Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
415001
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
415002
  Брюховецька Л. "Дитина сучасної техніки" Леонід Скрипник і початок теорії кіно в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 20-21
415003
  Ронен О "Дитя Гоголя" и сюжет Блока 1909 года // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 8-11. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
415004
   "Дитя людське". До 140-річчя від дня народження Януша Корчака (1878-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 46-58. – ISSN 0130-2043
415005
  Задорожна Л.М. "Дитя... подносили к картине..." (образ дитини у творчості М. Гоголя) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 105-113. – ISBN 966-7825-78-7
415006
  Подгорна А.А. "Дитяча чума": віспа в Європі XVI-XVIII ст. та перші спроби боротьби з нею на Полтавщині // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 5-17. – ISSN 2311-5408
415007
  Шуба В. "Дитяча" злочинність: тенденція до "омолодження" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.101-105
415008
  Сердюк І. "Дитяче" повсякдення в Гетьманщині ХVІІІ ст. у документах про "дорослі" девіації // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 68-75. – ISSN 1998-4634
415009
  Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
415010
  Подкур Роман "Дитячий ГУЛАГ" в контексті політики державного терору (1937-1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 189-204
415011
  Позднякова А. "Дитячий майданчик посеред тіла" : із майбутньої книги (поезія) // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 113-121. – ISSN 0208-0710
415012
  Левченко К.Б. "Дитячий сексуальний туризм" - нова проблема в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 8 : рис.
415013
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
415014
  Глушко М. "Дитячі" колядки і щедрівки Середнього Полісся (Із постчорнобильських записів) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 51-63
415015
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
415016
  Чайко П.А. "Диференційований" підхід до дослідження державного суверенітету // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 149-151
415017
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
415018
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
415019
  Фокін С.П. Дисципліна "Спортивний туризм" у системі підготовки студентів напряму "Туризм" // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 158-171. – ISBN 978-966-598-999-8
415020
  Швець Г.Д. Дисципліна "Художній текст у системі навчання української мови як іноземної" та її місце у фаховій підготовці викладачів-філологів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 206-210. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
415021
  Запольський М.А. Дисципліна і трудовий колектив / М.А. Запольський. – К., 1985. – 48с.
415022
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
415023
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
415024
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
415025
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
415026
  Хотинська-Нор Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 110-122. – ISSN 1026-9932
415027
  Панченко М. Дисциплінарна відповідальність адвоката у разі неправомірного співробітництва із правоохоронними органами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
415028
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
415029
  Плетньова А.Є. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 56-60. – (Юридичні науки ; № 2)
415030
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
415031
  Кухнюк Д. Дисциплінарна відповідальність за порушення адвокатської етики / Д. Кухнюк, Б. Шиленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено адвокатську етику та дисциплінарну відповідальність адвоката за її порушення, доведено необхідність і доцільність такої відповідальності. З"ясовано, що адвокатська спільнота є частиною сучасного українського суспільства, яка стоїть на варті ...
415032
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
415033
  Кравцов Д.М. Дисциплінарна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 114-115. – ISBN 978-617-7069-52-1
415034
   Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні / [Банчук О., Каменєв М., Крапивін Є. та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Центр політико-правових реформ, 2019. – 137, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-81-9
415035
  Аскеров С.С. Дисциплінарна відповідальність суддів в Азербайджані як одна з гарантій їх незалежності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 238-240
415036
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
415037
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
415038
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
415039
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : монографія / А.В. Шевченко ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 258, [1] с. : іл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 218-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-45-4
415040
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 435-437. – ISBN 978-617-7069-17-0
415041
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
415042
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
415043
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
415044
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
415045
  Александров О.А. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність народного депутата України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3, ч. 3. – C. 81-86
415046
  Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 115-122
415047
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 190-213
415048
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
415049
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
415050
  Бабенко Е.В. Дисциплінарний проступок як підстава припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 17-25. – ISSN 2617-5967
415051
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
415052
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
415053
  Лесь І.О. Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. ХХ ст. і в період становлення незалежної держави України (1991 р.) // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 104-111. – ISSN 2309-818X
415054
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
415055
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
415056
  Волков А.Г. Дисциплінарні стягнення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 324
415057
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
415058
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
415059
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
415060
  Яковець Наталія Дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" актуальні завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
415061
  Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 165-180. – ISSN 2224-9516


  "...У Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою моніторингу ефективності представлення наукових здобутків працівників університету у світовому інформаійному просторі створено Службу ...
415062
  Грікберг А. Дисципліни, що їх повинен знати історик / А. Грікберг, В. Чунтулов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Введення п"ятирічного строку навчання на історичному факультеті університету дає можливість розширити програму і ввести наві дисципліни.
415063
   Дисципліни, які обираємо вільно // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 5


  В Університеті підготовлено проект Тимчасового положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін». Це Положення є спробою формалізувати ті кроки, які ...
415064
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
415065
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
415066
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
415067
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
415068
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
415069
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
415070
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає!


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
415071
  Мазко О. Дитина без дитинства: позитивний герой у радянській дитячій літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
415072
  Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [редкол.: Л. Дунаєвська (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 94, [2] с. : іл., фот. – Дод. тит. арк. репр. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 966-646-009-2
415073
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
415074
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
415075
  Стасенко Т. Дитина з ДНК від трьох осіб: українські репродуктологи досягли успіху світового значення! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 16-17. – ISSN 1562-1146
415076
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
415077
  Базима Н.В. Дитина з РАС в інклюзивному просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 22-29. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
415078
  Треніна А.С. Дитина і вікно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 34
415079
  Іщенко Лілія Дитина і вулиця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 33
415080
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
415081
  Макаревич О.П. Дитина і мобільний телефон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
415082
  Кизилова В. Дитина і природа: жанрові можливості діалогу (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі для дітей) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 67-71
415083
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
415084
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
415085
  Григор"єв Володимир Дитина і телевізор / Григор"єв Володимир, Ященко Василь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 20 : фото
415086
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
415087
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
415088
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – Київ, 1985. – 33с.
415089
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
415090
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
415091
  Сєргєй Ірина Дитина онлайн: від загроз до можливостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 27 : фото
415092
  Сливінська Інна Дитина проковтнула батарейку: що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 32
415093
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
415094
  Сябро З.М. Дитина сама удома (План-конспект заняття на основі казок) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 11-13
415095
  Камінський І. Дитина спить, а жінка роздягається / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 43. – ISSN 0320-8370
415096
  Сердюк І. Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
415097
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
415098
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
415099
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 364-368. – ISSN 2076-1554
415100
  Грушевський М.Ф. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [керівник проекту проф. Л. Дунаєвська ; упоряд. тексту і авт. післямови Я. Левчук]. – Київ : Либідь, 2006. – 253, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-214 та на полях. – ISBN 978-966-06-0465-0
415101
  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський, Зенон Кузеля. – Репр. вид. – Київ : Інтелектуальна книга. – (Серія "Етнологія для дорослих"). – ISBN 978-966-974-434-0
[Ч. 1] : Репр. вид. 1906 р. – 2017. – VIII, VI, 225, [1] с. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. ориг. – Бібліогр.: с. 214-220


  Книга відтворена за вид.: Матеріали до українсько-руської етнології : [в 22 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Коміс. етнограф. Т. 8 : Дитина в звичаях і віруваннях українського народу : матеріали з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; Оброб. ...
415102
  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський, Зенон Кузеля. – Репр. вид. – Київ : Інтелектуальна книга. – (Серія "Етнологія для дорослих"). – ISBN 978-966-974-436-0
[Ч. 2] : Репр. вид. 1907 р. – 2017. – [26], XXIII, 145, [1] с. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Книга відтворена за вид.: Матеріали до українсько-руської етнології : [в 22 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Коміс. етнограф. Т. 9 : Дитина в звичаях і віруваннях українського народу : матеріали з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; Оброб. ...
415103
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
415104
  Байль Б. Дитина чемна і нечемна / Бригіта Байль ; [пер. з нім. М. Трофимчук ; худож. оформ. Р. Скиби]. – Львів : Свічадо, 2007. – 251, [2] с. – Пер. за вид.: Gutes Kind, boses Kind. Warum brauchen Kinder Werte? / B. Beil. Munchen: Dautscher Taschenbuch Verlag, 1998. – Бібліогр.: с. 248-249. – (Порадник для батьків). – ISBN 978-966-395-073-0
415105
  Пахаренко А.В. Дитина як авторитарна дискурсивна особистість (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пахаренко Анастасія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
415106
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
415107
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
415108
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
415109
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
415110
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
415111
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
415112
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
415113
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
415114
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
415115
  Айбек Дитинство : повість : для серед. шк. вцку / Айбек ; з узбец. пер. В. Муха. – Київ : Веселка, 1965. – 201 с. : іл.
415116
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
415117
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
415118
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
415119
  Прокоф"єв С.С. Дитинство : автобіографічна повість / С.С. Прокоф"єв. – Київ : Музична Україна, 1991. – 138 с.
415120
  Шалюгін Г.А. Дитинство Антона Чехова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 43-46
415121
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
415122
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
415123
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292 с.
415124
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
415125
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
415126
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
415127
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
415128
  Кислий М.-О.О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 52-58. – ISSN 1996-5931


  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
415129
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
415130
  Шалагінов Б. Дитинство і література: постмодерна візія // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 2-7
415131
  Шалагінов Б. Дитинство і літературна освіта: виклики XXI століття // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 2-6
415132
  Ольшевський І. Дитинство і юність Т. Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
415133
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
415134
  Чйон Г. Дитинство Магнуса Доброго в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 121-126. – ISBN 978-966-432-087-7
415135
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
415136
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
415137
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект)
415138
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
415139
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
415140
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
415141
  Якубовська-Кравчик Дитинство у контексті історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 51-61. – ISSN 0236-1477
415142
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.)
415143
  Загарницька І.І. Дитинство як ранній етап соціалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 258-266
415144
  Зятьєв С. Дитинство, вбите голодом // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 08 листопада (№ 45). – С. 18-19
415145
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – Київ-Харків, 1930. – 296с.
415146
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
415147
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
415148
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
415149
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
415150
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
415151
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
415152
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
415153
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – Київ, 1950. – 262с.
415154
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – М, 1984. – 342с.
415155
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
415156
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
415157
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
415158
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
415159
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
415160
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
415161
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
415162
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1958
415163
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
415164
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
415165
  Андерсен-Нексе Дитте - дитя человеческое : роман / М. Андерсен-Нексе. – Москва : Правда, 1981. – 678 с.
415166
  Андерсен-Нексе Дитте - дитя человеческое : роман / Андерсен-Нексе М. ; пер. с дат. А. Ганзен ; предисл. П. Топера. – Москва : Художественная литература, 1984. – 646 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 641-644
415167
  Андре Р. Дитя-зеркало : повесть / Робер Андре ; пер. с фр. М. Ваксмахера ; предисл. А. Михайлова. – Москва : Прогресс, 1981. – 332 с.
415168
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
415169
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
415170
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – Москва, 1992. – 511с.
415171
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
415172
  Прабхакар В. Дитя гор. Новеллы. / В. Прабхакар. – М., 1963. – 284с.
415173
  Эндрюс В. Дитя заката / В. Эндрюс. – М, 1996. – 397с.
415174
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6


  Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
415175
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; худож. В. Гукайло ; [упоряд. С. Петровська, пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 530, [6] с. – Приміт.: с. 497-530. – ISBN 978-966-378-280-5


  “Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою.
415176
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло ; [упоряд.: С. Петровська ; пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець] ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – 3-тє вид. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 532, [4] с. : іл. – Пер. за вид. : Dziela / Janusz Korczak: Vol. 7 ; Vol. 10 ; Pisma wybrane. Vol. 4 / Janusz Korczak. Warszawa, 1993 ; 1994 ; 1978. – Бібліогр. в прим.: с. 497-532. – ISBN 978-966-378-687-2
415177
  Кочерга Микола Дитя мегаполісу : оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 4-18
415178
  Козлович А.Н. Дитя мое золотое / А.Н. Козлович. – Минск, 1984. – 247с.
415179
  Тараканова Л.В. Дитя мое. / Л.В. Тараканова. – М., 1977. – 112с.
415180
  Нушич Б. Дитя общины: Избранное. / Б. Нушич. – Москва, 1975. – 462с.
415181
  Перэ Б. Дитя от трех до семи лет / Б. Перэ. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 324с.
415182
  Мердок А. Дитя слова : роман / А. Мердок. – Москва, 1981. – 448с.
415183
  Причард К.С. Дитя урагана / К.С. Причард. – Москва, 1966. – 315с.
415184
  Прічард К.С. Дитя Урагану : Роман / К.С. Прічард. – Київ : Дніпро, 1984. – 295 с.
415185
  Нексе М.А. Дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1923. – 172с.
415186
  Сопиев Я. Дитя человеческое : повесть и рассказы / Язмурат Сопиев ; пер. А.Зырина. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 108 с.
415187
  Браун С. Дитя четверга / Пер. с англ. Э.Г.Коновалова; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 352с. – ISBN 5-237-04621-5
415188
  Житинский А. Дитя эпохи / А. Житинский. – Санкт-Петербург, 1994. – 448с.
415189
  Лазаревський Б. Дитятко (скорочено) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 8


  Червоний терор в Криму.
415190
  Шевченко Оксана Дитяча "зона" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0130-5212
415191
  Ковальчук В. Дитяча абетка з погляду психолінгвістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 358-364. – ISBN 966-594-298-0
415192
  Прохоренко Алла Дитяча безпека: прості правила // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 17 : фото
415193
  Олянич Л.В. Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. XX ст.: причини соціальної аномалії та форми ії подолання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 4-8. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
415194
  Шиманська М. Дитяча бідність як суспільно-освітня проблема : монографія / Марія Шиманська ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-384-294-3
415195
  Калініченко Н. Дитяча допитливість його планета в галактиці педагогіки / Н. Калініченко, І. Мудрий, В. Поліщук // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 3
415196
   Дитяча енциклопедія : Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Земля. – 1961. – 584 с. : З іл.
415197
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Земна кора і надра Землі. Світ небесних тіл. – 1961. – 546с. : З іл.
415198
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Числа і фігури. Речовина і енергія. – 1962. – 705 с. : З іл.
415199
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Рослини і тварини. – 1962. – 587 с. : З іл.
415200
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 5 : Техніка. – 1963. – 595 с. : З іл.
415201
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 6 : Людина. – 1964. – 511 с. : З іл.
415202
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 7 : З історії людського суспільства. – 1964. – 664 с. : З іл.
415203
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 9 : Зарубіжні країни. – 1965. – 554 с. : З іл.
415204
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 10 : Література і мистецтво. – 1965. – 703 с. : З іл.
415205
   Дитяча енциклопедія. – Київ : Радянська школа
Т. 8 : Наша Радянська Батьківщина. – 1971. – 539с.
415206
  Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
415207
  Посохова Л.Ю. Дитяча книга в родинах козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 135-142. – ISSN 2312-2587
415208
  Петренко Оксана Дитяча книга серед барвів "Книжкового світу - 2008" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 49-51
415209
  Родників В.П. Дитяча книжка в системі трудового виховання / В.П. Родників. – Київ : Всеукp. коопеpат. видавн. союз ; [Дpук. Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу]. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №34)
2 : Години оповідань. – 1919. – 24 с.


  Hа с. 3 епігpафи з твоpів Й.-Г. Песталоцці і Д. Моpлея. - Бібліогp.: Літ. по питанням дит. читання: с. 14. - Літ. пpо pозказування: с. 22-23. - Коpоткий pеєстp книжок, з яких можна бpати матеpіял для pозказування: с. 23-24. На тит. стор. дарчий ...
415210
  Горяної Л.Г. Дитяча лікарня майбутнього / Л.Г. Горяної, Н.В. Веселицька // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-33 : фото
415211
   Дитяча література : [Навч. посіб. для студ. дошкільних відділів пед. ін-тів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко, ін. та; Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко та ін. – Київ, 1967. – 543 с.
415212
  Бойцун І.Є. Дитяча література : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Є. Бойцун, С.А. Негодяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 319, [1] с. – Резюме парал. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-617-309-9
415213
  Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
415214
  Папуша Ольга Миколаївна Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются многочисленные художественные факторы, существенным образом определяющие высокую степень популярности и читабельности романов Дж.К. Ролинг, в которых повествуется о приключениях Гарри Поттера.
415215
  Гринівський Т.С. Дитяча література в системі українського книговидання 1917-1920 років (на матеріалах рецензій часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 114-119


  У статті зроблено аналіз дитячої літератури у контексті розвитку українського книговидання періоду 1917-1920 рр. В основі дослідження - рецензії часопису "Книгарь". In the article the analysis of literature for children in the context of development ...
415216
  Філоненко Софія Дитяча література в сучасному глобалізованому світі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13
415217
  Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 305-310. – ISBN 978-966-171-673-4


  На матеріалі збірників "Література. Діти. Час" (2011-2012 рр.) окреслено шляхи розвитку наукових студій дитячої літератури ХХІ ст. в Україні, з"ясовано місце дитячої літератури в системі координат українського літературознавства. На материале ...
415218
  Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-96
415219
  Шалагінов Б. Дитяча література: до питання історичної періодизації


  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково-пізнавального змістів
415220
  Савченко І.В. Дитяча міська повсякденність в містах південно-східної України друга половина 50-х - перша половина 60-х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 74-76. – ISSN 2076-1554
415221
  Єрьоменко А.Ю. Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 74-85. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
415222
  Богатирьова Ю.М. Дитяча музика як складова української пісенної естради // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 267-273. – ISSN 2225-7586
415223
  Морозова О.І. Дитяча неуважність - особлива тема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-34 : фото
415224
  Полтава Леонід Дитяча поема про 1933 рік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0130-5263
415225
  Соловей О.О. Дитяча порнографія в інтернеті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 155-159
415226
  Печернікова І.А. Дитяча праця в сім"ї як засіб комуністичного виховання / І.А. Печернікова. – Київ, 1951. – 36с.
415227
   Дитяча праця в Україні. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-7902-01-3
415228
  Мульска О. Дитяча праця в Україні : стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / Ольга Мульска ; [наук ред. Садова У.Я.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-193 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-4252-4
415229
  Левченко К.Б. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-13 : фото, рис.
415230
  Сердюк І. Дитяча праця у Гетьманщині: ризики і небезпеки наймитування // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 23-29. – ISSN 1998-4634
415231
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-53-3
415232
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
415233
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
415234
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
415235
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : практикум / Т.В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соц. педагогіки і психології, Кафедра психології освіти. – Київ : КНТ, 2019. – 204, [1] с. : табл. – До 100-річчя Кам"янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Бібліогр.: с. 204 та на початку тем. – ISBN 978-966-373-840-6
415236
  Резніченко Н. Дитяча психологія у творах Є.Гуцула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 248-253
415237
  Люблинська Г.А. Дитяча психологія. / Г.А. Люблинська. – К., 1971. – 355с.
415238
  Тараненко А.В. Дитяча психологія: науковий дискурс // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 101-106. – ISSN 2313-1802
415239
  Рибась О. Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалів творів Остапа Вишні "Моя автобіографія" та О. Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 133-140


  У статті проводиться порівняльний аналіз двох видатних творів новітньої української літератури автобіографічного жанруь з застосуванням хронотопного підходу, запропонованого М. Бахтіним. Ядро зіставлення становить сприйняття дійсності оповідачем в ...
415240
  Титаренко С. Дитяча Розвага [Ноты] : Збірка забавок для дітей / Склав С. Титаренко. – Київ : Криниця, 1918. – VI, 65 с. : ил.
415241
  Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. 6.030103 "Практична психологія" / Т.В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. пед. і психології, Каф. психології освіти. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-303 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-498-7
415242
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
415243
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 184 л. – Бібліогр.: л. 162-184
415244
  Жиленко І.Р. Дитяча тематика в емігрантській малій прозі В. Винниченка й А. Аверченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 146-154. – ISSN 2077-804X
415245
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 108с.
415246
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 78с.
415247
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 138с.
415248
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 96с.
415249
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 96с.
415250
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 170с.
415251
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 145с.
415252
  Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009. – 19с. – Бібл.:11 назв
415253
  Домище-Медяник Дитяче оздоровлення в Україні як тренд: діагностика та стратегічні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 193-201. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
415254
  Шемет Л.В. Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України другої половини ХХ ст.: творчий аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 312-322. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
415255
  Щербак С. Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто відображення дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка, основна увага зосереджена на функції контрасту, антитези, мовної характеристики, зіставлень, іронічної паралелі, ліричних відступів. The article observes the ...
415256
  Улибіна І. Дитяче сирітство і безпритульність в Україні 1917 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-783-0
415257
  Пенчук І.Л. Дитяче телебачення в УРСР 1972-1991 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 86-91. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті подано історіографічний огляд дитячих телепрограм, створених в період 72-91 рр. XX ст.. Автор досліджує особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію й наголошує на перспективах розвитку.
415258
  Пенчук І. Дитяче телевізійне об"єднання у контексті соціальної адаптації юних журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано діяльність дитячої телевізійної студії в контексті соціалізації підлітків. Автор акцентує увагу на колективній діяльності підлітків, розглядає педагогічно організований процес як фактор формування молодих членів суспільства.
415259
  Козак О.Д. Дитячий "цвинтар" ХІ—ХІІ ст. на Подолі // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 268-279. – ISSN 2227-4952
415260
  Дроган О.С. Дитячий будинок "Перлинка" : шк. особистісно орієнт. педагогіки (кроки пошуку, становлення, розвитку) : наук.-метод. посібник / Дроган О.С., Петрова С.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти". – Київ ; Одеса ; Чернівці : Букрек, 2017. – 179, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-178. – (Серія "Авторська школа в Україні"). – ISBN 978-966-399-948-7
415261
  Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25, Літ.: 24 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам виховання дітей. Автор твердить, що форми організації життєдіяльності дитячого будинку, закладені у 20-х рр. XX ст., у сучасних умовах вимагають перегляду.
415262
  Олешко Л.Д. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.:4 назв.
415263
  Фіткайло О. Дитячий екологічний туризм: ресурсне забезпечення та перспективи розвитку в Тернопільській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 169-176. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
415264
   Дитячий пісенник : Дитвидав, 1940. – 184 с.
415265
  Кравченко О. Дитячий сирітський притулок ім. М.Р. Гладкова в Одесі (1879-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 0869-3595
415266
  Науменко Анатолій Дитячий суїцид - ганьба дорослим! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 58-63


  Останніми роками у засобах масової інформації дедалі частіше з"являються повідомлення про підліткові самогубства. Чому саме діти? Чому маленька людина вирішує піти з життя? Чому воно здається їй таким безглуздим і даремним? Мало кому спаде на думку ...
415267
  Чугаєвський В.Г. Дитячий та молодіжний рух і учнівське самоврядування: проблеми співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  На основі аналізу діяльності закладів освіти визначено головні напрями активізації учнівського самоврядування. Виявлено тенденції розвитку молодіжного руху в Україні, можливості співпраці дитячих і молодіжних організацій із закладами освіти щодо ...
415268
  Тимофєєв В.Я. Дитячий та юнацький козацький рух / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в тексті
415269
  Вовченко Н. Дитячий травматизм - актуальна проблема сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 34-35 : рис.
415270
   Дитячий туризм і маршрути екскурсій. – К., 1940. – 60с.
415271
  Долгова К.С. Дитячий туризм: досвід зарубіжних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 70-79. – ISSN 2308-135X
415272
   Дитячий фольклор. – К., 1984. – 471с.
415273
   Дитячий фольклор. – Київ : Дніпро, 1986. – 304с.
415274
  Лановик М. Дитячий фольклор / М. Лановик, З. Лановик // Українська усна народна творчість : Підручник / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – С. 567-591. – ISBN 966-311-037-6
415275
  Росовецький С. Дитячий фольклор // Український фольклор у теоретичному висвітленні : [навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ] / С.К. Росовецький. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2007. – Ч. 2 : Жанри. Посібник для університетів. – С. 207-212. – ISBN 966-306-092-2
415276
  Росовецький С. Дитячий фольклор // Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.К. Росовецький. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 502-508. – ISBN 966-594-956-Х
415277
  Руснак І.Є. Дитячий фольклор // Український фольклор : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / І.Є. Руснак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – С. 225-238. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-398-0
415278
  Хлонь М. Дитячий фольклор як складова дитячої субкультури другої половини XX ст. (на матеріалі Хмельниччини) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 383-388. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню дитячого фольклору як складової певної вікової субкультури. Простежено його розвиток на певному хронологічному зрізі й найбільш типові приклади побутування на Хмельниччині другої половини XX ст.
415279
  Долинська Л.Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій системі музичного мистецтва : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Долинська Лариса Леонідівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
415280
  Старченко Т. Дитячий християнський журнал "Водограй" у проблемному полі сучасної католицької журнальної періодики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-10


  У статті розглядається функціонування дитячого журналу "Водограй" у смисловому полі сучасних католицьких журналів України, що входять у релігійний дискурс засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование детского журнала ...
415281
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
415282
  Пасемко І. Дитячими очима


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
415283
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
415284
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
415285
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
415286
  Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
415287
  Чугуй В. Дитячі бібліотеки України: тенденції розвитку кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 28-31. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто тенденції розвитку дитячих бібліотек України кінця ХХ — початку ХХІ ст. Проаналізовано теоретичні праці вітчизняних бібліотекознавців, що дають змогу дослідити особливості розвитку дитячих бібліотек та відстежити трансформацію їхньої ...
415288
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
415289
  Автушенко І. Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання розміщення, відпочинку, лікування та оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних сил України в спеціалізованих дитячих військових санаторіях у 1991-2011 рр. Особливістю дитячих військових санаторіїв було поєднання ...
415290
  Клокун Т. Дитячі дражнилки у "Галицько-руських народних пиповідках" Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 297-301
415291
  Ашкеназі Л. Дитячі етюди / Л. Ашкеназі. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 128с.
415292
  Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
415293
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
415294
  Жмуд Н. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-100


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
415295
  Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання: перспективи розвитку в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 267-271


  У статті охарактеризовано сучасний ринок дитячих інтерактивних електронних видань, розглянуто особливості його формування та перспективи розвитку в Україні. В статье охарактеризован современный рынок детских интерактивных электронных изданий, ...
415296
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
415297
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
415298
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
415299
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
415300
   Дитячі майданчики від Еліт парк // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 76-77 : фото
415301
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
415302
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
415303
  Гладій О. Дитячі образи в літературі української діаспори Канади // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 254-257
415304
  Миколаєнко Н. Дитячі освітні видання: експлікація до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 123-130


  У статті охарактеризовано періоди становлення й розвитку дитячих освітніх видань, також визначено їх значення у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. З’ясовано особливості кожного періоду розвитку дитячих ...
415305
  Ярема Я. Дитячі переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи / Я. Ярема. – Львів, 1933. – 17с.
415306
  Давидченко Т.С. Дитячі періодичні видання в Україні: контент-аналітичне дослідження змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 176-183


  У статті містяться результати контент-аналітичного дослідження змісту різних типів сучасної дитячої української періодики. З"ясовано відповідність кожного з п"яти існуючих типів дитячого видання, таких як: пізнавального, розважального, навчального, ...
415307
   Дитячі пісні та речитативи. – К., 1991. – 447с.
415308
  Крисін Г. Дитячі поховання в урнах на о.Березані / Г. Крисін. – 103с.
415309
  Звєрева Д І. Дитячі притулки (- державні заклади соціального захисту бездоглядних ібезпритульних дітей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.636-637. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
415310
  Треніна А.С. Дитячі пустощі, люди похилого віку та інваліди - підвищений рівень ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 17-18 : фото
415311
  Ларін Д.І. Дитячі страхи як психологічна проблема в дошкільному віці // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 53-56. – ISBN 978-613-8-33760-7
415312
  Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
415313
  Сидоренко О. Дитячі та пластові видання у європейських таборах переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945-1950) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 184-188


  Розглядаються періодичні видання для дітей і пластунів, що виходили на території Німеччини та Австрії після Другої світової війни, аналізуються їх зміст та авторське коло. Children"s periodicals, published in Germany and Austria after the Second World ...
415314
  Дорошенко В.І. Дитячі та шкільні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 34-35


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
415315
  Зоценко В.В. Дитячі та юнацькі роки Михайла Брайчевського (за документальними матеріалами) / В.В. Зоценко, О.В. Бондаренко // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 27-45
415316
  Худаш Л.С. Дитячі та юнацькі свята. / Л.С. Худаш. – К., 1982. – 166с.
415317
  Мельниченко Настя Дитячі табори: по-козацьки, по-пластунськи, по-англійськи : Україна / дитячий відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 36-40 : Фото
415318
  Янів Г. Дитячі фольклорні видання на сучасному книжковому ринку України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 281-286
415319
  Куюн А. Дитячі хвороби. Український ринок скрапленого газу прямує до стабільності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 9


  У серпні 2017 р. українські споживачі автогазу зазнали шоку. Через гострий дефіцит пропан–бутану (СВГ) у країні ціни на нього досягнули 17 грн/л, побивши всі можливі рекорди, і ця проблема вперше стала темою для перших осіб держави. 12–13 жовтня болючі ...
415320
  Петренчук Назарій Дитячі хвороби: що необхідно знати, які щеплення потрібні вашій дитині і що робити, якщо дитина захворіла // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 6 : фото
415321
  Иванов В.П. Диуретики: аспекты клинического использования // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 51-67


  В настоящей публикации представлены основные аспекты клинического применения диуретиков, адаптированные к рекомендациям 2011 года и ориентированнные, в большей степени, на врачей общей и семейной практики. Автором наведены примеры применения ...
415322
  Вак В. Дифамаційні міни на правовому полі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
415323
  Твердохліб О.С. Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 35-45. – ISSN 2078-9165
415324
  Новицький А.М. Дифамація як інститут інформаційного права // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 57-62. – ISSN 2413-743X
415325
  Каблак П.І. Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 326-332
415326
  Трохименко О.М. Дифеніламін-n-сульфокислота як новий реагент для фотометричного визначення зниження концентрації церію (ІV) у реакції Кольтгофа-Сендела / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив кислотності середовища та часу витримки розчинів на оптичні характеристики продуктів окиснення дифеніламін-n-сульфокислоти (ДФАСК) церієм(IV). Установлено, що в середовищі 0,8-2,5 моль/куб.дм сульфатної кислоти утворюється стійкий у ...
415327
  Ейлазян Е.Г. Диферент у логiчному етюдi // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 107-110. – ISSN 1029-4171
415328
  Панчев К. Диференциален руско-български речник / Кутю Панчев. – София : Наука и изкуство, 1955. – 149, [1] с.
415329
  Порохня В.М. Диференціал інтелектуального левериджу - головний засіб регулювання економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено теорію формування економічного левериджу на основі операційного, фінансового та інтелектуального важелів.
415330
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
415331
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – 2-ге вид., перегл. і доп. – Х, 1935. – 340 с.
415332
   Диференціальна геометрія. – Харків
1. – 1963. – 20 с.
415333
   Диференціальна геометрія. – Харків
4. – 1963. – 28 с.
415334
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія : навч.пос. / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
415335
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 203 с. – ISBN 966-594-043-0
415336
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
415337
  Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
415338
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
415339
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
415340
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія відповідностей чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано повні системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
415341
  Борисенко О.А. Диференціальна геометрія і топологія / О.А. Борисенко. – Харків : Основа, 1995. – 304с. – ISBN 5-7768-0388-8
415342
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
415343
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
415344
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
415345
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
415346
  Пришляк О. Диференціальна геометрія та топологія : курс лекцій / Олександр Пришляк, Наталія Лукова-Чуйко. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78
415347
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
415348
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
415349
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
415350
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 173 арк. – Додатки: арк. 152-173. – Бібліогр.: арк. 137-151
415351
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 29 назв
415352
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
415353
  Петров В.С. та ін. Диференціальна рента і особливості госпрозрахунку в соціалістичному сільському господарстві / В.С. та ін. Петров. – Львів, 1968. – 60с.
415354
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
415355
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
415356
  Александрович І.М. Диференціальне зображення розв"язків рівнянь гіперболічного типу / І.М. Александрович, О.І. Молодцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В роботі приводяться диференціальні оператори, які переводять довільні функції в регулярні розв"язки рівняння гіперболічного типу другого порядку та ітеративного рівняння. В обох випадках розв"язана задача Коші в замкнутій формі. Partial differential ...
415357
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
415358
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
415359
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-472-5
Ч. 1. – 2014. – 230, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 223-224 та в підрядк. прим.
415360
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
415361
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
415362
  Жегалкін І.І. Диференціальне числення / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1936. – 396с.
415363
   Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
415364
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, А.Т. Янішевський; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54 с.
415365
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
415366
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
415367
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
415368
   Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
415369
  Швецов К.І. Диференціальне числення. / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
415370
  Лузін М.М. Диференціальне числення. Підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
415371
  Єгорова Т.М. Диференціальний підхід проведення судової психологічної експертизи як підстава визначеня ії предметних видів / Т.М. Єгорова, Н.В. Алікіна, Т.В. Савкіна // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-966-937-203-1
415372
  Самойленко А.М. Диференціальних рівнянь теорія (- самостійна математична дисципліна, присвячена диференціальним рівнянням) / А.М. Самойленко, І.О. Парасюк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 639. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
415373
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
415374
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк. – Бібліогр.: арк. 108-112
415375
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
415376
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
415377
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
415378
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти змінних кривих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних кривих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для найголовніших їх інваріантів.
415379
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
415380
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
415381
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
415382
   Диференціальні нормативи затрат праці на виробництво сільськогосподарської продукції. – К., 1967. – 382с.
415383
  Александрович І.М. Диференціальні оператори, що визначають розв"язок ітерованого рівняння еліптичного типу / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 3. – С. 433-440. – ISSN 1027-3190
415384
  Папаіка О.О. Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України / О.О. Папаіка, Е.В. Косова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
415385
  Крижанівський С.Е. Диференціальні рівняння / С.Е. Крижанівський. – Х., 1938. – 396 с.
415386
  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння : (учб. посібник) / Гудименко Ф.С. – Київ : Київський університет, 1958. – 206 с. : черт.
415387
   Диференціальні рівняння. – Київ
3. – 1964. – 84 с.
415388
   Диференціальні рівняння. – Київ
1. – 1965. – 16 с.
415389
   Диференціальні рівняння : підручник / І.І. Ляшко, О.К. Боярчук, Я.Г. Гай, О.Ф. Калайда; Ляшко І.І. – Київ : Вища школа, 1981. – 504 с.
415390
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння / А.М. Самойленко. – Київ : Либідь, 1994. – 359с.
415391
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216 с. – ISBN 5-325-00332-1
415392
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
415393
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
415394
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
415395
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
415396
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
415397
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
415398
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
415399
  Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
415400
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
415401
   Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : задачі ідвищеної складності: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Київ : ТВіМС, 2005. – 24 с.
415402
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
415403
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
415404
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
415405
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
415406
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
415407
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
415408
   Диференціальні рівняння першого порядку : Навчально-методичні завдання для студентів механіко-математичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 30 с.
415409
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – К, 1978. – 104с.
415410
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – 2-е вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 96с.
415411
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
415412
  Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
415413
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
415414
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
415415
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : Навч. посібник для студентів вузів / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Вища школа, 1994. – 455с. – ISBN 5-11-004479-1
415416
  Пукальський І.Д. Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі : навч. посібник / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-423-402-0
415417
   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посібник / [Ф.Г. Гаращенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-263
415418
  Саженюк В.С. Диференціальні рівняння. Ряди : навч.-метод. посібник / В.С. Саженюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бутко М.В., 2015. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-2908-10-7
415419
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
415420
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
415421
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Либідь, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
415422
   Диференціальні та інтегральні рівняння : навч. посібник / С.А. Щоголев, Н.Г. Дрік, Арк.О. Кореновський ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-617-689-241-0
415423
  Заболоцький М.В. Диференціальні форми в евклідових просторах : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, А.Я. Вус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 90 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-613-709-1
415424
  Дзюба М.В. Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Дзюба Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
415425
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
415426
  Грищук Р.В. Диференціально-ігрова модель шаблону атаки на WEB-сервер // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 104-112
415427
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
415428
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
415429
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
415430
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
415431
  Кисла Н.В. Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кисла Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
415432
  Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
415433
  Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 199-207. – ISSN 2219-2654
415434
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
415435
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
415436
  Прилуцький П.В. Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 52-57
415437
  Бутирська І.А. Диференціація господарської процесуальної форми // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 195-198. – ISBN 978-617-7605-90-3
415438
  Босар М. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів: ліберальна і консервативна альтернативи // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 315-333. – ISBN 978-617-10-0283-8
415439
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
415440
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
415441
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
415442
  Дворник І.В. Диференціація доходів сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 101-106. – ISSN 2221-1055


  Представлено базові складові нерівності доходів сільського нас., зумовлені тим, що с/г нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським нас., використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок ...
415443
  Цімох Н.І. Диференціація жанрів телевізійних програм // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 71-75. – ISSN 2312-4679
415444
  Кузнецова О. Диференціація заміток у пресі на види // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 315-334. – ISSN 1561-6224
415445
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
415446
  Рощик І.А. Диференціація заробітної плати за освітою як чинник розвитку інтелектуального людського потенціалу // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 39-46


  В Україні диференціація заробітної плати за освітою перебуває на середньому для ОЕСР-країн рівні. Однак, на відміну від багатьох країн ОЕСР, в Україні вона є доволі посереднім фактором у посиленні прагнення молоді розвивати свій інтелектуальний ...
415447
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
415448
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
415449
  Рахнянська Т.О. Диференціація земель капітального бідівництва в Україні: правове регулювання // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 306-309
415450
  Прикуп Л.О. Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 98-106 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
415451
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
415452
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; Вип. 20)
415453
  Макеев С. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуацій нерівності / С. Макеев, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 85-100. – ISSN 1563-3713
415454
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
415455
  Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
415456
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
415457
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
415458
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
415459
  Кутуза Н.В. Диференціація комунікативного впливу за нейрофізіологічною активацією // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 57-65. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
415460
  Джалілова О.М. Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 61-70. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
415461
  Сарнавський О. Диференціація кримінальної відповідальності за військові злочини // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 55-62
415462
  Красій М. Диференціація кримінальної відповідальності та її індивідуалізація в обвинувальному вироку суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 225-227
415463
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
415464
  Примаченко В.Ф. Диференціація кримінальної відповідальності: поняття та зміст // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 104-117. – ISSN 2304-4556
415465
  Карбовнік І. Диференціація методики викладання латинської мови (на прикладі латинської юридичної термінології) / І. Карбовнік, С. Винничук // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 317-320. – ISBN 978-966-553-924-7
415466
  Вавженчук С. Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблема симпліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 165-166
415467
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
415468
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
415469
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
415470
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
415471
  Головацька Ю.Б. Диференціація напрямів та програм підготовки магістрів перекладу у ВНЗ Канади // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
415472
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
415473
  Загнітко А Диференціація невідмінюваних іменників за родами в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISSN 0320-3077
415474
  Щербина А.А. Диференціація об"єктів нерухомості в цілях ефективного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 186-193. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
415475
  Степаненко Я.М. Диференціація об"єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення : монографія / Ярослав Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 268, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-258. – ISBN 978-617-7669-63-9
415476
  Ілініцька Н. Диференціація освіти: історія та сучасність // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 12-17. – ISSN 2413-5402
415477
  Чубрей Х.Ю. Диференціація освітніх можливостей учнів залежно від типів шкіл (на прикладі Чернівецької області) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 246-248
415478
  Дзюбіна В А. Диференціація основних складових електронного бізнесу / В А. Дзюбіна, К.О. Дзюбіна, Г.Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 16-19. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
415479
  Залізнюк В.П. Диференціація підходів до змісту та взаємозв"язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 87-90. – ISSN 2306-6814
415480
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
415481
  Король Д.А. Диференціація позовного провадження цивільного судочинства : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Король Денис Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ, 2021. – 203 арк. – Додатки: арк. : Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-203
415482
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
415483
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
415484
  Барабаш Н.П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46-49
415485
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
415486
  Кульбачна О.А. Диференціація правового регулювання праці в аграрному секторі виробництва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-202. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
415487
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
415488
  Дудін В.М. Диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні та державах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дудін Віталій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
415489
  Ващишин М.Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 35-37
415490
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
415491
  Шкурупій Д.А. Диференціація прийняття рішень в хірургії, анестезіології та інтенсивній терапії: можливості і результати використанням методу конкурентних груп в підготовці наукових кадрів / Д.А. Шкурупій, Є.М. Гриценко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 74-77. – ISSN 2077-4214
415492
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
415493
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
415494
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
415495
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
415496
  Єфименко О.М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 71-82. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
415497
  Ручка А.О. Диференціація соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111. – ISBN 966-642-073-2
415498
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
415499
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
415500
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
415501
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
415502
  Примаченко В.Ф. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: співвідношення понять // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 68-77. – ISSN 2304-4556
415503
  Білогуб В.Д. Диференціація та інтеграція природничих.і суспільних наук як соціально зумовлений процес // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
415504
  Дехтяренко С.Г. Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі / С.Г. Дехтяренко, І.О. Савіч // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
415505
  Щербина С В. Диференціація та спеціалізація як тенденція розвитку сучасного господарського процесу / С В. Щербина, В.В. Рєзнікова // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 175-181. – ISBN 978-617-7096-97-8
415506
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
415507
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
415508
  Ткаченко Н. Диференціація форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 174-180. – ISSN 2411-5215


  "Досліджено державні та приватні джерела фінансування закладів вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз, виявлено позитивні та негативні сторони кошторисного та нормативно-подушового фінансування закладів вищої освіти. Ідентифіковані та ...
415509
  Сова А.В. Диференціація форм чуттєвої діяльності в процесі праці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
415510
  Зеленов Г.М. Диференціація юридичної відповідальності за декларування недостовірної інформації // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-069-4
415511
  Миронова С.П. Диференціація як один з принципів розбудови системи спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 116-117
415512
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
415513
   Диференційна діагностика болю в грудях. Клінічний випадок / Л.В. Распутіна, Я.І. Бронюк, О.П. Дідик, А.В. Распутіна // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 115-123. – ISSN 2312-7015


  У статті розкрито проблему диференційної діагностики больового синдрому, а саме болю в грудях. Виділено основні причини болю в грудях у разі захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Матеріал викладений на основі даних ...
415514
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
415515
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
415516
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
415517
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
415518
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
415519
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
415520
   Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом / І.О. Македонський, С.О. Яременко, Л.С. Самоваров, О.А. Романенко, Ю.О. Яременко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 57-64. – ISSN 2226-1230
415521
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
415522
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
415523
  Навальна М.І. Диференційні ознаки лексики суспільно-економічної сфери на тлі соціальної динаміки / М.І. Навальна, Р.В. Тимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 73-80. – ISSN 2306-546X
415524
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
415525
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
415526
  Кобченко Н. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 14-20. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
415527
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови
415528
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
415529
  Галаур С. Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: В. Ожоган, Н. Ясакова, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4. – C. 20-32. – ISSN 2522-9281
415530
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
415531
  Боднар О.Б. Диференційні підходи до дренування черевної порожнини при перитонітах апендикулярного генезу у дітей // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 63-65. – ISSN 1727-0847
415532
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
415533
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
415534
  Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 33-39. – ISSN 2221-8440
415535
  Балабушка Є. Диференційно-психологічні особливості комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати аналізу диференціально-психологічних особливостей комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції. Зазначається вивчення показників психічної ригідності і вивчення її у динаміці в структурі особистості ...
415536
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
415537
  Разумейко Н.С. Диференційована корекція постави у дітей молодшого шкільного віку під час занять фізичною культурою // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
415538
  Литвак С.О. Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 42-50. – ISSN 2304-9359
415539
  Черкун О.Ю. Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Черкун Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
415540
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
415541
  Синекоп О. Диференційоване навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 60-69. – ISSN 2078-1687
415542
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
415543
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
415544
  Фурман А.М. Диференційоване хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів при множинних грижах шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Фурман Андрій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
415545
  Вирва О.Є. Диференційований підхід до вибору методик хірургічного лікування хворих на метастатичні ураження довгих кісток / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 54-62. – ISSN 0030-5987
415546
  Македонський І.О. Диференційований підхід до лікування нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями та з супутньою внутрішньохребетною патологією // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 53-57. – ISSN 2226-1230
415547
  Рябенко Л.М. Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру / Л.М. Рябенко, Ю. Браут // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 228-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
415548
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
415549
  Казакова Н.М. Диференційований підхід до реабілітації репродуктивного здоров"я у жінок з безплідністю, які перенесли органозберігаючі операції на придатках матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Казакова Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
415550
  Алексенко О.О. Диференційований підхід органозберігаючого хірургічного лікування у жінок з інтрамуральною лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Алексенко Олексій Олексійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
415551
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
415552
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
415553
  Гавука І. Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 7-14. – ISSN 2313-3627
415554
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
415555
  Колоденко О.В. Диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарда (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33, 222 / Колоденко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. мед. акад. післядип. освіти. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
415556
  Панкратов Д.П. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д.П. Панкратов, Н.В. Давідіч // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
415557
  Гомольська Л.П. Диференційованість бренду як чинник споживчої поведінки студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
415558
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
415559
  Плахотник М. Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання про диференційованість гомеоморфізму, що визначає топологічну спряженість відображення f (x) = 1 | 2x - 1 | та унімодального відображення fv інтервалу [0, 1] в себе, чий графік складається з двох відрізків і яке має максимум в ...
415560
  Будаш Г. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. Будаш, Н. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Щоб підвищити ефективність диференціювання індукованих плюрипотентніх клітин миші в кардіоміоцити, ми порівняли два методи отримання ембріоїдних тілець: диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та формування ембріоїдних тілець ...
415561
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
415562
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
415563
   Дифирамбы : сонеты рус. поэтов / [сост. и вступ. ст. Л.В. Осипова]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – 250, [6] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
415564
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 179-202
415565
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
415566
   ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта. – Минск, 1985. – 142 с.
415567
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
415568
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
415569
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
415570
   Дифрактометрия с использованием синхротронного излучения. – Новосибирск : Наука, 1989. – 143 с.
415571
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
415572
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
415573
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
415574
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
415575
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254с.
415576
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
415577
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
415578
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
415579
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231 с.
415580
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
415581
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
415582
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336 с.
415583
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва : Наука, 1991. – 221 с.
415584
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
415585
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
415586
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
415587
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
415588
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
415589
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
415590
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
415591
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – М., 1984. – 502с.
415592
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
415593
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
415594
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 187 с.
415595
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры кристаллов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 132 с.
415596
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
415597
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
415598
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
415599
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
415600
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
415601
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
415602
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – Москва, 1977. – 251 с.
415603
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – Москва, 1984. – 167 с.
415604
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
415605
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
415606
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
415607
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
415608
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
415609
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна; КГУ. МВ и ССО УССР. – Киев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.127-139
415610
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
415611
  Метсавээр Я.А. Дифракция акустических импульсов на упругих телах / Я.А. Метсавээр. – Москва : Наука, 1979. – 239 с.
415612
  Какичашвили Виолета Ивановна Дифракция векторного поля на структурах анизотропного и гиротропного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Какичашвили Виолета Ивановна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 26л.
415613
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск, 1988. – 246 с.
415614
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
415615
  Веремей В.В. Дифракция волн на конечном числе незамкнутых цилиндрических экранов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Веремей В.В.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 23л.
415616
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
415617
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
415618
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
415619
   Дифракция волн на периодических многослойных структурах : монография / [Л.Н. Литвиненко и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 266, [2] с. : ил. – Авт. указаны в копирайте и в конце книги. – Библиогр.: с. 264-266. – ISBN 978-966-285-322-2
415620
   Дифракция волн на решетках. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 287 с.
415621
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
415622
  Литвинов В.Р. Дифракция волн на сложных Н-плоскостных уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.04 / Литвинов В.Р. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
415623
  Солимено С. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения : Пер. с англ. / С. Солимено, Б. Крозиньяни, Ди Порто. – Москва : Мир, 1989. – 662 с.
415624
  Турусбеков М.Т. Дифракция и пассивная ретрансляция УКВ в горной местности / М.Т. Турусбеков ; АН КиргССР, Ин-т физики и математики. – Фрунзе : Илим, 1979. – 251с. – Библиогр. в конце глав
415625
   Дифракция и распространение волн. – Москва, 1985. – 153 с.
415626
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – Москва, 1987. – 174 с.
415627
   Дифракция и распространение электромагнитных волн : междуведомств. сб. – Москва : МФТИ, 1984. – 135,7с.
415628
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
415629
  Рысаков В.М. Дифракция и рассеяние волн на ограниченных объемах - анализ с помощью разложения Котельникова-Шеннона / В.М. Рысаков. – Санкт-Петербург : Физико-техн. институт, 1991. – 128с.
415630
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
415631
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
415632
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
415633
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
415634
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
415635
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
415636
  Мыкитюк В.И. Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Мыкитюк В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
415637
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
415638
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
415639
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
415640
  Кричевский В.Н. Дифракция Н01-волны на некоторых неоднородностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кричевский В.Н.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 12л.
415641
  Иванов Е.А. Дифракция на эллиптических цилиндрах и сфероидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.А.; АН БССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупров. – Минск, 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.13
415642
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
415643
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 045 / Астапенко В.М. ; Акустическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8 с.
415644
  Каневский В.И. Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров / В.И. Каневский, В.И. Григорук, В.С. Сидоренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2016. – Т. 38, № 12. – С. 1563-1576. – ISSN 1024-1809
415645
  Тер-Минасянц Дифракция плоской волны на клине, движущемся со сверхзвуковой скоростью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тер-Минасянц С.М. ; МГУ, Мех. мат. – Москва, 1967. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
415646
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
415647
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
415648
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
415649
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 38 с.
415650
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
415651
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
415652
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
415653
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
415654
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
415655
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Беляев В. А.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1980. – 195л.
415656
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
415657
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
415658
  Ванина Е.Г. Дифракция поверхностных гравитационных волн на эллиптических неоднородностях в мелкой воде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Ванина Е. Г.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
415659
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
415660
  Колпаков А.В. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах с одномерным изменением периода решетки / А.В. Колпаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 127 с.
415661
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
415662
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
415663
  Пилянкевич Евгений Александрович Дифракция рентгеновского излучения в одномерно разупорядоченных плотноупакованных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пилянкевич Евгений Александрович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 16 с.
415664
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
415665
  Цванкин Д.Я. Дифракция рентгоновских лучей на пачках ценных молекул и упорядоченность структуры целюлозы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цванкин Д. Я.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1959. – 14л.
415666
  Яковкин И.Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах. / И.Б. Яковкин, Д.В. Петров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 184с.
415667
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
415668
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. Гузь и др. – К., 1978. – 307 с.
415669
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К., 1972. – 254 с.
415670
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными грагичными условиями : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; Киевский поллитехн. ин-т. – Киев, 1985. – 159л. – Бібліогр.:л.146-157
415671
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными граничными условиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лунева С.А. ; КГУ. – 14 с.
415672
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилндрических полостях со смешанными граничными условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 14л.
415673
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
415674
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Беляев К. П.; МВ и ССО УССР. Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1985. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
415675
  Ульянов В.Н. Дифракция эелктромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком : Автореф... канд. физ-эмат.наук: 01.04.03 / Ульянов В.Н.; МВ и ССО СССР. Моск. физико-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
415676
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – Москва, 1975. – 196 с.
415677
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
415678
  Третьяков О.А. Дифракция электромагнитных волн на двухслойных и многослойных решетках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
415679
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах / Е.И. Нефедов. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
415680
  Александрова А.А. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрическом клине : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Александрова А. А.; ХГИ им. А. Горького. – Харьков, 1977. – 15л.
415681
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
415682
  Назарчук З.Т. Дифракция электромагнитных волн на криволинейных экранах и тонких включениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назарчук З.Т.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1981. – 22л.
415683
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
415684
  Климчук С.Ф. Дифракция электромагнитных волн на круговых цилиндрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Климчук С.Ф.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 18л.
415685
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
415686
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
415687
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
415688
  Кондратьев Игорь Григорьевич Дифракция электромагнитных волн на плазменных образованиях и на объектах в неоднородной плазменной среде : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кондратьев Игорь Григорьевич; Горьковский научно-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 42л.
415689
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
415690
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
415691
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
415692
  Масалов С.А. Дифракция электромагнитных волн на решетках, составленных из брусьев прямоугольного поперечного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалов С.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1966. – 14л.
415693
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
415694
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
415695
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
415696
  Просвирин С.Л. Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Просвирин С.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
415697
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
415698
  Литвиненко Л.Н. Дифракция электромагнитныхд волн на многоэлементных решетках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
415699
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
415700
  Ковальчук В.І. Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ковальчук В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
415701
  Ковальчук Валерій Інокентійович Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.02 / Ковальчук Валерій Інокентійович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 121л. – Бібл.: л.113-121
415702
  Ковальчук В.І. Дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами з урахуванням кулонівської взаємодії та дифузної ядерної поверхні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 421-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На підставі методу усунення логарифмічної розбіжності диференціального перерізу пружного розсіяння дейтронів ядрами при урахуванні культівської взаємодії досліджено впливи дифузності ядерної поверхні та структури дейтрона на перерізи розсіяння. ...
415703
  Ковальчук В.І. Дифракційне розсіювання та розщеплення ядер 3 Hе атомними ядрами // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 3. – С. 169-173. – ISSN 1027-4642
415704
  Антонов Є.Є. Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків / Є.Є. Антонов, О.В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 39-53. – ISSN 1560-9189
415705
  Григорук В.І. Дифракційний контроль хіміко-технологічного процесу виготовлення дисків-оригіналів / В.І. Григорук, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі запропонованої моделі поверхні компакт-диска реалізовано метод дифракційного контролю розмірів пітів. Показано, що вимірювання їх ширини з точність [+ чи -]1% досягається при врахуванні інтенсивності в першому і другому дифракційних порядках.
415706
  Коваленко В.Ф. Дифракційні дослідження магнітооптичних властивостей плівок ферит-гранату / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Магнітооптичними та дифракційними методами досліджено вплив зовнішніх просторово неоднорідних магнітних полів, термічного відпалювання та поляризованого випромінювання на характеристики Ві - вміщуючи ферит-гранатових плівок. Показано можливість ...
415707
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 143-154
415708
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
415709
   Дифракційні методи дослідження твердого тіла : Лабораторний практикум для студ. фізичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Основи рентгенівської техніки. – 1999. – 47с.
415710
  Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення : Навч. посібник для студ. фізичн. та інженерно-техн. спеціальностей внз / П.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 248с. – ISBN 966-594-600-5
415711
  Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
415712
  Семків М.Я. Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі / М.Я. Семків, Г.М. Зражевський, В.Т. Маципура // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 1. – С. 54-63. – ISSN 1028-7507


  Розглянуто поширення нормальних SH-хвиль у пружному хвилеводі зі скінченним розрізом та вільними від напружень стінками. Проведено аналіз дифракції пружних хвиль на розрізі. Для розв"язання задачі використано метод часткових областей, який зводить її ...
415713
  Коломієць Г.І. Дифракція радіохвиль на неоднорідних плазмових метеорних слідах / Г.І. Коломієць, Ю.Г. Назарок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі розглядається дифракція радіохвиль на ненасичених метеорних слідах з неоднорідностями. Результати, отримані на основі запропонованої моделі, задовільно підтверджуються експериментальними даними.
415714
  Овечко В.С. Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано використовувати розклад оптичних імпульсів на елементарні хвильові пакети (ЕХП) для розрахунку дифракційних інтегралів. Ключові слова: ряд елементарних хвильових пакетів, фемтосекундні оптичні імпульси, дифракція Фраунгофера. It ...
415715
  Овечко В.С. Дифракція як прояв взаємодії з вакуумними флуктуаційними структурами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 335-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель дифракції, яка грунтується на явищі взаємодії частинки, яка дифрагує, з періодичними структурами нульових коливань вакууму.
415716
  Сусь Б.А. Дифракція як тема фізики для розвитку критичного мислення студентів / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь, М.І. Кравченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-34. – ISSN 1563-3713
415717
  Треніна А.С. Дифтерія - що це таке? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2 : фото
415718
  Бабич Б. Дифтонги в поліських говорах та в історії української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 99-102. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Щодо історії поліських дифтонгів існує дві точки зору. Автор дійшов висновків, що свідчать на користь другої, а саме - дифтонги не пов"язані з історією південних говорів і виникли лише в північних діалектах.
415719
  Чечельницький О.А. Дифузiйнi властивостi систем ерланга з двовимiрним пуассонiвським потоком вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 150-155. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В цiй статтi вивчається мережева модель, яка складається з систем Ерланга з двовимiрним пуассонiвським вхiдним потоком вимог. Знайденi умови iснування стацiонарного розподiлу процеса обслуговування та виписаний його явний вигляд. Для перевантаженого ...
415720
  Нагорний Я. Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
415721
  Орлов А.К. Дифузійне фазоутворення та властивості нанорозмірних плівкових матеріалів V/Ag, Fe/Pt/Au, Ni/Cu/Cr, Ni/Cu/V : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Орлов Андрій Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
415722
  Коробко О.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину / О.В. Коробко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
415723
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
415724
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
415725
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
415726
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
415727
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
415728
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
415729
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
415730
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
415731
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
415732
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
415733
  Погодаєва М.К. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновиди // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 250-254. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
415734
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
415735
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
415736
  Стрільчик Б.А. Дифузія оніричного та галюцинаторно-параноїдального у тексті Андрія Жураківського "Сателіти" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 438-443. – (Слово). – ISSN 2304-7402
415737
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
415738
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
415739
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
415740
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22 с.
415741
  Бузулук О. Дифузія... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 7


  Як Музей Корсаків у Луцьку демонструє світу автентичність і талановитість української нації.
415742
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
415743
  Бугаєнко О.С. Дифузне випромінювання в небулярних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Бугаєнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
415744
  Навальна М. Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 78-86


  У статті розглянуто найуживаніші лексичні одиниці наукового стилю, які функціонують у мові сучасної української періодики, простежено нові лексикосемантичні вияви цих мовних одиниць, визначено, лексеми якої нау-кової галузі найширше представлені в мові ...
415745
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
415746
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
415747
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
415748
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
415749
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – Москва, 1980. – 71 с.
415750
  Цыренова В.Б. Дифференциальная геомертия трехметрового квазиэллиптического пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Цыренова В. Б.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 16л.
415751
  Егоров Д.Ф. Дифференциальная геометрия / Д.Ф. Егоров. – Москва-Петроград, 1928. – 288 с.
415752
  Милин В.И. Дифференциальная геометрия / В.И. Милин. – Ленинград, 1934. – 332 с.
415753
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1936. – 216 с.
415754
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1949. – 111 с.
415755
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1955. – 216 с.
415756
  Россинский С.Д. Дифференциальная геометрия / С.Д. Россинский, Л.Е. Евтушик. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 47 с.
415757
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 158 с.
415758
   Дифференциальная геометрия : Учебное пособие. – Минск : Из-во БГУ им.Ленина, 1982. – 256с.
415759
  Бюшгенс С.С. Дифференциальная геометрия : учеб. пособ. для гос. ун-тов / С.С. Бюшгенс. – 3-е изд. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с. – (Физико-математическое наследие: математика ; Дифференциальная геометрия). – ISBN 978-5-382-00753-3
415760
  Кругляков Л.З. Дифференциальная геометрия 2-семейства прямых в Р5 и ее приложение к теории пар конгруэнций в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляков Л.З.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
415761
  Фомин В.Е. Дифференциальная геометрия банаховых многообразий / В.Е. Фомин. – Казань, 1983. – 80с.
415762
  Измайлов В.Д. Дифференциальная геометрия двумерных поверхностей в многомерных плоских аффинных пространствах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Измайлов В.Д.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 8 с.
415763
  Жогова Т.Б. Дифференциальная геометрия двупараметрических семейств двумерных плоскостей гиперболического типа прострвнства Р : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жогова Т. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 10л.
415764
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология [Электронный документ] : дополнительные главы / А.Т. Фоменко. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 250 с.
415765
  Бурдаков В.М. Дифференциальная геометрия квазиэллптических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Бурдаков В. М.; Каз.ГУ. – Казань, 1976. – 9л.
415766
  Леонтьев Е.К. Дифференциальная геометрия композиций многомерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтьев Е.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 8л.
415767
  Арутюнян С.Х. Дифференциальная геометрия кратных интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0104. / Арутюнян С.Х.; МГУ. – Казань, 1997. – 34 с.
415768
  Цыпкин М.Е. Дифференциальная геометрия линейчатого пространства и ее приложения к теории линейчатых поверхностей : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Цыпкин М. Е.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1951. – 6 с.
415769
  Домбровский Роман Федорович Дифференциальная геометрия многомерной касательно оснащенной поверхности в Рп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Домбровский Роман Федорович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1977. – 13л.
415770
  Малаховский В.С. Дифференциальная геометрия многообразий квадратичных элементов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Малаховский В.С.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
415771
  Долговых В.П. Дифференциальная геометрия поля векторов скоростей стационарного потока идеальной сжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долговых В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
415772
  Поляков Николай Дмитриевич Дифференциальная геометрия почти контактных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Поляков Николай Дмитриевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
415773
  Рудь Н.Н. Дифференциальная геометрия пространств с проективной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудь Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
415774
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические пространства / С. Хелгасон; Пер. с англ. А.Л. Онищенка и А.Н. Щетинина; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Факториал Пресс, 2005. – 608с. – (20 век. Математика и механика ; Вып.11). – ISBN 5-88688-076-3
415775
  Губергриц Н.Б. Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии : от симптома и синдрома к диагнозу и лечению : практ. рук. / Н.Б. Губергриц, К.Ю. Линевская, Н.В. Беляева. – Киев : [б. и.], 2018. – 623, [1] с., 38 с. ил. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-617-7138-11-1
415776
  Мартынюк С.Г. Дифференциальная земельная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк С.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – л.
415777
  Цымбал Л.Л. Дифференциальная земельная рента и тенденции ее развития в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбал Л. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1978. – 29л.
415778
  У Со Тин Дифференциальная пористость и передвижение воды при мелиорации засоленных почв южной части голодной степи : Автореф... канд. биол.наук: / У Со Тин; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1971. – 28л.
415779
  Нартова-Бочавер Дифференциальная психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по психологическим специальностям / Нартова-Бочавер. – Москва : Ижица, 2002. – 160с. – (Серебрянная сова). – ISBN 5-94837-001-1
415780
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
415781
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00237-7


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
415782
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 544 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 539-544. – Библиогр.: с. 474-538. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00459-8
415783
  Малышева Л.И. Дифференциальная рента в колхозах и ее распределение : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышева Л.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 18л.
415784
  Кузин В.Ф. Дифференциальная рента в системе экономических отношений государства и колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузин В.Ф.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 16л.
415785
  Фахретдинов Р.Г. Дифференциальная рента в системе экономических отношений межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фахретдинов Р.Г.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 21л.
415786
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
415787
  Емельянов А.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. / А.М. Емельянов. – М., 1965. – 100с.
415788
  Михайлов В.А. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайлов В.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л.
415789
  Ильдеменов В.И. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства / В.И. Ильдеменов. – М., 1981. – 135с.
415790
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
415791
  Красаускас С. Дифференциальная рента и ее роль в развитии сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Красаускас С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
415792
  Карнаухова Е.С. Дифференциальная рента и экономическая оценка земли: (Вопросы методологии и опыт исследования) / Е.С. Карнаухова. – Москва, 1977. – 256с.
415793
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
415794
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
415795
  Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011. – 17 с. – Библиогр.: 5 назв.
415796
  Громов Г.Н. Дифференциально-геометрический метод навигации / Г.Н. Громов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 383 с.
415797
  Гэ Яо-цзун. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи высоких напряжений с использованием ультракоротволновых (УКВ) каналов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гэ Яо-цзун.; Риж.полит.ин-т. – Рига, 1962. – 20л.
415798
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
415799
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М., 1958. – 404 с.
415800
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
415801
  Куваев М.Р. Дифференциальное и интегральное исчисление / М.Р. Куваев. – Томск
1. – 1967. – 494 с.
415802
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление : пер. с польск. / С. Банах. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 423 с.
415803
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
415804
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: Функции одной переменной : учеб. пособие / И.А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
415805
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1971. – 172 с.
415806
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1973. – 172 с.
415807
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1970. – 456с.
415808
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1970. – 576с.
415809
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 456с.
415810
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1972. – 576с.
415811
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1. – 1976. – 456 с.
415812
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 11-е, стереотипное. – Москва : Наука
Т. 2. – 1976. – 576 с.
415813
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1978. – 575 с.
415814
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 429с.
415815
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – с.
415816
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для вузов : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 456 с.
415817
  Ермаков В.П. Дифференциальное исчисление : Курс лекций В.П. Ермакова читанный в кевском политехническом институте в 1898-99 г. – сост. под ред. профессора студ. О.Шкляревский и В. Хонякевич. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т, 1919. – 52+100+80с.
415818
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – М.-Л., 1926. – 255 с.
415819
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – 320 с.
415820
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 3-е изд., доп. – Москва, 1932. – 320 с.
415821
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1933. – 320 с.
415822
  Уэллс Р. Дифференциальное исчисление на комплексных многообразиях / Р. Уэллс. – М, 1976. – 284с.
415823
  Абдулофизов Ш. Дифференциальное исчисление функции многих переменных и функционалов : учеб. пособ. / Ш. Абдулофизов, М. Илолов, А.В. Колдунов ; М-во народ. образования ТаджССР, Тадж. гос. ун-т. – Душанбе : [б. и.], 1991. – 84 с.
415824
  Касьяненков П.П. Дифференциальное исчисление функций одного переменного / П.П. Касьяненков. – Л.
2. – 1964. – 84 с.
415825
  Коркин А.Н. Дифференциальное исчисление. / А.Н. Коркин. – 312,310с.
415826
  Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. / Л. Эйлер; Пер.с латинск., вступ. статья и примеч. М.Я. Выгодского. – М.-Л. : ГТТИ, 1949. – 580 с.
415827
  Воронец П.В. Дифференциальное уравнение траектории материальной точки на шероховатой поверхности : [Доклад, читанный в Киевс ко физико-математическом обществе 25 марта 1913 года / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [1], 10с.
415828
  Мышкис А.Д. Дифференциальноые уравнения с запаздывающим аргументом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мышкис А.Д.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1950. – 13 с.
415829
  Григорьев Е.И. Дифференциальные акустические признаки в моделировании оппозиций иллокутивных актов немецкого языка // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 99-104. – (Філологія)
415830
  Кочан В.А. Дифференциальные вольтметры и амперметры с меднозакисными выпрямителями : Автореф... канд. техн.наук: / Кочан В.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1952. – 20 с.
415831
  Ромер П.Э. Дифференциальные вычисления. – Киев, 1886. – 344 с.
415832
  Исаханов Р.С. Дифференциальные граничные задачи теории функций комплексного переменного. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаханов Р.С.; АН ГрузССР. Тбил. мат. ин-тут им. А.М.Размадзе и вычислит. центр. – Тбилиси, 1959. – 12л.
415833
  Галахов М.А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения / М.А. Галахов, П.П. Усов. – М., 1990. – 277,1с.
415834
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры преследования / Л.А. Петросян. – Л., 1977. – 222с.
415835
  Григоренко Н.Л. Дифференциальные игры преследования несколькими объектами / Н.Л. Григоренко. – Москва, 1983. – 79 с.
415836
  Пацюков В.П. Дифференциальные игры при различной информированности игроков / В.П. Пацюков. – Москва : Советское радио, 1976. – 199 с.
415837
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры с неполной информацией / Л.А. Петросян, Г.В. Томский. – Иркутск, 1984. – 187с.
415838
  Сагайдак М.И. Дифференциальные игры с фиксированным временем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагайдак М.И.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 10л.
415839
  Пименов Владимир Германович Дифференциальные игры систем с запаздыванием в управлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пименов Владимир Германович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
415840
  Пшеничный Б.Н. Дифференциальные игры. / Б.Н. Пшеничный, В.В. Остапенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
415841
  Васильев А.Б. Дифференциальные излучения, содержащие малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Васильев А.Б.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
415842
  Гуляев А.П. Дифференциальные каталоги звезд / А.П. Гуляев, Л.М. Хоммик. – Москва : Наука, 1983. – 136 с.
415843
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения, in situ. : Дис... канд. хим.наук: / Хачатрян А.Г.; АН УССР. Ин-т физич. химии. МВССО Арм.ССР. Ереван. гос. ун-т. – К., 1973. – 117л.
415844
  Соляник В.И. Дифференциальные многоканальные черенковские счетчики и их применение в поисках новых стабильных частиц с массами до 2ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соляник В.И.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 21л.
415845
  Морозов В.А. Дифференциальные неравенства и задачи приближений / В.А. Морозов, В.А. Малышев. – Москва, 1989. – 176с.
415846
  Пономарев В.Д. Дифференциальные нервенства для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем первого порядка: уч. пособие / В.Д. Пономарев. – Рига, 1990. – 77с.
415847
  Моржаков Владимир Владимирович Дифференциальные операторы бесконечного порядка в пространствах голоморфных функций многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Моржаков Владимир Владимирович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
415848
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моделирование физических процессов / Г.Е. Пухов. – Киев : Наук. думка, 1986. – 159 с.
415849
  Вольская И.С. Дифференциальные признаки официально-делового стиля речи на синтаксическом уровне : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вольская И.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1966. – 14 с.
415850
  Степанюк С.В. Дифференциальные признаки синтаксической категории цели. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Степанюк С.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 23л.
415851
  Евтихова Ирина Митрофановна Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтихова Ирина Митрофановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.172-184
415852
  Евтихова И.М. Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евтихова И.М.; КГУ. – К, 1983. – 25л.
415853
  Перковская И.Д. Дифференциальные признаки швейцарского варианта немецкого литературного языка. (На материале швейц. худож. литературы XIX и ХХ веков и соврем. швейц. прессы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Перковская И.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 28 с.
415854
  Диаб Ф.М. Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные значения однолистных аналитических отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Диаб Ф.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
415855
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
415856
  Фуфаев В.В. Дифференциальные свойства решений задачи Дирихле для областей с углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фуфаев В.В.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Акад. наук СССР. – М., 1963. – 7л.
415857
  Филатов Петр Сергеевич Дифференциальные свойства решений уравнений квазиэллиптического типа в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филатов Петр Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 18л.
415858
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
415859
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения гамма-лучей из реакции (п, п" гамма) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Шевченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
415860
  Поташникова И.К. Дифференциальные сечения упругого П р, К р, рр и рр рассеяния при больших преданных импульсах и энергиях 40-45 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Поташникова И.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
415861
  Громов М.М. Дифференциальные соотношения с частными производными / М.М. Громов. – Москва : Мир, 1990. – 536 с. – ISBN 5-03-001297-4
415862
  Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели / Г.Е. Пухов. – Киев, 1990. – 180 с.
415863
  Кокт Ю.Я. Дифференциальные стробоскопические преобразователи / Ю.Я. Кокт, К.Я. Круминьш, Р.Я. Сташа. – Рига, 1981. – 69 с.
415864
  Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение / Л.Х. Шидлович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 95 с.
415865
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – Москва-Ленинград, 1932. – 80 с.
415866
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
415867
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
415868
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Ленинград, 1963. – 416 с.
415869
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград, 1965. – 368 с.
415870
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1966. – 58 с.
415871
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Минск, 1968. – 347с.
415872
  Силаева Е.А. Дифференциальные уравнения / Е.А. Силаева. – М., 1974. – 60с.
415873
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 366 с.
415874
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
415875
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1977. – 56 с.
415876
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для ун-тов по спец. "Прикл. математика" и "Физика"] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
415877
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов. – М, 1986. – 64 с.
415878
  Петровский И.Г. Дифференциальные уравнения / И.Г. Петровский. – М., 1987. – 424с.
415879
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
415880
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – Москва : Просвещение, 1988. – 254 с. – ISBN 5-09-000281-9
415881
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 1. – 1995
415882
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1996
415883
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 4. – 1996
415884
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 5. – 1996
415885
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 6. – 1996
415886
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикл. математика" / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 253, [1] с. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Передм. указ.: с. 251-253. – Библиогр.: с. 249-250. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 6). – ISBN 5-9221-0277-Х
415887
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 288с. – (Лучшие классические учебники ; Математика). – ISBN 5-8114-0677-0
415888
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 288 с. – (Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0677-7
415889
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 6. – 2008. – С. 723-866
415890
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 10. – 2015. – С. 1257-1408
415891
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 11. – 2015. – С. 1409-1560
415892
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 12. – 2015. – С. 1561-1704
415893
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 9. – 2015. – С. 1121-1256
415894
  Дмитриев А.П. Дифференциальные уравнения в контенгенциях с многозначной правой частью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриев А.П.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1981. – 14л.
415895
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
415896
  Крехивский В.В. Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крехивский В.В.; Объед. учен. совет ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
415897
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
415898
  Фущич В.И. Дифференциальные уравнения движения первого и второго порядка для частиц с произвольным спином / В.И. Фущич, А.Н. Никитин. – Киев, 1977. – 48с.
415899
  Воронец П.В. Дифференциальные уравнения движения твердого тела по отношению к среде, имеющей произвольно заданное движение / [соч.] П.В. Воронца. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 40 с.
415900
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 1 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 92 с.
415901
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 2 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 67 с.
415902
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 3 : Материалы семинара. – 1973. – 105 с.
415903
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 4 : Труды семинара. – 1973. – 96 с.
415904
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 6 : Приближенные методы решения квазилинейных эллиптических уравнений. – 1973. – 130 с.
415905
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 7 : Труды семинара. – 1974. – 164 с.
415906
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 8 : Труды семинара. – 1974. – 319 с.
415907
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 9 : Труды семинара. – 1974. – 146 с.
415908
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 10 : Труды семинара. – 1974. – 122 с.
415909
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 11 : Труды семинара. – 1975. – 110 с.
415910
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 12 : Труды семинара. – 1975. – 78 с.
415911
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 13 : Труды семинара. – 1976. – 95 с.
415912
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 14 : Решение начальных и краевых задач для определенных классов дифференциальных уравнений. – 1976. – 111 с.
415913
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 15 : Исследование решений нелинейных дифференциальных уравнений. – 1976. – 87 с.
415914
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 16 : Решение нелинейных и некорректных дифференциальных задач. – 1976. – 102 с.
415915
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 17 : Численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1977. – 97 с.
415916
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 18 : Вырожденные дифференциальные уравнения. – 1977. – 73 с.
415917
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 19 : Краевые задачи в переменных областях. – 1977. – 159 с.
415918
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 20 : Краевые задачи для сингулярных дифференциальных уравнений. – 1978. – 52 с.
415919
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 22 : Методы решения линейных дифференциальных уравнений. – 1978. – 77 с.
415920
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 23 : Дифференциальные и псевдодифференциальные операторы. – 1979. – 155 с.
415921
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 24 : Исследование решений вырождающихся дифференциальных уравнений. – 1979. – 109 с.
415922
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 25 : Методы решения нелинейных эллиптических уравнений. – 1979. – 54 с.
415923
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 26 : Численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1980. – 52 с.
415924
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 27 : Асимптотические методы решения дифференциальных уравнений. – 1980. – 147 с.
415925
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 28 : Пакет программ для решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1980. – 113 с.
415926
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 29 : Нелинейные модели в биологии. – 1981. – 146 с.
415927
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 30 : Асимптотика решений дифференциальных уравнений. – 1981. – 148 с.
415928
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 31 : Численные методы решения дифференциальных уравнений с частными производными. – 1982. – 123 с.
415929
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 32 : Свойства и асимптотика решений дифференциальных уравнений. – 1982. – 145 с.
415930
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 33 : Математические модели и их реализация. – 1983. – 141 с.
415931
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 34 : Краевые задачи для определения классов дифференциальных уравнений. – 1983. – 148 с.
415932
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 35 : Численные методы решения задач математической физики. – 1984. – 116 с.
415933
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 36 : Краевые задачи для вырождающихся эллиптических уравнений. – 1984. – 136 с.
415934
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 37 : Методы решения эллиптических и параболических уравнений. – 1985. – 95 с.
415935
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 40 : Материалы к семинару. – 1987. – 87 с.
415936
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 41 : Математическое моделирование физических процессов. – 1987. – 26 с.
415937
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 42 : Неклассические краевые задачи. – 1988. – 93 с.
415938
  Кошляков Н.С. и др. Дифференциальные уравнения математической физики / Н.С. Кошляков и др. – Москва, 1962. – 767 с.
415939
  Орлова Н.Д. Дифференциальные уравнения механических вибровозбудителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Орлова Н.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
415940
  Жидков Е.П. Дифференциальные уравнения параболического типа с малым параметром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Е. П.; МГУ, Ин-т механ. и матем. – Москва, 1952. – 4 с.
415941
  Кухарчук Н.М. Дифференциальные уравнения первого порядка в функциональных производных и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кухарчук Н.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
415942
  Дружкова Татьяна Анатольевна Дифференциальные уравнения с алгебраическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дружкова Татьяна Анатольевна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 9л.
415943
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.А. Асланян. – Киев : Вища школа, 1987
415944
  Мищенко Е.Ф. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания / Е.Ф. Мищенко, Н.Х. Розов. – Москва : Наука, 1975. – 248с.
415945
  Кубышкин Е.П. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом / Е.П. Кубышкин, С.Е. Биркган. – Ярославль, 1989. – 66с.
415946
   Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 93-99. – ISSN 0023-1274


  Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. ...
415947
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного / Я.С. Бугров, С.М. Hикольский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-222-00215-2
415948
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс : Учебное пособие для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – 3-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2006. – 383с. – ISBN 5-06-005326-1
415949
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
415950
  Синицын Б.С. Дифференциальные электроизмерительные приборы с меднозакисными выпрямителями. : Автореф... Канд.техн.наук: / Синицын Б.С.; МВО СССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1950. – 22 с.
415951
  Мичатек Л.А. Дифференциальный болгарско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1910. – 664, 144 с.
415952
  Корниенко В.П. Дифференциальный доход в совхозах и его распределение : Автореф... канд. экономич.наук: / Корниенко В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
415953
  Глушенко Алексей Алексеевич Дифференциальный доход колхозов и его распределение в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глушенко Алексей Алексеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 19л.
415954
  Смирнова Татьяна Васильевна Дифференциальный подход к воспитанию скоростносильных способностей и выносливости у девушек старшего школьного возраста : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.04 / Смирнова Татьяна Васильевна; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 24л.
415955
  Моросанова В.И. Дифференциальный подход к психической саморегуляции: исследование действий профессионала // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 98-110. – ISSN 0205-9592
415956
  Мичатек Л.А. Дифференциальный сербско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1903. – 727, 58 с.
415957
  Альбер Я.И. Дифференциальный спуск и его приложения к решению нелинейных операторных уравнений и минимизации функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Альбер Я.И.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 11л.
415958
  Ханин Г.И. Дифференциация доходов в дореволюционной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0320-8168
415959
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
415960
  Макогон Б.В. Дифференциация законодательства и расширение предмета правового регулирования в России в условиях глобализации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-76. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
415961
  Зайченко А.С. Дифференциация заработной платы в американской промышленности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 121-134
415962
  Лагвилава Л.Г. Дифференциация заработной платы на предприятиях и проблемы контроля за ее расходованием : Автореф... канд. экон.наук: / Лагвилава Л.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
415963
  Ланге Б. Дифференциация и интеграция в науке как закономерность процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ланге Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 20л.
415964
  Бабосов Е. Дифференциация и консолидация в процессе становления предпринимательства в переходном общество // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.103-113. – ISSN 0207-3676
415965
  Коркмазский Ф.Е. Дифференциация информативного описания речи. / Ф.Е. Коркмазский. – М., 1988. – 14с.
415966
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
415967
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
415968
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Дис... канд. филолог.наук: / Дроздов Владимир Александрович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 164л. – Бібліогр.:л.151-158
415969
  Мамыров Э.М. Дифференциация наиболее распространенных веществ метосферы по удельной энергии атомизации / Э.М. Мамыров. – Фрунзе, 1989. – 161с.
415970
  Тхорик Владимир Ильич Дифференциация обучения в общеобразовательной школе современной Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тхорик Владимир Ильич ; Научно-исслед. ин-т общей пед. АПН СССР. – Москва, 1974. – 30 с.
415971
  Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю.Б. Мельникова. – Красноярск : КГУ, 1989. – 120с.
415972
  Стоюхина Наталья Юрьевна Дифференциация психологического знания в высших учебных заведениях России начала XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
415973
  Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
415974
  Усенко О.В. Дифференциация расплавов в условиях верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 78-94 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
415975
  Насыров Р.Р. Дифференциация уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50. – ISSN 1680-2721
415976
  Гусман Мигель де Дифференцирование интегралов в R / Гусман Мигель де. – Москва : Мир, 1978. – 200 с.
415977
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций в линейных пространствах / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1978. – 120 с.
415978
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: высшие производные и вариационное исчисление / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1980. – 83 с.
415979
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: приложения к анализу / Г.Е. Шилов. – Ярославль
2. – 1979. – 87с.
415980
  Горбунова Т.В. Дифференцированная деятельность студентов как системообразующий фактор управления качеством профессионального обучения // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 7-15. – ISSN 2073-9613
415981
  Хоботова Э. Дифференцированно-дидактический подход к изучению дисциплины "Химия" в техническом вузе / Э. Хоботова, В. Даценко, М. Уханева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
415982
  Куперман Я.М. Дифференцированное нормирование и ускорение оборачиваемости оборотных средств подрядных строительных организаций : Автореф... канд. экон.наук: / Куперман Я.М.; Моск. финансковый ин-т. – Москва, 1951. – 37 л.
415983
  Самия Шафик Михайл Дифференцированное обучение на уроке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Самия Шафик Михайл; МГУ. – М., 1978. – 30л.
415984
  Лонская С.В. Дифференцированность судебной системы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
415985
  Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья: Петрология и рудоообразование / Э.Г. Конников. – Новосибирск, 1986. – 217с.
415986
  Родина Е.Н. Дифференцированные домашние задания как эффективное средство улучшения здоровья учащихся : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67-68. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
415987
  Дубенко Е.Г. Дифференцированные терапевтические направления в структуре цефалгий напряжения // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 90-92. – ISSN 2524-0412
415988
  Давлатов С.С. Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 72-76. – ISSN 1681-276Х
415989
  Абаева Т.Ю. Дифференцированный подход к мальчикам и девочкам -- важное условие эффективности учебно-воспитальной работы в школе : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: 13.730 / Абаева Т.Ю. ; Ташк. гос. пед. ин-т им.Низами. – Ташкент, 1970. – 26 с.
415990
  Солопова Р.И. Дифференцированный подход к учащимся в процессе воспитатпельной работы в классном коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Солопова Р.И.; Киев. гос. пед.ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 16л.
415991
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
415992
  Черкасова И.Б. Дифференцировка мышечных клеток миокарда в онтогенезе млекопитающего. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасова И.Б.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л.
415993
  Гольдер Марио Дифференцировка основных свойств вещей и формирование понятий об отношениях классов и подклассов у старших дошкольников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Гольдер Марио ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1970. – 19 с.
415994
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
415995
  Емельянов А.Н. Дифференцировка скелета конечностей в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития и вопросы химического состава костей и морфологии периферической крови у коз : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Емельянов А.Н.; Саратовский гос. зоотехническо-ветеринарный ин-т. – Саратов, 1953. – 24л.
415996
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Береснев В. В.; МС и ССО УССР -- КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
415997
  Кац Марк Пинхусович Дифференцируемые меры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кац Марк Пинхусович; МГУ. – М., 1976. – 17л.
415998
  Новиков С.П. Дифференцируемые пучки сфер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
415999
  Ивлева Л.И. Дифференцирующее действие сложных эфиров на силу кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ивлева Л.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 16л.
416000
  Личкова Н.В. Дифференцирующее действие спиртов на силу кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Личкова Н.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 14л.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,