерности изменения петрофизических свойств девонских образований Днепровско-Донецкого рифта на больших глубинах / В.Ф. Индутный. – Киев : Наукова думка, 1980. – 159с.
443518
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости весенне- и осеннерестующей салаки : Автореф... канд. биол.наук: / Анохина Л.Е.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1966. – 24л.
443519
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости рыб, на примере весенне- и осенненерестущей салаки / Л.Е. Анохина. – Москва, 1969. – 296с.
443520
  Строганов А.Н. Закономерности изменения потребления кислорода и особенности энергетического обмена у некоторых видов рыб на ранних этапах онтогнеза при различных значениях абиотических факторов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 13.00.10 / Строганов А.Н. ; МГУ. – Москва, 1987. – 24 с.
443521
  Левшина Н.А. Закономерности изменения растительного планктона реки Москвы в связи с зарегулированием стока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Левшина Н. А. ; МГУ , Биол. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с.
443522
  Кутергин В.Н. Закономерности изменения свойств глинистых грунтов при вибрации / В.Н. Кутергин. – М., 1989. – 141с.
443523
  Ионова Г.В. Закономерности изменения свойств лантанидов и актинидов. / Г.В. Ионова. – М., 1990. – 238с.
443524
   Закономерности изменения систем оптически активных центров биотита в сериях гнейс-мигматит-гранит западной части Украинского щита / В.Ф. Гринченко, В.М. Индутный, В.М. Хоменко, О.В. Зинченко // Минерал. сб. Львов. ун-та., 1990. – вып.3
443525
  Нагайцев Ю.В. Закономерности изменения состава железо-магнезиальных минералов пород ладожской формации в процессе регионального метаморфизма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Нагайцев Ю.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 18л.
443526
  Кугель С.А. Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму. / С.А. Кугель. – М., 1963. – 134с.
443527
  Нагорный В.Н. Закономерности изменения степени метаморфизма углей на восточном крыле Бехмутской котловины Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Нагорный В.Н.; МВ и ССО УССР.Днепропетровский гор.ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
443528
  Пискарев Юрий Викторович Закономерности изменения угленосности и качества углей восточной части Тунгусского бассейна и их прогнозная оценка : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.16 / Пискарев Юрий Викторович; МГУ. Геол. фак-т. Кафедра геологии и геохимии горючких ископаемых. – Москва, 1972. – 24л.
443529
  Кац Яков иосифович Закономерности изменения флюидов и вормирование залежей нефти, газа в продуктивной толще (ПК, КС) северозападной части Апшеронского архипелага : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.17 / Кац Яков иосифович; АН Азерб.СССР. Ин-т геологии. – Баку, 1980. – 25л.
443530
  Львова Л.В. Закономерности изменчивости переваримости белка в связи с селекцией кукурузы на качество зерна. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Львова Л.В.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1990. – 18л.
443531
  Дерябина Л.Д. Закономерности измерения теплот смешения растворов солей щелочных и щелочноземельных металлов при 25 0 C : Автореф... канд. хим.наук: / Дерябина Л.Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 18л.
443532
   Закономерности индивидуального развития животных. – Куйбышев, 1985. – 159с.
443533
   Закономерности индивидуального развития живых организмов. – Куйбышев : Наука
Ч. 1. – 1986. – 159 с.
443534
   Закономерности индивидуального развития живых организмов : Материалы VII Всесоюз. совещ. эмбриологов. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1986. – 158 с.
443535
   Закономерности индивидуального развития живых организмов. – Куйбышев : Наука
Ч. 2. – 1986. – 163 с.
443536
  Куперман Ф.М. Закономерности индивидуального развития растений / Ф.М. Куперман. – Москва, 1963. – 104с.
443537
  Большаков В.Н. Закономерности индивидуальной и географической изменчивости полевок рода Clethrionomys : Автореф... канд биол.наук: / Большаков В. Н.; Уральск. филиал АН СССР, Ин-т биологии. – Свердловск, 1962. – 27л.
443538
  Абелева Э.А. Закономерности индуцированного ионизирующими излучениями мутирования в спермиогенезе дрозофилы : Автореф... Канд.биол.наук: / Абелева Э.А.; Ленинг.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
443539
   Закономерности интенсивного типа воспроизводства. – М, 1988. – 336с.
443540
  Киселев В.Я. Закономерности интенсификации животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Киселев В.Я.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 16л.
443541
  Щегрова Ф.В. Закономерности интенсификации социалистического производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щегрова Ф.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 18л.
443542
   Закономерности интенсификации социалистического сельского хозяйства. – М, 1977. – 175с.
443543
   Закономерности интернационализации общественной жизни. – Алма-Ата, 1981. – 207с.
443544
  Прокопович А.В. Закономерности ионного обмена гигромицина Б на катионитах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Прокопович А.В. ; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1971. – 13 с.
443545
  Башкович А.П. Закономерности ионного обмена тетрациклина и окситетрациклина в водных растворах и сорбэионная хроматографическая технология их выделения и очистки : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Башкович А.П. ; Ленингр. хи.-фармацевтич. ин-т. – Ленинград, 1963. – 15 с.
443546
  Савицкая Е.М. Закономерности ионообменной сорбции органических ионов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савицкая Е.М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 24 с.
443547
  Сулакшин С.С. Закономерности искривления и направленное бурение геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1966. – 294с.
443548
   Закономерности исторического развития ископаемых организмов (конодонты, фораминиферы, растения, девонские рыбы). – Москва : Московский университет, 1982. – 172с.
443549
  Стукалина Г.А. Закономерности исторического развития криноидей в раннем и среднем палеозое СССР / Г.А. Стукалина. – М, 1986. – 140с.
443550
  Недосеко Л.В. Закономерности катализированного окисления кумола до гидроперекиси : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Недосеко Л.В.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 20л.
443551
  Зажигалов В.А. Закономерности каталитического взаимодействия водорода с серой на сульфидах металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Зажигалов В.А. ;. – Киев, 1974. – 20 с.
443552
  Зажигалов В.А. Закономерности каталитического взаимодействия водорода с серой на сульфидах металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Зажигалов В.А. ;. – Киев, 1974. – 20 с.
443553
  Комашко Галина Анатольевна Закономерности каталитического взаимодействия низших углеводородов с серой и сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Комашко Галина Анатольевна; АН УССР. Ин-т физич. хим. – К., 1982. – 17л.
443554
  Мазуркевич Я.С. Закономерности каталитического действия окисолв и соединпний типа AIIIBVI AIIBV и AIIIBV : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.12 / Мазуркевич Я. С.; АН УССР, Ин-т физ. хим. – К., 1976. – 42л.
443555
  Мазуркевич Я.С. Закономерности каталитического действия окисолв и соединпний типа AIIIBVI AIIBV и AIIIBV : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.12 / Мазуркевич Я. С.;. – К., 1976. – 42л.
443556
  Иоффе И.Г. Закономерности классовой борьбы в период империализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Иоффе И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
443557
  Кремли С.М. Закономерности клеточного деления в передней доле гипофиза крыс в норме и при изменении функции щитовидной железы. : Автореф... канд. биол.наук: / Кремли С.М.; 2-й МГМИ. – М., 1966. – 15л.
443558
  Пучков С.В. Закономерности колебаний грунта при землетрясении / С.В. Пучков. – М., 1974. – 119с.
443559
  Сенченко Иван Васильевич Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сенченко Иван Васильевич; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
443560
  Сенченко И.В. Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Сенченко И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
443561
  Аксютина З.М. Закономерности количественного распределения популяции рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Аксютина З.М. ; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Москва, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-21
443562
  Каменоградский И.С. Закономерности коммунистического нравственного воспитания / И.С. Каменоградский, В.Ф. Тючкалов. – Саратов, 1967. – 35с.
443563
  Скопенко В.В. Закономерности комплексообразования 3d-переходных металлов с азотсодержащими соединениями в растворах и на поверхности кремнеземов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. и др. Глущенко // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. докл. и сообщ., 1989
443564
  Сущук Е.Г. Закономерности концентрации микроэлементов в верхнепалеозойских осадочных формациях северо-западного Донбасса / Е.Г. Сущук. – К., 1976. – 34с.
443565
  Поляков Ю.С. Закономерности кругооборота промышленных фондов предприятия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Поляков Ю.С. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1970. – 15 с.
443566
  Абдушукуров Т. Закономерности культурно-технического прогресса трудящихся в современный период строительства коммунизма / Т.Р. Абдушукуров, М.А. Абдуллаев ; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент : Фан, 1966. – 163, [5] с.
443567
   Закономерности личного потребелиня при социализме. – Уфа, 1989. – 120с.
443568
  Бельчук В.И. Закономерности личного потребления в развитом социалистичеком обществе / В.И. Бельчук. – М., 1974. – 171с.
443569
   Закономерности магматизма метасоматизма и метаморфизма. – М, 1987. – 190с.
443570
  Стульчиков В.А. Закономерности метаморфизма и метасоматоза зеленокаменных поясов Украинского щита / В.А. Стульчиков. – К, 1991. – 170с.
443571
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 263л. – Бібліогр.:л.232-260
443572
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 2 картыл.
443573
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Левенштейн М.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-48
443574
  Кроик А.А. Закономерности миграции и распределения солей на участках рекультивации Западного Донбасса как фактор формирования єкологического состояния техногенных ландшафтов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 43-47 : рис. – Библиогр.: с.47. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
443575
  Ильина В.Г. Закономерности миграции тяжелых металлов в почвах и растениях Одесской области с учетом отдаленности от автомагистрали : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Д. Редько, А.В. Лисовськая // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 253-257 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
443576
   Закономерности мирового революционного процесса. – М, 1983. – 236с.
443577
  Аль Джагуб Насер Закономерности многолетней динамики популяций и прогноз массового размножения хлебной жужелицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Аль Джагуб Насер; Харьковск. гос. педаг. ун-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1996. – 21л.
443578
  Мустафин А.И. Закономерности множественного дейтерообмена угледовородов в водных растворах хлорплатинита калия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Мустафин А.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 19л.
443579
  Ангелов Николай Стоянов Закономерности множественного рождения пионов и мезонных резонансов в пион-нуклонных взаимодействиях при высоких энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ангелов Николай Стоянов; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 20л.
443580
   Закономерности морфогенеза опорных структур позвоночника и конечностей на различных этапах онтогенеза. – Ярославль, 1983. – 142с.
443581
   Закономерности морфогенеза опорных структур позвоночника и конечностей на различных этапах онтогенеза. – Ярославль, 1990. – 148с.
443582
  Сементовский В.Н. Закономерности морфологии платформенного рельефа. / В.Н. Сементовский. – Казань, 1963. – 170с.
443583
   Закономерности на развитието на славянските езици. – София, 1977. – 176с.
443584
  Добрев К. Закономерности на социалистическото строителство в НРБ / К. Добрев. – София, 1965. – 207с.
443585
  Ченец В.Н. Закономерности накопления и отжига радиационных дефектов в монокристаллах сульфида цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ченец В.Н.; Уральский политехн. ин-т им. С.К.Кирова. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
443586
  Валуцкая А.Г. Закономерности накопления флавонолов у некоторых видов рода Bupleurum L. в Юго-Восточном Алтае : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Валуцкая А.Г. ; Совет по биол. наукам Томского гос. ун-та. – Томск, 1969. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
443587
  Уфимцева М.Д. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биохимических провинциях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 450-465 : рис., табл. – Библиогр.: с. 463-465. – ISSN 0016-7525
443588
  Елкин В.И. Закономерности наследования готовности организма к судорожным реакциям : Автореф... д-ра мед.наук: 765 / Елкин В.И.; АН СССР. Ин-тфизиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.36-39
443589
   Закономерности научно-производственной интеграции. – Киев, 1989. – 143с.
443590
  Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование / Ю.В. Яковец. – М., 1984. – 239с.
443591
  Рубцов И.Е. Закономерности научно-технического прогресса при социализе. / И.Е. Рубцов. – М., 1960. – 48с.
443592
  Побережный Ярослав Любомирович Закономерности неупругого деформирования и структурно-напряженное состояние поверхностно-упрочненных сталей при циклическом нагружении в рабочих средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Побережный Ярослав Любомирович; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1980. – 21л.
443593
  Фаустова Э.Н. Закономерности нравственного прогресса и развитой социализм / Э.Н. Фаустова. – М., 1979. – 47с.
443594
  Капица Владимир Федорович Закономерности обогащения социалистического соревнования опытом движения за коммунистическое отношение к труду : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Капица Владимир Федорович ; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1981. – 23 с.
443595
  Жданова Н.С. Закономерности образования ассоциаций акроцентрических хромосом в лимфоцитах человека после обработки их фитогемагглютином : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Жданова Н.С. ; АМН, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1974. – 25 с.
443596
  Золотарев В.Г. Закономерности образования и локализации колчеданно-полиметаллических руд на месторождениях Белоубинского синклинария (Рудный Алтай) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.14 / Золотарев В.Г. ; МГУ. – Москва, 1975. – 27 с.
443597
  Гончарук Анатолий Федорович Закономерности образования и некоторые вопросы рудоносности андезито-базальтовой формации Закарпатья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.11 / Гончарук Анатолий Федорович; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
443598
   Закономерности образования и размещения залежей нефти и газа. – К, 1978. – 186с.
443599
   Закономерности образования и размещения месторождений серы как теоретическая основа из прогноза и поисков. – К, 1980. – 155с.
443600
  Малышев И.И. Закономерности образования и размещения месторождений титановых руд / И.И. Малышев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 272 с.
443601
  Баранова Н.М. Закономерности образования и размещения отложений палеогена юга Украины : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Баранова Н.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 39л.
443602
   Закономерности образования и размещения промышленных месторождений нефти и газа. – Львов, 1972. – 260с.
443603
   Закономерности образования и размещения промышленных месторождений нефти и газа. – К, 1975. – 331с.
443604
  Гойхман Александр Шнеерович Закономерности образования и структура высокомолекулярных соединений включения решеточного типа : Автореф. дс. ... д-ра хим. наук : 01.04.19 / Гойхман Александр Шнеерович ; АН УССР, Ин-т высокомолекулярных сред. – Киев, 1983. – 34 с.
443605
  Нефедов С А Закономерности образования многослойных марсенситных фаз в двойных кобальтовых сплавах, легированных медью и некоторыми редкоземельными металлами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Нефедов С А; АН УССР, Инзт металлофиз. – К., 1988. – 23л.
443606
  Сыч Альберт Маркович Закономерности образования ниобатов танталатов и титанатов трехвалентных элементов из аквогидроксокомплексов и исследование электрофизических свойств материалов на их основе : Дис... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Сыч Альберт Маркович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1980. – 423л.
443607
  Сыч А.М. Закономерности образования ниобатов, танталатов и титанатов трехвалетных элементов з аквогидроксокомплексов и исследование электрофизических свойств материалов на их основе : Автореф. дис. ... д-ра химич. наук : 02.00.01 / Сыч А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 54 с.
443608
  Рудь А.Д. Закономерности образования одномерно разупорядоченных состояний в сплавах на основе кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Рудь А.Д. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 24 с.
443609
  Пенионжкевич Ю.Э. Закономерности образования ядер и в реакциях деления и многонуклонных передач под действием тяжелых ионов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пенионжкевич Ю.Э.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 18л.
443610
  Чалый В.П. Закономерности образования, состав, структура и свойства осадков гидроокисей металлов : Автореф. дис. ... док. хим. наук : 070 / Чалый В.П. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
443611
  Ларченко К.И. Закономерности онтогенеза насекомых : Автореф... докт. биол.наук: / Ларченко К. И.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1950. – 18л.
443612
  Кюнтцель В.В. Закономерности оползневого процесса на европейской территории СССР и его региональный прогноз / В.В. Кюнтцель. – Москва : Недра, 1980. – 213с.
443613
  Разумовский О.С. Закономерности оптимизации в науке и практике / О.С. Разумовский. – Новосибирск, 1990. – 174с.
443614
  Седова Е.А. Закономерности органогенеза луковичных и клубнелуковичных геофитов / Е.А. Седова. – М, 1976. – 30с.
443615
  Челядинова А.И. Закономерности оргпногенеза кустарников / А.И. Челядинова. – М, 1976. – 150с.
443616
  Кущев С.Б. Закономерности ориентированного роста и структура пленок Au, Pd, Pt, Mon при вакуумной конденсации в области высоких температур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кущев С.Б.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
443617
  Матухина Валентина Григорьевна Закономерности осадконакопления в ордовике и силуре северо-запада Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Матухина Валентина Григорьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 22л.
443618
  Хрусталев Ю.П. Закономерности осадконакопления во внутриконтинентальных морях Аридной зоны / Ю.П. Хрусталев; АН СССР, Географич. об-во; Отв. ред. А.П. Лисицын. – Ленинград : Наука, 1989. – 261с.
443619
  Зулхарнаев А. Закономерности оседания кочевых народов при переходе их к социализму, минуя капитализм. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Зулхарнаев А.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
443620
  Малеев Е.Ф. Закономерности оформирования вулканогенно-осадочного материала / Е.Ф. Малеев. – М., 1982. – 152с.
443621
  Судницын И.И. Закономерности передвижения почвенной влаги. Исследования передвижения влаги методом термодинамического потенциала переноса. / И.И. Судницын. – М., 1964. – 136с.
443622
  Нямцу Анатолий Евгеньвич Закономерности переосмысления традиционных сюжетов в литературе (сюжет о Фаусте в русской советской драматургии) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Нямцу Анатолий Евгеньвич; Ин-т лит-ры АН УССР. – К., 1985. – 24л.
443623
  Степанян Ц.А. Закономерности перерастания социализма в коммунизм / Ц.А. Степанян. – М., 1963. – 39с.
443624
  Побережный И.Н. Закономерности перерастания социализма в коммунизм / И.Н. Побережный. – Киев, 1976. – 31с.
443625
  Шмельков М.И. Закономерности перерастания социализма в коммунизм в свете решений XXI съезда КПСС / М.И. Шмельков. – М., 1959. – 40с.
443626
  Молодцов В.С. Закономерности перехода к коммунизму / В.С. Молодцов. – М., 1959. – 32с.
443627
  Ацканов М.Х. Закономерности перехода к социализму бывших отсталых национальных окраин России. (На примере Кабардино-Балкарии) : Автореф... канд. экон.наук: / Ацканов М.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1963. – 20л.
443628
   Закономерности перехода от капитализма к социализму. – Москва, 1963. – 115 с.
443629
   Закономерности перехода то социализма к коммунизму. – М, 1961. – 248с.
443630
  Зарбалиева Тамара Султановна Закономерности питания молоди осетровых в Каспийском море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Зарбалиева Тамара Султановна; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
443631
  Грабко Д.З. Закономерности пластического деформирования некоторых кубических кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Грабко Д. З.; АН МССР, Отд-ние физ. техн. и мат. наук. – Кинишев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
443632
  Бахмутов Л.А. Закономерности поведения обальта, никеля и меди во вмещающей руды толще Пышминско-Ключевского месторождения : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бахмутов Л.А.; Уральский филиал Акад. наук СССР. Ин-т геологии. – Свердловск, 1963. – 24л.
443633
  Елчиев С.Г. Закономерности повышения культурно-технического уровня сельского населения в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Елчиев С.Г. ; АН АзССР , Отд-ние обществ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1969. – 24 с.
443634
  Горшечников И.Ф. Закономерности повышения экономической эффективности общественного производства в социалистической промышленности (На матер. машиностроен. Волго-Вят. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Горшечников И. Ф.; Горьк. ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1966. – 19л.
443635
  Меркулов А.Н. Закономерности повышения эконосмической эффективности государственной торговли. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Меркулов А.Н.; Горьков.гсо.ун-т. – Горький, 1980. – 15л.
443636
  Скрипников Н.И. Закономерности повышения эффективности автоматизации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.001 / Скрипников Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1973. – 22л.
443637
   Закономерности повышения эффективности и интенсивности общественного производства. – Горький, 1975. – 133с.
443638
   Закономерности повышения эффективности торговли. – Л, 1983. – 162с.
443639
  Коловертнов Г.Д. Закономерности подбора бинарных окисных катализаторов и разработка катализатора для окисления метанола в формальдегид : Автореф... канд. хим.наук: / Коловертнов Г.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 21л.
443640
  Гомонай Василий Иванович Закономерности подбора катализаторов на основе алюмосиликатов и фосфатов для окисления метана в формальдегид : Автореф. дис. ... д-ра химич. наук : 02.00.15 / Гомонай Василий Иванович ; Ин-т физ. химии АН УССР. – Киев, 1985. – 36 с.
443641
  Гордеев Д.И. Закономерности познания и вопросы истории геологии / Д.И. Гордеев, Е.А. Куражковская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 61с.
443642
  Дутка В.С. Закономерности полимеризации и полдисперсность полимеров, получаемых в присутсвии пилимерных пероксидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дутка В.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 23л.
443643
  Федорова Г.В. Закономерности поступления, выведения и биологического действия радиоуглерода С14 на разных стадиях онтогенеза пресноводных рыб. (Эксперим. исследование). : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Федорова Г.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 42л.
443644
  Ершов Ю.И. Закономерности почвообразования и выветривания в зоне перехода от Евразийского континента к Тихому океану / Ю.И. Ершов; АН СССР;Дальневосточный науч. центр;Хабаровский комлексный науч.-исслед. ин-т;Отв. ред.Н.А.Крейда. – Москва : Наука, 1984. – 263с.
443645
  Пискарь Анна Арионовна Закономерности преемственности поколений при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пискарь Анна Арионовна; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 20л.
443646
  Дмитренко А.М. Закономерности прессорной стипуляции функций сердечно-сосудистой системы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дмитренко А.М.; Днепропетр.гос.мед.ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 19л.
443647
  Стрельцов О.А. Закономерности приготовления и формирования катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... докт. хим. наук : 073 / Стрельцов О.А. ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Москва, 1968. – 34 с.
443648
   Закономерности прогрессивной эволюции. – Ленинград, 1972. – 401 с.
443649
  Федоров К.П. Закономерности пространственного распределения паразитических червей / К.П. Федоров. – Новосибирск, 1986. – 255с.
443650
  Образцова О. Закономерности пространственного распределения ранней предпринимательской активности в РФ: опыт анализа и оценки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-66. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы источники информации о демографических событиях, связанных с предпринимательством, в официальной бизнес - демографии и в альтернативных статистических проектах - Глобальном мониторинге предпринимательства и Георейтинге. ...
443651
  Трофимов В.Т. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – Москва : Московский университет, 1977. – 280с.
443652
  Михайлов В.В. Закономерности процесса периодического обновления основных производственных фондов / В.В. Михайлов. – Томск, 1987. – 185с.
443653
  Лунина О.В. Закономерности проявления и модели локализации опасных геологических процессов при сейсмогенной активизации разломов на юге Сибири и в Монголии / О.В. Лунина, А.В. Андреев, А.А. Гладков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1294-1313 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1311-1313. – ISSN 0016-7886
443654
  Рудько Г.И. Закономерности проявления склоновых процессов Карпатской альпийской области в пределах Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 17-21 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
443655
   Закономерности проявления эрозийных и русловых процессов в различных природных условиях. – М, 1976. – 420с.
443656
   Закономерности проявления эрозийных и русловых процессов в различных природных условиях. – М, 1987. – 470с.
443657
  Горохов В.М. Закономерности пубицистического творчества / В.М. Горохов. – М., 1975. – 187с.
443658
  Горохов В.М. Закономерности публицистического творчества : Автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.01.10 / Горохов В.М. ; МГУ, Фак. журн. – Москва, 1977. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-26
443659
  Крупаткин И.Л. Закономерности равновесий между жидкими фазами. : Автореф... доктор хим.наук: / Крупаткин И.Л.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
443660
  Владимирова В.И. Закономерности радиационно-каталитического превращения метанола в адсорбционном слое : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Владимирова В.И. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 17 с.
443661
  Карагуйшиева Д. Закономерности развития азотобактера в некоторых почвах Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карагуйшиева Д.; Казах. гос. ун-т и. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1960. – 21л.
443662
  Кули-заде А З. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток / А З. Кули-заде. – Баку, 1983. – 283с.
443663
  Филимонова Л.Г. Закономерности развития вулканизма и рудообразования активизированных тихоокеанских окраин / Л.Г. Филимонова. – М, 1985. – 159с.
443664
  Крыжановский С.Г. Закономерности развития гибридов рыб различных систематических категорий. / С.Г. Крыжановский. – М., 1968. – 220с.
443665
  Елецкая Л.Е. Закономерности развития главднейших болезней сахарной свеклы в Краснодарском крае, обоснование методов борьбы с ними и выведение устойчивых к церкоспорозу сортов. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Елецкая Л.Е.; Укр.с-х.акад. – К, 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
443666
  Буелов Ф.А. Закономерности развития государственной сосбстенности в сельском хозяйстве на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Буелов Ф. А.; КИНХ. – Киев, 1981. – 22л.
443667
  Сотников С.Н. Закономерности развития деформаций ползучести глинистых грунтов при сдвиге. : Автореф... канд. техн.наук: / Сотников С.Н.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1961. – 14л.
443668
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйственного комлекса СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Скиценко В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
443669
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйтвенного комплекса СССР. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
443670
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единогод народнохозяйственного комплекса СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 22л.
443671
  Мешкова Т.М. Закономерности развития зоопланктона в озере Севан : (в связи с понижением уровня воды озера) / Т.М. Мешкова. – Ереван, 1975. – 248 с. : табл.
443672
  Селиванова Р.Г. Закономерности развития и возрастные особенности школьников / Р.Г. Селиванова, И.Э. Стрелкова. – 2-е испр., доп. – Саратов, 1967. – 80с.
443673
   Закономерности развития и методы познания современной науки. – Минск, 1978. – 296с.
443674
  Шешеня Н.Л. Закономерности развития и прогнозов обвалов и оползней горноскладчатых областей. (На примере долины р. Нарын района Токтогульского гидроузла) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Шешеня Н.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 23 с.
443675
   Закономерности развития и размещения раннемезозойского угленакопления на территории Крыма, Кавказа и Прикаспия. – М-Л, 1965. – 224с.
443676
  Эргашев А.Э. Закономерности развития и распределения альгофлоры в искусственных водоемах Средней Азии / А.Э. Эргашев. – Ташкент, 1976. – 359с.
443677
   Закономерности развития и цитологические особенности производстводных мезенхимы. – К, 1971. – 216с.
443678
  Амвросьев А.П. Закономерности развития иннервации толстого кишечника в эмбриогенезе человека и млекопитающего / А.П. Амвросьев. – Минск, 1970. – 212с.
443679
  Новик Е.О. Закономерности развития каменноугольной флоры юга европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Бондарчук В.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 139с.
443680
  Ракитина Т.П. Закономерности развития капиталистической промышленности и положение рабочего класса Украины. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Ракитина Т.П.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1968. – 33л.
443681
  Прозоров Ю.С. Закономерности развития классификации и использования болотных биогеоценозов / Ю.С. Прозоров. – М., 1985. – 209с.
443682
  Иншаков А.В. Закономерности развития классовой борьбы в переходный период от капитализма к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: / Иншаков А.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
443683
  Шангин И.С. Закономерности развития КПСС / И.С. Шангин. – Л., 1976. – 39с.
443684
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн.1] : Основные процессы внутриструктурного развития иранских и иберийско-кавказских языков / авт.: Ю.Д. Дешериев и др. – 1969. – 435 с.
443685
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн. 2] : Основные процессы внутриструктурного развития тюркских, финно-угорских и монгольских языков / авт.: Н.А. Баскаков и др. – 1969. – 484 с.
443686
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в современную эпоху.. – Москва : Наука
[Кн. 3] : Внутриструктурное развитие старописьменных языков / отв. ред. тома Ю.Д. Дешериев. – 1973. – 363 с.
443687
   Закономерности развития личности в услвиях НТР. – Рязань, 1980. – 148с.
443688
   Закономерности развития магматизма складчатых областей : На примере Кавказа, Казахстана и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1968. – 388с.
443689
   Закономерности развития марксистко-ленинской партии. – М, 1983. – 320с.
443690
  Дербинов Ю.В. Закономерности развития марксистско-ленинской партии / Ю.В. Дербинов. – М., 1982. – 80с.
443691
  Квас Алексей Васильевич Закономерности развития материально-технической базы общественного производства развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Квас Алексей Васильевич; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1979. – 24л.
443692
  Мелюхин С.Т. Закономерности развития материи / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1967. – 48с.
443693
  Багмет Н.С. Закономерности развития мировой системы социализма / Н.С. Багмет. – К., 1966. – 59с.
443694
  Посысоев В.А. Закономерности развития мировой системы социализма / В.А. Посысоев. – К., 1966. – 30с.
443695
  Соловьев М.Д. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Д. Соловьев. – Л., 1971. – 34с.
443696
  Спиридонов М.Ф. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Ф. Спиридонов. – М., 1975. – 111с.
443697
   Закономерности развития мировой системы социализма. – М, 1985. – 124с.
443698
  Цыганков В.П. Закономерности развития мировой системы социализма. / В.П. Цыганков. – М., 1966. – 31с.
443699
  Яненко В.И. Закономерности развития мировой системы социализма. / В.И. Яненко. – Киев, 1973. – 47с.
443700
  Ширяев Ю.С. Закономерности развития мировой системы. социализма. / Ю.С. Ширяев. – М., 1969. – 104с.
443701
   Закономерности развития мировой социалистической системы. – М, 1972. – 258с.
443702
  Титов Борис Васильевич Закономерности развития мировой социалистической системы хозяйства / Титов Борис Васильевич. – Саратов : Изд-во Сарат.ун-та, 1975. – 200с.
443703
  Ругузова А. Закономерности развития мужской генеративной сферы у некоторых видов голосеменных растений // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-88. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати досліджень чоловічої репродуктивної сфери у видів родин Taxodiaceae, Cupressaceae, Cephalotaxaceae, Тахасеае в умовах культури на Південому узбережжі Криту. Описано норму розвитку чоловічих репродуктивних органів і структур у ...
443704
  Скиценко Варвара Дмитриевна Закономерности развития народнохозяйственного комплекса СССР : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Скиценко Варвара Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 199л.
443705
   Закономерности развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
2. – 1984. – 128с.
443706
  Дауренбеков Анварбек Коймаганбетович Закономерности развития населения районов, перешедших к социализму от докапиталистических отношений : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дауренбеков Анварбек Коймаганбетович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Алма-Ата, 1979. – 26 с.
443707
  Кивенко В.Д. Закономерности развития науки в условиях социализма и коммунизма / В.Д. Кивенко. – Ростов, 1975. – 215с.
443708
   Закономерности развития национальной государственности народов СССР. – Орел, 1972. – 211с.
443709
   Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / В.Е. Козак, В.Н. Новиков, Л.Т. Верховодова, В.И. и др. Евсеев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 256 с. – ISBN 5-12-000947-6
443710
   Закономерности развития новописьменных литератур в советскую эпоху. – Фрунзе, 1985. – 263с.
443711
  Иовчук М.Т. Закономерности развития общественного сознания в период социализма и перехода к коммунизму. / М.Т. Иовчук. – М, 1959. – 48с.
443712
  Дроздов К.А. Закономерности развития оврагов плакорного и склонового типов местности центральных черноземных областей : Автореф... кандидата геогр.наук: / Дроздов К.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21л.
443713
  Ковалев П.В. Закономерности развития оледенения на территории Большого Кавказа : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук / Ковалев П.В. ; МГУ , Географ. фак. – Москва, 1966. – 95 с. – Бібліогр.:с.93-95
443714
  Бевз Н.С. Закономерности развития основных морфогенетических комплексов платформенных равнин : ( на примереЦентральной части Русской равнины) / Н.С. Бевз; Под общ.ред.К.С.Оводова. – Воронеж, 1970. – 192с.
443715
  Соловьева О.В. Закономерности развития познавательных способностей школьников // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.22-35. – ISSN 0042-8841
443716
  Марков Н.В. Закономерности развития производительных сил в период строительства коммунизма / Н.В. Марков. – Москва : Высшая школа, 1969. – 164с.
443717
  Ковальзон М.Я. Закономерности развития производительных сил и производственных отношений / М.Я. Ковальзон. – М, 1957. – 43с.
443718
  Шилюк Н.Ф. Закономерности развития рабовладельческого общества / Н.Ф. Шилюк. – Свердловск, 1982. – 81 с.
443719
  Миркин Б.М. Закономерности развития растительности речных пойм / Б.М. Миркин. – М., 1974. – 174с.
443720
   Закономерности развития рельефа и ледников Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1980. – 110с.
443721
  Гусев В.А. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1991. – 204 с.
443722
  Чумак Л.Г. Закономерности развития системы коммунистического воспитания. / Л.Г. Чумак. – Кишинев, 1989. – 107с.
443723
   Закономерности развития сложных систем. – Л, 1980. – 343с.
443724
  Алексейчук И.С. Закономерности развития смысла научными социумами (на примере развития смысла понятия "синдром выгорания") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 232-238. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Описаны 5 этапов исследования научных феноменов (на примере синдрома выгорания): этап "неосознанного" выделения феномена, этап обобщения и осознания, аналитический этап исследований, этап метаобзоров и этап - индикатор нового витка исследований. ...
443725
   Закономерности развития современной математики. – М, 1987. – 335с.
443726
  Муслумова Т.В. Закономерности развития содержания и формы физического труда в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Муслумова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 15л.
443727
   Закономерности развития социализма и идеологическая борьба. – М, 1984. – 295с.
443728
   Закономерности развития социалистического государства. – М, 1983. – 367с.
443729
  Кошелев Ф.П. Закономерности развития социалистического способа производства : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кошелев Ф.П.; МГУ. Каф-ра полит. экономии гуманитарных фак-тов. – М., 1964. – 72л.
443730
  Павловский Р.С. Закономерности развития социалистической демократии на современной этапе / Р.С. Павловский, В.В. Сташис. – К, 1979. – 48с.
443731
  Пахомов И.П. Закономерности развития социалистической промышленности в переходный периодд от капитализма к социализму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пахомов И.П.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 19л.
443732
  Сироткин А.И. Закономерности развития специализации социалистической промышленности как системы общетсвенного разделения труда. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Сироткин А.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
443733
  Брюханова З.А. Закономерности развития текстуры в сплаве ковар : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Брюханова З. А.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1975. – 20л.
443734
  Пелишенко В.П. Закономерности развития управления в сельском хозяйстве СССР. / В.П. Пелишенко. – М, 1987. – 142с.
443735
  Головин Е.М. Закономерности развития фанерозойского тектоно-магматического процесса в геоструктурах Памиро-Тянь-Шаня / Е.М. Головин. – Ташкент, 1974. – 107с.
443736
  Аубакирова Р.К. Закономерности развития эвтектоидных реакций в бинарных системах / Р.К. Аубакирова. – Алма-Ата, 1990. – 167с.
443737
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
443738
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
443739
  Родионов С.П. Закономерности размещения железно-рудных формаций / С.П. Родионов. – Ленинград, 1954
443740
  Гасанов В.Т. Закономерности размещения залежей нефти и газа и изменения свойств нефтей, газов и вод свит "перерыва" и надкирмакинской песчаной Юго-Западного Апшерона в связи с геологическими условиями : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Гасанов В.Т.; Совет по присуждению учен. степеней геол.-развед. фак. Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 24л.
443741
  Сребродольский Б.И. Закономерности размещения залежей самородной серы в солянокупольных структурах / Б.И. Сребродольский. – Киев : Наукова думка, 1992. – 176с.
443742
   Закономерности размещения зон нефтегазонакопления в Тимано-Печорской провинции. – Л, 1986. – 150с.
443743
  Материков М.П. Закономерности размещения и геолого-генетические группы оловянных месторождений СССР / М.П. Материков. – Москва : Недра, 1974. – 145с.
443744
  Мельников Б.Д. Закономерности размещения и геолого-минералогические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в южной лчасти Орулганского антиклинория. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.133 / Мельников Б.Д.; Всес.заоч.политехн.ин-т. – М, 1970. – 21л.
443745
   Закономерности размещения и критерии поисков калийных солей СССР. – Тбилиси, 1980. – 373с.
443746
   Закономерности размещения и критерии прогноза глубоких и сверхглубоких залежей нефти и газа. – Л, 1982. – 153с.
443747
   Закономерности размещения и методика поисков и разведки залежей нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах нефтегазоносных регионов Украины. – Львов, 1979. – 112с.
443748
   Закономерности размещения и особенности геологического строения месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Алма-Ата
2. – 1978. – 116с.
443749
  Кирпаль Г.Р. Закономерности размещения и особенности формирования промышленных типов месторождений бокситов Югославии / Г.Р. Кирпаль. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 42с.
443750
   Закономерности размещения и прогнозирования значительных скоплений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине : Монография. – Киев : Наукова думка, 1998. – 208с. – ISBN 966-00-0460-5
443751
   Закономерности размещения и прогнозирования стратиморфных месторождений цветных металлов. – Алма-Ата, 1983. – 210с.
443752
  Запрометов Вадим Юрьевич Закономерности размещения и условия образования среднекарбоновых бокситовых пород междуречья Аксу-Исфайрам. (Юж. Фергана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.08 / Запрометов Вадим Юрьевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.24-27
443753
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа. – М
4. – 1980. – 208с.
443754
  Багирзаде Фиак Мамед оглы Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в нижнем отделе продуктивной толщи Восточной части Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Багирзаде Фиак Мамед оглы; Объединенный совет Азеоб. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова и учреждений АН АзССР по геолог. – Баку, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
443755
  Максимов С.П. Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в палеозойских отложениях / С.П. Максимов. – М., 1964. – 487с.
443756
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. – М
7. – 1975. – 295с.
443757
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
1. – с.
443758
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
4. – 1945. – с.
443759
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
5. – 1973. – 295с.
443760
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
2. – 1977. – 272с.
443761
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
3. – 1979. – 168с.
443762
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья. – М, 1980. – 208с.
443763
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
5. – 1976. – 191с.
443764
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
1. – 1978. – 206с.
443765
  Хаимов Р.Н. Закономерности размещения и условия формирования природных битумо и высоковязких нефтей / Р.Н. Хаимов, Р.А. Ходжаев. – Ташкент, 1987. – 93с.
443766
  Повилайтис М.М. Закономерности размещения и формирования месторождний вольфрама. / М.М. Повилайтис. – М., 1975. – 255с.
443767
  Науменко Валентин Владимирович Закономерности размещения и формирования неогеновых эндогенных месторождений Советских Карпат : Автореф.дис.. д-ра геол.-минерал. наук: 04.00.14 / Науменко Валентин Владимирович; КГУ. – Киев, 1972. – 47л.
443768
  Якжин А.А. Закономерности размещения и формирования флюоритовых месторождений Забайкалья / А.А. Якжин. – М, 1962. – 251с.
443769
  Науменко В.В. Закономерности размещения и формирования эндогенного оруденения советских Карпат / В.В. Науменко; АН УССР; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 190с. : Ил. – Библиогр.: с.183-189
443770
   Закономерности размещения коллекторов сложного строения и прогноз нефтегазоносности. – Л, 1985. – 171с.
443771
  Прокин В.А. Закономерности размещения колчеданных месторождений на Южном Урале. / В.А. Прокин. – М, 1977. – 174с.
443772
   Закономерности размещения медных месторождений Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 127с.
443773
  Спирин С.Л. Закономерности размещения мезокайнозойских платформенных бокситоносных отложений и геологические основы оценки их перспектив на примере Чулымо-Енисейской впадины и некоторых других районов СССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Спирин С.Л.; ВНИИ минер. сырья. – Москва, 1965. – 25л.
443774
   Закономерности размещения месторождений в платформенных чехлах : Доклады 2 Всесоюзной объед. сессии по закономерностям разм. полезн. ископаемых. – Киев : АН УССР
2. – 1960. – 196с.
443775
   Закономерности размещения месторождений нефти и газа Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции. – Киев : Наукова думка, 1968. – 216с.
443776
  Гиммельфарб Б.М. Закономерности размещения месторождений фосфоритов СССР и их генетическая классификация / Б.М. Гиммельфарб. – Москва : Недра, 1965. – 308с.
443777
  Богацкий В.В. Закономерности размещения метасоматических магнетитовых месторождений северной части Западного Саяна / В.В. Богацкий, Ш.Д. Курцерайте. – Москва : Недра, 1966. – 176с.
443778
   Закономерности размещения морских месторождений нефти и газа. – М, 1975. – 112с.
443779
  Поросенков Ю.В. Закономерности размещения населения СССР : (экономико-географическое исследование) ; монография / Ю.В. Поросенков ; под ред. Г.Т. Гришина. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1977. – 160 с.
443780
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
1. – 1958. – 532с.
443781
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
2. – 1959. – 504с.
443782
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М, 1960. – 652с.
443783
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Издательство Академии Наук СССР
III. – 1960. – 652 с.
443784
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
4. – 1960. – 255с.
443785
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
5. – 1962. – 632с.
443786
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
VII. – 1964. – 476 с.
443787
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.10 : Проблемы металлогении Тихоокеанского пояса. – 1973. – 391с.
443788
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
2. – 1975. – 368с.
443789
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.12 : Доорогенная металлогения эвгеосинклиналей. – 1978. – 247 с.
443790
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.14 : Металлогения Урало-Монгольского пояса. – 1985. – 231с.
443791
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
14. – 1985. – 230с.
443792
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
15. – 1988. – 266с.
443793
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.15 : (Металлогения Сибири). – 1988. – 269 с.
443794
  Князев Г.И. Закономерности размещения полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья : Автореф. дис. ... доктор геол.-минерал. наук : 120 / Князев Г.И. ; Лен. горный ин-тут им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1968. – 50 с. – Бібліогр.:с.47-50
443795
  Гурвич С.И. Закономерности размещения редкометальных и оловоносных россыпей / С.И. Гурвич. – Москва : Недра, 1978. – 227с.
443796
  Мовсесян С.А. Закономерности размещения рудных месторождений Армении / С.А. Мовсесян. – М, 1979. – 218с.
443797
  Асаналиев У. Закономерности размещения стратиформенных месторождений Тянь-Шаня / У. Асаналиев. – Фрунзе, 1984. – 289с.
443798
  Титова А.П. Закономерности размещения стратиформного свинцово-цинкового оруденения в срединном Тянь-Шане / А.П. Титова, Я.С. Левин, Д.И. Хейфец. – Ташкент : Фан, 1989. – 194с.
443799
  Мкртчян О.М. Закономерности размещения структурных форм на востоке Русской плиты / О.М. Мкртчян. – М, 1980. – 135с.
443800
  Архангельская В.В. Закономерности размещения эндогенных редкометальных месторождений / В.В. Архангельская. – Москва : Недра, 1980. – 284с.
443801
  Епифанова О.И. Закономерности размножения клеток при действии эстрогенов : Автореф... д-ра биол.наук: / Епифанова О.И.; АН СССР. Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
443802
  Хмелева Н.Н. Закономерности размножения ракообразных / Н.Н. Хмелева. – Минск, 1988. – 205с.
443803
  Двийненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Двийненко Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
443804
  Двойненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07. / Двойненко Михаил Михайлович; МВ и ССО Украинской ССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
443805
  Муханберг В.В. Закономерности распределения альбедо и поглощенной солнечной радиации на земном шаре. : Автореф... Канд.геогр.наук: 698 / Муханберг В.В.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1969. – 15л.
443806
  До Ван Закономерности распределения бора в почвах, водах, растениях Западного Казахстана и Северной Туркмении : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / До Ван Ай.; Ин-т геохимии и аналитической химии АН СССР. – Москва, 1972. – 32л.
443807
  Деменкова П.Я. Закономерности распределения ванадия и никеля по фракциям нефтей дивонских отложений Волго-Уральской области : Автореф... канд. хим.наук: / Деменкова П. Я.; Всес. нефт. науч.-иссл. геол. развед. ин-т. – Л-М., 1956. – 12л.
443808
  Аббасов О.Р. Закономерности распределения и геохимия горючих сланцев Азербайджана // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 22-30 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 1682-721X
443809
  Одинцова Т.В. Закономерности распределения и миграции битумоидов в некоторых продуктивных комплексах Иркутского нефтегазового бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Одинцова Т. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 24л.
443810
  Шуляренко Александр Владимирович Закономерности распределения и миграции фтора и йода в водохранилищах Днепра. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко Александр Владимирович; НАН Украины. Ин-тут гидробиологии. – К., 1996. – 147л. – Бібліогр.:л.131-147
443811
  Андреев Б.Г. Закономерности распределения и некоторые физико-химические свойства естественных аэрозолей нижней тропосферы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Андреев Б.Г. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1968. – 17 с.
443812
  Салманов Ф.К. Закономерности распределения и условия формирования залежей нефти и газа. / Ф.К. Салманов. – М., 1974. – 280с.
443813
  Баширов Я.М. Закономерности распределения и формирования залежей нефти и газа в верхнем отделе продуктивной толщи южного погружения Фатьмаи-Зыхской антиклинальной зоны Апшеронского полуострова : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Баширов Я.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 21 с.
443814
   Закономерности распределения и экология прибрежных биоценозов. – Л., 1978. – 272с.
443815
  Луговая И.П. Закономерности распределения изотопов кислорода в докембрийских железных рудах Криворожского Бассейна. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Луговая И.П.; АН УССР. – К., 1973. – 24л.
443816
  Швер Ц.А. Закономерности распределения количества осадков на континентах / Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 285с.
443817
  Леонова Н.Б. Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отражение в них специфики палеолитических поселений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Леонова Н.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – М., 1977. – 20л.
443818
  Нестеров И.И. Закономерности распределения крупных месторождений нефти и газа в земной коре / И.И. Нестеров. – М., 1975. – 278с.
443819
  Чухно А.А. Закономерности распределения материальных благ // Экон. Сов. Украины., 1968
443820
  Королев М.Е. Закономерности распределения микрокомпонентов в природных водах Енисейского кряжа / М.Е. Королев. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1973. – 191 с.
443821
  Навроцкий О.К. Закономерности распределения микроэлементов в нижнемеловых отложениях Междуречья Урал-Волга в связи с вопросами палеотектоники. / О.К. Навроцкий. – Саратов, 1975. – 179с.
443822
  Федяков В.В. Закономерности распределения молюсков Белого моря / В.В. Федяков. – Л, 1986. – 125с.
443823
  Али-Заде Закономерности распределения некоторых химических элементов в Акчагыльских отложениях Западного Азербайджана и связанные с ними роблемы палеогеографии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Али-Заде З. М.; АН АзССР, Ин-т геологии им. ИМ. Губкна. – Баку, 1966. – 16л.
443824
  Капков Ю.Н. Закономерности распределения радиоактивных и сопутствующих им элементов в метаморфических породах сино-кембрия. (На примере одного их районов Советского Союза) : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Капков Ю.Н. ; Ленинг. горн. ин-т им. Г.В. Пленханова. – Ленинград, 1964. – 25 с.
443825
  Шевченко В.В. Закономерности распределения разрывов хромосом Crepis capillaris при радиационном и химическом мутагенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шевченко В.В. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1966. – 18 с.
443826
  Тимофеев Г.И. Закономерности распределения рассеянных органических веществ в батбайосских отложениях Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тимофеев Г. И.; АН СССР, Дагестан. фил. Ин-т геол. – Махачкала, 1959. – 20л.
443827
  Мамедов З.М. Закономерности распределения редких элементов в жильных медно-молибденовых месторождениях на примере Парагачайского месторождения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедов З.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 19л.
443828
  Кузьмин М.И. Закономерности распределения редких элементов в мезозойских гранитоидах центральной части Восточного Забайкалья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин М.И.; Ан СССР. – Иркутск, 1966. – 20л.
443829
  Маликова И.Н. Закономерности распределения рубидия, таллия и брома в отложениях калийных солей / И.Н. Маликова. – Новосибирск, 1967. – 151с.
443830
  Лукашевич Б.С. Закономерности распределения сейсмических скоростей в нижнепалеозойских отложениях юга Сибирской платформы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Лукашевич Б.С.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1968. – 26л.
443831
  Ищенко Л.В. Закономерности распределения терригенных компонентов донных отложений верхней части северо-западного шельфа Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Ищенко Л.В.; Одесский гос. ун-тет. – Одесса, 1972. – 27л.
443832
  Белоконь В.Н. Закономерности распределения тяжелых металлов в донных отложениях и их обмен с водной толщей зарегулированных водоемов : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Белоконь В. Н.; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.145-153
443833
  Данг Чунг Туан Закономерности распределения элементов-примесей в рудах некоторых колчеданных месторождений Южного Урала : Автореф. дис. .. канд. геол.-минерал. наук : 121 / Данг Чунг Туан ; Геологич. фак-т. Кафедра геохимии. – Москва, 1971. – 25 с.
443834
  Кузнецова Р.И. Закономерности распределения ядер редкоземельных и некоторые проблемы нуклеосинтеза вещества солнечной системы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 04.00.02 / Кузнецова Р.И. ; АН СССР. – Москва, 1974. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
443835
   Закономерности распределительных отношений социализма. – Казань, 1983. – 144с.
443836
  Легеза М.И. Закономерности распредиления и формирования численности осетровых рыб в каспийском море : Автореф... докт. биол.наук: / Легеза М.И.; Калинин. техн. ин-т рыб. пром. хоз. – Баку, 1969. – 34л.
443837
  Дергунов Э.Н. Закономерности распространения и проявления аномально высоких давлений флюидов в связи с поисками, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений (На примерах Прикуринской низменности и Ба : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Дергунов Э. Н.; Ин-т геоолгии. – Баку, 1981. – л.
443838
  Хаташвили Р.З. Закономерности распространения и развития гравитационных процессов в восточной Грузии на примере Кахетинского хребта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 126 / Хаташвили Р.З.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
443839
  Шевченко Н.Г. Закономерности распространения и формирования линз пресных вод пустынь и опыт рациональной их эксплуатации / Н.Г. Шевченко; АН Туркменской ССР; Туркменское географ. общ-во; Отв.ред. А.Г.Бабаев. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 208с.
443840
  Зайцев И.К. Закономерности распространения и формирования минеральных (промышленных и лечебных) подземных вод на территории СССР / И.К. Зайцев, Н.И. Толстихин. – Москва : Недра, 1972. – 279с.
443841
  Несмеянова Л.И. Закономерности распространения коллекторов на юге Сибирской платформы в связи с их нефтегазоносностью / Л.И. Несмеянова. – М., 1974. – 43с.
443842
   Закономерности распространения палеозойских кораллов СССР. – Москва : Наука, 1970. – 103с.
443843
  Сергеев М.Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии / М.Г. Сергеев. – Новосибирск, 1986. – 235с.
443844
  Костандов Ю.А. Закономерности распространения трещин в твердых полимерах при импульсном нагружении : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.04 / Костандов Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв.
443845
  Таганов Рейм Закономерности распространения эфемеров и эфемероидов флоры Турана (Средней Азии и Южного Казахстана) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Таганов Рейм ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
443846
  Павлов В.Н. Закономерности растительного покрова Западного Тянь-Шаня. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.05 / Павлов В.Н.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1980. – 30л.
443847
  Погребняк Наталья Яковлевна Закономерности реактивации ядер перитонеальных клеток и лимфоцитов в гетерокарионах : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.17 / Погребняк Наталья Яковлевна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1983. – 25л.
443848
  Морозов И.И. Закономерности реакций на облучение УФ-светом, гамма-лучами и альфа-частицами гиперчувствительного мутанта E.coli Bs-1 : Автореф... канд. биол.наук: 001 / Морозов И.И.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1972. – 24л.
443849
  Салтаев Г.П. Закономерности реализации общественного продукта в условиях развитого социализма / Г.П. Салтаев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 223 с.
443850
  Старинова Т.Т. Закономерности регенирации красной крови при острой постгеморрагической анемии (эксперим. исслед. и матем. моделирование). : Автореф... канд. биол.наук: / Старинова Т.Т.; АН СССР. Отд. канд. биол. наук. – Красноярск, 1974. – 32л.
443851
  Багдасарян В Р. Закономерности регулирования молекулярновесового состава полихлоропрена по ходу эмульсионной полимеризации и конечного продукта. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Багдасарян Р.В,; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 14л.
443852
  Воронков Евгений Борисович Закономерности релаксации напряжения в ориентированном полипропилене : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 01.04.19 / Воронков Евгений Борисович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1979. – 23 с.
443853
  Сиддиков А. Закономерности роста и использования чистого дохода колхозов в условиях развитого социализма (на матер. колхозов в условиях развитого соц.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиддиков А.; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 20л.
443854
  Воробьев Ю.К. Закономерности роста и эволюции кристаллов минералов / Ю.К. Воробьев; Отв.ред. Л.В. Бершов. – Москва : Наука, 1990. – 184с.
443855
  Мелькина А.Н. Закономерности роста и энергетического метаболизма в постнатальном онтогенезе американской норки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мелькина А.Н.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1966. – 27л.
443856
  Кранск В.М. Закономерности роста стопы и ее сегментов у латышских детей и подростков : Автореф... канд. биол.наук: / Кранск В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 15л.
443857
  Кудрявцева Р.В. Закономерности роста, реальная структура и микроморфологичя эпитаксиальных пленок РbS. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Кудрявцева Р.В.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1972. – 22л.
443858
  Умурзакова О.Л. Закономерности сближения быта и традиций социалистических наций. / О.Л. Умурзакова. – Ташкент, 1971. – 240с.
443859
  Поглазов Б.Ф. Закономерности сборки элементарных биологических структур / Б.Ф. Поглазов. – М., 1977. – 47с.
443860
  Лимаренко Л.Н. Закономерности свечения тербия в неизоструктурных волфраматах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Лимаренко Л.Н. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 19 с.
443861
  Грузов Л.Н. Закономерности сезонного развития зоопланктона Норвежского моря и условия нагула атлантическо-скандинавской сельди : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грузов Л.Н. ; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Ленинград, 1965. – 18 с.
443862
  Граевская Н.А. Закономерности синтеза противовирусных антител : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Граевская Н.А. ; Акад. мед. наук, Ин-т вирусол. – Москва, 1969. – 42 с.
443863
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : Дис... доктора филол.наук: 1001.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 375л. – Бібліогр.:л.350-375
443864
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 35 с.
443865
  Осипова Л.И. Закономерности словообразования и лексикализации деминутивов в русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Осипова Л.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 16л.
443866
  Скляренко А.М. Закономерности словообразовательной организации ойконимии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Скляренко А.М. ; Ин-т языковедения. – Киев, 1974. – 26 с.
443867
  Данюшина А.М. Закономерности смачивания порошков полярными жидкостями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Данюшина А.М. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1963. – 12 с.
443868
  Ковалев А.М. Закономерности современного мирового революционного процесса / А.М. Ковалев. – Москва, 1980. – 39с.
443869
  Хрусталев Ю.П. Закономерности современного осадконакопления в Северном Каспии / Ю.П. Хрусталев. – М, 1978. – 209с.
443870
  Мартынюк Ю.Н. Закономерности соединения монополий и государства в системе ГМК. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк Ю.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1985. – 23л.
443871
  Джамалов О.Б. Закономерности создания и развития социалистической экономики в Узбекистане. / О.Б. Джамалов. – Ташкент, 1979. – 260с.
443872
  Спиридонова Н.С. Закономерности создания материально-технической базы коммунизма / Н.С. Спиридонова. – М., 1967. – 48с.
443873
  Ильин С.С. Закономерности создания материальных основ коммунизма / С.С. Ильин. – М., 1965. – 32с.
443874
  Ким В.В. Закономерности созревания социально-экономических предпосылок некапиталистического развития : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ким В.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л.
443875
  Аль-Дагестани Зейд Р. Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аль-Дагестани Зейд Р. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1967. – 18 с.
443876
  Зейд Р. Аль-Дагестани Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зейд Р. Аль-Дагестани ; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1967. – 19 с.
443877
  Стороженко Г.А. Закономерности социалистических преобразований в области экономики и политики партии. / Г.А. Стороженко. – Рига, 1972. – 31с.
443878
  Ганин Н.И. Закономерности социалистической революции и исторический опыт КПСС / Н.И. Ганин. – Москва, 1974. – 255с.
443879
  Нестеренко А.А. Закономерности социально-экономического развития города и деревни / А.А. Нестеренко. – К., 1975. – 311с.
443880
  Селезнева К.А. Закономерности сочетаемости словообразовательных морфем в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Селезнева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 28 с.
443881
  Теряев Г.В. Закономерности становления и развития коммунистической формации : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Теряев Г.В. ; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 40 с.
443882
  Птущенко В.А. Закономерности становления и развития межхозяйственной кооперации / В.А. Птущенко. – К., 1977. – 208с.
443883
  Щиглик А.И. Закономерности становления и развития общественных организаций в СССР. / А.И. Щиглик. – М., 1977. – 253с.
443884
  Прокопьев Ю.Н. Закономерности становления и развития романа в якутской и бурятской литературах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Прокопьев Ю.Н. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 16 с.
443885
  Хан С.М. Закономерности становления и сущность общенародного социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хан С.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
443886
  Гусев Н.А. Закономерности становления коммунистического способа производства и проблемы специализации социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Гусев Н.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
443887
  Еликбаев Н. Закономерности становления национальной психологии в условиях перехода к социализму минуя капитализм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Еликбаев Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
443888
  Благой Д.Д. Закономерности становления новой русской литературы / Д.Д. Благой. – Москва, 1958. – 109 с.
443889
  Буланкин И.Н. Закономерности старения золей и студней желатины. / И.Н. Буланкин. – Харьков, 1939. – 103с.
443890
  Мушинская С.Х. Закономерности статики ионного обмена алкалоидов и выделение их из растворов с помощью ионообменных смол. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушинская С.Х.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 14л.
443891
  Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т.Г. Винокур. – Москва, 1980. – 237с.
443892
  Киндюк Б.В. Закономерности строения и распределения гидрографической сети Подолии в связи с тектоникой / Б.В. Киндюк, В.А. Овчарук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-96 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
443893
  Воронцов В.В. Закономерности строения и условия образования нижнемезозойских отложений Карагандинского бассейна : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Воронцов В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1963. – 17л.
443894
  Береснева Д.И. Закономерности строения и условия образования угленосной толщи пермо-карбона : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Береснева Д.И. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
443895
  Стриганова Б.Р. Закономерности строения органов питания личинок жесткокрылых / Б.Р. Стриганова. – М., 1966. – 128с.
443896
  Роговская Н.В. Закономерности строения подземной гидросферы платформенных областей. / Н.В. Роговская. – М., 1991. – 230с.
443897
  Чечель Э.И. Закономерности строения соленосных отложений кембрия Юга Сибирской платформы / Э.И. Чечель. – М, 1977. – 144с.
443898
  Травлеев А.П. Закономерности строения форм высших растений и их систематики : Учебное пособие / А.П. Травлеев, О.С. Григоренко; МВиССО СССР, Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1987. – 79с.
443899
  Егоров Ю.В. Закономерности строительства социализма и коммунизма в странах социалистического лагеря / Ю.В. Егоров, А.А. Попов. – Л., 1960. – 123с.
443900
  Перелыгина Л.А. Закономерности структурной организации сердечно-сосудистой системы в условиях на организм разных видов излучений. : Дис... Доктора биол. наук: 03.00.11 / Перелыгина Л.А.; Укр. мед. стоматологическая академия. – Полтава, 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.145-245
443901
  Теплухин Г.Н. Закономерности структурообразования в сталях перлитного класса / Г.Н. Теплухин. – Ленинград, 1982. – 187 с.
443902
  Мамрак Алла Владимировна Закономерности суффиксального образования имен деятеля современного русского языка (в сопоставлении с украинским языком) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Мамрак Алла Владимировна ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1979. – 20 с.
443903
  Цветкова Елена Валентиновна Закономерности тепло-, электроконвекции, электропереноса и диффузии некоторых примесей в жидких Ga, Sn, Zn. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цветкова Елена Валентиновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 248л. – Бібліогр.:л.217-226
443904
  Соболев Н.Д. Закономерности термической усталости : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Соболев Н.Д. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1967. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
443905
  Продан Е.А. и др. Закономерности топохимических реакций / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1976. – 264с.
443906
  Навозова Л.М. Закономерности точечной сочетаемости и дистрибуции грамматических и лексико-грамматических категорий в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Навозова Л.М. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 26 с.
443907
  Лактионов Н.И. Закономерности трансформации органических коллоидов в черноземах при их сельскохозяйственном использовании : Автореф... д-ра с.-х.наук: 06.01.03 / Лактионов Н.И.; Мин-во с.-х. СССР. Укр. с.-х. акад. – К., 1974. – 26л.
443908
  Широков А.З. Закономерности угленакопления в Донецкой бассейне : Дис... доктор геолого-минералогич.наук: / Широков А.З.; МВО СССР. НАуч.-исслед. ин-тут геологии при ДГУ. – Днепропетровск, 1948. – 348л. – Бібліогр.:л.330-346
443909
  Волкова Е.И. Закономерности употребления английского артикля при наличии определения / Е.И. Волкова. – Воронеж, 1968. – 58с.
443910
  Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи / Л.П. Федоренко. – М., 1984. – 159с.
443911
  Малофиенко Григорий Михайлович Закономерности формирвоания объемного заряда в щелочногалоидных кристаллах и влияние на него радиционной обработки : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малофиенко Григорий Михайлович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
443912
  Листенгартен В.А. Закономерности формирования , особенности методики оценки ресурсов и перспективы использования маломинерализованных подземных равнин Азербайджанской ССР / В.А. Листенгартен. – Баку, 1983. – 272с.
443913
  Крестовский О.И. Закономерности формирования весеннего половодья. : Автореф... канд. географ.наук: / Крестовский О.И.; Лен. гидрометеорол. ин-тут. – Валдай, 1962. – 16л.
443914
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 135 л. + Приложение: л. 111-119. – Библиогр.: л. 120-135
443915
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 4 назв.
443916
  Казарян А.Г. Закономерности формирования главных рудных месторождений Зангезура / А.Г. Казарян. – Ереван, 1984. – 289с.
443917
  Рахманов Р.Р. Закономерности формирования зон нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Азербайджана / Р.Р. Рахманов. – Баку : Элм, 1985. – 108с.
443918
  Шнырков А.И. Закономерности формирования зон свободной торговли в мировой экономике // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 192-195
443919
  Драгомарецкий А.В. Закономерности формирования и научные основы прогнозирования промышленных месторождений золота украинского щита. / А.В. Драгомарецкий. – Одесса, 1996. – 60с. – ISBN 966-549-040-0
443920
  Григоров В.А. Закономерности формирования и особенности распространения юрских отложений Северо-Западного Прикаспия в связи с поисками нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Григоров В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 16л.
443921
  Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноз селей / А.И. Шеко. – Москва : Недра, 1980. – 296с.
443922
  Леонов Юрий Викторович Закономерности формирования и пространственной изменчивости состава и свойств голоценовых отложений северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.10 / Леонов Юрий Викторович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 18л.
443923
  Топишко И.И. Закономерности формирования и пути совершенствования распредеелния необходимого продукта на этапе развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Топишко И.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 21л.
443924
  Данильчук Михаил Иванович Закономерности формирования и пути совершенствования распределения прибавочного продукта на современном этапе развития социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Данильчук Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 16л.
443925
  Сулейманова С Н. Закономерности формирования и развития горизонатльной структуры ландшафтов (на прим. аридных низкогорий Джейранчель-Кобыстанской зоны Азербайджана). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Сулейманова Н.С.кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 26л.
443926
  Шестериков А.С. Закономерности формирования и развития региональной экономики в системе социалистического расширенного воспроизводства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шестериков А.С. ; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1978. – 22 с.
443927
  Камбаров Бакитжан Капанович Закономерности формирования и развития студенческого коллектива : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Камбаров Бакитжан Капанович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
443928
  Блискавка Л.Г. Закономерности формирования и размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа в врехнеюрских отложениях на южном склоне Каракумской платформы. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 136 / Блискавка Л.Г.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1969. – 23л.
443929
   Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
443930
  Лугов С.Ф. Закономерности формирования и размещения оловорудных месторождений Северо-Востока СССР / С.Ф. Лугов. – М., 1972. – 360с.
443931
  Батсух Найдангийн Закономерности формирования и распределения поверхностного и подземного стока рек бассейна озера Хубсугул (МНР) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Батсух Найдангийн; МВ и ССО РСФСР Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
443932
  Ракитский Б.В. Закономерности формирования и реализации трудовых доходов при социализме. / Б.В. Ракитский, А.Н. Шохин. – М, 1987. – 316с.
443933
  Фитуни Л. Закономерности формирования и смены моделей мирового экономического развития / Л. Фитуни, И. Абрамова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
443934
  Куцев Г.Ф. Закономерности формирования и социального развития новых городов в районах освоения СССР : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Куцев Г.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1978. – 43л.
443935
  Скляров Л. Закономерности формирования и функционирования исламского режима в Иране // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 5 (256). – C. 37-52
443936
  Попов А.И. Закономерности формирования и эффективность функционирования производственно-территориальных комплексов : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Попов А.И.; МВ и ССО РСФСР.. – Ленинград, 1980. – 36л.
443937
  Ярошенко Татьяна Владимировна Закономерности формирования иммунитета зерновых культур к инфекционным заболеваниям под влиянием микроэлементов : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 094 / Ярошенко Татьяна Владимировна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 56 с. – Бібліогр.:с.53-56
443938
  Ольховатенко В.Е. Закономерности формирования инженерно-геологических условий крупных угленосных проуинций и устойчивость бортов глубоких карьеров : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.07 / Ольховатенко В.Е.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1981. – 44л.
443939
  Никифоров Е.Г. Закономерности формирования крупномасштабных колебаний гидрологического режима Северного Ледовитого океана / Е.Г. Никифоров, А.О. Шпайхер. – Л., 1980. – 269с.
443940
  Писарский Б.И. Закономерности формирования подземного стока бассейна озера Байкал. / Б.И. Писарский. – Новосибирск, 1987. – 154с.
443941
  Хаустов А.П. Закономерности формирования подземного стока и методы его оценки / А.П. Хаустов. – Иркутск, 1982. – 80с.
443942
  Зекцер И.С. Закономерности формирования подземного стока и научно-методические основы его изучения / И.С. Зекцер. – Москва : Наука, 1977. – 74с.
443943
  Минский Н.А. Закономерности формирования поясов оптимальных коллекторов / Н.А. Минский. – М., 1979. – 398с.
443944
  Симинел В.Д. Закономерности формирования пшениц двуручек / В.Д. Симинел. – Кишинев, 1975. – 241с.
443945
  Затенацкая Н.П. Закономерности формирования свойств засоленных глин. / Н.П. Затенацкая. – М., 1985. – 145с.
443946
  Аносова Л.А. Закономерности формирования свойств оползневых отложений / Л.А. Аносова. – Москва, 1976. – 183с.
443947
  Коробанова И.Г. Закономерности формирования свойств терригенных отложений / И.Г. Коробанова. – М, 1983. – 112с.
443948
   Закономерности формирования скоплений нефти и газа в платформенных нефтегазоносных провинциях СССР. – Ленинград, 1985. – 196 с.
443949
  Шарипов И. Закономерности формирования социалистических общественных отношений в Таджикистане : Автореф. дис. ... док. филос. наук : 09.00.02 / Шарипов И. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1978. – 55 с.
443950
  Солодилов В.Д. Закономерности формирования социалистического правосознания у народов, миновавших капиталистическую стадию развития (на матер. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Солодилов В.Д.; Казах. гос.у н-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
443951
  Дзагкоев К Закономерности формирования социально и национально смешанных браков и семей в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дзагкоев К,С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
443952
  Мелихов П.А. Закономерности формирования структурных качеств социалистического труда как непосредственно общественного. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мелихов П.А.; АН УССР,. – К, 1987. – 17л.
443953
  Регель А.Р. Закономерности формирования структуры электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – М., 1982. – 320с.
443954
  Бунакова Е.П. Закономерности формирования творчески активной личности в условиях коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бунакова Е. П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
443955
  Мороз Иван Алексеевич Закономерности формирования текстур прокатки и анизотропии физических свойств гексагональныхметаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мороз Иван Алексеевич; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
443956
  Мороз Иван Алексеевич Закономерности формирования текстур прокатки и анизотропии физических свойств некоторых гексагональных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мороз Иван Алексеевич; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
443957
  Раунер Ю.Л. Закономерности формирования теплового баланса и микроклимата в засушливых условиях : (На примере Прикаспийской низменности) / Ю.Л. Раунер; АН СССР. Ин-т географии. – Москва, 1960. – 191с.
443958
  Овчинникова М.В. Закономерности формирования терминологии уголовного права ХVІІІ века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 70-77. – ISSN 0130-9730
443959
  Генерозова И.П. Закономерности формирования ультраструктуры хлоропластов в онтогенезе растения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Генерозова И.П. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
443960
  Калашник А. Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-57. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита. Выполнен анализ геофизической, геологической, радиогеохимической ...
443961
  Горев Л.Н. Закономерности формирования физико-химической обстановки в природных водах Украинского Полесья // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 55-65 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
443962
  Тарчевский В.В. Закономерности формирования фитоценозов на промышленных отвалах : Автореф... докт. биол.наук: / Тарчевский В.В.; Объединен. Совет по биологич. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1967. – 36л.
443963
  Жданова Л.Л. Закономерности формирования фондов накопления и потребления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жданова Л. Л.; МВиССО УССР, Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1983. – 20л.
443964
  Ромась Н.И. Закономерности формирования химического состава атмосферных осадков ан теорритории УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.10 / Ромась Н. И.; Госком. СССР, по гидрометеорол. и колнтролю природной среди, Гирохимич. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24л.
443965
  Сурдутович О.И. Закономерности формирования химического состава грунтовых вод лессовых отложений междуречий Днестр-Южный Буг-Днепр : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.125 / Сурдутович О.И.; КГУ. – Киев, 1971. – 22л.
443966
  Федорова Т.К. Закономерности формирования химического состава линз пресных вод пустынь. / Т.К. Федорова. – М., 1973. – 129с.
443967
  Павлов Н.В. Закономерности формирования хромитовых месторождений / Н.В. Павлов. – М, 1973. – 199с.
443968
  Чеберко Е.Ф. Закономерности формирования эффективности новой техники в условиях научно-технической революции. (На матер. пром. предприятий г.Ленинаграда) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Чеберко Е.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. полит. экономии. – Ленинград, 1975. – 22 с.
443969
  Филелеева Людмила Ивановна Закономерности фрагментации азотосодержащих органических соедиений в сильном электрическом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Филелеева Людмила Ивановна ; АН УССР, Ин-т физич. хим. им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1981. – 14 с.
443970
  Чепурнова Л.В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб бассейна Днестра в условиях гидростроительства / Л.В. Чепурнова; Министерство науки и образования ССРМ; Молд.ГУ. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 164с. – ISBN 5-376-01037-6
443971
  Жеребин В.С. Закономерности функционирования и развития социалистической правовой надстройки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Жеребин В.С. ; Мос. гор. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
443972
  Мельник Л.Г. Закономерности функционирования и развития социально-экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 41-46. – ISSN 1993-6788
443973
  Гезалов А.А. Закономерности хемосорбции водорода и кислорода на окисях цинка и алюминия при действии y-излучения : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Гезалов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
443974
  Шарапов Н.И. Закономерности химизма растений / Н.И. Шарапов. – М.-Л., 1962. – 131с.
443975
  Ажаев Совет Ажаевич Закономерности цитогенетического действия производных эитленимина разной функциональности в культуре лифоцитов человека : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Ажаев Совет Ажаевич ; Академия медицинских наук СССР, Ин- медицинской генетики. – Москва, 1974. – 29 с.
443976
  Хохряков А.П. Закономерности эволюции растений. / А.П. Хохряков. – Новосибирск, 1975. – 202с.
443977
  Петруня Ю.Е. Закономерности экономии труда в социалистическом общественном производстве : Дис... канд.. экон.наук: 08.00.01 / Петруня Ю. Е.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.160-177
443978
  Петруня Юрий Евгеньевич Закономерности экономики труда в социалистическом общественном производстве : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Петруня Юрий Евгеньевич; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
443979
  Росенко М.Н. Закономерности экономического развития социалистических наций в СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Росенко М.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 17 с.
443980
  Иванчик Т.С. Закономерности эмбрионального и постэмбрионального развития ручьевой и радужной форели при искусственном разведении в Карпатах : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Иванчик Т.С.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 19л.
443981
  Турчанин Михаил Анатольевич Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов : Дис... канд. хим. наук : 02.00.04 / Турчанин Михаил Анатольевич ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1988. – 201 л. – Бібліогр.: л. 161-201
443982
  Турчанин Михаил Анатольевич Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Турчанин Михаил Анатольевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
443983
  Курдюмов Л.Д. Закономерности эрозионно-аккумулятивного процесса. / Л.Д. Курдюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 128с.
443984
  Домашев Евгений Дмитриевич Закономерности, методы расчета и способы повышения критической плотности теплового потока и выходного паросодержания в каналах ЯЭУ : Автореф... доктора техн.наук: 05.14.03 / Домашев Евгений Дмитриевич; Одесский госуд. политехн. ун-тет. – Одесса, 1994. – 48л.
443985
  Левченко Е.М. Закономерность / Е.М. Левченко. – Днепропетровск, 1969. – 146с.
443986
  Ручкин В.А. Закономерность извлечения информации / В.А. Ручкин. – Киев, 2002. – 49 с. – (Передовые информационные технологии)
443987
  Харченко Л.Н. Закономерность накопления липидов и перспективы направленного изменения качества масла семян маличных культур : Автореф. дис. ... Док. биол. наук : 03.00.12 / Харченко Л.Н. ; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – Киев, 1981. – 44 с.
443988
  Клявин О.В. Закономерность пластического формо-измерения твердых тел в среде жидкого гелия : Автореф. дис. ... доктор физ.-мат. наук : 01.04.07 / Клявин О.В. ; АН СССР. Физ.-тех. наук. – Москва, 1975. – 28 с.
443989
   Закономерность процесса десорбции метана из зоны нарушенности угольного пласта / С.П. Минеев, А.А. Прусова, А.С. Янжула, А.А. Гулай, С.А. Рыжова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 70-81 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
443990
  Губин А.Ф. Закономерность распределения пчеловодства по СССР и климат / А.Ф. Губин, 1934. – 435 с.
443991
  Пащенков В.З. Закономерность распространения полезных компонентов в рудных залежах : Спецкурс / В.З. Пащенков. – Москва : Высшая школа, 1985. – 56с.
443992
  Васюнин М.К. Закономерность революционного преобразования капиталистической собствености на основные средства производства в общенародную : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Васюнин М.К. ; МГУ. – Москва, 1960. – 18 с .
443993
  Удкмян Ю.С. Закономерность соответствия науки развития материального производства и специфика ее появления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Удкмян Ю.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 20л.
443994
  Бобков К.И. Закономерность социалистического обобществления средств производства / К.И. Бобков. – Ніжин, 1982. – 143 с.
443995
  Кукушкин Ю.Н. Закономерность трансвлияния И.И.Черняева. / Ю.Н. Кукушкин. – М., 1977. – 183с.
443996
  Бакуменко И.Т. Закономерные кварц-полевошпатовые срастания в пегматитах и их генезис / И.Т. Бакуменко. – Москва : Наука, 1966. – 172с.
443997
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – М., 1976. – 176с.
443998
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 189с.
443999
  Почейкина З.А. Закономерный характер перехода от ощущения к мысли в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Почейкина З.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1956. – 13 с.
444000
  Вандышев В.Н. Закономерный характер процесса углубления дифференциации в природе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,