Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
429001
  Маслов С.И. "Енеїда" И.П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 4-5
429002
  Градовський А. "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовський // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-693-015-3
429003
  Кароль М. "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 28-40. – ISSN 2224-0926
429004
  Журба С. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело / С. Журба, А. Ковжижина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 110-113. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
429005
  Горбонос О. "Енеїда" І.Котляревського та збірка "Гостинець землякам:казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах" П. Білецького-Носенка: до проблеми системогенези жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 41-44
429006
  Вільна Я.В. "Енеїда" Івана Котляревського в інтерпретаціях літературознавців діаспори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С.133-135. – Бібліогр.: С. 135
429007
  Гаврилюк Х. "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 288-295. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ої частини поеми "Енеїди" І. Котляревського у виконанні Єжт Єджеєвича та П. Куприся
429008
  Сарапин В. "Енеїда" Івана Котляревського: компаративний дискурс // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 238-245.
429009
  Житецький П.Г. "Енеїда" Котляревського в звязку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз] ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський", 1919. – 120 с. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 15)


  Hа звоpоті тит. аpк.: Пpисвячується м. Полтаві, батьківщині Івана Петpовича Котляpевського. - В кн. також уpив. з твоpів Феофана Пpокоповича, Геоpгія Кониського, Г.С. Сковоpоди, Ваpлаама Лащевського, М.Д. Ханенка, І.Г. Hекpашевича, І.П. Котляpевського, ...
429010
  Плющ П.П. "Енеїда" Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом - "Вергилиевой "Энеидой", вывороченной наизнанку" Осопова-Котельницкого // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 14-15
429011
  Зеров М. "Енеїда", ії літературний жанр // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 12-13. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
429012
  Новосад Н. "Енеїда": діалог через тисячоліття : Компаративний аналіз творів Гомера, Вергілія та І. Котляревського // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 28-30
429013
  Маскалевич І. "Енергоатом " переведуть на акцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
429014
  Уманський С. "Енергоатому" — 20 років. Неювілейні замітки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 7


  Атомники вже скоро зможуть відсвяткувати ювілей — 20 років створення національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". За минулі роки компанія змогла зробити головне — убезпечити ядерну енергетику від розтягування, зберігши її як єдине ціле на ...
429015
  Чепур Б. "Енігма": історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація "Ультра". - // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 89-94. – ISSN 2076-1554
429016
  Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 4-16. – ISSN 0130-5247
429017
  Омельченко В.Ю. "Енциклопедія права" як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 23-26
429018
  Калакура Я.С. "Енциклопедія українознавства" [термін] : [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 142-143
429019
  Мірошниченко Л. "Еолова арфа" Лесі Українки (невідомий текст)


  Запис про еолову арфу у стислій фразі сконцентрував усю повноту переживання єдності буття, відкриту радість злиття із природою як живою органічною цілістю і, що найголовніше для поета, усвідомлення божественного походження його пісень
429020
  Чиркова О.А. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело / О.А. Чиркова, О.В. Спінул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-47. – (Історія ; Вип. 35)


  Подається аналіз матеріалів "Епархиальных ведомостей", які стосуються різних сторін релігійного життя України в XIX ст.
429021
  Копаниця Л. "Епиникион" Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 154-162
429022
  Білик Н. "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції"
429023
  Кругляк М.Е. "Епідемія студентських самогубств" в підросійській Україні початку XX ст. як небезпечний суспільний феномен // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047


  "Показано реакцію суспільства до питання попередження самогубств молоді. Окреслено можливі шляхи превентивних заходів з боку влади та громадськості щодо зменшення самогубств в Україні в теперішній час".
429024
  Гуренко Л.О. "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 226-232. – ISSN 2225-7586
429025
  Кривошея І. "Епоха великого хаосу": перспективи вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / І. Кривошея, Л. Якименко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 88-93. – ISSN 1998-4634
429026
  Буглай Н.М. "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-431. – ISBN 978-617-534-424-8
429027
  Чуніхін О.Н. "Епоха Пітера Холла" в історії королівського шекспірівського театру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 300-306


  Директораська діяльність Пітера Холла в Королівському Шекспірівському театрі у 1960-1969 рр. "Подвійний театр" в Англії
429028
  Ситник О. "Епоха Черниша" у вивченні палеоліту Західної України (до 90-річчя з дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 1918-1993) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 250-296
429029
  Степаненко М.І. "Епоха щербиччини" у сприйнятті Олеся Гончара (на матеріалі щоденників) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С 107-120


  У статті проаналізовано оцінку Олесем Гончаром доби, яку називають "епохою щербиччини", коли в Україні здійснювалося повсюдне зросійщення
429030
  Попович М. "Ера Ющенка" мусить бути об"єктивно оцінена
429031
  Хачатуров К.А. "Еретики" и инквизиторы / Хачатуров К.А. – Москва, 1988. – 127 с.
429032
  Венезіс І. [Еолійська земля : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
429033
  Ріцос Я. [Епітафія / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
429034
  Ксантуліс Я. [Епоха кави : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
429035
  Кондиліс П. [Епоха Просвітництва у Греції : філософські концепції / Панайотис Кондиліс. – Афіни : Темеліо, 1988. – 262 с. – Видання новогрецькою мовою
429036
  Кульчицька О.І. [Еріх Кестнер. Подвійна Лотточка] = Erich Kastner. Das doppelte Lottchen : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 127, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Erich Kastner. Das doppelte Lottchen.- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-084-2
429037
  Трепак В. Е-приховування та е-полювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1-2


  Суспільний позитив проведеного в Україні е-декларування найвищих носіїв влади важко переоцінити. Воно не лише заклало потужну основу запобігання корупції, а й відіграло істотну суспільно-політичну роль — виявило справжню сутність вітчизняної влади. ...
429038
  Вріс І.-А. Е-репутація та іміджд політика як стратегічний актив: французький досвід репутаційного менеджменту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 49-53. – (Політичні науки)
429039
   ЕН-прискорювач для систем Е-стерилізації / В.С. Лабудько, А.В. Широков, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Фізика ; Вип. 4)


  Проведено проектний аналіз експериментальної установки електронно-пучкового стерилізатора (Е-стерилізатора), побудованого на базі ЕН-ондуляторного прискорювача електронів. Наведено результати числових розрахунків базових блоків установки, розрахунки ...
429040
  Садовський М. Енеїда : музична комедія (оперета) на 3 дії (по Котляревському) / уложив Микола Садовський ; музика Миколи Лисенка. – Київ : Друк. "Прогрес", 1911. – 16 с.: портр. – В кн. портр. М.К. Садовського, І.П. Котляревського, М.В. Лисенка.
429041
  Вергілій Енеїда : в 2000-ліття народин поета за латинскої мови переклав Михайло Білик ; кн. 1-6 / Публій Вергілій Маро. – Стрий : [Торгівельно-промислова спілка "Український базар"]
Кн. 6. – 1931. – С. 164-196. – Открема книжка: кн. 6
429042
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 2-е вид. – Харків : Лім, 1933. – 407с.
429043
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 291с. – (Шкільна б-ка)
429044
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 152с.
429045
  Котляревський І.П. Енеїда : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 223с.
429046
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1953. – 128с.
429047
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 200с.
429048
  Котляревський І.П. Енеїда : Поезії / І.П. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327с.
429049
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1968. – 305с.
429050
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 263с.
429051
  Вергілій Енеїда / Вергілій. – Київ : Дніпро, 1972. – 355с.
429052
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 224с. – (Шкільна б-ка)
429053
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса; Москаль-чарівник: П"єса / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 364с. – (Б-ка української класики "Дніпро")
429054
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1988. – 277с.
429055
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Радянська школа, 1989. – 283 с. – ISBN 5-330-00763-1
429056
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1994. – 300с.
429057
  Котляревський І.П.етрович Енеїда / Іван Котляревський. – Київ : Україна, 1994. – 427, [2] с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-319-01133-4
429058
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса: Для середнього та старшого шкільного віку / І.П. Котляревський; Передм.та примітки О.Гончара, Післямова В.Шевчука. – Київ : Веселка, 2000. – 327с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0052-3
429059
  Вергілій Енеїда / Вергілій; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. з латинської М.Білика; Передмова й примітки Й.У.Кобова. – Харків : Фоліо, 2003. – 350с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1973-8
429060
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2924-5


  До книжки також увійшли п"єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник"
429061
  Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3595-4
429062
  Котляревський І.П. Енеїда : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
429063
  Котляревський І. Енеїда : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
429064
  Котляревський І.П. Енеїда : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
429065
  Котляревський І.П. Енеїда / Іван Котляревський ; з укр. переклав Аміран Асанідзе ; ред.: А. Гургенідзе, Ш. Ходашнелі ; передм.: Р. Хведелидзе ; худож.: А. Базилевич ; Тбіліський держ. ун-т. – Тбілісі : [б. в.], 2011. – 324 с. : іл. – Текст видання та обкл. груз. мовою. – ISBN 978-9941-0-3528-9
429066
  Бевз Г.П. Енеїда : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
429067
  Вергілій Енеїда / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
429068
  Котляревський І. Енеїда [Електронний ресурс] / Іван Котляревський; студія "Книга вголос"; оформлен. І. Баранов; текст читає заслужений артист України Б. Лоюода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ, 5 год. 30 хв. Частина 1 - 30:07. Частина 2 - 33:17. Частина 3 - 1:01:30. Частина 4 - 59:07. Частина 5 - 1:04:35. Частина 6 - 01:21:11
429069
  Стешенко І.М. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівняннї з іншими текстами / Ів. Стешенко. – Київ : З друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.


  Записки українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Києві (далі – ЗНТШ у Києві). – 1911. – Кн. 9. – С. 55-85
429070
  Полтава Л.Е. Енеїда модерна альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема-епопея / Леонід Полтава ; Центр Національного Відродження ім. Степана Бандери ; Молодіжний Націоналістичний Конгрес ; Журнал "Визвольний Шлях". – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7060-20-9
429071
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 252 с : портр. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252
429072
  Котляревьский І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 252 с. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252.
429073
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : поема в 6-ти ч ;: З примітками та критичними статтями / Іван Котляревський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХХIII, 224, LIV, [1] с. – Пpимітки та кpитичні статті [О.К. Доpошкевича] с. ХХIII, додатки с. LIV, [1] - ліквідавані. – (Шкільна бібліотека / під pед. О. Доpошкевича; № 1) ; № 1)
429074
  Котляревський І. Енеїда, на українську мову перелицьована / І. Котляревський. – Львів : Батьківщина, 1936. – 136с. – (Українська культурна скарбниця ; Ч. 1)
429075
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [ред.-уклад. С.М. Заготова ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 382, [2] с., [16] c. іл. – ISBN 978-966-481-123-8
429076
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
429077
  Виргилий Еней. – 308с.
429078
  Позіховський Олександр Леонтійович Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / Позіховський Олександр Леонтійович, Самолюк Валерій Олександрович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація матеріалів унікального могильника енеолітичного часу.
429079
  Сергеєв Р.С. Енергетик - відмінник, почесний, заслужений // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-78
429080
  Жупанський Я.І. Енергетика : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 72-73
429081
   Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. – Київ : ред. вид. "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє". – ISBN 966-8163-10-9
Т. 1 : Від вогню та води до електрики / [Бондаренко В.І. та ін.]. – 2006. – 299, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-Зміст, анот. парал. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 291-296
429082
  Махінчук Н. Енергетика герба - енергетика народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 11-12. – ISSN 0130-7037


  Геральдичні традиції України
429083
   Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 242с. – На тит. арк.: 100-річчю з дня народження академіка В.Г. Бондарчука. – ISBN 966-594-713-3
429084
  Костюк В.І. Енергетика і навколишнє середовище / В.І. Костюк. – К., 1978. – 48с.
429085
  Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси СРСР / В.Г. Коробко. – К, 1974. – 48с.
429086
  Левитський С.М. Енергетика і плазма / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ, 1980. – 48с.
429087
  Сумарук Т.П. Енергетика магнітосфери та іоносфери під час дуже великих магнітних бур 2003 р. / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 111-115 : Рис. – Бібліогр.: с. 115. – ISSN 0203-3100
429088
   Енергетика структур заміщення на графеновій основі з домішками атомів Нітрогену чи Бору / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 12. – С. 1569-1586. – ISSN 1024-1809
429089
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 1 (353), січень. – 2013. – 86 с.
429090
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 2 (354), лютий. – 2013. – 78 с.
429091
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 4 (356), квітень. – 2013. – 72 с.
429092
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 6 (358), червень. – 2013. – 68 с.
429093
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 7 (357), липень. – 2013. – 60 с.
429094
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 8 (360), серпень. – 2013. – 70 с.
429095
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 9 (361), вересень. – 2013. – 64 с.
429096
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 10 (362), жовтень. – 2013. – 60 с.
429097
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 11 (363), листопад. – 2013. – 68 с.
429098
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : Гнозіс, 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 12 (364), грудень. – 2013. – 86 с.
429099
  Роговик Василь Енергетика Тунгуського метеорита, грозових розрядів та явища життя - що спільного? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 19-21 : Фото
429100
   Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : Монографія. – Дніпропетровськ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-554-069-6
429101
  Мафтин Н. Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
429102
  Голобородько Я. Енергетика шаоліня // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 117-122.
429103
  Маслюк Володимир Трохимович Енергетика, систематика структурних станів та радіаційна міцність напівпровідникових матеріалів : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Маслюк Володимир Трохимович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1994. – 27л.
429104
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 1 (32). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
429105
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 2 (33). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
429106
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (34). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
429107
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429108
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (37). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429109
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (38). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429110
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (39). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429111
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (40). – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429112
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (41). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429113
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (42). – 2015. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429114
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (43). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429115
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (44). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429116
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429117
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (46). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429118
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (47). – 2017. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429119
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (48). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429120
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (49). – 2017. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
429121
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (50). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
429122
  Бас Г.Г. Енергетики життя / Г.Г. Бас. – К., 1976. – 75с.
429123
   Енергетична академія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та мерією Івано-Франківська підписано Меморандум про створення Центру спільного користування навчальних закладів "Енергетична академія".
429124
  Войцишен В. Енергетична безпека - пріоритет прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-45.
429125
  Чукаєва І. Енергетична безпека - складова економічної та політичної незалежності України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.3-8
429126
  Кириченко Н. Енергетична безпека в контексті міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 8-9.
429127
  Лозова А.М. Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 197-200
429128
  Єфімцева Л.О. Енергетична безпека в Україні: суть. походження та перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 85-92. – ISSN 2221-1055
429129
  Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери суть протистояння та шляхи його послаблення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 83-96. – ISSN 2222-8810
429130
  Продан Ю. Енергетична безпека держави в умовах європейського вибору України: реалії та перспективи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 14-22
429131
  Панченко М. Енергетична безпека держави Ізраїль // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
429132
   Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 280с. – ISBN 966-501-053-0
429133
  Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46
429134
  Прокопенко П. Енергетична безпека ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 56-59.
429135
  Пудичева Г.О. Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 179-185. – ISSN 2313-4569
429136
  Чорногор Я. Енергетична безпека сучасної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 14-16
429137
  Поручник А.М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А.М. Поручник, К.О. Кулаковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 18-21. – ISSN 2306-6806
429138
  Загній О.Г. Енергетична безпека України - це інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 69-73
429139
  Діяк І.В. Енергетична безпека України / І.В. Діяк. – Київ, 2001. – 179с. – ISBN 966-7393-99-2
429140
   Енергетична безпека України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
429141
  Калініченко О.В. Енергетична безпека України / О.В. Калініченко, А.С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
429142
  Телятнікова Ю.В. Енергетична безпека України : проблеми та перспективи // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-160
429143
  Левін Д. Енергетична безпека України в сфері електроенергетики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 33-36
429144
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
429145
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
429146
  Салашенко Т.І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т.І. Салашенко, Г.М. Феденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 2222-0712
429147
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України як чинник політичної незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 78-81.
429148
  Єнько Є.Ю. Енергетична безпека України, розвиток системи транспортування нафти та газу через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 40-45. – (Європейські дослідження)
429149
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України. Політико-географічний аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 14-16
429150
   Енергетична безпека України. Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 140-148.
429151
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України: політико-географічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 122-129
429152
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 34-36.
429153
  Горбулін В.П. Енергетична безпека України: розірвати замкнене коло / В.П. Горбулін, О.П. Кошарна // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 18-25.
429154
  Дарнопих Г.Ю. Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 103-115.
429155
  Вилінський С.І. Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 89-91
429156
  Вербовська Л.С. Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 130-136. – ISSN 2313-8246
429157
  Бараннік В.О. Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО / В.О. Бараннік, Т.В. Брежнєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – С. 99-112. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
429158
  Гнатюк М.В. Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи / М.В. Гнатюк, І.Г. Хільчевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 115-121. – ISSN 2309-1533
429159
  Сердюк Т.В. Енергетична безпека як фактор економічної незалежності України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 39-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
429160
  Мінгазутдінов І.О. Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному партнерству" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 78-83


  The article is devoted to energy security, political modernization and integration as the main challenges of "Eastern partnership". Статтю присвячено аналізу енергетичної безпеки, політичної модернізації та інтеграції як головним викликам "Східного ...
429161
  Вареник Н. Енергетична бідність, завуальована європейськими стандартами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Початок 2017 року обіцяє споживачам тепла, тобто нам із вами, чергові новації: Кабмін розглядає можливість зменшити соціальну норму споживання газу в 2019 році до 4 куб. м на 1 кв. м. Ідеться про уточнення параметрів, на яких базується система ...
429162
   Енергетична галузь України: підсумки 2016 року : газ. сектор, нафта і нафтопродукти, вугілля, ринок електроенергії, енергоефективність, тарифоутворення в секторі комунальних послуг / [авт.-укладач Катерина Маркевич]. – Київ : Ценитр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Веб-сторінка: www.razumkow.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-03-5
429163
  Луцишин З.О. Енергетична дипломатія в П"ятимор"ї / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 28-45
429164
  Ко Джа-нам Енергетична дипломатія Росії та її роль в енергетичній співпраці у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 364-399. – ISBN 966-7196-04-6
429165
  Магда Є.В. Енергетична дипломатія Росії: нові виклики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 149-153. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
429166
  Дікарєв О.І. Енергетична дипломатія як складова дипломатичних механізмів забезпечення національних інтересів у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.172-180.
429167
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4(A=Pb, K; n=1,2; X=S, Cr, W) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
429168
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу АnХО4 (А=Рb, K; n=1,2; Х=S, Cr, W) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181л. – Бібліогр.: л. 167-181
429169
  Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
429170
  Турченко Д. Енергетична ефективність економіки України: проблеми і перспективи // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 49-51. – ISSN 1728-9343
429171
  Сергієнко О. Енергетична залежність країн Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 184-185
429172
  Крамар О. Енергетична недоімперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності
429173
  Мазурець Ю. Енергетична незалежність як політична категорія існування держави на міжнародній арені // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 167-168
429174
  Мельник В.І. Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесені добрив / В.І. Мельник, О.А. Романашенко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 118-121 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
429175
  Єрмілов С.Ф. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
429176
  Мальований О.О. Енергетична політика Європейського Союзу напр. XX - поч. XXI ст. // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 206-210
429177
  Чернецька О.В. Енергетична політика Європейського Союзу через призму прозорості - досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 14-16
429178
  Гнип О. Енергетична політика Німеччини: виклик майбутньому російсько-німецькому співробітництву в енергетичній галузі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 10-11
429179
  Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку / В.Е. Лір ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6647-6
429180
  Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 158-177. – ISSN 2409-9260
429181
  Сахно С. Енергетична політика США в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 103-104
429182
  Каретко В.О. Енергетична політика України після українсько-російського газового конфлікту: шляхи подолання критичної залежності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 110-116.
429183
  Любивий Я. Енергетична революція як чинник формування мережевого суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики у змозі змінити характер суспільних відносин, подолати надмірну поляризацію суспільства."
429184
  Микал О.К. Енергетична складова зовнішньої політики Росії на Далекому Сході: газотранспортні проекти до КНР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 99-105
429185
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-158
429186
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-159
429187
  Голобородько Я. Енергетична стильність глибини (монади Миколи Жулинського)
429188
  Корж Ю.В. Енергетична стратегія КНР та її вплив на глобальну та регіональну політику держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 512-520
429189
  Дирда А. Енергетична стратегія та енергетичні інтереси КНР в країнах Африканського континенту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 84-86
429190
  Савінок В. Енергетична стратегія України в сучасних умовах центральноєвропейського геополітичного простору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 123-127
429191
  Миленька Т. Енергетична стратегія України. Безпека? Енергоефективність? Конкурентоспроможность? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 4-15
429192
   Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: Суходоля О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 9). – ISBN 978-966-554-248-3
429193
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 50-51
429194
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 145-146


  Енергетичні відносини між Україною та Росією мають непросту історію: від стратегічного партнерства та реалізації великих спільних енергетичних проектів до періодів шантажу, недовіри й взаємних звинувачень і прямих енергетичних "воєн."
429195
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації.. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 180-186
429196
  Григоров О. Енергетична хартія як сучасний механізм міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 43-47


  В доній статті автор наводить правовий аналіз положень Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1991 року та Договору і Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів від 17 грудня 1994 року. ...
429197
   Енергетична цінність багаторічних трав"яних фітоценозів / В.Г. Кургак, Г.В. Єфремова, Ю.В. Лещенко, А.М. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 164-173 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
429198
  Герман М.Я. Енергетичне використання природного газу / М.Я. Герман. – К., 1959. – 147с.
429199
  Букшпун І.Д. Енергетичне використання торфів УРСР. / І.Д. Букшпун. – К, 1948. – 136с.
429200
  Рибчук А.В. Енергетичне господарство світу - підсистема глобальної виробничої інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: на 15 пунктів
429201
  Астаф"єв О. Енергетичне дзеркало (Миколі Зимомрі - 70) / О. Астаф"єв, Л. Грицик, Р. Радишевський // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 710-719


  Микола Іванович Зимомря — український літературознавець, критик, перекладач, педагог, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України.
429202
  Зварич І. Енергетичне майбутнє Інді // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 239-251. – ISSN 1684-906Х
429203
  Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-140 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
429204
  Суходоля О.М. Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 13-26. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
429205
  Рибалко О. Енергетичне Співтовариство як правовий механізм регулювання відносин у сфері енергетики в Європі // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 139-142
429206
  Петров Р. Енергетичне співтовариство як провідник "енергетичного асjuis" Європейського Союзу для східних сусідніх країн // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 123-144. – ISSN 2304-1773
429207
  Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20, [2] с. – Бібліогр.: 16 назв
429208
  Магда Є.В. Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 144-149
429209
  Гладченко А.Ю. Енергетичний аспект ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 91-93
429210
  Дудко В.Б. Енергетичний аспект логістичної системи як критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
429211
  МСамалига Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / МСамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0131-775Х
429212
  Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Ленинград : Наука, 1967. – 236с.
429213
  Фризоренко А.О. Енергетичний баланс України: від теорії до практики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
429214
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 168-202
429215
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
429216
  Сахно С.М. Енергетичний діалог Росії та Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 483-493
429217
  Слободян Н.В. Енергетичний експансіонізм Російської Федерації щодо держав Європейського Союзу: протистояння викликам та загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 151-163. – ISSN 2308-6912


  У сучасному світі енергозалежних економік визначальним чинником при- йняття стратегічних рішень в геополітичному вимірі виступає енергетична складова. У статті сфокусовано увагу на економічних витоках та енергетичній складовій агресивного ...
429218
  Мазурець Ю.О. Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 282-287. – ISSN 2076-1554
429219
  Мосєєнков В.Ю. Енергетичний метод побудови асимптотичного розв"язку при дослідженні одночастотних коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив дисипативних сил тертя на згині коливання стрижня з шарнірно закріпленими кінцями в умовах головного резонансу. Для дослідження використовується енергетичний метод побудови асимптотичних розв"язків для систем з розподіленими ...
429220
  Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31 : фото, табл.
429221
  Лазарєва З.О. Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Лазарєва З.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
429222
  Ходаківська О.В. Енергетичний підхід до розв"язання проблем екологобезпечного землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 18-24
429223
  Шпичак О.М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 5-16. – ISSN 2221-1055
429224
  Тойменцова І.Ч. Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
429225
  Прийменко С.А. Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 121-125. – ISSN 2077-6330
429226
  Опімах Р.Є. Енергетичний проект "Одеса-Броди": стан і перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 117-125.
429227
  Ващенко Ю. Енергетичний регулятор в системі суб"єктів публічної адміністрації в державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Формування правового забезпечення економічного регулювання є одним із сучасних трендів розвитку адміністративного права. Енергетика є регульованою сферою згідно із законодавством ЄС. Україна зобов"язана привести своє законодавство у відповідність до ...
429228
   Енергетичний сектор України: тенденції, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 1 (150). – С. 7-12
429229
  Гаврилова О.Я. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 111-114
429230
   Енергетичний спектер електронів і фотонів та електропровідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 425-443. – ISSN 1024-1809
429231
   Енергетичний спектр графену з домішкою азоту / С.П. Репецький, В.А. Скотников, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський, А.А. Яценюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 547-550. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту.
429232
  Пекар С.І. Енергетичний спектр електронів провідності в кристалі / С.І. Пекар, 1955. – 29-38с.
429233
  Шастун В.В. Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
429234
   Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.В. Шастун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 1816-5230


  На основі моделі сильного зв2язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні
429235
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 117 л. – Бібліогр.: л. 102-116
429236
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
429237
  Прима Н.А. Енергетичний спектр та кінетичні властивості електроні у тонких напівпровідникових шарах і плітках. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Прима Н.А.; НАН України, ін-т фізики напівпровідіників. – К., 1994. – 31л.
429238
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 146 л. – Бібліогр.: л. 122-146
429239
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... кнд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
429240
  Тітов Г Енергетичний стан макромолекул в граничних шарах високонаповненого полістиролу : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Тітов Г, В; Ін-т хім. високомолекул. сполук. – К., 1993. – 15л.
429241
  Єнько Є. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 216-219.
429242
  Лободаєв В. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / В. Лободаєв, Є. Магда // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 73-80


  У статті розглядається вплив енергетичного фактору на особливості розвитку України в період переходу від традиційного суспільства до індустріального. Акцентується увага на вугільному сегменті енергетики України. Показана специфіка його розвитку та ...
429243
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах Росії та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення та вплив енергетичного фактору на становлення й еволюцію відносин Росії та Європейського Союзу.
429244
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах України та Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 65-83.
429245
  Слободян Н.В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 37-45. – ISSN 2306-5664
429246
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 198-218
429247
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
429248
  Дирда А.О. Енергетичний чинник у російсько-австрійських відносинах у контексті агресії Росії проти України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 97-102. – ISSN 2519-2949
429249
  Слободян Н. Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики США в Перській затоці // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 163-170
429250
  Енверов Р.Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 161-167
429251
  Бородай І.І. Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 95-96. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
429252
  Дем"яненко С.І. Енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі = економіка та управління національним господарством / С.І. Дем"яненко, А.М. Дворецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
429253
  Гарбар Р. Енергетичні війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 10


  70% світових покладів танталу прирекли жителів Конго... на смерть і голод.
429254
  Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
429255
  Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
429256
  Гончар М.М. Енергетичні проблеми України та шляхи їх подолання: інвестиційно-інноваційні аспекти // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 100-105.
429257
  Денисюк С.П. Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами : Автореф. дис.. доктора технічних наук: 05.09.05. / Денисюк С.П.; Національна акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
429258
  Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
429259
  Білецький О.О. Енергетичні процеси в колах заряду суперконденсаторів зі змінними початковими напругами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Білецький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
429260
  Сидоренко К.М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сидоренко Костянтин Миколайович ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв.
429261
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
Т. 1. – 2014. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-525
429262
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
Т. 2. – 2014. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-502
429263
  Волеваха М.М. Енергетичні ресурси клімату України / М.М. Волеваха, М.І. Гойса. – Київ : Наукова думка, 1967. – 132с.
429264
   Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : колект. наук. монографія / [Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2014. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7440-2
429265
  Магда Є. Енергетичні стратегії країн Близького Сходу на сучасному етапі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-651-2
429266
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – ISSN 0131-775Х
429267
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – Бібліогр.: с. 59-63, 65-66. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто досвід зовнішньоекономічного співробітництва циркумполярних країн Арктичного регіону у сфері видобування вуглеводнів континентального шельфу. Здійснено аналіз енергетичної дипломатії цих держав, який свідчить про можливість вирішення ...
429268
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 234 л. – Додатки: с. 203-209. – Бібліогр.: л. 210-234
429269
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
429270
  Атамась Н.О. Енергетичні та температурні особливості сильно розбавленого водного розчину пропанолу / Н.О. Атамась, О.О. Атамась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 266-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод Монте Карло використаний для вивчення процесів гідрофобної гідратації пропанолу у воді в інтервалі температур від 283К до 323К при концентрації пропанолу Xet=0,004 м.д. З ком"ютерного експерименту отримані енергетичні характеристики для взаємодій ...
429271
  Красін А.К. Енергетичні ядерні реактори / А.К. Красін. – К., 1958. – 44с.
429272
  Андрійчук В.Г. Енергетично-диверсифікаційні проблеми України та варіативні орієнтири їх вирішення в умовах євроінтеграційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-15
429273
  Сабадаш В.В. Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 70-77. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
429274
  Кременецький Ю О. Енергетично-частотні характер ристики випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах / Ю О. Кременецький, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 297-304. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені нові експериментальні дані стосовно енергетично-частотних характеристик випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах. Спектральні компоненти, які виникають у результаті перехідного ефекту, зміщені на 150 см-1 у ...
429275
   Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного діапазонів : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 3. – 2005. – 247с. : 96 рис., 2 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 166 дж.


  Об"єкт дослідження - електромагнітні хвилі оптичного та НВЧ діапазонів в лінійних та нелінійних середовищах, випадкові сигнали та поля. Мета роботи - дослідження нових фізичних явищ в оптичному та НВЧ діапазонах для створення джерело- та ...
429276
  Івашкіна Д. Енергетично незалежна Україна: міф чи реальність? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 9-11
429277
  Кретов П.В. Енергійність символу у Г.С. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 41-44
429278
  Онищенко О. Енергійно крокуємо чи хворобливо кульгаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 1, 12


  Проект закону "Про освіту".
429279
  Покотило І.В. Енергія : поезії / І.В. Покотило. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 54 с.
429280
  Жмудський О.З. Енергія атомного ядра та її застосування / О.З. Жмудський, О.М. Файдиш. – К, 1955. – 96с.
429281
  Дейген М. Енергія атомного ядра та перспективи її використання / М. Дейген, І. Дикман. – Київ, 1954. – 32 с.
429282
  Сергієнко І. Енергія багатогранного таланту (До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Ільченка) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0372-6436


  Наукова діяльність видатного вченого в галузі радіоелектроніки і телекомунікацій члена-кореспондента НАН України Михайла Юхимовича Ільченка.
429283
  Ропотенко К. Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Показано, що добре відоме співвідношення між ентропією системи і її енергетичним спектром, коли його застосувати до раннього Всесвіту, визначає сучасну енергію вакууму і часовий масштаб, на якому ця енергія може проявитися. І навпаки, якщо сучасна ...
429284
  Галата С. Енергія відкритих дверей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Про Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", який проходив у НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". Цьогоріч на цей конкурс надійшло 155 стартап проектів. 55 з них змагались у фіналі. У конкурсі взяли участь учні ...
429285
  Цимбалюк М. Енергія добра академіка Івана Зязюна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 7
429286
  Атлантова Л. Енергія духу. На 125 роковини від дня народження Вадима Щербатівського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.34-35. – ISSN 0868-9644
429287
  Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 403-410
429288
  Макара В.А. Енергія зародження парного перегину в кристалах / В.А. Макара, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Виведена формула залежності енергії активації зародження парного перегину від зовнішнього напруження для кристалів з синусоїдальним рельєфом будь-якої висоти. Розглянуто вплив дефектів на енергію активації зародження парного перегину. Обговорюються ...
429289
  Майнгольд Р. Енергія земних глибин / Р. Майнгольд. – Київ : Радянська школа, 1987. – 124с.
429290
  Гусарєв Б.І. Енергія і людина / Гусарєв Б.І. – Київ, 1988. – 189 с.
429291
  Хасанова Т. Енергія лідерства від Павла Шеремети // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Учасники Business-Leader School KNU зустрілися з керівником Школи управління Українського католицького університету, Міністром економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.), засновником Києво-Могилянської бізнес-школи Павлом Шереметою. Він ...
429292
  Шелепін Є.Г. Енергія макро- і мікросвіту / Є.Г. Шелепін, Т.М. Кук. – Київ : Знання, 1967. – 48с.
429293
  Смоляк Б. Енергія оригінальності. Поезія Ярослави Павличко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 2 (844), лютий. – С. 126-136. – ISSN 0868-4790
429294
  Таран Л.В. Енергія пошуку. / Л.В. Таран. – К., 1988. – 191с.
429295
  Панченко В.Є. Енергія пошуку: Літ.-критичні статті та нариси. / В.Є. Панченко. – К., 1983. – 272с.
429296
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / М. Руденко. – Київ : Молодь, 1998. – 528с. – ISBN 5-7720-0950-8
429297
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / Микола Руденко. – Тернопіль : Джура, 2005. – 412с. – ISBN 966-8650-23-9
429298
  Руденко М.Д. Енергія прогресу : [метафіз. поема, публіцистика, поема / Микола Руденко ; [передм. Б. Олійника]. – Тернопіль : Журналіст України, 2008. – 715, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 711-712 та у підрядк. прим.
429299
  Ільницький М.М. Енергія слова / М.М. Ільницький. – К., 1978. – 243с.
429300
  Павленко А.М. Енергія та її роль в природі і житті людини. / А.М. Павленко. – К., 1949. – 47с.
429301
  Чумаченко В. Енергія творення: до історії кубанської етнографії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 5-9. – ISSN 0130-6936
429302
  Друтман З.С. Енергія, робота, теплота і їх співвідношення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
429303
  Гнатишин Н.М. Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гнатишин Надія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
429304
  Кошельник В.М. Енерго-та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.14.06 / Вадим Михайлович Кошельник; НВН України; Ін-т проблем машинобуд. ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 39 назв
429305
  Скібіна Т.І. Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 23-27. – ISSN 2218-1199
429306
  Єрьоменко А. Енергобаланс України... 20 років по тому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Енергосамодостатня та конкурентна на європейському енергетичному ринку. Такою може бути наша країна. Із 28 млрд кубометрів природного газу, що споживаються за рік, Україна імпортує понад 10 млрд, із 10 млн т необхідного автомобільного палива - 8 млн т ...
429307
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 386-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована модифікована енергобалансова модель глобального клімату Землі, яка розкриває механізм впливу зміни орбітальних параметрів Землі на глобальний клімат. Земля розглядається як гігантська відкрита система. Отримано новий сильний аргумент на ...
429308
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи принцип максимального зволікання Тома, промодельовано поведінку довгоперіодичних коливань середньої температури для багатовиду катастрофи зборки. Показано, що запропонована енергобалансова модель глобального клімату дозволяє не тільки ...
429309
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках енергобалансової моделі глобального клімату, опис якої зводиться до потенціалу типу катастрофи зборки, показано, що динаміка глобального клімату Землі визначається тимчасовою еволюцією керуючих параметрів моделі, що у свою чергу, "керуються" ...
429310
  Андрійчук В. Енергобезпека: енергозбереження і напрями диверсифікації енергопостачання (у контексті перспективи взаємодії України та Польщі) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 1728-6220
429311
   Енерговелетень Прикарпаття. (Бурштинська ДРЕС). Документи і матеріали. 1962-1973 рр.. – Ужгород, 1974. – 232с.
429312
   Енергодар. Розповіді про ударну будову дев"ятої п"ятирічки -- Запоріз. ДРЕС.. – Дніпропетровськ, 1974. – 134с.
429313
  Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / С.В. Дубовський ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. – Київ : Наукова думка, 2014. – 181, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-179. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1447-3
429314
  Пабат А. Енергоекономічні критерії конкурентоспроможності технологій національної трансформаційної енергетики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1810-3944
429315
  Сімейко К.В. Енергоефективна технологія одержання матеріалів електротермічним піролізом вуглеводневих газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Сімейко Костянтин Віталійович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
429316
  Мандзюк М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
429317
  Коваленко Є.Ю. Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коваленко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
429318
  Сеєдхесамеддін Дабірсіагі Енергоефективне кодування звукових сигналів у цифрових слухових апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Сеєдхесамеддін Дабірсіагі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
429319
  Погосов О.Г. Енергоефективне паропостачання промислових технологій з глибокою утилізацією енергетичного потенціалу пари : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Погосов Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
429320
  Коротаєв П.О. Енергоефективний електропривод насосного агрегату з покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коротаєв Павло Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
429321
   Енергоефективний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 4


  Нотатки з IV Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" проведеної в Київському національному університеті технологій та дизайну.
429322
  Лупенко А.М. Енергоефективні електротехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Лупенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
429323
  Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 17 назв
429324
   Енергоефективні режими пуску тягових електротехнічних комплексів рудничних контактних електровозів / А.В. Некрасов, В.О. Чорна, А.Ю. Дмитренко, А.С. Блінова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
429325
   Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи / [З. Готра та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Сорокіна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. акад. мед. наук України [та ін.]. – Київ : Авіцена, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-2144-87-1
429326
  Ільканич В.Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ільканич Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
429327
  Журавська Н.Є. Енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Журавська Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
429328
  Петрова Ж.О. Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини / Ж.О. Петрова, Ю.Ф. Снєжкін ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2018. – 187, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-185. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1620-0
429329
  Кицкай Л.І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 3 (41). – С. 32-37
429330
   Енергоефективність вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський інвестиційний банк допоможе покращити енергоефективність українських вишів.
429331
  Тугай Д.В. Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Тугай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
429332
  Іскаков А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 88-96. – ISSN 1726-8699
429333
  Микитенко В. Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0372-6436
429334
  Суходоля О.М. Енергоефективність національної економіки: умова та критерій енергетичної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 64-67.
429335
   Енергоефективність потрібна всім // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  НТУ "КПІ імені І. Сікорського" відвідав Президент України Петро Порошенко. Перед телекамерами, у залі Вченої ради Президент підписав два закони - Закон України "Про Фонд енергоефективности" та " Про енергетичну ефективність будівель".
429336
  Микитенко В.В. Енергоефективність промислового виробництва: пріоритети та шляхи забезпечення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 74-80.
429337
   Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння = Energy efficiency and ecologically acceptable energy supply in the context of Christian responsibility for Creation : матеріали міжнар. наук. семінару, (Ужгород, 10-13 лютого 2010 р.) / Коміс. з екол. і мігрантів Конф. римсько-католицьких єпископів України ; Німецький Федеральний фонд збереження навколиш. середовища (DBU) ; Ун-т Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU) [та ін.] ; [редкол. : Фогт Маркус, Матловіч Рене, Шишко Ян та ін.]. – [Вид. перше]. – Ужгород : Говерла, 2010. – 179, [1] с. : іл., табл. – Паралел. назва на англ. мові. – ISBN 978-966-2095-43-2
429338
  Лір В.Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 35-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
429339
  Войтко С.В. Енергоефективність як драйвер економічного розвитку держави / С.В. Войтко, М.О. Круцяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 12-18. – ISSN 2310-5534
429340
  Латишева В.В. Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект / В.В. Латишева, В.М. Прилипко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 124-129. – ISSN 1995-0519
429341
  Галата С. Енергоефективність: великі плани. Вищі навчальні заклади почали активно тепломодернізувати будівлі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8. – ISSN 2219-5793
429342
  Мазур І. Енергоємність валового внутрішнього продукту України: передумови зниження // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 64-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
429343
  Терентьєв О.М. Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням / О.М. Терентьєв, І.М. Стрельцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
429344
  Шостак Л. Енергозабезпечення України у міжнародних економічних відносинах / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-88. – ISSN 0131-775Х
429345
  Дубицький Леонід Олександрович Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук; 03. 00. 13 / Дубицький Л. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібл.: 47 назв
429346
  Дубицький Л.О. Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Дис. ...д-ра біол. наук: Спец.03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Леонід Олександрович Дубицький: МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 273л. – Бібліогр.: л. 211-273
429347
  Козак Л.Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л.Ю. Козак ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-694-091-2
429348
  Дрозденко В. Енергозбереження - ключ до підвищення конкурентоздатності продукції // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 157-178
429349
  Бондарчук В.В. Енергозбереження - основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 56-58
429350
  Лисиця Ольга Валентинівна Енергозбереження - твоє майбутнє та майбутнє твоєї країни (Робота на ХVI Всеукраїнський конкурс "Молодь - енергетиці України -2016") / Лисиця Ольга Валентинівна, Прокопенко Алла Олексіївна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 9-10 : рис.
429351
  Скриль В.В. Енергозбереження - шлях до реформування теплового господарства регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 179-182
429352
  Головчук А.Ф. Енергозбереження в комунальному теплопостачанні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 87-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
429353
  Пестушко Валерій Енергозбереження в Україні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13
429354
  Биба В.В. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Биба, О.М. Кулініч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
429355
  Андрійчук Микола Данилович Енергозбереження за рахунок впровадження систем централізованого теплопостачання малої потужності : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Андрійчук Микола Данилович; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
429356
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : Навчальний поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408с. – ISBN 966-7665-23-2


  Книга відображає актуальні питання управління енергоефективністю засобами промислового електопривода
429357
  Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0372-6436
429358
  Телятнікова Ю. Енергозбереження як складова державної політики енергоефективності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 156-159
429359
  Телюк К.Ф. Енергозбереження як складова системи вдосконалення суспільного виробництва / К.Ф. Телюк, М.С. Білокриницька, В.І. Кравчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 46-54. – ISSN 1562-0905
429360
  Бойко І.Б. Енергозбереження як фактор економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 199-204
429361
  Сурменелян О.Р. Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 91-97. – ISSN 2415-2456
429362
  Кінаш І.А. Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 81-86. – ISSN 2309-1533
429363
  Ремінська О. Енергозбереження: історії успіху українських міст / [Оксана Ремінська, Ілля Єременко] ; Нац. екол. центр України. – Рівне ; Київ : Екоклуб ; Національний екологічний центр України, 2013. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
429364
  Пестушко Валерій Енергозбереження: світ - Україна : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
429365
  Харченко А.М. Енергозберігаюча оптимізація технолгічному циклі виробничих систем ізоляції електрообладнання. : Автореф... Канд.техн.наук: / Харченко А.М.; М-во освіти Укр.Запорізький Держ.техн.ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 21л.
429366
  Іщук Н.Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іщук Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
429367
  Олійник М.А. Енергозберігаюча технологія одержання модифікованої кальцієвої селітри : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Олійник Микола Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
429368
  Цюпяшук А.М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного заповнювача - порожнистих мікрокульок з перліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
429369
  Вовченко Н. Енергозберігаючі лампи. Усі "за" і "проти" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-19 : фото
429370
  Ільїна О.В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.09.12 - напівпровід. перетвор. електроенергії / Ільїна О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
429371
  Ткачук С.О. Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліоративних торфовищах лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Ткачук С.О.; Ін-т землеробства України. Акад. аграрн. наук. – К., 1999. – 20л.
429372
  Сілі І.І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні системи знищення шкідників картоплі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сілі Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 22, [2] с. – Бібліогр.: 8 назв
429373
  Рєпіна І.М. Енергонезалежність України: аналіз потенціалу нафтогазових регіонів / І.М. Рєпіна, В.В. Андрющенко, К.Б. Гнедько // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 25-32


  У статті встановлено причинно-наслідкові зв"язки формування енергонезалежності країни. Проведено ретроспективний аналіз потенціалу нафтогазових регіонів України із зазначенням розвіданих запасів і прогнозних ресурсів, динаміки обсягу видобутку нафти і ...
429374
   Енергоносії і добрива з водоростей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Підсумки спільного українсько-австрійського науково-дослідного проекту "Способи переробки біомаси ціаней, що викликають цвітіння водойм" підбили у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Проект отримав фінансування ...
429375
  Орлов О.О. Енергоносії майбутнього / О.О. Орлов, М.І. Євдощук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
429376
  Хоменко В.І. Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора / В.І. Хоменко, В.Б. Нізімов // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 111-116. – ISSN 2519-2884
429377
  Гнєдаш Г.О. Енергоощадні комбіновані водо-повітрогрійні теплоутилізаційні системи для котлів комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гнєдаш Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
429378
  Ширяєв В.В. Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 25 : фото
429379
  Власюк О.С. Енергоощадність у світі: досвід для України / О.С. Власюк, Д.К. Прейгер // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 89-98
429380
   Енергорекуперація та іскробезпека при експлуатації електроламп / І.В. Бондаренко, О.Я. Сольона, О.І. Рудик, С.В. Сольоний // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
429381
  Новаковський Є.М. Енергоресурс холодної війни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 19


  "Метою російської політики є відновлення імперії."
429382
  Княждвірська К. Енергоресурси країн Африки в контексті запитів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 73-79. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто ресурсний потенціал країн Африки в енергетичній сфері, зокрема наявність нафто- та газових родовищ. Досліджено шляхи використання цих ресурсів розвинутими країнами, а також можливості України на Африканському континенті.
429383
  Матвіїшин В.Є. Енергоресурси машинобудівного підприємства як об"єкти управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 259-266. – ISSN 0321-0499
429384
  Банєв Є.Ф. Енергоресурсозберігаючий електропривод ескалатора метрополітену з фаззі регулятором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Банєв Євген Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
429385
  Шпак Я. Енергоринок України: проблеми і перспективи // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С. 49-54
429386
   Енергосервіс для вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Як вигідно здійснити термомодернізацію будівель закладів вищої освіти? Одним із шляхів може стати залучення до цього процесу енергосервісних компаній (ЕСКО). Така практика може бути вигідною як для вишу, так і для інвестора. Про це йшлося під час ...
429387
  Семенчук І.В. Енергоспроможність пострадянських країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 466-472
429388
  Білецький Ю.О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Білецький Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
429389
  Савко Р. Енерджі-челенджі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Нові правила роботи ринку електричної енергії.
429390
  Козлов Є.В. Енесідем із Кіноса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 112-113. – ISBN 966-316-069-1
429391
  Барчишина І. Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського


  Стаття містить аналіз фігуральних моделей епітетних структур, організованих за принципом енжамбеману, у поезіях М. Волошина та В. Свідзінського. Розкрито експресивні можливості енжамбеману як засобу посилення емфатичності епітетних структур і ...
429392
  Поліщук П.В. Ензим-електрофоретичний аналіз зразків тканин гідробіонтів Антарктичного регіону / П.В. Поліщук, Н.Г. Ракша // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 73-73
429393
  Жук І. Ензимна утилізація пероксиду водню у Triticum aestivum L. за дії високотемпературного стресу / І. Жук, А. Капустин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що високотемпературний стрес спричиняв підвищення активності каталази і пероксидази у сортів озимої пшениці "Київська остиста" та "Донська напівкарликова" які відносяться до лісостепового та степового екотипів. It is shown, that ...
429394
   Ензимний кондуктометричний біосенсор для визначення фруктози / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, О.П. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 3. – С. 46-52. – ISSN 1995-5537
429395
  Мирчев К. Енински апостол = Codicis Eninensis / Praxapostolus versionis palaeobulgaricae AD fidem, saeculo XI scrripti : старобългарски паметник от 11 в. / К. Мирчев, Х. Кодов ; Българска Академия на Науките, Кирило-Методиевска комисияб Ин-т за Български език. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 264 с. : илл.
429396
   Енински апостол. – София : Наука и изкуство, 1983. – 40 с. – Факсимилно издание
429397
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва-Ленинград, 1949. – 288с.
429398
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1956. – 319с.
429399
  Вальцева А.В. Енисей, Енисей... / А.В. Вальцева. – Москва, 1963. – 150с.
429400
  Лисовский К.Л. Енисей, родной Енисей... / К.Л. Лисовский. – М., 1963. – 48с.
429401
   Енисей. Путеводитель-справочник. От пристани Минусинск до пристани Дудинка.. – 2-е изд., переработ. и доп. – Красноярск, 1953. – 208 с.
429402
  Зябрев А.Е. Енисейсакя тетрадь / А.Е. Зябрев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1966. – 366с.
429403
  Рохлин Александр Енисейск = Россия / Рохлин Александр, Кузнецов Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 198-217 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
429404
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1944. – 253с.
429405
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1957. – 204с.
429406
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1940. – 23с.
429407
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Красноярск, 1947. – 15с.
429408
  Рождественский И.Д. Енисейская новь / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1959. – 128с.
429409
  Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1952. – 116с.
429410
  Красноперов С.А. Енисейские бусы / С.А. Красноперов. – Л., 1970. – 126с.
429411
   Енисейские встречи: Писатели на берегах Енисея.. – Красноярск, 1976. – 159с.
429412
   Енисейские меридиан.. – Красноярск, 1967. – 490с.
429413
  Волков О.В. Енисейские пейзажи / О.В. Волков. – Москва, 1974. – 352с.
429414
  Успенская Е.Б. Енисейские раздудмья / Е.Б. Успенская, Л.И. Ошанин. – М., 1961. – 93с.
429415
  Зябрев А.Е. Енисейские тетради / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1981. – 407с.
429416
  Лебедев Н.К. Енисейский район : Экономико-географические очерки СССР : Районы Северной Азии / Н.К. Лебедев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Н.Н. Колосовского, Л.Л. Никитина. – Москва : Плановое хозяйство - Госплан СССР
Кн. 13б, вып. 11б. – 1929. – 68 с.
429417
  Георгиева Ц. Еничарите в българските земи / Ц. Георгиева. – София : Наука и изкуство, 1988. – 238, [2] с.
429418
  Гольник О. Енігматичний наратив і код у містичному романі В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 227-235. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
429419
  Салтовська Н. Енігматичні тексти в системі жанрів українського фольклору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 354-360. – ISBN 966-8188-10-1
429420
  Дмитрук О.Ю. Еніогеографічний (інформаційно-польовий) аспект урбогеографічних досліджень // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 35-40. – Бібліогр.:4 назви. – ISBN 966-521-126-9
429421
  Личковах В.А. Еніоестетика імені : акровірші, статті, есеї / Володимир Личковах. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 223, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-222. - Рез. англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7223-30-5
429422
  Миронюк О. Енкаустичні ікони "Богоматір з немовлям" та "Святі Сергій та Вакха", з колекції музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-893-6
429423
  Осень В. Енна : роман-элогиум / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2011. – 720 с. + 1 брошюра : Параллель? : прилож. к роману "Енна" (24 c.). – ISBN 978-966-389-283-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
429424
  Мотузенко О.О. Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області / О.О. Мотузенко, М.О. Липова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 108-118 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
429425
  Карфанья Е. Еногастрономія і туризм у світлі реформи професійного навчання в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 14-19
429426
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Бібліогр.: л. 196-225
429427
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
429428
  Лахвач Ф.А. Енольные производные циклических --трикетонов в реакциях с некоторыми нуклеофилами : Автореф... канд. хим.наук: / Лахвач Ф. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 24л.
429429
  Анциферов Н. Енот-согласователь.Басни / Н. Анциферов. – 2-н изд.испр. доп. – Йошкар-Ола, 1955. – 64с.
429430
  Гинеев М А. Енот -- полоскун Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Гинеев А.М,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
429431
  Нечинская Мария Енотовидная собака // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 26 : фото
429432
  Корнеев А.П. Енотовидная собака на Украине / А.П. Корнеев. – К., 1954. – с.
429433
  Щигленко Евгений Еноты идут : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 20-22 : Іл. – ISSN 1029-5828
429434
  Храмов Ю.О. Енріко Фермі-феномен у фізиці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.110-123. – ISSN 0374-3896


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
429435
  Усенко Н. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною / Н. Усенко, В. Березуцький, М. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 22-24. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування в подвійних розплавах La-Pd та Ce-Pd були досліджені методом калориметрії при температурі 1850 К в усій області концентрацій. Ентальпії змішування в розплавах La-Pt та Ce-Pt досліджувались в області складів до 35 ат. % платини. ...
429436
   Ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Y / В.М. Дубина, О.А. Бєлобородова, Т.М. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування ітрію в розплавах потрійної системи Ge-Ga-Y при 1760 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховано з парціальних за методом Даркена. Виявлено значні ...
429437
   Ентальпії змішування в рідких сплавах систем Fe-Si та Fe-Ge / Д.С. Каніболоцький, О.А. Бєлобородова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 38)


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені парціальні та інтегральні ентальпії змішування в рідких сплавах системи Fe-Si і Fe-Ge при температурах 1765 та 1750 К відповідно. Одержані дані було порівняно з літературними та ...
429438
   Ентальпії змішування рідких сплавів системи Gd-Al / О.А. Бєлобородова, Н.В. Головата, Т.М. Зиневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 37)


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування гадолінію та алюмінію у подвійній системі Gd-Al у двох концентраційних областях 0
429439
  Котова Н. Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 60-62. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами ...
429440
  Незабитовський Г.В. Ентелехія як умова виникнення та розвитку науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 93-95
429441
  Андрейчин М.А. Ентеросорбенти як засіб очищення організму / М.А. Андрейчин, М.С. Гнатюк. – Київ, 1992. – 47с.
429442
   Ентероцити тонкої кишки та радіація / М.Є. Кучеренко, С.В. Хижняк, Р.З. Векслярський, В.М. Войціцький; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 176с. – ISBN 966-306-012-3
429443
  Яковлєв Р.В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулювання його чисельності в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 16.00.10 / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабмін України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
429444
   Ентомологическа секция при Българското Природозпитално дружество в София.. – Вырезка. – 185-197с.
429445
  Яковенко Олександр Миколайович Ентомологічний комплекс на сходах цукрових буряків та його контроль у центральному лісостепу правобережної України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Яковенко Олександр Миколайович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 20л.
429446
  Чумак П.Я. Ентомологічні екскурсії в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна / П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 71, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Покажчики: с. 62-67. - Слов. термінів: с. 68-69. – ISBN 978-966-306-163-7
429447
  Кришталь О.П. Ентомологічні екскурсії в середній школі / О.П. Кришталь. – К, 1955. – 312с.
429448
  Ясіновська О.В. Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 72-76


  На матеріалі корпусу прозових творів І. Франка проаналізовано засоби вторинної номінації концепта думка, які представлені ентомологічними образами. V. Entomological images оf the concept THOUGHT in the Ivan Franko"s linguistic worldview. Basing on ...
429449
  Рибальченко В.М. Ентомопатогенні гриби кровосисних комарів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-23. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведені обстеження водойм різних типів, місць виплоду кровосисних комарів. Виявлені хворі і мертві личинки комарів, вражені ентомопатогенними грибами. Із 17 видів комарів виділено 43 види грибів. Найбільш розповсюджені і найбільш різноманітні за ...
429450
  Кришталь О.П. Ентомофауна грунту та підстилки середньої течії Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ, 1956. – 423с.
429451
  Мельник В.М. Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії грунту за даними РЕМ-мікроскопії / В.М. Мельник, В.П. Мендель, В.Л. Расюн // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 11-16 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
429452
  Селищев П.О. Ентропійний внесок у вільну енергію в емпіричних моделях фазового розшарування / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 416-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рассчитаны фрагменты фазовых диаграмм в областях расслоения для систем Ni-Mo, Nb-Zr, Ni-Au. Численно проанализирован дополнительный вклад в энтропию сплава. Показана возможность применения рассмотренной модели к расчетам линий фазового расслоения.
429453
  Савінов О.М. Ентропійний підхід до оцінки рівня підготовки пілотів / О.М. Савінов, М.О. Гуменюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано процедуру оцінки рівня підготовки пілотів на основі ентропійного підходу. Предложена процедура оценки уровня подготовки пилотов на основе энтропийного подхода. Рilot training level assessment procedure based at entropic method is ...
429454
  Лісовська Ю.П. Ентропійний процес інвестиційної діяльності сучасної України (адміністративно-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 127-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
429455
  Єрмоленко В.А. Ентропійні процеси в контексті історичного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 105-113


  Стаття присвячена дослідженню феномена "парадокса загарбника", внаслідок чого мілітарна перемога перетворюється спочатку у духовно-моральну, а потім і у загальну поразку, а також - ентропійній складовій у торговельних відносинах. В статті розкривається ...
429456
  Вінникова Н. Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-154. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
429457
  Булат Л.П. Ентропійно-інформаційний підхід до поняття часу / Л.П. Булат, Г.М. Логвинов, В.А. Любичанківський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
429458
  Савусін М.П. Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 106-120. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричній загальній теорії систем простота-складність (П-С) системи зазвичай моделюється за допомогою ентропії-негентропії певного способу статистичного розподілення: системні дескриптори розподіляються за їх ролями (чи за підвидами ролей) в ...
429459
  Максим"юк Г. Ентузіаст хорового мистецтва (до 110-ї річниці від дня народження Івана Атамана) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 71-75. – ISSN 2224-0926
429460
  Проідисвіт І. Ентузіасти обронного фронту. / І. Проідисвіт. – Х, 1931. – 48с.
429461
  Самсонов Г.В. Ентузіасти передового / Г.В. Самсонов, Д В. Гаврилов. – Київ, 1965. – 32с.
429462
  Якубін О.Л. Енцикліка Лева XIIІ "Рерум Новарум" ("Про нові речі") (1891 p.) - наріжний камінь суспільно-політичного учення Римо-Католицької церкви XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 140-141. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
429463
   Енциклопедiя Коломийщини : Зшиток 2, лiтеpа Б. – Коломия : Вiк, 1998. – 120с. – ISBN 96655000198
429464
  Кралюк П. Енциклопедизм Абу ль-Бака" аль-Кафауві // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 542-545. – ISBN 978-966-2254-74-7
429465
   Енциклопедист, талановитий педагог, доктор цивільного права Володимир Михайлович Гордон // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 293-294. – ISSN 0132-1331


  Спеціалізувався у галузі цивільного права.
429466
  Чернов А. Енциклопедист, який завжди докопувався до істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 15


  Про письменника, журналіста, кінодраматурга та педагога Миколу Шудрю
429467
  Мелещенко О. Енциклопедист, яких тепер мало // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 16-19
429468
  Гончарук П.С. Енциклопедист. Втрачене щастя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 133-148. – ISBN 978-966-452-148-9
429469
  Чухно А. Енциклопедична праця про фінанси і фінансову політику // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
429470
   Енциклопедичний довідник в таблицях : українська мова, русский язык, англійська мова : [7-11 класи : для учнів усіх типів шкіл, лицеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / [авт.-уклад. С.В. Ковальова ; пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-489-5
429471
  Іваниця С.В. Енциклопедичний довідник у таблицях : алгебра, геометрія, інформатика : 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, викладачів] / Іваниця С.В. ; [пер. з рос. Жиронкіної Ю.В. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-481-574-8
429472
  Заведея Т.Л. Енциклопедичний довідник у таблицях : фізика, хімія, біологія. 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / Заведея Т.Л., Іваниця С.В., Матвєєва М.О. ; [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – ISBN 978-966-481-506-9
429473
  Ткачук М. Енциклопедичний проект "Київська духовна академія в іменах: 1819-1924": від задуму до результатів // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 142-155. – ISBN 978-966-2410-77-8
429474
  Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух; За заг. ред. В.К. Федорченко; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2006. – 327с. – ISBN 966-8407-55-5
429475
   Енциклопедичний словник з державного управління / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
429476
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : словник / Тофтул М.Г. – Житомир : Євенок О.О., 2015. – 654, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705854 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
429477
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі / Тофтул М.Г. – Вид. 2-ге, допов. – Житомир : О.О. Євенок, 2016. – 669, [14] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705853 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
429478
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
429479
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Л.Л. Звонська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2017. – 551, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-921-7
429480
  Муріна С.В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 392-405


  Висвітлено характеристики та критерії відбору персоналій до Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ, 1969-1972) та Енциклопедії історії України (ЕІУ, 2003 - по наш час). На прикладі двох видань, створених в різні історичні часи, розглянуто ...
429481
   Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : систематичний покажчик. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4503-7
429482
   Енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1974. – 975 с.
429483
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 2. : Г-З. – 1981. – 767 с. : ил.
429484
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 3. : И-Л. – 1982. – 863 с. : ил.
429485
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 4. : М-О. – 1984. – 799 с. : ил.
429486
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 5. : П-Р. – 1986. – 879 с. : ил.
429487
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1978. – 825 с.
429488
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 6. – 1988. – 668 с.
429489
  Корольов Б.І. Енциклопедії історичні / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 131-132. – ISBN 966-642-073-2
429490
  Головатий С. Енциклопедійна диверсія "академіків" права! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 99). – С. 5


  Видавничий дім "Академперіодика" НАН України випустив у світ перший том тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права", підготовленого Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за кошти державного замовлення.Чому від праці - ...
429491
  Удовиченко Л.М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л.М. Удовиченко ; [за заг ред. Н.М. Кодоб"янської]. – Київ : Освіта, 2012. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-656-152-1
429492
   Енциклопедія банківської справи України. – Київ : Молодь; Ін Юре, 2001. – 680с. : іл., вкл. 88 с. – + Додаток до Енциклопедії банківської справи. – ISBN 966-7615-21-9
429493
   Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. – ISBN 966-95785-0-7
429494
  Пасемко І. Енциклопедія Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – C. 3-9
429495
   Енциклопедія видавничої справи : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
429496
  Яцик А.В. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А.В. Яцик, В.Я. Шевчук. – Київ : Генеза, 2006. – 1000с. : іл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. та нім. мовами. – ISBN 966-504-471-0
429497
   Енциклопедія державного управління [Електронний ресурс] : у 8 т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : ХДНБ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-619-285-4
429498
  Кулинич Н.В. Енциклопедія дитячого свята : сценарії свят / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко ;. – Харків : Основа, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-333-499-8
429499
   Енциклопедія для банкіра : у 2 т. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ. – ISBN 978-966-484-176-1
Т. 2 : (практ. термінологія) : бл. 1400 термінів / [Л.М. Барабан та ін. ; редкол.: Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко Р.А. Слав"юка. – 2013. – 547, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 545-547. – Бібліогр. наприкінці ст.
429500
  Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко ; [редкол.: Г.В. Щокін та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Книжк. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-608-997-0
429501
  Яремчук Андрій Енциклопедія духу Володимира Іванова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3. – ISSN 0868-9644
429502
  Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
Т. 1 : Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – 2006. – 384 с.
429503
   Енциклопедія етнокультурознавства : понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1 : Особа, нація, культура ; кн. 2 : "Е - Н". – 2001. – 522 с.
429504
  Мікловда В. Енциклопедія з історії економічних теорій / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-86. – ISSN 0131-775Х


  :[Рец. на книгу: Історія економічних учень. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.]
429505
   Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) / С.І. Алаіс, С.В. Бобровник, Д.Д. Лилак, В.В. Самохвалов, В.П. Самохвалов, О.В. Фатхутдінова; КНУТШ; За заг. ред. В.П. Самохвалов. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 228с. – ISBN 966-628-058-2
429506
   Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; [авт.-уклад.: П.П. Крайнєв (кер.) та ін.] ; за ред. проф. П.П. Крайнєва. – Київ : Старт-98, 2012. – 659, [1] с. – Абетк. покажч.: с. 4-57. – Бібліогр.: с. 647-659. – ISBN 978-966-2244-06-9
429507
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0734-5
Т. 1 : А - В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – 2003. – 671, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 520-522. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. в тексті
429508
   Енциклопедія історії України : [в 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2
Т. 2 : Г - Д / [Абліцов В.Г., Адамович Б.С., Аркуша О.Г. та ін.]. – 2004. – 511, [9] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 680-682. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
429509
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0610-1
Т. 3 : Е - Й / [Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – 2005. – 658, [13] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
429510
   Енциклопедія історії України = [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0692-8
Т. 4 : Ка - Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – 2007. – 518, [10] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: у 8 т. – Бібліогр. в тексті
429511
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
Т. 5 : Кон - Кю / [В.Г. Абліцов, Т.Г. Андрусяк, О.Г. Аркуша та ін.]. – 2008. – 551, [15] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 561-562. – Бібліогр. в тексті
429512
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1028-1
Т. 6 : Ла - Мі / [Н.С. Абашина, А.С. Аблов, С.В. Абросимова та ін.]. – 2009. – 784, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 778-779. – Бібліогр. у тексті
429513
   Енциклопедія історії України : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
Т. 7 : Мл - О / [Н.С. Абашина, Л.В. Андрієвська, О.В. Андощук та ін.]. – 2010. – 713, [12] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 721-722. – Бібліогр. у тексті
429514
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
Т. 8 : Па - Прик / [В.С. Александрович, В.М. Андрєєв, О.В. Андрощук та ін.]. – 2011. – 508, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 516-517. – Бібліогр. у тексті
429515
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1290-5
Т. 9 : Прил - С / [ Абашина Н.С., Авраменко А.М., Александрович В.С. та ін.]. – 2012. – 929, [15] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 937-939. – Бібліогр. у тексті
429516
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
Т. 10 : Т-Я / [Абашина Н.С., Абліцов В.Г., Авраменко А.М. та ін.]. – 2013. – 770, [13] с. : іл., табл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 779-780. – Бібліогр. у тексті
429517
   Енциклопедія кібернетики. – Київ : Укр. рад. енцикл.
Т. 2 : М - Я. – 1973. – 573 с.
429518
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-019-8
Зш.1,літ.А. – 1996. – 35с.
429519
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-137-2
Зшиток 3 , літера В. – 2000. – 248с.
429520
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-164-Х
Зшиток 12 , літера Ч. – 2001. – 60 с.
429521
   Енциклопедія Коломийщини / Ред.-вид. ком. "Енциклопедія Коломийщини". – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-030-9
Зшиток 6 : Літери Е-Й / за редагуванням М. Савчука. – 2014. – 172, [10] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – Вступ. сл. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1696090 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від голови редакційно-видавничого комітету Миколи Савчука. З повагою: підпис. січень 2015 р., м. Коломия
429522
  Мултих Г.М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики / Г.М. Мултих. – К, 1970. – 64с.
429523
  Федорова Л.Д. Енциклопедія краєзнавства України : постановка проблеми // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 45-47
429524
  Сорока П. Енциклопедія літературного життя, або Епістолярна хроніка від Григорія Гусейнова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 16
429525
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-341-9
Т. 1. – 2005. – 658с.
429526
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-397-4
Т. 2. – 2006. – 684с.
429527
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-274-5
Т. 1 : А-Д. – 2014. – 918, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
429528
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-340-7
Т. 2 : Е-Л. – 2017. – 926, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
429529
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
1 : А-Е. – 1969. – 600с.
429530
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
2 : Е-Мех. – 1970. – 596с.
429531
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
3 : Мик - Роб. – 1971. – 612с.
429532
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – К.
4. – 1972. – 595с.
429533
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / [Олександр Кривенко, Володимир Павлів ; худож. оформ. В. Костирко]. – Львів : Слово і Комерція, 1997. – 106 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 966-7167-00-3
429534
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / О. Кривенко, В. Павлів. – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 140с. – ISBN 966-7273-33-4
429535
   Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
429536
  Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем = Enzyklopadіe Deutsche Gesprachsthemen : для старшокласників, абітурієнтів, викладачів і всіх, хто вивчає німецьку мову / В.Г. Вікторовський. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : TORSING, 2005. – 427, [2] с. – Текст кн. укр., нім. – (Deutsch). – ISBN 966-693-218-0
429537
  Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5


  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
429538
   Енциклопедія олімпійського спорту України. – Київ, 2005. – 464с. – ISBN 966-7133-71-0
429539
   Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В.Г.Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – На корінці зазнач.: А-Я. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-667-281-3
429540
  Тищенко Д. Енциклопедія основних знань марксизму-ленінізму (Сталінський "короткий курс історії ВКП/б/") : Стенограма публічної лекції / Д. Тищенко. – Київ, 1949. – 38с.
429541
   Енциклопедія політичної думки. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 472с. – ISBN 966-7888-00-2
429542
  Срібняк І. Енциклопедія полону: українська Tuchola / Ігор Срібняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т всесвіт. історії НАН України ; Міжнар. наук.-освітній консорціум ім. Люсьєна Февра [та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – 155, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7443-52-3
429543
   Енциклопедія постмодернізму = Encyclopedia of postmodernism. – Київ : Основи, 2003. – 503с. – ISBN 966-500-089-6


  Універсальне видання, що мистить грунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників
429544
  Юрчишин В. Енциклопедія пошуку життєвого шляху : Критика і бібліографія / В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.88-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
429545
   Енциклопедія про все на світі. – Київ : Махаон-Украина, 2005. – 249с. – ISBN 966-605-059-5
429546
   Енциклопедія сільского господарства : Науково-популярний порадник для сільських господарів України. – Київ : Книгоспілка. – 710с.
429547
   Енциклопедія Сумщини : (Матеріали). – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-28-4
Вип. 2 : Діячи науки. – 1999. – 54 с.
429548
   Енциклопедія Сумщини : (матеріали). – Суми : [б. в.]. – ISBN 966-566-120-5
Вип. 3 : Діячи науки. – 1999. – 103, [1] с.
429549
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
Т. 1 : А. – 2001. – 824 с. – Назва обкл.: ЕСУ
429550
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
Т. 2 : Б - Біо. – 2003. – 872 с. – Назва обкл.: ЕСУ
429551
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
Т. 3 : Біо - Бя. – 2004. – 696с. – Назва обкл.: ЕСУ
429552
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
Т. 4 : В - Вог. – 2005. – 699с. – Назва обкл.: ЕСУ
429553
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
Т. 5 : Вод - Гн. – 2006. – 727 с. – Назва обкл.: ЕСУ
429554
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
Т. 6 : Го - Гю. – 2006. – 712 с. – Назва обкл.: ЕСУ
429555
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
Т. 7 : Г - Ді. – 2007. – 708 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
429556
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
Т. 8 : Дл - Дя. – 2008. – 716 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ. - В кн. також: Дод. А-Г
429557
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
429558
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
Т. 10 : З - Зор. – 2010. – 712 с. : іл., карти, табл.. схеми. – Назва обкл.: ЕСУ
429559
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 712 с. : фотоіл., карти. – Назва обкл.: ЕСУ
429560
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6472-4
Т. 12 : Кал - Киї. – 2012. – 711, [1] с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
429561
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
Т. 13 : Киї - Кок. – 2013. – 711, [1] с. : іл., фот. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт
429562
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
Т. 14 : Кол - Кос. – 2014. – 767, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт.
429563
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
Т. 15 : Кот - Куз. – 2014. – 711, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп. карт.
429564
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7998-8
Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
429565
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7999-5
Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
429566
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8303-9
Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
429567
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-02-2
Т. 1, кн. 1 : / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко, В.О. Дергачов [та ін.] ; редкол.: М.Ю. Відейко (голов. ред.), Н.Б. Бурдо. – 2004. – 703, [1] с : іл. – Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в підрядк. прим.
429568
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-04-9
Т. 2 : / В.І. Балабіна, Т.Д. Бєлановська, Т.А. Бобровський [та ін.] ; редкол.: Ляшко С.М. (відп. ред.), Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко (голов. ред.) [та ін.]. – 2004. – 654, 58 с. : іл. + Додаток: с. 1-58. – Імен. покажч.: с. 639-654. - Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в кінці ст.
429569
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 1. – 1955. – 400 с. : іл.
429570
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New york] : Молоде життя
Т. 2. – 1955. – С. 401-800 : іл.
429571
   Енциклопедія українознавства : cловникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 3. – 1959. – С. 801-1200 : іл.
429572
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 4 : [К - Місто]. – 1962. – С. 1201-1600 : іл
429573
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New york] : Молоде життя
Т. 5. – 1966. – С. 1600-2000 : іл.
429574
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 6 : Пе - Пр. – 1970. – С. 2005-2400, 95, [1] c. : іл.
429575
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York : Молоде життя
Т. 7. – 1973. – 396 с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Наукове Товариство ім. Шевченка, Видавництво "Молоде життя", 1973
429576
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 8 : Си - Ти. – 1976. – С.2,2805-3200 : іл.
429577
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 9 : Ти - Хм. – 1980. – С. 3205-3600 : іл., карт., [2] арк. карт.
429578
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 10 : Хм - Ящ. – 1984. – С. 3605-4015 : 63 : іл., карт., [2] арк. іл.
429579
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4049-3(т.1); 5-7707-4048-5
Т. 1 : Абаза - Голов"янко. – 1993. – 400 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429580
   Енциклопедія українознавства : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 1 : А - Г. – 1993. – 399, [1] с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 1; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429581
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : Загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0554-7
[Т. 1]. – 1994. – XVI, 400с. : іл., табл.
429582
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-019-6(т.2); 5-86248-014-5
Т. 2 : Г - З. – 1994. – С. 401-800 : іл., табл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 2; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429583
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4052-3(т.3); 5-7707-4048-5
Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький. – 1994. – С. 801-1200 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429584
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-5493-1(т.4); 5-7707-4048-5
Т. 4 : Крушельницький - місто. – 1994. – С. 1200-1600 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429585
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0803-1
Т. 2. – 1995. – С. 396-800 : іл., табл.
429586
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0557-1
Т. 3. – 1995. – С. 801-1229 : іл.
429587
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5; 5-86248-080-3(т.3)
Том 3 : З - К. – 1995. – С.801-1229 : іл.


  Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 3. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429588
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 4 : К - М. – 1996. – С. 1201-1600 : іл., табл. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 4. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429589
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6833-9(т.6.); 5-7707-4048-5
Т. 6 : Перемишль - Пряшівщина. – 1996. – С. 2001-2400 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка
429590
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.7)
Т. 7 : Пряшівщина - Сиг. – 1998. – 396с. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973
429591
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.8)
Т. 8 : Сигаревич -Тимковская. – 2000. – С. 2805-3199. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя",1976
429592
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 9 : Тимофєєв - Хмельницький. – 2000. – С. 3205-3600. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1980
429593
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтвореня вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 10 : Хмельницький-Ящуржинський. – 2000. – С. 3605-4016. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1984
429594
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне. відтворення вид.. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 11 : Доповнення і виправлення. – 2003. – 397 с. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1995
429595
   Енциклопедія Українознавства : Загальна частина, Перевидання в Україні. – Київ. – ISBN 5-7702-0554-7
Т. 1. – 1994. – 400с
429596
   Енциклопедія українознавства. : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4050-7(т.2); 5-7707-4048-5
Т. 2 : Голинський - Зернов. – 1993. – 800 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 2. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429597
   Енциклопедія українознавства. : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6832-0(т.5); 5-7707-4048-5
Т. 5. – 1996. – С.1600-2000 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
429598
  Шевченко Л.І. Енциклопедія українського слова в Буковині / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 135-140.


  Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. - Чернівці: Рута, 2005. - 688 с.
429599
   Енциклопедія української діяспори. – Київ, Нью-Йорк, Чікаго : Інтел. – ISBN 5-7702-1069-9
Т. 4 : Австралія - Азія - Африка. – 1995. – 250 с.
429600
  Лисенко І.М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-581-319-5


  В пр. №1713784 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. М. Максимовича - від автора. Іван Лисенко. 9.08.2017 р.
429601
   Енциклопедія цивільного права України / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
429602
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
1. – 1983. – 200с.
429603
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
2. – 1984. – 199с.
429604
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
Кн. 3. – 1985. – 135с.
429605
  Венезіс І. Еолійська земля / І. Венезіс. – Київ, 1988. – 221с.
429606
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 497 л. – Додатки: л. 469-497. – Бібліогр.: 397-468
429607
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
429608
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
429609
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
429610
  Богач П.Г. ЕОМ "Миp-1". Програмування і робота за пультом / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1973. – 145с.
429611
   Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита / З.В. Карли, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
429612
  Ярич Т.В. Епатаж у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 162-164


  У статті мова йде про епатаж як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Пропонується шість прикладів відповідних рекламних кампаній, в описі яких обґрунтовуються власні міркування з приводу коректності та доцільності ...
429613
  Латышев В.В. Епиграфические новости их южной России / В.В. Латышев. – 14с.
429614
   Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македониjа : проект / Макед. акад. на науките и уметностите ; раководител В. Серафимоски ; cоработници З. Караджов, В. Василевски, М. Пановски. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 71-80. – ISBN 978-608-203-013-5
429615
  Донецкий П. Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье на конкретном материале исследуется один из ключевых вопросов в истории церкви XII века: обстоятельства избрания духовного лица по имени Годри на епископское место в городе Лане, в том числе роль светской власти и степень соблюдения правил ...
429616
   Епископа Феодора "Аланское послание". – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 19 с. – Отд.отт.из : "Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей", Т. 21
429617
  Плотников А.П. Епифань. Кимовск / А.П. Плотников, В.В. Романчев. – Тула, 1963. – 115с.
429618
  Славейков П. Епически песни / П. Славейков. – София, 1947. – 176с.
429619
  Пастушок С. Епігон свідомості : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 29-33
429620
  Іванюха Т.В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 47-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
429621
  Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчість Посидіппа як приклад кон"юнктурної політичної поезії в античній Александрії. The Posidipp"s creativity is investigated as an example of tactical political poetry in antique Alexandria.
429622
  Корольова В.В. Епіграф як засіб авторської комунікації в сучасному драматургічному дискурсі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 141-149
429623
  Куцевол О. Епіграф як навчальна ситуація в структурі уроку літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 ( 401). – C. 11-18


  У статті висвітлено теоретико-методичні засади використання епіграфа в цілісній структурі уроку літератури.Окреслено правила його підбору, реалізації змістових та структурних зв"язків з іншими компонентами конспекту заняття та навчальними ситуаціями ...
429624
  Шеремет В.П. Епідеміологічне значення малярійних комарів в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 27)


  За результатами багаторічних досліджень установлено епідеміологічне значення п"яти видів малярійних комарів, що репрезентовані у фауні України.
429625
  Подаваленко А.П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров"я / А.П. Подаваленко, О.В. Подаваленко // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29. – ISSN 2312-413Х


  "На етапі розбудови сфери громадського здоров’я необхідна оптимізація системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Впровадження соціально-економічного аналізу дозволить виявляти пріоритетні інфекційні хвороби. Встановлення взаємозв’язку ...
429626
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 c. – Бібліогр.: 11 назв
429627
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 127-145
429628
  Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 31-37


  У статті висвітлюється явище епідеміологічного фольклору, який побутував на теренах України в кінці 2009 року. Здійснено аналіз основних жанрів, які поширювалися як усно, так і через інтернат-ресурси, серед яких міські легенди, листи здоров"я, ...
429629
   Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, Ю.С. Войчулене, Т.П. Хабарова, С.О. Терещенко, Т.Є. Домашевська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 153-162. – ISSN 2413-7944
429630
  Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М.А. Андрейчин, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 377-386. – ISSN 2413-7944
429631
   Епідеміологія : Навч. посібник для інтернів медичних вузів та курсантів ін-тів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1993. – 464с. – ISBN 5-311-00742-7
429632
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук.: 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
429633
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 120 - 135
429634
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
429635
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 119л. – Бібліогр. : л.97-119
429636
   Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук, Л.С. Євтушок // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 40-46. – ISSN 1029-4244
429637
  Поворознюк В.В. Епідеміологія переломів кісток нижньої кінцівки в населення Вінницького району // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
429638
   Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор"єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Дж.А. Каніс, Є.В. Макклоскі, Х. Йохансон, В.М. Вайда, Ф.В. Климовицький, Р.О. Власенко, В.С. Форосенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 68-74. – ISSN 0030-5987
429639
  Мельник В.С. Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, А.В. Сабов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 20-23. – ISSN 2077-1096
429640
  Урядник С. Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 200-203. – ISSN 2306-4323
429641
  Кіслова Вікторія Епідемічні виклики сучасності та збереження епідемічного благополуччя (Інтерв"ю з директором інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України доктором медичних наук, професором В.І. Задарожною / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
429642
  Баранов-Мохорт Епідемія "патріотизму" - 2 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  "Освіта України" продовжує розповідати про дивні законодавчі ініціативи в освітній галузі. Нагадаємо, що в попередньому номері газети йшлося про законопроекти, які передбачали збільшення державного замовлення у вишах до 75% (невідомо, за які кошти), ...
429643
   Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідки для сфери соціально-трудових відносин // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
429644
  Зейда Олександр Епідемія грипу: правила поведінки! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
429645
  Радчук В. Епідемія мовного безкультур"я. Як будемо лікувати? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Роздуми про стиль спілкування студентів, про мову спілкування, про етичну поведінку тощо. Рекомендації щодо цих питань Товариства української мови ім. Т. Шевченка.
429646
  Федоренко Тетяна Епідемія переїдання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-31. – ISSN 0130-5212
429647
  Калашник С. Епідерма пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено форму основних клітин епідерми річних пагонів 24 сукулентних представників роду Euphorbia L. Виділено п"ять основних форм клітин. З"ясовано, що епідерма, клітини якої мають куполоподібні випинання, властива здебільшого рослинам, що мають ...
429648
  Гарманчук Л. Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію [beta]-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оцінено ефективність комбінованого впливу на пухлинні клітини раку молочної залози лінії MCF-7 антитіл до рецептора епідермального фактору росту - німотузумабу, синтетичної сполуки - [beta]-D-ксилофуранозиду (Nu-13, глікозидний аналог 6-азацитидину) в ...
429649
  Ситдиков П.Г. Епідигматика у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138


  Стаття присвячена аналізу епідигматичних відносин у китайській мові на прикладі економічної терміносистеми. Під час аналізу було виявлено основні словотвірні моделі у сучасній китайській мові. Статья посвячена анализу эпидигматических отношений в ...
429650
  Огуй О.Д. Епідигматичний аспект декодування образу у віршовому тексті / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 328-330. – ISSN 1729-360Х
429651
  Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 228-231
429652
  Баланюк С. Епідигматичний потенціал прикметника super у сучасній англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-74. – (Германська філологія ; Вип. 430)
429653
  Соболевська Г.І. Епізація драми: від О.М. Островського до А.П. Чехова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 192-197. – ISSN 1729-360Х
429654
  Міяковський В.В. Епізод 1827 року в маєтку Поджіо / В.В. Міяковський, 1927. – [4] с. – Окр. відбиток з: Ювілейний Збірник на пошану Д. І. Багалія. К., 1927, с. 879—882
429655
  Фаріон І. Епізод вічної внутрішньої війни: як Петлюра вбивав Болбочана... // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 168-183. – ISBN 978-966-8512-42-1
429656
  Тимошенко Б.А. Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 107-109. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
429657
  Сушко О. Епізод з життя Петра Скарги : (Відбитка з "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка" ) / О. Сушко. – Львів
Т. LVI. – 1904. – 24 с.
429658
  Мільчев В.І. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.241-243. – ISBN 966-7089-17-7
429659
  Кирилюк З. Епізод з історії становлення прози в російській літературі (О. Пушкін і О. Сомов)


  У статті висвітлюється співпраця О. Пушкіна та О. Сомова (який свого часу закінчив Харківський університет) в розвитку російської прози в період, що передував утвердженню гоголівського напрямку. Нові факти з історії створення "Повістей Бєлкіна" ...
429660
  Кирилюк З. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (лист до Є. Кирилюка)


  Уперше публікуються спогади російського філолога В. Данилова про відомих діячів української культури - Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, О. Левицького та про панахиду за Т. Шевченком у Ніжині 1899 р.
429661
  Петровський Епізод з україно-кримських відносин кінця 17 в. / Петровський, м.Н. – 2с. – Окр. відбиток
429662
  Гуменна Д. Епізод із життя Європи Критської. Феєрія / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Свобода, 1957. – 142 с.
429663
  Кирчів Р. Епізод із ранньої українсько-польської співпраці у фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 5-19


  У статті проаналізовано незакінчений рукопис Юзефа Дуніна-Борковського (1809-1843) - письменника, одного з активних діячів польського культурного життя в Галичині. Рукопис праці знайдено серед матеріалів львівського антиквара Юзефа Томасіка у ...
429664
  Кузьменко О. Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 286-293. – ISSN 1028-5091
429665
  Бабидорич І М. Епізоди життя / Михайло Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342с. – ISBN 978-966-8764-72-1
429666
   Епізоди з життя великих художників, композиторів, письменників : кн. для читання нім. мовою для 9-10 кл. – Київ : Радянська школа, 1968. – 130с.
429667
  Мартос П.І. Епізоди з життя шевченкового / П.І. Мартос. – Харків ; Київ, 1931. – 36 с.
429668
  Доленко Віра Епізоди й ролі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0130-5212
429669
  Возняк М. Епізоди культурних зносин галицької й російської України в 1-шій пол. XIX в. : (кінець) / написав Михайло Возняк // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 56-100
429670
  Сергеєва А. Епізоди одного дня юної киянки : проза:нарис // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 38-41. – ISSN 0130-321Х
429671
   Епізоди патентних воєн / О. Коцюба, О. Гавриленко, А. Мельник, Р. Коцюба // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-26. – ISSN 1608-6422
429672
  Карп І. Епізоди співпраці українців з бібліотекою "Оссолінеум" (перша половина ХІХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 185-195. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
429673
  Голота Л. Епізодична пам"ять : роман / Любов Голота. – Київ : Факт, 2007. – 288с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-190-2
429674
  Аранчій С.В. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України / С.В. Аранчій, Г.А. Зон, О.В. Кінаш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
429675
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – К., 1978. – 352с.
429676
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 1989. – 309с.
429677
  Бойко К. Епікриз: Синдром Всесвітньої Білки : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-127
429678
  Алєксандрова О.В. Епіктет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 113-114. – ISBN 966-316-069-1
429679
  Алєксандрова О.В. Епікур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 114-117. – ISBN 966-316-069-1
429680
  Алєксандрова О.В. Епікурейська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 117-118. – ISBN 966-316-069-1
429681
  Чемерис В. Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська : роман / В. Чемерис. – Київ, 1995. – 350 с.
429682
   Епістема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
429683
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" в філософії життя, феноменології та філософській антропології (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 136-144
429684
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" у філософії життя, феноменології та філософській антропології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 162-169
429685
  Бистрицький Є. Епістема відділу філософії культури, етики і естетики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 13-19. – ISSN 0235-7941


  Відділ філософії культури був створений в Інституті філософії НАН України 1984 року.
429686
  Черненко О.А. Епістема часу в думі (на прикладі думи "Фесько Ганжа Андибер") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 408--410. – ISBN 966-8188-10-1
429687
  Усачов В.А. Епістеміологія культури як лінгвосеміотичний дискурс у контексті української культурологічної школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 104-111
429688
  Горбонос О. Епістеміологія української літературної казки в історико-літературному аспекті: народна казка і літературні традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-54


  Автор статті досліджує основні параметри науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки минулого століття. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки ...
429689
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахроний аспект) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. – Бібліогр.: л. 199-227
429690
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
429691
  Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) / Н.В. Скибицька. – Київ : Логос, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-171-258-3
429692
  Ніка О.І. Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 39-49.


  Аналізується епістемічна модальність староукраїнського перекладу тексту де Домініса в аспекті дискурсивних трансформацій, спричинених "культурним вибухом". The epistemichesky modality of old Ukrainian translation of the text de Dominisa in the ...
429693
  Малишена Ю. Епістемічна проблематика соціальної епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 37-40. – ISSN 2414-5823
429694
  Шубко В.В. Епістемічна я-позиція суб"єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 417-422
429695
  Ніка О.І. Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 55-61
429696
  Мороз В.Я. Епістемологічна модель історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 237-245. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню епістемологічної проблематики у філософських концепціях Г.Башляра, М.Фуко, Т.Куна, Ж.Дельоза, аналізу понять епістема, епістемологія, історична епістемологія, парадигма, бінарна структура. Звернено увагу на епістему як ...
429697
  Бовсунівська Т. Епістемологічна нестабільність межі фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-15. – (Бібліотека інституту філології)


  В цій статті сформульовані підходи до визначення меж фантастики двома способами: 1) на основі змістовниїх характеристик тексту та 2) на основі когнітивних властивостей автора
429698
  Ганаба С.О. Епістемологічна презентація концепту "повсякденність" у сучасному освітньому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 289-297. – ISSN 2079-48-35
429699
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм після Пола Фейєрабенда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 191-200. – ISSN 2076-7382
429700
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
429701
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки Україи, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 182-204
429702
  Петрушенко В. Епістемологічний аргумент в онтологічному доведенні // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-20
429703
  Малишена Ю.О. Епістемологічний вимір наукової істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 67-70. – ISBN 966-7943-03-8
429704
  Надибська О. Епістемологічний дискурс соціогуманітарного дослідження пріоритетів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 67-79
429705
  Погрібна В.Л. Епістемологічний зв"язок категорій "професійна діяльність" і "професіоналізм" у соціології професіоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.73-78. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
429706
  Бочаров Д. Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-120. – ISSN 2227-7153
429707
  Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 27-40. – ISSN 2078-6948
429708
  Легкун Т.В. Епістемологічний статус наукового та релігійного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема співставлення і дослідження методологічної сфери науки і релігії в епістемологічній перспективі. В статье рассматривается проблема соотнесения и исследования методологической сферы науки и религии в эпистемологической ...
429709
  Сичивиця О.М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого : Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів / О.М. Сичивиця; МОУ; Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 1999. – 199с.
429710
  Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 21-28. – ISBN 978-966-171-498-3
429711
  Кобчінська О.І. Епістемологічні виміри роману-лабіринту Т. Бен Джеллуна "Притулок для бідних" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 400-407


  У статті з позицій інтермедіальної методології розглянуті поетикальні та жанрово-композиційні характеристики лабіринтової конфігурації в романі Тагара Бен Джеллуна «Притулок для бідних» (1999). Виявлено епістемологічний зв’язок між конкретними ...
429712
  Рог Г.В. Епістемологічні зміщення у турецькій літературі доби Танзимату: концепція поколінь і боротьба між ними // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 411-417. – ISBN 978-966-02-5736-8
429713
  Гончаренко О.А. Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 90-108. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
429714
  Сегіда К.Ю. Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки / К.Ю. Сегіда, С.О. Завєтний, Д.М. Кузьменко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 122-127. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті розглядаються теоретико-методологічні та поняттєві основи вивчення демографічної поведінки. Визначено сутність поняття "демографічна поведінка" та окремих її складових. Проаналізовані наукові підходи (соціально- філософський, соціокультурний, ...
429715
  ШведЗ.В Епістемологічні особливості інтерпретації поняття релігійне право // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 164-170
429716
  Едвард Вонг Сек Хін Епістемологічні підходи до досліджень у менеджменті = epistemological approaches to management research / Едвард Вонг Сек Хін, Чонг Веі Їнг, Лі Йоу Фуі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 358-366 : табл., рис. – Бібліогр.: 68 назв. – ISSN 1993-6788
429717
  Айтов С.Ш. Епістемологічні підходи історичної антропології та дослідження процесів цивілізаційного і глобалізаційного розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 81-85. – ISSN 2077-1800
429718
  Комар О.В. Епістемологічні ракурси раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку проблеми раціональності, підкреслюється сцієнтистський характер останніх. Натомість на основі проведення епістемологічного та метаепістемологічного дослідження пропонується варіант об"єднання ...
429719
  Нев"ярович Н.Ю. Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
429720
  Сердюк О. Епістемологічні характеристики соціологічного підходу в сучасному правознавстві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 227-236. – ISSN 1993-0909
429721
  Дроздовський Д. Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 108-111. – ISSN 2307-2261
429722
  Петрушенко В. Епістемологія в контексті історико-філософських традицій // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.112-129. – ISSN 1609-5499
429723
  Басенко Р.О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 9-17. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
429724
  Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
429725
  Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
429726
  Войцехівська І.Н. Епістологія : Коротк. істор. нарис / І.H. Войцехівська, В.П. Ляхоцький; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України ; Український держ. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – 53 с. – Бібліогр.: С. 46-52. – ISBN 966-72250-07-5
429727
  Войцехівська І.Н. Епістологія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 132. – ISBN 966-642-073-2
429728
  Войцехівська І. Епістолологія, або епістолографія / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 228-237. – ISBN 978-966-06-0538-1
429729
  Беззубець О.В. Епістолярії як джерело з історії національно-демократичного руху в Україні другої половини XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядається та аналізується епістолярна спадщина діячів українського національного руху 60-90-х рр. XIX ст., простежуються основні напрями, ідеї та тенденції їх діяльності.
429730
  Зимомря М. Епістолярій - чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат / М. Зимомря, Р. Горак // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 349-362. – ISSN 2411-4758


  У статті акцентовано акцент значення епістолярію як одного із чинників процесу взаємодії творчих особистостей, які репрезентують культури неспоріднених народів. Тут вперше аналізуються листи німецького публіциста й журналіста Йозефа Бекманна, ...
429731
  Качкан В. Епістолярій Богдана Лепкого - глибинне джерело українознавчих знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 78-83


  У статті розглянуто невідому епістолярну спадщину Б. Лепкого державних архівів та приватних колекцій. Розкрито тематичний спектр, малознані й невідомі грані життєдіяльності письменника та культурного діяча. Прослідковано часово-просторові межі ...
429732
  Великопольська У. Епістолярій в особовому фонді Мирона Кордуби (з листів М. Антоновича до М. Кордуби) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 271-278.
429733
  Ляхова Ж.Т. Епістолярій Григора Тютюнника в контексті проблеми "література і тоталітаризм" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На матеріалі епістолярної спадщини Григора Тютюнника розглядається дискримінація творчої індивідуальності автора і української літератури в цілому в період радянського тоталітаризму.
429734
  Черкез І. Епістолярій кінця XIX - початку XX ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 67-77. – Bibliogr.: С.75-76; 16 назв
429735
  Савчук В.А. Епістолярій Лесі Українки: текстологічне дослідження купюр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 209-215. – ISSN 1729-360Х


  На матеріалі автографів листів Лесі Українки досліджено купюри у текстах епістолярних пам"яток поетеси, опублікованих у 12-томному зібранні її творів 1975-1979 рр. Проаналізовано причини скорочень, зроблено їх класифікацію згідно зї змістом вилученого ...
429736
  Мазоха Г.С. Епістолярій М. Стельмаха в контексті життя й творчості письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 84-90


  У статті вперше досліджено листування М. Стельмаха, проаналізовано приватну кореспонденцію письменника крізь призму епістолярної літературної критики. Встановлено, що епістолярій українського романіста продовжує традиції попередніх епох, але водночас ...
429737
  Цибенко І. Епістолярій М.С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 515-520.
429738
  Швець Н.С. Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 240-245. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
429739
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
429740
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курило Л.М.; Луганський нац. пед. ун-т. ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 200с. – Бібліогр.: л. 168 -200
429741
  Степченко О.П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 294-305. – ISSN 2222-4203
429742
  Чепурняк Т.О. Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 253-258. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
429743
  Зуб(Руденко) Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 350-365. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
429744
  Котяш І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти


  Стаття має за мету систематизацію та аналіз літературних джерел епістолярного спадку С. Черкасенка, зокрема раніше не опрелюднених архівних матеріалів - листування письменника з Л. Білецьким, а також епістолярну автобіографію письменника
429745
  Карпінчук Г. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 39-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
429746
  Тюрменко І.І. Епістолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита Іларіона у Швейцарії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 228-233. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
429747
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 4-5


  До 80-річчя українського письменника Віктора Близнеця
429748
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 41-59. – ISSN 0208-0710
429749
  Мазоха Г. Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 9-14. – (Філологічні науки)
429750
  Кіраль С. Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка)
429751
  Богдан С. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 23-40. – ISSN 2413-0923
429752
  Головій О. Епістолярна критика Григора Тютюнника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 23-32. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
429753
  Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
429754
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика О. Довженка періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На основі приватної кореспонденції О.Довженка, його "Щоденника" та статей розкриваються проблеми української епістолярної публіцистики 1941-1945.
429755
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика Юрія Яновського 30-40-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 123-128
429756
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-02-3485-6(Т.1)
Т.1 : 1890-1917. – 2005. – 500с.
429757
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8518-49-7(Т.2)
Т.2 : 1918-1941. – 2005. – 359с.
429758
  Іорданова Ю. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського як джерело з історії повсякденного життя науковців радянської доби // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 56-59. – ISBN 978-966-493-651-1
429759
  Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка В.М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 668-683. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу епістолярію історика літератури, мистецтвознавця, академіка Всеукраїнської академії наук В.М. Перетца відображено діяльність вченого щодо розвитку українознавчих студій та збереження українських історико-культурних цінностей в Росії. ...
429760
  Магурчак А.М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 387-395. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
429761
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
429762
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
429763
  Бортніков В. Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 379-390. – ISSN 2524-0137
429764
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 247 с. – ISBN 966-594-279-4
429765
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – 399, [1] с. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
429766
  Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-117. – ISSN 0130-5247
429767
  Левкун Я.І. Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 300-319. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
429768
  Довгий Я. Епістолярна спадщина Івана Пулюя / Я. Довгий, Р. Пляцко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 595-598. – ISSN 1563-3969
429769
  Стрельчук Н. Епістолярна спадщина Крсте Петко Місіркова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.259-269. – ISBN 966-625-033-0


  Крсте Петко Місірков (1874-1926), відомий македонський славіст і національний діяч, про його зв"язок з іншими науковцями в тому числі з університетом Св. Володимира
429770
  Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки : листи в контексті художньої творчості / В.Ф. Святовець. – Київ : Вища школа, 1981. – 183 с.
429771
  Чернов Б. Епістолярна спадщина М. В. Гоголя : думки серйозного історика і враження яскравого викладача // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 1-7.


  Навесні 1834 р. О. С. Пушкін намагається допомогти Гоголю отримати кафедру у Київському Університеті Св. Володимира. Справа застрягла не в Петербурзі, не у міністерстві, а у попечителя Київського навчального округу Брадке.
429772
  Овчієва Л. Епістолярна спадщина М.Л. Кропивницького як джерело вивчення його поглядів на театральне мистецтво // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 250-261. – ISSN 1997-4264
429773
  Кудрявцева З. Епістолярна спадщина Олександра Шишацького-Ілліча // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 151-155.


  На основі епістолярію Олександра Шишацького-Ілліча висвітлено діяльну особистість фольклориста, його сумлінне ставлення до історичного факту, орієнтацію в сучасному йому розвитку культури, творчих взаємозв "язках. Based on the ...
429774
  Волошина А. Епістолярна спадщина Олександри Петрівни Романової // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 33-35. – ISBN 978-966-171-795-3
429775
  Тютюнник О. Епістолярна спадщина Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 215-217
429776
  Демуз І.О. Епістолярна спадщина П.Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 277-293
429777
  Островська Г. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 27-28
429778
  Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба
429779
  Миронець Н. Епістолярна спадщина українських громадсько-політичних діячів доби Центральної Ради як історичне джерело // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 340-347. – ISBN 966-02-0276-8
429780
  Наулко В.І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка - важливе джерело наукових знань // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 181-185. – ISSN 2227-4952
429781
  Ємчук О.І. Епістолярна спадщина Юрія Меженка в архіві Сергія Маслова // "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 71-80. – ISBN 978-966-02-6729-9
429782
  Світлик Н.М. Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 198-207. – (Історія ; Вип. 24)
429783
  Горбунова Г.А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 125-140. – ISSN 0320-9466
429784
  Токарєва Л. Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 30-35. – ISSN 2307-2261
429785
  Шологон Л. Епістолярна та публіцистична спадщина івана Франка як джерело до вивчення національно-культурного житя українців Галичини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
429786
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць
429787
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць
429788
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918 рр.)
429789
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429790
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянсько. дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
429791
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець
429792
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429793
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець
429794
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429795
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429796
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429797
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918)
429798
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1919)
429799
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911 - 1918)
429800
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1991-1918)
429801
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень-листопад 1911)
429802
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень - листопад 1911)


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянською дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
429803
  Бабич Н. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 14-22. – ISSN 2413-0923
429804
  Вовченко В.Б. Епістолярний комплекс М.В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 85-102. – ISSN 2222-4203
429805
  Райбедюк Г. Епістолярний образ Івана Чендея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 13


  Публікація Сидора Кіраля "Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 212 с.
429806
  Сардарян К.Г. Епістолярний портрет І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів "Homo feriens") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 215-226


  У статті розглянуто епістолярний портрет видатної письменниці І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів «Homo feriens»), з’ясовано, що листи автентично вимальовують портрет митця, не приховуючи внутрішніх суперечностей, психологічного й ...
429807
  Шевельов Ю. Епістолярний роман / Ю. Шевельов, О. Забужко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 65-74
429808
  Трофименко Т.М. Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 120-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
429809
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926-1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448


  Німеччина була однією з країн, де в міжвоєнний період сконцентрувались не тільки українські політичні, військові, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці в Німеччині міжвоєнного ...
429810
  Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 69-77. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена аналізу епістолярних діалогів Миколи Зерова з Миколою Хвильовим упродовж1923-1926 рр. Зокрема, висвітлюються зразки епістолярної літературної критики, вміщені в приватних кореспонденціях митців, їхні погляди стосовно літературної ...
429811
  Куцепал С.В. Епістомологічна функція мови : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Куцепал С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
429812
  Трінчій В. Епістомологія одного роману // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 32-33


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
429813
  Ляшко С.М. Епісторярна спадщина Л.М. Славіна як джерело для вивчення історії археології та історико-біографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-3490
429814
  Циганок О. Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках XVII - першої половини XVIII ст.: деякі особливості і шляхи рецепції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 86-94. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто особливості шкільної рецепції епіграм Марціала як взірців епітафій в давній Україні: їх згадували, цитували фрагментарно або повністю тощо
429815
  Циганок О. Епітафії Середньовіччя в українських поетиках XVII - XVIII ст.


  У статті розглянуто рецепцію епітафій латинського Середньовіччя в українських барокових трактатах словесності. Писані в річищі вченої поезії епітафії відомим історичним особам цитуються в поетиках зрідка. Значно популярнішим, ніж "серйозні" епітафії, ...
429816
  Сидоренко Олеся Михайлівна Епітет у поетичній мові Олександра Олеся (семантика і функції) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко Олеся Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 176л. – Бібліогр.:л.130-145
429817
  Сидоренко О.М. Епітет у поетичній мові Олександра Олеся. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
429818
  Онопрієнко Т.М. Епітет у системі тропів (лінгвопрагматичний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 51-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
429819
  Дядченко Г. Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця XX - початку XXI століття)
429820
  Берегова О.А. Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 3-9


  Цю статтю присвячено вивченню стилістичної мовної одиниці, епітету, закономірностям його функціонування в іспанській народній загадці, а також дослідженню його впливу на реципієнтів для досягнення декодування.
429821
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
429822
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – 421 л. – Додатки: л. 415-421. – Бібліогр.: л. 360-414
429823
  Берегова О. Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 137-146


  Статтю присвячено встановленню стилістичної специфіки іспанських народних загадок та з"ясовано їх статус як лінгвостилістичного феномену. Іспанську народну загадку досліджено як текстову категорію з певною стилістичною організацією, засоби якої кодують ...
429824
  Макар І.С. Епітети-кольороназви у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 116-126
429825
  Дзисюк М. Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 64-70. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
429826
  Беценко Т. Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 37-58
429827
  Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка. Словар-покажчик / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 84 с.
429828
  Сенькович О.Р. Епітетизація у мовотворчості Б. Антоненка-Давидовича // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 147-153. – ISSN BIB-ID 83558
429829
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Грабовецька О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
429830
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мови) : Дис... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Грабовецька Ольга Сергіївна; Львівський національний ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 200 л. – Бібліогр.: л.176-200
429831
  Гаряча О.С. Епітетна структура як носій художнього "шуму" чи/та інформативності у "Мертвих Душах" М. Гоголя та "Чарівному Ліхтарі" Ю. Крашевського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 139-145. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена компаративному аналізу поеми «Мертві душі» М. Гоголя і ро- ману «Чарівний ліхтар» Ю. Крашевського. У дослідженні зроблено висновки щодо особливостей організації епітетних структур та визначено специфіку їх функціонування як носіїв ...
429832
  Лівіцька О.В. Епітетні повернення як структурна ознака зв"язаності і цілісності текстового втілення танатологічних мотивів у поетичних текстах Т.С. Еліота // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 59-60
429833
  Лівіцька О. Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 244-251. – ISSN 2078-340X
429834
  Волковинський О.С. Епітетні структури і логічні означення у фейлетоні Остапа Вишні "Демократичні реформи Денікіна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 81-82
429835
  Зіедонис Імантс Епіфанії / Зіедонис Імантс; З латинської мови переклала В. Силава; Для ілюстрацій використ. фотографії Я. Глейзда. – Рига : Латвійська Академічна бібліотека, 2005. – 143с. – ISBN 9984-538-75-3
429836
  Радишевський Р. Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 116-121. – ISBN 978-966-3888-379-3
429837
  Ботнер В.С. Епіфанія як "раптова духовна маніфестація" існування особистості в новелі Е. Манро "wood" ("ліс") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 20-26. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
429838
  Сивець Т.В. Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 291-299


  У статті зроблено спробу проаналізувати еволюцію моделі творчого акту з літературно-критичного погляду. Значна увага приділена чернечій традиції книжності на Київській Русі та виокремленню в ній авторського начала. В статье сделана попытка ...
429839
   Епіфізарно-гіпоталамо-гонадні взаємодії в ході статевого дозрівання самців gallus domesticus та coturnix coturnix japonica / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Біологія ; Вип. 33)


  У дослідженнях на японських перепелах та домашніх курях показано залежність функціональної активності гіпоталамо-сім"яникового комплексу від дози та часу введення мелатоніну.
429840
   Епіфізарно-гонадні взаємодії у птахів при блокаді та стимуляції центральних моноамінергічних рецепторів / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Біологія ; Вип. 34)


  У дослідах на птахах виявили наявність односпрямованих морфофункціональних змін в епіфізі та сім"яниках, викликаних впливом біогенних амінів. Можна припустити, що епіфіз справляє ендокринне забезпечення функціональних та морфологічних відповідей гонад ...
429841
  Усенко В.М. Епіфільтри та однобічні ідеали напівгруп перетворень // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  В роботі визначаються поняття епіфільтра та коепіфільтра на довільній множині. За допомогою цих понять охарактеризовані однобічні ідеали симетричної напівгрупи.
429842
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009. – 289л. + Додатки : л.232-289. – Бібліогр. : л.201-231
429843
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
429844
  Романюк О. Епіцентр життя громади / розмову вів Анатолій Дупляк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Про проблеми і перспективи сучасних книгозбірень розмова з директором Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва Ольгою Романюк.
429845
  Голобородько Я. Епічна географія глибини.(Поетичні інкрустації Ліни Костенко)
429846
  Дроздовський Д. Епічна пам"ять Дерека Уолкотта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Нобелівський лауреат із Карибів зумів перетворити острівну культуру на загальносвітовий скарб.
429847
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 242с.
429848
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ, 1961. – 236с.
429849
  Джоганик Я. Епічна проекція карпатського села в українській літературі Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 112-122. – ISBN 978-80-89755-32-5
429850
  Куршутов Т.Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Куршутов Темур Ніяверович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
429851
  Зінків І. Епічний інструментарій українців у працях Миколи Лисенка та рорзвиток його ідей у класичній органології першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 82-91. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено питання українського епічного інструментарію у теоретичних працях Миколи Лисенка. Проаналізовано розвиток його ідей у працях представників української класичної органології першої третини ХХ сторіччя – Філарета Колесси та Гната Хоткевича. ...
429852
  Ніколаєнко О. Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 3-9. – ISSN 2075-1486
429853
  Стасик М.В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Микола Васильович Стасик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
429854
  Стасик Микола Васильович Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Стасик М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 196 л. – Бібліогр.: л.175-196
429855
  Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 26-29
429856
  Павлюк Н.Д. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 114-116
429857
  Чайківський Т.В. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С5 органічними пероксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Чайківський Т.В.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 15л.
429858
  Прийма А.М. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Прийма А.М.; МО України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1996. – 18л.
429859
  Сингаївська Г.В. Епонiмiчнi найменування в іспанськiй медичній термiнологiї // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 364-373


  Об"єктом лінгвістичного аналізу служать терміни, які активно функціонують в мові науки, утворені на основі особистих імен і прізвищ, - так звані терміни-епоніми або епонімічні назви (ЕН). Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів в ...
429860
  Дубяк М. Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 81-86. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
429861
  Харик О.В. Епонімічна складова медичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 330-335


  Стаття присвячена аналізу епонімічної складової медичної термінології як способу репрезентації вузькогалузевих професійних знань лікаря та культурно-історичного досвіду людства. Доведено, що ономастикон медичної термінології, побудований на ...
429862
  Лехніцька С.І. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатури // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 443-448


  У статті розглядаються закономірності формування і функціонування епонімічних і топонімічних назв греко-латинського походження у фармацевтичній термінології і номенклатури.
429863
  Турчин В.М. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови / В.М. Турчин, В.В. Турчин


  Шляхом аналізу фактичного матеріалу, а також можливих типів кореляції між економічними термінами класичних і німецьких мов автори даного дослідження дійшли висновку, що синоніми цього виду входять у групу дистинктивно-семантичної синонімії. Привативні ...
429864
  Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології


  Про особливості термінів, утворених від власних назв, указано також на переваги та недоліки епонімічних найменувань у термінології, окреслено умови доречного використання епонімів у спеціальній мові. The paper analyzes the peculiarities of terms ...
429865
  Чалий Д.В. Епопея в російській та українській літературах Х1Х ст. / Д.В. Чалий. – Киъв, 1980. – 224с.
429866
  Ільницький М. Епопея іранського народу: [про поему Фірдоусі "Шах-наме"] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 223-227. – ISSN 0868-4790
429867
  Левченко М.О. Епос і людина / М.О. Левченко. – Київ, 1967. – 355с.
429868
  Александрова Г. Епос про тварин: методи досліджень у ХІХ столітті : на основі порівняльно-історичних студій Миколи Дашкевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 60-68. – Бібліогр.: С. 68
429869
   Епоха. – К., 1980. – 280с.
429870
  Гусєв В.І. Епоха / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
429871
  Крицький О.В. Епоха "пост" - нові умови розвитку людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 105-106
429872
  Кошова І. Епоха "статевого буму". В. Винниченко і російська література початку ХХ століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
429873
  Трахтенберг І. Епоха Амосова = Слово про незабутню людину в рік її століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  У списку оголошених ЮНЕСКО знаменних дат 2013 рік значиться як "рік Амосова". У зв"язку з цим у пам"яті спливають спогади, пов"язані з останніми днями Миколи Михайловича.
429874
  Слабоус-Лущенко Епоха безполярного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 36-37
429875
  Кресін О. Епоха Веніаміна Євгеновича Чиркіна (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 238-240. – ISSN 1026-9932
429876
  Малахова О.М. Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 172-175. – ISSN 2076-1554
429877
  Чертенко Олександр Епоха Дмитра Затонського


  У 1960-1961 роках - декан філологічного ф-ту КНУТШ.
429878
  Яремчук І. Епоха Евгена Маланюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 138-140. – ISSN 0868-4790
429879
  Черненко Н.А. Епоха занепаду республіки у дзеркалі історіографічних творів Салюстія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 573-577


  У статті на базі дослідження історіографічних творів Салюстія проаналізовано етичні погляди історіографа на причини соціально-політичної кризи, яка охопила римський республіканський державний устрій на межі ІІ-І ст. до н. е
429880
  Сидоренко Віктор Епоха змін у Дубаї : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : Іл.
429881
  Петруенко М. Епоха Івана Грищенка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 3


  Ректором Київського національного університету технологій та дизайну колектив переобрав на другий термін академіка НАПН України Івана Грищенка.
429882
  Ящук Т.І. Епоха історична / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
429883
  Василишин І.П. Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 35-41. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто екзистенційно-філософські ідеї, пов"язані з темою "епоха й людина", в повоєнній прозі І. Багряного; виділено провідні екзистенційні мотиви, що визначають художньо-філософську основу творів письменника; проаналізовано екзистенційний ...
429884
  Тимошенко Ю. Епоха Кучми закінчилася: Коментар до висунення В.Януковича від парламентсько-уряд. коаліції єдиним кандидатом у Президенти України) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 4. – С.4. – ISSN 1810-3944
429885
  Костенко М. Епоха Моргуна: хліб і правда : Письменницькі роздуми про селянського сина / М. Костенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 232с. – ISBN 966-7462-38-2
429886
  Соколова С. Епоха на полотнах // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 30-33
429887
  Левченко Г. Епоха не-героїв // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 14-15


  "Письменниця Марина Єщенко утримує за собою впевнений статус нового жіночого голосу в сучасній українській прозі".
429888
  Стасенко С. Епоха Павличка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 13


  У Національному музеї літератури відкрилася масштабна виставка до 85-річчя від дня народження видатного українського поета й громадського діяча Дмитра Павличка, а також відбулася зустріч з ювіляром.
429889
  Малієнко О. Епоха Патона // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 8-9


  50 років з того дня , коли академіка Бориса Патона обрали президентом НАН України.
429890
  Малієнко О. Епоха Патона триває // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 40-41. – ISSN 2313-559X
429891
  Бойчук М. Епоха під назвою "Іван Їжакевич" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 10


  Минає 140 років від дня народження видатного митця.
429892
  Бушанський В. Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 66-76. – ISSN 2524-0137
429893
  Павличко Д. Епоха УНР. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 5
429894
  Аляєв Г. Епоха цинізму та її критики // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 11-14


  Праця Петера Слотердайка, німецького філософа, есеїста, культуролога "Критика цинічного розуму".
429895
  Капустіна Т.О. Епоха чародіїв : [спадкоємиця Легенди] / Тетяна Капустіна ; [ред.: В. Карпенко ; вип. у світ: О. Волкова, О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 312 с. : іл. – ISBN 966-1516-29-7
429896
  Кресін О. Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – C. 203-205. – ISSN 1993-0909
429897
  Антипчук Н. Епохальне значення творчості Олени Пчілки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 37-41. – ISSN 2519-1942
429898
  Гурчинов М. Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : научно-истражувачки проект / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-94-4
Кн.1 : Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев. – 2002. – 354, [1] с.
429899
   Епохе // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
429900
  Голубєва І.В. ЕПР-спектроскопічне дослідження деяких талієвих надпровідників / І.В. Голубєва, В.В. Трачевський, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 37-40. – (Хімія ; Вип. 32)


  Проведено ЕПР-спектроскопічне дослідження полікристалічних зразків талієвих ВТНП-матеріалів, в яких талій частково заміщений на срібло, свинець та стибій. Зміни в спектрах ЕПР підтверджують те, що при заміщенні талію на Ag, Pb та Sb відбувається ...
429901
  Зоріна А. Епресіоністична поетика художньої прози Олеся Ульяненка: роман "Жінка його мрії" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 98-109. – ISSN 1728-9572
429902
  Никитина М.Г. ЕПС: "Новые" старые перспективы для Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 26-27
429903
  Коган П.С. Ептон Сінклер / П.С. Коган. – 2-е изд. – Х., 1931. – 36с.
429904
  Гусєв В.І. Ера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
429905
   Ера високих технологій // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 103-107. – ISBN 966-505-054-0
429906
  Москаленко А. Ера інформації й демократичне суспільство / Анатолій Москаленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-16. – (Журналістика ; Вип. 3)
429907
  Попович О.С. Ера комунікації для землян як шанс вижити // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 83-86. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
429908
  Горбик Р. Ера кульків : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 159-160
429909
  Пивовар С.Ф. Ера християнська (наша, нова) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133-134. – ISBN 966-642-073-2
429910
  Год Б.В. Еразм Роттердамський - "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси / Б.В. Год, Н.В. Год ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206, [1] с. – ISBN 966-7653-56-0
429911
  Год Н. Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються місце і роль Еразма Роттердамського, лідера європейського гуманістичного руху XVI століття, у боротьбі за реформування діяльності католицької церкви. The place and role of Erasmus of Rotterdam, a leader of the European humanistic ...
429912
  Козлов Є.В. Еразм Роттердамський, Дезідерій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 239-241. – ISBN 966-316-069-1
429913
  Таланова Ж. Еразмус + відкриває перспективні можливості для вищої освіти України // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – березень (№ 3). – С. 2


  5 Березня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Інформаційний день програми Еразмус + у вищій освіті, організований Національним Темпус-офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки ...
429914
  Новиков-Прибой Ералашный рейс / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1983. – 262с.
429915
  Езерская Н.А. Ерануи Асламазян. / Н.А. Езерская. – М, 1972. – 135с.
429916
  Ляпунова Н.В. Ератизація як засіб стилістичної неології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 386-391


  У статті розглядається явище еративу та ератографії. Навмисне підкреслене викривлення мовної норми (ератизація) розглядається як однин із засобів стилістичної неологізації. Наводиться історія терміну, а також можливі класифікації еративів та засоби їх ...
429917
  Ситдикова І.В. Ератографія у сфері сучасної інтернет-комунікації / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 292-296


  При дослідженні мови SMS-повідомлень та Інтернет-чатів виникає необхідність детального вивчення поняття ератив – невід"ємної складової сучасної російськомовної Інтернет-комунікації. Це явище нове для сучасної лінгвістики й потребує докладного аналізу. ...
429918
  Блох Ю.И. Ерванд Когбетлянц на шахматной доске ХХ века // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 184-192 : фото. – Библиогр.: с. 192. – ISSN 0203-3100
429919
  Макарян А.М. Ерванд Отян (Жизнь и творчество) : Автореф... докт. филол.наук: / Макарян А. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.68
429920
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - генеалогія, дитинство і навчання в гімназіях // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 62-65
429921
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - основоположник теорії ДНК // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 54-58
429922
  Павлова С.В. Ергатична система керування нелінійним нестаціонарним об"єктом в особливих критичних режимах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03. / Павлова С.В.; Ін-т косміч. досліджень. НАН України та нац. косміч. агентсва України. – К., 2000. – 17л.
429923
  Глиняна К.В. Ергодичність відносно просторової змінної дискретних за часом стохастичних потоків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
429924
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. + Додаток: л. 141-172. – Бібліогр.: л. 173-185
429925
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
429926
  Зимовець Г.В. Ергоніми як ососбливий тип знаків // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 257-261


  У статті розглядається проблема семіотичного статусу власних назв. Автор обгрунтовує необхідність врахування чинника суб"єкта в теорії мовного знака та застосовує фреймовий підхід до опису семантики ергонімів. В статье рассматривается проблема ...
429927
  Денисов В.Г. Ергономіка / В.Г. Денисов. – К., 1971. – 104с.
429928
  Поплавська О.М. Ергономіка : навчальний посібник / О.М. Поплавська ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-887-4
429929
  Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів : підручник для студ. вищ. навч. закл. дизайнер. спрямування / Віталій Голобородько ; [Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв]. – Харків : ХДАДМ, 2012. – 378 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 367-372. – Бібліогр.: с. 357-366. – ISBN 978-966-8106-68-2
429930
  Денисов В.Г. Ергономіка і наука управління / В.Г. Денисов, В.О. Сумін. – К., 1973. – 64с.
429931
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
429932
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 193-205. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми оптимізації розумової діяльності, у зв"язку з чим пропонується уніфікація мови науки (передусім у сфері мовознавства, логіки, психології), а також розробляється типологія помилок метамови на рівні терміновикористання, ...
429933
  Чопенко Євген Федорович Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Чопенко Є. Ф.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
429934
  Мигаль Г.В. Ергономічні основи дослідження життєздатності систем "людина - техніка - середовище" в складних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Мигаль Галина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назв.
429935
  Скидан С.О. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : Автореф... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Скидан С.О.; Нац. пед. ун-т. – К, 1999. – 36л.
429936
  Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 39 назв
429937
  Ісакова Є.П. Ергономічні показники категорії стану в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-5
429938
  Якушина Т.В. Ергономічні правила створення аудіовізуальних засобів для електронних підручників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 255-261. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті розглядаються питання визначення системи правил, виконання яких забезпечує ергономічність процесу створення аудіовізуальних електронних засобів та їх включення у інформаційне поле електронного підручника для отримання наукового обгрунтованого ...
429939
  Денисов В.Г. Ергономічні проблеми АСУ / В.Г. Денисов, В.В. Сокол. – К., 1977. – 48с.
429940
  Ісакова Єлизавета Павлівна Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Дис....кандид.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Єлизавета Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 228л. – Бібл.:с.199-225
429941
  Ісакова Є.П. Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Є.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
429942
  Дімулі А. Ердилон : поезії / Ангелікі Дімулі ; [пер. із новогр. і післямова Н.А. Назарова ; передм. та пер. з фр. Д.О. Чистяка]. – Київ : Жовтий О.О., 2012. – 66 с. : портр. – (Ecloga). – ISBN 978-966-525-119-4
429943
  Ульген С. Ердоган - миротворець? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 квітня (№ 60)
429944
  Корсунський С. Ердоган виніс урок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 201). – С. 3


  Для України результати виборів у Туреччини є позитивом.
429945
  Сірук М Ердоган і "право на самозахист" / М Сірук, О Богомолов, Д. Тріантафілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 6


  Експерти - про можливі геополітичні наслідки теракту в Анкарі.
429946
  Семиволос І. Ердоган і демонстрація лестощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 3


  Російсько-турецькі відносини. "Одна справа назвати Володю другом, а інша - змінити чутливу для турків політику".
429947
   Ердоган ініціює створення єдиного антитерористичного фронту мусульманських країн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 6
429948
  Пушкарук Н. Ердоган назвав Путіна окупантом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 11
429949
  Пашаєв О. Ердоган не зміг стати лідером всіх турків... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Репортаж українського очевидця: обличчя сьогоднішнього протесту - молодь XXI століття.
429950
  Пушкарук Н. Ердоган: ставка на 2019 рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 3


  Як вплинуть на розвиток відносин між Києвом і Анкарою та на саму Туреччину результати конституційного референдуму.
429951
  Кравченко В. Ердоганова перемога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Незважаючи на протести опозиції, на референдумі із внесення змін до Конституції турки проголосували за посилення повноважень глави держави й трансформацію Туреччини з парламентської республіки в президентську. Це найбільш масштабна і системна реформа ...
429952
  Арутюнян Н.А. Ереван-2750 / Н.А. Арутюнян. – Ереван, 1968. – 116с.
429953
  Яралов Ю. Ереван / Ю. Яралов. – Москва, 1948. – 110 с.
429954
  Яралов Ю.С. Ереван / Ю.С. Яралов. – Москва, 1960. – 72 с.
429955
   Ереван. – Ереван, 1960. – 167с.
429956
  Арутюнян В.М. Ереван / В.М. Арутюнян. – Москва, 1968. – 279 с.
429957
  Секоян В.Г. Ереван : Краткий путеводитель / В.Г. Секоян. – Ереван, 1968. – 50с.
429958
  Есаян С.А. Ереван : археологический очерк / С.А. Есаян. – Ереван : Айастан, 1969. – 111, [85] с.
429959
   Ереван в цифрах. (статист. сборник). – Ереван, 1968. – 224с.
429960
   Ереван за 1958-1963 годы. Статистический сборник. – Ереван, 1965. – 197с.
429961
   Ереван за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. – Ереван, 1960. – 163с.
429962
  Иофа Л.Е. Ереван столица Армянской ССР / Л.Е. Иофа, С.М. Дульян. – Москва, 1950. – 48 с.
429963
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1963. – 548с.
429964
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1965. – 532с.
429965
  Григорян А.Г. Ереван. Гарни. Гегард / А.Г. Григорян, Н.С. Степанян. – Москва, 1985. – 207 с.
429966
  Агаян А.И. Ереван. Достопримечательные места. : справочник-путеводителя / А.И. Агаян. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 120 с., ил.
429967
  Борян Г. Ереванские рассветы : стихи / Г. Борян; пер. с арм. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1948. – 132 с.
429968
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет (1920-1930 гг.) / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Айаста, 1971. – 228 с.
429969
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет, 1920-1930 гг. / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Митк, 1965. – 296с. – Книга на армянском языке
429970
  Петросян Г. Ереванский государственный университет. К 20-летию со дня основания / Г. Петросян; Ереванский государственный университет. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1941. – 36с.
429971
  Овесян Рафик Маркович Ереванский промышленный узел (экономико-географическое исследование) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Овесян Рафик Маркович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
429972
   Ереванское землетрясение 7 января 1937 года. Сейсмологич. и инженерное обследование. – Тбилиси, 1937. – 77с.
429973
  Жигмэд Ч. Еревлийн дээж / Ч. Жигмэд. – Улаанбаатар, 1961. – 136с.
429974
  Распркин Ф.П. Еремей. / Ф.П. Распркин. – М., 1982. – 47с.
429975
  Незлобин Н. Еремин клад / Н. Незлобин. – М., 1935. – 160с.
429976
   Еренсей. – Улан-Удэ, 1968. – 208с.
429977
  Балла Ольга Еретик - ортодокс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.98-102. – ISSN 0130-1640
429978
  Шевченко Т.Г. Еретик : Антирелигиозные стихи и поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Политиздат, 1964. – 39 с.
429979
  Супек И. Еретик / И. Супек. – М., 1979. – 316с.
429980
  Супек И. Еретик / И. Супек. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 317 с.
429981
  Шевченко Т. Еретик (Шафарикові) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 636-646. – ISBN 978-966-500-300-7
429982
  Курбатов К.И. Еретик Жоффруа Вале: Роман. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 205с.
429983
  Гауптман Г. Еретик из Соанны / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 105с.
429984
  Замалеев А.Ф. Еретики и ортодоксы : очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 208 с., [32] с. илл. – (Культура и религия). – ISBN 5-289-00863-2
429985
  Евгеньев П.К. Ерзовка / П.К. Евгеньев. – Казань, 1966. – 148с.
429986
  Хоменко І.В. Еристика : Навчальний посібник / І.В. Хоменко; Ін-т післядипл..освіти КНУ ім. Т. Шевченка;Рец.: Конверський А.Є., Сагач Г.М. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-95792-1-Х
429987
  Хоменко І.В. Еристика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Хоменко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл.1 Хоме.Доп.карт.ст.,. – ISBN 978-966-364-597-1
429988
  Крикун В.Ю. Еристика, теорія і практика аргументації (на прикладі курсу для студентів спеціальності "Журналістика") // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-93
429989
  Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки : Навч. посібник / І.В. Хоменко; МОН України.КНУШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 192с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-96-7
429990
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09. 00. 05. - історія філософії / Крикун В. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л. 153 - 162
429991
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
429992
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика у творах Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується творчий доробок видатного античного філософа Аристотеля у галузі мистецтва суперечки. Розглядаються його основні положення у сфері міркувань людини. This article devoted to Aristotle"s legacy in the sphere of the theory of ...
429993
  Ковтун Т. Еристичні аспекти діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 15-19


  У статті аналізуються деякі аспекти організації піблічного спору в телесфері, під час теледебатів, ток-шоу тощо. Наводяться основні правила ведення полеміки та організації успішного спору. Приділяється увага місцю ерестики в системі діяльності ...
429994
  Білоус Еристичні аспекти флейму як суперечки в інтернет-мережі / Білоус, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 63-65
429995
  Акименко В.Я. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції / В.Я. Акименко, Н.М. Стеблій
429996
  Яценко О. Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз індивідуальних особливостей змін показника мінливості еритроцитів (ПМЕ) та співвідношення різних типів клітин еритрону у обстежених баскетболістів впродовж тренувального процесу. Всього було обстежено 7 спортсменів впродовж 13-16 ...
429997
   Ерік Еріксон (Erik Erikson) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 148-160. – ISBN 978-966-518-287-0
429998
  Панч П. Ерік шукає щастя / П. Панч. – Київ : Дитвидав, 1960. – 243 с.
429999
  Вітторіні Е. Еріка, та інші твори / Е. Вітторіні. – Київ, 1969. – 380с.
430000
  Ільчук Л.П. Еріх Фромм: творчість як міжнаукова проблема // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,