Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
415001
  Старченко Н. "Джерела свідчать": кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 239-267. – (Нова серія ; вип. 19/20)
415002
  Николюк Д.Л. "Джерело права" як категорія теорії права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.99-101. – ISBN 966-660-151-6
415003
   "Джинсова" свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії - 2006. – Київ : Вістка, 2006. – 224с. – ISBN 966-8875-07-9
415004
   "Джоконда" Леонардо да Винчи // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 2 обкл. – ISSN 0236-2007


  Репродукция картины Леонардо да Винчи "Джоконда"
415005
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин української народної республіки та західно-української народної республіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пилипів В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
415006
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки : Дис... канд. істор. наук: 07.00.06. / Пилипів Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.180-198
415007
  Пилипів В. Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник Соборності України (липень - листопад 1919 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 193-204. – ISBN 966-02-2554-7
415008
  Крип"якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1962. – 83с.
415009
  Панкєєв О.С. Джерела з історії губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Панкєєв Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
415010
  Радченко Н.М. Джерела з історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України другої половини XIX - початку XX ст.: характеристика, систематизація, інформаційний потенціал : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Радченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
415011
  Радченко Н.М. Джерела з історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України другої половини XIX – початку XX ст.: характеристика, систематизація, інформаційний потенціал : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06, 03, 032 / Радченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 716 арк. – Додатки: арк. 512-716. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 407-511
415012
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
415013
  Боярчук А. Джерела з історії православної церкви Волинської губернії у фондах Державного архіву Волинської області // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 154-157
415014
  Черкаська Н. Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 7-23. – (Нова серія ; вип. 16/17)


  На прикладі архівів магнатерії Правобережної України.
415015
  Коваленко О. Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
415016
  Мордвінцев В.М. Джерела з історії Росії (друга пол. ХVI - поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/kafedra/source1.htm. - 29.09.09
415017
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-18
415018
  Оноприенко В. Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / Валентин Онопрієнко, Тетяна Щербань ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 351, [1] с. : іл., табл. – 90 років НАН України. – Бібліогр.: с. 348-350 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
415019
  Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику писемних джерел з історії української державності, опублікованих на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца". The article deals with the description of writing sources of the history of Ukrainian ...
415020
  Лихачов Н. Джерела закріплення парламентських процедур в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 68-69
415021
  Ярошевська О.В. Джерела залучених фінансових ресурсів на промислових підприємствах / О.В. Ярошевська, Кулько-Лабинцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 30-33. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
415022
  Туріянська М.М. Джерела залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
415023
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
415024
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 201-211. – Бібліогр.: л. 212-226
415025
  Гринюк І. Джерела залучення оборотних коштів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 184-192. – ISSN 1684-906Х
415026
   Джерела збільшення виробництва синтетичних платичних мас і волокон на Україні.. – К, 1959. – 56с.
415027
  Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
415028
  Іващук Л.А. Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 362-367. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
415029
  Тимченко Г. Джерела змагальності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
415030
  Павленко С.Ф. Джерела зображальні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99-100. – ISBN 966-642-073-2
415031
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим, 1975. – 376с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого). Серія 2 ; Т.33 ; Секція 1 : Праці)
415032
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.46 ; Секція 1 : Праці)
Том 2. – 1988. – 330с.
415033
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.49 ; Секція 1 : Праці)
Том 3. – 1995. – 323с.
415034
  Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв"язок : фінансові ризики / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-139 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
415035
  Єгоров О. Джерела і передумови формування механізму правового запозичення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 257-265. – ISSN 1026-9932
415036
  Новікова І.Е. Джерела і ресурси фінансування академічної науки: кількісні характеристики та сучасні проблеми // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 215-234. – ISBN 978-617-620-309-4


  Практика активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах світу.
415037
  Куцик П.О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 72-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
415038
  Козуб І. Джерела і форми трудового права: розмежування понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 56-60
415039
  Жовта Н.М. Джерела і функції чарівної казки в іхній проекції на мову // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 5-21. – ISBN 978-2-919320-34-9
415040
  Арабчук Я.І. Джерела і чинники формування особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 43-46. – ISSN 2072-1692
415041
  Поліщук Джерела і шляхи формування назв тварин сімейства felidae (леопарда/гепарда) в давніх індоєвропейських мовах / Поліщук, (Шадчина) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 41-63


  Результат цього дослідження виявився в ідентифікації анатолійської ізоглоси семантичного переходу Canidae >Felidae, яка сприяла уточненню шляху адаптації нащадків прасіно-кавказького кореня *b?? rc?i? (~ - ? ? ) "хижак" в хетській і давньогрецькій ...
415042
  Кірше Б.В. Джерела ідейної наснаги. З досвіду організації парт. освіти на Вінниччині / Б.В. Кірше. – Одеса, 1969. – 91с.
415043
  Слухай Н. Джерела імплікацій вуличної щитової реклами сучасного Києва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 292-297
415044
   Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0950-9
415045
  Жигінас В.В. Джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 60-68.
415046
  Филюк Г.М. Джерела інвестування природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання фінансового забезпечення природних монополій в Україні.
415047
  Маслюківська А.О. Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 346-357
415048
  Павко А.І. Джерела інтелектуального потенціалу класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-64
415049
  Золотіна Г.В. Джерела інтертекстуальності французького роману вісімнадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 335-340
415050
  Попов В.Ж. Джерела інфориації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917 - 1920 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 125-136. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
415051
  Тур О. Джерела інформації про книжкові видання й роль ЗМК у популяризації читання серед студентської молоді Кременчука / О. Тур, Хміль-Чуприна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати емпіричного дослідження серед студентської молоді Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського щодо джерел інформації про книжкові видання й роль засобів масової комунікації у популяризації читання
415052
  Коваленко Л.П. Джерела інформаційного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 90-97. – ISSN 2224-9281
415053
  Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73.
415054
  Селезньова О.М. Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 48-54
415055
  Павленко С.Ф. Джерела історичні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 100-101. – ISBN 966-642-073-2
415056
  Войцехівська І. Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 188-202
415057
  Миронець Н. Джерела історичної пам"яті / Надія Миронець; [редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім, І.Б. Гирич та ін.]; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-02-4771-0
415058
  Пиріг О. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету / О. Пиріг, П. Притуляк // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 213-217. – ISSN 0320-9466
415059
  Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. / М.А. Литвиненко. – Харків, 1970. – 204с.
415060
  Варшавчик М.А. Джерела історіографічні / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 101-102. – ISBN 966-642-073-2
415061
  Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа - польський "о"гаризм" - українська поезія ранніх 2000-х // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
415062
  Шевченко Л.О. Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С..456-461. – Бібліогр.: Літ.: с. 461; 10 п.


  В статті роглядаються джерела когнітивного дисонансу, який спричиняє вплив на процес інтерпретації поетичного тексту, що базуються на здібності читача залучати знання про світ, заповнювати смислові лакуни, знаходити відповідність між авторським і ...
415063
  Скопненко О. Джерела кодифікації як вияв боротьби культурних впливів (на прикладі української та білоруської літературних мов 20-х - початку 30-х рр. XX ст.) // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 287-296. – ISBN 978-966-489-161-2
415064
  Данько О.С. Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 79-83
415065
  Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми - структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення - ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Систематизовані існуючи методи пошуку та аналізу джерел формування стійкої конкурентної ...
415066
  Гірняк В. Джерела конституційно- правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.182-191. – (Серія юридична ; Вип. 38)
415067
  Погорілко В. Джерела конституційного права в Україні: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-16. – Бібліогр.: 29 н. – ISSN 0132-1331
415068
   Джерела конституційного права України / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
415069
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
415070
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 216 - 252. – Бібліогр.: л. 191 - 215
415071
  Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
415072
  Цоклан И.І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 195-202. – ISSN 1563-3349
415073
  Фан Дунмей Джерела конфуціанської філософії та філософії даосизму Китаю / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 282с. – Видання китайською мовою
415074
  Борух О.Є. Джерела крилатих висловів в українській та турецькій мовах (зіставний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу джерел та функціонуванню крилатих висловів в українській та турецькій мовах. Розглядаються основні та нові групи джерел походження. The article is devoted to analysis of sources and functioning of pithy sayings in Ukrainian ...
415075
  Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117
415076
  Беніцький А. Джерела кримінального права на землях Слобідської України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 376-378. – ISBN 978-617-7069-28-6
415077
  Марін О. Джерела кримінального права у контексті правової реформи в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 137-139
415078
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 7-20


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів.
415079
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 13-22


  У статті досліджується проблеми поняття джерел кримінального права та їх видів.
415080
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються джерела кримінального права та їх види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуваннія кримінального закону.
415081
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 10-22


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів. Обгрунтовується, що джерелами кримінального права мають визнаватись правові позиції, викладені компетентним органом у прийнятих ним нормативно-правових актах, ...
415082
  Панов М. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 1026-9932
415083
  Садова Т.В. Джерела кримінального процесуального права Англії і Уельсу // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 3. – С. 220-229
415084
  Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д Голосніченко, А. Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
415085
  Федорук О.К. Джерела культурних взаємин / О.К. Федорук. – К, 1976. – 128с.
415086
  Набок Л. Джерела локальної історії в меморіальній експозиції // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 165-169


  Музей видатного укр. архітектора Володимира Заболотного прагне бути інформатором та каталізатором стосунків між культурою минулого та прийдешнього
415087
  Бахтинський М.Й. Джерела любові : поезії / Михайло Бахтинський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 67, [3] с.
415088
  Мовчан В. Джерела людського зла // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 96-106
415089
  Іваницький-Василенко Джерела магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.123-131. – ISSN 0869-2491
415090
  Корнієнко О. Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XV-XVI століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у системі ...
415091
  Васьков С.В. Джерела митного права Європейського Союзу // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 292-299. – ISBN 978-966-171-267-5
415092
  Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 90-100. – ISSN 2413-1342
415093
  Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 2222-5374
415094
  Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 56-61
415095
  Бабинець А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинець. – Київ : АН УкрРСР, 1958. – 68с.
415096
  Бабинец А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Е. Бабинець ; АН УРСР, Ін-т геологічних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 68 с. – Бібліогр.: с. 67
415097
  Вовк О.Й. Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 2219-5521
415098
  Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті на прикладі правового статусу Києва досліджуються джерела міського права українських міст XV - XVI століть в період перебування їх у складі Великого князівства Литовського. В статье на примере правового статусу Киева исследуются источники ...
415099
  Луків М. Джерела моєї долі : Поезія // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-28.
415100
  Гадяцький М. Джерела московського комунізму = Sources of Muskovite communism / М. Гадяцький. – Торонто : Краєва управа Спілки визволення України в Канаді, 1960. – 127с.
415101
   Джерела мудрості.. – Київ : Дніпро, 1967. – 166 с.
415102
   Джерела мудрості.. – К, 1973. – 174с.
415103
  Легка О.В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISSN 2408-9257
415104
  Алієв Р.Г. Джерела мусульманського права // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Усіма дослідниками мусульманського права Коран визнається пе- ршим і основним джерелом. Розглядаючи Священне писання христи- ян, Біблію, зазвичай ніхто не наважується оголосити його джерелом юридичного права, що є абсолютно вірним. У відношенні Корану ...
415105
  Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О. Волошин; ред.: Л.П. Мольнар. – Київ : Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1960. – 228 с.
415106
   Джерела натхнення // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 2


  Про діяльність студентського парламенту факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
415107
  Дзера О. Джерела національних перекладів Святого Письма: англо-український контекст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 51-60. – ISSN 2413-0923
415108
  Доценко І.Л. Джерела нашої сили і достатку / І.Л. Доценко, Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 64с.
415109
  Івченко В.І. Джерела не замерзають / В.І. Івченко. – К., 1991. – 365с.
415110
  Кравченко Ф.Т. Джерела не замулити... : повість, оповіданя, гуморески / Ф.Т. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 294 с.
415111
  Мельнійчук М.М. Джерела небезпек для школярів Волинської області при туристичних подорожах автомобільним транспортом / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
415112
  Чаплинський Р.Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.02 / Чаплинський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
415113
  Свірський Б.М. Джерела нормативно-правового забезпечення прав і свобод людини у правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 139-144. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
415114
  Бабота Л. Джерела образності в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-59. – (Філологія ; Вип. 21)
415115
  Власенко Є.Л. Джерела організаційних змін підприємств сільськогосподарського машинобудування / Є.Л. Власенко, Є.Л. Гринь // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
415116
  Павленко С.Ф. Джерела особового походження / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 102-103. – ISBN 966-642-073-2
415117
  Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
415118
   Джерела особового походження : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
415119
  Прищепа О. Джерела особового походження про міське культурне довкілля Правобережної України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 247-262
415120
  Заброда Д.Г. Джерела оцінювання стану корупції в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-71
415121
   Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISBN 978-617-7009-26-8
Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – 2014. – 250 с. – До 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України
415122
  Вачевський М.В. Джерела патентної документації та патентних описів до об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 105-114. – Бібліогр.: на 18 пунктів
415123
  Шмігер Т. Джерела перекладознавчої концепції Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
415124
  Морозов О.Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О.Ф. Морозов, Л.М. Руссу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 138-147 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
415125
  Колубаєв О.Л. Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 46-52. – ISSN 1728-6875
415126
  Моренець В.В. Джерела поетики Константи Ільдефонса Галчинського. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 137с.
415127
  Гончарук В.А. Джерела поетичної творчості Василя Симоненка // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 46-49
415128
  Козьменко О. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний та вітчизняний досвід : управління економікою: теорія і практика / О. Козьменко, О. Пахненко // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
415129
  Макушина Г. Джерела поповнення купецтва Миколаєва у XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 86-94. – ISSN 1998-4634
415130
  Стишов О. Джерела поповнення молодіжних жаргонізмів в українській мові початку XXI століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 32-43. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто один із важливих шарів лексичної системи загальнонаціональної української мови початку ХХІ ст. – молодіжні жаргонізми-неологізми. Визначено і проаналізовано головні джерела поповнення названих одиниць. Найбільш дієвим серед них виступає ...
415131
  Зацний Ю.А. Джерела поповнення розмовної лексики і фразеології сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 207-211
415132
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Статья посвящена исследованию источников происхождения идиом с ботаническим элементом в английском языке. The article is devoted to the ...
415133
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 360-365


  Стаття присвячена дослідженню окремих джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Значна увага приділяється лінгвокультурологічному аспекту, який є найбільш визначальним у формуванні даних лексичних одиниць. Статья посвящена ...
415134
  Вакулик І.І. Джерела походження культу старовинної студентської пісні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 64-70
415135
  Щепанський В.В. Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису "Таємниці таємниць" XVI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 147-153. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
415136
  Зацерковний В. Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем / В. Зацерковний, І. Тішаєв, Р. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82-87. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість використання природного мікросейсмічного випромінювання Землі для пошуку та моделювання геологічного середовища, визначення джерел походження та характеру розповсюдження в земній корі. Розглянуто особливості утворення та ...
415137
  Попова К. Джерела походження фразеологізмів англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С, 30-32
415138
  Швець Т. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 275-280
415139
  Євтушенко Г.В. Джерела пошуку персоналу на українському ринку інформаційних технологій / Г.В. Євтушенко, Г.І. Пшеничко, Б.В. Сорін // Соціальна економіка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Біткова Т.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 58. – С. 81-87. – ISSN 2524-2547
415140
  Ільков В.В. Джерела права в адміністративному судочинстві : теорія та правозастосування : монографія / В.В. Ільков ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 379, [1] с. – Бібліогр.: с. 351-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-867-0
415141
  Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
415142
  Корольова Ю.В. Джерела права в контексті їх соціального виміру // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
415143
  Дубровина А.Б. Джерела права в першій половині XIX ст. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 24-31
415144
  Кравченко С.С. Джерела права в розумінні теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-28. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
415145
  Юринець Ю.Л. Джерела права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав громадян // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 91-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
415146
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228 л. – Бібліогр.: л.198-228
415147
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
415148
  Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу: новітні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-97. – ISSN 1026-9932
415149
  Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Встановлено, що завдяки міжнародному співтовариству право на житло віднесено до основних галузей прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на ...
415150
  Сливка С.С. Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 319-325. – (Юридична ; Вип. 3)
415151
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
415152
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
415153
  Шевченко А. Джерела права у період існування Української Народної Республіки / А. Шевченко, С. Кудін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 101-108. – ISSN 1026-9932
415154
  Павко А. Джерела права у правових системах сучасного світу / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 11-14
415155
  Погорілко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Погорілко, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.46-59
415156
  Шаломєєв Є.В. Джерела права України другої половини ХVII-XVIII cтоліть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
415157
  Будник С.І. Джерела права Української гетьманської держави (Війська Запорозького) : навч. посібник / Будник С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Марч-А, 2017. – 240, [2] с. – Бібліогр.: с. 222-240 та у підрядк. прим. – ISBN 978-79
415158
  Шемшученко С.О. Джерела права, що застосовуються в арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 330-337. – ISSN 1026-9932
415159
  Стадник Р.І. Джерела права: методологія дослідження // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 270-279. – ISSN 2072-8670
415160
  Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н.М. Пархоменко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 335, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-63-4


  У пр. № 1742076 напис: Шановній Діані Вікторівні з повагою і побажанням успіхів у науковому та особистому житті. 2.10.08. Підпис.
415161
  Гринько М. Джерела правди / М. Гринько, Д. Палій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 7


  "Правда історії: джерела". Під такою назвою в Музеї книги і друкарства України експонується виставка, присвячена 70-річчю відомого в Україні і поза її межами історика, джерелознавця, бібліографа, колекціонера-книгознавця, дктора історичних наук, ...
415162
  Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.85-88
415163
  Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 292-300. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
415164
  Дмітрієва С. Джерела правового регулювання відносин щодо найменування місця походження товару // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-42. – ISSN 1608-6422
415165
  Гороть А.М. Джерела правового регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в гуманітарній сфері / А.М. Гороть, К.М. Прокопчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 14-18. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
415166
  Сегеда І.С. Джерела правового регулювання діяльності підприємницьких товариств у державахМагрибу (Алжир,Марокко, Туніс) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 60-68. – ISSN 2308-9636
415167
  Босяк М. Джерела правового регулювання задоволення вимог іпотекодержателя за договором // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 139-142
415168
  Тимошенко Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання / Тимошенко, 0.А. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 108-113
415169
  Смолина Я. Джерела правового регулювання міжнародних факторингових операцій // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 172-174
415170
  Добкіна К.Р. Джерела правового регулювання участі органів державної влади у цивільному судочинстві (на прикладі другої половини ХІХ століття) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2019. – № 3 (9). – C. 121-130. – ISSN 2523-4552
415171
  Токарська А.С. Джерела правової комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 293-299. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
415172
  Гурова Г.М. Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 541-550. – ISSN 0869-2491
415173
  Піонтковський С.В. Джерела принципу найбільшого сприяння у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто питання щодо джерел принципу найбільшого сприяння в сучасному міжнародному праві. На підставі аналізу рішень Міжнародного Суду ООН доведено, що договори між третіми сторонами не можуть виступати джерелом принципу найбільшого сприяння для ...
415174
  Романів Т.Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289-300. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
415175
  Ковальский М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні / М.П. Ковальский. – Дніпропетровськ, 1972. – 83с.
415176
  Данилюк Д.Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944 - 1950 рр.) / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-165. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
415177
  Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654) / М.Ф. Кучернюк. – Львів, 1980. – 179с.
415178
  Ісаєвич Я.Д. Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 37-47
415179
  Піркало В. Джерела про час заснування населених пунктів Донеччини в XVI - XVIII ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 417-427
415180
  Шутко Ю.І. Джерела професіоналізації флейтового виконавства в Києві, Харкові та Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 277-283
415181
   Джерела пружно б"ють : Хрестоматія з української літератури для 9 кл. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1998. – 480 с. – ISBN 966-04-0013-6
415182
  Хопта Т. Джерела регулювання арбітражних угод. Порівняльний аналіз та проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-28-6
415183
  Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним проблемам регулювання інформаційних відносин в Україні, дано характеристику окремих джерел регулювання інформаційних відносин і пропонується їхня система. The paper deals with theoretical problems of the informational relations ...
415184
  Лось О. Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: В. Ожоган, Н. Ясакова, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4. – C. 155-165. – ISSN 2522-9281
415185
  Макода В.Є. Джерела римського приватного права / В.Є. Макода, Є.О. Рябоконь // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 23-34. – ISBN 978-617-566-656-2
415186
  Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 47-52.
415187
  Кондратьєва Т.В. Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
415188
  Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов. / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 230с.
415189
  Кононенко П.П. Джерела розквіту / П.П. Кононенко. – К., 1977. – 176с.
415190
  Шишловський О.А. Джерела світла в науці і техніці / О.А. Шишловський. – Київ, 1957. – 53 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
415191
  Тейлор Ч. Джерела себе : Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор; Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченка. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 696с. – ISBN 966-7888-64-9
415192
  Щепанський В. Джерела середньовічної філософії в "треносі" Мелетія Смотрицького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 295-298. – ISSN 1728-9343
415193
  Велігура І.М. Джерела сили радянської преси / І.М. Велігура. – Київ, 1976. – 165с.
415194
  Дячук Л. Джерела системи шлюбних правовідносин в добу палеологівського Ренесансу (сер. ХІІІ-ХІV ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-53. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються зовнішні історичні аспекти ідентифікації правових джерел пізньо-візантійського права. Звертається увага на їх компілятивний характер та оригінальну систему кодифікації. Здійснюється їх дослідження як джерел шлюбних правовідносин ...
415195
  Аніщенко Т.С. Джерела службового права: поняття та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 89-98. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела ...
415196
  Бутенко Н.В. Джерела соціальних уявлень про інвалідність // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 7-20. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
415197
  Вертій О. Джерела становлення національної літератури // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 142-146. – ISSN 0868-4790


  Роздуми про книгу Тараса Салиги "Екслібриси Евтерпи"
415198
  Вілкул Т.Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – C. 151-167. – ISSN 0130-5247
415199
  Пацурія Н. Джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов источников страхового права. This article investigates the determination of the nature and types of sources ...
415200
  Погорецький М.А. Джерела судових доказів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 167-179. – ISBN 966-8467-41-8
415201
  Назаров І. Джерела судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
415202
  Зубик А.І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 265-286
415203
  Гончар О. Джерела сучасного костомаровознавства: міждисциплінарний підхід // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 6-17. – ISSN 2415-8003
415204
  Никифорак В.М. Джерела сучасного українського страхового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип.311)
415205
  Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 26-29
415206
  Партин Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України / Г. Партин, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 105-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
415207
  Лисий Ю. Джерела та історіографія до історії українсько-польських взаємовідносин у Львівському університеті (Друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 171-179
415208
  Лозінський К. Джерела та історіографія епохи св. Юстиніана I Великого / Костянтин Лозінський (протоієрей) // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 31-40. – ISSN 2311-4258
415209
  Коцур В.В. Джерела та історіографія етнополітичної ситуації в Придністров"ї як чинник у міждержавних відносинах України і Молдови // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 151-168
415210
  Ткачук О.В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Український церковно-православний рух відіграв важливе значення в історії Української православної церкви. Присвячено аналізу джерельної та історіографічної бази українського церковного руху. Ukrainian orthodox movement played an important role in the ...
415211
   Джерела та література // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Джерела та література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
415212
  Перекрест Т.В. Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 127-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
415213
  Момот А. Джерела та методика з"ясування соціальної диференціації сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 305-307. – ISBN 978-966-171-893-6
415214
   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
415215
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 46
415216
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 2 назви
415217
  Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 89-91
415218
  Габович О. Джерела та наслідки псевдонаукової повені / О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 12


  "... Страшним недугом, який пронизує формально освічені верстви суспільства, є псевдонаука. Упродовж доби незалежності, а особливо за останнє десятиліття наука й освіта в Україні впали до такого посереднього рівня, що заяложена назва "третій світ" може ...
415219
  Костилєва С.О. Джерела та наукова література до навчально-методичного комплексу з дисципліни "Історія Київської політехніки" // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 175-188. – ISSN 2307-5244


  "В статті на основі вивчення змісту веб-порталу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» проаналізовано доступні групи джерел та наукову літературу для готування навчально-методичного комплексу з дисципліни «Історія Київської Політехніки». Відповідно, ...
415220
   Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті / О.Б. Білявська, Г.С. Майборода, Т.Г. Авраменко, А.А. Бурих // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 2-15
415221
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі нового часу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-167. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
415222
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 89-96. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
415223
  Туранли Ф.Г. Джерела та особливості османської палеографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Досліджуються джерела, причини виникнення і етапи розвитку османської палеографії, класифікація та її різновиди; особливого значення надається написанню дипломатичних листів з графікою. Подаються абетка і зразки письма.
415224
  Федулова Вікторія Валентинівна Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (філософія теізму) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
415225
  Федулова В.В. Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (Філософія теїзму). : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Федулова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
415226
  Кузнєцов К. Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 70-84
415227
  Монаєнко Антон Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 72-75
415228
  Звонар В.П. Джерела та принципи розвитку соціального капіталу // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 19 назв
415229
  Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
415230
  Петренко Л. Джерела та самоусвідомлення українського експресіонізму (на матеріалі поезії і прози початку ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 103-109. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
415231
  Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено аналіз джерел та світового досвіду дослідження політичної соціалізації. Article is devoted to consideration of sources and traditions of studying of political socialization.
415232
  Медвідь А. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмета парламентських розслідувань у зарубіжній практиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-10.
415233
  Лемішка О.Я. Джерела та способи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 244-249


  У статті досліджуються основні способи та джерела поповнення словникового складу англомовного медичного дискурсу. В статье исследуются основные способы и источники пополнения словарного состава англоязычного медицинского дискурса. The main sources ...
415234
  Лабачук Х. Джерела та структура Австрійського кримінального кодексу 1803 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 59-60
415235
  Трощинський П.В. Джерела та сутнісні риси європейської інтеграції // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 164-171. – ISBN 966-7317-92-7
415236
  Андросюк Г.М. Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-7


  Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність ...
415237
  Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 1993-0909
415238
  Семиліт М.В. Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 128-140
415239
  Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387-1569) : монографія / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 341, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-745-9
415240
  Сардарян К.Г. Джерела творчості Л.Н. Кір"якова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 303-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313 ; 14 п.
415241
  Філіп Ю.Л. Джерела творчості Фрія Федьковича // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 232-236


  У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об"єктивно, без методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби
415242
  Гудченко З. Джерела творчості художника Анатолія Кугая // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 96-106. – ISSN 1728-6875
415243
  Гузій О. Джерела тексту поезії Леоніда Глібова "Кто блажен?" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 92-105. – ISBN 978-966-171-890-5


  Йдеться про майже забутий вірш-переспів частини Нагірної проповіді Ісуса Христа (Мт.5, 3-12) "Кто блажен?", написаний Леонідом Глібовим 1868 року в Чернігові, в умовах переслідування поета цензурою. У статті проаналізовано особливості першої публікації ...
415244
  Нестерова І.А. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 465-471. – ISSN 1563-3349
415245
  Арендт Х. Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видав. проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Х. Арендт; відп. за вип. К.Сігов, Л.Фінберг ; наук. ред. перекладу К. Гломозда. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 539 с. – ISBN 966-7888-12-6
415246
  Арендт Х. Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584 с. – ISBN 966-378-009-6
415247
  Казакова Т.В. Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 190-194


  У статті проаналізовано "Слово про Закон і Благодать" Іларіона як пражурналістський текст, що заклав традиції української публіцистичної словесності. Доведено, що головною актуальною проблемою твору є концепція національної історії, яка була втілена ...
415248
  Костюк В.Л. Джерела трудового права України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Костюк В.Л.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
415249
  Костюк Віктор Леонтійович Джерела трудового права України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
415250
  Підвойний В.М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Аналізуються джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепцій творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві.
415251
  Калакура Я.С. Джерела українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 130-132


  В статті згадуються науковці Київського університета: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. грушевський ,Т. Шевченко.
415252
  Береза І. Джерела українськості Левка Боровиковського // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 39-47
415253
  Нагайко Т. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 418-423. – ISBN 978-966-308-217-2
415254
  Савченко А. Джерела федерального кримінального законодавства США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-27.
415255
  Даль І. Джерела феодального права Німеччини на початку XVI століття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 36-39
415256
  Харитонова Т.А. Джерела філософської термінології / Т.А. Харитонова. – Київ, 1992. – 112с.
415257
  Донець Л. Джерела фінансового забезпечення екологічних програм на засадах Кіотського протоколу / Л. Донець, Є. Прокопенко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
415258
  Ревак І.О. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 245-252. – ISSN 0321-0499
415259
  Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні. Визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств. Проаналізовано різні за своїм походженням джерела ...
415260
  Гривківська Оксана Василівна Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / Гривківська Оксана Василівна, Хлівна Ірина Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.
415261
  Гривківська О.В. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 1993-6788
415262
  Левченко Н.М. Джерела фінансового оздоровлення підприємств в аспекті чинного законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-173. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
415263
  Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 88с.
415264
  Диба М.І. Джерела фінансування венчурних стартапів в умовах Covid-19 / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (725). – Бібліогр.: 13 назв
415265
  Дерев"янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 11-20.
415266
  Медалієва О. Джерела фінансування діяльності Новоросійського історико-філологічного товариства (кінець ХХ - початок ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 105-108. – ISBN 966-8653-41-6
415267
  Савенко К.С. Джерела фінансування інноваційн в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
415268
  Корольова-Казанська Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 280-283. – ISSN 1993-0259
415269
  Кирик О.А. Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 269-274. – ISSN 2308-1988
415270
  Горенко А.І. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 221-228. – (Економічні науки)
415271
  Волощук В.Р. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 112-119. – ISSN 2308-1988
415272
  Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 69-72. – ISSN 1728-6220
415273
  Скора К.Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 326-330. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
415274
  Гоцуляк С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 135-141. – ISSN 0321-0499
415275
  Солодовнік О.О. Джерела фінансування проектів державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-102. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Узагальнено історичний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в інших країн світу.
415276
  Рубанка В.О. Джерела фінансування промислового піднесення в Україні наприкінці ХІХ століття : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв
415277
  Дуб А.Р. Джерела фінансування смарт-спеціалізації регіонів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 99-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
415278
  Гейдор А.П. Джерела фінансування стартапів в Україні / А.П. Гейдор, Т.М. Бізбіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
415279
  Дуб А.Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україну // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С.87-92. – ISSN 2071-4653
415280
  Дубок І.П. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 2310-2837
415281
  Косарєв О.Й. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України : фінанси та кредит.Податки / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
415282
  Диба М.І. Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (295). – С. 93-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
415283
  Головченко О.М. Джерела фінансування тіньової економіки в період транзиції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 205-211. – (Економічна ; Вип. 1)
415284
  Тринько Р. Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення / Р. Тринько, Я. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення туристичної галузі. Наведено можливі варіанти фінансування. Проаналізовано та обґрунтовано бюджетне фінансування. Запропоновано альтернативні шляхи фінансового забезпечення для туристичної ...
415285
  Кальченко В.І. Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 80-82. – ISSN 1027-3239
415286
  Палінська О.М. Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 408-413. – ISBN 966-581-388-9
415287
  Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
415288
  Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 249-252
415289
  Заїка Т.П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються головні передумови формування стилю модерн у західноєвропейському культурному просторі кінця 19 - поч. 20 ст. В статье анализируются основные предпосылки формирования стиля модерн в западноевропейском культурном пространстве ...
415290
  Демківський А.В. Джерела формування інвестицій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 87-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
415291
  Галінська Т.С. Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства та методи їх фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 58-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
415292
  Чолан В.Я. Джерела формування категоріальних ознак тексту у сфері військової україномовної комунікації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 94-101
415293
  Митяй О.В. Джерела формування конкурентних переваг АПК України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
415294
  Крупа Т.М. Джерела формування кримськотатарського народу : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/4-12/6
415295
   Джерела формування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (варикоз вен пахового каналу) за даним дуплексного сканування / Антонюк-Кисіль, В.М. Єнікеєва, С.І. Лічнер, В.М. Липний, М.В. Семенюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 109-113. – ISSN 1681-276Х


  "...Однією із нетипових форм варикозного розширення вен є прогресуюче варикозне розширення вен круглої зв’язки матки, яке зустрічається у 5 % випадків. Воно може бути як самостійним захворюванням, яке проявляється імітацією пахової кили, а також як ...
415296
  Попазова О.В. Джерела формування оборотного капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 275-279. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
415297
  Давиденко В. Джерела формування окремої криміналістичіної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
415298
  Гриценко Я.В. Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 16-27. – ISSN 1682-671Х
415299
  Журавська О.В. Джерела формування права: окремі методологічні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 35-44. – ISSN 2078-9165
415300
  Москалюк Микола Джерела формування робітників переробної промисловості Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 39-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы формирования работников перерабатывающей промышленности Надднепрянской Украины во второй половине XIX - начале XX века и другие аспекты изучаемой темы.
415301
  Дерев"янченко Н.В. Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 231-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
415302
  Гонтар Н. Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 84-89


  У статті аналізуються джерела формування світогляду видатного українського актора і режисера Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича), його становлення як особистост і і митця. В статье анализируются источники формирования мировоззрения ...
415303
  Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.16-21
415304
  Сабадош І. Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 92-105. – ISSN 1682-3540
415305
  Полякова О.С. Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 69-76
415306
  Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-132.
415307
   Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
415308
  Вирста Н. Джерела формування українських прізвищ Покуття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2248-90-6
415309
  Дерба С.М. Джерела формування української термінології з прикладної (комп"ютерної) лінгвістики та принципи ії стандартування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 122-124
415310
  Шевчук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 75-80.
415311
  Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
415312
  Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в XIV-XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 64-70. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Досліджуються джерела формування земельної власності католицької церкви в Галичині в XIV-XVІІІ ст., розкривається феодальний характер церковного землеволодіння.
415313
  Нахлік Є. Джерела Франкових застережень проти "Енгельсової народної держави" // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 334-353. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Сьогодні залюбки цитують Франкове застереження проти «Енгельсової народної держави» як оригінально-пророче і навіть «геніальне», але зазвичай не враховують, що подібні думки висловлювалися й раніше, і наш письменник лише повторив їх на свій лад".
415314
  Стебун І. Джерела художньої істини. / І. Стебун. – К., 1970. – 222с.
415315
  Черкаська Н. Джерела Центрального державного історичного архіву України в Києві до історії роду князів Сангушків // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 7-21. – (Нова серія ; вип. 8/9)
415316
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 186-213
415317
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
415318
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
415319
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права: невикористаний потенціал історико-правової науки // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 117-120. – ISBN 978-966-97457-5-0
415320
  Немченко С. Джерела цивільно-правового регулювання зобов"язань із договору постачання електричної енергії через приєднану мережу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 122-125.
415321
  Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 1026-9932
415322
   Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 312-313


  7 лютого 2013 року у залі засідань Київського регіонального центру НАПрН України відділенням цивільно-правових наук НАПрН України та Асоціацією цивілістів України було проведено круглий стіл. У заході взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
415323
  Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
415324
  Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
415325
  Сивокінь І.В. Джерела цінних господарських ознак тритикале озимого // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-924-274-7
415326
  Худоба Н. Джерела, структура та основні положення австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 89-95. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено історію прийняття австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. і його застосування на території Галичини. Проаналізовано структуру і головні положення кримінально-процесуального кодексу 1873 р.
415327
  Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 46–51. – (Серія юридична ; Вип. 48)
415328
  Решота В. Джерела, які застосовуються судами в адміністративному та адміністративно-деліктному судочинстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 60-62
415329
  Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі : Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214 с.
415330
  Горецький П.Г. Джерело / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1951. – 72с.
415331
  Книш Г.А. Джерело : поезії / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1955. – 79 с.
415332
  Кононенко Д.А. Джерело / Д.А. Кононенко. – Симферополь, 1972. – 64с.
415333
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
415334
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
415335
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
415336
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
415337
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
415338
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
415339
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
415340
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
415341
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
415342
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
415343
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
415344
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
415345
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
415346
  Бажан М.П. Джерело / Микола Бажан ; Тбіліський держ. ун-т, Клуб "Україна". – Тбілісі : Видавництво Тбіліського університету, 2004. – 159, [3] c. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 99940-12-67-3
415347
  Миргородський Д.М. Джерело : поет. збірка / Дмитро Миргородський. – Київ : Радуга, 2019. – 110, [2] с. : портр., іл. – На обкл. зазнач.: Збірник української поезії. – ISBN 966-281-147-6
415348
  Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
415349
  Москаленко Г.Л. Джерело високої рентабельності / Г.Л. Москаленко. – Одеса, 1980. – 72с.
415350
  Сюндюков І. Джерело вічного світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 8


  Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі.
415351
  Сюндюков І. Джерело вічного світла. Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 461-467. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
415352
  Хільчевський В.К. Джерело водне (- природний вихід підземних вод на денну поверхню або під водою (підводне джерело)) / В.К. Хільчевський, М.І. Ромась // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 520. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
415353
  Касьянова О. Джерело генетичної пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 16


  За підтримки Міністерства культури України та з ініціативи Інституту філології та кафедри фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка, Центру фольклору та етнографії, 18 квітня 2019 р. у Києві відбулася міжнародна конференція "Фольклор - стратегічний ...
415354
   Джерело достатку : довідник з питань хімізації сільського господарства. – Київ : Молодь, 1964. – 303 с.
415355
  Старченко Т. Джерело духовності : (християнська тематика в сучасній українській публіцистиці) / Тамара Старченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Журналістика ; Вип. 3)
415356
  Карпенко В.О. Джерело життя і краси / В.О. Карпенко. – К., 1983. – 199с.
415357
  Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 113-123. – ISSN 0869-3595


  "Керівні положення по влаштуванню біженців"
415358
  Іванців Артем Джерело з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 197-208. – ISBN 978-966-89991-7-8
415359
  Будько Євген Джерело замку Радомисль : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 102-108 : Фото
415360
   Джерело здоров"я та краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 126-127 : фото
415361
   Джерело знань про народну медицину Полісся // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Коротка анотація на монографію "Народна медицина середнього Полісся..." І. Ігнатенко, канд. істор. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства нашого університету.
415362
   Джерело ідейного гарту. – Київ : Молодь, 1973. – 178 с.
415363
  Михайлова Л.М. Джерело імпульсів для опромінення молочної залози тварин ВРХ / Л.М. Михайлова, М.В. Торчук, В.М. Дубік // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 158-166 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
415364
   Джерело літер. Традиційні чи електронні книги - не має значення. Важливо навчити дітей аналізувати й систематизувати інформацію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Нині досить велика кількість традиційних джерел ще не переведені в електронний формат. Однак із часом кожна бібліотека повинна перетворитися на сучасний інформаційний центр, - вважає проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ Володимир Бугров.
415365
   Джерело Марії.. – Львів, 1997. – 60с.
415366
  Київець О.В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
415367
   Джерело модернізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 4 : Фото


  26 грудня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Обговорено підсумки апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Особливий інтерес членів колегії було надано стану ...
415368
  Нитченко Д. Джерело мудрости й мистецтва // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 33-34


  Збірка поезій Володимира Базилевського "Колодязь".
415369
  Крижанівська Тетяна Джерело мудрості, незмірна глибина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 39-40. – Бібліогр. в кінці ст.
415370
  Іваненко В.В. Джерело народної дипломатії / В.В. Іваненко, А.І. Голуб. – Дніпропетровськ, 1992. – 158с.
415371
   Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку українського щита) / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 99-104. – ISSN 2224-6487
415372
   Джерело натхнення. – К, 1982. – 136с.
415373
  Черевко О. Джерело національного духу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 5


  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнюється 95 років.
415374
  Єфремов С. Джерело національної свідомості // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 200-207. – ISBN 5-7763-1258-2
415375
  Савенко Л.Г. Джерело нашого багатства: виробництво, розподіл і використання національного доходу / Л.Г. Савенко. – Київ : Політвидав України, 1982. – 232 с.
415376
   Джерело нашої сили. – Ужгород, 1974. – 176с.
415377
  Дічек Н.П. Джерело освітньої думки: до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний нарис) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-30. – ISSN 2411-1317
415378
  Отраднова О.О. Джерело підвищеної небезпеки як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженні основних положень наукових теорій стосовно цивільно-правового поняття "джерело підвищеної небезпеки". Проаналізовано позитивні моменти кожної теорії та її недоліки. Зроблено власний висновок автора щодо поняття "джерела ...
415379
  Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 0130-5263
415380
  Очколяс Д.В. Джерело права як об"єкт загальнотеоретичних досліджень // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-966-940-002-4
415381
  Шмушкевич М.Ю. Джерело радості / М.Ю. Шмушкевич. – К., 1938. – 68с.
415382
  Хоменко Н. Джерело радості : поезії / Н. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 107 с.
415383
  Бузько Д. Джерело св. паски. / Д. Бузько. – Киев, 1961. – 32с.
415384
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
415385
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
415386
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
415387
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
415388
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
415389
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
415390
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
415391
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
415392
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
415393
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
415394
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
415395
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
415396
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
415397
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
415398
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
415399
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
415400
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
415401
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
415402
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
415403
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
415404
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
415405
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
415406
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
415407
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
415408
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
415409
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
415410
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
415411
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
415412
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
415413
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
415414
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
415415
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
415416
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
415417
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
415418
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
415419
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
415420
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
415421
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
415422
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
415423
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
415424
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
415425
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
415426
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
415427
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
415428
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
415429
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
415430
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
415431
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
415432
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
415433
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
415434
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
415435
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008. – + 2 CD
415436
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
415437
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
415438
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
415439
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
415440
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
415441
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
415442
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
415443
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
415444
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
415445
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
415446
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
415447
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
415448
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
415449
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
415450
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
415451
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
415452
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
415453
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
415454
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
415455
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
415456
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
415457
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
415458
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
415459
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
415460
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
415461
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
415462
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
415463
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
415464
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
415465
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
415466
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
415467
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
415468
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
415469
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
415470
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
415471
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
415472
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
415473
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
415474
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
415475
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
415476
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
415477
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
415478
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
415479
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
415480
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
415481
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
415482
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
415483
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
415484
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
415485
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
415486
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
415487
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
415488
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
415489
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
415490
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
415491
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
415492
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
415493
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
415494
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
415495
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
415496
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
415497
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
415498
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
415499
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
415500
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
415501
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
415502
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
415503
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
415504
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
415505
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
415506
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
415507
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
415508
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
415509
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
415510
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
415511
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
415512
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
415513
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
415514
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
415515
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
415516
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
415517
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
415518
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
415519
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
415520
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
415521
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
415522
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
415523
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
415524
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
415525
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
415526
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
415527
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
415528
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
415529
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
415530
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
415531
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
415532
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
415533
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
415534
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
415535
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
415536
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
415537
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
415538
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
415539
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
415540
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
415541
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
415542
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
415543
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
415544
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
415545
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
415546
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
415547
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
415548
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
415549
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
415550
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
415551
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
415552
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
415553
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
415554
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
415555
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
415556
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
415557
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
415558
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
415559
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
415560
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
415561
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
415562
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
415563
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
415564
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
415565
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
415566
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
415567
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
415568
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
415569
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
415570
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
415571
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
415572
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
415573
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
415574
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
415575
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
415576
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
415577
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
415578
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
415579
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
415580
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
415581
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
415582
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
415583
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
415584
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
415585
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
415586
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
415587
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
415588
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
415589
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
415590
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
415591
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
415592
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
415593
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
415594
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
415595
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
415596
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
415597
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
415598
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
415599
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
415600
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
415601
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
415602
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
415603
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
415604
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
415605
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
415606
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
415607
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
415608
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
415609
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
415610
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
415611
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
415612
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
415613
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
415614
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
415615
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
415616
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
415617
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
415618
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
415619
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
415620
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
415621
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
415622
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
415623
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
415624
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
415625
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
415626
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
415627
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
415628
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
415629
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
415630
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
415631
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
415632
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
415633
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
415634
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011. – 210 с.
415635
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
415636
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
415637
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
415638
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
415639
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
415640
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
415641
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
415642
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
415643
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
415644
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
415645
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
415646
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
415647
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
415648
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
415649
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
415650
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
415651
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
415652
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
415653
  Гах Й.М. Джерело сили і процвітання / Й.М. Гах. – Ужгород, 1984. – 94с.
415654
  Чорноморець Ю. Джерело сили київського християнства, або Три складові національної ідеї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 15
415655
  Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.46-55


  (Фольклор)
415656
  Курильчук М.М. Джерело. / М.М. Курильчук. – К., 1973. – 232с.
415657
   Джерело. Серія 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015. – 112 с.
415658
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2015
415659
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2015
415660
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2015
415661
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2015
415662
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015
415663
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
415664
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2016. – 246 с.
415665
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2016. – 240 с.
415666
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2016. – 238 с.
415667
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2016. – 258 с.
415668
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2016. – 280 с.
415669
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2016. – 354 с.
415670
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 2, березень - квітень. – 2017. – 228 с.
415671
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 3, травень - червень. – 2017. – 234 с.
415672
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 1, січень - лютий. – 2017. – 240 с.
415673
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 4, липень - серпень. – 2017. – 238 с.
415674
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 6 листопад-грудень. – 2017. – 228 с.
415675
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 5, вересень - жовтень. – 2017. – 256 с.
415676
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 3, травень - червень. – 2018. – 199 с.
415677
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 4, липень - серпень. – 2018. – 212 с.
415678
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 5, вересень - жовтень. – 2018. – 180 с.
415679
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 2, березень - квітень. – 2018. – 225 с.
415680
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, листопад - грудень. – 2018. – 281, [1] с., включ. обкл.
415681
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 2, березень-квітень. – 2019. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
415682
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 1, січень - лютий. – 2019. – 300 с.
415683
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 4, липень - серпень. – 2019. – 214 с.
415684
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 3, травень - червень. – 2019. – 239, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
415685
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 5, вересень - жовтень. – 2019. – 211, [1] c., включ. обкл.
415686
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  № 6, листопад - грудень. – 2019. – 339, [2] c.
415687
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 1, січень - лютий. – 2020. – 278 с.
415688
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 2, березень - квітень. – 2020. – 267, [2] c.
415689
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3, травень - червень. – 2020. – 148, [1] c., включ. обкл.
415690
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 4, липень - серпень. – 2020. – 117, [1] с.
415691
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 5, вересень - жовтень. – 2020. – 110 с.
415692
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, листопад - грудень. – 2020. – 183, [1] с.
415693
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3, травень - червень. – 2021. – 263, [1] c.
415694
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 1, січень - лютий. – 2021. – 177, [1] c., включ. обкл.
415695
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 2, березень - квітень. – 2021. – 224, [2] c.
415696
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 4, липень - серпень. – 2021. – 199, [2] c.
415697
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 5, вересень - жовтень. – 2021. – 163, [1] c., включ. обкл.
415698
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, листопад - грудень. – 2021. – 177, [1] c., включ. обкл.
415699
  Шевченко Л. Джерелознавець за покликом душі [В.І. Стрельський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 353-357. – ISBN 966-7522-04-0
415700
  Калакура Я.С. Джерелознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 132-133


  В статті згадуються науковці Київського університета: В. Антонович, М. Грушевський .
415701
  Рябініна І.М. Джерелознавство в історіографії українського та російського мовознавства 19 ст.- 30-х рр. 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8847-84-4
415702
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР 1917-1941 / А.В. Санцевич. – Київ, 1981. – 208 с.
415703
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду. / А.В. Санцевич. – К, 1972. – 203с.
415704
  Варшавчик М.А. Джерелознавство історичне / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 103-105. – ISBN 966-642-073-2
415705
  Калакура Я. Джерелознавство історичне // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 173-181. – ISBN 978-966-06-0538-1
415706
  Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР. Перід імперіалізму / В.І. Стрельський. – Київ, 1958. – 480 с.
415707
   Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів. – Київ : [Б. в.], 1998. – 212 с. – ISBN 5-7702-0849-Х
415708
  Михальський І.С. Джерелознавство історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Зроблено висновок про недостатню розробку цієї проблеми.
415709
   Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 76с.
415710
  Довгопол В.М. Джерелознавство історії Української РСР : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вузів / В.М. Довгопол, М.А. Литвиненко, Р.Д. Лях ; за ред. Ф.П. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1986. – 239 с.
415711
  Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті св. Володимира в ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 77-83. – ISBN 966-8029-58-5
415712
  Корольов Б.І. Джерелознавча критика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 105-106. – ISBN 966-642-073-2
415713
  Полліщук Ю. Джерелознавча спадщина Мирона Кордуби // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 95-102. – ISSN 2518-7732
415714
  Філінюк А.Г. Джерелознавче видання про фундатора Кам"янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка |Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 375-378. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  [продовження назви]:Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.|.
415715
  Берковський В.Г. Джерелознавче дослідження пергаментних документів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 233-235. – ISSN 0320-9466
415716
  Мацюк О.Я. Джерелознавче значення філіграней документів львівських вірмен XVI-XVII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 267-289
415717
  Преловська І.М. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря за 1919 рік // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 198-223. – (Нова серія ; вип. 5/6)
415718
  Чайківська Г.С. Джерелознавчий аналіз дослідження жанру казки у сучасній французькій філології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 223-231


  Проаналізовано основні праці французьких науковців, присвячені різним аспектам дослідження жанру казки. Зібрані теоретичні розвідки об"єднано у дві основних категорії за хронологічним та тематичним критеріями. Виділено основні аспекти дослідження жанру ...
415719
  Радченко О.В. Джерелознавчий аналіз проблематики гібридних війн в сучасному дискурсному просторі / О.В. Радченко, О.О. Радченко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 4-12. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
415720
  Матицин О.І. Джерелознавчий аспект дослідження естетики українського іконопису XV-XVI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 54-61. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається проблематика дослідження українського іконопису 15-16 ст. Аналізується масив літератури, що має безпосередньє відношення до вивчення богословсько-естетичних основ українського іконопису 15-16 ст.
415721
  НікольченкоТ.М Джерелознавчий аспект дослідження літопису Самійла Величка / НікольченкоТ.М, Ю.М. Нікольченко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 59-66. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
415722
  Горпинченко І. Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини XIX століття // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 82-86
415723
  Гнатюк М.М. Джерелознавчий дискурс бібліотеки Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 54-66. – ISSN 2520-6346
415724
  Мурашко Н. Джерелознавчий потенціал документів фонду Національного академічного драматичного театру імені І. Франка в ЦДАМЛМ України // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 42-43
415725
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-783-0
415726
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 107-110. – ISBN 978-966-171-793-9
415727
  Бодак О.П. Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 171-182. – ISBN 966-02-4450-4
415728
  Атаманенко В. Джерелознавчі аспекти історії Волині XVI - XVII ст. у дослідженні О.І. Барановича // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 288-291
415729
  Дашкевич О.І. Джерелознавчі аспекти комплектування посад вищого офіцерського складу в армії Росії, Збройних силах СССР та України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 455-467
415730
  Ринсевич В. Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О.М. Лазаревського на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 43-57


  Про М.П. Василенка. - С. 43, 57.
415731
  Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-32. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується важливість джерельної бази для становлення і розвитку українознавства як комплексної наукової системи знань для утвердження національної ідеї - консолідуючої основи українознавства.
415732
  Ізотов А.О. Джерелознавчі аспекти у вивченні Китаївського комплексу в Києві // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – 2005 рік : Монастирські комплекси в контексті християнської культури. – С. 164-176. – ISBN 966-651-380-3
415733
  Черняков Б. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 5-23.
415734
  Черняков Б.І. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 19с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження. Тексти лекцій)
415735
  Пляшник М. Джерелознавчі проблеми в працях науковців Дніпропетровського університету (70-80-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 521-523. – ISBN 978-966-171-795-3
415736
  Патик В. Джерелознавчі проблеми у працях В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-116. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються ключові аспекти дослідження джерелознавства у працях В"ячеслава Стрельського. Аналізується наукова спадщина вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань. This article is devoted to the main aspects of ...
415737
  Пересунько Т. Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії України // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7674-01-5
415738
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова із середньовічної історії російсько-кримських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 141-144. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми історії дипломатичних відносин Московської держави та Кримського ханства з 1474 р. до початку XVI ст. Присвячено джерелознавчим дослідженням Михайла Бережкова з історії середньовічних російсько-кримських відносин, а також з"ясуванню ...
415739
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Михайловича Бережкова (1850-1932) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 173-194


  Стаття присвячена джерелознавчим дослідженням Михайла Михайловича Бережкова та з"ясуванню його внеску у розвиток цієї проблематики. Розглядаються досягнуті ученим результати у ході комплексного дослідження першої кримської посольської книги ...
415740
   Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.. – Дніпропетровськ, 1995. – 207с.
415741
  Кентій К.В. Джерелознавчі та історіографічні читання в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.151-152. – ISSN 0130-5247
415742
  Щербак М. Джерелознавчі читання в Київському університеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 246-247. – ISBN 966-625-046-2
415743
  Кушнірук О. Джерелознавчі шляхи Івана Лисенка - "Енциклопедія української пісні" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 5
415744
  Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 160-166. – ISSN 2308-4855
415745
  Костюченко В. Джерелу добронравності бути чи не бути? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 14, 15


  Про перспективи видавництва "Веселка"
415746
  Поздрань Ю. Джерельна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 79-89. – ISSN 1682-3540
415747
  Ляшко С.М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 27-50
415748
  Гонюкова Л.В. Джерельна база вивчення громадсько-політичної та педагогічної діяльності С. Русової // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 41)


  Розкривається джерельна база вивчення діяльності Софії Русової. Дається загальна характеристика документів та матеріалів, які зберігаються в архівних фондах та бібліотеках Києва.
415749
  Войцехівська І.Н. Джерельна база вивчення життя та діяльності академіка В.С. Іконникова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 358-379
415750
  Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
415751
  Круковський В. Джерельна база дослідження "Діяльність польського руху Опору на території сучасних областей Західної України (1939 - 1941 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 178-180. – ISBN 978-966-171-783-9
415752
  Возненко М. Джерельна база дослідження життя та творчості інженера-конструктора паровозів М.Л. Щукіна // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 4-7
415753
  Войцехівська І. Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 43-58. – ISBN 966-02-2067-7
415754
  Ріжняк Р.Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 132-138. – ISSN 2077-1800


  В статті проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її впровадження у вищу школу України ...
415755
  Карпусь Д.О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
415756
  Моряк-Протопопова Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 47-53. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
415757
  Ліхачова О.Є. Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О.І. Георгієвського (1830–1911) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 378-390. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
415758
  Мартинюк Я.М. Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 369-379. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
415759
  Журавльова С. Джерельна база дослідження торгово-економічних зв"язків УСРР з зарубіжними країнами (1921-1924) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.155-164. – ISBN 966-625-033-0
415760
  Папакін Г. Джерельна база дослідження українського визвольного руху середини XX ст.: методологія і сучасні проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 81-92. – (Серія історична ; вип. 53)
415761
  Гуменюк О.А. Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920–1939 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 65-76. – ISSN 0320-9466
415762
  Атамананенко А. Джерельна база досліджень з історії джерелознавства та археографії // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 183-190
415763
  Розман І. Джерельна база досліджень українських науковців про зарубіжну іншомовну освіту // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 12 (179), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2308-4634
415764
  Пиріг Р.Я. Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 108-122. – ISSN 0320-9466
415765
  Ляхоцький В. Джерельна база огієнкознавчих досліджень // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.222-237. – ISBN 966-625-033-0
415766
  Зуєв К.О. Джерельна база питання поширення ислама в Східній Україні в 20 столітті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С.164-169. – ISSN 1728-3671
415767
  Галатир В.В. Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 33-40. – (Історичні науки ; Вип. 5)
415768
  Польовий М.А. Джерельна база побудови моделі прогнозування потоків міжнародної міграції в першій половині ХХІ ст. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 120-124. – ISSN 2519-2949
415769
  Шишко О. Джерельна база політичного терору в Одеській губернії в 1920-1922 роках (Основні аспекти) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 382-408. – ISSN 2312-6825
415770
  Шигаль Д.А. Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 78-88. – ISSN 1993-0909
415771
  Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано друковані та електронні бібліографічні джерела, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського виданнями, що вийшли друком українською і російською ...
415772
  Краснодемська І.Й. Джерельна база розвитку українознавчих студій у Європі (1920-1960-ті роки) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 114-131


  Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно можна поділити на архівні документи й матеріали та цілу низку опублікованих джерел. Всі ці матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили помітний слід в українознавчій ...
415773
  Бака В. Джерельна база та історіографія досліджень процесу розпаду Чехословацької федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні групи історичних джерел та наукових праць, які стосуються розпаду Чехословаччини, розкрито їх особливості та значення. В статье анализируются основные группы исторических источников и научных работ, которые касаются ...
415774
  Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 268-299. – ISBN 978-966-8809-48-4
415775
  Чорний О.О. Джерельна база та її роль в зародженні і розвитку філософської думки на землях сучасної України до Київської Русі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 129-134
415776
  Фень К.С. Джерельна база та сфери застосування дефініції "економічна безпека підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-238. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
415777
  Лиховид О.М. Джерельна база ХІХ-ХХ століття для вивчення ярмарків лівобережжя сучасної Херсонщини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 15--18. – Бібліогр.: 30 назв.
415778
  Горовенко М.М. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-56.


  Розглянуто питання становлення бази джерел конституційного права, а саме джерельна основа становлення парламентаризму в Україні. Наведено приблизний перелік джерел та матеріалів, які раніше не розглядалися. There was the analysis of the formation of ...
415779
  Верстюк В. Джерельна основа монографії М. Костомарова "Богдан Хмельницький" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 7-8
415780
  Галатир В.В. Джерельна основа проблеми становлення губернських та повітових старост на Правобережжі у період Гетьманату П. Скоропадського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 88-93. – ISSN 0320-9466
415781
  Багаліка Ю. Джерельна спадщина Лесі Українки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 214-220. – ISBN 966-625-009-8
415782
  Гупан Н. Джерельнабаза історії педагогіки: пошук підходів до систематизації // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 67-70. – ISSN 0131-6788
415783
  Якобчук Н. Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 72-77
415784
  Якобчук С. Джерельне значення публіцистичних праць Ф.П. Матушевського в газеті "Рада" (1906-1914 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2410-26-6


  Федір Павлович Матушевський - громадський і політичний діяч, публіцист, журналіст, письменник, редактор та дипломат.
415785
  Багаліка Ю.О. Джерельне значення творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 17-19. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлено роль і місце літературно-художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини Леся Українки в джерельній базі історичної науки; М. Драгоманов. - С. 19.
415786
  Павленко С. Джерельне значення фотодокументів для вивчення пам"яток церковної архітектури Києва ХІ-ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.164-171. – ISBN 966-625-033-0
415787
  Бухтатий О.Є. Джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 36-54. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Здійснено джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі. З"ясовано питання становлення й розвитку комунікаційної системи суспільства в науковому дискурсі, які нерозривно пов’язані з історією ...
415788
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 37-43
415789
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 71-75
415790
  Севернюк Т.А. Джерельні веретена / Т.А. Севернюк. – К., 1991. – 115с.
415791
  Туранли Ф.Г. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-380. – ISBN 978-966-02-6446-5
415792
  Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан розробленості проблеми "паритетна демократія" ("гендерна демократія") як у світовій сучасній гуманітаристиці, так і в українській. This article is devoted to analyzing of investigational foundations of Parties Democracy (Gender ...
415793
  Калакура Я. Джерельні свідчення нищення української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 285-288. – ISSN 2222-5250
415794
  Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932-1933 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 41-51
415795
  Качурець Ч.І. Джерельно-документальна база дослідження впливу міграційних проблем на зовнішню політику України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 275-287
415796
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки : л.169-182. – Бібліогр. : л.183-211
415797
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
415798
  Ємчук О.І. Джерельно-інформаційний потенціал особових фондів Державного архіву м. Києва // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 162-173. – ISSN 0320-9466


  "До найбільш значних за інформаційним потенціалом та досліджених особових фондів архіву належать: ф. Р-1535 "Стрельський В"ячеслав. Ілліч - професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних історичних дисциплін ...
415799
   Джерельце.. – К, 1987. – 192с.
415800
  Титов В.Д. Джереми Бентам о предмете логики // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 54-56
415801
   Джеремі Бентам і утилітарність утилітаризму / А. Бондар, В. Верлока, В. (модератор) Кебуладзе, О. Паниц // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 119-126. – ISSN 2522-9338
415802
  Кларксон Дж. Джеремі Кларксон та світ довкола / Джеремі Кларксон ; з англ. пер. Андрій Маслюх. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 332, [4] с. – ISBN 978-617-679-176-8
415803
  Сейтлиев К. Джерен : поэма / Кара Сейтлиев; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменгиз, 1958. – 16 с.
415804
  Сакало О. Джеререла історичної демографії: сповідний розпис // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 379-386
415805
  Маценко І.А. Джерерло під Пристін-горою / І.А. Маценко. – Х., 1982. – 119с.
415806
  Демехин А.П. Джермук / А.П. Демехин. – Ереван, 1947. – 88с.
415807
  Калакура Я.С. Джерознавчі та історіографчні студії І.Ф. Кураса // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 33-41. – ISBN 978-966-611-701-7
415808
  Эртель Д. Джером Клапка Джером: О себе, но не только // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
415809
  Лондон Д. Джерри-островитянин / Д. Лондон. – Красноярск, 1958. – 170с.
415810
  Меркурьева Е.К. Джерсейский скот и его помеси в СССР / Е.К. Меркурьева. – М., 1961. – 256с.
415811
   Джерсейский скот.. – М, 1957. – 128с.
415812
  Кузик Володимир Джерсі. Острів - раритет : Вояж-колекція / Кузик Володимир, Кузик Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107 : Фото
415813
  Шарыгин И.С. Джерфишерит в ксенолитах деформированных передотитов трубки Удачная-Восточная (Якутия): проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И.С. Шарыгин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 321-340 : рис., табл. – Библиогр.: с. 337-340. – ISSN 0016-7886
415814
   Джет-пот : Art of Flight // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-43 : Фото
415815
  Білик Андрій Джет-сет в країну індпошиву : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 116-119 : Фото
415816
  Сагындыков К.С. Джетымский железорудный бассейн Тянь-Шаня: Геология, рудоносность, перспективы / К.С. Сагындыков, А.А. Судоргин. – Фрунзе, 1984. – 214с.
415817
   Джетысу (Семиречье) : естественно-историческое описание края. – Ташкент, 1925. – 235 с.
415818
  Гончар Б.М. Джефферсон Томас // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
415819
  Дзьобань О. Джефферсон Томас / О. Дзьобань, О. Данильян // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 27-34. – ISBN 978-617-751-922-4
415820
  Падовер С. Джефферсон, третий президент США / С. Падовер; Пер. с англ. В.Гессен. – Нью-Йорк : Телекс, 1991. – 309с. – ISBN 6-938181-19-Х
415821
  Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик / В.В. Согрин; АН СССР; Отв. ред.Н.Н.Болховитинов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с. – ISBN 5-02-008990-7
415822
   Джеффрі Р. Пайєтт зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Інститут міжнародних відносин відвідав посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Метою візиту, за словами дипломата, було передати українцям меседж американського народу. За ініціативи Джеффрі Р. Пайєтта зустріч відбулася в форматі діалогу: студенти ...
415823
  Ціватий В. Джеффрі Чосер (1340 - 1400) - дипломат, політик, поет // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 107-113. – ISSN 2519-1942


  З інституціональних витоків англійської зовнішньої політики і дипломатії.
415824
  Гончар Б.М. Джея місія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
415825
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела : Пер. с нем. / Х. Хеерманн. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с. : илл.
415826
  Лугин Александр Джиадэ или Трагические похождения индивидуалиста / Александр Лугин [псевд.]. – Москва : Изд. "Федерация" Артел писателей "Круг", 1928. – 255 с. – (Новости русской литературы)
415827
   Джибути // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 76-80 : фото
415828
  Ільїн В.В. Джива // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 48-49. – ISBN 966-316-069-1
415829
  Борбугулов М. Джигит из глухого аила : роман / М. Борбугулов; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 261 с.
415830
  Утепов Ш.Г. Джигит из Таучилика. / Ш.Г. Утепов, Х.Ш. Абдрашитов. – Алма-Ата, 1980. – 264с.
415831
  Зингер М.Э. Джигит морских глубин / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1949. – 227с.
415832
  Аширов Ч. Джигиты : поэма / Чары Аширов ; авториз. пер. с туркм. Г. Соловьева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 159 с.
415833
  Марьяновский В.А. Джигиты Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1973. – 55с.
415834
  Кропивницький М.Л. Джигун : комедія в 3-х діях з співами / М.Л. Кропивницький. – Полтава : Електрич. друкарня Г.І. Маркевича, 1913. – 96 с.


  На тит. арк. помилка друкарні, рік видання написан - 1193
415835
  Качкан В.А. Джиджора Іван Миколайович (- історик. публіцист, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 523. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
415836
   Джидинский рудный район.. – Новосибрск : Наука, 1984. – 197с.
415837
  Рудяков П.М. Джилас Мілован (- югославський громадсько-політичний і державний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 523-524. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
415838
  Нельсон К. Джим Райан -- рекордсмен из Уичито / К. Нельсон. – М., 1974. – 192с.
415839
  Куртад П. Джимми : роман / П. Куртад; Пер. с франц. М. Богословской. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 300 с.
415840
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – Москва-Л., 1930. – 365с.
415841
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – Москва, 1957. – 296с.
415842
  Муазі Д. Джиммі Картер Обама // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Для обох президентів спільним є фундаментальна нерішучість у підході до світових справ.
415843
  Горпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый / Горпожакс Гривадий. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 687 с.
415844
  Горпожакс Г. Джин Грин-неприкасаемый / Г. Горпожакс. – М., 1990. – 686с.
415845
  Добролюбский А. Джинестра: "Археология" имени // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 76-85. – ISSN 1998-4634
415846
  Уолперт Стенли Джинна - творец Пакистана = Jinnah of Pakistan / Уолперт Стенли; Пер. с англ. В. Скороденко и др. – Москва : Рудомино, 1997. – 480с. – ISBN 5-7380-0051-Х
415847
  Котюжинська Т. Джинса як відповідь на навколишнє середовище // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15.
415848
   Джинсове покоління : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
415849
  Абрагам К. Джиовани Сегантини : психоаналит. этюд / К. Абрагам ; авториз. пер. с нем. Е.А. Цакни ; под ред. д-ра М.В. Вульфа. – Одесса : Жизнь и душа, 1913
415850
  Погодин Н.Ф. Джиоконда / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
415851
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1963. – 175с.
415852
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 488с.
415853
  Соломин Г.К. Джиотто Бибондоне / Г.К. Соломин. – С.-Пб. – 176с.
415854
  Потапов Владимир Джип - это свобода : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 248-249 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
415855
  Василюк А.В. Джипинг угрожает степным паркам и заповедникам Украины // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 37-38. – ISSN 1684-8438


  "Джипинг – гонки, ралли, трофи-рейды и другие мероприятия на сверхпроходимой технике (внедорожных автомобилях, багги, квадроциклах), проводящиеся на природных территориях. Термин не имеет официального определения и не представлен в словарях, но стал ...
415856
  Араслы Э.Г. Джирджи Зейдан и арабский исторический роман : [пер. с арб.] / Э.Г. Араслы ; АН СССР, Ин-т народов Азии ; [отв. ред. З.И. Левин]. – Москва : Наука, 1967. – 80 с.
415857
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 192с.
415858
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва : Знание, 1980. – 192с.
415859
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 1. – 1913. – [2], V, 389 с. : ил., портр.
415860
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 2. – 1913. – [2], VI, 487 с. : ил.
415861
  Заблудовский П.Е. Джироламо Фракасторо / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1954. – 6с. – Отд. оттиск
415862
  Соболь С.Л. Джироламо Фракасторо и изобретение оптических инструментов / С.Л. Соболь. – Москва, 1954. – 249 с.
415863
  Ахметшин Энвер Джихад- прилагай усилие! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 146 : Іл.
415864
  Хансен Ф.С. Джихад по-русски // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – С. 87-98. – ISSN 1812-1101
415865
  Якубович М. Джихад проти "корони" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають пандемію в мусульманському світі.
415866
  Заболотна Н.А. Джихад як концепт ісламської віри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена аналізу поняття "джихад", як важливої концептуальної час- тини ісламу. Статья посвящена анализу понятия "джихад", как важной концептуальной части ислама. The article is devoted the analysis of concept "dzhikhad", as important ...
415867
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
415868
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр. : 153-178
415869
  Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие "Аль-Каиду": новые игроки в Палестине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-152. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
415870
  Яшлавская А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-29. – ISSN 0131-2227


  Проблема “иностранных бойцов” из стран Европы, отправляющихся воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность в свете обеспокоенности той опасностью, ...
415871
  Сінклер У. Джіммі Гіггінз : вистава на 5 дій за У. Сінклером / У. Сінклер; текст інсценування Леся Курбаса ; текст записав і потр. поясн. додав лаборант постан. В. Василько-Миляїв. – Харків : Головполітосвіта, вид. "Шлях освіти" при Наркомосвіти УСРГ, 1924. – 100 с. – Прим. дефектний, без обкл.
415872
  Сінклер Е. Джіммі Гіггінз / Е. Сінклер. – Х-Київ, 1933. – 400с.
415873
  Ділов Л. Джіммі з того світу / Л. Ділов. – Київ, 1962. – 267с.
415874
  Мюр Н. Джін Елі Вітнея : повість для юнацтва / Н. Мюр [псевд.] ; пер. М. Хмарки. – [Харків] : Книгоспілка, 1930. – 158 с. : мал.
415875
  Родарі Д. Джіп в телевізорі : оповідання / Д. Родарі. – Київ, 1981. – 46 с.
415876
  Някляєв У. Джміль та мандрівник : приповістка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 71-77. – ISSN 0320-8370
415877
  Васильев Г.В. Джнни едет в Миссисипи / Г.В. Васильев. – Москва, 1968. – 112с.
415878
  Пишнограева Л. Джо Дассен: недопетая песня // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001
415879
  Синявер Л.С. Джоаккино Россини : жизнь и творчество / Л.С. Синявер. – Москва : Музыка, 1964. – 191 с.
415880
   Джоаккино Россини. – Ленинград : Музыка, 1968. – 232 с.
415881
  Винниченко Т. Джоаккино Россини: немного мастерства, немного сердца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
415882
   Джоан Кетлінг Ролінг // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3 обкл.
415883
  Слепухин Ю.Г. Джоанна Аларика : повесть / Ю.Г. Слепухин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 310с.
415884
  Дьяков Л.А. Джовани-Баттиста Пиранези / Л.А. Дьяков. – Москва : Изобразительеое искусство, 1980. – 118 с.
415885
   Джовани Баттиста Пиранези 1720-1778 : каталог выставки офортов. – Ленинград : Типография № 3 имени Ивана Федорова, 1959. – 40 с.
415886
  Шаховский Б.М. Джованни / Б.М. Шаховский. – М, 1983. – 119с.
415887
   Джованни Боккаччо. Библиографический указатель.. – Москва, 1961. – 74с.
415888
   Джованни Верга. – М., 1966. – 80с.
415889
  Кирхенштебне А. Джованни Верга и литература Италии. К 125-летию со дня рождения. / А. Кирхенштебне. – Рига, 1965. – 70 с.
415890
  Белардинелли С. Джованни Джентиле и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.94-102. – ISSN 0042-8744
415891
  Зорівчак Р. Джованні Броджі-Беркофф - Doctor Honoris Causa Університету // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Присвоєння високого наукового ступеня почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка - Doctor Honoris Causa - вшановання професора Міланського університету Джіованні Броджі Беркофф - однієї з найвидатніших європейських ...
415892
  Иржак Л.И. Джозеф Баркрофт, 1872 - 1947 / Л.И. Иржак ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 151 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
415893
  Цверава Г.К. Джозеф Генри. 1797-1878 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1983. – 184с.
415894
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л. : Искусство, 1977. – 130 с.
415895
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л., 1982. – 134с.
415896
  Харпер Ф. Джозеф Каппер / Ф. Харпер. – Москва, 1966. – 199 с.
415897
  Урнов Д.М. Джозеф Конрад / Д.М. Урнов ; АН СССР ; [отв. ред. И.Г. Неупокоева]. – Москва : Наука, 1977. – 127 с. – (Из истории мировой культуры)
415898
  Скавронський Павло Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження (До 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 44-48 : Фото. – Бібліогр. 10 назв
415899
  О"Лір Джозеф Конрад проти корупції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 30-31


  Роман "Ностромо: Приморське сказання" - роздуми перекладача.
415900
   Джозеф Конрад: час, простір, пам"ять : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народження письменника (м. Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.) / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Комун. заклад "Бердичів. пед. коледж" Житомир. облради, Ф-т філології й журналістики ім. Михайла Стельмаха [та ін. ; редкол.: Куцевол О.М. (голова) та ін.]. – Житомир : О.О. Євенок, 2017. – 330, [2] с. – Ст. укр., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7607-43-3
415901
   Джозеф Мэллорд Тернер. Выставка призведений к 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1975. – 55с.
415902
  Кіктенко В.О. Джозеф Нідем про філософію раннього конфуціанства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 54-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
415903
  О"Коннор Джозеф Джозеф О"Коннор: "Письменник творить звуки, але на мелодію їх перетворює читач" / розмову записав Святослав Костюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
415904
  Колодний А. Джозеф Сміт як творець нехристиянської конфесії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 259-277. – ISBN 978-617-696-609-8


  Сміт Джозеф Joseph Smith, Jr.; 1805-1844) - американський релігійний діяч, харизматичний засновник і перший провідник руху Святих останніх днів, засновник і перший президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів (1830-1844), мормонів. Віряни ...
415905
  Худокормов А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейсианства" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 3/4. – С. 45-67. – ISSN 0130-9757
415906
  Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – Москва : Мысль, 1990. – 541с. – ISBN 5-244-00417-4
415907
  Іванюта О.М. Джозефсонівська генерація НВЧ у ланцюжку високотемпературних джозефсонівських контактів / О.М. Іванюта, В.М. Ракша, О.В. Святченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута можливість використання ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі та інтегрованих у РПХ, для отримання джозефсонівської генерації у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль. Отримане джозефсонівське ...
415908
  Винниченко Т. Джой Адамсон: Львиная доля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268


  Джой Адамсон (нім. Joy Adamson; уродженка Фрідеріке Вікторія Геснер; Friederike Victoria Gessner; 1910, Опава — †1980) — австрійська письменниця, натуралістка, художниця.
415909
  Корнуэлл Нил Джойс и Россия = James Joyce and the russians / Корнуэлл Нил; Пер. с англ. О.Н. Сажиной; Ред.А.А.Аствацатуров. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1998. – 192с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0124-5
415910
  Габор В. Джойсоніана Дарії Віконської. // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 159-174
415911
  Гужва В. Джокер : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-63. – ISSN 0208-0710
415912
   Джокер. Рекламно-ігровий дод. журналу "Старт"
№ 9. – 1993
415913
  Жабинская А. Джолли и её друзья / А. Жабинская. – Москва, 1968. – 80 с.
415914
  Ілліна Ю.В. Джоломія / Ю.В. Ілліна. – К., 1987. – 91с.
415915
  Кротков Ю. Джон - солдат мира : пьеса в 3-х действиях 9-ти картинах / Ю. Кротков. – Москва : Госиздат "Искусство", 1952. – 99 с.
415916
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно / Д. Лондон. – Иркутск, 1987. – 249с.
415917
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно: [Повесть]; Смирительная рубашка: [Роман]; Алая чума [Повесть] / Джек Лондон. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 493 [2] с. : илл. – ISBN 5-7644-0194
415918
  Слісаренко І. Джон (Іван) Дем"янюк. In memoriam. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)
415919
  Апдайк Д. Джон Апдайк. Филип Рот : [перевод] / Апдайк Д., Рот Ф. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 447, [1] с. – (Жизнь и спорт)
415920
  Приходько Д. Джон Апдайк: Изображая себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
415921
  Киреева Н. Джон Барт и Томас Пинчон: культовый автор и/или классик? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 255-285. – ISSN 0042-8795
415922
  Павлова Т.А. Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. / Т.А. Павлова. – М., 1979. – 246с.
415923
  Эрлих Л. Джон Браун / Л. Эрлих. – М, 1940. – 333с.
415924
  Дюбуа Б У.Э. Джон Браун / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1960. – 495с.
415925
  Кальма Н. Джон Броун / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1940. – 238 с.
415926
  Фельдман Г.Э. Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн. 1892-1964 / Г.Э. Фельдман. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
415927
  Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса "Алгебры" (1685 года) на историко-генетичеаких началах и применение историко-генетического метода в современном преподавании математики в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Никонова Т. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
415928
  Ибсен Г. Джон Габриэль Боркман / Г. Ибсен. – Москва. – 94 с.
415929
  Чобанюк М.М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 483-487. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
415930
  Шиманська О. Джон Гелбрейт - видатний теоретик нового індумтріального суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 170-177. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
415931
  Дьяконова Н.Я. Джон Голсуорси : (1867-1933) :научн.-попул. оч. / Н. Дьяконова. – Москва : Искусство, 1960. – 132 с. – (Классики зарубежной драматургии)
415932
  Воропанова М.И. Джон Голсуорси / М.И. Воропанова. – Красноярск, 1968. – 551с.
415933
  Тугушева М.П. Джон Голсуорси : жизнь и творчество / М.П. Тугушева. – Москва : Наука, 1973. – 176 с.
415934
  Дюпре К. Джон Голсуорси : биография : [пер. с англ.] / Кэтрин Дюпре. – Москва : Радуга, 1986. – 310, [2] с., 1 л. портр. – Библиогр. в прим. : с. 295-308
415935
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1957. – 11с.
415936
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1958. – 60с.
415937
  Макдермотт А. Джон Голсуорси: Скандал в благородном семействе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 150-164. – ISSN 1726-6084
415938
  Старцев А.И. Джон Дос Пассос. / А.И. Старцев. – М., 1934. – 152с.
415939
  Решетов В.Г. Джон Драйден и становление английской литературной критики XVI-XXVII веков / В.Г. Решетов. – Иркутск, 1989. – 245 с.
415940
  Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
415941
  Клюев О. Джон Кейдж: Исследуя тишину // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 41-49


  Джон Кейдж (1912-1992) - американський композитор і теоретик музики, що зробив колосальний вплив на розвиток музичної культури 20-го ст., пов"язане з використанням "випадкових" елементів (алеаторика).
415942
  Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
415943
  Галаджій О. Джон Керрі про політику США у Східній Азії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-793-9
415944
   Джон Китс.. – М., 1971. – 28с.
415945
  Сварог В. Джон Кітс і Яр Славутич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 17-21


  Дж. Кітс: Вибрані поезії. Переклади Я. Славутича.
415946
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 47-54
415947
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 12 (179). – С. 2-9
415948
  Орлова М.А. Джон Констебль. 1776-1837 / М.А. Орлова. – М-Л, 1946. – 32с.
415949
   Джон Куфуор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
415950
  Каменюк Михайло Джон Леннон і Альошкін // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 0130-5212
415951
  Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need! // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 12 (64). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
415952
  Горн Э. Джон Ло : Опыт исследования по истории финансов : с портр. Джона Ло / Горн ; Пер. с нем. И. Шипова, с предисл. Н.Х. Бунге. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1895. – XXX, 371 с., 1 л. портр.
415953
  Щербина О. Джон Лок про мовчання як аргумент і прояв поваги в аргументації / О. Щербина, Н. Щербина // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 6-18. – ISSN 2075-6461


  У статті, звертаючись до методу раціональної реконструкції, описаного Ричардом Рорті, було проведено аналіз деяких праць Дж. Лока з метою виявлення нових перспектив у сфері локознавчих досліджень.
415954
  Рахман Д. Джон Локк / Д. Рахман, 1924. – 182с.
415955
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – Москва : Мысль, 1973. – 206с. – (Мыслители прошлого)
415956
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 207с.
415957
  Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай" : [монография] / А.А. Чамеев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 126 с.
415958
  Легка О. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 298-303. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особистісні і творчі паралелі британського та українського літературних геніїв, Джона Мільтона та Івана Франка
415959
  Гутер Р.С. Джон Непер / Р.С. Гутер. – Москва, 1976. – 63с.
415960
  Гутер Р.С. Джон Непер, 1550-1617 / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва, 1980. – 224 с.
415961
  Фридштейн Ю. Джон Осборн вчера и сегодня : (к шестидесятилетию со дня рождения драматурга) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, А.Ф. Строев. – Москва, 1990. – № 1 (87). – С. 112-118
415962
  Дубинянский М. Джон Пирпонт Морган: властелин денег // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
415963
  Морісон С.Е. Джон Пол Джонс: біографія моряка = John Paul Jones a sailor"s biography / Семюел Еліот Морісон ; вступ Джеймса Бредфорда. – Київ : Основи, 2013. – 517, [3] с. : портр., іл., табл., карти. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: John Paul Jones a sailor"s biography / Samuel Eliot Morison. - Імен. покажчик: с. 511-517. – Бібліогр.: с. 494-510. – ISBN 978-966-500-345-8
415964
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
415965
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель / Н.Н. Федорова. – Москва, 1983. – 24с.
415966
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
415967
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
415968
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 288с.
415969
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
415970
   Джон Рид : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1967. – 72 с.
415971
   Джон Рид. – М., 1970. – 22с.
415972
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
415973
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
415974
  Краснов И.М. Джон Рид / И.М. Краснов. – М., 1987. – 302с.
415975
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США : [уч. пособие] / Б.А. Гиленсон. – Москва : Высшая школа, 1987. – 111с.
415976
  Панкова Л.Г. Джон Рід. : життя і творчість / Л.Г. Панкова. – Київ : Дніпро, 1977. – 108 с.
415977
  Артемьев Максим Джон Рокфеллер. Второе рождение Рокфеллеров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 104-109 : фото
415978
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 6-24. – ISSN 1819-6268
415979
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
415980
  Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
415981
  Кривуц Ю.Н. Джон С. Миль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 30-35. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
415982
  Белянин М.Н. Джон Серл и "трудная проблема сознания" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 38-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
415983
  Карелин В Джон Серл.Человек, который продолжает мечтать // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
415984
  Яворський С. Джон Сопінка - суддя Верховного Суду Канади // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 39


  Джон (Іван) Сопінка — канадський правник українського походження, доктор права з 1958, професор. Адвокат Світового конгресу вільних українців в позові при розслідуванні Голодомору 1932—1933 років в УСРР.
415985
  Глотов О.Л. Джон Стейбек в оцінці російського пострадянського літературознавства / О.Л. Глотов, Н.П. Колесникова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 16-18
415986
  Федоров А.А. Джон Стейнбек / А.А. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1965. – 87 с. – (Современная зарубежная литература)
415987
  Батурин С.С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы / С.С. Батурин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 351 с. – Библиогр.: с. 250
415988
  Малаков Д. Джон Стейнбек у Києві 1947 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 12-13
415989
  Панич О. Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 28-46. – ISSN 0235-7941
415990
  Мееровский Б.В. Джон Толанд / Б.В. Мееровский. – Москва : Мысль, 1979. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
415991
  Николаев А.А. Джон Фильд (1782-1837) / А.А. Николаев. – Москва : Музгиз, 1960. – 184 с.
415992
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – М, 1981. – 62с.
415993
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – 2-е, доп. – М., 1990. – 44 с.
415994
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес / И.Г. Усачев. – Москва, 1990. – 302с.
415995
  Давыдов Ю.В. Джон Франклин / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 61с. – (Замечательные географы-путешественники)
415996
  Белов К.П. Джон Хасбрук Ван Флек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 131-133. – ISBN 5-12-000444-X
415997
  Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
415998
  Кульков Е. Джон Эйзенхауэр. Мрачные леса // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 101-110
415999
  Ингер А. Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 42-45
416000
  Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 106-122. – ISSN 1819-6268
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,