Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
411001
  Деннингхаус В. "Еврейский" налог / В. Деннингхаус, А. Савин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 105-110. – ISSN 0235-7089


  Брежнев и еврейская эмиграция из СССР в 1972-1973 годах.
411002
  Єрмоленко В. "Евромова" та її українська версія: нові слова та нові об"єкти // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 63-86. – ISSN 2078-659X


  "Множинність мов різних культур, що відчувають подив одна перед одною, — ось чого я бажаю Европі», — говорила французький філософ Барбара Касен під час лекції в Києво-Могилянській академії. Cучасну Европу справді неможливо уявити без мовної поліфонії, ...
411003
  Лесюк Виктория "Евроотель" - первый отель класса "бизес - супериор" во Львове! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 40-42 : фото
411004
   "Европеец". Журнал И.В. Киреевского, 1832. – Москва : Наука, 1989. – 535, [1] с. – (Литературные памятники)
411005
  Смирнова Н.А. "Европеизм" - идеологическое оружие западногерманского империализма : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Н.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 23л.
411006
  Полтораков А.Ю. "Европейская идентичность" как фактор региональной интеграции: геополитический и геокультурный аспекты безопасности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 49-54. – ISSN 1812-8696
411007
  Митропольский А.Б. "Европейская оборонная инициатива": позиция США и стран Западной Европы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-88
411008
  Потемкина О.Ю. "Европейская повестка дня по миграции" - новый поворот в иммиграционной политике ЕС? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (64), октябрь - декабрь. – С. 28-40. – ISSN 0201-7083


  Участившиеся случаи гибели в Средиземном море мигрантов, пытающихся проделать путь от берегов Ливии до южных государств ЕС, вызвали возмущение мировой общественности и потребовали срочных мер от Евросоюза. Пытаясь справиться с разрастающимся ...
411009
  Щукин М.Б. "Европейская Сарматия" и черняховская культура : Автореф... Канд.истнаук: 07.575 / Щукин М.Б.; Ленингр.отд.Ин-та археологии АН СССР. – Ленинград, 1971. – 16л.
411010
  Капранов С.В. Еволюція паназіатизму в першій половині ХХ ст. і питання модернізації Китаю // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – C. 27-45. – ISSN 1682-671Х
411011
  Шумовська К.Е. Еволюція парадигми управління і соціальні зміни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
411012
  Забуранна Л.В. Еволюція парадигми управління підприємством // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 133-138. – ISSN 2221-1055
411013
  Ніколайчук А. Еволюція паратаксису й гіпотаксису в студіях учених харківської лінгвістичної школи / А. Ніколайчук, М. Хлиніна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 64-70. – ISSN 2411-6548
411014
  Ясинський С.Є. Еволюція парламентаризму як головної складової теорії народного представництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  У статті показана еволюція парламентизму починаючи з ХІІ ст., коротко відображені ідеї головних його теоретиків.
411015
  Рибщун О.В. Еволюція партій модерного типу в Україні: кінець XIX - початок XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 165-179
411016
  Гаврилюк Г.І. Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 295-299. – ISSN 2076-1554
411017
  Якименко Ю.В. Еволюція партійної системи України: особливості аналізу та основні етапи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 229-237
411018
  Долгов І.О. Еволюція партнерства (Україна - НАТО) / І.О. Долгов, А.В. Алєксєєнко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 30-39. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
411019
  Ніколаєнко Л. Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-26. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, викликані логікою переходу від соціології лінгвістики до соціології мови, зумовленої сукупністю тенденцій, властивих сучасним капіталістичним, а, відповідно, і нестабільним суспільствамю Головною такою тенденцією є ...
411020
  Сизоненко В. Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено суперечності інституціонально - управлінської незавершеності ринкових перетворень та їх вплив на розвиток підприємництва. Обґрунтовано необхідність використання інституційних підходів у державному регулюванні сучасних форм ...
411021
  Сизоненко В.О. Еволюція підприємництва на шляху до постіндустріальної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито вплив підприємництва на формування основ постіндустріальної економіки, структурні зрушення, темпи і якість економічного зростання. Обгрунтовано заходи з інституціонального забезпечення інноваційної діяльності, докорінної зміни економічних ...
411022
  Хилько О.Л. Еволюція підходів до визначення поняття "національна безпека" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
411023
  Вірченко В. Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-30. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції теоретичних підходів до аналізу сутності інтелектуального капіталу. Досліджено етапи розвитку теорії інтелектуального капіталу та підходи до його структурування. Розглянуто основні риси інтелектуального ...
411024
  Мартинів А. Еволюція підходів до вирішення проблеми тендерної рівності та забезпечення гендерного балансу в сфері державного управління // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 5-6
411025
  Повний С. Еволюція підходів до державного регулювання видобутку бурого вугілля в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 189-193
411026
  Карбовська Л.О. Еволюція підходів до державного регулювання освіти в перших державах Сходу та античні часи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 79-85
411027
  Черкашина К. Еволюція підходів до джерел фінансування бюджетного дефіциту / К. Черкашина, Л. Могилко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-86. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено причини виникнення та існування дефіциту державного бюджету країни. В історичній ретроспективі розглянуто основні джерела фінансування бюджетного дефіциту. Обґрунтована доцільність використання державних цінних паперів як важливого ...
411028
  Швіндіна Г.О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 66-77. – ISSN 1726-8699
411029
  Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності. Досліджено історію розвитку підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності. Розглянуто переваги та недоліки різних підходів до класифікації ...
411030
  Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах : аналізують фахівці НБУ / В. Кротюк, В. Міщенко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
411031
  Дубинська М.В. Еволюція підходів до параметризації поняття "місце розташування" в масовій оцінці нерухомості // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 177-178
411032
  Іваницька М.Л. Еволюція підходів до перекладу української літератури в Німеччині // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 89-103. – ISSN 2311-2697
411033
  Коппель О.А. Еволюція підходів до проблем міжнародної безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено аналізу еволюції проблеми безпеки, обговорюються фундаментальні основи проблеми, на яких базуються сучасні теорії, аналізуються попередні і сучасні теорії з проблем безпеки, показується можливість їх використання для району Перської ...
411034
  Пархомчук О.С. Еволюція підходів до проблеми демілітаризаціїм та конверсії в умовах формування сучасної міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 212-224. – ISBN 966-7196-06-2
411035
  Небрат С. Еволюція підходів до реалізації права націй на самовизначення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 79-81
411036
  Кондрашов О.М. Еволюція підходів до розробки регіональних програм промислової політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-83. – Бібліогр.: 8 назв
411037
  Романюк Н.А. Еволюція підходів до розуміння гегемонії в теорії міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 34-46. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто теоретичні підходи реалізму, лібералізму, марксизму та конструктивізму до дослідження, аналізу та розуміння явища гегемонії в науці про міжнародні відносини. Проаналізовано основоположні твердження ключових представників кожного з ...
411038
  Сімахова А.О. Еволюція підходів до трактування соціальної економіки у глобальному розумінні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 80-89. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
411039
  Щербатюк С. Еволюція підходів до управління якостю // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.261-269. – ISBN 966-654-085-1
411040
  Чеберкус Д. Еволюція підходів до формування та реалізації державної інноваційної політики європейського співтовариства на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі пошуку ефективних підходів до організації процесу формування та реалізації державної інноваційної політки. Автором проаналізовано еволюцію підходів до провадження інноваційної політки в країнах Європейського Співтовариства та ...
411041
  Захарова Н.С. Еволюція підходів Ради Європи до протидії насильству в сім"ї // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 38-43. – ISSN 2078-3566
411042
   Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 253-265. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411043
  Стрілець В.В. Еволюція підходів Української партії радикал-демократів до питання державного статусу України (1905-1930-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті досліджено еволюцію підходів Української партії радикал-демократів до питання державного статусу України (1905-1930-ті роки).
411044
  Заєць І. Еволюція підходів щодо ядерної зброї у Верховній Раді // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 13-20. – ISBN 978-966-927-288-1
411045
  Гринчук Н. Еволюція планування: запровадження стратегічного планування у практику діяльності місцевих органів влади // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.49-53
411046
  Бойко Н.І. Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку "хмарної" архітектури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 348-367. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
411047
  Ковальчук А. Еволюція поглядів І.Франка на психологію переступника // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.163-175 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
411048
  Церковняк І. Еволюція поглядів Івана Франка на українознавчі праці Оскара Кольберга // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 517-521
411049
  Чайка І.Р. Еволюція поглядів М. Грушевського на перспективи розвитку Української держави // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 301-304. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
411050
  Бутенко А.П. Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бутенко Андрій Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
411051
  Мельник В.М. Еволюція поглядів на дохід і прибуток підприємства як потенційні об"єкти оподаткування / В.М. Мельник, О.Д. Борзенкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 32-43. – Бібліогр.: 45 назв
411052
  Стасишин А. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
411053
  Сардак С.Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 132-139. – ISSN 1993-6788
411054
  Штангрет А.М. Еволюція поглядів на категорію "економічна безпека" // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 88-96. – ISSN 1998-6912
411055
  Тютюнник О.М. Еволюція поглядів на особу і суспільство у філософії П. Куліша // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 35-46
411056
  Климович Н.І. Еволюція поглядів на поняття "інтелектуальний капітал" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 215-219. – ISSN 2222-4459
411057
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 14-16
411058
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 18-22
411059
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 11-15
411060
  Мельник В. Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
411061
  Немеш Г.О. Еволюція поглядів на природу та чинники економічного зростання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46.
411062
  Бушкова В.В. Еволюція поглядів на проблему асиміляції українських емігрантів в Канаді та США // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 126-133. – (Серія "Філософія")
411063
  Кузнєцова Н. Еволюція поглядів на проблему судової правотворчості у європейській континентально-правовій доктрині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
411064
  Єфремов В. Еволюція поглядів на продуктивність праці та їх практичне значення для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 18-22. – Бібліогр.: 15 назв
411065
  Черкаска В.В. Еволюція поглядів на розвиток державного регулювання розвитку аграрного сектору України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
411066
  Федорова Н.Є. Еволюція поглядів на роль науки у соціально-економічному розвитку суспільства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 16-27. – ISSN 0321-4095
411067
  Чуба Н. Еволюція поглядів на роль та наслідки державного боргу в національній економіці // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 287-295. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
411068
  Умрихіна Л. Еволюція поглядів на спонукальні конструкції // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 52-56. – ISSN 2307-8037
411069
  Іващенко А.М. Еволюція поглядів на стратегію сучасного гібридного конфлікту та сценарії протидії гібридним загрозам / А.М. Іващенко, М.І. Шпура // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
411070
  Цимбал К.Д. Еволюція поглядів на цінності у західних науках про суспільство // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 174-185
411071
  Гнатюк Р.А. Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів у господарській системі / Р.А. Гнатюк, П.І. Островерх // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 400-406. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411072
  Антоновська М. Еволюція поглядів Т. Шевченка на протистояння "Людина - суспільство" ("Варнак" (поема та повість), "Москалева криниця")) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 13-18. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються твори Т. Шевченка, об"єднані образом варнака. Аналіз творів переконує в тому, що митець ішов шляхом поглиблення морального сенсу конфлікту, скептично ставився до соціальної й особистісної цінності помсти
411073
  Їжак О. Еволюція поглядів України на ядерне роззброєння // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 20-25. – ISBN 978-966-927-288-1
411074
  Квак М.В. Еволюція поглядів учених на національне багатство (ХVІ - ХІХ ст.) // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.6. – С. 315-323. – ISBN 5-7763-2435-1
411075
  Дирда Н. Еволюція поглядів щодо винагороди персоналу в економічній теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 245-254


  В статті зосереджується увага на дослідженні економічних теорій, що здійснили вплив на теорію та практику винагороди за працю. In the article accented our attention on research of economic theories which carried out influence on a theory and practice ...
411076
  Багіров С.Р. Еволюція поглядів щодо проблеми причинного зв"язку в радянській науці в радянській науці кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 24-29. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
411077
  Макалюк І.В. Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 311-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
411078
  Рудь О.В. Еволюція поглядів щодо функцій податків // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 135-141. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
411079
  Якимчук Л.М. Еволюція податкової системи України: етапи, особливості та вплив на економічний розвиток держави / Л.М. Якимчук, В.М. Чубай // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411080
  Сидельникова Л.В. Еволюція подвоєних літерних комплексів французького письма IX-початку XXI століття // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 119-124. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
411081
  Кривенда О. Еволюція позики: досвід права стародавнього Риму // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-56
411082
  Білецький О.І. Еволюція позитивного героя в творчості М.Коцюбинського. / О.І. Білецький, 1958. – [11] с.
411083
  Скороход Ю.С. Еволюція позиції КНР щодо миротворчої діяльності ООН
411084
  Перепелиця Г. Еволюція позиції НАТО, або Що може зупинити Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 60). – С. 3


  Доктор політ. наук, конфліктолог, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Григорій Перепелиця коментує засідання Комісії Україна - НАТО, що відбулося 1 квітня у Брюселі, й загалом розповісти про роль НАТО у стриманні ...
411085
  Гончар Б.М. Еволюція позиції РФ стосовно залучення країн Центральної та Східної Європи до НАТО / Б.М. Гончар, В.В. Орлик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни у сприйнятті російською політичною елітою процесу розширення Північноатлантичного альянсу на Схід протягом 1990-х - початку 2000-х рр. Проаналізовано різні підходи до зазначеної проблеми з погляду відповідності цих процесів ...
411086
  Шилова А. Еволюція позиції світового співтовариства у зв"язку із загостренням югославської кризи (початок 90-х років XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-62. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано позиції країн та заходи, вжиті світовим співтовариством з метою розв"язання югославської кризи. The positions of countries and the measures on settlement of the Yugoslav crises taken by the international community have been analyzed.
411087
  Ратніков М.І. Еволюція позиції США по відношенню до Міжнародго кримінального суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 145-150


  У статті розглядаються різниця підходів США і ЄС щодо Міжнародного кримінального суду.
411088
  Гвоздков С.Ю. Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.). : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гвоздков Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
411089
  Гвоздков С.Ю. Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.). : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гвоздков Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 170-195
411090
  СобкоВ.О Еволюція позиції України в ООН з палестинського питання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 413-428. – ISBN 966-7196-06-2
411091
  Шпак В. Еволюція покарань армією // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 16 січня (№ 9). – С. 8


  115-річчя примусового відправлення 183-х студентів Київського університету у солдати.
411092
  Білецька І. Еволюція полікультурної освіти в Сполучених Штатах Америки // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 80-88. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена історії розвитку освіти у Сполучених Штатах Америки. Автор виділяє та аналізує ряд важливих фактів і подій, що мали вплив на еволюцію полікультурної освіти, а саме: міжкультурний рух, міжгруповий рух, рух за громадянські права та ...
411093
  Буренко Наталія Миколаївна Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Буренко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215 л. + Додатки: л. 215. – Бібліогр.: л. 181 - 214
411094
  Буренко Наталія Миколаївна Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Буренко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 26с. – Бібліогр.: 8 назв.
411095
  Миронова М.А. Еволюція політики ЄС щодо країн Західних Балкан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 28-37


  The article deals with the issues of forming the EU strategy towards Western Balkans in the format of the Stabilisation and Association Process. Special attention is paid to analysis of perspectives and challenges of European integration of the Balkan ...
411096
  Аль-Аваса Раед Еволюція політики Ізраілю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Аль-Аваса Раед ; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 19 с.
411097
  Кожухар О.І. Еволюція політики Китаю в Центральній Азії (90-ті рр. XX ст. - поч. XXI ст.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 107-112. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
411098
  Савчак Н. Еволюція політики КНР щодо країн Південно-Східної Азії (др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-52. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються зміни політики КНР щодо країн Південно-Східної Азії в другій половині ХХ – початку ХХІ століття. В статье анализируются изменения политики КНР по отношению к странам Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – в начале ХХІ ...
411099
  Гуцуляк І.Р. Еволюція політики Польщі щодо Вишеградської групи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 4-7.
411100
  Бистрицька Е.В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 32-41. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
411101
  Каненберг-Сандул Еволюція політики російського уряду стосовно німецьких колоністів у XVIII-XIX ст.: етапи, зміст, правове оформлення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 47-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
411102
  Гончар Юлія Борисівна Еволюція політики США щодо інтеграційних процесів у західній Європі (кінець 80-х - 90-і роки) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1997. – 24л.
411103
  Бежнар Г.П. Еволюція політико-філософського світогляду В.К. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
411104
  Салтовский О.І. Еволюція політичних ідей українського козацтва гетьманської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто питання розвитку політичних ідей козацької доби.
411105
  Рафальський О. Еволюція політичних поглядів Д.Донцова у передреволюційний / О. Рафальський, В. Рєзнік // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 82-88. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
411106
  Салтовський О.І. Еволюція політичних поглядів М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 254-260. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто питання еволюції політичних поглядів Миколи Костомарова.
411107
  Калитко С.Л. Еволюція політичних поглядів П. Скоропадського у 1917 р. / С.Л. Калитко, О.М. Кравчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 47-52. – ISBN 978-966-171-277-4
411108
  Мандрик Іван Еволюція політичних та наукових оцінок народного повстання в Угорщині 1956 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 113-120. – (Історія ; Вип. 18)
411109
  Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 2-11. – ISSN 1819-7329
411110
  Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 37-53. – ISBN 978-966-611-826-7
411111
  Шевченко Р.О. Еволюція політичної системи Молдови в 1990-2010 рр.: сучасне становище // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 66-71. – ISSN 2415-3567
411112
  Казанцева Т.Є. Еволюція поліхромії в архітектурі Львова 1870-х - 1930-х рр. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 44-53. – ISSN 2077-3455
411113
  Боєчко В.Ф. Еволюція польського питання в європейській міжнародній політиці 1914-1917 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 26-33. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
411114
  Станіслав Анджей Кресло Еволюція польської й української політичної і публіцистичної думки у сфері польсько-українських стосунків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 194-208. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
411115
  Петров Р.А. Еволюція поняття "acquis communautaire" в праві Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 145-148. – ISSN 2220-1394
411116
  Амалян Н.Д. Еволюція поняття "Chimerica" на тлі світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 169-175
411117
  Яцків-Ярош Еволюція поняття "бідермаєр" у німецькомовній літературі // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 150-156. – ISBN 978-966-171-312-2
411118
  Бугайчук К.Л. Еволюція поняття "державне управління" в контексті сучасного розвитку української держави // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 56-59. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
411119
  Софієнко А.П. Еволюція поняття "зовнішній державний борг" як індикатора фінансової безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – С. 86-94. – ISSN 2218-1199
411120
  Загороднюк В.В. Еволюція поняття "ідея" у британському емпіризмі: від Дж.Лока до Д. Г"юма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 22-32
411121
  Багацька К.В. Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
411122
  Семенов А.Г. Еволюція поняття "логістика". Характеристика логістичних систем / А.Г. Семенов, М.Г. Гиря // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 281-289. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
411123
  Сібільова Н.В. Еволюція поняття "правосуддя" // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 186-197. – ISBN 966-8467-41-8
411124
  Кучер С.В. Еволюція поняття "прибуток" в загальній історії економічних учень // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 76-78. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
411125
  Бувалець О.О. Еволюція поняття "театралізація" в культурному просторі масових видовищ: історія та сучасність // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 141-149
411126
  Ільїна О. Еволюція поняття кадрового потенціалу підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 205-211. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
411127
  Щепанківський В.Г. Еволюція поняття образу країни в класичних геополітичних теоріях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 174-178


  Geopolitics XXI century transformed into a game world that is growing by separating the image from its carrier (country or region) and the use of popular historical time scale geographical image-mask (brands, images, etc.)
411128
  Динько І.М. Еволюція поняття прибутку: теоретичний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 128-133. – ISSN 2307-9878
411129
  Константинов В.Ю. Еволюція поняття регіону у дослідженні міжнародних політичних регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 67-77. – ISSN 2308-6912


  Дослідження присвячено методологічній проблемі становлення та еволюції поняття "регіон" у міжнародно-політичних дослідженнях регіональних систем та інститутів. Трансформація підходів та множинність аспектів, які вивчають дослідники міжнародного ...
411130
  Добровенко О.А. Еволюція поняття стратегічного планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 29-32


  Розглядається планування як частина системи стратегічного управління організацією. Проаналізовані проблеми та недоліки традиційного планування та причини, які призвели до сучасного розуміння поняття стратегічного планування як процесу створення, ...
411131
  Гаджиєв В.В. Еволюція поняття суспільного договору (Гоббс, Локк, Руссо) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 28-35
411132
  Гандзюк А.М. Еволюція поняття та джерельна база дослідження парламентських фракцій // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 68-73
411133
  Будков В.Д. Еволюція понять "ген" і "мутація" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
411134
  Лучканин С.М. Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії наприкінці XIX-першій третині XX ст.у світлі дії позамовних чинників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 448-455


  У статті в діахронії зі зверненням до позамовних (політичних) чинників висвітлено історико-лінгвістичну дискусію кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. навколо проблеми походження румунського народу, його безперервного проживання (континуітету) в ...
411135
  Ткач О.І. Еволюція порівняльної політології: історичні періоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті проблеми порівняльної політології в системі політичного знання, її еволюція, історичні періоди.
411136
  Розумюк В.М. Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 299-314. – ISSN 2221-5719
411137
  Клименко О. Еволюція прав людини: на прикладі Лівобережної України у першій половині ХІХ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.140-144. – ISSN 0132-1331
411138
  Ільченко Я.В. Еволюція права комунальної власності в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-37
411139
  Мальована Я. Еволюція правових засобів протидії злочинності неповнолітніх на західноукраїнських землях наприкінці ХVIII - на початку ХХ століття // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 1561-4999
411140
  Михальська Н.В. Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 220-224
411141
  Задоя К.П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо "непом"якшуваного довічного позбавлення волі (irreducible life sentence)" та їх значення для кримінального права України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (155). – С. 27-30


  Автор аналізує правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо "непом"якшуваного довічного позбавлення волі ". У статті відзначаються суперечності між положеннями Кримінального кодексу України та Конвенції про захист прав людини і основоположних ...
411142
  Боголій Ю. Еволюція правового забезпечення контртерористичних заходів США системою ООН (1990-ті рр. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 11-16
411143
  Самілик Л.О. Еволюція правового забезпечення обов"язкового медичного страхування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 329-335. – ISSN 1563-3349
411144
  Сидор М.Я. Еволюція правового регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 148-157. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню питання розвитку правового регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні. Особливу увагу приділено важливій ролі місцевих державних адміністрацій у розбудові системи ...
411145
  Нечай А. Еволюція правового регулювання видатків в державі від Древньої Русі до сьогодення. Частина1: огляд загальних тенденцій і Древня Русь // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.80-84. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
411146
  Барц Я.Є. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-154. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
411147
  Мартишок О.В. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (X - ХVIII ст.) / О.В. Мартишок, С.О. Слободянюк // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 146-153. – ISSN 1563-3349
411148
  Ільющенкова К. Еволюція правового регулювання донорских органів та інших анатомічних матеріалів людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 56-64. – ISSN 2308-0361
411149
  Пашков В.М. Еволюція правового статусу закладів охорони здоров"я у законодавстві України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 104-111. – ISSN 2072-084X
411150
  Ілин Л.М. Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини XIX ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 59-64. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
411151
  Баклан О.В. Еволюція правосуб"єктності Європейського Союзу щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС: спрямування та принципи // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 106-112
411152
  Тодоров В.І. Еволюція предметної області етнічної географії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 119-128. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
411153
  Шатілов Є. Еволюція представника служивої бюрократії та його поглядів у Росії XV - XVII ст. (на прикладі біографій та творів Ф. Куріцина, І. Тімофєєва та Котошихіна) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 405-408. – ISBN 978-966-171-783-0
411154
  Міщенко І.В. Еволюція приватноправових засад у митному праві України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – С. 78-93
411155
  Демиденко Л.М. Еволюція принципів побудови податкових систем у західній економічній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто розвиток принципів оподаткування в економічній теорії минулих століть.
411156
  Вдовічена Л. Еволюція принципу адекватності правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-73.
411157
  Губань Р. Еволюція принципу мирного співіснування в сучасному міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 90-91.
411158
  Кориневич А. Еволюція принципу постійного суверенітету держав над своїми природними ресурсами у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 92-93
411159
  Юхимюк О.М. Еволюція принципу субсидіарності в праві Європейського Союзу // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 65-66. – ISBN 978-617-7272-11-2
411160
  Гаврилюк Р. Еволюція природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-29. – ISSN 0132-1331
411161
  Гаврилюк Р.О. Еволюція природи пострадянського фінансового права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 305-313. – ISSN 1026-9932
411162
  Зігліна Ю. Еволюція природної монополії під впливом сучасного НТП // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-30
411163
  Лесіва Н. Еволюція проблеми Гібралтару в другій половині XX ст. - на початку XXI ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 125-128. – ISSN 1728-9343
411164
  Шейко В.М. Еволюція провідних літературних об"єднань України у 20-х рр. XX ст.: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 4-17
411165
  Верлата А. Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 123-128. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
411166
  Прищепчук І.О. Еволюція процедури семантичної реконструкції індоєвропейських дієслівних праоснов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 160-167. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
411167
  Скопенко Н.С. Еволюція процесів інтеграції в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 118-126. – ISSN 2306-5834
411168
  Гурильова К.С. Еволюція процесу злиттів і поглинань ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 24-26


  Розглянуто п"ять періодів високої активності в галузі злиттів та поглинань, яких дуже часто називають хвилями.
411169
  Герасименко А. Еволюція процесу концентрації капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-41
411170
  Вітренко А. Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та визначено особливості поглядів різних економічних шкіл на феномен реклами та її значення на різних етапах розвитку соціально-економічної системи. Рассмотрены и определены особенности взглядов различных экономических школ на сущность и роль ...
411171
  Смірнова В.О. Еволюція путінського режиму: від політичної волі до політичного волюнтаризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 329-337. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються закономірності еволюції політичного режиму В. Путіна, виявляються ключові принципи та загрози суб"єктивізації російського політичного простору.
411172
  Біденко А. Еволюція Ради національної безпеки США // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 37-40
411173
  Сурнін Володимир Еволюція радянської зовнішньої політики в контексті угорських подій 1956 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 222-228. – (Історія ; Вип. 18)
411174
  Зубашевський Н. Еволюція ранньодержавного інституту руського полюддя в період реформ княгині Ольги: трактування літописних повідомлень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 499-519. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
411175
  Рябчук О.Г. Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 44-47. – Бібліогр.: 9 назв
411176
  Бутук О.І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність : [монографія] / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: 331-350. – (Серія "Сучасна наука"). – ISBN 978-617-07-0084-1
411177
  Сліпченко Т.О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 12-16. – ISSN 2222-4459
411178
  Тустановська Л. Еволюція рельєфу Канівського Придніпров"я на основі аналізу базисних і вершинних поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Виконано структурно-морфометричні побудови та дослідження рельєфу Канівського Придніпров"я із застосуванням просторового ГІС-аналізу та моделювання. Створено різнорівневі та різнопорядкові базисні та вершинні гіпсометричні поверхні, аналіз яких ...
411179
  Шитюк М.М. Еволюція репресивно-каральної системи в радянській Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С.128-142. – ISSN 0130-5247
411180
  Звонська Л.Л. Еволюція референції часу в давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 65-70. – Бібліогр.: 25 назв.
411181
  Артьомова Т. Еволюція ринкових механізмів ціноутворення // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 43-56 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
411182
  Герасименко А.Г. Еволюція ринкоової влади: теоретико-економічний огляд // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-48. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
411183
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
411184
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 270 л. – Додатки: л. 226-270. – Бібліогр.: л. 196-225
411185
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 59-64. – ISSN 1683-1942
411186
  Го Шухун Еволюція розвитку вільних економічних зон у Китаї // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 190-198. – ISSN 1684-906Х
411187
  Рябець К.А. Еволюція розвитку законодавства Української РСР про особисті підсобні господарства в період застою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.
411188
  Гринкевич С.С. Еволюція розвитку категорії "капітал" в економічних дослідженнях / С.С. Гринкевич, М.О. Кокнеєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 166-168. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411189
  Бутенко Н. Еволюція розвитку концепцій маркетингу в контексті формування промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто еволюцію розвитку концепцій маркетингу та обґрунтовано необхідність застосування сучасних концепцій маркетингу у діяльності промислових підприємств Evolution of marketing concept development was examined. Necessity of recent ...
411190
  Романюк В.М. Еволюція розвитку моделей корпоративного управління в умовах конкуренції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 288-294. – ISSN 2222-4459
411191
  Кучай Т.П. Еволюція розвитку освітньої системи Японії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 70-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 13 (306)). – ISSN 2076-586Х
411192
  Білуха М.Т. Еволюція розвитку податків та завдання обліку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.58-62


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
411193
  Лобунько А. Еволюція розвитку поділу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: історія, методологія // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 17-21
411194
  Тацишин І.Б. Еволюція розвитку рекламної діяльності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 50-56.
411195
  Гончаренко І.О. Еволюція розвитку співробітництва ООН і ОБСЄ у трансформації стратегій та механізмів їх превентивної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 105-114.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
411196
  Спиридонова К.О. Еволюція розвитку спільноти безпеки в рамках ОБСЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 353-357. – ISSN 2076-1554
411197
  Крамаренко Р.М. Еволюція розвитку столичних міст у глобальній економічній архітектурі / Р.М. Крамаренко, С.М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 146-151
411198
  Бойко В.В. Еволюція розвитку та сутність економічної безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 162-167. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
411199
  Назаренко Г.І. Еволюція розвитку теорії та практики гуманізації післядипломної педагогічної освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 907. – С. 37-42. – (Валеологія: сучасність і майбутнє ; Вип. 7). – ISSN 2073-3771
411200
  Давидова О.Г. Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 46-51
411201
  Юдківська Г.Ю. Еволюція ролі Європейського суду на шляху до процедуралізації фундаментальних прав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 19-22


  Доповідь судді Європейського Суду з прав людини від України Г.Ю. Юдківської на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
411202
  Черінько І. Еволюція ролі і місця Палати лордів у політичній системі Великобританії до реформи 1999 року // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 472-476. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
411203
  Білорус О.Г. Еволюція ролі транзитивних держав у світосистемі глобалізму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220


  Розглядаються проблеми інтеграції транзитивних країн у світовий економічний простір.
411204
  Ковальчук Олександр Герасимович Еволюція роману в контексті стильового розвитку української повоєнної прози 40-70 х рр : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ковальчук Олександр Герасимович; Мо України КУ ім Т.Шевченка. – К, 1992. – 309л. – Бібліогр.:л.300-309
411205
  Тюрдьо Н. Еволюція роману і літературно-мистецькі традиції XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 12-18. – (Філологічні науки)


  У статті досліджується проблема визначення категорії жанру роману в сучасному літературознавстві. Підкреслюється думка про те, що роман сьогодні є прикладом "риторичного" жанру, коли письменник творчо співпрацює з читачем. Жанр роману стає "вільним", ...
411206
  Рижков В.Л. Еволюція рослинного світу / В.Л. Рижков. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 97с.
411207
  Цибуляк А.Г. Еволюція рушійних сил екологізації світової торгівлі // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-80
411208
  Зотов Д. Еволюція саксофона у творчості провідних європейських композиторів // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 320-336


  "...Розглянуто особливості еволюції європейського саксофона як інноваційного сольного інструмента в композиторській практиці провідних французьких музикантів-саксофоністів, показано нероздільність авторських і виконавських напрямів діяльності в ...
411209
  Піпіч Л. Еволюція самоорганізаційних (синергетичних) начал в економічній теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 176-184


  Еволюційний розвиток економічної теорії безпосередньо пов"язаний із становленням самоорганізаційних начал. В статті досліджено становлення теорії самоорганізації як самостійного напрямку в економічній теорії. Найширше представлена теорія ...
411210
  Зуєв К.О. Еволюція свідомості та культура // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 29-42. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
411211
  Марченко В.М. Еволюція світових злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 17-20
411212
  Герасименко О.М. Еволюція світового ризик-менеджменту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
411213
  Кузьмін О. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансферні можливості й перспективи розвитку : фінанси, податки, кредит / О. Кузьмін, С. Князь // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 53-59. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
411214
  Новак С.М. Еволюція світової валютної системи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 213-220. – ISSN 2306-4994
411215
  Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук"яненка / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 319-331. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
411216
  Трофимук М. Еволюція світогляду Станіслава Оріховського // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 129-135. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розглянуто еволюцію світогляду Станіслава Оріховського та його концепції суспільства. Особлива увага присвячена "Турчинам" - промовам, які вважаються найвідомішими творами "руського Демостена".
411217
  Берест Р. Еволюція середньовічного чернечого житла (XI-XVII ст.) на землях українського Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 95-115
411218
  Гураль П. Еволюція систем (моделей) місцевого самоврядування та їх особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 174-179. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
411219
  Лучковська С.І. Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 225-231. – (Право. Економіка. Управління)
411220
  Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 217-230. – Бібліогр.: л.183-216
411221
  Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
411222
  Попова В.В. Еволюція систем управління економічним розвитком національної макросистеми // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 20-30. – ISBN 978-617-571-134-7
411223
  Горбаль Н.І. Еволюція систем управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 179-183. – ISSN 0321-0499
411224
  Стєкольщиков В.В. Еволюція систем управління трудовими ресурсами / В.В. Стєкольщиков, Р.А. Дименко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 61-66. – ISSN 2415-8089
411225
  Пархоменко В.М. Еволюція систем управління якістю: діалектичний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 93-99. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
411226
  Тимцуник В. Еволюція системи влади та її вплив на державно - управлінські реформи 1953-1964 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67-75
411227
  Тригуб О. Еволюція системи державних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 404-415


  Розглянуті основні етапи розвитку системи державних банків в Україні. Уточнено місце і роль державних банків у зарубіжних країнах. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності вітчизняних державних банків в умовах ...
411228
  Воронянський О. Еволюція системи державної влади в сучасній Україні в контексті концепції патронально-клієнтарних відносин / О. Воронянський, Ю. Зайнчковський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 27-31. – ISSN 1562-529Х
411229
  Черінько І.П. Еволюція системи державної і дипломатичної служби в контексті адміністративної реформи Президента В. Януковича // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 102-104
411230
  Юхимюк О. Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 53-57. – ISSN 2409-4544
411231
  Гуч С. Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природно-географічні регіони України / Світлана Гуч // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи створення та розвитку системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні, природно-географічні регіони України, починаючи від ХІХ ст., і до сьогодні.
411232
  Красівський О.Я. Еволюція системи місцевого самоврядування у Німеччині (на прикладі землі Бранденбург): історико-управлінський аспект / О.Я. Красівський, М.М. Янишевський // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 85-94. – ISSN 2311-6420
411233
  Барилюк І.В. Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС / І.В. Барилюк, Н.Г. Пайтра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 247-252. – ISSN 2222-4459
411234
  Березуцька М.С. Еволюція системи освіти бандуристів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 127-131. – ISSN 2226-3209
411235
  Токарський Т.Б. Еволюція системи соціального забезпечення в історичному аспекті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 314-320. – ISSN 0321-0499
411236
  Охріменко Т.В. Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій 17-20 ст.) : автореф. дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Охріменко Т. В. ; КНУТШ , Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :10 назв
411237
  Журба І.Є. Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн центрально-східної Європи / І.Є. Журба, В.В. Чупира // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 243-248. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
411238
  Мойсей А. Еволюція сімейної обрядовості українців у творчості Михайла Грушевського // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 19-24. – ISSN 2311-9896
411239
  Кузьменко В.П. Еволюція складних еколого–економічних і соціально–політичних систем як фактор сталого розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 87-94
411240
  Петренко Д.Є. Еволюція сколіотичного викривлення хребта після вентрального коригувального спондилодезу / Д.Є. Петренко, А.О. Мезенцев // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 29-32. – ISSN 0030-5987
411241
  Маторіна Наталія Михайлівна Еволюція словотвірних гнізд з вершинами делать и деять у російській мові ХІ-ХХ ст. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Маторіна Наталія Михайлівна; Дніпропетровський держ. університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 22л.
411242
  Сайтарли І.А. Еволюція сміху у системі поведінкової культури Західної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду культури гумору у її головних історичних та сучасних формах. Статья посвящается рассмотрению культуры юмора в ее главных исторических и современных формах. The article is sanctified to consideration of culture of humour in ...
411243
  Носова Г.Ю. Еволюція соціальна / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 120-121. – ISBN 966-642-073-2
411244
  Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній України (волость, дворище, село, сябринна спілка) / А.О. Гурбик; Національна Академія наук України.Інститут історії України. – Київ, 1998. – 319с. – ISBN 966-02-0605-4
411245
  Абисова М.А. Еволюція соціально-філософських поглядів на проблему соціальної нерівності: античність та середньовіччя // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 31-35. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
411246
  Севрюков Д.Г. Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія / Д.Г. Севрюков. – Київ : Талком, 2014. – 422 с. – Бібліогр.: с. 364-421. – ISBN 978-617-7133-49-9
411247
  Цвібель А.О. Еволюція соціальної комунікації: від спілкування до соціальної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено кілька з можливих векторів досліджень трансформації тлумачення поняття комунікації: від комунікації як спілкування - до комунікації як соціальної теорії у рамках філософських досліджень. Підкреслено міждисциплінарність філософії як ...
411248
  Кіндюк К. Еволюція соціологічно-правових поглядів М. Гернета (1874–1953 рр.) на проблеми злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 51-56
411249
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : монографія / О.І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2009. – 365 с. – ISBN 978-966-439-225-6
411250
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010. – 414 л. – Бібліогр.: л. 371-414
411251
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр. : 33 назви
411252
  Яковенко Н.Л. Еволюція співдружності націй як чинника зовнішньої політики Великої Британії (в другій половині XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про еволюцію Британської Співдружності в повоєнний період та її трансформацію у Співдружність націй. Наголошено на величезній ролі зв"язків з країнами Співдружності у формуванні зовнішньополітичного курсу Сполученого Королівства та підтриманні ...
411253
  Копійка В.В. Еволюція співробітництва ЄС - Україна: від концепції "партнерства" до "стратегії сусідства" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 3-15. – (Європейські дослідження)
411254
  Копійка В.В. Еволюція співробітництва ЄС - Україна: від концепції "партнерства" до "стратегії сусідства" // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 136-175. – ISBN 966-7196-04-6
411255
  Потоцький М. Еволюція способів захисту інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 1608-6422
411256
  Філатов М. Еволюція сприйняття КНР в американському суспільстві та політичному істеблішменті: від "стримування та ізоляції" до "стратегічної взаємодії" (кінець 1940-х - початок 1980-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США. The article is an attempt to characterize discussion in the American society and political establishment ...
411257
  Приходько А.В. Еволюція сприйняття проблеми корінних народів у міжнародно-правовій доктрині до XX ст. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 119-124. – ISSN 2220-1394


  У статті розглянуто проблему розвитку поглядів на суб"єктність та статус корінних народів у правовій доктрині до формування концепції класичного міжнародного права. Досліджено думки щодо проблеми корінного (завойованого, колонізованого) населення; ...
411258
  Маловська І. Еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв / І. Маловська, О. Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 16-17. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлена еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Аналізуються етапи історичного розвитку інформаційної складової в її роботі. Ключові слова: КНУКіМ, відділ ...
411259
  Криклій А.С. Еволюція становлення небанківських фінансових інститутів в Україні / А.С. Криклій, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 14-16.
411260
  Медведєв А. Еволюція становлення та розвитку конкурентного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 27-30
411261
  Капцір І.А. Еволюція становлення та розвитку фінансової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 222-226. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411262
  Оглоблин О. Еволюція старого українського рудництва в світлі топоніміки // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 427-435. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
411263
  Колесник О.О. Еволюція статистики туризму // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 39-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
411264
  Мінаєва Т. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – С. 48-71
411265
  Долженков О.О. Еволюція статусу номенклатури в посткомуністичній Білорусі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 88-94. – ISBN 966-628-197-5
411266
  Кучер О.Б. Еволюція статусу потерпілих у міжнародному кримінальному праві: від Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії до Міжнародного кримінального суду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 364-367. – ISSN 2219-5521
411267
  Новиков О.В. Еволюція статусу Президента Республіки Польща // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 226-232. – ISSN 0201-7245
411268
  Толстов С.В. Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 158-164. – ISSN 2306-5664
411269
  Яручик О. Еволюція стилю поетичної групи "Скамандр" / О. Яручик, Ю. Шлеян // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 48-51. – ISSN 2306-028X
411270
  Деркачова О.С. Еволюція стильових систем в українській поезії другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Деркачова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
411271
  Деркачова О.С. Еволюція стильових систем в українській поезії другої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Деркачова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 408 арк. – Бібліогр.: арк. 365-408
411272
  Гурицька М.С. Еволюція стосунків громадянського суспільства і держави в історії політичної думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 85-94
411273
  Барановська Н. Еволюція стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини на початку Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 117-122. – ISSN 0321-0499
411274
  Зернецька О. Еволюція стратегій кіберпезпеки США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 22-27. – (Історичні науки)
411275
  Панасюк В. Еволюція стратегічної концепції НАТО та Україна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 86-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
411276
  Альохін В.І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон Приазовського блоку Українського щита : автореф. дис. ... доктора геолог. наук. : спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Альохін В. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 42 назв.
411277
  Бондаренко В. Еволюція структури вищої гірничой освіти. / В. Бондаренко, В. Бузило, В. Салов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 1682-2366
411278
  Луцишин З. Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи / З. Луцишин, Р. Козловський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 18-29. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто ретроспективні зміни економічної сутності золотовалютних резервів країни та їх структури. Розкрито еволюцію структури золотовалютних резервів під впливом різноманітних чинників, зокрема, матеріального носія вираження грошових відносин у ...
411279
  Саєнко Л.О. Еволюція структури і фазового складу гранітоїдів і кварциту при опроміненні прискореними електронами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац.технологій. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
411280
  Сич О.Є. Еволюція структури та властивостей композиційних матеріалів на основі фосфатів кальцію, отриманих рідкофазним спіканням : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Сич О.Є. ; Нац. академія наук України ; Ін-т проблем матеріалознавтва ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
411281
  Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію стимульована магнітним полем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 163 л. – Бібліогр.: л. 148-163
411282
  Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
411283
  Дзюба П. Еволюція суб"єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті здійснено гносеологічну ідентифікацію оптимізаційних концепцій корисності та стохастичного домінування. Обґрунтовано значення концепції корисності як основи портфельної парадигми міжнародного інвестування. Доведено, що підхід оптимізації на ...
411284
  Котляр М.Ф. Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини XII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 21-36. – ISSN 0130-5247
411285
  Стрижак А. Еволюція сутнеості капіталізації банку // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 41-46
411286
  Мельничук Б.В. Еволюція сутності аудиту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 49-57. – ISSN 2221-1055
411287
  Феаенко Н.В. Еволюція сутності поняття "інвестиційно-інноваційний проект" // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 129-135. – (Економічні науки)
411288
  Безхлібна А.П. Еволюція сутності формування теоретичних основ конкурентоспроможності регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 14-19. – ISSN 2222-4459
411289
  Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н.І. Гражевська ; КНУТШ, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-845-7
411290
  Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем у контексті концепції пасіонарності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 93-94
411291
  Мазурок П. Еволюція сучасних методологічних підходів дослідження ринку праці (мікро- та макроекономічні аспекти) : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 43-59 : Рис. – ISSN 1605-2005
411292
  Сем"янчук П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / П. Сем"янчук, Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 85-97. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
411293
  Романова С.В. Еволюція сучасного іспанського жіночого роману // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 98-105. – ISBN 966-581-498-2
411294
  Бондаренко В.Д. Еволюція сучасного православного богослов"я / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 47с.
411295
  Вишневська Г.Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини 19 - початку 20 століття в контексті розвитку українського туризму : Автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.06 / Вишневська Г.Г.; Київський націон. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
411296
  Буравкова А.Г. Еволюція східноазійської політики США : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Буравкова Антоніна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 214-246
411297
  Буравкова А.Г. Еволюція східноазійської політики США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Буравкова Антоніна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
411298
  Зінов"єва Т.А. Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Тетяна Анатоліївна Зінов"єва; Держ. акад.керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:16 назв
411299
  Ляшкевич З.М. Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 22-26
411300
  Ляшкевич З. Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-26. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  За весь альпійський період у Панкардії встановлено три головні фази магматизму : мезозойську, міоценову і пліоцен-плейстоценову. В мезозойську фазу укорінилися, головним чином, ультраосновні й основні магми, в міоценову - середні й кислі, в ...
411301
  Хавтур О.В. Еволюція та генезис страхового захисту в Україні (X - кінець XX ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 409-420. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
411302
  Аріфходжаєва Т.Б. Еволюція та історичні етапи розвитку системи пенсійного страхування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 183-188. – (Серія "Право" ; вип. 2)
411303
  Лозинець Н.В. Еволюція та основні джерела католицьких концепцій держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
411304
  Мироненко О. Еволюція та особливості функціонування соціалістичної моделі конституційної юстиції (1945-1980 роки) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-81.
411305
  Кашпер Л.П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
411306
  Кашпер Леся Петрівна Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 165-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази ...
411307
  Наливайко А.Д. Еволюція та перспективи програмно-цільового планування розвитку системи озброєння України / А.Д. Наливайко, В.В. Леонов, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 101-106. – ISSN 2304-2699
411308
  Верзун А. Еволюція та перспективи розвитку механізму пільгового кредитування аграрних підприємств // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 68-75. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
411309
  Ахмач Г. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 35-38
411310
  Сошинський О.І. Еволюція та принципи інтеграції комплексу засобів дизайну у формуванні середовища торговельних центрів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Сошинський Олександр Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
411311
  Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-84. – ISSN 0132-1331
411312
  Закотій В. Еволюція та сучасний стан бізнес-PR в українській економіці // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
411313
  Морозов А. Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянута еволюція грошового обігу та фактори, які впливали на трансформацію грошових форм. Виділено основні тенденції, що спостерігаються у процесі руху грошової маси. Проаналізовано влив нових електронних інструментів розрахунку на майбутній ...
411314
  Горбачов В. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва : Проблеми економічної теорії / В. Горбачов, О. Гурченков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.36 назв. – ISSN 0131-775Х
411315
  Приятельчук О.А. Еволюція та теоретико-методологічне становлення кроскультурного менеджменту // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 131-134.
411316
  Скоморович І.Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні : (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 516, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 460-508. – ISBN 978-617-10-0159-6
411317
  Сліпушко О. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави ( XI- перша половина XIII ст.) : монографія / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : Аконіт, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-8001-54-3
411318
  Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток раннього і високого середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 459 л. – Бібліогр. л. 406-459
411319
  Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток Раннього і Високого Середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
411320
  Дрозд А. Еволюція та характеристика інституту конституційного контролю держав Магрибу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 59-61
411321
  Пасічник М. Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 175-182
411322
  Рязанцева Т. Еволюція теми cамотності в контексті метафізичної поезії (XVII-XX ст.) // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 180-192. – ISBN 978-966-193-015-4
411323
  Сушко А.Ю. Еволюція теми самотність людини у поезії Аляа Халіда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 183-194
411324
  Гражевська Н. Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку та охарактеризовано етапи еволюції теоретико-методологічних засад економічної компаративістики. Висвітлено алгоритми порівняльного аналізу й теоретико-методологічні обмеження дослідних програм нової економічної компаративістики. ...
411325
  Ігнатюк А. Еволюція теоретико-методологічних підходів до дослідження галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Здійснено систематизацію теоретико-методологічних підходів до аналізу ринків з метою визначення сучасного предмету дослідження теорії галузевих ринків. Осуществлена систематизация теоретико-методологических подходов к анализу рынков для определения ...
411326
  Сава А.П. Еволюція теоретичних знань та їх вплив на управління розвитком сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 43-49. – ISSN 2309-1533
411327
  Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 56-65. – Бібліогр.: 19 назв
411328
  Безпала О.В. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв
411329
  Омельченко К.Ю. Еволюція теоретичних підходів до визначення прибутку підприємства // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 309-327. – ISSN 0320-4421
411330
  Кравченко В. Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків / В. Кравченко, А. Старостіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено критичний аналіз поглядів представників основних теоретичних шкіл щодо підходів до дослідження підприємницьких ризиків. Особливу увага приділено розгляду підприємницьких ризиків в умовах олігархічної перехідної економіки України. ...
411331
  Ємець В.В. Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 13-19. – ISSN 2222-4459
411332
  Алейнікова О.В. Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
411333
  Гринкевич С.С. Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу та наслідки непрямого оподаткування / С.С. Гринкевич, Г.В. Севастьянова, М.М. Голубка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 100-107. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411334
  Жуковський М.О. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 119-122.
411335
  Кіндзерський В.В. Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економічних процесах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 169-177. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
411336
  Рубанов П.М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 97-101. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Охарактеризовано основні концепції фінансового посередництва упродовж історичного розвитку.
411337
  Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411338
  Коваленко Н.І. Еволюція теоретичних поглядів щодо сутності фінансових ресурсів держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 42-44 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
411339
  Кебко В.В. Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 97-102. – ISSN 2221-1055
411340
  Филюк Г.М. Еволюція теорії антимонопольного регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 290-296.
411341
  Тарасенко І.Л. Еволюція теорії валютно-фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Статтю присвячено аналізу розвитку теорії валютно-фінансових криз за останні два десятиріччя та їх сучасної адаптації в умовах глобалізації міжнародних фінансових ризиків.
411342
  Сагайдак М.П. Еволюція теорії внутрішнього маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 2306-6806


  У статті узагальнено наукові погляди і підходи закордонних та вітчизняних вчених щодо генезису внутрішнього маркетингу. На основі ретроспективного аналізу та дослідження сучасної маркетингової думки визначено основні етапи еволюції теорії внутрішнього ...
411343
  Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія / В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". – Київ : Рута, 2013. – 583, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 582-583. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6731-2
411344
  Пацевко Наталія Василівна Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини 20 століття : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / Пацевко Н.В.; Дрогобицький держ. педаг. ун-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 2004. – 209л. – Бібліогр.: л.188-209
411345
  Пацевко Наталія Василівна Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Пацевко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
411346
  Дем"яненко Н. Еволюція теорії і практики університетської автономії (ХІХ - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Феномен "університетської автономії" розкрито у наукових і політичних дискусіях початку ХІХ - ХХ ст. (М.І.Костомаров, В.І.Ленін, М.І.Пирогов, М.В.Сперанський та ін.), змісті загальних статутів імператорських університетів (1804, 1835, 1863, 1884) та ...
411347
  Кириченко С.О. Еволюція теорії конкуренції // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 32-41. – ISSN 2310-5534
411348
  Дучинська Н.І. Еволюція теорії корисності: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 183-189. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (3)). – ISSN 2312-6779
411349
  Радєва М.М. Еволюція теорії корпорації: історичний досвід та напрями подальшого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-24.
411350
  Хромов М. Еволюція теорії людського капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
411351
  Сідельнікова В.К. Еволюція теорії маркетингу в сучасних умовах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-67. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
411352
  Сайкевич М.І. Еволюція теорії попиту у контексті розвитку економічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто розвиток поглядів на попит як складову частину процесу відтворення. Проаналізовано залежність економічної думки від конкретних історичних умов та етапів розвитку економічних систем.
411353
  Тюпа Д.І. Еволюція теорії прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 310-317
411354
  Винницька М.Я. Еволюція теорії реальних бізнес-циклів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-34.
411355
  Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 370-377. – ISSN 2076-815X
411356
  Гуровська Т.В. Еволюція теорії ренти та рентних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 162-167
411357
  Пєтухова О.М. Еволюція теорії стратегічного управління / О.М. Пєтухова, О.В. Ставицький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6792
411358
  Соловей Н.В. Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці управлінського персоналу / Н.В. Соловей, І.О. Кругляк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-22
411359
  Грущинська Н.М. Еволюція теорії трансформації в процесі техноглобалізації // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7036
411360
  Охріменко Т.В. Еволюція теорії тропів у традиції російської міфопоетичної школи XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – 129-133
411361
  Дутчак Р.Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 171-176. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто історію розвитку теорії управління витратами на підприємстві. Розкрито основні умови теорії управління витратами в умовах ринкової економіки ХХІ ст.
411362
  Васюткіна Н. Еволюція теорії управління підприємством // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 103-112. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Визначено основні економічні передумови та чинники, що зумовили транформаційні зміни в суспільстві і появу нових підходів в управлінні.
411363
  Островерх О. Еволюція теорії фірми / О. Островерх, П. Островерх // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 137-142. – ISSN 2078-5860
411364
  Ущаповський Юрій Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку ХХ століття) : Наукове видання / Ущаповський Юрій; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-613-157-9
411365
  Маликов В.В. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян / В.В. Маликов, О.А. Дегтяр // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
411366
  Кочук С.І. Еволюція теорій державної регуляторної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 46-51. – ISSN 2222-4459
411367
  Коломієць І.Ф. Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці / І.Ф. Коломієць, Г.В. Гошовська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 178-186. – ISSN 1562-0905
411368
  Білоган О. Еволюція теорій міжнародної торгівлі щодо оптимізації її структури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 194-206. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
411369
  Тюпа Д.І. Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 141-148


  В статті показана еволюція основних теоретичних підходів в дослідженні прямих іноземних інвестицій в історичній генезі. Виявлені пріоритетні напрями та методологічний комплекс фінансування суб"єктів економічної діяльності, домінантою яких на сучасному ...
411370
  Петренко О.О. Еволюція теорій фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 233-245. – ISSN 1729-7036
411371
  Луняк Є.М. Еволюція терміна "українці" // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 74-85
411372
  Буряк В.Д. Еволюція термінологічного інструментарію сучасної теорії публіцистики: інтелектуальна модель інформаційного відображення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.50-57
411373
  Черняков Б.І. Еволюція технологій ілюстрування видань як фактор становлення ранньої зображальної журналістики // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 193-229. – ISBN 966-594-015-5
411374
  Асаул А.М. Еволюція технологій управління в контексті розвитку інформаційних систем / А.М. Асаул, М.П. Войнаренко, Л.В. Ємчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
411375
  Грінченко Віктор Федорович Еволюція типоморфних ознак мінералів в умовах метаморфізму та метасоматозу // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 120-128 : Фото, табл. – Бібліогр.: 2 назви
411376
  Бауліна К. Еволюція титулатури Гефестіона в контексті східного походу Александра Македонського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-793-9
411377
  Побута М.В. Еволюція тіньової економіки в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 127-133. – ISSN 1993-0259
411378
  Денисенко Д.Є. Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 91-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
411379
  Гудзенко В.П. Еволюція трагічного в українській драматургії кінця ХІХ - початку XX століть (Іван Франко ("Украдене щастя"), Леся Українка ("Блакитна троянда") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 72-76
411380
  Аблаєва У.О. Еволюція традиційних головних уборів кримських татар (середина XVII – початок ХХІ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 82-89. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
411381
  Ельтек І. Еволюція трактування поезії Івана Франкау творчості Мирослава Скорика: від неофольклоризму до егалітаризму // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 167-176
411382
  Ігнатович Н.І. Еволюція трактувань економічної раціональності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 185-189
411383
  Корольова О.І. Еволюція трактувань економічної сутності витрат // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 149-158. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
411384
  Вілкова Д. Еволюція транснаціонального тероризму на прикладі Ісламської держави // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 49-52
411385
  Дмитриченко Л. Еволюція трудової мотивації та її криза в українському суспільстві / Л. Дмитриченко, В. Якименок, О. Михайлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
411386
  Пальченкова В.М. Еволюція тюремного ув"язнення в трьох редакціях литовських статутів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 17-23. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
411387
  Латишева Д. Еволюція українських імен від дохристиянських до християнських часів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-966-171-893-6
411388
  Шамраєва В.М. Еволюція українсько-американського партнерства за президентства Б. Обами // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 280-313. – ISBN 978-966-8689-34-5
411389
  Борисенко В.Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині 17 ст. : Монографія / МОНУ; Ін-т історичної освіти нац. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; В.Й. Борисенко, А.Г. Бульвінський, С.О. Візер. – Київ : Старий світ; Видавець Т. Мосієнко, 2006. – 256с. – ISBN 966-96635-2-0
411390
  Параніч О.П. Еволюція українсько-російських військово-політичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 334-340
411391
  Лучук І. Еволюція українського віршування до Шевченківської доби (штрихи)


  Стаття становить собою нарис українського віршування до середини ХІХ ст., відколи під впливом поетичної творчості Т. Шевченка українська поезія переходила в якісно новів виміри. Історія поезії тут насвітлюється в ракурсі історії віршування
411392
  Коць-Григорук Еволюція українського мовлення в діалектному просторі
411393
  Марчук Зоряна Вікторівна Еволюція української весільної обрядовості (на матеріалах фольклору) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марчук З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 219л. – Бібліогр.: л.204-219
411394
  Марчук Зоряна Вікторівна Еволюція української весільної обрядовості (на матеріалах фольклору) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марчук З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв.
411395
  Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 414л. – Бібліогр.: л.382-414
411396
  Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи : Автореф. дис. .... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 41 назва
411397
  Слободянік М.М. Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.01.01 / Слободянік Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 235 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано
411398
  Слободянік М.М. Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Слободянік Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
411399
  Пономаренко Олена Еволюція української національної ідеї в XVII- XVIII століттях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 41-51. – ISBN 978-966-02-4770-3
411400
  Бікетов С.О. Еволюція української садиби II пол. XVIII - сер. XIX ст. (Від палацово-паркового ансамблю вельможі до "приюту" дворянської інтелігенції) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 111-130. – ISBN 978-617-7202-87-4
411401
  Іщенко І. Еволюція умов осадконакопичення в крейдовий час на території північно-західного шельфу Чорного моря / І. Іщенко, Л. Якушин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано еволюцію умов осадконакопичення протягом крейдового часу на території північно-західного шельфу Чорного моря. Evolution of the sedimentation conditions in cretaceous in the area of the North-western shelf of the black sea has been described.
411402
  Ясинська Н.А. Еволюція університету у сучасному аспекті управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 432-442. – ISSN 0321-0499


  Прокласифіковані етапи та напрямки еволюції університету, надано характеристику кожному напряму функціонування університету в різні історичні та економічні періоди. Визначено особливості та сутність університету нового формату у сучасній моделі ...
411403
  Кресіна І. Еволюція унітаризму в Україні: між консолідацією та консервацією / І. Кресіна, О. Стойко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 45-52. – ISSN 1026-9932
411404
  Маринич Т.О. Еволюція управління валютними ризиками в банках у світлі вимог Базеля ІІ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186
411405
  Колодійчук В.А. Еволюція управління логістичною діяльністю / В.А. Колодійчук, Р.Б. Попівняк // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 25-30. – ISSN 2415-3583
411406
  Маковський С.О. Еволюція участі Польщі в міжнародній політиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 62-72


  В даній статті розглядається еволюція підходів Польщі до участі у виробленні та реалізації міжнародної політики Європейського Союзу. Предметом розгляду є період від вступу Польщі в ЄС до кінця 2010 року. Автор розглядає як практику участі Польщі у ...
411407
  Кришмарел В.Ю. Еволюція уявлень про душу в первісних релігійних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
411408
  Дорохіна Ю.А. Еволюція уявлень про зміст поняття власності у суспільно-правовій думці (за викладами професора Ю. Панейка) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7293-17-9
411409
  Сищенко С.В. Еволюція уявлень про книгознавство як наукову дисципліну // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 106-110. – ISBN 966-7352-07-2
411410
  Гаркавко В.К. Еволюція уявлень про науку "Сільськогосподарська економія" // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 7. – С. 25-30
411411
  Хонін В.М. Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 239-254
411412
  Гончар Б.М. Еволюція федеративних взаємовідносин у Канаді напередодні та під час Першої світової війни (кінець ХІХ ст. - 1918 р.) / Б.М. Гончар, І.І. Судак // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2008. – Вип. 17
411413
  Горбатюк С.Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень – до сучасної наукової думки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 28-35. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
411414
  Кізіма В.В. Еволюція фізики і діалектика як найбільш адекватна форма відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
411415
  Ахієзер О.І. Еволюція фізичної картини світу / О.І. Ахієзер. – Київ : Наукова думка, 1973. – 91 с.
411416
  Матюшко Богдан Костянтинович Еволюція філософських поглядів В. Лесевича : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Матюшко Б.К.; Нац. педагогіч. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
411417
  Матюшко Богдан Костянтинович Еволюція філософських поглядів В. Лесевича : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Матюшко Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
411418
  Сабадуха В. Еволюція філософських поглядів І.Франка на українську ідею в контексті сучасних проблем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
411419
  Кожем"якіна О.М. Еволюція філософських уявлень про роль суспільного досвіду в розвитку особистості та суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 97-104. – (Серія "Філософія")
411420
  Меленко С. Еволюція філософсько-правових поглядів Платона афінського на форми державного правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 30-37. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
411421
  Гарбар Г.А. Еволюція філософської парадигми гостинності в контексті історичного розвитку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 8-20
411422
  Голубка С. Еволюція фінансових інститутів України: епоха відродження національної державності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 4 (27). – С. 110-116
411423
  Конєва Т.А. Еволюція фінансових ресурсів суб"єктів господарювання у до індустріальну епоху // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 199-206. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
411424
  Стасишин А. Еволюція фірми як економічного суб"єкта в аналітичній економії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 234-240. – ISSN 2078-5860
411425
  Корягін М.В. Еволюція фіскально-економічної системи в економіках перехідного типу / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 176-184. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
411426
  Чирак М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / М. Чирак, В. Клімчик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
411427
  Тимошенко А.О. Еволюція фіскальної політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 48-51. – ISSN 2306-6806
411428
  Резнікова Н.В. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806


  У статті акцентовано на певній мутації механізмів впливу держави, що застосовуються для зниження залежності від ринкових регуляторів та циклічних коливань в умовах зростаючої міжкраїнової конкуренції. Прослідковано формування альтернативних ...
411429
  Астаф"єв О. Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Увагу зосереджено на еволюції форм ідентичності в текстах Д. Наливайка: від виразної пов"язаності конфесійної та етнічної характеристик до зміни критеріїв, які засвідчили тенденції новочасної ідентичності.
411430
  Рижко Л.В. Еволюція форм науки та інституалізація наукової діяльності : Автореф... канд. філол.наук: 09.00.01 / Рижко Л. В.; КУ. – Київ, 1993. – 18л.
411431
  Миргородська Н.В. Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Миргородська Надія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
411432
  Сушко С. Еволюція форм психологізму в новітній англомовній літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 145-153. – ISSN 2078-340X


  Досліджено нову парадигму психологізму, яку маніфестує паралелізм наративу й психологізму, універсалізація психологізму, експлікація психологічно-емоційного стану характеру засобами діалогічного мовлення, психологізація інтертекстуального виміру, ...
411433
  Нєбитов А.А. Еволюція форм сексуальної експлуатації жінок у стародавньому світі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 285-296. – ISSN 2410-3594
411434
  Кучик Олександр Еволюція форм співробітництва України в рамках європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 71-74. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
411435
  Дідківська Л. Еволюція форматів торгівлі та модифікація конкурентних відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-158.
411436
  Богушова І.В. Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-55
411437
  Боровікова М. Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Дослідження зосереджено на побудові хронології подій щодо міжнародної практики розробки та застосування методологічних положень з регулювання банківського капіталу. Investigation is concentrated on the creation of the chronology concerning ...
411438
  Яценко В.О. Еволюція формування поняття територіального розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 222-229. – ISSN 2077-3455
411439
  Венгер Л.А. Еволюція формування системи корпоративного управління: світовий досвід та українська практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1993-6788
411440
  Єременко Т.М. Еволюція формули та механізму ціноутворення на світовому ринку нафти. Фактори, що впливають на ціноутворення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 116-121
411441
  Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (15-17 ст.) : монографія / Олексій Глушок. – Київ : Пульсари, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-2171-48-8
411442
  Мітчук О.Л. Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У науковій статті окреслено етапи розвитку фотографії й значення її на шпальтах друкованих видань. Визначаються тенденції збереження і використання зображення, а також досліджується взаємозв"язок між фотографією та сучасними мас-медіа, зокрема ...
411443
  Юрчак В. Еволюція франко-американських відносин в контексті іранської ядерної програми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 89-98. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
411444
  Лісова І.Г. Еволюція французьких арго / І.Г. Лісова, А.Ю. Рудковська // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 70-70
411445
  Тарасюк Я. Еволюція французького католицького роману та творчість Ф. Моріака // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84. – ISSN 2307-2261
411446
  Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241, [25] л. – Додатки: 25 л. – Бібліогр.: л. 208-241
411447
  Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
411448
  Сухарева Л.О. Еволюція функції контролю : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 19-25. – Бібліогр.: 8 назв
411449
  Нужна О.А. Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень / О.А. Нужна, С.О. Пиріг // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 156-160. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
411450
  Федорова Н.Є. Еволюція функцій науки та особливості їх прояву в індустріальну епоху // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 20-26. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
411451
  Львова Є.О. Еволюція функцій принципів міжнародного права з урахуванням його конституціоналізації та фрагментації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 235-241. – ISSN 2306-9082
411452
  Ковальчук К.К. Еволюція функціонально-просторової організації масових типів будівель громадського призначення : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ковальчук Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
411453
  Щербак О.В. Еволюція хімічного складу питних підземних вод на прикладі Херсонської області // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 40-41
411454
  Прилипченко Н.С. Еволюція художніх текстильних промислів Слобожанщини в контексті української культури другої половини XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Прилипченко Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
411455
  Сварич Н.З. Еволюція художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сварич Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
411456
  Сварич Н.З. Еволюція художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сварич Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 191 арк. – Бібліогр.: арк. 176-191
411457
  Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 193-210
411458
  Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
411459
  Ковбасюк С. Еволюція церковного судоустрою й судочинства у Російській імперії на початку XVIII ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 138-140.
411460
  Хоменко М.М. Еволюція цивільно-павового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їхніми посадовими та (або) службовими особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 242-248


  У статті досліджено еволюції цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їхніми посадовими та службовими особами.
411461
  Ахмач Г.М. Еволюція цивільного процесуального законодавства европейських держав та проблеми оптимізації судочинства України // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 93-96. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
411462
  Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 233 л. + Додатки: л. 220-233. – Бібліогр.: л. 197-219
411463
  Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
411464
  Станіславська К.І. Еволюція цирку: від кінних перегонів до театралізованої мистецької форми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 193-201
411465
  Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів О. Довженка в його воєнній та післявоєнній творчості // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-131
411466
  Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О. Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано творчість та діяльність О. Довженка в контексті сталінської доби, розкрито маловідомі факти впливу уряду на творчість та життя митця. The author analyses O.Dovzhenko"s creative work and activity in the context of Stalinism, discovers ...
411467
  Жаліло Я. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-18. – Бібліогр.: Бібілогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
411468
  Дячук Л. Еволюція шлюбного права Візантії: методичні та методологічні аспекти дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про теоретико-методологічні та методичні проблеми історико-правового дослідження еволюції інститутів шлюбно-сімейного права. The article is devoted to theoretically methodological and methodical problems historically law research of ...
411469
  Удовика Л.Г. Еволюція юридичної антропології // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 244-249. – ISSN 1818-992Х
411470
  Бронєвський В. Еволюція японсько-американського військово-політичного союзу в умовах зростання регіональної могутності Китаю // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 81-83
411471
  Маслов А.О. Еволюція ярмаркової торгівлі в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 142-148. – ISSN 0320-4421


  У статті йдеться про становлення та розвиток економічного факультету. Розкрито найважливіші здобутки професорсько-викладацького складу факультету в різних галузях його діяльності.
411472
  Лавринович О. Еволюція, а не революція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 57. – ISSN 1812--514Х
411473
  Карапетян А.Р. Еволяційні моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних в комп"ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
411474
  Ванін Володимир Володимирович Евольвентноеволютні моделі в упорядкованих потоках : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.01 / Ванін В.В.; Мін-во освіти Укр.Ун-т будівн. і архітектури. – К, 1996. – 39л.
411475
  Ряховский В.Д. Евпатий Коловрат / В.Д. Ряховский. – М, 1952. – 136с.
411476
  Ерохин В. Евпатий Коловрат / В. Ерохин. – Рязань : Рязанское кн.изд-во, 1958. – 36 с.
411477
  Ерохин В. Евпатий Коловрат / В. Ерохин. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 112 с.
411478
  Ряховский В.Д. Евпатий Коловрат / В.Д. Ряховский. – Воронеж, 1990. – 139с.
411479
  Глузман А.В. Евпаторийский высший караимский учительский институт (1918-1920 гг.) / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 174-177. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
411480
  Суладзе А.И. Евпаторийский горизонт и экосистемный анализ бассейна его седиментации / А.И. Суладзе. – Тбилиси, 1984. – 98с.
411481
  Алексеева Елена Евпаторию теперь знают в Европе // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 16-17 : фото
411482
  Северинов С.С. Евпатория-курорт / С.С. Северинов, В.Т. Ягупов. – Симферополь, 1974. – 96с.
411483
  Григорьев Н.Н. Евпатория-курорт. / Н.Н. Григорьев, С.С. Северинов. – Симферополь, 1967. – 112с.
411484
  Гольдфайль Л.Г. Евпатория - Саки / Л.Г. Гольдфайль, Я.Л. Гроссман. – Москва : Наркомздрав РСФСР, 1927. – 124 с.
411485
  Драчук В.С. Евпатория / В.С. Драчук, В.П. Смирнова, Ю.В. Челышев. – Симферополь : Таврия, 1979. – 160 с.
411486
   Евпатория // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 96-98 : фото. – ISSN 1998-8044
411487
   Евпатория : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 86-91 : Фото. – ISSN 1998-8044
411488
  Казунин Ф.А. Евпатория. / Ф.А. Казунин, В.Т. Ягупов. – Симферополь, 1966. – 108с.
411489
  Ермак Б.А. Евпатория. Историко-краеведческий очерк / Б.А. Ермак. – Симферополь, 1958. – 136с.
411490
  Загребельный П. Евпраксия. Львиное сердце : Романі : Пер с укр. / П. Загребельный. – Москва : Художественная литература, 1984. – 686с.
411491
  Загребельный П. Евпраксия. Первомост : Романы / Павло Загребельный. – Москва : Известия, 1981. – 686с. – Прил. к журн. "Дружба народов". – (Библиотека "Дружбы народов")
411492
  Кротов М. Евразийская идея и перспективы СНГ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435


  Современная евразийская идея предполагает, во-первых, учет опыта США и Западной Европы в процессе модернизации экономик стран Содружества, во-вторых, углубление их социально-экономической интеграции по европейскому пути :Таможенный союз, ЕЭП, Валютный ...
411493
  Глинкина С.П. Евразийская идея на постсоветском пространстве / С.П. Глинкина, И.И. Орлик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
411494
  Петухов Ю.Д. Евразийская империя скифов / Ю.Д. Петухов, Н.И. Васильева. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Вече, 2008. – 400с. – (Тайны Земли Русской). – ISBN 978-5-9533-3155-5


  Классический труд одного из самых глубочайших отечественных мыслителей сопровождает более 800-т уникальных иллюстраций, журнальных и книжных редкостей XIX века
411495
  Быков А. Евразийская интеграция, ее перспективы и возможности // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2014. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 0130-9757
411496
  Байльдинов Е. Евразийская интеграция: проблемы и ориентиры развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 159-171. – ISSN 0207-3676


  автор - канд. екон. наук, (Республіка Казахстан).
411497
   Евразийская интеграция: экономика, право, политика : vеждународный научно-аналитический журнал. – Моска; Санкт-Петербург
№ 1. – 2007
411498
  Абдикерова Г.О. Евразийская ментальность как основа создания интегральной модели социализации личности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.42-47. – ISSN 0132-1625
411499
  Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 37-56. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
411500
  Григорьєв А. Евразийская патентная система накануне своего десятилетия // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 1608-6422
411501
   Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего средневековья : [Сб. ст.]. – Воронеж : Издательство Воронежского государственного универстита. – (Археология восточноевропейской лесостепи ; Вып. 14). – ISBN 5-7455-1153-2
Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего средневековья. – 2000. – 150, [2] c. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
411502
   Евразийская цивилизационная идентичность как мировоззренческое основание нового объединения Евразии
411503
  Журавлева С.М. Евразийская цивилизационная идентичность как мировоззренческое основание нового объединения Евразии / С.М. Журавлева, В.И. Иванов // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 7-20. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
411504
  Орлова И.Б. Евразийская цивилизация : Социально - историческая ретроспектива и перспектива / И.Б. Орлова. – Москва : Норма, 1998. – 280с. – ISBN 5-89123-252-9
411505
  Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция - состоявшийся и открытый для широкого международного сотрудничества интеграционный проект // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 55-64. – ISSN 2074-6040
411506
  Вертиенко А.В. Евразийские кочевники в египетской коропластике: к проблеме межкультурных контактов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
411507
  Корнилов Г.Е. Евразийские лексические параллели : к уточннию объема и характера булгаро-чувашско-венгерских лексических параллелей : учеб. пособ. / Г.Е. Корнилов ; МВиССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т, Каф. русского языка. – Чебоксары
[Ч.] 1. – 1973. – 299 с.
411508
  Бурла М.П. Евразийский вектор развития региона с неопределённым политико-правовым статусом (Приднестровской Молдовской Республики) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 23-26. – ISSN 2075-1893
411509
  Овчинников А.И. Евразийский идеал правовой государственности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.50-60
411510
   Евразийский информационный и библиотечный конгресс. "Правовые аспекты межбиблиотечного сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности": "круглый стол" (Москва, 28 ноября 2007 г.) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 133-154
411511
   Евразийский информационный и библиотечный конгресс. "Русский язык в системе межкультурных коммуникаций": "круглый стол" (Москва, 28 ноября 2007 г.) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 62-64
411512
  Михайленко А. Евразийский консенсус // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 5-16. – ISSN 0869-44435
411513
  Талстенов А.А. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева: история и современное развитие в контексте международных связей / А.А. Талстенов, П.В. Токар // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 139-154. – ISSN 2218-5348
411514
  Гиренок Ф.И. Евразийский проект и Украина // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 45-47. – ISSN 2073-6118
411515
  Муниров В. Евразийский Союз и Китай // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 2074-6040
411516
  Гройсберг А.И. Евразийский Союз: от идеи к реальности // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 1 (27). – С. 158-167. – (Юридические науки ; вып. 1 (27)). – ISSN 1995-4190
411517
  Пилько А. Евразийский союз: почему он нужен и как его строить? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 57-61
411518
  Гринберг Р. Евразийский союз: хрупкие надежды // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 2074-6040
411519
  Винокуров Е.. Евразийский экономический союз без эмоций // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 43-60 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0042-8736
411520
  Кондратьева Н. Евразийский экономический союз: достижения и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
411521
  Хейфец Б.А. Евразийский экономический союз: новые вызовы для бизнеса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 0207-3676
411522
  Кнобель А. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 87-108 : табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
411523
  Кублановский Ю. Евразийское // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-19. – ISSN 0130-7673
411524
  Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство в современном миропонимании:: методология синтеза системного и эволюционного подходов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 2. – С. 50-53
411525
  Крымов А.В. Евразийское правопонимание // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 113-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
411526
  Зевин Л. Евразийское экономическое пространство: перспективы консолидации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 0207-3676
411527
  Сендеров В.А. Евразийство - миф ХХI века? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
411528
  Орлик И.И. Евразийство : от зарождения до наших дней // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 55-70. – ISSN 0130-3864
411529
  Абдильдин Ж.М. Евразийство как развивающееся понятие // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція євразійської ідеї, а також явище євразійства у контексті сучасних геополітичних проблем. Анализируется эволюция евразийской идеи, а также явление евразийства в контексте современных геополитических проблем. Evolution of the ...
411530
  Павленко Ю.В. Евразийцы (Л.П. Карсавин, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский): их философские и идеологические установки // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 282-301. – ISBN 978-966-136-032-6
411531
  Дворниченко А.Ю. Евразийцы об украинском вопросе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 13-19. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена взглядам евразийцев на украинский вопрос. То, что они им глубоко заинтересовались, не удивительно. Как писал З. Бжезинский, "Россия без Украины перестает быть евразийской империей". В учении же евразийцев именно такая империя занимала ...
411532
  Земцова Юлия Евразия-на-Дону // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1029-5828
411533
  Евсеева С.Г. Евразия / С.Г. Евсеева. – Минск, 1979. – 95с.
411534
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 7(28). – 2004
411535
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 8(29). – 2004
411536
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 9(30). – 2004
411537
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 10(31). – 2004
411538
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 1(33). – 2005
411539
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 2 (34). – 2005
411540
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 3 (35). – 2005
411541
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 4 (36). – 2005
411542
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 5 (37). – 2005
411543
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 6 (38). – 2005
411544
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 7 (39). – 2005
411545
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 8 (40). – 2005
411546
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 9 (41). – 2005
411547
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 10 (42). – 2005
411548
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 11(43). – 2005
411549
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 12 (44). – 2005
411550
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 1/2 (45 янв/февр). – 2006
411551
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 2 (46 март). – 2006
411552
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 3 (47 апрель). – 2006
411553
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 4 (48 май). – 2006
411554
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 49 (июнь). – 2006
411555
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 50 (июль). – 2006
411556
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 51(август). – 2006
411557
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 52 (сентябрь). – 2006
411558
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 53 (октябрь). – 2006
411559
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 54 (ноябрь). – 2006
411560
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 55 (декабрь). – 2006. – З 2007 р.назва Евразия;
411561
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 56 (январь). – 2007
411562
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 57 (февраль). – 2007
411563
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 58 (март). – 2007
411564
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 59 (апрель). – 2007
411565
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 60 (май). – 2007
411566
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 61 (июнь). – 2007
411567
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 62 (июль). – 2007
411568
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 63 (август). – 2007
411569
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 64 (сентябрь). – 2007. – До 2007г.назв. -"Євразия сегодня"
411570
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 65 (октябрь). – 2007
411571
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 66 (ноябрь). – 2007
411572
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 67 (декабрь). – 2007
411573
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 68 (январь-феврал). – 2008
411574
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 69 (март). – 2008
411575
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 70 (апрель). – 2008
411576
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 71(май). – 2008
411577
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 72 (июнь). – 2008
411578
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 73 (июль). – 2008
411579
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 74 (август). – 2008
411580
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 75 (сентябрь). – 2008
411581
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 76 (октябрь). – 2008
411582
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 77 (ноябрь). – 2008
411583
   Евразия. Люди и мифы = Eurasia. People & myths : [сб. ст. из журн. "Вестник Евразии"]. – Москва : Наталис, 2003. – 607, [1] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в примеч. в конце статей. – (Серия "Библиотека журнала "Вестник Евразии"). – ISBN 5-8062-0071-X
411584
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 1. – 1997
411585
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 2. – 1997
411586
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 3. – 1997
411587
  Хейфец Б. ЕврАзЭс: необходимость перезагрузки // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 2074-6040
411588
   Евратом и "Общий рынок". – М., 1957. – 192с.
411589
  Лессинг Г.Э. Евреи : С приложением статьи Макса Нордау "Еврей-эксплоататор" [и стихотворения А. Панова] / [Соч.] Г.Э. Лессинга; Пер. с нем. Г. Минин. – Белосток (Польша) : Изд. кн. маг. А.К. Кауфмана ; Паровая типо-литогр. Ш.М. Волобринская, 1901. – 35 с. – Экз. дефектный, ст.: С прил. ст. Макса Нордау "Еврей-эксплоататор" [и стихотворения А. Панова] - вырезана по указанию
411590
   Евреи : По страницам истории. – Минск : Завигар, 1997. – 320с. – ISBN 985-6187-05-2
411591
   Евреи // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 335-346. – ISBN 978-611-533-004-1
411592
  Березина С. Евреи Буковины. 120 славных имен / Софья Березина. – Черновцы : Технодрук, 2016. – 302, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 287-298. – ISBN 978-617-7096-64-0
411593
   Евреи в кустарно-ремесленной промышленности СССР.. – М., 1928. – 53с.
411594
  Дубнов С.М. Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской революции / С.М. Дубнов. – М-Пг., 1923. – 148с.
411595
   Евреи в России. XIX век : [воспоминания]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2000. – 557, [3] с., [8] л. ил. – Указ.: с. 520-558. - Содерж.: Из Николаевской эпохи / А.И. Паперна. Из записок еврея / А.Г. Ковнер. Дела минувших дней / Г.Б. Слиозберг. – Библиогр. в коммент.: с. 497-519. – (Россия в мемуарах / под ред. А. Рейтблата). – ISBN 5-86793-092-0


  В сборник вошли произведения авторов-мемуаристов А.И. Паперной "Из Николаевской эпохи", А.Г. Ковнера "Из записок еврея" и Г.Б. Слиозберга "Дела минувших дней". В своих воспоминаниях авторы детально характеризуют жизненный уклад еврейского народа, его ...
411596
  Константинов А. Евреи в США / А. Константинов, Ю. Андреев. – М., 1985. – 80с.
411597
  Финк В.Г. Евреи в тайге / В.Г. Финк. – М, 1930. – 296с.
411598
  Смиловицкий Л. Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья = Jews in Turov: history of a shtetl in Mozyr"s Polesye region / Леонид Смиловицкий. – Иерусалим : [б. и.], 2008. – 798, [2] с., [24] л. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 771-792. - Геогр. указ.: с. 793-799. – Библиогр.: c. 755-770 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-965-555-352-9
411599
  Соболевская О. Евреи Гродненщины: жизнь до Катастрофы : Монография / О. Соболевская, В. Гончаров; Донецк. Центр института востоковедения им. А.Крымского НАНУ. Обществен. науч.-исследоват. Центр "Схід-Захід". – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 375с. – ISBN 966-380-013-5
411600
  Коршунов Ал. Евреи земледельцы. / Ал. Коршунов. – М., 1929. – 30с.
411601
  Штиф Н. Евреи и "идиш" или кто такие "идишисты" и что они хотят / Н. Штиф. – К, 1919. – 104с.
411602
  Барнави Э. Евреи и XX век = Les Juifs et le XXe siecle. Dictionnaire critique : аналит. словарь / Эли Барнави, Саул Фридлендер ; при участии И. Барталя, Р.А. Берта, Д. Бештель [и др.] ; пер. с фр. Т.А. Баскаковой [и др.] ; под общ. ред. Т.А. Баскаковой. – Москва : Текст ; Лехаим, 2004. – 1020, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7516-0411-3


  На тит. л. также авт.: П. Бирнбаум, М. Бринкер, Д. Бурель, Д. Бьяле, Р. Волен, С. Голдштейн, С.А. Гольдберг, И. Грейльзаммер, Н.Л. Грин, К. Давид, Ж. Даньель, Д.Д. Мур, А.Д. Розенман, М. Делоне, Н. Джерас, А. Дикхофф, Д. Дине, М. Дюбуа, М. ...
411603
  Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы = Jews and arabs : их связи на протяжении веков / Ш.Д. Гойтейн ; [пер. с англ. Н.Б. Кондыревой ; послесл. Л. Трембовлер]. – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2001. – 284, [4] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 247-253. – (Библиотека "Иудаика" ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-024-2
411604
  Стебляк О.В. Евреи и иудаизм в законодательстве Юстиниана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 117-122. – ISSN 2076-1554
411605
  Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь / В. Зомбарт; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 232с. – ISBN 966-608-339-6
411606
  Кандель Ф. Евреи Крыма // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 24-27


  Історія євреїв Північного Причерномор"я
411607
  Пулькин М.В. Евреи на Европейском Севере России: проблема адаптации ( конец XIX - начало XX в. ) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 240-247. – ISSN 0869-5687
411608
  Пулькин М. Евреи на Европейском Севере: стратегии адаптации // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 244-264. – ISSN 1810-228Х
411609
  Хлынина Т.П. Евреи Таганрога: между прагматизмом современной жизни и традиционными ценностями / Т.П. Хлынина, Т.Г. Курбат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 97-100. – ISSN 0132-1625
411610
  Хонигсман Я.С. Евреи Украины: краткий очерк истории. / Я.С. Хонигсман, А.Я. Найман. – К.
ч. 1. – 1992. – 157с.
411611
  Чамберлин Г.С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе / Г.С. Чамберлин. – С-Пб, 1907. – 248с.
411612
  Буровский А. Евреи, которых не было : Курс неизвестной истории: В 2-х кн. / Андрей Буровский. – Москва; Красноярск : АСТ; Издательские проекты. – (Великие противостояния). – ISBN 5-17-022944-5
Кн.2. – 2004. – 429с.
411613
  Березанский Е. Евреи, хазары, Русь / Е.Березанский. – Герцлия : Исрадон, 2006. – 223с. – ISBN 5-945-87-146-5
411614
  Колономос Ж. Евреите во Македониjа во втората светска воjна (1941-1945) : зборник на документи / Ж. Колономос, Весковик-Вангели. – Скопjе : Гоце Делчев
Т. 1. – 1986. – 752, [1] с.
411615
  Колономос Ж. Евреите во Македониjа во втората светска воjна (1941-1945) : зборник на документи / Ж. Колономос, Весковик-Вангели. – Скопjе : Гоце Делчев
Т. 2. – 1986. – [4], С. 753, [3] с.
411616
  Козерод О.В. Евреї України в період нової економічної політики: 1921-1929 рр. / НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень; Козерод Олег Віталійович. – Харків : СПД Савчина, 2003. – 313с. – ISBN 966-7320-00-6
411617
   Еврей - кто он? = Who is Jew? : национальное и религиозное определение еврейства в прецедентах постановлений Верховного Суда Израиля. – Москва ; Иерусалим : Мосты культуры ; Гешарим, 2007. – 509, [4] с., включ. обл. – ISBN 978-5-9327-3252-0
411618
  Спиндлер Еврей / Спиндлер. – С-Пб.
3. – 1835. – 524с.
411619
  Лесков Н.С. Еврей в России / Н.С. Лесков. – М., 1990. – 29с.
411620
  Гезениус В. Еврейская грамматика / В. Гезениус ; пер. проф. К. Коссовича. – С-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1874. – 600с.
411621
  Пожарский Я. Еврейская грамматика, изданная Яковом Пожарским, в пользу любящих священный язык. – Спб., 1824. – 58с.
411622
  Боровой С.Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России / С.Я. Боровой. – М, 1928. – 200с.
411623
  Шахак И. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет / Исраэль Шахак; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 144с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-517-8


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
411624
   Еврейская мысль сквозь века : сб. науч. трудов по иудаике, еврейской истории и культуре. – Днепропетровск : [б. и.]. – ISBN 966-02-2221-1
Вып. 5 : / сост. и ред.: к.ф.н. Л. Чернова, к.и.н. А. Подольский. – 2001. – 271, [1] с. – На обл. указ.: V Междунар. науч. конф. по иудаике. Днепропетровск. 2001. – Библиогр. в конце ст.
411625
  Росман М. Еврейская община Польши: географические и демографические факторы, правовой статус / Моше Росман ; [пер. с иврита: Д. Баумель, Л. Бродкин, В. Меникер ; ред. Г. Гарт] // Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы / Открытый университет, Израиль ; Джойнт. – 1-е изд. – Тель-Авив : Открытый университет, 1995. – Ч. 1-2. – С. 3-96. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-06-0228-3
411626
  Гаркави А. Еврейская периодическая печать и литературные сборники. Библиографический очерк / Гаркави А. – [Б.м.] : [б.и.]. – 32 с. – Оттиск из Европейской библиотеки Т УП
411627
  Гаркави А. Еврейская периодическая печать и литературные сборники. Библиографический очерк / [А. Гаркави]. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л. Бермана и Г. Рабиновича], 1884. – 8 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Еврейское обозрение, № 1
411628
  Якерсон Семен Мордухович Еврейская рукописная и первопечатная книга 10 - 15 вв. как историко-культурный источник : Автореф. дисс. ... доктора исторических наук: 07.00.09 / Якерсон С.М.; Российская акад наук; Ин-т востоковедения; Санкт-Петербургский филиал. – Санкт-Петербург, 2005. – 37с. – Библиогр.: 11 назв.
411629
  Коссович К. Еврейская христоматия с ссылками на грамматику Гезениуса и глоссарием евреско-русским / составил К. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1875. – XIV, 362c. – Текст на еврейском и русск. яз.
411630
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Изд-во об-ва для науч. еврейских изд. и Изд-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 1 : А - Алмемар. – 692стлб.
411631
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург
Т. 3 : Арабско-еврейская литература - Бделлий. – 960с.
411632
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 4 : Бе-Абидан - Брес. – 960стлб.
411633
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз -Ефрон
Т. 5 : Брессюир - Гадасси. – 960стлб.
411634
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 6 : Гадассий - Данте. – 960стлб.
411635
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 7 : Данциг - Ибн-Эзра. Иуда. – 960стлб.
411636
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 7 : Ибн-Эзра.Моисей - Иудаизм. – 968стлб.
411637
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз -Ефрон
Т. 10 : Ладенбург - Миддот. – 954стлб.
411638
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 13 : Проклятие - Сарагосси. – 960стлб.
411639
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 14 : Сарево - Трани. – 960стлб.
411640
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т.15 : Трани - Шемини-Ацерет. – 960стлб.
411641
  Сидоров Кирилл Еврейские анекдоты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 30-39 : фото
411642
   Еврейские вести. – Київ, 2000
411643
   Еврейские вести. – Київ
№ 5/6. – 2000. – 16 с.
411644
   Еврейские вести. – Київ
№ 1-2. – 2001
411645
   Еврейские галахические источники об отношении к неевреям : (Передмова Ісраеля Шаміра). – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Биб-ка образованного человека). – ISBN 966-8305-30-2
411646
  Козлов С.Я. Еврейские группы и типы в мемуарах М.А. кроля ( этнолитературоведческий этюд ) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 0869-5415
411647
  Никольский Н.М. Еврейские и христианские праздники их происхождение и история / Н.М. Никольский. – Москва : Атеист, 1930. – 133 с.
411648
   Еврейские инкунабулы.. – Л., 1988. – 337с.
411649
  Гейне Г. Еврейские мотивы / Генрих Гейне ; Перевод Петра Вейнберга ; С прилож. портрета и статьи А. Штродтмана "Гейне и еврейство". – Санкт-Петербург : Изд. Ш. Бусселя ; [Типо-литогр. Бусселя], 1902. – 129, 1 л. портр. : портр. – В кн. статья: Бахарахский раввин [Генрих Лаубе], с. 86-129


  В книге "Еврейские мотивы" представлена в русских переводах Петра Вейнберга проза и поэзия Гейне, относящаяся к разным периодам его литературной работы. В сборник вошел ранний неоконченный роман "Баха- рахский раввин", в основу которого ...
411650
  Бабаликашвили Н. Еврейские надписи в Грузии / Н. Бабаликашвили. – Тбилиси, 1971. – 38с.
411651
   Еврейские народные песни. – М., 1938. – 488с.
411652
  Добрушин И.М. Еврейские народные песни / И.М. Добрушин. – Москва, 1947. – 280 с.
411653
  Береговский Х. Еврейские народные песни. / Х. Береговский, И. Фефер. – К, 1938. – с.
411654
   Еврейские новеллы. – М., 1948. – 280с.
411655
  Гасратян С.М. Еврейские общины в России в 1880-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 161-164. – ISSN 0042-8779


  Поднята проблема решения "еврейского вопроса" в России в конце 19-начале 20 века.
411656
  Шевелев Д. Еврейские общины Украины, Молдовы и Беларуси на рубеже 1990-2000-х гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2009. – № 1/2. – С. 21-86. – ISSN 1822-5136
411657
  Шолом-Алейхем Еврейские писатели / Шолом-Алейхем. – Вильно, 1925. – 186 с.
411658
   Еврейские праздники. – М., 1990. – 64с.
411659
  Тимченко Я. Еврейские формирования Западной Украины. Гражданская война // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, Р. Заславський [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 259-275. – ISBN 966-7273-29-6
411660
   Еврейские хроники ХVII столетия. ( Эпоха "хмельничины" ). – Москва, Иерусалим : Гешарим, 1997. – 288 с. – ISBN 5-88711-015-5
411661
  Бабаликашвили Н.И. Еврейские эпиграфические памятники в Грузии (XVIII-XIXвв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Бабаликашвили Н.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 24л.
411662
  Гольд М. Еврейский брак: не только вздохи на скамейке // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 40-44. – ISSN 2222-436X
411663
  Зенгер Г.Э. Еврейский вопрос в Древнем Риме : речь профессора Г.Э. Зенгера. – [Варшава] : Б.и., 1889. – 211 с.
411664
  Дюк Д. Еврейский вопрос глазами американца: мое исследование сионизма / Д. Дюк. – Київ : МАУП, 2002. – 360с. – ISBN 966-608-179-2
411665
  Богров Г.И. Еврейский манускрипт : перед драмой / [соч.] Г.И. Богрова, авт. "Записок еврея". – Санкт-Петербург : Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876. – [2], 242 с. – Экз. деф., с. 241-242 нет пол. листа
411666
   Еврейский народ в борьбе против фашизма.. – М., 1945. – 152с.
411667
  Корман Э. Еврейский поэтессы. / Э. Корман. – Chicago, 1924. – 390с.
411668
  Ходос Э. Еврейский синдром-3 : Забавные протоколы сионских мудрецов / Эдуард Ходос. – Киев, 2002. – 333с.
411669
  Сугацкая Н. Еврейский след в гражданской войне в Испании / Н. Сугацкая, Л. Ташлай // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 70-79. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
411670
  Ойслендер Н. Еврейский театр / Н. Ойслендер, 1939. – с.
411671
  Шапиро Г.Н. Еврейский язык (Идиш) : [проб. учеб. пособие для учащихся 8 кл., изучающих евр. яз. факультативно] / [Г.Н. Шапиро, Л.З. Ливак, С.Й. Гербер ; отв. за вып. В.А. Кулинич]. – Київ : Радянська школа, 1990. – 255, [1] с. : табл. – Обл., тит. л. на яз. идиш. - На корешке и обл. цифра 8. – ISBN 5-330-01456-6
411672
  Герцль Т. Еврейское государство = Der Judenstaat : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Теодор Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – 186, [6] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - В кн. также: Лев Пинсклер. Автоэмансипация: призыв русского еврея к своим соплеменникам. – ISBN 978-5-7516-0758-6
411673
  Зингер Л. Еврейское население в Советском Союзе / Л. Зингер. – М.Л,, 1932. – 174с.
411674
  Фельдман А. Еврейское национальное движение в Киеве (март-сентябрь 1971 г.) // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 356-362. – ISBN 966-378-031-2
411675
  Безаров О. Еврейський антисемитизм Карла Маркса // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 75-82. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
411676
  Наумов З. Еврейські релігійні свята / З. Наумов. – Х, 1930. – 70с.
411677
  Шолом-Алейхем Еврейські романи / Шолом-Алейхем, 1929. – 230 с.
411678
  Корсун Л. Еврика на все життя / Лідія Корсун. – Київ : Молодь, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-7615-95-6
411679
  Зелинский Ф.Ф. Еврипид / Ф.Ф. Зелинский. – 16с.
411680
  Гончарова Т.В. Еврипид / Т.В. Гончарова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271 с.
411681
  Гончарова Т.В. Еврипид / Т.В. Гончарова. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 269 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(651))
411682
  Александрова О.Н. Еврипидовский миф о Медее в драматургии Боста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 26-36


  В статье пьеса "Медея"["текст на греч. языке"],1993) известного греческого драматурга ХХ века Боста ([текст на греч. языке],1918-1995) рассматривается в контексте развития европейской и греческой литературы Нового времени, в частности, обнаруживаются ...
411683
  Миронюк С.С. Еврисеманти в мові сучасних інтернет-ЗМІ // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 63-75


  У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості еврисемантів, виявлено семантичну структуру таких слів, здійснено семний аналіз широких значень. Розглянуто функціонування широкозначних слів на матеріалі сучасних українськомовних Інтернет-ЗМІ.
411684
  Карамишева Н.В. Евристика : [навч. посібник] / Н.В. Карамишева. – Львів : ПАІС, 2013. – 271, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 266-271. – ISBN 978-617-7065-04-2
411685
  Мелащенко О.М. Евристика в науково-технічній творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 82-85. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
411686
  Клименко Г. Евристика й одкровення Елеонори Соловей
411687
  Костенко О.Б. Евристика минулого, або методологія дослідження гегелівської політико-правової спадщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 309-317. – ISBN 978-966-349-240-7
411688
  Костенко О.Б. Евристика права у пошуку епістеми // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 8-15. – ISSN 2310-9769
411689
  Незабитовський Г.В. Евристика: історичні передумови формування // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 134-146


  Стаття присвячена огляду історико-філософського розвитку евристики як галузі науки. Висвітлюються основні постаті, які сформували підгрунтя евристичного знання, створили базові методи евристики. Обгрунтовується міждисциплінарний підхід до ...
411690
  Кедровський О.І. Евристична роль діалектико-матеріалістичного розуміння природи математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
411691
  Зак С.Є. Евристична роль принципу доповняльності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
411692
  Полікарпов В.С. Евристична функція математики у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
411693
  Кривонос О. Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 147-158. – ISSN 2312-5993
411694
  Костенко О.Б. Евристичне розуміння минулого або проблема інтерпретації гегелівської політико-правової спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 14-23
411695
  Незабитовський Г.В. Евристичний аргумент // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 94-96
411696
  Костенко О.Б. Евристичний вимір у праці Є.В. Спекторського "О задачах обществоведения" // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 50-56. – ISBN 978-617-7133-95-6
411697
  Лисюк М.В. Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 447-452


  У статті розглядається евристичний підхід до перекладу художніх творів. Зокрема, аналізується вплив перекладацької евристики на особливості відтворення нюансів невербальної поведінки персонажів. В статье рассматривается эвристический подход к переводу ...
411698
  Ребрій О.В. Евристичний підхід до прийняття рішень в перекладі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 137-143. – Бібліогр.: С. 143; 17 назв
411699
  Оніщенко О.І. Евристичний потенціал діалогу (на матеріалі культуротворчого проекту У. Еко і Ж.-К. Кар"єра "Не сподівайтесь позбавитися книг!") // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 69-74


  У статті здійснюється аналіз культуротворчого проекту Ж.-К. Кар"єра та У. Еко "Не сподівайтесь позбавитися книг!". Метою є дослідження евристичного потенціалу діалогу та розкриття на його основі специфіки творчого процесу. Методологія дослідження ...
411700
  Хомерікі О.А. Евристичний потенціал діяльнісного підходу при аналізі системи вищої освіти // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 67-72. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
411701
  Христофорова О.В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Христофорова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. + Додаток : л. 159-162. – Бібліогр. : л. 163-182
411702
  Христофорова О.В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Христофорова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
411703
  Куценко О. Евристичний потенціал концепції соціальної структури суспільства Т.І. Заславської // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 48-62. – ISSN 1563-3713


  Пропонуєтся аналіз наукового внеску академіка Т.І. Заславської у розвиток теорії соціальної структури і соціологічного розуміння соціоструктурних механізмів зміни радянського і пострадянського суспільств.
411704
  Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Бібліогр. : л.181-202
411705
  Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
411706
  Майструк Н.О. Евристичний потенціал методологічних підходів до аналізу сучасних глобалізаційних процесів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.123-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
411707
  Шульга В.П. Евристичний потенціал методу періодизації в історично-біографічних студіях (на прикладі дослідження діяльності професора М.А. Кравченка) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 60-63. – ISSN 2076-1554
411708
  Ковжога Г.С. Евристичний потенціал наукового поняття "концепт" у контексті журналістикознавчих досліджень (на прикладі концепту "смерть") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 23-26.


  У статті на прикладі концепту "смерть" розкривається потенціал наукового поняття "концепт" для журналістикознавства. Розглядаються особливості концептосфери сучасної української публіцистики з позиції культурно-ідеологічного впливу на аудиторію. ...
411709
  Комарова Ю.П. Евристичний потенціал парадигми самоорганізації в дослідженні політичної системи суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
411710
  Шульга О.М. Евристичний потенціал поняття "символічний універсум": методологічні та теоретичні аспекти / Олександр Шульга ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. – 371, [1] с. : табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 335-339. – Бібліогр.: с. 340-371. – ISBN 978-966-02-7905-6
411711
  Воронянський О.В. Евристичний потенціал понять "наукова концепція" та "наукова модель" у політологічному дискурсі // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 23-33
411712
  Ковтуненко Елліанна Станіславівна Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів : Дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ковтуненко Е.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л. 154 - 172
411713
  Ковтуненко Елліанна Станіславівна Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів : Автореф. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01- теорія та історія соціології / Ковтуненко Е.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
411714
  Ковтуненко Е.С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 35-40. – ISBN 978-966-651-760-2


  Статтю присвячено концептуалізації трансформаційного процесу в соціологічній теорії. В роботі визначається специфіка поняття "соціальна трансформація". Доводиться необхідність розробки трансформаційних процесів як теорії середнього рівня. ...
411715
  Чорноморець Ю. Евристичний потенціал теологічного проекту Г.У.фон Бальтазара // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 83-93. – ISSN 0235-7941
411716
  Чередник Н. Евристичний потенціал української мови і процес державотворення // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-42.
411717
  Тельний М.В. Евристичний потенціал філософсько-правових поглядів Л.І. Петражицького в контексті структурної антопології // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 88-94. – ISSN 1563-3349
411718
  Козаков В.М. Евристичний потенціал формування державної політики // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 59-61
411719
  Анісімов А.В. Евристичні алгоритми визначення граматичних характеристик слів у задачах автоматичної обробки текстів / А.В. Анісімов, В.Ю. Тарануха, А.М. Романік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються евристичні алгоритми, призначені для співставлення різних форм одного і того самого слова та визначенню їх граматичних характеристик.
411720
  Коваленко В. Евристичні бесіди як адаптаційний механізм засвоєння обдарованими учнями досвіду літературної творчості // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 143-150. – (Філологічні науки)
411721
  Бєляєва Ірина Павлівна Евристичні методи та засоби аналізу складних прикладних систем при неповній інформації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Бєляєва Ірина Павлівна; Київ. міська державн. адміністр. Ін-т прикладної інформатики. – К., 1996. – 23л.
411722
  Дейнека А.В. Евристичні можливості акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації агентності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 86-89. – ISSN 2073-9591
411723
  Курасова Є. Евристичні можливості концепту " престиж державної служби" в сучасній гносеології // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 215-224
411724
  Уджмаджурідзе Г.Г. Евристичні можливості структуралістичного конструктивізму П. Бурдьє в аналізі феномену політичної участі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 110-114. – ISSN 2073-9591
411725
  Нежива Л. Евристичні прийоми синергетичного підходу при вивченні української літератури
411726
  Незабитовський Г. Евристичність викладання логіки // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 43
411727
  Заборовский Адам Евро-2012 как глобальная промоция Польши // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 72-74 : фото. – ISSN 1998-8044
411728
   Евро-2012: извлечь по максимуму и не потерять ни копейки (советы страховщика) : представляем партнера // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 52-53 : Фото
411729
  Козловський Роман Евро-2012: ожидания и реальность // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
411730
  Птахив Семен Евро-2012: почем ночь переспать? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 86-87 : фото, график. – ISSN 1998-8044
411731
  Соколова П. Евро-атлантическая ориентация Западных Балкан // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 37-47. – ISSN 0131-2227
411732
  Гаевой Александр Евро - 2012 парализует ж/д перевозки? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 90-93 : фото. – ISSN 1998-8044
411733
  Самарцев Евгений Евро 2012 - уже история // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-15 : фото
411734
   Евро 2012 : стратегический минимум - 600 тысяч туристов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-29 : фото
411735
   Евро 2012. One year to go : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 28-30 : Фото
411736
  Усенко Наталья Евро пройдет - туризм останется : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1998-8044
411737
  Коляндр Александр Евро, первый инфаркт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 88-96 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
411738
  Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты / В.Г. Шемятенков. – Москва : Экономика, 1998. – 346с. – ISBN 5-282-01924-8
411739
   Евроатлантическая безопасность: одно видение, три пути (Доклад Института "Восток - Запад") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 47-66. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
411740
   Евроатлантическая безопасность: путь в будущее / В. Луков, Г. Остин, О. Хеннинг, В. Барановский // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
411741
  Капитоненко Н.Г. Евроатлантические и евразийские системи безопасности: особенности силового взаимодействия // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 111-114.
411742
  Арбатова Н. Евроатлантические отношения в XXI веке: проблемы и сценарии // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 31-46. – ISSN 0131-2227


  Эволюция евроатлантических отношений в последние 25 лет находилась под сильным воздействием нескольких взаимосвязанных кризисов. Во-первых, экзистенциальный кризис НАТО, имеющий несколько измерений и начавшийся после окончания холодной войны и ...
411743
  Ренверт Н. Евроатлантическое измерение работы германских политических фондов и его роль в процессах политической интеграции ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 152-171. – ISSN 0235-5620
411744
  Конрадова Наталья Евробабушки / Конрадова Наталья, Костюков Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 52-60 : фото
411745
  Орлов Денис Евродетройт : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Іл.
411746
  Михайлова Ю. Еврозона как пространство экономической нестабильности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 27-33. – ISSN 2074-6040


  Особое внимание в статье уделяется анализу мер по преодолению финансово- экономического кризиса в Европе, перспективам сохранения единой европейской валюты и самого Европейского союза.
411747
  Башта Евроинтеграционный путь Чехии: трудности и успехи : интервью с господином Ярославом Баштой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине / Башта, , Ярослав // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 8-12. – ISSN 1728-6220
411748
  Макогон Ю.В. Евроинтеграция Украины: на уровне регионов // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-65.
411749
   Еврокомиссия выбирает AMADEUS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 2 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
411750
   Евролингвауни : Вторая международная конференция Юнеско. Москва, 29-31 мая, 1995. – Москва, 1996. – 360с. – ISBN 5-88983-007-4
411751
   Евромайдан : точка невозврата Украины: срыв подписания договора с ЕС и репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов дискредитировали укр. власть : история и особенности массового антиправительственного протеста в Украине / [Фонд] "Открытый диалог". – [Варшава] : б. и., 2014. – 75, [1] с. : ил. – На обл.: Открытый диалог. – Библиогр. в конце разд.
411752
  Наріжна В. Евромайдан у текстах // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 12-15. – ISSN 1563-6461
411753
   Европа-Азия: Стамбул и окрестности = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 40-44 : Фото
411754
   Европа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії = Europa - przeszlosc i przyszlosc. Wizje i rewizje : матеріяли міжнародної конференції пам"яті Єжи Гедройця, Київ, 24-26 листопада 2006 року / [упоряд. : О. Гнатюк, А. Мокроусов ; переднє слово : О. Гнатюк і Г. Грабович]. – Київ : Критика, 2009. – 248 с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 978-966-8978-30-2
411755
  Нейчев Н. Европа - мир и безопасность / Н. Нейчев. – София, 1987. – 70с.
411756
  Кассиль Л. Европа - слева. По маякам пятнадцати стран / Л. Кассиль, С. Михалков. – Л., 1947. – 174с.
411757
  Река Ольга Европа - Украина - Россия: третий не лишний // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 5 (74). – С. 36-39
411758
   Европа - Центр : международный общественно-политический журнал. – Киев, 2004-
№ 4 (18) : Донецкая область: возможность доказана делом. – 2007
411759
  Филиппсон Европа : Пер. со 2-го перераб. [и доп.] нем. изд. : С прил. ст. "Россия в народно-хозяйственном отношении" В.П. Воронцова / Соч. проф. А. Филиппсона ; [под ред. В. Сиверса. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1909. – XII, 755 с., 35 л. ил., карт. – Изд. вышло в 15 вып. – (Всемирная география)
411760
  Рахманинов Ю.Н. Европа / Ю.Н. Рахманинов. – М, 1974. – 208с.
411761
  Карри-Линдал Европа / Карри-Линдал. – Москва, 1981. – 331с.
411762
   Европа (от Наполеона до наших дней).. – М., 1955. – 128с.
411763
  Дубровин Д. Европа : что делать с нелегалами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 33. – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Нелегали в Брюселі байкотують, вимагають уряд надати їм посвідку на проживання
411764
  Молок А.И. Европа 1794-1815 гг. / А.И. Молок. – М., 1949. – 32с.
411765
  Загребельный П.А. Европа 45 / П.А. Загребельный. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 445с.
411766
  Загребельный П. Европа 45. Европа-Запад : Роман : Пер. с укр. / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1967. – 604с.
411767
   Европа XX века: проблемы мира и безопасности. – М., 1985. – 269с.
411768
  Нитти Франческо Европа без мира : пер. с итальянского / Франческо Нитти : с предисл. М. Павловича. – Петроград ; Москва : Изд. "Петроград", 1923. – 224 с.
411769
  Молок А.И. Европа в 1794-1847 годах / А.И. Молок, Ф Потемкин. – Москва, 1952. – 115с.
411770
  Поссе В.А. Европа в 1897 году : События западноевропейской жизни с января 1897 года по апрель 1898 года / В.А. Поссе. – Санкт-Петербург : [Тип. А.А. Пороховщикова], 1898. – 52 с.
411771
  Кук К. Европа в двадцатом столетии = Twentieth-century Europe : Справочник издательства "Лонгман" / Крис Кук, Джон Стивенсон ; пер. с англ. Антоноса Г.А. – Москва : Международные отношения, 2005. – 456с. – ISBN 5-7133-1251-8
411772
   Европа в международных отношениях, 1917-1939. – М., 1979. – 438с.
411773
   Европа в новое и новейшее время.. – М., 1966. – 686с.
411774
   Европа в период 1815-1830 гг.. – М., 1936. – 30с.
411775
  Луначарский А.В. Европа в пляске смерти / А.В. Луначарский. – Москва, 1967. – 158с.
411776
   Европа в системе международных отношений (1917-1945). – Сверлдовск, 1990. – 160 с.
411777
   Европа в средние века. – Москва : Наука, 1972. – 446 с.
411778
  Дюби Жорж Европа в средние века / Дюби Жорж. – Смоленск, 1994. – 316 с.
411779
  Ольденбург С.Ф. Европа в сумерках на пожарище войны. / С.Ф. Ольденбург. – Пб., 1924. – 111с.
411780
  Петруня О.Э. Европа в тисках мирового кризиса: "Кто виноват" и "что делать" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 38-65. – ISSN 0235-5620
411781
  Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 гг. / Е.В. Тарле. – М.-Л., 1927. – 483с.
411782
  Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 гг. / Е.В. Тарле. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1928. – 511с.
411783
  Проэктор Д.М. Европа век ХХ / Д.М. Проэктор. – М., 1984. – 208с.
411784
  Кареев Н.И. Европа до и после войны в территориальном отношении : Продолжение "Философии культурной и социальной истории нового времени" : с 2 картами / Н. Кареев. – Петроград : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1922. – 81, [3] с. + 2 л. карт
411785
  Кудряшова И.В. Европа и "арабская весна" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 18-41. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются новые тенденции в политике Евросоюза и отдельных европейских государств, связанные с резким обострением ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Анализируются европейские интересы в этом регионе и стратегия их обеспечения в условиях ...
411786
  Долгов Б.В. Европа и "арабские революции" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 56-77. – ISSN 0235-5620
411787
  Шерадам А. Европа и австрийский вопрос на рубеже ХХ столетия / А. Шерадам. – с.
411788
  Богданова Е.Д. Европа и Америка в жизни и творчестве Сергея Есенина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 93-94
411789
  Тиммерманн Х. Европа и ее восток с геополитической точки зрения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 105-115. – ISSN 0131-2227
411790
  Цисельская Е.С. Европа и Китай: истоки взаимопознания // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 96-106. – ISSN 0042-8779
411791
  Толкунов Л.Н. Европа и разрядка / Л.Н. Толкунов. – М., 1986. – 221с.
411792
   Европа и Россия: проблемы южного направления. Средиземноморье - Черноморье - Каспий. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 660с. – ISBN 5-89520-023-0
411793
  Корецкий В. Европа и Россия: реалии против иллюзий // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-56. – ISSN 0869-44435
411794
  Новикова О.Н. Европа и Россия:Взаимное познание и идентичность // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 3 : Россия и Европа: особенности взаимного восприятия. – С. 45-57. – ISSN 0235-5620
411795
  Ефимов А.В. Европа и Северная Америка в 70-80-х годах XVIII века / А.В. Ефимов. – с.
411796
   Европа и Северная Америка на французской буржуазной революции конец XVIII века.. – М., 1936. – 48с.
411797
  Бакланов А.Г. Европа и современный мир / А.Г. Бакланов, А.В. Викторов. – М., 1982. – 292с.
411798
  Новоженова И.С. Европа и Третий мир: Иммиграция и политика соразвития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 157-176. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
411799
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a : Т. 1-8 / А. Сорель ; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 1 : Политические нравы и традиции. – 1892. – [4], IV, 433 с. – Конволют. Перепл. с: Европа и французская революция. Т. 2 / А. Сорель.- Экз. дефектный, отсут. обл., тит. стр.и с. [4], IV - описано по генеральному каталогу РНБ Санкт-Петербурга


  Авт. предисл., пер.: Кареев, Николай Иванович (1850-1931)
411800
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a : Т. 1-8 / А. Сорель ; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 2 : Падение монархии. – 1892. – [4], 461 с.


  Авт. предисл., пер.: Кареев, Николай Иванович (1850-1931)
411801
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a : Т. 1-8 / А. Сорель ; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 3 : Война с монархами. – 1892. – [4], 433 с.


  Авт. предисл., пер.: Кареев, Николай Иванович (1850-1931)
411802
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a : Т. 1-8 / А. Сорель ; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 4 : Естественные границы. 1794-1795. – 1892. – [4], 367 с.


  Авт. предисл., пер.: Кареев, Николай Иванович (1850-1931)
411803
  Ющенко Г.І. Европа і Південно-Американські Сполучені Штати за доби імперіалізму. / Г.І. Ющенко. – Х., 1931. – 164с.
411804
  Багно В.Е. Европа как крестная дочь (вторая родина Достоевского) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 0042-8744
411805
  Кратохвил М.В. Европа кружилась в вальсе; Европа в окопах : диология / М.В. Кратохвил; Перевод с чешского. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 445 с. – (Зарубежный роман XX века)
411806
  Гаврилов Б. Европа на кръстопът : конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни 1579-1678 / Борислав Гаврилов. – София : Св. Климент Охридски, 2013. – 259, [3] c. – Библиогр.: с. 249-259. – ISBN 978-954-07-3546-7
411807
  Валентинов А. Европа на новых рубежах / А. Валентинов. – Москва : Международные отношения, 1976. – 64с.
411808
  Тука Тина Европа на обочине или туристы, которых не ждали // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 78-79 : фото
411809
   Европа на пороге III тысячелетия = За мир, природу и человека. – Москва : Художественная литература
Вып. 1 : Книга мира. – 1986. – 391с.
411810
  Кузнецов В.И. Европа на пороге XXI века / В.И. Кузнецов. – М., 1989. – 63с.
411811
  Лапшов Б. Европа на пороге нового времени : Аналитический обзор / Б. Лапшов; РАН. Ин-тут науч. информации по общественным наукам. – Москва, 1998. – 128с. – Библиогр.: с. 124-127
411812
  Рахманинов Ю.Н. Европа на пути к обеспечению прочного мира / Ю.Н. Рахманинов. – Москва, 1976. – 63 с.
411813
  Капелер А. Европа на схід від Европи // Критика. – Київ, 2003. – Квітень, (число 4). – С. 9-11
411814
  Нитти Франческо Европа над бездной. / Нитти Франческо. – Птгр., 1923. – 318с.
411815
  Печников Б.А. Европа начала 80-х годов / Б.А. Печников. – М., 1984. – 64с.
411816
  Гусейнов Э. Европа начинается с Шеки / Э. Гусейнов, Г. Чародеев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 24 (1143). – С. 24-27. – ISSN 0234-1670


  Азербайджанский городок Шеки планируется превратить в туристическую Мекку Южного Кавказа.
411817
  Иорданский Н.И. Европа наших дней. / Н.И. Иорданский. – М.-Л., 1926. – 84с.
411818
  Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / Эйза Бриггс, Патрииция Клэвин ; [пер. с англ. А.А. Исэрова, В.С. Нестерова]. – Москва : Весь мир, 2006. – 600 с. – (Тема). – ISBN 5-7777-0261-9
411819
  Тарле Е.В. Европа от венского конгресса до версальского мира. 1814-1919 / Е.В. Тарле. – Птгр., 1924. – 232с.
411820
  Йонов М. Европа отново открива Българите XV - XVIII в. / М. Йонов. – София, 1980. – 223с.
411821
   Европа перед выбором.. – М., 1980. – 56с.
411822
  Големанов Й. Европа по пътя на мира и сътрудничеството / Й. Големанов. – София : Партиздат, 1977. – 110 с.
411823
  Боголепов М.И. Европа после войны / М.И. Боголепов. – Пг., 1921. – 80с.
411824
  Субботин А.К. Европа после кризиса: роль государства в регулировании рыночных отношений // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 12-37. – ISSN 0235-5620
411825
  Вальдман В. Европа после пойны. / В. Вальдман. – Ленинград-Москва, 1931. – 215с.
411826
  Молок А.И. Европа после революции 1848 года / А.И. Молок. – М., 1949. – 24с.
411827
  Александров В.А. Европа после Хельсинки / В.А. Александров. – Москва, 1977. – 64с.
411828
  Сухарев В.В. Европа после Хельсинки / В.В. Сухарев. – Киев, 1987. – 133 с.
411829
  Самойлов Юрий Европа приближается к украинским регионам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
411830
  Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 = Early modern Europe 1500-1789 / Гельмут Кенигсбергер ; [пер. с англ. А.А. Столяров]. – Москва : Весь мир, 2006. – 319, [1] с. – Пер. с изд.: Early modern Europe 1500-1789 / Koenigsberger H.G. Longman,1987. - Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 315-319. – Библиогр. в примеч.: с. 314 и в подстроч. примеч. – (Тема). – ISBN 5-7777-0199-X
411831
  Иванов И.Д. Европа регионов / И.Д. Иванов. – Москва : Международные отношения, 1998. – 192с. – ISBN 5-7133-0953-3
411832
  Краснов Ю.М. Европа сегодня и завтра / Ю.М. Краснов. – М., 1985. – 278с.
411833
  Калиновская Е. Европа тормозит: Лиссабонский договор позволил Евросоюзу институциональный кризис, но не приблизил осуществление мечты о Соединенных Штатах Европы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 50. – С. 56-60


  Робота над структурним реформуванням Євросоюзу
411834
   Европа, США и колониальный мир. – М., 1988. – 261,3с.
411835
   Европа.. – София, 1979. – 599с.
411836
   Европа.. – 2-е изд. доп. – София, 1987. – 643с.
411837
  Бирская Екатерина Европа. Веселая экономия, или Как получить максимум от поездки в Европу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 64-67 : фото
411838
  Геташвили Н. Европа. Живопись 20 века // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2006. – № 2. – С.117-131. – ISSN 0201-7083
411839
  Геташвили Н. Европа. Живопись ХХ века // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 114-134. – ISSN 0201-7083
411840
   Европа. Коллекции зимнего сезона // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
411841
  Сатармина Светлана Европа: 9 потрясающих мест : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43
411842
  Кузнецов В.И. Европа: безъядерная или сверхъядерная? / В.И. Кузнецов. – М., 1984. – 112с.
411843
   Европа: век XX.. – М., 1980. – 444с.
411844
   Европа: вчера, сегодня, завтра. – Москва : Экономика, 2002. – 823с. – ISBN 5-282-02115-3
411845
  Кирьянов В.В. Европа: десять лет после Хельсинки: (К итогам десятилетия подписания заключ. акта Совещ. по безопасности и сотрудничеству в Европе) / В.В. Кирьянов. – Л., 1985. – 32с.
411846
  Цуркан А.А. Европа: исламский радикализм vs модернизация ислама // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 131-142. – ISSN 0201-7083
411847
  Михайлов С.В. Европа: от временных иностранных рабочих к новым этничесмким меньшинствпам // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 45-68. – Библиогр.: на 18 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
411848
  Анисимов Л.Н. Европа: проблемы безопасности и сотрудничества / Л.Н. Анисимов. – Минск, 1982. – 144с.
411849
  Пономарев Г.А. Европа: проблемы безопасности и сотрудничества накануне встречи в Мадриде. / Г.А. Пономарев. – М., 1980. – 63с.
411850
  Швейцер В. Европа:большой опыт малых стран // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 46-58. – ISSN 0201-7083


  Європейський процес:країни і регіони
411851
  Оленченко В. Европарламент: усиление евроскептиков // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 42-59. – ISSN 0130-9625
411852
  Степанов А.И. Европе - безопасность и сотрудничество. / А.И. Степанов. – М., 1985. – 64с.
411853
  Николас В. Европе пора разработать новую стратегию в отношении цыган // Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев, 2006. – Осень. – С. 9-12
411854
  Ломакина И.С. Европеизация образовательной политики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 113-120. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена проблеме европеизации образовательной политики в государствах—членах ЕС. Анализируются основные научные подходы к этой проблеме в научной литературе, характерные черты и особенности процесса европеизации образовательной политики. The ...
411855
  Музакаев Д.А. Европеизация чеченской культуры как часть процесса модернизации чеченского общества в 60-80-е гг. XX века // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 740-744. – ISSN 1812-8696
411856
  Арбатова Н. Европеизм и атлантизм как две опоры внешней политики Италии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28-38. – ISSN 0131-2227
411857
   Европейская аграрная интеграция. – М., 1967. – 236с.
411858
  Уиттик А. Европейская архитектура ХХ века / А. Уиттик. – Москва, 1960. – 284 с.
411859
  Уиттик А. Европейская архитектура ХХ века / А. Уиттик. – Москва
2. – 1964. – 204 с.
411860
   Европейская безопасность. – М., 1972. – 103с.
411861
  Кравченко В. Европейская безопасность в начале XXI века // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 13-20
411862
  Пашаева Г. Европейская безопасность и неурегулированные конфликты на Южном Кавказе // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 46-52. – ISSN 20718160
411863
   Европейская безопасность и сотрудничество: предпосылки, проблемы, перспективы.. – М., 1976. – 302с.
411864
   Европейская безопасность и угроза западно-германского милитаризма.. – М., 1962. – 447с.
411865
  Власов С.Н. Европейская безопасность: в конт ексте германских интересов / С.Н. Власов. – Київ, 1991. – 200с.
411866
  Река Ольга Европейская безопасность: перезагрузка // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 12 (81). – С. 36-39
411867
  Ефремов А.Е. Европейская безопастность и кризис НАТО / А.Е. Ефремов. – М, 1975. – 371с.
411868
  Пустовит С.В. Европейская биоэтика: теория и практика // Інтегративна антропологія : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2013. – № 2 (22). – С. 9-15
411869
  Валовая Т.Д. Европейская валютная система. / Т.Д. Валовая. – Москва, 1986. – 135,1с.
411870
   Европейская живопись XIII-XX вв. : Энциклопедический словарь. – Москва : Искусство. NOTA BENE, 1999. – 528с. – ISBN 5-210-01390-1
411871
  Андросова Д.Н. Европейская идентичность и европейская интеграция (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 173-186. – ISSN 0235-5620
411872
  Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность: желаемое и реальное // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 123-134. – ISSN 0321-2017
411873
  Чубарьян А.О. Европейская идея в истории / А.О. Чубарьян. – М, 1987. – 352с.
411874
  Савельев Владимир Европейская империя развлечений : Все в парк! Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 48-50 : Фото
411875
  Шемятенков В.Г. Европейская интеграция : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика / В.Г. Шемятенков. – Москва : Международные отношения, 2003. – 400с. – ISBN 5-7133-1161-9
411876
  Елкина М.Л. Европейская интеграция в планах Г. Макмиллана и реальность (1957-1963) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 21-34. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Британський політик-консерватор, прем’єр-міністр Гарольд Макміллана з 1957 по1963 рік (англ. Harold Macmillan, 1894—1986)
411877
  Липкин М.А. Европейская интеграция и советские экономические инициативы (1950-е - первая половина 1970-х годов) По новым материалам российских и зарубежных архивов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 47-64. – ISSN 0130-3864
411878
  Моминул Х.Мд. Европейская интеграция: перспектива и реальность // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.8-11
411879
  Дорошенко Н. Европейская интеграция: пути и перспективы Украины и России // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-36


  Российско - украинские отношения
411880
  Цират Г.А. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года - вопросы отмены арбитражного решения // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
411881
  Коротеев Кирилл Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации (московский период) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 92-120. – ISSN 1812-7126
411882
  Шестакова Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: принципы правового регулирования / Шестакова, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 15-22. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
411883
  Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия = Law and practice of the European convention on human rights and the European social charter : [право и практика] : пер. с англ. / Донна Гомьен, Дэвид Харрис, Лео Зваак. – Москва : Издательство МНИМП, 1998. – 598, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Изд. осуществл. в рамках совмест. программы Европ. сообществ и Совета Европы. – Библиогр.: с. 586-588 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-88720-017-0
411884
   Европейская конвенция прав человека и судебная реформа в Украине. – Донецк : Лебедь, 1998. – 94с. – ISBN 966-508-176-4
411885
   Европейская конференция по санитарной статистике.. – Копенгаген, 1965. – с.
411886
   Европейская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. – Москва, 1974. – 96с.
411887
   Европейская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. – Москва
5. – 1974. – 96 с.
411888
   Европейская кухня. – Москва, 1996. – 352с.
411889
  Брюнетьер Ф. Европейская литература XIX-го века / Фердинанд Брюнетьер ; Пер. А. Веселовской. – Москва : Изд. Е.Н.К. ; Типо-литогр.А.В. Васильева, 1900. – [4], 76 с. – (Библиотека культурной Руси)
411890
  Грабыльников А.В. Европейская модель конституционной юстиции: теоретические основы и правоприменительная практика / А.В. Грабыльников, А.В. Папирный // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 80-88. – (Правознавство ; вип. 4)
411891
  Алехин И.А. Европейская модель молодежного парламентаризма как институт социализации и формирования кадрового потенциала страны / И.А. Алехин, В.М. Савченко // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 49-56.


  Для использования в ходе отбора и подготовки молодой политической элиты России.
411892
   Европейская новелла Возрождения : [сборник]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 654 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 31 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
411893
  Хилл Ч. Европейская пограничная охрана и гибридная война. Взгляд в плане кражи произведений исскуства: человеческие измерения и моральные ипмеративы // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 4, Осень. – С. 125-136. – ISSN 1812-1101
411894
  Акульшина А. Европейская политика в области науки и инноваций / А. Акульшина, Е. Пилиева // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 57-74. – ISSN 0201-7083
411895
  Манжола В. Европейская политика и Украина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 1. – С. 16-18.
411896
  Федоров С. Европейская политика Н. Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 39-59. – ISSN 0130-9625


  Складна діалектика відносин ЄС та Франції
411897
  Маркетти А. Европейская политика соседства - политическая консолидация с препятствиями // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 77-101. – ISSN 0235-5620
411898
  Стрелков Александр Европейская политика соседства: непоследовательное движение к цели // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 119-126. – ISSN 0201-7083
411899
  Мирхан Бурхан Европейская политика Франции (80-е - нач. 90-х годов) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мирхан Бурхан; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 222л. – Бібліогр.:л.200-222
411900
  Мирхан Бурхан Европейская политика Франции (80 - нач. 90-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мирхан Бурхан; КУ им. Т.Шевченко. Укр. ин-т межд. отношений. – К., 1993. – 24л.
411901
   Европейская поэзия XIX века. – М.
41. – 1977. – 927с.
411902
   Европейская поэзия XIX века. – М.
85. – 1977. – 927с.
411903
   Европейская поэзия XVII века. – Москва : Художественная литература, 1977. – 927 с. : 16 л. цв.ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 41 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
411904
  Пожидаева Н. Европейская разновидность английского языка, основные направления ее развития // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 553-557. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
411905
  Эйсмонд Анастасия Геннадьевна Европейская региональная политика: анализ основных направлений исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 95-99. – Бібліогр.: с. 95-99. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
411906
  Геттнер Альфред Европейская Россия : Антропогеогр. этюд Альфреда Геттнера : с 21 карт. в тексте / пер. с нем. Л.Д. Синицкого. – Москва : Изд. жур. "Землеведение" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и *], 1863. – VIII, 174 с. : карт. – Библиография: "Литература" (с. 6-7)


  На обл. : Библиотека П.Д. Марковича. Киев В книге ототражено все многообразие английской литературы от последних Стюартов до Георга 3 включительно. Освещаются труды научных, светскиихих, религиозных мыслителей того периода. Подробно рассмотрены ...
411907
  Геттнер А. Европейская Россия : антропогеографический этюд / А. Геттнер. – Москва : Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1907. – VII, [1], 174 с. – Дефект. кн.: № 409851 - відс. тит лист, ст. I-VII
411908
  Реклю Э. Европейская Россия. / Э. Реклю. – 300с.
411909
  Крубером А. Европейская Россия. : Иллюстрированный географический сборник / А. Крубером. – 4-е изд.,испр.и доп. – Москва, 1913. – 300с.
411910
   Европейская рыжая полевка.. – М., 1981. – 351с.
411911
  Гальцова М.З. Европейская ряпушка (селява) - Coregonus albula L - озер Нарочанской группы, ее биологические особенности и хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Гальцова М.З.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 14 с.
411912
  Гулина О. Европейская система защиты прав человека: обзор правовых гарантий Совета Европы, Европейского Союза и национального законодательства Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 1 (86). – С. 61-72. – ISSN 1812-7126


  В этой статье обзор взаимоотношений Европейского Суда по правам человека (Страсбург), Суда Европейского Союза (Люксембург) и Федерального конституционного суда Германии. Европейский механизм защиты прав человека построен в рамках трех правопорядков. ...
411913
  Галкин С. Европейская система статистики: адаптация к пространству // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 128-135. – ISSN 0201-7083
411914
  Орлов Б. Европейская социал-демократия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 55-68. – ISSN 0869-44435
411915
  Каргалова М.В. Европейская социальная модель // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53-64. – ISSN 0201-7083
411916
  Канунников А.А. Европейская социальная модель и гражданское общество Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 9-18. – ISSN 0044-748Х
411917
  Митсос А. Европейская стратегия движения к экономике и обществу, основанных на знанияи / Ахіллеас Мітсос // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0374-3896
411918
  Лебедев А.Н. Европейская территория СССР / А.Н. Лебедев. – Л., 1958. – 1-368с.
411919
  Лебедев Н А. Европейская территория СССР : . / Н А. Лебедев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 368с. – (Климат СССР ; Вып. 1)
411920
  Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков : Учебник / В.В. Соколов. – 2-е изд, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1996. – 400с. – ISBN 5-06-002853-4
411921
  Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII веков : Учебн. пособ. для вузов / В.В. Соколов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 448с.
411922
   Европейская хартия городов = Charte urbaine europeenne = European urban charter. – Страсбург : Cовет Европы, 1992. – -- с. – Резолюция 234; Приложение
411923
   Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств = European Charter for regional or minority languages=Charte europeenne des langues regionales ou minoritaires. – [Страсбург] : Council of Europe, 1992. – 17 с.
411924
  Колесниченко В.В. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине : [сб. док. и аналит. материалов] / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник ; "Русскоязычная Украина", [правозащит. обществ. движение]. – Изд. 2-е, дораб. – Киев : АРС ПРИНТ, 2011. – 332 с. : табл. – ISBN 978-966-2246-09-4
411925
  Мамедов Х. Европейская Хартия языков и правовой статус языков национальных меньшинств в государствах Южного Кавказа // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 290-301. – ISSN 2072-8670
411926
  Арбузов А.Н. Европейская хроника / А.Н. Арбузов. – Москва, 1953. – 104с.
411927
  Меден Н. Европейская энергетика после Фукусимы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 120-124. – ISSN 0130-9625
411928
   Европейская энергия для всего мира // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 40 : фото. – ISSN 1029-5828
411929
  Захарьин Д.Б. Европейскиe научные методы в традиции старинных русских грамматик (15- сер.18 в.) / Дмитрий Борисович Захарьин. – Munchen : Sagner, 1995. – [11],244S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 40). – ISBN 3-87690-589-3
411930
  Васильева Н.В. Европейские библиотеки в эпоху цифровых технологий: итоги встреч в Нидерландах / Наталия Васильева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 22 (208). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  Впечатления российского библиотекаря от посещения библиотек Нидерландов.
411931
  Броунов П.И. Европейские бури и предсказание их : с таблицею чертежей и 8-ю картами / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. Морского мин-ва, 1884. – [4], 63 с., [9] л. карт., черт. : ил., карт. – Отд. оттиск: Морской сборник, 1884, № 11
411932
  Московкин В. Европейские дебаты и предложения для 7-й рамочной программы ЕС по НИОКР / В. Московкин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 8-12. – ISSN 1562-529Х


  7-я Рамочная программа ЕС по НИОКР, изменения в реализации европейской научно-исследовательской политики
411933
  Дятченко Л. Европейские дебаты о роли университетов в обществе знаний: уроки для СНГ / Л. Дятченко, Т. Давыденко, В. Московкин // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 3-15. – Бібліогр.:27 назв. – ISSN 0869-3617
411934
  Зографски Д. Европейские державы и Балканы в начале XX века (1900-1914 гг.) / Д. Зографски. – Москва : Наука, 1970. – 15 с.
411935
  Шарфф Р.Ф. Европейские животные, их геологическая история и географическое распространение / Р.Ф. Шарфф. – М., 1918. – 233с.
411936
  Шарфф Р.Ф. Европейские животные, их геологическая история и географическое распространение / Р.Ф. Шарфф. – М., 1919. – 233с.
411937
  Пифферун Оскар Европейские избирательные системы : (парламентие, провинциальные и муниципальные) : со ст. проф. М.М. Ковалевского: К истории всеобщего избирательного права / Оскар Пифферун;. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича ; Тип. Исидора Гольдберга, 1905. – [2], 365 с. – Библиогр. в примеч. – (Современная Европа / ред. П.А. Берлина)


  Стеклов Юрий Михайлович (1873-1941)
411938
   Европейские каникулы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 41 : фото
411939
  Сухоруков В.Д. Европейские картины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 3-30 : Фото, табл., карта
411940
  Херншоу Ф.Д. Европейские коалиции, союзы и согласия начиная с 1792 года. / Ф.Д. Херншоу. – М., 1924. – 39с.
411941
  Карташова Л.А. Европейские миссионеры и зарождение малагасийской печати // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 228-232. – ISSN 0130-3864


  Християнство почало з"являтися на Мадагаскарі на початку ХІХ ст.
411942
  Жуковский И.В. Европейские образовательные программы: начало и развитие // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-78..
411943
  Самойлова Виктория Европейские подходы срабатывают : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 84-88. – Библиогр.: Фото
411944
   Европейские поэты Возрождения : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 735 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 32 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
411945
  Примакова Н.С. Европейские противоречия в области миграционной политики на фоне событий "арабской весны" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 14-59. – ISSN 0235-5620
411946
  Половникова М.Ю. Европейские религиозно-политические организации в Палестине во второй половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 122-128. – ISSN 0042-8779
411947
  Глухарев Л.И. Европейские сообщества : в поисках новой стратегии / Л.И. Глухарев. – М, 1990. – 285с.
411948
  Тимченко Г.П. Европейские стандарти гражданского судопроизводства (на примере Франции) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 362-366. – ISSN 1563-3349
411949
  Степанова Л.И. Европейские страны народной демократии на пути к социализму / Л.И. Степанова, С.В. Казаков. – М., 1956. – 112с.
411950
   Европейские страны СНГ : место в "Большой Европе". – Москва : Международные отношения, 2005. – 308 с. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7133-1239-9
411951
  Евтодьева М. Европейские страны, Ближний Восток и проблемы безопасности в Средиземноморском регионе // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-64
411952
   Европейские университеты : междунар. имиджевый каталог-справ. : [ежегод. изд.]. – Харьков : Восточно-Украинский биографический институт, 2003. – 444 с. – На обл.: Международный имиджевый каталог-справочник "Европейские университеты". - Алф. указ.: с. 428-435. – Библиогр.: с. 436. – ISBN 966-96025-5-6
411953
  Давиденко Сергей Европейские уроки децентрализации власти: разные подходы государства и органов местного самоуправления к административной реформе (финансовый аспект) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
411954
  Стрельцова Яна Рудольфовна Европейский взгляд на внешнюю политику России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
411955
  Каспэ С. Европейский выбор - не изменение себя, а сохранение верности своей природе и своей истории // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-38


  Отношения России с ЕС
411956
  Мруз М. Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 40-52
411957
   Европейский журнал психоанализа = European journal of psychoanalysis / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев : Международный Ин-т Глубинной Психологии. – ISSN 2306-8922
№ 3 : Психоанализ и закон. – 2015. – 244 с. – Резюме на рус., англ. яз.
411958
  Чередниченко Александр Иванович Европейский литературный язык в развивающихся странах: закономерности и типы варьирования : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19, 10.02.05 / Чередниченко Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 387л. – Бібліогр.:л.344-381
411959
  Сидоров А.М. Европейский нигилизм и искусство: о значении романтизма для современности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 18-23. – ISSN 2073-9702
411960
  Кулик В. Европейский ограничитель // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 17/18. – С. 50-53


  Політична криза в Румунії
411961
  Сафаров Н.А. Европейский ордер на арест в механизме правового сотрудничества по уголовным делам стран-членов Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 93-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
411962
  Матвеев Г.А. Европейский патент / Г.А. Матвеев. – Москва, 1969. – 108с.
411963
  Федоров В. Европейский путь России и Украины: факторы сдерживания // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.32-34


  Российско - украинские отношения
411964
  Журавский А.В. Европейский Русский Север : к вопросу о грядущем и прошлом его быта / А.В. Журавский. – Архангельск : Губернская Типография, 1911. – 36 с.
411965
  Ситников Г Г. Европейский Север РСФСР / Г Г. Ситников. – М., 1948. – 40с.
411966
  Ситников Г Г. Европейский Север РСФСР / Г Г. Ситников. – М., 1955. – 32с.
411967
  Истомина Э.Г. Европейский Север: региональный подход // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 15-27. – ISSN 0869-5687
411968
  Арах М. Европейский союз : Видение политического объединения / М. Арах. – М. : Экономика, 1998. – 467с. – ISBN 5-282-01891-8
411969
  Абрамян Е. Европейский Союз // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 43-47
411970
  Борко Ю. Европейский Союз в XXI веке: текущие дела и фундаментальные проблемы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 7-16. – ISSN 0201-7083
411971
  Субботин А.К. Европейский Союз в геополитической сиратегии Китая // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 13-36. – ISSN 0235-5620
411972
  Акматалиева А. Европейский Союз в государствах Центральной Азии: от символического присутствия до стратегического партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 30-36
411973
  Шнырков А. Европейский союз в зонах свободной торговли: последствия для Украины / А. Шнырков, А. Капустин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 72-77.
411974
  Глухарев Л.И. Европейский союз в поисках новой модели социально-экономического развития. Куда идет Европейский союз? // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 233-238. – ISSN 2073-6118
411975
  Новикова Оксана Олеговна Европейский Союз в системе международной безопасности: новые инструменты кризисного урегулирования // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 174-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
411976
  Погорельская С.В. Европейский Союз в Центральной Азии - планы и реальность // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 104-123. – ISSN 0235-5620
411977
  Пряхин В.Ф. Европейский Союз и Центральная Азия: Поиски новой концепции сотрудничества // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 133-152. – ISSN 0235-5620
411978
  Саворская Е.В. Европейский союз как участник международного климатического режима: организационный анализ // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
411979
  Кожокин Е. Европейский Союз, Россия, СНГ: демографическое измерение // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-19. – ISSN 0130-9625
411980
   Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / [отв. ред. и авт. предисл. С.Ю. Кашкин ; пер. А.О. Четверикова]. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 696, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-16-004385-2
411981
  Тауш А. Европейский союз: "град на холме" и Лиссабонская стратегия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-72. – ISSN 0131-2227
411982
  Церуасевич Л. Европейский Союз: 40 градусов по Бахусу // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 109-124. – ISSN 0201-7083
411983
  Прохоренко И. Европейский союз: опыт структурирования транснационального пространства // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 111-117. – ISSN 0131-2227
411984
  Гусева О.В. Европейский Союз: правовое регулирование прямых иностранных инвестиций // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 6 (60). – С. 4-9. – ISSN 1812-8696
411985
  Реми Жиль Европейский Союз: препятствие для создания Большой Европы? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 88-97. – ISSN 0130-9625
411986
  Максаковский В.П. Европейский союз: уроки интеграции : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 3-7 : Карти, табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0016-7207
411987
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 3. – 1999
411988
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
Вип. 4. – 2000
411989
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 27, ( дек.2001-февр.2002). – 2002
411990
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 28 (март-май). – 2002
411991
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 29 (июнь-август). – 2002
411992
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 30 (сент.-ноябрь). – 2002
411993
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 31 (дек.2002 - февр.2003). – 2003
411994
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 36. – 2004
411995
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 37. – 2004
411996
  Ведерникова О.Н. Европейский Суд по правам человека: исторические реформы, современное состояние и беспрецедентные решения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
411997
  Марченко М.Н. Европейский суд справедливости-основнойноситель судебной власти в Европейском союзе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 69-81. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
411998
  Волков С.К. Европейский туризм как эффективная отрасль экономики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 79-93. – ISSN 0201-7083
411999
  Ковтун Е.Н. Европейский формат российских образовательных программ // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 38-42. – ISSN 0321-0383


  В статье излагаются результаты работ по проекту Tempus SM_SCM-T035B06-2006 (RU) — RHUSTE «Модель построения основных образовательных программ по гуманитарным направлениям подготовки на основе методологии Tuning-ECTS для реализации принципов Болонского ...
412000
  Ллойд-Джордж Европейский хаос. / Ллойд-Джордж. – Ленинград-Москва, 1924. – 152с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,