Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
424001
  Донских С.В. "Дискурс побежденных" : глобализация как проблема русской философской мысли рубежа ХХ - ХХІ вв. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.15-18. – ISSN 1728-3671
424002
  Ніка О.І. "Дискурс" в історико-слов"янських паралелях // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 417-422
424003
  Івашкевич Т.Я. "Дискусія століття" за сценарієм С.О. Єфремова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Аналізується літературознавчий доробок С.О. Єфремова, який присвячено українському модернізмові. З"ясовується ґенеза суперечностей між народництвом та модернізмом у літературі, розглядаються основні моменти дискусії, що проходила між цими двома ...
424004
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
424005
   "Дистанційка"стає кращою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 4. – ISSN 2219-5793
424006
  Бурдак В. "Дистанційний" корпоративний секретар // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Що можливо передати на аутсорсинг".
424007
  Щерба М. "Дистанційні студенти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 4 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Керівництво вищих навчальних закладів Польщі боїться повністю відновлювати стаціонарне навчання. Раціональна ідея - так званий "гібридний" спосіб, тобто поєднання офлайн та онлайн-навчання. Що про це говорять викладачі та їхні вихованці?
424008
  Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
424009
  Кузь О.М. Дискурс-анализ "політичного" в соціальній філософії : дефінітивні пародокси // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – с.74-78
424010
  Мухина Е.Н. Дискурс-анализ как метод анализа социальных трансформаций // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 58-68. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
424011
  Кудрявцева Л.А. Дискурс-анализ медиатекста / Л.А. Кудрявцева, К.А. Иванова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 22-26. – ISSN 2305-7319
424012
  Бушев А. Дискурс-анализ медиатекстов и перевод // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 85-91. – ISBN 978-617-646-477-8
424013
  Андрухович А.А. Дискурс-аналіз і адекватність перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 3-7


  Стаття присвячена визначенню статусу дискурс-аналізу при досягненні адекватності й еквівалентності перекладу, основною передумовою якого є аналіз когнітивно-прагматичних відтінків концептів мовної картини світу нації, врахування комунікативної ...
424014
  Ніка О.І. Дискурс-аналіз та історична реконструкція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 16-22.


  Статтю присвячено історичній специфіці застосування дискурс-аналізу, наукового методу і теорії. The article deals with a historical specific of application discourse analysis, a scientific method and theory.
424015
  Бурова А. Дискурс-аналіз українських весільних пісень і замовлянь // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – C. 18-26. – ISSN 2307-0544
424016
  Петлюченко Н.В. Дискурс-портрети історичних харизматичних політичних лідерів Німеччини й України (лінгвокультурний аспект) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821
424017
  Дейнеко О.О. Дискурс-устрій соціальної згуртованості як категорії соціальної політики: досвід застосування критичного дискурс-аналізу // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 140-153. – ISSN 1681-116Х
424018
  Куликов А.Ю. Дискурс насилия // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 47-48
424019
  Ткаченко Р. Дискурс науки в системі цінностей української прози другої половини XIX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 82-88. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
424020
  Іванишин М.В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: підстави до експлікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-253
424021
  КостюкВ Дискурс ненависти в оболонці порногламуру // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32


  Роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів".
424022
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
424023
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. – Бібліогр.: л.183-206
424024
  Тиха Т.О. Дискурс німецької готичної поезії та програма "нової міфології" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 189-194
424025
  Єрмакова Н. Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 269-272. – ISBN 978-966-2374-12-4
424026
  Баліна К.Н. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю. Андруховича // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-57
424027
  Ткачук М. Дискурс новелістичної повісті "Boa constrictor" І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 292-309. – ISBN 966-594-298-0
424028
  Ильин А.Н. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 115-126. – ISSN 0132-1625
424029
  Езова С.А. Дискурс о библиотечном пространстве // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлены характеристики библиотечного пространства как библиотечно-культурного, социобиблиотечного и библиотечно-коммуникационного.
424030
  Казьмина О.Е. Дискурс о прозелитизме в современной России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 54-67. – ISSN 0869-5415
424031
  Рассоха М.Н. Дискурс о языке в свете лингвокультурной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-113. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
424032
  Зарецька О.О. Дискурс особистісного зростання (за матеріалами емпіричного дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 11-20
424033
  Кабка Г.М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950-1970-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
424034
  Турган О. Дискурс пластичних мистецтв у творчості Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 182-195. – ISBN 978-966-600-358-7


  Досліджується роль живопису, музики, скульптури, архітектури, танцю у творчості Лесі Українки. Завдяки синтезу цих мистецтв у художньому здобутку митця відкриваються нові площини метафоричної образності, з’являються передумови для діалогу епох, ...
424035
  Гурбанська А. Дискурс повістей М. Вінграновського та О. Довженка: жанрово-типологічні особливості, художня самобутність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 91-98.
424036
  Ткачук М. Дискурс повісті "Тарас Бульба" Миколи Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 307-320


  У статті здійснюється дискурсивний аналіз повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, яка написана в річищі романтичної поетики. У ній поетизуються незвичайні обставини та виняткові характери. Досліджується наративна стратегія твору, особливості ...
424037
  Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды / А.В. Скиперских. – Елец : Типография, 2011. – 211 с. – Библиогр.: с. 201-207. – ISBN 978-5-94947-113-5
424038
  Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз дискурсу політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці. Констатовано, що після суперечливого історичного шляху державотворення в методологічних концептах сформована найважливіша форма власної ідентифікації в сенсі ...
424039
  Вонсович Г.Б. Дискурс політичної ідеології // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 60-71
424040
  Загороднюк В. Дискурс політичної комунікації у херсонській пресі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 161-166. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
424041
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої пристрасти // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 13-16
424042
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
424043
  Таможська І. Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 217-222. – ISSN 2309-9127
424044
  Стуліна М.В. Дискурс постмодернізму як лінгвокультурний феномен // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 303-308
424045
  Дулин П.Г. Дискурс православного аскетизма / П.Г. Дулин, В.В. Ковалевич // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 26-30. – ISBN 966-7943-03-8
424046
  Пасічник Г.П. Дискурс природи та англійський історичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 245-248. – ISBN 966-7825-78-7
424047
  Бобрик І В. Дискурс про критерії розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-617-7096-97-8
424048
  Левицький В.С. Дискурс про секуляризацію. Симптом завершення модерну? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 18-23
424049
  Бурбело В.Б. Дискурс проекту як інтегративний тип дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Присвячено дослідженню сучасного типу дискурсу, яким є дискурс проекту. Дискурс проекту розглянуто як інтегративний тип дискурсу, визначено його основні характеристики, складові, структуру, семантику та функції.
424050
  Скиперских А. Дискурс протеста: легитимация политического сообщения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 65-71
424051
  Цоколов Сергей Дискурс радикального конструктивизма : Традиции скептицизма в современной философии и теории познания / Цоколов Сергей. – Munchen : Verlag Munchen, 2000. – 332стр. – (С переводами оригинальных работ П. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы и Г.Рота). – ISBN 3-9805074-2-4
424052
  Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
424053
  Гринишина М. Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 263-269. – ISBN 978-966-2374-12-4
424054
   Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – С. 6-56. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
424055
  Мельничук Ю.Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті "Буковина" кінця XIX – початку XX століття : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельничук Юлія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 36-41, 121-123, 157-158, 183-184
424056
  Мельничук Ю.Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті "Буковина" кінця XIX – початку XX століття : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельничук Юлія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
424057
  Комаха Л.Г. Дискурс рефлексії в аргументах феноменологічного мислення: від трансцендентного до трансцендентального // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 32-38


  В статті розглядається проблема рефлексії, зміст і специфіка якої у філософських системах обумовлює особливості і способи аргументації, відповідно до якої стверджується відповідний метод пізнання. Показано, що спробу подолати труднощі, визначені ...
424058
  Крамаренко А.В. Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об"єднаннях : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крамаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 243 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 212-235 арк.
424059
  Крамаренко А.В. Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крамаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
424060
  Панова Н.Ю. Дискурс самогубства в українській, російській та англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Панова Наталя Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
424061
  Поточняк О.П. Дискурс самостійної роботи студентів як важливого фактору оптимізації навчального процесу з іноземних мов у світлі нових теорій і практик / О.П. Поточняк, Е.А. Шабайкович // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 74-76. – ISSN 2304-5809
424062
  Панова Н.Ю. Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX-начала XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05 / Панова Наталья Юрьевна ; Бердян. гос. пед. ун-т. – Бердянск, 2017. – 414 л. – Библиогр.: л. 365-414
424063
  Онуфрієнко О. Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
424064
  Денисенко В. Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-26. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
424065
  Ус Дискурс свободи в сучасному контрактуалізмі (Джон Ролз) / Ус, ов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 190-196
424066
  Гурик М.І. Дискурс свободи у духовній та політичнй спадщині Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 28-35. – ISSN 2077-1800
424067
  Денисенко В.М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Денисенко, Василь Климончук, Юрій Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-603-526-7
424068
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. XIX – початок XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 5-12. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання ідейних й організаційних витоків сепаратистських тенденцій Сибіру др. пол. ХІХ — початку ХХ ст., які набули характеру обласництва. В полі зору — передумови обласництва як течії, зумовленої колоніальним статусом Сибіру в умовах ...
424069
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до по-страдянських часів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 13-23. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується явище сепаратистського руху сучасного Сибіру, пов’язане із традиціями обласництва др. пол. ХІХ — початку ХХ ст. і проявами сепаратизму в краї за радянських часів. В основі розгляду проблеми — витоки сепаратизму, викликані експлуатацією ...
424070
  Козак С. Дискурс слов"янства в українських романтиків // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 113-121. – ISBN 966-95452-4-3
424071
  Климчук В.А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841
424072
  Розин В.М. Дискурс социальной справедливости: критичесуий анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 0042-8744
424073
  Волков О.Г. Дискурс соціалізму: сенси і суперечності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
424074
  Климчук В.О. Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 71-80
424075
  Гайдаш А.В. Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика : монографія / А.В. Гайдаш ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 415, [1] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-921-245-0
424076
  Гайдаш А.В. Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Гайдаш Анна Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
424077
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
424078
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.: л. 389 - 427
424079
  Чечель Н. Дискурс стилю у мовному "тексті" українського модернізму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 13-23.


  У статті досліджено стильову парадоксальність у мовному "тексті" культури України кінця ХІХ – початку ХХ століть на шляху її входження до системи великих європейських стилів для того, щоб сприяти кращому розумінню мовних процесів у сучасному ...
424080
  Загребельна Н. Дискурс суб"єкта літературного викладу: оповідач - розповідач - наратор // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С.192-198
424081
  Касьянова М.М. Дискурс сучасних наукових досліджень східноєвропейського вектору міграції громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 209-214. – ISSN 2076-1554
424082
  Фурсіна Н.А. Дискурс сучасного військового конфлікту. полікомплексні війни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 112-118. – ISSN 2306-6806
424083
  Бігарі Адріана Андріївна Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Бігарі Адріана Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240 л. – Бібліогр.: л. 191-240
424084
  Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук:10.02.04 / Бігарі А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
424085
   Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру : Наукові студії. – Київ : Київський університет, 2000. – 524с.
424086
  Наєнко М.К. Дискурс сучасної науки про літературу (Фрагмент огляду досліджень з літературознавства до 90-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Йдеться про українське літературознавство останніх років XX ст. Автор аналізує публікації (монографії, статті, підручниковий матеріал та ін.), створені в дусі певних дослідницьких методологій, шкіл і тенденцій.
424087
  Огуй О.Д. Дискурс та невербальні засоби міжкультурної композиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 26-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 29
424088
  Косенко Наталія Євгеніївна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Косенко Н. Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215 л. + Додатки: л. 213-215. – Бібліогр.: л. 195-212
424089
  Косенко Наталія Євгенівна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Косенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
424090
  Меньок В. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 207-213
424091
  Черняк Ю.Ю. Дискурс тілесності в повісті М. Варгаса Льйоси "Хто вбив Паломіно Молеро?" та специфіка його відтворення у перекладі українською та англійською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 155-162


  У статті розглянуто особливості художньої репрезентації дискурсу тілесності в повісті М. Варгаса Льйоси “Хто вбив Паломіно Молеро?”, де він виступає основою ефекту присутності – ключової риси ідіостилю автора, й простежується на трьох рівнях: ...
424092
  Ушневич С.Е. Дискурс тілесності у зображенні образу української жінки (на матеріалі роману В. Лиса "Соло для Соломії") // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 221-227. – (Слово). – ISSN 2304-7402
424093
  Кузьменко Ю. Дискурс Токіо в прозі Танідзакі Джюн"ічіро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-47. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Культурний діалог Японії з Америкою та країнами Європи кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. значно змінив обриси японської столиці. Токіо перетворилося на місто контрастів, поєднуючи у собі риси традиційності та урбанізації. У творчості письменника ...
424094
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
424095
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 178-196
424096
  Куць О.А. Дискурс у контексті досліджень французької філософії XX століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-177-064-4
424097
  Сюта Богдан Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-42. – ISSN 1728-6875
424098
  Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
424099
  Троша Н. Дискурс української історії в щоденникових записах Олександра Довженка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
424100
  Драпак Г.Б. Дискурс української ментальності в дослідженнях творчості В. Симоненка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
424101
  Борщ С.М. Дискурс української середньовічної літератури в науковій спадщині Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Борщ Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
424102
  Гусев Д.А. Дискурс утраты и дискурс сохранения новоевропейского субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 113-117. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
424103
  Белімова Т. Дискурс Ф. Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу застосувати метод інтертекстуального аналізу до тексту роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком", звернуто увагу на дискурс німецького філософа Ф. Ніцше, який виразно прочитується у тексті твору.
424104
  Желіховська Н.С. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-59. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу фемінізму в сучасній українській публіцистиці
424105
  Кротков Е.А. Дискурс философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 195-206. – ISSN 0042-8744


  В статье философия характеризуется на основе дискурсной парадигмы анализа: как язык, текст, мышление и коммуникация. Выделяются две важнейшие функции философского дискурса - концептуальная и мировоззренческая. Концептуальная функция состоит в ...
424106
  Павлюк Н.Д. Дискурс формалізму в драматургії Миколи Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 438-442. – (Б-ка Ін-ту філології)
424107
  Матвієнко Світлана Дискурс формалізму: український контекст / Матвієнко Світлана; Центр гуманіт. дослід. ЛНУ. – Львів : Літопис, 2004. – 144с. – Соло триває... нові голоси Лекція на пошану Соломії Павличко 2002. – ISBN 966-7007-102-2
424108
  Брайко О. Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 57-70. – ISSN 0236-1477
424109
  Зотова В. Дискурс часопросторових локусів у прозі Володимира Діброви / В. Зотова, І. Негрій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 85-92. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
424110
  Го Юаньпен Дискурс шістдесятництва в українській літературно-художній періодиці: журнал "Дніпро" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Го Юаньпен ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 264 арк. – Бібліогр.: арк. 244-264
424111
  Мостова С.М. Дискурс щоденника як наративізація особистого досвіду О. Гончара // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано лінгвістичне вивчення дискурсу щоденника на матеріалі "Щоденників" О. Гончара. У фокусі уваги цього дослідження щоденникові записи постають проекцією мовної особистості письменника та рефлексією мовосвідомості автора. Процес ...
424112
  Шишкін Д.О. Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 38-42. – ISSN 2077-1800
424113
  Біличенко О. Дискурс як механізм актуалізації інформаційних і комунікаційних аспектів художньої літератури // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 267-275. – ISSN 2411-6548
424114
  Калмиков Г. Дискурс як мовленнєвий вплив // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 112-127. – ISSN 2309-1797
424115
  Нагорянський Є.А. Дискурс як основа публічної політики в сучасних демократичних суспільствах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
424116
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (На матеріалах сучасної газетної публіцистики) / К. Серажим; За ред. В. Різуна. – Київ, 2002. – 392 с. – ISBN 966-594-180-1
424117
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-314. – ISBN 978-966-437-166-4
424118
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 408 л. – Додатки: л. 373 - 396. – Бібліогр.: л. 346 - 373
424119
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу):Автореф. дис. ... доктора філолог. наук:10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 40 назв
424120
  Чугуєнко В. Дискурс як субстанція демократизації та гуманізації суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.90-101
424121
  Скбашевська О. Дискурс як технологія навчання учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 31-33.
424122
  Німчин С.О. Дискурс, метадискурс, та метанаррація у ролі домінантних типів судження при формуванні змістовної структури парадигми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 273-284
424123
  Єрмоленко А.М. Дискурс. Комунікація. Моральність : монографія / Анатолій Єрмоленко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 437, [2] с. – Імен. покажч.: с. 432-436. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1826-6
424124
  Карпов Александр Олегович Дискурс: классификация контекстов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-87. – Бібліогр.: с. 75-76, 81-82, 84-87. – ISSN 0042-8744
424125
  Одарчук Н.А. Дискурси відмови у площині принципів і максим комунікації. Конфліктоневластиві дискурси відмови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 32-39. – ISSN 1729-360Х
424126
  Корнільєва Л.М. Дискурси влади в поетичній творчості Роберта Сауті : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Корнільєва Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків; Київ, 2020. – 433 арк. – Додатки: 379-433 арк. – Бібліогр.: 341-378 арк.
424127
  Корнільєва Л.М. Дискурси влади в поетичній творчості Роберта Сауті : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Корнільєва Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
424128
  Іщук С.М. Дискурси особистісної самореалізації в мережі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
424129
  Кліценко С.В. Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 23-33
424130
  Малікова О.В. Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 335-341


  В статті розглядаються біблійний і теологічний дискурси як різновиди релігійного дискурсу християнської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування. В статье рассматриваются библейский и теологический дискурсы как разновидности ...
424131
  Литвиненко Н. Дискурсивна діяльність медика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 124-136
424132
  Деркач Г. Дискурсивна діяльність мовної особистості студентів-іноземців у професійних ситуаціях спілкування // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 59-62. – ISSN 1562-529Х
424133
  Лучак А.-М. Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обгрунтованого порозуміння // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
424134
  Юрчук Л.В. Дискурсивна компетенція в системі навчання міжкультурної комунікації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 377-379
424135
  Паньків О.Б. Дискурсивна компетенція мовної особистості майбутнього філолога // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 66-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
424136
  Рибалка Я.І. Дискурсивна компетенція як одна з підвалин вивчення української мови іноземними студентами / Я.І. Рибалка, О.К. Степаненко // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 152-159. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919


  "Розглянуто науково-методичні напрямки вдосконалення викладання української мови як іноземної студентам-іноземцям у ВНЗ України, зокрема висвітлено основні аспекти дискурсивної компетенції та ії ролі у формуванні комунікативної компетенції."
424137
  Черхава О.О. Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько-, україно-та російськомовних календарних релігійних путівників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 415-428


  У статті розглянуто аспекти вивчення релігійного дискурсу як міждисциплінарного явища ; представлено різні дефініції релігійного дискурсу та запропоноване найбільш коректне його науково вмотивоване визначення ; установлено співвідношення між поняттями ...
424138
  Карпенко К.І. Дискурсивна легітимація партнерської етики та екологічні перспективиС.72-84 // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – ISSN 2075-1443
424139
  Бойко Я.В. Дискурсивна номінація естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 25-30. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
424140
  Бацевич Ф.С. Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4-10. – Бібліогр.: Літ.: с. 9-10; 21 п.


  У статті висвітлюється коротка історія формування проблемного поля сучасної лінгвістичної прагматики. обгрунтовується розмежування мікро-, макро- і мегапрагматик в межах дискурсу. Дослідницькою одиницею прагматики дискурсу вважається комунікативний ...
424141
  Шутова М.О. Дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 442-456


  У статті розглядається дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів. Звертається особлива увага на співвідношення між особливостями рольової поведінки людини та мовними засобами її ...
424142
  Верменич Я.В. Дискурсивна реалізація концептуальних метафор із референтом РАДІАЦІЯ / RADIATION у документальному серіалі "Чорнобиль": еколінгвістичний підхід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 7-12. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
424143
  Єфименко Вікторія Антонівна Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англійській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
424144
  Ефименко Виктория Антоновна Дискурсивная характеристика потока сознания в английском языке : Дис... кандид. филолог.наук: 10.02.04 / Ефименко Виктория Антоновна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-171
424145
  Чернцова О.В. Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: досвід інтегрального дослідження (на матеріалі дієслівних предикатів казаться, показаться, девербатива кажимость, парентези кажется : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Чернцова Олена Вадимівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
424146
  Скриннік Ю.С. Дискурсивне оточення як середовище реалізації соціальних ролей // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
424147
  Вонсович С.Г. Дискурсивне поле політичних транзитивних систем // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 109 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 71-81
424148
  Мацько Л.І. Дискурсивний аналіз // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 414-421. – ISBN 978-966-660-472-2
424149
  Вороновська Л. Дискурсивний аналіз і лінгвістика тексту: співвідношення понять // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
424150
  Мацько Любов Дискурсивний аналіз тексту // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-14. – Бібліогр.: с. 9-12, 14
424151
  Шаповалова О.І. Дискурсивний аспект зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 144-159


  У статті представлено аналіз ролі дискурсного аспекту у зовнішній політиці держави. Для цього спочатку виявляються суб"єктні властивості дискурсу у відношенні до категорій інтенціональності та автономності актора. Потім з"ясовуються структурні якості ...
424152
  Галюк С. Дискурсивний вимір буття у філософії Мішеля Фуко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 131-137. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
424153
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
424154
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 223-239. – Бібліогр.: л. 191-222
424155
  Глуховцева К. Дискурсивний потенціал вставлених конструкцій у діалектному тексті // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 3-9. – ISSN 2415-8828


  У статті з"ясовано особливості вживання та функції вставлених конструкцій у діалектному тексті-дискурсі. Автор аналізує вставлені слова, словосполучення й речення, що передають додаткову інформацію про когось чи щось, можуть пояснювати іншомовні чи ...
424156
  Бритвін Д.В. Дискурсивний простір ностальгії у сучасній французькій мові Інтернету // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 196-204


  Зроблено спробу окреслення дискурсивного простору ностальгії у французькій мові Інтернету. Намагаючись зрозуміти сутність феномену ностальгії, зміни, яких вона зазнає під час існування в мережі та її сучасну роль, дослідник звертається до прикладів ...
424157
  Бурмістенко Т.В. Дискурсивний простір офіційної політичної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 35-45


  У статті запропоновано аналіз дискурсивних аспектів функціонування політичної, і зокрема офіційної промови, окреслено пріоритети в тематиці французьких офіційних промов та певні мовні засоби їх реалізації. В статье предложен анализ дискурсивных ...
424158
  Скляренко К.О. Дискурсивний простір повсякденності у соціологічному аналізі поколінної диференціації : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.01 / Скляренко Катерина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
424159
  Васильєва О.Г. Дискурсивний та текстовий аспекти анімаційної комунікації // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 27-36. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
424160
  Молодиченко В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 51-55
424161
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов"янському світі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 149-162. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється питання про роль дискурсу в сучасних процесах розвитку мови, які розглядаються на тлі глобалізаційних змін і зростання ролі інформації в соціокомунікативному середовищі. Основну увагу приділено масмедійному (газетному) дискурсу ...
424162
  Мостова С.М. Дискурсивні виміри заповіту Йосифа Сліпого // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 105-114. – ISSN 2312-0665


  Визначено мовленнєвий жанр заповіту Йосифа Сліпого як процес і результат текстотвірної діяльності, спрямований на вербалізацію постулатів віри та їхню транспозицію на суспільні питання, актуальні для України. З’ясовано специфіку заповіту, особливості ...
424163
  Орлова І.С. Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 217-224
424164
  Осадча О. Дискурсивні засоби конструювання індивідуальності фантастичного персонажа // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 63-69
424165
  Щербатюк М. Дискурсивні іпостасі концепту ФIЛIA (на матеріалі "Нікомахової етики" Аристотеля) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 450-456. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто концепт ДРУЖБА у грецькій мовній картині світу. Виявлено національно-культурну специфіку концепту ДРУЖБА для грецької мовної картини світу. Проаналізовано засоби репрезентації та концептуальні ознаки концепту ДРУЖБА.
424166
  Кащишин Н. Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 2410-0927
424167
  Ніка О.І. Дискурсивні категорії і модус // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 3-11


  У статті аналізуються різні підходи до визначення дискурсивних категорій, обгрунтовується модус як одна з дискурсивних категорій. This article deals with analysis of different approaches to the determination of discourse categories, special author"s ...
424168
  Супрун Л.В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Людмила Супрун. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 62с. – ISBN 966-8300-39"5
424169
  Давиденко Г.В. Дискурсивні ознаки німецької народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143. – ISBN 978-966-581-958-5
424170
  Ніколаева Т.Д. Дискурсивні особливості ідеологем концепту "тероризм" у британському політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 68-72
424171
  Гурман Т.Л. Дискурсивні особливості комунікативного моделювання // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 64-65
424172
  Огаркова Г. Дискурсивні особливості мовлення закоханих // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 222-227
424173
  Скляренко О. Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreibigste Jahr" та "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 436-449
424174
  Олешко Ю. Дискурсивні особливості передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста (Львів, 1614) // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 46-49. – ISSN 0252-3108


  "Статтю присвячено аналізу дискурсивних особливостей передмови до «Книги о священстві» Іоанна Златоуста, виданої в друкарні Львівського Ставропігійського братства 1614 року; передмову зіставлено з післямовою до цього видання. Розглянуто специфіку ...
424175
  Кияк Т.Р. Дискурсивні особливості перекладу поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-12


  У статті розглядається гіпотеза про присутність фактору дискурсу в процесі перекладу текстів різних жанрів. Категорія дискурсу впливає на переклад більшою чи меншою мірою, в залежності від об"єкту перекладу в діапазоні "поезія - художня проза- ...
424176
  Дорофеєва М.С. Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – C. 15-25. – ISSN 2077-804X
424177
  Шульга М. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-29. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Комунікація як соціальна комунікація, як обмін знаковими повідомленнями, що несуть значущу інформацію, що відбувається між колективними соціальними суб"єктами різного роду і забезпечує розвиток суспільства як цілісної системи. Розглядається поняття ...
424178
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні простори: історико-лінгвістичний вимір : монографія / Т.В. Радзієвська ; [ред. В.М. Бріцин] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 323, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-156-9
424179
  Серажим К.С. Дискурсивні семантичні моделі в українській публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розкриваються кілька основних семантичних моделей дискурсу - модель-реалія, квазіреальна модель, модель-метаморфоза, модель-алегорія та категоріальна модель.
424180
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа / Ірина Огієнко ; [наук. ред. О.Р. Чмир] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-253. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1615-6
424181
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження як виразники внутрішньго стану мовця (на матеріалі болгарської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 248-259


  Стаття присвячена дослідженню дискурсивних слів турецького походження з позиції їхнього впливу на суб"єктивне ставлення мовця до змісту висловлення. Проаналізовано різні підходи до опису значення дискурсивних слів. Статья посвящена исследованию ...
424182
  Космеда Т.А. Дискурсивні слова як ознака урбанолекту // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 84-90. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті схарактеризовано специфіку використання дискурсивних слів у мовленні представників окремих регіонів України, зокрема Одеси. Досліджвовано кардіоцентризмом як характерною ознакою української нації.
424183
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Герасименко О.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 209л. – Бібліогр.: л.206-209
424184
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Герасименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
424185
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – C. 170-174
424186
  Яровий Д.О. Дискурсивні фрейми громадянського протистоянняв соціальних медіа // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 216-232
424187
  Алексєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
424188
  Алєксєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8. – ISBN 966-581-231-9
424189
  Пилипенко Р.Є. Дискурсивні характеристики лінгвістичних концепцій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 62-67. – ISBN 966-581-476-1
424190
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів Дж. Г. Байрона // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 184-190
424191
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 173-198
424192
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
424193
  Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шелковнікова Зінаїда Борисівна ; Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 239 арк. – Додатки: арк. 237-239. – Бібліогр.: арк. 7-10, 194-236 та в додатках: арк. 237-239
424194
  Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шелковнікова Зінаїда Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
424195
  Щаднева В. Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания / В. Щаднева. – Тарту, 2000. – 208с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 8). – ISBN 9985-56-529-0
424196
  Алексеева А.А. Дискурсивное слово "enfin" - коннектор или артикулятор? (на материале французкого языка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 118-123. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
424197
  Чжао Цзиюань Дискурсивные основы изучения категории "архетип": музыковедческий аспект // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Оганезова-Григоренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28, кн. 1. – С. 237-248. – ISSN 2524-0447
424198
  Пилюгина Е.В. Дискурсивные практики в пространстве постмодерна : образование как дискурсивная практика // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-58. – ISSN 1726-667Х
424199
  Барышников В.Н. Дискурсивные практики империй / В.Н. Барышников, В.Н. Борисенко, А.И. Филюшкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 86-90. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
424200
  Нечитайло И.С. Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования. - // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 130-134. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
424201
  Емельянова Н.А. Дискурсивные слова как средство организации устного общения в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.70-77. – ISSN 0130-9730
424202
  Мусихин Г.И. Дискурсивный анализ идеологий: возможности и ограничения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 128-144. – ISSN 0321-2017
424203
  Івченков В.І. Дискурсна модель журналістики:від античності до сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 14-18
424204
  Коваль Н.М. Дискурсна проблематика: виокремлення суспільно-політичного дискурсу як різновиду комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 78-82. – ISBN 966-581-373-0
424205
  Денисова С.П. Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 57-64. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
424206
  Тітова О.Б. Дискурсний підхід до навчання студентів сучасної української мови // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 190-192
424207
  Маймескул О.А. Дискурсні вимири слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 166-177. – ISBN 966-581-550-4
424208
  Синьо В. Дискурсні особливості фахової мови лісівництва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 140-145
424209
  Мацишина І.В. Дискурсні практики конструювання політичної реальності України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мацишина Ірина Віталіївна ; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 442 арк. – Додатки: арк. 422-442. – Бібліогр.: арк. 10-15, 379-421 та в додатках: арк. 431-436
424210
  Мацишина І.В. Дискурсні практики конструювання політичної реальності України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мацишина Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
424211
  Моісеєнко О.Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матер. сучасної англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Моісеєнко О.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
424212
  Моісеєнко Олена Юріївна Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : 10.02.04. Дис. на здоб. ступ. канд. філол. наук / Моісеєнко Олена Юріївна; КУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 174 л. – Бібліогр. : л. 141-160
424213
  Артеменко Ю. Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 189-194. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
424214
  Андрієнко Т.П. Дискурсотворча діяльність перекладача і фреймове моделювання тексту офіційно-ділового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 498-504
424215
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.210-255. – Бібліогр. : л.181-209
424216
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
424217
  Медведев Сергей Александрович Дискурсы отчуждения: "суверенитет" и "европеизация" в отношениях России и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-33. – ISSN 0131-2227
424218
  Хомра І.О. Дискусийні теоретико-методичні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого в оцінках сучасників : погляд с сьогодення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 50-58


  Розкрити основні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого, його оцінка з сьогодення, та рецензії на нього геграфами 20-30 років 20 ст., зокрема К. В. Дубняком
424219
  Коломоєць О.Ю. Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 118-123. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
424220
  Шевчук О.В. Дискусії в середовищі політико-академічної еліти США щодо формування зовнішньополітичної стратегії відносно КНР на початку 2000-х рр. // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 202-211
424221
  Кулик В. Дискусії із західними колегами про науку під гуркіт війни // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 20-23
424222
  Ладжун Ю.Ю. Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 23-27. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
424223
  Чушак Х. Дискусії навколо історії польсько-українських взаємин на сторінках польських опозиційних видань (1976-1989) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 170-193. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
424224
  Терно С. Дискусії новаторів і консерваторів у першій чверті XX ст. стосовно розвитку мислення учнів: які уроки маємо винести ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 32-40
424225
  Носенок Б.Е. Дискусії про епічну природу "калевали" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 200-202
424226
  Єлова Т.А. Дискусії про польський східний кордон після Другої світової війни у середовищі польської еміграції // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 62-71. – ISSN 2522-4050
424227
  Вовк О. Дискусії про форму, роль та місце підручника в процесі викладання історії в середній школі Російської Імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 52-58
424228
  Хахула Л. Дискусії щодо Волинської трагедії та примирення // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 208-247. – ISBN 978-966-02-8084-7
424229
  Чепела Ю.О. Дискусії щодо образу пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 182-189
424230
  Кругляк Д.М. Дискусії щодо прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (1996–1997 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
424231
  Багіров С.Р. Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958-1961 рр. (1917-1961) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 293-298. – ISSN 2219-5521
424232
  Тиліпський Д. Дискусійне 5 правових позицій ВС у справах про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 38-39
424233
  Гревцова Р. Дискусійний клуб "точка дотику" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття й перше засідання Дискусійного клубу "Точка дотику: громадське здоров"я, біомедицина, право". Його організатори - кафедра адміністративного права та Навчально-науковий центр медичного права юридичного ...
424234
  Халимоненко Г. Дискусійний круглий стіл. Пропозиції та рішення // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 183-185. – ISBN 966-8552-05-9


  Азербайджаністика має розвиватися поруч із туркологією, тобто з турецькою мовою та літературою і ширше - у колі тюркологічних дисциплін.
424235
  Швець Г.Д. Дискусійний потенціал жанру есе в навчанні української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 258-272. – ISSN 2073-4379
424236
  Волошина І. Дискусійний характер моделей ціноутворення на фінансові інструменти // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
424237
  Голов С. Дискусійні аспекти амортизації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
424238
  Соколовська А.М. Дискусійні аспекти визначення податкових витрат у системі непрямого оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 27 назв
424239
  Настасяк І. Дискусійні аспекти ідентифікації сучасної правової системи України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 17-19
424240
  Сисоєва С.О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 7-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У роботі порушується проблема формування наукового тезаурусу компетентнісно зорієнтованоївищої освіти. Проаналізовано основні поняття, включені до нового Закону про вищу освіту Украіни (2014 р.). Показано, що гармонізація ступеневих моделей підготовки ...
424241
  Розум І.О. Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
424242
  Гримич М. Дискусійні аспекти трактування терміна "звичаєве право" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 4-9
424243
  Соколовська А.М. Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 8-21. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
424244
  Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії 7-8 класи / Н.О. Вєнцева. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-308-1
424245
  Колоїз Ж. Дискусійні моменти теорії вставлень // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 46-53. – ISSN 2415-8828
424246
  Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 49-61. – ISSN 2075-6461
424247
  Семенишина Л.В. Дискусійні питання виділення лексичних синонімів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі питання виділення і визначення лексичних синонімів у сучасному мовознавстві на основі існуючих лінгвістичних теорій синонімічності слів.
424248
  Романюк І. Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-80


  Публікація присвячена визначенню правової природи права на персональні дані особи на теперешньому етапі розвитку українського суспільства, дослідженню можливих шляхів встановлення балансу приватноправових інтересів окремої особи та публічно-правових ...
424249
  Шкварець Г.В. Дискусійні питання визначення сутності страхування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 569-574. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто дискусійні питання визначення сутності страхування. Наводяться два підходи (практичне, теоретичне) для розкриття сутності страхування. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения сущности страхования. Приводятся два ...
424250
  Черняк Ю.В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо застосування попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 102-110. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі аналізу міжнародних правових актів, іноземної та вітчизняної доктрини, визначаються найбільш актуальні та дискусійні питання, пов"язані із застосуванням окремого інституту міжнародного цивільного процесу, - інституту забезпечення ...
424251
  Гнатюк Л.П. Дискусійні питання викладання старослов"янської мови у вищій школі // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 38-45. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
424252
  Міняйло М. Дискусійні питання до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України / М. Міняйло, Ю. Кіщак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 24-26
424253
  Павко А. Дискусійні питання життєвого і творчого шляху Кобзаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 11 (367). – С. 56-59
424254
  Коваль О.О. Дискусійні питання з приводу застосування поняття "податкове зобов"язанняй" в податкових правовідносинах / О.О. Коваль, О.В. Покатаєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 8-12
424255
  Гриняк О Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 40-43
424256
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання змісту юридичної категорії "податок" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.14-21. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
424257
  Музика І.В. Дискусійні питання історії державності Київської Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
424258
  Житний О.О. Дискусійні питання кваліфікації посткримінальної поведінки / О.О. Житний, С.С. Терещук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 112-119. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
424259
  Іванова А.Ю. Дискусійні питання конституційного оформлення української державності 1917–1921 // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 497-505. – ISSN 0896-2491
424260
  Страшко О. Дискусійні питання легалізації наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 234-235
424261
  Олійник В.С. Дискусійні питання лісової гідрології // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 8-15. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано суперечності наукових поглядів про вплив лісу на величину атмосферних опадів і водність річок, а також його стокорегулюючу ефективність при катастрофічних паводках. Подана кількісна оцінка цим властивостям лісу в регіоні Українських ...
424262
  Бейцун І.В. Дискусійні питання поняття холдингу у законодавстві та у правовій науці // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.366-372. – ISBN 966-7784-65-7
424263
  Гриняк А. Дискусійні питання правової природи спадкового договору // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
424264
  Брильов О. Дискусійні питання природи морського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-38.
424265
  Оніщенко Н. Дискусійні питання проблеми удосконалення інституту юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
424266
  Казимир Клоц Дискусійні питання проекту закону "Про фонд страхування депозитів фізичних осіб" : радять фахівці заходу / Казимир Клоц, Мартин Лучинський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 41-42
424267
  Соколовська А.М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А.М. Соколовська, В.О. Гвардієвич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 35-50 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
424268
  Липовська Н.А. Дискусійні питання розвитку наукової спеціальності "Державна служба" // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 178-180. – ISBN 978-617-7139-03-3
424269
  Леоненко П.М. Дискусійні питання системної трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-18


  В статті розглянуті дискусійні питання процесу і результатів системної трансформації економіки в постсоціалістичних країнах. Показаний їх зв"язок з сучасною фінансово-економічною кризою в Україні. In the article are considered discussion questions of ...
424270
  Зеленко І.П. Дискусійні питання судової правотворчості на черговому етапі судової реформи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 9-13. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
424271
  Горин В.П. Дискусійні питання сутності та критерії оцінювання ефективностібюджетного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 155-160. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
424272
  Субота Н. Дискусійні питання сфери застосування трудового контракту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-25
424273
  Вакуленко О. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132. – ISBN 978-966-171-498-3
424274
  Ліхновський П. Дискусійні питання трактування категорії інвестицій // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 158-160. – ISSN 1815-3232
424275
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
424276
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови. З окремими увагами на погляди Василя Сімовича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 27-33. – ISSN 0130-5263
424277
  Буряк О.П. Дискусійні питання фнукцій місцевих фінансів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 134-140. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 5-7763-2435-1
424278
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.65-74. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
424279
  Перебитюк М.В. Дискусійні питання щодо визначення пізнання та доказування при розслідуванні злочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-142. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критичний аналіз визначень у процесуальній і криміналістичній літературі понять "пізнання" та "доказування" при розслідуванні злочинів. Critical analysis of definitions of notions of identification and proof during crime investigation ...
424280
  Тарнопольська О.М. Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-20.
424281
  Меліхова Ю.О. Дискусійні питання щодо встановлення відповідальності за розпорядження недостовірної інформації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 75-82. – ISSN 2310-9769
424282
  Арестов Д.О. Дискусійні питання щодо застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ в сільскому господарстві / Д.О. Арестов, О.В. Радова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 11-12. – ISBN 978-966-930-102-4
424283
  Андрушко П.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 6 (190). – С. 38-48
424284
  Ковальова О. Дискусійні питання щодо нарахування пені. Судова практика // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 61-64.
424285
  Єгорова Т.М. Дискусійні питання щодо об"єкта та предмета судової психологічної експертизи / Т.М. Єгорова, В.В. Єгоров // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 428-430
424286
  Пришва Н. Дискусійні питання щодо правового регулювання неподаткових обов"язкових платежів до позабюджетних фондів коштів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 156-161. – ISSN 2663-5313


  У статті розглядаються неподаткові обов"язкові платежі до позабюджетних фондів коштів, визначаються їх види. Особливу увагу приділено платежам, які в наукових джерелах отримали назву "парафіскалітети". До останніх відносять встановлені державою ...
424287
  Лігоненко Лариса Олександрівна Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять "ефективність" і "результативність" управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті критично проаналізовано трактування сутності понять "ефективність" і "результативність" у працях вітчизняних та іноземних економістів; обгрунтовано доцільність розмежування цих дефініцій та їх відокремленого використання в процесі оцінки ...
424288
  Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 10-13. – Бібліогр.: 15 назв
424289
  Гримич М.В. Дискусійні проблеми в трактуванні археологічної спадщини язичництва східних слов"ян (погляд етнолога) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 115-135
424290
  Міщанин В.В. Дискусійні проблеми історії Закарпаття 1944-1950 рр. у розрізі усної історії (за матеріалами етнографічної практики студентів історичного факультету УжНУ 2015 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
424291
  Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькування собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7.
424292
  Моторнюк І. Дискусійні проблеми періодизації української літератури ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
424293
  Притика Д.М. Дискусійні проблеми судової реформи в Україні // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 69-90. – ISBN 978-966-187-053-5
424294
  Маркова В. Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  У статті зроблено огляд дискусії щодо складу і структури книгознавства. Підкреслено важливість дискусії як форми наукової комунікації.
424295
  Дроздовський Д.І. Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 58-71. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
424296
  Ковальчук А. Дискусійність питання щодо визначення предмета фінансового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-35
424297
  Івацький В. Дискусійність процесів формування національної ідентичності греків українського Північного Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 56-61.
424298
  Поліщук Я. Дискусійність та вичерпаність постмодерністського проекту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 22-29. – ISSN 0236-1477
424299
  Лобода С. Дискусія "Якими має бути педагогічний журнал" на сторінках часопису "Шлях освіти" (1920-1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-50.
424300
  Дубовик В.А. Дискусія американських науковців щодо ядерної зброї на терені України у 1992 - 1993 роках // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 245-266. – ISBN 978-617-689-160-4
424301
  Хобта Ніна Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу на тему "Як забезпечується макроекономічна рівновага" : Позаурочна робота / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-30 : Табл., графік. – Бібліогр.: 10 назв
424302
  Коцур Г.Г. Дискусія в українській історіографії щодо статків і благодійності кошового отамана П. Калнишевського // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 240-255. – ISBN 978-617-7107-21-6
424303
   Дискусія в штаб-квартирі ООН // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Дискусія на тему "Внесок української школи міжнародного права у справу його вивчення та викладання" відбулася в штаб-квартирі ООН. Основний доповідач - доц. кафедри міжнародного права ІМВ М.М. Гнатовський.
424304
  Захарченко М. Дискусія Джона Ролза та Юргена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 123-129. – ISSN 0235-7941
424305
  Курмишева Н. Дискусія і диспут як засоби формування прфесійних умінь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
424306
  Бубенок О.Б. Дискусія навколо "кочових цивілізацій" (термінологічний аспект) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
424307
  Лисенко Н. Дискусія навколо тлумачення концепції "великої літератури" в МУРі / Н. Лисенко, Р. Ковальов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 246-253. – ISSN 2411-6548
424308
  Семенець І. Дискусія навколо трипільської писемності // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 20-21
424309
  Гриценко І.С. Дискусія про адміністративне судочинство в СРСР у 20-х роках ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип.333)
424310
  Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 46-59.


  Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - "причина - дія - ...
424311
  Лук"янчук Г. Дискусія про Івана Франка та єврейське питання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 17
424312
  Шацький Є. Дискусія про Польщу, поляків і польськість // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21
424313
  Черняхівська В.В. Дискусія про робітничу пресу (за публікаціями журналу "Дзвін", 1913–1914) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 277-280


  Стаття присвячена проблемам розвитку української робітничої преси на початку XX ст. Аналізуються матеріали журналу "Дзвін" (1913-1914).
424314
  Іванова Л. Дискусія про українську мову в 30-60-х роках XIX століття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 46-62
424315
  Гнатовський М.М. Дискусія про фрагментацію міжнародного права у світлі міжнародного гуманітарного права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 46-49


  Статтю присвячено виявленню значення для міжнародного гуманітарного права сучасних дискусій про матеріальну та інституційну фрагментацію міжнародного права.
424316
  Шулікін Д. Дискусія про якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Актуальні питання удосконалення системи підтримки якості вищої освіти в Україні, а також проблеми вступної кампанії обговорили на розширеному засіданні президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, що відбулося у Київському національному ...
424317
  Сорока Марія Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
424318
  Марченко О. Дискусія щодо концептуальних засад і змісту історичного атласу України на сторінках "Українського історичного журналу" в 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-90295
424319
  Волошин О. Дискусія щодо майбутнього СНД в політичному дискурсі Росії на початку - в середині 2000-х рр. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 7-9
424320
  Первомайський О. Дискусія щодо поняття права публічної власності: аргументи "за" та "проти" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 50-66. – ISSN 1026-9932
424321
  Леган В. Дискусія як активний метод вивчення іноземних мов / В. Леган, Н. Годованець // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 249-258. – ISSN 2617-3921
424322
  Король В.М. Дискусія як засіб формування соціальної зрілості студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 59-63. – (Серія: Педагогічні науки)
424323
  Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 267-272. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915


  У статті висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні принципи застосування методу дискусії у вищій школі.
424324
  Любашенко О.В. Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі / О.В. Любашенко, О.В. Попова // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 4-11. – ISBN 978-617-7507-84-9
424325
  Червінська Н. Дискусія як модель навчання (з досвіду роботи) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 27-30
424326
  Горбуньова С. Дискусія як продуктивний метод розвитку комунікативної компетентності студентів на заняттях з японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглядається можливість використання на заняттях з японської мови дискусії як інтерактивної форми навчання, для розвитку комунікативної компетентності студентів. Розглядаються переваги та недоліки такого виду роботи, аналізується ефективність ...
424327
  Ніколаєва І.В. Дискусія як спосіб активізації навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 291-294
424328
   Дискусія: "Вступ до історії" Наталі Яковенко // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 345-412. – ISBN 978-617-578-013-8
424329
   Дискуссии в Китае о демократическом социализме / вступ., пер. и обзор В. Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-38. – ISSN 0042-8744
424330
  Скрипник Александр Васильевич Дискуссии в Компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скрипник Александр Васильевич; КГУ. – К., 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
424331
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, прогнозы на будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 35-24. – ISSN 0321-2068
424332
  Солянова М.В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 92-103. – ISSN 0321-2068
424333
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США по проблемам развития отношений с СССР в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 117-135
424334
  Бабкова М.В. Дискуссии вокруг традиции дзэн в японском буддизме XIII - XIV вв. и вопрос о священных текстах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 137-155. – ISSN 0042-8744
424335
  Метель О. Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 215-228
424336
   Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат, Ю. Ачкасов, А. Егоров, А. Климовец, С. Донец // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 25-43 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
424337
  Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Библиогр.: на 6 пунктів. – ISSN 0131-2227
424338
  Мещерских Людмила Дискуссии о категоризации : гостиница / Мещерских Людмила, Шишкина Людмила // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-21 : фото
424339
  Соловьева А.Г. Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 195-204. – ISBN 978-966-171-675-8
424340
  Сахновский А.Е. Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-41. – (Історія ; Вип. 27)
424341
  Фадеева Любовь Александровна Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
424342
  Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Вл. Соловьева и проблема сущего и бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
424343
  Приходько О.В. Дискуссии по ПРО: Россия - США - НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 43-60. – ISSN 0321-2068
424344
  Водяницкий Ю.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 697-704. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
424345
  Певзнер Я.А. Дискуссионные вопросы политической экономии / Я.А. Певзнер. – М, 1987. – 262с.
424346
   Дискуссионные вопросы теории относительности и гравитации. – Москва, 1982. – 160 с.
424347
  Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистический финансов / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1969. – 159с.
424348
  Зозуля Н.Б. Дискуссионные проблемы исследования творчества М. Турнье // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 53-55
424349
  Митропольский А.Ю. Дискуссионные проблемы происхождения и зволюции земной коры. Рецензия на книгу Резанова И.А. "Эволюция представлений о земной коре" : нові книги / А.Ю. Митропольский, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94. – ISSN 1726-5428
424350
  Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.3-8. – ISSN 0132-1625
424351
   Дискуссионные проблемы японской истории. – М., 1991. – 175с.
424352
   Дискуссионные статьи Всемирного Банка. – Вашингтон, 1994. – ISSN 0259210X


  1997. N 1/2
424353
  Чумаченко Н.Г. Дискуссионный клуб директоров: опыт, проблемы, мнения / Н.Г. Чумаченко, М.Н. Нагорская. – Донецк, 1990. – 77с.
424354
  Печковский К.Е. Дискуссия 1918-1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров / К.Е. Печковский, И.М. Печковская // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2015. – № 5 (79). – С. 106-108. – ISSN 1992-576-X
424355
  Швецов В.В. Дискуссия в РКП(б) 1923 года. / В.В. Швецов. – М, 1991. – 62с.
424356
  Заемский Владимир Федорович Дискуссия вокруг реформы СБ ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
424357
  Шейко А.Н. Дискуссия как метод научного познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
424358
  Маркусь О. Дискуссия как способ самообразования. Территория свободного общения / Ольга Маркусь, Екатерина Золотарёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 61-64. – ISSN 0869-4915


  О работе дискуссионного клуба в сельской Централизованной библиотечной сети (с. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.).
424359
  Устьянцева Л.Д. Дискуссия как средство формирования коммуникативной культуры студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-125
424360
  Сидельникова Т.Т. Дискуссия на семинарском занятии по научному коммунизму / Т.Т. Сидельникова. – Казань, 1985. – 73с.
424361
  Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С. 82-96. – ISSN 0205-9606
424362
  Клапиюк В.Т. Дискуссия о концепции высшего библиотечно-библиографического образования в годы войны // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 117-119. – ISSN 1997-0803
424363
  Мызникова В.А. Дискуссия о методологической нейтральности в современном религиоведении // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – C. 71-74
424364
  Новоженова И.С. Дискуссия о национальной идентичности во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 114-144. – ISSN 0235-5620
424365
  Бирюков Б.В. Дискуссия о прелогическом мышлении: 30-е годы XX века / Б.В. Бирюков, И.С. Верстин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 106-116. – ISSN 0042-8744
424366
  Червонная С.А. Дискуссия о путях решения национальных проблем в США // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 135-177. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
424367
  Рулько Е.Т. Дискуссия об "общем наследии человечества" в буржуазной доктрине международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 19-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
424368
  Четверикова И.В. Дискуссия об институтах: эволюция идей // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 106-114. – ISSN 0132-1625


  Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках . Рассмотрена логика построения объяснительных моделей институтов, отличия и сходства в концептуализации базовых элементов в новой институциональной экономике, экономической ...
424369
   Дискуссия об оптимальном планировании.. – М., 1968. – 192с.
424370
   Дискуссия по книге Е.Варга "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны" 7, 14, 21 мая 1947 г.. – М., 1947. – 64с.
424371
  Лисюткина Л.Л. Дискуссия по проблемам утопии в ФРГ // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 98-128. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
424372
   Дискуссия: канадские выборы-2008 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 83-90. – ISSN 0321-2068
424373
   Дискутував з чекістами про вірші: у мережі опублікували документи зі справи Миколи Зерова / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
424374
  Чернышов В.А. Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1605-7295
424375
  Новікова С.М. Дисліпопротеінемії при старінні та їх корекція. : Автореф... доктор мед.наук: 03.00.04 / Новікова С.М.; Ін-т геронтології АМН України. – К., 1994. – 46л.
424376
  Фридель Ж. Дислокации : Пер. с англ. / Ж. Фридель. – Москва : Мир, 1967. – 643с.
424377
   Дислокации в кристаллах. – Вып. 3. – М., 1974. – 792с.
424378
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1966. – 366с.
424379
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1981. – 540с.
424380
   Дислокации в механические свойства кристаллов. – Москва, 1960. – 552с.
424381
  Фельдман Э.П. Дислокации в органических кристаллах и средах с электрической и магнитной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фельдман Э.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
424382
   Дислокации и механические свойства кристаллов. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 552 с.
424383
  Предводителев А.А. Дислокации и точечные дефекты в гексагональных металлах / А.А. Предводителев, О.А. Троицкий. – Москва : Атомиздат, 1973. – 201с.
424384
   Дислокации и физические свойства полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967. – 95 с.
424385
   Дислокационная и доменная структура и деформационное упрочнение сплавов. – Томск, 1984. – 123 с.
424386
  Бушнев Л.С. Дислокационная структура и закономерности деформационного упрочнения в ряде медных твердых растворов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушнев Л.С.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
424387
  Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. / Б.И. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 236с.
424388
  Налбандян А.Г. Дислокационная структура монокристаллов D--LiIO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Налбандян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
424389
  Пастур Л.А. Дислокационная теория двойников в органических кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пастур Л.А.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.9
424390
  Пащенко Т.Н. Дислокационная труктура границ блоков в монокристаллах цинка. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пащенко Т.Н.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
424391
  Ростовцев Владимир Анатольевич Дислокационное описание неупругого поведения металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростовцев Владимир Ана ольевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 12л.
424392
  Паль-Валь Дислокационное поглощение ультразвука в сверхпроводниках 1 рода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Паль-Валь Л.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
424393
  Степина Е.И. Дислокационное строение упругих двойников кальцита. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Степина Е.И.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1965. – 16л.
424394
  Бойко Ю.И. Дислокационные контактные аффекты при спекании кристаллов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Бойко Ю. И.; Хар. ГУ. – Х., 1985. – 37л.
424395
  Чишко К.А. Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чишко К.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
424396
  Ганзя Лариса Васильевна Дислокационные соединения в гранецентрированных кубических металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ганзя Лариса Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
424397
  Мацокин В.П. Дислокационные эффекты при высокотемпературном деформировании щелочногалоидных монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01-057 / Мацокин В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
424398
  Заика-Новацький Дислокационный процесс и его эволюция как природный эксперимент (на примере Горного Крыма) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 7-14. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 9)
424399
  Рид В.Т. Дислокация в кристаллах / В.Т. Рид. – Москва : Металлургиздат, 1957. – 280 с.
424400
  Павлов М.А. Дислокация в ледниках земли Франца-Иосифа / М.А. Павлов. – Владивосток, 1921. – 6с.
424401
  Косевич А.М. Дислокация и в теории упругости / А.М. Косевич. – К., 1978. – 219с.
424402
  Козловська Г.М. Дислокації й орогенічні процеси / Г.М. Козловська. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
424403
   Дислокаційна відомість і бойовий розпис Дієвої армії військ УНР станом на 16 серпня 1919 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 125-142


  Вступне слово, публікація документа Михайла Ковальчука.
424404
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка Сурозького золоторудного родовища з позицій тектонофаціального аналізу : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Проаналізовано дислокаційну тектоніку Сурозького золоторудного родовища в Західному Приазов"ї з позицій тектонофаціального аналізу. Установлено, що ця тектоніка формувалася на фоні регресивної зміни структурно-реологічних обстановок якнайменше в чотири ...
424405
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита : монографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, А.В. Сухорада ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-439-063-4
424406
  Боднар Л.А. Дисморфобії у косметичній хірургії // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 42-46. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2308-6300
424407
  Ювченко П.В. Дисморфофобия: терапия изъяна // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 40-44. – ISSN 1729-2344
424408
  Ситник С.В. Дисонанс сучасної публічної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 117-119
424409
  Шанковський І. Дисонанси = Dissonances / Ігор Шанковський. – Філядельфія : Київ, 1960. – 93, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
424410
  Петренко М.Є. Дисонанси : гумор і сатира / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1978. – 107 с.
424411
  Гасымов Т.А. ДИСОПТ -- диалоговая система решения задач оптимального управления. / Т.А. Гасымов. – М., 1985. – 66с.
424412
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 0041-6045
424413
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах / О.О. Ліціс, Н.Г. Кобилінська, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0041-6045


  Досліджено схеми дисоціації координаційних сполук лантаноїдів з карбацилфосфортриамі-дами Ln(NO3)3(HL1, 2)3, Lа(L1)3(і-С3Н7ОН)2 та Lа(L2)3(Н2О)2 у неводних розчинниках — ацетоні, метанолі та толуолі. Для встановлення типу електроліту розраховано ...
424414
  Богорад И.В. Диспанеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 48с.
424415
  Шевель З.А. Диспансерезация детей и организационные мероприятия по дальнейшему ее улучшению (Из опыта работы 2 детей больн. Шевченк. р-на г. Киева) : Автореф... канд. мед.наук: / Шевель З. А.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 24л.
424416
  Богорад И.В. Диспансеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 95с.
424417
  Шаваров И.Г. Диспансеризация и лечение паховых грыж у колхозников : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Шаваров И.Г.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21л.
424418
  Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 41-46
424419
  Ким В.С. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс / В.С. Ким, В.В. Скачков. – М., 1988. – 240с.
424420
  Косолапов А.Т. Диспергирование твердых тел в ультразвуковом поел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косолапов А. Т.; Мордов.ГУ. – Саранск, 1965. – 18л.
424421
   Диспергированные металлические пленки : темат. сборник. – Киев : Институт физики АН УССР, 1976. – 195 с.
424422
  Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
424423
  Войтович А.А. Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Войтович Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
424424
  Захаркин И.Б. Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде / И.Б. Захаркин, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2 (244), март - апрель. – С. 146-157. – ISSN 0204-3556
424425
   Дисперсионная идентификация.. – М., 1981. – 336с.
424426
  Серебряков В.В. Дисперсионная теория рассеяния адронов при низких энергиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Серебряков В.В.; АН СССР. ОИЯИ. – М., 1968. – 15л.
424427
  Тверской В.И. Дисперсионно-временные методы измерений спекторов радиосигналов / В.И. Тверской. – Москва : Советское радио, 1974. – 240 с.
424428
  Банных О.А. Дисперсионно-твердеющие немагнитные ненадийсодержащие стали / О.А. Банных, В.М. Блинов. – М, 1980. – 191с.
424429
  Ефремов А.В. Дисперсионное описание низкоэнергентического пион-пионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефремов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 18л.
424430
  Гольдштейн М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – Москва, 1979. – 208 с.
424431
  Григорович В.К. Дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов / В.К. Григорович, Е.Н. Шефтель. – Москва, 1980. – 303 с.
424432
  Бартон Г. Дисперсионные методы в теории поля / Г. Бартон ; пер. с англ. В.П. Павлова, А.Д. Суханова. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с. – Библиогр.: с. 382-385
424433
  Пархоменко Ю.Н. Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Пархоменко Ю.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
424434
  Пархоменко Юрий Николаевич Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пархоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
424435
  Писаренко В.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Писаренко В.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-14
424436
  Азнаурян И.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азнаурян И.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 11л.
424437
  Матвеев В.А. Дисперсионные правила сумм и вопросы симметрии элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3291 / Матвеев В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
424438
  Миранский В.А. Дисперсионные правила сумм и некоторые вопросы дуальности в теории адронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.041 / Миранский В.А. ; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 10 с.
424439
  Скирта Е.А. Дисперсионные свойства искусственных анизотропных диэлектриков / Е.А. Скирта, Н.А. Хижняк. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1982. – 39с.
424440
  Биленький С.М. Дисперсионные соотношения для процессов со слабым взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький С.М.; Объедин.ин-т.ядерных исслед. – М, 1957. – 8л.
424441
  Тодоров И.Т. Дисперсионные соотношения и спектральные представления в теории возмущений : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Тодоров И.Т.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
424442
  Куни Ф.М. Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куни Ф.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 8л.
424443
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов. – Москва : Энергоиздат
Т. 1. – 1982. – 225 с.
424444
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов, А.И. Каштанов, В.С. Волков. – Москва : Энергоиздат
Т. 2 : Конструкция и работоспособность. – 1982. – 256 с.
424445
  Ширков Д.В. Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях / Д.В. Ширков, В.В. Серебряков, В.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 324с.
424446
  Ган Ф.В. Дисперсионный анализ / Ф.В. Ган; под ред. Пасынского А.Г. – Москва,Ленинград : Госхимиздат, 1940. – 500 с.
424447
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – М., 1963. – 625с.
424448
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 512 с.
424449
  Юденков В.А. Дисперсионный анализ / В.А. Юденков. – Минск, 1982. – 95 с.
424450
  Любищев А.А. Дисперсионный анализ в биологии / А.А. Любищев. – Москва : Московский университет, 1986. – 198 с.
424451
  Длин А.М. Дисперсионный анализ в производстве / А.М. Длин. – Москва : Центр. бюро технич. информации, 1962. – 64с.
424452
  Видуев Н.Г. Дисперсионный анализ в теории и практике геодезических измерений / Н.Г. Видуев, С Г. Кондра. – Москва, 1968. – 104с.
424453
  Курышева С.В. Дисперсионный анализ в экономике / С.В. Курышева. – Л, 1988. – 64с.
424454
  Косенко А.И. Дисперсионный анализ траекторий Редже в области резонансов и рассеяния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.02 / Косенко А.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 14 с.
424455
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике / И.Д. Политова. – М., 1972. – 224с.
424456
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
424457
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – Москва, 1978. – 192с.
424458
  Кожевников В.М. Дисперсия групповых скоростей волн Рэлея и трехмерная модель строения мантии Центральной Азии / В.М. Кожевников, А.И. Середкина, О.А. Соловей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1564-1575 : рис. – Библиогр.: с. 1574-1575. – ISSN 0016-7886
424459
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – С. 100-108
424460
  Грузинцев А.П. Дисперсия металлов / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Пар. тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1904. – 32 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л.
424461
  Роганов Ю.В. Дисперсия низкочастотных волн в периодических средах / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 27-33 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
424462
  Тимофеева Н.Ф. Дисперсия оптических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Н. Ф.; Гос. ин-т им. Вавилова, 1956. – 11л.
424463
  Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. / К. Джерасси. – М, 1962. – 397с.
424464
  Терехова С.Ф. Дисперсия показателей преломления и двулучереломления монокристаллов CdSxSe1-x : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Терехова С.Ф. ; АН УССР, Ин-т полупроводн. – Киев, 1969. – 16 с.
424465
  Попырин О.И. Дисперсия показателя преломления плазмы в магнитном поле в миллиметровом диапазоне СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попырин О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 12л.
424466
  Веретенченко Б.А. Дисперсия постоянной Керра молекул и комплексов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Веретенченко Б.А.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1975. – л.
424467
  Погребысская Е.И. Дисперсия света : историч. очерк / Е.И. Погребысская. – Москва : Наука, 1980. – 165с.
424468
  Олексин А.И. и др. Дисперсия света в области поглощения примесными центрами / А.И. и др. Олексин. – К.
2. – 1972. – 28с.
424469
  Цеквава Б.Е. Дисперсия света в области эскитонного поглощения в кубических кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цеквава Б.Е.; Объед. уч. сов. ин-тов физ., метеллофиз. и полупров. АН УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
424470
  Митева Снежанка Ивановна Дисперсия спиновых волн в слоистых структурах на основе ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Митева Снежанка Ивановна; Ленингр. политехнический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
424471
  Роганов Ю.В. Дисперсия фазовых скоростей в горизонтально-слоистых анизотропных слабоконтрастных периодических средах / Ю.В. Роганов, А. Стовас, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 109-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 121-123. – ISSN 0203-3100
424472
  Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
424473
  Ващенко В.И. Дисперсия, затухание и нелинейные взаимодействия магнитостатистических волн в неоднородных пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ващенко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 91л. – Бібліогр.:л.81-91
424474
  Зависляк Игорь Владимирович Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 120л.
424475
  Страшникова М.И. Дисперсия, поглощение и отражение света в монокристаллах CdS в области их экситонных и зоно-зонных переходов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Страшникова М.И. ; АН УССР , Ин-т физики. – Киев, 1967. – 12 с.
424476
  Головко Ярослав Дмитриевич Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в феррит-диэлектрических слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Ярослав Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 12л.
424477
  Головко Я.Д. Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в ферритдиэлектрических слоистых структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Я.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 125л. – Бібліогр.:л.115-1325
424478
   Дисперсії гідрогелів з магнітними властивостями / А.В. Вороновська, Н.Г. Носова, М.В. Яковів, І.А. Дронь, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 194
424479
  Бровчук С.М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
424480
  Захарків І.Б. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів [хімічна формула] у формі похідних 0-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-118. – ISSN 1991-0290
424481
  Скапа Л.М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скапа Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
424482
  Маньковська О.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція формальдегіду / О.В. Маньковська, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 227
424483
  Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстрація з дериватизацією для концентрування бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251
424484
  Захарків І.Б. Дисперсійна та капілярна рідина мікроекстракція фталатів / І.Б. Захарків, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 149
424485
  Присяжнюк С.І. Дисперсійний аналіз впливу різних чинників на біологічний вік студентів у річному процесі фізичного виховання у ВНЗ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 124-129. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
424486
  Кулинич О.І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.116-120
424487
  Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних : навч. посібник / О.С. Слабоспицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 45, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 42-43. – Бібліогр.: с. 41
424488
  Янчук Г.В. Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 103-115. – ISSN 2411-4413
424489
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Первак В.Ю. : КНУТШ, Радіофіз. фак-т. – Київ, 2009. – 368 л. – Бібліогр.: л. 324-368
424490
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 55 назв.
424491
  Дерюгін І.А. Дисперсія магнітної і діелектричної проникливостей штучних діелектриків в діапазоні частот 500-35000 мггц / І.А. Дерюгін, М.А. Сігал. – Київ, 1960. – с. 36-46. – Окр.відб.:Вісник КУ №3, 1960 р.; Сер.Астрономії, фізики та хімії, В.2
424492
  Селищев П.О. Дисперсія розподілу радіаційних дефектів при їх випадковому утворенні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 413-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі розглянуто флуктуації густини дефектів з урахуванням їх силової взаємодії. Стохастичний розподіл дефектів визвано випадковим полем швидкості утворення зміщень. Визначено статистичні характеристики (середні і кореляційні функції) випадкового ...
424493
  Соловйова О.М. Дисперсія хвиль у заповнених рідиною в"язкопружних трубках із закріпленою стінкою / О.М. Соловйова, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У зв"язку з дослідженням поширення пульсових хвиль в артеріях, в роботі вивчається дисперсія хвиль в заповнених в"язкою нестисливою рідиною трубках із нестисливого в"язкопружного матеріалу, поведінка якого відповідає моделі Зенера. Вважається, що ...
424494
  Неділько С.А. Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 107
424495
  Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С.53-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
424496
  Коротаев А.Д. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов / А.Д. Коротаев. – Новосибирск, 1989. – 208 с.
424497
  Ушакова Н.Н. Дисперсность аналитических осадков : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ушакова Н.Н. – Москва, 1949. – 5 л.
424498
  Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества / А.В. Думанский. – Харьків-Київ, 1932. – 208 с.
424499
   Дисперсность кремнезёма и модифицирование его поверхности как факторы усиления эпоксиполимерного композита / Д.Л. Старокадомский, С.В. Головань, И.Г. Телегеев, А.А. Ткаченко, Б.Г. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 140-147. – ISSN 1818-1724
424500
  Железная М.В. Дисперсность минеральных порошков наполнителей для безобжиговых электроизоляционных материалов и ее влияние на их физико-механические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Железная М.В. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 8 с.
424501
  Баруткин И.Н. Дисперсность структурных составляющих и искажения кристаллической решетки в связи с магнитными свойствами у ферромагнитных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баруткин И.Н.; Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 12л.
424502
  Коржуев А.С. Дисперсные битумы. / А.С. Коржуев. – М., 1951. – 212с.
424503
  Овчаренко Ф.Д. и др. Дисперсные минералы в огнетушащих композициях / Ф.Д. и др. Овчаренко. – Киев, 1984. – 160 с.
424504
   Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии : Материалы к III-й Международной палинологической конференции (СССР, Новосибирск, июль 1971 г.). – Фрунзе : Илим, 1971. – 146с.
424505
  Емельяненко Г.А. Дисперсные отложения металлов при высоких плотностях тока : Автореф... канд. хим.наук: / Емельяненко Г.А.; Днепропетросвкий хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 12 с.
424506
  Конюхов В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах / В.М. Конюхов. – Казань, 1990. – 136с.
424507
   Дисперсные системы : тезисы докладов / 18-я конференция стран СНГ, 14-18 сентября 1998 г.; МОУ. Одесский гос.университет. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1998. – 188с.
424508
   Дисперсные системы : 20 научная конференция стран СНГ, 23-27 сентября 2002 года, Одесса, Украина : тезисы докладов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 288 с. – ISBN 966-549-802-9
424509
   Дисперсные системы в бурении.. – К., 1977. – 160с.
424510
  Логинов А.Е. Дисперсные системы в курсе химии средней школы : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: / Логинов А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
424511
  Балабанов Ефим Михайлович Дисперсные системы в электрическом поле коронного разряда. : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балабанов Ефим Михайлович;. – М., 1954. – 20л.
424512
   Дисперсные системы и поверхностные явления : тематич. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1989. – 192 с.
424513
  Круглицкий Н.Н. Дисперсные структуры в органичесиких и кремнийорганических средах / Н.Н. Круглицкий, В.Я. Кругицкая. – Киев : Наукова думка, 1981. – 315 с.
424514
  Трефилов В.И. Дисперсные частицы в тугоплавких металлах / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев. – Киев, 1978. – 239с.
424515
  Катренко Любовь Антоновна Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.13 / Катренко Любовь Антоновна ; АН УССР, Отд. нефтехимии ин-та физ.-орг. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 21 с.
424516
  Шенайх В. Диспесия возвратов звезд моолдых скоплений и ассциаций и проблема учета поглощения света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Шенайх В. ; Гос. астронг. ин-т, МГУ, Астрон. сов. АН СССР. – Москва, 1964. – 5 с.
424517
  Смирнова Наталья Диспетчер : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-45. – ISSN 0130-7673
424518
   Диспетчер ДМ 222. Инструкция по эксплуатации для программистов. – К., 1973. – 47 с.
424519
  Кузнецов И.М. Диспетчеризация и связь в сельском хозяйстве / И.М. Кузнецов. – Москва, 1973. – 63 с.
424520
  Орєшина Н.В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н.В. Орєшина, Т.С. Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200


  У статті диспетчеризацію представлено як здійснення компетентного забеспечення уніфікації та оптимізації бібліотечно-інформаційної роботи.
424521
  Зайцев Н.Г. Диспетчерская программа и система отладки математического обеспечения ЦВМ "Минск-22" / Н.Г. Зайцев. – К., 1972. – 172 с.
424522
  Кузнецов И.М. Диспетчерская служба в АПК / И.М. Кузнецов. – М., 1989. – 238с.
424523
  Зыков В.М. Диспетчерская служба в колхозах и совхозах / В.М. Зыков. – М., 1973. – 64с.
424524
  Буллан Ю.В. Диспетчерская служба в совхозе. / Ю.В. Буллан. – Л., 1975. – 96с.
424525
  Меньшиков И.С. Диспетчерские правила управления водохранилищем многолетнего регулирования. / И.С. Меньшиков, А.Н. Чабан. – М., 1985. – 46с.
424526
  Рак Н.Г. Диспетчерские системы управления АПК. / Н.Г. Рак. – М, 1987. – 206с.
424527
   Диспетчерское управление буровыми работами. – М., 1974. – 215с.
424528
  Исанчурин Р.А. Диспетчерское управление в хозяйстве / Р.А. Исанчурин, Д.Г. Качаров. – М, 1975. – 87с.
424529
  Уськов В.В. Диспетчерское управление строительством с применением ЭВМ. / В.В. Уськов. – Л., 1987. – 80с.
424530
   Дисплеи. – М., 1982. – 316с.
424531
  Соловейчик И.Е. Дисплеи в системах с ЭВМ / И.Е. Соловейчик. – М., 1979. – 247с.
424532
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.1. – 1995
424533
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.2. – 1995
424534
  Заводовський А.А. Диспозитив влади Російської імперії і слов"яно-фільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 48-59. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
424535
  Юровська В. Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 100-105. – ISSN 2307-8049


  Розширення сфери застосування диспозитивного інструментарію адміністративно-правового регулювання освітніх відносин під час реформування системи освіти привело до докорінних змін, зокрема, правил запровадження та функціонування стандартів освіти й ...
424536
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Герасимчук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л.195-221. – Бібліогр.: л.222-257
424537
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Герасимчук О.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
424538
  Логшова Н. Диспозитивність у системі видів обвинувачень // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 89-91.
424539
  Сляднєва К.А. Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сляднєва Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 10-11, 199-220 та в додатках: арк. 221-223
424540
  Сляднєва К.А. Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сляднєва Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
424541
  Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія в сучасній юриспруденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 87-98. – ISSN 2524-101X
424542
  Мартыненко И.Э. Диспозитивно-состязательные начала хозяйственного судопроизводства и некоторые возможности совершенствования законодательства Республики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 109-121. – ISSN 2306-255X
424543
  Молчанова Т.Н. Диспозитивность в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юридич.наук: / Молчанова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
424544
  Козикова И. Диспозитивность как основа реализации свободы договора по законодательству Республики Беларусь и Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 312-313
424545
  Карпов А.О. Диспозитивные истоки ренессанса и реформации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 82-93. – ISSN 0236-2007


  В работе рассмотрена диспозитивная схема происхождения культурных феноменов Ренессанса и Реформации. Показаны истоки их общности, идущие от "ренессансной" культуры 12I–13 вв. На примере двучастности символа "renasci" обсуждаются психокультурные ...
424546
  Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110
424547
  Мірошниченко В.С. Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 86-97. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
424548
  Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-99


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
424549
  Мікаелян С.Г. Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 31-35. – ISSN 2222-0712
424550
  Киридон А. Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 33-43
424551
  Круглій А. Диспозиція "чудо"/"фантастичне" на матеріалі "Києво-Печерського Патерика" та творів жанру фентезі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60-66


  У статті зроблено спробу ввести «Києво-Печерський Патерик» в контекст сучасної літератури через зіставлення з творами жанру фентезі. Увага зосереджується на трансформації «чуда» як обов’язкового прояву Божественної волі в агіографічному тексті та ...
424552
  Єсипович К.П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 102-115
424553
  Штефан І.М. Диспозиція та елокуція у концепції риторики Г. Лаусберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 134-135
424554
  Новак Агата Диспраксия как психомоторное расстройство детей школьного возраста / Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 56-59 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
424555
  Атлас В.В. Диспропорционирование олефинов на окисных катализаторах. : Автореф... наук: 02.082 / Атлас В.В.; Совет по присужд. ученых степен. хим.-техн. фак-та Аз. инст. нефти и химии. – Баку, 1971. – 22л.
424556
  Беренцвейг В.В. Диспропорционирование толуола на окиси алюминия и алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Беренцвейг В.В.; МГУ. – М, 1971. – 16л.
424557
  Крючкова І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП. // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
424558
  Болбух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімазації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
424559
  Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 73-80. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
424560
  Уколова А.А. Диспропорції розвитку ринку освітніх послуг в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 155-159. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
424561
  Шевчук В.О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методам кластерного аналізу. Емпірично ...
424562
  Вітюк А.В. Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
424563
  Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
424564
  Вдовічен А.А. Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості України: горизонтальний та секторальний підход / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 27-39. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
424565
  Вдовічен А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А.А. Вдовічен, А.В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 220-231. – ISSN 1993-6788
424566
  Сердюк К.О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 85-87
424567
  Скрипник А.В. Диспусси в компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Скрипник А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 23л.
424568
  Гейне Диспут и другие стихотворения / Гейне, г. – Москва, 1939. – 40с.
424569
  Балашов А.Д. Диспут о любви : повести, рассказы / А.Д. Балашов; худож. В.П. Черникин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 157 с.
424570
  Бойніцька О.С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 127-133


  Роман Мішель Робертс "У червоній кухні" розглядається у зв"язку з проблемою історичної перспективи, тобто збалансованого співвідношення минулого й теперішнього часових планів у сучасному історичному письмі. Впровадження елементів містичного у процес ...
424571
  Гейне Г. Диспут та інші вірші / Г. Гейне. – К, 1957. – 40с.
424572
  Боярська-Хоменко Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 21-29. – ISSN 2312-0657
424573
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
424574
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
424575
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
424576
  Пустынский И.Н. Диссекторные следящие системы / И.Н. Пустынский, С.М. Слободян. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
424577
   Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, И.В. Кузнецов, Н.А. Лопина // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 127-140. – ISSN 2312-7015
424578
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
424579
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
424580
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
424581
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
424582
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
424583
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
424584
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
424585
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
424586
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
424587
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
424588
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
424589
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
424590
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
424591
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
424592
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
424593
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
424594
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
424595
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
424596
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
424597
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
424598
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
424599
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
424600
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
424601
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
424602
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
424603
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
424604
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
424605
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
424606
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
424607
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
424608
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
424609
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
424610
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
424611
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
424612
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
424613
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
424614
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
424615
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
424616
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы в сердечной мышце / Д.С. Воронцов. – [Петроград], 1915. – 15 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Петроградской биол. лаборатории. 1915, Т. Чм, вып. 1-2


  — 1915, № 1-2, Т. 11, С. 1 — 44.
424617
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
424618
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248 с.
424619
  Асхабов А.М. Диссипативные структуры в кристаллогенезисе : докл. на заседании Президиума Коми фил. АН СССР 16 дек. 1982 г. / Асхабов А.М. – Сыктывкар : Издательство АН СССР, 1982. – 25 с. : ил. – Библиогр.: с. 24-25 (28 назв.). – (Сер. препр. сообщ. "Науч. докл." / АН СССР, Коми фил. ; вып. 88)
424620
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
424621
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
424622
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – М, 1934. – 87с.
424623
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
424624
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
424625
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
424626
  Костиков В.В. Диссонанс Сирина: роман / В.В. Костиков. – М., 1992. – 588с.
424627
  Карпов А.О. Диссонансное этносуществование и проблема толерантности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-1188


  В статье рассмотрена альтернативная мультикультурализму логика этносоциального развития, опирающаяся на принципиальную неустранимость диссонансного сосуществования разных культурных групп. Дан социально-философский анализ причин краха политики ...
424628
  Соколов Л.А. Диссонансы жизни И.С. Никитина / Леонид Соколов. – Киев : Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], 10 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Филологические записки. 1905
424629
  Простомолотов В.Ф. Диссоциальное расстройство личности: проблемы теории и практики // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 33-39. – ISSN 2312-5675
424630
  Матвиенко Виктор Григорьевич Диссоциативная электропроводность насыщенных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Матвиенко Виктор Григорьевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
424631
  Сагаловский Е.Ш. Диссоциативная электропроводность насыщенных паров двойных систем, составленных из галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сагаловский Е. Ш.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24
424632
  Перов А.А. Диссоциативные столкновения молекулярных ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Перов А.А. ; Моск. физ.-мат. ин-т. – Москва, 1967. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
424633
  Штарк И. Диссоциация и превращение химических атомов / И. Штарка, приват-доцент Геттингенского ун-та ; Пер. соч. В.С. Игнатовского. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1904. – 60 с.
424634
  Мамина Елена Александровна Диссоциация и сольватация муравьиной, уксусной и бензойной кислот в смесях вода-этиленгликоль при разных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамина Елена Александровна; МВ и ССО УССР. – Х., 1985. – 16л.
424635
  Светцов В.И. Диссоциация молекул и процессы катодного распыления в тлеющем и высококачественном разрядах : Автореф... канд. хим.наук: / Светцов В. И.; Иван. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 19л.
424636
  Бурнашев М.А. Диссоциация молекул, молекулярных ионов и возбуждение атомов электронным ударом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурнашев М. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
424637
  Сажинов Ю.Г. Диссоциация молекулярного иона водорода в столкновениях с быстрыми протонами, атомами и молекулами водорода : Автореф... кандидата хим.наук: / Сажинов Ю.Г.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л.
424638
  Бровикова Изольда Николаевна Диссоциация неорганических молекул и рекомбинация атомов в неравновесной газоразрядной плазме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бровикова Изольда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1980. – 19л.
424639
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.1. – 1982. – 200с.
424640
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.2. – 1982. – 168с.
424641
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.4. – 1982. – 208с.
424642
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.5. – 1982. – 202с.
424643
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч. – 1976. – 243с.
424644
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.1. – 1976. – 243с.
424645
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 229с.
424646
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 243с.
424647
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.3. – 1977. – 229с.
424648
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.4. – 1977. – 228с.
424649
  Фурлей И.И. Диссоцитивный захват электронов молекулами гетероциклических соедиений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.054 / Фурлей И.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16 с.
424650
  Логвин В.В. Дистал -- язык и система моделирования логико-дифференциальных состем с сосредоточенными и распределенными параметрам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Логвин В.В.;. – Дубна, 1977. – 22л.
424651
  Мельченко Г.Г. Дистаннаты, метастаннаты и тиостаннаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мельченко Г.Г.; Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
424652
  Смогоржевский Л.А. Дистантная ориентация птиц. (В экспериментах по "хомингу") : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 097 / Смогоржевский Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Каф. зоологии позвоночных. – Киев, 1971. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40
424653
  Бондаренко В.І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
424654
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – C. 33-41


  Розглянуто питання впровадження та ефективного використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою підвищення ролі бібліотек у наповнені національного інформаційного простору (ІП) та їх співпраці в глобальному ІП. Висвітлено участь ...
424655
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 150-163
424656
  Винославська О.В. Дистантне кореспондентське консультування з людських стосунків : досвід, проблеми , перспективи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36
424657
  Каковська І. Дистантні форми обслуговування у бібліотеках // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 253
424658
  Смирнова Н.Ф. Дистантное положение синтаксически связанных элементов предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнова Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра англ. филологии. – Л., 1966. – 20л.
424659
  Федоровський О.Д. Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям / О.Д. Федоровський, А.В. Соколовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
424660
  Нужний Д. Дистанцiйна зброя i свiдчення про збройнi сутички за кам"яного вiку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 82-105


  Iсторiя вивчення проблеми й основнi методичнi пiдxоди до розв"язання її.
424661
  Шерман И.В. Дистанцинное обучение математике абитуриентов нематематических специальностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-112. – (Педагогическое образование ; № 4)
424662
  Фабрикант В.Л. Дистанционная защита / В.Л. Фабрикант. – Москва : Высшая школа, 1978. – 215 с.
424663
  Ванин Н.В. Дистанционная лазерная спектроскопия резонансно поглощающих атмосферных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ванин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 13л.
424664
  Круглик И. Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов / И. Круглик, Ю. Курамшин // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 1992-7886


  Отмечается, что в странах постсоветского пространства (Беларусь, Россия, Украина) созданы и функционируют системы олимпийского образования.
424665
  Кравцов В.В. Дистанционная поддержка процесса обучения в системе высшего и дополнительного профессионального образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 38-40. – ISSN 0234-0453
424666
  Васильева Ю.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения / Ю.В. Васильева, С.В. Шуралева // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 216-225. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
424667
  Брешиа Э. Дистанционная работа отличается от обычной - в лучшую сторону // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 47 : Мир в 2021. – С. 108


  В некоторых компаниях по созданию программного обеспечения большинство сотрудников уже давно работают дистанционно. Какими уроками они могут поделиться с другими бизнесами?
424668
   Дистанционно-частотные характеристики ионосферы при возвратно-наклонном зондировании по наблюдениям в Ашхабаде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Г. Г,; Джемилев Г. Г,; МВиССО СССР, Том.ГУ. – Томск, 1961. – 9л.
424669
   Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы.. – М., 1976. – 362с.
424670
   Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы.. – М., 1986. – 327с.
424671
  Волкова Г.И. Дистанционное библиографическое обслуживание // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 86-92
424672
  Амлинский Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему быть? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765
424673
  Дворкина М.Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: сущность и реализация в современных условиях / М.Я. Дворкина, Е.Ю. Елисина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена формированию и развитию дистанционных библиотечных услуг, не требующих присутствия пользователя в стенах библиотеки.
424674
   Дистанционное зондирование атмосферы. – Новосибирск : Наука, 1978. – 175с.
424675
   Дистанционное зондирование атмосферы с борта орбитального комплекса "Салют-7" -- "Космос-1688" -- "Союз-Т14".. – Тарту, Таллинн, 1989. – 164с.
424676
   Дистанционное зондирование атмосферы со спутника "Метеор".. – Л., 1979. – 143с.
424677
  Кузнецов Д А. Дистанционное зондирование атмосферы тропической зоны : Учебное пособие / Д А. Кузнецов, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград, 1988. – 90с.
424678
   Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии. – Москва : Мир, 1984. – 535с.
424679
   Дистанционное зондирование Земли из космоса : получение и использование информации : монография / [Е.И. Бушуев, В.И. Волошин, Е.И. Капустин и др.]. – Днепропетровск : Стилус, 2012. – 319, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 312-319. – ISBN 978-966-23-63-42-5


  У пр. №1726985 напис: Максиму Витальевичу от авторского коллектива. С. Мосов. Подпись
424680
   Дистанционное зондирование Земли со спутника "Метеор-Природа" : Советско-болгарский эксперимент №Болгария-1300-ІІ". – Л., 1985. – 153с.
424681
  Солодовников Г.К. и др. Дистанционное зондирование ионосферы Земли с использованием радиомаяков космических аппаратов / Г.К. и др. Солодовников. – М., 1988. – 191с.
424682
  Генис В.И. Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффека Доплера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Генис В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 93л.
424683
  Генис Владимир Иванович Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффекта Доплера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Генис Владимир Иванович; КПИ, Дрексел ун-т США. – К., 1995. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
424684
   Дистанционное зондирование океана.. – Севастополь, 1982. – 136с.
424685
   Дистанционное зондирование: количественный подход. – Москва : Недра, 1983. – 415с.
424686
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424687
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424688
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424689
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424690
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424691
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424692
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424693
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424694
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
424695
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424696
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424697
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424698
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424699
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424700
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424701
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424702
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424703
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424704
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424705
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424706
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
424707
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424708
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424709
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424710
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424711
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424712
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
424713
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424714
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424715
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424716
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424717
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424718
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424719
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424720
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424721
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424722
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424723
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424724
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
424725
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424726
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424727
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424728
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424729
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424730
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424731
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424732
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424733
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424734
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424735
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424736
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
424737
  Осиленкер Л. Дистанционное и традиционное образование: социально-экономическая эффективность / Л. Осиленкер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 114-118. – ISSN 0869-3617
424738
  Шупяцкий А.Б. Дистанционное измерение интенсивности осадков радиолокационным методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шупяцкий А.Б. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1959. – 9 с.
424739
  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли : Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П. Кронберг. – Москва : Мир, 1988. – 349с.
424740
   Дистанционное наблюдение и экспертная оценка.. – М., 1982. – 110с.
424741
  Миннибаев Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0869-3617
424742
  Мицель А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В.Молнина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-65
424743
  Кочетков М.В. Дистанционное образование сделает Россию инновационной? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Представлен сравнительный анализ дистанционного обучения и аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сравниваются возможности дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития ...
424744
  Таппасханова М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – C. 44-48. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрена реализация одной из современных форм получения образования - дистанционного обучения как образовательной траектории личности. Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, образование. Автором ...
424745
  Марьин С. Дистанционное обучение в Западной Европе и США / С. Марьин, М. Коноплянник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 50-54. – ISSN 1562-529Х
424746
  Хузиахметов А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятеьности студентов / А.Н. Хузиахметов, Р.Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значение дистанционного обучения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов.
424747
  Грищенко Н.В. Дистанционное обучение в системе высшей школы: на примере инвайронментальных онлайн-курсов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 45-49. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
424748
  Пальчук М.И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0869-561Х
424749
  Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : монография / А.Н. Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 333 с. – ISBN 966-680-235-Х
424750
  Василенко О.Н. Дистанционное обучение иностранным языкам // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206-212. – (Серія "Філологічні науки")
424751
  Черкашина Н.И. Дистанционное обучение как инновационная форма обучения иностранному языку // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 18. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Создание дистанционных курсов по иностранному языку позволяет вовлечь в процесс обучения не только студентов, но и широкий круг лиц, заинтересованных в повышении своего уровня владения языком".
424752
  Кулагина С.В. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентоспособности современных организаций / С. В. Кулагина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-68.
424753
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 304-308
424754
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 304-308. – ISBN 978-9952-404-72-2
424755
  Калинина А.И. Дистанционное обучение как часть системы непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном обучении // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С.100-105. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности дистанционной формы обучения в системе непрерывного образования и приведены аргументы в пользу необходимости формирования умений и навыков самообразования как основы для эффективной реализации дистанционного ...
424756
  Суворова Н.Ю. Дистанционное обучение как элемент корпоративной системы образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 79-82. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и значение современной системы корпоративного образования в России в условиях модернизации современного общества. В статье исследована инновационная форма корпоративного обучения, рассмотрены предпосылки поиска и внедрения ...
424757
  Хакимова А.А. Дистанционное обучение математике с использованием компьютерной математической системы MATHEMATICA при подготовке специалистов экономического профиля // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
424758
  Коликова Т.Г. Дистанционное обучение русскому языку как иностранному с использованием ресурсов Интернета / Т.Г. Коликова, Л.В. Печкурова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 199-204. – ISBN 978-966-927-534-9
424759
  Валит Е.С. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е.С. Валит, Д.В. Зиновьев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 55-60. – ISBN 978-966-285-210-3
424760
  Димова Алла Львовна Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
424761
  Цаплин А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А.И. Цаплин, Д.В. Баяндин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
424762
  Рыжченко О.С. Дистанционное обучение: миф или реальность? [Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна] // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 29-31. – ISBN 978-966-698-290-5
424763
  Соловов А. Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. / Соловов А. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
424764
  Тихонов А.В. Дистанционное обучение:опыт интеграции образовательного и научно-исследовательского процессов / А.В. Тихонов, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 1561-2465
424765
  Бычкова И.А. и др. Дистанционное оперделение температуры моря / И.А. и др. Бычкова. – Л, 1988. – 222с.
424766
  Черногор Л.Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : учебное пособие / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 500 с. – ISBN 966-623-434-3
424767
  Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями / Я. Войцеховский. – Москва, 1977. – 432 с.
424768
  Васильев Б.В. Дистанционное управление надежностью и эффективностью радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва, 1983. – 225 с.
424769
  Евдокимов Ю.К. Дистанционные автоматизированные учебные лаборатории и технологии дистанционного учебного эксперимента в техническо вузе / Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, А.Ш. Салахова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 101-116


  Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном образовании. В статье приводится краткий аналитический обзор систем дистанционного управления реальными экспериментами, выполняемыми на типовых учебных и уникальных научных ...
424770
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1978. – 232с.
424771
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1980. – 355с.
424772
  Назаров И.М. Дистанционные и экспрессные методы определения загрязнения окружающей среды / И.М.Назаров, А.Н.Николаев. Ш.Д.Фридман. – Москва : Гидрометеоиздат, 1977. – 194с. : Ил.
424773
  Голубев А.В. Дистанционные измерения температуры, пучения и напряжения термически деятельного слоя грунта / А.В. Голубев. – Москва : АН СССР, 1957. – 86 с.
424774
  Востриков Ю.А. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений / Ю.А. Востриков. – Москва, 1984. – 97с.
424775
  Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса. / Д. Мишев. – М., 1985. – 229с.
424776
   Дистанционные исследования ландшафтов.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 197 с.
424777
   Дистанционные исследования океана. – Владивосток, 1990. – 166с.
424778
   Дистанционные исследования окружающей среды оптическими и радиофизическими методами.. – Л., 1983. – 152с.
424779
   Дистанционные исследования при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1988. – 224с.
424780
   Дистанционные исследования при нефтепоисковых работах.. – М., 1985. – 106с.
424781
   Дистанционные исследования при поисках полезных ископаемых. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175с.
424782
   Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. – Владивосток : Наука, 1986. – 191с.
424783
   Дистанционные исследования природных ресурсов.. – Москва, 1981. – 81с .
424784
   Дистанционные исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 159с.
424785
  Бронштейн Д.И. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и эксплуатация / Д.И. Бронштейн. – Л, 1979. – 391с.
424786
   Дистанционные методы в геологии нефти и газа.. – Тюмень, 1990. – 158с.
424787
   Дистанционные методы в геологических исследованиях.. – Л., 1980. – 155с.
424788
   Дистанционные методы в гидрогеологии и инженерной геологии : Обзор. Гидрогеология и инженерная геология / Е.А. Востокова, А.В. Садов, Э.К. Радченко, И.К. Абросимов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 64с.
424789
   Дистанционные методы геолого-географического изучения Земли. : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1982. – 131с.
424790
  Галахов В.Л. Дистанционные методы зондирования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1980. – 153с.
424791
  Харин Н.Г. Дистанционные методы и охрана природы пустынь. / Н.Г. Харин. – Москва : Наука, 1980. – 102с.
424792
   Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли : Сборник науч. трудов, посвящ. 100-летию Н.Г. Келля. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1982. – 156 с.
424793
   Дистанционные методы изучения геосистем. – Москва, 1978. – 222 с.
424794
  Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны / М.С. Петропавловская. – Л., 1988. – 72с.
424795
   Дистанционные методы изучения океана. – Горький, 1987. – 193с.
424796
  Шилип Б.В. Дистанционные методы изучения природных ресурсов / Б.В. Шилип. – М., 1971. – 21с.
424797
  Харин Н.Г. ДИстанционные методы изучения растительности. / Н.Г. Харин. – М., 1975. – 132с.
424798
   Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных территорий. – Москва : Недра, 1988. – 164с.
424799
   Дистанционные методы исследования атмосферы.. – Новосибирск, 1980. – 160с.
424800
  Любич И.И. Дистанционные методы исследования влияния хозяйственной деятельности на ландшафты УССР / И.И. Любич, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
424801
   Дистанционные методы контроля агроресурсов в задачах управления сельскохозяйственным производством.. – М., 1985. – 183с.
424802
  Прокопенко А.И. Дистанционные методы при анализе структурных элементов земной коры. / А.И. Прокопенко. – Новосибирск, 1984. – 221с.
424803
   Дистанционные методы при изучении геологии центральных районов Европейской части СССР. – М., 1985. – 121с.
424804
   Дистанционные методы при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1981. – 135с.
424805
  Соловьева Н.М. Дистанционные образовательные технологии в организации педагогической практики студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 44-49. – ISSN 2073-9613
424806
  Кучумова О.П. Дистанционные образовательные технологии в условиях глобализации (на примере республики Бурятия) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 214-225. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автором затронуты аспекты международного и регионального опыта развития информационных технологий в образовании. В статье описан опыт модернизации образовательных технологий на примере Республики Бурятия. Впервые автором построена модель изменений ...
424807
  Еремин А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-3617
424808
   Дистанционные оценки общей увлажненности территорий.. – М., 1984. – 112с.
424809
  Карпенко М.П. Дистанционные технологии - ключ к массовому образованию XXI века // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С. 4-14
424810
  Овчаров А.В. Дистанционный доступ к информации в компьюторной среде обучения // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.14-22.
424811
   Дистанционный индуктивный манометр типа ДИМ-Т (на высокие давления)., 1959. – с.
424812
   Дистанционный индуктивный унифицированный манометр типа ДИМ., 1959. – с.
424813
   Дистанционный контроль верхнего слоя океана.. – Новосибирск, 1991. – 147с.
424814
  Стейскал В. Дистанционный курс - составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
424815
   Дистанционный курс "Информационные технологии в ХНУГХ" как фактор повышения активности студента / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 3-4
424816
  Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю / Е.А. Аржанников. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 175 с. – Библиогр.: с. 171-173
424817
  Морозова Е.И. Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
424818
  Мацявичюс Ю.К. Дистанция : стихи / Юозас Мацявичюс ; пер. с лит. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
424819
  Новиков В.С. Дистанция и конкуренция (к социологическому анализу дистанционных образовательных технологий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465


  Конкурентоспособность системы дистанционного обучения определяется тем, что оно сжимает пространственную отдаленность преподавателя и студента, в то же время присутствие этих фигур виртуализируется и позволяет обеспечить высокое качество передачи ...
424820
   Дистанційка, стрес і гуртожитки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  На панельній онлайн-дискусії "Дистанційна освіта та університети" заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний розповів про готовність вишів до нової форми роботи, ставлення до автономії та проблеми психологічного вигорання викладачів.
424821
   Дистанційна вища технічна освіта в умовах карантину / Г. Козлакова, Б. Сусь, О. Коваленко, Ю. Іванова, І. Ставицька // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 67-74. – ISSN 2078-1016
424822
  Білоус Л.Ф. Дистанційна географічна освіта в Україні : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 354-360 : Табл. – ISSN 0868-6939
424823
  Ващук Д.М. Дистанційна діагностика стану теплових мереж методом тепловізійної аерозйомки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 224-229
424824
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
424825
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
424826
  Вонберг Т.В. Дистанційна зайнятість працівників: нові виклики та можливості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 259-265. – ISSN 2222-4459
424827
  Валько А. Дистанційна зарплата вчителя // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (171), квітень. – С. 22-23


  Фаховий виклад про те, яку платню отримає педагог, працюючи на віддаленому доступі, та чи зберігається заробіток, коли закриті школи.
424828
  Коляденко П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 92-96
424829
  Якименко О.О. Дистанційна освіта - потужна складова екопедагогіки, вебінар - важливий елемент освітньої ноосфери / О.О. Якименко, О.Я. Тягай, В.С. Бірюков // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 139-141. – ISSN 1681-2751
424830
  Косич М.В. Дистанційна освіта // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 78
424831
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  7-8 червня 2017 р. у Вільнюсі (Литва) відбулася Міжнародна конференція на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта для бібліотекарів у віртуальному середовищі", що проводилась за сприяння програми "Еразмус+".
424832
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Представлено інформацію по міжнародній конференції на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі" у Вільнюсі (Литва).
424833
  Ященко Е. Дистанційна освіта в освітній діяльності вищої школи: виклики часу / Е. Ященко, І. Левандовська // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 124-134
424834
  Науменко Л.Ю. Дистанційна освіта в післядипломній підготовці лікарів медико-соціальної експертизи / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 261-263. – ISSN 2077-1096
424835
  Купрікова Г. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 314-317
424836
  Гейдел А. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі / А. Гейдел, Д. Каплун // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 36-38
424837
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
424838
  Щербан Т.Д. Дистанційна освіта в умовах екстремальної ситуації : (на прикладі самоізоляції: березень - травень 2020 року) / Т.Д. Щербан, В.В. Гоблик ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : РВВ МДУ, 2020. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7495-37-5
424839
  Нелін Є.В. Дистанційна освіта Італії: проблеми, сучасність, перспективи розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 36-41. – ISSN 2411-1317
424840
  Потяженко М.М. Дистанційна освіта на кафедрі внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів під час пандемії COVID-19 / М.М. Потяженко, Н.Л. Соколюк, Н.О. Люлька // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 188-191. – ISSN 2077-1096
424841
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
424842
  Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
424843
  Глибовець М.М. Дистанційна освіта та комп"ютерні системи її підтримки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо історії, загальних основ дистанційної освіти, форм дистанційного навчання, особливостей реалізації телекомунікаційних систем дистанційної освіти, використання агентних технологій, характеристики сучасного ...
424844
  Гамалія В.М. Дистанційна освіта у вишах України: європейський досвід // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 538-545
424845
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
424846
  Абакумова О.О. Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 307-311. – ISSN 2076-1554
424847
  Канівець А. Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
424848
  Якименко Н. Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
424849
  Гура А.М. Дистанційна освіта як напрям інформатичної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до застосування ІКТ у професійній діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 35-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
424850
  Клименко Л.І. Дистанційна освіта як новітня інформаційна технологія // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 68-72. – ISBN 978-617-7351-28-2
424851
  Франчук Т.Й. Дистанційна освіта як суб"єкт формування контенту професійного саморозвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 64-65
424852
  Курбатов С. Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 305-312
424853
   Дистанційна освіта, засоби захисту і - дружба // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Як діяти університетам, де навчаються студенти з Китаю?
424854
  Короденко М. Дистанційна освіта: академічна свобода і забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Представники закладів вищої освіти щодо дистанційної освіти. Проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров розповів про платформу Corsera в КНУ імені Тараса Шевченка.
424855
  Готинчан І.З. Дистанційна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 155-166. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
424856
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
424857
  Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
424858
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
424859
  Пахомова І.М. Дистанційна підтримка проходження асистентської практики на фізичному факультеті ХНУ імені Каразіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 206-210. – ISBN 978-966-285-311-7
424860
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
424861
  Сільченко С. Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання / С. Сільченко, Д. Сєрбіна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 93-99. – ISSN 2663-5313
424862
  Спанчак Т. Дистанційна робота бібліотек в умовах карантину // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 38-40. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід і виклики, з якими зіткнулись фахівці Національної історичної бібліотеки України в процесі переведення колективу установи на дистанційну роботу в умовах карантину через пандемію COVID-19, та представляє механізми забезпечення ...
424863
  Буров О. Дистанційна робота і людський капітал: нові виклики та загрози (міжнародний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 107-119. – ISSN 2308-0361
424864
  Ільяшов Б. Дистанційна робота не впливає на оплату праці // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 78)


  "У зв"язку з карантином виникло таке питання. Центральна бібліотека для дорослих у повному складі перебуває на карантині. Частина співробітників працює дистанційно. У бібліотеці є співробітники, які працюють за сумісництвом та за суміщенням. Є такі, що ...
424865
  Вишновецька С.В. Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 225-232. – ISSN 0869-2491
424866
   Дистанційна співпраця з батьками. Організація й онлайн-інструменти для взаємодії / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 72-89
424867
  Поплавська О.А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 189-194
424868
  Андрейчин М.А. Дистанційна томографія та її значення для діагностики гострого тонзиліту / М.А. Андрейчин, Ю.В. Копча // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 82-88. – ISSN 1681-2727
424869
  Федченко Ю. Дистанційна угода. Як підписати договір онлайн // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 31
424870
  Ржевський Г.М. Дистанційна форма навчання в сучасних умовах: психолого-педагогічні особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 214-221. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
424871
  Лісецька І.С. Дистанційна форма навчання студентів-медиків як виклик сьогодення // Сучасна педіатрія. Україна : науково-практичний педіатричний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Д.О. Бахтіярова ; шеф-ред. Бережний В.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Аряєв Н.Л., Банадига Н.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (111). – С. 81-86. – ISSN 2663-7553
424872
  Власенко І.Г. Дистанційна форма навчання: досвід використання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 16-17
424873
  Козлова І.В. Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 1, т. 2 (143). – C. 264-268. – ISSN 2077-4214
424874
  Воєвутко Н. Дистанційна форма професійної підготовки вчителів республіки Кіпр // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 143-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
424875
  Федотова Т.А. Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці / Т.А. Федотова, С.О. Антоненко, М.В. Морілов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 101–105. – ISSN 1997-4167


  Проаналізовано процес використання дистанційної системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.
424876
  Ларіонова К.Л. Дистанційне банківське обслуговування: сутність та сучасний стан впровадження на банківському ринку України / К.Л. Ларіонова, Д.І. Дячук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-287. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
424877
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
424878
  Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
424879
  Герасимчук Т.В. Дистанційне викладання іноземних мов в технічному ЗВО / Т.В. Герасимчук, В.Л. Герасимчук, А.В. Жуванов // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 332-336. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
424880
  Шульга Р.В. Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 81-84. – ISSN 2409-9430
424881
   Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
424882
  Казаченко Л.М. Дистанційне зондування Землі і моніторинг деградації грунтів / Л.М. Казаченко, Д.А. Казаченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 86-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
424883
  Зацерковний В.І. Дистанційне зондування Землі. Фізичні основи : навч. посібник / В.І. Зацерковний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 380, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-380. – ISBN 978-617-527-174-2
424884
  Забара І.М. Дистанційне зондування землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 36-43. – ISSN 2616-6798
424885
   Дистанційне навчання - вимога сьогодення // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 2


  В умовах карантинних обмежень освітня діяльність в Інституті Управління державної охорони України не зупинялась. Науково-педагогічний склад Інституту організовував і запроваджував інноваційні види та форми навчання, що дозволяло здійснювати освітню ...
424886
  Дерба С.М. Дистанційне навчання - допомога чи шкода учням? // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 321-326


  У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої форми навчання.
424887
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
424888
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 255, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-311-7
424889
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 82, [1] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-285-400-8
424890
  Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
424891
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
424892
  Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання : Методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-378-7
424893
  Антонов В.М. Дистанційне навчання : логіка, технології, перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
424894
  Вовдюк Л.В. Дистанційне навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 16-17 : фото
424895
  Гнатишена І.М. Дистанційне навчання ESL / І.М. Гнатишена, І.Р. Харюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 144-154. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
424896
  Заярна І.С. Дистанційне навчання англійського аргументативного письма студентів-правників як предмет методичного дослідження // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 5-8. – ISBN 978-966-698-283-7
424897
   Дистанційне навчання без стресу: поради студентам // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 20-28 травня (№ 17/20). – С. 6


  Поради від фахівців факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка та Української психологічної асоціації допоможуть краще адаптуватися до нової академічної реальності.
424898
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
424899
  Віролайнен О.В. Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 58-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
424900
  Берест Т. Дистанційне навчання в контексті неперервної освіти / Т. Берест, Г. Купрікова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 4-10
424901
  Журавська Н.С. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто дистанційне та електронне навчання (від загальноприйнятого терміна e-learning), що займають у сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання. Наголошується, що провідні світові аналітичні компанії стверджують, ...
424902
  Овсяннікова В.В. Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 36-60. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
424903
  Домбровська С.М. Дистанційне навчання в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів сучасного ВНЗ // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-285-400-8
424904
  Семенюк Н.В. Дистанційне навчання в системі безперервної освіти: моделі, форми, технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 177-188


  Розглядаються проблеми трансформації освітньої системи України, яка передбачає реорганізацію і широке впровадження дистанційного навчання. Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні технології, інформаційно-освітнє середовище. Рассматриваются ...
424905
  Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
424906
   Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ) / О.Г. Кущ, В.М. Омельянчик, Г.І. Бессараб, Н.П. Жернова, Н.В. Степанова, М.А. Тихоновська, О.В. Морозова, І.Є. Сухомлінова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 85-89. – ISSN 1681-2751
424907
  Галій Л.В. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників фармацевтичних і медичних закладів освіти / Л.В. Галій, Л.Г. Кайдалова, В.Ю. Фесенко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 3-5. – ISBN 978-966-698-283-7
424908
  Шиліна Н.Є. Дистанційне навчання в умовах пандемії: труднощі та переваги // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 16-21. – ISSN 2414-5076
424909
  Пузирьов В.Є. Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 283-290. – ISSN 2312-5993
424910
  Машкіна В. Дистанційне навчання вчителів географії у контексті освітньої реформи // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 27. – C. 42-48. – ISSN 2075-1893
424911
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
424912
  Баглей К.М. Дистанційне навчання і підготовка фахівців економічного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 53)


  Оновлення системи освіти має забезпечити підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів для народного господарства. Така необхідність потребує пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, стимулює використання прогресивних ...
424913
  Кудлай О.І. Дистанційне навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки майбутніх юристів // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 73-78. – ISSN 2073-803X
424914
  Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 318-325. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних засобів дистанційного навчання іноземної мови.
424915
  Гарань Н. Дистанційне навчання й інноваційні технології як умова підвищення якості вищої освіти України / Н. Гарань, Н. Шаталова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 80-82


  Розглядаються інноваційні підходи до освіти на прикладі дистанційного навчання. Авторами відзначено, що дистанційне навчання надає викладачу та студенту безмежні можливості для творчого підходу до навчання.
424916
  Тютюнник О. Дистанційне навчання математики в сучасних умовах пандемії із використанням навчального середовища JetIQ / О. Тютюнник, Я. Крупський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено з’ясуванню особливостей використання навчального середовища JetIQ для роботи студентів під час дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. У ній акцентовано увагу на можливостях JetIQ як для студентів так і для викладачів ...
424917
  Височина І.Л. Дистанційне навчання на кафедрі сімейної медицини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" очима студентів-медиків другого курсу (аналіз результатів анонімного анкетування). / І.Л. Височина, І.В. Авраменко, Н.С. Башкірова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 5-9. – ISSN 1681-2751
424918
  Морозова Л.Ю. Дистанційне навчання на сучасному етапі / Л.Ю. Морозова, О.С. Морозова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 213-219.
424919
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
424920
  Горпинченко Вікторія Дистанційне навчання освітян правилам безпеки та захисту: вибухонебезпечні предмети // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 10-13 : фото
424921
  Глазова В.В. Дистанційне навчання педагога як шлях професійного зростання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 40-41. – ISBN 978-966-285-400-8
424922
  Платонова О.М. Дистанційне навчання при викладанні педіатричних дисциплін: виклики часу / О.М. Платонова, Т.В. Стоєва, О.В. Тіткова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 52-56. – ISSN 1681-2751
424923
  Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78-83. – ISBN 966-597-072-0
424924
  Коломієць Л. Дистанційне навчання та якість освіти: парадигмальна криза людиноцентризму освітньої політики, або про роль особистості педагога / Л. Коломієць, А. Семенова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 7-29. – ISSN 1682-2366
424925
  Мінько Л.Ю. Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 299-302. – ISSN 2077-1096
424926
  Гончаренко О.В. Дистанційне навчання у післядипломній професійній освіті (досвід Франції) / О.В. Гончаренко, С.И. Шматков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 229-235. – ISBN 978-966-285-311-7
424927
  Білик О.М. Дистанційне навчання у процесі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 10-15. – ISBN 978-966-285-311-7
424928
  Замороцька В.В. Дистанційне навчання у формуванні інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 70-74. – Бібліогр.: с. 72-73. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
424929
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 243-247. – ISBN 966-7890-03-1
424930
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
424931
  Павленко О. Дистанційне навчання як важлива форма організації сучасної мистецької освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – Вип. 11. – С. 78-83. – ISSN 2413-5402
424932
  Пюрик М.В. Дистанційне навчання як вид соціального стресу у студентів факультету підготовки іноземних громадян // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 4 (16), жовтень - грудень 2020 року. – С. 120-123. – ISSN 2521-1455
424933
  Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 34-40. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
424934
  Сергеєва Т. Дистанційне навчання як виклик часу : досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 90-97. – ISSN 1562-529Х
424935
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
424936
  Наконечна С.М. Дистанційне навчання як засіб формування системи інформатичних компетентностей студентів коледжів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 68-72. – ISSN 2413-1571
424937
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 154-162
424938
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 298-301. – ISSN 2076-1554
424939
  Половая Н.О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
424940
   Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів / О.П. Волосовець, О.В. Виговська, С.П. Кривопустов, А.Я. Кузьменко, І.О. Логінова, О.Ф. Черній, О.В. Мозирська, В.Є. Хоменко, О.Л. Ковальчук, О.Л. Дзюба, Н.В. Грищенко, М.С. Острополець, О.О. Скварська, С.Д. Салтанова, О.В. Ковтун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 9-12. – ISSN 1681-2751
424941
  Микитась В.В. Дистанційне навчання як можливість отримання освіти в сучасних умовах розвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 41-42
424942
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 49-53. – ISSN 2078-1016
424943
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-161. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
424944
  Печенізька Т. Дистанційне навчання як один із сучасних методів викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 161-163
424945
  Ільницька І.М. Дистанційне навчання як одна з нетрадиційних форм організації навчального процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 12-13 : фото
424946
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
424947
  Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
424948
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
424949
  Вольних Н. Дистанційне навчання як спосіб реалізації вищої неперервної професійної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-76


  Розглянуто шляхи здійснення неперервної освіти засобами дистанційного навчання; акцентовано на перевагах дистанційного навчання у процесі вищої неперервної професійної освіти.
424950
  Берест Т.М. Дистанційне навчання як ступінь переходу до засобів smart-навчання // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 48-51. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
424951
   Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 73, [3] с. : Бібліогр. в кінці ст. – Текст укр., рос.
424952
  Некрасова Л. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 14-15. – ISSN 2308-8095


  Під «дистанційним навчанням» розуміють індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у ...
424953
  Іванова Ю.С. Дистанційне навчання як форма професійного навчання працівників // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5


  "У якості висновку можна зазначити, що головними ознаками дистанційної форми навчання є використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій, незалежність суб"єктів навчання від відстані і часу, інтерактивність, що передбачає спілкування ...
424954
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
424955
  Бодренко Т. Дистанційне навчання. Помилки, яких не варто припускатися // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 48-53
424956
  Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 135-139. – ISBN 966-597-072-0
424957
  Рацлав В.В. Дистанційне навчання: перспективи та проблеми // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 161-164. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
424958
  Жадько К.С. Дистанційне навчання: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 135-140. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
424959
  Лещенко І.Т. Дистанційне навчання: сутність і перспективи // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
424960
  Красніцька Г.М. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 47-48
424961
  Садковий В. Дистанційне навчання: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Садковий, В. Андронов, В. Попов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 30-35. – ISSN 1562-529Х
424962
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
424963
  Каліберда Н.Ю. Дистанційне обслуговування користувачів: пріоритети розвитку // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 14-17. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Основними орієнтирами для ефективного розвитку провідних бібліотек світу в умовах трансформації їх функцій виступають рекомендаційні документи ІФЛА та ЮНЕСКО, в яких обґрунтовані принципи діяльності сучасного міжнародного бібліотечного співтовариства. ...
424964
  Пархоменко О.М. Дистанційне форма навчання - нова можливість розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
424965
   Дистанційне/змішане навчання: особливості сприйняття студентською молоддю / Д.А. Ворона, Д.С. Кобзар, Г.В. Летяго, О.В. Матвієнко, В.Г. Чернуський, О.Л. Говаленкова, Кашіна-Ярмак, С.Р. Толмачова, О.В. Шурінова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3/4 (43). – С. 16-22. – ISSN 2308-3220
424966
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
424967
  Анахов П.В. Дистанційний контроль глибини водойми з використанням багатоканального доступу до полів сейшового походження / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
424968
  Глазунова Л.В. Дистанційний курс "Електронна бібліографія" в системі професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
424969
  Тимченко А.М. Дистанційний курс "психологічні та валеологічні основи планування сім"ї" в структурі навчальної програми студентів-валеологів очної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 144-147. – ISBN 978-966-285-311-7
424970
  Яременко Ю.А. Дистанційний курс в рамках курсу англійської мови для природничих факультетів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 250-255. – ISBN 966-581-623-3
424971
  Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови:перспективи використання для комбінованого навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.46-51. – ISSN 1562-529Х
424972
  Варзар Т. Дистанційний курс з українознавства: підсумки та перспективи // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 37-41
424973
  Розуменко А.О. Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 356-364. – ISSN 2312-5993
424974
  Гурєєва Л.В. Дистанційний курс у змішаному навчанні усного двостороннього перекладу на основі рамкової програми з англійської мови // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С.42-46. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
424975
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
424976
  Білоус О.А. Дистанційний поточний контроль знань студентів при вивченні математичних дисциплін / О.А. Білоус, Ю.А. Кравченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 6-12. – ISSN 2519-2361
424977
  Гукалюк А. Дистанційний режим - відповідальність і викладачів, і студентів / спілкувався Богдан Залізняк // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 19 листопада (№ 43). – С. 3


  Про те, як відбувається навчання у вищій школі, розповідає перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк.
424978
  Шулікін Д. Дистанційний режим: студентський, викладацький та університетський вимір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 липня (№ 29). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  З якими викликами стикнулися студенти і викладачі Національного університету "Львівська політехніка" під час карантину? Які рішення були впроваджені у виші для організації навчального процесу, налагодження комунікацій та отримання зворотного зв"язку? ...
424979
  Перерва В. Дистанційний спецкурс "Латинь. Ботанічна термінологія" як засіб становлення професійно-термінологічної компетентності вчителя біології // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 81-88. – ISSN 2226-3012
424980
  Гогерчак Г. Дистанційний турнір з інформаційних технологій // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На базі Українського фізико-математичного ліцею та факультету кібернетики КНУ вперше пройшов Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді як різновид інтелектуальних Інтернет-змагань для учнів середніх навчальних закладів. ...
424981
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
424982
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
424983
  Александров Д. Дистанційні історії / підготувала Анна Трішичева // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 10-12
424984
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
424985
  Прадівлянний М.Г. Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 63-66
424986
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
424987
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.01 / Ситнік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.:17 назв
424988
   Дистанційні технології - методи динамічного сприйняття інформації як основа оновлення змісту освіти / Т. Стрілкова, О. Тележкіна, О. Бабиченко, О. Калмиков, М. Пятайкіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 25-33. – ISSN 1562-529Х


  Мета роботи - підвищення наукової мобільності студентів і викладачів у галузі технічної та фізико-математичної освіти завдяки впровадженню методів дистанційних технологій і можливості оновлення змісту освіти.
424989
  Блажук О.А. Дистанційні технології в вищому навчальному закладі // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 8-9
424990
  Котвіцька А. Дистанційні технології навчання у Національному фармацевтичному університеті / А. Котвіцька, Л. Галій, Т. Крутських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 54-57. – ISSN 1562-529Х
424991
  Круглик В. Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
424992
  Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
424993
  Кудіна Т.М. Дистанційні форми навчання української мови як іноземної // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 217-227. – ISSN 2312-5993


  Описана змішана технологія інтернет-навчання української мови як іноземної. Для реалізації запропонованої концепції дистанційного навчання української мови бу виготовлений інтернет-адаптований навчальний комплекс "Українська мова для іноземців", який ...
424994
  Сорока В. Дистанційну академію CISCO я відкрила в нашій школі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – C. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Згадується Академія Cisco при ІОЦ КНУ імені Тараса Шевченка.
424995
   Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
424996
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
424997
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
424998
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
424999
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
425000
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,