Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
413001
  Пагутяк Г. "Еліта - це ті, кого неможливо купити" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 22


  Письменниця Галина Пагутяк - про "українізацію на карантині" та інші проблеми "постсовка".
413002
   "Елочка" в совхозе "Привольный".. – Саратов, 1961. – 8с.
413003
  Хороб М.Б. "Емальована миска" В. Домонтовича як художнє вираження закритого простору української інтелігенції кінця 20-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
413004
  Моця О.П. "Ембріонний" етап формування давньоруських міст // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 7-11. – ISSN 2227-4952
413005
  Мамин-Сибиряк "Емеля-охотник" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – М., 1954. – 128с.
413006
  Буденек Е.Ф. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова : Автореф... канд. филол.наук: / Буденек Е. Ф.; Моск. гос. пед. инзт. – Кишинев, 1950. – 12 с.
413007
  Жовтис А.Л. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова (Отбор и творческое испльзование ист. матер.) : Автореф... канд .филол.наук: / Жовтис А. Л.; МВО СССР, Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 21л.
413008
  Ткачук О. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 147-150. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
413009
  Маслов С.И. "Енеїда" И.П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 4-5
413010
  Градовський А. "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовський // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-693-015-3
413011
  Кароль М. "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 28-40. – ISSN 2224-0926
413012
  Журба С. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело / С. Журба, А. Ковжижина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 110-113. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
413013
  Горбонос О. "Енеїда" І.Котляревського та збірка "Гостинець землякам:казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах" П. Білецького-Носенка: до проблеми системогенези жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 41-44
413014
  Вільна Я.В. "Енеїда" Івана Котляревського в інтерпретаціях літературознавців діаспори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С.133-135. – Бібліогр.: С. 135
413015
  Гаврилюк Х. "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 288-295. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ої частини поеми "Енеїди" І. Котляревського у виконанні Єжт Єджеєвича та П. Куприся
413016
  Сарапин В. "Енеїда" Івана Котляревського: компаративний дискурс // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 238-245.
413017
  Житецький П.Г. "Енеїда" Котляревського в звязку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз] ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський", 1919. – 120 с. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 15)


  Hа звоpоті тит. аpк.: Пpисвячується м. Полтаві, батьківщині Івана Петpовича Котляpевського. - В кн. також уpив. з твоpів Феофана Пpокоповича, Геоpгія Кониського, Г.С. Сковоpоди, Ваpлаама Лащевського, М.Д. Ханенка, І.Г. Hекpашевича, І.П. Котляpевського, ...
413018
  Плющ П.П. "Енеїда" Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом - "Вергилиевой "Энеидой", вывороченной наизнанку" Осопова-Котельницкого // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 14-15
413019
  Зеров М. "Енеїда", ії літературний жанр // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 12-13. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
413020
  Новосад Н. "Енеїда": діалог через тисячоліття : Компаративний аналіз творів Гомера, Вергілія та І. Котляревського // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 28-30
413021
  Маскалевич І. "Енергоатом " переведуть на акцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
413022
  Уманський С. "Енергоатому" — 20 років. Неювілейні замітки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 7


  Атомники вже скоро зможуть відсвяткувати ювілей — 20 років створення національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". За минулі роки компанія змогла зробити головне — убезпечити ядерну енергетику від розтягування, зберігши її як єдине ціле на ...
413023
   [Еммануїл Ройдес. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 398 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 20])
413024
  Зінченко Н. Елементи реалізму і романтизму у фольклорно-етнографічних оповіданнях О.Стороженка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-11
413025
  Федун П. Елементи революційності українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 215-258. – ISBN 978-966-1513-01-2
413026
  П"ятаченко С. Елементи регіональної етнокультури в ранній романтичній прозі Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 38-43. – ISSN 0130-6936
413027
  Манакова О.І. Елементи редукційного програмування : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики / О.І. Манакова, В.Н. Редько; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с. – ISBN 966-594-064-3
413028
  Тімар Т.Б. Елементи реформи / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 22-53. – ISBN 966-7007-96-3
413029
  Ямпольский Л.С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС. / Л.С. Ямпольский. – К., 1992. – 431 с.
413030
  Михайлюта О. Елементи розважальності в журналі "Український тиждень" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 153-158


  У статті розглядається лексика розважального компонента інформаційно аналітичного журналу "Український тиждень". Яскраві авторські вислови, художні засоби, неочікуваний контекст фразеологізмів сприяють частковій розвазі аудиторії видання. Доведено, що ...
413031
  Сіробаба М. Елементи світобудови в ліриці Віри Вовк // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 254-263. – ISSN 2304-9383
413032
  Чернишов М.М. Елементи систем з постійними магнитами для кенрування вібраційними пристроями. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Чернишов М.М.; НАН України. Ін-т електродинаміки. – К., 2000. – 19л.
413033
  Синицька О.І. Елементи системи корпоративної культури та їхній взаємозв"язок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 17-22
413034
  Рядінська В. Елементи системи оподаткування: проблеми визначення // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 23-29
413035
  Савченко Р.О. Елементи системи управлінського контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 2306-6806
413036
  Кичко І. Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-20
413037
  Іванов О. Елементи сортознавства хлібних колосковців / О. Іванов. – Київ, 1928. – 155с.
413038
  Каміл Жила Елементи специфікації функціональних вимог до WebML: аналіз корисності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 411-416 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
413039
  Романенко Ю.В. Елементи спецтехнологій в комунікативній діяльності ЗМІ / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 88-94
413040
  Ворона А.Г. Елементи створення візуального складника журнальних видань // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 99-102. – ISSN 2312-5160


  У статті аналізуються графічні елементи, які використовуються під час формування візуального складника журнальних видань. Розкриваються функції та властивості цих елементів, а також специфіка їх поєднання на журнальній сторінці в процесі ...
413041
  Писаренко Н.Л. Елементи стратегічного аналізу : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.Л. Писаренко; МОУ. НТУУ "КПІ". ІЗіМН. – Київ : Аверс, 1998. – 108с. – ISBN 5-7763-4589-8
413042
  Забіяка І. Елементи структуралізму в літературознавчій концепції Дмитра Чижевського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 51-56. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена ролі структуралізму у формуванні літературознавчих концепцій Дмитра Чижевського. Розглянуто питання участі вченого в діяльності та публікаціях Празького лінгвістичного гуртка, простежено динаміку зацікавлень дослідника, проаналізовано ...
413043
  Фенич В.П. Елементи структури фактичної основи доказових презумпцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 101-105. – (Право. Економіка. Управління)
413044
  Ахтирська Н. Елементи судового пізнання у справах, пов"язаних з екстремізмом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 7-10
413045
  Ємельяненков Б.М. Елементи сумарно-різницевого перетворювача міліметрового діапазону на діелектричних хвилеводах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ємельяненков Борис Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 28 с. – Бібліогр.: 13 назв
413046
  Сокрут Д.В. Елементи сюрреалізму в поезії Лорки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 403-408
413047
  Левитський С.М. Елементи та вузли цифрових радіоелектронних пристроїв : Hавчальний посібник для студентів радіофізичного фак. / С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 75 с. – Бібліогр.:С. 76.
413048
  Петрова Н. Елементи та особливі види тексту. Таблиці та висновки / Н. Петрова, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-23
413049
  Вахонєва Т. Елементи та порядок укладення авторського договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 18-28. – ISSN 2308-0361
413050
  Салех М М Журбан Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структури Шоттки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Салех М. М. Журбан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
413051
  Філинюк М.А. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів : монографія / М.А. Філинюк, О.В. Войцеховська ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с. – ISBN 978-966-641-250-1
413052
  Фурса С.Є. Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних оптонегатронів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Фурса С.Є.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 21 назва
413053
  Сорокін Віктор Михайлович Елементи та пристрої функціональної рідкокристалічної оптоелектроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.20 / Сорокін В.М.; Ін-т фізики напівпровідників НАНУ. – Київ, 2002. – 31 с.
413054
  Єжов І.І. Елементи теоріі ймовірностей. / І.І. Єжов. – Київ, 1968. – 23с.
413055
   Елементи теоріі ймовірностей.. – К, 1976. – 84с.
413056
   Елементи теорії автоматичних ліній. – Київ-Львів : ІЗМH, 1998. – 192с. – Бібліогр.: с.190. – ISBN 5-7763-2642-7
413057
  Щербина Ю.Н. Елементи теорії булевих і обмежено-детермінованих функцій / Ю.Н. Щербина. – Львів, 1981. – 84с.
413058
  Кравчук М. Елементи теорії визначників / М. Кравчук, Дрінфельд, г. – К., 1933. – 64с.
413059
  Плахотник В.В. Елементи теорії груп : Hавчальний посібник / В.В. Плахотник, Ю.Б. Моєсєєнков, Ю.В. Боднарчук; Hац.ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ, 1996. – 47с.
413060
  Мацак І.К. Елементи теорії екстремальних значень : монографія / І.К. Мацак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-209. – ISBN 978-617-7144-79-2
413061
  Лісняк В.С. Елементи теорії імовірностей / В.С. Лісняк. – Київ, 1971. – 79с.
413062
  Королюк В.С. Елементи теорії інформації / В.С. Королюк. – Київ, 1968. – 12с.
413063
  Тарнопольський В.Г. Елементи теорії ймовірностей / В.Г. Тарнопольський, В.Г. Васильченко. – К., 1972. – 72с.
413064
  Скороход А.В. Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів : Підручник / А.В. Скороход. – Київ : Вища школа, 1975. – 295 с.
413065
  Майстренко Н.П. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики / Н.П. Майстренко. – Київ, 1957. – 146 с.
413066
  Іванюта І.Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / І.Д. Іванюта, В.І. Рибалка, Рудоміно-Дусятська; Мін-во економіки та з питань Європейської інтеграції України; Українськ. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ : Слово, 2003. – 272с. – ISBN 966-8407-01-6
413067
  Левошич О.Л. Елементи теорії керування : Навчально-методичний посібник для студ. фак-тів кібернетики спец. "Прикладна математика" / О.Л. Левошич, Ю.В. Крак; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-594-335-9
413068
  Петренко С.В. Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії : навч. посібник для студентів фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / С.В. Петренко, О.В. Семеніхіна. – Суми : МакДен, 2010. – 173, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-172. – Бібліогр.: с. 173. – ISBN 978-966-2305-06-7
413069
  Якубський Б.В. Елементи теорії літератури / Б.В. Якубський. – Київ : Радянська школа, 1940. – 63 с.
413070
  Лесик В.В. Елементи теорії літератури в школі / В.В. Лесик. – К., 1959. – 219с.
413071
  Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. Посібник для самоосвіти вчителів / О.В. Кужель. – Київ, 1977. – 160с.
413072
  Калужнін Л.А. Елементи теорії множин та математичної логіки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ
Ч. 1. – 1974. – 76с.
413073
  Калужнін Л.А. Елементи теорії множин та математичної логіки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ
2. – 1976. – 76с.
413074
   Елементи теорії поля : метод. вказівки. – Дніпропетровськ : Придніпровська академія будівництва та архітектури, 1996. – 30 с.
413075
  Божидарник В.В. Елементи теорії пружності : навч. пос. / В.В. Божидарник, Г.Т. Сулим. – Львів : Світ, 1994. – 560 с.
413076
  Галелюка І.Б. Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального проектування комп"ютерних пристроїв і систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об"єктів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 - інформ. технології / Галелюка І.Б. ; Нан України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
413077
  Смірнова Н. Елементи теорії фольклору на сторінках альманаху М. Максимовича "Кіевлянинъ" // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 108-116. – ISBN 966-8547-39-X
413078
  Колмогоров А.М. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу : Підручник для студ. матем спеціальностей ун-тів / А.М. Колмогоров, С.В. Фомін. – Київ : Вища школа, 1974. – 456 с.
413079
  Давидов М.О. Елементи теорії функцій комплексної змінної / М.О. Давидов. – Київ, 1968. – 212с.
413080
  Бернацька Ю.М. Елементи теорії функцій комплексної змінної : навчальний посібник для студ. фізико-математ. спец. вищ. навч. закладів / Ю.М. Бернацька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 143 с. – ISBN 978-966-518-501-7
413081
  Соколов Ю.Д. Елементи теорії функцій комплекснох змінної / Ю.Д. Соколов. – Київ, 1954. – 203 с.
413082
  Безущак О.М. Елементи теорії чисел : Навчальний посібник для студ. механіко-математичного факультету / О.М. Безущак, О.Г. Ганюшкін; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 202с. – ISBN 966-594-411-8
413083
  Гушель Л.М. Елементи територіальної структури суспільно-географічного комплексу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-56. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Виділяються інтегральні елементи територіальної структури суспільно-географічного комплексу мікрорайонування, що функціонують на основі взаємодії і територіальній сумісності елементів часткових територіальних підсистем.
413084
  Свічар В.А. Елементи техніки і технології сільскогосподарського виробництва при вивчені фізики : посіб. для вчителів / В.А. Свічар. – Київ : Радянська школа, 1979. – 112с.
413085
  Вальдгард С.Л. Елементи техніки у викладанні фізики / С.Л. Вальдгард. – Київ
1. – 1951. – 228 с.
413086
  Чемеркін С.Г. Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 64-71. – Бібліогр.: с. 64-66, 68, 70. – ISSN 0027-2833


  У статті обстежено мову художніх творів, які розміщені в мережі Інтернат. Виявлено нові форми засобів образності в семіотично негомогенному художньому тексті. Акцентовано увагу на подвійній природі таких художніх творів.
413087
  Міхаєвич О.І. Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв"язання задач АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Міхаєвич О.І.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2000. – 19л.
413088
  Нагірняк О.а. Елементи технології вирощування вівса в органічному землеробстві // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 60-61. – ISBN 978-966-2742-92-5
413089
  Пехова Ольга Антонівна Елементи технології вирощування насінних маточників лаванди у передгірській зоні Криму : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.09 / Пехова Ольга Антонівна; Ін-тут ефіороолійних та лікарських рослин. – Сімферополь, 1998. – 17л.
413090
  Антонів П.С. Елементи технології вирощування насіння буряків в умовах західного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.05 / Антонів П.С.; Ін-т цукрових буряків Укр. Акад. аграрних наук. – Київ, 1994. – 26 с.
413091
  Кирильчук Л.В. Елементи трагічного в героїчній прозі Південного Побужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – 173-175


  Стаття містить інформацію про героїчну народну прозу та концепцію трагічного в ній як категорію художнього тексту
413092
  Голов"янник Д.С. Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 290-296


  У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку німецької мови, що зазнає змін внаслідок активних глобалізаційних та міграційних процесів. Особлива увага приділяється дослідженню лінгвальних характеристик інтернет-сленгу турецької національної ...
413093
  Семенова О.О. Елементи фазі -логіки з імпульсним представленням інформації та пристрої на їх основі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 05.13.05 / Семенова О.О.; Олена Олександрівна Семнова; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
413094
  Левицький В. Елементи фантастики у змалюванні персонажів київського тексту // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 259-266. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті з"ясовуються способи фантастичного характеротворення, притаманні київському тексту. Такі феномени трактуються у співвідношеннях, що виникають між персонажем, річчю та урбаністичним простором
413095
  Колодко В.О. Елементи фараонізму як новаторство літературного доробку Ахмеда Шаукі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 187-194. – ISBN 966-8188-07-1
413096
  Іваницький Р.В. Елементи федеративного устрою Німеччини часів Рейнського та Німецького союзів (1806-1866) як чинники збереження миру у Європі XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 285-295. – ISBN 966-7196-06-2
413097
  Григор"єв А.М. Елементи фізичної кінетики : навч. посібник / Григор"єв А.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 169 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 167-169
413098
  Башкирова О. Елементи фольклорного віршування в ліриці та ліро-епосі Ліни Костенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-56.


  Стаття присвячена трансформації фольклорних розмірів у творчості Ліни Костенко. Характер цієї трансформації досліджується в малих, середніх та великих поетичних формах. Подані у статті висновки спираються на результати ...
413099
  Ткачук І.Ю. Елементи формалізації Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 208-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті пропонується формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
413100
  Находкін М.Г. Елементи функціональної електроніки / М.Г. Находкін, Ф.Ф. Сизов. – Київ : ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. – 324 с. – ISBN 966-7505-26-Х
413101
  Загоруй Л.М. Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 37-41. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
413102
  Артюшенко З.В. Елементи художнього вимислу в історичному романі Івана Білика та в творах Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 9-15


  В статті йдеться про елементи художнього вимислу, про авторську уяву, фантазію і життєву правду в усмішках Остапа Вишні, в історичному романі
413103
  Вовчук Д.А. Елементи широкосмугових засобів зв"язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Вовчук Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
413104
  Бабін І.І. Елементи юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 112-116. – (Правознавство ; Вип.286)
413105
  Фоменко А. Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 277-280
413106
   Елементи якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.. – К, 1972. – 176с.
413107
  Назаренко В. Елементи ярмаркового дійства в альманасі "Літературний ярмарок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 45-49. – ISSN 2307-2261


  Розгляд особливостей ігрової поетики «Літературного ярмарку» необхідно почати із назви альманаху. Використання назви видавничого кварталу пов"язане із позагруповістю альманаху, яку проголошувала редакція; це підкреслена відкритість до представників ...
413108
  Бервено С.М. Елементи, виконання і динаміка позикового зобов"язання / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 899-908. – ISBN 978-966-667-341-4
413109
  Рожкова Ю.А. Елементи, структура і принципи дослідження системи відносин "особистість - громадське суспільство" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 37-47
413110
  Попов В.І. Елементоорганічні сполуки. / В.І. Попов. – К, 1976. – 160с.
413111
   Елементрані процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто, А.Г. Гарбуз, Н.І. Ноженко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 47-54. – ISSN 1992-4224
413112
  Смогоржевський О.С. Елемнти геометрії трикутника / О.С. Смогоржевський. – Київ, 1939. – 87 с.
413113
  Львова К.С. Елена : Роман / К.С. Львова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 606с.
413114
  Львова К.С. Елена / К.С. Львова. – М., 1963. – 583с.
413115
  Подольский В.А. Елена / В.А. Подольский. – Москва, 1984. – 184 с.
413116
  Зурабова К. Елена // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 8. – С. 46-57. – ISSN 0130-7045
413117
  Зурабова К. Елена : роман // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 12. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045
413118
  Зурабова К. Елена : Роман // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 0130-7045
413119
  Зурабова К. Елена : роман // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0130-7045
413120
  Колесникова Н. Елена Александровна Кузьмина. / Н. Колесникова, Т. Плейн. – М., 1951. – 28с.
413121
   Елена Александровна Якуба: ученый, учитель, человек : (Исследования и воспоминания). – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 353с. – ISBN 966-623-239-1
413122
  Коломиец А.И. Елена Александровна Янсон-Манизер / А.И. Коломиец. – С., 1970. – 60с.
413123
   Елена Андреевна Короткова. Выставка произведения. Москва, 1976. – Москва, 1976. – 9с.
413124
  Приходько В.А. Елена Благинина / В.А. Приходько. – М., 1971. – 110с.
413125
   Елена Борисовна Романова. – Москва, 1987. – 47с.
413126
  Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. / Е.С. Варгафтик. – Ленинград, 1976. – 191с.
413127
  Дубинянская Я. Елена Вентцель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 86-99. – ISSN 1819-6268
413128
   Елена Владимировна Каменецкая: Живопись. Графика. Каталог выставки.. – М., 1981. – 13с.
413129
  Чаупова Р.Н. Елена Давыдова-Медене / Р.Н. Чаупова. – Москва, 1973. – 90с.
413130
  Сахарова Е.Н. Елена Дмитриевна Поленова. 1850-1898. / Е.Н. Сахарова. – М., 1952. – 32с.
413131
   Елена Дмитриевна Стасова. – Л, 1963. – 16с.
413132
  Левидова С.М. Елена Дмитриевна Стасова / С.М. Левидова, Е.Г. Салита. – Л., 1969. – 336с.
413133
  Авдеенко С.И. Елена и Борис Жуковы. Жизнь - искусству / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 65, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 53-57. – ISBN 978-966-197-429-5
413134
   Елена Ивановна Рерих : биобиблиографический указатель : к 130-летию со дня рождения / Междунар. Центр Рерихов, Науч. б-ка ; [сост. Н.К. Воробьева]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2009. – 109, [3] с. : портр. – ISBN 5-86988-214-1
413135
   Елена Климентьевна Катульская.. – М, 1973. – 325с.
413136
   Елена Короткова: Графика. – М., 1980. – 29с.
413137
   Елена Кузьмина. – М, 1964. – 32с.
413138
  Попов А.И. Елена Кульчицкая: графика, живопись. / А.И. Попов. – М., 1983. – 21с.
413139
  Леонова Е.Л. Елена Леонова / Е.Л. Леонова. – М, 1978. – 21с.
413140
  Эртель Д. Елена Лукреция Корнаро Пископия: не ради славы - ради знаний // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 32-51. – ISSN 1819-6268
413141
  Розанова О.И. Елена Люком / О.И. Розанова. – Л, 1983. – 192с.
413142
  Дурылин С.Н. Елена Митрофановна Шатрова / С.Н. Дурылин, А.П. Клинчин. – М., 1958. – 158с.
413143
   Елена Митрофановна Шатрова. Заслуж. артистка РСФСР, лауреат Гос. премии.. – М., 1949. – 12с.
413144
  Глушко М.В. Елена Николаевна / М.В. Глушко. – Симферополь, 1969. – 159с.
413145
   Елена Николаевна Володина: Живопись. Скульптура. – М., 1986. – 40с.
413146
  Лозинская Л. Елена Николаевна Гоголева / Л. Лозинская. – М-Л, 1949. – 59с.
413147
   Елена Николаевна Гоголева. – Москва : Искусство, 1949. – 12 с.
413148
  Тимохин В.В. Елена Образцова : Творч. портрет / В.В. Тимохин. – 2-е изд., доп. – М. : Музыка, 1979. – 32с.
413149
  Шейко Р. Елена Образцова / Р. Шейко. – М, 1984. – 352с.
413150
  Тимохин В.В. Елена Образцова : Творч. портрет / В.В. Тимохин. – 2-е изд., доп. – М. : Музыка, 1988. – 26с.
413151
   Елена Оскаровна Лещинская. Выставка живописи. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 9с.
413152
  Прокофьев Д.Г. Елена Петровна / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1960. – 242с.
413153
  Путинцева Т.А. Елена Полевицкая. / Т.А. Путинцева. – М., 1980. – 302с.
413154
  Кожевникова Н.В. Елена Прекрасная / Н.В. Кожевникова. – М., 1982. – 359с.
413155
  Равик А. Елена Прекрасная : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 19-38. – ISSN 0321-1878
413156
   Елена Проколова. – Москва, 1979. – 16с.
413157
  Дубинянская Я. Елена Рерих: портрет жены художника // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 24-45. – ISSN 1819-6268
413158
  Романова Е. Елена Романова / Е. Романова. – М., 1976. – 55с.
413159
  Сидоров А.Ю. Елена Романова : Альбом / А.Ю. Сидоров. – М., 1990. – 111с.
413160
  Филев А.А. Елена Русанова / А.А. Филев. – Горький, 1978. – 335с.
413161
   Елена Соловей. – Москва, 1980. – 17с.
413162
  Кафанова В.В. Елец бассейна реки Оби : Автореф... канд. биол.наук: / Кафанова В.В.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 18л.
413163
  Горбунов Г.И. Елецкие мореходы / Г.И. Горбунов. – М, 1958. – 54с.
413164
  Коломиец А.И. Елецкое кружево / А.И. Коломиец. – М., 1962. – 11с.
413165
  По Едгар Алан Елєонора : [новели] / Переклав Петро Карманський ; [Передм. Б. Данчицького]. – Львів : Накл. В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця, 1912. – 104 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 6)


  Зміст: Елєонора; Тінь; Морелля; Тиша / Пер. П. Карманський. Заглада дому Юшер / Пер. М. Коберський. Маска червоної смерти / Пер. Д.Г., М. Коберський. Чорний кіт / Пер. Ф. Белей
413166
  Корти Елизавета I Австрийская : По материалам письменного наследия императрицы,дневников ее дочери и прочих неопубликованных дневник / Корти, Цезарь Конте. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 608с. – (Сер."След в истории"). – ISBN 5222001962
413167
  Брукнер Ф. Елизавета Английская и другие пьесы / Ф. Брукнер. – М, 1973. – 584с.
413168
   Елизавета Андреевна Костикова : заслуженный работник культуры РСФСР, художник-реставратор : юбилейный сборник. – Москва : Сов. художник, 1988. – 36 с.
413169
   Елизавета Васильевнаа Парина - профессор Харьковского университета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 20с.
413170
  Кауфман Л.С. Елизавета Ивановна Чавдар - Народная артистка СССР. / Л.С. Кауфман. – К., 1960. – 24с.
413171
  Хейг Кристофер Елизавета І Английская / Хейг Кристофер; Пер. с англ. Н.Г. Милых. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00098-2
413172
  Баруздин С.А. Елизавета Павловна / С.А. Баруздин. – М., 1982. – 47с.
413173
  Ермоленко О. Елизавета Прекрасная // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2010. – № 7 июль. – С. 40-45
413174
   Елизавета Сергеевна Кругликова. – Л, 1969. – 131с.
413175
  Мостков Ю.М. Елизавета Стюарт / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1982. – 79с.
413176
  Аксенов И.А. Елизаветинцы / И.А. Аксенов. – Москва, 1938. – 720с.
413177
   Елизавита Дмитриевна Ключевская. Выставка акварели "Москва Достоевского". Москва. 1981. – М., 1981. – 12с.
413178
  Тихолов Петко Елин Пелин / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1959. – 119с.
413179
   Елин Пелин. – Москва, 1977. – 126с.
413180
   Елин Пелин.. – София, 1972. – 206с.
413181
   Елин Пелин.. – София, 1978. – 286с.
413182
  Ганзбург Г.И. Елисавета Кульман : Материалы к библиографии / Г.И. Ганзбург. – Харьков, 1997. – 8с.
413183
  Гинзбкрг Г Елисавета Кульман (1808-1825) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
413184
  Джакометти Паоло Елисавета, английская королева = Elisabetta, regina d"Inghilterra : историческая драма в 5 д. / Соч. Паоло Джиакометти // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 56 с. стп.
413185
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема. – Изд. 2-е. – Москва : Тип. Комп. типографич, 1788. – 70 с. – Авт. на тит. л. не указ.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, шкіра, корінець з тисненням, вид. марка.
413186
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 69 с.
413187
  Сесброн Ж. Елисейские поля. / Ж. Сесброн. – М, 1987. – 220с.
413188
  Вервес Г.Д. Еліза Ожешко / Г.Д. Вервес. – Київ, 1950. – 15с.
413189
  Панченко В. Елізіум чи казарма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Іван Франко та його візії 20 століття.
413190
  Асіїв Л. Елізія фонем у прикметниках української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
413191
  Куделя С. Еліксир ефективної демократії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-16


  Праці Френсіса Фукуями - американського філософа, політичного економіста і публіциста японського походження, професора Стенфордського університету.
413192
   Еліксир життя : фантастичні оповідання. – Киев : Веселка, 1972. – 285с.
413193
  Літневський Г.Є. Еліксир істини / Г.Є. Літневський. – Київ : Молодь, 1991. – 136 с.
413194
  Михед Т. Еліот і його Гамлет // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 65-77. – ISBN 978-966-359-360-9
413195
  Стефанів Ю. Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 280-284
413196
  Різник С. Еліпсація комунікативних одиниць як вияв закону мовної економії в синтаксисі / Сергій Різник // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 247-252. – ISSN 0320-3077
413197
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 326-330. – ISBN 966-7890-03-1
413198
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 330 ; 10 поз.
413199
  Гончарук В.С. Еліпсоїд мінімального об"єму на площині та в тривимірному просторі / В.С. Гончарук, О.Е. Орєшко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 183-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему побудови еліпсоїда мінімального об"єму для заданої сукупності точок в довільному скінчено вимірному евклідовому просторі. Для площини та звичайного тривимірного простору показано зведення цієї проблеми до розв"язку нелінійної ...
413200
  Негруб М.М. Еліпсометрична діагностика пласких поверхонь після дії на них фемтосекундного лазерного опромінення / М.М. Негруб, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
413201
  Гануля Т.О. Еліпсометрична діагностика поверхні оксиду індію на кремнієвій підкладці / Т.О. Гануля, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
413202
   Еліпсометричний контроль плівки оксиду хрому на поверхні дзеркала із нержавіючої сталі / Л.В. Поперенко, М.Ф. Майтц, М.В. Вінніченко, Д.В. Носач, М.В. Озеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-33. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тромбоцитів плазми людської крові на поверхню дзеркала нержавіючої сталі з плівкою СrО[нижній індекс х], нанесеною методом магнетронного розпилення у вакуумі. На характерних областях поверхні виміряні еліпсометричні параметри: зсув ...
413203
   Еліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів / В.В. Лендел, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, І.А. Шайкевич // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 205-215. – ISSN 1024-1809


  Експериментально поміряно за допомогою метода Бітті і теоретично обчислено згідно з тришаровою моделлю тонкої плівки залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла на плівку для трьох тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих ...
413204
   Еліпсометричні дослідження діелектричних шарів, напилених на кварцове скло / М.А. Бятец, В.І. Кущ, В.А. Одарич, В.Й. Панасюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Виміряні еліпсометричні кути [Дельта] та [псі] світла, відбитого під фіксованим кутом падіння від шарів Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3], SiO[нижній індекс 2], HfO[нижній індекс 2], нанесених на кварцове скло. Розроблена методика визначення ...
413205
  Ломакіна О.В. Еліпсометричні дослідження із збудженням поверхневих поляритонів перехідного шару на межі поділу тонка плівка Мо - діелектрична підкладка / О.В. Ломакіна, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 385-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою формул Ейрі розраховані залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла для системи тонка плівка Мо - діелектрична підкладка з кварцу і сапфіру з перехідним шаром окису молібдену МоО3 на межі поділу металічна плівка - ...
413206
  Вовчак В.В. Еліпсометричні дослідження поверхонь багатокомпонентних аморфних сплавів на основі заліза та нікеля / В.В. Вовчак, Л.В. Поперенко, О.В. Пригун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 202-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методами спектроеліпсометрії та Фур"є-спектроскопії вивчені структурні та електронні особливості аморфних сплавів Fe[нижній індекс 60]Ni[нижній індекс 20]B[нижній індекс 20] та Ni[нижній індекс 78]Si[нижній індекс 8]B[нижній індекс 14], виготовлених у ...
413207
  Мятка І.Л. Еліпсометричні параметри тонких плівок молібдену із збудженням поверхневих поляритонів / І.Л. Мятка, І.А. Шайкевич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72
413208
  Шкуліпа О. Еліптична модель кластерізації медичних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-52. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Представлено алгоритм та реалізацію кластеризації медичних даних за допомогою побудови еліпсів мінімальної площі. Наведено результати кластеризації для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого. Medical data clustering algorithm and ...
413209
  Іваненко Н.Л. Еліптичні криві / Н.Л. Іваненко, В.С. Мазорчук // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 2-13. – ISSN 1029-4171
413210
  Мурач Олександр Олександрович Еліптичні оператори в повних шкалах функціональних простроїв : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Мурач Олександр Олександрович; НАН України. Ін-т математики. – Київ, 1995. – 9л.
413211
  Тищенко О. Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 33-36. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
413212
  Мілн-Томсон Еліптичні функції Якобі / Мілн-Томсон. – Х, 1933. – 86 с.
413213
  Гетьман О.Г. Еліс Манро - майстер сучасного оповідання. Премія 2013 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-40
413214
  Ручка А.О. Еліта / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 124-127. – ISBN 966-642-073-2
413215
   Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т" ; [упоряд. : Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сакара, Г.В. Бистріченко та ін. ; ред. С.П. Землянська]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 188 с. : фотоіл. – Присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. техн. університету "Харківський політехнічний ін-т"
413216
  Мостяєв О. Еліта і маса в філософсько-історичній концепції М.Грушевського та нелінійне мислення // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 261-271. – ISBN 966-7060-35-7
413217
  Єнін М.Н. Еліта і маси в суспільстві другого модерну // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 50-55. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
413218
  Мазепа В. Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.97-122
413219
  Шедяков В.Є. Еліта та проведення нової модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 78-89
413220
  Богачев Р.М. Еліта та процеси самоорганізації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 17-23. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
413221
  Колісник О. Еліта та псевдоеліта: пасіонарії в українській історії та сьогоденні // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 5/6 (223/224). – С. 9-16
413222
   Еліта туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
413223
  Сохацька Є. Еліта українського духу // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 969-987. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
413224
  Григорчак І. Еліта як суспільний феномен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-48
413225
   Еліта: витоки, сутність, перспектива / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини ; Т-во "Знання" України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 528 с. – ISBN 978-966-618-264-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
413226
  Пінчук Є.А. Елітаризація як тенденція розвитку сучасного університету: особливості та суперечності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 191-197
413227
  Блавацький С. Елітаризм і егалітаризм як дискурсивні парадигми загальнонаціональної якісної та популярної преси Великобританії (кінець ХIХ - початок ХХ століття) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 83-95. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглянуто основні дискурсивні пародигми британської преси наприкінці XIX - на початку XX століття. Проаналізовані основні погляди зарубіжних дослідників на розвій преси у ту єпоху. Стаття вводить у науковий обіг нові терміни - елітарний та ...
413228
  Рихлік В.А. Елітаризм: риси й цінності політичної еліти за М. Вебером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
413229
  Гондюл В. Елітарна кафедра - не для "еліти" : кафедра міжнародної інформації в Інституті міжнародних відносин при Київському університеті // Голос України, 1993. – 30 червня
413230
  Павка Л.В. Елітарна концепція В. Липинського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 221-229. – ISBN 966-7196-06-2
413231
  Жукова Н.А. Елітарна література в іменах : монографія / Наталія Жукова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 303, [1] с. : іл. – Імен. довідн.: с. 244-283. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-2241-42-6


  У монографії відтворюється логіка формування елітарної літератури. Спираючись на принцип міжнаукового підходу, а також біографічний метод, матеріал монографії персоніфікується та подається на тлі практики низки європейських письменників (Т. Ґотьє, Ж. ...
413232
  Чирка Л.Г. Елітарна особистість у філософії Григорія Cковороди і Дмитра Донцова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 32-35. – ISSN 2077-1800
413233
  Подхолюзіна В. Елітарний правовий нігілізм в державах перехідного типу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-39. – ISBN 978-617-7069-15-6
413234
  Ганьба Б. Елітарний правовий нігілізм: окреслення визначення, суспільна небезпечність і класифікація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 106-109
413235
  Черняков Б.І. Елітарний російськомовний альманах кінця 1830-х - початку 1840-х років. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
413236
  Мачинська Н. Елітарний університет - інноваційна модель приватного вищого навчального закладу // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 268-280. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Визначено ознаки елітарного університету як інноваційної моделі приватного вищого закладу - зарубіжний досвід. "...На думку Ладижець Н.С., елітарні вищі навчальні заклади характеризуються такими ознаками: висока якість освіти, академізм, наукові ...
413237
  Яцишина О.Я. Елітарність дипломатичної освіти в час світових глобальних трансформацій. Реальність і міфи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 105-112


  Розглядається проблема реформування освіти (зокрема дипломатичної) з позиції відтворення і збереження її елітарності в час глобальних змін і перестановки пріоритетів у сучасному суспільстві.
413238
  Жукова Н.А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики : автореф. дис. ... д-ра культурологіі : 26.00.01 / Жукова Н.А. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 33 назви
413239
   Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-54-2
Т. 2. – 2006. – 584с.
413240
  Курбатов С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: guo vadis ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 55-63. – ISSN 2078-1016
413241
  Галенко О.І. Елітні вершники Ассирії та початки работоргівлі у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-52. – ISSN 1608-0599
413242
  Коротков Д. Елітогенез В. Липинський // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 49-52
413243
  Тацій В.Я. Еліту правників готують у Харкові // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 457-462. – ISBN 978-966-458-725-6
413244
  Гаврилів Т. Еліяс Канеті: портрет митця у сто років // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 25-27


  Е?іас Канетті — німецькомовний письменник і філософ єврейського походження.
413245
  Иртеньев И.М. Елка в Кремле / И.М. Иртеньев. – Москва : "Огонек", 1991. – 31с.
413246
  Кривицкий А.Ю. Елка для взрослого / А.Ю. Кривицкий. – М., 1986. – 314с.
413247
  Екимов Б.П. Елка для матери / Б.П. Екимов. – Москва, 1984. – 302с.
413248
  Левин Б.М. Елки-палки. (О хулиганстве) / Б.М. Левин. – М-Л., 1927. – 32с.
413249
  Казакова Р.Ф. Елки зеленые / Р.Ф. Казакова. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 174 с.
413250
  Резаков Вячеслав Елки зеленые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 12-15 : фото
413251
  Червоножка В. Елки и оливье // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 46-48


  Самый советский из нынешних праздников - Новый год - во времена существования СССР был менее всего подвержен влиянию коммунистической идеологии и даже имел религиозный оттенок.
413252
  Василюк О.Д. Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 1608-0599
413253
  Гаєвська Л. Еллін у міфі та поза ним / Л. Гаєвська, О. Михайлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53. – ISSN 0205-471Х
413254
  Ковальов С.І. Еллінізм / С.І. Ковальов. – Київ; Харків, 1938. – 287с.
413255
  Павленко С.Ф. Еллінізм / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 128-129. – ISBN 966-642-073-2
413256
  Лучканин С. Елліністична поезія як віддзеркалення сучасного історико-літературного процесу: historia est optima magistra vitae "Історія - найкраща вчителька життя" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 385-393. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті простежено типологічні подібності між елліністичною та сучасною культурою, способом світосприйняття: розширення ойкумени, складніше ставлення до дійсності, посилення контрасту між надмірним багатствомі злиденністю, втрата колективізму і ...
413257
  Мегела І.П. Елліністична поезія. Антологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 380с. – ISBN 966-8387-76-0
413258
  Шевченко Т.М. Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 43-50. – ISSN 2227-4952
413259
  Алєксандрова О.В. Елліністично-римська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 109-111. – ISBN 966-316-069-1
413260
   Елліністка за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Виповнилося б 85 років видатному філологу, доц. університету Тетяні Миколаївні Чернишовій. Майже 30 років працювала на кафедрі загального мовознавства й класичної філології. Разом із А.О. Білецьким започаткували вивчення новогрецької мови в ...
413261
  Русяєва М.В. Елліно-скіфське мистецтво IV ст. н.е. (арехологічні пам"ятки торевтики з зображенням скіфів) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Русяєва М.В.; Мін. культури і мистецтв України. Укр. Акад. мистецтв. – К., 1998. – 18л.
413262
  Базіс В.Д. Еллінофільство та римська молодь наприкінці Республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 39)


  На основі аналізу античних джерел робиться спроба реконструкції взаємин еллінської та римської цивілізації.
413263
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 6-19 травня (№ 17/18). – С. 11
413264
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 11
413265
  Онегов А.С. Еловые дрова и мороженые маслята / А.С. Онегов. – М, 1985. – 206с.
413266
  Виликайнен М.И. Еловые леса Карело-Финской ССР и характеристика их флористического состава. : Автореф... канд. биол.наук: / Виликайнен М.И.; Викайнен М.И.; Карел.-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 23 с.
413267
  Ролдугин И.и. Еловые леса Северного Тянь-Шаня / И.и. Ролдугин. – Алма Ата, 1989. – 302с.
413268
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня / Б.А. Быков. – Алма-Ата, 1985. – 132-141с.
413269
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня, их история, особенности и типология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Изд-во АН КАЗССР, 1950. – 128с.
413270
   Еловые леса Тянь-Шаня. Некоторые биогеографические и лесоводственные особенности.. – Фрунзе, 1976. – 181с.
413271
   Еловые леса Шантарских островов.. – Владивосток, 1984. – 136с.
413272
  Федчишина С.Г. Елокторальна культура як складова демократизації політичного процесу // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 52-54
413273
   Елпидифор Анемподистович Кириллов .. – Одесса, 1975. – 25с.
413274
  Сенчин Роман Елтышевы : роман / Окончание. Нач. "ДН", 2009, № 3 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 132-175. – ISSN 0012-6756
413275
  Миронова Наталія Ель Гуна. Суцільний парадіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 46-49 : фото
413276
  Иванов Сергей Ель моя, ель : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 256-258 : Фото. – Бібліогр.2 назви. – ISSN 1029-5828
413277
  Орлова Т.В. Ельдорадо / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129. – ISBN 966-642-073-2
413278
  Пуніна О. Ельза як текст: реалізація формули "Бог - моя клятва" в літературно-художньому та біографічно-побутовому реєстрах // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 107-119. – ISSN 0236-1477


  Стаття роггортає формулу "Бог як клятва" (таке значення має ім"я Ельза) горизонтальному й вертикальному вимірах. Лінії тексту "Ельза" в культурному просторі перетворюються на систему в постійному становленні - ризому, точки якої пов"язані з іншими, але ...
413279
  Капіруліна С.Л. Ельзас: між Німеччиною та Францією // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 33-38 : фото
413280
  Сарнацкий В.В. Ельники : формирование, повышение продуктивности и устойчивости в условиях Беларуси / В.В. Сарнацкий. – Минск : Тэхналогія, 2009. – 334 с. – ISBN 978-985-458-187-3
413281
  Щербатенко В.И. Ельники Алтая : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.562 / Щербатенко В.И.; Уральск.лесотехн.ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
413282
  Цурик Е.И. Ельники Карпат / Е.И. Цурик. – Львов, 1981. – 183с.
413283
  Яруткин Иван Андреевич Ельники Правобережья Средней Волги. (Их генезис, типы еловых и смешанных с елью лесов и возобновление ели) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Яруткин Иван Андреевич; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1977. – 28л.
413284
  Воропанов П.В. Ельники Севера / П.В. Воропанов. – Москва-Ленинград, 1950. – 180с.
413285
  Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец; Мякушко В.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 264 с.
413286
  Боков В.Ф. Ельничек-березничек / В.Ф. Боков. – Москва, 1981. – 319с.
413287
  Орлов В.С. Ельня / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Смоленск, 1955. – 136 с.
413288
  Ярочкин Б.П. Ельня / Б.П. Ярочкин. – Волгоград, 1990. – 318с.
413289
  Мельничук Я. Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 102-106. – ISSN 0236-1477
413290
   Ельчанинову Анатолию Ивановичу - 70 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 54-57 : фото. – ISSN 0016-7126
413291
  Жильцова О.П. Емалеві портретні мініатюри XVIII сторіччя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 149-151
413292
   Емалиол, 1966. – 360 с.
413293
  Довгань Ю.О. Емаль в сучасному інтер"єрі метрополітену ( з творчого досвіду Олександра Бородая) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 62-63
413294
  Врублевська В.В. Емансипантка : повість / В.В. Врублевська. – Київ : Молодь, 1989. – 224 с.
413295
  Савельєв Ю.Б. Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 68-81. – ISSN 1681-116Х


  Новизеою дослідження, яке проведене на основі даних четвертої (2008 - 2010 рр.) хвилі Європейського дослідження цінностей (EVS), є встановлення зв"язку соціокультурних вимірів модернізації з економічним розвитком сучасного суспільства.
413296
  Орлова Т.В. Емансипація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129-130. – ISBN 966-642-073-2
413297
  Каменська І. Емансипація "за теорією" і "за інстинктом" у творах Ольги Кобилянської "Valse melancolique" тa "Некультурна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Ольга Кобилянська стояла біля джерел українських феміністичних традицій. Вона була першою, хто вніс в українську літературу елемент психологізму та почав відверту розмову про потреби на лише душі, а й тіла.
413298
  Корольов В.В. Емансипація в цивілістиці: проблеми теорії та практики / В.В. Корольов, В.Д. Щерба // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 145-148
413299
  Кириченко М.С. Емансипація за Ж. Рансьєром і Ж.-Ж. Жакото, культурні гуртки П. Фрейре, вільне навчання І. Ілліча та неформальна освіта в фейсбук-групах і на фейсбук-сторінках // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 153-154
413300
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Біблогр.: л. 181-196
413301
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
413302
  Кобченко К. Емансипація по-радянськи: жінки в фізічній культурі та спорті в СССР у 1920-1930 рр // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 104-113. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті на матеріалах спортивної преси розглядається питання участі радянських жінок у фізкультурному та спортивному русі 1920-1930-х рр. як складової процесу жіночої емансипації, як це було проголошувалося радянською пропагандою. Показано ...
413303
  Чорна Ю. Емансипе Ольги Кобилянської // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 11 (137). – С. 44-45


  150 річниця від дня народження славетної письменниці.
413304
  Микал О.К. Ембарго ЄС на продаж зброї в Китай та безпековий баланс у Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 135-140
413305
  Глушкова Т.В. Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 173-177. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто відносно нову для українського рекламного простору й не вивчену в науці маркетингову комунікацію - ембіент-рекламу. На основі досвіду практиків у цій царині виокремлено найважливіші ознаки ембіент-реклами; визначено її функції; ...
413306
  Зайцев Б.П. Емблематика Радянської України / Б.П. Зайцев ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Східно-регіональний відділ Центру пам"яткознавства НАНУ та Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 62 с. – (Джерелознавчі зошити ; Зошит 4)
413307
  Солецький О.М. Емблематичні "механізми" і теорія Зигмунда Фрейда // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 159-170. – (Слово). – ISSN 2304-7402
413308
  Шевчук Т. Емблематичні збірки XVII - XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 71-84. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються характер художньої рецепції Г. Сковородою поширених в Україні XVII - XVIII ст. європейських збірок емблем і символів.
413309
  Голобородько Я. Емблематичність як вираження енігматичності. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на монографію Л.Скупейка "Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки"
413310
  Оксіюк П. Ембріологія цукрового буряка / П. Оксіюк. – К., 1927. – 19с.
413311
  Ноздренко Д.М. ЕМГ-активність м"язів ліктьового суглоба кішки при виконанні цілеспрямованого руху в умовах постійного зовнішнього навантаження / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Отримано результати, які підтверджують положення, що рівень моторної команди, яка надходить до м"яза при виконанні цілеспрямованого руху, залежить від зміни навантаження, проти якого м"яз виконує роботу і сили, що розвивається цим м"язом.
413312
  Мамин-Сибиряк Емеля-охотник / Мамин-Сибиряк. – Киев, 1981. – 95с.
413313
  Муратов Х.И. Емельян Иванович Пугачев / Х.И. Муратов. – Ростов н/Д, 1979. – 239с.
413314
  Фатеев П.С. Емельян Михайлович Ярославский / П.С. Фатеев. – Москва, 1980. – 112с.
413315
  Каменский В.В. Емельян Пугачев / В.В. Каменский. – М. : Художественная литература, 1937. – 125 с.
413316
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
1. – 1944. – 776с.
413317
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
2. – 1946. – 776с.
413318
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
3. – 1946. – 776с.
413319
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 776с.
413320
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
2. – 1949. – 855с.
413321
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
3. – 1949. – 648с.
413322
  Жижка М.В. Емельян Пугачев / М.В. Жижка. – изд.2-е. – М., 1950. – 216с.
413323
  Вяткин М.П. Емельян Пугачев / М.П. Вяткин. – Ленинград, 1951. – 40с.
413324
  Муратов М.В. Емельян Пугачев / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 264с.
413325
  Пистленко В.И. Емельян Пугачев / В.И. Пистленко. – М, 1954. – 108с.
413326
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Гослитиздат. – (Библиотека советского романа)
Кн. 2. – 1955. – 759 с.
413327
  Багров В.А. Емельян Пугачев / В.А. Багров. – Куйбышев, 1978. – 166с.
413328
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
413329
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
413330
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1985. – 720 с.
413331
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 3. – 1985. – 512 с.
413332
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00788-2
Кн. 1. – 1989. – 718с.
413333
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – (Биография Отечества). – ISBN 5-268-00789-9
Кн. 2. – 1989. – 736с.
413334
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00790-4
Кн. 3. – 1989. – 524с.
413335
  Буганов В.И. Емельян Пугачев / В.И. Буганов. – М. : Просвещение, 1990. – 192с.
413336
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0391-X
Кн. 1, ч. 1,2. – 1990. – 431 с.
413337
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0392-8
Кн. 1, ч. 3. Кн. 2, ч. 1. – 1990. – 493 с.
413338
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство
Кн. 2, ч. 2, 3. – 1990. – 429 с.
413339
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Душанбе : Маори. – ISBN 5-670-00273-3
Кн. 3. – 1990. – 544 с.
413340
  Мауль В.Я. Емельян Пугачев и его жены (к вопросу о гендерной проблематики русского бунта) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 99-102. – ISSN 2070-9773
413341
  Лимонов Ю.А. Емельян Пугачёв и его соратники / Ю.А. Лимонов. – Л., 1975. – 32с.
413342
  Соколов В.К. Емельян Чернодыр: ист. роман. / В.К. Соколов. – Тула, 1981. – 225с.
413343
  Рубан В.А. Емельян Ярославский в "Правде" 1918-1919 гг. / В.А. Рубан. – Киев, 1959. – 248с.
413344
  Кукушкин В.Н. Емельяновы. / В.Н. Кукушкин. – Л, 1974. – 319с.
413345
  Івашук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 69-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
413346
  Цимбал Т.В. Емерджентні властивості глобальної соціальної системи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 153-161
413347
  Биишева Зайнаб Абдулловна Емеш : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 596 с.
413348
  Първанова А. Емил Коралов. / А. Първанова. – София, 1982. – 108с.
413349
  Чиботару С.С. Емилиан Буков / С.С. Чиботару. – Кишинев, 1959. – 224с.
413350
  Сарандев И. Емилиян Станев / И. Сарандев. – София, 1977. – 180с.
413351
  Смаричевська А.А. Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 182-191. – ISSN 2225-7586
413352
  Хоткевич Г.М. Емігранти : Драматичний малюнок в одній дії / Гнат Хоткевич. – Мамаївці ; Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада" в Чернівцях, під зарядом І. Захарка, 1910. – 18 с. – (Біьліотека "Вільної організації укр. учит. на Буковині" / Під ред. Ілярія Карбулицького ; № 10 ; №10)
413353
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1958. – 200 с.
413354
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1970. – 207 с.
413355
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1976. – 192 с.
413356
  Юрік Л. Емігранти / Л. Юрік. – Львів, 1984. – 267с.
413357
  Мрожек С. Емігранти. Пішки. Портрет = Emigranci. Pieszo. Portret : [п"єси] / Славомир Мрожек ; з пол. пер.: О. Катаєва, С. Борщевський. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 221, [3] с. – Дані тит. арк. парал. укр., пол. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-29-8


  Ця книжка входить до серії "Колекція театральна" – видання світових театральних бестселерів. До упорядників серії увійшли знані особистості і критики в царині сучасного театрального мистецтва. До книжки увійшли знані драми відомого автора: Emigranci ...
413358
  Радиш Я. Емігрантки, які прославили Україну : (до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність") // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 119-120. – ISSN 2306-6814
413359
  Савченко А В. Емігрантска російськомовна та україномовна анархіська преса 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 186-199. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
413360
  Вовк О.Л. Емігрантський вертеп / О.Л. Вовк. – Одеса : Маяк, 1985. – 239с.
413361
  Храпач Л. Емігрантські ідеології "Третього шляху" для Росії після Жовтневого перевороту (20 - 30-ті роки XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 390-393. – ISBN 978-966-171-783-0
413362
  Лисенко Н. Емігрантські ювілеї О.Олеся // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С.16-24. – ISSN 0236-1477
413363
  Ольга В. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-184. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)


  Вперше в українському літературознавстві авторка звертається до проблеми візії Іншого письменником, що перебуває на еміграції. Вказано на необхідність врахування координат перебування письменника під ча снаписання літературного твору, власного етнокоду ...
413364
  Магурчак А. Еміграційна діяльність Андрія Жука у 1921-1927 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 39-45
413365
  Шваб А.Г. Еміграційна політика Польщі (1918-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Шваб Анатолій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
413366
  Богусловський О. Еміграційна публіцистика Михайла Грушевського: між пошуком національної ідеї і партійною ідеологією // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 108-115


  Здійснюється аналіз політичної і публіцистичної діяльності М, Грушевського в еміграції (1919-1924), зокрема розглядаються дискусійні публікації у часописах "Борітеся - поборете!" і "Наш стяг". Олег Богуславский. Эмиграционная публицистика Михаила ...
413367
  Яровенко Т.С. Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті простежується канонізація творчості В. Винниченка в УРСР аж до вилучення його імені з культурного обігу в 30-х рр.;також робиться стислий огляд особливостей критичної рецепції творів письм. еміграційного періоду (1930-1950) в умовах творчої ...
413368
  Монастирецький Л. Еміграційна тема у творчості І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 209-214. – ISBN 966-594-298-0
413369
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  Автор статті трактує праці про Т. Шевченка, написані поза межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги аівтора стають два принципи видання творів ...
413370
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 47-59. – ISSN 0236-1477


  Автор статті трактує проці про Т. Шевченка, написані позе межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два принципи видання творів ...
413371
  Полич М. Еміграційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 10-14
413372
  Рудик С. Еміграційний період О.І. Кандиби // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 189-221. – ISBN 978-617-646-420-4
413373
   Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України - жителів Республіки Казахстан : Аналітичний звіт про проведене соціологічне дослідження. – Київ : Фенікс, 1998. – 122с. – ISBN 5875342129
413374
  Грушевська К. Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919-1921 pp.) / вступна стаття й публікація І.Б.Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 4 (529 ), липень-серпень. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
413375
  Захарченко М.В. Еміграційні орієнтації студентів / М.В. Захарченко, С.О. Бояр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
413376
  Поліщук Ю.М. Еміграційні процеси в середовищі волинського селянства (друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 56)


  Аналізуються основні причини, хід, наслідки еміграції волинських селян із території краю та політика російського царизму щодо цього.
413377
  Бабак В. Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 70-87


  За твором Ірен Роздобутько "Я знаюЮ що ти знаєш, що я знаю...". 9 -й клас.
413378
  Савченко Г.П. Еміграція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
413379
  Яворська І.Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
413380
  Качараба С. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919 - 1939 роках // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 119-140. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
413381
  Шульга М. та інш. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.64-89
413382
  Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919 - 1939) = Emigration from Western Ukraine, 1919-1939 / Степан Качараба. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 416с. – ISBN 966-613-252-4
413383
  Сабадош Р.Й. Еміграція з України до Чеської Республіки та соціальна інтеграція мігрантів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 23-27. – ISBN 966-614-021-7
413384
  Яворська І. Еміграція за релігійними мотивами як чинник, що сприяв розхитуванню "залізної завіси" та поширенню міграційних настроїв в СРСР // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 78-84
413385
  Шваб А.Г. Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 90-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано особливості еміграційної політики влади ІІ Речі Посполитої на західноукраїнських землях.
413386
  Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького / В. Юркевич. – К, 1932. – 191с.
413387
  Трохимець О.І. Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
413388
  Сазонов В. Еміграція російської армії Врангеля до Туреччини наприкінці 1920 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-783-0
413389
  Гончар Б.М. Еміграція та ООН // У майбутнє - в ім"я України! : Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2001 р. / редкол.: М. Дробноход, І. Бейко, М. Винницький, та ін. – Київ, 2001. – С. 313-315. – ISBN 966-7586-08-1
413390
  Кожолянко Г. Еміграція українців в Америку / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936
413391
  Грицик Л.В. Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин посатку XX століття // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-105. – ISSN 1608-0599
413392
  Шкурдода Л. Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 54-56
413393
  Супрун В.М. Емілі Бронте: штрихи до літературного портрета = A short literary portrait of Emily Bronte : [навч. посіб.] / В.М. Супрун, І.М. Ящук. – Вінниця : Вінницька газета, 2012. – 83, [1] с. – Текст кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISBN 978-966-2257-52-6
413394
  Білоцерківець А.Ю. Емілія Ланьє в дослідженнях сучасних науковців // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 102-103
413395
  Кравець Я. Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 166-173. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
413396
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 13
413397
  Шандор Л.З. Еміль Грабовський / Л.З. Шандор. – К., 1962. – 30с.
413398
  Мотрук В. Еміль Дюран - автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції / В. Мотрук, Є. Кустяєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 163-168. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
413399
  Матвіїшин В.Г. Еміль Золя в перекладах і критиці на Україні. 1875-1965 рр. : Дис... канд.філолог.наук: / Матвіїшин В.Г.; Івано-Франківський держ.мед.ін-т. – Івано-Франківськ, 1969. – 280л. – Бібліогр.:л.268-280
413400
  Ничко О. Еміль Золя та Джон Стейнбек: теорія і практика експериментального роману // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 65-70


  У статті простежується Стейнбеківська своєрідна натурфілософія у типологічній паралелі з натуралістичним екстремізмом Е.Золя. Науково обгрунтовані потулати критичного есе "Експериментальний роман" метра французького екперимен- тального роману ...
413401
  Матюшкіна Т.П. Еміль Золя та його "новий роман" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
413402
  Кестнер Е. Еміль і берлінські хлопчаки / Е. Кестнер. – К., 1965. – 146с.
413403
  Франко І.Я. Еміль Коритко, забутий словянський етнограф /Відбитка з Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка, т.LXXXVI/ / І.Я. Франко. – Київ
413404
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-
№ 1 (1), липень - вересень. – 2007. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
413405
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (2), жовтень - грудень. – 2007. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
413406
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (3), січень - грудень. – 2008. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413407
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (4), січень - грудень. – 2009. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413408
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (5), січень - грудень. – 2010. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413409
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (6), січень - грудень. – 2012. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413410
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (7), січень - грудень. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413411
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2014. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413412
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3/4 (9), липень - грудень. – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413413
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (10), січень - червень. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413414
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (11), (липень - вересень). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413415
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (12), (жовтень - грудень). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413416
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 1, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413417
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 2, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413418
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 3, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413419
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 3, квітень - червень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413420
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 1, квітень - червень. – 2016. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413421
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 2, квітень - червень. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413422
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 1, липень - вересень. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413423
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 4, липень - вересень. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413424
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 2, липень - вересень. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413425
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 3, липень - вересень. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413426
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – 2016. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413427
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 4. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413428
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 1. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413429
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413430
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413431
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 1. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413432
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413433
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413434
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 1. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413435
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413436
  Шляхова Валерія Емірати з рюкзаком і дітьми : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26 : Фото
413437
   Емісійна діяльність на ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 12-18
413438
  Мельник О.В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій / О.В. Мельник, Т.П. Якимчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-126. – Бібліогр.: с. 118, 120, 123, 124, 126


  Проведено аналіз емісійних процедур щодо випуску корпоративних облігацій підприємствами гірничодобувної промисловості. Досліджено фінансові показники діяльності з метою визначення перспектив галузі щодо розвитку ринку корпоративних облігацій.
413439
  Шевцова О.Й. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, Н.М. Чуприна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
413440
  Квасова О.П. Емісійні операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів України / О.П. Квасова, П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 25-30
413441
  Кологойда О.В. Емісійні фондові господарські правовідносини // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 80-87. – ISSN 2311-4894
413442
  Гарагонич О.В. Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 102-116. – ISSN 2310-6166
413443
  Мица Ю. Емісія похідних цінних паперів: правова природа та етапи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 46-51.
413444
  Кологойда О.В. Емісія цінних паперів як спосіб реструктуризації заборгованості акціонерного товариства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 332-339. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для пере-ведення зобов"язань у цінні папери (сек"юритизації). Серед підстав переведення зобов"язань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих ...
413445
  Деллашери К. Емкости и случайные процессы / К. Деллашери. – Москва : Мир, 1975. – 192с.
413446
  Тамразов П.М. Емкости конденсаторов и экспериментальная здача А.А.Гончара / П.М. Тамразов. – Киев, 1979. – 10 с.
413447
   Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий-кремний / О.В. Третяк, И.Н. Белокурова, С.И. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // ФТП, 1989. – №10
413448
  Берман Л.С. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках / Л.С. Берман, А.А. Лебедев. – Ленинград : Наука, 1981. – 176с.
413449
  Иванюта М.М. Емкостная характеристика и неоднородность коллекторов палеогена нефтяных месторождений Предкарпатья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Иванюта М.М.; Ивано-Франков. филиал Львовского политехн. ин-та. – Львов, 1966. – 15л.
413450
  Кудрявцев А.В. Емкостніе измерители влажности жидких сред. / А.В. Кудрявцев, В.Н. Шевченко. – Фрунзе, 1989. – 51с.
413451
  Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин / И. Форейт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 159 с.
413452
  Ацюковский В.А. Емкостные дифференциальные датчики перемещения / В.А. Ацюковский. – М.-Л., 1960. – 103с.
413453
  Миклюков Владимир Михайлович Емкостные методы в задачах нелинейного анализа : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.01.01 / Миклюков Владимир Михайлович; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1980. – 31л.
413454
  Берман Л.С. Емкостные методы исследования полупроводников / Л.С. Берман. – Ленинград : Наука, 1972. – 104 с.
413455
  Ершов В.Н. Емкостные параметры / В.Н. Ершов. – М, 1966. – 260с.
413456
  Бухгольц В.П. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1972. – 79с.
413457
  Казарновский Д.М. Емкостные преобразователи частоты / Д.М. Казарновский. – Ленинград, 1968. – 108 с.
413458
  Карандеев К.Б. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры / К.Б. Карандеев. – Л., 1966. – 135с.
413459
  Баскаков Г.Н. Емкостный отбор мощности от высоковольтных линий электропередачи для питания мелких потребителей / Г.Н. Баскаков. – М.-Л., 1950. – 40с.
413460
  Булашевич Д.Н. Емкостный отбор мощности от линий электропередачи / Д.Н. Булашевич, В.Д. Юренков. – М.-Л., 1959. – 136с.
413461
  Иноземцев Л.Н. Емкость группы существительного в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иноземцев Л.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1965. – 22л.
413462
  Зелинский А.Г. Емкость двойного слоя и адсорбция сульфидов на золотом и серебряном электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зелинский А.Г.; АН СССР. Ин-т элетрохимии. – М., 1975. – 19л.
413463
  Кривецкий С. Емкость крестьянского рынка Украины в 1924-1925 хоз. году. / С. Кривецкий. – Х., 1925. – 64с.
413464
  Курганов С. Емкость мига: Стихи. / С. Курганов. – Баку, 1981. – 87с.
413465
  Эпитащвили И.Г. Емкость предложения в средненемецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эпитащвили И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
413466
  Остен Д. Емма : Роман / Джейн Остен. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2764-1
413467
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В.К. Горбатька. – Харків : Фоліо, 2008. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4698-7
413468
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [В.К. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2013. – 446, [2] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6547-6
413469
  Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики / Ірина Жодані. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-388-168-3
413470
  Бачинський П.П. Еммануїл Іонович Квірінг / П.П. Бачинський, В.Е. Квірінг. – Київ, 1964. – 122с.
413471
  Хайдер Є. Емотиви як риса ідіостилю Г. Гессе та способи їх передачі у перекладах (на матеріалі українських і російських перекладів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 429-433. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
413472
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 30-39. – ISBN 966-581-231-9
413473
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
413474
  Бігарі А А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
413475
  Кузменко І. Емотивна валентність одиниць мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 70-72
413476
  Романова Н.В. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 333-339. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
413477
  Фельцман І.М. Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 535-542. – ISBN 978-966-8904-46-2
413478
  Сердюк А.М. Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких засобах масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 127-133


  У статті автор розглядає засоби емотивної прагматики у французькій мові на матеріалі публіцистичного (газетного) дискурсу. Газетні тексти формують масову свідомість інтенсивністю та умисністю свого впливу, тому їм притаманна особливо виражена емотивна ...
413479
  Шумейко О.В. Емотивна семантика англійських лексичних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 94-97. – Бібліогр.: Літ. с. 97; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті аналізуються лексичні одиниці на позначення емоційно-афектних станів у англійській мові. Здійснюється аналітичний опис відповідних лексичних підсистем на синхронному зрізі. Виокремлюються денотати емотивної лексики. Визначаються особливості ...
413480
  Андрійченко Ю.В. Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 384-388. – ISBN 966-581-727-2
413481
  Беркещук Х.М. Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-22. – ISBN 978-966-581-958-5
413482
  Прокойченко А. Емотивна функція метафори у романі Д.Г. Лоуренса "Закохані жінки" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 129-131. – ISSN 2307-633Х
413483
  Галицька О.Б. Емотивна функція субстантивної оцінної номінації у романах У.Стайрона // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 132-139
413484
  Ганчин Л.В. Емотивна функція фразеологічних одиниць у тексті (на матеріалі роману У.С. Моема "The Painted Veil") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 103-106. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
413485
  Шахновська І.І. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 234-237
413486
  Боднар Р.В. Емотивний компонент висловлювання як засіб психологічної характеристики мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 210-214. – ISBN 966-594-420-7
413487
  Галаган В. Емотивний компонент лексичної семантики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 19-22. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
413488
  Андрійченко Ю.В. Емотивний фон художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 9-14.
413489
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 188 арк. – Додатки: арк.183-188. – Бібліогр.: арк. 166-182
413490
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
413491
  Кисленко А.Ю. Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську / А.Ю. Кисленко, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 39-46. – ISSN 2077-804X
413492
  Белецька А.В. Емотивність полеміки партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 22-26


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалах газет, засновниками яких с політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
413493
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід-Захід". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 34-39.
413494
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід – Захід" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 47-53


  У статті представлено результати дослідження оцінної номінативної лексики публіцистичних текстів дискурсу політичного протистояння сучасних суспільно-політичних газет України у 2004–2006 роках. На матеріалах часописів, засновниками яких є владні й ...
413495
  Онищук М.І. Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 436-442


  У статті розглянуто лакуни з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями в англійській та українській мовах, простежено способи передачі одиниць з суфіксами суб"єктивної оцінки у зіставному аспекті, виявлено специфіку аналізованих ...
413496
  Павлова Е.В. Емотивність у епістолярній прозі Г. Лоуренса // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 54-55
413497
  Алєксєєва І.О. Емотивність як одна з частиномовних властивостей часток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається поняття "емотивність", "експресивність", "емоційність", "оцінка" та "модальність", які іноді вживаються лінгвістами як синонімічні. Аналіз цих термінів довів існування відмінностей між ними. Автор виділяє дві основні частиномовні ...
413498
  Андрійченко Ю.В. Емотивність як ціннісний континуум мови художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 966-581-623-3
413499
  Федоренко О. Емотивно-оцінна функція демінутивів у газетній комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 104-110


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives in the newspaper communication.
413500
  Король О.А. Емотивно-оцінне навантаження сенсорної лексики в текстах сучасних англомовних пісень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 281-291


  У статті розглядаються особливості вживання сенсорної лексики як засобу формування емотивно-оцінних конотацій у текстах сучасних англомовних пісень. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно та негативно маркованими емотивними станами ...
413501
  Сем"янків Н.В. Емотивно-оцінний потенціал лексичних форм демінутивів у сучасній італійській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 385-392


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. В статье представлен анализ эмотивно-оценочной функции деминутивов в газетной коммуникации. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation ...
413502
  Федоренко О. Емотивно-оцінні демінутиви як засіб вираження іронії в газетних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 110-117


  У статті з"ясовується роль емотивно-оцінних демінутивів як одного із засобів вираження іронії в газетних текстах. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives as one of methods of irony expression in ...
413503
  Марутовська О.О. Емотивно-резонансні властивості постмодерністського сенсорного образу в текстах англомовного епічного фентезі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 57-65. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
413504
  Білоус А.О. Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
413505
  Поп-Jорданова Емоции неопходни за да бидеме луге = Emotions needed to make us human / Нада Поп-Joрданова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит .лист англ. та макед. мовами. – Бібліогр.: с. 297-321. – ISBN 978-608-203-118-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
413506
  Смолит-Крковит Емоціе код діеце / Смолит-Крковит. – Београд, 1964. – 32с.
413507
  Телешевська М.Е. Емоції і здоровья / М.Е. Телешевська. – К., 1978. – 56с.
413508
  Шляхова Н.М. Емоції і художня творчість / Н.М. Шляхова. – К., 1981. – 104с.
413509
  Романова Н. Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 39-45. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
413510
  Лозинська О. Емоції у невербальному та вербальному вираженні (на матеріалі польської мімічної фразеології) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 209-221. – ISSN 0203-9494
413511
  Гранько Н.К. Емоції у психології та у лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 243-250. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
413512
  Мацьків О.К. Емоції, що формують епічно-драматичну тональність тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 161-165. – ISBN 966-581-623-3
413513
  Федоренко О. Емоційна ефективність рекламного повідомлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-355
413514
  Івановська О.П. Емоційна індикація та образна трансформація у фольклорному тексті: природа індивідульної суб"єктивності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 210-218. – (Б-ка Ін-ту філології)
413515
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 40-43. – ISBN 966-7890-03-1
413516
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 43 ; 8 назв.
413517
  Войціх І.В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 54-59
413518
  Забаровська С.М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 8-13
413519
  Ковальова О.Л. Емоційна компонента ставлення людини до іншої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано емоційні стосунки в діаді, їхня структура та особливості. Розглянуто закономірності, етапи розвитку емоційних стосунків. Дано уявлення про місце яке посідає емоційна компонента ставлення людини до людини в емоційних стосунках.
413520
  Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63
413521
  Костиря Б. Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2307-2261
413522
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових-трактатів ХVI-XIX століть (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 162-167
413523
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових трактатів XVI-XIX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 91-96. – ISBN 966-581-481-8
413524
  Кузнєцов М.А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М.А. Кузнєцов, О.В. Грицук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 207 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-195. – ISBN 978-966-2411-01-0
413525
  Поплужний В.Л. Емоційне виховання студентів / В.Л. Поплужний. – Київ, 1978. – 79с.
413526
  Зима І.Г. Емоційне збудження в структурі умовного рефлексу пасивного уникнення у білих щурів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проведено електрофізіологічне дослідження зміни емоційного стану при виробленні та реалізації умовного рефлексу пасивного уникнення за одноразового навчання. Показано, що емоційне збудження корелює з мірою реалізації рефлексу і має нерівномірний, ...
413527
  Лук"янець Т.Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 410-421


  Статтю присвячено дослідженню прийому крупного плану з позицій лінгвопоетики. Визначено емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах. На основі когнітивного тлумачення природи емоцій побудовано типологію ...
413528
  Юшко В.В. Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 131-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
413529
  Небеленчук І. Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 6-10


  У статті розкрито внутрішній світ героя, його стан, настрої, переживання за допомогою емоційного діалогу. Показано значення художніх образів, деталей та розуміння емоційно-психологічного стану героя, особливості часопростору. на конкретних прикладах ...
413530
  Богосвятська А.І. Емоційний інтелект і уроки світової літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-27


  Педагогіка сьогодні вкотре акцентує увагу на тому, що розвиток мислення дитини відбувається на основі поєднання логічно-наукового та емоційно-художнього начал. Адже розвиток логічного мислення тільки за рахунок емоційного негативно відображається на ...
413531
  Крупич С.О. Емоційний інтелект практичних психологів як важливий компонент професійної спрямованості / С.О. Крупич, І.Ю. Філіппова // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 150-159


  У статті охарактеризовано результати дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та професійної спрямованості особистості. Узагальнено кон-цептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту, окреслено особливості професіоналізму та задоволеність ...
413532
  Льошенко О. Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається визначення та структура емоційного інтелекту і емоційної компетентності різними науковими підходами. Визначаються проблемні аспекти співвідношення емоційного інтелету і емоційної компетентності. Обгрунтовується актуальність ...
413533
  Вірна Ж.П. Емоційний інтелект у смисловому локусі професіоналізації особистості / Ж.П. Вірна, К.І. Брагіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 38-43. – ISSN 2310-4368
413534
  Бурдюг Є.О. Емоційний інтелект як індикатор проблем в спілкуванні підлітків // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 312-313
413535
  Гацько А.Ф. Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства / А.Ф. Гацько, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 61-67. – (Економічні науки)
413536
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 192-223. – Бібліогр.: л. 165-190
413537
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
413538
  Богучарова О.І. Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 12-23. – (Серія: Психологія ; вип. 21)
413539
  Четверик-Бурчак Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 163-198. – ISSN 2309-1797
413540
  Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
413541
  Цвєткова Г.Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 49-59. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
413542
  Баранецька А. Емоційний компонент у структурі інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 73-82
413543
  Козлова А.О. Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 204-209


  У статті здійснено аналіз деяких особливостей вербалізації емоційного концепту "страх" за допомогою фразеологічних одиниць та нейтральної лексики китайської мови; виявлено основні чинники, які впливають на формування певного образу емоції страху у ...
413544
  Лапко О. Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 225-236. – ISSN 1728-9572
413545
  Короленко О.М. Емоційний стан як ознака суб"єктивної сторони складу злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 573-577. – ISSN 1563-3349
413546
  Землякова Т.В. Емоційний фактор в структурі процесу адаптації : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Землякова Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
413547
  Томенко М. Емоційні заяви і стосунки не мають жодного відношення до міжнаціональної ситуації : Бесіда з віце-прем"єр-міністром України з гуманіт. питань // Дзеркало тижня., 2005. – 26 лют.-4 берез.
413548
  Кириленко Т.С. Емоційні переживання та цінності особистості: проблема співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості співвідношення емоційних переживань і цінностей особистості в аспекті координат її життєвого світу. Розглянуто зв"язок домінуючих емоційних переживань із ціннісними орієнтаціями особистості, а також особливості її ...
413549
  ЧернявськаТ Емоційні стани бізнесменів та шляхи їх корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 186-191. – ISSN 1810-2131
413550
  Бондаревська І.О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І.О. Бондаревська, А.О. Монська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
413551
  Жешув Емоційність мовця в "Листах до редакції" на прикладі жіночої преси / Жешув, , Г. Філіп // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 215-224


  Об"єктом лінгвістичного дослідження стали тексти листів, опублікованих у 2002-2004 pp. на сторінках тижневика "Wysokie Obcasy". Аналіз листів дає змогу зробити висновок про їх насичення емоціями, головним чином негативни­ми. Вони передані як ...
413552
  Денисевич О. Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) / О. Денисевич, Т. Недашківська // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 270-276


  У статті розглянуто шляхи виокремлення конотативного значення у асоціативному полі. Проаналізовано емоційні реакції позитивного та негативного змісту в асоціативних полях рекламної лексики. В статье рассмотрено возможности выделения конотативного ...
413553
  Могилевський В. Емоційність та асоціативність - мистецькі крила Олександра Ковальчука // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-1799
413554
  Саннікова Ольга Павлівна Емоційність у структурі професійних властивостей особистості (на прикладі представників соціономічних професій) : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Саннікова Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 51л.
413555
  Шмига Ю.І. Емоційність як фактор ефективності телереклами (деякі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються емоційні стратегії реклами, які сьогодні набувають особливого значення. Емоційний компонент установки на рекламу найбільше впливає на її ефективність. Вивчається емоційний вплив телереклами на споживача, адже це набуває важливого значення ...
413556
  Фіголь Н.М. Емоційно-експресивна функція заголовків в інтернет-журналі "Новий ПіК" / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 44-52. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються мовностилістичні засоби в заголовках інтернет-ЗМІ на прикладі інтернет-журналу "Новий ПіК", особливості реалізації та співвідношення інформативної та емоційно-експресивної функцій заголовків у інтернет-ЗМІ. The article deals with ...
413557
  Галацька В.Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 206-214


  У статті розкривається природа естетичної категорії "драматичне" в повісті О. Гончара "Бригантина", виражена в оригінальних індивідуально-авторських засобах мовної експресії
413558
  Атрошенко Г.І. Емоційно-експресивні частки та їх функції (на матеріалі творів Т.Г.Шевченка для дітей) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 113-116.
413559
  Кучма О.І. Емоційно-експресивні частки як засіб мовної економії (на прикладі німецьких часток та їхніх українських відповідників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 555-560


  В статті представлено емоційно-експресивні частки німецької мови як засіб мовної економії на рівні висловлювання. Вони дозволяють мовцю згорнути певну картину світу і найекономнішим способом передати інформацію адресату. Переклади з художньої ...
413560
  Стєкольщикова В.А. Емоційно-оцінне сприйняття дійсності аудиторією через порівняльні засоби образності сучасного друкованого медіатексту (на прикладі регіональних видань) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 155-158


  Статтю присвячено проблемам ефективності друкованого медіатексту крізь призму взаємодії порівняльних засобів образності та емоційно-оцінної складової частини сприйняття його аудиторією. The article is devoted to the problems of media text efficiency ...
413561
  Макаревич П.Ю. Емоційно-оцінний компонент конотативного значення різнорівневих елементів політичного медіа-дискурсу (на матеріалі новогрецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 404-409
413562
  Єлейко М. Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 138-162. – ISSN 1563-3713
413563
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995-2004 років) : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Федоренко Ольга Дмитрівна ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
413564
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995 - 2004 років) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08. - журналістика / Федоренко О.Д.; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 201л. + Додатки л. 189 - 201. – Бібліогр.: л. 165 - 189
413565
  Мізін К. Емоційно-оцінні еталони як носії лінгвокультурологічної інформації в німецьких усталених порівняннях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-103. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
413566
  Резніченко Н.А. Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 250-255


  Стаття присвячена дослідженню психологічного підтексту творів для дітей В. Близнеця. Досліджено психологічні особливості емоційної сфери дитини. Статья посвящена исследованию психологического подтекста произведений для детей В. Близнеца. Исследованы ...
413567
  Скорик О. Емоційно-смислові концепти в поезії О.Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 88-92.
413568
  Ведяєв Ф.П. Емоційно-стресові стани / Ф.П. Ведяєв. – Київ, 1979. – 54с.
413569
  Сергієнко А. Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 7-10. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано шляхи реалізації змістовної емоційно-ціннісної лінії відповідно до літературного компонента освітньої галузі "Мови і літератури".
413570
  Уліщенко В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 15-19


  У статті йдеться про особливості інтерсуб"єктивного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з ...
413571
  Керик О. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості особистості у психотравмуючих ситуаціях: аспекти вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й підходи до проблеми самосвідомості особистості. Проаналізовано вияви емоційно-ціннісного компонента самосвідомості у психотравмуючих ситуаціях, зокрема, в умовах деривації, психотравмуючої ситуації в родині та в умовах ...
413572
  Бойко Г. Емоційно забарвлена лексика в малій прозі Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 125-131. – ISSN 2078-5119
413573
  Боєва Е.В. Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 2219-4290
413574
  Нагорняк М. Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-152


  Стаття присвячена одній із загрозливих тенденцій розвитку національного аналітичного радіомовлення України, яка зумовлена надмірним вживанням емоційно зниженої лексики. This article is devoted to one of the dangerous tendencies of national analytical ...
413575
  Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
413576
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 6-7
413577
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 10-11
413578
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 6-7
413579
  Савінова Н.А. Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікаці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 5-12
413580
  Сушик Н.С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 135-139. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено сутність, структуру, компоненти, зміст, рівні емпатійності соціальних педагогів; обгрунтовано мету, завдання, зміст формування цієї професійно значущої якості фахівців.
413581
  Булатецька Л.І. Емпатія в контексті суміжних концептів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с. 246-247; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
413582
  Туркова Д.М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С.69-76
413583
  Таценко Н.В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 282-288. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
413584
  Невська Ю.В. Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 179-186


  У статті йдеться про способи вираження вербальної емпатії з точки зору комунікативної та емотивної лінгвістики. Аналізуються особливості вираження семантичної емпатії як відображення прагматичної налаштованості автора в текстах ділових листів М. Куліша.
413585
  Матюх Т.М. Емпатія як проблема естетики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 91-93
413586
  Кононенко Т.П. Емпедокл з Акраганта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
413587
  Загірняк Д.М. Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440


  Ринкові перетворення вищої освіти передбачали вагомі успіхи в недалекому майбутньому. Однак її реформування довело неможливість дієвого регулювання ринкової стихії. Використання логічних припущень як емпіричних доказів дозволило виконати абстрактну ...
413588
  Васьків М. Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С.60-68. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про відтворення у книжці мандрівних нарисів Петра Лісового "Кубань" буття українців у цілому краї, історії й сучасного на 20-30-ті роки стану національної самосвідомості, культурного й мовного розвитку, їх зв"язків з Україною, ...
413589
  Фетісова К. Емпірична модель дослідження історичного покоління через призму продуктів його фото- та кіномистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 133-136. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена побудові емпіричної моделі дослідження поняття історичної особистості через призму продуктів фото- та кіномистецтва. В даному аспекті ми визначаємо контекст розуміння поняття історичне покоління та історична особистість, розгляд ...
413590
  Воронов Г.С. Емпірична оцінка забруднення снігу і повітря в крупному промисловому регіоні / Г.С. Воронов, М.І. Ромась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-136. – (Географія ; Вип. 41)


  Гідрохімічний аналіз складу снігового покриву в районі Криворізького басейну і порівняння з іншими місцями України свідчать про суттєвий вплив промислово-міського комплексу на забрудненість навколишнього середовища, що в три-п"ять разів перевищує вміст ...
413591
  Гололобов Д.О. Емпірична оцінка невідомого параметра випадкового поля із сильним перемішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядається оцінка невідомого параметра двовимірного однорідного у вузькому сенсі випадкового поля з неперервним часом, для якого виконується умова сильного перемішування. Наводяться умови, за яких має місце збіжність за розподілом ...
413592
  Шірінян Л. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
413593
  Беген Є.І. Емпірична оцінка якості нейромережевих класифікаційних схем корупційних діянь : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 138-146 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
413594
  Панич О.О. Емпірична теологія Джона Стюарта Мілла в історико-філософському контексті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1728-3671
413595
  Подольська Т.А. Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 95-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
413596
  Дронова О.С. Емпіричне дослідження агресивної поведінки неповнолітніх у контексті схильності до ризику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 67-74
413597
  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 139-148. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
413598
  Корольов Д.К. Емпіричне дослідження емоційної спрямованості особистості / Д.К. Корольов, В.І. Лисий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Наведено результати дослідження деяких емоційних властивостей особистості. Зокрема, емпірично перевірено запропоновану Б.І. Додоновим класифікацію властивостей емоційної сфери особистості. У результаті виділено основні складові емоційної спрямованості ...
413599
  Харчук Т.В. Емпіричне дослідження людського капіталу вищих навчальних закладів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-33.
413600
  Чернявська Тетяна Емпіричне дослідження особистісних особливостей власників та невласників бізнесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.164-168. – ISSN 1810-2131
413601
  Кацович Я.Ю. Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 58-63. – ISSN 2310-4368
413602
  Ягупова О.В. Емпіричне дослідження особливостей прояву мотивації аффіліації у курсантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема мотивації та мотивів поведінки й діяльності у молодих людей, а саме емпірична перевірка характерних тенденцій прояву мотивації аффіліації у курсантів. Vie article considers the problem of motivation and behavioral ...
413603
  Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 92-97. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
413604
  Озімковська В. Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
413605
  Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв"язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
413606
  Літвінова О.В. Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом / О.В. Літвінова, А.О. Коробова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 238-248. – ISSN 2219-2654
413607
  Дубровинський Г.Р. Емпіричне дослідження психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-103. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження та практичної перевірки ефективності застосування системи психологічних засад оптимізації психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному ...
413608
  Блешмудт П.П. Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 253-258. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
413609
  Бобир С.Д. Емпіричне дослідження як складова бакалаврських робіт з методики навчання іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 47-50. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема структури та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра з методики навчання іноземних мов.
413610
  Коцьо О.Я. Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 200-209 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
413611
  Журавльова І.В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 119-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
413612
  Твердохліб І.П. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи на засадах інституціоналізму : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, П.В. Приймак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 266-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
413613
  Циганов С.А. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій / С.А. Циганов, О.І. Заліско // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С.105-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
413614
  Кононенко Т.П. Емпіричний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340-341. – ISBN 966-316-069-1
413615
  Пунько Б.М. Емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв”язків на глобальному рівні економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 5-8. – ISSN 1728-6220


  Встановлено перелік об" єктів формування причинно-наслідкових зв"язків на глобальному рівні економіка, схематично представлено існуючі причинно-наслідкові зв"язки. Визначено місце СОТ в регулюванні цих зв"язків на глобальному рівні економіки.
413616
  Хуткий Д.О. Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного вібору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 44-53. – ISSN 1996-5931
413617
  Щербина Л.Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 329-334. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
413618
  Різун В. Емпіричні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методів спостереження, експерименту та інших емпіричних методів дослідження в журналістикознавстві. Рассмотрено применение методов наблюдения и эксперимента, а также других эмпирических методов исследования в ...
413619
  Бондаренко Є.І. Емпіричні методи навчання як невід"ємна складова підготовки фахівців-юристів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 179-183
413620
  Тувакова Н.В. Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – C. 226-230. – ISSN 2221-755X
413621
  Ягупова О.В. Емпіричні та експериментальні дослідження практичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу емпіричних і експериментальних досліджень практичного мислення в психологічній науці, представлені основні етапи його дослідження та проаналізовані результати досліджень провідних представників психологічних шкіл. The article ...
413622
  Кучер Т.М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як засобу доказування у цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
413623
  Сугакова О. Емпірично-байєсова класифікація для спостережень з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  We consider the problem of the object"s classification in the case, when the object belongs to one of two classes. Characteristic"s distribution for the objects from the first class is unknown, but symmetric. The distribution for the second class is ...
413624
  Решетник М.Д. Емпіріокритицизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
413625
  Василенко В. Емпірічні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932 - 1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7122-39-4
413626
  Кірпота Н. Емпірічні й теоретичні методи навчання яік засіб розвитку критичного мислення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.71-72. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
413627
  Гон О.М. Емпліцитна й експліцитна поетика імажизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 245-255


  Метою статті є аналіз способів поєднання художньої творчості та літературно-критичної рефлексії у становленні поетичного модерну. Попри протилежні вектори теоретизування фундаторів імажизму, спільним знаменником для них виступає французька ...
413628
  Гончар Б.М. Емська депеша // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 441-442. – ISBN 966-316-039-X
413629
  Яворський М. Емський акт 1876 року // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 42-43. – ISBN 966-7272-00-1
413630
  Паниев Н.А. Ему 148 лет. / Н.А. Паниев, М. Мусаев. – Баку, 1956. – 76с.
413631
  Северный П. Ему было тридцать / П. Северный. – М., 1970. – 269-420с.
413632
  Братченко И.Г. Ему выпало жить. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1990. – 262с.
413633
  Грудинкин А. Ему нет сорока, и он - великий русский математик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0130-1640


  В 2006 году высшей международной награды в области математики - премии Филдса (она присуждается четырем ведущим математикам мира раз в четыре года) - был удостоен молодой московский ученый Андрей Окуньков (год рождения - 1969), выпускник ...
413634
  Бочков Н.П. Ему открывались тайны микробиологии : [К 100-летию со дня рождения В.Д. Тимакова] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
413635
  Біскуб І.П. Емулятивне моделювання в англомовному дискурсі програмного забезпечення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 71-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 77; 9 п. – ISSN 1729-360Х
413636
  Афанасьєв Д.М. Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 282-289. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статі розглянуто оригінальне дослідження віртуалізації Інтернет-комунікації через її складові механізми емуляції та симуляції. Автор зосереджує увагу на особливостях емуляції та симуляції в процесі спілкування в мережі Інтернет. У статі доведено, що ...
413637
  Денисенко Н.В. Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття / Н.В. Денисенко, Н.Є. Мілько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
413638
  Кулинич П. Емфітевзис як пастка для сільського землевласника, або Чому селянам не варто укладати договори про його встановлення? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 14. – ISSN 1992-9277
413639
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 169-172. – ISSN 2309-1533
413640
  Сидоров В.М. Емшан / В.М. Сидоров. – Москва, 1969. – 119с.
413641
  Хримян Ашот Павликович Еналлены, иналлены и другие непредельные соединения винил- и этинилпропаргильных хлоридов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хримян Ашот Павликович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
413642
   Енамины в органическом синтезе. – Свердловск, 1989. – 108с.
413643
  Набитович І. Енантіодромія sacrum i profanum у художньому тексті : на прикладі новели Юрія Клена "Пригоди Архангела Рафаїла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 268-277. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
413644
  Богданова О. Енантіосемія в лінгвістиці та перекладознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-31. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто явище енантіосемії в італійській та українській мовах, та визначено основні перекладознавчі пробле-ми, що можуть виникати при відтворенні одиниць енантіосемії. The article is dedicated to the analysis of the fenomenon of enantiosemy as a ...
413645
  Іващенко В.Л. Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації / В.Л. Іващенко, Т.О. Федоренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-60. – ISSN 0027-2833
413646
  Смущинская І.В. Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми / І.В. Смущинская, О.О. Бойко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 441-453


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення у сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
413647
  Бойко О.О. Енантіосемія: невизначеність статусів та підходів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 114-124


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення в сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
413648
  Горький М. Енблема / М. Горький. – Москва, 1956. – 56с.
413649
  Іщенко О.М. Енвайронманталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 98-107
413650
  Колісніченко Р.М. Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобалістичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 33-38. – ISSN 2077-1800
413651
  Авраменко О. Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 7-28
413652
  Нетреба Н.В. Енгелеві ряди алгебр Лі асоційованих з силівськими р-підгрупами скінченних симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються енгелеві ряди алгебр Лі Lm асоційованих з силівськми р-підгрупами симетричних, груп порядку рn (р - просте число). Показано, що k-ий член енгелевого ряду збігається з k-им членом нижнього центрального ряду цієї алгебри. Ключові слова: ...
413653
  Короткий В.А. Енгельман Іван Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 279. – ISBN 966-06-0393-2
413654
   Енгельс (Engels) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
413655
  Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
413656
  Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 64-73. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрито зміст категорії ендавменту у вищих навчальних закладах, визначено необхідність, причини та передумови створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України. Узагальнено основні положення нормативно-правового регулювання ...
413657
  Дмитришин М.В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 233-241. – ISSN 2306-546X
413658
  Білінець М.Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
413659
  Карпенко Н.І. Ендемічні созофіти роду ASTRAGALUS I. флори України / Н.І. Карпенко, А.М. Макітенко, О.В. Тищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
413660
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (8). – 2014. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413661
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (17). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413662
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (18). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413663
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (19). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413664
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (20). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413665
  Гладких М.І. Ендогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
413666
  Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
413667
  Бондаренко С.М. Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблока (Український щит) / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 117-129. – ISSN 2218-7472
413668
  Майданюк А.В. Ендогенні модифікатори аденілатциклази // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 17-21. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виділені супернатантні фактори із сірої речовини головного мозку щурів за власною схемою і на основі модифікацій, описаних в літературі методів. Досліджена їх здатність відновлювати активацію гормонами, ГТФ, NaF мембранних препаратів аденілатциклази ...
413669
  Ільїч Л.М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 61-70. – ISSN 1562-0905
413670
  Гриньків А.П. Ендогенні чинники дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті автор вказує на внутрішні передумови виникнення такого складного та багатовимірного феномену, як дискурс релігії. Автор демонструє виключні можливості соціальної філософії у дослідженні зазначеного феномену. Стаття може бути корисною для ...
413671
  Скляров О.Я. Ендоекологія шлунково-кишкового тракту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Вміст порожнин щлунково-кишкового тракту розглядається як ендогенна екологічна система, яку складають, з одного боку, біологічно активні речовини (медіатори, гормони, ферменти, вітаміни, активні метаболіти), а з іншого - різні види мікроорганізмів. ...
413672
  Пічкар Й.І. Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи / Й.І. Пічкар, О.Т. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 169-172. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (54)). – ISSN 2415-8127
413673
   Ендокринологія : Підручник / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, Большова-Зубковська, Д.А. Єфімов; За ред. А.С. Єфімова. – Київ : Вища школа, 2004. – 494с. – ISBN 966-642-177-1


  Наведено основні відомості з морфології та фізіологій ендокринних залоз. З урахуванням найновіших досягнень ендокринології поглиблено викладено матеріал щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування ендокринних захворювань
413674
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 3. – 2014. – С. 173-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413675
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 4 : Тези VIII з"їзду Асоціації ендокринологів України, 20-22 жовтня, 2014, м. Київ. – 2014. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413676
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 20, № 1. – 2015. – С. 369-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413677
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 1. – 2016. – С. 1-94. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413678
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 2. – 2016. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413679
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 3. – 2016. – С. 189-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413680
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 4. – 2016. – С. 283-392. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413681
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 1. – 2017. – С. 1-92. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413682
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 2. – 2017. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413683
  Маймескул О.А. Ендомовні словотвірні процеси при регіональній варіантності мови: la suisse romande // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 210-216. – ISBN 966-638-08406
413684
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми відношень еквівалентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується напівгрупа всіх ендоморфізмів довільного відношення еквівалентності. Крім цього, наводяться критеріальні умови, за яких напівгрупа всіх ендоморфізмів відношення еквівалентності є регулярною напівгрупою. Ключові слова: ендоморфізм, ...
413685
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп / Ю.В. Жучок, Л.В. Кіртадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп та побудовано напівгрупу, яка є ізоморфною напівгрупі всіх ендоморфізмів вільного добутку скінченних напівгруп. Endomorphisms of free product of finite semigroups are described and a semigroup ...
413686
  Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано будову напівгрупи рестриктивних ендоморфізмів напівгруп Ріса матричного типу.
413687
  Безущак О.О. Ендоморфізми та спряженість за Сушкевичем у напівгрупі перетворень зліченної множини / О.О. Безущак, О.М. Рябухо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі характеризуються ендоморфізми напівгрупи перетворень зліченної множини, які визначаються за конструкціями Сушкевича, і описується нове відношення еквівалентності на цій напівгрупі, що узагальнює відношення спряженості. Endomorphisms of the ...
413688
   Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, С.О. Хмизов, А.І. Жигун, А.М. Панченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 78-83. – ISSN 0030-5987
413689
   Ендосимбіотичні бактерії роду Wolbachia та мутаційні процеси у Drosophila melanogaster / С. Серга, С. Демидов, С. Крамаренко, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Wolbachia надзвичайно поширена бактерія в природних популяціях популярного модельного об"єкту Drosophila melanogaster. Проте причини такого поширення залишаються не розкритими. У наведеній роботі продемонстровано, що мутантні особини за геном ...
413690
  Пасічніченко О.М. Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени печінки щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну / О.М. Пасічніченко, О.О. Виноградова, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 127-129. – ISSN 1023-2427


  Досліджено роль простаноїдів у механізмі ендотелійзалежного скорочення ізольованих препаратів ворітної вени щурів під дією ацетилхоліну і норадреналіну
413691
  Козировська Н. Ендофіти. ua / Наталія Козировська. – Київ : LAT&K, 2011. – 248, [2] с., [6] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-65-5
413692
  Скляренко О. Ендоцентричні композити в топонімії США та України // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 345-354
413693
  Рубашов Ю. Ендрю Вайєт - народний художник США // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
413694
  Котляревский И. П. Енеида на малороссийский язык перелициованная И. Котляревским. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге : печатано в типографии Ивана Глазунова
[Ч. 1-3]. – 1808. – 148, 24 с. – Кн. дефектна, без тит. арк., описана за тит. арк. ч. 2-ї. - Видання укр. мовою у транслітерації старої російської орфографії


  Код - Укр, фсд -незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Після третьої частини: Собрание малороссийских слов, содержащихся в Енеиде, и сверх того еще многих иных, ...
413695
  Котляревський И.П. Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским : [У 6 ч.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1890. – V, 290, [12] с. – В кн. також біогр. нарис "Иван Петpович Котляpевский" (на рус. яз.). - Собpание малоpос. слов... / [Уклад. Й.К. Каменецький, І.П. Котляpевський]: с. 275-290. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – Бібліогp.: Изд. А.С. Сувоpина: с. [1-12], 4 обкл. – (Дешевая библиотека ; № 84)
413696
  Котляревский И.П. Енеида на малороссийський язык перелицеванная И.Котляревским : [В 6 ч.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во А. Суворина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1904. – 296 с. – В кн. також вступ. ст. (без підпису) "Иван Петpович Котляpевскій". - Собpаніе малоpоссійских слов, содеpжащихся в "Енеиде"... [слов. укp.-pос.]: с. 279-296.; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 84б)
413697
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 106с. – Книга без тит. л.
413698
  Садовський М. Енеїда : музична комедія (оперета) на 3 дії (по Котляревському) / уложив Микола Садовський ; музика Миколи Лисенка. – Київ : Друк. "Прогрес", 1911. – 16 с.: портр. – В кн. портр. М.К. Садовського, І.П. Котляревського, М.В. Лисенка.
413699
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Київ : Час, 1926. – 239с. – (Популярна б-ка)
413700
  Котляревський І.П. Енеїда / І. Котляревський. – [Київ] : Книгоспілка, 1928. – 252 c. : 1 портр. – У вид. відсутня вступ. стаття "Котляревський як поет" І. Айзенштока (с. I-XVIII)
413701
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 299с.
413702
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 273с.
413703
  Вергілій Енеїда : в 2000-ліття народин поета за латинскої мови переклав Михайло Білик ; кн. 1-6 / Публій Вергілій Маро. – Стрий : [Торгівельно-промислова спілка "Український базар"]
Кн. 6. – 1931. – С. 164-196. – Открема книжка: кн. 6
413704
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 2-е вид. – Харків : Лім, 1933. – 407с.
413705
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 291с. – (Шкільна б-ка)
413706
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 261с.
413707
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 152с.
413708
  Котляревський І.П. Енеїда : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 223с.
413709
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1953. – 128с.
413710
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 200с.
413711
  Котляревський І.П. Енеїда : Поезії / І.П. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327с.
413712
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1968. – 305с.
413713
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 263с.
413714
  Вергілій Енеїда / Вергілій. – Київ : Дніпро, 1972. – 355с.
413715
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 224с. – (Шкільна б-ка)
413716
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса; Москаль-чарівник: П"єса / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 364с. – (Б-ка української класики "Дніпро")
413717
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1988. – 277с.
413718
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Радянська школа, 1989. – 283 с. – ISBN 5-330-00763-1
413719
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1994. – 300с.
413720
  Котляревський І.П.етрович Енеїда / Іван Котляревський. – Київ : Україна, 1994. – 427, [2] с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-319-01133-4
413721
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса: Для середнього та старшого шкільного віку / І.П. Котляревський; Передм.та примітки О.Гончара, Післямова В.Шевчука. – Київ : Веселка, 2000. – 327с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0052-3
413722
  Вергілій Енеїда / Вергілій; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. з латинської М.Білика; Передмова й примітки Й.У.Кобова. – Харків : Фоліо, 2003. – 350с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1973-8
413723
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2924-5


  До книжки також увійшли п"єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник"
413724
  Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3595-4
413725
  Котляревський І. Енеїда : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
413726
  Котляревський І.П. Енеїда : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
413727
  Котляревський І.П. Енеїда / Іван Котляревський ; з укр. переклав Аміран Асанідзе ; ред.: А. Гургенідзе, Ш. Ходашнелі ; передм.: Р. Хведелидзе ; худож.: А. Базилевич ; Тбіліський держ. ун-т. – Тбілісі : [б. в.], 2011. – 324 с. : іл. – Текст видання та обкл. груз. мовою. – ISBN 978-9941-0-3528-9
413728
  Котляревський І.П. Енеїда : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
413729
  Бевз Г.П. Енеїда : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
413730
  Вергілій Енеїда / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
413731
  Котляревський І. Енеїда [Електронний ресурс] / Іван Котляревський; студія "Книга вголос"; оформлен. І. Баранов; текст читає заслужений артист України Б. Лоюода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ, 5 год. 30 хв. Частина 1 - 30:07. Частина 2 - 33:17. Частина 3 - 1:01:30. Частина 4 - 59:07. Частина 5 - 1:04:35. Частина 6 - 01:21:11
413732
  Стешенко І.М. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівняннї з іншими текстами / Ів. Стешенко. – Київ : З друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.


  Записки українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Києві (далі – ЗНТШ у Києві). – 1911. – Кн. 9. – С. 55-85
413733
  Полтава Л.Е. Енеїда модерна альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема-епопея / Леонід Полтава ; Центр Національного Відродження ім. Степана Бандери ; Молодіжний Націоналістичний Конгрес ; Журнал "Визвольний Шлях". – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7060-20-9
413734
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 252 с : портр. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252
413735
  Котляревьский І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 252 с. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252.
413736
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : поема в 6-ти ч ;: З примітками та критичними статтями / Іван Котляревський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХХIII, 224, LIV, [1] с. – Пpимітки та кpитичні статті [О.К. Доpошкевича] с. ХХIII, додатки с. LIV, [1] - ліквідавані. – (Шкільна бібліотека / під pед. О. Доpошкевича; № 1) ; № 1)
413737
  Котляревський І. Енеїда, на українську мову перелицьована / І. Котляревський. – Львів : Батьківщина, 1936. – 136с. – (Українська культурна скарбниця ; Ч. 1)
413738
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [ред.-уклад. С.М. Заготова ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 382, [2] с., [16] c. іл. – ISBN 978-966-481-123-8
413739
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
413740
  Виргилий Еней. – 308с.
413741
  Позіховський Олександр Леонтійович Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / Позіховський Олександр Леонтійович, Самолюк Валерій Олександрович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація матеріалів унікального могильника енеолітичного часу.
413742
  Сергеєв Р.С. Енергетик - відмінник, почесний, заслужений // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-78
413743
  Жупанський Я.І. Енергетика : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 72-73
413744
   Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. – Київ : ред. вид. "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє". – ISBN 966-8163-10-9
Т. 1 : Від вогню та води до електрики / [Бондаренко В.І. та ін.]. – 2006. – 299, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-Зміст, анот. парал. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 291-296
413745
  Махінчук Н. Енергетика герба - енергетика народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 11-12. – ISSN 0130-7037


  Геральдичні традиції України
413746
   Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 242с. – На тит. арк.: 100-річчю з дня народження академіка В.Г. Бондарчука. – ISBN 966-594-713-3
413747
  Костюк В.І. Енергетика і навколишнє середовище / В.І. Костюк. – К., 1978. – 48с.
413748
  Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси СРСР / В.Г. Коробко. – К, 1974. – 48с.
413749
  Левитський С.М. Енергетика і плазма / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ, 1980. – 48с.
413750
  Сумарук Т.П. Енергетика магнітосфери та іоносфери під час дуже великих магнітних бур 2003 р. / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 111-115 : Рис. – Бібліогр.: с. 115. – ISSN 0203-3100
413751
   Енергетика структур заміщення на графеновій основі з домішками атомів Нітрогену чи Бору / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 12. – С. 1569-1586. – ISSN 1024-1809
413752
  Роговик Василь Енергетика Тунгуського метеорита, грозових розрядів та явища життя - що спільного? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 19-21 : Фото
413753
   Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : Монографія. – Дніпропетровськ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-554-069-6
413754
  Голобородько Я. Енергетика шаоліня // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 117-122.
413755
  Маслюк Володимир Трохимович Енергетика, систематика структурних станів та радіаційна міцність напівпровідникових матеріалів : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Маслюк Володимир Трохимович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1994. – 27л.
413756
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 1 (32). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
413757
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 2 (33). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
413758
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (34). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
413759
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413760
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (37). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413761
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (38). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413762
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (39). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413763
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (41). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413764
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (42). – 2015. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413765
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (43). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413766
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (44). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413767
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413768
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (46). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413769
  Бас Г.Г. Енергетики життя / Г.Г. Бас. – К., 1976. – 75с.
413770
   Енергетична академія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та мерією Івано-Франківська підписано Меморандум про створення Центру спільного користування навчальних закладів "Енергетична академія".
413771
  Войцишен В. Енергетична безпека - пріоритет прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-45.
413772
  Чукаєва І. Енергетична безпека - складова економічної та політичної незалежності України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.3-8
413773
  Кириченко Н. Енергетична безпека в контексті міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 8-9.
413774
  Лозова А.М. Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 197-200
413775
  Єфімцева Л.О. Енергетична безпека в Україні: суть. походження та перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 85-92. – ISSN 2221-1055
413776
  Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери суть протистояння та шляхи його послаблення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 83-96. – ISSN 2222-8810
413777
  Продан Ю. Енергетична безпека держави в умовах європейського вибору України: реалії та перспективи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 14-22
413778
  Панченко М. Енергетична безпека держави Ізраїль // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
413779
   Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 280с. – ISBN 966-501-053-0
413780
  Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46
413781
  Прокопенко П. Енергетична безпека ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 56-59.
413782
  Пудичева Г.О. Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 179-185. – ISSN 2313-4569
413783
  Чорногор Я. Енергетична безпека сучасної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 14-16
413784
  Поручник А.М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А.М. Поручник, К.О. Кулаковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 18-21. – ISSN 2306-6806
413785
  Загній О.Г. Енергетична безпека України - це інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 69-73
413786
  Діяк І.В. Енергетична безпека України / І.В. Діяк. – Київ, 2001. – 179с. – ISBN 966-7393-99-2
413787
   Енергетична безпека України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
413788
  Калініченко О.В. Енергетична безпека України / О.В. Калініченко, А.С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
413789
  Телятнікова Ю.В. Енергетична безпека України : проблеми та перспективи // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-160
413790
  Левін Д. Енергетична безпека України в сфері електроенергетики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 33-36
413791
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
413792
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
413793
  Салашенко Т.І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т.І. Салашенко, Г.М. Феденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 2222-0712
413794
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України як чинник політичної незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 78-81.
413795
  Єнько Є.Ю. Енергетична безпека України, розвиток системи транспортування нафти та газу через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 40-45. – (Європейські дослідження)
413796
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України. Політико-географічний аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 14-16
413797
   Енергетична безпека України. Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 140-148.
413798
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України: політико-географічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 122-129
413799
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 34-36.
413800
  Горбулін В.П. Енергетична безпека України: розірвати замкнене коло / В.П. Горбулін, О.П. Кошарна // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 18-25.
413801
  Дарнопих Г.Ю. Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 103-115.
413802
  Вилінський С.І. Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 89-91
413803
  Вербовська Л.С. Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 130-136. – ISSN 2313-8246
413804
  Бараннік В.О. Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО / В.О. Бараннік, Т.В. Брежнєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – С. 99-112. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
413805
  Гнатюк М.В. Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи / М.В. Гнатюк, І.Г. Хільчевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 115-121. – ISSN 2309-1533
413806
  Сердюк Т.В. Енергетична безпека як фактор економічної незалежності України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 39-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
413807
  Мінгазутдінов І.О. Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному партнерству" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 78-83


  The article is devoted to energy security, political modernization and integration as the main challenges of "Eastern partnership". Статтю присвячено аналізу енергетичної безпеки, політичної модернізації та інтеграції як головним викликам "Східного ...
413808
  Вареник Н. Енергетична бідність, завуальована європейськими стандартами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Початок 2017 року обіцяє споживачам тепла, тобто нам із вами, чергові новації: Кабмін розглядає можливість зменшити соціальну норму споживання газу в 2019 році до 4 куб. м на 1 кв. м. Ідеться про уточнення параметрів, на яких базується система ...
413809
   Енергетична галузь України: підсумки 2016 року : газ. сектор, нафта і нафтопродукти, вугілля, ринок електроенергії, енергоефективність, тарифоутворення в секторі комунальних послуг / [авт.-укладач Катерина Маркевич]. – Київ : Ценитр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Веб-сторінка: www.razumkow.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-03-5
413810
  Луцишин З.О. Енергетична дипломатія в П"ятимор"ї / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 28-45
413811
  Ко Джа-нам Енергетична дипломатія Росії та її роль в енергетичній співпраці у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 364-399. – ISBN 966-7196-04-6
413812
  Магда Є.В. Енергетична дипломатія Росії: нові виклики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 149-153. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
413813
  Дікарєв О.І. Енергетична дипломатія як складова дипломатичних механізмів забезпечення національних інтересів у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.172-180.
413814
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4(A=Pb, K; n=1,2; X=S, Cr, W) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
413815
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу АnХО4 (А=Рb, K; n=1,2; Х=S, Cr, W) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181л. – Бібліогр.: л. 167-181
413816
  Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
413817
  Турченко Д. Енергетична ефективність економіки України: проблеми і перспективи // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 49-51. – ISSN 1728-9343
413818
  Сергієнко О. Енергетична залежність країн Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 184-185
413819
  Крамар О. Енергетична недоімперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності
413820
  Мазурець Ю. Енергетична незалежність як політична категорія існування держави на міжнародній арені // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 167-168
413821
  Мельник В.І. Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесені добрив / В.І. Мельник, О.А. Романашенко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 118-121 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
413822
  Єрмілов С.Ф. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
413823
  Мальований О.О. Енергетична політика Європейського Союзу напр. XX - поч. XXI ст. // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 206-210
413824
  Чернецька О.В. Енергетична політика Європейського Союзу через призму прозорості - досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 14-16
413825
  Гнип О. Енергетична політика Німеччини: виклик майбутньому російсько-німецькому співробітництву в енергетичній галузі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 10-11
413826
  Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку / В.Е. Лір ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6647-6
413827
  Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 158-177. – ISSN 2409-9260
413828
  Сахно С. Енергетична політика США в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 103-104
413829
  Каретко В.О. Енергетична політика України після українсько-російського газового конфлікту: шляхи подолання критичної залежності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 110-116.
413830
  Любивий Я. Енергетична революція як чинник формування мережевого суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики у змозі змінити характер суспільних відносин, подолати надмірну поляризацію суспільства."
413831
  Микал О.К. Енергетична складова зовнішньої політики Росії на Далекому Сході: газотранспортні проекти до КНР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 99-105
413832
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-158
413833
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-159
413834
  Голобородько Я. Енергетична стильність глибини (монади Миколи Жулинського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 20-23. – ISSN 0236-1477
413835
  Корж Ю.В. Енергетична стратегія КНР та її вплив на глобальну та регіональну політику держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 512-520
413836
  Дирда А. Енергетична стратегія та енергетичні інтереси КНР в країнах Африканського континенту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 84-86
413837
  Савінок В. Енергетична стратегія України в сучасних умовах центральноєвропейського геополітичного простору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 123-127
413838
   Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: Суходоля О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 9). – ISBN 978-966-554-248-3
413839
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 50-51
413840
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 145-146


  Енергетичні відносини між Україною та Росією мають непросту історію: від стратегічного партнерства та реалізації великих спільних енергетичних проектів до періодів шантажу, недовіри й взаємних звинувачень і прямих енергетичних "воєн."
413841
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації.. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 180-186
413842
  Григоров О. Енергетична хартія як сучасний механізм міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 43-47


  В доній статті автор наводить правовий аналіз положень Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1991 року та Договору і Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів від 17 грудня 1994 року. ...
413843
  Герман М.Я. Енергетичне використання природного газу / М.Я. Герман. – К., 1959. – 147с.
413844
  Букшпун І.Д. Енергетичне використання торфів УРСР. / І.Д. Букшпун. – К, 1948. – 136с.
413845
  Рибчук А.В. Енергетичне господарство світу - підсистема глобальної виробничої інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: на 15 пунктів
413846
  Зварич І. Енергетичне майбутнє Інді // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 239-251. – ISSN 1684-906Х
413847
  Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-140 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
413848
  Суходоля О.М. Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 13-26. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
413849
  Рибалко О. Енергетичне Співтовариство як правовий механізм регулювання відносин у сфері енергетики в Європі // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 139-142
413850
  Петров Р. Енергетичне співтовариство як провідник "енергетичного асjuis" Європейського Союзу для східних сусідніх країн // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 123-144. – ISSN 2304-1773
413851
  Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20, [2] с. – Бібліогр.: 16 назв
413852
  Магда Є.В. Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 144-149
413853
  Гладченко А.Ю. Енергетичний аспект ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 91-93
413854
  Дудко В.Б. Енергетичний аспект логістичної системи як критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
413855
  МСамалига Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / МСамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0131-775Х
413856
  Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Ленинград : Наука, 1967. – 236с.
413857
  Фризоренко А.О. Енергетичний баланс України: від теорії до практики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
413858
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 168-202
413859
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
413860
  Сахно С.М. Енергетичний діалог Росії та Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 483-493
413861
  Слободян Н.В. Енергетичний експансіонізм Російської Федерації щодо держав Європейського Союзу: протистояння викликам та загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 151-163. – ISSN 2308-6912


  У сучасному світі енергозалежних економік визначальним чинником при- йняття стратегічних рішень в геополітичному вимірі виступає енергетична складова. У статті сфокусовано увагу на економічних витоках та енергетичній складовій агресивного ...
413862
  Мазурець Ю.О. Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 282-287. – ISSN 2076-1554
413863
  Мосєєнков В.Ю. Енергетичний метод побудови асимптотичного розв"язку при дослідженні одночастотних коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив дисипативних сил тертя на згині коливання стрижня з шарнірно закріпленими кінцями в умовах головного резонансу. Для дослідження використовується енергетичний метод побудови асимптотичних розв"язків для систем з розподіленими ...
413864
  Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31 : фото, табл.
413865
  Лазарєва З.О. Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Лазарєва З.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
413866
  Ходаківська О.В. Енергетичний підхід до розв"язання проблем екологобезпечного землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 18-24
413867
  Шпичак О.М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 5-16. – ISSN 2221-1055
413868
  Тойменцова І.Ч. Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
413869
  Прийменко С.А. Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 121-125. – ISSN 2077-6330
413870
  Опімах Р.Є. Енергетичний проект "Одеса-Броди": стан і перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 117-125.
413871
  Ващенко Ю. Енергетичний регулятор в системі суб"єктів публічної адміністрації в державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Формування правового забезпечення економічного регулювання є одним із сучасних трендів розвитку адміністративного права. Енергетика є регульованою сферою згідно із законодавством ЄС. Україна зобов"язана привести своє законодавство у відповідність до ...
413872
   Енергетичний сектор України: тенденції, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 1 (150). – С. 7-12
413873
  Гаврилова О.Я. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 111-114
413874
   Енергетичний спектер електронів і фотонів та електропровідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 425-443. – ISSN 1024-1809
413875
   Енергетичний спектр графену з домішкою азоту / С.П. Репецький, В.А. Скотников, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський, А.А. Яценюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 547-550. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту.
413876
  Пекар С.І. Енергетичний спектр електронів провідності в кристалі / С.І. Пекар, 1955. – 29-38с.
413877
  Шастун В.В. Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
413878
   Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.В. Шастун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 1816-5230


  На основі моделі сильного зв2язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні
413879
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 117 л. – Бібліогр.: л. 102-116
413880
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
413881
  Прима Н.А. Енергетичний спектр та кінетичні властивості електроні у тонких напівпровідникових шарах і плітках. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Прима Н.А.; НАН України, ін-т фізики напівпровідіників. – К., 1994. – 31л.
413882
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 146 л. – Бібліогр.: л. 122-146
413883
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... кнд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
413884
  Тітов Г Енергетичний стан макромолекул в граничних шарах високонаповненого полістиролу : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Тітов Г, В; Ін-т хім. високомолекул. сполук. – К., 1993. – 15л.
413885
  Єнько Є. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 216-219.
413886
  Лободаєв В. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / В. Лободаєв, Є. Магда // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 73-80


  У статті розглядається вплив енергетичного фактору на особливості розвитку України в період переходу від традиційного суспільства до індустріального. Акцентується увага на вугільному сегменті енергетики України. Показана специфіка його розвитку та ...
413887
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах Росії та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення та вплив енергетичного фактору на становлення й еволюцію відносин Росії та Європейського Союзу.
413888
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах України та Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 65-83.
413889
  Слободян Н.В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 37-45. – ISSN 2306-5664
413890
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 198-218
413891
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
413892
  Енверов Р.Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 161-167
413893
  Бородай І.І. Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 95-96. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
413894
  Дем"яненко С.І. Енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі = економіка та управління національним господарством / С.І. Дем"яненко, А.М. Дворецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
413895
  Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
413896
  Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
413897
  Гончар М.М. Енергетичні проблеми України та шляхи їх подолання: інвестиційно-інноваційні аспекти // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 100-105.
413898
  Денисюк С.П. Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами : Автореф. дис.. доктора технічних наук: 05.09.05. / Денисюк С.П.; Національна акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
413899
  Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
413900
  Білецький О.О. Енергетичні процеси в колах заряду суперконденсаторів зі змінними початковими напругами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Білецький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
413901
  Сидоренко К.М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сидоренко Костянтин Миколайович ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв.
413902
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
Т. 1. – 2014. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-525
413903
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
Т. 2. – 2014. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-502
413904
  Волеваха М.М. Енергетичні ресурси клімату України / М.М. Волеваха, М.І. Гойса. – Київ : Наукова думка, 1967. – 132с.
413905
   Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : колект. наук. монографія / [Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2014. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7440-2
413906
  Магда Є. Енергетичні стратегії країн Близького Сходу на сучасному етапі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-651-2
413907
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – ISSN 0131-775Х
413908
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – Бібліогр.: с. 59-63, 65-66. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто досвід зовнішньоекономічного співробітництва циркумполярних країн Арктичного регіону у сфері видобування вуглеводнів континентального шельфу. Здійснено аналіз енергетичної дипломатії цих держав, який свідчить про можливість вирішення ...
413909
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
413910
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 234 л. – Додатки: с. 203-209. – Бібліогр.: л. 210-234
413911
  Атамась Н.О. Енергетичні та температурні особливості сильно розбавленого водного розчину пропанолу / Н.О. Атамась, О.О. Атамась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 266-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод Монте Карло використаний для вивчення процесів гідрофобної гідратації пропанолу у воді в інтервалі температур від 283К до 323К при концентрації пропанолу Xet=0,004 м.д. З ком"ютерного експерименту отримані енергетичні характеристики для взаємодій ...
413912
  Красін А.К. Енергетичні ядерні реактори / А.К. Красін. – К., 1958. – 44с.
413913
  Андрійчук В.Г. Енергетично-диверсифікаційні проблеми України та варіативні орієнтири їх вирішення в умовах євроінтеграційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-15
413914
  Сабадаш В.В. Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 70-77. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
413915
  Кременецький Ю О. Енергетично-частотні характер ристики випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах / Ю О. Кременецький, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 297-304. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені нові експериментальні дані стосовно енергетично-частотних характеристик випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах. Спектральні компоненти, які виникають у результаті перехідного ефекту, зміщені на 150 см-1 у ...
413916
   Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного діапазонів : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 3. – 2005. – 247с. : 96 рис., 2 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 166 дж.


  Об"єкт дослідження - електромагнітні хвилі оптичного та НВЧ діапазонів в лінійних та нелінійних середовищах, випадкові сигнали та поля. Мета роботи - дослідження нових фізичних явищ в оптичному та НВЧ діапазонах для створення джерело- та ...
413917
  Івашкіна Д. Енергетично незалежна Україна: міф чи реальність? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 9-11
413918
  Кретов П.В. Енергійність символу у Г.С. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 41-44
413919
  Онищенко О. Енергійно крокуємо чи хворобливо кульгаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 1, 12


  Проект закону "Про освіту".
413920
  Покотило І.В. Енергія : поезії / І.В. Покотило. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 54 с.
413921
  Жмудський О.З. Енергія атомного ядра та її застосування / О.З. Жмудський, О.М. Файдиш. – К, 1955. – 96с.
413922
  Дейген М. Енергія атомного ядра та перспективи її використання / М. Дейген, І. Дикман. – Київ, 1954. – 32 с.
413923
  Сергієнко І. Енергія багатогранного таланту (До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Ільченка) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0372-6436


  Наукова діяльність видатного вченого в галузі радіоелектроніки і телекомунікацій члена-кореспондента НАН України Михайла Юхимовича Ільченка.
413924
  Ропотенко К. Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Показано, що добре відоме співвідношення між ентропією системи і її енергетичним спектром, коли його застосувати до раннього Всесвіту, визначає сучасну енергію вакууму і часовий масштаб, на якому ця енергія може проявитися. І навпаки, якщо сучасна ...
413925
  Цимбалюк М. Енергія добра академіка Івана Зязюна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 7
413926
  Атлантова Л. Енергія духу. На 125 роковини від дня народження Вадима Щербатівського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.34-35. – ISSN 0868-9644
413927
  Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 403-410
413928
  Макара В.А. Енергія зародження парного перегину в кристалах / В.А. Макара, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Виведена формула залежності енергії активації зародження парного перегину від зовнішнього напруження для кристалів з синусоїдальним рельєфом будь-якої висоти. Розглянуто вплив дефектів на енергію активації зародження парного перегину. Обговорюються ...
413929
  Майнгольд Р. Енергія земних глибин / Р. Майнгольд. – Київ : Радянська школа, 1987. – 124с.
413930
  Гусарєв Б.І. Енергія і людина / Гусарєв Б.І. – Київ, 1988. – 189 с.
413931
  Хасанова Т. Енергія лідерства від Павла Шеремети // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Учасники Business-Leader School KNU зустрілися з керівником Школи управління Українського католицького університету, Міністром економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.), засновником Києво-Могилянської бізнес-школи Павлом Шереметою. Він ...
413932
  Шелепін Є.Г. Енергія макро- і мікросвіту / Є.Г. Шелепін, Т.М. Кук. – Київ : Знання, 1967. – 48с.
413933
  Смоляк Б. Енергія оригінальності. Поезія Ярослави Павличко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 2 (844), лютий. – С. 126-136. – ISSN 0868-4790
413934
  Таран Л.В. Енергія пошуку. / Л.В. Таран. – К., 1988. – 191с.
413935
  Панченко В.Є. Енергія пошуку: Літ.-критичні статті та нариси. / В.Є. Панченко. – К., 1983. – 272с.
413936
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / М. Руденко. – Київ : Молодь, 1998. – 528с. – ISBN 5-7720-0950-8
413937
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / Микола Руденко. – Тернопіль : Джура, 2005. – 412с. – ISBN 966-8650-23-9
413938
  Ільницький М.М. Енергія слова / М.М. Ільницький. – К., 1978. – 243с.
413939
  Павленко А.М. Енергія та її роль в природі і житті людини. / А.М. Павленко. – К., 1949. – 47с.
413940
  Друтман З.С. Енергія, робота, теплота і їх співвідношення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
413941
  Гнатишин Н.М. Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гнатишин Надія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
413942
  Скібіна Т.І. Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 23-27. – ISSN 2218-1199
413943
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 386-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована модифікована енергобалансова модель глобального клімату Землі, яка розкриває механізм впливу зміни орбітальних параметрів Землі на глобальний клімат. Земля розглядається як гігантська відкрита система. Отримано новий сильний аргумент на ...
413944
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи принцип максимального зволікання Тома, промодельовано поведінку довгоперіодичних коливань середньої температури для багатовиду катастрофи зборки. Показано, що запропонована енергобалансова модель глобального клімату дозволяє не тільки ...
413945
   Енергобалансова модель глобального клімату і її зв"язок із теорією ритму льодовикових періодів Міланковича / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.М. Ващенко, О.Т. Михалусь, Н.В. Хохлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках енергобалансової моделі глобального клімату, опис якої зводиться до потенціалу типу катастрофи зборки, показано, що динаміка глобального клімату Землі визначається тимчасовою еволюцією керуючих параметрів моделі, що у свою чергу, "керуються" ...
413946
  Андрійчук В. Енергобезпека: енергозбереження і напрями диверсифікації енергопостачання (у контексті перспективи взаємодії України та Польщі) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 1728-6220
413947
   Енерговелетень Прикарпаття. (Бурштинська ДРЕС). Документи і матеріали. 1962-1973 рр.. – Ужгород, 1974. – 232с.
413948
   Енергодар. Розповіді про ударну будову дев"ятої п"ятирічки -- Запоріз. ДРЕС.. – Дніпропетровськ, 1974. – 134с.
413949
  Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / С.В. Дубовський ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. – Київ : Наукова думка, 2014. – 181, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-179. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1447-3
413950
  Пабат А. Енергоекономічні критерії конкурентоспроможності технологій національної трансформаційної енергетики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1810-3944
413951
  Сімейко К.В. Енергоефективна технологія одержання матеріалів електротермічним піролізом вуглеводневих газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Сімейко Костянтин Віталійович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
413952
  Мандзюк М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
413953
  Коваленко Є.Ю. Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коваленко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
413954
  Сеєдхесамеддін Дабірсіагі Енергоефективне кодування звукових сигналів у цифрових слухових апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Сеєдхесамеддін Дабірсіагі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
413955
  Погосов О.Г. Енергоефективне паропостачання промислових технологій з глибокою утилізацією енергетичного потенціалу пари : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Погосов Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
413956
  Коротаєв П.О. Енергоефективний електропривод насосного агрегату з покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коротаєв Павло Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
413957
   Енергоефективний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 4


  Нотатки з IV Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" проведеної в Київському національному університеті технологій та дизайну.
413958
  Лупенко А.М. Енергоефективні електротехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Лупенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
413959
  Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 17 назв
413960
   Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи / [З. Готра та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Сорокіна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. акад. мед. наук України [та ін.]. – Київ : Авіцена, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-2144-87-1
413961
  Ільканич В.Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ільканич Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
413962
  Журавська Н.Є. Енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Журавська Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
413963
  Кицкай Л.І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 3 (41). – С. 32-37
413964
   Енергоефективність вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський інвестиційний банк допоможе покращити енергоефективність українських вишів.
413965
  Тугай Д.В. Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Тугай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
413966
  Іскаков А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 88-96. – ISSN 1726-8699
413967
  Микитенко В. Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0372-6436
413968
  Суходоля О.М. Енергоефективність національної економіки: умова та критерій енергетичної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 64-67.
413969
   Енергоефективність потрібна всім // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  НТУ "КПІ імені І. Сікорського" відвідав Президент України Петро Порошенко. Перед телекамерами, у залі Вченої ради Президент підписав два закони - Закон України "Про Фонд енергоефективности" та " Про енергетичну ефективність будівель".
413970
  Микитенко В.В. Енергоефективність промислового виробництва: пріоритети та шляхи забезпечення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 74-80.
413971
   Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння = Energy efficiency and ecologically acceptable energy supply in the context of Christian responsibility for Creation : матеріали міжнар. наук. семінару, (Ужгород, 10-13 лютого 2010 р.) / Коміс. з екол. і мігрантів Конф. римсько-католицьких єпископів України ; Німецький Федеральний фонд збереження навколиш. середовища (DBU) ; Ун-т Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU) [та ін.] ; [редкол. : Фогт Маркус, Матловіч Рене, Шишко Ян та ін.]. – [Вид. перше]. – Ужгород : Говерла, 2010. – 179, [1] с. : іл., табл. – Паралел. назва на англ. мові. – ISBN 978-966-2095-43-2
413972
  Лір В.Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 35-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
413973
  Латишева В.В. Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект / В.В. Латишева, В.М. Прилипко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 124-129. – ISSN 1995-0519
413974
  Галата С. Енергоефективність: великі плани. Вищі навчальні заклади почали активно тепломодернізувати будівлі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8. – ISSN 2219-5793
413975
  Мазур І. Енергоємність валового внутрішнього продукту України: передумови зниження // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 64-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
413976
  Терентьєв О.М. Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням / О.М. Терентьєв, І.М. Стрельцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
413977
  Шостак Л. Енергозабезпечення України у міжнародних економічних відносинах / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-88. – ISSN 0131-775Х
413978
  Дубицький Леонід Олександрович Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук; 03. 00. 13 / Дубицький Л. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібл.: 47 назв
413979
  Дубицький Л.О. Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Дис. ...д-ра біол. наук: Спец.03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Леонід Олександрович Дубицький: МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 273л. – Бібліогр.: л. 211-273
413980
  Козак Л.Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л.Ю. Козак ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-694-091-2
413981
  Дрозденко В. Енергозбереження - ключ до підвищення конкурентоздатності продукції // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 157-178
413982
  Бондарчук В.В. Енергозбереження - основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 56-58
413983
  Лисиця Ольга Валентинівна Енергозбереження - твоє майбутнє та майбутнє твоєї країни (Робота на ХVI Всеукраїнський конкурс "Молодь - енергетиці України -2016") / Лисиця Ольга Валентинівна, Прокопенко Алла Олексіївна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 9-10 : рис.
413984
  Скриль В.В. Енергозбереження - шлях до реформування теплового господарства регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 179-182
413985
  Пестушко Валерій Енергозбереження в Україні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13
413986
  Андрійчук Микола Данилович Енергозбереження за рахунок впровадження систем централізованого теплопостачання малої потужності : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Андрійчук Микола Данилович; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
413987
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : Навчальний поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408с. – ISBN 966-7665-23-2


  Книга відображає актуальні питання управління енергоефективністю засобами промислового електопривода
413988
  Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0372-6436
413989
  Телятнікова Ю. Енергозбереження як складова державної політики енергоефективності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 156-159
413990
  Бойко І.Б. Енергозбереження як фактор економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 199-204
413991
  Сурменелян О.Р. Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 91-97. – ISSN 2415-2456
413992
  Кінаш І.А. Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 81-86. – ISSN 2309-1533
413993
  Пестушко Валерій Енергозбереження: світ - Україна : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
413994
  Харченко А.М. Енергозберігаюча оптимізація технолгічному циклі виробничих систем ізоляції електрообладнання. : Автореф... Канд.техн.наук: / Харченко А.М.; М-во освіти Укр.Запорізький Держ.техн.ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 21л.
413995
  Іщук Н.Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іщук Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
413996
  Олійник М.А. Енергозберігаюча технологія одержання модифікованої кальцієвої селітри : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Олійник Микола Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
413997
  Цюпяшук А.М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного заповнювача - порожнистих мікрокульок з перліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
413998
  Вовченко Н. Енергозберігаючі лампи. Усі "за" і "проти" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-19 : фото
413999
  Ільїна О.В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.09.12 - напівпровід. перетвор. електроенергії / Ільїна О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
414000
  Ткачук С.О. Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліоративних торфовищах лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Ткачук С.О.; Ін-т землеробства України. Акад. аграрн. наук. – К., 1999. – 20л.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,