Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
422001
  Лаптін П.Ф. "Економізм" і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. / П.Ф. Лаптін. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 56с.
422002
  Старовойт О. «Економіка знань» як сфера функціонування інтелекту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 71-75
422003
  Галєва Альона Е-комерція на службі авіагалузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 40-44 : фото. – ISSN 1998-8044
422004
  Толстоухов А.В. Еко-майбутнє Украаїни як предмет філософського дослідження // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.19-30
422005
  Сабан Ю.Я. Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
422006
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
422007
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т гідробіології. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 246-249. – Бібліогр.: арк. 212-245
422008
  Міщенко О.В. Еколого-господарська оцінка сучасного стану ландшафтів Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
422009
  Устінова І.І. Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 308-313 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
422010
  Ковган Леоніла Миколаївна Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Ковган Л.М.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 37 назв
422011
  Гулінчук Р.М. Еколого-екномічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 69-73


  Обгрунтовано наукові основи формування екобезпечного використання земель сільськогосподарського призначення.
422012
  Агрес О.Г. Еколого-економіна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 168-172. – ISSN 2222-4459
422013
  Кривенко Л.В. Еколого-економічна безпека — найважливіший Імператив стійкого розвитку / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, Е.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 21-23. – (Економічні науки)
422014
  Савченко О.Ф. Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні / О.Ф. Савченко, О.І. Дацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6806
422015
  Михаліцька Н.Я. Еколого-економічна безпека у політиці сталого розвитку суспільства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 122-129. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
422016
  Ляшенко І.М. Еколого-економічна виробнича функція в умовах сталого розвитку / І.М. Ляшенко, Н.І. Ловцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується оптимізаційний підхід для побудови багатофакторної виробничої функції. Факторами виступають вектори: R - потоки трудових ресурсів та природної сировини, К - запаси рукотворного капіталу, Z - ліміти на викиди забруднювачів в навколишнє ...
422017
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
422018
  Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
422019
  Флюд І.В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 218-223 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
422020
  Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногенно порушених ландшафтів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 71-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
422021
  Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному АПК в умовах ринкової економіки.
422022
  Мілютін В.М. Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху / В.М. Мілютін, Е.В. Роздобудько // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 193-198. – ISSN 2519-2884
422023
  Довга Т.М. Еколого-економічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 98-101
422024
  Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 45-48
422025
  Шестопалов В.М. Еколого-економічна оптимізація видобутку підземних вод Золочівського родовища у Львівській області / В.М. Шестопалов, П.В. Блінов, Ю.Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 18-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
422026
  Бутенко Є.В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є.В. Бутенко, В.В. Косянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С.92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
422027
  Коваленко Н.П. Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Н.П Коваленко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
422028
  Базилевич В.Д. Еколого-економічна освіта в контексті глобалізацій них викликів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 11-14
422029
  Караїм О.А. Еколого-економічна освіта в системі формування фундаментальних цінностей людства / О.А. Караїм, Л.І. Дубинчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 90-91
422030
  Несторяк Ю. Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
422031
  Мединська Н.В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н.В. Мединська, І.Г. Колганова, Н.М. Задорожня // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
422032
  Паляничко Н.І. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 112-117. – ISSN 1562-0905
422033
  Олійник Л. Еколого-економічна оцінка впливу зрошення на гідромеліоративний стан земель : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
422034
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на приклад річки Лютиця (Українське Полісся) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 156-163
422035
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 208-218. – ISSN 2308-135X
422036
  Авраменко Наталія Леонідівна Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Авраменко Н.Л.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
422037
  Михайленко В.М. Еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянута математична модель проектів регіонального розміщення промислових об"єктів. Отримана еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень. Це може бути застосовано при будуванні об"єктів в складних умовах при наявності екологічного ...
422038
  Довга Т.М. Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 57-62
422039
  Гололобова О.О. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції / О.О. Гололобова, Н.Б. Кравченко, Ж.В. Масовець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 95-105 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
422040
  Дичко А.О. Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
422041
  Демченко Н.В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н.В. Демченко, І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2012. – № 1 (2). – С. 31-34. – ISSN 2226-8820
422042
  Вілчек Й. Еколого-економічна придатність грунту для вирощування ярого ячменю (Hordeum Sativum L.) / Й. Вілчек, С. Торма, А. Лісняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
422043
  Грабинський І.М. Еколого-економічна система України / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 235с.
422044
  Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
422045
  Розумний І.А. Еколого-економічне вивчення та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 156с.
422046
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 41 назв.
422047
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 478 л. + Додатки: л. 450-478. – Бібліогр.: л. 411-449
422048
  Мартин А.Г. Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу / А.Г. Мартин, Б.Б. Заячківська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
422049
  Сербінова Л.А. Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
422050
  Дичко А.О. Еколого-економічне обгрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 335-339. – ISSN 2075-0781


  "Еколого-економічний аналіз впровадження технології анаеробного зброджування відходів з отриманням біогазу для підприємства полягає у розрахунку параметрів та продуктивності БГУ, еколого-економічного ефекту та терміну окупності. Еколого-економічне ...
422051
  Васильєва Т.А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т.А. Васильєва, С.А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 252-260 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
422052
  Подобенко М.С. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання теоретико-практичного обгрунтування параметрів формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку відкритої економіки з урахуванням територіального аналізу природно-ресурсного потенціалу світового господарства, тенденцій ...
422053
  Шталь Т.В. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності / Т.В. Шталь, Н.М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 175-183
422054
  Хвесик Михайло Артемович Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові ...
422055
  Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – ISSN 1562-0905
422056
  Дорош О. Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-27
422057
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
422058
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 180-200
422059
  Бутенко Н. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки / Н. Бутенко, К. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-107. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо екологізації діяльності учасників партнерських мереж. Особливу увагу сконцентровано на спроможності вітчизняних підприємств корпоративного сектору реалізувати ...
422060
  Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
422061
  Файфура В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87
422062
  Ступень Н.М. Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 15-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
422063
  Рудько Г.І. Еколого-економічний аспект надрокористування в межах промислово-міських агломерацій / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
422064
  Бояр А.О. Еколого-економічний комплекс регіону як об"єкт суспільно-географічних досліджень : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 12-21
422065
  Трохлюк Т. Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-92. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання наслідків трансформації сільськогосподарського природокористування на прикладі зони Полісся України. Обгрунтувано концептуальні засади вирішення еколого-економічного конфлікту щодо сільськогосподарського використання або ...
422066
  Богатирчук-Кривко Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42
422067
  Шевченко І.В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
422068
  Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – C. 21-27. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
422069
  Білоскурський Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України = Ecological and economic priorities in the system of development of the institutional environment of Ukraine : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : Національна академія управління, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм. та післям. паралю укр. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-07-9
422070
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти використання мінеральної сировини у збалансованому розвитку суспільства / М.М. Коржнєв, І.М. Малахов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 87-99
422071
  Данкевич А. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах приватної власності та ринкових відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28
422072
  Бурлака Н. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах ринкових земельних відносин (на прикладі Вінницької області) // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-26
422073
  Чомко Д.Ф. Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 211-217. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
422074
  Хлдаківська О.В. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості грунтів / О.В. Хлдаківська, С.Г. Корчинська, А.П. Матвієнко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0372-8498
422075
  Гринюк Д.Ю. Еколого-економічні аспекти впливу зони відчуження на господарський розвиток північних районів Київщини // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-966-285-399-5
422076
  Цвєлих Є.М. Еколого-економічні аспекти забезпечення будівельної індустрії України якісними пісками з підводних кар"єрів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 90-93. – ISBN 966-95774-3-8
422077
  Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 27-31. – ISSN 2221-1055
422078
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти моніторингу мінерально-сировинних ресурсів України / М.М. Коржнєв, І.Д. Андрієвський, В.Д. Бичок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану системи моніторингу мінерально-сировинної бази України порівняно з аналогічними системами США і Росії та запропоновано шляхи її вдосконалення.
422079
  Шемшученко Ю. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 56-57
422080
  Штець В. Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-113. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції "зеленої економіки" як складової сталого розвитку та розглянуто еколого-економічні аспекти переходу до неї в Україні в умовах зміни ...
422081
  Генсірук С.А. Еколого-економічні аспекти природокористування / С.А. Генсірук. – Київ, 1982. – 176с.
422082
  Мудрак О.В. Еколого-економічні аспекти сталого розвитку АПК України // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-73. – ISSN 0868-8532
422083
  Негрей М. Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України / М. Негрей, Н. Боднар // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 138-142. – ISSN 0201-758Х
422084
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
422085
  Герасимова С.В. Еколого-економічні аспекти формування передумов сталого розвитку в Україні / С.В. Герасимова; МОУ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 74с. – ISBN 5-7707-0963-4
422086
   Еколого-економічні аспекти формування ресурсного потенціалу АПК.. – К., 1995. – 103с.
422087
   Еколого-економічні відносини у системі вдосконалення процесу регіонального розвитку / О.П. Літовка, А Л. Дєдов, К.В. Павлов, М.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 172-183. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
422088
  Ступень Н.Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
422089
  Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
422090
  Булишева Д.В. Еколого-економічні засади земельного стратегування рекреаційних територій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 63-70. – ISSN 2524-003X
422091
  Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристики комплексного природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
422092
  Штулер І.Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 288-293 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
422093
  Дорош Й. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. Дорош, О. Дорош // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
422094
  Пашков А.П. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
422095
  Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 102-105
422096
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
422097
  Обухов Є.В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду Дніпровських водосховищ / Є.В. Обухов, Р.М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
422098
  Газуда М.В. Еколого-економічні підходи і узагальнення законів природокористування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 50-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
422099
  Яциковський Б.І. Еколого-економічні погляди В.І. Вернадського // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 87-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Досліджено погляди В.І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті – теоретико-методологічне обґрунтування ...
422100
  Харитонов Ю. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва / Ю. Харитонов, М. Харитонова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 20-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
422101
  Чернова Т.Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
422102
  Смолярчук М. Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 42-47. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
422103
  Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян, А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
422104
  Кирилич Х. Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-226. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
422105
  Климець І.С. Еколого-економічні проблеми природокористування сільських територій (на прикладі Рівненської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 14-16
422106
  Кулібабін О.Г. Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух) / О.Г. Кулібабін, Ж.Р. Шакірзанова, Є.О. Романова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 61-67. – ISSN 2306-5680


  У статті наведена існуюча ситуація функціонування Придунайських водосховищ на прикладі озера Каталбух, пропозиції щодо поліпшення умов раціонального використання водних ресурсів водойми, проведені необхідні наукові дослідження, які потрібні для ...
422107
  Кутна О.Р. Еколого-економічні проблеми розвитку сталого лісового менеджменту // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 79-82. – ISBN 5-7763-2435-1
422108
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
422109
  Лугина В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / В.Ф. Лугина. – К., 1998. – 168с.
422110
  Комір Людмила Іванівна Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1997. – 18л.
422111
  Мішенін Є.В. Еколого-економічні та правові передумови трансформації власності на лісові ресурси // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 131-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
422112
  Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 31-33. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
422113
  Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк; МОНУ; Нац. гірничий університет; Сумський нац. аграрний ун-тет. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с. – ISBN 966-525-520-7
422114
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
422115
  Жидков В.В. Еколого-енергетичний аналіз побутових холодильних приладів на альтернативних холодоагентах (експеримент та методи розрахунку) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Жидков В. В.; МО України, Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 1997. – 16с.
422116
   Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття : Збірник наукових праць. Студентська міжвузівська науково-технічна конференція. Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року. – Одеса : ОДАХ, 2001. – 66с.
422117
  Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів досліджень щодо закономірностей та регіональних особливостей структурно-функціональної організації паразитоценозів, пов"язаних з фауністичними угрупованнями степової зони, значно розширено уявлення про єдину екологічно-соціальну ...
422118
  Глобіна О. Еколого-естетичне виховання особистості як одна із сучасних тенденцій розвитку освіти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 90-94. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
422119
  Фенно І. Еколого-етична позиція Римсько-католицької церкви // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 102-112. – ISBN 978-966-380-439-2
422120
  Мішин В.М. Еколого-етичні аспекти аквакультури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
422121
  Пипич І.І. Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 114-119. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
422122
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 210-219. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
422123
  Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
422124
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 126-135


  У статті розглядаються особливості лісокористування в Івано-Франківській області. Пропонується використання ландшафтного підходу. Основна увага акцентується на можливостях використання корисних функцій гірських лісів. В статье рассматриваются ...
422125
  Мартинюк В. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
422126
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Дис...канд.географ.наук:11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 276л. + Додатки:л.211-276. – Бібліогр.:л.191-210
422127
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.11 / Іванов Є.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
422128
  Стрижак О.В. Еколого-мікроморфологічна характеристика аренних борових біогеоценозів р. Самари // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 1726-1112


  Виявлені особливості мікроморфологічної організації ґрунтів субору. Встановлені основні екологічні фактори які зумовлюють ці особливості: гідрологічний режим, мікрорельєф, механічний склад, рослинний фітоценоз. Досліджені новоутворення на макро - мезо- ...
422129
  Атаунех А.А. Еколого-містобудівне формування природного каркасу міст та районів в умовах Іорданії. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Атаунех А.А.;. – К, 1997. – 16л.
422130
  Крижанівський О.А. Еколого-містобудівничий аналіз житлової забудови намивних територій міста Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 80-97. – Бібліогр.: 33 назви
422131
  Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
422132
  Устінова І.І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові зміни / І.І. Устінова, А.В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
422133
  Ільєнко М.М. Еколого-морфологічний аналіз топографії серединного нерва в області ліктьового суглоба тетрапод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджували топографію серединного нерва в області ліктьового суглоба. Аналіз проводився з урахуванням особливостей функції грудної кінцівки основних адаптивних груп тетрапод: бігаючи, повзаючих, риючих, плаваючих та літаючих з метою визначення ...
422134
  Алібекова Ю.Т. Еколого-мотиваційні чинники управління соціо-економічними системами на мікрорівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 64-70. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
422135
  Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.В. Вербицький; Мін-во освіти і науки України. Нац. еколого-натуралістич. центр учнівської молоді. – Київ : Аверс, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7844-39-0
422136
   Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання". – 2001
422137
  Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
422138
  Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
422139
  Позняк Е.В. Еколого-правова культура в контексті міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-328-120-9
422140
  Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 377-384. – ISSN 0869-2491
422141
  Васильєва В.А. Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 2413-7189
422142
  Головатюк В. Еколого-правова освіта курсантів вищих військових закладів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 145-150


  Розглянуто екологічні й правові інтереси суспільства. Особливу увагу приділено екологічним проблемам, викликаним діяльністю збройних сил. Показано, що знання екологічних законів існування навколишнього середовища і правових норм з його охорони ...
422143
  Обіюх Н.М. Еколого-правова оцінка антропогенного навантаження на водні джерела в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 181-184. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
422144
  Конишева О. Еколого-правова природа понять "обмеження" та "обтяження" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
422145
  Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 219-223
422146
  Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафто газовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, що можуть мати місце при видобутку нафти та газу, надано коротку характеристику тим законодавчим актам, що передбачають таку відповідальність. Висвітлено місце ...
422147
  Макаренко Н.А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 42-46
422148
  Яремак З.В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 78-83. – ISSN 2413-7189
422149
  Кобецька Н.Р. Еколого-правовий режим господарського використання природних ресурсів // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 18-21
422150
  Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремлено основні системно-структурні аспекти еколого-правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье выделены основные системно-структурные аспекты эколого-правового характера выкупа земельных участков для ...
422151
  Дудар М.І. Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 332-335. – ISBN 978-966-7957-18-6
422152
  Бодак О. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 88-89
422153
  Кулинич А. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 117-119
422154
  Комарницький В.М. Еколого-правові аспекти розвитку земельних відносин в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 74-79.
422155
  Рахнянська Т.О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т.О. Рахнянська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-279. – ISBN 978-966-7957-17-9
422156
  Шараєвська Т.А. Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 309-312. – ISSN 2219-5521
422157
  Рябоконь І.О. Еколого-правові питання гарантування радіаційної безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 75-79. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються методологічні та юридичні аспекти гарантування екологічної й, зокрема, радіаційної безпеки; розкриваються ознаки та зміст, обґрунтовується необхідність прийняття спеціального Закону про радіаційну безпеку.
422158
  Ербелідзе А. Еколого-правові проблеми в діяльності ГЕС в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 102-103
422159
   Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. – Київ : [Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка], 2011. – 296 с. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-8527-95-1
422160
  Ербелідзе А. Еколого-правовіпроблеми використання річкових колекторів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 246-248
422161
  Пересадько В.А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-77


  Розкрито значення карт, серій карт і атласів, як інформаційно-картографічних образів міст. Обгрунтована актуальність створення системи картографічних творів міст, викладено концептуальну основу, принципи розробки, показана структура, проблеми та ...
422162
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: спец. 11.00.11 / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 40с. + Додатки. – Бібл.: 46 назв
422163
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів, 2008. – 373л. + Додатки: л.3-98. – Бібліогр.: л.317-373
422164
   Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання / О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
422165
  Голояд Богдан Ярославович Еколого-технічні основи захисту грунтів від ерозії в горах (на прикладі Українських Карпат) : Автореф... доктора технічн.наук: 11.00.11 / Голояд Богдан Ярославович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 36л.
422166
  Попович В.В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Попович Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
422167
  Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 16 назв
422168
  Бородіна В.В. Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об"єктів Дніпропетровської області / В.В. Бородіна, С.М. Сердюк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 337-339
422169
  Сарапіна М.В. Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
422170
   Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип"яті та Стоходу / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 672-682 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
422171
  Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 13-14.
422172
  Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
422173
   Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України / Ю.М. Геряк, О.В. Жаков, І.Ю. Костюк, В.М. Сергієнко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 71-99. – Бібліогр.: 184 назв. – ISSN 2219-7516
422174
   Еколого-фауністичний розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища в осінній період 2009 та 2010 років / Д.В. Девятак, Є.В. Кича, Д.В. Дорош, В.Р. Алексієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
422175
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.16 / Скопецька Олена Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 165л. + Додатки:л.144-165. – Бібліогр.:л.126-143
422176
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "Грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Скопецька О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
422177
  Задира С.В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С.В. Задира, Д.В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Біологія, біотехнологія, екологія)
422178
  Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16- екологія / Сидоренко О.В.; КНУТШ; Ботанічний сад ім. академика О.В. Фоміна. – Київ, 2005. – 212л. : Ілюстрації + Додатки: л. 205-212. – Бібліогр.: л. 177-205
422179
  Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
422180
  Драбинюк Г.В. Еколого-фітоценотичні умови місцезростань і стан кизильників на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" в Миколаївській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано екологічні та фітоценотичні умови місцезростань і стан рослин у природних популяціях видів роду Cotoneaster Medic. The characteristics of ecological-phytocenosical conditions of habitats and the state of plants in the natural ...
422181
   Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Волинь, 2004. – 270с. – ISBN 966-690-068-8
422182
   Еколого-хорологічні особливості реліктового виду - хвоща великого (Equisetum teimateia Ehrh.) в Україні / В.І. Чопик, Н.І. Карпенко, Л.Є. Огородник, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано нові місцезнаходження хвоща великого, уточнено ареали його розповсюдження на території України, наведено дані про його екологію.
422183
  Якушенко Д.М. Еколого-ценотична характеристика Dracocephalum ruyschiana L., на Південному сході Житомирського Полісся / Д.М. Якушенко, Т.С. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано фітоценотичну та екологічну характеристики виду Dracocephalum ruyschiana L, занесеного до Бернської конвенції, для території Житомирського Полісся. The article deals wisth phytocenological and ecological peculiarities of Dracocephalum ...
422184
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (Україна) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Абдулоєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
422185
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (України) : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Абдулоєва Оксана Сафараліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 409 л. + Додатки: л. 316-409. – Бібліогр.: л.296-315
422186
  Турубара О. Еколого-ценотична характеристика лікарських рослин Лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті подана еколого-ценотична характеристика фармакопейних лікарських рослин Лівобережного Полісся та наукове обгрунтування щодо їх охорони. The ecologo-cenosical characteristics of medical herbs of Leftbank Polissya and the scientific ...
422187
  Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь Дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Зуб Л.М.; НАН України. Центр ботан. сад. ім. М.М.Гришко. – Київ, 1994. – 16л.
422188
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010. – 204,[ 205 - 427 ] л. + Додатки : [ л. 205-427 ]. – Бібліогр. : л. 179-204
422189
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23 с. + Додатки. – Бібліогр.: 15 назв.
422190
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.123-151
422191
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
422192
  Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
422193
  Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, В.В. Серницький // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 64-74
422194
  Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявлено основні екологічні ...
422195
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 22-26
422196
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентрична стратегія розвику // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Про національну систему освіти.
422197
  Попович С.Ю. Екомережа Лісостепу України (картосхема та її легенда) / С.Ю. Попович, В.С. Василенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
422198
  Приходько М.М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
422199
  Байдіков І.А. Екомережа: особливості обгрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 63. – ISSN 1561-4980
422200
  Пашков В. Еконоиіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 132-143. – ISSN 1993-0909
422201
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Київськ. держ. торгівельно-економ. ун-тет. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 320c. – ISBN 966-529-001-8
422202
  Лук"яненко І. Економетрика : Піідручник / І. Лук"яненко, Л. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 494с. – ISBN 966-7293-08-4
422203
  Лук"яненко І.Г. Економетрика : Практикум з використанням комп"ютера / І.Г. Лук"яненко, Краснікова Лариса Іванівна. – Київ : Знання, 1998. – 220с. – ISBN 966-7293-28-9
422204
  Лук"яненко І.Г. Економетрика / І.Г. Лук"яненко, Л.І. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 217 с.
422205
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов; МОУ; Київ. держ. тоговельно-економ. ун-тет. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 966-95901-6-7
422206
   Економетрика : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
422207
   Економетрика : підручник / [О.І. Черняк та ін.] ; за ред. О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МНАУ, 2014. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-617-7149-11-7
422208
   Економетрика : навч. посібнник / [Гур"янова Л.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 351. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-676-615-4
422209
  Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
422210
  Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-45 : Табл., рис.
422211
  Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України / К.І. Крицун, О.І. Ляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
422212
  Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 230-234. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
422213
  Яркіна Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 77-80 : Табл.
422214
  Зоценко О.К. Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
422215
  Мамонова Г.В. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Г.В. Мамонова, О.М. Волкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 222-230. – ISSN 1993-6788
422216
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-364. – ISBN 978-617-10-0235-7
422217
  Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-114. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так ...
422218
  Римкіна М.С. Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – C. 205-214


  У статті проаналізовано рівень соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за 2010-2014 рр. Здійснено економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств та ефективністю їх діяльності. ...
422219
  Приймак В. Економетричне моделювання залежності тривалості безробіття від соціально-демографічних чинників / В. Приймак, О. Голубник, М. Ільчишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 158-164. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
422220
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 978-966-613-984-2
422221
  Черненко В.П. Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук / В.П. Черненко, Н.Г. Кирилаха // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
422222
  Зянько П.В. Економетричне моделювання реальної ставки відсотка // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7069-02-6
422223
  Подвисоцька Т.О. Економетричне моделювання сценаріїв впровадження мобільних банківських технологій в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
422224
  Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
422225
  Бадида М.П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 66-70
422226
  Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 107-113. – ISSN 0201-758Х
422227
  Кармелюк Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 48-59. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
422228
  Іщук О.Р. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / О.Р. Іщук, Т.М. Кацюбка; За ред. І.С. Ткаченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 96с. – ISBN 966-636-002-0
422229
  Падалка В.М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва : бюджет / В.М. Падалка, Н.І. Красноступ, В.І. Крапивка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 53-57. – Бібліогр.: 1 назва
422230
  Грін В.Г. Економетричний аналіз = Econometric analysis / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук; Наук. ред. перекладу О. Комашко; Вільям Г. Грін. – Київ : Основи, 2005. – 1200с. – ISBN 966-500-159-0
422231
  Костроміна К.О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / К.О. Костроміна, Т.Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 3 (31). – C. 25-29. – ISSN 1997-4167
422232
  Мартинович Д. Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 52-59. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні та створено економетричні моделі впливу інструментів державної ...
422233
  Заблоцька Р.О. Економетричний аналіз впливу показників розвитку інституцій на експорт послуг Росії та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 93-101
422234
  Харламова Г.О. Економетричний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 409-417
422235
  Єлейко В. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози ...
422236
  Турко Р.Ф. Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 283-291. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
422237
  Лелик Л.І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
422238
  Русинко М.К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 280-287. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
422239
  Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проведено економетричний аналіз особливостей та напрямків впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реципієнта, зокрема України, в умовах глобалізації. У формалізованому запису усі економетричні рівняння враховують інвестиційний ...
422240
  Скворцов І. Економетричний аналіз позикової вартості : аналізують науковці / І. Скворцов, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 45-48 : Рис. – ISSN 1605-2005
422241
  Боровик В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-18
422242
  Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, В. Сацик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
422243
  Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні поведінки населення на ринку праці великого міста / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 17-25.
422244
  Кармелюк Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110. – ISSN 1993-0259
422245
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Є.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
422246
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Євгенія Станіславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 225 л. + Додатки: л. 196 - 225. – Бібліогр.: л.183 - 196
422247
  Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України - процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економіко-математичного моделювання при розробці та ...
422248
  Кармелюк Г. Економетричні моделі туристичної галузі України / Г. Кармелюк, Х. Кармелюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259
422249
  Волощенко Л.Ю. Економетричні оцінки впливу митного тарифу на імпортозаміщення в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
422250
  Геселева Н.В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 82-89
422251
  Зінчук Т.Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т.Ю. Зінчук, Е.О. Кончаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 72-79
422252
  Лапшин В.І. Економетричні чинники економічних кризових явищ / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, Н.В. Шульга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 122-130
422253
  Кулинич О.І. Економетрія : Практикум:Hавч.посіб.для студ.ВHЗ / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 157с. – ISBN 5-7763-2304-5
422254
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-23-4
т.1 : Вступ до множинної регресії та економетрії. – 1999. – 384с.
422255
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-36-6
т.2 : Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. – 1999. – 296с.
422256
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 296 с. – ISBN 966-574-033-4
422257
  Лещинський О.Л. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-292-6
422258
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид.. допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 520 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-630-8
422259
   Економетрія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська ; за заг. ред. С.І. Наконечного ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2005. – 552 с. – ISBN 966-301-046-0
422260
  Лугінін О.Є. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 252с. – ISBN 966-364-016-2
422261
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 520с. – ISBN 966-574-630-8
422262
  Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
422263
  Бараник З.П. Економетрія : навч. посіб. для дистанц. навчання / З.П. Бараник, І.В. Пономаренко ; [за наук. ред. В.Б. Захожая] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-189-8
422264
  Лугінін О.Є. Економетрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 278с. – ISBN 978-966-364-556-8
422265
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541с. + 1 CD. – ISBN 978-966-346-723-8
422266
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
422267
  Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Лондар, Р.В. Юринець. – Київ : Європейський університет, 2004. – 242с. – (Європейський університет). – ISBN 966-301-015-0
422268
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
422269
   Економиjата на Македониjа во транзициjа = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
422270
  Станчевски И. Економика во производството на ориз / И. Станчевски. – Скопіе, 1974. – 127с.
422271
  Симоновичь З. Економика, 1984-2004 : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
422272
  Топузов Олег Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект) : наукові дослідження / Топузов Олег, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 18 назв
422273
  Хомерікі О.А. Економізм вищої школи та "підприємницький університет" - закономірна необхідність чи соціальна небезпека // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 319-329. – ISBN 978-966-2462-25-8
422274
  Черваньов Д. Економіка - наука рейтингова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку економістів розповідає декан економічного ф-ту.
422275
  Ватаманюк З.Г. Економіка / З.Г. Ватаманюк. – Київ, 1997. – 288с.
422276
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 класів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – Київ : Либідь, 1999. – 384с. – ISBN 966-06-0127-1
422277
  Радіонова Ірина Економіка : Програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пояснювальна записка / Радіонова Ірина, Радченко Володимир, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 10-18
422278
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
422279
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
422280
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
422281
  Мокрій О.Г. Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
422282
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1995
422283
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1996
422284
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1996
422285
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1996
422286
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1996
422287
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1996
422288
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1996
422289
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1996
422290
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1996
422291
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1996
422292
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1996
422293
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1996
422294
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1996
422295
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1997
422296
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1998
422297
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1999
422298
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1999
422299
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1999
422300
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1999
422301
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1999
422302
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1999
422303
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1999
422304
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1999
422305
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1999
422306
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1999
422307
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1999
422308
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2000
422309
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
422310
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000
422311
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 2000
422312
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 2000
422313
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2000
422314
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2000
422315
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2000
422316
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2000
422317
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2000
422318
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 2000
422319
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
422320
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2001
422321
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 2001
422322
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2001
422323
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2001
422324
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2001
422325
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2001
422326
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2001
422327
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 2001
422328
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
422329
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
422330
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
422331
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
422332
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002
422333
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002
422334
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002
422335
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002
422336
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002
422337
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002
422338
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002
422339
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002
422340
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
422341
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
422342
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003
422343
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003
422344
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003
422345
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003
422346
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
422347
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
422348
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
422349
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
422350
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
422351
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
422352
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
422353
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
422354
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
422355
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
422356
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
422357
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
422358
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
422359
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006
422360
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006
422361
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
422362
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006
422363
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
422364
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
422365
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
422366
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
422367
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007
422368
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007
422369
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007
422370
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
422371
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (162). – 2008
422372
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008
422373
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008
422374
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008
422375
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (170). – 2008
422376
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (171). – 2009
422377
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
422378
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (178). – 2009
422379
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (179). – 2009
422380
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (180). – 2009
422381
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
422382
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (183). – 2010
422383
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (184). – 2010
422384
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (185). – 2010
422385
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (187). – 2010
422386
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (188). – 2010
422387
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (189). – 2010
422388
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (190). – 2010
422389
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (191). – 2010
422390
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (194). – 2010
422391
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
422392
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (198). – 2011
422393
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (201). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
422394
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
422395
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (208). – 2012
422396
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (209). – 2012
422397
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
422398
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
422399
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
422400
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (213). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
422401
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
422402
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
422403
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (228), жовтень. – 2013
422404
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (229), листопад. – 2013
422405
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (253). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422406
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (257). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422407
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (259). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422408
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (260). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422409
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (261). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422410
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (263). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422411
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (264). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422412
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (265). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422413
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (266). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422414
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (267). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422415
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (269). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422416
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (273). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422417
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (274). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422418
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (279). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422419
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (280). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422420
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (281). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422421
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (286). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422422
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (287). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422423
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
422424
  Городенський П.З. Економіка братерського єднання / П.З. Городенський. – К., 1981. – 128с.
422425
   Економіка будівництва.. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 511с.
422426
  Парсяк В. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 4-5. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
422427
   Економіка в часи кризи - шанси на модернізацію? : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
422428
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422429
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422430
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422431
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422432
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422433
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422434
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422435
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
422436
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2009
422437
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2009
422438
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2009
422439
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2009
422440
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2009
422441
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2009
422442
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2010
422443
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2010
422444
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2010
422445
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2010
422446
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
422447
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
422448
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2010
422449
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2010
422450
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2010
422451
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2010
422452
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6 (79). – 2011
422453
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7 (80). – 2011
422454
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
422455
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9 (82). – 2011
422456
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10 (83). – 2011
422457
  Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 30-35
422458
  Биба В.У. Економіка виробництва картоплі в колгоспах. / В.У. Биба. – К., 1963. – 43с.
422459
  Коржинський М.П. Економіка виробництва м"яса. / М.П. Коржинський. – К., 1985. – 49с.
422460
  Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні І практичні аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
422461
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2002. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-109-7


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
422462
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
422463
  Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц. – Київ : Основи, 1998. – 854с. – ISBN 966-500-210-4
422464
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
422465
  Гільберт Тетяна Економіка для молодших школярів : Програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Гільберт Тетяна, Юхимович Оксана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-17
422466
  Степаненко Н.О. Економіка добробуту : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
422467
  Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
422468
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – Київ : Либідь, 1996. – 416с. – Бібліогр.:с.409. – ISBN 5-325-00622-3
422469
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0071-2
422470
   Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 352с. – ISBN 966-8253-14-0
422471
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
422472
   Економіка зарубіжних країн : підручник для студ. за спец. "Економіка" / [С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.М. Згуровський, С.В. Нараєвський ; відп. ред. С.М. Савченко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 394-399. – ISBN 978-966-622-837-9
422473
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн (+ компакт диск) : навч.посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + 1 CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-580-7
422474
  Варналій З. Економіка зарубіжних країн: погляд з України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-88. – ISSN 0131-775Х
422475
  Гутиря І.І. Економіка засобів масової комунікації : Навч. пос. для суд. ін-ту, фак-тетів та відділень журналістики вищ. навч. закладів / І.І. Гутиря; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2002. – 120с. – ISBN 966-594-162-3
422476
  Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в Європейський освітній простір і досвід ТДЕУ // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 255-266. – ISSN 1684-906Х
422477
  Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 104-109. – ISSN 1682-2366
422478
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
422479
   Економіка знань та її перспективи для України : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 168с.
422480
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
422481
  Дідик В.І. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 74-78. – (Економіа ; Вип. 26)
422482
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
422483
  Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 1562-0905
422484
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
422485
   Економіка зрошення та осушення.. – К., 1973. – 201с.
422486
  Чухно А.А. Економіка і добробут народу // Економіка Радянської України, 1985. – №7
422487
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-227-0
Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422488
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-228-7
Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422489
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-229-4
Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
422490
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-230-0
Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422491
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-231-7
Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422492
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-232-4
Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422493
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-233-1
Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – 2016. – 75, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422494
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-234-8
Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – 2016. – 91, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422495
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-235-5
Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
422496
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
422497
  Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва : Навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищ. закл. освіти / В.В. Лузан; МОНУ; Київський геологорозвідувальний технікум. – Київ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7707-0324-5
422498
  Сахаєв В.Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища : Підручник для студ.вищих навчальних закладів / В.Г. Сахаєв, В.Я. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004512-7
422499
  Євсеєнко П.М. Економіка і організація соціалістичного сільскогосподарського виробництва / П.М. Євсеєнко. – 3 вид., переробл. і доп. – К., 1964. – 580с.
422500
  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Р. Пуцентейло. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – Шифр дубл33 Пуце.Доп.карт.гр. – ISBN 978-966-364-535-3


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
422501
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (25). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422502
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (26). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422503
   Економіка і підприємництво: стан та перспективи : Збірник наукових праць. – Київ : Київський нац. тог.-екон. університет, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
422504
  Головешко П.П. Економіка і планування радянської торгівлі / П.П. Головешко. – К., 1972. – 268с.
422505
  Колодко Гжегож Економіка і політика конверсії золотого на євро // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
422506
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (3). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422507
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (4). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422508
  Опришко В.Ф. Економіка і право. / В.Ф. Опришко. – К, 1976. – 48с.
422509
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2002
422510
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2002
422511
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2002
422512
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2002
422513
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2003
422514
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2004
422515
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2005
422516
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2006
422517
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
422518
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2007
422519
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2007
422520
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2007
422521
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2007
422522
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2008
422523
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2008
422524
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2009
422525
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2009
422526
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2009
422527
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422528
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
422529
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2012
422530
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422531
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422532
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422533
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422534
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422535
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (55), грудень. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422536
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (56). – 2016. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422537
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (57). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422538
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1998
422539
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1999
422540
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
422541
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
422542
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
422543
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
422544
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
422545
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
422546
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
422547
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
422548
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
422549
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
422550
   Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату / Е.П. Семенюк, Я.В. Котляревський, С.І. Князєв, О.В. Мельников // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 5-21. – ISSN 1815-2066
422551
   Економіка капіталістичних країн в період імперіалізму.. – К., 1961. – 696с.
422552
  Репрінцев В. Економіка Київщини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
422553
  Сенько Є.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. / Є.І. Сенько, О.І. Фурдичко. – Львів, 1997. – 294с.
422554
  Пітер Економіка країн Чорноморського регіону: якою вона є після розпаду Радянського Союзу / Пітер, ван дер Гук // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.100-106. – ISSN 1684-906Х
422555
  Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства : навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-446 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0108-4
422556
  Кутяк В.П. Економіка на робочому місці. (Про екон. навчання). / В.П. Кутяк. – Львів, 1974. – 68с.
422557
  Власюк В. Економіка надолуження. Як Україні скористатися "перевагами" відставання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 10


  "У світовій економічній науці так багато напрацювань, що кожна раціональна думка чи дія неодмінно знайде підтвердження своєї слушності в якійсь уже існуючій теорії. І це закономірно, оскільки всі великі економічні теорії так чи інакше були результатами ...
422558
  Лапаєв Ю. Економіка опору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Який вплив на розвиток Ірану мають європейські та американські санкції.
422559
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
422560
   Економіка освіти. Економічні механізми розвитку освіти. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2748-97-0
422561
  Губенко П.Т. Економіка особистого підсобного господарства в розвинутому соціалістичному суспільстві / П.Т. Губенко. – К, 1983. – 32с.
422562
  Примак Т.О. Економіка підприємств : Навч.посібн. / Т.О. Примак. – Київ : МАУП, 1999. – 108с. – ISBN 966-7312-72-0
422563
  Ткаченко Н.М. Економіка підприємств енергетичного комплексу : підручник для студентів ВНЗ з галузі знань 0506 - "Енергетика та енергетичне машинобудування" / Ткаченко Н.М., Кулінченко В.Р. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. довідник: с. 302-330. – Бібліогр.: с. 330. – ISBN 978-617-566-440-7
422564
  Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Федорова В.А., Соловйова ; МОН України ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. – ISBN 978-966-364-711-1
422565
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. економ. фак. і вузів. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. – ISBN 966-7411-83-4
422566
   Економіка підприємства : Структурно-логічний навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 457с. – ISBN 966-574-231-0
422567
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2001. – 178с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-35-1


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
422568
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2001. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
422569
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2002. – 176с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-25-4


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
422570
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ, Львів : Каравелла; Новий Світ-2000, 2002. – 298с. – (Новий Світ-2000). – ISBN 966-95-596-7-7; 966-7827-03-8
422571
   Економіка підприємства : Навчальні посібники для студ.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 335с. – ISBN 966-7767-78-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
422572
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Бойчик. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-29-7
422573
   Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. внз, які навчаються за програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, М.О. Данилюк, А.О. та ін. Устенко; Ін-т менеджменту та економіки; За ред. Я.С. Витвицького. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 320с. – ISBN 966-7768-34-1
422574
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – 3-тє вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 335с. – ISBN 966-311-004-Х
422575
  Бондар Н.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Н.М. Бондар. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
422576
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-8019-29-6
422577
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
422578
   Економіка підприємства : підручник / А.В. Шегда, М.П. Нахаба, Д.О. Баюра, М.В. Голованенко, В.Ф. та ін. Горянський; А.В. Шегда [та ін.] ; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с. – ISBN 966-346-134-9
422579
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528с. – ISBN 966-326-212-5
422580
   Економіка підприємства : підручник / Покропивний С.Ф. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад. "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид 3-те, без змін. – Київ, 2008. – 323 с. – ISBN 966-574-776-2
422581
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
422582
  Березін О.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 392 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-548-7
422583
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-611-01-0005-2
422584
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 725-727. – ISBN 978-611-01-0217-9
422585
  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
422586
  Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Яркіна Н.М. ; Керчен. держ. морський технол. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2013. – 496, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 481-489. – Бібліогр.: с. 490-496. – ISBN 978-966-2609-44-8
422587
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-222-916-5
422588
   Економіка підприємства : навч. посібник : практикум / Я.С. Витвицький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. економіки підприємства. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 306, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 304-306. – ISBN 978-966-694-261-9
422589
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич; І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-364-475-2
422590
   Економіка підприємства.. – К.
1. – 1995. – 400с.
422591
   Економіка підприємства.. – К.
2. – 1995. – 280с.
422592
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник / П.С. Харів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 301с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-21-3
422593
   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посібник. – Київ, 1999. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
422594
   Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В Шегда [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури,, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-364-993-1


  Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни “Економіка підприємства”. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, ...
422595
  Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : Навчальний посібник / В.В. Кулішов. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 216с. – ISBN 966-521-153-6
422596
  Селівановський В.М. Економіка постачально-збутових організацій / В.М. Селівановський, І.А. Рабінович, М.М. Ямпольський. – Київ : Вища школа, 1972. – 240 с.
422597
  Єсінова Н.І. Економіка праці : Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – Харків : Академия, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-1799-1
422598
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 158с. – ISBN 966-574-296-5
422599
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник / Г.Т. Завіновська; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-574-466-6
422600
  Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-356-6
422601
  Лепейко Т.І. Економіка праці : навчальний посібник / Лепейко Т.І., Шапошнікова Т.С., Толстікова О.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 232 с. – ISBN 966-676-180-7
422602
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
422603
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
422604
  Москаленко Н.А. Економіка праці в організації : Навчальний посібник / Москаленко Н.О., Отенко І.П.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 232с. – ISBN 966-676-158-0
422605
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, І.М. Черненко, О.А. Атаєва; МОНУ; Донбаська держ. машинобудівна акад.; За ред. В.М. Ковальова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256с. – ISBN 966-364-267-Х
422606
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2004. – 535с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-001-6
422607
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Пилипенко С.М. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-676-278-2
422608
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 4-є вид., оновлене. – Київ : Знання, 2009. – 390с. – ISBN 978-966-346-546-3
422609
  Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476с. + CD. – ISBN 978-966-346-808-2
422610
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 392 с. – Бібліогр.: с. 363-367. – ISBN 978-966-346-917-1
422611
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
422612
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286, [2] с. – Додатки: с. 204-286. – ISBN 978-966-346-978-2
422613
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
422614
  Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
422615
   Економіка природокористування : навчально-методичний посібник для студентів економічного ф-ту за спец. 7.050201 "менеджмент організацій" / О.В. Садченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 184 c. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-190-459-9
422616
  Дребот О.І. Економіка природокористування у лісівництві та лісопромисловій галузі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 71-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
422617
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
422618
   Економіка промислових підприємств.. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1962. – 527с.
422619
   Економіка промисловості СРСР.. – К., 1957. – 435с.
422620
  Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України : навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 644 с. – ISBN 966-8253-03-5
422621
   Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008-
№ 1 (1). – 2008
422622
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
422623
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422624
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (77). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422625
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (78). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422626
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (80). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422627
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (85). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422628
  Матвійчук Ю. Економіка розвитку: що це означає для України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назв.
422629
  Дерев"янкін Т.І. Економіка Росії та України в ХХ столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 87-95. – ISSN 0320-4421
422630
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
422631
  Хорунжий М.Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 136-141
422632
   Економіка сільского господарства.. – К., 1977. – 288с.
422633
   Економіка сільскогосподарських підприємств.. – К., 1963. – 469с.
422634
   Економіка сільського господарства. – Київ : Вища школа, 1983. – 296 с.
422635
  Павчак В.А. Економіка сільського господарства / В.А. Павчак. – Київ : Вища школа, 1990. – 397с.
422636
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1957. – 440с.
422637
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1960. – 552с.
422638
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1961. – 33с.
422639
   Економіка соціалістичних сільскогосподарських підприємств.. – К., 1957. – 372с.
422640
  Шоломій Ю.М. Економіка соціалістичного сільского господарства. / Ю.М. Шоломій. – К., 1966. – 99с.
422641
   Економіка соціалістичної промисловості.. – К., 1963. – 293с.
422642
  Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
422643
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – Б.М. : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1984. – 212с.
422644
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – [Б. м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1991. – 212 с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1991
422645
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
422646
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
422647
  Нестеренко О.О. Економіка США і Англії після другої світової війни / О.О. Нестеренко. – Київ, 1956. – 148с.
422648
  Чугаєв О. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-10. – ISSN 1728-6220
422649
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422650
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422651
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
422652
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
422653
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
422654
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
422655
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
422656
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
422657
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
422658
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
422659
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
422660
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
422661
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
422662
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
422663
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
422664
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
422665
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
422666
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – 104 с. – резюме укр., англ. мовами
422667
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
422668
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006. – 92 с. – резюме укр., англ. мовами
422669
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
422670
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
422671
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
422672
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
422673
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
422674
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
422675
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422676
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422677
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422678
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422679
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5. – 2008. – 108 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422680
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7. – 2008. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422681
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8. – 2008. – 108 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422682
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422683
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422684
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12 (72). – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
422685
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4 (76). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
422686
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8 (80). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
422687
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9 (81). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
422688
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2010. – 108 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422689
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2010. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422690
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2010. – 158 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422691
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2010. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422692
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422693
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422694
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2010. – 138 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422695
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422696
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2011. – 140 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422697
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422698
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2011. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
422699
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
422700
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – 136 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
422701
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2012. – 124 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
422702
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2012. – 116 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
422703
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
422704
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2012. – 128 с. – резюме англ. та рос. мовами
422705
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2012. – 140 с. – резюме англ. та рос. мовами
422706
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
422707
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
422708
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
422709
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
422710
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422711
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422712
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2016. – 90 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422713
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2016. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422714
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2016. – 92 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422715
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2016. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422716
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2016. – 96 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422717
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422718
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422719
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017-. – ISSN 2306-6806
№ 2, вересень. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія державне управління)
422720
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422721
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422722
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
422723
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2018. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422724
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2018. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422725
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2018. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
422726
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2017-
№ 5. – 2018. – 84 с. – На обкл. назва "Економіка & держава". Резюме укр., англ. мовами. – (Серія державне управління)
422727
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2018. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
422728
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2018. – 118 с.
422729
  Апатова Н.В. Економіка та довкілля - глобальна життєвозабезпечувальна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються взаємозв"язки між довкіллям та видами економічної діяльності людини.
422730
  Падалка О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.84-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
422731
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 1, жовтень 2017 р. – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
422732
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 2, грудень 2017 р. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
422733
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-
Вип. 3, лютий 2018 р. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
422734
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-. – ISSN 2616-5287
Вип. 5, червень 2018 р. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
422735
  Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати : Аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку / В.І. Мунтіян; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ, 1998. – 464с. – ISBN 966-95080-3-7
422736
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
422737
   Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, С.М. [та ін.] Ілляшенко; [Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова , М.П. Денисенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2007. – 660, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-364-539-1
422738
  Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
422739
  Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : Навч. посібник / С.Ф. Лазарєва; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 667с. – ISBN 966-574-405-4
422740
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 33. – 2014. – 328 с. – Реюме укр., англ. мовами
422741
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1. – 2001
422742
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2002-
№ 2. – 2002
422743
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (34). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422744
   Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (35). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422745
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (42). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
422746
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (43). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Право")
422747
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (45). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка", Серія "Право")
422748
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
422749
   Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква : БНАУ, 2009-. – ISSN 2310-9262
№ 1 (132). – 2017. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422750
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 1. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422751
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 2. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422752
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 3. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422753
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 5. – 2017. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422754
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 6. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422755
  Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-346-475-6
422756
  Котелянець В.І. Економіка транспорту в сільському господарстві. / В.І. Котелянець. – К, 1973. – 202с.
422757
  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Дядечко; МОНУ; Донец. держ. ун-т економіки ш торгівлі ім. М. Тутан-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224с. – Шифр дубл 33 Дяде.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-389-7
422758
  Коломийченко Х. Економіка України / Х. Коломийченко. – 8с.
422759
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1984
422760
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1984
422761
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1984
422762
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1984
422763
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1984
422764
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1984
422765
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1984
422766
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1984
422767
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1984
422768
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1984
422769
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1984
422770
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1984
422771
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1985
422772
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1985
422773
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1985
422774
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1985
422775
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1985
422776
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1985
422777
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1985
422778
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1985
422779
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1985
422780
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1985
422781
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1985
422782
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1985
422783
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1986
422784
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1986
422785
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1986
422786
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1986
422787
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1986
422788
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1986
422789
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1986
422790
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1986
422791
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1986
422792
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1986
422793
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1986
422794
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1986
422795
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1987
422796
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1987
422797
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1987
422798
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1987
422799
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1987
422800
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1987
422801
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1987
422802
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1987
422803
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1987
422804
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1987
422805
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1987
422806
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1987
422807
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1988
422808
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1988
422809
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1988
422810
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1988
422811
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1988
422812
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1988
422813
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1988
422814
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1988
422815
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1988
422816
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1988
422817
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1988
422818
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1988
422819
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1995
422820
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1995
422821
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1995
422822
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1995
422823
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1995
422824
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1995
422825
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1995
422826
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1995
422827
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1995
422828
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1995
422829
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1995
422830
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1995
422831
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1996
422832
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1996
422833
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1996
422834
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1996
422835
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1996
422836
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1996
422837
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1996
422838
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1996
422839
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1996
422840
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1996
422841
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1996
422842
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України : Hаціональна економіка Укра ни / Б.Ф. Заблоцький, М.Ф. Кокошко, Т.С. Смовженко. – Львів : ЛБК HБУ, 1997. – 580с. – ISBN 966-7330-01-Х
422843
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1997
422844
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1997
422845
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1997
422846
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1997
422847
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1997
422848
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1997
422849
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1997
422850
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1997
422851
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1997
422852
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1997
422853
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1999
422854
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
422855
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
422856
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
422857
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
422858
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
422859
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
422860
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
422861
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
422862
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
422863
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
422864
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
422865
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2000
422866
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2000
422867
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2001
422868
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2001
422869
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2001
422870
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2001
422871
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2001
422872
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2001
422873
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2001
422874
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2001
422875
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2002
422876
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2002
422877
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2002
422878
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2002
422879
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2002
422880
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2002
422881
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2002
422882
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2002
422883
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2002
422884
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2002
422885
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2002
422886
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2003
422887
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2003
422888
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2003
422889
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2003
422890
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2003
422891
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2003
422892
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2003
422893
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2004
422894
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2004
422895
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2004
422896
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2004
422897
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2004
422898
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2005
422899
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2005
422900
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2005
422901
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2005
422902
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2005
422903
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2005
422904
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2006
422905
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2006
422906
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2006
422907
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2006
422908
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2006
422909
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2006
422910
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2007
422911
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
422912
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2007
422913
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2007
422914
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2007
422915
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2007
422916
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2008
422917
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
422918
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
422919
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2008
422920
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2008
422921
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
422922
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2008
422923
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (566). – 2009
422924
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (567). – 2009
422925
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (568). – 2009
422926
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (574). – 2009
422927
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (575). – 2009
422928
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (576). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
422929
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (578). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422930
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (579). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422931
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (581). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422932
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (582). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422933
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (583). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422934
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (584). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422935
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (585). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422936
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422937
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (589). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
422938
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
422939
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (592). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
422940
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (593). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
422941
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (597). – 2011
422942
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (598). – 2011
422943
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (602). – 2012. – мова резюме англ. та укр.
422944
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
422945
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (604). – 2012
422946
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (607). – 2012
422947
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (608). – 2012
422948
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (609). – 2012
422949
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (611). – 2012
422950
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (612). – 2012
422951
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (613). – 2012. – мова резюме укр., англ.
422952
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (618). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
422953
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (620). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
422954
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (644). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
422955
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (652). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422956
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (653). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422957
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (655). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422958
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (656). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422959
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (661). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422960
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (662). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422961
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (664). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422962
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (665). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422963
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5/6 (666/667). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
422964
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (668). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
422965
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (669). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
422966
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11 (672). – 2017. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
422967
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (675). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
422968
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (676). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
422969
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (677). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422970
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (680). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
422971
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (681). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
422972
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 10 (683). – 2018. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами
422973
  Посисоєв В. Економіка України в новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1946. – 15с.
422974
  Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 42-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
422975
  Дедекаєв В. Економіка України в першому десятиріччі незалежності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 135-137
422976
   Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду. – Київ, 2006. – 114с. – ISBN 966-554-097-1
422977
   Економіка України за 2016 рік // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 8
422978
   Економіка України за січень - липень 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 11
422979
   Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
422980
   Економіка України після кризи : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
422981
   Економіка України та шляхи її подальшого реформування : Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. – Київ : Генеза, 1996. – 323с. – ISBN 5-7707-9010-5
422982
   Економіка України у 2002 році: тенденції та очікувані підсумки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-25. – ISSN 1605-7988
422983
  Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
422984
  Олійник Я.Б. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 124-133. – ISBN 966-631-331-6
422985
  Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-176. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
422986
   Економіка України: старі борги і нові перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 24-29


  У фаховій дискусії, організованій Центром Разумкова і Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні 18 листопада 2015 р. взяли участь народні депутати України, представники українського та зарубіжного бізнесу, дипломатичного корпусу, провідні аналітики ...
422987
  Хватов Ю.Ю. Економіка Франції: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку. // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 118-126. – ISSN 2074-5354
422988
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 8, вип. 1. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422989
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 8, вип. 2. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422990
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 8, вип. 3. – 2016. – 76 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422991
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 8, вип. 4. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422992
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 9, вип. 1. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422993
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 9, вип. 2. – 2017. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422994
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 9, вип. 3. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422995
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 9, вип. 4. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422996
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 10, вип. 1. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422997
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 10, вип. 2. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422998
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 10, вип. 3. – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
422999
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышлености = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 10, вип. 4. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
423000
  Кольбух О.М. Економіка як концепт у текстах мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 90-93.


  Досліджується концепт "економіка" як важливий складник мовної картини світу. Простежено залежність концептуальних ознак від історичної доби. Проаналізовано реалізацію концепту "економіка" в журналістських текстах з економічної тематики. This ...
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,