Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
410001
  Семенкевич Ю.М. Де-які доповнення до флори околиць Києва. / Ю.М. Семенкевич, 1925. – С. 35-46
410002
  Семенкевич Ю.М. Де-які доповнення до флори околиць Києва. / Ю.М. Семенкевич, 1926. – С. 1-14. – Окр. відбиток
410003
  Бевз А. Деякі аспекти адаптації українського законодавства про захист персональних даних до законодавства ЄС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7069-14-9
410004
  Ліманскі А. Деякі аспекти антикризового управління підприємством // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 38-44. – ISSN 0321-0499
410005
  Бец О. Деякі аспекти боргової політики України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
410006
  Базілінська О. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики в сучасних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
410007
  Гузенко Ю. Деякі аспекти використання ручної вогнепальної зброї українським козацтвом у середині ХVII ст. / Ю. Гузенко, А. Войтенко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 20-33. – ISSN 1998-4634
410008
  Амірханова Т. Деякі аспекти впливу глобалізації на сучасну політичну комунікацію // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 89-91
410009
  Ферков О.В. Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919-1939 рр.) / О.В. Ферков, С.І. Вереш // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 11-14. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
410010
  Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 168-174. – ISSN 1026-9932
410011
  Ютовець В. Деякі аспекти дипломатії Данила Галицького // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 189-191. – ISBN 978-966-171-783-0
410012
  Узбек К.М. Деякі аспекти діалектичного взаємозв"язку математики й теоретичного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
410013
  Кочерга В. Деякі аспекти діяльності гетьмана Івана Мазепи // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 260-262. – ISBN 978-2-919320-35-6
410014
  Фурса Є.Є. Деякі аспекти діяльності консула при посвідченні заяв про прийняття спадщини та відмову від неї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 172-180. – ISSN 2312-1831
410015
  Дзюбенко О.М. Деякі аспекти дослідження концепту "навчання" у руслі антропоцентричної наукової парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – 218-222
410016
  Рой Є.Є. Деякі аспекти еволюції діловодства в органах державної влади на різних етапах історичного розвитку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 2409-9805
410017
  Паршак С.А. Деякі аспекти забезпечення прав учасників кримінального провадження під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 126-130
410018
  Лезенко Г.О. Деякі аспекти захисту довкілля та населення від впливу поліетилену в країнах Европи та в США / Г.О. Лезенко, О.П. Вдовенко, Е. Кунце // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 9-11 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
410019
  Мєзєнцева Н.Б. Деякі аспекти захисту інформації з обмеженим доступом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 141-144. – Бібліогр.: 18 назв
410020
  Фомічов К.С. Деякі аспекти захисту права власності від рейдерства в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 241-248. – ISSN 2078-3566
410021
  Близнюк Н. Деякі аспекти захисту спадкового права // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 20-21
410022
  Боднар Т. Деякі аспекти захисту цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 171-179. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються окремі проблеми захисту цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов"язань. Право особи на захист свого цивільного права кваліфікується як одна із правомочностей суб"єктивного права особи. Розкривається зміст понять ...
410023
  Затонацька Т.Г. Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового покоління в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
410024
  Іванова М.О. Деякі аспекти інвестицій як економічної категорії та їх класифікації // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 256-260
410025
  Косінова Д. Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 201-206. – ISSN 1026-9932
410026
  Волошина Н.М. Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва України / Н.М. Волошина, М.Т. Дзюба, Л.О. Комарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано суть інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва; з"ясовано джерела і методику здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення; окреслено деякі аспекти інформаційної безпеки міжнародного ...
410027
  Марочкін О. Деякі аспекти інформаційного забезпечення процесуальних рішень слідчого в світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 296-305. – ISSN 1993-0909
410028
  Абдуліна І. Деякі аспекти колективного управління авторськими правами в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-10. – ISSN 1608-6422
410029
  Зайченко Н. Деякі аспекти лінгводидактичної інтерпретації українських неозначених займенникових іменників для іншомовної аудиторії / Н. Зайченко, М. Шевченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 316-325. – ISBN 966-95452-3-8
410030
  Васильченко З. Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто методологічні підходи до аналізу та оцінки фінансової безпеки банку. Обґрунтовано, що розробка й оцінка стратегічних рішень з управління фінансовою безпекою банку базується на трирівневій системі показників: первісних показниках фінансової ...
410031
  Левко М.М. Деякі аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах асоціації з ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 60-73. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Охарактеризовано систему регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Визначено місце митного регулювання у системі державного регулювання ЗЕД. Систематизовано інструменти, методи та заходи регулювання ЗЕД. Висвітлено пріоритети застосування ...
410032
  Ференс О.Є. Деякі аспекти міжнародного досвіду щодо професійної підготовки фахівців у сфері законотворчого процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 2220-1394


  Матеріал базується на міжнародному досвіді законотворчої діяльності в аспекті підготовки фахівців - розробників законопроектів та її впливу у європейському правовому контексті на якість законодавства.
410033
  Квасниця В. Деякі аспекти мінералогічної кристалографії у працях В.І. Вернадського / В. Квасниця, І. Квасниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті деякі аспекти мінералогічної кристалографії в мінералогічних і кристалографічних працях В.І. Вернадського. У порівнянні з матеріалом цих праць висвітлені нові погляди на кристаломорфологію і кристалогенезис самородних елементів, зокрема ...
410034
  Федонюк А.А. Деякі аспекти моделювання соціальних мереж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 487-496. – ISSN 0321-0499
410035
  Полумієнко С.К. Деякі аспекти моделювання сталого соціального розвитку // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 63-71
410036
  Кір"якова Н.П. Деякі аспекти необхідності вдосконалення положень Закону України "Про судовий збір" / Н.П. Кір"якова, Н.В. Хараджа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 113-121. – ISSN 2310-6166
410037
  Марфобудінова М. Деякі аспекти новотворчості у фольклорі Нижньої Наддніпрянщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 180-183. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті з"ясовано певні інновації в сучасному побутуванні й продукуванні фольклору на Дніпропетровщині (на матеріалах фольклорних експедицій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: записи другої половини XX ст.-початку XXI ...
410038
  Нагорна О. Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 137-140. – ISSN 2309-9127


  Аргументовано невпинний ріст попиту на висококваліфікованих спеціалістів – арбітрів у сфері міжнародного комерційного арбітражу, які здатні ефективно виконувати свої професійні обов"язки. З"ясовано, що провідні британські університети пропонують ...
410039
  Охотнікова К. Деякі аспекти патентування винаходів та корисних моделей на території України. Необхідність патентування окремих видів об"єктів інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
410040
  Олійник А.Д. Деякі аспекти педагогічного дискурсу / А.Д. Олійник, Г.Г. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 69-72. – (Серія "Філологічні науки")
410041
  Середюк В. Деякі аспекти передумов юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-44
410042
  Дубінська В.О. Деякі аспекти політичного лідерства в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-23. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі аспекти політичного лідерства в системі державного управління. У дослідженні проаналізовані різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Доведено взаємозалежність демократичного суспільства та ...
410043
  Пащенко Є. Деякі аспекти порівняльного вивчення української і хорватської літератур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 182-190. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
410044
  Приступенко Т.О. Деякі аспекти правового регулювання засобів масової інформації України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 153-160


  У статті здійснено огляд та аналіз інформаційного законодавства України щодо діяльності системи засобів масової інформації. Важливе місце відведено документам Ради Європи, які стосуються найважливіших аспектів функціонування ЗМІ свободі вираження думок ...
410045
  Мілаш В.С. Деякі аспекти правового регулювання торговельної діяльності з використанням мережі Інтернет // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 139-148
410046
  Гураленко Н. Деякі аспекти проблематики антиномій права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 9-13


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
410047
  Баланюк А.П. Деякі аспекти проблеми "сакральності" українського барокового іконопису // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 6-8
410048
  Левченко-Галаш Деякі аспекти проблеми походження слова ВИНО в українській мові // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 141-148. – ISBN 978-2-919320-44-8
410049
  Кузьменко В.М. Деякі аспекти профілактики цереброваскулярних захворювань // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 109-114. – ISSN 1023-2427
410050
  Харук А.І. Деякі аспекти раннього періоду діяльності дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 37-42. – ISSN 2079-2999


  Досліджено діяльність дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова у перше десятиліття після його переїзду до Києва. Хронологічні рамки статті охоплюють 50-ті роки ХХ ст. Відзначено, що з переведенням цього конструкторського колективу до Києва у ...
410051
  Лехіцька Є. Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
410052
  Сухотеріна Л.І. Деякі аспекти розвитку космічного приладобудування в Україні (70-90-ті роки ХХ століття) / Л.І. Сухотеріна, Ю.С. Ямпольський, В.І. Бондар // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 136-142


  У статті розглядається вклад вчених кафедри радіотехнічних пристроїв Одеського політехнічного університету в проектування, розробку і виготовлення наукової апаратури для дослідження фізичних характеристик міжпланетної плазми.
410053
  Логутова Т.Г. Деякі аспекти розвитку та становлення енергетичного менеджменту в Україні / Т.Г. Логутова, О.В. Полторацька // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 15-22. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
410054
  Нікітенко А.І. Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 147-155. – ISBN 978-966-551-327-8


  У статті йдеться про виховання дітей у родині Драгоманових, його загальні риси та індивідуальні особливості.
410055
  Печений О. Деякі аспекти спадкування прав щодо юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 172-184. – ISSN 1993-0909
410056
  Сенів М.Г. Деякі аспекти становлення прийменникової системи у контексті створення теоретичної граматики класичних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 174-186. – ISBN 966-581-295-6
410057
  Попова О.Б. Деякі аспекти сучасних досліджень спорту як соціального інституту та фактори культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 217-221
410058
  Мазипчук М. Деякі аспекти участі Ю. Коцюбинського в формуванні збройних сил радянської України // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 13-14
410059
  Затонацька Т.Г. Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 19-29. – ISSN 2305-7645
410060
  Костюк Н. Деякі аспекти формування авторського стилю в богослужбовій творчості Кирила Стеценка першого десятиріччя XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 34-41. – ISSN 1728-6875
410061
  Кондратюк Т.В. Деякі аспекти формування світоглядної культури студентської молоді як основи філософської освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
410062
  Колісник П.І. Деякі біокліматичні показники холодної пори року на Україні / П.І. Колісник, Г.Д. Проценко, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 15-21 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 25)
410063
  Щербань М.І. Деякі Біокліматичні характеристики Канівщини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 10-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 11)
410064
  Бойченко В.Ф. Деякі взірці хатніх ікон з образом Божої Матері з музейної колекції НМНАПУ // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 15-23. – ISBN 978-966-452-250-9
410065
   Деякі видатні економісти просто довели пару теорем або переписали класичні чи неокласичні підручники (інтерв"ю з Нобелівським лауреатом Василем Леонтьєвим) // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; голов. ред. О.В. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 6-10. – ISSN 1810-3944
410066
  Шпак Р.А. Деякі види психологічної допомоги військовослужбовцям в процесі професійного навчання і виховання // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.276-282. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
410067
  Коваленко І. Деякі види творів, розміщених в Інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 20-23
410068
  Пономарьова О.О. Деякі вимоги до суб"єктів права інтелектуальної власності, які проводять медико-біологічний експеримент // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 182-184. – ISBN 978-966-999-024-2
410069
  Нахлік Є. Деякі відгомони творчості Адама Міцкевича у франковій поезії та його погляд на рпоблему впливів // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 474-481. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
410070
  Топішко О.А. Деякі відомості про весняну міграцію гусиних (Anserinae) на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано дані щодо весняної міграції гусей. Відомості отримано з фенологічних анкет та власних спостережень.
410071
  Маслійчук В. Деякі відомості про ігри та іграшки для дітей у Слобідській і Лівобережній Україні в другій половині XVIII століття // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 72-76. – ISSN 0130-6936
410072
  Граціанська Л.М. Деякі відомості про народну математику західних областей України // Історико-математичний збірник. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 56-65
410073
  Крушельницький М.А. Деякі військово-виховні аспекти в контексті державотворення України та світового співтовариства / М.А. Крушельницький, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Історія ; вип. 55)


  Розглядаються деякі сучасні питання військово-політичної діяльності та виховної роботи у Збройних силах України в період утворення державності та співпраці зі світовим співтовариством.
410074
  Кльоппель Едита Деякі вказівки на іслямські джерела до питання про "Славян в Середзем`ю" = Einige Hinweise auf islamkundliche Quellen zum Thema "Slaven im Mittelmeerraum" / Кльоппель Едита; Український морський інститут, 1948. – [6]с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського ынституту ; 64)
410075
   Деякі властивості білків у окремих структурах протокової карциноми та фіброаденоми рудної залози (гістохімічне дослідження на "кислі" та "основні" білки) / О.В. Лазарук, І.С. Давиденко, А.І. Попович, О.І. Гуменяк, В.Т. Люпак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 69-73. – ISSN 2226-1230
410076
  Донченко В.С. Деякі властивості Гок-оцінювача / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 398-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі приведено варіант формального означення перетворення Гоку, як відображення між двома просторами, та функціоналу, аргументи екстремумів якого служать оцінками Гоку. Досліджуються властивості функціоналу як функції множини в просторі параметрів ...
410077
  Лозовіцький П.С. Деякі властивості грунту в умовах експлуатації Каховської зрошувальної системи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 226-238. – ISSN 0868-6939
410078
  Молчанов Р.Ю. Деякі властивості імені як об"єкта цивільних прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 227-233. – ISSN 2306-9082
410079
  Карнаух Т.О. Деякі властивості кножин, заданих скінченими R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються властивості числових множин, заданих скінченними R-перетворювачами, а саме: зв язок з детермінованими автоматами Бюхі, замкненість відносно теоретико-множинних операцій, розв"язність задачі визначення потужності та знаходження множини ...
410080
  Манакова О.І. Деякі властивості композиційних структур програм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 127-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Засобами композиційного програмування досліджуються деякі практично корисні властивості композиційних структур програм.
410081
  Кривошея С.А. Деякі властивості лінійних нетерових операторів у гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається формула псевдообернення добутку лінійних нетерових операторів, а також інші властивості цих операторів в гільбертових просторах. Ключові слова: лінійний нетерів оператор, ортопроектор, псевдообернений оператор. In this article ...
410082
  Шестаков С.С. Деякі властивості систем некомпактиних підгруп розв"язування локально компактних груп : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шестаков С.С. ; КУ. – Київ, 1998. – 16 с.
410083
  Шестаков Сергій Станіславович Деякі властивості систем некомпактних підгруп роз"язуваних локально компактних груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Шестаков Сергій Станіславович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 113л. – Бібліогр.:л.108-113
410084
  Кирилова В.М. Деякі внутрішні закономірності позитивної /негативної спрямованості оцінки у синонімії (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 38-42. – (Серія "Філологічні науки")
410085
  Семенченко А.І. Деякі воєнно-економічні аспекти реформування та розвитку структур безпеки та оборони України // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-29.
410086
  Тарасюк М.В. Деякі впровадження контролінгу в управління торговельними мережами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
410087
  Савицька С.Л. Деякі гарантії охорони адвокатської таємниці у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 524-528. – ISSN 1563-3349
410088
  Остапенко О.Є. Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці у кримінальному провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 153-159
410089
  Глущенко Ю.І. Деякі географічні аспекти рекультивації відкритих гірничих виробок Керченського півострова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 148-150. – Бібліогр.: 5 назв
410090
  Кирилюк О.С. Деякі геоекологічні аспекти геофізичного вивчення екзогенних геологічних процесів в умовах Кривбасу // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-3591
410091
  Михайлов В.А. Деякі геолого-економічні проблеми урановидобувної промисловості світу : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-49 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Перепродукція урану призвела урановидобувну галузь до кризи, падіння виробництва та зниження цін. Але попит на уран, у першу чергу як палива для ядерних реакторів, постійно підвищується. На 40% він забезпечується надходженнями до світового ринку ...
410092
  Веліканова О. Деякі геохімічні особливості і рудоносність ультрабазитів Девладівського масиву (Середнє Придніпров"я) / О. Веліканова, Ю. Веліканов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення геохімічних особливостей і рудоносності ультрабазитів Девладівського масиву. Визначено перспективність Девладівського масиву щодо відкриття родовищ сульфідного нікелю, кобальту і міді. The paper deals with geochemical ...
410093
  Дудаш Т. Деякі герменевтичні поняття у теоретичній та практичній юриспруденції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-24. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
410094
  Пясковський Б.В. Деякі гносеологічні питання кібернетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
410095
  Соловей Л.А. Деякі гносеологічні функції алгоритму у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
410096
  Шипош А. Деякі головні риси архівної системи і роботи в архівах Угорщини // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 83-89. – ISBN 966-625-035-7
410097
  Зеленська О.П. Деякі граматичні особливості побудови конституційного дискурсу (на матеріалі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 43-52. – ISSN 2522-493Х
410098
  Лисак Н.П. Деякі граничні теореми для розв"язку рівняння Ланжевіна // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 78-79
410099
  Таргоній І.В. Деякі граничні теореми симетричного випадкового блукання на площині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті розглянуто симетричне випадкове блукання в дискретному часі на решітці Z[верхній індекс 2]. Установлюються граничні розподіли таких випадкових величин, як кількість перетинів означеним вище блуканням заданої прямої на Z[верхній індекс 2], час ...
410100
  Костіков І.Ю. Деякі грунтові, епіфітні та кріофільні угрупування водоростей району Аргентинських островів (Антарктика) / І.Ю. Костіков, А.А. Кривенда, О.В. Тищенко // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 171-172
410101
  Пухтинський М.М. Деякі дані про будову й тектоніку силурської товщі Наддністрянщини. / М.М. Пухтинський. – 65-70с.
410102
  Храновський П.А. Деякі дані про мінливість розмірів статевих залоз у гусей / П.А. Храновський. – Київ, 1957. – С. 75-81. – Окр. відбиток
410103
  Медина В.С. Деякі дані про повторюваність чорних бур на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 79-82 : Табл.
410104
  Попов В.П. Деякі дані про температурний режим повітря на осушених болотах Уекраїни / В.П. Попов, В.Н. Литвин, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 23-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 17)
410105
  Руденко Ф.А. Деякі дані про умови циркуляції і особливості формування підземних вод у вивержених породах Акмолинської області Північного Казахстану / Ф.А. Руденко, А.Г. Солдак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 27-32. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
410106
  Колісник П.І. Деякі дані про хімічний склад атмосферних опадів у районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 93-98 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 8)
410107
  Почтовюк С.І. Деякі дидактичні підходи щодо інформаційного педагогічного проектування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 230-232 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
410108
  Дмитрик О.О. Деякі дискусійні аспекти проведення фактичних перевірок // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 22-27. – ISSN 2311-4894
410109
  Оніщенко Н. Деякі дискусійні питання визначення категорії "джерело права" у сучасній юридичній науці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 245-252. – ISSN 1026-9932
410110
  Матвійчук В. Деякі дискусійні питання визначення суб"єктів відносин із кримінально-правової охорони навколишнього природного середовищамінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 103-105.
410111
  Степанюк Л.М. Деякі дискусійні питання стратиграфії Побузького гранулітового комплексу / Л.М. Степанюк, О.В. Грінченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 95-99. – ISSN 2519-2396
410112
  Лясковецька Т.Ю. Деякі дискусійні питання утворення Спартанської держави // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.185-188
410113
  Корж В.П. Деякі дискусійні питання щодо сучасного розвитку науки криміналістики // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – С. 27-36. – ISSN 0130-2655
410114
  Стрельник О.Л. Деякі дискусійні питання щодо функцій юридичної відповідальності // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 47-51
410115
  Марчак В. Деякі дискусійні питання, які виникають при визнанні судом особи обмежено осудною // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
410116
  Горобець Н.Г. Деякі доктринальні підходи щодо механізму захисту права власності в сучасному міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 365-370. – ISSN 2219-5521
410117
  Путова Г.В. Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо лікарської діяльності Михаїла Булгакова // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 200-203. – ISSN 0320-9466
410118
  Гусарчук Т.В. Деякі драматургічні особливості духовних концертів Артемія Веделя у світлі фідеїстичного діалогу // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 122-128. – ISSN 2312-4679
410119
  Дибовський Д. Деякі думки з приводу Сімейного кодексу України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.137-139. – ISSN 0132-1331
410120
  Грицик Л.В. Деякі думки про роль і форми контактних зв"язків у літературі, викликані прочитанням Кулішевих "Орисі" та "Магомета і Хадизи" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-64. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Досліджується роль контактних зв"язків (прямих і опосередкованих) у розвитку творчості П. Куліша, їх вплив на українознавчі процеси письменника. В центрі уваги два твори П. Куліша - "Орися" (1844) і "Магомет і Хадиза" (1883).
410121
  Якуц Р.Р. Деякі думки про семіотику "часу-простору" в ритуальному дійстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 178-179. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
410122
  Булаховська Ю.Л. Деякі думки про типологічне зіставлення сатири М.В. Гоголя й Ігнація Красіцького // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 175-178. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про типологічне зіставлення, можливе щодо сатири М.В.Гоголя ( в його прозі й п"єсах ) і видатного польського письменника ( 1735-1801 ) Ігнація Красіцького як сатири, - безперечно, "інтелігентської", та побудованої на просвітительських ...
410123
  Шевченко І.В. Деякі екологічні проблеми в Україні у зв"язку із зміною клімату // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назв.
410124
  Гетьман А.П. Деякі еколого-правові аспекти забезпечення сталого розвитку України / А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 7-17. – ISSN 2311-4894
410125
  Павленко Л. Деякі економічні аспекти інформаційної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-110. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічні аспекти інформаційної безпеки України в умовах глобалізації. Проаналізовано реальні загрози та шляхи їх нейтралізації. In the article the economic aspects of informative safety of Ukraine are examined in the conditions of ...
410126
  Пилип"як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.90-94
410127
  Лещев В.О. Деякі економічні аспекти українських підприємств морського транспорту в перехідний період // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-19. – Бібліогр: 5 назв
410128
  Кульчицький Я.В. Деякі економічні проблеми деревообробної промисловості // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 82-160. – ISBN 5-7763-2435-1
410129
  Патика В.П. Деякі елементи біобезпеки регіонів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 93-95. – ISSN 1726-5428
410130
  Мусієнко А. Деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних і практичних питань деяких елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини, зокрема особливостям способу їх вчинення. Статья ...
410131
  Волошин В.В. Деякі епістемологічні похідні категорії "священне" // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 1728-3671
410132
  Корєшкова С. Деякі ефективні методики у викладанні професійної англійської мови у вищих навчальних закладах / С. Корєшкова, В. Бондаренко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 418-423. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті йде мова про успішне використання деяких інновацій у процесі викладання іноземних мов, зокрема, кейс-метод, безперервна ділова гра та використання відеофільмів. Розкрито сутність цих методик та дано основні критерії їх відбору. Підкреслюється ...
410133
  Чередниченко О.І. Деякі жанрово-стилістичні особливості французького ділового листа / О.І. Чередниченко, І.Є. Шаргай // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Аналізується жанр ділового листа. Висвітлюються деякі його семантичні та комунікативно-прагматичні аспекти та подаються найпримітніші риси французького ділового листа, зокрема, у галузі композиційної структури.
410134
  Передера Ольга Вікторівна Деякі з соціально-психологічних передумов формування ідентичності студента в сучасному ВНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 84-87. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті з огляду на контекст вимог Болонського процесу наголос робиться на якісних змінах освітнього процесу, а саме: на універсальності підготовки випускника, особистісній орієнтованості навчального процесу, його інформатизації та забезпеченні ...
410135
  Святоцький О. Деякі завдання інноваційного розвитку України та механізми їх розв"язання (правовий аспект) / О. Святоцький, О. Сімсон // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-9. – ISSN 0132-1331
410136
  Булкін І.О. Деякі завдання реформування НАН України в контексті прогнозованих тенденцій її розвитку / І.О. Булкін // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 0374-3896
410137
  Тимченко Г.П. Деякі загальні аспекти дослідження судового розглядання в цивільному процесі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-31.
410138
  Козира В.М. Деякі загальні евристичні прийоми розв"язування задач на подільність // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 45-53. – ISSN 1029-4171
410139
  Котова О.В. Деякі загальні закономірності пізнання енергетичних та інформаційних законів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
410140
  Кубрак П. Деякі загальні положення методики розслідування тяжких злочинів, вчинаних при складних формах співучасті / П. Кубрак, В. Мікулін // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.104-106. – ISSN 0132-1331
410141
  Міхно О. Деякі загальні положення про цивільно-правову відповідальність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 71-74
410142
  Бернацька Ю.М. Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ю.М. Бернацька : Навчально-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. и.], 2004. – 123 л. – Бібліогр.: л. 114-123
410143
  Бернацька Юлія Миколаївна Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Бернацька Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
410144
  Бурак Я.Й. Деякі задачі кручення та згину призматичних стержнів / Я.Й. Бурак. – Київ, 1959. – 88 с.
410145
   Деякі задачі міграції та трансформації забруднень при фільтрації грунтових вод / Б.П. Бездітний, А.А. Глущенко, В.І. Лаврик, К.О. Пришляк, О.Б. Стеля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 158-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано наближені розв"язки крайової задачі про визначення концентрації неконсервативних розчинних речовин, які можуть взаємодіяти з іншими забруднюючими речовинами або які розкладаються чи окисляються.
410146
  Кузьмін О.Є. Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі / О.Є. Кузьмін, П.Р. Базилевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 207-216 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
410147
  Братійчук А.М. Деякі задачі синтезу та оптимізації систем з обмеженою чергою // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 229-230
410148
  Щоголев С.А. Деякі задачі теорії коливань для диференціалних систем, які містять повільно змінні параметри : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Щоголев Сергій Авенірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 52 назви
410149
  Щоголев С.А. Деякі задачі теорії коливань для диференціалних систем, які містять повільно змінні параметри : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Щоголев Сергій Авенірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 290 л. – Бібліогр.: л. 266-290
410150
  Устименко В. Деякі законодавчі аспекти повернення коштів за договорами рефінансування банків / В. Устименко, Т. Гудіма // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 146-154. – ISSN 1026-9932
410151
  Резнікова О.В. Деякі законодавчі аспекти протидії сепаратизму в Україні / О.В. Резнікова, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 18-25. – ISSN 2306-5664
410152
  Рослий І.М. Деякі закономірності будови морфоструктури Донецької височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 24-28. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
410153
  Мєнасова А. Деякі закономірності вертикального поширення викопної фауни відкладів венду Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Описано нові знахідки представників вендсько-едіакарської фауни з відкладів могилівської світи Подільського Придністров"я, які дають змогу розширити палеозоологічну характеристику могилів-подільської серії, що в свою чергу дозволяє більш точно ...
410154
   Деякі закономірності взаємин літератур народів СРСР.. – Дніпропетровськ, 1972. – 52с.
410155
  Куриленко В. Деякі закономірності діалектного членування поліських говорів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 103-105. – ISSN 0320-3077
410156
  Дудник О.М. Деякі закономірності заростання еродованих земель на Черкащині // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 102-106
410157
  Куніцин С.В. Деякі закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.219-225
410158
  Черевко М.О. Деякі закономірності розвитку держав і можлива роль зовнішньої торгівлі для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-121.
410159
  Щербакова М.В. Деякі закономірності розвитку ерозійних процесів східної частини Південного берега Криму (на прикладі ключової ділянки в басейні р. Ускют) / М.В. Щербакова, Т.Б. Александровський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 159-163
410160
  Калустова О.М. Деякі закономірності у граматичній проблематиці перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 96-101. – Бібліогр.: 72 назв. – ISBN 966-581-550-4
410161
  Радченко О. Деякі закономірності формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa / О. Радченко, Л. Степура, В. Собко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-41. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що адгезія Pseudomonas aeruginosa CCM Ac-1961 на чистій поверхні залежала від часу експозиції та зростала з 2,410(6) [подано формулу] до 6,710(6) [подано формулу] кл/см2 протягом 5-60 хв. Для поверхні, яка була попередньо оброблена МПБ, час ...
410162
  Дубина В.М. Деякі закономірності формування радіаційного режиму Кримського півострова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 150-155 : Табл., карта. – Бібліогр.: 10 назв
410163
  Якименко Л.Г. Деякі запобіжні заходи щодо проникнення заборонених речей та предметів у виправні колонії Державної пенітенціарної служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 175-178
410164
  Запара С.І. Деякі засади розвитку трудових правовідносин: від командно-адміністративної системи до громадянського суспільства // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1
410165
  Долинний О.Б. Деякі застосування теорії симетричних многочленів / О.Б. Долинний, М.Я. Лященко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 22-28. – ISSN 1029-4171
410166
  Масол В.В. Деякі застосування точних виразів імовірності того, що випадковий k-вимірний підпростір має мінімальну вагу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113-117. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Установлено явні вирази ймовірності того, що випадковий k-вимірний підпростір n-вимірного векторного простору над скінченним полем GF(q) має мінімальну вагу при значеннях параметра k [належить] {1, 2, n -2, n -1, n}. Наведені застосування отриманих ...
410167
  Мавріна О.С. Деякі зауваги до генеалогічної історії мурз Ширінських у XIX ст. // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 296-311. – ISBN 978-966-02-5736-8
410168
  Іщенко О.С. Деякі зауваги про звуки і, и в українській мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 249-255. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто основні погляди щодо фонематичності голосної /и/ в українській мові. З огляду на зв’язок мови і мовлення, зроблено спробу експериментального вивчення високотональних голосних з метою фонологічної інтерпретації звука [и] та його місця у ...
410169
  Кхелуфі А.Н. Деякі зауваги про роль релігії у філософії Джона Лока // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 64-67. – ISSN 2414-5823


  Розглянуто нові підходи сучасних західних авторів до дослідження філософії Джона Лока. Основна увага зосере- джена на тому, яку роль відіграє релігія у розумінні філософських ідей Д. Лока та яким чином зв"язки з представника- ми тогочасних релігійних ...
410170
  Бондар Н.П. Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 472-479. – ISSN 2222-4203
410171
  Слюсар В.М. Деякі зауваження до визначення змісту поняття "субстанційний підхід" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 65-67
410172
  Лукашкіна Т.В. Деякі зауваження до Закону України "Про пробацію" та внесених у зв"язку з ним доповнень до КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 81-88. – ISBN 978-966-419-300-6
410173
  Гончаренко В.Г. Деякі зауваження до Конституції України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 10-17. – ISSN 2310-9769
410174
  Власюк В. Деякі зауваження до Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-14-9
410175
  Берзін П.С. Деякі зауваження до чергового видання авторського курсу з кримінального права: дореволюційна традиція в Україні продовжуеться // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 1. – С. 64-65.
410176
  Бокал Г.В. Деякі зауваження з приводу проблеми онтологічного статусу універсалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється спроба розкриття головних засад формування проблеми онтологічного статуту універсалій в контексті історії розвитку філософського знання.
410177
  Виржиковський Р.Р. Деякі зауваження і припущення про будову Криму і його четвертинну історію / Р.Р. Виржиковський, 1936. – 81-86с.
410178
  Доленко Г.О. Деякі зауваження про обернену задачу лінійно-квадратичної оптимізації / Г.О. Доленко, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута обернена задача лінійно-квадратичної оптимізації. Запропонований алгоритм розв"язку цієї задачі часткового випадку The inverse problem of linear-quadratic optimization was considered. The algorithm of solving this problem was proposed.
410179
  Вишковська В.І. Деякі зауваження про тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.І. Вишковська, А.А. Попов // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 81-86. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
410180
  Ісіченко А.П. Деякі зауваження стосовно перекладу німецьких модальних слів / А.П. Ісіченко, Л.М. Гарань, І.А. Чернуха // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 51-52
410181
  Гончаренко В. Деякі зауваження у зв"язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.698-710
410182
  Гончаренко В.Г. Деякі зауваження у зв"язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-12
410183
  Герасимов Ю. Деякі зауваження щодо виразного читання громадянської лірики Т. Шевченка (на прикладі поезії "Сон") // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2013. – № 3, лютий. – С. 31-34


  Про елементи складної поетики Шевченка-лірика, яке вимагає читацького цілеспрямованого зусилля при виконавському аналізі тексту.-
410184
  Валанчус В. Деякі зауваження щодо дисциплінарної відповідальності суддів (закінчення) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-99.
410185
  Піменова Н. Деякі зауваження щодо керамічних глин району Амвросіївки і Кутейнікова / Н. Піменова : АН УРСР, 1939. – 95-97с. – Витяг з: "Геологічний журнал", Т. 6, вип. 3, 1939
410186
  Харитонов Е. Деякі зауваження щодо системи договірного права у проекті Цивільного кодексу України / Е. Харитонов, О. Харитонова // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 144-145


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
410187
  Попов А.А. Деякі зауваження щодо стандартів національної юридичної освіти в Україні / А.А. Попов, О.А. Бундак // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 515-518
410188
  Бабаков С.М. Деякі заходи з цивільного захисту та охорони праці із забезпечення права працівників суб"єктів господарювання на захист їхнього життя та здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 27--28
410189
  Трохимець В.М. Деякі зміни структури іхтіофауни в затоці Зміїних островів / В.М. Трохимець, В.В. Козак, В.Р. Алексіенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-132. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Представлено відмінності структури іхтіофауни в нижній частині Канівського водосховища в районі Зміїних островів Канівського природного заповідника, що пов"язані зі зміною гідрологічних умов унаслідок рибогосподарської діяльності.
410190
  Бабін І.І. Деякі зміни у правовому статусі народного депутата України у зв"язку з проведенням конституційної реформи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 24-27. – (Правознавство ; Вип. 435)
410191
  Єжов С.С. Деякі зовнішньополітичні аспекти всеукраїнського референдуму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 49-56
410192
  Власов В.І. Деякі иенденції світового виробництва продовольчих ресурсів // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-147
410193
  Дарморіз О. Деякі ідеї Романа Інгардена в контексті семіотичних досліджень культури // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 154-165. – ISBN 978-617-8041-01-4
410194
  Ширін В.О. Деякі ідеї щодо утворення Землі / В.О. Ширін, М.К. Гурська // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 44-45. – ISSN 1682-721X
410195
  Левитський С. Деякі ілюстративні аналогії між положеннями квантової механіки та теорією електричних кіл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-39. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  З метою полегшення розуміння студентами принципу дуалізму та інших положень квантової механіки запропоновано низку аналогій з теорією електричних кіл, де ці принципи та положення ілюструються на основі простих і зрозумілих об"єктів. In order to ...
410196
  Савіцка К. Деякі інститути фінансової системи місцевого самоврядування в Польщі // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 353-373. – ISSN 2082-4939
410197
  Юрачківський А.П. Деякі інформаційні і геометричні характеристики випадкових покриттів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 150-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для покриття абстрактного простору малими випадковими множинами доведено асимптотичну близькість інформаційної функції та суми індикаторів множин. Побудовано оцінку міри атома відповідного розбиття простору через кількість покриваючих його множин. ...
410198
  Лук"янов Д.В. Деякі інфраструктурні недоліки конституційної скарги в механізмі захисту прав людини в Україні / Д.В. Лук"янов, Т.П. Андреєв // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 30-33. – ISBN 978-617-7627-30-1
410199
  Зимороєв А. Деякі історико-економічні питання інтенсифікації сільського господарства Української РСР // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 32-37
410200
  Демчук В.С. Деякі історико-краєзнавчі аспекти економічного стану України в XVI-XVIІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 88-89. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано значення використання місцевого матеріалу при вивченні історії України.
410201
  Ємельянова І.І. Деякі історико-правові аспекти розвитку адміністративної юстиції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 61-65. – ISSN 2220-1394
410202
  Губарев К. Деякі історичні передумови виникнення принципу "верховенства права" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 31-40
410203
  Мосенкіс Ю.Л. Деякі кавказькі паралелі української гідронімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Основним завданням дослідження є показ українсько-кавказьких топонімічних стосунків. Праця грунтується на тому припущенні, що деякі картвельські (та інші кавказькі) племена мешкали у передісторичній Україні.
410204
  Гольдфельд І.А. Деякі кількісні методи вивчення аномалій при структурно-геоморфологічному аналізі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 87-92. – Бібліогр.: 13 назв
410205
  Клименко Н.А. Деякі кількісні підходи до менеджменту персоналу підприємства в умовах економічних трансформацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 2. – С. 64-70. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Теоретично обгрунтовано менеджмент персоналу в системі антикризового управління, а також розглянуто математичні моделі ефективності підбору й оцінки персоналу в умовах трансформаційних економічних процесів.
410206
  Сакал Т.М. Деякі когнитивні аспекти словотворення в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
410207
  Стембковська Г. Деякі коди "високої" європейської культури в американських поетичних експериментах (II половини XX ст.) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 306-329. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
410208
  Московчук Д.О. Деякі колізії у правовому забезпеченні реформи пенітенціарної системи України // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 61-62. – ISBN 978-966-419-280-1
410209
  Бойко Д. Деякі колізійні питання зовнішньоекономічних угод про реєстрацію доменних імен // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.66-71
410210
  Баклан О. Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб"єктів адміністративного права (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 52-59. – ISSN 2306-9082
410211
  Чорновол Г.В. Деякі комунікативні особливості економічної термінолексики (на матеріалі сучасних українських періодичних видань) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 133-136. – (Серія "Філологічні науки")
410212
  Панасюк В.В. Деякі контактні задачі теорії пружності. / В.В. Панасюк, ТЕплий. – К., 1975. – 195с.
410213
  Макара М.П. Деякі концептуальні питання політико-правових реформ у країнах регіону / М.П. Макара, С.М. Туряниця // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 62-65. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
410214
  Фурса С. Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-12. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано проблеми звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі, запропоновано концептуальні підходи до їх вирішення та зміни до законодавства. В статье проанализированы проблемы обращения взыскания на имущество должника, ...
410215
  Батанов О.В. Деякі концептуальні проблеми децентралізації та муніципальної реформи в україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 23-28. – ISBN 978-617-644-044-4
410216
  Батанов О.В. Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 18-25. – ISSN 2306-9082
410217
  Мижега М.Я. Деякі концептуально-методологічні питання вивчення великого міста як центру економіко-географічної системи / М.Я. Мижега, Аль-Хамарнах // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 22-24. – ISBN 5-8238-D147-5
410218
  Шишацький В.Б. Деякі кореляційні залежності електоральних симпатій населення України на парламентських виборах 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-44. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ряд кореляційних залежностей, що існують між етнонаціональним, релігійно-конфесійним, соціально-економічним та демографічним складом населення України та його електоральними уподобаннями на парламентських виборах 2002 року.
410219
  Кудрик П.І. Деякі крайові задачі деформації поверхонь // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 12-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методом Фур"є розділення змінних розв"язані крайові задачі про знаходження нескінченно малих згинань поверхні обертання у тому випадку, коли вздовж обмежуючої її паралелі задано переміщення по дотичних до цієї паралелі.
410220
  Кривий О.Ф. Деякі крайові задачі для анізотропної чверть площини / О.Ф. Кривий, К.М. Архипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  До розв"язання крайових задач анізотропної пружності для чверть площини розвинуто підхід, який базується на використанні властивостей простору узагальнених функцій повільного зростання. У зазначеному просторі за допомогою двомірного інтегрального ...
410221
  Клен І.В. Деякі крайові задачі х k-аналітичних функцій з вагою в крайових умовах : присвячується світлій пам"яті професора Олексія Олексійовича Капшивого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-17. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Одержано інтегральні зображення х[верхній індекс k]-аналітичних функцій (k=const>0) через граничні значення аналітичних функцій у скінченній області, коли система диференціальних рівнянь, яка задовольняє х[верхній індекс k]-аналітичні функції, ...
410222
  Чистоклетова О.Л. Деякі кримінальні аспекте впливу наркоманії на неповнолітніх в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 180-185. – (Юридична ; Вип. 2)
410223
  Шаповалова Л.І. Деякі кримінальні та кримінально-процесуальні аспекти щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 416-420. – ISSN 1563-3349
410224
  Куц В. Деякі кримінально-правові аспекти незаконного поводження з бюджетними коштами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 56-61
410225
  Юрченко О.М. Деякі кримінально-правові заходи протидії корупції / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 129-142. – ISSN 1609-0462
410226
  Господарець М.В. Деякі кримінально-правові проблеми кваліфікації незаконного полювання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 90-98. – ISSN 2222-5374
410227
  Плужнік О.І. Деякі кримінологічні аспекти щодо протидії корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
410228
   Деякі кристалохімічні особливості лужного турмаліну за даними інфрачервоної спектроскопії та рентгенівського аналізу / Ільченко Катерина, Гречановська Олена, Науменко Євген, Старик Сергій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
410229
  Яцина В.Б. Деякі критерії розмежування юрисдикції цивільних та адміністративних судів // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 92-96.
410230
  Білова О.В. Деякі критичні зауваження до проекту нової редакцї Кодексу адміністративного судочинства України / О.В. Білова, І.В. Бойко // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-937-189-8
410231
  Гоголєв І.М. Деякі ландшафтно-геохімічні проблеми в зв"язку з розвитком зрошення на півдні України / І.М. Гоголєв, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 83-89 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
410232
  Чекаліна Т.В. Деякі лексико-фразеологічні особливості сучасної публічної промови (на матеріалі виступів французьких політиків XX - початку XXI століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості лексичної системи сучасної публічної промови на матеріалі виступів французьких політиків XX - початку XXI ст. On the material of public speeches of French politicians of the XX-th - the begining of XXI-st centuries the ...
410233
  Раєвська І.В. Деякі лексичні та граматичні особливості субдіалекту Перуджі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 207-214


  На матеріалі аналізу писемних джерел описано лексичні та граматичні особливості субдіалекту міста Перуджа та її околиць з виделенням зон варіативності. Надано відмінні від стандартної італійської мови форми артиклів, дієслів, займенників, прикметників ...
410234
  Гайдар В.П. Деякі лінгвістичні особливості творчого напрямку Івон Боланд (на матеріалі вірша "dega’s laundresses") // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 126-132. – ISSN 2313-500Х


  "Зроблено спробу окреслити головні напрямки творчості провідної ірландської авторки Івон Боланд та більш детально зупинитися на аналізі поетичного твору „Dega’s Laundresses”. Івон Боланд є провідною ірландською жінкою-поетом нашого часу, творчість ...
410235
  Костюк Н.Т. Деякі логіко-гносеологічні проблеми сучасної біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
410236
  Мінаєв М. Деякі логіко-граматичні особливості формулювання диспозиції статті 204 Кримінального кодексу України та їх вплив на кримінально- правову кваліфікацію // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.84-89


  Ст.204 - Незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів
410237
  Ільченко А. Деякі малодосліджені аспекти процесу становлення та оформлення режиму Аугусто Піночета в Чілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі малодосліджені аспекти процесу становлення та юридичного оформлення диктатури Аугусто Піночета, а також зроблено спробу визначити його характерні особливості. Some feebly investigated aspects of the establishment and legal formation ...
410238
  Драчко-Єрмоленко Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу / Драчко-Єрмоленко, І. Сакунова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
410239
  Драчко-Єрмоленко Євген Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу / Драчко-Єрмоленко Євген, , Сакунова Ірена // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
410240
  Кузьменко П.П. Деякі методи безщілинного рентгенографування / П.П. Кузьменко, Є.Й. Хорьков. – Київ, 1960. – [10] с.
410241
  Біленчук П.Д. Деякі методи дослідження підроблених електронних фотозображень / П.Д. Біленчук, А.І. Терешкевич, С.М. Джей // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 170-176. – ISSN 1992-4437
410242
  Івохін Є.В. Деякі методи ефективного розподілу рекламного бюджету / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, Ю.О. Науменко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 96-102
410243
  Русова О.Л. Деякі методи ідентифікації рукописних записів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
410244
  Полмієнко С.К. Деякі методи індикативної оцінки процесів національного розвитку / С.К. Полмієнко, С.Є. Горда // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 83-95. – ISSN 1726-8699
410245
  Григоров А.В. Деякі методи мінімаксного оцінювання та прогнозування економічних показників / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються проблеми, які виникають на сучасному фінансовому ринку цінних паперів в умовах його нестаціонарності та невизначеності, щодо зовнішніх чинників. Розглядаються питання, пов"язані з застосуванням мінімаксних алгоритмів оцінювання станів і ...
410246
   Деякі методи прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО / С.В. Лєнков, Л.О. Комарова, В.О. Проценко, Д.О. Перегудов, Ю.А. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-81. – Бібліогр.: С. 81. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто декілька методів прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО. In the article some methods of acceleration of development of the latent and potential defects in the missions of ...
410247
  Бабічук І.В. Деякі методики кристалізації хімічних сполук Іваном Горбачевським / І.В. Бабічук, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 5-6
410248
  Репета В.К. Деякі методичні аспекти викладання курсу теорії функції комплексної змінної студентам технічних спеціальностей / В.К. Репета, Л.А. Репета // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7021-58-1
410249
  Яковлева В.А. Деякі методичні аспекти виробничої (комплексної з фаху) практики // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 244-248
410250
  Цепенда М.В. Деякі методичні аспекти екологічної оцінки річкових водних ресурсів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 149-154. – ISBN 966-521-109-9
410251
  Минка А.П. Деякі методичні підходи до оцінки підприємницького ризику в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджуються методичні підходи в оцінці підприємницького ризику.
410252
  Кривда Н.Ю. Деякі методологічні аспекти вивчення культури діаспори // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 15-17. – (Філософські науки)
410253
  Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 204-210
410254
  Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни. -. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 204-210
410255
  Бондарук Т.І. Деякі методологічні аспекти історії права як науки про розвиток правового життя соціуму // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 653-659. – ISSN 0869-2491
410256
  Сунцова О.О. Деякі методологічні аспекти макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 41-53 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
410257
  Копиленко О. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу / О. Копиленко, Г. Мурашин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.132-142
410258
  Куровська І.А. Деякі методологічні аспекти становлення європейських традицій верховенства права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 109-116. – ISSN 2617-5967
410259
  Трофімова А. Деякі методологічні аспекти у сучасних етнологіних дослідженнях організацій і трудових відносин // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 151-154. – ISBN 978-966-171-90295
410260
  Цилюрик С.В. Деякі методологічні засади аналізу соціальної мотивації міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто деякі методологічні засади аналізу соціальної мотивації міграцій. Проаналізовано основні фактори міграцій, що мають свій прояв у певних конкретних мотивах і які слід враховувати, досліджуючи будь-які аспекти сучасних міграцій.
410261
  Проценко І.Т. Деякі методологічні питання біосистематики / І.Т. Проценко, М.А. Проценко
410262
  Михайлов В.С. Деякі методологічні питання побудови індексів зовнішньої торгівлі в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
410263
  Вербовський В.В. Деякі методологічні питання сучасної космогонії / В.В. Вербовський, Е.Г. Крайній // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
410264
  Дьоміна О.С. Деякі методологічні питання формування національної правової культури та її функціональна роль у розвитку Української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 74-78
410265
  Добренко О.О. Деякі методологічні підходи професійно-кваліфікаційного збалансування робочої сили на професійному ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 179-184
410266
  Луста В.О. Деякі методологічні принципи оптимального ставлення суспільства до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
410267
  Півторак Г.П. Деякі методологічні проблеми дослідження етно- і глотогенезу східних слов"ян на сучасному етапі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 8-29. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 77 п. – ISSN 0027-2833
410268
  Вітрук М.В. Деякі методологічні проблеми застосування кібернетики в праві / М.В. Вітрук, В.Г. Гончаренко, Б.З. Кабаков // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
410269
  Костенко С. Деякі методологічні та практичні питання актуалізації попиту на страхові послуги для громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті автор намагається визначити теоретичні та практичні чинники росту попиту на страхові послуги з боку громадян. The article deals with the issues of actualization of demands on insurance services from the side of population in the ...
410270
  Панасевич Д. Деякі методологічні та практичні підходи до складання переліку спеціальностей фахівців з вищою освітою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 13-35. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано кількість та назви галузей знань. Останні пропонується назвати галузями професійної діяльності та/або навчання, що відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій. Запропоновано єдиний перелік інженерних спеціальностей фахівців з ...
410271
  Стратонов В. Деякі методологічні та практичні проблемні питання Кримінального процесуального кодексу України / В. Стратонов, О. Стратонова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
410272
  Шевчук П.М. Деякі механізми дії таурохолевої кислоти на скоротливу активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-35. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів з використанням гіперкалієвого розчину, карбахоліну, кофеїну, фториду натрію показано, що таурохолева кислота пригнічує надходження іонів Са+ через потенціал- і рецептокеровані Са - канали ...
410273
  Соловйов Б. Деякі механізми подолання політичної корупції у виборчому процесі в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 171-173
410274
  Нагорянський Є.А. Деякі механізми публічної політики при демократичних трансформаціях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 237-243


  Досліджено деякі механізми публічної політики при демократичних трансформаціях. Доведено що демократичні трансформації проявляються у глобалізаційних процесах гуманізації та суб"єктивізації людини в політичному процесі. Особливу увагу приділено ...
410275
  Піскорська Н.Г. Деякі механізми регуляції механічної активності гладеньких м"язів шлунково-кишкового тракту / Н.Г. Піскорська, Т.А. Горопашна, М.О. Каплуненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Вивчався механізм дії нітросполук - нітропрусиду натрію та нітрогліцерину на скоротливу активність гладеньких м"язів шлунка щура. Припускається, що нітропрусид і нітрогліцерин викликають розслаблення гладком"язових смужок шлунка внаслідок зменшення ...
410276
  Панфілова Ю.М. Деякі міжнародно-правові проблеми здійснення миротворчої діяльності ООН // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 14-38. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
410277
  Шкрум Т. Деякі міркування з приводу регулювання застави в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 151-152


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
410278
  Росовецький С.К. Деякі міркування про наукову термінологію // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 79-87


  У статті заперечується директивний підхід до використання наукових термінів, розглядаються деякі функції наукової термінології та закономірності її екзистенції в мові. Автор наполягає, що при запровадженні нових термінів слід уникати виникнення або ...
410279
  Сабат Г. Деякі міркування про поетику збірки Івана Франка "Коли ще звірі говорили" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 0130-5263
410280
  Звєрєв Є.О. Деякі міркування про постправду в праві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
410281
  Бугров В.А. Деякі міркування про сучасний стан та перспективи філософської освіти / В.А. Бугров, А.А. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про проблему змісту філософської освіти в сучасній українській вищій школі.
410282
  Сельчук Пекер Деякі міркування про тварин мотиви у гагаузьких прислів"ях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 63-77
410283
  Сандстенд Б. Деякі міркування про шведську історіографію Полтавської битви // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.193-194. – ISBN 966-7653-2-Х
410284
  Дмитрик О.О. Деякі міркування стосовно ієрархічності як ознаки джерел фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 44-50
410285
  Спасибо-Фатєєва Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 15-18.
410286
  Лютко Н. Деякі міркування щодо використання символів в політичній рекламі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 117-125. – ISSN 2522-1663
410287
  Чиж І. Деякі міркування щодо законопроекту "Про медіа" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 15-17. – ISSN 2076-9326
410288
  Водорєзова С.Р. Деякі міркування щодо застосування заходів впливу за правопорушення в інформаційній сфері // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 52-59. – ISSN 2311-4894
410289
  Мацькевич М.М. Деякі міркування щодо змісту поняття житла в кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 7-13.
410290
  Дмитрик О. Деякі міркування щодо місця рішень Конституційного Суду України у системі джерел бюджетного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 65-71. – ISSN 1026-9932
410291
  Лисицин Е.М. Деякі міркування щодо нової редакції Воєнної доктрини Російської Федерації / Е.М. Лисицин, Ю.В. Пунда, В.М. Телелим // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-24
410292
  Семенець Р.Ю. Деякі міркування щодо проекту закону України "Про управління відходами" // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 226-231. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
410293
  Хавронюк М.І. Деякі міркування щодо проекту Концепції державної політики України у сфері кримінальної юстиції та правоохоронної діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-81
410294
  Варениця О.П. Деякі міркування щодо розуміння філософського постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
410295
  Мурзін В.Ю. Деякі міркування щодо трактування скіфських етногенетичних легенд // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 0235-3490
410296
  Ященко А.М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 212-223. – ISSN 2304-4556
410297
  Гюлай Деякі міфологічні елементи в турецьких народних піснях / Гюлай, Мірзаоглу-Сиваджи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 67-73. – ISSN 0130-6936
410298
  Бакаєв М.Ю. Деякі міфологічні прояви сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 76-77
410299
  Іванов В.Ф. Деякі моменти когнітивно-регулятивного підходу до масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.85-88
410300
  Жогіна І. Деякі морфологічні особливості мови Літопису Самовидця XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 213-217. – ISBN 966-650-037-X
410301
  Зарубенко А.У. Деякі морфологічні та посівні якості насіння інтродукованих рододендронів східноазіатського походження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про розміри, вагу 1000 насінин, кількість насінин в 1 г. їх ваги та лабораторну схожість свіжозібраного насіння для 79-ти видів та внутрішньовидових таксонів, інтродукованих в умовах Києва рододендронів східноазіатського походження.
410302
  Павлунь М. Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В.І. Вернадського : до 150-річчя з дня народження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-7. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425


  Стисло описано передбачувальну силу деяких ідей видатного вченого В.І. Вернадського.
410303
  Черниш Т.О. Деякі назви хвороб і хворобливих відчуттів з коренем ПСЛ. *ZEG"- у слов"янських мовах // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 167-172
410304
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела з історії загальноіндійських неконгресистських визвольних рухів першої половини XX століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 267-279. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
410305
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела про політичний курс Індійського національного конгресу в період незалежності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 259-273. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
410306
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 190-202. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
410307
  Волинка К.Г. Деякі напрями модернізації юридичної освіти в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7363-09-4
410308
  Ступницький О.І. Деякі напрями розвитку науково-технічної політики України на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто науково-технологічні можливості та проблеми інтеграції України до світових науково-технологічних структур і нових ринків технологій, особливості співробітництва України з країнами ОЕСР у цій сфері. The article is to science & technology ...
410309
  Заярний О.А. Деякі напрями удосконалення способів захисту інформаційних прав фізичних осіб в умовах застосування технологій штучного інтелекту // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 94-98. – ISBN 978-966-916-903-7
410310
  Тараненко М. Деякі напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Івана Мазепи як причина поразки його антиросійських змагань // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 154-161. – ISBN 978-966-8591-31-0
410311
  Смірнова К.В. Деякі напрямки екологізації економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 165-169. – ISBN 5-7763-2435-1
410312
  Гайдамащук Л.В. Деякі напрямки інноваційної педагогічної діяльності в практиці викладача іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 419-423. – (Право. Економіка. Управління)
410313
  Череднік Д. Деякі напрямки модернізації технічної освіти: на матеріалі науково-методичних досліджень, що проводяться у Харківському національному університеті будівництва та архітектури / Д. Череднік, С. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 75-78. – ISSN 1562-529Х
410314
  Стукач Т.М. Деякі напрямки розвитку співробітництва України з країнами ЄС в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 106-110.
410315
  Іскендеров Ф А. Деякі напрямки удосконалення використання засобів масової інформації при виявленнні та розслідуванні організованої злочинної діяльності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 60-61
410316
  Клюшніков М.М. Деякі наслідки вивчення фауни молюсків бучакської освіти України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 6)
410317
  Славич О.Д. Деякі націократичні концепції в українській політичній думці першої половини XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
410318
  Сергій О.С. Деякі національні особливості орнаментики українських золотарських виробів кінця XVII - I пол. XVIII ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 118-123
410319
  Лісняк С.П. Деякі національно-культурні особливості іспанських фразеологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 291-296


  У статті розглядаються лексичні та культурологічні особливості фразеологізмів, а також деякі національно-культурні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и ...
410320
  Коновець С.П. Деякі національно-культурні особливості фразеології (на прикладі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглянуто національно-культурну специфіку фразеологізмів іспанської та української мов. Особливу увагу приділено проблемам ексралінгвістичної мотивації фразеологізмів та дослідженню фразеологізмів з національно-культурним компонентом.
410321
  Перестюк Н.А. Деякі невідкладні проблеми // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
410322
  Велмре Е. Деякі невідомі сторінки життя Томаса Йоганна Зеєбека // Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці, 2015. – № 4. – С. 5-9. – ISSN 1726-7714
410323
  Петрова Т.О. Деякі негативні результати для інтерполяційного монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну / Т.О. Петрова, І.П. Чукалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
410324
  Штефан О.О. Деякі негативні умови, які виникають при реалізації права на звернення до суду зі справ з інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглянуто деякі негативні умови реалізації права на звернення до суду стосовно справ, що виникають з авторських та суміжних правовідносин за законодавством України. Summary for tail rights some negative reasons ape described in this article related ...
410325
  Лялюк О.Ю. Деякі недоліки правового регулювання виборчого процесу по виборах депутатів місцевих рад // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 58-64. – ISSN 0201-7245
410326
  Буй Д.Б. Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
410327
  Кримський А.Ю. Деякі непевні врітерії для діялектольогічної клясифікації старо-руських рукописів / А. Е. Кримський. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
. – 1906. – 153 с. – Вібитка з " Науковий Збірник присвячений проф. М. Грушевському учениками й прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині
410328
  Романенко І.Б. Деякі нерівності вкладення для анізотропних соболєвських просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Доведено нерівності типу вкладення для анізотропних соболєвських просторів у циліндричних скінченних областях із досить гладкою бічною поверхнею.
410329
  Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття "суб"єкт права": абсурдні чи перспективні? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
410330
  Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
410331
  Романюк Б. Деякі новели кримінального законодавства щодо злочинних посягань на життя та здоров"я громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 63-67. – ISSN 0132-1331
410332
  Галиця О. Деякі новели проекту Трудового кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-37
410333
  Шибіко В. Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 104-111. – ISSN 1026-9932


  З точки зору виконання завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження і захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень (ст. 2 КПК України) обґрунтовується ...
410334
  Возіанова Н.Г. Деякі нові види рослин захищеного грунту в інтер"єрах службових приміщень / Н.Г. Возіанова, Т.О. Оселедченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено перелік нових рослин захищеного грунту, що надійшли до Ботанічного саду ОДУ в останні роки та використовувалися в інтер"єрах службових приміщень.
410335
  Люльєва С.А. Деякі нові відомості про юрські відклади р. Бозінген в південній частині Улу-Тау / С.А. Люльєва, Ю.Б. Люльєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 12-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
410336
  Лебедев О. Деякі нові дані з біології та фізіології прядки соснової / О. Лебедев, О. Савенков. – 37-50с.
410337
  Барщевська Н.М. Деякі нові дані про будову четвертинного покриву та геоморфологію долини р. Інгул у Причорномор"ї // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 195-201. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
410338
  Лунгерегаузен П. Деякі нові дані про ноайдавніші осадові світи Поділля / П. Лунгерегаузен, 1936
410339
  Комзюк Л.Т. Деякі новітні тенденції гармонізації авторського права ЄС // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 236-239. – ISBN 978-617-566-165-9
410340
  Плекан Ю. Деякі нотатки з історії греко-католицької церкви на Буковині (друга половина XIX - початок XX ст.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 19-21
410341
  Тібері М. Деякі нотатки з приводу світової економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 398-432. – ISSN 1684-906Х
410342
  Співаковський О. Деякі нотатки за підсумками вступної кампанії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 вересня (№ 169). – С. 4
410343
  Щербак Анатолій Деякі нотатки щодо кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43. – ISSN 1810-3944
410344
  Преловська І.М. Деякі обставини утворення державного заповідника "Софія Київська" у 1930-х рр. // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 20-27. – ISBN 966-95597-5-8
410345
  Вавженчук С. Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 6-11. – ISSN 2663-5313
410346
  Сервецький І.В. Деякі ознаки лідера "мафії" / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 158-169. – ISSN 2222-5374
410347
  Господарець М.В. Деякі ознаки об"єктивної сторони незаконного полювання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-87. – ISSN 2222-5374
410348
  Крегул Ю.І. Деякі організаційні та правові аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 467-470. – ISBN 966-660-151-6
410349
  Єрмоленко В.А. Деякі організаційні та тактичні особливості проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 104-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
410350
  Кульчій І.М. Деякі організаційно-правові аспекти диверсифікації аграрного виробництва // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 196-199. – ISBN 978-966-7957-18-6
410351
  Сумін В.О. Деякі організаційно-правові аспекти підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у вищій школі // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
410352
  Медведько О. Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності Генерального прокурора України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 5-10
410353
  Тодорова Т.Г. Деякі організаційно - правові аспекти практичного застосування інструментів управління // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.66-74. – Бібліогр.: 11 назв.
410354
  Хом`як Я. Деякі організаційно - правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.256-259. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
410355
  Власюк В. Деякі основи "обов"язку захистити" в міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі визначення концепції "Обов"язок захистити" в сучасному міжнародному праві, а також правомірності застосування сили в її рамках. Автор статті пропонує переклад терміну "Responsibility to Protect" на українську мову, ...
410356
  Петрик О. Деякі основні аспекти щодо забезпечення цінової стабільності в Україні / О. Петрик, К. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 432-439. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
410357
  Чмихов М.О. Деякі основні досягнення вітчизняної археології у вивченні світогляду первісного суспільства // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 97-101. – (Історія ; вип. 19)
410358
  Чмихова В.І. Деякі основні найдавніші слов"янські соціально-економічні терміни / В.І. Чмихова, М.О. Чмихов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 111-119. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
410359
  Гнатко М.М. Деякі особистісно-когнітивні особливоті творчо обдарованих підлітків // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.101-108
410360
  Морозов О. Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами "спільних цілей" / О. Морозов, М. Шевченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 19-23. – ISSN 1810-3944
410361
  Селіваненко В. Деякі особливості авторських правовідносин у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 33-38
410362
  Левченко А. Деякі особливості адміністративно-правового захисту дітей від негативного впливу Інтернет-реклами // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 270-272
410363
  Литвин О. Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб"єктів податкових правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 284-290. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
410364
  Заярний О. Деякі особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов"язані із застосуванням технологій штучного інтелекту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 263-265
410365
   Деякі особливості акредитації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793
410366
  Масляк В.О. Деякі особливості акумуляції газу в Українському Передкарпатті / В.О. Масляк, В.О. Краюшкін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 68-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
410367
  Багрій К.Л. Деякі особливості аналізу ефективності використання трудових ресурсів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 344-350. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
410368
  Ткач О.І. Деякі особливості аналізу політичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-266. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про знання - найважливішу категорію філософії - як результат пізнавальної діяльності, система придбаних за її допомогою понять і уявлень про дійсність, сукупність відомостей у будь-якій галузі.
410369
  Ткач О.І. Деякі особливості аналізу умов демократизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 243-245. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, що пов"язані з умовами й механізмами демократії в залежності від умов демократичних переходів. Researches of the third wave democratization in comparative political science has pointed a number(line) of research problems. They are ...
410370
  Василишин Я.В. Деякі особливості архітектури житлових будинків Станиславова на рубежі XIX-XX століть / Я.В. Василишин, В.Я. Василишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 247-252. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
410371
  Журавльова Н.М. Деякі особливості афективного суфіксального словотворення іменників у мові українських народних ліричних пісень // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 108-115
410372
  Чумак П.Я. Деякі особливості біології трипса Liothrips vaneeckei Priesner (Thysanoptera, Phlaeothripidae) та метод знезараження цибулин лілій від нього / П.Я. Чумак, Л.М. Кикоть, С.М. Вигера // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-92. – ISSN 1605-6574
410373
  Хараборська Ю.О. Деякі особливості будівництва нових об"єктів в історичному середовищі (на прикладі м. Київ) / Ю.О. Хараборська, П.С. Сушко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 126-136. – ISSN 2077-3455
410374
  Любчич Д.А. Деякі особливості вживання кон"юнктива в творчості Данте // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 210-214. – ISBN 966-638-142-7
410375
   Деякі особливості взаємодії жиророзчинних азобарвників з полістиролами в процесах полімеризації та фотохімічних перетворень / О.Д. Коротка, Л.В. Кармазіна, В.Г. Сиромятніков, К.В. Гребешок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено процеси взаємодії жиророзчинних азобарвників червоного Ж, червоного С та жовтого Ж із синтезованими й промисловими полістиролами, вивчено фотохімічні процеси, що спостерігаються в барвниках та забарвлених ними в процесі полімеризації ...
410376
  Розенфельд Н.А. Деякі особливості визначення ознак об"єктивної сторони складу злочину "незаконне втручання в роботу електронно-обчисюваних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж." // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.24-26
410377
  Берзін П. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості визначення розміру штрафу як виду покарання. Конкретизується зміст правових орієнтирів визначення його максимальної та мінімальної межі відповідно до нової редакції статті 53 Кримінального кодексу України. В статье ...
410378
  Котюк І.І. Деякі особливості викладання теорії криміналістичної ідентифікації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
410379
  Козаченко О. Деякі особливості використання агентури в Сполучених Штатах Америки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 268-270
410380
  Грижак Л. Деякі особливості використання артиклів в творах Ф.С. Фіцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 75-78. – ISBN 966-7825-78-7
410381
  Коваленко Т. Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 32-36
410382
  Рогатинська Я.З. Деякі особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 429-433. – ISSN 1563-3349
410383
  Одарюк М.П. Деякі особливості виникнення процедури переоформлення права постійного землекористування // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 144-146. – ISBN 978-966-7957-18-6
410384
  Пилипчук О.Г. Деякі особливості висвітлення проблеми української державності в історико-політичній спадщині М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення проблеми української державності в наукових і публіцистичних працях видатного історика М. Грушевського.
410385
  Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
410386
  Заярний О.А. Деякі особливості відшкодування збитків, завданих порушенням організаційно-господарських зобов"язань, що виникають з договорів // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 186-194


  У статті розглядаються особливості застосування такої універсальної санкції, як відшкодування збитків в організаційно-господарських відносинах, визначаються способи підрахунку понесених втрат, досліджуються різні критерії класифікації збитків, ...
410387
  Міхалевський В.Ц. Деякі особливості віртуалізації сучасного інформаційного суспільства / В.Ц. Міхалевський, Г.І. Міхалевська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 140-144. – (Технічні науки ; № 2 (271)). – ISSN 2307-5732
410388
  Чорна К.П. Деякі особливості встановлення та здійснення більшовицького урядування на українських теренах у 1917-1920 рр. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
410389
  Кобзистий П.І. Деякі особливості грозової діяльності на півночі степової зони України / П.І. Кобзистий, Л.І. Христюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 29-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 18)
410390
  Гірич Н.М. Деякі особливості детермінації практикою сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
410391
  Дмитрієнко І.В. Деякі особливості деформації складових елементів української правової культури // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 84-91. – ISSN 1563-3349
410392
  Резніченко В.І. Деякі особливості дипломатичного листування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 26-28.
410393
  Орлова Н.Д. Деякі особливості дистанційного навчання вищої математики в Одеській морській академії (практичний аспект) / Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 229-234. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
410394
  Шевченко А.В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 1 (149). – С. 33-39
410395
  Білошкурський М.В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
410396
  Козубовська І.В. Деякі особливості ділового спілкування у професійній діяльності соціального працівника // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 5-12
410397
  Пономарьова О.О. Деякі особливості договорів на створення та використання об’єктів патентування в сфері медицини / О.О. Пономарьова, О.Ю. Кашинцева // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 91-98. – ISSN 2308-0361
410398
  Цуріков М.О. Деякі особливості договору оренди нерухомого майна // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 228-234. – ISSN 0201-7245
410399
  Лясковський Г.О. Деякі особливості допиту неповнолітніх свідків по КПК УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 105-108. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья посвящена краткому анализу специфики допроса несовершеннолетних свидетелей. В ней отстаивается точка зрения о необходимости сохранения в будущем УПК УССР и о введении в УПК других союзных республик нормы, предусмотренной ст. 162 действующего УПК ...
410400
  Туркевич І.К. Деякі особливості допиту обвинувачених в справі про хабарництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 53-57. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматривается вопрос о показаниях обвиняемого как источника доказательства при расследовании уголовных дел о взяточничестве. Освещаются некоторые особенности подготовки к допросу обвиняемых по делам рассматриваемой категории, даются ...
410401
  Сидоренко Л.О. Деякі особливості дослідження документів, знищених за допомогою смужкових шредерів // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 227-231
410402
  Єлістратова Л. Деякі особливості дослідження зміни клімату на території України // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-38-5
410403
  Попова О. Деякі особливості досліджень вітчизняної історії у працях київських істориків ХІХ століття (джерелознавчий аспект) / О. Попова, Н. Соколова // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 154-160
410404
  Бублик О.В. Деякі особливості експертного дослідження причин нещасних випадків, пов"язаних з експлуатацією електроустановок // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 348-350
410405
  Бойко Р.Д. Деякі особливості ерозійного рельєфу західної частини Прут-Дністровського межиріччя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 83-86. – Бібліогр.: 9 назв
410406
  Сахно Р.І. Деякі особливості забезпечення права на захист за Кримінальним процесуальним кодексом України (порівняльно-правовий аналіз) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 133-140
410407
  Ромушкевич В.І. Деякі особливості загальної циркуляції атмосфери при суховіях на Україні / В.І. Ромушкевич, В.О. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 32-36 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 12)
410408
  Фещук М. Деякі особливості законодавства воєнного часу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-127
410409
  Заярний О. Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-76. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті розглядається поняття "адміністративно-господарські санкції", досліджуються підстави застосування цього правового засобу в організаційно-господарських відносинах, наводиться їх класифікація, визначаються юридичні наслідки ...
410410
  Рогатинська Н. Деякі особливості застосування взяття під варту як запобіжний захід в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 112-115. – ISSN 2524-0129
410411
  Вербановський В. Деякі особливості змісту ст. ст. 263, 263-1 Кримінального кодексу України в редакції Закону України від 5 липня 2012 р. № 5064-VI // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 398-399. – ISBN 978-617-7069-14-9
410412
  Даніл"ян В.О. Деякі особливості і закономірності економічного розвитку інформаційного суспільства / В.О. Даніл"ян, О.І. Фролов, І.В. Толстов // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 20-28. – ISSN 2075-4892
410413
  Бобошко Н.М. Деякі особливості історико-філософських поглядів І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню історико-філософського аспекту та виявленню його специфіки в філософії І. Канта. Предметом дослідження було обрано окремі роботи критичного періоду творчості мислителя. Статья посвящена исследованию ...
410414
  Дель Гаудіо Деякі особливості італійської та української дієслівної системи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-52. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена опису та контрастивному аналізу італійської та української дієслівної характеристики. Особливо розглядаються категорія часу і форми вираження часів італійського та українського індикатива (дійсного способу). Статья посвящена ...
410415
  Роша Л.Г. Деякі особливості кадрового забезпечення патологоанатомічної служби України // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 194-196
410416
  Шаблистий В. Деякі особливості кваліфікації погрози вбивством, вчиненої членом організованої групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 132-135
410417
  Каранфілова О. Деякі особливості композиції роману Ф.М. Достоєвського "Біси" (спроба інтертексктуального аналізу) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 235-242
410418
  Слива Л.В. Деякі особливості консультативної роботи адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 200-203. – ISBN 978-617-673-442-0
410419
  Савченко А.В. Деякі особливості кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 277-280. – ISBN 978-966-458-403-3
410420
  Губанова О.В. Деякі особливості кримінологічної характеристики суб"єкта згвалтування // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 145-149. – ISBN 966-435-028-1
410421
  Велинчик О.С. Деякі особливості маніфестації гендерних ролей в сучасних ЗМК // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 65-68
410422
  Сюта Богдан Омелянович Деякі особливості методики аналізу сучасної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 3-9
410423
  Дробноход М.І. Деякі особливості методики гідрогеологічних досліджень для водопостачання в межах Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 56-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології ; № 12)
410424
  Толстой М.І. Деякі особливості методики електророзшукових робіт і інтерпретації їх наслідків в межах північно-західної околиці Українського кристалічного щита (район розвитку пержанських гранітів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 75-80 : Рис. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
410425
  Лінецький С. Деякі особливості митної процедури у вільних економічних зонах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-36
410426
  Макаренко Н. Деякі особливості міжетнічних стосунків у закарпатському регіоні України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 39-41
410427
  Колесник Ю.В. Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-109. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
410428
  Сітько С.П. Деякі особливості мікрохвильових полів та випромінювань біологічних об"єктів / С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 5-10. – ISSN 1023-2427
410429
  Стрельцов В. Деякі особливості мінералогічної зональності залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну / В. Стрельцов, В. Євтєхов, А. Євтєхова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-57. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Натрієвий метасоматоз відноситься до епігенетичних геологічних процесів, які мали суттєвий вплив на мінералогічні показники та збагачуваність метаморфогенних бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів). Він спричинив утворення егіринових та ...
410430
  Жулінська М.О. Деякі особливості мовних сімей / М.О. Жулінська, А.В. Лопатецька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1729-360Х
410431
  Клименко О.Л. Деякі особливості мовної норми американського варіанта англійської мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 62-64. – Бібліогр.: Літ.: с.с.64 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
410432
  Дмитракова Н.Ю. Деякі особливості мовної форми та стилю інтернет-форумів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 404-409. – Бібліогр.: Літ.: с. 409; 8 п. – ISSN 1729-360Х
410433
  Батрименко В.І. Деякі особливості моделей місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 4-6
410434
  Кушнірук С.А. Деякі особливості моделювання прикладних науково-педагогічних досліджень // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 69-71
410435
   Деякі особливості морфології розривів / В.А. Іванишин, О.М. Менайлов, А.Ф. Шевченко, І.О. Прибитько // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 20-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
410436
  Капічіна О.О. Деякі особливості музичної мови та історії розвитку розважальної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 246-252
410437
  Пономарьова О. Деякі особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності винахідниками в медичній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 59-66. – ISSN 2308-0361
410438
  Пазиніч С. Деякі особливості навчання у вищій школі за умов пандемії / С. Пазиніч, О. Поморцева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (105). – С. 19-28. – ISSN 1562-529Х
410439
  Татаренко А. Деякі особливості наративної стратегії Драгослава Михаїловича - оповідача // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво. – Київ, 2008. – Вип. 1 (3). – С. 39-43.
410440
  Плещенко К.В. Деякі особливості нарощування тексту в низових інтернет-блогах: хронологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 226-229


  Дається стислий розгляд віртуального щоденника як засобу опосередкованої комунікації. Особливу увагу приділено вивченню часової організації блогів - одному з найголовніших векторів актуалізації тексту за допомогою підходів класичної інформатики. This ...
410441
  Ромушкевич В.І. Деякі особливості ниряючих циклонів / В.І. Ромушкевич, М.І. Нагорна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
410442
  Птащенко Д.С. Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 348-351. – ISSN 2219-5521


  У статті автором досліджуються деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України. Нормативна регламентація уявної оборони в кримінальному праві України здійснюється статтею 37 Кримінального кодексу України. ...
410443
  Птащенко Д.С. Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння, в Кримінальному кодексі України. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 104-107. – ISSN 2310-9769
410444
  Скварко К.О. Деякі особливості онтогенезу Gentiana lutea L. / К.О. Скварко, Н.Й. Яворська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Гелій-неонові лазерні випромінювання підвищують схожість, швидкість проростання та виводять насіння G. lutea зі стану ендогенного спокою. Передпосівна лазерна фотоактивація насіння тирличів суттєво не впливає на характер мікроклонального розмноження ...
410445
  Комір З. Деякі особливості онтогенезу Prunella grandiflora (L) Scholl. ex situ / З. Комір, О. Альохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати вивчення онтогенезу Prunella grandiflora (L) Scholl. ex situ по періодах онтогенезу: латентному, прегенеративному (віргинільному), генеративному. Надаються індикаторні ознаки вікових станів особин, а також малюнки: чашечки ...
410446
  Харитонов О.М. Деякі особливості оптимального керування роботою ядерного ракетного двигуна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-78. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Пропонується нова математична модель робочих процесів у ядерному ракетному двигуні, що дозволяє враховувати такі режими роботи двигуна, як розгін і розхолоджування реактора при аналізі та розв"язанні оптимізаційних задач динаміки польоту. Важливість ...
410447
  Петренко П.Д. Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах - членах Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 34-39. – ISSN 2312-1831
410448
  Баличева Л.В. Деякі особливості організаційних форм системи дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-285-400-8
410449
  Бойчук С.І. Деякі особливості освітньої політики зарубіжних країн і міжнародного співробітництва у сфері освіти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Проаналізовано особливості освітньої політики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва в цій сфері. Розглядається впровадження ідеї планування освіти на державному рівні та створення державних освітніх стандартів. In this article the special ...
410450
  Усов Д.В. Деякі особливості осмислення ідеї суспільної угоди в сучасній українській філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 177-187. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
410451
  Заєць О.І. Деякі особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 108-112. – ISBN 978-966-7957-20-9
410452
  Фідря Ю. Деякі особливості перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-63.
410453
  Шкурат А.С. Деякі особливості передачі емоційної інформації у французькому аналітичному інтерв"ю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 188-194
410454
  Будник М.І. Деякі особливості перекладу англійської фінансово-економічної термінології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 430-432
410455
  Борисова О.В. Деякі особливості перекладу власних назв на матеріалі роману Дж. Мартіна "Гра престолів" та його перекладу українською мовою / О.В. Борисова, М.О. Юта // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 80-85


  У статті йдеться про особливості перекладу власних назв на матеріалі роману Дж. Мартіна «Гра Престолів» та його перекладу українською мовою. Розглядаються способи відтворення імен власних та топонімів. Пояснюється вибір перекладачем перекладацьких ...
410456
  Гайдай С.І. Деякі особливості перекладу німецьких термінів в галузі корпоративного права // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 34-38. – (Бібліотека Інституту філології)
410457
  Іщенко Т.В. Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 265-270. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядаються проблеми перекладу фахових текстів спортивної тематики. Надаються аналіз найскладніших аспектів перекладу та рекомендації перекладачам спортивних текстів.
410458
  Іщенко Т. Деякі особливості перекладу фахових текстів спорту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 354-359. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
410459
   Деякі особливості перенесення енергії електронного збудження в біологічних полінуклеотидах та процеси захоплення триплетних збуджень / В. Ящук, В. Кудря, С. Левченко, Н. Євтушенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 61 : Фізико-математичні науки
410460
   Деякі особливості перетворення етану на фосфаті нікелю / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, К.Ю. Секереш, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-122. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено процес окиснення етану на нікельфосфатному каталізаторі. Цей процес перебігає за гетерогенним механізмом, і гомогенна складова до температури 870 К не ускладнює гетерогенний процес, який починається вже при температурі 623 К. Основними ...
410461
  Пунда Ю.В. Деякі особливості підготовки держави до відсічі збройній агресії з урахуванням змін у характері збройних конфліктів / Ю.В. Пунда, П.А. Мінєєв, О.І. Шепіцен // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 2618-1614
410462
  Заярний О.А. Деякі особливості підстав господарсько-правової відповідальності в організаційно-господарських відносинах // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 136-145
410463
  Колотілова І. Деякі особливості підстав скасування судових рішень в касаційному порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 369-372. – ISBN 978-617-7069-14-9
410464
  Сердюк О.М. Деякі особливості планування розвитку території Києва XIX - початку XX ст. // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 68-76. – ISBN 978-966-651-543-1
410465
  Теуту Є. Деякі особливості подання заяви про встановлення факту смерті в умовах, які пов"язані як з окупацією території, так і з проведенням антитерористичної операції // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 162-165
410466
  Паньківська А. Деякі особливості поетики Джона Донна / А. Паньківська, О. Солошенко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 205-215. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
410467
  Ткач О.І. Деякі особливості політичних мереж у політичному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості політичних мереж в сучасних умовах.
410468
  Яцків І. Деякі особливості поширення та протидії корупції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 122-125.
410469
  Лазур Я.В. Деякі особливості правовідносин у сфері реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 129-132
410470
  Міньковський С.В. Деякі особливості правового положення кредиторів як учасників відносин банкрутства (неспроможності) // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 133-141. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
410471
  Здоровець С. Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 32-35. – ISSN 2307-8049
410472
  Микитин В. Деякі особливості правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 57-61
410473
  Бевз О. Деякі особливості правового режиму природних ресурсів за Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15.04.2014 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 367-369. – ISBN 978-617-7069-15-6
410474
  Радзивілюк В.В. Деякі особливості правового становища боржника як суб"єкта правовідносин запобігання банкрутству (неспроможності) // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 167-169
410475
  Панталієнко П.В. Деякі особливості правового статусу суддів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 268-272. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
410476
  Пшонка А.В. Деякі особливості правового статусу та дисциплінарної відповідальності прокурора // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 181-187. – ISSN 0201-7245
410477
  Зборовський Б. Деякі особливості правової природи податків та неподаткових платежів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 213-215
410478
  Марусенко Р.І. Деякі особливості правової регламентації земельних сервітутів у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються характерні особливості встановлення та здійснення земельних сервітутів за законодавством США; розглядається можливість запозичення позитивного досвіду. Distinctive characteristics of easements" establishing and realization on US ...
410479
  Зархіна М.О. Деякі особливості практичної аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 164-166
410480
  Денисенко К.В. Деякі особливості призначення державної соціальної допомоги особам похилого віку, які не мають права на пенсію // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 9-11. – ISBN 978-966-7496-99-9
410481
  Давидович І. Деякі особливості призначення покарання на підставі угод // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 5 (209). – С. 112-116


  У статті розглядаються питання, що виникають при призначенні покарання у випадках укладення угоди про примирення або про визнання винуватості, визначаються шляхи вдосконалення чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства.
410482
  Гусєва В.О. Деякі особливості призначення судових експертиз під час розслідування посягань на працівників правоохоронних органів // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 167-169
410483
  Одарченко Н.І. Деякі особливості принципів науковості у викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 255-264. – ISSN 2312-5993
410484
  Крукевич О. Деякі особливості провадження в кримінальних справах щодо неповнолітніх: застосування запобіжних заходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 382
410485
  Головкін О. Деякі особливості прокурорського нагляду за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 26-32.
410486
  Павленко С.О. Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 279-287. – ISSN 1609-0462
410487
  Гаврилюк Л.В. Деякі особливості процесуального порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 338-346. – ISSN 2072-8670
410488
  Лемак Т.В. Деякі особливості психологічної згуртованості студентської групи // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.219-226. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
410489
  Юдіна С.М. Деякі особливості реалізації дейксису в англійському науковому тексті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 107-110. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються особливості реалізації дейксису в текстах англійських та американських наукових статей. Досліджується специфіка вираження дейксису як одного з основних видів мовної номінації деякими часинами мови, а також словосполученнями, характерними ...
410490
  Дубінська В.О. Деякі особливості реалізації політичного лідерства в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 120-122
410491
  Плотник А.О. Деякі особливості реалізації права спільної часткової власності на земельну ділянку // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 188-190. – ISBN 978-966-7957-20-9
410492
  Анісімова Г.В. Деякі особливості реалізації природних прав при використанні земель загального користування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 95-106. – ISSN 0201-7245
410493
  Яроцький В.Л. Деякі особливості регламентаційного впливу механізму цивільно- правового регулювання на відносини, які виникають у сфері випуску і обігу цінних паперів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-37
410494
  Римарчук Р. Деякі особливості регулювання договору про споживчий кредит / Р. Римарчук, С. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 91-97. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
410495
  Андрушко А.В. Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 191-195. – (Право. Економіка. Управління)
410496
  Безрядін О.В. Деякі особливості розвитку транспортних функцій і транспортно-економічних зв"язків міста Чернівців // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 150-158. – Бібліогр: 11 назв
410497
  Токар Л.К. Деякі особливості розвитку українознавства в кінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 33-42
410498
  Роман М. Деякі особливості розвитку української літератури Словаччини на рубежі XX - XXI століть // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 273-284. – ISBN 978-617-7442-48-5
410499
  Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 104-114 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
410500
  Дорош Л.В. Деякі особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення та організація роботи апеляційного суду щодо недопустимості жорстокого поводження із затриманими особам / Л.В. Дорош, О.М. Курило // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 161-171.
410501
  Жорнік М. Деякі особливості розгляду судами цивільних справ про визнання недійсними довіреностей // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 35-38
410502
  Слабенко А. Деякі особливості розірвання трудового договору з ініціативи власника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 175-176
410503
  Сорочинська А.Ю. Деякі особливості розмовної мови французької молоді // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.117-119. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
410504
  Шевчишен А.В. Деякі особливості розслідування злочинів у сфері господарської діяльності за новим КПК // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 479-487. – ISSN 2078-3566
410505
  Аркуша Л. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1561-4999
410506
  Настюк М.Г. Деякі особливості руслоформування річок басейнів Прута і Сірету за даними експедиційних досліджень та гідрологічних спостережень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 41-49


  Мета даного дослідження полягає в аналізі процесів руслоформування на річках басейнів Прута, Сірету. Виявлено причини та основні тенденції руслових деформацій на ділянках гідрологічних спостережень. Проаналізовано вплив руслоформування на народне ...
410507
  Ващіліна О.В. Деякі особливості руху елементів бурильних установок / О.В. Ващіліна, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
410508
  Шовкопляс Т.І. Деякі особливості світло-сірих лісових грунтів Канівського заповідника // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 179-184 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
410509
  Навроцький В. Деякі особливості світової філософської періодики (на прикладі англомовних видань) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 84-87. – ISSN 0235-7941
410510
  Тоцька Н.І. Деякі особливості синтаксису творів Панаса Мирного // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 8-10
410511
   Деякі особливості складання ТЕО при повторній оцінці родовищ корисних копалин / А.Б. Шапран, О.Є. Кошляков, О.О. Ліхошерстов, О.І. Качалова, О.О. Ісонкін, Р.П. Колотієвський // IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво, присвячений 60-річчю УкрДГРІ : 19-24 черв. 2017 р., м. Одеса, Україна : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2017. – С. 335-338. – ISBN 978-966-7896-76-8365 с.
410512
   Деякі особливості складання техніко-економічного обгрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин / А.Б. Шапран, О.Є. Кошляков, О.О. Ліхошерстов, О.І. Качалова, О.О. Ісонкін, Р.П. Колотієвський // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 196-208. – ISSN 1682-3591
410513
  Рабовська С.Я. Деякі особливості спадкового правонаступництва після смерті фізичної особи - учасника господарських товариств // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 393-395. – ISBN 978-617-566-402-5
410514
  Шешко С. Деякі особливості списання військового майна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 140-144
410515
  Костенко Ю. Деякі особливості спрощення системи оподаткування фізичних осіб – суб"єктів підприємницької діяльності // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 20-26.
410516
  Дмитрієв А.І. Деякі особливості становлення міжнародного економічного права: історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.32-36. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
410517
  Коротун Л.К. Деякі особливості структури цукробурякового комплексу Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 124-133 : Табл., рис. – Бібліогр: 6 назв
410518
  Куруц В.М. Деякі особливості судового захисту інформаційних прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 25-32


  На основі матеріалів судової практики досліджено особливості захисту інформаційних прав людини. Автором вироблено окремі пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. На основе материалов судебной практики исследованы особенности защиты ...
410519
  Острійчук О. Деякі особливості судового розгляду за новим Кримінально процесуальним кодексом України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  Недоліки нового КПК України.
410520
  Марункевич Я.Ю. Деякі особливості суїцидальної поведінки в сучасних умовах // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2410-7484
410521
  Ляшина А.Г. Деякі особливості суфіксального словотворення у текстах міжнародних документів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 88-93. – ISBN 978-617-7132-80-5
410522
  Швед Ю.В. Деякі особливості сучасних процесів економічної інтеграції у Східноазіатському регіоні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
410523
  Ткач О.І. Деякі особливості сучасних теорій модернізації: криза парадигми (на прикладі країн Латинської Америки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку країн Латинської Америки в сучасних умовах.
410524
  Васильковська О.Б. Деякі особливості сучасного гідрохімічного та гідробіологічного стану р.Обіточної / О.Б. Васильковська, Н.М. Барщевська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 108-116


  Досліджено за період 2006-2010 рр. деякі показники гідрохімічного та гідробіологічного стану середньої течії та пониззя р. Обіточної та дана оцінка антропогенного впливу на них. Исследованы за период 2006-2010 гг. особености современного ...
410525
   Деякі особливості сучасного словесно-музичного фольклору і творчість Е.О.Адамцевича.. – Суми, 1983. – 68с.
410526
  Батрименко О.В. Деякі особливості та витоки сучасних збройно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 227-235. – ISBN 966-628-117-1
410527
  Римарчук Р. Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі / Р. Римарчук, Г. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 216-222. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
410528
  Чехун В.О. Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів в США / В.О. Чехун, О.В. Красовська, В.Ю. Грига // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 90-102. – ISSN 0374-3896
410529
  Кузьменко В.М. Деякі особливості терапії малопотужним міліметровим випромінюванням хворих на церебральний атеросклероз / В.М. Кузьменко, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1023-2427
410530
  Азарова Л.В. Деякі особливості технології цимбідіума гібридного в умовах півдня України / Л.В. Азарова, О.В. Задерій, В.Є. Рижко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Підведено підсумки 10-річного досвіду культивування цимбідіума гібридного в умовах Ботанічного саду ОДУ.
410531
  Ткач О.І. Деякі особливості типології політичних систем і режимів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто типологію політичних систем і режимів як метод пошуку стійких ознак об"єктів, що дозволяє розподілити їх за відносно однорідними групами. In a political science, in particular in its area as the comparative political science, arises a ...
410532
  Петриченко О.В. Деякі особливості у визначенні поняття модальності в логіці та лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 160-163
410533
  Кологривова Е.І. Деякі особливості українського національного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 158-159. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
410534
  Вікторов В. Деякі особливості управління освітньою сферою // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 95-102.
410535
  Дубовенко Ю. Деякі особливості уточнення рельєфу геоїда за даними супутникової гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-36. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан проблеми уточнення форми (ундуляцій) геоїда з урахуванням параметрів моделі гравітаційного поля Землі EGM-96 для еліпсоїда WGS-84 за доступними даними супутникових спостережень. Взаємозв"язок гравітаційного поля з ...
410536
  Ляшина А. Деякі особливості фіксального словотворення в англомовних текстах ораторсько-публіцистичного стилю // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 213-217. – ISBN 978-617-646-477-8
410537
  Любичанківський В.А. Деякі особливості філософського аналізу у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
410538
  Чуприна Л. Деякі особливості фінансових правовідносин за участю бюджетних установ // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 248-250
410539
  Коваленко О.В. Деякі особливості формувaння політики упрaвління витрaтами / О.В. Коваленко, С.Л. Лагутіна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 13-17. – ISBN 978-617-645-228-7
410540
  Повітчана К.Є. Деякі особливості формування містообслуговуючих функцій Одеси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
410541
  Скиба І.П. Деякі особливості функціонування і ролі інструментального знання в постнекласичній науці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 59-61
410542
  Майнарович В. Деякі особливості функціонування інституту філій та представництв в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-17-0
410543
  Борова Ю. Деякі особливості функціонування та організації місцевих судів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 169-172.
410544
  Чорновол Г. Деякі особливості функціювання сучасної економічної термінології // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 76-79. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2
410545
  Кривдік С.Г. Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 84-99 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-2396
410546
  Микитин В.І. Деякі особливості цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 128-137
410547
  Коваленко І.А. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
410548
  Швень Н.І. Деякі особливості циркуляції атмосфери в районі Антарктиди / Н.І. Швень, К.В. Петренко, С.В. Клок // Український антарктичний журнал : наукове видання: спецвипуск / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2006. – № 4/5 : Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Наукові дослідження в Антарктиці", 29травня - 2червня 2006 року, м. Київ. – С. 301-306. – ISSN 1727-7485
410549
  Жуков М.Н. Деякі особливосьті динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001-2010 рр. / М.Н. Жуков, І.Р. Стахів, А.В. Клипа // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 72-76. – ISSN 1684-2189
410550
  Тітко І. Деякі оцінні поняття кримінально-процесуального законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 298-308. – ISSN 1993-0909
410551
  Говденко М. Деякі пам"ятки Древньої Русі. За матеріалами досліджень // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 5-35
410552
  Ромушкевич В.І. Деякі параметри атмосфери при пилових бурях на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 94-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв
410553
  Мозговий Микола Деякі параметри взаємодії масового мистецтва і публіки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 34-42. – ISSN 1728-6875
410554
  Мостова І.О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010-2014 рр.: динаміка змін // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 2 (27). – С. 195-207. – ISSN 2072-9480
410555
  Завада В.Т. Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 61-68. – ISSN 2077-3455
410556
  Булаховська Ю.Л. Деякі персональні спогади про Кафедру слов"янської філології КДУ (в гумористичному розрізі) (кінець 40-х - початок 50-х років ХХ-го століття) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 271-276. – ISSN 2075-437X
410557
  Мосенкіс Ю.Л. Деякі перспективи дослідження мовної картини світу / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, О.І. Сушко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 310-313
410558
  Лоссовський І.Є. Деякі перспективи економічних відносин України з державами Азійсько-Тихоокеанського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 20-28


  В роботі проведено аналіз окремих переваг та перспектив країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та субрегіону Південно-Східної Азії в якості партнерів України з торгово-економічної, інвестиційної та іншої практичної співпраці. Розглянуто конкретні ...
410559
  Перещ В.М. Деякі питання "мінойської" монархії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 216-232. – ISBN 966-614-021-7
410560
  Світлична Ю.О. Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 78-85. – ISSN 2306-9082
410561
  Красюк Н.І. Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 41-47. – ISSN 1727-1584
410562
  Комзюк В.Т. Деякі питання адміністративно-правового статусу митних органів України в умовах їх реформування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 124-133. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується адміністративно-правовий статус митних органів України з врахуванням змін до чинного законодавства у зв"язку з проведенням адміністративної реформи в Україні, наводиться авторське визначення поняття адміністративно-правового ...
410563
  Кисіль Л.Є. Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов"язаних з корупцією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 321-330. – ISSN 0869-2491
410564
  Кізілова І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних вимог // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57.
410565
  Ганечко Л.О. Деякі питання аналізу зайнятості населення у містах - гірничодобувних центрах Донецько-Придніпровського економічного району УРСР : населення, Трудові ресурси / Л.О. Ганечко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 48-54 : Табл., рис.
410566
  Ковтонюк М.О. Деякі питання аналізу системи сільського розселення (На прикладі Ровенської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 80-88 : Табл.
410567
  Кашка О. Деякі питання апеляційного перегляду вироку суду в частині цивільного позову // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 505--507
410568
   Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 147). – С. 7
410569
  Захарія Л.М. Деякі питання багаторівневого проектування специалізованих експертних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 010503 / Захарія Л.М.; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
410570
  Грень Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61
410571
  Суворкін В Деякі питання вдосконалення боротьби з контрабандою наркотиків // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 264-268. – ISBN 966-660-151-6
410572
  Туркевич І.К. Деякі питання вдосконалення боротьби з правопорушеннями на окремих об"єктах / І.К. Туркевич, Б.М. Попенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы работы общественных организаций в плане предупреждения правонарушений на отдельных объектах. На основе проведенного анализа состояния правонарушений на ряде предприятий г. Киева даются некоторые выработанные ...
410573
  Тертишников В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.101-107
410574
  Берізко В.М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 98-104.
410575
  Чехович С.Б. Деякі питання вдосконалення законодавчого забезпечення права на свободу пересування в Україні / С.Б. Чехович, М.О. Любченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
410576
  Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господаруювання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 39-42. – ISSN 0132-1331
410577
  Менів Л.Д. Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 72-81. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
410578
  Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 89-93. – ISBN 978-966-521-631-5
410579
  Середа С. Деякі питання вдосконалення правового регулювання андеррайтингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 277-278
410580
  Нижний А. Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 48-56. – ISSN 2308-0361
410581
  Барбара В.П. Деякі питання вексельних правовідносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-28.
410582
  Кириченко Ю.М. Деякі питання взаємодії міського голови з депутатами міської ради // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
410583
  Мосенкіс Ю.Л. Деякі питання вивчення далеких генетичних зв"язків української мови / Ю.Л. Мосенкіс ; Каф. українознавства Київ. держ. техн. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : КДТУБА, 1996. – 75, [3] с. – Бібліогр.: с. 62-76
410584
  Пащенко Є.М. Деякі питання вивчення українського барокко // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 64-69. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Українське барокко - важлива складова частина загальноєвропейського культурного розвитку. На шляху до вивчення українського бароко багато труднощів. Необхідно показати - його специфіку та взаємозв"язок загальноєвропейським культурним процесом, а також ...
410585
  Брянцева Т.П. Деякі питання визвольної боротьби трудящих мас в містах Правобережної України в першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 70-77. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
410586
   Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 48, 26 червня 2015 року. – С. 113-130
410587
  Жеков В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 129-133. – (Право. Економіка. Управління)
410588
  Трубаков Є. Деякі питання визнання недійсним договору про надання послуг з адміністрування придбання товарів у групах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 192-193
410589
  Дзера І. Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 13-18. – ISSN 2307-8049
410590
  Вітрова Д.В. Деякі питання визначення вини як обов"язкової ознаки суб"єктивної сторони сепаратизму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 142-148. – ISSN 2224-9281
410591
  Діковська І. Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов"язань із міжнародних перевезень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 76-79
410592
  Купрієнко С.В. Деякі питання визначення кола спадкоємців за законом в Україні та за законодавством держав колишнього СРСР // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
410593
  Печений О. Деякі питання визначення кола спадкоємців четвертої черги (осіб, які проживали однією сім"єю) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 27-32
410594
  Мельник Я. Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-15-6
410595
  Бондаренко М. Деякі питання визначення оптимального рівня рентабельності колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 12-18
410596
  Вакула Ю. Деякі питання визначення платників та об"єктів податку з власників транспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-52
410597
  Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-97.
410598
  Окар-Балаж Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 81-85
410599
  Пшонка А.В. Деякі питання визначення правового статусу прокурора // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 54-57. – ISSN 1563-3349
410600
  Ботнаренко О.М. Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 141-147. – ISSN 1999-5717
410601
  Климчук О. Деякі питання визначення торговельних марок (знаків для товарів і послуг) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-105
410602
  Козаков В.М. Деякі питання викладання історії філософії в технічному вузі / В.М. Козаков, А.А. Шарапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
410603
   Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" : постанова кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 873 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 97, 16 грудня 2016 року. – С. 36-41
410604
  Горобець Н.Г. Деякі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 67-68. – ISBN 978-966-919-107-6
410605
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 78, 11 жовтня 2016 року. – С. 16-17


  Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2201470 ...
410606
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 183). – С. 11
410607
   Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" : постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 44, 12 червня 2015 року. – С. 34
410608
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 266 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 94-95


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
410609
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 р. № 88 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 19, 6 березня 2018 року. – С. 54-56
410610
   Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 302 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 7
410611
  Лисюк І.І. Деякі питання виникнення соціальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-69
410612
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 31-32
410613
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 517-523
410614
  Джуринський О.В. Деякі питання вирішення податкових спорів за участю юридичних осіб // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 418-431. – ISBN 978-617-7530-15-1
410615
  Кулаков В.В. Деякі питання відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 95-99. – ISSN 2311-4894
410616
  Аврамчук Б.О. Деякі питання відповідності системи координат УСК-2000 земельному законодавсту / Б.О. Аврамчук, О.О. Патіюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
410617
  Мірошніченко М. Деякі питання відшкодування збитків посадовими особами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.106-108
410618
  Кравченко К.В. Деякі питання відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі / К.В. Кравченко, В.В. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інститут відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, у кримінальному процесі України. Institute of moral damage compensation caused by the crime of criminal process in Ukraine is analyzed.
410619
  Андрушко А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – (Право. Економіка. Управління)
410620
  Прийменко О.С. Деякі питання вільного використання творів без згоди автора (на прикладі судових справ) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 61-67. – ("Право" ; вип. 33). – ISSN 2312-1661
410621
  Кізченко А.Ф. Деякі питання впливу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Чехословаччину / А.Ф. Кізченко, 1957. – 95-105с.
410622
  Кривак В.В. Деякі питання встановлення меж територіального моря // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 129-132. – ISBN 978-966-600-475-1
410623
   Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 3-11
410624
   Деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р.№ 529 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 13


  "...діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції <...> зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, ...
410625
  Румлянский П.М. Деякі питання вчення про структуру // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
410626
  Сидоров І. Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.35-38
410627
  Ященко К. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.69-74
410628
  Микитенко Л.А. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про рекламу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 45-52
410629
  Матарикіна О.В. Деякі питання генетичної ідентифікації у справах безвісного зникнення людей // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 455-456
410630
   Деякі питання геології Західних областей України.. – Київ : АН УРСР, 1958. – 76с.
410631
  Крилова І.І. Деякі питання геополітичної трансформації України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 45-46
410632
  Дмитрук В. Деякі питання глобалізації у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті здійснено спробу окреслити деякі двоїсті результати глобалізації, передусім їх вплив на різні аспекти функціонування вищих навчальних закладів України.
410633
  Коппель О.А. Деякі питання гносеології міжнародних відносин в контексті парадигмальної еволюції науки / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 8-17


  The article examines the theoretical models of investigation of international relations. Special attention is paid to scientific paradigms, methods and up-to-date status of this problem.
410634
  Дмитренко О.А. Деякі питання господарсько-правового регулювання розрахункових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.196-200. – ISBN 966-7784-65-7
410635
  Ігнатченко Григорій Деякі питання господарсько-фінансової політики Української держави часів Богдана Хмельницького // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 70-83
410636
   Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 935 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 20-21
410637
   Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 2016 р. № 381 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 31 травня 2016 року. – С. 226-242
410638
  Кудрявцев А.О. Деякі питання державного контролю за використанням земельних ресурсів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 470-473. – ISBN 966-660-151-6
410639
  Мілашевич А.В. Деякі питання державного управління майном транспорту // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.130-132. – Бібліогр.: 11 назв.
410640
   Деякі питання державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 4
410641
   Деякі питання державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 93


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
410642
   Деякі питання державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 51
410643
  Станкевич О. Деякі питання державної реєстрації фізичної особи - підприємця // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 78-80.
410644
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів освіти від 14 березня 2018 р. № 168 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 5-12
410645
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 4-11
410646
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 55). – С. 7
410647
  Ольговський С.Я. Деякі питання династичної історії київських князів у X ст. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – C. 30-31
410648
  Тиха А. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 27-32
410649
   Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 8
410650
  Босенко В.О. Деякі питання діалектики протиріч у розвитку органічних форм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
410651
  Любичанківський В.А. Деякі питання діалектико-матеріалістичного принципу критики ідеалізму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
410652
  Окунєв І.С. Деякі питання дієздатності суб"єктів прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 731-737. – ISSN 1563-3349
410653
   Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства : постанова кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 16). – С. 8
410654
  Ремінний В.І. Деякі питання діяльності контрольно-наглядових органів з охорони земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 264-269. – ISSN 2224-9281
410655
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 166). – С. 7


  До складу Агенства увійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор С.А. Вижва та академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН, професор кафедри цивільного права, доктор ...
410656
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 70, 13 вересня 2016 року. – С. 7-14


  До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор Вижва Сергій Андрійович, академік-секретар відділення ...
410657
  Проценко О. Деякі питання діяльності правоохоронних органів в галузі міжнародно-правового співробітництва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 118-122
410658
   Деякі питання діяльності Українського інституту національної пам"яті : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня2018 р. № 799 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16
410659
  Гловюк І. Деякі питання доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про залучення експерта // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 119-120
410660
  Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – C. 43-53. – ISSN 2308-0361
410661
   Деякі питання документування управлінської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 березня (№ 46). – С. 6-14
410662
  Нестеренко Л.О. Деякі питання дослідження абсолютних монархій в історіографії // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 107-112
410663
  Гальперіна В. Деякі питання дослідження державної освітньї політики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С70-75.
410664
  Байраченко І.В. Деякі питання дослідження метеорів радіолокаційним методом / Байраченко І.В., Мізернюк А.Т., Мойся Р.І. – [Київ], 1960. – [8] с. – Окр. відбиток : Вісниу КНУ, сер. астрономії, фізики та хімії, № 3, в. 2, 1960, с.47-54
410665
  Чернюк В.Ф. Деякі питання дослідження причинно-наслідкового зв"язку при виконанні інженерно-технічної експертизи у галузі охорони праці // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 298-301
410666
  Лаба Р. Деякі питання еволюції поглядів на правову кібернетику // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 10-13
410667
  Матвієнко В. Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.146-155. – ISBN 966-7800-08-3
410668
   Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 14-17


  Перелік наукових спеціальностей
410669
  Шмаюн С.С. Деякі питання епізоотології, патогенезу, терапії і профілактики нематодозів травного каналу коней лісостепової зони України. : Автореф... канд. ветеринар.наук: 16.00.11 / Шмаюн С.С.; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. – Біла Церква, 1997. – 20л.
410670
  Сухомлинська О. Деякі питання етимології педагогічного знання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
410671
  Коваленко Е. Деякі питання ефективності застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-68
410672
  Брянцева Т.П. Деякі питання з історії внутрішньої торгівлі в Польщі в XIV ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 70-80. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
410673
  Косовець О.О. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України / О.О. Косовець, В.І. Дугінов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-109-9
410674
   Деякі питання з історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в західних областях України.. – Львів, 1959. – 156 с. – (З історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в захвдних областях України)
410675
   Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 881 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 89, 17 листопада 2015 року. – С. 55
410676
   Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 627 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 27 липня (№ 142). – С. 7
410677
  Котенко В.М. Деякі питання забезпечення процесуальних прав і обов’язків сторін в адміністративному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 98-101. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі визначення правового статусу сторін в адміністративному процесі. Особливої актуальності досліджене питання набуло в світлі положень нового Кодексу адміністративного судочинства, яким, вперше, в історії українського ...
410678
  Прокопенко О.Б. Деякі питання забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 183-196. – ISSN 0201-7245
410679
  Бантишев О. Деякі питання загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності / О. Бантишев, Н. Ангелуца // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 87-92.
410680
  Чорноусько М.В. Деякі питання закінчення досудового розслідування в контексті здійснення прокурором нагляду у формі процесуального керівництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 281-285. – ISBN 978-966-7178-01-8
410681
  Нерсесян А. Деякі питання законності обігу криптовалют в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 10
410682
  Крегул І. Деякі питання законодавчого врегулювання виконання доручень виборців депутатами місцевих рад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 298-305
410683
  Королева-Борсоді Деякі питання законодавчого врегулювання несумісності депутатського мандата в парламентах країн СНД // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 245-248. – ISBN 978-966-171-322-1
410684
  Головій Л.В. Деякі питання законодавчого регулювання ліцензування діяльності з надання освітніх послуг // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 81. – С. 3-6.
410685
  Шевченко Т. Деякі питання застосування давності в кримінальному судочинстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
410686
  Дьоміна О.О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 132-140
410687
  М"ясищев А.М. Деякі питання застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при реалізації активів боржника в процедурі ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-57.
410688
  Гончарук О. Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у кримінальному праві держав -членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір.
410689
  Куцевич М.П. Деякі питання застосування Кримінального кодексу України у разі зміни необхідних умов реалізації принципів його чинності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7 (166). – С. 33-36
410690
  Яцків І. Деякі питання застосування міжнародних механізмів протидії корупції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 259-265. – ISSN 0132-1331
410691
  Очкуренко С.В. Деякі питання застосування норм чинного законодавства для регулювання фінансових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 147-152. – ISSN 2219-5521
410692
  Шабалін А. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 257-258
410693
  Гловюк І. Деякі питання застосування статті 245 Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 414-415. – ISBN 978-617-7069-28-6
410694
  Баранова В. Деякі питання застосування фінансового менеджменту у страхових компаніях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доцільності використання теорії фінансового менеджменту, а саме концепції управління грошовими потоками, у страхових компаніях України. Оцінюються основні тенденції розвитку страхового ринку України. The questions of expedience ...
410695
  Сєров Є. Деякі питання затягування процесу в міжнародному арбітражі. Якце буває на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
410696
  Шульга М.В. Деякі питання захисту земельних прав // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-269-6
410697
  Бондар Т. Деякі питання захисту майнових прав дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі аспекти захисту майнових прав дітей за цивільним і сімейним законодавством України, зокрема, права власності дитини на майно та її житлові права. Рассмотрены отдельные аспекты защиты имущественных прав детей по гражданскому и ...
410698
  Зайківський О. Деякі питання захисту національних інтересів щодо інтелектуальної власності в процесі Євроатлантичної інтеграції / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – C. 52-64. – ISSN 2308-0361
410699
  Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 46-54. – ISSN 2308-0361
410700
  Жорнокуй В.Г. Деякі питання захисту права участі в управлінні господарським товариством // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 36-42. – ISSN 2311-4894
410701
  Іванов Г.Т. Деякі питання зв"язку природничих наук і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
410702
  Тізімчук С. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України) / С. Тізімчук, І. Зінов"єва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 206-217. – ISSN 1993-0909
410703
  Клюєв О.М. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-16.
410704
  Підлубна О.В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті здійснено комплексне всебічне дослідження визначення поняття та значення інституту заочного розгляду цивільних справ, на основі чого обгрунтовано концептуальні відмінності між різними науковими поглядами на вказану проблему, також доведено, що ...
410705
  Первухін Г.О. Деякі питання зображення населених пунктів на топографічних картах масштабів 1 : 10 000 та 1 : 25 000 // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Географії ; Вип. 12)
410706
  Голец В.В. Деякі питання ідеології кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 51-54
410707
  Погоріленко А. Деякі питання інституційного забезпечення протидії антиукраїнській інформаційній війні (на матеріалах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 47-53. – ISSN 2413-743X
410708
  Бредіхіна В.Л. Деякі питання інтеграції водного законодавства України до законодавства ЄС / В.Л. Бредіхіна, Д.Р. Карпенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 73-81. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
410709
  Біленький О.Ю. Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 43-48


  The main goal of this article is to evaluate the effect of deepening of the economic integration towards economies of the EU neighbouring countries within the scope of the European neighbourhood policy. Based on scientific theoretical providences, ...
410710
  Тернавська В.М. Деякі питання історії становлення і розвитку інституту суду присяжних в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-82. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості історії становлення і розвитку законодавчої моделі суду присяжних України в контексті судової реформи і контрреформи другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Peculiarities of history of formation and development of legislative ...
410711
  Шиловцева В.С. Деякі питання історії Стародавнього Риму у висвітленні М.Н. Петрова // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
410712
  Тарасюк Г.М. Деякі питання історії створення, становлення та трансформації системи планування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 254-259. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
410713
  Трифонов С.С. Деякі питання історії та оновлення сімейного законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 145-153. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
410714
  Яремчук В.О. Деякі питання історії формування системи криміналістичних знань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – C. 218-225. – ISSN 2224-9281
410715
  Казьмирчук Г.Д. Деякі питання історіографії повстання Чернігівського полку в дослідженнях істориків України (1918-1976 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 90-97. – (Історія ; вип. 19)
410716
  Трушківська Л.В. Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 36-39


  В статті розглянуто питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги, встановлено позитивні риси та недоліки санкції ст. 400 КК України.
410717
  Гедзюк О.В. Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 2219-5521
410718
  Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 100-104
410719
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-89.


  Аналіз складів злочинів, пов"язаних з банкрутством (ст. ст. 218-221 Кримінального кодексу (КК) України), дає підстави стверджувати, що їх кваліфікація ускладнюється тим, що кримінально-правові норми, якими передбачено відповідальність за їх вчинення, ...
410720
  Оніщенко О.В. Деякі питання класифікації конституцій за формою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-68. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Багатоманітність конституцій обумовлює потребу їх класифікації та систематизації. У науці конституційного права конституції класифікують за різними ознаками. Але в кожному випадку присутній такий критерій, як форма. Існують багато варіантів ...
410721
  Ліснича О. Деякі питання класифікації прав пацієнтів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 49-53. – ISSN 2663-5313
410722
  Крижний Олександр Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної в // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 30-35
410723
  Сандровський К.К. Деякі питання кодифікації норм міжнародного права, які стосуються спеціальних дипломатичних місій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 102-103. – (Серія права ; № 6)
410724
  Кисіль В.І. Деякі питання кодифікації та правозастосування у сфері інтерперсональних колізій в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 61-78
410725
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання кодифікації чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в контексті міжнародних стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 2219-5521
410726
  Пилипенко А.А. Деякі питання комерціалізації інтелектуальної власності / А.А. Пилипенко, В.В. Агапова // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-328-120-9
410727
  Кравцев І.Є. Деякі питання комуністичного виховання мас / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 68с.
410728
  Корпистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І.М. Корпистинська, В.М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 353-360. – ISSN 2078-6670
410729
  Андрощук Г. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 28-32.
410730
  Зінченко І.О. Деякі питання кримінальної відповідальності за бандитизм // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
410731
  Шульга А. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування / А. Шульга, В. Павликівський // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 79-84
410732
  Шамара О. Деякі питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 110-112.
410733
  Дербеньов О.В. Деякі питання кримінологічної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.186-188. – ISBN 966-660-151-6
410734
  Репетовський П. Деякі питання ленінської теорії відображення і кібернетики // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 27-29
410735
  Ястремський І.С. Деякі питання матеріального стимулювання боротьби за режим економії на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 40-45. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматриваются отдельные проблемы материального стимулирования, связанные с усилением борьбы за режим экономии на современном этапе развития нашего общества. На конкретных материалах промышленных предприятий Киевского совнархоза исследуются ...
410736
  Погорільчук Н.М. Деякі питання методики дослідження особливостей розвитку палеорельєфу Волино-Поділля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто питання методики та деякі результати дослідження рис успадкованості та оберненості у розвитку палеорельєфу Волино-Поділля на основі аналізу планових зіставлень різновікових поверхонь та показників, що характеризують вираженість тальвего- та ...
410737
  Теплюк М. Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 7 (316). – С. 10-13
410738
  Клевцов А.І. Деякі питання методології і архітектурно-будівельна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
410739
  Яценко І.С. Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
410740
  Какауліна Л.М. Деякі питання міжнародно-правових стандартів статусу суддів // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 225-229. – ISBN 978-617-7530-15-1
410741
  Шахбазян К. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 58-62
410742
  Денисенко Н.О. Деякі питання міського менеджменту та маркетингу // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 155-162. – ISSN 2076-815X
410743
   Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства / постанова КМУ від 11 вересня 2013 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4
410744
  Пазинич Л.М. Деякі питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні (огляд літератури) / Л.М. Пазинич, О.Р. Ситенко, Т.М. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 78-83. – ISSN 1681-2786
410745
   Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук : постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 589 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 62, 14 серпня 2018 року. – С. 85-86
410746
   Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук : постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. N 589 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 142)
410747
  Косуха П.І. Деякі питання науково-атеїстичного виховання молододі / П.І. Косуха. – Київ, 1966. – 21с.
410748
  Гайдуков Л. Деякі питання наукової розробки теми "Ялта-45. Погляд з 2000 року" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 45-48
410749
   Деякі питання Національного агентства кваліфікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 236). – С.13
410750
   Деякі питання Національного агентства кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 3-12
410751
   Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови : постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 911 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 10
410752
   Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови : постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 р. № 911/2020 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 4-10
410753
  Юшина Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі / Юшина, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 212-216. – (Право. Економіка. Управління)
410754
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 10 січня 2017 № 25 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 14, 17лютого 2017 року. – С. 832-877
410755
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р. № 25 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-59


  "...Відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови ...
410756
  Ярощук В. Деякі питання нормативного регулювання організації роботи Верховної Ради України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 149-150
410757
  Задоєнко О. Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми та особливості нормотворчості в цивільній процесуальній галузі законодавства під час Великої Вітчизняної війни. В статье исследуются проблемы и особенности нормотворчества в гражданской процессуальной отрасли ...
410758
  Сєрая А. Деякі питання нотаріального посвідчення довіреностей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 503-504. – ISBN 978-617-7069-28-6
410759
  Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат : Наказ Мінфіну України, 16.11.2009 р. / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 12. – С. 28-44
410760
  Консевич І.В. Деякі питання обміну житлової площі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 70-72. – (Серія права ; № 13)


  В соответствии с Инструкцией об условиях и порядке обмена жилыми помещениями, действующей на территории Украинской ССР, предметом обмена не может быть часть комнаты. В статье обосновывается вывод о целесообразности изменить Инструкцию в этой части. О ...
410761
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 133-146
410762
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 8). – С. 11-12
410763
  Медведенко Ю.В. Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи - підприємця // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 359-371
410764
  Дербак О. Деякі питання оновленого змісту професійної підготовки учителів іноземної мови університетах Республіки МОЛДОВА // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 104-105. – ISBN 978-966-644-365-9
410765
   Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти = постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 67 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 4 лютого (№ 23)
410766
   Деякі питання оплати праці працівників державної установи "Український інститут розвитку освіти" : постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 882 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 75-76
410767
   Деякі питання оплати праці працівників Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 392 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 88). – С. 4
410768
  Новікова В.В. Деякі питання оплатності й безоплатності, що виникають у договорах про надання послуг // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
410769
  Тарас О. Деякі питання оподаткування в період непу (Україна 1921-1924 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.232-235. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
410770
   Деякі питання оптимізації мережі військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від19 червня 2019 № 584 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 131). – С. 10
410771
  Безверхий К. Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: розрахунки за паливними картками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
410772
   Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 1210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 101, 26 грудня 2014. – С. 17-19
410773
  Солнцева Х.В. Деякі питання організації поліцейської діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 111-115. – ISSN 2311-4894
410774
   Деякі питання організації правової роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 червня 2017 р. № 838 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 10-11
410775
  Гребенюк М. Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 203-207. – ISSN 2663-5313
410776
  Гребенюк М. Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах / М. Гребенюк, А. Черняк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 244-248. – ISSN 2663-5313
410777
  Рудченко І.І. Деякі питання організаційної складової фінансування інноваційної діяльності в Україні // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 245-250. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
410778
   Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 52, 10 липня 2018 року. – С. 491-495
410779
   Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 120). – С.9
410780
  Михайленко В. Деякі питання оскарження недотримання розумних строків на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
410781
  Михайленко В. Деякі питання оскарження недотримання розумних строків на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 8. – ISSN 1992-9277
410782
  Трубаков Є. Деякі питання оскарження оцінки майна боржника у виконавчому провадженні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 391-393
410783
  Війтєв Ю. Деякі питання охорони навколишнього природнього середовища в Збройних Силах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-26.
410784
  Підоригора О. Деякі питання охорони суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.114-121
410785
  Шарапова С.В. Деякі питання охорони та збереження екологічних систем // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 149-157. – ISSN 2224-9281
410786
  Антощук М. Деякі питання оцінки антропогенної трансформації рельєфу Волинського Полісся в умовах меліорації // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7069-38-5
410787
  Буряк В.В. Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 367-374. – (Право. Економіка. Управління)
410788
  Зленко А.Н. Деякі питання партійно-організаційної роботи / А.Н. Зленко. – Львів, 1949. – 139с.
410789
  Гуменюк О. Деякі питання періодизації становлення та розвитку авторського права і суміжних прав в Україні (кінецьХХ – початок ХХІ ст.ст.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 84-86


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
410790
  Волік В.В. Деякі питання підвищення відповідальності перевізників // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 24-30. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
410791
  Говоруха М.О. Деякі питання підвищення кваліфікації з фармацевтичного менеджменту // Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 2016. – № 3. – С. 51-54. – ISSN 2414-9195
410792
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 9-23
410793
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 167). – С. 6-7
410794
   Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133) : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 52-67
410795
  Пишньов Д.І. Деякі питання підвищення якості й ефективності діяльності прокуратури у сфері АПК // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 147-153. – ISSN 0201-7245
410796
   Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка / розпорядження КМУ від 4 березня 2013 р. № 136-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 62). – С. 11
410797
  Данченко М.І. Деякі питання плинності кадрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
410798
  Мельник О. Деякі питання повноважень Рахункової палати України та Вищої палати контролю Польщі (порівняльно-правовий аналіз) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7069-17-0
410799
  Клепка Д.І. Деякі питання повноважень слідчого судді за результатом розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7627-30-1
410800
  Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.112-116
410801
  Любичанковський В.А. Деякі питання подільності матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
410802
  Юрченко В. Деякі питання поетичної майстерності. / В. Юрченко. – К., 1956. – 196с.
410803
  Криволапов Б.М. Деякі питання позовної давності в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.64-72
410804
  Кутиркін А.А. Деякі питання покращення якості правотворчості в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 149-153
410805
  Петрович Н.Г. Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств / Н.Г. Петрович. – Київ, 1968. – 28с.
410806
  Беляневич О.А. Деякі питання поруки та іпотеки // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 6 (178). – С. 36-42
410807
   Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2017 р. № 1497 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 102, 29 грудня 2017 року. – С. 305-313
410808
  Кальніченко А. Деякі питання порядку посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 21-23
410809
  Ромушкевич В.І. Деякі питання походження суховіїв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
410810
  Кучинська О.П. Деякі питання поцесуального статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-966-419-300-6
410811
  Туєва О.М. Деякі питання прав на землю громадян - членів сільськогосподарських виробничих кооперативів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 104-113. – ISSN 0201-7245
410812
  Жилінкова І. Деякі питання права спільної власності за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 66-72
410813
  Шульга М.В. Деякі питання права спільноївласності територіальних громад на землю // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-19
410814
  Пянковський В. Деякі питання правового забезпечення фінансування проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 70-76. – ISSN 2524-0129
410815
  Шабалін А.В. Деякі питання правового положення заявника (стягувача) у цивільному процесі України // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 237-238
410816
  Земко А.М. Деякі питання правового регулювання використання водних ресурсів у сільському господарстві України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 69-71
410817
  Чубенко В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності щодо виробництва та постачання високотехнологічної продукції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 93-97. – ISSN 2663-5313
410818
  Куркіна В. Деякі питання правового регулювання державного боргу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-17-0
410819
  Будаков А.Ю. Деякі питання правового регулювання діяльності митних органів / А.Ю. Будаков, О.А. Долгий // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.17-26
410820
  Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління)
410821
  Тюрін С. Деякі питання правового регулювання заснування нерезидентами господарюючих суб"єктів України або участі в них. Інвестиційна діяльніть нерезидентів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 72-74
410822
  Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 174-176. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням. До таких угод можна віднести міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг та міжнародний фінансовий лізинг. У зазначених угодах знаходять своє вираження ...
410823
  Панченко В.В. Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
410824
  Смерницький Д.В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 33-39. – ISSN 2072-8670
410825
  Підопригора О.А. Деякі питання правового регулювання планування винахідництва і раціоналізації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-24. – (Серія права ; № 15)


  В статье анализируется порядок планирования изобретательства и рационализации. По мнению автора, планирование изобретательства не отвечает современным требованиям ускорения научно-технического прогресса и нуждается в коренном пересмотре. Планирование ...
410826
  Алябов Є. Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 104-107
410827
   Деякі питання правового регулювання процесів видобутку нафти та газу для потреб національної безпеки та оборони України / С. Пасіка, Д. Чомко, О. Опанасенко, Д. Хомяков, О. Скиба, О. Горбачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють деякі питання процесів видобутку нафти та газу для потреб країни в цілому та військово-промислового комплексу України зокрема. Розглянуто та проаналізовано загальні тенденції розвитку ...
410828
  Горожанкін А.І. Деякі питання правового регулювання роботи автомобільного транспорту // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 84-92
410829
  Музика Л. Деякі питання правового режиму об"єктів права комунальної власності. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С38-41
410830
  Матковська Д. Деякі питання правового статусу та організації діяльності судових виконавців в Естонії // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8830-75-4
410831
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 176-179
410832
  Куркін В. Деякі питання правовогорегуювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-27
410833
  Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
410834
  Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-93. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
410835
  Мудрова О.О. Деякі питання практики припинення прав іноземних громадян на землі сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 162-165. – ISSN 0201-7245
410836
  Загородна О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв"язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47. – ISBN 966-654-152-1
410837
  Жуков А. Деякі питання пред"явлення, розгляду, обліку та задоволення вимог кредиторів у законодавстві, що регулює питання банкрутства в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.7-15.
410838
  Добровольська В.В. Деякі питання представництва у господарському судочинстві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 81-88
410839
  Бондарчук В. Деякі питання призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України, видів покарання та проблемі його застосування. Данная статья посвящена исследованию наказания за преступление, предусмотренное ст. 205 УК Украины, видов наказания и ...
410840
  Доманська М.І. Деякі питання призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у справах про зміну правового cтатусу фізичної особи // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 35-37


  У статті проаналізовано законодавчі та практичні проблеми визначення передумов для призначення судово-психіатричної експертизи, дослідження судом висновку експерта та інших доказів при ухваленні рішення.
410841
  Гроза Я.І. Деякі питання принципу матеріальної єдності світу та поняття енергії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
410842
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Грудень (№ 12)
410843
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 73-94
410844
   Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів від 17 листопада 2021 р. № 1197 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 225). – С. 7
410845
  Палюх Л.М. Деякі питання про об"єкт злочину "невиконання судового рішення" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-56. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
410846
  Заболотна Л.В. Деякі питання про притягнення до відповідальності працівників дипломатичної служби за польською моделлю гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 117-119
410847
  Ілечко К. Деякі питання провадження щодо видачі особи (екстрадиції) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 378-379
410848
   Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 р. № 889 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 64, 23 серпня 2016 року. – С. 339-340
410849
   Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 565-566
410850
   Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 р. № 931 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 74, 28 вересня 2018 року. – С. 72-73
410851
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині впровадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 90-95
410852
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р № 652 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 68, 7 вересня 2018 року. – С. 107-110
410853
   Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров"я" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 квітня (№ 71). – С. 8
410854
   Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 жовтня 2020 р. № 1232 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 72
410855
   Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 275 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 80). – С. 6
410856
  Путренко А.М. Деякі питання протидії фіктивному підприємництву // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 42-44
410857
   Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 35-40
410858
  Литва Л.А. Деякі питання професійного становлення соціального працівника // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 78-79
410859
   Деякі питання професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. №1010 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 230). – С. 9
410860
  Нечепуренко А.О. Деякі питання проходження військової служби на сучасному етапі розбудови ЗС України: історико-правовий аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 93-95. – ISSN 2076-1554
410861
  Панова Г.В. Деякі питання процедури визнання особи біженцем певними компететними органами відповідно до законодавства України та Россії: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 214-221. – ISSN 1563-3349
410862
  Сліпачук О. Деякі питання процесу розкриття інформації та документів у міжнародному арбітражі / О. Сліпачук, О. Перепелинська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 100-104.
410863
  Шарапова С.В. Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського призначення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 128-136. – ISSN 2224-9281
410864
  Савчук В. Деякі питання реалізації третейської угоди при розгляді господарських спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 276-277
410865
  Шашкова-Журавель Деякі питання реалізації Україною міжнародно-правових норм про працю неповнолітніх: адміністративно-правовий аспект // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 164-170. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
410866
  Цюра В.В. Деякі питання регламентації законного представництва в контексті реформування цивільного законодавства // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 318-321
410867
  Глобенко Г.І. Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 76-84. – ISSN 1999-5717
410868
  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об"єкту права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 146-150. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
410869
  Логвінова М.В. Деякі питання регулювання процесуального порядку скасування усиновлення // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 235-245. – ISBN 978-966-437-304-0
410870
  Пилипенко В. Деякі питання реєстрації автомобіля // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-40
410871
  Станкевич О. Деякі питання реєстрації юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-76.
410872
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С. Й.; КУ ім. Т.Г. Шевчена. – Київ, 1992. – 101л. – Бібліогр.:л.98-101
410873
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 16л.
410874
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплиності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 15л.
410875
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 51-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 12 лютого 2016 року. – С. 52
410876
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 р. № 151-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 21, 22 березня 2016 року. – С. 196
410877
  Ромащенко М.І. Деякі питання реформування водогосподарської галузі України / М.І. Ромащенко, О.О. Дехтяр // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 103. – C. 3-8. – ISSN 0507-2166
410878
  Шингель А.В. Деякі питання реформування державної митної служби України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 561-563. – ISBN 966-660-151-6
410879
  Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17.
410880
  Лук"янчук Р.В. Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: учасний погляд // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 81-92. – ISSN 2414-05-62
410881
  Слободян О. Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-15-6
410882
  Стецюра Г.А. Деякі питання роботи Комуністичної партії України у посиленні ролі МТС в організаційно-господарському зміцненні колгоспів (1933-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 14-26. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
410883
  Давидова Ю.В. Деякі питання розбудови адаптивного освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 38-48. – ISSN 2074-8922
410884
  Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров"я України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 75-79 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
410885
  Бондаренко К. Деякі питання розвитку галузей землеробства в приміській зоні м. Києва // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 19-22
410886
  Євдощук М.І. Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
410887
  Бритченко С.П. Деякі питання розвитку національних відносин на Україні / С.П. Бритченко. – К., 1990. – 45с.
410888
  Дзера О.В. Деякі питання розгляду справ про право власності в судовій практиці / О.В. Дзера, І.О. Дзера // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 15-24. – ISBN 978-966-2635-96-6
410889
  Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спрощена процедура розірвання шлюбу, запроваджена новим Сімейним кодексом України, висвітлюються проблеми, які існують у цій сфері та пропонуються шляхи їх розв"язання. The article analyses simplified procedure of dissolution of marriage ...
410890
  Борденюк В.В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними та господарськими судами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 131-137
410891
  Казьмирчук Г.Д. Деякі питання розробки дослідниками Радянської України проблем суспільно-політичного руху в Росії середини 30-х - початку 60-х років ХІХ ст. (1934-1956 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 25-35. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
410892
  Герасименко М. Деякі питання розслідування голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 357-361. – ISBN 978-966-518-655-7
410893
  Плотнікова М. Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 39-43. – ISSN 2307-8049
410894
  Князькова Л.М. Деякі питання систематизації пенсійного законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-617-7069-52-1
410895
  Пленюк М. Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов"язаннях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.66-71
410896
  Ярошенко О.М. Деякі питання системи джерел трудового права України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 43-47. – ISSN 0201-7245
410897
  Якимчук Н.Я. Деякі питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.76-80. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
410898
  Леоненко М.І. Деякі питання системних змін до кримінального процесуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-419-300-6
410899
  Мохначук С.С. Деякі питання сільського розселення Черкащини / С.С. Мохначук, Є.Й. Шипович // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 9-18
410900
  Бенедисюк І. Деякі питання складу злочину за ухилення від сплати податків, інших обов"язкових платежів та їх доведення в ході попереднього розслідування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-55
410901
  Иоффе Є.М. Деякі питання соціалістичного відтворення / Є.М. Иоффе. – Київ, 1958. – 40с.
410902
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 42-45
410903
  Ярошенко І.С. Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 45-52
410904
  Проценко М.А. Деякі питання співвідношення внутрішнього і зовнішнього у живій природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
410905
  Степаненко М. Деякі питання співвідношення інститутів політичного притулку та екстрадиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 298-300
410906
  Кашинцева О.Ю. Деякі питання співвідношення інформаційних відносин інтелектуальної власності в сфері охорони здоров"я / О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 55-63. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
410907
  Шарапова С.В. Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони земель лісогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 140-144. – ISBN 978-966-7957-20-9
410908
  Чаркіна А. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 29-31
410909
  Єрьоменко О.А. Деякі питання створення адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 59. – С. 54-60. – ISSN 2074-8922
410910
  Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та вдосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 132-135
410911
   Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 158). – С. 8-10
410912
  Тюрін С. Деякі питання створення та діяльності холдингових компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 9-13
410913
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 2-4
410914
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 530-543
410915
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-94
410916
  Поляков Б.М. Деякі питання судового захисту акціонера у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-133.
410917
  Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-17
410918
  Андреєв Д.О. Деякі питання судового захисту корпоративних прав акціонерів // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 36-38
410919
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0132-1331
410920
  Терещук Ю. Деякі питання сучасного адміністративно-правового забезпечення митної справи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 39-42
410921
  Біленчук П. Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 17-19
410922
  Бояров В.І. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів / В.І. Бояров, О.П. Кучинська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 39-42
410923
  Коновалова Г.В. Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 62-64. – ISSN 2310-9769
410924
  Булкат М.С. Деякі питання теоретико-правової природи та сутності судової влади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 97-108. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
410925
  Крижанівський С.А. Деякі питання теориї соціалістичного реалізму / С.А. Крижанівський, 1958. – 18 с.
410926
  Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29
410927
  Охріменко О.О. Деякі питання теорії і практики застосування законодавства про місцеві вибори // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 98-100.
410928
  Дідовець І.В. Деякі питання теорії і практики управління комунальною власністю та нерухомістю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 81-86. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
410929
  Мінчин Б.М. Деякі питання теорії комічного / Б.М. Мінчин. – К., 1959. – 240с.
410930
  Щербань М.І. Деякі питання теорії мікроклімату та методики мікрокліматичних досліджень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 8)
410931
  Медина В.С. Деякі питання теорії охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 11)
410932
  Розман І.І. Деякі питання теорії перекладу творів зарубіжної літератури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 185-187. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
410933
  Настасяк І. Деякі питання теорії правових засобів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 20-23
410934
  Яснюк Т.Є. Деякі питання теорії районних циклів виробництв, що формуються на базі мінерально-сировинних ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 62-69. – Бібліогр. 6 назв
410935
  Мосенкіс Ю. Деякі питання теорії та практики вивчення мовно-культурних субстратів: Визначення напрямків дослідження / Ю. Мосенкіс, Д. Переверзєв // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 50-57


  Мовний субстрат Трипільської культури, мінойський субстрат стародавнього Криту, етруська мова.
410936
  Батанова Н. Деякі питання теорії функцій конституційно-правової відповідальності // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 54-58
410937
  Панько К.Е. Деякі питання територіальної організації жіночої праці Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 49-56 : Табл.
410938
  Тамбовцева Г.Т. Деякі питання територіальної організації плодоовочевої консервної промисловості Запорізької області : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
410939
  Жирмунський А.М. Деякі питання термінології та класифікації четвертичних покладів / А.М. Жирмунський. – 97-107с.
410940
  Лур"є К.І. Деякі питання техногенної безпеки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 194-196. – ISSN 2077-1096
410941
  Тимощук В.М. Деякі питання типології київської кухонної кераміки X-XIII ст. // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 67-71
410942
  Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.116-125
410943
  Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 42-48
410944
  Перепелиця М.М. Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 137-141. – ISSN 1727-1584
410945
  Пашко П.В. Деякі питання удосконалення системи освіти в Україні в контексті світових тенденцій // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 189-196. – ISBN 978-966-622-885-0
410946
  Чупрун О Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.125-127
410947
  Васильчук Г.М. Деякі питання українізації державного апарату України (1923-1924 рр.) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 141-144. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  На основі архівних документів розглядаються деякі аспекти українізаційної політики в республіці в 20-х роках, а саме проблеми українізації державного апарату УРСР у 1923-1924 рр. На основе архивных документов рассматриваются некоторые аспекты ...
410948
   Деякі питання Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 684 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 11-16
410949
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
410950
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 69
410951
   Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного технічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 26). – С. 13
410952
   Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного технічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 14, 16 лютого 2018 року. – С. 69
410953
   Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України від 29 серпня 2016 р. № 1027/900 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 7, 24 січня 2017 року. – С. 202-224
410954
  Радзієвська Л.К. Деякі питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье исследованы некоторые вопросы участия прокурора, являющиеся спорными в теории гражданского процессуального права, решение которых будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора при рассмотрении гражданских дел.
410955
   Деякі питання фізико-хімічної механіки металів.. – К., 1958. – 144с.
410956
   Деякі питання фізіології травлення та обміну речовин у риб.. – Київ : АН УРСР, 1962. – 117с.
410957
  Сокуренко В.В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 109-116. – ISSN 2222-5374
410958
  Підопригора О.А. Деякі питання фінансування винахідництва і раціоналізації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 64-70
410959
   Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 110-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 94-95
410960
  Пасмор Н. Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – ISSN 1682-2366
410961
  Максімова В.Ф. Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності / В.Ф. Максімова, Р.В. Кузіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
410962
  Зборовська О.М. Деякі питання формування стратегії розвитку металургійних підприємств / О.М. Зборовська, Д.В. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-12. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
410963
  Кузнєцов Ю. Деякі питання функціонування акціонерних товариств у світі та можливість застосування їх досвіду в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 158-159
410964
   Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти : постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 566 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 100, 28 грудня 2018 року. – С. 51
410965
  Чєревко П.П. Деякі питання цивільно-правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 285-293. – ISSN 1563-3349
410966
  Тростогон А.М. Деякі питання шефства робітничого класу України над селом (1923-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 13-18. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
410967
   Деякі питання школознавства. – Київ : Радянська школа, 1966. – 275, [5] с. – (Бібліотека директора школи)
410968
  Чуваков О.А. Деякі питання щодо видових об"єктів злочинів проти основ національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 316-321. – ISSN 2219-5521
410969
  Базов О. Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 123-133. – ISSN 2306-9082
410970
  Сапожнікова О. Деякі питання щодо встановлення особи, з якого може наставати кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 252-255. – ISSN 0132-1331
410971
  Чорноус О.В. Деякі питання щодо дискримінації жінок в трудових правовідносинах // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
410972
  Корчева Т.В. Деякі питання щодо дії принципу змагальності в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 110-120. – ISSN 0201-7245
410973
  Бугайов С. Деякі питання щодо дійсності договору дарування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 23-24
410974
  Красовський К.Ю. Деякі питання щодо законодавчого забезпечення судової реформи // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7166-33-5
410975
  Перепелиця С.І. Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 149-151. – (0). – ISSN 2078-9165
410976
  Баклан О.В. Деякі питання щодо зв"язків між суб"єктами та об"єктами адміністративно-правових відносин у процесі легалізації підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 88-90
410977
  Гетьманцева Н.Д. Деякі питання щодо кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 52-54. – ISBN 978-617-7069-52-1
410978
  Яригіна Є. Деякі питання щодо моніторингу якості освіти в університеті // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 308-309


  Здійснено наукове дослідження теоретичних та організаційних основ системи управління якістю освіти у вищих навчальних закладах та визначені потенційні можливості використання ідей європейського досвіду в розвитку системи управління якістю вищої освіти ...
410979
  Ященко Володимир Деякі питання щодо навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
410980
  Благодир А.А. Деякі питання щодо підслідності кримінального провадження / А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 5-9. – ISSN 2304-5809
410981
  Фрідман Д. Деякі питання щодо поновлення функціонування спеціалізованих природоохоронної та транспортної прокуратур в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 303-305
410982
  Процевський В.О. Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю / В.О. Процевський, Ю.В. Грицай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 5-25. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
410983
  Михайлова С. Деякі питання щодо роботи за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 10
410984
  Панасюк О. Деякі питання щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 142-146. – ISSN 2663-5313
410985
  Доманський В.А. Деякі питання щодо систематизації законодавства у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-10 : схема. – Бібліогр.: 12 назв
410986
  Беззубцева Г. Деякі питання щодо сутності інституту розірвання господарського договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 248
410987
  Суржинський М.І. Деякі питання щодо сучасного розуміння поняття "громадянство" // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 526-528. – ISBN 966-660-151-6
410988
  Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 8 назв
410989
  Галянтич М.К. Деякі питання щодо удосконалення поняття "відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2635-96-6
410990
  Белікова С. Деякі питання щодо участі прокурора виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 67-77
410991
  Абизов В.Є. Деякі питання щодо філософського аналізу міфу / В.Є. Абизов, В.Л. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
410992
  Лисиця Н. Деякі питання щодо формування спадкових справ та їх оформлення для архівного зберігання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 100-102
410993
  Манжул І.В. Деякі питання юридичної відповідальності особового складу Національної гвардії України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 76-83. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
410994
  Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
410995
  Дмитренко П. Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 66-69
410996
  Кривобок С. Деякі питання, пов"язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.132-135. – ISSN 0132-1331
410997
  Смітієнко З.Д. Деякі питання, пов"язані з реалізацією функцій кримінального процесу / З.Д. Смітієнко, В І. Рогатюк // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17
410998
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання, пов"язані з ротацією на дипломатичній службі // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 228-230. – ISBN 978-966-458-401-9
410999
  Кротюк В. Деякі питання, пов"язані із законодавствчим регулюванням створення та діяльності банківських об"єднань в Україні / В. Кротюк, Я. Берназюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
411000
  Сіренко А. Деякі питання, що виникають в зв"язку з охороною авторського права при передачі масової інформації та телепередач по кабелю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.57-59
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,