Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
426001
  Стрій А. До питання атрибуції твору "Портрет циганки" А. Ерделі // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 30-31


  Питання атрибуції творів Адальберта Ерделі (1891-1955) є надзвичайно актуальним, адже це один із найвідоміших авторів у сучасному українському арт-ринку. Атрибуція має постійно уточнюватися, тому що А. Ерделі іноді лишав роботи без дати і підпису, тим ...
426002
  Лашко С.П. До питання безпеки експлуатації північно-східної частини Біланівського кар"єру залізистих кварцитів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 141-146 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
426003
  Пісковець О.В. До питання вдосконалення економічних відносин в системі "орендар-орендодавець" // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 87-92. – ISSN 2415-8089
426004
  Кісіль З.Р. До питання вдосконалення професіоналізації кадрів Національної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 25-33. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Досліджено особливості підготовки поліцейських кадрів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. Наголошено, що сьогодні не доволі чітко визначено специфіку підготовки поліцейських кадрів у таких закладах. Акцентовано на існуванні ...
426005
  Михайлюк О.Б. До питання вибору шестифазних обмоток дл асинхронних генераторів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 23-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
426006
  Дубовик С.О. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0320-9466
426007
  Тімченко Д.О. До питання вивчення загальної природи функціонування вітрових та водних потоків / Д.О. Тімченко, В.П. Коляда, М.В. Куценко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 132-138. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
426008
  Тараненко С.П. До питання вивчення масової забудови Київського Подолу. Двоповерхова будівля першої половини XII ст. // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 61-63
426009
  Чомахашвілі О.Ш. До питання визнання торговельних марок добре відомими // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 70-77. – ISBN 978-617-696-813-9
426010
  Кузьмич І.М. До питання визначення вантажопідйомності бетонної балки залежно від місця її попереднього обтиснення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 3-6 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
426011
  Удод М.В. До питання визначення критеріїв юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду публічно-правових спорів / М.В. Удод, В.С. Пирогов // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 129-134. – ISSN 2413-6433
426012
  Литвинов О. До питання визначення меж повноважень Конституційного Суду України у провадженнях за конституційними скаргами: теоретичні аспекти / О. Литвинов, В. Богуш // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 2310-6158
426013
  Чернадчук В.Д. До питання визначення поняття викладацької діяльності в антикорупційному законодавстві України / В.Д. Чернадчук, Я.С. Яковлєва // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 60-65. – ISSN 2519-2353


  "Розглянуто питання обсягу та змісту поняття викладацької діяльності для застосування в антикорупційному законодавстві, що пов’язано із законодавчим введенням певних обмежень та дозволів для окремих категорій суб’єктів. Зроблена спроба розмежування ...
426014
  Повєрєнний С.Ф. До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід / С.Ф. Повєрєнний, А.Й. Лур"є, О.В. Піддубна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 42-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
426015
  Река В.М. До питання визначення правового статусу учасників у справах за похідним позовом // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 245-249. – ISBN 978-617-7605-90-3
426016
  Голосніченко Д.І. До питання визначення предмета та об"єкта правового регулювання в проєкті Трудового кодексу України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 34-41. – ISSN 2308-9636
426017
  Котенко А.М. До питання вичерпності дії наказу про проведення перевірки // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 66-70. – ISSN 2311-4894
426018
  Гривкова О. До питання генези визначення "гендерна компетентність майбутніх вчителів" (на прикладі Німеччини" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 178-179. – ISBN 978-966-644-365-9
426019
   До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля / С.М. Могильний, В.М. Махнюк, О.В. Зоріна, О.К. Горваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
426020
  Педорич А. До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 101-107. – ISSN 2226-3012
426021
  Богачов А. До питання діалектичне обгрунтування онтології // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 30-49. – ISSN 2075-6461
426022
  Задорожний О.В. До питання додержання європейських стандартів стосовно апатридів в процесі приватизації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
426023
  Денис Г. До питання доцільності запровадження інституту свідків в господарський процес України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 363-364
426024
  Єфанова С.О. До питання еволюції вальсу як різновиду бального танцю: історико-мистецтвознавчий аналіз // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 132-136. – ISSN 2226-3209
426025
  Русанівська М.В. До питання еквівалентності лексичних одиниць у споріднених мовах (на матеріалі чеської та української мов) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 27-31
426026
  Бернацський О.В. До питання етико-правової природи академічної доброчесності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 75-86. – ISSN 2524-0323
426027
  Шевцов А. До питання захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора наук, підготовка яких започаткована після 5 вересня 2016 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  За ініціативи МОН 4 липня 2018 року Кабінет Міністрів України постановою № 567 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567" розблокував проблему, що виникла стосовно захисту дисиртацій здобувачами ступеня ...
426028
  Любкіна О. До питання імплементування міжнародного досвіду регулювання фінансового активу: криптовалюти / О. Любкіна, О. Ткаченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 157-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
426029
  Кучма О. До питання індексації заробітної плати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-49. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються юридичні гарантії мінімальної заробітної плати та індексації заробітної плати, аналізуються складові, які враховуються до розміру мінімальної заробітної плати, надаються пропозиції щодо удосконалення законодавства. Исследуются ...
426030
  Мельник П. До питання інтеграції догматичного та історичного методів пізнання проблеми протидії організованій злочинності в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 129-131
426031
  Шамрай В. До питання інтернаціоналізації конституційного законодавства: досвід провідних країн та перспективи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито вплив міжнародного права на конституційне законодавство України. Проаналізовано досвід інтернаціоналізації та гармонізації конституційного законодавства деяких держав, зокрема на прикладі країн Європейського Союзу. Особливу увагу приділено ...
426032
  Вакарюк Л.В. До питання інтерпретації категорії "правовий режим" в юридичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 20-24. – ISSN 2219-5521
426033
  Забашта Р. До питання історико-культурного контексту й обставин появи бушанського рельєфу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 159-167. – ISSN 2413-4767
426034
  Григоренко Ю.С. До питання історії морфології тварин / Ю.С. Григоренко, М.М. Счтегней // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 3. – С. 101-102
426035
  Буц Ю.В. До питання картографування надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
426036
  Вавженчук С.Я. До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 45-51. – ISSN 2224-9281
426037
  Вавженчук С. До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори (частина 2) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 11-15. – ISSN 2663-5313
426038
  Раєвська Ю. До питання компаративного аналізу акторської творчості (І. Мар"яненко та Л. Курбас у виставах театру М. Садовського) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 113-115
426039
  Турлова Ю.А. До питання методології дослідження детермінант екологічної злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 110-117. – ISSN 2222-5374
426040
  Голуб Г.С. До питання методології радіоекологічного моніторингу забруднених територій Західного Полісся / Г.С. Голуб, В.О. Голуб, С.М. Голуб // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 159-162 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
426041
  Жукова С. До питання меценатської діяльності родини Терещенків у Глухові. Безплатна лікарня св. Єфросинії // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2019. – С. 46-52. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 12, вип. 27 (30)). – ISSN 2078-063X
426042
  Гулак О. До питання місця добровільної пожежної охорони у забезпеченні пожежної безпеки в лісових масивах // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 102-105
426043
  Катрич О. До питання моделювання психологічної структури особистості композитора / О. Катрич, А. Чубак // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 189-201. – ISSN 2310-0583
426044
  Ботвієнко-Ботюк До питання навчання академічного письма англійської мовою в освітньому просторі ЗВО / Ботвієнко-Ботюк, Е. Коляда // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 2410-0927
426045
  Катрич О.Т. До питання національно-стильових детермінант мистецтва Стефана Турчака / О.Т. Катрич, І.М. Пилатюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 327-333. – ISSN 2226-3209
426046
  Гуліч М.П. До питання необхідності впровадження здоров"язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів / М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 211-217. – ISSN 0135-2091
426047
  Косткіна Ю.О. До питання нормативного визначення складу Вищої ради правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 432-435. – ISBN 978-617-7530-15-1
426048
  Максименко Н. До питання оскарження підозри у кримінальному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 277-278
426049
  Колоденко О.В. До питання оцінки ризиків прогресування ішемічної хвороби серця у хворих із супутньою патологією після хірургічної реваскуляризації міокарда на етапі відновлювального лікування // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1605-7295
426050
  Бакуменко В. До питання оцінювання наукових результатів українських учених / В. Бакуменко, Н. Чала, М. Цедік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 15-26. – ISSN 2664-3618
426051
   До питання оцінювання якості методики та точності гідрологічних прогнозів / В.О. Манукало, В.М. Бойко, Т.О. Гальперіна, Л.В. Петренко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 93-98 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
426052
  Чубінідзе О. До питання перехідного правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-67. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості здійснення перехідного правосуддя. Наведено визначення та цілі цього поняття, розкрито його історичні корені. Зазначено, що перехідне правосуддя включає судові та позасудові механізми, наприклад, переслідування, компенсацію, ...
426053
  Бурель О.В. До питання періодизації творчості К. Сен-Санса // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 137
426054
  Вінійчук О. До питання питання античності і християнства в "Іридіоні" Зигмунта Красінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 74-77. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті йдеться про історіософічну драматургію Зигмунта Красінського з погляду релігії. На матеріалі однієї з найвідоміших його драм - "Іридіон" - розглянуто антитезу античності та християнства на тлі історії. Artykul traktuje o historiozoficznej ...
426055
  Рибалка І.О. До питання підвищення рівня екологічної безпеки насаджень населених пунктів України в умовах надмірного розповсюдження омели білої (Viscum Album L.) // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 111-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
426056
  Шульжук Т.Р. До питання податкової правосуб"єктності холдингів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 154-165. – ISSN 2224-9281
426057
  Панчук М.І. До питання політичного русинства // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 475-487. – ISBN 978-966-611-701-7
426058
  Кибалюк М.В. До питання походження князів Збаразьких // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 59-63. – ISBN 978-966-136-493-5
426059
  Малик Я. До питання правового забезпечення вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 74-76. – ISBN 966-8653-41-6
426060
  Манзюк В.В. До питання правового забезпечення партнерських відносин за участю органів місцевого самоврядування // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 251-253. – ISBN 978-617-7404-86-5
426061
  Фадєєва О. До питання презентації науково-дослідної роботи іноземними студентами (частина 2 - відповіді на запитання) // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 236-245. – ISSN 2073-4379
426062
  Радіонова-Водяницька До питання принципів організації та правового регулювання атестації працівників // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 60-65. – ISSN 2311-4894
426063
  Кісь Н.Д. До питання про "спадщину київського християнства Володимирового хрещення". Греко-католики та ідея об"єднання українських церков
426064
  Левчук Н. До питання про "старі" та "нові" підходи до оцінки втрат населення України внаслідок Голодомору 1932-1933 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 179-193. – ISSN 0130-5247
426065
  Майборода Р.Є. До питання про автентичність "Слова о полку Iгоревiм" // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 41-50. – ISSN 1029-4171
426066
  Малєнко О.В. До питання про адвокатську таємницю та ії межі // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 111-120
426067
  Акіменко В.Я. До питання про бактерицидність ультрафіолетового випромінювання як складової інсоляції приміщення / В.Я. Акіменко, Н.М. Стеблій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 4-9 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
426068
  Каменський Д.В. До питання про бланкетний спосіб конструювання кримінально-првових заборон (на прикладі норм розділу VII Особливої частини КК України) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 20-27. – ISSN 2308-9636
426069
  Леонов Л.О. До питання про взаємовідносини соціал-демократії та профспілок на Україні в 1907-1914 рр. / Л.О. Леонов, В.П. Рябцев // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 64-71. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Наводяться дані про кількісний і якісний склад профспілкових організацій, динаміку їх більшовизації. процес профспілкового будівництва показаний в основному крізь призму боротьби за вплив на маси двох фракцій РСДРП.
426070
  Наконечна А. До питання про взаємовпливи людських потреб, прав людини та позитивного права у наукових дослідженнях другої половини XX-XXI століття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 20-23
426071
  Суєтнов Є.П. До питання про визнання екосистемного підходу квінтесенціальним принципом екологічного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 92-113. – ISSN 2224-9281
426072
  Сіренко В. До питання про виконання судових рішень про стягнення заборгованості з юридичних осіб // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 246-253. – ISSN 1026-9932
426073
  Дідух Л.В. До питання про виникнення технократизму як напряму політичної думки: промислово-наукове суспільство К.А. Сен-Сімона // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 38-48. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
426074
  Забузова О.В. До питання про виховання у ВНЗ України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 39-43. – ISSN 1996-5931
426075
  Худенко О.О. До питання про вичерпність видів заяв по суті справи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 74-75. – ISSN 2308-9636
426076
  Пряженкова Н.О. До питання про віднесення справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку до справ окремого провадження // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 76-77. – ISSN 2308-9636
426077
  Бабін Б.В. До питання про відновлення прав України як прибрежної держави в Чорному та Азовському морях / Б.В. Бабін, Е.А. Плешко // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (6). – С. 22-30. – ISSN 2524-101X
426078
  Бевська І. До питання про вплив соціокультурного середовища на композиторську творчість (на прикладі творів для фортепіано Василя Безкоровайного) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 178-182. – ISSN 2413-4767
426079
  Копиця М. До питання про державну підтримку та публічне адміністрування в аграрному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
426080
  Дзира Я. До питання про джерела архаїзмів у мові творів Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 11-16
426081
  Руденко Л.Д. До питання про досудове врегулювання господарських спорів / Л.Д. Руденко, Д.С. Семко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 54-58. – ISSN 2519-2353
426082
  Стецюк В.М. До питання про етнічну належність скіфів // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 85-95
426083
  Бутирський А.А. До питання про ефективність реформи судової системи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7096-97-8
426084
  Коваль І.Ф. До питання про ефективність способів захисту прав та інтересів // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 225-230. – ISBN 978-617-7605-90-3
426085
  Гілевич А. До питання про жанрову ідентифікацію хейанської прози ніккі-бунгаку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті порушується проблема критеріїв щоденниковості. На матеріалі аналізу щоденників японської літератури епохи Хейан ("Тоса ніккі", "Кагеро-ніккі", "Мурасакі шікібу ніккі", "Сарашіна ніккі") розглядаються жанрові особливості середньовічної ...
426086
  Дзюба А.Ю. До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічноїполітики ФРН // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 109-116. – ISSN 1999-5717
426087
  Зозуля С. До питання про зв"язки М. Н. Петровського з О. С. Грушевським (за матеріалами ЦДІАК України) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 213-219. – ISBN 966-625-040-3
426088
  Мердак А.М. До питання про історіографію особистості А.Е. де Рішельє // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 83-87
426089
  Клиніна Т. До питання про історію створення та функціонування Державного департаменту США (ХVІІІ-ХХ ст.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 273-289. – ISSN 2411-345X
426090
  Колесник В. До питання про карпато-балканські сходження: назви одягу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 7-14. – (Серія "Філологічні науки")
426091
  Русина О. До питання про київське літописання XIV-XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 186-195. – ISSN 0130-5247
426092
  Синєгуб Я.В. До питання про класифікацію української соціологічної термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 155-160. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
426093
  Сарапін О.В. До питання про конфесійну приналежність Франциска Скорини // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 35-40


  "Пропонується аналіз різних версій розв"язання питання конфесійної приналежності Ф. Скорини. Критично висвітлюються аргументи на підтвердження православ"я, протестантизму і католицизму полочанського першодрукаря. Підсумовується про його формальну ...
426094
  Сойко І.В. До питання про концепцію сучасного електронного німецько-українського юридичного словника // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглянуто концептуальні принципи, покладені в основу Німецько-української юридичної онлайн-бази - першого в Україні німецько-українського електронного словника юридичних термінів. Проаналізовано й проілюстровано на конкретних прикладах із ...
426095
  Колесник В.А. До питання про криміналістичну класифікацію слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 95-105. – ISSN 2310-9769
426096
  Ватрас В. До питання про критерії класифікації джерел сімейного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 159-163. – ISSN 2524-0129
426097
  Рудинський М.Я. До питання про культури "мезолітичної доби" / М.Я. Рудинський. – Київ, 1928. – С. 73-94. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
426098
  Скребець О.В. До питання про культурно-історичну своєрідність східнослов"янських народів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 124-133
426099
  Попова І.С. До питання про культуру мови у вишах // Український смисл : науко-популярний лінгвокультурологічний щоквартальник / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.Л. Галацька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2009. – № 4. – С. 9-27
426100
  Янішевськиий О.О. До питання про літературу польського зарубіжжя: контекст, хронотопниий вимір, персоналії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 428-433. – ISSN 2520-2103
426101
  Малєнко О.В. До питання про межі адвокатської таємниці // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 270-273. – ISBN 978-617-7096-97-8
426102
  Мокрицкая Т.П. До питання про методи оцінки фрактильної розмірності структури дисперсного пилувато-глинистого грунту / Т.П. Мокрицкая, К.О. Самойлич, А.О. Станчев // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 123-128 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 127-128. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
426103
  Кунах Ю.І. До питання про місце орендної промисловості в економіці України наприкінці відбудовного періоду // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 47-52
426104
  Ткалич М.О. До питання про місце спортивного права в системі права: досвід країн Європейського Союзу та США // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 40-44. – (Юридичні науки ; № 4)
426105
  Нога Г. До питання про мову творів українських мандрівних дяків // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 18. – С. 7-8
426106
  Баб"як Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 92-96. – Бібліогр.: 10 назв.
426107
  Цинова М.В. До питання про наукову діяльність українських історичних організацій в еміграції (США, друга половина XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 147-153. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
426108
  Коцкулич В.В. До питання про незалежність суддів: національний та міжнародний аспект // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7096-97-8
426109
  Бойко І. До питання про необхідність встановлення часу заснування Української держави: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 13-21. – (Серія юридична ; вип. 65). – ISSN 0136-8168
426110
  Марчиха Н.В. До питання про нормативне закріплення принципів судового провадження в справах про адміністративні правопорушення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 353-355. – ISBN 978-617-7096-97-8
426111
  Тимофіїв Р.М. До питання про нормативне регулювання недержавного соціального захисту працівників за рахунок роботодавця у проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 262-264. – ISBN 978-617-7069-52-1
426112
  Коваленко І.І. До питання про онтологічні засади правового життя: досвід феноменологічного осмислення / І.І. Коваленко, Е.А. Кальницький // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 80-95. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
426113
  Околот М.Г. До питання про особливості етнотериторіальних автономій // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-966-285-410-7
426114
  Дударенко В.В. До питання про особливості реалізації господарських правовідносин при страхуванні ризиків, що виникають у процесі здійснення капітального будівництва // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7605-90-3
426115
  Рудинський М.Я. До питання про палеолітичну знахідку в с. Шаповалівці на Конотопщині / М.Я. Рудинський. – Київ : Міськліт
Вип. 1-2, № 10. – 1930. – С. 37-42
426116
  Коломієць М.П. До питання про перифрази
426117
  Коломієць М.П. До питання про перифрази // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 20-27
426118
  Юзьків Г.І. До питання про петраркізм в українській ліриці раннього модернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 212-217
426119
  Башкатов Ю.Ю. До питання про пізньозарубинецьке житло // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 33-35
426120
  Карпенко А.М. До питання про плейстоценову історію формування долинного рельєфу на Лівобережжі Середнього Дніпра. Стаття 1. Системно-геоморфологічні пам"ятки двох льодовикових транегресивних етапів // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 69-75 : карта. – Бібліогр.: с.75. – ISSN 1025-6814
426121
  Архирейський Д.В. До питання про політико-ідеологічну основу Махновського руху // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 156-166. – ISSN 2312-2587


  Досліджуються умови та чинники формування ідеології та політичної програми махновщини. Обгрунтовується селянсько-аграрна основа цього різновиду українського повстанського руху доби революції 1917-1921 рр., який перебував водночас під ідеологічним ...
426122
  Гулик А.Г. До питання про понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 146-157. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
426123
  Мацьків Т.Я. До питання про поняття "національна ідентичність": теоретичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 118-120. – ISSN 2076-1554
426124
  Прискова О.В. До питання про походження старослов"янських азбук // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 134-146. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
426125
  Губанова Т.О. До питання про правовий статус коледжів в умовах реформування юридичної (правничої) освіти в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 29-35. – ISSN 2413-6433
426126
  Сидоркіна К. До питання про правові засади забезпечення екологічної безпеки та екологічної реабілітації територій на Сході України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 194-195
426127
  Перегуда Є.В. До питання про правові проблеми використання прибережних захисних смуг / Є.В. Перегуда, І.О. Мамонтов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 133-137. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
426128
  Алексєєнко Т.М. До питання про презентацію науково-дослідної роботи іноземними студентами (частина 1 - доповідь) / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 11-20. – ISSN 2073-4379


  У статті визначено фактори, що впливають на успішність захисту дипломної або курсової роботи студентами-іноземцями. Описано конвенційні норми, додержання яких забезпечує стандартизованість процедури презентації та позитивно ...
426129
  Сімонова К.В. До питання про примусову працю на території окупованої Луганщини // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 60-63. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
426130
  Бринцев О. До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 34-46. – ISSN 1026-9932
426131
  Манделіна О.С. До питання про природу нових медіа // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 57-62. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи – розглянути питання про природу нових медіа на основі ключових настанов теорії медіа та останніх досліджень в цьому напрямку. У статті проблематизується базовий підхід до розгляду нових медіа як таких та пропонується розбір їх ...
426132
  Стецик Н. До питання про природу прецедентної судової практики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 110-118. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
426133
  Похиленко І.С. До питання про процесуальний статус перекладача в господарському судочинстві // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7605-90-3
426134
  Ковалко Н.М. До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 53-60. – ISSN 2308-9636
426135
  Шуляк Д.О. До питання про розвиток інвестиційних відносин в Україні: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-120. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
426136
  Горова В. До питання про розвиток ярмаркової торгівлі у Києві в 60-70-х роках XIX століття // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7399-39-0
426137
  Оніщенко Н.М. До питання про розширення системи джерел права // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7530-15-1
426138
  Ковчина І. До питання про самостійну підготовку студентів до соціально-правової діяльності (згідно рішень Болонського процесу) // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 103-104
426139
  Савчук К. До питання про спадкування векселів // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 339-340
426140
  Барановська Н.П. До питання про специфіку архівного забезпечення вивчення окремих аспектів новітньої історії України (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 95-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
426141
  Грабовський В.В. До питання про співвідношення прав працівника на приватне життя та інтересів роботодавця щодо організації робочого часу // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7069-63-7
426142
  Звонков Є.Є. До питання про співвідношення права і моралі: сучасний контекст // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 55-67. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
426143
  Федчичшин Д. До питання про способи захисту прав на землю // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2220-1394
426144
  Петрина Х. До питання про способи систематизації аграрного законодавства // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 168-169
426145
  Болбот В.В. До питання про стан розвитку соціально-трудових відносин в Китаї // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 74-77. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
426146
  Никипанчук М. До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 25-28. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Проаналізовано відповідність ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення» рекомендаціям IUPAC та стандартам ISO. Установлено, що розрізнення назв хімічних елементів і простих речовин ...
426147
  Баранник О.Ю. До питання про статус присудка-інфінітива у граматичній традиції української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 3-10. – ISSN 2313-4593
426148
  Дарчук Н. До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 36. – С. 148-158. – ISSN 1815-3070


  "У статті розглянуто засади створення автоматичного словника словосполучень української мови, створюваного на кафедрі української мови та в лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
426149
  Дармограй О.О. До питання про стиль державно-управлінської діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 207-208. – (Право. Економіка. Управління)
426150
  Лабань О. До питання про суб"єкти подання зустрічного позову // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 240-242
426151
  Поворознюк М.І. До питання про сутність правозахисної природи адміністративного позову // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 2219-5521
426152
  Лапін О. До питання про теоретико-методологічну основу дослідження політичної стабільності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 62-70. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
426153
  Накашидзе І. До питання про теорію національної ідентичності у літературі діаспори // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7196-23-4
426154
  Мацько Л. До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 113-120
426155
  Андрусяк Т.Г. До питання про українську правову думку та наступність української державності // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 27-36. – ISSN 0869-2491
426156
  Марчук І. До питання про утворення та організаційну побудову УПА на Волині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 410-422. – (Нова серія ; вип. 8/9)
426157
  Колкунова В.В. До питання про формування плюрилінгвальної компетенції особистості // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 268-275. – ISSN 2227-2844


  Стаття є спробою проаналізувати специфіку плюрилінгвізму як однієї з провідних тенденцій розвитку мовної освіти в країнах Євросоюзу на підставі аналізу документів і досліджень Ради Європи з питань мовної політики й освіти. Робиться висновок про те, що ...
426158
  Носко Б.С. До питання про формування фосфатного фонду грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
426159
  Бакун В.І. До питання про функції судової влади // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 288-291. – ISBN 978-617-7096-97-8
426160
  Монолатій І. До питання про характер (не)революційного руху на Східній Галичині в 1918 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 133-154. – ISSN 0130-5247
426161
  Тимченко Г.П. До питання про цивільну процесуальну відповідальність // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 206-212. – ISSN 0869-2491
426162
  Єршов А. До питання про час написання "Исторіирусов", а почасти й про автора її. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 286-291 с. – Без. обкл. і тит. л.
426163
  Подоляк Е.Б. До питання проблеми поширення політичних форм корупції в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
426164
  Черненко Н.О. До питання прогнозування масштабів трудової міграції в Україні / Н.О. Черненко, Ю.М. Лугвіщик // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 56-60. – ISSN 2415-3583
426165
  Косинський В. До питання прозорості та відкритості комітетів парламенту у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 7-12. – ISSN 2220-1394
426166
  Шишканов О.А. До питання реалізації місцевими радами фіскальної функції при оподаткуванні нерухомого майна, відмінного від земельної діялянки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 37-43. – ISSN 2308-9636
426167
  Можаровський М.М. До питання регенерування енергії на автотранспортних засобах // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 169-174. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-4260
426168
  Іванченко Д.І. До питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 17-24. – ISSN 2522-1620
426169
  Цимбал Т.М. До питання розвитку автономності іноземних студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 180-188. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
426170
  Мірошниченко М.І. До питання розмежування явищ і понять групової, економічної, організованої злочинності в контексті вирішення проблеми криімнально-правового забезпечення протидії організованій злочинності / М.І. Мірошниченко, П.О. Мельник // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7500-68-0
426171
  Винниченко І. До питання розселення українців в державах колишнього СРСР // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
426172
  Голосніченко І. До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 251-264. – ISSN 1026-9932


  Метою статті є ознайомити юридичну спільноту з основними аспектами досвіду Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України, її взаємодії з Всеукраїнським з"їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових ...
426173
  Корольонок С.К. До питання створення будинку Проскурні на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / С.К. Корольонок, А.П. Римар // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 52-58
426174
  Канішевська Л.В. До питання теоретичної і практичної підготовки соціальних педагогів на рівні бакалаврату у фаховій академії м. Штутгарт / Л.В. Канішевська, Д.В. Гриценко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 86-91. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
426175
  Журавльова А. До питання трансформування екологічної культури українців Середньої Наддніпрянщини у середині ХХ ст. (на прикладі побудови Кременчуцької ГЕС) 6 // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-10. – ISSN 2309-9356


  В статье (используя архивные материалы, записи документально-мемуарного характера, монографические, а также научные исследования) рассматривается история такихсел как: Дубинка, Леськи, Сагуновка, Тарасовка, Красная Слобода, Красное (Панское), Чехивка ...
426176
  Нестор Н. До питання удосконалення кримінального процесуального законодавства України в контексті кримінального провадження на підставі угоди про примирення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 285-286
426177
  Бєлай С. До питання удосконалення системи антитерористичної безпеки населення України (досвід дій АТО та ООС) / С. Бєлай, Р. Кізян // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 192-194
426178
  Дячук Ю. До питання уникнення конфлікту інтересів адвокатом // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 300-301
426179
  Зоріна Н.. До питання унормування термінології катологізації: становлення й сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326
426180
  Червяк П. До питання усвідомлення української ідентичності. [Нотатки небайдужого] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)
426181
  Пріма Р. До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя / Р. Пріма, Р. Рославець, С. Орлова // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 95-99. – ISSN 2415-8143
426182
  Клос В. До питання Хрещення Руси-України рівноапостольним князем Володимиром Великим // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 5-14. – ISBN 978-966-2377-29-3
426183
  Литвинко А.С. До питання хронології математики (перша половина XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 3-14. – ISSN 2077-9496
426184
  Яковенко Н. До питання щодо англо-саксонського коріння київських князів // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 68-72. – ISBN 978-617-7399-39-0
426185
  Гураль І.М. До питання щодо впливу в"язкого наповнювача на рух тіла, що знаходиться в режимі прецесії / І.М. Гураль, Ю.А. Наквасюк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (45). – С. 90-99. – (Число). – ISSN 2304-7399
426186
  Ляшенко М.В. До питання щодо мотивації екологізації тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 54-57. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
426187
  Маврін О. До питання щодо формування теоретичних засад археографії в УРСР у повоєнний період // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 159. – ISSN 0130-5247
426188
  Янушкевич О.І. До питання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов"язків // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 26-31. – ISSN 2311-4894
426189
  Куксін С.Ю. До питання юридичних гарантій при поновленні на роботі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 78-82. – ISSN 2311-4894
426190
  Пермякова О. До питання якості вищої професійної медичної підготовки (приклад Франція) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 126-128. – ISBN 978-966-644-365-9
426191
  Ващенко В.І. До питання якості та повноти виконавчих знімань / В.І. Ващенко, В.В. Ващенко, Г.С. Власюк // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 71-74 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
426192
  Європіна І. До питаня про місцеві прокуратури / І. Європіна, Л. Європіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 7-18
426193
  Ткалич М.О. До питаняя застосування цивільно-правової відповідальності в спорті / М.О. Ткалич, Ю.О. Толмачевська // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 280-282
426194
  Сачовський І. До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (369), липень. – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
426195
  Мехайлишин Л. До питань глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 168-173
426196
   До питань ефективності транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами / А.С. Галкін, К.В. Доля, А.О. Олійникова, М.О. Жигилій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 147-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
426197
  Хофрейтер Ладислав До питань загальної теорії безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 11 : фото, рис.
426198
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування еколого-географічної ситуації сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 166-173. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
426199
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування природно-ресурсного потенціалу сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 128-136. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
426200
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування фінансових ресурсів сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 168-173. – Бібліогр.: 6 назви. – ISBN 966-521-126-9
426201
  Намонюк В.Є. До питань мовних контактів / В.Є. Намонюк, Н.П. Смоляр // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 60-64. – ISSN 1729-360Х
426202
  Святоцька В. До питань необхідності, актуальності та мети запровадження національних стандартів адвокатської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 218-222. – ISSN 2307-8049
426203
  Рижик І.О. До питань обліку фінансових результатів діяльності підприємств АПК / І.О. Рижик, В.М. Милашенко, О.В. Накісько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 229-236. – (Економічні науки)
426204
  Гущук І.В. До питань організації системи громадського здоров"я в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 78-79. – ISSN 2077-7477
426205
  Забзалюк Д.Є. До питань правового статусу Ордену тамплієрів та ролі у Хрестоносному Русі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 197-204. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
426206
  Діхтієвський П.В. До питань призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду і керівником апарату / П.В. Діхтієвський, О.М. Лагнюк // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 42-52. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується чинна нормативна модель призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду і керівником апарату, розкрито проблеми правового регулювання в цій сфері, проаналізовано позиції вітчизняних ...
426207
  Шклярук М.Г. До питань реалізації державної політики у сфері стратегічних комунікацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 172-174
426208
  Номіровський Д.А. До питань розв"язності та керованості систем С.Л. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована шкала теорем єдиної розв"язності для системи С.Л. Соболева та досліджено питання керованості. A scale of the unique solvability theorems for the Sobolev-type equations is established and the controllability problems are studied.
426209
  Федорова О.В. До питань становлення комунікативно-прикладного жанру "класична музика в сучасній обробці" і функціонування академічних творів у масовій музичній культурі // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 176-185. – ISSN 2524-0447


  "Методологіядослідження полягає в застосуванні компаративного, герменевтичного, системно-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити історію та проаналізувати процеси виникнення та існування об"єкта дослідження, ...
426210
  Осітрова Ю. До питань судової реформи Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 97-98
426211
  Колотуха О. До питань туристсько-спортивного районування території України // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 113-118. – ISSN 2076-1333


  У статті розглядається особлива категорія рекреаційних ресурсів - спортивні рекреаційно-туристські ресурси. Запропонована така ієрархія туристсько-спортивних територіальних утворень: зона - район (підрайон) - вузол - об"єкт. Розроблено схему ...
426212
  Завадський Ю. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму / Ю. Завадський, О. Дудін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 1)


  Представлено рекомендації щодо організації дистанційного навчання та ролі програмного забезпечення. Охарактеризовано систему дистанційного навчання Moodie, а также технології Beb 2.0. З"ясованно переваги та недоліки впровадження дистанційного навчання. ...
426213
  Щурик М.В. До питань формування та динаміки земельних фондів фермерських господарств у АПК Карпатського макрорегіону // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7468
426214
  Гетманцев Д.О. До питань характеристики фінансово-правового зобов"язання як фінансово-правового відношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 117-121
426215
  Веретенников В. До питиання про підготовку архівних робітників / Проф. В. Веретенников. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 43-54 с. – Без. обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста
426216
  Івченко Володимир До підводних таємниць / Івченко Володимир, Воронов Сергій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 2-4 : Фото
426217
  Ланько А.І. До підсумків фізико-географічного районування Української РСР для сільського господарства / А.І. Ланько, В.П. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 52-58. – (Геології та географії ; № 6)
426218
   До пізнання істини // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 21-27. – ISBN 966-505-054-0
426219
  Образцов М.С. До пізнання лускокрильців Побозько-Дніпрянського степу : Доклав на 26. X. 28 В. Караваєв, дир. Зоол. музею / М.С. Образцов. – Київ : Всеукраїнська АН, 1929. – С. 37-40
426220
  Белінг Д. До пізнання фавни Rhynchota р. Південного Бога : (Докладено 1926 р.) / Д. Белінг, 1926. – 123-134с. – Окремий відбиток
426221
  Музиченко Ю.О. До пізнання фауни та екології комах, запилювачів плодоягідних культур. Ч.3 : Дис... наук: / Музиченко Ю.О.; Відділ екології Ін-ту зообіології АН УРСР. – К. – 44л.
426222
  Пестка В. До побачення в пеклі / Войцех Пестка ; пер. Андрій Павлишин. – Львів : Астролябія, 2012. – 189, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-664-004-2
426223
  Юхвід Л.А. До побачення в травні : п"єса / Л.А. Юхвід. – Київ, 1964. – 70 с.
426224
  Малахута М.Д. До побачення, тишо : повісті та оповідання / М.Д. Малахута. – Київ, 1987. – 328 с.
426225
  Сердюков Н.И. До победы - шесть километров / Н.И. Сердюков. – Одесса, 1981. – 127 с.
426226
   До побудови єдиної системи інноваційного бенчмаркингу в країн / В.М. Московкін, М. Сізьунго, А.В. Журавка, Мудаширу Тайо Мусібау // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 66-72. – ISSN 2222-4459
426227
  Стоян В.А. До побудови інтегральних математичних моделей диференціально визначених просторово розподілених векторно-динамічних систем / В.А. Стоян, С.Т. Даниш // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 146-150. – ISBN 978-617-7021-58-1
426228
  Денисюк Н. До побудови моделі реконструкції праукраїнської мови // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 237-250
426229
  Розумнюк В.І. До побудови основних рівнянь теорії пружності / В.І. Розумнюк, О.В. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
426230
  Крак Ю.В. До побудови рівнянь динаміки маніпуляційних роботів у чисельно-аналітичному вигляді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розроблено метод побудови елементів рівнянь динаміки в чисельно-аналітичному вигляді, який дозволяє мінімізувати кількість арифметичних операцій (додавання і множення), необхідних для формування повних рівнянь динаміки цілих класів маніпуляційних ...
426231
  Гінтов О.Б. До побудови Схеми розломно-мегаблокової тектоніки Українського щита масштабу 1 : 500 000 / О.Б. Гінтов, В.А. Єнтін, С.В. Мичак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 63-82 : рис. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISSN 0203-3100
426232
  Благовещенська Т.Ю. До побудови функції Гріна для задачі поширення забруднень в необмеженій просторово-часовій області // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зa допомогою методу символічного інтегрування рівнянь в частинних похідних, запропонованого А.І. Лур"є, будується та досліджується функція Гріна для рівняння параболічного типу, яким описуються процеси розповсюдження забруднень грунтовими водами. The ...
426233
  Гопченко Є.Д. До побудування нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України / Є.Д. Гопченко, Є.Д. Романчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 219-225. – Бібліогр.: 8. – ISBN 966-521-129-3
426234
  Горбачов М.С. До повноваладдя і стврення правової соціалістичної держави / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1988. – 47 с.
426235
  Доценко І.Л. До повного достатку / І.Л. Доценко, В.Є. Козак. – Київ, 1966. – 104с.
426236
   До подій у Китаї. – К, 1967. – 72с.
426237
   До подій у Чехословаччині.. – Київ
1. – 1968. – 175 с.
426238
  Чебаненко І.І. До подолання екологічної кризи у Криворізькому регіоні: вагомий внесок вчених-геологів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11. – ISSN 0367-4290
426239
  Гранин Д.А. До поезда оставалось три часа : Повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 359с.
426240
  Гулеско І.І. До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 32-40. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
426241
  Тонкошкур І. До поколіннєвого концепту інтелектуальної історії України: вирішальна генерація кінця XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-171-783-9
426242
  Булаховська Ю.Л. До полеміки з питань "епічності" чи "неепічності" і "сюжетності" або "несюжетності" художньої прози // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 246-250. – ISSN 2075-437X


  Статья заключает в себе полемику по вопросу эпичности и сюжетности художественной прозы (на материале русской, украинской и польской художественной прозы XIX-го и XX-го веков) в разрезе, в основном, теории литературы.
426243
  Данилевич О. До політичного портрету Л. Кравчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12


  Спогади про останні вибори до Верховної ради СРСР у Чернівецькій області, травень 1989 року.
426244
  Горышин Г.А. До полудня / Г.А. Горышин. – Л., 1968. – 332с.
426245
  Чурпіта Г.В. До поняття "вид цивільного судочинства" // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7096-97-8
426246
  Федорова О.В. До поняття "маскулінізм" у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 147-150. – ISSN 1729-360Х
426247
  Курило В. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 113-119.
426248
  Аркуша Л.І. До поняття виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 7-8
426249
  Чернега А.П. До поняття договору у сфері господарських відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 197-201
426250
  Романова А.С. До поняття естетичної культури юриста // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 55-60.
426251
  Гуйванюк Н.В. До поняття комунікативної парадигми речення // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 148-154. – Бібліогр. в примітках (22 поз.). – ISSN 0027-2833
426252
  Ликіна М.О. До поняття концептуального евфуїзму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 236-239
426253
  Гусєва Г. До поняття музикальності: спроба співставлення музики та поезії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 253-261. – ISSN 2310-0583


  У статті аналізуються окремі теоретичні питання природи і особливості поняття музикальності в теорії музики, літературо-знавстві, зокрема в поезії, живопису, архітектурі та психології. Музикальність – складне багатогранне поняття і явище, яке носить ...
426254
  Бурак В. До поняття правового захисту трудових прав працівників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177–182. – (Серія юридична ; Вип. 48)
426255
  Хаустова М. До поняття правової системи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 57-67. – ISSN 1993-0909
426256
  Драбик Н.М. До поняття про сутність місцевого бюджету і його класифікаційні ознаки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 29-32.
426257
  Степура І. До поняття революції на сучасному етапі // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 40-55
426258
  Авер"янов В. До поняття так званих "управлінських послуг" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
426259
  Павлишин Б.О. До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 95-97. – ISSN 2310-9769
426260
  Буканов Г. До поняття української національної ідеї:історія та сучасність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33
426261
  Миголинець О.І. До поняття функціоналізму, функціонального стилю та функцуіонально-орієнтованого тексту // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
426262
  Архипов О.П. До понять технократичного буття та технократичного мислення / О.П. Архипов, О.Г. Охрименко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
426263
  Галас Б. До портрета А.Петрушевича як лексикографа і громадського діяча // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 34-39
426264
  Герус Л. До портрета вченої Любові Сухої // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  Публікація присвячується пам"яті вченої Любові-Анни Михайлівни Сухої, яка, понад чверть століття працюючи в Етнографічному музеї АН УРСР у Львові (тепер Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України), займалась вивченням ...
426265
   До портрета Івана Ющука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 8
426266
   До портрета Мілени Рудницької : автобіогр., діяльність, творчість / упоряд.: С. Попович, Г. Попович // Мілена Рудницька і її "Західня Україна під большевиками" : кн. уклад. в 2-х ч., з перевид. Збірника за погодженням Наук. Т-ва ім. Шевченка в Америці і Укр. Вільн. Акад. у США / упоряд.: С. Попович, Г. Попович. – Львів : Коло, 2016. – С. 1-56 : іл., портр. – Бібліогр.: 56. – ISBN 978-617-642-261-7
426267
  Митрофаненко Ю.С. До портрета отамана Ю. Божка / Ю.С. Митрофаненко, Т.М. Цимлякова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 57-62. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
426268
  Малиновский М.П. До поры до времени / М.П. Малиновский. – Москва, 1976. – 271с.
426269
   До последен дъх : Предсмъртни бележници и кореспонденция на Христо Смирненски. – София : Изд-ка къща "Христо Ботев", 1995. – 207с. – ISBN 954-445-385-7
426270
  Лобанов Л.Г. До последнего вздоха. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1974. – 64с.
426271
  Сапфиров Н.Н. До последнего дыхания / Н.Н. Сапфиров. – М., 1958. – 168с.
426272
  Честнов С.И. До последнего дыхания / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1961. – 84с.
426273
  Мандругин А.А. До последнего дыхания / А.А. Мандругин. – М., 1965. – 184с.
426274
  Вольгемут Х. До последнего дыхания / Х. Вольгемут. – Москва, 1980. – 430с.
426275
  Степаненко А.И. До последнего дыхания / А.И. Степаненко. – Минск, 1991. – 252с.
426276
  Степаненко А.И. До последнего дыхания. / А.И. Степаненко. – Минск, 1975. – 224с.
426277
   До последнего дыхания.... – Саратов, 1976. – 175с.
426278
   До последнего дыхания.... – М., 1985. – 400с.
426279
  Метельский Г.В. До последнего дыхания: Повесть об И.Фиолетове. / Г.В. Метельский. – Москва, 1984. – 350с.
426280
  Купчиков В.И. До последнего патрона / В.И. Купчиков. – Иваново, 1990. – 279 с.
426281
  Федоров А.Г. До последнего старта / А.Г. Федоров. – М., 1965. – 208с.
426282
   До последнего часа. – Саратов, 1987. – 190,1с.
426283
  Хонинов М.В. До последней атаки : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1969. – 79 с.
426284
  Сафьян З. До последней капли крови. / З. Сафьян. – Москва, 1989. – 254с.
426285
  Иванова Н.В. До последней капли крови... / Н.В. Иванова. – М, 1984. – 80с.
426286
  Беляев В.П. До последней минуты / В.П. Беляев. – Москва, 1974. – 143с.
426287
   До последней минуты.... – Л. : Лениздат, 1983. – 286 с.
426288
  Саулит Б. До последней прямой : повесть / Бруно Саулит ;. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 238 с.
426289
  Ханжин В.В. До последней строки. / В.В. Ханжин. – Москва, 1966. – 223с.
426290
   До последней строчки.. – Донецк, 1969. – 198с.
426291
  Кашиц В.А. До последних рубежей / В.А. Кашиц. – М., 1980. – 208с.
426292
  Смаглій К. До послуг Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 6-7


  Академічна філантропія, що трансформувалася в політичний вплив.
426293
  Коваленко С. До послуг науковця вже діє зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 5
426294
  Коваленко С. До послуг науковця вже діє зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 червня (№ 29)
426295
  Литвин В. До постановки питання для наукової і суспільної дискусії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 192). – С. 4


  "... Виступ на 6-й міжнародній науковій конференції "Радянські нації і національна політика в 1920-ті - 1950-ті роки" 10 жовтня 2013 р., м. Київ".
426296
  Мельник Я. До постановки питання щодо системи оціночних понять в Сімейному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 58-60
426297
  Куликовська Н.І. До постановки проблеми гендерної диференціації лексичних одиниць в сучасній лінгвістиці // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 72-77. – (Філологічні науки)
426298
  Шишка О.Р. До постановки проблеми про відповідальність держави Україна за неправомірне втручання Верховним Судом у права людини // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 333-341
426299
  Зінків І. До постановки проблеми розвитку органології в Україні // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 46-59. – ISSN 2310-0583
426300
  Глотов О. До постановки проблеми розрізнювального коефіціента мови
426301
  Имлау Э. До поступления в школу / Э. Имлау. – М., 1959. – 64с.
426302
  Рац Б. До потреби врегулювання деяких законодавчих положень щодо аліментних зобов"язань // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 54-55
426303
  Клавдієнко Д.П. До потреби імунітету з нижчих безхребетних : Дис... канд.біолнаук: / Клавдієнко Д.П.;. – 72л. – Бібліогр.:л.1-5
426304
  Кондратенко О. До походження двох генерацій українських академічних істориків // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 43-45
426305
  Яцій В. До походження деяких українських прізвищ // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 152-155. – ISSN 0201-419
426306
  Зінків І. До походження епоніму "Козак-Мамай" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.7-13. – ISSN 1728-6875
426307
  Яцій В. До походження українських антропонімів (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 515-521. – ISSN 2078-0850
426308
  Єфіменко І.В. До походження українських прізвищ (на матеріалі "Ділової документації Гетманщини XVIII ст.") // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 66-74. – ISBN 966-02-0225-3
426309
  Демська О. До початків лексикографування омонімів у європейській традиції // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано огляд європейської традиції словникового опису слів-омонімів від найдавніших спеціальних словників омонімів європейських мов, датованих кінцем XVIIІ ст., і до початку ХХ ст. Оскільки омонімія є мовною універсалією, притаманною ...
426310
  Олеськів В. До початку Союзу українців у Великій Британії // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 104-114. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
426311
  Белінг Д.О. До поширення Alburnoides bipunctatus rossicus berg по річках України / Д Белінг
10. – 1928. – С. 271-277
426312
  Бурчак-Абрамович До поширення Azalea pontica L. (Rhododendron flavum Don) у Східній Волині / Бурчак-Абрамович. – Харків, 1929. – 229-235с.
426313
  Шевчик О. До поширення Crataegus ucrainica (Rosaceae) в заплаві р. Дніпро (о. Шелестів, Канівський природничий заповідник) / О. Шевчик, В. Соломаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Уперше підтверджено зростання Crataegus ucrainica A. Pojark. у заплаві р. Дніпро. Місцезнаходження двох генеративних особин глоду українського виявлене на о. Шелестів у межах Канівського ПЗ (Черкаська обл.). Відображено еколого-ценотичні особливості ...
426314
  Антосяк П.П. До правил голосування Кондорсе і Борда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається одна з можливих постановок задачі знаходження медіани Кемені-Снелла. Дасться пояснення факту "несумісності" правил Кондорсе та Бордо. Наводиться достатня умова одночасного існування переможця Кондорсе і Бордо та достатня умова ...
426315
  Михальчук К.П. До правопису де-яких форм "мякої деклінації" в українській мові / Hаписав К. Михальчук ; [Пеpеклав Є. Тимченко]. // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 14 с.


  Над назвою печатка: З книжок Д. Дорошенка
426316
  Степченко С.Б. До практики морфо-гранулометричного аналізу А.А.Глаголєва / С.Б. Степченко, І.Ф. Моісеєнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 28-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
426317
  Шульгач В.П. До праслов"янського антропонiмного фонду (похiднi з коренем bъrz-) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 92-119. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
426318
  Стус В. До Президії Спілки письменників України // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 202-206


  Копія: секретареві ЦК КПУ Ф.Д. Овчаренкові, копія: редакції журналу "Всесвіт".
426319
  Антоненко-Давидович До президії спілки письменників України рекомендація для вступу до СПУ Ярмишу Юрієві Тодосьовичу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 17
426320
  Черненко А.Г. До приговора и после / А.Г. Черненко, Г.С. Овчаренко. – М., 1988. – 125с.
426321
  Назаренко М. До прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 250-258


  У статті розглядається зіставлення Т. Шевченка з іншими письменниками в критиці 1840-1861 рр. як важливий аспект формування українського літературного канону, досліджуються параметри порівняння та протиставлення згаданих при цьому персоналій
426322
  Солодков В. До принципів підготовки викладачів системи післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 33-36
426323
  Римарчук Д.А. До принципів трудового права України // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 525-528. – ISBN 978-966-600-475-1
426324
  Чижик Н.В. До природи землистого вугілля // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 134-136. – Бібліогр.: 12 назв
426325
  Митрохін О.В. До природи смугастих текстур у базитах Коростенського плутону : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Викладено результати дослідження смугастих текстур в базитах Коростенського плутону. На підставі геологічних та мінералого-петрографічних даних розглянуто походження поступових та різких переходів між смугами габро.
426326
  Линде Г. До прихода белого человека : Африка открывает свое прошлое / Г. Линде, Э. Бретшнейдер. – Москва : Наука, 1965. – 263с.
426327
  Нікітенко М.М. До причин зникнення Житія преподобного Антонія // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 128-133. – ISBN 966-7671-23-2
426328
  Маленко Л.М. До причин створення та ліквідації південноукраїнських козацьких військ в останній чверті ХVIII - XIX століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.172-185. – ISBN 966-7089-17-7
426329
   До пришествия человека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 32-36 : фото
426330
  Міцкевич А. До приятелів-москалів / з англійської переклав Всеволод Ткаченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 34-35. – ISSN 0320-8370
426331
  Квіт С. До пріоритетних планів уряду на найближчі роки: навздогін круглому столу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Оскільки мені не вдалося виступити на круглому столі щодо Плану пріоритетних дій уряду до 2020 р., я вирішив викласти свої пропозиції письмово. Насамперед слід відзначити багато позитивних здобутків Міністерства освіти і науки та уряду, серед яких — ...
426332
  Пересадько В. До проблем GNSS знімання у великих містах / В. Пересадько, К. Прядка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
426333
  Толстой М.І. До проблем вивчення неогеодинамічних явищ : випуск 22. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-134. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні причини і прояви динамічних процесів, методи їх реєстрації та області застосування. Відмічається фундаментальний характер неогеодинамічних явищ у геологічних утвореннях і необхідність їх вивчення методами динамічної геофізики і геології.
426334
  Сікорський П. До проблем визначення критеріїв педагогічного оцінювання / П. Сікорський, С. Сікорський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – с. 3-6. – ISSN 0131-6788
426335
  Пабат В.В. До проблем викладання професійної мови в економічному вузі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 90-93. – Бібліогр.: Літ.: С. 93; 4 поз. – ISBN 966-8188-07-1
426336
  Жеребцова В.А. До проблем виховання обдарованих дітей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 82-83. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
426337
  Перегуда Є. До проблем законодавчої регламентації багатопартійності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-74. – ISSN 0132-1331
426338
  Аркуша Л.І. До проблем застосування спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 259-262. – ISBN 978-966-419-300-6
426339
  Шеверун Н. До проблем змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 75-78. – ISSN 0131-6788
426340
  Волковський В.П. До проблем історії модерного націєбудівництва : філософський спект // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 461-466
426341
  Климаш С.М. До проблем класифікації способів протидії розслідуванню злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 301-304. – ISBN 978-966-419-300-6
426342
  Максюта М.Є. До проблем мовно-національної єдності у творчості вітчизняних мислителів кінця XIX - перших десятиліть XX століття / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 29-44


  В статті у якості вихідного положення висвітлюється розвиток національної мови у минулому та її призначення і можливості у сучасних процесах. Наголошується, зокрема, на історичному формуванні національно-об"єднавчого, культуростверджувального її ...
426343
  Рудницький Я. До проблем мововбивства (лінгвіциду) // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 95-99
426344
  Лаба О. До проблем організації електронного діловодства в Україні // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 88-94. – ISSN 2306-4323
426345
  Пташенко Д. До проблем підвідомчості спорів, що випливають з договору оренди земельної ділянки комунальної або державної власності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 130-131
426346
  Савков А.П. До проблем підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 133-136


  "Важливими на сьогодні у Національній академії є такі питання, як: організація прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році, визначення обгрунтованих обсягів державного замовлення та категорій осіб, які мають право вступати за державним ...
426347
  Гринюк Н.А. До проблем проведення фінансової реструктуризації підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
426348
  Нагорнова О. До проблем регулювання зовнішньою трудовою міграцією в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 282-288. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
426349
  Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
426350
  Скулиш Є.Д. До проблем розвитку університетської освіти в Україні // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 38-40
426351
   До проблем розроблення освітніх програм та навчальних планів / О. Власюк, В. Погребняк, А. Солоденко, О. Дашковська // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 68-71


  Аналізуються нормативно-правові документи, методики та відповідні організаційні механізми розроблення вищими навчальними закладами освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та їхньої акредитації. На підставі аналізу визначаються "репери" ...
426352
  Семенишин І.Д. До проблем створення Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 317-319. – ISBN 978-617-7096-97-8
426353
  Погребняк В. До проблем створення системи забезпечення якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 7/8 (169)
426354
  Борисова В. До проблем створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.79-88
426355
  Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 16-23
426356
  Нагорнова О. До проблем стратегічного планування в системі державного регулювання міжнародної трудової міграції / О. Нагорнова, С. Ожема // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 385-389. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
426357
  Фролова О.Г. До проблем сучасного адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 252-259. – ISSN 0201-7245
426358
  Поліщук Б. До проблем теорії та практики сучасної сценографії // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (79). – С. 114-117. – ISSN 0130-1799
426359
  Кубіцький С.О. До проблем формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
426360
  Турган О.Д. До проблем шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті досліджуються особливості форми і функції використання міфу в літературі на рівні традиційних сюжетів і образів, створення антиміфу, авторського міфу, міфологічної стилізації
426361
  Швидюк С. До проблематики "Культу Юзефа Пілсудського" серед чернівецької полонії 1930-х років (за матеріалами чернівецької полонійної преси) // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 174-178
426362
  Биковський Лев До проблематики життя й творчості Юрія Липи / Биковський Лев; Український суходоловий інститут, 1948. – 45с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; 19)
426363
  Коломієць Л.В. До проблематики та змісту курсу "Українська література в англомовних перекладах"


  Розглянуто основні сучасні проблеми художнього перекладу та деякі істотні відмінностіміж вітчизняною і західною перекладознавчими школами у підходах до їх практичного розв"язання.
426364
  Гнатюк М. До проблеми "воля автора" в історико-літературній текстології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 62-70. – ISBN 966-594-263-8
426365
  Шестакова Е.Г. До проблеми "вчителювання" засобів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 82-87


  У статті розглядається проблема особистостей та перспектив "вчителювання" зособів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури.
426366
  Кононенко П. До проблеми "Закону України" "Про засади державної мовної політики" / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 6-20
426367
  Коваль В.М. До проблеми автора барокового публіцистичного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 77-86


  На матеріалі української публіцистики кінця ХVI – початку XVII століття у статті простежується формування гуманістичної концепції письменника як творця вторинної моделюючої системи на початковій стадії уподібнення автора священним канонічним образам у ...
426368
  Олійник Г.Є. До проблеми авторства на наукове відкриття // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 126-128. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
426369
  Танюк Л. До проблеми авторських прав режисера - постановника театральної вистави // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-8
426370
  Дубровинський Г.Р. До проблеми адаптації "Опитувальника загального здоров"я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи та проблема використання психодіагностичного інструментарію у сучасних психологічних дослідженнях, обговорюється можливість адаптації "опитувальника загального здоров"я" та наводяться результати такої адаптації. The principles ...
426371
  Чучман Х.Ю. До проблеми адаптації української народної культури в міському середовищі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 99-101
426372
  Вєдров О.І. До проблеми адекватного прояснення сенсу соціальної дії: феноменологія чи мовна прагматика? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 137-138
426373
  Ковальов П.І. До проблеми аксіоматичної побудови мови системного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
426374
  Пашко Л.А. До проблеми активізації взаємовідносин держави з громадянським суспільством // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 38-46. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
426375
  Нікітіна Н. До проблеми актуальності білінгвальної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 245-251. – ISSN 2411-6548
426376
  Горинь Я. До проблеми аналізу взаємозв"язку розвитку економіки і системи освіти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 26-30. – ISSN 2078-5860


  У статті проаналізовано Індекс глобальної конкурентоспроможності країн, у сфері вищої освіти зокрема. Висунуто гіпотезу взаємозв"язку між рівнем економіки та освіти, що впливають на конкурентоспроможність загалом. Досліджено ТОП-20 найкращих ...
426377
  Шевлякова М.В. До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественной Комедии" Данте) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 542-549
426378
  Харченко О.В. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми / О.В. Харченко, В.І. Прасол, Ю.М. Петренко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
426379
  Бурий А. До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 127-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Автор аналізує окремі положення онтологічного вчення екзистенціалізму крізь призму проблеми людського існування. Розглянуто простір і час як апріорні моменти нашого буття, встановлено можливість тлумачення буття як специфічної форми поневолення ...
426380
  Плахотнюк Н.О. До проблеми архетипів культури // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 90-90
426381
  Єрьоміна О.Ю. До проблеми афіксального статусу компонентів композита // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 68-76


  В статті розглядаються теоретичні проблеми розмежування афіксації та композиції, особливості статусу компонентів композита, зокрема в латинський мові.
426382
  Бровер І.М. До проблеми бази й надбудови / І.М. Бровер. – Харків ; Одеса : Вид. "Пролетар"
Вип. 1. – 1931. – 124 с.
426383
  Щербініна О.П. До проблеми бібліографії як методу наукових досліджень : на приклоді творчості істориків України ХІХ- поч. ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 58-68. – ISBN 966-7352-49-8


  Розглянуто питання про сутність бібліографічного методу на прикладі наукових студій відомих українських історіков : В.С. Іконникова, М.С. Грушевського, В.Н. Перетца, А.Ю. Кримського та інш.
426384
  Нікітіна Н. До проблеми білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Нікітіна, О. Маляр // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 240-246. – ISSN 2411-6548


  У статті досліджено поняття „білінгвальна культура особистості” та з’ясовано сутність білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Основою для вивчення змістовних характеристик білінгвальної культури спілкування ...
426385
  Маланюк Е. До проблеми большевизму = To the problems of bolshevism / Е. Маланюк. – Ню Йорк : ООЧСУ ; СУМА, 1956. – 83 с. – Парал. тит. англ. – Бібліогр.: с. 81-82 та в підрядк. прим. – (Український народний університет)
426386
  Яковенко Н.Л. До проблеми британського європеїзму в другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-83. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується британська ідея "приєднання до європейського дому", яка з одного боку може виступати як пріоритетний напрямок британської зовнішньої політики, з іншого боку, "Європа" може символізувати втрату могутності та величі колишньою імперією і є ...
426387
  Томенчук М.В. До проблеми варіантної концептуалізації в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 95-101. – ISBN 966-7400-33-5
426388
  Безруков А.В. До проблеми варіативності стилю та риторики бароко в західноєвропейських літературах XVII ст. // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 3-7. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядаються питання різнорідності стилю бароко, різні підходи до вивчення риторичних засад західноєвропейського бароко в літературі XVII ст.
426389
  Христенко А.О. До проблеми вдосконалення діагностики калійного стану грунтів / А.О. Христенко, В.С. Шаповалова, А.П. Нешта // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
426390
  Волощук О. До проблеми вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
426391
  Мармазова Т.І. До проблеми вдосконалення механізмів урегулювання політичних конфліктів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 195-202
426392
  Сердюк Т. До проблеми вдосконалення системи акредитації закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 137-144. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
426393
  Собчук Л.А. До проблеми вербалізації концептосфери сенсорно-рецептивних сенсибілій у сучасній мовознавчій науці // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 59-62. – (Філологічні науки)
426394
  Дем"янова Ю.О. До проблеми вербальної агресії в педагогічному дискурсі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 129-137


  Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються дискурсивною спрямованість. Вивчення явища вербальної агресії в педагогічному дискурсі розглядається як актуальна проблема. У статті описується агресія як реальний складник педагогічної комунікації та ...
426395
  Лозинська Т.М. До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
426396
  Ситник В. До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємини М. Міхновського з М. Грушевським під час української національно-визвольної боротьби кінця ХІХ - початку ХХ ст. The mutual relations of M. Mihnovsky with M. Grushevsky are examined during the Ukrainian national liberation struggle ...
426397
  Шахова К. До проблеми взаємовпливу і взаємозалежності модернізму та постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 70-75
426398
  Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ - галузі / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 45-53 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
426399
  Александров М.П. До проблеми взаємозв"язку ринку та держави в умовах транзитивної економіки України / М.П. Александров, Л.В. Рібун // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 88-98. – (Економічна ; Вип. 1)
426400
  Левенець Є.Ю. До проблеми взаємозв"язку структур громадянського суспільства і парламентських коаліцій в Україні // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 41-46
426401
  Линчак І. До проблеми вивчення анекдотичних циклів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 86-95
426402
  Васильєв С.П. До проблеми вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів ВВНЗ в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 188-189
426403
  Чорна М. До проблеми вивчення епістолярію Бориса Грінченка : на матеріалі листування з Осипом Маковеєм // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 198-204. – ISBN 978-966-2133-57-3
426404
  Глушкова Т.В. До проблеми вивчення ідіостилю газетного видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 78-80


  У статті обґрунтовується аспект вивчення ідіостилю газетного видання. Також визначаються основні критерії дослідження ідіостилю як явища мови преси. This article is about basing of the aspect of studying individual style of periodical publication, ...
426405
  Павленко А.В. (Раvlеnkо А.V.) До проблеми вивчення методів оцінки ефекту PR-діяльності // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 16-19


  Розмежовуються поняття PR-діяльності, результату PR-діяльності (PR-результату) та ефекту від PR-діяльності (PRефекту). Обгрунтовується позиція щодо необхідності аналізу як позитивних, так і негативних, а також цілеспрямованих та випадкових результатів ...
426406
  Осадча І. До проблеми вивчення мікенських лексичних елементів у гомерівському епосі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 227-230
426407
  Усатенко Г.О. До проблеми вивчення поетичної символіки в сучасній українській поезії та народних піснях // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 115-118. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Аналізується трансформація народнопоетичної символіки в сучасній українській поезії. На основі текстуального матеріалу (твори сучасних поетів і тексти українських народних пісень) розглянуто значення образів-символів в сучасній поезії і в народних ...
426408
  Духневич В.М. До проблеми вивчення професійної діяльності психолога-консультанта: можливі напрямки дослідження // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.96-101
426409
  Паламар С.П. До проблеми вивчення сонета в школі
426410
  Дяченко С. До проблеми вивчення творчості Олеся Гончара у загальноосвітніх навчальних закладах
426411
  Халюк Л.М. До проблеми вивчення усної народної прози українців-переселенців про акцію "Вісла" 1947 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 222-223. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
426412
  Малинська Н. До проблеми вивчення фольклорних образів у поезії В.Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 82-87. – Бібліогр.: С. 87.
426413
  Булаховська Ю. До проблеми видання творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 54-57. – ISBN 966-594-298-0
426414
  Завальнюк Л.В. До проблеми виділення інтонаційних одиниць // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 91-93. – (Філологічні науки)
426415
  Болдова С. До проблеми визнання української державності у зовнішніх відносинах УЦР 1917 - початку 1918 рр // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 49-50
426416
  Лєснікова Г.В. До проблеми визначення "зони виходу" східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 63-79. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
426417
  Кінащук Л. До проблеми визначення "фінансовий контроль" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-99.
426418
  Тома Н.М. До проблеми визначення абстрактної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 288-292. – Бібліогр.: Літ.: 292; 15 поз.
426419
  Дорош Л.В. До проблеми визначення безпосереднього об"єкта катування / Л.В. Дорош, Ю.С. Марадіна // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 43-53. – ISSN 2079-6242
426420
  Котляр О.О. До проблеми визначення взаємозв"язків між компонентами політичної свідомості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-15. – ISBN 978-966-8063-90-16
426421
  Бокоч І.М. До проблеми визначення видового об"єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 307-310
426422
  Талько Т. До проблеми визначення відеогри як нового виду мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-24. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Представлено аналітику феномена відеогри як синкретичного виду мистецтва. Актуальність представленої проблеми обумовлена тим, що галузь, яка займається створенням відеоігор, стрімко розвивається. Подібні явища викликають неоднозначне ставлення й ...
426423
  Пазинич В. До проблеми визначення віку Висачківської дайки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан проблеми Висачківської дайки. Problems of Vysachky hill (dibase dike) are analysed.
426424
  Городецький Є.М. До проблеми визначення географічного центру України. Нові підходи / Є.М. Городецький, Д.В. Ісаєв // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-46 : Карти, таб. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
426425
  Костуренко Т.В. До проблеми визначення дефініції "міжнародний тероризм" // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 80-83. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
426426
  Ніконова С. До проблеми визначення естетики : трансформації суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.39-48. – ISSN 0235-7941
426427
  Захарова О.С. До проблеми визначення завдань цивільного судочинства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 6 (15). – С. 61-67. – ISSN 2310-6166
426428
  Петров П.Г. До проблеми визначення змісту понять "імідж", "образ", "бренд" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 386-389. – ISSN 2076-1554
426429
  Фіалка М.І. До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 237-246. – ISSN 2304-4556
426430
  Удовенко Л.О. До проблеми визначення ідіостилю Михайла Грушевського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 171-175. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
426431
  Саух І.В. До проблеми визначення категорії "економічна безпека": український контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 57-61
426432
  Якименко М. До проблеми визначення ключових слів картини світу японської мови (на матеріалі лексикографічних та навчальних видань) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 307-308. – ISBN 966-581-589-Х
426433
  Ващенко В. До проблеми визначення контекстів "звичайної схеми..." Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-97. – ISSN 0869-3595
426434
  Абакумова Ю.В. До проблеми визначення кримінально-правових ознак банди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-101. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
426435
  Бондаренко О.О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
426436
  Бондаренко О.О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 19-26


  Проаналізовано поняття "художня література", яке є феноменом епохи Модерну та рівнем "романтичної форми мистецтва". Попередні практики мовлення та письма, такі як епос, риторика та драматичне читання мали "прикладну" функцію та були наслідуванням на ...
426437
  Кулініч Б.В. До проблеми визначення меж ідеалів наукової раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 70-71
426438
  Колісник О.В. До проблеми визначення ментальності українців // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 77-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
426439
  Подорожній Є.Ю. До проблеми визначення мети механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7625-74-1
426440
  Дроздов О. До проблеми визначення множинності джерел кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-88
426441
  Аврамова О.Є. До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
426442
  Калюжна В.В. До проблеми визначення ознак об"єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб"єкта цивільного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 49-58. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
426443
  Орлова Н.В. До проблеми визначення основних понять сучасного українського журналістикознавства // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 26-29


  Статтю присвячено визначенню таких понять науки про журналістику, як засоби масової інформації, засоби масової комунікації, журналістикознавство, медіадослідження. The article focuses on the determination of such concepts in journalism as mass media, ...
426444
  Бондажевська Л.С. До проблеми визначення помилок в аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 11-18


  Стаття присвячена проблемі визначення помилок в аргументації. Розглядаються основні підходи до аналізу аргументації та особливості визначення поняття "помилка". Автор звертає увагу на дефініцію понять "хороший аргумент" та "помилка" в контексті правил ...
426445
  Сисуєв С.Ж. До проблеми визначення поняття "господарський договір" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49-53
426446
  Рунов Г.Ю. До проблеми визначення поняття "житло" в нормативно-правових актах України:кримінально-правовий аспект // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 313-320. – ISBN 966-435-028-1
426447
  Рунов Г. До проблеми визначення поняття "житло" у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 67-72.
426448
  Пашинський В.Й. До проблеми визначення поняття "оборона держави" в системі національної безпеки України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 4-14. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні наукові погляди на визначення понять «оборона держави», «національна безпека», «воєнна безпека», їх взаємний зв’язок у системі забезпечення національної безпеки. Оборона держави розглядається як ключовий елемент воєнної ...
426449
  Новак Т.С. До проблеми визначення поняття "працівники з сімейними обов"язками" та його застосування в законодавстві України / Т.С. Новак, К.В. Рудніцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 189-195. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
426450
  Абакумова Ю.В. До проблеми визначення поняття "співучасть у злочинах із спеціальним суб"єктом" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-35. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
426451
  Яковлєва Г.О. До проблеми визначення поняття "суб"єкт права соціального забезпечення" // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 69-74. – ISSN 2311-4894
426452
  Риндюк В.І. До проблеми визначення поняття правового закону // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 21-32. – ISSN 2412-8465
426453
  Довгополова Г. До проблеми визначення потенціалу особистості в контексті дослідження лідерського потенціалу студентів у позанавчальній діяльності ЗВО / Г. Довгополова, С. Савіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-966-698-272-1
426454
  Харченко В.Б. До проблеми визначення права інтелектуальної власності на наукове відкриття предметом кримінально-правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 192-197
426455
  Моткова О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 41-43


  У статті досліджується проблема визначення правового статусу пацієнта у національному законодавстві, аналізуються національні нормативно-правові акти, а також шляхи подолання прогалин і колізій у національному законодавстві.
426456
  Розман І. До проблеми визначення предметного поля педагогічної біографістики // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 31-35. – ISSN 2307-4833
426457
  Петрина В. До проблеми визначення предмету та суб"єктів українського корпоративного права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 151-156. – ISSN 1561-4999
426458
  Коваленко Л.П. До проблеми визначення причин, які сприяють здійсненню правопорушень у галузі екології // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 135-144. – ISSN 0201-7245
426459
  Новікова До проблеми визначення пріоритетів та складових національної безпеки України / Новікова, Р.В. Покотиленко // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.2-10
426460
  Ярошенко О.М. До проблеми визначення прогалин у трудовому праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 65-72. – ISSN 0201-7245
426461
  Грищук О. До проблеми визначення психічного стану особи у випадку заподіяння їй моральної шкоди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.36-39. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
426462
  Грищук Ю.В. До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 22-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Проаналізовано документи в галузі освітньої політики окремих країн Європи .У рамках філософського осмислення розвиток сучасної освіти досліджували такі вчені, як В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.С.Лутай та ін.
426463
  Панченко Т.С. До проблеми визначення соціально-психологічних чинників правосвідомості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 52-55. – (Серія : Психологічні науки)
426464
  Ендеберя І.В. До проблеми визначення структурних компонентів самостійності майбутніх практичних психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
426465
  Фіалка М.І. До проблеми визначення суб"єкта злочину ст. 358 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 332-335. – ISBN 978-966-458-403-3
426466
  Дроздов О.М. До проблеми визначення суб"єктивного складу правовідносин по забезпеченню безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-119.
426467
  Ліховицький Я.О. До проблеми визначення суб"єктів координації правоохоронної діяльності у боротьбі зі злочинністю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 218-222
426468
  Аркатов Я.А. До проблеми визначення суб"єктів правовідносин із загальнообов"язкового державного медичного страхування // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 178-181. – ISBN 978-617-625-000-5
426469
  Культенко О. До проблеми визначення судової юрисдикції Євросоюзу (можливість алгоритмізації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1026-9932
426470
  Клименко О. До проблеми визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 283-289. – ISSN 0132-1331
426471
  Гриджук О. До проблеми визначення сутності мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 12-23. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
426472
  Отінова Д.А. До проблеми визначення форми державного устрою соборної Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 351-354. – ISBN 978-617-7777-14-3
426473
  Предборський В.А. До проблеми визначення цивілізаційної моделі вітчизняної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 3-8
426474
  Пашко Л.А. До проблеми визначення ціннісних пріоритетів у взаємовідносинах органів державної влади з українською громадою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 68-74. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
426475
  Пазинич В.Г. До проблеми визначення часу останіх перебудов у басейні середнього Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 267-269.
426476
  Харитонова О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 116-127. – ISSN 0132-1331
426477
  Кучерявенко М.П. До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 17-20
426478
  Кузьміна К.А. До проблеми викладання перекладу політичних текстів у вищій школі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 169-175. – (Бібліотека Інституту філології)
426479
  Пабат В.В. До проблеми викладання професійної мови в економічному вузі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 90-93. – ISBN 966-8188-08-X
426480
  Сова А.В. До проблеми викладання філософії українською мовою / А.В. Сова, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
426481
  Дідо Н.Д. До проблеми викладання фразових дієслів в англійській мові // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 116-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
426482
  Олефір А.О. До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 104-114. – ISSN 2224-9281
426483
  Калинюк Т. До проблеми використання лінгвокраїнознавчих знань у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 364-370. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
426484
  Борисов Д. До проблеми використання методів державного управління при подоланні кризи в будівельній галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 68-70
426485
  Ільченко-Сюйва До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 66-69
426486
  Ситдикова І.В. До проблеми використання французькою рекламою неологізмів англо-американського походження


  Розглядаються етапи засвоєння нової лексики англо-американського походження: слова-гібриди, псевдо запозичення, морфо-синтаксичні кальки. Мета роботи полягає в дослідженні різноманітних мовних засобів, які використовуються французькою рекламою для ...
426487
  Давац В.Ю. До проблеми вимірювань у загальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
426488
  Дробот В.О. До проблеми виховання в багатодітних сім"ях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 75-76. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
426489
  Романовська Ю. До проблеми виховання інтелігентної та освіченої української нації / Ю. Романовська, О. Романовський, М. Степко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 63-71
426490
  Копилець Є.В. До проблеми виховання орієнтацій школярів у процесі вивчення географії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 87-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-1893
426491
  Завада В.П. До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній професійній діяльності // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 84-89. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
426492
  Коліушко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду / І. Коліушко, І. Голосніченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
426493
  Ковалів Ю. До проблеми відновлення втраченої референції українського етно - лого - космосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 142-145


  Стаття присвячена висвітленню забутої знакової системи українського народу, що потребує реставрації та адекватного застосування. The article is devoted to the forgotten sign of the Ukrainian people in need of restoration and adequate application.
426494
  Рогожа М.М. До проблеми відповідальності митця у сучасному соціокульутрному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 177-179
426495
  Коробко І.І. До проблеми відповідності оновленої Конституції України міжнародно-правовим стандартам: від антропоцентризму до біоцентризму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 96-102. – ISSN 2306-9082
426496
  Павленко І. До проблеми відродження народнопісенних традицій (основні аспекти) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 83-90
426497
  Ганзенко Л. До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 29-42. – ISSN 1728-6875


  Публікація присвячена дослідженню ілюстративного ряду до Біблії та богослужбових книг Давньої Русі як послідовності зображальних мотивів, які у свідомості середньовічної людини були знаками певних есхатологічних змістів.
426498
  Кондратьєва О.В. До проблеми відтворення граматичних засобів формування зв"язності оригінального наукового тексту в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 302-307


  Статтю присвячено дослідженню граматичних засобів аранжування зв"язності оригінального фахового тексту в українському перекладі. Статья посвящена исследованию грамматических приемов и способов формирования связности оригинального научного текста в ...
426499
  Конкульовський В. До проблеми відтворення ключових концептів у контекстах комедійних піджанрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 56-58


  Проаналізовано теоретичні аспекти функціонування концептів "життя" та "смерть" у комедійних кінотекстах.
426500
  Іваннікова Я.В. До проблеми відтворення у перекладі компаративних фразеологізмів (на матеріалі українського перекладу роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 213-219


  У статті проводиться аналіз перекладу компаративних фразеологічних одиниць, представлених у романі Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі". Досліджується питання про відтворення індивідуально-авторських модифікацій компаративізмів з огляду на ...
426501
  Гришко О. До проблеми віктимності осіб похилого віку при вчиненні проти них злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 105-108.
426502
  Загребельний І. До проблеми власного еклезіального проекту Гавриїла Костельника // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 385-402. – ISSN 2523-4234
426503
  Колісник О.В. До проблеми впливу ментальності на національну філософську думку України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
426504
  Яшенкова О.В. До проблеми впливу на адресата (на матеріалі оціночних висловлювань) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-87. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається мовленнєвий акт оцінки як такий, що спонукає адресата до деякої дії; значна увага при цьому приділяється аналізу засобів підвищення впливової сили висловлювання адресанта.
426505
  Бєсєдна Л.Л. До проблеми впорядкування термінології законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 162-168. – ISSN 2220-1394
426506
  Довга Л.М. До проблеми впровадження богословських текстів у поле культурологічного дослідження // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 54-61


  Автор розглядає можливість використання текстів релігійного призначення як джерел для вивчення української культури ранньомодерного періоду водночас аналізуючи можливі методологічні підходи до такого дослідження, а також оцінюючи ступінь достовірності ...
426507
  Данилюк О.К. До проблеми впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ВНЗ // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 65-66. – ISBN 978-966-600-659-5
426508
  Сяська І. До проблеми впровадження компетентнісного підходу у процес фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 179-190. – ISSN 2312-5993
426509
  ривобок До проблеми врегулювання відносин, що виникають при укладенні договору оренди підприємства приватного власника // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 52-57
426510
  Новак Т.А. До проблеми встановлення східної межі Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 71-77. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблемні аспекти визначення східної межі Волинської височини та охарактеризовано запропоновані раніше підходи до її проведення. Проаналізовано морфологічні і морфометричні особливості рельєфу східної частини Волинської височини, а також ...
426511
  Борисова Ю. До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі правового регулювання "електронної" форми правочину в цивільному праві України. Автор проаналізував теоретичні наукові розробки з даного питання та діюче законодавство на предмет співвідношення "електронної" форми правочину з ...
426512
  Гуцуляк О. До проблеми Галичиної могили / О. Гуцуляк, П. Дрогомирецький, Б. Томенчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 14-26
426513
  Лабур О.В. До проблеми гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано складну і малодосліджену проблему гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII ст.). В основу покладено категорію гендерної соціалізації як процесу становлення жінки та чоловіка, їх входження в соціальний і ...
426514
  Мосенкіс Ю.Л. До проблеми генеалогічної класифікації мов в аспекті віддаленої спорідненості / Ю.Л. Мосенкіс; Київський держ. лінгвістичний університет. – Київ : КДЛУ, 1996. – 32 с.
426515
  Зайченко О.С. До проблеми генези українських космогонічних легенд про світобудову // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 89-94.
426516
  Дацьо О.Г. До проблеми генезису латинської юридичної термінології (509 р. - 83 р. до н. е.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 82-86. – ISBN 978-617-7132-02-07
426517
  Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-терасового комплексу басейну середнього Дніпра // Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського" / Вищий навчальний заклад "Інститут Тутковського". – Київ, 2011. – № 1 (2). – С. 37-43


  Дослідження автором середнього Дніпра показали, що традиційні підходи до визначення віку та походження елементів долинно-терасових комплексів не завжди узгоджені з фактичним станом речей, що видно при їх зіставленні з даними археологічних розвідок.
426518
  Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-терасового комплексу басейну Середнього Дніпра : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 230-238 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
426519
  Вернигоренко О.С. До проблеми геніальності українського поета-футуриста Михайля Семенка (через призму теорії німецького філософа Іммануїла Канта про геніальність) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 59-65. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у застосуванні порівняльно-історичного, біографічного та психологічного методів. Наукова новизна. У роботі вперше висловлено припущення про визнання творчого доробку українського поета-футуриста Михайля Семенка ...
426520
  Лісова Л.А. До проблеми географічного прогнозування шельфових акваторій // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 109-113. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
426521
  Малинсьна Н. До проблеми героїчного в народному епосі та документальних хроніках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається проблема співвідношення "Летописи событій в югозападной Росіи вXVII-м веке" Самійла Величка та дум, зокрема, зіставляються варіанти історико-героїчної думи "Хмельницький і Барабаш" у записах 1814, 1853, 1874, 1870 рр. з перебігом подій у ...
426522
  Овчаренко О.І. До проблеми гештальту в образотворчій спадщині Т. Шевченка // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 161-168. – ISBN 966-7665-71-2
426523
  Бабченко Н.В. До проблеми графічного оформлення неології французької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 35-39. – ISBN 978-617-7132-02-07
426524
  Кравець В. До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи. / В. Кравець, О. Кікінежді, І. Шульга // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 15-21. – ISSN 2226-3012
426525
  Клюца С. До проблеми гуманітарної політики в координатах українського селянства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 302-314. – ISSN 2524-0137
426526
  Мислинський А.О. До проблеми двоїстості науково-технічного знання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
426527
  Россовецький С. До проблеми двомовності видань українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 20-24
426528
  Фролова О.Г. До проблеми державного захисту й забезпечення безпеки персоналу органів внутрішніх справ України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 123-134. – ISSN 0201-7245
426529
  Радиш Я.Ф. До проблеми державного управління охороною здоров"я та правового регулювання медичної діяльності в Україні на початку ХХ століття : державне управління / Я.Ф. Радиш, Н.Б. Мєзєнцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв
426530
  Ігнатенко М.М. До проблеми державної стратегії у сфері вирішення питання земельної власності в Україні у 90-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 102-105
426531
  Голуб Н. До проблеми детінізації діяльності в сфері торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 212-214. – ISSN 1993-0259
426532
  Предборський В.А. До проблеми детінізації неформального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 12-15
426533
  Асєєв Р. До проблеми дефініції поняття "корупційний злочин" // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 157-160. – ISBN 978-617-7768-17-2
426534
  Пархоменко І.І. До проблеми дефініції понять економіки культури: культурна цінність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 35-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблемне поле змісту поняття "культурна цінність" в контексті міждисциплінарного підходу. З"ясовано особливості застосування такого поняття в правовому, економічному та філософсько-культурологічному наукових полях. ...
426535
  Янковська Ж. До проблеми дефініції та смилових характеристик поняття "фольклоризм літератури" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 202-213
426536
  Фаріон І.Д. До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. XIX - поч. XX ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 14-24. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
426537
  Вернигора Н.М. До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 116-119


  У статті розглянуто дитячу аудиторію з позицій дискурсивного поля, визначено функціонально-комунікативні маркери сучасного художнього і публіцистичного дискурсу для дитячого кола читання, окреслено проблеми дискурсу текстів для дитячого ...
426538
  Жулкевска В. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.30-32. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
426539
  Кохан До проблеми дисциплінарних стягнень, що стосуються суддів / Кохан, Вер.П // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 211-216. – ISSN 0201-7245
426540
  Овод Ю.В. До проблеми дитячої бездоглядності в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 190-192. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
426541
  Мірошниченко М.І. До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв"язок ключових понять "генезис", "розвиток", "становлення", "еволюція", "функціонування" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 319-325. – ISSN 2306-9082
426542
  Кузьмінов С.В. До проблеми діагностики "довгих хвиль" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
426543
  Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.59-66
426544
  Базима Н.В. До проблеми діагностики комунікативної поведінки дітей з РАС / Н.В. Базима, М.К. Шеремет // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 5-11. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
426545
  Козак Б. До проблеми діяльності руського народного театру товариства "Руська бесіда" під дирекцією Миколи Садовського (1905-1906) в документах, листах, польській та українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-125. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто діяльність Руського народного театру товариства “Руська Бесіда” під дирекцією Миколи Садовського (1905–1906), а також зіставлено узагальнення, які зробив М. Садовський у спогадах “Мої театральні згадки. 1881–1917 рр.” з приводу своєї праці ...
426546
  Авхутська С. До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин армії УНР (1919-1921 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 47-51. – ISSN 1998-4634
426547
  Шевченко О. До проблеми діяльності та реформування правоохоронних органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 49-59
426548
  Ніколаєва А. До проблеми дослідження апотропеїв і нормативівукраїнськими етнографами (ХІХ - початок ХХ століття) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 124-128


  У статті розглядається процес вивчення апотропеїв і нормативів як основної складової системи символічного захисту у повсякденному житті українськими етнографами ХІХ - початку ХХ століття. Автор аналізує підхід до вивчення даної проблеми, методологічні ...
426549
  Кукуруз О.В. До проблеми дослідження взаємодії політики і права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
426550
  Дем"яненко Н.Б. До проблеми дослідження внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 104-108. – ISBN 966-8188-07-1
426551
  Мініна Н.С. До проблеми дослідження граматичного статусу часток // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 53-55. – ISSN 2304-5809
426552
  Чайковський О.В. До проблеми дослідження диференціації та інтеграції, аналізу та синтезу / О.В. Чайковський, С.Г. Воробйов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
426553
  Кравець О. До проблеми дослідження дієвості сполучникової когезії в руслі семіологічного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 225-230. – Бібліогр.: Літ.: С. 229-230; 15 назв. – ISBN 966-7825-79-5
426554
  Калуцка Н. До проблеми дослідження епістолярної спадщини О. Кошиця // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-79. – ISSN 1728-6875
426555
  Рождественська Д. До проблеми дослідження ефективності електронного навчання у шкільній практиці Європейських країн: психологічний аспект // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2249-24-8
426556
  Киселюк Н.П. До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті / Н.П. Киселюк, Е.К. Коляда // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 61-64. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу лексики емоцій у термінах когнітивної лінгвістики. Стверджується, що концепти емоцій значно ширші за лексичні значення їхніх імен.
426557
  Балута Г.А. До проблеми дослідження мови як інформаційної структури // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 266-275. – ISSN 2076-7382
426558
  Туранли Ф.Г. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 142-154. – ISSN 1682-671Х
426559
  Бєлан Г.В. До проблеми дослідження педагогічної персоналії у дискурсі вітчизняної історико-педагогічної науки (кінець XIX - початок XX ст. (1917 р.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 79-88. – ISSN 2227-2844


  Представлено методологічні основи, зміст, закономірності, напрями вивчення педагогічної персоналії крізь призму поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Автор конкретизує витоки становлення біографічного методу як інструменту наукового ...
426560
  Даренська Т. До проблеми дослідження специфіки поетичного світобачення Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 89-92. – ISBN 966-7825-78-7
426561
  Бондаренко І.С. До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджуються основні тенденції розвитку професійної освіти журналістів, визначається роль духовно-морального концепту у формуванні професійних компетенцій майбутнього медіафахівця. The article deals with the main tendencies of the ...
426562
  Гончаренко В.А. До проблеми екзистенційного відчаю у філософських шуканнях С. К"єркегора // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 126-127. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
426563
  Манзій А. До проблеми експресивності та емоційності лексики сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-38. – (Германська філологія ; Вип. 407)
426564
  Манзій А.М. До проблеми емоційної вмотивованості вигуків сучасної німецької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 44-47. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
426565
  Пасічник І. До проблеми естетики Александра Баумгартена // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 57-67. – ISSN 1728-3671
426566
  Юр М. До проблеми естетики Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 84-97. – ISBN 978-966-493-139-4
426567
  Духневич В.М. До проблеми етичного регулювання діяльності психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто аспекти етичного регулювання діяльності психолога. Дано теоретичний аналіз етичних аспектів діяльності психолога як консультанта.
426568
  Литва Л.А. До проблеми етнічного менталітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано характеристики етнічного менталітету як соціально-психологічного явища, розглянуто аксіологічний, регулятивний та організаційний аспекти феномена етнічного менталітету як основи етнічної ідентичності особистості.
426569
  Сополига М. До проблеми етногенезу української меншини Словаччини // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 49-66. – ISBN 978-966-02-7872-1
426570
  Забловський А. До проблеми етнопсихологічної моделі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.70-73
426571
  Вернигора С.М. До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі аспекти соціальної реклами в Україні. Особливу увагу звернено на соціально етичні проблеми реклами в контексті інтеграції теорії та практики української рекламиоціальна реклама. The author considers some aspects of social ...
426572
  Черпак Т.В. До проблеми ефективності функціонування Верховної Ради України: на прикладі реалізації законодавчої функції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 244-253


  В статті проводиться розгляд неформальних чинників, що впливають на рівень ефективності реалізації парламентом України його основоположної функції - законодавчої. На основі такого аналізу доведено необхідність поєднання формальних та неформальних ...
426573
  Хороб С.І. До проблеми жанрів в українській релігійній поезії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 74-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядається проблема жанрів в українській релігійній поезії новітньої доби: з"ясовується ідейно-естетичні особливості християнсько-релігійної поезії, її місце в літературі.
426574
  Кріль Т.І. До проблеми жанрово-стильових шукань Остапа Вишні кам"янецького періоду (на матеріалі історичного роману "Горенько") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 232-243. – ISBN 978-966-551-315-5
426575
  Стовба А.С. До проблеми жанрового визначення твору Йоко Тавади "Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 322-325. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
426576
  Хоменко Н. До проблеми жанрової класифікації української пісенності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 500-506


  Стаття присвячена одній із найдискусійніших проблем сучасної науки про фольклор - питанню жанрової класифікації українських народних пісенних творів. Розглянуто різні підходи до визначення поняття "жанр" у гуманітаристиці, особливий наголос робиться на ...
426577
  Максюта М.Є. До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття / М.Є. Максюта, Я.Л. Мала // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 234-237. – ISSN 2076-1554
426578
  Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-142.
426579
  Корнієнко-Зєнкова До проблеми забезпечення права кожного знати свої права в цивільному та адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 155-162. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
426580
  Левченко А.В. До проблеми забезпечення права особи на таємницю електронного листування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 34-38. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
426581
  Хоменчук О.В. До проблеми забезпечення стійкості підготовчих виробок / О.В. Хоменчук, О.В. Хомчук, А.В. Сахневич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
426582
  Хорєв М.Ю. До проблеми забруднення поверхневих водних об"єктів нафтопродуктами / М.Ю. Хорєв, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 9-14.
426583
  Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41.
426584
  Кулик Д. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 153. – ISSN 0132-1331
426585
  Демидова Л.М. До проблеми законодавчої техніки опису майнової шкоди у Кримінальному кодексі України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 48-57
426586
  Халчанська О. До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 105-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 109; 4 назв. – ISSN 2075-1486
426587
  Настіна О.І. До проблеми закріплення правового статусу держави як учасника земельних відносин власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 86
426588
  Харитонова О.І. До проблеми запровадження семейної юстиції // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 7-9. – ISBN 978-966-419-272-6
426589
  Слюсаренко А. До проблеми зародження національної державності в Україні та Фінляндії (спроба історико-порівняльного аналізу) / А. Слюсаренко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 43-47
426590
  Купрас В.В. До проблеми засвоєння матеріалу з читання учнями початкових класів з порушеннями зору // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 113-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
426591
  Баженов Л.В. До проблеми заселення євреями Поділля (XI - XVIII ст.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 24-31
426592
  Баженов О.Л. До проблеми заселення найдавнішими людьми території України (доба раннього палеоліту) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 116-124. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
426593
  Марголіна І.Є. До проблеми заснування Києво-Кирилівської церкви // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 304-308
426594
  Коваленко В.Є. До проблеми застосування диференційованого викладання в інклюзивному освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 97-103. – ISSN 2227-2844
426595
  Дроздов О. До проблеми застосування міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-50.
426596
  Коротушак А.І. До проблеми застосування окремих положень Закону України " Про доступ до публічної інформації" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
426597
  Бишевець О.В. До проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 104-112
426598
  Гуржій І.О. До проблеми збереження історичних колекцій видатних постатей (особиста бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля та її доля) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 21. – С. 178-186. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)


  Колекція Федора Рудольфовича на даному етапі є розпорошеною. Унаслідок подій Великої війни 1914-1918 рр., Української революції та встановлення радянської влади колекцію було спочатку передано у фонди бібліотеки університету Св. Володимира, пізніше - ...
426599
  Чорноус Г.О. До проблеми збереження людського капіталу в Україні / Г.О. Чорноус, Г.О. Харламова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 93-99.


  Проведено комплексний аналіз актуальної для України проблеми -втрати людського капіталу природним шляхом та через міграцію. На підставі комплексного дослідження цього кризового явища визначено основні фактори впливу на депопуляцію та міграцію ...
426600
  Шурин О.А. До проблеми збереження трудового потенціалу в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 119-126. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню питання збереження трудового потенціалу в Україні. У цій статті аналізується поняття «трудовий потенціал», визначаються проблеми, подолання яких є необхідним для якісного формування, ефективного використання та розвитку ...
426601
  Гаценко І.О. До проблеми звуконаслідування в сучасному мовознавстві (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 322-328
426602
  Драгінда О.В. До проблеми звукосимволізму в поезії


  У статті розглядаються звукосмислові кореляції в поетичних творах та адекватність передачі звуко-кольорових співвідношень англійських творів при перекладі українською мовою.
426603
  Лісова В. До проблеми звукосимволізму лексичних одиниць у германських мовах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 37-41. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
426604
  Папакін Г.В. До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-8


  Стаття присвячена проблемам якісного покращення підготовки спеціалістів-документознавців за рахунок змістовного наповнення складової навчальних курсів єдиним блоком документознавчих та архівознавчих дисциплін, які здатні фахово підготувати випускника ...
426605
  Тишкун Ю. До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика" // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 38-44
426606
  Лозицький В. До проблеми зовнішнього впливу на сонячну активність: наукові дані й пошуки їхнього пояснення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1819-7329


  Одним із переконаних прибічників існування ефектів зовнішнього впливу на Сонце (а саме, - на сонячну активність) був Павло Родіонович Романчук, директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка від 1972 до 1987 рр., учень професора цього ...
426607
  Мазак А. До проблеми зовнішнього тестування / А. Мазак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-31
426608
  Мудраков В.В. До проблеми ідейної концептуалізації етичних констант як онтологічних підстав ментальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 42-44
426609
  Караваєв В. До проблеми ідентичності в постмодерністському дискурсі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 61-64. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Розглядаються проблема ідентичності в контексті постмодерністського дискурсу, аналізуються деякі концепції ідентичності представників постмодернізму та проблеми ідентифікаційних парадигм. Рассмотривается проблема идентичности в контексте ...
426610
  Теребус Р. До проблеми ідіостилю: термінологічний аспект // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 174-182. – ISSN 2311-5165
426611
  Сахань О.М. До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі / О.М. Сахань, Н.В. Шевчук // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 126-142. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
426612
  Лоєва І.Д. До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні / І.Д. Лоєва, М.О. Караван // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 43-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0899
426613
  Олійник Т.І. До проблеми індексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
426614
  Жирнов П.В. До проблеми інженерно-будівельної оцінки території з урахуванням локальних природних і техногенних факторів (на прикладі Ренійсткого р-ну Одеської обл.) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 115-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122. – ISSN 0203-3100
426615
  Ситченко А. До проблеми інноваційного навчання літератури
426616
  Ігнатов С.Н. До проблеми інтеграції підприємництва в АПК / С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, І.Г. Мельник // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
426617
  Щегельський В.В. До проблеми інтерпретації легенди про "турецький скарб" (за матеріалами фондових записів навчально-наукової лабораторії етнології К-ПНУ імені Івана Огієнка) / В.В. Щегельський, І.О. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 97-100
426618
  Клочков І.В. До проблеми інтерпретації поняття "гуманізм" у філософії доби Відродження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 28-30
426619
  Гаєвська О.В. До проблеми інтерпретації поняття "імпліцитність" (на матеріалі форм ввічливості японської мови)


  Розглянуто поняття "імпліцитна категорія" на матеріалі японської мови з урахуванням особливостей функціонування форм ввічливості.
426620
  Гундорова Т. До проблеми інтерпретації: класична і некласична теорія літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 10-20
426621
  Пуряєва Н. До проблеми інтертекстуальності літургійного тексту: цитата і парафраз // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 144-155. – ISSN 0201-419
426622
  Фролова О. До проблеми інформаційно - методичного забезпечення кримінологічних досліджень // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
426623
  Керецман В.Ю. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
426624
  Іванов Я. До проблеми існування форпостів на території Нової Сербії та Новослобідського козацького полку в 1752 - 1764 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 261-263. – ISBN 978-966-171-893-6
426625
  Мостяєв О. До проблеми історико-етнографічного районування території сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – Бібліогр.: с. 46, Літ.: 5 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історико-етнографічні виміри формування та розкрито підстави історико-етнографічного районування території сучасної України.
426626
  Візітів Юлія До проблеми історії співпраці культурно-освітнього товариства "Просвіта" і військово-патріотичної організації "Пласт" на Волині (20-30-ті роки XX століття) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 1999-4966
426627
  Яременко В. До проблеми історіософії Тараса Шевченка: методологічні підходи
426628
  Кривдік С.Г. До проблеми карбонатитів і карбонатитових комплексів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 7-20. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
426629
  Козаченко А. До проблеми кваліфікації державно - правоового зв"язку між Україною і Росією за Переяславсько - Московською угодою 1654 року (з нагоди 350 - річчя укладення угоди) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.55-64
426630
  Пересецький Р.Д. До проблеми кіноцитування в екранному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 147-155
426631
  Бондарєва Н. До проблеми класифікації директивних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 51-54
426632
  Пархоменко І.І. До проблеми класифікації концепцій економіки культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 116-122


  Досліджуються теоретичні концепції сучасної економіки культури. Пропонується класифікація концепцій згідно з підходами: економіко-управлінським, соціологічним та економіко-культурологічним, які обгрунтовують розуміння "економіки культури" у науковому ...
426633
  Кріцберг Р.Я. До проблеми класифікації регіонально маркованих одиниць


  Розглянуто основні інтерпретації терміну "американізм" та принципи класифікації цього шару лексики. На матеріалі англійської мови обгрунтовується необхідність застосування функціонального підходу при дослідженні регіонально маркованих одиниць ...
426634
  Костриба В.В. До проблеми класифікації синтаксичних структур (на матеріалі речень із дієсловами мислення) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Пропонується один із підходів до вирішення проблеми класифікації синтаксичних структур. На матеріалі конкретних семантично об"єднаних речень зроблено спробу вичленити та типізувати структурно значущі компоненти. Предлагается один из подходов к решению ...
426635
  Іншин М.І. До проблеми класифікації трудових прав громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 150-157. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей класифікації трудових прав громадян, розкрито наукові підходи щодо класифікації трудових прав громадян, запропоновано власну систему критеріїв класифікації трудових прав громадян.
426636
  Журбелюк Г.В. До проблеми кодифікацій українського права (короткий аналітичний огляд історії) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 33-38.
426637
  Грабовський С. До проблеми колоніального статусу України в СССР // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 21-25


  "Автор аналізує деякі істотні риси феномену «колонії європейського типу», якою була Україна в СРСР доби Сталіна. У статті широко використаний статистичний матеріал, який доводить справедливість визначення статусу України як колонії та засвідчує ...
426638
  Журавльова Л. До проблеми комерціалізації космічної діяльності США // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 173-183. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
426639
  Атаманова Ю. До проблеми комплексного правового забезпечення державного регулювання інноваційних процесів в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-50. – Бібліогр.: на 13 пунктів
426640
  Кудрявцева К. До проблеми композиції твору "Катерина" Тараса Шевченка // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 66-78. – ISSN 1992-5514
426641
  Островська А.А. До проблеми комунікативних типів висловлювань в сучасній українській мові // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 99-101. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядається комунікативна семантика простих речень - одна з найбільш спірних і суперечливих проблем сучасного синтаксису. На основі семантичного аналізу 5000 прикладів з творів англійських та американських авторів ХХ ст. пропонується класифікація ...
426642
  Селігей П.О. До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 11-14. – ISSN 2307-4558
426643
  Діхтяренко С.Ю. До проблеми комунікативної компетентності студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-119. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
426644
  Поповичук О.М. До проблеми конституційно-правового реформування місцевого самоврядування в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 100-105. – ISBN 978-966-7166-35-9
426645
  Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
426646
  Мариненко Ю. До проблеми концепції людини в творах митців Празької школи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 6-11. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
426647
  Вінник О.М. До проблеми корпоративних конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 407-415. – (0). – ISSN 2078-9165
426648
  Борисова В. До проблеми корпоративних прав учасників підприємницьких товариств / В. Борисова, С. Казанцев // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 133-140. – ISSN 1993-0909
426649
  Омельянович О.Т. До проблеми кримінально-правового регулювання застосування примусових заходів виховного характеру // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 240-243. – ISBN 978-966-7178-01-8
426650
  Герасименко Є.С. До проблеми критеріїв визначення біженців // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 79-88.
426651
  Колесніченко-Братунь До проблеми культурної політики держави в епоху глобалізації (український контекст) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 120-129. – ISBN 966-7196-06-2
426652
  Майборода Л.І. До проблеми лаконічності і семантичної місткості газетних заголовків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 59-62


  Статтю присвячено важливому аспектові пресолінгвістики – дослідженню проблеми лаконічності та семантичної місткості газетних заголовків. Дефінітивно окреслено названі поняття, а також наголошено на одному із способів досягнення граничної стислості, ...
426653
  Рум"янцев В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П. Скоропадського // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
426654
  Лучик А.А. До проблеми лексикографічного опису сталих сполучень російської, української і польської мов // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 200-208. – ISSN 2312-0665
426655
  Сіранчук Н.М. До проблеми лексичних помилок у сучасному мовознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 297-303. – ISSN 2522-493X


  Пропонована методична система є технологією навчання алгоритмів породження мовлення на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий ...
426656
  Болотна Т.М. До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 41-48


  У статті йдеться про роль фонових знань як основної передумови адекватного спілкування між комунікантами, що належать до різних лінгвокультурних спільнот. Особлива увага приділяється проблемі класифікації реалій - лексиці з національно-культурним ...
426657
  Булаховська Ю.Л. До проблеми літературного плагіату // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 158-162. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про те, що наслідування у художній літературі є проблемою складною й творчою, і її не можна розглядати однозначно й категорично в плані плагіату. В статье речь идет о том, что проблема "продолжения" в художественной литературе - это ...
426658
  Марчун О. До проблеми літературної трансформації у народних піснях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 366-371. – Бібліогр.: С. 371
426659
  Кириленко О. До проблеми локально-хронологічного членування на прикладі пізньотрипільських пам"яток Північної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 400-405. – ISBN 978-966-171-795-3
426660
  Адаменко Н.Б. До проблеми людини українського та польського бароко: "Vita activa versus Vita contemplativa" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання генези філософського осмислення проблеми людини слов"янського Бароко у відмінних духовних ареалах України та Польщі. The author of this article investigates the question of genesis of philosophical judgement of a problem of the ...
426661
  Козлов М.М. До проблеми людських жертвоприносин в язичницькій Русі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 83-88. – ISSN 2076-1554
426662
  Наумовська О. До проблеми магічно-ритуальної рецепції у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 126-131. – Бібліогр.: С. 130-131
426663
  Маркова М.В. До проблеми медико-психологічного супроводу системи "мати - дитина" за різних умов вигодовування немовляти / М.В. Маркова, Є.В. Кришталь, Л.І. Лобойко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 121-129 : рис. – ISSN 2410-1249
426664
  Кобчінська О. До проблеми мета-наративної оповіді у прозі Тагара Бен Джеллуна: мультикультурний аспект // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 102-106. – ISSN 2307-2261
426665
  Мельніков А. До проблеми метапарадигмальної типологізації соціологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-23. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Анализируется проблема плюрализма парадигмальных концептуализаций современного социологического знания. Рассмотрено понятие полипарадигмальности, представлены основные типологии парадигм и попытки их метатеоретического обобщения. В этом контексте ...
426666
  Іщук О.С. До проблеми методів роботи спецслужб УРСР зі знищення трупів вбитих керівників укр. національно-визвольного руху та виявлення місць поховання борців за укр. державність. З історії боротьби КДБ УРСР проти поширення джазу та рок-музики в Україні / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 40 с.
426667
  Кузьменко О М. До проблеми методології аналізу процесу самовизначення спільнот у сучасному світі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 48-49
426668
  Корнієнко Н.П. До проблеми методології вивчення природи естетичного у вітчизняній науці // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 204-209. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті на основі аналізу доробку Київської філософської школи здійснюється спроба обгрунтування необхідності естетичної складової процесу виховання.
426669
  Горгота О.Б. До проблеми методології історико-філософського дослідження: філософія історії філософії К. Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
426670
  Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-29. – ISSN 0132-1331
426671
  Комар О. До проблеми метрології плану Десятинної церкви // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 87-108. – ISSN 2312-9697
426672
  Логвиненко В.П. До проблеми механізмів психологічного захисту безробітних // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 54-58
426673
  Вихрущ В. До проблеми механізму компаративістського аналізу у дослідженнях галузі 011 "Науки про освіту" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7263-79-0
426674
  Деміденко С.В. до проблеми мінімаксного оцінювання розв"язків одновимірних крайових задач / С.В. Деміденко, С.М. Жук, О.Г. Наконечний // Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины. – Симферополь, 2007. – № 1. – С. 7-23. – ISSN 1729-3901
426675
  Гурдуз А.І. До проблеми міфопоетичної парадигми творів О. Кобилянської „Земля” і Т. Гарді „Тесс із роду д’Ербервіллів”: опозиція „природа — місто” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 219-223. – ISBN 966-8474-40-6
426676
  Ліпіч Л.М. До проблеми моббінгу в умовах реформування вищої школи // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 66-68


  Слід відзначити, що в сучасній Україні дослідження з окресленої проблеми більшою мірою представлені публікаціями перекладених зарубіжних матеріалів. Вказаний соціально-психологічний феномен як самостійний предмет дослідження сьогодні широко ...
426677
  Сисоєнко Г.І. До проблеми мови у кримінальному судочинстві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 155-160
426678
  Кевешлігеті О. До проблеми моделі світу прозовій творчості Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.110-112.
426679
  Вітер В. До проблеми моніторингових оцінювань рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-35
426680
  Шагай Н.М. До проблеми морального виховання студентів гуманітарних факультетів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 368-372
426681
  Татенко В.О. До проблеми мотивації націєтворення: соціально-психологічний аспект // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 238-260. – ISSN 2522-4093
426682
  Белецька А.В. До проблеми набуття студентами професійних навичок управління репутацією (на прикладі реалізації програми "Зелений інститут") . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 191-194


  Статтю присвячено дослідженню досвіду організації практичних занять у межах навчальних программ із предметів "Копірайтерство", "Організація роботи прес-служби", "Іміджелогія". Систематизовано досвід планування, організації, впровадження та оцінювання ...
426683
  Швай Р.І. До проблеми навчання інноваційної особистості // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 60-63. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
426684
  Юденко О.І. До проблеми навчання культурі спілкування іноземними мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 111-119
426685
  Гришко О. До проблеми наслідків порушення договірного зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2014. – № 1 (139). – С. 86-93
426686
  Котляр М.Ф. До проблеми настання феодальних відносин у східнослов’янському світі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 58-71. – ISSN 0130-5247
426687
  Палієнко В.П. До проблеми науково-методичного обгрунтування геоморфологічного аналізу та картографування : Природничо-географічні дослідження / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
426688
  Переяслова О.О. До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 192-196
426689
  Шліхта І.В. До проблеми наукового опрацювання ідеології "чинного націоналізму" Дмитра Донцова (1926-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91-94. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові поняття концепції "чинного націоналізму" Дмитра Донцова. Зроблено спробу дати оригінальне тлумачення внеску Донцова в українську політичну думку. The article contains an examination of Dmytro Dontsov"s active nationalism key ideas. ...
426690
  Ткачук О.Є. До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д. Донцова і Б.І. Антонича) // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 122-130
426691
  Юрчишин В.В. До проблеми невідповідності суспільної долі сучасного вітчизняного селянства віковічним надбанням історично-селянського роду України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 110-123
426692
  Жарковський Р. До проблеми неокласицизму в інструментальному стилі І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 166-176. – ISSN 2310-0583
426693
  Сидоренко М.М. До проблеми несвідомого в історії природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
426694
  Сокол І. До проблеми нормативного регулювання інституту депутатської етики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-617-7069-17-0
426695
  Кожуховська Л. До проблеми нормативності у лексикографічній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 193-196
426696
  Волошин Ю.О. До проблеми нормопроектного забезпечення діяльності та європейської міждержавної інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 23-35.
426697
  Щербаков В.В. До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV - кінець XVI ст.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 163-169. – ISSN 2226-3209
426698
  Харитонов С.О. До проблеми об"єкта злочинів, які посягають на осіб, що виконують службовий та громадський обов"язок // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 328-332. – ISBN 978-966-458-403-3
426699
  Кипоренко О.Я. До проблеми обгрунтування поняття "архетип знання" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Дана стаття присвячена обґрунтуванню поняття "архетип знання". Проаналізовано ряд визначень поняття "архетип". на підставі узагальнення значного обсягу філософського матеріалу у статті розглянута проблема обґрунтування поняття "архетип знання" як ...
426700
  Рассудіна К.С. До проблеми обгрунтування принципів біоетики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 62-67
426701
  Розлуцький І. До проблеми образу жінки в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-60. – Бібліогр.: (Микола Євшан 19.05.1889 - 23.11.1919 р.р.). – ISSN 0130-5263
426702
  Горенко О. До проблеми ознак художньої оповіді в "Уолдені" Г.Д. Торо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 119-123. – ISBN 966-8188-10-1
426703
  Дерев"яний І. До проблеми окупаційного характеру польського режиму на західноукраїнських землях у 1918-1939 рр. // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 121-128. – ISBN 978-966-600-651-9
426704
  Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 10-19. – ISSN 1682-2366
426705
  Ольховський В.С. До проблеми оператора часу і травилості зіткнення / В.С. Ольховський, 1973. – 4 с.
426706
  Щеколдіна Н.О. До проблеми опису західноєвропейської друкованої графіки 16-18 ст. в колекції альбомів навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 159-160. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Доповідь присвячена опису альбомів із зразками західноєвропейської друкованої графіки 16-18 ст – частини колекції навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки). Запропоновано схему опису західноєвропейської ...
426707
  Ткаченко В. До проблеми організації психологічної підготовки до бойових дій в арміях країн НАТО / В. Ткаченко, Н. Костюкова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 119-126. – ISSN 2617-6858


  "У статті розглянуто досвід організації психологічної підготовки військовослужбовців в арміях країн НАТО. Визначені основні підходи щодо проведення психологічних заходів підготовки військовослужбовців до циклу розгортання. Акцентовано увагу на програмі ...
426708
  Марушкевич А.А. До проблеми організації студентського життя в Університеті Св. Володимира на початку ХХ століття / А.А. Марушкевич, Б.М. Марушкевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 110-113
426709
  Маслійчук В. До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст.-1764 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 16-21. – ISSN 1998-4634
426710
  Розова Т. До проблеми освоєння майбутнього у соціальній філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.125-136
426711
  Борисенко М. До проблеми осмислення тоталітарної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 30-33
426712
  Зазимко О.В. До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 22-30. – ISBN 978-966-8063-99-62
426713
  Феодосій О.О. До проблеми ототожнення понять "новели" та "оповідання" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 224-233. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
426714
  Савкова В.П. До проблеми оцінки матриць попарних порівнянь в умовах невизначеності / В.П. Савкова, О.Г. Наконечний // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 61-68. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  If on a set of objects are given certain binary relations, that determine the advantages of one object over the other object, then their ordering is possible with a help of paired comparisons. The method of paired comparisons allows an estimation of ...
426715
  Скорина Л. До проблеми оцінки С. Єфремовим творчого доробку С. Черкасенка // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 71-74. – ISBN 966-693-015-3
426716
  Панфілов О.Ю. До проблеми оцінки сучасного рівня інформаційної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 227-235
426717
  Сніжко О.В. До проблеми оцінки фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 184-193.
426718
  Джаман В.О. До проблеми оцінювання впливу природно-ресурсних можливостей території на регіональні особливості розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
426719
  Дєордіца До проблеми оцінювання результатів учіння / Дєордіца, Т-Л // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366
426720
  Шевченко С.О. До проблеми оцінювання якості вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
426721
  Шевченко С.О. До проблеми оцінювання якості вищої школи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
426722
  Уйомов А.І. До проблеми параметричноїоцінки структурно-субстратної складності системи / А.І. Уйомов, Б.В. Плесський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
426723
  Шекера Я.В. До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (X - XIII ст.) у жанрі ци українською мовою // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 182-192. – ISSN 1682-671Х
426724
  Полгородник Д.В. До проблеми перекладу сленгу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 84-85
426725
  Гриб Д.І. До проблеми перекладу французьких юридичних термінів на українську мову // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
426726
  Сікорський П. До проблеми переходу на 12-бальну систему оцінювання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
426727
  Михед Т. До проблеми періодизації американської літератури ХІХ століття // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 40-54
426728
  Костенко С.О. До проблеми періодизації давньої китайської літератури / С.О. Костенко, І.А. Пяста


  Окреслено найважливіші етапи розвитку давньої китайської літератури, згадують її жанрові особливості, а також дають відомі з історії китаєзнавства приклади періодизації.
426729
  Яцина О. До проблеми періодизації історії розвитку житла й архітектури Харкова до 1917 р. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 3-10. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
426730
  Павлова О.Ю. До проблеми періодизації класичної естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розуміння логіки становлення класичної естетики. Досліджується класифікація основних етапів розвитку, визначаються критерії трансформації її предметного поля. Статья посвящена проблеме понимания логике становления ...
426731
  Левдер А. До проблеми періодизації науково-педагогічної діяльності І.П. Крип’якевича // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 28-36


  Згадується М.С. Грушевський, НТШ.
426732
  Яценко Т. До проблеми періодизації розвитку методики літератури як галузі наукового знання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (114). – С. 33-37
426733
  Дем"яненко Н.М. До проблеми періодизації соціальної роботи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  На основі логіко-системного аналізу історичної, історико-педагогічної літератури та архівних джерел розроблено періодизацію соціальної роботи в Україні у Х - на початку ХХ століття. Виявлено основні тенденції і закономірності її розвитку щодо кожного з ...
426734
  Скоць А. До проблеми періодизації творчості Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 278-286. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
426735
   До проблеми підвищення врожаїв цурових буряків.. – К., 1929. – 53с.
426736
  Лемешко О.М. До проблеми підвищення ефективності правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 19-26.
426737
  Бірук Н.П. До проблеми підвищення ефективності професійно-творчого розвитку особистості педагога-дослідника в умовах підготовки докторів філософії [досвід Житомирського державного університету імені Івана Франка] // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 64-66. – ISBN 978-966-698-290-5
426738
  Лемешко О.М. До проблеми підвищення якості кримінального законодавства в частині регламентації можливих станів потерпілої особи (на прикладі уразливого і безпорадного станів та матеріальної чи іншої залежності) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 110-119.
426739
  Ляшенко Т.М. До проблеми побудови інститутів громадянського суспільства в країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 219-229. – ISBN 978-966-02-4604-1
426740
  Гнатюк Н.Г. До проблеми побудови типології тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 24-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Тексти відрізняються за своєю структурою та функціональним призначенням. Останнім часом спостерігається зростання інтересу до аналізу різних типів тексту. Висвітлюються існуючі в сучасній лінгвістиці підходи до класифікації текстів.
426741
  Олійник О.В. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні / О.В. Олійник, Т.І. Олійник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 60-66. – ISSN 2221-1055
426742
  Рудик Н.М. До проблеми подолання мовного бар"єру у процесі спонтанної комунікації іноземною мовою студентів гуманітарних факультетів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 59-65. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
426743
  Синьоок Г. До проблеми поетичного перекладу Арсенія Тарковського: внутрішні та зовнішні спонуки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 5. – С. 83-92. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-8645-33-2
426744
  Жерліцина Ю. До проблеми поетонімії у художньому тексті // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 58-60
426745
  Пучковська І.Й. До проблеми позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 74-80. – ISSN 0201-7245
426746
  Вовкодав С. До проблеми позиціонування "змійових" валів Переяславщини: історіографія питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 16-21


  Зроблено огляд історіографії проблеми локалізації "змійових" валів Переяславщини. The historiography of the problem of localization Serpent"s Wall оf Pereyaslav region is described in article.
426747
  Картузова І. До проблеми позову в адміністративному процесі / І. Картузова, А. Осадчий // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.80-84. – ISSN 0132-1331
426748
  Левінська З.С. До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 292-296. – ISSN 2076-1554
426749
  Борщик Я.В. До проблеми польських "відплатних акцій" на Волині (березень - початок липня 1943 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 113-132. – ISSN 0130-5247
426750
  Гладій О.Б. До проблеми поняття "міф" у сучасному літературознавстві // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 45-49. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
426751
  Семеніхіна О.С. До проблеми поняття "рецепція" в перекладознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 462-465. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 465; 5 п. – ISSN 1729-360Х
426752
  Вакулич В. До проблеми попередження тероризму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С.182-189.
426753
  Авраменко А. До проблеми походження і трансформації назв куренів Запорозької Січі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 5-21. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
426754
  Правдюк О.В. До проблеми походження менонітів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.121-124. – ISBN 966-660-151-6
426755
  Гузела М. До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 187–194. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
426756
  Земко А.М. До проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-269-6
426757
  Хименко О.А. До проблеми правового регулювання академічної доброчесності в українському праві / О.А. Хименко, В.А. Рудик // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 53-55. – ISBN 978-966-7496-99-9
426758
  Рудик В.А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності / В.А. Рудик, О.А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 7-12. – ISSN 2415-3095


  В статті досліджується питання правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності. Автор аналізує чинне освітнє законодавство, з"ясовує його недоліки в частині застосування академічної відповідальності за порушення ...
426759
  Синкова О.М. До проблеми правового регулювання механізму підзвітності в органах виконавчої влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
426760
  Басова І.С. До проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб - дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
426761
  Сіряк В.І. До проблеми правовогорегулювання радіоактивно забруднених територій України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 373-376. – ISSN 1563-3349
426762
  Бурлай Є. До проблеми правогенезу: історичні та логічні аспекти // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Першого всеукр. круглого столу (м. Львів, 16-17 верес. 2005 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; Акад. прав. наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2006. – С. 59-70. – ISBN 966-547-233-X
426763
  Пироженко О.С. До проблеми призначення й виконання штрафу як кримінального покарання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 244-252. – ISSN 0201-7245
426764
  Шумна Л. До проблеми принципів інституту соціального обслуговування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 197-205. – ISSN 1993-0909
426765
  Шовковий В.М. До проблеми принципів навчання граматики класичних мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 229-234


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню та опису основних принципів навчання класичних мов; досліджено історію становлення та особливості їх функціонування у навчанні латинської та давньогрецької мов.
426766
  Король В. До проблеми про військові втрати українського та інших народів СРСР у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-62. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові аспекти про військові втрати українського та інших народів СРСР у 1941-1945 рр. The article is analysed new aspects of history of the Second world war, the price of a victory of Soviet Union. The author also inves-tigated the big and ...
426767
  Бедрик І.О. До проблеми про механізм об"єктивної оцінки в системі управління якістю стоматологічних послуг (за матеріалами українських та російських дослідників) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
426768
  Німчук В. До проблеми про об"єкт і зміст курсу "Історії української літературної мови" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 161-173. – ISSN 1682-3540
426769
  Клейменова С.М. До проблеми про передачу майнових авторських прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
426770
  Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії
426771
  Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії
426772
  Щербакова О.А. До проблеми пробудження сили духу "нових людей" і закладання новітніх ідей у Київському університеті як науковому, освітянському, культурному осередку формування української інтелігенції та національн // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.91-102
426773
  Куньо К. До проблеми проведення Великих вечорниць на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 43-44
426774
  Дроздов О. До проблеми проведення виїмки оригіналів первинних документів, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, регістрів бухгалтерського обліку та інших документів суб"єктів господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 82-90
426775
  Павшук К.О. До проблеми проведення конституційного і законодавчого референдумів в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 204-212. – ISSN 2224-9281
426776
  Гришко О. До проблеми прострочення кредитора у договірному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 50-55


  У статті проведено дослідження проблемних аспектів визначення правової природи і виконання кредиторських обов"язків та запропоноване нове розуміння прострочення кредитора у договірних цивільних відносинах. Аналізується існуюча судова практики щодо ...
426777
  Білосевич І. До проблеми професійної готовності майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності / І. Білосевич, М. Олексюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 36-43. – ISSN 2307-4914
426778
  Фока О.В. До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади : державне управління / О.В. Фока, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
426779
  Московчук Н.М. До проблеми професійної підготовки в науковій царині вищої школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 91-97. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто сутність поняття "професійна підготовка" та його структура. Розглянуто різні підходи до визначення понять "підготовка", "готовність", "підготовленість", "компетентність". Висвітлено наукові погляди на проблему професійної підготовки ...
426780
  Юрійчук Н. До проблеми професійної підготовки студентів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 192-199. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
426781
  Новікова Н. До проблеми профільного навчання біології // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 41-45
426782
  Карвацький А. До проблеми процесуальних гарантій захисту прав потерпілого від злочину в контексті реалізації принципу змагальності сторін // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-368. – ISBN 978-617-7069-17-0
426783
  Бійчук Г. До проблеми прочитання постмодерних творів у старшій школі
426784
  Булатевич Н.М. До проблеми психічного вигорання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 121-124. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто проблему психічного вигорання. Проаналізовано результати дослідження цього феномена у професії охоронника. Окреслено напрямки подальшого дослідження.
426785
  Зборовська Н. До проблеми психоаналітичної інтерпретації в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
426786
  Тупікова Л. До проблеми психокорекції агресивних проявів особистості військовослужбовців в процесі міжособистісного спілкування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 320-322
426787
  Скоробагатська О. До проблеми психології моральності в контексті інноваційного розвитку вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 32-34. – ISBN 978-966-698-272-1
426788
  Волинчук О. До проблеми психологічних меж особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 37-40. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
426789
  Васильєв С.П. До проблеми психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих військових навчальних закладах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (34). – С. 195-200


  Обговорюється проблема психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих військових навчальних закладах. Розглядаються шляхи технологічного удосконалення загальної методики дослідження адаптивних та регуляційних можливостей людини. ...
426790
  Тюріна Ю.В. До проблеми психологічного вивчення гендерних особливостей курсантів-жінок у процесі адаптації до навчання у ВВНЗ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 249
426791
  Слободянюк Г. До проблеми психологічної підготовки майбутніх вчителів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 1 (182). – С. 29-33. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
426792
  Вертипорох О. До проблеми психосемантичних особливостей поетичної творчості М. Драй-Хмари / О. Вертипорох, О. Зінченко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 93-99. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
426793
  Сажина С. До проблеми психосоціального розвитку особистості дитини-одинака // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.463-469. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
426794
  Соботович Е.И. До проблеми радиогенного тепла Земли // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 9
426795
  Селівачов М. До проблеми районування українського народного мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 299-307. – ISBN 966-7170-47-0
426796
  Сивий М.Я. До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 65-75. – (Серія географічна ; Вип. 37)
426797
  Артемчук О.В. До проблеми реалізації екуменічної моделі в Україні: історичні віхи та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 10-23
426798
  Кальченко С. До проблеми реалізації конституційного права на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення закону // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-116.
426799
  Коцюба Р. До проблеми реалізації права людини на ядерну безпеку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 11-12
426800
  Ободовський Олександр Григорович До проблеми регіонального гідролого-екологічного аналізу руслових процесів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 46-56 : Фото, мал. – Бібліогр.: 20 назв
426801
  Озерська А.В. До проблеми регламентації затримання у кримінальному процесі України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-18
426802
  Песоцька К.О. До проблеми регулювання внутрішньої організації політичних партій в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
426803
  Царик П.Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень на ландшафти Джуринського каньйону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 250-253. – ISBN 978-617-7069-75-8
426804
  Шелудько Н. До проблеми реструктуризації банківської системи є Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
426805
  Ткач О. До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції / О. Ткач, В. Сорокін // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 122-124
426806
  Гаєвська О. До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 16-18
426807
  Йосипенко С. До проблеми рецепції та впливу в історії філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 6-23. – ISSN 2522-9338
426808
  Мариненко Ю.В. До проблеми рецепції Шевченка в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 25-30
426809
  Петрова Л.В. До проблеми різноджерельного права: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблема європейського різноджерельного права: у первісному суспільстві й ранньому середньовіччі панував звичай, упродовж XII-XVIII ст. - правова доктрина, у XIX ст. - закон, нині має місце різноджерельного права. The issue of European ...
426810
  Власов М. До проблеми розбудови в Україні правової держави: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-55.
426811
  Чеканов В.Ю. До проблеми розвитку візантиністки в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено досі недослідженому питанню про становлення та розвиток візантиністики на історико-філологічному факультеті Київського університету в період до 1917 р. Проблему розглянуто з погляду поняття науково-історичної школи.
426812
  Барабаш В. До проблеми розвитку ідеї громадянського виховання в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 18-26. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
426813
  Герасименко Л. До проблеми розвитку критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
426814
  Автушенко І.Б. До проблеми розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано заходи радянського керівництва щодо розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і рр. Показано методи партійно-державного апарату по формуванню учнівського та студентського складу. Висвітлено політичний підтекст політики українізації в галузі ...
426815
  Кубіцький Ю.С. До проблеми розвитку соціального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 71-76
426816
  Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
426817
  Король В.Ю. До проблеми розвитку української культури 50-60-х років ХХ століття / В.Ю. Король, Р.А. Дудка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 170-180. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядаються питання розвитку української культури 50-60-х років XX ст. та головні напрямки суспільно-культурної діяльності української інтелігенції.
426818
  Цветкова Ю.В. До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-45.
426819
  Борщенко Л. До проблеми розгортання науково-дослідницької роботи з історії формування та розбудови художніх колекцій в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 472-483. – ISSN 1992-5514
426820
  Дунаєвська Л.Ф. До проблеми розмежування жанрів легенди і казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 10-22. – Бібліогр.: С. 20-21
426821
  Ситдикова І.В. До проблеми розмежування понять "експресія" та "експресивність" у сучасній лінгвістиці / І.В. Ситдикова, Т.М. Хайчевська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 304-310. – ISBN 978-966-171-013-8
426822
  Кочкодан І. До проблеми розмежування правової відповідальності та суміжних правових інститутів / І. Кочкодан, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 35
426823
  Отрощенко В.В. До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 149-156. – ISSN 2227-4952
426824
  Запара Н. До проблеми розрізнення образів оленя і лося у скіфському мистецтві // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 236-238. – ISBN 978-966-171-783-9
426825
  Бондар О.Г. До проблеми розробки стандартів вищої юридичної освіти // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 15-18. – ISBN 978-966-419-269-6
426826
  Дєордіца Т До проблеми розроблення ергономічних інтелект-карт / Т Дєордіца, М. Вороніна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
426827
  Воскобойник Г.М. До проблеми розуміння номенклатури в сучасному мовознавстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 38-47


  У статті аналізуються теоретичні положення щодо розуміння номенклатури, обґрунтовується найкоректніше його розуміння в сучасній мовознавчій науці. The article is devoted to the analysis of the theoretical grounds of the nomenclature in linguistics, ...
426828
  Панфілов О.Ю. До проблеми розуміння основного закону війни у сучасній філософії війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 36-43. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
426829
  Тихомиров О. До проблеми розуміння функцій сучасної держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 72-75.
426830
  Морозова Т. До проблеми розширення й упорядкування структури вищої ІКТ-освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 54-61. – ISSN 1562-529Х
426831
  Холодний М.Г. До проблеми ростового гормону кореня / М.Г. Холодний. – 29-48с.
426832
  Венгренюк Л.А. До проблеми саморегуляції довільної активності автономного суб"єкта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Особливості саморегуляції довільної активності у автономних суб"єктів пов"язуються з гармонізацією як окремих регулятивних блоків (функцій), так і всієї регулятивної системи, перетворення її у самодостатнє ціле. Результатом такого процесу є виникнення ...
426833
  Бойко А.І. До проблеми світоглядних засад особистісно орієнтованої освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 60-67
426834
  Дружбяк С.В. До проблеми семантичної класифікації лексики // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 96-99
426835
  Ведпатак В. До проблеми символічного значення звуків у дієсловах "звучання" в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-34. – (Германська філологія ; Вип. 431)
426836
  Музиченко В.Ф. До проблеми систематизації деяких фундаментальних категорій теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
426837
  Лук"янець Д. До проблеми систематизації заходів адміністративної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 12-17
426838
  Демидова Л.М. До проблеми систематизації об"єктів заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 101-111. – ISSN 0201-7245
426839
  Нерубасська А.О. До проблеми системної навантаженості історичного факту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
426840
  Юрчишин В.В. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 6-17. – ISSN 2221-1055
426841
  Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 34-51. – ISSN 0130-5247
426842
  Архангельська А.М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. II // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 58-70. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано якісні та кількісні аспекти динаміки розвитку і формування системи словотвірних фемінативів української мови на матеріалі лексикографічних праць, дотичних у часі до періоду українізації 20-30-х років XX століття. Простежено ...
426843
  Архангельська М А. До проблеми словотворної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиції і сучасність / М А. Архангельська, // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-40. – ISSN 0027-2833
426844
  Гошуляк І. До проблеми соборності українських земель у добу Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 196-203. – ISBN 966-02-0276-8
426845
  Петришин О. До проблеми соціалізація юридичних знань // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 53-62. – ISBN 978-966-349-240-7
426846
  Попельницька О. До проблеми соціально-історичної топографії київського Подолу: про "київське коріння" гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 156-157. – ISBN 966-95758-1-8
426847
  Карапузова Н.Д. До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 154-164. – ISSN 2226-4078
426848
  Приступенко Т. До проблеми соціального захисту журналістів України (за матеріалами преси) / Тетяна Приступенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 44-55. – (Журналістика ; Вип. 3)
426849
  Борисов В. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 196-206. – ISSN 0132-1331
426850
  Бітківська Г.В. До проблеми співвідношення етичного й естетичного в есеїстиці Йосипа Бродського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 49-54


  У статті досліжєено розгортання зовнішньої оповідної лінії в есеях Й. Бродського. Показано, що суб"єктивні судження Й. Бродського про ієрархію поезії та прози є основою для роздумів про співвідношення етичного й естетичного в літературній творчості. ...
426851
  Файкус Б. До проблеми співвідношення категорій "відображення" і "взаємодія" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
426852
  Шамрай В.В. До проблеми співвідношення категорій "конституційно-правова" та "конституційна" реформи: постановка проблеми // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 60-66. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
426853
  Логвин М.О. До проблеми співвідношення методів дослідження вищої нервової діяльності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
426854
  Ромінський Є.В. До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (X-XIVст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 2219-5521
426855
  Руденко О.В. До проблеми співвідношення об"єкта та предмета наукового пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 80-81
426856
  Борисова В.І. До проблеми співвідношення понять "найменування", "комерційне (фірмове) найменування" і "комерційне найменування" юридичної особи // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 56-64
426857
  Іншин М.І. До проблеми співвідношення понять "реалізація" та "забезпечення" права на державну службу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 213-218. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено визначенню проблемних питань співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу. У процесі дослідження визначено особливості реалізації та забезпечення права на державну службу; охарактеризовано структурні ...
426858
  Якиминська Л. До проблеми співвідношення соціального та етнічного в наукових студіях ментальності українців: історіографічний аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 296-302
426859
  Коробова І.В. До проблеми співвідношення та супідрядності понять "компетенція/компетентність" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 51-55. – (Серія : Педагогічні науки)
426860
  Майборода Л.І. До проблеми способiв та засобiв увиразнення газетного заголовка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 81-84


  Статтю присвячено важливому аспектовi пресолiнгвiстики - дослiдженню проблеми способiв та засобiв актуалiзацiї газетних назв. Авторка дефiнiтивно окреслила такi способи увиразнення газетного заголовка, як лексичний та семантичний повтор, а також ...
426861
  Щербак Ю. До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 230-244. – ISSN 1992-5514
426862
  Булаховська Ю. До проблеми сприйняття в Україні польської художньої прози XIX століття (Юзеф Крашевський, Генрик Сенкевич) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 281-289. – ISBN 966-95452-4-3
426863
  Булаховська Ю. До проблеми сприйняття в Україні творчої постаті Публія Овідія Назона (в контексті античної літератури) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 83-91. – ISBN 978-966-1516-14-3
426864
  Абдрахманова М.Ж. До проблеми сприйняття національної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 3-4
426865
  Іващенко Н. До проблеми сприйняття фольклорного тексту (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 319-323.
426866
  Редько С.Л. До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 242-252. – ISSN 2078-1687
426867
  Надрага В. До проблеми становлення державного управління на регіональному рівні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.64-72
426868
  Захарчук А.С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 122-125. – ISSN 1563-3349
426869
  Пікашова Т.Д. До проблеми становлення системно-структурного методу в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
426870
  Аболіна Т.Г. До проблеми статусу етики / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфіменко, В.Г. Наладиста // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 123-136. – ISBN 966-594-988-8
426871
  Козирєв Є. До проблеми створення грецько-японського лексикону православної Біблії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 65-72
426872
  Жуковський О. До проблеми створення партійних структур для керівництва справами євреїв, поляків та німців на початку 20-х рр. XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 75-77. – ISBN 978-966-485-023-7
426873
  Подоляка Н. До проблеми створення службової частини енциклопедичного видання "Звід пам"яток історії та культури України: Сумська область" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 155-158


  У статті розглянуто проблемне питання створення службової частини енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України: Сумська область». В статье рассмотрен проблемный вопрос создания служебной части энциклопедического издания «Свод ...
426874
  Казакова Т.В. До проблеми створення українського підручника з історії зарубіжної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 10-13


  У статті пропонується модель українського підручника з історії зарубіжної журналістики.
426875
  Пазинич В. До проблеми стоку повеневих вод Десни через долини Остра і Трубіжу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 174-176 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
426876
  Мацелюх І. До проблеми стратифікації церковних правопорушень Руської держави в історіографічній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблематиці класифікації церковних правопорушень Руської держави, відображеній в історіографічній літературі дореволюційних кантоністів та сучасних дослідників церковного права. Висловлено авторську стратифікацію церковних правопорушень ...
426877
  Дем"яненко І.І. До проблеми структури й перспектив нафтогазоносності східної частини Дніпровсько-Донецької западини і західних околиць Донбасу // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-42. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
426878
  Смущинська І.В. До проблеми суб"єктивної модальності у структурі художнього тексту


  Розглядається актуальна проблема сучасної лінгвостилістики - створення індивідуальних смислів і особистісного ставлення суб"єкта художнього мовлення, що знаходить своє вираження в контексті художнього твору в категорії авторської суб"єктивно-оцінної ...
426879
  Щербанюк Л.М. До проблеми суб"єктів права депутатського запиту в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 246-252. – ISSN 1563-3349
426880
  Лук"яненко Л. До проблеми суду над московською комуністичною окупацією в Україні (спроба організації міжнародного суду над КПРС–КПУ за злочини проти українського народу) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 206-208
426881
  Лук"яненко Л. До проблеми суду над московською комуністичною окупацією в Україні (спроба організації Міжнародного суду над КПРС - КПУ за злочини проти українського народу) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 405-411
426882
  Печарський А. До проблеми суїциду М. Хвильового: Едипів комплекс, ситуація і конфлікт // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 91-98
426883
  Улітенко Л.М. До проблеми сутності тестування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 77-80. – Бібліогр.: С. 80. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
426884
  Матицин О. До проблеми сучасного естетичного сприйняття культурних феноменів в контексті віртуального простору // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 27-33. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Проаналізовано зв"язок технологічного розвитку сучасного суспільства та естетичного сприйняття культурних феноменів людиною - членом цього суспільства. Розкрито внутрішні складові проблеми індивідуального сприйняття людиною об"єктів мистецтва. ...
426885
  Порада О.В. До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 8 (149). – C. 138-142. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
426886
  Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття "злочини проти навколишнього середовища" // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 41-48. – ISSN 2222-5374
426887
  Криворучко С. До проблеми сучасної методології: концептуальне поєднання феміністичної і психоаналітичної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 31-40. – ISSN 2304-9383
426888
  Тюрменко І.І. До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі : (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 134-136
426889
  Шекера Я. До проблеми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: роль ієрогліфічної складової


  Розглянуто механізми творення поезії Піднебесної з погляду ієрогліфічної природи китайської мови, а також проведено певні паралелі із європейським баченням сутності поезії як художнього феномену осмислення дійсності та місця автора в ній. Зроблено ...
426890
  Гандабура О.В. До проблеми тематичної та образно-символічної своєрідності постмодерністського роману Дена Брауна "Код до Вінчі" // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 146-149
426891
  Синишин Р. До проблеми теорії мовних контактів // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 54-65
426892
  Гнатюк М. До проблеми теорії порівняльно-історичного літературознавства в Україні (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. М.Драгоманов, І.Франко, О.Коллеса) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 39-46.
426893
  Палієнко В.П. До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 3-8. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
426894
  Прудникова О.В. До проблеми типологізації інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 164-174
426895
  Стасюк О.С. До проблеми типологізації парламентських текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 264-269. – Бібліогр.: Літ.: 268-269; 11 поз.
426896
  Колесников К.М. До проблеми типологічних паралелей між російським і українським консерватизмом (К.М. Леонтьєв і В.К. Липинський) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 28-34
426897
  Журавльова С. До проблеми торгівлі НКЗТ, ВУКС, закордонних представництв у 1921-1923 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 87-91
426898
  Конюхов С.В. До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
426899
  Доній Н. До проблеми трансмутації ціннісних орієнтацій в масовій культурі // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.105-108
426900
  Форостюк О.Д. До проблеми трансформації законодавства України про свободу совісті та релігійні організації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.119-123
426901
  Ботіна Л.Й. До проблеми трансформації форм і способів усної презентації своїх досліджень психологами-науковцями в інформаційному суспільстві // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 10-15. – ISBN 978-966-189-358-9


  У статті показано, що усне оприлюднення психологом-науковцем своїх наукових доробків ставить перед ним нову, пов"язану з розвитком інформаційного суспільства вимогу, а саме опанування презентаційними вміннями. Проведений аналіз літературних джерел з ...
426902
   До проблеми убезпечення техногенних об"єктів в Україні / В.П. Горбулін, В.В. Гетьман, І.П. Дрозд, А.С. Охота, М.І. Дрозд // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-9. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
426903
  Плющ І. До проблеми удосконалення законодавства України: здобутки і борги парламентського року (соціально-економічний аспект) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-11. – ISSN 0132-1331
426904
  Лучик Василь Вікторович До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв"язків


  Стаття присвячена складній науковій проблемі - відношенню української мови до археологічної трипільської культури V-III тис. до н.е., яка була поширена на терені правобережної України. Поодинокі спроби вчених виявити трипільський субстрат в українській ...
426905
  Ромащенко Л. До проблеми українсько-чесько-словацьких літературних взаємин (на прикладі творчості Олеся Гончара) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 71-78. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядається динаміка українсько-чесько-словацьких взаємин, починаючи з часів Великого Моравського князівства, і до ХХ століття. Особлива увага приділяється творчості Тараса Шевченка, котрий оспівав видатних чеських і словацьких історичних ...
426906
  Куц О. До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 302-308
426907
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в історико-політичній спадщині Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С.8-13. – (Соціально-гуманітарні науки)
426908
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії (друга половина 60-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці в 1965-1969 рр.
426909
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 50-х років.
426910
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 70-80-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 59-66. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 70-80-х рр.
426911
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності у вітчизняній історіографії народницького напряму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 41)


  Розглядаються погляди провідних представників національної історіографії народницького напряму М. Костомарова, В. Антоновича і М. Грушевського на проблему української державності.
426912
  Абрамова І.Г. До проблеми української ментальності // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2)
426913
  Ткаченко О.Б. До проблеми української правописної реформи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0027-2833
426914
  Дрозд І.П. До проблеми управління ризиком в галузі атомної індустрії України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 79-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
426915
  Степанюк Г. До проблеми урахування національної специфіки рідної мови турецькомовних студентів під час вивчення української мови як іноземної / Г. Степанюк, Л. Галаган // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 342-347. – ISBN 978-617-7046-59-1
426916
  Пилипів Г.М. До проблеми уточнення лінгвістичних визначень дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 55-61


  У статті проаналізовано різні лінгвістичні розуміння дискурсу, що став одним із ключових термінів у словнику гуманітарних та соціальних наук, уточнено поняття "дискурс", його сутність від- повідно до вибраного напрямку дослідження. The article ...
426917
  Сидоренко О.В. До проблеми участі українців, зокрема полтавчан, в антифашистському русі Опору в країнах Європи в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 53-59. – (Гуманітарні науки)
426918
  Ситник Г. До проблеми фольклоризму художнього авторського тексту Наталії Кобринської // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 73-77. – ISSN 2225-5095
426919
  Лисюк Н. До проблеми фольклорної комунікації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-177.


  У статті окреслено 5 чуттєвих і З надчуттєвих канали зв""язку, використовувані в актах фольклорної комунікації. The paper deals with 5 sensual and 3 supersensual canals of contact used during acts of folklore communication.
426920
  Москаленко О.І. До проблеми фонетичних особливостей авіаційної англійської мови ICAO // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 249-253. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
426921
  Кушнерик В. До проблеми фоносемантизму в сучасних європейських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С.14-19. – (Германська філологія ; Вип. 532)
426922
  Кушнерик В.І. До проблеми фоносемантичних явищ та універсалій у германських та слов"янських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 119-125. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано функціонування асоціативно-символічного значення в близько- та віддаленоспоріднених мовах. Цю проблему розглянуто з погляду зіставного аналізу різноманітних фонологічних систем за допомогою психолінгвістичного експерименту за ...
426923
  Третяк Л.В. До проблеми формотворчого концепту феномена Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 117-118
426924
  Бутковська Н.Ю. До проблеми формування в Україні поліетнічного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему етносоціального розвитку українського суспільства. Обгрунтовано основні принципи нової моделі співжиття в умовах поліетнічності, мультикультурності, багатомовності, поліконфесійності. Осмислення, усвідомлення та широка популяризація ...
426925
  Акуленко А. До проблеми формування внутрішнього лексикону учнів початкової школи в умовах українсько-російського білінгвізму (на матеріалі асоціативних експериментів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 3-6. – ISBN 966-7825-79-5
426926
  Бабій Л.В. До проблеми формування глобального економічного правопорядку шляхом аналізу права міжнародних економічних організацій в системі ООН // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 59-64.
426927
  Ровник О.В. До проблеми формування глобальної кіберкультури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.21-27. – (Філософські науки)
426928
  Зєня А.О. До проблеми формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою як другою іноземною на основі зіставного методу / А.О. Зєня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 123-130.
426929
  Бредньова В.П. До проблеми формування графічних компетенцій студентів архітектурних і художніх спеціальностей / В.П. Бредньова, О.М. Смичковська, І.М. Прохорець // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 17-21. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "Поступовий процес удосконолення освітньої діяльності висуває нові вимоги до навчання у системі вищої освіти України, у зв"язку з чим виникає необхідність постійного моніторингу якості успішності та контролю за формуванням, зокрема, графічних ...
426930
  Ільченко-Сюйва До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН / Ільченко-Сюйва, Л.В. Бабій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 83-86
426931
  Автушенко О.С. До проблеми формування змісту навчання і виховання майбутніх офіцерів з виховної роботи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 139-144


  У статті дається обгрунтування змістовного компоненту системи підготовки організаторів виховної роботи для Збройних Сил України. Проведений аналіз загальних і педагогічних функцій у життєдіяльності військового підрозділу. Проаналізовано вимоги до ...
426932
  Романова Л.В. До проблеми формування знань в організації: маркетинговий контекст // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 119-125. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
426933
  Захарчук А.С. До проблеми формування і становлення радянської політичної системи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 75-78. – ISSN 1563-3349
426934
  Григоренко Т. До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів / Т. Григоренко, М. Захаревич // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 25-32. – ISSN 2706-6258
426935
  Кривда Н.Ю. До проблеми формування культурної політики країни в сучасних умовах // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 23-25
426936
  Сидоренко О. До проблеми формування лінгвометодичної компетенції вчителів закордонних українських навчальних закладів у зарубіжжі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 261-268. – ISSN 0320-3077
426937
  Сікорський П. До проблеми формування методологічних засад під час психолого-педагогічних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)


  В. Лутай формує систему методологічних принципів, які дозволяють діалектично досліджувати будь-яке педагогічне явище.
426938
  Ковальова С.В. До проблеми формування методологічної опори науково-педагогічного дослідження // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 1 (8). – C. 33-40. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
426939
  Мащак С.О. До проблеми формування моральних цінностей сучасної молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 153-161. – ISSN 2227-1376
426940
  Байда С.П. До проблеми формування позитивного іміджу викладачів ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 14-19
426941
  Семенченко Ф.Г. До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві. Розкривається зв"язок політичних цінностей з політичною свідомістю та політичною культурою. Problems of formation of political values in contemporary ...
426942
  Мельник С.В. До проблеми формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки / С.В. Мельник, О.О. Тихомиров, О.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 165-171


  Стаття присвячена проблемі формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки у сучасних умовах розвитку правової системи України. її вирішення сприятиме гармонізації термінології національної та інформаційної безпеки і удосконаленню ...
426943
  Данилюк О. До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 61-65. – ISSN 2415-8143
426944
  Макаренко Л.О. До проблеми формування правової культури в Україні // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 52-53.
426945
  Копієвська О.Р. До проблеми формування правової культури особи в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 104-110. – ISSN 1563-3349
426946
  Сбруєв М.Г. До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 106-120. – ISSN 2312-5993
426947
  Вишківська В.Б. До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи / В.Б. Вишківська, С.А. Кушнірук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
426948
  Вишківська В.Б. До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи / В.Б. Вишківська, С.А. Кушнірук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
426949
  Волкова Н.І. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 98-102. – ISSN 2078-1687
426950
  Культенко В.П. До проблеми формування синергетичної моделі нелінійної особистості // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2616-9967
426951
  Зернова В.К. До проблеми формування та сприйняття схеми словотворчих процесів англійської субмови науки / В.К. Зернова, В.Г. Костенко, В.І. Пушкар // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 66-68. – ISBN 966-581-295-5
426952
  Хоменко-Семенова До проблеми формування творчих здібностей студентів ВНЗ у сучасному інноваційному середовищі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
426953
  Сиваш Л.М. До проблеми формування термінофонду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 157-161
426954
  Школьний О. До проблеми формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтованих галузей АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-59. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
426955
  Ковалів П. До проблеми формування української мови та інших східнослов"янських мов // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 236-243. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
426956
  Кубіцький С.О. До проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 168-171


  Обговорюються проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів, визначаються наріжні чинники кристалізації ціннісно-мотиваційної сфери військовослужбовця, серед яких патріотизм та духовність вважаються головними. Обсуждаются проблемы ...
426957
  Колечко М. До проблеми фразеологічних альтернатів у споріднених мовах (на матеріалі української та польської мов) / М. Колечко, Г. Попадинець // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 104-111. – ISBN 978-966-2248-36-4
426958
  Фітісова А.В. До проблеми фундаментальної концептуалізації соціального зв’язку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 76-81. – ISSN 2077-1800
426959
  Нямцу А. До проблеми функціонування "літературних архетипів" у європейському загальнокультурному контексті
426960
  Андрієвська Е.М. До проблеми функціонування [э] випадного у французькому мовленні


  У плані вокалічної редукції розглянуто природу функціонування [э] випадного у французькому мовленні; проаналізовано його функціональний статус; виявлено окремі тенденції його вживання чи невживання, що пов"язано, насамперед, зі стильовою диференціацією ...
426961
  Подорожній Є.Ю. До проблеми характеристики особливостей матеріальної відповідальності роботодавця // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7069-52-1
426962
  Мисан В.О. До проблеми характеристики сучасного уроку історії // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.2-5
426963
  Петренко І.В. До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 62-67. – ISSN 1727-1584
426964
  Цололо С.В. До проблеми характеру імператорської влади в Японії в окупаційний період (1945-1952) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 135-144. – ISSN 1682-671Х
426965
  Попов В.Ю. До проблеми хронологічного початку середньовічної філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 41-43
426966
  Гніздицька М.П. До проблеми хронологічної та жанрової класифікацій літературно-критичної спадщини Юрія Косача // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 139-145. – ISSN 2077-804X
426967
  Кіндзерський С.А. До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 257-263. – (Право. Економіка. Управління)
426968
  Коваленко І.І. До проблеми цілей правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 256-260. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
426969
  Липківська А. До проблеми часово-просторового континууму в драматургії і театрі XX - початку XXI ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 230-245. – ISBN 978-966-8911-9
426970
   До проблеми чіткості та унікальності систем / В.Ф. Бердников, Р.В. Валенчик, Е.В. Ганін, Т.В. Леонова, О.В. Ніколенко, М.С. Оганисян, С Переймер, А.Р. Петунін, Б.В. Плесський, Я Г. Портнов, І.М. Сараєва, А.І. Уйомов, А.Ю. Цофнас // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
426971
  Вікторенко С. До проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів. Визначено роль швидкого читання в організації навчальної праці студентів та шляхи її вдосконалення. Розкривається теоретичний аналіз цієї проблеми, зокрема, акцентується ...
426972
  Наєнко М.К. До проблеми шкіл у сучасному літературознавстві: зв"язки, джерела і протистояння // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Актуалізуються питання шкіл і напрямків у сучасному літературознавстві. Спираючись на досвід вітчизняної та зарубіжної науки, автор акцентує увагу на продуктивності модерного літературознавства, пов"язаного з традиціями "давніших" літературознавчих ...
426973
  Розвозчик П. До проблеми шкільного аналізу художнього твору
426974
  Турган О.Д. До проблеми шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
426975
  Гісматов Ф.І. До проблеми штучного створення живих організмів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
426976
  Кальченко С. До проблеми якості законів через неоднакові правові позиції судів при розгляді виборчих спорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 113-134.
426977
  Теплюк М. До проблеми якості закону України як джерела права / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 17-26. – ISSN 1026-9932
426978
  Вітенко І. До проблеми якості природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-218 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
426979
  Бутирський А.А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 253-257. – ISSN 1563-3349
426980
  Мовчан В.В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 16-23


  У статті розглядаються в загальних рисах проблемні питання меж проявів судової влади. Аналізуються такі прояви у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності. Досліджуються взаємозв"язки проявів судової влади зі стабільністю ...
426981
  Єрмоленко А.Б. До проблемних питань розвитку Збройних Сил України в контексті виконання завдань державної програми їх реформування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 154-160.
426982
  Світличний О.П. До проблемних питань у сфері земельних ресурсів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 131-136.
426983
  Карпенко О. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ / О. Карпенко, В. Михайлов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-54. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Пріоритетним питанням розвитку нафтогазової галузі в Україні є збільшення обсягів геологорозвідувальних робіт (ГРР), що забезпечуватиме необхідний приріст розвіданих ресурсів вуглеводнів (ВВ). Нажаль, скорочення пошуково-розвідувального буріння ...
426984
  Мельничук І.В. До прогнозу розвитку ландшафтів на найближчу та віддалену перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Реконструйовано ландшафти прилуцького етапу середнього антропогену, який може служити просторово-часовою моделлю розвитку сучасних ландшафтів на найближчу і віддалену перспективи.
426985
  Дроздовський Д. До проекту історії української літератури новітнього періоду : Вивченнятворчості поетів-шістдесятників
426986
  Григоров О. До проекту нового повітряного кодексу України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 28-33.
426987
  Коць Т.А. До прорблеми лексичної норми сучасної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0027-2833
426988
  Пазинич В.Г. До протиріч у датуванні Дніпровської "морени" / В.Г. Пазинич, О.О. Галаган, Н.В. Пазинич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 144-148 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
426989
  Кревецький І. До психології 1848 року / І. Кревецький. – 21с.
426990
  Кревецький І. До психольогії 1848 року : (Справа Ст. Гошовского) / І. Кревецький. – 21 с.
426991
   До радянських свят і нових обрядів. – К., 1981. – 368с.
426992
   До радянського народу, до всіх трудящих Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1967. – 15с.
426993
  СоколовскийВ.Г До ранней звезды / СоколовскийВ.Г. – М., 1982. – 205с.
426994
  Новиков И.Г. До рассвета близко : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 859 с.
426995
  Мельничук Ю.С. До раю навпростець : памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 64 с.
426996
  Кальницький М. До революции в университетах Киева, как и сейчас, на бюджетное обучение принимали по результатам вступительных испытаний // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 29 августа - 4 сентября (№ 33). – С. 29


  Згадується Університет св. Володимира.
426997
  Горбачук В.М. До регулювання громадського продукту / В.М. Горбачук, І Н. Гаркуиіа, М.А. Кирилюк // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 88-89
426998
  Іліаді О.І. До реконструкції первісної форми групи словенських гідронімів (праслов"янський гідронімікон Словенії. ІІ) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 74-80
426999
  Колосок Б. До реконструкції табору Карла XII та Івана Мазепи під Бандерами // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 78-80
427000
  Савченко Сергій До релігійного світогляду братів Зизаніїв // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 3-21. – ISSN 0869-3595


  Брати Зизанії : Зизаній (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович (60-і pp. XVI ст.-1634) - укр. мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч, брат Стефана Зизанія; Зизаній Стефан (Тустановський; бл. 1570-1621) - укр. ...
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,