Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
411001
  Рудакова Т.М. "Деякі підходи до підвищення якості викладання української мови іноземним студентам" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 466-473. – ISSN 2522-493Х
411002
  Новикова-Строганова "Деятели на все руки" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 216-225. – ISSN 0027-8238


  Текстуальні зв"язки творів М.С. Лєскова та І.С. Тургенєва.
411003
  Єршова С В. Деякі питання адміністративно-правового регулювання охорони навколишнього природного середовища України, враховуючи досвід Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-125.
411004
  Андрейцев В.І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення фауністичного законодавства / В.І. Андрейцев, М.С. Євтушенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье вносятся предложения по совершенствованию системы административных фаунистических правонарушений, усилению мер административных взысканий и повышению эффективности государственно-правового механизма реализации ответственности за нарушение ...
411005
  Луць В.В. Деякі питання арбітражної практики по встановленню строків виконання в договорі поставки продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-104. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Установление надлежащих сроков исполнения в договоре поставки при разрешении споров в порядке преддоговорного арбитража преследует цель: исходя из требований народнохозяйственного плана, обеспечивать равномерную, ритмичную работу предприятий и ...
411006
  Бринцева Л.В. Деякі питання вдосконалення адміністративної процедури вирішення податкових спорів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
411007
  Тертишников В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.101-107
411008
  Андрушко П.П. Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за протиправне виконання професійних та службових функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки действий, связанных с поставлением под угрозу жизни и здоровья людей при выполнении профессиональных и служебных функций, а также действий, совершенных лицом, неспособным их выполнять в силу ...
411009
  Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 89-93. – ISBN 978-966-521-631-5
411010
  Барбара В.П. Деякі питання вексельних правовідносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-28.
411011
  Туркевич І.К. Деякі питання вивчення особи злочинця / І.К. Туркевич, Н.О. Колеснікова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 73-78. – (Серія права ; № 15)


  В статье делается попутка раз граничить понятие личности преступника от смежных с ним понятий - субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, виновного, осужденного. Рассматриваются моменты возникновения и прекращения этого понятия, ...
411012
  Жеков В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 129-133. – (Право. Економіка. Управління)
411013
  Діковська І. Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов"язань із міжнародних перевезень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 76-79
411014
  Вакула Ю. Деякі питання визначення платників та об"єктів податку з власників транспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-52
411015
  Стрижевська А.А. Деякі питання визначення поняття сукупності злочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 138-142


  У статті розглянуті питання поняття сукупності злочинів як форми множинності злочинів у теорії кримінального права та Кримінальному кодексі України. В статье рассмотрены вопросы понятия совокупности преступлений как формы множественности преступлений ...
411016
  Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-97.
411017
  Климчук О. Деякі питання визначення торговельних марок (знаків для товарів і послуг) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-105
411018
  Лисюк І.І. Деякі питання виникнення соціальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-69
411019
  Калінцев Ю.О. Деякі питання висвітлення історії Революційної української партії в історичній літературі 20-30-х років / Ю.О. Калінцев, А.Л. Івахнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 80-88. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядається питання висвітлення в історичній літературі 20-30-х рр. XX ст. процесу виникнення і основних напрямів діяльності Революційної української партії, з"ясовуються і аналізуються позиції різних авторів з корінних проблем історичного шляху РУП.
411020
  Коваленко Т.П. Деякі питання відповідальності залізничного та річкового транспорту за втрату та пошкодження вантажів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 17-23. – (Серія права ; № 12)


  На основе анализа ст. ст. 148, 149 УЖД и ст. ст. 191, 192 УВВТ, а также арбитражной практики по соответствующей категории дел, автор приходит к выводу о целесообразности изменения некоторых норм, регламентирующих ответственность перевозчика за утрату ...
411021
  Панченко М.П. Деякі питання відтворення сукупного суспільного продукту в колгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Вся сумма материальных благ, созданных в отраслях народного хозяйства за соответствующий период, например за год, и является совокупным общественным продуктом. По определению К. Маркса, совокупный продукт - это валовый продукт общества, или весь ...
411022
  Мірошніченко М. Деякі питання відшкодування збитків посадовими особами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.106-108
411023
  Андрушко А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – (Право. Економіка. Управління)
411024
  Ященко К. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.69-74
411025
  Комзюк Л. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті Європейської інтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-60.
411026
  Кудрявцев А.О. Деякі питання державного контролю за використанням земельних ресурсів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 470-473. – ISBN 966-660-151-6
411027
  Лісова Т.В. Деякі питання державного управління в галузі використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 74-80. – ISSN 0201-7245
411028
  Мілашевич А.В. Деякі питання державного управління майном транспорту // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.130-132. – Бібліогр.: 11 назв.
411029
  Лукач І.В. Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 131-140


  Стаття присвячена дослідженню державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав. Окрему увагу приділено обгрунтуванню визначення часу внесення змін до статутних документів корпорацій моментом внесення ...
411030
  Станкевич О. Деякі питання державної реєстрації фізичної особи - підприємця // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 78-80.
411031
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
411032
  Танцюра Л.О. Деякі питання дисциплінарної відповідальності суддів / Л.О. Танцюра, В.В. Семеняка // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 108-113
411033
  Босенко В.О. Деякі питання діалектики протиріч у розвитку органічних форм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
411034
  Гальперіна В. Деякі питання дослідження державної освітньї політики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С70-75.
411035
  Матвієнко Василь Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв.
411036
  Шум М.А. Деякі питання економічного зростання на сучасному етапі розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 81-85
411037
   Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 14-17


  Перелік наукових спеціальностей
411038
  Коваленко Е. Деякі питання ефективності застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-68
411039
  Бантишев О. Деякі питання загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності / О. Бантишев, Н. Ангелуца // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 87-92.
411040
  Яшарова М.М. Деякі питання загальної характеристики майнових прав на службові винаходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-199.
411041
  Сердюченко О. Деякі питання законодавчого закріплення визначення державної енергетичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-156.
411042
  Шевченко Т. Деякі питання застосування давності в кримінальному судочинстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
411043
  Дьоміна О.О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 132-140
411044
  Гончарук О. Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у кримінальному праві держав -членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір.
411045
  Булгакова І.В. Деякі питання застосування норм апеляційного провадження в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 37-43.
411046
  Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-43


  У статті проводиться аналіз актуальних проблем застосування міжнародних договорів. Визначаються засади застосування міжнародних договорів, які не отримують згоду Верховної Ради України на їхню обов"язковість, висловлюється точка зору щодо місця ...
411047
  Зеркаль О.В. Деякі питання захисту персональних даних // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 5-14
411048
  Сакоян Д.І. Деякі питання захисту прав суб"єктів перевірки при здійсненні державного нагляду за додержанням стандартів , норм та правил // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-141.
411049
  Клюєв О.М. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-16.
411050
  Біленький О.Ю. Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 43-48


  The main goal of this article is to evaluate the effect of deepening of the economic integration towards economies of the EU neighbouring countries within the scope of the European neighbourhood policy. Based on scientific theoretical providences, ...
411051
  Мінгазутдінов О.Ф. Деякі питання історії минулої війни у вузівських навчальних посібниках // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – С. 25-36. – ISBN 978-966-1572-04-0
411052
  Трифонов С.С. Деякі питання історії та оновлення сімейного законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 145-153. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
411053
  Кизименко І.О. Деякі питання історіографії сучасних політичних партій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 51)


  Висвітлюються проблеми становлення багатопартійності в Україні на початку 90-х років.
411054
  Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 100-104
411055
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-89.


  Аналіз складів злочинів, пов"язаних з банкрутством (ст. ст. 218-221 Кримінального кодексу (КК) України), дає підстави стверджувати, що їх кваліфікація ускладнюється тим, що кримінально-правові норми, якими передбачено відповідальність за їх вчинення, ...
411056
  Яценко С.С. Деякі питання кваліфікації особливо злісного хуліганства / С.С. Яценко, О.Г. Половко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 70-75. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматриваются вопросы квалификации особо злостного хулиганства, которые вызывают наибольшие трудности в практике применения ч. 3 ст. 206 УК УССР: о круге орудий совершения этого преступления и содержании понятия их применения или попытки ...
411057
  Туркевич І.К. Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 41-46. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів" автор приходит к выводам, что предметом взяточничества может быть угощение, предоставление в пользование автомашины; субъектом преступления получения ...
411058
  Корпистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І.М. Корпистинська, В.М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 353-360. – ISSN 2078-6670
411059
  Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0132-1331
411060
  Шамара О. Деякі питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 110-112.
411061
  Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 52-55.
411062
  Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 16-22
411063
  Теплюк М. Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 7 (316). – С. 10-13
411064
  Клевцов А.І. Деякі питання методології і архітектурно-будівельна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
411065
  Коростаренко М.К. Деякі питання міжнародного права в світлі рішень XXI з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 69-74. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Советский Союз является великой правотворчей силой на международной арене. Он борется против всего реакционного в международном праве, за утверждение в международно-правовой практике прогрессивных, демократических норм международного права, за мирное ...
411066
  Юшина Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі / Юшина, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 212-216. – (Право. Економіка. Управління)
411067
  Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128.
411068
  Задоєнко О. Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми та особливості нормотворчості в цивільній процесуальній галузі законодавства під час Великої Вітчизняної війни. В статье исследуются проблемы и особенности нормотворчества в гражданской процессуальной отрасли ...
411069
  Радзієвська Л.К. Деякі питання нотаріального права в світлі рішень XXVII з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются проблемы организации деятельности нотариальных органов. Исследуются некоторые вопросы нотариального права, требующие своего разрешения в свете решений XXVII съезда партии и июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
411070
  Курдюков В.В. Деякі питання обов"язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 15-18
411071
  Кузнєцова Н.С. Деякі питання організації і проведення республіканської олімпіади з правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
411072
  Дручок Г.В. Деякі питання організації патентування радянських винаходів за кордоном / Г.В. Дручок, А.Н. Заруденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 66-71. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются новые "Указания о порядке патентования советских изобретений за границей" (ЗП-5-74). Основываясь на практических материалах и литературных источниках, авторы отмечают некоторые, на их взгляд, недостатки в организации процесса ...
411073
  Сердюк В. Деякі питання організації судових юрисдикцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 270-278. – ISSN 1026-9932
411074
  Тюрін С. Деякі питання переходу права власності на акції // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 14-16.
411075
  Данченко М.І. Деякі питання плинності кадрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
411076
  Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.112-116
411077
  Юрченко В. Деякі питання поетичної майстерності. / В. Юрченко. – К., 1956. – 196с.
411078
  Гінсар В.О. Деякі питання поліпшення економіки цукрового виробництва (на матеріалах цукрових заводів Київського та Черкаського цукротрестів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 33-45. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются основные вопросы улучшения экономики производства важнейшей отрасли промышленности УССР - сахарной промышленности по материалам работы заводов Киевского и Черкасского сахаротрестов. Успешное осуществление на практике решений партии ...
411079
  Петрович Н.Г. Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств / Н.Г. Петрович. – Київ, 1968. – 28с.
411080
  Кальніченко А. Деякі питання порядку посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 21-23
411081
  Боброва Д.В. Деякі питання прав і обов"язків громадян СРСР у світлі нової радянської Конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье исследуется юридическая природа конституционных прав и обязанностей граждан СССР. Автор разделяет ту точку зрения, что конституционные права и обязанности - субъективные права и обязанности как элементы правового статуса гражданина СССР - и ...
411082
  Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 174-176. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням. До таких угод можна віднести міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг та міжнародний фінансовий лізинг. У зазначених угодах знаходять своє вираження ...
411083
  Підопригора О.А. Деякі питання правового регулювання планування винахідництва і раціоналізації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-24. – (Серія права ; № 15)


  В статье анализируется порядок планирования изобретательства и рационализации. По мнению автора, планирование изобретательства не отвечает современным требованиям ускорения научно-технического прогресса и нуждается в коренном пересмотре. Планирование ...
411084
  Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття "ноу-хау" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
411085
  Горожанкін А.І. Деякі питання правового регулювання роботи автомобільного транспорту // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 84-92
411086
  Оніщенко О.В. Деякі питання правового регулювання суб"ектного складу спадкового договору // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-7.
411087
  Курібло В.А. Деякі питання правового становища інвесторав капітальному будівництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-132.
411088
  Куркін В. Деякі питання правовогорегуювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-27
411089
  Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
411090
  Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-93. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
411091
  Загородна О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв"язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47. – ISBN 966-654-152-1
411092
  Жуков А. Деякі питання пред"явлення, розгляду, обліку та задоволення вимог кредиторів у законодавстві, що регулює питання банкрутства в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.7-15.
411093
  Бондарчук В. Деякі питання призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України, видів покарання та проблемі його застосування. Данная статья посвящена исследованию наказания за преступление, предусмотренное ст. 205 УК Украины, видов наказания и ...
411094
  Доманська М.І. Деякі питання призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у справах про зміну правового cтатусу фізичної особи // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 35-37


  У статті проаналізовано законодавчі та практичні проблеми визначення передумов для призначення судово-психіатричної експертизи, дослідження судом висновку експерта та інших доказів при ухваленні рішення.
411095
  Гроза Я.І. Деякі питання принципу матеріальної єдності світу та поняття енергії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
411096
  Янишен В. Деякі питання проведення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 168-171


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
411097
  Панова Г.В. Деякі питання процедури визнання особи біженцем певними компететними органами відповідно до законодавства України та Россії: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 214-221. – ISSN 1563-3349
411098
  Коваленко Т.П. Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві / Т.П. Коваленко, Д.В. Заїкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 21-26. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві" анализируются нормы ст. ст. 28, 29, 118, 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ст. ст. 144-150, 529-531, 533-535, 538 ГК УССР, отражающие ...
411099
  Золотар В.А. Деякі питання регулювання найму жилих приміщень Цивільним кодексом УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 27-30. – (Серія права ; № 6)


  В статье после краткой общей характеристики норм Гражданского кодекса УССР о жилищном найме в сжатой форме излагаются наиболее важные новые положения Кодекса, регулирующие наем жилых помещений, в частности: о понятии и сроках договора жилищного найма, ...
411100
  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об"єкту права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 146-150. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
411101
  Пилипенко В. Деякі питання реєстрації автомобіля // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-40
411102
  Станкевич О. Деякі питання реєстрації юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-76.
411103
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С. Й.; КУ ім. Т.Г. Шевчена. – Київ, 1992. – 101л. – Бібліогр.:л.98-101
411104
  Шингель А.В. Деякі питання реформування державної митної служби України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 561-563. – ISBN 966-660-151-6
411105
  Бринцева Л.В. Деякі питання реформування підрозділів адміністративної "квазіюстиції" в органах податкової служби // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 144-148. – ISSN 0201-7245
411106
  Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17.
411107
  Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спрощена процедура розірвання шлюбу, запроваджена новим Сімейним кодексом України, висвітлюються проблеми, які існують у цій сфері та пропонуються шляхи їх розв"язання. The article analyses simplified procedure of dissolution of marriage ...
411108
  Якимчук Н.Я. Деякі питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.76-80. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
411109
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 42-45
411110
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 92-95


  Стаття присвячена основним проблемам правового регулювання соціального захисту остарбайтерів.
411111
  Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та вдосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 132-135
411112
  Тюрін С. Деякі питання створення та діяльності холдингових компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 9-13
411113
  Михайліченко Т. Деякі питання суб"єктивної сторони порушення обов"язків щодо охорони майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 73-79
411114
  Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-17
411115
  Романюк Я.М. Деякі питання судової практики, пов"язані з порукою / Я.М. Романюк, З.П. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 6 (142). – С. 43-45
411116
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0132-1331
411117
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 10-18.
411118
  Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29
411119
  Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.116-125
411120
  Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 42-48
411121
  Чупрун О Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.125-127
411122
  Радзієвська Л.К. Деякі питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье исследованы некоторые вопросы участия прокурора, являющиеся спорными в теории гражданского процессуального права, решение которых будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора при рассмотрении гражданских дел.
411123
  Підопригора О.А. Деякі питання фінансування винахідництва і раціоналізації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 64-70
411124
  Банк Р. Деякі питання щодо визначення механізму адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 106-109
411125
  Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-38.
411126
  Баклан О.В. Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 175-180. – ISSN 0132-1331
411127
  Баклан О.В. Деякі питання щодо зв"язків між суб"єктами та об"єктами адміністративно-правових відносин у процесі легалізації підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 88-90
411128
  Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 49-52.
411129
  Доманський В.А. Деякі питання щодо систематизації законодавства у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-10 : схема. – Бібліогр.: 12 назв
411130
  Мовчан Г. Деякі питання щодо статусу прокурора у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-69.
411131
  Суржинський М.І. Деякі питання щодо сучасного розуміння поняття "громадянство" // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 526-528. – ISBN 966-660-151-6
411132
  Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 8 назв
411133
  Ващинець І.І. Деякі питання юридичної природи виключних авторських прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 174-177.
411134
  Кривобок С. Деякі питання, пов"язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.132-135. – ISSN 0132-1331
411135
  Смітієнко З.Д. Деякі питання, пов"язані з реалізацією функцій кримінального процесу / З.Д. Смітієнко, В І. Рогатюк // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17
411136
  Єрмоленко С.С. Деякі питпння граматичної семантики у висвітленні О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.43-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
411137
  Стойловський Р.В. Деякі підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь, пов"язаних із залишенням у небезпеці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 156-158. – ISBN 978-966-927-199-0
411138
  Мезенцева Г.Г. Деякі підсумки археологічного вивчення древньоруського міста Родня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 110-119. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
411139
  Синиця Є. Деякі підсумки вивчення грунтових могильників ранніх слов"ян у Східній Європі // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 196-213. – ISBN 966-02-4003-1
411140
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 68-72. – (Європейські дослідження)
411141
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу (на прикладі діяльності комісії з європейського сімейного права) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 205-207. – ISBN 978-966-171-322-1
411142
  Мищак І. Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
411143
  Мищак Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт / Мищак, |. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
411144
  Лаптєв О.О. Деякі підсумки наукової роботи групи газонознавства Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Лаптєв, Б.Х. Грінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться короткі відомості про комплексні дослідження проблем газонознавства в Україні.
411145
  Савич В.І. Деякі підсумки розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються окремі питання розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні. The some questions of development the mortgage housing credit in Ukraine are analized in article.
411146
  Пузанова Г. Деякі підходи визначення поняття "інвестиція" // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 68-75. – ISSN 1561-4999
411147
  Пісняк В. Деякі підходи до вивчення розвитку інклюзивної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISSN 2706-6258
411148
  Петров А.М. Деякі підходи до визначення політичної кризи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 103-105
411149
  Сверба Ю.І. Деякі підходи до визначення поняття "доступ до правосуддя" // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 208-213. – ISSN 2524-017X
411150
  Борденюк В.В. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 173-182. – ISSN 1563-3349


  За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обгрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов"язки визначаються законом. У зв"язку ...
411151
  Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу : фінансовий сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
411152
  Тарасова Ю. Деякі підходи до вирішення проблем методики викладання китайської мови як іноземної // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 251-257. – ISBN 966-7773-70-1
411153
  Пилипенко В.П. Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-75. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на ...
411154
  Кравчук В. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-54.
411155
  Катеринич Л.О. Деякі підходи до можливості застосування адаптивних алгоритмів у нейронних мережах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі підходи, щодо можливості застосування адаптивних алгоритмів у розробці систем на нейронних мережах Considers some approaches on the applicability of adaptive algorithms in designing systems on neural networks
411156
  Марцин Володимир Степанович Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 153-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи досягнення раціонального управління фінансовими ресурсами, акцентовано увагу на зростанні обсягів виробництва і реалізації, мінімізації витрат, максимізації прибутку і забезпеченні рентабельної діяльності підприємства. ...
411157
  Мордвінов О.Г. Деякі підходи до оцінювання ефективності державного управління / О.Г. Мордвінов, В.О. Желябін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-54. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
411158
  Іванов В. Деякі підходи до пояснення ефектів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-8. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ефекти масової комунікації крізь призму соціально-комунікативних теорій. Зокрема, йдеться про теорії навчання пізнання, ефекту третьої особи, схем, оцінок, інструментальної аргументації, посилення когнітивно-афективної консистентності, ...
411159
  Марцин В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному ктапі розвитку економіки // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942
411160
  Долішній М. Деякі підходи до розв"язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України / М. Долішній, Л. Шевчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
411161
  Кудличка Йозеф Деякі підходи до розуміння безпеки / Кудличка Йозеф, Ліповська Мікулаш // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8
411162
  Марцин В. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
411163
  Пугач С.О. Деякі підходи до типізації міграцій у сучасній науковій літератур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
411164
  Островий О.В. Деякі підходи до удосконалення державної політики кібернетичної безпеки України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 77-85. – (Серія "Державне управління")
411165
  Соскін Деякі підходи до формування нової моделі вивчення громадської думки з питань євроатлантичної інтеграції України / Соскін, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
411166
  Горбачова О.М. Деякі підходи до формування системи управління життєвим циклом організації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
411167
  Ковалишин Б.М. Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту / Б.М. Ковалишин, В.Ф. Коробкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 153-158. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
411168
   Деякі підходи щодо вдосконалення викладання медичної та біологічної фізики у медичному університеті / В.І. Федів, І О. Олар, О.Ю. Микитюк, Т.В. Бірюкова, В.В. Кульчинський, Д.І. Остафійчук // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 280-283. – ISSN 2077-1096
411169
  Фролов В.С. Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 5-11. – ISSN 2304-2699
411170
  Лукашевич В.Г. Деякі побіжні нотатки до проекту концепції розвитку вищої юридичної освіти / В.Г. Лукашевич, С.В. Пєтков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 254-259. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
411171
  Литвин М.М. Деякі погляди на інтегрований прикордонний менеджмент у сучасних умовах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 177-182
411172
  Лобанов А.А. Деякі погляди на побудову системи забезпечення воєнної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 55-58.
411173
  Потеряйко С.П. Деякі погляди щодо оцінки організаційно функціональних структур підрозділів МВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 216-221. – ISSN 1563-3349
411174
  Спринь О.Б. Деякі показники психофізіологічних функцій у ліквідатоів аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 72-80. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
411175
  Городній В.О. Деякі політичні ідеї Іссака Мазепи (1884-1952) щодо елітарних концепцій українських дослідників початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
411176
  Юргелевич С Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
411177
  Геєць В. Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-17 : Табл.3. – Бібліогр. 18 назви. – ISSN 0131-775Х
411178
   Деякі порівняльні статистичні підсумки виборів народних депутатів України 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
411179
  Снітковський М. Деякі права корінних народів (на прикладі болотних арабів) // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 170-174
411180
  Столбуненко Н.М. Деякі правові аспекти інноваційно-інвестиційної політики України на сучасному етапі // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 31-37


  Дана стаття аналізує деякі правові аспекти ролі інновацій та інвестицій в стабілізації економіки України на сучасному етапі. Вступ України в СОТ зобов’язує її підтримувати належний рівень інновац ійності та конкурентоспроможності національної ...
411181
  Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти кіберсквотингу як акту недобросовісної конкуренції за законодавством України // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79-81
411182
  Каркач П.М. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України / П.М. Каркач, М.Й. Курочка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 107-115
411183
  Ситнік Т.М. Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 276-279. – ISSN 2219-5521
411184
  Охотнікова О. Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільскогосподарських підприємств України у зв"язку з вступом до СОТ / О. Охотнікова, О. Гласова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-85.
411185
  Долинська М. Деякі правові аспекти посвідчення заповітів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Практика та теорія спадкового права".
411186
  Радченко Л. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональнх корпорацій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 134-137. – ISSN 0132-1331
411187
  Воронін Я.Г. Деякі правові аспекти регулювання правовідносин зі створення службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 178-184.
411188
  Позова Д. Деякі правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 18-21
411189
  Маліченко О.М. Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 183-194
411190
  Недюха Микола Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України / Недюха Микола, Федорін Микола // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 24-29
411191
  Одоладов Д.А. Деякі правові аспекти функціонування іноземних банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
411192
  Сліпченко А. Деякі правові аспекти, пов"язані з реалізацією глобальної концепції організації повітряного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
411193
  Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
411194
  Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.79-83
411195
  Матишевський С П. Деякі правові питання діяльності лікувально-трудового профілакторію / С П. Матишевський, Н.А. Присяжна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 85-88. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Наведено дані про те, що лікувально-трудові профілакторії (ЛТП) для хронічних алкоголіків за своїм режимом є, по суті, місцем позбавлення волі. Діяльність ЛТП майже не дає ефекту, тому подальше їхнє існування недоцільне, їх належить перетворити на ...
411196
  Григор"єва Х.А. Деякі правові питання проведення державних форвардних закупівель зерна // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 184-188. – ISBN 978-966-7957-18-6
411197
  Осадько А.С. Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 31-35. – ISSN 2308-9636
411198
  Воронова Л.К. Деякі правові питання фінансового забезпечення агропромислових комплексів / Л.К. Воронова, С.Т. Кадькаленко, О.В. Умнова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 22-28. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматривается вопрос о необходимости усиления правового воздействия на отношения в области материального и финансового обеспечения агропромышленных комплексов, анализируется практика применения нормативных актов, связанных с использованием ...
411199
  Сірєнко В.Ф. Деякі правові питання функціонування обчислювальних центрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
411200
  Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
411201
  Кампо В. Деякі правові проблеми місцевих виборів у контексті конституційної юрисдикції // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-34.
411202
  Підопригора О.А. Деякі правові проблеми науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования научно-технического прогресса, вытекающие из материалов ХХVI съезда КПСС, в частности, проблема создания единого правового механизма для регулирования общественных отношений в процессе ...
411203
  Калениченко П. Деякі правові проблеми розповсюдження примірників фонограм у музичному шоу-бізнесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-46.
411204
  Радченко О. Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 86-91
411205
  Швець Н.М. Деякі правові пропозиції щодо реалізації положень закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 275-279. – ISBN 978-617-7069-34-7


  Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (далі - Закон № 848-VIII) передбачено чимало прогресивних нововведень для наукових (науково-педагогічних) працівників, водночас деякі норми закону породжують жваві ...
411206
  Трифонов Р.А. Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (на матеріалі слов"янських мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 41-49. – ISSN 0027-2833
411207
  Сільченко С.О. Деякі практичні аспекти втілення соціальних зобов"язань держави у правотворчому процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
411208
  Хамзін Т.Р. Деякі практичні аспекти застосування адміністративно-правової відповідальності за порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 138-141. – ISSN 2219-5521
411209
  Оніщенко О. Деякі практичні аспекти розірвання договорів найму (оренди) державного та комунального майна // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 36-38.
411210
  Війтєва Л. Деякі практичні питання банківської діяльності : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 27
411211
  Коцюба І. Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : бухгалтерський облік / І. Коцюба, В. Трофименко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 62-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
411212
  Прокопанич Г.К. Деякі практичні питання застосування конкурентного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 25-33. – ISSN 2310-9769
411213
  Сільченко С. Деякі практичні питання припинення трудового договору у зв"язку із закінченням його строку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 130-133.
411214
  Бєліков О. Деякі практичні питання, пов"язані з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107.
411215
  Новик К.Й. Деякі представники копальної флори з кам"яновугільних покладів Донецького басейну / К.Й. Новик; Українська районова Геолого-Розвідкова Управа. – Київ, 1931. – 144с. – (Матеріяли до загальної та застосованої геології України ; Вип. 8)
411216
  Цвєткова Ю. Деякі приклади віантійського впливу на формування української правової традиції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-163.


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. The article is dedicated to the analysis of the Byzantium ...
411217
  Цвєткова Ю.В. Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-46. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. Статья посвящена анализе норм византийского права, которые ...
411218
  Кічук А.В. Деякі прикладні аспекти проблеми формування основ психоемоційного здоров"я студентів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 85-98. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
411219
  Магазинщикова І.п. Деякі прикладні аспекти реформування гуманітарної складової вищої освіти в Україні / І.п. Магазинщикова, Н.М. Дуда // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 220-226
411220
  Арбузов О.М. Деякі прикрощі / О.М. Арбузов. – Київ, 1973. – 91с.
411221
  Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 98-102
411222
  Буквич А. Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 161-163
411223
  Буквич А.В. Деякі принципи та сфера застосування Конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які перебувають у володінні посередника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 363-367


  Статтю присвячено головним питанням, які входять до предмета регулювання Конвенції з матеріальних норм права, застосовуються до певних прав на цінні папери, що перебувають у володінні посередника, та її основним принципам. У статті не лише надано ...
411224
  Рибніков С.Р. Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 7-13. – ISBN 966-8847-12-1
411225
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [14] с.
411226
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами / В.Г. Пфейфер. – Київ, 1930. – [4] с. – Окр. відбиток з: Записки Київского ін-ту народної освіти, кн. 4, 1930, с. 167-182
411227
  Глушков В.А. Деякі причини військового конфлікту в Сирії: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 131-141. – ISSN 2304-4556
411228
  Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X


  Розглянуто проблемні питання визначення, процедури реєстрації та умов правової охорони зазначень походження товарів за законодавством України та Європейського Союзу. Проаналізовано ключові напрями адаптації, охарактеризовано сучасні потреби науки і ...
411229
  Кононенко Ю.С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 201-206. – (Право. Економіка. Управління)
411230
  Коваленко Л.П. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 102-109. – ISSN 1999-5717
411231
  Кравчук О. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання управління державними підприємствами, організаціями та установами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 97-98
411232
  Бондаренко Г.П. Деякі проблеми адміністративного процесу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
411233
  Остапович Г.М. Деякі проблеми адміністративної відповідальності посадових осіб учасників ринку цінних паперів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 500-502. – ISBN 966-660-151-6
411234
  Супрун В.П. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 14-21. – Бібліогр.: на 15 пунктів
411235
  Полях В. Деякі проблеми в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-29
411236
  Компанець Є.В. Деякі проблеми в обробці даних шліхо-мінералогічного опробування методами математичної статистики // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 27-28
411237
  Бурдоль Є. Деякі проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за посягання на право власност / Є. Бурдоль, К. Волков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
411238
  Фесенко Є.В. Деякі проблеми вдосконалення норм КК України у світлі визначених ним завдань та кримінально-правової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 78-80. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
411239
  Богатирьов А.І. Деякі проблеми вдосконалення соціального захисту співробітників виправних колоній // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 4-11
411240
  Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідуванняеконмічних організованих злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-66
411241
  Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
411242
  Стойко Д. Деякі проблеми визначення доцільності форми правової охорони комп"ютерних // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7069-15-6
411243
  Зозуляк О. Деякі проблеми визначення поняття "орган юридичної особи" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 58-61.
411244
  Паньчук О. Деякі проблеми визначення понять "експлуатація" та "насильство" щодо дітей, які вчиняються в сім"ї // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
411245
  Лукач І.В. Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за господарським кодексом України та законом України "про господарські товариства" (огляд судової практики) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-110.
411246
  Фрицький Ю.О. Деякі проблеми визначення правового статусу Кабінету Міністрів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
411247
  Легка І. Деякі проблеми визначення резидентського статусу фізичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.91-94
411248
  Мандич Л.Г. Деякі проблеми визначення сутності та правового статуту органів самоорганізації населення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120.
411249
  Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв"язання пов"язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
411250
  Ільків Б. Деякі проблеми викладання курсу граматики студентам природничих факультетів / Б. Ільків, О. Майстренко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.65-67
411251
  Головань І. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 132-141
411252
  Олендр Т.М. Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 355-364. – ISSN 2312-5993
411253
  Гультай М. Деякі проблеми виправляння помилок, пов"язаних з кваліфікацією злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
411254
  Демиденко Н.М. Деякі проблеми вирішення соціальної політики стосовно селянства за часів хрущовської "ВІДЛИГИ" у 50-60-х роках ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 319-321
411255
  Балюк Г.І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-81.
411256
  Батрименко О.В. Деякі проблеми відповідності бюрократичного управління принципам демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано деякі проблеми відповідності бюрократичного способу реалізації владних рішень демократичним принципам суспільного устрою. The article touches upon the problems of accordance of bureaucratic method of governmental decisions ...
411257
  Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 208-217. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
411258
  Гірінова Л.В. Деякі проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні та оцінки його якості // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 76-80. – ISBN 978-966-285-311-7
411259
  Ковалинська І.В. Деякі проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання дисциплін гуманітарного циклу у вищому технічному закладу освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)
411260
  Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.56-59. – ISBN 966-667-078-Х
411261
  Хавронюк М. Деякі проблеми встановлення вини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.79-87
411262
  Комзюк Л. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-65.
411263
  Потапенко В.Г. Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності в українському законодавстві / В.Г. Потапенко, С.В. Годун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню актуальних проблем законодавства, що регулює інститут господарсько-правової відповідальності, аналізу окремих положень проекту Господарського кодексу, спрямованих на їх вирішення. This work is devoted to research of actual problems ...
411264
  Круш П.В. Деякі проблеми демократичного устрою держави з позицій теорії суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 67-78.


  З позицій теорії суспільного вибору, в контексті українських реалій, аналізуються деякі сторони демократичного устрою держави: виборчий процес; діяльність груп з певними інтересами; економіка бюрократії. Обґрунтовується, що реформування політичної ...
411265
  Шатковський О.П. Деякі проблеми державних закупівель у контексті сфери інформатизації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С51-53
411266
  Саєнко М.І. Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 176-180. – (Право. Економіка. Управління)
411267
  Ткачук О.М. Деякі проблеми державного управління малими підприємствами в сучасній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізується стан розвитку малих підприємств в Україні, причини їх уповільненого розвитку і проблеми, що виникають у процесі управління ними. Автором доводиться важливість державного управління за допомогою використання різних методів впливу на ...
411268
  Киричук Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 74-77. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
411269
  Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються окремі теоретичні питання державної підтримки інвестиційної діяльності. Розкрите значення регуляторної конкуренції як чинника, що впливає на зміст державної підтримки. Обгрунтовані необхідність і межі застосування ...
411270
  Джалладова І.А. Деякі проблеми динаміки однієї математичної моделі ринку вільної конкуренції / І.А. Джалладова, О.С. Хусаїнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується одна математична модель ринку вільної конкуренції. Модель має вигляд системи двох звичайних диференціальних рівнянь. Досліджено стійкість стану рівноваги. Далі розглянуто модель із запізнюванням. З використанням прямого методу Ляпунова ...
411271
  Прінь Л. Деякі проблеми діяльності організаційно-контрольних підрозділів органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 120-126
411272
  Кабаченко Н.В. Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні / Н.В. Кабаченко, І.О. Смик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 65-69. – ISSN 1996-5931
411273
  Беляневич О. Деякі проблеми договірного права за цивільним та господарським кодексами України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 2-3
411274
  Бруханський І.А. Деякі проблеми дослідження девіантності особистості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
411275
  Крачковський Б.П. Деякі проблеми дослідження діяльності робочих радгоспів : (історіографічний огляд літератури 60-70-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 32-35. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
411276
  Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 95-107. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
411277
  Мілевський О. Деякі проблеми досудового провадження злочинів, пов"язаних із тероризмом // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 328-335. – ISBN 978-617-7638-06-2
411278
  Сергієнко В. Деякі проблеми духовних процесів у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 311-319. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено осмисленню основних тенденцій духовного розвитку українського суспільства та визначенню необхідних змін у духовній ситуації України. Автор аналізує стан суспільної свідомості, ідеології, масової свідомості, культури та освіти. ...
411279
  Перетятко Г.В. Деякі проблеми екології крізь призму моралі // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 114-116. – ISSN 2413-7189
411280
  Конопацька К. Деякі проблеми емансипації неповнолітньої особи: сімейно–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 41-42
411281
  Півторак Г.П. Деякі проблеми етно- і глотогенезу східих слов"ян у світлі сучасної методології наукових досліджень // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 8-18. – ISBN 978-966-1673-17-4
411282
  Доманський В.А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-29. – Бібліогр.: 9 назв
411283
  Шпеко М.К. Деякі проблеми з підготовки авіаційного персоналу дотехнічного обслуговування // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 87-90
411284
  Шарко Д. Деякі проблеми забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-48. – ISSN 1608-6422
411285
  Регушевський Е.Є. Деякі проблеми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Конституційно-правові гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина - умова здійснення своїх повноважень органами судової влади України. The constitutional-legal guarantees of the realization of human and citizens" rights and freedoms are ...
411286
  Карпенко Є.В. Деякі проблеми забезпечення пава особи на свободу та особисту недоторканність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7364-24-4
411287
  Соснін О. Деякі проблеми забезпечення стійкості суспільства до викликів інформаційно-комп"ютерної доби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
411288
  Соснін О. Деякі проблеми забезпечення стійкості суспільства до викликів інформаційно-комп"ютерної доби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
411289
  Чернадчук В. Деякі проблеми законності оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.33-36
411290
  Компанієць І.М. Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення / І.М. Компанієць, А.О. Нечитайленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 94-98. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
411291
  Шкрум Т.С. Деякі проблеми законодавчого регулювання застави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Піднімаються питання суті та правової природи застави, яка характеризується як речовий спосіб забезпечення виконання зобов"язань. Визначаються шляхи удосконалення чинного законодавства України про заставу та місце застави в новому Цивільному кодексі ...
411292
  Багрій М. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / М. Багрій, В. Луцик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 39-48. – ISSN 1026-9932
411293
  Суворкін В.А. Деякі проблеми запобігання митним правопорушенням в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-153. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
411294
  Годованик Є.В. Деякі проблеми запровадження Вищих спеціалізованих судів в Україні / Є.В. Годованик, Д.О. Мишко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 12-18. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
411295
  Печений О. Деякі проблеми застосування аналогії в цивільному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 108-120. – ISSN 1993-0909
411296
  Магера А. Деякі проблеми застосування законодавства про вибори народних депутатів України та можливі напрями його вдосконалення / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 26-43.
411297
  Нестеренко О. Деякі проблеми застосування закону України "Про доступ до публічної інформації" // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 8-17
411298
  Усенко Ю. Деякі проблеми застосування заходів процесуального примусу // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 158-160.
411299
  Ромащенко І.О. Деякі проблеми застосування конфіскації майна за законодавством України / І.О. Ромащенко, М.С. Марківська, О.В. Юдіна // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 260-263
411300
  Бандурка О. Деякі проблеми застосування норм Закону України "По запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.669-677
411301
  Мельниченко Р. Деякі проблеми застосування норм про кримінальну відповідальність за вчинення розкрадань з проникненням у житло, приміщення, сховище // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 343-345. – ISBN 978-617-7069-17-0
411302
  Оробець К.М. Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 55-59. – ISSN 2224-9281
411303
  Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 74-79. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
411304
  Боднар В. Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються деякі питання застосування способів захисту переважних прав у цивільному праві. Звертається увага на проблему невідповідності встановлених законом способів захисту переважних прав їх порушенням, і з метою розв"язання цих проблем ...
411305
  Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 5-16. – ISSN 2308-0361
411306
  Пономаренко В. Деякі проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в Конституційному Суді України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 133-135
411307
  Берназ В. Деякі проблеми здійснення функції прокурорського нагляду за додержанням законів органами Національного антикорупційного бюро України / В. Берназ, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 26-39
411308
  Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 1026-9932
411309
  Медведева О. Деякі проблеми зобов"язального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 146-147


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
411310
  Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 504-511. – ISBN 966-95452-8-4
411311
  Журавель В Деякі проблеми інтеграції та диференціації знань у криміналістиці // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.191-198
411312
  Хміль І.С. Деякі проблеми історії України крізь призму бачення І.Лисяка-Рудницького / І.С. Хміль; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 18 с. – ISBN 5-7702-0652-7
411313
  Кравчук Оксана Деякі проблеми й перспективи шкільного підручникотворення на основі особистісно орієнтованої парадигми навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 7 назв
411314
  Гусаров К.В. Деякі проблеми касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
411315
  Сурженко О. Деякі проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 39-42.
411316
  Саприкіна О. Деякі проблеми комплектування аудіовізуальними документами // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 373- 378


  Проблеми, пов"язані з комплектуванням архівів аудіовізуальними документами, не є вичерпаними і потребують подальшого глибокого вивчення, удосконалення, можливо, необхідні й нові ідеї.
411317
  Щербина В.С. Деякі проблеми конкуренції предметної та суб"єктної юрисдикцій в процесуальному законодавстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 200-203. – ISBN 978-617-7096-97-8
411318
  Бортник Л.А. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам"яті / Л.А. Бортник, Т.Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 76-83. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
411319
  Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 86-92. – ISSN 1026-9932
411320
  Кузьменко Л.Г. Деякі проблеми контролю за концентрацією суб"єктів природних монополій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
411321
  Бурак К.О. Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 7-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
411322
  Вінник О.М. Деякі проблеми корпоративних прав // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 54-58
411323
  Костенко Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / Костенко, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 256-262. – ISSN 0132-1331
411324
  Комарницький В.М. Деякі проблеми кримінально-правової охорони корисних копалин в Україні / В.М. Комарницький, М.В. Комарницький // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7957-18-6
411325
  Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 148-157. – ISSN 0201-7245
411326
  Алієва О.М. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 67-77. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
411327
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 75-85. – ISSN 2222-5374
411328
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 101-107. – ISSN 2222-5374
411329
  Гринів Б.В. Деякі проблеми методики аналізу фінансової стійкості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 123-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
411330
  Демченко Н.О. Деякі проблеми методики навчання перекладу на сучасному етапі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 177-185. – ISSN 2227-2844


  Стаття присвячена деяким загальним питанням методики навчання перекладу на сучасному етапі, а також окремим аспектам викладання практики перекладу і деяким видам діяльності викладача перекладу, яка виявляється досить затребуваною в зв"язку зі значним ...
411331
  Печений О. Деякі проблеми методології спадкування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 77-83. – ISSN 1993-0909
411332
  Грейдін О.І. Деякі проблеми мирного володіння майном в Україні в аспекті доктрини ultra vires / О.І. Грейдін, В.О. Потапов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 5/6. – С. 7-15. – ISSN 2227-7048
411333
  Шарапа С.В. Деякі проблеми міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 232-233. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблему міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.
411334
  Дівак В.В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 544-552. – ISSN 1563-3349
411335
  Гонтар Д. Деякі проблеми місця проведення судового засідання за процесуальними новаціями в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 229-230
411336
  Шапченко С.Д. Деякі проблеми множинності злочинів за кримінальним правом України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 24-28
411337
  Черничко Н.В. Деякі проблеми моделювання діагностики банкрутства підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 291-295. – ISBN 5-7763-2435-1
411338
  Алексієнко Л.А. Деякі проблеми морфології з погляду тексту // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 60-67
411339
  Федорчук І.М. Деякі проблеми надання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 157-162. – (Юридична ; Вип. 1)
411340
  Колбасін О.І. Деякі проблеми науково-технічного перекладу нормативних документів / О.І. Колбасін, Н.М. Маслова // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 2306-7039
411341
  Благодарний А.М. Деякі проблеми нового  антикорупційного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 66-71
411342
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 145-154
411343
  Стаховська Н.М. Деякі проблеми нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Визначається поняття соціального обслуговування, окреслюється коло суспільних відносин з метою їх класифікації. Розглядаються проблеми сучасного нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні, вносяться пропозиції ...
411344
  Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
411345
  Дубовенко Д. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-21. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Точні трансформації гравітаційного поля в регіональному масштабі забезпечує розв"язання нелінійної граничної задачі Алексідзе для потенціалу сили тяжіння. Її заміна ...
411346
  Качмарчик Барбара Деякі проблеми освіти в галузі безпеки пов"язані зі зміною природи потенційних загроз // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 244-248. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
411347
  Комарницька І. Деякі проблеми охорони археологічної спадщини в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-27. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що охорона археологічної спадщини України здійснюється неефективно через застарілу законодавчу базу. It is proved, that protection of an archeological heritage of Ukraine is carried out inefficiently because of out-of-date legislative base.
411348
  Смакоус З.І. Деякі проблеми охорони татуювання як об"єкта авторських прав // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 125-127. – ISBN 978-966-419-279-5
411349
  Ободовський О.Г. Деякі проблеми оцінки та управління водними ресурсами Верхньої Прип"яті / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено оцінку водних ресурсів верхньої Прип"яті й розглянуто проблеми впливу на їхні кількісні показники водозабору в Дніпро-Бузький канал та меліорації земель. Запропоновано заходи щодо відновлення гідролого-екологічного режиму річки.
411350
  Грицку В.С. Деякі проблеми оцінювання студентів під час роботи ДЕК (на географічному факультеті (напрямок географія)) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – C. 77-79. – (Географія). – ISSN 2311-9276
411351
  Гаврилюк Надія Оксентівна Деякі проблеми пам"яткоохоронної справи в Україні : (охорона курганів) / Гаврилюк Надія Оксентівна, Михальчишин Надія Оксентівна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто стан охорони пам"яток археології у цілому та особливості охорони курганів. Стан курганів на території України визначено як катастрофічний. Запропоновано конкретні заходи щодо збереження курганів і курганних старожитностей.
411352
  Орличенко О.В. Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 245-250. – ISBN 978-966-581-885-4
411353
  Полякова А. Деякі проблеми перекладу юридичної англійської // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 299-300
411354
  Шелест М. Деякі проблеми персоніфікації держави як учасника цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 75-78
411355
  Павленко Л.І. Деякі проблеми підготовки фахівців з питань інформаційної безпеки в Україні / Л.І. Павленко, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 220-223


  У статті здійснюється аналіз нормативно-правових аспектів сфери інформаційної безпеки України, проблеми підготовки фахівців з інформаційної безпеки в вищих навчальних закладах. Автори формулюють деякі пропозиції щодо оптимізації національної політики і ...
411356
  Мироненко Н.М. Деякі проблеми подальшого розвитку системи адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 144-149. – ISBN 978-966-999-024-2
411357
  Костенко Ю.О. Деякі проблеми податкового законодавства України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
411358
  Дрозд А.О. Деякі проблеми подвійного громадянства в Україні: правовий аналіз // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 99-103
411359
  Рабінович А. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 150-159. – ISSN 1026-9932
411360
  Журман Н.Я. Деякі проблеми походження та особливостей вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" в стародавній іспанській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Проводиться аналіз походження перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" та встановлюється їх семантична функція у стародавній іспанській мові.
411361
  Григор"єва Т.В. Деякі проблеми права державної власності на водні живі ресурси // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 102-107. – ISSN 0201-7245
411362
  Щербина В.С. Деякі проблеми правового забезпечення функціонування економіки // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – C. 108-115. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
411363
  Короленко В. Деякі проблеми правового регулювання вирішення трудових спорів та спорів у сфері соціального забезпечення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-17-0
411364
  Хохленко О.М. Деякі проблеми правового регулювання вищої освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 552-556
411365
  Рябець К. Деякі проблеми правового регулювання водокористування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96.
411366
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання земельних відносин у сфері державного управління щодо використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 83-88. – ISSN 0201-7245
411367
  Скоропис О.М. Деякі проблеми правового регулювання ліквідації об"єднань громадян // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
411368
  Лялюк О. Деякі проблеми правового регулювання питань комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
411369
  Киливник К.І. Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 360-363
411370
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-66.
411371
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 15-18.
411372
  Юркевич Ю.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 175-178. – ISBN 978-966-8830-75-4
411373
  Юшко А. Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин мобілізованих працівників // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 483-486. – ISBN 978-966-7067-07-6
411374
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 92-99. – ISSN 0201-7245
411375
  Парновський С. Деякі проблеми при статистичному опрацюванні астрономічних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
411376
  Ісаков М. Деякі проблеми приватних підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-111
411377
  Звіряка В.А. Деякі проблеми призначення покарання / В.А. Звіряка, В.В. Полтавець, О.І. Сумцов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 101-105. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
411378
  Віблий Є.В. Деякі проблеми призначення покарання за незакінчений злочин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 270-273. – ISSN 2219-5521
411379
  Пейчев К.П. Деякі проблеми продажу земельних ділянок на конкурентних засадах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 115-119. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
411380
  Гречанюк С. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 103-108. – ISSN 1026-9932
411381
  Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "... У світлі нового КПК України".
411382
  Чорномаз О.Б. Деякі проблеми профілактики правопорушень на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 410-418. – (Юридична ; Вип. 1)
411383
  Садова С.М. Деякі проблеми психотерапії нервово-психічних захворювань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 118-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
411384
  Медведь І. Деякі проблеми реалізації житлових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49
411385
  Грохольський В.Л. Деякі проблеми реалізації конституційних прав, свобод і гарантій людини і громадянина на сучасному етапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.107-110
411386
  Берназ В. Деякі проблеми реалізації новітньої доктрини КПК України / В. Берназ, Н. Неледва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 93-97
411387
  Остропілець О.І. Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 314-315


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
411388
  Пилипенко Д.О. Деякі проблеми реалізації приватного обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 124-129
411389
  Довженко С. Деякі проблеми реалызації стадії виконання рішення господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 64-66.
411390
  Горнісевич А. Деякі проблеми регулювання відносин щодо результатів інтелектуальної діяльності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 59-63. – ISSN 1708-7422
411391
  Решетняк Н. Деякі проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
411392
  Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття покликана проаналізувати існуючі у сфері електронної комерції колізії та знайти шляхи їх подолання на основі узагальнення кращого зарубіжного досвіду з урахуванням українських правових традицій. Эта статья направлена на анализ существующих ...
411393
  Цесарський Ф. Деякі проблеми релізації захисної функції профспілок // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
411394
  Чорноус А. Деякі проблеми ретроцесійного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-281. – ISBN 978-617-7069-14-9
411395
  Дівок В.В. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 626-632. – ISSN 1563-3349
411396
  Єременко О.К. Деякі проблеми реформування Міжнародного валютного фонду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 132-133
411397
  Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.88-92
411398
  Захаров Є. Деякі проблеми реформування Служби безпеки України // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-27.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
411399
  Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
411400
  Овчаренко О.М. Деякі проблеми реформування судової системи України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 206-215.
411401
  Петрига М.О. Деякі проблеми розвитку будівельно-індустріального комплексу / М.О. Петрига, М.О. Ковтонюк, П.М. Холява // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 79-85 : Рис.
411402
  Твердохлєбов І.Т. Деякі проблеми розвитку географії торгівлі і торгового обслуговування населення / І.Т. Твердохлєбов, А.А. Александров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 159-165 : Табл. – Бібліогр: 9 назв
411403
  Федан Я.І. Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 122-123
411404
  Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-59
411405
  Бублик С. Деякі проблеми розвитку кадрового науково-технічного потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 149-155. – (Економіка ; Вип. 1)
411406
  Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0132-1331
411407
  Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально - процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
411408
  Язиніна Р.О. Деякі проблеми розвитку та розміщення промисловості по переробці сільськогосподарської сировини на Україні // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 110-114
411409
  Процик І.Г. Деякі проблеми розвитку та розміщення садівництва Тернопільщини : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 71-75
411410
  Бедлінський О.І. Деякі проблеми розвитку творчо обдарованого індивіду / О.І. Бедлінський, Л.І. Симоненко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 18-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
411411
  Грабован Л. Деякі проблеми розгляду справ про банкрутство державних підприємств // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
411412
  Баклан Г М. Деякі проблеми розгляду цивільних позовів та порядок застосування інших стягнень у кримінальному судочинстві / Г М. Баклан, .Гаврилова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.38-43
411413
  Засанський Володимир Деякі проблеми роздержавлення та приватизації промислових підприємств: економічний аспект / Засанський Володимир; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-06-2
411414
  Куценко І. Деякі проблеми розірвання договору оренди землі // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 51-54
411415
  Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73.
411416
  Сілантьєва Е.Є. Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 168-175. – ISSN 0201-7245
411417
  Вавженчук С. Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору / С. Вавженчук, А. Мидель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 61-65. – ISSN 2307-8049
411418
  Прач В.П. Деякі проблеми скорочень та абревіації в англійській економічній, фінансовій і банківській літературі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 525-528. – ISSN 1729-360Х
411419
  Савченко А.О. Деякі проблеми службово - трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищх навчальних закладах МВС // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.143-146. – ISSN 1727-1584
411420
  Янченко Т.В. Деякі проблеми соціалізації дівчат // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.148-152. – (Психологічні науки)
411421
  Прачук М. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-28-6
411422
  Данильян О.Г. Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 386-397. – ISSN 0201-7245
411423
  Філатова Н. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 139-149. – ISSN 1026-9932
411424
  Печений О. Деякі проблеми спадкового правонаступництва фізичної особи - підприємця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 93-119
411425
  Цюра В.В. Деякі проблеми співвідношення понять "спільна власність" та "речові права на чуже майно" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-41.
411426
  Дунаєвський Р. Деякі проблеми справляння податку на додану вартість // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 212-213
411427
  Гуржій О.І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні / О.І. Гуржій; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 80с. – ISBN 966-02-3416-3
411428
  Краснова Ю. Деякі проблеми становлення понятійного апарату права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться теоретичне дослідження правових категорій "джерело" та "об"єкт" підвищеної екологічної небезпеки. Встановлено, що ці правові категорії в науці екологічного права досить часто визначають як синоніми, що на нашу думку є хибним. The ...
411429
  Габрінець В. Деякі проблеми становлення публічної самоуправлінської влади в Україні / В. Габрінець, Г. Старушенко, О. Старушенко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.246-253.
411430
  Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку у містах з районним поділом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
411431
  Салміна Я. Деякі проблеми створення та правового становища фермерських господарств // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 152-153
411432
  Губернюк Л.В. Деякі проблеми створення та розвитку технопарків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений огляд організаційних дій по створенню (розгортанню) наукових та технологічних парків. Розглядаються проблеми створення наукових парків в рамках вищих навчальних закладів. Вказані основні, на думку автора, проблеми. В работе ...
411433
  Прокопанич Г.К. Деякі проблеми суддівської незалежності у світлі принципу гласності / Г.К. Прокопанич, О.Г. Саєнко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 72-76. – ISSN 2310-9769
411434
  Коташевський О. Деякі проблеми судово-експертної діяльності / О. Коташевський, Є. Кушнірук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 83-85.
411435
  Курільчук Деякі проблеми судового контролю у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 146-148.
411436
  Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98.
411437
  Печений О. Деякі проблеми судової практики у справах про спадкування у світлі оновлення процесуального законодавства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 5 (43), травень. – С. 32-38
411438
  Сабадаш В.В. Деякі проблеми сучасного стану безпеки дорожнього руху та шляхи їх вирішення / В.В. Сабадаш, М.В. Джигалюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 141-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
411439
  Лєнков С.В. Деякі проблеми сфери розроблення та модернізації військової техніки / С.В. Лєнков, О.В. Селюков // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-41.
411440
  Козін Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г. Козін, І.В. Кладієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 84-87. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
411441
  Рябєв А.А. Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму та готельного господарства в Україні / А.А. Рябєв, І.С. Баландіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 235-240. – ISSN 2222-4459
411442
  Гончарова А.В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
411443
  Підгородецька С.М. Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.178-182
411444
  Закревський А.В. Деякі проблеми теорії і законодавчої практики об"єкта кримінально-правової охорони права на захист // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 319-323. – ISBN 978-617-7404-86-5
411445
  Аблов А.Ф. Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 7-22. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
411446
  Дідоренко Е. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.711-720
411447
  Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 17-22


  Стаття присвячена дослідженню категорій «обвинувачення» та "державне обвинувачення" у контексті нового КПК України. Розглянуто співвідношення категорій "обвинувачення" та "кримінальне переслідування". Визначено авторську позицію щодо розуміння ...
411448
  Ковальова М.В. Деякі проблеми у визначенні сутності винаходу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
411449
  Навроцький В.В. Деякі проблеми у логічному аналізі соціальної взаємодії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41-43
411450
  Москалюк Н. Деякі проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про рекламу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 327-328
411451
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-31
411452
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331


  Устатті розглядаються аспекти вдосконалення господарського і господарського процесуального законодавства України. Обгрунтовується доцільність існування ГК України на сучасному етапі правового регулювання господарських відносин, а також сформульовані ...
411453
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 418-426. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
411454
  Рега Ю.О. Деякі проблеми удосконалення правового регулювання кадрової політики держави у сфері національної безпеки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 508-511. – ISBN 966-660-151-6
411455
  Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з удосконаленням таких видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як адміністративна, кримінальна та дисциплінарна відповідальність. Аналізуючи ...
411456
  Олуйко В.М. Деякі проблеми українського парламентаризму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 5-11. – ISSN 2078-9165
411457
  Гловюк Г. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
411458
  Халус В.В. Деякі проблеми участі сторін у виконавчому провадженні в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 370-373. – ISBN 978-617-673-442-0
411459
  Алексєєв О.О. Деякі проблеми фізичної культури і спорту в сучасних умовах життя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 122-123
411460
  Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно-промислової політики України на сучасному етапі // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 45-53
411461
  Луппа В.А. Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 82-85. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
411462
  Благовісний С.Г. Деякі проблеми функціонування законодавчої влади в Україні в світлі побудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.9-16
411463
  Шутяк Софія Деякі проблеми функціонування об"єктів ПЗФ у сучасних умовах та можливі шляхи їхнього вирішення // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 30-34. – Бібліогр.: 2 назв.
411464
  Пономаренко К. Деякі проблеми цивільно-правової відповідальності у сфері медицини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 262-263. – ISBN 978-617-7069-14-9
411465
  Єрмоленко В.М. Деякі проблеми, пов"язані з відчуженням майнових паїв // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 89-94.
411466
  Спасибо-Фатєєва Деякі проблеми, пов"язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 96-108.
411467
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
411468
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Порушено важливі міжнародно-правові положення, які стосуються вод відкритого моря, і деякі проблеми, невирішення яких перешкоджає використовувати води відкритого моря як об"єкта спільної спадщини людства.
411469
  Печений О. Деякі проблемні аспекти визначення кола спадкоємців у випадку спадкування за правом представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 105-109
411470
  Іваанець І.П. Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-56
411471
  Кулицька С. Деякі проблемні аспекти відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 269-270
411472
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 269-270
411473
  Цехместрук Ю. Деякі проблемні аспекти врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі: порівняння з моделями судової медіації зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 254-255
411474
  Кириченко К.М. Деякі проблемні аспекти вчинення морського протесту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 422-425. – ISSN 2219-5521
411475
  Перцович Ю.М. Деякі проблемні аспекти дослідження питань, поставлених перед судовим експертом, що стосуються овердрафтного кредитування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 188-197. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
411476
  Боднар Т.В. Деякі проблемні аспекти здійснення та захисту майнових прав подружжя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 72-88. – ISSN 1993-0909
411477
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації окремих ситуацій заволодіння чужим майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 340-341. – ISBN 978-617-7069-17-0
411478
  Задорожний О. Деякі проблемні аспекти новел Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 30-35. – ISSN 2307-8049
411479
  Цапро Є. Деякі проблемні аспекти переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 55-57
411480
  Марущак Н. Деякі проблемні аспекти порядку порушення кримінальної справи у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 137-140
411481
  Гончаренко О.М. Деякі проблемні аспекти функціонування саморегулівних організацій // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7605-90-3
411482
  Кириченко К. Деякі проблемні моменти вчинення морського протесту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 349-351
411483
  Фурса Деякі проблемні питання адвокатської діяльності згідно законопроекту "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 9055 / Фурса, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-68


  У статті даний правовий аналіз законопроекту № 9055 зокрема, таких проблемних питань, які стосуються адвокатського самоуправління, статусу адвоката, зловживання процесуальними правами адвокатом. Аналіз зроблений у порівняльному аспекті із адвокатурою ...
411484
  Легенчук С.Ф. Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин / С.Ф. Легенчук, О.С. Степанюк, Ю. Ренкас // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 20-26. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
411485
  Носовський А.В. Деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (18). – С. 5-9. – ISSN 2311-8253
411486
  Цибульник Т. Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 164-167. – ISSN 2307-8049
411487
  Кормило М. Деякі проблемні питання визначення розміру обов"язкової частки у спадщині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
411488
  Строкач І.І. Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 218-220. – ISSN 2219-5521
411489
  Бровченко І. Деякі проблемні питання виконання зобов"язання третіми особами за цивільним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 125-132. – ISSN 1993-0909
411490
  Осіпчук С.Г. Деякі проблемні питання державного регулювання в умовах перехідної економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 91-94. – Бібліогр.: 13 назв
411491
  Шамрай В.О. Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави / В.О. Шамрай, А.С. Сіцінський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
411492
  Дячук Ю. Деякі проблемні питання договірної практики українсько-лівійських відносин // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 159-169. – ISBN 978-966-8935-09-1
411493
  Бернадська В.М. Деякі проблемні питання доказової діяльності в досудовому провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-077-9
411494
  Стадник Р. Деякі проблемні питання доступу до інформації в Україні // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 12-16
411495
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 572-573
411496
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 44-45
411497
  Удалова Л. Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-52.
411498
  Пахомов І С. Деякі проблемні питання застосування митного законодавства України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.47-51
411499
  Карпенко М. Деякі проблемні питання застосування статей 125,126 КПК України під час досудового провадження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 172-179. – ISSN 0132-1331
411500
  Голеско І.О. Деякі проблемні питання застосування фінансового аналізу для об"єктивного прийняття управлінських рішень // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 151-155. – ISSN 2226-8820
411501
  Романець І. Деякі проблемні питання інституту визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 586-588
411502
  Чорна Ж.Л. Деякі проблемні питання іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
411503
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.70-85
411504
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 8 (168). – С. 35-46
411505
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 35-39
411506
  Андрушко П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 23-39
411507
  Стратонов В. Деякі проблемні питання кримінально-процесуального закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 75-81


  Проблемні аспекти.
411508
  Єгорова О.Ю. Деякі проблемні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні / О.Ю. Єгорова, Є Т. Севастьянова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 101-105. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
411509
  Сторожук Т. Деякі проблемні питання обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.139-146
411510
  Тимченко Г.П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 126-132
411511
  Шаповалова О.І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 62-67
411512
  Костенко Л. Деякі проблемні питання правового регулювання реклами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-102.
411513
  Фастовець В.А. Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 183-190. – ISSN 1993-0917
411514
  Смоков С.М. Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-300-6
411515
  Брагіна М. Деякі проблемні питання представницької діяльності у сфері державних закупівель // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 81-89
411516
  Чайка Я.В. Деякі проблемні питання провадження у справах про злочини неповнолітніх // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 22-27
411517
  Борець Т.О. Деякі проблемні питання проведення огляду та обшуку у житлі чи іншому володінні особи: порівняльний аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 470-475. – ISSN 1563-3349
411518
  Забровський В.В. Деякі проблемні питання реалізації адвокатом права на опитування осіб за їх згодою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 251-254. – ISBN 978-617-7096-97-8
411519
  Чорноморець Т. Деякі проблемні питання строків у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-200
411520
  Гвагвалія М. Деякі проблемні питання стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 341-342
411521
  Кривохижа Т.Г. Деякі проблемні питання судочинства зі справ про банкрутство та шляхи їх можливого врегулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-122.
411522
  Савченко Л.А. Деякі проблемні питання термінології у фінансовому праві щодо методів фінансового контролю // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 37-43.
411523
  Ковальова М.В. Деякі проблемні питання щодо визначення прав винахідників в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-150.
411524
  Паліюк В.П. Деякі проблемні питання щодо відшкодування моральної (немайнової шкоди) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.45-46
411525
  Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо закордонного патентування за законодавством України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.70-75
411526
  Бошицький Ю.Л. Деякі проблемні питання щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 154-159
411527
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
411528
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
411529
  Соловйов В.Г. Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 309-316


  У статті досліджено окремі проблеми щодо призначення судових експертиз у господарському процесі, зокрема стосовно підстав призначення експертизи, особливостей визначення предмета дослідження та питань, що виносяться на розгляд експерта, визначення ...
411530
  Чехович В. Деякі проблемні питання юридичної історії України-Гетьманщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 138-151


  Досліджуються дискусійні юридичні питання історії України-Гетьманщини, зокрема питання хронологічних меж визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Аналізуються рішення Переяславської ради 1654 р. Та її юридичні наслідки для України. В статті ...
411531
  Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-83.
411532
  Дунаєва Т.Є. Деякі прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві України як передумова його зміни // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-617-616-077-9
411533
  Маринів В.І. Деякі прогалини кримінального процесуального законодавства щодо апеляційного оскарження судових рішень / В.І. Маринів, О.А. Лейба // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 155-164. – ISSN 2224-9281
411534
  Юлдашев О. Деякі пропозиції до антикризової програми // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0868-8893
411535
  Катрич І. Деякі пропозиції удосконалення чинного Кодексу законів про працю України щодо випробування під час прийому на роботу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 36-38
411536
  Гутник В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення імунітету Президента України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-87.
411537
  РоманюкЛ.Е Деякі пропозиції щодо питання встановлення моменту виникнення посадових повноважень удержавних службовців // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 511-514. – ISBN 966-660-151-6
411538
  Кондрат"єва Л.А. Деякі процесуальні особливості розгляду справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 76-81. – (Правознавство ; Вип.286)
411539
  Яковлева Т. Деякі процесуальні проблеми розгляду конституційної скарги // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 102-104
411540
  Шпанер Л. Деякі психологічні аспекти ведення дискусії. (на матеріалі теледебатів під час виборів президента України 2004 року) // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 215-220.
411541
  Гоцуляк Н.Є. Деякі психологічні аспекти проблеми подолання психотравми безробітної молоді в процесі профпереорієнтації / Н.Є. Гоцуляк, Н.В. Жиляк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-108
411542
  Кисельов Ю.О. Деякі регіональні проблеми геополітичного вибору України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 46-49. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
411543
  Ткаченко К.Д. Деякі результати вивчення змиву грунту талими та дощовими водами / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 26-30 : Табл.
411544
  Петрина В.Т. Деякі результати вивчення споживацького попиту на картографічну продукцію / В.Т. Петрина, Н.В. Петрина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Викладено деякі результати визначення споживацького попиту на картографічну продукцію, запитів і пріоритетів ри виборі тієї чи іншої карти або атласу.
411545
  Чернова К. Деякі результати вивчення української діаспори вченими України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
411546
  Комлєв О.О. Деякі результати досліджень мезозой-кайнозойської долинної формації рівнинно-платформенної частини України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Обгрунтовано поняття "медово-кайнозойської долинної формації" (МКДФ): теоретичні та встановлені практично історико-генетичні (фаціальні) ряди долин, ієрархічність будови, горизонтальна та вертикальна структура, динаміка. Розглянуто можливість концепції ...
411547
  Мизгін К.В. Деякі результати досліджень поселення черняхівської культури біля с.Новоберецьке // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 70-81. – ISSN 0235-3490
411548
  Струк О. Деякі рекомендації щодо організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. Струк, С. Струк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 155-158. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано два підходи до трактування поняття "дістанційне навчання". Проаналізовано відмінності між дистанційним і традиційним навчанням. Сформульовано основні висновки, отримані автором на основі узагальнення результатів теоретичного ...
411549
  Нечитайло І.М. Деякі рефлекси праслов"янських діалектизмів в українській ойконімії // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 112-129. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
411550
  Кошик Ю.О. Деякі риси палеоморфогенезу північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 40-47 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
411551
  Чміль Л.В. Деякі риси побуту української соціальної верхівки кінця ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.154-159
411552
  Вєдєрнікова Т.В. Деякі риси психологізму в сучасній англійській прозі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 36-47. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
411553
  Калмуська Е.І. Деякі риси регіональних відмінностей у споживанні продовольчих товарів (На матеріалах Молдавської РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 108-114 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
411554
  Черниш Т. Деякі риси семантичного розвитку континуантів псл.*ректі у слов"янських мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Представлено деякі напрями семантичного розвитку континуантів праслов"янського дієслова *pekti у слов"янських мовах. Указуються семантичні особливості псл. *pekti, пов"язані передусім з його культурно засвоєною, спеціалізованою семантикою - ...
411555
  Огородніков В.І. Деякі риси сучасного осадконакопичення на Чорноморському шельфі України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 151-158. – (Географія ; Вип. 41)


  Наведені нові дані про формування гранулометричного і речовинного складу сучасних донних відкладів чорноморського шельфу України. За допомогою радіовуглецевого методу датування голоценового осадового шару одержані дані по темпах сучасного ...
411556
  Борейко М.Ф. Деякі риси формування рельєфу межиріччя Дніпра - Ірпеня в антропогені // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 32-39 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв
411557
  Єрмоленко С.С. Деякі риси художньої мови Юлії Булаховської у світлі лінгвостилістичних ідей Леоніда Булаховського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 371-374
411558
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Деякі риси четвертинної геоморфології СРСР / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – с.
411559
  Іващук Н.Л. Деякі різновиди бар"єрних опціонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
411560
  Касьянюк В.С. Деякі різновиди задачі оптимізаціі багатопродуктивних потоків у мережах / В.С. Касьянюк, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядаються різновиди задачі про максимальний потік, а саме будуються дискретні та неперервні моделі динамічних багатопродуктових потоків у мережах. Для побудованих моделей формулюється низка оптмізаційних питань. We discuss some variations ...
411561
  Баїк О.І. Деякі розвідки щодо поняття "податок" у країнах Стародавнього Сходу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 333-340. – ISSN 2227-796X


  The article analyzes an establishment and the development of taxes in some countries of the Ancient East. Particularly, emergence and types of taxes in ancient Egypt, Babylon, India and China are researched. The author of the article defines how taxes ...
411562
  Лі Сін Деякі роздуми про відосини між Китаєм та США після закінчення холодної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто чотири основні фактори відносин між США та Китаєм: рівні розвитку, соціально-економічні устої, геополітичні ролі, позиції відносно існуючого міжнародного порядку, які перетворюють їх на конкурентів і водночас партнерів; проаналізовано ...
411563
  Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 102-109. – ISSN 0132-1331
411564
  Новіков О.А. Деякі роздуми про роль мережі Інтернет в українській політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 170-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти інформаційного впливу глобальної мережі Інтернет на політичні процеси в Україні. Встановлено, що інформатизація українського суспільства зумовлює підвищення цього впливу на українську політику. In the article some aspects of ...
411565
  Кузьміна К.А. Деякі роздуми стосовно явища змішаної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 409-414
411566
  Спасибо-Фатєєва Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
411567
  Архіпова І.М. Деякі семантико-прагматичні особливості авторських відступів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 25-27. – ISBN 966-8188-07-1
411568
  Боштан А.В. Деякі семантико-синтаксичні особливості атрибута як члена речення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 102-104. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
411569
  Непоп-Айдачич Деякі семантичні категорії польського мовного образу незабудки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 117-123


  У статті розглядаються такі семантичні категорії польського мовного образу незабудки: об"єкт, застосування, час, еквівалентність, символіка. The article analyzes five semantics categories of the Polish linguistic image of the flower forget-me-not: ...
411570
  Синишин Р. Деякі семантичні проблеми відтворення лексичних кореїзмів в українських текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 216-217. – ISBN 966-581-550-4
411571
  Мірам Г.Е. Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 356-361


  В статті розглядається низка семантичних явищ, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу текстів суспільно-політичного дискурсу, зокрема, об’єднання в межах синтаксичної конструкції елементів несумісних лексико-семантичних парадигм і ...
411572
  Данилова Є.І. Деякі серологічні особливості населення УРСР у зв"язку з етнічною історією українського народу // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 3-8
411573
  Воїнов В.В. Деякі символи американської мрії в мовних різновидах "tall talk" і "booster talk" / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 13-19. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  розглядаються такі соціальні ціннісні уявлення, як "успіх", "дім" тощо, що впливають на формування мовної картини світу американців. Аналізуються соціальні функціонально-стилістичні різновиди мови, як-от: "tall talk" і "booster talk". Встановлюється ...
411574
  Ромушкевич В.І. Деякі синоптичні умови утворення суховіїв на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
411575
  Семешко Н.М. Деякі синтаксичні особливості організації персонажного мовлення в п"єсі Б. Джонсона "Ярмарок у день святого Варфоломія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 210-215. – ISSN 2313-500Х
411576
  Чабаненко М.М. Деякі системні проблеми викладання аграрного права у сучасній вищій юридичній освіті України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-966-419-269-6
411577
  Виноградова О.І. Деякі складні питання міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-39.
411578
  Чурсін М.М. Деякі складові інформаційної політики України // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 182-184. – ISBN 978-966-479-051-9
411579
  Вишеславський Г. Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи "Фіктивна галерея. Експедиція" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 48-50. – ISBN 966-7021-87-4
411580
  Чмихов М.О. Деякі смислові закономірності структури орнаменту катакомбної кераміки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
411581
  Ільченко О. Деякі сни, або Київ, якого немає / Олесь Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2007. – 101, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-465-010-3
411582
  Старицька О. Деякі соціальні проблеми державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 100-103
411583
  Мазур І.І. Деякі соціально-економічні наслідки тіньової економіки в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив тіньової економіки на соціально-економічні процеси в країнах з перехідною економікою. досліджено деякі негативні та позитивні соціально-економічні наслідки. З метою обмеження негативних наслідків запропоновано певні заходи з боку ...
411584
  Афанасенко А.А. Деякі соціально-психологічні особистості професійного ставлення студентів-аграріїв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 344-347. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
411585
  Павлов Д.В. Деякі співвідношення ймовірнісних метрик для випадкових полів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 135-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлені зв"язки між відстанями в різних метриках кореляційних функцій і спектральних функцій однорідних ізотропних випадкових полів. Одержані оцінки близькості кореляційних функцій, коли їхні спектральні функції однакові на деякій множині.
411586
  Янчук А.В. Деякі спільні та відмінні риси відповідальності у праві та філософії // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 22-28. – ISBN 978-966-438-135-9
411587
  Діковська І. Деякі спірні аспекти відповідальності Варшавського перевізника // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 76-81


  У статті аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. The article analyses the reasons of the exoneration from Warsaw Carrier"s liability.
411588
  Ільїна О.В. Деякі спірні питання визначення ознак та видів повторності в кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 237-240
411589
  Діковська І.А. Деякі спірні питання звільнення від відповідальності Варшавського перевізника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-299. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. This article analyses the grounds for Warsaw Carrier"s exemption from liability.
411590
  Ткаченко М.В. Деякі спірні питання історії Києво-Печерського монастиря за текстами Патерика Печерського (Касіянівської 2-ї редакції) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 178-184
411591
  Шадура М Д. Деякі спірні питання, що виникають при здійсненні судового контролю за виконанням судових та інших документів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
411592
  Воєводін Б. Деякі способи захисту цивільних прав учасників правовідносин у сфері реклами // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 295-296
411593
  Крячок В.М. Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисловому лінійному програмуванні / В.М. Крячок, І.М. Лешко, Ю.Ю. Червак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано способи побудови та підсилення відтинань в алгоритмі Гоморі для повністю цілочислової задачі лінійного програмування.
411594
  Ремез Е.Я. Деякі способи чисельної інтеграції диференціальних рівнянь із оцінкою границі допущеної похибки / Е.Я. Ремез. – Київ, 1930. – 38с.
411595
  Гаєвська Н. Деякі спостереження над малою прозою І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISBN 966-594-298-0
411596
  Немченко Г. Деякі спостереження над поетикою драм Володимира Винниченка // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 59-61.
411597
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над поетичними творами М. Стельмаха / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 26-32


  У статті йдеться про поезію М. Стельмаха. Акцентується увага на ранній ліриці митця та творах періоду війни 1941–45 рр. В статье речь идет о поэзии М. Стельмаха. Акцентируется внимание на ранней лирике писателя и произведениях периода войны 1941–45 ...
411598
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над фольклорною поетикою творів Євгена Маланюка / Н.М. Гаєвська, В.В. Колп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про синтез української фольклорної та західної культурної традиції в поезії Євгена Маланюка.
411599
  Чирвінський В.М. Деякі спостереження над швидкістю росту яру в районіПушкинського парку в Києві / В.М. Чирвінський. – 37-45с.
411600
  Король Д.О. Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 5-12. – ISSN 1996-5931
411601
  Колісник П.І. Деякі статистичні характеристики низької хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 18-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 10)
411602
  Мосенкіс Ю. Деякі стилістичні особливості мови Олеся Гончара (сакральні риси ритмізації в новелі "Модри камень") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 199-200
411603
  Безруков А.В. Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI - початку XVII століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 127-130. – ISSN 978-966-551-401-5
411604
  Зільберман Е.Л. Деякі сторінки Довженкіани (з нотаток краєзнавця) // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 152-161
411605
  Горбачов Д. Деякі сторінки з історії формування арт-юдаїки в Національному художньому музеї України (НХМУ) // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 17-25. – ISBN 978-966-378-592-9
411606
  Маріно І. Деякі сторінки історії створення Конституційного Суду України (російською мовою) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 30-39
411607
  Кузьменко Аліна Деякі сторінки розвитку освіти національних меншин України (1917-1920) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 201-203. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується становище національних меншин України протягом 1917-1920 років, аналізується політика українознавчого виміру в освіті національних меншин.
411608
  Морозов А.С. Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 53-62. – ISSN 2077-7264
411609
  Іваненко В.В. Деякі суб"єктивні штрихи до інтелектуального портрета професора А.С. Зав"ялова (до 90-річчя від дня народження) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 48-58. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено віхи життєвої і фахової біографії професора А. С. Зав"ялова (1927–2003), показано його місце і роль у становленні та розвитку наукової школи з історичної германістики в Дніпропетровському класичному університеті, внесок ученого у дослідження ...
411610
  Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.359-370
411611
  Баклан О.В. Деякі суміжні проблеми адміністративного та трудового права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 173-177. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується стан охорони праці в Україні, висловлюються пропозиції по вдосконаленню адміністративно-правових заходів, які застосовуються в процесі контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці.
411612
  Любер О. Деякі суперечності в міжнародному і європейському законодавстві та судовій практиці в галузі патентування комп"ютерних програм // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 75-79
411613
  Коваль М.А. Деякі сучасні інноваційні підходи у вихованні курсантів (студентів) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 30-35. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))


  "...У даній статті особлива увага приділяється вдосконаленню підготовки військовослужбовців."
411614
  Задорожний Ю.А. Деякі сучасні кримінальні та кримінологічні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів і тканин людини в Україні / Ю.А. Задорожний, В.В. Мусієнко, А.В. Мусієнко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
411615
  Коваленко О.В. Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці / О.В. Коваленко, А.В. Гоголенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 109-116. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
411616
  Вакуленко М.О. Деякі сучасні проблеми стандартизації української термінології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 71-78
411617
  Вебер Марія Деякі сучасні проблеми та шляхи вдосконалення гірничого законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 164-166
411618
  Крячко Є. Деякі тези навколо теми про науку // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 82-104. – ISBN 978-966-171-947-6
411619
  Алексюк І.А. Деякі тези Фреге про істину // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 57-58
411620
  Пругло О.В. Деякі тенденції демографічних процесів та ринок праці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
411621
  Шевченко І.С. Деякі тенденції історичного розвитку англійських перформативних дієслів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 104-108. – (Філологічні науки)
411622
  Онищук М. Деякі тенденції книгодрукування та книгорозповсюдження у світі в умовах пандемії COVID-19 / М. Онищук, Л. Татарінова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
411623
  Отрощенко В.В. Деякі тенденції політархеології в сучасній Росії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 6-9


  "Політизація науки в ХХІ ст. є наслідком стихійних процесів у посттоталітарному суспільстві -з одного боку, та cвідомої діяльності державних структур - з другого. Зокрема, прояви політ-археології автор вбачає в низці праць російських колег, виданих ...
411624
  Ступак І. Деякі тенденції реалізації німецьких голосних перед приголосним [R] у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 73-81. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
411625
  Колишко Р.А. Деякі тенденції реформування трудового права країн-членів Європейського Співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 54-61. – (Європейські дослідження)
411626
  Заруцька О. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-10


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
411627
  Іванова А. Деякі тенденції розвитку історії права у західній історіографії // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 47-50. – ISBN 978-966-02-8706-8
411628
  Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 9-16. – ISSN 2076-9326
411629
  Сергієнко П.П. Деякі тенденції розвитку масової свідомості суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізується сутність масової свідомості, тенденції і протиріччя її розвитку на сучасному етапі. Автор акцентує увагу на тих тенденціях розвитку масової свідомості, які є особливо тривожними і навіть являють собою загрозу подальшму прогресу нашого ...
411630
  Мокряк В. Деякі тенденції розвитку регіональних моделей корпоративного підприємництва: світовий дсвід та українська реальність / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
411631
  Стрішенець Н. Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 64-73. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито сучасні тенденції розвитку таких складових бібліотекознавства, як формування та організація бібліотечно-інформаційних ресурсів, бібліотечно-бібліографічні класифікації. Окрему увагу приділено особливостям сучасного комплектування, ...
411632
  Слубська А. Деякі тенденції розвитку сучасної сім"ї // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7611-86-7
411633
  Пушкаш О.В. Деякі тенденції розвитку українського образотворчого мистецтва 1917-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Історія ; вип. 40)


  Зроблено спробу аналізу деяких тенденцій розвитку українського образотворчого мистецтва в період революційних перетворень 1917-1920-х рр.
411634
  Грачова О. Деякі тенденції розвитку фінансового права Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 179-186. – ISSN 1026-9932
411635
  Листова Т. Деякі тенденції сучасних релігійно-громадських свят (за матеріалами російсько-українсько-білоруського прикордоння) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 53-57. – ISSN 0130-6936
411636
  Буцевицький В.С. Деякі тенденції сучасного лібералізму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 4-9. – ISBN 966-628-108-8
411637
  Кузьмінський Л.М. Деякі тенденції сучасної економічної трансформації: зміни в системі управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття висвітлює вплив розвитку нових комп"ютерних технологій на бізнес процеси та освітні програми. Розкривається ситуація, що виникла останнім часом в інституті фінансової освіти на Україні та у світі. У доступній формі описуються зміни у політиці ...
411638
  Лазерник Л.Л. Деякі теоретико-методологічні аспекти формування моделі посткризового розвитку економіки України / Л.Л. Лазерник, Н.В. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу пошуку підходів до розуміння проблеми формування моделі посткризового розвитку економіки України в умовах, з одного боку - розвитку глобалізаційних процесів, а з іншого - необхідності переорієнтації відтворювальних процесів на ...
411639
  Голубєва В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 85-97. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
411640
  Галочка Г.В. Деякі теоретико-правові аспекти митних правовідносин / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються теоретико-правові аспекти митних правовідносин із урахуванням положень теорії держави та права, наводяться їх поняття, ознаки та склад.
411641
  Бурангулов А.В. Деякі теоретико-правові засади професіоналізму працівників Національної поліції України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 81-83. – ISSN 2312-928X
411642
  Євграфова Є. Деякі теоретико-практичні аспекти конституційної процедури законотворення в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 40-49. – ISSN 1993-0909
411643
  Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 12-15
411644
  Крись А.І. Деякі теоретичні аспекти аналізу сценічно-хореографічного образу бальному танці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 275-279. – ISSN 2312-4679
411645
  Рижков М.М. Деякі теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 17-21
411646
  Максакова Р. Деякі теоретичні аспекти гарантій місцевих виборів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
411647
  Попова А. Деякі теоретичні аспекти господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 274-275
411648
  Роговая Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 36-39. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
411649
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
411650
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
411651
  Ільницька Я. Деякі теоретичні аспекти дослідження грузинських лексичних запозичень в українській мові // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 47-53
411652
  Глущенко С.В. Деякі теоретичні аспекти правового статусу вищого спеціалізованого суду // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 170-179
411653
  Шаян О.Л. Деякі теоретичні аспекти прийняття державно-управлінських рішень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 110-118. – ISBN 966-628-197-5
411654
  Савченко Т.Л. Деякі теоретичні аспекти професійного становлення та фахової діяльності особистості // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 171-176. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 8). – ISBN 978-966-2142-43-3
411655
  Протасова Л.В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
411656
  Копійка В. Деякі теоретичні аспекти сучасних європейських інтеграційних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 178-182
411657
  Майденберг-Тодорова Деякі теоретичні аспекти сучасної академічної музики: до проблеми сприйняття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 280-290. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена проблемі сприйняття нової музики, а також теоретичному осмисленню стану сучасних академічних музичних напрямів. Автор прагне узагальнити множину творчих течій у музиці та знаходить критерії, що є загальними для всіх напрямів.
411658
  Грищенко Ю. Деякі теоретичні засади перекладу драматичних творів: літературність та сценічність // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 325-329. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
411659
  Селезньва О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
411660
  Зарицька Л. Деякі теоретичні питання епістолярного жанру // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 76-84. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено історію вивчення теорії епістолярного жанру від античності до XX століття. Автор розглядає як історію листування в Україні, так і за кордоном, характеризує лист як жанр і лист як форму твору, дає визначення письменницькому листу
411661
  Глібко С. Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 150-157. – ISSN 1993-0909
411662
  Лукаш С.Ю. Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 51-61. – ISSN 2224-9281
411663
  Мельничук І.В. Деякі теоретичні питання розвитку ландшафтів України в антропогені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 49-58. – (Географія ; Вип. 41)


  Розроблено окремі теоретичні питання палеоландшафтознавства як науки, що розглядає природні процеси і явища минулого у взаємодії і взаємозалежності, а палеоландшафт - як багатокомпонентну взаємозв"язану, генетично однорідну природно-територіальну ...
411664
  Артеменко І. Деякі теоретичні проблеми визначення структурного складу адміністративно-процесуальних // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 29-34. – ISSN 2524-0129
411665
  Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 64-76
411666
  Смущинська І.В. Деякі теоретичні проблеми перекладу суб"єктивно-модальних сегментів художнього тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-114. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено деякі теоретичні питання перекладу художнього тексту та проблеми відтворення суб"єктивно-модальних авторських смислів, закладених у мові оригіналу художнього твору, засобами мови перекладу.
411667
  Лощихін О.М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30-38. – ISSN 1563-3349
411668
  Черняк Ю.В. Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" / Ю.В. Черняк, В.Ю. Стрілько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 51-55


  У статті аналізуються з теоретичної та практичної точки зору норми Закону України від 5 червня 2012 р. "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". The article provides analysis from of theoretical and practical point of view on the Law of ...
411669
  Хавронюк М. Деякі теоретичні та практичні проблеми примирення винного з потерпілим, передбаченого ст. 46 Кримінального кодексу України / М. Хавронюк, В. Яловенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 78-83


  У статті розкриваються актуальні питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим, проаналізовані межі застосування норм, якими передбачається таке звільнення, його умови та особи, які можуть бути ...
411670
  Курило В.І. Деякі теоритеричні проблеми інституту адміністративної відповідальності / В.І. Курило, Г.М. Коваленко // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 90-96. – ISSN 0201-7245
411671
  Шишацький В.Б. Деякі териториальні особливості електоральних процесів в Україні на парламентських виборах 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Коротко розкрито територіальні особливості електоральних процесів на парламентських виборах 2002 р. Виявлено деякі законосмірності електоральної прихильності населення України. Зроблено спробу оцінити вплив окремих факторів на територіальну ...
411672
  Вакуленко М.О. Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-63. – ISSN 0372-6436
411673
  Годованюк Т.Л. Деякі термінологічні тлумачення індивідуальної форми навчання через її "похідні" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 127-131. – Бібліогр. в кінці ст.
411674
  Піціль О.С. Деякі техногенні загрози сучасності та проблема формування екологічно орієнтованої свідомості (методологічний аспект) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 105-107
411675
  Вірченко Н.О. Деякі типові крайові задачі математичної фізики та методи їх розв"язання : посібник / Н.О. Вірченко. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 56 с. : 13 + список ли-ри 6


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
411676
  Булаховська Ю.Л. Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 266-268. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про типологічне зіставлення творів видатних сучасних письменників в галузі наукової фантастики: польського - Станіслава Лема; російського - Олександра Бєляєва і українського - Юрія Смолича. В статье Ю.Л. Булаховской ...
411677
  Холодний М.Г. Деякі уваги до проблеми тропізмів / М.Г. Холодний. – 5-23с.
411678
  Боголюбов М.М. Деякі уваги до теореми Ріеца / М.М. Боголюбов. – К., 1937. – 9-23с.
411679
  Юрчишин В.В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
411680
  Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізну реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 285-289. – (Право. Економіка. Управління)
411681
  Мицик Ю.А. Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 265-276. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
411682
  Васильєва Л. Деякі універсальні особливості мови поезій Тараса Шевченка (східнослов"янські та південнослов"янські паралелі) // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 32-48. – ISBN 978-966-02-7585-0
411683
  Герасько М.О. Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 218-220. – ISSN 2218-4805
411684
  Кудрик П.І. Деякі уточнення форми меридіанів одного класу поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Уточнюється форма меридіанів поверхонь обертання додатної гауссової кривини, для дослідження нескінченно малих згинань яких можна використовувати х[верхній індекс 2] - аналітичні функції Положія Г.М.
411685
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної теореми для ланцюгів Маркова : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 9л.
411686
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної тереми для ланцюгів Маркова : Дис... канд.фіз-мат.наукнаук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 67л. – Бібліогр.:л.63-67
411687
   Деякі факти з біографії Ернеста Хемінгуея // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 246-248
411688
  Джурка Г. Деякі факти з життя О.М. Бутлерова. До 190-річчя від дня народження / Г. Джурка, І. Яблуновська // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (126), травень - червень. – С. 39-41
411689
  Коломієць П.С. Деякі факти про бішубертівські багатовиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доводиться раціональність незвідних компонент бішубертівських багатовидів, виписані їх рівняння, і визначені їх розклади в шубертівському базисі для найпростішого випадку m=n=1. Ключові слова: багатовид, бішубертівський, раціональність, ...
411690
  Ігнатов О. Деякі фактори латентної злочинності працівників міліції: шляхи їх усунення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
411691
   Деякі фізико-математичні моделі розвитку онкологічних пухлин / Л.Г. Гречко, О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються математичні моделі, які описують розвиток пухлини як окремої популяції ракових клітин. За допомогою якісної теорії диференціальних рівнянь розглянуто моделі експоненціального та логістичного зростання чисельності таких популяцій. ...
411692
  Костєв В.М. Деякі філософські аспекти квазікласичного напряму фізики високих енергій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
411693
  Логвин М.О. Деякі філософські аспекти новітніх досліджень діяльності мозку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
411694
  Дубровський Д.І. Деякі філософські аспекти психофізіологічної проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
411695
  Мартиненко Т.К. Деякі філософські питання біології / Т.К. Мартиненко. – К, 1958. – 36с.
411696
  Любичанковський В.А. Деякі філософські питання прогресуючого обмеження сфер дії спеціальних законів збереження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
411697
  Вільницький М.Б. Деякі філософські питання спеціальної теорії відносності / М.Б. Вільницький. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 196 с.
411698
  Лутай В.С. Деякі філософські питання співвідношення функціональних та субстратних методів у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
411699
  Драганов Б.Х. Деякі філософські питання теорії подібності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
411700
  Петрусенко А.М. Деякі філософські питання хімії. / А.М. Петрусенко. – Київ, 1965. – 46с.
411701
  Маковецький А.М. Деякі філософські проблеми взаємодії людини і природи / А.М. Маковецький, Л.Г. Приходько // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
411702
  Костицький М.В. Деякі філософські проблеми права і законодавства // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 38-40
411703
  Гудима Д. Деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 195-202. – ISSN 0132-1331
411704
  Пономаренко Ю.Г. Деякі флософські питання сучасної хімії / Ю.Г. Пономаренко. – Київ, 1970. – 107 с.
411705
  Могила А.П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок західної Черкащини / А.П. Могила. – Київ, 1958. – 18 с. – Окр.відбиток з : "Збірник філологічного факультету КДУ", № 13, 1958 р.
411706
  Щербина Р.А. Деякі фонологічні особливості середньовічної латиномовної історіографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 381-384
411707
  Снігур Св.А. Деякі фрагменти характеристики моралі через зміст історичних літописів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
411708
  Голик С.В. Деякі функціональні особливості індивідуальної авторської номінаціїї (на матеріалі префіксальних похідних) // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
411709
  Лісняк С.П. Деякі функціонально-стилістичні характеристики фразеологічних одиниць в мові іспанської преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 207-218


  У статті розглядаються лексичні та стилістичні особливості фразеологізмів, а також деякі функціонально-прагматичні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и стилистические ...
411710
  Ніколенко В.М. Деякі характеристики монополізації у процесі формування ринку в Україні / В.М. Ніколенко, О.М. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 50-62. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з формуванням ринку в Україні, а також головні тенденції його розвитку на сучасному етапі. Досліджується характер та особливості сьогоднішньої монополії та її вплив на економічний розвиток.
411711
  Можегова Л.В. Деякі характеристики систем пропозиційного числення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
411712
  Єлейко Я.І. Деякі характеристики фінансових потоків : фінансовий ринок / Я.І. Єлейко, А.А. Музичук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.138-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
411713
  Гандзюк К.А. Деякі чинники інноваційних процесів у державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 92-94
411714
  Сагалова Г. Деякі шляхи акуталізації музичної класики в сучасній культурі України // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 369-381


  "...Розглянуто роль класичної музики в сучасному культурному просторі України. На прикладі вивчення досвіду західних учених розкриваються особливості впливу академічного музичного мистецтва на інтелектуальний розвиток дітей і дорослих. Аналізуються ...
411715
  Тищенко Ю. Деякі шляхи вдосконалення взаємодії ОВС з населенням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 104-105
411716
  Фурдуй С. Деякі шляхи ефективності процесу соціалізації обдарованих студентів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 151-153
411717
  Губерський Л.В. Деякі шляхи забезпечення позитивного міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 12-15
411718
  Садовий М. Деякі шляхи оновленням змісту освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 27-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
411719
  Мельников О.С. Деякі шляхи оптимізації електронних закупівель в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 125-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
411720
  Добровольський В.Б. Деякі шляхи підвищення ефективності викладання вогневої підготовки на факультеті післядипломної освіти військового інституту / В.Б. Добровольський, О.С. Дем"янюк, Д.В. Зайцев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  У статті розглянуто процес викладання вогневої підготовки громадянам України, які нав-чаються за програмою підготовки офіцерів запасу на факультеті післядипломної освіти Війсь-кового інституту. Проведений теоретичний аналіз наукових праць який ...
411721
  Полторак М.Ф. Деякі шляхи розвитку системи наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України / М.Ф. Полторак, Г.В. Капосльоз, О.Д. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 187-192
411722
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науково-медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-33


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
411723
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науковою медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 33-36


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
411724
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
411725
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
411726
  Капосльоз Г. Деякі шляхи та заходи удосконалення організації наукових досліджень в інтересах вищих військових навчальних закладів / Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 129-142. – ISSN 2617-1775
411727
  Толочко О. Деякі шляхи удосконалення гарантій незалежності суддів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 128-132
411728
  Ільків А. Деякі штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка (на матеріалі інтимного листування) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 57-61


  На основі концептуального і текстуального аналізу інтимних листів Т. Шевченка досліджено епістолярний автобіографічний образ поета. Окреслено текстуальне тло настроєвості інтимних листів Т. Шевченка. Досліджено основні наратологічні стратегії ...
411729
  Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті прав людини на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.21-25. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
411730
  Кулішов В. Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена ретроспективному аналізу деяких аспектів становлення та розвитку технології проектного навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Автором здійснено спробу висвітлити досягнення зарубіжних та вітчизняних ...
411731
  Зісельс Й. Деякі: гуманітарні аспекти українсько-ізраїльських відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 77-83. – ISBN 978-966-171-651-2
411732
  Богуславский В.М. Деяние и личность / В.М. Богуславский. – Москва, 1976. – 390с.
411733
  Егорова Н.А. Деяние как признак объективной стороны управленческого преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 91-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
411734
   Деяния вселенских соборов : Изданные в русском переводе при Казанской духовной академии // Деяния вселенских соборов : Изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. – 3-е изд. – Казань : Тип. Импер. Универ., 1889. – Т. 5. – 321, II с.
411735
   Деяния вселенских соборов : Изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. – 3-е изд. – Казань : Тип. Импер. Универ.
Т. 5. – 1889. – 281, IV с.


  Содержание: 1. Деяния вселенских соборов. Т. 5; 2. Деяния вселенских соборов. Т. 6
411736
   Деяния вселенских соборов : Изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. – 2-е изд. – Казань : Тип. Импер. Универ.
Т. 7. – 1891. – 332, IV с.
411737
   Деяния вселенских соборов : Изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. – 2-е изд. – Казань : Тип. Импер. Универ.
Т. 2. – 1892. – 195, IV с.
411738
   Деяния графа Михаила Андреевича Милорадовича в Италии, Швейцарии, Турции, Австрии, в России 1812 года, в Германии и Франции 1813, 1814 и 1815 годах, с описанием домашней или частной его жизни и свойств его знаменитого Полководца, с портретом : в 3 ч. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней торговли
Ч. 2. – 1816. – 72 с.
411739
  Нонн Панополитанский Деяния Диониса / Нонн Панополитанский; Перевод с древнегреческого Ю.А. Голубца,Вступ.стат.А.В.Захаровой. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 554 с. – (Античная библиотека ; Античная история)
411740
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II. – СПб., 1811. – 341с.
411741
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – СПб., 1811. – 317с.
411742
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Спб., 1811. – 300с.
411743
  Колотов П.С. Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской / Сочинения коллежского советника Петра Колотова. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печ. в тип. Ф. Дрехслера
Ч. 5. – 1811. – 317, [2] с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
411744
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1812. – 291с.
411745
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1813. – 353с.
411746
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. – Москва, 1813. – 354с.
411747
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. : с портретами их. – Москва : В типографии Н.С.Всеволожского
Часть первая. – 1812. – 292с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням.
411748
  Шама О. Деяния красных попов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 22 (198), 14 июня 2018. – С. 80-85


  "В первые годы своего существования СССР обзавелся карманной православной церковью - так называемыми обновленцами. Впрочем, уже к концу 1920-х с ними было покончено".
411749
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 9. – 1789. – 499, [5, IX] с.
411750
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 6. – 1788. – XII, 435 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
411751
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 10. – 1788. – [10], XVIII, 484, [4] с.
411752
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 7. – 1789. – XII, 466 с.
411753
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 8. – 1789. – X, 449 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
411754
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетская типогр. у Н. Новикова
Ч. 1. – 1788. – 370с.
411755
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 2. – 1788. – 467с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
411756
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 3. – 1788. – 397с.
411757
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 4. – 1788. – 409 с.
411758
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 5. – 1788. – 418 с.
411759
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 11. – 1789. – XXIV, 516с.
411760
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 12. – 1789. – 483, XIX с.
411761
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 1. – 1837. – VIII, 640, XI с.
411762
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 2. – 1837. – 542, XVс.
411763
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 3. – 1837. – 435 с.
411764
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 4. – 1838. – 561, XIXс.
411765
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 5. – 1838. – 602, XVIс.
411766
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 12. – 1840. – 577, XLIс.
411767
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 13. – 1840. – 738, XXVIIIс.
411768
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 14. – 1842. – XXXXII, 630 с.
411769
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 15, Отд. 2-е : Анекдоты. – 1843. – IX, 308, XVI, 193 c. – Перепл. с кн.: Деяния Петра Великого..., т. 15. - Изд. 2-е
411770
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 6. – 1838. – 661с.
411771
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 7. – 1838. – 538, XIс.
411772
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 8. – 1838. – 501, Х с.
411773
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 9. – 1838. – 548, VIII с.
411774
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 10. – 1839. – 458, X с.
411775
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 11. – 1839. – 507, XVII с.
411776
   Деяния российских подководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в о. – С.-Пб.
ч.4. – 1822. – 241, иллс.
411777
   Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812-1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в оную.. – Спб.
ч. 3. – 1822. – 280 с.
411778
  Видукинд Деяния саксов / Видукинд. – Москва, 1975. – 272с.
411779
   Деяния. Книга I : Свящ. собр Православной рос. церкви. – Москва : Соборный сов.
Вып. 2. – 1918. – 74 с. – Без обл. и тит. л.
411780
  Ивашин И.Ф. Деятаельность КПСС по обеспечению благоприятных внешнеполитических условийдля победы социализма в СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1968. – 91с.
411781
  Куманев В.А. Деятели культуры против войны и фашизма: Ист. опыт 20-30-х годов / В.А. Куманев. – Москва, 1987. – 294с.
411782
   Деятели международного рабочего движения о религии и церкви : [Сборник]. – Москва : Мысль, 1976. – 271с. : портр. – (Научно-атеистическая библиотека)
411783
   Деятели национально-освободительного движения. : (Азия, Африка, Латин. Америка) 19-й начало 20-го вв.: Рек. указ. литературы. – Москва : Книга, 1976. – 65с. – (Страницы биогр.)
411784
   Деятели национально-освободительного движения: политические портреты.. – М.
1. – 1989. – 112с.
411785
   Деятели Октября о религии и церкви.. – Москва, 1968. – 240с.
411786
  Куцентов Д.Г. Деятели петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" / Д.Г. Куцентов. – Москва, 1962. – 163с.
411787
  Краснов П.В. Деятели политического сыска России о студенческом движении 1899 - начала 1902 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 83-94. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
411788
  Серапионова Е.П. Деятели Пражского Земгора // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-40. – ISSN 0132-1366


  В статье рассказывается о деятелях Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (Пражского Земгора), их жизни в дореволюционной России и в эмиграции в ЧСР. На основе архивных документов, в частности анкет, заполненных ...
411789
   Деятели революционного движения в России. – Москва
Т. 5, вып. 2 : В-Гм. – 1933. – 1310 стб.
411790
   Деятели революционного движения в России.. – М.
1/2. – 1928. – 496с.
411791
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/1. – 1929. – 406с.
411792
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/3. – 1931. – с.
411793
   Деятели революционного движения в России.. – М.
5/1. – 1931. – 584с.
411794
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/4. – 1932. – с.
411795
  Дьяков В.А. Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856-1865 / В.А. Дьяков. – Москва, 1967. – 256 с.
411796
   Деятели русской культуры 18 века : Страницы биогр. Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 88с.
411797
   Деятели русской культуры 19 века.. – М., 1990. – 158с.
411798
  Якимович Ю.К. Деятели русской культуры и словарное дело / Ю.К. Якимович ; отв. ред.Т.Л. Канделаки. – Москва : Наука, 1985. – 159 с. – (Литературоведение и языкознание / АН СССР)
411799
   Деятели русской культуры о Шота Руставели.. – Тбилиси, 1966. – 320с.
411800
   Деятели советской гидробиологии В.М.Рылов, Г.Ю.Верещагин, А.Л.Бенинг : из истории гидробиологии в XX века. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 88 с.
411801
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года [и их роль в событиях как 1848 г., так и последующих лет] / А. Верморель. – научное издание. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 299 с.
411802
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях, как 1848, так и последующих лет : Пер. с 3-го франц. изд. / [Соч.] А. Верморелля. – Санкт-Петербург : Изд. Посадского ; Тип. А.М. Котомина, 1870. – [2], IV, [2], 536 с.
411803
   Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции.. – М., 1989. – 350, 234, 304с.
411804
   Деятели СССР и революционного движения России.. – М., 1989. – 831с.
411805
  Лозинский С.Г. Деятели французский революции / С. Лозинский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Прохоров
[Ч.] 1 : Мирабо. – 1906. – 35 с.
411806
  Астров А.В. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий / Астров А.В. – Ленинград : Музыка, 1981. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-190
411807
  Быстров Е.Ф. Деятельдность КПСС по подготовке кадров рабочих и инженерно-технических работников в годы довоенных пятилеток / Е.Ф. Быстров. – М, 1981. – 163с.
411808
  Файбушевич В.М. Деятельная старость / В.М. Файбушевич. – Ташкент, 1963. – 56 с.
411809
  Клосовский Б.Н. Деятельное и тормозное состояние мозга / Б.Н. Клосовский, Е.Н. Космарская. – Москва, 1961. – 412с.
411810
  Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам / М.А. Давыдова. – М., 1990. – 175с.
411811
   Деятельностные аспекты языка. – М., 1988. – 211с.
411812
   Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы.. – М., 1990. – 180с.
411813
  Брушлинский А.В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.89-96. – ISSN 0042-8744
411814
  Громыко Ю.В. Деятельностный подход: новые линии исследований // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.116-124. – ISSN 0042-8744
411815
  Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.56-66. – ISSN 0042-8744
411816
   Деятельность агропромышленных объединений.. – М., 1985. – 351с.
411817
  Академия Деятельность Академии наук СССР. 1917-1972 : указ. литературы / Академия, наук СССР; Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по обществ. наукам ; сост.: З.В. Гурко, Л.В. Морозов, А.Л. Тепеницына и др. – Москва : Наука, 1974. – 461с.
411818
  Языкович Л.В. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО. / Л.В. Языкович. – Минск, 1986. – 59с.
411819
  Ганевич В И. Деятельность Болгарской коммунистической партии по укреплению диктатуры пролетариата / В И. Ганевич, . – К., 1974. – 207с.
411820
  Мулюков М.А. Деятельность большевиков по укреплению социалистической законности в превые годы Советской власти / М.А. Мулюков. – Казань, 1988. – 192с.
411821
  Мальков А.А. Деятельность большевиков среди военнопленных русской армии (1915-1919 гг.) / А.А. Мальков. – Казань, 1971. – 271с.
411822
   Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию народных масс в 1903-1917 годах. – Челябинск, 1983. – 154с.
411823
   Деятельность В.И.Ленина и местных партийных организаций в годы первой мировой войны.. – Пермь, 1985. – 175с.
411824
   Деятельность В.И.Ленина и местных партийных организаций в годы столыпинской реакции.. – Пермь, 1983. – 139с.
411825
  Харасов А.А. Деятельность высших органов власти и управления автономной республики в области охраны природы. / А.А. Харасов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 142 с.
411826
  Жаворонкова Н.Г. Деятельность городских Советов народных депутатов в области охраны окружающей среды / Н.Г. Жаворонкова. – М., 1985. – 113с.
411827
   Деятельность государств в Мировом океане.. – М., 1983. – 143с.
411828
  Миннибаев Е.К. Деятельность государства по повышению уровня жизни советских рабочих. / Е.К. Миннибаев. – Уфа, 1986. – 93с.
411829
   Деятельность Д.И. Менделеева в С.-Петербургском университете и научных обществах, участие в работе международных генеральных конференций по мерам и весам и Международного комитета мер и весов в Париж. – Л, 1985. – 167с.
411830
  Гоголишвили О. Деятельность Дмитрия Свищевского в Батуми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 75-77. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена відомому українському інженеру Дмитру Дмитровичу Свищевському, зокрема періоду його життя і діяльності в місті Батумі. Д. Свищевський розробив проект осушення заболочених районів міста, покращив і розширив акваторію порту, брав ...
411831
  Дитмар Н. Деятельность доменных заводов Юга России за 1899 год и предполагаемое производство металлов и потребление сырых материалов заводами Юга России в 1001 году / Н. Дитмар. – Харьков : Паровая Типография и Литография Зильберберг, 1900. – 17 с.
411832
   Деятельность и взаимоотношения дошкольников.. – М., 1987. – 189с.
411833
  Кузнецов Н.Я. Деятельность и значение П.П. Семёнова-Тян-Шанского в области энтомологии / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 14с.
411834
  Абульханова-Славская Деятельность и психология личности / Абульханова-Славская. – Москва : Наука, 1980. – 335с.
411835
  Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания / М.А. Булатов. – Киев, 1976. – 216с.
411836
  Musijenko S. Деятельность и творчество Франциска Скорины в контексте европейской культуры // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 125-147. – ISSN 1640-7806
411837
  Дик Н.Е. Деятельность и труды М.В.Ломоносова в области географии : К 250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова 1711-1961 / Н.Е. Дик. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1961. – 212с.
411838
  Асмолов А.Г. Деятельность и установка / А.Г. Асмолов. – Москва : МГУ, 1979. – 151 с. – Библиогр: с. 144-150
411839
  Институт Деятельность ин-та за 50 лет / Институт, физики Земли, Шмидта О.Ю. им. – М., 1978. – 92с.
411840
   Деятельность института в 1982 году. – Тбилиси, 1984. – 56с.
411841
   Деятельность института в 1985 году. – Тбилиси, 1986. – 69с.
411842
   Деятельность института в 1986 году. – Тбилиси, 1987. – 69с.
411843
   Деятельность института в 1988 году. – Тбилиси, 1989. – 66с.
411844
   Деятельность института в 1989 году. – Тбилиси, 1990. – 69с.
411845
   Деятельность института в 1990 году. – Тбилиси, 1991. – 67с.
411846
   Деятельность института ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской Академии наук, 1981-1985.. – София : ИЯИЯЕ, 1988. – 164 с.
411847
   Деятельность командиров и политорганов по повышению боевой готовности войск и сил флота.. – М., 1985. – 64с.
411848
   Деятельность командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций по обеспечению постоянной готовности личного состава к выполнению боевых задач.. – М., 1985. – 63с.
411849
  Овчаренко П.М. Деятельность коммунистического подполья на территории Киевской области в период временной немецко-фашистской оккупации. (1941-1944 г.г.) : Дис... канд. историч.наук: / Овчаренко П.М.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1955. – 337л. – Бібліогр.:л.331-337
411850
  Мурина Л.А. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по повышению культурно-технического уровня рабочего класса республики (1926-1932 гг.) / Л.А. Мурина. – Минск, 1969. – 56с.
411851
   Деятельность коммунистической партии Казахстана по осуществлению аграртной политики КПСС в годы социалистического и коммунистического строительства. – Алма-Ата, 1984. – 210с.
411852
  Хорошайлов Н.Ф. Деятельность Коммунистической партии по возрождению Донбасса / Н.Ф. Хорошайлов. – К, 1973. – 242с.
411853
  Яровой Ф.В. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию личного состава Военно-Воздушных сил в духе советского патриотизма (1961-1963 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Яровой Ф.В.; КГУ. Каф-ра истории КПСС. – Киев, 1966. – 281л. – Бібліогр.:л.1-8
411854
  Буховский В.В. Деятельность коммунистической партии по воспитанию советских воинов на революционных и боевых традициях партии, народа и вооруженных сил СССР в период освобождения Украины. (декабрь 1942 -- октябрь : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буховский В. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1981. – 205л. – Бібліогр.:л.179-205
411855
  Шмелев Евгений Михайлович Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему совершенствованию идеологической работы в Красной Армии (1921-1928 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шмелев Евгений Михайлович;. – К., 1988. – 227л. – Бібліогр.:л.192-227
411856
  Ницой Анатолий Иванович Деятельность Коммунистической партии по мобилизации комсомола на выполнение заданий восьмой пятилетки (опыт партийных организаций промышленных предприятий Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ницой Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 224л.
411857
  Ларин А.Ф. Деятельность Коммунистической партии по организации материально-бытового обеспечения населения на освобожденной от немецко-фашистких захватчиков территорий Украинской ССР (1943-1945 гг.) : Дис... канад. ист.наук: / Ларин А. Ф.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XX
411858
   Деятельность Коммунистической партии по осуществлению культурной революции в СССР. – Ленинград, 1987. – 145 с.
411859
  Хон А.И. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению новой экономической политики в Туркестане. / А.И. Хон. – Ташкент, 1986. – 184с.
411860
   Деятельность Коммунистической партии по повышению ведущей роли рабочего класса в условиях развитого социализма. – К, 1980. – 311с.
411861
  Иовлев А.М. Деятельность Коммунистической партии по подготовке и укреплению военных кадров в годы Великой Отечественной войны / А.М. Иовлев. – М, 1976. – 48с.
411862
  Михайлюк Виталий Павлович Деятельность Коммунистической партии по развитию агропромышленного комплекса (1971-1980 гг. На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Михайлюк Виталий Павлович; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1985. – 210л.
411863
  Пинтягина Елена Юрьевна Деятельность Коммунистической партии по развитию колхозного строя в западных облостях УССР : Дис... доктор ист.наук: 07.00.01 / Пинтягина Елена Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.177-192
411864
   Деятельность Коммунистической партии по руководству движением коллективов и ударников коммунистического труда. – М, 1963. – 323с.
411865
  Артемов А.А. Деятельность Коммунистической партии по руководству комсомолом в условиях строительства социализма в СССР : (На материалах Сред. Поволжья) / Артемов А.А. ; под ред. В.В. Рядова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – 158 с.
411866
  Новохатько Леонид Михайлович Деятельность Коммунистической партии по укреплению братского сотрудничества рабочего класса советских республик в годы создания фундамента социалистической экономики (1926-1932) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Новохатько Леонид Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
411867
  Муромцева Л.П. Деятельность Коммунистической партии по укреплению местных Советов (1946-1950 гг.) / Л.П. Муромцева. – М., 1985. – 133с.
411868
  Лацыба В.П. Деятельность коммунистической партии по усилению роли производственных коллективов в повышении трудовой активности рабочей молоджеи 1971-1975 гг. (На материлах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лацыба В. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 224л. – Бібліогр.:л.170-224
411869
  Галкина Нина Николаевна Деятельность Коммунистической партии по ускорению научно-технического прогресса в сельском хозяйстве (1966-1970 гг.) : Дис... канд. истнаук: / Галкина Нина Николаевна; Мин-во сельского хозяйства УССР. Укр. сельскохоз. академия. – К., 1974. – 171л. – Бібліогр.:л.I-XXVII
411870
   Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по подготовке, расстановке и воспитанию промышленных кадров. – Ташкент, 1987. – 88с.
411871
  Гламаздин М.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по подготовке трудящихся республики к защите социалистической Родины : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гламаздин М.А.; КГУ. – К., 1972. – 196л. – Бібліогр.:л.I-XXII
411872
   Деятельность Компартии Казахстана по повышению трудовой и общественно-политической активности масс в условиях развитого социализма. – Алма-Ата, 1986. – 81с.
411873
  Никиенко К.И. Деятельность Компартии Молдавии / К.И. Никиенко. – Кишинев, 1976. – 128с.
411874
  Бобичев М.И. Деятельность Компартии Молдавии по развитию сельского хозяйства / М.И. Бобичев. – Кишинев, 1978. – 160с.
411875
  Кривохижий Петр Касьянович Деятельность компартии Украины по воспитанию рабочего класса в духе пролетарского интернационализма и советского патриотизма в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кривохижий Петр Касьянович; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – К, 1981. – 216л. – Бібліогр.:л.191-216
411876
  Милостивенко Людмила Васильевна Деятельность Компартии Украины по подготовке и воспитанию механизаторских кадров для сельскохозяйственного производства (1966-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Милостивенко Людмила Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 219л.
411877
  Ландовский Э.Ф. Деятельность Компартии Украины по подготовке и воспитанию советской интеллигенции в Закарпатье (1944-1958 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ландовский Э. Ф.; Ужгор. гос. ин-т. – Ужгород, 1979. – 211л.
411878
  Киридон А.Н. Деятельность компартии Украины по укреплению единства своих рядов в 1921-1925 гг : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киридон А.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 231л. – Бібліогр.:л.189-231
411879
  Кудина В.В. Деятельность комсомольской организации вуза по воспитанию у студентов ответственного отношения к учению : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кудина В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 198л. – Бібліогр.:л.166-198
411880
   Деятельность КП Азербайджана по дальнейшему развитию культуры Советского Азербайджана. – Баку, 1985. – 142с.
411881
  Целикова К.Т. Деятельность КПБ по усилению идеологической работы в деревне. 1953-58 гг. / К.Т. Целикова. – Минск, 1962. – 47с.
411882
   Деятельность КПСС в первые годы после Великой Отечественной войны. – М, 1978. – 122с.
411883
   Деятельность КПСС в условиях развитого социалистического общества по совершенствованию организационной и идеологической работы.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 54с.
411884
  Беджанян Р.М. Деятельность КПСС на начальном этапе перестройки / Беджанян Р.М. – Львов : ЛГУ, 1988. – 164 с.
411885
  Николаенко Иван Иванович Деятельность КПСС по внедрению в промышленное производство достижений науки, техники и передового опыта в условиях развитого социализма (На материалах УССР) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Николаенко Иван Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 440л. – Бібліогр.:л.398-440
411886
   Деятельность КПСС по воспитанию трудящихся на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. – Иваново, 1978. – 153с.
411887
  Широков В.Г. Деятельность КПСС по восстановлению и развитию электроэнергетики в четвертой пятилетке. / В.Г. Широков. – М., 1968. – 64с.
411888
   Деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию молодежи и ее значение для марксистско-ленинских партий. – М, 1982. – 141с.
411889
  Волкова А.З. Деятельность КПСС по осуществлению единой научно-технической политики / А.З. Волкова. – Кишинев, 1989. – 139с.
411890
   Деятельность КПСС по осуществлению ленинского кооперативного плана на Украине. – Днепропетровск, 1969. – 104с.
411891
   Деятельность КПСС по осуществлению ленинского плана электрификации страны. – Душанбе, 1976. – 403с.
411892
  Голуб В.И. Деятельность КПСС по осуществлению программы мира. : Метод.разработка / В.И. Голуб; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Орг.общ-ва "Знание". – Киев, 1973. – 24с.
411893
   Деятельность КПСС по осуществлению Продовольственной программы. – К, 1986. – 235с.
411894
   Деятельность КПСС по повышениию трудовой и общественно-политической активности масс. – Тюмень, 1982. – 144с.
411895
  Бородина С.Д. Деятельность КПСС по повышению благосостояния трудящихсяв период развития социализма / Бородина С.Д. , Фурсов И.П. – Москва, 1983. – 136 с.
411896
  Дорофеев В.И. Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня рабочего класса / Дорофеев В.И. – Саратов, 1982. – 189 с.
411897
   Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня тружеников села. – Саратов, 1979. – 275с.
411898
   Деятельность КПСС по повышению общественно-политической активности комсомольских организаций в период строительства социализма. – Иваново, 1988. – 126с.
411899
   Деятельность КПСС по повышению производственной и общественно-политической активности трудеников тыла в годы Великой Отечественной войны. – Иваново, 1985. – 151с.
411900
  Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров / А.М. Иовлев. – М, 1976. – 238с.
411901
   Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию кадров. – Тюмень, 1980. – 135с.
411902
   Деятельность КПСС по преобразованию сельского хозяйства Нечерноземья РСФСР. – Москва, 1985. – 191 с.
411903
  Колпаков А.Н. Деятельность КПСС по развитию движения масс за научно-технический прогресс. По материалам машиностроит. предприятий Поволжья. (1959-1970 гг.) / А.Н. Колпаков. – Саратов, 1974. – 240с.
411904
  Гайдуков Леонид Федорович Деятельность КПСС по развитию и осуществлению ленинских принципов партийного руководства хозяйственным строительством в период зрелого социализма : Дис... доктота истор.наук: 07.00.01 / Гайдуков Леонид Федорович; Министерство высш. и сред. спец. образ. УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 436л. – Бібліогр.:л.420-436
411905
   Деятельность КПСС по развитию промышленности СССР. – Воронеж, 1975. – 260с.
411906
   Деятельность КПСС по развитию социальной активности трудящихся масс. – Днепропетровск, 1988. – 176с.
411907
  Ямковая Зинаида Илларионовна Деятельность КПСС по развитию экономического образования трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Ямковая Зинаида Илларионовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 418л. – Бібліогр.:л.367-411
411908
  Мирошниченко Василий Иванович Деятельность КПСС по совершенствованию экономического образования трудящихся 1971-1975 г.г. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мирошниченко Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 244л. – Бібліогр.:л.195
411909
  Лосик А.В. Деятельность КПСС по соединению науки с промышленным производством / А.В. Лосик. – Л, 1988. – 182с.
411910
   Деятельность КПСС по социалистической реконструкции и развитию промышеленности Урала. – Свердловск, 1984. – 152с.
411911
   Деятельность КПСС по укреплению единства армии и народа. – Иваново, 1988. – 132с.
411912
  Кузьминец А.В. Деятельность КПСС по укреплению связи школы с жизнью / Кузьминец А.В. – Киев, 1987. – 190 с.
411913
   Деятельность КПСС по укреплению союза рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. – Воронеж, 1988. – 205с.
411914
   Деятельность КПСС по ускорению научно-технического прогресса. – М, 1980. – 239с.
411915
  Дзюбенко И.М. Деятельность КПСС по формированию духовного облика рабочей смены / И.М. Дзюбенко. – Киев; Одесса, 1976. – 167с.
411916
   Деятельность КПСС по формированию многонационального рабочего класса. – Саранск, 1989. – 165с.
411917
  Дегтярева Р.В. Деятельность КПСС по формированию политической культуры научно-технической интеллигенции в условиях развитого социализма / Р.В. Дегтярева. – Ленинград, 1985. – 145с.
411918
  Федюкин С.А. Деятельность КПСС по формированию советской интеллигенции / С.А. Федюкин. – М, 1984. – 64с.
411919
  Обухов В. Деятельность крестьянского банка в Саратовской губернии / В. Обухов. – Саратов], 1903. – 32 с. – Прил. к № 11/12 "Сарат. зем. неделе" за 1902 г.
411920
  Колосова Л.К. Деятельность крупных информационных центров. (Опыт капиталистических стран) / Л.К. Колосова. – Минск, 1976. – 32с.
411921
  Мусаева У. Деятельность Крымского научно-исследовательского института языка и литературы по изучению крымских татар (1925-1940) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 52-56
411922
  Аль-Рукибат Хайел М.С. Деятельность лиги Арабских государств по урегулированию Палестинской проблемы (80-е - первая половина 90-х годов) : 23.00.04: Дис. ... канд. полит. наук / Аль-Рукибат Хайел М.С.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 182л. – Бібліогр.:л.161-183
411923
  Побирченко И. Деятельность международного арбитража в Украине и его международные связи // Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, сегодня, завтра / под общ. ред. Почет. Президента Междунар. арбитраж. суда при Торгово-пром. палате Украины, акад. Нац. акад. прав. наук Украины И.Г. Побирченко и Пред. МКАС и МАК при Торгово-пром. палате Украины, акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона. – Киев : [б. и.], 2012. – С. 6-21
411924
   Деятельность международных экономических оргинизаций в Африке.. – М, 1973. – 232с.
411925
   Деятельность местных партийных организаций. – Пермь, 1978. – 169 с.
411926
   Деятельность местных Советов народных депутатов в области народного образования : Библиогр. указ. лит. за 1975-1979 гг. – Минск, 1979. – 17с.
411927
  Карпец И.И. Деятельность местных Советов по укреплению общественного порядка / И.И. Карпец. – М., 1956. – 44с.
411928
  Гайдукевич Валентина Ивановна Деятельность молодежных организаций по профессиональной подготовке учащихся школ ФЗУ в 20-е годы на Украине : Дис... канд. педнаук: 13.0.01 / Гайдукевич Валентина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1991. – 266л. – Бібліогр.:л.209-266
411929
   Деятельность Московской партийной организации по повышению роли Советов и общественных орнанизаций в жизни социалистического общества. – М, 1986. – 107с.
411930
  Морс Д.А. Деятельность МОТ в 1969 году / Д.А. Морс. – Женева
2. – 1970. – 100с.
411931
  Дженкс У. Деятельность МОТ в 1970 году. / У. Дженкс. – Женева, 1971. – 80с.
411932
  Касаткин С.Ф. Деятельность научно-методических советов общества "Знание" / С.Ф. Касаткин. – М., 1979. – 80с.
411933
   Деятельность обществ дружбы с СССР в странах социалистического содружества.. – К, 1987. – 237с.
411934
  Ковалкин А.А. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств / А.А. Ковалкин. – Киев, 1993. – 111 с.
411935
  Злотник М.И. Деятельность органов партийно-государсвенного контроля БССР / М.И. Злотник. – Минск, 1969. – 495с.
411936
   Деятельность органов партийно-государственного контароля по совершенствованию государственного аппарата.. – М, 1964. – 335с.
411937
  Мавлянов К.М. Деятельность органов партийного государственного контроля Таджикистана в период строительства социализма / К.М. Мавлянов. – Душанбе, 1971. – 228с.
411938
   Деятельность партии большевиков среди широких масс. – Л, 1980. – 120с.
411939
  Акопов М.А. Деятельность партии в период между ХХIV и ХХV съездами КПСС : Материалы к лекции / М.А. Акопов; КГУ им. Т.Г.Шевченка. Инс-т повішения квалификации преподавателей общественніх наук. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 22с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
411940
   Деятельность партии по повышению роли общественных организаций Сибири в период строительства социализма. – Новосибирск, 1988. – 131с.
411941
   Деятельность партии по социально-экономическому укреплению советского тыла.. – Петрозаводск, 1983. – 160с.
411942
  Копайгора Н.В. Деятельность партии по упрочению и развитию государственной системы трудовых резервов в период Великой Отечественной войны. / Н.В. Копайгора. – Москва, 1965. – 29с.
411943
  Кашкаев Б.О. Деятельность партийной организации Дагестана в послевоенный период / Б.О. Кашкаев. – Махачкала, 1968. – 220с.
411944
   Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по осуществлению аграрной политики КПСС.. – Иркутск, 1985. – 105с.
411945
   Деятельность партийных организаций Западной Сибири в период восстановления народного хозяйства.. – Новосибирск, 1965. – 100с.
411946
   Деятельность партийных организаций и социальный прогресс.. – Иваново, 1968. – 183с.
411947
   Деятельность партийных организаций Казахстана по дальнейшей демократизации общества и углублению социалистического самоуправлениия. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
411948
   Деятельность партийных организаций Казахстана по интернациональному воспитанию трудящихся : Опыт. пробл. : (Сб. науч. тр.). – Алма-Ата : КазГУ, 1989. – 102 с.
411949
  Ланевский В.П. Деятельность партийных организаций колхозов и совхозов Украины по росту рядов КПСС и воспитанию молодых коммунистов (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ланевский В. П.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1979. – 203л.
411950
   Деятельность партийных организаций по идейно-политическому воспитанию учительства.. – М, 1978. – 173с.
411951
  Гирявец Т.А. Деятельность партийных организаций по осуществлению решений ХХІ и ХХІІ съездов КПСС : Дис... канд. ист.наук: / Гирявец Т.А.; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1977. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XII
411952
   Деятельность партийных организаций по развитию промышленности Урала в период развитого социализма.. – Пермь, 1984. – 97с.
411953
   Деятельность партийных организаций по развитию созидательной энергии трудящихся. – Кемерово, 1988. – 128с.
411954
   Деятельность партийных организаций по созданию материально-технической базы коммунизма. – М, 1970. – 352с.
411955
  Криворог Марина Валериевна Деятельность партийных организаций предприятий судостроительной промышленности и портов юга страны в период Великой Отечественной войны (1941-1945) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.01 / Криворог Марина Валериевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 220л. – Бібліогр.:л.208-220
411956
   Деятельность партийных организаций промышленных предприятий Луганска по совершенствованию форм и методов идеологического воспитания трудящихся в период развернутого стрительства коммунизма. – Луганск, 1965. – 82с.
411957
   Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по интернационально-патриотическому воспитанию трудящихся в условиях совершенствования социализма. – Махачкала, 1988. – 159с.
411958
  Чаптыков К.Г. Деятельность партийных организаций Сибири по кооперированию крестьянства. / К.Г. Чаптыков. – Абакан, 1965. – 120с.
411959
  Пикущий Иван Парфентьевич Деятельность партийных организаций Украины по воспитанию у колхозного крестьянства коммунистического отношения к труду : Дис... канд. ист.наук: 09.00.05 / Пикущий Иван Парфентьевич; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К, 1980. – 230л. – Бібліогр.:л.196-230
411960
  Аксененко П.Г. Деятельность партийных организаций Украины по повышению активности коммунистов на основе принципа демократического централизма.(1966-1971 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Аксененко П.Г.; МВиССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 234л.
411961
  Кириченко А.В. Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли средств массовой информации в развитии трудовой активности рабочего класса (1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Кириченко А.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 194л.
411962
  Нестерцов Владимир Дмитриевич Деятельность партийных организаций Украины по совершенствованию форм и методов руководства промышленностью : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нестерцов Владимир Дмитриевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 236л. – Бібліогр.:л.224-236
411963
  Иващенко Н.К. Деятельность партийных организаций Украины по совршенствованию системы социалистического контроля в республике / Н.К. Иващенко. – Київ, 1968. – 96с.
411964
   Деятельность партийных организаций Урала в годы Великой Отечественной войны. – Пермь, 1981. – 151с.
411965
   Деятельность партийных организаций Урала в дооктябрьский период. – Пермь, 1978. – 117с.
411966
   Деятельность партийных организаций Урала по вовлечению трудящихся масс в вооруженную борьбу с интервентами и белогвардейцами. – Свердловск, 1990. – 151с.
411967
   Деятельность партийных организаций Урала по развитию трудовой и общественно-политической активности трудящихся в период строительства и совершенствования социализма. – Пермь, 1990. – 156с.
411968
   Деятельность партийных организаций Урала по созданию материально-технической базы социализма. – Челябинск, 1982. – 155с.
411969
   Деятельность партийных организаций Урала по созданию матириально-технической базы социализма. – Челябинск, 1981. – 162с.
411970
   Деятельность партийных орнанизаций Большого Донбасса по претворению в жизнь решений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС : Тезисы докладов и сообщений науч.-теорет. конференции. (Март, 1966 г.). – Шахты : [Б. и.], 1966. – 138 с.
411971
  Логвиненко Т.А. Деятельность педагогических коллективов по идейно-нравственному воспитанию учащихся средней школы и ПТУ. : Дис... Канд. пед. наук: 13.00.01 / Логвиненко Т.А.; НИИ педагогики. – К, 1991. – 229л. – Бібліогр.:л.186-222
411972
   Деятельность пищеварительной системы и ее регуляция в норме и патологии.. – Москва : Медгиз, 1961. – 260с.
411973
   Деятельность пратийных организаций Поволжья по повышению культурно-технического уровня рабочего класса. – Куйбышев, 1986. – 115с.
411974
  Воробцова Ю.И. Деятельность представительства ЦК РСДРП (б) в Стокгольме (апрель - ноябрь 1917) / Ю.И. Воробцова. – Москва, 1968. – 160с.
411975
  Винокуров Ю.Е. Деятельность прокуратуры в сфере охраны окружающей среды / Ю.Е. Винокуров, А.С. Сугробов. – Москва, 1992. – 45с.
411976
  Зеленецкий В.С. Деятельность прокурора в советском уголовном процессе. / В.С. Зеленецкий. – Х, 1977. – 38с.
411977
  Беляева А.С. Деятельность районного, городского Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / А.С. Беляева, Г.В. Дыльнов. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 86 с. – (Библиотечка для работников районных, городских Советов)
411978
  Медунов С.Ф. Деятельность районного, городского Совета в области сельского хозяйства и землепользования. / С.Ф. Медунов. – М, 1973. – 87с.
411979
  Назаров К. Деятельность райсоветов по укреплению социалистической законности / К. Назаров. – Ташкент, 1962. – 40с.
411980
  Калинцев Юрий Александрович Деятельность революционных марксистов большевистских организаций по вовлечению студенчества в борьбу против самодержавия 1900-1904 гг. (На мат-лах Украины) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калинцев Юрий Александрович; КГУ. – К,, 1978. – 222л.
411981
  Благовидов Ф. Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование императора Александра II / Ф.Б. Благовидов. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – 374, IV с.
411982
  Ким В.А. Деятельность сельских и аульных Советов / В.А. Ким, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 27с.
411983
  Михалкевич В.Н. Деятельность сельского Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / В.Н. Михалкевич. – Москва, 1964. – 27с.
411984
  Андреев С.В. Деятельность сердца и методы ее исследования : стенограмма публичной лекциия... / Андреев С.В. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знания, 1956. – 32 с. : ил. – (Серия 3 ; № 16)
411985
   Деятельность сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР в 1975-1979 гг.. – Иркутск, 1980. – 60 с.
411986
  Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений / В.А. Дубривный. – Саратов, 1987. – 96с.
411987
  Игнатьев В.П. Деятельность Совета Министров союзной республики по совершенствованию организационной структуры управления народным хозяйством / В.П. Игнатьев. – Кишинев, 1989. – 128 с.
411988
   Деятельность Советов и развитие социалистической демократии.. – М, 1985. – 159с.
411989
  Малабаев Д.М. Деятельность Советов Киргизии в период строительства развитого социалистического общества (1937-1961 гг.) / Д.М. Малабаев. – Фрунзе, 1983. – 260с.
411990
   Деятельность Советов народных депутатов по предупреждению преступлений и иных правонарушений.. – Фрунзе, 1991. – 91с.
411991
  Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях / В.С. Келлер. – К, 1977. – 182с.
411992
  Лубшев Ю.Ф. Деятельность судов по борьбе с преступлениями против личности / Ю.Ф. Лубшев. – М., 1977. – 96с.
411993
   Деятельность ученических коллективов и объединений во внешкольной среде. – М, 1988. – 105с.
411994
  Колпинский Н.Ю. Деятельность Ф.Энгельса в годы I Интернационала / Н.Ю. Колпинский. – Москва, 1971. – 311с.
411995
   Деятельность федосеевских кружков по распространению марксизма в России. – Казань, 1989. – 76с.
411996
   Деятельность Чечено-Ингушской области паритйной организации в период борьбы за победу социализма. – Грозный, 1979. – 193с.
411997
   Деятельность Юнеско в области науки и техники.. – Париж, 1964. – 27с.
411998
  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 304с.
411999
  Кадыров А.К. Деятельность.Познание. Нравственній идеал / А.К. Кадыров; отв ред. В.С. Никитченко. – Ташкент : Фан, 1989. – 107с.
412000
   Деятельность: теории, методология, проблемы.. – М., 1990. – 365с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,