Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
413001
  Королев С.В. "Единый юрист" как цель и проблема юридического образования в Германии и глобализированном мире: забытое наследие Фридриха Карла фон Савиньи // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (318). – С. 89-97. – ISSN 0131-8039
413002
  Нестьев И.В. "Ее падчерица" Леоша Яначка / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1960. – 95 с.
413003
  Брук Э.Т. "Еж" в стакане : магнитные материалы: от твердого тела к жидкости / Э.Т. Брук, В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 253 с.
413004
  Брук-Левинсон "Еж" в стакане : Магнитные материалы: от твердого тела к жидкости / Брук-Левинсон, В.Е. Фертман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 252 с.
413005
  Алексеева М.И. "Еж" и "Чиж" // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2


  /Детские журналы/
413006
  Мельников Игорь "Ежегодно появляется и исчезает целый ледяной континент" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 222-234 : фото
413007
  Кралюк П. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 624-626. – ISBN 978-966-2254-74-7
413008
  Трохименко Т.В. "Екзистенційні інтенції у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" і "Солодка Даруся" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 66-68. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
413009
  Александрова Г.А. "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблеми компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-15


  У статті йдеться про особливості сприйняття творчості Лесі Українки, зокрема, явища екзотизму. Аналізуються погляди літературознавців 1910-1920-х років, що виявляли його причини, ідейну й художню цінність незвичайних для української літератури тем та ...
413010
  Савлук Галина "Екзотичний географічний ярмарок" для учнів 7-х класів : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-36. – Бібліогр.: 2 назви
413011
  Семерак О. "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації - рішуче й швидко" / бесіду вели О. Кравченко, Т. Тевкун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "Остап Семерак стверджує, що в назві міністерства, яке він очолює, для нього ключовим є слово «екологія», а не «природні ресурси». Такий підхід досить нетрадиційний як для одного з найбільш ресурсних відомств. І хоча «прориву» в екологічній безпеці ...
413012
  Гончаренко М.М. "Екологізація" як принцип конструювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
413013
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
413014
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
413015
  Желиховский А.А. Е-квазиградиентные методы решения негладких экстремальных задач и их реализация в диалоговой системе оптимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Желиховский А.А. ; АН УССР , Ин-т киберентики. – Киев, 1979. – 23 с.
413016
   Единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1926-1927 бюджетный год. : Проект. – Москва : Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. – 176 с.
413017
   Единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1926-1927 бюджетный год.. – Москва : Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. – 267 с.
413018
   Единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1932 г.. – М., 1931. – 96с.
413019
   Единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1936 г.. – Москва, 1936. – 74с.
413020
  Арефьев А В. Единый государственный план и баланс народного хозяйства. / А В. Арефьев. – Москва, 1970. – 70с.
413021
  Манаков Н.А. Единый государственный план развития народного хозяйства и баланс народного хозяйства / Н.А. Манаков. – Л, 1959. – 52с.
413022
  Москвин А.И. Единый государственный план развития народного хозяйства и баланс народного хозяйства / А.И. Москвин. – К, 1961. – 34с.
413023
  Бархатова Т.А. Единый государственный экзамен :год второй. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С16-19.
413024
  Аванесов С. Единый государственный экзамен в фокусе научного исследования / С. Аванесов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-37
413025
   Единый государственный экзамен по географии: прошлое, настоящее, будущее : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, В.В. Барабанова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 48-54 : Табл., карта, малю.
413026
  Медведев Д.А. Единый госэкзамен призван максимально выявлять способности молодого человека и облегчать ему дальнейшее развитие,подготовку к жизни и труду // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.6-9. – ISSN 1726-667Х
413027
   Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе = Single European Act. Treaty on European Union. – Москва : Право, 1994. – 244, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 2 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-012-X
413028
  Бида Д.А. Единый европейский акт: новый поворот к федерализму в развитии Европейских сообществ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5 (68). – С. 8-10. – ISSN 1812-3910
413029
  Холмогоров А.И. Единый и многонациональный / А.И. Холмогоров. – Рига, 1970. – 170с.
413030
  Торез М. Единый и народный фронт во Франции / М. Торез. – М, 1935. – 62с.
413031
  Киреева Т.И. Единый комплексный символ и движение Вселенной // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 29-35. – ISSN 1728-3671


  У статті розкривається незліченна безліч форм і фарб музичних звуків у філософському аспекті сучасної екзистенції. Вони володіють унікальною особливістю повертати людині внутрішній спокій, встановлюють паралелі з філософською картиною Всесвіту. А в ...
413032
  Варламов В.С. Единый народнохозяйственный комплекс - основа развития союзных республик / В.С. Варламов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (В помощ лектору. Библиотечка "60 лет СССР")
413033
   Единый народнохозяйственный комплекс. – Москва : Мысль, 1985. – 271 с.
413034
   Единый народнохозяйственный комплекс и совершенствование развитого социалистического общества.. – Л., 1984. – 112с.
413035
  Шевченко В.Ю. Единый народнохозяйственный комплекс страны / В.Ю. Шевченко. – К, 1985. – 109с.
413036
  Тукалова Е.В. Единый орфографический пунктуационный и речевой режим. / Е.В. Тукалова. – Абакан, 1952. – 24с.
413037
   Единый перспективный план идейно-воспитательной работы среди студентов на весь период обучения. – Ленинград, 1968. – 20с.
413038
  Филатов А. Единый план как основа культурной работы / А. Филатов. – Казань, 1931. – 87с.
413039
   Единый план учебных занятий по истории КПСС.. – М.
2. – 1969. – 18с.
413040
   Единый план учебных занятий по истории КПСС.. – М.
1. – 1970. – 24с.
413041
  Кусков Е.И. Единый поток / Е.И. Кусков. – Москва, 1962. – 48с.
413042
  Жолковский А. Единый принцип и другие виньетки : проза: рассказы // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 99-120. – ISSN 0130-7673
413043
  Приступа Г.Н. Единый речевой режим в школе : gособ. для студ. нефилолог. спец. пед. ин-тов / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1988. – 100с.
413044
  Кондратьева Н. Единый рынок ЕС: теория и практика // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 3. – С. 74-87. – ISSN 0131-2227
413045
  Баташев И. Единый сельхозналог на 1925-1926 год. / И. Баташев, Г. Рутенберг. – Х., 1925. – 204с.
413046
  Тарасенко Н.И. Единый советский народ. / Н.И. Тарасенко. – М., 1975. – 128с.
413047
   Единый тарифно-квалификационный справочник на геолого-разведочные работы.. – М., 1954. – 112с.
413048
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М., 1960. – 580с.
413049
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М., 1961. – 685с.
413050
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М.
1. – 1970. – 327с.
413051
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
62. – 1975. – 64с.
413052
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М.
9. – 1987. – 112с.
413053
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М.
24. – 1987. – 248с.
413054
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М.
1. – 1988. – 224с.
413055
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – М.
2. – 1989. – 525с.
413056
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1990. – 224с.
413057
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2/1. – 1990. – 240с.
413058
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2/2. – 1990. – 304с.
413059
   Единый финансовый план и Государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1931 год.. – М, 1931. – 94с.
413060
  Микеладзе П.В. Единый финансовый план. / П.В. Микеладзе. – М., 1929. – 71с.
413061
  Димитров Г. Единый фронт международного пролетариата и народов против фашизма / Г. Димитров. – М., 1938. – 39с.
413062
  Яновская Н.Б. Единый экзамен: цели и их достижение / Н.Б. Яновская, Г.Б. Яновский // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
413063
  Фельд С.Д. Единый энергетический баланс нардного хозяйства / С.Д. Фельд. – М., 1964. – 312с.
413064
   Единым дыханием с партией, с народом!. – Саратов, 1961. – 12с.
413065
  Воинов А.М. Единым фронтом к единой цели. / А.М. Воинов, О.И. Тарновский. – Москва, 1961. – 48с.
413066
  Завьялов А.С. Единым фронтом: Демокр. партии ГДР в борьбе за социализм (1949 - 1961) / А.С. Завьялов. – Киев, 1980. – 231с.
413067
  Ткаченко М.М. Едипова історія у творчості Сковороди // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 381-385


  У статт розповідається про механізм створення Сковородою "міфу в міфові" на прикладі трактату філософа "Кольцо". В статье рассказывается о механизме создания Сковородой "мифа в мифе" на примере трактата философа "Кольцо". This article is about the ...
413068
  Иванов С.Е. Едиство Судана и проблема Юга (1956-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Иванов С.Е.; Моск. гос. ин-тут междунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 32л.
413069
  Тимошик М.С. Едитологія, едиторика, паблішо-бухологія. Що далі? (До проблеми термінотворення в науках із соціальних комунікацій) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 24-30


  Наголошується на необгрунтованості й недоцільності спроб деяких сучасних українських учених запроваджувати в українську термінологію кальковані з іноземних мов терміни та поняття. Groundless and unsuitable attempts to introduce word for word ...
413070
  Маслак В. Едиція джерел з історії Гетьманщини в Росії (кінець XX - початок XXI ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 644-653
413071
  Фенич В.І. Едіпів комплекс: народ у пошуках своєї ідентичності (приклад імперських і національних уявлень у XIX - на початку XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 44-51. – (Історія ; Вип. 22)
413072
  Триколенко С. Едіт Піаф: три театри - три історії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 60-64. – ISSN 0868-9644
413073
  Сем"янчук П. Едмунд Фелпс - лауреат Нобелівської премії 2006 року // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-134. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
413074
  Алексин А.Г. Една много страшна история / А.Г. Алексин. – София : Народна младеж, 1972. – 164 с.
413075
  Компан О.С. Едність світового історичного процесу / О.С. Компан. – Київ, 1966. – 48с.
413076
  Иванов Р. Едно дарение на Константинка Калайджиева за Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 54-71. – ISSN 0861-847Х


  The article presents the donated for Bulgarian Historical Archive photos of Konstantinka Kalaydjieva. Their whole number reach 124 and represent her activities as a Director of the National Library "St. St.Cyril and Methodius".
413077
  Наумович М. Едно поколение / М. Наумович. – София, 1981. – 193с.
413078
   Едно поколение.. – София, 1959. – 192с.
413079
  Гранаускас Р. Едоки хлеба : повесть и рассказы / Р. Гранаускас. – Москва : Советский писатель, 1980. – 215 с.
413080
  Оськин Д.В. Еду к брату: повесть / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1981. – 183с.
413081
  Арон К.Д. Еду, еду я по свету / К.Д. Арон. – Москва, 1982. – 24с.
413082
   Едуард Федорович Скороходько (1929-2008) : [некролог] // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 144. – ISSN 0027-2833
413083
  Огуй О.Д. Едуард Фішер: штрихи до особистості та творчості як представника іноетнічного домінуючого класу // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 966-7769-54-2
413084
  Пономаренко Л.А. Едуардас Межелайтіс / Л.А. Пономаренко. – К., 1966. – 92с.
413085
   Едуарду Тимофійовичу Палієнку - 75 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
413086
   Едуарду Тимофійовичу Палієнку - 80 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
413087
  Прокопцов В.І. Едукологія – інтегроване знання про освіту // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 214-217. – ISBN 978-966-2748-30-7
413088
  Лозанн Ст. Ее величество пресса / Ст. Лозанн. – М., 1926. – 171с.
413089
  Синельников Сергей Ее величество семга : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 74-77 : Фото
413090
  Мисима Ю. Ее высочество Аои : Пьеса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 11-23. – ISSN 1130-6545
413091
  Котовщикова А.А. Ее друзья / А.А. Котовщикова. – Л., 1947. – 152с.
413092
  Розов В.С. Ее друзья / В.С. Розов. – Москва, 1951. – 109 с.
413093
  Евстратов П.И. Ее звали Гуля / П.И. Евстратов. – Волгоград, 1973. – 126с.
413094
  Мансисидор Х. Ее звали Каталина. Повесть / Х. Мансисидор. – Москва, 1963. – 135с.
413095
  Гуревич Я Её звали Марией / Я Гуревич. – Кишинёв, 1975. – 119с.
413096
  Охара Т. Ее звали о-Эн : Повесть / Т. Охара. – Москва : Художественная литература, 1973. – 173с.
413097
  Баруздин С.А. Ее зовут Елкой / С.А. Баруздин. – М., 1965. – 64с.
413098
  Печерникова И.А. Ее любовь. Педагог. повесть / И.А. Печерникова. – Горький, 1959. – 272с.
413099
  Ершов Я.А. Её называли Ласточкой / Я.А. Ершов. – М, 1967. – 278с.
413100
  Шоу Б. Ее первая пьеса = (Fanny"s first play) : комедия в 3-х д. с прологом и эпилогом / Бернард Шоу ; с англ. пер. Л.Е. Рахат ; предисл. Ал. Дейч. – Киев : Книгоиздат И.И. Самоненко, 1916. – [2], II, 58, [1] с. – Пер. также под загл.: Первая пьеса Фанни
413101
   Ее простая красота. – Саратов, 1974. – 231с.
413102
   Ее простая красота.. – Саратов, 1978. – 224с.
413103
  Копылов Е. Ее родина - Африка. / Е. Копылов. – Кишинев, 1957. – 63с.
413104
  Кирий А.А. Ее сердце. / А.А. Кирий. – Краснодар, 1958. – 123с.
413105
   Ее сестра звалась Татьяна... // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С. 166-172. – ISSN 1560-4233


  Об истории женитьбы на Софье Андреевне Берс Л.Н. Толстого. Сестры Берс - Софья и Татьяна
413106
  Галимов Р.З. Ее сказка / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1964. – 68с.
413107
  Дудочкин П.П. Ее судьба / П.П. Дудочкин. – Калинин : Областное книжное издательство
1. – 1953. – 168 с.
413108
  Гасилова Х. Ее судьба : повесть и рассказы / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. С.Мамед-заде. – Баку : Азернешр, 1966. – 167 с.
413109
  Дудочкин П.П. Ее судьба : Роман. Рассказы. Сказки. Зарисовки / П.П. Дудочкин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 328с.
413110
  Эвальд И.В. Ее сын / И.В. Эвальд. – М, 1935. – 127с.
413111
  Гуляв Д. Ее удивительные глаза / Д. Гуляв. – София, 1971. – 154 с.
413112
  Гриневич Л. Ее университеты / розмову вела Ольга Духневич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 46-48


  "...Министр образования и науки Лилия Гриневич называет главные изменения, которые произойдут в ближайшее время в украинских школах и вузах, рассуждает об учебе за границей и рассказывает, где учатся".
413113
  Крижановський С. ЕЕГ-характеристики мнестичної діяльності у людей з різною частотою серцевих скорочень / С. Крижановський, С. Тукаєв, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В даному дослідженні проведено аналіз ЕЕГ-характеристик мнемонічної діяльності у людей з різною вихідною частотою серцевих скорочень. Показано, що для осіб з вищою частотою серцевих скорочень характерна більш генералізована експресія високочастотних ...
413114
   Ежа сборная.. – Фрунзе, 1988. – 119с.
413115
   Ежгодник по педагогической радеологии.. – М, 1979. – 525с.
413116
   Ежегодная гимнастика.. – М, 1935. – 64с.
413117
   Ежегодная конференция, посвященная великому русскому драматургу А.Н. Островскому.. – М, 1958. – 108 с.
413118
   Ежегодник "Педагогических чтений" 1950-51 учебного года.. – М, 1952. – 488с.
413119
  Дюрнбайм Н.С. Ежегодник архитектора / Н.С. Дюрнбайм. – Москва, 1949. – 573 с.
413120
   Ежегодник Большой медицинской энциклопедии.. – Москва
1. – 1968. – 1495с.
413121
   Ежегодник Большой медицинской энциклопедии.. – М
3. – 1971. – 1224с.
413122
   Ежегодник Большой медицинской энцклопедии.. – М, 1969. – 1312с.
413123
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1956 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1957. – 648с.
413124
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1958 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1958. – 656с.
413125
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1959 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1959. – 663с.
413126
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1960 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1960. – 613с.
413127
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1961 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1961. – 579с.
413128
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1962 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1962. – 624с.
413129
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1963 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1963. – 589с.
413130
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1964 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 8. – 1964. – 616с.
413131
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1965 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 9. – 1965. – 608с.
413132
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1966 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 10. – 1966. – 628с.
413133
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 11. – 1967. – 624с.
413134
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 12. – 1968. – 608 с.
413135
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1969 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 13. – 1969. – 608с.
413136
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1970 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 14. – 1970. – 608с.
413137
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 15. – 1971. – 644с.
413138
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1972 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 16. – 1972. – 624с.
413139
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 17. – 1973. – 639с.
413140
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 18. – 1974. – 619с.
413141
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 19. – 1975. – 656с.
413142
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 20. – 1976. – 624с.
413143
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 21. – 1977. – 640с.
413144
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 22. – 1978. – 591с.
413145
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 23. – 1979. – 576с.
413146
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 24. – 1980. – 582с.
413147
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 25. – 1981. – 623с.
413148
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 26. – 1982. – 599с.
413149
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 27. – 1983. – 584с.
413150
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 28. – 1984. – 584с.
413151
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 29. – 1985. – 576с.
413152
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 30. – 1986. – 573с.
413153
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 31. – 1987. – 605с.
413154
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 32. – 1988. – 591с.
413155
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-004-5
Вып. 33. – 1989. – 591с.
413156
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-041-Х
Вып. 34. – 1990. – 556с.
413157
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества / Всесоюзное палеонтологическое общество. – Ленинград : Наука. – ISSN 0201-9280
Т. 34. – 1991. – 303с. – Назва також рос. та англ. мовами
413158
   Ежегодник Германии. – Москва, 1982
413159
   Ежегодник германской истории. – Москва : Наука, 1977. – 374 с.
413160
   Ежегодник диссертаций.. – М, 1940. – 171с.
413161
   Ежегодник книги СССР. – М
1. – 1972. – 783с.
413162
   Ежегодник книги СССР. – М
2. – 1972. – 1104с.
413163
   Ежегодник книги СССР. – М
2. – 1972. – 857с.
413164
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 2. – 1981. – 373с.
413165
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2. – 1983. – 1001с.
413166
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч.1. – 1985. – 581с.
413167
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч..2. – 1985. – 581с.
413168
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 1. – 1985. – 543с.
413169
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 2, ч. 2. – 1985. – 327 с.
413170
   Ежегодник книги СССР. – М
1. – 1986. – 575 с.
413171
  Кусакова М.Ю. Ежегодник книги СССР / М.Ю. Кусакова. – М
1. – 1986. – 293с.
413172
   Ежегодник книги СССР / Кусакова М.И. – М
2. – 1986. – 335с.
413173
   Ежегодник книги СССР. – М
Т. 1, ч. 3. – 1991. – 354с.
413174
   Ежегодник книги СССР 1936 г.. – М
2. – 1989. – 342с.
413175
   Ежегодник книги СССР 1942 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата., 1950
413176
   Ежегодник книги СССР 1945. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951. – 293 с.
413177
   Ежегодник книги СССР 1949 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1-е полугодие. – 1950
413178
   Ежегодник книги СССР 1949. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
B.1 : 1 полугодие. – 1950
413179
   Ежегодник книги СССР 1949 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2-е полугодие. – 1950
413180
   Ежегодник книги СССР 1949. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951
413181
   Ежегодник книги СССР 1950. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951
413182
   Ежегодник книги СССР 1950. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1952
413183
   Ежегодник книги СССР 1951. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1952
413184
   Ежегодник книги СССР 1951. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1953
413185
   Ежегодник книги СССР 1952. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1953
413186
   Ежегодник книги СССР 1952. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1954
413187
   Ежегодник книги СССР 1953. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1954
413188
   Ежегодник книги СССР 1953. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1954
413189
   Ежегодник книги СССР 1954. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1955
413190
   Ежегодник книги СССР 1954. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.2 : 2 полугодие. – 1955
413191
   Ежегодник книги СССР 1955 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата.
В.1 : 1 полугодие. – 1956
413192
   Ежегодник книги СССР 1969. – М
1. – 1972. – 959с.
413193
   Ежегодник книги СССР 1976. – М
1. – 1978. – 944с.
413194
   Ежегодник книги СССР 1978. – М
2. – 1981. – 927с.
413195
   Ежегодник книги СССР 1979. – М
Т. 2. – 1981. – 1.001с.
413196
   Ежегодник книги СССР 1981 / Кусакова М.Ю. – Москва : Всесоюз. кн. палата
Т. 2, ч. 2. – 1984. – 712 с.
413197
   Ежегодник книги СССР 1981 г.. – М
Т. 1, ч. 2. – 1984
413198
   Ежегодник книги СССР 1981 г.. – М
Т. 1, ч. 1. – 1984. – 555с.
413199
   Ежегодник книги СССР 1981 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 2, ч. 1. – 1984. – 712с.
413200
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 1, ч. 1. – 1988. – 392с.
413201
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1988. – 384с.
413202
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 1, ч. 3. – 1988. – 381 с.
413203
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1988. – 432с.
413204
   Ежегодник книги СССР 1985 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т. 2, ч. 3. – 1988. – 357с.
413205
   Ежегодник книги СССР 1986 / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1989. – 310с.
413206
   Ежегодник книги СССР 1986 . : Государственный библиографический указатель / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1989. – 360с.
413207
   Ежегодник книги СССР 1986 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.2. – 1989. – 328с.
413208
   Ежегодник книги СССР 1986 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.3. – 1989. – 345с.
413209
   Ежегодник книги СССР 1986 г.. – М
2. – 1989. – 286с.
413210
   Ежегодник книги СССР 1987 г. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.3. – 1990. – 362с.
413211
   Ежегодник книги СССР 1987 г.. – М
т.2 ч.1. – 1990. – 321с.
413212
   Ежегодник книги СССР 1987 г. / Кусакова М.Ю. – М
т.2 ч.2. – 1990. – 256с.
413213
   Ежегодник книги СССР 1987 г.. – М
Т. 2, ч. 3. – 1990. – 352с.
413214
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 368с.
413215
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 1, ч. 3. – 1991
413216
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 1. – 1991. – 312с.
413217
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 2. – 1991. – 273с.
413218
   Ежегодник книги СССР 1988 г.. – М
Т. 2, ч. 3 : Вспомогательные указатели. – 1991. – 377с.
413219
   Ежегодник книги СССР 1989 г.. – М, 1992. – 335с.
413220
   Ежегодник книги СССР 1989 г.. – М
2. – 1992. – 320с.
413221
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.1. – 1993. – 367с.
413222
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.2. – 1993. – 367с.
413223
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, ч.3. – 1993. – с.
413224
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.2, ч.1. – 1994. – с.
413225
   Ежегодник книги СССР 1990 : Гос. библограф. указатель. – Москва : Книжная палата
Т.2, ч.3. – 1994. – с.
413226
   Ежегодник книги СССР, 1976.. – М
2. – 1978. – 973с.
413227
   Ежегодник книги СССР, 1977.. – М
2. – 1980. – 1008с.
413228
   Ежегодник книги СССР, 1978. – М
Т. 1. – 1980. – 951с.
413229
   Ежегодник книги СССР, 1979.. – М
2. – 1981. – 937с.
413230
   Ежегодник книги СССР,1980.. – М
1. – 1983. – с.
413231
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1970. – 870с.
413232
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1970. – 1031с.
413233
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1971. – 919с.
413234
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1971. – 1104с.
413235
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1971. – 1044с.
413236
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1973. – 1069с.
413237
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1973. – 984с.
413238
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1974. – 813с.
413239
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1974. – 1082с.
413240
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1974. – 974с.
413241
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1976. – 1120с.
413242
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1977. – 968с.
413243
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1977. – 968с.
413244
   Ежегодник книги СССР.. – М
2. – 1978. – 960с.
413245
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1979. – 984с.
413246
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова МЮ. – М
2. – 1987. – 527с.
413247
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1987. – 335с.
413248
   Ежегодник книги СССР. / Кусакова М.Ю. – М
Т.1, ч.1. – 1990. – 382с.
413249
   Ежегодник книги СССР.. – М
1. – 1992. – 367с.
413250
   Ежегодник книги СССР. 1984 / Кусакова М.Ю. – М
1. – 1987. – 637с.
413251
   Ежегодник книги СССР. 1984 / Кусакова М.Ю. – М
2. – 1987. – 315с.
413252
   Ежегодник книги СССР1966. – М
1. – 1968. – 860с.
413253
   Ежегодник коминтерна : Справочная книга по истории международного рабочего политического и профессионального движения, статистике и экономике всех стран мира на 1923 год. – Петроград ; Москва : Изд. Коммунистич. Интернационала, 1923. – XXXIII, 1047 с.
413254
   Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва
№ 1. – 2015. – 403 с. – Резюме на рус., нем. яз.
413255
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1928 год.. – М, 1928. – 640с.
413256
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1929 год.. – Москва, 1929. – 623 с.
413257
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1930 год.. – Москва : Изд-во Ком. акад., 1930. – 715 с.
413258
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека, 1995-. – ISBN 5-7712-0333-5
за 2002 год № 8. – 2005
413259
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека. – ISBN 5-7712-0327-0
за 2003 год № 9. – 2005
413260
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.15. – 1992


  1997. N 1/2
413261
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5585
Т.18. – 1994


  1997. N 1/2
413262
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York, 1997. – ISSN 0252-5607


  1997. N 1/2
413263
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.21(за 1996); т. 22 (за 1997). – 1999


  1997. N 1/2
413264
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций. – ISSN 0252-5585
Т. 26. – 2004
413265
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций
Т. 27. – 2005
413266
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединённых наций. – ISSN 0252-5585
Т. 28. – 2006
413267
   Ежегодник педагогических чтений.. – М, 1955. – 225с.
413268
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1938 г., ч. 2 : Газеты. – 1939
413269
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1939 г., ч. 2 : Газеты. – 1940
413270
   Ежегодник по диагностической радиологии.. – М, 1979. – 512с.
413271
   Ежегодник радиолюбителя. – Москва, 1968. – 287 с.
413272
   Ежегодный бюллетень европейской таранспортной статистики.. – Нью-Йорк, 1966. – 198с.
413273
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов : ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2010-. – ISBN 978-5-85638-147-3
Открытый доступ и открытые архивы информации. – 2010
413274
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва. – ISBN 978-5-85638-161-9
Управление библиотечным фондом в информационном веке. – 2011
413275
   Ежегодный стравочник французских экспортов., 1976. – 348с.
413276
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 63с.
413277
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 60с.
413278
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 6-е изд. – М., 1958. – 64с.
413279
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 8-е изд., доп. – М., 1964. – 62с.
413280
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 9-е изд., доп. – М., 1966. – 88с.
413281
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 56с.
413282
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 56с.
413283
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев. – 9-е переработ. и доп. изд. – М., 1966. – 104с.
413284
  Ковалев Б.В. Ежедневная гимнастика до занятий по методу тренировочных комплексов. (8-10 классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Ковалев Б.В.; НИИ физического воспитания и школьн. гигиены АПН РСФСР. – Москва, 1952. – 20 л.
413285
  Рамазанова Н.К. Ежедневная коммунистическая печать Англии в годы второй мировой войны и в послевоенный период / Н.К. Рамазанова. – Москва, 1974. – 73с.
413286
  Халиль Абдуль Азиз Ежедневная печать Египта. / Халиль Абдуль Азиз. – М., 1976. – 139с.
413287
  Хамида М.С. Ежедневная печать Ирака в 1968-1976 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Хамида М.С.; МГУ. – М, 1977. – 24л.
413288
  Резниченко Ф.Г. Ежедневная стенная газета. / Ф.Г. Резниченко. – М., 1955. – 48с.
413289
  Обухов В.В. Ежедневно намалом экране / В.В. Обухов. – М., 1972. – 135с.
413290
  Раевский Б.М. Ежедневно, кроме понедельника : [рассказы о газ. "Правда"] / Б.М. Раевский ; ил.: Т. Ксенофонтов]. – Ленинград : Дет. лит., 1967. – 183 с. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
413291
  Кривицкий А.Ю. Ежедневные заботы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1983. – 573с.
413292
  Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе: кн. для учителя. / И.Г. Скачков. – М., 1991. – 63с.
413293
  Гурвич Е.А. Ежедневные стенные газеты / Е.А. Гурвич. – Баку, 1950. – 49с.
413294
  Спирин В.С. Ежедневный контроль хозрасчетных показателей на приборостроительных заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Спирин В.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1964. – 16л.
413295
  Ефремов В.С. Ежедневный учет на предприятии / В.С. Ефремов. – М, 1965. – 75с.
413296
  Єрмакова О.П. Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води : Автореф...канд.техн.наук:05.17.08 / Єрмакова О.П.;Укр.держ.хім.-техн.ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
413297
  Павлов В.А. Ежелиха. Спелые травы. Нас поле не насеяно / В.А. Павлов. – Минск, 1975. – 302 с.
413298
  Лукинов И.И. Ежемесячное денежное авансирование колхозников / И.И. Лукинов. – Москва, 1956. – 32с.
413299
  Соболев Н.П. Ежемесячное денежное авансирование колхозников / Н.П. Соболев. – Воронеж, 1957. – 63с.
413300
   Ежемесячные и годовые выводы из наблюдений метеорологических станций 2 разряда. – Владивосток, 1931. – 32с.
413301
   Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. – Санкт-Петербург
июль. – 1764. – Видання старою орфографією
413302
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июль. – 1756. – Видання старою орфографією
413303
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июль. – 1760. – Видання старою орфографією
413304
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
генварь. – 1761. – Видання старою орфографією
413305
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
генварь. – 1761. – Видання старою орфографією
413306
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург
июнь. – 1761. – Видання старою орфографією
413307
   Ежемесячный календарь на 1954 год, 1953. – с.
413308
  Рыкунова В.В. Еженедельная газета "Цайт" на современном этапе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.103-112. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пресса Германии
413309
  Косов Ю.А. Еженедельная стенная газета / Ю.А. Косов. – Свердловск, 1956. – 38с.
413310
  Романовский В.К. Еженедельник "Накануне" (1918 г.): поиски альтернативы кадетизму и большевизму // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 55-62
413311
  Васильев Ю.В. Еженедельник и партком / Ю.В. Васильев. – Ленинград, 1980. – 200с.
413312
  Шостак М.И. Еженедельник как тип издания / М.И. Шостак. – М., 1986. – 51с.
413313
  Бальзак Оноре де Ежені Гранде. Селяни : романи / Бальзак Оноре де. – Київ : Дніпро, 1981. – 468с. – (Вершини світового письменства ; Т.38)
413314
   Ежесуточная динамика численности и активности азотфиксирующих бактерий на участках залежной и интенсивно возделываемой почвы / Н.Р. Эмер, А.М. Семенов, В.В. Зеленев, Н.Б. Зинякова, Н.В. Костина, М.В. Голиченков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 963-970 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
413315
  Соболев Р.П. Ежи Кавалерович / Р.П. Соболев. – М, 1965. – 191с.
413316
  Авров Д.Н. Ежи Лютовский и польская драматургия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авров Д.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
413317
  Чернин М.П. Ежик / М.П. Чернин. – М., 1961. – 172с.
413318
   Ежов Валентин Иванович : Библиографический указатель настроек, проектов, науч.трудов и рукописных материалов:К семидесятилетию со дня рождения. – Киев, 1997. – 60с. – (Мастера отечественной архитектуры)
413319
  Гладюк М.М. Езамен з хімія. 9 клас. Відповіді на білети / М.М. Гладюк, Т.В. Гладюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 48с. – ISBN 966-562-226-9
413320
  Воробьев-Обухов Алексей Ездить раньше, чем ходить : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 130-133 : Фото
413321
  Шерешевский Э.И. Ездовое собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М.-Л., 1946. – 248с.
413322
  Виктор Ездовые собаки - друзья по риску / Виктор, Поль-Эмиль. – Москва : Мысль, 1980. – 159с.
413323
   Езеро раннебронцовото селище. – София, 1979. – 548с.
413324
  Суменова З.Н. Езетхан Уруймагова: Жизнь и творчество / З.Н. Суменова ; отв. ред. Н.С. Надъярных. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 296 с.
413325
  Омархали Х.Р. Езидизм и кастовое деление езидского общества // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С11-24
413326
  Георгиева Е. Езикова култура и езиково обучение / Е. Георгиева. – София, 1979. – 126с.
413327
  Първев Х. Езикова культура и естетическо възпитание. / Х. Първев. – София, 1980. – 87с.
413328
  Буюклиев И. Езиковата култура на българското средневековие / И. Буюклиев. – София, 1992. – 193с.
413329
   Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. – София, 1957. – 654с.
413330
   Езикови проблеми на перевода "слявянски езици". – София : Наука и изкуство, 1985. – 184 с.
413331
  Карафилов Е. Езиковит шаблон в литературата / Е. Карафилов. – София, 1958. – 84 с.
413332
  Георгиев В. Езикознание : учебник за университета / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – София : Наука и изкуство, 1959. – 354с.
413333
  Георгиев В. Езикознание / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – 4-то изд. – София : Изд. наука и изкуство, 1978. – 359с.
413334
  Москов М.Д. Езикознание / М.Д. Москов. – София, 1982. – 181с.
413335
  Тодорова Елена Косева Езикът на българската публицичтика (1944-1989) : лингво-статистическо иследване / Тодорова Елена Косева. – София : Изд-во "Евтимов-Илинда", 1993. – 128 с.
413336
  Жерев Отоян Езикът на Райко Жинзифов / Жерев Отоян. – София, 1979. – 238с.
413337
  Таран Н.Ю. Езогенна індукція адаптивних властивостей пшениці. Еколого-фізіологічний та біохімічнічний підходи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано еколого-фізіологічні та біохімічні складові багатокомпонентної системи заходів індукції адаптованих властивостей рослин. На прикладі модельної системи рослин пшениці досліджено модифікаційні зміни компонентів ліпід-білково-пігментного ...
413338
  Гусєв В.І. Езопівська мова / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
413339
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : урок-подорож з вивчення байки. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38
413340
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : ( 6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38.


  Урок-подорож з вивчення байки
413341
   Езопові байки. – Київ : Веселка, 1990. – 253 с.
413342
  Михайлова Р.Д. Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В"ячеслава Странніка) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 175-184. – ISSN 2226-2180
413343
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Дис. ... канд. фылософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
413344
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
413345
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
413346
  Радченко Н.А. Езотеричне знання кумранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
413347
   Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : методична розробка до курсу лекцій для студ. філософськ. ф-ту (відділен. релігієзнавства. – Київ, 2001. – 36 с.
413348
  Соколов Г.В. Ей было шестнадцать. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1962. – 56с.
413349
  Калина М. Ей, пьтечко моя. Избрани стихове за деца. / М. Калина. – София, 1968. – 127с.
413350
  Хомутова О.О. Ейдентична модель імітації ризиків інвестиційного проекту : інформаційні технології в економіці й управлінні / О.О. Хомутова, Ю.П. Матусов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 114-117 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
413351
   Ейдос = Eidos : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ
Вип. 3. – 2009. – 483 с. – (Б-ка "Ейдосу")
413352
  Прушковська І.В. Ейдоси любові й віри у творі Шейха Галіба "Краса і любов" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання ейдосів любові й віри у месневі турецького поета-суфія Ш. Галіба. Приділено окрему увагу розкриттю смислів ейдосів суфійського твору. Article is devoted to the question of the symbols of love and faith in the Turkish poet and sufis ...
413353
  Біленко Василь Ейлат.Риби в морі, океанаріумі та на сковорідці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52 : фото
413354
   Ейнор Ольгерд Леонардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 90-91. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
413355
  Капитонов Е.И. Ейск / Е.И. Капитонов. – Краснодар, 1958. – 47с.
413356
   Ейфорія молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 56-57 : фото
413357
  Короткий В.А. Ейхвальд Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 120. – ISBN 966-06-0393-2
413358
  Гриценко І.С. Ейхельман Отон Отонович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 144. – ISBN 978-966-06-0557-2
413359
  Короткий В.А. Ейхельман Отто Оттович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 28. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
413360
  Штейнберг В.А. Екаб Петерс / В.А. Штейнберг. – М., 1989. – 207с.
413361
  Берман А.Г. Екатеренбургская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии. : Дис... канд. ист.наук: / Берман А. Г.; Днепропетровский горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1952. – 293л.
413362
  Вальденберг В.Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 115-127. – ISSN 0042-8744
413363
  Витт В.В. Екатерина II, как криминалистка : Уголовно-правовая доктрина Наказа в ее отношении к западно-европейской теории и к русской действительности / В. Витт. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Наша жизнь" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – 128 с.
413364
   Екатерина Васильева - заслуженная артистка РСФСР. – М, 1981. – 16с.
413365
  Яновская Е.В. Екатерина Васильевна Яновская, / Е.В. Яновская. – М., 1980. – 26с.
413366
  Ланжюине, Жозеф де Екатерина Великая / [сокр. пер. М.Д. Костогорова]. – Москва : В Губернской тип. у А. Решетникова, 1802. – 128 с. – Загл. ориг. Eloge historique de Catherine II, imperatice de Russe... / Joseph de Lanjuinais (London, 1776)


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім. М.Максимовича. Пал. відс., книга ХІХ ст.
413367
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1955. – 363с.
413368
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 363с.
413369
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1958. – 363с.
413370
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1960. – 454с.
413371
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1970. – 454с.
413372
  Мартынова О.М. Екатерина Гельцер. / О.М. Мартынова. – М, 1965. – 103с.
413373
  Ребрин П.Н. Екатерина и Василий. / П.Н. Ребрин. – М., 1968. – 82-127с.
413374
  Шестакова И. Екатерина ІІ: "В мире нет женщины смелее меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 67-97. – ISSN 1819-6268
413375
  Литовченко Елена Екатерина Кормилицына: "Якутия становится ближе и доступнее" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-75 : Фото
413376
  Константинова М.Е. Екатерина Максимова / М.Е. Константинова. – Москва : Искусство, 1982. – 214 с.
413377
  Плитченко А.И. Екатерина Манькова / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1972. – 108с.
413378
  Басовская Н.И. Екатерина Медичи и конец династии Валуа // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 179-184. – ISSN 0130-3864
413379
  Дубинянская Я. Екатерина Медичи: черное платье королевы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 89-103. – ISSN 1819-6268
413380
  Дурылин С.Н. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1944. – 51с.
413381
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 1 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 195-260
413382
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 2 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 391-434
413383
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 3 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 271-338
413384
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 4 и последняя : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 507-554
413385
  Медведева И.Н. Екатерина Семенова / И.Н. Медведева. – М, 1964. – 320с.
413386
  Шантыко Н.И. Екатерина Сергеевна Зернова / Н.И. Шантыко. – М., 1962. – 92с.
413387
  Бескин О.М. Екатерина Федоровна Белашова / О.М. Бескин. – Москва, 1958. – 80с.
413388
   Екатерина Федоровна Иванова - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1986. – 34с.
413389
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман / С.Е. Чилая; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 656 с.
413390
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман / С.Е. Чилая. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 549 с.
413391
  Тихачек М.И. Екатеринбург в лицах : из альбома Маргариты Тихачек / предисл. Юрия Курочкина. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1983. – 22 с., 102 л. ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
413392
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
413393
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
413394
  Дитятин И.И. Екатерининская комиссия 1767 г. "О сочинении проэкта нового уложения" : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 94 с. – В примеч.: "Эта ст. сост. из публ. лекций, чит. в Ярославле в марте 1878 г.". - Перепеч. из "Юрид. вестника" 1879, кн. 3-5
413395
  Бедретдинова Л.М. Екатерининский классицизм : Эпохи. Стили. Направления / Л.М. Бедретдинова. – Москва : Белый город, 2008. – 47с. – ISBN 978-5-7793-1347-6
413396
  Лемус В. Екатерининский парк / В. Лемус, 1949. – 72с.
413397
  Емина В Л. Екатерининский парк города Пушкина : путеводитель / В Л. Емина. – Ленинград, 1955. – 88 с.
413398
  Райнберг В.А. Екатеринослав немецкий // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 97-107. – ISBN 978-966-927-145-7
413399
  Варгатюк П.Л. Екатеринославская большевистская организация в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 20л.
413400
  Сидорчук Н.Ф. Екатеринославская большевистская организация в период первой мировой империалистической войны и проведения февральской революции в России (1914 г. - март 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сидорчук Н.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. маркс.-ленинизма. – Киев, 1952. – 27 с.
413401
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Дис... наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 243л. – Бібліогр.:л.1-XIII
413402
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф. ... канд. ист.наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1951. – 17 с. – Бібліогр.:л.1-XIII
413403
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Автореф... канд .ист.наук: / Горбунова М. И.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 19 с.
413404
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Дис... канд. ист.наук: / Горбунова М.И.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 250л. – Бібліогр.:л.1-9
413405
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Берман А.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
413406
   Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля. История создания и задачи учреждения : Речи, произнесенные в день освящения здания 14-го августа 1905 г. М.В.Родзянко и В.В.Куриловым. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – 20 с. + фото
413407
   Екатеринославщина в революции 1905-1907 гг. : Документы и материалы. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 372 с.
413408
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. – ISBN 966-7971-21-Х
Ч.2 : Категорії та методологія оцінювання. – 2005. – 302с.
413409
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – ISBN 978-966-184-018-7
Ч.3 : Організація екаунтингу в умовах мережевих комп"ютерних технологій обробки інформації. – 2008. – 455с.
413410
  Ракочі Вадим Еквадор. Вічна весна еквадора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 82-90 : фото
413411
  Шляхова Валерія Еквадор. Промені по екватору : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36 : Фото, карта
413412
  Триліський Володимир Еквадор. Шлях до Великої ріки : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
413413
  Шулікін Д. Екватор вступу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "Про найпоширеніші проблеми, з яким стикаються вступники під час цьогорічної кампанії, випадки, коли можна подавати заяви у паперовій формі, а також найпопулярніші серед абітурієнтів виші йшлося під час брифінгу в МОН".
413414
  Пачаї І. Еквіваленти парних слів у східноєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0027-2833
413415
  Красікова М.Б. Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 44-48
413416
  Коломієць А.Р. Еквівалентна електрична схема біполярного транзистора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 217-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується нова еквівалентна електрична схема біполярного транзистора, процеси в якій краще моделюють реальні фізичні процеси. Ця схема в сполученні з належним програмним забезпеченням може знайти широке застосування в учбовому процесі та можливо в ...
413417
  Павлишенко М. Еквівалентний обмін - основа ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-93. – ISSN 0131-775Х
413418
  ПришлякО Еквівалентні відображення поверхні в коло з ізольованими критичними точками / ПришлякО, Т. Будницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Подано топологiчну класифiкацiю вiдображень з iзольованими особливими точками на замкнутих поверхнях. Наведено приклади пiдрахунку числа топологiчно нееквiвалентних вiдображень, що підтверджують ефективнicть побудованої класифiкацiї. А topological ...
413419
  Ромашко А. Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України / А. Ромашко, О. Пивоваров, О. Фоя // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 58-60
413420
  Шкільняк С.С. Еквівалентні перетворення та нормальні форми в неокласичній логіці // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені еквівалентні перетворення і запропоновані нормальні форми для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Такі логіки більше адаптовані до потреб моделювання та програмування, зберігаючи основні властивості класичної логіки предикатів.
413421
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 275 л. – Додатки: л. 218-275. – Бібліогр.: л. 196-217
413422
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
413423
  Будницька Н. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених орієнтованих поверхнях роду 2 ? p. Доводиться критерій топологічної еквівалентності замкнених 1-форм. The closed 1-forms with isolated zeros on orientable closed surfaces of genus 2 ? p ...
413424
  Ляшук А.М. Еквівалентність лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 214-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219
413425
  Недашківська Л. Еквівалентність сербських та українських фразеологізмів з номеном "кішка" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 103-107
413426
  Шаблій О.А. Еквівалентність та адекватність у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-640-052-3
413427
  Пилипчук О. Еквівалентність у контрастивному аналізі з погляду професора Ю.О. Жлуктенко // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 163-169. – ISSN 2078-340X
413428
  Шевцова О.В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 300-310


  Стаття присвячена дослідженню перекладу англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою та опису їх перекладацьких граматичних трансформацій.
413429
  Богатирець В.В. Еквівалентність у перекладі: функціонально-ситуативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: С. 83; 7 назв
413430
  Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним елементом // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
413431
  Васильченко А. Еквівокативність буття і модальна метаонтологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 65-71. – ISSN 0235-7941
413432
  Вєрєжнікова Г.П. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6 (131/132). – С. 23-30. – ISSN 1729-2344
413433
   Екёку - классическая японская драма.. – М., 1979. – 343с.
413434
  Зелінська А. Екеономічні та нормативно-правові аспекти розвитку біоенергетики в ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 295-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
413435
  Кривенко Ю. Екзальтація кольору Владислава Габди // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0130-1799
413436
  Кучук А. Екзальтація універсальністю прав людини: схід і захід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 153-155
413437
  Казидуб М.В. Екзамен : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1966. – 22 с.
413438
  Ковальова Н.В. Екзамен з хімії. Відповіді на екзаменаційні білети:11 клас / Н.В. Ковальова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64с. – ISBN 966-562-330-3
413439
  Вертіль О. Екзамен перед рідною землею // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20


  110 років тому у Веретенівці запрацювала сільськогосподарська школа, яка нині набула статусу коледжу Сумського аграрного університету.
413440
  Грінченко Б.Д Екзамен. Hепокіpний : Оповідання / написав Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 32 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
413441
  Корнієнко І.Г. Екзаменатор - технічний прогрес / І.Г. Корнієнко. – Львів, 1976. – 78с.
413442
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 38-44. – ISSN 1029-4171
413443
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті / В.В. Булдигін, З.П. Ординська, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 18-22. – ISSN 1029-4171
413444
  Пасічник І.Д. Екзаменує економіка. / І.Д. Пасічник. – К., 1989. – 90с.
413445
  Петрук В. Екзампай. Сакральний центр Великої Скіфії : історико-географічний аналіз в контексті культурної спадщини України / Володимир Петрук ; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : Київський університет, 2006. – 242 с. : іл. – ISBN 966-8998-19-7


  Прим. № 1614575 має дарчий надпис: Вельмишановному Віктору Васильовичу зі щирою подякою за можливість далі працювати в Славетному Київському національному університеті іменя Тараса шевченка від автора. З повагою Петрук 27.12.2006
413446
  Георгиев Величко Екзарх български Йосиф I : Писма и доклади / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Изд-во КЛУБ 90, 1994. – 437с. – (Българите в Македония и Тракия 1879-1912: Нови документи). – ISBN 954-596-007-8
413447
  Джугастрянська Ю.В. Екзегетична література середньовіччя: сугестивний аспект (на матеріалі давньоіранської та давньоукраїнської літератур) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 180-185
413448
  Токмань Г. Екзестенціальна аналітика й літературознавство:(Мартін Гайдеггер як інтерпретатор лірики)
413449
  Марченко О.В. Екзестинційно-антропологічний вимір вітчизняного філософствування // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 28-35. – (Серія "Філософія")
413450
  Ігнатьєв В.А. Екзистанційно-ієрархічне "занурення" в предмет філософії // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 103-114
413451
  Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-197. – ISBN 978-966-171-498-3
413452
  Ярошовец В.И. Екзистенциально-антропологическое измерение историко-философского знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0042-8744
413453
  Клічак Г. Екзистенціал абсурду в психологічній прозі Ладіслава Фукса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 127-134. – ISSN 0203-9494
413454
  Золотуха Ю.І. Екзистенціал граничної ситуації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 90-91
413455
  Ткачук М. Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 205-213. – ISBN 978-966-3888-379-3
413456
  Менльник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 257-259. – ISSN 2076-1554
413457
  Мушка О. Екзистенціал страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 233-236. – ISBN 966-8110-14-5
413458
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка
413459
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка
413460
  Рижко В. Екзистенціали людського буття і навчання // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 108-114. – ISBN 978-966-8009-72-3
413461
  Кретов П.В. Екзистенціали перебування людини у світі: С. К"єркегор та сучасна філософія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 44-50
413462
  Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означенності української культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 91-97. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
413463
  Павко А.І. Екзистенціалізм Жана Поля Сартра у контексті філософії свободи / А.І. Павко, Я.А. Павко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
413464
  Білик І. Екзистенціалізм з людським обличчям (проза Портяка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 40-42.
413465
  Бурий А.Р. Екзистенціалізм та кіномистецтво у наступі на демократію // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2077-1800
413466
  Щеголь Л.Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 358-362. – ISSN 2075-437X


  У статті коротко та базово охарактеризовано основні постулати європейського екзистенціалізму та на прикладі роману Меші Селімовича "Дервіш та смерть" показано адаптацію цієї філософії на сербських літературних теренах. В статье кратко и базово ...
413467
  Віщанська С. Екзистенціалізм у творчості М.Кравчука та І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 70-73.
413468
  Кравець М. Екзистенціалізм у філософії політичної культури постіндустріального суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 118-125. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
413469
  Васьків М.С. Екзистенціалізм як творчий та інтерпретаційний метод і як мода (на прикладі творчості В. Підмогильного) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 158-164. – ISBN 978-966-551-315-5
413470
  Маєвська О. Екзистенціалізм як філософська основа романів Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 297-303. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
413471
  Стеценко В.І. Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд / В.І. Стеценко, Р.М. Галуйко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
413472
  Криворучко С. Екзистенціалістська система художніх принципів Симони де Бовуар (роман "Чарівні картинки") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 153-156. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
413473
  Романова І. Екзистенціалістські мотиви в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 92-96. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
413474
  Сорока Т.В. Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 487-495. – ISBN 978-966-8904-46-2
413475
  Косинська А.В. Екзистенціальна комунікація у ситуації політичного ужитку за Карлом Ясперсом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 84-85
413476
  Бондаренко А. Екзистенціальна концептосфера в художньому мовомисленні роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою"
413477
  Кушнерюк Ю. Екзистенціальна концепція суб"єкта в українській жіночій прозі кінця XX-початку XXI століть // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 275-281. – ISSN 2307-2261
413478
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза: визначення та обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проведено аналіз поглядів на кризовість людського буття. Цей аналіз підводить нас до необхідності виділення та визначення "екзистенціальної кризи", обґрунтування якої базується на сучасному напрямку екзистенціальної психотерапії.
413479
  Уліщенко А. Екзистенціальна спрямованість як умова якісних змін у системі освіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 7-10
413480
  Яцик С.П. Екзистенціальне пізнання "власного я" як спосіб утвердження концепції людиноцентризму / С.П. Яцик, І.С. Яцик // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 238-240
413481
  Винник У.Р. Екзистенціальне тлумачення техніки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 134-136
413482
   Екзистенціальний бунт проти смерті у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 108-110. – (Філософські науки)
413483
  Кононенко Тетяна Володимирівна Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Кононенко Тетяна Володимирівна; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 20л.
413484
  Калина Н. Екзистенціальний вимір прози Романа Андріяшика // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 160-170. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті здійснено спробу дослідження екзистенціальних мотивів у творчості Р. Андріяшика, проаналізовано особливості їх художньої реалізації у романах письменника
413485
  Мельніков А. Екзистенціальний поворот у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С.160-163. – ISSN 1563-3713
413486
  Джонсон Джон Екзистенціальні аспекти довіри / Джонсон Джон, Мельников Андрій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.78-93. – ISSN 1563-3713
413487
  Зайченко-Свечнікова Екзистенціальні аспекти сучасної рольової гри в строгому сенсі слова: буденне, граничне, метаграничне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 120-128. – ISSN 2077-8309
413488
  Шевченко С.Л. Екзистенціальні витоки "безрелігійного християнства" Д.Бонхьоффера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2076-7382
413489
  Куриленко І.А. Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 25-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
413490
  Кушнірова Т. Екзистенціальні мотиви у творчості А. Платонова 20-30-х років ХХ століття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 117-120. – Бібліогр.: с.120 (8назв.). – ISBN 966-7653-03-5
413491
  Мащенко С.Т. Екзистенціальні мотиви у філософсько-естетичній думці Чернігівщини ХVII- поч. XVIII століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.65-69. – (Філософські науки)
413492
  Кальмук И.П. Екзистенціальні пошуки роману В. П. Петрова "Дівчинка з ведмедиком" у контексті розвитку культури українського модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 35-41


  У статті розкривається екзистенціальний дискурс роману В. П. Петрова "Дівчинка з медведиком". Здійснюється аналіз екзистенціальних ідей В. П. Петрова у контексті філософії екзистенціалізму Ж.-П. Сартра. This article reveals existential discourse ofthe ...
413493
  Хилюк В.Л. Екзистенціальні проблеми сучасної людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 123-125
413494
  Урбан О. Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспек // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-210. – ISSN 2307-2261
413495
  Клок Т.М. Екзистенціальні прояви свободи в житті людини / Т.М. Клок, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 32-35. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
413496
  Тарнашинська Л. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників


  Розглядається предикативна константа бути як антропологічна категорія в системі аксіологічних понять. Модель бути/здаватися визначала модуси самоідентифікації репрезентантів українського шістдесятництва
413497
  Ємельяненко Г.Д. Екзистенціально-антропологічний аналіз світоглядних принципів С. Кіркегора // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 86-88
413498
  Мельник В.В. Екзистенціально-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-162. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
413499
  Максименко С.Д. Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 4-11
413500
  Лялько С.В. Екзистенціально-гуманістична спрямованість філософських поглядів Грема Гріна (на прикладі роману "Сила і слава" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 132-139. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  На прикладі роману Г. Гріна "Сила і слава" аналізуються деякі аспекти взаємодії двох джерел ідейної своєрідності творчості письменника: релігії та екзистенціалізму. Особлива увага приділяється інтерпретації багатозначних деталей у контексті твору. Це ...
413501
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 110-118. – (Серія "Філологічні науки")
413502
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-285-5
413503
  Левченко Т.Г. Екзистенції духовного буття людини у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 100-101
413504
  Тімченко О.П. Екзистенційна антропологія як метод критики симуляції людського існування в соціумі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.50-59
413505
  Ковалів Ю. Екзистенційна версія істини в інтерпретації Наталени Королевої // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.102-112. – ISBN 978-966-1516-14-3
413506
  Баранова О. Екзистенційна естетика в сучасній українській та російській філософській прозі / О. Баранова, Д. Грибовська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 225-232. – ISSN 2411-6548
413507
  Яковенко В. Екзистенційна кінестетика : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 294-301
413508
  Красильников І.О. Екзистенційна конфліктність суб"єкта в поглядах К. Ясперса // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 279-288. – ISSN 2226-4078
413509
  Омельянчук О.С. Екзистенційна концепція людини у філософії К. Ясперса / О.С. Омельянчук, Є.І. Андрос // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 66-68
413510
  Чуйко В.Л. Екзистенційна критика діяльністного розуміння людини / В.Л. Чуйко, О.П. Тімченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-16
413511
  Применко О. Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеггера // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 301-304. – ISSN 2076-1554
413512
  Коломієць О. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-137


  У статті досліджуються особливості використання в літературі образів прірви, безодні, з’ясовуються їх біблійні витоки та аналізуються особливості зображення письменниками біблійних образів в екзистенційному осмисленні проблем сучасного їм ...
413513
  Філіппова А.О. Екзистенційна парадигма в творчості Л.М. Толстого : Автореф. дис. ... кинд. філол. наук: 10.01.02 / Філіппова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
413514
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.179-208
413515
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
413516
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 236-255. – Бібліогр.: л. 212-235
413517
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
413518
  Росінська О. Екзистенційна природа числової символіки поезії В.Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 260-263. – ISBN 966-8110-14-5
413519
  Криворучко С. Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 198-204. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Філософські екзистенціальні ідеї пронизують весь роман "Мандарини" своєрідними репліками героїв у діалогах, розмірковуваннями Анрі, Робера, Ганни та вчинками другорядних героїв, які в комунікативній інтерпретації утворюють на поетологічному рівні певну ...
413520
  Чернова І. Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії : (на прикладі п"єс Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка та Якова Мамонтова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 268-276. – ISBN 966-594-246-8
413521
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика драматичного діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 189-198
413522
  Тиховська О. Екзистенційна проблематика драматичного малюнку "Бенкет" М. Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
413523
  Божук А.О. Екзистенційна проблематика драматургії Степана Васильченка (на матеріалі творів "Чарівниця" та "Кармелюк") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 173-183. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
413524
  Кавун Л. Екзистенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
413525
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда", "Прощання") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-82. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
413526
  Литвинська С. Екзистенційна проблематика у творчості О. Довженка та О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 159-164.
413527
  Куценко В.В. Екзистенційна темпоральність в контексті глобалізації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 460-462
413528
   Екзистенційна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749-753. – ISBN 966-316-069-1
413529
  Сафонік Л. Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя у філософії XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-58. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
413530
  Іщенко Є. Екзистенційне віднайдення власного "Я" в абсурдному світі у ліриці Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 94-99. – Бібліогр.: С.98-99
413531
  Тира Ю. Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матералі творчості В. Винниченка ат Е. Хемінгуея) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 143-146. – (Філологічні науки)
413532
  Стороженко Л.Г. Екзистенційне осмислення людини в творчості митців літературно-мистецької організації "Ланка"/Марс // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 64-66
413533
  Конончук Т. Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 244-250


  Йдеться про екзистенційне осмислення реальності у прозі В. Малика (1921-1998). Головну увагу зосереджено на оповіданні "Маня", у якому розповідається про події1932-1933 років в Україні, наголошується на прагненні автора закодовано подати життєві реалії ...
413534
  Харлан О. Екзистенційниа модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття
413535
  Шестопал О.Г. Екзистенційний аспект театральності в романі Гонсало Торренте Бальєстера Дон Хуан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 243-248
413536
  Жуковська Г. Екзистенційний вимір буття в щоденнику Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 102-109.
413537
  Конончук Т.І. Екзистенційний вимір комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 60-69


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційного виміру комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд", що спрямоване на увиразнення експресіоністичної тенденції художнього хронотопу
413538
  Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
413539
  Ленська С.В. Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 144-149. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
413540
  Довгий О.О. Екзистенційний вимір творчості Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 100-102. – (Філологічні науки ; вип. 10)
413541
  Савка М. Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні")


  У статті досліджується художній наратив збірки оповідань "Непоборні" Катрі Гриневичевої. Правомірність логіки переосмислення малої прози письменниці передбачає відновлення та обгрунтування екзистенційного дискурсу, що несе в собі й ...
413542
  Коваленко О. Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 134-136
413543
  Лисовець Н.А. Екзистенційний зміст онтологічного обману // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 79-81
413544
  Веретільник О. Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
413545
  Козлов Євген Васильович Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Козлов Євген Васильович; Драчук С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 173л. – Бібліогр.: л.151-173
413546
  Козлов Є.В. Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.05 / Євген Васильович Козлов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
413547
  Головко О.М. Екзистенційний характер вітчизняної філософії // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 11-13
413548
  Ванда І.С. Екзистенційні аспекти буття людини у сучасному кінематографі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-39
413549
  Конончук Т. Екзистенційні аспекти в народній прозі та оповіданні Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-277


  У статті розглядаються народна проза та оповідання Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" під кутом зору вираження в них екзистенційних вимірів осмислення голодомору 1932-1933 років, виводиться типологія екзистенційних аспектів.
413550
  Кузьма О. Екзистенційні аспекти характеротворення в Драмах "Камінний гість" О. Пушкіна та "Камінний господар" Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 19)
413551
  Хорошков М. Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 326-328
413552
  Конончук Т.І. Екзистенційні виміри осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха (на прикладі роману "Дума про тебе") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 64-74


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційних вимірів осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха на прикладі роману "Дума про тебе". Аналізується проблематика та образна система, за допомогою якої автор художньо представив українську дійсність ...
413553
  Голомб Л. Екзистенційні джерела розв"язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 92-101. – ISBN 966-8110-14-5
413554
  Ткачук М. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-315


  У статті розкрито творчу особистість та індивідуальність, характер художніх шукань, дискурсивну практику Василя Стуса. Ліричний наратив поета визначають історіософські візії та філософські концепти, як духовність і гуманізм, стоїцизм і екзистенціалізм, ...
413555
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л.159-169
413556
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Іщенко Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Біібліогр.: 7 назв
413557
  Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 94-100. – (Філологічні науки)
413558
  Третяк В.М. Екзистенційні мотиви в повістях Валер"яна Підмогильного 1920-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 155-157. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
413559
  Миколайчук А.І. Екзистенційні мотиви в романах В. Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 92-96. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
413560
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л. 176 - 190
413561
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
413562
  Кузьма О. Екзистенційні мотиви лірики П. Скунця (збірка "Один") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 99-103. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
413563
  Несвіт С. Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 37-46. – ISSN 2308-1902
413564
  Боднар О. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 142-147


  Мотивний аналіз повісті Т. Шевченка "Близнецы", роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" та ін. дає підстави стверджувати, що екзистенційні ідеї в українській літературі, беручи свій початок ще від роздумів Г. Сковороди, знаходили ...
413565
  Мовчан М.М. Екзистенційні мотиви у філософії Григорія Сковороди / М.М. Мовчан, О.В. Кохан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 17-23. – (Гуманітарні науки)
413566
  Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе


  У статті розглядаються особливості втілення основних екзистенціальних мотивів у новелах Ф. Кафки "Перетворення" і Цань Сюе "Старий цикада". Мотив метаморфози, на якому побудований фантастичний простір новел, у Кафки виявляє егоїстичні, ворожі соціальні ...
413567
  Андрос Є. Екзистенційні параметри філософсько-антропологічного знання: український вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0130-7037
413568
  Головко О.М. Екзистенційні передумови утвердження надлюдини в суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 18-20
413569
  Рябченко М.М. Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 246-252


  У статті розглянуто творчість одного з найцікавіших представників футуризму в українській літературі. Проаналізовано основні проблеми та мотиви у доробку Гео Шкурупія, відмічено тематичну та стилістичну кореляцію між поезією та прозою автора. В статье ...
413570
  Шморгун Екзистенційні філософські проблеми у творчості І.Франка, Лесі Українки, В.Винниченка / Шморгун, 0.0. // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 162-163
413571
  Іщенко Є.М. Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-174. – ISSN 2075-437X


  У статті обгрунтовано екзистенційний вибір В.Стуса, що полягає у пошуках шляхів до Бога, у намаганні зрозуміти Його сутність, відбутися в Ньому, поєднати мікросвіт з макросвітом, подолати обмежену людську природу й утвердити себе через смерть, яку ...
413572
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ ст. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 160л. – Бібліогр.:л.151-155
413573
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
413574
  Ярошовець В. Екзистенційно-антропологічне упредметнення філософії Володимира Шинкарука // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 54-66. – ISSN 1810-2131
413575
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 196 л. – Бібліогр.: л. 175 - 196
413576
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
413577
  Щербей О. Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно, "Глибина", "Камені") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 138-140
413578
  Гречкосій Р.М. Екзистенційно-особистісний зміст філософії Еріха Фромма // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 41-49. – ISSN 2075-1443
413579
  Василишин І. Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній ліриці Вадима Лесича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 117-124. – ISSN 0130-528Х
413580
  Волков О. Екзистенціологія політичного суб"єкта // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 153-159. – ISSN 2072-1692
413581
  Доброносова Ю.Д. Екзистенціональні підстави новітніх медіа як основа можливостей людиномірності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 13-22
413582
   Екзистенція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 753-754. – ISBN 966-316-069-1
413583
  Ільїн В. Екзистенція добра у "філософії серця" П. Юркевича // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.16-26. – ISBN 966-7653-02-8
413584
  Барабанова О. Екзистенція задзеркалля у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 37-45. – ISBN 978-966-02-7586-7
413585
  Завгородня О.Д. Екзистенція і діяльність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 50-71
413586
  Мартинець А.М. Екзистенція кохання через призму бачання Януша Вишневського на прикладі роману "Самотність в мережі" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 60-68. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
413587
  Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 130-135. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
413588
  Залужна А.Є. Екзистенція як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
413589
  Монолатій Т. Екзистеційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота "Йов" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 157-162. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
413590
  Васильків О.В. Екзистеційне трактування свободи та форма його вираження в експериментальному світі творів В. Винниченка початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 14- 20. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
413591
  Стороженко Л.Г. Екзистеційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 64-66
413592
  Василишин І. Екзистеційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 157-163. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто повоєнну лірику Олега Зуєвського, висвітлено тематику й проблематику поетичних творів першої збірки "Золоті ворота", виділено провідні мотиви у творчості поета воєнного і повоєнного періодів
413593
  Гладких М.І. Екзогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
413594
  Солодкий В.Д. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
413595
  Мазуренко В.І. Екзогенні загрози національній фінансовій безпеці та заходи з їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 46-53. – Бібліогр.: на 9 пунктів
413596
  Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 15-18. – ISSN 1810-3944
413597
  Сергійчук А. Екзогенні та ендогенні фактори виразкоутворення / А. Сергійчук, В. Ковальова, О. Моргаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури щодо етіологічної та патогенетичної ролі різних чинників у виразко утворенні. There were generalized the scientific literatures information about etiological and pathogenetic role of different factors in beginnings ...
413598
  Майорова І.М. Екзогенні фактори участі України у зовнішній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 157-164.
413599
  Багмет О.Б. Екзогеодинамічні режими території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 141-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
413600
  Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка = Taras Schevchenko"s exodus : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Леонід Плющ. – Едмонтон : Канадськи ін-т укр. студій; Альбертський. ун-т, 1986. – 330с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0-920862-49-7
413601
  Плющ Леонід Екзод Тараса Шевченка : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Плющ Леонід. – Київ : Факт, 2001. – 384с. – ISBN 966-664-016-3
413602
  Сидоренко Віктор ЕкзоСніг / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 24-34 : фото
413603
  Фодор С.С. Екзоти Карпат / С.С. Фодор. – Ужгород, 1982. – 114с.
413604
  Маланій О. Екзотична "еротика" Сашка Гавроша
413605
  Маланій Олена Екзотична еротика Сашка Гавроша
413606
  Назаретян А. Екзотична історія (Багатель) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 170-175. – ISSN 0320 - 8370
413607
  Останіна Г.Г. Екзотична подорож на схід (на матеріалі оповідання Григорія Бабенка "Ціна молодості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 464-470. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
413608
  Будько Євген Екзотична родина : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71 : Фото
413609
  Гудзевата Марина Екзотичний ювілей : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 108 : Фото
413610
  Малаков Д. Екзотичні авто в Києві минулого століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 8
413611
  Семенова Д.С. Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 98-105. – ISSN 1996-5931


  Дослідження грунтується на припущенні, що при запозиченні жанру екзотичного пригодницького роману для юнацтва до літератур націй, які зазнали колонізації, зокрема польської та української, актуалізуються відмінні ідеологічно-дидактичні функції, ніж у ...
413612
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини : вірші / Ю.І. Андрухович. – Київ, 1991. – 101 с.
413613
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини з додатком "Індія" : колеція віршів / Юрій Андрухович. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 112 с., 7л. іл. : іл. – ISBN 966-7263-09-6
413614
  Скляренко О. Екзотично-загадкова композитна модель "дієслово+іменник" (на матеріалі ойконімії США та України)
413615
  Верига Ю.А. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга; УКООПСПІЛКА. Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ. – ISBN 966-7971-06-6
Ч.1 : Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. – 2002. – 355с.
413616
   Еклезіаст. – Київ : Україна, 1998. – 368с. – ISBN 966-524--033-1
413617
  Ткачук Р.Ф. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі "Hierarchia abo o zwierzchnosci w Cerkwi Bozej" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 181-190. – ISSN 2522-493X
413618
  Стебльов С.О. Еклезіологія спів-причетності О. Клемана : сучасна православна традиція // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 207-216. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
413619
  Алєксандрова О.В. Еклектизм, еклектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 108-109. – ISBN 966-316-069-1
413620
  Третяк К.О. Еклектика, еклектизм / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122-123. – ISBN 966-642-073-2
413621
  Рокач О.І. Еклектична парадигма: новий погляд на ТНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
413622
  Татчин Сергій Еклектична тема з аритмічним героєм : Поезія
413623
  Андрейченко С. Еклектичний підхід до розуміння концепту "вина держави" у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 126-133. – ISSN 1026-9932
413624
  Сердюк П.П. Еклектичні теорії кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
413625
  Гайворон Іван Йосипович Екліптика духу : Поема / Гайворон Іван Йосипович. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 88с. – ISBN 966-7601-32-3
413626
  ЖмайловаО Еклого-економічна ефективність застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.03 / ЖмайловаО. Г.; МО України, Сум. ДУ. – Суми, 1996. – 19л.
413627
  Масс М.С. Екномічні механізми державного управління природними монополіями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
413628
  Ткаченко О.С. Еко-дизайн на ринку сучасної моди / О.С. Ткаченко, В.І. Гетьман // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
413629
  Мусіна Л.А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 26-34


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
413630
   Еко (Eco) Умберто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 754. – ISBN 966-316-069-1
413631
  Кроїк Г.А. Екобезпека водних об"єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики / Г.А. Кроїк, Л.О. Дорганова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: с. 60. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
413632
  Попова І.В. Екобезпечний розвиток українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 143-153. – ISSN 2072-1692
413633
  Толстоухов Анатолій Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / Толстоухов Анатолій, Хилько Микола; Ін-тут філософ.ім.Г.С.Сковороди НАНУ; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 333с. – ISBN 966-7999-03-3
413634
  Смоленський І.М. Екогенетичні аспекти орнітоіндикації стану довкілля / І.М. Смоленський, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
413635
  Гнатейко О Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / О Гнатейко, , Н.С. Лук"яненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 32-38 : фото
413636
  Гавриленко О.П. Екогеографія України : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2008. – 646с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-472-5
413637
   Екогеологія України : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / [В.М. Шестопалов та ін. ; відп. ред. В.М. Шестопалов] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 672 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-457-1


  У книзі також авт.: Байсарович І.М., Гайдин А.М., Гожик А.П., Жовинський Е.Я., Кізілова О.Т., Климчук О.Б., Кошляков О.С., Лущик А.В., Малахов І.М., Набока М.В., Руденко Ю.Ф., Фесенко О.В., Шапарь А.Г., Шевченко О.Л.
413638
  Вижва С.А. Екогеофізичний моніторинг міських агломерацій : геофізика / С.А. Вижва, І.І. Онищук, Д.А. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено задачі досліджень при створенні геофізичного каналу геоекологічного моніторингу міських агломерацій. Запропоновано методику геоелектричних досліджень в умовах міста та визначено робочу геоелектричну модель однієї з ключових ділянок.
413639
  Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-83. – Бібліогр.:10 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами. Наведені геоелектричні параметри порід верхньої частини розрізу та їх зв"язок з формуванням забруднення нафтопродуктами. Method ...
413640
  Онищук В. Екогеофізичні лослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив / В. Онищук, М. Рева, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів порід ...
413641
  Тютюнник Юліан Геннадійович Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.01 / Тютюнник Ю.Г. ; НАНУ, Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 18 назв.
413642
  Митропольський О.Ю. Екогеохімія Чорного моря / О.Ю.Митропольський, Є.І.Насєдкін, Н.ПОсокіна; НАН України; Ін-т геол. наук. – Київ, 2006. – 279с. – ISBN 966-02-3583-6
413643
  Рудишин Сергій Екодевіантна поведінка: проблеми визначення й перспективи дослідження в психології // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 8-9 : Фото
413644
  Прийменко С.А. Екодеструктивний вплив на довкілля енергетичного продукту на різних стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
413645
  Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
413646
  Пащенко В.М. Екоеволюційна концепція розвитку міста Києва у ХХІ столітті // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 65-79. – Бібліогр.: 15 назв
413647
  Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во ; НАНУ Ін-т географії. – Київ, 2005. – Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – С. 8-111 : Рис. – Список літ.: с. 107-111. – ISBN 966-95774-3-9
413648
  Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок подолання суперечностей : Подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця; МОНУ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Київ : Знання, 2006. – 314с. – ISBN 966-346-117-9
413649
  Мельничук А.О. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених грунтах України / А.О. Мельничук, М.Ю. Тараріко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
413650
  Степико Екоестетика в контексті естетичної теорії: становлення та розвиток / Степико, КМ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-41
413651
  Федько О.А. Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 82-85. – Бібліогр.: 8 назв
413652
  Гончаренко М.М. Екокриза сучасності - тенденції трансформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 31-41
413653
  Сухенко І.М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
413654
  Горболіс Л.М. Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 5-11


  У статті обгрунтовано раціональність застосування екокритики - як методологічного підходу - до аналізу творів українських письменникіув. Запропоновано інтерпретацію драми Лесі Українки "Лісова пісня" з погляду екокритики
413655
  Нуждак Л. Еколінгвальна ситуація у субсиситемі українських прізвищ посттототалітарної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 74-78. – Бібліогр.: С. 78; 6 поз.
413656
  Нуждак Л. Еколінгвістика / Людмила Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2013. – 110 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим.
413657
  Адаменко О.М. Екологiчна геологiя : Підручник для студ.еколог.,геолог.,географ.спец.ВHЗ / О.М. Адаменко, Рудько Георгій Ілліч; Мін.освіти Укра ни.Івано-Франк.держ.техн.ун-т нафти і газу.Держкомгеологі Укра ни.Держ.геолог.підпр. – Київ : Манускpипт, 1998. – 351с. – ISBN 966719309
413658
  Матат Д. Екологи - винахідники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ "КПІ" з Києва В"ячеслав Анцибор та учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття Валентин Фречка представили Україну на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Валентин Фречка представив ...
413659
  Трохимець В. Екологично-фаунистическая характеристика литорального зоопланктона лівого берега средней части Александровского водохранилища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону лівого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
413660
   Екология и общество. – София : Партиздат, 1980. – 227 с.
413661
  Дрозда В.Ф. Екологізація аграрної галузі - стратегічний напрям стабільного розвитку України / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 10-11
413662
  Діденко О.А. Екологізація в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 100-106. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
413663
   Екологізація виробництва в АПК.. – К., 1994. – 103с.
413664
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
413665
   Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Герасимова С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 198л.
413666
  Герасимова Світлана Василівна Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Герасимова Світлана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 198л.
413667
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
413668
  Улицький О.А. Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools" / О.А. Улицький, О.М. Сухіна, М.В. Кротинова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
413669
  Сухіна О.М. Екологізація гірничодобувального виробництва для сталого надрокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 2 (89), березень - квітень. – С. 11-14
413670
   Екологізація гуманітарної освіти : Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів : Апріорі, 2004. – 296с. – ISBN 966-8256-21-2
413671
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
413672
  Сагайдак Ю.А. Екологізація економіки України в контексті глобалізацій них процесів / Ю.А. Сагайдак, О.М. Ковальчук // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 39-43
413673
  Мацієвський Я.М. Екологізація економіки як важлива складова сталого розвитку // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 66-68
413674
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
413675
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – ISSN 1562-0905
413676
  Кульчицький Ярослав Володимирович Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обгрунтовано ...
413677
  Микитюк М.В. Екологізація економічного розвитку країн Європи: основні показники // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 32-40. – ISSN 2308-1988
413678
  Омельченко А. Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва / А. Омельченко, Г. Обиход, Т. Нечитайло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
413679
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
413680
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
413681
  Вергун Л.І. Екологізація індустріального виробництва в контексті сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 195-201


  У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до проблеми еко- логізації індустріального виробництва в контексті сталого розвитку, розкрито систему інструментів його екологічної реструктуризації, показано практичні шляхи переходу до ...
413682
  Кравець П.В. Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації / П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 136-143. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
413683
   Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
413684
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
413685
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
413686
  Хилько М.І. Екологізація науки, техніки, виробництва : Навчальний посібник / М.І. Хилько. – Київ : Знання, 1999. – 46с. – ISBN 966-618-072-3
413687
  Ніколаєв Ю.О. Екологізація національного виробництва на рівні підприємств як важлива складова стратегії співробітництва країн - основних реципієнтів допомоги міжнародних фінансових інститутів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 47-51
413688
  Гулик Г.С. Екологізація оподаткування і вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні (на прикладі лісового господарства) / Г.С. Гулик, С.О. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 140-148. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
413689
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
413690
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
413691
  Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 98-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу поняття та правовим аспектам екологізації освіти в Україні, здійснення якої передбачається чинним екологічним та освітянським законодавством. The article focuses on the analysis of the essence and the legal aspects ...
413692
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
413693
  Михайлович В.А. Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 37-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  Стаття присвячена аналізу проблем освіти у сучасному світі, вектори розвитку якої визначаються такими тенденціями, як єдиний глобалізований простір, постіндустріальне інформаційне суспільство тощо.
413694
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
413695
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
413696
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
413697
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в сфері житлово-комунального господарства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 73-76
413698
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
413699
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. + Додатки л. 205-233. – Бібліогр.: л. 184-204
413700
  Хилько М.І. Екологізація політики / Микола Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2014. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-343. – ISBN 978-966-9725-18-9


  У пр. № 1704453 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку і найкращими побажаннями. Підпис. 03.09.2015.
413701
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
413702
  Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-125
413703
  Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
413704
  Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
413705
  Жавнерчик О.В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
413706
  Синякевич І. Екологізація розвитку: об"єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-63 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
413707
  Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об"єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1
413708
  Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6792
413709
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
413710
  Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
413711
  Діденко О.А. Екологізація споживчого вибору в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 159-166
413712
  Холявка В. Екологізація суспільно-економічного розвитку / В. Холявка, М. Огородник // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 91-95. – (Економічні науки ; Вип. 4)
413713
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 232л. – Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л.190-205
413714
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
413715
  Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 14-20. – ISSN 1562-0905


  Розглядається стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обгрунтовано об"єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
413716
  Михальчук Н.О. Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статті окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу ...
413717
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
413718
  Сохнич А.Я. Екологізація сучасного землекористування // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 334-337. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
413719
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
413720
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
413721
  Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні : монографія / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-149. – ISBN 978-966-931-054-5
413722
  Синякевич І. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І. Синякевич, В. Ковалишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 172-177. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
413723
  Дубович І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 169-173. – ISBN 5-7763-2435-1
413724
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
413725
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
413726
  Купалова Г.І. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти / Г.І. Купалова, Л.П. Гацька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 130-135. – ISSN 2308-1988


  Загрозливе зростання екологічних та економічних проблем, що мають глобальний характер, актуалізує питання формування сучасного біосферного мислення і нового системного світосприйняття у молодого покоління. Ці питання особливо важливі для України, яка ...
413727
  Синякевич І.М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, В.З. Холявка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 129-135. – ISBN 5-7763-2435-1
413728
  Кальченко Г.А. Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 115-120. – ISBN 966-581-727-2
413729
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
413730
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
413731
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
413732
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
413733
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
413734
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
413735
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
413736
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
413737
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
413738
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
413739
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
413740
  Ярчак В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 107-112
413741
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
413742
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
413743
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
413744
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
413745
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413746
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413747
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413748
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413749
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
413750
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
413751
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
413752
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
413753
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
413754
  Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 27 назв
413755
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
413756
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
413757
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
413758
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
413759
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7129
413760
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
413761
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
413762
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
413763
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
413764
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
413765
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
413766
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
413767
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
413768
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
413769
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
413770
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
413771
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
413772
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
413773
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
413774
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
413775
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
413776
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
413777
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
413778
  Рудько Георгій Ілліч Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Рудько Г. І.; МОНУ; Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 67 назв
413779
  Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / Г.І. Рудько, В.С. Гошовський. – Київ : Академпрес, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-7541-01-9
413780
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
413781
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
413782
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
413783
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
413784
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
413785
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
413786
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
413787
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
413788
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
413789
  Проніна О.В. Екологічна безпека як об"єкт державної екологічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 151-152
413790
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
413791
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
413792
  Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 33-39
413793
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
413794
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
413795
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
413796
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
413797
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
413798
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
413799
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
413800
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
413801
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
413802
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
413803
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
413804
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
413805
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
413806
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
413807
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
413808
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
413809
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
413810
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / Олег Адаменко, Геннадій Квятковський ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351 с. – ISBN 966-7327-50-7
413811
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
413812
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
413813
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
413814
  Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 78-85. – ISSN 0131-775Х
413815
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
413816
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
413817
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
413818
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
413819
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
413820
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
413821
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-7550-35-7
413822
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
413823
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
413824
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
413825
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
413826
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
413827
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
413828
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
413829
   Екологічна енциклопедія : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2006. – 432 с.
413830
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
413831
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
413832
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
413833
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
413834
  Борейко В.Е. Екологічна етика / В.Е. Борейко, А.В. Подобайло. – Киев : Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
413835
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
413836
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
413837
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
413838
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
413839
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
413840
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
413841
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
413842
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
413843
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
413844
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
413845
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
413846
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
413847
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
413848
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
413849
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
413850
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
413851
  Цапліна К.М. Екологічна індикація стану водойми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 173-178. – Бібліогр.: 5 назв
413852
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
413853
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
413854
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
413855
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
413856
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
413857
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
413858
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
413859
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
413860
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
413861
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
413862
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
413863
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
413864
  Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 14-21. – ISSN 2078-1016
413865
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
413866
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
413867
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
413868
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
413869
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
413870
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
413871
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
413872
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
413873
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
413874
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
413875
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
413876
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
413877
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
413878
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
413879
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
413880
  Попович В.В. Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ / В.В. Попович, В.П. Кучерявий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
413881
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
413882
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
413883
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
413884
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
413885
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
413886
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
413887
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
413888
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
413889
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
413890
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
413891
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
413892
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
413893
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
413894
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
413895
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
413896
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
413897
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
413898
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
413899
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
413900
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
413901
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
413902
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
413903
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
413904
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
413905
  Яцик А.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 5 назв
413906
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
413907
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
413908
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
413909
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
413910
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
413911
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
413912
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
413913
  Корчемлюк М.В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 142-148. – Бібліогр.: 4 назви
413914
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
413915
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
413916
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
413917
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
413918
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
413919
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
413920
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
413921
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
413922
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
413923
  Левченко Т.М. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 187-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
413924
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
413925
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
413926
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
413927
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
413928
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
413929
  Лук"янихіна О.А. Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій / О.А. Лук"янихіна, М.В. Гуменний // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 24-29. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
413930
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
413931
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
413932
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
413933
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
413934
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
413935
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
413936
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
413937
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
413938
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
413939
  Бєляков Олександр Екологічна проблематика в засобах масової інформації / Бєляков Олександр; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 128с. – ISBN 966-534-230-1
413940
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посібник для студентів ін-ту, факультетів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
413941
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
413942
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
413943
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
413944
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
413945
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
413946
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
413947
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
413948
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
413949
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
413950
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
413951
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
413952
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
413953
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
413954
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
413955
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
413956
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
413957
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
413958
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
413959
  Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
413960
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
413961
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
413962
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
413963
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
413964
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
413965
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
413966
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
413967
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
413968
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
413969
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
413970
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
413971
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
413972
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
413973
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
413974
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
413975
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
413976
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
413977
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
413978
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
413979
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екологічної в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
413980
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
413981
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
413982
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
413983
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
413984
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
413985
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
413986
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
413987
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
413988
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
413989
  Олтаржевський Д.О. Екологічна тематика на сторінках сучасної української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба знайти відповіді на непрості запитання: як сьогодні висвітлюються проблеми довкілля в українській пресі? Чи насправді екологічна ситуація така гостра, як її змальовують ЗМІ? Що треба знати журналістові, аби підготувати справді цікаву та ...
413990
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
413991
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
413992
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
413993
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
413994
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
413995
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
413996
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
413997
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
413998
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
413999
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
414000
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,