Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
423001
  Жовтис А.Л. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова (Отбор и творческое испльзование ист. матер.) : Автореф... канд .филол.наук: / Жовтис А. Л.; МВО СССР, Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 21л.
423002
  Ткачук О. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 147-150. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
423003
  Маслов С.И. "Енеїда" И.П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 4-5
423004
  Градовський А. "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовський // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-693-015-3
423005
  Кароль М. "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 28-40. – ISSN 2224-0926
423006
  Журба С. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело / С. Журба, А. Ковжижина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 110-113. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
423007
  Горбонос О. "Енеїда" І.Котляревського та збірка "Гостинець землякам:казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах" П. Білецького-Носенка: до проблеми системогенези жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 41-44
423008
  Вільна Я.В. "Енеїда" Івана Котляревського в інтерпретаціях літературознавців діаспори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С.133-135. – Бібліогр.: С. 135
423009
  Гаврилюк Х. "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 288-295. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ої частини поеми "Енеїди" І. Котляревського у виконанні Єжт Єджеєвича та П. Куприся
423010
  Сарапин В. "Енеїда" Івана Котляревського: компаративний дискурс // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 238-245.
423011
  Житецький П.Г. "Енеїда" Котляревського в звязку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз] ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський", 1919. – 120 с. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 15)


  Hа звоpоті тит. аpк.: Пpисвячується м. Полтаві, батьківщині Івана Петpовича Котляpевського. - В кн. також уpив. з твоpів Феофана Пpокоповича, Геоpгія Кониського, Г.С. Сковоpоди, Ваpлаама Лащевського, М.Д. Ханенка, І.Г. Hекpашевича, І.П. Котляpевського, ...
423012
  Плющ П.П. "Енеїда" Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом - "Вергилиевой "Энеидой", вывороченной наизнанку" Осопова-Котельницкого // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 14-15
423013
  Зеров М. "Енеїда", ії літературний жанр // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 12-13. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
423014
  Новосад Н. "Енеїда": діалог через тисячоліття : Компаративний аналіз творів Гомера, Вергілія та І. Котляревського // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 28-30
423015
  Маскалевич І. "Енергоатом " переведуть на акцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
423016
  Уманський С. "Енергоатому" — 20 років. Неювілейні замітки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 7


  Атомники вже скоро зможуть відсвяткувати ювілей — 20 років створення національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". За минулі роки компанія змогла зробити головне — убезпечити ядерну енергетику від розтягування, зберігши її як єдине ціле на ...
423017
  Чепур Б. "Енігма": історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація "Ультра". - // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 89-94. – ISSN 2076-1554
423018
  Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 4-16. – ISSN 0130-5247
423019
  Омельченко В.Ю. "Енциклопедія права" як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 23-26
423020
  Калакура Я.С. "Енциклопедія українознавства" [термін] : [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 142-143
423021
  Мірошниченко Л. "Еолова арфа" Лесі Українки (невідомий текст)


  Запис про еолову арфу у стислій фразі сконцентрував усю повноту переживання єдності буття, відкриту радість злиття із природою як живою органічною цілістю і, що найголовніше для поета, усвідомлення божественного походження його пісень
423022
  Чиркова О.А. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело / О.А. Чиркова, О.В. Спінул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-47. – (Історія ; Вип. 35)


  Подається аналіз матеріалів "Епархиальных ведомостей", які стосуються різних сторін релігійного життя України в XIX ст.
423023
  Копаниця Л. "Епиникион" Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 154-162
423024
  Білик Н. "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції"
423025
   [Еммануїл Ройдес. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 398 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 20])
423026
  Венезіс І. [Еолійська земля : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
423027
  Пистленко В.И. Емельян Пугачев / В.И. Пистленко. – М, 1954. – 108с.
423028
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : ГИХЛ
Кн. 1. – 1957. – 704 с.
423029
  Мауль В.Я. Емельян Пугачев и его жены (к вопросу о гендерной проблематики русского бунта) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 99-102. – ISSN 2070-9773
423030
  Соколов В.К. Емельян Чернодыр: ист. роман. / В.К. Соколов. – Тула, 1981. – 225с.
423031
  Савельев С.Н. Емельян Ярославович - пропагандист марксистского атеизма / С.Н. Савельев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 103 с.
423032
  Рубан В.А. Емельян Ярославский в "Правде" 1918-1919 гг. / В.А. Рубан. – Киев, 1959. – 248с.
423033
  Кукушкин В.Н. Емельяновы. / В.Н. Кукушкин. – Л, 1974. – 319с.
423034
  Івашук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 69-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
423035
  Цимбал Т.В. Емерджентні властивості глобальної соціальної системи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 153-161
423036
  Биишева Зайнаб Абдулловна Емеш : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 596 с.
423037
  Първанова А. Емил Коралов. / А. Първанова. – София, 1982. – 108с.
423038
  Чиботару С.С. Емилиан Буков / С.С. Чиботару. – Кишинев, 1959. – 224с.
423039
  Сарандев И. Емилиян Станев / И. Сарандев. – София, 1977. – 180с.
423040
  Смаричевська А.А. Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 182-191. – ISSN 2225-7586
423041
  Хоткевич Г.М. Емігранти : Драматичний малюнок в одній дії / Гнат Хоткевич. – Мамаївці ; Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада" в Чернівцях, під зарядом І. Захарка, 1910. – 18 с. – (Біьліотека "Вільної організації укр. учит. на Буковині" / Під ред. Ілярія Карбулицького ; № 10 ; №10)
423042
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1958. – 200 с.
423043
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1970. – 207 с.
423044
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1976. – 192 с.
423045
  Юрік Л. Емігранти / Л. Юрік. – Львів, 1984. – 267с.
423046
  Мрожек С. Емігранти. Пішки. Портрет = Emigranci. Pieszo. Portret : [п"єси] / Славомир Мрожек ; з пол. пер.: О. Катаєва, С. Борщевський. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 221, [3] с. – Дані тит. арк. парал. укр., пол. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-29-8


  Ця книжка входить до серії "Колекція театральна" – видання світових театральних бестселерів. До упорядників серії увійшли знані особистості і критики в царині сучасного театрального мистецтва. До книжки увійшли знані драми відомого автора: Emigranci ...
423047
  Радиш Я. Емігрантки, які прославили Україну : (до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність") // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 119-120. – ISSN 2306-6814
423048
  Савченко А В. Емігрантска російськомовна та україномовна анархіська преса 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 186-199. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
423049
  Вовк О.Л. Емігрантський вертеп / О.Л. Вовк. – Одеса : Маяк, 1985. – 239с.
423050
  Храпач Л. Емігрантські ідеології "Третього шляху" для Росії після Жовтневого перевороту (20 - 30-ті роки XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 390-393. – ISBN 978-966-171-783-0
423051
  Лисенко Н. Емігрантські ювілеї О.Олеся
423052
  Ольга В. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-184. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)


  Вперше в українському літературознавстві авторка звертається до проблеми візії Іншого письменником, що перебуває на еміграції. Вказано на необхідність врахування координат перебування письменника під ча снаписання літературного твору, власного етнокоду ...
423053
  Магурчак А. Еміграційна діяльність Андрія Жука у 1921-1927 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 39-45
423054
  Шваб А.Г. Еміграційна політика Польщі (1918-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Шваб Анатолій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
423055
  Качараба С. Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 128-138. – ISBN 978-966-600-651-9
423056
  Богусловський О. Еміграційна публіцистика Михайла Грушевського: між пошуком національної ідеї і партійною ідеологією // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 108-115


  Здійснюється аналіз політичної і публіцистичної діяльності М, Грушевського в еміграції (1919-1924), зокрема розглядаються дискусійні публікації у часописах "Борітеся - поборете!" і "Наш стяг". Олег Богуславский. Эмиграционная публицистика Михаила ...
423057
  Яровенко Т.С. Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті простежується канонізація творчості В. Винниченка в УРСР аж до вилучення його імені з культурного обігу в 30-х рр.;також робиться стислий огляд особливостей критичної рецепції творів письм. еміграційного періоду (1930-1950) в умовах творчої ...
423058
  Монастирецький Л. Еміграційна тема у творчості І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 209-214. – ISBN 966-594-298-0
423059
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує проці про Т. Шевченка, написані позе межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два принципи видання творів ...
423060
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує праці про Т. Шевченка, написані поза межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги аівтора стають два принципи видання творів ...
423061
  Полич М. Еміграційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 10-14
423062
  Рудик С. Еміграційний період О.І. Кандиби // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 189-221. – ISBN 978-617-646-420-4
423063
   Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України - жителів Республіки Казахстан : Аналітичний звіт про проведене соціологічне дослідження. – Київ : Фенікс, 1998. – 122с. – ISBN 5875342129
423064
  Грушевська К. Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919-1921 pp.) / вступна стаття й публікація І.Б.Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
423065
  Захарченко М.В. Еміграційні орієнтації студентів / М.В. Захарченко, С.О. Бояр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
423066
  Поліщук Ю.М. Еміграційні процеси в середовищі волинського селянства (друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 56)


  Аналізуються основні причини, хід, наслідки еміграції волинських селян із території краю та політика російського царизму щодо цього.
423067
  Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б.П. Дмитрук, І.Б. Чудаєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 4-10. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, фактори впливу міграції на економіку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Обгрунтовано негативні наслідки для української економіки швидких ...
423068
  Бабак В. Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 70-87


  За твором Ірен Роздобутько "Я знаюЮ що ти знаєш, що я знаю...". 9 -й клас.
423069
  Савченко Г.П. Еміграція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
423070
  Левкун Я. Еміграція до Чехословаччини та останні роки життя // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 47-69. – ISBN 978-966-398-091-2
423071
  Яворська І.Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
423072
  Качараба С. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919 - 1939 роках // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 119-140. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
423073
  Шульга М. та інш. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.64-89
423074
  Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919 - 1939) = Emigration from Western Ukraine, 1919-1939 / Степан Качараба. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 416с. – ISBN 966-613-252-4
423075
  Сабадош Р.Й. Еміграція з України до Чеської Республіки та соціальна інтеграція мігрантів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 23-27. – ISBN 966-614-021-7
423076
  Яворська І. Еміграція за релігійними мотивами як чинник, що сприяв розхитуванню "залізної завіси" та поширенню міграційних настроїв в СРСР // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 78-84
423077
  Оглоблин О. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 375-397. – (Праці історично-філософічної секції)
423078
  Шваб А.Г. Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 90-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано особливості еміграційної політики влади ІІ Речі Посполитої на західноукраїнських землях.
423079
  Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького / В. Юркевич. – К, 1932. – 191с.
423080
  Трохимець О.І. Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
423081
  Швайка І.О. Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки, як наслідок складних взаємовідносин з владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 88-94. – ISSN 2077-7280


  В.І. Сергійчук, Б.В. Чирко у своїх роботах розглядали питання історії колонізації України німецькими переселенцями.
423082
  Сазонов В. Еміграція російської армії Врангеля до Туреччини наприкінці 1920 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-783-0
423083
  Гончар Б.М. Еміграція та ООН // У майбутнє - в ім"я України! : Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2001 р. / редкол.: М. Дробноход, І. Бейко, М. Винницький, та ін. – Київ, 2001. – С. 313-315. – ISBN 966-7586-08-1
423084
  Кожолянко Г. Еміграція українців в Америку / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936
423085
  Грицик Л.В. Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин посатку XX століття // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-105. – ISSN 1608-0599
423086
  Шкурдода Л. Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки
423087
  Супрун В.М. Емілі Бронте: штрихи до літературного портрета = A short literary portrait of Emily Bronte : [навч. посіб.] / В.М. Супрун, І.М. Ящук. – Вінниця : Вінницька газета, 2012. – 83, [1] с. – Текст кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISBN 978-966-2257-52-6
423088
  Білоцерківець А.Ю. Емілія Ланьє в дослідженнях сучасних науковців // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 102-103
423089
  Кравець Я. Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 166-173. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
423090
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 232-234. – ISSN 0868-4790


  "Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних народів, його рятівним колом. Центральною складовою цього рятівного “Ковчегу духовних скарбів людства”, ...
423091
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 13
423092
  Шандор Л.З. Еміль Грабовський / Л.З. Шандор. – К., 1962. – 30с.
423093
  Мотрук В. Еміль Дюран - автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції / В. Мотрук, Є. Кустяєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 163-168. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
423094
  Матвіїшин В.Г. Еміль Золя в перекладах і критиці на Україні. 1875-1965 рр. : Дис... канд.філолог.наук: / Матвіїшин В.Г.; Івано-Франківський держ.мед.ін-т. – Івано-Франківськ, 1969. – 280л. – Бібліогр.:л.268-280
423095
  Гресько М. Еміль Золя на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 243-245
423096
  Ничко О. Еміль Золя та Джон Стейнбек: теорія і практика експериментального роману // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 65-70


  У статті простежується Стейнбеківська своєрідна натурфілософія у типологічній паралелі з натуралістичним екстремізмом Е.Золя. Науково обгрунтовані потулати критичного есе "Експериментальний роман" метра французького екперимен- тального роману ...
423097
  Матюшкіна Т.П. Еміль Золя та його "новий роман" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
423098
  Кестнер Е. Еміль і берлінські хлопчаки / Е. Кестнер. – К., 1965. – 146с.
423099
  Франко І.Я. Еміль Коритко, забутий словянський етнограф /Відбитка з Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка, т.LXXXVI/ / І.Я. Франко. – Київ
423100
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-
№ 1 (1), липень - вересень. – 2007. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
423101
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (2), жовтень - грудень. – 2007. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
423102
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (3), січень - грудень. – 2008. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423103
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (4), січень - грудень. – 2009. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423104
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (5), січень - грудень. – 2010. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423105
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (6), січень - грудень. – 2012. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423106
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (7), січень - грудень. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423107
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2014. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423108
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3/4 (9), липень - грудень. – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423109
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (10), січень - червень. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423110
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (11), (липень - вересень). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423111
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (12), (жовтень - грудень). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423112
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 1, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423113
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 2, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423114
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 3, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423115
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 3, квітень - червень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423116
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 1, квітень - червень. – 2016. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423117
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 2, квітень - червень. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423118
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 1, липень - вересень. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423119
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 2, липень - вересень. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423120
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 3, липень - вересень. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423121
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 4, липень - вересень. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423122
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – 2016. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423123
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 4. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423124
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423125
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423126
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 1. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423127
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 1. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423128
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423129
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423130
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423131
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 1. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423132
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423133
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423134
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – 2017. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423135
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 1. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423136
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 2. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423137
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), квітень - червень т.3. – 2018. – 166с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423138
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 3. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423139
  Шляхова Валерія Емірати з рюкзаком і дітьми : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26 : Фото
423140
   Емісійна діяльність на ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 12-18
423141
  Мельник О.В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій / О.В. Мельник, Т.П. Якимчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-126. – Бібліогр.: с. 118, 120, 123, 124, 126


  Проведено аналіз емісійних процедур щодо випуску корпоративних облігацій підприємствами гірничодобувної промисловості. Досліджено фінансові показники діяльності з метою визначення перспектив галузі щодо розвитку ринку корпоративних облігацій.
423142
  Шевцова О.Й. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, Н.М. Чуприна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
423143
  Квасова О.П. Емісійні операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів України / О.П. Квасова, П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 25-30
423144
  Кологойда О.В. Емісійні фондові господарські правовідносини // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 80-87. – ISSN 2311-4894
423145
  Гарагонич О.В. Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 102-116. – ISSN 2310-6166
423146
  Крижанівський А. Емісія мідних монет Галицької Русі на Львівському монетному дворі у другій половині XІV століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 571-584
423147
  Мица Ю. Емісія похідних цінних паперів: правова природа та етапи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 46-51.
423148
  Кологойда О.В. Емісія цінних паперів як спосіб реструктуризації заборгованості акціонерного товариства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 332-339. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для пере-ведення зобов"язань у цінні папери (сек"юритизації). Серед підстав переведення зобов"язань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих ...
423149
  Деллашери К. Емкости и случайные процессы / К. Деллашери. – Москва : Мир, 1975. – 192с.
423150
  Тамразов П.М. Емкости конденсаторов и экспериментальная здача А.А.Гончара / П.М. Тамразов. – Киев, 1979. – 10 с.
423151
   Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий-кремний / О.В. Третяк, И.Н. Белокурова, С.И. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // ФТП, 1989. – №10
423152
  Берман Л.С. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках / Л.С. Берман, А.А. Лебедев. – Ленинград : Наука, 1981. – 176с.
423153
  Иванюта М.М. Емкостная характеристика и неоднородность коллекторов палеогена нефтяных месторождений Предкарпатья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Иванюта М.М.; Ивано-Франков. филиал Львовского политехн. ин-та. – Львов, 1966. – 15л.
423154
  Кудрявцев А.В. Емкостніе измерители влажности жидких сред. / А.В. Кудрявцев, В.Н. Шевченко. – Фрунзе, 1989. – 51с.
423155
  Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин / И. Форейт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 159 с.
423156
  Ацюковский В.А. Емкостные дифференциальные датчики перемещения / В.А. Ацюковский. – М.-Л., 1960. – 103с.
423157
  Миклюков Владимир Михайлович Емкостные методы в задачах нелинейного анализа : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.01.01 / Миклюков Владимир Михайлович; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1980. – 31л.
423158
  Берман Л.С. Емкостные методы исследования полупроводников / Л.С. Берман. – Ленинград : Наука, 1972. – 104 с.
423159
  Ершов В.Н. Емкостные параметры / В.Н. Ершов. – М, 1966. – 260с.
423160
  Бухгольц В.П. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1972. – 79с.
423161
  Казарновский Д.М. Емкостные преобразователи частоты / Д.М. Казарновский. – Ленинград, 1968. – 108 с.
423162
  Карандеев К.Б. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры / К.Б. Карандеев. – Л., 1966. – 135с.
423163
  Баскаков Г.Н. Емкостный отбор мощности от высоковольтных линий электропередачи для питания мелких потребителей / Г.Н. Баскаков. – М.-Л., 1950. – 40с.
423164
  Булашевич Д.Н. Емкостный отбор мощности от линий электропередачи / Д.Н. Булашевич, В.Д. Юренков. – М.-Л., 1959. – 136с.
423165
  Иноземцев Л.Н. Емкость группы существительного в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иноземцев Л.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1965. – 22л.
423166
  Зелинский А.Г. Емкость двойного слоя и адсорбция сульфидов на золотом и серебряном электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зелинский А.Г.; АН СССР. Ин-т элетрохимии. – М., 1975. – 19л.
423167
  Кривецкий С. Емкость крестьянского рынка Украины в 1924-1925 хоз. году. / С. Кривецкий. – Х., 1925. – 64с.
423168
  Курганов С. Емкость мига: Стихи. / С. Курганов. – Баку, 1981. – 87с.
423169
  Эпитащвили И.Г. Емкость предложения в средненемецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эпитащвили И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
423170
  Остен Д. Емма : Роман / Джейн Остен. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2764-1
423171
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В.К. Горбатька. – Харків : Фоліо, 2008. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4698-7
423172
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [В.К. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2013. – 446, [2] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6547-6
423173
  Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики / Ірина Жодані. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-388-168-3
423174
  Бачинський П.П. Еммануїл Іонович Квірінг / П.П. Бачинський, В.Е. Квірінг. – Київ, 1964. – 122с.
423175
  Хайдер Є. Емотиви як риса ідіостилю Г. Гессе та способи їх передачі у перекладах (на матеріалі українських і російських перекладів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 429-433. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
423176
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 30-39. – ISBN 966-581-231-9
423177
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
423178
  Бігарі А А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
423179
  Кузменко І. Емотивна валентність одиниць мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 70-72
423180
  Романова Н.В. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 333-339. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
423181
  Фельцман І.М. Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 535-542. – ISBN 978-966-8904-46-2
423182
  Сердюк А.М. Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких засобах масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 127-133


  У статті автор розглядає засоби емотивної прагматики у французькій мові на матеріалі публіцистичного (газетного) дискурсу. Газетні тексти формують масову свідомість інтенсивністю та умисністю свого впливу, тому їм притаманна особливо виражена емотивна ...
423183
  Шумейко О.В. Емотивна семантика англійських лексичних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 94-97. – Бібліогр.: Літ. с. 97; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті аналізуються лексичні одиниці на позначення емоційно-афектних станів у англійській мові. Здійснюється аналітичний опис відповідних лексичних підсистем на синхронному зрізі. Виокремлюються денотати емотивної лексики. Визначаються особливості ...
423184
  Андрійченко Ю.В. Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 384-388. – ISBN 966-581-727-2
423185
  Беркещук Х.М. Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-22. – ISBN 978-966-581-958-5
423186
  Прокойченко А. Емотивна функція метафори у романі Д.Г. Лоуренса "Закохані жінки" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 129-131. – ISSN 2307-633Х
423187
  Галицька О.Б. Емотивна функція субстантивної оцінної номінації у романах У.Стайрона // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 132-139
423188
  Ганчин Л.В. Емотивна функція фразеологічних одиниць у тексті (на матеріалі роману У.С. Моема "The Painted Veil") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 103-106. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
423189
  Шахновська І.І. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 234-237
423190
  Боднар Р.В. Емотивний компонент висловлювання як засіб психологічної характеристики мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 210-214. – ISBN 966-594-420-7
423191
  Галаган В. Емотивний компонент лексичної семантики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 19-22. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
423192
  Андрійченко Ю.В. Емотивний фон художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 9-14.
423193
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 188 арк. – Додатки: арк.183-188. – Бібліогр.: арк. 166-182
423194
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
423195
  Кисленко А.Ю. Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську / А.Ю. Кисленко, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 39-46. – ISSN 2077-804X
423196
  Белецька А.В. Емотивність полеміки партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 22-26


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалах газет, засновниками яких с політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
423197
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід-Захід". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 34-39.
423198
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід – Захід" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 47-53


  У статті представлено результати дослідження оцінної номінативної лексики публіцистичних текстів дискурсу політичного протистояння сучасних суспільно-політичних газет України у 2004–2006 роках. На матеріалах часописів, засновниками яких є владні й ...
423199
  Онищук М.І. Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 436-442


  У статті розглянуто лакуни з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями в англійській та українській мовах, простежено способи передачі одиниць з суфіксами суб"єктивної оцінки у зіставному аспекті, виявлено специфіку аналізованих ...
423200
  Павлова Е.В. Емотивність у епістолярній прозі Г. Лоуренса // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 54-55
423201
  Махоніна Н.Г. Емотивність фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 95-101. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
423202
  Алєксєєва І.О. Емотивність як одна з частиномовних властивостей часток


  Розглядається поняття "емотивність", "експресивність", "емоційність", "оцінка" та "модальність", які іноді вживаються лінгвістами як синонімічні. Аналіз цих термінів довів існування відмінностей між ними. Автор виділяє дві основні частиномовні ...
423203
  Андрійченко Ю.В. Емотивність як ціннісний континуум мови художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 966-581-623-3
423204
  Федоренко О. Емотивно-оцінна функція демінутивів у газетній комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 104-110


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives in the newspaper communication.
423205
  Король О.А. Емотивно-оцінне навантаження сенсорної лексики в текстах сучасних англомовних пісень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 281-291


  У статті розглядаються особливості вживання сенсорної лексики як засобу формування емотивно-оцінних конотацій у текстах сучасних англомовних пісень. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно та негативно маркованими емотивними станами ...
423206
  Сем"янків Н.В. Емотивно-оцінний потенціал лексичних форм демінутивів у сучасній італійській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 385-392


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. В статье представлен анализ эмотивно-оценочной функции деминутивов в газетной коммуникации. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation ...
423207
  Федоренко О. Емотивно-оцінні демінутиви як засіб вираження іронії в газетних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 110-117


  У статті з"ясовується роль емотивно-оцінних демінутивів як одного із засобів вираження іронії в газетних текстах. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives as one of methods of irony expression in ...
423208
  Марутовська О.О. Емотивно-резонансні властивості постмодерністського сенсорного образу в текстах англомовного епічного фентезі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 57-65. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
423209
  Білоус А.О. Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
423210
  Поп-Jорданова Емоции неопходни за да бидеме луге = Emotions needed to make us human / Нада Поп-Joрданова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит .лист англ. та макед. мовами. – Бібліогр.: с. 297-321. – ISBN 978-608-203-118-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
423211
  Смолит-Крковит Емоціе код діеце / Смолит-Крковит. – Београд, 1964. – 32с.
423212
  Телешевська М.Е. Емоції і здоровья / М.Е. Телешевська. – К., 1978. – 56с.
423213
  Шляхова Н.М. Емоції і художня творчість / Н.М. Шляхова. – К., 1981. – 104с.
423214
  Романова Н. Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 39-45. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
423215
  Лозинська О. Емоції у невербальному та вербальному вираженні (на матеріалі польської мімічної фразеології) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 209-221. – ISSN 0203-9494
423216
  Гранько Н.К. Емоції у психології та у лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 243-250. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
423217
  Мацьків О.К. Емоції, що формують епічно-драматичну тональність тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 161-165. – ISBN 966-581-623-3
423218
  Федоренко О. Емоційна ефективність рекламного повідомлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-355
423219
  Івановська О.П. Емоційна індикація та образна трансформація у фольклорному тексті: природа індивідульної суб"єктивності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 210-218. – (Б-ка Ін-ту філології)
423220
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 40-43. – ISBN 966-7890-03-1
423221
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 43 ; 8 назв.
423222
  Войціх І.В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 54-59
423223
  Забаровська С.М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 8-13
423224
  Ковальова О.Л. Емоційна компонента ставлення людини до іншої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано емоційні стосунки в діаді, їхня структура та особливості. Розглянуто закономірності, етапи розвитку емоційних стосунків. Дано уявлення про місце яке посідає емоційна компонента ставлення людини до людини в емоційних стосунках.
423225
  Гнезділова Я.В. Емоційна маніпуляція: техніки і технології впливу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 171-176
423226
  Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63
423227
  Сорока В. Емоційна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793
423228
  Чебикін О. Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 86-103. – ISSN 1810-2131
423229
  Костиря Б. Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2307-2261
423230
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових-трактатів ХVI-XIX століть (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 162-167
423231
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових трактатів XVI-XIX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 91-96. – ISBN 966-581-481-8
423232
  Кузнєцов М.А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М.А. Кузнєцов, О.В. Грицук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 207 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-195. – ISBN 978-966-2411-01-0
423233
  Лукомська С.О. Емоційне вигорання фахівців соціономічних професій: сучасні погляди на проблему // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 246-254. – ISSN 2309-8287


  "Представлено сучасні підходи до проблеми вигорання у представників соціономічних професій у контексті емоційної праці, емоційного і когнітивного дисонансу. Проаналізовано й узагальнено наукову літературу з питань вигорання, визначено три основні його ...
423234
  Поплужний В.Л. Емоційне виховання студентів / В.Л. Поплужний. – Київ, 1978. – 79с.
423235
  Зима І.Г. Емоційне збудження в структурі умовного рефлексу пасивного уникнення у білих щурів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проведено електрофізіологічне дослідження зміни емоційного стану при виробленні та реалізації умовного рефлексу пасивного уникнення за одноразового навчання. Показано, що емоційне збудження корелює з мірою реалізації рефлексу і має нерівномірний, ...
423236
  Лук"янець Т.Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 410-421


  Статтю присвячено дослідженню прийому крупного плану з позицій лінгвопоетики. Визначено емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах. На основі когнітивного тлумачення природи емоцій побудовано типологію ...
423237
  Юшко В.В. Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 131-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
423238
  Кузнєцов М.А. Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб. – Харків : Діса плюс, 2017. – 282, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-259. – ISBN 978-617-7384-57-0
423239
  Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер"єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 182-188. – ISSN 2077-3455
423240
  Небеленчук І. Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO"


  У статті розкрито внутрішній світ героя, його стан, настрої, переживання за допомогою емоційного діалогу. Показано значення художніх образів, деталей та розуміння емоційно-психологічного стану героя, особливості часопростору. на конкретних прикладах ...
423241
  Богосвятська А.І. Емоційний інтелект і уроки світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-27


  Педагогіка сьогодні вкотре акцентує увагу на тому, що розвиток мислення дитини відбувається на основі поєднання логічно-наукового та емоційно-художнього начал. Адже розвиток логічного мислення тільки за рахунок емоційного негативно відображається на ...
423242
  Крупич С.О. Емоційний інтелект практичних психологів як важливий компонент професійної спрямованості / С.О. Крупич, І.Ю. Філіппова // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 150-159


  У статті охарактеризовано результати дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та професійної спрямованості особистості. Узагальнено кон-цептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту, окреслено особливості професіоналізму та задоволеність ...
423243
  Льошенко О. Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається визначення та структура емоційного інтелекту і емоційної компетентності різними науковими підходами. Визначаються проблемні аспекти співвідношення емоційного інтелету і емоційної компетентності. Обгрунтовується актуальність ...
423244
  Бабенко О.О. Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
423245
  Вірна Ж.П. Емоційний інтелект у смисловому локусі професіоналізації особистості / Ж.П. Вірна, К.І. Брагіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 38-43. – ISSN 2310-4368
423246
  Бурдюг Є.О. Емоційний інтелект як індикатор проблем в спілкуванні підлітків // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 312-313
423247
  Кулішов С.К. Емоційний інтелект як передумова до первинної та вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у жінок / С.К. Кулішов, О.О. Бублик // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 181-184. – ISSN 2077-4214
423248
  Лабач М.М. Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 214-220. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
423249
  Гацько А.Ф. Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства / А.Ф. Гацько, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 61-67. – (Економічні науки)
423250
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 192-223. – Бібліогр.: л. 165-190
423251
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
423252
  Богучарова О.І. Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 12-23. – (Серія: Психологія ; вип. 21)
423253
  Четверик-Бурчак Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 163-198. – ISSN 2309-1797
423254
  Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
423255
  Цвєткова Г.Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 49-59. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
423256
  Баранецька А. Емоційний компонент у структурі інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 73-82
423257
  Козлова А.О. Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 204-209


  У статті здійснено аналіз деяких особливостей вербалізації емоційного концепту "страх" за допомогою фразеологічних одиниць та нейтральної лексики китайської мови; виявлено основні чинники, які впливають на формування певного образу емоції страху у ...
423258
  Лапко О. Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 225-236. – ISSN 1728-9572
423259
  Короленко О.М. Емоційний стан як ознака суб"єктивної сторони складу злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 573-577. – ISSN 1563-3349
423260
  Землякова Т.В. Емоційний фактор в структурі процесу адаптації : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Землякова Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
423261
  Томенко М. Емоційні заяви і стосунки не мають жодного відношення до міжнаціональної ситуації : Бесіда з віце-прем"єр-міністром України з гуманіт. питань // Дзеркало тижня., 2005. – 26 лют.-4 берез.
423262
  Кириленко Т.С. Емоційні переживання та цінності особистості: проблема співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості співвідношення емоційних переживань і цінностей особистості в аспекті координат її життєвого світу. Розглянуто зв"язок домінуючих емоційних переживань із ціннісними орієнтаціями особистості, а також особливості її ...
423263
  ЧернявськаТ Емоційні стани бізнесменів та шляхи їх корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 186-191. – ISSN 1810-2131
423264
  Бондаревська І.О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І.О. Бондаревська, А.О. Монська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
423265
  Жешув Емоційність мовця в "Листах до редакції" на прикладі жіночої преси / Жешув, , Г. Філіп // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 215-224


  Об"єктом лінгвістичного дослідження стали тексти листів, опублікованих у 2002-2004 pp. на сторінках тижневика "Wysokie Obcasy". Аналіз листів дає змогу зробити висновок про їх насичення емоціями, головним чином негативни­ми. Вони передані як ...
423266
  Денисевич О. Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) / О. Денисевич, Т. Недашківська // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 270-276


  У статті розглянуто шляхи виокремлення конотативного значення у асоціативному полі. Проаналізовано емоційні реакції позитивного та негативного змісту в асоціативних полях рекламної лексики. В статье рассмотрено возможности выделения конотативного ...
423267
  Могилевський В. Емоційність та асоціативність - мистецькі крила Олександра Ковальчука // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-1799
423268
  Саннікова Ольга Павлівна Емоційність у структурі професійних властивостей особистості (на прикладі представників соціономічних професій) : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Саннікова Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 51л.
423269
  Шмига Ю.І. Емоційність як фактор ефективності телереклами (деякі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються емоційні стратегії реклами, які сьогодні набувають особливого значення. Емоційний компонент установки на рекламу найбільше впливає на її ефективність. Вивчається емоційний вплив телереклами на споживача, адже це набуває важливого значення ...
423270
  Костів С. Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 107-116
423271
  Фіголь Н.М. Емоційно-експресивна функція заголовків в інтернет-журналі "Новий ПіК" / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 44-52. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються мовностилістичні засоби в заголовках інтернет-ЗМІ на прикладі інтернет-журналу "Новий ПіК", особливості реалізації та співвідношення інформативної та емоційно-експресивної функцій заголовків у інтернет-ЗМІ. The article deals with ...
423272
  Галацька В.Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 206-214


  У статті розкривається природа естетичної категорії "драматичне" в повісті О. Гончара "Бригантина", виражена в оригінальних індивідуально-авторських засобах мовної експресії
423273
  Атрошенко Г.І. Емоційно-експресивні частки та їх функції (на матеріалі творів Т.Г.Шевченка для дітей) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 113-116.
423274
  Кучма О.І. Емоційно-експресивні частки як засіб мовної економії (на прикладі німецьких часток та їхніх українських відповідників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 555-560


  В статті представлено емоційно-експресивні частки німецької мови як засіб мовної економії на рівні висловлювання. Вони дозволяють мовцю згорнути певну картину світу і найекономнішим способом передати інформацію адресату. Переклади з художньої ...
423275
  Стєкольщикова В.А. Емоційно-оцінне сприйняття дійсності аудиторією через порівняльні засоби образності сучасного друкованого медіатексту (на прикладі регіональних видань) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 155-158


  Статтю присвячено проблемам ефективності друкованого медіатексту крізь призму взаємодії порівняльних засобів образності та емоційно-оцінної складової частини сприйняття його аудиторією. The article is devoted to the problems of media text efficiency ...
423276
  Макаревич П.Ю. Емоційно-оцінний компонент конотативного значення різнорівневих елементів політичного медіа-дискурсу (на матеріалі новогрецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 404-409
423277
  Єлейко М. Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 138-162. – ISSN 1563-3713
423278
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995-2004 років) : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Федоренко Ольга Дмитрівна ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
423279
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995 - 2004 років) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08. - журналістика / Федоренко О.Д.; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 201л. + Додатки л. 189 - 201. – Бібліогр.: л. 165 - 189
423280
  Мізін К. Емоційно-оцінні еталони як носії лінгвокультурологічної інформації в німецьких усталених порівняннях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-103. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
423281
  Резніченко Н.А. Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 250-255


  Стаття присвячена дослідженню психологічного підтексту творів для дітей В. Близнеця. Досліджено психологічні особливості емоційної сфери дитини. Статья посвящена исследованию психологического подтекста произведений для детей В. Близнеца. Исследованы ...
423282
  Скорик О. Емоційно-смислові концепти в поезії О.Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 88-92.
423283
  Ведяєв Ф.П. Емоційно-стресові стани / Ф.П. Ведяєв. – Київ, 1979. – 54с.
423284
  Сергієнко А. Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 7-10. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано шляхи реалізації змістовної емоційно-ціннісної лінії відповідно до літературного компонента освітньої галузі "Мови і літератури".
423285
  Уліщенко В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів


  У статті йдеться про особливості інтерсуб"єктивного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з ...
423286
  Керик О. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості особистості у психотравмуючих ситуаціях: аспекти вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й підходи до проблеми самосвідомості особистості. Проаналізовано вияви емоційно-ціннісного компонента самосвідомості у психотравмуючих ситуаціях, зокрема, в умовах деривації, психотравмуючої ситуації в родині та в умовах ...
423287
  Бойко Г. Емоційно забарвлена лексика в малій прозі Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 125-131. – ISSN 2078-5119
423288
  Боєва Е.В. Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 2219-4290
423289
  Нагорняк М. Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-152


  Стаття присвячена одній із загрозливих тенденцій розвитку національного аналітичного радіомовлення України, яка зумовлена надмірним вживанням емоційно зниженої лексики. This article is devoted to one of the dangerous tendencies of national analytical ...
423290
  Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
423291
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 10-11
423292
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 6-7
423293
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 6-7
423294
  Савінова Н.А. Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікаці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 5-12
423295
  Сушик Н.С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 135-139. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено сутність, структуру, компоненти, зміст, рівні емпатійності соціальних педагогів; обгрунтовано мету, завдання, зміст формування цієї професійно значущої якості фахівців.
423296
  Булатецька Л.І. Емпатія в контексті суміжних концептів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с. 246-247; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
423297
  Туркова Д.М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С.69-76
423298
  Таценко Н.В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 282-288. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
423299
  Невська Ю.В. Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 179-186


  У статті йдеться про способи вираження вербальної емпатії з точки зору комунікативної та емотивної лінгвістики. Аналізуються особливості вираження семантичної емпатії як відображення прагматичної налаштованості автора в текстах ділових листів М. Куліша.
423300
  Матюх Т.М. Емпатія як проблема естетики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 91-93
423301
  Кононенко Т.П. Емпедокл з Акраганта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
423302
  Загірняк Д.М. Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440


  Ринкові перетворення вищої освіти передбачали вагомі успіхи в недалекому майбутньому. Однак її реформування довело неможливість дієвого регулювання ринкової стихії. Використання логічних припущень як емпіричних доказів дозволило виконати абстрактну ...
423303
  Васьків М. Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового


  У статті йдеться про відтворення у книжці мандрівних нарисів Петра Лісового "Кубань" буття українців у цілому краї, історії й сучасного на 20-30-ті роки стану національної самосвідомості, культурного й мовного розвитку, їх зв"язків з Україною, ...
423304
  Фетісова К. Емпірична модель дослідження історичного покоління через призму продуктів його фото- та кіномистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 133-136. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена побудові емпіричної моделі дослідження поняття історичної особистості через призму продуктів фото- та кіномистецтва. В даному аспекті ми визначаємо контекст розуміння поняття історичне покоління та історична особистість, розгляд ...
423305
  Воронов Г.С. Емпірична оцінка забруднення снігу і повітря в крупному промисловому регіоні / Г.С. Воронов, М.І. Ромась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-136. – (Географія ; Вип. 41)


  Гідрохімічний аналіз складу снігового покриву в районі Криворізького басейну і порівняння з іншими місцями України свідчать про суттєвий вплив промислово-міського комплексу на забрудненість навколишнього середовища, що в три-п"ять разів перевищує вміст ...
423306
  Гололобов Д.О. Емпірична оцінка невідомого параметра випадкового поля із сильним перемішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядається оцінка невідомого параметра двовимірного однорідного у вузькому сенсі випадкового поля з неперервним часом, для якого виконується умова сильного перемішування. Наводяться умови, за яких має місце збіжність за розподілом ...
423307
  Шірінян Л. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
423308
  Беген Є.І. Емпірична оцінка якості нейромережевих класифікаційних схем корупційних діянь : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 138-146 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
423309
  Панич О.О. Емпірична теологія Джона Стюарта Мілла в історико-філософському контексті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1728-3671
423310
  Подольська Т.А. Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 95-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
423311
  Дронова О.С. Емпіричне дослідження агресивної поведінки неповнолітніх у контексті схильності до ризику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 67-74
423312
  Угрин О.Г. Емпіричне дослідження взаємозв"язку лідерських якостей та емоційного інтелекту особистості студента / О.Г. Угрин, А.О. Мушинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 115-124. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
423313
  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 139-148. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
423314
  Жданюк Л.О. Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 62-74. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються результати емпіричного дослідження показників емоційного становлення до навчання (ЕСН) у студентів залежно від рівня їх навчальної мотивації. Представлено гендерні відмінності ЕСН у студентів з різними рівнями навчальної мотивації.
423315
  Корольов Д.К. Емпіричне дослідження емоційної спрямованості особистості / Д.К. Корольов, В.І. Лисий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Наведено результати дослідження деяких емоційних властивостей особистості. Зокрема, емпірично перевірено запропоновану Б.І. Додоновим класифікацію властивостей емоційної сфери особистості. У результаті виділено основні складові емоційної спрямованості ...
423316
  Харчук Т.В. Емпіричне дослідження людського капіталу вищих навчальних закладів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-33.
423317
  Чернявська Тетяна Емпіричне дослідження особистісних особливостей власників та невласників бізнесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.164-168. – ISSN 1810-2131
423318
  Кацович Я.Ю. Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 58-63. – ISSN 2310-4368
423319
  Ягупова О.В. Емпіричне дослідження особливостей прояву мотивації аффіліації у курсантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема мотивації та мотивів поведінки й діяльності у молодих людей, а саме емпірична перевірка характерних тенденцій прояву мотивації аффіліації у курсантів. Vie article considers the problem of motivation and behavioral ...
423320
  Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 92-97. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
423321
  Озімковська В. Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
423322
  Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв"язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
423323
  Літвінова О.В. Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом / О.В. Літвінова, А.О. Коробова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 238-248. – ISSN 2219-2654
423324
  Дубровинський Г.Р. Емпіричне дослідження психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-103. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження та практичної перевірки ефективності застосування системи психологічних засад оптимізації психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному ...
423325
  Блешмудт П.П. Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 253-258. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
423326
  Бобир С.Д. Емпіричне дослідження як складова бакалаврських робіт з методики навчання іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 47-50. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема структури та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра з методики навчання іноземних мов.
423327
  Коцьо О.Я. Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 200-209 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
423328
  Журавльова І.В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 119-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
423329
  Твердохліб І.П. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи на засадах інституціоналізму : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, П.В. Приймак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 266-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
423330
  Циганов С.А. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій / С.А. Циганов, О.І. Заліско // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С.105-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
423331
  Кононенко Т.П. Емпіричний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340-341. – ISBN 966-316-069-1
423332
  Пунько Б.М. Емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв”язків на глобальному рівні економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 5-8. – ISSN 1728-6220


  Встановлено перелік об" єктів формування причинно-наслідкових зв"язків на глобальному рівні економіка, схематично представлено існуючі причинно-наслідкові зв"язки. Визначено місце СОТ в регулюванні цих зв"язків на глобальному рівні економіки.
423333
  Хуткий Д.О. Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного вібору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 44-53. – ISSN 1996-5931
423334
  Щербина Л.Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 329-334. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
423335
  Різун В. Емпіричні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методів спостереження, експерименту та інших емпіричних методів дослідження в журналістикознавстві. Рассмотрено применение методов наблюдения и эксперимента, а также других эмпирических методов исследования в ...
423336
  Бондаренко Є.І. Емпіричні методи навчання як невід"ємна складова підготовки фахівців-юристів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 179-183
423337
  Тувакова Н.В. Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – C. 226-230. – ISSN 2221-755X
423338
  Ягупова О.В. Емпіричні та експериментальні дослідження практичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу емпіричних і експериментальних досліджень практичного мислення в психологічній науці, представлені основні етапи його дослідження та проаналізовані результати досліджень провідних представників психологічних шкіл. The article ...
423339
  Кучер Т.М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як засобу доказування у цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
423340
  Сугакова О. Емпірично-байєсова класифікація для спостережень з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  We consider the problem of the object"s classification in the case, when the object belongs to one of two classes. Characteristic"s distribution for the objects from the first class is unknown, but symmetric. The distribution for the second class is ...
423341
  Решетник М.Д. Емпіріокритицизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
423342
  Василенко В. Емпірічні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932 - 1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7122-39-4
423343
  Кірпота Н. Емпірічні й теоретичні методи навчання яік засіб розвитку критичного мислення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.71-72. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
423344
  Гон О.М. Емпліцитна й експліцитна поетика імажизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 245-255


  Метою статті є аналіз способів поєднання художньої творчості та літературно-критичної рефлексії у становленні поетичного модерну. Попри протилежні вектори теоретизування фундаторів імажизму, спільним знаменником для них виступає французька ...
423345
  Гончар Б.М. Емська депеша // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 441-442. – ISBN 966-316-039-X
423346
  Яворський М. Емський акт 1876 року // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 42-43. – ISBN 966-7272-00-1
423347
  Паниев Н.А. Ему 148 лет. / Н.А. Паниев, М. Мусаев. – Баку, 1956. – 76с.
423348
  Северный П. Ему было тридцать / П. Северный. – М., 1970. – 269-420с.
423349
  Братченко И.Г. Ему выпало жить. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1990. – 262с.
423350
  Грудинкин А. Ему нет сорока, и он - великий русский математик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0130-1640


  В 2006 году высшей международной награды в области математики - премии Филдса (она присуждается четырем ведущим математикам мира раз в четыре года) - был удостоен молодой московский ученый Андрей Окуньков (год рождения - 1969), выпускник ...
423351
  Бочков Н.П. Ему открывались тайны микробиологии : [К 100-летию со дня рождения В.Д. Тимакова] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
423352
  Біскуб І.П. Емулятивне моделювання в англомовному дискурсі програмного забезпечення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 71-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 77; 9 п. – ISSN 1729-360Х
423353
  Афанасьєв Д.М. Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 282-289. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статі розглянуто оригінальне дослідження віртуалізації Інтернет-комунікації через її складові механізми емуляції та симуляції. Автор зосереджує увагу на особливостях емуляції та симуляції в процесі спілкування в мережі Інтернет. У статі доведено, що ...
423354
  Денисенко Н.В. Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття / Н.В. Денисенко, Н.Є. Мілько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
423355
  Кулинич П. Емфітевзис як пастка для сільського землевласника, або Чому селянам не варто укладати договори про його встановлення? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 14. – ISSN 1992-9277
423356
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 169-172. – ISSN 2309-1533
423357
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 164-171. – ISSN 2313-8246
423358
  Сидоров В.М. Емшан / В.М. Сидоров. – Москва, 1969. – 119с.
423359
   ЕН-прискорювач для систем Е-стерилізації / В.С. Лабудько, А.В. Широков, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Фізика ; Вип. 4)


  Проведено проектний аналіз експериментальної установки електронно-пучкового стерилізатора (Е-стерилізатора), побудованого на базі ЕН-ондуляторного прискорювача електронів. Наведено результати числових розрахунків базових блоків установки, розрахунки ...
423360
  Хримян Ашот Павликович Еналлены, иналлены и другие непредельные соединения винил- и этинилпропаргильных хлоридов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хримян Ашот Павликович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
423361
   Енамины в органическом синтезе. – Свердловск, 1989. – 108с.
423362
  Набитович І. Енантіодромія sacrum i profanum у художньому тексті : на прикладі новели Юрія Клена "Пригоди Архангела Рафаїла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 268-277. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
423363
  Богданова О. Енантіосемія в лінгвістиці та перекладознавстві


  Розглянуто явище енантіосемії в італійській та українській мовах, та визначено основні перекладознавчі пробле-ми, що можуть виникати при відтворенні одиниць енантіосемії. The article is dedicated to the analysis of the fenomenon of enantiosemy as a ...
423364
  Іващенко В.Л. Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації / В.Л. Іващенко, Т.О. Федоренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-60. – ISSN 0027-2833
423365
  Смущинская І.В. Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми / І.В. Смущинская, О.О. Бойко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 441-453


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення у сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
423366
  Бойко О.О. Енантіосемія: невизначеність статусів та підходів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 114-124


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення в сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
423367
  Горький М. Енблема / М. Горький. – Москва, 1956. – 56с.
423368
  Іщенко О.М. Енвайронманталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 98-107
423369
  Колісніченко Р.М. Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобалістичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 33-38. – ISSN 2077-1800
423370
  Авраменко О. Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 7-28
423371
  Нетреба Н.В. Енгелеві ряди алгебр Лі асоційованих з силівськими р-підгрупами скінченних симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються енгелеві ряди алгебр Лі Lm асоційованих з силівськми р-підгрупами симетричних, груп порядку рn (р - просте число). Показано, що k-ий член енгелевого ряду збігається з k-им членом нижнього центрального ряду цієї алгебри. Ключові слова: ...
423372
  Короткий В.А. Енгельман Іван Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 279. – ISBN 966-06-0393-2
423373
   Енгельс (Engels) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
423374
  Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
423375
  Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 64-73. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрито зміст категорії ендавменту у вищих навчальних закладах, визначено необхідність, причини та передумови створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України. Узагальнено основні положення нормативно-правового регулювання ...
423376
  Бєлов О. Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 50-62. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240


  "Зазначено, що фінансування науково-технічного розвитку країни - це важливе стратегічне завдання країни, що бажає інтегруватися до європейської спільноти. Проведено дослідження можливостей забезпечення фінансування наукової діяльності за допомогою ...
423377
  Дмитришин М.В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 233-241. – ISSN 2306-546X
423378
  Білінець М.Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
423379
  Карпенко Н.І. Ендемічні созофіти роду ASTRAGALUS I. флори України / Н.І. Карпенко, А.М. Макітенко, О.В. Тищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
423380
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (8). – 2014. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423381
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (17). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423382
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (18). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423383
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (19). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423384
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (20). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423385
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (21). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423386
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (22). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423387
  Гладких М.І. Ендогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
423388
  Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
423389
  Бондаренко С.М. Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблока (Український щит) / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 117-129. – ISSN 2218-7472
423390
  Черенько М.С. Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 95-99. – ISSN 1818-1384


  "У серпні 2015 р. у журналі European Thyroid Journal були опубліковані настанови Європейської тиреоїдної асоціації (ЕТА) щодо ведення пацієнтів з ендогенним субклінічним гіпертиреозом (СГ). Для вітчизняних спеціалістів винесення такої вузької проблеми ...
423391
  Майданюк А.В. Ендогенні модифікатори аденілатциклази // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 17-21. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виділені супернатантні фактори із сірої речовини головного мозку щурів за власною схемою і на основі модифікацій, описаних в літературі методів. Досліджена їх здатність відновлювати активацію гормонами, ГТФ, NaF мембранних препаратів аденілатциклази ...
423392
  Грома В.Д. Ендогенні процеси у Європі (на прикладі території Італії) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 25-29. – Бібліогр.: 12 назв.
423393
  Ільїч Л.М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 61-70. – ISSN 1562-0905
423394
  Гриньків А.П. Ендогенні чинники дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті автор вказує на внутрішні передумови виникнення такого складного та багатовимірного феномену, як дискурс релігії. Автор демонструє виключні можливості соціальної філософії у дослідженні зазначеного феномену. Стаття може бути корисною для ...
423395
  Скляров О.Я. Ендоекологія шлунково-кишкового тракту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Вміст порожнин щлунково-кишкового тракту розглядається як ендогенна екологічна система, яку складають, з одного боку, біологічно активні речовини (медіатори, гормони, ферменти, вітаміни, активні метаболіти), а з іншого - різні види мікроорганізмів. ...
423396
  Семенини Г.Б. Ендокринні та обмінно-метаболічні порушення в жінок із синдромом полікістозних яєчників і нові можливості їхньої корекції // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 69-75. – ISSN 2309-4117
423397
  Пічкар Й.І. Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи / Й.І. Пічкар, О.Т. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 169-172. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (54)). – ISSN 2415-8127
423398
   Ендокринологія : Підручник / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, Большова-Зубковська, Д.А. Єфімов; За ред. А.С. Єфімова. – Київ : Вища школа, 2004. – 494с. – ISBN 966-642-177-1


  Наведено основні відомості з морфології та фізіологій ендокринних залоз. З урахуванням найновіших досягнень ендокринології поглиблено викладено матеріал щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування ендокринних захворювань
423399
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 3. – 2014. – С. 173-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423400
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 4 : Тези VIII з"їзду Асоціації ендокринологів України, 20-22 жовтня, 2014, м. Київ. – 2014. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423401
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 20, № 1. – 2015. – С. 369-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423402
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 4. – 2016. – С. 283-392. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423403
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 3. – 2016. – С. 189-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423404
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 1. – 2016. – С. 1-94. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423405
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 2. – 2016. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423406
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 1. – 2017. – С. 1-92. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423407
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 3. – 2017. – С. 189-300. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423408
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 4. – 2017. – С. 301-398. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423409
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 2. – 2017. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423410
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 1. – 2018. – С. 1-100. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423411
  Маймескул О.А. Ендомовні словотвірні процеси при регіональній варіантності мови: la suisse romande // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 210-216. – ISBN 966-638-08406
423412
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми відношень еквівалентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується напівгрупа всіх ендоморфізмів довільного відношення еквівалентності. Крім цього, наводяться критеріальні умови, за яких напівгрупа всіх ендоморфізмів відношення еквівалентності є регулярною напівгрупою. Ключові слова: ендоморфізм, ...
423413
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп / Ю.В. Жучок, Л.В. Кіртадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп та побудовано напівгрупу, яка є ізоморфною напівгрупі всіх ендоморфізмів вільного добутку скінченних напівгруп. Endomorphisms of free product of finite semigroups are described and a semigroup ...
423414
  Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано будову напівгрупи рестриктивних ендоморфізмів напівгруп Ріса матричного типу.
423415
  Безущак О.О. Ендоморфізми та спряженість за Сушкевичем у напівгрупі перетворень зліченної множини / О.О. Безущак, О.М. Рябухо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі характеризуються ендоморфізми напівгрупи перетворень зліченної множини, які визначаються за конструкціями Сушкевича, і описується нове відношення еквівалентності на цій напівгрупі, що узагальнює відношення спряженості. Endomorphisms of the ...
423416
   Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, С.О. Хмизов, А.І. Жигун, А.М. Панченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 78-83. – ISSN 0030-5987
423417
   Ендосимбіотичні бактерії роду Wolbachia та мутаційні процеси у Drosophila melanogaster / С. Серга, С. Демидов, С. Крамаренко, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Wolbachia надзвичайно поширена бактерія в природних популяціях популярного модельного об"єкту Drosophila melanogaster. Проте причини такого поширення залишаються не розкритими. У наведеній роботі продемонстровано, що мутантні особини за геном ...
423418
  Чурсіна Т.Я. Ендотеліальна дисфункція - патогенетичний чинник виникнення і прогресування серцевої недостатності / Т.Я. Чурсіна, К.О. Міхалєв // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 213-224. – ISSN 2310-4910
423419
  Чернацька О.М. Ендотеліальні, структурно-функціональні та імунозапальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та їх корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Чернацька Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
423420
  Пасічніченко О.М. Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени печінки щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну / О.М. Пасічніченко, О.О. Виноградова, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 127-129. – ISSN 1023-2427


  Досліджено роль простаноїдів у механізмі ендотелійзалежного скорочення ізольованих препаратів ворітної вени щурів під дією ацетилхоліну і норадреналіну
423421
  Козировська Н. Ендофіти. ua / Наталія Козировська. – Київ : LAT&K, 2011. – 248, [2] с., [6] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-65-5
423422
  Скляренко О. Ендоцентричні композити в топонімії США та України // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 345-354
423423
  Рубашов Ю. Ендрю Вайєт - народний художник США // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
423424
  Котляревский И. П. Енеида на малороссийский язык перелициованная И. Котляревским. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге : печатано в типографии Ивана Глазунова
[Ч. 1-3]. – 1808. – 148, 24 с. – Кн. дефектна, без тит. арк., описана за тит. арк. ч. 2-ї. - Видання укр. мовою у транслітерації старої російської орфографії


  Код - Укр, фсд -незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Після третьої частини: Собрание малороссийских слов, содержащихся в Енеиде, и сверх того еще многих иных, ...
423425
  Котляревський И.П. Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским : [У 6 ч.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1890. – V, 290, [12] с. – В кн. також біогр. нарис "Иван Петpович Котляpевский" (на рус. яз.). - Собpание малоpос. слов... / [Уклад. Й.К. Каменецький, І.П. Котляpевський]: с. 275-290. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – Бібліогp.: Изд. А.С. Сувоpина: с. [1-12], 4 обкл. – (Дешевая библиотека ; № 84)
423426
  Котляревский И.П. Енеида на малороссийський язык перелицеванная И.Котляревским : [В 6 ч.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во А. Суворина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1904. – 296 с. – В кн. також вступ. ст. (без підпису) "Иван Петpович Котляpевскій". - Собpаніе малоpоссійских слов, содеpжащихся в "Енеиде"... [слов. укp.-pос.]: с. 279-296.; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 84б)
423427
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 106с. – Книга без тит. л.
423428
  Садовський М. Енеїда : музична комедія (оперета) на 3 дії (по Котляревському) / уложив Микола Садовський ; музика Миколи Лисенка. – Київ : Друк. "Прогрес", 1911. – 16 с.: портр. – В кн. портр. М.К. Садовського, І.П. Котляревського, М.В. Лисенка.
423429
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Київ : Час, 1926. – 239с. – (Популярна б-ка)
423430
  Котляревський І.П. Енеїда / І. Котляревський. – [Київ] : Книгоспілка, 1928. – 252 c. : 1 портр. – У вид. відсутня вступ. стаття "Котляревський як поет" І. Айзенштока (с. I-XVIII)
423431
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 299с.
423432
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 273с.
423433
  Вергілій Енеїда : в 2000-ліття народин поета за латинскої мови переклав Михайло Білик ; кн. 1-6 / Публій Вергілій Маро. – Стрий : [Торгівельно-промислова спілка "Український базар"]
Кн. 6. – 1931. – С. 164-196. – Открема книжка: кн. 6
423434
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 2-е вид. – Харків : Лім, 1933. – 407с.
423435
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 291с. – (Шкільна б-ка)
423436
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 261с.
423437
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 152с.
423438
  Котляревський І.П. Енеїда : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 223с.
423439
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1953. – 128с.
423440
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 200с.
423441
  Котляревський І.П. Енеїда : Поезії / І.П. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327с.
423442
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1968. – 305с.
423443
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 263с.
423444
  Вергілій Енеїда / Вергілій. – Київ : Дніпро, 1972. – 355с.
423445
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 224с. – (Шкільна б-ка)
423446
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса; Москаль-чарівник: П"єса / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 364с. – (Б-ка української класики "Дніпро")
423447
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1988. – 277с.
423448
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Радянська школа, 1989. – 283 с. – ISBN 5-330-00763-1
423449
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1994. – 300с.
423450
  Котляревський І.П.етрович Енеїда / Іван Котляревський. – Київ : Україна, 1994. – 427, [2] с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-319-01133-4
423451
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса: Для середнього та старшого шкільного віку / І.П. Котляревський; Передм.та примітки О.Гончара, Післямова В.Шевчука. – Київ : Веселка, 2000. – 327с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0052-3
423452
  Вергілій Енеїда / Вергілій; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. з латинської М.Білика; Передмова й примітки Й.У.Кобова. – Харків : Фоліо, 2003. – 350с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1973-8
423453
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2924-5


  До книжки також увійшли п"єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник"
423454
  Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3595-4
423455
  Котляревський І. Енеїда : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
423456
  Котляревський І.П. Енеїда : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
423457
  Котляревський І.П. Енеїда : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
423458
  Котляревський І.П. Енеїда / Іван Котляревський ; з укр. переклав Аміран Асанідзе ; ред.: А. Гургенідзе, Ш. Ходашнелі ; передм.: Р. Хведелидзе ; худож.: А. Базилевич ; Тбіліський держ. ун-т. – Тбілісі : [б. в.], 2011. – 324 с. : іл. – Текст видання та обкл. груз. мовою. – ISBN 978-9941-0-3528-9
423459
  Бевз Г.П. Енеїда : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
423460
  Вергілій Енеїда / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
423461
  Котляревський І. Енеїда [Електронний ресурс] / Іван Котляревський; студія "Книга вголос"; оформлен. І. Баранов; текст читає заслужений артист України Б. Лоюода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ, 5 год. 30 хв. Частина 1 - 30:07. Частина 2 - 33:17. Частина 3 - 1:01:30. Частина 4 - 59:07. Частина 5 - 1:04:35. Частина 6 - 01:21:11
423462
  Стешенко І.М. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівняннї з іншими текстами / Ів. Стешенко. – Київ : З друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.


  Записки українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Києві (далі – ЗНТШ у Києві). – 1911. – Кн. 9. – С. 55-85
423463
  Полтава Л.Е. Енеїда модерна альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема-епопея / Леонід Полтава ; Центр Національного Відродження ім. Степана Бандери ; Молодіжний Націоналістичний Конгрес ; Журнал "Визвольний Шлях". – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7060-20-9
423464
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 252 с : портр. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252
423465
  Котляревьский І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 252 с. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252.
423466
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : поема в 6-ти ч ;: З примітками та критичними статтями / Іван Котляревський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХХIII, 224, LIV, [1] с. – Пpимітки та кpитичні статті [О.К. Доpошкевича] с. ХХIII, додатки с. LIV, [1] - ліквідавані. – (Шкільна бібліотека / під pед. О. Доpошкевича; № 1) ; № 1)
423467
  Котляревський І. Енеїда, на українську мову перелицьована / І. Котляревський. – Львів : Батьківщина, 1936. – 136с. – (Українська культурна скарбниця ; Ч. 1)
423468
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [ред.-уклад. С.М. Заготова ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 382, [2] с., [16] c. іл. – ISBN 978-966-481-123-8
423469
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
423470
  Виргилий Еней. – 308с.
423471
  Позіховський Олександр Леонтійович Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / Позіховський Олександр Леонтійович, Самолюк Валерій Олександрович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація матеріалів унікального могильника енеолітичного часу.
423472
  Сергеєв Р.С. Енергетик - відмінник, почесний, заслужений // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-78
423473
  Жупанський Я.І. Енергетика : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 72-73
423474
   Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. – Київ : ред. вид. "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє". – ISBN 966-8163-10-9
Т. 1 : Від вогню та води до електрики / [Бондаренко В.І. та ін.]. – 2006. – 299, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-Зміст, анот. парал. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 291-296
423475
  Махінчук Н. Енергетика герба - енергетика народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 11-12. – ISSN 0130-7037


  Геральдичні традиції України
423476
   Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 242с. – На тит. арк.: 100-річчю з дня народження академіка В.Г. Бондарчука. – ISBN 966-594-713-3
423477
  Костюк В.І. Енергетика і навколишнє середовище / В.І. Костюк. – К., 1978. – 48с.
423478
  Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси СРСР / В.Г. Коробко. – К, 1974. – 48с.
423479
  Левитський С.М. Енергетика і плазма / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ, 1980. – 48с.
423480
  Сумарук Т.П. Енергетика магнітосфери та іоносфери під час дуже великих магнітних бур 2003 р. / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 111-115 : Рис. – Бібліогр.: с. 115. – ISSN 0203-3100
423481
   Енергетика структур заміщення на графеновій основі з домішками атомів Нітрогену чи Бору / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 12. – С. 1569-1586. – ISSN 1024-1809
423482
  Роговик Василь Енергетика Тунгуського метеорита, грозових розрядів та явища життя - що спільного? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 19-21 : Фото
423483
   Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : Монографія. – Дніпропетровськ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-554-069-6
423484
  Мафтин Н. Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
423485
  Голобородько Я. Енергетика шаоліня // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 117-122.
423486
  Маслюк Володимир Трохимович Енергетика, систематика структурних станів та радіаційна міцність напівпровідникових матеріалів : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Маслюк Володимир Трохимович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1994. – 27л.
423487
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 1 (32). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
423488
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 2 (33). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
423489
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (34). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
423490
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423491
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (37). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423492
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (38). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423493
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (39). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423494
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (40). – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423495
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (41). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423496
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (42). – 2015. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423497
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (43). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423498
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (44). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423499
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423500
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (46). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423501
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (47). – 2017. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423502
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (48). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423503
  Бас Г.Г. Енергетики життя / Г.Г. Бас. – К., 1976. – 75с.
423504
   Енергетична академія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та мерією Івано-Франківська підписано Меморандум про створення Центру спільного користування навчальних закладів "Енергетична академія".
423505
  Войцишен В. Енергетична безпека - пріоритет прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-45.
423506
  Чукаєва І. Енергетична безпека - складова економічної та політичної незалежності України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.3-8
423507
  Кириченко Н. Енергетична безпека в контексті міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 8-9.
423508
  Лозова А.М. Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 197-200
423509
  Єфімцева Л.О. Енергетична безпека в Україні: суть. походження та перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 85-92. – ISSN 2221-1055
423510
  Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери суть протистояння та шляхи його послаблення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 83-96. – ISSN 2222-8810
423511
  Продан Ю. Енергетична безпека держави в умовах європейського вибору України: реалії та перспективи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 14-22
423512
  Панченко М. Енергетична безпека держави Ізраїль // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
423513
   Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 280с. – ISBN 966-501-053-0
423514
  Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46
423515
  Прокопенко П. Енергетична безпека ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 56-59.
423516
  Пудичева Г.О. Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 179-185. – ISSN 2313-4569
423517
  Чорногор Я. Енергетична безпека сучасної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 14-16
423518
  Поручник А.М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А.М. Поручник, К.О. Кулаковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 18-21. – ISSN 2306-6806
423519
  Загній О.Г. Енергетична безпека України - це інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 69-73
423520
  Діяк І.В. Енергетична безпека України / І.В. Діяк. – Київ, 2001. – 179с. – ISBN 966-7393-99-2
423521
   Енергетична безпека України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
423522
  Калініченко О.В. Енергетична безпека України / О.В. Калініченко, А.С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
423523
  Телятнікова Ю.В. Енергетична безпека України : проблеми та перспективи // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-160
423524
  Левін Д. Енергетична безпека України в сфері електроенергетики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 33-36
423525
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
423526
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
423527
  Салашенко Т.І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т.І. Салашенко, Г.М. Феденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 2222-0712
423528
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України як чинник політичної незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 78-81.
423529
  Єнько Є.Ю. Енергетична безпека України, розвиток системи транспортування нафти та газу через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 40-45. – (Європейські дослідження)
423530
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України. Політико-географічний аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 14-16
423531
   Енергетична безпека України. Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 140-148.
423532
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України: політико-географічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 122-129
423533
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 34-36.
423534
  Горбулін В.П. Енергетична безпека України: розірвати замкнене коло / В.П. Горбулін, О.П. Кошарна // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 18-25.
423535
  Дарнопих Г.Ю. Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 103-115.
423536
  Вилінський С.І. Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 89-91
423537
  Вербовська Л.С. Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 130-136. – ISSN 2313-8246
423538
  Бараннік В.О. Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО / В.О. Бараннік, Т.В. Брежнєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – С. 99-112. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
423539
  Гнатюк М.В. Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи / М.В. Гнатюк, І.Г. Хільчевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 115-121. – ISSN 2309-1533
423540
  Сердюк Т.В. Енергетична безпека як фактор економічної незалежності України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 39-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
423541
  Мінгазутдінов І.О. Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному партнерству" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 78-83


  The article is devoted to energy security, political modernization and integration as the main challenges of "Eastern partnership". Статтю присвячено аналізу енергетичної безпеки, політичної модернізації та інтеграції як головним викликам "Східного ...
423542
  Вареник Н. Енергетична бідність, завуальована європейськими стандартами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Початок 2017 року обіцяє споживачам тепла, тобто нам із вами, чергові новації: Кабмін розглядає можливість зменшити соціальну норму споживання газу в 2019 році до 4 куб. м на 1 кв. м. Ідеться про уточнення параметрів, на яких базується система ...
423543
   Енергетична галузь України: підсумки 2016 року : газ. сектор, нафта і нафтопродукти, вугілля, ринок електроенергії, енергоефективність, тарифоутворення в секторі комунальних послуг / [авт.-укладач Катерина Маркевич]. – Київ : Ценитр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Веб-сторінка: www.razumkow.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-03-5
423544
  Луцишин З.О. Енергетична дипломатія в П"ятимор"ї / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 28-45
423545
  Ко Джа-нам Енергетична дипломатія Росії та її роль в енергетичній співпраці у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 364-399. – ISBN 966-7196-04-6
423546
  Магда Є.В. Енергетична дипломатія Росії: нові виклики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 149-153. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
423547
  Дікарєв О.І. Енергетична дипломатія як складова дипломатичних механізмів забезпечення національних інтересів у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.172-180.
423548
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4(A=Pb, K; n=1,2; X=S, Cr, W) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
423549
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу АnХО4 (А=Рb, K; n=1,2; Х=S, Cr, W) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181л. – Бібліогр.: л. 167-181
423550
  Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
423551
  Турченко Д. Енергетична ефективність економіки України: проблеми і перспективи // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 49-51. – ISSN 1728-9343
423552
  Сергієнко О. Енергетична залежність країн Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 184-185
423553
  Крамар О. Енергетична недоімперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності
423554
  Мазурець Ю. Енергетична незалежність як політична категорія існування держави на міжнародній арені // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 167-168
423555
  Мельник В.І. Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесені добрив / В.І. Мельник, О.А. Романашенко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 118-121 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
423556
  Єрмілов С.Ф. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
423557
  Мальований О.О. Енергетична політика Європейського Союзу напр. XX - поч. XXI ст. // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 206-210
423558
  Чернецька О.В. Енергетична політика Європейського Союзу через призму прозорості - досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 14-16
423559
  Гнип О. Енергетична політика Німеччини: виклик майбутньому російсько-німецькому співробітництву в енергетичній галузі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 10-11
423560
  Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку / В.Е. Лір ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6647-6
423561
  Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 158-177. – ISSN 2409-9260
423562
  Сахно С. Енергетична політика США в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 103-104
423563
  Каретко В.О. Енергетична політика України після українсько-російського газового конфлікту: шляхи подолання критичної залежності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 110-116.
423564
  Любивий Я. Енергетична революція як чинник формування мережевого суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики у змозі змінити характер суспільних відносин, подолати надмірну поляризацію суспільства."
423565
  Микал О.К. Енергетична складова зовнішньої політики Росії на Далекому Сході: газотранспортні проекти до КНР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 99-105
423566
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-158
423567
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-159
423568
  Голобородько Я. Енергетична стильність глибини (монади Миколи Жулинського)
423569
  Корж Ю.В. Енергетична стратегія КНР та її вплив на глобальну та регіональну політику держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 512-520
423570
  Дирда А. Енергетична стратегія та енергетичні інтереси КНР в країнах Африканського континенту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 84-86
423571
  Савінок В. Енергетична стратегія України в сучасних умовах центральноєвропейського геополітичного простору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 123-127
423572
  Миленька Т. Енергетична стратегія України. Безпека? Енергоефективність? Конкурентоспроможность? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 4-15
423573
   Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: Суходоля О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 9). – ISBN 978-966-554-248-3
423574
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 50-51
423575
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 145-146


  Енергетичні відносини між Україною та Росією мають непросту історію: від стратегічного партнерства та реалізації великих спільних енергетичних проектів до періодів шантажу, недовіри й взаємних звинувачень і прямих енергетичних "воєн."
423576
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації.. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 180-186
423577
  Григоров О. Енергетична хартія як сучасний механізм міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 43-47


  В доній статті автор наводить правовий аналіз положень Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1991 року та Договору і Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів від 17 грудня 1994 року. ...
423578
   Енергетична цінність багаторічних трав"яних фітоценозів / В.Г. Кургак, Г.В. Єфремова, Ю.В. Лещенко, А.М. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 164-173 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
423579
  Герман М.Я. Енергетичне використання природного газу / М.Я. Герман. – К., 1959. – 147с.
423580
  Букшпун І.Д. Енергетичне використання торфів УРСР. / І.Д. Букшпун. – К, 1948. – 136с.
423581
  Рибчук А.В. Енергетичне господарство світу - підсистема глобальної виробничої інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: на 15 пунктів
423582
  Астаф"єв О. Енергетичне дзеркало (Миколі Зимомрі - 70) / О. Астаф"єв, Л. Грицик, Р. Радишевський // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 710-719


  Микола Іванович Зимомря — український літературознавець, критик, перекладач, педагог, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України.
423583
  Зварич І. Енергетичне майбутнє Інді // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 239-251. – ISSN 1684-906Х
423584
  Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-140 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
423585
  Суходоля О.М. Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 13-26. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
423586
  Рибалко О. Енергетичне Співтовариство як правовий механізм регулювання відносин у сфері енергетики в Європі // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 139-142
423587
  Петров Р. Енергетичне співтовариство як провідник "енергетичного асjuis" Європейського Союзу для східних сусідніх країн // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 123-144. – ISSN 2304-1773
423588
  Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20, [2] с. – Бібліогр.: 16 назв
423589
  Магда Є.В. Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 144-149
423590
  Гладченко А.Ю. Енергетичний аспект ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 91-93
423591
  Дудко В.Б. Енергетичний аспект логістичної системи як критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
423592
  МСамалига Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / МСамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0131-775Х
423593
  Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Ленинград : Наука, 1967. – 236с.
423594
  Фризоренко А.О. Енергетичний баланс України: від теорії до практики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
423595
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 168-202
423596
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
423597
  Сахно С.М. Енергетичний діалог Росії та Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 483-493
423598
  Слободян Н.В. Енергетичний експансіонізм Російської Федерації щодо держав Європейського Союзу: протистояння викликам та загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 151-163. – ISSN 2308-6912


  У сучасному світі енергозалежних економік визначальним чинником при- йняття стратегічних рішень в геополітичному вимірі виступає енергетична складова. У статті сфокусовано увагу на економічних витоках та енергетичній складовій агресивного ...
423599
  Мазурець Ю.О. Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 282-287. – ISSN 2076-1554
423600
  Мосєєнков В.Ю. Енергетичний метод побудови асимптотичного розв"язку при дослідженні одночастотних коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив дисипативних сил тертя на згині коливання стрижня з шарнірно закріпленими кінцями в умовах головного резонансу. Для дослідження використовується енергетичний метод побудови асимптотичних розв"язків для систем з розподіленими ...
423601
  Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31 : фото, табл.
423602
  Лазарєва З.О. Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Лазарєва З.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
423603
  Ходаківська О.В. Енергетичний підхід до розв"язання проблем екологобезпечного землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 18-24
423604
  Шпичак О.М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 5-16. – ISSN 2221-1055
423605
  Тойменцова І.Ч. Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
423606
  Прийменко С.А. Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 121-125. – ISSN 2077-6330
423607
  Опімах Р.Є. Енергетичний проект "Одеса-Броди": стан і перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 117-125.
423608
  Ващенко Ю. Енергетичний регулятор в системі суб"єктів публічної адміністрації в державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Формування правового забезпечення економічного регулювання є одним із сучасних трендів розвитку адміністративного права. Енергетика є регульованою сферою згідно із законодавством ЄС. Україна зобов"язана привести своє законодавство у відповідність до ...
423609
   Енергетичний сектор України: тенденції, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 1 (150). – С. 7-12
423610
  Гаврилова О.Я. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 111-114
423611
   Енергетичний спектер електронів і фотонів та електропровідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 425-443. – ISSN 1024-1809
423612
   Енергетичний спектр графену з домішкою азоту / С.П. Репецький, В.А. Скотников, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський, А.А. Яценюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 547-550. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту.
423613
  Пекар С.І. Енергетичний спектр електронів провідності в кристалі / С.І. Пекар, 1955. – 29-38с.
423614
  Шастун В.В. Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
423615
   Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.В. Шастун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 1816-5230


  На основі моделі сильного зв2язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні
423616
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 117 л. – Бібліогр.: л. 102-116
423617
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
423618
  Прима Н.А. Енергетичний спектр та кінетичні властивості електроні у тонких напівпровідникових шарах і плітках. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Прима Н.А.; НАН України, ін-т фізики напівпровідіників. – К., 1994. – 31л.
423619
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 146 л. – Бібліогр.: л. 122-146
423620
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... кнд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
423621
  Тітов Г Енергетичний стан макромолекул в граничних шарах високонаповненого полістиролу : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Тітов Г, В; Ін-т хім. високомолекул. сполук. – К., 1993. – 15л.
423622
  Єнько Є. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 216-219.
423623
  Лободаєв В. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / В. Лободаєв, Є. Магда // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 73-80


  У статті розглядається вплив енергетичного фактору на особливості розвитку України в період переходу від традиційного суспільства до індустріального. Акцентується увага на вугільному сегменті енергетики України. Показана специфіка його розвитку та ...
423624
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах Росії та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення та вплив енергетичного фактору на становлення й еволюцію відносин Росії та Європейського Союзу.
423625
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах України та Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 65-83.
423626
  Слободян Н.В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 37-45. – ISSN 2306-5664
423627
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 198-218
423628
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
423629
  Дирда А.О. Енергетичний чинник у російсько-австрійських відносинах у контексті агресії Росії проти України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 97-102. – ISSN 2519-2949
423630
  Енверов Р.Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 161-167
423631
  Бородай І.І. Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 95-96. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
423632
  Дем"яненко С.І. Енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі = економіка та управління національним господарством / С.І. Дем"яненко, А.М. Дворецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
423633
  Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
423634
  Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
423635
  Гончар М.М. Енергетичні проблеми України та шляхи їх подолання: інвестиційно-інноваційні аспекти // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 100-105.
423636
  Денисюк С.П. Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами : Автореф. дис.. доктора технічних наук: 05.09.05. / Денисюк С.П.; Національна акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
423637
  Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
423638
  Білецький О.О. Енергетичні процеси в колах заряду суперконденсаторів зі змінними початковими напругами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Білецький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
423639
  Сидоренко К.М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сидоренко Костянтин Миколайович ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв.
423640
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
Т. 1. – 2014. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-525
423641
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
Т. 2. – 2014. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-502
423642
  Волеваха М.М. Енергетичні ресурси клімату України / М.М. Волеваха, М.І. Гойса. – Київ : Наукова думка, 1967. – 132с.
423643
   Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : колект. наук. монографія / [Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2014. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7440-2
423644
  Магда Є. Енергетичні стратегії країн Близького Сходу на сучасному етапі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-651-2
423645
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – Бібліогр.: с. 59-63, 65-66. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто досвід зовнішньоекономічного співробітництва циркумполярних країн Арктичного регіону у сфері видобування вуглеводнів континентального шельфу. Здійснено аналіз енергетичної дипломатії цих держав, який свідчить про можливість вирішення ...
423646
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – ISSN 0131-775Х
423647
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 234 л. – Додатки: с. 203-209. – Бібліогр.: л. 210-234
423648
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
423649
  Атамась Н.О. Енергетичні та температурні особливості сильно розбавленого водного розчину пропанолу / Н.О. Атамась, О.О. Атамась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 266-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод Монте Карло використаний для вивчення процесів гідрофобної гідратації пропанолу у воді в інтервалі температур від 283К до 323К при концентрації пропанолу Xet=0,004 м.д. З ком"ютерного експерименту отримані енергетичні характеристики для взаємодій ...
423650
  Красін А.К. Енергетичні ядерні реактори / А.К. Красін. – К., 1958. – 44с.
423651
  Андрійчук В.Г. Енергетично-диверсифікаційні проблеми України та варіативні орієнтири їх вирішення в умовах євроінтеграційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-15
423652
  Сабадаш В.В. Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 70-77. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
423653
  Кременецький Ю О. Енергетично-частотні характер ристики випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах / Ю О. Кременецький, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 297-304. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені нові експериментальні дані стосовно енергетично-частотних характеристик випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах. Спектральні компоненти, які виникають у результаті перехідного ефекту, зміщені на 150 см-1 у ...
423654
   Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного діапазонів : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 3. – 2005. – 247с. : 96 рис., 2 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 166 дж.


  Об"єкт дослідження - електромагнітні хвилі оптичного та НВЧ діапазонів в лінійних та нелінійних середовищах, випадкові сигнали та поля. Мета роботи - дослідження нових фізичних явищ в оптичному та НВЧ діапазонах для створення джерело- та ...
423655
  Івашкіна Д. Енергетично незалежна Україна: міф чи реальність? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 9-11
423656
  Кретов П.В. Енергійність символу у Г.С. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 41-44
423657
  Онищенко О. Енергійно крокуємо чи хворобливо кульгаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 1, 12


  Проект закону "Про освіту".
423658
  Покотило І.В. Енергія : поезії / І.В. Покотило. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 54 с.
423659
  Жмудський О.З. Енергія атомного ядра та її застосування / О.З. Жмудський, О.М. Файдиш. – К, 1955. – 96с.
423660
  Дейген М. Енергія атомного ядра та перспективи її використання / М. Дейген, І. Дикман. – Київ, 1954. – 32 с.
423661
  Сергієнко І. Енергія багатогранного таланту (До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Ільченка) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0372-6436


  Наукова діяльність видатного вченого в галузі радіоелектроніки і телекомунікацій члена-кореспондента НАН України Михайла Юхимовича Ільченка.
423662
  Ропотенко К. Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Показано, що добре відоме співвідношення між ентропією системи і її енергетичним спектром, коли його застосувати до раннього Всесвіту, визначає сучасну енергію вакууму і часовий масштаб, на якому ця енергія може проявитися. І навпаки, якщо сучасна ...
423663
  Цимбалюк М. Енергія добра академіка Івана Зязюна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 7
423664
  Атлантова Л. Енергія духу. На 125 роковини від дня народження Вадима Щербатівського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.34-35. – ISSN 0868-9644
423665
  Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 403-410
423666
  Макара В.А. Енергія зародження парного перегину в кристалах / В.А. Макара, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Виведена формула залежності енергії активації зародження парного перегину від зовнішнього напруження для кристалів з синусоїдальним рельєфом будь-якої висоти. Розглянуто вплив дефектів на енергію активації зародження парного перегину. Обговорюються ...
423667
  Майнгольд Р. Енергія земних глибин / Р. Майнгольд. – Київ : Радянська школа, 1987. – 124с.
423668
  Гусарєв Б.І. Енергія і людина / Гусарєв Б.І. – Київ, 1988. – 189 с.
423669
  Хасанова Т. Енергія лідерства від Павла Шеремети // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Учасники Business-Leader School KNU зустрілися з керівником Школи управління Українського католицького університету, Міністром економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.), засновником Києво-Могилянської бізнес-школи Павлом Шереметою. Він ...
423670
  Шелепін Є.Г. Енергія макро- і мікросвіту / Є.Г. Шелепін, Т.М. Кук. – Київ : Знання, 1967. – 48с.
423671
  Смоляк Б. Енергія оригінальності. Поезія Ярослави Павличко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 2 (844), лютий. – С. 126-136. – ISSN 0868-4790
423672
  Таран Л.В. Енергія пошуку. / Л.В. Таран. – К., 1988. – 191с.
423673
  Панченко В.Є. Енергія пошуку: Літ.-критичні статті та нариси. / В.Є. Панченко. – К., 1983. – 272с.
423674
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / М. Руденко. – Київ : Молодь, 1998. – 528с. – ISBN 5-7720-0950-8
423675
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / Микола Руденко. – Тернопіль : Джура, 2005. – 412с. – ISBN 966-8650-23-9
423676
  Руденко М.Д. Енергія прогресу : [метафіз. поема, публіцистика, поема / Микола Руденко ; [передм. Б. Олійника]. – Тернопіль : Журналіст України, 2008. – 715, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 711-712 та у підрядк. прим.
423677
  Ільницький М.М. Енергія слова / М.М. Ільницький. – К., 1978. – 243с.
423678
  Павленко А.М. Енергія та її роль в природі і житті людини. / А.М. Павленко. – К., 1949. – 47с.
423679
  Друтман З.С. Енергія, робота, теплота і їх співвідношення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
423680
  Гнатишин Н.М. Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гнатишин Надія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
423681
  Кошельник В.М. Енерго-та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.14.06 / Вадим Михайлович Кошельник; НВН України; Ін-т проблем машинобуд. ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 39 назв
423682
  Скібіна Т.І. Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 23-27. – ISSN 2218-1199
423683
  Єрьоменко А. Енергобаланс України... 20 років по тому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Енергосамодостатня та конкурентна на європейському енергетичному ринку. Такою може бути наша країна. Із 28 млрд кубометрів природного газу, що споживаються за рік, Україна імпортує понад 10 млрд, із 10 млн т необхідного автомобільного палива - 8 млн т ...
423684
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 386-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована модифікована енергобалансова модель глобального клімату Землі, яка розкриває механізм впливу зміни орбітальних параметрів Землі на глобальний клімат. Земля розглядається як гігантська відкрита система. Отримано новий сильний аргумент на ...
423685
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи принцип максимального зволікання Тома, промодельовано поведінку довгоперіодичних коливань середньої температури для багатовиду катастрофи зборки. Показано, що запропонована енергобалансова модель глобального клімату дозволяє не тільки ...
423686
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках енергобалансової моделі глобального клімату, опис якої зводиться до потенціалу типу катастрофи зборки, показано, що динаміка глобального клімату Землі визначається тимчасовою еволюцією керуючих параметрів моделі, що у свою чергу, "керуються" ...
423687
  Андрійчук В. Енергобезпека: енергозбереження і напрями диверсифікації енергопостачання (у контексті перспективи взаємодії України та Польщі) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 1728-6220
423688
   Енерговелетень Прикарпаття. (Бурштинська ДРЕС). Документи і матеріали. 1962-1973 рр.. – Ужгород, 1974. – 232с.
423689
   Енергодар. Розповіді про ударну будову дев"ятої п"ятирічки -- Запоріз. ДРЕС.. – Дніпропетровськ, 1974. – 134с.
423690
  Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / С.В. Дубовський ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. – Київ : Наукова думка, 2014. – 181, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-179. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1447-3
423691
  Пабат А. Енергоекономічні критерії конкурентоспроможності технологій національної трансформаційної енергетики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1810-3944
423692
  Сімейко К.В. Енергоефективна технологія одержання матеріалів електротермічним піролізом вуглеводневих газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Сімейко Костянтин Віталійович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
423693
  Мандзюк М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
423694
  Коваленко Є.Ю. Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коваленко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
423695
  Сеєдхесамеддін Дабірсіагі Енергоефективне кодування звукових сигналів у цифрових слухових апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Сеєдхесамеддін Дабірсіагі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
423696
  Погосов О.Г. Енергоефективне паропостачання промислових технологій з глибокою утилізацією енергетичного потенціалу пари : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Погосов Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
423697
  Коротаєв П.О. Енергоефективний електропривод насосного агрегату з покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коротаєв Павло Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
423698
   Енергоефективний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 4


  Нотатки з IV Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" проведеної в Київському національному університеті технологій та дизайну.
423699
  Лупенко А.М. Енергоефективні електротехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Лупенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
423700
  Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 17 назв
423701
   Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи / [З. Готра та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Сорокіна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. акад. мед. наук України [та ін.]. – Київ : Авіцена, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-2144-87-1
423702
  Ільканич В.Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ільканич Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
423703
  Журавська Н.Є. Енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Журавська Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
423704
  Кицкай Л.І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 3 (41). – С. 32-37
423705
   Енергоефективність вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський інвестиційний банк допоможе покращити енергоефективність українських вишів.
423706
  Тугай Д.В. Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Тугай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
423707
  Іскаков А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 88-96. – ISSN 1726-8699
423708
  Микитенко В. Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0372-6436
423709
  Суходоля О.М. Енергоефективність національної економіки: умова та критерій енергетичної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 64-67.
423710
   Енергоефективність потрібна всім // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  НТУ "КПІ імені І. Сікорського" відвідав Президент України Петро Порошенко. Перед телекамерами, у залі Вченої ради Президент підписав два закони - Закон України "Про Фонд енергоефективности" та " Про енергетичну ефективність будівель".
423711
  Микитенко В.В. Енергоефективність промислового виробництва: пріоритети та шляхи забезпечення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 74-80.
423712
   Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння = Energy efficiency and ecologically acceptable energy supply in the context of Christian responsibility for Creation : матеріали міжнар. наук. семінару, (Ужгород, 10-13 лютого 2010 р.) / Коміс. з екол. і мігрантів Конф. римсько-католицьких єпископів України ; Німецький Федеральний фонд збереження навколиш. середовища (DBU) ; Ун-т Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU) [та ін.] ; [редкол. : Фогт Маркус, Матловіч Рене, Шишко Ян та ін.]. – [Вид. перше]. – Ужгород : Говерла, 2010. – 179, [1] с. : іл., табл. – Паралел. назва на англ. мові. – ISBN 978-966-2095-43-2
423713
  Лір В.Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 35-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
423714
  Войтко С.В. Енергоефективність як драйвер економічного розвитку держави / С.В. Войтко, М.О. Круцяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 12-18. – ISSN 2310-5534
423715
  Латишева В.В. Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект / В.В. Латишева, В.М. Прилипко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 124-129. – ISSN 1995-0519
423716
  Галата С. Енергоефективність: великі плани. Вищі навчальні заклади почали активно тепломодернізувати будівлі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8. – ISSN 2219-5793
423717
  Мазур І. Енергоємність валового внутрішнього продукту України: передумови зниження // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 64-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
423718
  Терентьєв О.М. Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням / О.М. Терентьєв, І.М. Стрельцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
423719
  Шостак Л. Енергозабезпечення України у міжнародних економічних відносинах / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-88. – ISSN 0131-775Х
423720
  Дубицький Леонід Олександрович Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук; 03. 00. 13 / Дубицький Л. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібл.: 47 назв
423721
  Дубицький Л.О. Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Дис. ...д-ра біол. наук: Спец.03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Леонід Олександрович Дубицький: МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 273л. – Бібліогр.: л. 211-273
423722
  Козак Л.Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л.Ю. Козак ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-694-091-2
423723
  Дрозденко В. Енергозбереження - ключ до підвищення конкурентоздатності продукції // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 157-178
423724
  Бондарчук В.В. Енергозбереження - основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 56-58
423725
  Лисиця Ольга Валентинівна Енергозбереження - твоє майбутнє та майбутнє твоєї країни (Робота на ХVI Всеукраїнський конкурс "Молодь - енергетиці України -2016") / Лисиця Ольга Валентинівна, Прокопенко Алла Олексіївна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 9-10 : рис.
423726
  Скриль В.В. Енергозбереження - шлях до реформування теплового господарства регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 179-182
423727
  Головчук А.Ф. Енергозбереження в комунальному теплопостачанні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 87-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
423728
  Пестушко Валерій Енергозбереження в Україні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13
423729
  Биба В.В. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Биба, О.М. Кулініч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
423730
  Андрійчук Микола Данилович Енергозбереження за рахунок впровадження систем централізованого теплопостачання малої потужності : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Андрійчук Микола Данилович; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
423731
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : Навчальний поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408с. – ISBN 966-7665-23-2


  Книга відображає актуальні питання управління енергоефективністю засобами промислового електопривода
423732
  Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0372-6436
423733
  Телятнікова Ю. Енергозбереження як складова державної політики енергоефективності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 156-159
423734
  Телюк К.Ф. Енергозбереження як складова системи вдосконалення суспільного виробництва / К.Ф. Телюк, М.С. Білокриницька, В.І. Кравчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 46-54. – ISSN 1562-0905
423735
  Бойко І.Б. Енергозбереження як фактор економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 199-204
423736
  Сурменелян О.Р. Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 91-97. – ISSN 2415-2456
423737
  Кінаш І.А. Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 81-86. – ISSN 2309-1533
423738
  Ремінська О. Енергозбереження: історії успіху українських міст / [Оксана Ремінська, Ілля Єременко] ; Нац. екол. центр України. – Рівне ; Київ : Екоклуб ; Національний екологічний центр України, 2013. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
423739
  Пестушко Валерій Енергозбереження: світ - Україна : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
423740
  Харченко А.М. Енергозберігаюча оптимізація технолгічному циклі виробничих систем ізоляції електрообладнання. : Автореф... Канд.техн.наук: / Харченко А.М.; М-во освіти Укр.Запорізький Держ.техн.ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 21л.
423741
  Іщук Н.Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іщук Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
423742
  Олійник М.А. Енергозберігаюча технологія одержання модифікованої кальцієвої селітри : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Олійник Микола Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
423743
  Цюпяшук А.М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного заповнювача - порожнистих мікрокульок з перліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
423744
  Вовченко Н. Енергозберігаючі лампи. Усі "за" і "проти" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-19 : фото
423745
  Ільїна О.В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.09.12 - напівпровід. перетвор. електроенергії / Ільїна О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
423746
  Ткачук С.О. Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліоративних торфовищах лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Ткачук С.О.; Ін-т землеробства України. Акад. аграрн. наук. – К., 1999. – 20л.
423747
  Сілі І.І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні системи знищення шкідників картоплі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сілі Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 22, [2] с. – Бібліогр.: 8 назв
423748
  Рєпіна І.М. Енергонезалежність України: аналіз потенціалу нафтогазових регіонів / І.М. Рєпіна, В.В. Андрющенко, К.Б. Гнедько // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 25-32


  У статті встановлено причинно-наслідкові зв"язки формування енергонезалежності країни. Проведено ретроспективний аналіз потенціалу нафтогазових регіонів України із зазначенням розвіданих запасів і прогнозних ресурсів, динаміки обсягу видобутку нафти і ...
423749
  Орлов О.О. Енергоносії майбутнього / О.О. Орлов, М.І. Євдощук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
423750
  Хоменко В.І. Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора / В.І. Хоменко, В.Б. Нізімов // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 111-116. – ISSN 2519-2884
423751
  Гнєдаш Г.О. Енергоощадні комбіновані водо-повітрогрійні теплоутилізаційні системи для котлів комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гнєдаш Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
423752
  Ширяєв В.В. Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 25 : фото
423753
  Власюк О.С. Енергоощадність у світі: досвід для України / О.С. Власюк, Д.К. Прейгер // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 89-98
423754
   Енергорекуперація та іскробезпека при експлуатації електроламп / І.В. Бондаренко, О.Я. Сольона, О.І. Рудик, С.В. Сольоний // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
423755
  Новаковський Є.М. Енергоресурс холодної війни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 19


  "Метою російської політики є відновлення імперії."
423756
  Княждвірська К. Енергоресурси країн Африки в контексті запитів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 73-79. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто ресурсний потенціал країн Африки в енергетичній сфері, зокрема наявність нафто- та газових родовищ. Досліджено шляхи використання цих ресурсів розвинутими країнами, а також можливості України на Африканському континенті.
423757
  Матвіїшин В.Є. Енергоресурси машинобудівного підприємства як об"єкти управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 259-266. – ISSN 0321-0499
423758
  Банєв Є.Ф. Енергоресурсозберігаючий електропривод ескалатора метрополітену з фаззі регулятором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Банєв Євген Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
423759
  Шпак Я. Енергоринок України: проблеми і перспективи // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С. 49-54
423760
   Енергосервіс для вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Як вигідно здійснити термомодернізацію будівель закладів вищої освіти? Одним із шляхів може стати залучення до цього процесу енергосервісних компаній (ЕСКО). Така практика може бути вигідною як для вишу, так і для інвестора. Про це йшлося під час ...
423761
  Семенчук І.В. Енергоспроможність пострадянських країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 466-472
423762
  Білецький Ю.О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Білецький Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
423763
  Козлов Є.В. Енесідем із Кіноса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 112-113. – ISBN 966-316-069-1
423764
  Барчишина І. Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського


  Стаття містить аналіз фігуральних моделей епітетних структур, організованих за принципом енжамбеману, у поезіях М. Волошина та В. Свідзінського. Розкрито експресивні можливості енжамбеману як засобу посилення емфатичності епітетних структур і ...
423765
  Поліщук П.В. Ензим-електрофоретичний аналіз зразків тканин гідробіонтів Антарктичного регіону / П.В. Поліщук, Н.Г. Ракша // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 73-73
423766
  Жук І. Ензимна утилізація пероксиду водню у Triticum aestivum L. за дії високотемпературного стресу / І. Жук, А. Капустин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що високотемпературний стрес спричиняв підвищення активності каталази і пероксидази у сортів озимої пшениці "Київська остиста" та "Донська напівкарликова" які відносяться до лісостепового та степового екотипів. It is shown, that ...
423767
   Ензимний кондуктометричний біосенсор для визначення фруктози / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, О.П. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 3. – С. 46-52. – ISSN 1995-5537
423768
  Мирчев К. Енински апостол = Codicis Eninensis / Praxapostolus versionis palaeobulgaricae AD fidem, saeculo XI scrripti : старобългарски паметник от 11 в. / К. Мирчев, Х. Кодов ; Българска Академия на Науките, Кирило-Методиевска комисияб Ин-т за Български език. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 264 с. : илл.
423769
   Енински апостол. – София : Наука и изкуство, 1983. – 40 с. – Факсимилно издание
423770
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва-Ленинград, 1949. – 288с.
423771
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – М, 1956. – 319с.
423772
  Вальцева А.В. Енисей, Енисей... / А.В. Вальцева. – Москва, 1963. – 150с.
423773
  Лисовский К.Л. Енисей, родной Енисей... / К.Л. Лисовский. – М., 1963. – 48с.
423774
   Енисей. Путеводитель-справочник. От пристани Минусинск до пристани Дудинка.. – 2-е изд., переработ. и доп. – Красноярск, 1953. – 208 с.
423775
  Зябрев А.Е. Енисейсакя тетрадь / А.Е. Зябрев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1966. – 366с.
423776
  Рохлин Александр Енисейск = Россия / Рохлин Александр, Кузнецов Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 198-217 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
423777
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1944. – 253с.
423778
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1957. – 204с.
423779
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1940. – 23с.
423780
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Красноярск, 1947. – 15с.
423781
  Рождественский И.Д. Енисейская новь / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1959. – 128с.
423782
  Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1952. – 116с.
423783
  Красноперов С.А. Енисейские бусы / С.А. Красноперов. – Л., 1970. – 126с.
423784
   Енисейские встречи: Писатели на берегах Енисея.. – Красноярск, 1976. – 159с.
423785
   Енисейские меридиан.. – Красноярск, 1967. – 490с.
423786
  Волков О.В. Енисейские пейзажи / О.В. Волков. – Москва, 1974. – 352с.
423787
  Успенская Е.Б. Енисейские раздудмья / Е.Б. Успенская, Л.И. Ошанин. – М., 1961. – 93с.
423788
  Зябрев А.Е. Енисейские тетради / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1981. – 407с.
423789
  Лебедев Н.К. Енисейский район : Экономико-географические очерки СССР : Районы Северной Азии / Н.К. Лебедев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Н.Н. Колосовского, Л.Л. Никитина. – Москва : Плановое хозяйство - Госплан СССР
Кн. 13б, вып. 11б. – 1929. – 68 с.
423790
  Георгиева Ц. Еничарите в българските земи / Ц. Георгиева. – София : Наука и изкуство, 1988. – 238, [2] с.
423791
  Гольник О. Енігматичний наратив і код у містичному романі В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 227-235. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
423792
  Салтовська Н. Енігматичні тексти в системі жанрів українського фольклору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 354-360. – ISBN 966-8188-10-1
423793
  Дмитрук О.Ю. Еніогеографічний (інформаційно-польовий) аспект урбогеографічних досліджень // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 35-40. – Бібліогр.:4 назви. – ISBN 966-521-126-9
423794
  Личковах В.А. Еніоестетика імені : акровірші, статті, есеї / Володимир Личковах. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 223, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-222. - Рез. англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7223-30-5
423795
  Миронюк О. Енкаустичні ікони "Богоматір з немовлям" та "Святі Сергій та Вакха", з колекції музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-893-6
423796
  Осень В. Енна : роман-элогиум / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2011. – 720 с. + 1 брошюра : Параллель? : прилож. к роману "Енна" (24 c.). – ISBN 978-966-389-283-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
423797
  Мотузенко О.О. Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області / О.О. Мотузенко, М.О. Липова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 108-118 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
423798
  Карфанья Е. Еногастрономія і туризм у світлі реформи професійного навчання в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 14-19
423799
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Бібліогр.: л. 196-225
423800
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
423801
  Лахвач Ф.А. Енольные производные циклических --трикетонов в реакциях с некоторыми нуклеофилами : Автореф... канд. хим.наук: / Лахвач Ф. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 24л.
423802
  Анциферов Н. Енот-согласователь.Басни / Н. Анциферов. – 2-н изд.испр. доп. – Йошкар-Ола, 1955. – 64с.
423803
  Гинеев М А. Енот -- полоскун Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Гинеев А.М,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
423804
  Нечинская Мария Енотовидная собака // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 26 : фото
423805
  Корнеев А.П. Енотовидная собака на Украине / А.П. Корнеев. – К., 1954. – с.
423806
  Щигленко Евгений Еноты идут : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 20-22 : Іл. – ISSN 1029-5828
423807
  Храмов Ю.О. Енріко Фермі-феномен у фізиці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.110-123. – ISSN 0374-3896


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
423808
  Усенко Н. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною / Н. Усенко, В. Березуцький, М. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 22-24. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування в подвійних розплавах La-Pd та Ce-Pd були досліджені методом калориметрії при температурі 1850 К в усій області концентрацій. Ентальпії змішування в розплавах La-Pt та Ce-Pt досліджувались в області складів до 35 ат. % платини. ...
423809
   Ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Y / В.М. Дубина, О.А. Бєлобородова, Т.М. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування ітрію в розплавах потрійної системи Ge-Ga-Y при 1760 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховано з парціальних за методом Даркена. Виявлено значні ...
423810
   Ентальпії змішування в рідких сплавах систем Fe-Si та Fe-Ge / Д.С. Каніболоцький, О.А. Бєлобородова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 38)


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені парціальні та інтегральні ентальпії змішування в рідких сплавах системи Fe-Si і Fe-Ge при температурах 1765 та 1750 К відповідно. Одержані дані було порівняно з літературними та ...
423811
   Ентальпії змішування рідких сплавів системи Gd-Al / О.А. Бєлобородова, Н.В. Головата, Т.М. Зиневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 37)


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування гадолінію та алюмінію у подвійній системі Gd-Al у двох концентраційних областях 0
423812
  Котова Н. Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 60-62. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами ...
423813
  Незабитовський Г.В. Ентелехія як умова виникнення та розвитку науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 93-95
423814
  Андрейчин М.А. Ентеросорбенти як засіб очищення організму / М.А. Андрейчин, М.С. Гнатюк. – Київ, 1992. – 47с.
423815
   Ентероцити тонкої кишки та радіація / М.Є. Кучеренко, С.В. Хижняк, Р.З. Векслярський, В.М. Войціцький; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 176с. – ISBN 966-306-012-3
423816
  Яковлєв Р.В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулювання його чисельності в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 16.00.10 / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабмін України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
423817
   Ентомологическа секция при Българското Природозпитално дружество в София.. – Вырезка. – 185-197с.
423818
  Яковенко Олександр Миколайович Ентомологічний комплекс на сходах цукрових буряків та його контроль у центральному лісостепу правобережної України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Яковенко Олександр Миколайович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 20л.
423819
  Чумак П.Я. Ентомологічні екскурсії в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна / П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 71, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Покажчики: с. 62-67. - Слов. термінів: с. 68-69. – ISBN 978-966-306-163-7
423820
  Кришталь О.П. Ентомологічні екскурсії в середній школі / О.П. Кришталь. – К, 1955. – 312с.
423821
  Ясіновська О.В. Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 72-76


  На матеріалі корпусу прозових творів І. Франка проаналізовано засоби вторинної номінації концепта думка, які представлені ентомологічними образами. V. Entomological images оf the concept THOUGHT in the Ivan Franko"s linguistic worldview. Basing on ...
423822
  Рибальченко В.М. Ентомопатогенні гриби кровосисних комарів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-23. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведені обстеження водойм різних типів, місць виплоду кровосисних комарів. Виявлені хворі і мертві личинки комарів, вражені ентомопатогенними грибами. Із 17 видів комарів виділено 43 види грибів. Найбільш розповсюджені і найбільш різноманітні за ...
423823
  Кришталь О.П. Ентомофауна грунту та підстилки середньої течії Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ, 1956. – 423с.
423824
  Мельник В.М. Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії грунту за даними РЕМ-мікроскопії / В.М. Мельник, В.П. Мендель, В.Л. Расюн // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 11-16 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
423825
  Селищев П.О. Ентропійний внесок у вільну енергію в емпіричних моделях фазового розшарування / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 416-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рассчитаны фрагменты фазовых диаграмм в областях расслоения для систем Ni-Mo, Nb-Zr, Ni-Au. Численно проанализирован дополнительный вклад в энтропию сплава. Показана возможность применения рассмотренной модели к расчетам линий фазового расслоения.
423826
  Савінов О.М. Ентропійний підхід до оцінки рівня підготовки пілотів / О.М. Савінов, М.О. Гуменюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано процедуру оцінки рівня підготовки пілотів на основі ентропійного підходу. Предложена процедура оценки уровня подготовки пилотов на основе энтропийного подхода. Рilot training level assessment procedure based at entropic method is ...
423827
  Єрмоленко В.А. Ентропійні процеси в контексті історичного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 105-113


  Стаття присвячена дослідженню феномена "парадокса загарбника", внаслідок чого мілітарна перемога перетворюється спочатку у духовно-моральну, а потім і у загальну поразку, а також - ентропійній складовій у торговельних відносинах. В статті розкривається ...
423828
  Вінникова Н. Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-154. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
423829
  Булат Л.П. Ентропійно-інформаційний підхід до поняття часу / Л.П. Булат, Г.М. Логвинов, В.А. Любичанківський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
423830
  Савусін М.П. Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 106-120. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричній загальній теорії систем простота-складність (П-С) системи зазвичай моделюється за допомогою ентропії-негентропії певного способу статистичного розподілення: системні дескриптори розподіляються за їх ролями (чи за підвидами ролей) в ...
423831
  Максим"юк Г. Ентузіаст хорового мистецтва (до 110-ї річниці від дня народження Івана Атамана) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 71-75. – ISSN 2224-0926
423832
  Проідисвіт І. Ентузіасти обронного фронту. / І. Проідисвіт. – Х, 1931. – 48с.
423833
  Самсонов Г.В. Ентузіасти передового / Г.В. Самсонов, Д В. Гаврилов. – Київ, 1965. – 32с.
423834
  Якубін О.Л. Енцикліка Лева XIIІ "Рерум Новарум" ("Про нові речі") (1891 p.) - наріжний камінь суспільно-політичного учення Римо-Католицької церкви XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 140-141. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
423835
   Енциклопедiя Коломийщини : Зшиток 2, лiтеpа Б. – Коломия : Вiк, 1998. – 120с. – ISBN 96655000198
423836
  Кралюк П. Енциклопедизм Абу ль-Бака" аль-Кафауві // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 542-545. – ISBN 978-966-2254-74-7
423837
   Енциклопедист, талановитий педагог, доктор цивільного права Володимир Михайлович Гордон // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 293-294. – ISSN 0132-1331


  Спеціалізувався у галузі цивільного права.
423838
  Чернов А. Енциклопедист, який завжди докопувався до істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 15


  Про письменника, журналіста, кінодраматурга та педагога Миколу Шудрю
423839
  Мелещенко О. Енциклопедист, яких тепер мало // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 16-19
423840
  Гончарук П.С. Енциклопедист. Втрачене щастя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 133-148. – ISBN 978-966-452-148-9
423841
  Чухно А. Енциклопедична праця про фінанси і фінансову політику // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
423842
   Енциклопедичний довідник в таблицях : українська мова, русский язык, англійська мова : [7-11 класи : для учнів усіх типів шкіл, лицеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / [авт.-уклад. С.В. Ковальова ; пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-489-5
423843
  Іваниця С.В. Енциклопедичний довідник у таблицях : алгебра, геометрія, інформатика : 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, викладачів] / Іваниця С.В. ; [пер. з рос. Жиронкіної Ю.В. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-481-574-8
423844
  Заведея Т.Л. Енциклопедичний довідник у таблицях : фізика, хімія, біологія. 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / Заведея Т.Л., Іваниця С.В., Матвєєва М.О. ; [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – ISBN 978-966-481-506-9
423845
  Ткачук М. Енциклопедичний проект "Київська духовна академія в іменах: 1819-1924": від задуму до результатів // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 142-155. – ISBN 978-966-2410-77-8
423846
  Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух; За заг. ред. В.К. Федорченко; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2006. – 327с. – ISBN 966-8407-55-5
423847
   Енциклопедичний словник з державного управління / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
423848
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : словник / Тофтул М.Г. – Житомир : Євенок О.О., 2015. – 654, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705854 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
423849
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі / Тофтул М.Г. – Вид. 2-ге, допов. – Житомир : О.О. Євенок, 2016. – 669, [14] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705853 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
423850
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
423851
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Л.Л. Звонська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2017. – 551, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-921-7
423852
  Муріна С.В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 392-405


  Висвітлено характеристики та критерії відбору персоналій до Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ, 1969-1972) та Енциклопедії історії України (ЕІУ, 2003 - по наш час). На прикладі двох видань, створених в різні історичні часи, розглянуто ...
423853
   Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : систематичний покажчик. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4503-7
423854
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 2. : Г-З. – 1981. – 767 с. : ил.
423855
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 3. : И-Л. – 1982. – 863 с. : ил.
423856
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 4. : М-О. – 1984. – 799 с. : ил.
423857
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 5. : П-Р. – 1986. – 879 с. : ил.
423858
  Корольов Б.І. Енциклопедії історичні / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 131-132. – ISBN 966-642-073-2
423859
  Головатий С. Енциклопедійна диверсія "академіків" права! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 99). – С. 5


  Видавничий дім "Академперіодика" НАН України випустив у світ перший том тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права", підготовленого Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за кошти державного замовлення.Чому від праці - ...
423860
  Удовиченко Л.М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л.М. Удовиченко ; [за заг ред. Н.М. Кодоб"янської]. – Київ : Освіта, 2012. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-656-152-1
423861
   Енциклопедія банківської справи України. – Київ : Молодь; Ін Юре, 2001. – 680с. : іл., вкл. 88 с. – + Додаток до Енциклопедії банківської справи. – ISBN 966-7615-21-9
423862
   Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. – ISBN 966-95785-0-7
423863
  Пасемко І. Енциклопедія Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – C. 3-9
423864
   Енциклопедія видавничої справи : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
423865
  Яцик А.В. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А.В. Яцик, В.Я. Шевчук. – Київ : Генеза, 2006. – 1000с. : іл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. та нім. мовами. – ISBN 966-504-471-0
423866
   Енциклопедія державного управління [Електронний ресурс] : у 8 т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : ХДНБ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-619-285-4
423867
  Кулинич Н.В. Енциклопедія дитячого свята : сценарії свят / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко ;. – Харків : Основа, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-333-499-8
423868
   Енциклопедія для банкіра : у 2 т. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ. – ISBN 978-966-484-176-1
Т. 2 : (практ. термінологія) : бл. 1400 термінів / [Л.М. Барабан та ін. ; редкол.: Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко Р.А. Слав"юка. – 2013. – 547, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 545-547. – Бібліогр. наприкінці ст.
423869
  Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко ; [редкол.: Г.В. Щокін та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Книжк. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-608-997-0
423870
  Яремчук Андрій Енциклопедія духу Володимира Іванова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3. – ISSN 0868-9644
423871
  Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
Т. 1 : Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – 2006. – 384 с.
423872
   Енциклопедія етнокультурознавства : Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. – Київ. – ISBN 966-7435-54-7
Ч.1 : Особа, нація, культура; Кн.2: "Е- Н". – 2001. – 522с.
423873
  Мікловда В. Енциклопедія з історії економічних теорій / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-86. – ISSN 0131-775Х


  :[Рец. на книгу: Історія економічних учень. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.]
423874
   Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) / С.І. Алаіс, С.В. Бобровник, Д.Д. Лилак, В.В. Самохвалов, В.П. Самохвалов, О.В. Фатхутдінова; КНУТШ; За заг. ред. В.П. Самохвалов. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 228с. – ISBN 966-628-058-2
423875
   Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; [авт.-уклад.: П.П. Крайнєв (кер.) та ін.] ; за ред. проф. П.П. Крайнєва. – Київ : Старт-98, 2012. – 659, [1] с. – Абетк. покажч.: с. 4-57. – Бібліогр.: с. 647-659. – ISBN 978-966-2244-06-9
423876
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0734-5
Т. 1 : А - В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – 2003. – 671, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 520-522. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. в тексті
423877
   Енциклопедія історії України : [в 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2
Т. 2 : Г - Д / [Абліцов В.Г., Адамович Б.С., Аркуша О.Г. та ін.]. – 2004. – 511, [9] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 680-682. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
423878
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0610-1
Т. 3 : Е - Й / [Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – 2005. – 658, [13] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
423879
   Енциклопедія історії України = [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0692-8
Т. 4 : Ка - Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – 2007. – 518, [10] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: у 8 т. – Бібліогр. в тексті
423880
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
Т. 5 : Кон - Кю / [В.Г. Абліцов, Т.Г. Андрусяк, О.Г. Аркуша та ін.]. – 2008. – 551, [15] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 561-562. – Бібліогр. в тексті
423881
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1028-1
Т. 6 : Ла - Мі / [Н.С. Абашина, А.С. Аблов, С.В. Абросимова та ін.]. – 2009. – 784, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 778-779. – Бібліогр. у тексті
423882
   Енциклопедія історії України : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
Т. 7 : Мл - О / [Н.С. Абашина, Л.В. Андрієвська, О.В. Андощук та ін.]. – 2010. – 713, [12] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 721-722. – Бібліогр. у тексті
423883
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
Т. 8 : Па - Прик / [В.С. Александрович, В.М. Андрєєв, О.В. Андрощук та ін.]. – 2011. – 508, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 516-517. – Бібліогр. у тексті
423884
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1290-5
Т. 9 : Прил - С / [ Абашина Н.С., Авраменко А.М., Александрович В.С. та ін.]. – 2012. – 929, [15] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 937-939. – Бібліогр. у тексті
423885
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
Т. 10 : Т-Я / [Абашина Н.С., Абліцов В.Г., Авраменко А.М. та ін.]. – 2013. – 770, [13] с. : іл., табл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 779-780. – Бібліогр. у тексті
423886
   Енциклопедія кібернетики. – Київ : Укр. рад. енцикл.
Т. 2 : М - Я. – 1973. – 573 с.
423887
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-019-8
Зш.1,літ.А. – 1996. – 35с.
423888
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-137-2
Зшиток 3 , літера В. – 2000. – 248с.
423889
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-164-Х
Зшиток 12 , літера Ч. – 2001. – 60 с.
423890
   Енциклопедія Коломийщини / Ред.-вид. ком. "Енциклопедія Коломийщини". – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-030-9
Зшиток 6 : Літери Е-Й / за редагуванням М. Савчука. – 2014. – 172, [10] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – Вступ. сл. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1696090 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від голови редакційно-видавничого комітету Миколи Савчука. З повагою: підпис. січень 2015 р., м. Коломия
423891
  Мултих Г.М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики / Г.М. Мултих. – К, 1970. – 64с.
423892
  Федорова Л.Д. Енциклопедія краєзнавства України : постановка проблеми // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 45-47
423893
  Сорока П. Енциклопедія літературного життя, або Епістолярна хроніка від Григорія Гусейнова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 16
423894
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-341-9
Т. 1. – 2005. – 658с.
423895
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-397-4
Т. 2. – 2006. – 684с.
423896
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-274-5
Т. 1 : А-Д. – 2014. – 918, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
423897
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-340-7
Т. 2 : Е-Л. – 2017. – 926, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
423898
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
1 : А-Е. – 1969. – 600с.
423899
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
2 : Е-Мех. – 1970. – 596с.
423900
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
3 : Мик - Роб. – 1971. – 612с.
423901
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – К.
4. – 1972. – 595с.
423902
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / [Олександр Кривенко, Володимир Павлів ; худож. оформ. В. Костирко]. – Львів : Слово і Комерція, 1997. – 106 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 966-7167-00-3
423903
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / О. Кривенко, В. Павлів. – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 140с. – ISBN 966-7273-33-4
423904
   Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
423905
  Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5


  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
423906
   Енциклопедія олімпійського спорту України. – Київ, 2005. – 464с. – ISBN 966-7133-71-0
423907
   Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В.Г.Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – На корінці зазнач.: А-Я. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-667-281-3
423908
  Тищенко Д. Енциклопедія основних знань марксизму-ленінізму (Сталінський "короткий курс історії ВКП/б/") : Стенограма публічної лекції / Д. Тищенко. – Київ, 1949. – 38с.
423909
   Енциклопедія політичної думки. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 472с. – ISBN 966-7888-00-2
423910
  Срібняк І. Енциклопедія полону: українська Tuchola / Ігор Срібняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т всесвіт. історії НАН України ; Міжнар. наук.-освітній консорціум ім. Люсьєна Февра [та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – 155, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7443-52-3
423911
   Енциклопедія постмодернізму = Encyclopedia of postmodernism. – Київ : Основи, 2003. – 503с. – ISBN 966-500-089-6


  Універсальне видання, що мистить грунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників
423912
  Юрчишин В. Енциклопедія пошуку життєвого шляху : Критика і бібліографія / В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.88-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
423913
   Енциклопедія про все на світі. – Київ : Махаон-Украина, 2005. – 249с. – ISBN 966-605-059-5
423914
   Енциклопедія сільского господарства : Науково-популярний порадник для сільських господарів України. – Київ : Книгоспілка. – 710с.
423915
   Енциклопедія Сумщини : (Матеріали). – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-28-4
Вип. 2 : Діячи науки. – 1999. – 54 с.
423916
   Енциклопедія Сумщини : (матеріали). – Суми : [б. в.]. – ISBN 966-566-120-5
Вип. 3 : Діячи науки. – 1999. – 103, [1] с.
423917
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
Т. 1 : А. – 2001. – 824 с. – Назва обкл.: ЕСУ
423918
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
Т. 2 : Б - Біо. – 2003. – 872 с. – Назва обкл.: ЕСУ
423919
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
Т. 3 : Біо - Бя. – 2004. – 696с. – Назва обкл.: ЕСУ
423920
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
Т. 4 : В - Вог. – 2005. – 699с. – Назва обкл.: ЕСУ
423921
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
Т. 5 : Вод - Гн. – 2006. – 727 с. – Назва обкл.: ЕСУ
423922
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
Т. 6 : Го - Гю. – 2006. – 712 с. – Назва обкл.: ЕСУ
423923
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
Т. 7 : Г - Ді. – 2007. – 708 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
423924
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
Т. 8 : Дл - Дя. – 2008. – 716 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ. - В кн. також: Дод. А-Г
423925
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
423926
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
Т. 10 : З - Зор. – 2010. – 712 с. : іл., карти, табл.. схеми. – Назва обкл.: ЕСУ
423927
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 712 с. : фотоіл., карти. – Назва обкл.: ЕСУ
423928
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6472-4
Т. 12 : Кал - Киї. – 2012. – 711, [1] с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
423929
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
Т. 13 : Киї - Кок. – 2013. – 711, [1] с. : іл., фот. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт
423930
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
Т. 14 : Кол - Кос. – 2014. – 767, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт.
423931
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
Т. 15 : Кот - Куз. – 2014. – 711, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп. карт.
423932
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7998-8
Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
423933
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7999-5
Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
423934
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8303-9
Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
423935
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-02-2
Т. 1, кн. 1 : / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко, В.О. Дергачов [та ін.] ; редкол.: М.Ю. Відейко (голов. ред.), Н.Б. Бурдо. – 2004. – 703, [1] с : іл. – Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в підрядк. прим.
423936
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-04-9
Т. 2 : / В.І. Балабіна, Т.Д. Бєлановська, Т.А. Бобровський [та ін.] ; редкол.: Ляшко С.М. (відп. ред.), Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко (голов. ред.) [та ін.]. – 2004. – 654, 58 с. : іл. + Додаток: с. 1-58. – Імен. покажч.: с. 639-654. - Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в кінці ст.
423937
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 1. – 1955. – 400 с. : іл.
423938
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New york] : Молоде життя
Т. 2. – 1955. – С. 401-800 : іл.
423939
   Енциклопедія українознавства : cловникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 3. – 1959. – С. 801-1200 : іл.
423940
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 4 : [К - Місто]. – 1962. – С. 1201-1600 : іл
423941
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New york] : Молоде життя
Т. 5. – 1966. – С. 1600-2000 : іл.
423942
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 6 : Пе - Пр. – 1970. – С. 2005-2400, 95, [1] c. : іл.
423943
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York : Молоде життя
Т. 7. – 1973. – 396 с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Наукове Товариство ім. Шевченка, Видавництво "Молоде життя", 1973
423944
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 8 : Си - Ти. – 1976. – С.2,2805-3200 : іл.
423945
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 9 : Ти - Хм. – 1980. – С. 3205-3600 : іл., карт., [2] арк. карт.
423946
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 10 : Хм - Ящ. – 1984. – С. 3605-4015 : 63 : іл., карт., [2] арк. іл.
423947
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4049-3(т.1); 5-7707-4048-5
Т. 1 : Абаза - Голов"янко. – 1993. – 400 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423948
   Енциклопедія українознавства : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 1 : А - Г. – 1993. – 399, [1] с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 1; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423949
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : Загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0554-7
[Т. 1]. – 1994. – XVI, 400с. : іл., табл.
423950
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-019-6(т.2); 5-86248-014-5
Т. 2 : Г - З. – 1994. – С. 401-800 : іл., табл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 2; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423951
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4052-3(т.3); 5-7707-4048-5
Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький. – 1994. – С. 801-1200 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423952
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-5493-1(т.4); 5-7707-4048-5
Т. 4 : Крушельницький - місто. – 1994. – С. 1200-1600 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423953
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0803-1
Т. 2. – 1995. – С. 396-800 : іл., табл.
423954
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0557-1
Т. 3. – 1995. – С. 801-1229 : іл.
423955
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5; 5-86248-080-3(т.3)
Том 3 : З - К. – 1995. – С.801-1229 : іл.


  Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 3. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423956
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 4 : К - М. – 1996. – С. 1201-1600 : іл., табл. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 4. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423957
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6833-9(т.6.); 5-7707-4048-5
Т. 6 : Перемишль - Пряшівщина. – 1996. – С. 2001-2400 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка
423958
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.7)
Т. 7 : Пряшівщина - Сиг. – 1998. – 396с. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973
423959
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.8)
Т. 8 : Сигаревич -Тимковская. – 2000. – С. 2805-3199. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя",1976
423960
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 9 : Тимофєєв - Хмельницький. – 2000. – С. 3205-3600. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1980
423961
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтвореня вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 10 : Хмельницький-Ящуржинський. – 2000. – С. 3605-4016. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1984
423962
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне. відтворення вид.. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 11 : Доповнення і виправлення. – 2003. – 397 с. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1995
423963
   Енциклопедія Українознавства : Загальна частина, Перевидання в Україні. – Київ. – ISBN 5-7702-0554-7
Т. 1. – 1994. – 400с
423964
   Енциклопедія українознавства. : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4050-7(т.2); 5-7707-4048-5
Т. 2 : Голинський - Зернов. – 1993. – 800 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 2. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423965
   Енциклопедія українознавства. : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6832-0(т.5); 5-7707-4048-5
Т. 5. – 1996. – С.1600-2000 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
423966
  Шевченко Л.І. Енциклопедія українського слова в Буковині / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 135-140.


  Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. - Чернівці: Рута, 2005. - 688 с.
423967
   Енциклопедія української діяспори. – Київ, Нью-Йорк, Чікаго : Інтел. – ISBN 5-7702-1069-9
Т. 4 : Австралія - Азія - Африка. – 1995. – 250 с.
423968
  Лисенко І.М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-581-319-5


  В пр. №1713784 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. М. Максимовича - від автора. Іван Лисенко. 9.08.2017 р.
423969
   Енциклопедія цивільного права України / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
423970
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
1. – 1983. – 200с.
423971
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
2. – 1984. – 199с.
423972
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
Кн. 3. – 1985. – 135с.
423973
  Венезіс І. Еолійська земля / І. Венезіс. – Київ, 1988. – 221с.
423974
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 497 л. – Додатки: л. 469-497. – Бібліогр.: 397-468
423975
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
423976
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
423977
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
423978
  Богач П.Г. ЕОМ "Миp-1". Програмування і робота за пультом / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1973. – 145с.
423979
   Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита / З.В. Карли, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
423980
  Ярич Т.В. Епатаж у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 162-164


  У статті мова йде про епатаж як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Пропонується шість прикладів відповідних рекламних кампаній, в описі яких обґрунтовуються власні міркування з приводу коректності та доцільності ...
423981
  Латышев В.В. Епиграфические новости их южной России / В.В. Латышев. – 14с.
423982
   Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македониjа : проект / Макед. акад. на науките и уметностите ; раководител В. Серафимоски ; cоработници З. Караджов, В. Василевски, М. Пановски. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 71-80. – ISBN 978-608-203-013-5
423983
  Донецкий П. Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье на конкретном материале исследуется один из ключевых вопросов в истории церкви XII века: обстоятельства избрания духовного лица по имени Годри на епископское место в городе Лане, в том числе роль светской власти и степень соблюдения правил ...
423984
   Епископа Феодора "Аланское послание". – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 19 с. – Отд.отт.из : "Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей", Т. 21
423985
  Плотников А.П. Епифань. Кимовск / А.П. Плотников, В.В. Романчев. – Тула, 1963. – 115с.
423986
  Славейков П. Епически песни / П. Славейков. – София, 1947. – 176с.
423987
  Пастушок С. Епігон свідомості : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 29-33
423988
  Іванюха Т.В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 47-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
423989
  Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчість Посидіппа як приклад кон"юнктурної політичної поезії в античній Александрії. The Posidipp"s creativity is investigated as an example of tactical political poetry in antique Alexandria.
423990
  Корольова В.В. Епіграф як засіб авторської комунікації в сучасному драматургічному дискурсі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 141-149
423991
  Куцевол О. Епіграф як навчальна ситуація в структурі уроку літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 ( 401). – C. 11-18


  У статті висвітлено теоретико-методичні засади використання епіграфа в цілісній структурі уроку літератури.Окреслено правила його підбору, реалізації змістових та структурних зв"язків з іншими компонентами конспекту заняття та навчальними ситуаціями ...
423992
  Подаваленко А.П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров"я / А.П. Подаваленко, О.В. Подаваленко // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29. – ISSN 2312-413Х


  "На етапі розбудови сфери громадського здоров’я необхідна оптимізація системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Впровадження соціально-економічного аналізу дозволить виявляти пріоритетні інфекційні хвороби. Встановлення взаємозв’язку ...
423993
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 c. – Бібліогр.: 11 назв
423994
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 127-145
423995
  Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 31-37


  У статті висвітлюється явище епідеміологічного фольклору, який побутував на теренах України в кінці 2009 року. Здійснено аналіз основних жанрів, які поширювалися як усно, так і через інтернат-ресурси, серед яких міські легенди, листи здоров"я, ...
423996
   Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, Ю.С. Войчулене, Т.П. Хабарова, С.О. Терещенко, Т.Є. Домашевська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 153-162. – ISSN 2413-7944
423997
  Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М.А. Андрейчин, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 377-386. – ISSN 2413-7944
423998
   Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук, Л.С. Євтушок // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 40-46. – ISSN 1029-4244
423999
  Поворознюк В.В. Епідеміологія переломів кісток нижньої кінцівки в населення Вінницького району // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
424000
   Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор"єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Дж.А. Каніс, Є.В. Макклоскі, Х. Йохансон, В.М. Вайда, Ф.В. Климовицький, Р.О. Власенко, В.С. Форосенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 68-74. – ISSN 0030-5987
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,