Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
419001
  Брук Э.Т. "Еж" в стакане : магнитные материалы: от твердого тела к жидкости / Э.Т. Брук, В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 253 с.
419002
  Брук-Левинсон "Еж" в стакане : Магнитные материалы: от твердого тела к жидкости / Брук-Левинсон, В.Е. Фертман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 252 с.
419003
  Алексеева М.И. "Еж" и "Чиж" // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2


  /Детские журналы/
419004
  Бобылева С.Й. "Ежегодник" Конрада как источник для изучения "социальной политики" правящих классов Германии начала XX в. // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 889-895. – ISBN 978-966-383-915-8
419005
  Мельников Игорь "Ежегодно появляется и исчезает целый ледяной континент" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 222-234 : фото
419006
  Кралюк П. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 624-626. – ISBN 978-966-2254-74-7
419007
  Трохименко Т.В. "Екзистенційні інтенції у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" і "Солодка Даруся" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 66-68. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
419008
  Александрова Г.А. "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблеми компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-15


  У статті йдеться про особливості сприйняття творчості Лесі Українки, зокрема, явища екзотизму. Аналізуються погляди літературознавців 1910-1920-х років, що виявляли його причини, ідейну й художню цінність незвичайних для української літератури тем та ...
419009
  Савлук Галина "Екзотичний географічний ярмарок" для учнів 7-х класів : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-36. – Бібліогр.: 2 назви
419010
  Захарченко Г. "Еклога" як джерело українського права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 182-183
419011
  Семерак О. "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації - рішуче й швидко" / бесіду вели О. Кравченко, Т. Тевкун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "Остап Семерак стверджує, що в назві міністерства, яке він очолює, для нього ключовим є слово «екологія», а не «природні ресурси». Такий підхід досить нетрадиційний як для одного з найбільш ресурсних відомств. І хоча «прориву» в екологічній безпеці ...
419012
  Гончаренко М.М. "Екологізація" як принцип конструювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
419013
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
419014
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
419015
  Желиховский А.А. Е-квазиградиентные методы решения негладких экстремальных задач и их реализация в диалоговой системе оптимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Желиховский А.А. ; АН УССР , Ин-т киберентики. – Киев, 1979. – 23 с.
419016
  Копылов Е. Ее родина - Африка. / Е. Копылов. – Кишинев, 1957. – 63с.
419017
  Кирий А.А. Ее сердце. / А.А. Кирий. – Краснодар, 1958. – 123с.
419018
   Ее сестра звалась Татьяна... // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С. 166-172. – ISSN 1560-4233


  Об истории женитьбы на Софье Андреевне Берс Л.Н. Толстого. Сестры Берс - Софья и Татьяна
419019
  Галимов Р.З. Ее сказка / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1964. – 68с.
419020
  Дудочкин П.П. Ее судьба / П.П. Дудочкин. – Калинин : Областное книжное издательство
1. – 1953. – 168 с.
419021
  Гасилова Х. Ее судьба : повесть и рассказы / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. С.Мамед-заде. – Баку : Азернешр, 1966. – 167 с.
419022
  Дудочкин П.П. Ее судьба : Роман. Рассказы. Сказки. Зарисовки / П.П. Дудочкин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 328с.
419023
  Эвальд И.В. Ее сын / И.В. Эвальд. – М, 1935. – 127с.
419024
  Гуляв Д. Ее удивительные глаза / Д. Гуляв. – София, 1971. – 154 с.
419025
  Гриневич Л. Ее университеты / розмову вела Ольга Духневич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 46-48


  "...Министр образования и науки Лилия Гриневич называет главные изменения, которые произойдут в ближайшее время в украинских школах и вузах, рассуждает об учебе за границей и рассказывает, где учатся".
419026
  Крижановський С. ЕЕГ-характеристики мнестичної діяльності у людей з різною частотою серцевих скорочень / С. Крижановський, С. Тукаєв, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В даному дослідженні проведено аналіз ЕЕГ-характеристик мнемонічної діяльності у людей з різною вихідною частотою серцевих скорочень. Показано, що для осіб з вищою частотою серцевих скорочень характерна більш генералізована експресія високочастотних ...
419027
   Ежа сборная.. – Фрунзе, 1988. – 119с.
419028
   Ежгодник по педагогической радеологии.. – М, 1979. – 525с.
419029
   Ежегодная гимнастика.. – М, 1935. – 64с.
419030
   Ежегодная конференция, посвященная великому русскому драматургу А.Н. Островскому.. – М, 1958. – 108 с.
419031
   Ежегодник "Педагогических чтений" 1950-51 учебного года.. – М, 1952. – 488с.
419032
  Дюрнбайм Н.С. Ежегодник архитектора / Н.С. Дюрнбайм. – Москва, 1949. – 573 с.
419033
   Ежегодник Большой медицинской энциклопедии.. – Москва
1. – 1968. – 1495с.
419034
   Ежегодник Большой медицинской энциклопедии.. – М
3. – 1971. – 1224с.
419035
   Ежегодник Большой медицинской энцклопедии.. – М, 1969. – 1312с.
419036
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1956 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1957. – 648с.
419037
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1958 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1958. – 656с.
419038
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1959 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1959. – 663с.
419039
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1960 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1960. – 613с.
419040
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1961 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1961. – 579с.
419041
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1962 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1962. – 624с.
419042
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1963 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1963. – 589с.
419043
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1964 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 8. – 1964. – 616с.
419044
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1965 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 9. – 1965. – 608с.
419045
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1966 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 10. – 1966. – 628с.
419046
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 11. – 1967. – 624с.
419047
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 12. – 1968. – 608 с.
419048
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1969 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 13. – 1969. – 608с.
419049
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1970 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 14. – 1970. – 608с.
419050
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 15. – 1971. – 644с.
419051
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1972 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 16. – 1972. – 624с.
419052
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 17. – 1973. – 639с.
419053
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 18. – 1974. – 619с.
419054
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 19. – 1975. – 656с.
419055
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 20. – 1976. – 624с.
419056
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 21. – 1977. – 640с.
419057
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 22. – 1978. – 591с.
419058
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 23. – 1979. – 576с.
419059
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 24. – 1980. – 582с.
419060
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 25. – 1981. – 623с.
419061
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 26. – 1982. – 599с.
419062
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 27. – 1983. – 584с.
419063
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 28. – 1984. – 584с.
419064
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 29. – 1985. – 576с.
419065
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 30. – 1986. – 573с.
419066
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 31. – 1987. – 605с.
419067
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 32. – 1988. – 591с.
419068
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-004-5
Вып. 33. – 1989. – 591с.
419069
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-041-Х
Вып. 34. – 1990. – 556с.
419070
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества / Всесоюзное палеонтологическое общество. – Ленинград : Наука. – ISSN 0201-9280
Т. 34. – 1991. – 303с. – Назва також рос. та англ. мовами
419071
   Ежегодник Германии. – Москва, 1982
419072
   Ежегодник германской истории. – Москва : Наука, 1977. – 374 с.
419073
   Ежегодник диссертаций.. – М, 1940. – 171с.
419074
   Ежегодник книги СССР. – М
1. – 1972. – 783с.
419075
   Ежегодник книги СССР. – М
2. – 1972. – 857с.
419076
   Ежегодник книги СССР. – М
2. – 1972. – 1104с.
419077
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 2. – 1981. – 373с.
419078
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2. – 1983. – 1001с.
419079
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч.1. – 1985. – 581с.
419080
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч..2. – 1985. – 581с.
419081
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 1. – 1985. – 543с.
419082
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 2. – 1985. – 327 с.
419083
   Ежегодник книги СССР. – М
1. – 1986. – 575 с.
419084
  Кусакова М.Ю. Ежегодник книги СССР / М.Ю. Кусакова. – М
1. – 1986. – 293с.
419085
   Ежегодник книги СССР / Кусакова М.И. – М
2. – 1986. – 335с.
419086
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч. 3. – 1991. – 354с.
419087
   Ежегодник книги СССР 1936 г.. – М
2. – 1989. – 342с.
419088
   Ежегодник книги СССР 1942 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата., 1950
419089
   Ежегодник книги СССР 1945. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951. – 293 с.
419090
   Ежегодник книги СССР 1949 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1-е полугодие. – 1950
419091
   Ежегодник книги СССР 1949. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
B.1 : 1 полугодие. – 1950
419092
   Ежегодник книги СССР 1949 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2-е полугодие. – 1950
419093
   Ежегодник книги СССР 1949. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951
419094
   Ежегодник книги СССР 1950. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951
419095
   Ежегодник книги СССР 1950. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1952
419096
   Ежегодник книги СССР 1951. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1952
419097
   Ежегодник книги СССР 1951. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1953
419098
   Ежегодник книги СССР 1952. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1953
419099
   Ежегодник книги СССР 1952. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1954
419100
   Ежегодник книги СССР 1953. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1954
419101
   Ежегодник книги СССР 1953. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1954
419102
   Ежегодник книги СССР 1954. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1955
419103
   Ежегодник книги СССР 1954. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1955
419104
   Ежегодник книги СССР 1955 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1956
419105
   Ежегодник книги СССР 1969. – М
1. – 1972. – 959с.
419106
   Ежегодник книги СССР 1976. – М
1. – 1978. – 944с.
419107
   Ежегодник книги СССР 1978. – Москва
Т. 2. – 1981. – 927с.
419108
   Ежегодник книги СССР 1979. – М
Т. 1. – 1981. – 1001 с.
419109
   Ежегодник книги СССР 1979. – М
Т. 2. – 1981. – 937с.
419110
   Ежегодник книги СССР 1981 / Кусакова М.Ю. – Москва : Всесоюз. кн. палата
Т. 2, ч. 2. – 1984. – 712 с.
419111
   Ежегодник книги СССР 1981 г.. – М
Т. 1, ч. 2. – 1984
419112
   Ежегодник книги СССР 1981 г.. – М
Т. 1, ч. 1. – 1984. – 555с.
419113
   Ежегодник книги СССР 1981 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 2, ч. 1. – 1984. – 712с.
419114
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 1, ч. 1. – 1988. – 392с.
419115
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1988. – 384с.
419116
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 1, ч. 3. – 1988. – 381 с.
419117
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1988. – 432с.
419118
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 2, ч. 3. – 1988. – 357с.
419119
   Ежегодник книги СССР 1986 / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1989. – 310с.
419120
   Ежегодник книги СССР 1986 . : Государственный библиографический указатель / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1989. – 360с.
419121
   Ежегодник книги СССР 1986 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.2. – 1989. – 328с.
419122
   Ежегодник книги СССР 1986 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.3. – 1989. – 345с.
419123
   Ежегодник книги СССР 1986 г.. – М
2. – 1989. – 286с.
419124
   Ежегодник книги СССР 1987 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.3. – 1990. – 362с.
419125
   Ежегодник книги СССР 1987 г.. – М
т.2 ч.1. – 1990. – 321с.
419126
   Ежегодник книги СССР 1987 г. / Кусакова М.Ю. – М
т.2 ч.2. – 1990. – 256с.
419127
   Ежегодник книги СССР 1987 г.. – М
Т. 2, ч. 3. – 1990. – 352с.
419128
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 368с.
419129
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 1, ч. 3. – 1991
419130
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 1. – 1991. – 312с.
419131
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 2. – 1991. – 273с.
419132
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 3 : Вспомогательные указатели. – 1991. – 377с.
419133
   Ежегодник книги СССР 1989 г.. – М, 1992. – 335с.
419134
   Ежегодник книги СССР 1989 г.. – М
2. – 1992. – 320с.
419135
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.1. – 1993. – 367с.
419136
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.2. – 1993. – 367с.
419137
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.3. – 1993. – с.
419138
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.2, ч.1. – 1994. – с.
419139
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.2, ч.3. – 1994. – с.
419140
   Ежегодник книги СССР, 1976.. – М
2. – 1978. – 973с.
419141
   Ежегодник книги СССР, 1977.. – М
2. – 1980. – 1008с.
419142
   Ежегодник книги СССР, 1978. – М
Т. 1. – 1980. – 951с.
419143
   Ежегодник книги СССР,1980.. – М
1. – 1983. – с.
419144
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1970. – 870с.
419145
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1970. – 1031с.
419146
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1971. – 919с.
419147
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1971. – 1104с.
419148
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1971. – 1044с.
419149
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1973. – 1069с.
419150
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1973. – 984с.
419151
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1974. – 813с.
419152
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1974. – 1082с.
419153
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1974. – 974с.
419154
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1976. – 1120с.
419155
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1977. – 968с.
419156
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1977. – 968с.
419157
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1978. – 960с.
419158
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1979. – 984с.
419159
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова МЮ. – М
2. – 1987. – 527с.
419160
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1987. – 335с.
419161
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.1. – 1990. – 382с.
419162
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1992. – 367с.
419163
   Ежегодник книги СССР. 1984 / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1987. – 637с.
419164
   Ежегодник книги СССР. 1984 / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1987. – 315с.
419165
   Ежегодник книги СССР1966. – М
1. – 1968. – 860с.
419166
   Ежегодник коминтерна : Справочная книга по истории международного рабочего политического и профессионального движения, статистике и экономике всех стран мира на 1923 год. – Петроград ; Москва : Изд. Коммунистич. Интернационала, 1923. – XXXIII, 1047 с.
419167
   Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва
№ 1. – 2015. – 403 с. – Резюме на рус., нем. яз.
419168
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1928 год.. – М, 1928. – 640с.
419169
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1929 год.. – Москва, 1929. – 623 с.
419170
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1930 год.. – Москва : Изд-во Ком. акад., 1930. – 715 с.
419171
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека, 1995-. – ISBN 5-7712-0333-5
за 2002 год № 8. – 2005
419172
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека. – ISBN 5-7712-0327-0
за 2003 год № 9. – 2005
419173
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.15. – 1992


  1997. N 1/2
419174
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5585
Т.18. – 1994


  1997. N 1/2
419175
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York, 1997. – ISSN 0252-5607


  1997. N 1/2
419176
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.21(за 1996); т. 22 (за 1997). – 1999


  1997. N 1/2
419177
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций. – ISSN 0252-5585
Т. 26. – 2004
419178
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций
Т. 27. – 2005
419179
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединённых наций. – ISSN 0252-5585
Т. 28. – 2006
419180
   Ежегодник педагогических чтений.. – М, 1955. – 225с.
419181
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1938 г., ч. 2 : Газеты. – 1939
419182
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1939 г., ч. 2 : Газеты. – 1940
419183
   Ежегодник по диагностической радиологии.. – М, 1979. – 512с.
419184
   Ежегодник радиолюбителя. – Москва, 1968. – 287 с.
419185
   Ежегодный бюллетень европейской таранспортной статистики.. – Нью-Йорк, 1966. – 198с.
419186
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов : ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2010-. – ISBN 978-5-85638-147-3
Открытый доступ и открытые архивы информации. – 2010
419187
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва. – ISBN 978-5-85638-161-9
Управление библиотечным фондом в информационном веке. – 2011
419188
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. Окрытый доступ и открытые архивы информации. – Москва. – ISBN 978-5-85638-137-4
Открытый доступ и открытые архивы информации. – 2010
419189
   Ежегодный стравочник французских экспортов., 1976. – 348с.
419190
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 63с.
419191
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 60с.
419192
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 6-е изд. – М., 1958. – 64с.
419193
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 8-е изд., доп. – М., 1964. – 62с.
419194
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 9-е изд., доп. – М., 1966. – 88с.
419195
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 56с.
419196
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 56с.
419197
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев. – 9-е переработ. и доп. изд. – М., 1966. – 104с.
419198
  Ковалев Б.В. Ежедневная гимнастика до занятий по методу тренировочных комплексов. (8-10 классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Ковалев Б.В.; НИИ физического воспитания и школьн. гигиены АПН РСФСР. – Москва, 1952. – 20 л.
419199
  Рамазанова Н.К. Ежедневная коммунистическая печать Англии в годы второй мировой войны и в послевоенный период / Н.К. Рамазанова. – Москва, 1974. – 73с.
419200
  Халиль Абдуль Азиз Ежедневная печать Египта. / Халиль Абдуль Азиз. – М., 1976. – 139с.
419201
  Хамида М.С. Ежедневная печать Ирака в 1968-1976 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Хамида М.С.; МГУ. – М, 1977. – 24л.
419202
  Резниченко Ф.Г. Ежедневная стенная газета. / Ф.Г. Резниченко. – М., 1955. – 48с.
419203
  Обухов В.В. Ежедневно намалом экране / В.В. Обухов. – М., 1972. – 135с.
419204
  Раевский Б.М. Ежедневно, кроме понедельника : [рассказы о газ. "Правда"] / Б.М. Раевский ; ил.: Т. Ксенофонтов]. – Ленинград : Дет. лит., 1967. – 183 с. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
419205
  Кривицкий А.Ю. Ежедневные заботы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1983. – 573с.
419206
  Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе: кн. для учителя. / И.Г. Скачков. – М., 1991. – 63с.
419207
  Гурвич Е.А. Ежедневные стенные газеты / Е.А. Гурвич. – Баку, 1950. – 49с.
419208
  Спирин В.С. Ежедневный контроль хозрасчетных показателей на приборостроительных заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Спирин В.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1964. – 16л.
419209
  Ефремов В.С. Ежедневный учет на предприятии / В.С. Ефремов. – М, 1965. – 75с.
419210
  Єрмакова О.П. Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води : Автореф...канд.техн.наук:05.17.08 / Єрмакова О.П.;Укр.держ.хім.-техн.ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
419211
  Павлов В.А. Ежелиха. Спелые травы. Нас поле не насеяно / В.А. Павлов. – Минск, 1975. – 302 с.
419212
  Лукинов И.И. Ежемесячное денежное авансирование колхозников / И.И. Лукинов. – Москва, 1956. – 32с.
419213
  Соболев Н.П. Ежемесячное денежное авансирование колхозников / Н.П. Соболев. – Воронеж, 1957. – 63с.
419214
   Ежемесячные и годовые выводы из наблюдений метеорологических станций 2 разряда. – Владивосток, 1931. – 32с.
419215
   Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. – Санкт-Петербург
июль. – 1764. – Видання старою орфографією
419216
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июль. – 1756. – Видання старою орфографією
419217
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июль. – 1760. – Видання старою орфографією
419218
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
генварь. – 1761. – Видання старою орфографією
419219
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
генварь. – 1761. – Видання старою орфографією
419220
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июнь. – 1761. – Видання старою орфографією
419221
   Ежемесячный календарь на 1954 год, 1953. – с.
419222
  Рыкунова В.В. Еженедельная газета "Цайт" на современном этапе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.103-112. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пресса Германии
419223
  Косов Ю.А. Еженедельная стенная газета / Ю.А. Косов. – Свердловск, 1956. – 38с.
419224
  Романовский В.К. Еженедельник "Накануне" (1918 г.): поиски альтернативы кадетизму и большевизму // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 55-62
419225
  Васильев Ю.В. Еженедельник и партком / Ю.В. Васильев. – Ленинград, 1980. – 200с.
419226
  Шостак М.И. Еженедельник как тип издания / М.И. Шостак. – М., 1986. – 51с.
419227
  Бальзак Оноре де Ежені Гранде. Селяни : романи / Бальзак Оноре де. – Київ : Дніпро, 1981. – 468с. – (Вершини світового письменства ; Т.38)
419228
   Ежесуточная динамика численности и активности азотфиксирующих бактерий на участках залежной и интенсивно возделываемой почвы / Н.Р. Эмер, А.М. Семенов, В.В. Зеленев, Н.Б. Зинякова, Н.В. Костина, М.В. Голиченков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 963-970 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
419229
  Соболев Р.П. Ежи Кавалерович / Р.П. Соболев. – М, 1965. – 191с.
419230
  Авров Д.Н. Ежи Лютовский и польская драматургия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авров Д.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
419231
  Чернин М.П. Ежик / М.П. Чернин. – М., 1961. – 172с.
419232
  Гладюк М.М. Езамен з хімія. 9 клас. Відповіді на білети / М.М. Гладюк, Т.В. Гладюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 48с. – ISBN 966-562-226-9
419233
  Воробьев-Обухов Алексей Ездить раньше, чем ходить : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 130-133 : Фото
419234
  Шерешевский Э.И. Ездовое собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М.-Л., 1946. – 248с.
419235
  Виктор Ездовые собаки - друзья по риску / Виктор, Поль-Эмиль. – Москва : Мысль, 1980. – 159с.
419236
   Езеро раннебронцовото селище. – София, 1979. – 548с.
419237
  Суменова З.Н. Езетхан Уруймагова: Жизнь и творчество / З.Н. Суменова ; отв. ред. Н.С. Надъярных. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 296 с.
419238
  Омархали Х.Р. Езидизм и кастовое деление езидского общества // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С11-24
419239
  Георгиева Е. Езикова култура и езиково обучение / Е. Георгиева. – София, 1979. – 126с.
419240
  Първев Х. Езикова культура и естетическо възпитание. / Х. Първев. – София, 1980. – 87с.
419241
  Буюклиев И. Езиковата култура на българското средневековие / И. Буюклиев. – София, 1992. – 193с.
419242
   Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. – София, 1957. – 654с.
419243
   Езикови проблеми на перевода "слявянски езици". – София : Наука и изкуство, 1985. – 184 с.
419244
  Карафилов Е. Езиковит шаблон в литературата / Е. Карафилов. – София, 1958. – 84 с.
419245
  Георгиев В. Езикознание : учебник за университета / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – София : Наука и изкуство, 1959. – 354с.
419246
  Георгиев В. Езикознание / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – 4-то изд. – София : Изд. наука и изкуство, 1978. – 359с.
419247
  Москов М.Д. Езикознание / М.Д. Москов. – София, 1982. – 181с.
419248
  Тодорова Елена Косева Езикът на българската публицичтика (1944-1989) : лингво-статистическо иследване / Тодорова Елена Косева. – София : Изд-во "Евтимов-Илинда", 1993. – 128 с.
419249
  Жерев Отоян Езикът на Райко Жинзифов / Жерев Отоян. – София, 1979. – 238с.
419250
  Таран Н.Ю. Езогенна індукція адаптивних властивостей пшениці. Еколого-фізіологічний та біохімічнічний підходи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано еколого-фізіологічні та біохімічні складові багатокомпонентної системи заходів індукції адаптованих властивостей рослин. На прикладі модельної системи рослин пшениці досліджено модифікаційні зміни компонентів ліпід-білково-пігментного ...
419251
  Гусєв В.І. Езопівська мова / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
419252
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : урок-подорож з вивчення байки. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38
419253
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : ( 6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38.


  Урок-подорож з вивчення байки
419254
   Езопові байки. – Київ : Веселка, 1990. – 253 с.
419255
  Михайлова Р.Д. Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В"ячеслава Странніка) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 175-184. – ISSN 2226-2180
419256
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Дис. ... канд. фылософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
419257
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
419258
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
419259
  Радченко Н.А. Езотеричне знання кумранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
419260
   Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : методична розробка до курсу лекцій для студ. філософськ. ф-ту (відділен. релігієзнавства. – Київ, 2001. – 36 с.
419261
  Соколов Г.В. Ей было шестнадцать. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1962. – 56с.
419262
  Калина М. Ей, пьтечко моя. Избрани стихове за деца. / М. Калина. – София, 1968. – 127с.
419263
  Хомутова О.О. Ейдентична модель імітації ризиків інвестиційного проекту : інформаційні технології в економіці й управлінні / О.О. Хомутова, Ю.П. Матусов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 114-117 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
419264
   Ейдос = Eidos : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ
Вип. 3. – 2009. – 483 с. – (Б-ка "Ейдосу")
419265
  Мегела І.П. Ейдоси літературознавчого дискурсу : [вибрані праці] / Іван Мегела ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. зарубіжної літ. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 443, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7349-45-6
419266
  Прушковська І.В. Ейдоси любові й віри у творі Шейха Галіба "Краса і любов" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання ейдосів любові й віри у месневі турецького поета-суфія Ш. Галіба. Приділено окрему увагу розкриттю смислів ейдосів суфійського твору. Article is devoted to the question of the symbols of love and faith in the Turkish poet and sufis ...
419267
  Біленко Василь Ейлат.Риби в морі, океанаріумі та на сковорідці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52 : фото
419268
   Ейнор Ольгерд Леонардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 90-91. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
419269
  Капитонов Е.И. Ейск / Е.И. Капитонов. – Краснодар, 1958. – 47с.
419270
   Ейфорія молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 56-57 : фото
419271
  Короткий В.А. Ейхвальд Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 120. – ISBN 966-06-0393-2
419272
  Гриценко І.С. Ейхельман Отон Отонович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 144. – ISBN 978-966-06-0557-2
419273
  Короткий В.А. Ейхельман Отто Оттович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 28. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
419274
  Турчин Я. Ейхельман Отто Оттович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 519-520. – ISBN 978-966-418-286-4
419275
  Штейнберг В.А. Екаб Петерс / В.А. Штейнберг. – М., 1989. – 207с.
419276
  Берман А.Г. Екатеренбургская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии. : Дис... канд. ист.наук: / Берман А. Г.; Днепропетровский горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1952. – 293л.
419277
  Покровский В.И. Екатерина II : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 221 с.
419278
  Вальденберг В.Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 115-127. – ISSN 0042-8744
419279
  Витт В.В. Екатерина II, как криминалистка : Уголовно-правовая доктрина Наказа в ее отношении к западно-европейской теории и к русской действительности / В. Витт. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Наша жизнь" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – 128 с.
419280
   Екатерина Васильева - заслуженная артистка РСФСР. – М, 1981. – 16с.
419281
  Яновская Е.В. Екатерина Васильевна Яновская, / Е.В. Яновская. – М., 1980. – 26с.
419282
  Ланжюине, Жозеф де Екатерина Великая / [сокр. пер. М.Д. Костогорова]. – Москва : В Губернской тип. у А. Решетникова, 1802. – 128 с. – Загл. ориг. Eloge historique de Catherine II, imperatice de Russe... / Joseph de Lanjuinais (London, 1776)


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім. М.Максимовича. Пал. відс., книга ХІХ ст.
419283
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1955. – 363с.
419284
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 363с.
419285
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1958. – 363с.
419286
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1960. – 454с.
419287
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1970. – 454с.
419288
  Варнеке Б.В. Екатерина вторая и римская комедия / Б.В. Варнеке. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук. 1907, т. 12, кн. 3, с. 51-69


  На тит. л. печать: Библиотека М.Н. и Н.М. Петровских На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Нестору ... Петровскому от автора
419289
  Мартынова О.М. Екатерина Гельцер. / О.М. Мартынова. – М, 1965. – 103с.
419290
  Ребрин П.Н. Екатерина и Василий. / П.Н. Ребрин. – М., 1968. – 82-127с.
419291
  Шестакова И. Екатерина ІІ: "В мире нет женщины смелее меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 67-97. – ISSN 1819-6268
419292
  Литовченко Елена Екатерина Кормилицына: "Якутия становится ближе и доступнее" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-75 : Фото
419293
  Константинова М.Е. Екатерина Максимова / М.Е. Константинова. – Москва : Искусство, 1982. – 214 с.
419294
  Плитченко А.И. Екатерина Манькова / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1972. – 108с.
419295
  Басовская Н.И. Екатерина Медичи и конец династии Валуа // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 179-184. – ISSN 0130-3864
419296
  Дубинянская Я. Екатерина Медичи: черное платье королевы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 89-103. – ISSN 1819-6268
419297
  Дурылин С.Н. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1944. – 51с.
419298
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 1 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 195-260
419299
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 2 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 391-434
419300
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 3 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 271-338
419301
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 4 и последняя : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 507-554
419302
  Медведева И.Н. Екатерина Семенова / И.Н. Медведева. – М, 1964. – 320с.
419303
  Шантыко Н.И. Екатерина Сергеевна Зернова / Н.И. Шантыко. – М., 1962. – 92с.
419304
  Бескин О.М. Екатерина Федоровна Белашова / О.М. Бескин. – Москва, 1958. – 80с.
419305
   Екатерина Федоровна Иванова - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1986. – 34с.
419306
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман/ пер. с груз. / С.Е. Чилая; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 656 с.
419307
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман / С.Е. Чилая. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 549 с.
419308
  Тихачек М.И. Екатеринбург в лицах : из альбома Маргариты Тихачек / предисл. Юрия Курочкина. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1983. – 22 с., 102 л. ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
419309
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
419310
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
419311
  Дитятин И.И. Екатерининская комиссия 1767 г. "О сочинении проэкта нового уложения" : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 94 с. – В примеч.: "Эта ст. сост. из публ. лекций, чит. в Ярославле в марте 1878 г.". - Перепеч. из "Юрид. вестника" 1879, кн. 3-5
419312
  Бедретдинова Л.М. Екатерининский классицизм : Эпохи. Стили. Направления / Л.М. Бедретдинова. – Москва : Белый город, 2008. – 47с. – ISBN 978-5-7793-1347-6
419313
  Лемус В. Екатерининский парк / В. Лемус, 1949. – 72с.
419314
  Емина В Л. Екатерининский парк города Пушкина : путеводитель / В Л. Емина. – Ленинград, 1955. – 88 с.
419315
  Райнберг В.А. Екатеринослав немецкий // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 97-107. – ISBN 978-966-927-145-7
419316
  Варгатюк П.Л. Екатеринославская большевистская организация в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 20л.
419317
  Сидорчук Н.Ф. Екатеринославская большевистская организация в период первой мировой империалистической войны и проведения февральской революции в России (1914 г. - март 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сидорчук Н.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. маркс.-ленинизма. – Киев, 1952. – 27 с.
419318
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Дис... наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 243л. – Бібліогр.:л.1-XIII
419319
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф. ... канд. ист.наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1951. – 17 с. – Бібліогр.:л.1-XIII
419320
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Дис... канд. ист.наук: / Горбунова М.И.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 250л. – Бібліогр.:л.1-9
419321
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Автореф... канд .ист.наук: / Горбунова М. И.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 19 с.
419322
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Берман А.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
419323
   Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля. История создания и задачи учреждения : Речи, произнесенные в день освящения здания 14-го августа 1905 г. М.В.Родзянко и В.В.Куриловым. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – 20 с. + фото
419324
   Екатеринославщина в революции 1905-1907 гг. : Документы и материалы. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 372 с.
419325
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. – ISBN 966-7971-21-Х
Ч.2 : Категорії та методологія оцінювання. – 2005. – 302с.
419326
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – ISBN 978-966-184-018-7
Ч.3 : Організація екаунтингу в умовах мережевих комп"ютерних технологій обробки інформації. – 2008. – 455с.
419327
  Расенко О. Еквадор очима української емігрантки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 13


  "Одного разу на одному з форумів для емігрантів я прочитала, що людина, яка покинула свою країну, переживає три стадії адаптації. З самого початку вона впадає в ейфорію і захоплюється навіть повсякденними речами, потім тоне в депресії і, нарешті, ...
419328
  Ракочі Вадим Еквадор. Вічна весна еквадора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 82-90 : фото
419329
  Шляхова Валерія Еквадор. Промені по екватору : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36 : Фото, карта
419330
  Триліський Володимир Еквадор. Шлях до Великої ріки : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
419331
  Шулікін Д. Екватор вступу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "Про найпоширеніші проблеми, з яким стикаються вступники під час цьогорічної кампанії, випадки, коли можна подавати заяви у паперовій формі, а також найпопулярніші серед абітурієнтів виші йшлося під час брифінгу в МОН".
419332
  Пачаї І. Еквіваленти парних слів у східноєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0027-2833
419333
  Красікова М.Б. Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 44-48
419334
  Коломієць А.Р. Еквівалентна електрична схема біполярного транзистора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 217-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується нова еквівалентна електрична схема біполярного транзистора, процеси в якій краще моделюють реальні фізичні процеси. Ця схема в сполученні з належним програмним забезпеченням може знайти широке застосування в учбовому процесі та можливо в ...
419335
  Павлишенко М. Еквівалентний обмін - основа ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-93. – ISSN 0131-775Х
419336
  ПришлякО Еквівалентні відображення поверхні в коло з ізольованими критичними точками / ПришлякО, Т. Будницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Подано топологiчну класифiкацiю вiдображень з iзольованими особливими точками на замкнутих поверхнях. Наведено приклади пiдрахунку числа топологiчно нееквiвалентних вiдображень, що підтверджують ефективнicть побудованої класифiкацiї. А topological ...
419337
  Ромашко А. Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України / А. Ромашко, О. Пивоваров, О. Фоя // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 58-60
419338
  Шкільняк С.С. Еквівалентні перетворення та нормальні форми в неокласичній логіці // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені еквівалентні перетворення і запропоновані нормальні форми для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Такі логіки більше адаптовані до потреб моделювання та програмування, зберігаючи основні властивості класичної логіки предикатів.
419339
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 275 л. – Додатки: л. 218-275. – Бібліогр.: л. 196-217
419340
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
419341
  Будницька Н. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених орієнтованих поверхнях роду 2 ? p. Доводиться критерій топологічної еквівалентності замкнених 1-форм. The closed 1-forms with isolated zeros on orientable closed surfaces of genus 2 ? p ...
419342
  Ляшук А.М. Еквівалентність лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 214-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219
419343
  Недашківська Л. Еквівалентність сербських та українських фразеологізмів з номеном "кішка" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 103-107
419344
  Шаблій О.А. Еквівалентність та адекватність у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-640-052-3
419345
  Пилипчук О. Еквівалентність у контрастивному аналізі з погляду професора Ю.О. Жлуктенко // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 163-169. – ISSN 2078-340X
419346
  Шевцова О.В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 300-310


  Стаття присвячена дослідженню перекладу англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою та опису їх перекладацьких граматичних трансформацій.
419347
  Богатирець В.В. Еквівалентність у перекладі: функціонально-ситуативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: С. 83; 7 назв
419348
  Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним елементом // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
419349
  Васильченко А. Еквівокативність буття і модальна метаонтологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 65-71. – ISSN 0235-7941
419350
  Шевчук М.Й. Еквтрофікація озер Волинської області / М.Й. Шевчук, О.Г. Сергушко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
419351
  Вєрєжнікова Г.П. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6 (131/132). – С. 23-30. – ISSN 1729-2344
419352
   Екёку - классическая японская драма.. – М., 1979. – 343с.
419353
  Зелінська А. Екеономічні та нормативно-правові аспекти розвитку біоенергетики в ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 295-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
419354
  Кривенко Ю. Екзальтація кольору Владислава Габди // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0130-1799
419355
  Кучук А. Екзальтація універсальністю прав людини: схід і захід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 153-155
419356
  Казидуб М.В. Екзамен : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1966. – 22 с.
419357
  Ковальова Н.В. Екзамен з хімії. Відповіді на екзаменаційні білети:11 клас / Н.В. Ковальова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64с. – ISBN 966-562-330-3
419358
  Вертіль О. Екзамен перед рідною землею // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20


  110 років тому у Веретенівці запрацювала сільськогосподарська школа, яка нині набула статусу коледжу Сумського аграрного університету.
419359
  Грінченко Б.Д Екзамен. Hепокіpний : Оповідання / написав Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 32 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
419360
  Корнієнко І.Г. Екзаменатор - технічний прогрес / І.Г. Корнієнко. – Львів, 1976. – 78с.
419361
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 38-44. – ISSN 1029-4171
419362
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті / В.В. Булдигін, З.П. Ординська, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 18-22. – ISSN 1029-4171
419363
  Пасічник І.Д. Екзаменує економіка. / І.Д. Пасічник. – К., 1989. – 90с.
419364
  Петрук В. Екзампай. Сакральний центр Великої Скіфії : історико-географічний аналіз в контексті культурної спадщини України / Володимир Петрук ; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : Київський університет, 2006. – 242 с. : іл. – ISBN 966-8998-19-7


  Прим. № 1614575 має дарчий надпис: Вельмишановному Віктору Васильовичу зі щирою подякою за можливість далі працювати в Славетному Київському національному університеті іменя Тараса шевченка від автора. З повагою Петрук 27.12.2006
419365
  Георгиев Величко Екзарх български Йосиф I : Писма и доклади / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Изд-во КЛУБ 90, 1994. – 437с. – (Българите в Македония и Тракия 1879-1912: Нови документи). – ISBN 954-596-007-8
419366
  Джугастрянська Ю.В. Екзегетична література середньовіччя: сугестивний аспект (на матеріалі давньоіранської та давньоукраїнської літератур) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 180-185
419367
  Токмань Г. Екзестенціальна аналітика й літературознавство:(Мартін Гайдеггер як інтерпретатор лірики)
419368
  Марченко О.В. Екзестинційно-антропологічний вимір вітчизняного філософствування // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 28-35. – (Серія "Філософія")
419369
  Ігнатьєв В.А. Екзистанційно-ієрархічне "занурення" в предмет філософії // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 103-114
419370
  Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-197. – ISBN 978-966-171-498-3
419371
  Ярошовец В.И. Екзистенциально-антропологическое измерение историко-философского знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0042-8744
419372
  Клічак Г. Екзистенціал абсурду в психологічній прозі Ладіслава Фукса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 127-134. – ISSN 0203-9494
419373
  Золотуха Ю.І. Екзистенціал граничної ситуації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 90-91
419374
  Ткачук М. Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 205-213. – ISBN 978-966-3888-379-3
419375
  Менльник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 257-259. – ISSN 2076-1554
419376
  Мушка О. Екзистенціал страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 233-236. – ISBN 966-8110-14-5
419377
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка
419378
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка
419379
  Рижко В. Екзистенціали людського буття і навчання // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 108-114. – ISBN 978-966-8009-72-3
419380
  Кретов П.В. Екзистенціали перебування людини у світі: С. К"єркегор та сучасна філософія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 44-50
419381
  Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означенності української культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 91-97. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
419382
  Павко А.І. Екзистенціалізм Жана Поля Сартра у контексті філософії свободи / А.І. Павко, Я.А. Павко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
419383
  Білик І. Екзистенціалізм з людським обличчям (проза Портяка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 40-42.
419384
  Бурий А.Р. Екзистенціалізм та кіномистецтво у наступі на демократію // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2077-1800
419385
  Щеголь Л.Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 358-362. – ISSN 2075-437X


  У статті коротко та базово охарактеризовано основні постулати європейського екзистенціалізму та на прикладі роману Меші Селімовича "Дервіш та смерть" показано адаптацію цієї філософії на сербських літературних теренах. В статье кратко и базово ...
419386
  Віщанська С. Екзистенціалізм у творчості М.Кравчука та І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 70-73.
419387
  Кравець М. Екзистенціалізм у філософії політичної культури постіндустріального суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 118-125. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
419388
  Васьків М.С. Екзистенціалізм як творчий та інтерпретаційний метод і як мода (на прикладі творчості В. Підмогильного) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 158-164. – ISBN 978-966-551-315-5
419389
  Маєвська О. Екзистенціалізм як філософська основа романів Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 297-303. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
419390
  Стеценко В.І. Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд / В.І. Стеценко, Р.М. Галуйко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
419391
  Криворучко С. Екзистенціалістська система художніх принципів Симони де Бовуар (роман "Чарівні картинки") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 153-156. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
419392
  Романова І. Екзистенціалістські мотиви в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 92-96. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
419393
  Сорока Т.В. Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 487-495. – ISBN 978-966-8904-46-2
419394
  Косинська А.В. Екзистенціальна комунікація у ситуації політичного ужитку за Карлом Ясперсом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 84-85
419395
  Бондаренко А. Екзистенціальна концептосфера в художньому мовомисленні роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою"
419396
  Кушнерюк Ю. Екзистенціальна концепція суб"єкта в українській жіночій прозі кінця XX-початку XXI століть // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 275-281. – ISSN 2307-2261
419397
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза: визначення та обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проведено аналіз поглядів на кризовість людського буття. Цей аналіз підводить нас до необхідності виділення та визначення "екзистенціальної кризи", обґрунтування якої базується на сучасному напрямку екзистенціальної психотерапії.
419398
  Уліщенко А. Екзистенціальна спрямованість як умова якісних змін у системі освіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 7-10
419399
  Яцик С.П. Екзистенціальне пізнання "власного я" як спосіб утвердження концепції людиноцентризму / С.П. Яцик, І.С. Яцик // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 238-240
419400
  Винник У.Р. Екзистенціальне тлумачення техніки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 134-136
419401
   Екзистенціальний бунт проти смерті у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 108-110. – (Філософські науки)
419402
  Кононенко Тетяна Володимирівна Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Кононенко Тетяна Володимирівна; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 20л.
419403
  Калина Н. Екзистенціальний вимір прози Романа Андріяшика // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 160-170. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті здійснено спробу дослідження екзистенціальних мотивів у творчості Р. Андріяшика, проаналізовано особливості їх художньої реалізації у романах письменника
419404
  Мельніков А. Екзистенціальний поворот у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С.160-163. – ISSN 1563-3713
419405
  Джонсон Джон Екзистенціальні аспекти довіри / Джонсон Джон, Мельников Андрій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.78-93. – ISSN 1563-3713
419406
  Зайченко-Свечнікова Екзистенціальні аспекти сучасної рольової гри в строгому сенсі слова: буденне, граничне, метаграничне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 120-128. – ISSN 2077-8309
419407
  Палійчук А.В. Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та архетипи національної свідомості // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 232-237. – ISSN 2312-4679
419408
  Шевченко С.Л. Екзистенціальні витоки "безрелігійного християнства" Д.Бонхьоффера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2076-7382
419409
  Куриленко І.А. Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 25-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
419410
  Кушнірова Т. Екзистенціальні мотиви у творчості А. Платонова 20-30-х років ХХ століття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 117-120. – Бібліогр.: с.120 (8назв.). – ISBN 966-7653-03-5
419411
  Мащенко С.Т. Екзистенціальні мотиви у філософсько-естетичній думці Чернігівщини ХVII- поч. XVIII століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.65-69. – (Філософські науки)
419412
  Кальмук И.П. Екзистенціальні пошуки роману В. П. Петрова "Дівчинка з ведмедиком" у контексті розвитку культури українського модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 35-41


  У статті розкривається екзистенціальний дискурс роману В. П. Петрова "Дівчинка з медведиком". Здійснюється аналіз екзистенціальних ідей В. П. Петрова у контексті філософії екзистенціалізму Ж.-П. Сартра. This article reveals existential discourse ofthe ...
419413
  Хилюк В.Л. Екзистенціальні проблеми сучасної людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 123-125
419414
  Урбан О. Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспек // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-210. – ISSN 2307-2261
419415
  Клок Т.М. Екзистенціальні прояви свободи в житті людини / Т.М. Клок, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 32-35. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
419416
  Тарнашинська Л. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників


  Розглядається предикативна константа бути як антропологічна категорія в системі аксіологічних понять. Модель бути/здаватися визначала модуси самоідентифікації репрезентантів українського шістдесятництва
419417
  Ємельяненко Г.Д. Екзистенціально-антропологічний аналіз світоглядних принципів С. Кіркегора // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 86-88
419418
  Мельник В.В. Екзистенціально-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-162. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
419419
  Максименко С.Д. Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 4-11
419420
  Лялько С.В. Екзистенціально-гуманістична спрямованість філософських поглядів Грема Гріна (на прикладі роману "Сила і слава" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 132-139. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  На прикладі роману Г. Гріна "Сила і слава" аналізуються деякі аспекти взаємодії двох джерел ідейної своєрідності творчості письменника: релігії та екзистенціалізму. Особлива увага приділяється інтерпретації багатозначних деталей у контексті твору. Це ...
419421
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 110-118. – (Серія "Філологічні науки")
419422
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-285-5
419423
  Левченко Т.Г. Екзистенції духовного буття людини у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 100-101
419424
  Тімченко О.П. Екзистенційна антропологія як метод критики симуляції людського існування в соціумі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.50-59
419425
  Ковалів Ю. Екзистенційна версія істини в інтерпретації Наталени Королевої // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.102-112. – ISBN 978-966-1516-14-3
419426
  Баранова О. Екзистенційна естетика в сучасній українській та російській філософській прозі / О. Баранова, Д. Грибовська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 225-232. – ISSN 2411-6548
419427
  Яковенко В. Екзистенційна кінестетика : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 294-301
419428
  Красильников І.О. Екзистенційна конфліктність суб"єкта в поглядах К. Ясперса // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 279-288. – ISSN 2226-4078
419429
  Омельянчук О.С. Екзистенційна концепція людини у філософії К. Ясперса / О.С. Омельянчук, Є.І. Андрос // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 66-68
419430
  Чуйко В.Л. Екзистенційна критика діяльністного розуміння людини / В.Л. Чуйко, О.П. Тімченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-16
419431
  Применко О. Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеггера // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 301-304. – ISSN 2076-1554
419432
  Коломієць О. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-137


  У статті досліджуються особливості використання в літературі образів прірви, безодні, з’ясовуються їх біблійні витоки та аналізуються особливості зображення письменниками біблійних образів в екзистенційному осмисленні проблем сучасного їм ...
419433
  Філіппова А.О. Екзистенційна парадигма в творчості Л.М. Толстого : Автореф. дис. ... кинд. філол. наук: 10.01.02 / Філіппова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
419434
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.179-208
419435
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
419436
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 236-255. – Бібліогр.: л. 212-235
419437
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
419438
  Росінська О. Екзистенційна природа числової символіки поезії В.Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 260-263. – ISBN 966-8110-14-5
419439
  Криворучко С. Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 198-204. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Філософські екзистенціальні ідеї пронизують весь роман "Мандарини" своєрідними репліками героїв у діалогах, розмірковуваннями Анрі, Робера, Ганни та вчинками другорядних героїв, які в комунікативній інтерпретації утворюють на поетологічному рівні певну ...
419440
  Чернова І. Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії : (на прикладі п"єс Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка та Якова Мамонтова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 268-276. – ISBN 966-594-246-8
419441
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика драматичного діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 189-198
419442
  Тиховська О. Екзистенційна проблематика драматичного малюнку "Бенкет" М. Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
419443
  Божук А.О. Екзистенційна проблематика драматургії Степана Васильченка (на матеріалі творів "Чарівниця" та "Кармелюк") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 173-183. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
419444
  Кавун Л. Екзистенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
419445
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда", "Прощання") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-82. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
419446
  Литвинська С. Екзистенційна проблематика у творчості О. Довженка та О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 159-164.
419447
  Куценко В.В. Екзистенційна темпоральність в контексті глобалізації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 460-462
419448
   Екзистенційна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749-753. – ISBN 966-316-069-1
419449
  Сафонік Л. Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя у філософії XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-58. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
419450
  Іщенко Є. Екзистенційне віднайдення власного "Я" в абсурдному світі у ліриці Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 94-99. – Бібліогр.: С.98-99
419451
  Тира Ю. Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матералі творчості В. Винниченка ат Е. Хемінгуея) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 143-146. – (Філологічні науки)
419452
  Стороженко Л.Г. Екзистенційне осмислення людини в творчості митців літературно-мистецької організації "Ланка"/Марс // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 64-66
419453
  Конончук Т. Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 244-250


  Йдеться про екзистенційне осмислення реальності у прозі В. Малика (1921-1998). Головну увагу зосереджено на оповіданні "Маня", у якому розповідається про події1932-1933 років в Україні, наголошується на прагненні автора закодовано подати життєві реалії ...
419454
  Константинов В. Екзистенційне протистояння. США і КНР почали торговельну війну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 5


  "Торговельна війна між США і КНР все-таки вибухнула. Хоча підвищувати тарифні ставки в обох країнах почали ще з початку року, першою баталією цієї війни слід уважати появу нових мит, які адміністрація Дональда Трампа ввела проти Китаю з 24 вересня. ...
419455
  Харлан О. Екзистенційниа модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття
419456
  Шестопал О.Г. Екзистенційний аспект театральності в романі Гонсало Торренте Бальєстера Дон Хуан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 243-248
419457
  Жуковська Г. Екзистенційний вимір буття в щоденнику Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 102-109.
419458
  Конончук Т.І. Екзистенційний вимір комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 60-69


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційного виміру комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд", що спрямоване на увиразнення експресіоністичної тенденції художнього хронотопу
419459
  Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
419460
  Ленська С.В. Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 144-149. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
419461
  Довгий О.О. Екзистенційний вимір творчості Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 100-102. – (Філологічні науки ; вип. 10)
419462
  Закальська Я. Екзистенційний вимір у пісенному фольклорі спротиву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817


  Згадується С. Кримський.
419463
  Савка М. Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні")


  У статті досліджується художній наратив збірки оповідань "Непоборні" Катрі Гриневичевої. Правомірність логіки переосмислення малої прози письменниці передбачає відновлення та обгрунтування екзистенційного дискурсу, що несе в собі й ...
419464
  Коваленко О. Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 134-136
419465
  Лисовець Н.А. Екзистенційний зміст онтологічного обману // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 79-81
419466
  Веретільник О. Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
419467
  Козлов Євген Васильович Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Козлов Євген Васильович; Драчук С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 173л. – Бібліогр.: л.151-173
419468
  Козлов Є.В. Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.05 / Євген Васильович Козлов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
419469
  Головко О.М. Екзистенційний характер вітчизняної філософії // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 11-13
419470
  Ванда І.С. Екзистенційні аспекти буття людини у сучасному кінематографі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-39
419471
  Конончук Т. Екзистенційні аспекти в народній прозі та оповіданні Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-277


  У статті розглядаються народна проза та оповідання Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" під кутом зору вираження в них екзистенційних вимірів осмислення голодомору 1932-1933 років, виводиться типологія екзистенційних аспектів.
419472
  Кузьма О. Екзистенційні аспекти характеротворення в Драмах "Камінний гість" О. Пушкіна та "Камінний господар" Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 19)
419473
  Хорошков М. Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 326-328
419474
  Конончук Т.І. Екзистенційні виміри осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха (на прикладі роману "Дума про тебе") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 64-74


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційних вимірів осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха на прикладі роману "Дума про тебе". Аналізується проблематика та образна система, за допомогою якої автор художньо представив українську дійсність ...
419475
  Голомб Л. Екзистенційні джерела розв"язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 92-101. – ISBN 966-8110-14-5
419476
  Ткачук М. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-315


  У статті розкрито творчу особистість та індивідуальність, характер художніх шукань, дискурсивну практику Василя Стуса. Ліричний наратив поета визначають історіософські візії та філософські концепти, як духовність і гуманізм, стоїцизм і екзистенціалізм, ...
419477
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л.159-169
419478
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Іщенко Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Біібліогр.: 7 назв
419479
  Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 94-100. – (Філологічні науки)
419480
  Третяк В.М. Екзистенційні мотиви в повістях Валер"яна Підмогильного 1920-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 155-157. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
419481
  Миколайчук А.І. Екзистенційні мотиви в романах В. Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 92-96. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
419482
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л. 176 - 190
419483
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
419484
  Кузьма О. Екзистенційні мотиви лірики П. Скунця (збірка "Один") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 99-103. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
419485
  Несвіт С. Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 37-46. – ISSN 2308-1902
419486
  Боднар О. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 142-147


  Мотивний аналіз повісті Т. Шевченка "Близнецы", роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" та ін. дає підстави стверджувати, що екзистенційні ідеї в українській літературі, беручи свій початок ще від роздумів Г. Сковороди, знаходили ...
419487
  Мовчан М.М. Екзистенційні мотиви у філософії Григорія Сковороди / М.М. Мовчан, О.В. Кохан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 17-23. – (Гуманітарні науки)
419488
  Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе


  У статті розглядаються особливості втілення основних екзистенціальних мотивів у новелах Ф. Кафки "Перетворення" і Цань Сюе "Старий цикада". Мотив метаморфози, на якому побудований фантастичний простір новел, у Кафки виявляє егоїстичні, ворожі соціальні ...
419489
  Андрос Є. Екзистенційні параметри філософсько-антропологічного знання: український вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0130-7037
419490
  Головко О.М. Екзистенційні передумови утвердження надлюдини в суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 18-20
419491
  Рябченко М.М. Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 246-252


  У статті розглянуто творчість одного з найцікавіших представників футуризму в українській літературі. Проаналізовано основні проблеми та мотиви у доробку Гео Шкурупія, відмічено тематичну та стилістичну кореляцію між поезією та прозою автора. В статье ...
419492
  Шморгун Екзистенційні філософські проблеми у творчості І.Франка, Лесі Українки, В.Винниченка / Шморгун, 0.0. // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 162-163
419493
  Іщенко Є.М. Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-174. – ISSN 2075-437X


  У статті обгрунтовано екзистенційний вибір В.Стуса, що полягає у пошуках шляхів до Бога, у намаганні зрозуміти Його сутність, відбутися в Ньому, поєднати мікросвіт з макросвітом, подолати обмежену людську природу й утвердити себе через смерть, яку ...
419494
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ ст. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 160л. – Бібліогр.:л.151-155
419495
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
419496
  Ярошовець В. Екзистенційно-антропологічне упредметнення філософії Володимира Шинкарука // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 54-66. – ISSN 1810-2131
419497
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 196 л. – Бібліогр.: л. 175 - 196
419498
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
419499
  Щербей О. Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно, "Глибина", "Камені") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 138-140
419500
  Гречкосій Р.М. Екзистенційно-особистісний зміст філософії Еріха Фромма // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 41-49. – ISSN 2075-1443
419501
  Василишин І. Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній ліриці Вадима Лесича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 117-124. – ISSN 0130-528Х
419502
  Волков О. Екзистенціологія політичного суб"єкта // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 153-159. – ISSN 2072-1692
419503
  Доброносова Ю.Д. Екзистенціональні підстави новітніх медіа як основа можливостей людиномірності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 13-22
419504
   Екзистенція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 753-754. – ISBN 966-316-069-1
419505
  Масляник О. Екзистенція від Стринадюка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 235-240. – ISSN 0868-4790
419506
  Ільїн В. Екзистенція добра у "філософії серця" П. Юркевича // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.16-26. – ISBN 966-7653-02-8
419507
  Барабанова О. Екзистенція задзеркалля у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 37-45. – ISBN 978-966-02-7586-7
419508
  Завгородня О.Д. Екзистенція і діяльність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 50-71
419509
  Мартинець А.М. Екзистенція кохання через призму бачання Януша Вишневського на прикладі роману "Самотність в мережі" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 60-68. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
419510
  Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 130-135. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
419511
  Залужна А.Є. Екзистенція як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
419512
  Монолатій Т. Екзистеційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота "Йов" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 157-162. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
419513
  Васильків О.В. Екзистеційне трактування свободи та форма його вираження в експериментальному світі творів В. Винниченка початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 14- 20. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
419514
  Стороженко Л.Г. Екзистеційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 64-66
419515
  Василишин І. Екзистеційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 157-163. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто повоєнну лірику Олега Зуєвського, висвітлено тематику й проблематику поетичних творів першої збірки "Золоті ворота", виділено провідні мотиви у творчості поета воєнного і повоєнного періодів
419516
  Гладких М.І. Екзогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
419517
  Солодкий В.Д. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
419518
  Мазуренко В.І. Екзогенні загрози національній фінансовій безпеці та заходи з їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 46-53. – Бібліогр.: на 9 пунктів
419519
  Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 15-18. – ISSN 1810-3944
419520
  Сергійчук А. Екзогенні та ендогенні фактори виразкоутворення / А. Сергійчук, В. Ковальова, О. Моргаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури щодо етіологічної та патогенетичної ролі різних чинників у виразко утворенні. There were generalized the scientific literatures information about etiological and pathogenetic role of different factors in beginnings ...
419521
  Майорова І.М. Екзогенні фактори участі України у зовнішній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 157-164.
419522
  Багмет О.Б. Екзогеодинамічні режими території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 141-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
419523
  Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка = Taras Schevchenko"s exodus : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Леонід Плющ. – Едмонтон : Канадськи ін-т укр. студій; Альбертський. ун-т, 1986. – 330с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0-920862-49-7
419524
  Плющ Леонід Екзод Тараса Шевченка : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Плющ Леонід. – Київ : Факт, 2001. – 384с. – ISBN 966-664-016-3
419525
  Сидоренко Віктор ЕкзоСніг / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 24-34 : фото
419526
  Фодор С.С. Екзоти Карпат / С.С. Фодор. – Ужгород, 1982. – 114с.
419527
  Маланій О. Екзотична "еротика" Сашка Гавроша
419528
  Маланій Олена Екзотична еротика Сашка Гавроша
419529
  Назаретян А. Екзотична історія (Багатель) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 170-175. – ISSN 0320 - 8370
419530
  Останіна Г.Г. Екзотична подорож на схід (на матеріалі оповідання Григорія Бабенка "Ціна молодості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 464-470. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
419531
  Будько Євген Екзотична родина : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71 : Фото
419532
  Гудзевата Марина Екзотичний ювілей : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 108 : Фото
419533
  Малаков Д. Екзотичні авто в Києві минулого століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 8
419534
  Гончаров Володимир Екзотичні візи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
419535
  Семенова Д.С. Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 98-105. – ISSN 1996-5931


  Дослідження грунтується на припущенні, що при запозиченні жанру екзотичного пригодницького роману для юнацтва до літератур націй, які зазнали колонізації, зокрема польської та української, актуалізуються відмінні ідеологічно-дидактичні функції, ніж у ...
419536
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини : вірші / Ю.І. Андрухович. – Київ, 1991. – 101 с.
419537
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини з додатком "Індія" : колеція віршів / Юрій Андрухович. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 112 с., 7л. іл. : іл. – ISBN 966-7263-09-6
419538
  Скляренко О. Екзотично-загадкова композитна модель "дієслово+іменник" (на матеріалі ойконімії США та України)
419539
  Верига Ю.А. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга; УКООПСПІЛКА. Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ. – ISBN 966-7971-06-6
Ч.1 : Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. – 2002. – 355с.
419540
   Еклезіаст. – Київ : Україна, 1998. – 368с. – ISBN 966-524--033-1
419541
  Ткачук Р.Ф. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі "Hierarchia abo o zwierzchnosci w Cerkwi Bozej" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 181-190. – ISSN 2522-493X
419542
  Стебльов С.О. Еклезіологія спів-причетності О. Клемана : сучасна православна традиція // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 207-216. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
419543
  Алєксандрова О.В. Еклектизм, еклектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 108-109. – ISBN 966-316-069-1
419544
  Третяк К.О. Еклектика, еклектизм / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122-123. – ISBN 966-642-073-2
419545
  Рогач О.І. Еклектична парадигма: новий погляд на ТНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
419546
  Татчин Сергій Еклектична тема з аритмічним героєм : Поезія
419547
  Андрейченко С. Еклектичний підхід до розуміння концепту "вина держави" у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 126-133. – ISSN 1026-9932
419548
  Сердюк П.П. Еклектичні теорії кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
419549
  Гайворон Іван Йосипович Екліптика духу : Поема / Гайворон Іван Йосипович. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 88с. – ISBN 966-7601-32-3
419550
  ЖмайловаО Еклого-економічна ефективність застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.03 / ЖмайловаО. Г.; МО України, Сум. ДУ. – Суми, 1996. – 19л.
419551
  Масс М.С. Екномічні механізми державного управління природними монополіями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
419552
  Ткаченко О.С. Еко-дизайн на ринку сучасної моди / О.С. Ткаченко, В.І. Гетьман // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
419553
  Мусіна Л.А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 26-34


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
419554
   Еко (Eco) Умберто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 754. – ISBN 966-316-069-1
419555
  Кроїк Г.А. Екобезпека водних об"єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики / Г.А. Кроїк, Л.О. Дорганова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: с. 60. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
419556
  Попова І.В. Екобезпечний розвиток українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 143-153. – ISSN 2072-1692
419557
  Толстоухов Анатолій Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / Толстоухов Анатолій, Хилько Микола; Ін-тут філософ.ім.Г.С.Сковороди НАНУ; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 333с. – ISBN 966-7999-03-3
419558
  Смоленський І.М. Екогенетичні аспекти орнітоіндикації стану довкілля / І.М. Смоленський, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
419559
  Гнатейко О Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / О Гнатейко, , Н.С. Лук"яненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 32-38 : фото
419560
  Гавриленко О.П. Екогеографія України : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2008. – 646с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-472-5
419561
   Екогеологія України : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / [В.М. Шестопалов та ін. ; відп. ред. В.М. Шестопалов] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 672 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-457-1


  У книзі також авт.: Байсарович І.М., Гайдин А.М., Гожик А.П., Жовинський Е.Я., Кізілова О.Т., Климчук О.Б., Кошляков О.С., Лущик А.В., Малахов І.М., Набока М.В., Руденко Ю.Ф., Фесенко О.В., Шапарь А.Г., Шевченко О.Л.
419562
  Вижва С.А. Екогеофізичний моніторинг міських агломерацій : геофізика / С.А. Вижва, І.І. Онищук, Д.А. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено задачі досліджень при створенні геофізичного каналу геоекологічного моніторингу міських агломерацій. Запропоновано методику геоелектричних досліджень в умовах міста та визначено робочу геоелектричну модель однієї з ключових ділянок.
419563
  Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-83. – Бібліогр.:10 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами. Наведені геоелектричні параметри порід верхньої частини розрізу та їх зв"язок з формуванням забруднення нафтопродуктами. Method ...
419564
  Онищук В. Екогеофізичні лослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив / В. Онищук, М. Рева, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів порід ...
419565
  Тютюнник Юліан Геннадійович Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.01 / Тютюнник Ю.Г. ; НАНУ, Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 18 назв.
419566
  Митропольський О.Ю. Екогеохімія Чорного моря / О.Ю.Митропольський, Є.І.Насєдкін, Н.ПОсокіна; НАН України; Ін-т геол. наук. – Київ, 2006. – 279с. – ISBN 966-02-3583-6
419567
  Рудишин Сергій Екодевіантна поведінка: проблеми визначення й перспективи дослідження в психології // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 8-9 : Фото
419568
  Прийменко С.А. Екодеструктивний вплив на довкілля енергетичного продукту на різних стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
419569
  Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
419570
  Кошлатий Олег Екодуки - переходи для диких тварин: світові практики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 10-12 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
419571
  Пащенко В.М. Екоеволюційна концепція розвитку міста Києва у ХХІ столітті // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 65-79. – Бібліогр.: 15 назв
419572
  Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во ; НАНУ Ін-т географії. – Київ, 2005. – Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – С. 8-111 : Рис. – Список літ.: с. 107-111. – ISBN 966-95774-3-9
419573
  Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок подолання суперечностей : Подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця; МОНУ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Київ : Знання, 2006. – 314с. – ISBN 966-346-117-9
419574
  Мельничук А.О. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених грунтах України / А.О. Мельничук, М.Ю. Тараріко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
419575
  Степико Екоестетика в контексті естетичної теорії: становлення та розвиток / Степико, КМ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-41
419576
  Федько О.А. Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 82-85. – Бібліогр.: 8 назв
419577
  Гончаренко М.М. Екокриза сучасності - тенденції трансформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 31-41
419578
  Сухенко І.М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
419579
  Горболіс Л.М. Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 5-11


  У статті обгрунтовано раціональність застосування екокритики - як методологічного підходу - до аналізу творів українських письменникіув. Запропоновано інтерпретацію драми Лесі Українки "Лісова пісня" з погляду екокритики
419580
  Нуждак Л. Еколінгвальна ситуація у субсиситемі українських прізвищ посттототалітарної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 74-78. – Бібліогр.: С. 78; 6 поз.
419581
  Нуждак Л. Еколінгвістика / Людмила Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2013. – 110 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим.
419582
  Адаменко О.М. Екологiчна геологiя : Підручник для студ.еколог.,геолог.,географ.спец.ВHЗ / О.М. Адаменко, Рудько Георгій Ілліч; Мін.освіти Укра ни.Івано-Франк.держ.техн.ун-т нафти і газу.Держкомгеологі Укра ни.Держ.геолог.підпр. – Київ : Манускpипт, 1998. – 351с. – ISBN 966719309
419583
  Матат Д. Екологи - винахідники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ "КПІ" з Києва В"ячеслав Анцибор та учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття Валентин Фречка представили Україну на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Валентин Фречка представив ...
419584
  Трохимець В. Екологично-фаунистическая характеристика литорального зоопланктона лівого берега средней части Александровского водохранилища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону лівого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
419585
   Екология и общество. – София : Партиздат, 1980. – 227 с.
419586
  Дрозда В.Ф. Екологізація аграрної галузі - стратегічний напрям стабільного розвитку України / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 10-11
419587
  Діденко О.А. Екологізація в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 100-106. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
419588
   Екологізація виробництва в АПК.. – К., 1994. – 103с.
419589
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
419590
   Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Герасимова С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 198л.
419591
  Герасимова Світлана Василівна Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Герасимова Світлана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 198л.
419592
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
419593
  Улицький О.А. Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools" / О.А. Улицький, О.М. Сухіна, М.В. Кротинова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
419594
  Сухіна О.М. Екологізація гірничодобувального виробництва для сталого надрокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 2 (89), березень - квітень. – С. 11-14
419595
   Екологізація гуманітарної освіти : Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів : Апріорі, 2004. – 296с. – ISBN 966-8256-21-2
419596
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
419597
  Сагайдак Ю.А. Екологізація економіки України в контексті глобалізацій них процесів / Ю.А. Сагайдак, О.М. Ковальчук // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 39-43
419598
  Мацієвський Я.М. Екологізація економіки як важлива складова сталого розвитку // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 66-68
419599
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
419600
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – ISSN 1562-0905
419601
  Кульчицький Ярослав Володимирович Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обгрунтовано ...
419602
  Микитюк М.В. Екологізація економічного розвитку країн Європи: основні показники // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 32-40. – ISSN 2308-1988
419603
  Омельченко А. Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва / А. Омельченко, Г. Обиход, Т. Нечитайло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
419604
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
419605
  Будзяк О.С. Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів / О.С. Будзяк, В.М. Будзяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
419606
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
419607
  Вергун Л.І. Екологізація індустріального виробництва в контексті сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 195-201


  У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до проблеми еко- логізації індустріального виробництва в контексті сталого розвитку, розкрито систему інструментів його екологічної реструктуризації, показано практичні шляхи переходу до ...
419608
  Кравець П.В. Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації / П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 136-143. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
419609
   Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
419610
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
419611
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
419612
  Хилько М.І. Екологізація науки, техніки, виробництва : Навчальний посібник / М.І. Хилько. – Київ : Знання, 1999. – 46с. – ISBN 966-618-072-3
419613
  Ніколаєв Ю.О. Екологізація національного виробництва на рівні підприємств як важлива складова стратегії співробітництва країн - основних реципієнтів допомоги міжнародних фінансових інститутів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 47-51
419614
  Гулик Г.С. Екологізація оподаткування і вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні (на прикладі лісового господарства) / Г.С. Гулик, С.О. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 140-148. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
419615
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
419616
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
419617
  Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 98-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу поняття та правовим аспектам екологізації освіти в Україні, здійснення якої передбачається чинним екологічним та освітянським законодавством. The article focuses on the analysis of the essence and the legal aspects ...
419618
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
419619
  Михайлович В.А. Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 37-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  Стаття присвячена аналізу проблем освіти у сучасному світі, вектори розвитку якої визначаються такими тенденціями, як єдиний глобалізований простір, постіндустріальне інформаційне суспільство тощо.
419620
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
419621
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
419622
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
419623
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в сфері житлово-комунального господарства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 73-76
419624
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
419625
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. + Додатки л. 205-233. – Бібліогр.: л. 184-204
419626
  Хилько М.І. Екологізація політики / Микола Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2014. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-343. – ISBN 978-966-9725-18-9


  У пр. № 1704453 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку і найкращими побажаннями. Підпис. 03.09.2015.
419627
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
419628
  Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-125
419629
  Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
419630
  Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
419631
  Жавнерчик О.В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
419632
  Синякевич І. Екологізація розвитку: об"єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-63 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
419633
  Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об"єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1
419634
  Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6792
419635
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
419636
  Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
419637
  Діденко О.А. Екологізація споживчого вибору в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 159-166
419638
  Холявка В. Екологізація суспільно-економічного розвитку / В. Холявка, М. Огородник // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 91-95. – (Економічні науки ; Вип. 4)
419639
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 232л. – Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л.190-205
419640
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
419641
  Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 14-20. – ISSN 1562-0905


  Розглядається стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обгрунтовано об"єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
419642
  Михальчук Н.О. Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статті окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу ...
419643
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
419644
  Сохнич А.Я. Екологізація сучасного землекористування // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 334-337. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
419645
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
419646
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
419647
  Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні : монографія / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-149. – ISBN 978-966-931-054-5
419648
  Синякевич І. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І. Синякевич, В. Ковалишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 172-177. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
419649
  Дубович І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 169-173. – ISBN 5-7763-2435-1
419650
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
419651
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
419652
  Купалова Г.І. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти / Г.І. Купалова, Л.П. Гацька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 130-135. – ISSN 2308-1988


  Загрозливе зростання екологічних та економічних проблем, що мають глобальний характер, актуалізує питання формування сучасного біосферного мислення і нового системного світосприйняття у молодого покоління. Ці питання особливо важливі для України, яка ...
419653
  Синякевич І.М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, В.З. Холявка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 129-135. – ISBN 5-7763-2435-1
419654
  Кальченко Г.А. Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 115-120. – ISBN 966-581-727-2
419655
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
419656
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
419657
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
419658
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
419659
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
419660
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
419661
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
419662
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
419663
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
419664
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
419665
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
419666
  Ярчак В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 107-112
419667
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
419668
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
419669
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
419670
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
419671
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419672
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419673
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419674
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419675
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419676
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419677
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (20). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419678
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419679
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (22). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419680
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (23). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419681
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (24). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419682
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
419683
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
419684
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
419685
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
419686
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
419687
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
419688
  Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 27 назв
419689
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
419690
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
419691
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
419692
  Стойко С. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку / С. Стойко, І. Койнова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 303-318. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
419693
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
419694
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7192
419695
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
419696
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
419697
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
419698
  Рудько Г.І. Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова = Экологическая безопасность прибрежной зоны Керченского полуострова = Environmental safety in the coastal zone of the Kerch peninsula / Г.І. Рудько, О.І. Бондар, С.Г. Білявський ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. – 331, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 240-252, 324-325. – ISBN 978-966-399-936-4
419699
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
419700
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
419701
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
419702
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
419703
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
419704
  Рудько Г.І. Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні = Экологическая безопасность месторождений углеводородов нетрадиционного типа в Украине = Environmental safety of unconventional hydrocarbon deposits in Ukraine / Г.І. Рудько, В.Г. Григіль, Г.В. Сімаченко ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 344-363. – ISBN 978-966-399-916-6
419705
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
419706
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419707
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
419708
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
419709
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
419710
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
419711
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
419712
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
Вип. 12. – 2013. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419713
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
Вип. 13. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419714
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
Вип. 14. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419715
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
Вип. 16. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
419716
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1(17), січень-березень 2015 р. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
419717
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (18), квітень-червень 2015 р. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 18
419718
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
419719
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
419720
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3 (27), липень-вересень 2018 р. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
419721
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
419722
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
419723
  Рудько Георгій Ілліч Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Рудько Г. І.; МОНУ; Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 67 назв
419724
  Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / Г.І. Рудько, В.С. Гошовський. – Київ : Академпрес, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-7541-01-9
419725
  Триснюк В.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону / В.М. Триснюк, О.М. Трофимчук, Т.В. Триснюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
419726
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
419727
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
419728
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
419729
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
419730
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
419731
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
419732
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
419733
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
419734
  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М. Медвідь, В.С. Доносо, А.І. Твердохліб // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 109-110. – ISSN 2413-7189
419735
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
419736
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
419737
  Проніна О.В. Екологічна безпека як об"єкт державної екологічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 151-152
419738
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
419739
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
419740
  Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 33-39
419741
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
419742
  Якібчук О.В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякi особливостi державної полiтики в сфері екологiчної безпеки в умовах глобалізації. З"ясовано, що важливим фактором стійкого розвитку держави в умовах глобалізації є iнновацiйна дiяльнiсть, перш за все у виробництвi, що пом"якшує шкiдливi ...
419743
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
419744
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
419745
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 1. – 2010. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 416-421
419746
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 2. – 2010. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
419747
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
419748
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
419749
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
419750
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
419751
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
419752
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
419753
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
419754
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
419755
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
419756
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
419757
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
419758
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
419759
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
419760
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / Олег Адаменко, Геннадій Квятковський ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351 с. – ISBN 966-7327-50-7
419761
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
419762
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
419763
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
419764
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
419765
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
419766
  Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 78-85. – ISSN 0131-775Х
419767
   Екологічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Конкурсом розпочався суцільний тиждень екологічної проблематики IIR Green Days – студентської ініціативи, підтриманої адміністрацією ІМВ. Тривали дискусії з прав тварин, переговори зі змін клімату, оцінювали міжнародні наслідки екологічних забруднень ...
419768
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації : монографія / А.В. Бохан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-887-7
419769
  Ціватий В.С. Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 128-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
419770
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
419771
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
419772
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
419773
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
419774
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
419775
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
419776
   Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Г.В. Давидюк, Н.І. Довбаш, Л.І. Шкарівська // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
419777
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
419778
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-7550-35-7
419779
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
419780
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
419781
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
419782
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
419783
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
419784
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
419785
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
419786
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
419787
   Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992. – 205с.
419788
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
419789
   Екологічна енциклопедія : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2006. – 432 с.
419790
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
419791
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
419792
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
419793
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
419794
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 51-59


  У статті розглядається сфера екологічної естетики як конструкт постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення класичних засад естетичної науки. В межах екологічної естетики розглядаються трансформаційні процеси розширення або перегляду ...
419795
  Борейко В.Е. Екологічна етика / В.Е. Борейко, А.В. Подобайло. – Киев : Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
419796
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
419797
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
419798
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
419799
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
419800
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
419801
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
419802
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
419803
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
419804
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
419805
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
419806
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
419807
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
419808
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
419809
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
419810
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
419811
  Сухенко І.М. Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 116-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду ...
419812
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
419813
  Цапліна К.М. Екологічна індикація стану водойми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 173-178. – Бібліогр.: 5 назв
419814
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
419815
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
419816
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
419817
  Джам О.А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 102-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  Обгрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебудови свідомості стосовно природи, розробки нових приоритетів взаємодії суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку цивілізації. Приведено основні характеристики ...
419818
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
419819
  Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії / Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 278-290. – ISSN 1993-6788
419820
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
419821
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
419822
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
419823
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
419824
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
419825
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
419826
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
419827
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
419828
  Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 14-21. – ISSN 2078-1016
419829
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
419830
  Крисаченко В.С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посібник / В.С. Крисаченко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996
419831
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
419832
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
419833
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
419834
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
419835
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
419836
  Хилько М. Екологічна культура: стан та проблеми формування : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУТШ. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-070-7
419837
  Мінаков В.В. Екологічна лексика як об"єкт перекладу / В.В. Мінаков, Ю.В. Загора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 214-220. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
419838
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
419839
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
419840
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
419841
  Мудрак Г.В. Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування / Г.В. Мудрак, В.В. Заєць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 235-244 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
419842
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
419843
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
419844
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
419845
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
419846
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
419847
  Царик Л. Екологічна небезпека зарегульованих водоцм (на матеріалах Тернопільського ставу) / Л. Царик, І. Позняк, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 140-144 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
419848
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
419849
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
419850
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті : Монографія / О.О. Лаптєв. – Київ : Укр. екол. акад. наук, 1998. – 208с. – ISBN 5823805586
419851
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
419852
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
419853
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
419854
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
419855
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
419856
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
419857
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
419858
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
419859
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
419860
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
419861
  Роговик Л.Й. Екологічна освіта при викладанні хімічних дисциплін // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 103-106. – ISSN 2521-6449
419862
  Чайковська Г.Б. Екологічна освіта судентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
419863
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
419864
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
419865
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
419866
  Семитківська Т. Екологічна освіта у професійний підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 361-366. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглядається роль екологічної освіти у формуванні практичних аспектів сталого розвитку суспільства. Екологічна проблема є не стільки природоохоронною, скільки соціально – економічною. Обґрунтовується необхідність підвищення відповідальності в сфері ...
419867
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
419868
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
419869
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
419870
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
419871
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
419872
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
419873
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
419874
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
419875
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
419876
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
419877
  Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-65. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
419878
  Кононов Ю. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область) / Ю. Кононов, І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено комплекс проблем, які виникли при реструктуризації вугільних шахт Брянківського регіону Луганської області. Описано розповсюдження деяких мікроелементів в промислових відходах Донбасу. Вказано на можливі джерела їхнього надходження. The ...
419879
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
419880
  Яцик А.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 5 назв
419881
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
419882
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
419883
  Удод В.М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В.М. Удод, Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
419884
  Мазур І.О. Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу - Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мазур Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
419885
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
419886
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
419887
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
419888
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
419889
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
419890
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
419891
  Корчемлюк М.В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 142-148. – Бібліогр.: 4 назви
419892
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
419893
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
419894
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
419895
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
419896
  Герасимчук Л.О. Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира / Л.О. Герасимчук, Р.А. Валерко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
419897
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
419898
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
419899
  Деркач В. Екологічна парадигма в сучасній науці // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 72-107. – ISBN 978-966-483-893-8
419900
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
419901
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
419902
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
419903
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
419904
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
419905
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
419906
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
419907
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
419908
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
419909
  Лук"янихіна О.А. Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій / О.А. Лук"янихіна, М.В. Гуменний // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 24-29. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
419910
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
419911
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
419912
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
419913
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
419914
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
419915
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
419916
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
419917
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
419918
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика:зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Дис....доктора філософ.наук:09.00.03 / Хилько Микола Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 448л. – Бібл.: с.410-448
419919
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
419920
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
419921
  Мороз О. Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами / О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
419922
  Бєляков Олександр Екологічна проблематика в засобах масової інформації / Бєляков Олександр; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 128с. – ISBN 966-534-230-1
419923
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посібник для студентів ін-ту, факультетів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
419924
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
419925
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
419926
  Желіховська Н. Екологічна проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення екологічної проблематики на сторінках журналів «Київ» і «Вітчизна» у період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения экологической проблематики на ...
419927
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
419928
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
419929
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
419930
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
419931
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
419932
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
419933
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
419934
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
419935
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
419936
  Гриник І.В. Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
419937
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
419938
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
419939
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
419940
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
419941
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
419942
  Дербак Ю. Екологічна свідомість як чинник формування екобезпечної парадигми суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 173-178
419943
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
419944
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
419945
  Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
419946
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
419947
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
419948
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
419949
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
419950
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
419951
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
419952
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
419953
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
419954
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
419955
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
419956
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
419957
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
419958
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
419959
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
419960
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
419961
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
419962
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
419963
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
419964
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
419965
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
419966
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
419967
  Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 23-29. – ISSN 1997-9266
419968
  Ковтун О.М. Екологічна складова у змісті підготовки вчителя хімії // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 306-311. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Аналіз літератури показав, що на сьогодні визначені теоретичні засади, мета, завдання та підходи до реалізації екологічної освіти в школах та вищих навчальних закладах."
419969
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
419970
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екології в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
419971
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
419972
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
419973
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
419974
  Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація та сертифікація : навч. посібник / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 139-140. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-011-4
419975
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
419976
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
419977
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
419978
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
419979
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
419980
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
419981
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
419982
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
419983
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
419984
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
419985
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
419986
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
419987
  Олтаржевський Д.О. Екологічна тематика на сторінках сучасної української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба знайти відповіді на непрості запитання: як сьогодні висвітлюються проблеми довкілля в українській пресі? Чи насправді екологічна ситуація така гостра, як її змальовують ЗМІ? Що треба знати журналістові, аби підготувати справді цікаву та ...
419988
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
419989
  Черниш Я.Ю. Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини / Я.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
419990
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
419991
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
419992
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
419993
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
419994
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
419995
  Боярин М.В. Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника, занесених до міжнародних червоних списків / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
419996
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
419997
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
419998
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
419999
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
420000
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,