Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
409001
  Руденко В. "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 198-201. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
409002
  Поліхов О.Л. "Етос музики" як єдність внутрішнього устрою музики і характеру ії впливу на людину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 109-111
409003
   "ЕТС" становится ERV // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 85 : фото. – ISSN 1998-8044
409004
  Шевчук В.О. "Ефект локомотива" як наближена характеристика ефективності інтеграційних процесів: розрахунки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 12-14
409005
  Павлюк Н.Д. "Ефект очуження" в українській драматургії другої половини 20-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті висвітлено гносеологічний та демістифікаторський характер "ефекту очуженні" в українській драматургії другої половини 1920-х рр. Розглянуто такі функції "ефекту очуження", як уведення емоційної дистанції, деавтоматизація, дегероїзація та ...
409006
  Шумская С.С. "Ефект переносу" та монетарна політика в Україні // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 51-58
409007
  Косьміна В.В. «Ефект переливу» як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 114-115
409008
  Матвейчук Л. Е-урядування країн Балтії: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 159-168
409009
   Етно-демографічні процеси у країнах західної Європи у Середні віки : програма спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 12с.
409010
  Горобець Марися Етно-кутюр : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 138-142 : Фото
409011
  Бура І.В. Етно-релігійна зумовленість топономії Великої Волині / І.В. Бура, О.Я. Романів, О.В. Яроменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 210-216 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
409012
  Микитчук Н.М. Етно-територіальна єдність України: погляди М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 160-167. – ISBN 966-551-178-5
409013
  Любчик І.Д. Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 185-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
409014
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. – Бібліогр.: л. 180 - 231
409015
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
409016
  Маланчук В.А. Етнографічна діяльність В.Ю. Охримовича (1870-1931) / В.А. Маланчук. – К., 1972. – 139с.
409017
  Ломова М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка / М.Т. Ломова. – Київ, 1957. – 120с.
409018
  Константинівська О. Етнографічна діяльність Олени Пчілки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 332-345. – ISBN 978-966-2410-25-9
409019
  Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 83-88


  У статті висвітлюються основні етапи життя та громадської діяльності С.Носа. Автор аналізує його фольклорно-етнографічну спадщину. В статье прослеживаются основные этапы жизни и общественной деятельности С.Носа. Автор анализирует его ...
409020
  Конта Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
409021
  Томашівський Ст. Етнографічна карта Угорської Руси. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1910. – 64с. + карта. – Отд. оттиск их "Сборника по славяноведению" в.3
409022
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 4-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
409023
  Проскурова С. Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 75-80
409024
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Григоренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
409025
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Григоренко Т. В.; Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 211л. + Додаток: л.1-141. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.184-211
409026
  Тиводар М.П. Етнографічна практика в УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 25)
409027
  Прохоров Д.А. Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 299-304. – ISSN 2218-4805
409028
  Шаповал Л.І. Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 58-67. – ISSN 2075-1451
409029
  Дністрянський Мирослав Етнографічна структура державної території та державних кордонів України як геополітичний чинник / Дністрянський Мирослав, Жулканич Борис // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 1. – С. 18-20
409030
  Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М. Гулака та В. Навроцького на Закавказзі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 586-594. – ISSN 1028-5091
409031
  Глушко М. Етнографічна тематика зарубіжних слов"ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 104-110. – ISSN 0203-9494
409032
  Гурмак В. Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
409033
  Степанов В.П. Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії 19 -- початку 20 сторіччя. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.05 / Степанов В.П.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин і політолог. – К, 1997. – 23л.
409034
  Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. / Р.Ф. Кирчів. – К., 1978. – 174с.
409035
  Божко Л. Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 116-122
409036
  Глушко М. Етнографічне районування України : стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX - початку XXI століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 179-214. – (Серія історична ; Вип. 44)
409037
  Стефанюк С.К. Етнографічний аспект козацької культури / Світлана Стефанюк; МОНУ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Крок, 2002. – 114с. – ISBN 966-652-028-1
409038
  Циганок О.О. Етнографічний аспект творчості Т.Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
409039
   Етнографічний вісник. – Київ
Кн. 2. – 1926
409040
  Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 93-98
409041
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – 1901. – VIII, 200 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409042
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – 1905. – С. XXV, 201-600. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409043
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – 1907. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409044
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – 1908. – С. X, 301-612. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409045
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – 1909. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409046
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – 1910. – С. X, 301-541. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
409047
  Хоменко М. Етнографічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 140-143. – ISBN 96966-8060-04-0
409048
  Топеха В. Етнографічний музей у Буштині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 6-18
409049
  Іванчишен В. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану працю вченого "Случайные заметки в области этнографии" (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIX, од. зб. 165). Уведена в ...
409050
  Данилюк І.В. Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. The ethnographic factors of studying ethnic particularities of individual are studied and analysed.
409051
  Бартуш Д. Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 105-110
409052
  Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-12
409053
  Зеров М. Етнографічні вивчення на українському грунті // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 69-73. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
409054
  Мусієнко І.В. Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 109-118. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
409055
  Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтоші", "Вітряник", "Закон") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 142-145. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
409056
  Сніжко В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 183-187
409057
  Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 15-21
409058
  Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. XX століття): сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 41-48. – ISSN 2076-1554
409059
  Батирєва І. Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 40-47


  В статті розглядається розвиток етнологічної думки на Східному Поділлі в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. в контексті української науки. Подільську губернію вивчали різні громадські організації та державні установи імперії, залучивши до ...
409060
  Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-67
409061
   Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – 3с.
409062
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.165-213
409063
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
409064
  Малець О. Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького / О. Малець, Н. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 124-132. – ISSN 2520-6419
409065
  Красиков М. Етнографічні дослідження Слобожанщини Петра Іванова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 124-134. – ISSN 0869-3595
409066
  Пилипенко В. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 148-152


  У 2008 - 2010 роках викладачі та студенти кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали участь в етнографічних експедиціях в АР Крим. Польові матеріали про історію і сучасне ...
409067
  Карпенко А.А. Етнографічні й археологічні колекції Володимира Шухевича у Національному музеї Андрея Шептицького // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISSN 2078-1849
409068
  Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю - в межах Волині. – [Житомир] : [Дpук. "Робітник"]
Т. 1 : Hаpодні оповідання й казки / Зібpані В. Кpавченком ; Пеpедмова М. Гладкого. – 1923. – [6], IV, 312 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська Літеpатуpна Енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. В кн. також укp. наp. загадки, замовляння, казки, легенди, оповідання, пеpекази, пpиказки, повіp"я.
409069
  Ігнатюк І. Етнографічні матеріали. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 168-172


  Про хліб. Знахарство.
409070
  Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України / Г.А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 299с.
409071
  Костомаров М.І. Етнографічні писання Костомарова : зібрані заходом Акад. комісії укр. історіографії / М.І. Костомаров; Іст. секція Всеукр. акад. наук. ; за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1930. – XXIV, 352 с. – (Записок б. Українського наукового товариства в Києві ; т. 35)


  У виданні переставлено добірку етнографічних праць видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Досліджено народну поезію, веснянки, міфологію, запорізькі пісні, історичну поезію та ін. Видання підготоване за ...
409072
  Зубик А.І. Етнографічні процеси в середовищі українців Росії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 199-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
409073
  Зубик А. Етнографічні процеси в українській діаспорі Молдови // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 166-172. – ISSN 2076-1333
409074
  Юревич М.В. Етнографічні спостереження Ю.І. Крашевського у "Спогадах Волині, Полісся і Литви" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 304-310
409075
  Бенькалович Н. Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 47-51. – ISSN 1028-5091
409076
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1982. – 80 с.
409077
  Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці" / Р.Ф. Кирчів; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Львів. відділення ; [відп. ред. Ю.Г. Гошко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 338, [1] с.
409078
  Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність Б. Грінченка зі збирання та публікації етнографічних і фольклорних матеріалів. B. Grinchenko"s scientific activity on collecting and publishing ethnographic and folklore materials is analyzed.
409079
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 43-48


  У статті розглядається питання дослідження в дореволюційній історіографії наукової спадщини відомого українського вченого Філарета Колесси як етнолога, фольклориста та музикознавця, аналізуються відгуки в літературі щодо його етнографічних експедицій ...
409080
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
409081
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 219-265
409082
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична та музикознавча діяльність Філарета Колесси в оцінці Станіслава Людкевича // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 40-41
409083
  Яременко В. Етнографія - наука націєтворча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 10
409084
  Хоменко М.М. Етнографія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
409085
  Гримич М. Етнографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 246-255. – ISBN 978-966-06-0538-1
409086
  Скрипник Г. Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 7-30. – ISSN 0130-6936
409087
  Стасюк О. Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 84-90
409088
  Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: принципи збирання та публікації матеріалів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-56. – ISSN 0869-3595
409089
   Етнографія Києва і Київщини. – К, 1986. – 72с.
409090
  Плеше Іва Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
409091
   Етнографія України : навч. посібник / С.А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, З.Ф. Бичко; Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф., Бичко З.Ф. та ін. ; за ред. С.А.Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 519 с. – ISBN 5-7773-0015-4
409092
   Етнографія України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520с. – ISBN 966-603-371-2


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
409093
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло ; [ред. Н.Т. Попсуєнко]. – Київ : Молодь, 1993. – 401, [3] с. : іл., портр. – Рез. рос., англ. - Покажчики: с. 371-381. – Бібліогр.: с. 357-370 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7720-0768-8
409094
  Леньо П. Етнографія чи етнологія? Аналіз традицій науки // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 62-67
409095
  Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г.Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-45


  У статті йдеться про концептуальність уваги одного з основоположників нової української літератури до етнографії, що проявилося в його найперших прозових творах рідною мовою, зокрема, оповіданні «Салдацький патрет». The article is devoted to the ...
409096
   Етнографскм и фолклористични изследвания. – София, 1979. – 306с.
409097
  Литвин К. Етнографчні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь" (1912-1917) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 53-59. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
409098
  Аргудяєва Ю. Етнодемографічна історія українців південної частини Далекого Сходу Росії (друга половина XIX - початок XX століття) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 92-100. – ISSN 0130-6936
409099
  Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу : (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 418с. – ISBN 966-02-3957-2
409100
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 199-235
409101
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
409102
  Деркач С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 91-96. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню етнодемографічного розвитку села Музичі на Київщині на прикладі однієї сільської громади. Простежено, як змінювалася демографічна ситуація в селі протягом останніх десяти років. У досліджені використано ...
409103
  Івченко І.С. Етнодендрологічне районування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Описано вперше створене етнодендрологічне районування України. Досліджено плідні дендрологічні розробки кількох поколінь природознавців минулого із сучасним розвитком регіональної етноботанічної класифікації. Здійснено їх порівняння з новітнім ...
409104
  Римаренко Ю.І. Етнодержавознавство : теоретико-методологічні засади : підручник / Ю.І. Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ, 2001. – 263 с. – ISBN 966-02-1977-6
409105
  Фігурний Ю.С. Етнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 64-75
409106
  Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 30-36. – ISSN 0130-7037


  Життя Природи - постійно-діючий конкурсний відбір, який існує в пиродному довкіллі
409107
  Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 229-235


  У статті розглядаються особливості вживання етноейдем-символів, їхній значеннєвий потенціал у розкритті образу жінки-матері у творах Т. Шевченка
409108
  Тертична Ю.В. Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
409109
  Бартуш Д. Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890-2002) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 78-83


  Французька етнологічна наука
409110
  Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 63-67
409111
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 417 л. – Бібліогр. : л.374-417
409112
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
409113
  Гарасим Я.І. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 246-259. – ISBN 978-966-346-596-8
409114
  Науменко Н.В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 84-97


  У статті з культурологічних позицій аналізуються принципи побудови художньої картини світу у поезіях американської поетеси українського походження Віри Вовк, починаючи зі збірки «Юність». Установлено, що принцип синтезу мистецтв, заснованого на ...
409115
  Блик О.І. Етноімагологічні аспекти "Саги про Еймунда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 54-60


  У статті розглядаються питання етноімагології - порівняно нової та актуальної галузі компаративістики. Предметом її вичення є образи-іміджі іноземців та інших країн зафіксовані у письмовій спадщині певного народу. У статті розглянуто взаємодію ...
409116
  Савчук Борис Етноісторизм: нова парадигма освіти / Савчук Борис, Білавич Галина // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1999-4966
409117
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 19-35. – ISSN 0130-7037


  Від Андрея Первозваного до архонтисти Ельги.
409118
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах. Від Андрея Первозваного до архонтиси Ельги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-27. – ISSN 0130-7037
409119
  Толочко Д. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 61-65
409120
  Хоменко М.М. Етноісторія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136. – ISBN 966-642-073-2
409121
  Маленко О. Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
409122
  Войналович Віктор Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 65-71
409123
  Левченко Я. Етноконфесійний чинник у зовнішній політиці Франції у Північній та Центральній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 136-139
409124
  Войналович В. Етноконфесійні аспекти історії німців в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.134-138 : Фото. – ISSN 1607-6451
409125
  Войналович В.А. Етноконфесійні об"єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х - 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 216-245
409126
  Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-149


  У статті досліджуються етноконфесійні стереотипи на матеріалах української народної прози кінця ХІХ ст. Поряд з опозицією "свій-чужий" розглядається фольклорна тріада "свій-інакший-чужий".
409127
  Пунько Л. Етноконфесійні суперечності у галицькому суспільстві у контексті етнополітики Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 257-265. – ISBN 978-966-02-5080-2
409128
  Сенюшкіна Т. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 322-332. – ISBN 978-966-02-5496-1
409129
  Іванілов О.В. Етноконфліктний потенціал України: яким він є? (спроба історико-філософського аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
409130
  Масієнко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Брит. політолог, дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка"(2009) наголошує на провідній ролі європейських романтиків в істор. процесах самовизначення національних спільнот, ...
409131
  Масенко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
409132
   Етнократологічний словник / О.В. Антонюк, С.С. Боко, Ю.В. Бондар, К.О. Ващенко, В.І. та ін. Волобуєв; [О.В. Антонюк та ін.] ; за ред.: О.В. Антонюка [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. - Алф. покажч.: с. 569-575. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-608-777-8


  У пр. № 1704450 напис: Подарунок Київськомк університету від випускника 1971 року І.І. Дахна. Підпис.
409133
  Марасюк С. Етнокультура складова розбудови сучасної української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 51-55.
409134
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
409135
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.: 163 - 191
409136
  Філіпчук Г. Етнокультура, природовідповідність в етизації особистості // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 34-45. – ISSN 2226-4051
409137
  Олійник М. Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 97-104. – ISSN 2313-8505
409138
  Глебова Н.І. Етнокультурна ідентичність та її продукування: теоретико-методологічні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 8-13. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
409139
  Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. -- IV ст. н.е.) / Д.Н. Козак. – К., 1992. – 172с.
409140
  Онищук Ярослав Іванович Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя в 1 тис. н.е. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.05 / Онищук Я.І.; НАНУ, Ін-т українознавства ім.І.Крип"я кевича. – Львів, 2001. – 20 с.
409141
  Семеног О. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксиологічні виміри // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18


  У статті окреслено аксіологічні виміри родинних виховних, зокрема трудових як потужного чинника формування етнокультурної компетентності, презентовано досвід Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату "Дивосвіт". Доводиться, що формування ...
409142
  Ковпак В.А. Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
409143
  Петриченко Оксана Анатоліївна Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М. Гумільова і В. Хлєбнікова : Автореф. дис .... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Петриченко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
409144
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – 217л. + Додатки : л.210-217. – Бібліогр. : л.184-209
409145
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:7 назв
409146
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 171-194
409147
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
409148
  Уманцева Н.Ф. Етнокультурна семантика української діалектної фразеології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 210-214. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто особливості етнокульт. семантики діалектної фразеології одного з населених пунктів Харк. обл. Простежено зв"язок аналізованих фразеологізмів з окремими семантичними параметрами нац. мов. картини світу, з"ясовано роль обрядових ...
409149
  Письменна Ю.О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у XX - на початку XXI ст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 379-386


  У статті здіснено критичний огляд і систематизацію сучасних лінгвістичних напрямів, орієнтованих на дослідження лексики, яка містить у своїй семантиці культурно зумовлений компонент. В статье представлен критический обзор и систематизация современных ...
409150
  Славова Л.Л. Етнокультурна специфіка мовленнєвої поведінки політика (на матеріалі англомовного та українського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 236-240
409151
  Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 655-659. – ISSN 1028-5091
409152
  Конвай В. Етнокультурна специфіка транснацональних шлюбів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 85-93. – ISSN 0130-6936


  На матеріалах України та Італії.
409153
  Любчук Н. Етнокультурна специфіка фразеологізмів та проблема перекладу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 169-172
409154
  Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці "Таємниця козацької шаблі" Зірки Мензатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
409155
  Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 428-438


  У статті розглядаються аспекти етнокультурної стереотипізації мусульман у друкованих англомовних медіаматеріалах, досліджуються маніпулятивні технології використання та нав"язування антимусульманських поглядів читацькій аудиторії у медіадискурсі ...
409156
  Булгакова Л.П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля ( кінець 19 - 30-ті роки 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Булгакова Л.П.; НАНУ. Ін-тут українознавства ім.І.Крип"якевича. Ін-тут народознавства. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
409157
  Бачинська О.А. Етнокультурна характеристика населення міст Нижнього Подунав"я на початку ХІХ ст. (За матеріалами "Опису Кілії" 1808 р.) / О.А. Бачинська, О.А. Прігарін // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.68-85. – ISBN 966-7089-17-7
409158
  Ішуніна Н. Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 80-83
409159
  Яременко С. Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 215-253. – ISBN 978-966-439-357-4
409160
  Ущаповська І.В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 160-165. – ISSN 2077-804X
409161
  Д"якова Т.О. Етнокультурне підгрунтя фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
409162
  Нахлик Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-247. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
409163
  Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 182-189. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999
409164
  Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя XX століття : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Ландон-XXI, 2012. – 375, [1] с. – Алф. покажч.: с. 325-332. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-617-7049-16-5
409165
  Афанасьєва Л.В. Етнокультурний ландшафт: суб"єктно-об"єктний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 105-108. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
409166
  Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних процесів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності українського суспільства до ...
409167
  Якубіна Юлія Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування художньої свідомості Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 107-149. – ISSN 0869-3595
409168
  Єрмоленко С. Етнокультурний та соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 6-15. – ISSN 0201-419
409169
  Старовойтенко О.А. Етнокультурний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 157-163
409170
  Шинкаренко Т.І. Етнокультурний фактор в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 140-143


  В статті розглянуто значення етнокультурного фактора в сучасній дипломатії, чинники формування та особливості соціокультурних традицій різних етносів, які суттєво впливають на переговорний процес, встановлення та зміцнення дипломатичних контактів, ...
409171
  Мороз В.Я. Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7009-23-7
409172
  Грицюта Н.М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 30-35


  У рекламі українських торговельних марок, покликаній не лише підтримувати вітчизняного товаровиробника, а й ефективно впливати на формування світогляду і патріотичні настрої споживачів, архетипні символи етнокультурного контексту використовуються ...
409173
  Ковальова Д.С. Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 215-222


  У статті розглядається поняття міжкультурної комунікації на матеріалі україномовного перекладу роману Маріо П"юзо "Хрещений Батько", аналізуються варіанти перекладу італійських реалій українською мовою та виокремлюються способи їх відтворення. В ...
409174
  Турчин О. Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 98-107


  У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ"я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у ...
409175
  Максименко О.В. Етнокультурні виміри перекладу текстів новин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 31-35
409176
  Баженов Л.В. Етнокультурні дослідження І.С. Винокура населення Дністро-Дніпровського межиріччя I - початку II тисячоліть // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 119-126
409177
  Прилипко Я.П. Етнокультурні зв"язки болгар і східних слов"ян : (На матеріалі одягу) / Я.П. Прилипко; відп. ред. К.Г. Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1964. – 133, [11] с.
409178
  Пашкова Г.Т. Етнокультурні зв"язки українців та білорусів Полісся / Г.Т. Пашкова. – К., 1978. – 119с.
409179
  Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
409180
  Кузнецов Етнокультурні зв’язки степового населення Східної Європи за доби ранньої бронзи / Кузнецов, ПФ, О.О. Хохлов // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
409181
  Лучик В.В. Етнокультурні конотації в топонімії України // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55-60. – ISSN 1996-9872
409182
  Герасим П. Етнокультурні контакти варварських племен із античними містами-державами у басейні Північного Причорномор"я V - I ст. до н. е. в античній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 36-37
409183
  Пономарьова І.С. Етнокультурні контакти греків Приазов"я (на прикладі традиційного грецького одягу) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
409184
  Лях К. Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 90-97


  Стаття присвячена аналізу етнокультурних контактів німецьких колоністів півдня України у світлі лінгвістичних даних. Автор доходить висновку, що інтенсивність подібних контактів, починаючи з другої половини ХІХ ст., посилюється прямо пропорційно ...
409185
  Марушкевич А. Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді. Акцентується увага на актуальних положеннях етнопедагогічної теорії з проблеми. Etnocultural possibilities of influence on the state of ...
409186
  Файзулліна Г.С. Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 79-86. – ISSN 2225-7586
409187
  Ляшенко Я. Етнокультурні ознаки в поховальному обряді черняхівської культури // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-795-3
409188
  Воловик В.М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 189-196. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  У статті розкриті конвергентні комунікаційні особливості функціонування дорожніх ландшафтів модельного регіону, пов"язані з військовими (Чорний та Кучманський шляхи) і мирними (Коломийський шлях, Вінницький гостинець, дорога велика до Брацлава) ...
409189
  Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 79-83. – ISBN 966-8188-07-1
409190
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 332-342. – Бібліогр.: Літ.: Літ.: с. 341-342;
409191
  Маркелова А. Етнокультурні особливості солярних образів в англійських перекладах поезії українських шістдесятників // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 255-266. – ISBN 978-617-7480-12-8
409192
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
409193
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 234 л. + Додатки : л. 197-234. – Бібліогр.: л. 169-196
409194
  Громик Л.І. Етнокультурні особливості сучасної вітчизняної реклами: проблема національного характеру // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 11-12
409195
  Пирогов В. Етнокультурні паралелі японських асиметричних паремій в західноєвропейському контексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Ідентифікація японських асиметричних паремійніх одиниць і розгляд способів їх семантичної інтерпретації в різносистемних мовах пов"язаний з виокремленням паремійного інваріанта, який відповідає логіко-семіотичному ядру паремії. Незалежно від ...
409196
  Маргулов А.Х. Етнокультурні прагнення ассирійців України у 1920-1930-х роках як знаряддя асиміляційної політики держави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 199-203. – ISSN 2226-3209
409197
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Дис... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю. М.; КУ ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії та історії філософії. – Київ, 1997. – 296 л. – Бібліогр.: л. 271-296
409198
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю.М. ; КУ. – Київ, 1997. – 38 с.
409199
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
409200
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 197-244 та в підрядк. прим.
409201
  Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 142-145. – ISBN 978-966-439-357-4
409202
  Власов Володимир Петрович Етнокультурні процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. (на матеріалі ліпної кераміки) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.04 / Власов Володимир Петрович; НАНУ. Ін-т археології. – К., 1999. – 24л.
409203
  Баран В. Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 6-24. – ISSN 2313-8505
409204
  Леньо П. Етнокультурні процеси в середовищі українців Мраморщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-6936
409205
   Етнокультурні процеси в Україні // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 322-542
409206
  Рудь М. Етнокультурні процеси на території Західного Помор"я у V–Х ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу процесу заселення слов"янами території Західного Помор"я та їх етнокультурному розвитку у VI-X ст. Статья посвящена анализу процесса заселения славянами территории Западного Поморья и их этнокультурному развитию в VI-X ...
409207
  Столярова А.А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)" і "Три літа" та їх новогрецьких перекладів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 409-419
409208
  Індиченко Ганна Володимирівна Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Індиченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.172-215
409209
  Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Ганна Володимирівна Індиченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
409210
  Терпиловський Р. Етнокультурні та соціально-економічні процеси у слов"ян півдня Східної Європи у другій половині І тис. н. е. // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 225-235. – ISBN 966-02-4003-1
409211
  Любіцева О. Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності / О. Любіцева, С. Романчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-12. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему використання традицій природокористування в туризмі. There are proposed the Problem use traditional of nature in tourism.
409212
  Шевель А.О. Етнокультурні традиції ставлення українського народу до природи // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 433-447
409213
  Халілова Л.С. Етнокультурні традиції як національний чинник // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 232-233
409214
  Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
409215
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
409216
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
409217
  Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Т.Г. Шевченка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.
409218
  Дятленко Тетяна Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) / Дятленко Тетяна, Москаленко Тетяна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
409219
  Качкан В. Етнокультурологічні концепти Богдана Бори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-192
409220
  Нікульшина Т.М. Етнолінгвальні особливості перцепції ірреального англійською та українською спільнотами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 72-79. – Бібліогр.: Літ.: С. 78-79 ; 26 поз.
409221
  Шарманова Н.М. Етнолінгвістика : [навч. посібник для студентів ф-ту укр. філології] / Н.М. Шарманова ; [за ред. Ж.В. Колоїз]. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-177
409222
  Дядищева-Росовецька Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 65-72.


  У статті критично аналізуються погляди на предмет і завдання етнолінгвістики відомого польського лінгвіста і фольклориста Єжі Бартмінського. Автор наголошує на необхідності враховувати в етнолінгвістичних дослідженнях сувереннність фольклору як виду ...
409223
  Ебубекіров С.У. Етнолінгвістична диференціація кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 17-18. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті автор досліджує не лише лінгвістичну ситуацію серед кримських татар, але й проблеми етногенезу цього народу. Ці проблеми тісно пов"язані між собою. На формування кримськотатарського народу вплинуло багато етнічних чинників, в результаті чого ...
409224
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 339 с. – Додатки: л. 188-339. – Бібліогр.: л. 167-187
409225
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв
409226
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична концепція М.І. Толстого і сучасна лінгвофольклористика / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 73-76. – ISBN 978-2-919320-34-9
409227
  Денисова С.П. Етнолінгвістична специфіка полікультурних суспільств // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 74-78. – ISBN 966-594-420-7
409228
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична теорія В.В. Жайворонка / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 77-85. – ISBN 978-2-919320-34-9
409229
  Руденко С. Етнолінгвістичний аспект дослідження термінів сакрального харчування // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-111.
409230
  Каракевич Р. Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології / Р. Каракевич, О. Юзьвяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 52-55. – ISSN 2308-4634
409231
  Олешко А.П. Етнолінгвістичні дослідження А.Л. Метлинського і формування східноукраїнської фольклористичної школи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 49-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
409232
  Данилюк Ніна Олексіївна Етнолінгвістичні дослідження у другій половині XX - на початку XXI століть і вивчення мови фольклору // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
409233
  Гримич М. Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 133-136
409234
  Дмитрасевич Н. Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 78-85. – ISSN 2078-340X
409235
  Марфіна Ж. Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом "спорідненість" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
409236
  Конта Р.М. Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 89-92
409237
  Конта Р. Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 29-35


  У статті розглядається питання дослідження в радянській історіографії етнологічної діяльності відомого українського вченого Федора Вовка. В статье рассматривается вопрос исследования в советской историографии этнологической деятельности известного ...
409238
  Телегуз А. Етнологічна концепція етнотворення українців / А. Телегуз, В. Лущай // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 193-198
409239
  Конта Р. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання дослідження в сучасній вітчизняній історіографії ХХІ століття проблеми етнологічних наукових здобутків Зенона Кузелі. An article deals with a problem of research in modern domestic historiography of ХХI century of ...
409240
  Масненко В.В. Етнологічна складова методології наукового досвіду М. Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С. 18-26. – (Соціально-гуманітарні науки)
409241
  Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 44-51


  Центр українознавства та українознавчі дослідження вчених Київського університету: В. Борисенко, Я. Калакури, В. Капелюшного, П. Кононенка, В. Крисаченка, Л. Масенко, М. Обушного, Г. Півторака, В. Піскуна, А. Погрібного, С. Сегеду та ін.
409242
  Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 94-99


  У статті досліджується сучасний різноманітний історіографічний матеріал, створений на основі етнологічної діяльності професора Агатангела Кримського – видатного сходознавця та філолога, історика та українського патріота, одного з засновників ...
409243
  Хайирсевер Б. Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 84-89


  У Туреччині, у регіоні Кайсері, біля невеличкого містечка Йешільхісар, у селі Соганли, жінки виготовляють із тканини ляльок, котрі є традиційним подарунком на весілля. Мати дарує ляльку дочці чи майбутній невістці. Саме через це назва цього маленького ...
409244
  Гончар Г. Етнологічна творчість К.Г. Гуслистого: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59-60
409245
  Гаук А. Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов"ян (за матеріалами культових об"єктів Східної Європи VIII–X ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 90-96


  У статті надана етнологічна типологія об"єктів, що мали ознаки сакрального простору у свідомості ранніх слов"ян. В статье дана этнологическая типология объектов, которые имели признаки сакрального пространства в сознании древних славян. The article ...
409246
  Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 87-91. – ISSN 2313-8505
409247
  Двойних К.Є. Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 6-13. – ISSN 1993-0259
409248
  Чирков О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов"янської етнічної спільноти й українців / О. Чирков, О. Шакурова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 127-136
409249
  Сенько І. Етнологічні аспекти "Петербурзьких повістей" ("Невський проспект", "Ніс") Микола Гоголя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 183-187
409250
  Сенько І. Етнологічні аспекти роману Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 142-147.
409251
  Двойних К.Є. Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 6-12. – ISSN 1993-0259
409252
  Конта Р.М. Етнологічні дослідження в науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія / Ростислав Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-20-2
409253
  Зайцева З.І. Етнологічні дослідження в НТШ: від становлення до системності (1892—1914) // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 223-228


  Досліджено наукову і видавничу діяльність Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у час головування в ньому М. Грушевського. За головування у ньому М. Грушевського (1897-1913 рр.) Товариство піднялося за своєю структурою, ...
409254
  Драненко Г. Етнологічні дослідження в романах Анні Ерно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 55-61
409255
  Гуржій О.І. Етнологічні осередки України в 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : Нарис діяльності / О.І. Гуржій, М.Б. Парахіна; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 248с. – ISBN 966-02-3110-5
409256
  Карацуба М.Ю. Етнологічні розвідки Хорватської академії наук і мистецтв: до історії дослідження жанрології // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 58-66. – ISBN 966-02-2984-4
409257
  Кириченко Ю. Етнологічні та фольклористичні погляди М.С. Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 63-66


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад праць М.С. Грушевського з огляду етнологічної науки, а саме на прикладі "Історії української літератури" показано внесок вченого у розбудову української етнології. Статья посвящена рассмотрению ...
409258
  Тиводар М. Етнологія : Навч. посібник для студ. іст. фак-ту / М. Тиводар; МОНУ; УжДУ. – Ужгород, 1998. – 578с. – ISBN 966-7400-00-01
409259
  Хоменко М.М. Етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136-137. – ISBN 966-642-073-2
409260
  Тиводар М.П. Етнологія : Посібник для студ. гуманітарних фак-тів вищ. навч. закл. / М.П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624с. – ISBN 966-603-312-7


  Досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо
409261
  Кафарський В.І. Етнологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук; МОНУ; Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-230-0
409262
  Юрій М.Ф. Етнологія : навчальний посібник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8379-12-8
409263
  Капелюшний В. Етнологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 255-264. – ISBN 978-966-06-0538-1
409264
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
409265
  Тиводар М.П. Етнологія : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Михайло Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Ужгород : Гражда, 2010. – 499, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 497-499. – ISBN 978-966-8924-62-0
409266
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
409267
   Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 "Історія" спеціальності 6.030300 "Історія" заочної форми навчання : навч.-метод.посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії та філософії, Каф. всесвіт. історії ; [уклад. С.І. Гальченко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 59, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-353-185-4
409268
  Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 19-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розвитку етнології міста в українських гуманітарних студіях. Виділяються основні етапи становлення містознавчих досліджень: розкриваються особливості функціонування урбаністики в період ренесансу української етнології 1920- 1930-х ...
409269
  Борисенко М. Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 102-107


  У статті розглядається процес становлення і розвитку міської етнології як окремого напряму наукових досліджень. Автор показує вплив політичних чинників на формування міської етнології в Радянській Україні в 1920-50-х роках. Описано наукову атмосферу, ...
409270
  Борисенко М. Етнологія міста. Методика та методологія дослідження // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 292-309. – ISBN 978-966-2241-22-8
409271
  Филипович Л.О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми : вітчизняна традиція осмислення / Людмила Филипович. – Київ, 2000. – 333 с. – ISBN 966-7569-17-9
409272
  Леньо П. Етнологія Словаччини (Періодизація та історіографія) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0130-6936
409273
  Борисенко М. Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936
409274
  Пирогова-Таран Етнологія та/чи історична антропологія . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 119-124. – ISSN 0130-5247
409275
  Лозко Галина Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Лозко Галина. – Київ : АртЕк, 2001. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
409276
  Лозко Г. Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Галина Лозко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : АртЕк, 2004. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
409277
  Журавель І. Етнологія Черкаського краю - унікальна колекція скарбів душі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 81. – ISSN 0131-6788
409278
  Вілков В.Ю. Етнологія як наука та навчальна дисципліна // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 448-500. – ISBN 978-966-439-469-4
409279
   Етнологія. Фольклористика = 4International congress of Ukrainian studies : 4 Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня: доповіді та повідомлення. – Одеса, Київ : Видавництво Асоціації етнологів. – ISBN 966-95068-1-9
Книга 1. – 2001. – 523с.
409280
  Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX - 30-ті XX ст.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 707-714. – ISSN 1028-5091
409281
  Серебрякова О. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь : мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 630-651. – ISSN 1028-5091
409282
  Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура - форма виявлення кризового стану суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-36. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
409283
  Павлов К.В. Етноменеджмент як складова частина етноекономіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 32-41. – ISSN 2306-546X
409284
  Козлов Є.В. Етноменталітет філософа та соціокультурна реальність: штрихи до психологічного портрета М.O.Бердяєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню певних етноментальних характеристик М.О. Бердяєва та їх місця у формуванні його світоглядної позиції. На основі результатів дослідження зроблено спробу дати пояснення деяким суперечливим рисам особистості філософа. The ...
409285
  Комінярська І. Етноментальна модель героя - alter ego автора (за романом Уласа Самчука "Волинь") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 153-159
409286
  Яблонська О. Етноментальний образ москаля в українській літературі дошевченківського періоду: чужий/свій серед українців // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 236-240
409287
  Доній Н.Є. Етноментальність як "ядро" сучасних національних культур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.13-16. – (Філософські науки)
409288
  Мікловда В. Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин : Соціологічні проблеми в практиці управління / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-81. – ISSN 0131-775Х
409289
  Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
409290
  Шимоняк К. Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 134-137
409291
  Мельник Є. Етномовна доісторія карпатського Підгір"я / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-111
409292
  Ткаченко С. Етномовна ідентичність студентської та учнівської молоді Харкова на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 238-240. – ISBN 978-966-439-357-4
409293
  Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с. : 75 карт., 167 іл. – ISBN 978-966-2172-02-7
409294
  Фаріон І.Д. Етномовна карта Галичини у складі Польського королівства: протистояння і утвердження українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 447-455. – ISBN 978-966-428-305-9
409295
  Тупиця О. Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 83-90. – ISSN 2075-1486
409296
  Михальчук О.І. Етномовна самоідентифікація та вибір мови // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 85-91. – ISBN 978-966-1673-17-4
409297
  Пономарьова І. Етномовна ситуація серед греків українського Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 59-62
409298
  Кобчинська О.І. Етномовна специфіка семантики стихій природи у фразеологічних одиницях української та французької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 9 поз.
409299
  Семко В.Л. Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
409300
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та іхніх українських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Головач У.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
409301
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів) : Дис...канд. філологічних наук: 10.02.16 / Головач Уляна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 177 л. – Бібліогр.: л. 161-177
409302
  Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
409303
  Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. / Володимир Скляр ; КНУТШ. – Харків : Ексклюзив, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-2166-03-3
409304
  Руда Тетяна Етномузикознавча школа Софії Грици / Руда Тетяна, Широкова Наталія // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
409305
  Чуркіна В.Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов"янському світі // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 273-281. – ISBN 966-02-2984-4
409306
  Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
409307
  Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблему етнічної та політичної ідентичності в Україні. This article is about problem of Ukrainian ethnic and political identification.
409308
  Обушний Микола Іванович Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації : Автореф... доктора політичн.наук: 23.00.05 / Обушний Микола Іванович; НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – 34л.
409309
  Лойко Л.І. Етнонаціональна ідентичність і міфологія національної ідеї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.20-23
409310
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
409311
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олесандрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 228 арк. – Додатки: арк. 222-228. – Бібліогр.: арк. 172-221
409312
  Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті проводиться аналіз змісту і структури етнонаціональної ідентичності, обгрунтовується концепція та доцільність її використання при розробці етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.
409313
  Якубова Л.Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 108, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7438-9
409314
  Кульчицький С. Етнонаціональна карта України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-16
409315
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 162-190
409316
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
409317
  Ференц П. Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20-30-ті роки 20 століття / Петро Ференц. – Мукачево : Карпатська вежа, 2005. – 214с. – ISBN 966-2673-38-Х
409318
  Газізова О.О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 479-487
409319
  Вітман К.М. Етнонаціональна політика Білорусі щодо національних меншин: системний конфлікт влади та національних меншин (на прикладі інцинденту навколосоюзу поляків Білорусі) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 656-664. – ISSN 1563-3349
409320
   Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 485, [2] с. – На обкл. зазнач. також: Історія укр. націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-305-9
409321
  Тхань Тхань Зай Етнонаціональна політика держави як фактор стабілізації в"єтнамського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тхань Тхань Зай; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
409322
  Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-41. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становлення етнонаціональної проблематики в наукових дослідженнях науковців та випускників Київського університету. The becoming of ethnonational problematic in the scientific researching works in Kyiv university is analysed.
409323
  Коломієць Т.В. Етнонаціональна проблематика у поглядах представників української діаспори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 22-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
409324
  Кожолянко Г. Етнонаціональна своєрідність українців-русинів Буковини : історія, сучасні аспекти проблеми // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0130-6936
409325
  Стрельчук Н.В. Етнонаціональна ситуація в республіці Македонії (90-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На прикладі розвитку полі етнічного суспільства в Республіці Македонія розглянуто складну та багатоаспектну проблему стосунків етнічної більшості та етнічної меншини. Простежено зміни в етнічному складі населення Македонії, а також вплив різних ...
409326
   Етнонаціональна структура українського суспільства : Довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова; КНУТШ; Фак. соціології та психології. – Київ : Наукова думка, 2004. – 344 с. – ISBN 966-00-0360-9
409327
  Бородінов В.Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В.Д. Бородінов, І.І. Сисоєва // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 16-21. – ISSN 1728-3671
409328
  Садовенко С.М. Етнонаціональне виховання дітей та молоді у сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглядаються теоретичні підстави концепції етнонаціонального виховання дітей та молоді у сучасному світі. Аналізується ситуація, що склалася нині у зарубіжній і вітчизняній культурній сфері з зазначеного питання. Обґрунтовуються провідні ...
409329
  Коляда Ігор Етнонаціональне самоусвідомлення української інтелігенції (на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1999-4966
409330
  Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов"я : (політологічний вимір) / Дегтеренко Анастасія Миколаївна; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; Ін-т політічних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Маріуполь, 2008. – 208с. – ISBN 966-8605-28-4
409331
  Єршова Л.М. Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Вивчення історичного аспекту національних особливостей виховання осо- бистості перебувало у полі зору багатьох науковців минулого, зокрема В. Антоно- вича, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, С. Русової, І. Франка, Д. ...
409332
  Рафальський О.О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 56)


  Аналізується стан вивчення історії Другої світової війни в етнонаціональному аспекті.
409333
  Шамборовська О. Етнонаціональний конфлікт: основні підходи до визначення та класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-129. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
409334
   Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – 800с. – ISBN 5-7702-0586-5
409335
  Богуцька А.Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 23-34. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
409336
  Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики : Монографія / П.І. Надолішній; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України. Одес.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 264с. – ISBN 966-7353-33-8
409337
  Червеняк К.Т. Етнонаціональний фактор як об"єкт наукового дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 73-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
409338
  Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 122-126
409339
  Бортніков В. Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 78-81
409340
  Присяжнюк Ю.П. Етнонаціональні аспекти історії ментальностей у новітній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
409341
  Сергієнко С.С. Етнонаціональні аспекти освітньої політики в Україні (1917-20-ті роки) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 24-32.
409342
  Лавренюк О.О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
409343
  Слющинський Богдан Етнонаціональні особливості українського Приазов"я: історичний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1563-3713
409344
  Рафальський О.О. Етнонаціональні процеси 20-30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізується новітня історіографія етнонаціональних процесів 20-30-х рр. в Україні, висвітлено нові підходи до дослідження правового статусу національних меншин, причин і наслідків порушення прав і свобод громадян за етнічними ознаками в добу ...
409345
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Панасюк Л.В.; КУ ім.. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
409346
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : Дис....канд.істор.наук:07.00.01 / Панасюк Леонід Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 253л. + Додатки: л.215-253. – Бібл.: л.186-215
409347
  Левітас Ф.Л. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: історичний досвід і сучасність / Ф.Л. Левітас, В.О. Котюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 321-325
409348
   Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – 424с. – ISBN 966-522-122-1
409349
  Наулко В. Етнонаціональні процеси серед білорусів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 18-22


  В статті розглядаються українсько-білоруські взаємини в сфері культури та побуту.
409350
  Роздайбіда Л. Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 209-212
409351
  Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
409352
  Поплавська А.В. Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців XVII-XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-0285
409353
  Цимбалюк Н. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 28-38.
409354
  Солдатенко В.Ф. Етнонаціональні чинники і проблеми національних меншин у концепції і практичному досвіді Української революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 351-365
409355
  Хаялі Р.І. Етнонім "кримські татари" : генеза та еволюція національної самосвідомості в контексті державної політики СРСР (1944-1991 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 129-139. – ISSN 1682-671Х
409356
  Воропаєва Т. Етнонім "Україна" як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінгвістичний аналіз // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 119-125. – ISBN 966-7060-92-6
409357
  Бушаков В.А. Етнонім черекес ( до семантичної типології етнонімів ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 44-50. – ISSN 1682-671Х
409358
  Бушаков В.А. Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім баргуджін-токум (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 1608-0599
409359
  Бушаков В.А. Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1608-0599
409360
  Пухальська Г. Етноніми Яра Славутича в контексті поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 277-286. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
409361
  Бушаков В.А. Етноніми, похідні від назв держав (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С.11-24. – Бібліогр.: С. 22-24. – ISSN 1682-671Х
409362
  Паславський І. Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 602-606. – ISSN 2223-1196
409363
  Бушаков В.А. Етнонімічний термін остяк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1608-0599
409364
  Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії / О.С. Стрижак. – Київ, 1988. – 219 с.
409365
  Мартинюк О.А. Етнооб"єднавчі та етнороз"єднавчі процеси в етногенезі слов"ян на території України в другій половині I тис. до н.е. - середині I тис. н.е. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 247-259
409366
  Довжок Т. Етнообрази найближчих сусідів у мультикультурному середовищі (на матеріалі польської літератури українсько-польського пограниччя другої половини ХХ ст.) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 75-86


  У статті здійснено спробу реконструкції літературних образів націй галицько-подільського регіону, представлених у польській прозі пограниччя
409367
   Етнопедагогіка. – К, 1993. – 64с.
409368
  Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посібник / Н.В. Лисенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718, [2] с. : табл. – Тезаурус: с. 648-715. – Бібліогр. с. 628-647 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-062-7
409369
  Приймас Н.В. Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 98-108. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
409370
  Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається проблема виховання та навчання молоді в сучасних умовах.Вагомим є те, що національна система освіти повинна базуватися на традиціях народної педагогіки, які виробились нашими предками впродовж століть.Досліджуючи культурне ...
409371
  Абрамова І.Г. Етнопедагогічне виховання студентів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 6-9. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  На матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького.
409372
  Воєвідко Л.М. Етнопедагогічні традиції в освітньому просторі вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 162-163
409373
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тадєєва Марія Іванівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
409374
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії. : Дис... канд. пед.наук: 13.01.01 / Тадєєва Марія Іванівна; Київський держ. лінгвіст. ун-т. – К., 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
409375
  Мельничук Л. Етнопедагогічні традиції подільського гончарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.67-70
409376
  Гоцалюк А. Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 131-135
409377
  Казьмирчук М.Г. Етнополітика : підручник з курсу "Етнополітика" для студ. іст. ф-ту 1 курсу ОКР "Магістр" / М.Г. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 347-360. – ISBN 978-966-8126-88-8
409378
  Журба М.А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. XX ст.) / М.А. Журба, Г.М. Кондратюк. – Київ : МП Леся, 2005. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179-197. – ISBN 966-8126-46-7
409379
  Овчаренко В. Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 118-123


  У статті на основі політико-етнологічного аналізу розглянуті ключові етапи становлення нормативно-правової бази новітньої України в етнополітичній сфері. В статье на основе политико-этнологического анализа рассмотрены ключевые этапы становления ...
409380
   Етнополітика в Україні : документи та матеріали. – Київ : Фенікс, 1998. – 353, [1] с. – ISBN 5-87534-194-7


  В книзі подаються документи, які відтворюють процес формування етнополітики в Україні з 1917 по 1997 рр.
409381
  Котюк В.О. Етнополітика в Україні на початку національної революції 1917 року // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 326-329
409382
  Котигоренко В. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-28. – ISBN 978-966-02-4630-8
409383
  Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В.Б. Євтух. – Київ : Фенікс, 1996. – 216с. – ISBN 5-87534-171-8
409384
  Зварич І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст : монографія / Ігор Теодорович Зварич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ наук. ред. М.І. Панчук ]. – Київ : Дельта, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-8797-31-6
409385
  Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-388-181-2
409386
  Семикрас О. Етнополітика Латвії та Естонії: варіант для України // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.104-109
409387
  Шкляр Л. Етнополітика незалежності // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-75. – ISSN 0868-8273
409388
  Гузинець Ю. Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 264-273. – ISBN 978-966-02-4630-8
409389
  Курас І.Ф. Етнополітика. Історія і сучасність : Статті, виступи, інтерв`ю 90-х років / І.Ф. Курас. – Київ : Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ, 1999. – 656с. – ISBN 966-02-1281-Х
409390
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
409391
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 753-758. – ISSN 1563-3349
409392
   Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави : наук. записка / [В.П. Горбатенко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7800-4
409393
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека: внутрішні виклики в умовах поліетнічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 271-279
409394
  Дністрянський Мирослав Степанович Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С.; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка. – Львів, 2005. – 485л. + Додатки: л.464-485. – Бібліогр.: л.433-463
409395
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 35 назв
409396
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М.В.Дністрянський; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Літопис; Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 490с. – ISBN 966-7007-60-4
409397
  Вітман К.М. Етнополітична інтеграція на пострадянському просторі:проект Союзу Росії, України та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 614-618. – ISSN 1563-3349
409398
  Білик Б.І. Етнополітична історія України (860-1900 рр.) : Монографія / Б.І. Білик; Київ. нац. торговельно-економічний ун-тет. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 245с. – ISBN 966-629-035-9
409399
  Примуш М. Етнополітична мобілізація як фактор зародження та розвитку етнополітичних конфліктів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 136-141
409400
  Вегеш М.М. Етнополітична реальність Закарпаття (1991-2001рр.) / М.М. Вегеш, М.П. Зан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 182-204. – ISBN 966-628-197-5
409401
  Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 135-147
409402
  Скиба А.В. Етнополітична ситуація в азово-чорноморських степах у другій половині VI ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-0599
409403
   Етнополітична ситуація в Україні. – К, 1993. – 110с.
409404
  Коцур Л. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 132-138
409405
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 440-449
409406
  Крисаченко В.С. Етнополітична стабільність України (аналіз справ у кримському регіоні) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 72-94
409407
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 78-88. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Пропонується теоретико-методологічна основа дослідження явища етно- політичної стабільності. Застосування синергетики, системної декомпозиції, методів аналізу та синтезу вказує на те, що об"єкт дослідження є складовим елементом діалектичної ...
409408
  Вацеба Р.М. Етнополітична структура Південного Полаб"я наприкінці VIII – в першій третині Х ст.. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 7-21
409409
  Масненко В. Етнополітична функція української історичної думки у концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 16-24. – ISBN 966-7060-35-7


  Свої думки щодо становлення української національної історіографії М. Грушевський розвинув у ювілейному виступі 2 жовтня 1927 р. у ВУАН з приводу столітнього ювілею "Малороссийских песен" М. Максимовича.
409410
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітичний вимір національної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 320-327
409411
  Кресіна І.О. Етнополітичний вимір національної безпеки України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 434-439
409412
  Терес Н. Етнополітичний вимір сучасної української історії : [навч. посібник] / Наталія Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : [б. в.], 2003. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60 та в тексті


  У пр. №1698125 напис: Глибокошановному Михайлу Михайловичу з найкращими побажаннями успіхів та благополуччя. Підпис. 23.05.2003 р.
409413
  Горбань Ю.А. Етнополітичний вимір українського націонал-комунізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-13. – (Історія ; Вип. 49)


  Узагальнюються проблеми політичної правосуб"єктності України на етапі створення СРСР і в перші десятиліття його існування в інтерпретації українського націонал-комунізму.
409414
  Коцур В. Етнополітичний вимір української національної меншини у Придістров"ї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 550-555. – ISBN 978-617-7009-20-6
409415
  Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 2-4. – ISSN 2313-559X
409416
  Асланов С.А. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-7635-2
409417
  Кучик О.С. Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан / О.С. Кучик, І. Чабан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 31-36


  In the past Scotland was an independent country, but it lost its independence after the English conquest. Despite this, the national movement in Scotland does not stop fighting. In 2007 the Scottish National Party won the elections. The SNP promised ...
409418
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин : монографія / Коцур В.Р. ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 180-218. – ISBN 978-966-02-6970-5
409419
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 421-432
409420
  Єрмаков П.П. Етнополітичний конфлікт: сутність та проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 281-288. – ISBN 966-628-134-1
409421
  Терес Н. Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-102


  Стаття присвячена проблемним аспектам в етнополітичній сфері, які особливо загострилися останніми роками в Україні: етнополітичній ситуації в прикордонних областях, набуття подвійного громадянства, державній політиці в етнокультурній сфері. Статья ...
409422
   Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – Київ, 1997. – 212 с.
409423
  Панібудьласка В. Етнополітичний сепаратизм - поняття, зміст, форми і природа // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5496-1
409424
  Ковач Л.Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 314-327
409425
  Малиновська О.Ю. Етнополітичні аспекти формування українсько-польського кордону у 1918-1939 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано короткий огляд процесу формування українсько-польського кордону між двома світовими війнами. Розглядаються маловідомі етапи цього процесу: формування кордонів за "лініями Бертелемі", "Боти" та "Дельвіга".
409426
  Горбань Т.Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу програмних документів українських політичних партій початку ХХ ст. зроблено узагальнюючі висновки щодо етнополітичних орієнтацій в українській суспільно-політичній думці зазначеного періоду, показано їхній різновекторний ...
409427
  Крисаченко В.С. Етнополітичні виміри українсько-молдавських відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 311-317
409428
  Горбань Т. Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 7-10


  Розглядаються особливості етнонаціональної політики Кримського ханства і татарсько-українських відносин зокрема у названий період вітчизняної історії.
409429
  Горбань Ю.А. Етнополітичні відносини в Україні на етапі утвердження радянської влади / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Історія ; Вип. 42)


  На основі сучасних методологічних підходів в статті простежується складний комплекс проблем, що виникли у відносинах між політичною владою і національними меншинами на етапі становлення радянської форми української державності
409430
  Алєксєйченко О.В. Етнополітичні конфлікти в регіоні Південного Кавказу: історико-політичні передумови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 61-69. – ISSN 2308-6912


  Дослідження історичних витоків і політичного підґрунтя етнополітичних конфліктів на Південному Кавказі, наслідком чого стала втрата Грузією юрисдикції над територіями абхазької і південно-осетинської автономій, а Азербайджану над Нагірним Карабахом, ...
409431
  Андрєєва К.І. Етнополітичні конфлікти: сутність та шляхи врегулювання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – C. 3-5
409432
  Кривицька Олена Етнополітичні маркери міжрегіонального дистанціювання в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
409433
  Рудакевич О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 149-154
409434
  Гудзь В.В. Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 59-61. – ISBN 978-966-493-834-8
409435
  Штепа С.О. Етнополітичні проблеми Криму: роль Верховної Ради України в їх розв"язанні : Монографія / С.О. Штепа; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 124с. – ISBN 966-594-683-8
409436
  Кожолянко Г.К. Етнополітичні процеси в Україні на початку XXI ст.: проблема політичного русинізму // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 25-32
409437
   Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
409438
  Рудь М. Етнополітичні процеси на Полаб"ї у VI - VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу етнополітичних процесів на Полаб"ї у VI- VIII ст. The article represents the analysis of the ethnopolitical processes in Polabia in VI-VIII centuries.
409439
  Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М.П. Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
409440
  Івангородський К.В. Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 61-65. – ISBN 978-966-493-676-4
409441
  Слободян О.Т. Етнополітичні цінності (Частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена етнополітичним цінностям суспільства. Автор на основі історичних та етнополітичних фактів України намагається виявити приховані причини політичної напруги в посттоталітарних суспільствах.
409442
  Вілков В.Ю. Етнополітологія : Методична розробка до курсу:Для студентів відділення політологі філософського факультету / В.Ю. Вілков; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 21с.
409443
  Бородінов В.Д. Етнополітологія : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
409444
  Коршук Р.М. Етнополітологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Коршук Р.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 194-196 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-617-566-028-7
409445
  Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф. Курас; НАНУ ; Ін-т політології і етнонаціон. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с. – ISBN 966-504-294-7
409446
  Ковач Л.Л. Етнопрофесійна структура населення Донбасу за результатами Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 73-82. – ISBN 978-966-171-569-0
409447
  Забловський А.В. Етнопсихогенез українців в історичній проекції: основні підходи та концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню основних підходів та концепцій щодо етнопсихогенезу українців, які усталилися в українській історіографії протягом 20 ст. В ній автор зупиняється, насамперед, на висвітленні та аналізі етнопсихогенезисних факторів, чинників, що ...
409448
  Плужник О. Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 237-239
409449
  Бенжинович Н. Етнопсихологічний аспект вивчення фразеологізмів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 85-95
409450
  Чепа Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / Мирослав-Любомир Чепа ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-944-126-6
409451
  Воропаєва Т. Етнопсихологічні аспекти у творчості М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 298-302. – ISBN 966-7060-35-7
409452
  Кириленко Н.І. Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 36-41. – ISSN 2077-804X
409453
  Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-99


  У статті розглядаються основні етнопсихологічні константи українців, наявні у текстах народних казок. Доведено, що любов до землі, релігійність, архетип свободи, інстинкт взаємодопомоги, любов до жінки вплинули на формування сюжетів народних казок ...
409454
  Кочерга Г.В. Етнопсихологічні основи методології когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації українських відіменникових дієслів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 234-241. – (Філологія)
409455
  Дрогобицька О. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов"янський люд у Галичині" / О. Дрогобицька, Н. Неміш // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 159-163. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
409456
  Балагутрак М.П. Етнопсихологічні порівняльні дослідження Володимира Антоновича / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 137-156. – ISBN 978-966-02-4577-8
409457
  Андрушко В.Т. Етнопсихологічні риси українців / В.Т. Андрушко, О.В. Огірко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 448-455
409458
  Гарасим Я. Етнопсихологічні чинники естетизації пісенного фольклору: історіографічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 111-126
409459
  Вакуленко О. Етнопсихологічні чинники невдалої соціалізації в Україні та шляхи корекції процесу // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 19-21
409460
  Павленко В.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / В.М. Павленко, С.О. Таглін. – Київ : Сфера, 1999. – 408с. – ISBN 966-7267-79-2
409461
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 144с. – ISBN 966-608-237-3


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
409462
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-2229-19-6
409463
  Пірен М.І. Етнопсихологія : підручник для студентів ВНЗ / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 526 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-388-263-5
409464
  Клековкін О.Ю. Етнопсихологія Еміля Геннекена // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 125. – ISBN 978-966-136-114-9
409465
  Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.37-47
409466
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Соломаха А.В.; Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2007. – 270л. + Додатки: л.241-270. – Бібліогр.: л.219-240
409467
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.04. - Германські мови / Соломаха А.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
409468
  Макаров Г.В. Етнорегіоналізм: проблема наукової інтерпретації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 205-213. – ISBN 966-628-197-5
409469
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Михайлич О.В.; н.-д. ін-т українознавства; МОіНУ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 206 - 222
409470
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Михайлич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
409471
  Чернова К. Етнорегіональні виміри українського соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проблема регіоналізму є актуальною для України, виходячи передусім з огляду щодо наявності певних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних, геополітичних тощо. У статті виокремлені чинники, що впливають на ...
409472
  Гавадзин В. Етнорегіональні особливості гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0130-6936
409473
  Решетняк О. Етнорелігійний простір України: спроби теоретичного обгрунтування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 99-111


  Дана стаття присвячена розгляду сучасних концепцій, які спрямовані на аналіз соціальної реальності сьогодення в рамках просторових уявлень. Аналіз позицій низки сучасних дослідників дозволяє, в рамках їх підходів, виокремити перспективи вивчення ...
409474
  Чорний Сергій Етнорелігійний склад населення Могилівського повіту на початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 41-46. – ISSN 0130-6936
409475
  Рубель К. Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 47-50


  У статті розглядаються особливості партійно-політичної еволюції сучасної Мелільї з огляду на етнорелігійний фактор даного процесу. В статье рассматриваются особенности партийно-политической эволюции современной Мелильи в контексте этнорелигиозного ...
409476
  Кравченко Я. Етнорукотвори зі скрині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 16


  Монографія "Українські народні головні убори - підсумок понад 20-річної праці вченого-дослідника Галини Стельмащук.
409477
  Червінський В.І. Етнос / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-642-073-2
409478
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2222-5242
№ 10/11 за (2013-2014) р. – 2014. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409479
  Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності / М.І. Обушний. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 204с. – ISBN 966727621Х
409480
   Етнос і соціум. – К, 1993. – 169с.
409481
  Гетьман В. Етнос як географічне явище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISSN 2309-9356


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою"силою за "борт" еволюції. ...
409482
  Терещенко-Кайдан Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України - Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49. – ISSN 2226-0285
409483
  Казакевич Г.М. Етноси давньої Європи : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, напрям підготовки - історія, спеціалізація - етніч. історія та краєзнавство / Г.М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – 2-ге вид. випр., доповн. – Київ : Компринт, 2013. – 54, [1] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
409484
   Етноси України 1917-1941. – К, 1997. – 134с.
409485
  Вілков В.Ю. Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д. Сміта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз проекту етносимволізму Е.Д. Сміта як універсальної постмодерністської теорії нації і націоналізму. In the article gives the analysis of A.D. Smith"s project of etnosymbolism as the universal postmodernist theory of nation ...
409486
  Жайворонок В.В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О.О. Потебні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-31. – ISSN 0027-2833
409487
  Скуратівський Віталій Андрійович Етносоціальна культура як саморегульована система (соціально-філософський аналіз) : Дис... докт. філософськихнаук: 09.00.11 / Скуратівський Віталій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 301л. – Бібліогр.:л.281-301
409488
  Шарібжанов Р.В. Етносоціальна структура населення Харкова в 20-30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 393-405. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
409489
  Жук О. Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 32-42. – ISSN 2078-6077
409490
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 824 арк. – Додатки: арк. 452-824. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 363-451
409491
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назви
409492
  Скуратівський В.А. Етносоціальная культура як саморегульована система. : Автореф... Доктора філос.наук: 09.00.11 / Скуратівський В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 39л.
409493
  Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва : (нариси з історії Південної Київщини кінця XV - середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 232-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-607-8
409494
  Милько В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії : деякі сторінки з історії парламентизму (1906-1917) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-16
409495
  Дмитренко С.П. Етносоціальні суб"єкти формування демократичної політичної культури в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 479-486
409496
  Малеончук Г.О. Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919-1939 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 36-40. – ISSN 2076-1554
409497
   Етносоціальні трансформації в Україні. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 308с. – ISBN 966-628-073-6
409498
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.005 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 462 арк. – Додатки: арк. 447-462. – Бібліогр.: арк. 349-446
409499
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
409500
  Корнєв М.Н. Етносоціальні уявлення у сируктурі "Я"-концепції університетської молоді / М.Н. Корнєв, О.М. Васильченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 61-74.
409501
  Балановський Я.М. Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забеспечення) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-181. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Аналіз еволюції кризового стану етносоціокультурної системи, що історично сформувалася в Україні, потребує адекватного за своїм змістом поняттєвого забезпечення. Стаття спрямована на вирішення цієї, актуальної і для української етносоціології, ...
409502
  Ануфрієв О.М. Етносоціокультурні особливості слов"янських спільнот в Українському придунав"ї : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 17.00.08 / Ануфрієв О.М.; Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – 26 с.
409503
  Ярмоленко М. Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 274-284
409504
  Арбєніна В.Л. Етносоціологія : Навчальний посібник / В.Л. Арбєніна; М-во освіти і науки України; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Частина 1 : Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – 2004. – 194с.
409505
  Євтух В.Б. Етносоціологія: від просто історії до визнання як науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 47-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
409506
  Євтух В. Етносоціологія: об"єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1563-3713
409507
   Етносоціологія: терміни та поняття : Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, І.В. та ін. Данилюк; КНУТШ. Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 280с. – ISBN 966-651-094-4
409508
  Калакура Олег Етносоціум України у часовому і просторовому вимірах : [рецензія] / Калакура Олег, Калакура Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194-196
409509
  Іваницька Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі / Іваницька, Р.С. Колесник // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 345-350
409510
  Крижановська М.В. Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 187-194
409511
  Тарасова В.В. Етноспецифіка соціальної перцепції у сфері засобів пересування в англійській, німецькій, російській та українській лінгвокультурах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 478-485


  Статтю присвячено вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об"єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення засобів пересування, що утворюють відповідні фрагменти української, російської, англійської ...
409512
  Пономаренко О.В. Етноспецифічна варіативність концепту "республіка" в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 128-132. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
409513
  Іваницька М.Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 135-139. – ISBN 966-594-420-7
409514
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 346л. – Бібліогр.: л.303-346
409515
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
409516
  Крижановська М. Етноспецифічні особливості об"єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню етноспецифічних особливостей вербалізації концепту AMICIZIA в італійській мові. Вербалізація концепту досліджується з урахуванням когнітивних, історичних, соціальних та психологічних чинників в особистісно орієнтованому ...
409517
  Карабан В.І. Етноспецифічність власних імен та передача їхніх антономастичних значень у перекладі / В.І. Карабан, Т.І. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається питання передачі власних імен у перекладі. Особлива увага приділяється ант ономастичним власним іменам, що мають вторинне загальне значення. Аналізується їхнє функціонування, виділяються структурно-семантичні типи та описуються основні ...
409518
  Семенів Н.М. Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 179-189. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
409519
  Коваль Г. Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 833-838. – ISSN 1028-5091
409520
  Афанасьєв Ю.Л. Етностиль у контексті етнокультурної, національної та глобалізаційної парадигм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 197-202
409521
  Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В. Євтух; КНУТШ. – Київ : Стилос, 2004. – 243 с. – ISBN 966-8518-24-1
409522
  Махній М.М. Етносфера : Нариси з української етнодемографії та етнопсихології / М.М. Махній, Ю.А. Русанов; За ред.М.А.Скока. – Чернігів, 1999. – 192с. – ISBN 966-533-082-9
409523
  Ціцуашвілі Н.І. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 726-733. – ISSN 1563-3349
409524
  Бучко Ж.І. Етнотуристичні дослідження Буковини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7 назв
409525
  Новицька Л.В. Етнофестиваль на Косівщині / Л.В. Новицька, Н.Є. Копер // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 36-37 : фото
409526
  Середюк Т.П. Етнофестиваль як феномен української культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 498-502


  Розглянуто явище сучасної української культури - етнофестиваль як синтез традиційної культури та сучасного мистецтва, та його роль в історико-культурному житті України початку ХХІ століття
409527
  Рутинський М.Й. Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 82-92


  Виявлено та систематизовано теоретико-методологічні основи відносно нового виду туризму - етнофестивального, розкрито його потенційні можливості та територіальний аспект розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації щодо перспективного розвитку ...
409528
  Марчук Я.І. Етнофілософія народознавчої публіцистики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 50-58. – (Журналістика ; [Вип. 1])
409529
  Гончаренко О.М. Етнофольклористична та краєзнавча діяльність Д.І. Яворницького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 203-209. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про етнофольклористику та краєзнавчу діяльність Д.І. Яворницького, яка вплинула на формування української етнографічної, фольклористичної та краєзнавчої науки.
409530
  Грищенко І. Етнофор як суб"єкт когнітивності фольклору // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 62-68. – ISBN 978-966-9725-24-0
409531
  Колісник О.В. Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – C.13-26
409532
  Каменский М.В. Етодическое обеспечение преподавания иностранных языков в свете новой инфокоммуникационной парадигмы образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х
409533
  Ткачова В.П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклеофілами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткачова В.П. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
409534
  Пен Чен Етологічні засади формування образу в прозових творах Т. Шевченка та І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 95-102


  Стаття присвячена питанню формування образу малого Мирона, дитини особливого обдарування, в оповіданні І. Франка та братів-близнюків Зосима і Савватія в повісті Т. Шевченка "Близнюки". Звертається увага на неоднозначність людських уявлень про добро і зло
409535
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 167 - 187
409536
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
409537
  Севериновська О.В. Етологія (основи поведінки тварин) : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Севериновська, О.Є. Пахомов, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-290. – ISBN 978-966-551-313-1
409538
  Письменний І.В. Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти / І.В. Письменний, Н.А. Липовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
409539
  Мех Н. Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 151-154. – ISSN 2222-5250
409540
  Гордієнко М.Г. Етос солідарності як альтернатива поневоленню // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 156-160
409541
  Цимбал О.Є. Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного християнина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 143-150
409542
  Процишин В.М. Етос університетської філософії: до постановки проблеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 40-42
409543
  Ільницький Микола Етоси Дмитра Козія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 36-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті введено в науковий ужиток праці українського літературознавця з діаспори Дмитра Козія. Зосереджено увагу на його підході до творчості класиків української літератури під кутом зору етосів - принципів ціннісної орієнтації, які випливають із ...
409544
  Роні Ж. Етруське кохання (дві коханки) / Ж. Роні, старший. – К, 1928. – 143с.
409545
  Слуцький Є.Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498-509. – ISBN 966-346-208-6
409546
  Коцюбинська М. Етюд на тему листів Катерини Білокур // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 0130-5263
409547
  Ушкалов Л. Етюд про візію часу в Сковороди // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 156-164. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
409548
  Левченко О. Етюд про море (там і зосталася душа...). "Уста в однині...". Її звали Весна. "Ти заколисував мій човен, і я мліла...", "Мені б снігу на вії, снігу ў рота..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 58-59
409549
  Пестка Войтек Етюди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 88-93. – ISSN 0320-8370
409550
  Козак Д.Н. Етюди давньої історії України / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7


  У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ...
409551
  Шведов І. Етюди до портрета гетьмана Івана Мазепи // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-30
409552
  Кирчів Р.Ф. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 265, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4812-0
409553
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-24. – ISSN 0027-2833
409554
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 336-353. – ISBN 978-966-489-126-1
409555
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України".9 // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 52-75. – ISSN 1996-9872
409556
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків / С.І. Маслов. – Київ / Український науковий інст. книгознавства
[Вип.]1-8. – 1925. – 79 с. – [відб. з "Трудів укр. наук. інст. книгознавства". Т. 1]
409557
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 9-10 / С.І. Маслов. – К., 1927. – 24с.
409558
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 11-12 / С.І. Маслов. – К., 1928. – 51с.
409559
  Дорошкевич О.К. Етюди з шевченкознавства : збірка статтів / Олександр Дорошкевич ; Інститут Шевченка. – Київ ; Харків : Держвидав України, 1930. – 218 с.


  Аннотація: Представлене видання є збіркою наукових статей українського літературознавця та літературного критика Олександра Дорошкевича. Збірка містить виключно шевченкознавчі статті, що були опубліковані автором у різних виданнях у 1921–1928 рр., ...
409560
  Вайнштейн О.Л. Етюди й розвідки з історії Паризької Комуни / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1931. – 210с.
409561
  Мерінг Ф. Етюди на літературно-естетичні теми / Ф. Мерінг; з нім. перекл. П. Бензя та М. Цілін ; ред. та передмов. Я. Розанова. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – XII, 296 с.
409562
  Сизоненко О. Етюди пізньої осені // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 3-32. – ISSN 0130-1608
409563
  Федотюк П. Етюди про мову : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 158-161. – ISSN 0131-2561
409564
  Федотюк П. Етюди про мову // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 125-129. – ISSN 0208-0710
409565
  Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка / М.Х. Коцюбинська. – Київ, 1990. – 270 с.
409566
  Мороз О.Н. Етюди про сонет / О.Н. Мороз. – К., 1973. – 111с.
409567
  Смульсон Л. Етюди про українську радянську поезію / Л. Смульсон. – К., 1940. – 188с.
409568
  Коруняк Ю. Етюди про Шевченка - апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
409569
  Бандарчык В.К. Еудакім Раманавіч Раманау / В.К. Бандарчык. – Минск, 1961. – 307 с.
409570
  Кобилякова А. Еудженіо Монтале: фаталіст, позбавлений ілюзій // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
409571
  Грищук В.К. Еутаназія в теорії та практиці зарубіжних держав і в Україні / В.К. Грищук, К.Б. Марисюк // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.75-84
409572
  Кривенчук М.С. Еутаназія: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISSN 2078-6670
409573
  Галасюк В.В. Ефект "G-гіперболізму" за кількісного порівняння величин в економіці : фінансовий механізм / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
409574
  Голик О.З. Ефект "негативної" в"язкості розчинів йодистого калію в двокомпонентних сумішах спиртів. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко, 1955. – 465-468с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1955, фізична хімія
409575
  Голик О.З. Ефект "негативної" вязкості неводних розчинів йодистого калію. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко, 1954. – 453-456с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №6, 1954, фізична хімія
409576
  Харченко Ю.В. Ефект "нового" як індикатор енотропійних процесів: філософський контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 74-85
409577
  Макаренко І.П. Ефект "раптових зупинок" у контексті творчої спадщини М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 296-308. – ISSN 0320-4421
409578
  Іванісік А.І. Ефект абсолютного насичення вимушеного раманівського розсіяння / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 402-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені теоретичні дослідження відомого, як експериментальний факт, ефекту насичення стоксової компоненти вимушеного раманівського розсіяння світла.
409579
  Андрущенко В. Ефект академічної співпраці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенко на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
409580
  Онопрієнко В. Ефект взаємодії. Реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-34. – ISSN 0372-6436
409581
  Кінах А. Ефект випередження: Уряд поглиблює роботу з розвитку інновац. справи в Україні // Уряд. кур"єр., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України
409582
  Кримський С. Ефект високого неба // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 20-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Лекції професора, доктора філософських наук С.Б. Кримського про Софію Київську.
409583
  Кримський С. Ефект високого неба // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 312-338. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "День" публікує лекції професора Кримського Сергія Борисовича (1930-2010) про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську. Перехрестя культурних шляхів, або Київ - Царгород - Стамбул: духовні зустрічі".
409584
  Кримський С. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 24-50. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Лекція професора, доктора філософських наук Сергія Борисовича Кримського про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську.
409585
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 28-39. – ISSN 0236-1477
409586
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 19-35. – ISSN 0236-1477
409587
  Башко В.Й. Ефект витіснення: аналіз причинно-наслідкових зв"язків // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
409588
  Холод О.М. Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена аналізу ефекту відтяжки, ігноруванню та рекурсивності в системі трансформації свідомості, які характеризують метамодель маніпуляції суспільства. The article is devoted to the analysis of effect of extraction, ignoring and ...
409589
  Орел В.Е. Ефект впливу ДВЧ-опромінення і механохімічно активованого доксорубіцину при фізіологічній температурі на ДНК та культуру клітин карциноми молочної залози людини МСЕ7 / В.Е. Орел, Н.М. Дзятковська, В.А. Зінченко, М.Й. Дакко, Я.Б. Вербій, Ю.Р. Мединець // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 89-95. – ISSN 1023-2427
409590
  Мельник Г.Я. Ефект Гопкала / Г.Я. Мельник. – Київ, 1973. – 136 с.
409591
   Ефект дерзання : нариси прои молодих винахідників і раціоналізаторів республіки. – К, 1981. – 232с.
409592
   Ефект дії кон"югатів доксорубіцину з трансферіном і альбуміном на тварин перещепленими пухлинами / Г.П. Потебня, Ф. Кратц, М.П. Попик, С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Г.С. Лісовенко, О.О. Колесник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 70-76. – ISSN 1023-2427
409593
   Ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон / О.А. Кизима, Л.А. Булавін, М.В. Авдєєв, С.В. Снегір, В.Л. Аксьонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 331-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методам мас-спектрометрії та спектрофотометрії було досліджено ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон. Показано, що додавання води в таку систему приводить до кластерної реорганізації, яка відбувається шляхом руйнування кластерів ...
409594
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
409595
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
409596
  Бойченко С.Г. Ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття рейтингу катастрофічних клімато-екологічних подій та індексу кліматичної аномальності. Встановлено та обгрунтовано ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території України (збільшення повторюваності або підвищення ...
409597
  Поліщук Я. Ефект Євромайдану і література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
409598
  Таран Л. Ефект завершеної дії. Штрихи до портрета лауреата міжнародної журналістської премії ім. Василя Стуса Костянтина Родика // Українська культура : Київ, 2001
409599
  Гаркуша В. Ефект колективного пошуку // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
409600
  Кончин В. Ефект комплементарності міжнародного руху капіталу міжнародною торгівлею у процесі трансформації української економіки // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
409601
  Софійська І.Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 203-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
409602
  Лесик І.В. Ефект контрасту як вияв парадоксальності іронії // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 41-52. – Бібліогр.: Літ.: С. 51-52; 19 поз. – ISSN 2075-4205
409603
  Заруцька О. Ефект кредитного мультиплікатора в системі банків Дніпропетровської області // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.37-42. – ISSN 1605-2005
409604
   Ефект меліорації. – Ужгород, 1967. – 126с.
409605
  Казанжи А.П. Ефект методу як джерело помилок у комбінованих методах опитування // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 135-137
409606
  Бойко М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 23-32. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
409607
  Бондаренко Л.Б. Ефект навантаження раціону фенілаланіном на колаген і типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар досліджено вплив навантаження раціону фенілаланіном на амінокислотний склад колагену І типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена. Показано здатність навантаження раціону фенілаланіном на фоні безбілкової ...
409608
  Куценко Т. Ефект навчання при багаторазовому проходженні емоційного струп-тест / Т. Куценко, Н. Філімонова, О. Новицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  При багаторазовому проходженні емоційного Струп-тесту із введеним гальмівним подразником ефект навчання проявляється внаслідок поступового зменшенні часу реакції на нейтральні подразники, як менш біологічно значущі для організму, тоді як час реакції на ...
409609
  Пустовойт О.В. Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньоекономічної кон"юнктури в економіці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
409610
  Бойченко С.Г. Ефект немонотонної залежності катастрофічних явищ природи на території України від кліматичних аномалій приземної температури Європи / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проведено аналіз можливого зв"язку повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України в 800-1700 рр. з віковим коливанням клімату Європи. Доведено, що цей зв"язок мав немонотонний характер: повторюваність катастрофічних природних подій ...
409611
  Радчук В. Ефект обрамлення, або М.Гоголь в "полотенцях" для ніг: /"Вечорниці на хуторі під Диканькою" на ОРТ в Новорічну ніч/ // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-4
409612
  Акименко О.С. Ефект он-лайн присутності у віртуальній реальності медіасвіту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 131-150
409613
  Зайцев Ю.Д. Ефект ощадливості / Ю.Д. Зайцев. – К., 1985. – 48с.
409614
  Чугаєв О.А. Ефект поширення валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 223-228. – Бібліогр.: на 16 пунктів
409615
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 88-93.
409616
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику ефектам самоаналізу як методу самопізнання в інтегрованій психотерапії. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях. There have been given a characteristic ...
409617
  Дегода В. Ефект Пула-Френкеля в кристалах селеніда цинка / В. Дегода, Г. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 38-42. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В кристалах ZnSe експериментально спостерігається вплив величини прикладеного електричного поля на енергію активації провідності та практично однакові надлінійні вольт-амперні характеристики (ВАХ) темнової, фото- і рентгенопровідності, при цьому ...
409618
  Базилевський В. Ефект розімкненого кола / запитував Василь Слапчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 3, 6-7


  Розмова з відомим письменником Володимиром Базилевським, який поділився своїми роздумами про феномен шістдесятництва.
409619
  Дубровик А. Ефект синергії: "Київ - Цюріх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 9


  У Швейцарії підтвердили: стандарти, за якими працює українська бізнес-освіта, відповідають найкращим зразкам світового рівня. Бізнес-школа МІМ-Київ уклала угоду з Lorange Institute of Business про спільну програму МВА для керівників вищої ланки.
409620
  Кожурін Ф.Д. Ефект та обгрунтування визначальних ланок українського внутрішнього ринку (прагматика макроекономічного врегулювання) : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 62-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
409621
  Максімова В. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв
409622
  Молодкін В.В. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов дифракції картини багатократного розсіяння у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Молодкін Віталій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
409623
  Войтенко К.В. Ефекти акустостимульованого впливу на струми витоку в структурах Мо/nSi / К.В. Войтенко, О.Я. Оліх // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 38
409624
  Шияновський Сергій Владиславович Ефекти взаємодії ядерних і електромагнітних випромінювань з рідкими кристалами : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Шияновський Сергій Владиславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
409625
   Ефекти водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серн Salicifoli відносно еритроцитів та фагоцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава, Л. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Salicifoli на осмотичну резистентність еритроцитів та функціональну активність фагоцитів. The іnfluence of the water-sault extracts of Cotoneaster serium Salicifoli buds on osmotic ...
409626
  Хряпа Валерій Михайлович Ефекти впливу структури поверхні на молекулярно-статистичні властивості води в приповерхневій області : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Хряпа Валерій Михайлович; Акад. наук України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 16л.
409627
  Паламарчук М.В. Ефекти впливу фінансової, торговельної інтеграції та спеціалізації на синхронізацію реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 12-13
409628
  Мінгалєєв Сергій Федорович Ефекти далекосяжності і ангармонізму в нелінійному транспорті енергії та заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Мінгалєєв Сергій Федорович; НАН України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 23л.
409629
  Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409630
  Качура І.Ю. Ефекти засобів масової комунікації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 132-133
409631
  Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
409632
   Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагмента його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів / О.Е. Луговська, Л.П. Урвант, Л.О. Касаткіна, С.О. Черенок, Т.В. Ніколаєнко, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 104. – ISSN 2409-4943
409633
  Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 52 назви
409634
  Харламова Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції в інвестиційному кліматі регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 183-190. – ISSN 1993-6788
409635
   Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.А. Барановський, В.М. Бабан, П.І. Янчук, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2013. – № 3. – С. 23-30
409636
  Альохін О.Д. Ефекти нелінійної оптики в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлені результати експериментальних досліджень, що свідчать про ефекти самофокусування слабких світлових променів в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної температури в полі гравітації Землі. Показано, що при проходженні ...
409637
  Міщенко О.В. Ефекти нетривіальної топології в деяких квантово-польових системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Міщенко О.В.; НАН України. ін-т теоретич. фізики. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 23л.
409638
   Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту / Г.М. Кузнєцова, Є.О. Деніс, Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
409639
  Гроза А.А. Ефекти радіації в інфрачервоному поглинанні та структурі кремнію / А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, М.І. Старчик; НАН України; Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 124с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0408-7
409640
  Мельник О.Г. Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
409641
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
409642
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 145л. – Бібліогр. : л.125-145
409643
   Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів / С.М. Атамнах, П.І. Янчук, Є.М. Решетнік, Ю.А. Левадянська, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 21-21
409644
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 1. Відкриття електронних смуг нового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 489-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Повідомляється про відкриття електронних смуг нового типу, що виникають в результаті порушення адіабатичного наближення, і існують додатково до сильних смуг поглинання. Нові електронні смуги поглинання індукуються в забороненій зоні ряду діелектриків ...
409645
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 2. Природа широкосмугового фону в спектрах комбінаційного розсіяння світла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 248-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Експериментально вивчені форма і інтенсивність широкосмугового фону в спектрах КР світла для ряду еталонних рідин: С6Н6, CS2, CCL4, SiCL4, CH2CL2, CHCL3, CH3OH. CH3CN, CH3OOH і H2SO4. Проведено огляд робіт по дослідженню фону і проаналізовані можливі ...
409646
  Христофоров Леонід Миколайович Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Христофоров Л.М.; НАНУ. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
409647
  Лелюк Ю.М. Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-36. – Бібліогр.: 11 назв
409648
  Семів С.Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С.Р. Семів, І.І. Думич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 52-56. – ISSN 2221-1055
409649
  Гречко Л.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 474-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються матричні дисперсійні системи (МДС) з багатошаровими включеннями еліпсоїдальної форми. Із застосуванням раніш розроблених нами методів розрахунку ефективної діелектричної функції для МДС та поляризовності еліпсоїдів з довільним ...
409650
  Степанова С.В. Ефективна допомога захисника як складова конституційного права на професійну правничу допомогу та міжнародний стандарт права на справедливий суд // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 70-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
409651
  Черчик Л.М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Черчик Л.М., Шубала І.В. ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-2276-99-2
409652
  Нетрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компанії в постіндустріальній економіці // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-8


  Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти.
409653
  Мусієнко І.І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 95-97
409654
  Прядко В.В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В.В. Прядко, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 78-84. – ISSN 2310-2837
409655
  Азаров М. Ефективна конкуренція - двигун інноваційного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 3-4
409656
  Кійко В. Ефективна координація // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35.


  Один з ключових моментів співпраці з НАТО - участь України в реалізації заходів, що передбачені програмою "Партнерство заради миру".
409657
  Поперенко Л. Ефективна ланка навчання - міжнародні тематичні конференції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про наукову роботу студентів та міжнародні тематичні конференції на кафедрі оптики фізичного факультету КНУТШ.
409658
  Ужва А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 92-95
409659
  Гриневич Л. Ефективна наука неможлива без справжньої університетської автономії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
409660
  Короденко М. Ефективна наука. Як двоє біофізиків довели, що можна створювати наукові продукти в Україні і домогтися їх визнання на світовому рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної науки, українські вчені здатні показувати високі результати. Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим ...
409661
  Петкова Л.О. Ефективна національна модель економіки України в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-82. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність створення української економічної моделі з врахуванням національної специфіки. Наголошено на небезпеках, спричинених глобалізацією, для конкурентоздатної вітчизняної економіки.
409662
  Крот О.П. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(А)пірен. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.03 / Крот О.П.; МО і науки України. Харков. держ. техн. ун-тет будівн. та архіт. – Харків, 2000. – 18л.
409663
  Нікітчина О.В. Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 35-39
409664
  Оліфіренко М.М. Ефективна платіжна система як чинник розвитку бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.10-12
409665
  Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 1605-2005
409666
   Ефективна публічна адміністрація : Довідник для міністрів. – Київ, 2006. – 32с. – ISBN 966-7272-61-3
409667
  Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемним питанням ефективної реалізації функцій обвинувачення та захисту в змагальному кримінальному судочинстві. Автор стверджує, що на ефективність функціонування професійних учасників кри- мінального судочинства суттєво ...
409668
  Вінічук В.В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою : Навчальне видання / В.В. Вінічук; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
409669
  Нізельський А. Ефективна синергія. Чи є держава надійним партнером у Державно-приватному партнерстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 14
409670
  Запотоцька І.В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 167-171
409671
  Крижанівський Є.І. Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв"ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 13-17. – ISSN 1815-2066
409672
  Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
409673
  Макаренко Є.В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63


  Проаналізовано напрями ефективної фінансової політики, досліджено пріоритетні галузі бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту у механізмі фінансової політики держави.
409674
  Сігайов А. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-31. – ISSN 0131-775Х
409675
   Ефективне використання активної частини основних фондів : (моделі і методи) / Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин, В.В. Карцева, Ф.А. Левченко; Г.В Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин., В.В. Карцева, Ф.А. Левченко. – Івано-Франківськ, 2006. – 178с. – ISBN 966-7320-00-6
409676
  Якимчук Н. Ефективне використання бюджетних коштів як правова категорія // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 78-84
409677
  Зенцев В.Г. Ефективне використання електричної енергії в підприємствах масового харчування : Автореф... д-ра техн.наук: 05.14.01 / Зенцев В.Г.; Мін-во освіти України. Київськ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 1995. – 38л.
409678
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Юлія Михайлівна Снурнікова; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272л. – Додатки: л .245-272. – Бібліогр.: л. 201-244
409679
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.08 / Юлія Михайлівна Снурнікова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
409680
  Будниченко Ю.М. Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 205-210
409681
  Склепова А.В. Ефективне використання інноваційних структур для економічного зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 82-85
409682
  Паладій М. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - основа інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 1608-6422
409683
  Ткачук Т.А. Ефективне використання копінг-стратегій як складових копінг-поведінки молодої особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 63-67
409684
  Мельник Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г. Мельник, Г.В. Ткаченко, Ю.В. Лінник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 104-108. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
409685
  Колотуха С. Ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами / С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
409686
  Мусієвський Р.А. Ефективне використання робочого часу. устаткування і трудових ресурсів / Р.А. Мусієвський. – Львів, 1975. – 56с.
409687
  Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: с. 39-41
409688
  Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. – Київ : МГО "Інтерньюз-Україна", 2006. – 120 c. – ISBN 966-7698-05-X
409689
  Ярош О.Б. Ефективне врядування у реалізації гендерної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 592-596. – ISSN 1563-3349
409690
  Лузан А.В. Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій - тернистий шлях у краще майбутнє // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
409691
  Гаміна Т.С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1817-3764
409692
  Кудрявцев В. Ефективне здійснення функцій прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-12.
409693
  Дерюгін І.А. Ефективне значення фактора спектроскопічного розщеплення і внутрішнє поле в штучних магнітодіелектриках / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 109-114
409694
  Чекалюк В.В. Ефективне продюсування вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті актуалізовано проблеми опанування журналістами навичок продюсування в умовах жорсткої конкуренції не лише серед медіа-компаній, працівників ЗМІ, а й редакційних концепцій розвитку. У нашій праці розглянуто ті пріоритети і професійні та ...
409695
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38 : Табл.
409696
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38
409697
  Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
409698
  Лабунська С.В. Ефективне управління витратами інноваційної діяльності - крок до підвищення конкурентоспроможності підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 53-64. – ISBN 978-966-8177-75-0
409699
  Пильнов Д.О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 88-92
409700
  Колісник Ю.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України / Ю.О. Колісник, О.О. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 125-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
409701
  Шарата Н.Г. Ефективне управління інноваціями у сучасній вищій школі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 367-369. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
409702
  Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 137-143 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
409703
  Щебликіна І.О. Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств / І.О. Щебликіна, З.В. Щебликіна, Т.О. Тарасова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 1 (30))
409704
  Морозова Н.Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 81-85
409705
  Губіна О.С. Ефективне управління людськими ресурсами як елемент соціально-економічної політики держави в умовах кризи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [46-47]
409706
  Старостіна А. Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-23. – ISSN 1606-3732
409707
  Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних менеджерів.
409708
  Полторак А.С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А.С. Полторак, Ю.О. Тимошенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6792
409709
  Олуйко В.М. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 331-332. – (Право. Економіка. Управління)
409710
  Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
409711
  Файчук О. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм / О. Файчук, О. Файчук, В. Войцехівська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
409712
  Іванова В. Ефективний PR в соціальних мережах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 98-100
409713
  Дрич К.І. Ефективний алгоритм відображення фрагментів карт в автоматичних графічних пристроях / К.І. Дрич, О.І. Гуменюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 26)
409714
  Сіренко І.П. Ефективний алгоритм обчислення Р-статистики / І.П. Сіренко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 112-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
409715
  Кравченко І.В. Ефективний алгоритм розпізнавання підмножини складних натуральних чисел // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описано ефективний алгоритм розпізнавання потужної підмножини складних натуральних чисел. Поданий алгоритм можна використовувати для знаходження нетривіальних множників складних чисел спеціальних видів.
409716
  Тройніч К. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних / К. Тройніч, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-82. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Сейсмічна томографія є потужним інструментом дослідження земних надр та останніми роками стала галузевим стандартом у світовій геофізиці. Проте, в Україні вона практично не застосовується. З метою розвитку вітчизняної галузі, а також у рамках виконання ...
409717
  Андрущак Є.М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України / Є.М. Андрущак, О.І. Щуревич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 178-183. – ISSN 2222-4459
409718
  Овчарова С.В. Ефективний блог української блогосфери : витоки, принципи творення контекту й перспективи // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 483-485
409719
  Невмержицький Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-54. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
409720
  Сотник І.М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 212-225. – ISSN 2218-4511
409721
  Завадський О.А. Ефективний захист від перешкод у системах радіозв"язку // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 67-68
409722
  Бєлкін Л.М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як чинник визначення адміністративної судової юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 88-95. – ISSN 2227-796X


  Розглянутo способи відмежування судових справ адміністративної юрисдикції від інших справ. Запропоновано основним критерієм такого відмежування вважати ефективний захист прав юридичних чи фізичних осіб; визнати презумпцію розгляду справ, де ...
409723
  Сосновський Я.Ш. Ефективний інструмент еокномії ресурсів / Я.Ш. Сосновський. – К., 1987. – 48с.
409724
  Гапонов А.М. Ефективний коефіцієнт екстринції розчину багатостінних вуглецевих нанотрубок та їх ефективний коефіцієнт оптичного поглинання в субмоношаровій плівці / А.М. Гапонов, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 136
409725
  Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємств - важлива складова антикризової програми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 30-34. – ISSN 1810-3944
409726
  Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
409727
   Ефективний метод синтезу тіосемікарбазонів піранонеофлавонів / В.С. Москвіна, М.С. Веселовська, С.В. Щилін, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 56-60. – ISSN 0041-6045
409728
  Корольов Ю. Ефективний освітній менеджер - який він? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
409729
   Ефективний препаративний метод синтезу iзофлавонiв з амiдною функцiєю / В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
409730
  Цицик К.Ю. Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 447-452


  Особлива увага в роботі приділена визначенню економічної природи поняття ефективного пруденційного банківського нагляду в сучасній економіці.
409731
  Козлов М.В. Ефективні алгоритми обчислення інтегральних ознак для розпізнавання цифрових зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються загальні проблеми опису та маніпуляції візуальною інформацією на площині. Наведено математичні моделі та методи їх реалізації у вигляді чисельних алгоритмів формування набору ознак для розпізнавання цифрових зображень. Ключові слова: ...
409732
  Таращанська О. Ефективні державні засоби протидії рейдерству: досвід провідних країн світу // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2009. – № 11 (207). – С. 8-10
409733
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
409734
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
409735
  Бесчастний В. Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20.
409736
   Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні : Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз / Морару А. [ та ін. ] ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; Institutul de Polititici Publice ; Institutul pentru Politici Bucuresti. – Київ : ІДПО, 2009. – 148 с. – ISBN 978-966-2141-23-8
409737
  Шовковий І.А. Ефективні лагранжіани та динамічне порушення симетрії в зовнішньому магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шовковий І.А. ; НАН України , Ін-т теорет. фізики. – Київ, 1996. – 20 с.
409738
  Іванова О.В. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О.В. Іванова, О.Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки")
409739
  Монстович-Артем"єва Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 53-54
409740
  Олішсвська Я.В. Ефективні методи оцінювання персоналу на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7069-02-6
409741
  Медведєв Георгій Сергійович Ефективні методи розв"язування деяких спектральних задач : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Медведєв Георгій Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
409742
  Худий Андрій Михайлович Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Худий А.М.; НАНУ, Держ. наук. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 16 с.
409743
  Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 157-167. – (Педагогіка ; № 2)
409744
  Паливода К. Ефективні механізми інвестування житлового будівництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
409745
  Черкас О.А. Ефективні модулі пружності міжфазного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудована модель міжфазного шару, утвореного у волокнистому металокомпозиті в наслідок процесів масопереносу на границі розділу компонентів. В залежності від структури даного шару запропонована методика визначення механічних характеристик.
409746
  Сапронов Юрій Валерійович Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.01 / Сапронов Юрій Валерійович; Ківальова Т. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Макіївка, 2000. – 18 с.
409747
  Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств : Автореферат дис. ...д-ра. техн. наук: Спец.05.13.22 / Сергій Костянтинович Чернов; ИОН України; Нац. ун-т кораблебудування. – Миколаїв, 2007. – 43с. – Бібліогр.: 61 назва
409748
  Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1817-8510
409749
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127, [1] арк. – Додатки: [1] арк. – Бібліогр.: арк. 115-127
409750
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
409751
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
409752
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент. Розкриваються ефективні механізми побудови туристичної господарчої організації. В статьи рассмотренные эффективные ...
409753
  Шедяков В. Ефективні технології соціального проектування: динаміка змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 26-28
409754
  Волошина Т.В. Ефективні транзитивні зображення скінченної інверсної симетричної напівгрупи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. Цей опис використовується для дослідження ефективних транзитивних зображень цієї напівгрупи. Зокрема дано критерій ...
409755
  Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова, О. Тарлінська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 22-24


  Про ефективних форми роботи в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького. детально розглянуто одну із форм роботи-оглядові екскурсії бібліотекою
409756
   Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні. – Київ, 2002. – 149с. – ISBN 966-7902-27-7
409757
  Олексенко В. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2
409758
  Брик М.В. Ефективність - найважливіший напрям економічного розвитку / М.В. Брик. – Київ : Держполітвидав, 1976. – 96 с.


  Автор брошури розповідає про роботу колективів промислових підприємств, будов, колгоспів, організацій і установ у справі підвищення ефективності суспільного виробництва, виявлення резервів для поліпшення роботи і успішного виконання рішень ХХV з"ізду ...
409759
   Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води / О.О. Хижняк, А.К. Запольський, В.Я. Демченко, П.В. Голюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
409760
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
409761
  Прасолова С.П. Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 169-177. – (Економічні науки)
409762
  Головчук Д.С. Ефективність банківської системи України: вплив та наслідки кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 410-412. – ISBN 978-966-188-219-4
409763
  Томаля Т.С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 139-147 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
409764
  Пшонка В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-25
409765
  Трофименко М.Ю. Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 299-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409766
  Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 30-37. – Бібліогр.: 3 назви
409767
  Логвиненко В.І. Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії - один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 68-70.
409768
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179л. – Бібліогр. : л.163-179
409769
  Кондратенко О.В. Ефективність виведення цінних паперів підприємств на зарубіжні фондові ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 131-134
409770
  Мамонова Г.В. Ефективність видаткової частини бюджету України / Г.В. Мамонова, Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 147-153. – ISSN 1993-6788
409771
  Кулябко П.П. Ефективність виконання запитів з множинними порівняннями у мові SQL / П.П. Кулябко, О.І. Пешко, В.К. Римарчук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 60-64. – ISBN 966-518-015-0
409772
  Синкова К.В. Ефективність використання CRM-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 101-103. – Бібліогр.: 12 назв
409773
  Янчев А.В. Ефективність використання експортного потенціалу України в системі світового господарства / А.В. Янчев, О.І. Печенка, В.О. Пірштук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 205-213
409774
   Ефективність використання енергоресурсів у магістральному транспорті газу / П.Т. Гораль, В.І. Мілевська, І.М. Метошоп, М.Д. Степ"юк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 139-144
409775
  Кравець Г.М. Ефективність використання зовнішньої заборгованості у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1
409776
  Тверезовська Н.Т. Ефективність використання інформаційних технологій в освітній діяльності / Н.Т. Тверезовська, Т.Ф. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 149-152. – ISSN 2078-9912
409777
  Нечипуренко О. Ефективність використання каротинсинтезувальних штамів B. subtilis ІМВ В-7513 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 для корекції експериментального дисбактеріозу у мишей / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відновлення мікробіоти кишечника, патологоморфологічні зміни тканин різних органів та вміст вітаміну А в печінці мишей з експериментальним дисбактеріозом за умов його корекції штамами B. subtilis ІМВ В-7513, B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 ...
409778
  Волкова Н.В. Ефективність використання коштів ВНЗ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.66-71 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
409779
  Притуляк Н.М. Ефективність використання нематеріальних активів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.41-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
409780
  Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 156-161
409781
  Сербіненко Н.В. Ефективність використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості / Н.В. Сербіненко, О.В. Гудиш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.332-335. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409782
  Смаглюк А.А. Ефективність використання основного капіталу в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 22-27. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
409783
  Михайлов С.І. Ефективність використання праці / С.І. Михайлов, І.П. Островський. – Київ, 1983. – 57с.
409784
  Ейтутіс Георгій Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України / Г. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
409785
  Ейтутіс Г. Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
409786
  Березовська Людмила Олексіївна Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Березовська Л.О.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
409787
  Корнієцький О.В. Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі / О.В. Корнієцький, А.М. Орел // Актуальні проблеми інноваційної екноміки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 56-61. – ISSN 2524-0455
409788
  Панченко І.В. Ефективність використання території в будівництві: Соц.-екон. аспект. / І.В. Панченко. – К., 1988. – 42с.
409789
  Яременко В.А. Ефективність використання трудових ресурсів у галузі торговельного обслуговування / В.А. Яременко, Н.Г. Шацкіх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 171-177. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
409790
  Муравка П.П. Ефективність використання трудових ресурсів у системі локального розселення регіону : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 167-172 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
409791
  Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб"єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано методологічний підхід до визначення внеску кожного фактора виробництва в підвищенні продуктивності суспільної праці. Розраховано ту частку ефекту від економії суспільної праці, яку слід направити на збільшення доходів одного з суб"єктів ...
409792
  Калмикова І.Ю. Ефективність виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.Ю. Калмикова, Н.Є. Скрипник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 175-180. – ISBN 966-7958-13-2
409793
  Ліпич О.М. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
409794
  Шиян В.Й. Ефективність виробничого потенціалу / В.Й. Шиян. – Київ : Знання України, 1986. – 33 с.
409795
  Богатир Л.В. Ефективність вирощування кукурудзи на осушуваних органогенних грунтах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2742-92-5
409796
  Літвінов О.С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 39-46. – ISSN 1993-6788
409797
  Ємко К. Ефективність вірусного меркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 94-95. – бібліогр. в кінці ст.


  Альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуга з використанням нестандартних методів та інструментів, серед яких виділяють: партизанський маркетинг, вірусний маркетинг, "сарафанне радіо".
409798
  Срібнюк С.М. Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : економічна наука / С.М. Срібнюк, М.В. Григоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-81 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
409799
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217л. + Додаток : л.192-217. – Бібліогр. : л.173-191
409800
  Виткалов Володимир Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-25. – ISSN 1682-2366


  Аналізується стан та ефективність упровадження кредитно-модульної системи у підготовку фахівців спеціальності "Культурологія" Рівненським державним гуманітарним університетом. Осмислюються перспективи реалізації положень Болонської декларації в ...
409801
  Ісаєнко О.В. Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 112-124. – ISBN 978-966-644-413-7
409802
  Коваль З.О. Ефективність впровадження новітніх методів у дистанційне навчання студентів: економічний аспект / З.О. Коваль, Б.В. Сологуб // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 29-31
409803
  Панкова А.Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів / А.Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 58-60. – ISSN 2306-6806
409804
  Смалюк Г. Ефективність глобальних методів регулювання світового аграрного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 36-43. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
409805
  Онищенко О. Ефективність господарств населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 60-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
409806
  Грибан С.В. Ефективність господарської діяльності хлібопекарської галузі Житомирської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 141-144


  У даній статті розкривається організаційно-економічна характеристика хлібопекарської галузі, необхідність рівномірного розміщення підприємств, переваги та недоліки форм власності, стан менеджменту. This article deals with organizational and economic ...
409807
   Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів / Б. Кіфоренко, І. Васильєв, О. Куценко, О. Харитонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В рамках вирішення основної задачі механіки космічного польоту отримано і початкові оцінки ефективності комбінованих ракетних двигунів великої і малої тяги порівняно з традиційними двигунами при виконанні практично цікавих навколоземних орбітальних ...
409808
  Шарапатюк Дмитро Анатольович Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
409809
   Ефективність державного управління : Монографія. – Київ, 2002. – 420с. – ISBN 966-8039-11-4
409810
  Бутко М.П. Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1729-7206
409811
  Трипольська Г.С. Ефективність державної політики у сфері сприяння виробництву "зеленої" електроенергії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 98-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
409812
  Резнік Н.П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 2 (31))
409813
  Крезе О.О. Ефективність дії права в правовій державі // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.53-58
409814
  Сліпченко М. Ефективність дії трансмісійного механізму кредитування при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 42-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
409815
  Деняк Є. Ефективність діяльності вільних економічних зон у країнах - нових членах Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 50-52
409816
  Версаль Н. Ефективність діяльності державних банків в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1605-2005
409817
  Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-119.
409818
  Коваленко С. Ефективність діяльності державних холдингових компаній // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-100
409819
  Степанюк А.Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України : науково-практичний посібник / Степанюк А.Х., Четверикова О.С., Яковець І.С. ; Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; [ за ред. А.Х. Степанюка ]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8759-70-3
409820
  Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності органів публічної влади в сучасних умовах: сутність і зміст // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 7-25
409821
  Четиріна І.М. Ефективність діяльності податкових органів у реалізації механізму державного контролю за стягненням податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
409822
  Петрова Г.Є. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-157. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409823
   Ефективність діяльності української банківської системи (2005 - 2009рр.). Методолгія аналізу фронтів : банки України / А. Пілявський, О. Вовчак, Ю. Маців, Т. Хома // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
409824
  Добряк Д.С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д.С. Добряк, В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 83-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
409825
  Твєрдохліб І. Ефективність економіко-математичного моделювання процесів трансформаційної економіки: прагматичний аспект / І. Твєрдохліб, Г. Петрик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-223. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
409826
  Чугаєв О.А. Ефективність економічних відносин України та Турецької Республіки в контексті формування зони вільної торгівлі / О.А. Чугаєв, М.П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 204-211
409827
  Клочко В.П. Ефективність економічного співробітництва соціалістичних країн. / В.П. Клочко, А.І. Рокитко. – К., 1974. – 48с.
409828
  Демченко С.Ф. Ефективність економічного судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-48
409829
  Завадовський М.М. Ефективність економічної інформації. / М.М. Завадовський. – К., 1973. – 47с.
409830
  Галаманжук Л.Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
409831
  Пермякова Л. Ефективність законодавства по охороні рибних ресурсів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.89-96. – ISSN 1561-4999
409832
  Кіндрат П.В. Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 55-59
409833
  Коваленко Т.О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-59.
409834
  Бурлака В.Г. Ефективність законодавчої і регуляторної бази в нафтовому секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
409835
  Косенко А. Ефективність застосування iнформаційно-хвильвої терапії з метою діагностики і лікування деяких хвороб студентів / А. Косенко, Л. Остапченко, М. Колбун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-112. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Інформаційно-хвильова терапія є методом, що керує електромагнітним гомеостазом організму. Відновлюючи електромагнітні параметри всіх елементів, дезорганізованих патологічними процесами, ця терапія має загальнозміцнюючий вплив на функціональну взаємодію ...
409836
  Котенко В. Ефективність застосування адміністративно-правових норм в судовій практиці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Згідно до сучасної національної законодавчої бази розглянуті зміст та структура адміністративного процесу та судочинства, запропоновані основні поняття і визначення в цій сфері. According to the modern national legislation the content and the ...
409837
  Месель-Веселяк Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / Месель-Веселяк, В.С. Паштецький // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
409838
  Грубов В.І. Ефективність застосування АСКТП / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1973. – 32с. – (Школа господарського управління ; Сер.9 ; №4)


  У брошурі викладені принципипобудови АС харчування технологічними процесами, наведені приклади застосування їх у харчовій, хімічній, нафтопереробній, целюлозно-паперовій та іншіх галузях промисловості УРСР і за рубежем
409839
  Андрущенко Микола Васильович Ефективність застосування добавок ферментних препаратів целотерину ГЗх та пектофоетидину ГЗх в годівлі м"ясних гусенят : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.02.02 / Андрущенко Микола Васильович ; Україн. державний аграрний університет. – Київ, 1993. – 19 с.
409840
  Ковальчук В. Ефективність застосування екологічно безпечних препаратів проти збудника борошнистої роси Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam на Rhododendron japonicum (A. Gray) Suringar // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження встановлено ефективність використання проти збудника борошнистої роси рододендронів Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam, біофунгіцидів Фітоспорин-М, Мікосан-В, та екологічно безпечного препарату на основі ...
409841
  Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : монографія / М.В. Макарова ; УКООПСПІЛКА ; Полт. ун-т спожив. коопер. України, Каф. інформ.-обчисл. систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-7971-76-2
409842
  Мезенцева І.С. Ефективність застосування методу ігрових технологій під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 118-121
409843
  Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 107-110 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
409844
  Гузєв О.С. Ефективність застосування ООН економічних санкцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
409845
  Валуйський С.В. Ефективність застосування повітряних ретрансляторів для підвищення структурної надійності безпроводових епізодичних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 98-103


  У роботі представлений аналіз надійності структур безпроводових епізодичних мереж із застосуванням повітряних ретрансляторів. Наведено розрахунок інформаційних характеристик для структур, Що розглядаються. Показано, що надійність таких мереж залежить ...
409846
  Драган О. Ефективність застосування прокурорами представницьких повноважень при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 53-63
409847
  Кринична І. Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях / І. Кринична, Т. Чекмарьова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 121-130
409848
  Ахмед Мохамед Альсавеаї Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.01.13 / Ахмед М.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
409849
  Рабінович П. Ефективність заходів юридичної відповідальності: методика вимірювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 4-8
409850
  Гнибіденко І.Ф. Ефективність зовнішньої торгівлі України - головний критерій її реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 6
409851
   Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні / О.А. Дячук, Р.З. Подолець, Б.С. Серебренніков, Т.А. Зеленюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 59-75. – ISSN 1993-0259
409852
   Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. : Є. Захаров, М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-176. – ISBN 978-966-8919-63-3
409853
  Мугир Т.Ю. Ефективність інвестицій в людський капітал на рівні підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С.65-73
409854
  Двойних К.Є. Ефективність інвестицій в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
409855
  Кошулько О. Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах / О. Кошулько, І. Гуриненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-33
409856
  Пушкар О.І. Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 138-144.
409857
  Шульга Ж.О. Ефективність інвестування в людський капітал як чинник економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
409858
  Бородій О.О. Ефективність інженерної праці / О.О. Бородій. – К, 1987. – 46с.
409859
  Буяльська Н.П. Ефективність інноваційних технологій навчання в екологічній освіті // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-98 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
409860
  Бурлака В.Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 116-124 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
409861
  Бабій М.Ф. Ефективність інтерактивних методів при проведенні практичних занять із психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 19-29


  Професійне навчання майбутнього фахівця буде ефективним, якщо він активно братиме участь у цьому процесі. Для цього необхідно створити такі умови, щоб він став активним учасником навчання, а не пасивним спостерігачем. Відповідно викладач має ...
409862
  Гекоргіаді Н. Ефективність інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: показники і послідовність їх розрахунку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1728-9343
409863
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації економічних систем / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 112-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
409864
  Видиборець А.В. Ефективність капітальних вкладень в колгоспах / А.В. Видиборець. – Київ : Держсыльгоспвидав УРСР, 1963. – 117 с.
409865
  Трегобчук В.М. Ефективність капітальних вкладень у зрошення земель на Україні / В.М. Трегобчук. – К., 1972. – 160с.
409866
  Оксенюк С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
409867
  Єфанов М.М. Ефективність комп"ютеризації // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 41-42. – ISBN 5-77-63-2310-X
409868
  Гельман В.М. Ефективність комплексної механізації в сільскому господарстві / В.М. Гельман. – Київ : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1961. – 87 с.
409869
  Голинський Ю.О. Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
409870
  Луцак С. Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві: синергетичні параметри // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 100-109. – (Філологія ; Вип. 23/24)
409871
  Чугаєв О.А. Ефективність кредитів МВФ в умовах валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 158-161
409872
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Луган. місц. осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права". – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2015. – 46 с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-617-616-067-0
409873
  Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р.М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-501-066-2
409874
  Чухрай Н.І. Ефективність логістики України: слабкі місця та позитивні тенденції // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
409875
  Бігун В.Г. Ефективність м"ясної відгодівлі чистопородних. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.04 / Бігун В.Г.; Укр.АН аграрн.наук. – Полтава, 1994. – 25л.
409876
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 287-296
409877
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 683-689. – ISSN 1563-3349
409878
  Зілгалова О.А. Ефективність малого і середнього бізнесу в країнах перехідної економіки (порівняльний аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 193-199.
409879
  Носова Є. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль маркетингових досліджень для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Досліджується етапи проведення маркетингового дослідження, описуються методи аналізу його результатів. A role of marketing research in raising ...
409880
  Кіктенко З.П. Ефективність маркетингової діяльності на фондовому ринку України / З.П. Кіктенко, А.А. Дзюмак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
409881
  Малюченко К.О. Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
409882
  Мороз В. Ефективність менеджменту держави як монополіста банківського ринку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 31
409883
  Галаманжук Л.Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
409884
  Вернослов Є.В. Ефективність методів антиінфляційного регулювання в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 23-25. – ISBN 978-966-188-219-4
409885
  Алексюк А.М. Ефективність методів навчання на уроці / А.М. Алексюк. – Київ, 1965. – 234с.
409886
  Ушакова О.О. Ефективність методології наукових досліджень в кандидатських дисертаціях 2011 р. зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 390-398
409887
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 114-123. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми планування й ефективності використання бюджетних коштів, виділених на облаштування пунктів пропуску через державний кордон, у контексті підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ...
409888
  Лосич С.В. Ефективність механізму реалізації кримінально-виконавчої політики України (передумови, структура, удосконалення) : монографія / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : НікаНова, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 187-199. – ISBN 978-966-2526-99-8
409889
  Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
409890
  Оліфіренко Л.Д. Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 105-107 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
409891
  Пастухова Лариса Вікторовна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації конвенції про захист прав і основних свобод людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
409892
  Хмельова І.Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнародному праві) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 379-382. – ISSN 2219-5521
409893
  Когут М.В. Ефективність міжнародного трансферу технологій як чинник економічного добробуту України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 278-279. – ISBN 978-617-7069-02-6
409894
  Кістерський Л. Ефективність міжнародної технічної допомоги України / Л. Кістерський, І. Скребцов, Т. Липова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 74-78. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
409895
  Миненко О.О. Ефективність міжнародної технічної допомоги щодо секторальної розбудови економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 7-12
409896
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
409897
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26-28, 31, 33. – ISSN 0131-775Х


  Уточнено методологічні підходи до кількісної оцінки ефективності моделі розвитку внутрішнього ринку національної економіки, здійснено їх апробацію на прикладі України, аргументовано висновок, що протягом 1995-2006 рр. зростання рівня ефективності ...
409898
  Дзюблюк О.В. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Дзюблюк, Г.М. Забчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 17-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
409899
  Ставицький А.В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні : фінансово-економічне регулювання / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
409900
  Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
409901
  Ситников О.П. Ефективність мультимедійних лекцій з фізики для студентів інженерних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 206-207. – (Педагогічні науки)
409902
  Черненко С.О. Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
409903
  Зимовець В.В. Ефективність надання державних гарантій підприємствами в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 56-68 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
409904
  Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-40
409905
  Іващенко Л.А. Ефективність науково-технічної політики в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-66.
409906
  Березовець Т.В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти становлення в Україні одного з найбільш дискусійних типів політичної реклами - негативної реклами (антиреклами) протягом 1999 - 2002 рр. Визначено основні типи політичної реклами - іміджеві, проблематичну і негативну. Проведено ...
409907
  Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 27-33. – Бібліогр.: 2 назви
409908
  Скляров Р.В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 162-166
409909
  Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні : податки / І.О. Луніна, Н.Б. Фролова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-27 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
409910
  Запатріна І.В. Ефективність організації наукових досліджень на замовлення державних установ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
409911
  Салата О. Ефективність освітніх технологій у викладацький практиці вищої школи / О. Салата // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-79
409912
  Улєєв О.П. Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Улєєв О.П.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. України. Українська держ. академія зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2000. – 20л.
409913
  Турянський Ефективність ПДВ: теоретичні та емпіричні оцінки / Турянський, // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 28-31


  У статті систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. Подано підходи державних службовців щодо встановлення ефективної ставки ПДВ та її вплив на заг. макроекономічну ситуацію в країні. Проаналізовано методи обчислення ефективної ставки ...
409914
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець Валентин Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Донецьк. держ. медичний ун-тет ім.М.Горького. – Донецьк, 2002. – 188л. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: л. 119 - 134
409915
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: 9 назв
409916
  Шпекторенко І. Ефективність підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною формою навчання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 235-240.
409917
  Карпенко О.Ю. Ефективність післяжнивних посівів та заходи основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Карпенко О. Ю.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 18л.
409918
  Сідельникова Л.П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
409919
  Вагілевич А.А. Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
409920
  Барановська Ірина Володимирівна Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто взаємозв"язок податкової системи з деякими макроекономічними показниками, зокрема з даними національних рахунків та дохідною частиною бюджету держави. Побудовано модель аналізу ефективності податкової системи.
409921
  Музиченко Г.В. Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів Президента України-2014 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 76-82. – ISSN 2077-1800
409922
  Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 22-28. – ISSN 1563-3349
409923
  Павловська Л.М. Ефективність правового регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
409924
  Орлов Ю.В. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект / Ю.В. Орлов, Д.М. Миронюк // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 75-93. – ISSN 2304-4556
409925
  Шевченко Анатолій Федерович Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктор економ.наук: / Шевченко Анатолій Федерович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 407л. – Бібліогр.:л.392-407
409926
  Шевченко А.Ф. Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01. / Шевченко А. Ф.; КУ. – К., 1995. – 49л.
409927
  Матвієнко А.С. Ефективність праці сільської молоді / А.С. Матвієнко, М.І. Бородін. – К., 1988. – 48с.
409928
  Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплаті // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 291-296.


  В статті аналізуються основні напрямки визначення ефективності праці і методи вимірювання продуктивності праці та її оплати для подальшого вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших ...
409929
  Проненко Т.Є. Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 53-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
409930
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
409931
  Дідківська Г.Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАНУ, Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
409932
  Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-54. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ефективності пруденційного банківського нагляду. Визначено зміст функціональної та операційної відповідності системи нагляду Базельським принципам. Запропоновано розрахунок інтегрального показника відповідності. ...
409933
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 263 арк. – Додатки: арк. 232-263. – Бібліогр.: арк. 201-232
409934
  Скок Н.С. Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання / Н.С. Скок, Н.Є. Мазіна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 62-71. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
409935
  Третяк В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 174-181 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
409936
  Оністрат Ольга Василівна Ефективність рекламної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти визначення рекламної ефективності. Визначено основні методи, особливості та рівні ефективності рекламної діяльності підприємств.
409937
  Максим"як О.С. Ефективність репортажу: наукові погляди та підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті аналізуються сучасні наукові погляди і підходи щодо визначення ефективності репортажу і впливу автора на комуніката. The article analyses current scientific views and approaches concerning determination of the effectiveness of reportage and ...
409938
  Вожегов Сергій Гервасьович Ефективність ресурсозберігаючих систем обробітку південного чорнозему в зрошуваній сівозміні степової зони Криму : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 06.01.02 / Вожегов Сергій Гервасьович; Херсонський сільськ. ін-тут. – Херсон, 1997. – 16л.
409939
   Ефективність реформування української економіки : Матеріали четвертого конгресу Міжнародної української економічної асоціації. – Київ, 1999. – 210с. – ISBN 966-02-0940-1
409940
  Рожко В.М. Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зернобурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Рожко В. М.; Нац. аграр. ун-т. – К, 1999. – 19л.
409941
  Продіус І.П. Ефективність робочого часу / І.П. Продіус, Л.Д. Ерліх. – К., 1989. – 44с.
409942
  Янік В. Ефективність системи стимулювання в ринкових умовах господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.104-109. – ISSN 1562-0905
409943
  Шарко А.І. Ефективність системи стимулювання працівників // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 166-170. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
409944
  Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
409945
  Манжура О.В. Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 115-119. – ISSN 2222-4459
409946
  Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних ситем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [наукова монографія] / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-238. – ISBN 978-966-418-130-0
409947
  Ткаченко В.А. Ефективність соціально значущих стратегічних рішень у складних соціально-економічних системах // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
409948
  Домченко В.Г. Ефективність спеціалізації колгоспів / В.Г. Домченко. – Дніпропетровськ, 1971. – 68с.
409949
  Янукович В. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяяльності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
409950
  Хоменко М. Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 45-53. – ISSN 2308-9636
409951
  Вітковський О.С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
409952
  Яновська О. Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення / О. Яновська, М. Іванов // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 53-57. – ISSN 1561-4999
409953
  Алєксєєв С. Ефективність судової системи має бути одним з основних критеріїв оцінки розвитку суспільства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 10
409954
  Приходько М.О. Ефективність суспільного виробництва та аналіз резервів її зростання / М.О. Приходько. – К., 1974. – 24с.
409955
  Попов О.Є. Ефективність суспільного виробництва: наукова спадщина О.Г.Лібермана та сучасність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 13-20. – ISBN 978-966-8177-75-0
409956
  Демчух Н.І. Ефективність та джерела інвестиційного процесу на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-30
409957
  Шмига Ю.І. Ефективність та ефекти рекламної комунікації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 230-233. – (Філологічні науки ; № 1)
409958
  Крініцин Д. Ефективність та наслідки торгівельних санкцій у міжнародних економічних відносинах на прикладі РФ // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 31-33
409959
  Москвич Л.М. Ефективність та справедливість судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 45-48
409960
   Ефективність та якість приватної освіти : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-30 листопада 2003 р., Єгипет, Шарм Ель Шейх - Україна, Київ. – Київ : Європейський університет, 2004. – 199с.
409961
  Топалов В.В. Ефективність таймерних сигналів і турбокодів та оцінка їх сумісного використання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Топалов В.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
409962
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.00.08 / Юлія Іванівна Шмига; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
409963
  Кутра Д.С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
409964
  Сушко Р.О. Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Р.О. Сушко, Е.Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
409965
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
409966
  Ходакевич О.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні особливості ставленння студентської молоді до грошей" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 340-344. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
409967
  Романенко О.А. Ефективність україно-грецьких інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 52-54
409968
  Ситник Г.П. Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин / Г.П. Ситник, Т.В. Левицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-77. – Бібліогр.: 12 назв
409969
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 43-45.
409970
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 49-51.
409971
  Булкот О.В. Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна з детермінант економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 45-50
409972
  Стефанович Єгор Ефективність управління інвестиційними проектами як інструмент вирішення завдань стратегічного розвитку Криму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
409973
  Бабушко А.В. Ефективність управління кредитним портфелем кредитної спілки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409974
  Рудченко О.Ю. Ефективність управління об"єктами державної власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 175-177
409975
  Герасименко О. Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення / О. Герасименко, Г. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-37. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом та внесено пропозиції щодо їх удосконалення. Наведено методичний інструментарій та результат розрахунку економічного збитку від плинності персоналу як індикатора ефективності ...
409976
  Степаненко І.Х. Ефективність управлінської праці / І.Х. Степаненко. – К., 1990. – 132с.
409977
  Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 81-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
409978
  Хмелюк А.А. Ефективність фінансового моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 199–203. – ISSN 2222-4459
409979
  Гура Н.О. Ефективність формування та використання необоротних активів / Н.О. Гура, О.С. Кірей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
409980
  Нечипуренко С.О. Ефективність франчайзингу як форми ведення бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 198-205. – ISSN 0321-0499
409981
  Миронець О.М. Ефективність функцій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
409982
  Яковицький І.Л. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.01 / Яковицький І.Л.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
409983
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 / Сагайдак Ю. А.; Юлія анатоліївна Санайдак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
409984
  Шевченко С.В. Ефективність функціонування господарств сільських жителів у Криму // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-65 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
409985
  Іус І.Б. Ефективність функціонування Європейської системи центральних банків в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 143-145
409986
  Червінська О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні / О.С. Червінська, Н.Ю. Піксайкін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-335. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409987
  Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
409988
  Мармуль Л.О. Ефективність функціонування переробних галузей АПК півдня України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 73-77. – ISBN 0201-8683
409989
  Нечушкіна С.М. Ефективність функціонування підприємств у середньостроковому періоді // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 289-298


  Стаття присвячена вивченню особливостей позиціонування підприємств у зовнішньому середовищі та дослідженню ефективності підприємницької діяльності у середньостроковому періоді. Автор досліджує динаміку зовнішнього середовища пивоварних підприємств в ...
409990
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування підприємства як господарської одиниці // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 148-156. – ISBN 966-7317-92-7
409991
  Соломенко О.М. Ефективність функціонування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 19-25.
409992
  Березовська Л.О. Ефективність функціонування податку на додану вартість в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 195-200. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм адміністрування податку на додану вартість в Україні. Проведено оцінку фіскальної ефективності ПДВ. Виявлено недоліки та окреслено шляхи удосконалення цього податку. Исследован механизм администрирования налога на добавленную ...
409993
  Бабухіна С.А. Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 4-11
409994
  Гуткевич С.О. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій попроцесного підходу / С.О. Гуткевич, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: на 10 пунктів
409995
  Аммар Ефективність хDSL технологій на мережі абонентського доступу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Аммар Аль-Халєд; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 3 назви
409996
  Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
409997
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 180л. – Бібліогр.: л.166-180
409998
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
409999
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
410000
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 191-215
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,