Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
427001
  Голобородько Я. "Дизайнерський дім" Ірен Роздобудько // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 7. – С.148-152.
427002
  Немцова Б. "Дикая Бара" и другие рассказы / Б. Немцова. – Москва, 1953. – 144с.
427003
  Чорновол І. "Дике Поле" і "Дикий Захід". Україна у світлі тези Тернера // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 26-28


  Фредерик Джексон Тернер — американський історик початку XX століття. Відомий насамперед як творець оригінальної "теорії кордону", що хоч і зазнала критики, проте мала величезний вплив на американську історіографію.
427004
  Гаухман М.В. "Дике поле": тюркська історична спадщина в українсько-російській інтелектуальній традиції // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 31-35. – ISSN 1996-9872
427005
  Телешун С. "Дике політичне поле" із відпрацювання нових технологій впливу / С. Телешун, Ю. Саух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Глобальні тенденції. Місце України в новій архітектоніці світу.
427006
  Кузнецов Л.М. "Дикие гуси" на мутной воде / Л.М. Кузнецов. – М., 1980. – 175с.
427007
  Асоян Б.Р. "Дикие гуси" убивают на расвете : тайная война против Африки / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1984. – 175 с.
427008
  Папченко Анна "Дикий Запад" Европы : большое путешествие / Папченко Анна, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60 : Фото


  Історія виникнення Португалії
427009
  Папченко А. "Дикий Запад" Европы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60


  Історія виникнення Португалії
427010
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
427011
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
427012
  Шестакова Е. "Дикий стан словесності" : проблема журналізму в літературозстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 177-191. – ISSN 1728-9572
427013
  Хомич Н. "Дикое поле Дмитрия Вишневецкого" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 74-123. – ISBN 978-966-2724-08-0


  Повесть, XVI век.
427014
  Дудник С.И. "Диктатура над пролетариатом": критическая оценка советского опыта в наследии Р. Люксембург // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-13. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
427015
  Гарбар Р. "Диктатура розвитку" - безальтернативна // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 15


  Показовим і гідним наслідування в питаннях вирішення соціальної нерівності для України є досвід Південної Кореї.
427016
  Левченко А.В. "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 181-186. – ISSN 2312-3036


  "Рассматриваются некоторые аспекты восприятия последнего романа А. Мердок («Дилемма Джексона», 1995) литературными критиками и литературоведами, которые касаются проблемы художественной ценности произведения и его семантики; критика литературоведческих ...
427017
  Пиркало Світлана "Дилетантові писати найкраще..." : розмова зі Світланою Пиркало // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-121. – ISSN 0130-5212
427018
  Чичкина Светлана "Дилижанс" - знак надежности и качества : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 55 : Фото
427019
   "Дилижанс" : Вместе весело шагать. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 29 : Фото
427020
   "Дилижанс": туристы пандемии не боятся : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
427021
  Дудка І. "Диліжанс". Маленька п"єса про велику дорогу // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 7-13. – ISBN 966-7576-18-3
427022
  Шутова Наталья "ДиЛуч": девять этажей здоровья : "Ошибок нам не прощают, но все на анс равняются". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 24-25 : Фото
427023
   [Димотицизм і суспільне питання. – Афіни : Ерміс, 1976. – [90], 350 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
427024
  Нигематзянов Р.Х. Дидактическая инфосреда - основа концепции лингвокультурологического образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-35.
427025
  Гершунский Б.С. Дидактическая прогностика / Б.С. Гершунский, Я. Пруха. – Киев, 1979. – 240с.
427026
  Сердюк А.В. Дидактическая сущность звукового учебного кино и способы его рационального использования на уроках. (На матер. предметов естественнонауч. цикла 5-8 классов) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.В. ; АПН СССР , НИИ общ. и политехн. образования. – Минск, 1967. – 20 с.
427027
  Деликатный К.Г. Дидактическая сущность учителя и их применение на уроке в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Деликатный К.Г. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 18 с.
427028
   Дидактически тест по български език. – София, 1978. – 98с.
427029
  Руденко В.Д. Дидактические возможности автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ и способы их рационального использования в учебном процессе вуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Руденко В.Д. ; Киев. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1980. – 23 с.
427030
  Иващенко Антонина Васильевна Дидактические возможности малых ЭВМ в повышении эффективности процесса (на материале преподавания сопротивления материалов в вузе) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Иващенко Антонина Васильевна ; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
427031
  Иващенко Антонина Васильевна Дидактические возможности малых ЭВМ в повышении эффективности процесса обучения (на мат. преподавания сопротивления материалов в вузе) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Иващенко Антонина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 169л.
427032
  Иващенко Антонина Васильевна Дидактические возможности малых ЭВМ в повышении эффективности процесса обучения (на материале преподавания сопротивления материалов в вузе) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иващенко Антонина Васильевна; КГУ. – К., 1979. – л.
427033
  Гамали О.И. Дидактические возможности современной русской драматургии как средства аккультурации иностранных студентов-филологов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 15-18
427034
  Хубулашвили В.В. Дидактические возможности тестового контроля. / В.В. Хубулашвили. – вып. 1. – Москва : Знание, 1974. – 45 с.
427035
  Полонский В.М. Дидактические вопросы оценки системы знаний : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Полонский В.М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. психологии. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
427036
  Ищенко Б.П. Дидактические вопросы применения знаний в труде (на матер. практических занятий в учебных мастерских в 5-8 классах) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Ищенко Б.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
427037
   Дидактические закономерности развития профессиональных знаний, умений и навыков у учащихся профтехучилищ в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Л., 1990. – 60с.
427038
  Удальцова Е.И. Дидактические игры / Е.И. Удальцова. – М., 1963. – 60с.
427039
  Удальцова Е.И. Дидактические игры для детей дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Удальцова Е.И.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогиики. – Москва, 1954. – 8л.
427040
  Подгорная Н.И. Дидактические игры и познавательные задания в 1 классе четырехлетней начальной школы / Н.И. Подгорная. – Киев, 1988. – 63 с.
427041
  Джафарлы Г.М. Дидактические игры как средство развитя речи детей : Автореф... канд. пед.наук: / Джафарлы Г. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 23л.
427042
  Уман А.И. Дидактические идеи М.В.Ломоносова и современная теория обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 103-108. – ISSN 0869-561Х
427043
  Казак Д.Я. Дидактические изучения произведений В.И. Ленина / Д.Я. Казак. – Минск, 1977. – 256с.
427044
   Дидактические карточки по физике для средней школы и методические указания к их использованию. – Ленинград, 1967. – 92с.
427045
  Шипицина Г.М. Дидактические материалы для углубленного изучения русского языка. / Г.М. Шипицина. – М., 1992. – 189с.
427046
   Дидактические материалы по алгебре : Для 8 класса. – 2-е. – Москва, 1977. – 192 с.
427047
  Звавич Л.И. и др. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И. Звавич и др. – Москва, 1991. – 157 с.
427048
  Кудрявцев С.В. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. / С.В. Кудрявцев. – 3-е изд. – М, 1986. – 173с.
427049
   Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. – Москва, 1987. – 159 с.
427050
   Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. – Москва, 1984. – 144 с.
427051
   Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. – Москва, 1976. – 191 с.
427052
  Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса / Б.М. Ивлев. – Москва, 1990. – 174с.
427053
  Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса: пособие для учителя / Б.М. Ивлев. – 2-е, перераб. – Москва, 1988. – 141 с.
427054
  Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / Б.М. Ивлев. – Москва, 1991. – 190 с.
427055
  Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 9 класса : для учителей / Б.М. Ивлев. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 142с.
427056
  Кудрявцев С.В. Дидактические материалы по алгебре. / С.В. Кудрявцев. – 2-е изд. – М, 1976. – 159с.
427057
   Дидактические материалы по геометрии : Для 10-го кл. – Москва, 1976. – 143 с.
427058
   Дидактические материалы по геометрии : Для 10-го кл. – Москва, 1976. – 143 с.
427059
  Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – Amsterdam, 1992. – 128 с.
427060
  Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии 7-го класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М., 1991. – 126 с.
427061
   Дидактические материалы по математике для 10 класса вечерней (сменной) общеобразовательной школы. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1988. – 144с.
427062
   Дидактические материалы по русскому языку для VI класса школ с украинским языком обучения. – Киев, 1978. – 239с.
427063
  Крысов В.В. Дидактические микроединицы конструирования исследовательской компетенции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 120-123. – ISSN 0869-3617


  В статье ставится проблема достижения соответствия между дидактическими микроединицами и элементами исследовательской компетенции. Предполагается, что микроуровень дидактических единиц возможно зафиксировать тогда, когда реализация образовательного ...
427064
  Маслов С.И. Дидактические основания духовно-нравственного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
427065
  Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Р.А. Низамов. – Казань, 1975. – 302с.
427066
  Попков А.В. Дидактические основы иллюстрирования учебников средней общеобразовательной политехнической школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Попков А.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1961. – 19л.
427067
  Гетта В.Г. Дидактические основы использования проблемности на уроках трудового обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гетта В.Г.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 21л.
427068
   Дидактические основы использования средств обучения и воспитания. – Москва, 1982. – 162с.
427069
  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М., 1981. – 185с.
427070
  Мирошникова М.М. Дидактические основы организации приема в вузы и использованием ЭВМ / М.М. Мирошникова. – Москва, 1988. – 125с.
427071
  Гарунов М.Г. Дидактические основы организации самостоятельной работы студентов на практических занятиях / М.Г. Гарунов, О.И. Яхно. – Москва, 1980. – 16с.
427072
  Ковалевич М.С. Дидактические основы ориентации учащихся-подростков на сельскохозяйственные профессии (в процессе обучения ботанике и труду по растениеводству) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковалевич М.С.; Минский гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Минск, 1978. – 20л.
427073
   Дидактические основы отбора информации и применения ЭВМ в учебном процессе средних профтехучилищ. – Л., 1988. – 135с.
427074
  Манаев П.Н. Дидактические основы побуждения школьников к учению в процессе внеурочной работы. (На опыте сел. школ БССР) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Манаев П.Н.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 24л.
427075
  Павская Лидия Михайловна Дидактические основы построения системы учебных задач (на материале преподавания естественно-математического цикла в старших классах) : Дис... канд. педаг.наук: 13.00.01 / Павская Лидия Михайловна; МВ ССО СССР, Днепропетр. госуд. ун-т. – Днепропетровск, 1985. – 212л. – Бібліогр.:л.164-180
427076
  Павская Л.М. Дидактические основы построения системы учебных задач на материале преподавания естественно-математического цикла в старших классах : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Павская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
427077
  Драчев Владимир Карпович Дидактические основы преподавания политической экономии (в высшей школе) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Драчев Владимир Карпович; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1973. – 52л.
427078
  Бондарь Светлана Филипповна Дидактические основы применения аналогии на уроке (На материале предметов естеств.-мат. цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бондарь Светлана Филипповна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1975. – 33л.
427079
  Фридман Л.М. Дидактические основы применения задач в обучении : Автореф... д-ра пед.наук: 13.730 / Фридман Л.М.; МГУ. – М., 1971. – 54л.
427080
   Дидактические основы применения экранно-звуковых средств в школе. – М., 1987. – 150с.
427081
  Гасанов Мири Билал оглы Дидактические основы применения экранных средств в начальных классах азербайджанских школ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гасанов Мири Билал оглы; МВ и ССО АзербССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 42л.
427082
  Ефименко Владимир Николаевич Дидактические основы проблемного построения учебных дисциплин в вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ефименко Владимир Николаевич; Ростовский гос. пед. ин-т. – Ростов н/Д, 1990. – 19л.
427083
  Сангинов Наим Дидактические основы проведения экзаменов в средней общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сангинов Наим; М-во просвещ. Киргизской ССР. Киргизский научно-исследовательский ин-т педагогики. – Фрунзе, 1980. – 28л.
427084
   Дидактические основы развития самостоятельности учащихся в процессе обучения и воспитания. – М., 1974. – 107с.
427085
  Атаманчук П.С. Дидактические основы разработки и использования эталонов контроля учебной деятельности учащихся : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Атаманчук П.С.; КГУ. – К, 1982. – 23л.
427086
  Атаманчук П.С. Дидактические основы разработки и использования эталонов контроля учебной деятельности учащихся. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Атаманчук П.С.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1982. – 172л. – Бібліогр.:л.151-172
427087
  Конопацкий Сергей Кузьмич Дидактические основы создания и использования динамических наглядных пособий: (На материале общетехн. и спец. учеб. предметов техникумов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Конопацкий Сергей Кузьмич; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
427088
  Конопацкий С.К. Дидактические основы создания и использования наглядных пособий (на материале общетехнических и специальных учебных предметов техникумов) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Конопацкий С.К.; НИИ педагогики УССР. – Киев, 1980. – 149л.
427089
  Дячко И.П. Дидактические основы устной пропаганды. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дячко И.П.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 23л.
427090
  Кобыляцкий И.И. Дидактические основы учебного процесса / И.И. Кобыляцкий. – Одесса, 1972. – 124с.
427091
  Гуменюк А.А. Дидактические основы формирования и развития у учащихся сельской среды школы трудовых умений и навыков по возделыванию сельскохозяйственных культур. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуменюк А.А.; АПН РСФСР. – М, 1965. – 49л.
427092
  Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной работы учащихся. / А.С. Лында. – М., 1979. – 157с.
427093
  Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л.Я. Зорина. – М., 1978. – 128с.
427094
  Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний у старшеклассников. : Автореф... доктор пед.наук: 13001 / Зорина Л.Я.; Науч.-исслед. ин-тут общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 40л.
427095
  Буйдаков Х. Дидактические особенности повторительно-обобщающих уроков в вечерней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Буйдаков Х.; МНО ТуркССР, Туркмен.ГУ. – Ашхабад, 1974. – 20л.
427096
  Жигирь В. Дидактические особенности формирования карьерной компетентности будущих специалистов в процессе их профессиональной подготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
427097
  Червякова Л.Д. Дидактические принципы в программированном обучении. (На матер. изучения ин. языков). : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Червякова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1970. – 19 с.
427098
  Денисов А.Е. Дидактические принципы применения средств обучения / А.Е. Денисов, В.М. Казанский. – Киев : Вища школа, 1982. – 52 с.
427099
  Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах : [метод. пособ.] / А.П. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 205, [3] с. – Библиогр.: с. 207. – ISBN 5-06-001947-0
427100
  Козлова Т.А. Дидактические проблемы обучения учащихся старших классов знанию взаимосвязи теории и фактов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Козлова Т.А. ; НИИ общей педагогики. – Москва, 1978. – 12 с.
427101
  Черепинский С.И. Дидактические проблемы применения кино в учебном процессе общеобразовательной школы (1917-1967). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Черепинский С.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
427102
  Шахмаев Н.М. Дидактические проблемы применения технических средств обучения в средней школе / Н.М. Шахмаев. – М, 1973. – 268с.
427103
   Дидактические проблемы применения экранных и звуковых пособий в учебном процессе / Шахмаев Н.М. – М., 1969. – 110с.
427104
  Белкин Е.Л. Дидактические проблемы управления познавательной деятельностью : (учеб. пособие для студентов пед. ин-тов) / Е.Л. Белкин, В.В. Карпов, П.И. Харнаш ; М-во просвещения РСФСР, Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль : Яросл. пед. ин-т, 1974. – 176 с. : черт. – Библиогр.: с. 169-175 (168 назв.)
427105
  Кудайлов М.А. Дидактические проблемы формирования основ профессионально-методических умений у будущего учителя. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Кудайлов М.А.; КГУ. – К, 1977. – 49л.
427106
  Кудайкулов М.А. Дидактические проблемы формирования основ профессионально-методических учений у будущего учителя. (На материалах системы частнометодических дисциплин и педагогической практики студенов-физиков пед. : Дис... докт. пед.наук: / Кудайкулов М. А.; Мин. просвещ. Каз. ССР, Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 453л.
427107
  Шелешков К.К. и Свиридоа Н.Г. Дидактические системы и перспективы их реализации / К.К. и Свиридоа Н.Г. Шелешков. – Москва, 1974. – 40с.
427108
  Шелешков К.К. и Свиридова Н.Г. Дидактические системы и перспективы их реализации / К.К. и Свиридова Н.Г. Шелешков. – Москва, 1974. – 40с.
427109
  Нуриев Н.К. Дидактические системы нового поколение / Н.К. Нуриев, Л.Н. Журбенко, С.Д. Старыгина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 128-137. – ISSN 0869-3617


  В России необходимо решить задачу государственного значения, которая выражена в требованиях стандарта третьего поколения. Разработанная методология проектирования дидактических систем нового поколения позволяет надежно достичь этой цели.
427110
  Пятин В.А. Дидактические системы: цель, информация, планирование: уч. пособие. / В.А. Пятин. – Курск, 1975. – 164с.
427111
  Тодорский К.И. Дидактические советы молодому учителю / Доц. К.И. Тодорский ; Крымск. пед. ин-т им. Фрунзе. – Симферополь : Крымиздата, 1947. – 37 с. – (Библиотека "В помощь учителю")
427112
  Сихарулидзе Ш.А. Дидактические средства программированного обучения / Ш.А. Сихарулидзе. – Тбилиси, 1967. – 176 с.
427113
  Сушкова Ф.Б. Дидактические требования к системе задач с графическим содержанием. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сушкова Ф.Б.; АПН СССР. – М., 1977. – 20л.
427114
  Омельяненко В.Л. Дидактические требования к творческим письменным работам учащихся (на матер. изуч. русск. и укр. яз. в 5-8 кл. общеобраз. школы) : Автореф... канд. пед.наук: / Омельяненко В. Л.; КГУ. – Киев, 1969. – 24л.
427115
  Тонконогая Е.П. Дидактические требования к уроку в вечерней школе. / Е.П. Тонконогая. – Л., 1969. – 87с.
427116
  Лейбенгруб П.С. Дидактические требования к уроку истории в средней школе / П.С. Лейбенгруб. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1960. – 280с.
427117
  Федорова О.В. Дидактические условия активизации деятельности учащихся профессионально-технических училищ. : Автореф... доктор пед.наук: 730 / Федорова О.В.; ЛГУ. – Л., 1969. – 33л.
427118
  Нюдюрмагомедов А.Н. Дидактические условия использования внеучебных интересов школьников с целью предупреждения неуспеваемости. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нюдюрмагомедов А.Н.; НИИ Общей педагогики. АПН ССР. – М., 1980. – 26л.
427119
  Хомиченко Галина Ананьевна Дидактические условия обеспечения преемственности графической подготовки учащихся общеобразовательной школы и студентов втузов : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Хомиченко Галина Ананьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
427120
  Хомиченко Галина Андреевна Дидактические условия обеспечения преемственности графической подготовки учащихся общеобразовательной школы и студентов втузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Хомиченко Галина Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 248л. – Бібліогр.:л.197-248
427121
  Варава И.М. Дидактические условия повышения эффективности самостоятельной работы учащихся на уроке. (5 - 6 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Варава И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
427122
  Ивасишин Александра Михайловна Дидактические условия повышения эффективности самостоятельной учебной работы учащихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов. (На материале предметов физ.-мат. цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ивасишин Александра Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
427123
  Строгина Дидактические условия подготовки студентов к исследовательской деятельности / Строгина, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 235-238. – ISSN 2073-8536
427124
  Омельяненко Светлана Витальевна Дидактические условия применения системы методов обучения (на материале предметов естественно-математического цикла в 6-8 классах) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко Светлана Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 118л. – Бібліогр.:л.104-118
427125
  Пальянов М.П. Дидактические условия формирования опыта творческой деятельности учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пальянов М.П.; АПН СССР. – М., 1977. – 18л.
427126
  Корнеев Виктор Петрович Дидактические условия формирования познавательных интересов учащихся IV-VI классов (на материале предметов естественнонаучного цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Корнеев Виктор Петрович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 21л.
427127
  Гроздева В.И. Дидактические условия формирования точности знаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Гроздева В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
427128
  Кузьменко В В. Дидактические условия формирования трудовых умений и навыков у студентов факультетов подготовки учителей общетехнических дисциплин : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кузьменко В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1981. – 19 с.
427129
  Цирулик Н.А. Дидактические усовия успешоного осуществления преемственности в обучении между начальными и средними классами : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Цирулик Н.А. ; НИИ общей педагог. АПН СССР. – Минск, 1981. – л.
427130
   Дидактический материал для развития слухового восприятия у глухих детей. – К., 1987. – 120с.
427131
   Дидактический материал к учебнику русского языка : 4-й класс ; Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1985. – 176 с.
427132
   Дидактический материал к учебнику русского языка. Пособ. для учителя. – М., 1985. – 128с.
427133
   Дидактический материал к учебнику русского языка: 5-й кл.. – 3-е изд., перераб. – М., 1989. – 174с.
427134
   Дидактический материал к учебнику русского языка: 6-й кл.. – М., 1983. – 176с.
427135
   Дидактический материал к учебнику русского языка: 6-й кл.. – 2-е изд., испр. – М., 1987. – 175с.
427136
   Дидактический материал к учебнику русского языка: 6-й кл.. – 3-е изд., испр. – М., 1989. – 205с.
427137
   Дидактический материал к учебнику русского языка: 7-й кл.. – 3-е изд., испр. – М., 1990. – 175с.
427138
  Малахова Г.И. Дидактический материал по астрономии : пособие для учителей / Г.И. Малахова, Е.К. Страут. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с.
427139
  Малахова Г.И. Дидактический материал по астрономии : пособие для учителя / Г.И. Малахова, Е.К. Страут. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 97 с.
427140
  Малахова Г.И. Дидактический материал по астрономии : пособие для учителя / Г.И. Малахова, Е.К. Страут. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 94 с.
427141
  Юрков П.М. Дидактический материал по географии Украинской ССР : Пособие для учителя / П.М. Юрков. – Киев : Радянська школа, 1990. – 80 с.
427142
  Каленникова Т.Г. Дидактический материал по зоологии: 6-7-й кл. / Т.Г. Каленникова. – Минск : Народная асвета
1. – 1981. – 52с.
427143
  Каленникова Т.Г. Дидактический материал по зоологии: 7-й кл. / Т.Г. Каленникова. – Минск, 1980. – 72с.
427144
  Бережнов В.А. Дидактический материал по истории для 10 класса вечерней (сменной) школы : пособме для учителя / В.А. Бережнов, М.М. Нейшуллер. – Москва : Просвещение, 1988. – 45, 2 с.
427145
  Гуль С.М. Дидактический материал по курсу 9 класса / С.М. Гуль. – Москва, 1968. – 240 с.
427146
  Квятковский Е.В. Дидактический материал по литературе для 9 класса вечерей / Е.В. Квятковский, З.И. Матвеева. – М, 1987. – 47с.
427147
  Квятковский Е.В. Дидактический материал по литературе для 9 класса вечерних / Е.В. Квятковский, З.И. Матвеева. – М, 1979. – 48с.
427148
  Лабзина А.Я. и др. Дидактический материал по обслуживающему труду: 4-й кл / А.Я. и др. Лабзина. – Москва, 1983. – 95 с.
427149
  Вивюрский В.Я. Дидактический материал по органической химии / В.Я. Вивюрский. – Москва, 1978. – 88с.
427150
  Селиверстова Н.Е. Дидактический материал по русской литературе для 4-5 классов / Н.Е. Селиверстова. – К, 1986. – 222с.
427151
  Александрович Н.Ф. Дидактический материал по русскому языку : для сред. школі / Н.Ф. Александрович. – Минск : Народна асвета, 1967. – 248 с.
427152
  Ливенцева Н.Г. Дидактический материал по русскому языку / Н.Г. Ливенцева. – Минск, 1982. – 120с.
427153
  Быкова Е.И. Дидактический материал по русскому языку для 7-го класса / Е.И. Быкова. – К, 1992. – 173с.
427154
  Кухаревич Л.К. Дидактический материал по русскому языку для вечерней школы: 12-й кл.: Пособие для учащихся. / Л.К. Кухаревич. – 3-е изд., испр. – М., 1989. – 47с.
427155
  Новосельская Л.С. Дидактический материал по русскому языку: для 6 кл., для учителя / Л.С. Новосельская. – К., 1991. – 191с.
427156
  Крылов В.М. Дидактический материал по физике для 10-го кл. вечерней (сменной) средней шолы : пособие для учителя / В.М. Крылов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 47 с.
427157
  Крылов В.М. Дидактический материал по физике для 11-го класса вечерней (сменной) средней школы : пособие для учителя / В.М. Крылов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 63 с.
427158
  Крылов В.М. Дидактический материал по физике для 9 класса вечерней (сменной) средней шолы : пособие для учителя / В.М. Крылов, М.Я. Бунина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 46 с.
427159
  Вологодская З.А. Дидактический материал по физике. 8 класс : пособие для учителя / Вологодская З.А., Усова А.В. – Москва : Просвещение, 1988. – 78 с.
427160
  Юрков П.М. Дидактический материал по физической географии: из опыта работы / П.М. Юрков. – Москва : Просвещение, 1990. – 95с.
427161
  Рюмина А.А. Дидактический материал по химии / А.А. Рюмина. – М., 1988. – 87с.
427162
  Григорович М М. Дидактический материал по химии 7-8 классы / М М. Григорович. – изд. 2-е, перераб. и допол. – Минск : Народная асвета, 1979. – 206 с.
427163
  Гузик Н.П. Дидактический материал по химии для 10 класса / Н.П. Гузик. – К, 1984. – 113с.
427164
  Копачева Е.М. Дидактический материал по химии для 7 и 8 классов. / Е.М. Копачева, А.К. Шовкопляс. – Киев, 1979. – 128с.
427165
  Гузик Н.П. Дидактический материал по химии для 9 класса : (по лекц.-семинар. системе) / Гузик Н.П. – Киев : Радянська школа, 1982. – 132 с. – (Библиотека передового опыта ; Серия "Народное образование")
427166
  Зубарев С.Н. Дидактический потенциал в формировании коммуникативной компетенции студентов гуманитарных вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «дидактического потенциала» в контексте исследования коммуникативной компетенции студентов гуманитарных вузов. Показано, что целенаправленное и систематическое использование дидактического потенциала как совокупности методов, ...
427167
  Савченко А.Я. Дидактический прием сравнения как средство обучения и развития малдших школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Савченко А. Я.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1971. – 28л.
427168
  Мамиконян П.А. Дидактический прием српвления в преподавании математики в 5-8 классах общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамиконян П.А.; Азерб. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
427169
  Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности / Ш.И. Ганелин. – М., 1961. – 223с.
427170
  Кузина А.В. Дидактический раздаточный материал для работы в парах / А.В. Кузина, Е.В. Писаренко. – М.
1. – 1979. – 39с.
427171
  Кузина А.В. Дидактический раздаточный материал для работы в парах: Нем. яз. 8-й кл. / А.В. Кузина, Е.В. Писаренко. – М.
1. – 1980. – 48с.
427172
  Кузина А.В. Дидактический раздаточный материал для работы в парах: Нем. яз. 8-й кл. / А.В. Кузина, Е.В. Писаренко. – М.
2. – 1980. – 48с.
427173
  Писаренко Е.В. Дидактический раздаточный материал для работы в парах: Нем. яз.: 5-й кл.: Брошюра. / Е.В. Писаренко. – М., 1977. – 32с.
427174
  Николаи Галина Юрьевна Дидактическое обоснование исполнительской подготовки будущих учителей музыки : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Николаи Галина Юрьевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 243л. – Бібліогр.:л.207-222
427175
  Маскулюнене Д. Дидактическое повествование в литовской и украинской прозе ХІХ - начала ХХ века // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Волков А.Р., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 232-240. – ISBN 978-966-193-015-4


  У цій статті демонструються деякі типологічні збіги дидактичного наративу творчості литовських і українських прозаїків
427176
  Коменский Я.А. Дидактичкеские принципы / Я.А. Коменский. – Москва, 1940. – 91с.
427177
  Балан Олена Леонідівна Дидактична взаємодія викладачів і студентів як фактор оптимізації процесу навчання. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Балан Олена Леонідівна; Південно-український держ. пед. ун-т. – Одеса, 1994. – 24л.
427178
  Задерихіна К.П. Дидактична гра "Географічне доміно" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 26-27 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
427179
  Москалюк О.І. Дидактична гра як ефективний метод підготовки фахівців соціальної сфери // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 221-225. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
427180
  Гурин К.С. Дидактична гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 112-113. – ISBN 978-617-639-211-8
427181
  Гриджук О. Дидактична гра як засіб розвитку й закріплення лексичних навичок іноземних студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 23-33. – ISSN 2312-5993
427182
  Будянська В.А. Дидактична гра як засіб формування культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 30-41. – ISSN 2312-0657
427183
  Маркович Г. Дидактична і виховна спрямованість збирацько-дослідницької та педагогічної діяльності Михайла Хая // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 102-117. – ISSN 1728-6875
427184
  Дьоміна А.В. Дидактична інтеграція: трагедія Вільяма Шекпіра "Ромео і Джульєтта" / А.В. Дьоміна, В.Б. Максимчук, Т.В. Шутяк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.11-16.
427185
  Вихрущ А.В. Дидактична культура сучасного викладача // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 38-41
427186
  Кодлюк Я. Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 175-183. – ISSN 2411-1317
427187
  Копил Г.О. Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні проофесійних компетенцій майбутніх фахівців з міжнародної економіки при вивченні іноземних мов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 151-156. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
427188
  Лавриш Ю.Е. Дидактична система індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Лавриш Юліана Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
427189
  Пташенчук О. Дидактична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології / О. Пташенчук, Н. Чайченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 200-215. – ISSN 2312-5993
427190
  Березан В.І. Дидактична система формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів соціономічних спеціальностей : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Березан Валентина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
427191
  Жукова О.А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Жукова Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 37 с. – Бібліогр.: 60 назв
427192
  Мієр Т. Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення дидактичної сутності поняття "підхід". Виявлено значущість наукового підходу, як противаги надпредметним підходам і підходам теїзму й деїзму, для процесу формування смислового поля понять "підхід". Виокремлено спільне й відмінне ...
427193
  Кулик Є. Дидактична характеристика процесу самоосвіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-107
427194
  Гуржій А. Дидактичне забезпечення-на новий технічний рівень. / А. Гуржій, В. Волинський, Г. Козлакова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-66.
427195
  Дідора Т. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики / Т. Дідора, С. Мохун, В. Іванко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Педагогіка ; № 1)


  З"ясовано особливості переходу навчання студентів на самостійну роботу. Досліджено умови наукової організації самостійної роботи студентів вищих закладів освіти у контексті Болонського процесу. Наведено приклад створення інформаційно-навчального ...
427196
  Дорошенко Ю.О. Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у системі професійної підготовки майбутнього архітектора / Ю.О. Дорошенко, Т.В. Тихонова, Л.В. Осіпа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 25-40. – ISSN 1998-6939
427197
  Ніколаї Г.Ю. Дидактичне обгрунтування виконавської підготовки майбутніх учителів музики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ніколаї Г. Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 17 с.
427198
  Пасічник О. Дидактичне обгрунтування змісту міжкультурної компетентності як компонента іншомовної комунікативної компетентності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 35-44. – ISSN 2411-1317
427199
  Шандра Н. Дидактичне обгрунтування компонентів ефективного викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 75-81. – ISSN 2411-1317
427200
  Зязюн І.А. Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 63-73. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
427201
  Бахтіярова Х. Дидактичне проєктування як умова професійного розвитку маийбутнього інженера-педагога / Х. Бахтіярова, Г. Романова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що розвиток у майбутніх інженерів-педагогів знань, навичок і вмінь проєктної діяльності значно поліпшити якість професійної підготовки випускників закладу вищої освіти, сприятиме розвитку їхньої професійної мобільності та ...
427202
  Гейна О.В. Дидактичний апарат навчального посібника з наукового стилю мовлення для іноземних студентів-нефілологів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: В.І. Аннушкін, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 31. – С. 65-69. – ISSN 2307-4558
427203
  Глушко Т.П. Дидактичний вимір філософсько-економічного знання у контексті теорії духовного капіталу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.135-146. – ISSN 2075-1443
427204
  Кобернік Сергій Дидактичний комплекс до вивчення тем "Грунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 11-13 : Табл.
427205
  Кобернік Сергій Дидактичний комплекс до вивчення тем "Грунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-14 : Табл
427206
  Найдьонов І.М. Дидактичний матеріал до практичних занять з педагогики / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Вінниця, 1995. – 107с.
427207
  Донченко Т. Дидактичний матеріал до уроків української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 2-7
427208
  Шпонтак І.М. Дидактичний матеріал до уроку "Вогненебезпечні речовини та матеріали" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-28
427209
  Гончарова В.М. Дидактичний матеріал з анатомії, фізіології і гігієни людини / В.М. Гончарова. – К, 1979. – 96с.
427210
  Клібус Н.Л. Дидактичний матеріал з ботаніки. / Н.Л. Клібус, К.А. Любенко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 96с.
427211
  Корнєєв П В. Дидактичний матеріал з географії у 6 класі. / П В. Корнєєв, А.М. Кравчук. – Київ : Радянська школа, 1978. – 240с.
427212
  Юрков П.М. Дидактичний матеріал з географії Української РСР : Посібник для вчителя / П.М. Юрков. – Київ : Радянська школа, 1990. – 76с.
427213
  Пірог В.Й. Дидактичний матеріал з географії Української РСР. Посібник для вчителя / В.Й. Пірог. – Київ, 1979. – 48 с.
427214
  Ковалевська М.К. Дидактичний матеріал з економічної географії СРСР : посібник для вчителів / М.К. Ковалевська. – Київ : Радянська школа, 1979. – 71 с.
427215
  Заруба В.М. Дидактичний матеріал з історії середніх віків для 6 класу / В.М. Заруба. – К., 1986. – 157с.
427216
  Майборода В.К. Дидактичний матеріал з історії СРСР / В.К. Майборода. – Вид. 2-е, доп. – К, 1981. – 216с.
427217
  Заруба В.М. Дидактичний матеріал з історії Української РСР / В.М. Заруба. – К., 1990. – 79с.
427218
  Романюк Євген Дидактичний матеріал з культури мовлення: наголос // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Пропоновані дидактичні матеріали вчитель може використати на уроках української мови в будь-якому класі залежно від рівня підготовленості учнів, складності завдань, можливості пов"язати їх із безпосередньою темою уроку. Важливо, щоб робота над ...
427219
  Дятченко М.Ф. Дидактичний матеріал з курсу суспільствознавства / М.Ф. Дятченко. – Київ, 1979. – 160с.
427220
  Дятченко М.Ф. Дидактичний матеріал з курсу суспільствознавства / М.Ф. Дятченко. – К., 1989. – 141с.
427221
  Литвиненко Дидактичний матеріал з математики / Литвиненко, ГМ. – К., 1987. – 110с.
427222
  Литвиненко Г.М. Дидактичний матеріал з математики для 4 класу / Г.М. Литвиненко. – К., 1986. – 113с.
427223
  Кучеренко Н.М. Дидактичний матеріал з морфологіх української мови (5-6 класи) / Н.М. Кучеренко. – К., 1985. – 191с.
427224
  Донськой Г.М. Дидактичний матеріал з нової історії для 8 класу / Г.М. Донськой. – К., 1980. – 94с.
427225
  Молчанова Р.С. Дидактичний матеріал з української літаретури для 5 класу / Р.С. Молчанова. – К., 1980. – 143с.
427226
  Цимбалюк В.І. Дидактичний матеріал з української літератури для 6 класу. / В.І. Цимбалюк. – К, 1979. – 144с.
427227
  Слюсар А.Ф. Дидактичний матеріал з української літератури для 7-го класу / А.Ф. Слюсар, С.А. Слюсар. – Київ, 1982. – 127с.
427228
  Скоморовський Б.Г. Дидактичний матеріал з української літератури для 8 класу. / Б.Г. Скоморовський. – Київ, 1981. – 175с.
427229
  Пахольницький О.Ф. Дидактичний матеріал з української літератури для 9 класу / О.Ф. Пахольницький. – К., 1983. – 167с.
427230
  Грищенко О.С. Дидактичний матеріал з української мови / О.С. Грищенко. – К, 1976. – 160с.
427231
  Грищенко О.С. Дидактичний матеріал з української мови / О.С. Грищенко. – К, 1978. – 191с.
427232
  Блик О.П. Дидактичний матеріал з української мови : для 6 класу шкіл з укр. мовою навчання / О.П. Блик. – Київ : Радянська школа, 1978. – 152 с.
427233
  Плешканівська Г.М. Дидактичний матеріал з української мови / Г.М. Плешканівська. – К., 1980. – 359с.
427234
  Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови / Т.Г. Ужченко. – К., 1992. – 222с.
427235
  Кучеренко Н.М. Дидактичний матеріал з української мови / Н.М. Кучеренко. – Київ, 1992. – 287с.
427236
  Сікорська З.С. Дидактичний матеріал з української мови для 10-11 кл. / З.С. Сікорська, Т.П. Терновська. – Київ, 1991. – 269с.
427237
  Іваненко В.К. Дидактичний матеріал з української мови для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / В.К. Іваненко. – Київ, 1975. – 152с.
427238
  Яковенко П.М. Дидактичний матеріал з української мови для 5 класу шкіл з російською мовою навчання. / П.М. Яковенко, О.С. Грищенко. – К., 1978. – с.
427239
  Литвин І.В. Дидактичний матеріал з української мови для 6-го класу. Словотвір / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – Київ, 1991. – 239с.
427240
  Пшенична Н.П. Дидактичний матеріал з української мови для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. / Н.П. Пшенична. – К., 1979. – 112с.
427241
  Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови для 9 кл. / Т.Г. Ужченко. – К., 1991. – 239с.
427242
   Дидактичний матеріал з української мови для п"ятого класу. – К., 1973. – 176с.
427243
  Корунець А.А. Дидактичний матеріал з української мови. / А.А. Корунець. – К., 1975. – 144с.
427244
  Сушевський Б.С. Дидактичний матеріал з української мови. / Б.С. Сушевський. – К., 1986. – 134с.
427245
  Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови. Лексика і фразеологія / Т.Г. Ужченко. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1995. – 224с. – ISBN 5-330-03047-1
427246
  Павленко Ю.І. Дидактичний матеріал з української мови: для 8 кл. Для вчителя / Ю.І. Павленко, Т.Г. Ужченко. – К., 1990. – 174с.
427247
  Ганич О.Ф. Дидактичний матеріал з української радянської літератури для 10 класу / О.Ф. Ганич. – К., 1981. – 335с.
427248
  Кондратенко В.І. Дидактичний матеріал з фізики для 6 і 7 класів : посібник для вчителів / В.І. Кондратенко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
427249
  Смолов Є.І. Дидактичний матеріал з фізики для 8-9 класів / Є.І. Смолов. – К., 1975. – 167с.
427250
  Корнєєв В.П. Дидактичний матеріал з фізичної географії для 5 класу. / В.П. Корнєєв, А.М. Кравчук. – Київ : Радянська школа, 1976. – 175с.
427251
  Тоцька Н.І. Дидактичний матеріал з фонетики / Н.І. Тоцька. – К, 1991. – 192с.
427252
  Копачова О.М. Дидактичний матеріал з хімії для 7 і 8 класів. / О.М. Копачова, Г.К. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа, 1976. – 127 с.
427253
  Брайко В.І. Дидактичний матеріал з хімії для 9 і 10 класів : Посібник для вчителів / В.І. Брайко, О.Г. Гризлова. – 2-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1985. – 185с.
427254
  Брайко В.І. Дидактичний матеріал з хімії для IX і X класів : Посібник для вчителів / В.І. Брайко, О.Г. Гризлова. – Київ : Радянська школа, 1977. – 158с.
427255
  Богданова Д.К. Дидактичний матеріал із загальної біології : посібник для вчителів / Д.К. Богданова. – Київ : Радянська школа, 1988. – 142, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 142. – ISBN 5-330-00295-8
427256
  Величко Л.П. Дидактичний матеріал із загальної хімії / Л.П. Величко, О.Г. Ярошенко, О.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 78с.
427257
  Плешканівська Г.М. Дидактичний матеріал у української мови дл 4 кл. допоміжної школи / Г.М. Плешканівська. – К., 1982. – 463с.
427258
  Опачко М.В. Дидактичний менеджмент у змісті моніторингу навчальних досягнень учнів з фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 75-79. – (Серія : Педагогічні науки)
427259
  Квітка О. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування загальнокультурної компетентності студентів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 2411-1317


  У статті здійснено сутнісний аналіз та науково-теоретичні узагальнення дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін щодо формування загальнокультурної компетентності студентів. Узагальнено базові поняття, роль сучасної освіти у формуванні ...
427260
  Плахотнікова О.Ю. Дидактичний потенціал корпусу транскрибованого українського усного мовлення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 254-262. – ISSN 2312-0665
427261
  Пасічник Н. Дидактичний термін в ангістиці : на матеріалі сучасних українських лінгвістичних досліджень // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 64-67. – Бібліогр.: С 67
427262
  Паласюк Б.М. Дидактичні аспекти викладання медичної фізики у вищому медичному навчальному закладі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – С. 98-102. – ISSN 1681-2751
427263
  Соменко Д.В. Дидактичні аспекти запровадження ІКТ у навчанні фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 307-310. – (Серія : Педагогічні науки)
427264
  Гончарова О.М. Дидактичні аспекти методики дистанційного навчання в системі підготовки студентів-економістів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 20-23. – ISBN 966-8847-12-1
427265
  Товканець О.С. Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 200-204. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
427266
  Зарічанський О. Дидактичні аспекти теоретичних основ лідерства в соціально-філософській площині / О. Зарічанський, Н. Зарічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорії лідерства, досліджені науковцями різних часів і різного світогляду, які доводять, що поняття "лідер" та "лідерство" тісно взаємопов"язані насамперед метою, адже лідерство - це виклик заради чогось важливого, це виклик із пристрастю, ...
427267
  Чаадаєва О.О. Дидактичні аспекти формування предметно-світоглядних компетентностей майбутнього фахівця фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 108-111. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
427268
  Татенко О.С. Дидактичні вимоги до практичних занять у навчальних майстернях / О.С. Татенко. – К., 1961. – 64с.
427269
  Варава І.М. Дидактичні вимоги до самостійної роботи учнів на уроці : Дидактичні вимоги до самостійної роботи учнів на уроці.Метод. посібник для студентів з педагогічної практики / І.М. Варава; Мін-во вищої і середньої освіти УРСР КДУ ім.Шевченка. – Київ : КДУ, 1968. – 58с.
427270
  Журавська Л.М. Дидактичні вимоги до створення і використання завдань для самостійної роботи студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С171-179
427271
  Омеляненко В. Дидактичні вимоги до творчих письмових робіт учнів з мови : (5-8 кл.) / В. Омеляненко. – Киев, 1968
427272
  Борисова А.О. Дидактичні завдання формування методичної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогика вищої школи" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 115-120. – ISSN 2078-1687
427273
  Земелєва Л.Г. Дидактичні засади активації діяльності студентів при вивченні дисципліни "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 40 : фото
427274
  Соменко О. Дидактичні засади використання систем комп"ютерної математики у навчальному процесі вищої школи / Олена Соменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 35-39. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
427275
  Шиян Н. Дидактичні засади конструювання електронного підручника з хімії / Н. Шиян. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.28-35. – (Педагогічні науки)
427276
  Земелєва Л.Г. Дидактичні засади проблемної лекції з БЖД на підставі методики системного аналізу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 10-11
427277
  Левитська Т. Дидактичні засади професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенського університету прикладних наук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 433-448. – ISSN 2312-5993
427278
  Засєкіна Т.М. Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
427279
  Кузьменко А.Ю. Дидактичні засади структурування змісту освіти: історико-педагогічний підхід (20-30 роки ХХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 180-184. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
427280
  Кочан І. Дидактичні засади українського термінознавства кінця XX - початку XXI століть // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 75-99. – ISBN 978-966-2057-28-7
427281
  Садовий М.І. Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів технологій до використання сервісів Google / М.І. Садовий, М.А. Токаренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 77-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
427282
  Нестуля С.І. Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутних бакалаврів з мененджменту в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Нестуля Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
427283
  Свиридюк Н. Дидактичні засади формування моделі підготовки учителів до застосування етнодизайну на заняттях з історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 208-214
427284
   Дидактичні засади формування навчальних профілів : посібник / Кизенко В.І. [та ін.] ; за наук. ред В.І. Кизенка ; Нац. Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 132 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-644-180-8
427285
  Чейпеш І. Дидактичні засоби формування міжкультурних діалогічних умінь у процесі вивчення іноземної мови // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 327-330. – ISBN 978-617-8046-15-6
427286
  Мокрогуз О.П. Дидактичні ігри на уроках історії : 5-9 класи / О.П. Мокрогуз, А.О. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.7). – ISBN 966-333-051-1
427287
  Кульчицька Я.М. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 249-253
427288
  Кузьменко А.Ю. Дидактичні ідеї підручникотворення в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 194-203. – ISBN 978-966-544-404-5
427289
   Дидактичні матеріали до теми "Норильське повстання 1953 року" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 19/21 (587/589), липень 2020 р. – С. 24-26
427290
  Терещук Г. Дидактичні матеріали до теми "Революція на граніті". Історія України. 11 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
427291
  Кудрявцев С.В. Дидактичні матеріали з алгебри для 7-го класу. / С.В. Кудрявцев. – К, 1974. – 239с.
427292
   Дидактичні матеріали з геометрії для 7 класу. – Київ, 1974. – 126 с.
427293
  Мороз П.В. Дидактичні матеріали з історії стародавнього світу. 6 клас / П.В. Мороз. – Київ : А.С.К., 1998. – 128 с. – ISBN 966-539-070-8
427294
  Коляда І. Дидактичні матеріали з історії України : 8 кл. / І. Коляда, К. Крилач, А. Подобєд. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-113-5
427295
  Коляда І.А. Дидактичні матеріали з історіїї України : 7 кл. / І. Коляда, К. Крилач, А. Подобєд. – Київ : А.С.К., 1998. – 112с. – ISBN 966-539-099-6
427296
   Дидактичні матеріали з математики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів 1 та 2 рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2001. – 271с. – ISBN 966-642-017-1
427297
  Малій О. Дидактичні матеріали з нової історії. 9 клас / О. Малій, Н. Чебанюк. – Київ : А.С.К., 1998. – 80 с. – ISBN 966-539-078-3
427298
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства. / О.Д. Наровлянський. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 157с. – ISBN 966-7302-59-8
427299
  Нижник В.Г. Дидактичні матеріали з фізики для 7 класу : Посібн. для вчителів / В.Г. Нижник, Є.В. Коршак, В.Д. Сиротюк. – Київ : Педагогічна преса, 1999. – 84с. – ISBN 966-7320-05-7
427300
  Волкова А.С. Дидактичні матеріали з фізичної географії СРСР / А.С. Волкова, М.Є. Медведев. – Київ : Радянська школа, 1977. – 88с.
427301
  Базелюк І.І. Дидактичні матеріали з хімії : (8 клас) : посібник для вчителя / І.І. Базелюк, Л.П. Величко. – Київ : Педагогічна преса, 1998. – 86 с. – (Сер.: Нове в методиці). – ISBN 966-7320-06-5
427302
  Карпович М.Г. Дидактичні можливості використання інформаційних технологій у вищій школі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 145-154. – ISSN 2518-7600
427303
  Кобернік С.Г. Дидактичні можливості онлайн уроку географії з використанням відеопрограм у період карантину / С.Г. Кобернік, В.В. Афанасьєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 19-24. – Бібліогр.: 4 назв.
427304
  Кобернік Сергій Дидактичні можливості підручника географії (на прикладі вивчення курсу "Географія материків і океанів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-12 : Схеми
427305
  Смілянець О.Г. Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 222-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розв"язання суперечності між тим, що соціальні мережі широко використовуються молоддю і тим, що вони майже не застосовуються в навчальному процесі у вищих аграрних закладах України. Метою статті є ...
427306
  Конфедерат І.М. Дидактичні можливості тексту / І.М. Конфедерат. – К., 1988. – 112с.
427307
  Бушок Г.Ф. Дидактичні основи викладання фізики в педвузах / Г.Ф. Бушок. – Київ : Вища школа, 1978. – 232 с.
427308
  Астахов О.І. Дидактичні основи навчання хімії : [посібник для вчителів] / Астахов О.І., Чайченко Н.Н. – Київ : Радянська школа, 1984. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-127 (58 назв.)
427309
  Приходько Ю.І. Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, перспективи // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2618-1614
427310
  Гризун Л. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на інтегративних засадах як комплекс складових // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
427311
  Шмир М.Ф. Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Шмир Марія Федорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
427312
  Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі / І.Г. Єременко. – К., 1966. – 131с.
427313
  Чжоу Цун. Дидактичні основи формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 209-213. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
427314
  Красовський О.С. Дидактичні основи формування змісту електронних підручників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 134-142. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает структуру электронных учебников и основные дидактические требования к ней и к содержанию, оформлению учебников с учетом психических и физиологических особенностей школьников.
427315
  Ковчин Н.А. Дидактичні особливості диференціації навчання (на матеріалах шкільної географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 30-33. – Бібліогр.: 11 назв
427316
  Кміт Я.М. Дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природних дисциплін у процесі підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кміт Я.М.; Ін-тут пед. і психології профес. освіти АПН України. – К., 1995. – 23л.
427317
  Головко С.Г. Дидактичні особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень в умовах кредитно-модульного навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 54-58
427318
  Трубачева С.Е. Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання / С.Е. Трубачева, О.В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 295-298. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
427319
  Назаренко Т.Г. Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 51-58. – ISSN 2411-1317
427320
  Трубачева С. Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану / С. Трубачева, О. Мушка, Ю. Люлькова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 202-207. – ISSN 2411-1309
427321
  Дука М. Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 14-24. – ISSN 2312-5993
427322
  Назаренко Тетяна Дидактичні підходи до створення майбутнього підручника з фізичної географії України для 12-річної школи / Назаренко Тетяна, Кравчук Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-13. – Бібліогр. 8 назв
427323
  Ящук Т.В. Дидактичні погляди Івана Огієнка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 277-278. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
427324
  Пономаревський С.Б. Дидактичні погляди Софії Русової і радянські реформаційні процеси у шкільництві 20-х років XX ст. // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 146-155. – ISBN 978-966-7496-76-0
427325
  Сікорський П. Дидактичні поняття кредиту та модуля в контексті Болонського процесу // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 30
427326
  Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві / М.М. Грищенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 68 с. – Бібліогр:с.66-67. – (Бібліотечка викладача)
427327
  Тихонова Т.В. Дидактичні принципи інформаційно-технологічної освіти майбутнього педагога // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності потребує суттєвого удосконалення дидактичних основ інформаційно-технологічної освіти майбутніх вчителів, визначення її дидактичних принципів. У статті автор обгрунтовує систему дидактичних принципів ...
427328
  Пономарьова О.А. Дидактичні принципи організації мовної підготовки в умовах інформаційно-освітнього середовища // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 59-60
427329
  Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 13-17. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність методики використання загальних дидактичних принципів та обгрунтовано доцільність впровадження специфічних принципів у процесі підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку.
427330
  Марін О. Дидактичні проблеми кримінального права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 151-154
427331
  Меняйленко О. Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання / О. Меняйленко, О. Шевчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 31-40. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
427332
  Сусь Б.А. Дидактичні та методичні основи активізації самостійної діяльності студентів (курсантів) при різних формах занять з фізики : Hавчально-методичний посібник / Б.А. Сусь; Киівський військовий ін-т управління та зв"язку. – Київ, 1996. – 196 с. – ISBN 5120042112
427333
  Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету Еxcel під час викладання хімічних дисциплін / Т.О. Форостовська, Ю.В. Бохан // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 138-143. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
427334
  Кучерук Оксана Дидактичні технології: стратегія лінгвокультурологічного розвитку школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
427335
  Десятов Дмитро Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
427336
  Десятов Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Десятов, , Дмитро // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
427337
  Десятов Дмитро Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
427338
  Добровська Л.М. Дидактичні умови впровадження універсальних математичних систем у навчальний процес технічних ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 142-146. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
427339
  Дергач Маргарита Альфритівна Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01. / Дергач Маргарита Альфритівна; Мелітопольський держ. педагог. ін-тут. – Мелітополь, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.145-182
427340
  Дергач М.А. Дидактичні умови застосування гіпертекстовіх програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дергач М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
427341
  Петровський С.С. Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 105-109. – (Педагогіка ; № 3)
427342
  Зайцева І.О. Дидактичні умови оптимізації дистанційного навчання у вищій школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 212-219. – ISSN 2312-5993
427343
  Кривонос О.Б. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 19-22
427344
  Варава І.М. Дидактичні умови підвищення ефективності самостійної роботи учнів на уроці (5-6 кл.) : Дис... канд. пед.наук: / Варава І. М.; КДУ. – К., 1968. – 195л.
427345
  Смирнова М.І. Дидактичні умови підвищення мотивації вивчення іноземної мови студентами немовного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 224-228. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
427346
  Онищук В.О. Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (5-8 класи) / В.О. Онищук. – Київ : Радянська школа, 1964. – 166 с.
427347
  Трубачева С.Е. Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 251-253. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
427348
  Малихін О. Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій навчання студентів філологічних спеціальностей / О. Малихін, А. Гавриленко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 28-32. – ISSN 2308-4634
427349
  Пророченко Н.П. Дидактичні умови формування інтересів студентів в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.122-130. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
427350
  Балюк В.О. Дидактичні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд.пед.наук : 13.00.09 / Балюк Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки україни, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
427351
  Вигранка Т.В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Вигранка Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України,. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
427352
  Мамон О. Дидактичні умови формування самооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 45-51. – ISSN 2075-1478
427353
  Головко М. Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання / М. Головко, І. Крячко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 43-51. – ISSN 2411-1309
427354
   Дидактично-виховні ідеї А.Б. Резніка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 198-211. – ISBN 978-617-7364-13-8
427355
  Бідюк Д. Дидактично-демократична парадигма навчання хореографії у британському досвіді // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 64-73. – ISSN 2308-4081
427356
  Коваленко В. Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 34-40. – ISSN 2078-1016
427357
   Дидахн / С. И. С. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1886. – 117 с.
427358
  Месхиа Ш.А. Дидгорская битва / Ш.А. Месхиа. – Тбилиси, 1974. – 124с.
427359
  Ремньова Л. Диджитал-етикет у сучасних бізнес-комунікаціях та в управлінні персоналом / Л. Ремньова, Т. Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 32-43. – ISSN 2411-5215
427360
  Собченко Т.М. Диджитал сервіси у науково-педагогічних дослідженнях / Т.М. Собченко, Т.С. Твердохліб // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 203-207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
427361
  Кобеля З.І. Диджиталізація HR: майбутнє кадрового адміністрування / З.І. Кобеля, С.І. Тодорюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 397-402. – ISSN 2222-4459
427362
  Клим Н.М. Диджиталізація обліку в динамічному глобальному середовищі / Н.М. Клим, М.В. Плекан, Н.В. Мужевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 269-274. – ISSN 2222-4459
427363
  Гетман Ю. Диджиталізація публічної сфери як підгрунтя інституціалізації громадсько-політичної активності онлайн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-102. – ISSN 1563-3713
427364
  Парубець О.М. Диджиталізація регіональної преси в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-91. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
427365
  Гудзь О.Є. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств / О.Є. Гудзь, С.А. Федюнін, В.В. Щербина // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 18-24. – ISSN 2415-8089
427366
  Антоновская А.А. Диди Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 3. – 1950. – 400 с.
427367
  Антоновская А.А. Диди Моурави : Георгий Саакадзе: роман / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 4. – 1953. – 639 с.
427368
  Антоновская А.А. Диди Моурави : Георгий Саакадзе: роман / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 5. – 1958. – 499 с.
427369
  Антоновская А. Диди Моурави : истор. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 1. – 1960. – 512 с.
427370
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2. – 1960. – 526 с.
427371
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 3. – 1960. – 461 с.
427372
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 4. – 1961. – 743 с.
427373
  Антоновская А.А. Диди Моурави : ист. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 5. – 1961. – 562 с.
427374
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истор. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 6. – 1962. – 831 с.
427375
  Слонимский Ю.И. Дидло / Ю.И. Слонимский. – Л.-М., 1958. – 262с.
427376
  Тбилели И. Дидмоуравиани / Иосиф Тбилели. – Тбилиси, 1945. – 80 с.
427377
  Имнаишвили Д.С. Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками / Д.С. Имнаишвили. – Тбилиси, 1963. – 323с.
427378
  Акимова А.А. Дидро / Акимова А.А. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 12(368))
427379
  Длугач Т.Б. Дидро и Приключения диалогического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 139-145. – ISSN 0042-8744
427380
  Кротов А.А. Дидро как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 123-132. – ISSN 0042-8744
427381
  Левина И.М. Диего Веласкес / И.М. Левина. – Л, 1948. – 9с.
427382
  Предтеческий М. Диего Веласкес // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С.43-60


  Дієго Веласкес (1599-1660) - іспанський художник. Автор жанрових картин і портретів.
427383
  Винниченко Т. Диего Веласкес: трактирам и дворцам // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 26-47. – ISSN 1819-6268
427384
  Никитюк О.Д. Диего да Сильва Веласкес / О.Д. Никитюк. – М, 1961. – 20с.
427385
  Кофман А. Диего де Ордас - покоритель Ориноко // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 1812-867Х


  Іспанський конкістадор першопроходець Діего де Ордас (народився в 1480 р.)
427386
  Каретникова И.А. Диего Ривера / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 31с.
427387
  Осповат Л.С. Диего Ривера / Л.С. Осповат. – М., 1969. – 348с.
427388
   Диего Ривера [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Советский художник, 1966. – 12 л., 6 с. : 12 откр. + 1 обл. . + тект. вклад.


  Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес
427389
  Малицкая К.М. Диего Родригес де Сильва Веласкес / К.М. Малицкая. – Москва, 1934. – 48с.
427390
  Андреев В.М. Диеновые реакции 1-винил- -циклогексена. Бициклические орто-дикарбоновые кислоты, их превращения и стереохимия : Автореф... канд. хим.наук: / Андреев В.М.; АН СССР. Отд. хим. наук. Ин-т органической химии. – Москва, 1953. – 17 с.
427391
  Мартиросян Ф.А. Диеновые синтезы с участием 2-хлор-3-фенил- и 2-хлор-3-метилбутадиенов-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Мартиросян Ф.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 20л.
427392
  Онищенко А.С. Диеновый синтез / А.С. Онищенко. – Москва : АН СССР, 1963. – 651 с.
427393
  Шапшинская Л.А. Диеновый синтез в ряду циклонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шапшинская Л.А. – Казань, 1952. – 8 с.
427394
  Аккулова З.Г. Диеновый синтез полимидов взаимодейсвием бисмалеимидов с ароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Аккулова З.Г.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 17л.
427395
  Матвеева З.М. Диеновый синтез с 1,2-диазадиенами-1,3 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Матвеева З.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова , Хим. фак-т. – Ленинград, 1970. – 14 с.
427396
  Бетанели Л.В. Диеновый синтез с пиридонами-2. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бетанели Л.В.; МГУ. – М, 1974. – 14л.
427397
  Гапеева М.В. Диеновый синтез с пиронами-2 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гапеева М.В.; МГУ. – М., 1971. – 19л.
427398
  Губин С.П. Диены и их "пи"-комплексы / С.П. Губин, А.В. Голоунин. – Новосибирск, 1983. – 202с.
427399
  Шишлакова С.И. Диета- это вкусно! / С.И. Шишлакова. – М, 1991. – 157с.
427400
  Донцова Д.А. Диета для трех поросят : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сериал "Татьяна Сергеева. Детектив на диете". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-28645-4
427401
   Диетическая кухня. – Москва, 1991. – 573с.
427402
  Пятницкий Т.А. Диетические блюда. Приготовление в домашних условиях / Т.А. Пятницкий. – К., 1976. – 126с.
427403
  Пятницкий Т.А. Диетические блюда. Приготовление в домашних условиях / Т.А. Пятницкий. – Изд. 2-е, доп. – К., 1977. – 208с.
427404
  Гунина Л. Диетические добавки в системе внетренировочных факторов стимуляции работоспособности спортсменов // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 27-36. – ISSN 1992-7886
427405
  Губа Н.И. Диетическое питание и кулинария в домашних условиях / Н.И. Губа, Б.Л. Смолянский. – Днепропетровск, 1988. – 213с.
427406
  Лаптенок Л.В. Диетическое питание: Кулинарные рецепты и полезные советы. / Л.В. Лаптенок. – 2-е изд., доп. – Минск, 1988. – 254с.
427407
  Гурвич М.М. Диетолог отвечает на вопросы / М.М. Гурвич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 128с.
427408
  Матковский А. Диетот -- крвнината во Македоніа и на Балканскот полуостров за време на турското владение / А. Матковский. – Скопіе, 1973. – 128с.
427409
   Диетотерапия, мумие и травы по рецептам восточной медицины. – Алма-Ата, 1990. – 46с.
427410
  Маланій Н.І. Дизабілиті в художньо-філософській візії англійського ренесансу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-12
427411
  Капінус Л.В. Дизайн-мислення як нова парадигма поведінкової економіки // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 31-33. – ISBN 978-9934-571-51-0
427412
  Підгурський О.С. Дизайн-освіта у ВНЗ м. Хмельницького на початку XXI століття // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 2413-5402
427413
  Аршинник Татьяна Дизайн-отели Парижа : Париж. Hotel de Sers // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 18 : Іл.
427414
  Чирчик С. Дизайн-проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
427415
  Гуржый А.М. Дизайн-проектування статичних аудіовізуальних засобів умовнографічної наочності / А.М. Гуржый, В.П. Волинський, Л.П. Ткачова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 24-31
427416
  Гула Є. Дизайн - культура народів / Є. Гула, А. Осадча, О. Мазніченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 58-64. – ISSN 2413-4767
427417
  Іванченко М.Ю. Дизайн — важливий чинник іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 79-84
427418
  Холмянский Л.М. Дизайн / Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов. – Москва, 1985. – 240с.
427419
  Бюи Сильви Дизайн : Техника / Бюи Сильви, Коаталем, Жан-Люк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 168-177 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1029-5828
427420
  Андрущенко Т.І. Дизайн : (посібник для ВНЗ III та IV рівня акредитації зі спец. "Дизайн") / Т.І. Андрущенко, І.І. Дробот, Ю.Г. Легенький. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 702, [1] с. : іл. – На тит. арк.: (До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Бібліогр.: с. 695-700 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-832-4
427421
  Микуляк В.В. Дизайн iнгiбiторiв активного центру тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis на основi iнгiбiтора SB-219383 / В.В. Микуляк, І.Я. Дубей, О.І. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 167-174. – ISSN 1025-6415
427422
  Нильсен Я. Дизайн Web-страниц : анализ удобства и простоты использования 50 узлов / Якоб Нильсен, Мари Тахир ; пер. с англ.: Н.В. Зозули [и др.]. – Москва : Вильямс, 2002. – 336 с. – ISBN 5-8459-0315-7


  Книга о том как произвести благоприятное впечатление на посетителя Вашего Web-узла
427423
  Тимошенко М.М. Дизайн архітектурного макро-міді-міні-середовища авіаійного комплексу в м.Баки / М.М. Тимошенко, В.М. Симоненко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 134-143 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
427424
  Пригорницька А.А. Дизайн в проекті модерну та постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
427425
   Дизайн вашого відпочинку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 78-79 : фото
427426
  Шудло С. Дизайн вибірки міжнародного дослідження викладання та навчання TALIS: kейс України / С. Шудло, С. Хобта // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 161-171. – ISSN 2077-5105
427427
  Цяо Ш. Дизайн дитячих ігрових просторів КНР в умовах розвитку індустрії дозвілля : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Цяо Шубей ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
427428
  Цяо Шубей Дизайн дитячого ігрового простору як частина міської інфраструктури мегаполісів Китаю // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1584-1590. – ISSN 1028-5091


  "Визначено місце ігрового простору в міській інфраструктурі мегаполісів Китаю, а також локальні особливості його дизайну. Виділено дві основні тенденції в проектуванні ігрового дитячого простору в Китаї. Як можливу тему, образ дизайн-рішення дитячої ...
427429
  Єфімова М.П. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні принципи і засоби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Єфімова Марія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
427430
  Горобець Ірина Дизайн дозвілля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 70-73 : фото
427431
  Депутатов В.О. Дизайн дослідження мовної оптики "тілесного Я" методом аналізу особистісних та метафоричних наративів // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 24-29. – ISBN 978-966-434-530-6
427432
   Дизайн дослідження психологічних детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, О.С. Ковальчук, К.А. Пенцак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 3-9. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
427433
  Сафонова Т.Р. Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам"яток : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Сафонова Тетяна Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
427434
  Чжаохуй В. Дизайн експозиційного простору сучасних художніх музеїв Китаю : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжаохуй Вай ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
427435
  Аронов В.Р. Дизайн и искусство : (актуал. проблемы техн. эстетики) / Аронов В.Р. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – Библиогр.: с. 62 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 2)
427436
  Долгоруков А.М. Дизайн и развитие программ подготовки магистров-социологов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 1726-667Х
427437
  Терехова А. Дизайн интернет-сайта: какой способ охраны выбрать? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0201-7059


  В приведенной статье рассмотрены существующие подходы к фиксации прав на дизайнерское решение интернет-сайта. Выделены преимущества и недостатки патентного и непатентного способов охраны, подробно изложен порядок регистрации дизайнерского решения в ...
427438
  Иванова Л.А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 224, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-289-019-8
427439
  Єременко Л.К. Дизайн і технічний прогрес // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 81-89. – ISSN 2415-8151
427440
  Гнатюк Л.Р. Дизайн інтер"єрів oфісних приміщeннях з викoристaнням сучасних екологічних тeндeнцій / Л.Р. Гнатюк, Т.С. Синиця // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 47-56. – ISSN 2415-8151
427441
  Косенко Д.Ю. Дизайн інтер"єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Косенко Данило Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
427442
  Сьомка С.В. Дизайн інтер"єру, меблів та обладнання : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 358, [2] с., [18] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-358. – ISBN 978-966-452-240-0
427443
  Ляшенко В.О. Дизайн как социокультурный феномен // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 225-244. – ISSN 1684-2626
427444
  Шуминова И. Дизайн как средство кросс-культурной коммуникации / Ирина Шуминова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 17 (203). – С. 30-34. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена особенностям дизайна в библиотеках межкультурного Астраханского региона.
427445
  Коломиец Валентин Иванович Дизайн как эстетическая деятельность (особенности становления, структуры и функционирования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Коломиец Валентин Иванович; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1987. – 18л.
427446
  Голуб О.А. Дизайн комплексів фулеренів з калікс[N]аренами та вплив на їхню стабільність іонів перехідних металів / О.А. Голуб, О.В. Михайленко, Т.В. Любчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Проведено квантово-хімічні розрахунки методами ММ+ та РМ3 комплексів типу "гість-хазяїн" між фулеренами С60 і С70 та різними калікс[n]аренами. Запропоновано закріплення "хазяїна" на поверхні носія (силікагелі) за допомогою атомів металів, наприклад Ті ...
427447
  Кобейсі Х. Дизайн ліванського житлового інтер"єру в наукових дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 248-254. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті узагальнено результати досліджень, що стосуються житлового ліванського інтер’єру, визначено основні підходи до його вивчення. Констатовано переважно описовий, пов’язаний з розвитком туристичного бізнесу, підхід до висвітлення традиційної ...
427448
  Маковецька М. Дизайн меблів Галичини 1920–1930-х рр: світові тенденції та пошук власної ідентичності // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 277-288. – ISSN 0236-4832
427449
  Смирний Д. Дизайн музейної експозиції // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 186-193
427450
  Смирний Д.В. Дизайн музейної експозиції: композиційний та ергономічний аспекти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Смирний Дмитро Вагіфович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
427451
  Опалєв М.Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Опалєв М.Л. ; М-во освіти і науки України; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
427452
  Шарко А.В. Дизайн полярної неорганічної структури в комплексах Cu[MOF5] (M = Nb, Ta) з піразолами / А.В. Шарко, К.В. Домасевич // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 76
427453
  Захарова С.О. Дизайн постмодерну як специфічна форма реалізації ціннісно-адаптаційного потенціалу особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 97-105. – ISSN 2072-1692
427454
   Дизайн потенційно активних речовин для SH2 доменів методами молекулярного моделювання / В.В. Гурмач, О.М. Балінський, М.О. Платонов, О.М. Бойко, П.О. Бориско, Ю.І. Прилуцький // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine. – Київ, 2014. – V. 30, N 4. – С. 321-325. – ISSN 0233-7657


  Пошук нових хімічних структур, здатних виявляти специфічну біологічну дію, є комплексною проблемою, що потребує використання сучасних методів молекулярного моделювання. Відомо, що SH2 домени відіграють важливу роль в онтогенезі як посередники ...
427455
  Квасниця Р.Б. Дизайн просторів для презентації модних колекцій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Квасниця Роксоляна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
427456
  Антонович Є.А. Дизайн реклами: теоретико-методологічні засади / Є.А. Антонович, С.В. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 3-10. – ISBN 966-7665-71-2
427457
  Краснобородкина А.Г. Дизайн русского и западноевропейского модерна: компаративный подход // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются основные составляющие стиля модерн. Проводя параллель между Россией и Западной Европой, можно проследить в деятельности творческих обществ. организаций направленность на возрождение декоративно-прикладного искусства как одного ...
427458
   Дизайн системи адміністрування виборів : [пер. з англ.] / [Хелена Катт, Ендрю Елліс, Майкл Мейлі та ін. ; ред.: Д. Ковриженко та ін.] ; Intern. inst. for democracy a. electoral assistance (IDEA). – Випр. і допов. видання. – [Київ] : Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам [та ін.], 2016. – XVI, 489 с. : іл., табл. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в кінці розд. та в дод.: с. 437-440. – (Матеріали МІДСВ з питань виборчого процесу.). – ISBN 978-91-7671-077-7


  У випадку розходження між оригіналом та перекладом, пріоритет має англомовна версія (ISBN 978-91-87729-66-9)
427459
  Матиящук О.В. Дизайн та проектування дитячих майданчиків в структурі сучасного готельного комплексу / О.В. Матиящук, Г.Р. Ашмаріна // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 126-133. – ISSN 2308-135X
427460
  Голубець О. Дизайн та радянська ідеологія // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 234-242. – ISSN 2225-3246
427461
  Потіха Л.М. Дизайн та синтез азагетероциклів на основі [альфа, бета]-ненасичених [гамма]-галогенокарбонільних сполук : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Потіха Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
427462
  Потіха Л.М. Дизайн та синтез азагетероциклів на основі а,b -ненасичених y-галогенокарбонільних сполук : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Потіха Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 580 арк. – Додатки: арк. 377-580. – Бібліогр.: арк. 325-376
427463
  Комаров Ігор Володимирович Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту... : функціональних груп. Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.03 / Комаров Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 279л. – Бібліогр.: л. 254 - 279
427464
  Комаров Ігор Володимирович Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного зхисту ... : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.03 / Комаров І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
427465
  Бугера О.І. Дизайн та синтез молекулярних пінцетів для детекції АТФ на основі флавонолів / О.І. Бугера, А.П. Нетребчук, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 85
427466
  Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Ярошенко В.О. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Київ, 2009. – 291л. + Додатки : л.218-291. – Бібліогр. : л.166-217
427467
  Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізотерних аналогів : автореф. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Ярошенко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
427468
  Даниленко Віктор Якович Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури 20 століття (національний та глобалізаційний аспекти) : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Даниленко В.Я.; Мін-во освіти і науки України Львівська нац. академія мистецтв. – Львів, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
427469
   Дизайн флуоресцентних зондів з рецептором каліксаренового типу / О.І. Духно, Ю.І. Матвеєв, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, В.І. Кальченко, В.Г. Пивоваренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91
427470
  Саліх Х.Т. Дизайн шведської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 194-198


  Наукова стаття досліджує особливості дизайну шведської газети "Афтонбладет". The scientific article investigates the design features of the Swedish newspaper "Aftonbladet".
427471
  Мікула Олександр Дизайн як культура // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
427472
  Рижова І.С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 196-208. – ISSN 2072-1692


  Аналіз дизайну як суперечливого і складного духовно-практичного феномена
427473
  Мискарян Кара Дизайн, преобразивший повседневность : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 96-108 : Фото
427474
  Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 232 л. – Додатки: л. 170-232. – Бібліогр.: л. 158-169
427475
  Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
427476
   Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Ленинград, 1983. – 185с.
427477
  Тканко З. Дизайнер одягу у контексті сучасної доби // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 92-112. – ISSN 0236-4832
427478
  Мотрич К. Дизайнери "русского мира" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 1, 10
427479
  Даниленко В. Дизайнерська Україна у світовому контексті // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 176-186
427480
   Дизели. – М.-Л., 1957. – 442с.
427481
  Диденко А.М. и др. Дизели СМД / А.М. и др. Диденко. – М., 1990. – 271с.
427482
  Бабченко А. Дизелятник : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6-29. – ISSN 0130-7673
427483
  Пульманов Н.В. Дизель-комперссоры со свободно движущимися поршнями / Н.В. Пульманов. – М, 1959. – 284с.
427484
  Каторин Ю. Дизель-электрические подводные лодки. Эволюция // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 28-34
427485
  Сулханишвили Н.Н. Дизель-электрический привод переменного тока в бурении / Н.Н. Сулханишвили. – М., 1964. – 97с.
427486
  Сухенко Ю.Г. Дизельне біопаливо і його якість / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, М.М. Муштрук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 79-88 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2524-0102
427487
  Пахомова В.В. Дизинфекция современных пассажирских вагонов оборудованных синтетическими материалами : Автореф... Канд.мед.наук: 14.780 / Пахомова В.В.; Центр.науч.исслед.ин-т эпидемиологии. – Москва, 1970. – 18л.
427488
  Матросова Наталья Дизраэли и Гладстон - противостояние длиною в жизнь // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1812-867Х
427489
   Дизъюнктивные дислокации Днепровско-Донецкой впадины. – Полтава, 1967. – 72с.
427490
  Алексанян А.А. Дизъюнктивные нормальные формы над линейными функциями : теория и практика / А.А. Алексанян. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 200 с. – Библиогр.: с. 194-198
427491
   Дииодид ртути: получение, свойства, применение. – Новосибирск, 1984. – 103 с.
427492
  Новогрудский Г.С. Дик с 12-й Нижней / Г.С. Новогрудский. – М, 1958. – 224с.
427493
  Джатиев Т.И. Дика : повесть-быль / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Детская литература, 1969. – 224 с.
427494
  Джатиев Т.И. Дика : повесть-быль / Т.И. Джатиев; пер. с осет. А.злобина, А.Рудько. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208 с.
427495
  Немцова Б. Дика Бара / Б. Немцова. – К., 1970. – 208с.
427496
  Томенко М.Д. Дика груша : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1968. – 63 с.
427497
  Томенко М.Д. Дика груша : Вибране. Поезії. Поеми. Лірика / Микола Томенко. – Київ : Фенікс, 2006. – 448 с. – ISBN 966-651-301-3
427498
  Дяченко М. Дика енергія. Лана : роман / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина і Сергій Дяченки. – Вінниця : Теза, 2006. – 411, [3] с. : іл. – ISBN 966-8317-77-7
427499
  Мопассан Гі де Дика пані і инші оповіданя [Дика пані і інші оповідання] / Гю Де Мопасан ; [Пер. В.Г. Щурат, М.М. Кордуба, Г. Коpдуба, В. Риленко [Д.Г. Йосифович]]. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [1], VI, 93 с. – ([Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 4])


  Зміст: Дика панї; Бочівка; Місячна ніч; Ординанс; Калїка; Кельнеp! Пива; Дядько Улян; В дорозі; Боягуз; Жебpак; Любка; Монако. - В кн. також ст.: Кілька слів про автора
427500
  Шалак О.І. Дика пташка / О.І. Шалак. – Київ, 1991. – 30 с.
427501
  Соловйов С. Дика рівнина : новели // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 148-149


  Зміст: "Кривоокий", "На дубі сокіл".
427502
  Савостіянов О. Дика рослинність Поділля. / О. Савостіянов. – Вінниця, 1925. – 71с.
427503
  Гармаш Д.М. Диканський історико-краєзначий музей / Д.М. Гармаш. – Х., 1990. – 108с.
427504
  Скрипченко Н. Диканський маєток Кочубеїв (ІІ половина XVII – початок ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті аналізується процес формування першого великого маєткового комплексу Кочубеїв у Диканьці, що становив основне ядро їх родових землеволодінь в Гетьманщині. В этой статье анализируется процесс формирования первого большого поместного ...
427505
  Кішик В. Диканські володіння Кочубеїв наприкінці XVII - на початку XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 8
427506
  Жук В.Н. Диканька / В.Н. Жук. – Х., 1973. – 55с.
427507
  Ким С.М. Дикарбонилдигалогениды платины (II) и их взаимодействие с алкинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ким С.М.; Ан КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
427508
  Никонов В.В. Дикарбонильный стресс: гипотеза клеточного повреждения в условиях гипоксии. Пусковой механизм развития мультиорганной дисфункции / В.В. Никонов, С.В. Курсов, А.В. Белецкий // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 78-85. – ISSN 2224-0586
427509
  Лундквист А. Дикари живут на Западе / А. Лундквист. – Москва, 1958. – 374с.
427510
  Магомед-Расул Дикарка : повесть / Магомед-Расул ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 222 с.
427511
  Резник Л.М. Дикарь. / Л.М. Резник. – Волгоград, 1990. – 36с.
427512
  Гогуа А.Н. Дикая азалия : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1989. – 637 с.
427513
  Дугаров Б.С. Дикая акация / Б.С. Дугаров. – М, 1980. – 112с.
427514
   Дикая Америка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
427515
  Дю Шаллью Дикая Африка / Дю Шаллью. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1872. – VIII, с. 11-337, VI с.
427516
  Немцова Б. Дикая Бара и другие рассказы / Б. Немцова. – Новосибирск, 1955. – 144с.
427517
  Вторушин С.В. Дикая вода / С.В. Вторушин. – Новосибирск, 1991. – 202с.
427518
  Антеос П. Дикая груша на перевале : стихи и поэмы / П. Антеос ; пер. с греч. [Ил.: И.С. Смирнов]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 174 с. : ил.


  Содерж.: Дикая груша на перевале. - Циклы: Юноши сопротивления. - Афины - западный город. - Перед финишной прямой. - Поэмы: хрустальный город. - Последняя встреча.
427519
  Брешко-Брешковский Дикая дивизия / Брешко-Брешковский. – Москва, 1991. – 60 с.
427520
  Караманулы К. Дикая кошка : повести / К. Караманулы; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 318 с.
427521
  Пузанов И.И. Дикая кошка в дилювиальной фауне Крыма / И.И. Пузанов // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 107-110
427522
  Чмыхало А.И. Дикая кровь / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1986. – 411с.
427523
  Чмыхало А.И. Дикая кровь. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1977. – 440с.
427524
  Хайн К. Дикая лошадь под печкой : Сказочная повесть / К. Хайн. – Москва : Детская литература, 1989. – 157с.
427525
  Козлова Л.М. Дикая мальва / Л.М. Козлова. – Барнаул, 1981. – 32с.
427526
  Хрилев В.С. Дикая мята / В.С. Хрилев. – Л, 1969. – 77с.
427527
  Короткевич В.С. Дикая охота короля Стаха : повесть / В.С. Короткевич. – Москва, 1990. – 206 с.
427528
  Короткевич В.С. Дикая охота короля Стаха : повесть / В.С. Короткевич. – Ленинград, 1990. – 413 с.
427529
  Короткевич В. Дикая охота короля Стаха : повесть / Владимир Короткевич // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – С.191-380. – ISBN 978-985-6523-23-9
427530
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – 2-е, доп. – Москва, 1981. – 366с.
427531
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 416с.
427532
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1986. – 592с.
427533
  Шигаев Ю.Я. Дикая поляна / Ю.Я. Шигаев. – Москва, 1985. – 47с.
427534
  Зенкевич М.А. Дикая порфира (1909-11 г.) : [стихи] / М. Зенкевич. – Санкт-Петербург : Цех поэтов, 1912. – [4], 105, [3] с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
427535
  Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Л. Грэбер; Киевский Эколого-культурный центр. – Київ, 1999. – 56с. – (Охрана дикой природы)
427536
  Львов И.А. Дикая природа: грани управления : Очерки биотехнии / И.А. Львов. – Москва : Мысль, 1984. – 191с.
427537
  Михайлова Е.И. Дикая редька (Raphanus raphanistrum L.) в посевах Предкамских районов Татарской АССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Михайлова Е.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 22л.
427538
  Кэраре П. Дикая роза : сатир. и лирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
427539
  Мэрдок А. Дикая роза / А. Мэрдок. – Москва, 1971. – 288с.
427540
  Ованесян Р.К. Дикая роза : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
427541
  Мэрдок А. Дикая роза : романы / Айрис Мэрдок ; [пер. с англ. и фр.: М. Лорие, Л. Завьялова ; худож. А.Н. Литвин]. – Киев : Ирис, 1992. – 413, [3] с. : ил. – В кн. также: Летайте "Каравеллой" / А. Ремакль. – (Серия "Любовный роман"). – ISBN 5-8292-0024-4
427542
  Мэрдок Айрис Дикая роза : Романы; Летайте "Каравеллой"/Ремакль Андре / Мэрдок Айрис; Пер. с англ. и франц. М.Лорие и др. – Киев : Ирис, 1993. – 416с. – (Любовный роман). – ISBN 5-8292-0024-4
427543
  Крилл К. Дикая роза Техаса : Роман / К. Крилл. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – (Шарм). – ISBN 5-237-00011-8
427544
  Мердок Айрис Дикая роза. Алое и зеленое = An unofficial rose.The red and the green : Романы / Мердок Айрис; Пер. з англ. М.Лоріє. – Київ : Борисфен, 1995. – 528с. – ISBN 5-7707-7496-7
427545
  Сулейманова С.Г. Дикая рябина : повести и рассказы / Сажида Сулейманова ;. – Москва, 1986. – 190 с.
427546
  Омельяненко П.Д. Дикая скала / П.Д. Омельяненко. – К, 1984. – 143с.
427547
  Омельяненко П.Д. Дикая скала / П.Д. Омельяненко. – Киев
Кн. 2. – 1985. – 143 с.
427548
  Шаплыченко Н. Дикая слива мэйхуа / Наталия Шаплыченко. – Київ : Саммит-Книга, 2016. – 638, [2] с. : фотоил. – Вып. дан. укр.: Шапличенко Наталія. Дика слива мейхуа. – (Самміт-Книга : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-45-2
427549
  Фраерман Р. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1972. – 126 с.
427550
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Киев : Молодь, 1978. – 253с.
427551
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Ташкент, 1980. – 143с.
427552
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1984. – 142 с.
427553
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – М : Советская Россия, 1986. – 160 с.
427554
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : повесть / Р.И. Фраерман. – Киев : Веселка, 1987. – 149 с.
427555
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд., 1987. – 288 с. – В одной кн. : Честное комсомольское / А.А.Кузнецова
427556
  Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви / Р. Фраерман. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1980. – 336 с.
427557
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви. Золотой василек / Р.И. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1966. – 400 с.
427558
  Гордон Е. Дикая трава / Е. Гордон, 1930. – 105с.
427559
  Махалов В.В. Дикая яблоня / В.В. Махалов. – Кемерово, 1973. – 111с.
427560
  Муратбеков С. Дикая яблоня : рассказы и повесть / Саын Муратбеков ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1979. – 350 с.
427561
  Богданович А.А. Дикая яблоня : стихотворения, поэмы / А.А. Богданович ; худож. Ф. Барбышев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 172, [1] с. : ил.
427562
  Домбровська М. Дике зілля / М. Домбровська. – К., 1988. – 429с.
427563
  Лесич Антоніна Дике Канчанабурі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 74-80 : фото
427564
  Кулаковський В.М. Дике поле : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1988. – 240 с.
427565
  Короткевич В.С. Дике полювання корля Стаха : повість / Володимир Короткевич ; авториз пер. з білорус. К. Скрипченка // Чорний замок Ольшанський : роман / В.С. Короткевич. – Київ : Дніпро, 1984. – С. 315-485
427566
  Короткевич В. Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – С.381-564. – ISBN 978-985-6523-23-9
427567
  Рафаловський Євген Дике серце Джой Адамсон : ексклюзив // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41 : Фото
427568
  Феннелл Н.И. Дикей архимандрит Иоанн и архив Ильинского скита на Афоне // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 168-173
427569
  Насонов Н.В., Дорогостайский В.Ч. Дикие бараны (Ovis nivicola potanini) Яблоноваго хребта : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / Н.В. Насонов, В.Ч. Дорогостайский. – Петроград : Тип Императорской Академии наук, 1915. – С. 1599-1616, 2 л. табл. : ил. – Без тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1915, октябрь
427570
  Сапожников Г.Н. Дикие бараны (род (Ovis) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Сапожников Г. Н.; Тад.ГУ. – Душанбе, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21
427571
  Зосимович В.П. Дикие виды свеклы Закавказья / В.П. Зосимович, 1934. – 30с.
427572
  Магомед-Расул Дикие груши : повести / Магомед-Расул. – Москва : Детская литература, 1983. – 159 с.
427573
  Соколов В.Е. Дикие животные в глобальном радиоэкологическом мониторинге / В.Е. Соколов. – Москва : Наука, 1989. – 147с.
427574
  Джи Э.П. Дикие животные Индии / Э.П. Джи. – Москва : Прогресс, 1968. – 172с.
427575
  Чесноков Н.И. Дикие животные меняют адреса : Теория и практика акклиматизации / Н.И. Чесноков. – Москва : Мысль, 1989. – 219с.
427576
  Петрушевская Л. Дикие животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи Бятые : [сказки и рассказы] / Людмила Петрушевская. – Москва : Эксмо, 2004. – 416 с. : илл. – ISBN 5-699-08122-4
427577
  Дельмонт И. Дикие звери в кинематографе / И. Дельмонт ; пер. Г. П. Федотов. – Ленинград : Время, 1925. – 162 с.
427578
  Беме Л.Б. Дикие звери Северо-Кавказского края / Л.Б. Беме. – Пятигорск : Северо-Кавказское кр. изд., 1936. – 166 с. : рис.
427579
  Балин А. Дикие злаки : новые стихи / А.И. Балин ; худож. Е. Дробязин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 173 с.
427580
  Янковский К.Д. Дикие камни / К.Д. Янковский. – Иркутск, 1974. – 175с.
427581
   Дикие каштаны. – М., 1974. – 288с.
427582
  Копылов И.П. Дикие копытные животные Иркутской области. / И.П. Копылов. – Иркутск, 1950. – 76с.
427583
  Танфильев В.Г. Дикие кормовые травы Ставропольского края, их биологические особенности и перспективы введения в культуру : Автореф... докт. сельскохоз.наук: / Танфильев В.Г.; Всес. науч.-иссл. ин-т кормов. – Ставрополь, 1967. – 45л.
427584
   Дикие кошки. – Москва, 1981. – 129 с.
427585
  Малеев Валерий Дикие кошки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 44-50 : фото
427586
  Бобринский Н.А. Дикие кошки СССР / Н.А. Бобринский. – Москва-Л. : Внешторгиздат, 1932. – 48с.
427587
  Уайт Кеннет Дикие лебеди : путешествие-хокку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 187-219. – ISSN 0012-6756
427588
  Иванов В. Дикие люди. Рассказы. Гравюры на дереве Андрея Гончарова. / В. Иванов. – Москва, 1944. – 93с.
427589
  Соколов В.Д. Дикие маки. / В.Д. Соколов. – Москва, 1959. – 49с.
427590
   Дикие мальчики на Диком Западе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 48-53 : фото
427591
  Фолкнер У. Дикие пальмы / У. Фолкнер. – Санкт-Петербург : Академический Проект, 1997. – 432с. – ISBN 5-7331-0030-3
427592
  Сумневич Г.П. Дикие плодово-ягодные растений Узбекистана, их сбор и заготовка / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 56с.
427593
  Худзинский М.А. Дикие плодовые горных районов Узбекистана и их хозяйственное значение : Автореф... канд.сельскохоз.наук: / Худзинский М.А. – Ташкент, 1949. – 16 с.
427594
  Сабиров Б.З. Дикие плодовые растнеия Сурхан-Дарьинской области Уз.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Сабиров Б. З.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
427595
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1971. – 480с.
427596
  Колыхалов В Дикие побеги : роман, повести / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 576 с.
427597
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Москва, 1977. – 455с.
427598
   Дикие птицы. – Киев : Внешторгиздат, 1966. – 187 с.
427599
  Басаргин И.У. Дикие пчелы : роман / И.У. Басаргин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1989. – 399, [1] с. : ил., портр. – (Тихоокеанская библиотека : ТБ). – ISBN 5-7440-0083-6
427600
  Хайтов Н. Дикие рассазы / Н. Хайтов. – Москва : Прогресс, 1972. – 208с.
427601
  Вавилов Н.И. Дикие родичи плодовых деревьев Азиатской части СССР и Кавказа и проблема происхождения плодовых деревьев = Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan and the Caucaus and the problem of the origin of fruit trees / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1931. – 107с. – Отд. оттиск из "Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции", Т. 26, №3 (1931)
427602
  Истратова И. Дикие собаки : проза: повесть / окончание. Начало в № 7, 8, 2012 // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 126-131. – ISSN 0028-1263
427603
  Брежнев Д.Д. Дикие сородичи культурных растений флоры СССР / Д.Д. Брежнев, О.Н. Коровина. – Ленинград : "Колос", Ленинградское отделение, 1981. – 376с. : Илл. 78
427604
  Нири Джон Дикие стада / Нири Джон. – Москва : Мир, 1984. – 128с.
427605
  Вязович Ю.А. Дикие утки Белоруссии / Ю.А. Вязович. – Минск, 1973. – 128с.
427606
  Бусыгина Н.М. Дикие яблоки / Н.М. Бусыгина. – Куйбышев, 1980. – 32с.
427607
  Тютюнник Г.М. Дикий : вибрані твори / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – 222, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. - Зміст: Зав"язь ; Дивак ; Холодна м"ята ; Печена картопля ; Перед грозою ; Сито, сито... ; Проти місяця ; Оддавали Катрю ; Дикий ; Три плачі над Степаном ; Три зозулі з поклоном ; "Кізонька" ; Вогник далеко в степу. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0101-5
427608
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1978. – 63 с.
427609
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел. Камінь русина : п"єси / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
427610
  Мах П.П. Дикий брід / П.П. Мах. – Київ, 1990. – 192 с.
427611
  Бабко В.В. Дикий волк : сб. науч. фантастики / ред. В.В. Бабко. – Киев, 1992. – 446 с.
427612
  Эдмайер Бернхард Дикий восток : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 54-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
427613
  Берестов В.Д. Дикий голубь : стихи / В.Д. Берестов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
427614
  Виноградов И.И. Дикий голубь / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1989. – 558с.
427615
  Вишня Остап Дикий гусь : Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
427616
  Гапаров М. Дикий гусь : повести, рассказы : пер. с киргиз. / Мурза Гапаров ; [худож. В.Ф. Найденко]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 256 с.
427617
  Мори Огай Дикий гусь. Танцовщица : [повести, рассказы] / Мори Огай. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. – В изд. также: Нарушенный завет : [роман] / Симадзаки Тосон. – (Библиотека японской литературы). – ISBN 5-280-01249-1
427618
  Натерс Эльке Дикий Запад на юге Африки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
427619
  Рожков Е.Ф. Дикий зверь кошка / Е.Ф. Рожков. – Магадан, 1975. – 174с.
427620
  Ржига Б. Дикий конек Рин; Смена капитанов: Повести. / Б. Ржига. – Москва, 1989. – 190с.
427621
  Астафьев В.П. Дикий лук : рассказы / В. П. Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1961. – 37 с. – (Рассказы о советских людях)
427622
  Федоров В.Д. Дикий мед / В.Д. Федоров. – Москва, 1958. – 109с.
427623
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1963. – 112с.
427624
  Первомайський Л. Дикий мед / Л. Первомайський. – Москва : Художественная литература, 1963. – 103 с.
427625
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 496 с.
427626
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1966. – 512 с.
427627
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1968. – 544 с.
427628
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Симферополь, 1987. – 478 с.
427629
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 445 с.
427630
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., автор вступ. статті В. Панченко]. – Київ : Либідь, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-06-0585-5
427631
  Миколайчук-Низовець Олег Дикий мед у Рік Чорного півня : моноп"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 115-127. – ISSN 0130-321Х
427632
  Первомайський Л.С. Дикий мед. Сучасна балада / Л.С. Первомайський. – Київ, 1963. – 504 с.
427633
  Силвер Марк Дикий обычай. Спасатель "проклятых" / Силвер Марк, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 108-109 : фото
427634
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик / Салтыков-Щедрин. – М., 1986. – 475с.
427635
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик. / Салтыков-Щедрин. – Рига, 1950. – 92с.
427636
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик. / Салтыков-Щедрин. – Смоленск, 1954. – 120с.
427637
  Пришелец А.И. Дикий сад : Стихи / А.И. Пришелец. – Москва : Советский писатель, 1975. – 127с.
427638
  Наумов Н.П. Дикий северный олень / Н.П. Наумов. – М-Л, 1933. – 73с.
427639
  Фраєман Р.И. Дикий собака Динго, або повість про перше кохання / Р.И. Фраєман. – Киев : Молодь, 1965. – 120 с.
427640
  Фраєрман Р. Дикий собака Динго, або повість про перше кохання / Р. Фраєрман. – Київ : Веселка, 1975. – 112 с.
427641
  Севастьянов А.А. Дикий урман : повести / А.А. Севастьянов. – М., 1986. – 270с.
427642
  Севастьянов А.А. Дикий урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1971. – 160с.
427643
  Севастьянов А.А. Дикий Урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1966. – 147с.
427644
  Зеленский Святослав Дикий футбол. Это вам не Евро-2016! Убойный футбол: 10 диких игр с мячом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 52-57 : фото
427645
  Пачоский И. Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912


  Содержание конволюта: 1. Palmen J.A. Finska ringfaglar 2. Palmen J.A. Om ringmarkning af flyttfaglar i Finland 3. Пачоский И. Ботаническая экскурсия в Аскания Нова и на Сиваш 4. Владимиров К. Залежная и степная растительность в Бобровском у., ...
427646
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; ил. А. Бахнова. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 351 с. : ил. – (Современный городской роман)
427647
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; послесл. А. Медникова ; худож. А.Т. Яковлев. – Москва : Профиздат, 1977. – 336 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
427648
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко. – Москва : Современник, 1983. – 318 с.
427649
  Скригонюк М.І. Дикий яр : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7605-62-0
427650
  Арцибашев М.П. Дикі : повість / М.П. Арцибашев. – Львів : Вид-во Ізмарагд, 1928. – 112 c.
427651
  Фідлер А. Дикі банани / А. Фідлер. – Київ, 1962. – 168с.
427652
  Білик І.І. Дикі білі коні : історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 320 с. – ISBN 966-319-119-8
427653
  Білкун М.В. Дикі гуси : роман-памфлети / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1981. – 304 с.
427654
  Дельмонт И. Дикі звірі в кіно. / И. Дельмонт. – Київ
К.3. – 1930. – 27с.
427655
  Рева М.Л. Дикі їстивні рослини України / М.Л. Рева, Н.Н. Рева. – Київ, 1976. – 166с.
427656
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 54-57


  Передбачення розвитку світових політичних процесів.
427657
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-27


  Дикі карти ( Wild Cards) розглядаються в тісному переплетінні з прогнозами на майбутнє. Дикі карти - це несподівані події, що трапилися або можуть трапитися; сценарії диких карт - наші образи майбутнього стану, в якому нереальна неочікувана подія ...
427658
  Слапчук В.Д. Дикі квіти : роман / В.Д. Слапчук; Василь Слипчук. – Київ : Факт, 2004. – 296 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-86-1
427659
  Лучак М. Дикі коні = Dzikie konie / Міля Лучак. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 179 с. – ISBN 978-83-926994-2-2
427660
  Котов М.І. Дикі кормові рослини УРСР / М.І. Котов. – Київ, 1941. – 235с.
427661
  Будяк Ю. Дикі люди : де і як вони живуть: Австpалїйцї. Океанїйцї. Малайцї. Афpиканцї. – [Київ] : [Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 78, [2] с. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 3)
427662
  Мацевич А.Ф. Дикі маки : оповідання / А.Ф. Мацевич. – Дніпропетровськ, 1968. – 104 с.
427663
  Хайтов Н. Дикі оповідання / Н. Хайтов. – К., 1982. – 245с.
427664
  Смола Оксана Дикі танці : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 86-89. – ISSN 0868-4790
427665
  Стефурак Н.В. Дикі яблука : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
427666
  Честертон Г. Диккенс / Г. Честертон. – Л, 1929. – 276с.
427667
  Луначарский А.В. Диккенс / А.В. Луначарский. – М, 1931. – 31с.
427668
  Ланн Е. Диккенс / Евгениц Ланн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1946. – 532 с. : ил.
427669
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва-Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1948. – 384 с.
427670
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 407 с. : 1 л. портр.
427671
  Катарский И.М. Диккенс / И.М. Катарский. – М., 1960. – 272с.
427672
  Пирсон Х. Диккенс / Хескет Пирсон ; пер. с англ. М. Кан ; под ред. Я. Рецкера. – Москва : Молодь, 1963. – 511с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 3 (360))
427673
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Ленинград : Художественная литература, 1970. – 376 с. : 1 л. портр.
427674
  Катарский И.М. Диккенс в России : середина 19 века / И. Катарский ; [отв. ред. В.А. Путинцев]. – Москва : Наука, 1966. – 428 с.
427675
  Селиверстов М.Л. Диккенс и Теккерей в оценке Чернышевского / М.Л. Селиверстов. – Фрунзе, 1954. – 138 с.
427676
  Кирпичников А.И. Диккенс, как педагог : речь читанная на акте Императорского Харьковского университета 1881 г. / А.И. Кирпичников, проф. – Харьков : Изд. В.А. Сыхра ; Тип. Окр штаба, 1881. – [4], 73 с.
427677
  Малле-Жорис Дикки-Король / Малле-Жорис. – М., 1984. – 400с.
427678
  Бордзіловський Є.І. Дикоpослi лiкаpськi pослини флоpи УСРР. Їх опис, збиpання i сушiння / Є.І. Бордзіловський; Українська Академія наук. Інститут ботаніки. – Київ : АН України, 1935. – 172с. – (Науково-популярна)
427679
  Эндрюз Р. Диковинные звери : о животных далекого прошлого / Р. Эндрюз; Ред. Свет Я.М. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 142с.
427680
   Диковины Аму. – Нукус, 1968. – 295с.
427681
  Гржимек Б. Дикое животное и человек / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1982. – 256с.
427682
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – М., 1969. – 223с.
427683
  Кэрригер С. Дикое наследство природы = Wild heritage / Sally Carrighar / Салли Кэрригер ; [Пер. с анг. (с некоторыми сокр.) В.О. Блувштейна ; Ответств. ред. и автор Д.А. Флесс, канд. биолог. наук ; Послесл. д-ра биол. наук Л.В. Крушинского]. – Москва : Мысль, 1969. – 224 л. – Библиогр.: Использованная лит-ра (л. 208-223). – (Расссказы о природе)
427684
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1973. – 224с.
427685
  Алексеев Владимир Дикое племя. Последний, кто делает стрелы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 170-181 : фото
427686
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1. – 1945. – 216с.
427687
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
2. – 1945. – 163с.
427688
  Петров-Бирюк Дикое поле / Петров-Бирюк. – Л., 1946. – 318с.
427689
  Андреев В.Л. Дикое поле : роман / Андреев В.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 392 с. : 1 протр.
427690
  Володин Г.Г. Дикое поле / Г.Г. Володин. – Донецк, 1972. – 358с.
427691
  Макарихин В.П. Дикое поле / В.П. Макарихин. – Горький, 1980. – 223с.
427692
  Володин Г.Г. Дикое поле : роман / Г.Г. Володин. – Донецк : Донбас, 1982. – 159 с.
427693
  Успенский Г.А. Дикое поле. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1962. – 147с.
427694
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 1. – 2002
427695
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 2. – 2002
427696
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 3. – 2003
427697
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 5. – 2004
427698
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 6. – 2004
427699
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк, 2002-
№ 8. – 2005
427700
  Моротская Стелла Дикое радушие Африки. Балансирующие камни, или сказки великого зимбабве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 52-60 : фото
427701
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Омск, 1958. – 258с.
427702
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье : роман / Мамин-Сибиряк. – Архангельск, 1960. – 254 с.
427703
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1981. – 448с.
427704
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Иркутск, 1985. – 220с.
427705
  Шишков В.Я. Дикольче / В.Я. Шишков. – М, 1981. – 169с.
427706
  Крюкова И.В. Дикорастущие бобовые Крыма (эколого-географ. характеристика) : Автореф... канд. биол.наук: / Крюкова И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 23л.
427707
  Раджи А.Д. Дикорастущие виды флоры Дагестана / А.Д. Раджи. – Махачкала, 1981. – 84с.
427708
  Шхагапсоев С.Х. Дикорастущие виды флоры Кабардино-Балкарии, нуждающиеся в охране. / С.Х. Шхагапсоев, Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1987. – 38с.
427709
  Айдарова Р. Дикорастущие вики Киргизии и их кормовое значение / Р. Айдарова. – Фрунзе, 1955. – 53с.
427710
  Бурыгин В.А. Дикорастущие волокнистые растения Узбекистана / В.А. Бурыгин. – Ташкент, 1942. – 24с.
427711
  Егорова Е.М. Дикорастущие декоративные растения Сахалина и Курильских островов / Е.М. Егорова. – Москва, 1977. – 254с.
427712
  Сиднева С.В. Дикорастущие деревья и кустарники Горьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сиднева С.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 14 с.
427713
  Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / Д.П. Воробьев; Отв.ред.Н.Г.Васильев. – Ленинград, 1968. – 280с.
427714
  Верниченко Ю.В. Дикорастущие злаки Украинских Карпат. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Верниченко Ю.В.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т. – Львов, 1974. – 24л.
427715
  Шмите Д.Х. Дикорастущие и интродуцированные виды рода Rosa L. Прибалтики. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шмите Д.Х.; Ин-т ботаники АН Литов. ССР. – Вильнюс, 1988. – 18л.
427716
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Казань
2. – 1968. – 328 с.
427717
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
3. – 1971. – 312 с.
427718
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
4. – 1974. – 269с.
427719
   Дикорастущие и культивируемые в Сибири ягодные и плодовые растения : Саламатов М.Н., Днепровский Ю.М. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1980. – 264 с. : ил. 47, табл. 12
427720
  Шимкус Г.Т. Дикорастущие клевера Крыма и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Шимкус Г.Т. ; Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1969. – 21с.
427721
  Исакадзе Ш.Г. Дикорастущие ковровые растения Грузии, биология и использование в декоративном садоводстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакадзе Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1965. – 20л.
427722
  Чернова Н.М. Дикорастущие кормовые травы Крыма / Н.М. Чернова. – К., 1957. – 148с.
427723
  Сарычева З.А. Дикорастущие лекарственные и пищевые растения Украины / Сарычева З.А. ; [отв. ред. Новосад В.В.]. – Киев : Фитон, 2005. – 146, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-146. – ISBN 966-02-2352-9
427724
  Кондратюк Е.Н. Дикорастущие лекарственные и плодовые растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1967. – 179с.
427725
  Колесников А.И. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии и северных районов Черноморского побережься Кавказа / А.И. Колесников. – Сухуми, 1944. – 86 с.
427726
  Яброва В.С. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии. / В.С. Яброва. – Сухуми, 1940. – 26с.
427727
  Выходцев И.В. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии / И.В. Выходцев, Е.В. Никитина. – Фрунзе, 1946. – 72с.
427728
   Дикорастущие лекарственные растения РСФСР. – М., 1963. – 146с.
427729
  Гаммерман А.Ф. Дикорастущие лекарственные растения СССР / Гаммерман А.Ф., Гром И.И. – Москва : Медицина, 1976. – 287 с.
427730
   Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана и их ресурсы : Короткова Е.Е. – Ташкент : Фан, 1977. – 120 с.
427731
  Кондратюк Е.Н. и др. Дикорастущие лекарственные растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1969. – 179с.
427732
  Харченко Н.С. Дикорастущие лекарственные, злаковые, огородные растения и их применение / Н.С. Харченко. – Саратов, 1988. – 173с.
427733
  Хасанов О.Х. Дикорастущие люцерны Средней Азии / О.Х. Хасанов. – Ташкент, 1972. – 171с.
427734
  Щенкова М.С. Дикорастущие многолетние кормовые травы Коми АССР в естественных условиях и в культуре. / М.С. Щенкова. – М-Л, 1961. – 180с.
427735
  Федоров Ф.В. Дикорастущие пищевые растения / Ф.В. Федоров. – Чебоксары, 1989. – 151с.
427736
  Сумневич Г.П. Дикорастущие пищевые растения Узбекистана / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 104с.
427737
  Грисюк Н.М. Дикорастущие пищевые, технические и медоносные растения Украины : справочник / Н.М. Грисюк, И.Л. Гринчак, Е.Я. Елин. – Киев : Урожай, 1989. – 200 с.
427738
  Митюков А.Д. Дикорастущие плады, ягоды и их применение / А.Д. Митюков. – Минск, 1975. – 200с.
427739
  Косых В.М. Дикорастущие плодовые деревья и кустарники Крыма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косых В. М. ; Горк. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 23 с.
427740
  Петрова В.П. Дикорастущие плоды и ягоды / В.П. Петрова. – М., 1987. – 248с.
427741
  Шапиро Д.К. Дикорастущие плоды и ягоды / Д.К. Шапиро. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 127с.
427742
  Губанов И.А. и др. Дикорастущие полезные растения / И.А. и др. Губанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 158с.
427743
   Дикорастущие полезные растения Башкирии. – Уфа, 1976. – 135 с.
427744
  Галкин М.А. Дикорастущие полезные растения Северного Кавказа / М.А. Галкин, А.Л. Казаков. – Ростов-на-Дону., 1980. – 125с.
427745
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – М.-Л., 1946. – 180с.
427746
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1951. – 316с.
427747
  Губанов И.А. Дикорастущие полезные растения СССР / И.А. Губанов; Работнов Т.А. – Минск : Мысль, 1976. – 360 с.
427748
  Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения Туркменской ССР / М.С. Шалыт. – Москва, 1951. – 223с.
427749
  Чопик В.И. Дикорастущие полезные растения Украины : справочник / В.И. Чопик. – Киев : Наукова думка, 1983. – 399с.
427750
  Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании / А.К. Кощеев. – Москва, 1980. – 255 с.
427751
  Зверева О.Н. Дикорастущие технические растения. / О.Н. Зверева. – М., 1933. – 32с.
427752
  Хорт Т.П. Дикорастущие эфирномасличные растения Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Хорт Т.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
427753
   Дикорастущие ягодники : (аннотированная библиография, 1981-1991 гг.). – Харьков, 1999. – 194 с. – ISBN 5-900956-04-0
427754
  Цицин Н.В. Дикорастущую флору - на службу народному хозяйству. / Н.В. Цицин. – М., 1952. – 24с.
427755
  Паранчин М. Дикорослі лікарські рослини та тваринні продукти (як збирати та сушити) / М. Паранчин. – Київ, 1929. – 40с.
427756
  Бордзіловський Е.І. Дикорослі лікарські рослини флори УРСР : їх опис, збирання і сушіння / Е.І. Бордзіловський ; Українська Академія наук, Інститут ботаніки. – Київ : Видавництво УАН, 1935. – 172 с.
427757
  Бурій В.М. Дикорослі отруйні рослини міста Ватутіне та його околиць / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 29, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 16. – ISBN 978-617-7475-10-0


  В пр. № 3708BR напис: Національній історичній бібліотеці України від автора - Підпис. 15.01.2018 р. м. Ватутіне на Черкащині.
427758
   Дикоростучі дубильні рослини України / А.І. Барбарич, С.В. Гончаров, З.Ф. Катіна, О.О. Соприко; АН УРСР; Ін-т ботаніки. – Київ, 1961. – 144с.
427759
  Вісюліна О.Д. Дикоростучі лікарські рослини / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1953. – с.
427760
  Катіна З.Ф. Дикоростучі лікарські рослини УРСР. / З.Ф. Катіна. – Київ : Здоров"я, 1965. – 310с.
427761
  Тернер Джек Дикость и дикая природа / Тернер Джек; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 72с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.34)
427762
  Замятин Е.Н. Дикотравье / Е.Н. Замятин. – Свердловск, 1974. – 63с.
427763
  Тряпша В.В. Дикотравье / В.В. Тряпша. – Челябинск, 1974. – 71с.
427764
  Денисенко П.Н. Дикретные операторы и их применение к решению задачи Коши по методу В. К. Дзядыка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Денисенко П. Н.; АН УССР, Ин-т Матем. – Киев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
427765
  Лысенко Ф.И. Диктант в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лысенко Ф.И. ; Винницкий гос. пед. ин-т. – Винница, 1952. – 19 с.
427766
  Ломакович С.В. Диктант на вступному іспиті / С.В. Ломакович, В.М. Терещенко. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(14)). – ISBN 966-333-132-1
427767
  Шама О. Диктант переконливості // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 15-16


  Книга Нормана Дейвіса "Європа: Історія".
427768
   Диктант писали польською // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3 : фото


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся ІІ тур всеукраїнського конкурсу-диктанту з польської мови під назвою "Ja pisze, ty piszesz, my piszemy… po polsku". Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з ...
427769
  Дворкин А.Г. Диктант с ошибкой / А.Г. Дворкин. – М., 1961. – 76с.
427770
  Федоренко В. Диктант як форма державної підсумкової атестації з української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 20-24. – ISSN 0130-5263
427771
  Нечепоренко Ірина Диктант як форма контролю знань учнів з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 3 назви
427772
  Пасова Т. Диктант, що об"єднав країну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 209). – С. 1, 10


  За сімнадцять років Всеукраїнський диктант національної єдності з невеликого радіопроекту, присвяченого Дню української писемності та мови, перетворився на масштабну акцію, що вийшла далеко за кордони нашої держави. У Києві диктант колективно писали в ...
427773
  Молочко С.Р. Диктанти з питань дій у надзвичайних ситуаціях для учнів закладів загальної середньої освіти / С.Р. Молочко, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 20-25
427774
   Диктанти з української мови, 1996. – 64с.
427775
  Васильєва М.М. Диктанти і контрольні вправи з німецької мови / М.М. Васильєва, Л.В. Малишева. – Київ, 1959. – 75с.
427776
  Кобцев Д.А. Диктанти. Завдання. Правила. 5 клас : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-е вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 144 с. – (Библиотечка ранец школьника). – ISBN 966-7300-93-3
427777
  Попова Л.Н. Диктанты по русскому языку для 5-9 классов / Л.Н. Попова. – К., 1990. – 304с.
427778
  Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением : пособие для учителей / З.Ф. Ульченко. – М., 1982. – 144с.
427779
  Альтовская Н.Н. Диктанты сентября / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1983. – 119с.
427780
  Шляхтун П.П. Диктат більшості чи права меншості? // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 69-92. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
427781
  Мечетная Н. Диктатор и гедонист // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 11 (499). – С. 46-48


  Башар Асад, миллиардер и президент еще одной бедной арабской страні с богатіми запасами нефти, готовится уйти на хорошо заслуженній отдіх.А пока расстреливает сограждан, скупает предметы роскоши в Европе и судорожно держится за власть
427782
  Микитенко І.К. Диктатура / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 115с.
427783
  Микитенко І.К. Диктатура : П"єса на 4 дії / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 127с.
427784
  Багінський В.В. Диктатура / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 106-107. – ISBN 966-642-073-2
427785
  Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс / Н.П. Калмыков. – Москва : Наука, 1981. – 230 с.
427786
   Диктатура і демократія в епоху крайнощів" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  У галереї КНУ імені Тараса Шевченка відбулася фотодокументальна виставка під назвою "Диктатура і демократія в епоху крайнощів". Автори виставки - директор мюнхенського Інституту сучасної історії професор доктор Андреас Віршінг і його колега доктор ...
427787
  Гарсиа Х. Диктатура Примо де Ривера / Х. Гарсиа. – Москва, 1963. – 367с.
427788
  Чечко И.Ф. Диктатура пролетариата - главное орудие в борьбе за победу социализма и распространение коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Чечко И.Ф.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1954. – 22л.
427789
  Нецов И.П. Диктатура пролетариата в Болгарии и ее развитие на современном этапе : Автореф... канд. филоснаук: / Нецов И. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 15л.
427790
  Халепо Т.И. Диктатура пролетариата и ее формы / Т.И. Халепо. – К, 1970. – 32с.
427791
  Титова Галина Александровна Диктатура пролетариата и ее формы / Титова Галина Александровна. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовск. ун-та, 1972. – 26с.
427792
  Пухова Е.Д. Диктатура пролетариата и ее формы. / Е.Д. Пухова. – К., 1967. – 26с.
427793
  Фасеев К.Ф. Диктатура пролетариата и ее формы. / К.Ф. Фасеев. – Казань, 1971. – 24с.
427794
  Скворцов В.Д. Диктатура пролетариата и закономерности ее развития / В.Д. Скворцов. – Краснодар, 1973. – 336с.
427795
  Фукс С.Л. Диктатура пролетариата и общенародное государство / С.Л. Фукс. – Х, 1964. – 24с.
427796
  Жангельдин Т.Ж. Диктатура пролетариата и становление социалистических общественных отношений / Т.Ж. Жангельдин. – Алма-Ата, 1973. – 439с.
427797
  Сухарев Г.К. Диктатура пролетариата как категория научного коммунизма / Г.К. Сухарев. – К., 1978. – 191с.
427798
  Вікторук С. Диктатура пролетаріату, декларативне "конституційне право" та реальність // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 113-114
427799
  Алексеева Т.А. Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 87-97. – ISSN 0132-0769
427800
  Бердо Г. Диктатура чи демократія / Гнат Бердо. – Торонто : Самвидав, 1995. – 24 с.
427801
  Бондаренко О. Диктатури "злегка" не буває. На Дзяди в Білорусі знову били людей. Уроки для України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 3
427802
  Скрябин К.И. и др. Диктиокаулиды, гелимозоматиды и оллуланиды животных / К.И. и др. Скрябин. – М., 1954. – 1-323с.
427803
  Савкова З.В. Диктор в документальном любительском фильме: уч. пособие / З.В. Савкова. – Ленинград, 1988. – 72с.
427804
  Льюис Б. Диктор телевидения / Б. Льюис. – М., 1973. – 200с.
427805
   Диктор у микрофона. – М., 1959. – 94с.
427806
  Власов Л.В. Диктофоны и их применение / Л.В. Власов, В.С. Вол, Г.М. Гожев. – Ленинград, 1970. – 121 с.
427807
  Синельников М.Х. Диктует время / М.Х. Синельников. – Москва : Советский писатель, 1983. – 287 с.
427808
  Заславський Р. Диктує вік, а маряться - віки... : поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-14. – ISSN 0131-2561
427809
  Кальницький Я.І. Дикун / Я.І. Кальницький. – Х., 1928. – 99с.
427810
  Гладких М.І. Дикунство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 107. – ISBN 966-642-073-2
427811
  Поцюрко О. Дикурс свободи у творчій спадщині Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 76-79
427812
  Козлянинова И.П. Дикция / И.П. Козлянинова. – М, 1964. – 39с.
427813
  Ферман М.Г. Дикция и орфоэпия / М.Г. Ферман. – М., 1964. – 79с.
427814
  Маковецька І. Дикція як особлива складова роботи над постановкою голосу в студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 167-172. – ISSN 2308-4634
427815
  Попов В.П. Дилатометрическое исследование металлов с примесными искажениями решетки при низких температурах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Попов В.П. ; МВ и ССО УССР, ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
427816
  Замятнин А.А. Дилатометрия растворов белков / А.А. Замятнин. – М, 1973. – 101с.
427817
  Нікіфоров П.О. Дилема "інфляція - економічне зростання": взаємозв"язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив інфляції на обсяг національного виробництва. Підкреслюється необхідність диференційованого підходу до впливу інфляції на економічне зростання, обґрунтовується теза про домінування немонетарних чинників інфляції та забезпечення умов ...
427818
  Шергін С.О. Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-49. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
427819
  Андрущенко В. Дилема вибору // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 11-16. – ISBN 978-617-7638-00-0
427820
  Кочергіна О.Ю. Дилема вибору України: вільна торгівля з ЄС чи Митний союз на Сході? // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 54-56. – ISBN 78-966-1555-47-09
427821
  Лавриненко Г.А. Дилема демократизації: український вибір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 450-459
427822
  Міхлер І. Дилема жінок з академічної сфери // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  "Багато жінок з університетською освітою мріють про великі сім"ї. Проте реальністю це стає рідко."
427823
  Закіров М. Дилема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 50-64. – ISSN 2224-9516
427824
  Остап"як В.І. Дилема концептуалізації кризових явищ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 102-111
427825
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
427826
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
427827
  Огризко О. Дилема німецької газової політики: між особливим партнерством з Росією та спільною енергетичною політикою ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 55-56
427828
  Гордієнко М. Дилема сакральної ортодоксальності чи морального релятивізму сучасного християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 582-593
427829
  Кочан Н.І. Дилема сучасного українського націєтворення: деякі теоретико-методологічні аспекти проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 169-186
427830
  Прохорова М.Е. Дилема ТНК, глобалізації та антиглобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 239-249.
427831
  Жмеренецький О. Дилема українських талантів: як продати свої мізки найдорожче, не залишаючи країни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Згадування про Україну багато хто звик зустрічати лише в контексті різних соціально-економічних проблем або конфліктів, а позиції країни в міжнародних рейтингах демонструють традиційно низький рівень конкурентоспроможності та інвестиційної ...
427832
  Бородіна Н.В. Дилема утилітаризму в кіновсесвіті Marvel // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 25-28. – ISSN 2414-5823


  Присвячено аналізу етичних орієнтирів сучасного молодого покоління. Матеріали та методи дослідження засно- вані на дилемі вагонетки. Кіновсесвіт Марвел розглядається як сучасна інтерпретація конфлікту утилітаризму та деонтології, який пропонує ...
427833
  Мартинов А. Дилеми багаторасової демократії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 4


  "Південно-Африканська Республіка помітно виділяється на загальному тлі африканських країн. У 1948 році в цій країні було запроваджено систему апартеїду, тобто «роздільного проживання різних расових груп». Унаслідок цього ПАР опинилась у міжнародній ...
427834
  Капітоненко М. Дилеми зовнішньої політики України у 2018 році // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 580-589. – ISBN 978-617-7446-57-5
427835
  Кулик В. Дилеми науковців у країні "експертів" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 24-32


  Спогади українського політолога Олексія Гараня про своє життя, кар"єру та дилеми, що стояли перед ним у різні часи: від Брєжнєва до Зеленського.
427836
  Сидорук Т. Дилеми політики ЄС щодо Білорусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
427837
  Степаненко В. Дилеми розбудови держави або нотатки для реформаторів та їх радників від Фокуями // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 126-132.
427838
  Яковлева О.В. Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 174-184. – ISSN 2072-1692


  Розглянуто дихотомію двох взаємопов"язаних, але, разом з тим, і конкуруючих одна з одною, моделей модернізації системи освіти: "модернізації-суверенізації" (з акцентом на національній складовій навчального процесу) та "модернізації-адаптації" (з ...
427839
  Ціватий В.Г. Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку XXI століття: інституціональний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 86-92. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
427840
  Кравченко О.П. Дилеми формування спільної зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу як "держави майбутнього" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 172-177.
427841
  Мартынов Б.Ф. Дилемма "многополярного мира" и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 044-748Х
427842
  Ульяновский Р.А. Дилемма Азии. / Р.А. Ульяновский, В.И. Павлов. – Москва, 1975. – 164с.
427843
  Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности. Риск вооруженного конфликта между великими державами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 8-33. – ISSN 0321-2017
427844
  Кулида С. Дилемма всей жизни. После выселения из родного Львова знаменитый писатель наотрез отказывался посещать свой город // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 3


  "Лемм - скорее, группа людей, чем один человек, поскольку его произведения написаны в разных стилях и в некоторых случаях словно на языках, чужих для него", письменно сообщал в Федеральное бюро расследований США Филип Дик. Классик американской ...
427845
  Манжола В. Дилемма европейской политики Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 8-12.
427846
  Лэй П. Дилемма мисс Блам / Патрисия Лэй // Защитник прекрасной дамы / Дж. Беннет. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 357-531. – (БЛР : Библиотека любовного романа)
427847
  Белкина Е.А. Дилемма эвтаназии в христианской биоэтике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 3 (65). – С. 19-21. – ISSN 1680-2721
427848
  Рувинский Р.З. Дилеммы государственности и новая война всех против всех // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 2 (69). – С. 107-118. – ISSN 2078-5089
427849
  Киндзерский Ю. Дилеммы модернизации: к определению ее содержания, целей и стратегии в общественно-экономических преобразования // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
427850
  Семененко И.С. Дилеммы национальной идентичности : политические риски и социальные приобретения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.8-23. – ISSN 0321-2017
427851
  Саква Р. Дилеммы развития российской партийной системы // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 167-190
427852
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
427853
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
427854
  Матевосян Е.М. Дилепидоидеа-ленточные гельминты домашних и диких животных / Е.М. Матевосян. – М., 1963. – 1-688с.
427855
  Межжерін В. Дилетантизм у науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  2013 рік у східних слов"ян на пізнавальній ниві буде позначений багатьма ювілеями. Ось іще один. 170 років тому з-під пера Олександра Івановича Герцена в "Отечественных записках" почав виходити цикл статей під спільною назвою "Дилетантизм в науке". ...
427856
  Хамермеш Е. Дилетантская лирика : [стихи] / Ефим Хамермеш. – Днепропетровск : Лира, 2016. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-383-716-1
427857
  Гамильтон Дональд Дилетанты. Отравители : Романы / Гамильтон Дональд; Пер. с англ. – Ростов -на-Дону, Харьков : Проф-Пресс, Единорог, 1995. – 448с. – ISBN 5-88475-006-4
427858
  Гулиа Г.Д. Дилижанс / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1979. – 326с.
427859
  Аскинази Б.З. Дилитиевые производные ароматических и жирноароматических кетонов : автореф. дис. ... наук: 072 / Аскинази Б.З. ; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
427860
  Окунева Л.С. Дилма Руссефф - первая женщина-президент в истории Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-40. – ISSN 044-748Х
427861
  Кольцова Инна Викторовна Дилогия Л.Соловьева о Ходже Насреддине : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кольцова Инна Викторовна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
427862
  Боярська Любов Василівна Дилогія Василя Земляка ""Лебедина зграя"" та ""Зелені млини"": і проблеми міфологічного типу мислення"" : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Боярська Любов Василівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Бібліогр.:с.176-207
427863
  Боярська Любов Василівна Дилогія Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" і проблеми міфологічного типу мислення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.01.06 / Боярська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.:5 назв.
427864
  Кейда Ф.Ф. Дилогія Миколи Глухенького про Коліївщину / Федір Кейда ; [відп. ред. С.В. Мишанич]. – Київ : Вирій, 1998. – 39 с. – ISBN 966-557-10-9
427865
  Кирильчук О. Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 129-133
427866
  Гилязов А.М. Диляра : роман / А.М. Гилязов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 189 с.
427867
  Яшен К. Дилярам : драматическая поэма / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438 с.
427868
  Кругликова И.Т. Дильберджи = Delbarjin / И.Т. Кругликова. – М, 1986. – 119с.
427869
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1974. – 120с.
427870
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1977. – 135с.
427871
  Мухтаров А.М. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в Х1Х - начало ХХ в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 373с.
427872
  Конопницька М. Дим / М. Конопницька. – Харків ; Київ, 1930. – 15 с.
427873
  Скуртул Г. Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 235-238. – ISSN 2307-2261
427874
  Сендеборг К. Дим і криця. / К. Сендеборг. – Х. – 96с.
427875
  Донченко Олесь Дим над яругами : повість / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 188 с.
427876
  Терен В. Дим невидимих багать : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 26-27


  Опубліковано вірші Віктора Терена, нар. депутата України. Передмова М. Славинського.
427877
  Шрівастав Ш. Дим, вогонь і людина / Ш. Шрівастав. – К., 1975. – 113-235с.
427878
  Іскорко-Гнатенко Дима Г.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7442-69-0
427879
  Поволяев В.Д. Дима из Надыма / В.Д. Поволяев. – Москва, 1978. – 96с.
427880
  Обещалова Н.В. Димеризация олефинов под влиянием комплексных катализаторов на основе алкилалюминийгалогенидов и соединений никеля : автореф.. дис. .. канд. хим. наук : 072 / Обещалова Н.В. ; Яросл. технол. ин-т. – Ярославль, 1968. – 18 с.
427881
  Чедия Р.В. Димеризация пропилена в присутствии гель-иммобилизованных каталитических систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чедия Р.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
427882
  Черникова И.М. Димеризация этилена в альфа-бутилен. : Автореф... канд. хим.наук: / Черникова И.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке.. – Баку, 1967. – 20л.
427883
  Ахметшин А.Г. Димеркаптотиопироны в аналитической химии вистмута : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ахметшин А.Г. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
427884
  Дьяченко Л.Ф. Димеркаптотиопироны в аналитической химии мышьяка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Дьяченко Л.Ф. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
427885
  Чуйко Татьяна Вадимовна Димеркаптотиопироны как аналитические реагенты на золото : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Чуйко Татьяна Вадимовна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
427886
  Надеждина Л.Б. Диметиламинофениловые эфиры N-ациламинокислот и их использование для синтеза пептидов : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Надеждина Л.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
427887
  Ристовски Б. Димитар В. Македонски : свечен собир по повод 150-годишнината од раганьето и 100-годишнината од смртта на Димитар В. Македонски : свечен собир одржан на 3 декември 1998 година / Блаже Ристовски ; Македонска академja на науките и уметностите ; уредник Т. Георгиевски. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 69 с. – Прізвище автора та назва взяти з обклад. – (Свечени собири ; св. 37). – ISBN 9989-649-52-9
427888
   Димитр Благоев - выдающийся теоретик и революционер : сб. ст. к 120-летию со дня рождения. – Москва : Политиздат, 1977. – 304 с.
427889
  Андрюшин Е.И. Димитр Благоев и Великая Октябрьская социалистическая революция : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.573 / Андрюшин Е.И. ; КГУ/МГУ. Ист. фак-т. – Москва, 1971. – 20 с.
427890
   Димитр Благоев, 1856-1966. – [Б. м.] : Издательство Болгарской коммунистической партии, 1968. – 168 с. : с фотогр.
427891
   Димитр Благоев. Био-библиографический указатель : Био-библиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1956. – 44 с. : 1 портр.
427892
  Захаржевська В.О. Димитр Димов / В.О. Захаржевська. – К., 1978. – 136с.
427893
   Димитр Димов : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1981. – 71 с. – (Писатели заруб. стран)
427894
   Димитр Киров. – Москва, 1987. – 31с.
427895
  Дурковит-Jакшит Лубомир Димитриjе Вуjит: прилог историjи самозванца у Црноі Гори / Дурковит-Jакшит Лубомир. – Цетине, 1956. – 56 с.
427896
  Бегиджанов А. Димитрий Аракишвили / А. Бегиджанов. – Москва : Музгиз, 1953. – 176 с.
427897
  Накашидзе Р.Т. Димитрий Багратиони. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Накашидзе Р.Т.; АН ГрузССР.Ин-т истории груз.литературы. – Тбилиси, 1971. – 21л.
427898
  Жидков Г.В. Димитрий Григорьевич Левицкий. / Г.В. Жидков. – М.-Л., 1946. – 27с.
427899
  Бахрушин С.В. Димитрий Донской / Бахрушин С.В. ; Акад. наук СССР, Узбекистанский филиал, Ин-т языка, литературы и истории. – Ташкент : Изд-во Уз ФАН, 1942. – 39 с. – (Великие русские полководцы)
427900
  Жидков Г.В. Димитрий Донской / Г.В. Жидков. – М., 1947. – 47с.
427901
  Хундадзе С. Димитрий Кипиани / С. Хундадзе. – Тифлис, 1936. – 268с.
427902
  Епифанова А.П. Димитрий Николаевич Прянишников. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 80с.
427903
  Булгарин Ф. Димитрий Самозванец, 1830
427904
  Нарежный В.Т. Димитрий Самозванец : трагедия в 5 д. / Сочинение Василья Нарежного 1800 года // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 207 с.
427905
  Кантемир Д.К. Димитрия Кантемира, бывшего князя в Молдавии, историческое, географическое и политическое описание Молдавии с жизнию сочинителя. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – XLIV, 388 c.


  Рус. пер. сделан с текста, опубликованного А. Ф. Бюшингом с предисл. Г. Ф. Миллера в "Magazin fur neue Historie und Geographie". Hamburg, 1769, ч.3, с.537-574; 1770, ч.4, с.1-120. "Жизнь Дмитрия Кантемира" пер. из "Geschichte des Osmanischen Reichs" ...
427906
  Федів Ю.І. Димитрій (Ярема), Патріарх Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ : життєвий шлях та діяльність : [наук.-реліг. вид.] / Юрій Федів. – Львів : Братське видавництво, 2019. – 111, [1] с., [6] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 110-111
427907
  Савченко І. Димитрій Ростовський (Туптало) і Чернігівщина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.96-102
427908
  Курелла А. Димитров против Геринга. : По материалам Г. Димитрова о Лейпцигском процессе 1933 г / А. Курелла ; Пер. с нем. Г.Я. Рудого. – Москва : Прогресс, 1966. – 324 с.
427909
   Димитровград. 1947. – София, 1959. – 12с.
427910
  Христов Х. Димитър Благоев : (Биогр. очерк) / Проф. Хр. Христов-Кирил Василев. – София : Издателство на Българската КП, 1956. – 106 с.
427911
  Райков Д. Димитър Благоев и Българското възраждане / Д. Райков. – София : Партиздат, 1985. – 204 с.
427912
   Димитър Благоев: Биография. – София : Партиздат, 1979. – 528 с. : портр.
427913
  Георгиев Любен Димитър Димов / Георгиев Любен. – София, 1981. – 349с.
427914
  Райков Д. Димитър и Константин Миладинови : Документален разказ за братя Миладинови и тяхната епоха / Д. Райков. – София : Партиздат, 1986. – 288 с.
427915
  Милев С. Димитър Савов-Такича : Организатор на антифашистката конспирация в беломорския флот 1942-1943 година / С. Милев. – (Спомени). – София : Държавно военно издателство, 1959. – 96 с.
427916
  Църнушанов Коста Димитър Талев в моите спомени / Църнушанов Коста. – София : Македония, 1992. – 188 с.
427917
   Димитьр Благоев : биография. – София : Партиздат, 1979. – 527 с.
427918
  Добрев Д. Димитьр Добрович / Д. Добрев. – София, 1957. – 37с.
427919
  Руда Н. Димінутиви латиномовного тексту Апулея "Метаморфози" та їхні відповідники в українському перекладі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 118-122.
427920
  Савин В.Ф. Димка и Кардаш. / В.Ф. Савин. – Ставрополь, 1975. – 125с.
427921
  Артищев М.Д. Димка из 10-го : повесть / М.Д. Артищев; [для сред. и старш. возраста]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 1962. – 99 с. : ил.
427922
  Коростылев В.Н. Димка невидимка / В.Н. Коростылев, М. Львовский. – М, 1956. – 120с.
427923
  Леонидова Б.Л. Димка познает себя / Б.Л. Леонидова. – М, 1983. – 166с.
427924
  Кострикин В.К. Димка с улицы Мост: повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1979. – 123с.
427925
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1979. – 272 с.
427926
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1989. – 663 с.
427927
   Димов Димитър. – София, 1983. – 96с.
427928
  Жадько В. Димуцький Порфирій Данилович (-фольклорист, педагог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 259-260. – ISBN 978-966-8567-14-8
427929
   Димчо Дебелянов : Биобиблиогр. за 1887-1916 гг. – София, 1993. – 236с.
427930
  Каролев С. Димчо Дебелянов. Лит.-критич. очерк. / С. Каролев. – София, 1961. – 172с.
427931
  Бакбергенов С. Дина : [повесть] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 147 с.
427932
  Костоглодова М.Н. Дина / М.Н. Костоглодова. – Ростов-на-Дону, 1973. – 380с.
427933
  Бакбергенов С. Дина : [о Д. Нурпеисовой : для ст. возраста] ] / Саурбек Бакбергенов. – Москва, 1974. – 143 с.
427934
  Питти Л.Р. Дина и динозавры : в альбоме 15 фотографий / Луиза Рэдфильд Питти ; пер. с англ. П. Арбатов, рис. Д. Бажанова. – Москва ; Ленинград : госиздаь, 1930. – 20, [2], с. – (Для детей младшего возраста)
427935
  Кулєш Д.В. Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro / Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, Н.А. Галатенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
427936
  Антонюк Т.М. Динамiка накопичення стероїдних глiкозидiв у листках представникiв роду Rhododendron L. протягом онтогенезу / Т.М. Антонюк, О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 3. – С. 240-245. – ISSN 0522-9310


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено вміст стероїдних глікозидів у листках представників роду Rhododendron L., культивованих у природних умовах Лісостепу України. Визначено кількісний вміст стероїдних глікозидів протягом вегетаційного періоду. ...
427937
  Зуб С.С. Динамiчнi системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклiдовому просторi / С.С. Зуб, Н.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 43-51. – ISSN 0868-6912


  We consider the method of finding a nearest pair of poi- nts on two smooth curves in the Euclidean space, i.e., two points which achieve the minimum distance between two curves, which uses the model of physical interaction of material points with a ...
427938
  Королев В.Д. Динами ка спиновых и фоновых систем в кристаллах квантовых парамагнитных усилителей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Королев В. Д.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1980. – 24л.
427939
  Второв П.П. Динамиа сообщества коллембол. / П.П. Второв, Е.Ф. Мартынова. – Фрунзе, 1974. – 92с.
427940
  Воронин А. Динамизм парламентской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 81-90. – ISSN 0130-9625
427941
  Минеев В.Н. Динамизм развития социалистического производства / В.Н. Минеев. – М., 1978. – 221с.
427942
   Динамизм роста. – Донецк, 1987. – 149с.
427943
   Динамизм социалистического воспроизводства: закономерности и резервы роста. – Л., 1986. – 164с.
427944
   Динамизм управления. – М., 1987. – 202с.
427945
  Усердов А.А. Динамика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 219с.
427946
  Даламбер Ж. Динамика / Ж. Даламбер. – Москва-Ленинград, 1950. – 344 с.
427947
  Дешевой Б.М. Динамика / Б.М. Дешевой, В.И. Попов. – Ленинград, 1966. – 172 с.
427948
  Халфман Р.Л. Динамика / Р.Л. Халфман. – Москва, 1972. – 567 с.
427949
  Михнева Л.М. Динамика 17-оксикортикостероидов в плазме крови при некоторых гуморальных и рефлекторных воздействиях : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михнева Л.М. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 15 с.
427950
  Волошин Н.А. Динамика абсолютной и относительной масс тимуса белых крыс в норме и после внутриутробного воздействия дексаметазона и стафилококкового анатоксина / Н.А. Волошин, Е.О. Аравицкий // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2077-1096
427951
  Ольденбург Р. Динамика автоматического регулирования / Р. Ольденбург, Г. Сарториус. – М.-Л., 1949. – 328с.
427952
  Дружин Г.В. Динамика актуализированного заимствования в дискурсе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 25-28
427953
  Попов В.С. Динамика акцентных норм современного немецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попов В.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 22л.
427954
  Лайвант А.С. Динамика аминокислот высокогорных пастбищных трав Киргизии (в период вегетации и под влиянием полива) : Автореф... канд. биол.наук: / Лайвант А.С.; АН Киригз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 24л.
427955
  Тер-Карапетян Динамика аминокислот и культуральной жидкости в условиях синтеза хлортетрациклина / Тер-Карапетян, Ш.А. Авакин, 1962. – С. 49-60
427956
  Плоткин В.Я. Динамика английской фонологической системы / В.Я. Плоткин. – Новосибирск, 1967. – 170 с.
427957
  Святодух В.К. Динамика аппаратов с двухканальным управлением. / В.К. Святодух, П.М. Чернявский. – М., 1983. – 159с.
427958
  Олифер А.И. Динамика арочно-консольных мостов : Автореф... канд. техн.наук: / Олифер А. И.; МПС, Днепроп. ин-т инж. ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1963. – 16л.
427959
  Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм / Р. Арнхейм. – Москва, 1984. – 193 с.
427960
  Захашвили М.А. Динамика атмосферных процессов, обуславливающих вывод южных циклонов на территорию Закавказья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Захашвили М.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 11 с.
427961
  Андреев В. Динамика атмосферных термиков / Андреев В., Панчев С. ; под ред. Л.Т. Матвеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 152 с. : ил. – Список лит.: с. 142-148
427962
  Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов / Н.П. Шакина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263с.
427963
  Пасечник М. Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов / М. Пасечник, С. Чорногор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Исследовано поле лучевых скоростей движения плазмы нижней атмосферы на участке одной из первых активных областей NOAA 11024 южного полушария Солнца нового 24-го цикла солнечной активности во время двух хромосферных выбросов. Наблюдения были проведены 4 ...
427964
   Динамика атмосферы Венеры. – Ленинград : Наука, 1974. – 184 с.
427965
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – В двух томах. – Москва : Мир
Т. 1. – 1986. – 397с.
427966
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – Москва : Мир
Т. 2. – 1986. – 415 с.
427967
  Шароваров Г.А. Динамика АЭС с диссоциирующим теплоносителем / Г.А. Шароваров. – Минск : Наука и техника, 1980. – 239 с.
427968
  Тареев Б.А. Динамика бароклинных возмущений в океане / Б.А. Тареев. – Москва : Московский университет, 1974. – 189с.
427969
  Коромыслов В.Ф. Динамика белков и некоторых других биохимических показателей крови желточном перитоните кур : Автореф... канд. биол.наук: / Коромыслов В. Ф.; Всес. ин-т эксперим. ветиринарии, Всес. акад. с. х. наук. – М., 1966. – 16л.
427970
  Воронина Л.Н. Динамика белков и нуклеиновых кислот в тканях индеек в связи с возрастом и функциональным состоянием организма : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина Л.Н.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1966. – 18л.
427971
  Кириллов С.А. Динамика белков, кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови свиней в условиях Бурятской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов С.А.; Моск. вет. акад. – М., 1964. – 18л.
427972
  Баракаев Б.Х. Динамика белкового комплекса зерна кукурузы в процессе созревания и послеуборочного дозревания : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев Б. Х.; Всес. акад. с.х. наум, ВНИИ растениеводства. – Л., 1965. – 20л.
427973
  Винниченко А.Н. Динамика белковых веществ и нуклеиновых кислот в органах проростков некоторых подвидов кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Винниченко А.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 20 с.
427974
  Кечек Ю.А. Динамика белковых фракций в сыворотке крови при хлоропреновой интоксикации / Ю.А. Кечек, Л.В. Семерджян. – 63-70с.
427975
  Иконников Л.Б. Динамика берегов в нижних бьефах гидроузлов / Л.Б. Иконников. – Москва : Наука, 1981. – 76с.
427976
  Пышкин Б.А. Динамика берегов водохранилищ / Б.А. Пышкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1973. – 414с.
427977
   Динамика берегов озера Байкал при новом уровенном режиме. – Москва : Наука, 1976. – 88 с.
427978
  Лонгинов В.В. Динамика береговой зоны бесприливных морей / В.В. Лонгинов. – Москва : АН СССР, 1963. – 380с.
427979
  Красножон Г.Ф. Динамика береговой зоны внутренних водоемов и устьевых областей рек : Автореф... д-ра географ.наук: 11.00.07 / Красножон Г.Ф.; АН СССР, Ин-т водных проблем. – М., 1991. – 68л.
427980
  Сафьянов Г.А. Динамика береговой зоны морей / Г.А. Сафьянов. – Москва, 1973. – 176с.
427981
  Кулиш Л.Я. Динамика береговой зоны юго-восточного побережья Байкала в период искусственного подъема уровня озера : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кулиш Л.Я.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 24л.
427982
  Турков В.Г. Динамика биогеоценотического покрова / В.Г. Турков. – Свердловск, 1980. – 61с.
427983
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 126с.
427984
   Динамика биологических популяций : Межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 162с.
427985
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборни. – Горький, 1984. – 135 с.
427986
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 139 с.
427987
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1986. – 147 с.
427988
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1987. – 131 с.
427989
   Динамика биологических популяций. – Горький, 1988. – 119с.
427990
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1988. – 119 с.
427991
  Маштакова Г.П. Динамика биомассы и численности фитопланктона северо-западной и восточной частей Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Маштакова Г.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 14л.
427992
  Зеленков А.И. Динамика биосферы и социокультурные традиции / А.И. Зеленков, П.А. Водопьянов. – Минск, 1987. – 238с.
427993
  Инишева Л.И. Динамика биохимических процессов и окислительно-восстановительное состояние в геохимически сопряженных ландшафтах олиготрофного болота / Л.И. Инишева, Л. Шайдак, М.А. Сергеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 505-513 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
427994
  Дунаев Б.Б. Динамика благосостояния населения страны // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 151-163. – ISSN 0023-1274
427995
  Благовещенская Н.В. Динамика болотных экосистем Приволжской возвышености / Н.В. Благовещенская, А.В. Чернышев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 96-103 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
427996
  Архангельский Ю.А. Динамика быстровращающегося твердого тела / Архангельский Ю.А. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
427997
  Тер-Акопов Динамика быстродействующих электромагнитов / Тер-Акопов А.К. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 167 с. – Библиогр.: с. 165-167
427998
  Меньшикова А. Динамика воздействия единой валюты Европы на ее экономические отношения с США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-34. – ISSN 0321-2068
427999
  Ершова М.Г. Динамика волных масс малых водохранилищ (на примере Можайского водохранилища) : Автореф... канд. геогр.наук: 696 / Ершова М.Г.; МГУ. Географический фак-т. – М., 1971. – 28л.
428000
  Барышников Геннадий Федорович Динамика высотных ландшафтных поясов Большого Кавказа по палеотериологическим данным : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Барышников Геннадий Федорович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 22л.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,