Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
426001
  Поліхов О.Л. "Етос музики" як єдність внутрішнього устрою музики і характеру ії впливу на людину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 109-111
426002
   "ЕТС" становится ERV // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 85 : фото. – ISSN 1998-8044
426003
  Шевчук В.О. "Ефект локомотива" як наближена характеристика ефективності інтеграційних процесів: розрахунки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 12-14
426004
  Павлюк Н.Д. "Ефект очуження" в українській драматургії другої половини 20-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті висвітлено гносеологічний та демістифікаторський характер "ефекту очуженні" в українській драматургії другої половини 1920-х рр. Розглянуто такі функції "ефекту очуження", як уведення емоційної дистанції, деавтоматизація, дегероїзація та ...
426005
  Шумская С.С. "Ефект переносу" та монетарна політика в Україні // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 51-58
426006
  Косьміна В.В. «Ефект переливу» як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 114-115
426007
  Кіптенко В.К. Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Київ / В.К. Кіптенко, А.В. Куцюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-206 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
426008
  Матвейчук Л. Е-урядування країн Балтії: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 159-168
426009
  Чальцева О.М. Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі / О.М. Чальцева, А.О. Лаврищева // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 48-53. – ISSN 2519-2949
426010
  Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках ХХ століття = Peculiaridades etnicas, nacionales y culturales del proceso literario en los paises Andinos (Peru, Bolivia, Ecuador) entre los anos 20 y 80 del siglo XX / Ігор Оржицький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Майдан, 2016. – 353, [1] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Імен. покажчик: с. 341-348. - Резюме ісп. – Бібліогр.: с. 319-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-655-7
426011
  Бура І.В. Етно-релігійна зумовленість топономії Великої Волині / І.В. Бура, О.Я. Романів, О.В. Яроменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 210-216 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
426012
  Микитчук Н.М. Етно-територіальна єдність України: погляди М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 160-167. – ISBN 966-551-178-5
426013
  Фаріон І.Д. Етномовна карта Галичини у складі Польського королівства: протистояння і утвердження українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 447-455. – ISBN 978-966-428-305-9
426014
  Тупиця О. Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 83-90. – ISSN 2075-1486
426015
  Кобчинська О.І. Етномовна специфіка семантики стихій природи у фразеологічних одиницях української та французької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 9 поз.
426016
  Семко В.Л. Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
426017
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та іхніх українських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Головач У.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
426018
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів) : Дис...канд. філологічних наук: 10.02.16 / Головач Уляна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 177 л. – Бібліогр.: л. 161-177
426019
  Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
426020
  Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. / Володимир Скляр ; КНУТШ. – Харків : Ексклюзив, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-2166-03-3
426021
  Мазуренко А. Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 202-207


  "...В статті розглядається питання трансформації музичного тексту автентичної музики в процесі його перекладу на «мову» аналітичного апарату етномузикознавця. Піднімаються проблеми співвідношення західноєвропейської академічної та української ...
426022
  Руда Тетяна Етномузикознавча школа Софії Грици / Руда Тетяна, Широкова Наталія // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
426023
  Чуркіна В.Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов"янському світі // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 273-281. – ISBN 966-02-2984-4
426024
  Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
426025
  Фігурний Ю. Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 26-31
426026
  Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблему етнічної та політичної ідентичності в Україні. This article is about problem of Ukrainian ethnic and political identification.
426027
  Обушний Микола Іванович Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації : Автореф... доктора політичн.наук: 23.00.05 / Обушний Микола Іванович; НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – 34л.
426028
  Лойко Л.І. Етнонаціональна ідентичність і міфологія національної ідеї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.20-23
426029
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
426030
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олесандрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 228 арк. – Додатки: арк. 222-228. – Бібліогр.: арк. 172-221
426031
  Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті проводиться аналіз змісту і структури етнонаціональної ідентичності, обгрунтовується концепція та доцільність її використання при розробці етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.
426032
  Якубова Л.Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 108, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7438-9
426033
  Кульчицький С. Етнонаціональна карта України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-16
426034
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 162-190
426035
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
426036
  Ференц П. Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20-30-ті роки 20 століття / Петро Ференц. – Мукачево : Карпатська вежа, 2005. – 214с. – ISBN 966-2673-38-Х
426037
  Газізова О.О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 479-487
426038
  Вітман К.М. Етнонаціональна політика Білорусі щодо національних меншин: системний конфлікт влади та національних меншин (на прикладі інцинденту навколосоюзу поляків Білорусі) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 656-664. – ISSN 1563-3349
426039
   Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 485, [2] с. – На обкл. зазнач. також: Історія укр. націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-305-9
426040
  Тхань Тхань Зай Етнонаціональна політика держави як фактор стабілізації в"єтнамського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тхань Тхань Зай; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
426041
  Устименко В. Етнонаціональна політика партії більшовиків в Україні у 1917 - 1920 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 284-307. – ISBN 978-966-02-6038-2
426042
  Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-41. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становлення етнонаціональної проблематики в наукових дослідженнях науковців та випускників Київського університету. The becoming of ethnonational problematic in the scientific researching works in Kyiv university is analysed.
426043
  Коломієць Т.В. Етнонаціональна проблематика у поглядах представників української діаспори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 22-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
426044
  Кожолянко Г. Етнонаціональна своєрідність українців-русинів Буковини : історія, сучасні аспекти проблеми // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0130-6936
426045
  Стрельчук Н.В. Етнонаціональна ситуація в республіці Македонії (90-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На прикладі розвитку полі етнічного суспільства в Республіці Македонія розглянуто складну та багатоаспектну проблему стосунків етнічної більшості та етнічної меншини. Простежено зміни в етнічному складі населення Македонії, а також вплив різних ...
426046
   Етнонаціональна структура українського суспільства : Довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова; КНУТШ; Фак. соціології та психології. – Київ : Наукова думка, 2004. – 344 с. – ISBN 966-00-0360-9
426047
  Бородінов В.Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В.Д. Бородінов, І.І. Сисоєва // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 16-21. – ISSN 1728-3671
426048
  Садовенко С.М. Етнонаціональне виховання дітей та молоді у сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглядаються теоретичні підстави концепції етнонаціонального виховання дітей та молоді у сучасному світі. Аналізується ситуація, що склалася нині у зарубіжній і вітчизняній культурній сфері з зазначеного питання. Обґрунтовуються провідні ...
426049
  Коляда Ігор Етнонаціональне самоусвідомлення української інтелігенції (на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1999-4966
426050
  Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов"я : (політологічний вимір) / Дегтеренко Анастасія Миколаївна; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; Ін-т політічних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Маріуполь, 2008. – 208с. – ISBN 966-8605-28-4
426051
  Єршова Л.М. Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Вивчення історичного аспекту національних особливостей виховання осо- бистості перебувало у полі зору багатьох науковців минулого, зокрема В. Антоно- вича, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, С. Русової, І. Франка, Д. ...
426052
  Рафальський О.О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 56)


  Аналізується стан вивчення історії Другої світової війни в етнонаціональному аспекті.
426053
  Шамборовська О. Етнонаціональний конфлікт: основні підходи до визначення та класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-129. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
426054
   Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – 800с. – ISBN 5-7702-0586-5
426055
  Богуцька А.Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 23-34. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
426056
  Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики : Монографія / П.І. Надолішній; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України. Одес.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 264с. – ISBN 966-7353-33-8
426057
  Червеняк К.Т. Етнонаціональний фактор як об"єкт наукового дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 73-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
426058
  Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 122-126
426059
  Бортніков В. Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 78-81
426060
  Присяжнюк Ю.П. Етнонаціональні аспекти історії ментальностей у новітній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
426061
  Сергієнко С.С. Етнонаціональні аспекти освітньої політики в Україні (1917-20-ті роки) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 24-32.
426062
  Лавренюк О.О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
426063
  Слющинський Богдан Етнонаціональні особливості українського Приазов"я: історичний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1563-3713
426064
  Рафальський О.О. Етнонаціональні процеси 20-30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізується новітня історіографія етнонаціональних процесів 20-30-х рр. в Україні, висвітлено нові підходи до дослідження правового статусу національних меншин, причин і наслідків порушення прав і свобод громадян за етнічними ознаками в добу ...
426065
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Панасюк Л.В.; КУ ім.. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
426066
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : Дис....канд.істор.наук:07.00.01 / Панасюк Леонід Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 253л. + Додатки: л.215-253. – Бібл.: л.186-215
426067
  Левітас Ф.Л. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: історичний досвід і сучасність / Ф.Л. Левітас, В.О. Котюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 321-325
426068
   Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – 424с. – ISBN 966-522-122-1
426069
  Наулко В. Етнонаціональні процеси серед білорусів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 18-22


  В статті розглядаються українсько-білоруські взаємини в сфері культури та побуту.
426070
  Роздайбіда Л. Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 209-212
426071
  Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
426072
  Поплавська А.В. Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців XVII-XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-0285
426073
  Цимбалюк Н. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 28-38.
426074
  Солдатенко В.Ф. Етнонаціональні чинники і проблеми національних меншин у концепції і практичному досвіді Української революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 351-365
426075
  Хаялі Р.І. Етнонім "кримські татари" : генеза та еволюція національної самосвідомості в контексті державної політики СРСР (1944-1991 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 129-139. – ISSN 1682-671Х
426076
  Воропаєва Т. Етнонім "Україна" як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінгвістичний аналіз // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 119-125. – ISBN 966-7060-92-6
426077
  Бушаков В.А. Етнонім черекес ( до семантичної типології етнонімів ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 44-50. – ISSN 1682-671Х
426078
  Бушаков В.А. Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім баргуджін-токум (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 1608-0599
426079
  Бушаков В.А. Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1608-0599
426080
  Пухальська Г. Етноніми Яра Славутича в контексті поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 277-286. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
426081
  Бушаков В.А. Етноніми, похідні від назв держав (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С.11-24. – Бібліогр.: С. 22-24. – ISSN 1682-671Х
426082
  Паславський І. Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 602-606. – ISSN 2223-1196
426083
  Бушаков В.А. Етнонімічний термін остяк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1608-0599
426084
  Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії / О.С. Стрижак. – Київ, 1988. – 219 с.
426085
  Мартинюк О.А. Етнооб"єднавчі та етнороз"єднавчі процеси в етногенезі слов"ян на території України в другій половині I тис. до н.е. - середині I тис. н.е. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 247-259
426086
  Довжок Т. Етнообрази найближчих сусідів у мультикультурному середовищі (на матеріалі польської літератури українсько-польського пограниччя другої половини ХХ ст.) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 75-86


  У статті здійснено спробу реконструкції літературних образів націй галицько-подільського регіону, представлених у польській прозі пограниччя
426087
  Литвиненко Т.М. Етнопедагогіка - підгрунтя національного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
426088
   Етнопедагогіка. – К, 1993. – 64с.
426089
  Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посібник / Н.В. Лисенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718, [2] с. : табл. – Тезаурус: с. 648-715. – Бібліогр. с. 628-647 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-062-7
426090
  Приймас Н.В. Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 98-108. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
426091
  Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається проблема виховання та навчання молоді в сучасних умовах.Вагомим є те, що національна система освіти повинна базуватися на традиціях народної педагогіки, які виробились нашими предками впродовж століть.Досліджуючи культурне ...
426092
  Абрамова І.Г. Етнопедагогічне виховання студентів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 6-9. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  На матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького.
426093
  Воєвідко Л.М. Етнопедагогічні традиції в освітньому просторі вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 162-163
426094
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тадєєва Марія Іванівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
426095
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії. : Дис... канд. пед.наук: 13.01.01 / Тадєєва Марія Іванівна; Київський держ. лінгвіст. ун-т. – К., 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
426096
  Мельничук Л. Етнопедагогічні традиції подільського гончарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.67-70
426097
  Гоцалюк А. Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 131-135
426098
  Казьмирчук М.Г. Етнополітика : підручник з курсу "Етнополітика" для студ. іст. ф-ту 1 курсу ОКР "Магістр" / М.Г. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 347-360. – ISBN 978-966-8126-88-8
426099
  Журба М.А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. XX ст.) / М.А. Журба, Г.М. Кондратюк. – Київ : МП Леся, 2005. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179-197. – ISBN 966-8126-46-7
426100
  Овчаренко В. Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 118-123


  У статті на основі політико-етнологічного аналізу розглянуті ключові етапи становлення нормативно-правової бази новітньої України в етнополітичній сфері. В статье на основе политико-этнологического анализа рассмотрены ключевые этапы становления ...
426101
   Етнополітика в Україні : документи та матеріали. – Київ : Фенікс, 1998. – 353, [1] с. – ISBN 5-87534-194-7


  В книзі подаються документи, які відтворюють процес формування етнополітики в Україні з 1917 по 1997 рр.
426102
  Ладний Ю. Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 295-307. – ISSN 2524-0137
426103
  Котюк В.О. Етнополітика в Україні на початку національної революції 1917 року // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 326-329
426104
  Котигоренко В. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-28. – ISBN 978-966-02-4630-8
426105
  Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В.Б. Євтух. – Київ : Фенікс, 1996. – 216с. – ISBN 5-87534-171-8
426106
  Зварич І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст : монографія / Ігор Теодорович Зварич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ наук. ред. М.І. Панчук ]. – Київ : Дельта, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-8797-31-6
426107
  Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-388-181-2
426108
  Семикрас О. Етнополітика Латвії та Естонії: варіант для України // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.104-109
426109
  Шкляр Л. Етнополітика незалежності // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-75. – ISSN 0868-8273
426110
  Гузинець Ю. Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 264-273. – ISBN 978-966-02-4630-8
426111
  Курас І.Ф. Етнополітика. Історія і сучасність : Статті, виступи, інтерв`ю 90-х років / І.Ф. Курас. – Київ : Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ, 1999. – 656с. – ISBN 966-02-1281-Х
426112
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
426113
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 753-758. – ISSN 1563-3349
426114
   Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави : наук. записка / [В.П. Горбатенко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7800-4
426115
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека: внутрішні виклики в умовах поліетнічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 271-279
426116
  Дністрянський Мирослав Степанович Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С.; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка. – Львів, 2005. – 485л. + Додатки: л.464-485. – Бібліогр.: л.433-463
426117
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 35 назв
426118
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М.В.Дністрянський; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Літопис; Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 490с. – ISBN 966-7007-60-4
426119
  Вітман К.М. Етнополітична інтеграція на пострадянському просторі:проект Союзу Росії, України та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 614-618. – ISSN 1563-3349
426120
  Білик Б.І. Етнополітична історія України (860-1900 рр.) : Монографія / Б.І. Білик; Київ. нац. торговельно-економічний ун-тет. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 245с. – ISBN 966-629-035-9
426121
  Примуш М. Етнополітична мобілізація як фактор зародження та розвитку етнополітичних конфліктів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 136-141
426122
  Вегеш М.М. Етнополітична реальність Закарпаття (1991-2001рр.) / М.М. Вегеш, М.П. Зан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 182-204. – ISBN 966-628-197-5
426123
  Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 135-147
426124
  Скиба А.В. Етнополітична ситуація в азово-чорноморських степах у другій половині VI ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-0599
426125
   Етнополітична ситуація в Україні. – К, 1993. – 110с.
426126
  Коцур Л. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 132-138
426127
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 440-449
426128
  Крисаченко В.С. Етнополітична стабільність України (аналіз справ у кримському регіоні) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 72-94
426129
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 78-88. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Пропонується теоретико-методологічна основа дослідження явища етно- політичної стабільності. Застосування синергетики, системної декомпозиції, методів аналізу та синтезу вказує на те, що об"єкт дослідження є складовим елементом діалектичної ...
426130
  Вацеба Р.М. Етнополітична структура Південного Полаб"я наприкінці VIII – в першій третині Х ст.. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 7-21
426131
  Масненко В. Етнополітична функція української історичної думки у концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 16-24. – ISBN 966-7060-35-7


  Свої думки щодо становлення української національної історіографії М. Грушевський розвинув у ювілейному виступі 2 жовтня 1927 р. у ВУАН з приводу столітнього ювілею "Малороссийских песен" М. Максимовича.
426132
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітичний вимір національної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 320-327
426133
  Кресіна І.О. Етнополітичний вимір національної безпеки України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 434-439
426134
  Терес Н. Етнополітичний вимір сучасної української історії : [навч. посібник] / Наталія Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : [б. в.], 2003. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60 та в тексті


  У пр. №1698125 напис: Глибокошановному Михайлу Михайловичу з найкращими побажаннями успіхів та благополуччя. Підпис. 23.05.2003 р.
426135
  Горбань Ю.А. Етнополітичний вимір українського націонал-комунізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-13. – (Історія ; Вип. 49)


  Узагальнюються проблеми політичної правосуб"єктності України на етапі створення СРСР і в перші десятиліття його існування в інтерпретації українського націонал-комунізму.
426136
  Коцур В. Етнополітичний вимір української національної меншини у Придістров"ї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 550-555. – ISBN 978-617-7009-20-6
426137
   Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / [В.А. Войналович (керівник) та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8215-5
426138
  Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 2-4. – ISSN 2313-559X
426139
  Асланов С.А. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-7635-2
426140
  Кучик О.С. Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан / О.С. Кучик, І. Чабан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 31-36


  In the past Scotland was an independent country, but it lost its independence after the English conquest. Despite this, the national movement in Scotland does not stop fighting. In 2007 the Scottish National Party won the elections. The SNP promised ...
426141
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин : монографія / Коцур В.Р. ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 180-218. – ISBN 978-966-02-6970-5
426142
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 421-432
426143
  Єрмаков П.П. Етнополітичний конфлікт: сутність та проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 281-288. – ISBN 966-628-134-1
426144
  Терес Н. Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-102


  Стаття присвячена проблемним аспектам в етнополітичній сфері, які особливо загострилися останніми роками в Україні: етнополітичній ситуації в прикордонних областях, набуття подвійного громадянства, державній політиці в етнокультурній сфері. Статья ...
426145
   Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – Київ, 1997. – 212 с.
426146
  Панібудьласка В. Етнополітичний сепаратизм - поняття, зміст, форми і природа // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5496-1
426147
  Явір В.А. Етнополітичний статус Криму: передумови реінтеграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 48-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
426148
  Ковач Л.Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 314-327
426149
  Малиновська О.Ю. Етнополітичні аспекти формування українсько-польського кордону у 1918-1939 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано короткий огляд процесу формування українсько-польського кордону між двома світовими війнами. Розглядаються маловідомі етапи цього процесу: формування кордонів за "лініями Бертелемі", "Боти" та "Дельвіга".
426150
  Горбань Т.Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу програмних документів українських політичних партій початку ХХ ст. зроблено узагальнюючі висновки щодо етнополітичних орієнтацій в українській суспільно-політичній думці зазначеного періоду, показано їхній різновекторний ...
426151
  Крисаченко В.С. Етнополітичні виміри українсько-молдавських відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 311-317
426152
  Горбань Т. Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 7-10


  Розглядаються особливості етнонаціональної політики Кримського ханства і татарсько-українських відносин зокрема у названий період вітчизняної історії.
426153
  Горбань Ю.А. Етнополітичні відносини в Україні на етапі утвердження радянської влади / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Історія ; Вип. 42)


  На основі сучасних методологічних підходів в статті простежується складний комплекс проблем, що виникли у відносинах між політичною владою і національними меншинами на етапі становлення радянської форми української державності
426154
  Алєксєйченко О.В. Етнополітичні конфлікти в регіоні Південного Кавказу: історико-політичні передумови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 61-69. – ISSN 2308-6912


  Дослідження історичних витоків і політичного підґрунтя етнополітичних конфліктів на Південному Кавказі, наслідком чого стала втрата Грузією юрисдикції над територіями абхазької і південно-осетинської автономій, а Азербайджану над Нагірним Карабахом, ...
426155
  Андрєєва К.І. Етнополітичні конфлікти: сутність та шляхи врегулювання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – C. 3-5
426156
  Кривицька Олена Етнополітичні маркери міжрегіонального дистанціювання в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
426157
  Рудакевич О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 149-154
426158
  Гудзь В.В. Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 59-61. – ISBN 978-966-493-834-8
426159
  Штепа С.О. Етнополітичні проблеми Криму: роль Верховної Ради України в їх розв"язанні : Монографія / С.О. Штепа; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 124с. – ISBN 966-594-683-8
426160
  Кожолянко Г.К. Етнополітичні процеси в Україні на початку XXI ст.: проблема політичного русинізму // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 25-32
426161
   Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
426162
  Рудь М. Етнополітичні процеси на Полаб"ї у VI - VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу етнополітичних процесів на Полаб"ї у VI- VIII ст. The article represents the analysis of the ethnopolitical processes in Polabia in VI-VIII centuries.
426163
  Доцяк І. Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 190-198. – ISSN 2524-0137
426164
  Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М.П. Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
426165
  Івангородський К.В. Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 61-65. – ISBN 978-966-493-676-4
426166
  Слободян О.Т. Етнополітичні цінності (Частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена етнополітичним цінностям суспільства. Автор на основі історичних та етнополітичних фактів України намагається виявити приховані причини політичної напруги в посттоталітарних суспільствах.
426167
  Вілков В.Ю. Етнополітологія : Методична розробка до курсу:Для студентів відділення політологі філософського факультету / В.Ю. Вілков; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 21с.
426168
  Бородінов В.Д. Етнополітологія : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
426169
  Коршук Р.М. Етнополітологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Коршук Р.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 194-196 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-617-566-028-7
426170
  Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф. Курас; НАНУ ; Ін-т політології і етнонаціон. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с. – ISBN 966-504-294-7
426171
  Асланов С.А. Етнополтична нестабільність як чинник етнічного конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
426172
  Ковач Л.Л. Етнопрофесійна структура населення Донбасу за результатами Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 73-82. – ISBN 978-966-171-569-0
426173
  Забловський А.В. Етнопсихогенез українців в історичній проекції: основні підходи та концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню основних підходів та концепцій щодо етнопсихогенезу українців, які усталилися в українській історіографії протягом 20 ст. В ній автор зупиняється, насамперед, на висвітленні та аналізі етнопсихогенезисних факторів, чинників, що ...
426174
  Плужник О. Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 237-239
426175
  Бенжинович Н. Етнопсихологічний аспект вивчення фразеологізмів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 85-95
426176
  Чепа Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / Мирослав-Любомир Чепа ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-944-126-6
426177
  Воропаєва Т. Етнопсихологічні аспекти у творчості М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 298-302. – ISBN 966-7060-35-7
426178
  Кириленко Н.І. Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 36-41. – ISSN 2077-804X
426179
  Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-99


  У статті розглядаються основні етнопсихологічні константи українців, наявні у текстах народних казок. Доведено, що любов до землі, релігійність, архетип свободи, інстинкт взаємодопомоги, любов до жінки вплинули на формування сюжетів народних казок ...
426180
  Кочерга Г.В. Етнопсихологічні основи методології когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації українських відіменникових дієслів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 234-241. – (Філологія)
426181
  Дрогобицька О. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов"янський люд у Галичині" / О. Дрогобицька, Н. Неміш // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 159-163. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
426182
  Матяш М. Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 95-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
426183
  Балагутрак М.П. Етнопсихологічні порівняльні дослідження Володимира Антоновича / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 137-156. – ISBN 978-966-02-4577-8
426184
  Андрушко В.Т. Етнопсихологічні риси українців / В.Т. Андрушко, О.В. Огірко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 448-455
426185
  Гарасим Я. Етнопсихологічні чинники естетизації пісенного фольклору: історіографічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 111-126
426186
  Вакуленко О. Етнопсихологічні чинники невдалої соціалізації в Україні та шляхи корекції процесу // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 19-21
426187
  Павленко В.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / В.М. Павленко, С.О. Таглін. – Київ : Сфера, 1999. – 408с. – ISBN 966-7267-79-2
426188
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 144с. – ISBN 966-608-237-3


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
426189
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-2229-19-6
426190
  Пірен М.І. Етнопсихологія : підручник для студентів ВНЗ / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 526 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-388-263-5
426191
  Клековкін О.Ю. Етнопсихологія Еміля Геннекена // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 125. – ISBN 978-966-136-114-9
426192
  Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.37-47
426193
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Соломаха А.В.; Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2007. – 270л. + Додатки: л.241-270. – Бібліогр.: л.219-240
426194
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.04. - Германські мови / Соломаха А.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
426195
  Макаров Г.В. Етнорегіоналізм: проблема наукової інтерпретації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 205-213. – ISBN 966-628-197-5
426196
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Михайлич О.В.; н.-д. ін-т українознавства; МОіНУ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 206 - 222
426197
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Михайлич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
426198
  Чернова К. Етнорегіональні виміри українського соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проблема регіоналізму є актуальною для України, виходячи передусім з огляду щодо наявності певних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних, геополітичних тощо. У статті виокремлені чинники, що впливають на ...
426199
  Гавадзин В. Етнорегіональні особливості гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0130-6936
426200
  Решетняк О. Етнорелігійний простір України: спроби теоретичного обгрунтування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 99-111


  Дана стаття присвячена розгляду сучасних концепцій, які спрямовані на аналіз соціальної реальності сьогодення в рамках просторових уявлень. Аналіз позицій низки сучасних дослідників дозволяє, в рамках їх підходів, виокремити перспективи вивчення ...
426201
  Чорний Сергій Етнорелігійний склад населення Могилівського повіту на початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 41-46. – ISSN 0130-6936
426202
  Рубель К. Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 47-50


  У статті розглядаються особливості партійно-політичної еволюції сучасної Мелільї з огляду на етнорелігійний фактор даного процесу. В статье рассматриваются особенности партийно-политической эволюции современной Мелильи в контексте этнорелигиозного ...
426203
  Кравченко Я. Етнорукотвори зі скрині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 16


  Монографія "Українські народні головні убори - підсумок понад 20-річної праці вченого-дослідника Галини Стельмащук.
426204
  Червінський В.І. Етнос / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-642-073-2
426205
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2222-5242
№ 10/11 за (2013-2014) р. – 2014. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
426206
  Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності / М.І. Обушний. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 204 с. – ISBN 966-7276-21-Х
426207
   Етнос і соціум. – К, 1993. – 169с.
426208
  Гетьман В. Етнос як географічне явище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISSN 2309-9356


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою"силою за "борт" еволюції. ...
426209
  Гетьман В. Етнос як культурно-географічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 100-105. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою" силою за "борт" еволюції. ...
426210
  Терещенко-Кайдан Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України - Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49. – ISSN 2226-0285
426211
  Казакевич Г.М. Етноси давньої Європи : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, напрям підготовки - історія, спеціалізація - етніч. історія та краєзнавство / Г.М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – 2-ге вид. випр., доповн. – Київ : Компринт, 2013. – 54, [1] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
426212
   Етноси України 1917-1941. – К, 1997. – 134с.
426213
  Маркелова А.А. Етносимвол "сонце" в англомовному перекладі поезії Івана Драча "Чорний етюд" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 254-258
426214
  Вілков В.Ю. Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д. Сміта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз проекту етносимволізму Е.Д. Сміта як універсальної постмодерністської теорії нації і націоналізму. In the article gives the analysis of A.D. Smith"s project of etnosymbolism as the universal postmodernist theory of nation ...
426215
  Жайворонок В.В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О.О. Потебні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-31. – ISSN 0027-2833
426216
  Скуратівський Віталій Андрійович Етносоціальна культура як саморегульована система (соціально-філософський аналіз) : Дис... докт. філософськихнаук: 09.00.11 / Скуратівський Віталій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 301л. – Бібліогр.:л.281-301
426217
  Шарібжанов Р.В. Етносоціальна структура населення Харкова в 20-30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 393-405. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
426218
  Жук О. Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 32-42. – ISSN 2078-6077
426219
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 824 арк. – Додатки: арк. 452-824. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 363-451
426220
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назви
426221
  Скуратівський В.А. Етносоціальная культура як саморегульована система. : Автореф... Доктора філос.наук: 09.00.11 / Скуратівський В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 39л.
426222
  Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва : (нариси з історії Південної Київщини кінця XV - середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 232-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-607-8
426223
  Милько В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії : деякі сторінки з історії парламентизму (1906-1917) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-16
426224
  Дмитренко С.П. Етносоціальні суб"єкти формування демократичної політичної культури в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 479-486
426225
  Малеончук Г.О. Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919-1939 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 36-40. – ISSN 2076-1554
426226
   Етносоціальні трансформації в Україні. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 308с. – ISBN 966-628-073-6
426227
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.005 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 462 арк. – Додатки: арк. 447-462. – Бібліогр.: арк. 349-446
426228
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
426229
  Корнєв М.Н. Етносоціальні уявлення у сируктурі "Я"-концепції університетської молоді / М.Н. Корнєв, О.М. Васильченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 61-74.
426230
  Балановський Я.М. Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забеспечення) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-181. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Аналіз еволюції кризового стану етносоціокультурної системи, що історично сформувалася в Україні, потребує адекватного за своїм змістом поняттєвого забезпечення. Стаття спрямована на вирішення цієї, актуальної і для української етносоціології, ...
426231
  Ануфрієв О.М. Етносоціокультурні особливості слов"янських спільнот в Українському придунав"ї : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 17.00.08 / Ануфрієв О.М.; Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – 26 с.
426232
  Ярмоленко М. Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 274-284
426233
  Арбєніна В.Л. Етносоціологія : Навчальний посібник / В.Л. Арбєніна; М-во освіти і науки України; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Частина 1 : Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – 2004. – 194с.
426234
  Євтух В.Б. Етносоціологія: від просто історії до визнання як науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 47-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
426235
  Євтух В. Етносоціологія: об"єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1563-3713
426236
   Етносоціологія: терміни та поняття : Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, І.В. та ін. Данилюк; КНУТШ. Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 280с. – ISBN 966-651-094-4
426237
  Калакура Олег Етносоціум України у часовому і просторовому вимірах : [рецензія] / Калакура Олег, Калакура Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194-196
426238
  Іваницька Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі / Іваницька, Р.С. Колесник // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 345-350
426239
  Крижановська М.В. Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 187-194
426240
  Бурак В. Етноспецифіка номінацій жінки у процесі створення сім"ї (на матеріалі української та польської мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 96-109. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядається ряд проблем, пов’язаних із компаративним вивченням семантики лексичних одиниць. Для обґрунтування теоретичних положень залучено категоріальний апарат когнітивної етнолінгвістики, лінгвопрагматики та перекладознавства. ...
426241
  Тарасова В.В. Етноспецифіка соціальної перцепції у сфері засобів пересування в англійській, німецькій, російській та українській лінгвокультурах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 478-485


  Статтю присвячено вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об"єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення засобів пересування, що утворюють відповідні фрагменти української, російської, англійської ...
426242
  Пономаренко О.В. Етноспецифічна варіативність концепту "республіка" в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 128-132. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
426243
  Іваницька М.Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 135-139. – ISBN 966-594-420-7
426244
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 346л. – Бібліогр.: л.303-346
426245
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
426246
  Серебрянська І.М. Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів"ів та приказок) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 107-114. – ISSN 2077-804X
426247
  Крижановська М. Етноспецифічні особливості об"єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі


  Статтю присвячено дослідженню етноспецифічних особливостей вербалізації концепту AMICIZIA в італійській мові. Вербалізація концепту досліджується з урахуванням когнітивних, історичних, соціальних та психологічних чинників в особистісно орієнтованому ...
426248
  Карабан В.І. Етноспецифічність власних імен та передача їхніх антономастичних значень у перекладі / В.І. Карабан, Т.І. Олійник


  Розглядається питання передачі власних імен у перекладі. Особлива увага приділяється ант ономастичним власним іменам, що мають вторинне загальне значення. Аналізується їхнє функціонування, виділяються структурно-семантичні типи та описуються основні ...
426249
  Семенів Н.М. Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 179-189. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
426250
  Коваль Г. Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 833-838. – ISSN 1028-5091
426251
  Афанасьєв Ю.Л. Етностиль у контексті етнокультурної, національної та глобалізаційної парадигм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 197-202
426252
  Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В. Євтух; КНУТШ. – Київ : Стилос, 2004. – 243 с. – ISBN 966-8518-24-1
426253
  Махній М.М. Етносфера : Нариси з української етнодемографії та етнопсихології / М.М. Махній, Ю.А. Русанов; За ред.М.А.Скока. – Чернігів, 1999. – 192с. – ISBN 966-533-082-9
426254
  Ціцуашвілі Н.І. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 726-733. – ISSN 1563-3349
426255
  Бучко Ж.І. Етнотуристичні дослідження Буковини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7 назв
426256
  Новицька Л.В. Етнофестиваль на Косівщині / Л.В. Новицька, Н.Є. Копер // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 36-37 : фото
426257
  Середюк Т.П. Етнофестиваль як феномен української культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 498-502


  Розглянуто явище сучасної української культури - етнофестиваль як синтез традиційної культури та сучасного мистецтва, та його роль в історико-культурному житті України початку ХХІ століття
426258
  Рутинський М.Й. Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 82-92


  Виявлено та систематизовано теоретико-методологічні основи відносно нового виду туризму - етнофестивального, розкрито його потенційні можливості та територіальний аспект розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації щодо перспективного розвитку ...
426259
  Марчук Я.І. Етнофілософія народознавчої публіцистики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 50-58. – (Журналістика ; [Вип. 1])
426260
  Пономаренко В.П. Етнофолізми в сучасній українській та інших європейських мовах: лінгвістичні й етнокультурні аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 263-270


  У статті розглядаються в зіставному плані українські та іншомовні етнонімічні назви, насамперед у плані експресивності. Тому йдеться переважно про специфічні національні прізвиська в сучасних європейських мовах, визначаються їхні мовні та позамовні ...
426261
  Гончаренко О.М. Етнофольклористична та краєзнавча діяльність Д.І. Яворницького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 203-209. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про етнофольклористику та краєзнавчу діяльність Д.І. Яворницького, яка вплинула на формування української етнографічної, фольклористичної та краєзнавчої науки.
426262
  Грищенко І. Етнофор як суб"єкт когнітивності фольклору // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 62-68. – ISBN 978-966-9725-24-0
426263
  Герега М. Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність у фортепіаному циклі Ігоря Шамо "Гуцульські акварелі" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 60-71. – ISSN 2310-0583
426264
  Колісник О.В. Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – C.13-26
426265
  Каменский М.В. Етодическое обеспечение преподавания иностранных языков в свете новой инфокоммуникационной парадигмы образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х
426266
  Ткачова В.П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклеофілами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткачова В.П. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
426267
  Пен Чен Етологічні засади формування образу в прозових творах Т. Шевченка та І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 95-102


  Стаття присвячена питанню формування образу малого Мирона, дитини особливого обдарування, в оповіданні І. Франка та братів-близнюків Зосима і Савватія в повісті Т. Шевченка "Близнюки". Звертається увага на неоднозначність людських уявлень про добро і зло
426268
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
426269
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 167 - 187
426270
  Севериновська О.В. Етологія (основи поведінки тварин) : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Севериновська, О.Є. Пахомов, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-290. – ISBN 978-966-551-313-1
426271
  Письменний І.В. Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти / І.В. Письменний, Н.А. Липовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
426272
  Ганус С.О. Етос історії та етос історика: еволюція ціннісних констант німецької історіографії від доби Просвітництва до часів "бідермаєра" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 99-109. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
426273
  Бойченко М. Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей: межі понятійного осмислення (критика концепцій цінностей Георга Гегеля) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-191. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
426274
  Мех Н. Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 151-154. – ISSN 2222-5250
426275
  Гордієнко М.Г. Етос солідарності як альтернатива поневоленню // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 156-160
426276
  Цимбал О.Є. Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного християнина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 143-150
426277
  Процишин В.М. Етос університетської філософії: до постановки проблеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 40-42
426278
  Малахов В. Етос. Етика в освіті та культурі України // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 341-377


  "5 квітня 2003 р. у 5-му корпусі НаУКМА відбувся семінар "Етика в освіті та культурі України", учасниками якого стали київські науковці, шкільні та вузівські викладачі етики, священнослужителі та інші люди, небайдужі до проблем розвитку вітчизняної ...
426279
  Ільницький Микола Етоси Дмитра Козія


  У статті введено в науковий ужиток праці українського літературознавця з діаспори Дмитра Козія. Зосереджено увагу на його підході до творчості класиків української літератури під кутом зору етосів - принципів ціннісної орієнтації, які випливають із ...
426280
  Роні Ж. Етруське кохання (дві коханки) / Ж. Роні, старший. – К, 1928. – 143с.
426281
  Слуцький Є.Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498-509. – ISBN 966-346-208-6
426282
  Коцюбинська М. Етюд на тему листів Катерини Білокур // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 0130-5263
426283
  Ушкалов Л. Етюд про візію часу в Сковороди // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 156-164. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
426284
  Левченко О. Етюд про море (там і зосталася душа...). "Уста в однині...". Її звали Весна. "Ти заколисував мій човен, і я мліла...", "Мені б снігу на вії, снігу ў рота..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 58-59
426285
  Пестка Войтек Етюди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 88-93. – ISSN 0320 - 8370
426286
  Козак Д.Н. Етюди давньої історії України / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7


  У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ...
426287
  Шведов І. Етюди до портрета гетьмана Івана Мазепи // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-30
426288
  Кирчів Р.Ф. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 265, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4812-0
426289
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-24. – ISSN 0027-2833
426290
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 336-353. – ISBN 978-966-489-126-1
426291
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України".9 // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 52-75. – ISSN 1996-9872
426292
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків / С. Маслов ; Український науковий інст. книгознавства. – Київ : Київ-друк / Український науковий інст. книгознавства
[Вип.]1-8. – 1925. – 79 с. – [відб. з "Трудів укр. наук. інст. книгознавства". Т. 1]
426293
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 9-10 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 9-10. – 1927. – 24 с.


  На тит. с. дарчий надпис: Дорогому Василию Митрофановичу Базилевичу Серг. Маслов 1927 XII 18/31
426294
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 11-12 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 11-12. – 1928. – 51 с.


  На екз. № 136512 дарчий надпис: До Лаврського музею культів та побуття С. Маслов 1928. XI. 9
426295
  Дорошкевич О.К. Етюди з шевченкознавства : збірка статтів / Олександр Дорошкевич ; Інститут Шевченка. – Київ ; Харків : Держвидав України, 1930. – 218 с.


  Аннотація: Представлене видання є збіркою наукових статей українського літературознавця та літературного критика Олександра Дорошкевича. Збірка містить виключно шевченкознавчі статті, що були опубліковані автором у різних виданнях у 1921–1928 рр., ...
426296
  Вайнштейн О.Л. Етюди й розвідки з історії Паризької Комуни / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1931. – 210с.
426297
  Ткаченко Т.І. Етюди Людмили Зілинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 289-298
426298
  Мерінг Ф. Етюди на літературно-естетичні теми / Ф. Мерінг; з нім. перекл. П. Бензя та М. Цілін ; ред. та передмов. Я. Розанова. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – XII, 296 с.
426299
  Мечников І.І. Етюди оптимізму (І.І. Мetchnikoff "Etudes sur la nature humaine: Essai de philosophic optimiste", 1903) : фрагменти з книги / керівник проекту О.П. Влас // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 2 (18). – C. 73-83. – ISSN 2413-5461
426300
  Сизоненко О. Етюди пізньої осені // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 3-32. – ISSN 0130-1608
426301
  Федотюк П. Етюди про мову : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 158-161. – ISSN 0131-2561
426302
  Федотюк П. Етюди про мову // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 125-129. – ISSN 0208-0710
426303
  Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка / М.Х. Коцюбинська. – Київ, 1990. – 270 с.
426304
  Мороз О.Н. Етюди про сонет / О.Н. Мороз. – К., 1973. – 111с.
426305
  Смульсон Л. Етюди про українську радянську поезію / Л. Смульсон. – К., 1940. – 188с.
426306
  Коруняк Ю. Етюди про Шевченка - апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
426307
  Бандарчык В.К. Еудакім Раманавіч Раманау / В.К. Бандарчык. – Минск, 1961. – 307 с.
426308
  Кобилякова А. Еудженіо Монтале: фаталіст, позбавлений ілюзій // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
426309
  Грищук В.К. Еутаназія в теорії та практиці зарубіжних держав і в Україні / В.К. Грищук, К.Б. Марисюк // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.75-84
426310
  Кривенчук М.С. Еутаназія: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISSN 2078-6670
426311
  Галасюк В.В. Ефект "G-гіперболізму" за кількісного порівняння величин в економіці : фінансовий механізм / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
426312
  Голик О.З. Ефект "негативної" в"язкості розчинів йодистого калію в двокомпонентних сумішах спиртів. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко, 1955. – 465-468с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1955, фізична хімія
426313
  Голик О.З. Ефект "негативної" вязкості неводних розчинів йодистого калію. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко, 1954. – 453-456с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №6, 1954, фізична хімія
426314
  Харченко Ю.В. Ефект "нового" як індикатор енотропійних процесів: філософський контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 74-85
426315
  Макаренко І.П. Ефект "раптових зупинок" у контексті творчої спадщини М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 296-308. – ISSN 0320-4421
426316
  Кіркпатрік Д. Ефект facebook : внутр. історія компанії, що об"єднує світ / Дейвід Кіркпатрік ; [пер.: О. Стукало]. – Київ : Темпора, 2013. – 480, [2] с. – Пер. за вид.: The facebook effect: the inside story of the company that is connecting the wold / David Kirkpatrick. 2010. – Бібліогр.: с. 465-467 та в прим.: с. 469-481. – ISBN 978-617-569-121-2
426317
  Іванісік А.І. Ефект абсолютного насичення вимушеного раманівського розсіяння / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 402-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені теоретичні дослідження відомого, як експериментальний факт, ефекту насичення стоксової компоненти вимушеного раманівського розсіяння світла.
426318
  Андрущенко В. Ефект академічної співпраці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенко на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
426319
  Онопрієнко В. Ефект взаємодії. Реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-34. – ISSN 0372-6436
426320
  Кінах А. Ефект випередження: Уряд поглиблює роботу з розвитку інновац. справи в Україні // Уряд. кур"єр., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України
426321
  Махун С. Ефект високого неба // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-295. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Монологи Сергія Кримського про софійність та життя.
426322
  Кримський С. Ефект високого неба // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 20-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Лекції професора, доктора філософських наук С.Б. Кримського про Софію Київську.
426323
  Кримський С. Ефект високого неба // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 312-338. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "День" публікує лекції професора Кримського Сергія Борисовича (1930-2010) про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську. Перехрестя культурних шляхів, або Київ - Царгород - Стамбул: духовні зустрічі".
426324
  Кримський С. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 24-50. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Лекція професора, доктора філософських наук Сергія Борисовича Кримського про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську.
426325
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 19-35. – ISSN 0236-1477
426326
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 28-39. – ISSN 0236-1477
426327
  Башко В.Й. Ефект витіснення: аналіз причинно-наслідкових зв"язків // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
426328
  Холод О.М. Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена аналізу ефекту відтяжки, ігноруванню та рекурсивності в системі трансформації свідомості, які характеризують метамодель маніпуляції суспільства. The article is devoted to the analysis of effect of extraction, ignoring and ...
426329
  Орел В.Е. Ефект впливу ДВЧ-опромінення і механохімічно активованого доксорубіцину при фізіологічній температурі на ДНК та культуру клітин карциноми молочної залози людини МСЕ7 / В.Е. Орел, Н.М. Дзятковська, В.А. Зінченко, М.Й. Дакко, Я.Б. Вербій, Ю.Р. Мединець // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 89-95. – ISSN 1023-2427
426330
  Мельник Г.Я. Ефект Гопкала / Г.Я. Мельник. – Київ, 1973. – 136 с.
426331
   Ефект дерзання : нариси прои молодих винахідників і раціоналізаторів республіки. – К, 1981. – 232с.
426332
   Ефект дії кон"югатів доксорубіцину з трансферіном і альбуміном на тварин перещепленими пухлинами / Г.П. Потебня, Ф. Кратц, М.П. Попик, С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Г.С. Лісовенко, О.О. Колесник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 70-76. – ISSN 1023-2427
426333
   Ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон / О.А. Кизима, Л.А. Булавін, М.В. Авдєєв, С.В. Снегір, В.Л. Аксьонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 331-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методам мас-спектрометрії та спектрофотометрії було досліджено ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон. Показано, що додавання води в таку систему приводить до кластерної реорганізації, яка відбувається шляхом руйнування кластерів ...
426334
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
426335
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
426336
  Бойченко С.Г. Ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття рейтингу катастрофічних клімато-екологічних подій та індексу кліматичної аномальності. Встановлено та обгрунтовано ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території України (збільшення повторюваності або підвищення ...
426337
  Поліщук Я. Ефект Євромайдану і література
426338
  Таран Л. Ефект завершеної дії. Штрихи до портрета лауреата міжнародної журналістської премії ім. Василя Стуса Костянтина Родика // Українська культура : Київ, 2001
426339
  Гаркуша В. Ефект колективного пошуку // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
426340
  Кончин В. Ефект комплементарності міжнародного руху капіталу міжнародною торгівлею у процесі трансформації української економіки // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
426341
  Софійська І.Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 203-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
426342
  Лесик І.В. Ефект контрасту як вияв парадоксальності іронії // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 41-52. – Бібліогр.: Літ.: С. 51-52; 19 поз. – ISSN 2075-4205
426343
  Заруцька О. Ефект кредитного мультиплікатора в системі банків Дніпропетровської області // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.37-42. – ISSN 1605-2005
426344
   Ефект меліорації. – Ужгород, 1967. – 126с.
426345
  Казанжи А.П. Ефект методу як джерело помилок у комбінованих методах опитування // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 135-137
426346
  Бойко М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 23-32. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
426347
  Бондаренко Л.Б. Ефект навантаження раціону фенілаланіном на колаген і типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар досліджено вплив навантаження раціону фенілаланіном на амінокислотний склад колагену І типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена. Показано здатність навантаження раціону фенілаланіном на фоні безбілкової ...
426348
  Куценко Т. Ефект навчання при багаторазовому проходженні емоційного струп-тест / Т. Куценко, Н. Філімонова, О. Новицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  При багаторазовому проходженні емоційного Струп-тесту із введеним гальмівним подразником ефект навчання проявляється внаслідок поступового зменшенні часу реакції на нейтральні подразники, як менш біологічно значущі для організму, тоді як час реакції на ...
426349
  Пустовойт О.В. Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньоекономічної кон"юнктури в економіці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
426350
  Бойченко С.Г. Ефект немонотонної залежності катастрофічних явищ природи на території України від кліматичних аномалій приземної температури Європи / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проведено аналіз можливого зв"язку повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України в 800-1700 рр. з віковим коливанням клімату Європи. Доведено, що цей зв"язок мав немонотонний характер: повторюваність катастрофічних природних подій ...
426351
  Радчук В. Ефект обрамлення, або М.Гоголь в "полотенцях" для ніг: /"Вечорниці на хуторі під Диканькою" на ОРТ в Новорічну ніч/
426352
  Акименко О.С. Ефект он-лайн присутності у віртуальній реальності медіасвіту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 131-150
426353
  Зайцев Ю.Д. Ефект ощадливості / Ю.Д. Зайцев. – К., 1985. – 48с.
426354
  Чугаєв О.А. Ефект поширення валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 223-228. – Бібліогр.: на 16 пунктів
426355
  Ємець-Доброносова Ефект Прохаська // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 27-28


  "Лексикон таємних знань" — книга прози українського письменника Тараса Прохаська.
426356
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 88-93.
426357
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику ефектам самоаналізу як методу самопізнання в інтегрованій психотерапії. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях. There have been given a characteristic ...
426358
  Дегода В. Ефект Пула-Френкеля в кристалах селеніда цинка / В. Дегода, Г. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 38-42. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В кристалах ZnSe експериментально спостерігається вплив величини прикладеного електричного поля на енергію активації провідності та практично однакові надлінійні вольт-амперні характеристики (ВАХ) темнової, фото- і рентгенопровідності, при цьому ...
426359
  Базилевський В. Ефект розімкненого кола / запитував Василь Слапчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 3, 6-7


  Розмова з відомим письменником Володимиром Базилевським, який поділився своїми роздумами про феномен шістдесятництва.
426360
  Дубровик А. Ефект синергії: "Київ - Цюріх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 9


  У Швейцарії підтвердили: стандарти, за якими працює українська бізнес-освіта, відповідають найкращим зразкам світового рівня. Бізнес-школа МІМ-Київ уклала угоду з Lorange Institute of Business про спільну програму МВА для керівників вищої ланки.
426361
  Кожурін Ф.Д. Ефект та обгрунтування визначальних ланок українського внутрішнього ринку (прагматика макроекономічного врегулювання) : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 62-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
426362
  Максімова В. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв
426363
  Молодкін В.В. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов дифракції картини багатократного розсіяння у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Молодкін Віталій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
426364
  Войтенко К.В. Ефекти акустостимульованого впливу на струми витоку в структурах Мо/nSi / К.В. Войтенко, О.Я. Оліх // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 38
426365
  Мельников С.В. Ефекти асиметрії транспортних витрат у міжнародній торгівлі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 36-41. – ISSN 2524-003X
426366
  Шияновський Сергій Владиславович Ефекти взаємодії ядерних і електромагнітних випромінювань з рідкими кристалами : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Шияновський Сергій Владиславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
426367
  Бай О.В. Ефекти високочастотної короткохвилевої локалізації електропружних хвиль в низькосиметричному п"єзокристалічному шарі / О.В. Бай, Ю.П. Бай, В.І. Сторожев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Визначено і описано особливості кутових розподілів граничних значень фазових швидкостей нормальних електропружних хвиль з різних мод дисперсійного спектру для шару ВТ-зрізу п"єзокристалу а-кварцу у високочастотному короткохвилевому діапазоні. ...
426368
   Ефекти водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серн Salicifoli відносно еритроцитів та фагоцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава, Л. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Salicifoli на осмотичну резистентність еритроцитів та функціональну активність фагоцитів. The іnfluence of the water-sault extracts of Cotoneaster serium Salicifoli buds on osmotic ...
426369
  Хряпа Валерій Михайлович Ефекти впливу структури поверхні на молекулярно-статистичні властивості води в приповерхневій області : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Хряпа Валерій Михайлович; Акад. наук України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 16л.
426370
  Паламарчук М.В. Ефекти впливу фінансової, торговельної інтеграції та спеціалізації на синхронізацію реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 12-13
426371
  Мінгалєєв Сергій Федорович Ефекти далекосяжності і ангармонізму в нелінійному транспорті енергії та заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Мінгалєєв Сергій Федорович; НАН України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 23л.
426372
  Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 5-23. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
426373
  Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
426374
  Качура І.Ю. Ефекти засобів масової комунікації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 132-133
426375
  Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
426376
   Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагмента його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів / О.Е. Луговська, Л.П. Урвант, Л.О. Касаткіна, С.О. Черенок, Т.В. Ніколаєнко, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 104. – ISSN 2409-4943
426377
  Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 52 назви
426378
  Харламова Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції в інвестиційному кліматі регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 183-190. – ISSN 1993-6788
426379
   Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.А. Барановський, В.М. Бабан, П.І. Янчук, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2013. – № 3. – С. 23-30
426380
  Чугаєв О.А. Ефекти м"якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 59-61
426381
  Альохін О.Д. Ефекти нелінійної оптики в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлені результати експериментальних досліджень, що свідчать про ефекти самофокусування слабких світлових променів в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної температури в полі гравітації Землі. Показано, що при проходженні ...
426382
  Міщенко О.В. Ефекти нетривіальної топології в деяких квантово-польових системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Міщенко О.В.; НАН України. ін-т теоретич. фізики. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 23л.
426383
   Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту / Г.М. Кузнєцова, Є.О. Деніс, Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
426384
  Гроза А.А. Ефекти радіації в інфрачервоному поглинанні та структурі кремнію / А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, М.І. Старчик; НАН України; Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 124с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0408-7
426385
  Мельник О.Г. Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
426386
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
426387
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 145л. – Бібліогр. : л.125-145
426388
   Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів / С.М. Атамнах, П.І. Янчук, Є.М. Решетнік, Ю.А. Левадянська, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 21-21
426389
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 1. Відкриття електронних смуг нового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 489-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Повідомляється про відкриття електронних смуг нового типу, що виникають в результаті порушення адіабатичного наближення, і існують додатково до сильних смуг поглинання. Нові електронні смуги поглинання індукуються в забороненій зоні ряду діелектриків ...
426390
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 2. Природа широкосмугового фону в спектрах комбінаційного розсіяння світла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 248-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Експериментально вивчені форма і інтенсивність широкосмугового фону в спектрах КР світла для ряду еталонних рідин: С6Н6, CS2, CCL4, SiCL4, CH2CL2, CHCL3, CH3OH. CH3CN, CH3OOH і H2SO4. Проведено огляд робіт по дослідженню фону і проаналізовані можливі ...
426391
  Христофоров Леонід Миколайович Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Христофоров Л.М.; НАНУ. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
426392
  Лелюк Ю.М. Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-36. – Бібліогр.: 11 назв
426393
  Семів С.Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С.Р. Семів, І.І. Думич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 52-56. – ISSN 2221-1055
426394
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
426395
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 149-161
426396
  Гречко Л.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 474-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються матричні дисперсійні системи (МДС) з багатошаровими включеннями еліпсоїдальної форми. Із застосуванням раніш розроблених нами методів розрахунку ефективної діелектричної функції для МДС та поляризовності еліпсоїдів з довільним ...
426397
  Степанова С.В. Ефективна допомога захисника як складова конституційного права на професійну правничу допомогу та міжнародний стандарт права на справедливий суд // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 70-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
426398
  Черчик Л.М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Черчик Л.М., Шубала І.В. ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-2276-99-2
426399
  Нетрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компанії в постіндустріальній економіці // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-8


  Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти.
426400
  Мусієнко І.І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 95-97
426401
  Прядко В.В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В.В. Прядко, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 78-84. – ISSN 2310-2837
426402
  Азаров М. Ефективна конкуренція - двигун інноваційного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 3-4
426403
  Кійко В. Ефективна координація // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35.


  Один з ключових моментів співпраці з НАТО - участь України в реалізації заходів, що передбачені програмою "Партнерство заради миру".
426404
  Поперенко Л. Ефективна ланка навчання - міжнародні тематичні конференції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про наукову роботу студентів та міжнародні тематичні конференції на кафедрі оптики фізичного факультету КНУТШ.
426405
  Шашина М.В. Ефективна модель антикризового управління на підприємстві / М.В. Шашина, Н.М. Юхим // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 217-224. – ISSN 2310-5534
426406
  Ужва А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 92-95
426407
  Гриневич Л. Ефективна наука неможлива без справжньої університетської автономії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
426408
  Короденко М. Ефективна наука. Як двоє біофізиків довели, що можна створювати наукові продукти в Україні і домогтися їх визнання на світовому рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної науки, українські вчені здатні показувати високі результати. Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим ...
426409
  Петкова Л.О. Ефективна національна модель економіки України в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-82. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність створення української економічної моделі з врахуванням національної специфіки. Наголошено на небезпеках, спричинених глобалізацією, для конкурентоздатної вітчизняної економіки.
426410
  Крот О.П. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(А)пірен. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.03 / Крот О.П.; МО і науки України. Харков. держ. техн. ун-тет будівн. та архіт. – Харків, 2000. – 18л.
426411
  Нікітчина О.В. Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 35-39
426412
  Оліфіренко М.М. Ефективна платіжна система як чинник розвитку бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.10-12
426413
  Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 1605-2005
426414
   Ефективна публічна адміністрація : Довідник для міністрів. – Київ, 2006. – 32с. – ISBN 966-7272-61-3
426415
  Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемним питанням ефективної реалізації функцій обвинувачення та захисту в змагальному кримінальному судочинстві. Автор стверджує, що на ефективність функціонування професійних учасників кри- мінального судочинства суттєво ...
426416
  Вінічук В.В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою : Навчальне видання / В.В. Вінічук; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
426417
  Нізельський А. Ефективна синергія. Чи є держава надійним партнером у Державно-приватному партнерстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 14
426418
  Запотоцька І.В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 167-171
426419
  Крижанівський Є.І. Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв"ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 13-17. – ISSN 1815-2066
426420
  Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
426421
  Макаренко Є.В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63


  Проаналізовано напрями ефективної фінансової політики, досліджено пріоритетні галузі бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту у механізмі фінансової політики держави.
426422
  Яровий В.Ф. Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб"єктів туристичного ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
426423
  Сігайов А. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-31. – ISSN 0131-775Х
426424
   Ефективне використання активної частини основних фондів : (моделі і методи) / Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин, В.В. Карцева, Ф.А. Левченко; Г.В Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин., В.В. Карцева, Ф.А. Левченко. – Івано-Франківськ, 2006. – 178с. – ISBN 966-7320-00-6
426425
  Якимчук Н. Ефективне використання бюджетних коштів як правова категорія // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 78-84
426426
  Зенцев В.Г. Ефективне використання електричної енергії в підприємствах масового харчування : Автореф... д-ра техн.наук: 05.14.01 / Зенцев В.Г.; Мін-во освіти України. Київськ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 1995. – 38л.
426427
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Юлія Михайлівна Снурнікова; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272л. – Додатки: л .245-272. – Бібліогр.: л. 201-244
426428
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.08 / Юлія Михайлівна Снурнікова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
426429
  Будниченко Ю.М. Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 205-210
426430
  Склепова А.В. Ефективне використання інноваційних структур для економічного зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 82-85
426431
  Паладій М. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - основа інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 1608-6422
426432
  Ткачук Т.А. Ефективне використання копінг-стратегій як складових копінг-поведінки молодої особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 63-67
426433
  Мельник Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г. Мельник, Г.В. Ткаченко, Ю.В. Лінник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 104-108. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
426434
  Колотуха С. Ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами / С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
426435
  Мусієвський Р.А. Ефективне використання робочого часу. устаткування і трудових ресурсів / Р.А. Мусієвський. – Львів, 1975. – 56с.
426436
  Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: с. 39-41
426437
  Іванов С.С. Ефективне виробництво свинини в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро" / С.С. Іванов, Ф.А. Бородаєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
426438
  Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. – Київ : МГО "Інтерньюз-Україна", 2006. – 120 c. – ISBN 966-7698-05-X
426439
  Ярош О.Б. Ефективне врядування у реалізації гендерної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 592-596. – ISSN 1563-3349
426440
  Лузан А.В. Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій - тернистий шлях у краще майбутнє // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
426441
  Гаміна Т.С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1817-3764
426442
  Кудрявцев В. Ефективне здійснення функцій прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-12.
426443
  Дерюгін І.А. Ефективне значення фактора спектроскопічного розщеплення і внутрішнє поле в штучних магнітодіелектриках / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 109-114
426444
  Чекалюк В.В. Ефективне продюсування вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті актуалізовано проблеми опанування журналістами навичок продюсування в умовах жорсткої конкуренції не лише серед медіа-компаній, працівників ЗМІ, а й редакційних концепцій розвитку. У нашій праці розглянуто ті пріоритети і професійні та ...
426445
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38 : Табл.
426446
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38
426447
  Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
426448
  Лабунська С.В. Ефективне управління витратами інноваційної діяльності - крок до підвищення конкурентоспроможності підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 53-64. – ISBN 978-966-8177-75-0
426449
  Пильнов Д.О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 88-92
426450
  Колісник Ю.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України / Ю.О. Колісник, О.О. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 125-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
426451
  Янченко З.Б. Ефективне управління інноваційною діяльністю (регіональний аспект) // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 100-104. – ISSN 2309-1533
426452
  Шарата Н.Г. Ефективне управління інноваціями у сучасній вищій школі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 367-369. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
426453
  Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 137-143 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
426454
  Щебликіна І.О. Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств / І.О. Щебликіна, З.В. Щебликіна, Т.О. Тарасова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 1 (30))
426455
  Морозова Н.Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 81-85
426456
  Губіна О.С. Ефективне управління людськими ресурсами як елемент соціально-економічної політики держави в умовах кризи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [46-47]
426457
  Яременко В.Г. Ефективне управління місцевими фінансами як запорука соціально-економічного розвитку регіонів / В.Г. Яременко, Ю.Ю. Педченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 2409-1944
426458
  Старостіна А. Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-23. – ISSN 1606-3732
426459
  Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних менеджерів.
426460
  Полторак А.С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А.С. Полторак, Ю.О. Тимошенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6792
426461
  Олуйко В.М. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 331-332. – (Право. Економіка. Управління)
426462
  Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
426463
  Файчук О. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм / О. Файчук, О. Файчук, В. Войцехівська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
426464
  Іванова В. Ефективний PR в соціальних мережах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 98-100
426465
   Ефективний агробізнес / [Александров Д.К. та ін.] ; Alexandrov & Partners. – Київ : Кий, 2016. – 148, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7177-11-0
426466
  Дрич К.І. Ефективний алгоритм відображення фрагментів карт в автоматичних графічних пристроях / К.І. Дрич, О.І. Гуменюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 26)
426467
  Сіренко І.П. Ефективний алгоритм обчислення Р-статистики / І.П. Сіренко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 112-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
426468
  Кравченко І.В. Ефективний алгоритм розпізнавання підмножини складних натуральних чисел // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описано ефективний алгоритм розпізнавання потужної підмножини складних натуральних чисел. Поданий алгоритм можна використовувати для знаходження нетривіальних множників складних чисел спеціальних видів.
426469
  Тройніч К. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних / К. Тройніч, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-82. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Сейсмічна томографія є потужним інструментом дослідження земних надр та останніми роками стала галузевим стандартом у світовій геофізиці. Проте, в Україні вона практично не застосовується. З метою розвитку вітчизняної галузі, а також у рамках виконання ...
426470
  Андрущак Є.М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України / Є.М. Андрущак, О.І. Щуревич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 178-183. – ISSN 2222-4459
426471
  Овчарова С.В. Ефективний блог української блогосфери : витоки, принципи творення контекту й перспективи // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 483-485
426472
  Невмержицький Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-54. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
426473
  Сотник І.М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 212-225. – ISSN 2218-4511
426474
  Завадський О.А. Ефективний захист від перешкод у системах радіозв"язку // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 67-68
426475
  Бєлкін Л.М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як чинник визначення адміністративної судової юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 88-95. – ISSN 2227-796X


  Розглянутo способи відмежування судових справ адміністративної юрисдикції від інших справ. Запропоновано основним критерієм такого відмежування вважати ефективний захист прав юридичних чи фізичних осіб; визнати презумпцію розгляду справ, де ...
426476
  Сосновський Я.Ш. Ефективний інструмент еокномії ресурсів / Я.Ш. Сосновський. – К., 1987. – 48с.
426477
  Гапонов А.М. Ефективний коефіцієнт екстринції розчину багатостінних вуглецевих нанотрубок та їх ефективний коефіцієнт оптичного поглинання в субмоношаровій плівці / А.М. Гапонов, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 136
426478
  Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємств - важлива складова антикризової програми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 30-34. – ISSN 1810-3944
426479
  Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
426480
   Ефективний метод синтезу тіосемікарбазонів піранонеофлавонів / В.С. Москвіна, М.С. Веселовська, С.В. Щилін, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 56-60. – ISSN 0041-6045
426481
  Хома О. Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – C. 47-52. – ISSN 2522-9338


  "Про спротив, протести, опір зазвичай ідеться у площині мікросоціальних протистоянь, політичних розрухів, революцій, повалення диктатур, звільнення від окупації тощо. Утім, істотні дисбаланси українського соціуму створюють приводи для спротиву та ...
426482
  Корольов Ю. Ефективний освітній менеджер - який він? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
426483
   Ефективний препаративний метод синтезу iзофлавонiв з амiдною функцiєю / В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
426484
  Цицик К.Ю. Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 447-452


  Особлива увага в роботі приділена визначенню економічної природи поняття ефективного пруденційного банківського нагляду в сучасній економіці.
426485
  Бобришева О.В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров"я // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 12-18. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
426486
  Козлов М.В. Ефективні алгоритми обчислення інтегральних ознак для розпізнавання цифрових зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються загальні проблеми опису та маніпуляції візуальною інформацією на площині. Наведено математичні моделі та методи їх реалізації у вигляді чисельних алгоритмів формування набору ознак для розпізнавання цифрових зображень. Ключові слова: ...
426487
  Таращанська О. Ефективні державні засоби протидії рейдерству: досвід провідних країн світу // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2009. – № 11 (207). – С. 8-10
426488
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
426489
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
426490
  Бесчастний В. Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20.
426491
   Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні : Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз / Морару А. [ та ін. ] ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; Institutul de Polititici Publice ; Institutul pentru Politici Bucuresti. – Київ : ІДПО, 2009. – 148 с. – ISBN 978-966-2141-23-8
426492
  Шовковий І.А. Ефективні лагранжіани та динамічне порушення симетрії в зовнішньому магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шовковий І.А. ; НАН України , Ін-т теорет. фізики. – Київ, 1996. – 20 с.
426493
  Іванова О.В. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О.В. Іванова, О.Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки")
426494
  Монстович-Артем"єва Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 53-54
426495
  Олішсвська Я.В. Ефективні методи оцінювання персоналу на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7069-02-6
426496
  Медведєв Георгій Сергійович Ефективні методи розв"язування деяких спектральних задач : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Медведєв Георгій Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
426497
  Худий Андрій Михайлович Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Худий А.М.; НАНУ, Держ. наук. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 16 с.
426498
  Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 157-167. – (Педагогіка ; № 2)
426499
  Паливода К. Ефективні механізми інвестування житлового будівництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
426500
  Черкас О.А. Ефективні модулі пружності міжфазного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудована модель міжфазного шару, утвореного у волокнистому металокомпозиті в наслідок процесів масопереносу на границі розділу компонентів. В залежності від структури даного шару запропонована методика визначення механічних характеристик.
426501
  Сапронов Юрій Валерійович Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.01 / Сапронов Юрій Валерійович; Ківальова Т. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Макіївка, 2000. – 18 с.
426502
  Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств : Автореферат дис. ...д-ра. техн. наук: Спец.05.13.22 / Сергій Костянтинович Чернов; ИОН України; Нац. ун-т кораблебудування. – Миколаїв, 2007. – 43с. – Бібліогр.: 61 назва
426503
  Башинський О.І. Ефективні перерізи елементів металодерев"яних ферм / О.І. Башинський, Т.Б. Боднарчук, М.З. Пелешко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 144-148 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-4643
426504
  Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1817-8510
426505
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127, [1] арк. – Додатки: [1] арк. – Бібліогр.: арк. 115-127
426506
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
426507
  Вацеба М.О. Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 34-36. – ISSN 1681-2751
426508
  Романенко І. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 354-355
426509
  Романенко І.Г. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 34-37


  Статтю присвячено проблемі забезпечення виконання аліментних зобов’язань. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, висвітлено наукові пропозиції структурних елементів, аліментного договору, які б сприяли його виконанню. ...
426510
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
426511
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент. Розкриваються ефективні механізми побудови туристичної господарчої організації. В статьи рассмотренные эффективные ...
426512
  Шедяков В. Ефективні технології соціального проектування: динаміка змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 26-28
426513
  Волошина Т.В. Ефективні транзитивні зображення скінченної інверсної симетричної напівгрупи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. Цей опис використовується для дослідження ефективних транзитивних зображень цієї напівгрупи. Зокрема дано критерій ...
426514
  Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова, О. Тарлінська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 22-24


  Про ефективних форми роботи в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького. детально розглянуто одну із форм роботи-оглядові екскурсії бібліотекою
426515
  Гонак І.М. Ефективні форми прояву економічного суперництва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 19-25. – ISSN 2308-1988
426516
   Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні. – Київ, 2002. – 149с. – ISBN 966-7902-27-7
426517
  Олексенко В. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2
426518
  Басов В.Є. Ефективнісить сумісного використання багатопозиційних сигналів та згорткових кодів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.02 / Віктор Євгенович Басов; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
426519
   Ефективність "поліфітолу-1" у поєднанні з гемосорбцією та оксигенацією крові у хворих на гострий панкреатит / Д.І. Комаренко, Г.М. Войтенко, В.В. Скиба, Л.Ю. Шевченко, В.П. Юрженко, Л.Г. Василенко, С.А. Олійник, Ю.В. Марушко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Встановлено, що додаткове призначення нового вітчизняного препарату "Поліфітол-1" протягом 5 днів після проведення екстракорпоральної гемособції з одночасною оксигенацією крові прискорює нормалізацію досліджуваних показників крові у хворих на гострий ...
426520
  Безверхий К. Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-47
426521
  Хрімлі О. Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 31-35. – ISSN 2308-9636
426522
  Самбор М. Ефективність адміністративно-деліктного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття ефективності адміністративно-деліктного права. на підставі аналізу ефективності права, його елементів та складових, виділяються змістовні ознаки (елементи) ефективності адміністративно-деліктного права, подається ...
426523
  Костін О.Ю. Ефективність адміністративно-правового регулювання прикордонного контролю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 67-72
426524
   Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води / О.О. Хижняк, А.К. Запольський, В.Я. Демченко, П.В. Голюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
426525
  Дудукіна С.О. Ефективність альтернативних методів попередження та лікування вторинної ішемії мозку у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 14-18. – ISSN 1029-4244
426526
  Дмитрієв Д.В. Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР - transversus abdominis plane block) після абдомінальної хірургії в дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 45-50. – ISSN 2224-0586
426527
   Ефективність бактеризації насіння круп"яних культур в органічному землеробстві / Р.С. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва, Т.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
426528
  Бодрецький М. Ефективність банківських відділень: організація депозитарного сховища індивідуальних комірок // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 86-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
426529
  Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 169-176. – ISSN 1993-6788
426530
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
426531
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
426532
  Мертенс О. Ефективність банківської системи України : аналізують науковці / О. Мертенс, Джованні Урга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 29-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
426533
  Прасолова С.П. Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 169-177. – (Економічні науки)
426534
  Головчук Д.С. Ефективність банківської системи України: вплив та наслідки кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 410-412. – ISBN 978-966-188-219-4
426535
  Томаля Т.С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 139-147 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
426536
  Пшонка В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-25
426537
  Ревко Т.В. Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу / Т.В. Ревко, В.С. Цепкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
426538
  Монаєнко А. Ефективність бюджетного регулювання в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 132-136.
426539
  Меняйло В.І. Ефективність бюджетного фінансування науки як дієвий інструмент державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-140. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
426540
  Трофименко М.Ю. Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 299-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
426541
  Титарчук І.М. Ефективність бюджетної підтримки сільського господарства та шляхи її підвищення // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 192-198
426542
  Ляскава І.В. Ефективність бюджетної політики та її вплив на формування державного бюджету / І.В. Ляскава, О.М. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 65-67
426543
  Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 30-37. – Бібліогр.: 3 назви
426544
  Клунко Н.С. Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 52-57. – ISSN 2222-4459
426545
  Логвиненко В.І. Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії - один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 68-70.
426546
  Сімак С.В. Ефективність взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 108-111. – Бібліогр.: 5 назв
426547
  Мостіпан О.М. Ефективність виборчих систем: історія, теорія та українська практика / Мостіпан О.М. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2015. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-215. – ISBN 978-617-7197-31-6
426548
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179л. – Бібліогр. : л.163-179
426549
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електральному процесі : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
426550
  Кондратенко О.В. Ефективність виведення цінних паперів підприємств на зарубіжні фондові ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 131-134
426551
  Мамонова Г.В. Ефективність видаткової частини бюджету України / Г.В. Мамонова, Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 147-153. – ISSN 1993-6788
426552
  Кіщак Ю. Ефективність виїзних прийомів та розгляду звернень громадян / Ю. Кіщак, М. Міняйло // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-77.
426553
  Кулябко П.П. Ефективність виконання запитів з множинними порівняннями у мові SQL / П.П. Кулябко, О.І. Пешко, В.К. Римарчук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 60-64. – ISBN 966-518-015-0
426554
  Лозовська А. Ефективність виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами / А. Лозовська, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено статеві відмінності ефективності виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами. Виявлено, що комбінований ефект Струпа у чоловіків-лівшів виражений слабше, ніж у жінок-лівшів. Можливим поясненням можуть бути гендерні відмінності ...
426555
  Синкова К.В. Ефективність використання CRM-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 101-103. – Бібліогр.: 12 назв
426556
  Мясіщев О.А. Ефективність використання GPU NVIDIA при вирішенні систем лінійних рівнянь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 76-81


  У статті проведет дослідження доцільності застосування графічних процесорів NVIDIA для розв"язання систем лінійних рівнянь в порівнянні зі звичайними багатоядерними процесорами. Показано, що GPU Tesla C2075 рішення систем лінійних рівнянь з матрицею ...
426557
  Дмитренко Г.В. Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 90-92
426558
  Шиян В.Й. Ефективність використання виробничого потенціалу колгоспів і радгоспів / В.Й. Шиян. – Київ : Урожай, 1988. – 69 с.
426559
  Газуда М.В. Ефективність використання відновлювальних природних ресурсів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : монографія / М.В. Газуда ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 416, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-379. – ISBN 978-966-2668-75-9
426560
  Пронько Л.М. Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Пронько, Т.В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 52-69. – ISSN 2411-4413
426561
  Господаренко Г.М. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами / Г.М. Господаренко, О.Л. Лисянський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 13-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
426562
  Янчев А.В. Ефективність використання експортного потенціалу України в системі світового господарства / А.В. Янчев, О.І. Печенка, В.О. Пірштук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 205-213
426563
  Гришко С. Ефективність використання електронних ресурсів бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 17-21. – ISSN 1811-377X


  Представлені результати анкетування, проведеного з метою дослідження ефективності використання студентами денної та заочної форми навчання електронних ресурсів відкритого доступу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі.
426564
   Ефективність використання енергоресурсів у магістральному транспорті газу / П.Т. Гораль, В.І. Мілевська, І.М. Метошоп, М.Д. Степ"юк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 139-144
426565
  Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 135-140
426566
  Кравець Г.М. Ефективність використання зовнішньої заборгованості у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1
426567
  Знаменська Т.К. Ефективність використання ізотонічного розчину морської солі з пантенолом у комплексній терапії алергічного риніту в дітей / Т.К. Знаменська, О.О. Лошак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 119-122. – ISSN 2226-1230
426568
  Павинська Н. Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 45-48. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто методи інтерактивного навчання, які є найбільш оптимальними щодо їх застосування на певному виді занять з історії.
426569
  Тверезовська Н.Т. Ефективність використання інформаційних технологій в освітній діяльності / Н.Т. Тверезовська, Т.Ф. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 149-152. – ISSN 2078-9912
426570
  Федоренко М.С. Ефективність використання капіталу підприємства ПАТ "ДАК " Автомобільні дороги України" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 107-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
426571
   Ефективність використання капітальних вкладень у сільскому господарстві. – К, 1984. – 72с.
426572
  Нечипуренко О. Ефективність використання каротинсинтезувальних штамів B. subtilis ІМВ В-7513 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 для корекції експериментального дисбактеріозу у мишей / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відновлення мікробіоти кишечника, патологоморфологічні зміни тканин різних органів та вміст вітаміну А в печінці мишей з експериментальним дисбактеріозом за умов його корекції штамами B. subtilis ІМВ В-7513, B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 ...
426573
  Сколень М.М. Ефективність використання комп"ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М.М. Сколень, І.А. Говоруха // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 1728-6220
426574
  Волкова Н.В. Ефективність використання коштів ВНЗ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.66-71 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
426575
  Жебруцький З. Ефективність використання логістичного аутсорсингу на польських підприємствах / З. Жебруцький, М. Кручек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 335-340. – ISSN 0321-0499
426576
  Притуляк Н.М. Ефективність використання нематеріальних активів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.41-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
426577
  Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 156-161
426578
  Сербіненко Н.В. Ефективність використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості / Н.В. Сербіненко, О.В. Гудиш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.332-335. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
426579
  Харченко Н.В. Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 16-18. – ISSN 2306-6814
426580
  Голованов О.М. Ефективність використання основних фондів колгоспів / О.М. Голованов. – К., 1975. – 144с.
426581
  Смаглюк А.А. Ефективність використання основного капіталу в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 22-27. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
426582
  Чередниченко О.М. Ефективність використання ПДВ в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
426583
  Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового Банку в Україні (за матеріалами аудиту результатів реалізації проекту розвитку насінництва) : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 16-23 : Табл. – ISSN 1605-2005
426584
  Михайлов С.І. Ефективність використання праці / С.І. Михайлов, І.П. Островський. – Київ, 1983. – 57с.
426585
  Балджи М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
426586
  Фурдичко Орест Іванович Ефективність використання ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу : Автореф... д-ра екон.наук: 08.01.02 / Фурдичко Орест Іванович; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 52л.
426587
  Ступень М. Ефективність використання сільськогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області : проблеми реформ / М. Ступень, С. Радомський, Р. Таратула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
426588
  Ейтутіс Г. Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
426589
  Ейтутіс Георгій Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України / Г. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
426590
  Гришина Л.П. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації / Л.П. Гришина, О.Г. Фесенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 40-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
426591
  Березовська Людмила Олексіївна Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Березовська Л.О.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
426592
  Корнієцький О.В. Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі / О.В. Корнієцький, А.М. Орел // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 56-61. – ISSN 2524-0455
426593
  Панченко І.В. Ефективність використання території в будівництві: Соц.-екон. аспект. / І.В. Панченко. – К., 1988. – 42с.
426594
  Яременко В.А. Ефективність використання трудових ресурсів у галузі торговельного обслуговування / В.А. Яременко, Н.Г. Шацкіх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 171-177. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
426595
  Муравка П.П. Ефективність використання трудових ресурсів у системі локального розселення регіону : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 167-172 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
426596
  Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 67-73 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
426597
  Корнієнко О.О. Ефективність використання штучного осіменіння в рисистому конярстві України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 188-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
426598
  Киш Л.М. Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі СП ТОВ "Райффайзен-АГРО" / Л.М. Киш, Н.В. Наємний // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
426599
  Дієсперов В.С. Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 26-33. – ISSN 2221-1055
426600
  Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб"єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано методологічний підхід до визначення внеску кожного фактора виробництва в підвищенні продуктивності суспільної праці. Розраховано ту частку ефекту від економії суспільної праці, яку слід направити на збільшення доходів одного з суб"єктів ...
426601
  Нікітченко С.О. Ефективність виробництва та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 255-259. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
426602
  Калмикова І.Ю. Ефективність виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.Ю. Калмикова, Н.Є. Скрипник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 175-180. – ISBN 966-7958-13-2
426603
  Зіць О. Ефективність виробництва: система показників та методи оцінки // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 228-235. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
426604
  Ліпич О.М. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
426605
  Шиян В.Й. Ефективність виробничого потенціалу / В.Й. Шиян. – Київ : Знання України, 1986. – 33 с.
426606
  Богатир Л.В. Ефективність вирощування кукурудзи на осушуваних органогенних грунтах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2742-92-5
426607
  Лісовський В.І. Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах / В.І. Лісовський, О.І. Кузьмич, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується напрями та шляхи трансформації системи військової освіти офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом, що проходять навчання у навчальних центрах Збройних Сил України, реалізація яких є підґрунтям для нової генерації ...
426608
  Ільїч Л.М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : монографія / Ільїч Людмила Миколаївна. – Київ : Енергія плюс, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-96362-6-3
426609
  Ємко К. Ефективність вірусного меркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 94-95. – бібліогр. в кінці ст.


  Альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуга з використанням нестандартних методів та інструментів, серед яких виділяють: партизанський маркетинг, вірусний маркетинг, "сарафанне радіо".
426610
  Зайцева Н.В. Ефективність внутрішніх комунікацій при дистанційній роботі працівників підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 69-73. – ISSN 2226-8820
426611
  Срібнюк С.М. Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : економічна наука / С.М. Срібнюк, М.В. Григоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-81 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
426612
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217л. + Додаток : л.192-217. – Бібліогр. : л.173-191
426613
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
426614
  Лучків Н.Ю. Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 1 (135). – C. 228-231. – ISSN 2077-4214


  Процеси глобалізації, що торкнулися медичної освіти, призводять до помітних змін в методичних системах навчання. А саме – відбувається глобалізація цілей навчання, уніфікуються зміст і методи. Також з’являються нові форми і технології навчання, ...
426615
  Виткалов Володимир Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-25. – ISSN 1682-2366


  Аналізується стан та ефективність упровадження кредитно-модульної системи у підготовку фахівців спеціальності "Культурологія" Рівненським державним гуманітарним університетом. Осмислюються перспективи реалізації положень Болонської декларації в ...
426616
  Ісаєнко О.В. Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 112-124. – ISBN 978-966-644-413-7
426617
  Коваль З.О. Ефективність впровадження новітніх методів у дистанційне навчання студентів: економічний аспект / З.О. Коваль, Б.В. Сологуб // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 29-31
426618
  Панкова А.Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів / А.Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 58-60. – ISSN 2306-6806
426619
  Гордійчук А.І. Ефективність галузей сільського господарства та їх інноваційний розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 96-101. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
426620
  Шекера С.Ю. Ефективність гербіцидів проти амброзії полинолистої в посівах ячменя / С.Ю. Шекера, В.С. Зуза // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
426621
  Полтавець С. Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 321-329
426622
  Смалюк Г. Ефективність глобальних методів регулювання світового аграрного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 36-43. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
426623
  Онищенко О. Ефективність господарств населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 60-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
426624
  Баганець О.О. Ефективність господарського-правового регулювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 172-175
426625
  Грибан С.В. Ефективність господарської діяльності хлібопекарської галузі Житомирської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 141-144


  У даній статті розкривається організаційно-економічна характеристика хлібопекарської галузі, необхідність рівномірного розміщення підприємств, переваги та недоліки форм власності, стан менеджменту. This article deals with organizational and economic ...
426626
  Білязе О.С. Ефективність грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі / О.С. Білязе, Л.Д. Слєпньова, Л.П. Білязе // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.134-142. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
426627
  Яременко О.Л. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах зростаючої монетизації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 146-153. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
426628
   Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів / Б. Кіфоренко, І. Васильєв, О. Куценко, О. Харитонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В рамках вирішення основної задачі механіки космічного польоту отримано і початкові оцінки ефективності комбінованих ракетних двигунів великої і малої тяги порівняно з традиційними двигунами при виконанні практично цікавих навколоземних орбітальних ...
426629
  Башнянин Г.І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [ наукова монографія ] / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 504 с. – ISBN 978-966-8561-92-4
426630
  Шарапатюк Дмитро Анатольович Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
426631
  Шарапатюк Д.А. Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
426632
   Ефективність державного управління : Монографія. – Київ, 2002. – 420с. – ISBN 966-8039-11-4
426633
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 44, ч. 1 : Державне управління. – 2015. – 246 с. – Резюме укр., англ. мовами
426634
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 44, ч. 1 : Економічна політика та фінанси. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
426635
  Леонова А.В. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навчально-методичний посібник / Леонова А.В., Давидова В.П., Новачук О.О. – Київ : Кондор, 2007. – 390 с. – ISBN 966-351-093-5
426636
  Мекшун П.В. Ефективність державного управління економічною безпекою України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 77-79. – Бібліогр.: 11 назв
426637
  Паризький І.В. Ефективність державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України на регіональному рівні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 14-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
426638
  Семенченко А.І. Ефективність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-19.
426639
  Жукова Л.А. Ефективність державного управління у сфері цивільного захисту як основа раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз національній безпеці в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
426640
  Бездітний В.П. Ефективність державного фінансового контролю в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 85-89
426641
  Барабаш Ю. Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (конституційні аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 81-89. – ISSN 1026-9932
426642
  Голованенко М.В. Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи "Прозорро" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 79-87


  Розглянуто основні показники оцінювання ефективності закупівельної логістики публічного сектору України. Проведено аналіз динаміки показників абсолютної та відносної економії, показника результативності торгів, показника конкурентності торгів. Виявлено ...
426643
  Костюкевич Р.М. Ефективність державної підтримки інноваційного експортно орієнтованого бізнесу у контексті задоволення інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм / Костюкевич Р.М., Зеглам Абдулхакем Мухамед // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 83-90. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
426644
  Бутко М.П. Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1729-7206
426645
  Трипольська Г.С. Ефективність державної політики у сфері сприяння виробництву "зеленої" електроенергії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 98-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
426646
  Резнік Н.П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 2 (31))
426647
  Прасолов І. Ефективність дивідентної політики акціонерних товариств у контексті посилення інвестиційної спрямованості банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 4-7
426648
  Татьянченко О. Ефективність дистанційного навчання в освітній інфраструктурі / О. Татьянченко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 102-108
426649
  Шепілова Т.П. Ефективність дії гербіцидів в посівах сої // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 2310-046X
426650
  Крезе О.О. Ефективність дії права в правовій державі // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.53-58
426651
  Мохонько А.В. Ефективність дії правових та політичних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349
426652
  Сліпченко М. Ефективність дії трансмісійного механізму кредитування при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 42-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
426653
  Красовська В. Ефективність дій правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 182. – ISSN 0132-1331
426654
  Суторміна К.М. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України / К.М. Суторміна, М.П. Репецька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 65-70. – ISSN 2306-6792
426655
  Шараєвський Д.В. Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 83-85
426656
  Деняк Є. Ефективність діяльності вільних економічних зон у країнах - нових членах Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 50-52
426657
  Версаль Н. Ефективність діяльності державних банків в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1605-2005
426658
  Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-119.
426659
  Коваленко С. Ефективність діяльності державних холдингових компаній // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-100
426660
  Степанюк А.Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України : науково-практичний посібник / Степанюк А.Х., Четверикова О.С., Яковець І.С. ; Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; [ за ред. А.Х. Степанюка ]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8759-70-3
426661
  Поволокіна О.М. Ефективність діяльності засобів масової інформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
426662
  Лондар Л. Ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 316-322. – ISSN 0201-758Х
426663
  Петренко П.С. Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 101-107. – Бібліогр.: 12 назв
426664
  Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності органів публічної влади в сучасних умовах: сутність і зміст // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 7-25
426665
  Четиріна І.М. Ефективність діяльності податкових органів у реалізації механізму державного контролю за стягненням податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
426666
  Петрова Г.Є. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-157. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
426667
   Ефективність діяльності української банківської системи (2005 - 2009рр.). Методолгія аналізу фронтів : банки України / А. Пілявський, О. Вовчак, Ю. Маців, Т. Хома // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
426668
  Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
426669
   Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - гастропатій / М. Мбаркі, Є.Я. Скляров, І.М. Тумак, О.Є. Склярова // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 47-50. – ISSN 1029-4244
426670
  Клименко Н.А. Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 90-94
426671
  Добряк Д.С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д.С. Добряк, В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 83-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
426672
  Твєрдохліб І. Ефективність економіко-математичного моделювання процесів трансформаційної економіки: прагматичний аспект / І. Твєрдохліб, Г. Петрик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-223. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
426673
  Чугаєв О.А. Ефективність економічних відносин України та Турецької Республіки в контексті формування зони вільної торгівлі / О.А. Чугаєв, М.П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 204-211
426674
  Клочко В.П. Ефективність економічного співробітництва соціалістичних країн. / В.П. Клочко, А.І. Рокитко. – К., 1974. – 48с.
426675
  Демченко С.Ф. Ефективність економічного судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-48
426676
  Завадовський М.М. Ефективність економічної інформації. / М.М. Завадовський. – К., 1973. – 47с.
426677
  Галаманжук Л.Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
426678
  Мороз М. Ефективність експерименту прямого банківського кредитування колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 23-26
426679
  Дрозд М.О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 53-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
426680
  Кальченко Г.А. Ефективність емоційної аргументації в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 131-136
426681
  Поважна Т.М. Ефективність ентомопатогенної дії деяких бактеріальних комплексів на личинок кровосисних комарів / Т.М. Поважна, Г.С. Янішевська, Н.А. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-72. – (Біологія ; Вип. 32)


  Показано перспективність використання штучно створених бактеріальних популяцій, до складу яких входять бактерії Bacillus thuringiensis I Pseudomonas fluorescens, а також асоціація fluorescens Serratia marcescens для зниження чисельності преімагінальних ...
426682
  Бестерс-Дільгер Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 0027-2833
426683
  Сікерко Л.П. Ефективність зайнятості як чинник людського розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 80-83
426684
  Пермякова Л. Ефективність законодавства по охороні рибних ресурсів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.89-96. – ISSN 1561-4999
426685
   Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, І.П. Андрушко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 404, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 12-13. – ISBN 978-617-7530-00-7
426686
  Кіндрат П.В. Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 55-59
426687
  Мельник О.М. Ефективність законодавства: поняття та фактори // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 121-124. – ISBN 978-966-301-172-1
426688
  Коваленко Т.О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-59.
426689
  Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
426690
  Москаленко С.А. Ефективність засвоєння іншомовного матеріалу в процесі вивчення іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 91-94


  Стаття розкриває всі складові мотивації та їх вплив на навчальний процес, досліджується тут також взаємозв"язок і взаємообумовленість мотивації та змісту навчання іноземній мові.
426691
  Косенко А. Ефективність застосування iнформаційно-хвильвої терапії з метою діагностики і лікування деяких хвороб студентів / А. Косенко, Л. Остапченко, М. Колбун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-112. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Інформаційно-хвильова терапія є методом, що керує електромагнітним гомеостазом організму. Відновлюючи електромагнітні параметри всіх елементів, дезорганізованих патологічними процесами, ця терапія має загальнозміцнюючий вплив на функціональну взаємодію ...
426692
  Котенко В. Ефективність застосування адміністративно-правових норм в судовій практиці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Згідно до сучасної національної законодавчої бази розглянуті зміст та структура адміністративного процесу та судочинства, запропоновані основні поняття і визначення в цій сфері. According to the modern national legislation the content and the ...
426693
  Месель-Веселяк Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / Месель-Веселяк, В.С. Паштецький // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
426694
  Грубов В.І. Ефективність застосування АСКТП / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1973. – 32с. – (Школа господарського управління ; Сер.9 ; №4)


  У брошурі викладені принципипобудови АС харчування технологічними процесами, наведені приклади застосування їх у харчовій, хімічній, нафтопереробній, целюлозно-паперовій та іншіх галузях промисловості УРСР і за рубежем
426695
  Андрущенко Микола Васильович Ефективність застосування добавок ферментних препаратів целотерину ГЗх та пектофоетидину ГЗх в годівлі м"ясних гусенят : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.02.02 / Андрущенко Микола Васильович ; Україн. державний аграрний університет. – Київ, 1993. – 19 с.
426696
   Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав"є-Стокса на багатопроцесорних комплексах / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей, В.В. Оноцький, О.В. Попов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 28-36. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This work is devoted to the analysis of results of realization of numerical DS-algorithm on multiprocessor systems, and highlighting new opportunities that this algorithm opens, compared to other methods. The analysis conducted by the example of ...
426697
  Лучникова Т. Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства / Т. Лучникова, А. Кулинич // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 302-309. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
426698
   Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур / В.Ф. Камінський, І.П. Григорюк, В.В. Теслюк, В.М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 115-120 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
426699
  Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : монографія / М.В. Макарова ; УКООПСПІЛКА ; Полт. ун-т спожив. коопер. України, Каф. інформ.-обчисл. систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-7971-76-2
426700
  Мезенцева І.С. Ефективність застосування методу ігрових технологій під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 118-121
426701
  Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 107-110 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
426702
  Магулка І.В. Ефективність застосування немедикаментних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / І.В. Магулка, Л.В. Андріюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 5-10. – ISSN 1029-4244
426703
  Гузєв О.С. Ефективність застосування ООН економічних санкцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
426704
  Власова Н.А. Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу / Н.А. Власова, В.В. Приблуда // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
426705
  Валуйський С.В. Ефективність застосування повітряних ретрансляторів для підвищення структурної надійності безпроводових епізодичних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 98-103


  У роботі представлений аналіз надійності структур безпроводових епізодичних мереж із застосуванням повітряних ретрансляторів. Наведено розрахунок інформаційних характеристик для структур, Що розглядаються. Показано, що надійність таких мереж залежить ...
426706
  Драган О. Ефективність застосування прокурорами представницьких повноважень при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 53-63
426707
  Кринична І. Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях / І. Кринична, Т. Чекмарьова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 121-130
426708
  Приятельчук А О. Ефективність застосування чистих технологій міжнародними корпораціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 83-89


  Зважаючи на прогресуючий ефект негативних наслідків кліматичних змін, активно реалізується глобальна стратегія зниження антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Великі компанії за умови наявності фінансових можливостей та безпосередньої ...
426709
  Руднєв Є.С. Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах України в сучасних умовах / Є.С. Руднєв, М.М. Бучнєв // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – C. 122-127. – ISSN 2077-1738
426710
  Ахмед Мохамед Альсавеаї Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.01.13 / Ахмед М.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
426711
  Рабінович П. Ефективність заходів юридичної відповідальності: методика вимірювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 4-8
426712
  Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні : монографія / О.С. Козак ; за ред. О.М. Бандурки. – Київ : Освіта України, 2009. – 204с. – ISBN 978-966-188-046-6
426713
  Стаканов Р.Д. Ефективність здійснення НДДКР в контексті євроінтеграційних перспектив України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 83-84
426714
  Заяць О.І. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 352-358. – ISBN 978-966-2075-11-3
426715
  Спаський Г.В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 83-89. – ISSN 2221-1055
426716
  Гнибіденко І.Ф. Ефективність зовнішньої торгівлі України - головний критерій її реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 6
426717
  Скопюк М.І. Ефективність і безпека мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні дитячого церебрального параліча: подвійне сліпе перехресне дослідження / М.І. Скопюк, А.А. Соловйова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 100. – ISSN 1023-2427
426718
   Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. : Є. Захаров, М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-176. – ISBN 978-966-8919-63-3
426719
  Полянський І. Ефективність і перспективи "локальної" розслідувальної журналістики в України: світоглядні альтернативи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 244-247. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
426720
  Горемикіна Ю.В. Ефективність і якість соціальних послуг у контексті оцінювання та стандартизації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 56-68. – ISSN 2414-3499
426721
  Крикавський Є.В. Ефективність і якість у логістичній концепції "trade off" чи " trade up" / Є.В. Крикавський, І. Петецький // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 18-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
426722
  Мугир Т.Ю. Ефективність інвестицій в людський капітал на рівні підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С.65-73
426723
  Двойних К.Є. Ефективність інвестицій в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
426724
  Витвицька Уляна Ярославівна Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.07.01 / Витвицька У.Я.; НАНУ. Ін-т економіки. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
426725
  Кошулько О. Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах / О. Кошулько, І. Гуриненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-33
426726
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності ) / Заклекта-Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214л. + Додатки : л.179-192. – Бібліогр. : л.193-214
426727
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Автореф. дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Заклекта-Берестовенко О.С.; Заклекта -Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
426728
  Пушкар О.І. Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 138-144.
426729
  Румянцева Г.І. Ефективність інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Румянцева Г.І. ; НАН України; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
426730
  Шульга Ж.О. Ефективність інвестування в людський капітал як чинник економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
426731
  Коновал О.І. Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 49-54. – ISSN 2221-1055
426732
  Бородій О.О. Ефективність інженерної праці / О.О. Бородій. – К, 1987. – 46с.
426733
  Кучер А.В. Ефективність інновацій для раціонального використання грунтів: теорія, методика, аналіз = Efficiency of innovations for sustainable soil management: theory, methodology, analysis : монографія / А.В. Кучер [та ін.] ; за ред чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 201-240. – ISBN 978-617-7555-19-2
426734
  Буяльська Н.П. Ефективність інноваційних технологій навчання в екологічній освіті // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-98 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
426735
  Бурлака В.Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 116-124 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
426736
  Квач Я.П. Ефективність інноваційного розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості інноваційного розвитку електроенергетичного комплексу України, визначено складові зовнішньої і внутрішньої ефективності діяльності підприємств електроенергетики.
426737
   Ефективність інокуляції люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti за різного вологозабезпечення ґрунту / С.Я. Коць, Л.М. Михалків, Н.А. Воробей, О.В. Пацко, В.І. Січкар // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 26 (66). – С. 178-188. – ISSN 2409-5524
426738
  Гекоргіаді Н. Ефективність інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: показники і послідовність їх розрахунку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1728-9343
426739
  Михайловська О.В. Ефективність іпотеки в Україні: шляхи виходу з кризи / О.В. Михайловська, Н.В. Харіна, О.В. Михайловський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 70-73
426740
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації економічних систем / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 112-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
426741
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-8561-96-2
426742
  Видиборець А.В. Ефективність капітальних вкладень в колгоспах / А.В. Видиборець. – Київ : Держсыльгоспвидав УРСР, 1963. – 117 с.
426743
  Козлова Т.А. Ефективність капітальних вкладень в осушення земель на Україні / Т.А. Козлова. – Київ : Наукова думка, 1972. – 140 с.
426744
  Трегобчук В.М. Ефективність капітальних вкладень у зрошення земель на Україні / В.М. Трегобчук. – К., 1972. – 160с.
426745
  Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у колгоспах і радгоспах / І.Й. Дорош. – К, 1965. – 55с.
426746
  Дзикович З.Я. Ефективність капітальніх вкладень у сільському господарстві. / З.Я. Дзикович, Ю.Т. Мусіяка. – К., 1965. – 22с.
426747
  Оксенюк С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
426748
  Єфанов М.М. Ефективність комп"ютеризації // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 41-42. – ISBN 5-77-63-2310-X
426749
  Чернега Т.О. Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 100-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
426750
  Гельман В.М. Ефективність комплексної механізації в сільскому господарстві / В.М. Гельман. – Київ : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1961. – 87 с.
426751
  Голинський Ю.О. Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
426752
   Ефективність контролю факторів кардіоваскулярного ризику на амбулаторному етапі / Г.С. Ісаєва, Л.А. Рєзнік, М.М. Вовченко, О.О. Буряковська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 1605-7295
426753
  Луцак С.М. Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 37-44
426754
  Кузнецова І.С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 75-80. – ISSN 1993-6788
426755
  Савченко Л. Ефективність корпоративної преси в умовах економічної кризи в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 150-155


  У статті розглядаються фактори, що впливають на ефективність функціонування корпоративної преси в Україні в умовах кризи, визначається залежність моделі та якості корпоративного видання від комунікаційної стратегії підприємства, а також робиться спроба ...
426756
  Чугаєв О.А. Ефективність кредитів МВФ в умовах валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 158-161
426757
  Солодка О.О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
426758
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Луган. місц. осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права". – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2015. – 46 с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-617-616-067-0
426759
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформ.-аналіт. матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський, А.С. Кудінов ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; Луган. місцевий осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінал. права". – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 43, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-616-071-7
426760
  Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р.М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-501-066-2
426761
   Ефективність лікування хворих старших вікових категорій з постімплантаційною фібриляцією передсердь / О.В. Синяченко, Д.Ю. Узун, Г.С. Такташов, Н.В. Грона // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1605-7295
426762
  Чухрай Н.І. Ефективність логістики України: слабкі місця та позитивні тенденції // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
426763
  Мазур В.С. Ефективність людського капіталу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 8-11. – (Економічні науки)
426764
  Бігун В.Г. Ефективність м"ясної відгодівлі чистопородних. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.04 / Бігун В.Г.; Укр.АН аграрн.наук. – Полтава, 1994. – 25л.
426765
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 287-296
426766
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 683-689. – ISSN 1563-3349
426767
  Зілгалова О.А. Ефективність малого і середнього бізнесу в країнах перехідної економіки (порівняльний аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 193-199.
426768
  Носова Є. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль маркетингових досліджень для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Досліджується етапи проведення маркетингового дослідження, описуються методи аналізу його результатів. A role of marketing research in raising ...
426769
  Кіктенко З.П. Ефективність маркетингової діяльності на фондовому ринку України / З.П. Кіктенко, А.А. Дзюмак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
426770
  Малюченко К.О. Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
426771
  Вакалюк І.П. Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця / І.П. Вакалюк, Н.П. Гайналь, П.П. Звонар // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 79-84. – ISSN 2521-1455
426772
  Мороз В. Ефективність менеджменту держави як монополіста банківського ринку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 31
426773
  Волік В.В. Ефективність методики навчання студентів-міжнародників читанню англомовних публіцистичних статей за фахом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 138-144. – (Педагогіка ; № 4)
426774
  Галаманжук Л.Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
426775
  Вернослов Є.В. Ефективність методів антиінфляційного регулювання в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 23-25. – ISBN 978-966-188-219-4
426776
  Алексюк А.М. Ефективність методів навчання на уроці / А.М. Алексюк. – Київ, 1965. – 234с.
426777
  Ушакова О.О. Ефективність методології наукових досліджень в кандидатських дисертаціях 2011 р. зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 390-398
426778
   Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в області інженерно-геологічних досліджень / Д. Чомко, О. Крамаренко, Мох"д, Маджалі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  На реальних прикладах показано, що достатньо ефективним методом дослідження напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій є метод імпульсного електромагнітного поля Землі (ІЕМПЗ). It is rotined on the real examples, that by the effective enough ...
426779
  Мізюк Б.М. Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах / Б.М. Мізюк, Р.Р. Кітц // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 6-14. – ISSN 2222-0712
426780
  Лебедь І.Г. Ефективність механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: базові підходи та методологія оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 128-134


  Стаття присвячена проблемі оцінки ефективності та результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Досліджено підходи до розуміння сутності та методів оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено дослідження ...
426781
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 114-123. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми планування й ефективності використання бюджетних коштів, виділених на облаштування пунктів пропуску через державний кордон, у контексті підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ...
426782
  Біль М.М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 73-79. – ISSN 1562-0905
426783
  Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
426784
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 117-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
426785
  Оліфіренко Л.Д. Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 105-107 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
426786
  Пастухова Лариса Вікторовна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації конвенції про захист прав і основних свобод людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
426787
  Пастухова Лариса Вікторівна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 165с. – Бібліогр.: л.151-165
426788
  Хмельова І.Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнародному праві) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 379-382. – ISSN 2219-5521
426789
  Когут М.В. Ефективність міжнародного трансферу технологій як чинник економічного добробуту України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 278-279. – ISBN 978-617-7069-02-6
426790
  Байсарович І.М. Ефективність міжнародної політики у скороченні обсягів спалювання супутніх газів при розробці родовищ вуглеводнів / І.М. Байсарович, А.П. Гожик // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 148-149
426791
  Миненко О.О. Ефективність міжнародної технічної допомоги щодо секторальної розбудови економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 7-12
426792
  Новаковська І. Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 24-29. – ISSN 1810-3944
426793
  Максимова Л.П. Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 80-85. – ISSN 2078-1687
426794
  Івасів Н. Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 118-124. – ISSN 2308-4634


  Розглядається пробл ема підвищення ефективності формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності (ІПКК) майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах скорочення аудиторних занять з іноземної мови у ВНЗ. З цією метою обгрунтовано ...
426795
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26-28, 31, 33. – ISSN 0131-775Х


  Уточнено методологічні підходи до кількісної оцінки ефективності моделі розвитку внутрішнього ринку національної економіки, здійснено їх апробацію на прикладі України, аргументовано висновок, що протягом 1995-2006 рр. зростання рівня ефективності ...
426796
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
426797
  Дзюблюк О.В. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Дзюблюк, Г.М. Забчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 17-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
426798
  Ставицький А.В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні : фінансово-економічне регулювання / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
426799
  Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
426800
  Корнєєва Ю.В. Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
426801
  Ситников О.П. Ефективність мультимедійних лекцій з фізики для студентів інженерних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 206-207. – (Педагогічні науки)
426802
  Черненко С.О. Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
426803
  Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-40
426804
  Іващенко Л.А. Ефективність науково-технічної політики в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-66.
426805
  Фаст О. Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  На підставі аналізу зарубіжних джерел з проблеми наукового керівництва дисертаційними дослідженнями аспірантів з"ясовано, що явище це багатогранне і досить дискусійне. На сьогодні у країнах ЄС пріоритетність формування європейської культури наукового ...
426806
  Парфенцева Н.О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 50-51


  Ефективність національної економіки досліджується в макроекономічних параметрах таблиць "витрати - випуск". Механізм подолання суперечностей української економіки підпорядковується наскрізній гармонізації системами обліку підприємницької діяльності з ...
426807
  Березовець Т.В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти становлення в Україні одного з найбільш дискусійних типів політичної реклами - негативної реклами (антиреклами) протягом 1999 - 2002 рр. Визначено основні типи політичної реклами - іміджеві, проблематичну і негативну. Проведено ...
426808
   Ефективність нейтралізацій тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму / Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, В.В. Стеценко, Д.В. Козак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 33-35. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено вивчення ефективності доповнення симптоматичного лікування бронхіальної астми (БА) арт-терапією у дітей шкільного віку з врахуванням індивідуальних особливостей психосоматичного стану. Арт-терапевтичний комплекс доданий до стандартної ...
426809
  Морєва Д.Ю. Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця / Д.Ю. Морєва, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 17-20. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено результати вивчення ефективності немедикаментозних методів корекції стравохідної та позастравохідної симптоматикинеерозивної рефлюксної хвороби (НЕРХ) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) у поєднанні з хронічною ішемічною ...
426810
  Корж В.Т. Ефективність НТП на транспорті. / В.Т. Корж. – К., 1985. – 33с.
426811
  Свиридов А.М. Ефективність нульової технології обробітку грунту під горох на чорноземах звичайних / А.М. Свиридов, М.О. Колос // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: с. 107-108. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
426812
  Бакуменко П.С. Ефективність оплати праці на торгівельному підприємстві / П.С. Бакуменко, Т.П. Ткаченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 166-173. – ISSN 2310-5534
426813
  Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 27-33. – Бібліогр.: 2 назви
426814
  Скляров Р.В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 162-166
426815
  Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні : податки / І.О. Луніна, Н.Б. Фролова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-27 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
426816
  Огонь Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 16-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
426817
  Запатріна І.В. Ефективність організації наукових досліджень на замовлення державних установ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
426818
  Романенко Т.Г. Ефективність оригінальних нестероїдних протизапальних препаратів та їх аналогів (дженериків) при лікуванні хронічного тазового болю / Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко, Г.М. Жалоба // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 32-37. – ISSN 2413-550Х
426819
  Салата О. Ефективність освітніх технологій у викладацький практиці вищої школи / О. Салата // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-79
426820
  Улєєв О.П. Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Улєєв О.П.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. України. Українська держ. академія зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2000. – 20л.
426821
  Школьна Л. Ефективність паразита Aphidius ervi Haliday у зниженні чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Muzis persicae schulz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень ефективності паразита Aphidius ervi Halidau та динаміки зниження чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Myzus persicae Schulz. в умовах захищеного ґрунту. The results of investigations of efficiency of parasite ...
426822
  Турянський Ефективність ПДВ: теоретичні та емпіричні оцінки / Турянський, // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 28-31


  У статті систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. Подано підходи державних службовців щодо встановлення ефективної ставки ПДВ та її вплив на заг. макроекономічну ситуацію в країні. Проаналізовано методи обчислення ефективної ставки ...
426823
  Александрова В.П. Ефективність передових методів праці в промисловості Української РСР / В.П. Александрова, І.І. Рижков. – Київ, 1958. – 40с.
426824
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: 9 назв
426825
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець Валентин Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Донецьк. держ. медичний ун-тет ім.М.Горького. – Донецьк, 2002. – 188л. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: л. 119 - 134
426826
   Ефективність перетворення енергії у п"єзоелементах з розрізними електродами / В.О. Андрущенко, В.В. Бендюг, О.В. Борисейко, М.В. Кононіченко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про планарні коливання п"єзокерамічних елементів з розрізними електродами. Визначені оптимальні конфігурації електродного покриття для підвищення та пригнічення ефективності перетворення енергії на резонансних частотах ...
426827
  Корх О.В. Ефективність підбору батьківських пар за вгодованістю при розведенні норок групи сканбраун // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 272-276 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
426828
  Шпекторенко І. Ефективність підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною формою навчання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 235-240.
426829
  Карпенко О.Ю. Ефективність післяжнивних посівів та заходи основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Карпенко О. Ю.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 18л.
426830
   Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії - запорука досягнення стратегічних цілей : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред. І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-61. – ISBN 978-966-2961-83-6
426831
  Сідельникова Л.П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
426832
  Вагілевич А.А. Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
426833
  Тимченко О.М. Ефективність податкового аудиту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 19-22
426834
  Никифоров А.Є. Ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 2-7
426835
  Барановська Ірина Володимирівна Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто взаємозв"язок податкової системи з деякими макроекономічними показниками, зокрема з даними національних рахунків та дохідною частиною бюджету держави. Побудовано модель аналізу ефективності податкової системи.
426836
  Барановська І.В. Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – ISSN 1993-6788
426837
  Артем"єва К.С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
426838
  Милосердов М.М. Ефективність полезахисних лісових смуг / М.М. Милосердов. – К., 1971. – 191с.
426839
  Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні : монографія / В.О. Корнієнко, І.Д. Похило ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-641-307-2
426840
  Солодовников А.П. Ефективність політичної інформації / А.П. Солодовников. – К., 1976. – 79с.
426841
  Музиченко Г.В. Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів Президента України-2014 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 76-82. – ISSN 2077-1800
426842
  Короткевич О.В. Ефективність поточної господарської діяльності: структура, рівень, динаміка (2000-2006 рр.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 61-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
426843
  Андріїв В.М. Ефективність правових пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 134-144
426844
  Тарахонич Т.І. Ефективність правового регулювання (питання теорії) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-13
426845
  Кириченко К.М. Ефективність правового регулювання вчинення морського протесту в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-24


  У статті здійснюється дослідження правового регулювання окремих аспектів вчинення морського протесту, зокрема, розглядається питання дослідження нотаріусом речових доказів, оплати нотаріальних дій, зберігання акту про морський протест з доданими до ...
426846
  Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 22-28. – ISSN 1563-3349
426847
  Павловська Л.М. Ефективність правового регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
426848
  Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 426-432. – ISSN 0132-1331
426849
  Годованик Є. Ефективність правотворчості як категорія сучасного європейського конституціоналізму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 47-51. – ISSN 2524-0129
426850
  Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
426851
  Шевченко Анатолій Федерович Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктор економ.наук: / Шевченко Анатолій Федерович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 407л. – Бібліогр.:л.392-407
426852
  Шевченко А.Ф. Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01. / Шевченко А. Ф.; КУ. – К., 1995. – 49л.
426853
  Матвієнко А.С. Ефективність праці сільської молоді / А.С. Матвієнко, М.І. Бородін. – К., 1988. – 48с.
426854
  Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплаті // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 291-296.


  В статті аналізуються основні напрямки визначення ефективності праці і методи вимірювання продуктивності праці та її оплати для подальшого вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших ...
426855
  Проненко Т.Є. Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 53-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
426856
  Терещенко С.І. Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (267). – C. 74-80. – ISSN 2221-1055
426857
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
426858
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
426859
   Ефективність пробіотичної терапії як засіб адаптації новонароджених від жінок з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, О.О. Язиков, Т.В. Петрицюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 112-117. – ISSN 2226-1230
426860
  Багрій І.Д. Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа - структура Недільна) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 142-152 : Рис. – Список літ.: с.151-152. – ISSN 0203-3100
426861
  Липовська Н.А. Ефективність професійної діяльності державних службовців / Н.А. Липовська, С.К. Хаджирадєва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
426862
  Вовчок Я. Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 33-40. – ISSN 2309-9127
426863
   Ефективність профілактично-терапевтичного застосування симбітеру ПИ антибіотикоасційованому та хімічно-індукованому ентероколіті / М.Г. Калініченко, О.Г. Калініченко, Ж.М. Пікуль, А.В. Путніков // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
426864
  Дідківська Г.Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАНУ, Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
426865
  Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-54. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ефективності пруденційного банківського нагляду. Визначено зміст функціональної та операційної відповідності системи нагляду Базельським принципам. Запропоновано розрахунок інтегрального показника відповідності. ...
426866
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 263 арк. – Додатки: арк. 232-263. – Бібліогр.: арк. 201-232
426867
  Шульгін В. Ефективність реалізації військового законодавства України в умовах концептуально-інстутиційної невизначеності воєнної організації держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 83-86
426868
  Скок Н.С. Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання / Н.С. Скок, Н.Є. Мазіна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 62-71. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
426869
  Райнін І.Л. Ефективність реалізації державної регіональної політики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 107-112. – ISSN 2306-9082
426870
  Боднар І. Ефективність реального інвестування інтернет-магазинів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 35-40. – ISSN 1728-9343
426871
  Третяк В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 174-181 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
426872
  Федорчук С.В. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
426873
  Лісневська А.О. Ефективність рекламного впливу як психологічна проблема // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.73-78. – (Психологічні науки)
426874
  Оністрат Ольга Василівна Ефективність рекламної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти визначення рекламної ефективності. Визначено основні методи, особливості та рівні ефективності рекламної діяльності підприємств.
426875
  Максим"як О.С. Ефективність репортажу: наукові погляди та підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті аналізуються сучасні наукові погляди і підходи щодо визначення ефективності репортажу і впливу автора на комуніката. The article analyses current scientific views and approaches concerning determination of the effectiveness of reportage and ...
426876
  Абрамов Ф.В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
426877
  Вожегов Сергій Гервасьович Ефективність ресурсозберігаючих систем обробітку південного чорнозему в зрошуваній сівозміні степової зони Криму : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 06.01.02 / Вожегов Сергій Гервасьович; Херсонський сільськ. ін-тут. – Херсон, 1997. – 16л.
426878
   Ефективність реформування української економіки : Матеріали четвертого конгресу Міжнародної української економічної асоціації. – Київ, 1999. – 210с. – ISBN 966-02-0940-1
426879
  Бандура О. Ефективність ринків і економічна ефективність: проблеми вимірювання і зв"язок з економічним циклом // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
426880
   Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження / С.В. Конотопчик, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, О.А. Пастушин, О.П. Коваленко, І.В. Бортник, А.В. Найда, В.М. Загородній // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 70-76. – ISSN 2304-9359
426881
  Рожко В.М. Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зернобурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Рожко В. М.; Нац. аграр. ун-т. – К, 1999. – 19л.
426882
  Петрова В.В. Ефективність роботи бізнесу у владі / В.В. Петрова, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 36-40. – ISSN 2310-5534
426883
  Продіус І.П. Ефективність робочого часу / І.П. Продіус, Л.Д. Ерліх. – К., 1989. – 44с.
426884
  Бадовська І.С. Ефективність розподілу бюджетних соціальних видатків у світлі євроінтеграційних прагнень України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
426885
   Ефективність системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО. Додаток 1 (скорочений) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 38-41.
426886
  Хохич Д.Г. Ефективність системи державних фінансів у контексті інституційного підходу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 65-73. – Бібліогр.: на 11 пунктів
426887
  Янік В. Ефективність системи стимулювання в ринкових умовах господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.104-109. – ISSN 1562-0905
426888
  Шарко А.І. Ефективність системи стимулювання працівників // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 166-170. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
426889
  Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
426890
  Манжура О.В. Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 115-119. – ISSN 2222-4459
426891
  Пікуль Микола Самійлович Ефективність сільськогосподарського виробництва в системі АПК : Анотований рек. бібліогр. покажч. / Пікуль Микола Самійлович. – Київ, 1990. – 78с. – ISBN 5-337-00770-Х
426892
   Ефективність сільськосподарського виробництва. – К, 1971. – 156с.
426893
  Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних ситем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [наукова монографія] / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-238. – ISBN 978-966-418-130-0
426894
   Ефективність соціалістичного виробництва : суть,фактори підвищення. – Львів, 1979. – 144с.
426895
  Ткаченко В.А. Ефективність соціально значущих стратегічних рішень у складних соціально-економічних системах // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
426896
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 300 л. – Додатки: л. 220-300. – Бібліогр.: л.196-219
426897
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
426898
  Домченко В.Г. Ефективність спеціалізації колгоспів / В.Г. Домченко. – Дніпропетровськ, 1971. – 68с.
426899
  Янукович В. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяяльності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
426900
  Амалян Н.Д. Ефективність співпраці України з МВФ у сфері монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 229-223
426901
  Пасько К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
426902
  Кургак В.Г. Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу / В.Г. Кургак, В.М. Волошин // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 152-166 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
426903
  Перепелюк В. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 37-40
426904
  Хоменко М. Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 45-53. – ISSN 2308-9636
426905
  Авраменко О.М. Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 86-89
426906
  Хенді Амджад Юсеф Ефективність стартстопного методу синхронізації та фазування в системах передавання на базі БЧК : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Хенді Амджад Юсеф; Держ. комітет зв"язку та інформ. України. Україн. держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1999. – 16с.
426907
  Вітковський О.С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
426908
  Лобова О. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується необхідність страхування підприємницької діяльності в аграрному секторі. Описано різні види сільськогосподарських ризиків, з якими стикається підприємець в аграрному секторі. Визначаються принципи, на яких базується ...
426909
  Алєксєєв С. Ефективність судової системи має бути одним з основних критеріїв оцінки розвитку суспільства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 10
426910
  Демидась Г.І. Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами / Г.І. Демидась, М.В. Захлєбаєв // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 17 назв.
426911
  Приходько М.О. Ефективність суспільного виробництва та аналіз резервів її зростання / М.О. Приходько. – К., 1974. – 24с.
426912
  Попов О.Є. Ефективність суспільного виробництва: наукова спадщина О.Г.Лібермана та сучасність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 13-20. – ISBN 978-966-8177-75-0
426913
  Прокопчук С.М. Ефективність схем ерадикаційної терапії при лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 148-151. – ISSN 2310-4910
426914
   Ефективність та безпечність використання нових стимуляторів росту рослин, створених на основі похідних гетерилкарбонових кислот / Н.П. Дерев"янко, О.А. Бражко, М.П. Завгородній, Т.М. Васильєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 100-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
426915
   Ефективність та безпечність застосування сухого екстракту листя плюща в комплексному лікуванні пацієнтів із гострими запальними захворюваннями дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк, Т.О. Ситюк, Т.А. Новак // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 14-16
426916
   Ефективність та безпечність різнодозової фіксованої комбінації валсартану з гідрохлортіазидом: результати українського кооперативного дослідження ВАГНЕР : (Вальсакар при Артеріальній Гіпертензії високого ступеня Ризику) / Л.Г. Воронков, Є.П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л.С. Вайда, // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 41-46. – ISSN 2224-1485
426917
  Демчух Н.І. Ефективність та джерела інвестиційного процесу на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-30
426918
  Шмига Ю.І. Ефективність та ефекти рекламної комунікації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 230-233. – (Філологічні науки ; № 1)
426919
  Назаров В.В. Ефективність та законність роботи судів як головні постулати судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 354-364. – ISBN 978-617-7530-15-1
426920
  Крініцин Д. Ефективність та наслідки торгівельних санкцій у міжнародних економічних відносинах на прикладі РФ // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 31-33
426921
  Міщенко Н.М. Ефективність та перспективи державних сільськогосподарських підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-104 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
426922
  Близнюк А.О. Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 4-5. – ISSN 2409-1944
426923
  Москвич Л.М. Ефективність та справедливість судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 45-48
426924
   Ефективність та якість приватної освіти : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-30 листопада 2003 р., Єгипет, Шарм Ель Шейх - Україна, Київ. – Київ : Європейський університет, 2004. – 199с.
426925
  Топалов В.В. Ефективність таймерних сигналів і турбокодів та оцінка їх сумісного використання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Топалов В.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
426926
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.00.08 / Юлія Іванівна Шмига; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
426927
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Шмига Ю.І.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 169 л. + Додаток: л. 166-169. – Бібліогр.: л. 154-166
426928
  Кутра Д.С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
426929
  Сушко Р.О. Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Р.О. Сушко, Е.Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
426930
   Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу / В.М. Юла, Т.В. Єгупова, Л.Ю. Блажевич, П.В. Романюк, К.М. Олійник // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
426931
  Бондарук Т.Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 146-153. – ISSN 1993-6788
426932
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
426933
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
426934
  Ходакевич О.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні особливості ставленння студентської молоді до грошей" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 340-344. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
426935
  Фелькель Т.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 262-267. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
426936
  Шутенко М.А. Ефективність турбінних енергетичних установок при використанні парогазового робочого тіла та високотемпературної регенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шутенко М.А. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
426937
  Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 131-137 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
426938
  Ситник Г.П. Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин / Г.П. Ситник, Т.В. Левицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-77. – Бібліогр.: 12 назв
426939
  Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 119-127.
426940
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 43-45.
426941
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 49-51.
426942
  Грінченко А.Ю. Ефективність управління зовнішнім державним боргом з точки зору теорій "боргового навісу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С, 285-290. – Бібліогр.: на 7 пунктів
426943
  Булкот О.В. Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна з детермінант економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 45-50
426944
  Стефанович Єгор Ефективність управління інвестиційними проектами як інструмент вирішення завдань стратегічного розвитку Криму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
426945
  Бакало Н.В. Ефективність управління кадровою політикою підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність / Н.В. Бакало, К.О. Струцька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 71-75. – ISSN 2218-1199
426946
  Бабушко А.В. Ефективність управління кредитним портфелем кредитної спілки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
426947
  Рудченко О.Ю. Ефективність управління об"єктами державної власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 175-177
426948
   Ефективність управління об"єктами державної власності в агропромисловій сфері / О.Ю. Рудченко, Н.І. Омельянчик, М.Ф. Тютюн, Т.Г. Нецора, Н.В. Мудрак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 96-101
426949
  Новік Л. Ефективність управління підприємницьким ризиком в океанічному рибальстві України / Л. Новік, Н. Яркіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 18-23 : табл. – ISSN 0131-775Х
426950
  Зеленська М.О. Ефективність управління потенціалом підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 80-82
426951
  Кінах Н.В. Ефективність управління продукцією зернопродуктового підкомплексу АПК Волинської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
426952
  Безтелесна Л. Ефективність управління соціальними ризиками найманих працівників / Л. Безтелесна, С. Мартинюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.


  Нові видання
426953
  Єфремов О.В. Ефективність управління туристичним комплексом / О.В. Єфремов, Н.В. Цопа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто систему управління туризмом в Україні та можливості її удосконалення.
426954
  Малик Л. Ефективність управління туристичною діяльністю та шляхи розвитку туристичних послуг в контексті новітніх технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100), травень. – С. 39-44
426955
  Захарченко С.В. Ефективність управління як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
426956
  Поповиченко І.В. Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 117-122. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
426957
  Степаненко І.Х. Ефективність управлінської праці / І.Х. Степаненко. – К., 1990. – 132с.
426958
  Черняхович І.А. Ефективність управлінської праці на підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 94-97
426959
  Толочко С.В. Ефективність упровадження кредитно-модульної системи в освітній процес віщого аграрного навчального закладу / С.В. Толочко, О.І. Грабовецький // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 259-264.
426960
  Парно Л.Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття "ефективність уряду", а також аналізується відмінність між поняттям "ефективність уряду" та "ефективність урядової політики". Крім того, автор аналізує основні інституційні чинники, що впливають на ...
426961
  Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 81-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
426962
  Малий І.Й. Ефективність фінансового державного управління в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / І.Й. Малий, Т.О. Королюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 85-94


  Обгрунтовано правове поле підвищення результативності державного фінансового управління задля забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
426963
  Пришва Н.Ю. Ефективність фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 102-105. – (Правознавство ; Вип.286)
426964
  Хмелюк А.А. Ефективність фінансового моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 199–203. – ISSN 2222-4459
426965
  Коваленко Ю.М. Ефективність фінансового сектору економіки: інституційний підхід : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 11-17. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
426966
  Попова В. Ефективність форм технологічної інтеграції міжнародних компаній // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 539-545. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
426967
  Грицай Н.Б. Ефективність формування методичної готовності майбутніх учителів біології в педагогічних університетах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 63-67. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
426968
  Вітрук О.В. Ефективність формування податкових ресурсів держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
426969
  Гура Н.О. Ефективність формування та використання необоротних активів / Н.О. Гура, О.С. Кірей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
426970
  Нечипуренко С.О. Ефективність франчайзингу як форми ведення бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 198-205. – ISSN 0321-0499
426971
  Чорій М.В. Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 118-127. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
426972
  Миронець О.М. Ефективність функцій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
426973
  Яковицький І.Л. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.01 / Яковицький І.Л.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
426974
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 / Сагайдак Ю. А.; Юлія анатоліївна Санайдак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
426975
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці Україні : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Сагайдак Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232 л. + Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л. 190-206
426976
  Шевченко С.В. Ефективність функціонування господарств сільських жителів у Криму // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-65 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
426977
  Червінська О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні / О.С. Червінська, Н.Ю. Піксайкін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-335. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
426978
  Гливка А.О. Ефективність функціонування місцевого самоврядування як гарантія становлення громадянського суспільства: проблеми реформування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 132-141. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
426979
  Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
426980
  Мармуль Л.О. Ефективність функціонування переробних галузей АПК півдня України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 73-77. – ISBN 0201-8683
426981
  Комар Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Н. Комар, А. Уніят, Р. Луців // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 284-285. – ISSN 1684-906Х
426982
  Нечушкіна С.М. Ефективність функціонування підприємств у середньостроковому періоді // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 289-298


  Стаття присвячена вивченню особливостей позиціонування підприємств у зовнішньому середовищі та дослідженню ефективності підприємницької діяльності у середньостроковому періоді. Автор досліджує динаміку зовнішнього середовища пивоварних підприємств в ...
426983
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування підприємства як господарської одиниці // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 148-156. – ISBN 966-7317-92-7
426984
  Соломенко О.М. Ефективність функціонування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 19-25.
426985
  Бабухіна С.А. Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 4-11
426986
  Моряк Т. Ефективність функціонування ринку державних закупівель товарів і послуг у контексті збалансованого розвитку економіки України / Т. Моряк, В. Буняк, О. Баліцька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 397-406. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
426987
  Володіна В.О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці / В.О. Володіна, С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
426988
  Гуткевич С.О. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій попроцесного підходу / С.О. Гуткевич, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: на 10 пунктів
426989
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 247 арк. – Додатки: арк. 208-247. – Бібліогр.: арк. 181-207
426990
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
426991
  Рябоконь В.П. Ефективність функціонування та удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва / В.П. Рябоконь, О.М. Супрун // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 6-12. – ISSN 2221-1055
426992
  Аммар Ефективність хDSL технологій на мережі абонентського доступу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Аммар Аль-Халєд; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 3 назви
426993
  Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
426994
  Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 17-27. – ISSN 1993-0909
426995
  Пашук Т. Ефективність юридичних засобів захисту прав людини: загальнотеоретичні проблеми дослідження // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 191-201
426996
  Рабінович П. Ефективність юридичних норм: Загальнотеоретичпопопяттєвий інструментарій дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 13-21. – ISSN 1993-0909
426997
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 180л. – Бібліогр.: л.166-180
426998
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
426999
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 191-215
427000
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,