Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
409001
  Будкін В.С. "Економічна свобода" або "залежна економіка" - дилема регіону пострадянських держав // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 3-18 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
409002
  Губатюк І.В. Економічна аксіомологія / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 13
409003
  Корочка В.В. Економічна активність держави в соціальному ринковому господарстві : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Корочка В. В.;. – К., 1995. – 50л.
409004
   Економічна активність населення України 2004 : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 215с.
409005
   Економічна активність населення України 2005 : Статистичний збірник. – Київ, 2006. – 239с.
409006
   Економічна активність населення України 2006 : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 228 с.
409007
   Економічна активність населення України 2007 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 224 с.
409008
   Економічна активність населення України 2008 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2009. – 235с.
409009
   Економічна активність населення України 2012 : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 208 с. : іл., табл.
409010
   Економічна активність населення України 2013 : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 200 с. : іл., табл.
409011
   Економічна активність населення України у 1998 році : Статистичний збірник. – Київ, 1999. – 184с.
409012
   Економічна активність населення України у 1999 році : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 271с.
409013
   Економічна активність населення України у 2000 році : Статистичний збірник. – Київ, 2001. – 217с.
409014
   Економічна активність населення України у 2003 році : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 215с.
409015
  Двоєносенко С. Економічна активність регіонів з погляду зміцнення їх фінансового забезпечення // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 156-164.
409016
   Економічна асоціація України з Європейським Союзом = Economic association of Ukraine with the European Union : монографія / [О.І. Шнирков та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - На тит. арк. також: Lifeling. Learning. Programme. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-826-6
409017
  Шнирков О. Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-58. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні аспекти торговельної реакції третіх країн на Угоду про асоціацію України з ЄС. Анализируются теоретические и практические аспекты торговой реакции третьих стран на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. The ...
409018
  Варга С.І. Економічна база місцевих фінансів та її розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 45)


  Подаються результати дослідження становлення місцевих фінансів в економічній системі держави. Аналізуються їх економічна база, тенденції розвитку. Розкриваються основні завдання і функції, місце місцевих фінансів в економіці територіальних громад. ...
409019
  Литвиненко Т.М. Економічна безпека - важлива функція підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 93-101


  Розглянуто основні підходи до розкриття сутності економічної безпеки підприємства. В процесі життєдіяльності підприємство виконує різні функції, число яких зростає в сучасних умовах. Серед нових функцій підприємства запропоновано виділити функцію ...
409020
  Голомша М. Економічна безпека - основа національних пріоритетів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 8-12
409021
   Економічна безпека : навчальний посібник / Варналій З.С. [ та ін.] ; за ред. З.С.Варналія. – Київ : Знання, 2009. – 647 с. – ISBN 978-966-346-761-0


  Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
409022
   Економічна безпека : навчальний посібник / Користін О.Є. [та ін.] ; за ред. О.М. Джужі ; МОНУ. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 338-367. – ISBN 978-966-2183-38-2


  Розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення
409023
  Диба М. Економічна безпека банків: стан та проблеми / М. Диба, С. Яременко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
409024
  Батрименко В.В. Економічна безпека банківської системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 286-290
409025
  Кириченко О.А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко, С.В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 223-237. – ISSN 1993-6788
409026
  Кельдер Т.Л. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / Т.Л. Кельдер, Л.В. Худолєй // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 181-185. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
409027
  Васильченко З. Економічна безпека банку: теоретична концепція моделювання / З. Васильченко, І. Васильченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 144-155. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
409028
  Гавловська Н.І. Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 230-236. – ISSN 2222-4459
409029
   Економічна безпека бізнесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-10 : рис.
409030
  Петрова Г.Є. Економічна безпека в зовнішній торгівлі України на сучасному етапі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-27.
409031
  Желюк Т. Економічна безпека в системі інституційного вектора збалансованого розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 19-32. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
409032
  Ксьонзенко В.П. Економічна безпека в системі національної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 104-112


  В статті розкриваються методологічні підходи щодо визначення сутності понять "національна безпека" та "економічна безпека". Обґрунтовується необхідність вироблення стратегії економічної безпеки на основі чітко визначених критеріїв. In article the ...
409033
  Швець В. Економічна безпека відтворення національного багатства: національний і глобальний аспекти / В. Швець, Д. Маляр, Н. Єфремова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 341-347. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
409034
  Степів І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-221. – ISSN 0321-0499
409035
  Шніпко О.С. Економічна безпека внутрішнього ринку України:сутність, загрози, заходи щодо покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 9-11. – Бібліогр.: на 7 пунктів
409036
   Економічна безпека держави : Збірник нормативно-правових актів України. – Київ, 2001. – 106с. – ISBN 966-95702-4-7
409037
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека держави : Підручник для держ. службовців, науковців, студ. і аспірантів вищ. навч. закладів економ. профілю / Пастернак-Таранушенко; Київськ. економічний ін-тут менеджменту; За ред. проф. Б.Кравченка. – Київ : Кондор, 2002. – 302с. – ISBN 966-7982-01-7
409038
  Предборський В.А. Економічна безпека держави : Монографія / В.А. Предборський; МВСУ; Київський юрид. ін-т МВСУ. – Київ : Кондор, 2005. – 398с. – (Юридична книга). – ISBN 966-351-035-8
409039
  Вишнівецький М. Економічна безпека держави в умовах глобалізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 174-182. – Бібліогр.: 15 назв
409040
  Дацків Р.М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції / Дацків Ростислав Михайлович. – Наукове вид. – Львів : Центр Європи, 2006. – 160с. – ISBN 966-7022-47-1
409041
  Шнипко О.С. Економічна безпека держави і регіону в соціально-криміналістичному контексті // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-128
409042
  Осіпчук С. Економічна безпека держави та критерії її оцінювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-65.
409043
  Кальман О.Г. та інш. Економічна безпека держави та шляхи її забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 48. – С.123-131. – ISSN 0201-7245
409044
  Новак А.Я. Економічна безпека держави як результуюча економічної захищеності особистості, підприємства, регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 438-441
409045
  Макогон Ю. Економічна безпека держави як складова сучасної моделі нового економічного порядку / Ю. Макогон, Є. Медведкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 303-311. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
409046
  Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 24-27
409047
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека держави: підручник / Пастернак-Таранушенко. – К., 1994. – 140с.
409048
  Мазур А.В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 87-100
409049
   Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : науково-практична конференція, Харків, 27 жовтня 2006 р. – Харків : Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 278с.
409050
  Франів І.А. Економічна безпека держави: суть та проблеми забезпечення // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 174-181. – (Економічні науки ; Вип. 2)
409051
  Паламарчук Г.М. Економічна безпека і конкурентна стратегія в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 231-234
409052
  Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2004. – 640с. – ISBN 966-620-221-2
409053
  Точилін В. Економічна безпека і ринкова влада / В. Точилін, В. Венгер // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
409054
  Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2006. – 288 с. – ISBN 966-504-580-6
409055
  Літош Г.М. Економічна безпека ключових об"єктів національної інфраструктури за умов інформатизації суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 72-75. – ISBN 966-614-021-7
409056
  Марценюк З.Р. Економічна безпека країни в глобальному світогосподарському просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 28-32
409057
  Літош Г.М. Економічна безпека країни: зміст та структурні елементи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 183-188.
409058
  Буквич А.В. Економічна безпека країни: теоретичні підходи до аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-50. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розкрито різноманітні підходи щодо сучасного визначення стану економічної безпеки країни, її складових частин. Використаний системний підхід щодо аналізу разом з переліком головних складових та підсистем економічної безпеки. Дано перелік зовнішніх та ...
409059
   Економічна безпека населення, або нова хвиля кризи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 5
409060
  Дергалюк І.В. Економічна безпека національного зернового сектору України в умовах світової продовольчої кризи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 76-83
409061
  Батрименко В.В. Економічна безпека національної банківської системи при приєднанні України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 106-110
409062
  Франчук В.І. Економічна безпека організації як об"єкт теоретичного аналізу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 230-238. – (Економічна ; Вип. 1)
409063
  Яременко В.Г. Економічна безпека особи в контексті еволюції гочсподарських систм // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 1811-3141
409064
  Гладченко Т.М. Економічна безпека підприємницької діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 295-299
409065
  Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : Навчальний посібник / М.І. Камлик. – Київ : Атіка, 2005. – 432с. – ISBN 966-326-106-4
409066
  Малюта Л.Я. Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
409067
  Штангрет А.М. Економічна безпека підприємств видавничо-поліграфічної галузі: передумови та засади створення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 219-224. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
409068
  Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 23-25. – ISSN 1810-3944
409069
   Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навчальний. посібник / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, М.О. Живко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 541, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 535-539. – ISBN 978-966-2183-12-2
409070
  Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський ; МОН України ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-364-830-9
409071
  Отенко І.П. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-246. – ISBN 978-966-676-544-7
409072
  Попович П. Економічна безпека підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України, методика аналізу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.93-97. – ISBN 966-654-089-4
409073
  Васильчак С.В. Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах / С.В. Васильчак, А.І. Веселовський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 98-105. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409074
  Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 283-291


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
409075
  Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / Кавун С.В. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-285. – ISBN 978-617-7188-28-4
409076
  Оренчин О. Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 272-275. – ISSN 1993-0259
409077
  Манцуров І.Г. Економічна безпека підприємства: сутність та види / І.Г. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 75-78
409078
  Богданович І.І. Економічна безпека пострадянських республік // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 211-222. – ISBN 978-966-136-196-5
409079
  Ткач В.О. Економічна безпека регіонів (Запорізька область) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 153-160. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
409080
  Бріль М.С. Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки / М.С. Бріль, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 318-324. – ISSN 2309-1533
409081
  Пак Н.Т. Економічна безпека регіону - складова економічної безпеки країни // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 135-145. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
409082
  Гончаров Є.В. Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 135-136
409083
  Лутчин Н. Економічна безпека регіону в статистичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 368-374. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
409084
  Журавльова Т.О. Економічна безпека регіону в умовах глобалізації ринку / Т.О. Журавльова, Л.І. Кочева, М.М. Кочевой // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 277-283. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
409085
  Пойда-Носик Економічна безпека регіону у контексті транскордонного співробітництва / Пойда-Носик, О.Д. Буковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-66. – (Економіка ; Вип. 32)
409086
  Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 53-62. – ISSN 2306-6792
409087
  Кириченко О.А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 83-99. – ISSN 1993-6788
409088
  Кириченко О.А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 103-117 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
409089
  Карпунь І.П. Економічна безпека та антикризова діяльність промисловості // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 206-211. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409090
  Ячменьова В.М. Економічна безпека території рекреаційного призначення / В.М. Ячменьова, Н.А. Фокіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 428-432. – ISSN 0321-0499
409091
  Клімова Г.П. Економічна безпека у системі забезпечення національної безпеки держави // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 207-214. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
409092
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека у чотиримірній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 234-238
409093
   Економічна безпека України / В.В. Роговий, А.Ю. Сменковський, І.Ф. Гнибіденко, С.М. Демченко, І.В. Медведенко, І.В. Ненахов, О.О. Резнікова, А.А. Сидоренко, В.І. Юрченко; Апарат Ради націон. безпеки і оборони України; Авт.: Роговий В.В., Сменковський А.Ю., Гнибіденко І.Ф., Демченко С.М., Медведенко І.В., Ненахов І.В., Резнікова О.О., Сидоренко А.А., Юрченко В.І. – Київ, 2006. – 272с.
409094
  Єрмоленко О.А. Економічна безпека України / О.А. Єрмоленко, Н.М. Лисьонкова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 82-83. – ISSN 2075-4892
409095
  Граділь А. Економічна безпека України в аспекті зовнішньополітичної доктрини / А. Граділь, Д. Федорченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 128-131. – ISSN 1818-2682
409096
  Біленчук П.Д. Економічна безпека України в контексті небезпек, ризиків і загроз національним інтересам України: політико-правові та соціально-психологічні засади / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-32
409097
  Печенюк Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 132-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
409098
  Авансова Н.Е. Економічна безпека України в системі економічної безпеки європейського союзу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 74-82. – ISSN 2075-4892
409099
  Власюк О.С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О.С. Власюк ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 474 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2380-19-4
409100
  Павліха В Н. Економічна безпека України в умовах створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / В Н. Павліха, О.М. Коляда // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [10-11]
409101
  Баб"як В.М. Економічна безпека України за умов кризи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 63-67. – ISBN 966-614-021-7
409102
  Горбатюк А. Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 18-21. – ISSN 1728-9343
409103
  Мокій А.І. Економічна безпека України та процес інтеграції національної економіки до світового господарства / А.І. Мокій, М.І. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано аспекти національної безпеки з огляду на її економічну складову.
409104
  Блохін А.В. Економічна безпека України у двосторонніх економічних відносинах з Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 7-9
409105
  Бесчастний А.В. Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 67-69
409106
  Кабанов В.Г. Економічна безпека України як необхідна основа трансформаційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 124-127
409107
   Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : Навч. посібник для вищ. навчальн. закладів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 256 с. – ISBN 966-613-144-7
409108
  Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : Монографія / Б.В. Губський. – Київ, 2001. – 122с. – ISBN 966-7521-15-Х
409109
  Гребельник О.П. Економічна безпека України: митні методи та заходи її забезпечення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 473-478
409110
  Баженова О. Економічна безпека України: сучасний етап // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 1605-2005
409111
  Бондаренко О.В. Економічна безпека функціонування обліково-аналітичних систем підприємств під час подання електронної звітності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 173-182. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409112
  Квасній Л.Г. Економічна безпека як визначальна умова досягнення сталого розвитку територій / Л.Г. Квасній, З.В. Квасній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 109-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409113
  Кендюхов О.В. Економічна безпека як економічна категорія // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.123-129. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
409114
  Коковський Л. Економічна безпека як об"єкт економіко-географічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-15. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано теоретичні основи географічного виміру економічної безпеки. Систематизовано основні поняття безпеки, розкрито відмінності між термінами "регіональна економічна безпека" та "економічна безпека регіонів". Виділено рівні ...
409115
  Гбур З.В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
409116
  Федотова Т.А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т.А. Федотова, Е.Е. Дмитренко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
409117
  Єрмошенко М.М. Економічна безпека як система реалізації національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 212-216
409118
  Герасименко Л.В. Економічна безпека як складова національної безпеки держави / Л.В. Герасименко, С.В. Марчевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 83-89
409119
  Белоусова І.А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
409120
  Галиця І.О. Економічна безпека: вплив державного регулювання економіки та державного підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-94
409121
  Стеценко С.П. Економічна безпека: сутність і структура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 104-106. – ISSN 2306-6814
409122
  Ісмаілова Л.Л. Економічна безпека: сутність та основні її види // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 126-129
409123
  Третяк В.В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В.В. Третяк, Т.М. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-8
409124
  Вахлакова В.В. Економічна безпекологія: становлення науки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 290-296. – ISSN 2222-0712
409125
  Черковець О. Економічна бульбашка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Петро Столипін увійшов у історію не лише "столипінським галстуком", а й невдалою аграрною "реформою".
409126
  Яремко І.Й. Економічна вартість підприємства: оцінка і управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
409127
  Будкін В.С. Економічна взаємозалежність у світовому господарстві і Україна / В.С. Будкін, О.В. Дудчак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
409128
  Левицька С. Економічна вигода як оцінка доходу в бухгалтерському обліку: методичні та організаційні підходи до визнання / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
409129
  Панченко М.П. Економічна відповідальність у господарському механізмі / М.П. Панченко, В.Я. Пихтін. – К., 1986. – 47с.
409130
  Лантух І.В. Економічна вітчизняна освіта наприкінці ХІХ ст. та її аксіологічний потенціал // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 19-23. – ISSN 2226-8820
409131
  Мірясов Ю.О. Економічна влада бізнесу та механізми її реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
409132
  Круш П.В. Економічна влада та її характерні ознаки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 5-21
409133
  Йохна М.А. Економічна влада та нееквівалентний обмін у системі контрактних відносин // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 94-100. – Бібліогр.:10 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
409134
  Шнипко О.С. Економічна влада: у пошуках дефініцій-абсолютів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 4-6
409135
  Пістун М.Д. Економічна географія - територіальному плануванню // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 3-13. – Бібліогр.: 6 назв
409136
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 1. – 1966. – 172с.
409137
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 2. – 1967. – 197с.
409138
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 3. – 1968. – 144с.
409139
   Економічна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 1968. – 242 с.
409140
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет
Вип. 5. – 1968. – 127с.
409141
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 6. – 1969. – 176с.
409142
   Економічна географія = Київська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 7. – 1969. – 176с.
409143
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 8. – 1970. – 168с.
409144
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 9. – 1970. – 140с.
409145
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 10. – 1971. – 162с.
409146
   Економічна географія = Черкаська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 11. – 1971. – 174с.
409147
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-
Вип. 12. – 1972. – 196с.
409148
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 13. – 1972. – 163с.
409149
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 14. – 1973. – 180с.
409150
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-
Вип. 15. – 1973. – 142с.
409151
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1966-
Вип. 16. – 1974. – 136 с.
409152
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 17. – 1974. – 135с.
409153
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 18. – 1975. – 128с.
409154
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 19. – 1975. – 126с.
409155
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 20. – 1976. – 128с.
409156
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 21. – 1976
409157
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-
Вип. 43. – 1991. – 136с.
409158
  Поданчук В.Д. Економічна географія в Київському університеті за 50 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 138-143
409159
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Переклад з 9-го вид. Вид 7-е, виправл. – Київ : Радянська школа, 1948. – 312 с.
409160
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Перекл. з 13 вид. – Київ, 1952. – 368с.
409161
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Пер. з 13-го вид. – Київ, 1953. – 368с.
409162
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Вид. 14. – Київ, 1955. – 368с.
409163
   Економічна географія зарубіжних країн : для 9 класу. – Київ, 1974. – 317с.
409164
  Мачихін Ф.М. Економічна географія зарубіжних країн = Капіталістичні країни : Посібник для вчителя / Ф.М. Мачихін, В.М. Юрківський, Б.П. Яценко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 270с.
409165
   Економічна географія зарубіжних країн.. – К., 1965. – 419с.
409166
  Артем"єва О.Г. Економічна географія зарубіжних країн. / О.Г. Артем"єва. – Вид. 2-е. – Київ, 1965. – с.
409167
  Артем"єва О.Г. Економічна географія зарубіжних країн. / О.Г. Артем"єва. – Вид. 2-е. – Київ, 1966. – 419с.
409168
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1966. – 419с.
409169
  Попов О.С. Економічна географія зарубіжних країн. / О.С. Попов. – Львів
ч. 1. – 1966. – 228с.
409170
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 5-е вид. – К., 1970. – 400с.
409171
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 6-е вид. – К., 1971. – 400с.
409172
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1975. – 317с.
409173
   Економічна географія зарубіжних країн.. – К., 1976. – 319с.
409174
   Економічна географія зарубіжних країн.. – К., 1979. – 320с.
409175
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 7-е вид. – К., 1980. – 318с.
409176
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 10-е вид. – К., 1983. – 304с.
409177
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 12-е вид., доп. – К., 1988. – 334с.
409178
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10-го класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 351с.
409179
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10 класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – К., 1962. – 392с.
409180
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – К., 1956. – 320с.
409181
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 3-є. – К., 1958. – 288с.
409182
   Економічна географія зарубіжних країн. Соціалістичні країни = (Міжнародний соціалістичний поділ праці і співробітництво) : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 260с.
409183
  Юрківський В.М. Економічна географія зарубіжних країн.Країни, що розвиваються : Посібник для вчителя / В.М. Юрківський, Б.П. Яценко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 216с.
409184
  Добров О.С. Економічна географія капіталістичних країн / О.С. Добров. – Х, 1934. – 367с.
409185
  Вітвер І.А. Економічна географія капіталістичних країн / І.А. Вітвер. – Вид.3-е виправл. – Київ-Харків, 1938. – 332с.
409186
   Економічна географія Радянської України. – Київ : Видавництво АН УРСР
1 : Фізико-географічний огляд. – 1945. – 118с.
409187
   Економічна географія Радянської України : 8 клас. – Київ, 1974. – 272с.
409188
  Баранский Н.Н. Економічна географія СРСР / Н.Н. Баранский. – Х, 1936. – 404с.
409189
  Баранський М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранський. – Х., 1936. – 404с.
409190
  Баранський М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранський. – Перекл. з 13-го рос. вид. Вид. 9-е. – К., 1952. – 424с.
409191
  Баранський М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранський. – Пер. з 14-го рос. вид.. Вид. 10-е. – К., 1953. – 420с.
409192
  Баранский М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 10-е. – К, 1953. – 420с.
409193
  Штепа М.М. Економічна географія СРСР : Навчальний посібник для середніх навч. закл. / М.М. Штепа. – Київ : Вища школа, 1972. – 215с.
409194
  Топчієв О.Г. Економічна географія СРСР : посібник для вчителів / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1986. – 256 с.
409195
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР : підручник для 8 класу середньої школи / К.Ф. Строєв, М.К. Ковалевська, В.Я. Ром ; за ред. В.Я. Рома. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 254 с. : іл., карти. – ISBN 5-330-00026-2
409196
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1962. – 32 с.
409197
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип.1 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1964. – 48 с.
409198
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 3 : Теми курсових робіт з економічної географії СРСР і методичні вказівки до їх виконання. – 1965. – 56 с.
409199
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 4 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 40 с.
409200
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 5 : Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 36 с.
409201
   Економічна географія СРСР.. – К., 1961. – 368с.
409202
   Економічна географія СРСР.. – 5-е вид., випр. – К., 1976. – 278с.
409203
  Шувалов Ю.Л. Економічна географія СРСР. Загальний огляд. / Ю.Л. Шувалов. – 3-є вид., випр. – К., 1967. – 95с.
409204
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 11 класу серед. шкіл УРСР. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1964. – 379с.
409205
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР. Підручник для 8-го кл. сер. шк. / К.Ф. Строєв. – 3-е, випр. – К,, 1978. – 256с.
409206
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР. Підручник для 8-го кл. сер. шк. / К.Ф. Строєв. – 5-е, випр. – К,, 1981. – 256с.
409207
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу серед. школи. / М.І. Ляліков. – 3-е вид. – К., 1959. – 344с.
409208
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу середн. школи. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1958. – 403с.
409209
  Остапенко С. Економічна географія України / С. Остапенко. – К., 1920. – 216с.
409210
  Воблий К. Економічна географія України : Підручник / К. Воблий. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 262 с. : Карта
409211
  Воблий К.Г. Економічна географія України / К.Г. Воблий. – Київ : Держвидав України, 1925. – 264с.
409212
   Економічна географія Української РСР : Учбовий посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 1968. – 244 с.
409213
  Паламарчук М.М. Економічна географія Української РСР : (з основами теорії) : посібник для вчителя / М.М. Паламарчук. – Київ : Радянська школа, 1975. – 311 с. + 1 карта
409214
   Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів = Economic geology of ferruginous quartzite deposits : монографія / Рудько Г.І. [та ін.] ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; Криворізький економічний ін-т Київського нац. економічного ун-ту ; КНУТШ. – Київ : Академпрес, 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-267. – ISBN 976-966-7541-10-1
409215
  Олійник Я.Б. Економічна геополітика як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 17-32. – Бібліогр.: 22 назви. – ISBN 966-7293-90-4
409216
   Економічна глобалізація : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Філіпенко А.С. [та ін.] ; за ред. А.С. Філіпенка ; ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-162-4
409217
  Ющенко Н.К. Економічна глобалізація і її вплив на сучасний світ // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
409218
  Кібук Т. Економічна глобалізація світу у працях Сато-Інституту // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 14-16. – ISSN 1728-9343
409219
  Удод Н.М. Економічна глобалізація та її вплив на діяльність транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 60-62
409220
  Фомін С.С. Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 62-70. – ISBN 978-966-02-7953-7
409221
  Матвєєнко В.К. Економічна глобалізація та регіональна інтеграція - дві форми інтернаціоналізації світового господарства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 282-287
409222
  Ступницький О.І. Економічна глобалізація як основа транснаціоналізації передачі технологій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто деякі теоретичні питання взаємозв"язку економічної глобалізації та транснаціоналізації передачі технологій (як вбудованих, так і придбаних), методологію оцінки технологічних потоків у сучасному світовому господарстві та особливості ...
409223
  Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 87-89. – ISSN 0131-775Х


  Фундаментальна монографія президента Укр. асоціації економістів-міжнародників, проф. А.С. Філіпенка має посісти провідне місце у вітчизняній економічній науці, передусім, серед досліджень у галузі світового господарства та міжнародних економічних ...
409224
  Безугла М.В. Економічна глобалізація: геопросторовий аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 44-46
409225
  Рудьковський М.М. Економічна глобалізація: сутність, рушійні сили, проблеми // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 82-89. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
409226
  Білорус О.Г. Економічна глобалістика = Economic globalistics = Экономическая глобалистика : світ-система глобалізму : монографія / О.Г. Білорус ; [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки і прогнозування НАН України]. – Київ : Університет "Україна", 2016. – 533, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. укр., англ., рос. - Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-535-3
409227
  Ануфрієва О.Л. Економічна грамотність педагогів як складова їх професійної компетентності // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 145-152. – ISBN 966-8847-12-1
409228
  Шнирков О.І. Економічна дезінтеграція та механізми реінтеграції в ЄС // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 8-11
409229
   Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні : Зб. наукових статей. – Київ : НІСД, 2003. – 100с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.23). – ISBN 966-554-057-2
409230
  Лучишин З.О. Економічна детермінанта структурних змін світового паливно-енергетичного комплексу / З.О. Лучишин, О.І. Дікарєв // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 3-9. – ISSN 1728-6220
409231
  Чаус В. Економічна диктатура і регіональна політика держави в умовах війни // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 125-127. – ISSN 2078-5860
409232
  Фліссак К.А. Економічна динаміка КНР та її перспективи: проблеми оцінки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 93-94
409233
  Шерстенников Юрій Всеволодович Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
409234
  Шерстенников Юрій Всеволодович Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
409235
  Шерстенников Ю.В. Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
409236
  Вергун В.А. Економічна дипломатія : навч. посібник / В.А. Вергун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-439-288-1
409237
  Фліссак К.А. Економічна дипломатія в механізмах інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 50-56
409238
  Фліссак А. Економічна дипломатія в системі сприяння підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
409239
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 40-48.
409240
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентноспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 150-154.
409241
  Баранецький І.О. Економічна дипломатія Сполучених Штатів Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-160. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
409242
  Вергун В.А. Економічна дипломатія США: суть та особливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 173-179
409243
  Маштабей В.Я. Економічна дипломатія Туреччини: характерні риси // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 1729-7036
409244
   Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / Ляшенко, М, , Бойко, 3. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 151-157
409245
  Фліссак К.А. Економічна дипломатія як складова ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 55-57
409246
  Татаренко Н.О. Економічна дипломатія: світовий досвід та українські здобутки (політико-економічний аспект) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-9. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
409247
  Бурлуцький С. Економічна диференціація домогосподарств у контексті соціального регулювання доходів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 33-38.
409248
  Фомішин С.В. Економічна диференціація країн, що розвиваються, у світовому господарстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 205-208. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409249
  Євдокимова Н.М. Економічна діагностика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчання дисциплін / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 110 с. – ISBN 966-574-531-Х
409250
  Кузьмін О.Є. Економічна діагностика : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Знання, 2012. – 298, [22] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-282. – ISBN 978-966-346-992-8
409251
   Економічна діагностика : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: С.В. Ксьондз, О.І. Мельник]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-74
409252
  Кривов"язюк І.В. Економічна діагностика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Кривов"язюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 455, [1] с. – Предм. покажч.: с. 449-455. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-159-7
409253
  Сергієнко А.В. Економічна діагностика в системі управління діяльністю підприємств транспорту в умовах кризи 2013-2015 років // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 126-130. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
409254
  Кундеус О. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 430-432. – ISSN 1993-0259
409255
  Орлова В.В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку / В.В. Орлова, Н.І. Остап"юк // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 45-47. – ISSN 1728-6220
409256
  Повсткіна А.О. Економічна діагностика фінансового стану підприємства економіко-математичними та статистичними методами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7069-02-6
409257
  Кутузов М.Р. Економічна діяльність спільних підприємсвт при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Кутузов М.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 23 с.
409258
  Кутузов М.Р. Економічна діяльність спільних підприємств при переході до ринку (на прикладі регіону Західної України) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01. / Кутузов М. Р.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.167-176
409259
  Лощихін О. Економічна діяльність сучасної держави у контексті проблем реалізації права приватної власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
409260
  Онуфрик М.С. Економічна діяльність як специфічний об"єкт податкового навантаження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-61.
409261
  Кузьмін О.Є. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин / О.Є. Кузьмін, О.О. Бонецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-7
409262
  Романовський О.О. Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 4-8
409263
  Кузнєцова Т.В. Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 75-83. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
409264
  Грішнова О. Економічна доцільність та пріоритетні напрямки активізації соціальних інвестицій підприємств / О. Грішнова, І. Магдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості соціального інвестування та оцінено вплив соціальних інвестицій на основні фінансово-економічні показники діяльності пивоварних підприємств. Обґрунтовано пріоритетні напрями соціального інвестування та розроблено рекомендації ...
409265
  Сухіна О.М. Економічна доцільність формування інституту українських транснаціональних корпорацій у сфері надрокористування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 111-117
409266
  Черваньов Д.М. Економічна думка в Київському університеті: ретроспектива та перспектива розвитку // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.149-159
409267
  Чумаченко М. Економічна думка в розвитку : досягнення і проблеми : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 89-91. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
409268
  Злупко С.М. Економічна думка на Україні : Нариси історіїї екон. думки на західноукраїнських землях у друг. пол. 19 ст. / С.М. Злупко. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1969. – 222с.
409269
  Автономов В.С. Економічна думка та економічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-27. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що в Росії національна економічна школа не сформувалась. Економічний аналіз відстає у своєму розвиткові. Ліберальна й консервативна думка панують над економічним аналізом і в період ринкових реформ.
409270
  Смолка Анатолій Олексійович Економічна думка та соціально-економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття : Дис... канд. екон.наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.161
409271
  Смолка Анатолій Олексійович Економічна думка та соціально-економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 22л.
409272
   Економічна еміграція з України: причини і наслідки. – Київ : Геопринт, 2003. – 60с. – ISBN 966-7863-28-Х
409273
   Економічна енциклопедія : У 3-х т. – Київ, Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-077-9 (Т.1); 966-580-074-4
Том 1 : А (абандон) - К (концентрація виробництва). – 2000. – 864с.
409274
   Економічна енциклопедія. : У 3-х т. – Київ; Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-074-4
Том 2 : К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). – 2001. – 864с.
409275
   Економічна енциклопедія: : У 3-х т. – Київ; Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-074-4; 966-580-145-7(Т.3)
Том 3 : П (поручництво) - Я (японський центр продуктивності). – 2002. – 952с.


  Орігинальна тритомна енциклопедична праця вітчизняних учених-економистів, яка охоплює відомості з майже 50 економічних дисциплін, а також репрезентує науковий доробок окремих зарубіжних учених. Том 2 містить 1968 статей
409276
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189 л. – Бібліогр.: л.166-189
409277
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
409278
  Кістерський Л.Л. Економічна етика для подолання кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 98-100. – ISSN 0131-775Х
409279
  Гутиря І.І. Економічна ефективність видавничої комерційної діяльності колективів періодичної преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються всі можливі види діяльності колективів періодичних видань України, їх витрати і грошові надходження. Показано, що нині в умовах економічної кризи більшість газет і журналів не можуть себе окупити, тому їм доводиться шукати додаткові ...
409280
  Андріїшин М.В. Економічна ефективність використання землі / М.В. Андріїшин. – Київ, 1969. – 167с.
409281
  Івашкевич Ю.І. Економічна ефективність використання зрошуваних земель / Ю.І. Івашкевич. – К, 1970. – 115с.
409282
  Бутенко Н. Економічна ефективність використання маркетингу на ринку страхування / Н. Бутенко, О. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови досягнення економічної ефективності використання страхового маркетингу для страховика і страхувальника із застосуванням критерію Парето. Conditions of achievement of economic efficiency of use of insurance marketing with ...
409283
  Марченко В.А. Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу при різних технологіях утримання м"ясної худоби. : Автореф... канд. економіч.наук: 08.07.02 / Марченко В.А.; Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 18л.
409284
  Гоц Н.Є. Економічна ефективність вимірювань температури за випроміненням : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.Є. Гоц, Т. Пянтковськи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 153-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
409285
  Гуцуляк О.М. Економічна ефективність виробництва винограду в Закарпатті та її територіальні відмінності : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 75-83
409286
  Рєзнік О.І. Економічна ефективність виробництва зерна. / О.І. Рєзнік. – К., 1968. – 111с.
409287
  Бабенко А.Г. Економічна ефективність виробництва продукції скотарства / А.Г. Бабенко. – К, 1976. – 48с.
409288
  Назаров І.І. Економічна ефективність впровадження нової техніки і передової технології в машинобудівній промисловості СРСР (на матеріалах київських машинобудівних заводів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 15-23. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются вопросы экономической эффективности внедрения новой техники и передовой технологии на киевских машиностроительных заводах как с методической, так м с результативной стороны. В статье освещается передовой опыт Киевского ...
409289
  Горелік Л.Е. Економічна ефективність впровадження нової техніки у легкій промисловості / Л.Е. Горелік. – Київ : Академія Наук УРСР, 1958. – 76с. + табл.
409290
  Мазурик О.В. Економічна ефективність впровадження соціального аудиту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.159-162. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
409291
  Шостак Л. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-83. – Бібліогр.: с. 74-75, 78-79. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано необхідність фокусування дипломатичних стратегій на цілях забезпечення соціальної ефективності проектів зовнішньоекономічних трансакцій та національної економічної безпеки. Запропоновано підхід до визначення ефективності дипломатичного ...
409292
  Шостак Л. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 0131-775Х
409293
  Салига С.Я. Економічна ефективність доданої вартості, створеної національною економікою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 203-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409294
  Маршавін Ю.М. Економічна ефективність заходів щодо активного сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних в умовах тривалої кризи: методологія та інструментарій оцінювання // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 3-7
409295
  Ломаченко Т.І. Економічна ефективність зовнішньої діяльності та розрахунки експортного потенціалу виноградарсько-виноробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-74. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності виноградарсько-виноробних підприємств.
409296
  Біпоног Т.В. Економічна ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 15-22
409297
  Бізянов Є.Є. Економічна ефективність інформаційних систем і технологій: визначення й особливості оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 110-115. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
409298
  Гондар С.В. Економічна ефективність маркетингових комунікацій на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 30--37
409299
  Бєляков М.І. Економічна ефективність меліорації земель на Україні / М.І. Бєляков. – К., 1967. – 48с.
409300
  Бережнюк І.Г. Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
409301
  Безгін О.Г. Економічна ефективність наукових досліджень і розробок / О.Г. Безгін. – Х, 1978. – 48с.
409302
  Будавицький А. Економічна ефективність нової технології вирощування цукрових буряків (на прикладі колгоспу ім. Котовського, Христинівського району, Черкаської області) // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 26-28
409303
  Волкова Ю.О. Економічна ефективність обігових коштів на підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 43-47. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409304
  Комарова О. Економічна ефективність освіти та підходи до її визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 52-57. – ISSN 1728-9343


  У статті обгрунтовано продуктивний характер праці в освітній галузі. Визначено сутність зовнішньої економічної ефективності освіти, виходячи з впливу професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили на продуктивність праці й, відповідно, на динаміку ...
409305
  Лещух І.В. Економічна ефективність податкового контролю в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
409306
  Кушвід М.Я. Економічна ефективність полезахисних насаджень / М.Я. Кушвід. – Київ, 1968. – 36с.
409307
  Юрчишин В.В. Економічна ефективність порід і сортів плодових культур. / В.В. Юрчишин. – К., 1968. – 196с.
409308
  Герасимчук Н.А. Економічна ефективність природоохоронних заходів сільськогосподарських підприємств: сучасний стан і перспективи розвитку : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 213-219. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
409309
  Свєтлов А.А. Економічна ефективність реалізації поверхневих стратегій регіональної інтеграції в НАФТА // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [22]
409310
  Гнатюк Т.О. Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
409311
  Лисецький А.С. Економічна ефективність сільськогосподарських суб"єктів підприємництва / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 98-112. – ISSN 2306-546X
409312
  Величко І.М. Економічна ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів Дніпропетровської області // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409313
  Лісничий К.Л. Економічна ефективність хімізації сільського господарства / К.Л. Лісничий. – К., 1966. – 38с.
409314
  Александрова В.П. Економічна ефективністьтехнічної реконструкції в промисловості / В.П. Александрова. – Київ, 1961. – 48с.
409315
  Мисниченко В.П. Економічна ефективнічть стимулювання прогресу науки і техніки / В.П. Мисниченко. – К., 1973. – 195с.
409316
   Економічна журналістика: новації західної преси. – 2-ге вид., оновлене. – Київ, 2005. – 112с. – ISBN 966-8684-12-5
409317
   Економічна журналістика: новації західної преси. – Вид. 3-тє., оновлене та доп. – Київ : [друк. ТОВ "Софія-А" ЛТД], 2006. – 120 с. – ISBN 966-8684-12-5
409318
  Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. – Київ : Кондор, 2009. – 282с. – ISBN 978-966-351-236-5
409319
  Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 85-93.
409320
  Зозуля Є. Економічна злочинність на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 107-111. – ISSN 1728-9343
409321
  Бойко А. Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.512-517. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
409322
  Проценко І. Економічна злочинність як одна з загроз економічній безпеці України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
409323
  Андрощук Г. Економічна значимість авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-31.
409324
  Гвоздик-Пріцак Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке / Гвоздик-Пріцак; НАН України.Ін-тут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. – Київ : Обереги, 1999. – 216с. – ISBN 966-513-155-9
409325
  Кузик Степан Економічна і соціальна географія Америки : Навчальний посібник / Кузик Степан, Книш Мирослава. – Львів, 1999. – 300 с. – ISBN 966-613-026-2
409326
  Безуглий В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.В. Безуглий. – Київ : Академія, 2005. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-197-Х
409327
  Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-242-6
409328
  Книш М.М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються = Economical and social geogrqphy? of developing countries : навчальний посібник / М.М. Книш; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка; наук. ред. О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 264с.
409329
  Максаковський В.П. Економічна і соціальна географія світу / В.П. Максаковський. – К
1. – 1991. – 208с.
409330
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 кл. середньої школи / Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик; За ред. Яценка Б.П. – Київ : АртЕК, 1997. – 246с. : карти. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні/ МФ "Відродження"). – ISBN 966-505-065-6
409331
   Економічна і соціальна географія світу : Пробний підручник для 10 кл. середньої школи / Б.П. Яценко, Б.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик; За ред. Б.П.Яценка. – Київ : АртЕк, 1997. – 288с. : карти. – ISBN 966-505-110-5
409332
  Микитенко Л.М. Економічна і соціальна географія світу : Робочий зошит учня 10 класу / Л.М. Микитенко; За ред О.Я Скуратовича. – Київ : Абрис, 1999. – 128с. – ISBN 966-531-055-0
409333
   Економічна і соціальна географія світу : Навч. посібник для учнів 10 кл. загальноосвітніх шкіл. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Астон, 1999. – 368с. – ISBN 5-7763-2453-Х
409334
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 кл. – 4-е стереотипн. вид. – Київ : АртЕк, 2000. – 288с. – ISBN 966-505-110-5
409335
   Економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник для студ. географ. спец. вищ. навч. закладів. – Львів : Світ, 2003. – 672 с. – ISBN 966-603-302-Х


  . Посібник відображає усі зміни, що відбулися наприкінці ХХ ст. на політичних та економічних картах світу. Всебічно розкривається структура світового природно-ресурсного потенціалу, вивчається демографічна ситуація, соціальний та етнічний склад, ...
409336
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів / За ред.: П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280с. – ISBN 966-7091-53-8
409337
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл, загальноосвіт. навч. закладів / П.О. Масляк, І.І. Дахно ; за ред. П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7091-53-8
409338
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 351с. – ISBN 966-8381-04-1
409339
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-76-5
409340
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-68-4
409341
   Економічна і соціальна географія світу : Атлас для 10-11 класів. – Київ : Інститут передових технологій, 2005. – 48с. – ISBN 966-7650-19-7
409342
   Економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. зі змінами. – Львів : Світ, 2005. – 672с. – ISBN 966-603-311-9
409343
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2006. – 351с. – ISBN 966-7786-88-9
409344
   Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл. (рівня стандарту та академічного рівня) загальноосвіт. навч. закл. / [Б.П. Яценко та ін.] ; за ред. Б.П. Яценко. – Вид. 5-е, перероб. – Київ : Наш час, 2013. – 471, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл.: Соціально-економічна географія світу. – ISBN 978-966-1530-82-8
409345
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Педагогічна преса, 2005. – 288с. : іл. – ISBN 966-7320-62-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
409346
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Зодіак-Еко, 2006. – 288 с. : іл. – ISBN 966-7090-42-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
409347
  Мезенцева Н.І. Економічна і соціальна географія України : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-271-3
409348
  Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії : Підручник для викладачів / М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук. – Київ : Знання, 1998. – 416с. – МФ "Відродження", програма "Трансформ. гуманітарн. освіти України". – ISBN 5-7707-9504-2
409349
   Економічна і соціальна географія України. Програма для учнів 9 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 26-31
409350
  Сюткін С.І. Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Книга-зошит. Навч. посібник / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2003. – 246с. – ISBN 966-680-091-8
409351
  Жуков С.А. Економічна інерційність промисловості України та формування інноваційного потенціалу галузі та регіону / С.А. Жуков, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 16-22. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено поняття економічної інерції, визначено особливості та значення її для промислової галузі. Встановлено, що для промислової галузі характерна висока інерційність та визначено її причини. Зазначено, що економічна інерція позитивно ...
409352
  Городня Н. Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х -1990-ті рр. і регіональна політика США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує стан і тенденції економічних інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в кінці 1980-х - 1990-ті рр. (до Азійської фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр.). Особлива увага приділяється ініціативам інституалізації ...
409353
  Левитська-Доба Економічна інтеграція в АТР: взаємодія і конфлікт у трикутнику "США - Японія - Китай" // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 84-90. – ISSN 2409-904X
409354
  Смирнова К. Економічна інтеграція в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі: досвід для України // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 188-196. – ISSN 2304-1773


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних питань економічної інтеграції в рамках ЄАВТ.
409355
  Гаврилюк О.В. Економічна інтеграція в сучасному світі / О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев; АНУ, Ін-т соціальних та економічних проблем зарубіжних країн. – Київ : Наукова думка, 1991. – 128 с. – ISBN 5-12-001744-4


  З позицій концепції нового політичного мислення висвітлюються стан співробітництва країн Східної Європи і гострі проблеми, що стоять перед ними, перспективи економічного співробітництва Схід-Захід, нові підходи щодо роз"язання глобальних проблем ...
409356
  Рум"янцев А.П. Економічна інтеграція і .... / А.П. Рум"янцев. – Київ, 1979. – с.


  З позицій концепції нового політичного мислення висвітлюються стан співробітництва країн Східної Європи і гострі проблеми, що стоять перед ними, перспективи економічного співробітництва Схід-Захід, нові підходи щодо роз"язання глобальних проблем ...
409357
  Задорожня Г.П. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності / Г.П. Задорожня; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.4. – 2002. – 38с.
409358
  Трофимчук А. Економічна інтеграція країн Східної та Південно-Східної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 285-289


  У статті розглянуто основні інтеграційні тенденції в регіоні Східної та Південно-Східної Азії. Проаналізовано вплив цих тенденцій на світову економіку. Зроблено висновок про те, що в результаті пришвидшення темпів економічної інтеграції регіону суттєво ...
409359
  Жукова А.В. Економічна інтеграція Кримського регіону у світове господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 42)


  Проаналізовано перспективи економічної інтеграції Криму у світове господарство.
409360
  Переходова О.І. Економічна інтеграція України : Інтегрований урок з історії та економіки. 11кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.9-11.
409361
  Піддубна Г.Д. Економічна інтеграція України з ЄС // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 172-174
409362
  Ганущак-Єфіменко Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
409363
  Адамовський О.М. Економічна інформатика : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / О.М. Адамовський ; МОНУ ; Нац. лісотехніч. ун-т України ; Ін-т екологіч. економіки. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 153. – Бібліогр.: с. 151-152
409364
  Мамченко С.Д. Економічна інформатика : навчальний посібник / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2008. – 710с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-437-4
409365
  Мельникова О.П. Економічна інформатика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мельникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 414-416. – ISBN 978-611-01-0066-3
409366
  Яцюк С.М. Економічна інформатика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.М. Яцюк, А.А. Федонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-318. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-577-2
409367
  Бондар М.В. Економічна інформація та її використання в моделях // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 168-172. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
409368
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / За ред. Б.Д.Лановика. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вікар, 2000. – 300с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7131-26-2
409369
   Економічна історія : Лекції / Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна, А.О. Маслов; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 268с. – ISBN 966-574-014-8
409370
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Вікар, 2001. – 334с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7131-33-5
409371
   Економічна історія : Навчально-методичний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 216с. – ISBN 966-574-273-6
409372
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навч. пос. для підгот. фахівців економ. спец. в аграрних навч. закладах 3 - 4 рівнів акредитації / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко, А.А. Ільєнко. – Біла Церква : Білоцерківський держ. аграрний ун-тет, 2002. – 320с. – ISBN 966-7417-33-6
409373
  Черкашина Н.К. Економічна історія : Навч.посібник / Н.К. Черкашина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 193с. – ISBN 966-8253-04-3
409374
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій. / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2003. – 405с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-59-9
409375
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навчальний посібник / П.І. Юхименко. – Київ : Вікар, 2004. – 341с. – ISBN 966-7131-58-0


  У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності
409376
  Леоненко П.М. Економічна історія : Навчальний посібник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – Київ : Знання, 2004. – 499с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-93-0


  У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
409377
  Боєв Ю.О. Економічна історія : Західна Європа. Японія. США: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / Ю.О. Боєв, С.Ю.Боєва. – Київ : Вища школа, 2004. – 174с. – ISBN 966-642-143-7
409378
   Економічна історія : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2004. – 38 с.
409379
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 5-те вид., виправл. – Київ : Вікар, 2005. – 405с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-73-4
409380
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 6-те вид. стереот. – Київ : Вікар, 2006. – 405с. – ISBN 966-7131-79-3
409381
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2006. – 341с. – ISBN 966-7131-77-7
409382
  Юхименко П.І. Економічна історія : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-311-072-1
409383
  Лазарович М.В. Економічна історія : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-506-7 (м"ягка обкл)
409384
  Назаров І.В. Економічна історія : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / І.В. Назаров ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с.179-182. – ISBN 978-966-439-327-7
409385
  Юхименко П.І. Економічна історія : навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Вікар, 2012. – 344 с. – Бібліогр.: с. 339-341. – ISBN 978-966-7131-96-8
409386
  Травінін М К. Савичев Економічна історія зарубіжних капіталістичних країн : Період виникнення і становлення імперіалізму. Навч. посібник. / М К. Савичев Травінін. – Донецьк, 1971. – 100 с.
409387
  Іваніченко Л.М. Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 212-226. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Невдовзі після свого заснування Одеса почала привертати увагу іноземних торговців і капіталістів і стала справжнім європейським містом з економікою, що динамічно розвивалася. За перші 100 років існування місто не тільки стало найпотужнішим економічним ...
409388
  Злупко С.М. Економічна історія України / С.М. Злупко. – Львів, 1996. – 40с.
409389
   Економічна історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.Д. Лановик, Лазарович, , Р.М. Матейко, З.М. Матисякевич, ; За ред Б.Д.Лановика. – Київ : Юридична книга, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7791-29-1


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
409390
  Злупко С.М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С.М. Злупко; ЛНУ ім.І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 367с. – ISBN 966-346-118-7
409391
  Назаров І.В. Економічна історія України (докапіталістичний період) / І.В. Назаров. – К., 1997. – 48с.
409392
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-ї вид., доповнене. – Київ : Вікар, 1999. – 737с. – ISBN 966-7131-20-3
409393
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б.Д. Лановика. – 4-те вид-ня, випр. і доповн. – Київ : Вікар, 2001. – 477с. – (Вища освіта ХХ1століття). – ISBN 966-7131-24-6


  На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу. Підручник для студентів вищих навчальних за-кладів.
409394
  Царенко О.М. Економічна історія України і світу : Курс лекцій: Навч. посібник / О.М. Царенко, А.С. Захарчук. – Суми : Університетська книга, 2001. – 310с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-7550-31-1
409395
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б.Д. Лановика. – 5-те видання ,стереотипне. – Київ : Вікар, 2002. – 477 с. – (Вища освіта ХХ1століття). – ISBN 966-7131-45-9


  На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу. Підручник для студентів вищих навчальних за-кладів.
409396
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Б.Д.Лановика. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2004. – 486с. : Вища освіта 21 століття. – ISBN 966-7131-65-3


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
409397
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. – 7-ме вид., стереотипн. – Київ : Вікар, 2005. – 486с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-75-0
409398
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисявич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановика. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 495с. – Шифр дубл.33с Лано.Доп.карт.ек. – ISBN 966-7131-84-X
409399
  Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період / В.О. Голобуцький. – Київ, 1970. – 298с.
409400
   Економічна історія.. – К.
1. – 1962. – 68с.
409401
   Економічна історія.. – К.
2. – 1962. – 128с.
409402
   Економічна історія.. – К.
3. – 1962. – 8с.
409403
  Семак Б.Б. Економічна й екологічна доцільність використання рослинних барвників у вітчизняному текстильному виробництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 173-179 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
409404
  Ожеван М.А. Економічна й політична конкурентоспроможність українських медіа як питання національної безпеки і оборони // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-119
409405
  Преображенський А.І. Економічна картографія : навч. посібник для географічних ф-тів пед. інститутів / А.І. Преображенський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 188 с.
409406
  Сірош Т.О. Економічна категорія вартості в системі оцінки нерухомого майна // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-83.
409407
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк
№ 3/4. – 2003
409408
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк
№ 5/6. – 2003
409409
  Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-693-6
409410
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2004
409411
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2004
409412
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2004
409413
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2005
409414
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2005
409415
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2006
409416
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2006
409417
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2007
409418
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2007
409419
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2007
409420
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2008
409421
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2008
409422
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2008
409423
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2009
409424
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2009
409425
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2009
409426
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 4/6. – 2013
409427
  Кліменко О.М. Економічна компаративістика як страгегічний засіб розвитку та реформування економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
409428
  Перевертана М.Г. Економічна конвергентність України до сучасних вимог ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 86-89.
409429
  Поліщук Л.С. Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 9-13


  У статті проаналізовано нові механізми та інструменти еко- номічної конвергенції в Європейському Союзі, виявлено проблеми економічного управління на наднаціональному рівні угруповання, а також розкрито напрями його посилення та поглиблення. В ...
409430
  Вертелєва О.В. Економічна конвергенція країн ЄС та перспективи євроінтеграції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 97-100


  Вертелєва О.О. - студентка 6 курсу КНУТШ. Наведено основні підходи до визначення поняття конвергенції, зокрема концепції b-конвергенції та s-конвергенції, а також вимірювання її швидкості. Побудована модель s-конвергенції для країн - членів ЄС на ...
409431
  Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансоової глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 95-106
409432
  Андрушків Б. Економічна Конституція України як засіб регламентації фінансово-економічної діяльності держави / Б. Андрушків, Н. Кирич, І. Стойко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
409433
  Ніжник І. Економічна концентрація: основні напрямки імплементації Угоди про асоціацію // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 86-88
409434
  Кулик В.А. Економічна концепція концесії аеропорту : економіка та управління підприємствами / В.А. Кулик, О.Й. Косарєв, Н.О. Полянська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
409435
  Михалюк М.В. Економічна криза 1929-1933-х рр. у фейлетонах романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло") // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 152-161. – ISSN 1998-6912


  Розглядається одна з тем літературних фейлетонів Романа Купчинського опублікованих у газеті "Діло", що акцентують увагу на проблемі впливу світової економічної кризи 1929-1933-х рр. на внутрішньоекономічні процеси українців Східної Галичини, які ...
409436
  Задоя А.О. Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Досліджуються зовнішні та внутрішні чинники, які викликають наявність спільних рис та національних особливостей фінансово-економічної кризи в країнах Східної та Центральної Європи. Обгрунтовано висновок, що найтісніший зв"язок існує між темпами ...
409437
  Лебединський І. Економічна криза в Польщі / І. Лебединський. – Х., 1932. – 56с.
409438
  Тімов С. Економічна криза в Румунії / С. Тімов. – [Харків], 1932. – 36 с.
409439
   Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 142 с. – ISBN 966-554-150-1
409440
  Верховодова Л. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики : (за результатами 9 місяців 2009 р.) : інформаційний бюлетень / Верховодова Л., Агеєва К., Згортюк Д. ; Центр економічного розвитку ; [ керівник проекту: О. Пасхавер ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 44 с.
409441
  Тельнов А.С. Економічна криза та розвиток промислового сектору економіки / А.С. Тельнов, В.В. Гончарук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 9-13
409442
  Біла Н.Г. Економічна криза та структурні зрушення в економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 21-26. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
409443
   Економічна криза та шляхи ринкової трансформації України / Т.Т. Ковальчук, В.Н. Рудик, В.О. Цибульський, В. Цибульський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 79-87. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються причини економічної кризи в Україні та шляхи ринкової трансформації України.
409444
  Макаренко П.О. Економічна криза як передумова регіональних зрушень в економіці Японії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 166-179. – ISSN 2308-135X
409445
  Макаренко П.О. Економічна криза як передумова регіональних зрушень в економіці Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано прояви та наслідки економічної кризи в Японії, розкривається система антикризових урядових заходів із стимулювання економічного росту, фондового ринку та ринку нерухомості, суспільно-політичних і соціальних програм. Розглядаються вдалі ...
409446
  Пороховський А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 5-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
409447
  Ковбан С.П. Економічна криза як циклічна складова та її прояви на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 173-176
409448
  Маневич В. Економічна криза: світло в кінці тунелю? // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
409449
  Сур"як Алла Володимирівна Економічна культура в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Сур"як Алла Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
409450
  Сур"як Алла Володимирівна Економічна культура в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Сур"як А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
409451
  Разумовський С.О. Економічна культура і соціальне буття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 226-230. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
409452
   Економічна культура трудящих / Тітова, , Нонна Аркадіївна, Пузирков Едуард Володимирович. – К. : Політвидав України, 1989. – 81с.
409453
  Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку - запорука успішного реформування економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр.: 3 назви
409454
  Кондрашова-Діденко Економічна культура як капітал // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 81-83
409455
  Піратовський Георгій Леонідович Економічна культура як об"єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено підходи зарубіжних науковців до вирішення проблем взаємодії культурних та економічних цінностей, наведено тлумачення поняття, найвагоміші ознаки та рівні економічної культури. Визначено перспективність дослідження ...
409456
  Бутко О. Економічна культура як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 105-109. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
409457
  Комих Н.Г. Економічна культура: методологічні проблеми дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 111-113. – ISSN 2077-1800
409458
  Маглам"ян К. Економічна лексика української мови: походження та формування // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 76-88. – ISSN 2309-1797
409459
  Куцик П.О. Економічна модель "народного капіталізму" як ідеаційний соціокультурний проект / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 4-8. – ISSN 1728-6220
409460
  Ковальчук Н. Економічна модель Вашингтонського консенсусу: ризики впровадження // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 73-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
409461
  Афонченкова Т.М. Економічна модель вибору варіантів енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т.М. Афонченкова, Є.О. Баганов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
409462
  Чумаченко М.Г. Економічна модель оцінки імовірності банкрутства українських підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів
409463
  Педько С.Б. Економічна модель рентного оподаткування нафтогазовидобувних підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 111-116
409464
  Філіпенко А. Економічна модернізація і європейський вибір України // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 217-221
409465
  Мехтієв Е.О. Економічна мотивація учасників сек"юритизації на міжнародних ринках капіталів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 19-25. – ISSN 2306-6814
409466
  Жук В.М. Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 12-19. – ISSN 2221-1055
409467
   Економічна наука в Харківському університеті : Колективна монографія. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 332с. – ISBN 966-623-014-3
409468
  Дяків Р. Економічна наука Івана Франка: минувшина і сьогодення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 146-148
409469
  Каутский К. Економічна наука Карла Маркса / Карл Каутський ; з 9-го нім. видання пеpеклав С. Вікул ; [під pедакцією М. Поpша]. – Київ : Знаття - то сила ;Друк. акц. т-ва "Петро Барський в Київі", 1918. – 164 с. – (Соціялдемократична бібліотека ; Ч. 3)
409470
  Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 78-92. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
409471
  Базилевич В. Економічна наука чекає на переможців студентських олімпіад / В. Базилевич, І. Федоренко, В. Тропіна // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С. 79-83. – ISSN 1682-2366


  Проведення всеукраїнських студентських олімпіад на економічном фак-те Київського нац.ун-ту ім.Т.Шевченка
409472
  Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації = На допомогу викладачам вищої школи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
409473
  Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
409474
  Малий І. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології / І. Малий, М. Галабурда // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.45-54. – ISSN 0131-775Х
409475
  Патрікац Л. Економічна наука: слово - молоді : економічна освіта / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-53
409476
  Серажим Ю.В. Економічна необхідність та переваги міжнародного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 239-243
409477
  Кляченко В.В. Економічна нобелелогія: наукові досягнення та здобутки в 2012 році // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7069-02-6
409478
   Економічна освіта в класичному університеті / За ред. В.Д. Базилевича // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6 : Економічна освіта в класичному університеті. – 152 с. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються найважливіші результати дворічного експерименту з управадження принципів Концепції Болонської декларації, яки були проведені на базі економічного фак-ту Київського нац. унту ім. Т. Шевченка
409479
   Економічна освіта в Україні 21століття: Стан та перспективи розвитку : Збірник досліджень Консорціуму із розвитку менеджмент-освіти в Україні. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 114с. – ISBN 966-8487-30-3
409480
  Каданер Л.І. Економічна освіта і виховання учнів при вивченні хімії / Л.І. Каданер, Г.М. Ярмоленко. – К, 1990. – 166с.
409481
  Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 79-85. – ISSN 2078-1016
409482
  Фельдман Є. Економічна освіта і мале підприємництво: технологічний взаємовплив // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
409483
  Тодріна І.А. Економічна освіта й економічна культура суспільства: сутність та особливості / І.А. Тодріна, С.В. Євсєєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 20-25. – ISSN 1562-529Х
409484
  Зайчук В.О. Економічна освіта молоді: дослідження впливу соціуму на особистість / В.О. Зайчук. – Луцьк : Вежа, 1999. – 292с. – ISBN 966-7294-50-1
409485
   Економічна освіта трудящих.. – К., 1973. – 203с.
409486
  Федоренко В.Г. Економічна освіта України в інтеграційно-новітніх різнорівневих системах / В.Г. Федоренко, С.В. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2306-6806
409487
   Економічна освіта школяра : Сільська школа України. Бібліотека. Математика. Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 127с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-088-3; 966-356-122-X
409488
   Економічна освіта школярів у процесі навчання географії : збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 65 с. – (Бібліотека передового досвіду. Народна освіта)
409489
  Єфремов В.В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
409490
  Степаненко С. Економічна освіта, орієнтована на практику // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 39-52. – ISSN 1682-2366
409491
  Новікова І. Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес становлення економічної освіти у контексті формування вітчизняного банківського сектору в умовах ринкових трансформацій наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Исследуется процесс становления экономического образования в контексте ...
409492
  Заяць Т.А. Економічна основа сільських поселень України таперспективи її зміцнення / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 70-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
409493
  Медвіна О.Г. Економічна оцінка агрокліматичного потенціалу території // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 128-133 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
409494
  Авраменко Н.Л. Економічна оцінка асимілюючої здатності водних об"єктів : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 189-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
409495
  Царенко О.М. Економічна оцінка біологічних ресурсів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
409496
  Михайличенко К.М. Економічна оцінка втрат та механізми відбудови транспортної інфраструктури Донбасу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 2220-1394
409497
  Коржнєв М. Економічна оцінка геологічного середовища / М. Коржнєв, М. Курило // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1727-835Х
409498
  Волк О.М. Економічна оцінка екологічних наслідків упровадження інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 14-20. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
409499
  Васильєв А. Економічна оцінка ефективності використання водних ресурсів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.180-187. – ISSN 1562-0905
409500
   Економічна оцінка застосування роздільного збирання зернових культур.. – К.
1. – 1956. – 44с.
409501
  Веденічев П.Ф. Економічна оцінка землі / П.Ф. Веденічев, П.П. Маракулін. – Київ, 1964. – 122с.
409502
  Овчарова Л.П. Економічна оцінка інвестиційних процесів у країнах СНД у посткризовий період // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 71-80


  У статті проаналізовано тенденції в інвестиційній сфері в Україні та країнах СНД у посткризовий період, визначено особливості залучення інвестицій в основний капітал, виявлено диспропорції в розподілі інвестицій за видами економічної діяльності і в ...
409503
  Дідик Ярослава Михайлівна Економічна оцінка корисності рекреаційних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 247-251. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено суть, концепції та методи економічної оцінки рекреаційних ресурсів, також розглянуто можливість використання моделі граничної корисності для визначення економічної оцінки рекреаційної корисності природних об"єктів.
409504
  Бобух І.М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 102-113. – ISSN 2072-9480
409505
  Гуцал І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / І. Гуцал, А. Давлетова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 60-63. – ISSN 1818-5754
409506
  Пінчук Н.М. Економічна оцінка природних ресурсів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.20-28. – Бібліогр.: 5 назв
409507
  Іванух Р.А. Економічна оцінка природних сільськогосподарських ресурсів і її значення для забезпечення їх раціонального використання : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 49-58
409508
  Андрєєва О. Економічна оцінка рудопроявів та родовищ бентоніту України із використанням методики коефіцієнтів приведення / О. Андрєєва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено економічній оцінці родовищ бентоніту України. Оцінку проведено з використанням методики коефіцієнтів приведення із врахуванням величини запасів, складності геологічної будови та ступеня вивченості родовищ бентоніту. The article dedicated to ...
409509
  Макаренко А.С. Економічна оцінка як один з методичних інструментів для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 48-56. – ISSN 2306-6792
409510
  Романенко І.Н. Економічна перемога радянського народу над гітлерівською Німеччиною / І.Н. Романенко. – Київ; Харкыв, 1946. – 36 с.
409511
  Ващенко А.Т. Економічна перемога СРСР / А.Т. Ващенко. – Львів, 1947. – 55 с.
409512
   Економічна підготовка у непрофільних вищих навчальних закладах України : Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 80с. – На тит. листі: До 60-річчя Львівського держ. інституту фізичної культури. – ISBN 966-322-027-9
409513
  Адигьозалов Т.А. Економічна площина формування азербайджансько-українського партнерства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 64-69


  Розкрито економічні підстави налагодження азербайджансько-українських міждержавних партнерських зв"язків; з"ясовано, що компліментарний характер економічних інтересів офіційних Баку й Києва робить Азербайджан надзвичайно вигідним і привабливим ...
409514
  Верховод Л.І. Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 162-166. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
409515
  Звонар В.П. Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 383-391. – ISSN 1993-6788
409516
  Возьний К.З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
409517
  Сизоненко В.О. Економічна поведінка підприємств в умовах реструктуризації інституту власності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 50-56


  Досліджуються інституціональні основи формування економічної поведінки підприємств в умовах реструктуризації інституту власності. Визначено причинно-наслідкові зв"язки між адаптаційною поведінкою підприємств до ринкових умов господарювання та ...
409518
  Карачина Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
409519
  Близнюк С А. Економічна поведінка споживачів на ринку туристичних послуг: наукові підходи до її визначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409520
  Філоненко Світлана Економічна політика - мистецтво можливого // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 12


  На думку вчених, завдяки вступу України до СОТ прогнозується додаткове зростання ВВП країни на 2,6% у середньостроковій перспективі й на 5,2% у довгостроковій.
409521
   Економічна політика. – Харків
3. – 1931. – 208с.
409522
   Економічна політика : Навчальний посібник / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, М.І. Диба, А.З. Зазимко, В.І. Кириленко, ін. та; О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, М.І. Диба, А.З. Зазимко, В.І. Кириленко, О.М. Комяков та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 287с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-579-4
409523
   Економічна політика : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2005. – 287с. – ISBN 966-574-579-4
409524
  Крисенко Д. Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110-115. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
409525
  Мельниченко В. Економічна політика Богдана Хмельницького та уряду Української козацької держави // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 16-19. – ISBN 978-966-493-651-1
409526
   Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку : матеріали II Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. науково-практичної конф. / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В.Оскольського ; упоряд. М.Ф. Ярош] ; Спілка економістів України. – Київ : [Друк СПД Жителєв С.І.], 2010. – 364, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
409527
  Москалюк М.М. Економічна політика держави в контексті промислового розвитку України у друній половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 44-49.
409528
  Гаман М.В. Економічна політика держави в умовах розвитку ринкових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 336-341. – (Право. Економіка. Управління)
409529
  Ущаповський Ю.В. Економічна політика держави у економічній системі Миколи Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано еволюцію поглядів українського вченого Миколи Бунге щодо місця держави у проведенні економічної політики, а також практична її реалізація протягом його праці на посаді міністра фінансів у 1881-1887 рр. The evolution of the views of the ...
409530
  Аношкіна К. та інш. Економічна політика держави у сфері освіти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.91-93. – ISBN 966-73-53-51-Х
409531
  Петруня Ю.Є. Економічна політика держави: реалії та ілюзії відображення суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 5-9
409532
  Петруня Ю. Економічна політика держави: реальність та ілюзії відображення суспільного вибору // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
409533
  Лагутін В.Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-26. – ISSN 1811-3141
409534
  Поліщук Л.С. Економічна політика європейських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 205-211
409535
  Знаменський Г. Економічна політика і законодавство // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
409536
  Знаменський Г. Економічна політика і законодавство // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
409537
  Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.77-85. – ISSN 0131-775Х
409538
  Вельфе В. Економічна політика і сучасні кризи в Польщі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 30-36. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
409539
  Чухно А.А. Економічна політика КПРС на сучасному етапі / А.А. Чухно. – К, 1972. – 63с.
409540
  Биков Г.М. Економічна політика країн Арабського Сходу на сучасному етапі. / Г.М. Биков. – Киев : Знання, 1976. – 48 с. – (Т-во"Знання" УРСР ; № 3 : № 1. Міжнародна)
409541
  Шкабко С. Економічна політика Леоніда Кучми (1994-1999 рр.) : спроби реформ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні заходи Президента України Леоніда Кучми щодо проведення реформ в економічній сфері в 1994-1999 рр. В статье рассматриваются основные мероприятия Президента Украины Леонида Кучмы по проведению реформ в экономической сфере ...
409542
  Лоссовський І.Є. Економічна політика Малайзії в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 15-24
409543
  Глібов Р.В. Економічна політика на ринку продовольчої продукції: проблеми та принципи формування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 233-238. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
409544
  Чухно А.А. Економічна політика на сучасному етапі // Комуніст України, 1975. – №11
409545
  Чухно А.А. Економічна політика на сучасному етапі // Екон. Рад. України, 1976. – №7
409546
  Зайдель М.І. Економічна політика незалежної України: деякі підсумки та перспективи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 1454-149. – ISSN 2077-1800
409547
  Шевчук-Бєла Економічна політика Російської імперії щодо євреїв та її особливості в Одесі в першій половині XIX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 128-133. – ISSN 1563-3349
409548
  Седлик О.В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 73-77. – ISSN 1683-1942
409549
  Зеленько О.О. Економічна політика та її вплив на ділову активність в економіці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 77-84. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
409550
  Сазонець І.Л. Економічна політика ТНК : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.Л. Сазонець, Ю.М. Варич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2011. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-290. – ISBN 978-966-551-353-7
409551
  Кукурудза І.І. Економічна політика України в контексті китайського досвіду // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 64-68. – ISSN 1729-7206
409552
  Мякота Є С. Економічна політика уряду українскої держави : Автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.01 / Мякота С.Є. ; КГУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
409553
  Мякота С.Є. Економічна політика урядц української держави (квітень - грудень 1918 р) : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мякота С.Є. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 190 л.
409554
  Проданюк Ф.М. Економічна політика центральних держав щодо України в 1918 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 58-59. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Показано економічні зв"язки Німеччини та Австро-Угорщини з Україною в 1918 р.
409555
  Соскін О. Економічна політика щодо малого і середнього бізнесу в рамках моделі народного капіталізму: австрійський досвід // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 161-176. – ISSN 1684-906Х
409556
  Козловський С.В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 13-20 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
409557
   Економічна політика.. – Харків
1. – 1931. – 176с.
409558
   Економічна політика.. – Харків
2. – 1931. – 252с.
409559
   Економічна політика.. – Харків
3. – 1931. – 208с.
409560
  Овчаренко Т. Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан інвестиційного клімату України, визначено його економічну привабливість для прямих іноземних інвестицій та запропоновано фактори та чинники, що їх визначають. The article deals with the problems of modern state of ...
409561
  Пруський О. Економічна природа валютних операцій сучасних комерційних банків // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 106-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
409562
  Лондаренко О.О. Економічна природа видатків та її вплив на обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-18.
409563
  Лондаренко О.О. Економічна природа видатків та її вплив на обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
409564
  Волохов В.І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 109-117
409565
  Гребенюк О.О. Економічна природа і критерії ідентифікації проблемних регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 88-90. – Бібліогр.: 4 назви
409566
  Овчаренко Леся Валеріанівна Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Овчаренко Леся Валеріанівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 218 л. – Додатки: л. 204 - 218. – Бібліогр.: л. 190 - 204
409567
  Овчаренко Леся Валеріанівна Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємства в перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.01.01 / Овчаренко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
409568
  Волосович С.В. Економічна природа іпотечного страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 188-194 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
409569
  Птащенко Л.О. Економічна природа й особливості виникнення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 15-18.
409570
  Косаріна В.П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування : теорія та історія фінансів / В.П. Косаріна, О.В. Тимошенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
409571
  Яненкова Ірина Економічна природа категорії "організаційний ресурс" та її роль в системі інноватики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
409572
  Давиденко Н.М. Економічна природа корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 20-22
409573
  Гайдуцький А.П. Економічна природа міграційного капіталу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 192-205. – Бібліогр.: на 17 пунктів
409574
   Економічна природа міжнародних злочинів : Навчальний посібник / О.М. Бандурка, К.Я. Петрова, О.В. Носова, В.І. Удодова, Н.В. Дзюба; Бандурка О.М., Петрова К.Я., Носова О.В., Удодова В.І., Дзюба Н.В.; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2005. – 296с.


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
409575
  Гурома В.К. Економічна природа міжнародного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-31. – (Економіка ; Вип. 47)


  Економічна природа відносин міжнародного кредитування розвивається у складних, досить суперечливих умовах функціонування світової валютно-фінансової системи. Пізнання об"єктивних засад цих відносин, творче осмислення змін і управління ними - важлива ...
409576
  Нежурбіда А.І. Економічна природа світового валютного простору та особливості її сучасного вияву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження проблеми формування світового валютного простору (СВП). Визначено суть СВП як економічної категорії та економічного явища, акцентовано увагу на вимірах СВП, зроблено висновок про провідну роль у формуванні ...
409577
  Рожко О. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-89 : Табл. – ISSN 1605-2005
409578
  Варналій Захарій Степанович Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Варналій Захарій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 34с.
409579
  Варналій З.С. Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Дис... докт. економ.наук: 08.01.01 / Варналій З. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 416л. – Бібліогр.:л.361-391
409580
  Грудзевич Я.В. Економічна природа та правові аспекти іпотеки / Я.В. Грудзевич, Л.М. Лабецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 148-152. – ISSN 1729-360Х
409581
  Рудницька О.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 173-178. – ISSN 2306-546X
409582
  Герасименко В.В. Економічна природа та сутність кредитної діяльності банків / В.В. Герасименко, Р.А. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 64-69
409583
  Черваньов Д.М. Економічна природа та формування механізму корпоративного управління в Україні / Д.М. Черваньов, Бондарчук, l.В. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Економіка ; Вип. 39)


  Розглядаються концептуальні положення корпоративного управління, його структура, взаємовідносини колективної та державної власності, пропонуються шляхи створення ефективного механізму корпоративного управління.
409584
  Федулова Л.І. Економічна природа технологій та технологічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 1811-3141
409585
  Махініч Г.О. Економічна природа якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 151-155.
409586
  Крупка І. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній систем // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 40-48. – ISSN 1818-5754


  Досліджено сутність, функції та роль фінансового ринку в сучасній економічній системі. Проаналізовано особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки в умовах глобалізації. Обґрунтовано необхідність першочергового відновлення ...
409587
  Кравець А.Ю. Економічна природа, сутність та зміст поняття кредитного потенціалу банку в умовах тринзитивної економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 76-80
409588
  Мальцева Віта Володимирівна Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мальцева В.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 162 с. – Бібліогр.: л. 151 - 162
409589
  Мальцева Віта Володимирівна Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мальцева В.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Запоріжжя, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
409590
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; МОНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2006. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
409591
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
409592
  Наумік К.Г. Економічна психологія : навчальний посібник / Наумік К.Г. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-676-231-6
409593
  Клішова О. Економічна раціональність: сутність і види // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
409594
  Ільїн В.В. Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
409595
  Величко В. Економічна реформа в Китаї: регіональний вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 235-243. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
409596
  Погорєлов М.С. Економічна реформа в радгоспах / М.С. Погорєлов, Ю.М. Пахомов. – Київ, 1970. – 48с.
409597
  Ворошилов Олек Володимирович Економічна Реформа в Україні (1957-1965) Історико-політичний аналіз : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ворошилов Олек Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 22л.
409598
  Рудой П.Є. Економічна реформа і використання робочої сили в промисловості / П.Є. Рудой. – Київ : Наукова думка, 1971. – 95 с.
409599
  Тоїчкін В.Г. Економічна реформа і виховна робота / В.Г. Тоїчкін. – Київ, 1970. – 84 с.
409600
  Москаленко В.П. Економічна реформа і внутрізаводський госпрозрахунок / В.П. Москаленко. – Х., 1970. – 50с.
409601
  Ястремський І.С. Економічна реформа і госпрозрахунок / І.С. Ястремський. – К, 1973. – 48с.
409602
  Андріанов М.І. Економічна реформа і правові відносини промислових підприємств / М.І. Андріанов. – Київ, 1971. – 123с.
409603
  Толстов Р.Д. Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
409604
  Толстов Ростислав Дмитрович Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
409605
  Толстов Ростислав Дмитрович Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
409606
   Економічна реформа: Антологія. т.1. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 294с.
409607
   Економічна реформа: Антологія. т.2. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 309с.
409608
   Економічна реформа: Антологія. т.3. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 349с.
409609
   Економічна реформа: Антологія. т.4. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 343с.
409610
  Філіпова Н.О. Економічна рецесія: теоретичні підходи до визначення та змістова інтерпретація // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
409611
  Павлюк І.М. Економічна робота в торгівлі / І.М. Павлюк, С.І. Шкарабан. – ЛЬвів, 1971. – 64с.
409612
  Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 "Витрати" / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
409613
  Дзюбек І.Т. Економічна розвідка - новий необхідний інструмент управління підприємством // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 110-118. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
409614
  Геринович В. Економічна роля Чорного моря і її значення для політичної конюктури сходу Європи в другій половині ХVІІІ сторіччя // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.277-288. – ISBN 966-7089-17-7
409615
  Вернигора Л.В. Економічна роль держави у висвітленні вчених Київського університету (остання третина ХІХ-ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-51. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано погляди на економічну роль держави вчених Київського університету в останню третину XIX - на початку XX ст. Аналіз здійснено на широкому історичному тлі розвитку світової економічної науки.
409616
  Селіванов А.О. Економічна самостійність місцевих Рад народних депутатів за законодавством Української РСР / А.О. Селіванов, В.Є. Мармазов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-59. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Проаналізовані економічні основи місцевого самоврядування у світлі законодавства Української РСР.
409617
  Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону / І.Г. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1994. – 227с.
409618
  Сизоненко В.О. Економічна самостійність соціалістичного підприємства / В.О. Сизоненко. – К., 1985. – 48с.
409619
  Ренкас Х.А. Економічна свобода та її вплив на конвергенцію країн // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 246-250. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409620
  Чугаєв О.А. Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 203-210. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується місце економічної сили в економічній теорії, об- ґрунтовується необхідність її розгляду при аналізі глобальних економічних процесів. Визначається сутність національної сили країни, та роль економічної сили у її формуванні. The ...
409621
  Чугаєв О.А. Економічна сила країни у міжнародному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 151-152
409622
  Несененко П. Економічна система А.Р.Ж. Тюрго як початок становлення наукового етапу економічної думки / П. Несененко, О. Артеменко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 85-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
409623
  Білорус О.Г. Економічна система глобалізму = Economic system of globalism : Монографія / О.Г. Білорус; НАНУ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 360с. – ISBN 966-574-471-2


  Для научных работников, специалистов в области глобализации. Мировой экономики, политологии и международных отношений
409624
  Коляда С.П. Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України : монографія / С.П. Коляда; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 238с. – ISBN 978-966-328-028-8
409625
  Федоренко А.В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 89-98 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
409626
  Панченко В. Економічна складова образу України в уявленні ідеологів ОУН // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 146-149. – ISBN 978-966-439-147-1
409627
  Лимар М.Ю. Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 32-37. – ISSN 2077-1800
409628
   Економічна служба в колгоспі.. – Одеса, 1967. – 152с.
409629
  Бугуцький О.А. Економічна служба господарства і ефективність виробництва. / О.А. Бугуцький. – Київ, 1983. – 56с.
409630
  Зубіашвілі І. Економічна соціалізація старшокласників: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються результати емпіричного дослідження гендерного аспекту ставлення до грошей старшокласників, розглядаються чинники різних ставлень до грошей. In the article results of empirical research of the gender aspect of the senior pupil"s ...
409631
  Матвєєв С.О. Економічна соціологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Матвєєв, Л.І. Лясота. – Суми : Університетська книга, 2006. – 184с. – ISBN 966-680-246-5
409632
  Шульський М.Г. Економічна спадщина економіста Вололимира Навроцького у творчості Івана Франка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 125-129. – ISSN 2221-1055
409633
  Мацейко Ю.М. Економічна співдружність соціалістичних країн на сучасному етапі / Ю.М. Мацейко. – К., 1957. – 44с.
409634
  Шпак Н.О. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові / Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 248-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409635
  Никончук В.М. Економічна сталість сільськогосподарських підприємств (на прикладі рівненської області) : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 118-122 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
409636
   Економічна статистика. – Київ, 1974. – 391с.
409637
  Кулинич О.І. Економічна статистика : Навчальний посіник.для студ.економічних спец. / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 286с. – ISBN 5-7763-1842-4
409638
  Гетало В.П. Економічна статистика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. – Полтава : Світоч, 2002. – 212с. – ISBN 966-96206-0-0
409639
  Беркита К.Ф. Економічна статистика : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / К.Ф. Беркита; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-65-8
409640
   Економічна статистика : Навч. посібник / Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сідорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Баранік; МОНУ; КНЕУ; За ред. Р.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2005. – 362с. – ISBN 966-574-694-4
409641
   Економічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сідорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Баранік; Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сидорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Бараник; За ред. Р.М. Моторина; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 326с. – ISBN 966-574-768-1
409642
  Борух В.О. Економічна статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борух В.О., Алямкін Р.В. – Київ : Ліра-К, 2006. – 318 с. – ISBN 966-351-063-3
409643
  Уманець Т.В. Економічна статистика : Навч. посібник / Т.В. Уманець. – Київ : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-078-4
409644
   Економічна статистика.. – К., 1969. – 79с.
409645
  Єріна А.М. Економічна статистика: Практикум = Методологічні засади, категорії та класифікація економічної статистики з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики : Навч. посібник / А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О. Пальян. – Київ : ЕксОб, 2002. – 232с. – ISBN 966-7769-12-7
409646
  Сафонова В.Є. Економічна стійкість вищого навчального закладу як чинник підвищення його конкурентоспроможності. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 133-137. – ISSN 1729-7206


  Для забезпечення стійкості вузу в економічних умовах, що постійно змінюються, освітні установи повинні безперервно відстежувати стан ринку освітніх послуг, оц інювати своє положення на цьому ринку. Поява недержавних вищих навчальних закладів зробила ...
409647
  Євдокімов Ф.І. та інш. Економічна стійкість підприємства як фактор його безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.616-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
409648
  Ареф"єва О.В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність економічної стійкості підприємства (ЕСП). Визначено основні функціональні складові, що обумовлюють економічну стійкість підприємства, та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхилення від запланованих ...
409649
  Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / /Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
409650
  Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Економічний факультет. – Київ, 2012. – 213 л. – Додатки: л. 184-197. – Бібліогр.: л. 198-213
409651
  Зоринець П.І. Економічна стійкість та фінансова безпека підприємства в умовах нестабільності ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 148-152
409652
  Герасименко О.В. Економічна стійкість як чинник впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 235-242 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
409653
  Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я.А. Жаліло ; РНБО України ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 1998. – 144с. – (Економічні стратегії ; Вип.6). – ISBN 966-554-021-1


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
409654
  Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія / Я.А. Жаліло; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2003. – 368с. – (Економічні стратегії ; Вип.8). – ISBN 966-554-061-0


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
409655
  Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективної зайнятості : Монографія / Ю.М. Краснов; Науково-дослідний економ. ін-тут. Мін-во екон. та з питань Європ. інтеграції України. – Київ : Знання України, 2001. – 253с. – ISBN 966-7999-05-Х
409656
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2005-
Вип. 2 (16). – 2012. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409657
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
Вип. 1 (17), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409658
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
Вип. 1 (17), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409659
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 2 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409660
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (21). – 2015. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409661
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 2 (22). – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409662
  Дорогунцов С.І. Економічна стратегія КПРС на сучасному етапі / Дорогунцов С.І. – Київ, 1977. – 104 с.
409663
  Курило О.В. Економічна стратегія Міжнародного валютного фонду стосовно України: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 176-180
409664
  Ємельянов О.С. Економічна стратегія партії. / О.С. Ємельянов. – Київ, 1986. – 76 с.
409665
   Економічна стратегія розвитку підприємств : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [за заг. ред. В.К. Данилка]. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 325, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Економічна стратегія розвитку підприємства. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-201-9
409666
  Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 19-28. – Бібліог. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
409667
  Гош О.П. Економічна структура валового продукту колгоспу / О.П. Гош. – Київ : Вища школа при КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 191с.
409668
  Рубан О.І. Економічна сутність акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 36-40
409669
  Пижик І. Економічна сутність акціонерної власності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.164-167. – ISBN 966-654-085-1
409670
  Гайдай В. Економічна сутність банківського капіталу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 137-140. – ISSN 1993-0259
409671
  Сохацька О. Економічна сутність біржової спекуляції // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.14-20. – ISSN 1605-2005
409672
  Марущак Л.І. Економічна сутність виробничих запасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 225-230. – ISSN 0321-0499
409673
  Колісник Г.М. Економічна сутність витрат і управління ними // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 252-257. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
409674
  Трохимченко М.В. Економічна сутність депресивності територіальних громад // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 326-334.


  Присвячена проблемам диференціації соціально - економічного розвитку регіонів. Розкриттю поняття "депресивна територія" та аналізу методології формування нової регіональної політики щодо подолання депресивності та зміцненню потенціалу територій. ...
409675
  Рисін М.В. Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 190-197. – ISSN 1562-0905
409676
  Рисін Марія Віталіївна Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто еволюцію теорій кредиту з метою визначення його економічної сутності. Узагальнено теоретичні підходи до поняття "довгостроковий кредит" у сучасній вітчизняній економічній науці та визначено його функції.
409677
  Щирська О.В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
409678
  Колісник Г.М. Економічна сутність і класифікація витрат у зв"язку з узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 132-141. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
409679
  Антонов А.П. Економічна сутність і концептуальне значення категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 233-238
409680
  Герасименко В.В. Економічна сутність і особливості банківської конкуренції та конкурентоспроможності банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 6-14
409681
  Колумбет О.П. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-7
409682
  Коваленко Ю М Економічна сутність інвестицій / Ю М Коваленко, О О Мискіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 74-78
409683
  Вініченко І.І. Економічна сутність інвестицій та джерела їх формування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
409684
  Лисак В.Ю. Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 7-8. – ISSN 2306-6814


  У статті розглядаються методичні підходи щодо формування поняття "інвестиції" та їх трансформація в процесі розвитку економічних систем, які функціонували на теренах нашої держави.
409685
  Морозова Л.В. Економічна сутність інвестиційних активів, їх класифікація і значення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 238-241. – ISSN 2075-4892
409686
  Зеліско І.М. Економічна сутність інтеграції в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 105-109. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
409687
  Чемчикаленко Р.А. Економічна сутність капіталу підприємства як об"єкту управління // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 41-44. – ISSN 2226-8820
409688
  Бутинець Ф.Ф. Економічна сутність капіталу: історичний вимір // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 38-41. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
409689
  Малік Л.М. Економічна сутність категорії "власність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-27.
409690
  Василишин С.І. Економічна сутність категорії "оборотні засоби підприємств" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 147-150. – ISSN 2221-1055
409691
  Скригун Н.П. Економічна сутність категорії витрат виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 11-15.
409692
  Замроз М. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. Замроз, В. Яцура // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 150-154. – ISSN 1993-0259
409693
  Волосович С.В. Економічна сутність кредитного страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 250-255. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
409694
  Биковченко Л.М. Економічна сутність лізингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77
409695
  Колесник І. Економічна сутність лізингу і перспективні напрямки його розвитку в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 38-41. – ISSN 1728-9343
409696
  Рєхачева А. Економічна сутність ліквідного та неліквідного майна торговельного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 24-25. – Бібліогр.: на 11 пунктів
409697
  Борщ Л.В. Економічна сутність людського потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 138-144
409698
  Шкуратова І.І. Економічна сутність механізму державного регулювання АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 215-217
409699
  Литвиненко Т.М. Економічна сутність механізму конкурентоспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 160-166. – ISBN 966-7958-13-2
409700
  Хижа Н.М. Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
409701
  Наумов Д.О. Економічна сутність механізму структурованого фінансування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 237-251 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
409702
  Самойловська В.П. Економічна сутність митного посередництва / В.П. Самойловська, О.М. Коробкова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 259-264. – ISSN 2309-1533
409703
  Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-11.
409704
  Римарчук А.М. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 64-70
409705
  Майстер Л.А. Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 212-218
409706
  Чемодуров О.М. Економічна сутність показника дюрації облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 57-68 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
409707
  Запасна Л. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 44-47. – ISSN 1728-9343
409708
  Корягіна А.Д. Економічна сутність поняття "кооперація" / А.Д. Корягіна, В.В. Зіновчук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 46-50. – (Економічні науки)
409709
  Денисюк О.Г. Економічна сутність поняття "майновий потенціал підприємства" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 7-13
409710
  Безверхий К.В. Економічна сутність поняття "нефінансова звітність" // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 23-34. – ISBN 978-617-571-139-2
409711
  Гнедіна К.В. Економічна сутність поняття "стратегія" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С.233-237


  Узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття "стратегія".
409712
  Мороз Ю.М. Економічна сутність поняття "фінансові інструменти" з погляду вітчизняної та західної науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 180-189. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
409713
  Дмитренко А.В. Економічна сутність поняття виробничі запаси / А.В. Дмитренко, І.В. Балабась // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 149-152. – ISSN 2218-1199
409714
  Кучменко В.О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 232-237. – ISSN 2306-546X
409715
  Гарбар В.В. Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 136-141. – ISSN 2221-1055
409716
  Рибченко М.Ф. Економічна сутність понять "витрати" та "дохід" / М.Ф. Рибченко, Р.В. Кіслань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 217-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409717
  Арестенко В.В. Економічна сутність понять "конкурентоспроможність підприємства" з позиції маркетингу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 31-34. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
409718
  Білик М.Д. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 130-132.
409719
  Піменова О.В. Економічна сутність провідного елементу господарювання в системі сучасних аграрних відносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 248-259


  Досліджено економічну сутність поняття "провідний елемент господарювання в системі сучасних аграрних відносин". Визначено місце та роль господаря в аграрному секторі за сучасних умов. Обґрунтовано важливість соціо-еколого-економічного розвитку в ...
409720
  Мягкова О.В. Економічна сутність процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.241-244. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409721
  Міщенко С. Економічна сутність процесу монетизації та його роль у забезпеченні розвитку економіки та стабільності фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічну сутність процесу монетизації економіки, визначено основні показники, принципи управління, методи та інструменти впливу монетизації на стимулювання економічного зростання, охарактеризовано головні завдання управління процесом ...
409722
  Дідківська Л.В. Економічна сутність сільськогосподарської кооперації у працях українських вчених // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 133-140
409723
  Дикий С.С. Економічна сутність собівартості, їх роль у господарському механізмі // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.267-269. – ISBN 5-7763-2435-1
409724
  Ткаченко К. Економічна сутність страхування політичних ризиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
409725
  Дубина М. Економічна сутність та види фінансових послуг // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
409726
  Тараненко Ю.В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 131-135. – ISSN 2306-6806
409727
  Півнюк О.П. Економічна сутність та класифікація витрат в системі управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 138-143. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
409728
  Деркач І.В. Економічна сутність та напрями розвитку інтенсифікації аграрного виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 61-63
409729
   Економічна сутність та особливості маркетингових комунікцій / І. Кузнєцова, Р. Дудяк, С. Бугіль, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 142-148. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
409730
  Гавриш А.О. Економічна сутність та роль прибутку в ринкових умовах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 233-237. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
409731
  Штулер Г.Г. Економічна сутність та роль природної монополії в економіці країни / Г.Г. Штулер, Т.Ю. Климко, В.К. Макарович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
409732
  Гуляк Р Е Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 164-171. – ISSN 1562-0905
409733
  Бажан І. Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
409734
  Кудря Я.В. Економічна сутність управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
409735
  Бармецький П.П. Економічна сутність управління проектами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 140-147
409736
  Бурий К.П. Економічна сутність фінансових ризиків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 160-165. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
409737
  Дьорова Л.М. Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-62
409738
  Лисенко Р.С. Економічна сутність фінансової стабільності банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 87-91.
409739
  Козик І.М. Економічна сутність фінансової стратегії підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 162-167
409740
  Чехова І.В. Економічна сутність формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 205-209. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
409741
  Чечетова Н.Ф. Економічна сутність, структура та значення фінансового балансу регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 171-174.
409742
  Семенов Г.А. Економічна сутність, структура та методологічний підхід до аналізу ліквідності банківської системи / Г.А. Семенов, О.Ф. Шаталова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 177-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409743
  Розпутия В.Л. Економічна суть доходів, та їх роль в підвищенні ефективності діяльності суб"єктів господарювання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 447-449. – ISBN 978-617-7069-02-6
409744
  Чирик Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-22. – Бібліогр. в кінці ст.
409745
  Чирик Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-22.
409746
  Франчук Т.О. Економічна суть інновацій у ринковій економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 139-143. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
409747
  Гоблик В.В. Економічна суть кластеров та особливості їх утворення і функціонування у туристично-рекреаційній сфері // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 151-159. – (Економіа ; Вип. 24)
409748
  Прокопенко О.В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О.В. Прокопенко, Л.Б. Криворучко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Виконано аналіз існуючих визначень категорії контролінгу, за результатами якого уточнено дане поняття.
409749
  Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
409750
  Шабінський О.В. Економічна суть та науково-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств аграрного сектору / О.В. Шабінський, М.О. Євдокімова, М.М. Фурдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 47-59. – (Економічні науки)
409751
  Владимир О.М. Економічна суть та проблеми розвитку форвардних валютних операцій в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 133-140. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
409752
  Стецюк П.А. Економічна суть фінансовиї ресурсів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-143.
409753
  Павлишенко М. Економічна суть ціни рівноваги // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 16-20. – ISBN 966-7574-11-3
409754
  Трокоз Ю.В. Економічна суть, зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 99-104. – ISSN 2306-6806
409755
  Романенко О.В. Економічна сфера соціально-технологічних типів суспільства як предмет системного розгляду Д.Беллом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 8 пунктів
409756
  Петінова О.Б. Економічна сфера суспільства: філософське осмислення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 57-60. – ISSN 2077-1800
409757
  Лукашев О.А. Економічна та правова форма реалізації функцій грошей і їх вплив на співвідношення інститутів фінансово-правової галузі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 126-131. – ISSN 0201-7245
409758
   Економічна та продовольча безпека України = Economic and food security of Ukraine = Экономическая и продовольственная безопасность Украины : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса. – ISSN 2410-4159
№ 1/2 (6/7), березень - червень. – 2015. – 46 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
409759
   Економічна та продовольча безпека України = Economic and food security of Ukraine = Экономическая и продовольственная безопасность Украины : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса. – ISSN 2410-4159
№ 3/4 (8/9), серпень - грудень. – 2015. – 44 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
409760
  Новікова О.Ф. Економічна та соціальна безпека у контексті регіональної політики: проблеми та шляхи розв"язання / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 50-54
409761
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0868-6965
Вип. 44. – 1992. – 128с.
409762
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1966-. – ISBN 5-8238-D147-5
Вип. 45. – 1993. – 162с.
409763
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 46. – 1995. – 142с.
409764
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Заповіт, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 47. – 1995. – 136с.
409765
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-7293-81-3
Вип. 48. – 1999
409766
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-7293-90-4
Вип. 49. – 2000. – 225c.
409767
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-521-126-9
Вип. 50. – 2001. – 189 c.
409768
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 51. – 2001. – 166 c.
409769
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Обрії, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 52. – 2002. – 140с.
409770
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 53. – 2002. – 304с.
409771
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 55. – 2004. – 336c. – резюме укр., англ. мовами
409772
   Економічна та соціальна географія : Науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 56. – 2005. – 224c. – резюме - укр., англ. мовами
409773
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 57. – 2007. – 332c. – резюме укр., англ. мовами
409774
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 58. – 2008. – 356c. – резюме укр., англ. мовами
409775
  Олійник Я.Б. Економічна та соціальна географія : сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 66 с. – Бібліогр.: c. 63-65. – ISBN 978-966-95774-6-7
409776
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 59. – 2009. – 239 c. – резюме укр., англ. мовами
409777
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 60. – 2010. – 294 c. – резюме укр., англ. мовами
409778
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (62). – 2011. – 252 c. – резюме укр., англ. мовами
409779
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (63). – 2011. – 293 c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
409780
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (64). – 2012. – 299 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409781
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (65). – 2012. – 264 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409782
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – 2013. – 128 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409783
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (67). – 2013. – 352 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409784
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (71). – 2015. – 101 c. – Резюме укр., англ. мовами
409785
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – 2015. – 69 c. – Резюме укр., англ. мовами
409786
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 3 (73). – 2015. – 122 c. – Резюме укр., англ. мовами
409787
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – 2015. – 85 c. – Резюме укр., англ. мовами
409788
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 75. – 2016. – 91 c. – Резюме укр., англ. мовами
409789
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 76. – 2016. – 86 c. – Резюме укр., англ. мовами
409790
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 77. – 2017. – 96 c. – Резюме укр., англ. мовами
409791
  Сюткін С. Економічна та соціальна географія світу. Запитання. Завдання. Тести. 10 клас : Посібник / С. Сюткін, Г. Леонтьєва, В. Мартиненко. – Київ : Академия, 1999. – 144с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-049-3
409792
  Луцишин П.В. Економічна та соціальна географія у Волинському державному університеті імені Лесі Українки : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / П.В. Луцишин, В.С. Корчун, В.Й. Лажнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-44. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто історію розвитку і становлення економічної та соціальної географії у Волинському університеті.
409793
  Заставний Ф.Д. Економічна та соціальна географія України : Підручник для учнів 9 кл. сер. загальноосвітн. шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 215с. – ISBN 5-11-004826-6
409794
  Леонтьєва Г.Г. Економічна та соціальна географія України. : Запитання. Завдання. Тести: Посібник:9 клас / Г.Г. Леонтьєва. – Київ : Академія, 2000. – 144с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-046-9
409795
  Пенькова О.Г. Економічна та соціальна ефективність реформування галузі охорони здоров”я України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 85-92
409796
  Шпак Михайло Михайлович Економічна та стратегічна стійкість аграрних підприємств: теоретичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто складові економічної безпеки підприємства і місце в ній стратегічної стійкості. Визначено зміст поняття стратегічної стійкості, чинники та особливості її забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано основні причини та процес втрати ...
409797
  Сидорович О. Економічна теорія - основа економічної стратегії держави // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
409798
  Мельник Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524с. – ISBN 978-966-351-147-4
409799
  Демківський А.В. Економічна теорія : Конспек лекцій для студ.наук.-природн.спец. / А.В. Демківський; МВОУ; НМК ВО; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116с.
409800
   Економічна теорія. – К., 1995. – 85с.
409801
   Економічна теорія : Навчальний посібник у 2-х кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 966-7272-13-3
Кн .1 : Макроекономіка. – 1997. – 406 с. – Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"/МФ"Відродження"
409802
   Економічна теорія : Навчальний посібник у 2-х кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 966-7272-13-3
Кн. 2 : Мікроекономіка. – 1997. – 279с. – Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"/МФ"Відродження"
409803
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник для студентив вищих закладів освіти / С.В. Мочерний. – Киев : Академія, 1999. – 592с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-045-0
409804
   Економічна теорія : Північноамеріканська економічна інтеграція: досвід для України. Посібник для студентив вищих закладів освіти. – Київ, 1999. – 184 с.
409805
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2001. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-106-6
409806
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи. – Київ; Харків, 2001. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9
409807
  Солонінко К.С. Економічна теорія : Навч. посібник для підготовки студ. до бакалаврського іспиту з економічних теоретичних дисциплін / К.С. Солонінко, Т.Т. Горобчук, К.О. Костюк; МОіНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 348с.
409808
   Економічна теорія : Навчально-методичний комплекс. – Київ : Київський університет, 2002. – 168с.
409809
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2002. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-106-6
409810
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи / Є.М. Воробйов, А.А. Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М. Соболєв; За заг. ред. Є.М.Воробйова. – Київ; Харків : Одісей, 2003. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9


  Викладено основні концепції політичної економії і економікс, альтернативні погляди різних економічних шкіл. Для студентів і викладачів вузів, учнів старших класів
409811
  Предборський В.А. Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко; Під. ред.: В.А. Предборського. – Київ : Кондор, 2003. – 492с. – ISBN 966-7982-14-9
409812
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2003. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-151-1
409813
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – Київ : Академія, 2004. – 856с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-178-3
409814
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2004
409815
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2004
409816
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2004
409817
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2004
409818
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.В. Мочерний. – 3-є вид., доп. і перероб. – Київ : Академія, 2005. – 640с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-195-3
409819
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2005
409820
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2005
409821
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2005
409822
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2005
409823
   Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.В. Давидов, О.О. та ін. Завгородня; МОНУ; Нац. металургійна акад. України; За ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. – ISBN 966-364-185-1
409824
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2006
409825
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2006
409826
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2006
409827
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2006
409828
   Економічна теорія : Політекономія: Підручник. – 6-е вид., переробл.і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 719с. – ISBN 966-311-049-X


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409829
  Гальчинський А.С. Економічна теорія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Анатолій Гальчинський, Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2007. – 504с. – ISBN 978-966-642-374-3
409830
  Предборський В.А. Економічна теорія : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко. – Київ : Кондор, 2007. – 496с. – ISBN 966-7982-14-9
409831
  Бутук О.І. Економічна теорія : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 291с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-267-1
409832
   Економічна теорія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Х. Корецький, О.І. Дацій, Г.М. Кульнєва, І.І. Вініченко, О.В. та ін. Алейнікова; Корецький М.Х. [ та ін. ] ; МОНУ ; Запорізький ін-т державного та муніципального управління ЗІДМУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-364-425-7
409833
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2007
409834
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2007
409835
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2007
409836
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2007
409837
  Мочерний С.В. Економічна теорія : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / С.В. Мочерний. – Вид. 3-тє, доп. і переробл. – Київ : Академія, 2008. – 640 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-247-1
409838
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2008
409839
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2008
409840
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2008
409841
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2008
409842
  Мочерний С.В. Економічна теорія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.В. Мочерний. – 4-те вид. стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. : табл. – Бібліогр.: с. 623-624. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-305-8
409843
  Кондрашова-Діденко Економічна теорія : навч.- метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Кондрашова-Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 6-те вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 305, [7] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. та в кінці тем. – ISBN 978-966-439-086-3
409844
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2009
409845
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2009
409846
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2009
409847
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2009
409848
   Економічна теорія : практикум (тести і задачі) : навч. посібник / [Стирський М. та ін. ; за ред. О. Ватаманюка ; відп. ред. А.Ф. Барвінський] ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Інтелект-Захід, 2010. – 373 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 372. – ISBN 978-966-7597-77-1
409849
  Чухно А.А. Економічна теорія : [у 2-х т.] / А.А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінансів управління. – Київ : ДННУ АФУ. – ISBN 978-966-2380-06-4(Т.1)
Т. 1. – 2010. – 509, [3] с.
409850
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2010
409851
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2010
409852
  Чухно А.А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А.А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. управління. – Київ : Акад. фін. управління. – ISBN 978-966-2380-07-1(Т.2)
Т. 2. – 2010. – 627, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
409853
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2010
409854
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2010
409855
  Чепінога В.Г. Економічна теорія : підручник / В.Г. Чепінога ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
409856
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2011
409857
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2011
409858
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2011
409859
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
409860
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
409861
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
409862
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
409863
  Стрішенець О.М. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В. Єлісєєва ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236, [4] с. : іл., табл. – Термінол. покажч. : с. 232-236. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-650-6
409864
  Холявко Н.І. Економічна теорія : навч. посібник / Холявко Н.І., Гонта О.І. ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-7496-57-9
409865
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
409866
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
409867
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
409868
   Економічна теорія : навч. посібник / [О.В. Стефанишин та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 334-335. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-617-10-0221-0
409869
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
409870
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
409871
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2015. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409872
   Економічна теорія : практикум / Вініченко І.І., Павлова Г.Є., Васильєв С.В., Курбацька Л.М. – Дніпро : Біла К.О., 2016. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 190-195. – ISBN 978-617-645-238-6
409873
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409874
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409875
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409876
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409877
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409878
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409879
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
409880
  Вибрик В.І. Економічна теорія в курсі суспільнознавства / В.І. Вибрик, Л.М. Бренер. – Київ, 1982. – 1369с.
409881
  Вибрик В.І. Економічна теорія в курсі суспільствознавства / В.І. Вибрик, Л.М. Бренер. – Київ, 1982. – 136с.
409882
  Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі = Ecjnjmic theory in retrospect / М. Блауг; Пер. з англ.І.Дзюб. – Київ : Основи, 2001. – 670с. – ISBN 966-500-147-7
409883
  Гриценко А. Економічна теорія в сучасному світі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 41-48, 52. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито співвідношення сучасного розвитку економічної теорії та її кризового стану, показано шляхи подолання кризи на базі поєднання процесів спеціалізації та конкретизації знань з поглибленням розуміння їх загальних основ.
409884
  Гражевська Н. Економічна теорія в Україні: перспективи і проблеми // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 - 14 червня (№ 26). – С. 2
409885
  Третяк А. Економічна теорія власності на землю: основи формування прав власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 8-17
409886
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: основні підходи формування економічної політики України щодо форм власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 8-16
409887
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: поняття та сутність // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-18
409888
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: права як економічні складові власності / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 9-21
409889
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: система економічних та правових відносин приналежності у відносинах прав власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13
409890
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: чинники та критерії класифікації форм власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 8-15
409891
  Білорус О. Економічна теорія і закон зміни діяльності: ретроспектива і перспектива імплементації // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 118-119. – Бібліогр.: Бібілогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
409892
  Єщенко П.С. Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
409893
  Довбенко М. Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 3-18. – ISSN 1684-906Х
409894
  Шарманська С.О. Економічна теорія прибутку: теоретико-методологічні підходи і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена сформованій на Заході самостійній і розгорнутій немарксистській теорії прибутку в економічній теорії ХХ століття в умовах ринкової економіки. Clause is devoted generated on west independent and developed (unwrapped) of the theory of ...
409895
  Віскузі В.К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика = Economics of regulation and antitrust / В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.); Пер. з англ. Науков. ред. перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2004. – 1047с. – ISBN 966-500-154-Х
409896
  Махненко М. Економічна теорія та актуальність економічного націоналізму // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 44-49. – ISSN 2411-5215
409897
   Економічна теорія та право = Экономическая теория и право = Economic theory and law : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010-. – ISSN 2411-5584
№ 1 (24). – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409898
   Економічна теорія та право = Экономическая теория=Economic theory and law : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків : Право, 2010-. – ISSN 2411-5584
№ 3 (26). – 2016. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
409899
  Гудзинський О.Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-95. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – ISSN 1811-3141
409900
  Ряба О.І. Економічна теорія та суспільство знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 158-160. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглядається роль економічної теорії в процесі формування суспільства знань. Піднімається питання доцільності застосування назви "теоретична економіка"
409901
  Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посібник / Ю.М. Бажал; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 240 с. – ISBN 5-7707-1075-6
409902
  Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів / Н.Ю. Іванова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-611-01-000-3-8
409903
  Ніколенко Ю.В. Економічна теорія як система наук / Ю.В. Ніколенко, І.Ю. Ніколенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються концептуальні питання економічної теорії як системи наук. Розкривається специфіка дослідження економічних відносин політекономією, мікроекономікою, макроекономікою, економіксом.
409904
   Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0017-9
409905
   Економічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-945-4
409906
   Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 134 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-921-8
409907
   Економічна теорія. Національна економіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-944-7
409908
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська; за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стереотипне. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 719с. – ISBN 966-311-058-9


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409909
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-926-3
409910
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; КНУТШ. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-966-346-914-0


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409911
   Економічна теорія. Політекономія : практикум : навч. посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-07-0056-8
409912
  Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – Слов. екон. термінів: с. 378-412. – Бібліогр.: с. 413-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-308-9
409913
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 9-те вид., доповн. – Київ : Знання, 2014. – 710, [1] с. : іл., табл., портр. – Сер. засн. 2004 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 665-704. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0157-2
409914
  Довбенко М. Економічна теорія: 35-річний експеримент // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 53-64. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
409915
   Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : Навч. посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ : Альтернативи, 2001. – 607с. – ISBN 966-7217-43-4
409916
   Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка : Навч. посібник для студ.економічн.спеціальностей вищ.закл.освіти. – 2-ге вид., доп. – Львів : Інтереко, 1998. – 708с. – ISBN 966-7272-13-3
409917
   Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [ та ін. ] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2010. – 496c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-799-3
409918
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 581с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-7767-13-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
409919
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 2-ге видання, виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 581с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-7767-82-5


  Системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виважаність оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Для студентів і викладачів вузів
409920
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 3-те вид., виправл. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-025-2


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409921
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 4-те вид., стереотипн. – Київ : Знання-Пресс, 2005. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-034-1


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409922
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 5-е вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-026-0


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409923
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська; За ред.: В.Д. Базилевича; Авт.: В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. – Київ : Знання, 2006. – 631с. – ISBN 966-346-198-5


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
409924
  Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 652с. – ISBN 966-364-149-5
409925
  Чухно А. Економічна теорія:предмет,метод,функції (сучасні підходи) // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.11-31. – ISSN 1682-2366
409926
  Дем"янчук І.А. Економічна турбулентність в Україні та перспективи її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 98-100 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
409927
  Гринюк Н.А. Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
409928
  Кичко І.І. Економічна функція власності у забезпеченні особистих потреб населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-32
409929
  Романова Т.В. Економічна функція держави в умовах глобалізації світових інтеграційних процесів / Т.В. Романова, С.В. Романов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-41. – Бібліогр.: 6 назв
409930
  Яковюк І.В. Економічна функція держави і роль Європейського Союзу в її реалізації // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 105-114. – ISSN 2311-4894
409931
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – Бібліогр.: с. 20-22, 24-26. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито зміст економічної функції держави, проведено порівняльний аналіз пріоритетів державних видатків країн ЄС і України, визначено місце видатків на економічну діяльність у системі бюджетних пріоритетів. Досліджено зміни обсягу і структури видатків ...
409932
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – ISSN 0131-775Х
409933
  Лощихін О.М. Економічна функція сучасної держави: її наукові основи та кадрове забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
409934
  Опришко В. Економічна функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-157. – ISSN 0132-1331
409935
  Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
409936
  Леончикова В.А. Економічна характеристика власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.447-449. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409937
  Жигало Л.Ф. Економічная ефективність виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі. / Л.Ф. Жигало, Л.І. Касьянов. – К., 1972. – 35с.
409938
  Кожукало І.П. Економічная політика КПРС на сучасному етапі / І.П. Кожукало. – Київ, 1971. – 80с.
409939
  Локтіонов Віталій Економічне виховання і гомеостазис нації : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 2-3. – Бібліогр.: 7 назв
409940
  Шпак О.Т. Економічне виховання учнів / О.Т. Шпак. – К., 1985. – 48с.
409941
  Шпак О.Т. Економічне виховання учнів / О.Т. Шпак. – К., 1985. – 48с.
409942
  Чухно А.А. Економічне вчення К. Маркса і сучасність // Комуніст України, 1968
409943
  Бласко Г. Економічне диво чи економічна загадка? / Г. Бласко. – К, 1992. – 57с.
409944
  Хіхлач Богдан Економічне життя василіанських монастирів на Поділлі ( XVIII - I-а третина XIX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 22-37. – ISSN 0869-3595
409945
  Рубінштейн М.Й. Економічне змагання двох систем / М.Й. Рубінштейн. – Київ, 1939. – 68 с.
409946
  Філоненко Економічне змагання двох систем / Філоненко. – К., 1982. – с.
409947
  Литвицький В. Економічне зростання в Україні 2002 року: перспективи і загрози : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
409948
  Кривобороденко Г.П. Економічне зростання в Україні та його тенденції / Г.П. Кривобороденко, А.М. Антонюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 8-11.
409949
  Шевцов І А. інш. Економічне зростання в Україні та пошук ключової ланки майбутньго розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-47
409950
  Черновська М.М. Економічне зростання в умовах перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 51-54. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
409951
  Генералова Ю.В. Економічне зростання в умовах переходу до постіндустріального суспільства : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
409952
  Радіонова І.Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-46. – Бібліогр.: с. 33-34, 37


  Аналізується еволюція поглядів на роль держави в забезпеченні стійкого економічного зростання, що має ендогенну природу, при використанні фінансових інструментів. Досліджується зв"язок між темпами економічного зростання в Україні та основними ...
409953
  Попович З. Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
409954
  Мироненко М. Економічне зростання і соціальний прогрес // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-130
409955
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-91. – Бібліогр.: с. 85-91. – ISSN 0131-775Х


  Простежено еволюцію поглядів на економічне зростання і сталий розвиток. Розкрито зміст цих термінів, як йото розуміли представники науки різних шкіл та напрямів. Порушено питання про необхідність формування нової соціально-економічної моделі розвитку ...
409956
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-90. – Бібліогр.: с. 82, 84-90. – ISSN 0131-775Х
409957
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток : З історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 0131-775Х
409958
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-91. – ISSN 0131-775Х
409959
   Економічне зростання на засадах справедливості. Вибір стратегії для України. – б.м. – 69с.
409960
   Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд. – Б.м. – 191с.
409961
  Еркан Ерділ Економічне зростання та вплив рівня харчування на фізичний / людський капитал : наукове життя за рубежем / Еркан Ерділ, Кахраман Калйонджу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 283-290 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
409962
  Субочев О.В. Економічне зростання та іноземні інвестиції: лінійно-регресійна модель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 70-76
409963
  Грушко В.І. Економічне зростання та пенсійна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається проблема взаємозв"язку між темпами економічного зростання та існуючою системою пенсійного забезпечення.
409964
  Матур Сомеш Економічне зростання: аналіз кривої, що обгинає масив даних // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 428-465. – Бібліогр.: на 26 пунктів. – ISSN 1684-906Х
409965
  Ростов Є.Ф. Економічне і науково-технічне співробітництво СРСР з розвиненими капіталістичними країнами / Є.Ф. Ростов. – Київ : Знання, 1976. – 47 с.
409966
  Найдьонов В.С. Економічне керівництво промисловими підприємствами / В.С. Найдьонов. – Київ, 1966. – 95с.
409967
  Чухно А.А. Економічне мислення кожному // Трибуна лектора, 1984. – №12
409968
  Мамонова Ганна Валеріївна Економічне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Мамонова Ганна Валеріївна, Волкова Олександра Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-230. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з метою визначення прогнозного обсягу фінансування державних програм щодо демографічного розвитку країни побудовано економетричні моделі, які відображають тенденцію зміни чисельності громадян.
409969
  Мамонова Ганна Валеріївна Економічне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Мамонова Ганна Валеріївна, Волкова Олександра Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-230. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з метою визначення прогнозного обсягу фінансування державних програм щодо демографічного розвитку країни побудовано економетричні моделі, які відображають тенденцію зміни чисельності громадян.
409970
  Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7
409971
  Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15
409972
  Меліхова Т.О. Економічне обґрунтування підвищення ефективності зовнішнього аудиту податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
409973
  Кубіцький С.О. Економічне обгрунтування прийнятих інженерних рішень у дипломних та курсових проектах (роботах) : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк. – Київ : Київський університет, 2006. – 100с. – ISBN 966-594-753-2
409974
  Кучеров О.П. Економічне оцінювання інформаційної реальності в енергозабезпеченні України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
409975
  Загвойська Л. Економічне підгрунтя менеджменту природних ресурсів на засадах сталого розвитку / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 75-80. – ISSN 0131-775Х
409976
  Білик О.А. Економічне підгрунтя становлення радянської влади в українському селі на початку 20-х рр. XX ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 232-235. – ISBN 966-7686-12-8
409977
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування : Навч. посібник для студ.економ.спец.ВУЗів / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Теліженко. – Суми : Мрія-1, 2000. – 120с. – ISBN 966-566-146-9
409978
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування : Навчальний посібник для економічних спеціальностей / Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. – 2-ге вид., перероб.та доп. – Суми : Університетська книга, 2001. – 207с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-680-008-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
409979
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування = Economic forecasting : Навчальний посібник для економ. спеціальностей / С.В.Глівенко, М.О.Соколов, О.М.Теліженко. – 3-те вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 207с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-680-144-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
409980
  Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Мін-во освіти і науки України; ВДТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188с. – ISBN 966-8253-54-Х
409981
  Холден К. Економічне прогнозування: вступ / К. Холден, Д.А. Піл, Дж.Л. Томпсон; Пер. з англ. О.Комашка; За ред.В.Пархоменко. – Київ : Інформтехніка-ЕМЦ, 1996. – 216с. – ISBN 966-7066-002
409982
  Мартин А. Економічне регулювання земельних відносин: як виправити недоліки? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 6. – С. 22-29
409983
  Корнійчук О. Економічне регулювання фондових ринків: сутність і особливості в Україні та світові тенденції // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 23-28
409984
  Носова О. Економічне реформування у пострадянських країнах // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 132-137.
409985
  Покришка Д.С. Економічне співробітництво ЄС та СОТ з країнами з перехідними економіками: обмеження та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 21-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
409986
  Дудинський І.В. Економічне співробітництво і взаємодопомога країн соціалістичного табору / І.В. Дудинський. – Київ, 1955. – 44с.
409987
  Чорнодід І.С. Економічне співробітництво між Україною і США в контексті економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення економічної безпеки, проаналізовано еволюцію співробітництва та вказані перешкоди взаємозв"язків США і України в цій галузі. A treatment of the economic safety is suggested. Evolution of cooperation between the USA and Ukraine in the ...
409988
  Проскурін П.В. Економічне становище трудящих в США. / П.В. Проскурін, Г.Ф. Ассонов. – К., 1960. – 40с.
409989
  Калита М.С. Економічне стимулювання виробництва - важлива умова підвищення його ефективності / М.С. Калита, З.Я. Сотченко. – Київ, 1966. – 67с.
409990
  Чухно Економічне стимулювання виробництва і праці в нових умовах / Чухно, В.М. Влезько // Екон. Рад. України, 1969
409991
   Економічне стимулювання виробництва.. – К., 1966. – 80с.
409992
  Котелевська Н.П. Економічне стимулювання оновлення техніки / Н.П. Котелевська, Л.М. Титаренко. – К, 1985. – 47с.
409993
  Розвадовський К.О. Економічне стимулювання промислового виробництва / К.О. Розвадовський. – Київ, 1966. – 32с.
409994
  Греков Л. Економічне стимулювання раціонального використання земель / Л. Греков, А. Юрченко, А. Мірошніченко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-38.
409995
  Мордвінова І.О. Економічне стимулювання раціонального природокористування в аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 134-140. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
409996
  Бабич В.П. Економічне стимулювання технічного прогресу промислового виробництва / В.П. Бабич. – Харків, 1970. – 155с.
409997
  Тараненко О.Ф. Економічне управління в умовах розвинутого соціалізму. / О.Ф. Тараненко, В.К. Горбонос. – К., 1978. – 48с.
409998
  Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством : конспект лекцій / Гончаров А.Б., Олейникова Н.М. ; МОН України ; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 368 с.
409999
  Лігоненко Лариса Олександрівна Економічне управління підприємством: предметна царина та суб"єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність використання терміна "економічне управління", запропоновано його авторське тлумачення, визначено характерні особливості та можливі суб"єкти здійснення економічного управління в Україні.
410000
  Лігоненко Лариса Олександрівна Економічне управління підприємством: предметна царина та суб"єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність використання терміна "економічне управління", запропоновано його авторське тлумачення, визначено характерні особливості та можливі суб"єкти здійснення економічного управління в Україні.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,