Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
415001
  Вязинин И.Н. "...дети Отчизны одной" / И.Н. Вязинин. – Ленинград, 1989. – 206с.
415002
   "Дети Ванюшина" на сцене. – М, 1940. – 44с.
415003
   "Детка" Порфирия Иванов. – Новосибирск, 1992. – 180с.
415004
  Орлин В.С. "Детка" Порфирия Иванова / В.С. Орлин. – Москва, 1991. – 47с.
415005
  Килимник Ю. "Детокс" виглядає абсолютно своєчасним // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Бібліотека газети "День" формує колективний імунітет проти імперських "вірусів".
415006
   "Детокс" як джерело сили / підготувала Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 17


  Бібліотека газети "День" формує колективний імунітет проти імперських "вірусів".
415007
  Сальникова А.А. "Детский» текст, его специфика и значение для реконструкции детского восприятия и детской памяти "эпохи российских катастроф" // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 132-140
415008
  Лощинин Н.П. "Детство", "Отрочество", "Юность" Л.Н. Толстого. Проблематика и художественные особенности / Н.П. Лощинин. – Тула, 1955. – 48с.
415009
  Бланкенагель А. "Детство, Отрочество, Юность" Российского Конституционного суда : Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного фонда / А. Бланкенагель. – Москва : [б. и.], 1996. – 124 с.
415010
  Білоус Т.М. "Деуніфікація" науки в сучасній філософії науки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 65-69. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
415011
  Слюсаренко Ю.А. Де-факто / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
415012
  Федун І.Л. Детермінанти активізації інвесування інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві за кризових дисбалансів економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-50. – Бібліогр.: 15 назв
415013
  Канцір В. Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об"єднань / В. Канцір, І. Серкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 447-453. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
415014
  Руденко Л.В. Детермінанти внутрішнього потен­ціалу саморозвитку транснаціональних корпоративних структур у контексті глобалізаційних процесів / Л.В. Руденко, М.С. Руденно // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 103-111.
415015
  Ковтун Є.І. Детермінанти диверсифікації діяльності інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ковтун Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
415016
  Ковтун Є.І. Детермінанти диверсифікації діяльності інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ковтун Євгеній Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2021. – 253 арк. – Додатки: арк. 249-253. – Бібліогр.: арк. 221-248
415017
  Цибуляк А.Г. Детермінанти екологізації зовнішньої торгівлі України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 118-122. – ISSN 1729-7036
415018
  Зварич Р. Детермінанти економічного зростання країн, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 20-35. – ISSN 1684-906Х


  "Зазначено, що дослідження детермінант економічного зростання країн, які розвиваються, присвячене оцінці перспектив розвитку даної групи та її конвергенції з розвиненими країнами. Вказано, що мета полягає у встановленні детермінант економічного ...
415019
  Маслов А. Детермінанти економічного розвитку в контексті теоретичного та історико-економічного знання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 21 назв.
415020
  Джус В.П. Детермінанти ескалації міжнародного тероризму // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7363-7-0
415021
  Гандзілевська Г.Б. Детермінанти життєвих сценаріїв науково-педагогічних працівників ЗВО в розрізі їхнього акмерозвитку / Г.Б. Гандзілевська, А.С. Онипчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 156-161. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
415022
  Савастєєва О.М. Детермінанти забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 139-146. – ISSN 2410-9576
415023
  Непиталюк А. Детермінанти забезпечення демографічної стійкості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 44-59. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
415024
  Шушпанов Д. Детермінанти здоров"я населення України: екологічний вимір // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 21 назв.
415025
  Кручаниця В.В. Детермінанти зловживання алкоголем населенням Закарпаття // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 18-22. – ISSN 1681-2786
415026
  Грабазій І.А. Детермінанти злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 37-43. – ISSN 1999-5717
415027
  Утюж І.Г. Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 392-396. – ISSN 2076-1554
415028
  Луців Б. Детермінанти зовнішньої і внутрішньої заборгованості України в контексті, політики відвернення фінансового банкрутства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 110-114. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
415029
  Калюжна Н. Детермінанти зовнішньоторговельних конфліктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 26-46. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
415030
  Мельник Т.М. Детермінанти імпортозалежності економіки України / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 53-61. – ISSN 2222-0712
415031
  Мороз М.О. Детермінанти інвестиційної безпеки України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-35. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
415032
  Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігнатченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 218, [3] арк. – Додатки: арк. 209-218, [3]. – Бібліогр.: арк. 186-208
415033
  Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігнатченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
415034
  Білик Р.С. Детермінанти інноваційного розвитку національних економік в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 121-131. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуті теоретичні підходи щодо сутності інноваційного розвитку, його ролі у формуванні і підвищенні міжнародних конкурентних переваг національної економіки на світових ринках. Проаналізовано проблеми інноваційного розвитку в країнах із ...
415035
  Заблоцька Р.О. Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
415036
  Заблоцька Ріта Олександрівна Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
415037
  Заблоцька Ріта Олександрівна Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
415038
  Камінська А.О. Детермінанти інтерперсональної комунікації у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами / А.О. Камінська, Н.Г. Пшук // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7484
415039
  Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вітько Даніїл Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 239, [30] арк. – Додатки: [30] арк. – Бібліогр.: арк. 10-11, 215-239 та в додатках: [2] арк.
415040
  Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вітько Даніїл Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
415041
  Гава Ю. Детермінанти конкуренції на ринку освітніх послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 16-22


  Проаналізовано закономірності та особливості розвитку ринку освітніх послуг в умовах економіки України. Визначено перспективні напрямки розвитку ринку освітніх послуг в Україні.
415042
  Хомерікі О.А. Детермінанти конструювання європейського освітнього простору // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 124-144. – ISBN 978-966-2462-25-8
415043
  Дедекаєв В"ячеслав Детермінанти корупції в податкових органах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 6-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
415044
  Романюк Я. Детермінанти корупції в судовій системі України, або чи можна очікувати позитивного ефекту від повного оновлення суддівського корпусу / Я. Романюк, Є. Лащук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 134-155. – ISSN 1026-9932
415045
  Скрипник А. Детермінанти корупції в Україні : управління економікою:теорія і практика / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 29-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 43 назви. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформаційній, постіндустріальній економіці. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму функціонування економіки; необхідність переходу на інноваційний ...
415046
  Резнікова Н.В. Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 96-101. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
415047
  Шпаковата А.М. Детермінанти кримінальної агресії жінок // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7363-14-8
415048
  Кравчук Н. Детермінанти міжнародної економічної безпеки в умовах фінансової глобалізації / Н. Кравчук, О. Луцишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 93-99. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
415049
  Відякіна М.М. Детермінанти модифікації форм міжрегіональної взаємодії // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 175-177
415050
   Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств / О.В. Комірна, В.П. Міняйло, М.О. Нежива, В.С. Негоденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
415051
  Педак І.С. Детермінанти оптимізації екологічної політики держави на землі сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 93-97. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
415052
  Чубак А. Детермінанти особистісної зрілості Станіслава Людкевича // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 164-172. – ISSN 2310-0583
415053
  Пімоненко Т.В. Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 158-165. – ISSN 2073-9982


  "У статті систематизовано основні передумови розвитку ринку зелених інвестицій. Визначено, що реалізація індикативних цілей сталого розвитку, наявні політичні конфлікти, постійна нестача фінансових ресурсів обумовлює пошук альтернативних шляхів ...
415054
  Котляренко І.О. Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячого садка // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 200-206
415055
  Матвійчук І.Л. Детермінанти професійної ідентичності суб"єктів охорони державного кордону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 63-69. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
415056
  Скрипник Н.Є. Детермінанти процесу забезпечення сталого розвитку національних суб"єктів господарювання в умовах геоекономічної нестабільності // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 165-174. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
415057
  Тертичний Я.С. Детермінанти розвитку електронної комерції в умовах глобальної дигіталізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тертичний Ярослав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
415058
  Дикань О.В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
415059
  Шомникова А.В. Детермінанти розвитку інфраструктури ринку медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 94-99. – ISSN 2220-1394
415060
  Войцещук А.Д. Детермінанти розвитку митного простору країни як складової економічного простору під впливом глобалізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 18-24. – ISSN 2309-1533
415061
  Онопко М.О. Детермінанти розвитку фондів національного багатства як складової світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 220-227


  В статті розглянуто основні фактори, які визначають становлення та розвиток фондів національного багатства у різних групах країн та динамику їх зміни. Глобальні дисбаланси, коливання цін на сировинні ресурси, старіння населення визначені як ...
415062
  Долинський Б.Т. Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей / Б.Т. Долинський, С.В. Іваненко, Н.М. Лозенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 14-21. – ISSN 2414-5076
415063
   Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колектив. монографія / [В.П. Ільчук, Т.О. Шпомер, О.В. Шишкіна та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ільчука Валерія Петровича ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 426-431. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-33-8
415064
  Квітко Н.М. Детермінанти соціально-педагогічної роботи з вимушено переміщеними особами в закладах вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 47-55. – ISSN 2227-2747
415065
  Тодорук С.І. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України / С.І. Тодорук, Н.Я. Кутаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6792
415066
  Шульц С.Л. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 102-111. – ISSN 1562-0905
415067
  Бочарова Ю.Г. Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 51-57. – ISSN 2222-0712
415068
  Снігова О.Ю. Детермінанти та імперативи структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03, 08.00.05 / Снігова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. досліджень. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
415069
  Сивий Р.П. Детермінанти трансформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-39. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено концепції функціонування систем державної служби на основі узагальнення інституційного середовища тра- нсформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу. Розкрито інституційні передумови трансформації державної служби в ...
415070
  Зварич І.Я. Детермінанти формування глобальної інклюзивної циркуляторної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 40-48. – ISSN 2222-4459
415071
  Кадієвська І.А. Детермінанти формування особистості (соціально–філософський аналіз) / І.А. Кадієвська, Г.Я. Нарядько // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
415072
  Наконечна О.В. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури : Автореф. дис ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Наконечна О.В; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 15с. – Бібл.: 17 назв
415073
  Бречко О. Детермінанти цифрової трансформації національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – C. 7-24. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
415074
  Харкевич О.О. Детермінанти, що впливають на зростання злочинів, що вчиняються злочинними організаціями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 342-347. – ISSN 2219-5521
415075
  Добровольська О. Детермінантний аналіз синонімічного ряду назв медиків у середньоанглійській мові // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 41-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
415076
  Крупельницький В. Детермінати права використання комерційного найменування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Підстави та умови виникнення комерційного найменування як окремого об"єкта права ІВ".
415077
  Гацко В.А. Детермінатив в узагальнюючих номінативних синтагмах (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 36-40. – ISBN 966-581-373-0
415078
  Колосов О. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1608-6422
415079
  Шевчук І.Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .344-348. – ISSN 2222-4459
415080
  Кобзаренко П.В. Детермінаційна модель умовного засудження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-43. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
415081
  Кузьменко О.В. Детермінація адміністративно-правових заохочень / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 9-13
415082
  Титикало Р. Детермінація визначення "правова та юридична допомога" у теорії адміністративного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
415083
  Титикало Р. Детермінація визначення "правова та юридична допомога" у теорії адміністративного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
415084
  Мартиненко Детермінація гарантій прав і свобод людини / Мартиненко, БД // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
415085
  Митник У.М. Детермінація домашнього насильства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 223-234. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
415086
  Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 380 с. – Шифр. дубл. 34 Бойк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-613-702-2
415087
  Молчанов Р.Ю. Детермінація злочинів маргіналів // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 80-81. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  В Україні, як і в будь-якому іншому суспільстві мають місце суперечності в різних сферах життя, прорахунки державного управління, соціальні процеси подальшого розшарування населення та зубожіння значної його частки. І все це позначається на розвитку ...
415088
  Корнякова Т. Детермінація злочинів проти довкілля: причини та умови їх вчинення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 79-87. – ISSN 0132-1331
415089
  Денисова Т. Детермінація злочинів, учинених персоналом кримінально-виконавчої служби // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 34-52. – ISSN 2311-6676
415090
  Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 39-44. – ISSN 0132-1331
415091
  Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кучерявенко Л.В.; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 209л. + Додатки: л.155-192. – Бібліогр.: л.193-209
415092
  Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: спец.: 22.00.04 / Кучерявенко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Біблогр.: 9 назв
415093
  Єзеров А. Детермінація конституційних конфліктів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 46-49.
415094
  Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 104-111
415095
  Ігнатов О. Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ у сфері сімейно-побутових відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 82-86.
415096
  Гирич О. Детермінація нетрадиційних товарних знаків: законодавство України і міжнародний досвід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 72–80. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
415097
  Бут В.В. Детермінація організованих форм економічної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.61-71. – ISSN 1609-0462
415098
  Шевчук Є.В. Детермінація поняття «взаємодія» як економічної та управлінської категорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 14-19. – ISSN 2222-4459
415099
  Бурлака О.С. Детермінація поняття атестації у правовому полі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.312-318. – ISSN 1563-3349
415100
  Дуб А.Р. Детермінація прибережних територій як об"єкта реалізації державної регіональної політики в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 99-106. – ISSN 2222-4459
415101
  Чорна В.В. Детермінація психічного здоров"я населення в Україні та країнаї ЄС // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 47-53. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2077-7477
415102
  Сербин Р. Детермінація форм благодійної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 47-52. – ISSN 2307-8049
415103
  Булик І. Детермінація явища "професійна підготовка" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 33-36
415104
  Кіржецький Ю.І. Детермінізація тіньової економіки як суспільного феномена // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 58-64. – (Економічна ; Вип. 1)
415105
  Ткачук О. Детермінізм свободи в модерністському наративі новел Михайла Яцківа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 151-161. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
415106
  Тюптя В.І. Детермінований аналог двохетапної стохастичної задачі про потік на мережі / В.І. Тюптя, О.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається двоетапна стохастична задача про потік на мережі, інтенсивності вершин якої - випадкові величини з діскретною функцією розподілу, корекція розв"язку в якій здійснюється по дугах мережі.
415107
  Ковбасюк Ю.В. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 2310-2837


  У межах статті здійснено аналіз детермінованого впливу глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління, розглянуто основні глобалізаційні фактори та стратегії їх функціонування, типи відносин між суспільства- ми в межах певних ...
415108
  Салун М.М. Детермінований факторний аналіз ресурсного потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 262-267 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
415109
  Стрижак П.С. Детермінований хаос в хімії / П.С. Стрижак; НАНУ. Ін-тут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського. – Київ : Академпереодика, 2002. – 287с. – (Біб-ка державного фонду фундамент. досліджень). – ISBN 966-8002-20-2
415110
  Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький. – Київ : Техніка, 2003. – 455 с. : іл., табл. – 70-річчю заснування Національного авіаційного університету та 100-річчю світової авіації. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 966-575-081-X
415111
  Попович Михайло Михайлович Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) : Дис...доктора філолог.наук:10.02.05 / Попович Михайло Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 475л. – Бібліогр.:л.447-475
415112
  Попович Михайло Михайлович Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук: 10.02.05 / Попович Михайло Михайлович; Пович М. М.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с.
415113
  Попович М.М. Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) / М.М. Попович; МОНУ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2001. – 347с. – ISBN 966-568-363-2
415114
  Сизонов Д.Ю. Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 149-156


  У статті розглянуто процес детермінологізації медичної лексики, представленої в медійному дискурсі. Розглядаються точки зору дослідників стосовно того, яку лексику слід відносити до детермінологізованої і які причини впливають на це явище. Також, ...
415115
  Ріднева Л. Детермінологізація медичної лексики в публіцистичному і художньому стилях російської мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 157-162


  Стаття присвячена процесу детермінологізації медичної лексики, представленої в публіцистичному та художньому стилях сучасної російської мови. Розглядаються типи детермінологізації в загальнолітературній мові. The article is dedicated to the process ...
415116
  Пашинська Детермінологізація фразем у мові ЗМІ // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 134-139. – ISSN 0201-419
415117
  Бойко А.М. Детермінуючий комплекс економічної злочинності в умовах переходу України до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 96-101. – (Правознавство ; Вип. 435)
415118
  Тимошенко В.І. Детермінуючі фактори протиправної поведінки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 94-100
415119
  Стукал О.В. Детермінуючі фактори формування толерантності у студентському середовищі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 311-315. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
415120
  Момыш-улы Бахытжан Дети-великаны : Повести, рассказы / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1988. – 285 с.
415121
   Дети-герои. – М, 1961. – 272с.
415122
   Дети-герои. – Киев, 1984. – 608 с.
415123
   Дети-преступники : Сборник статей с предисловием и под ред. М.Н. Гернета ; с 15 фоторафиями в тесте с прилож. биб. указ. – Москва : Книгоиздат "В.И. Знаменский и К", 1912. – [4], V, 550, 55 с., 4 л. табл. ил. – Библиогр.: с. 21-55


  В РГБ есть элетронный ресурс
415124
   Дети-преступники: воры, убийцы, террористы, попрошайки. – Минск, 1996. – 640с.
415125
   Дети - наше будущее. – Алма-Ата, 1965. – 47с.
415126
  Крупская Н.К. Дети - наше будущее / Н.К. Крупская. – М, 1975. – 302с.
415127
  Кунько Т.Ф. Дети - наше будущее / Т.Ф. Кунько, А.И. Смирнова. – К, 1980. – 104с.
415128
  Дмитриевская Алена Дети - наше все! Особенно в период кризиса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 21-23
415129
  Шацкий С.Т. Дети - работники будущего. / С.Т. Шацкий. – М., 1922. – 64с.
415130
  Прус Болеслав Дети : роман / Болеслав Прус; Пер. с пол. В.М. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – [2], 259 с.
415131
  Манн Ф., Гаракур Э., Польгар А. Дети : [сборник рассказов] / Франциска Манн, Э. Гаракур, А. Польгар ; перевод Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное приложение к жерналу "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 87)


  Содержание: Мы с папой / Франциска Манн. Два дня / Фр. Манн. Вместо диктовки / Эдмон Гаракур. Дела мужские и дела женские / Альфред Польгар. Авторы: Манн, Франциска (1852-) Гаракур, Эдмон Польгар, Альфред (1875-) Пер.: Маркович, Розалия ...
415132
  Горький М. Дети / М. Горький. – Петербург, 1919. – 16с.
415133
  Горький М. Дети / М. Горький. – Москва, 1952. – 32с.
415134
  Ангарская Н.В. Дети : повести и рассказы / Н.В. Ангарская. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 141 с.
415135
  Жуков Н.Н. Дети : рисунки / Н.Н. Жуков. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 7, [113] с.
415136
  Коваленко Надежда Ивановна Дети "оттепели" освоили компьютер : особенности работы с пожилыми читателями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  По-настоящему цивилизованное общество отличается хорошо развитой системой социальной поддержки пожилых людей. К сожалению, сегодня в нашей стране эта категория граждан оказались наименее социально защищенной. Библиотека, конечно, не решит проблемы ...
415137
  Глотов В.В. Дети XX века / В.В. Глотов, Ю.Д. Поройков. – М, 1974. – 96с.
415138
  Любимова Я. Дети Александра Лукашенко и дочери Ильхама Алиева // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 1. – С. 11-13.
415139
  Насер Абдеррахман Дети алжирской границы : Повесть. / Насер Абдеррахман. – Москва, 1988. – 172с.
415140
  Ненашев С.В. Дети андеграунда: приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Л., 1990. – 111с.
415141
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата : роман / Анатолий Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1987. – 476 с. : 1 л. портр.
415142
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 560 с. – ISBN 5-7000-0053-9
415143
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Тула, 1988. – 543 с.
415144
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 544 с. – ISBN 5-450-00260-2
415145
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Ташкент, 1988. – 544 с. – ISBN 5-635-00131-9
415146
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 592 с. – ISBN 5-339-00281-0
415147
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 591с.
415148
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Кемерово, 1989. – 560 с. – ISBN 5-7550-0101-4
415149
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 558с.
415150
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Москва : Известия, 1989. – 624 с.
415151
  Бернард Я.И. Дети батальона : рассказы, стихи : [для сред. возраста] / Я.И. Бернард ; [худож. Е. Корвацкая]. – Москва : Детская литература, 1991. – 59, [4] с. : ил. – ISBN 5-08-001562-4
415152
  Лиханов А.А. Дети без родителей / А.А. Лиханов. – Москва : Просвещение, 1987. – 592 с.
415153
  Лихинов А.А. Дети без родителей: Кн.для учителя. / А.А. Лихинов. – М., 1987. – 270с.
415154
  Прихожан А.М. Дети без семьи / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 158с.
415155
  Сухачев М.П. Дети блокады : повесть / М.П. Сухачев. – Москва : Детская литература, 1989. – 176 с.
415156
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Советский писатель, 1955. – 532 с.
415157
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Воениздат, 1971. – 663 с.
415158
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Художественная литература, 1989. – 766 с.
415159
  Сорокин А.М. Дети Большой Медведицы / А.М. Сорокин. – Фрунзе, 1991. – 381с.
415160
  Лайлиев О.Т. Дети бурь / О.Т. Лайлиев. – Фрунзе, 1975. – 192с.
415161
   Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально-психологическая помощь : Приложение к журналу "Практическая психология и соц. рбота". – Киев : Науковий світ, 2001. – 64с. – (Биб-чка соц.работника/соц.педагога. Благополучие детей и молоджи: возможнсти социальной работы (в рамках проекта "Социальное образование в Украине")). – ISBN 966-675-014-7
415162
  Поломис К. Дети в летнем лагере: Занятия в дождливую погоду. / К. Поломис. – М., 1991. – 151с.
415163
  Поломис К. Дети в пионерском лагере: Труд. деятельность. Соревнования и состязания. Игры / К. Поломис. – М., 1989. – 139с.
415164
  Эльвин И. Дети в плену религии / И. Эльвин. – 2-е, иллюстр., испр. и доп. – Москва : Гаиз, 1932. – 73 с.
415165
  Седов Л. Дети в рассказах В.Г. Короленко / Л. Седов. – Москва : Типо-литогр. В. рихтер, 1898. – 32 с. – Отд. оттиск из журн.: Вестник воспитания


  На тит. л. дарств. надпись
415166
  Дубовик М.П. Дети в современном мире : Библиогр. указ. / М.П. Дубовик. – Львов, 1979. – 140с.
415167
   Дети в СССР. – М, 1979. – 75с.
415168
  Найденов С.А. Дети Ванюшина / С.А. Найденов. – М., 1955. – 80с.
415169
   Дети великого народа : рассказы китайских писателей. – Москва, 1956. – 376 с.
415170
  Альвер Б. Дети ветра / Б. Альвер. – Москва, 1979. – 238 с.
415171
  Черепанова И.Б. Дети взрослеют в труде. / И.Б. Черепанова. – М., 1990. – 174с.
415172
  Байер Е.А. Дети вне семьи // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 123-124. – ISSN 0869-561Х
415173
  Доценко В.С. Дети вне школы / В.С. Доценко. – М, 1970. – 223с.
415174
   Дети военной поры. – М, 1984. – 352с.
415175
   Дети военной поры. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 319с.
415176
  Сергеева А.Д. Дети войны / А.Д. Сергеева. – Ижевск, 1974. – 124с.
415177
  Бернард Я.И. Дети войны : стихи и новеллы / Ян Бернард. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1981. – 128 с. : ил.


  Разделы: Ранняя седина; Утес над морем; Домик Лермонтова.
415178
  Евсеенко И.И. Дети войны / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1983. – 263с.
415179
  Альбова Юлия Дети восходящего солнца // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 88 : фото
415180
  Рябцева С.Л. Дети восьмидесятых / С.Л. Рябцева. – М., 1989. – 239с.
415181
  Перуанская В.В. Дети вырастают незаметно / В.В. Перуанская. – М., 1965. – 79с.
415182
  Д"Агата Дети Гиппократа : роман ; пер. с итал. / Джезеппе Д"Агата. – Москва : Прогресс, 1967. – 238 с. : ил.
415183
  Сыдыкбеков Т. Дети гор : повесть / Т. Сыдыкбеков. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1954. – 260 с.
415184
   Дети города-героя. – Л, 1974. – 423с.
415185
  Барух В. Дети города : роман / Виктор Барух ; пер. с болг. В. Сутулова. – София : София-пресс, 1975. – 159 с. – (Библиотека Болгария)
415186
  Кальма Н. Дети горчичного рая / Н. Кальма. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1950. – 368 с.
415187
  Кальма Н. Дети Горчичного Рая / Н. Кальма. – Москва : Детгиз, 1956. – 306 с.
415188
  Берлинг П. Дети Грааля : [кровь-королей] / П. Берлинг. – Москва : Крон-пресс, 1995. – 640 с.
415189
  Миняйло М. Дети града : посвящ. всем рано повзрослевшим детям... / Мария Миняйло. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 318, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-114-6
415190
  Потанина И. Дети Деточкина или Заговор бывших мужей : роман / Ирина Потанина. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. – 348, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-12-5763-4
415191
  Иванова Н.А. Дети дефицита / Н.А. Иванова. – М, 1989. – 204с.
415192
  Никольский Б.Н. Дети до шестнадцати. / Б.Н. Никольский. – Л, 1967. – 80с.
415193
  Шторм Г.П. Дети доброй надежды / Г.П. Шторм. – М, 1962. – 544с.
415194
  Шторм Г.П. Дети доброй надежды : Исторические повести / Г.П. Шторм. – Москва : Советский писатель, 1971. – 735с.
415195
  Салиходжаев С.С. Дети должны быть здоровыми. / С.С. Салиходжаев. – Ташкент, 1988. – 135с.
415196
  Черник Е.С. Дети дружат с водой / Е.С. Черник. – М., 1986. – 94с.
415197
  Райт Р. Дети дяди Тома / Р. Райт. – Москва, 1939. – 222с.
415198
  Райт Р. Дети дяди Тома : книга для чтения на англ. яз. / Ричард Райт ; Адапт. Ф.Л. Куббель и Л.М. Эйделькинда. – Ленинград : Просвещение, 1969. – 155 с.
415199
  Измайлова В. Дети затменья // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0130-7673
415200
  Подольный Р.Г. Дети земли / Р. Подольный. – Москва : Мысль, 1977. – 172 с.
415201
  Бовин Г.М. Дети Земли : науч.-фантастич. повесть / Г.М. Бовин ; ил. Н.И. Гришин. – Москва : Советская Россия, 1960. – 288 с. : ил.
415202
   Дети Земли. – М, 1970. – 174с.
415203
  Лебедева В. Дети зоны // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.46-48
415204
  Шаров А.И. Дети и взрослые / А.И. Шаров. – М., 1966. – 278с.
415205
  Шаров А.И. Дети и взрослые / А.И. Шаров. – М., 1968. – 364с.
415206
  Цымбаленко С.Б. Дети и власть в контексте информационно-психологического пространства // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 121-134
415207
  Николаева С.А. Дети и война / С.А. Николаева. – М : Детская литература, 1991. – 158 с.
415208
  Могилевская Г.Л. Дети и деньги / Г.Л. Могилевская. – Москва : Знание, 1977. – 96 с.
415209
  Могилевская Г.Л. Дети и деньги / Г.Л. Могилевская. – М., 1981. – 88с.
415210
  Зигмонте Д.А. Дети и деревья тянутся к солнцу : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Художественная литература, 1962. – 536 с.
415211
  Зигмонте Д.А. Дети и деревья тянутся к солнцу : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Художественная литература, 1969. – 296 с.
415212
   Дети и дорожное движение. – М, 1978. – 80с.
415213
  Остроумова С.Г. Дети и жизнь / С.Г. Остроумова. – Ставрополь, 1969. – 102с.
415214
  Лангер Ф Дети и кинжал / Ф Лангер, . – Москва, 1945. – 158 с.
415215
  Линкова И.Я. Дети и книги / И.Я. Линкова. – М., 1970. – 80с.
415216
  Шевчук Л.В. Дети и народное творчество / Л.В. Шевчук. – М., 1985. – 128с.
415217
  Вальк Г.О. Дети и отцы / Г.О. Вальк. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
415218
  Брусянин В.В. Дети и писатели : Литературно-общественные параллели : (Дети в произведениях А.П. Чехова, Леонида Андреева, А.И. Куприна и Ал. Ремизова) / В.В. Брусянин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 272 с.
415219
  Огрызко И.И. Дети и религия / И.И. Огрызко. – Л., 1966. – 119 с.
415220
  Огрызко И.И. Дети и религия / И.И. Огрызко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1970. – 152с.
415221
  Ли А.Д. Дети и религия / А.Д. Ли. – Алма-Ата, 1974. – 104с.
415222
  Григорян Л.Т. Дети и родители. / Л.Т. Григорян. – М, 1964. – 68с.
415223
  Веккер Е. Дети и советское право / Е. Веккер. – Харків, 1925. – 111с.
415224
  Веккер Е. Дети и советское право / Е. Веккер. – Харків, 1925. – 111с.
415225
  Юсин А.А. Дети и спорт. / А.А. Юсин. – М., 1975. – 95с.
415226
  Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания / А.В. Петровский. – Москва : Знание, 1981. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 6)
415227
  Резнюк Г.Б. Дети и труд. / Г.Б. Резнюк. – М., 1975. – 95с.
415228
  Кондриков Б.В. Дети и яблоки : комедия / Б.В. Кондриков. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1971. – 191 с.
415229
  Каргина У. Дети известных родителей. Без прикрас : Дети Виктора Ющенко и дочь Юлии Тимошенко // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-25.
415230
   Дети Индии. – М, 1959. – 175с.
415231
   Дети Индии. – М, 1962. – 205с.
415232
  Телевный Игорь Дети капитана Врунгеля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 50-57 : фото
415233
  Рудный В.А. Дети капитана Гранина. / В.А. Рудный. – Москва, 1976. – 63с.
415234
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Свердловск, 1950. – 584 с.
415235
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Алма-Ата, 1955. – 648с.
415236
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Кишинев, 1974. – 580с.
415237
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Киев : Веселка, 1979. – 535с.
415238
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1979. – 734с.
415239
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1980. – 734с.
415240
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Минск, 1983. – 607с.
415241
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва : Машиностроение, 1983. – 640с. – (Б-ка приключений ; Т.3)
415242
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Рига, 1983. – 575с.
415243
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Грозный, 1984. – 478с.
415244
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1985. – 606с.
415245
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Минск : Беларусь, 1985. – 575с.
415246
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1986. – 416с.
415247
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1987. – 110с.
415248
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Ашхабад, 1989. – 469с.
415249
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1992. – 412с.
415250
  де Лескен Бертран Дети Керкиры : Одісея: Феаки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 96-98 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
415251
  Губай Гариф Дети колхоза "Ватан" : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1955. – 279 с.
415252
  Васильева Л.Н. Дети Кремля : факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и взгляд автора / Лариса Васильева. – Издание дополненное. – Москва : Вагриус, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-9697-0546-3
415253
  Жуков Борис Дети крон : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 70-77 : Фото, карта
415254
  Головко В. Дети лейтенанта Штидта // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Когда Петр Петрович Шмидт возглавил мятеж на крейсере "Очаков", сын прибежал к горячо любимому родителю. Неизвестно, что Шмидт-младший делал на корабле, но после начала обстрела "Очакова" береговой артиллерией за борт отец и сын прыгнули вместе. Вместе ...
415255
  Готуа Л. Дети львиного поколения : повесть, рассказы / Л. Готуа; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 319 с.
415256
  Ландинес Л. Дети Максима Худаса : [роман] / Л. Ландинес; Перев. с испанского М. Былинкиной. – Москва : Художественная литература, 1959. – 151 с.
415257
  Мухтар А. Дети мира : рассказы / Аскад Мухтар ; пер. с узб. М.Салиева. – Ташкент : Еш гвардия, 1962. – 99 с.
415258
   Дети мира : сборник рассказов писателей разных стран. – Москва : Детская литература, 1965. – 222 с.
415259
  Комарова Т.С. Дети младшего возраста и информационные технологии / Т.С. Комарова, И.И. Комарова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 59-68. – ISSN 0869-561Х


  Медиа-технологии принесли человечеству немало ощутимой пользы. Однако бесконтрольным процесс их воздействия, в частности. на малолетних детей. оставлять нельзя. Это чревато серьезными негативными последствиями.
415260
  Коковин Е.С. Дети моря / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1959. – 284с.
415261
  Черчвард Д. Дети Му / Джеймс Черчвард. – Киев : София; Гелиос, 2002. – 224с. – ISBN 966--7319-55-5
415262
   Дети на берегу моря. – М, 1956. – 104с.
415263
  Болдрини Д. Дети на продажу : рассказы : [для сред. возраста / Джулиана Болдрини ; пер. с ит. и послесл. Г. Смирнова ; рис. Л. Дурасова]. – Москва : Детская литература, 1980. – 94 с. : ил.
415264
  Портнягин Н.К. Дети народа / Н.К. Портнягин. – Владивосток, 1961. – 111с.
415265
  Костыря И.С. Дети не должны умирать! Записки врача / И.С. Костыря. – Донецк, 1966. – 73с.
415266
  Кузнецов Алексей Дети Ника Боллетьери : Столпы культуры / Кузнецов Алексей, Грицюк Виктор // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 108-120 : Фото


  Рудольфо Валентино
415267
  Гамарра Пьер Дети нищеты / Гамарра Пьер. – Москва, 1954. – 144с.
415268
   Дети нового Китая. – Пекин, 1955. – с.
415269
   Дети нового сознания : материалы Международной научно-общественной конференции. 2006. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2007. – 395, [5] с. : ил., портр. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: Л.В. Шапошникова, В.В. Фролов., Е.Н. Черноземова). – ISBN 978-5-86988-196-0
415270
  Жубер Ж. Дети Ноя / Ж. Жубер. – М, 1991. – 141с.
415271
  Скороходов М.Е. Дети огня / М.Е. Скороходов. – Казань, 1976. – 65с.
415272
  Бодаубаев Б. Дети одного дома : повести, рассказы / Болат Бодаубаев ; [пер. с каз. Б. Момыш-Улы ; худож. А. Искаков]. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 287 с. : ил.
415273
  Кушниров А.Д. Дети одной семьи / А.Д. Кушниров. – Москва, 1928. – 76 с.
415274
  Глоцер В.И. Дети пишут стихи / В.И. Глоцер. – М, 1964. – 255с.
415275
  Короленко В.Г. Дети подземелья / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1943. – 64с.
415276
  Короленко В.Г. Дети подземелья / В.Г. Короленко. – Л, 1969. – 64с.
415277
  Короленко В.Г. Дети подземелья / В.Г. Короленко. – Л, 1975. – 158с.
415278
  Короленко В.Г. Дети подземелья / В.Г. Короленко. – Ижевск, 1977. – 48с.
415279
  Анастасьев Алексей Дети подземелья / Анастасьев Алексей, Лельчук Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 134-145 : фото. – ISSN 1029-5828
415280
  Короленко В. Дети подземелья. Рассказы / В. Короленко : Ростовское книжное издательство, 1974. – 96 с.
415281
  Короленко В.Г. Дети подземелья. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Ленинград, 1982. – 160 с.
415282
  Головченко Т. Дети поднебесной // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 48-50


  Китайские студенты - самая многочисленная группа среди иностранцев в украинских вузах. В прошллм учебном году из 44 тысяч человек, приехавших из-за рубежа за образованием, более 6 тысяч - из Поднебесной. Популярностью пользуются технические ...
415283
  Сац Н.И. Дети приходят в театр / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1961. – 321 с.
415284
  Котов П.М. Дети пришли из школы / П.М. Котов. – Кемерово, 1966. – 40с.
415285
  Ошанин Л.И. Дети разных народов / Л.И. Ошанин. – М, 1950. – 104с.
415286
  Превер Жак Дети райка : киносценарии ; [пер. с фр.] / Жак Превер. – Москва : Искусство, 1986. – 319 с.
415287
   Дети революции. – М, 1967. – 363с.
415288
  Белая Л.А. Дети революции : кн. для чтения с коммент. на словацком яз. / Л.А. Белая. – Москва : Русский язык, 1977. – 174 с.
415289
  Чэнь Дэн-кэ Дети реки Хуайхэ / Чэнь Дэн-кэ. – М, 1956. – 298с.
415290
  Аллахвердова Н.Г. Дети рисуют / Н.Г. Аллахвердова. – Москва : Знание, 1980. – 94 с. : ил. – (Народный университет. Пед. факультет ; № 7)
415291
   Дети рисуют Калевалу. – Петрозаводск, 1979. – 120с.
415292
  Чайковская Анна Дети русского леса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 58-59 : фото. – ISSN 1029-5828
415293
  Сеттон Мэрвин Дети Руфи. / Сеттон Мэрвин. – Москва, 1935. – 244с.
415294
  Славина Л.С. Дети с аффективным поведением. / Л.С. Славина. – М., 1966. – 150с.
415295
  Матвеев В.Ф. Дети с нами и без нас / В.Ф. Матвеев, О.С. Гаманин. – Москва, 1975. – 95с.
415296
  Шереги Ф.Э. Дети с особыми потребностями. Социологический анализ / Ф.Э. Шереги. – Москва : ЦСП, 2003. – 140с. – ISBN 51-3-900229
415297
  Ляпидевский С.С. Дети с последствиями перенесенных энцифалитов. Опыт дифференцированного изучения состава учащихся вспомогательных школ / С.С. Ляпидевский. – Москва, 1948. – 132 с.
415298
  Хаджи Р. Дети Самура : повести / Расим Хаджи ; авториз. пер. с лезгин. Б.Окуджавы. – Москва : Современник, 1975. – 204 с.
415299
  Леви М. Дети свободы = Les enfants de la liberte : роман / Марк Леви ; [пер. с фр. Ирины Валевич]. – Москва : Иностранка, 2008. – 460, [4] с. – Данные тит. л. частично парал. фр. – ISBN 978-5-389-00265-4
415300
  Мартынов А.К. Дети своих отцов : роман / Александр Мартынов ;. – Москва : Советская Россия, 1973. – 223 с.
415301
  Бегак Б.А. Дети смеются : очерки / Б.А. Бегак. – Москва : Детская литература, 1971. – 191 с.
415302
  Бегак Б.А. Дети смеются : очерки / Б.А. Бегак. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1979. – 223 с.
415303
  Анастасьев Алексей Дети снегов в "Океане мудрости" : Роза ветров / Анастасьев Алексей, Тешаева Мила // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 34-48 : Іл., карта
415304
   Дети среди нас. – Минск, 1970. – 168с.
415305
   Дети среди нас. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 191с.
415306
  Палотаи Б. Дети Сталинвароша / Б. Палотаи. – М, 1955. – 255с.
415307
  Сорокина Л.П. Дети Сталинграда / Л.П. Сорокина. – Волгоград, 1972. – 79с.
415308
  Максимович Д. Дети становятся взрослыми. Роман / Д. Максимович. – М., 1965. – 255с.
415309
  Мамин М.В. Дети тайги / М.В. Мамин. – Красноярск, 1967. – 158с.
415310
  Толстой С.М. Дети Толстого / С.М. Толстой; [пер. с французского А.Н. Полосиной; фотограф С.В. Устинкин]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1994. – 271с., 8л. илл. – ISBN 5-7639-0591-1
415311
  Землянский А.Ф. Дети тревог / А.Ф. Землянский. – Москва, 1986. – 127,1с.
415312
   Дети труда. – 34с.
415313
  Рабинович И.С. Дети труда и искусства / И.С. Рабинович. – Х., 1923. – 76с.
415314
  Рабнович И.С. Дети труда и искусства / И.С. Рабнович. – 2-е, доп. – Харьков, 1924. – 98 с.
415315
   Дети улицы. – М, 1990. – 147с.
415316
   Дети Ченковой. – М, 1970. – 336с.
415317
   Дети Ченковой. – Москва, 1970. – 336 с.
415318
  Искандер Фазиль Дети Черноморья / Искандер Фазиль. – Сухуми, 1961. – 147 с.
415319
  Линкова И.Я. Дети читают про нас / И.Я. Линкова. – М., 1975. – 96с.
415320
  Хартунг Х. Дети чуда / Х. Хартунг. – М, 1969. – 272с.
415321
  Низова А.М. Дети шагают в жизнь / А.М. Низова. – М., 1961. – 264с.
415322
  Байдебура П.А. Дети шахтеров : рассказы : пер. с укр. / Павло Байдебура. – Сталино : Облиздат, 1955. – 80 с. : ил.
415323
  Назаров И.М. Дети шкипера Горячкина / И.М. Назаров. – Красноярск, 1955. – 40с.
415324
  Скоп Ю.С. Дети, бегущие от грозы. / Ю.С. Скоп. – М., 1981. – 416с.
415325
  Строева А.С. Дети, кино и телевидение / А.С. Строева. – М, 1962. – 47с.
415326
  Сырокомский В.А. Дети, которых лишили детства / В.А. Сырокомский, Л.М. Млечин. – М., 1980. – 143с.
415327
  Грищенко Л.А. Дети, не оправдывающие ожиданий / Л.А. Грищенко. – Свердловск, 1991. – 64с.
415328
   Дети, подростки, клуб. – Волгоград, 1967. – 71с.
415329
  Бражник И.И. Дети, религия, закон : В помощь лектору / И.И. Бражник. – Москва : Знание, 1973. – 40 с.
415330
  Скворцов Н.В. Дети. / Н.В. Скворцов. – Волго-Вятск, 1968. – 160с.
415331
  Килиевич С.Р. Детинец Киева ІХ- первой половины ХІІІ веков / С.Р. Килиевич. – Київ : Наукова думка, 1982. – 174с.
415332
  Даржаа А. Детище железа : роман / А. Даржаа; пер. с тувин. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1975. – 159 с.
415333
   Детище ленинской национальной политики. – Баку, 1974. – 93с.
415334
  Файєр Д.А. Детінізація банківської системи як одна із складових ефективного забезпечення фінансової безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 367-370
415335
  Мазур І.І. Детінізація доходів населення в умовах трансформаційних перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-74. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості факторних доходів населення з урахуванням тіньової складової, а також нелегальну економіч-ну діяльність з нелегальними доходами з метою мінімізації впливу тіньової складової в умовах їх ринкового перетворення. It has been ...
415336
  Прісняков В.Ф. Детінізація економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
415337
  Савич І.В. Детінізація економіки в забезпеченні бюджетного зростання України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Савич Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199, [25] арк. – Додатки: [25] арк. – Бібліогр.: арк. 172-199
415338
  Савич І.В. Детінізація економіки в забезпеченні бюджетного зростання України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Савич Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
415339
  Мазур І.І. Детінізація економіки в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес детінізації економіки України. Розкрито поняття глобалізації. Досліджено позитивний і негативний вплив глобалізації на процеси детінізації. A process of dishadowing the economy of Ukraine is analyzed. The concept of ...
415340
  Мазур І.І. Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.01 / Мазур І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 34 назви
415341
  Мазур І.І. Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Мазур І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 530л. + Додатки: л. 474-530. – Бібліогр.: л. 442-473
415342
  Васенко В.К. Детінізація економіки у вільних економічних зонах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.57-60. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
415343
  Предборський В.А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів : Питання теорії та методології: Монографія / В.А.Предборський. – Київ : Кондор, 2005. – 690с. – ISBN 966-351-000-5
415344
  Дяченко Я.Я. Детінізація економіки у системі макроекономічного регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-77. – Бібліогр.: 10 назв
415345
  Павленко Н.В. Детінізація економіки України як чинник економічного зростання / Н.В. Павленко, С.М. Виганяйло, Н.М. Пилипенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 21-28. – ISSN 2306-6806
415346
  Мазур І. Детінізація економіки України: теорія і практика : монографія / І. Мазур ; КНУТШ. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 239 с. – ISBN 966-594-831-8
415347
  Ковальчук А Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив / А Ковальчук, А. Криштоф // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 51-55
415348
  Мазур І.І. Детінізація економіки як пріоритет економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 76-83
415349
  Ведернікова С.В. Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 33-36. – ISSN 2306-6806
415350
  Варналій З.С. Детінізація економіки як чинник забезпечення фінансової безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-32. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні проблеми тінізації та детінізації економіки України. Процеси детінізації економіки досліджуються у контексті забезпечення фінансової безпеки держави. The article is devoted to the main problems of "shadowization" and ...
415351
  Варналій З.С. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 29-37. – ISSN 2306-5664
415352
  Шемяткін О. Детінізація зарплат. Як виграти, не програвши? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 1, 6


  "Україна - країна з найвищими у Європі видатками на пенсії у відсотках від ВВП. Такий стан зумовлений великою кількістю пенсіонерів (11,4 млн осіб) і значною кількістю отримувачів спеціальних пенсій (850 тис.) при кількості застрахованих осіб, яка ледь ...
415353
  Малиняк Б.С. Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 69-80. – ISSN 2305-7645
415354
  Кашпур Л.М. Детінізація національної економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 123-126. – ISSN 2306-6814
415355
  Самойленко Є.Г. Детінізація неформального сектору тіньової економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 280-284. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
415356
  Борщевський В.В. Детінізація оптової та роздрібної торгівлі регіонів України як чинник підвищення ефективності використання потенціалу їх розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 22-32. – ISSN 1562-0905
415357
  Варналій З.С. Детінізація як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 54-61
415358
  Левицький К. Детінізація, що веде в тінь? Смартфон не замінить касового апарата, зате створить можливості для оптимізаторів, з якими за допомогою тих-таки смартфонів мають намір боротися детінізатори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 6


  "... На сьогодні детінізатори української економіки напрацювали пакет законопроектів, покликаних ефективно боротися з тінню у вітчизняній економіці. Є серед них один, який, на перший погляд, виглядає найбільш ефектно, тому відразу одержав масову ...
415359
  Маршак С.Я. Детки в клетке / С.Я. Маршак. – Москва, 1961. – 32с.
415360
  Маршак С.Я. Детки в клетке / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1979. – 28с.
415361
  Маршак С.Я. Детки в клетке / С.Я. Маршак. – Москва, 1982. – 28с.
415362
  Маршак С.Я. Детки в клетке / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1984. – 21с.
415363
   Детность семьи: вчера, сегодня, завтра. – М, 1986. – 205с.
415364
  Гендугов В.М. Детоация гетерогенных систем предварительно несмешанных фаз. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Гендугов В.М.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
415365
  Шматков Г.Г. Детоксикація техногенно забруднених важкими металами грунтів - шлях до одержання екологічно чистої продукції / Г.Г. Шматков, Т.Ф. Яворишина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 16-25 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
415366
  Гайнюк М.Б. Детоксикуюча дія порошку яблучного пектину за умов алкогольної інтоксикації (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Гайнюк Мар"яна Богданівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 10 назв
415367
  Митрофанов В.В. Детонационнные волны в гетерогенных средах: уч. пособие / В.В. Митрофанов. – Новосибирск, 1988. – 88с.
415368
  Дремин А.Н. Детонационные волны в конденсированных В. В. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Дремин А.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
415369
   Детонационные волны в конденсированных средах. – М, 1970. – 162с.
415370
   Детонация. – Черноголовка, 1977. – 124с.
415371
   Детонация / Дремин А.Н. – Черноголовка, 1989. – 178с.
415372
  Нетлетон М. Детонация в газах / М. Нетлетон. – Москва : Мир, 1989. – 278 с.
415373
  Зверев Н.И. Детонация в предварительно не перемешанных гетерогенных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зверев Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 17л.
415374
   Детонация и взрывчатые вещества. – Москва, 1981. – 392 с.
415375
   Детонация и ударные волны. – Черноголовка, 1986. – 156с.
415376
   Детонация конденсированных и газовых систем. – М, 1986. – 317с.
415377
  Щелкин К.И. Детонация. / К.И. Щелкин. – М, 1968. – 32с.
415378
   Детонация. Критические явления. Физико-химические превращения в ударных волнах. – Черноголовка, 1978. – 168с.
415379
  Гернет М.Н. Детоубийство : социологическое и сравнительно-юридическое исследование : с прил. 12 диагр. / М.Н. Гернет. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та, 1911. – [6], 318 с., 12 л. диагр. табл.
415380
  Бычков И.Я. Детоубийство в современных условиях. / И.Я. Бычков. – М, 1929. – 64с.
415381
  Боровитинов М.М. Детоубийство в уголовном праве / М.М. Боровитинов, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. Спб. тюрьмы], 1905. – 29 с. – Библиогр.: с. 26-29
415382
  Цыбуленко Т.Д. Детоубийство и меры по их искоренению (по матер. следств. и судебн. практ. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Цыбуленко Т. Д.; АН УССР, Объед. сов. филос. и ин-та гос. и права. – К., 1975. – 24л.
415383
  Рокоча В.В. Детрадиціоналізація в глобалізації підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості глобалізації підприємницької діяльності. Основна увага зосереджена на виявлені співвідношення універсальних та модернізованих характеристик у розвитку цього процесу. Зроблено висновок про появу тенденції до домінування ...
415384
  Дубняк З.О. Детрадиціоналізація і глобалізація як тенденції соціального життя у сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 60-62
415385
  Павлютин А.П. Детрит пресных вод и его пищевая ценность для пресноводных ракообразных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Павлютин А.П.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 22л.
415386
  Дэвинс С. Детская астрология / С. Дэвинс. – СПб, 1996. – 320с.
415387
   Детская библиотека. – М, 1949. – 120с.
415388
   Детская библиотека. – М, 1958. – 230с.
415389
   Детская библиотека. – М, 1967. – 213с.
415390
  Лиханов А.А. Детская библиотека: Повести. / А.А. Лиханов. – М., 1989. – 149с.
415391
   Детская библия. – М, 1990. – 339с.
415392
   Детская библия. – 31 изд. – М, 1991. – 543с.
415393
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1925. – 144с.
415394
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1932. – 12с.
415395
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1934. – 168с.
415396
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1934. – 176с.
415397
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1936. – 136с.
415398
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1938. – 84с.
415399
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1940. – 88с.
415400
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Куйбышев, 1945. – 87с.
415401
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин, 1947. – 88с.
415402
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 96с.
415403
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1953. – 96с.
415404
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1959. – 102с.
415405
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1961. – 103с.
415406
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1965. – 120с.
415407
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 176с.
415408
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1970. – 208с.
415409
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1970. – 119с.
415410
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 119с.
415411
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 119с.
415412
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1974. – 119с.
415413
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 119с.
415414
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1976. – 119 с.
415415
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1977. – 152с.
415416
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1980. – 166с.
415417
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 131с.
415418
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1980. – 119с.
415419
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 109 с.
415420
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1985. – 147с.
415421
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1987. – 108с.
415422
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : фот. – На контртит. воспроизв. обложка 1-го издания. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00141-2
415423
  Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В.И. Ленин. – М, 1990. – 173с.
415424
  Байер Г. Детская гимнастика : основа здорового физического воспитания детей дошкольного возраста / Байер Г., Винтер Ф. ; пер. с нем. А.Ф. Тафта. – Харьков : Научная мысль, 1928. – 62 с. : ил.
415425
  Якутенко Ирина Детская доза // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 148-155 : фото
415426
  Рудевич Л., Рудевич О. Детская душа : сборник худож. отрывков из произвед. иностр. писателей, обрисовывающих психологию детей / Л. и О. Рудевич. – 1907-1909. – Москва : Изд. К. Тихомирова
т. I. – 1907. – XIV, 456 c. – Аналитич. указ.: в конце кн.
415427
  Рудевич Л. Детская душа : сборник худож. отрывков из произвед. иностр. писателей, обрисовывающих психологию детей / Л. Рудевич, О. Рудевич. – Москва : Изд. К. Тихомирова
т. II. – 1909. – XVI, 622, [VII] c. – Аналитич. указ.: в конце кн.
415428
  Лебедев А.И. Детская и народная литература : Опыт руководства для сист. чтения : (Заметки для родителей, библиотекарей и нар. учителей с указанием лучших кн.) / А.И. Лебедев. – 6-е изд., вновь перераб. – Нижний-Новгород : Электротип. Г. Искольдского
Вып. 1 : Дошкольный, младший и средний возраст (5-14 лет). – 1912. – 208 с. : табл.
415429
  Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология / Н.Д. Левитов. – М, 1958. – 322с.
415430
  Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология / Н.Д. Левитов. – М, 1960. – 428с.
415431
  Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология / Н.Д. Левитов. – М, 1964. – 476с.
415432
  Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология / П.Ф. Каптерев ; [авт. вступ. ст. Н.С. Лейтес] ; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальний институт ; НПО "МОДЭК", 1999. – 331, [1] с. – Развернутый тит. л. – Библиогр.: с. 326-330 и в подстроч. прим. – (Психологи Отечества : избр. психол. труды : в 70 т. / гл. ред.: Д.И. Фельштейн). – ISBN 5-89395-120-4
415433
  Холланд Дженифер Детская из лепестков : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.38 : Фото
415434
  Агамирян Ж.С. Детская картинная галерея : (Ереванский опыт работы с детьми) / Ж.С. Агамирян; сост. и авт. вступ. ст.: В.В. Алексеева. – Москва : Советский художник, 1979. – 191 с.
415435
  Скуратовская Л.И. Детская классика в литературном процессе Англии XIX-XX веков / Л.И. Скуратовская. – Днепропетровск, 1992. – 174с.
415436
   Детская книга в СССР. – 10с.
415437
   Детская книга вчера и сегодня. – Москва, 1988. – 310 с.
415438
  Портер Дж. Детская краткая география / Дж. Портер. – Москва, 1994. – 158с.
415439
  Ламберт М. Детская краткая природа / М. Ламберт. – Москва, 1994. – 158с.
415440
  Бендер Л. Детская краткая энциклопедия. Наука / Л. Бендер. – Москва : Слово/Slovo, 1996. – 160 с. : ил. – (Мировые горизонты). – ISSN 5-85050-374-9
415441
  Киселева В.Б. Детская кухня / В.Б. Киселева. – Киев, 1992. – 96с.
415442
  Родников В.П. Детская литература : с указанием важнейших кн. для дет. чтения / В. Родников. – 2-е изд. знач. доп. – Киев : Книгоиздат И.И. Самсоненко, 1915. – 220 с.


  На тит. л. № 11680 дарственная надпись, Глубокоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву от автора и печать Кудрявцева
415443
  Родников В.П. Детская литература : с указанием важнейших кн. для дет. чтения / В. Родников. – 3-е изд. – Киев : Книгоиздат И.И. Самсоненко, 1916. – 188 с.


  На тит. дарственная надпись, Глубокоуважаемому Владимиру Михайловичу Артоболевскому от автора
415444
  Старцев И.И. Детская литература : Библиография 1918-1931 / И.И. Старцев. – Москва : Молодая гвардия, 1933. – 330 с.
415445
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – М - Л, 1952. – 256 с.
415446
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – М - Л, 1954. – 324 с.
415447
  Борщевская А.И. Детская литература / А.И. Борщевская. – М., 1954. – 519с.
415448
   Детская литература. – М, 1957. – 334с.
415449
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – Москва, 1958. – 360 с.
415450
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – Москва, 1959. – 511 с.
415451
   Детская литература. – Изд. 2-е. – М, 1959. – 354с.
415452
  Колокольцев Н.В. Детская литература / Н.В. Колокольцев. – Москва, 1959. – 112 с.
415453
   Детская литература. – М : Детская литература, 1961. – 230 с.
415454
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – Москва, 1961. – 647 с.
415455
   Детская литература. – М : Детская литература, 1961. – 168 с.
415456
   Детская литература. – М : Детская литература, 1962. – 199 с.
415457
   Детская литература. – М : Детская литература, 1963. – 239 с.
415458
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – Москва, 1966. – 629 с.
415459
  Старцев И.И. Детская литература / И.И. Старцев. – Москва, 1970. – 616 с.
415460
   Детская литература. – М, 1976. – 399с.
415461
  Чернявская Я.А. Детская литература / Я.А. Чернявская, Г.В. Регушевская. – Москва, 1980. – 464с.
415462
  Шиперович Борис Яковлевич Детская литература / Шиперович Борис Яковлевич. – Москва : Дет. лит., 1981. – 352с.
415463
   Детская литература. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1985. – 399с.
415464
   Детская литература. – 2-е изд., дораб. – М, 1987. – 446с.
415465
  Завьялова В.П. Детская литература : Библиогр. указ. за 1982-1984 гг. / В.П. Завьялова. – Москва : Детск. лит., 1989. – 660с.
415466
   Детская литература 1959 года. – М : Детская литература, 1959. – 176с.
415467
   Детская литература 1970. – М, 1970. – 224с.
415468
  Халил Захид Детская литература Азербайджана. / Халил Захид. – М., 1987. – 223с.
415469
  Гуревич Э.С. Детская литература Белоруссии / Э.С. Гуревич. – М., 1982. – 240с.
415470
   Детская литература в 1950 году. – М.-Л., 1951. – 256с.
415471
  Кон Л.Ф. Детская литература в годы гражданской войны / Л.Ф. Кон. – М-Л, 1953. – 40с.
415472
  Воскобойников В. Детская литература вчера и сегодня. А завтра? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 76-88. – ISSN 0042-8795
415473
  Старцев И.И. Детская литература за годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) : Указатель книг / И.И. Старцев. – Москва - Ленинград : Детская литература, 1947. – 112 с.
415474
   Детская литература и вопросы мастерства. – М : Детская литература, 1956. – 231с.
415475
  Вердян Л.А. Детская литература как средство формирования нравственных качеств дружбы и товарищества детей шестого года жизни. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вердян Л.А.; Арм. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 23л.
415476
  Вакуленко В.Я. Детская литература Киргизии / В.Я. Вакуленко. – Москва, 1976. – 128с.
415477
  Османис Я.В. Детская литература Латвии: Очерки. / Я.В. Османис. – Москва, 1975. – 144с.
415478
  Аурила И В.А. Детская литература Литвы = (генезис, пути развития, достижения) : [пер. с литов. Е. Йонайтене] / И В.А. Аурила. – Москва : Детская литература, 1981. – 207 с. : ил.
415479
   Детская литература Мордовии. – Саранск, 1965. – 72с.
415480
  Амонов Р. Детская литература Таджикистана : [очерки] / Р. Амонов ; авториз. пер. Л. Демидчик. – Москва : Детская литература, 1981. – 239 с.
415481
  Тангрыкулиев К. Детская литература Туркмении. / К. Тангрыкулиев. – М., 1972. – 112с.
415482
  Шермухамедов П. Детская литература Узбекистана / П. Шермухамедов. – М, 1974. – 111с.
415483
  Шермухамедов П. Детская литература Узбекистана / П. Шермухамедов. – М, 1974. – 215с.
415484
  Ярмыш Ю.Ф. Детская литература Украины / Ю.Ф. Ярмыш. – Москва : Детская литература, 1982. – 336 с.
415485
  Иоаннисиани И.А. Детская литература. / И.А. Иоаннисиани. – М, 1960. – 62 с.
415486
   Детская литература.. – М, 1964. – 195 с.
415487
  Шиперович Б.Я. Детская литература. / Б.Я. Шиперович. – М., 1973. – 672с.
415488
  Дановский А.В. Детская литература. / А.В. Дановский. – М. : Просвещение, 1978. – 416 с.
415489
   Детская литература. 1978. – Москва, 1978
415490
   Детская литература. 1980. – Москва, 1980
415491
   Детская литература. 1982. – Москва, 1982
415492
   Детская литература. Программа для библиотечных техникумов и библиотечных отделений культурно-просветительных училищ.. – М, 1974. – 65 с.
415493
  Симсон Т.П. Детская нервность ее предупреждение и лечение / Т.П. Симсон. – Москва, 1949. – 40 с.
415494
  Симсон Т.П. Детская нервность ее предупреждение и лечение / Т.П. Симсон. – Москва, 1956. – 40 с.
415495
   Детская познавательная энциклопедия для любознатеьлных детей разного возраста. – Москва : Сканер, 1993. – 373с.
415496
   Детская психодиагностика и профориентация. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 384с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00759-6
415497
  Эльконин Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин. – М., 1960. – 328с.
415498
  Люблинская А.А. Детская психология : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / А.А. Люблинская. – Москва : Просвещение, 1971. – 416с.
415499
  Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М., 1985. – 272с.
415500
   Детская психология. – Минск, 1988. – 398с.
415501
  Мухина В.С. Детская психология : [учебное пособие для студ. пед. институтов] / В.С. Мухина. – 2-е изд. – Москва : Апрель Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 2000. – 352 с. – (Мир психологии). – ISBN 5-04-003884-4
415502
  Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – Москва : Тривола, 1995. – 360с. – ISBN 5-88415-008-3
415503
   Детская рентгенология. – М, 1976. – 264с.
415504
   Детская речь и пути ее совершенствования. – Свердловск, 1989. – 112с.
415505
   Детская речь: проблемы и наблюдения. – Л, 1989. – 159с.
415506
   Детская российская история, изданная в пользу обучающагося юношества. – Смоленск : В Губерской типографии, 1800. – 191с. – На корешке: Детск. россий. истор


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
415507
  Стринберг А. Детская сказка / А. Стринберг. – М. – 106с.
415508
   Детская спортивная школа по хоккею. – М, 1939. – 16с.
415509
  Ермилов В.Е. Детская страда : (В защиту подрастающего поколения) / В. Ермилов. – 2-е изд. – Москва : Тип. Рус. т-ва, 1912. – 48 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 5)
415510
  Логинова Н.К. Детская тайна: Заметки публициста / Н.К. Логинова. – М., 1989. – 304с.
415511
   Детская тема Валентина Серова // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.27-32
415512
  Дьяченко А.Н. Детская тема и проблема реализма в творчестве Н.А.Некрасова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Дьяченко А.Н. ; Киев гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 20 с.
415513
  Артемов В.А. Детская экспериментальная психология : школьный возраст : учеб. пособие для вузов / Артемов В.А. ; РАНИОН, Ин-т экспериментальной психологии. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 256 с., [1] л. прилож.
415514
  Гутт М. Детская энциклопедическая панорама : Чтение, логико-практические взгляды, опыты и рассуждения для развития понятий и умств. способностей детей 1-го и 2-го возраста : При оных руков., образцы, атлас, состоящий из черт., заключающих изображения, методически сост. и расположенные : В 2 ч. / сост. Михаил Гутт. – Москва : В тип. Августа Семена, при имп. Мед.-хирург. акад., 1843. – III, [3], 198 с., 15 л. табл. ил.
415515
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 3. – 1913. – 256с.
415516
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 1. – 1914. – 248с.
415517
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 2. – 1914. – 251с.
415518
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 3. – 1914. – 256с.
415519
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 4. – 1914. – 256с.
415520
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 6. – 1914. – 255с.
415521
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип. И.Д. Сытина
Т. 8 : Что окружает нас?. – 1914. – 256с.
415522
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип.И.Д.Сытина
Т. 9 : Что окружает нас?. – 1914. – 256с.
415523
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип. И.Д. Сытина
Т. 10 : Что окружает нас?. – 1914. – 272с.
415524
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 1 : Земля. – 1958. – 587с.
415525
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 2 : Земная кора и недра Земли. Мир небесных тел. – 1959. – 543с.
415526
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 3 : Числа и фигуры. Вещество и энергия. – 1959. – 711с.
415527
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 4 : Растения и животные. – 1960. – 591с.
415528
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 5 : Техника. – 1960. – 599с.
415529
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 6 : Человек. – 1960. – 519с.
415530
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 7 : Из истории человеческого общества. – 1961. – 679с.
415531
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 10 : Литература и искусство. – 1961. – 711с.
415532
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 8 : Наша Советская Родина. – 1962. – 623с.
415533
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 9 : Зарубужные страны. – 1962. – 559с.
415534
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 1 : Земля. – 1964. – 471с.
415535
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 2 : Мир небесных тел. Числа и фигуры. – 1964. – 519с.
415536
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 4 : Растения и животные. – 1965. – 527с.
415537
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 5 : Техника и производство. – 1965. – 559с.
415538
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 3 : Вещество и энергия. – 1966. – 575с.
415539
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 7 : Человек. – 1966. – 527с.
415540
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
6. – 1967. – 503с.
415541
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 8. – 1967. – 639с.
415542
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 10 : Зарубежные страны. – 1968. – 559с.
415543
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
11. – 1968. – 528с.
415544
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
12. – 1968. – 639с.
415545
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 9. – 1969. – 560с.
415546
   Детская энциклопедия : Для сред и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 1 : Земля. – 1971. – 447с.
415547
   Детская энциклопедия : Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 2 : Мир небесных тел. Числа и фигуры. – 1972. – 480с.
415548
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 3 : Вещество и энергия. – 1973. – 543с.
415549
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 4 : Растения и животные. – 1973. – 447с.
415550
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 5 : Техника и производство. – 1974. – 527с.
415551
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 6 : Сельское хозяйство. – 1974. – 432с.
415552
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 7 : Человек. – 1975. – 463с.
415553
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 8 : Из истории человеческого общества. – 1975. – 559с.
415554
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 11 : Язык и литература. – 1976. – 479с.
415555
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 10 : Зарубежные страны. – 1977. – 511с.
415556
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 3-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 12 : Искусство. – 1977. – 579с.
415557
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 9 : Наша Советская Родина. – 1978. – 578с.
415558
   Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста. В 12-и т.. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т.2 : Мир небесных тел. Числа и фигуры. – 1972. – 479с. : іл...
415559
   Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 [Електронний ресурс]. – с изменениями и дополнениями. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC: MS Windows 2000, XP, процессор Celeron 600, 128 Мб ОЗУ, DVD-привод, SVGA-rfhnf (1024x768, 65536 цветов). Продукт совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки. – (Современная мультимедийная энциклопедия)


  Гранит науки грызи без скуки! Увлекательное мультимедийное путешествие в мир знаний. Живое интересное изложение, яркое красочное оформление, простота в использовании - все это делает ДЭКМ незаменимым помощником в познании мира. ДЭКМ 2008 содержит : ...
415560
  Калинина Инна Детские "обстоятельства" : Совет дня // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 20-21 : Іл.
415561
   Детские библиотеки - в помощь коммунистическому воспитанию. – М, 1959. – 178с.
415562
  Писарева Л.В. Детские болезни. / Л.В. Писарева. – М. – 224с.
415563
  Горни Синтия Детские браки. По возрасту не положено / Горни Синтия, Синклер Стефани // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 96-117 : фото
415564
  Герцен А.И. Детские годы / А.И. Герцен. – Москва, 1961. – 128с.
415565
  Герцен А.И. Детские годы / А.И. Герцен. – Москва, 1988. – 142с.
415566
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / Аксаков С.Т. – Москва ; Литература : Детгиз, 1945. – 269 с. – (Школьная библиотека)
415567
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / С.Т. Аксаков. – Смоленск, 1947. – 304с.
415568
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / С.Т. Аксаков. – Москва, 1954. – 304с.
415569
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : повесть / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литература, 1983. – 591 с. – (Библиотека мировой литературі для дитей ; т. 15)
415570
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : воспоминания / Аксаков С.Т. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 448 с.
415571
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : повесть / Аксаков С.Т. – Киев : Дніпро, 1987. – 303 с.
415572
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением "Семейной хроники" / Аксаков С.Т. ; ред. текста и примеч. В. Абрамкина. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
415573
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением "Семейной хроники" : для сред. и ст. школьного возроста / Аксаков С.Т. – Москва : Совецкая Россия, 1977. – 270 с.
415574
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники : для сред. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Москва : Совецкая Россия, 1984. – 246 с.
415575
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной Хроники / Аксаков С.Т. – Чкалов : Чкаловизд-во, 1947. – 307 с.
415576
  Васильев В.П. Детские голоса / В.П. Васильев. – Краснодар, 1986. – 106с.
415577
  Баласанян Т.А. Детские дома Армении и их роль в воспитании подрастающего поколения /1915-1930 гг.*/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Баласанян Т.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 21л.
415578
  Алексеева М.И. Детские журналі Советской России 1920-годов / М.И. Алексеева. – Москва, 1966. – 28с.
415579
  Алексева М.И. Детские журналы Советкйо России 1920-х годов как тип издания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева М.И. ; МГУ им. Ломоносова , фак. журн., каф. ред-изд. дела. – Москва, 1968. – 15 с.
415580
  Алексеева М.И. Детские журналы Советской России 1920-годов / М.И. Алексеева. – Москва, 1966. – 28 с.
415581
  Фольварочный В. Детские забавы : пьесы ; пер. с укр. / Василий Фольварочный. – Москва : Советский писатель, 1991. – 317 с.
415582
   Детские и подростковые клубы по месту жительства. – Л, 1969. – 22с.
415583
  Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича / А.И. Ульянова. – Ростов -на-Дону, 1939. – 48с.
415584
  Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича / А.И. Ульянова. – Москва, 1969. – 32с.
415585
  Ульянова-Елизарова Детские и школьные годы Ильича (на англ. яз.) / Ульянова-Елизарова. – Минск, 1970. – 36с.
415586
  Печерникова И.А. Детские и юношеские организации и семья. / И.А. Печерникова, Л.А. Чубаров. – М., 1973. – 127с.
415587
  Сальникова Л. Детские игры эпохи перестройки / Л. Сальникова. – М., 1993. – 64с.
415588
  Колоцца Д.А. Детские игры, их психологическое и педагогическое значение / Д.А. Колоцца. – Москва : Московское книгоиздательство, 1909. – 266с.
415589
  Писарева Л.В. Детские интересы и их значение в педагогическом деле / Л.В. Писарева. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1914. – 100, II с. – (Психологическая библиотека / Под ред. проф. А.П. Нечаева ; № 2)
415590
  Лабунская Г.В. Детские кружки вышивки / Г.В. Лабунская. – М., 1950. – 48с.
415591
  Русаков В. Детские майские союзы для охраны птиц и покровительства животным / Виктор Русаков. – Санкт-Петербург ; Москва : Т-во М.О. Вольф, 1903. – 48 с. : ил. – (Книжки Педагогического листка "Задушевного слова")
415592
  Зеленко А.У. Детские музеи в Северной Америке. / А.У. Зеленко. – Москва, 1925. – 232 с. : ил.
415593
   Детские площадки, игровые и спортивные комплексы от Элитпарк // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 78-79 : фото
415594
  Смирнова Н.В. Детские приемники-распределители-важнейшее звено в системе борьбы с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805
415595
  Мамин-Сибиряк Детские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Молотов, 1945. – 64с.
415596
  Лобода М.В. Детские санатории Украины. / М.В. Лобода, А.Е. Штерегерц. – К, 1987. – 88с.
415597
  Коршунов М.П. Детские секреты / М.П. Коршунов. – М., 1978. – 255с.
415598
   Детские сказки. – М
1. – 1944. – 68с.
415599
  Кемилев А. Детские снимки / А. Кемилев. – София, 1966. – 56с.
415600
  Чайковская Анна Детские страхи накануне взрослости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 54-59 : фото. – ISSN 1029-5828
415601
  Янтарева Р.А. Детские типы в произведениях Достоевского : Психологические эюды / [соч.] Р.А. Янтаревой. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернщтейна, 1895. – 95 с.
415602
  Янтарева Р.А. Детские типы в произведениях Достоевского : Психологические эюды / [соч.] Янтаревой-Виленкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Грамотность", 1907. – 83 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Нервные дети; Униженные и оскорбленные; Дети-феномены.
415603
   Детские учреждения Москвы. – М, 1975. – 135с.
415604
  Хоппкинс М. Детские шалости : Роман / Пер. с англ. Е.С.Мартыновой; Мэри Хоппкинс. – Москва, 2000. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1056-4
415605
  Дилтей Ф. Г. Детский атлас о Прусском и Польском королевствах с толкованием гербов и с родословием царствующих домов, собранный из разных авторов и манускриптов Филиппом Генрихом Дилтеем : обоих прав доктором и профессором публичным юриспруденции и истории. – Москва : Печатано при Императорском Московском университете
Том пятый : Часть 1. – 1775. – 329с. : гравюры. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
415606
  Дилтей Ф. Г. Детский атлас, или Новой удобной и доказательной способ к учению географии, исправленной и умноженной Филиппом Генрихом Дилтеем, обоих прав доктором и профессором публичным юриспруденции и истории. – Москва : Печатано при Императорском Московском университете
Том первой. – 1768. – 261с. : гравюры. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
415607
   Детский аутизм // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – С. 201. – ISSN 2224-0713
415608
  Валитова И.Е. Детский аутизм как новая профессиональная реальность // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 19-28


  У статті проаналізовано проблеми роботи спеціалістів із дітьми, які мають аутистичні вади, розкрито поняття професійної позиції фахівця стосовно таких дітей, обгрунтовано шляхи її формування.
415609
   Детский взгляд [Електронний ресурс] : советы психолога : Изопарк, детская художественная галерея : живопись : гафика : скульптура : декоративное искусство. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 978-5-94865-162-0
415610
   Детский городок в Нижнем Тагиле. – М, 1963. – 138с.
415611
  Маринов А.А. Детский дом : Докум. повесть / А.А. Маринов. – Москва, 1984. – 284с.
415612
  Маринов А.А. Детский дом: Докум. повесть. / А.А. Маринов. – М., 1978. – 237с.
415613
  Миронова Л.В. Детский дом: Записки воспитателя / Л.В. Миронова. – Москва : Современник, 1989. – 496 с.
415614
   Детский дом: уроки прошлого. – М, 1990. – 189с.
415615
  Доценко В Детский клуб во дворе / В Доценко. – М, 1956. – 103с.
415616
   Детский клуб во дворе. – Москва, 1960. – 59 с.
415617
  Асатурова К.З. Детский коллектив в педагогической теории и в воспитательной практике А.С. Макаренко : Автореф. дис. ... наук / Асатурова К.З. – Москва, 1950. – 16 с.
415618
  Новикова Л.И. Детский коллектив и подросток / Л.И. Новикова. – М., 1979. – 32с.
415619
   Детский коллектив и ребенок. – Екатеринослав : Книгоспилка, 1926. – 235 с., 2 л. табл. : ил.
415620
  Кузьминова М.П. Детский коллектив по месту жительства как фактор воспитания детей и подростков : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Кузьминова М.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 21 с.
415621
   Детский мир : Фотографии Дмитрия Перетрутова // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Іл.
415622
  Ушинский К.Д. Детский мир : хрестоматия / К.Д. Ушинский. – Москва : Эксмо, 2008. – 672 с. – (Детская библиотека). – ISBN 978-5-699-12278-3
415623
  Пользинский А.С. Детский мир в произведениях Достоевского : Опыт психологического разбора детских типов Достоевского в связи с его суждениями о воспитании. – Ревель : Ид. жур. "Гимназия" ; Печатня Г. Матизена, 1891. – [2], 85 с. – Отд. оттиск из журн. Гимназия. 1891, №№ 4-6, 10-12
415624
  Баттачарджи Юдиджит. Джонсон Линн Детский мозг. Первый год жизни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 70-85 : фото
415625
  Петрова Е.В. Детский музейный клуб от истории к современности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 210-216. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
415626
  Сергеева Елена Детский музейный праздник в Кижах : Кижи - мастерская детства. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 9 : Фото
415627
  Назарук О.Н. Детский нарратив: попытка экспериментального исследования // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.95-107
415628
  Саливон И Детский организм и среда. / И Саливон. – Минск, 1989. – 268с.
415629
  Чичкина Светлана Детский отдых нуждается в инвестициях : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 28-29 : Фото
415630
  Богданова Светлана Детский отдых: большие проблемы маленьких граждан : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-13 : Фото
415631
  Черняк Е.А. Детский портрет в европейской живописи XV-XVI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-108. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Формирование и развитие европейского детского портрета эпохи Возрождения
415632
  Абакарова Ф.З. Детский поэтический фольклор народов Дагестана : автореф. дис. ... канд. филол. наук наук: 10.01.09 / Абакарова Ф.З. ; Ан ГрССР. Ин-т истории грузин. лит. – Тбилиси, 1980. – 18 с.
415633
  Фрейд Анна Детский психоанализ / Анна Фрейд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 477с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-94723-048-8
415634
  Ришкус И. Детский рассказ в советской литовской литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ришкус И. ; МВО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1959. – 18 с.
415635
  Денисова З.В. Детский рисунок в физиологической интерпретации / З.В. Денисова. – Ленинград : Наука, 1974. – 199с.
415636
  Крылова Н.М. Детский сад- дом радости / Н.М. Крылова. – Пермь
3. – 1992. – 190с.
415637
  Волкова А. Детский сад / А. Волкова, П. Дымшиц. – Москва, 1942. – 184с.
415638
   Детский сад. – М, 1951. – 156с.
415639
  Евтушенко Е.А. Детский сад / Е.А. Евтушенко. – М, 1989. – 87с.
415640
  Кожевникова Мария Детский сад для медвежат. Медведями не рождаются // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 76-87 : фото
415641
  Брахман Р.Б. Детский сад и семья / Р.Б. Брахман, Зейлигер-Рубинштейн. – М., 1940. – 76с.
415642
   Детский сад и семья. – М, 1981. – 176с.
415643
  Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори / Ю.И. Фаусек. – Берлин, 1923. – 215с.
415644
  Роньшин В. Детский садик №13: сказки, страшилки, путешествия / В. Роньшин. – Москва : Астрель, 2007. – 350. – ISBN 978-985-16-0013-3
415645
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 1. – 1826. – 353 с. – Видання старою орфографією
415646
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 2. – 1827. – 263 с. – Видання старою орфографією
415647
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 3. – 1829. – 307, II с. – Видання старою орфографією
415648
   Детский стол. Исландия = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 72-73 : Іл.
415649
  Ткаченко А.Ф. Детский танец / А.Ф. Ткаченко. – М., 1962. – 327с.
415650
   Детский театр санитарного просвещения : репертуарный сборник. – Москва, 1946. – 173 с.
415651
  Капица О.И. Детский фольклор / О.И. Капица. – Л., 1928. – 222с.
415652
  Кастрица Е.А. Детский фольклор гомельщины: лексико-грамматический комментарий к текстам / Е.А. Кастрица, Портнова-Шаховская // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 201-206


  В данной работе мы рассмотрели закономерности грамматического функционирования лексики (в том числе изобразительной) в фольклорных текстах, зафиксированных во время фольклорных экспедиций на территории Гомельской области. Это исследование находится на ...
415653
  Шипицына Л.М. Детский церебральный паралич / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук ; Ин-т спец. педагогики и психологии, Междунар. ун-т семьи и ребенка им. Рауля Валленберга. – Санкт-Петербург ; Москва : Дидактика Плюс ; Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 264-269. – ISBN 5-89239-029-2
415654
  Яснов М.Д. Детское время : [ стихи ] / Михаил Яснов ; художник Ю. Богатова. – Санкт-Петербург : Детгиз - Лицей, 2007. – 128 с. : илл. – ISBN 978-5-8452-0382-3
415655
  Яснов Михаил Детское время : заметки детского поэта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Реалии детства уходят, многие детали становятся непонятными, но всё, что происходит з языке (и, соответственно, в детской психологии), по-прежнему свежо и злободневно. Вот в чём суть малышовой поэзии.
415656
  Кемоклидзе Г.В. Детское время (Рассказы). / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1985. – 256с.
415657
  Лабунская Г.В. Детское изобразительное творчество / Г.В. Лабунская. – Изд. 2-е. – М., 1945. – 20с.
415658
  Левидов И.И. Детское пение и охрана голоса детей / И.И. Левидов. – Ленинград, 1935. – 72 с.
415659
  Фомин Н.И. Детское село / Н.И. Фомин. – Л., 1936. – 72с.
415660
   Детское техническое творчество. – М, 1976. – 80с.
415661
  Житомирова Н.Н. Детское чтение в семье / Н.Н. Житомирова. – Л, 1963. – 48с.
415662
  Иконников А.И. Детскосельский Эрмитаж : путеводитель / А.И. Иконников, Е.Н. Якоби. – Москва-Ленинград : ОГИЗ имени Ивана Федорова, 1931. – 32 с.
415663
  Горький М. Детство / Горький М. – Берлин. – 254 с.
415664
  Горький М. Детство / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 223с.
415665
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1935. – 701с.
415666
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1936. – 701с.
415667
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1937. – 536с.
415668
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1937. – 220с.
415669
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 168с.
415670
  Смолич Ю.К. Детство / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. В. Тарскса. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 167с.
415671
  Горький М. Детство / Горький М. ; Рис. худ. Дехтерева Б. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1938. – 179 с. : илл.
415672
  Горький М. Детство / М. Горький. – Пятигорск, 1938. – 155с.
415673
  Вайян-Кутюрье Детство / Вайян-Кутюрье. – Ленинград, 1939. – 356с.
415674
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1946. – 701с.
415675
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1946. – 236с.
415676
  Горький М. Детство / М. Горький. – Куйбышев, 1948. – 188с.
415677
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 552 с.
415678
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1949. – 644с.
415679
  Смолич Ю.К. Детство : Повесть / Ю.К. Смолич. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 115 с. – (Б-ка украинской советской прозы)
415680
  Горький М. Детство / М. Горький. – Киев, 1951. – 188с.
415681
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1953. – 208с.
415682
  Горький М. Детство // Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш. – Київ, 1954. – С.
415683
  Козлов И.А. Детство / И.А. Козлов. – Симферополь, 1957. – 98с.
415684
  Смолич Ю.К. Детство : Повесть: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Детгиз, 1958. – 150 с.
415685
  Андреев В.Л. Детство : повесть [о Л.Н. Андрееве] / Андреев В.Л. – [Москва : Совецкий писатель, 1963. – 291 с. : ил.
415686
  Айбек Детство : [из прошлого : повесть] / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; худож. Л. Абдуллаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 250 с. : ил.
415687
  Айбек Детство : [из прошлого] / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; оформ. и ил. нар. худож. УзССР Л. Абдуллаева. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 247 с. : ил.
415688
  Андреев В.Л. Детство : повесть / Андреев В.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1966. – 275 с. : ил.
415689
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1966. – 216с.
415690
  Айбек Детство : повесть / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; ил. В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 280 с. : ил.
415691
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1969. – 128с.
415692
  Горький Максим Детство : Повесть / Горький М. – Москва, 1970. – 300 с. – На языке бенгали
415693
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1974. – 550с.
415694
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1975. – 559с.
415695
  Трубина М.Д. Детство : повесть / Марфа Трубина ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1975. – 191 с.
415696
  Смолич Ю.К. Детство : Наши тайны; Восемнадцатилетние / Ю.К. Смолич; Пер.с укр. А. Островского. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 693с.
415697
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1977. – 254с.
415698
  Бунин И.А. Детство / И. Бунин ; составитель Е. Путилова ; рис. А. Пахомова. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 32 с.
415699
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 150с.
415700
  Фигули М. Детство / М. Фигули. – М., 1978. – 287с.
415701
  Горки Максим Детство : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – София : Народна култура, 1979. – 272 с.
415702
  Горький М. Детство / М. Горький. – Днепропетровск, 1980. – 608с.
415703
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1981. – 607с.
415704
  Бунин И.А. Детство : Стихи : для дошкол. и мл. школ. возраста / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1981. – 32 с.
415705
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Уфа, 1981. – 183с.
415706
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1982. – 205с.
415707
  Смолич Ю.К. Детство : Наши тайны; Восемнадцатилетние: Трилогия / Ю.К. Смолич. – Москва : Известия, 1984. – 751 с. – (Б-ка сов. прозы)
415708
  Романов П.С. Детство / П.С. Романов. – Тула, 1984. – 383с.
415709
  Плещеев А.Н. Детство / А.Н. Плещеев. – К., 1985. – 23с.
415710
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1985. – 480с.
415711
  Горький М. Детство / Горький М. – Москва : Радуга, 1986. – ?с. – На языке дари
415712
  Романов П.С. Детство / П.С. Романов. – Тула, 1986. – 381с.
415713
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1989. – 590с.
415714
   Детство. – М, 1990. – 493с.
415715
  Василенко И.Д. Детство актера / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1946. – 110с.
415716
  Василенко И.Д. Детство актера / И.Д. Василенко. – Москва, 1947. – 48с.
415717
  Марьенков Е.М. Детство Алеши Боброва / Е.М. Марьенков. – Москва, 1965. – 472с.
415718
  Долгов В. Детство в контексте древнерусской культуры XI-XIII вв.: отношение к ребенку, способы воспитания и стадии взросления // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-85. – ISSN 0869-5415
415719
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1947. – 71с.
415720
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1947. – 71 с.
415721
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – М., 1957. – 256с.
415722
  Полторацкий А.И. Детство Гоголя / А.И. Полторацкий; авторизованный перевод с украинского М. Зощенко. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 224с.
415723
  Толстой Л.Н. Детство и отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1944. – 188с.
415724
  Маари Г.Г. Детство и отрочество : повесть / Гурген Маари ; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 259 с.
415725
  Шестов К.В. Детство и отрочество Кости Вострецова / К.В. Шестов. – Москва, 1959. – 147с.
415726
   Детство и творчество. – София, 1981. – 254с.
415727
  Царев А.И. Детство и юность Александра Матросова / А.И. Царев. – Саратов, 1984. – 80с.
415728
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери / А.А. Маяковская. – Москва-Ленинград, 1953. – 80 с.
415729
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери. / А.А. Маяковская. – М.-Л., 1953. – 80 с.
415730
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери. / А.А. Маяковская. – М. : Детская литература, 1970. – 93 с.
415731
  Путинцев А.М. Детство и юность Ивана Саввича Никитина (1824-1894 г.г.) / А.М. Путинцев. – Воронеж : Тип. Т-ва В. Кравцов и К* (б. Исаева), 1905. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1905
415732
  Клансье Детство и юность Катрин Шаррон. / Клансье, Ж-Э. – М, 1971. – 318с.
415733
  Немиров И.И. Детство и юность Сергея Лазо / И.И. Немиров. – Кишинев, 1956. – 182с.
415734
  Брянцева В.Н. Детство и юность Сергея Рахманинова / В.Н. Брянцева. – Москва : Советский композитор, 1970. – 136 с.
415735
  Бернштейн Э. Детство и юность, 1850-1872 : биография (Автобиография) / Эдуард Бернштейн ; пер. с нем. Ар. М. Гинзбурга, с предисл. А. Тальгеймера, под ред. С.Ш. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 192 с. – Парл. тит. л. на нем. языке
415736
  Сургучев И.Д. Детство императора Николая II / И. Сургучев. – Москва : АРМАДА, 1995. – 521, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Николай II - На корешке: Николай II. - В кн. также: Д. Вонляр-Дярский. Грех у двери (Петербург) ; Л. Жданов. Николай Романов - последний царь. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Николай II). – ISBN 5-7632-0020-9
415737
  Молчанова Л.Г. Детство Лены / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1973. – 136с.
415738
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова / Т.В. Толстая. – М., 1957. – 398с.
415739
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова : повесть / Т.В. Толстая. – Москва : Детская литература, 1959. – 336 с.
415740
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова / Т.В. Толстая. – Москва : Детская литература, 1964. – 335 с.
415741
  Пастернак Б.Л. Детство Люверс: повести, автобиогр. очерк / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1991. – 222с.
415742
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1969. – 288с.
415743
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1976. – 366с.
415744
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1984. – 304с.
415745
  Плудон Вилис Детство маленького Андулиса / Плудон Вилис. – Рига, 1957. – 78с.
415746
  Паньоль М. Детство Марселя. / М. Паньоль. – М., 1964. – 286с.
415747
  Паньоль М. Детство Марселя: Из Кн. "Воспоминания детства". / М. Паньоль. – М., 1980. – 352с.
415748
  Винников В.А. Детство моряка / В.А. Винников. – Симферополь, 1957. – 170с.
415749
  Винников В.А. Детство моряка / В.А. Винников. – Симферополь, 1958. – 168с.
415750
  Федин К. Детство музыканта / К. Федин. – Л., 1934. – 64с.
415751
  Рутько А.И. Детство на Волге / А.И. Рутько. – М, 1966. – 296с.
415752
  Рутько А.И. Детство на Волге / А.И. Рутько. – М, 1969. – 304с.
415753
  Рутько А.И. Детство на Волге. У зеленой колыбели. Сквозь сердце / А.И. Рутько. – М, 1970. – 639с.
415754
  Ершова М.Г. Детство на Нижнеприютской улице / М.Г. Ершова. – М., 1958. – 252с.
415755
  Воронкова Л.Ф. Детство на окраине / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 302с.
415756
  Воронкова Л.Ф. Детство на окраине / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 302с.
415757
  Скворцов И.А. Детство нервной системы. / И.А. Скворцов. – Москва, 1987. – 64с.
415758
  Толстой А.Н. Детство Никиты : Для лиц, говорящих на испанском языке / А.Н. Толстой; Е.Владимирский, В.Зайцев. – 2-е. – Москва : Прогресс. – 92с.
415759
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – М-Л, 1934. – 94с.
415760
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Молотов, 1947. – 114с.
415761
  Толстой А. Детство Никиты / А. Толстой. – Москва, 1954. – 111с.
415762
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1966. – 128с.
415763
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1971. – 96с.
415764
  Толстой А. Детство Никиты / А. Толстой. – Куйбышев, 1981. – 104с.
415765
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 431с.
415766
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 110с.
415767
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – 3-е изд. – Москва, 1986. – 103с.
415768
  Толстой А.Н. Детство Никиты : повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1987. – 476 с.
415769
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1989. – 398 с.
415770
  Толстой А.Н. Детство Никиты. Золотой ключик / А.Н. Толстой. – Куйбышев, 1978. – 327с.
415771
  Васильев В.Н. Детство Павла Васильевича / В.Н. Васильев. – Новосибирск, 1974. – 87с.
415772
  Хаким С. Детство поэта : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Сидоренко. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 29 с.
415773
  Хаким С. Детство поэта : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Алкина. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 40 с.
415774
  Слонимский А.Л. Детство Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1960. – 63с.
415775
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – Изд. 2-е. – Воронеж, 1966. – 400с.
415776
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – М., 1968. – 574с.
415777
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – 4-е изд. – М., 1987. – 574с.
415778
  Могилев Г.С. Детство с облаками : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Геннадий Могилев ; [худож. Т.В. Литвинова]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1985. – 96 с.
415779
  Федорченко С.З. Детство Семигорова : роман / С.З. Федорченко. – Москва : Сов. писатель, 1956. – 344 с.
415780
  Митчелл М. Детство Скарлетт / М. Митчелл. – Минск, 1994. – 480с.
415781
  Жданов Н.Г. Детство современника / Н.Г. Жданов. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1967. – 368 с.
415782
  Красицкий Д.Ф. Детство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – Москва, 1961. – 224с.
415783
  Гарин-Михайловский Детство Темы / Гарин-Михайловский. – М
2. – 1977. – 239с.
415784
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 440 с.
415785
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Ташкент, 1977. – 343с.
415786
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Москва : Художественная литература
1. – 1977. – 334с.
415787
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Киев : Радянська школа, 1983. – 381 с.
415788
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Воронеж, 1984. – 447с.
415789
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – М, 1985. – 417с.
415790
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Л, 1988. – 413с.
415791
  Гарин Н. Детство Темы. Гимназисты. Студенты / Н. Гарин. – М
Кн. 3. – 1936. – 315с.
415792
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты. Студенты / Гарин-Михайловский. – Ставрополь, 1953. – 644с.
415793
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Из семейной хроники / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1956. – 140с.
415794
  Валдис Детство у Стабурага : картины из жизни на лоне природы / Валдис; сокр. пер. с лат. О.Балодит. – Рига : Латгосиздат, 1952. – 326 с.
415795
  Валдис Детство у Стабурага : картины из жизни на лоне природы / Валдис; сокр. пер. с лат. О.Балодит. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 326 с.
415796
  Карлейль Т. Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон : б. и., 1880. – (Библиотека для чтения)


  1. Екатерина I.I. Наставление Екатерины II князю Александру Вяземскому / I.(. Екатерина, 1729-1796) // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Карлейль Т. - [Лондон? : б. и., 18--]. - 4 с. - (Библиотека для чтения) 2. Канлер П.-. Мемуары Канлера ...
415797
  Никольский В.К. Детство человечества / В.К. Никольский. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Изд-во кулуьтурно-просветительной лит-ры, 1950. – 152с.
415798
  Стоянов Л. Детство. / Л. Стоянов. – Москва, 1966. – 255с.
415799
  Горький М. Детство. В людях. Мои университеты. Пьесы / М. Горький. – Москва : Художня література, 1984. – 702 с. – (Библиотека классики. Советская литература)
415800
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва, 1965. – 192с.
415801
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 192 с.
415802
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность : повесть / Л.Н. Толстой ; под ред. и с примеч. П.И. Бирюкова ; с рис. А. П. Апсит. – Москва : Изд. И.Д. Сытина, 1914. – [4], 323 с., 18 л. ил., цв. ил. : ил.


  Содержание: К читателям; Детство; Отрочество; Юность; Первые воспоминания; Воспоминания детства; Примечания; Приложение к повести "Детство"; Приложение к повести "Отрочество"; Приложение к повести "Юность". Ред.: Бирюков, Павел Иванович ...
415803
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1937. – 287с.
415804
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Л., 1948. – 364с.
415805
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 344с.
415806
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Киев, 1953. – 408с.
415807
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1953. – 344 с.
415808
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 332с.
415809
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1956. – 331с.
415810
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Тула, 1962. – 359с.
415811
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1966. – 334, [2] с. : ил.
415812
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1971. – 352с.
415813
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 527с.
415814
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1978. – 368 с.
415815
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Л., 1980. – 336с.
415816
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Пермь, 1980. – 336с.
415817
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 304с.
415818
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 319с.
415819
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 318с.
415820
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1987. – 429с.
415821
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1989. – 334с.
415822
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Хаджи-Мурат : повести / Л.Н. Толстой. – Фрунзе : "Мектеп", 1986. – 429 с.
415823
  Танеев В.И. Детство. Юность. Мысли о будущем. / В.И. Танеев. – М., 1959. – 714с.
415824
  Разумневич В.Л. Детству предан беззаветно / В.Л. Разумневич. – Киев, 1977. – 107 с.
415825
  Морданов В.В. Детяельность партийной организации Удмуртской АССР по мобилизации помощи рабочего класса крестьянству в подъеме сельского хозяйства (1950-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Морданов В.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 26 с.
415826
   Детям - общую заботу. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
415827
  Чуковский К.И. Детям : сборник литературно-художественных произведений для детской художественной самодеятельности / сост. Корней Чуковский. – Москва-Ленинград : Искусство ; [изд-ва "Моск. большевик", Москва], 1945. – 159 с.
415828
  Маяковский В.В. Детям / В.В. Маяковский. – Москва, 1955. – 112с.
415829
  Франко И.Я. Детям : Поэмы, сказки, рассказы, притчи / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Городецкой. – Москва : Детгиз, 1956. – 366 с. – (Школьная б-ка)
415830
  Колас Якуб Детям : стихи / Колас Якуб. – Минск, 1957. – 180 с.
415831
  Достоевский Ф.М. Детям / Ф.М. Достоевский. – М, 1971. – 287с.
415832
  Ушинский К.Д. Детям / К.Д. Ушинский. – М, 1978. – 80с.
415833
  Маршак С.Я. Детям / С.Я. Маршак. – Москва, 1992. – 133с.
415834
  Агашина М.К. Детям Волгограда : [стихи и повесть. для сред. и ст. школ.возраста] / Маргарита Агашина ; [худож. М.Г. Бухаров]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издание, 1980. – 207 с., ил.
415835
  Тополь Э. Детям до 16 воспрещается : вечерний киносеанс : [повести] / Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 345, [6] с. – Содерж.: Невинная Настя ; Клубные девочки ; Секс при переходе от коммунизма к капитализму. – ISBN 978-5-17-063835-2
415836
  Цыпруш М.М. Детям и взрослым, малым и рослым / М.М. Цыпруш. – Кишинев, 1969. – 203с.
415837
  Флоренский Павел Детям моим : Воспоминания прошлых дней. Генеалогический исследования. Из соловецких писем. Завещание / Флоренский Павел, священник. – Москва : Московский рабочий, 1992. – 560 с. – ISBN 5-239-00624-5
415838
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1979. – 64с.
415839
   Детям о Владимире Ильиче Ленине : стихи и рассказы. – Москва : Детская литература, 1980. – 60с.
415840
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1982. – 60с.
415841
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1989. – 57с.
415842
   Детям орлиного племени.... – М, 1966. – 96с.
415843
   Детям орлиного племени.... – М, 1970. – 64с.
415844
  Маяковский В.В. Детям. / В.В. Маяковский. – Москва, 1966. – 111с.
415845
   Детям. Якутские рассказы. – М, 1957. – 124с.
415846
  Михалков С.В. Детям: Стихи, сказки, рассказы, басни, пьесы / С.В. Михалков. – Москва, 1981. – 590с.
415847
  Миколюк О. Деукраїнізація за 12-бальною системщю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  У Міністерстві освіти планують скоротити вивчення української мови та історії. Коментар координатора напрямку "Суспільство знань" партії "Фронт Змін".
415848
  Ковтуненко О. Деулинське перемир"я 1618 року у світлі російської історіографії XIX століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 252-256. – ISSN 2078-0850
415849
  Попов Л.Е. Дефармационное упрочнение упорядоченных сплавов / Л.Е. Попов. – М., 1979. – 256с.
415850
  БалашЛ.В Дефект *сеченость* волосяного покрова у серебристо-черных лисиц и причины его возникновения. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.550 / БалашЛ.В.; Науч.-исслед.ин-т. – М., 1972. – 22л.
415851
  Кокорєв О. Дефекти демократії Естонії в умовах глобального погіршення якості ліберальної демократії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 168-173. – ISSN 2519-4518
415852
  Шутак І. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 84-89
415853
  Шутак І. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 85-91
415854
  Мілейко І. Дефекти законодавчого забезпечення функціонування промислової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 96-100
415855
   Дефекти кремнієвих фотоелектричних перетворювачів / С.В. Лєнков, С.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати циклу робіт по дослідженню початкових дефектів та домішок, а також конструктивних дефектів на параметри кремнієвих фотоелектричних перетворювачів. Отримані результати неодноразово перевірені на вітчизняних та імпортних зразках та ...
415856
  Дудар М. Дефекти неправильно сформованої волі як підстави визнання правочину недійсним // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
415857
  Трофімова Л.В. Дефекти нормотворчості як причина податкових конфліктів // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 21-25
415858
  Косенко Юлія Дефекти сервісу: знайти та знешкодити // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 56-61 : фото
415859
   Дефекти структури нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками / О.С. Ничипоренко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Пінчук-Ругаль, Ю.Є. Грабовський, М.А. Заболотний, В.В. Стрельчук, А.С. Ніколенко, Ю.І. Семенцов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 4. – С. 673-686. – ISSN 1816-5230
415860
  Сімутіна Я.В. Дефекти трудового права та засоби їх подолання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 314-322. – ISSN 0869-2491
415861
  Оліх О.Я. Дефекти у напівпровідникових та діелектричних кристалах : [посібник] / Оліх О.Я. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2016. – 149, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149
415862
  Гордєєв В.В. Дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу в адміністративному судочинстві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу під час провадження в адміністративному суді першої інстанції. Запропоновано власне визначення дефекту юридичного факту та фактичного складу в адміністративному ...
415863
  Лукієнко О.О. Дефектна структура лейкосапфіру, вирощеного методом горизонтальної спрямованої кристалізації, яка утворюється при збільшенні розмірів кристала : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лукієнко Олег Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
415864
  Семінько В.В. Дефектна структура, механізми релаксації електронних збуджень та антиоксидантна активність нанокристалів CeO2-x : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Семінько Владислав Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
415865
  Голуб Е.И. Дефектная индукция профага и фаговая конверсия у (ESCHERICHIA COLI) : Автореф... канд. биол.наук: 180 / Голуб Е.И.; Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 38л.
415866
   Дефектная структура и свойства реальных твердых тел : темат. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 213 с.
415867
  Миронова Нина Васильевна Дефектная структура нестехиометрических окислов в присутствии сернистого газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронова Нина Васильевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
415868
  Герасименко Є.С. Дефектні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 391. – ISBN 978-966-667-624-8
415869
  Явор О.А. Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 82-88. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
415870
  Трубаков Є. Дефектність договору як юридичного факту: поняття, ознаки, правові наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам дефектності цивільно-правових договорів як юридичних фактів. Визначено поняття, ознаки та правові наслідки договорів із дефектами складу юридичного факту. Обґрунтовано розмежування договорів із дефектами складу юридичного ...
415871
  Сімутіна Я.В. Дефектність юридичних фактів у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
415872
  Манин В.Н. Дефектность и эксплуатационные свойства полимерных материалов / В.Н. Манин. – Л., 1986. – 184с.
415873
  Головин А.А. Дефектность кристаллов из гранитных пегматитов в связи с температурной эволюцией пегматитового процесса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Головин А.А.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии. – Свердловск, 1967. – 16л.
415874
  Головин Анатолий Архипович Дефектность кристаллов из гранитных пегматитов в связи с температурной эволюцией пегматитового процесса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Головин Анатолий Архипович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Л., 1969. – 23л.
415875
   Дефектность структуры и физико-химические свойства феррошпинелей. – М, 1988. – 242с.
415876
  Троицкий Г.В. Дефектные белки: постсинтетическая модификация / Г.В. Троицкий. – Киев : Наукова думка, 1991. – 228с.
415877
   Дефектные состояния в термообработанном кремнии. Т.1 / О.В. Третяк, Ю.А. Аверкин, В.А. Гирий, Ю.В. Помозов, А.А. Шматов // XII Всес.конф. по микроелектрон.: Тезисы докладов
415878
  Колесов Борис Алексеевич Дефектные состояния, образуемые неконтролируемые примесями кремнием, медью и кислородом в арсепиде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колесов Борис Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 16л.
415879
   Дефектологический словарь. – 2-е изд. доп. – М, 1970. – 504с.
415880
   Дефектологический словарь. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1970. – 503с.
415881
  Шаабдурасулова М.Н. Дефектология : Указ. лит. на русс. яз., вышедшей в СССР, 1920-1973 гг. / М.Н. Шаабдурасулова. – Москва, 1975. – 247с.
415882
  Белокур И.П. Дефектология и неразрушающий контроль : учеб. пособ. по спец. "Физ. методы и приборы контроля качества" / И.П. Белокур. – Киев : Выща школа, 1990. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205 (37 назв.). – ISBN 5-11-001902-9
415883
   Дефектология. Психофизиология. Дифференциальная психофизиология : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 169с.
415884
   Дефектообразование в барьерах Шотки на твердых растворах / О.В. Третяк, С.І. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // IV Республ.конференция "Физические проблемы МДП"
415885
  Горелов Борис Михайлович Дефектообразование в низкоразмерных металлоксидных системах в условиях внешних возмущений : Дис. ... доктора физ.- мат. наук: 01.04.07 / Горелов Б.М.; Ин-т химии поверхности НАНУ. – Киев, 2005. – 316 л. – Библиогр.: л.279-316
415886
   Дефектоскопия XXI века : основные направления работ ИЭС им. Е.О. Патона по развитию технологий неразрушающего контроля сварных соединений : [сборник статей] / Ин-т электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины ; под ред. В.А. Троицкого. – Киев : ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2018. – 194, [2] с. : ил., табл. – Указ. печат. работ: с. 145-193. – Библиогр. в конце ст.
415887
  Кононов Б.А. Дефектоскопия быстрыми электронами / Б.А. Кононов. – М., 1979. – 81с.
415888
  Кармадонов А.Ф. Дефектоскопия древесины : [анализ методов : контроль : аппаратура и приборы] / А.Ф. Кармадонов. – Москва : Лепсная промышленность, 1987. – 120 с.
415889
  Соколов В.С. Дефектоскопия материалов. / В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1961. – 328с.
415890
   Дефектоскопия металлов. – М, 1959. – 260с.
415891
  Денель А.К. Дефектоскопия металлов / А.К. Денель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 303с.
415892
  Горєлов Б.М. Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішних збурень : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Борис Михайлович Горєлов; КНУТШ. – Київ, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 30 назв
415893
   Дефектоутворення на обичайках з одностороннім уступом під час розкочування профільованим східчастим інструментом / М.С. Косілов, О.В. Герасименко, О.Є. Марков, А.С. Хващинський, О.О. Шаповал // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
415894
  Насєка Ю.М. Дефектоутворення у кристалах CdZnTe та алмазних полікристалічних плівках : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Насєка Юрій Миколайович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 40 назв
415895
   Дефекты в закаленных металлах : Сб.статей/Сокр.пер.с англ. – Москва : Атомиздат, 1969. – 383 с.
415896
  Вавилов В.С. Дефекты в кремнии и на его поверхности / В.С. Вавилов, В.Ф. Киселев, Б.Н. Мукашев. – Москва : Наука, 1990. – 211 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов). – ISBN 5-02-014023-6
415897
  Ван Бюрен Дефекты в кристаллах : Пер.с англ. / Ван Бюрен. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 584 с.
415898
   Дефекты в кристаллах и их моделирование на ЭВМ. – Ленинград : Наука, 1980. – 213 с.
415899
  Ковба Л.М. Дефекты в кристаллах и структурная гомология / Л.М. Ковба; Кавба Л.М. – Москва : Знание, 1988. – 32 с.
415900
  Оскотский В.С. Дефекты в кристаллах и теплопроводность. / В.С. Оскотский, И.А. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1972. – 160с.
415901
   Дефекты в кубических алмазах из россыпей северо-востока Сибирской платформы по данным ИК-микроспектроскопии / С.В. Титков, А.А. Ширяев, Н.Н. Зудина, Н.Г. Зудин, Ю.П. Солодова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 455-466 : рис. – Библиогр.: с. 464-466. – ISSN 0016-7886
415902
   Дефекты в материалах квантовой электроники. – Ташкент : Фан, 1991. – 258с.
415903
  Суворов А.Л. Дефекты в металлах / А.Л. Суворов. – Москва : Наука, 1984. – 176 с.
415904
  Закис Ю.Р. Дефекты в стеклообразном состоянии вещества / Ю.Р. Закис. – Рига, 1984. – 202 с.
415905
  Петров Дефекты и баздиффузионное превращение в стали / Петров, ЮН. – К., 1978. – 263с.
415906
  Джафаров Т.Д. Дефекты и диффузия в эпитаксиальных структурах / Т.Д. Джафаров. – Ленинград : Наука, 1978. – 207 с.
415907
   Дефекты и диффузия газов в кристаллах / А.Я. Купряжкин, В.А. Губанов, Р.Н. Плетнев, Г.П. Швейкин; Чеботин В.Н. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1985. – 219с.
415908
  Марадудин А.А. Дефекты и колебательный спектр кристаллов. Теоретические и экспериментальные аспекты влияния точечных дефектов и неупорядоченностей на колебания кристаллов : Пер. с англ. / А.А. Марадудин. – Москва : Мир, 1968. – 432 с.
415909
   Дефекты и массоперенос в твердофазных соединениях переходных элементов. – Свердловск, 1985. – 127с.
415910
  Волженский Дмитрий Серафимович Дефекты и механизм проводимости пятиокиси ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Волженский Дмитрий Серафимович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
415911
  Рейви К.В. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии : пер. с англ. / К.В. Рейви. – Москва : Мир, 1984. – 472 с.
415912
  Томпсон М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах : Пер. с англ. / М. Томпсон; Под ред. В.Е. Юрасовой. – Москва : Мир, 1971. – 368с.
415913
  Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 0132-0769
415914
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов / И.И. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1975. – 208 с.
415915
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов / И.И. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
415916
  Новиков И.И. Дефекты кристаллической решетки металлов. / И.И. Новиков. – М., 1968. – 188с.
415917
  Аржанцев П.З. Дефекты лица и их устранение / П.З. Аржанцев. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; 11)
415918
  Бабад-Захряпин Дефекты покрытий / Бабад-Захряпин А.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 152 с.
415919
  Зрейк Луи Дефекты правовых норм в институте ответсвенности в трудовом праве Израиля // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 237-239. – ISBN 978-966-7067-18-2
415920
   Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии. – Минск, 1990. – 318 с.
415921
  Пивоваров Валентин Яковлевич Дефекты структуры в монокристаллах фосфида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пивоваров Валентин Яковлевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1975. – 12л.
415922
  Петренко А.Г. Дефекты структуры в сегнетоэлектриках : учеб. пос. / А.Г. Петренко, В.В. Приседский. – Киев : УМК ВО, 1989. – 101 с.
415923
  Григорьев Олег Николаевич Дефекты структуры и закономерности пластической деформации и разрушения природного алмаза : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Григорьев Олег Николаевич ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1975. – 22 с.
415924
  Герасимов А.Ф. Дефекты структуры и физические свойства кристаллов : учеб. пособие / А.Ф. Герасимов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1982. – 100 с.
415925
  Давтян Г.Д. Дефекты структуры и электрические свойства монокристаллов анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Давтян Г.Д.;. – Аштарак, 1978. – л.
415926
  Заячук Д.М. Дефекты структуры и электронные процессы в халькогенидах свинца и олова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Заячук Д.М.; Черновицкий ГУ им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 37л.
415927
   Дефекты структуры, методы их исследований и влияние на свойства кристаллов и пленок. – Москва, 1982. – 138 с.
415928
   Дефекты структуры, методы их обнаружения, их влияние на параметры твердотельных приборов. – Москва, 1984. – 110 с.
415929
  Жильцов М.А. Дефекты трудового права : монография / М.А. Жильцов. – Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2010. – 314 с. – Библиогр.: с. 301-313 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8295-0035-1
415930
  Вишняков Я.Д. Дефекты упаковки в кристаллической структуре / Я.Д. Вишняков. – Москва : Металлургия, 1970. – 216 с.
415931
  Скороход В.В. Дефекты упаковки в переходных металлах / В.В. Скороход, Ю.М. Солонин. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176с.
415932
  Гасанов Г.Ш. Дефекты упаковки и их влияние на электро-физические свойства металлов и сплавов с ГЦК решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гасанов Г.Ш.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
415933
  Панасенко Р.А. Дефеніція рейдерства та його співвідношення із суміжними поняттями // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 95-102. – ISSN 2524-0323
415934
  Бондаренко Надежда Алексеевна Дефеноменологизация как кризис сознания общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.18-20. – ISSN 2073-9702
415935
  Федоришин Олександр Петрович Деференційований та індивідуальний підходи у вихованні 5-9 класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин Олександр Петрович; Мін-во освіти України. Київський держ. пед. ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 165л. – Бібліогр.:л.146-163
415936
  Браун П.А. Дефинитные вариационные принципы для физических характеристик квантовомеханических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Браун П.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
415937
  Шубин Э.П. Дефиниционно-ассоциативная теория внутренней структуры слова (на мат. англ. яз.) / Э.П. Шубин, Н.Б. Троицкая. – Калинин, 1971. – 76с.
415938
  Пастухова С.Е. Дефиниционное описание глагола to infer // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 137-141
415939
  Павлова И.Е. Дефиниция брака в истории российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется понятие брака, данное в дореволюционных источниках права, таких как номоканон и кормчая книга. Выделяются существенные признаки брака. Дается анализ подходов к определению брачного союза в советской юридической литературе. ...
415940
  Григорьев О.В. Дефиниция понятия "дистанционное обучение" / О.В. Григорьев, Д.Ю. Янголь // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 1609-4646


  На сегодняшний день отсутствует единое понимание базовых терминов в области педагогической теории и практики дистанционного обучения. Это приводит к многозначности толкования одного и того же понятия, к противоречивости восприятия информации ...
415941
  Новикова Н.Г. Дефиниция понятия "распространение национальной книги" // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 5 (400), сентябрь - октябрь. – С. 46-53. – ISSN 0869-6020


  Выявлена терминологическая проблематика и многоаспектность малоизученного национально- и этнически направленного книгораспространения. Выведена цепочка соподчиненных книговедческих, библиотечных, библиографических, документоведческих, ...
415942
  Коваленко О. Дефиниция понятия антикризисного финансового управления // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 10-14
415943
  Горленко В.А. Дефиниция уголовного преследования в российском законодательстве (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
415944
  Щеголихин И.П. Дефицит / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1984. – 287с.
415945
  Корнаи Я Дефицит / Я Корнаи. – Москва : Наука, 1990. – 607с. – ISBN 963 221 227 4
415946
  Ковалев В.Г. Дефицит знаний в современном информационном обществе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 18-23. – ISSN 1026-955X


  В дискуссионном и отчасти провокационном порядке подвергнуты сомнению традиционные взгляды относительно так называемого «информационного» общества, предпринята попытка развенчать ряд устоявшихся мифов. Поставлены вопросы о том, насколько информационно ...
415947
  Еляков А.Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 107-114. – ISSN 0132-1625
415948
  Нелюбин В.М. Дефицит инициативы / В.М. Нелюбин. – Л., 1987. – 79с.
415949
  Обухов К.В. Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища / К.В. Обухов, Е.С. Корягина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 194-204 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
415950
  Астахова В.И. Дефицит нравственности как угроза развитию культуры и духовности украинского общества // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 7-9.
415951
  Красноженов Б. Дефицит платежного баланса США // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 34-42
415952
  Олейник А. Дефицит Права (К критике политической экономии частной защиты) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.22-45. – ISSN 0042-8736
415953
   Дефицит редкоземельных металлов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
415954
  Босерман М. Дефицит спроса. Как рухнула сланцевая мечта // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 16-17
415955
  Беляев Ю.А. Дефицит, рынок и управление запасами / Ю.А. Беляев. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. – 228 с. : ил. – ISBN 5-209-00504-6
415956
  Луців Б. Дефібрилятори очікуваних змін у розвитку банківської системи України: уроки кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
415957
  Товстоліс Ю. Дефіінііціія поняття "іінтелектуальна преса" в теорііїї соцііальних комуніікаціій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 193-201


  У статті прослідковано етимологію понять "масова", "якісна преса" та синонімічних до них термінів. Проаналізовано доцільність їх застосування у сучасній пресі. Визначено критерії інтелектуальності преси. Вивчено аудиторію двох видань та доведено, що ...
415958
  Горобець Марися Дефіле через кордони : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-134
415959
  Кожелянко В. Дефіляда : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 196с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
415960
  Кан О.Ю. Дефінітивний аналіз організаційно-методичних засад підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 105-113. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
415961
  Зельницький А. Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 66-71. – ISSN 2309-9127
415962
  Манойленко Н.В. Дефінітивний аналіз формування професійних компетентностей майбутніх вчителів технологічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
415963
  Хоменко О.В. Дефінітивний апарат права: деякі аспекти формування // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 251-257. – ISSN 2524-017X
415964
  Кияк І. Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 359-364. – ISBN 978-966-3888-379-3
415965
  Хомин П. Дефініції "амортизація" і "знос" основних засобів у контексті Плану рахунків бухгалтерського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 104-112. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
415966
  Коцур В. Дефініції "благодійність", "меценатство", "доброчинність", "ктиторство" в сучасній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – C. 132-136
415967
  Бегаль І.І. Дефініції економічних категорій регулювання землекористування в умовах децентралізації влади // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
415968
  Міщук Є.В. Дефініції економічної категорії "інвестиційна безпека" / Є.В. Міщук, Ю.Б. Кошубіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-18. – ISSN 2306-6814
415969
  Боклах Д.Ю. Дефініції і взаємозв"язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 249-257. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
415970
  Боклах Д.Ю. Дефініції і взаємозв"язок категорій топосу, хронотопу, локусів міста та їх предметна реалізація у міському тексті художнього твору // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 3-25. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
415971
  Лихачова О. Дефініції культу сміху в інтерпретації Василя Земляка (на матеріалі роману-дилогії Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 126-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
415972
  Черхава О.О. Дефініції місіонерського дискурсу крізь призму суміжних понять теологічної лінгводискурсології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 122-133. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
415973
  Вавженчук С.Я. Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 118-122
415974
  Сілакова Т.Т. Дефініції педагогічного тестування // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 124-129. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
415975
   Дефініції поняття "гібридна війна" / Ю.І. Міхєєв, Г.П. Чернявський, Ю.В. Турченко, О.І. Пінчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 124-130. – ISSN 2524-0056
415976
  Довбня І.П. Дефініції поняття простору в різних сферах наукового знання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 17-25
415977
  Харківська А.І. Дефініції понять "Комунікативна культура майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах магістратури" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 145-153. – ISSN 2074-8922
415978
  Гуркова Т. Дефініції понять "освітній простір", "середовище", "освітнє середовище" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 114-118. – ISSN 2308-4634
415979
  Вересень М. Дефініції свобод або деякі обережні думки, висловлені на адресу народомобраних депутатів у день парламентських слухань про свободу слова, або її відсутність // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.42-45
415980
  Федунь О. Дефініції сепаратизму у науковому дискурсі / О. Федунь, О. Шаран // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 127-136. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
415981
  Вакуленко І.О. Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім"ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 87-96. – ISSN 2219-2654
415982
  Кісь О. Дефініції фемінізму // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 14-21
415983
  Заредінова Е.Р. Дефініційний аналіз поняття "освітнє середовище ВНЗ" // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 193-199. – ISSN 2227-2844
415984
  Бойчук В.С. Дефініційний аналіз феномену міжкультурної комунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 28-31. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
415985
  Зарапіна Ю.Е. Дефініційні засади соціальної структури суспільства в умовах глобалізації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 201-208 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
415986
  Бейдик О.О. Дефініція "трансформація" в географічних та економічних наукових дослідженнях / О.О. Бейдик, Б.В. Семенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Цель. Проанализировать динамику и структуру диссертационных исследований по трансформационной проблематике в географии, экономике и государственном управлении, выполненых в Украине в 1991-2017 гг. Методика. Анализ и отбор авторефератов диссертаций, ...
415987
  Беззубов Д.О. Дефініція безпеки в Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 180-186. – ISSN 1563-3349
415988
  Пасік Н. Дефініція в освітньому виданні: логічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 140-145


  У статті розглянуті основні логічні вимоги до дефініцій в освітніх виданнях, причини відхилень від норм, принципи й методи редакторської обробки визначень наукових понять. Проаналізовані типові помилки. В статье рассмотрены основные логические ...
415989
  Вавженчук С. Дефініція договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 41-43
415990
  Цуканова Г.О. Дефініція ембієнт-медіа в семантичному апараті системи маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 17-21


  У пропонованій публікації авторка робить спробу формулювання дефініції ембієнт-медіа на основі власного аналізу та оцінювання усталених трактувань цього поняття, визначення його ключових ознак та елементів, а також місця і ролі в системі маркетингових ...
415991
  Кривоконь Н.І. Дефініція категорії "соціальні послуги": проблеми концептуалізації // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 37-45. – ISSN 2412-1185
415992
  Римкіна М.С. Дефініція категорії "соціально-економічний розвиток підприємства" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 440-453


  У статті здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань розвитку підприємства. Проаналізовано поняття "розвитку", "економічного розвитку", "соціального розвитку" та "соціально-економічного розвитку". Сформульовано визначення терміну ...
415993
  Тернавська І.Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 44-48. – ISSN 2306-6806
415994
  Юрченко О.В. Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 268-272. – (Філологічні науки ; № 2)
415995
  Бондарчук Н.В. Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 28-32. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
415996
  Брадул О.М. Дефініція поняття "корпорація": економіко-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-11. – (Економіка ; Вип. 31)
415997
  Возняк О. Дефініція поняття "ятрогенія" для обгрунтування неналежного виконання медиками професійних обов"язків (На прикладі занять з дисципліни "Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС України) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 68-92. – ISSN 1682-2366
415998
  Добринська Я.С. Дефініція поняття свободи в історії філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 116-118
415999
  Поліщук І.О. Дефініція та структура поняття "національна ментальність" // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 1 (13). – С. 145-151. – ISSN 2411-7587
416000
  Тараненко Л. Дефініція та функції англійської фольклорної легенди // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 139-142. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,