Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
407001
  Усоскин В.М. "Денежный мир" Милтона Фридмена / В.М. Усоскин. – М., 1989. – 172с.
407002
   [Денисов Володимир Наумович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 239-241. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Наумовича Денисова (до 80-річчя від дня народження).
407003
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по разделу "Колебания и волны" / Н.М. Шахмаев. – М, 1974. – 128с.
407004
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по электродинамике / Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 352с.
407005
  Шведов М. Демонстрування з фізики на спрощених приладах / М. Шведов. – Київ, 1936. – 48 с.
407006
  Франчук А.Л. Демонструє професіоналізм випромінює енергетику // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 березня (№ 9/10). – С. 5


  "...університетська наука є динамічним сегментом наукового пошуку, а тому держава має бути зацікавленою в тому, щоб активізувати всі форми наукових досліджень, забезпечити синергію академічної та університетської науки".
407007
  Злобин А.П. Демонтаж / А.П. Злобин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 432с.
407008
  Коваль Н. Демонтаж "класики": які художні твори варто вилучити зі шкільної програми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 3/4, лютий. – С. 6-12
407009
  Федорчук С. Демонтаж лицемірства : статті / Станіслав Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с. – Імен. покажч.: с. 217-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2160-60-2
407010
  Гордієнко О. Демонтаж радянської державності: від СРСР до СНД // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 517-522. – ISBN 978-966-171-90295
407011
  Пєтухов А.П. Демонтаж як конфігуративний параметр конструктивного проекту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 81-91
407012
  Шалинец Б.А. Демонтрационные опыты по электромагнитным колебаниям и волнам. : Автореф... канд.пед.наук: / Шалинец Б.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
407013
  Волошин М.А. Демоны глухонемые : Стих. Максимилиана Волошина ; Рис., заставки и фронтиспис М. Волошина ; Портр. авт. на обл. К.А. Шервашидзе. – Харьков : Изд. "Камена", 1919. – 54, [7] с, 1 л. портр : портр., ил.
407014
  Тогоева Ольга Демоны Жанны Д"арк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 118-128 : фото, рис.
407015
   Демоны мира и боги войны : Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. – Киев : Політична думка, 1997. – 476с. – ISBN 966-95174-1-9
407016
  Радциг С.И. Демосфен - оратор и политический деятель / С.И. Радциг. – Москва, 1954. – 405-484с.
407017
  Венгловский С.А. Демосфен : роман / Станислав Венгловский. – Ленинград : Наука, 1990. – 193, [7] с. : ил.


  Володимиру Даниловичу з найкращими побажаннями Підпис 26 грудня 1990 р.
407018
  Винниченко Т. Демосфен: сила слова // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 72-87. – ISSN 1819-6268
407019
  Сапронов Л. Демочка / Л. Сапронов. – М., 1967. – 79с.
407020
   Демоэкономика. – К., 1985. – 89с.
407021
   Демоэкономика зрелого социализма. – К., 1983. – 97с.
407022
  Ставнійчук Т.А. Демпінг - як одна із форм недобросовісної конкуренції // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 150-154
407023
  Ахунова В.Р. Демпінг і застосування антидемпінгових процедур у міжнародній торгівлі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 104-106. – ISBN 978-617-696-385-1
407024
  Лєткова К.Ю. Демпінг у зовнішній торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються причини застосування Україною демпінгових цін у зовнішній торгівлі, а також основні проблеми, які виникають у вітчизняних підприємств при розгляді антидемпінгових справ.
407025
  Кочергіна О. Демпінг у контексті законодавства США, ЄС та України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 68-72


  Стаття присвячена комплексному дослідженню питань регулювання антидемпінгу. У статті аналізується антидемпінгове законодавство США, Європейського Союзу та України. Ця стаття допоможе українським підприємцям, державним службовцям, вченим, студентам та ...
407026
  Дем"янюк О.Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 413-418. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
407027
  Нашиф А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф. – М., 1988. – 448с.
407028
  Матвеев В.В. Демпфирование колебаний деформируемых тел / В.В. Матвеев; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
407029
  Сергеев С.И. Демпфирование механических колебаний / С.И. Сергеев. – Москва, 1959. – 408 с.
407030
  Скоробогатов В.С. Демпфирующие свойства и микроструктура массивных вакуумных конденсатов меди, алюминия и хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Скоробогатов В.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
407031
  Козлов В.І. Демпфірування вимушених осесиметричних коливань шарнірно опертої в"язкопружної циліндричної оболонки за допомогою п"єзоелектричних актуаторів / В.І. Козлов, Т.В. Карнаухова, М.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено влив розміщення актуатора, його розмірів і температури дисипативного розігріву на демпфірування осесиметричних коливань циліндричної оболонки і шарнірним опиранням торців за допомогою п"єзоелектричних включень. Ключові слова: ...
407032
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / П"ятецька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
407033
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Дис. ...канд. наук: Спец. 01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / О.В.П"ятецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 177л. – Бібліогр.: л. 169-177
407034
  Співак І.В. Демпфірування змін руху короткострокового капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 250-258 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
407035
  П"ятецька О.В. Демпфірування неізотермічних осесиметричних згинних коливань в"якопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
407036
  Киричок І.Ф. Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
407037
  Астаф"єв А.О. Демська-Будзуляк Леся Мар"янівна (- письменниця, літературознавець, перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 354. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407038
  Боровик Л.П. Демутаційна динаміка рослинності у Луганському природному заповіднику (відділення Стрільцівський степ) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Боровик Лариса Павлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
407039
  Іскорко-Гнатенко Демуцький Д.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
407040
  Жадько В. Демуцький Данило Порфирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 259. – ISBN 978-966-8567-14-8
407041
  Іскорко-Гнатенко Демуцький П.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
407042
  Курас І. Демуцький Порфир Данилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 648-649. – ISBN 966-642-207-7
407043
  Федорук О. Демцю - завжди Демцю: Carpe diem // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 222-229. – ISBN 966-8613-25-2
407044
  Короткий В.А. Демченко Василь Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 357. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407045
  Гриценко І.С. Демченко Василь Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 104. – ISBN 978-966-06-0557-2
407046
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127. – ISBN 978-966-439-754-1
407047
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
407048
  Короткий В.А. Демченко Григорій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 358. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407049
  Гриценко І.С. Демченко Григорій Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 209. – ISBN 978-966-06-0557-2
407050
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-754-1
407051
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138-139. – ISBN 978-966-933-054-3
407052
  Казьмирчук Г.Д. Демченко Михайло Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 192. – ISBN 96966-8060-04-0
407053
  Короткий В.А. Демченко Михайло Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 359. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407054
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
407055
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
407056
  Швидкий В. Демченко Тамара Павлівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
407057
   Демчишин Михайло Гордійович (До 80- річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-116 : фото. – ISSN 0367-4290
407058
  Никитин Н.А. Демьян Бедный -- баснописец : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никитин Н.А. ; МВССО, БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1963. – 17 с.
407059
  Авксентьева Э.П. Демьян Бедный -- баснописец / Э.П. Авксентьева. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 39 с.
407060
  Кузнецов И.Ф. Демьян Бедный -- баснописец. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
407061
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1953. – 204с.
407062
  Куриленков В.И. Демьян Бедный / В.И. Куриленков. – Москва, 1954. – 136с.
407063
  Прямков А.В. Демьян Бедный / А.В. Прямков. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
407064
  Макаров А.Н. Демьян Бедный / А.Н. Макаров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 158с.
407065
  Бразуль И.Д. Демьян Бедный / И.Д. Бразуль. – М., 1967. – 302с.
407066
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – Л, 1972. – 151с.
407067
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1983. – 191с.
407068
  Перов Г.С. Демьян с изъяном / Г.С. Перов. – М., 1958. – 32с.
407069
  Корнюшин Л.Г. Демьяновские жители / Л.Г. Корнюшин. – М, 1989. – 525с.
407070
   Демьянову Глебу Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
407071
  Кивалов С.В. Демьяну Николаевичу Бахраку - учителю, выдающемуся ученому и гениальному педагогу - 80 лет // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 12-13
407072
   Ден Фенек: Авиарейсы "Дельты" по маршруту "Киев - Нью-Йорк" пользуются большим успехом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото
407073
  Терзиоски Р. Денационализаторската деjност на бугарските културно-просветни институции во Македониjа : (Скопска и битолска окупациона област) 1941-1944 / Р. Терзиоски. – Скопjе, 1974. – 427 с.
407074
  Бойко М. Денацифікація Німеччини в німецькому історіографічному та суспільному дискурсі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 9-28. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
407075
  Литвинов О.М. Денацифікація Росії як проблема України: деякі питання для обговорення (філософсько-правовий ракурс) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 43-68. – ISSN 2524-0323
407076
  Барвінська П.І. Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945-1949 рр.) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 159-165
407077
  Ліпкан В.А. Денацифікація: сучасний геостратегічний зміст // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 259-272. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
407078
  Шемет Т.С. Денаціоналізація валют як чинник трансформації грошового суверенітету держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 164-165
407079
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації в УРСР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 217л. – Бібліогр.: л.194-217
407080
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
407081
  Антонюк Т.Д. Денаціоналізація системи освіти в УСРР (20-ті-поч.- 30-х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.104-116.
407082
  Лучинский М.Ф. Денги на Руси IX - XII вв. : против одного ошибочного представления / М.Ф. Лучинский. – Казань, 1958. – 232 с.
407083
  Барбэ д"Оревильи Жюль Амедей Дендизм и Джордж Брэммель / Барбэ д"Оревильи ; Вступ. ст. М. Кузмина ; Пер. М. Петровского. – Москва : Альциона ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1912. – [4], VI, 114 с., 1 л. фронт. портр., 2 л. портр. – В конце предисл. к 1 изд. Ж.А. Барбэ д"Оревильи, ко 2 изд. Ж.К [!] Барбэ д"Оревильи. – Библиогр.: Книги Барбэ д"Оревильи с. 214-216


  Содерж.: Жизнь Жюля Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин; Личность и творчество Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин. Лики дьявола: Изнанка одной партии в вист. Месть женщины. Счастье в преступлении. Современники о Ж. Барбэ д"Оревильи
407084
  Безугла Р.І. Дендизм як культ візуальної демонстративності та підгрунття "гламурної філософії" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2226-0285
407085
  Безугла Р.І. Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 131-136. – ISSN 2226-2180
407086
  Смоляк Л.П. Дендорология / Л.П. Смоляк. – Минск, 1990. – 159с.
407087
   Дендрарий-заповедник Ботанического сада Академии наук Киргизской ССР. – Фрунзе, 1969. – 99с.
407088
  Огородников А.Я. Дендрарий Ростовского ботанического сада / А.Я. Огородников, Т.К. Огородникова. – Ростов н/Д, 1974. – 95с.
407089
  Саратовкин Д.Д. Дендритная кристаллизация / Д.Д. Саратовкин. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 96 с.
407090
  Новиков И.И. Дендритная ликвация в сплавах. / И.И. Новиков, В.С. Золоторевский. – М., 1966. – 156с.
407091
  Голиков И.Н. Дендритная ликвация в сталях и сплавах / И.Н. Голиков, С.Б. Масленков. – Москва, 1977. – 224 с.
407092
  Голиков И.Н. Дендритная ликвидация в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1958. – 207с.
407093
   Дендритный рост полупроводниковых кристаллов. – М., 1964. – 64с.
407094
  Молчанов А.А. Дендроклиматические основы прогнозов погоды / А.А. Молчанов. – М., 1976. – 168с.
407095
   Дендроклиматологические шкалы Советского Союза. – Каунас, 1978. – 126с.
407096
   Дендроклиматохронология и радиоуглерод. – Каунас, 1972. – 325с.
407097
   Дендрокліматологічні дослідження сосни звичайної в насадженні Лівобережного лісостепу України / І.В. Коваль, А. Браунінг, Є.Є. Мельник, В.О. Воронин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
407098
   Дендрологичекие богатства Никитского ботанического сада. – Ялта, 1971. – 111с.
407099
  Павлова Е.П. Дендрологические образы-символы свадебной обрядности Белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 217-228
407100
  Головерда З.Г. Дендрологический заповедник "Софиевка" / З.Г. Головерда. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 48с.
407101
  Грисюк Н.М. Дендрологический парк "Веселые Боковеньки" / Н.М. Грисюк; Воробьев Д.В. – Киев, 1956. – 120 с.
407102
  Андреев В.Н. Дендрология : пособие для студентов Лесных ин-тов и техникумов / Андреев В.Н. – Херсон : Госиздат Украины
Ч. 1 : Голосемянные. – 1925. – 124 с.
407103
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Москва-Ленинград, 1949. – 348с.
407104
  Гроздов Б.В. Дендрология : учебник для лесохоз. и лесомелиорат. ин-тов / Б.В. Гроздов. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 436 с.
407105
  Гроздов Б.В. Дендрология / Б.В. Гроздов. – изд. 2-е, перераб. – Москва; Ленинград, 1960. – 355 с.
407106
  Ванин А.И. Дендрология / А.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1960. – 248с.
407107
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Киев, 1990. – 287с.
407108
  Булыгин Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин. – 2-е изд. доп. – Ленинград : ВО"Агропромиздат", 1991. – 351,1с.
407109
   Дендрология с основами лесной геоботаники. – Л., 1938. – с.
407110
  Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники / В.Н. Сукачев. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград, 1948. – 483с.
407111
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Наука Узбекской ССР
т. 1. – 1965. – 436 с.
407112
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 2 : голосеменные. – 1968. – 498 с.
407113
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 5 : кленовые, ореховые, ивовые, березовые. – 1973. – 271 с. : таб. 5, ил.190
407114
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 6 : родовые комплексы липа, сирень, актинидия. – 1975. – 228 с.
407115
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 7 : родовые комплексы ива, каркас, аралиевые. – 1976. – 215 с.
407116
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 8 : родовые комплексы береза, ясень, рябина. – 1977. – 224 с. : табл. 45, рис. 27, библиогр. 332 назв.
407117
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 9 : Родовые комплексы крыжовник, смородина, дейция, катальпа / Ф.Н. Русанов. – 1978. – 204 с. : табл. 26, рис. 14, библиогр. 347 назв.
407118
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 10 : Родовые комплексы эфедра, робиния, ильм. – 1979. – 256 с. : табл. 44, ил. 42, библиогр. 405 назв.
407119
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 11 : родовые комплексы барбарис и хокуартия. – 1981. – 202 с. : табл. 16, ил. 30, библиогр. 187 назв.
407120
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес и бересклет. – 1982. – 246 с. : табл. 33, ил. 30, библиогр. 214 назв.
407121
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 14 : виды родов виноград, гамамелис; железное дерево, ирга, платан, каштан, шелковая акация. – 1986. – 186 с.
407122
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы дуб, ломонос, шелковица. – 1993. – 168 с. : табл. 24, ил. 29, библиогр. 263 назв.
407123
  Машкин С.И. Дендрология Центрального Черноземья. Систематика, кариология, география, генезис, экология и использования местных и интродуцированных деревьев и кустарников / С.И. Машкин. – Воронеж
1. – 1971. – 344с.
407124
  Шиманюк А.П. Дендрология. / А.П. Шиманюк. – М., 1967. – 331с.
407125
  Косенко І.С. Дендрологічний пак "Софіївка" = Dendrological park Sofiyivka : Монографія / І.С. Косенко; Національна акад. наук України. – Умань, 2003. – 240с.
407126
   Дендрологічний парк "Олександрія". – Київ, 1961. – 100с.
407127
  Галкін С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов"язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку "Олександрія" НАН України) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 1605-6574
407128
  Заячук В.Я. Дендрологія : підручник для студентів ВНЗ / Василь Заячук ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Львів : Сполом, 2014. – 675, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 622-650. – Бібліогр.: с. 651-653 та в кінці розд. – ISBN 978-966-665-973-9
407129
  Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1977. – 224с.
407130
  Мордатенко Л.П. Дендропарк " Александрия" : путеводитель / Л.П. Мордатенко, В.М. Гайдамак, С.И. Галкин ; Акад. наук Укр. ССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 74, [6] с. : ил. – На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 5-12-002559-5
407131
  Макаренко П.И. Дендропарк "Александрия" / П.И. Макаренко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
407132
  Галкін С.І. Дендропарк "Олександрія" НАН України - 70 років у складі Національної академії наук України: історичний шлях та сучасність / С.І. Галкін, Н.С. Бойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (77). – С. 41-49. – ISSN 1605-6574
407133
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софиевка" : Путеводитель / Д.С. Кривулько. – Киев : Наукова думка, 1972. – 119с.
407134
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софіївка" : Путівник / Д.С. Кривулько. – Київ : Наукова думка, 1968. – 119с.
407135
  Косенко І.С. Дендропарк "Софіївка", як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На підставі власних досліджень та літературного аналізу описано історію інтродукції видів Corylus L. в "Софіївку" та в Україну в цілому. Виділено в часі чотири періоди інтродукції, вказано місця культури видів Corylus в Україні.
407136
   Дендропарк "Тростянец" : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1981. – 79 с.
407137
  Мисник Г.Е. Дендропарк "Тростянець" / Г.Е. Мисник. – Київ : Наукова думка, 1971. – 56с.
407138
  Задорожний Микола Дендропарк "Тростянець" : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33
407139
  Денека М.Г. Дендропарк Гермаківського лісництва / М.Г. Денека. – Київ : Урожай, 1971. – 136 с.
407140
  Задорожний Микола Дендропарк Олександрія : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39
407141
  Лыпа А.Л. Дендропарк Тростянец / А.Л. Лыпа, Г.А. Степунин. – Киев, 1951. – 68с.
407142
  Мирзоян Самвел Александрович Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении : Автореф. дис. ... д-ра биол.наук : 097 / Мирзоян Самвел Александрович ; АН Арм.ССР, Отделение биол. наук. – Ереван, 1970. – 64 с. – Бібліогр.:с.62-64
407143
   Дендрофильные насекомые Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 138 с.
407144
  Войтенко А.Н. Дендрофильные тетраниховые клещи полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко А.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 17 с.
407145
  Мамонтова В.А. Дендрофильные тли Украины / В.А. Мамонтова; И.Д.Белановский. – Киев, 1955. – 90с.
407146
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины / В.И. Дегтярева. – Душанбе, 1973. – 194с.
407147
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины. (Состав фауны, экология) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Дегтярева В.И.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
407148
  Гавриленко В.С. Дендрофільна орнітофауна: питання термінології та екологічної класифікації (на прикладі орнітофауни Біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 72-82. – ISSN 1726-1112
407149
  Гордієнко Г.З. Дендрофільні галові кліщі в ботанічних садах і парках України / Г.З. Гордієнко; Дмитрієв Г.В. – Київ : Наукова думка, 1974. – 128 с. – 50 чорно-білих фотографій у додатку
407150
  Костевич З.К. Дендрофлора буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костевич З.К. ; МВиССо УССР, КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
407151
  Костевич В.К. Дендрофлора Буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Дис... канд.биолог.наук: / Костевич В.К.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1961. – 242л. – Бібліогр.:л.224-240
407152
  Варданян Жирайр амаякович Дендрофлора Вайка и перспективы ее рационального использования : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Варданян Жирайр амаякович; АН Арм. ССР. ин-т ботаники. – Ереван, 1980. – 26л.
407153
  Фодор С.С. Дендрофлора закарпатья и пути ее обогащения : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фодор С.С. ; КГУ. – Ужгород, 1956. – 16 с.
407154
  Фодор С.С. Дендрофлора Закарпатья и пути ее обогащения : Дис... канд. биол.наук: / Фодор С.С.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Ужгород, 1956. – 331л. – Бібліогр.:л.312-331
407155
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
2 : дикорастущие и культурные деревья и кустарники. – 1961. – 336 с. – на русском, грузинском и латинском языках
407156
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
Т.5. – 1970. – 304с.
407157
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
6. – 1986. – 306с.
407158
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Большаков Н. М.; АН СССР, Сиб. отд. Центр. Сиб. бот. сад. – Новосибирск, 1981. – 15л.
407159
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области / Н.М. Большаков ; отв. ред. И.Ю. Коропачинский ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Центр сиб. ботан. сад. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 154-161
407160
  Ивченко Игорь Сергеевич Дендрофлора Украинского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Ивченко Игорь Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 21 с.
407161
  Ивченко И.С. Дендрофлора украинского Полесья. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ивченко И.С.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1978. – 184л.
407162
   Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні. – Киев : Вища школа, 2001. – 207с. – ISBN 966-642-052-Х
407163
  Липа О.Л. Дендрофлора УРСР / О.Л. Липа; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Вид-во АН УРСР
Ч. 1 : Хвойні породи садів і парків УРСР (з табл. для їх визначення). – 1939. – 224с.
407164
  Машкин Сергей Иванович Дендрофлора Центрально-Черноземной полосы СССР, история ее формирования, итоги и перспективы обогащения : Автореф... доктора биол.наук: / Машкин Сергей Иванович; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Воронеж, 1964. – 51л. – Бібліогр.:с.47-51
407165
  Заїка В.К. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова / В.К. Заїка, Н.І. Карпин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
407166
  Колчин Б.А. Дендрохронология Восточной Европы : (Абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / Б.А. Колчин, Н.Б. Черных. – Москва : Наука, 1977. – 125, [3] с.
407167
   Дендрохронология и дендроклиматология. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. – 208 с.
407168
  Тарабардина О.А. Дендрохронология средневекового Новгорода ( по материалам археологических исследований 1991-2006 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (37). – С. 77-84. – ISSN 1563-0102
407169
  Коваль І.М. Дендрохронологічні дослідження в Україні // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 282-284
407170
  Коваль І.М. Дендрохронологічні засади оцінювання соснових і дубових деревостанів України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Коваль Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 70 назв
407171
  Бахарева Т. Денег, которые выплачивают в Швеции студенту, приехавшему из восточной Европы, хватает на учебу, жилье, еду, транспортные расходы и даже путешествия // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 января (№ 6). – С. 18


  Социологический опрос, проводившийся в середине прошлого года в Украине, показал, что около 80 процентов студентов хотели бы продолжать свое образование за границей. Беседа с выпускником юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко про шведское ...
407172
  Светопольский А.П. Денеджное обращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Светопольский А. П.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1961. – 16л.
407173
  Семенов Виктор Денежная "реформа" Алексея Михайловича 1654-1655 гг. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 11-17. – ISSN 1811-542X
407174
  Невский С.И. Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 23-42. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
407175
  Охрименко Т.В. Денежная культура в русской народно-поэтической речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 11-21. – ISSN 2310-4287
407176
  Ляшенко В.И. Денежная оплата в колхозах - прогрессивная форма осуществления закона распределения по труду. : Автореф... канд. экон.наук: / Ляшенко В.И.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. политэкономии. – К,., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
407177
  Чепурина Е.А. Денежная оплата труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепурина Е.А. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 25 с.
407178
  Девяткин Л.М. Денежная оплата труда в колхозах в условиях перехода к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: / Девяткин Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Л., 1962. – 18л.
407179
  Лобанов Н.С. Денежная оплата труда в колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов Н.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1961. – 16л.
407180
  Матийченко Я.Т. Денежная оплата труда и ее роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Гребенковского района, Полтавской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Матийченко Я.Т. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1963. – 17 с.
407181
  Новиков Ю.Н. Денежная оценка земель Крыма и ее практическое использование / Ю.Н. Новиков. – Симферополь : Таврия, 2002. – 280с. – ISBN 966-572-310-3
407182
  Петрашкевич О.В. Денежная оценка земли как фактор улучшения ее использования в Литовской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Петрашкевич О.В.; Вильнюсский инж.-строит. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
407183
  Давыдов А.Ю. Денежная политика администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
407184
  Булюжоа А.Б. Денежная политика Московской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
407185
  Шахнович Р.М. Денежная политика стран Балтии: достижения и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2074-6040


  В статье раскрываются цели и содержание денежной политики стран Балтии, причины выбора ими в качестве режима денежной политики режима таргетирования валютного курса в варианте валютного правления. Показаны и обоснованы достижения проводимой денежной ...
407186
  Пономарев А.Л. Денежная политика Трапезундской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 21-41. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
407187
   Денежная реформа : Свод мнений и отзывов. – Санкт-Петербург : "Владим." типо-лит., 1896. – XXII, 351, III с.
407188
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Дис... канд. эконом.наук: / Ищенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 294л. – Бібліогр.:л.I-XIV
407189
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ищенко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
407190
  Тарасов А.А. Денежная реформа 1922-1924 годов в трудах Ленина и Сталина : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Тарасов А.А. – Москва, 1953. – 16 с.
407191
  Левичева И. Денежная реформа 1947 года: неизвестные подробности / И. Левичева, Ю. Петров, С. Татаринов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
407192
  Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве / К.В. Базилевич. – Москва ; Ленинград. : Издательство Академии наук, 1936. – 118 с.
407193
  Расков Д.Е. Денежная реформа Алексея Михайловича и проблема доверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 69-80. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
407194
  Власенко В.Е. Денежная реформа в России / В.Е. Власенко. – Київ, 1949. – 219с.
407195
   Денежная реформа и снижение цен в Румынской Народной Республике, 1952. – 75с.
407196
  Фролов В.В. Денежная система и инфляция / В.В. Фролов, А.Н. Сорокин. – К, 1991. – 77с.
407197
  Шанин Л. Денежная система СССР в свете марксистской теории / Л. Шанин. – М., 1925. – 133с.
407198
  Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. – Москва : Прогресс, 1990. – 749с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-001069-1
407199
  Амусин И.Д. Денежно-весовая система в древней Палестине в первой половине 1 тысячелетия до н.э. : V междунар. конгресс экономич. истории. Ленинград, 10-14 августа 1970 г. / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1970. – 12 с.
407200
  Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. / В.Л. Янин. – М., 1956. – 207с.
407201
  Иришев Б.К. Денежно-кредитная политика / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1990. – 176 с.
407202
  Горюнов Е. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. Горюнов, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-85 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
407203
  Тавадзе И.З. Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 181-189. – ISSN 2414-05-62
407204
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
407205
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
407206
  Кондратов Д.И. Денежно-кредитная политика Центрального банка России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 95-109. – ISSN 0201-7083
407207
  Исаев Б.Л. Денежно-кредитная система / Б.Л. Исаев. – М, 1956. – 100с.
407208
  Мамедов З. Денежно-кредитная система Азербайджана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-106. – ISSN 0207-3676
407209
  Лебедев Е.А. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике / Е.А. Лебедев. – Л., 1991. – 48с.
407210
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
407211
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
407212
  Бородин С.В. Денежно-кредитная система Демократической Республики Вьетнам : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Бородин С.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1969. – 19л.
407213
  Фрей Л.И. Денежно-кредитная система и международные расчеты Республики Индии / Л.И. Фрей. – М, 1956. – 235с.
407214
  Рубанов Л.А. Денежно-кредитная система современной Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Рубанов Л.А.; Ин-т внешней торговли СССР. – Москва, 1950. – 14 л.
407215
  Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики / С.С. Родионов, Ю.А. Бабичева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 172с. – ISBN 5-279-00489-8
407216
  Печникова А.В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании / А.В. Печникова. – Москва, 1986. – 139 с.
407217
  Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран / Анулова Г.Н. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
407218
  Иришев Б.К. Денежно-кредитные методы регулирования капиталистической экономики / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1985. – 84с.
407219
   Денежно-кредитные отношения и проблема экономии общественных затрат. – М., 1985. – 180с.
407220
   Денежно-кредитные системы социалистических стран. – М., 1989. – 207с.
407221
   Денежно-кредитный механизм и его влияние на ускорение научно-технического прогресса. – М., 1987. – 168с.
407222
  Дзюблюк А. Денежно-кредитный механизм регуляторного влияния Национального банка Украины на динамику экономического развития // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 3. – С. 317-336. – ISSN 1684-906Х
407223
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков / Т. Ходжаниязов. – Ашхабад, 1977. – 119с.
407224
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков (по данным нумизматики) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Ходжаниязов Т.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1971. – 23л.
407225
  Конник И.И. Денежное обращение в процессе расширенного социалистического воспроизводства / И.И. Конник. – М,, 1982. – 270с.
407226
  Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии : Ист. очерк / А. Гурьев. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – [2], IV, 253 с.
407227
  Мельников М.В. Денежное обращение в России во второй половине XIX - начале XX в. // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 2 (70). – С. 17-19. – ISSN 1680-2721
407228
  Мельникова А.С. Денежное обращение в русском государстве в первой половине и середине 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
407229
  Шиппель М. Денежное обращение в связи с общественными интересами / Макс Шиппель, депутат Герм. рейхстага ; Пер. с нем. В.Д. Ульриха под. ред. С.Н. Булгакова. – Санкт-Петербург : Изд. М. И. Водовозовой, 1897. – 135 с.
407230
  Федоренко А.И. Денежное обращение в социалистическом хозяйстве / А.И. Федоренко. – М., 1973. – 128с.
407231
  Батырев В. Денежное обращение в СССР : вопросы теории, организации и планирования / Батырев В. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госфиниздат, 1959. – 380 с.
407232
   Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 года) : Сборник нормативных документов. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7636-00-3
407233
  Мушегян Х.А. Денежное обращение Двина по нумизматическим данным / Х.А. Мушегян. – Ереван, 1962. – 204с.
407234
   Денежное обращение и банки : Учеб. пособие. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 272с. – ISBN 5-279-02318-3
407235
   Денежное обращение и инфляция. – Л., 1991. – 91с.
407236
  Рогова О.Л. Денежное обращение и краткосрочный кредит: исслед. связей и пропорций. / О.Л. Рогова. – М., 1978. – 158с.
407237
  Иконников В.В. Денежное обращение и кредит в СССР / В.В. Иконников. – Москва, 1955. – 40с.
407238
  Гусаков А.Д. Денежное обращение и кредит в СССР / А.Д. Гусаков, И.А. Дымшиц. – М, 1955. – 356с.
407239
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1980. – 254с.
407240
   Денежное обращение и кредит в СССР. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 375 с.
407241
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1986. – 204 с.
407242
  Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / М.Ю. Бортник. – Москва, 1967. – 223с.
407243
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – Москва, 1977. – 344с.
407244
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко. – К., 1982. – 312с.
407245
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 335с.
407246
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко, А.В. Федоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 286с.
407247
  Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1962. – 780с.
407248
   Денежное обращение и кредит при капитализме. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 365с.
407249
   Денежное обращение и кредит СССР. – М.-Л., 1939. – 332с.
407250
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1957. – 448с.
407251
   Денежное обращение и кредит СССР. – Л, 1962. – 234с.
407252
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1962. – 471с.
407253
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 458с.
407254
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 244с.
407255
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1966. – 431с.
407256
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1970. – 424с.
407257
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1976. – 366с.
407258
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1979. – 320с.
407259
   Денежное обращение и кредит СССР. – Минск, 1983. – 287с.
407260
   Денежное обращение и кредит СССР. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 328 с.
407261
  Шабанова Н.Н. Денежное обращение и кредит СССР : Учебник / Н.Н. Шабанова. – Ташкент, 1985. – 302с.
407262
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1987. – с.
407263
  Молвыгин А.Н. Денежное обращение и монетное дело на территории Эстонской ССР в ХІІІ - первой половине XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Молвыгин А.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та археологии. – Таллин-Ленинград, 1967. – 22л.
407264
  Катвицкая М. Денежное обращение и новая национальная платежная система // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 2074-6040
407265
  Скарджус И. Денежное обращение и пути его укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Скарджус И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 22 с.
407266
  Славный И.Д. Денежное обращение и экономическая реформа. / И.Д. Славный. – М., 1966. – 80с.
407267
  Тэри Э. Денежное обращение и эмиссионные банки : Вексельные курсы и учет / Эдмонд Тэри ; Пер. с фр. Т. Яб.....в. – Москва : Изд. кн. скл. Д.П. Ефимова, 1901. – 88 с.
407268
  Голенко К.В. Денежное обращение Колхиды в римское время. / К.В. Голенко. – Л., 1964. – 109с.
407269
  Машукович Е.Н. Денежное обращение на Дальнем Востоке (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Машукович Е.Н.;, 1952. – 16 л.
407270
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Украины в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
407271
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Югославии в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
407272
  Попов А.Н. Денежное обращение, государственные финансы и кредит Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.Н.; Мин. внеш. торг. СССР. Ин-т внешней торговли.. – М., 1953. – 20л.
407273
  Поляков Б. Денежное обязательство как институт банкротства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-7
407274
  Савлук М.И. Денежное оращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савлук М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 21л.
407275
  Шванебах П.Х. Денежное преобразование и народное хозяйство / П.Н. Шванебах. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [4], 237 с.
407276
  Котляр Н.Ф. Денежное хозяйство и монетное дело Червоной Руси сороковых годов XIV -- первой четверти XV вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Котляр Н.Ф. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1965. – 17 с.
407277
  Колесников А.И. Денежное хозяйство Ирана при последних Сасанидах и первых Омейядах ( конец 6 - начало 8 вв. н. э.). Монеты как исторический источник : Автореф. ... доктора истор. наук: 07.00.09 / Колесников А.И.; РАН. Ин-тут востоковедения СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 39 с. – Бібліогр.: 38 - 39 с.
407278
  Спасский И.Г. Денежное хозяйство русского государства в XVI и XVII вв. : Автореф... доктор ист.наук: / Спасский И.Г.;. – Л., 1961. – л.
407279
  Давидович Е.А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Мас"уд-бека (XIII в.) / Е.А. Давидович. – М., 1972. – 175с.
407280
   Денежные доходы и их распространение в колхозайх Чувашкской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов Я. Г,; Железнов Я. Г,; Моск. гос. пед ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 18л.
407281
  Расулев Ф. Денежные доходы и расходы населения Узбекистана / Ф. Расулев. – Ташкент, 1969. – 102с.
407282
   Денежные доходы колхозов и дифференциальная рента. – Москва, 1963. – 224с.
407283
  Павчак В.А. Денежные доходы колхозов и их распределение. (На прим. колхозов лесостепной зоны Станисл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Павчак В.А.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1961. – 22л.
407284
  Трахтенберг И.А. Денежные кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1963. – 732с.
407285
   Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. Маевский, С. Андрюшин, С. Малков, А. Рубинштейн // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 129-149 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
407286
  Масленников В.Н. Денежные накопления в промышленности. / В.Н. Масленников, Д.С. Моляков. – М., 1979. – 254с.
407287
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1852 году. – Москва, 1852. – [507] с.
407288
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1853 год. – Москва, 1853. – [394] с.
407289
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1852 год. – Санкт-Петербург, 1852. – [404] с.
407290
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1853 год. – Санкт-Петербург, 1853. – [404] с.
407291
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1854 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – 316 с.
407292
  Шабалин Е.М. Денежные расчеты в энергетике: уч. пособие. / Е.М. Шабалин. – М., 1977. – 40с.
407293
  Семенов Виктор Денежные рефориы и денежно-весовые системы Московского государства в 30-х годах XVI века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
407294
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения СССР. / Г.П. Седловский. – М, 1970. – 40с.
407295
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения. / Г.П. Седловский. – М, 1967. – 46с.
407296
   Денежные системы и денежное обращение стран Азии. – М., 1971. – 272с.
407297
   Денежные средства в социалистическом хозяйстве. – М., 1968. – 80с.
407298
  Боровиков В.И. Денежные формы экономических отношений в социалистическом хозяйстве / В.И. Боровиков. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 201 с.
407299
  Волошин В.С. Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2225-6407
407300
  Афанасьев Г.Е. Денежный кризис / Г.Е. Афанасьев. – Одесса : Ю.И. Сандомирский, 1900. – 32 с. : табл.
407301
  Туровская Л. Денежный мешок. 27 декабря (1945) - 75 лет назад основан Международный валютный фонд // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
407302
  Зайцев В.Б. Денежный оборот в социалистическом обществе / В.Б. Зайцев. – Москва, 1990. – 41 с.
407303
  Рогова О.Л. Денежный оборот и проблемы управления. / О.Л. Рогова, Л.Ф. Моисеева. – М., 1986. – 162 с.
407304
  Ширинская З.Г. Денежный оборот сельскохозяйственных предприятий. / З.Г. Ширинская. – М., 1991. – 189с.
407305
  Сивульский Н.И. Денежный оборот социалистического предприятия в условиях интенсификации производства / Н.И. Сивульский. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 159 с.
407306
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. с англ. А.Р. Орбинский. – Одесса : Скл. изд. в тип. М. Шпенцера, 1914. – [14], 278 с.
407307
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. Р. Орбинского ; Со вступ. статьей: "Мировая валютная катастрофа" Г. Наумова. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 209 с.
407308
  Бауер Н.П. Денежный счет в духовной Новгородца Климента и денежное обращение в Северо-Западной Руси в XIII в. / Н.П. Бауер. – [б.и.] : [б.и.]. – 175-203 с.
407309
  Беднарский Владимир Денек на Кипре: успеть все! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 76-85 : фото
407310
  Сигети Й. Дени Дидро - выдающийся представитель воинствующего материализма ХУ111 в. / Й. Сигети. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 160 с.
407311
  Барская Т.Э. Дени Дидро : (1713-1784) / Т.Э. Барская. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 114 с. : ил., 1 л. портр. – (Классики зарубежной драматургии : Научно-популярные очерки)
407312
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Москва, 1975. – 191с.
407313
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Изд. 2-е дораб. – Москва : Мысль, 1986. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
407314
   Дени Дидро (1713-1784) : Метод. материалы к вечеру, посвящ. 250-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 19 с.
407315
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – МоскваЛ., 1934. – 239с.
407316
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – М., 1960. – 296с.
407317
  Кузнецов В.Н. Дени Дидро. (К 250-летию со дня рождения великого франц. философа-материал. и просветителя) / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1963. – 32с.
407318
  Диденко К.А. Денижная реформа в СССР в 1947 году и ее влияние на дальнейее развитие народного хозяйства : Автореф... Канд.экон.наук: / Диденко К.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей основ макрсизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
407319
  Ипполитов Г.М. Деникин / Георгий Ипполитов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 672 с., [ 48 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1210 (1010)). – ISBN 5-235-02885-6
407320
  Федюк В.П. Деникинская диктатура и ее крах / В.П. Федюк. – Ярославль, 1990. – 71с.
407321
  Балацко Д. Денис Балацко: "Програмування - надзвичайно творчий процес" / підготовила Лідія Неплях // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 69-71. – ISSN 2709-3107
407322
  Орлов В.Н. Денис Давыдов / В.Н. Орлов. – М., 1940. – 55с.
407323
  Гвоздарев А. Денис Давыдов / А. Гвоздарев, 1943. – 116 с.
407324
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев : Куйбышевское обласное госуд. изд-во, 1952. – 384с.
407325
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1953. – 382с.
407326
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 384с.
407327
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1958. – 654с.
407328
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1962. – 384с.
407329
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2. – 1962. – 437с.
407330
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1968. – 615с.
407331
  Пухов В.А. Денис Давыдов / В.А. Пухов. – Москва : Современник, 1984. – 216 с. – (Любителям российской словесности)
407332
  Серебряков Г. Денис Давыдов / Г. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 446 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 14(661))
407333
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1988. – 733с.
407334
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Минск, 1988. – 572с.
407335
  Серебряков Г.В. Денис Давыдов / Г.В. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 128с. – (Роман -газета ; №11-12)
407336
  Задонский Н. Денис Давыдов / Н. Задонский. – Москва, 1993. – 733с.
407337
  Попов М.Я. Денис Давыдов. / М.Я. Попов. – М., 1971. – 128с.
407338
  Покровский В.И. Денис Иванович Фонвизин : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – [2-е изд.]. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – [4], 182 с.
407339
  Муратов М.В. Денис Иванович Фонвизин / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 208с.
407340
  Кулакова Л.И. Денис Иванович Фонвизин / Л.И. Кулакова. – Москва-Ленинград, 1966. – 168с.
407341
  Осипов В. Денис Иванович Фонвизин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 84-91. – ISSN 0203-5847
407342
  Стоян С.П. Денис Копилов: фотографія як спосіб самопізнання // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 73-75. – ISSN 2616-9967


  У статті розглянута творчість фотохудожника Дениса Копилова, який спрямовує свій погляд як вглиб себе, намагаючись зрозуміти власне призначення в цьому світі, так і фокусує свою увагу на багатьох актуальних соціокультурних проблемах, завдяки чому його ...
407343
  Трофимук С. Денис Лукіянович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168-170
407344
  Малюська Д. Денис Малюська: "Треба змусити Росію заплатити за завданні Україні збитки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 10. – ISSN 1992-9277
407345
   Денис Січинський : матеріали до біо-бібліографії діячів укр. культури. – Львів : Каменяр, 1966. – 59 с.
407346
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1950. – 172с.
407347
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1961. – 443с.
407348
  Войцехівська І.Н. Денисенко Анатолій Васильович (- історик, журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 376. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407349
  Шаванова І. Денисенко Іван Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 18 : Іван Денисенко. – С. 3-14.
407350
   Денисенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 67 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
407351
   Денисенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 71-72. – ISBN 978-966-439-961-3
407352
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / Драгунский В.Ю. – Киев, 1988. – 367 с.
407353
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / В.Ю. Драгунский. – Екатеринбург, 1992. – 285с.
407354
   Денисов Володимир Наумович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 10-11. – ISBN 966-7024-23-1
407355
   Денисов Володимир Наумович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-754-1
407356
   Денисов Володимир Наумович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
407357
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
407358
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
407359
  Шрив Джейми. Кларк Роберт Денисовская косточка. Дело о пропавшем предке // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 100-111 : фото
407360
  Вірченко Н.О. Денисюк Володимир Петрович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 391. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407361
  Сащук Г. Деніел Белл про "плинність" влади в епоху постіндустріалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 83


  The article analyze the position of one of the most respected researchers of post-industrialism, Daniel Bell, on the impact of new information technologies on "politics-power" relations. The following two features of the influence of information and ...
407362
  Сегеда С.П. Денікер Жозеф (- французький антрополог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 393. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407363
  Короткий В.А. Денікін Антон Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 311. – ISBN 966-06-0393-2
407364
  Архієрейський Д.В. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 161-177. – ISBN 966-00-0025-1
407365
  Вовк А.А. Денікінщина і селянство України / А.А. Вовк, Т.А. Вовк // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 39-46. – (Серія історії ; № 18)
407366
  Мазуренко О. Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 14-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
407367
  Мазуренко Олена Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
407368
   Деннет (Dennett) Деніел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 736-737. – ISBN 966-316-069-1
407369
  Юлина Н.С. Деннет о вирусе постмодернизма. Полемика с Р. Рорти о сознании и реализме // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.78-92. – ISSN 0042-8744
407370
  Герасимчук В. Денники Петра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 12


  Критика, літературознавство, поезія й проза Петра Сороки за роки Незалежності.
407371
   Деннис Хэстерт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
407372
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – [4], LVIII, 140, 240 с. – Конволют. Переплетено с: Денница : альманах на 1834 г.
407373
   Денница : альманах на 1834 г. // Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – 240 с.
407374
  Благов Н.Н. Денница / Н.Н. Благов. – Ульяновск : Книжное издательство, 1959. – 46 с.
407375
  Каменная Г.А. Денница / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1979. – 104 с.
407376
  Романов Б.Н. Денница / Б.Н. Романов. – М., 1980. – 96с.
407377
   Денница : альманах М.А. Максимовича 1830, 1831, 1834. – Харьков : Изд-во Харьков. гос. авт.-дор. техн. ун-та, 2000. – 320 с. – ISBN 966-7839-02-8


  На тит. арк. надпис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від дослідників багатогранної творчості першого ректора Київського університету. 10.11.2000 р. С. Лахно
407378
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем, на 1834 год. – Репринтное воспроизведение. – Киев : Київський університет, 2006. – LVIII, 140, 240 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В тип. Августа Семена, 1831 ; Москва : В Унив. типографии, 1834. – ISBN 966-594-636-6
407379
  Яхонтов А.А. Денні метелики / А.А. Яхонтов. – Київ : Радянська школа, 1939. – 184 с.
407380
  Височин М.О. Денні хижі птахи (Falconiformes) Донецького кряжу: особливості біотопічного розподілу і динаміка популяцій у градієнті антропогенного навантаження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Височин Максим Олегович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв
407381
  Матевски М. Денови и книги = Days and books / Матеjа Матевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 277 с. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 978-608-203-188-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
407382
  Онишченко О. Денови на науката на Република Македониja во Харков // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 16-20. – ISBN 978-966-02-7146-3
407383
   Денови на украинската наука во Република Македониjа : 22-23 октомври 2002 година, Скопjе / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Национална академиjя на науките на Украина ; [ уред. одбор : Б. Ристовски, Ц. Грозданов, Г. Тодоровски ; превод на украински и од украински jазик В. Чорниj-Мешкова ] // Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є / НАН України ; Македонська академія наук і мистецтв ; [ редкол.: Б. Ристовський, Ц. Грозданов, Г. Тодоровський ; переклад на укр. та з укр. мови В. Чорний-Мешкова ]. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 80 с., [ 4 арк. іл. ] : ил. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
407384
  Моренець І.М. Деномінальне та деад"єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ЕС-(Е)- (в сучасній іспанській мові) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 209-216. – Бібліогр.: Літ.: с.216; 8 п.


  Про утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- в сучасній іспанській мові. Показані дієслова , які виражають інхоативність в своїх моноактивних схемах і каузативність і телурність в біактивних схемах. Образование глаголов при помощи суффикса ...
407385
  Слюсаренко Ю.А. Денонсація / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
407386
  Ващенко В.А. Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ващенко Валерій Артурович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
407387
  Пролєєв С. Денонсація норм теоретичного розуму // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-11
407388
  Коваленко В. Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 9-15. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто теоретико-методологічні та методико-технологічні основи існування у наукових текстах явищ, природа яких ідеальна за походженням у вигляді "витворів думок", тобто ідей авторів текстів. Вони зафіксовані знаками чотирьох типів, денотати яких ...
407389
  Орел І.І. Денотативна співвіднесеність ФО з фольклорним компонентом (на матеріалі німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 145-150
407390
  Островська О. Денотативне і конотативне значення категорії оцінки у художньому дискурсі / О. Островська, А. Арцишевська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 42-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
407391
  Боднар С.М. Денотативний і конотативний складники редагування арабських комерційних ділових паперів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  З позиції системного підходу обґрунтовуються основні об"єкти дослідження арабських комерційних ділових паперів. В основу дослідження покладені денотативний та конотативний складники, за допомогою яких аналізується процес редагування.
407392
  Коваленко В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 17-31. – ISSN 2078-1016
407393
  Чус О.Ф. Денотатно-категорійний компонент значення в семантичній структурі суфікса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 371-376


  Розглядаються особливості входження денотатного та категорійного компонента значення у семантичну структуру морфеми на прикладі їхньої реалізації в іменникових суфіксах -тел’-, -ар-, -ак-. В статье рассматриваются особенности вхождения денотативного и ...
407394
  Торчинський М. Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 57-63. – ISSN 0320-3077
407395
  Доценко М. Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
407396
  Дядюн В.Ю. Денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС-Pascal (Паралельні Асинхронно Керовані Системи).
407397
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосисних комарів / Л.П. Бучацький. – Київ, 1997. – 80 с.
407398
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосистних комарів / Л.П. Бучацький. – К., 1997. – 80с.
407399
  Андрійчук В.Г. Дентифікація Україною європейських cоціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В.І. Хрупов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
407400
   Денудация в криолитозоне. – Москва : Наука, 1991. – 151с. – ISBN 5-02-003537-8
407401
  Монин И.Ф. Денудация материков и деформация геоида. : Автореф... канд. техн.наук: / Монин И.Ф.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1954. – 12л.
407402
  Покась М.С. Денуклеаризація України та роль США у прийнятті Україною рішення про ядерне роззброєння (1991 - 1992): аналіз американської політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 222-244. – ISBN 978-617-689-160-4
407403
  Баранова С.В. Денумеративи в частиномовній представленості / С.В. Баранова, А.С. Сергієнко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 11-17 : С. 17; 14 поз. – Бібліогр.: С. 16 : 9 поз.


  Стаття присвячена вивченню одиниць, що виникли від кількісних і порядкових чисельників. Вони включають імена прикладні кількісні , займенникові, прислівникові. Статья присвящена изучению единиц, образованных от количественных и порядковых ...
407404
  Гушпіт О. Денумеративні прислівники української мови // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 16-22. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
407405
  Гаршин В.М. Денщик и офицер / В.М. Гаршин. – Москва, 1939. – 64с.
407406
  Хаджихристов И. Денят. Стихотворения. / И. Хаджихристов. – София, 1961. – 52с.
407407
  Говоров А.А. День / А.А. Говоров. – Москва, 1975. – 156с.
407408
   День. – Київ, 2000
407409
   День. – Київ
9 грудня (№ 227). – 2000. – 6 с.
407410
  Толстая Т. День : личное / Т. Толстая. – Москва : Подкова, 2002. – 416 с. – ISBN 5-94584-033-5
407411
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 березня (№ 38/39). – 2013. – 24 с.
407412
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 жовтня (№ 176). – 2013. – 24 с.
407413
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 серпня (№ 134). – 2013. – 24 с.
407414
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 59). – 2013. – 12 с.
407415
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 квітня (№ 60). – 2013. – 12 с.
407416
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 липня (№ 113). – 2013. – 12 с.
407417
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 липня (№ 114). – 2013. – 12 с.
407418
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 червня (№ 94). – 2013. – 12 с.
407419
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 61). – 2013. – 12 с.
407420
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 вересня (№ 157). – 2013. – 12 с.
407421
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 квітня (№ 62/63). – 2013. – 24 с.
407422
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 червня (№ 95). – 2013. – 12 с.
407423
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 березня (№ 40). – 2013. – 12 с.
407424
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 20). – 2013. – 24 с.
407425
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 лютого (№ 21). – 2013. – 24 с.
407426
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 березня (№ 41). – 2013. – 12 с.
407427
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 червня (№ 96). – 2013. – 12 с.
407428
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 вересня (№ 159/160). – 2013. – 24 с.
407429
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 березня (№ 42/43). – 2013. – 24 с.
407430
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 22). – 2013. – 24 с.
407431
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 лютого (№ 23/24). – 2013. – 24 с.
407432
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 жовтня (№ 181). – 2013. – 24 с.
407433
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 жовтня (№ 182). – 2013. – 12 с.
407434
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 липня (№ 117). – 2013. – 24 с.
407435
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 липня (№ 118). – 2013. – 12 с.
407436
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 вересня (№ 161). – 2013. – 12 с.
407437
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 162). – 2013. – 12 с.
407438
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 жовтня (№ 184/185). – 2013. – 24 с.
407439
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 квітня (№ 66). – 2013. – 12 с.
407440
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 квітня (№ 67/68). – 2013. – 24 с.
407441
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 25). – 2013. – 12 с.
407442
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 26). – 2013. – 12 с.
407443
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 червня (№ 101). – 2013. – 12 с.
407444
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 вересня (№ 164/165). – 2013. – 24 с.
407445
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 травня (№ 79). – 2013. – 12 с.
407446
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 лютого (№ 27). – 2013. – 12 с.
407447
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 лютого (№ 28/29). – 2013. – 16 с.
407448
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 березня (№ 47/48). – 2013. – 24 с.
407449
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 серпня (№ 144). – 2013. – 24 с.
407450
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 травня (№ 80). – 2013. – 12 с.
407451
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 серпня (№ 145/146). – 2013. – 24 с.
407452
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 жовтня (№ 187). – 2013. – 24 с.
407453
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 липня (№ 122). – 2013. – 24 с.
407454
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 липня (№ 123). – 2013. – 12 с.
407455
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 квітня (№ 70). – 2013. – 12 с.
407456
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 вересня (№ 166). – 2013. – 12 с.
407457
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 квітня (№ 71). – 2013. – 12 с.
407458
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 липня (№ 124). – 2013. – 12 с.
407459
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 липня (№ 125/126). – 2013. – 24 с.
407460
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 червня (№ 105). – 2013. – 12 с.
407461
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 лютого (№ 30). – 2013. – 16 с.
407462
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 березня (№ 49). – 2013. – 24 с.
407463
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 лютого (№ 31). – 2013. – 12 с.
407464
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 червня (№ 106). – 2013. – 12 с.
407465
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 березня (№ 50). – 2013. – 24 с.
407466
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 травня (№ 84). – 2013. – 24 с.
407467
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 червня (№ 107/108). – 2013. – 24 с.
407468
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 серпня (№ 148). – 2013. – 24 с.
407469
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 32). – 2013. – 12 с.
407470
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 лютого (№ 33/34). – 2013. – 24 с.
407471
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 серпня (№ 149). – 2013. – 24 с.
407472
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 травня (№ 86). – 2013. – 12 с.
407473
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 травня (№ 87/88). – 2013. – 24 с.
407474
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 вересня (№ 172). – 2013. – 12 с.
407475
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 вересня (№ 173). – 2013. – 12 с.
407476
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 лютого (№ 37). – 2013. – 12 с.
407477
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 серпня (№ 153). – 2013. – 24 с.
407478
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 серпня (№ 154/155). – 2013. – 24 с.
407479
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 травня (№ 91). – 2013. – 12 с.
407480
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 серпня (№ 140/141). – 2014. – 24 с.
407481
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 жовтня (№ 182). – 2014. – 12 с.
407482
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 жовтня (№ 183). – 2014. – 12 с.
407483
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 грудня (№ 226). – 2014. – 12 с.
407484
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 грудня (№ 227). – 2014. – 12 с.
407485
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3*4 жовтня (№ 184/185). – 2014. – 24 с.
407486
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 вересня (№ 163). – 2014. – 12 с.
407487
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 грудня (№ 228). – 2014. – 12 с.
407488
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 листопада (№ 206). – 2014. – 24 с.
407489
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 листопада (№ 207). – 2014. – 12 с.
407490
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 грудня (№ 229/230). – 2014. – 24 с.
407491
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 вересня (№ 164/165). – 2014. – 24 с.
407492
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 листопада (№ 208). – 2014. – 12 с.
407493
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 листопада (№ 209/210). – 2014. – 24 с.
407494
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 жовтня (№ 187). – 2014. – 12 с.
407495
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 серпня (№ 144). – 2014. – 12 с.
407496
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 серпня (№ 145/146). – 2014. – 24 с.
407497
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 жовтня (№ 188). – 2014. – 12 с.
407498
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 вересня (№ 166). – 2014. – 24 с.
407499
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 грудня (№ 231). – 2014. – 12 с.
407500
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 вересня (№ 167). – 2014. – 12 с.
407501
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 жовтня (№ 189/190). – 2014. – 12 с.
407502
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 168). – 2014. – 12 с.
407503
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 грудня (№ 233). – 2014. – 24 с.
407504
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 листопада (№ 211). – 2014. – 12 с.
407505
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 листопада (№ 212). – 2014. – 12 с.
407506
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 грудня (№ 234-235). – 2014. – 24 с.
407507
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 вересня (№ 169/170). – 2014. – 24 с.
407508
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 листопада (№ 213). – 2014. – 12 с.
407509
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 серпня (№ 148). – 2014. – 24 с.
407510
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 серпня (№ 149). – 2014. – 24 с.
407511
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 листопада (№ 214/215). – 2014. – 24 с.
407512
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 жовтня (№ 191). – 2014. – 12 с.
407513
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 жовтня (№ 192). – 2014. – 12 с.
407514
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 серпня (№ 150/151). – 2014. – 24 с.
407515
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 жовтня (№ 193). – 2014. – 12 с.
407516
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 вересня (№ 171). – 2014. – 24 с.
407517
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 грудня (№ 236). – 2014. – 12 с.
407518
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 грудня (№ 237). – 2014. – 12 с.
407519
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 вересня (№ 172). – 2014. – 12 с.
407520
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 жовтня (№ 194/195). – 2014. – 12 с.
407521
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 липня (№ 129). – 2014. – 12 с.
407522
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 липня (№ 130/131). – 2014. – 24 с.
407523
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 вересня (№ 173). – 2014. – 12 с.
407524
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 грудня (№ 238). – 2014. – 12 с.
407525
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 вересня (№ 174/175). – 2014. – 24 с.
407526
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 жовтня (№ 196). – 2014. – 12 с.
407527
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 листопада (№ 219/220). – 2014. – 12 с.
407528
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21серпня (№ 154). – 2014. – 12 с.
407529
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 липня (№ 132). – 2014. – 12 с.
407530
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 жовтня (№ 197). – 2014. – 12 с.
407531
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 вересня (№ 176). – 2014. – 24 с.
407532
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 грудня (№ 241). – 2014. – 12 с.
407533
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 липня (№ 133). – 2014. – 12 с.
407534
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 липня (№ 134). – 2014. – 12 с.
407535
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 вересня (№ 177). – 2014. – 12 с.
407536
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 вересня (№ 178). – 2014. – 12 с.
407537
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 листопада (№ 221). – 2014. – 12 с.
407538
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25-26 липня (№ 135/136). – 2014. – 24 с.
407539
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 вересня (№ 179/180). – 2014. – 24 с.
407540
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 грудня (№ 244/245). – 2014. – 24 с.
407541
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 листопада (№ 224/225). – 2014. – 24 с.
407542
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 липня (№ 137). – 2014. – 12 с.
407543
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 липня (№ 138). – 2014. – 12 с.
407544
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 жовтня (№ 203). – 2014. – 24 с.
407545
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 вересня (№ 181). – 2014. – 12 с.
407546
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 139). – 2014. – 12 с.
407547
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 жовтня (№ 178). – 2015. – 12 с.
407548
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 грудня (№ 219). – 2015. – 32 с.
407549
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 жовтня (№ 179/180). – 2015. – 24 с.
407550
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 вересня (№ 157). – 2015. – 12 с.
407551
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 липня (№ 114). – 2015. – 24 с.
407552
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 березня (№ 36). – 2015. – 12 с.
407553
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 червня (№ 94). – 2015. – 12 с.
407554
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 грудня (№ 221). – 2015. – 12 с.
407555
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 лютого (№ 16). – 2015. – 12 с.
407556
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 лютого (№ 17). – 2015. – 12 с.
407557
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4-5 грудня (№ 222/223). – 2015. – 32 с.
407558
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 червня (№ 95). – 2015. – 12 с.
407559
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 березня (№ 37). – 2015. – 12 с.
407560
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 листопада (№ 200). – 2015. – 12 с.
407561
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4-5 вересня (№ 159/160). – 2015. – 24 с.
407562
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 серпня (№ 138). – 2015. – 12 с.
407563
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 березня (№ 138). – 2015. – 12 с.
407564
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 червня (№ 96/97). – 2015. – 24 с.
407565
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 18). – 2015. – 12 с.
407566
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 лютого (№ 19/20). – 2015. – 24 с.
407567
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 серпня (№ 139). – 2015. – 12 с.
407568
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 травня (№ 77). – 2015. – 12 с.
407569
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 181). – 2015. – 24 с.
407570
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 жовтня (№ 182). – 2015. – 12 с.
407571
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 квітня (№ 60). – 2015. – 12 с.
407572
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 квітня (№ 61). – 2015. – 12 с.
407573
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 жовтня (№ 183). – 2015. – 12 с.
407574
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 161). – 2015. – 24 с.
407575
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 грудня (№ 224). – 2015. – 12 с.
407576
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 грудня (№ 225). – 2015. – 12 с.
407577
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 червня (№ 98). – 2015. – 12 с.
407578
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 червня (№ 99). – 2015. – 12 с.
407579
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 квітня (№ 63/64). – 2015. – 24 с.
407580
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 вересня (№ 163). – 2015. – 12 с.
407581
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 липня (№ 120/121). – 2015. – 24 с.
407582
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 лютого (№ 21). – 2015. – 12 с.
407583
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 лютого (№ 22). – 2015. – 12 с.
407584
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 серпня (№ 142). – 2015. – 24 с.
407585
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 серпня (№ 143). – 2015. – 12 с.
407586
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 листопада (№ 206). – 2015. – 12 с.
407587
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 червня (№ 101/102). – 2015. – 24 с.
407588
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 23). – 2015. – 12 с.
407589
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 лютого (№ 24/25). – 2015. – 24 с.
407590
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 березня (№ 43/44). – 2015. – 24 с.
407591
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 листопада (№ 207/208). – 2015. – 32 с.
407592
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 травня (№ 80). – 2015. – 12 с.
407593
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 жовтня (№ 186). – 2015. – 24 с.
407594
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 січня (№ 1). – 2015. – 12 с.
407595
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 січня (№ 2). – 2015. – 12 с.
407596
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 січня (№ 3). – 2015. – 12 с.
407597
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 квітня (№ 5). – 2015. – 24 с.
407598
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 квітня (№ 65). – 2015. – 24 с.
407599
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 липня (№ 124). – 2015. – 12 с.
407600
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 травня (№ 82/83). – 2015. – 24 с.
407601
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 жовтня (№ 187/188). – 2015. – 24 с.
407602
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16квітня (№ 66). – 2015. – 24 с.
407603
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 грудня (№ 230). – 2015. – 12 с.
407604
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 червня (№ 104). – 2015. – 12 с.
407605
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 листопада (№ 209). – 2015. – 12 с.
407606
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 вересня (№ 168). – 2015. – 12 с.
407607
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 липня (№ 125/126). – 2015. – 24 с.
407608
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 лютого (№ 26). – 2015. – 12 с.
407609
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 лютого (№ 27). – 2015. – 12 с.
407610
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 серпня (№ 147). – 2015. – 24 с.
407611
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 березня (№ 46). – 2015. – 12 с.
407612
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 грудня (№ 232/233). – 2015. – 32 с.
407613
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 червня (№ 106/107). – 2015. – 12 с.
407614
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 серпня (№ 148). – 2015. – 12 с.
407615
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 травня (№ 84). – 2015. – 12 с.
407616
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 лютого (№ 28). – 2015. – 12 с.
407617
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 лютого (№ 29/30). – 2015. – 24 с.
407618
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 189). – 2015. – 24 с.
407619
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 січня (№ 6). – 2015. – 12 с.
407620
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 листопада (№ 212/213). – 2015. – 32 с.
407621
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 січня (№ 7). – 2015. – 12 с.
407622
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 квітня (№ 69). – 2015. – 12 с.
407623
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 жовтня (№ 190). – 2015. – 12 с.
407624
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 липня (№ 127). – 2015. – 12 с.
407625
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 жовтня (№ 191). – 2015. – 12 с.
407626
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 січня (№ 8). – 2015. – 12 с.
407627
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 січня (№ 9/10). – 2015. – 24 с.
407628
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 липня (№ 129). – 2015. – 12 с.
407629
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 липня (№ 130/131). – 2015. – 24 с.
407630
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 вересня (№ 173). – 2015. – 12 с.
407631
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 квітня (№ 72-73). – 2015. – 12 с.
407632
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 лютого (№ 31). – 2015. – 12 с.
407633
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 лютого (№ 32). – 2015. – 12 с.
407634
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 листопада (№ 215). – 2015. – 12 с.
407635
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 - 27 грудня (№ 237/238). – 2015. – 12 с.
407636
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 травня (№ 89). – 2015. – 12 с.
407637
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 лютого (№ 33). – 2015. – 12 с.
407638
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 лютого (№ 34/35). – 2015. – 24 с.
407639
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 травня (№ 90). – 2015. – 12 с.
407640
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 січня (№ 11). – 2015. – 12 с.
407641
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 січня (№ 12). – 2015. – 12 с.
407642
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 квітня (№ 74). – 2015. – 12 с.
407643
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 травня (№ 91). – 2015. – 12 с.
407644
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 серпня (№ 154/155). – 2015. – 12 с.
407645
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 травня (№ 92). – 2015. – 12 с.
407646
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 квітня (№ 75). – 2015. – 12 с.
407647
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 січня (№ 13). – 2015. – 12 с.
407648
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 січня (№ 14/15). – 2015. – 24 с.
407649
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 вересня (№ 177). – 2015. – 12 с.
407650
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 135/136). – 2015. – 12 с.
407651
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 березня (№ 36). – 2016. – 12 с.
407652
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 липня (№ 113/114). – 2016. – 32 с.
407653
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 червня (№ 94). – 2016. – 12 с.
407654
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 вересня (№ 156/157). – 2016. – 32 с.
407655
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 лютого (№ 16). – 2016. – 12 с.
407656
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 лютого (№ 17). – 2016. – 12 с.
407657
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 березня (№ 38). – 2016. – 12 с.
407658
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 лютого (№ 18). – 2016. – 12 с.
407659
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4-5 листопада (№ 200/201). – 2016. – 12 с.
407660
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 жовтня (№ 179). – 2016. – 16 с.
407661
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 лютого (№ 19/20). – 2016. – 32 с.
407662
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 квітня (№ 59). – 2016. – 12 с.
407663
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 липня (№ 116). – 2016. – 12 с.
407664
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 квітня (№ 61). – 2016. – 32 с.
407665
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 грудня (№ 223). – 2016. – 12 с.
407666
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 грудня (№ 225/226). – 2016. – 32 с.
407667
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 серпня (№ 140). – 2016. – 12 с.
407668
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 червня (№ 101/102). – 2016. – 12 с.
407669
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 березня (№ 41). – 2016. – 32 с.
407670
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 лютого (№ 23). – 2016. – 12 с.
407671
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 травня (№ 79). – 2016. – 12 с.
407672
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11жовтня (№ 183). – 2016. – 12 с.
407673
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 листопада (№ 205/206). – 2016. – 32 с.
407674
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 жовтня (№ 184). – 2016. – 12 с.
407675
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 64). – 2016. – 12 с.
407676
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 травня (№ 80). – 2016. – 12 с.
407677
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 серпня (№ 143/144). – 2016. – 32 с.
407678
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 травня (№ 81/82). – 2016. – 32 с.
407679
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 -14 жовтня (№ 185/186). – 2016. – 12 с.
407680
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 вересня (№ 164). – 2016. – 12 с.
407681
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 червня (№ 103). – 2016. – 12 с.
407682
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 січня (№ 3). – 2016. – 12 с.
407683
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 квітня (№ 67/68). – 2016. – 32 с.
407684
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 207). – 2016. – 12 с.
407685
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 грудня (№ 230/231). – 2016. – 12 с.
407686
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 вересня (№ 166/167). – 2016. – 32 с.
407687
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 145). – 2016. – 12 с.
407688
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 лютого (№ 26). – 2016. – 12 с.
407689
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 березня (№ 45). – 2016. – 12 с.
407690
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 березня (№ 46). – 2016. – 12 с.
407691
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 лютого (№ 27). – 2016. – 12 с.
407692
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 серпня (№ 146). – 2016. – 12 с.
407693
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 червня (№ 106/107). – 2016. – 12 с.
407694
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 травня (№ 83). – 2016. – 12 с.
407695
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 травня (№ 84). – 2016. – 12 с.
407696
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 березня (№ 47/48). – 2016. – 32 с.
407697
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 жовтня (№ 187). – 2016. – 16 с.
407698
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 жовтня (№ 188). – 2016. – 12 с.
407699
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 травня (№ 85). – 2016. – 12 с.
407700
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 69). – 2016. – 12 с.
407701
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 квітня (№ 70). – 2016. – 12 с.
407702
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 травня (№ 86/87). – 2016. – 32 с.
407703
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 189). – 2016. – 12 с.
407704
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 жовтня (№ 190/191). – 2016. – 32 с.
407705
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 квітня (№ 71). – 2016. – 12 с.
407706
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 червня (№ 109). – 2016. – 12 с.
407707
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 150). – 2016. – 12 с.
407708
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 лютого (№ 31). – 2016. – 12 с.
407709
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 вересня (№ 171/172). – 2016. – 32 с.
407710
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 березня (№ 51). – 2016. – 12 с.
407711
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 лютого (№ 32). – 2016. – 12 с.
407712
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 травня (№ 88). – 2016. – 12 с.
407713
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 травня (№ 89). – 2016. – 12 с.
407714
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 квітня (№ 89). – 2016. – 32 с.
407715
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25-26 березня (№ 52/53). – 2016. – 32 с.
407716
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 лютого (№ 34/35). – 2016. – 32 с.
407717
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 січня (№ 11). – 2016. – 12 с.
407718
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 травня (№ 90). – 2016. – 12 с.
407719
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 серпня (№ 151-152). – 2016. – 12 с.
407720
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 травня (№ 91/92). – 2016. – 32 с.
407721
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 173). – 2016. – 12 с.
407722
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 вересня (№ 174). – 2016. – 12 с.
407723
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-30 грудня (№ 238/240). – 2016. – 40 с.
407724
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 квітня (№ 76). – 2016. – 12 с.
407725
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 січня (№ 13). – 2016. – 12 с.
407726
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 квітня (№ 77/78). – 2016. – 32 с.
407727
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 217). – 2016. – 12 с.
407728
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – 2016. – 32 с.
407729
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 153). – 2016. – 12 с.
407730
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
№ 214 (4820) 24 листопада 2016. – 2016. – 12 с.
407731
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 лютого (№ 16). – 2017. – 12 с.
407732
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 червня (№ 92). – 2017. – 12 с.
407733
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 серпня (№ 132). – 2017. – 12 с.
407734
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 серпня (№ 133). – 2017. – 12 с.
407735
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 листопада (№ 196). – 2017. – 12 с.
407736
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 лютого (№ 17). – 2017. – 12 с.
407737
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3-4 березня (№ 38/39). – 2017. – 32 с.
407738
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 липня (№ 113). – 2017. – 12 с.
407739
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 грудня (№ 219). – 2017. – 12 с.
407740
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 березня (№ 60). – 2017. – 12 с.
407741
   День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 1996-
7-8 квітня (№ 61/62). – 2017. – 12 с.
407742
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 березня (№ 40). – 2017. – 32 с.
407743
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 20). – 2017. – 32 с.
407744
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 листопада (№ 199). – 2017. – 12 с.
407745
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 грудня (№ 222/223). – 2017. – 32 с.
407746
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 листопада (№ 201). – 2017. – 12 с.
407747
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 червня (№ 97/98 ). – 2017. – 12 с.
407748
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 липня (№ 117). – 2017. – 12 с.
407749
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 травня (№ 77). – 2017. – 12 с.
407750
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 квітня (№ 63). – 2017. – 12 с.
407751
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 64). – 2017. – 12 с.
407752
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 січня (№ 2). – 2017. – 12 с.
407753
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 грудня (№ 224). – 2017. – 12 с.
407754
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 225). – 2017. – 12 с.
407755
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 квітня (№ 65). – 2017. – 12 с.
407756
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 липня (№ 119). – 2017. – 12 с.
407757
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 червня (№ 100). – 2017. – 12 с.
407758
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 квітня (№ 66/67). – 2017. – 12 с.
407759
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 грудня (№ 226). – 2017. – 12 с.
407760
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 грудня (№ 227/228). – 2017. – 32 с.
407761
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 26). – 2017. – 12 с.
407762
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 червня (№ 101). – 2017. – 12 с.
407763
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 травня (№ 80). – 2017. – 12 с.
407764
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 лютого (№ 27). – 2017. – 12 с.
407765
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 листопада (№ 206). – 2017. – 12 с.
407766
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17/18 листопада (№ 207/208). – 2017. – 32 с.
407767
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 січня (№ 5). – 2017. – 12 с.
407768
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 травня (№ 81). – 2017. – 12 с.
407769
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 лютого (№ 28/29). – 2017. – 32 с.
407770
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 68). – 2017. – 12 с.
407771
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 липня (№ 123). – 2017. – 12 с.
407772
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 січня (№ 7). – 2017. – 12 с.
407773
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 липня (№ 124). – 2017. – 12 с.
407774
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 квітня (№ 69). – 2017. – 12 с.
407775
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 квітня (№ 70/71). – 2017. – 12 с.
407776
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 червня (№ 105). – 2017. – 12 с.
407777
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 210). – 2017. – 12 с.
407778
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 листопада (№ 211). – 2017. – 12 с.
407779
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 травня (№ 86). – 2017. – 12 с.
407780
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 травня (№ 87). – 2017. – 12 с.
407781
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 січня (№ 11). – 2017. – 12 с.
407782
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 травня (№ 88/89). – 2017. – 32 с.
407783
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 липня (№ 128). – 2017. – 12 с.
407784
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 червня (№ 109). – 2017. – 12 с.
407785
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 січня (№ 13/14). – 2017. – 12 с.
407786
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 квітня (№ 75/76). – 2017. – 32 с.
407787
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 лютого (№ 35). – 2017. – 12 с.
407788
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 листопада (№ 214). – 2017. – 12 с.
407789
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-30 грудня (№ 234/236). – 2017. – 30 с.
407790
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 червня - 1 липня (№ 110/111). – 2017. – 12 с.
407791
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 жовтня (№ 194). – 2017. – 12 с.
407792
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 135). – 2018. – 12 с.
407793
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 червня (№ 95/96). – 2018. – 12 с.
407794
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 197). – 2018. – 12 с.
407795
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 листопада (№ 198/199). – 2018. – 32 с.
407796
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
02 серпня (№ 136). – 2018. – 12 с.
407797
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 березня (№ 38/39). – 2018. – 32 с.
407798
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3-4 серпня (№ 137/138). – 2018. – 32 с.
407799
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 59). – 2018. – 12 с.
407800
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 жовтня (№ 179). – 2018. – 12 с.
407801
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 грудня (№ 220). – 2018. – 12 с.
407802
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 грудня (№ 221). – 2018. – 12 с.
407803
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 жовтня (№ 180/181). – 2018. – 32 с.
407804
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 вересня (№ 158). – 2018. – 12 с.
407805
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 липня (№ 116). – 2018. – 12 с.
407806
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 липня (№ 117/118). – 2018. – 32 с.
407807
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 квітня (№ 61/62). – 2018. – 32 с.
407808
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 червня (№ 98). – 2018. – 12 с.
407809
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 березня (№ 40). – 2018. – 12 с.
407810
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 серпня (№ 139). – 2018. – 12 с.
407811
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 вересня (№ 160/161). – 2018. – 32 с.
407812
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 листопада (№ 201). – 2018. – 12 с.
407813
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 листопада (№ 202). – 2018. – 12 с.
407814
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 червня (№ 100/101). – 2018. – 32 с.
407815
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 травня (№ 80). – 2018. – 12 с.
407816
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 лютого (№ 22). – 2018. – 12 с.
407817
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 лютого (№ 23/24). – 2018. – 32 с.
407818
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 жовтня (№ 182). – 2018. – 12 с.
407819
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 жовтня (№ 183). – 2018. – 12 с.
407820
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 січня (№ 1). – 2018. – 12 с.
407821
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 липня (№ 119). – 2018. – 12 с.
407822
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 липня (№ 120). – 2018. – 12 с.
407823
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 січня (№ 2). – 2018. – 12 с.
407824
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 162). – 2018. – 12 с.
407825
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 вересня (№ 163). – 2018. – 12 с.
407826
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 липня (№ 121). – 2018. – 12 с.
407827
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 червня (№ 102). – 2018. – 12 с.
407828
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 червня (№ 103). – 2018. – 12 с.
407829
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 квітня (№ 65/66). – 2018. – 32 с.
407830
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 листопада (№ 205). – 2018. – 12 с.
407831
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 227). – 2018. – 12 с.
407832
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 вересня (№ 165/166). – 2018. – 32 с.
407833
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 березня (№ 44). – 2018. – 12 с.
407834
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 лютого (№ 26). – 2018. – 12 с.
407835
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 27). – 2018. – 12 с.
407836
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 березня (№ 45). – 2018. – 12 с.
407837
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 червня (№ 105/106). – 2018. – 12 с.
407838
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 207). – 2018. – 12 с.
407839
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 листопада (№ 208/209). – 2018. – 32 с.
407840
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 146). – 2018. – 12 с.
407841
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 січня (№ 5). – 2018. – 12 с.
407842
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 серпня (№ 147/148). – 2018. – 32 с.
407843
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 липня (№ 124). – 2018. – 12 с.
407844
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 квітня (№ 67). – 2018. – 12 с.
407845
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 липня (№ 125). – 2018. – 12 с.
407846
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 січня (№ 7). – 2018. – 12 с.
407847
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 вересня (№ 167). – 2018. – 12 с.
407848
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 грудня (№ 230). – 2018. – 12 с.
407849
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 грудня (№ 231). – 2018. – 12 с.
407850
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 вересня (№ 168). – 2018. – 12 с.
407851
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 жовтня (№ 189/190). – 2018. – 32 с.
407852
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 липня (№ 126). – 2018. – 12 с.
407853
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 червня (№ 108). – 2018. – 12 с.
407854
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 листопада (№ 211). – 2018. – 12 с.
407855
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 вересня (№ 170/171). – 2018. – 32 с.
407856
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 212). – 2018. – 12 с.
407857
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 серпня (№ 150). – 2018. – 12 с.
407858
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 березня (№ 50). – 2018. – 12 с.
407859
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 лютого (№ 32). – 2018. – 12 с.
407860
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 151). – 2018. – 12 с.
407861
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 травня (№ 89). – 2018. – 12 с.
407862
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 листопада (№ 213/214). – 2018. – 32 с.
407863
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 жовтня (№ 191). – 2018. – 12 с.
407864
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 жовтня (№ 192). – 2018. – 12 с.
407865
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 квітня (№ 72). – 2018. – 12 с.
407866
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 квітня (№ 73). – 2018. – 12 с.
407867
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 квітня (№ 74). – 2018. – 12 с.
407868
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 липня (№ 131). – 2018. – 12 с.
407869
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 червня (№ 112). – 2018. – 12 с.
407870
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 вересня (№ 173). – 2018. – 12 с.
407871
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 березня (№ 53). – 2018. – 12 с.
407872
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 серпня (№ 152). – 2018. – 12 с.
407873
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 листопада (№ 216). – 2018. – 12 с.
407874
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 серпня (№ 153). – 2018. – 12 с.
407875
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 березня (№ 56/57). – 2018. – 32 с.
407876
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 134). – 2018. – 12 с.
407877
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 жовтн я ( № 196). – 2018. – 12 с.
407878
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 лютого (№ 18/19). – 2019. – 32 с.
407879
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 серпня (№ 136). – 2019. – 12 с.
407880
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 серпня (№ 137/138). – 2019. – 32 с.
407881
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 липня (№ 114). – 2019. – 12 с.
407882
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 липня (№ 115). – 2019. – 12 с.
407883
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 вересня (№ 158). – 2019. – 12 с.
407884
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 вересня (№ 159). – 2019. – 12 с.
407885
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 липня (№ 116). – 2019. – 12 с.
407886
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 червня (№ 96). – 2019. – 12 с.
407887
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 червня (№ 97). – 2019. – 12 с.
407888
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 липня (№ 117/118). – 2019. – 32 с.
407889
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 вересня (№ 160). – 2019. – 12 с.
407890
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 20). – 2019. – 12 с.
407891
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 березня (№ 40). – 2019. – 12 с.
407892
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 квітня (№ 62/63). – 2019. – 32 с.
407893
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 вересня (№ 161/162). – 2019. – 32 с.
407894
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 серпня (№ 139). – 2019. – 12 с.
407895
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 червня (№ 98). – 2019. – 12 с.
407896
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 червня (№ 99/100). – 2019. – 32 с.
407897
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 серпня (№ 140). – 2019. – 12 с.
407898
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 березня (№ 42/43). – 2019. – 32 с.
407899
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 22). – 2019. – 12 с.
407900
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 серпня (№ 141). – 2019. – 12 с.
407901
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 травня (№ 79/80). – 2019. – 32 с.
407902
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 липня (№ 119). – 2019. – 12 с.
407903
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 серпня (№ 142/143). – 2019. – 32 с.
407904
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 вересня (№ 163). – 2019. – 12 с.
407905
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 липня (№ 120). – 2019. – 12 с.
407906
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 квітня (№ 65). – 2019. – 12 с.
407907
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 липня (№ 121). – 2019. – 12 с.
407908
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 червня (№ 101). – 2019. – 12 с.
407909
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 164). – 2019. – 12 с.
407910
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 вересня (№ 165). – 2019. – 12 с.
407911
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 червня (№ 102). – 2019. – 12 с.
407912
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 липня (№ 122/123). – 2019. – 32 с.
407913
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 квітня (№ 67/68). – 2019. – 32 с.
407914
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 25). – 2019. – 12 с.
407915
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 26). – 2019. – 12 с.
407916
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 березня (№ 45). – 2019. – 12 с.
407917
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 червня (№ 103). – 2019. – 12 с.
407918
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 вересня (№ 166/167). – 2019. – 32 с.
407919
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 серпня (№ 144). – 2019. – 12 с.
407920
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 серпня (№ 145). – 2019. – 12 с.
407921
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 червня (№ 104/105). – 2019. – 32 с.
407922
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 травня (№ 81). – 2019. – 12 с.
407923
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 травня (№ 82). – 2019. – 12 с.
407924
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 серпня (№ 146). – 2019. – 12 с.
407925
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 -16 лютого (№ 28/29). – 2019. – 32 с.
407926
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 січня (№ 5). – 2019. – 12 с.
407927
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 січня (№ 6). – 2019. – 12 с.
407928
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 69). – 2019. – 12 с.
407929
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 серпня (№ 147/148). – 2019. – 32 с.
407930
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 липня (№ 124). – 2019. – 12 с.
407931
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 липня (№ 125). – 2019. – 12 с.
407932
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 вересня (№ 168). – 2019. – 12 с.
407933
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 січня (№ 7). – 2019. – 12 с.
407934
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 січня (№ 8/9). – 2019. – 32 с.
407935
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 липня (№ 126). – 2019. – 12 с.
407936
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 вересня (№ 169). – 2019. – 12 с.
407937
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 вересня (№ 170). – 2019. – 12 с.
407938
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 липня (№ 127/128). – 2019. – 32 с.
407939
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 червня (№ 106). – 2019. – 12с.
407940
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 квітня (№ 72/73). – 2019. – 32 с.
407941
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 березня (№ 49). – 2019. – 12 с.
407942
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 червня (№ 107). – 2019. – 12 с.
407943
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 серпня (№ 149). – 2019. – 12 с.
407944
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 вересня (№ 171/172). – 2019. – 32 с.
407945
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 серпня (№ 150). – 2019. – 12 с.
407946
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 червня (№ 108/109). – 2019. – 32 с.
407947
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 травня (№ 86). – 2019. – 12 с.
407948
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 березня (№ 51). – 2019. – 12 с.
407949
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 32). – 2019. – 12 с.
407950
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 лютого (№ 33/34). – 2019. – 32 с.
407951
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 січня (№ 10). – 2019. – 12 с.
407952
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 березня (№ 52/53). – 2019. – 32 с.
407953
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 травня (№ 87). – 2019. – 12 с.
407954
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 серпня (№ 151). – 2019. – 12 с.
407955
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 серпня (№ 152/153). – 2019. – 32 с.
407956
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 травня (№ 88). – 2019. – 12 с.
407957
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 липня (№ 129). – 2019. – 12 с.
407958
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 квітня (№ 74). – 2019. – 12 с.
407959
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 січня (№ 11). – 2019. – 12 с.
407960
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 січня (№ 12). – 2019. – 12 с.
407961
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 квітня (№ 75). – 2019. – 12 с.
407962
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 липня (№ 130). – 2019. – 12 с.
407963
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 травня (№ 89/90). – 2019. – 32 с.
407964
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 липня (№ 131). – 2019. – 12 с.
407965
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 червня (№ 110). – 2019. – 12 с.
407966
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25-26 січня (№ 13/14). – 2019. – 32 с.
407967
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 лютого (№ 35). – 2019. – 12 с.
407968
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 квітня (№ 77/78). – 2019. – 32 с.
407969
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 березня (№ 54). – 2019. – 12 с.
407970
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 червня (№ 111). – 2019. – 12 с.
407971
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 липня (№ 132/133). – 2019. – 32 с.
407972
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 червня (№ 112/113). – 2019. – 32 с.
407973
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 серпня (№ 154). – 2019. – 12 с.
407974
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 травня (№ 91). – 2019. – 12 с.
407975
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 лютого (№ 37). – 2019. – 12 с.
407976
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 березня (№ 57/58). – 2019. – 32 с.
407977
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 травня (№ 92). – 2019. – 12 с.
407978
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 серпня (№ 155). – 2019. – 12 с.
407979
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 серпня (№ 156/157). – 2019. – 32 с.
407980
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 травня (№ 93). – 2019. – 12 с.
407981
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 липня (№ 134). – 2019. – 12 с.
407982
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 135). – 2019. – 12 с.
407983
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 травня - 1 червня (№ 94/95). – 2019. – 32 с.
407984
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 жовтня (№ 186/187). – 2020. – 32 с.
407985
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4-5 грудня (№ 230/231). – 2020. – 32 с.
407986
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 липня (№ 127/128). – 2020. – 32 с.
407987
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 грудня (№ 235/236). – 2020. – 32 с.
407988
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 вересня (№ 171/172). – 2020. – 32 с.
407989
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 листопада (№ 215/216). – 2020. – 32 с.
407990
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 серпня (№ 152/153). – 2020. – 32 с.
407991
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 жовтня (№ 195/196). – 2020. – 32 с.
407992
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 грудня (№ 240/241). – 2020. – 32 с.
407993
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 червня (№ 113/114). – 2020. – 32 с.
407994
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 серпня (№ 157/158). – 2020. – 32 с.
407995
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 жовтня (№ 200/201). – 2020. – 32 с.
407996
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 липня (№ 137/138). – 2020. – 32 с.
407997
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 листопада (№ 225/226). – 2020. – 32 с.
407998
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 травня (№ 99/100). – 2020. – 32 с.
407999
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 грудня (№ 246/247). – 2020. – 32 с.
408000
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – 2020. – 32 с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,