Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
405001
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
405002
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
405003
  Атаманчук "Екологія ідеального" з точки зору філософії культури / Атаманчук, -Ангел // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 29-38
405004
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
405005
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
405006
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
405007
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
405008
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405009
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405010
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405011
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405012
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405013
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405014
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (20). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405015
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405016
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (22). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405017
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (23). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405018
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
405019
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
405020
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
405021
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
405022
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
405023
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
405024
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
405025
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
405026
  Стойко С. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку / С. Стойко, І. Койнова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 303-318. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
405027
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
405028
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7129
405029
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
405030
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
405031
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
405032
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
405033
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
405034
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
405035
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
405036
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
405037
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
405038
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405039
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
405040
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
Вип. 12. – 2013. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405041
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
Вип. 13. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405042
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
Вип. 14. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405043
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
Вип. 16. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405044
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1(17), січень-березень 2015 р. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
405045
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (18), квітень-червень 2015 р. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 18
405046
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
405047
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
405048
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
405049
  Триснюк В.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону / В.М. Триснюк, О.М. Трофимчук, Т.В. Триснюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
405050
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
405051
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
405052
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
405053
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
405054
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
405055
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
405056
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
405057
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
405058
  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М. Медвідь, В.С. Доносо, А.І. Твердохліб // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 109-110. – ISSN 2413-7189
405059
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
405060
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
405061
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
405062
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
405063
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
405064
  Якібчук О.В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякi особливостi державної полiтики в сфері екологiчної безпеки в умовах глобалізації. З"ясовано, що важливим фактором стійкого розвитку держави в умовах глобалізації є iнновацiйна дiяльнiсть, перш за все у виробництвi, що пом"якшує шкiдливi ...
405065
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
405066
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
405067
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 1. – 2010. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 416-421
405068
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 2. – 2010. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
405069
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
405070
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
405071
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
405072
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
405073
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
405074
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
405075
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
405076
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
405077
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
405078
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
405079
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
405080
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : Підручник для студ. екологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / Ін-тут менеджменту та економіки; Олег Адаменко, Геннадій Квятковський. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351с. – ISBN 966-7327-50-7
405081
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
405082
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
405083
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
405084
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
405085
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
405086
  Ціватий В.С. Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 128-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
405087
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
405088
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
405089
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
405090
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
405091
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
405092
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-7550-35-7
405093
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
405094
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
405095
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
405096
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
405097
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
405098
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
405099
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
405100
   Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992. – 205с.
405101
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
405102
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
405103
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
405104
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
405105
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
405106
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 51-59


  У статті розглядається сфера екологічної естетики як конструкт постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення класичних засад естетичної науки. В межах екологічної естетики розглядаються трансформаційні процеси розширення або перегляду ...
405107
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
405108
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
405109
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
405110
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
405111
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
405112
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
405113
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
405114
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
405115
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
405116
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
405117
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
405118
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
405119
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
405120
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
405121
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
405122
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
405123
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
405124
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
405125
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
405126
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
405127
  Джам О.А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 102-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  Обгрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебудови свідомості стосовно природи, розробки нових приоритетів взаємодії суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку цивілізації. Приведено основні характеристики ...
405128
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
405129
  Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії / Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 278-290. – ISSN 1993-6788
405130
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
405131
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
405132
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
405133
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
405134
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
405135
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
405136
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
405137
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
405138
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
405139
  Крисаченко В.С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посібник / В.С. Крисаченко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996
405140
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
405141
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
405142
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
405143
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
405144
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
405145
  Хилько М. Екологічна культура: стан та проблеми формування : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУТШ. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-070-7
405146
  Мінаков В.В. Екологічна лексика як об"єкт перекладу / В.В. Мінаков, Ю.В. Загора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 214-220. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
405147
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
405148
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
405149
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
405150
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
405151
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
405152
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
405153
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
405154
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
405155
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
405156
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті : Монографія / О.О. Лаптєв. – Київ : Укр. екол. акад. наук, 1998. – 208с. – ISBN 5823805586
405157
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
405158
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
405159
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
405160
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
405161
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
405162
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
405163
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
405164
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
405165
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
405166
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
405167
  Чайковська Г.Б. Екологічна освіта судентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
405168
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
405169
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
405170
  Семитківська Т. Екологічна освіта у професійний підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 361-366. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглядається роль екологічної освіти у формуванні практичних аспектів сталого розвитку суспільства. Екологічна проблема є не стільки природоохоронною, скільки соціально – економічною. Обґрунтовується необхідність підвищення відповідальності в сфері ...
405171
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
405172
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
405173
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
405174
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
405175
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
405176
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
405177
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
405178
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
405179
  Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-65. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
405180
  Кононов Ю. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область) / Ю. Кононов, І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено комплекс проблем, які виникли при реструктуризації вугільних шахт Брянківського регіону Луганської області. Описано розповсюдження деяких мікроелементів в промислових відходах Донбасу. Вказано на можливі джерела їхнього надходження. The ...
405181
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
405182
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
405183
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
405184
  Удод В.М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В.М. Удод, Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
405185
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
405186
  Мазур І.О. Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу - Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мазур Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
405187
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
405188
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
405189
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
405190
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
405191
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
405192
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
405193
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
405194
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
405195
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
405196
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
405197
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
405198
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
405199
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
405200
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
405201
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
405202
  Хлобистов Є.В. Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків внаслідок забруднення довкілля) / Є.В. Хлобистов, А.О. Чечель // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 8-10 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
405203
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
405204
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
405205
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
405206
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
405207
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
405208
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
405209
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
405210
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
405211
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
405212
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
405213
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика:зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Дис....доктора філософ.наук:09.00.03 / Хилько Микола Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 448л. – Бібл.: с.410-448
405214
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
405215
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
405216
  Бєляков Олександр Екологічна проблематика в засобах масової інформації / Бєляков Олександр; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 128с. – ISBN 966-534-230-1
405217
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посібник для студентів ін-ту, факультетів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
405218
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
405219
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
405220
  Желіховська Н. Екологічна проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення екологічної проблематики на сторінках журналів «Київ» і «Вітчизна» у період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения экологической проблематики на ...
405221
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
405222
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
405223
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
405224
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
405225
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
405226
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
405227
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
405228
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
405229
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
405230
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
405231
  Гриник І.В. Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
405232
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
405233
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
405234
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
405235
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
405236
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
405237
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
405238
  Дербак Ю. Екологічна свідомість як чинник формування екобезпечної парадигми суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 173-178
405239
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
405240
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
405241
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
405242
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
405243
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
405244
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
405245
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
405246
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
405247
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
405248
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
405249
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
405250
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
405251
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
405252
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
405253
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
405254
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
405255
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
405256
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
405257
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
405258
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
405259
  Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 23-29. – ISSN 1997-9266
405260
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
405261
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екологічної в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
405262
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
405263
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
405264
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
405265
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
405266
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
405267
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
405268
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
405269
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
405270
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
405271
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
405272
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
405273
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
405274
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
405275
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
405276
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
405277
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
405278
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
405279
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
405280
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
405281
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
405282
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
405283
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
405284
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
405285
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
405286
  Хлобистов Є.В. Екологічнва безпекуа у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.79-84
405287
  Гурська Г.А. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 452-456. – ISSN 1563-3349
405288
  Вінницький І.М. Екологічне вивчення міграції личинок аскарид і проблема імунітету до аскаридозу / І.М. Вінницький. – Київ, 1936. – 191-292 с.
405289
  Турок О.С. Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 189-191. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
405290
  Богданова Л.Є. Екологічне виховання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-086-4
405291
  Копилець Евгеній Екологічне виховання у роботі учнівських туристсько-краєзнавчих об"єднань географічного спрямування : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв
405292
  Писарчук Є.А. Екологічне виховання учнів : Посібник для вчителя / Є.А. Писарчук, А.М. Кухта. – Київ : Радянська школа, 1990. – 87с. – (Б-ка передового досвіду)
405293
  Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : посібник для вчителя / В.Д. Шарко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 207с.
405294
  Воробйова Раїса Екологічне виховання учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-25
405295
  Копилець Євгеній Екологічне виховання шестикласників у процесі вивчення тем "Біосфера" та "Географічна оболонка" : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
405296
  Волкова А.С. Екологічне виховання школярів / А.С. Волкова. – Київ, 1985. – 46с.
405297
   Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров"я : українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна, С.В. Кухарчук, Є.В. та ін. Снєжко; Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В. та ін. ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ. – Київ : НДІУ, 2007. – 440 с.
405298
  Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97.
405299
  Ярчук Геннадій Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується потреба в екологічному вихованні особистості, його сутність та основні напрями; обгрунтовується необхідність доведення переконань до рівня світоглядних установок, які спонукають до діяльності.
405300
  Хилько М.І. Екологічне відчуження як вияв соціального відчуження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми еволюції в ставленні людини до природи, зокрема невідповідність цільової й ціннісної форм її раціональності, що стало, врешті-решт, головною причиною екологічної кризи.
405301
  Артов А. Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 70-78
405302
  Задихайло Д.Д. Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 95-103. – ISSN 2224-9281
405303
   Екологічне законодавство України : Законодавчі акти. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 966-95241-0-5
Частина 1. – 1997. – 648с.
405304
   Екологічне законодавство України : Збірник нормативних актів та судової практики. – Харків : Одіссей, 2002. – 928 с. – ISBN 966-633-146-2
405305
   Екологічне законодавство України : Станом на 20 січня 2007 року: Зб. нормат.-прав. актів. – Київ : Істина, 2007. – 384с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
405306
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 1. – 2007. – 872с.
405307
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 2. – 2007. – 656с.
405308
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 3. – 2007. – 684с.
405309
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 4. – 2007. – 956с.
405310
   Екологічне законодавство України : станом на 1 верес. 2010 р.:. – Київ : Істина, 2010. – 419 с. – (Серія "Офіційні документи"). – ISBN 966-7613-55-0
405311
   Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 24 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 685, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-156-6
405312
   Екологічне законодавство України. : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – ISBN 966-7784-77-0
405313
  Кучинська О.П. Екологічне законодавство України: окремі аспекти розвитку в контексті глобалізації екологічних проблем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
405314
  Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
405315
  Матвійчук Андрій Васильович Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки : Монографія / Матвійчук Андрій Васильович. – Рівне : Ліста-М, 2002. – 148с. – ISBN 966-96257-5-0
405316
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум: Для студ.юрид. вузів і фак-тів / В.І. Андрейцев. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-18-0
405317
  Гончаренко Н. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види / Н. Гончаренко, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-22. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені теоретичні засади екологічного інвестування підприємств гірничодобувної галузі. Уточнено сутність категорії "екологічні інвестиції". Розкрито особливості залучення екологічних інвестицій гірничорудних підприємств, удосконалено їх ...
405318
  Адаменко О.М. Екологічне картування : Підручник / Ін-т менеджменту та економіки; Олег Адаменко, Георгій Рудько, Людмила Консевич. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2003. – 580с. – ISBN 966-7768-29-5
405319
   Екологічне лісознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-617-7243-58-7
405320
  Масляк П.О. Екологічне навчання і виховання при вивченні економічної та соціальної географії України в школі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-201. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглядаються основні напрямки вдосконалення всієї системи шкільного екологічного навчання і виховання. Запропоновано нові теоретичні поняття і терміни екологічної географії.
405321
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 395 с. + Додаток: л. 331-356. – Бібліогр.: л. 357-395
405322
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
405323
  Хасан Мохамад Махмуд Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Хасан М.М.; Харків. держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
405324
  Мазур Т.П. Екологічне обгрунтування створення моделей штучних екотопів у захищеному грунті для тропічних і субтропічних рослин перезволожених територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Уперше наведено дані про моделі штучних екотопів, створених за принципом вологості грунтів для рослин перезволожених територій у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
405325
  Ванцовский А.А. Екологічне обгрунтування та технологічне удосконаллення вирощування рису на насіння в умовах південня України. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Ванцовский А.А.; Херсон.держ.сіськогосп.ін-т. – Херсон, 1998. – 15л.
405326
   Екологічне оздоровлення Дніпра : (досвід міжнародної співпраці) / В. Шевчук, О. Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; В. Шевчук, О.Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; Укр.-канадський ком. упр. програмою РЕМУ; Центр дослідж. міжнар. розвитку (Канада); Міжнар. фонд Дніпра. – Київ : Геопринт, 2001. – 267с. – На обклад.: (досвід українсько-канадської співпраці). – ISBN 966-95792-9-5
405327
  Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наукова доповідь / О.О. Веклич; НАНУ; Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47с. – ISBN 966-02-1938-5
405328
  Багрій К.Л. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 245-254. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
405329
  Антоненко С.В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 202-209. – ISSN 2222-4459
405330
  Синчанський С.О. Екологічне оподаткування як інструмент в міжнародно-правовому регулюванні торгівлі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 584-589. – ISSN 1563-3349
405331
   Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-265-6
405332
  Гаркушенко О.М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 83-90. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
405333
   Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас, І.С. Бровко, С.О. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
405334
  Літвак О.А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 287-294 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
405335
  Лозовіцький П.С. Екологічне оцінювання якості води Шостки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 206-230
405336
   Екологічне підприємництво : Навчальний посібник для студ.еколог. і економ спец.вищих навч.закладів. – Київ : Мета, 2001. – 191с. – ISBN 966-7947-00-9
405337
  Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
405338
  Лук"янчикова О.В. Екологічне підприємництво України в економічному середовищі міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 181-183
405339
  Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  В контексті вимог сталого розвитку, принципів Глобального договору ООН розглянуті. актуальні теоретико-методичні та практичні питання дослідження екологічного підприємництва. Висвітлені його сутність і класифікації видів. Сформульовані пропозиції щодо ...
405340
  Горошко М.П. Екологічне подвижництво митрополита Андрея Шептицького у справах захисту та збереження лісів : (до 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 289-293. – ISSN 1991-606X
405341
  Андрейцев В.І. Екологічне право : Курс лекцій в схемах. Загальна частина: Навч. посібник для юрид. вузів / В.І. Андрейцев. – Київ : Вентурі, 1996. – 208с. – ISBN 5-7707-9603-0


  У курсі лекцій розкриваються методологічні та наукові засади екологічного права, висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї галузі права, розкриваються екологічні права та обов"язки громадян, системи органів і функцій управління в галузі ...
405342
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : Юмана, 2001. – 256с. – ISBN 966-7005-35-6
405343
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 256с. – ISBN 966-95901-1-6


  Висвітлюються такі питання, як предмет, метод, джерела та система екологічного права. Зроблено аналіз законодавства України, яке регулює екологічні правовідносини, розкриваються особливості права власності на природні ресурси, правового механізму ...
405344
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навчальний посібник / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МВСУ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незал. України; Кримський юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 224с. – (Екологічне право). – ISBN 966-8129-67-9
405345
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. – ISBN 966-364-178-9
405346
  Шемшученко Ю.С. Екологічне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 361-402. – ISBN 978-966-8602-87-0
405347
  Камінська Н.В. Екологічне право : навч. посібник / Н.В. Камінська, А.І. Камінський, І.С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Дакор, 2013. – 247, [1] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-966-8379-86-4
405348
   Екологічне право : підручник / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 425. - Покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417. – ISBN 978-966-458-486-6
405349
   Екологічне право : підручник для студентів вищ. юрид. навч. закл. / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 425. - Алф.-предм. покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-486-6
405350
  Бонайн Джон Екологічне право громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 84-90
405351
  Джон Екологічне право приватного громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання / Джон, Бонайн // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 91-98
405352
  Баб"як О.С. Екологічне право України : Навчальний посібник для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва; Європ.ун-т управління, безпеки та інф.-правових технологій. Фак. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2000. – 216с. – ISBN 966-7714-04-7
405353
  Попов В.К. Екологічне право України / МОіНУ;За ред. Попова В.К.,А.П.Гетьман. – Харків : Право, 2001. – 480с. – ISBN 966-7146-49-9
405354
  Малишко М.І. Екологічне право України : Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред.В.З.Янчука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 392с. – ISBN 966-7791-12-2
405355
  Баб"як О.С. Екологічне право України : Навчальний посібник для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва; Європ.ун-т управління, безпеки та інформ.- правових технологій. Фак. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2001. – 216с. – ISBN 966-7714-04-7
405356
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : Підручник для вищ. навч. закладів / І.А. Дмитренко; МВС України, Нац. акад. внутрішних справ України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-7784-84-3
405357
   Екологічне право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
405358
  Балюк Г.І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах. (Загальна і Особлива частини). Навчальний посібник / Г.І. Балюк; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 192с. – ISBN 966-667-204-9
405359
   Екологічне право України : Підр. для студ. юрид. вищих навч. закладів. – Харків : Право, 2006. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
405360
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-667-251-6
405361
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навчальний посібник / Н.Р. Кобецька ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-667-328-5
405362
  Ільків Н.В. Екологічне право України : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. – Київ : Істина, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-8909-20-7
405363
   Екологічне право України : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Анісімова Г.В. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги ; МОН України ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-458-108-7
405364
  Рябець К.А. Екологічне право України : навчальний посібник / К.А. Рябець ; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 438 с. – ISBN 978-966-364-909-2
405365
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навч. посібник / Н.Р. Кобецька ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – Бібліогр.: с. 330-344. – ISBN 978-966-667-328-5
405366
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2016. – 139 с.
405367
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2016. – 86 с.
405368
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2017. – 83 с.
405369
   Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова Г.В., Соколова А.К. – Харків : Одіссей, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-633-690-6
405370
  Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 138-143. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються питання вдосконалення екологічного права України на шляху до Європейського союзу. Автор пропонує вивчати передовий досвід країн, які уже здійснили або реалізують цей процес. Разом з тим автор застерігає від копіювання дій інших ...
405371
   Екологічне право України. Академічний курс : Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ : Юридична думка, 2005. – 848 с. – Ширф дубл.34Екол.Доп.карт. юр. – ISBN 966-8602-13-7
405372
   Екологічне право України. Академічний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / Шемшученко Ю.С., Краснова М.В., Кулинич П.Ф., Малишева Н.Р. та ін.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид. – Київ : Юридична думка, 2008. – 720с. – ISBN 978-966-8602-56-6
405373
   Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шуміло О.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0404-3
405374
  Балюк Г.І. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку / Г.І. Балюк, О.В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-187. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
405375
  Андрейцев В.І. Екологічне право України: розвиток наукових доктрин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 9-27. – ISBN 978-966-7957-18-6
405376
   Екологічне право. Особлива частина : Підручник: Повний академічний курс. Для студ. юрид. вузів і фак-тів / За ред. В.І.Андрейцева. – Київ : Істина, 2001. – 544с. – ISBN 966-7613-13-5
405377
  Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0132-1331
405378
  Розовський Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-43. – ISSN 0132-1331
405379
  Андрейцев В.І. Екологічне право: сучасні проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 5-9. – ISBN 978-966-419-269-6
405380
  Климентенко А. Екологічне просвітництво: нові підходи, нові можливості // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Відображено різнопланову діяльність центру екологічної інформації та ініціативи бібліотеки у природоохоронній сфері.
405381
  Заніздра М.Ю. Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
405382
  Харіна О.О. Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 85-87
405383
  Ситнік О.І. Екологічне розмежування угруповань прудкої (Lacerta agilis) та зеленої (L.viridis) ящірок у районі Канівського природного заповідника / О.І. Ситнік, В.Р. Алексієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено біотопічний розподіл та щільність угрупувань прудкої та зеленої ящірок у районі Канівського природного заповідника. Встановлено, що їх популяції мають чіткі розмежування на основі міжвидової конкуренції.
405384
  Акопян В. Екологічне самовиховання особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 67-73. – ISSN 2078-1016
405385
  Бут Ю.С. Екологічне співробітництво в контексті розширення ЄС на схід та висновки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 217-224


  The article is considered on the environmental policy aspect in scope of the EU enlargement to the East. By example of countries of Eastern Europe which became members of the European Union, certain conclusions for Ukraine are stated. Special attention ...
405386
  Шоха Т. Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню питання про можливість виділення в складі екологічного права комплексного (міжгалузевого) інституту екологічного страхування. Статья посвящена исследованию вопроса о возможности выделения в составе экологического права ...
405387
  Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя і здоров"я довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.78-82. – ISSN 0132-1331
405388
  Данилко В.К. Екологічне страхування: реалії та перспективи // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-91. – Бібліогр.: 4 назв.
405389
   Екологічне управління : Підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2004. – 432с. – ISBN 966-06-0315-0
405390
  Краснова М. Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття, юридичні ознаки, форми, види, системи екологічного управління як основоположного чинника, здатного на практиці реалізувати цілі і завдання сучасної державної, регіональної, місцевої, об"єктної екологічної політики та ...
405391
  Пилипяк О.В. Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 126-134. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
405392
  Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960 -80 рр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 45-49. – Бібліогр.: 20 назв.
405393
  Лащик І.П. та інш. Екологічний аспект національної безпеки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.150-154. – ISBN 5-7763-2435-1
405394
   Екологічний атлас Дніпропетровської області. – Київ-Дніпропетровськ, 1995. – 24с.
405395
   Екологічний атлас Києва. – Київ, 2003. – 60 с.
405396
   Екологічний атлас Києва. – 2-е вид., доп. – Київ : ТОВ "Агентство Інтермедіа", 2006. – 60с.
405397
   Екологічний атлас маленького киянина. – Київ : Агенство Інтермедіа, 2005. – 48с.
405398
   Екологічний аудит : Посібник для спец.з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – Київ : Символ-Т, 1997. – 221с. – ISBN 966-95095-0-5
405399
  Шевчук В.Я. Екологічний аудит : Підручник для студ.вищих закл.освіти / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – Київ : Вища школа, 2000. – 344с. – ISBN 5-11-004641-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
405400
  Кривень О. Екологічний аудит в системі державного регулювання еколого-економічних відносин // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 282-287. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
405401
  Жолобчук І. Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено аспекти розвитку та становлення екологічного аудиту в Україні. Одними з першочергових питань є недосконалість та розвиток діючого законодавства, визначено необхідні кроки для поліпшення та окреслено передумови для впровадження та ...
405402
  Печенюк А.П. Екологічний аудит об"єктів сільського зеленого туризму // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 84-87. – ISSN 2309-1533
405403
  Рибак В.В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 03.00.16 / Рибак В.В. ; М-во аграрної політ. та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
405404
  Фостолович В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-97.
405405
  Лавринюк З.В. Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам"ятки природи "Оконські джерела" / З.В. Лавринюк, О.А. Караїм // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
405406
  Скрипчук П. Екологічний аудит територіально-господарських систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 76-91. – ISSN 0131-775Х
405407
  Завальнюк Ірина Вікторівна Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Завальнюк І. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
405408
  Гаман П. Екологічний аудит у системі природоохоронного законодавства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 6 пунктів
405409
  Маліновська Д.К. Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 224-232


  Визначено вплив природоохоронної діяльності, її місце в загальних господарських операціях. Розглянуто основні показники природоохоронної діяльності в Україні, а саме проаналізовано динаміку нарахування та сплати екологічного податку, його склад. ...
405410
  Костишин Н. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 11-18. – (Економіка АПК ; № 21(1))
405411
  Краснова М.В. Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 291-305. – ISBN 978-617-566-151-2
405412
  Маліков В В. Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових дослідженнях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 161-164. – ISSN 2222-4459
405413
  Мех Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-48
405414
  Артюх-Пасюта Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи / Артюх-Пасюта, І.Ю. Кравченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 323-329. – (Економічні науки ; вип. 23)
405415
  Бохан А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 57-67. – ISSN 0131-775Х
405416
  Мельник Леонід Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 34. – ISSN 1728-6220
405417
  Вергун Л.І. Екологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 37-42.
405418
  Яценко Л.Д. Екологічний вимір стану національної безпеки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
405419
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2002
405420
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2002
405421
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2002
405422
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
405423
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2002
405424
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2002
405425
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2003
405426
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2003
405427
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2003
405428
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
405429
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2003
405430
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2003
405431
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
405432
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
405433
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
405434
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
405435
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
405436
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
405437
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
405438
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
405439
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
405440
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
405441
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
405442
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
405443
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
405444
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
405445
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
405446
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
405447
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
405448
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
405449
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
405450
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
405451
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
405452
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
405453
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
405454
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
405455
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (47). – 2008
405456
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (48). – 2008
405457
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (49). – 2008
405458
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2008
405459
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2008
405460
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2008
405461
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (53). – 2009
405462
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (54). – 2009
405463
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (55), травень - червень. – 2009
405464
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (56), липень - серпень. – 2009
405465
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (57), вересень - жовтень. – 2009
405466
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2009
405467
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (59). – 2010
405468
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (60). – 2010
405469
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (61). – 2010
405470
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (62). – 2010
405471
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (63). – 2010
405472
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (64). – 2010
405473
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2011
405474
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2011
405475
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2011
405476
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (68). – 2011
405477
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (69). – 2011
405478
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (70). – 2011
405479
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (71), січень - лютий. – 2012
405480
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (71), березень - квітень. – 2012
405481
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (72), травень - червень. – 2012
405482
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (73), липень - серпень. – 2012
405483
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (74), вересень - жовтень. – 2012
405484
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (75), листопад - грудень. – 2012
405485
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (76), січень - лютий. – 2013
405486
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (77), березень - квітень. – 2013
405487
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (78), травень - червень. – 2013
405488
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (79), липень - серпень. – 2013
405489
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
405490
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
405491
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (82), січень - лютий. – 2014
405492
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (83), березень-квітень. – 2014
405493
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (84), травень - червень. – 2014
405494
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (85), липень - серпень. – 2014
405495
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (87), листопад - грудень. – 2014
405496
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (88). – 2015
405497
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (89), березень - квітень. – 2015
405498
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (90), травень - червень. – 2015
405499
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
405500
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (92), вересень - жовтень. – 2015
405501
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (93), листопад - грудень. – 2015. – 32 с.
405502
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий. – 2016
405503
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень. – 2016
405504
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (97), травень - червень. – 2016
405505
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень. – 2016
405506
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (99), вересень-жовтень. – 2016
405507
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень. – 2016
405508
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (101), січень - лютий. – 2017
405509
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (102), березень - квітень. – 2017. – 32 с.
405510
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (103), травень - червень. – 2017. – 32 с.
405511
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (104), липень - серпень. – 2017. – 32 с.
405512
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (105), вересень - жовтень. – 2017. – 32 с.
405513
  Гацька Л.П. Екологічний демпінг і конкурентноздатність економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 26-29
405514
  Голобородько В.М. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні / В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 29-46. – ISSN 2415-8151
405515
  Шеремета В. Екологічний дороговказ / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєписковпства УГКЦ із питань екології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-398-043-0
405516
  Деркач В.О. Екологічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.) / В.О. Деркач, Н.І. Куценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
405517
  Базилевич Д. Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0372-6436
405518
  Руденко Л.Г. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
405519
  Шибко О. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 1728-9343
405520
  Дробноход М.І. Екологічний імператив як основний принцип прогнозування використання геологічного середовища : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / М.І. Дробноход, А.М. Мандрик, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Викладено концепцію екологічного імперативу як підходу до осмислення стану геологічного середовища. Розглянуто екологічні проблеми та процеси, ініційовані діяльністю людини, що негативно впливають на стан геологічного середовища.
405521
  Смоленський І. Екологічний інжиніринг як системоутворююча функція менеджменту техногенно небезпечного виробництва в контексті "зелених" технологій / І. Смоленський, Г. Степанюк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 226-233. – ISSN 1562-0905
405522
  Розова К.В. Екологічний канцерогенез - об"єктивна реальність / К.В. Розова, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-36
405523
  Бобух І. Екологічний капітал як складова національного багатства: проблеми дефініції та оцінювання : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 16-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
405524
   Екологічний кодекс України: міфи та реальність : Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ 12-13 травня 2005 року). – Київ : Киевский университет, 2006. – 115с.
405525
  Шумак І. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 49-50.
405526
   Екологічний контроль вмісту двоокису азоту і кисню в земній атмосфері на основі спектральних спостережень Сонця / В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, Л.М. Костенко, Н.Й. Лозицька, С.В. Пасічник, П.Ф. Кравчук, В.П. Бабій, В.М. Амірханов, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 133-141. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються спостереження спектру Сонця у 1977-1992 рр., виконані на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського університету. Фотометрія спектрограм і абсолютна калібровка спектрів показала, що ...
405527
  Яців М.Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів річок ( на прикладі басейну р.Прут ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яців Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. :14 назв.
405528
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
405529
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
405530
  Джуган В.О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 420-425. – ISSN 1563-3349
405531
  Родіонов О.В. Екологічний лізинг у діяльності підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
405532
  Лісовська Н.В. Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 179-183


  У статті розглянуто особливості застосування механізму лізингу у сфері екологічно сприятливого інноваційного розвитку економіки країни в контексті діяльності виробничих і переробних підприємств різних галузей господарювання. Визначено сутність поняття ...
405533
  Боронос В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку / В.М. Боронос, Ю.М. Шкодкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 115-119. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
405534
  Перга Т.Ю. Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 65-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників суспільства з потребами ...
405535
  Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 56-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
405536
  Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0
405537
  Ларіна Я.С. Екологічний маркетинг як концепція розвитку підприємства АПК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 2. – С. 94-100. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано і узагальнено сучасні концепції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі України в контексті загальносвітових тенденцій.
405538
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна, Г.В. Крусір, В.М. [ та ін. ] Мознальова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 516 с. – ISBN 966-8365-15-1


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
405539
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Г.В. Крусір, С.В. Стеценко, І.В. Давиденко, Л.В. Сухіна, Н.І. Хумарова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освіта 21століття). – ISBN 966-346-188-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
405540
  Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-235-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
405541
  Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
405542
  Нагаєв В.М. Екологічний менеджмент аграрної сфери як основа еколого-безпечного розвитку України / В.М. Нагаєв, О.А. Абдулмалікова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
405543
  Петруня В.Ю. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 372-378
405544
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент і маркетинг як складові конкурентної стратегії компаній // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 1)
405545
  Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 104-111. – ISSN 0131-775Х
405546
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
405547
  Сбітнєв А.І. Екологічний менеджмент у військових формуваннях з позиуії системного підходу / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 397
405548
  Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : монографія / В.О. Лук"янихін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 314 с. – ISBN 966-680-063-2


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
405549
  Романюк В.М. Екологічний менеджмент у системі управління на рівні підприємства // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 110-112
405550
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 160-166. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується механізм взаємодії екологічного менеджменту та міжнародної конкурентоспроможності компанії, розкрито напрями і форми впливу екологічного менеджменту на конкурентні позиції підприємств і компаній. Екологічний менеджмент ...
405551
  Веклич О.О. Екологічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич; Рада нац. безпеки і оборони України; Український ін-т досліджень навкол. середовища і ресурсів. – Київ, 2003. – 88с. – ISBN 966-581-438-9
405552
  Радчук І.В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Радчук Ігор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
405553
  Дмитриков В.П. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутністю еталонів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Дмитриков В.П.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 44 назви
405554
   Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування = Environmental monitoring of the region: expert evaluation of the state and functioning / [Ковальчук І.П. та ін. ; наук. ред. І. Ковальчук] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; М-во освіти і науки України, Громадська орг. "Опілля". – Львів : Опілля, 2009. – 607, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 591-602. – (Серія "Скарбниця Опілля: освіта і наука"). – ISBN 978-966-553-730-0
405555
  Шарапова С.В. Екологічний моніторинг у правовідносинах використання природних ресурсів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 185-188. – ISSN 0201-7245
405556
  Кочедикова Г.В. Екологічний моніторинг як напрям підвищення екологічної безпеки та енергоекологічної ефективності теплоенергетичних об’єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.123-127. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
405557
  Чорненька Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму / Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 173-182
405558
  Мартиненко А.С. Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 69-74. – ISSN 2077-3455
405559
  Лозанський В. Екологічний паспорт промислового підприємства: потрібен новий національний стандарт // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 18-22.
405560
  Мних О.Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 57-65. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
405561
  Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи / Ю. Лисенко, Садеков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
405562
  Покатаєва О.В. Екологічний податок в Україні правова природа та особливості законодавчого регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
405563
  Мандрик В.О. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 20-26. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
405564
  Довга І. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об"єкти: теоретичний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 30-32. – ISSN 1810-3944
405565
  Чечель А.О. Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-88. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
405566
  Лега О.В. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін / О.В. Лега, Л.В. Яловега, Т.Б. Прийдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 231-242. – (Економічні науки)
405567
  Палій О.П. Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 356-362. – ISSN 2075-437X


  На прикладі роману сучасного чеського письменника Мілоша Урбана у статті розглянуто трансформацію екологічної проблематики в постмодерністському тексті. Проблему проаналізовано з перспективи екокритичного прочитання - нового для вітчизняного ...
405568
   Екологічний потенціал наземних екосистем = Ecological potential of terrestrial ecosystems. – Львів : Поллі, 2003. – 180с. – ISBN 966-7307-13-2


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
405569
  Андрусевич К.В. Екологічний простір тваринного населення дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 120-134 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1684-9094
405570
   Екологічний ризик : методологія, оцінювання та управління : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.В. Лисиченко [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядерне т-во. – Київ : Наукова думка, 2014. – 326, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-327. – ISBN 978-966-00-1417-6
405571
  Новак У.П. Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 89-94. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
405572
  Загороднюк П.О. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-13. – Бібліогр.: 21назва. – ISSN 1726-5428
405573
  Поппер Л.В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-154


  Автор доводить, що екологічний рух пройшов шлях від громадської екологічної стурбованості, емоційних всплесків і заперечень шкідливих викидів виробництв до пошуку стратегічних екологічних ініціатив, спрямованих на узгодження еколого- економічної ...
405574
  Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доповідь / [Л.Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 50, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с.32-33. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 7). – ISBN 978-966-554-234-6
405575
  Дегодюк Е.Г. Екологічний стан басейнів малих річок і здоров"я населення України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 81. – С. 168-173
405576
  Терлецька О.В. Екологічний стан вод урбосистем Дрогобича // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
405577
   Екологічний стан водних об"єктів урбанізованих територій. Китаївські ставки / Линник П.М. [та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. П.М. Линника ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Логос, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: 69-74. – ISBN 978-966-171-958-2
405578
   Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 219с. – ISBN 966-306-067-7
405579
   Екологічний стан грунтів України / С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І. Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1561-4980
405580
  Варзар М. Екологічний стан Дарницького району міста Києва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 139-142
405581
  Ілляшенко І.О. Екологічний стан довкілля міста Києва: ризики, загрози, небезпеки // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано сучасний стан екологічної та природно-техногенної безпеки міста Києва. Розглянуто складові природної небезпеки для території міста, таких як зсувні процеси, процеси підтоплення та комплексні гідрометеорологічні явища. Також ...
405582
  Машина В.П. Екологічний стан Канівського водосховища в районі м.Києва за розвитком мікро- і мезобентосу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 145-149. – Бібліогр.: 4 назви
405583
  Вишня М.М. Екологічний стан Львівської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-119


  Досліджено екологічний стан Львівської області, що ґрунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні екологічні проблеми та їх причини. Розглянуто територіальну організацію екологічної ситуації. Исследовано ...
405584
  Пожарська А. Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 290-294


  Викладено характеристику екологічного стану Одеси. Визначені основні забрудники урбогеосистеми міста. Показані заходи, які робляться міською владою для покращення стану міста. Наведені приклади проектів, які плануються ввести в експлуатацію для ...
405585
  Короткова А.Я. Екологічний стан на деревообробних підприємствах України : географія / А.Я. Короткова, І.М. Яценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
405586
  Фесюк В.О. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип"яті / В.О. Фесюк, С.В. Полянський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 199-209 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
405587
  Барановська О.В. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області / О.В. Барановська, М.О. Барановський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 421-424. – ISBN 966-521-129-3
405588
  Кравчинський Р.Л. Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потенціалу території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
405589
  Цвид Н.В. Екологічний стан природних вод озера Світязь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 137-141. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
405590
   Екологічний стан та буферні властивості грунтів залежно від актуальної кислотності / С.Б. Большаніна, Л.І. Марченко, О.Г. Аблєєв, М.С. Мальований // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
405591
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 125-154
405592
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 246-278


  Приведено результати 75-річних досліджень змін хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Приведено результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, специфічними ...
405593
  Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
405594
  Козловський О.Ю. Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині / О.Ю. Козловський, О.Ф. Дунаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 17 назв.
405595
  Мостенська Т.Л. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 258-267. – ISSN 1993-6788
405596
  Овсейчик С. Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86. – ISSN 1682-3540
405597
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 192с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-219-7


  Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілосної системи урбокомпесаційного природокористування
405598
  Конох А.П. Екологічний туризм : Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання / А.П. Конох, Ф.Ф. Товстопятко, С.А. Некрасов; Мін-во освіти і науки України; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 68с.
405599
  Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посібник / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2015. – 137, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-501-099-9
405600
  Корчук О.С. Екологічний туризм на природо-заповідних територіях України / О.С. Корчук, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-123
405601
  Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  У роботі розкрито сутність екологічного туризму та його особливості у національних природних парках і біосферних заповідників.
405602
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у ситемі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
405603
  Ржепецька Н.М. Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
405604
  Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 35-41. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
405605
  Зелінський О.С. Екологічний туризм як соціокультурне явище в Україні / О.С. Зелінський, О.С. Бабенко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 183-184
405606
  Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 80-85. – ISSN 2221-1055
405607
  Харченко Т.Б. Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 107-110
405608
  Туниця Т. Екологічний фактор зовнішньоекономічної безпеки і сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 160-164
405609
  Купінець Л. Екологічний фактор у нормативно-правовому регулюванні міжнародної торгівлі = Економічні проблеми природокористування / Л. Купінець, С. Харічков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-78. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
405610
  Орлова Ольга Олександрівна Екологічний фактор формоутворення в дизайні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:05.01.03 / Орлова О.О.; МОіНУ. ХДА дизайну і мистецтва. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
405611
  Діденко О.А. Екологічний чинник розвитку промислового виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 284-291


  Статтю присвячено сучасним проблемам взаємодії суспільства і природи, зокрема екологічній трансформації економіки. Вона розглядає перспективи розвитку промислового виробництва в умовах зростання екологічних вимог, а також можливості формування ринку ...
405612
  Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки = Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 0131-775Х
405613
  Гетьман В.І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 33-38 : фото
405614
  Чернявська Т.О. Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: Спец. 03.00.16 / Т.О.Чернявська; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграекол. та біотехнол. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
405615
   Екологічні аспекти видобування сланцевого газу в Україні: позиція громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 3 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
405616
  Куликов Юрій Олексійович Екологічні аспекти використання вапнистих матеріалів Татарстану для оптимізації едафічного середовища в культурфітоценозах : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.30 / Куликов Юрій Олексійович; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
405617
  Гетьманчик І.П. Екологічні аспекти використання земель природно-заповідного фонду // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 128. – С. 129-133
405618
  Грицуляк Г.М. Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці / Г.М. Грицуляк, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 125-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0587-2596
405619
  Васенко О.Г. Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 592-597. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
405620
  Фіалко О.Й. Екологічні аспекти гідрохімії вод глибокого залягання / О.Й. Фіалко, Т.А. Конецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню забруднення підземних вод продуктами діяльності людини. Авторами пропонується створення системи регіональних моделей моніторингу.
405621
  Ільків Л.А. Екологічні аспекти дорадчої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 170-173. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено важливість екологічних аспектів дорадчої діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано необхідність поширення екологічних знань серед сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив екологічної складової ...
405622
  Ульяненко О.О. Екологічні аспекти енергозбереження в рамках енергетичної політики Євросоюзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 553-569. – ISSN 1563-3349
405623
  Десятник К.О. Екологічні аспекти застосування кальцієвмісних меліорантів різного походження на чорноземі опідзоленому важкосуглинковом // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 104-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
405624
  Пшеничний С.В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловодних птахів на внутрішніх водоймах України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16. / Пшеничний С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
405625
  Пшеничний С.В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловодних птахів на внутрішніх водоймах України : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.16 / Пшеничний С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197л. + Додатки : л.187-197. – Бібліогр. : л.155-186
405626
  Сидоренко О. Екологічні аспекти культивування та репродукції інтродукованих оранжерейних рослин / О. Сидоренко, О. Чихман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему моделювання основних екологічних чинників оранжерейної екосистеми при культивуванні інтродукованих тропічних рослин. Показано, що в умовах місцевого клімату ритми сезонного розвитку більшості інтродукованих видів відповідають ритмам ...
405627
   Екологічні аспекти механічних руйнувань технологічного обладнання бурякоцукрового виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Василюк, І.В. Петренко, Н.В. Козаченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 32-34. – Бібліогр.: 18 назв.
405628
   Екологічні аспекти наукових досліджень / Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук, В. Бойко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 24-36. – ISSN 0372-6436
405629
   Екологічні аспекти одержання надпровідних полікупратів ітрію / В.В. Боклащук, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12
405630
  Костєв В.М. Екологічні аспекти потенціалу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
405631
  Халіман І.О. Екологічні аспекти при виробництві продукції тваринництва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 353-357. – ISSN 2078-0877
405632
  Козловський Б.І. Екологічні аспекти проходження повеней і паводків у Карпатському регіоні України / Б.І. Козловський, Й.М. Білоус, Н.Є. Когут // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
405633
  Хвесик М.А. Екологічні аспекти рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.15-21
405634
  Хвесик М.А. Екологічні аспекти рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм / М.А. Хвесик, К.І. Рижова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.15-21
405635
  Луцишин П.В. Екологічні аспекти розвитку Волинського суспільно-географічного комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 112-119. – ISBN 0868-6965
405636
  Іванов Ю.Б. Екологічні аспекти розвитку ринкових відносин / Ю.Б. Іванов, І.А. Серова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 241-245


  В статті розглянуті базові складові ефективності ринкового процесу через встановлення формально-логічних взаємозв"язків в системі його розвитку, визначення динамічної рівноваги між тіньовою та легальною економікою за умов відокремлення екологічної ...
405637
  Важинський Ф.А. Екологічні аспекти розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 84-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
405638
  Шуляренко І.П. Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 157-163. – Бібліогр.: 15. – ISBN 966-521-129-3
405639
  Кірейцева О.В. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / О.В. Кірейцева, Л.М. Сокол // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 29-36. – ISSN 2221-1055
405640
  Чіпко Т. Екологічні аспекти співпраці України з Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 187-188
405641
  Сидоренко С.А. Екологічні аспекти сучасних економічних стратегій в контексті концепції сталого розвитку // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 37-44
405642
  Кубай Д. Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 142-146. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
405643
   Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : Монографія / В.Г. Петрук, О.Г. Яворська, А.П. Ранський, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко; Під. ред. Петрука В.Г.; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 255 с. – ISBN 966-641-167-9
405644
  Адамович М.В. Екологічні аспекти у договорах про землю // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-62.
405645
  Аблєєв О.Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів військово-промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Аблєєв Олексій Германович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
405646
  Піляшенко-Новохатний Екологічні аспекти формування та функціонування корозійно небезпечних угруповань грунтових мікроорганізмів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Піляшенко-Новохатний А.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
405647
  Герасимчук З.В. Екологічні вектори економічної глобалізації : економіка та екологія / З.В. Герасимчук, В.А. Голян // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 193-198. – Бібліогр.: 11 назв
405648
  Воскресенська Т.І. Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 49-54. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
405649
  Сиротюк Г. Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 64-68. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
405650
  Малюга Н. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
405651
   Екологічні градієнти міста Киева / І.М. Падун, Л.Є. Огородник, Ф.В. Вольвач, В.І. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 33)


  Подано поняття про екологічний градієнт стосовно території великого міста. Наведено визначення урбаністичного градієнта. Детально розглянуто екологічні градієнти для міста Києва (R, RH, R2, S, SH).
405652
  Яромчук В. Екологічні детермінанти синтезу мистецтв в мультимедіа // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 105-111. – ISSN 0869-3595


  У статті надається аналіз екологічних детермінант розвитку мультимедіа як певного синтезу мистецтв. Інтеграція звуку та кольору, зображувальної пластики віртуального простору в мультимедіа потребує визначення образної специфіки екранних видів мистецтв ...
405653
  Яромчук В.В. Екологічні детермінанти синтезу мистецтв в мультимедіа // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 190-196. – ISSN 2225-7586
405654
  Кахацька О. Екологічні договірні відносини в предметі екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто суб"єкти, об"єкти, зміст екологічних договірних відносин, а також їх місце в предметі екологічного права. В статье рассмотрены субъекты, объекты, содержание экологических договорных отношений, а также их место в предмете ...
405655
  Бойко Л. Екологічні загрози і земельні відносини: як вийти з критичної ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 9. – С. 23-25
405656
  Серебряков Валентин Валентинович Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі : Дис...доктора біолог.наук:03.00.16 / Серебряков Валентин Валентинович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 486с. + Додатки:с.387-486. – Бібліогр.:с.323-386
405657
  Серебряков Валентин Валентинович Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Серебряков В.В.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 47 с.
405658
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький
405659
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – C. 144-150. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 4)
405660
   Екологічні засади збалансованого розвитку: регіональні аспекти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 6-7 : фото
405661
  Рахнянська Т. Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню змісту екологічних засад правового режиму земель капітального будівництва на основі концепції сталого розвитку. Проаналізовано різні наукові підходи щодо принципів (засад) сталого природокористування, зокрема, ...
405662
  Тертична О.В. Екологічні засади розвитку промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.П. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
405663
  Лень В. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст / В. Лень, О. Колівешко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 11-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
405664
  Гулай О.В. Екологічні зв"язки бактерій ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE у прісноводних біоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Гулай Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 41 с. – Бібліогр.: 45 назв
405665
  Добровольський В.В. Екологічні знання : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Добровольський В.В.; МОН України Микол. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил.акад.". – Київ : Професіонал, 2005. – 304с. – ISBN 966-8556-75-5
405666
  Маркович Л. Екологічні знання в курсі фізики 7-го класу загальноосвітньї школи // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.36-38. – ISSN 0131-6788
405667
  Іванюта С.П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 53-60
405668
  Кулинич П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 0132-1331
405669
  Статюха Г.О. Екологічні індикатори сталого розвитку міста Києва: якість води / Г.О. Статюха, О.В. Гроза, І.Г. Рубежняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
405670
  Самчук Р.В. Екологічні інтенції нової аксіологічної парадигми // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 39-41
405671
  Сабадаш В. Екологічні конфлікти в сучасній системі природокорисування: теоретичні й методологічні аспекти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
405672
  Сабадаш В. Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 6-8. – ISSN 1810-3944
405673
  Бугаєв М. Екологічні корені української національної культури та менталітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 270-271. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
405674
  Стратонова А. Екологічні кризи в ранньопервісних суспільствах: факти та гіпотези // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 35-44. – ISSN 2078-6093
405675
  Фареник С.А. Екологічні критерії суспільного поступу: проблема визначення : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фареник С.А.; КГУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 19 с.
405676
  Фареник Сергій Анатолійович Екологічні критерії суспільного поступу: проблема визначення : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Фареник Сергій Анатолійович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.152-169
405677
   Екологічні наслідки будівництва малих ГЕС у Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 2
405678
  Безносюк О.О. Екологічні наслідки військової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з впливом військової діяльності на стан довкілля та можливі заходи щодо їх урегулювання.
405679
  Тимочко С. Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України - загроза нинішньому та майбутнім поколінням // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
405680
   Екологічні наслідки глобалізації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 183-210. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
405681
   Екологічні наслідки розробки калійних руд на Калуш-Голинському родовищі та прогноз осідання земної поверхні над затопленими гірничими виробками / Я.М. Семчук, Г.В. Боднар, І.Є. Хмара, Г.М. Цимбаліста // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-17 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
405682
   Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ. – ISSN 2306-9716
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
405683
  Архипова Л.М. Екологічні обмеження використання альтернативних джерел енергії / Л.М. Архипова, О.М. Мандрик // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-285-405-3
405684
  Юрчак Лариса Дем"янівна Екологічні основи алелопатичної взаємодії та післядії ароматичних рослин в агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Юрчак Л.Д.; Ін-тут агроекології та біотехнології українськ. акад. аграрних наук. – Київ, 2002. – 35с. – Бібліогр.: 70 назв
405685
   Екологічні основи використання добрив. – Київ, 1988. – 232с.
405686
   Екологічні основи захисту плодового саду від шкідників з максимальним використанням біологічних засобів : (рекомендації для спеціалістів захисту рослин,колективний,орендних, фермерських та приватних господарств, співробітників відділів захисту рослин науково-дослідних установ). – Київ, 2001. – 97с.
405687
  Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України = Экологические основы устойчивого развития агросферы в контексте европейской интеграции Украины = Ecological basis of sustainable development of agrosfera in the context of european integration of Ukraine / О.І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2014. – 428, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-428. – ISBN 978-617-7015-23-8
405688
   Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно-заповідного фонду : Тези доповідей міжн. наук.-практич. конференції. – Рахів, 1993. – 290с.
405689
  Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування : Навч. посібник / Т.А. Сафранов. – 3-є вид., стереотип. – Львів : Новий світ, 2006. – 248с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-20-8
405690
  Коніщук В.В. Екологічні основи розвитку та охорони торфових боліт Полісся : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Коніщук Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогрю: 126 назв
405691
  Буковська О. Екологічні основи систематичної, хорологічної та аутфітосозологічної структури флори Західного Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття ілюструє деякі аспекти охорони окремих видів рослин на території Західного Поділля. Подано ступінь поширення видів на території дослідження та охоронний статус видів. Вказані види, які, очевидно, зникли з попередніх місцезростань в ...
405692
  Ковальчук В. Екологічні особливості Microsphaera azaleae U. Braun (Erysiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку розвитку, ступінь та особливості ураження борошнистою росою шести форм Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring. в різні періоди росту і розвитку рослин. Виділено найбільш стійки форми Rhododendron japonicum до ураження борошнистою ...
405693
  Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Лисиця Андрій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
405694
  Скрипник О.О. Екологічні особливості накопичення хлору в біогеогоризонтах чорноземних грунтів справжніх степів України : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.30 / Скрипник О.О.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 19 с.
405695
  Глущенко Л.А. Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули / Л.А. Глущенко, М.Ю. Старовойтова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 107-112. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
405696
  Чумак П. Екологічні особливості поширення трипсів (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу екологічних особливостей поширення трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Зареєстровано 11 видів трипсів, що належать до двох підрядів Terebrantia і Tubulifera. Вперше виявлено хижого трипса - ...
405697
  Дубняк С.С. Екологічні особливості систем берегозахисту на великих рівнинних водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 29-42 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
405698
  Орлов О.О. Екологічні особливості сфагново-торфового покриву та сезонна динаміка вмісту 137Cs у сфагнових мохах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено екологічні особливості сфагново-торфового покриву мезооліготрофних боліт. Проаналізовано вміст 137Cs у різних фракціях сфагнового покриву та воді боліт протягом вегетації та після її закінчення. Виявлено сезонні потоки 137Cs у екосистемах ...
405699
  Антонов Є.В. Екологічні особливості угруповань кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) заповідника "Єланецький степ" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 53-54. – ISSN 1729-7184
405700
   Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості : матеріали П"ятої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості, м. Чернівці, 24-26 вересня 2004 року. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 273с. – ISBN 966-8670-05-1
405701
  Фенко І.М. Екологічні питання в контексті православного богослов"я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
405702
  Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
405703
  Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 166 - 191
405704
  Свєтлова Н.Б. Екологічні підходи до екзогенної регуляції адаптивних властивостей рослин / Н.Б. Свєтлова, Н.Ю. Таран, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Пропонується система скринінгу фізіологічно активних речовин для підвищення адаптивних властивостей та продуктивності рослин в інтегрованих екологічно безпечних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
405705
  Бублик М.І. Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 74-81. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
405706
  Данилко В.К. Екологічні податки в Україні: статистичний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-30
405707
  Цибуляк А.Г. Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 130-133. – ISSN 1729-7036
405708
  Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
405709
  Пушкіна О.В. Екологічні права громадян та їх забезпечення у чинному законодавстві України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-17.
405710
  Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
405711
  Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 217 л. – Бібліогр.: л. 186-217
405712
  Гетьман А.П. Екологічні права людини в національній і міжнародній правовій доктрині / А.П. Гетьман, В.В. Костицький // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 68-80. – ISSN 2224-9281
405713
  Яреськовська І. Екологічні права людини і громадянина в українському законодавстві та на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)


  "... Аналіз нормативно-правових актів".
405714
  Сабіров Р.Ф. Екологічні права людини та громадянина: історія розвитку й законодавче закріплення // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 147-153
405715
  Соловйов О. Екологічні права людини та угоди про розподіл продукції: український вимір // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 13, 16-17
405716
  Краснова М.В. Екологічні права та обов"язки громадян у системі сучасної правової науки та освіти // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-304-4
405717
  Михайлик О.О. Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 166-172


  У статті розглядаються традиційні екологічні підходи народів України та Японії до містобудування: визначені спільні принципи забудови, схожість природного середовища країн. Відмічається відмінне ставлення японців та українців до свого довкілля.
405718
  Скороход І.С. Екологічні пріоритети геоекономічної стратегії розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 154-157.
405719
   Екологічні пріоритети просторового планування та напрями їх впровадження в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
405720
  Стегней М.І. Екологічні пріоритети розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена екологічним пріоритетам розвитку сільських територій. Екологічний стан сільських територій пов"язаний із негативними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктивності і біорізномаїття, виснаженням грунтів і мінеральних ...
405721
  Вишневська О.М. Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 95-99. – ISSN 2309-1533
405722
  Ігнатенко М.Г. Екологічні проблеми АПК Півдня України / М.Г. Ігнатенко, Л.О. Мармуль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 113-117. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
405723
   Екологічні проблеми бассейну Дніпра та якості питної води верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.26. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
405724
  Ковпак Л.В. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 63-77. – ISSN 0130-5247
405725
  Рогожа М.М. Екологічні проблеми в перспективах перфекціоністського та мінімалістського просторів моралі (екологічний вчинок і малі справи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються екологічно орієнтовані моральні дії. Доводиться думка, що у просторі перфекціоністської моралі екологічно орієнтована дія можлива як екологічний вчинок, а у просторі соціальної моралі (моралі мінімальних вимог) одиницею ...
405726
  Чуменко Д.Г. Екологічні проблеми використання енергоощадних ламп // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
405727
  Веклич О.О. Екологічні проблеми глобалізації як чинник трансформації світогосподарських зв"язків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 29-31
405728
   Екологічні проблеми заводу "Радикал" та шляхи їх розв"язання (засідання круглого столу) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 6-8 : фото
405729
  Паньків З. Екологічні проблеми землекористування в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 101-105. – (Серія географічна ; Вип. 37)
405730
   Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / О.В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1506-7
405731
  Волос С.О. Екологічні проблеми Львівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 106-111. – ISBN 0868-6965
405732
  Соколо В.М. Екологічні проблеми м. Жовті Води та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 31-32 : фото
405733
  Вигонний В.І. Екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині / В.І. Вигонний, Ю.П. Логачов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 28-29 : фото
405734
  Шершун М.Х. Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2009. – № 3. – С. 13-15
405735
  Гудима М.Г. Екологічні проблеми рекреаційного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Описано зміни елементів ландшафту під впливом рекреаційної діяльності. Піднято питання навантажень і ємності природно-територіальних комплексів.
405736
  Шевчук І.О. Екологічні проблеми річки Рось / І.О. Шевчук, О.Д. Зацарина, Л.В. Сукач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 4 (31). – С. 89-94. – ISSN 2306-5680


  У статті показана динаміка якісних та кількісних змін іонного стоку р. Рось в пункті м. Корсунь-Шевченківський (замикаючий створ) та визначена його антропогенна складова (АС) у сучасному гідрохімічному режимі річки.
405737
   Екологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні. – Київ, 2000. – 224с. – ISBN 966-02-1078-7
405738
  Олійник Я.Б. Екологічні проблеми розвитку АПК України / Я.Б. Олійник, О. Нижник // Закон і бізнес, 1998. – №8
405739
  Обнявко Т.С. Екологічні проблеми розвитку підприємств військово-промислового комплексу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
405740
  Пістун М.Д. Екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу Київської області = географія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
405741
  Олійник Я.Б. Екологічні проблеми розвитку продовольчого комплесу Київської області / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Вісник Київського ун-ту. Хіміко-біологічні науки та науки про Землю, 1990
405742
  Шепель О.Ю. Екологічні проблеми спалювання опалого листя та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 29-31 : фото. – Бібліогр.: 14 назв.
405743
  Бомба М.Я. Екологічні проблеми структури грунтів в умовах сучасного землеробства і шляхи їх вирішення // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 13-17. – ISSN 2310-046X
405744
   Екологічні проблеми сучасної економіки та їх відображення в економічній теорії // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.131-200. – ISBN 5-7763-2435-1
405745
  Борзенко Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної діяльності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 35-37. – ISSN 2518-7341


  Представлено результати соціологічного опитування молоді Кіровоградщини щодо екологічних проблем та захисту природи, висвітлено досвід проведення вебінарів евкологічної тематики як для бібліотекарів, так і читачів.
405746
  Парнікоза І.Ю. Екологічні проблеми та охорона природи Антарктики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 20-23
405747
  Парнікоза І.Ю. Екологічні проблеми та охорона природи Антарктики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 27-24
405748
  Стельмах О. Екологічні проблеми у працях членів київського товариства дослідників природи другої половини XIX - початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 197-200. – ISBN 978-966-95419-8-7
405749
  Вергун Л.І. Екологічні проблеми України в контексті європейських стандартів / Л.І. Вергун, Л.В. Селезньова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються проблеми охорони навколишнього середовища в контексті європейських стандартів.
405750
  Давиденко Віталій Володимирович Екологічні проблеми українського села: соціально-політичний аспект регулювання : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Давиденко Віталій Володимирович; КДУ. – К., 1991. – 155л. – Бібліогр.:л.141-151
405751
   Екологічні проблеми Херсонської області: обговорення та громадська експертиза // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 32-33 : фото
405752
  Тодоров Т. Екологічні проблеми Чорного моря в рамках Чорноморського економічного співробітництва : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 88-90. – ISSN 0131-775Х
405753
  Рижков М.М. Екологічні проблеми як чинник міжнародної безпеки: національний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 41-44.
405754
  Гончаренко Г.Є. Екологічні проблеми: шляхи та перспективи їх вирішення в Уманському регіоні / Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра, С.Г. Половка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
405755
  Безруков В. Екологічні проекти школярів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Команда з України виборола золото на Міжнародній олімпіаді екологічних проектів серед школярів (МОЕП). Постійну підтримку учасникам олімпіади надає керівництво ННЦ "Інститут біології" (директор - проф. Л.І. Остапченко). Про тематику проектів.
405756
  Сидоренко С.А. Екологічні ризики в контексті нелінійного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
405757
  Триліс В.В. Екологічні ризики в сільському туризмі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 133-135
405758
  Ілляшенко С.М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз : інвестиції / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-59 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
405759
  Рудько Г.І. Екологічні ризики при розробці родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, О.І. Бондар // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 75-83 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
405760
  Матвійчук О. Екологічні ризики промислової водогосподарської діяльності в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 41-47. – ISSN 1728-9343
405761
  Уряднікова І.В. Екологічні ризики, що виникають під час експлуатації систем водопідготовки в теплоенергетиці та їх мінімізація // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 39-41. – Бібліогр.: 2 назв.
405762
  Беляков М.С. Екологічні стандарти у сфері охорони лісових ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
405763
  Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф : навч. посібник / В.І. Гетьман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-69
405764
  Бохан А. Екологічні та безпекові атрибути геостратегічної гегемонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні аспекти прояву геостратегічної гегемонії в контексті екологічних і безпекових атрибутів її представлення, що зумовлюють виникнення нових детермінантів економічного розвитку та прогресу країн світу. В статье рассмотрены ...
405765
  Іванніков Р.В. Екологічні та біологічні особливості Laelia sincorana Schltr. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-24. – (Біологія ; Вип. 31)


  Розкрито деякі особливості біології, морфології та фенології рідкісного бразильського виду орхідей.
405766
  Смолярчук М.В. Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку змлекористування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 87-91. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
405767
   Екологічні та соціально-економічні аспекти катострофічних стихійних явищ у Карпатському регионі (повені, селі, зсуви) : Мат. науково-практичної конференції 21-24 вересня 1999 року. – Рахів, 1999. – 400с. – (Поличка "Карпатського краю", ISSN 0869-0782 ; № 13(113), 1999). – ISSN 0869-0782
405768
   Екологічні та фенологічні характеристики комах родини Tortricidae в яблуневих садах / В.М. Чайка, О.І. Петрик, М.М. Лісовий, Я.О. Лікар // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
405769
  Олійник Я.Б. Екологічні фактори біопродуктивності лісових ландшафтних комплексів (на прикладі урочища "Зелений гай") / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розкрито екологічні фактори біопродуктивності лісових ландшафтів у лісових ландшафтних комплексах.
405770
  Бондаренко Ю.Г. Екологічні фактори та здоров"я населення: діоксинова інтоксикація (Аналітичний огляд літератури) / Ю.Г. Бондаренко, Ю.П. Черкащенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 23-24 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
405771
  Постоєнко Олена Михайлівна Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин - накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Постоєнко Олена Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 123 л. – Бібліогр.: л. 107 - 123
405772
  Постоєнко Олена Михайлівна Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин - накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Постоєнко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
405773
  Хумарова Н.І. Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1
405774
  Морозова Людмила Петрівна Екологічні цінності особистості: сутність та формування : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Морозова Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
405775
  Морозова Людмила Петрівна Екологічні цінності особливості: сутність та формування : Дис... канд. філос. наук : 09.00.11 / Морозова Людмила Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 164 л. – Бібліогр.: л. 148-164
405776
  Бейдик О.О. Екологічні чинники в розвитку регіональної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 58-68. – Бібліогр.: 9 назв
405777
  Недава О.А. Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней в Карпатському регіоні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 12-13 : фото
405778
  Гомольська Л.П. Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 75-81. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
405779
  Черевко І. Екологічність і зрівноваженість сільського господарства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 89-96. – Бібліогр.: 28 назв.
405780
  Фенно І.М. Екологічність чи антиекологічність християнства: амбівалентність дослідницьких підходів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
405781
  Ілляшенко С.М. Екологічніть як чинник конкурентоспроможності продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 143-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
405782
  Пашков А.П. Екологічно-економічні проблеми довкілля Південно-Східної України та шляхи їх розв"язання із утилізацією і захороненням твердих промислових відходів (на прикладі Кривбасу) / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
405783
  Башева Т.С. Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей : автореф. дис. ... канд.техн. наук. : спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Башева Т. С. ;Нац.ак. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 22с. – Бібліогр. : 28 назв.
405784
  Нікітченко Ю.С. Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Нікітченко Юлія Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
405785
  Шиш Р.Г. Екологічно безпечна система аерації періодично занурених біофільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шиш Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
405786
  Круглова Н.О. Екологічно безпечна технологія переробки шламів виробництва титанооксидних пігментів / Н.О. Круглова, В.С. Бахарєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 69-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-5057
405787
  Башева Т.С. Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів акумуляторного електроліту : автореф. дис. ...кан д. техн. наук : 21.06.01 / Башева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 34 назв.
405788
  Корнієнко Я.М. Екологічно безпечне обладнання для утилізації промислових відходів / Я.М. Корнієнко, Є.П. Мехед // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
405789
  Бахарєва Г.Ю. Екологічно безпечні методи очистки газоподібних промислових викидів від формальдегіду та метану : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бахарєва Г.Ю. ; М-во охорони навколишнього природного середовища України; Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
405790
  Дражнікова А.В. Екологічно безпечні нафтові сорбенти / А.В. Дражнікова, Т.В. Михалевська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
405791
  Іващенко Т.Г. Екологічно безпечні процеси утилізації фосфогіпсу і конверторного шлаку : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іващенко Т.Г. ; Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та упр. мінприроди України. – Київ, 2010. – 22 с . – Бібліогр.: 10 назв.
405792
  Подустов М.О. Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Подустов М.О.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
405793
  Андронов В.А. Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук : Спец.:21.06.01 / Володимир Анатлійович Андронов ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
405794
  Пташник В.В. Екологічно безпечні технології одержання промислових водних розчинів з використанням електрохімічної активації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пташник Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
405795
  Горох М.П. Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Горох М.П.; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
405796
  Мальований А.М. Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мальований Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
405797
  Дорошенко Г. Екологічно відповідальне підприємництво в Україні: правові аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 15
405798
  Манівчук Ю.В. Екологічно ефективні засоби активізації продукційного процесу в лучних біогеоценозах Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Біологія ; Вип. 34)


  Доведено можливість активації процесу накопичення фітомаси в лучних біогеоценозах Карпат на базі використання біогенних добрив (біокомпостів) і виробництва на цій основі біологічно повноцінної, ароматної та безпечної для здоров"я людини молочної і ...
405799
  Камінський В.Ф. Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентпралізації влади в Україні / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 3-12
405800
  Троцька М. Екологічно збалансоване та стабільне використання природних ресурсів права комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 57-59.
405801
  Бондаренко О. Екологічно збалансований розвиток економіки України на інноваційній основі - оптимальний шлях виконання умов Кіотського протоколу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.72-78. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
405802
  Тімченко В.М. Екологічно значущі елементи гідрології Кілійської дельти Дунаю в сучасний період / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 325-330. – Бібліогр.: 7 назв
405803
  Гіндес О.Г. Екологічно орієнтована продукція як інструмент забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 114-116
405804
  Єрошина Т.В. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 33-37. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
405805
  Оскольський В.В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
405806
  Харічков С. Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні : проблеми реформ / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 25-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
405807
  Артеменко І.О. Екологічною стежкою рідного міста. Екскурсія у природу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 40-41
405808
  Сигаловський Д.Ю. Екологію повинні знати всі? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
405809
  Хилько М.І. Екологія - нова парадигма політики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Обгрунтовується суть екологічної політики як нового феномену сучасної теорії і практики.
405810
  Кальченко Г.А. Екологія - територія образів? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 105-110. – ISBN 966-581-589-Х
405811
  М"якушко В.К. Екологія : (Посібник для вчителів) / В.К. М"якушко, Ф.В. Вольвач. – К., 1984. – 169с.
405812
  Чернова Н.М. Екологія / Н.М. Чернова, О.М. Билова. – Київ : Вища школа, 1986. – 231с.
405813
  Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 500с. – ISBN 5-7773-0889-9
405814
  Кучерявий В.П. Екологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Кучерявий. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2001. – 480с. – ISBN 966-603-110-8


  Відображено зміст сучасної екології як біологічної науки, чітко визначено місце екології в системі природничих наук. Подано історію екологічної нау-ки, розділи навчальної дисципліни викладені в іє-рархічній послідовності.
405815
  Чайка В.Є. Екологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Чайка, В.В. Чайка. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 408с. – ISBN 966-7763-2414-9


  Висвітлено основні концепції, поняття, проблеми та питання сучасної екології. Для студентів вузів, учнів середніх шкіл
405816
  Мусієнко М.М. Екологія : Тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, В О. Брайон. – Київ : Либідь, 2004. – 376с. – Парал. назв. на рос. мові. – ISBN 966-06-0331-2


  У словнику вміщено тлумачення українською й росій-ською мовами понад 1200 термінів і понять із різ-них галузей екології. Тлумачення відповідають су-часному рівню розвитку науки. Наведено походження термінів та різні довідкові дані. Для студентів ...
405817
  Дуган О.М. Екологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.М. Дуган, Г.О. Статюха ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 169, [2] с. : іл., табл. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-61-X
405818
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
405819
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
405820
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
405821
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
405822
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
405823
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
405824
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
405825
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
405826
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
405827
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
405828
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
405829
  Дуган О.М. Екологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.М. Дуган, Г.О. Статюха ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-183-6
405830
   Екологія = Ecology : реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2007
405831
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2007
405832
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2007
405833
   Екологія = Ecology : реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2007
405834
  Потіш Л.А. Екологія : навчальний посібник / Л.А. Потіш. – Київ : Знання, 2008. – 272с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-457-2
405835
  Гандзюра В.П. Екологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Гандзюра ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 356 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-354. – ISBN 966-95774-3-X
405836
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2008
405837
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2008
405838
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2008
405839
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2008
405840
  Васюкова Г.Т. Екологія : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – Київ : Кондор, 2009. – 524с. – На обкладинці : Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – ISBN 978-966-351-260-0
405841
  Гандзюра В.П. Екологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Сталь, 2009. – 375 с. – ISBN 978-966-1555-28-9
405842
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2009
405843
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2009
405844
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2009
405845
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2009
405846
  Кизима Р.А. Екологія : навч. посібник / Кизима Р.А. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Харків : Бурун Книга, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8942-47-1
405847
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2010
405848
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2010
405849
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2010
405850
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2010
405851
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
405852
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
405853
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
405854
  Гандзюра В.П. Екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Київ : Сталь, 2012. – 390 с. : іл., табл. – Додатки: с. 327-376. – Бібліогр.: с. 384-388. – ISBN 978-617-676-004-7
405855
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
405856
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
405857
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
405858
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
405859
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
405860
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
405861
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
405862
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
405863
   Екологія : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [Ю.П. Бобильов та ін. ; за заг. ред. О.Є. Пахомова ; громад. рада: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 665, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-03-6619-0
405864
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2014
405865
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2014
405866
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 1. – 2015
405867
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2015
405868
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2015. – 44 с.
405869
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 4. – 2015. – 36 с.
405870
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 1. – 2017. – 44 с.
405871
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 2. – 2017. – 44 с.
405872
  Гандзюра В.П. Екологія (системний підхід) : Навчальний посібник / В.П. Гандзюра; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 96 с. – ISBN 966-594-481-9
405873
  Герасимюк О.В. Екологія автотранспортних засобів та біоенергетика // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 34
405874
  Бобко А. Екологія в лісівництві: аспекти реформування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Питання екології небезпідставно хвилюють українське суспільство та наших закордонних партнерів. До українського лісівництва як галузі рослинництва це має пряме відношення. Адже ліси (точніше — лісові екосистеми), за даними Державного земельного ...
405875
  Кузьменко М.І. Екологія виставляє рахунок / М.І. Кузьменко. – Київ, 1991. – 30 с.
405876
  Степанова О.А. Екологія вірусів морських організмів у Кримському регіоні : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.16 / Степанова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 42с. – Бібліогр.: 75 назв
405877
  Чернюк Сергій Олегович Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" : дис...канд. біол. наук: 03.00.16 / Чернюк Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 173л. – Бібліогр.:л.151-173
405878
  Чернюк Сергій Олегович Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.16 / Чернюк С.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
405879
  Бойко Ольга Анатоліївна Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Бойко О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
405880
  Бойко О.А. Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць : 03.00.16:Дис....канд. біолог. наук. / Бойко О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 120л. – Бібліогр.: С. 99-110
405881
  Горбань І.В. Екологія водних ресурсів та природних систем : Навчальний посібник для студ. геолог. та геогр. факультетів (магістрів 1-2 курсів) / І.В. Горбань, І.М. Байсарович, С.А. Вижва; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 35с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Ділова іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
405882
  Бондар О.І. Екологія гідроекосистем : навч. посібник / О.І. Бондар, В.В. Коніщук ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Ін-т агроекології і природокористування НААН України. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-966-2393-85-9
405883
   Екологія грибів : монографія / [Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчук, І.О. Дудка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 626, [2] с. : іл., фотоіл. – Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 455-627. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0050-6
405884
  Рева П.П. Екологія для всіх / П.П. Рева, Л.Я. Кулинич. – К., 1985. – 55с.
405885
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : Словник-довідник / Р.Ю. Ільєнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 156с. – ISBN 966-364-046-4
405886
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : Словник-довідник / Р.Ю. Ільєнко. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 156с. – ISBN 966-364-046-4
405887
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2001
405888
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2001
405889
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2001
405890
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2001
405891
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5/6. – 2001
405892
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
405893
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2002
405894
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2002
405895
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2002
405896
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5/6. – 2002
405897
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2003. – резюме- укр .рос. англ. мовами
405898
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405899
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405900
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405901
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405902
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405903
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2004. – резюме- укр. рос. англ. мовами
405904
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
405905
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
405906
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
405907
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
405908
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
405909
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2005
405910
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2005
405911
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2005
405912
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2005
405913
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2005
405914
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2005
405915
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2006. – редакційна передплата
405916
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2006. – редакційна передплата
405917
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405918
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405919
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405920
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2006. – редакційна передплата; резю укр., рос., англ. мовами
405921
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405922
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405923
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405924
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405925
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405926
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405927
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405928
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405929
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405930
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405931
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405932
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405933
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2009. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
405934
  Грицик В. (мол) Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В. Грицик (мол), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 292с. – ISBN 978-966-351-214-3
405935
   Екологія Донбасу: невійськова загроза Україні : зб. наук. праць / ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; ГО "Ін-т стратег. дослідж. "Нова Україна", ГО "Ін-т зеленої економіки" ; за наук. ред. д-ра екон. наук В.Г. Потапенка. – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 121, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-202-8
405936
   Екологія дубового шовкопряда.. – К., 1954. – 184с.
405937
  Романчук С.М. Екологія духовності молоді // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 95-101. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
405938
  Сагач Галина Екологія духу й екологія слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2. – ISSN 0130-5263
405939
  Поліщук С.В. Екологія енергосистем / С.В. Поліщук. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 16с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 8 : Новини науки і техніки, № 7)
405940
  Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : Термінологічний словник-довідник / І.І. Дуднікова. – Київ : Вища школа, 2005. – 248с. – ISBN 966-642-288-3
405941
  Колотило Д.М. Екологія і економіка : Навчальний посібник / Д.М. Колотило; МОУ КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 368с. – ISBN 966-574-157-8
405942
  Колотило Д.М. Екологія і економіка : Навчальний посібник / Д.М. Колотило; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 576с. – ISBN 966-574-792-4
405943
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-15-6, 966-7302-16-4
Книга 1. – 1997. – 702с
405944
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-17-2
Книга 2. – 1997. – 576с
405945
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-16-4
Книга 1. – 1998. – 704с.
405946
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-17-2
Книга 2. – 1998. – 576с.
405947
  Андрейцев В.І. Екологія і закон : еколого-правова відповідальність / В.І. Андрейцев. – Київ, 1991. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; 2 ; Сер.11 : Громадянин і закон). – ISBN 5-7770-0366-4
405948
  Федько О.А. Екологія і здоров"я людини: зв"язок прямий і опосередкований : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 159-162. – Бібліогр.: 9 назв
405949
   Екологія і культура. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с.
405950
  Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 304с. – ISBN 966-373-104-4
405951
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002. – 284с. – ISBN 966-680-032-2
405952
  Бойчук Д Ю. Солошенко Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник для студ. вищ.навч. закладів / Бойчук Ю.Д.. Солошенко Е.М., Бугай О.В. – 3-те випр. і доп. вид. – Суми. Київ : Університетська книга. Княгиня Ольга, 2005. – 302с. – ISBN 966-680-202-3; 966-96075-2-3
405953
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – 4-те вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-680-328-6


  Вчення про біосферу. Уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини
405954
  Шибко В.Я. Екологія і політика / В.Я. Шибко. – Київ : Либідь, 1991. – 134с.
405955
   Екологія і ресурси : Збірник праць Український інcтитут досліджень навколишнього середовища і ресурсів. – Київ : ЗАТ "Ей-Бі-Сі", 2001. – 234с. – ISBN 966-95863-7-2
405956
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : Сталь. – ISBN 966-7589-16-1
№ 4. – 2002
405957
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-8440-08-0
Вип. 7. – 2003
405958
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-8440-08-0
Вип. 8. – 2003
405959
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 9. – 2004
405960
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 12. – 2005
405961
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 13. – 2006
405962
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 14. – 2006
405963
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 15. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
405964
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : ІПНБ
Вип. 16. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
405965
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : ІПНБ
Вип. 17. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
405966
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : ІПНБ
Вип. 18. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
405967
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : ІПНБ
Вип. 19. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
405968
   Екологія і суспільство : збірник наукових праць університету екологічних знань Одеської держ. наук. бібліотеки ім. М. Горького / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького Університету екол. знань. – Одеса : Друкарський дім
Вип. 3. – 2008
405969
  Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: парадокси етнічної пам"яті чи звичайні запозичення? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10, Літ.:16 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Продовжуємо розгляд питань, пов"язаних із реконструкцією екологічного середовища носіїв спільноіндоєвропейської "прамови". Аналізуються аргументи, висунуті на захист близькосхідної прив"язки прабатьківщини індоєвропейців.
405970
  Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: сніг узимку чи сніг у горах? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-29. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Розглядається один із аспектів проблеми походження індоєвропейців - давніх предків слов"ян. Пропонуються деякі нові підходи у справі реконструкції екологічного оточення та міфологічних уявлень індоєвропейців.
405971
  Крікова Т.В. Екологія книгосховищ та її значення в умовах бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-966-02-7337-5
405972
  Клименко Л. Екологія комунікації крізь призму французької лінгвокультури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню канонів екологічності комунікації в контексті французької лінгвокультури. Встановлено ортологічний, ціннісний, емотивний та природно-біологічний аспекти екологічності комунікації, схарактеризовано ознаки кожного з них. ...
405973
  Гетьман В.І. Екологія культури в дизайні на ринку сучасної моди / В.І. Гетьман, О.С. Ткаченко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 54-57. – Бібліогр.: 6 назв.
405974
  Рихліцька О.Д. Екологія культури: ландшафтний підхід // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 84-87


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних аспектів становлення екології культури у контексті різноманітних напрямків. Сучасність актуалізує певні процеси екологізації культурології, що обумовлюється в першу чергу тим, що традиційно ...
405975
  Рихліцька О.Д. Екологія культури: проблема обгрунтування // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 121-123
405976
  Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 152-176. – Бібліогр.: л. 131-151
405977
  Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
405978
   Екологія людини : Медіко-екологічний атлас Дніпропетровської області / Л.І. Зеленська, Ю.О. Агеєв, Т.Л. Васильєва, Л.В. Вергун; Дніпропетровське відділення міжнар. фонду "Відродження". – Київ-Дніпропетровськ, 1997. – 24с.
405979
  Гончаренко М.С. Екологія людини : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д.; За ред. Н.В. Кочубей. – Суми; Київ : Університетська книга; Княгиня Ольга, 2005. – 394c. – ISBN 966-680-187-6; 966-96075-4-X
405980
  Залеський І.І. Екологія людини : Підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-201-1
405981
  Некос А.Н. Екологія людини : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Н. Некос, Л.О. Багрова, М.О. Клименко; МОНУ; Комісія з екології науково-методичної ради МОН України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 336с. – (Навчально-наукова серія "Б-ка еколога"). – ISBN 966-623-347-9
405982
  Димань Т.М. Екологія людини : підручник / Т.М. Димань. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-293-293-8
405983
  Гончаренко М.С. Екологія людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук ; за ред. Н.В. Кочубей. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-379. – ISBN 978-966-680-338-5


  Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій
405984
  Скалецький М. Екологія людини в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С.28-34. – ISSN 0321-0499
405985
  Самчук Зореслав Федорович Екологія людини як соціальна проблема : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Самчук Зореслав Федорович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
405986
  Самчук Зореслав Федорович Екологія людини як соціальна проблема (Соціально-філософський та українознавчий контекст) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Самчук Зореслав Федорович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 20л.
405987
   Екологія мікроорганізмів : посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; В.П.Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко ; за ред. В.П. Патики ; Ін-и мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Нац. авіац. ін-т. – Київ : Основа, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-699-225-5
405988
  Клименко М.О. Екологія міських систем : навч. посібник для перепідготовки за напрямом 7.070801 "Екологія і охорона навколишнього середовища" / М.О. Клименко, О.І. Бондар, Ю.В. Пилипенко. – Херсон : ДЕА ; Олді-Плюс, 2010. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0
405989
  Клименко М.О. Екологія міських систем : [підруч. для підгот. бакалаврів напряму 6.040106] / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 292, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 289-291. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-8447-62-4
405990
   Екологія мовою реклами // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Привернути увагу молоді до екологічно важливих проблем був покликаний і конкурс рекламних плакатів "Green Ads", що уперше пройшов в Інституті журналістики. Організатори отримали понад 30 студентських робіт, автори трьох найкращих були відзначені ...
405991
  Ажнюк Л.В. Екологія офіційного мовлення як об"єкт правового захисту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 88-103. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено проблемі співвідношення між різними аспектами, з одного боку, сучасного стану укр. мови як державної і, з другого боку, особливостями укр. юридич. дискурсу, в якому особливого значення набуває юридична визначеність. "Демократичність" ...
405992
  Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка : (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правові експертизи). – Київ : ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. – Бібліотечка журналу "Малий та середній бізнес". – (Екологічна бібліотечка ; №5). – ISBN 966-7996-35-2
405993
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-47-6
Кн. 1 : Гідроекосистеми: основні поняття і принципи. – 2005. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
405994
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-48-4
Кн. 2 : Основи інженерного управління гідроекологічними процесами. – 2005. – 330, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
405995
  Мусієнко М.М. Екологія рослин : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – Київ : Либідь, 2006. – 432с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0430-0
405996
  Коваленко І.М. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем : монографія / І.М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-360. – ISBN 978-966-680-756-7
405997
  Калуга В.Ф. Екологія свідомості / Калуга Володимир Федорович. – Київ : Міленіум, 2010. – 153, [1] с. – ISBN 978-966-8063-87-15
405998
  Цибуляк А.Г. Екологія сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
405999
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 3/4. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
406000
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 1/2. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,