Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
418001
  Рудакова Т.М. "Деякі підходи до підвищення якості викладання української мови іноземним студентам" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 466-473. – ISSN 2522-493Х
418002
  Кобзистий П.І. Деякі особливості грозової діяльності на півночі степової зони України / П.І. Кобзистий, Л.І. Христюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 29-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 18)
418003
  Ромушкевич В.І. Деякі особливості загальної циркуляції атмосфери при суховіях на Україні / В.І. Ромушкевич, В.О. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 32-36 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 12)
418004
  Каранфілова О. Деякі особливості композиції роману Ф.М. Достоєвського "Біси" (спроба інтертексктуального аналізу) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 235-242
418005
  Жулінська М.О. Деякі особливості мовних сімей / М.О. Жулінська, А.В. Лопатецька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1729-360Х
418006
  Фідря Ю. Деякі особливості перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-63.
418007
  Головкін О. Деякі особливості прокурорського нагляду за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 26-32.
418008
  Тітко І. Деякі оцінні поняття кримінально-процесуального законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 298-308. – ISSN 1993-0909
418009
  Говденко М. Деякі пам"ятки Древньої Русі. За матеріалами досліджень // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 5-35
418010
  Ромушкевич В.І. Деякі параметри атмосфери при пилових бурях на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 94-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв
418011
  Мозговий Микола Деякі параметри взаємодії масового мистецтва і публіки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 34-42. – ISSN 1728-6875
418012
  Мостова І.О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010-2014 рр.: динаміка змін // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 2 (27). – С. 195-207. – ISSN 2072-9480
418013
  Завада В.Т. Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 61-68. – ISSN 2077-3455
418014
  Булаховська Ю.Л. Деякі персональні спогади про Кафедру слов"янської філології КДУ (в гумористичному розрізі) (кінець 40-х - початок 50-х років ХХ-го століття) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 271-276. – ISSN 2075-437X
418015
  Мосенкіс Ю.Л. Деякі перспективи дослідження мовної картини світу / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, О.І. Сушко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 310-313
418016
  Лоссовський І.Є. Деякі перспективи економічних відносин України з державами Азійсько-Тихоокеанського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 20-28


  В роботі проведено аналіз окремих переваг та перспектив країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та субрегіону Південно-Східної Азії в якості партнерів України з торгово-економічної, інвестиційної та іншої практичної співпраці. Розглянуто конкретні ...
418017
  Перещ В.М. Деякі питання "мінойської" монархії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 216-232. – ISBN 966-614-021-7
418018
  Світлична Ю.О. Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 78-85. – ISSN 2306-9082
418019
  Єршова С В. Деякі питання адміністративно-правового регулювання охорони навколишнього природного середовища України, враховуючи досвід Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-125.
418020
  Красюк Н.І. Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 41-47. – ISSN 1727-1584
418021
  Комзюк В.Т. Деякі питання адміністративно-правового статусу митних органів України в умовах їх реформування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 124-133. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується адміністративно-правовий статус митних органів України з врахуванням змін до чинного законодавства у зв"язку з проведенням адміністративної реформи в Україні, наводиться авторське визначення поняття адміністративно-правового ...
418022
  Благодарний А. Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності посадових осіб правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 44-47
418023
  Кисіль Л.Є. Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов"язаних з корупцією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 321-330. – ISSN 0869-2491
418024
  Кізілова І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних вимог // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57.
418025
  Андрейцев В.І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення фауністичного законодавства / В.І. Андрейцев, М.С. Євтушенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье вносятся предложения по совершенствованию системы административных фаунистических правонарушений, усилению мер административных взысканий и повышению эффективности государственно-правового механизма реализации ответственности за нарушение ...
418026
   Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1164 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 94-95
418027
  Тарнавська З.М. Деякі питання актуальності суспільно-географічного вивчення земель несільськогсподарського призначення // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 230-232
418028
  Ганечко Л.О. Деякі питання аналізу зайнятості населення у містах - гірничодобувних центрах Донецько-Придніпровського економічного району УРСР : населення, Трудові ресурси / Л.О. Ганечко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 48-54 : Табл., рис.
418029
  Покритан А. Деякі питання аналізу і реформування відносин власності / А. Покритан, В. Гринчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 40-46. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
418030
  Ковтонюк М.О. Деякі питання аналізу системи сільського розселення (На прикладі Ровенської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 80-88 : Табл.
418031
  Кашка О. Деякі питання апеляційного перегляду вироку суду в частині цивільного позову // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 505--507
418032
  Мінченко Р. Деякі питання апеляційного провадження в цивільному судочинстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 65-68. – ISSN 1561-4999
418033
  Луць В.В. Деякі питання арбітражної практики по встановленню строків виконання в договорі поставки продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-104. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Установление надлежащих сроков исполнения в договоре поставки при разрешении споров в порядке преддоговорного арбитража преследует цель: исходя из требований народнохозяйственного плана, обеспечивать равномерную, ритмичную работу предприятий и ...
418034
   Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 147). – С. 7
418035
  Захарія Л.М. Деякі питання багаторівневого проектування специалізованих експертних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 010503 / Захарія Л.М.; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
418036
  Калішенко Г.І. Деякі питання бюджетного фінансування виконання рішень суду про стягнення коштів бюджету та бюджетних установ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-89.
418037
  Грень Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61
418038
  Бринцева Л.В. Деякі питання вдосконалення адміністративної процедури вирішення податкових спорів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
418039
  Суворкін В Деякі питання вдосконалення боротьби з контрабандою наркотиків // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 264-268. – ISBN 966-660-151-6
418040
  Туркевич І.К. Деякі питання вдосконалення боротьби з правопорушеннями на окремих об"єктах / І.К. Туркевич, Б.М. Попенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы работы общественных организаций в плане предупреждения правонарушений на отдельных объектах. На основе проведенного анализа состояния правонарушений на ряде предприятий г. Киева даются некоторые выработанные ...
418041
  Тертишников В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.101-107
418042
  Берізко В.М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 98-104.
418043
  Чехович С.Б. Деякі питання вдосконалення законодавчого забезпечення права на свободу пересування в Україні / С.Б. Чехович, М.О. Любченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
418044
  Андрушко П.П. Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за протиправне виконання професійних та службових функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки действий, связанных с поставлением под угрозу жизни и здоровья людей при выполнении профессиональных и служебных функций, а также действий, совершенных лицом, неспособным их выполнять в силу ...
418045
  Скомороха В. Деякі питання вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 110-122


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
418046
  Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господаруювання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 39-42. – ISSN 0132-1331
418047
  Рибачук М. Деякі питання вдосконалення політико-правових засад державно-церковних відносин в сучасній Україні // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 202-210. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
418048
  Підопригора О.А. Деякі питання вдосконалення Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  Статья посвящена деятельности принятия и применения Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. В ней осуществлен научный анализ содержания основных положений указанного нормативного акта и десятилетнего опыта его ...
418049
  Менів Л.Д. Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 72-81. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
418050
  Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 89-93. – ISBN 978-966-521-631-5
418051
  Середа С. Деякі питання вдосконалення правового регулювання андеррайтингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 277-278
418052
  Єськов С. Деякі питання вдосконалення процедури надання судового дозволу на негласні оперативно-розшукові заходи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 236-243.
418053
  Бринцева Л. Деякі питання вдосконалення системи адміністративного оскарження в органах податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-99
418054
  Нижний А. Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 48-56. – ISSN 2308-0361
418055
  Барбара В.П. Деякі питання вексельних правовідносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-28.
418056
  Глушко В. Деякі питання взаємовідносин церкви і держави (на прикладі православних конфесій України) // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 87-91. – (Філософія ; Вип. 148/149)
418057
  Кириченко Ю.М. Деякі питання взаємодії міського голови з депутатами міської ради // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
418058
  Мосенкіс Ю.Л. Деякі питання вивчення далеких генетичних зв"язків української мови / Ю.Л. Мосенкіс ; Каф. українознавства Київ. держ. техн. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : КДТУБА, 1996. – 75, [3] с. – Бібліогр.: с. 62-76
418059
  Туркевич І.К. Деякі питання вивчення особи злочинця / І.К. Туркевич, Н.О. Колеснікова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 73-78. – (Серія права ; № 15)


  В статье делается попутка раз граничить понятие личности преступника от смежных с ним понятий - субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, виновного, осужденного. Рассматриваются моменты возникновения и прекращения этого понятия, ...
418060
  Пащенко Є.М. Деякі питання вивчення українського барокко // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 64-69. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Українське барокко - важлива складова частина загальноєвропейського культурного розвитку. На шляху до вивчення українського бароко багато труднощів. Необхідно показати - його специфіку та взаємозв"язок загальноєвропейським культурним процесом, а також ...
418061
  Брянцева Т.П. Деякі питання визвольної боротьби трудящих мас в містах Правобережної України в першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 70-77. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
418062
   Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 48, 26 червня 2015 року. – С. 113-130
418063
  Жеков В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 129-133. – (Право. Економіка. Управління)
418064
  Сисоєнко І.В. Деякі питання визнання знаків добре відомими в Україні (аналіз практики апеляційної палати державного департаменту інтелектуальної власності) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 240-245.
418065
  Трубаков Є. Деякі питання визнання недійсним договору про надання послуг з адміністрування придбання товарів у групах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 192-193
418066
  Дзера І. Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 13-18. – ISSN 2307-8049
418067
  Середа О. Деякі питання визнання рішень іноземних судів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 103-105
418068
  Вітрова Д.В. Деякі питання визначення вини як обов"язкової ознаки суб"єктивної сторони сепаратизму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 142-148. – ISSN 2224-9281
418069
  Краснова Ю.А. Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – С. 122-131. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
418070
  Діковська І. Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов"язань із міжнародних перевезень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 76-79
418071
  Купрієнко С.В. Деякі питання визначення кола спадкоємців за законом в Україні та за законодавством держав колишнього СРСР // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
418072
  Печений О. Деякі питання визначення кола спадкоємців четвертої черги (осіб, які проживали однією сім"єю) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 27-32
418073
  Гнатенко Є.С. Деякі питання визначення меж кримінальної відповідальності // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
418074
  Мельник Я. Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-15-6
418075
  Бондаренко М. Деякі питання визначення оптимального рівня рентабельності колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 12-18
418076
  Вакула Ю. Деякі питання визначення платників та об"єктів податку з власників транспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-52
418077
  Стрижевська А.А. Деякі питання визначення поняття сукупності злочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 138-142


  У статті розглянуті питання поняття сукупності злочинів як форми множинності злочинів у теорії кримінального права та Кримінальному кодексі України. В статье рассмотрены вопросы понятия совокупности преступлений как формы множественности преступлений ...
418078
  Весна Н.О. Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 103-108. – ISSN 2078-9165
418079
  Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-97.
418080
  Окар-Балаж Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 81-85
418081
  Пшонка А.В. Деякі питання визначення правового статусу прокурора // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 54-57. – ISSN 1563-3349
418082
  Заїкіна Д.В. Деякі питання визначення розміру компенсації за шкоду, заподіяну смертю годувальника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – C. 147-152. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освещаются вопросы возмещения за вред, причиненный смертью кормильца, на основании ст. 409 ГК УССР. Автор отмечает, что объем возмещения определяется в зависимости от ряда обстоятельств, характеристика которых содержится в ...
418083
  Ботнаренко О.М. Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 141-147. – ISSN 1999-5717
418084
  Климчук О. Деякі питання визначення торговельних марок (знаків для товарів і послуг) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-105
418085
  Козаков В.М. Деякі питання викладання історії філософії в технічному вузі / В.М. Козаков, А.А. Шарапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
418086
   Деякі питання викладання судової медицини / О.М. Гуров, А.Г. Антонов, Н.М. Сургай, В.І. Шилан, Д.Б. Гладких, Т.С. Узбек // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Чернівці, 2022. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2218-838X
418087
   Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" : постанова кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 873 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 97, 16 грудня 2016 року. – С. 36-41
418088
  Горобець Н.Г. Деякі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 67-68. – ISBN 978-966-919-107-6
418089
   Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту" : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-497 від 21.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 84-85


  "... Відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту" у вищому навчальному закладі та всіх його структурних підрозділах має діяти студентське самоврядування, яке є невід"ємною частиною громадського самоврядування відповідних вищих навчальних ...
418090
  Ісаєва Ю. Деякі питання використання біометричного аналізу райдужної оболонки ока // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 443-444. – ISBN 978-617-7069-17-0
418091
  Романчук І. Деякі питання використання біометричного аналізу сітківки ока // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 444-446. – ISBN 978-617-7069-17-0
418092
   Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту : постанова Кабінету Міністрів України від10 березя 2022 року № 138 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 6, червень. – С. 8-29
418093
   Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2022 р. № 1256 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 30-35
418094
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 78, 11 жовтня 2016 року. – С. 16-17


  Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2201470 ...
418095
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 183). – С. 11
418096
   Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" : постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 44, 12 червня 2015 року. – С. 34
418097
  Петечел О.Ю. Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих на досудовому слідстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 550-552. – ISSN 1563-3349
418098
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 266 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 94-95


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
418099
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 р. № 88 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 19, 6 березня 2018 року. – С. 54-56
418100
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 302 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 7
418101
   Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників : постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 629 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 70, 11 вересня 2015 року. – С. 33-36
418102
  Лисюк І.І. Деякі питання виникнення соціальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-69
418103
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 31-32
418104
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 517-523
418105
  Джуринський О.В. Деякі питання вирішення податкових спорів за участю юридичних осіб // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 418-431. – ISBN 978-617-7530-15-1
418106
  Калінцев Ю.О. Деякі питання висвітлення історії Революційної української партії в історичній літературі 20-30-х років / Ю.О. Калінцев, А.Л. Івахнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 80-88. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядається питання висвітлення в історичній літературі 20-30-х рр. XX ст. процесу виникнення і основних напрямів діяльності Революційної української партії, з"ясовуються і аналізуються позиції різних авторів з корінних проблем історичного шляху РУП.
418107
  Ярош В.М. Деякі питання відповідальності за забруднення атмосферного повітря / В.М. Ярош, В.П. Смольський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Вносятся предложения по совершенствованию административной и уголовной ответственности.
418108
  Коваленко Т.П. Деякі питання відповідальності залізничного та річкового транспорту за втрату та пошкодження вантажів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 17-23. – (Серія права ; № 12)


  На основе анализа ст. ст. 148, 149 УЖД и ст. ст. 191, 192 УВВТ, а также арбитражной практики по соответствующей категории дел, автор приходит к выводу о целесообразности изменения некоторых норм, регламентирующих ответственность перевозчика за утрату ...
418109
  Кулаков В.В. Деякі питання відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 95-99. – ISSN 2311-4894
418110
  Гаврилюк В. Деякі питання відповідальності юридичних осіб у разі їх реорганізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-14-9
418111
  Аврамчук Б.О. Деякі питання відповідності системи координат УСК-2000 земельному законодавсту / Б.О. Аврамчук, О.О. Патіюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
418112
  Житник В.К. Деякі питання відтворення поетики Т.Г. Шевченка в чеських перекладах // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 121-130
418113
  Панченко М.П. Деякі питання відтворення сукупного суспільного продукту в колгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Вся сумма материальных благ, созданных в отраслях народного хозяйства за соответствующий период, например за год, и является совокупным общественным продуктом. По определению К. Маркса, совокупный продукт - это валовый продукт общества, или весь ...
418114
  Мірошніченко М. Деякі питання відшкодування збитків посадовими особами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.106-108
418115
  Кравченко К.В. Деякі питання відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі / К.В. Кравченко, В.В. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інститут відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, у кримінальному процесі України. Institute of moral damage compensation caused by the crime of criminal process in Ukraine is analyzed.
418116
  Бурлака І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 190-195
418117
  Андрушко А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – (Право. Економіка. Управління)
418118
  Прийменко О.С. Деякі питання вільного використання творів без згоди автора (на прикладі судових справ) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 61-67. – ("Право" ; вип. 33). – ISSN 2312-1661
418119
  Кізченко А.Ф. Деякі питання впливу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Чехословаччину / А.Ф. Кізченко, 1957. – 95-105с.
418120
  Кривак В.В. Деякі питання встановлення меж територіального моря // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 129-132. – ISBN 978-966-600-475-1
418121
   Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 3-11
418122
   Деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р.№ 529 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 13


  "...діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції <...> зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, ...
418123
  Румлянский П.М. Деякі питання вчення про структуру // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
418124
  Сидоров І. Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.35-38
418125
  Ященко К. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.69-74
418126
  Микитенко Л.А. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про рекламу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 45-52
418127
  Комзюк Л. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті Європейської інтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-60.
418128
  Лободіна З.М. Деякі питання гендерного бюджетного аналізу програм надання освітніх послуг / З.М. Лободіна, Т.Ю. Лушней // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез учасників V Міжнар. наук.-практ. конф. приуроченої до 90-річного ювілею д-ра екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Пили Василя Івановича / Хмельниц. облрада [та ін. ; відп. ред.: В.П. Синчак]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7572-53-3
418129
  Матарикіна О.В. Деякі питання генетичної ідентифікації у справах безвісного зникнення людей // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 455-456
418130
   Деякі питання геології Західних областей України.. – Київ : АН УРСР, 1958. – 76с.
418131
  Крилова І.І. Деякі питання геополітичної трансформації України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 45-46
418132
  Дмитрук В. Деякі питання глобалізації у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті здійснено спробу окреслити деякі двоїсті результати глобалізації, передусім їх вплив на різні аспекти функціонування вищих навчальних закладів України.
418133
  Коппель О.А. Деякі питання гносеології міжнародних відносин в контексті парадигмальної еволюції науки / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 8-17


  The article examines the theoretical models of investigation of international relations. Special attention is paid to scientific paradigms, methods and up-to-date status of this problem.
418134
  Дмитренко О.А. Деякі питання господарсько-правового регулювання розрахункових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.196-200. – ISBN 966-7784-65-7
418135
  Ігнатченко Григорій Деякі питання господарсько-фінансової політики Української держави часів Богдана Хмельницького // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 70-83
418136
  Кравчук О.О. Деякі питання господарського відання та оперативного управління майном державної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 218-224. – ISSN 1563-3349
418137
  Клименко О. Деякі питання граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 57-60
418138
   Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 935 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 20-21
418139
   Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 2016 р. № 381 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 31 травня 2016 року. – С. 226-242
418140
  Кудрявцев А.О. Деякі питання державного контролю за використанням земельних ресурсів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 470-473. – ISBN 966-660-151-6
418141
  Лісова Т.В. Деякі питання державного управління в галузі використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 74-80. – ISSN 0201-7245
418142
  Мілашевич А.В. Деякі питання державного управління майном транспорту // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.130-132. – Бібліогр.: 11 назв.
418143
   Деякі питання державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 4
418144
   Деякі питання державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 51
418145
   Деякі питання державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 93


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
418146
  Лукач І.В. Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 131-140


  Стаття присвячена дослідженню державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав. Окрему увагу приділено обгрунтуванню визначення часу внесення змін до статутних документів корпорацій моментом внесення ...
418147
  Станкевич О. Деякі питання державної реєстрації фізичної особи - підприємця // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 78-80.
418148
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів освіти від 14 березня 2018 р. № 168 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 5-12
418149
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 4-11
418150
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 55). – С. 7
418151
  Матараццо Дж. Деякі питання динаміки розв"язків нелінійного еволюційного рівняння зі швидко осцилюючими коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається параболічне нелінійне рівняння зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами в головній частині. Доведено, що за певних обмежень на ріст нелінійного доданку розв"язки вихідної задачі породжують многозначну динамічну систему, атрактор якої в ...
418152
  Ольговський С.Я. Деякі питання династичної історії київських князів у X ст. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – C. 30-31
418153
  Тиха А. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 27-32
418154
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
418155
  Танцюра Л.О. Деякі питання дисциплінарної відповідальності суддів / Л.О. Танцюра, В.В. Семеняка // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 108-113
418156
   Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 8
418157
  Босенко В.О. Деякі питання діалектики протиріч у розвитку органічних форм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
418158
  Любичанківський В.А. Деякі питання діалектико-матеріалістичного принципу критики ідеалізму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
418159
  Окунєв І.С. Деякі питання дієздатності суб"єктів прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 731-737. – ISSN 1563-3349
418160
   Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства : постанова кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 16). – С. 8
418161
  Ремінний В.І. Деякі питання діяльності контрольно-наглядових органів з охорони земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 264-269. – ISSN 2224-9281
418162
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 166). – С. 7


  До складу Агенства увійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор С.А. Вижва та академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН, професор кафедри цивільного права, доктор ...
418163
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 70, 13 вересня 2016 року. – С. 7-14


  До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор Вижва Сергій Андрійович, академік-секретар відділення ...
418164
  Проценко О. Деякі питання діяльності правоохоронних органів в галузі міжнародно-правового співробітництва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 118-122
418165
   Деякі питання діяльності Українського інституту національної пам"яті : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня2018 р. № 799 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16
418166
  Гловюк І. Деякі питання доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про залучення експерта // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 119-120
418167
  Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – C. 43-53. – ISSN 2308-0361
418168
   Деякі питання документування управлінської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 березня (№ 46). – С. 6-14
418169
  Нестеренко Л.О. Деякі питання дослідження абсолютних монархій в історіографії // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 107-112
418170
  Гальперіна В. Деякі питання дослідження державної освітньї політики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С70-75.
418171
  Байраченко І.В. Деякі питання дослідження метеорів радіолокаційним методом / Байраченко І.В., Мізернюк А.Т., Мойся Р.І. – [Київ], 1960. – [8] с. – Окр. відбиток : Вісниу КНУ, сер. астрономії, фізики та хімії, № 3, в. 2, 1960, с.47-54
418172
  Чернюк В.Ф. Деякі питання дослідження причинно-наслідкового зв"язку при виконанні інженерно-технічної експертизи у галузі охорони праці // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 298-301
418173
  Лаба Р. Деякі питання еволюції поглядів на правову кібернетику // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 10-13
418174
  Матвієнко В. Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.146-155. – ISBN 966-7800-08-3
418175
  Матвієнко Василь Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв.
418176
  Шум М.А. Деякі питання економічного зростання на сучасному етапі розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 81-85
418177
  Ігнатенко М.Г. Деякі питання економічної географії транспорту Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 116-123
418178
   Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 14-17


  Перелік наукових спеціальностей
418179
  Шмаюн С.С. Деякі питання епізоотології, патогенезу, терапії і профілактики нематодозів травного каналу коней лісостепової зони України. : Автореф... канд. ветеринар.наук: 16.00.11 / Шмаюн С.С.; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. – Біла Церква, 1997. – 20л.
418180
  Сухомлинська О. Деякі питання етимології педагогічного знання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
418181
  Коваленко Е. Деякі питання ефективності застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-68
418182
  Брянцева Т.П. Деякі питання з історії внутрішньої торгівлі в Польщі в XIV ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 70-80. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
418183
  Косовець О.О. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України / О.О. Косовець, В.І. Дугінов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-109-9
418184
   Деякі питання з історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в західних областях України.. – Львів, 1959. – 156 с. – (З історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в захвдних областях України)
418185
  Джуринський О.В. Деякі питання забезпечення адміністративного позову // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
418186
   Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 881 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 89, 17 листопада 2015 року. – С. 55
418187
   Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 627 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 27 липня (№ 142). – С. 7
418188
  Лазько Г.З. Деякі питання забезпечення позову у спорах, що виникають із страхових правовідносин / Г.З. Лазько, А.В. Ільченко // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 131-135
418189
  Котенко В.М. Деякі питання забезпечення процесуальних прав і обов’язків сторін в адміністративному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 98-101. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі визначення правового статусу сторін в адміністративному процесі. Особливої актуальності досліджене питання набуло в світлі положень нового Кодексу адміністративного судочинства, яким, вперше, в історії українського ...
418190
  Прокопенко О.Б. Деякі питання забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 183-196. – ISSN 0201-7245
418191
  Бантишев О. Деякі питання загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності / О. Бантишев, Н. Ангелуца // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 87-92.
418192
  Яшарова М.М. Деякі питання загальної характеристики майнових прав на службові винаходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-199.
418193
  Чорноусько М.В. Деякі питання закінчення досудового розслідування в контексті здійснення прокурором нагляду у формі процесуального керівництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 281-285. – ISBN 978-966-7178-01-8
418194
  Нерсесян А. Деякі питання законності обігу криптовалют в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 10
418195
  Крегул І. Деякі питання законодавчого врегулювання виконання доручень виборців депутатами місцевих рад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 298-305
418196
  Королева-Борсоді Деякі питання законодавчого врегулювання несумісності депутатського мандата в парламентах країн СНД // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 245-248. – ISBN 978-966-171-322-1
418197
  Сердюченко О. Деякі питання законодавчого закріплення визначення державної енергетичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-156.
418198
  Головій Л.В. Деякі питання законодавчого регулювання ліцензування діяльності з надання освітніх послуг // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 81. – С. 3-6.
418199
  Шевченко Т. Деякі питання застосування давності в кримінальному судочинстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
418200
  Дьоміна О.О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 132-140
418201
  М"ясищев А.М. Деякі питання застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при реалізації активів боржника в процедурі ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-57.
418202
  Гончарук О. Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у кримінальному праві держав -членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір.
418203
  Галиця О. Деякі питання застосування кримінально-процесуального законодавства при проведенні обшуку транспортних засобів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 82-85
418204
  Куцевич М.П. Деякі питання застосування Кримінального кодексу України у разі зміни необхідних умов реалізації принципів його чинності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7 (166). – С. 33-36
418205
  Яцків І. Деякі питання застосування міжнародних механізмів протидії корупції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 259-265. – ISSN 0132-1331
418206
  Булгакова І.В. Деякі питання застосування норм апеляційного провадження в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 37-43.
418207
  Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-43


  У статті проводиться аналіз актуальних проблем застосування міжнародних договорів. Визначаються засади застосування міжнародних договорів, які не отримують згоду Верховної Ради України на їхню обов"язковість, висловлюється точка зору щодо місця ...
418208
  Очкуренко С.В. Деякі питання застосування норм чинного законодавства для регулювання фінансових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 147-152. – ISSN 2219-5521
418209
  Шабалін А. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 257-258
418210
  Беляневич О.А. Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-115
418211
  Гловюк І. Деякі питання застосування статті 245 Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 414-415. – ISBN 978-617-7069-28-6
418212
  Ященко Т.В. Деякі питання застосування термінології в українському законодавстві в характеристиці суб"єктів, наділених службовими повноваженнями // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 246-254. – ISSN 2227-796X


  One of the subjects of administrative law is the research of the essential features of the public authorities status. This results in a systematical consequence which can be described and determined as concept which is widely used and spread when we ...
418213
  Баранова В. Деякі питання застосування фінансового менеджменту у страхових компаніях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доцільності використання теорії фінансового менеджменту, а саме концепції управління грошовими потоками, у страхових компаніях України. Оцінюються основні тенденції розвитку страхового ринку України. The questions of expedience ...
418214
  Сєров Є. Деякі питання затягування процесу в міжнародному арбітражі. Якце буває на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
418215
  Шульга М.В. Деякі питання захисту земельних прав // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-269-6
418216
  Бондар Т. Деякі питання захисту майнових прав дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі аспекти захисту майнових прав дітей за цивільним і сімейним законодавством України, зокрема, права власності дитини на майно та її житлові права. Рассмотрены отдельные аспекты защиты имущественных прав детей по гражданскому и ...
418217
  Зайківський О. Деякі питання захисту національних інтересів щодо інтелектуальної власності в процесі Євроатлантичної інтеграції / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – C. 52-64. – ISSN 2308-0361
418218
  Зеркаль О.В. Деякі питання захисту персональних даних // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 5-14
418219
  Коновалова Г.В. Деякі питання захисту потерпілих і свідків у кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-44.
418220
  Сакоян Д.І. Деякі питання захисту прав суб"єктів перевірки при здійсненні державного нагляду за додержанням стандартів , норм та правил // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-141.
418221
  Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 46-54. – ISSN 2308-0361
418222
  Жорнокуй В.Г. Деякі питання захисту права участі в управлінні господарським товариством // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 36-42. – ISSN 2311-4894
418223
  Шакало Л.С. Деякі питання захисту тварин від жорстокого поводження в Україні // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 154-156. – ISBN 978-617-8037-75-8
418224
  Іванов Г.Т. Деякі питання зв"язку природничих наук і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
418225
  Тізімчук С. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України) / С. Тізімчук, І. Зінов"єва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 206-217. – ISSN 1993-0909
418226
  Міщенко С.М. Деякі питання звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 65-70
418227
  Луць В.В. Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 125-129.
418228
  Клюєв О.М. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-16.
418229
  Підлубна О.В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті здійснено комплексне всебічне дослідження визначення поняття та значення інституту заочного розгляду цивільних справ, на основі чого обгрунтовано концептуальні відмінності між різними науковими поглядами на вказану проблему, також доведено, що ...
418230
  Осауленко Л.Є. Деякі питання змісту шкільних краєзнавчих атласів / Л.Є. Осауленко, В.П. Павлова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 25)
418231
  Первухін Г.О. Деякі питання зображення населених пунктів на топографічних картах масштабів 1 : 10 000 та 1 : 25 000 // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Географії ; Вип. 12)
418232
  Голец В.В. Деякі питання ідеології кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 51-54
418233
  Шиян О.А. Деякі питання інноваційної діяльності без державної реєстрації інноваційного проекту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 126-130
418234
  Погоріленко А. Деякі питання інституційного забезпечення протидії антиукраїнській інформаційній війні (на матеріалах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 47-53. – ISSN 2413-743X
418235
  Бредіхіна В.Л. Деякі питання інтеграції водного законодавства України до законодавства ЄС / В.Л. Бредіхіна, Д.Р. Карпенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 73-81. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
418236
  Біленький О.Ю. Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 43-48


  The main goal of this article is to evaluate the effect of deepening of the economic integration towards economies of the EU neighbouring countries within the scope of the European neighbourhood policy. Based on scientific theoretical providences, ...
418237
  Хведченя С. Деякі питання історії канонізації печерських святих / С. Хведченя, Є. Кабанець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 121-136


  Розповідається історія канонізації святих Києво-Печерської Лаври, досліджено питання часу зарахування найвидатніших печерських ченців до лику святих православної церкви. Викладено матеріали дослідження канонізації преподобного Іллі Муромця, зібрані ...
418238
  Мінгазутдінов О.Ф. Деякі питання історії минулої війни у вузівських навчальних посібниках // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – С. 25-36. – ISBN 978-966-1572-04-0
418239
  Тернавська В.М. Деякі питання історії становлення і розвитку інституту суду присяжних в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-82. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості історії становлення і розвитку законодавчої моделі суду присяжних України в контексті судової реформи і контрреформи другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Peculiarities of history of formation and development of legislative ...
418240
  Шиловцева В.С. Деякі питання історії Стародавнього Риму у висвітленні М.Н. Петрова // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
418241
  Тарасюк Г.М. Деякі питання історії створення, становлення та трансформації системи планування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 254-259. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
418242
  Трифонов С.С. Деякі питання історії та оновлення сімейного законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 145-153. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
418243
  Яремчук В.О. Деякі питання історії формування системи криміналістичних знань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – C. 218-225. – ISSN 2224-9281
418244
  Казьмирчук Г.Д. Деякі питання історіографії повстання Чернігівського полку в дослідженнях істориків України (1918-1976 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 90-97. – (Історія ; вип. 19)
418245
  Кизименко І.О. Деякі питання історіографії сучасних політичних партій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 51)


  Висвітлюються проблеми становлення багатопартійності в Україні на початку 90-х років.
418246
  Трушківська Л.В. Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 36-39


  В статті розглянуто питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги, встановлено позитивні риси та недоліки санкції ст. 400 КК України.
418247
  Старко О.Л. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
418248
  Гедзюк О.В. Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 2219-5521
418249
  Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 100-104
418250
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-89.


  Аналіз складів злочинів, пов"язаних з банкрутством (ст. ст. 218-221 Кримінального кодексу (КК) України), дає підстави стверджувати, що їх кваліфікація ускладнюється тим, що кримінально-правові норми, якими передбачено відповідальність за їх вчинення, ...
418251
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 53-63
418252
  Шепелєва Н.В. Деякі питання кваліфікації злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 105-109
418253
  Яценко С.С. Деякі питання кваліфікації особливо злісного хуліганства / С.С. Яценко, О.Г. Половко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 70-75. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматриваются вопросы квалификации особо злостного хулиганства, которые вызывают наибольшие трудности в практике применения ч. 3 ст. 206 УК УССР: о круге орудий совершения этого преступления и содержании понятия их применения или попытки ...
418254
  Туркевич І.К. Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 41-46. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів" автор приходит к выводам, что предметом взяточничества может быть угощение, предоставление в пользование автомашины; субъектом преступления получения ...
418255
  Оніщенко О.В. Деякі питання класифікації конституцій за формою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-68. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Багатоманітність конституцій обумовлює потребу їх класифікації та систематизації. У науці конституційного права конституції класифікують за різними ознаками. Але в кожному випадку присутній такий критерій, як форма. Існують багато варіантів ...
418256
  Ліснича О. Деякі питання класифікації прав пацієнтів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 49-53. – ISSN 2663-5313
418257
  Рудь Ю.М. Деякі питання класифікацій конституцій в зарубіжних країнах за формою // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (237). – С. 18-21. – ISSN 2308-9636
418258
  Крижний Олександр Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної в // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 30-35
418259
  Сандровський К.К. Деякі питання кодифікації норм міжнародного права, які стосуються спеціальних дипломатичних місій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 102-103. – (Серія права ; № 6)
418260
  Кисіль В.І. Деякі питання кодифікації та правозастосування у сфері інтерперсональних колізій в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 61-78
418261
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання кодифікації чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в контексті міжнародних стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 2219-5521
418262
  Пилипенко А.А. Деякі питання комерціалізації інтелектуальної власності / А.А. Пилипенко, В.В. Агапова // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-328-120-9
418263
  Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 11-15
418264
  Заставний Ф.Д. Деякі питання комплексності територіальної організації виробництва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
418265
  Кравцев І.Є. Деякі питання комуністичного виховання мас / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 68с.
418266
  Корпистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І.М. Корпистинська, В.М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 353-360. – ISSN 2078-6670
418267
  Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0132-1331
418268
  Добровольська В.В. Деякі питання контролю у судочинстві України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 65-72
418269
  Стогнієнко Н.Ю. Деякі питання корпоративного управління // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються питання передумов становлення та характерних особливостей корпоративного сектора економіки України, а також міноритарних акціонерів.
418270
  Мамонов Є.В. Деякі питання кримінально-правового регулювання боротьби зі злочинами невеликої тяжкості // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 136-146.
418271
  Андрощук Г. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 28-32.
418272
  Зінченко І.О. Деякі питання кримінальної відповідальності за бандитизм // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
418273
  Ярош В.М. Деякі питання кримінальної відповідальності за бродяжництво та ведення іншого паразитичного способу життя // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы уголовной ответственности за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни. Анализируется спорный вопрос о моменте начала уклонения от общественно полезного труда и о влиянии заработной платы на ...
418274
  Шульга А. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування / А. Шульга, В. Павликівський // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 79-84
418275
  Шамара О. Деякі питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 110-112.
418276
  Дербеньов О.В. Деякі питання кримінологічної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.186-188. – ISBN 966-660-151-6
418277
  Репетовський П. Деякі питання ленінської теорії відображення і кібернетики // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 27-29
418278
  Ястремський І.С. Деякі питання матеріального стимулювання боротьби за режим економії на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 40-45. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматриваются отдельные проблемы материального стимулирования, связанные с усилением борьбы за режим экономии на современном этапе развития нашего общества. На конкретных материалах промышленных предприятий Киевского совнархоза исследуются ...
418279
  Погорільчук Н.М. Деякі питання методики дослідження особливостей розвитку палеорельєфу Волино-Поділля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто питання методики та деякі результати дослідження рис успадкованості та оберненості у розвитку палеорельєфу Волино-Поділля на основі аналізу планових зіставлень різновікових поверхонь та показників, що характеризують вираженість тальвего- та ...
418280
  Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 52-55.
418281
  Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 16-22
418282
  Теплюк М. Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 7 (316). – С. 10-13
418283
  Харитонов Є. Деякі питання методології дослідження цивільних правовідносин / Є. Харитонов, О. Харитонова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 112-120. – ISBN 978-966-349-240-7
418284
  Клевцов А.І. Деякі питання методології і архітектурно-будівельна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
418285
  Яценко І.С. Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
418286
  Какауліна Л.М. Деякі питання міжнародно-правових стандартів статусу суддів // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 225-229. – ISBN 978-617-7530-15-1
418287
  Шахбазян К. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 58-62
418288
  Коростаренко М.К. Деякі питання міжнародного права в світлі рішень XXI з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 69-74. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Советский Союз является великой правотворчей силой на международной арене. Он борется против всего реакционного в международном праве, за утверждение в международно-правовой практике прогрессивных, демократических норм международного права, за мирное ...
418289
  Денисенко Н.О. Деякі питання міського менеджменту та маркетингу // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 155-162. – ISSN 2076-815X
418290
   Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства / постанова КМУ від 11 вересня 2013 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4
418291
   Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї : постанова КМУ від 17.09.2014 № 450 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 76, 30 вересня 2014 року. – С. 19-20
418292
  Гловюк І.В. Деякі питання надання правової допомоги потерпілим в умовах воєнного стану // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 167-169. – ISBN 978-617-8034-4
418293
   Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 549 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 15
418294
  Пазинич Л.М. Деякі питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні (огляд літератури) / Л.М. Пазинич, О.Р. Ситенко, Т.М. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 78-83. – ISSN 1681-2786
418295
   Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук : постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 589 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 62, 14 серпня 2018 року. – С. 85-86
418296
   Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук : постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. N 589 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 142)
418297
  Косуха П.І. Деякі питання науково-атеїстичного виховання молододі / П.І. Косуха. – Київ, 1966. – 21с.
418298
  Гайдуков Л. Деякі питання наукової розробки теми "Ялта-45. Погляд з 2000 року" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 45-48
418299
   Деякі питання Національного агентства кваліфікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 236). – С.13
418300
   Деякі питання Національного агентства кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 3-12
418301
   Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови : постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 911 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 10
418302
   Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови : постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 р. № 911/2020 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 4-10
418303
  Юшина Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі / Юшина, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 212-216. – (Право. Економіка. Управління)
418304
  Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128.
418305
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 10 січня 2017 № 25 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 14, 17лютого 2017 року. – С. 832-877
418306
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р. № 25 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-59


  "...Відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови ...
418307
  Ярощук В. Деякі питання нормативного регулювання організації роботи Верховної Ради України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 149-150
418308
  Задоєнко О. Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми та особливості нормотворчості в цивільній процесуальній галузі законодавства під час Великої Вітчизняної війни. В статье исследуются проблемы и особенности нормотворчества в гражданской процессуальной отрасли ...
418309
  Сєрая А. Деякі питання нотаріального посвідчення довіреностей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 503-504. – ISBN 978-617-7069-28-6
418310
  Радзієвська Л.К. Деякі питання нотаріального права в світлі рішень XXVII з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются проблемы организации деятельности нотариальных органов. Исследуются некоторые вопросы нотариального права, требующие своего разрешения в свете решений XXVII съезда партии и июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
418311
  Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат : Наказ Мінфіну України, 16.11.2009 р. / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 12. – С. 28-44
418312
  Консевич І.В. Деякі питання обміну житлової площі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 70-72. – (Серія права ; № 13)


  В соответствии с Инструкцией об условиях и порядке обмена жилыми помещениями, действующей на территории Украинской ССР, предметом обмена не может быть часть комнаты. В статье обосновывается вывод о целесообразности изменить Инструкцию в этой части. О ...
418313
  Курдюков В.В. Деякі питання обов"язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 15-18
418314
  Марченко В. Деякі питання обов"язкового страхування цивільноправової відповідальності приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 85-90
418315
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 133-146
418316
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 8). – С. 11-12
418317
  Медведенко Ю.В. Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи - підприємця // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 359-371
418318
  Дербак О. Деякі питання оновленого змісту професійної підготовки учителів іноземної мови університетах Республіки МОЛДОВА // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 104-105. – ISBN 978-966-644-365-9
418319
  Куркін В. Деякі питання оперативно-технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-60.
418320
   Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти = постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 67 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 4 лютого (№ 23)
418321
   Деякі питання оплати праці працівників державної установи "Український інститут розвитку освіти" : постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 882 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 75-76
418322
   Деякі питання оплати праці працівників Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 392 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 88). – С. 4
418323
  Новікова В.В. Деякі питання оплатності й безоплатності, що виникають у договорах про надання послуг // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
418324
  Тарас О. Деякі питання оподаткування в період непу (Україна 1921-1924 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.232-235. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
418325
   Деякі питання оптимізації мережі військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від19 червня 2019 № 584 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 131). – С. 10
418326
  Кузнєцова Н.С. Деякі питання організації і проведення республіканської олімпіади з правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
418327
  Колісник П.І. Деякі питання організації метеорологічних спостережень і вивчення погоди в школі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
418328
  Безверхий К. Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: розрахунки за паливними картками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
418329
   Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 1210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 101, 26 грудня 2014. – С. 17-19
418330
  Дручок Г.В. Деякі питання організації патентування радянських винаходів за кордоном / Г.В. Дручок, А.Н. Заруденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 66-71. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются новые "Указания о порядке патентования советских изобретений за границей" (ЗП-5-74). Основываясь на практических материалах и литературных источниках, авторы отмечают некоторые, на их взгляд, недостатки в организации процесса ...
418331
  Солнцева Х.В. Деякі питання організації поліцейської діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 111-115. – ISSN 2311-4894
418332
   Деякі питання організації правової роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 червня 2017 р. № 838 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 10-11
418333
   Деякі питання організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 р. № 156 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 80-196
418334
  Сердюк В. Деякі питання організації судових юрисдикцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 270-278. – ISSN 1026-9932
418335
  Гречанюк Сергій Деякі питання організації тюремної системи Великобританії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 155-158
418336
  Гребенюк М. Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 203-207. – ISSN 2663-5313
418337
  Гребенюк М. Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах / М. Гребенюк, А. Черняк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 244-248. – ISSN 2663-5313
418338
  Рудченко І.І. Деякі питання організаційної складової фінансування інноваційної діяльності в Україні // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 245-250. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
418339
   Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 120). – С.9
418340
   Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 52, 10 липня 2018 року. – С. 491-495
418341
  Михайленко В. Деякі питання оскарження недотримання розумних строків на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
418342
  Михайленко В. Деякі питання оскарження недотримання розумних строків на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 8. – ISSN 1992-9277
418343
  Трубаков Є. Деякі питання оскарження оцінки майна боржника у виконавчому провадженні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 391-393
418344
  Війтєв Ю. Деякі питання охорони навколишнього природнього середовища в Збройних Силах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-26.
418345
  Підоригора О. Деякі питання охорони суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.114-121
418346
  Шарапова С.В. Деякі питання охорони та збереження екологічних систем // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 149-157. – ISSN 2224-9281
418347
  Антощук М. Деякі питання оцінки антропогенної трансформації рельєфу Волинського Полісся в умовах меліорації // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7069-38-5
418348
  Буряк В.В. Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 367-374. – (Право. Економіка. Управління)
418349
  Зленко А.Н. Деякі питання партійно-організаційної роботи / А.Н. Зленко. – Львів, 1949. – 139с.
418350
  Мотиль І.І. Деякі питання перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 29-33. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
418351
  Тюрін С. Деякі питання переходу права власності на акції // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 14-16.
418352
  Гуменюк О. Деякі питання періодизації становлення та розвитку авторського права і суміжних прав в Україні (кінецьХХ – початок ХХІ ст.ст.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 84-86


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
418353
  Волік В.В. Деякі питання підвищення відповідальності перевізників // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 24-30. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
418354
  Говоруха М.О. Деякі питання підвищення кваліфікації з фармацевтичного менеджменту // Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 2016. – № 3. – С. 51-54. – ISSN 2414-9195
418355
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 9-23
418356
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 167). – С. 6-7
418357
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133) : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 52-67
418358
  Пишньов Д.І. Деякі питання підвищення якості й ефективності діяльності прокуратури у сфері АПК // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 147-153. – ISSN 0201-7245
418359
  Червякова Олена Деякі питання підвідомчості звернень органами прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 104-109
418360
  Ніколаєва Л.О. Деякі питання підготовки робітничих кадрів у вугільній промисловості Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 21-29. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Подготовка и повышение квалификации рабочих в угольной промышленности является одним из основных факторов роста производительности труда. Возросший уровень механизации трудоемких процессов, внедрение новейших прогрессивных форм организации производства ...
418361
  Рум"янцев В.О. Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 7-14. – ISSN 2224-9281
418362
   Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка / розпорядження КМУ від 4 березня 2013 р. № 136-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 62). – С. 11
418363
  Данченко М.І. Деякі питання плинності кадрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
418364
  Мельник О. Деякі питання повноважень Рахункової палати України та Вищої палати контролю Польщі (порівняльно-правовий аналіз) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7069-17-0
418365
  Клепка Д.І. Деякі питання повноважень слідчого судді за результатом розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7627-30-1
418366
  Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.112-116
418367
  Любичанковський В.А. Деякі питання подільності матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
418368
  Тарасенко Н.Д. Деякі питання поетики. / Н.Д. Тарасенко. – К., 1959. – 196с.
418369
  Юрченко В. Деякі питання поетичної майстерності. / В. Юрченко. – К., 1956. – 196с.
418370
   Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра : наказ МОН України від 13.05.2014 № 586 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 49, 27 червня 2014 року. – С. 372-373
418371
  Криволапов Б.М. Деякі питання позовної давності в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.64-72
418372
  Кутиркін А.А. Деякі питання покращення якості правотворчості в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 149-153
418373
  Гінсар В.О. Деякі питання поліпшення економіки цукрового виробництва (на матеріалах цукрових заводів Київського та Черкаського цукротрестів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 33-45. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются основные вопросы улучшения экономики производства важнейшей отрасли промышленности УССР - сахарной промышленности по материалам работы заводов Киевского и Черкасского сахаротрестов. Успешное осуществление на практике решений партии ...
418374
  Петрович Н.Г. Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств / Н.Г. Петрович. – Київ, 1968. – 28с.
418375
  Мельник Л.Г. Деякі питання політичного співробітництва робітників і колгоспників у сучасний період : (історіографія проблеми) / Л.Г. Мельник, О.І. Божко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-8. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В настоящей статье анализируется состояние и выделяются основные направления исследования в исторической литературе сотрудничества рабочих и колхозников в сфере политической жизни общества.
418376
  Беляневич О.А. Деякі питання поруки та іпотеки // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 6 (178). – С. 36-42
418377
   Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2017 р. № 1497 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 102, 29 грудня 2017 року. – С. 305-313
418378
  Кальніченко А. Деякі питання порядку посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 21-23
418379
  Ромушкевич В.І. Деякі питання походження суховіїв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
418380
  Кучинська О.П. Деякі питання поцесуального статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-966-419-300-6
418381
  Ломанов І. Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання службовців / І. Ломанов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-46
418382
  Боброва Д.В. Деякі питання прав і обов"язків громадян СРСР у світлі нової радянської Конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье исследуется юридическая природа конституционных прав и обязанностей граждан СССР. Автор разделяет ту точку зрения, что конституционные права и обязанности - субъективные права и обязанности как элементы правового статуса гражданина СССР - и ...
418383
  Туєва О.М. Деякі питання прав на землю громадян - членів сільськогосподарських виробничих кооперативів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 104-113. – ISSN 0201-7245
418384
  Жилінкова І. Деякі питання права спільної власності за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 66-72
418385
  Шульга М.В. Деякі питання права спільноївласності територіальних громад на землю // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-19
418386
  Пянковський В. Деякі питання правового забезпечення фінансування проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 70-76. – ISSN 2524-0129
418387
  Шабалін А.В. Деякі питання правового положення заявника (стягувача) у цивільному процесі України // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 237-238
418388
  Земко А.М. Деякі питання правового регулювання використання водних ресурсів у сільському господарстві України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 69-71
418389
  Чубенко В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності щодо виробництва та постачання високотехнологічної продукції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 93-97. – ISSN 2663-5313
418390
  Куркіна В. Деякі питання правового регулювання державного боргу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-17-0
418391
  Будаков А.Ю. Деякі питання правового регулювання діяльності митних органів / А.Ю. Будаков, О.А. Долгий // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.17-26
418392
  Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління)
418393
  Тюрін С. Деякі питання правового регулювання заснування нерезидентами господарюючих суб"єктів України або участі в них. Інвестиційна діяльніть нерезидентів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 72-74
418394
  Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 174-176. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням. До таких угод можна віднести міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг та міжнародний фінансовий лізинг. У зазначених угодах знаходять своє вираження ...
418395
  Панченко В.В. Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
418396
  Кикоть О.О. Деякі питання правового регулювання інвестування на основі концесії на будівництво автомобільних доріг // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 212-220
418397
  Смерницький Д.В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 33-39. – ISSN 2072-8670
418398
  Юлдашев С. Деякі питання правового регулювання недержавного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-92.
418399
  Труш І. Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 280-285. – ISSN 0132-1331
418400
  Підопригора О.А. Деякі питання правового регулювання планування винахідництва і раціоналізації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-24. – (Серія права ; № 15)


  В статье анализируется порядок планирования изобретательства и рационализации. По мнению автора, планирование изобретательства не отвечает современным требованиям ускорения научно-технического прогресса и нуждается в коренном пересмотре. Планирование ...
418401
  Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття "ноу-хау" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
418402
  Алябов Є. Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 104-107
418403
   Деякі питання правового регулювання процесів видобутку нафти та газу для потреб національної безпеки та оборони України / С. Пасіка, Д. Чомко, О. Опанасенко, Д. Хомяков, О. Скиба, О. Горбачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють деякі питання процесів видобутку нафти та газу для потреб країни в цілому та військово-промислового комплексу України зокрема. Розглянуто та проаналізовано загальні тенденції розвитку ...
418404
  Сокур Є. Деякі питання правового регулювання рентних платежів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 43
418405
  Горожанкін А.І. Деякі питання правового регулювання роботи автомобільного транспорту // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 84-92
418406
  Оніщенко О.В. Деякі питання правового регулювання суб"ектного складу спадкового договору // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-7.
418407
  Голоднова Т.С. Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 64-70
418408
  Лісова Т.В. Деякі питання правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 67-74. – ISSN 2224-9281
418409
  Музика Л. Деякі питання правового режиму об"єктів права комунальної власності. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С38-41
418410
  Курібло В.А. Деякі питання правового становища інвесторав капітальному будівництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-132.
418411
  Забзалюк Д.Є. Деякі питання правового статусу Ордену Тамплієрів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 35-41
418412
  Матковська Д. Деякі питання правового статусу та організації діяльності судових виконавців в Естонії // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8830-75-4
418413
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 176-179
418414
  Куркін В. Деякі питання правовогорегуювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-27
418415
  Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
418416
  Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-93. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
418417
  Алданова К.Ю. Деякі питання правосуб"єктності суб"єктів права законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-170. – ISSN 1563-3349
418418
  Куліков О. Деякі питання практики корпоративного та державного брендінгу в Європі / О. Куліков, О. Пічкур // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-43.
418419
  Павловська Н.В. Деякі питання практики Міжнародного суду ООН // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (234). – С. 26-30. – ISSN 2308-9636
418420
  Мудрова О.О. Деякі питання практики припинення прав іноземних громадян на землі сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 162-165. – ISSN 0201-7245
418421
  Загородна О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв"язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47. – ISBN 966-654-152-1
418422
  Жуков А. Деякі питання пред"явлення, розгляду, обліку та задоволення вимог кредиторів у законодавстві, що регулює питання банкрутства в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.7-15.
418423
  Добровольська В.В. Деякі питання представництва у господарському судочинстві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 81-88
418424
   Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 796 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 7, липень. – С. 78-86
418425
  Бондарчук В. Деякі питання призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України, видів покарання та проблемі його застосування. Данная статья посвящена исследованию наказания за преступление, предусмотренное ст. 205 УК Украины, видов наказания и ...
418426
  Доманська М.І. Деякі питання призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у справах про зміну правового cтатусу фізичної особи // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 35-37


  У статті проаналізовано законодавчі та практичні проблеми визначення передумов для призначення судово-психіатричної експертизи, дослідження судом висновку експерта та інших доказів при ухваленні рішення.
418427
  Гроза Я.І. Деякі питання принципу матеріальної єдності світу та поняття енергії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
418428
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Грудень (№ 12)
418429
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 73-94
418430
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів від 17 листопада 2021 р. № 1197 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 225). – С. 7
418431
  Палюх Л.М. Деякі питання про об"єкт злочину "невиконання судового рішення" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-56. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
418432
  Насад А.Г. Деякі питання про поширення морських кімерійських відкладів на правому березі Дніпра / А.Г. Насад, Ю.Б. Люльєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-12. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології ; № 12)
418433
  Заболотна Л.В. Деякі питання про притягнення до відповідальності працівників дипломатичної служби за польською моделлю гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 117-119
418434
  Ілечко К. Деякі питання провадження щодо видачі особи (екстрадиції) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 378-379
418435
   Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України; перелік від 14.09.2015 р. № 923 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 128-129
418436
   Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 р. № 889 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 64, 23 серпня 2016 року. – С. 339-340
418437
   Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 565-566
418438
   Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 р. № 931 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 74, 28 вересня 2018 року. – С. 72-73
418439
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині впровадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 90-95
418440
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р № 652 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 68, 7 вересня 2018 року. – С. 107-110
418441
   Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров"я" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 квітня (№ 71). – С. 8
418442
   Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 жовтня 2020 р. № 1232 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 72
418443
   Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 275 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 80). – С. 6
418444
  Янишен В. Деякі питання проведення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 168-171


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
418445
  Путренко А.М. Деякі питання протидії фіктивному підприємництву // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 42-44
418446
   Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 35-40
418447
  Литва Л.А. Деякі питання професійного становлення соціального працівника // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 78-79
418448
   Деякі питання професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. №1010 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 230). – С. 9
418449
  Нечепуренко А.О. Деякі питання проходження військової служби на сучасному етапі розбудови ЗС України: історико-правовий аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 93-95. – ISSN 2076-1554
418450
  Панова Г.В. Деякі питання процедури визнання особи біженцем певними компететними органами відповідно до законодавства України та Россії: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 214-221. – ISSN 1563-3349
418451
  Сліпачук О. Деякі питання процесу розкриття інформації та документів у міжнародному арбітражі / О. Сліпачук, О. Перепелинська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 100-104.
418452
  Львова Ю.Л. Деякі питання психології праці вчителя / Ю.Л. Львова. – К., 1972. – 47с.
418453
  Степанишин Б.І. Деякі питання раціоналізації праці вчителя. / Б.І. Степанишин. – Київ, 1975. – 31с.
418454
  Шарапова С.В. Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського призначення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 128-136. – ISSN 2224-9281
418455
   Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" : постанова Кабінету Міністрів України; порядок, зразок, перелік від 19.08.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 73, 22 вересня 2015 року. – С. 34-44


  Відповідно до частин четвертої та п"ятої статті 54 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє: затвердити порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань та зразки державних документів про присвоєння вчених звань. ...
418456
  Савчук В. Деякі питання реалізації третейської угоди при розгляді господарських спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 276-277
418457
  Шашкова-Журавель Деякі питання реалізації Україною міжнародно-правових норм про працю неповнолітніх: адміністративно-правовий аспект // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 164-170. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
418458
  Цюра В.В. Деякі питання регламентації законного представництва в контексті реформування цивільного законодавства // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 318-321
418459
  Глобенко Г.І. Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 76-84. – ISSN 1999-5717
418460
  Конопатська Л. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи / Л. Конопатська, К. Раєвський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 22-28
418461
  Коваленко Т.П. Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві / Т.П. Коваленко, Д.В. Заїкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 21-26. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві" анализируются нормы ст. ст. 28, 29, 118, 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ст. ст. 144-150, 529-531, 533-535, 538 ГК УССР, отражающие ...
418462
  Золотар В.А. Деякі питання регулювання найму жилих приміщень Цивільним кодексом УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 27-30. – (Серія права ; № 6)


  В статье после краткой общей характеристики норм Гражданского кодекса УССР о жилищном найме в сжатой форме излагаются наиболее важные новые положения Кодекса, регулирующие наем жилых помещений, в частности: о понятии и сроках договора жилищного найма, ...
418463
  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об"єкту права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 146-150. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
418464
  Логвінова М.В. Деякі питання регулювання процесуального порядку скасування усиновлення // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 235-245. – ISBN 978-966-437-304-0
418465
  Пилипенко В. Деякі питання реєстрації автомобіля // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-40
418466
  Станкевич О. Деякі питання реєстрації юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-76.
418467
  Кубрак Б.К. Деякі питання рекультивації земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 146-147. – Бібліогр.: 6 назв
418468
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С. Й.; КУ ім. Т.Г. Шевчена. – Київ, 1992. – 101л. – Бібліогр.:л.98-101
418469
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 16л.
418470
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплиності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 15л.
418471
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 р. № 151-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 21, 22 березня 2016 року. – С. 196
418472
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 51-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 12 лютого 2016 року. – С. 52
418473
  Ромащенко М.І. Деякі питання реформування водогосподарської галузі України / М.І. Ромащенко, О.О. Дехтяр // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 103. – C. 3-8. – ISSN 0507-2166
418474
  Шингель А.В. Деякі питання реформування державної митної служби України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 561-563. – ISBN 966-660-151-6
418475
  Бринцева Л.В. Деякі питання реформування підрозділів адміністративної "квазіюстиції" в органах податкової служби // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 144-148. – ISSN 0201-7245
418476
  Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17.
418477
  Лук"янчук Р.В. Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: учасний погляд // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 81-92. – ISSN 2414-05-62
418478
  Слободян О. Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-15-6
418479
  Стецюра Г.А. Деякі питання роботи Комуністичної партії України у посиленні ролі МТС в організаційно-господарському зміцненні колгоспів (1933-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 14-26. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
418480
  Давидова Ю.В. Деякі питання розбудови адаптивного освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 38-48. – ISSN 2074-8922
418481
  Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров"я України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 75-79 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
418482
  Бондаренко К. Деякі питання розвитку галузей землеробства в приміській зоні м. Києва // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 19-22
418483
  Євдощук М.І. Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
418484
  Поданчук В.Д. Деякі питання розвитку господарства східної частини Подільського Придністров"я // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 32-38 : Табл.
418485
  Кальченко В.Н. Деякі питання розвитку нафтодобувної і газової промисловості Української РСР / В.Н. Кальченко, Г.В. Тичина // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 97-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
418486
  Бритченко С.П. Деякі питання розвитку національних відносин на Україні / С.П. Бритченко. – К., 1990. – 45с.
418487
  Дзера О.В. Деякі питання розгляду справ про право власності в судовій практиці / О.В. Дзера, І.О. Дзера // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 15-24. – ISBN 978-966-2635-96-6
418488
  Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спрощена процедура розірвання шлюбу, запроваджена новим Сімейним кодексом України, висвітлюються проблеми, які існують у цій сфері та пропонуються шляхи їх розв"язання. The article analyses simplified procedure of dissolution of marriage ...
418489
  Брайловська А. Деякі питання розмежування діяння, передбаченого ст. 137 КК України, із суміжними складами злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-85
418490
  Наджафов О. Деякі питання розмежування корупційних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 24-33


  "... Про надання/одержання неправомірної вигоди".
418491
  Борденюк В.В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними та господарськими судами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 131-137
418492
  Казьмирчук Г.Д. Деякі питання розробки дослідниками Радянської України проблем суспільно-політичного руху в Росії середини 30-х - початку 60-х років ХІХ ст. (1934-1956 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 25-35. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
418493
  Герасименко М. Деякі питання розслідування голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 357-361. – ISBN 978-966-518-655-7
418494
  Плотнікова М. Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 39-43. – ISSN 2307-8049
418495
  Горностай М.П. Деякі питання серверної підтримки інформаційних систем, здатних до навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядаються математичні закономірності, що описують потоки даних між веб-сервером та Всесвітнього мережею, їх вплив на побудову серверної архітектури інформаційної системи. Аналізується архітектура інформаційної системи, що здатна навчатися, ...
418496
  Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 170-179. – ISSN 0320-4421
418497
  Балясна Л.Ю. Деякі питання синонімії в публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячено аналізу синонімічних замін лексичних одиниць, що повторюються. Синонімічні заміни розглядаються як різновидність лексичного повтору. Ораторська промова носить прагматичний характер і підпорядкована конкретним цілям - інформувати, переконати, ...
418498
  Палюх Л.М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 302-305. – ISSN 2219-5521
418499
  Князькова Л.М. Деякі питання систематизації пенсійного законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-617-7069-52-1
418500
  Пленюк М. Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов"язаннях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.66-71
418501
  Ярошенко О.М. Деякі питання системи джерел трудового права України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 43-47. – ISSN 0201-7245
418502
  Якимчук Н.Я. Деякі питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.76-80. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
418503
  Леоненко М.І. Деякі питання системних змін до кримінального процесуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-419-300-6
418504
  Мохначук С.С. Деякі питання сільського розселення Черкащини / С.С. Мохначук, Є.Й. Шипович // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 9-18
418505
  Бенедисюк І. Деякі питання складу злочину за ухилення від сплати податків, інших обов"язкових платежів та їх доведення в ході попереднього розслідування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-55
418506
  Иоффе Є.М. Деякі питання соціалістичного відтворення / Є.М. Иоффе. – Київ, 1958. – 40с.
418507
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 42-45
418508
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 92-95


  Стаття присвячена основним проблемам правового регулювання соціального захисту остарбайтерів.
418509
  Ярошенко І.С. Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 45-52
418510
  Єсауленко Н.В. Деякі питання спадкування акцій за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 401-406. – ISSN 1563-3349
418511
  Панченко В. Деякі питання співвідношення внутріньогосподарських локальних нормативних актів і спеціальних законів щодо сільськогосподарських кооперативів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 157-160
418512
  Проценко М.А. Деякі питання співвідношення внутрішнього і зовнішнього у живій природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
418513
  Степаненко М. Деякі питання співвідношення інститутів політичного притулку та екстрадиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 298-300
418514
  Кашинцева О.Ю. Деякі питання співвідношення інформаційних відносин інтелектуальної власності в сфері охорони здоров"я / О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 55-63. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
418515
  Єрмолаєв В. Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 52-60. – ISSN 1993-0909
418516
  Овчаренко Л. Деякі питання становлення інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено питанням розвитку інноваційного підприємництва, показано необхідність його формування і розвитку в умовах України. Показано перевагу і недоліки малого бізнесу. Дається характеристика форм інноваційного підприємництва. Зокрема, ...
418517
  Шарапова С.В. Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони земель лісогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 140-144. – ISBN 978-966-7957-20-9
418518
  Шипович Є.Й. Деякі питання стану і перспективи розвитку промисловості і транспорту міста Запоріжжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 62-67. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
418519
  Чаркіна А. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 29-31
418520
  Єрьоменко О.А. Деякі питання створення адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 59. – С. 54-60. – ISSN 2074-8922
418521
  Борденюк В.І. Деякі питання створення двопалатного парламенту в Україні у контексті зарубіжного досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 192-199. – ISSN 1563-3349
418522
  Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та вдосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 132-135
418523
   Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 158). – С. 8-10
418524
  Тюрін С. Деякі питання створення та діяльності холдингових компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 9-13
418525
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 2-4
418526
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-94
418527
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 530-543
418528
  Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 26-33. – ISSN 0131-775Х
418529
  Михайліченко Т. Деякі питання суб"єктивної сторони порушення обов"язків щодо охорони майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 73-79
418530
  Поляков Б.М. Деякі питання судового захисту акціонера у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-133.
418531
  Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-17
418532
  Андреєв Д.О. Деякі питання судового захисту корпоративних прав акціонерів // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 36-38
418533
  Ткачук О.С. Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов"язаних з іпотекою / О.С. Ткачук, А.О. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 76-94. – ISSN 2310-6166
418534
  Романюк Я.М. Деякі питання судової практики, пов"язані з порукою / Я.М. Романюк, З.П. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 6 (142). – С. 43-45
418535
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0132-1331
418536
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 10-18.
418537
  Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 26-32


  Держава, закріпивши на конституційному рівні за прокурором функцію підтримання державного обвинувачення, визначила його важливу роль у захисті прав і свобод людини і громадянина.
418538
  Терещук Ю. Деякі питання сучасного адміністративно-правового забезпечення митної справи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 39-42
418539
  Біленчук П. Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 17-19
418540
  Бояров В.І. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів / В.І. Бояров, О.П. Кучинська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 39-42
418541
  Коновалова Г.В. Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 62-64. – ISSN 2310-9769
418542
  Булкат М.С. Деякі питання теоретико-правової природи та сутності судової влади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 97-108. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
418543
  Крижанівський С.А. Деякі питання теориї соціалістичного реалізму / С.А. Крижанівський, 1958. – 18 с.
418544
  Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29
418545
  Охріменко О.О. Деякі питання теорії і практики застосування законодавства про місцеві вибори // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 98-100.
418546
  Дідовець І.В. Деякі питання теорії і практики управління комунальною власністю та нерухомістю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 81-86. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
418547
  Мінчин Б.М. Деякі питання теорії комічного / Б.М. Мінчин. – К., 1959. – 240с.
418548
  Щербань М.І. Деякі питання теорії мікроклімату та методики мікрокліматичних досліджень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 8)
418549
  Медина В.С. Деякі питання теорії охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 11)
418550
  Розман І.І. Деякі питання теорії перекладу творів зарубіжної літератури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 185-187. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
418551
  Настасяк І. Деякі питання теорії правових засобів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 20-23
418552
  Яснюк Т.Є. Деякі питання теорії районних циклів виробництв, що формуються на базі мінерально-сировинних ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 62-69. – Бібліогр. 6 назв
418553
  Ігнатенко М.Г. Деякі питання теорії розміщення хімічних виробництв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 88-96 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
418554
  Мосенкіс Ю. Деякі питання теорії та практики вивчення мовно-культурних субстратів: Визначення напрямків дослідження / Ю. Мосенкіс, Д. Переверзєв // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 50-57


  Мовний субстрат Трипільської культури, мінойський субстрат стародавнього Криту, етруська мова.
418555
  Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 28 - 32. – ISSN 2076-9326
418556
  Батанова Н. Деякі питання теорії функцій конституційно-правової відповідальності // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 54-58
418557
  Панько К.Е. Деякі питання територіальної організації жіночої праці Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 49-56 : Табл.
418558
  Тамбовцева Г.Т. Деякі питання територіальної організації плодоовочевої консервної промисловості Запорізької області : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
418559
  Сопко В. Деякі питання термінології та класифікації засобів праці / В. Сопко, В. Карєв // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-15 : табл.
418560
  Жирмунський А.М. Деякі питання термінології та класифікації четвертичних покладів / А.М. Жирмунський. – 97-107с.
418561
  Лур"є К.І. Деякі питання техногенної безпеки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 194-196. – ISSN 2077-1096
418562
  Тимощук В.М. Деякі питання типології київської кухонної кераміки X-XIII ст. // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 67-71
418563
  Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.116-125
418564
  Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 42-48
418565
  Гафурова О.В. Деякі питання удосконалення законодавства у сфері соціального розвитку села // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 68-75. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
418566
  Перепелиця М.М. Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 137-141. – ISSN 1727-1584
418567
  Берназюк Інна Деякі питання удосконалення правового регулювання опозиційної діяльності у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та представницьких органах місцевого самоврядування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 35-39
418568
  Пашко П.В. Деякі питання удосконалення системи освіти в Україні в контексті світових тенденцій // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 189-196. – ISBN 978-966-622-885-0
418569
  Чупрун О Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.125-127
418570
  Васильчук Г.М. Деякі питання українізації державного апарату України (1923-1924 рр.) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 141-144. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  На основі архівних документів розглядаються деякі аспекти українізаційної політики в республіці в 20-х роках, а саме проблеми українізації державного апарату УРСР у 1923-1924 рр. На основе архивных документов рассматриваются некоторые аспекты ...
418571
  Роте Г. Деякі питання українсько-російських взаємин у давній літературі // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 110-120
418572
   Деякі питання Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 684 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 11-16
418573
  Прилипко С.М. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 307-313. – ISSN 1563-3349
418574
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
418575
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 69
418576
   Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного технічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 26). – С. 13
418577
   Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного технічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 14, 16 лютого 2018 року. – С. 69
418578
   Деякі питання утворення та реорганізації закладу вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 758-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 10, жовтень. – С. 30-31
418579
   Деякі питання утворення та реорганізації закладу вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 758-р // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 36
418580
   Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України від 29 серпня 2016 р. № 1027/900 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 7, 24 січня 2017 року. – С. 202-224
418581
  Радзієвська Л.К. Деякі питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье исследованы некоторые вопросы участия прокурора, являющиеся спорными в теории гражданского процессуального права, решение которых будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора при рассмотрении гражданских дел.
418582
   Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 72-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 лютого (№ 28). – C. 4
418583
   Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2025 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1141-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 22 грудня (№ 270)
418584
  Слободян Р. Деякі питання фахового мовлення професійного судді // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 131-145
418585
   Деякі питання фізико-хімічної механіки металів.. – К., 1958. – 144с.
418586
   Деякі питання фізіології травлення та обміну речовин у риб.. – Київ : АН УРСР, 1962. – 117с.
418587
  Сокуренко В.В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 109-116. – ISSN 2222-5374
418588
  Аржевітін С. Деякі питання фінансового моніторингу в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 47-50. – ISSN 1810-3944
418589
  Федчук С.І. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
418590
  Підопригора О.А. Деякі питання фінансування винахідництва і раціоналізації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 64-70
418591
   Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 110-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 94-95
418592
  Пасмор Н. Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – ISSN 1682-2366
418593
  Пасмор Надія Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються питання вдосконалення і розвитку системи інформаційного забезпечення вищої освіти. Розглядаються особливості діяльності вузівської бібліотеки у взаємодії з навчальними інформаційними комунікаціями. Визначено загальні тенденції і ...
418594
  Максімова В.Ф. Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності / В.Ф. Максімова, Р.В. Кузіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
418595
  Зборовська О.М. Деякі питання формування стратегії розвитку металургійних підприємств / О.М. Зборовська, Д.В. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-12. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
418596
  Кузнєцов Ю. Деякі питання функціонування акціонерних товариств у світі та можливість застосування їх досвіду в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 158-159
418597
   Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти : постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 566 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 100, 28 грудня 2018 року. – С. 51
418598
  П"явка Н.М. Деякі питання функціонування трудових зв"язків Білоцерківського району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 51-54
418599
   Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням : постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 703 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 42-48
418600
  Чєревко П.П. Деякі питання цивільно-правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 285-293. – ISSN 1563-3349
418601
  Тростогон А.М. Деякі питання шефства робітничого класу України над селом (1923-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 13-18. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
418602
   Деякі питання школознавства. – Київ : Радянська школа, 1966. – 275, [5] с. – (Бібліотека директора школи)
418603
  Чуваков О.А. Деякі питання щодо видових об"єктів злочинів проти основ національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 316-321. – ISSN 2219-5521
418604
  Базов О. Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 123-133. – ISSN 2306-9082
418605
  Банк Р. Деякі питання щодо визначення механізму адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 106-109
418606
  Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-38.
418607
  Коваленко Л.П. Деякі питання щодо визначення предмета інформаційного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 109-115. – ISSN 2224-9281
418608
  Чернадчук Т. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам / Т. Чернадчук, О. Талденко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 46-49.
418609
  Коваль М.В. Деякі питання щодо впливу людського фактору в управлінську діяльність відносно керування справами суспільства та держави // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 23-28. – ISBN 978-617-8034-4
418610
  Сапожнікова О. Деякі питання щодо встановлення особи, з якого може наставати кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 252-255. – ISSN 0132-1331
418611
  Охотнікова Олена Деякі питання щодо державного управління у сфері земельних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 50-52
418612
  Баклан О.В. Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 175-180. – ISSN 0132-1331
418613
  Чорноус О.В. Деякі питання щодо дискримінації жінок в трудових правовідносинах // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
418614
  Корчева Т.В. Деякі питання щодо дії принципу змагальності в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 110-120. – ISSN 0201-7245
418615
  Бугайов С. Деякі питання щодо дійсності договору дарування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 23-24
418616
  Красовський К.Ю. Деякі питання щодо законодавчого забезпечення судової реформи // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7166-33-5
418617
  Перепелиця С.І. Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 149-151. – (0). – ISSN 2078-9165
418618
  Баклан О.В. Деякі питання щодо зв"язків між суб"єктами та об"єктами адміністративно-правових відносин у процесі легалізації підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 88-90
418619
  Гетьманцева Н.Д. Деякі питання щодо кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 52-54. – ISBN 978-617-7069-52-1
418620
  Яригіна Є. Деякі питання щодо моніторингу якості освіти в університеті // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 308-309


  Здійснено наукове дослідження теоретичних та організаційних основ системи управління якістю освіти у вищих навчальних закладах та визначені потенційні можливості використання ідей європейського досвіду в розвитку системи управління якістю вищої освіти ...
418621
  Ященко Володимир Деякі питання щодо навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
418622
  Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 49-52.
418623
  Благодир А.А. Деякі питання щодо підслідності кримінального провадження / А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 5-9. – ISSN 2304-5809
418624
  Рожок В. Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
418625
  Фрідман Д. Деякі питання щодо поновлення функціонування спеціалізованих природоохоронної та транспортної прокуратур в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 303-305
418626
  Григор"ева Т. Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 92-96
418627
  Процевський В.О. Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю / В.О. Процевський, Ю.В. Грицай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 5-25. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
418628
  Михайлова С. Деякі питання щодо роботи за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 10
418629
  Панасюк О. Деякі питання щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 142-146. – ISSN 2663-5313
418630
  Доманський В.А. Деякі питання щодо систематизації законодавства у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-10 : схема. – Бібліогр.: 12 назв
418631
  Мовчан Г. Деякі питання щодо статусу прокурора у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-69.
418632
  Беззубцева Г. Деякі питання щодо сутності інституту розірвання господарського договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 248
418633
  Суржинський М.І. Деякі питання щодо сучасного розуміння поняття "громадянство" // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 526-528. – ISBN 966-660-151-6
418634
  Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 8 назв
418635
  Галянтич М.К. Деякі питання щодо удосконалення поняття "відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2635-96-6
418636
  Белікова С. Деякі питання щодо участі прокурора виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 67-77
418637
  Абизов В.Є. Деякі питання щодо філософського аналізу міфу / В.Є. Абизов, В.Л. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
418638
  Лисиця Н. Деякі питання щодо формування спадкових справ та їх оформлення для архівного зберігання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 100-102
418639
  Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 240-247. – ISSN 1563-3349
418640
  Манжул І.В. Деякі питання юридичної відповідальності особового складу Національної гвардії України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 76-83. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
418641
  Ващинець І.І. Деякі питання юридичної природи виключних авторських прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 174-177.
418642
  Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
418643
  Перепелюк В.Г. Деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-89
418644
  Дмитренко П. Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 66-69
418645
  Кривобок С. Деякі питання, пов"язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.132-135. – ISSN 0132-1331
418646
  Смітієнко З.Д. Деякі питання, пов"язані з реалізацією функцій кримінального процесу / З.Д. Смітієнко, В І. Рогатюк // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17
418647
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання, пов"язані з ротацією на дипломатичній службі // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 228-230. – ISBN 978-966-458-401-9
418648
  Кротюк В. Деякі питання, пов"язані із законодавствчим регулюванням створення та діяльності банківських об"єднань в Україні / В. Кротюк, Я. Берназюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
418649
  Сіренко А. Деякі питання, що виникають в зв"язку з охороною авторського права при передачі масової інформації та телепередач по кабелю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.57-59
418650
  Єрмоленко С.С. Деякі питпння граматичної семантики у висвітленні О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.43-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
418651
  Стойловський Р.В. Деякі підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь, пов"язаних із залишенням у небезпеці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 156-158. – ISBN 978-966-927-199-0
418652
  Мезенцева Г.Г. Деякі підсумки археологічного вивчення древньоруського міста Родня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 110-119. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
418653
  Синиця Є. Деякі підсумки вивчення грунтових могильників ранніх слов"ян у Східній Європі // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 196-213. – ISBN 966-02-4003-1
418654
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 68-72. – (Європейські дослідження)
418655
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу (на прикладі діяльності комісії з європейського сімейного права) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 205-207. – ISBN 978-966-171-322-1
418656
  Мищак І. Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
418657
  Мищак Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт / Мищак, |. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
418658
  Лаптєв О.О. Деякі підсумки наукової роботи групи газонознавства Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Лаптєв, Б.Х. Грінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться короткі відомості про комплексні дослідження проблем газонознавства в Україні.
418659
  Савич В.І. Деякі підсумки розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються окремі питання розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні. The some questions of development the mortgage housing credit in Ukraine are analized in article.
418660
  Пузанова Г. Деякі підходи визначення поняття "інвестиція" // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 68-75. – ISSN 1561-4999
418661
  Семенов В. Деякі підходи до вибору з Парето множини / В. Семенов, Д. Степовий // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 201-202
418662
  Пісняк В. Деякі підходи до вивчення розвитку інклюзивної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISSN 2706-6258
418663
  Петров А.М. Деякі підходи до визначення політичної кризи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 103-105
418664
  Сверба Ю.І. Деякі підходи до визначення поняття "доступ до правосуддя" // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 208-213. – ISSN 2524-017X
418665
  Борденюк В.В. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 173-182. – ISSN 1563-3349


  За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обгрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов"язки визначаються законом. У зв"язку ...
418666
  Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу : фінансовий сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
418667
  Тарасова Ю. Деякі підходи до вирішення проблем методики викладання китайської мови як іноземної // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 251-257. – ISBN 966-7773-70-1
418668
  Пилипенко В.П. Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-75. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на ...
418669
  Кравчук В. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-54.
418670
  Катеринич Л.О. Деякі підходи до можливості застосування адаптивних алгоритмів у нейронних мережах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі підходи, щодо можливості застосування адаптивних алгоритмів у розробці систем на нейронних мережах Considers some approaches on the applicability of adaptive algorithms in designing systems on neural networks
418671
  Марцин Володимир Степанович Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 153-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи досягнення раціонального управління фінансовими ресурсами, акцентовано увагу на зростанні обсягів виробництва і реалізації, мінімізації витрат, максимізації прибутку і забезпеченні рентабельної діяльності підприємства. ...
418672
  Мордвінов О.Г. Деякі підходи до оцінювання ефективності державного управління / О.Г. Мордвінов, В.О. Желябін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-54. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
418673
  Іванов В. Деякі підходи до пояснення ефектів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-8. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ефекти масової комунікації крізь призму соціально-комунікативних теорій. Зокрема, йдеться про теорії навчання пізнання, ефекту третьої особи, схем, оцінок, інструментальної аргументації, посилення когнітивно-афективної консистентності, ...
418674
  Марцин В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному ктапі розвитку економіки // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942
418675
  Долішній М. Деякі підходи до розв"язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України / М. Долішній, Л. Шевчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
418676
  Кудличка Йозеф Деякі підходи до розуміння безпеки / Кудличка Йозеф, Ліповська Мікулаш // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8
418677
  Марцин В. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
418678
  Пугач С.О. Деякі підходи до типізації міграцій у сучасній науковій літератур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
418679
  Островий О.В. Деякі підходи до удосконалення державної політики кібернетичної безпеки України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 77-85. – (Серія "Державне управління")
418680
  Соскін Деякі підходи до формування нової моделі вивчення громадської думки з питань євроатлантичної інтеграції України / Соскін, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
418681
  Горбачова О.М. Деякі підходи до формування системи управління життєвим циклом організації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
418682
  Ковалишин Б.М. Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту / Б.М. Ковалишин, В.Ф. Коробкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 153-158. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
418683
   Деякі підходи щодо вдосконалення викладання медичної та біологічної фізики у медичному університеті / В.І. Федів, І О. Олар, О.Ю. Микитюк, Т.В. Бірюкова, В.В. Кульчинський, Д.І. Остафійчук // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 280-283. – ISSN 2077-1096
418684
  Фролов В.С. Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 5-11. – ISSN 2304-2699
418685
  Лукашевич В.Г. Деякі побіжні нотатки до проекту концепції розвитку вищої юридичної освіти / В.Г. Лукашевич, С.В. Пєтков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 254-259. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
418686
  Литвин М.М. Деякі погляди на інтегрований прикордонний менеджмент у сучасних умовах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 177-182
418687
  Лобанов А.А. Деякі погляди на побудову системи забезпечення воєнної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 55-58.
418688
  Потеряйко С.П. Деякі погляди щодо оцінки організаційно функціональних структур підрозділів МВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 216-221. – ISSN 1563-3349
418689
  Спринь О.Б. Деякі показники психофізіологічних функцій у ліквідатоів аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 72-80. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
418690
  Лоза В.О. Деякі політичні аспекти злочинів агресії Росії в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 273-282. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
418691
  Городній В.О. Деякі політичні ідеї Іссака Мазепи (1884-1952) щодо елітарних концепцій українських дослідників початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
418692
  Юргелевич С Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
418693
  Геєць В. Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-17 : Табл.3. – Бібліогр. 18 назви. – ISSN 0131-775Х
418694
   Деякі порівняльні статистичні підсумки виборів народних депутатів України 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
418695
  Снітковський М. Деякі права корінних народів (на прикладі болотних арабів) // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 170-174
418696
  Столбуненко Н.М. Деякі правові аспекти інноваційно-інвестиційної політики України на сучасному етапі // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 31-37


  Дана стаття аналізує деякі правові аспекти ролі інновацій та інвестицій в стабілізації економіки України на сучасному етапі. Вступ України в СОТ зобов’язує її підтримувати належний рівень інновац ійності та конкурентоспроможності національної ...
418697
  Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти кіберсквотингу як акту недобросовісної конкуренції за законодавством України // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79-81
418698
  Каркач П.М. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України / П.М. Каркач, М.Й. Курочка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 107-115
418699
  Ситнік Т.М. Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 276-279. – ISSN 2219-5521
418700
  Охотнікова О. Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільскогосподарських підприємств України у зв"язку з вступом до СОТ / О. Охотнікова, О. Гласова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-85.
418701
  Долинська М. Деякі правові аспекти посвідчення заповітів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Практика та теорія спадкового права".
418702
  Радченко Л. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональнх корпорацій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 134-137. – ISSN 0132-1331
418703
  Воронін Я.Г. Деякі правові аспекти регулювання правовідносин зі створення службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 178-184.
418704
  Позова Д. Деякі правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 18-21
418705
  Маліченко О.М. Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 183-194
418706
  Недюха Микола Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України / Недюха Микола, Федорін Микола // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 24-29
418707
  Одоладов Д.А. Деякі правові аспекти функціонування іноземних банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
418708
  Сліпченко А. Деякі правові аспекти, пов"язані з реалізацією глобальної концепції організації повітряного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
418709
  Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
418710
  Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.79-83
418711
  Матишевський С П. Деякі правові питання діяльності лікувально-трудового профілакторію / С П. Матишевський, Н.А. Присяжна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 85-88. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Наведено дані про те, що лікувально-трудові профілакторії (ЛТП) для хронічних алкоголіків за своїм режимом є, по суті, місцем позбавлення волі. Діяльність ЛТП майже не дає ефекту, тому подальше їхнє існування недоцільне, їх належить перетворити на ...
418712
  Григор"єва Х.А. Деякі правові питання проведення державних форвардних закупівель зерна // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 184-188. – ISBN 978-966-7957-18-6
418713
  Осадько А.С. Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 31-35. – ISSN 2308-9636
418714
  Воронова Л.К. Деякі правові питання фінансового забезпечення агропромислових комплексів / Л.К. Воронова, С.Т. Кадькаленко, О.В. Умнова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 22-28. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматривается вопрос о необходимости усиления правового воздействия на отношения в области материального и финансового обеспечения агропромышленных комплексов, анализируется практика применения нормативных актов, связанных с использованием ...
418715
  Сірєнко В.Ф. Деякі правові питання функціонування обчислювальних центрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
418716
  Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
418717
  Кампо В. Деякі правові проблеми місцевих виборів у контексті конституційної юрисдикції // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-34.
418718
  Підопригора О.А. Деякі правові проблеми науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования научно-технического прогресса, вытекающие из материалов ХХVI съезда КПСС, в частности, проблема создания единого правового механизма для регулирования общественных отношений в процессе ...
418719
  Калениченко П. Деякі правові проблеми розповсюдження примірників фонограм у музичному шоу-бізнесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-46.
418720
  Радченко О. Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 86-91
418721
  Швець Н.М. Деякі правові пропозиції щодо реалізації положень закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 275-279. – ISBN 978-617-7069-34-7


  Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (далі - Закон № 848-VIII) передбачено чимало прогресивних нововведень для наукових (науково-педагогічних) працівників, водночас деякі норми закону породжують жваві ...
418722
  Трифонов Р.А. Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (на матеріалі слов"янських мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 41-49. – ISSN 0027-2833
418723
  Сільченко С.О. Деякі практичні аспекти втілення соціальних зобов"язань держави у правотворчому процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
418724
  Хамзін Т.Р. Деякі практичні аспекти застосування адміністративно-правової відповідальності за порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 138-141. – ISSN 2219-5521
418725
  Оніщенко О. Деякі практичні аспекти розірвання договорів найму (оренди) державного та комунального майна // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 36-38.
418726
  Війтєва Л. Деякі практичні питання банківської діяльності : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 27
418727
  Коцюба І. Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : бухгалтерський облік / І. Коцюба, В. Трофименко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 62-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
418728
  Прокопанич Г.К. Деякі практичні питання застосування конкурентного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 25-33. – ISSN 2310-9769
418729
  Сільченко С. Деякі практичні питання припинення трудового договору у зв"язку із закінченням його строку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 130-133.
418730
  Бєліков О. Деякі практичні питання, пов"язані з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107.
418731
  Новик К.Й. Деякі представники копальної флори з кам"яновугільних покладів Донецького басейну / К.Й. Новик; Українська районова Геолого-Розвідкова Управа. – Київ, 1931. – 144с. – (Матеріяли до загальної та застосованої геології України ; Вип. 8)
418732
  Цвєткова Ю. Деякі приклади віантійського впливу на формування української правової традиції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-163.


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. The article is dedicated to the analysis of the Byzantium ...
418733
  Цвєткова Ю.В. Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-46. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. Статья посвящена анализе норм византийского права, которые ...
418734
  Кічук А.В. Деякі прикладні аспекти проблеми формування основ психоемоційного здоров"я студентів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 85-98. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
418735
  Магазинщикова І.п. Деякі прикладні аспекти реформування гуманітарної складової вищої освіти в Україні / І.п. Магазинщикова, Н.М. Дуда // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 220-226
418736
  Арбузов О.М. Деякі прикрощі / О.М. Арбузов. – Київ, 1973. – 91с.
418737
  Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 98-102
418738
  Буквич А. Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 161-163
418739
  Буквич А.В. Деякі принципи та сфера застосування Конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які перебувають у володінні посередника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 363-367


  Статтю присвячено головним питанням, які входять до предмета регулювання Конвенції з матеріальних норм права, застосовуються до певних прав на цінні папери, що перебувають у володінні посередника, та її основним принципам. У статті не лише надано ...
418740
  Рибніков С.Р. Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 7-13. – ISBN 966-8847-12-1
418741
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [14] с.
418742
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами / В.Г. Пфейфер. – Київ, 1930. – [4] с. – Окр. відбиток з: Записки Київского ін-ту народної освіти, кн. 4, 1930, с. 167-182
418743
  Глушков В.А. Деякі причини військового конфлікту в Сирії: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 131-141. – ISSN 2304-4556
418744
  Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X


  Розглянуто проблемні питання визначення, процедури реєстрації та умов правової охорони зазначень походження товарів за законодавством України та Європейського Союзу. Проаналізовано ключові напрями адаптації, охарактеризовано сучасні потреби науки і ...
418745
  Коваленко Л.П. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 102-109. – ISSN 1999-5717
418746
  Кравчук О. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання управління державними підприємствами, організаціями та установами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 97-98
418747
  Бондаренко Г.П. Деякі проблеми адміністративного процесу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
418748
  Супрун В.П. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 14-21. – Бібліогр.: на 15 пунктів
418749
  Полях В. Деякі проблеми в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-29
418750
  Компанець Є.В. Деякі проблеми в обробці даних шліхо-мінералогічного опробування методами математичної статистики // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 27-28
418751
  Бурдоль Є. Деякі проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за посягання на право власност / Є. Бурдоль, К. Волков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
418752
  Богатирьов А.І. Деякі проблеми вдосконалення соціального захисту співробітників виправних колоній // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 4-11
418753
  Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
418754
  Стойко Д. Деякі проблеми визначення доцільності форми правової охорони комп"ютерних // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7069-15-6
418755
  Лукач І.В. Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за господарським кодексом України та законом України "про господарські товариства" (огляд судової практики) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-110.
418756
  Фрицький Ю.О. Деякі проблеми визначення правового статусу Кабінету Міністрів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
418757
  Сядриста І. Деякі проблеми визначення суб"єкта акціонерної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
418758
  Мандич Л.Г. Деякі проблеми визначення сутності та правового статуту органів самоорганізації населення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120.
418759
  Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв"язання пов"язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
418760
  Головань І. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 132-141
418761
  Олендр Т.М. Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 355-364. – ISSN 2312-5993
418762
  Гультай М. Деякі проблеми виправляння помилок, пов"язаних з кваліфікацією злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
418763
  Демиденко Н.М. Деякі проблеми вирішення соціальної політики стосовно селянства за часів хрущовської "ВІДЛИГИ" у 50-60-х роках ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 319-321
418764
  Балюк Г.І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-81.
418765
  Батрименко О.В. Деякі проблеми відповідності бюрократичного управління принципам демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано деякі проблеми відповідності бюрократичного способу реалізації владних рішень демократичним принципам суспільного устрою. The article touches upon the problems of accordance of bureaucratic method of governmental decisions ...
418766
  Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 208-217. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
418767
  Гірінова Л.В. Деякі проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні та оцінки його якості // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 76-80. – ISBN 978-966-285-311-7
418768
  Ковалинська І.В. Деякі проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання дисциплін гуманітарного циклу у вищому технічному закладу освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)
418769
  Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.56-59. – ISBN 966-667-078-Х
418770
  Комзюк Л. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-65.
418771
  Потапенко В.Г. Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності в українському законодавстві / В.Г. Потапенко, С.В. Годун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню актуальних проблем законодавства, що регулює інститут господарсько-правової відповідальності, аналізу окремих положень проекту Господарського кодексу, спрямованих на їх вирішення. This work is devoted to research of actual problems ...
418772
  Саєнко М.І. Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 176-180. – (Право. Економіка. Управління)
418773
  Ткачук О.М. Деякі проблеми державного управління малими підприємствами в сучасній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізується стан розвитку малих підприємств в Україні, причини їх уповільненого розвитку і проблеми, що виникають у процесі управління ними. Автором доводиться важливість державного управління за допомогою використання різних методів впливу на ...
418774
  Киричук Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 74-77. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
418775
  Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються окремі теоретичні питання державної підтримки інвестиційної діяльності. Розкрите значення регуляторної конкуренції як чинника, що впливає на зміст державної підтримки. Обгрунтовані необхідність і межі застосування ...
418776
  Джалладова І.А. Деякі проблеми динаміки однієї математичної моделі ринку вільної конкуренції / І.А. Джалладова, О.С. Хусаїнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується одна математична модель ринку вільної конкуренції. Модель має вигляд системи двох звичайних диференціальних рівнянь. Досліджено стійкість стану рівноваги. Далі розглянуто модель із запізнюванням. З використанням прямого методу Ляпунова ...
418777
  Кабаченко Н.В. Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні / Н.В. Кабаченко, І.О. Смик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 65-69. – ISSN 1996-5931
418778
  Бруханський І.А. Деякі проблеми дослідження девіантності особистості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
418779
  Крачковський Б.П. Деякі проблеми дослідження діяльності робочих радгоспів : (історіографічний огляд літератури 60-70-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 32-35. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
418780
  Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 95-107. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
418781
  Мілевський О. Деякі проблеми досудового провадження злочинів, пов"язаних із тероризмом // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 328-335. – ISBN 978-617-7638-06-2
418782
  Сергієнко В. Деякі проблеми духовних процесів у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 311-319. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено осмисленню основних тенденцій духовного розвитку українського суспільства та визначенню необхідних змін у духовній ситуації України. Автор аналізує стан суспільної свідомості, ідеології, масової свідомості, культури та освіти. ...
418783
  Перетятко Г.В. Деякі проблеми екології крізь призму моралі // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 114-116. – ISSN 2413-7189
418784
  Конопацька К. Деякі проблеми емансипації неповнолітньої особи: сімейно–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 41-42
418785
  Півторак Г.П. Деякі проблеми етно- і глотогенезу східих слов"ян у світлі сучасної методології наукових досліджень // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 8-18. – ISBN 978-966-1673-17-4
418786
  Доманський В.А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-29. – Бібліогр.: 9 назв
418787
  Шпеко М.К. Деякі проблеми з підготовки авіаційного персоналу дотехнічного обслуговування // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 87-90
418788
  Шарко Д. Деякі проблеми забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-48. – ISSN 1608-6422
418789
  Регушевський Е.Є. Деякі проблеми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Конституційно-правові гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина - умова здійснення своїх повноважень органами судової влади України. The constitutional-legal guarantees of the realization of human and citizens" rights and freedoms are ...
418790
  Карпенко Є.В. Деякі проблеми забезпечення пава особи на свободу та особисту недоторканність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7364-24-4
418791
  Соснін О. Деякі проблеми забезпечення стійкості суспільства до викликів інформаційно-комп"ютерної доби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
418792
  Соснін О. Деякі проблеми забезпечення стійкості суспільства до викликів інформаційно-комп"ютерної доби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
418793
  Компанієць І.М. Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення / І.М. Компанієць, А.О. Нечитайленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 94-98. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
418794
  Шкрум Т.С. Деякі проблеми законодавчого регулювання застави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Піднімаються питання суті та правової природи застави, яка характеризується як речовий спосіб забезпечення виконання зобов"язань. Визначаються шляхи удосконалення чинного законодавства України про заставу та місце застави в новому Цивільному кодексі ...
418795
  Багрій М. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / М. Багрій, В. Луцик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 39-48. – ISSN 1026-9932
418796
  Годованик Є.В. Деякі проблеми запровадження Вищих спеціалізованих судів в Україні / Є.В. Годованик, Д.О. Мишко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 12-18. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
418797
  Магера А. Деякі проблеми застосування законодавства про вибори народних депутатів України та можливі напрями його вдосконалення / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 26-43.
418798
  Нестеренко О. Деякі проблеми застосування закону України "Про доступ до публічної інформації" // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 8-17
418799
  Усенко Ю. Деякі проблеми застосування заходів процесуального примусу // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 158-160.
418800
  Ромащенко І.О. Деякі проблеми застосування конфіскації майна за законодавством України / І.О. Ромащенко, М.С. Марківська, О.В. Юдіна // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 260-263
418801
  Мельниченко Р. Деякі проблеми застосування норм про кримінальну відповідальність за вчинення розкрадань з проникненням у житло, приміщення, сховище // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 343-345. – ISBN 978-617-7069-17-0
418802
  Оробець К.М. Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 55-59. – ISSN 2224-9281
418803
  Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 74-79. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
418804
  Боднар В. Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються деякі питання застосування способів захисту переважних прав у цивільному праві. Звертається увага на проблему невідповідності встановлених законом способів захисту переважних прав їх порушенням, і з метою розв"язання цих проблем ...
418805
  Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 5-16. – ISSN 2308-0361
418806
  Пономаренко В. Деякі проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в Конституційному Суді України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 133-135
418807
  Берназ В. Деякі проблеми здійснення функції прокурорського нагляду за додержанням законів органами Національного антикорупційного бюро України / В. Берназ, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 26-39
418808
  Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 1026-9932
418809
  Медведева О. Деякі проблеми зобов"язального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 146-147


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
418810
  Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 504-511. – ISBN 966-95452-8-4
418811
  Хміль І.С. Деякі проблеми історії України крізь призму бачення І.Лисяка-Рудницького / І.С. Хміль; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 18 с. – ISBN 5-7702-0652-7
418812
  Кравчук Оксана Деякі проблеми й перспективи шкільного підручникотворення на основі особистісно орієнтованої парадигми навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 7 назв
418813
  Гусаров К.В. Деякі проблеми касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
418814
  Сурженко О. Деякі проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 39-42.
418815
  Саприкіна О. Деякі проблеми комплектування аудіовізуальними документами // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 373- 378


  Проблеми, пов"язані з комплектуванням архівів аудіовізуальними документами, не є вичерпаними і потребують подальшого глибокого вивчення, удосконалення, можливо, необхідні й нові ідеї.
418816
  Щербина В.С. Деякі проблеми конкуренції предметної та суб"єктної юрисдикцій в процесуальному законодавстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 200-203. – ISBN 978-617-7096-97-8
418817
  Бортник Л.А. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам"яті / Л.А. Бортник, Т.Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 76-83. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
418818
  Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 86-92. – ISSN 1026-9932
418819
  Кузьменко Л.Г. Деякі проблеми контролю за концентрацією суб"єктів природних монополій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
418820
  Бурак К.О. Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 7-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
418821
  Вінник О.М. Деякі проблеми корпоративних прав // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 54-58
418822
  Костенко Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / Костенко, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 256-262. – ISSN 0132-1331
418823
  Комарницький В.М. Деякі проблеми кримінально-правової охорони корисних копалин в Україні / В.М. Комарницький, М.В. Комарницький // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7957-18-6
418824
  Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 148-157. – ISSN 0201-7245
418825
  Алієва О.М. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 67-77. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
418826
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 75-85. – ISSN 2222-5374
418827
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 101-107. – ISSN 2222-5374
418828
  Гринів Б.В. Деякі проблеми методики аналізу фінансової стійкості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 123-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
418829
  Демченко Н.О. Деякі проблеми методики навчання перекладу на сучасному етапі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 177-185. – ISSN 2227-2844


  Стаття присвячена деяким загальним питанням методики навчання перекладу на сучасному етапі, а також окремим аспектам викладання практики перекладу і деяким видам діяльності викладача перекладу, яка виявляється досить затребуваною в зв"язку зі значним ...
418830
  Печений О. Деякі проблеми методології спадкування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 77-83. – ISSN 1993-0909
418831
  Грейдін О.І. Деякі проблеми мирного володіння майном в Україні в аспекті доктрини ultra vires / О.І. Грейдін, В.О. Потапов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 5/6. – С. 7-15. – ISSN 2227-7048
418832
  Шарапа С.В. Деякі проблеми міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 232-233. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблему міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.
418833
  Дівак В.В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 544-552. – ISSN 1563-3349
418834
  Гонтар Д. Деякі проблеми місця проведення судового засідання за процесуальними новаціями в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 229-230
418835
  Шапченко С.Д. Деякі проблеми множинності злочинів за кримінальним правом України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 24-28
418836
  Черничко Н.В. Деякі проблеми моделювання діагностики банкрутства підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 291-295. – ISBN 5-7763-2435-1
418837
  Алексієнко Л.А. Деякі проблеми морфології з погляду тексту // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 60-67
418838
  Колбасін О.І. Деякі проблеми науково-технічного перекладу нормативних документів / О.І. Колбасін, Н.М. Маслова // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 2306-7039
418839
  Благодарний А.М. Деякі проблеми нового  антикорупційного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 66-71
418840
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 145-154
418841
  Стаховська Н.М. Деякі проблеми нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Визначається поняття соціального обслуговування, окреслюється коло суспільних відносин з метою їх класифікації. Розглядаються проблеми сучасного нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні, вносяться пропозиції ...
418842
  Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
418843
  Дубовенко Д. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-21. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Точні трансформації гравітаційного поля в регіональному масштабі забезпечує розв"язання нелінійної граничної задачі Алексідзе для потенціалу сили тяжіння. Її заміна ...
418844
  Качмарчик Барбара Деякі проблеми освіти в галузі безпеки пов"язані зі зміною природи потенційних загроз // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 244-248. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
418845
  Смакоус З.І. Деякі проблеми охорони татуювання як об"єкта авторських прав // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 125-127. – ISBN 978-966-419-279-5
418846
  Ободовський О.Г. Деякі проблеми оцінки та управління водними ресурсами Верхньої Прип"яті / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено оцінку водних ресурсів верхньої Прип"яті й розглянуто проблеми впливу на їхні кількісні показники водозабору в Дніпро-Бузький канал та меліорації земель. Запропоновано заходи щодо відновлення гідролого-екологічного режиму річки.
418847
  Грицку В.С. Деякі проблеми оцінювання студентів під час роботи ДЕК (на географічному факультеті (напрямок географія)) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – C. 77-79. – (Географія). – ISSN 2311-9276
418848
  Гаврилюк Надія Оксентівна Деякі проблеми пам"яткоохоронної справи в Україні : (охорона курганів) / Гаврилюк Надія Оксентівна, Михальчишин Надія Оксентівна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто стан охорони пам"яток археології у цілому та особливості охорони курганів. Стан курганів на території України визначено як катастрофічний. Запропоновано конкретні заходи щодо збереження курганів і курганних старожитностей.
418849
  Орличенко О.В. Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 245-250. – ISBN 978-966-581-885-4
418850
  Полякова А. Деякі проблеми перекладу юридичної англійської // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 299-300
418851
  Шелест М. Деякі проблеми персоніфікації держави як учасника цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 75-78
418852
  Кучеренко С. Деякі проблеми підготовки керівників ризиконебезпечних професій до організації діяльності особового складу в екстремальних умовах / С. Кучеренко, Н. Кучеренко // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 39-50. – ISSN 2786-5541
418853
  Павленко Л.І. Деякі проблеми підготовки фахівців з питань інформаційної безпеки в Україні / Л.І. Павленко, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 220-223


  У статті здійснюється аналіз нормативно-правових аспектів сфери інформаційної безпеки України, проблеми підготовки фахівців з інформаційної безпеки в вищих навчальних закладах. Автори формулюють деякі пропозиції щодо оптимізації національної політики і ...
418854
  Мироненко Н.М. Деякі проблеми подальшого розвитку системи адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 144-149. – ISBN 978-966-999-024-2
418855
  Костенко Ю.О. Деякі проблеми податкового законодавства України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
418856
  Дрозд А.О. Деякі проблеми подвійного громадянства в Україні: правовий аналіз // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 99-103
418857
  Рабінович А. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 150-159. – ISSN 1026-9932
418858
  Журман Н.Я. Деякі проблеми походження та особливостей вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" в стародавній іспанській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Проводиться аналіз походження перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" та встановлюється їх семантична функція у стародавній іспанській мові.
418859
  Григор"єва Т.В. Деякі проблеми права державної власності на водні живі ресурси // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 102-107. – ISSN 0201-7245
418860
  Щербина В.С. Деякі проблеми правового забезпечення функціонування економіки // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – C. 108-115. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
418861
  Короленко В. Деякі проблеми правового регулювання вирішення трудових спорів та спорів у сфері соціального забезпечення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-17-0
418862
  Хохленко О.М. Деякі проблеми правового регулювання вищої освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 552-556
418863
  Рябець К. Деякі проблеми правового регулювання водокористування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96.
418864
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання земельних відносин у сфері державного управління щодо використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 83-88. – ISSN 0201-7245
418865
  Скоропис О.М. Деякі проблеми правового регулювання ліквідації об"єднань громадян // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
418866
  Лялюк О. Деякі проблеми правового регулювання питань комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
418867
  Киливник К.І. Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 360-363
418868
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-66.
418869
  Юркевич Ю.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 175-178. – ISBN 978-966-8830-75-4
418870
  Юшко А. Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин мобілізованих працівників // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 483-486. – ISBN 978-966-7067-07-6
418871
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 92-99. – ISSN 0201-7245
418872
  Парновський С. Деякі проблеми при статистичному опрацюванні астрономічних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
418873
  Віблий Є.В. Деякі проблеми призначення покарання за незакінчений злочин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 270-273. – ISSN 2219-5521
418874
  Гречанюк С. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 103-108. – ISSN 1026-9932
418875
  Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "... У світлі нового КПК України".
418876
  Чорномаз О.Б. Деякі проблеми профілактики правопорушень на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 410-418. – (Юридична ; Вип. 1)
418877
  Садова С.М. Деякі проблеми психотерапії нервово-психічних захворювань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 118-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
418878
  Берназ В. Деякі проблеми реалізації новітньої доктрини КПК України / В. Берназ, Н. Неледва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 93-97
418879
  Остропілець О.І. Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 314-315


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
418880
  Пилипенко Д.О. Деякі проблеми реалізації приватного обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 124-129
418881
  Довженко С. Деякі проблеми реалызації стадії виконання рішення господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 64-66.
418882
  Горнісевич А. Деякі проблеми регулювання відносин щодо результатів інтелектуальної діяльності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 59-63. – ISSN 1708-7422
418883
  Решетняк Н. Деякі проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
418884
  Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття покликана проаналізувати існуючі у сфері електронної комерції колізії та знайти шляхи їх подолання на основі узагальнення кращого зарубіжного досвіду з урахуванням українських правових традицій. Эта статья направлена на анализ существующих ...
418885
  Цесарський Ф. Деякі проблеми релізації захисної функції профспілок // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
418886
  Чорноус А. Деякі проблеми ретроцесійного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-281. – ISBN 978-617-7069-14-9
418887
  Дівок В.В. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 626-632. – ISSN 1563-3349
418888
  Єременко О.К. Деякі проблеми реформування Міжнародного валютного фонду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 132-133
418889
  Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
418890
  Овчаренко О.М. Деякі проблеми реформування судової системи України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 206-215.
418891
  Петрига М.О. Деякі проблеми розвитку будівельно-індустріального комплексу / М.О. Петрига, М.О. Ковтонюк, П.М. Холява // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 79-85 : Рис.
418892
  Твердохлєбов І.Т. Деякі проблеми розвитку географії торгівлі і торгового обслуговування населення / І.Т. Твердохлєбов, А.А. Александров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 159-165 : Табл. – Бібліогр: 9 назв
418893
  Федан Я.І. Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 122-123
418894
  Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-59
418895
  Бублик С. Деякі проблеми розвитку кадрового науково-технічного потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 149-155. – (Економіка ; Вип. 1)
418896
  Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0132-1331
418897
  Язиніна Р.О. Деякі проблеми розвитку та розміщення промисловості по переробці сільськогосподарської сировини на Україні // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 110-114
418898
  Процик І.Г. Деякі проблеми розвитку та розміщення садівництва Тернопільщини : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 71-75
418899
  Бедлінський О.І. Деякі проблеми розвитку творчо обдарованого індивіду / О.І. Бедлінський, Л.І. Симоненко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 18-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
418900
  Грабован Л. Деякі проблеми розгляду справ про банкрутство державних підприємств // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
418901
  Засанський Володимир Деякі проблеми роздержавлення та приватизації промислових підприємств: економічний аспект / Засанський Володимир; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-06-2
418902
  Куценко І. Деякі проблеми розірвання договору оренди землі // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 51-54
418903
  Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73.
418904
  Сілантьєва Е.Є. Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 168-175. – ISSN 0201-7245
418905
  Вавженчук С. Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору / С. Вавженчук, А. Мидель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 61-65. – ISSN 2307-8049
418906
  Прач В.П. Деякі проблеми скорочень та абревіації в англійській економічній, фінансовій і банківській літературі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 525-528. – ISSN 1729-360Х
418907
  Янченко Т.В. Деякі проблеми соціалізації дівчат // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.148-152. – (Психологічні науки)
418908
  Прачук М. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-28-6
418909
  Данильян О.Г. Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 386-397. – ISSN 0201-7245
418910
  Філатова Н. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 139-149. – ISSN 1026-9932
418911
  Печений О. Деякі проблеми спадкового правонаступництва фізичної особи - підприємця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 93-119
418912
  Дунаєвський Р. Деякі проблеми справляння податку на додану вартість // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 212-213
418913
  Краснова Ю. Деякі проблеми становлення понятійного апарату права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться теоретичне дослідження правових категорій "джерело" та "об"єкт" підвищеної екологічної небезпеки. Встановлено, що ці правові категорії в науці екологічного права досить часто визначають як синоніми, що на нашу думку є хибним. The ...
418914
  Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку у містах з районним поділом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
418915
  Салміна Я. Деякі проблеми створення та правового становища фермерських господарств // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 152-153
418916
  Губернюк Л.В. Деякі проблеми створення та розвитку технопарків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений огляд організаційних дій по створенню (розгортанню) наукових та технологічних парків. Розглядаються проблеми створення наукових парків в рамках вищих навчальних закладів. Вказані основні, на думку автора, проблеми. В работе ...
418917
  Прокопанич Г.К. Деякі проблеми суддівської незалежності у світлі принципу гласності / Г.К. Прокопанич, О.Г. Саєнко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 72-76. – ISSN 2310-9769
418918
  Коташевський О. Деякі проблеми судово-експертної діяльності / О. Коташевський, Є. Кушнірук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 83-85.
418919
  Печений О. Деякі проблеми судової практики у справах про спадкування у світлі оновлення процесуального законодавства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 5 (43), травень. – С. 32-38
418920
  Сабадаш В.В. Деякі проблеми сучасного стану безпеки дорожнього руху та шляхи їх вирішення / В.В. Сабадаш, М.В. Джигалюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 141-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
418921
  Лєнков С.В. Деякі проблеми сфери розроблення та модернізації військової техніки / С.В. Лєнков, О.В. Селюков // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-41.
418922
  Козін Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г. Козін, І.В. Кладієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 84-87. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
418923
  Рябєв А.А. Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму та готельного господарства в Україні / А.А. Рябєв, І.С. Баландіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 235-240. – ISSN 2222-4459
418924
  Гончарова А.В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
418925
  Підгородецька С.М. Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.178-182
418926
  Закревський А.В. Деякі проблеми теорії і законодавчої практики об"єкта кримінально-правової охорони права на захист // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 319-323. – ISBN 978-617-7404-86-5
418927
  Аблов А.Ф. Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 7-22. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
418928
  Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 17-22


  Стаття присвячена дослідженню категорій «обвинувачення» та "державне обвинувачення" у контексті нового КПК України. Розглянуто співвідношення категорій "обвинувачення" та "кримінальне переслідування". Визначено авторську позицію щодо розуміння ...
418929
  Ковальова М.В. Деякі проблеми у визначенні сутності винаходу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
418930
  Навроцький В.В. Деякі проблеми у логічному аналізі соціальної взаємодії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41-43
418931
  Москалюк Н. Деякі проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про рекламу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 327-328
418932
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-31
418933
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331


  Устатті розглядаються аспекти вдосконалення господарського і господарського процесуального законодавства України. Обгрунтовується доцільність існування ГК України на сучасному етапі правового регулювання господарських відносин, а також сформульовані ...
418934
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 418-426. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
418935
  Рега Ю.О. Деякі проблеми удосконалення правового регулювання кадрової політики держави у сфері національної безпеки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 508-511. – ISBN 966-660-151-6
418936
  Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з удосконаленням таких видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як адміністративна, кримінальна та дисциплінарна відповідальність. Аналізуючи ...
418937
  Олуйко В.М. Деякі проблеми українського парламентаризму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 5-11. – ISSN 2078-9165
418938
  Гловюк Г. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
418939
  Халус В.В. Деякі проблеми участі сторін у виконавчому провадженні в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 370-373. – ISBN 978-617-673-442-0
418940
  Алексєєв О.О. Деякі проблеми фізичної культури і спорту в сучасних умовах життя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 122-123
418941
  Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно-промислової політики України на сучасному етапі // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 45-53
418942
  Луппа В.А. Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 82-85. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
418943
  Шутяк Софія Деякі проблеми функціонування об"єктів ПЗФ у сучасних умовах та можливі шляхи їхнього вирішення // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 30-34. – Бібліогр.: 2 назв.
418944
  Пономаренко К. Деякі проблеми цивільно-правової відповідальності у сфері медицини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 262-263. – ISBN 978-617-7069-14-9
418945
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
418946
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Порушено важливі міжнародно-правові положення, які стосуються вод відкритого моря, і деякі проблеми, невирішення яких перешкоджає використовувати води відкритого моря як об"єкта спільної спадщини людства.
418947
  Печений О. Деякі проблемні аспекти визначення кола спадкоємців у випадку спадкування за правом представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 105-109
418948
  Іваанець І.П. Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-56
418949
  Кулицька С. Деякі проблемні аспекти відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 269-270
418950
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 269-270
418951
  Цехместрук Ю. Деякі проблемні аспекти врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі: порівняння з моделями судової медіації зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 254-255
418952
  Кириченко К.М. Деякі проблемні аспекти вчинення морського протесту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 422-425. – ISSN 2219-5521
418953
  Перцович Ю.М. Деякі проблемні аспекти дослідження питань, поставлених перед судовим експертом, що стосуються овердрафтного кредитування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 188-197. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
418954
  Боднар Т.В. Деякі проблемні аспекти здійснення та захисту майнових прав подружжя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 72-88. – ISSN 1993-0909
418955
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації окремих ситуацій заволодіння чужим майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 340-341. – ISBN 978-617-7069-17-0
418956
  Задорожний О. Деякі проблемні аспекти новел Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 30-35. – ISSN 2307-8049
418957
  Цапро Є. Деякі проблемні аспекти переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 55-57
418958
  Марущак Н. Деякі проблемні аспекти порядку порушення кримінальної справи у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 137-140
418959
  Гончаренко О.М. Деякі проблемні аспекти функціонування саморегулівних організацій // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7605-90-3
418960
  Кириченко К. Деякі проблемні моменти вчинення морського протесту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 349-351
418961
  Фурса Деякі проблемні питання адвокатської діяльності згідно законопроекту "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 9055 / Фурса, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-68


  У статті даний правовий аналіз законопроекту № 9055 зокрема, таких проблемних питань, які стосуються адвокатського самоуправління, статусу адвоката, зловживання процесуальними правами адвокатом. Аналіз зроблений у порівняльному аспекті із адвокатурою ...
418962
  Легенчук С.Ф. Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин / С.Ф. Легенчук, О.С. Степанюк, Ю. Ренкас // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 20-26. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
418963
  Носовський А.В. Деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (18). – С. 5-9. – ISSN 2311-8253
418964
  Цибульник Т. Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 164-167. – ISSN 2307-8049
418965
  Кормило М. Деякі проблемні питання визначення розміру обов"язкової частки у спадщині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
418966
  Строкач І.І. Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 218-220. – ISSN 2219-5521
418967
  Осіпчук С.Г. Деякі проблемні питання державного регулювання в умовах перехідної економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 91-94. – Бібліогр.: 13 назв
418968
  Шамрай В.О. Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави / В.О. Шамрай, А.С. Сіцінський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
418969
  Дячук Ю. Деякі проблемні питання договірної практики українсько-лівійських відносин // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 159-169. – ISBN 978-966-8935-09-1
418970
  Бернадська В.М. Деякі проблемні питання доказової діяльності в досудовому провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-077-9
418971
  Стадник Р. Деякі проблемні питання доступу до інформації в Україні // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 12-16
418972
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 572-573
418973
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 44-45
418974
  Удалова Л. Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-52.
418975
  Карпенко М. Деякі проблемні питання застосування статей 125,126 КПК України під час досудового провадження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 172-179. – ISSN 0132-1331
418976
  Голеско І.О. Деякі проблемні питання застосування фінансового аналізу для об"єктивного прийняття управлінських рішень // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 151-155. – ISSN 2226-8820
418977
  Романець І. Деякі проблемні питання інституту визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 586-588
418978
  Чорна Ж.Л. Деякі проблемні питання іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
418979
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.70-85
418980
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 8 (168). – С. 35-46
418981
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 35-39
418982
  Андрушко П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 23-39
418983
  Стратонов В. Деякі проблемні питання кримінально-процесуального закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 75-81


  Проблемні аспекти.
418984
  Тимченко Г.П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 126-132
418985
  Шаповалова О.І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 62-67
418986
  Фастовець В.А. Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 183-190. – ISSN 1993-0917
418987
  Смоков С.М. Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-300-6
418988
  Брагіна М. Деякі проблемні питання представницької діяльності у сфері державних закупівель // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 81-89
418989
  Чайка Я.В. Деякі проблемні питання провадження у справах про злочини неповнолітніх // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 22-27
418990
  Забровський В.В. Деякі проблемні питання реалізації адвокатом права на опитування осіб за їх згодою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 251-254. – ISBN 978-617-7096-97-8
418991
  Чорноморець Т. Деякі проблемні питання строків у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-200
418992
  Гвагвалія М. Деякі проблемні питання стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 341-342
418993
  Савченко Л.А. Деякі проблемні питання термінології у фінансовому праві щодо методів фінансового контролю // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 37-43.
418994
  Ковальова М.В. Деякі проблемні питання щодо визначення прав винахідників в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-150.
418995
  Паліюк В.П. Деякі проблемні питання щодо відшкодування моральної (немайнової шкоди) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.45-46
418996
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
418997
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
418998
  Соловйов В.Г. Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 309-316


  У статті досліджено окремі проблеми щодо призначення судових експертиз у господарському процесі, зокрема стосовно підстав призначення експертизи, особливостей визначення предмета дослідження та питань, що виносяться на розгляд експерта, визначення ...
418999
  Чехович В. Деякі проблемні питання юридичної історії України-Гетьманщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 138-151


  Досліджуються дискусійні юридичні питання історії України-Гетьманщини, зокрема питання хронологічних меж визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Аналізуються рішення Переяславської ради 1654 р. Та її юридичні наслідки для України. В статті ...
419000
  Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-83.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,