Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
443001
  Шуткевич О. "Документ" з передової для президента Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 11


  Українсько-литовський прапор, на якому залишили свої автографи бійці з передової, вінницькі волонтери і добровольці подарували Далі Грибаускайте.
443002
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
443003
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственнойНоменклатуре специальностей научных работников.Статья первая.Введение в проблему // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 0130-9765
443004
  Пилипчук С. "Документи народної свідомості": жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-199


  У статті проаналізовано внесок Івана Франка у дослідження історичних пісень українців. В об’єктиві уваги опинився корпус «Студії над українськими народними піснями», в якому найповніше реалізовано історіографічну концепцію Франка-фольклориста. ...
443005
  Плешкевич Е.А. "Документоведение" - новый учебник для высшей школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 77 - 83. – ISSN 0130-9765
443006
   "Долги" и кредиты : (К переговорам СССР с Францией). – Москва : Изд. "Правда" и "Беднота", 1927. – 32 с.
443007
   [Документи] // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 87-107
443008
  Кучерявенко М. Доктрина податкового права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 1026-9932
443009
  Лукашев О. Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 1026-9932
443010
  Нижник Н.Р. Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права / Н.Р. Нижник, М.В. Кармаліта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 52-56. – ISSN 2524-017X
443011
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
443012
  Христова Г. Доктрина позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 100-118. – ISSN 1026-9932
443013
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Сокоринський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 479 арк. – Додатки: арк. 474-479. – Бібліогр.: арк. 436-473
443014
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сокоринський Юрій Володимирович М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
443015
  Тарахонич Т.І. Доктрина правового регулювання: підходи до розуміння // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 65-72. – ISSN 0869-2491
443016
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
443017
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
443018
  Козюбра М. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-42. – ISSN 1026-9932
443019
  Пуделька Й. Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 1026-9932
443020
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
443021
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
443022
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 409 арк. – Додатки: арк. 406-409. – Бібліогр.: арк. 366-405
443023
  Журавель В.О. Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Журавель Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ публічного права. – Київ, 2021. – 437 арк. – Додатки: арк. 432-437. – Бібліогр.: арк. 387-431
443024
  Іншин М.І. Доктрина соціальної безпеки : монографія / [Микола Іншин, Ярослав Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права ; Центр проблем імплементації європ. соц. права. – Київ : Освіта України, 2020. – 224, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-13-6
443025
  Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 506, [1] с., [1] вклеен. лист : ил. + 1 вклеен. лист. – (Эпоха Переосмысления). – ISBN 978-966-139-080-4
443026
  Батанов О.В. Доктрина сучасного унітаризму: проблеми формування та реалізації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 33-42. – ISSN 2524-017X
443027
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
443028
  Коломоєць Т. Доктрина та предмет: сутність і зміст адміністративного права / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 12-27. – ISSN 1026-9932
443029
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
443030
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
443031
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
443032
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
443033
  Аністратенко Т.П. Доктрина Трумена 1947 року в оцінках російських дослідників // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), iss. 1. – С. 156-171. – ISSN 2664-9950
443034
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
443035
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
443036
  Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – C. 133-144. – ISSN 1026-9932
443037
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
443038
  Мельник Я. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 243-244
443039
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
443040
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
443041
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
443042
  Шелих А.А. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста: співвідношення і значення для суспільства // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 329-336. – ISSN 2524-017X
443043
  Дідич Т.О. Доктринальна форма утворення права: теоретико-правові аспекти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-7166-36-6
443044
  Явдокименко Д.М. Доктринальна характеристика адміністративно-правових спорів в зарубіжних країнах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X
443045
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
443046
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
443047
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
443048
  Пащенко М.О. Доктринальне значення природних прав людини та правового регулювання для характеристики дієвості права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7166-36-6
443049
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
443050
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
443051
  Хряпінський П.В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 97-107. – ISSN 2524-0323
443052
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
443053
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
443054
  Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 40-51. – ISSN 1993-0909
443055
  Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 80-90. – ISSN 1993-0909
443056
  Пирожкова Ю.В. Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 129-137. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
443057
  Бобровник С.В. Доктринальний аналіз правового компромісу та його роль у забезпеченні прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 42-47. – ISSN 2524-017X
443058
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
443059
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
443060
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
443061
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
443062
  Середюк В.В. Доктринальні аспекти теорії юридичної відповідальності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 113-117. – ISBN 978-966-7166-36-6
443063
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
443064
  Луців І.І. Доктринальні визначення поняття "публічні послуги" // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 19-25. – ISSN 2617-4162
443065
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
443066
  Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 147-154. – ISSN 1026-9932
443067
  Тарнавська В.М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 245-250. – ISSN 2524-017X
443068
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
443069
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
443070
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
443071
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
443072
  Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
443073
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
443074
  Луцький Р.П. Доктринальні ознаки позитивного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 52-56. – ISSN 2524-017X
443075
  Коломієць К.В. Доктринальні основи правового реалізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 197-200. – ISBN 978-966-7166-36-6
443076
  Куян І. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 53-71. – ISSN 1026-9932
443077
  Волошин Ю.О. Доктринальні підходи до визначення змісту теорії конституціоналізму  досвід зарубіжної науки конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 185-193. – ISSN 1563-3349
443078
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
443079
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
443080
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
443081
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
443082
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення цивільно-правової природи права фізичної особи на власне зображення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 70-86. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
443083
  Штефан О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 82-90. – ISSN 2308-0361
443084
  Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
443085
  Пархоменко Н.М. Доктринальні підходи до зясування сутності та змісту правових актів судової діяльності // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 27-33. – ISSN 2524-017X
443086
  Ковтун В.М. Доктринальні підходи до категорії (правопорушення) у сфері фінансових відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 36-41. – ISSN 2413-6433
443087
  Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7450-09-1
443088
  Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 94-95.
443089
  Бартків Н. Доктринальні підходи до розуміння поняття "адміністративне інформаційне правопорушення": деякі методологічні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 310-311
443090
  Васильєва В.В. Доктринальні підходи до розуміння поняття "професія" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 139-144. – ISSN 2617-5967
443091
  Денисюк М.О. Доктринальні підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових правовідносин / М.О. Денисюк, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7625-74-1
443092
  Клюєв О. Доктринальні підходи до судової експертизи в Україні / О. Клюєв, Сімакова-Єфремян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 28-43. – ISSN 1026-9932
443093
  Страшинський Б.Р. Доктринальні підходи до характеристики функцій права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-940-002-4
443094
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
443095
  Долга І. Доктринальні підходи щодо питань переддоговірної відповідальності у системах континентального та загального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
443096
  Шатіло В.А. Доктринальні підходищодо визначення поняття механізму державної влади // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 18-25. – ISSN 2310-9769
443097
  Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
443098
  Луценко Ю.В. Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 84-96. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері охорони воєнної безпеки України при реалізації кримінально-правової політики держави в сучасних умовах. В роботі звертається увага на поняття та сутність ...
443099
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
443100
  Цимбалюк В.С. Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 19-26. – ISSN 2306-9082
443101
  Косович В. Доктринальні положення теорії права, як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 8-11
443102
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
443103
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
443104
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
443105
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
443106
  Міщенко О.П. Доктринальні та законодавчі проблеми встановлення обмеження здійснення суб"єктивних авторських прав // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 109-118
443107
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
443108
  Подлужна Н.О. Доктринальні та концептуальні підходи щодо формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 34-45. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
443109
  Мільман М. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-28-6
443110
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
443111
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
443112
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
443113
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
443114
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
443115
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
443116
  Армин Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе / Армин, фон Богданди // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Основной формой исследований в области конституционного права в Европе является доктрина, хотя с самого начала она критиковалась как научно несостоятельная, политически консервативная или социально безответственная. В данной статье представлено ...
443117
  Шкуратенко О.В. Доктрини зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 304-307. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
443118
  Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1331
443119
  Кіндюк Б.В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 35-42
443120
  Кузнєцов С. Доктринотворення - стадія процесу державного (владно-вольового) управління соціальною поведінкою суб"єктів суспільних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 59-68. – ISSN 2524-0129
443121
  Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция / А.И. Уткин. – Москва, 1979. – 211с.
443122
  Алафузов В.А. Доктрины германского флота / В.А. Алафузов. – Москва : Воениздат, 1956. – 191 с.
443123
  Черкезов В. Доктрины марксизма / В. Черкезов. – М, 1905. – 64с.
443124
  Артемюк Б.Т. Доктрины марксизма: пророчество и реальность / Б.Т. Артемюк. – Киев, 2004. – 140с. – ISBN 966-531-162-X
443125
  Буглай В.Б. Доктрины наднационального регулирования экономических отношений / В.Б. Буглай. – Москва, 1984. – 168с.
443126
   Доктрины. Паритеты. Безопасность. – М., 1990. – 45с.
443127
  Ремизов А.М. Докука-сказка "Заяц" / А.М. Ремизов. – М, 1991. – 29с.
443128
  Ремизов А.Н. Докука и Балагурье : русские сказки / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Сирин", 1914. – 278 с.
443129
  Уоллес И. Документ "Р" : пер. с англ. / И. Уоллес. – Москва : Военное издательство, 1982. – 255 с.
443130
  Ластовський В.В. Документ 1945 року про порядок відкриття церков і його політико-правове значення // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 120-122
443131
  Мицик Ю. Документ XVI століття до історії подільської шляхти (Волковинські) / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 785-786. – (Нова серія ; вип. 18)
443132
  Ларьков Н.С. Документ в меняющемся мире // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 71-75


  Об информационном потенциале документов как исторических источников.
443133
  Барановська Н. Документ в соціальних комунікаціях / Н. Барановська, Г. Січкаренко, Т. Стоян // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 105-123. – ISSN 2518-7600
443134
  Рачкова Є.С. Документ в університетських ритуалах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143-150. – ISSN 2312-2587


  Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та пов"язані з ними символи.
443135
  Михайловський В. Документ для Кам"янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам"янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 273-284. – ISBN 978-966-02-4741-3
443136
  о. Юрій Мицик Документ з архіву М. Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 437-438. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
443137
  Клименко І.В. Документ з історії літературного об"єднання "Плуг" (1922-1932 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 291-299. – ISBN 966-02-4450-4
443138
  Вовченко В.Б. Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М.В. Левитського в Женеві 1896 р. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 385-391. – ISBN 966-02-3854-1
443139
  Козоровицкий Я.Б. Документ и картина на уроках истории средних веков / Я.Б. Козоровицкий. – М, 1964. – 111с.
443140
  Свято Роксоляна Документ і його імітація, або Про деякі особливості псевдодокументального кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 2 (88). – С. 21-24. – ISSN 1562-3238
443141
  Швецова-Водка Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Галина Миколаївна Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-437. – ISBN 5-7763-1610-3
443142
   Документ Копенгагенского совещания 5-29 июня 1990 г.: конференция по человеческому измерению СБСЕ. – М., 1990. – 39с.
443143
  Ботушанський В. Документ народної скорботи (про "Національну книгу пам"яті жертв голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. Чернівецька область") / В. Ботушанський, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 165-170
443144
  Гречило А. Документ про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 214-216. – ISBN 5-7702-0810-4
443145
  Петриченко П. Документ соціального захисту // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 24. – С. 10-13
443146
  Левицький В. Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 91-102. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Досліджено основні тенденції в оформленні ділових паперів письменника Олекси Влизька. Бачення документа, притаманне цьому авторові, інтерпретується в біографічному, власне лінгвістичному й текстологічному аспектах. Як наслідок, узагальнено риси ...
443147
  Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 23-27


  Автор статті говорить про визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як засобу передавання інформації в просторі і часі
443148
  Шулікін Д. Документ усієї науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 травня уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
443149
  Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 313-319. – (Право. Економіка. Управління)
443150
  Скачкова Т. Документ як джерело інформації про особу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 145-147
443151
  Піляй А.О. Документ як об"єкт дослідження в нотаріальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 81-87
443152
  Перехейда В.В. Документ як основа використання писемного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 53-54


  У статті йдеться про стилістичні проблеми в сучасній діловій українській мові. Автор наводить визначення поняття "документ", подає таблицю поділу документів на групи в залежності від функціональних характеристик та надає рекомендації щодо укладання ...
443153
  Парасюк Н.М. Документ як предмет складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 356-365. – (Юридична ; Вип. 1)
443154
  Бездрабко В.В. Документ, архів, пам"ять в контексті літературної спадщини Джорджа Орвелла // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 33. – С. 5-13. – ISSN 2227-183Х
443155
  Шик Э.Г. Документ, факт, образ / Э.Г. Шик. – Новосибирск, 1973. – 87с.
443156
  Столяров Ю.Н. Документ: инвариантная и вариантная компоненты дефиниции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-33. – ISSN 0130-9765
443157
  Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 255с.
443158
  Берестова Т.Ф. Документ: методологические основания изучения, предыстория возникновения, сущность и явление // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-54. – ISSN 0130-9765
443159
  Берестова Т.Ф. Документ: функции,определение, особенности функционирования в электронной среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-39. – ISSN 0130-9765
443160
  Суменов Н.М. Документализм в игровом кино / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1973. – 40с.
443161
  Суменов Н.М. Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 822 / Суменов Н.М. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1971. – 16 с.
443162
   Документализм и современное кино. – Л., 1985. – 155с.
443163
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс, 1970. – 214с.
443164
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс
ч. 2. – 1970. – 200с.
443165
  Оляндэр Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне / Л.К. Оляндэр. – Львов, 1990. – 141 с.
443166
  Бежан О.А. Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 135- 139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
443167
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 94. – ISSN 0236-1477
443168
  Сащук Г.М. Документалістика як інструментарій політичного PR / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 64-68
443169
  Наумова А.М. Документалістика: Телевізійний вимір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 247-254
443170
  Бєлая О.М. Документальна виставка "Герой України П.Т.Тронько: що залишилось нащадкам" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Виставка відбулася 4 грудня 2015 року у приміщенні Державного архіву Київської обл.
443171
  Круцик Р. Документальна виставка "Народна війна 1917-1932 рр." // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 49-52


  Матеріали з недавно розсекречених архівних фондів, що проливають світло на маловідомі буремні сторінки історії України.
443172
  Комова М.В. Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Комова Марія Василівна ; Класичний приват. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Запоріжжя, 2020. – 552, [5] арк. – Додатки: арк. 453-552, [5]. – Бібліогр.: арк. 402-452
443173
  Комова М.В. Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Комова Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 87 назв
443174
  Бодак О.П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Бодак О.П.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
443175
  Демчина Л.І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 113-123. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується базове значення документальної комунікації для визначення документологічної суті бібліотечно-інформаційної професії.
443176
  Швецова-Водка Документальна комунікація як об"єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 49 - 54
443177
  Ковалів Ю.І. Документальна література // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 205. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
443178
  Лазня В.А. Документальна основа деяких творів на історичну тему німецького письменника-антифашиста Віллі Бределя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 101-108. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
443179
  Корольова А.С. Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 134-140. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та енергетичної політики зокрема, ...
443180
  Жупанин А. Документальна повірка // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 40-43. – ISSN 1726-3077


  Законодавчі нововведення в оформленні установчих документів: технічні зміни чи спроба вирішення корпоративних конфліктів.
443181
  Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 199-214. – ISSN 2313-5921
443182
  Ярмолинський М. та ін. Документальна ревізія промислового підприємства / М. та ін. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
443183
  Кічаєв О.М. Документальна ревізія промислового підприємства / О.М. Кічаєв, М. Ярмлинський. – К., 1940. – с.
443184
  Комова М.В. Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання / М.В. Комова, А.І. Петрушка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування методу документальної реконструкції як різновиду наукового ретроспективного моделювання. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонауковихметодів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, ...
443185
  Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
443186
  Шаповал А.І. Документальна спадщина академіка НАН України П.Т. Тронька / А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 56-68. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
443187
  Касян Л.Г. Документальна спадщина Богдана Весоловського у аудіовізуальній колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 136-145. – ISSN 0320-9466
443188
  Березкіна В.В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 392-406. – ISBN 966-02-3854-1
443189
  Шипко Л.В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т.С. Петіпи (1927-1992): за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 56-63. – ISSN 2222-4203
443190
  Вєдєнєєв Д.В. Документальна спадщина драматичного часу. Роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 300-330. – ISBN 978-966-8809-48-4
443191
  Шаповал А. Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 133-143. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименка (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
443192
  Таранець С. Документальна спадщина Куренівського тримонастир"я: нові археографічні відкриття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 233-237. – ISSN 0130-5247
443193
  Удовик В.М. Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-59. – ISSN 2409-9805
443194
   Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
443195
  Герасімова Т.В. Документальна спадщина українських істориків авіації та авіаконструкторів з фондів Інституту рукопису НБУВ: джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 102-111. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
443196
  Піскун В. Документальна спадщина української еміграції в країнах Європи, США й Канади : [рецензія] // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 238-243
443197
  Якобчук С.О. Документальна спадщина Ф.П. Матушевського (1869 - 1919) як джерело дослідження діяльності надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 98-100
443198
  Рибачок О.М. Документальна спадщина як складова культурних цінностей і культурної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 2409-9805


  З’ясовуються поняття «документальна спадщина», «унікальна документальна спадщина» в контексті терміносистеми «культура», «культурна спадщина» та «культурні цінності», їхня спільність і відмінність, що має значення у практичній діяльності архівів, ...
443199
  Кондратьєва М. Документальна стилістика початку XXIІ ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 247-254. – ISBN 966-7021-87-4
443200
  Тюрменко І. Документальна україніка про становище українських переміщених осіб у повоєнній Європі (1945-1957) // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 51-57. – ISSN 1998-4634
443201
  Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV- первая треть XVI в.) / А.И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуска навука, 2015. – 464, [2] с. – Библиогр.: с. 426-459 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-08-1811-9
443202
  Григорьев Ю.А. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности внешнеторгового объединения. (Основы ее методики и организации) : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьев Ю.А.; Ин-т внешней торговли МВТ СССР. – М., 1958. – 15л.
443203
  Малиновський Б.М. Документальная трилогия : Памятники нашей молодости. Друзья, которых я не увижу. Глазами ветерана / Б.Н. Малиновский. – Киев : Горобець, 2011. – 335, [1] с. : ил., фот. – Библиогр.: c. 331. – ISBN 978-966-2377-19-4
443204
  Гюсан И. Документальная фотография как свидетельство современной истории Кореи // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 1 : Фотография в Корее: наслаждаясь свободой визуального языка. – С. 27-31. – ISSN 1738-8252


  Сущность фотографии состоит в способности остановить мгновение и сохранить его без прикрас. Верные этому принципу корейские фотодокументалисты всегда старались оставаться беспристрастными свидетелями исполненной перипетий истории страны. Отправной ...
443205
  Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 7-11 : табл.
443206
  Безверхий К.В. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку крізь призму законодавчих новацій // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 34-41. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
443207
  Подмешальська Ю.В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, О.В. Парнюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 97-104. – ISSN 2306-6792
443208
  Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 109-115. – ISSN 2
443209
  Брусельський О. Документальне кіно в Україні: наче фенікс із попелу... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 13
443210
  Дроботенко А.Е. Документальне кіно і журналістика: взаємозв"язок понять // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 4-7. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
443211
  Бірюк О.Г. Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва / О.Г. Бірюк, О.Ю. Смольська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 224-229 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
443212
  Десятерик Д. Документальний вибух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Одним із феноменів цього року в Україні став приголомшений розквіт неігрового кіно - з цілком очевидних причин.
443213
  Міщенко М.М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 47-51. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
443214
  Горбач Т.С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми систематизації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сергій Захарович Заремба (1947–2003) належить до когорти видатних українських істориків-пам’яткознавців, котрі впродовж свого насиченого наукового життя лишили по собі значний доробок у царині дослідження ранньомодерної історії України. Не менший ...
443215
  Барахаєв О.І. Документальний та науково-популярний фільм / О.І. Барахаєв. – Київ : Держмузвидав, 1961. – 44с. – (Б-чка з питань мистецтвознавства. Кіно)
443216
  Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
443217
  Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 213-222
443218
  Драчова О.П. Документальний фільм І. Стрембіцького "Подорожні" як комунікативна подія в сучасному українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 209-212


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Displays of post-modernist ...
443219
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
443220
  Шевченко Н. Документальний фонд з обліку людських втрат Києва у Великій Вітчизняній війні: теоретико-джерелознавчий аналіз та інформаційний потенціал / Н. Шевченко, В. Сімперович // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 100-112. – ISBN 978-966-97201-9-1
443221
  Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944-1956) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 99-109. – ISBN 966-02-4450-4
443222
  Черченко Ю.А. Документальні видання з історії ОУН і УПА // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 159-173. – ISSN 0320-9466
443223
  Казьмирчук Г.Д. Документальні видання про російсько-польському революційному союзі 20-30-х років XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Г.М. Куликівська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 42-48. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
443224
  Сукало А. Документальні джерела з історії комп"ютеризації архівної справи в Україні // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.281-293. – ISBN 966-625-033-0
443225
  Преловська І. Документальні джерела з історії масових репресій в Україні 1930-х рр. проти діячів Української Автокефальної Православної Церкви // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 81-96. – ISBN 978-617-7034-13-0
443226
  Круглова Л. Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті подано огляд документальних джерел з соціально-економічної, політичної історії та історії релігійного і культурного життя України XV-XVIII ст., вміщених на сторінках часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914). The ...
443227
  Іващук Л. Документальні джерела музею українських діячів науки та мистецтва при ВУАН (1918-1933) (загальний огляд) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 195-210


  У цьому нарисі зроблено загальний огляд архівних та друкованих джерел Музею українських діячів науки та мистецтва при Всеукраїнській Академії наук за період 1918-1933 рр.
443228
  Литвин С.Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 37-42. – ISSN 2226-3209
443229
  Бутнік-Сіверський Документальні докази, пов"язані зі збитками від неправомірного використання об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 33-44. – Бібліогр.: 17 назв
443230
  Синяк І. Документальні зносини Коша Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у період Нової Січі (1734 - 1775) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 115-128
443231
  Старовойт С. Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання / С. Старовойт, Т. Коваль // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 59-61. – ISSN 1029-7200


  7 листопада 2018 р. у рамках Міжнародної наукової кон-ференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбувся семінар «Документальні історико-культурні фон- ди: традиції та новації місць ...
443232
  Білан А.М. Документальні матеріали військово-слідчих і військово-судових установ як джерело з історії польського повстання 1863 року на Правобережній Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 86-93. – (Серія історії ; № 13)
443233
   Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР : Каталог. – Київ, 1991. – 115с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; Вип.16)
443234
  Іваненко А.М. Документальні матеріали про антиробітничу діяльність фабричної інспекції як джерело з історії робітничого класу України (період імперіалізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 94-99. – (Серія історії ; № 13)
443235
  Путова Г.В. Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 230-242
443236
  Романюк Т. Документальні матеріали Ярослава Пастернака в архівних збірках Львова // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 213-224
443237
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
443238
  Валенко А. Документальні перевірки під час карантину: дозволено? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 20-21
443239
  Зубавіна О. Документальні побрехеньки Олександра Коваля // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 75-81.
443240
  Перехейда В.В. Документальні потоки як засіб управління інформаційними процесами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 155-157


  У статті охарактеризовано різні групи аудиторії, що оперує документами. Розглянуто основні шляхи вирі шення проблеми формування громадської думки документальними потоками. The article describes different groups of audience that operate with documents. ...
443241
  Макарчук Сергій Сергійович Документальні публікації в Україні з історії другої світової війни : Дис... канд.іст.наук: / Макарчук Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
443242
  Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз / О.І. Галенко. – К., 1991. – 142с.
443243
  Яковлєв С.О. Документальні публікації про боротьбу українського народу за зміцнення Радянської влади (1918-1920 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 82-91. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
443244
  Климчук Л. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень: класифікаційний аспект // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 161-167
443245
  Трегуб Л.М. Документальні ресурси ХVІІІ - початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 391-399. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
443246
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
443247
  Мариновський Ю.Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 68-91. – (Нова серія ; вип. 2)
443248
  Власенко С.І. Документальні свідчення про С.В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 112-120. – ISSN 0320-9466
443249
  Марусяк І. Документальність мемуарів Михайла Бажанського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 138-143. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
443250
  Плешкевич Е.А. Документально-библиотековедческие исследования: некоторые проблемы теории и терминологии // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 30-41
443251
  Комова М.В. Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 72-80. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування поняття документально-інтерпретаційне поле, встановлення системності та інтегрованості його структурних елементів. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, ...
443252
  Матвієнко А.Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
443253
  Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динамика та сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
443254
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
443255
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
443256
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
443257
  Ломачинська І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посібник / І.М. Ломачинська ; [за наук. ред. Т.Г. Горбаченко] ; Відритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 300, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 296-300, наприкінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-233-8
443258
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2409-9805


  Подано авторське бачення суті управління документально-інформаційними комунікаціями, розглянуто роль документально-інформаційних комунікацій у забезпеченні здійснення комунікативного менеджменту, розкрито основні терміни та поняття, особливості їхньої ...
443259
  Ковальська Л.А. Документально-інформаційні ресурси радянського руху опору в Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.02 / Ковальська Леся Андріївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України. – Київ, 2019. – 30 с. – Бібліогр.: 54 назви
443260
   Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – в. 2. – Х., 1996. – 91с.
443261
  Смольський І.Р. Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 249-253. – ISSN 0320-9466
443262
  Романович С.В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України "Всесвіт Олеся Павловича Бердника" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – C. 131-132. – ISSN 0320-9466
443263
  Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Р.Л. Филипчикова. – М, 1986. – 287с.
443264
   Документальное и художественное в современном искусстве. – Москва : Мысль, 1975. – 278 с.
443265
  Рзаева М.З. Документальное кино Азербайджана. (1920-1965 гг.) / М.З. Рзаева. – М., 1971. – 204с.
443266
  Ратников Г.В. Документальное кино Белоруссии (1925-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Ратников Г.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1968. – 21л.
443267
   Документальное кино сегодня. – Москва, 1963. – 270с.
443268
  Мартыненко Ю.Я. Документальное киноискусство / Ю.Я. Мартыненко. – Москва : Знание, 1979. – 112 с.
443269
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : науч. описание / сост. Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с. – Библиогр. в примеч. в тексте
443270
  Исаченко Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация (отчет о конференции в Вильнюсском университете и не только...) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0869-608Х


  Статья рассказывает о ежегодной конференции, проведенной факультетом коммуникаций Вильнюсского университета и Библиотекой Академии наук Литвы им. Врублевских в ноябре 2011 года. Тема конференции этого года - "Документальное наследие: становление и ...
443271
  Петров Юрий Арсентьевич Документальное обеспечение управления в полевых условиях : Автореф... канд. ист.наук: / Петров Юрий Арсентьевич; Моск. гос. историко-архив. ин. – М., 1978. – 23л.
443272
  Архипова Н.И. ДОкументальное обеспечение управления вычислительными центрами (История, современное состояние и персп. развития.) : Автореф... наук: 05.25.02 / Архипова Н.И.;. – Москва, 1978. – 25л.
443273
  Колосов С.Н. Документальность легенды: Из творч. опыта режиссера / С.Н. Колосов. – Москва : Искусство, 1977. – 183 с.
443274
  Явчуновский Я.И. Документальные жанры / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1974. – 232с.
443275
  Летунов Юрий Александрович Документальные жанры советского радиовещания. (Ист. опыт и современность) : Автореф... канд. ист.наук: / Летунов Юрий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Секция журналистики. – М., 1967. – 16л.
443276
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артема) : Дис... канд. ист.наук: 07.0001 / Гагал Петр Григорьевич; Киев. инженер.-строит. ин-т. – К., 1983. – 294л. – Бібліогр.:л.192-264
443277
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артемы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гагал Петр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
443278
  Селезнев М.С. Документальные источники о рабочем контроле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селезнев М.С.; Моск.гос.истор-архивн.ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
443279
   Документальные источники по истории Коммунистической партии Казахстана. Науч.-информац. библиография. Окт. 1917 - окт. 1962 гг.. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
443280
  Вексельман М.И. Документальные источники по истории установления Советской власти в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: / Вексельман М.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М, 1964. – 21л.
443281
  Сырченко Л.Г. Документальные материалы деятелей русской литературы в составе Государственного архива фонда Союза ССР. (Проблемы их собирания и науч. организации). : Автореф... канд. ист.наук: / Сырченко Л.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1966. – 20л.
443282
  Рахимов Нурмамед Документальные материалы министерства сельского хозяйства Туркменской ССР как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Рахимов Нурмамед; МГУ. – Москва, 1977. – 25л.
443283
  Кутьев В.Ф. Документальные материалы московских государственных архивов по истории рабочего класса г.Москвы в 90-е годы XIX века (1890-1898 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутьев В.Ф.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1955. – 12л.
443284
  Бармина З.В. Документальные материалы Народного комиссариата земледелия СССР как источник по истории сельского хозяйства в предвоенные годы третьей пятилетки /1938-июль 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Бармина З.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1967. – 21л.
443285
  Обушенкова Л.А. Документальные материалы о восстании 1863 года в архивах Советского Союза : Автореф... кандидата ист.наук: / Обушенкова Л.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1964. – 19л.
443286
  Тоом В.А. Документальные материалы партийных органов и организаций как источники по истории Коммунистической партии Эстонии (1920-1923). : Автореф... канд. ист.наук: / Тоом В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1967. – 16л.
443287
  Грицеляк А. Документальные материалы филиала ЦГИА УССР во Львове о жизни и деятельности Ивана Франка / А. Грицеляк, П. Фостык
443288
  Трещенок Я.И. Документальные материалы ЦГАОР БССР как источник по истории рабочего класса Белоруссии в период первой пятилетки. (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трещенок Я.И.; БГУ. Каф. истории СССР. – Минск, 1971. – 18л.
443289
  Антоновская А.А. Документальные новеллы о Грузии / Антоновская А.А., Черный Б.К. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 126 с.
443290
   Документальные операции банков : аккредитивы и инкассо в расчетах по торговым операциям. – М., 1995. – 120с.
443291
   Документальные памятники: выявление, учет, использование. – Москва : Высшая школа, 1988. – 253с.
443292
  Коншин Г.И. Документальные потоки зарубежной информации по морской геологии и геофиизке / Г.И. Коншин. – М., 1974. – 41с.
443293
  Ивницкая Т.В. Документальные публикации по истории борьбы рабочего класса СССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкая Т.В.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
443294
   Документальные публикации по истории гражданской войны в СССР. – М., 1961. – 52с.
443295
   Документальные системы в управлении. – М., 1973. – 207с.
443296
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна ; КГУ. – Киев, 1981. – 28 с.
443297
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.199-226
443298
  Смирнов В.В. Документальные фильмы о Великой отечественной войне / В.В. Смирнов. – Москва, 1947. – 280 с.
443299
   Документальный видеофильм: этап становления. – Москва, 1982. – 127с.
443300
  Вагин А.А. Документальный материал на уроках истории / А.А. Вагин. – Ленинград, 1959. – 107с.
443301
  Стреков М.И. Документальный фильм / М.И. Стреков. – М., 1960. – 167с.
443302
   Документальный экран в борьбе. – М., 1984. – 224с.
443303
  Носова А.В. Документационная составляющая системы менеджмента качества в библиотеках: проблемы и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0130-9765
443304
  Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Лившиц. – Москва, 1975. – 64с.
443305
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
2. – 1975. – 94с.
443306
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
1. – 1977. – 67с.
443307
  Белов Н.Г. Документация в системе сельскохозяйственного учета / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1978. – 280 с.
443308
  Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия : Учебное пособие / А.В. Печникова; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва, 2000. – 256с. – ISBN 5-88124-044-8
443309
  Жуковская О.Д. Документация советских государственных учреждений / О.Д. Жуковская, Б.А. Гольцев. – М., 1970. – 143с.
443310
  Проселков А.А. Документация, документооборот и контроль в системе Госбанка СССР. / А.А. Проселков. – М., 1938. – 64с.
443311
  Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто та проаналізовано українські веб-сайти релігійних організацій щодо наявності в їхньому контенті документальних ресурсів. За результатами кількісно-якісного аналізу визначено веб-сайти з документаційною складовою різних конфесій православного ...
443312
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності в авіаційній галузі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805
443313
  Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Гончарова; МОНУ; КНУКМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0
443314
  Федотова О.О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-102
443315
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. У статті розглядаються питання комплексного аналізу структурної організації та системи управління галуззю культури, що сформувались у сучасній Україні, можливості гнучкої політики у галузі управління культурою посередництвом наявних ...
443316
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2409-9805


  З"ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.
443317
  Кудлай В.О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 139-148


  Розглядається документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства. Визначено взаємозв"язок документаційного забезпечення діяльності промислового підприємства та форм його ...
443318
  Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління / Ю.І. Палеха. – Київ, 1997. – 344с.
443319
  Литвин С.Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-8


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
443320
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення управління галузі культури в аспекті теорії документальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянути проблеми документаційного забезпечення управління галузі культури з позицій теорії документальних комунікацій. Методологія дослідження полягає у використанні теорії документальних комунікацій в дослідженнях документаційного ...
443321
  Кулешов С.Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 302-310. – ISBN 966-02-3854-1
443322
  Сербін С.М. Документація жанрів інформаційного радіомовлення // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 84-87. – ISSN 2307-6194
443323
  Сізінцова Ю.Ю. Документація медичного закладу як складова доказування при розслідуванні злочинів // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 184-188. – ISSN 2077-6594
443324
  Марушкевич А.А. Документація навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 123-124. – ISBN 978-966-439-865-4
443325
  Макарчук С.С. Документаьні публікації в Україні з історії другої світової війни : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02; 07.00.09 / Макарчук С. С.; КУ. – К., 1994. – 23л.
443326
  Ніколайчук О. Документи "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Азовсько-Дніпровських походів 1695-1698 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 84-87. – ISBN 978-966-171-795-3
443327
   Документи 1917-1918 рр. // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 15-162. – ISBN 978-966-2133-35-6
443328
   Документи pосiйських аpхiвiв з iстоpiї Укpаїни. – Львів. – ISBN 9660200889
Т.1 : Документи до iстоpiї запоpiзького козацтва 1613-1620. – 1998. – 444 с.
443329
  Гирич І.Б. Документи академіка М.С. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 4 (216), липень - серпень. – С. 53-63. – ISSN 0320-9466
443330
  Федьков О.М. Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії / О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 50-71. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
443331
  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 104-116. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі.
443332
  Папакін Г.В. Документи архівосховищ Російської Федерації про М.С. Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 87-91
443333
  Верба І.В. Документи архівосховищ України про життєвий і творчий шлях Н.Д. Полонської-Василенко / І.В. Верба, С.Г. Водотика // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 45-51
443334
  Герасименко Н.О. Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 168-178. – ISSN 0130-5247
443335
  Таборанський С. Документи Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 351-352. – ISBN 978-966-623-745-6
443336
  Сергійчук В. Документи більшовицької влади про примусове переміщення українських залізничників // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 14-33. – ISSN 0130-6936
443337
   Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – 740с.
443338
  Домбровська Л. Документи Богдана Хмельницького як важливі історичні джерела / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 116-120. – ISBN 978-617-7768-17-2
443339
  Черкаська Н. Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466


  Полоніка в Україні.
443340
  Яненко З. Документи В.Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 523-528. – ISBN 5-7702-0821-X
443341
  Корпусова В.М. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України / В.М. Корпусова, Г.О. Станиціна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
443342
   Документи Великої пролетарської революції. – К.
1. – 1940. – 379с.
443343
  Круглова Л. Документи вікової давності // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  В Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни. В експозиції виставки були представлені фотографії та листівки 1914-1918 рр. з приватних колекцій доцентів кафедри історії ...
443344
  Стародуб А. Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 63-73. – (Нова серія ; вип. 16/17)
443345
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 234-269. – Бібліогр.: л. 195-233
443346
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
443347
  Щербак М. Документи губернських жандармських управлінь в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 293-299


  У статті розкрито інформативні можливості документів губернських жандармських управлінь в Україні.
443348
  Михальський І.С. Документи Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як джерело з історії українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 56)


  Проаналізовані звіти і записки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як історичне джерело про діяльність українських політичних партій початку ХХ ст.
443349
  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 168-179. – ISSN 0320-9466
443350
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 138-142. – ISSN 0320-9466
443351
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 177-184. – ISSN 0320-9466
443352
  Бєлая О.М. Документи Державного архіву Київської області про буремні події 1941–1945 рр. / О.М. Бєлая, Г.В. Бойко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 56-62. – ISSN 0320-9466
443353
  Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 191-194. – ISSN 2306-4323
443354
  Кислий В. Документи Державного архіву Львівської області з історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 44-47. – ISBN 966-02-2208-4
443355
  Михайленко Н. Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі у 1830-ті рр. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 978-966-389-291-8
443356
  Сафонова Н.В. Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 282-294. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
443357
  Дениско Л.М. Документи Державної Ради Росії ХІХ - початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О.З. Попільницького // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 129-138. – ISBN 966-02-3854-1
443358
  Комарніцький О.Б. Документи Держархіву Хмельницької області про становлення режиму до антирадянських настроїв кам"янського студентства у першій половині 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-101. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
443359
   Документи дипломатичної історії: 1918 рік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 17-30. – ISBN 978-617-7446-57-5
443360
  Кривенко С.І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 124-132. – ISSN 0320-9466
443361
  Сафонова О.В. Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 132-140. – ISSN 0320-9466
443362
  Бєлая О.М. Документи до біографії першого київського міського архітектора А.І. Меленського у Державному архіві Київської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 141-148. – ISSN 0320-9466
443363
  Замлинський В.О. Документи до історії виникнення Малоросійської колегії / В.О. Замлинський, Г.А. Джеджула // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-13. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Подається добірка документів, що розкриває історію створення Малоросійської колегії як основної бюрократичної структури царського уряду на Україні на початку XVIII століття.
443364
  Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 529-543. – (Нова серія ; вип. 8/9)
443365
  Щербина В. Документи до історії Київа 1494-1835 р. : В кн.: Український археографічний збірник. – Б.м. : Б.в.
Т. 1. – 1926. – 49 с. – Окр.відбиток
443366
  Ващук Д. Документи до історії князівської родини Сангушків на Волині середини XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 373-386
443367
  Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 403-431. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Попри значний джерельний масив окремі питання історії ХХ ст. залишаються маловивченими. Зокрема, до таких належать проблеми становлення та функціонування німецького окупаційного режиму на Дрогобиччині. Суттєвим доповненням цього питання, на нашу ...
443368
  Кравченко В. Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х - 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 337-362. – (Нова серія ; вип. 16/17)
443369
  Круковький Орест Документи до історії символіки козачих полків на Слобідській Україні в 1918 - 1919 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
443370
  Кузьмук О.С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – C. 20-38. – ISSN 0320-9466
443371
   Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 60-61
443372
  Черкаська Н. Документи Дубенського архіву Любомирських з колекції Київського відділу російського військово-історичного товариства // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 31-66. – (Нова серія ; вип. 21/22)
443373
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-8013-99-9
Т.1. – 2003. – 566с. – На обкл.: Австралія, Аргентина, Бразилія, Бучач, Вінніпег, Едмонтон, Івано-Франківськ, Коломия-Чернівці, Львів
443374
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-325-024-0
Т.2. – 2004. – 558с. – На обкл. : Нью-Вестмінстер, Парма, Польща, Самбір-Дрогобич, Сокаль, Стрий, Тернопіль-Зборів, Торонто, Філадельфія, Франція-Бенілюкс, Чикаго
443375
  Петрук В. Документи з архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 62-66. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...Наказ про зарахування професора Глушкова В.М.<...>. Наказ про преведення професора Глушкова В.М. на новостворену кафедру обчислювальної математики...".
443376
  Бондарчук О. Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
443377
  Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої інформації про власників таких ...
443378
   Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 10-22
443379
  Брязкало Т. Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 97-100. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
443380
  Даниленко В. Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 63–88. – ISBN 978-617-587-051-8
443381
  Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті класифікуються і розглядаються документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО). Вони частково проливають світло на навчальний процес в 30-ті рр. XIX ст. In the article documentsare classified and ...
443382
  Старовойт С.В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956-1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 168-184. – ISSN 2222-4203
443383
  Бурім Д.В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 170-185. – ISSN 2077-5709
443384
  Кузик Т. Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей / Т. Кузик, В. Хмарський // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 597-519. – (Нова серія ; вип. 8/9)
443385
  Волошінська Н. Документи з історії Києва у краєзнавчому ресурсі "Історія міст і сіл України" на сайті Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, І. Чеховська // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7399-06-2
443386
  Сухих Л.А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіва України // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.261-263. – ISBN 966-7671-23-2
443387
  Блануца А. Документи з історії київських міщан у другій половині XVI ст. у фонді "Российский государственный архив древних актов". - Ф. 1473 (поместно-вотчинные архивы Юго-Западных земель XVI - XIX вв.)" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7399-39-0
443388
  Іваненко А.М. Документи з історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / А.М. Іваненко, Н.М. Лебідь // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1984. – № 4 (186), липень - серпень. – С. 41-51. – ISSN 0320-9466
443389
  Каменєва А С. Документи з історії Криму у фондах Державного архіву Київської області / А С. Каменєва, С.О. Якобчук // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 143-168
443390
  Шемета Ю.М. Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: опис лікарні та її майна (1834 р.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 130-135. – ISBN 978-966-171-154-8


  Опис будинку і майна першої лікарні Університету Св. Володимира.
443391
  Тихенко В.О. Документи з історії Світового Конгресу Українців // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 206-212. – ISSN 0320-9466
443392
  Брязкало Т. Документи з історії створенння Національного науково-природничого музею НАН України в особовому фонді академіка І.Г. Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 82-85. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
443393
  Кравченко В. Документи з історії торгівлі шотландців із Замостя і Бродів у Києві 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 482-503. – (Нова серія ; вип. 8/9)
443394
  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 60-75. – ISSN 0320-9466
443395
  Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б) (1944-1947) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 219-226. – ISSN 0320-9466
443396
   Документи з історії Українського наукового товариства з Інституту рукопису Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 219-305. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
443397
  Бичек С.М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 152-166. – ISSN 0320-9466
443398
  Клименко Т. Документи з історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 299-307


  Стаття присвячена історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Велику увагу приділено внеску викладачів та студентів у розвиток діяльності університету.
443399
  Кобченко К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 456-463. – ISBN 5-7702-0821-X
443400
  Легасова Л. Документи з обліку людських військових втрат України у Другій світоій та Великій Вітчизняній війнах як музейний предмет та об"єкт наукових досліджень // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 7-50. – ISBN 978-966-97201-9-1
443401
  Свєженцева О. Документи з політичної історії Чехословаччини 1948-1953 рр.: проблеми систематизації та аналізу нових архівних матеріалів // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 228-238
443402
  Ласкавий Д.В. Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті XX століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 81-93. – ISSN 1682-671Х
443403
   Документи за борбата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
1. – 1981. – 851с.
443404
   Документи за боробата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
Т. 2. – 1981. – 851с.
443405
   Документи за българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 659 с.
443406
  Міцан Т.В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 277-290. – ISBN 966-02-4450-4
443407
   Документи и материали за историята на българския народ. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 561 с.
443408
   Документи и материали за сътрудничество между Българската комунистическа партия и Германската единна социалистическа партия (1977-1984). – София : Партиздат, 1988. – 287 с.
443409
  ЛКСМ України Документи і матеріали / ЛКСМ України. – К, 1974. – 399с.
443410
   Документи і матеріали // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 331-354


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
443411
  Сайчук І.А. Документи і матеріали з історії міста Луцька (1085 - 1985 рр.) // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1985. – № 5 (193), вересень - жовтень. – С. 35-42. – ISSN 0320-9466
443412
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-92-Х
Т. 10, ч. 2 : Газета "Українське слово" 1941 року / упоряд. О. Кучерук. – 2004. – 303, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 261-298. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
443413
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-63-6, 966-7601-61-1
Т. 1 : 1927 - 1930/ Упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – 2005. – 480с. : іл.
443414
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів, Арх. Орг. Укр. Націоналістів [та ін.] ; редкол.: В. Верига [та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 978-966-355-048-0
Т. 2, ч. 1 : 1931-1934 / упоряд. Ю. Черченко ; наук. ред. Н. Миронець. – 2010. – 463, [1] с. – Покажчики: с. 445-460. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 441-444 та в підрядк. прим
443415
   Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки ; Волин. краєзнав. музей [та ін.] ; [уклад.: Т.Я. Данилюк-Терещук, Л.П. Дейнека, Л.Ф. Златогорська та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 132, [4] с. : іл. – Покажч. імен та назв: 97-104
443416
  Мартиненко О. Документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах архіву / О. Мартиненко, Г. Сварник // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 43-47
443417
  Власенко В. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 129-160
443418
  Кошеварова Н.Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 56-66. – ISSN 2409-9805
443419
  Сохань С.В. Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI-XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Документи Київського Пустинного Микільського монастиря з фондів Інституту рукопису НБУВ є об’ємною і репрезентативною групою джерельної бази з історії монастирського життя ХVI–ХVIII ст. в Україні, що розширює рамки досліджень про роль і місце ...
443420
  Сохань С. Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів XVII- XVIII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 114-122
443421
  Костомаров М. Документи Кирило-Мефодіївського братства. Відозва "Брати українці" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 173. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
443422
  Кравченко В. Документи кінця ХVІ - початку ХVІІ століть до історії волинського містечка Литовежа і його замку // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 653-697. – (Нова серія ; вип. 21/22)
443423
  Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім"я освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність українських допомогових товариств, головним чином Комісії допомоги українському студентству в діаспорі, які матеріально підтримували студентську молодь. Here are analyzing activities of Ukrainian Supportive associations, ...
443424
  Гінзбург О. Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 75-80. – ISSN 2306-4250
443425
   Документи конференції європейський комуністичних і робітничих партій у Карлових Варах. – Київ : Політвидав України, 1967. – 21 с.
443426
   Документи координаційної ради кафедр суспільних наук університету на 1973-1974 навчальний рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – 15с.
443427
  Ченцова Н.В. Документи Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.09 / Ченцова Н.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 17л.
443428
  Мицик Ю.А. Документи Мгарського монастиря 1737 р. про визначних випускників Києво-Могилянської академії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 117-119. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
443429
  Грищенко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації : стан, тенденції та перспективи : монографія / Ф.В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), Нац. орган стандартизації України. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-7021-39-0
443430
   Документи міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій. – К., 1969. – 64с.
443431
  Совсун І. Документи на вступ до вузу прийматимуть лише через інтернет / розмову вели Марина Олінішевська, Володимир Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 21). – С. 23


  Перший заступник міністра освіти і науки розповіла про особливості цьогорічної вступної кампанії.
443432
  Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 73-80
443433
   Документи наради представників комуністичних і робітничих партій. – К., 1960. – 58с.
443434
  Карпенко А.А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 65-70. – ISSN 2076-1554
443435
  Міщук С.М. Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 299-317. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
443436
   Документи од Виенската архива за Македоніа од 1879-1903. – Скопіе, 1955. – 177с.
443437
  Швед О.В. Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 110-112
443438
  Преловська І. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862-1929) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 40-82. – (Нова серія ; вип. 15)
443439
  Боровець І.І. Документи органів державної безпеки при вивченні історії Словацької держави 1939 - 1945 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 7
443440
  Бандура М. Документи особових фондів В.Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 121-141. – ISSN 2306-4250
443441
  Галатир В.В. Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 33-39. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  "...навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. У 1911 р. зарахований професорським стипендіатом по кафедрі російської літератури університету, у 1915-1917 рр. - приват-доцентом, в 1917-1918 рр. - професором ...
443442
  Коляструк Ольга Анатоліївна Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена розкриттю можливостей джерел особового походження для відтворення реалій повсякденного життя радянських людей. У ній показано їх унікальність для цілісної реконструкції минулого, для його адекватного розуміння та об"єктивного ...
443443
  Шаповал А. Документи особового фонду академіка О.П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 226-245. – ISSN 2306-4250
443444
  Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 202-222. – ISSN 0130-5247
443445
  Єршова Т.В. Документи партійних і державних архівів як джерело вивчення діяльності органів партійного контролю по зміцненню єдності рядів КП(б)У (1926-1930 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-35. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
443446
  Сергійчук В. Документи переконують: втрати українства від голодомору 1932-1933 років - щонайменше сім мільонів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 11-41. – ISSN 0130-6936
443447
  Безверха В. Документи періоду Голодомору 1932-1933 рр. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 61-64
443448
  Дубовик С.О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 21-27. – ISSN 0320-9466
443449
  Маркіна В.О. Документи польських архівів про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні в XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 105-115. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
443450
  Кушнеж Роберт Документи польської дипломатії про голодомор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 196-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті наведено досі невідомі вітчизняним дослідникам документи, які зберігаються у державних архівах Польщі. Матеріали службового листування співробітників польської дипломатичної та розвідувальної служб надзвичайно красномовно ілюструють ситуацію ...
443451
  Бровендер Д.Ю. Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство" (1993-2012 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – C. 34-40. – ISSN 2227-183Х
443452
  Капуста Т. Документи прийматимуть три тижні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 30 травня (№ 96). – С. 4


  Міносвіти затвердило зміни до цьогорічних Умов вступу до вишів.
443453
  Сербин Р. Документи про вивіз за кордон українського збіжжя під час голоду 1921-1923 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 308-313. – (Нова серія ; вип. 2)
443454
  Батрак Л.В. Документи про голод в Україні 1921 - 1923 років (із колекції "Український музей в Празі" ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 135-154. – ISSN 0320-9466
443455
  Тимошик-Сударикова Документи про діяльність паризького журналу «Тризуб» в колишніх спецфондах українських архівів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 31-37


  У статті аналізуються документи про діяльність паризького журналу "Тризуб", що зберігаються в колишніх спецфондах головних українських архівів. The documents about the activity of the Paris magazine "Tryzub" that are kept in the former special funds ...
443456
  Сергійчук Г. Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 89-100. – ISSN 0130-6936
443457
  Корогодський Р.М. Документи про життя і творчість А.Г. Петрицького у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 2 (220), березень - квітень. – С. 72-76. – ISSN 0320-9466
443458
  Долинський О.В. Документи про зовнішньополітичну діяльність Української РСР / О.В. Долинський, Ю.К. Качуренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 8-14. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан краткий обзор публикаций документов и материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность УССР.
443459
  Демченко Л.Я. Документи про історію спорудження пам"ятника Б. Хмельницькому в м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1988. – № 4 (210), липень - серпень. – С. 39-49. – ISSN 0320-9466
443460
  Горбатюк М.В. Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920 - 1923 років / М.В. Горбатюк, Л.В. Шнуровська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 137-162. – ISSN 0320-9466
443461
  Полторак В. Документи про Михала Чайковського в державному архіві Одеської області // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 425-436. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
443462
  Крикун М. Документи про надання пустині Умань у власність Валентію Александрові Калиновському 1609 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 698-712. – (Нова серія ; вип. 21/22)
443463
  Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах Запорізької ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 27-30


  Видання про нематеріальну культурну спадщину краю займають особливе місце в фондах будь-якої бібліотеки, адже саме в них зберігається духовність народу, його багата історія. Про збереження, дослідження і популяризацію видань, присвячених фольклорному, ...
443464
  Батрак Л. Документи про П.Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 14-18. – ISSN 2222-5250
443465
  Симоненко Р. Документи про поїздку митрополита А. Шептицького до української діаспори (1921 - 1923 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
443466
  Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 263-271


  У статті розглядається питання політики Вермахту щодо наукових та культурних надбань українського народу під час окупації України. Висвітлюється роль зондерштабу "Наука", стан академічних установ, їх нищення та вивезення наукових та культурних ...
443467
  Орел Ю.В. Документи про службу Януша Корчака (Г.О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 165-170. – ISSN 0320-9466
443468
   Документи про спроможність учителів Харківської Третьої чоловічої гімназії викладати предмети українською мовою (18/5 червня 1918 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 180-184. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
443469
  Павлишин Л.В. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 - 2005 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 339-348. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
443470
  Черченко Ю.А. Документи про терор органів НКВС проти населення Західних областей України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 314-320. – (Нова серія ; вип. 2)
443471
  Петрук В. Документи про утворення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 94-98. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
443472
  Сарнацький Олександр Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 110-117
443473
   Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України : Покажчик. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 152с. – ISBN 966-02-3938-6
443474
  Зінченко П. Документи прокурора Київської судової палати 1917-1919 років як джерело з історії визвольних змагань // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 64-71


  У статті проаналізовано документи фонду прокурора Київської судової палати у Центральному державному історичному архіві України в місті Києві на період з 1917 по 1919 рр. Особливу увагу приділено дослідженню цих матеріалів як джерела з історії ...
443475
  Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню профспілкових джерел у вивченні соціально-трудових конфліктів. The article is devoted to the survey of important trade unions" sources for the research social conflicts.
443476
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
443477
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
443478
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276 л. – Бібліогр.: л. 251-276
443479
   Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського руху 1940-1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 80-111
443480
  Вєдєнєєв Д.В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-27. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: введення у науковий обіг та проведення сторико-документознавчого дослідження невідомих науковій громадськості документів щодо організації та змісту зовнішніх релігійних зв"язків Українського екзархату РПЦ у першій половині 1950-х рр., які ...
443481
  Бажан О. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920-1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 85-89
443482
  Семенюк О. Документи референдуму як предмет злочину передбаченого ст. 158 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-140.
443483
  Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ткаченко, В. Грукач // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 22-28
443484
  Зубкова Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 90-98. – ISBN 966-02-4450-4
443485
  Шаповал А.І. Документи С.Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : джерелознав. дослідж. : наук. каталог / А.І. Шаповал ; [редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. – 348, [1] с. : іл. – Імен. покаж.: с. 333-345. – ISBN 978-966-02-8045-8
443486
   Документи свідчать. – 3-є вид., доп. – Ужгород, 1985. – 160с.
443487
  Радієвська Т Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943-1945 роках / Т Радієвська, Т Себта, С. Сорокіна // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 799-860. – (Нова серія ; вип. 21/22)
443488
   Документи Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С. 39-48
443489
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 82-87. – ISSN 0131-2685


  Сергій Олександрович Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у ...
443490
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
443491
  Товстоляк Н.М. Документи сімейної історії мецената Г.С. Тарновського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 197-201. – ISSN 2218-4805
443492
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 3 (221), травень - червень. – С. 41-53. – ISSN 0320-9466
443493
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 2 (220), березень - квітень. – С. 35-49. – ISSN 0320-9466
443494
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / Підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 4 (222), липень - серпень. – 10-27. – ISSN 0320-9466
443495
  Посохова А. Документи Спілки письменників України як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-893-6
443496
   Документи стратегічного (оборонного) планування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сил оборони та порядок їх реалізації / І.С. Руснак, О.А. Меліхов, А.В. Яковенко, І.М. Романюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 13-21. – ISSN 2618-1614
443497
  Посунько О.М. Документи судових установ 80-90-х pp. XVIII ст. у фондах Державного архіву Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 93-98. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
443498
  Василюк О.Д. Документи східної тематики із фонда Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599
443499
  Круглова Л. Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 42-47. – ISSN 2222-5250


  У статті розглянуті матеріали експозиції виставки, присвяченої 100-літтю від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька, а також висвітлюється захід зі вшанування його пам"яті в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса ...
443500
  Павленко С.Ф. Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 167-171
443501
   Документи трагічної історії України (1917-1927). – Київ, 1999. – 640с. – Перелік документів: с.622-640. – ISBN 966-95687-0-6
443502
  Папакін А.Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 59-71. – ISSN 0320-9466
443503
  Павлова О. Документи українських діячів культури, надіслані із Канади до ЦДАМЛМ України // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 382-387
443504
  Сова А. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243–257. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
443505
   Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: В.Брехуненко, О. Заяць, Ю.Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 607, [1] с. – На обкл. назва: Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст. - Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. в тексті, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2). – ISBN 978-966-02-7902-5
443506
  Черченко Ю. Документи Українського національного об"єднання Канади в Архіві ОУН у Києві // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 154-160
443507
   Документи українського патріотичного руху ... р. : Додаток до Вісника репресій в Україні. – New York, 1980. – ISSN ,
443508
  Шаповал А.І. Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 123-145. – ISSN 0320-9466
443509
  Водотика Т.С. Документи фабричної інспекції в ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 167-175. – ISSN 0320-9466
443510
  Старовойт С.В. Документи фізіолога В.М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
443511
  Зінченко П. Документи фондів Київської судової палати як джерело з дослідження особового складу судових установ // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 483-486. – ISBN 978-966-171-795-3
443512
  Мицик Ю. Документи фонду 154 ЦДІАК України як джерело з історії Батуринського Свято-Микільського Крупицького монастиря / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 81-100. – ISBN 978-617-7674-81-7
443513
  Крячок М.І. Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 213-220
443514
   Документи ХVІІ ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 147-165. – ISBN 966-7671-25-9
443515
  Темірова Н.Р. Документи Херсонського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.92-104. – ISBN 966-7089-17-7
443516
  Савченко О.І. Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 160-163. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
443517
  Власенко С.І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка періоду Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 92-102. – ISSN 0320-9466
443518
  Новицька В.М. Документи ЦДАЖР УРСР про розвиток кіносправи на Україні (1922 - 1930 рр.) // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 4 (222), липень - серпень. – С. 40-45. – ISSN 0320-9466
443519
  Крачковський Б.П. Документи ЦДАЖР УРСР як джерело для вивчення історії робітників радгоспів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Дається аналіз архівних документів, що зберігаються у фондах ЦДАРЖ УРСР, як важливого джерела для дослідження соціально-економічних проблем розвитку одного з великих загонів робітничого класу УРСР - робітників радгоспів.
443520
  Шандра В.С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про М.П. Драгоманова // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 4 (228), липень - серпень. – С. 9-20. – ISSN 0320-9466
443521
  Шандра В.С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про П.О. Куліша // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 5 (217), вересень - жовтень. – С. 20-27. – ISSN 0320-9466
443522
  Василюк О.Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93-99. – ISBN 978-966-02-5736-8


  До 155-річчного ювілею Юліана Андрійовича Кулаковського - відомого вченого-історика, антикознавця, археолога та візантолога, філолога, професора Університету Св. Володимира. Кореспондентами Ю.А. Кулаковського були відомі вчені, колеги - Флоринський ...
443523
  Пономарьов О.М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорзького у 1763 - 1765 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 171-195. – ISSN 0320-9466
443524
  Раца В. Документи як джерело інформації, необхідної для належної організації та діяльності судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати комплексного аналізу документів як джерел інформації, що необхідні для організації ефективної роботи суду. Характеристика документів у судовій діяльності здійснена крізь призму певної класифікації, що дозволило найповніше розкрити ...
443525
  Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
443526
  Андрушко П.П. Документи як предмет злочинів, склади яких передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 4-76. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
443527
  Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
443528
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у вересні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 15-16
443529
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у серпні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 вересня (№ 159). – С. 21-22
443530
  Злепко Д. Документи, пов"язані з особистістю гетьмана Павла Скоропадського // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 0868-9644
443531
  Черноколев Т. Документи, публицистика и спомени за него / Титко Черноколев. – София : Партиздат, 1989. – 415 с. : ил.
443532
  Кочубей В.В. Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 86-90
443533
  Бігун Т.А. Документи, що подаються нотаріусу для посвідчення договору іпотеки житлових приміщень. Проблемні питання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-617-673-442-0
443534
   Документи, що стосуються прикладної голографії в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 98-103. – ISSN 0374-3896
443535
   Документирование в гибких производственных системах. – Москва : Машиностроение, 1991. – 224 с.
443536
  Глотова С.А. Документирование распорядительной деятельности в России в XVIII веке // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 102-108. – ISSN 1812-8696
443537
  Соколов Б. Документів поки що не палять... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Воєнна тривога біля кордонів України з боку Росії триває.
443538
  Збанацька О.М. Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Збанацька Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 53 назви
443539
  Збанацька О. Документна евристика в системі управління знаннями // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання. Репрезентовано інформаційно-пошукові системи бібліотек як засоби управління знаннями. ...
443540
  Збанацька О.М. Документна евристика як наука // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 31-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у спробі узагальнити існуючі наукові погляди на документну евристику як науку, що тільки формується. Методологія дослідження базується на комплексному аналізі основних складових документної евристики, застосуванні загальних, ...
443541
  Кунанець Н.Е. Документна евристика: сучасні наукові погляди // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 135-137. – ISSN 2409-9805


  Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с. : рис., табл.
443542
  Шаповал А. Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О.П. Маркевича) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 660-676. – ISSN 2224-9516


  Рзглянуто структуру та документальний склад особового архівного фонду академіка НАН України О.П. Маркевича, який є джерельною базою дослідження життя та діяльності вченого.
443543
  Дюженко Г.А. Документная лингвистика / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
443544
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті обґрунтовано потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповненні, оновленні, осучасненні його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної документації. ...
443545
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій6 потреба удоконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті обгрунтовно потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповнені, оновленні, осучаснені всіх його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної ...
443546
  Московченко Н.П. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посібник / Московченко Наталія Павлівна, Палеха Юрій Іванович ; за заг. ред. проф. Палехи Ю.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 307, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 285-307. – ISBN 978-617-7605-56-9


  У пр. №1721777 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис (Ю. Палеха) 22.01.2019
443547
  Зоряна А.М. Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації : монографія / Антоніна Зоряна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152 та в додатках: с. 154-187. – ISBN 978-966-452-271-4
443548
  Воловник Л.С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка: загальний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Національний ботанічний сад (НБС) ім. М.М. Гришка є державною науково-дослідною установою Національної академії наук України, яка входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Архівний фонд НБС ім. М.М. Гришка станом на 1 січня 2015 р. ...
443549
  Палеха Ю.І. Документний фонд як показник рівня інформаційної культури бібліотеки / Ю.І. Палеха, Н.І. Кобижча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 2409-9805
443550
  Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійснені оцифрування фондів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з питань безпеки праці біб-ліотечного персоналу, залученого до виконання робіт, пов"язаних із комп"ютерним скануванням фондів бібліотек України
443551
  Ковальчук Н.В. Документні комунікації в управлінні бібліотекою // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – проаналізувати значення документних комунікацій в управлінні бібліотекою й визначити напрями їх удосконалення. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про функціонування документних комунікацій в управлінні бібліотекою як ...
443552
  Лосієвський І.Я. Документні пам"ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 124-134. – Бібліогр.: 15 назв.


  Розглядаються актуальні питання теорії та практики формування колекцій документних пам"яток - від античних епіграфічних джерел до цінних електронних документів XXI ст.
443553
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Київ, 2005. – 108с.
443554
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Довідкове вид., (перероб.і доп.). – Київ, 2006. – 158с. – 34Доку доп.карт.м.в.,юр.
443555
  Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 338-346. – Бібліогр.: с. 240-248. – ISBN 978-617-7320-63-9
443556
  Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 346, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 338-346. – Бібліогр.: с. 240-248. – ISBN 978-617-7320-63-9
443557
  Зуб В.М. Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / В.М. Зуб ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2017. – 212, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-210. – ISBN 978-617-02-0269-7
443558
  Самохіна Н. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 107 с. – ISBN 978-966-02-4828-1
443559
  Муха Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі / Л. Муха, Т. Міцан; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
443560
  Кобижча Н. Документно-інформаційні ресурси бібліотек України у вимірі суспільної корпоративної відповідальності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 160-163
443561
  Філіппова Н.П. Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Філіппова Наталя Павлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
443562
  Чжн Хао Документно-інформаційні установи КНР: тренди програмно-проектної діяльності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 132-134
443563
  Силков Сергей Васильевич Документно-коммуникационные аспекты менеджмента знаний в условиях формирования "электронного правительства" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні теоретичні й практичні аспекти документних комунікацій у менеджменті знань (КМ) в умовах формування й розвитку "електронного уряду". Показано, що нині КМ-технології починають активно застосовуватися в державних органах ...
443564
  Шевченко О.В. Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 66-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
443565
  Швецова-Водка Документное обеспечение кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" завершено // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 122-124. – ISSN 0869-608Х


  Рец. на : Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность. Ч. 1 : хрестоматия для аспирантов и соискателей : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров ; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел: 2010. - 329 с.; Ч. 2 : ...
443566
  Балкова И.В. Документные фонды библиотек: новое пособие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0130-9765
443567
  Земсков А.И. Документоведение - было, есть и будет : (обзор зарубежных публикаций) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 63-73. – ISSN 0130-9765


  Статья более широко знакомит читателей с тем, что происходит в сфере документоведения на международном уровне.
443568
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 460с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-010-4
443569
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 3-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 460с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-077-5
443570
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотипное. – Киев : Знання, 2006. – 464с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-148-9
443571
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8


  8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
443572
  Илюшенко М.П. Документоведение. Документ и системы документации : Учеб. пособие / М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лившиц ; Под ред. доц. Я.З. Лившица ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1977. – 84 с.
443573
  Сафиуллина З.А. Документоведческая проблематика в различных областях знания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  В системе существующих областей знания достаточно много дисциплин, в которых документ рассматривается в качестве объекта исследования. В статье анализируется, что общего и чем отличаются дисциплины, в которых одним из объектов выступает документ.
443574
  Швецова-Водка Документознавство : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-294-9
443575
  Швецова-Водка Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
443576
  Асєєв Г. Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Інформаційні ресурси України в інформаційній індустрії розглядаються з позицій обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб"єктів, не пов"язаних безпосередньо з їхнім формуванням); ресурсів масового використання; "вбудованих" інформаційних ...
443577
  Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
443578
  Кулешов С. Документознавство як наукова і навчальна дисципліна в сучасній Україні: які шляхи розвитку? / С. Кулешов, В. Барабаш // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – С. 131-149. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 9). – ISSN 2518-7600


  "Є вдалі приклади викладання документознавчих курсів в українських вищах. Зокрема, у межах підготовки бакалаврів зі спеціалізації "Менеджмент архівної справи" та "Управління інформаційно-документаційною діяльністю" кафедра архівознавства та спеціальних ...
443579
  Отамась І. Документознавство як одна із ланок впровадження практичних результатів в інтелектуалізації діловодства // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 26-27
443580
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навчальний посібник / А.В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316с. – ISBN 966-373-204-0
443581
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
443582
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А.В. Корж. – 4-те вид., стер. – Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. – 370, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 368-370. – ISBN 978-966-373-379-1
443583
  Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з визначенням існуючих проблем реформування перспектив розвитку системи вищої освіти України, зокрема, вищої документознавчої освіти в контексті інтеграційних процесів Європейського освітнього простору.
443584
  Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17 - 22
443585
  Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32


  У статті розглянута проблема розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а, отже, розвитку документознавчої професіології у її змістовому аспекті. Окреслено деякі шляхи вирішення цих проблем.
443586
  Пархоменко Н.В. Документознавчий аспект банківських операцій Державного Банку Російської імперії в XIX - на початку XX століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-50. – ISSN 2409-9805
443587
  Горєва В.В. Документознавчі дослідження української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) / Горєва Вікторія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 155-157. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-02-7785-4
443588
  Кунанець Н. Документознавчі засади розвитку соціокомунікаційного простору культури України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (259). – С. 52-53. – ISSN 1029-7200
443589
  Плешкевич Е.А. Документологическая теория продукта деятельности с закрепленной информацией: перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 97 - 111. – ISSN 0130-9765
443590
  Виноградова Е.Б. Документологический тезаурус: анализ и использование // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена новейшая редакция документологического тезауруса, представленная в рецензируемой книге.
443591
  Нестерович Ю.В. Документология: на пути к трансдисциплинарному знанию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 81-97. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные итоги развития теоретического раздела документологии как междисциплинарного направления. Высказана целесообразность дальнейшего развития её общетеоретических знаний в трансмеждисциплинарном поле. Ключевые слова: документология, ...
443592
   Документообіг в юридичній клініці : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / О.С. Котуха, В М. Гентош Є Р. Дулеба, Ю.О. Фігель, Є.І. [та ін.] Федик; [О.С. Котуха та ін.] ; Асоц. ЮК України, Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2910-07-0
443593
   Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : навчальний посібник / Гриньова В.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 306, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-676-398-6
443594
  Іванова М. Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015-2017 рр. у фондах НБУВ / М. Іванова, Н. Білінець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано динаміку надходжень наукової літератури з питань права інтелектуальної власності в НБУВ за 2015-2017 рр. Наведено статистичні дані її випуску й розкрито типо-видові особливості документопотоку
443595
  Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие / А.А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 66). – ISBN 5-85129-175-3
443596
  Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
443597
  Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
443598
  Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52.
443599
  Дубовик С. Документування діяльності виборчих комісій // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-25
443600
  Коник М. Документування злочинів як категорія кримінального процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 270-272
443601
  Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства : Навчальний посібник / Г.В.Уманців; МОНУ; Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2005. – 284с. – ISBN 966-629-173-8
443602
  Лубенченко О.Е. Документування результатів аудиту інформації, що розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 127-147 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
443603
  Сафонов Т.І. Документування результатів внутрішнього аудиту // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 89-95. – ISSN 2306-0050
443604
  Дем"янчук В.А. Документування слідчих і судових дій / В.А. Дем"янчук, Б.Є. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 170-178
443605
  Жовтан П.В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 25-33. – ISSN 1609-0462
443606
  Кузик З. Документування та моделювання археологічних об"єктів засобами цифрової фотограмметрії / З. Кузик, А. Ставовий, Т. Ільків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 125-130 : рис, табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1819-1339
443607
   Документування у менеджменті : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич; МОіНУ; Відкритий міжн. унів. розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 216с. – ISBN 966-8253-59-0
443608
  Вовчак А. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка / А. Вовчак, Р. Сулим // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 117-127. – ISSN 2225-5095
443609
  Ковальчук В. Документування шлюбів в ОУН і УПА // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 692-697. – (Нова серія ; вип. 15)
443610
  Лук"янчиков Б.Є. Документування як форма фіусації криміналістичної інформації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 168-173.
443611
  Кутузов М.И. Документы / М.И. Кутузов. – М.
1. – 1950. – 795с.
443612
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – Москва
1. – 1953. – 575с.
443613
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – М.
2. – 1960. – 783с.
443614
   Документы VIII съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин, 1957. – 1102с.
443615
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 1. – 1964. – 260 с.
443616
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 2. – 1964. – 368 с.
443617
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 5. – 1968. – 388 с.
443618
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.1. – 1969. – 192 с.
443619
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.2. – 1969. – 399 с.
443620
   Документы XVI съезда ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 46 с.
443621
  Гераклитов А.А. Документы XVII века Саратовского и Радищевского музея / А.А. Гераклитов. – Саратов : Электро-тип. О-ва книгопечатников, 1910. – 27 с. – Изд. без тит. л.
443622
   Документы XVIII съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 25-28 апреля 1978 года / ВЛКСМ Съезд, (18, 1978, Москва). – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
443623
  Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практическое пособие / В.Н. Слиньков; Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 546с. – ISBN 966-7508-29-3
443624
   Документы архива хивинских ханов по истории и этрографии каракалпаков. – М., 1967. – 540с.
443625
  Горохов С. Документы архивов России и Украины как основа составления жизнеописания архимандрита Софрония (Смирнова) (1828–1921 гг.) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 219-237. – ISBN 966-625-040-3
443626
  Кахаров А.К. Документы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1984. – 37с.
443627
  Боголюбов К.М. Документы борьбы и побед / К.М. Боголюбов, Ф.П. Петров. – Москва, 1974. – 183с.
443628
  Аникеев В.В. Документы Великого Октября : ист. очерк / В.В. Аникеев. – Москва : Политиздат, 1977. – 239 с.
443629
   Документы великого созидания: Источники по истории Украинской ССР. – К., 1986. – 216с.
443630
   Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии. – Горький : Горьк. обл. изд-во, 1945. – 159 с., [2] л. портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 155-158
443631
   Документы Великой пролетарской революции. – М.
1. – 1938. – 372с.
443632
   Документы Великой Пролетарской революции. – М.
2. – 1948. – 338с.
443633
  Петров Б.Н. Документы вермахта и материалы немецких историков о начале Сталинградской битвы // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-45. – ISSN 1606-0219
443634
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 1. – 1957. – 772 с.
443635
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 2. – 1958. – 803 с.
443636
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 3. – 1959. – 723 с.
443637
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 4. – 1960. – 836с.
443638
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 5 : 01янв.1922 г.- 19 нояб.1922 г. – 1961. – 807 с.
443639
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 6. – 1962. – 671с.
443640
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 7. – 1963. – 760с.
443641
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 8. – 1963. – 862с.
443642
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 9. – 1964. – 783 с.
443643
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 10. – 1965. – 687с.
443644
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 11. – 1966. – 792с.
443645
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 12. – 1967. – 816с.
443646
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 13. – 1967. – 883с.
443647
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 14. – 1968. – 872с.
443648
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 15. – 1969. – 868с.
443649
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 16. – 1970. – 920с.
443650
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 18. – 1973. – 718с.
443651
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 19. – 1974. – 823с.
443652
   Документы внешней политики СССР. – Изд. выходит с 1959 г. – Москва : Политиздат
Т. 20 : Январь-декабрь 1937 г. – 1976. – 815 с. + Указ.предм. - темат.и документов, касающихся взаимоотношений Сов.Союза с заруб.странами: с.772-785. – Список лит. в примеч. с.692-771
443653
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 21. – 1977. – 792с.
443654
  Злоказов Г.И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР / Г.И. Злоказов. – Москва, 1984. – 137 с.
443655
   Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах. – М., 1991. – 589с.
443656
   Документы героических свершений. – Киев, 1985. – 425с.
443657
   Документы героической борьбы. – Красноярск, 1959. – 564с.
443658
   Документы и делопроизводство : справочное пособие. – Москва : Экономика, 1991. – 270 с. – ISBN 5-282-01054-2
443659
  Нахимов П.С. Документы и материалы / П.С. Нахимов; Самаров А.А. – Москва : Военное издательство, 1954. – 832 с.
443660
  Котовский Г.И. Документы и материалы : к истории гражданской войны в СССР / Г.И. Котовский. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1956. – 624 с.
443661
  Всесоюзный Документы и материалы / Всесоюзный, учителей. Москва. съезд, 1978. – Москва, 1978. – 144с.
443662
   Документы и материалы II Пленума ЦК ВЛКСМ 7 декабря 1987 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1987, декабрь). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 94, [1] с.
443663
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IV Пленума ЦК ВЛКСМ 17 мая 1979 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1979 май). – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 77 с.
443664
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IV Пленума ЦК ВЛКСМ 18-19 ноября 1988 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1988 ноябрь). – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 74, [2] с.
443665
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IX пленума ЦК ВЛКСМ 21 июня 1977 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1977 июнь). – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 48 с.
443666
   Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1976. – 77с.
443667
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ 29 января 1980 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1980 Январь). – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 72 с.
443668
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VII пленума ЦК ВЛКСМ 28 апреля 1977 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1977 апрель). – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 59 с.
443669
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 18 мая 1984 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1984 май). – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 96 с.
443670
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы X пленума ЦК ВЛКСМ 15 мая 1985 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1985 май). – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 48 с.
443671
   Документы и материалы XI Пленума ЦК ВЛКСМ 2 ноября 1985 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1985, ноябрь). – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 63 с.
443672
   Документы и материалы XII Пленума ЦК ВЛКСМ 12 апреля 1986 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1986, апрель). – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 77 с. – (Решения XXVII съезда КПСС - в жизнь!)
443673
   Документы и материалы XIII Пленума ЦК ВЛКСМ 19 июля 1986 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1986, июль). – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 45 с.
443674
   Документы и материалы XX съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 15-18 апреля 1987 года : Документы и материалы / ВЛКСМ Съезд, (20, 1987, Москва). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 192 с.
443675
   Документы и материалы к учебнику по отечественной истории, 10 класс. – М., 1992. – 96с.
443676
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1948. – 368с.
443677
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1981. – 302с.
443678
   Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937-1939. – М.
2. – 1981. – 415с.
443679
   Документы и материалы кануна второй мровой войны. – М.
2. – 1948. – 287с.
443680
   Документы и материалы о работе первичных профсоюзных организаций школ и детских учреждений. – М., 1967. – 135с.
443681
   Документы и материалы по германскому вопросу. – М., 1948. – 12с.
443682
   Документы и материалы по истории Белоруссии. – Минск
3. – 1953. – 1020с.
443683
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
1. – 1940. – 435с.
443684
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
2. – 1940. – 351с.
443685
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
Т.1,Ч.2. – 1950. – 583с.
443686
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
3. – 1952. – 656с.
443687
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
1. – 1960. – 415с.
443688
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
2. – 1962. – 356с.
443689
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
1. – 1963. – 546с.
443690
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
2. – 1964. – 717с.
443691
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
3. – 1965. – 608с.
443692
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
4. – 1966. – 558с.
443693
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
5. – 1967. – 612с.
443694
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
6. – 1969. – 432с.
443695
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
7. – 1973. – 510с.
443696
  Басиньский Э. Документы и материалы по истории советско-польских отношений / ред. Э. Басиньский ; редкол.: сов. часть И.А. Хренов (отв. ред.) [и др.], польск. часть В.Т. Ковальский (отв. ред.) [и др.]. – Москва : Наука
Т. 8 : Январь 1944 - декабрь 1945 г. / Э. Басиньский, К.В. Большакова, Т. Валихновский [и др.]. – 1974. – 680 с.
443697
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
9. – 1976. – 520с.
443698
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
11. – 1983. – 599с.
443699
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М. : Наука
Т. 12 : январь 1961 - декабрь 1965 г. – 1986. – 576 с.
443700
   Документы и материалы по истории советско-чеховловацких отношений. – Москва
Т. 5. – 1988. – 481с.
443701
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
1. – 1973. – 551с.
443702
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
2. – 1977. – 635 с.
443703
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
3. – 1978. – 647с.
443704
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва : Наука
Т. 4, кн. 1 : Март 1939 г. - декабрь 1943 г. / [том подгот.: Ч. Аморт, А.Х. Клеванский, А.И. Недорезов и др.]. – 1981. – 420, [4] с.
443705
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
Т. 4, кн. 2. – 1983. – 472с.
443706
   Документы и материалы по итсории Мордаоской АССР. – Саранск
Т.3,Ч.1. – 1939. – 345 с.
443707
   Документы и материалы по перестройке школы : [Сборник]. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 170 с.
443708
   Документы и материалы пои истории советско-польских отношений. – М.
10. – 1980. – 552с.
443709
   Документы и материалы советско-американской встречи во Владивостоке.. – М., 1974. – 32 с.
443710
   Документы и материалы советско-английских переговоров в Москве.. – М., 1975. – 70 с.
443711
   Документы и материалы советско-индийской встречи на высшем уровне.. – М., 1976. – 48 с.
443712
   Документы и материалы советско-французской встречи в Рамбуйе.. – М., 1974. – 39 с.
443713
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] ; в. 2 т. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау
Т. 1 : 1388-1550. – 1882. – [4], XII, 338, XXI с. – Текст на рус. и лат. яз
443714
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] ; в. 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 2 : 1550-1569. – 1882. – [2], II, 259, XIII с.
443715
   Документы и фактографические базы данных в Международной системе ГЕОИНФОРМ. – М., 1987. – 99с.
443716
  Люблинская А.Д. Документы из Бастильского архива. Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Ленинград, 1960. – 328с.
443717
   Документы из истории ярославского комсомола (1918-1920). – Ярославль, 1959. – 392с.
443718
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
Т. 1. – 1990. – 527с.
443719
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
2. – 1992. – 352 с.
443720
   Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. – Ташкент
1. – 1954. – 268 с.
443721
   Документы к истории славяноведения в России (1850-1912). – М.-Л., 1948. – 407с.
443722
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Копьева А.Н.; Копьёва А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Москва, 1969. – 21с.
443723
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. / А.Н. Копьева; Отв. ред. В.В. Шиканов. – Иркутск, 1973. – 43 с.
443724
   Документы Кнференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
7. – 1964. – 588с.
443725
  Вонсавичус Брониславос Клеменсович Документы колхозов и местных советских учреждений, как источник по истории колхозного строительства в Литвской СССР (1948-1958 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / Вонсавичус Брониславос Клеменсович; МВ и ССО РСФСР. Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1980. – 23с.
443726
  Соколов В.Н. Документы Коммунистической партии как источник изучения ее борьбы за социалистическую индустриализацию страны (на материалах парторганизаций Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Соколов В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 374л. – Бібліогр.:л.354-374
443727
   Документы конференции еропейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. – М., 1967. – 23 с.
443728
   Документы конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торгавли и развития. – Нью-Йорк
2. – 1964. – 718с.
443729
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
1. – 1964. – 451с.
443730
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
4. – 1964. – 282с.
443731
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
5. – 1964. – 731с.
443732
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
8. – 1964. – 178с.
443733
   Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. – Москва, 1987. – 383с.
443734
   Документы Международного совещания коммунистических и рабочих партий. – М., 1969. – 64с.
443735
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – Москва
Т. 1. – 1946. – 160 с.
443736
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
2. – 1946. – 143с.
443737
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
3. – 1946. – 184с.
443738
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Документы Московского архива Министерства юстиции / [сост. и введ. М.В. Довнар-Запольского]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1897. – XXIII, 570 с. – Экз. деф., без обл.
443739
   Документы на половецком языке XVI в.(судебные акты Каменец-Подолькой армянской общины). – М., 1967. – 431с.
443740
   Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8779
443741
   Документы о бактериологической войне амеиканских империалистов против корейского и китайского народов, 1952. – 22с.
443742
   Документы о внешней политике правительства Германской Демократической Республики. – М., 1956. – 535с.
443743
   Документы о внешней политике Правительства Германской Демократической Республики. – М., 1958. – 685с.
443744
   Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов против Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1951. – 349с.
443745
   Документы о героической обороне Царицына в 1918 году. – [Москва] : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 224 с., 2 вкл. л. портр. : ил., факс., портр. + Карта в прил. – Библиогр.: с. 214-21
443746
   Документы о народном контроле в СССР. – Киев, 1986. – 38с.
443747
   Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг.. – Москва, 1942. – 79с.
443748
   Документы о преступлениях Адольфа Хойзингера против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. – Москва, 1962. – 220 с.
443749
   Документы о революционных событиях 1905-1907 гг. в Якутии. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 208 с.
443750
   Документы О.Ю. Шмидта в Архиве РАН : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0869-6322
443751
   Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика. – М., 1954. – 320с.
443752
   Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг.. – Киев : Наукова думка, 1965. – 827с.
443753
   Документы обвиняют. – М.
2. – 1945. – 392с.
443754
   Документы обличают расизм. Расизм в старнах "свободного мира" и новый этап борьбы против него. – М., 1968. – 248с.
443755
   Документы обличают. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. – Минск, 1964. – 272с.
443756
   Документы опровергают: Против фальсификации истории рус.-кит. отношений. – Москва, 1982. – 511с.
443757
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
443758
   Документы партии "ФРЕЛИМО" Народной Республики Мозамбик: III съезд, Мапуту, 3-7 февр. 1977 г.. – М., 1980. – 238с.
443759
   Документы Первого Интернационала. Лондонская конференция Первого Интернационала, 17-23 сент. 1971 г.. – М., 1988. – 573с.
443760
   Документы по аттестаации учителей общеобразовательных школ. – М., 1975. – 32с.
443761
   Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 18 в.. – Тбилиси, 1968. – 336с.
443762
   Документы по истории Академи наук СССР, 1917-1925 гг.. – Л., 1986. – 382с.
443763
   Документы по истории Академии наук СССР, 1926-1934 гг.. – Л., 1988. – 286с.
443764
   Документы по истории Балкарии (конец XIX - начало XX в.). – Нальчик, 1962. – 308с.
443765
   Документы по истории Балкарии. 40-90 гг. XIX в.. – Нальчик, 1959. – 264с.
443766
   Документы по истории внешней политики Франции. 1547-1548 гг.. – М.-Л., 1963. – 394с.
443767
   Документы по истории гражданских войн во Франции. 1561-1563 гг.. – Москва-Л., 1962. – 364с.
443768
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат. – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1940. – 543 с., 21 л. портр. : портр. – Библиогр.: с. 522-541
443769
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б). – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР. / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1941. – 544 с. – Библиогр.: с. 522-541


  Ред. Минц, Исаак Израилевич; Составитель: Бурджалов, Эдуард Николаевич
443770
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1960. – 952с.
443771
   Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. – 153с.
443772
   Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева = Jewish documeentary sources in Kiev archives : путеводитель. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 752 с. – ISBN 966-378-033-9
443773
   Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI - середина XVII в.). – Казань, 1990. – 204с.
443774
  Соколов Н.Н. Документы по истории крестьянских восстанй во Франции и на острове Кипр / Н.Н. Соколов, Т.М. Червонная. – Горький, 1971. – 38с.
443775
   Документы по истории крестьянской общины 1861-1880 гг.. – М., 1991. – 220с.
443776
   Документы по истории мюнхенского сговора, 1937-1939. – Москва, 1979. – 471с.
443777
  Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники / С.В. Шухардин. – М, 1979. – 76с.
443778
  Нефедова К.Ф. Документы по истории нефтяной промышленоости Среднего Повольжья и комплектование ими государственных архивов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Нефедова К. Ф.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. Каф. теор. и практ. арх. – М., 1974. – 27л.
443779
   Документы по истории Удмуртии XV - XVII веков. – Ижевск, 1958. – 420с.
443780
   Документы по истории университетов Европы 12-15 вв.. – Воронеж, 1973. – 156 с.
443781
   Документы по истории японской деревни. – М.
Том 1. – 1966. – 149с.
443782
   Документы по кадровым вопросам. – М., 1977. – 96с.
443783
  Борщевский В.Я. Документы пятилетних планов как исторический источник / В.Я. Борщевский. – Днепропетровск, 1980. – 56с.
443784
   Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о раскольниках в городах России, 1654-1684 гг.. – М., 1990. – 146с.
443785
  Маврина О.С. Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 1608-0599
443786
   Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг.. – М., 1989. – 525с.
443787
   Документы совещания политического консультатисного комитета государств-участников Варшавского договора. Бухарест, 4-6 июля 1966 г.. – М., 1966. – 30с.
443788
   Документы совещания представителей каммунистических и рабочих партий. Москва, наябрь 1960 года. – Москва, 1960. – 64с.
443789
   Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг.. – М., 1975. – 523с.
443790
   Документы стойкости и героизма. – М., 1986. – 224с.
443791
  Олейник К.Е. Документы съездов и пленумов ЦК Компартии Молдавии как источник изучения истории республиканской парторганизации (1941-1951 гг.) / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1974. – 135с.
443792
   Документы трудового энтузиазма. – М., 1960. – 360с.
443793
   Документы трудовой славы москвичей. – М., 1967. – 503с.
443794
  Гамолин И.Д. Документы учета как средство доказывания при расследовании хищений государственного и общественного имущества. / Гамолин И.Д. – Москва, 1970. – 18 c.
443795
   Документы Х пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 3. – 1965. – 280 с.
443796
   Документы Х пленарной Ассамблеи. – Москва
Т. 4. – 1965. – 383 с.
443797
   Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах советских исследователей. – Ленинград, 1960. – 284 с.
443798
   Документы ЦГИА СССР в работах советских исследователей : Библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2 : Книги, статьи и публ. на русс. яз. 1958-1962 гг. – 1966. – 327с.
443799
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1972 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 304 с.
443800
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1973 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 254 с.
443801
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1974 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 334 с.
443802
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1975 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 318 с.
443803
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1976 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 352 с.
443804
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1977 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
443805
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1978 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 350 с.
443806
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1981 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 271 с.
443807
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1982 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 206 с.
443808
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1984 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
443809
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1985 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 176 с.
443810
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1986 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 253 с.
443811
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1988 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237 с.
443812
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ. 1968 / ВЛКСМ ЦК. – Москва, 1969. – 528с.
443813
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ. 1969 / ВЛКСМ ЦК. – Москва, 1970. – 584с.
443814
  КПСС ЦК Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина / КПСС ЦК. – 3-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1970. – 239 с.
443815
   Документы штаба М.И. Кутузова. 1805-1806. – Вильнюс, 1951. – 340с.
443816
  Кутузов М.И. Документы штаба М.И.Кутузова. 1805-1806 / М.И. Кутузов. – Вильнюс, 1951. – с.
443817
  Каманин И.М Документы эпохи Богдана Хмельницкого 1656 и 1657 гг., извлеченные из Главного Московского архива Министерства иностранных дел : в 2 вып. / И.М Каманин; собр. И.М. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
В. 1. – 1911. – [2], 25-120 с. – Отд. оттиск: "Сб. ст. и материалов по истории Юго-запад. России". Киев, 1911, вып. 1, с. 25-120. - Загл. 2 вып.: Из прошлого Юго-западного края. (Статьи и материалы)


  С. 118-120: 1683 года июня 7. Донесение Варлаама Ясинского, Феодосия Углицкого, Силев. Головчича и друг. гетману Самойловичу о результатах назначенной им ревизии драгоценностей Михайловского монастыря по отъезде в Чернигов Гугуревича / (Сообщ. М.И. ...
443818
  Акопьян О.С. Документы, делопроизводство, машинопись. : практ. руководство / Акопьян О.С., Никифорова С.В. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1966. – 168 с.
443819
  Каманин И. Документы, известия и заметки. / И. Каманин. – 486-491с.
443820
   Документы, извлеченных из книг патриаршего Казенного приказа, о церковных пошлинах // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1869. – Кн. 1. – II, 9 с.
443821
   Документы, касающиеся учрежденной при Императорской Академии Наук Межведомственной Комиссии для производства магнитной съемки России, 1912. – 33 с. – Отд. оттиск
443822
  Эрмлер Ф.М. Документы, статьи, воспоминания / Ф.М. Эрмлер. – Ленинград, 1974. – 342с.
443823
  Лещенко Ю. Документы, факты и никакой политики // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 38-40


  Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Что легло в основу межгосударственной аферы?
443824
   Докумнты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
3. – 1964. – 670с.
443825
  Нестеров М.Н. Докусентированность языка как стилеобразующая категория в русском советском историческом романе (20-30-е гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Нестеров М. Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 73 с.
443826
  Хицков И. Докучаевская модель земледелия - ключ к системному развитию сельского хозяйства / И. Хицков, Г. Чогут, В. Петропавловский // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0235-2443
443827
  Тихоненко Д.Г. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 94-104 : фото. – ISSN 0587-2596
443828
  Гор Г.С. Докучливый собеседник / Г.С. Гор. – М.-Л., 1962. – 246с.
443829
  Егоров А.И. Дол березовых туманов / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1987. – 366с.
443830
  Плашевский Ю.П. Дол Заповедный / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1990. – 186с.
443831
  Шпонтак І.М. Долаємо дитячі страхи спільними зусиллями фахівців і батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
443832
  Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1987. – 113,2с.
443833
  Рябчук М. Долання амбівалентності : дихотомія укр. нац. ідентичності - іст. причини та політ. наслідки / Микола Рябчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-250. – ISBN 978-966-02-8830-0
443834
  Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 92-111. – ISSN 0130-5247
443835
  Кабкова О.В. Долання російсько-німецько-французького "порогу" в п"єсі В. Набокова "Винахід вальса" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-90. – (Бібліотека Інституту філології)
443836
  Шелудько С. Доларизація в країнах Центральної та Східної Європи: сутність, генеза, взаємозв"язки / С. Шелудько, Т. Бабич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 149-160. – ISSN 2409-8892
443837
  Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-13
443838
  Плачинда В. Доларизація в Україні: тенденції розвитку та чинники виникнення // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 73-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
443839
  Пасажко Т.С. Доларизація в Україні: тенденції, наслідки та методи подолання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 83-91
443840
  Паливода К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 32-39. – ISSN 1605-2005
443841
  Кульчицький М. Доларизація депозитного та кредитного ринків в Україні / М. Кульчицький, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 289-297. – ISSN 0201-758Х
443842
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 215-228. – Бібліогр.: л. 186-215
443843
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Т.Б.; Цвигун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
443844
  Ганусик Ю.Б. Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
443845
  Стецько Л.І. Доларизація економіки України, її наслідки і напрямки зниження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.15. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
443846
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50.
443847
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюється проблема доларизації економіки України. Проводиться статистичний аналіз динаміки рівня доларизації, який показує її позитивні та негативні сторони. Окреслюються напрями економічної політики щодо мінімізації впливу доларизації ...
443848
  Береславська О.І. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / О.І. Береславська, В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 117-130. – ISSN 1605-7988
443849
  Береславська О.І. Доларизація та її вплив на ефективність грошово-кредитної політики в Україні / О.І. Береславська, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 14 назв
443850
  Хрупович С.Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 23-26


  Статтю присвячено проблемі поступового заміщення таких функцій грошей, як збереження та обмін на користь вільноконвертованої іноземної валюти. Визначено індикатори доларизації економіки та окреслено шляхи мінімізації впливу цього явища на ефективність ...
443851
  Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-31.
443852
  Сіроштан М.А. Доларизація: проблеми і наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.144-146
443853
  Бузинар Б.А. Доларові ризики для національної економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 34-37.
443854
   Доларопоклонники. – К., 1953. – 64с.
443855
  Рибаченко В. Долати глобальну кризу : обговорювали науковці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  В Інституті міжнародних відносин за ініціативою кафедри міжнародної інформації відбувся міжнародний круглий стіл "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи". Науковці обох країн, ґрунтуючись на принципах так званої платформи "ДА", ...
443856
  Васютинський В.О. Долаючи бідність у собі: соціально-психологічні засоби підвищення самоефективності особи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 47-61
443857
  Коваленко Л.М. Долаючи відстані й кордони / Л.М. Коваленко. – К, 1968. – 47с.
443858
  Бініон М. Долаючи імперський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 23 (291). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Спроба Британії вибачитися за помилки власного колоніального минулого (компенсації для більш як 5 тис. кенійців похилого віку, яких тримала за гратами і катувала британська колоніальна влада під час повстання Мау-Мау проти англійського панування у ...
443859
  Войтко В.І. Долаючи інерцію мислення / В.І. Войтко. – Київ, 1988. – 60с.
443860
  Бурлакова В. Долаючи комплекс малороса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Попри стереотипи, місцеву агресивну політику рисифікації та конфлікти з українофобами, на Південному Сході не всі мімікрують під російськомовних - вони обстоюють право бути собою.
443861
  Ольшевський І. Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
443862
  Радченко Ірина Долаючи недовіру : думки опісля ЗНО з української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-68
443863
  Петренко О.Є. Долаючи неправди. "Слов"янський сокіл" / розмову вела Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 14-15


  Розмова з нащадком українського поета-романтика першої половини XIX століття Михайла Петренка.
443864
  Зарицький М.С. Долаючи несамовитий опір ворога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Спогади ветерана, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, інваліда війни, полковника у відставці М.С. Зарицького про бойові роки та про післявоєнні роки навчання в Одеському, а потім у Київському університеті. Згодом, закінчивши аспірантуру, ...
443865
   Долаючи перешкоди : становище ЛГБТ в Україні у 2018 р. / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2019. – 63 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
443866
  Макаренко О.А. Долаючи підступи світової реакції : (Українська РСР у міжнародних відносинах в період 1924-1929 рр.) / О. Макаренко. – Київ : Політвидав України, 1964. – 52 с. – (Україна на міжнародній арені)
443867
  Дроздовський Д. Долаючи посттоталітарні травми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С . 6-7


  У Польщі представлено важливе культурологічно-літературознавче видання "Покоління - Трансформація - Ідентичність".
443868
   Долаючи розломи : у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту : (аналітичні записки на полях) / [О. Іванкова-Стецюк та ін. ; за ред. О. Іванкової-Стецюк, Г. Селещука] ; Карітас України. – Стрий : Укрпол, 2016. – 67, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8955-66-2
443869
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : До проблеми новітніх інтерпретацій української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 99-103
443870
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття перша: "Сафат Зінич" Юрія Федьковича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 73-80


  У статті на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів запропоновано розгляд оповідання Ю Федьковича "Сафат Зінич". У процесі аналізу біографічні факти інтерпретовано у рамках поетикальних змістів; у парадорксальний спосіб ...
443871
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття друга: Оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт" у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 96-104


  У статті подано результати відмінного від традиційного розгляду оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт". Запропоновано новітній, на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів, підхід до розуміння сатири і зроблено ...
443872
  Литвин В. Долаючи труднощі... // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 13-27
443873
  Бедный Д. Долбанем! / Демьян Бедный. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 128 с.
443874
  Коновалова Л.В. Долг - важнейшная категория марксистско-ленинской этики / Л.В. Коновалова. – Москва, 1965. – 108с.
443875
  Воронько П.М. Долг : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 112с.
443876
  Златопольский З. Долг / З. Златопольский, К.Д. Любченко. – Рига, 1965. – 87с.
443877
  Стрелков В.А. Долг / В.А. Стрелков. – Элистп, 1970. – 76с.
443878
  Николаев А.М. Долг / А.М. Николаев. – М, 1978. – 222с.
443879
  Иванов И.Г. Долг / И.Г. Иванов. – Москва, 1979. – 102с.
443880
  Елагин В.Н. Долг / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1980. – 32с.
443881
  Ветлугин И.М. Долг / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1980. – 265с.
443882
  Хаппалаев Ю.Р. Долг : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 55 с.
443883
  Гаффар А. Долг : повести и рассказы / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 176 с.
443884
   Долг. – М., 1984. – 64с.
443885
  Гончаров В.А. Долг / В.А. Гончаров. – Нальчик, 1986. – 174с.
443886
  Нурпеисов А. Долг : роман, эссе / Абдижамил Нурпеисов ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1988. – 494 с.
443887
  Арясов И.Е. Долг : роман, рассказ / И. Е. Арясов ; [худож. А.И. Цветков]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 319, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-01045-9


  Содерж.: Долг: Роман; Выстрел в воздух: Рассказ.
443888
  Сердюк В.Е. Долг / В.Е. Сердюк. – Иваново, 1990. – 398с.
443889
  Мельник Виктория Долг : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0131-8136
443890
  Клецков Л.Г. Долг и должность / Л.Г. Клецков. – М, 1987. – 126с.
443891
  Велев Д. Долг и молодость / Д. Велев. – Москва, 1978. – 313с.
443892
  Коновалова Л.В. Долг и нравственное развитие личности / Л.В. Коновалова. – М., 1969. – 32с.
443893
   Долг и отвага : Рассказы о дипкурьерах. – Москва : Политиздат, 1988. – 351с.
443894
  Алещенко Н.М. Долг и подвиг : пособие для учащихся / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1981. – 176 с. : ил.
443895
  Лебедев Л.В. Долг и сердце / Л.В. Лебедев. – Горький, 1959. – 75 с.
443896
  Станчиц М.А. Долг и совесть / М.А. Станчиц. – Минск, 1988. – 61с.
443897
  Дзекунов М.Е. Долг и совесть в религиозной и коммунистической нравственности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дзекунов М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 20л.
443898
  Липенский Г.В. Долг и совесть: (Энергетики в СССР). / Г.В. Липенский. – М., 1986. – 174с.
443899
  Пилипенко М.М. Долг и счастье / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1952. – 64с.
443900
  Былинов А.И. Долг инженера / А.И. Былинов. – К, 1957. – 159с.
443901
  Захандревич Н.Б. Долг народных дружинников / Н.Б. Захандревич, В.В. Олефиренко. – Киев : Политиздат, 1988. – 110с.
443902
  Мартынов Н.М. Долг памяти / Н.М. Мартынов. – Калининград, 1981. – 136с.
443903
  Исхаков В.М. Долг памяти : повести и рассказы / Вазих Исхаков ;. – Москва : Советская Россия, 1985. – 174 с.
443904
  Тумбасов А.Н. Долг памяти / А.Н. Тумбасов. – Челябинск, 1986. – 94 с.
443905
  Худалов Х.А. Долг памяти. / Х.А. Худалов. – Орджоникидзе, 1987. – 205с.
443906
  Сукиасян Э.Р. Долг памяти. К 70-летию Совещания по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (Москва, 15-27 декабря 1936 г.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 64-80. – ISSN 0130-9765
443907
  Богданов А.П. Долг памяти: Повесть об отце / А.П. Богданов, Г.П. Богданов. – М, 1990. – 237с.
443908
  Клюкин В.И. Долг перед обществом / В.И. Клюкин. – М., 1981. – 48с.
443909
  Панов Г.И. Долг перед полем. / Г.И. Панов. – Л., 1987. – 80с.
443910
  Макаренко Т. Долг платежом классен // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
443911
  Первенцев А.А. Долг платежом красен / А.А. Первенцев. – М, 1957. – 110с.
443912
  Павлов Н.Е. Долг свидетеля / Н.Е. Павлов ; [ред. В.Г. Ткачева]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 140, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
443913
  Кубадински П. Долг семейный и долг общественный / П. Кубадински. – М, 1988. – 187с.
443914
  Машин Ю. Долг совести // Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь" / ред. Б. Гурнов. – Москва, 1982. – № 6. – 126-130. – (Библиотека героики и приключений)
443915
  Богомолов М.П. Долг солдата / М.П. Богомолов, Г.М. Чернов. – Саратов, 1989. – 221с.
443916
  Соколов-Скаля Долг художника / Соколов-Скаля. – Москва, 1963. – 101с.
443917
  Ефтимиу В. Долг чести / В. Ефтимиу. – Бухарест, 1969. – 40с.
443918
  Пылев С.С. Долг, честь, мужество / С.С. Пылев, В.И. Самоварщиков. – М., 1981. – 152с.
443919
  Игнатов Р. Долг. / Р. Игнатов. – М., 1962. – 260с.
443920
  Клещенко А.Д. Долг. / А.Д. Клещенко. – Л, 1984. – 495с.
443921
  Малочевский Б.А. Долг. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1956. – 64с.
443922
  Парда Н. Долг... : стихотворения и поэмы / Н. Парда; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
443923
  Кулиева И. Долг: Стихи. / И. Кулиева. – Баку, 1976. – 54с.
443924
   Долганский фольклор. – Л., 1937. – 259с.
443925
  Вильямс Ч. Долгая воскресная ночь / Ч. Вильямс ; [Пер. Л. Берингова] // Дело о наезде / Д. Чейз. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С.141-240. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7030-0374-1
443926
  Убогий Ю.В. Долгая дорога / Ю.В. Убогий. – Тула, 1976. – 240с.
443927
  Руднев О.А. Долгая дорога в дюнах / О.А. Руднев. – Рига, 1984. – 457с.
443928
  Каурдаков Л.Г. Долгая дорога в тумане / Л.Г. Каурдаков, А.Б. Нагуманов. – Новосибирск, 1986. – 167с.
443929
  Аксенова А.С. Долгая дорога домой : рассказы и повести / А.С. Аксенова. – Ленинград : Совецкий писатель, 1983. – 272 с.
443930
  Крым А.И. Долгая дорога домой : сборник пьес / А.И. Крым. – Киев : Мистецтво, 1985. – 220с.
443931
  Быков В. Долгая дорога домой : книга воспоминаний / Василь Быков ; [пер. с бел. и послесл. В. Тараса]. – Москва ; Минск : АСТ : Харвест, 2005. – 444 с., [4] л. ил. – (Воспоминания. Мемуары). – ISBN 5-17-032152-X
443932
   Долгая дорога за испанской визой // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-59 : фото
443933
  Баур Ингольф Долгая дорога к свету : Япония. Монастырь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
443934
  Воробьев Л.И. Долгая жизнь / Л.И. Воробьев. – Ленинград, 1971. – 231с.
443935
   Долгая жизнь Олега Лундстрема : из интервью // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 2-19


  Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) - легендарный рос. джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра.
443936
  Сергейчик Ю. Долгая жизнь патриарха // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 17-41
443937
  Рочев Я.М. Долгая зима в Абези : повесть / Я.М. Рочев; пер. с коми А.Шихова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 96 с.
443938
  Прайс Р. Долгая и счастливая жизнь. / Р. Прайс. – М., 1971. – 175с.
443939
  Такшеева З.В. Долгая короткая жизнь / З.В. Такшеева. – Л., 1990. – 133с.
443940
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1981. – 280с.
443941
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1990. – 272с.
443942
  Белокрылов В.А. Долгая неделя : повести, рассказы / Василий Белокрылов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 349, [2] с. : портр. – ISBN 5-7458-0095-X
443943
  Горбунов М.Н. Долгая нива / М.Н. Горбунов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
443944
  Пановко Я.М. Долгая нива. Неделя из жизни одной девушки / Я.М. Пановко. – Л., 1961. – 139с.
443945
  Абашидзе Григол Григорьевич Долгая ночь : груз. хроника 13 в. / Абашидзе Григол Григорьевич; пер. с груз. В.Солоухина. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 374 с.
443946
  Садеки Д.М. Долгая ночь / Д.М. Садеки. – Москва, 1976. – 206 с.
443947
  Малкова К.А. Долгая ночь / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1982. – 95с.
443948
   Долгая ночь : рассказы о милиции Кузбасса. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1988. – 206 с.
443949
  Мейфилд Д. Долгая ночь. Счастливый случай / Джулиан Мейфилд ; пер. с англ. ; пред. Дж. Норта. – Москва : Прогресс, 1973. – 302с. – Пар. тит. с. на англ. яз. - В одной кн.: Чей это город? / Л. Грэхем
443950
  Кривощеков Л.Д. Долгая память войны / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1985. – 527с.
443951
  Аржакова Л.М. Долгая пауза после блистательных успехов : русская историческая полонистика на исходе XIX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-53. – ISSN 0132-1366
443952
  Турбин А. Долгая погоня : документальная повесть (о борьбе с оспой) / А. Турбин. – Москва : Профиздат, 1988. – 265 с.
443953
  Герасименко А.И. Долгая путина / А.И. Герасименко. – Москва, 1985. – 255с.
443954
  Степаненко В.И. Долгая Старица / В.И. Степаненко. – М., 1963. – 205с.
443955
  Монахов Антон Долгая счастливая жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 88-89 : фото
443956
  Когинов Ю.И. Долгая фамилия / Ю.И. Когинов. – Москва, 1983. – 255с.
443957
  Дауров Р.Д. Долгая шестидневная война: победы и поражения СССР на Ближнем Востоке / Р.Д. Дауров ; Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. – Москва : Институт востоковедения РАН, 2009. – 238 с. – Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93660-085-2
443958
   Долги и кредиты в современной капиталистической экономике. – Л., 1989. – 216с.
443959
  Шаталов С.И. Долги и развитие: африканская дилемма / С.И. Шаталов. – М., 1990. – 130с.
443960
  Каплер А.Я. Долги наши / А.Я. Каплер. – М., 1973. – 346с.
443961
  Володарский Э.Я. Долги наши / Э.Я. Володарский. – Ленинград, 1975. – 59с.
443962
  Багров С.П. Долги наши : сб. прозы молодых вологод. писатетей / [сос. С.П. Багров]. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во : Вологод. отд-ние, 1981. – 240 с. : ил.
443963
  Гехт С.Г. Долги сердца / С.Г. Гехт. – Москва, 1963. – 300с.
443964
  Урбелене Я. Долгие гласные современного литовского литературного языка. (Спектр. и рентгеногр. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Урбелене Я.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
443965
  Бытовой С.М. Долгие грозы / С.М. Бытовой. – Л, 1986. – 302с.
443966
  Иванов Ю.Н. Долгие дни блокады / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1989. – 494с.
443967
  Коняев Н.М. Долгие дни лета / Н.М. Коняев. – Л, 1988. – 272с.
443968
   Долгие дороги к морю : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 20-24 : Фото
443969
  Фоняков И.О. Долгие мгновения : Стихи / И.О. Фоняков. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 95с.
443970
  Леонов А.Д. Долгие метели / А.Д. Леонов. – Л, 1975. – 256с.
443971
  Чулаки М.М. Долгие поиски / М.М. Чулаки. – Л, 1979. – 350с.
443972
  Будаков В.В. Долгие поля / В.В. Будаков. – Воронеж, 1991. – 315с.
443973
  Барченко С.А. Долгие проводы : рассказы, повесть / С.А. Барченко ; [худож. М.З. Шлосберг]. – Москва : Советская Россия, 1987. – 318, [2] с. : ил.


  Содерж.: По ту сторону солнца; Повесть; Рассказы: Долгие проводы; В гостях у тещи; Еще один день; И был вечер, и было утро.
443974
   Долгие, долгие километры. – Новосибирск, 1976. – 297с.
443975
  Савченко И.И. Долгий - короткий день. / И.И. Савченко. – Краснодар, 1976. – 47с.
443976
  Волков Л. Долгий век кулачного человека : о фашизме, нацизме, ленинизме, сталинизме и модернизации в перспективе 2022 года // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-174. – ISSN 0012-6756
443977
  Кондрашов С.Н. Долгий взгляд на Америку / Кондрашов С.Н. – Москва : Международные отношения, 1988. – 592с.
443978
  Гуляковский Е.Я. Долгий восход на Энне / Е.Я. Гуляковский. – Москва, 1985. – 336с.
443979
  Барановский В.С. Долгий всполох : рассказы и повести / В.С. Барановский. – Вильнюс : Вага, 1985. – 336 с.
443980
  Хохлов С. Долгий день. / С. Хохлов. – М., 1968. – 95с.
443981
  Суржко А.П. Долгий зимний день / А.П. Суржко. – М., 1986. – 219с.
443982
  Бартошин В.С. Долгий осенний день : повести / В.С. Бартошин ; худож. В.И. Верещак. – Симферополь : Таврия, 1985. – 254 с. : ил.


  Содерж.: Практика; Долгий осенний день; За сыном.
443983
  Личутин В.В. Долгий отдых / В.В. Личутин. – Москва, 1977. – 334с.
443984
  Кац З.М. Долгий перевал. / З.М. Кац. – Харьков, 1978. – 79с.
443985
  Бирюков С.Е. Долгий переход / С.Е. Бирюков. – Воронеж, 1980. – 32с.
443986
  Элебаев М. Долгий путь / М. Элебаев. – Фрунзе, 1959. – 117с.
443987
  Давыдов Л.Д. Долгий путь без привалов : рассказ о "подсолнечном боге" - дважды Герое Социалистического Труда, академике В.С.Пустовойте и его учениках / Л.Д. Давыдов. – Москва : Советкая Россия, 1964. – 159 с.
443988
  Гулиа Г.Д. Долгий путь в Видигейру / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1990. – 464с.
443989
  Шенин С.Ю. Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 95-106. – ISSN 0321-2068
443990
  Воронова М. Долгий путь Василия Григоровича-Барского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 48-68. – ISSN 1819-6268
443991
   Долгий путь возвращения. – Москва, 1965. – 528 с.
443992
  Белова И.Ю. Долгий путь длинною в 65 славных лет! // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-14. – ISSN 1813-100X


  Изложена история открытого акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ») – признанного лидера отечественной науки, предприятия Госкорпорации ...
443993
  Николов Т.Г. Долгий путь жизни / Т.Г. Николов; Под ред. Барскова И.С. – Москва : Мир, 1986. – 167с.
443994
  Хамори Йожеф Долгий путь к мозгу человека / Хамори Йожеф. – Москва, 1985. – 150с.
443995
  Исаченко М С. Долгий путь к Победе, 1941-1945 / М С. Исаченко, . – Л, 1980. – 229с.
443996
  Бахревский В.А. Долгий путь к себе : историческое повествование / Бахревский В.А. – Москва : Современник, 1991. – 800 с.
443997
  Богданов Е.Ф. Долгий путь к тишине / Е.Ф. Богданов. – Москва, 1977. – 320с.
443998
  Семпрун Х. Долгий путь: роман / Х. Семпрун. – М., 1989. – 223с.
443999
  Васильева Е.Н. Долгий свет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 480с.
444000
  Знаменская И.В. Долгий свет / И.В. Знаменская. – Ленинград, 1982. – 47с.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,