Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
442001
  Грабович Г. До питання "больових точок" в українському літературознавсті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 11-19. – ISBN 966-594-263-8
442002
  Шурко Л. До питання "епічної землі" в героїчному епосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.34-43. – Бібліогр.: С. 43
442003
  Князева О. До питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 58-60.
442004
  Скомороха Л. До питання актуалізації тестування при доборі суддівських кадрів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 235-241. – ISSN 0132-1331
442005
  Лучко М. До питання аналізу комерційних та маркетингових ризиків: теоретичний аспект / М. Лучко, А. Григорук, Л. Литвин // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – С. 53-63. – ISSN 2409-8892
442006
  Горинь М. До питання аналізу конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 21-25. – ISSN 2078-5860


  У статті досліджуються питання формування конкурентних переваг і конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Проаналізовано поняття конкурентоспроможності вищого навчального закладу і його взаємозв"язку з конкурентоспроможністю національної ...
442007
  Карпенко Н.А. До питання англо-українського перекладу фразеологізмів у сучасних газетних заголовках // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 98-105. – ISSN 2312-0665
442008
  Скрипник Ю.Д. До питання асиметричного вживання форм категорії ввічлівості корейської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 176-178
442009
  Конончук О.М. До питання атрибуції іранських мініатюр з вітчизняних зібрань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 232-237


  У статті йдеться про проблематику дослідження та атрибуції близькосхідних мініатюр з українських зібрань. Детальніше розглядається іранська мініатюра XVI століття "Мірадж Мухаммада" зі Східної колекції Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків ...
442010
  Арустам"ян Ж.Г. До питання атрибуції фрагмента бронзового дзвону з колекції національного заповідника "Софія Київська" // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 147-152. – ISBN 966-95597-5-8
442011
  Казакова Н. До питання бібліографічного відображення документного потоку з історії українського кіно XX - поч. XXI ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 8-12
442012
  Пісковець О.В. До питання вдосконалення економічних відносин в системі "орендар-орендодавець" // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 87-92. – ISSN 2415-8089
442013
  Шрамко Ю. До питання вдосконалення законодавчого регулювання інституту правової допомоги в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 11-16
442014
  Ладанюк Я.О. До питання вдосконалення напрацьованих змін до Конституції щодо децентралізації влади в Україні: повноваження префмісцеве самекта // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 154-159. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
442015
  Журик Ю.В. До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 152-158. – (Право. Економіка. Управління)
442016
  Джаман М. До питання вдосконалення принципів управління господарськими суб"єктами в умовах ринкової економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 38-41.
442017
  Москвич Л.М. До питання вдосконалення судового управління в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2012. – Вип. 24. – С. 99-107. – ISSN 2079-6242
442018
  Нелін О. До питання верховенства права і закону в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 22-25
442019
  Перкова А.І. До питання взаємовідносин Д.І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 63-72. – ISBN 978-966-551-327-8
442020
  Подорохко В. До питання взаємодії прокуратури, оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 114-116.
442021
  Драбов Н.Ю. До питання взаємозв"язку мови і культури та його відображення у перекладі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 41-46. – ISBN 978-617-7132-32-4
442022
  Боярський Я.І. До питання виведення високоврожайних і високоякісних сортів жовтих махорок / Я.І. Боярський. – С. 267-274. – Окремий відбиток
442023
  Кібич І.В. До питання вивчення еколого-економічного комплексу Чернівецької області / І.В. Кібич, Н.І. Коновалова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-28. – (Географія ; Вип. 45)


  Окреслено напрямки вивчення регіональних і локальних міжгалузевих еколого-економічних комплексів на прикладі Чернівецької області.
442024
  Рябцев В.П. До питання вивчення і запозичення В.І. Леніним досвіду німецької соціал-демократії в процесі створення марксистської партії в Росії / В.П. Рябцев, П.Г. Сургай // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 15-18. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядається малодосліджена тема творчого запозичення В.І. Леніним ідейно-організаційних засад німецької соціал-демократії в процесі створення РСДРП.
442025
  Кудрицька Т.Л. До питання вивчення історії шведів СРСР: аналіз джерельного потенціалу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 196-202. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
442026
  Лесин В. До питання вивчення літературознавчої спадщини Дмитра Донцова // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 157-162
442027
  Тітенко З.М. До питання вивчення теоретичних основ конкурентоспроможності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 156-158
442028
  Джарти В.В. До питання видів нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 90-103. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати систему та види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні. Автором з"ясовано сутність категорій «нормативно-правові засади», «нормативний акт», законодавство». Доведено ...
442029
  Чернадчук В.Д. До питання видів та форм бюджетного контролю // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 23-26
442030
  Сергієнко Н. До питання визнання наказу господарського суду таким, що не підлягає виконанню // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 75-78


  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів та законодавчого регулювання підстав визнання наказу господарського суду таким, що не підлягає виконанню, місця правових норм, які регулюють визнання наказу господарського суду таким, що не підлягає ...
442031
  Чомахашвілі О.Ш. До питання визнання торговельних марок добре відомими // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 70-77. – ISBN 978-617-696-813-9
442032
  Сінченко В.Г. До питання визначення безпечності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у питній воді природних джерел при моніторингових дослідженнях їх вмісту адсорбційно-спектрометричним методом / В.Г. Сінченко, Н.М. Омельченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 18-28
442033
  Герасимова С.В. До питання визначення ефективності інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 274-279.
442034
  Максимчук В.Л. До питання визначення зовнішньої границі пляжів водоймищ та морів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 40-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 16)
442035
  Левандовська І. До питання визначення категорії "окрема думка судді" у сучасному конституційному праві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 163-181. – ISSN 1026-9932
442036
  Січко Д. До питання визначення лізингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-104. – Бібліогр.: на 17 пунктів
442037
  Бляхарський Я.С. До питання визначення мети і цілей девелопера // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7572-52-6
442038
  Білик В. До питання визначення особистих немайнових прав селян у законодавстві Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 76-85. – ISSN 1993-0909
442039
  Дьоміна О.О. До питання визначення поняття нерухомого майна в законодавстві зарубіжних країн / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 142-149
442040
  Д"яконова І.І. До питання визначення понять "банківське регулювання" та "банківський нагляд" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 183-193. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано законодавчі акти України та наукові підходи до визначення понять "банківське регулювання" та "банківський нагляд", обгрунтовано власні підходи до їх трактування.
442041
  Повєрєнний С.Ф. До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід / С.Ф. Повєрєнний, А.Й. Лур"є, О.В. Піддубна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 42-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
442042
  Городовенко В. До питання визначення правової природи та системи принципів судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 42-52. – ISSN 1026-9932
442043
  Харчук О.О. До питання визначення природи стандартів міжнародного економічного права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 681-683. – ISBN 966-660-151-6
442044
  Шовкун Ю.В. До питання визначення рибного господарства за законодавством України // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 233-235
442045
  Лозинська Н. До питання визначення сутності публічного правонаступництва: матеріально-правовий та процесуальний аспекти // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-617-7020-43-0
442046
  Козир І.С. До питання визначення та класифікації функцій вищої освіти // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 306-311


  У статті розглянуто класифікацію функцій вищої освіти як специфічної галузі економіки через потреби представників різних рівнів соціально-економічного суспільства.
442047
  Прилипко С.М. До питання визначення функцій права соціального забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 43-47. – ISSN 0201-7245
442048
  Осіпчук І. До питання визначення чинників територіальної організації торговельного обслуговування населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 146-148
442049
  Зінків І. До питання викладання теми "Складна двочастинна форма" в курсі "аналіз музичних творів" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 30-45. – ISSN 2310-0583
442050
  Мокрогуз О. До питання використання зображень пам"яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва на уроках історії України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (129). – С. 15-22
442051
  Юрків Л.Я. До питання використання матеріалів дослідження грунтового покриву в ландшафтних картах // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 31-33
442052
  Задерейчук І.П. До питання використання радіо в системі просвіти кримських німців // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 140-148. – ISBN 978-966-551-322-3
442053
  Кухарчук Г.В. До питання виокремлення понять "аброоснова" та "аброморфема" в сучасному мовознавстві / Г.В. Кухарчук, Л.Є. Азарова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 550-555


  У статті розглянуто питання виникнення аброоснов та аброморфем, визначено основні аброморфеми, що функціонують у сучасній українській мові. В статье рассматриваются вопросы появления аброоснов и аброморфем, выделено основные аброморфемы, которые ...
442054
  Лабур О.В. До питання висвітлення гендерної трансформації в Україні (перша перша половина ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7
442055
  Крислова М. До питання витоків лінгвістичної термінології слов"янських народів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
442056
  Сафарян Н.А. До питання вияву проблем екзистенціалізму у творчості Ліни Костенко // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 222-223. – ISBN 978-617-8037-71-0
442057
  Меєрович Н.А. До питання відповідальності адвоката // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 168-173. – (Юридичні науки ; № 3)
442058
  Ложечкін В.С. До питання восьмої річниці перебування Польщі в ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 15-20. – ISSN 2077-1800
442059
  Бігдаш В. До питання впливу глобальних тенденцій страхових ринків на діяльність вітчизняних страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування страхового ринку в Україні та діяльності вітчизняної страхової компанії. Обґрунтовано доцільність використання засобів системного підходу та стратегічного менеджменту для аналізу впливу світового страхового ринку на ...
442060
  Македон І.В. До питання впливу інформатизації на формування суспільного порядку денного // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 111-113
442061
  Грошова О.В. До питання впровадження служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 36-39
442062
  Ієвіня О. До питання гармонізації законодавства України у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 6-10.
442063
  Дріжчана С.В. До питання гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 368-375. – ISSN 1563-3349
442064
  Брус Л.С. До питання гендерних позицій перекладача: французька жіноча проза в перекладі Євгенії Кононенко / Л.С. Брус, // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 98-103
442065
  Гриценко А. До питання генеалогії роду Савичів // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 39-44


  Савичі — козацько-старшинський шляхетський рід на Чернігівщині, одна гілка якого ще в першій половині 18 століття переселилася на Слобожанщину.
442066
  Гривкова О. До питання генези визначення "гендерна компетентність майбутніх вчителів" (на прикладі Німеччини" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 178-179. – ISBN 978-966-644-365-9
442067
  Красівський Л. До питання геологічної розвідки і походження запасів Подільских фосфоритів / Л. Красівський, 1923. – 6с.
442068
   До питання геометричного нівелювання способом "вперед-назад" з використанням високоточного цифрового нівеліра Leika DNA03 / С.С. Перій, І.Ф. Рій, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 5-8 : мал., табл. – Бібліогр.: 5 назв
442069
  Красівський О. До питання грунтоутворюючих пород і новіших відкладів Поділля / О. Красівський. – Кам"янець, 1928. – 8с.
442070
  Давтян Д. До питання датування вірменської церкви Аккермана (Білгорода-Дністровського) // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 52-77. – ISBN 978-966-2696-51-6
442071
  Левітас Фелікс До питання держави і права України в роки Другої світової війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст.
442072
  Матвієнко П. До питання державного регулювання оплати праці в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-90.
442073
  Дьоміна О.О. До питання державної реєстрації земельної ділянки (В аспекті реформування інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 98-104
442074
  Комарова О.С. До питання деривації інтернаціоналізмів у словацькій мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-84. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу словотвірної деривації інтернаціональних лексичних одиниць у словацькій мові. This article analyzes the formative derivation of lexical items in Slovak.
442075
  Діхтієвський В. До питання дискреційних повноважень державних органів, передбачених правовими актами Естонської Республіки та України // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7020-43-0
442076
  Бойко Н. До питання дифузних жанрих підвидів малої прози О. Кониського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 71-78


  У статті проаналізовано твори 1880-1890-х років, які засвідчують процес розмивання меж малої прози і появу нових дифузних жанрових підвидів у творчому доробку О. Кониського, а саме: поезія в прозі, синтетичне й лірично-настроєве оповідання, ...
442077
  Курило В.і. До питання діяльності органів публічної влади у сфері контролю за використанням та охороною земельних ресурсів / В.і. Курило, О.П. Світличний // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 47-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
442078
  Мельников О.Г. До питання договірно правового оформлення державного кордону України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 27-33. – (Право. Економіка. Управління)
442079
  Задорожний О.В. До питання додержання європейських стандартів стосовно апатридів в процесі приватизації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
442080
  Литвиненко І.А. До питання дослідження історичних сіл України // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 450-456. – ISBN 978-966-139-028-6
442081
  Кулібаба Д. До питання дослідження матеріалів Державної варти // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 39-41
442082
  Омельчук Д.В. До питання дослідження тоталітарної доби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
442083
  Гончарова О.В. До питання досудового врегулювання господарських спорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 393-
442084
  Живко М.О. До питання дотримання законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 36-40
442085
  Комар О.В. До питання екстерналізму в тлумаченні природи значення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 223-228. – ISBN 966-581-295-6
442086
  Кравченко О. До питання електронного адміністрування в Україні // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 172-176. – ISBN 978-617-7041-91-6
442087
  Мельник О.А. До питання емоційної агресії у суспільному та політичному житті // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 248-255. – ISBN 978-966-8063-99-45
442088
  Петрова І.А. До питання ефективності наукових досліджень у галузі судових експертиз / І.А. Петрова, А.В. Бубліков // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 56-58
442089
  Радишевська О.Р. До питання європеїзації адміністративного права України: основні напрямки наукових досліджень // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 69-71
442090
  Линчак І. До питання жанрової ідентифікації народних прикмет // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 173-183


  У статті порушено проблему термінологічної невизначеності у фольклористиці, яка стосується як понять «жанр», «паремія», вживаних щодо прикмет, так і масиву текстів, котрі до них зараховуються. Шість диференційних ознак - поетика, структура тексту, ...
442091
  Остапик Я. До питання з"ясування об"єкта причетності до злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 402-408. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
442092
  Мірзоєва Т.В. До питання забезпечення прісною водою населення Землі / Т.В. Мірзоєва, О.А. Томашевська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 109-112. – ISSN 2221-1055
442093
  Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 68-73. – (Право. Економіка. Управління)
442094
  Бондар-Підгурська До питання задоволення життєво важливих інтересів як критерію сталого інноваційного соціально-орієнтованого розвитку економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 30-36. – ISSN 2309-1533
442095
  Крегул Ю. До питання законодавчого забезпечення діяльності Секретаріату Президента України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
442096
  Копієвська О. До питання законодавчого регулювання культури в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 83-89. – (Серія юридична ; вип. 47)
442097
  Іванцова З.А. До питання запозичення досвіду ФРН у процесі подальшого вдосконалення системи органів місцевого самоврядуванн в Україні // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / М.М. Бліхар, Д.Є. Волкова, П.Д. Гуйван, Л.М. Дорофеєва, З.А. та ін. Іванцова. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 232-255. – ISBN 978-966-916-873-3
442098
  Серебрянський Д.М. До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні / Д.М. Серебрянський, Г.С. Мельничук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
442099
  Ліхолєтова Ю.А. До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 24-27


  Дослідження інституту медіації у кримінальному процесі України та проблемних питань його реалізації на практиці.
442100
  Гілін Є.О. До питання засобів правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 28-37. – ISSN 2523-4889
442101
  Вільгушинський М.Й. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до кримінального процесуального кодексу України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 9-13


  Розглядаються деякі процесуальні особливості обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України.
442102
  Шрамко С.С. До питання застосування заходів громадського впливу при звільненні особи від кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 529-532. – ISBN 978-966-458-403-3
442103
  Брайчевський Ю. До питання застосування методу просторово-регресійного аналізу у суспільно-географічних дослідженнях // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7069-38-5
442104
  Маркіна В.О. До питання застосування найманої праці в господарстві польських магнатів на Правобережній Україні в другій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 95-109. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
442105
  Геєць В.М. До питання застосування підходів "плану Маршалла" для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4 (641). – С. 6-11. – ISSN 0131-775Х
442106
  Сегеді Т. До питання застосування формалізованих правил при призначенні покарання за незакінчений злочин // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – С. 406-409
442107
  Денисюк В. До питання захисту персональних даних // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
442108
  Куцоконь Ю.К. До питання збереження видового різноманіття риб верхньої течії р. Рось / Ю.К. Куцоконь, А.В. Подобайло // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 2. – С. 30-33. – ISSN 1729-7184
442109
  Станіслав О.В. До питання зв"язності тексту: теоретичний аспект (на матеріалі французької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 159-164
442110
  Козін С.М. До питання звільнення з посади за порушення присяги державного службовця // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 171-178. – ISSN 2311-4894
442111
  Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-30.
442112
  Савченко Б. До питання змісту договору управління майном фондів фінансування будівництва за цивільним законодавством України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 227-237. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
442113
  Коротюк О. До питання змісту понять "інтелектуальна власність" та "право інтелектуальної власності" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 125-138. – ISSN 2308-0361
442114
  Ковалевська О.О. До питання ідентифікації світських постатей композиції "Перший Вселенський собор" стінопису Софії Київської // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 201-210. – ISSN 0130-5247
442115
  Брижко В. До питання ідентифікації фізичних осіб та захисту персональних даних // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 70-79.
442116
  Обушний М.І. До питання ідеологічної ангажованості політичних партій України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 186-187
442117
  Марков С.Ю. До питання інваріантного розпізнавання об"єктів у задачах дистанційного зондування Земної поверхні / С.Ю. Марков, О.Г. Міхно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 42-49. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається можливість скорочення обчислювальних витрат при автоматизованій обробці результатів дистанційного зондування. Запропоновані інваріанти описів зображення до груп афінних перетворень (зсуву, повороту, змін масштабу). В основі цих описів ...
442118
  Сичов Д.В. До питання індивідуальних трудових правовідносин // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С156-159. – ISSN 1727-1584
442119
  Місостов Т.Ю. До питання ініціативи та внеску державних інституцій в організацію історико-краєзнавчих заходів на Харківщині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 129-137. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
442120
  Антончук Д.І. До питання інноваційного розвитку України на сучасному етапі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 245-251


  Стаття присвячена виявленню та аналізу особливостей та перспектив інноваційного розвитку України в умовах економічного зростання. В роботі аналізується сучасний стан інноваційного розвитку та можливі напрямки вибору пріоритетів інноваційної ...
442121
  Фетісова Уляна До питання інтегрованого вивчення зарубіжної та української літератур // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст.


  Уважно стежу за публікаціями Вашого журналу з питань інтегрованого вивчення зарубіжної та української літератур. Твердо переконана, що якісну літературну освіту нашій шкільній молоді можна надати тільки у тому разі, якщо вчителі обох цих навчальних ...
442122
  Полисаєв О.П. До питання інтелектуальної складової реформаторської діяльності політичних еліт // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
442123
  Алексєєва О.Б. До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії / О.Б. Алексєєва, Т.А. Ананійчук // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – C. 3-8
442124
  Мантуло Н.Б. До питання інтертекстуальності заголовка новели О. Хакслі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.26-29. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
442125
  Кургаєв О.П. До питання інформаційної підтримки наукових досліджень / О.П. Кургаєв, О.В. Палагін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 33-48. – ISSN 1027-3239


  Запропоновано оновлену інформаційно-знаннєву інфраструктуру функціонування знань у суспільстві, що технологічно забезпечує продуктивну взаємодію всіх її компонентів в умовах, сприятливих як для прогресу самої науки, так і для розвитку креативного ...
442126
  Куценко О.Г. До питання існування періодичних режимів в нелінійних пружних системах порогового типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Отримано загальний вигляд періодичних розв"язків задачі про взаємодію пружного стержня з абсолютно твердою перешкодою в випадку, коли частота збудження співвимірна з власними частотами стержня з закріпленими кінцями. Проаналізовано існування подібних ...
442127
  Салата С.А. До питання історії створення комплексу "Астрономічна обсерваторія Київського університету св. Володимира" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 256-266. – ISSN 2078-0133


  У даній статті стисло висвітлена передісторія створення та будівництва Астрономічної обсерваторії Київського університету св. Володимира, яка нині є комплексним об"єктом культурної спадщини України. В статті підкреслена роль архітектора В.І. Беретті у ...
442128
  Іолкін Я. До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 39-43
442129
  Нестерчук І.К. До питання картографування геоекологічного стану ландшафтних комплексів Житомирської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 113-124


  Стаття присвячена питанням картографування ландшафтних комплексів території регіону на сучасному етапі. Вивчення геоекологічного стану проектного регіону необхідно при обґрунтуванні схем і проектів природокористування. Статья посвящена вопросам ...
442130
  Купченко Б.І. До питання картографування населення в комплексних регіональних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 65-70 : Табл. – (Географії ; Вип. 16)
442131
  Петренко В. До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 85-89. – Бібліогр.: 9 назв
442132
  Гоштанар І. До питання керування в педагогіці Й. Гербарта // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 27-28. – ISBN 978-966-644-324-6
442133
  Бєлєвцева В. До питання класифікації адміністративно-правових режимів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 103-111. – ISSN 1993-0909
442134
  Чернадчук В. До питання класифікації бюджетних правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 79-86. – ISSN 1026-9932
442135
  Пашковська Г.О. До питання класифікації дієслів мовлення // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 195-201. – (Філологія)
442136
  Малишко Т.О. До питання класифікації допоміжних виробництв гірничо-збагачувальних підприємств // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 177-179
442137
  Тищенко О.В. До питання класифікації предикатів афекту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 210-215. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
442138
  Котеньов О.Г. До питання класифікації принципів права природокористування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 116-121. – ISSN 2078-3566
442139
  Матухно Ю. До питання класифікації радянських свят у перше пореволюційне десятиліття // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73-76. – ISBN 978-966-171-783-9
442140
  Бортник С. До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромереж / С. Бортник, О. Ковтонюк, Н. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 5-15. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналітичний огляд існуючих класифікацій рисунку гідромережі та підходів до їх визначення. Запропоновано схему класифікації рисунків ерозійної мережі, що ґрунтується на врахуванні геометричного співвідношення між головною річкою та її ...
442141
   До питання класифікації форм рельєфу та геологічних структур, що їх контролюють / В.М. Тімофєєв, С.Ю. Бортник, Ю.А. Сілецький, А.М. Костюченко, В.Є. Ларіошина, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Географія ; Вип. 45)


  В основу класифікації рельєфоутворюючих структур пропонується покласти морфологічні принципи. Виділяються структури лінійного, лінійно-площинного та площинного типу, до яких приурочені всі наявні форми рельєфу різного генезису.
442142
  Грищук О.В. До питання класичного та некласичного праворозуміння: філософсько-правовий вимір // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 19-21
442143
  Краснова М.В. До питання компенсаційної функції екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються наукові підходи до визначення поняття компенсаційної функції екологічного права, її місця в системі загальноправових і спеціально-правових функцій цієї галузі, її зміст, об"єкти, підстави реалізації та ін. Scientific approaches to ...
442144
   До питання комплексування геофізичних та агрохімічних методів досліджень схилових земель / О. Круглов, О. Меньшов, В. Коляда, А. Ачасова, О. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 53-58. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Підвищення темпів деградації ґрунтового покриву сільськогосподарських земель України викликає необхідність удо - сконалення системи їхнього обстеження . У першу чергу ідеться про підвищення точності визначень і підвищення щіль - ності мережі ...
442145
  Оскольський В. До питання конвергенції України та ЄС у сфері споживання енергетичних природних ресурсів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.72-78. – ISSN 0131-775Х
442146
  Туниця Т. До питання конвергенції України та ЄС у сфері споживання енергетичних природних ресурсів : Сільськогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 72-78 : Рис.,таб. – Бібл. 12 назв. – ISSN 0131-775Х
442147
  Березніченко Н.О. До питання конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 121-123.
442148
  Комарницька Е. До питання конституційних змін в частині стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 579-586
442149
  Костяшкін І.О. До питання конституційно-правових засад соціальної функції права власності на землю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 67
442150
  Шкабаро В.М. До питання конституційно-правового визначення поняття "державний кордон України" // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 123-132. – ISSN 2408-9257
442151
  Іванов О. До питання конституційно-правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-17-0
442152
  Бебель О. До питання конституційного реформування. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.79-81


  Права народних депутатів та депутатів місцевих рад щодо запитів і звернень
442153
  Галкін В. До питання конституційного статусу громадянина та права на пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 131-134
442154
  Журик Ю.В. До питання конституційності окремих повноваженкь антимонопольних органів України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 148-152. – (Право. Економіка. Управління)
442155
  НІкітіна До питання концентрації капіталу та економічного зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 251-256.
442156
  Корольов В.М. До питання коплексування автономної системи навігації із супутниковою радіонавігаційною системою в інтересах навігації наземного рухомого об"єкта // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 8-13 : мал., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
442157
  Мандель Р. До питання криміналізації евтаназії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 405-406. – ISBN 978-617-7069-14-9
442158
  Омельянович О. До питання кримінально-правової кваліфікації необережного спричинення смерті особі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 414-416. – ISBN 978-617-7069-15-6
442159
  Ковальова С.С. До питання кримінальної відповідальності за порушення прав на породи тварин як об"єкт прав інтелектуальної власності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 281-295. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
442160
  Новіцька Н. До питання культури спілкування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 19-22
442161
  Турлова Ю.А. До питання методології дослідження детермінант екологічної злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 110-117. – ISSN 2222-5374
442162
  Сіротова А. До питання методології дослідження ролі інтелегенції в суспільно-політичних процесах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 293-301. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
442163
  Бойко В.С. До питання методології моделювання функцій мозку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
442164
  Гриценко Д. До питання методології наукових досліджень // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 155-158
442165
  Шафаренко Ю.М. До питання методології проведення досліджень у паблік рилейшнз // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 64-67


  У статті обґрунтовано доцільність проведення PR-досліджень та розглянуто основні методи аналізу, що використовуються у паблік рилейшнз. The article demonstrates the practicability of PR research describing the main methods of analysis which are used ...
442166
  Васіна З.О. До питання методології реконструкції українського історичного костюма (на прикладі палеоодягу) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 80-84. – ISSN 1996-5931
442167
  Жукова С. До питання меценатської діяльності родини Терещенків у Глухові. Безплатна лікарня св. Єфросинії // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2019. – С. 46-52. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 12, вип. 27 (30)). – ISSN 2078-063X
442168
  Самойленко Т.О. До питання міжкультурної комунікативної компетенції // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 210-212
442169
  Фещенко І.С. До питання міжнародної співпраці України з ЮНЕСКО в галузі освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 574-577
442170
  Беценко Т. До питання мови і поетичного стилю Василя Голобородька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 27-32. – ISSN 0130-5263
442171
  Буковинський С. До питання модернізації державного та місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 188-193. – ISSN 1818-5754
442172
  Вдович С. До питання модернізації змісту дисципліни "Психопедагогіка безпеки" / С. Вдович, К. Березяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2308-4634
442173
  Ковальська Л.Л. До питання можливості організації регіональних логістичних кластерів / Л.Л. Ковальська, Н.В. Хвищун // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 6. – С. 38-40
442174
  Грубрін Ю.Л. До питання морфоструктурного аналізу лівобережжя Верхнього Побужжя / Ю.Л. Грубрін, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 18-27. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 15)
442175
  Гіль С.І. До питання мотивації вивчення російської мови іноземними студентами підготовчих факуьтетів вищих навчальних закладів // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 82-85. – ISBN 978-966-623-888-0
442176
  Овсейчик С.В. До питання мотивованості у термінології (на матеріалі екологічної терміносистеми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 64-68. – ISBN 966-8188-08-X
442177
  Німилович О. До питання музичної інтерпретації поезії Дмитра Павличка в пісенній творчості Володимира Івасюка / О. Німилович, О. Юрош // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 607-612. – ISBN 978-617-7201-57-0
442178
  Думчак І. До питання мультикультуралізму в американській літературі II половини XX - початку XXI ст. // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (377). – С. 59-63
442179
  Решетников Ю. До питання надання релігійним організаціям права на заснування загальноосвітніх навчальних закладів // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 26-33
442180
  Пултер С. До питання наукових досліджень з історії розвитку методики викладання української літератури в середній школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
442181
  Мезєнцева Н.Б. До питання наукового обгрунтування політики і методології державної системи інформаційної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 142-144. – Бібліогр.: 9 назв
442182
  Спектор О.М. До питання необхідного обсягу правового регулювання у сфері альтернативного вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 157-163


  У статті розглядаються питання, що стосуються запровадження правового регулювання в Україні системи альтернативного віирішення спорів, розглядаються окремі аспекти АВС, що потребують врегулювання на законодавчому рівні: види (категорії) ...
442183
  Гуліч М.П. До питання необхідності впровадження здоров"язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів / М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 211-217. – ISSN 0135-2091
442184
  Таранівська До питання нітрифікації в північних чорноземлях ліво-та правобережжя України. / Таранівська, В..Г. – К., 1929. – 12с.
442185
  Маслов Г.Л. До питання нітрифікації в північних чорноземлях Ліво та Правобережної України. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 16с.
442186
  Рудик П.А. До питання нового статусу Президента України в контексті конституційних змін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-74.
442187
  Швець В. До питання нормативно-правового забезпечення бухгатерського обліку та фінансової звітності в умовах МСФЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-69. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується, на основі критичного аналізу,складові процесу нормативно-правового регулювання та забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах їх стандартизації та гармонізації і актуальні напрями його удосконалення. В ...
442188
  Єрмоленко В. До питання нормативного визначення поняття приватного сільськогосподарського підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-47.
442189
  Янішевський О.О. До питання нормування редакторсько-коректорської праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 27
442190
  Лепеха О.М. До питання оперативно-розшукової характеристики умисних вбивств та її вплив на вибір форм негласної протидії злочинам / О.М. Лепеха, О.В. Кондратюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 118-123. – ISSN 2617-4162
442191
  Макарчук В. До питання оплати праці юристів, зайнятих адвокатською практикою, в Україні: історико-правова ретроспектива // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 11-18. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
442192
  Булгаков В.В. До питання оптимізації представлення наукових досягнень окремої організації та її співробітників базами даних цитування // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – № 3 (70). – С. 65-70


  Автори статті вважають, що існування декількох авторських профілів для одного наукового співробітника значно погіршує повноту та достовірність отримуваної наукометричної інформації, деформуючі уявлення про дійсний стан речей та ускладнюючи налагодження ...
442193
  Стефурак Ю.П. До питання оптимізації території Національного природного парку "Гуцульщина" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 28-30 : фото
442194
  Домбровська Л.Ф. До питання організації науково-освітньої діяльності вихованців Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII ст.) // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7768-00-4
442195
   До питання організації сільсько-господарської дослідної справи на Україні. – Київ, 1929. – 31 с.
442196
  Колодій І. До питання організації функціонування системи інформаційної безпеки банківських структур // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 30-35
442197
  Чернова І.В. До питання орфеїчного музично-виконавського архетипу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 67-72
442198
  Чистяков П.М. До питання основних напрямків реформування органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 302-309. – ISSN 2078-3566
442199
  Лісученко Є.С. До питання особливих аспектів міжнародно-правової відповідальності за транскордонну шкоду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 526-534. – ISSN 1563-3349
442200
  Івчуіс Ю.Ю. До питання охорони праці неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 271-274. – ISSN 1563-3349
442201
  Курило Л.І. До питання оцінки інтелектуального капіталу в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 42-48
442202
  Юшко С.В. До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 42-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
442203
  Писаренко В.Г. До питання оцінювання ресурсу стволів снайперської та спортивної зброї // Проблеми трибології : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 2015. – № 3 (77). – С. 83-92. – ISSN 2079-1372
442204
  Лозко Г. До питання періодизації та реконструкції української етнорелігії // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 0868-8893
442205
  Сивокозова Вікторія До питання періодизації української тлумачної лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 55-63


  У статті проаналізовано погляди лінгвістів на питання періодизації українського словникарства, а також виділено основні періоди,характерні для української тлумачної лексикографії. В статье проанализировано взгляды лингвистов на вопрос периодизации ...
442206
  Вінійчук О. До питання питання античності і християнства в "Іридіоні" Зигмунта Красінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 74-77. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті йдеться про історіософічну драматургію Зигмунта Красінського з погляду релігії. На матеріалі однієї з найвідоміших його драм - "Іридіон" - розглянуто антитезу античності та християнства на тлі історії. Artykul traktuje o historiozoficznej ...
442207
  Мікульонок І. До питання підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 45-48. – ISSN 1682-2366
442208
  Сидорчук Н. До питання підготовки докторів філософії на засадах компетентнісного підходу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 117-121. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
442209
  Дьоміна О.О. До питання підстав державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 90-94
442210
   До питання платежів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  За сприяння Міністерства освіти і науки спільно з Європейським інвестиційним банком триває реалізація проекту щодо забезпечення енергозбережувальних і комфортних умов навчання в університетах "Вища освіта України".
442211
  Братина І.М. До питання побудови метатеорії масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 6-10


  У статті розглядаються проблемні аспекти побудови метатеорії масової комунікації. Обирається така інтегруюча парадигма, як "масова свідомість". Пропонується диференційований підхід до журналістикознавства, теорії масової комунікації, теорії ...
442212
  Гетманцев Д. До питання пов"язаних осіб у податковому законодавстві України / Д. Гетманцев, О. Коряк // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 4 (37). – С. 63-68. – ISSN 2311-6676
442213
  Іванов С.О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 100-107. – (Право. Економіка. Управління)
442214
  Горбань Т. До питання політичних пріоритетів німців України в період національно-демократичної революції 1917 - 1920 років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 43-48


  Стаття присвячена аналізу політичних пріоритетів німецької етнічної меншини в добу національно-демократичної революції 1917 - 1920 рр. в Україні. Автор робить наголос на тому, що у середовищі німців України не було єдності щодо оцінки та ставлення до ...
442215
  Сарана С.В. До питання поняття спеціального податкового режиму // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 15-18
442216
  Телебєнєва Є. До питання попередніх досліджень соціально-економічного розвитку регіону // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 202-205. – ISSN 2076-1333


  В роботі розглянуті особливості дослідження соціально-економічного розвитку з позиції науковців різних галузей наук та країн світу. Визначені основні питання та тематика досліджень на різних етапах розвитку суспільства. Визначені основні поняття ...
442217
  Кошовий С. До питання послідовників Шан Яна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 149-150


  У статті представлено дослідження про Ши Цзяо – китайського мислителя доби Чжаньго (475 – 221 рр. до Р.Х.). Ши Цзяо допомагав Шан Яну у запровадженні реформ в державі Цінь. Автор надає деякий аналіз тексту "Ши цзи" ("Книга мудреця Ши"), досліджує ...
442218
  Чабанюк В. До питання потрібності (нових) картографічних теорій / В. Чабанюк, О. Дишлик // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7069-36-1
442219
  Вербовий М.В. До питання походження псевдослов"янізмів українських покрайніх записів, зібраних І. Панькевичем // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 247-253. – ISBN 966-603-098-5
442220
  Гаврилів І.О. До питання початку Другої світової війни: правда і вимисли // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 146-149. – ISSN 0321-0499
442221
  Конончук О.М. До питання появи сучасної новели в перській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  З"ясовуються основні фактори, які спричинилися до появи в перській літературі новели в сучасному її розумінні та відіграли вирішальну роль у процесі її становлення Determinative factors which provoked appearance of the modern short story in Persian ...
442222
  Діхтієвський П.В. До питання права громадян на зайняття посади прокурора в Українi / П.В. Діхтієвський, А.В. Бабінська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 42-49. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань, які виникають під час реалізації завдань законодавства щодо реформування порядку призначення особи на посаду прокурора в Україні. Обгрунтовано необхідність удосконалення законодавства у сфері добору ...
442223
  Манзюк В.В. До питання правового забезпечення партнерських відносин за участю органів місцевого самоврядування // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 251-253. – ISBN 978-617-7404-86-5
442224
  Янчук Ю.В. До питання правового регулювання інтернет-освіти в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 577-579
442225
  Костяшкін І.О. До питання правового регулювання припинення прав на землю. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 164-169. – (Право. Економіка. Управління)
442226
  Марченко М.В. До питання правової природи актів Конституційного Суду України у контексті аналізу практики Конституційного суду України // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 158-164. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
442227
  Тітко І. До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 109-120. – ISSN 1993-0909
442228
  Рябошапко Л. До питання практики законодавчого регулювання звернень громадян в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 27-28.
442229
  Котляревська Ганна До питання практики законодавчого регулювання звернень громадян в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звернення громадян є важливим засобом забезпечення, захисту та утвердження всіх прав людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Саме тому дослідження законодавства з цього питання й практики правового регулювання звернень громадян ...
442230
  Прилипко С.М. До питання предмета права соціального забезпечення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.106-112. – ISSN 0201-7245
442231
  Черненко О. До питання прибутковості монополій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 93-102. – ISSN 1026-9932
442232
  Сервецький І.В. До питання призначення справедливого покарання / І.В. Сервецький, В.В. Редька // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 86-94
442233
  Карінцева О.І. До питання прийняття рішень в соціо-економічній системі з позицій її розвитку / О.І. Карінцева, І.В. Терещенко, А.В. Дяченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 61-69. – ISSN 1726-8699
442234
  Королюк Т. До питання природи власного капіталу (історичний аспект) // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 40-53. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
442235
  Пасенюк О. До питання природи суб"єктивного публічного права / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 58-64. – ISSN 0132-1331
442236
  Пасенюк О. До питання природи суб"єктивного публічного права / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 58-63. – ISSN 0132-1331
442237
  Свєнціцка М.І. До питання пристосування іншомовних слів у сучасній німецькій мові / М.І. Свєнціцка. – Львів, 1960. – 39с.
442238
  Мільман М. До питання прихованих трудових відносин в цивільно-правових договорах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-14-9
442239
  Надурак В.В. До питання причин моральної кризи українського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 186-189
442240
  Лабур О.В. До питання причин та передумов виникнення вітчизняних гендерних досліджень // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 70-80.
442241
  Крикуненко О.А. До питання про "Братерство української державності" та "Спілку визволення України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про підпільну діяльність С.Єфремова та його однодумців у боротьбі за українську державність і демократичні цінності в час, коли на Україні встановився тоталітарний радянський режим.
442242
  Конча С.В. До питання про "демократичність" суспільного устрою давніх слов"ян // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 20-22
442243
  Юрківський А.В. До питання про "олюднення" природи у процесі її взаємодії з суспільством // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
442244
  Тімуш І. До питання про "основну методологічну дилему" в юриспруденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
442245
  Скляренко До питання про "руські письмена" в Житії Костянтина Філософа // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0027-2833


  У статті наводяться різні точки зору дослідників щодо "руських письмен" у Житії Костянтина Філософа.
442246
  Поліщук В. До питання про "стильову школу" Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 49-59. – (Філологічні науки)
442247
  Бокал Г.В. До питання про автентичні терміни в історико-філософському дослідженні Стародавнього Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності використання автентичних термінів у історико-філософських дослідженнях Стародавнього Китаю. The article is devoted to the issue of reasonable usage of authentic definitions in historical and philosophical ...
442248
  Окиншевич Л.О. До питання про автора Літопису Самовидця / Л.О. Окиншевич. – 26с.
442249
  Проскура Н.Л. До питання про аграрні відносини в Харківській губернії напередодні Лютневої революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 25-30. – (Серія історії ; № 15)
442250
  Дичев Т.Г. До питання про адаптацію людини в умовах сучасної науково-технічної революції / Т.Г. Дичев, О.Г. Приймак
442251
  Малєнко О.В. До питання про адвокатську таємницю та ії межі // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 111-120
442252
  Скорич О. До питання про адміністративно-правове регулювання прихованої реклами у пресі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 141-143. – ISBN 978-617-7069-14-9
442253
  Діденко В. До питання про американський історичний партикуляризм Франца Боаса // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 20


  Франц Боас) — американський антрополог, етнограф і лінгвіст єврейського походження, засновник і голова "історичної школи" в американській етнографії, дослідник культури, професор Колумбійського університету в Нью-Йорку; творець американської ...
442254
  Пустовойт В. До питання про аналіз непередбачуваних наслідків реалізації утопічних соціальних конструктів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 385-393. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Трансформації соціуму за “лекалами”, окресленими відповідно до теоретичних утопічних конструктів, ніколи не давали очікуваних результатів. Це положення обґрунтовується аналізом реалізації окремих наріжних положень з утопій Платона, Т. Мора, Т. ...
442255
  Чорна С. До питання про англійський сленг та його входження в німецьку молодіжну субкультуру // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 252-255. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
442256
  Сургай Г.І. До питання про антикріпосницьку боротьбу селян Правобережної України у першій чверті XIX століття / Г.І. Сургай, Т.О. Комаренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 43-47. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються передумови і форми антикріпосницької боротьби селян Правобережної України у першій чверті ХІХ століття. На основі документів показано погіршення соціально-економічного становища селян в умовах формування капіталістичних відносин. ...
442257
  Кривда Н.Ю. До питання про асиміляційні процеси в межах української діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 31-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Ukrainian thinker Yakov Kozelsky"s theoretical - cognitive positions in the context of West - European philosophy of the XVIII century were considered. Стаття присвячена шляхам та перспективам асиміляції української діаспори. Спирається на дослідження ...
442258
  Галушко П.Я. До питання про берегові аномалії. / П.Я. Галушко
2. – 1936. – 183с.
442259
  Пеленський Є.Ю. До питання про бібліографію стародруків. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1934. – 290-295с.
442260
  Пльонкіна В.Ф. До питання про біологічні передумови порівняння як основи мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
442261
  Монаєнко А.О. До питання про бюджетну відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
442262
  Приходько О.М. До питання про вдосконалення економічного контролю на Україні / О.М. Приходько, О.І. Григорець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 35-47. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються шляхи перебудови системи економічного контролю на Україні, розкриваються методи як підвищення ефективності функціонування самої системи, так і її впливу на вдосконалення всього господарського механізму в перехідний до ринкових відносин ...
442263
  Галус О. До питання про вдосконалення конституційно-правового регулювання місцевих форм безпосереднього народовладдя // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 135-137
442264
  Орлюк О. До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 63-74. – ISSN 2308-0361
442265
  Когут О.В. До питання про вдосконалення організації виконання судових рішень в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 70-77. – ISBN 978-966-8823-76-3
442266
  Мустафаєва А.С. До питання про вексельне право в умовах розвитку системи права // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 327-329. – ISBN 978-966-438-135-9
442267
  Михаловський А.Г. До питання про взаємовідношення між процесами нітрофікації та мобілізації фосфорової кислоти в деградованому черноземі / А.Г. Михаловський. – Кам"янець на Поділлю, 1927. – 7с.
442268
  Уйомов А.І. До питання про взаємовідношення предмета філософії та спеціальних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
442269
  Дідур А.Н. До питання про взаємодію економічного детермінізму та гуманістичної, культурної парадигми суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
442270
  Баришнікова Л.П. До питання про взаємодію регіональних соціально-економічних систем і системи освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 50-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
442271
  Ківенко Н.В. До питання про взаємозв"язок відображення і руху // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
442272
  Баймуратов М.О. До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 57-65. – ISSN 2306-9082
442273
  Гончаренко Н.М. До питання про вивчення історії діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
442274
  Кацевал О.І. До питання про вивчення ленінської спадщини комуністами України (1953-1958 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 98-109. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
442275
  Дубенко Ю О. До питання про вивчення художнього мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 84-88
442276
  Волкотруб Л.М. До питання про видавничо-наукову діяльність В. Доманицького / Л.М. Волкотруб, В. Аврахов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 86-94
442277
  Коротюк О.В. До питання про визнання нотаріуса службовою особою // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 43-45
442278
  Бобкова А. До питання про визначення господарсько-правової відповідальності / А. Бобкова, З. Татькова // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 3-8
442279
  Кулинич О.П. До питання про визначення земельної ділянки як об"єкта цивільних та земельних прав // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 182-188. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
442280
  Стоянов М.М. До питання про визначення моменту появи доказів у кримінальному судочинстві // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 116-117. – ISBN 978-966-2571-07-3
442281
  Левицька О.І. До питання про визначення моралі в сучасних умовах // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 40-42
442282
  Погрібний С.О. До питання про визначення норми цивільного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 84-94. – ISSN 0201-7245
442283
  Дешко Л. До питання про визначення охорони здоров"я в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 65-68.
442284
  Маліновська І. До питання про визначення первинного суб"єкта авторських прав на базу даних // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 45-48
442285
  Кутателадзе О.Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов"язків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 133-137. – (Право. Економіка. Управління)
442286
  Уркевич В.Ю. До питання про визначення поняття "аграрні правовідносини" // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
442287
  Москвич Л.М. До питання про визначення поняття "ефективність судової системи" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 50-54. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
442288
  Ялова О. До питання про визначення поняття "Конституійні засади (принципи) мовної політики в Україні" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 145-148. – ISSN 0132-1331
442289
  Рибак О. До питання про визначення поняття "моральна (немайнова) шкода" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 29-32


  У статті розглядаються проблемні питання щодо визначення поняття "моральна (немайнова) шкода", доводиться, що сутність моральної (немайнової) шкоди повинна відображати характерні особливості відносин, які виникають у зв"язку із заподіянням цієї шкоди.
442290
  Комісаров К.Ю. До питання про визначення поняття "умовні конструкції" у японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено огляд концепцій японських і російських мовознавців щодо визначення поняття "умовні конструкції", запропоновано критерії визначення та характеристику цих конструкцій. Here displayed an overview of the conceptions of the Japanese and Russian ...
442291
  Ткаліч І.О. До питання про визначення поняття недержавного пенсійного фонду. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 90-93. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
442292
  Белькова О.В. До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.39-45. – ISSN 1727-1584
442293
  Галус О.О. До питання про визначення предмета загальнодержавного референдуму: вітчизняний та європейський досвід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 122-128. – ISSN 1563-3349
442294
  Боброва К.О. До питання про визначення смислу терміна "структура" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
442295
  Портнов А. До питання про визначення сутності конституційного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
442296
  Портнов А. До питання про визначення сутності конституційного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 0132-1331
442297
  Брус Д.А. До питання про визначення сутності художнього твору // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 182-189. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
442298
  Міхно О. До питання про визначення цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 80-81
442299
  Монаєнко А. До питання про визначення юридичної природи деяких категорій спорів щодо оскарження дій посадових осіб виправної колонії, прокуратури громадянами засудженими до позбавлення волі // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-44
442300
  Возна М. До питання про викладання фахових мов на філологічних та перекладацьких відділеннях університетів // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 330-338. – ISBN 978-617-646-453-2
442301
  Соловйова Т. До питання про використання історичного документу на зно з історії України в контексті сучасних завдань освіти / Т. Соловйова, О. Ткаченко, Т. Ткаченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 188-202. – ISSN 2518-7600
442302
  Тюптя О. До питання про вимірювання професійної ідентичності (на прикладі професії "соціальний працівник") / О. Тюптя, Г. Мазарська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-113. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему професійної ідентичності соціального працівника та її вимірювання. Представлено соціально-психологічну структуру професійної ідентичності соціального працівника, яка складається з п"яти головних компонентів. Наведено результати ...
442303
  Іваніцька Т. До питання про вимоги закону до особи опікуна та піклувальника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальну проблему вимог законодавства до опікуна та піклувальника. Особливу увагу приділено висвітленню історичного становлення цих вимог, проаналізовано норми чинного законодавства. Запропоновано рекомендації щодо подальшого вдосконалення ...
442304
  Мамчур Г.В. До питання про виникнення державної служби // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 140-142
442305
  Бондаренко Л Н. До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 85-93. – (Право. Економіка. Управління)
442306
  Топачевський О.В. До питання про виникнення і типи статевого процесу у водоростей. / О.В. Топачевський, 1954. – С. 65-73
442307
  Козубовський Г.А. До питання про виникнення степових міст Побужжя XIV ст. // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 509-516. – ISSN 2227-4952
442308
  Бондаренко-Зелінська До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 117-130. – (Право. Економіка. Управління)
442309
  Мамчур Г.В. До питання про виникнення теорії і практики державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-68. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені деякі особливості виникнення та становлення державної служби як особливого роду людської діяльності та розвитку теоретичного знання про неї. Описано функціональний та інституційний підходи до виникнення державної служби. Исследованы ...
442310
  Хилько М.І. До питання про висхідні принципи екологічної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Висхідні принципи формування екологічної політики та їх сутність розглядаються не тільки як логічний вираз пізнання, а і як основоположна етична норма, тобто внутрішні переконання людини, спрямовані на зниження напруги у системі "суспільство-природа".
442311
  Тимофєєва Н.М. До питання про витоки та принципи сучасної екологічної психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 580-587. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 33). – ISSN 2072-4772
442312
  Глотов С. До питання про вичерпання авторського права. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-36
442313
  Клименко О.М. До питання про вичерпання національних засобів правового захисту прав людини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-27.
442314
  Бородкін В.В. До питання про відношення кількості і якості в межах міри в світлі даних сучасної науки / В.В. Бородкін, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
442315
  Гетманцев Д.О. До питання про відображення в податковому обліку погашення кредиторських вимог у процедурі банкрутства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 108-110


  У статті розкриті особливості оподаткування операцій з погашення кредиторських вимог у процесі банкрутства підприємств, визначаються суперечності чинного законодавства. Автор проводить зіставлення існуючих у правозастосовній практиці позицій щодо ...
442316
  Мулява В.С. До питання про відображення особливостей науково-технічної революції в зміні місця і функції людини у виробництві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
442317
  Сидоренко В.В. До питання про відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 88-94. – ISSN 0201-7245
442318
  Гетманцев Д.О. До питання про відповідальність політичних партій у розрізі практики Європейського Суду з прав людини / Д.О. Гетманцев, Т.В. Причепа // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 11-17. – ISSN 2227-796X


  У запропонованій статті досліджуються питання підстав і механізму притягнення до відповідальності політичних партій за законодавством України. Зокрема проаналізовано проблематику виникнення та виявлення підстав для такого притягнення, а також ...
442319
  Зул Монхоо До питання про вік пісків міжгірських котловин та високих терас долин верхньої частини басейну р. Селенги // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 15)
442320
  Андрушко А.В. До питання про віктимність осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 459-465. – ISSN 1563-3349
442321
  Бориславська М.В. До питання про включення нагород та прав на них до складу спадщини // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7572-52-6
442322
  Злупко С.М. До питання про вплив "Маніфесту Комуністичної партії" на розвиток прогресивних поглядів на Україну // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 9-27
442323
  Куровський С. До питання про вплив банківського законодавства та судової практики на банківську діяльність в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 72-80. – Бібліогр.: 16 назв
442324
  Казьмирчук Г.Д. До питання про вплив католицизму на християнізацію Русі / Г.Д. Казьмирчук, Р.М. Чередарчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Історія ; вип. 35)


  На основі вивчення літератури та друкованих джерел розглядається питання католицького впливу на християнізацію Русі.
442325
   До питання про вплив мікрохвильової резонансної терапії на деякі фізіологічні показники людини / В.М. Єльський, Г.К. Кривобок, В.В. Бабаскін, А.Г. Антонов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 104-109. – ISSN 1023-2427
442326
  Моргуліс Н.Д. До питання про вплив невеликих електричних полів на електронну емісію торієвого вольфраму / Н.Д. Моргуліс. – К., 1932. – 40с.
442327
  Гуменюк Г. До питання про вплив саксонсько-магдебурзького права на формування східноєвропейських правових систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 39-45. – (Серія юридична ; Вип. 48)
442328
  Багратіон-Мухранська До питання про вплив творчості Т.Г. Шевченка, Р. Бернса, В. Скотта, шотландського фольклору на формування сучасного українського та російського медіа-дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 72-79
442329
  Михалевич Н.А. До питання про встановлення математичної форми кількісних законів, що характеризують масові стани (состояния) або протікання масових процесів у соціально-економічнім, фізіко-хімічнім або психічнім о / Н.А. Михалевич. – Відбитка із Записок Вол. зем. технікуму. Кн. 3, 1927, 1927. – 115-133с.
442330
  Солов"йов В.М. До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 263-268. – (Право. Економіка. Управління)
442331
  Коцан-Олинець До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 2220-1394
442332
  Дякович М.М. До питання про гарантування права приватної власності у судовій практиці / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 79
442333
  Присяжнюк О.Я. До питання про гендер як новий вектор у лінгвістиці // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 154-159. – ISBN 978-617-7132-18-8
442334
  Соловйов О.М. До питання про генезис права власності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 34-41. – ISSN 2224-9281
442335
  Архипов О.П. До питання про генезис технократичного буття / О.П. Архипов, О.Г. Охрименко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
442336
  Шевельов Ю. До питання про генезу й природу називних речень / Юрій Шевельов ; до друку підготувала К. Каруник за участі С. Вакуленка ; з передмовою К. Каруник. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2012. – 135 с. – ISBN 978-966-372-459-1
442337
  Мартинець А. До питання про генезу поняття "національний образ" // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 37-44. – ISBN 978-966-286-026-9
442338
  Барановський В.Д. До питання про географічний центр України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 171-174. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
442339
  Жаріков Є.С. До питання про гносеологічні принципи планування розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
442340
  Бичко І.В. До питання про гносеологічну форму природничо-наукового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
442341
  Кузнєцова Н.С. До питання про господарський механізм інвестиційної діяльності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 81-86. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізується господарський механізм інвестиційної діяльності на різних етапах розвитку народногосподарського комплексу СРСР. Формулюються основні напрями його подальшого розвитку.
442342
  Лазер-Паньків До питання про греко-латинський білінгвізм елліністично-римського періоду // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 142- 146
442343
  Казьмирчук Г.Д. До питання про дати народження декабристів братів Борисових / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-7. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  На підставі опублікованих і неопублікованих архівних джерел автори намагаються уточнити дати народження декабристів братів Борисових. Аналізуються нещодавно знайдені в Державному архіві Миколаївської області документи, які дають можливість по-новому ...
442344
  Сергійчук В. До питання про дату остаточного звільнення українських земель від гітлерівських загарбників // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 133-136. – ISBN 966-7060-76-4
442345
  Грищук В.К. До питання про двоаспектне розуміння кримінально-правової відповідальності // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 16-19
442346
  Ковальчук В.Б. До питання про державний суверенітет та легітимність державної влади в політико-правовій концепції Нікколо Макіавеллі та Жана Бодена // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 1563-3349
442347
  Конча С. До питання про державність у Середньому Подніпров"ї перед початком Києво-руської доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 98-101


  Аналізується опис "країни слов"ян" невідомого арабського автора IX ст. Сукупність даних дозволяє дійти висновку, що під назвою "слов"яни" в описі фігурує населення волинцевсько-роменської культури Лівобережжя Дніпра. Деталі опису й синхронні ...
442348
  Бойко А.М. До питання про детермінованість несвідомого // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
442349
  Река В.А. До питання про децентралізацію влади та міжбюджетні відносини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 132-136.
442350
  Кривда Н.Ю. До питання про деякі актуальні задачі культурологічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Культурологія сьогодні знаходиться в активній стадії інтеграції нового соціокультурного досвіду, вироблення новітніх культурних (гуманітарних) сенсів, спрямована до конституювання смислової перспективи. Функції професійного культурологічного мислення ...
442351
  Цвєткова Ю. До питання про деякі характерні риси правових сімей східної традиції права // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 163-168. – ISSN 2304-3903
442352
  Янковська Ж. До питання про джерела фольклоризму ранніх повістей Миколи Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 348-356


  М.Гоголь свої дитячі та юнацькі роки провів на Україні, не стомлюючись постійно пізнавати усну народну творчість, записував українські народні пісні, легенди, перекази, які вважав невичерпним джерелом для своїх творів. Цей зв’язок особливо чітко ...
442353
  Миславська Л.Ф. До питання про джерелознавчу цінність кінодокументів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 113-116. – (Серія історії ; № 15)
442354
  Босенко В.О. До питання про діалектику взаємовідношення "вибуху" і "стрибка" в процесі руху / В.О. Босенко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1961. – 129с.


  У роботі розглядається ряд проблем матеріалістичної діалектики, у тому числі питання взаємовідношення стрибка і вибуху, діалектики взаємовідношення внутрішніх і зовнішніх протиріч і ін. На конкретному матеріалі природознавства і суспільного життя ...
442355
  Блецкан М.І. До питання про діалектику і методологічну роль категоріального апарату науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
442356
  Балабан Р. До питання про діалектику самоврядування в Україні // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 25-33. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
442357
  Федій Р.І. До питання про діалектику суб"єкта і об"єкта в науковому дослідженні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
442358
  Покотило Ольга До питання про діяльність партій під час революції 1989 року в НДР // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена рассмотрению деятельности партий в период революции 1989 года в ГДР. Обращается внимание на их роль в политической жизни страты и влияние самой революции на партии.
442359
  Кравченко С. До питання про добір лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2014. – T. 60. – C. 153-163. – ISSN 0076-0390
442360
  Оселедець П.И. До питання про добір через вимочування в соляних розчинах / П.И. Оселедець. – 72с.
442361
  Кісель В. До питання про договірну діяльність військових частин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 85-89
442362
  Гончар Ю. До питання про дослідження ролі та місця енергетичного чинника у процесах регіональної інтеграції / Ю. Гончар, О. Мальований // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 74-79
442363
  Оніщенко Н.М. До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності / Н.М. Оніщенко, С.О. Сунєгін // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються основні аспекти сутності інституту юридичної відповідальності. Зазначається, що вивчення проблем юридичної відповідальності повинно вестися на основі вивчення норм та принципів права, за межами яких немає ні правопорушення, ні санкцій, а ...
442364
  Потурай К. До питання про доцільність внесення змін до статті 294 ЦПК України щодо скорочення строків апеляційного оскарження рішень суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 411
442365
  Задоя К.П. До питання про доцільність прийняття законопроектів, що передбачають запровадження інституту кримінальних проступків // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 4 (139). – С. 27-31
442366
  Мартинюк Д.І. До питання про другу теорему М.М. Боголюбова для систем різницевих рівнянь / Д.І. Мартинюк, В.Я. Данилов, В.Г. Паньков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджено поведінку розв"язків систем скінченно-різницевих рівнянь з малим додатнім параметром на нескінченному інтервалі часу.
442367
  Нагорна Л.О. До питання про економічне становище робітників Півдня України напередодні Першої світової війни (за матеріалами Херсонської губернії 1910 - першої половини 1914 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 57-69. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
442368
  Гуляєва Л.П. До питання про економічну сутність банку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 64-69. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
442369
  Вишнівецький М.М. До питання про експортну безпеку України : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 196-203 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
442370
  Моргуліс Н.Д. До питання про електронно-оптичне дослідження оксидних катодів / Н.Д. Моргуліс, І.А. Дерюгін; Кафедра електрофізики. – Київ, 1952. – С. 67-77. – Окр.відбиток: КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Труди фізичного фак-ту №6, 1952 р.
442371
  Карпенко В.О. До питання про етичні засади в роботі журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 44-56
442372
  Гончарук А. До питання про ефективність газорозподільчих компаній в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-36. – ISSN 0131-775Х
442373
  Бутирський А.А. До питання про ефективність реформи судової системи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7096-97-8
442374
  Омельченко В.Ю. До питання про єдність політичну, регіональну, національну, культурно-історичну як ідейну константу соборності України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7777-14-3
442375
  Цехмістро В.З. До питання про єдність світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
442376
  Федінченко В.А. До питання про єдність соціальної і фізіологічної обумовленості мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
442377
  Свистун І.С. До питання про єдність теорії і методу в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
442378
  Сулима В. До питання про жанр твору Григорія Сковроди "СVМФОНІЯ, нареченная Книга Асхань о познаніи самого себе" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7009-24-4
442379
  Семенюк Г.Ф. До питання про жанрову специфіку радянської комедії 70-х років // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 68-76
442380
  Недзельська Н. До питання про жіноче начало в релігійному житті України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 172-180. – ISBN 966-7379-70-1
442381
  Гриценко О.М. До питання про журналістську освіту та проблем викладання в сучасному вищому навчальному закладі // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 48-49


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Article is devoted consideration of a problem of higher education and prospect of its Рассматриваются проблемы и перспективы развития высшего образования в Украине.
442382
  Овчаренко В. До питання про забезпечення виборчих прав національних меншин України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 1 (28), лютий. – С. 74-77
442383
  Герасименко О. До питання про забезпечення виконання господарських зобов"язань з реалізації продукції // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.63-65
442384
   До питання про завдання тривалості існування груп сонячних плям / В.Б. Гуманицький, В.М. Єфіменко, П.Р. Романчук, Г.М. Сергєєва, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Київський університет, 1975. – 12 с.
442385
  Мельник Л.Г. До питання про завершення промислового перевороту на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 94-102. – (Серія історії ; № 11)
442386
  Михалевич Н.А. До питання про загальну форму закону великих чисел / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 4, 1928 р., 1928. – 235-248с.
442387
  Кук Т.М. До питання про закон збереження маси // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
442388
  Губерська Н.Л. До питання про законодавче регулювання бюджетних відносин: порівняльно-правовий аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-343. – ISBN 978-966-171-322-1
442389
  Дашкевич В.Я. До питання про заложних тварин в уявленнях українського народу. / В.Я. Дашкевич. – Харків, 1927. – 32 с.
442390
  Колесник В. До питання про запозичення з турецької мови в болгарсиких переселенських говірках Півдня України // Одеська болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса, 2014. – № 11/12 (2013-2014). – С. 4-12
442391
  Радзієвська В.В. До питання про запровадження в Україні інституту конституційної скарги // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 52-57. – ISSN 2220-1394
442392
  Білоус Н.О. До питання про запровадження магдебурзького права в Києві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 123-134. – ISSN 0130-5247
442393
  Кужільна О. До питання про заснування та діяльність Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено процес становлення та діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі. Акцентовано увагу на передумовах створення, меті та завданнях, організаційно-структурних засадах діяльності установи, відтворено основні етапи його ...
442394
  Заярний О.А. До питання про застосування неустойки за порушення організаційно-господарських зобов"язань, що виникають з договорів // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 81-93


  У статті дослідженні окремі особливості механізму застосування неустойки за порушення організаційно-господарських договорів, розкриті своєрідні критерії встановлення і підрахунку цієї санкції, проаналізовані підстави та способи зменшення неустойки за ...
442395
  Соловйов О.В. До питання про застосування правил міжнародних договорів у внутрішньодержавних відносинах // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 374-379. – ISBN 978-966-438-135-9
442396
  Анчукова М.В. До питання про захист лікарської таємниці за Кримінальним кодексом України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 404-413. – ISSN 1563-3349
442397
  Воєводін Б.В. До питання про захист прав споживачів реклами // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 161-164. – ISBN 978-966-2635-96-6
442398
  Гуржій І.О. До питання про збереження бібліотечної колекції В.С. Іконникова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 74-82. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)


  У статті на основі архівних документів Інституту рукопису і матеріалів бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а також спеціальної літератури висвітлено значення приватної збірки видатного ...
442399
  Литвин О.К. До питання про зв"язки Харківсько-Київського таємного товариства з О.І. Герценом / О.К. Литвин, С.О. Єкельчик // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-17. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Аналізується діяльність Харківсько-Київського таємного товариства в 1856-1860 роках та його зв"язки з О.І. Герценом. Автори роблять спробу визначити той внесок, який зробило це таємне товариство у розвиток визвольного руху напередодні і в початковий ...
442400
  Маркіна В.О. До питання про зв"язок магнатського господарства Правобережної України з ринком (друга половина XVIII ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 83-98. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
442401
  Мухіна З.І. До питання про зміни в становищі польських селян королівських маєтків у землях Плоцького воєводства (друга половина XVI-XVIII ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 94-101. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
442402
  Богомолець О.В. До питання про зміни в українській ментальності / О.В. Богомолець, А.П. Богомолець // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – С. 3-14. – (Серія "Філософія" ; № 2). – ISSN 2076-5894
442403
  Клименчук Н. До питання про зміст галузевих угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 196-201. – ISSN 0132-1331
442404
  Закревський М.Ф. До питання про зміст останнього варіанта Конституції М. Муравйова (до 150-річчя повстання декабристів) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 32. – С. 11-18
442405
  Пухтецька А.А. До питання про зміст поняття "європейський адміністративний простір" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 176-182. – ISSN 1563-3349
442406
  Перепелиця М. До питання про зміст поняття "суб"єкт фінансового права" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
442407
  Петрусенко А.М. До питання про зміст поняття матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
442408
  Цехмістро І.З. До питання про зміст поняття протяжності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
442409
  Михайлишин Г.Й. До питання про зміст понять "освіта", "філософія" та "філософія освіти" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 49-53. – ISSN 2077-1800
442410
  Станіславська К.І. До питання про зміст та розвиток поняття тілесності у філософсько-культурологічній парадигмі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 39-44
442411
  Лавриненко О. До питання про зміст та сутність права людини на здоров"я // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-29
442412
  Іванов Г.Т. До питання про значення методу "Капіталу" К. Маркса для сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
442413
  Ткачук Л.Л. До питання про зростаючу роль синтетичних методів у сучасній хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
442414
  Сотник А.Л. До питання про ідейно-теоретичні засади правової політології як нового напряму наукових досліджень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 652-655. – ISSN 1563-3349
442415
  Харченко О.І. До питання про ідентифікацію та фіксацію гендерних стереотипів // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 171-173. – ISBN 978-966-171-387-0
442416
  Яковлєва В.Б. До питання про ідіостиль Олександра Ільченка (на матеріалі фітоназв роману "Козацькому роду нема переводу") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 142-149


  Розвідка присвячена дослідженню однієї з рис індивідуального стилю Олександра Ільченка – енциклопедизму як творчого обігравання різноманітного тематично об"єднаного мовного матеріалу, який здійснено на окремому фрагменті лексико-семантичного поля ...
442417
  Головченко Н.Ю. До питання про імпліцитне заперечення в сучасній англійській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 29-34. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується організаційна та змістовна структура засобів вираження імпліцитного заперечення у сучасній англійській мові, а також співвідношення мовного заперечення та заперечення як категорії логіки.
442418
  Ващенко О.О. До питання про інститут депутатської етики в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 424-428. – ISBN 966-660-151-6
442419
  Раковська-Самойлова До питання про інтеграційні та дезінтеграційні процеси в економіці // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 36-40. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто сутність процесів економічної інтеграції та дезінтеграції. Автор проводить аналіз поняття інтеграція як економічного феномену, протилежного дезінтеграції і заснованого на взаємній вигоді економічних суб"єктів. Дезінтеграція, у свою чергу, ...
442420
  Находкін М.Г. До питання про інтерпретацію періодичної залежності максимального значення коефіцієнта вторинної емісії від атомного номера / М.Г. Находкін. – Київ, 1960. – [2] с.
442421
  Гливінська Л. До питання про інтерпретацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 67-71
442422
  Гетманцев Д. До питання про інформаційне право як самостійну галузь права України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-91.
442423
  Шкутько М.І. До питання про інформаційну дію людини на навколишній світ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
442424
  Євтушенко Л.В. До питання про інформаційну політику американської окупаційної влади в повоєнній Німеччині // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 99-104


  У статті досліджуться інформаційна політика американської окупаційної влади в повоєнній Німеччині. The article examines the informational policy of the American occupational authority in the post-war Germany. В статье исследуется информационная ...
442425
  Тадеєв Ю. До питання про існування магістральної траекторії нелінійної моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 403-411. – ISSN 1684-906Х
442426
  Сулима В. До питання про історико-літературний та релігійно-філософський контекст одного поетичного твору Кирила Транквіліона Ставровецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 74-84. – ISSN 0236-1477
442427
  Герасименко Л.С. До питання про історичні витоки українсько-польського конфлікту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 64-72. – ISSN 2076-1554
442428
  Шпіляревич В.В. До питання про історичні етапи становлення та розвитку кримінально-правової політики України у сфері застосування заходів безпеки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 523-525. – ISBN 978-966-458-403-3
442429
  Таїрова-Яковлева До питання про історичні й територіальні уявлення козацької старшини наприкінці XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 67-73. – ISSN 0130-5247
442430
  Слободян С. До питання про історичні погляди М.М. Покровського // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – С. 79-94
442431
  Нелін О. До питання про історичну спадщину перших державних утворень на теренах України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-55.
442432
  Зайченко І.В. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С.Ф. Русової // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 257-261. – ISSN 2309-9127
442433
  Берія Л.П. До питання про історію більшовицьких організацій в Закавказзі : (Доповідь на зборах Тіфліського партактиву 21-22 липня 1935 року) / Л. Берія. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 112 с.
442434
  Берія Л.П. До питання про історію більшовицьких організацій в Закавказзі : (доповіді на зборах тбіліського парткому 21-22 липня 1935 року) ; пер. с рос. 4-го вид. / Л. Берія. – Харків : Державне видавництво РНК УРСР, 1939. – 192 с., 1 л. портр.
442435
  Гладун З. До питання про історію кодифікації законодавства україни про охорону здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 99-103. – (Серія юридична ; Вип. 41)
442436
  Швецова-Водка Галина До питання про історію розвитку документознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зауваження та доповнення до викладу "Основних етапів становлення знань про документ " у навчальному посібнику Ю. Палехи та Н. Леміш "Загальне документознавство ".
442437
  Савич О. До питання про історію у постмодерністському романі: український літературознавчий дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Представлено теорію жанру історичного роману доби постмодернізму у перспективі сучасних українських досліджень, здійснених упродовж останніх двох десятиліть. Виділено ряд атрибутивних рис постмодерністського історичного роману та способів моделювання ...
442438
  Савич О.В. До питання про історію у постмодерністському романі: український літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 95-99. – ISSN 2520-6346
442439
  Пономаренко Г. До питання про категорійний апарат державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджується категорійний апарат державної служби. The category state apparatus is examined in the article.
442440
  Коломийцева В.В. До питання про категорію часу в поетичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 21-27


  У статті розглянуто деякі філософські, аксіологічні й семантико-граматичні аспекти коплексної категорії часу. Увиразнено ії граматичну, лексичну і власне семантичну площини. Автор намагається з"ясувати, чим зумовлений пріоритет теперішнього часу та ...
442441
  Левицький В.А. До питання про Київ як урбаністичний і житлово-комунальний текст // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 166-169. – ISBN 978-966-02-4236-4
442442
  Єлісєєв В.С. До питання про кількість методів правового регулювання / В.С. Єлісєєв, А.М. Земко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 10-18. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
442443
  Гриценко Г.Г. До питання про кількість та стан учасників складних зобов"язальних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 108-114. – (Право. Економіка. Управління)
442444
  Бугров В.А. До питання про класифікацію герменевтичних систем / В.А. Бугров, О.В. Руденко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 51-56. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
442445
  Чорна А.В. До питання про класифікацію індикаторів фондового ринку / А.В. Чорна, О.А. Шуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 88-95. – ISSN 2222-4459
442446
  Мех Ю.В. До питання про класифікацію контролю в державному управлінні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 60-63. – ISSN 0201-7245
442447
  Руденко Б. До питання про класифікацію правових систем // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 137-140.
442448
  Радзивілюк В.В. До питання про класифікацію санаційних процедур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми класифікації санаційних процедур. На основі використання різноманітних кваліфікаційних підстав розроблено та наведено розгорнуту класифікацію процедур санації. The article deals with the problems of classification of sanation ...
442449
  Лукашев О. До питання про класифікацію фінансово-правових норм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 38-44. – ISSN 1026-9932
442450
  Брянцева Т.П. До питання про класову боротьбу в містах Правобережної України в 70 - 90-х роках XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 64-70. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрываются основные причины острой классовой борьбы в городах Правобережной Украины в 70-90-х гг., определяются ее характер и формы. Подчеркивается, что резко обострившаяся антифеодальная борьба городского населения на Правобережье была ...
442451
  Босак О.І. До питання про книговидавничу діяльність української діаспори у США // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 4 (60). – С. 12-17. – ISSN 0554-4866
442452
  Топачевський О.В. До питання про колонію і ценобій у водоростей. / О.В. Топачевський, 1954. – С. 30-40
442453
  Ксьондзик Н.М. До питання про комуністичний рух у Туреччині на початку XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1608-0599
442454
  Маніна М. До питання про конституційні обов"язки дітей // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
442455
  Сіренко В. До питання про конституційні основи форм власності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 97-103. – ISSN 1026-9932
442456
  Шаптала Н. До питання про конституційно-правове регулювання державних символів України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-117
442457
  Бобокал О.М. До питання про конституційно-правовий статус іноземців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-91.
442458
  Дмитрук О.Ю. До питання про конструктивно-георафічні дослідження міст та міських територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та термінологічні питання конструктивно-географічних досліджень міст та міських територій.
442459
  Винокур І. До питання про контакти давніх слов"ян і германців у південно-східній Європі // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 40-52. – ISBN 966-02-4003-1
442460
  Сльозко Т.М. До питання про концептуальну основу обліку і звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 244-251 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
442461
  Бейцун І. До питання про концепцію об"єднання юридичних осіб у праві України та європейських країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.104-107
442462
  Дяченко Л.А. До питання про концепцію перспективного розвитку підприємств туристичної сфери // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-115. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
442463
  Лиман С. До питання про концепцію польсько-руських відносин IX - XII століть у творчості Івана Андрійовича Лінниченка (1857-1926) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 220-227
442464
  Дудоров О. До питання про криміналізацію незаконного використання інсайдерської інформації / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 128-133.
442465
  Фріс П.Л. До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 152-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
442466
  Кізіма В.В. До питання про критерій виділення елементів і структури об"єктів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
442467
  Змєєв Ю.М. До питання про круговорот матерії і необоротність фізичних процесів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
442468
  Рудинський М.Я. До питання про культури "мезолітичної доби" / М.Я. Рудинський. – Київ, 1928. – С. 73-94. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
442469
  Луханіна Т.П. До питання про культурну революцію в НРБ // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 31-37. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании болгарских источников и диссертационных работ советских авторов исследуется проблема осуществления культурной революции в Народной Республике Болгарии. Подчеркивается значение источников болгарской культуры, раскрываются этапы ...
442470
  Голубець М.А. До питання про ландшафтну різноманітність // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
442471
  Масальський В.І. До питання про лексичні паралелі в слов"янських мовах на матеріалі славістичних досліджень // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 17-46
442472
  Косінова Г. До питання про ліквідацію автономії університетів в Росії у 1884 році (за матеріалами Харківського університету) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 257-269. – ISBN 978-966-02-5046-8
442473
  Слабоуз В. До питання про лінгвістичні основи навчальної лексикографії та жанрово-типологічну класифікацію словників // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 415-420. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
442474
  Мацько Л.І. До питання про лінгвокультурологічну компетенцію // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 365-369. – ISBN 978-966-660-472-2
442475
  Парамонов А.Я. До питання про лісогосподарське значення червонозвостого шовкопряда / А.Я. Парамонов, 1935. – С. 81-89
442476
  Перетц В.М. До питання про літературні джерела давнього українського літопису / Володимир Перетц, акад. – Ленінград, 1928. – С. 213-219
442477
  Возна М.О. До питання про літературну редакцію як перекладацьку проблему // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 83-86
442478
  Сушицький Ф.П. До питання про літературну школу XII в. / Написав Т. Сушицький. – Київ : З дукарні Першої Друкарської спілки
Кн. 4. – 1909. – 19 с. – Без тит. л. - Окр. відб.: Записки Українського Наукового Товариства в Києві / Ред. ком.: М. Грушевський, В. Перетц, К. Михальчук / Ред. ком.: М. Грушевський, В. Перетц, К. Михальчук./ Ред. ком.: М. Грушевський, В. Перетц, К. Михальчук. 1909, кн IV
442479
  Янішевськиий О.О. До питання про літературу польського зарубіжжя: контекст, хронотопниий вимір, персоналії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 428-433. – ISSN 2520-2103
442480
  Кривенко Д.Т. До питання про логіку становлення кількісних понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
442481
  Улановська М.О. До питання про логічний аналіз розвитку деяких математичних понять / М.О. Улановська, Ю.М. Фелікс // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
442482
  Огнєва Т.К. До питання про людину у культурі України XVII століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 18-26. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
442483
  Файнерман І.Д. До питання про марксистське розуміння ролі експерименту в науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
442484
  Морозов О. До питання про масове вилучення книжкових пам"яток із бібліотечної колекції Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя в 1934–1936 роках // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 73-79. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Статтю присвячено дослідженню проблеми масового переміщення культурних цінностей у Радянській Україні в 1930-х роках. На основі архівних документів розкрито процес вилучення та подальшу долю рукописів, стародруків, рідкісних і цінних видань з ...
442485
  Ковальчук С.С. До питання про матеріальність як ознаку економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-109. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглядається матеріальність як одна із сутнісних ознак економічних інтересів.
442486
  Федорова О.Л. До питання про медіакомпонент соціальної мережі: персоналізація інформації та соціально-медійна орієнтація // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Статтю присвячено аналізу проблеми формування нової медіасистеми. Визначено компоненти, які доз воляють вважати онлайн-спільноти новим інтерактивним типом медіа. Розглянуто персоналізацію медіа видачі, проаналізовано медіакомпоненти як інтегральну ...
442487
  Бусуйок Д.В. До питання про медіацію як альтернативний спосіб вирішення земельних конфліктів // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 263-266. – ISBN 978-966-7957-24-7
442488
  Малєнко О.В. До питання про межі адвокатської таємниці // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 270-273. – ISBN 978-617-7096-97-8
442489
  Гричук Р.І. До питання про межі дослідження у стадії попереднього розслідування // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
442490
  Бринцева Л. До питання про межі поняття "адміністративно-правовий спір" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 53-56.
442491
  Патлатой А.П. До питання про метод визначення специфіки біологічної форми руху // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
442492
  Софотеров М. До питання про методику спостережень над вогкістю грунту / М. Софотеров. – К., 1926. – 30с.
442493
  Молоков С.О. До питання про методичне значення теорії хімічної будови // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
442494
  Костенко Н.В. До питання про метричну організацію українського тактовика і акцентного вірша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 45-52


  У статті розглядається питання про метричний статус двох розмірів чисто тонічного віршування - тактовика і акцентного вірша. У визначенні цих розмірів в дискусії із сучасними дослідниками автор статті відстоює позиції акад. М.Л. Гаспарова. В статье ...
442495
  Паладій М.В. До питання про механізм вибору методів управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 74-76 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
442496
  Писаржевський Л.В. До питання про механізм каталітичних явищ / Л.В. Писаржевський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 133 с.
442497
  Швець Н.М. До питання про механізм реалізації права на страйк // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 48-53. – ISSN 0201-7245
442498
  Нуждін С.Є. До питання про механізми забезпечення соціальної відповідальності політичних суб"єктів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 293-295
442499
  Ворона Д.М. До питання про міграційний кодекс України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 45-47. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
442500
  Бузинар Б.А. До питання про міру допустимості присутності іноземного капіталу у банківській сфері України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" / Б.А. Бузинар, Г.В. Скорик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 41-42.
442501
  Ващенко Ю.В. До питання про місце в системі органів державної влади України Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 31-41. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено проблемам правового статусу Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та розробленню пропозицій щодо їх вирішення в умовах конституційної та ...
442502
  Гроза Я.І. До питання про місце діалектики природи в системі марксистсько-ленінської філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
442503
  Філіпчук С. До питання про місце знаходження малої батьківщини Костя Широцького // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 115-116
442504
  Сіренко В.Ф. До питання про місце і роль Верховного Суду в судоустрої України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 29-34. – ISSN 1026-9932
442505
  Карасьова К.А. До питання про мовні особливості політичного впливу // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 50-62


  Стаття присвячена актуальним питанням дослідження українського політичного дискурсу. Окреслено специфіку сугестивної функції мови на прикладі мовлення політиків. Визначено основні засоби впливу та переконання, якими послуговуються громадські діячі, ...
442506
  Коваленко В. До питання про мовну підготовку слухачів-іноземців на підготовчих факультетах / відділеннях для іноземних громадян / В. Коваленко, В. Кревс, Н. Цісар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 10-18. – ISSN 2078-5119
442507
  Боднарчук Т.В. До питання про модель людини і світу у культурі постмодернізму // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 93-97
442508
  Кальчук А. До питання про модельні суди в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.4-7
442509
  Коломієць А.М. До питання про можливий механізм подолання дислокаціями перешкод в ГЦК металах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 341-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається один із можливих механізмів подолання дислокаціями сильних перешкод в ГЦК сплавах шляхом поперечного ковзання. Передбачається, що процес вигинання дислокаційної петлі між сильними бар"єрами відбувається за рахунок поступового процесу ...
442510
  Стойка О.Я. До питання про можливсті використання досвіду США з підвищення якості вищої освіти в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 187-189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
442511
  Бурковський П. До питання про можливу структуру повоєнної політичної системи України // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 90-92
442512
  Самокиш К. До питання про момент виникнення права на життя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 352-359
442513
  Оніщенко Н.М. До питання про моральні засади формування та розвитку інститутів громадянського суспільства // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 325-345. – ISBN 978-966-2578-60-1
442514
  Рибалка Я.І. До питання про морфемну деетимологізацію в сучасній мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
442515
  Кравченко О. До питання про мотивацію в системі функцій державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 80-94.
442516
  Бєзаров О. До питання про мотиви вбивства П.А. Столипіна // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 111-121. – (Історія ; вип. 2 (48)). – ISSN 2414-9012
442517
  Тиганій К.А. До питання про надання Одесі Магдебурзького права наприкінці XVII- початку XIX ст.ст. // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 47-52.
442518
  Шперун Х.В. До питання про наднаціональність Міжнародного валютного фонду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 371-373
442519
  Дідікін А. До питання про найменування науки й галузі конституційного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 45.
442520
  Іванов Г.Т. До питання про наочність і ненаочність у пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
442521
  Кириченко Ю. До питання про наступний конституційний контроль щодо виборчого законодавства України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 47-49
442522
  Курас А.І. До питання про наукове визначення поняття "безпека" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 331-338. – ISSN 1563-3349
442523
  Різун В.В. До питання про наукові погляди професора А.З. Москаленка на журналістику // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 3-8
442524
  Власенко Ю.Л. До питання про національну стратегію управління відходами як один із пріоритетних напрямів державної екологічної політики України у сфері євроінтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-966-916-562-6
442525
  Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 200-207. – ISBN 966-7784-65-7
442526
  Булкін І.О. До питання про необхідність впровадження стратегічного планування наукової та науково-технічної діяльності в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 57-73. – ISSN 0374-3896
442527
  Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83
442528
  Костюк Н.Т. До питання про неовіталізм і механіцизм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
442529
  Маковська Н.М. До питання про непорозуміння: проблема імпліцитної інформації (на матеріалі англійського мовлення) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 8-15. – ISSN 1729-360Х
442530
  Цолін Д.В. До питання про непослідовне вживання дієслівних порід у середньоарамейській мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 107-110. – (Серія: Філологія ; вип. 17, т. 2)
442531
  Дерев"янко О.Г. До питання про нетотожність понять "репутація підприємства" та "гудвіл" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 52-55. – ISSN 2306-6814
442532
  Марчиха Н.В. До питання про нормативне закріплення принципів судового провадження в справах про адміністративні правопорушення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 353-355. – ISBN 978-617-7096-97-8
442533
  Лобода Ю.П. До питання про нормативно-правові критерії класифікації юридичних осіб / Ю.П. Лобода, Гаєцька-Колотило // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.36-45
442534
  Леонов Б.Д. До питання про об"єкт військових службових зочинів / Б.Д. Леонов, Л.А. Чумак // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 88-93
442535
  Мілаш В.С. До питання про об"єкт договору про надання послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-77.
442536
  Тимошенко І. До питання про об"єкт злочинів проти виборчих прав громадян // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 73-76.
442537
  Димерська Л.В. До питання про об"єктивний зміст математичного поняття кількісних відношень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
442538
  Капітон В. До питання про об"єктивні закони державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.20-30. – ISBN 966-7800-03-2
442539
  Розгон О. До питання про обов"язкову частку у спадщині // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-99. – (Політичні та юридичні науки)
442540
  Вдовина О. До питання про образ святого князя Володимира в давньоруській книжності // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 113-117. – (Несторівські студії)
442541
  Мамалага В. До питання про обрання Дем"яна Ігнатовича на гетьманство // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 63-69. – ISBN 978-617-7674-81-7
442542
  Заболотна І.М. До питання про обрання І. Крип"якевича академіком АН УРСР // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До уваги читачів наводиться невідомий документ, що проливає світло на обставини і перешкоди ідеологічного характеру на шляху до обрання І. Крип"якевича академіком АН УРСР, незважаючи на певну "відлигу" в суспільно-політичному житті УРСР. Attention ...
442543
  Борис М. До питання про общинне землеволодінняч в науковій спадщині І.В. Лучицького // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 6-8
442544
  Тимошенко С.О. До питання про ознаки демократичної держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 170-178. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
442545
  Лукач І. До питання про ознаки корпорації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 138-142


  У статті автор доходить висновку, що закріплення корпорації в Господарському кодексі як виду об"єднання підприємств є неправильним, виводить основні ознаки корпорації.
442546
  Єршова С.І. До питання про ознаки підприємницької діяльності: законодавчі та теоретичні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-103. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
442547
  Дрішлюк В.І. До питання про ознаки публічного договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 114-116. – (Право. Економіка. Управління)
442548
  Ширшикова Р.М. До питання про ознаки управлінського рішення, що приймаються центральними органами державної влади // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 271-277. – ISSN 1563-3349
442549
  Гаврилова Т. До питання про ономастикон художніх творів Г. Сковороди // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 106-112
442550
  Туренко В.Е. До питання про онтологічний статус любові у суфійській традиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 265-267
442551
  Білик О.М. До питання про онтологічний статус об"єкта наукового знання / О.М. Білик, Я.М. Білик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
442552
  Юшко С. До питання про оподаткування заробітної плати в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
442553
  Фещенко І.С. До питання про організаційно-правові засади інспектування навчальних закладів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 263-268. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо реалізації державної політики в галузі освіти України, зокрема, здійснення інспекційної діяльності у навчальних закладах. Розглядається питання публічного ...
442554
  Абаїмов А.В. До питання про організаційну структуру медіапідприємства в контексті сучасної української медіаекономіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті розглянуто питання формування ефективної організаційної структури медіапідприємства в контексті швидкого розвитку сучасної світової та української медіаекономіки. У ретроспективі розглянуто становлення такого напряму теорії соціальної ...
442555
  Кушерець В.І. До питання про основні властивості нашого суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 23-28. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
442556
  Шинкарук В.Л. До питання про основні напрямки розробки Леніним проблем діалектичної логіки в "Філософських зошитах" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 157-170. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
442557
  Раєвський О.М. До питання про основні теоретичні проблеми психології / О.М. Раєвський. – Окр. відб. з Філософського збірника КДУ, № 2. 1955, 1955. – С. 5-20
442558
  Свистун І.В. До питання про основну внутрішню суперечність живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
442559
  Марченко А.М. До питання про особливости урбанізованого середовища в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 221-223. – ISBN 978-966-171-387-0
442560
  Ткаченко К.А. До питання про особливості класової боротьби в Китайській Народній Республіці в період переходу від капіталізму до соціалізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 13-24. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
442561
  Цюра С. До питання про особливості методології порівняльних педагогічних досліджень // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 23-24. – ISBN 978-966-644-324-6
442562
  Завальнюк С. До питання про особливості прогалин в цивільному праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 301-303. – ISSN 1561-4999
442563
  Рудинський М.Я. До питання про палеолітичну знахідку в с. Шаповалівці на Конотопщині / М.Я. Рудинський. – Київ : Міськліт
Вип. 1-2, № 10. – 1930. – С. 37-42
442564
  Лисичкін В.О. До питання про парадокс "передбачення відкриття" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
442565
  Безугла Я.І. До питання про пенсії в СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 58-66. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Дається загальна характеристика Закону "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"; коментуються його найскладніші положення і порядок набрання Законом чинності.
442566
  Топачевський О.В. До питання про первинні водоростеві організми. / О.В. Топачевський. – 79-83с.
442567
  Лисичкін В.О. До питання про передбачення в природничо-науковому дослідженні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
442568
  Слабошпицький М. До питання про переінакшення світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 5, 6-7


  Творчий профіль письменника Віктора Баранова
442569
  Лепкий Б.С. До питання про переклади ліричних поезій // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 161-172. – ISSN 0207-8287
442570
  Коломієць М.П. До питання про перифрази // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 20-27
442571
  Жигун С.В. До питання про періодизацію творчості Г. Косинки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 266-272
442572
  Лукач І.В. До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управління // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 88-96. – ISSN 2311-4894
442573
  Бурковський М.В. До питання про першовитоки міфологічних уявлень в народній свідомості у вченні Ф.В.Й. Шеллінга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 97-105. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
442574
  Лавров П.А. До питання про письменність робітників України на початку ХХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 44-49. – (Серія історії ; № 14)
442575
  Ржевуська С.С. До питання про північно-східний кордон ареалу підгірцівської групи пам"яток // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 96-99. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена аналізу наявних матеріалів підгірцівської групи пам’яток доби раннього заліза, пошуку північно-східного кордону їх розповсюдження та розгляду питання щодо хронологічного і територіального зв’язку з пам’ятками милоградської культури ...
442576
  Жук В.В. До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів доби ХІХ ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 38-47. – ISSN 2077-9496


  В статті розкривається роль Головного педагогічного інституту і Дерптського професорського інституту у підготовці науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби XIX ст. Висвітлено процеси підвищення професійної ...
442577
  Трубаков Є. До питання про підстави кваліфікації договору неукладеним // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 11-15
442578
  Романович С. До питання про підстави та способи набуття права власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 165-168.
442579
  Кізченко А.Ф. До питання про підступну діяльність контрреволюційної еміграції у буржуазній Чехословаччині : (деякі нові документи з фондів Державного архіву Закарпатської області) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 109-115. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
442580
  Скригонюк М.І. До питання про плебсологію як філософсько-правове вчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячена тематиці концептуального філософсько-правового обґгрунтування плебсології як вчення. The article is deooted to the topic of conceptual, philosophical and legal substatiation of plebsology as a doctpine.
442581
  Карпенко А.М. До питання про плейстоценову історію формування долинного рельєфу на Лівобережжі Середнього Дніпра. Стаття 1. Системно-геоморфологічні пам"ятки двох льодовикових транегресивних етапів // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 69-75 : карта. – Бібліогр.: с.75. – ISSN 1025-6814
442582
  Таїрова-Яковлева атьяна Геннадіївна До питання про повсякденне життя представниць козацько-старшинських родин початку XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 202-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Публікуються віднайдені в Російському державному архіві давніх актів унікальні зразки особистого жіночого листування початку XVIII ст. З огляду на те, що збереглося дуже мало свідчень про повсякденне життя жінок Гетьманщини початку XVIII ст. ...
442583
  Таїрова-Яковлева До питання про повсякденне життя представниць козацько-старшинських родин початку XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 202-208. – ISSN 0130-5247


  Про повсякденне життя жінок Гетьманщини поч. XVIII ст.
442584
  Заремський М.Й. До питання про погляди Якова Козельського у контексті української філософії ХVIII cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Аналізуються філософські погляди Якова Козельського - видатного представника українського Просвітництва. Особлива увага звертається на проблеми онтології, гносеології, соціальної філософії.
442585
  Гетманцев Д.О. До питання про податковий обов"язок платника податку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 134-137. – ISSN 2219-5521
442586
  Боляновський Андрій До питання про події у селі Гута Пеняцька в лютому 1944-го року // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.
442587
  Нікітенко А.І. До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської Старої громади // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 89-96. – ISBN 978-966-551-327-8
442588
  Кирик В.Л. До питання про політику сталого еколого-економічного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 107-115
442589
  Конончук М.В. До питання про політичну культуру суспільства, що трансформується // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 241-248. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
442590
  Шестак Л. До питання про поняття "банківська діяльність" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 49-52
442591
  Мацьків Т.Я. До питання про поняття "національна ідентичність": теоретичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 118-120. – ISSN 2076-1554
442592
  Підопригора О.А. До питання про поняття "Нова техніка" в радянському праві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 71-79
442593
  Сердечна І.Л. До питання про поняття "член сім"ї" в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 88-95. – (0). – ISSN 2078-9165
442594
  Кадькаленко С.Т. До питання про поняття державного бюджету України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 85-87. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються деякі питання чинного бюджетного законодавства. Автор пропонує своє визначення державного бюджету України і вказує на необхідність внесення у зв"язку з цим змін до Закону про бюджетну систему України.
442595
  Ковтун Н. До питання про поняття додаткових покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-56.
442596
  Незабитовський Г.В. До питання про поняття евристичності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 134-136
442597
  Сімутіна Я.В. До питання про поняття заробітної плати // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.75-82
442598
  Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.105-107. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
442599
  Атаманчук Г.В. До питання про поняття радянського державного управління // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
442600
  Дешко Л. До питання про поняття та види медичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-15.
442601
  Котюк І.І. До питання про поняття та предмет судової балістики / І.І. Котюк, Я.В. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу спеціальної літератури та експертної практики розкривається предмет балістики як військово-технічної науки й обгрунтовується висновок, що поняття "судова балістика", яким позначається одна із складових криміналістики, не відповідає ...
442602
  Бедей М.І. До питання про поняття та структуру господарсько-договірних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 74-81. – ISSN 0201-7245
442603
  Янковий М.О. До питання про поняття та сутність допиту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 177-184. – (Юридична ; Вип. 1)
442604
  Капітан Т. До питання про порівняння фразеологічних одиниць сучасної німецької та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 49-53. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
442605
  Богунов В. До питання про порядок застосування звукозапису при проведенні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.113-118
442606
  Березанська С.С. До питання про поселення середньодніпровської культури / С.С. Березанська, М.М. Бондар // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 12-25. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
442607
  Зарембо К.В. До питання про послідовність трансформаційних процесів у державах пострадянського простору (на прикладі України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 64-71. – ISSN 2308-6912


  Трансформаційні процеси у державах пострадянського простору протя- гом певного часу привертають увагу українських та зарубіжних вчених. Проте досі вони розглядаються як такі, що мають відбуватися одночасно, тоді як за своєю суттю є ієрархічними. ...
442608
  Кресін О. До питання про потенціал порівняльного правознавства // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 64-66. – ISSN 1819-7329
442609
  Гудима Д. До питання про потребовий дослідницький підхід у праводержавознавстві // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 64-69. – ISSN 1561-4999
442610
   До питання про потужність градових процесів у літньому сезоні в Криму / Б.Н. Лєсков, С.В. Носар, М.В. Сирота, А.В. Бондаренко, А.В. Єгорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 97-108. – ISSN 2306-5680


  Показано результати досліджень градових процесів в Криму у 2005 р. спеціальними радіолокаційними системами. Станції ГМС зафіксували 10 днів з градом, а фактично було 24 дні (наземні обстеження). Радіолокаційні системи АСУ-МРЛ зафіксували 40 днів з ...
442611
  Круковський О. До питання про походження і датування відзнаки "Соборна Україна" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (179) : Український екслібрис, минуле і сучасне. – С. 34-37. – ISSN 0131-2685
442612
   До питання про походження монациту неопротерозой-палеозойського віку в осадових утвореннях України / О.О. Андреєв, Л.М. Степанюк, С.В. Бухарєв, О.В. Андреєв, С.П. Савенок, В.М. Мінеєва, О.А. Хлонь // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – вип. 28. – С. 86-96
442613
  Піоро В. До питання про походження населення степової України доби енеоліту та раннього бронзового віку в світлі минулих та сучасних етнологічних досліджень // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 128-130. – ISBN 966-7321-41-Х
442614
  Німчук В. До питання про походження пісні "Пливе кача по Тисині" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 79-85. – ISSN 0236-1477
442615
  Бондар М.М. До питання про походження середньодніпровської культури // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-90. – (Серія історії ; № 17)
442616
  Воскобойніков М.М. До питання про походження щелепного апарату у Gnathostomata / М.М. Воскобойніков, проф. – Київ, 1937. – С. 49-69
442617
  Пилипчук Р. До питання про початок українського вертепу, або Ще раз в обороні Еразма Ізопольського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
442618
  Клян Ф.Г. До питання про правове регулювання міжнародних митних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 211-215.
442619
  Потапова О.Б. До питання про правове становище православних братств в україні в 1917-1920 рр // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 118-121. – ISBN 966-660-151-6
442620
  Ордулі Е. До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 55-64. – ISSN 2308-0361
442621
  Гетманцев Д.О. До питання про правовий режим інформації як об"єкта правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 223-226. – ISSN 1563-3349
442622
  Гетманцев Д.О. До питання про правовий режим комерційної таємниці за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-17.
442623
  Бондар В.Б. До питання про правовий статус засуджених / В.Б. Бондар, Р.В. Перелигіна // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 14-19
442624
  Гетьманцев Д.О. До питання про правовий статус квазіподатків на прикладі плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 136-139


  У статті визначена сутність плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри які перевищують нормативні, як квазіподатку, а також ...
442625
  Мельник Р.С. До питання про правовий статус національних комісій регулювання природних монополій / Р.С. Мельник, Є.В. Петров // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 8-14. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню місця національних комісій регулювання природних монополій у системі органів державної влади. The article is devoted to the establishing of the place which national commissions on regulating natural monopolies holds in the ...
442626
  Сиротенко С.Є. До питання про правові засоби компенсації моральноїшкоди уконтексті рішень Європейського Суду з прав людини // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-38
442627
  Сібільов М.М. До питання про правові засоби сфери приватного права // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 395-409. – ISBN 978-966-2578-60-1
442628
  Потопейко Д.О. До питання про правові почуття // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
442629
  Гетьманцев Д. До питання про правову природу банківського рахунку // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-8.
442630
  Закревський А. До питання про правову природу Закону про Державний бюджет / А. Закревський, Л. Кравченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
442631
  Шершньова О.А. До питання про правову природу зобов’язань з утримання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 98-107. – ISSN 2308-6912


  Дослідження присвячене проблемам сімейного права, зокрема визначенню та правовому осмисленню правової природи зобов"язань з утримання. Автор аналізує аліментне зобов"язання батьків по відношенню до власних дітей, що є складовою батьківських відносин, ...
442632
  Мартиненко П.Ф. До питання про правову природу й форму соціалістичної конституції // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
442633
  Каретник О. До питання про правову природу персональних даних фізичної особи: цивілістичні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 192-200. – ISSN 1026-9932
442634
  Гринько П. До питання про правову природу секундарних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-48.
442635
  Онищук Н. До питання про правову природу фінансової відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 166-170. – ISSN 1026-9932
442636
  Шаптала Н. До питання про правову сутність принципу соціальної справедливості податкового законодавства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-99
442637
  Лютікова П. До питання про предмет договору на надання інформаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.29-32
442638
  Федорченко Н.В. До питання про предмет договору про надання послуг // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 165-173. – ISSN 1563-3349
442639
  Гетманцев Д.О. До питання про предмет і метод фінансового права // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 13-16.
442640
  Кондратьєв Р.І. До питання про предмет науки філософії права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 6-10. – (Право. Економіка. Управління)
442641
  Очеретяний А. До питання про предмет політології // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 59-69. – ISSN 1682-2366
442642
  Полтавський О.В. До питання про представницьку природу у відносин у договорі морського агентування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.77-82. – ISSN 0201-7245
442643
  Алексєєнко Т.М. До питання про презентацію науково-дослідної роботи іноземними студентами (частина 1 - доповідь) / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 11-20. – ISSN 2073-4379


  У статті визначено фактори, що впливають на успішність захисту дипломної або курсової роботи студентами-іноземцями. Описано конвенційні норми, додержання яких забезпечує стандартизованість процедури презентації та позитивно ...
442644
  Сімонова К.В. До питання про примусову працю на території окупованої Луганщини // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 60-63. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
442645
  Теслюк С.С. До питання про принцип взаємозв"язку речовини, поля й антиречовини в квантовій електродинаміці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
442646
  Храмова В.Л. До питання про принцип єдності знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
442647
  Марущак А. До питання про принцип платності послуг з надання інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 81-86.
442648
  Капітон В.П. До питання про принципи класифікації типів і видів сутності матеріальних об"єктів : (на матеріалах фізичної науки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
442649
  Кармаза О О. До питання про принципи міжнародного нотаріального процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 451-454. – ISBN 978-617-7069-17-0
442650
  Крупнова Л. До питання про принципи функціонування правової держави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 119-125
442651
  Жмудський О.З. До питання про природну ширину рентгенівських спектральних ліній / О.З. Жмудський, 1950. – [11] c.
442652
  Скоморовська О.В. До питання про природу математичних ізоморфізмів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
442653
  Гвоздков С. До питання про причини "п"ятиденної війни" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 16-17


  "П"ятиденна війна" між Росією та Грузією стала знаковою подією у сучасній історії міжнародних відносин.
442654
  Щербатюк В.М. До питання про причини Голодоморів в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 124-128


  На вшанування жертв Голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.
442655
  Гримська М. До питання про причини зростання електоральної підтримки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 14-18


  Виокремлення причин зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних партій є одним із найскладніших завдань при вивченні цієї проблематики. Серед західних учених досі тривають активні дискусії щодо найкращих методів і способів визначення та ...
442656
  Орлова Т.В. До питання про причини піднесення Європи на арені світової історії / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 32c. – ISBN 966-618-110-Х
442657
  Вахонєєв В.В. До питання про причини появи перших грецьких поселень в районі Боспору Кіммерійського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 96-101


  Стаття присвячена проблемам заснування перших колоній в районі Боспору Кіммерійського (Керченська протока) протягом першої половини VI ст. до н.е. Проаналізовано основні причини виводу колоній та зроблено мікроісторичний аналіз колонізаційного процесу ...
442658
  Москвичів С.М. До питання про причини різноі відзивностї грунтів черноземельної смуги України на внесення фосфорового добрива / С.М. Москвичів. – Б.м. : Б.в. – С. 89-106. – Окремий відбиток
442659
  Опрятний С.М. До питання про пріоритети і догми концептуальних засад державного управління: роздуми // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
442660
  Yevtushenko E. До питання про проблему аспектуальної системи іспанської мови у порівнянні з українською // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 109-114. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
442661
  Булгаков В.А. До питання про проблему методу в сучасній геополітичній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на діалектику історичного та логічного, абстрактного та конкретного, розглядаються загальні шляхи вироблення геополітичних доктрин. General trends of geopolitical doctrines elaboration based on dialectic of historical and logical, abstract ...
442662
  Бєлова В. До питання про проблему управління освітою в зарубіжжі: термінологічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 489-451. – ISSN 2312-5993
442663
  Лунгерсгаузен Л.Ф. До питання про простягання північно-білоруських кінцевих морен та про вік білоруського лесу / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Відбитка. – 189-213с.
442664
  Грошевий Ю.М. До питання про професійну правосвідомість суддів // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
442665
  Колотілова І. До питання про процесуального положення іноземних фізичних і юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 404-405
442666
  Ткаченко О.М. До питання про психологічні теорії свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
442667
  Задорожна С.В. До питання про психологію творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 40-44.
442668
  Коробанова О.Л. До питання про психотехнології формування мотивації політичної участі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (157). – С. 66-69
442669
  Ковалко Н.М. До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 53-60. – ISSN 2308-9636
442670
  Піоро І.С. До питання про ранніх слов"ян в Криму в історичній літературі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 102-109. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
442671
  Болтінова О. До питання про реалізацію принципу прозорості (відкритості) бюджетного процесу Російської Федерації в умовах бюджетування, орієнтованого на результат // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 195-200. – ISSN 1026-9932
442672
  Андрієвська О. До питання про реєстр вимог кредиторів у справах про відновлення боржника платоспроможності або визнання його банкрутом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 243
442673
  Лисица М.П. До питання про резонанс.... / М.П. Лисица, 1960
442674
  Маляренко В.Т. До питання про рекламу азартних ігор в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 7 (94). – С. 28-30.
442675
  Бежнар Г.П. До питання про релігійний аспект у творчості Володимира Винниченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10
442676
  Лозинська С.В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 232-239. – (Право. Економіка. Управління)
442677
  Дєдуш О. До питання про релятивістські теорії нації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 59-63. – ISSN 0130-6936
442678
  Хармак М.М. До питання про ремесла з обробки металу жителів Батурина в XVII–XVIII ст // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 125-127. – ISSN 2218-4805
442679
  Степанюк А. До питання про реформи у сфері виконання покарань // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 53-65. – ISSN 1026-9932
442680
  Черниш В. До питання про реформування органів нотаріату в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 10-14
442681
  Матвієнко В.М. До питання про реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 20-23
442682
  Тьопенко Ю. До питання про рецепцію національної літератури в інонаціональному середовищи як про складову ії загальної історії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 182-188. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
442683
  Брянцева Т.П. До питання про рівень економічного розвитку міст Польщі в XV ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 86-98. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
442684
  Гаскевич Д. До питання про рівень етновизначальної інформативності археологічного інвентаря пам"яток кам"яного віку // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 97-10. – ISBN 966-7321-41-Х
442685
  Мойсеєва М.Н. До питання про ріст і розвиток бруньок деревних порід. / М.Н. Мойсеєва. – К, 1956. – 27-40с.
442686
  Мойсєєва М.Н. До питання про ріст і розвиток бруньок деревних порід. / М.Н. Мойсєєва, 1959. – 3-13с.
442687
   До питання про роботу з слабозорими дітьми.. – К., 1950. – 12с.
442688
  Соколов В. До питання про родовід Огієвських / В. Соколов, А. Куций, С. Куций // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 97-101. – ISSN 2222-5250
442689
  Чиж Є. До питання про розвиток благодійності та меценатства в Росії: Павло Михайлович Третьяков - колекціонер та громадський діяч (друга половина XIX ст.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 585-589. – ISBN 978-966-171-90295
442690
  Ткаченко В. До питання про розвиток ідей прав людини у поглядах Петра Могили // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7069-14-9
442691
  Косма Т.В. До питання про розвиток мислення дитини. / Т.В. Косма, 1955. – 41-55с.
442692
  Семчик В.І. До питання про розмежування компетенції господарських та адміністративних судів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 517-523. – ISBN 978-617-7021-00-0
442693
  Писаренко Н. До питання про розмежування компетенції судів загальної юрисдикії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-19.
442694
  Атаманова Ю. До питання про розподіл компетенцій щодо здійснення інноваційної політики в системі органів державної виконавчої влади // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-18.
442695
  Дзюба С. До питання про розробку економічної стратегії розвитку творчої індустрії в Україні : Проблеми економічної теорії / С. Дзюба, Н. Машіна, М. Сазонова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.54-59. – Бібл.33 назви. – ISSN 0131-775Х
442696
  Бурдін В. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки "проникнення в житло, інше приміщення чи сховище" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 178-188. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
442697
  Печений О.П. До питання про розуміння спадкового правовідношення як правової форми // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 151-160. – ISSN 1993-0941
442698
  Білімович О.Д. До питання про розцінку господарських благ / Олександр Білімович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 391-398. – ISBN 966-346-208-6
442699
  Кот С. До питання про розшук і повернення втрачених культурних скарбів Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 47-52. – ISBN 978-966-95419-8-7
442700
  Гукалова І.В. До питання про роль екологічного чинника в загальній оцінці якості умов життя в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 83-88 : Карти, таб. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
442701
  Золотарьов В.С. До питання про роль П. М. Мілюкова у Лютневій революції 1917 року в Росії / В.С. Золотарьов, Н.П. Олешко // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 314-319. – ISSN 2218-0567
442702
  Галушко К.Ю. До питання про роль соціальних чинників в активізації ісламського радикалізму на початку ХХІ століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 723. – С. 164-169. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія. методи ; Вип. 18). – ISSN 0453-8048
442703
  Озадовська Л.В. До питання про роль філософських категорій у фізичному знанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
442704
  Костицький В. До питання про російську інформаційну антиукраїнську війну // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 52-57
442705
  Кисіль О. До питання про рубрикацію в предметовому каталозі / О. Кисіль. – с.
442706
  Герцрікен С.Д. До питання про самодифузію в металах / С.Д. Герцрікен, І.І. Дехтяр, 1949. – [11] c.
442707
  Ковчина І. До питання про самостійну підготовку студентів до соціально-правової діяльності (згідно рішень Болонського процесу) // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 103-104
442708
  Цвєткова Ю.В. До питання про свободу вiросповiдання в державно-правовiй полiтицi князiв Великого Князiвства Литовського в ХIII - XIV столiттях // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 60-67. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядається унікальна для феодального періоду правова політика релігійної толерантності та свободи віросповідання, яку князі Великого князівства Литовського проводили на підвладній території. The article is devoted to the unique for the ...
442709
  Петриченко К.В. До питання про селянський повстанський рух у березні 1917 - серпні 1919 рр. у Київській губернії: поняття, періодизація, типологія, причини та наслідки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 217-225
442710
  Багратіон-Мухранська До питання про символ троянди у загальноєвропейській, шотландській та українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 124-128
442711
  Цолін Д.В. До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-123. – ISSN 1608-0599
442712
  Поєдинок В. До питання про систематизацію інвестиційного законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглянута проблема кодифікації інвестиційного законодавства України як оптимального шляху його систематизації. Розкрита специфіка інвестиційного права як підгалузі господарського права. Доведена доцільність кодифікації інвестиційного законодавства ...
442713
  Каменська О.І. До питання про системність німецькомовних термінів дипломатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 10-14
442714
  Ткаченко І.В. До питання про систему культурної спадщини України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 153-155. – ISSN 2076-1554
442715
  Бондарчук О.В. До питання про скасування (обмеження) депутатської недоторканності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 158-163. – ISSN 1563-3349
442716
  Фролова О.В. До питання про склад ухвал, які можуть бути об"єктом апеляційного оскарження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 2220-1394
442717
  Титаренко Б. До питання про складові інноваційної діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 66-67. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1810-3944
442718
  Мина І.Д. До питання про соритові відміни в набубнявінні насіння озимоі пшениці. / І.Д. Мина. – 46-55с.
442719
  Колібан О.О. До питання про соціальне служіння в протестантизмі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 76-77
442720
  Різун В.В. До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про наукову проблему загалом та в соціальнокомунікативній науці зокрема. Звернено увагу на те, як шукати наукову проблему та як її формулювати. Розглянуто розуміння наукової проблеми у фіксованій прихованій суперечності, науковому ...
442721
  Шановська О.А. До питання про соціальну позицію радянської інтелігенції // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 150-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
442722
  Вебер А. До питання про соціологію держави і культури // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 66. – ISBN 978-966-668-480-9
442723
  Фролов Д. До питання про специфіку організації місцевого самоврядування в українських містах магдебурзького права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 164-166.
442724
  Кравчук М.О. До питання про специфіку соціологічного емпіричного дослідження // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 202-206. – ISSN 1729-7036
442725
  Дубоносова А. До питання про спеціальне використання природних ресурсів як об"єкт оподаткування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30.
442726
  Горлачук О. До питання про спеціальні знання судового експерта-економіста // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 136-151. – ISSN 1993-0917
442727
  Пащенко О.О. До питання про спеціальну (професійну) осудність в кримінальному праві // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 119-126.
442728
  Стрілець С.М. До питання про співвідношення біологічного та соціального у формуванні механізмів чуттєвого відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
442729
  Адамюк Д. До питання про співвідношення економічного і правового змісту поняття "інновації" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-88.
442730
  Ківалов С. До питання про співвідношення категорій "адміністративна юстиція", "адміністративний процес" та "адміністративне судочинство" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 354-361. – ISSN 1026-9932
442731
  Гирич І. До питання про співвідношення концепцій Української академії наук Михайла Грушевського та Української вільної академії наук у Північній Америці // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 52-65. – ISBN 978-966-02-8732-7
442732
  Черний С.Й. До питання про співвідношення методів пізнання біологічних об"єктів
442733
  Озадовська Л.В. До питання про співвідношення об"єктивного і суб"єктивного в фізисному знанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
442734
  Мошенський О.С. До питання про співвідношення соціального й природного у виробничій діяльності людини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
442735
  Капітон В.П. До питання про співвідношення сутності і якості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
442736
  Єрмоловський М.А. До питання про співвідношення теорії і моделі в науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
442737
  Сидоренко М.М. До питання про співвідношення усвідомленого і неусвідомленого в цілісній діяльності організму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
442738
  Пацюра Н. До питання про співпрацю братів Андрія та Миколи Стороженків із журналом "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 107-112. – ISSN 0869-3595
442739
  Гончар Г. До питання про співпрацю К.Г. Гуслистого з львівськими етнографами // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 431-433. – ISBN 978-966-171-783-0
442740
  Пригоровська Л. До питання про співпрацю О.П. Довженка з подвижниками дифектології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 133-136
442741
  Скрипко І.О. До питання про співробітництво ЛКСМУ та ССМ ЧССР у 70-ті роки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 58-64. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе документальных материалов раскрываются направления и формы сотрудничества молодежных организаций УССР и ЧССР, показаны динамика развития этих форм и влад ЛКСМУ и ССМ ЧССР в укрепление советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества.
442742
  Ніколайчук Г.Г. До питання про спорт в сучасному політичному процесі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 253-258. – ISSN 2076-1554
442743
  Федчичшин Д. До питання про способи захисту прав на землю // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2220-1394
442744
  Рябова К. До питання про способи інвестування у будівництві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 207-213. – ISSN 1026-9932
442745
  Джумагельдієва Г. До питання про способи управління об"єктами державної власності // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-78. – ISSN 0131-775Х
442746
  Отрошко О.В. До питання про спроможність комерційних банків створювати та знищувати гроші // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 229-234
442747
  Краєвий І.М. До питання про спрямовану зміну господарсько-цінних властивостей сільскогосподарських рослин шляхом трансплантації / І.М. Краєвий, 1940. – С. 219-239
442748
  Гринь О.Д. До питання про стан вітчизняного законодавства, що визначає застосування бланкетної диспозиції норми статті 131 Кримінального Кодексу України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 42-45
442749
  Лахтіонова К.В. До питання про стан діалектів у сучасній Італії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 121-124. – ISBN 966-581-295-5
442750
  Боряк Г. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 4-8


  У статті проаналізовано динаміку рейтингу історичних веб-ресурсів. Охарактеризовано науково-інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, також інститутів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.
442751
  Боряк Г. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 4-8
442752
  Папенко Н.С. До питання про стан німецької літератури в роки Третього Рейху / Н.С. Папенко, О.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються обставини діяльності німецьких літераторів в умовах нацистської диктатури.
442753
  Никипанчук М. До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 25-28. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Проаналізовано відповідність ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення» рекомендаціям IUPAC та стандартам ISO. Установлено, що розрізнення назв хімічних елементів і простих речовин ...
442754
  Адамович Н. До питання про становище жінок у Візантійській імперії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554


  На основі аналізу візантійської законодавчої збірки VIII ст. Еклоги досліджуються роль та місце жінки в тогочасному суспільному житті Візантійської імперії, її значення в правовій, соціальній та сімейній ієрархії.
442755
  Горяч М.П. До питання про становлення і розвиток ноосфери // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
442756
  Фєфєлова В.В. До питання про становлення прагматики як окремої лінгвістичної дисципліни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 218-222. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
442757
  Науменко А.О. До питання про становлення російської армії напередодні Першої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 472-481
442758
  Гаєцька-Колотило До питання про становлення та розвиток Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права / Гаєцька-Колотило, Т. Жиравецький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 240-247. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
442759
  Датченко Ю.В. До питання про становлення термінологічної лексики писанкарства // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 35-38
442760
  Солончак В. До питання про статус Криму століття тому // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2022. – № 2. – С. 4-5
442761
  Кузьменко Д.Ф. До питання про створенння електронного корпусу художніх текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 327-330
442762
  Дарчук Н. До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 36. – С. 148-158. – ISSN 1815-3070


  "У статті розглянуто засади створення автоматичного словника словосполучень української мови, створюваного на кафедрі української мови та в лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
442763
  Купченко Б.І. До питання про створення атласу адміністративного району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 51-53 : Карта. – (Географії ; Вип. 13)
442764
  Винниченко І. До питання про створення енциклопедії "Вірмени в Україні" / І. Винниченко, Д. Давтян // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 172-174. – ISBN 978-966-2696-51-6
442765
  Швайка М. До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 70-76. – ISSN 1605-2005
442766
  Беляєв С.С. До питання про створення механізму "детінізації" зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 111-113
442767
  Гончарук Г.І. До питання про створення обласних та крайових організацій Народного Руху України (1989 - 1992 роки) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 136-143. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
442768
  Павлицький Ю.Б. До питання про створення пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 110-113
442769
  Мельник Л.Г. До питання про створення технічних передумов промислового перевороту на Україні : (на матеріалах цукрової промисловості) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 20-26. – (Серія історії ; № 12)
442770
  Борисенко С.С. До питання про стійкість та практичну стійкість розв"язків нелінійних імпульсних систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 3-9. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  З використанням двопараметричної шкали зростання функцiй, проведено якiсний аналiз поведiнки розв"язкiв нелiнiйних iмпульсних систем диференцiальних рiвнянь.
442771
  Борисенко С.С. До питання про стійкість та практичну стійкість розв"язків нелінійних імпульсних систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 3-9. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  З використанням двопараметричної шкали зростання функцiй, проведено якiсний аналiз поведiнки розв"язкiв нелiнiйних iмпульсних систем диференцiальних рiвнянь.
442772
  Тимченко Є.К. До питання про стосунок українських дум до південно-словянського епосу / Написав Євген Тимченко. – [Київ], 1908. – [9] с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового Товариства в Києві, 1908, № 11, с. 239-247
442773
  Дем"ненко С. До питання про стратегію розвитку аграрної політики України / С. Дем"ненко, І. Свідерська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 72-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
442774
  Жумаханов М. До питання про структурні рівні біосистем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
442775
  Недзведська В.П. До питання про структурно-функціональну реформу парламенту України / В.П. Недзведська, В.О. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі теоретичні та практичні питання структурної реформи українського парламенту. Наведено основні аргументи прихильників та противників ідеї бікамералізму, серед них як зарубіжних, так і вітчизняних учених. На прикладах проаналізовано ...
442776
  Черниш Т.О. До питання про структуру історико-етимологічного гнізда ПСЛ.*KYP -: ПСЛ.*KYPRЪ (JЬ) та його континуанти у слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 284-288. – ISBN 966-581-295-6
442777
  Русанівська Т.В. До питання про структуру концептуальнної системи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 169-175. – Бібліогр.: Літ. с. 174-175;


  З розвитком когнітивної парадигми дослідження мови у центрі уваги лінгвістів постає взаємозв"язок мови і мислення. Серед вітчизняних та зарубіжних представників когнітивної лінгвістики можна назвати Кубрякову О.С., Жаботинську С.А., Селіванову О.А., ...
442778
  Шевченко Є.В. До питання про структуру кримінально-правової норми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 125-133. – ISSN 2224-9281
442779
  Земляний М.І. До питання про структуру курсу логіки для юристів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 123-134
442780
  Красовицький М. До питання про структуру педагогічної науки // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-13
442781
  Жельне С. До питання про стягнення пені за цивільним та господарським законодавством України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 36-37
442782
  Гуржій Т. До питання про суб"єкт адміністративного делікту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-108.
442783
  Сумарокова Е.П. До питання про суб"єкт пізнання та проблему психологізму в логіці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 39-44. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Аналізуються різні концепції вчених з питання про суб"єкт пізнання та проблему психологізму в логіці.
442784
  Перощук З. До питання про суб"єктів бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 50-52


  У статті розглядається питання співвідношення категорій "суб"єкти правовідносин" (суб"єкти бюджетних правовідносин"), суб"єкти права" ("суб"єкти бюджетного права"), учасники правовідносин", ("учасники бюджетних правовідносин").
442785
  Кучма О.Л. До питання про суб"єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 136-146. – ISSN 2617-5967


  "В статті досліджується суб’єктний склад осіб-одержувачів пенсії у зв’язку з втратою годувальника, аналізуються позиції науковців та судова практика в частині віднесення осіб, які фактично тривалий час проживали разом до подружжя. Розглядаються ...
442786
  Разенков В.М. До питання про суспільну небезпечність і об"єкт приватнопідприємницької діяльності // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
442787
  Костюк Н.Т. До питання про сутність життя з деяких позицій біофізичного аспекту його висвітлення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
442788
  Сіліч І.І. До питання про сутність і структуру адміністративного процесу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
442789
  Мортіков В. До питання про сутність локальних суспільних благ : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
442790
  Сивий Р. До питання про сутність позитивного приватного (цивільного) права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
442791
  Коротич Г.В. До питання про сутність технології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
442792
  Оніщенко Н.М. До питання про сутність, природу та трансформаційні зміни інформаційного правового простору (теоретично-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-9
442793
  Гуцайлюк З.В. До питання про суть категорії "облікові теорії" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 66-68. – ISBN 978-611-01-0721-1
442794
  Сухина В.Ф. До питання про суть модельного експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
442795
  Ватаманюк О. До питання про сучасне розуміння предмета економічної науки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 49-57. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто різні підходи до сучасного визначення предмета економічної теорії.
442796
  Голубець О. До питання про сучасний стан пісенної традиції (за матеріалами Бережанського району Тернопільської області) // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 63-38. – ISBN 966-02-3167-9
442797
  Карпович В. До питання про сучасні дослідження музичного фольклору // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 158-159
442798
  Котенко А.Л. До питання про творення українського національного простору в журналі "Основа" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 42-57. – ISSN 0130-5247
442799
  Сєрий І.М. До питання про тенденції та особливості розвитку сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
442800
  Дорошкевич В.О. До питання про теоретико-пізнавальну функцію аксіоматичного методу у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
442801
  Дмитрук В. До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 103-114
442802
  Іваннікова Я.В. До питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 159-163
442803
  Смульський Є.В. До питання про типологізацію неоязичницьких течій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-156


  Стаття базується на тексті доповіді "Основні напрямки та різновиди неоязи чництва: світовий контекст", виголошеної на науково-практичній конференції "Сучасний стан та основні тенденції українського неоязичництва: критичний огляд", що проводилася в ...
442804
  Євченко Т.А. До питання про трактування терміна "медіакультура" споживачами медійного продукту (на прикладі Запорізького регіону) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-48. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
442805
  Георгієва М.Д. До питання про трансформацію виробничих відносин в аграрному секторі економіки Болгарії (1985-1989 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
442806
  Кудінов Д. До питання про трансформацію ідеології українського селянства під час революції 1905–1907 років у висвітленні мемуарної літератури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 40-47. – ISSN 2309-9356


  На основі мемуарної літератури розглядаються зміни ідеології селянства Наддніпрянщини - від цезаризму до вітання республіканської перспективи, від старої общини до ідеалу соціалістичного суспільства, матеріальним базисом якого була б спільна власність ...
442807
  Квітка К. До питання про тюркський вплив на українську народну мелодику. / К. Квітка. – [11] с.
442808
  Перерва Ю. До питання про удосконалення методології законодавчого процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 74-79
442809
  Зінченко В.Б. До питання про удосконалення системи фізичного виховання студентської молоді // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-19. – (Серія історії ; № 16)
442810
  Росляк Р. До питання про українізацію вітчизняної кіногалузі (1920 - початок 1930-х років) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 128-134. – ISSN 1728-6875
442811
  Шевченко В. До питання про українізацію доби визвольниз змагань і відродження національної державності та соборності (1917 - 1921 рр.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 108-122
442812
  Іваненко О.А. До питання про українсько-французькі театральні зв"язки в першій половині XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-54. – (Історія ; вип. 59/60)


  На основі архівних матеріалів, тогочасної періодики, мемуарів сучасників розглядається питання про значення українсько-французького культурного обміну для розвитку вітчизняного театрального мистецтва першої половини XIX ст.
442813
  Мацько Л. До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 113-120
442814
  Кравченко Т. До питання про уніфікацію законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0132-1331
442815
  Сергєєв О.Д. До питання про утворення "структур прориву" в Дніпровсько-Донецькій западині. / О.Д. Сергєєв, 1956. – 23-29с.
442816
  Міхеєв А. До питання про утворення Директорії УНР // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 121-123. – ISBN 978-966-171-783-9
442817
  Іллюшин І.І. До питання про утворення Селянською партією (СЛ) Польщі власної військової організації у 1939-1945 роках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 165-173. – (Історія ; вип. 22)


  В статті розкриваються питання утворення військової організації польської селянської партії під час другої світової війни. Показується діяльність "Батальйонів Хлопських" як провідників самостійної політики людівської партії в роки окупації та після ...
442818
  Жумаханов М. До питання про утворення структур матеріальних об"єктів шляхом взаємодії внутрішнього і зовнішнього // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
442819
  Гуслистий К.Г. До питання про утворення української нації / К.Г. Гуслистий. – Київ, 1967. – 53с.
442820
  Коломієць О.Ю. До питання про участь Н.К. Крупської у внутрішньопартійній боротьбі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
442821
  Кізченко Д.А. До питання про участь Української РСР у Раді Безпеки Організації Об"єднаних Націй (1948-1949) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 45-52. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается участие Советской Украины в деятельности Совета Безопасности ООН в 1948-1949 гг., когда УССР впервые была избрана членом Совета.
442822
   До питання про філософське тлумачення "кількість матерії" / Г.П. Мальківський, В.І. Тичина, М.В. Шадєєв, А.Д. Яблочков // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
442823
  Лисицина О.О. До питання про філософський зміст поняття "просторово-часовий масштаб" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
442824
  Нелін О. До питання про формально-догматичний і становий поділ норм права Київської Русі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 4-8
442825
  Львов Б. До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 38-46. – Бібліогр.: 16 назв
442826
  Третьяков В.М. До питання про формування в Україні галузі медичного права // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19
442827
  Левківська В.М. До питання про формування поняття "нормативно-правовий акт" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 136-139. – ISBN 978-617-7638-01-7
442828
  Мельник Л.Г. До питання про формування пролетаріату на Україні (створення постійних кадрів робітників у період технічної революції 60-і - поч. 90-х років ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 106-112. – (Серія історії ; № 14)
442829
  Лукашук Ірина До питання про формування регіональної структури Чеської республіки // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  В данной статье автор выделяет основные критерии, причины и принципы, согласно которым осуществляется деление Чешской республики на отдельные региональные образования. Данная тенденция, имея глубокие корни, сумела пустить новые ветви на современном ...
442830
  Іваненко В. До питання про формування снов геополітичної єдності українських земель у перший період Другої світової війни // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 130-132
442831
  Носко Б.С. До питання про формування фосфатного фонду грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
442832
  Любичанківський В.А. До питання про формулювання закону збереження і перетворення форм матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
442833
  Бортняк К. До питання про формулювання понять "посадова особа" та "службова особа" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
442834
  Бортняк К. До питання про формулювання понять "посадова особа" та "службова особа" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-139. – ISSN 0132-1331
442835
   До питання про фразеологічну термінологію / С.Н. Денисенко, О.В. Романчук, О.В. Матвіяс, Т.П. Мартишук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 350-352. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
442836
  Сердюк В. До питання про функції Верховного Суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 94-102
442837
  Орлова Т.І. До питання про функції суб"єктивного компонента в науковому мисленні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
442838
  Бакун В.І. До питання про функції судової влади // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 288-291. – ISBN 978-617-7096-97-8
442839
  Довгаль О.А. До питання про функціональні цілц політики комплексного протекціоналізму // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 377-384. – Бібліогр.: на 4 пункти
442840
  Мойсєєва М.Н. До питання про функцію фітогормонів вищих рослин. / М.Н. Мойсєєва. – Київ
4. – 1959. – С. 3-12
442841
  Монолатій І. До питання про характер (не)революційного руху на Східній Галичині в 1918 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 133-154. – ISSN 0130-5247
442842
  Іванов В. До питання про характеристику контент-аналізу як методу // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 57-68.
442843
  Ткачук Л.Л. До питання про хімічну форму руху матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
442844
  Козачок О. До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – C. 45-53. – ISSN 2077-7280
442845
  Шалагінов Б.Б. До питання про хронологію авангарду в європейській літературі нового часу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 9-12


  У статті розкриваються риси типологічної близькості між естетичними настановами раннього німецького романтизму і європейським літературним авангардом новітнього часу. З погляду авангардності характеризується естетика Ф. Шлегеля, творчість Л. Тіка.
442846
  Ківалова Т.С. До питання про цивільне правопорушення як підстава недоговірної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-190.
442847
  Фрончко В. До питання про цифрову юриспруденцію // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 144-148. – ISSN 2524-0129
442848
  Галкін С.І. До питання про час заснування дендропарку "Олександрія" НАН України // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1605-6574


  На основі опрацювання першоджерел установлено справжній час заснування дендрологічного парку "Олександрія" НАН України - одного з найкращих пейзажних парків України.
442849
  Буйських А.В. До питання про час заснування Херсонеса Таврійського // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-44. – ISSN 0235-3490
442850
  Завадський І.О. До питання про часову оптимізацію паралельних програм / І.О. Завадський, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано евристичний метод оптимізації розподілу обчислювачів за вершинами схеми потоку керування для паралельної програми. Ключові слова; схема потоку керування, паралелізм. The heuristic method of processors distribution by the nodes of the ...
442851
  Ткаченко Т. До питання про шляхи покращення викладання іноземної мови на мовних спеціальностях у педвузі / Т. Ткаченко, Л. Цибулько // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 2. – С. 84-89. – ISSN 2077-1827
442852
  Мураховська О.О. До питання про юридичну відповідальність за порушення земельного законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 45-49
442853
  Безклубий І. До питання про юридичну природу договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-91. – Бібліогр.: на 6 пунктів
442854
  Стрєльцова О. До питання про юридичну природу Європейського Союзу та його правової системи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 64-67
442855
  Ліпатнікова О.О. До питання про юридичну природу права застави в аспекті звернення стягнення на майно комунальної власності // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 187-197. – ISSN 1993-0941
442856
  Худаш М.Л. До питання про язичницькі мотиви в ономастиці України // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 297-304. – ISBN 978-966-02-4236-4
442857
  Кравцова Т.М. До питання про якість гноррм регуляторного акта // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.17-21. – ISSN 1727-1584
442858
  Жибак М.М. До питання проблем та перспектив розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 11-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
442859
  Подоляк Е.Б. До питання проблеми поширення політичних форм корупції в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
442860
   До питання прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну / Лукінов В"ячеслав, Безручко Костянтин, Матрофайло Михайло, Кузнецова Любов // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 41-51 : табл. – Бібліогр.: с. 50. – ISSN 0869-0774
442861
   До питання прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / А.М. Полєжаєв, С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.Ф. Лазутський, С.А. Тузіков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-24. – Бібліогр.: Бібілогр.: 4 назв.
442862
  Мельник В.І. До питання протидії злочинності в сільській місцевості // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 187-189. – ISSN 1609-0462
442863
  Войтович Ю.В. До питання протидії корупційним деліктним в органах внутрішніх справ України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-36
442864
  Ткаченко Н.М. До питання протидії незаконному обігу психоактивних речовин: за підсумками роботи української робочої групи в рамках проекту "Дія-ЄС" // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 48-50


  "Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – є важливим державним завданням. Важлива роль у заходах протидії належить державним спеціалізованим судово-експертним установам міністерств та відомств, ...
442865
  Попова О. До питання професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів в умовах університетської освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 105-110


  Статтю присвячено проблемі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів-філологів в умовах сучасної університетської освіти України.
442866
  Пермякова О.Г. До питання професійної підготовки медичних працівників у Франції // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 175-177
442867
  Ярошенко О.М. До питання процесуальних норм у трудовому праві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 39-42. – ISSN 0201-7245
442868
  Копиця М. До питання публічного адміністрування розвитку фермерських господарств в Україні // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 361-367. – ISBN 978-966-7957-24-7
442869
  Шишканов О.А. До питання реалізації місцевими радами фіскальної функції при оподаткуванні нерухомого майна, відмінного від земельної діялянки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 37-43. – ISSN 2308-9636
442870
  Красовицький О.В. До питання реформ у бібліотечній галузі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 25-27
442871
  Сандул Я.М. До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
442872
  Юрків Л. До питання рефугіумів та післяльодовикових міграційних шляхів у межах України / Лілія Юрків // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 134-140. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
442873
  Назаров Н. До питання рецепції античної драматургії в творчості Лесі Українки // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 174-177. – ISBN 978-2-919320-44-8
442874
  Долинська М.С. До питання рецепції візантійських норм як передумови зародження нотаріального законодавства України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 121-124. – ISSN 0321-0499
442875
  Найдьонов В. До питання рівняння обміну та монетарної теорії інфляції // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 23-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
442876
  Зозуля С.Ю. До питання розбудови в радянській Україні системи наукових установ у 1920-х роках: створення науково-дослідної кафедри в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 259-263. – ISSN 2218-4805


  Згадуються вчені КУ ім. Т. Шевченка: В.Г. Ляскоронський, Г.А. Максимович.
442877
  Сіницький М.Є. До питання розв"язку обернених задач економічного спрямування // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 195-202 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
442878
  Шендеровський К.С. До питання розв’язання дилеми між масовими та соціальними комунікаціями у сфері вирішення соціальних проблем // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 20-29. – ISSN 2312-5160


  Стаття присвячується передумовам розв"язання дилем в комунікаціях у сфері вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the preconditions of solving a dilemma in communication in the sphere of social problems solution. Статья посвящается ...
442879
  Чабан О.І. До питання розвитку гімназій як навчального закладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 190-197. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
442880
  Семеренко Г.В. До питання розвитку демінутивного словотвору української мови XIV-XX ст. (на матеріалі іменників середнього роду) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 116-122. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядається історія розвитку демінутивних суфіксів іменників середнього роду, їх походження та продуктивність у різні періоди української мови, а також їх сучасний стан. Рассматривается история развития деминутивных суффиксов существительных ...
442881
  Болотна Т. До питання розвитку змісту поняття "мовна компетенція" в історії лінгвістики і теорії навчання іноземним мовасм // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 20-30. – ISBN 966-7773-70-1
442882
  Блажеєвська Ю.М. До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 24-33
442883
  Воронін В.М. До питання розвитку нагородної системи Радянської України. Знак ордена Червоного прапора УРСР зразка 1925 року // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 11-15. – ISSN 0320-9466
442884
  Золотаревський А.В. До питання розвитку провайдингу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
442885
  Кубявка М.Б. До питання розвитку систем підтримки прийняття рішення на основі технологій штучного інтелекту / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 123-129. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена розгляду теоретичних основ прогнозування у військовій справі та його важливості для прийняття оптимального командирського рішення при військовому управлінні. У цій статті наведено один із варіантів застосування теорії несилової ...
442886
  Марченко М.І. До питання розвитку феодальних відносин на Україні в рр.1650-1660 / М.І. Марченко. – 25-39с.
442887
  Смульська А.В. До питання розвитку юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – класичного університету з європейською системою освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 18-21. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовано особливості класичних університетів; висвітлено досвід роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; встановлено визначальні критерії освіти на юридичному факультеті та перспективні ...
442888
  Зьолка В.Л. До питання розмежування повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері оборони // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 187-192. – (Право. Економіка. Управління)
442889
  Ніколаєць Ю. До питання розмежування понять докази та доказування у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 422-423. – ISBN 978-617-7069-17-0
442890
  Страд Я.П. До питання розміщення і раціонального використання калійних солей України / Я.П. Страд, В.В. Головко, В.В. Ребезо // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 68-73
442891
  Шигаль Д.А. До питання розробки інституту мирових судів у процесі підготовки судової реформи 1864р. в російській імперії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.12-16. – ISSN 0201-7245
442892
  Омельчук Л. До питання розробки компетентнісно орієнтованого стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 42-49. – ISSN 1682-2366
442893
  Буковинський С.А. До питання розробки стратегії монетарної політики національного банку України / С.А. Буковинський, Т.Є. Унковська, М.О. Джус // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 4-30 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
442894
  Вавженчук С. До питання розуміння засобів захисту прав працівника від неправомірного звільнення / С. Вавженчук, Ю. Гришина, А. Мидель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  На основі наукової доктрини, законодавства України, а також судової практики досліджено окремі питання, пов"язані із захистом працівника від неправомірного звільнення в Україні, зокрема стосовно особливостей застосування у вітчизняному правопорядку ...
442895
  Чабанов В.Г. До питання ролі держави у процесах збереження етнокультурної самобутності українців // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 54-56
442896
  Ільїн В.С. До питання синоніміки Шевченка (за українськими поезіями). / В.С. Ільїн. – К., 1939. – 6с. – Окремий відбиток
442897
  Яра О. До питання систематизації злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 103-108
442898
  Зелінський М.Ю. До питання систематизації категорій філософії / М.Ю. Зелінський, Ф.П. Власенко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 218-223. – ISSN 2076-1554
442899
  Коломоєць Т. До питання системи публічного права України як нормативного підгрунтя адміністративного примусу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.49-53
442900
  Прилипко С.М. До питання соціальних прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 271-277. – ISSN 1563-3349
442901
  Порфимович А.С. До питання соціального захисту студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 386-390
442902
  Газдайка-Василишин До питання соціальної зумовленості кримінальної відповідальності за некорисливі злочини проти власності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 248-258. – (Юридична ; Вип. 3)
442903
  Нелін О.І. До питання спадкового права за "Еклогою" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-34


  Візантія. 726р. Спадкове законодавство
442904
  Нелін О. До питання спадкового права за статутом Великого князівства Литовського 1529 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 148-151.
442905
  Нелін О. До питання спадкового права за статутом Великого Князівства Литовського 1529 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 148-151.
442906
  Нелін О. До питання спадкового права за статутом Великого князівства Литовського 1566 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-66
442907
  Нелін О. До питання спадкування за заповітом за Зводом законів Російської імперії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 122-125.
442908
  Нелін О. До питання спадкування за заповітом за цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 96-99
442909
  Киричук У.І. До питання специфіки турецької соціальної реклами: прагмалінгвістичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 335-339
442910
  Прилипко С.М. До питання співвідношення "приватного" та "публічного" у праві соціального забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 244-251. – ISSN 1563-3349
442911
  Чернадчук О.В. До питання співвідношення бюджетного права та бюджетного законодавства // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 109-113
442912
  Моткова О. До питання співвідношення медичної таємниці та права людини на таємницю про стан свого здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 76-78


  У статті досліджуються проблеми співвідношення поняття "медична таємниця" та права людини на таємницю про стан свого здоров"я, аналізуються національні нормативно-правові акти в їх співвідношенні, а також шляхи подолання прогалин і колізій у ...
442913
  Запорожцева Л.Є. До питання співвідношення міфу у масовій культурі і правовій реальності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 426-428
442914
  Черкасов Д. До питання співвідношення понять"рішення про вчинення значного правочину" та "рішення про попереднє схвалення значних правочинів" в акціонерному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 294-296. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
442915
  Соловйов А. До питання співвідношення права людини на життя та права на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9.
442916
  Шихелілі Джавід До питання співвідношення регіональної енергетичної політики Росії та США у Каспійському регіоні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 91-102. – ISSN 2519-2949
442917
  Нечипоренко В. До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено відношення перестрахування до страхування як його форми і виду. Обґрунтовано точку зору про відповідність перестрахування категорії виду страхування на підставі законодавства України. В статье исследовано отношение перестрахования ...
442918
  Стефанчук Р.О. До питання стандартизації та вимірювання якості вищої юридичної освіти та науки в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 296-302. – (0). – ISSN 2078-9165
442919
  Буша Н.Д. До питання становлення і розвитку цивільного права України в X - першій половині XIX ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 114-119
442920
  Гаєвська Т.І. До питання становлення радянської святкової культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 194-199. – ISSN 2226-3209


  У статті аналізуються особливості становлення "нових" радянських свят. Розглядаються розмах і масштабність "нових" радянських свят, виникнення соціалістичних трудових традицій.
442921
  Лєскова Л.Ф. До питання становлення та розвитку організації у системі менеджменту соціальної роботи // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 159-165
442922
  Буша Н. До питання становлення та розвитку цивільного права України у X - першій половині XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 14-17
442923
  Мартинів О. До питання становлення української етнохореології як науки про народний танець // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 92-103. – ISSN 2310-0583
442924
  Васильченко З.М. До питання створення банківських холдингових груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується доцільність централізації банківського капіталу в Україні шляхом створення банківських холдингових груп.
442925
  Корольонок С.К. До питання створення будинку Проскурні на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / С.К. Корольонок, А.П. Римар // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 52-58
442926
  Вилегжаніна Т. До питання створення довгострокової програми розвитку публічних бібліотек України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 4-5


  Міркування щодо необхідності довгострокової цільової державної програми розвитку публічних бібліотек, а також її змісту.
442927
  Дрозд А.О. До питання створення інституту конституційного контролю в Українській Народній Республіці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7777-14-3
442928
  Атаманова Ю. До питання створення механізму правового регулювання національної інноваційної системи України (продовження) // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 9-15
442929
   До питання створення підсистеми прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру / А.М. Полєжаєв, С.О. Ковжога, А.Ф. Лазутський, О.Д. Малько, С.А. Тузіков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-17 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
442930
  Свєнціцка М.І. До питання стилістичних функцій перфекта у сучасній німецькій мові / М.І. Свєнціцка. – Львів, 1959. – 24с.
442931
  Опанасюк О.П. До питання стильової структуризації європейської музики XX – початку XXI століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 35-44
442932
  Чистилін Д. До питання стратегії економічного зростання України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 52-59. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
442933
  Воскобойнікова-Гузєва До питання стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 6-10


  Метою статті є висвітлення питань щодо розроблення довготермінової загальнонаціональної стратегії розвитку і модернізації бібліотечно-інформаційної галузі, створення додаткових умов для забезпечення вільного доступу громадян України до світових ...
442934
  Вакарюк Л.В. До питання структури правового режиму в трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 129-132. – ISSN 2219-5521
442935
  Мельник З. До питання судової практики, застосування способів захисту цивільних прав та інтересів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 12-18
442936
  Юлдашев О.Х. До питання судової реформи в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 59-67
442937
  Колодний А. До питання суті духовної етнічної субстанції // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 164-174. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
442938
  Гомба Л.А. До питання сутності категорії економічної безпеки / Л.А. Гомба, В.О. Федорова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 10-13. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
442939
  Ємельянов В До питання сутності юридичної природи договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов"язанням зворотного викупу за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 36-39
442940
  Штець Микола Миколайович До питання сучасної богослужбової мови візантійсько-східного обряду в Словаччині // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
442941
  Антіпова І.Г. До питання сценічності української символістської драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 13-20
442942
  Шевченко В.Е. До питання термінології: вид і тип періодичного видання // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 29-37


  У статті подаються визначення основоположних понять, що є об"єктом дослідження більшості наукових праць із соціальних комунікацій. Розглядаються класифікаційні критерії друкованих періодичних видань. Determinations of fundamental concepts which are ...
442943
  Гавура Д.С. До питання термінологічної гармонізації сучасних європейських законодавчих актів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 143-147. – Бібліогр.: Літ.: с.147; 12 поз.
442944
  Дранишников Л.В. До питання техногенної безпеки об"єктів підвищеної небезпеки / Л.В. Дранишников, А.В. Найверт, В.Ф. Стоєцький // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
442945
  Мельничук Т. До питання транскрипції офіційних українських антропонімів польською мовою // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 30-33
442946
  Пастушок Л. До питання трудової правосуб"єктності недієздатних осіб у трудовому праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 228-229
442947
  Багрова І.В. До питання удосконалення понятійного апарату сфери освіти в Україні / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2013. – № 1 (23). – С. 13-19. – ISSN 1729-7206
442948
  Бєлай С. До питання удосконалення системи антитерористичної безпеки населення України (досвід дій АТО та ООС) / С. Бєлай, Р. Кізян // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 192-194
442949
  Заярний О. До питання удосконалення способів захисту інформаційних прав фізичних осіб у відносинах, пов"язаних із застосуванням технологій штучного інтелекту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості застосування передбачених законодавством України способів захисту інформаційних прав фізичних осіб від порушень, пов"язаних із застосування технологій штучного інтелекту, розроблено шляхи удосконалення цих способів з урахуванням ...
442950
  Скрипник Ганна До питання українсько-болгарських зв"язків // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
442951
  Гульпа Л. До питання українсько-угорської мовної інтерференції // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 84-89
442952
  Остапчук Ярослав До питання уніфікації визначення кредиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено дослідженню сутнісних аспектів кредиту, різноманітності множини його трактувань. На підставі аналізу основних ознак кредитних відносин, з метою конкретизації поняття кредиту в контексті уніфікації його економічного та правового ...
442953
  Старчук Я.В. До питання управління енергозбереженням у будівельній та житлово- комунальній галузях економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-65
442954
  Непін О.І. До питання успадкування в українських землях у складі Австро-Угорської імперії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 141-146. – ISSN 1563-3349
442955
  Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-76
442956
  Діткун І. До питання усунення сумнів і протиріч вироку судами першої інстанції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 57-59.
442957
  Горовенко В.К. До питання участі Збройних Сил України в евакуації українських громадян з території інших країн / В.К. Горовенко, В.П. Тютюнник // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 28-33
442958
  Тарасова А.В. До питання феномену порівняння. Семантичний аспект у вивченні англійських компаративних фразеологізмів // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 88-96. – ISSN 2409-3238
442959
  Гусленко Р. До питання філософії серця у творах Г.С. Сковороди, П.Д. Юркевича та В.О. Підпалого // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 15-20
442960
  Власюк М.С. До питання фінансової підтримки аграрного виробництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 355-359. – (Право. Економіка. Управління)
442961
  Черній П.Д. До питання формалізації змістовних моделей соціально-економічних систем // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – C. 32-38. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (41)). – ISSN 2308-5053
442962
  Гаман Т.В. До питання формування громадської думки в умовах гібридної війни // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7572-52-6
442963
  Підлипна Р.П. До питання формування державної політики у сфері соціального захисту населення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
442964
  Іванова Л. До питання формування етнічної території України у XVIII ст.: етнічний та міграційний фактори // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 5/6, травень - червень. – С. 6-17. – ISSN 0130-7037
442965
  Лук"янов Д.О. До питання формування протоколу автентифікації онлайнових криптосистем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 269-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтована модель протоколу суворої автентифікації для систем захисту інформації, що реалізують приницпи "взаємної недовіри".
442966
  Кубіцький С.О. До питання формування психологічної готовності майбутніх офіцерів // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
442967
  Боса Л. До питання формування регіональної ідентичності поліетнічного населення Степової України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 30-37. – ISSN 0130-6936
442968
  Мельник В.М. До питання формування теоретичних засад адміністрування податків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 3-6, 8


  Розглянуто основні перспективні напрямки науково-теоретичних пошуків у галузі адміністрування податків. Наведено авторське бачення окремих проблем і обгрунтування деяких базових понять, визначено перспективи створення управлінської теорії, орієнтованої ...
442969
  Косенко А.В. До питання характеристик концепту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 43-46
442970
  Литвинко А.С. До питання хронології математики (перша половина XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 3-14. – ISSN 2077-9496
442971
  Шорохов І.М. До питання цілісності фізичних об"єктів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
442972
  Сіткарьова О. До питання щодо авторства проекту Великої лаврської дзвіниці // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 251-265. – ISSN 1992-5557
442973
  Нашинець-Наумова До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 126-131. – ISSN 2524-0129
442974
  Романенко Г.В. До питання щодо вдосконалення системи митних органів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 6 (66). – С. 72-76
442975
  Криницький І. До питання щодо визначення поняття "процесуальні строки" в податковому праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-86
442976
  Кучерявенко М. До питання щодо визначення юрисдикційності податкових спорів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 87-92. – ISSN 1026-9932
442977
  Шаркова А. До питання щодо відмежування кримінального процесуального затримання від адміністративного // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 503-505. – ISBN 978-617-7069-15-6
442978
  Гураль І.М. До питання щодо впливу в"язкого наповнювача на рух тіла, що знаходиться в режимі прецесії / І.М. Гураль, Ю.А. Наквасюк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (45). – С. 90-99. – (Число). – ISSN 2304-7399
442979
  Демидович М.С. До питання щодо джерел Європейського банківського права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
442980
  Калиновський О.В. До питання щодо доцільності відмови учасників кримінального судочинства від застосування відносно них заходів безпеки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 209-211. – ISBN 966-660-151-6
442981
  Бершадська І.А. До питання щодо існування душі у філософській думці Ібн Сіни та Аль-Азербайджані // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 240-242
442982
  Боднар В. До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі аналізу положень цивільного законодавства здійснено класифікацію переважних прав у цивільному праві України та показано її значення для визначення механізмів здійснення та обрання способів захисту переважних прав. В статье на основе ...
442983
  Карнишова Є.М. До питання щодо класифікації підстав набуття права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 286-289. – ISSN 1563-3349
442984
  Приймаченко Д.В. До питання щодо класифікації функцій митних органів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 68-77. – ISSN 0201-7245
442985
  Тимейчук Н.О. До питання щодо культурних особливостей лінгвістичного відображення кенцепту (на прикладі сортів вина у творах Плавта, Горація та Петронія) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 283-287
442986
  Аксютіна Т.В. До питання щодо лінгвокогнітивних технік створення інтернет-мемів // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. і іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 19. – С. 4-10. – ISSN 2313-500Х
442987
  Ляшенко М.В. До питання щодо мотивації екологізації тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 54-57. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
442988
  Ковальчук С. До питання щодо нормативів ресурсного забезпечення публічних бібліотек (на прикладі матеріально-технічних ресурсів) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 21-25


  Метою статті є аналіз нормативних документів України щодо ресурсного забезпечення публічних бібліотек; огляд напрацювань зарубіжних колег у цій галузі, зокрема, вивчення досвіду розроблення нормативів матеріально-технічного забезпечення бібліотек, ...
442989
  Болдижар С.М. До питання щодо правомірності укладення Радянсько-Чехословацького договору від 29 червня 1945 року // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 3-6.
442990
  Круковес В. До питання щодо розширення сфери нотаріальної юрисдикції // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 292-296. – ISBN 978-617-7020-61-4
442991
  Білінський Д.О. До питання щодо складу податкового законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 177-184. – (Право. Економіка. Управління)
442992
  Дубінін В. До питання щодо сутності народу як етнічної спільноти: філософсько-синергетичний дискурс // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 40-47. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
442993
  Асєєв Р. До питання щодо юридичної природи інституту пробації в Україні // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 189-192. – ISBN 978-617-7768-38-7
442994
  Шевченко Г.М. До питання щодо юридичної природи корпоративних відносини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 340-345. – ISSN 1563-3349
442995
  Кучерявенко М. До питання щодо юрисдикційності податкових спорів // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 86-93. – ISBN 978-966-8909-91-7
442996
  Котелевець А.В. До питання щодо юрисдиуції судів при розгляді земельних спорів / А.В. Котелевець, М.В. Шульга // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 7-16. – ISSN 2227-7048
442997
  Бєлєвцева В. До питання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 60-66
442998
  Василенко І.К. До питання юридичної природи видворення іноземців та осіб без громадянства // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 24-28
442999
  Мангер В. До питання юрисдикції МВС щодо відповідальності за порушення земельного законодавства в Україні у XIX ст. // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 60-61
443000
  Синицин В.О. До питання, піднятого у статті С.Г. Кривдіка "Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – вип. 33. – С. 86-90. – ISSN 2224-6487
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,