Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
426001
  Тимків Н. "... Життя - мов казка, й казка - мов життя" : До 110-річчя Наталі Забіли // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 3 (672)), березень. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263


  Наталя Львівна Забіла - одна з найвидатніших українських письменниць, що пишуть для дітей. Вона по праву іменується зачинателькою української дитячої літератури.
426002
  Вачнадзе Н.З. "Житие Серапиона Зарзмели" как источник по истории раннефеодальной Грузии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вачнадзе Н.З. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
426003
  Румянцева В.С. "Житие" протопопа Аввакума как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Румянцева В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода феодализма. – Москва, 1971. – 19л.
426004
  Целік Т. "Житіє і ходіння ігумена Даниїла з Руської землі" як історико-філософське джерело // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.44-67
426005
  Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті заторкнуто питання "елементного функціонування" бароко (необароко) в творчих прийомах модерністського спрямування в українському літературному житті XX ст. У цьому розгляді зроблено також проективне запов"язання необароковості з творчістю ...
426006
  Кралюк П. "Життєва філософія" Климентія Зіновіїва // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2254-74-7
426007
  Кімакович І. "Життєвий світ" і "фольклор" ("дотеоретичний досвід", "народне знання"): До питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 38-47. – ISSN 0130-6936
426008
  Губернюк Л.В. "Життєвий світ" та "життєвий зв"язок" як поняттєві засоби осягнення феномену соціальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
426009
  Чекан Ю. "Життя за Царя" Міхаіла Глінки та імперська ідеологія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26
426010
   "Життя й революція" 1925-1934. – Львів, 1970. – 163с.
426011
  Явір Л. "Життя людського сонце не вечерне..." (символічне навантаження лексеми "любов" у поезіях Івана Франка) / Л. Явір, Г. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 294-304. – ISSN 2411-4758
426012
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
426013
  Кузьменко В. "Життя народу - у жнивах ланів ..." До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 3-9


  Аналізується життєвий і творчий шлях О.Довженка. Зокрема, висвітлюються кіноповісті "Зачарована Десна" та "Україна в огні", щоденникові записи й приватне листування митця, подаються запитання для самостійного опрацювання учнями життєпису письменника.
426014
  Губіанурі Л. "Життя не можна зупинити!" / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 15


  День народження Михайла Булгакова кияни відзначатимуть креативно. Розповідає директор музею Булгакова Л. Губіанурі.
426015
  Москалець К. "Життя непередбачуване. Тим воно й прекрасне, тим і жахливе..." / розмовляв Олег Коцарєв // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 115-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Кость (Костянтин) Москалець - поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант. Автор слів і музики відомої в Україні пісні "Вона" ("Завтра прийде до кімнати…").
426016
  Грушевський М. "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) / вступна стаття й публікація Г.В.Кондаурової // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5 (530 ), вересень - жовтень. – C. 80-100. – ISSN 0130-5247
426017
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110.
426018
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 132-151.
426019
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110
426020
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-120
426021
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-113
426022
  Кулакевич Л.М. "Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові" Вал. Злотопольця та І. Федіва як національний інваріант робінзонади // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 109-121. – ISSN 2313-1802
426023
  Швець А.І. "Життя так само сильне, як смерть..." (метафізична проблематика еросу і танатосу в прозі Наталії Кобринської) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 7-19. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
426024
  Жежера В. "Життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 42 (95). – С. 54-57


  Письменниця Дніпрова Чайка бачила себе "мальованою труною", де сховані нереалізовані бажання. На її лібрето Микола Лисенко написав дитячі опери "Коза-дереза" та "Пан Коцький"
426025
  Ковальська М.С. "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "дослідження сучасної біографії" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 75-77. – ISBN 966-2980-20-2
426026
  Кузьменко Я.П. "Життя" як філософська та правова категорія // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
426027
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
426028
  Білецький О.І. "Жіль Блаз" і буржуазний реалістичний роман / О.І. Білецький. – Харьков, 1935
426029
  Мірівіліс С. [Життя в могилі : книга війни / Стратіс Мірівіліс. – 33-є вид. – Афіни : Естія, 1997. – 403 с. – Видання новогрецькою мовою
426030
  Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
426031
  Теотокіс К. [Життя та смерть Каравеласа / Константінос Теотокіс. – Афіни : Естія, 1996. – 192 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 206]). – ISBN 960-05-0211-0
426032
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Демкова Н.С. ; АН СССР , Ин-т руск. лит-ры (Пушкинский Дом). – Ленинград, 1969. – 19 с.
426033
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума / Н.С. Демкова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 168 с.
426034
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Московская Старообрядческая Книгопечатня, 1911. – 108 с. – Текст на славянском языке
426035
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Изд. И.Я. Гаврилова ; Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1911. – 62 с. – (Библиотека "Старообрядческая мысль" / под ред. И.В. Галкина)
426036
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. Я Башмаков и К*, 1916. – VIII с., 244 стб., 245-254 с., [1] с. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
426037
  Клирик Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем Клириком. – С-Пб, 1784. – 223с.
426038
   Житие святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, чудотворения от нетленных мощей и молитва новопрославленному Угоднику Божию. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1896. – 16 с.
426039
   Житие сказочника. Евгения Шварц. – М., 1991. – 364с.
426040
  Назаренко М.А. Житие Степана Леднева / М.А. Назаренко. – Москва, 1980. – 239с.
426041
  Виноградов И. Житие Франца Яковлевича Лефорта, женевского гражданина, российскаго генерала и великаго адмирала, председателя всех Советов Петра Великого, первого Министра, полковника Выборного полка, наместника... / сочиненное И. Виноградовым. – В Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1799. – 144с. – ...Великого Новгорода, Чрезвычайного и Полномочного Посла ко многим Европейским Дворам. - На корешке: Житие Лефорта


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
426042
  Кочетков И.А. Житийная икона в ее отношении к тексту жития : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Кочетков И.А. ; Белорус. ГУ. – Минск, 1974. – 33 с.
426043
  Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХШ-ХУП в. / Л.А. Дмитриев. – Л. : Наука, 1973. – 303 с.
426044
  Томенко М. Житиме у серцях і віках: Бесіда з віце-прем"єр-міністром // Уряд. кур"єр., 2005


  [Про святкування 60-річчя Перемоги в Україні]
426045
  Опанасюк О.Є. Житичі / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1985. – 223с.
426046
   Жития Кирилла и Мефодия. – М., 1986. – 266с.
426047
   Жития святых. – Новосибирск, 1991. – 183с.
426048
   Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. Российской Академии наук ; Тип. Импер. Акад. наук, 1916. – [4], XXIII, 3, 204, [1] с. – Текст рус., церковнославян. – (Памятники древнерусской литературы ; Вып. 2)
426049
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. примеч. и изобр. святых / Димитрий Ростовский. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 5 : Январь. – 1904. – 910с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип.,1904
426050
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 1 : Сентябрь. – 1991. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
426051
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 8 : Апрель. – 1991. – 522с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1906
426052
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 9 : Май. – 1991. – 810с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
426053
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 10 : Июнь. – 1992. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1913
426054
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 11 : Июль. – 1992. – 689с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1910
426055
   Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 3 : Ноябрь. – 1991. – 832с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1905
426056
  Круковець О.В. Житіє Луки Лазаровича : повість у сатиричних оповідках, гуморески, фейлетони, пародії / О.В. Круковець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 171 с.
426057
  Журавльова С. Житіє Олексія, чоловіка божого, у віршовій обробці архієпіскопа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
426058
   Житіє Святителя Іоана Золотоустного // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0203-5863
426059
  Димитрій Житіє святителя Іова Борецького, митрополита Київського і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
426060
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Констянтина Острозького / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 0203-5863
426061
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Ярослава Мудрого / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-42. – ISSN 0203-5863
426062
  Димитрій Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 56-60. – ISSN 0203-5863
426063
  Кулиняк Д. Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-17. – ISSN 0130-7037
426064
   Житіє Святої Варвари // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 24 (360), грудень. – С. 5, 8
426065
  Волошина Н. Житія святих Руси-України : рецензія на книжку Олександра Кислашка "Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених". - К.: Грамота, 2007. - 321 с. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-56
426066
  Матвієнко В. Житло для чорнобильців // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.9-11. – ISBN 966-95383-5-1


  Роз"яснення й консультації.
426067
  Таран А.В. Житло душі : поезії / А.В. Таран. – Київ, 1988. – 131 с.
426068
  Борисенко М. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках 20 століття / Мирослав Борисенко. – Київ : Стилос, 2009. – 357с. – ISBN 978-966-193-013-0
426069
  Чередніченко О.В. Житло міщанина пізньосередньовічної Англії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – C. 95-99. – ISSN 2076-1554
426070
  бузян Житло Переяслава козацького часу : спроба реконструкції за матеріалами археологічних досліджень / бузян, Д.А. Тетеря // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 95-101. – ISSN 2227-4952
426071
  Приходько М.П. Житло робітників Донбасу / М.П. Приходько. – Київ, 1964. – 108с.
426072
  Борисенко М. Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 151-155
426073
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 416л. – Бібліогр. : л.376-416
426074
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : автореф. .. д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
426075
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:6 назв
426076
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Бібліогр.: л.215-226
426077
  Герасько М. Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 83-96. – ISSN 2313-8505
426078
  Герасько М.О. Житло як основа життєдіяльності українців // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 43-50. – ISSN 2227-183Х
426079
  Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 113-136. – ISSN 2227-4952
426080
  Харитонов Є Житло: за принципом соціальної справедливості / Є Харитонов, , Н.О. Саніахметова. – К., 1990. – 47с.
426081
  Сердюк О.М. Житлова забудова урочища Гончарі - Кожум"яки. Історичне та містобудівне значення // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 77-92. – ISBN 978-611-533-002-7
426082
  Савич В.І. Житлова іпотека в Україні та Росії: перші кроки становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні риси житлової іпотеки в Україні та Росії. The common features of mortgage in Rassia and Ukraine are examined in article.
426083
  Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 43-46
426084
  Лопушняк Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 79-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
426085
  Дроздовська О.С. Житлова проблема в Україні та досвід її розв"язання в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 103-110.
426086
  Агапов В.Л. Житлова проблема в шахтарських містах УРСР у 80-і рр. XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 1728-3671
426087
  Гордієнко В. Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр. / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 52-58. – ISSN 1998-4634
426088
  Коренга Ю.В. Житлова субсидія 2015: міф чи реальність? // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7272-11-2
426089
  Федоров О. Житлове будівництво -- всенародне завдання / О. Федоров. – К., 1958. – 88с.
426090
   Житлове будівництво в округових містах України за 1923-1925 рр., 1926. – 57с.
426091
  Ніколаєць К.М. Житлове будівництво в Україні у 90-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 60-65. – ISSN 2076-1554
426092
  Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943-1980 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2077-7280
426093
  Кошіль Г. Житлове будівництво на території Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-171-893-6
426094
  Ганєва О.М. Житлове господарство як чинник стабільності економіки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 128-130
426095
   Житлове законодавство України : Забезпечення житлом, приватизація, субсидії, захист власності: За станом законодавства на 1 червня 1998 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 448с. – ISBN 9667302326
426096
   Житлове законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 495с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-090-2
426097
  Кондик П. Житлове законодавство України: стан і перспективи розвитку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.24-26
426098
   Житлове законодавство. Частина 2. Виселення громадян з житлових приміщень. - Частина 3. Квартирна плата. Частина 4. Оплата комунальних послуг. Законодавчі акти та відомчі постанови, упорядковані на. – К., 1935. – 151с.
426099
  Кисляк Н.П. Житлове іпотечне кредитування в Україні проблеми і досягнення сучасності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.160-163. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
426100
  Галянтич М.К. Житлове право : Навчальний посібник / М.К. Галянтич; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-275-6
426101
  Мудра О.М. Житлове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; О.М. Мудра. – Київ : КНЕУ, 2005. – 148с. – ISBN 966-574-760-6
426102
   Житлове право : навч. посібник / Є.І. Федик [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-147. – ISBN 978-617-673-065-1
426103
  Галянтич М.К. Житлове право України : навч. посібник / [Галянтич М.К., Коваленко Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 479, [1] с. – На обкл. автор не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-667-032-1
426104
   Житлове право України : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2003. – 208с. – ISBN 966-7613-40-2
426105
   Житлове право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О. [ та ін ] ; за ред Є.О. Харитонова ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8909-24-5
426106
  Галянтич М.К. Житлове право України : навчальний посібник / М.К. Галянтич ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: c. 491-498. – ISBN 978-966-667-274-5
426107
  Волковський Д. Житловий іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
426108
   Житловий кодекс України : Кодекс.Закони.Постанови. – Ужгород : Іва, 1998. – 228с. – ISBN 966-7231-18-6
426109
   Житловий кодекс України : За станом на 1 січня 2005 року. – Харків : Одіссей, 2005. – 92с. – (Закони України). – ISBN 966-633-390-2
426110
   Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2008 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 68с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
426111
  Фурса С.Я. Житловий кодекс України : науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Є.І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1280с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-25-0
426112
   Житловий кодекс України (станом на 01.04..2000р.). – Київ : Сірін, 2000. – 64с.
426113
   Житловий кодекс України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.). – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-75-4
426114
   Житловий кодекс Української РСР. – К., 1983. – 190с.
426115
   Житловий кодекс Української РСР : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-34-9
426116
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційний текст. Станом на 15 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-8074-78-5
426117
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 14 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 144с. – ISBN 966-313-150-0
426118
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 1липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34(Код)Житл.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-230-2
426119
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 жовт. 2011 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 67, [1] с. – Загол. обкл.: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
426120
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 66, [2] с. – На обкл. назва: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
426121
  Козак С.В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 67-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
426122
  Запотоцька В. Житловий чинник формування вартості території міста Львова / В. Запотоцька, О. Левицька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житлових територій міста Львова. Оцінено цілу низку факторів пропозиції, до яких автори відносять наявність житлового фонду, введення в експлуатацію житла, обсяги прямих ...
426123
  Демченко О.В. Житлові комплекси в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 314-319. – (0). – ISSN 2078-9165
426124
  Лісниченко Т.М. Житлові права громадян / Т.М. Лісниченко. – К., 1976. – 70с.
426125
  Якименко О.Н. Житлові права громадян СРСР / О.Н. Якименко. – К, 1959. – 59с.
426126
  Мовчан О.В. Житлові права дітей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 204-208. – ISSN 1727-1584
426127
  Воронова О.В. Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-119. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
426128
  Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
426129
  Москаленко А. Житлові споруди у топографії давньоруського Василева // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 417-421. – ISBN 978-966-171-795-3
426130
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття : автореф. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
426131
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX – на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 191-260. – Бібліогр.: арк. 172-190
426132
  Кошіль Г. Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 132-136. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історія дослідження житлово-господарського будівництва на Волинському Поліссі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Показано внесок етнографічних осередків, установ та окремих вчених у вивчення житлово-господарського ...
426133
  Чеховська І.В. Житлово-комунальна реформа і проблеми її організаційно-правового забезпечення // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
426134
  Перевознюк В. Житлово-комунальна реформа: як перейти до ефективного ринкового механізму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
426135
  Бубенко П.Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об"єкт дослідження якісних характеристик / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
426136
  Поспелова Н.М. Житлово-комунальне господарство та екологічна криза в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.121-124
426137
  Корецький М.Х. Житлово-комунальне господарство як об"єкт управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
426138
  Запатріна І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І.В. Запатріна, Т.Б. Блебеда // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 34-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
426139
  Рибалка О. Житлово-комунальне господарство: труднощі вибору між соціальною стабільністю та економічними реформами // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 127-129
426140
  Кіндзюр О.С. Житлово-комунальний комплекс як складова національної економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-349. – ISSN 0321-0499
426141
  Олійник Я.Б. Житлово-комунальний сектор регіону: формування та структура // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 33-36. – ISBN 978-966-285-361-2
426142
  Нікілєв О.Ф. Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х - середини 1960-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 58-65. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
426143
  Волкович А. Житная Баба : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-75. – ISSN 0027-8238


  Житная Баба - женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы, изображавшейся в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.
426144
  Дергач В.О. Житнє поле / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1980. – 56с.
426145
  Сич М.С. Житнє сонце : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
426146
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1961) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1968-1975 рр. - асистент, у 1975-1978 рр. - старший викладач, з 1978 р. - доцент, у 1981-1987 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології, з 1987 до 1994 р. - доцент цієї ж кафедри ...
426147
  Довгий О.П. Житниця : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1972. – 167 с.
426148
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 267 с.
426149
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 472 с.
426150
  Масенко Т.Г. Житні колоски : лірика і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1962. – 111 с.
426151
  Гижа О.Р. Житні плачі : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 270 с.
426152
  Ткач М.М. Житній вінок : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1961. – 72 с.
426153
  Павленко М.Г. Житній голуб: поезії / М.Г. Павленко. – К., 1990. – 136с.
426154
  Чубач Г.Т. Житня зоря : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Дніпро, 1983. – 124 с.
426155
  Боровий В.І. Жито - життя / В.І. Боровий. – Київ, 1967. – 55с.
426156
  Осипенко А. Жито : роман / А. Осипенко. – Минск, 1975. – 384 с.
426157
  Кравчук М.І. Жито : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 347 с.
426158
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1960. – 279 с.
426159
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ, 1986. – 382 с.
426160
  Стельмах М.П. Жито сили набирається / М.П. Стельмах. – Київ, 1954. – 224с.
426161
  Нікуліна Н. Житом перейти. / Н. Нікуліна. – К, 1990. – 104с.
426162
  Коваленко Л.А. Житомир : (Історичний нарис) / Л.А. Коваленко. – Житомир, 1951. – 47 с.
426163
  Синяков Г.Г. Житомир / Г.Г. Синяков. – Киев, 1968. – 63 с.
426164
   Житомир. – К, 1968. – 95с.
426165
  Ткач С.І. Житомир / С.І. Ткач. – Київ, 1981. – 30с.
426166
   Житомир. – К, 1983. – 10с.
426167
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1984. – 191 с.
426168
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1989. – 129 с.
426169
  Костриця М.Ю. Житомир : підручна книга з краєзнавства / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк ; Всеукраїнська спілка краєзнавців ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 443-456. – ISBN 978-966-8123-67-2
426170
  Мокрицький Г.П. Житомир : фотопутівник : [ілюстрований путівник-довідник] / Георгій Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с. : фотоіл. – Книга укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 988-690-105-6
426171
  Ярмошик І.І. Житомир древній: спроба реконструкції історії міста до XV ст. : наук.-популярне вид. / Іван Ярмошик. – Житомир : Журфонд, 1997. – 40 с. : іл. – Покажчики: с. 38-39. – Бібліогр.: с. 30. – (Житомир вчора, сьогодні, завтра. Науково- популярна краєзнавча бібліотека ; вип. 1). – ISBN 5-86768-029-4
426172
  Махорін Г. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом / Г. Махорін, І. Саюк. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – [56] с. : фот. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7265-50-3
426173
  Самойлов Юрій Житомир: авіаційні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
426174
  Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсомола: история Житомир. высш. командного Краснознам. училища радиоэлектроники противовоздуш. обороны им. Ленинского комсомола / Н.Я. Голованов. – Москва, 1977. – 232 с.
426175
  Сирота Н.П. Житомирское полесье. Физико-географическая характеристика : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Сирота Н.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 26 с.
426176
   Житомирська обласна сільськогосподарська і промислова виставка 1950 року. – Житомир, 1951. – 196с.
426177
  Рибачок І.М. Житомирська область. / І.М. Рибачок. – Київ, 1959. – 120с.
426178
  Бондаренко Г.Ф. Житомирська прозова школа: особливості художнього світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-175. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба виявити відкриття представників Житомирської прозової школи у сфері художніх новацій, ставленні до традицій, концепції особистості, бо саме ці питання є основоположними в освоєнні художнього світу, що твориться письменником. В ...
426179
  Костриця М.Ю. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині (1990-2000 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 152-216. – ISBN 966-7626-11-3
426180
  Гінда Володимир Житомирський "Гегевальд", або Спроба колонізації українських земель нацистською Німеччиною // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 50-53
426181
   Житомирський державний університет імені Івана Франка // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 1999-4966
426182
   Житомирський державний університет імені Івана Франка : [ювілейне видання до 90-річчя університету] / [редкол.: Саух П.Ю. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2009. – 197, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-96993-4-3
426183
   Житомирський інститут технічних культур (культури картоплі та хмелю). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 32с.
426184
   Житомирський прорив : спецвипуск часопису "Світло спілкування" / [ ред., упоряд. Г. Цимбалюк ]. – Житомир : Рута, 2009. – 696 с. – ISBN 978-966-8162-66-4
426185
  Монастирецький Л. Житомирські адреси О. Ольжича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 96-101. – ISSN 0236-1477
426186
   Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир. – ISSN 2305-5898
Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
426187
  Стельникович С.В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vinnytsia region in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) / Сергій Стельникович ; [наук. ред. В.М. Даниленко]. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 591, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 492-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7265-37-4
426188
  Крушинська Олена Житомирщина - зловісний палац, цукор і літаки = Непокірний рельєф : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 127 : Фото
426189
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1969. – 188с.
426190
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1974. – 199с.
426191
   Житомирщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – [212] с. – (Області Радянської України)
426192
  Натикач П. Житомирщина і перші козацькі гетьмани // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 108-110. – ISBN 966-95758-1-8
426193
   Житомирщина крізь призму століть : Науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 192с. : іл. – Науковий збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Житомирщина крізь призму століть", що відбулася 17-19 вересня 1997 р. в м. Житомирі. – ISBN 686868-014-6
426194
   Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. – К, 1969. – 291с.
426195
  Монастирецький Л. Житомирщина у творчій біографії О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 196-200.
426196
  Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
426197
  Матійко О.М. Житоцвіт : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
426198
  Черняховский В.И. и Модилевский Я.С. Житровий фонд м. Києва / В.И. и Модилевский Я.С. Черняховский. – К., 1935. – 68с.
426199
  Ненчук О. Життева перспектива особистості: аналіз соціологічних парадигм // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 96-103. – ISSN 1810-2131
426200
  Горпинич М.В. Життєва історія / М.В. Горпинич. – Донецк, 1982. – 84с.
426201
  Сізова К. Життєва історія на сторінках газети "Факты и комментарии" в аспекті жанрової специфіки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається жанрова специфіка життєвої історії на матеріалі газети «Факти і коментарі». Досліджуються особливості жанрової модифікації, її спорідненість із біографічним нарисом і використання моделей чарівної казки. Особлива увага ...
426202
  Харитоненко О. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики:види, структура, особливості редагування // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С.154-162


  У статті представлено системний аналіз жанру життєвої історії: розглядаються види, функції, структура, особливості редагування цього типу творів. Дослідження проведено на матеріалі публікацій сучасних періодичних видань. This article presents a ...
426203
  Полевецька О.В. Життєва катастрофа та знищена наукова кар"єра Всеволода Ганцова / О.В. Полевецька, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 166-168
426204
  Степаненко І.В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри : монографія / І.В. Степаненко, М.Д. Степаненко. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-216. – ISBN 978-966-405-221-1
426205
  Могилевський О. Життєва криза як об"єкт психологічного дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 104-108.
426206
  Фан Д. Життєва мораль / Дунмей Фан. – Тайбей, 1971. – 400 с. – Видання китайською мовою
426207
  Кунов В.К. Життєва мудрість у творах Івана Багряного : енциклопедичний словник / Валерій Кунов. – Київ : КВІЦ, 2006. – 388с. – (Всесвітня серія "Письменники-мислителі"). – ISBN 966-7192-91-1
426208
  Сивокінь Г.М. Життєва переконливість героя / Г.М. Сивокінь. – К, 1965. – 157с.
426209
  Коваль В.К. Життєва позиція / В.К. Коваль. – К, 1981. – 224с.
426210
   Життєва позиція Віктора Москаленка // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 174-176
426211
  Клічук А.В. Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму" розгладається проблема співвідношення моральності, раціональності та почуттів у життєвій самореалізації інтелігента. Аналізується питання ціннісного впливу епохи на ...
426212
  Заруда В.Т. Життєва позиція та релігійна віра / В.Т. Заруда. – К, 1983. – 52с.
426213
  Бузько Д. Життєва помилка Миколи Клена. / Д. Бузько. – Киев, 1930. – 39с.
426214
  Жукова В. Життєва потреба розвитку професії / Валерія Жукова, Наталія Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30


  Висвітлюється питання підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, як однієї з життєвих потреб вдосконалення, підвищення престижу професії бібліотекаря та самореалізації бібліотечних працівників.
426215
   Життєва сила - у фізичному і психичному здоров"ї : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2006. – 40с.
426216
   Життєва сила ідейних переконань. – К, 1978. – 247с.
426217
  Шевченко В.Ф. Життєва сила ленынського вчення про партію / В.Ф. Шевченко. – Киев : Знання, 1978. – 47с.
426218
   Життєва сила політичного курсу КПРС. – Львів, 1985. – 182с.
426219
  Бохонкова Ю.О. Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика / Ю.О. Бохонкова, В.Ю. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 54-64. – ISSN 2219-2654
426220
  Лановенко Ю.І. Життєва та вікова кризи: взаємозв"язок та розбіжності між ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто порівняльний аналіз життєвої та вікової кризи. Розгляд зроблено за схемою "поштовх" (відправна точка) - адаптація - формування нових здібностей.
426221
  Князян М.О. Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 122-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
426222
  Фан Дунмей Життєва філософія китайців / Фан Дунмей; Лімін веньхуа шу. – Тайбей, 1971. – 254с. – Видання китайською мовою
426223
  Гофман А Е.Т. Життєва філософія кота Мура разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури / А Е.Т. Гофман; З нім. пер. Євген Попович. – Київ, 1983. – 374с.
426224
  Бурковський М.В. Життєва філософія: Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйєр // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 11-13
426225
  Шуйський І. Життєва школа Юрія Лавріненка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 11


  Ювілей публіциста і літературознавця Юрія Лавріненка, який одним із перших привернув увагу світової спільноти до трагічних подій в українській літературі, торік відзначили переважно в наукових колах зарубіжжя. Втім, невисвітленими залишилися подробиці ...
426226
  Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 1-5
426227
  Комісаренко Сергій Життєвий вибір / Комісаренко Сергій. – Київ : Альфа-Принт. – 48с.
426228
  Вергунов В. Життєвий гарт металофізики // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0372-6436


  Заслужений прфесор КНУ ім. Т. Шевченка (2003)
426229
   Життєвий досвід українців у Канаді = The Ukrainian experience in Canada : Рефлексії. – Вінніпег : УВАH, 1994. – 379 с. – Текст укр. та англ. мов. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0919867006
426230
  Захлюпана Н. Життєвий і науково-педагогічний шлях Євгенії Черняхівської // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 209-217. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
426231
  Губар А. Життєвий і пастирський шлях патріарха Київського і Всієї Руси-України Володимира І // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк (1925-1995) - укр. православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ-КП (1993 — 1995).
426232
  Головай І. Життєвий і творчий доробок І.Огієнка як приклад людської та національної гідності // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-55
426233
  Бережинський В.Г. Життєвий і творчий шлях : (до 50-річчя з дня народження) / В.Г. Бережинський; Український ін-т воєнної історії. – Киев : Український ін-т воєнної історії, 2004. – 28с.
426234
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-38.
426235
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-45.
426236
  Походня І.К. Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 0372-6436
426237
  Амоша О.І. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста. : До 80-річчя академіка НАНУ М.Г.Чумаченка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 218-224. – ISSN 0320-4421
426238
  Митряєв А.І. Життєвий і творчий шлях видатного українського сходознавця Андрія Петровича Ковалівського // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 426-441. – ISBN 987-966-489-058-5
426239
  Андрійко О. Життєвий і творчий шлях відомого українського вченого-правознавця Вадима Борисовича Авер"янова / О. Андрійко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  У 1973 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
426240
  Сітькова І. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка. Новела "Момент" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
426241
  Семенко Л. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького - першого дослідника творчості Миколи Леонтовича // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 127-135. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
426242
  Музика Л. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263


  Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці
426243
  Автомонов П.П. Життєвий і творчий шлях М. Грищенка, одного із фундаторів сучасної української педагогіки / П.П. Автомонов, О.Ф. Гук // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 91-98. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток його освітніх ідей і досвіду педагогічної діяльності на основі аналізу архівних джерел, наукових публікацій, охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічна діяльність, ...
426244
  Тельвак Віталій Васильович Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті узагальнено характеристики життєвого та творчого шляху М.С. Грушевського, котрі прозвучали в контексті відзначення його ювілею 1926 р. Виявлено політико-ідеологічну вмотивованість частини висловлених оцінок. Зроблено висновок про вагомість ...
426245
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 14-18
426246
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-15
426247
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-20
426248
  Домбровська Л. Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша (1819-1897) : до 195-річчя з дня народження / Л. Домбровська, В. Гулак // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
426249
  Павлунь М. Життєвий і творчий шлях Петра Білоніжки (до 80-річчя від дня народження) / М. Павлунь, Л. Генералова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 160-166. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
426250
  Байда Ю.В. Життєвий і творчий шлях Петра Козланюка. : Дис... канд. філол.наук: / Байда Ю.В.; КДУ ім. Т.Шевченко. Кафедра історії укр. літер. – К., 1956. – 232л. – Бібліогр.:л.I-XVII
426251
  Бойко І. Життєвий і творчий шлях проф. В.С.Кульчицького (1919-2009) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-49. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
426252
  Носик В.В. Життєвий і творчий шлях професора В.Л. Мунтяна // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-70.
426253
  Кикоть М. Життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого (1876-1947 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 97-100


  У статті аналізуються життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого, висвітлюються основні віхи життя вченого.
426254
  Бондарчук О. Життєвий і творчий шлях професора М.Ф. Даденкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 37-40.
426255
  Тиводар Михайло Життєвий і творчий шлях Т. Сопка // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 7-12
426256
  Прокопенко С. Життєвий і творчий шлях Юрія Яновського // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 43-46
426257
  Шугалій Н.Є. Життєвий і творчій шлях Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - данського просвітника світового рівня // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2226-0285
426258
  Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України : теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. – 362с. – ISBN 978-966-669-206-4
426259
  Бурова О.І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації : соціологічний аналіз / О.І. Бурова ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2016. – 193, [3] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 182-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1538-8
426260
  Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 99-114. – ISSN 1563-3713
426261
  Усенко П.Г. Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 100-116. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя повстання 1863 р. в Польщі. Висвітлюється життєвий шлях одного з керівників антиімперського повстання. Значну увагу приділено взаєминам З. Сераковського із Шевченком.
426262
  Тимошик М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
426263
  Решетник М.Д. Життєвий порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
426264
  Єрмаков І.Г. Життєвий проект особистості: від теорії до практики : Практико зорієнтований посібник / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. – Київ : Освіта України, 2007. – 212с. – (Бібліотека "Компетентнісно спрямована освіта"). – ISBN 966-8847-38-5
426265
   Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / [Касьянов Г.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2012. – 259, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в примітках в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6441-0
426266
  Барановська Н.П. Життєвий простір України: Чорнобильська складова // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 82-100. – ISBN 978-966-02-6441-0
426267
  Молчанов Володимир Життєвий рівень київських поліцейських у XIX - на початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 85-98
426268
  Молчанов В. Життєвий рівень населення України за часів декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 82-105. – ISBN 978-966-02-4425-2
426269
  Молчанов В.Б. Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853-1856 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 191-206
426270
   Життєвий світ (Lebenswelt) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 757. – ISBN 966-316-069-1
426271
  Дубняк З.О. Життєвий світ людини-прекаріат: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 50-52
426272
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Лариса Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 166 - 177
426273
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назв.
426274
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини як об"єкт соціально-філософського дослідження. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 150-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
426275
  Сидоровська Є.А. Життєвий світ людини: до історії проблеми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 156-169. – ISSN 2226-2180


  "Методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми. Мета та завдання роботи обумовили застосування таких методів дослідження: історико-культурного, що передбачає об’єктивне ставлення до ...
426276
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини: досвід філософської реконструкції : монографія / Лариса Губернюк; КНУТШ. – Київ : Абрис, 2007. – 128с. – ISBN 966-531-183-2
426277
  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – Київ : Либідь, 2003. – 376с. – ISBN 966-06-0280-4


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
426278
  Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується характеристика проблемного поля дослідження повсякденного життєвого світу і соціокультурних ідентичностей інженерів-мігрантів, які прибули з пострадянських країн до Німеччини. Чи втрачають національні ідентичності своє колишнє значення для ...
426279
  Супрун А.Г. Життєвий світ як специфічна надбудова соціального буття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.174-179
426280
  Дяченко Я.М. Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах лісостепу України / Я.М. Дяченко, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 193. – С. 6-11. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
426281
  Грушицька І.Б. Життєвий та науковий шлях астронома Богдана Залеського (1887-1927) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 45-48
426282
  Гукова Т.В. Життєвий та науковий шлях професора О.І. Палюмбецького // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 3 (42). – С. 43-51.


  Правознавець, професор, у різні роки декан юридичного факультету, ректор Харківського Імператорського університету.
426283
  Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова : (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 66-79. – ISSN 0374-3896
426284
  Литвин А. Життєвий та творчий шлях видатного поета Леоніда Фастовця // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 590-593. – ISBN 978-966-171-795-3
426285
   Життєвий та творчий шлях Всеволода Івановича Наулка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 109-118
426286
  Сергєєнкова О. Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 163-168. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
426287
  Шевцова О. Життєвий цикл банківської установи як економічної організації / О. Шевцова, Г. Мандзюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-31
426288
  Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 120-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
426289
  Коноваленко М.К. Життєвий цикл інновацій і його вплив на розробку і освоєння нового продукту // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.61-65. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
426290
  Чабан В.Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В.Г. Чабан, О.В. Садовник // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 122-126.
426291
  Топішко Т.І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 96-98. – ISSN 1729-360Х
426292
  Ярошенко О.В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 235-242 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
426293
  Овчаренко К. Життєвий цикл новин // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 227-231
426294
  Чайковська В.П. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-104. – ISSN 1993-6788
426295
  Карковська В.Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В.Я. Карковська, П.І. Васюник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 290-297. – ISSN 1993-6788
426296
  Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 44--52
426297
  Тарелін Анатолій Олексійович Життєвий цикл та ефективність останнього ступеня парових турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Тарелін Анатолій Олексійович; ХПІ. – Харків, 1994. – 40л.
426298
  Зоріна Т.І. Життєвий цикл та надійність програмного забезпечення / Т.І. Зоріна, А.О. Петров, К.В. Сергієня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 28-35


  У статті розглянуто основи надійності програмних систем та програмного коду, досліджено зв"язки між показниками економічності, ефективності та надійності на основі розробки відповідних методик. Проаналізовано організаційні процеси життєвого циклу ...
426299
  Голобородько Я Життєвий шлях — «духовні автобани» (До 80-річчя академіка Івана Дзюби) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0372-6436
426300
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
426301
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
426302
  Довжик А. Життєвий шлях викладача, вченого Валентини Василівни Радзимовської // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 98-108. – ISSN 1998-4634


  Досліджується життєвий шлях і наукова діяльність проф., д-ра медичних і фізіологічних наук, проф. Київського інституту народної освіти (КІНО) та Київського медичного інституту, громадської діячки В. В. Радзимовської. Згадується ректор Університету Св. ...
426303
  Саттон Д. Життєвий шлях Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 444-458
426304
  Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд – "Марти Гай" = The life of Halyna Holoiad - "Marta Hai" / Олександр Іщук, Володимир Іванченко // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-126 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
426305
  Супрун М.О. Життєвий шлях генерала Георгія Радова: відродження духовності ув"язнених як особисте завдання / М.О. Супрун, В.М. Пуйко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 32-38
426306
  Грачотті Санте Життєвий шлях Гоголя: від Батьківщини крові до Батьківщини душі // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 3-15
426307
  Дробязко Н.В. Життєвий шлях господаря батуринської садиби П.А.Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 327-330. – ISSN 2218-4805
426308
   Життєвий шлях Зенона Кузелі // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 3-14. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)


  Зенон Кузеля — український мовознавець, бібліограф, фольклорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець, громадський діяч.
426309
  Коваль І. Життєвий шлях і наукова біографія В. Ауліха // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 111-146. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
426310
  Єфіменко В.М. Життєвий шлях і наукова діяльність П.Р. Романчука // Astronomy and space physics in Kyiv University : book of abstracts : intern. conf. in memory of P.R. Romanchuk : May 24-27, 2011 / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Astron. Observatory ; [Sci. organizing comm.: V. Grygoruk (chair) et al.]. – Kyiv, 2011. – С. 4-5
426311
  Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 79-83. – Бібліогр.: 17 назв
426312
  Дяченко В. Життєвий шлях і науковий доробок Олександра Цинкаловського: історіографіічний аспект // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 24-29. – ISSN 2305-9389
426313
  Березівська Л. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича : До 100-річчя від дня народження академіка О.Р.Мазуркевича // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 2-4
426314
  Мартиненко Н.М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дерла в контексті руху "Мистецтва і Ремесла" (друга половина XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Мартиненко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
426315
  Глянько О.С. Життєвий шлях і філософія Йосипа Сліпого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
426316
  Бойченко М.І. Життєвий шлях людини / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141-142. – ISBN 966-642-073-2
426317
  Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора М. Г.Рєпніна (1778-1845) // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 316-337. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
426318
  Шевчук В.О. Життєвий шлях мислителя, письменника, правозахисника. До 90-річчя від дня народженння Миколи Руденка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 176-177. – ISSN 2221-1055
426319
  Чугунов І.Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І.Я. Чугунов, Г.О. П"ятаченко, Л.В. Кухарець; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-22-X
426320
  Турчин Я. Життєвий шлях О. Ейхельмана : громадська-політична та наукова діяльність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 34-41. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270


  З квітня 1882 р. працював в Університеті Св. Володимира, де його обирають ординарним професором. Спершу очолював каф. історії зарубіжного законодавства, згодом - каф. міжнародного права. У 1905-1909 рр. - декан юридичного фак-ту.
426321
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2226-0285


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі Середньовіччя. У фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
426322
  Лісовська-Мускеєва Життєвий шлях особистості як об"єкт соціологічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 219-220
426323
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д. Черняховського (1907 - 1945рр.) : Дис. ... канд. історичних наук.Спец .07.00.01 - історія України / Филь О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219л. – Бібліогр.: л. 200 - 219
426324
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 / Олександр Максимович Филь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
426325
  Шафранська І.Б. Життєвий шлях та внесок в економічну думку Західної України В.М. Навроцького // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
426326
  Бем М.В. Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 95-101
426327
  Небрат А.М. Життєвий шлях та наукова спадщина П. І. Лященка (До 140-річчя від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 328-342. – ISSN 0320-4421
426328
  Антоній Життєвий шлях та наукова спадщина святителя Філарета (Гумілевського) / Антоній, (Паканич) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 13-36
426329
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Левінець Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.192-222
426330
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Левінець Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв.
426331
  Фенченко А. Життєвий шлях та педагогічна діяльність М. Драй-Хмари // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 338-341. – ISBN 978-617-640-146-9
426332
  Іванщишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 7-10. – Бібліогр.: Літ.: с.10,. – ISSN 2078-340X
426333
  Прудченко І.І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І.О. Сікорського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науково-педагогічну спадщину відомого українського вченого І.О. Сікорського, доктора медицини, професора, завідуючого кафедрою Київського університету Св. Володимира, першого директора Фребелівського педагогічного інституту, виявлено ...
426334
  Бойко С.М. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 3-5
426335
  Вербовий О. Життєвий шлях українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 111-143. – ISBN 978-966-02-4425-2
426336
  Кононенко П.П. Життєвий шлях як подвижництво в ім"я розквиту України / Петро Кононенко // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 5-9
426337
  Кононенко П.П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім"я розквіту України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 6-11.
426338
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Дудко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282л. + Додатки: л. 266 - 282. – Бібліогр.: л. 194 - 266
426339
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Дудко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
426340
  Кульчицька Т. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 162-170. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
426341
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 469 л. – Бібліогр.: л. 393-469
426342
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
426343
   Життєві домагання особистості : колективна монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-644-043-6
426344
  Лазоренко Б.П. Життєві завдання проблемної молоді як чинник її самореалізації в соціумі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 105-116. – ISBN 978-966-8063-84-3
426345
  Савич В.І. Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 204-209. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
426346
  Кровицька О. Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження) / О. Кровицька, Ю. Осінчук


  15 липня 2016 р. виповнилося 70 років від дня народження Стефанії Єлисеївні Панцьо (Ковтко), відомого українського діалектолога, ономаста, лексиколога, талановитого педагога, професора Тернопільського нацонального педагогічного університету ім. ...
426347
  Мотрук Віктор Життєві й творчі взаємини Жоржа Леона Годо і Рене Шара // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 146-148. – ISSN 0320-8370
426348
  Мамалига А.І. Життєві й творчі злети М. У. Каранської / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 100-102


  У статті в біографічному порядку подано науково-творчі напрацювання кандидата філологічних наук Марії Устимівни Каранської, що вагомим надбанням лягли в основу журналістської освіти. In the article scientifically creative works of candidate of ...
426349
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / Тетяна Титаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-36-2
Ч. 1. – 2007. – 144 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
426350
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / ТетянаТитаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-38-X
Ч. 2. – 2007. – 176 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
426351
   Життєві кризи особистості : наук.-метод. посібн.: 2 част. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання. – ISBN 966-597-074-7
Ч.1 : Психологія життєвих криз особистості. – 1998. – 360 с.
426352
  Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Байєр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 243, [1] с. : іл. табл. – Предм. покажч.: с. 240-243. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-382-7
426353
  Шпонтак І.М. Життєві навички - шлях до здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 24-28 : табл., рис.
426354
  Коцур Н.І. Життєві осені Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
426355
  Білоус І.І. Життєві перехрестя: Іван Франко і Гнат Хоткевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 50-56
426356
  Гончарук П.С. Життєві стежини // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 153-167. – ISBN 978-966-452-148-9
426357
  Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 49-54. – ISSN 2306-3974
426358
  Заблоцька Ю.В. Життєві стратегії студентської молоді: теоретичні проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 275-280. – ISSN 2076-1554


  Серед вітчизняних авторів дослідженнями даної проблематики займалися такі вчені, як В. Андрущенко, Л. Губерський та ін.
426359
  Мазяр О.В. Життєві сценарії в українських народних казках / О.В. Мазяр, О.С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 73-77
426360
  Вавилова І. Життєві та наукові орбіти Єлизавети Кордюм // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
426361
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 335л. + Додаток : л.275. – Бібліогр. : л.300-335
426362
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009. – 41с. + Додаток. – Бібліогр.: 73 назв
426363
  Гайдаржи М. Життєві форми рослин родини Cactaceae / М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Деталізована класифікація життєвих форм І.Г. Серебрякова класу сукулентно-стеблових рослин. За даними власних спостережень за ростом і розвитком рослин проведений аналіз життєвих форм у межах родини Cactaceae. Classification of the life forms of I.G. ...
426364
  Мартинов О.В. Життєві цикли одноденок (Insecta: Ephemeroptera) Східної України. Друге повідомлення : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 86-94 : рис. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
426365
  Молодиченко В.В. Життєві цінності молоді - школярів і студентів: потреба осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 49-59
426366
  Коваленко А. Життєві цінності подружжя як чинник задоволеності шлюбом / А. Коваленко, Є. Балика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-62. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень задоволеності шлюбом у подружніх парах. Виявлено відмінності у життєвих цінностях чоловіків і жінок. Підтверджено гіпотезу про зв"язок між задоволеністю шлюбом та життєвими цінностями шлюбних партнерів. Проанализированы уровни ...
426367
  Трембіцький А.М. Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини - священика Харитона Довгалюка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 222-227. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
426368
   Життєві шляхи родини Тулубів / [упоряд.] : Анатолій Кузьмінський, Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 60 с. : фот. – На обкл. та на тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-493-258-2
426369
  Войцехівський Борис Життєві шляхи хірурга // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 175-176. – ISSN 0869-3595
426370
  Матасова Ю.Р. Життєвість та "застиглість" мистецького образу: полікритичне прочитання : (за оповіданням Е. Вортон "The muse"s tragedy") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-342


  Дослідження розкриває складники опозицій "мистецтво-життя", "природність-зробленість" у різних їхніх проявів, включаючи аналіз топосу досліджуваного короткого оповідання
426371
  Вірна Жанна Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції : професійна методологія і практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.191-201. – ISSN 1810-2131
426372
  Пономарьов О.С. Життєво-ціннісні позиції педагога вищої школи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 231-236
426373
  Кучарська Л.В. Життєво важливий симбіоз / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зінич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 19 : фото
426374
  Дроздовський Д. Життєво важливі смисли // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 6


  Видавництво журналу "Всесвіт" представило "Вибрані поезії" Іршада Улла Хана.
426375
  Мартинюк А.І. Життєдайна сила братерства / А.І. Мартинюк. – Львів, 1984. – 122с.
426376
  Базілевич В. Життєдайна сила знань : (до 65-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110. – ISSN 1682-2366
426377
   Життєдайне джерело : хрестоматія-посібник вірменського фольклору / [Київ. міжнар. ун-т, Ін-т сходознавства ; вступ. ст., упорядкув. та пер. Л.М. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 283 с. – ISBN 978-966-8299-69-8
426378
   Життєдайний вогонь "Холодного Яру". (Огляд часопису черкаських письменників) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 165-168. – ISSN 0131-2561
426379
  Карпенко З. Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
426380
  Комісаренко С. Життєдайні принципи вченого-гуманіста (З нагоди 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
426381
  Марсюк В.А. Життєдайність / В.А. Марсюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
426382
  Лизанчук В. Життєдайність ідей Івана Франка. : Сценарії студентських радіопрограм до 150-річчя від дня народження Івана Франка. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 225-247.
426383
  Щегельський А. Життєдіяльність Івана Огієнка досліджує науковець з України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
426384
   Життєдіяльність населення в локальних суспільних системах : географія / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, М.П. Немченко, Г.Г. Старостенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 68-74. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
426385
  Олійник Я. Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура / Я. Олійник, Т. Нич, Г. Голуб // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 3-9
426386
  Данилюк І. Життєдіяльність особистості як цілісність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається концептуальна сутність життєдіяльності особистості як цілісності з основними значеннями, ідеалами та цінностями, які функціонально представлені у свідомості.
426387
  Козловська Н.А. Життєдіяльність сільського населення Київської області у контексті впливу столиці // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 134-137
426388
  Телешман В.І. Життєдіяльність, як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 233-234
426389
  Прокопа І.В. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
426390
  Скрипченко Н.В. Життєздатність насіння реліктових ягідних ліан при інтродукції в Лісостепу України / Н.В. Скрипченко, В.І. Ярешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено кількісне та якісне вивчення жирнокислотного складу ліпофільного комплексу насіння Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq. ma Schizandra chinensis (Turcz.) Baill з метою встановлення причини швидкої втрати ним життєздатності. The ...
426391
  Баглай К.М. Життєздатність насіння рослин роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss) при інтродукції / К.М. Баглай, Н.В. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з роду Astrophytum залежно від умов та терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даного роду. The comparative data of vitality and germination of the genus ...
426392
  Нужина Н. Життєздатність насіння рослин роду Rebutia K. Sch (Cactaceae Juss.) при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну характеристику життєздатності та схожості насіння двох видів рослин роду Rebutia залежно від умов зберігання. Охарактеризовано оптимальні умови зберігання насіння. The comparative characteristic of vitality and germination of seed ...
426393
  Цвіркун В. Життєздатність норм чинного трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 34-35


  "... Куди приведуть норми чиного трудового права".
426394
  Митроченко В. Життєздатність пилку у плюсових дерев сосни звичайної із різним типом порушень у мейозі мікроспорогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-161. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У 21 плюсового дерева сосни звичайної із мейотичними мутаціями ("ds"; "ms-43") та перебудовами досліджена життєздатність пилку. Незважаючи на значний рівень порушень, у більшості з них життєздатність пилку висока. Часткова стерильність пилку виявлена ...
426395
   Життєздатність популяцій рослин високогір"я Українських Карпат : наукові рекомендації / Царик Й. [ та ін. ] ; за ред. проф. Й. Царика ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Меркатор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-7563-16-5
426396
  Жиляєв Г.Г. Життєздатність популяцій трав"яних багаторічників : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.16 / Г.Г. Жиляєв Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назви
426397
  Засєкіна Л.В. Життєздатність та автономність українських університетів як основа розвитку освіти і науки // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 71-73. – ISBN 978-966-600-659-5


  Основні напрями реалізації міжнародного проекту АТНЕНА в межах програми "Темпус".
426398
  Клепко С.Ф. Життєзнавство: філософські і курикулярні опції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-55. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Досліджується потенціал терміна "життєзнавство" в сучасній науці і в освіті, зокрема, український дискурс життєзнавства, який афористично може бути репрезентований імперативом Петера Слотердайка "Тобі потрібно змінити своє життя!". Розглянуто ...
426399
  Кубатко Н. Життєлюб і правдолюб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 13


  100 років від дня народження гумориста, байкаря і лірика Павла Ключини.
426400
  Дімаров А. Життєпис Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 320-321. – ISBN 978-966-136-357-0
426401
  Шкварець В. Життєпис великого земляка та його історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 85-95. – ISSN 1998-4634
426402
  Пиріг Р. Життєпис Михайла Грушевського поповнюється // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 248-252. – ISBN 966-625-046-2
426403
  Короткий В. Життєпис мовою листів // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-18. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
426404
  Усачова К.С. Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 296-302. – ISSN 2075-437X


  Розвідка присвячена аналізу джерел сюжету та образів оповідання Наталени Королеви "Префектова служниця". Окрема увага приділена характеристиці архіву письменниці у Празі, де знаходиться машинопис аналізованого оповідання. Исследование посвягцено ...
426405
  Пулатов Т. Життєпис норовливого бухарця / Т. Пулатов. – Киев, 1988. – 622 с.
426406
  Сукало А.М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 31-49. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
426407
  Семенчук І.Р. Життєпис Олександра Довженка / І.Р. Семенчук. – Київ : Молодь, 1991. – 223с.
426408
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – VI, 591 с. : поpтp., іл. – В кн. портр. Ю.А. Федьковича, Р. Роткеля, Е.-Р. Найбавера, А. Кобилянського, Е. Марошані. – Бібліогp.: Показчик дpукованих уже ст. пpо Федьковича: с. 25-32, 584. – (Укpаїнсько-Руська бібліотека / видає фільольогічна секція Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 8)
426409
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; редкол.: Б. Мельничук та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 432 с. – ISBN 966-407-000-9
426410
  Дроздовський Д. Життєпис перекладознавчої школи Роксолани Зорівчак // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 269-272. – ISSN 0320-8370
426411
  Багмут І.А. Життєпис слухняного хлопця / І.А. Багмут. – Київ, 1969. – 231с.
426412
  Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка / Богдан Лепкий ; Івано-Франківська обласна держ. адміністрація Обласне ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 216 с. – 190-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8265-42-4
426413
  Войцехівська І.Н. Життєпис ученого [В"ячеслава Ілліча Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 5-29. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
426414
  Кошовий С. Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 109-121


  Розглянуто життєпис (біографію) державного діяча Стародавнього Китаю, який проливає світло на його діяльність в царстві Цінь з огляду на впроваджені суспільно-політичні реформи та піднесення цього царства серед інших. Даний життєпис є джерелом для ...
426415
  Челліні Б. Життєпис: Бенвенуто, сина маестро Джованні Челліні, флорентинця, написаний ним самим у Флоренції / Бенвенуто Челліні ; Пер. з іт. А. Перепадя. – Київ : Мистецтво, 1990. – 345 с.
426416
  Томас Рональд Стюард Життєписи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 4-9. – ISSN 0320-8370
426417
  Іларіон Життєписи великих українців / Іларіон. – Київ : Либідь, 1999. – 672с. – ISBN 966-06-0117-4
426418
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ, 1937. – 391с.
426419
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ : Мистецтво, 1970. – 518с.
426420
  Понтіджа Джузеппе Життєписи пересічних людей = Мандрівка до витоків Нілу (Віталі Антоніо) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 53-96. – ISSN 0320-8370
426421
  Братусь І. Життєписні грані спогадів сучасників про Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-31
426422
  Веремійчук О.Д. Життєстверджуюча філософія в творчості Е. Хемінгуея : урок-семінар за повістю "Старий і море". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51
426423
  Ребкало В.А. Життєстверджуючий характер наукового атеїзму / В.А. Ребкало. – Київ, 1976. – 46с.
426424
  Колодний А.М. Життєстверджуючий характер наукового атеїзму (Філософські аспекти утвердження природного в практично-пізнавальній діяльності людини) / А.М. Колодний. – К., 1979. – 48с.
426425
  Павлів І. Життєствердний сміх Павла Глазового // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
426426
  Кузнєцов М.А. Життєстійкість підлітків із неповних сімей / М.А. Кузнєцов, К.Р. Маннапова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ; Діса плюс, 2016. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-194. – ISBN 978-617-7384-03-7
426427
  Штонь Г. Життєсущий талант // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0236-1477
426428
  Титаренко Т. Життєтворення особистості у психологічній спадщині В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 73-83. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
426429
  Нищета В.А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності в процесі шкільної мовної освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 21-26
426430
  Большакова А.М. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
426431
  Іванова Н. Життєтворчість О.Довженка як форма соціально-комунікативної практики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 9-13. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто концепцію життєтворчості О.Довженка в аспекті її комунікативної сутності.Довженківська художня літературна і кінематографічна практика охарактеризована як ефективний спосіб комунікації, який виражений формулою теоретичне міркування - ...
426432
  Попович О.В. Життєтворчість як практика розширення життєвого світу (на матеріалі життєтворчості Г.І. Челпанова) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
426433
  Скворець В.О. Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 120-130. – ISSN 2072-1692
426434
  Пронько М.Г. Життєцвіт : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1989. – 85 с.
426435
  Островська К. Життя-подвиг. Життя і творчість Миколи Островського / К. Островська, Л. Розова. – К. : Молодь, 1951. – 252 с.
426436
   Життя-спалах. – К, 1976. – 163с.
426437
  Схендел А. ван Життя -- це свято танцю / А. ван Схендел. – К., 1966. – 241с.
426438
  Полонський Р.Ф. Життя -- як день і день -- як вічность : роман / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1983. – 416 с.
426439
  Кожевникова Т.Б. Життя - вічний злет / Т.Б. Кожевникова, М.Л. Попович. – К., 1980. – 279с.
426440
  Горбач О.Т. Життя - не просто існування : Листування Олекси Горбача, (1946-1996) / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Редкол.: Анна-Галя Горбач, Уляна Єдлінська, Марія Чікало. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, 2003. – 940с. – + Додаток, 2004. - 59 с. – ISBN 966-02-2915-1
426441
  Новикова М.І. Життя - подвиг / М.І. Новикова. – Сімферополь, 1967. – 63с.
426442
  Василишин І. Життя - смерть - безсмертя:екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
426443
  Савченко М.Х. Життя - у праці. / М.Х. Савченко. – К., 1981. – 176с.
426444
   Життя - у слові : зб. наук. праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931-2007) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.), В.М. Бріцин, В.А. Широков та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 540, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці наук. ст. – ISBN 978-966-489-089-9


  Збірник присвячено пам"яті академіка В.М. Русанівського з нагоди його 80-річчя. У ньому вміщено наукові статті, тематично пов"язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого - це історія української літературної мови, граматична й лексична ...
426445
  Рудницький Б. Життя - у служінні церкві-матері своїй // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – C. 1, 6-7


  100-ліття з дня народження організатора української спільноти в Австралії, Владики українців-католиків Кир Івана Прашка.
426446
  Мейгеш Ю.В. Життя - хвилини, роки... : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1976. – 183 с.
426447
  Корнійчук О.Є. Життя - ц джерело мистецтва : Збірник / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 293 с.
426448
  Саранді Н. Життя - це краса? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
426449
  Пляченко А.Г. Життя - це роман, що був насправді // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 197-203. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про одеського історика, автора дослідження "Одесі - 600" - Олександра Болдирєва.
426450
   Життя - як мить ! : [присвяч. пам"яті А.А. Чічановського] / [упоряд. В. Бабенко ; ред. Н. Забаштанська ; худож. ред. Ю. Ясінська]. – Київ : Грамота, 2016. – 128 с. : табл., фотоіл. – ISBN 978-966-349-608-5
426451
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – К., 1927. – 227с.
426452
  Панфьоров Ф.І. Життя / Ф.І. Панфьоров. – Харків, 1941. – 123с.
426453
  Первомайский Л.С. Життя / Л.С. Первомайский. – Москва, 1944. – 63 с.
426454
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – Київ : Художня література, 1957. – 203 с.
426455
  Могилевич М.Ю. Життя / М.Ю. Могилевич. – К, 1971. – 71с.
426456
  Гнатюк І.Ф. Життя : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1972. – 39 с.
426457
  Мопассан Гі Де Життя : Роман / Мопассан Гі Де; Перекл.з фр. – Київ : Кобза, 1993. – 176с. – ISBN 5-87274-047-6
426458
  Довгань О.Г. Життя : Вірші, поеми, легенди, балади, цикли поезій, мініатюри / О.Г. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2002. – 320с. – ISBN 966-78-54-31-0
426459
  Сюндюков І. Життя "непоправного ідеаліста" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 9


  Микола Вороний, його сучасники, друзі та вороги.
426460
  Бардигола Я.К. Життя i твоpчість Владислава Ванчуpи / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1969. – 26с.
426461
  Ткаченко Н. Життя багате на будні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 1. – С.27-30.
426462
  Дивнич В. Життя без валенродства // Критика. – Київ, 2004. – Квітень, (число 4). – С. 4-5


  Життя і творчість Миколи Руденка.
426463
  Лисенко Л. Життя без дублів і суфлерів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 23-28.
426464
  Панченко В. Життя без ілюзій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Міжусобиці, страх і сервілізм інтелектуалів більшовики успішно використовували для посилення тоталітарного режиму та знищення своїх опонентів. Таких, як Сергій Єфремов
426465
  Панченко В. Життя без ілюзій. Сергій Єфремов: шлях на голгофу // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 3-11. – ISBN 978-966-493-554-5
426466
  Суховершко Г. Життя без прикрас // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – C. 128-134. – ISBN 978-966-96412-6-7
426467
  Медведєва Катерина Життя без сонця, або Побут підземних експедицій : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 148-151 : Фото
426468
  Неборак Віктор Життя буває запашним і не дуже... : розмова з прокуратором "Бу-Ба-Бу" Віктором Небораком // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-102. – ISSN 0130-5212
426469
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатися на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 10
426470
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатись на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 12). – С. 8
426471
  Кольяк Т.М. Життя в боротьбі / Т.М. Кольяк. – Дніпропетровськ, 1971. – 172с.
426472
  Гемков Г. Життя в боротьбі. / Г. Гемков. – Киев, 1985. – 287с.
426473
  Лярош М. Життя в Ім"я Його = La vie en son nom. La priere du nom de Jesus et ses methodes spirituelles : молитва в ім"я Ісусове і ії духовні способи / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 174, [2] с. – Дод. тит. арк. фр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-39-4


  В пр. №1714517 дарчий напис автора французькою
426474
  Климко Г.Н. Життя в ім"я науки і виховання // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107.
426475
   Життя в ім"я науки. Пам"яті Івана Кураса / М. Кугутяк, О. Красівський, О. Марущенко, В. Марчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 329-331.
426476
  Баженов Л.В. Життя в ім"я України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 9-18. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька.
426477
  Уілсон М. Життя в імлі / М. Уілсон. – Київ, 1954. – 535с.
426478
  Мірівіліс С. Життя в могилі / С. Мірівіліс. – Київ : Дніпро, 1991. – 302с.
426479
  Шишкалова Н.Г. Життя в музиці та для музики / Н.Г. Шишкалова, І.С. Задонцева // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2006. – № 1
426480
  Шитова Л. Життя в науці // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
426481
  Войцехівська І. Життя в науці // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 159-161. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Я.С. Калакура - вчений-історик, історіограф, джерелознавець
426482
  Пономарів О. Життя в незабуті роки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 10-11
426483
  Яшан О.О. Життя в окупації (1941-1944 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С.144-149. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
426484
  Гудзевата Марина Життя в польоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
426485
  Горпенюк Максим Життя в пустелі : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 64-65 : Фото
426486
  Сорока О.М. Життя в Русі : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 159 с.
426487
   Життя в світлинах // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 106-146. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
426488
  Михайловський І. Життя в стихії поезії // Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький, 2015. – № 9 (за 2014 р.). – С. 215-232. – ISBN 978-617-513-318-7
426489
  Данилейко В.І. Життя в умовах космічного польоту / В.І. Данилейко. – К, 1961. – 80с.
426490
  Довженко О.П. Життя в цвіту : П"єса на 4 дії / О.П. Довженко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 96с.
426491
  Литвин В. Життя вимагає модернізації основного закону України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Володимира Литвина на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
426492
  Персидський Д.Я. Життя водяних рослин / Д.Я. Персидський. – К, 1934. – 20с.
426493
  Геник С.М. Життя Володимира Сосюри у путах і обструкції. (Хвороби і смерть Володимира Сосюри) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 164-185. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
426494
  Щербатюк В.М. Життя вченого могло обірватися в розпал репресій... : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / В.М. Щербатюк, С.М. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 9-20. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
426495
  Хрущов Д.П. Життя вченого, що заслуговує поваги і захоплення (ДО 100-річчя від дня народження академіка Олега Степановича Вялова) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
426496
  Канівець В.І. Життя грунту / В.І. Канівець. – Київ : Урожай, 1990. – 154 с.
426497
   Життя для просвіти. До 175-річчя від дня народження Х.Д. Альчевської (1841-1920) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 57-70. – ISSN 0130-2043
426498
  Шуйська Г.Д. Життя екзаменує / Г.Д. Шуйська. – К, 1961. – 79с.
426499
  Попов Б.В. Життя етносу : соцiокультуpнi наpиси : навчальний посыбник / Б.В. Попов, В.О. Ігнатов, М.Т. Степико. – Київ : Либiдь, 1997. – 240 с. – ISBN 5-325-00122-1
426500
  Ткаченко В.Д. Життя єднає руки. / В.Д. Ткаченко. – К., 1960. – 208с.
426501
  Заболотна Т. Життя з ворогом: випробування киян у роки нацистської окупації (1941-1943 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 17/18)
426502
  Коробчук П. ЖиТтя з ПРисМаКОм ДжАЗУ = Презентація номера: літгурт "Табун" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 31-38
426503
  Дайсон Естер Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 / Дайсон Естер; З англ. переклав П.Таращук. – Київ : Альтернативи, 2002. – 344с. – ISBN 966-7217-69-8
426504
  Пейтон А. Життя за життя. / А. Пейтон. – К, 1963. – 48с.
426505
  Славинський П. Життя за життя. / П. Славинський. – Львів, 1972. – 456с.
426506
  Хейло Е.С. Життя за межами Землі / Е.С. Хейло. – Київ : Наукова думка, 1964. – 64 с.
426507
  Підсуха О.М. Життя за нас / О.М. Підсуха. – Київ, 1950. – 91 с.
426508
  Лиховид І. Життя за рахунок вітру та сонця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 8-9


  Німеччина успішно впроваджує трансформацію енергетики і пропонує Україні аналогічний шлях розвитку. Як і навіщо?
426509
  Головій О. Життя завдовжки... у півтисячі світлин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 1,3


  Презентація книжки Тамари Скрипки (США) "Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура". У книзі уведено в обіг нові джерела, використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення. Подано ...
426510
  Мельничук Б. Життя задля України : 150 років тому народився академік Степан Смаль_Стоцький // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 115-124. – ISSN 0868-4790
426511
  Кравець Д.В. Життя задля України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 34-39. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про "малі" імена літературного процесу 1960-х років, без вивчення творчості яких проявляється неповнота канону шістдесятництва, характеризується творчість Андрія Почаєвця
426512
   Життя заново // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 5-10


  Життєві стратегії мешканців визволених міст України (1943-1945 рр.)
426513
   Життя заради добра та справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-48.
426514
  Клепач Т. Життя заради світла і добра. Сторінками життєпису родини Алчевських // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розкрито вплив сімейного виховання, взаємин, освіти на формування моральності людини. У цьому сенсі взірцем для Слободянщини сталародина Алчевських, відома як в Україні, так і в Європі.
426515
  Ситник К.М. Життя зеленого листа / К.М. Ситник, Л.О. Ейнор. – Київ, 1973. – 190с.
426516
   Життя зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 58-61 : фото
426517
  Порфир"єв В.В. Життя зір / В.В. Порфир"єв. – Київ : Наукова думка, 1970. – 104 с.
426518
  Пушкар М.С. Життя и глибокий холод / М.С. Пушкар. – Київ, 1977. – 46с.
426519
   Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали / [ред. рада: П.Сохань, П. Потічний, С. Богунов [ та ін. ] ; упорядн.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій [ та ін. ] // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ]. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2007. – Том 10 : Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали. – 815, [19] c. – ISBN 978 966-2105-03-2
426520
  Мельник В.М. Життя і Вчення Ісуса Христа / Професор В.М.Мельник. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2004. – 638с. – ISBN 966-03-2400-6
426521
  Попова О. Життя і діяльність академіка В.М. Трегобчука (історіографія питання) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 174-179. – ISSN 2309-9356


  В статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються життя та діяльності академіка Національної академії аграрних наук України В. М.Трегобчука. Окремі аспекти його життєвого й творчого шляху вже були досліджені у ...
426522
  Шатилюк І. Життя і діяльність В.І.Леніна / І. Шатилюк. – К. – с.
426523
  Шевченко М.М. Життя і діяльність Вана Седжона // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 67-69. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")


  Седжон (ван Чосона) - 4-й ван корейської держави Чосон, що правив в 1418-1450 роках. Друге ім"я - Вонджон.
426524
  Пішванова Т. Життя і діяльність Василя Стуса: історичний аспект ( За матеріалами українського періодичного друку західної діаспори 70-80-х рр. XX ст.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 100-115. – ISSN 1728-9572
426525
  Майстренко А. Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 141-154. – ISSN 2306-4250
426526
  Калінцева О.Ю. Життя і діяльність Миколи Християновича Бунге в Україні / О.Ю. Калінцева, Ю.О. Калінцев. – К., 1998. – 36с.
426527
  Щербаківський В. Життя і діяльність Олександра Антоновича Кошиця = фрагменти // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 224-240. – ISSN 0131-2685
426528
  Косарик Д.М. Життя і діяльність Т.Шевченка / Д.М. Косарик. – К., 1955. – 392с.
426529
  Бичек С. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 63-67. – ISSN 2306-4323


  До 130-ї річниці від дня народження. Документи фонду "Комісія допомоги українському студентству (КоДУС)" репрезентують діяльність очолюваної З. Кузелею благодійної установи, що надавала матеріальну допомогу українській молоді, яка навчалася в ...
426530
  Вухналь Ю. Життя і діяльність Федька Гуски : гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1960. – 64 с.
426531
  Гроссман В.С. Життя і доля / В.С. Гроссман. – К., 1991. – 830с.
426532
  Дяченко М.В. Життя і культура // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.10-19. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
426533
  Маслова О.М. Життя і літературна спадщина. / О.М. Маслова. – К., 1929. – 161с.
426534
  Баженова Ю. Життя і наукова діяльність А.О. Введенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено віхи життя та основні етапи наукової діяльності талановитого вченого-педагога А.О. Введенського, який багато років працював у Київському національному університеті. Особливу увагу приділено процесу становлення його як історика, науковця та ...
426535
  Тарабрін О.Є. Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554


  Показано трагічну долю відомого рослинника, селекціонера, професора Б.А. Паншина. Наведено аналіз науково–організаційної діяльності вченого як одного із засновників вітчизняної селекції та насінництва цукрових буряків, автора першої монографії та ...
426536
  Верников М. Життя і наукова діяльність Степана Балея // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.74-89
426537
  Чернецький С. Життя і наукова спадщина Єремеєва Івана Максимовича (1887-1957) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-103


  Єремеєв Іван Максимович - вчений новатор у галузі селекції та рослинництва.
426538
  Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М.П. Тиводар; Ред. Іван Ребрик; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2005. – 284с. : іл. – ISBN 966-7112-96-9
426539
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – К., 1958. – 296с.
426540
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 304с.
426541
  Іващенко В. Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816-1907) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
426542
  Цеков Юрій Життя і перо Григорія Зленка. До ювілею майстра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 14-15 : Фото
426543
  Масенко Т.Г. Життя і пісня : нариси і статті / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 180 с.
426544
  Веерт Г. Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського / Г. Веерт. – Київ : Художня література, 1958. – 215с.
426545
  Веерт Т. Життя і подвиги славетного лицаря Шнаптанського. 1848-49 / Т. Веерт. – Київ, 1958. – 210с.
426546
  Дудакова Р.Н. Життя і подорожі Фрітьофа Нансена / Р.Н. Дудакова. – Харків, Київ : Держвидав України, 1930. – 87 с.
426547
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 1. – 2004
426548
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 3. – 2004
426549
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 4. – 2004
426550
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 7. – 2004
426551
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 8. – 2004
426552
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 6/7. – 2005
426553
   Життя і праця Тараса Івановича Франка // Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук. т-во ім. Шевченка ; [упоряд., ред. М.А. Вальо ; передм. О.М. Романіва ; відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 45-54. – ISBN 966-02-2792-2
426554
  Желєзников В.К. Життя і пригоди дивака / В.К. Желєзников. – Київ, 1987. – 384с.
426555
  Коваль А.П. Життя і пригоди знайомих незнайомців : Розповіді про мову / А.П. Коваль. – Київ, 1990. – 212с.
426556
  Коваль А.П. Життя і пригоди імен [давніх і нових, славетних і скромних, відомих і забутих] / Коваль А.П. – Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1988. – 237 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в підрядк. прим.
426557
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького за його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків, 1929. – 183с.
426558
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького. За його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків-Одеса, 1936. – 156с.
426559
  Бондаренко В.Д. Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 309-313. – ISSN 1991-606X
426560
  Вишневська М. Життя і рампа Ольги Кобилянської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
426561
   Життя і революція. – Київ
Кн. 4, квітень. – 1929
426562
   Життя і революція. – Київ
Кн. 5, травень. – 1929
426563
   Життя і революція. – Київ
Кн. 7-8, липень - серпень. – 1929
426564
  Кошкін М.Л. Життя і ріст тканин поза організмом / М.Л. Кошкін. – Харків, 1930. – 30с.
426565
  Кисельов Ю. Життя і слово Івана Низового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5
426566
  Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896-1926 рр. : Монографія / Світлана Брижицька; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ, 2006. – 294с. – ISBN 966-432-000-5
426567
  Ряшко М.І. Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / Михайло Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-617-589-008-0
426568
  Бурляй Ю.С. Життя і слово. / Ю.С. Бурляй. – К., 1982. – 309с.
426569
  Щадей І. Життя і смерть : Книга для роздумів / І. Щадей. – Мукачево : Карпатська вежа, 2000. – 122с. – ISBN 966-956-70-14
426570
  Каспрук В. Життя і смерть Беназір Бхутто // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – ISSN 1812--514Х
426571
  Юрченко В. Життя і смерть Леоніда Бикова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.31-35. – ISSN 1562-3238
426572
   Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники,листи, фотографії. – Львів : Червона Калина, 1993. – 327 с.
426573
   Життя і смерть Редактора: Книга пам"яті Бориса Дерев"янка = Жизнь и смерть Редактора: Книга памяти Бориса Деревянко / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л.Г. Бурчо]. – Київ : Прес-кур"єр, 2015. – 349, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Текст укр. та рос. - Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-2512-49-6
426574
  В"ятрович В.М. Життя і смерть священика Омеляна Ковча = Life and death of priest Omelyan Kovch / [В.М. В"ятрович , В.М. Бірчак] ; Ком. із вшанування пам"яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. – Львів : Часопис, 2014. – 39, [1] с. : фот., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-2720-13-6
426575
  Кравець Л. Життя і смерть у метафорах української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
426576
   Життя і страждання Святої великомучениці Варвари. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 32 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4658-0
426577
  Чаговець В. Життя і сцена / В. Чаговець. – К., 1956. – 212с.
426578
  Юра Г.П. Життя і сцена / Г.П. Юра. – К, 1965. – 218с.
426579
  Варварцев М. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто = La vita e la scena di Nicola Ivanov: storia di un Ucraino nel Risorgimento Italiano : [пер. з італ. та англ.] / Микола Варварцев ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 187, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя Об"єднання Італії (1861-2011). - Імен. покажч.: с. 182-187. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6155-6
426580
  Гайдабура В. Життя і сцена Ніни Тарновецької (15 рорків в Українському Народному Театрі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 162-167. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
426581
  Пістоленко І.О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 102-112
426582
  Богатікова О.В. Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається життєвий та творчий шлях українського мистецтвознавця Г. Павлуцького. Висвітлено основні напрямки наукової та викладацької діяльності вченого, його сприяння розвитку національної освіти в Україні. Встановлено пріоритетні ...
426583
  Туранська М.П. Життя і творчість А.Конан Дойла : інтерв"ю з письменником // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 25-26
426584
  Федоренко В. Життя і творчість автора державного гімну : Методичні матеріали // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
426585
   Життя і творчість академіка Володимира Грабовецького в книгах його біографів / [ упоряд. і авт. передмови: Ю.В. Срайчук ; літературний ред. : А.З. Королько ]. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – Присвячується 80-ти річчю з дня народження патріарха Прикарпатської історичної школи
426586
  Крижанівський С.А. Життя і творчість Василя Стефаника / С.А. Крижанівський. – К., 1950. – 31с.
426587
  Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса / Д.В. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 87с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3128-1
426588
  Бардигола Я.К. Життя і творчість Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола. – К., 1969. – 26с.
426589
   Життя і творчість Володимира Грабовецького в оцінці сучасників : Збірник відгуків. – 3-є вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 3. – 2007. – 88с.
426590
  Мамалига А.І. Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концепти буття, творчість, праці... // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 339-343
426591
  Падалка Н.І. Життя і творчість І. Карпенко-Карого / Н.І. Падалка ; Тов-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 40 с. – (Серія VI ; № 5)
426592
  Пільгук І.І. Життя і творчість І.П. Котляревського / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 40с.
426593
  Комаров В.Л. Життя і творчість К.А.Тімірязева // Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1949. – Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – С. 3-68
426594
  Дем"яненко Г. Життя і творчість Катерини Білокур // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 72-74
426595
  Шапіро О. Життя і творчість класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 24


  Засновник Львівської художньої школи - Олекса Новаківський.
426596
  Мовчан М.М. Життя і творчість М. В.Гоголя у дискурсі філософіі самотності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.56-68. – ISSN 2075-1443
426597
  Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л.Кропивницького / І.І. Пільгук. – Київ, 1960. – 40 с.
426598
  Борщевський В.М. Життя і творчість М.М. Коцюбинського / В.М. Борщевський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1954. – 24с.
426599
  Семенюк Г. Життя і творчість Миколи Куліша // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 643-660. – ISBN 978-966-2763-27-0
426600
  Балагура О. Життя і творчість Михайла Брайчевсько - духовне джерело сучасної української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 295-298
426601
  Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [Б. в.], 2000. – 339, [16] с. : іл. – ISBN 966-02-0577-5
426602
  Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба ; Центр пам"яткознавства. НАН України та Українського товариства охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с. : іл. – ISBN 978-966-340-304-5
426603
  Закидальська О. Життя і творчість Ніла Хасевича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 23 серпня (число 32). – С. 12
426604
  Пилипчук Р. Життя і творчість П. Саксаганського в дослідженнях українських театрознавців // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 232-246. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
426605
  Рибарук Оксана Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується життєвий і творчий шлях талановитої народної письменниці і художниці Гуцульщини Параски Плитки-Горицвіт, доля якої є яскравим прикладом праведного життя і жертовного служіння Україні.
426606
  Хропко П. Життя і творчість Пилипа Морачевського / П. Хропко, Ф. Кейда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-18. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
426607
  Симоненко І.П. Життя і творчість Роберта Бернса (до двохсотріччя з дня народження) / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 22с.
426608
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – 48 с.
426609
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка : матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці. – Вид. друге. – Київ : Радянська школа, 1964. – 48 с.
426610
  Данилюк-Кульчицька Життя і творчість Т.Г. Шевченка у дослідженнях українознавців Східної Словаччини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 98-99
426611
  Грушевський О. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. 1814-1838 / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна б-ка ім. Г.З. Гpушевської ; № 2)
426612
  Трипільський А. Життя і творчість Тараса Шевченка / А. Трипільський. – Київ, 1954. – 56с.
426613
  Радченко Є.Є. Життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах / Є.Є. Радченко, О.І. Володарець. – К., 1984. – 160с.
426614
  Раєвський С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка / С.Є. Раєвський. – Х., 1939. – 120с.
426615
  Сидоренко Н. Життя і творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 5-8
426616
  Тетерина Дарина Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 966-7018-25-3
426617
   Життя і чин Анатолія Погрібного : наукові розвідки, статті, спогади / [упоряд. Л. Голота]. – Київ : Просвіта, 2011. – 488 с., XXIV с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-66-0
426618
  Стороженко О. Життя і щастя на війні = Розповідь у листах про воєнні будні молодого подружжя - політпрацівника Миколи Юрка і вчительки Ганни Новохатньої та їхнього малолітнього сина Аліка : документальна розповідь / О. Стороженко, П. Стороженко // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 88-103. – ISSN 0131-2561
426619
  Гуреїв О.І. Життя іде / О.І. Гуреїв. – Київ, 1954. – 402с.
426620
  Хайкіна Д.Г. Життя іде / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1962. – 126 с.
426621
  Погрібний А. Життя із семи літер = (З книги "Літературні явища та з"яви") 1995 рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 47-48


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
426622
  Тис Ю. Життя іншої людини : повість / Юрій Тис ; [обкл. роботи Б. Крюкова]. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 187 с.
426623
  Войнович В.М. Життя й дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна / В.М. Войнович. – Київ, 1992. – 500с.
426624
  Руда О. Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 138-145. – ISSN 1682-3540
426625
  Суярко М.О. Життя й здоров"я людини як об"єкти права екологічної безпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 31.
426626
  Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 966-7272-00-1
426627
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : пер. з анг. / Данієль Дефо. – Київ, 1965. – 494 с.
426628
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Одеса : Маяк, 1976. – 256с. – (Шкільна бібліотека)
426629
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1978. – 392с.
426630
  Оверковський Б. Життя й робота. Знак рівності? Ринок праці України. Проблеми та перспективи розв"язання // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-42
426631
  Середницький Я. Життя й українознавча діяльність Антона Середницького // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 21, 24. – ISSN 1230-2759


  До 100-річчя від дня народження.
426632
  Зимомря М. Життя й чин Гавриїла Костельника в оцінках Едуарда Вінтера як історика // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 179-187. – ISBN 978-966-671-417-9
426633
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Д. Дефо. – К, 1938. – 743с.
426634
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Переклад з англ. за ред. В.Державіна; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 496с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2442-1
426635
  Фошан Я. Життя його належить історії : (до 215-річчя від дня народження смерті Георгія Кониського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 174-177. – ISBN 966-8126-27-0
426636
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 483с.
426637
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 291с.
426638
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 420с.
426639
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
426640
  Більневич Анатоллій Олексійович. Життя кличе : З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. сільгосп.ін-ту / Анатоллій Олексійович. Більневич, Альперін Юхим Йосипович. – Київ, 1964. – 31с.
426641
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
426642
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
426643
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1935. – 379с.
426644
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
426645
  Косів М. Життя коротке, мистецтво - вічне (Vitae brevis, ars longa) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 260-264. – ISSN 0868-4790
426646
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса, 1937. – 323с.
426647
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
426648
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
426649
  Хухашвілі Г.М. Життя людини / Г.М. Хухашвілі. – К, 1968. – 118с.
426650
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
426651
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
426652
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
426653
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
426654
  Жадан С. Життя Марії : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6


  У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
426655
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Богомолець-Лаозурська. – К., 1961. – 67с.
426656
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
426657
  Марусин М. Життя моє - Христос : (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / архиєпископ Мирослав Марусин. – Рим : Артос, 2008. – 196, [ 2 ] с., [ 1 ] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-2154-01-6
426658
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  За вагомі й наукові здобутки з нагоди ювілею Катерина Степанівна Серажим нагороджена відзнакою - Відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. (Інститут журналістики КНУТШ).
426659
  Борзенко С.А. Життя на війні / С.А. Борзенко. – Х, 1946. – 28 с.
426660
  Литвинова-Бартош Життя на віру у сибірських селян / Литвинова-Бартош. – 61-172с.
426661
  Дроздовський Д. Життя на вістрі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 2, 5


  Віталій Григорович Дончик - літературознавець і громадський діяч, який своєю діяльністю утверджував українськоцентричний вектор вітчизняної гуманітаристики.
426662
  Горпенюк Максим Життя на вулкані // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
426663
  Шляхова Валерія Життя на екваторі : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-32 : Іл.
426664
  Скляренко Г. Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 106-109. – ISBN 978-966-8917-14-1
426665
  Маїк Г. Життя на Кипрі // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.19-24
426666
  Климов В. Життя на краю світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-58
426667
  Каздобіна Ю. Життя на лінії вогню. Від миру до війни, від війни до миру / Ю. Каздобіна, Ю. Тищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 3


  "Чим живуть сьогодні наші співвітчизники на лінії розмежування, що їх турбує найбільше? На перший погляд, відповіді на ці запитання самоочевидні, адже на четвертому році війни однією з найбільших залишається проблема безпеки — особистої, безпеки рідних ...
426668
  Павлов О. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 4-6 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
426669
  Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 6-7. – ISSN 1810-2131
426670
   Життя народу - життя літератури. – Х, 1963. – 198с.
426671
  Вишневська М. Життя не обділило мене зустрічами з цікавими людьми / Вишневська М. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 15


  Нинішній рік для кавалера Орденів II та III ступенів Княгині Ольги й Варвари Великомучениці, народної артистки України Раїси Недашківської - ювілейний: 17 лютого їй виповниться 70 !
426672
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1974. – 207 с. – (Романи й повісті ; 1974р. Вип.№2)
426673
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 320 с.
426674
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1977. – 332 с.
426675
  Присташ Я. Життя одного лемка (Розмова з Павлом Стефанівським, лемківським діячем, поетом, етнографом, якому цього року виповнилося 80 років) : (продовження в наступному числі "НС") // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2012. – Рік 57, N 30
426676
  Найчук Є.В. Життя ожини: деСакральність / Євгенія Найчук. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 61, [1] с. : іл. – ISBN 966-8304-59-460 с.
426677
  Віднянський С.В. Життя особи в долі Європи: від Пан"європейського союзу до європейської конфедерації. Ріхард Куденхов-Калергі / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 17-40. – ISBN 978-966-02-5494-7
426678
  Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С.15-32
426679
  Гінзбург В.З. Життя перемагає / В.З. Гінзбург. – К., 1973. – 211с.
426680
  Могилевський Б.Л. Життя Пирогова / Б.Л. Могилевський. – Київ : Молодь, 1953. – 282с.
426681
  Вербич В. Життя письменника продовжується у його слові, або згадуючи Івана Корсака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
426682
   Життя під сузір"ям науки (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 7-12. – ISSN 0130-6936


  14 серпня 2017 року виповнилося 80 років одному з найвидатніших українських мовознавців другої половини XX - початку XXI ст., широко знаному не лише в Україні, а й за ії межами, доктору філологічних наук (1983), професору (1992), академіку НАН України ...
426683
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем, або виховання почуттів : Сергій Домазар і його роман "Замок над Водаєм" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 169-174. – ISSN 0208-0710
426684
  Тинченко Я. Життя після Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 4 (117). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Як склалася доля учасників бою під Крутами
426685
  Крижанівська Т.І. Життя після літа : роман / Тетяна Крижанівська. – Київ : Фенікс, 2016. – 125, [3] с. – ISBN 978-966-136-384-6
426686
  Яковенко Ю. Життя плавиться : роман / Ю. Яковенко. – Харків : Український робітник, 1934. – 269 с.
426687
  Романова Л.С. Життя плазунів / Л.С. Романова. – К., 1974. – 216с.
426688
  Гарі Р. (Еміль Ажар) Життя попереду = La vie devant soi / Ромен Гарі (Еміль Ажар) ; [пер. з франц. М. Марченко]. – Київ : К.І.С., 2009. – 168 с. – (Європейська проза). – ISBN 978-966-2141-15-3
426689
  Шаф О. Життя потойбік... : До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 351-356. – ISSN 0868-4790
426690
  Шаф О. Життя потойбік... // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 351-357


  До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської
426691
  Собко В.М. Життя починається знову / В.М. Собко. – Київ, 1950. – 94с.
426692
  Горобець В. Життя праведне й грішне Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 56-63. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
426693
  Корольов Б. Життя присвячене освіті: До 75-річчя дня народження професора Я.С. Калакури // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
426694
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1963. – 417 с.
426695
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 259 с.
426696
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1977. – 357 с.
426697
  Ісаєв Є.О. Життя прожити... / Є.О. Ісаєв. – Київ : Дніпро, 1983. – 190с.
426698
  Брусилова А. Життя ріку перепливаючи : (До 70-річчя з дня народження Анатолія Яценко) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43.
426699
  Болдаков Е.В. Життя річок. / Е.В. Болдаков. – Пер. з рос. – Київ : Держтехвидав, 1951. – 64с. – (Науково-популярна бібліотека)
426700
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев. – К. : ДВУ, 1925. – 227 с.
426701
  Сабалдир П.О. Життя рослин / П.О. Сабалдир. – Х, 1931. – 36с.
426702
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1934. – 272 с.
426703
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1946. – 239 с.
426704
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних лекцій. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 216 с.
426705
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – К., 1925. – 227с.
426706
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – Х.-Одеса, 1934. – 272с.
426707
  Трапезнікова Д. Життя Русі - у графіті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 32


  Що зашифровано у стародавніх написах на стінах Софійського собору.
426708
   Життя Святого Миколи Чудотворця. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-4655-6
426709
  Бартиш-Коломак Ольга Життя серед трав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 122-124 : фото
426710
  Русанівський В.М. Життя слова / В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко. – К., 1978. – 191с.
426711
  Рябченко О. Життя студентів Радянської України у сатирико-гумористичній літературі 1920-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595


  Згадуються студенти Київського інституту народної освіти (КІНО)
426712
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1950. – 199с.
426713
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Ужгород, 1955. – 240с.
426714
  Стахієва Н.В. Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 138-145. – ISSN 2225-7586


  У статті висвітлено життя й творчість видатного вченого, академіка та колекціонера стародавніх пам"яток літератури - Володимира Миколайовича Перетца.
426715
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
426716
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
426717
  Комарова О. Життя та діяльність відомого українського кооператора Віктора Доманицького у еміграції (1922 - 1962 рр.) / О. Комарова, О.М. Федьков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 67-73
426718
  Дерев"яний І. Життя та діяльність Григорія Голяша (1910 - 1950) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 183-192
426719
  Булгакова А. Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становище жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. The article analyzes the condition of women-teachers of Ukraine in times of famine 1932 - 1933.
426720
  Мороз В.С. Життя та діяльність І.І. Срезневського на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 62-69. – ISBN 978-966-551-328-5
426721
  Оліцький В. Життя та діяльність імператора Миколи II в радянській історіографії 1917 - 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 23-24
426722
  Філарет Життя та діяльність Київського митрополита Петра Могили // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 64-74
426723
  Геращенко М. Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова / М. Геращенко, Н. Стронська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  У статті про відомого бібліографа С. Пономарьова (1828-1913) , який працював на ниві як української, так і російської бібліографії, висвітлюється його внесок у бібліографування життєвого і творчого шляху М. Максимовича - першого ректора Університету ...
426724
  Масловська Ю. Життя та діяльність Олексія Олексійовича Коротнєва - приклад самовідданої праці, вірного служіння справі науки й освіти // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 126-129. – ISBN 978-966-95419-8-7
426725
  Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр. : бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчека]. – Київ : Логос, 2012. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-171-618-5
426726
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
426727
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Додатки: л. 179-180. – Бібліогр.: л. 181-231
426728
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 165-192
426729
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887 - 1967 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
426730
   Життя та діяльність святителя Павла (Конюшевича), митрополита Тобольського і Сибірського // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 99-102
426731
  Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка - "Марка Боєслава" = The life and fate of Mykhailo Diachenko-"Marko Boieslav" / Олександр Іщук // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-138 : фотоіл. – (Події і люди ; книга 9). – ISBN 978-966-2105-20-9(Ukr.) ; 978-1-897431-21-4(Can.)
426732
  Іщук О.С. Життя та доля Уляни Крюченко / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 50 с.
426733
  Власенко П.В. Життя та еволюція рослин : Підручник ботаніки для робітфаків мед. ін-тів / П.В. Власенко. – Харків-Київ : Медвидав, 1932. – 186с.
426734
  Максимова Н.Ю. Життя та здоpов"я : Hавч.посіб. для учнів 8(9) кл. / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; МФ"Вiдpодження". – Київ : Знання, 1998. – 160с. – ISBN 5770794925
426735
  Згуровський М.З. Життя та літаки Дмитра Григоровича // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 292-306. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
426736
  Фесовець О.Р. Життя та наукова діяльність інженера-залізничника В.О. Соковича на фоні історичних подій 30-х років XX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 96-103. – ISSN 2415-7422
426737
  Шипко Л.В. Життя та наукова діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 78-84. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Історіографічний аналіз наукової літератури з проблеми вивчення життя та наукової діяльності професора російської історії Ніжинського історико-фізіологічного інституту князя Безбородька.
426738
  Грушицька І.Б. Життя та наукова діяльність пасажира "філософського пароплаву" астронома В. В. Стратонова (1869 – 1938) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 93-102. – ISSN 2415-7422


  У статті розглянуто основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності випускника Новоросійського університету, учня професора О. К. Кононовича, астронома В. В. Стратонова. 1922 року В. В. Стратонов був депортований з ...
426739
  Кобан О.Г. Життя та основні ідеї наукової діяльності Євгена Ерліха // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 75-79
426740
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 301с. + Додаток : л.201-247. – Бібліогр. : л.248-301
426741
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
426742
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : монографія / Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2015. – 462, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 391-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-690-205-7


  У пр. № 1705732 напис: Уважаемой Татьяне Владимировне, самому лучшему научному руководителю, от первой аспирантки Марины Кругляк. 01.12.15. Подпись
426743
  Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. – Видавництво імені Бориса Грінченка. – Харків : Жрук. С.А. Шмерковича, 1911. – 82с.
426744
  Яковлев О.С. Життя та пригоди Роальда Амундсена / О.С. Яковлев; Переклад Ходько А. – Харків; Одеса, 1937. – 208с.
426745
  Миненко П. Життя та слава Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-17. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю від дня народження видатного вченого геолога, природознавця та мислителя кінця IX –початку ХХ сторіччя, що плідно працював в області кристалографії, геології, ґрунтознавства, хімії, біології, радіології, вчення про корисні ...
426746
  Іваниця Г. Життя та слово / Г. Іваниця. – К.
1. – 1926. – 175с.
426747
  Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсиа Лорки: До 70-річчя з дня смерті поета // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.178-181. – ISSN 0320-8370
426748
  Скирда Л. Життя та сповідь... Миколі Рапаю - 85! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 19, 20
426749
  Дзюба М. Життя та творчість Віри Тарасенко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 872-876. – ISSN 1028-5091
426750
  Волкотруб Г. Життя та творчість П.В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 194-205. – ISBN 966-625-052-7
426751
  Чепіга Я. Життя та числа / Я. Чепіга. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 125 с.
426752
   Життя Тараса Шевченка : Hа спомин пpо столітні pоковини з дня наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 25.II.1814 - 25.II.1914. – [У Київі (Київ)] : [Час ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 16 с. : 3 поpтp., 6 іл. – Hа тит. аpк. фот. Т.Г. Шевченка та пpиміт.: (Дpугий десяток тисяч). – (Видавництво "Час" : Ювілейна сеpія (6) ; № 51)
426753
  Доманицький В. Життя Тараса Шевченка. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 32с. : мал.


  В кн. уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка та його поpтp
426754
  Терпило П., Терпило П Життя Тараса Шевченка : До 58 роковин смерти. – Київ : Губерніяльна Друкарня, 1919. – 30с.
426755
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк, 1929. – 24с.
426756
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк. – 2-е вид., 1930. – 54с.
426757
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 1994. – 456с.
426758
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2004. – 480с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-061-7
426759
  Вишня Остап Життя татарчине та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 31с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
426760
  Вільде І. Життя тільки починається / І. Вільде. – Львів, 1961. – 91с.
426761
  Фільц Богдана Життя у музиці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-173. – ISSN 0869-3595
426762
  Добровольський В. Життя у пошуку. До 100-річчя від дня народження О.С. Смогоржевського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 83-84. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
426763
  Мриглод І.М. Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського) / І.М. Мриглод, О.Л. Іванків // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 88-93. – ISSN 1027-3239
426764
  Федченко Є. Життя у ритмі "Non stop" // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 8


  Цього року Відділ по роботі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка організував "Школу вожатих", де кожен охочий зміг випробувати свої педагогічні здібності. За три літніх місяці студенти встигли попрацювати в різних дитячих таборах по всій Україні.
426765
  Слободчикова Тетяна Життя у ритмі Lykia : готель / Слободчикова Тетяна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-67 : Фото
426766
   Життя у світлинах // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 269-330


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
426767
  Зварич В. Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 81-84. – ISSN 0236-1477


  Краснова Людмила Володимирівна - д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, перекладач, авт. посібників з теорії літератури, термінологічного словника, "Словника метамови інтерпретатора художнього твору", численних статей про українських, ...
426768
  Неживий О.І. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / Олексій Неживий. – Київ : Академія, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 184-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-434-5
426769
  Чертенко О.П. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом та сумнівом = Leben im fragment: Max Frischs prosa zwischen entusiasmus und Zweifel : [монографія] / Олександр Чертенко ; [наук. ред. Є.В. Волощук ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 211, [5] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 191-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1182-3
426770
  Заруба М. Життя української козачки в середині XVII ст. за етнографічними матеріалами і свідченнями Гійома Левассера де Боплана // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 12-13
426771
  Дорошкевич В. Життя філософії і філософія життя / В. Дорошкевич, Н. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2014. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 2307-4515
426772
  Загоровський Н.А. Життя Чорного моря / Н.А. Загоровський. – Одеса, 1928. – 111с.
426773
  Стаханов О.Г. Життя шахтарське / О.Г. Стаханов. – К, 1973. – 140с.
426774
  Башкатов Юрій Життя як археологічний пошук ( до 60-річчя Ростислава Терпиловського) / Башкатов Юрій, Синиця Євген // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 269-271. – ISBN 978-966-439-138-9
426775
  Котенко Д.В. Життя як випадковий набір фрагментів сучасності? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 151-153
426776
  Віктюк Роман Григорович Життя як витвір театрального мистецтва : [інтерв"ю з режисером Р.Г. Віктюком] / Віктюк Роман Григорович, Дмитрієнко Інна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
426777
  Маноха І. Життя як вчинок і достеменна творчість (психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.12-17. – ISBN 966-654-025-8


  Д о 75-річчя з дня народження В.А. Роменця
426778
  Новиченко Л.М. Життя як діяння / Л.М. Новиченко. – Київ, 1974. – 534с.
426779
  Магльований А.В. Життя як дослідження (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Д. Зербіно) / А.В. Магльований, В.С. Гриновець; розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 105-107. – ISSN 1027-3239
426780
  Гудзевата Марина Життя як китайська грамота : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 54-60 : Фото
426781
  Гетьман Володимир Життя як ландшафт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
426782
  Дзюба А.П. Життя як легенда : до 95-річчя з дня народження академіка В.І. Моссаковського, 1919-2006 // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 5. – С. 3-8. – (Серія : Механіка ; вип. 18, т. 2). – ISSN 9125-0912
426783
  Матюхіна О.А. Життя як найвища цінність буття - провідна ідея філософії Альберта Швейцера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
426784
  Яворська І.Т. Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : монографія / І.Т. Яворська ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 214, [1] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 182-214. – ISBN 978-617-7096-62-6
426785
  Полковський В. Життя як свіча науки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 344-346
426786
  Горболіс Л. Життя як творчість. Будьмо свідками! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С.70-82.
426787
  Медведюк Л. Життя як театр у художній інтерпретації С. Моема // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-22


  У статті на матеріалі роману "Театр" (1937) англійського письменника Сомерсета Моема досліджено рецепцію шекспірівського концепту "весь світ - театр". Визначено його понятійне наповлнення, зумовлене змінами в поглядах на роль мистецтва і митця на ...
426788
  Король В. Життя як факел // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя від дня народження та 50-річчя праці в університеті Карпа Омеляновича Джеджули. Про його творчий шлях та наукову діяльність. Є фото.
426789
  Костюковський Б.О. Життя яке воно є / Б.О. Костюковський. – К., 1975. – 280с.
426790
  Горобець Анна Життя яскравіше // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 14-18 : фото
426791
   Життя, віддане боротьбі за щастя людей (До 170-річчя з дня народження К. Маркса) : Бесіда про книги [ Посібник ]. – Київ : ДРБ УРСР, 1988. – 13 [ 1 ]с. – Бібліогр. в тексті та підрядкові примітки. – (Молоді про КПРС)
426792
  Білай В.Й. Життя, віддане людям / В.Й. Білай. – Київ, 1966. – 80с.
426793
  Коваленко О.Г. Життя, віддане людям : до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 84-87. – ISSN 0201-8462
426794
  Місінкевич Л.Л. Життя, віддане людям і науці : до 100-річчя з дня народження академіка П.Т. Тронька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 188-196. – ISSN 2078-9165
426795
  Жук О.П. Життя, віддане науці (з нагоди нагородження академіка НАН України О.М. Гузя медаллю ICCES) / О.П. Жук, Я.Я. Рущицький // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436


  У травні 2012 року на Міжнародній конференції ICCES директору Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України академіку НАН України Олександру Миколайовичу Гузю було присуджено медаль ICCES «За досягнення впродовж життя». ICCES ...
426796
  Патриляк І. Життя, віддане Україні : До питання здоров"я Романа Шухевича // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С.189-196. – ISSN 0042-9422
426797
  Дорожинський О.Л. Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В.Я.Фінковського (до 100-річчя від дня народження) / О.Л. Дорожинський, М.Т. Процик // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 38-42 : мал.
426798
  Зорівчак Роксолана Життя, віддане художньому слову України : до 100-річчя від дня народження Григорія Кочура // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
426799
  Килимник Ю. Життя, віддане Шевченку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14


  Український меценат із Канади Василь Іваницький - організатор будівництва пам"ятників Кобзарю в різних країнах.
426800
   Життя, віддане юридичній науці і освіти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331


  До 80-річчя від дня народження першого проректора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого В.В. Сташиса.
426801
  Чикут В. Життя, діяльність і наукова спадщина І. Панькевича // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 51-53. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
426802
  Нахлік Є. Життя, діяльність і творчість Каспера Ценглевича у висвітленні Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 28-45. – ISBN 978-617-579-046-5
426803
  Даденков М.Ф. Життя, діяльність, педагогічні ідеї Макаренка / М.Ф. Даденков. – К, 1949. – 68с.
426804
  Лункевич В.В. Життя, його закони і походження / В.В. Лункевич : Держмедвидав, 1936. – 192 с.
426805
  Підгайний С. Життя, матерія, енергія / С. Підгайний. – К, 1930. – 176с.
426806
  Шипко Л.В. Життя, наукова та педагогічна діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): джерелознавчий аналіз // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 133-138. – ISBN 978-966-581-772-1
426807
  Чурюмов С.К. Життя, наукова та педагогічна діяльність професора С.К. Всехсвятського (1904-1984) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 1605-9875


  Всехсвятський С.К. - директор Астрономічної обсерваторії Київського університету
426808
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге : до 190-ї річниці з дня народження // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 58-64


  Розглянуто життєвий шлях, наукові дослідження вченого-економіста, ректора Київського університету Св. Володимира Миколи Християновича Бунге (1823-1895 рр.).
426809
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження)
426810
  Ференц Н. Життя, окрилене любов"ю до красного письменства : до 75-річчя від дня народження Василя Марка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 192-193. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
426811
   Життя, освячене книгою / колектив Одеської держ. наук. б-ки імені М. Горького // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 37
426812
  Дубов В. Життя, пов"язане з Україною // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 19-24. – ISSN 0130-7037


  11 вересня виповнилося 40 років, як пішов з життя Микита Сергійович Хрущов, видатний політичний і державний діяч СРСР. Яскрава, імпульсивна особистість, він вийшов з народних низів і завдяки природженим здібностям зумів піднятися до керівника великої ...
426813
  Будич П. Життя, покладене на вівтар незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С.13


  Пам"яті Харити Кононенко (1900-1943) - української громадської діячки, письменниці, учасниці Повстанського руху в Україні
426814
  Реєнт О. Життя, присвячена краєзнавству : до 100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 11 липня (№ 123). – С. 1, 8 : фото
426815
  Жам О.М. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 115-149. – ISBN 978-966-651-971-2


  Сікорський Михайло Іванович зробив вагомий внесок в розвиток історичної, етнографічної науки України та вітчизняного музеєзнавства.
426816
  Воройська Г.В. Життя, присвячене морю / Г.В. Воройська. – Київ, 1977. – 48 с.
426817
  Войцехівський Борис Життя, присвячене науці / Войцехівський Борис, Слободяник Микола // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
426818
  Войцехівський Б. Життя, присвячене науці / Б. Войцехівський, М. Слободяник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
426819
  Свинко Й.М. Життя, присвячене науці : до 180-річчя від дня народження визначного дослідника Сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-261. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
426820
  Крот Ю.Г. Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка) / Ю.Г. Крот, В.І. Юришинець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 98-103. – ISSN 1027-3239


  30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, директору Інституту гідробіології НАН ...
426821
  Загородній А. Життя, присвячене науці. (До 100-річчя від дня народження академіка Микола Миколайовича Боголюбова) / А. Загородній, А. Самойленко, Ю. Храмов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 35-41. – ISSN 0372-6436
426822
  Бубенок О.Б. Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-166. – ISSN 1608-0599
426823
  Суптельна Світлана Життя, присвячене освіті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16
426824
  Максименко В.Б. Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 94-99. – ISSN 0372-6436
426825
  Посівнич М. Життя, присвячене свободі : До 100-річчя від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 74-92. – ISSN 0868-4790
426826
  Мачєєвскі М. Життя, свобода, власність, безпека. Доктринальні передумови ранніх регулювань прав людини // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 26-39. – ISSN 2082-4939
426827
  Шевченко Віктор Життя, яскраве як комета (До 350-річчя з дня народження Едмунда Галлея) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56 : Портрет
426828
  Микитась В.Л. Життя. Ідеологічна боротьба. Література: Літ.-публіцист. нарис. / В.Л. Микитась. – К., 1982. – 192с.
426829
  Шабліовський Є.С. Життя. Література. Письменник : Вибрані дослідження / Є.С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – 432с.
426830
  Стоян М.О. Життям народжені. / М.О. Стоян. – К., 1962. – 36с.
426831
  Садофьева Т.Л. Жить -- отчизне служить / Т.Л. Садофьева. – М., 1972. – 32с.
426832
  Мореева А.К. Жить -- Родине служить. Сборник частушек, стихов, басен, пословиц, поговорок / А.К. Мореева. – Москва, 1956. – 112с.
426833
  Садофьева Т.Л. Жить - отчизне служить. / Т.Л. Садофьева. – М., 1972. – 32с.
426834
   Жить - Родине служить. – М, 1958. – 127с.
426835
  Шихирев П.Н. Жить без алкоголя? / П.Н. Шихирев. – Москва, 1988. – 156 с.
426836
  Махов Ф.С. Жить без проступков и правонарушений. / Ф.С. Махов. – М., 1986. – 157с.
426837
  Карандашев В. Жить без страха смерти / В. Карандашев. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Смысл; Академический проект, 1999. – 335с. – ISBN 5-89357-043-Х; 5-8291-0025-8
426838
  Барченко С.А. Жить бы да жить... / С.А. Барченко. – М., 1974. – 254с.
426839
   Жить в мире и дружбе!. – М, 1959. – 446с.
426840
  Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий : социологические очерки и разработки / Борис Дубин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 408с. – ISBN 5-89826-216-4
426841
  Горелов А.А. Жить в согласии с природой / А.А. Горелов. – М, 1990. – 62с.
426842
  Холошенко О.Ф. Жить вечно! / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1983. – 160с.
426843
  Егоров П.А. Жить вместе / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1988. – 253с.
426844
  Ирвин У. Жить вместе с Россией / У. Ирвин. – М, 1958. – 142с.
426845
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть / И.И. Каменкович. – 2-е изд., доп. – Баку, 1975. – 186 с.
426846
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть. / И.И. Каменкович. – 3-е изд., доп. – Баку, 1986. – 196 с.
426847
  Чивилихин В.А. Жить главным / В.А. Чивилихин. – М., 1986. – 254с.
426848
  Дариенко П. Жить да жить : стихи / П. Дариенко; пер. с молд. С.Смирнова. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
426849
  Еремин Н.Н. Жить да жить / Н.Н. Еремин. – Красноярск, 1979. – 110с.
426850
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – М., 1991. – 92с.
426851
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс ; пер. с англ. Г. Г. Демирчогляна. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – 364 с. : ил. – В изд. также: Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетиифилософом и врачом Арнольдом из Виллановы. – ISBN 5-85700-167-6
426852
  Злобина Диана Жить долго. И счастливо? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
426853
   Жить достойно. – М, 1979. – 111с.
426854
   Жить достойно. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 223с.
426855
  Гончаров В.И. Жить заводу по закону / В.И. Гончаров. – М, 1989. – 144с.
426856
  Фьори Ч. Жить запрещается. Рассказы. / Ч. Фьори. – М, 1971. – 170с.
426857
  Лоневой А.Н. Жить и любить / А.Н. Лоневой. – Минск, 1970. – 136с.
426858
  Геворкян Наталья Жить и не умереть в Париже : среда обитания // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 74-83 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
426859
  Свистунов И.И. Жить и помнить : Роман / И.И. Свистунов. – М., 1974. – 349с.
426860
  Свистунов И.И. Жить и помнить. Роман. / И.И. Свистунов. – М., 1966. – 350с.
426861
  Ильюшенко Н.А. Жить и трудиться по совести / Н.А. Ильюшенко. – Минск, 1986. – 61с.
426862
  Гайер Х. Жить и учиться в МГУ / Х. Гайер. – Москва. – 68с.
426863
  Кашкадамова Екатерина Жить как дерево // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 88-92 : фото
426864
  Солоухин В.А. Жить на земле / В.А. Солоухин. – М, 1965. – 68с.
426865
  Толстоба Д.Г. Жить на земле / Д.Г. Толстоба. – Л., 1987. – 158с.
426866
  Лушников Л.А. Жить на земле. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1985. – 221с.
426867
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
426868
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 384с.
426869
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
426870
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
426871
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
426872
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
426873
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
426874
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – М., 1984. – 64с.
426875
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
426876
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
426877
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
426878
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
426879
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
426880
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
426881
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
426882
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
426883
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378с.
426884
  Блинов П.А. Жить хочется / П.А. Блинов. – Ижевск, 1960. – 164с.
426885
  Абдукаримов М. Жить хочется : роман / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. И.В. Маркова, ГЗ. Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат
Кн. 1. – 1962. – 302 с.
426886
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / П.А. Блинов; пер. с удм. и послесл. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 158 с.
426887
  Валеев Р. Жить хочется : повесть / Р. Валеев; пер. с татар. В.Токмаков. – Москва : Детская литература, 1989. – 77 с.
426888
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
426889
  Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев; пер. с татар. С.Комисарова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 250 с.
426890
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
426891
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
426892
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
426893
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
426894
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
426895
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
426896
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – М., 1969. – 96с.
426897
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
426898
  Тэффи Житье-бытье / Тэффи. – М, 1991. – 444с.
426899
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – М.-Л., 1929. – 152с.
426900
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
426901
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
426902
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
426903
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
426904
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
426905
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
426906
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
426907
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
426908
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
426909
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
426910
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
426911
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
426912
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
426913
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
426914
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
426915
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
426916
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
426917
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
426918
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
426919
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
426920
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
426921
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
426922
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
426923
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
426924
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
426925
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
426926
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
426927
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
426928
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1997
426929
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1997
426930
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1997
426931
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1997
426932
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1997
426933
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1997
426934
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1997
426935
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1997
426936
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1997
426937
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1997
426938
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1997
426939
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
426940
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1998
426941
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1998
426942
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1998
426943
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1998
426944
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1998
426945
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1998
426946
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1998
426947
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1998
426948
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
426949
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2000
426950
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2000
426951
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2000
426952
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2000
426953
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2000
426954
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2000
426955
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2000
426956
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2000
426957
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2000
426958
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2000
426959
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2000
426960
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2000
426961
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
426962
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
426963
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2001
426964
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
426965
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2007
426966
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2007
426967
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2007
426968
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2007
426969
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2007
426970
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2007
426971
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2008
426972
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2008
426973
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2008
426974
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2008
426975
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2008
426976
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2008
426977
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2008
426978
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2008
426979
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2009
426980
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2009
426981
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2009
426982
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2009
426983
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2009
426984
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2009
426985
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2010
426986
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2010
426987
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2010
426988
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2010
426989
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2010
426990
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
426991
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
426992
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2011
426993
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2011
426994
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2011
426995
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
426996
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2011
426997
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
426998
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6 червень. – 2012
426999
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
427000
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,