Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Світленко С.І. Зародження анархістського руху в Катеринославі // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 47-52. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
402002
  Проток Н.В. Зародження елементів місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 207-214. – ISBN 966-435-028-1
402003
  Швецова-Водка Галина Зародження і розвиток бібліографії документальних історичних джерел у Росії : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3
402004
  Давидюк М.В. Зародження і розвиток порівняльного підходу у класичній природничій географії // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 175-196. – Бібліогр.: 44 назви
402005
  Савчук Н.В. Зародження і розвиток ринку інтернет-послуг в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 116-120
402006
  Бреславський Д.В. Зародження і розвиток системи фізико-механічної освіти в Україні / Д.В. Бреславський, А.О. Ларін // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-82. – ISSN 0374-3896


  Початок 30-х років 20 століття
402007
  Нікітін Ю. Зародження Київської Русі як визначального чиника безпеки слов"янської народності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-9.
402008
  Іваницька Л.В. Зародження кібернетичної думки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Зроблено причинно-наслідковий аналіз помилок та стратегічних прорахунків, що зумовили відставання в розвитку кібернетики на Україні від світового рівня.
402009
  Балинський І. Зародження політичних інтернет-комунікацій в Україні (1991-2003 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 93-97. – (Філологія ; Вип. 19)
402010
  Суярко Л.О. Зародження робітничої преси в Росії (1883-1900 рр.) / Л.О. Суярко. – Київ, 1959. – 72с.
402011
  Рощина Л.О. Зародження руху євангельських християн-баптистів в Україні / Л.О. Рощина, О.М. Морозов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 1728-3671
402012
  Вєдєнєєв Д. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920-1930 рр.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.58-63. – ISSN 0869-3595
402013
  Качмала Вікторія Іванівна Зародження статистики в Україні (початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У даній статті автор знайомить читачів із початком становлення статистики як науки в Україні. Проаналізовано проведення Всезагального перепису у Російській імперії, що відбувся в 1897 р. й став базою для подальших досліджень соціально-економічних ...
402014
  Бут О.М. Зародження стахановського руху як феномену радянської доби: погляд із сьогодення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 97-105. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
402015
  Тимошик М.С. Зародження та етапи поширення друкарства в світі : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 32с.
402016
  Щербак А.І. Зародження української радянської літератури : Дис... канд. філолог.наук: / Щербак А.І.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1953. – 370л.
402017
  Брайчевський М. Зародки фонетичного письма // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 65-86. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
402018
  Детлаф Т.А. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрюги, осетра и белуги) в связи с вопроами их разведения / Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург. – М, 1954. – 216с.
402019
  Горбачев В.А. Зародышеобразование в процессах восстановления окислов / В.А. Горбачев, С.В. Шаврин. – М., 1985. – 134с.
402020
  Тумарева Татьяна Алексеевна Зародышеобразование и формирование структур пленок окиси бария на различных гранях монокристаллического вольфрамового острия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.04 / Тумарева Татьяна Алексеевна ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1972. – 13 с.
402021
  Зурабян Р.С. Зародышеобразование при кристаллизации полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Зурабян Р.С.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
402022
  Битко Н.С. Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 15-24
402023
  Компаниченко В.Н. Зарождение биосферы в недрах Земли / В.Н. Компаниченко. – Хабаровск, 1991. – 38с.
402024
  Узбек К.М. Зарождение высшей математики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.134-146. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
402025
  Гайсинович А.Е. Зарождение генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1967. – 196с.
402026
  Копылова Л.В. Зарождение дождя / Л.В. Копылова. – М., 1978. – 119с.
402027
  Латышева В. Зарождение драматургии и театра народа коми / В. Латышева. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
402028
  Яненко Е.В. Зарождение Древнерусского государства. Состояние крестьянских хозяйств на Руси в период первых Рюриковичей // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о зарождении Древнерусского государства, становлении Киевской Руси. Также описывается уклад жизни населения, состояние сельского хозяйства того времени.
402029
  Глазычев В.Л. Зарождение зодчества / В.Л. Глазычев. – Москва, 1983. – 126 с.
402030
  Лебедев А.И. Зарождение и организация человека / А.И. Лебедев. – М., 1927. – 170с.
402031
  Хамидходжаев А. Зарождение и оформление комсомольской организации в Туркестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамидходжаев А.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 20л.
402032
  Трубицына Инесса Витальевна Зарождение и развитие английской журналистики. Английские периодические издания XVII в. и памфлет английской буржуазной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Трубицына Инесса Витальевна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 24 с.
402033
  Гейсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гейсинович. – Москва : Наука, 1988. – 424 с. : ил. – Бібліогр.: с. 360-396. – ISBN 5-02-005265-5
402034
  Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва : Наука, 1988. – 422с.
402035
  Васюк А.В. Зарождение и развитие герменевтических идей как условие возникновения юридической герменевтики в России // Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – С. 16-26. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Статья посвящена анализу исторического развития герменевтических идей от античности до XIX века как условия зарождения идей юридической герменев- тики в России. Дана характеристика различным этапам возникновения и разви- тия герменевтических идей и ...
402036
  Некочеа Э.Р. Зарождение и развитие Коммунистической партии Чили / Э.Р. Некочеа. – М, 1984. – 334с.
402037
  Алиев М С. Зарождение и развитие кумыкской литературы / М С. Алиев. – Махачкала, 1979. – 124с.
402038
  Алиев М С. Зарождение и развитие кумыкской литературы / М С. Алиев. – Махачкала, 1979. – 124с.
402039
  Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской прозы : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1967. – 23л.
402040
  Алеиева П.И. Зарождение и развитие кумыкской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева П. И.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
402041
  Елисеев Р.А. Зарождение и развитие науки международного уголовного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 40-46. – ISSN 1812-3910


  Автор проводит исторический анализ, начиная со Средних веков по настоящее время. Он отмечает роль дореволюционных российских ученых в формировании науки международного уголовного права, а также исследует ее развитие в первой трети двадцатого века и ...
402042
  Барамидзе Л.Г. Зарождение и развитие некоторых форм со вспомогательным глаголом грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барамидзе Л.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22 с.
402043
  Волошко Е.М. Зарождение и развитие пролетарской поэзии на Украине. (На материалах массовго творчества рабочих авторов Донбасса в дореволюционные и послеоктябрьские годы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волошко Е.М. ; АН УССР Ин-т литературы им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
402044
   Зарождение и развитие советской военной историографии. – М., 1985. – 183с.
402045
  Оморов М. Зарождение и развитие стахановского движения в промышленности Киргизии (1935-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оморов М.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1968. – 27л.
402046
  Байтиков С.Б. Зарождение и развитие стахановского движения в цветной металлургии Казахстана /1935-1940 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Байтиков С.Б.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 22л.
402047
  Хабибулина Р.Я. Зарождение и развитие стахановского движения на предприятиях Ленинграда : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хабибулина Р.Я. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
402048
  Сахаров В.А. Зарождение и развитие стахановского движения. / В.А. Сахаров. – М., 1985. – 121с.
402049
  Игнатюк А. Зарождение и развитие теории отраслевых рынков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-39. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  В статье определены этапы зарождения и развития теории отраслевых рынков для более полного представления современных целей, заданий и направлений ее исследования. У статті визначені етапи зародження та розвитку теорії галузевих ринків з метою більш ...
402050
  Шубников А.В. Зарождение и рост кристаллов. / А.В. Шубников, В.Ф. Парвов. – Москва : Наука, 1969. – 68с.
402051
  Теппев А.М. Зарождение и становление балкарской прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Теппев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
402052
  Богучарский Е.М. Зарождение и становление дипломатической службы Алжира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
402053
  Вежев А. Зарождение и становление коми советской литературы / А. Вежев. – Сыктывкар, 1966. – 144с.
402054
  Изоркин А.В. Зарождение и становление партийно-советской печати Чувашии. (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Изоркин А.В.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1972. – 18л.
402055
  Шарипов А.М. Зарождение и становление системы стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-татарской литературе (8-14 вв.) / А.М. Шарипов. – Казань : Издательство Казанского университета, 2001. – 364с. – ISBN 5-7464-0485-3
402056
  Орлов С.И. Зарождение и становление советской спортивной журналистики. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Орлов С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 19л.
402057
  Абаджян Г.А. Зарождение и формирование армянской пролетарской литературы : Дис... Канд. филол. наук: / Абаджян Г.А.; АН Арм. ССР. – Ереван, 1955. – 20л.
402058
  Маркова Л.А. Зарождение и формирование основных методологических направлений в буржуазной историграфии науки : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Маркова Л.А.; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1972. – 16л.
402059
  Максимова Е.Н. Зарождение и эволюция уголовно-правовых взглядов Н.А. Неклюдова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 32-33. – ISSN 1812-3805
402060
   Зарождение идеологии национально-освободительного движения (19 - начало 20 в.). – М. : Наука, 1973. – 488с.
402061
  Фетисов М.И. Зарождение казахской публицистики. / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1961. – 439с.
402062
  Молдавская М.А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве и классовая борьба рабочих-печатников во Франции в первой половине XVI века. : Автореф... канд. ист.наук: / Молдавская М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1953. – 16л.
402063
  Сергеева С.В. Зарождение капиталистических монополий в Сибири. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Сергеева С.В.; Иркут.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1970. – 21л.
402064
  Девяткина Т.Ф. Зарождение коммунистического движения в Индии / Т.Ф. Девяткина. – М., 1978. – 336с.
402065
  Суконкин Д.В. Зарождение консенсуального договора в английском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
402066
  Полевой Ю.З. Зарождение марксизма в России. 1883-1894 гг. / Ю.З. Полевой. – М., 1959. – 568с.
402067
  Довнар-Запольский Зарождение министерств в России / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 83 с. – (Современная библиотека)
402068
  Гагиева Н.Р. Зарождение многопартийной системы в царской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
402069
  Ром Д.М. Зарождение музыкальной индустрии на Ямайке // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 82-87. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается музыкальная ситуация на Ямайке периода зарождения музыкальной индустрии и появления передвижных уличных дискотек (саундсистем) (конец 1940-х - нач. 1960-х гг.).
402070
  Розанов О.Н. Зарождение наградной системы Японии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 12. – С. 61-65. – ISSN 0321-0626


  Військова символіка
402071
   Зарождение народных армий стран-участниц Варшавского договора. – М., 1975. – 391с.
402072
  Рашковский Е.Б. Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки 1960-1970-е годов / Е.Б. Рашковский. – Москва, 1985. – 162с.
402073
  Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае / Ф.С. Быков. – Москва, 1966. – 243с.
402074
  Черняков Б.И. Зарождение отечественного революционного фоторепортажа : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 32с.
402075
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии / С. Моносов. – Харьков, 1924. – 93с.
402076
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии. / С. Моносов. – 2-е изд., доп. и исправ. – М.-Л., 1928. – 94с.
402077
  Тебуев Р.С. Зарождение промышленности в Карачаево-Черкесии (40-е годы ХІХ в.-1917 г.) / Р.С. Тебуев. – Черкесск, 1975. – 168 с.
402078
  Галь В.И. Зарождение рабселькоровского движения в Белорусии / В.И. Галь. – Минск, 1977. – 96с.
402079
  Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. / М.М. Яброва. – Саратов, 1983. – 230с.
402080
  Исаев А.Н. ЗАрождение революционно-демократических идей в русской экономической мысли. : Автореф... канд. эконом.наук: / Исаев А.Н.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1968. – 30л.
402081
  Муртузалиев С.И. Зарождение российской историографии "болгаристики османского периода (XV - середина XIX в.) // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 150-153. – ISSN 2070-9773
402082
  Кириллов В.В. Зарождение русского регулярного градостроительства. (Строительство Тобольска с конца XVI до начала XVIII вв.) : Автореф. дис. ... канд. искусст. наук / Кириллов В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Каф-ра истории и теории русского и советского искусства. – Москва, 1965. – 23 с.
402083
  Займенцева О. Зарождение русской фабрики грез // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 42-49


  История зарождения художественно-игрового кино в дореволюционной России.
402084
  Кузьмин В.В. Зарождение системы гражданской службы Великобритании (Доклад Норткота-Тревельяна) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
402085
  Войтиков С.С. Зарождение советской военной контрразведки // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 43-48. – ISSN 0321-0626
402086
  Серов Д.О. Зарождение судебного управления в России при Петре I // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
402087
  Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805
402088
  Горшунов Д.Н. Зарождение традиций частного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения идеи частного права, его генетические источники, теоретическое осмысление частного права философами и юристами Античности, положенные в основу западной традиции права; сделан вывод о ...
402089
  Щербак А.И. Зарождение украинской советской литературы : Автореф... канд. филол. наук: / Щербак А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
402090
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Бовыкин В. И. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
402091
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
402092
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
402093
  Овсиенко Д.Е. Зарождение центров кристаллизации на активных поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Овсиенко Д.Е.; АН УССР. Лаборатория металлофизики. – К., 1953. – 14л.
402094
  Гамаюнов Л.С. Зарождение, развитие и укрепление дружбы между Советским Союзом и Индией / Л.С. Гамаюнов. – Москва, 1956. – 40с.
402095
  Мазур Владимир Заройте ваши денежки или Шопомания по-дубайски : MEGA-SALE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 44-49 : Фото
402096
  Исабаев Калмухан Зарок / Исабаев Калмухан. – М, 1987. – 260с.
402097
  Исабаев Калмухан Зарок / Исабаев Калмухан. – М, 1989. – 508с.
402098
   Зарон П.М.. – М., 1988. – 30с.
402099
  Алешкин П.Ф. Заросли / П.Ф. Алешкин. – Москва, 1989. – 526с.
402100
  Литвяков М.К. Заросли липы на вырубках Брянского лесного массива и опыт их использования для ускоренного создания насажений. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Литвяков М.К.; Воронеж.лесотехн.ин-т. – Брянск, 1958. – 24л.
402101
  Бахиев А. Заросли солодки голой внижнем тебении Амударьи / А. Бахиев. – Ташкент : Фан, 1976. – 113с. : 29 таблиць, 10 малюнків
402102
  Карапетян Р.А. Заростание и смена растительности на обнаженных грунтах озера Севан : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карапетян Р. А. ; АН Арм.ССР , Ин-т ботаники , Ереван. ГУ. – Ереван, 1960. – 24 с.
402103
   Зарплата и непосредственно общественный характер социалистического производства. – Ярославль, 1979. – 144с.
402104
  Патриляк О.В. Зарплати, ціни та монетарна політика німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-103. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються основні аспекти німецької монетарної та цінової політики на окупованій території Рейхскомісаріату України. Рівень цін та зарплат на окупованій території України продемонстровано на прикладах українських міст та містечок.
402105
  Дюпен Х. Зарубеж. детектив XIX в. / Х. Дюпен. – М., 1990. – 319,77,4с.
402106
   Зарубежная Азия : Физическая география. – Москва, 1956. – 608с. : Карти
402107
  Королев А.В. Зарубежная Азия = Хрестоматия : Пособие для учителя / А.В. Королев. – Москва, 1957. – 260с.
402108
   Зарубежная Азия. – Горький, 1962. – 99с.
402109
  Иванов И.М. Зарубежная Азия. / И.М. Иванов, Д.С. Шарец. – М., 1949. – 220с.
402110
  Иконников А.В. Зарубежная архитектура / А.В. Иконников. – Москва, 1982. – 255 с.
402111
  Карпачев М.Д. Зарубежная буржуазная историография русского революционного народничества / М.Д. Карпачев. – Воронеж, 1973. – 25с.
402112
  Прокофьев В.Г. Зарубежная бытовая радио-электронная аппаратура / В.Г. Прокофьев, Г.Н. Пахарьков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 241с.
402113
   Зарубежная военная хроника. – М., 1969. – 191с.
402114
   Зарубежная военная хроника. – М.
2. – 1969. – 160с.
402115
   Зарубежная военная хроника. – Москва
25. – 1969. – 156 с.
402116
   Зарубежная военная хроника. – М.
26-27. – 1970. – 160с.
402117
   Зарубежная военная хроника. – Москва
26 - 27. – 1970. – 160 с.
402118
   Зарубежная военная хроника. – М., 1971. – 179с.
402119
   Зарубежная военная хроника. – Москва
Ч. 12 - 13. – 1971. – 196 с.
402120
   Зарубежная военная хроника. – М.
28. – 1971. – 176с.
402121
   Зарубежная военная хроника. – М.
14. – 1972. – 160с.
402122
   Зарубежная военная хроника. – М.
15. – 1973. – 176с.
402123
   Зарубежная военная хроника. – М.
28-29. – 1973. – 184с.
402124
   Зарубежная военная хроника. – Москва
16. – 1974. – 175 с.
402125
   Зарубежная военная хроника. – М.
17. – 1974. – 201с.
402126
   Зарубежная военная хроника. – М.
30. – 1974. – 224с.
402127
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 173с.
402128
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 157с.
402129
   Зарубежная военная хроника. – М.
18. – 1975. – 208с.
402130
   Зарубежная военная хроника. – М.
32. – 1975. – 164с.
402131
  Бромберг Ф.Л. Зарубежная вычислительная техника / Ф.Л. Бромберг. – М, 1967. – 48с.
402132
  Антонов Г.С. Зарубежная вычислительная техника / Г.С. Антонов. – Минск, 1970. – 192с.
402133
  Лейбин В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия / В.М. Лейбин. – М., 1988. – 63с.
402134
   Зарубежная детская литература. – М., 1974. – 478с.
402135
   Зарубежная детская литература. – М., 1982. – 559с.
402136
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Общий раздел. Австралия - Нидерланды. – 1982. – 499с.
402137
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Норвегия - Югославия. – 1982. – 1119с.
402138
  Ходунова Е.М. Зарубежная драматургия на советской сцене в сезонах 1972-1973 и 1973-1974 гг. / Е.М. Ходунова. – М., 1975. – 43с.
402139
   Зарубежная журналистика и современная идеологическая борьба. – Л., 1986. – 173с.
402140
  Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература 19 века. Романтизм : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / Т.Л. Шумкова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 240с. – ISBN 5-89349-339-7
402141
  Капитонова Н.К. Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990 е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 210-225. – ISSN 0130-3864
402142
  Павленко О.В. Зарубежная историография Габсбургской монархии. XX - начало XXi века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 94-109. – ISSN 0130-3864
402143
   Зарубежная историография проблем классовой борьбы в международных отношениях. – Л., 1977. – 139с.
402144
  Барышников В.Н. Зарубежная историография проблемы вступления Финляндии в войну против СССР в 1941 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 13-22
402145
  Калинина А.Ю. Зарубежная историография Синьцзяна // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 169-172. – ISSN 0042-8779
402146
   Зарубежная историография славяноведения и балканистики. – М., 1986. – 319с.
402147
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 130с.
402148
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 132с.
402149
   Зарубежная кинопроекционная техника. – М., 1957. – 126с.
402150
  Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия - орудие Пекина в Юго-Восточной Азии / М.А. Андреев. – Москва, 1973. – 192с.
402151
  Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковий словарь терминов и концепций / Л.М. Землянова; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : Московский университет, 1999. – 301с. – (21 век: информация и общество). – ISBN 5-211-04146-1
402152
   Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. – 199с.
402153
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 383с. – ISBN 5-89123-099-2,5-86225-456-0
402154
  Бандурка А.М. Зарубежная криминология: история и современность : монография / А.М.Бандурка, А.А. Бандурка; МВД Украины; Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2005. – 392с.
402155
  Голик И.Е. Зарубежная критика о советской литературе / И.Е. Голик. – Москва, 1976. – 64с.
402156
  Фельдман И.А. Зарубежная кухня / И.А. Фельдман. – К., 1980. – 192с.
402157
  Новоженов Ю.М. Зарубежная кухня / Ю.М. Новоженов, Л.Н. Сопина. – М., 1990. – 287с.
402158
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 10-11 классы. От реализма к модернизму / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 192с. – ISBN 966-7177-68-8
402159
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 8-9 классы. От Библии к романтизму... / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 176с. – ISBN 966-7177-53-Х
402160
   Зарубежная литература. – М., 1954. – 24с.
402161
   Зарубежная литература. – М., 1956. – 443с.
402162
   Зарубежная литература. – М., 1957. – 440с.
402163
   Зарубежная литература. – М., 1963. – 560с.
402164
  Либинзон Л. Зарубежная литература / Л. Либинзон, И. Полуяхтова. – Горький, 1963. – 48с.
402165
   Зарубежная литература. – Минск, 1970. – 404с.
402166
   Зарубежная литература. – Минск, 1973. – 464с.
402167
   Зарубежная литература. – М., 1975. – 318с.
402168
   Зарубежная литература. – Уфа, 1976. – 121с.
402169
   Зарубежная литература. – М., 1977. – 318с.
402170
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва, 1978. – 463с.
402171
   Зарубежная литература. – М., 1984. – 320с.
402172
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 366с.
402173
   Зарубежная литература. – 10-е изд. – М.
1. – 1987. – 288с.
402174
   Зарубежная литература : хрестоматия : 8-10 кл. – 10-е изд. – М.
2. – 1987. – 256с.
402175
  Гутман Д.С. Зарубежная литература / Д.С. Гутман, А.А. Федоров. – Уфа, 1991. – 140с.
402176
   Зарубежная литература. – 11-е изд. – М.
1. – 1991. – 285с.
402177
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1991. – 304с.
402178
   Зарубежная литература : Учебная хрестоматия для XI класса. – Москва : Информпечать. – ISBN 5-88010-032-4
Ч.1. – 1998. – 368с.
402179
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1998. – 368с.
402180
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия: 5-11 классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-79-3
Т.1. – 2000. – 352с.
402181
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия:V-XI классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-82-3
Т.2. – 2000. – 464с.
402182
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.) / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск : БГУ, 1976. – 464с.
402183
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.). Уч. пособие. / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск, 1976. – 464с.
402184
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература : эпоха Возрождения / Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – М, 1976. – 638с.
402185
   Зарубежная литература 18 века / Пуришев Б.И. – Москва : Высшая школа
1. – 1988. – 415с.
402186
   Зарубежная литература 18 века : Хрестоматия / Пуришев Б.И. – Москва : Высшая школа
2. – 1988. – 400с.
402187
  Федоров А.А. Зарубежная литература 19-20 веков / А.А. Федоров. – М., 1989. – 252с.
402188
   Зарубежная литература 20 века : Хрестоматия для 11 кл. школ с русским языком обучения. – Київ : Рута. – ISBN 966-7795-10-1, 966-7795-13-6
Ч. 1. – 2000. – 368с.
402189
   Зарубежная литература 20 века : практические занятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - филология / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова, Е.А. и др. Разумовская; И.В. Кабанова [ и др. ] ; под ред. И.В. Кабановой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 472с. – ISBN 978-5-89349-977-3
402190
   Зарубежная литература 30-е годы ХХ века. – М., 1969. – 400с.
402191
  Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. : Хрестоматия. Учебное пособие для студ. пед. ин-тов. / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1982. – 608с.
402192
  Гутман Д.С. Зарубежная литература XVIII века / Д.С. Гутман. – Уфа, 1975. – 63с.
402193
   Зарубежная литература XX века : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 560 с. – ISBN 5-06-004595-1
402194
  Лапидус Н.И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах. / Н.И. Лапидус. – Вып.1. – Минск, 1968. – 92с.
402195
  Нартов К.М. Зарубежная литература в восьмом классе / К.М. Нартов. – М, 1973. – 223с.
402196
   Зарубежная литература в курсе школьного обучения. – Воронеж, 1981. – 117с.
402197
  Блюм А. Зарубежная литература в спецхране // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-146. – ISSN 1130-6545


  Про заборонену літературу зарубіжних авторів в радянську епоху
402198
  Трапезникова Н.С. Зарубежная литература в средней школе / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1982. – 198с.
402199
  Пулатов Ю. Зарубежная литература в Узбекистане и переводы новелл Мопассана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пулатов Ю.; МВ и ССО УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
402200
  Нартов К.М. Зарубежная литература в школе / К.М. Нартов. – М, 1976. – 288с.
402201
  Прокаев Ф.И. Зарубежная литература в школе : книга для учителей / Ф.И. Прокаев, И.В. Долганов, Б.В. Кучинский. – Киев : Радянська школа, 1987. – 208 с.
402202
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – Минск, 1965. – 120с.
402203
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 224с.
402204
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
1. – 1989. – 254с.
402205
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
2. – 1989. – 270с.
402206
  Толмачев В.М. Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / В.М. Толмачев, А.Ю. Зиновьева, Г.К. Косиков ; под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3363-3
Т. 1. – 2007. – 304 с.
402207
   Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Ю. Зиновьева, Д.А. Иванов, А.А. Мацевич, А.В. Сергеев, О.Ю. Панова и др. ; под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-5078-2
Т. 2. – 2008. – 400 с.
402208
  Банникова Н.П. Зарубежная литература новейшего времени (1871-1917 гг) / Н.П. Банникова. – М, 1966. – 52с.
402209
  Вулых Ия Пинхасовн Зарубежная литература о музыке : Реферативный указатель за 1959-1966 гг. / Сост.: И. П. Вулых; Общ. ред. Г. М. Шнеерсона. – Москва : Советский композитор
Ч. 1, Вып. 2. : Музыкальная культура страны и народов мира. – 1978. – 392с.
402210
   Зарубежная литература о музыке : Рефер. указ. за 1959-1966 гг. / Сост.: И.П.Вулых. – Москва
Вып. 2, Ч. 2 : Музыкальная культура стран и народов мира. – 1988. – 491с.
402211
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И. Вулых. – М, 1962. – 267с.
402212
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – М, 1963. – 496с.
402213
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – М, 1966. – 192с.
402214
  Кананов Х П. Зарубежная литература о музыке. / Х П. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1967. – 111с.
402215
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
402216
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
402217
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1972. – 604с.
402218
   Зарубежная литература о национальных отношениях в СССР. – М.
1. – 1991. – 122с.
402219
   Зарубежная литература об октябрьской революции. – М., 1961. – 308с.
402220
  Самарин Р.М. Зарубежная литература первой половины ХІХ в. в оценке В. Г. Белинского / Р.М. Самарин. – М., 1958. – 71с.
402221
  Брескина Ф.М. Зарубежная литература средних веков / Ф.М. Брескина. – М, 1963. – 80с.
402222
   Зарубежная литература средних веков. – М., 1968. – 146с.
402223
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : учебное пособие / Б.И. Пуришев. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 399 с.
402224
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Учеб. пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2.е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 399с.
402225
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература ХIХ века. 10 класс : Пособие для учащихся и учителей / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 120с. – ISBN 966-7177-23-8
402226
   Зарубежная литература ХІХ века. Реализм : Учебное пособие: Хрестоматия историко-литературных материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 384 с. – ISBN 5-05-001600-5
402227
   Зарубежная литература ХІХ века: Романтизм : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 366 с.
402228
  Эйхенгольц Д М. др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов / Д М. др. Эйхенгольц. – Москва, 1954. – 839 с.
402229
  Эйхенгольц М.Д. и др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов средней школы / М.Д. и др. Эйхенгольц. – Москва, 1950. – 775 с.
402230
   Зарубежная литература ХХ века. – Москва, 1973. – 750с.
402231
   Зарубежная литература ХХ века. – Минск, 1985. – 591с.
402232
   Зарубежная литература ХХ века (1871-1917) : Учебник для студентов филологического фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1979. – 351с.
402233
  Храповицкая Г.Н. Зарубежная литература ХХ века 1871- 1917 = Хресоматия : Под ред. Михальской / Г.Н. Храповицкая. – Москва : Просвещение, 1981. – 645с.
402234
   Зарубежная литература ХХ века: 1917-1945 : Хрестоматия. – Москва
Т. 2. – 1986. – 399с.
402235
   Зарубежная литература ХХ века: 1945-1980 : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1986. – 368с.
402236
   Зарубежная литература эпохи классицизма и Просвещения : Книга для чтения 9 кл. – Москва : Школа-Пресс, 1994. – 640с. – (Круг чтения: Школьная программа). – ISBN 5-88527-069-4
402237
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, А.М. Винокурова. – Курск, 1964. – 206с.
402238
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, И.Г. Драчева. – 2-е изд, перераб. идоп. – Курск, 1971. – 229с.
402239
  Скороденко В.А. Зарубежная литература. / В.А. Скороденко. – М, 1977. – 575с.
402240
  Скороденко В.А. Зарубежная литература. / В.А. Скороденко. – 8-е изд. – М, 1980. – 576с.
402241
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература. 11 класс : Учебное пособие / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 384с. – ISBN 966-7177-32-7
402242
   Зарубежная литература. 19 век. Романтизм : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1976. – 512с.
402243
   Зарубежная литература. XIX век : Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1979. – 639c.
402244
   Зарубежная литература. Пробл. метода. – Л.
1. – 1979. – 144с.
402245
   Зарубежная литературная критика. – Л., 1985. – 123с.
402246
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежная музыка 20 века : Рек. указ. лит. а помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1979. – 136с. – (В мире прекрасного)
402247
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1981. – 207с.
402248
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1976. – 192с.
402249
  Друскин М.С. Зарубежная музыка первой половины 19 века. / М.С. Друскин. – М, 1967. – 110с.
402250
   Зарубежная музыка ХХ века. – М., 1975. – 255с.
402251
  Алексеева Л.Н. Зарубежная музыка ХХ века / Л.Н. Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1986. – 188с.
402252
  Павлишин С.С. Зарубежная музыка ХХ века: пути развития. Тенденции / С.С. Павлишин. – К., 1980. – 212с.
402253
  Гейченко С.А. Зарубежная нарратология: материалы к истории и библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 49-62. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается история зарубежной нарратологии (теории повествования). Библиографическая характеристика работ по нарратологии.
402254
   Зарубежная новелла. – М., 1962. – 170с.
402255
   Зарубежная печать. – М., 1964. – 314с.
402256
   Зарубежная печать. – М.
1. – 1973. – 260с.
402257
   Зарубежная печать. – М., 1978. – 140с.
402258
   Зарубежная печать. – М., 1986. – 525с.
402259
   Зарубежная повесть. – Москва : Прогресс, 1975. – 944с.
402260
   Зарубежная повесть. – М., 1978. – 655с.
402261
   Зарубежная повесть. – М.
Вып. 3. – 1980. – 765с.
402262
   Зарубежная повесть : Сборник: По страницам журнада "Иностранная литература". – Москва : Радуга
Вып. №4. – 1985. – 640с.
402263
  Попова О.В. Зарубежная политическая социология (1995-2011) // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 3 : Современная политическая социология. – С. 8-33. – ISSN 1998-1775
402264
   Зарубежная поэзия в переводах Б.Л.Пастернака. – М., 1990. – 639с.
402265
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
1. – 1985. – 606с.
402266
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 638с.
402267
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 640с.
402268
   Зарубежная поэзия в русских переводах. – М., 1968. – 400с.
402269
   Зарубежная практика оперативного использования научно-технической информации. – М., 1988. – 208с.
402270
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1995
402271
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1995
402272
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1995
402273
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1995
402274
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1995
402275
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1995
402276
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1995
402277
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1995
402278
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1995
402279
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1995
402280
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1995
402281
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1995
402282
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1996
402283
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1996
402284
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1996
402285
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1996
402286
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1996
402287
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1996
402288
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1996
402289
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1996
402290
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1996
402291
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1996
402292
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1996
402293
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1996
402294
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1997
402295
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1997
402296
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1997
402297
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1997
402298
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1997
402299
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1997
402300
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1997
402301
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1997
402302
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1997
402303
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1997
402304
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1997
402305
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1997
402306
  Возчиков М.С. Зарубежная реакционная поповщина - орудие американского империализма / М.С. Возчиков. – Москва, 1949. – 40с.
402307
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 28 с.
402308
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля : [Речь..., произнесенная в годичном собрании Киевского славянского благотворительного обществава 11 мая 1900 г.] / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 28 с.
402309
  Крючкова Т.Б. Зарубежная социолингвистика / Т.Б. Крючкова, Б.П. Нарумов. – М., 1991. – 153с.
402310
   Зарубежная техника связи. – М.
Вып.1. – 1961. – 112с.
402311
   Зарубежная техника связи. – М.
Вып.3. – 1961. – 102с.
402312
   Зарубежная техника связи. – М.
Вып.4. – 1961. – 62с.
402313
   Зарубежная техника связи. – М.
Вып.5. – 1961. – 72с.
402314
   Зарубежная техника связи. – М.
Вып.6. – 1961. – 147с.
402315
   Зарубежная техника связи : Краткая информация: Радиосвязь. Радиовещание, Телевидение. – М.
Вып. 2. – 1962. – 76с.
402316
   Зарубежная техническая периодика. – М., 1963. – 452с.
402317
   Зарубежная тюркология. – М.
Вып. 1. – 1986. – 381с.
402318
   Зарубежная фантастика. – М., 1991. – 80с.
402319
   Зарубежная фантастика. – Чернигов, 1992. – 208с.
402320
   Зарубежная фантастическая проза прошлых веков : социальные утопии. – Москва : Правда, 1989. – 605с. – (Библиотека фантастики ; Т.15)
402321
   Зарубежная хроника. – М.
16. – 1974. – 175с.
402322
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1962. – 56с.
402323
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1968. – 72с.
402324
   Зарубежная художественная литература и литературно-учебные пособия в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1972. – 61с.
402325
  Сапунцов А. Зарубежная экспансия ТНК ЮАР // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0321-5075
402326
   Зарубежная эстетика и теория литературы 19 - 20 вв. : Трактаты, статьи, эссэ. – Москва : Московский университет, 1987. – 511с.
402327
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
402328
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
402329
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 4. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
402330
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
402331
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
402332
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
402333
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1995
402334
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1995
402335
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1995
402336
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1995
402337
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1995
402338
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1995
402339
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1995
402340
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1995
402341
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1995
402342
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1995
402343
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1995
402344
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
402345
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1996
402346
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1996
402347
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1996
402348
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1996
402349
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1996
402350
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1996
402351
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1996
402352
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1996
402353
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1996
402354
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1996
402355
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1996
402356
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
402357
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1997
402358
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1997
402359
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1997
402360
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1997
402361
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 2003
402362
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 2003
402363
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 2003
402364
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 2003
402365
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 2003
402366
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 2003
402367
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 2003
402368
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 2003
402369
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 2003
402370
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 2003
402371
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 2003
402372
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 2003
402373
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2004
402374
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2004
402375
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2004
402376
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2004
402377
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2004
402378
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2004
402379
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2005
402380
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2005
402381
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2005
402382
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2005
402383
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2005
402384
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2005
402385
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2005
402386
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2005
402387
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2005
402388
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2005
402389
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2005
402390
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2005
402391
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2006
402392
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2006
402393
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2006
402394
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2006
402395
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2006
402396
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2006
402397
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2006
402398
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2006
402399
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2006
402400
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2006
402401
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2006
402402
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2006
402403
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2007
402404
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2007
402405
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2007
402406
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2007
402407
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2007
402408
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2007
402409
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2007
402410
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2007
402411
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2007
402412
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2007
402413
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2007
402414
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2007
402415
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2008
402416
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2008
402417
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2008
402418
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2008
402419
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2008
402420
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2008
402421
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2008
402422
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2008
402423
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2008
402424
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2008
402425
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2008
402426
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2008
402427
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2009
402428
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2009
402429
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2009
402430
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2009
402431
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2009
402432
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2009
402433
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2009
402434
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2009
402435
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2009
402436
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2009
402437
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2009
402438
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2009
402439
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2010
402440
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2010
402441
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2010
402442
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2010
402443
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2010
402444
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2010
402445
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2010
402446
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2010
402447
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2010
402448
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2010
402449
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2010
402450
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2010
402451
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2011
402452
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2011
402453
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2011
402454
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2011
402455
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2011
402456
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2011
402457
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2011
402458
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2011
402459
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2011
402460
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2011
402461
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2011
402462
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2011
402463
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2012
402464
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2012
402465
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2012
402466
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2012
402467
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2012
402468
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2012
402469
  Воякина Светлана Михайловна Зарубежное изобразительное искусств 20-ого века : Рек. указ. лит. в помощь самообразованию молодежи / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 151с. – (В мире прекрасного)
402470
   Зарубежное кино. – М., 1982. – 161с.
402471
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежное коноискусство: Страны Европы : Рек. библиогр. указ. в помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 142с. – (В мире прекрасного)
402472
   Зарубежное литературоведение 70-х годов : направления, тенденции, проблемы. – Москва : Наука, 1984. – 360 с. – Авт. указ. в содерж.
402473
   Зарубежное литературоведение и критика. – М., 1989. – 317с.
402474
   Зарубежное литературоведение и критика о русской классической литературе. – М., 1978. – 233с.
402475
   Зарубежное театральное искусство ХХ века. – Л., 1981. – 133с.
402476
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
402477
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5
402478
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
402479
   Зарубежное философское антиковедение. – М., 1990. – 236с.
402480
  Иванова Л.П. Зарубежное языкознание XX века // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 134-154. – ISBN 978-966-188-123-4
402481
   Зарубежному преподавателю русского языка. Методика. – Изд. 2е, перераб. доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. = Зарубежному преподавателю русского языка
402482
   Зарубежные авторы о радио- и телевизионной драматургии. – М., 1965. – 142с.
402483
   Зарубежные атомные электростанции. – Москва, 1972. – 76с.
402484
  Романов П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : научно-методическое пособие / П.С. Романов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. 21 век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 105). – ISBN 978-5-8167-0015-3
402485
  Гайдаенко И.П. Зарубежные встречи / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1950. – 336с.
402486
  Софронов А.В. Зарубежные встречи / А.В. Софронов. – Москва, 1952. – 120с.
402487
  Тайманов М.Е. Зарубежные встречи / М.Е. Тайманов. – Л., 1958. – 297с.
402488
  Чекин И.В. Зарубежные встречи / И.В. Чекин. – М, 1964. – 100с.
402489
   Зарубежные встречи. – М., 1965. – 32с.
402490
   Зарубежные деятели рабочего и коммунистического движения. – М., 1973. – 93с.
402491
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-019-2
Т. 1. – 1999. – 960 с.
402492
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-024-9
Т. 2. – 1999. – 960с.
402493
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 3. – 2000. – 960с.
402494
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 4. – 2000. – 960с.
402495
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-054-0
Т. 5. – 2001. – 960с.
402496
  Бельчиков Н.Ф. Зарубежные издания / Н.Ф. Бельчиков. – Москва, 1973. – 95с.
402497
  Окунев В.И. Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
402498
  Рощин Г.Е. Зарубежные инвестиции и экономическое развитие в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (666). – С. 22-26. – ISSN 0321-5075
402499
  Савкова Н.Б. Зарубежные инвестиции Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савкова Н.Б. ; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1971. – 19 с.
402500
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник. / А.В. Нефедов. – М., 1989. – 286с.
402501
  Пучков Н.А. Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги: Справочник / Н.А. Пучков. – Москва : Машиностроение, 1993. – 187с.
402502
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения / Ю.М. Кутыркин, А.В. Нефедов, А.М. Савченко. – М., 1984. – 145с.
402503
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы: Справочник. Полупроводниковые приборы / А.В. Нефедов. – Москва : КУбК-а, 1995. – 287с.
402504
  Копылов В.Р. Зарубежные интернационалисты в Октябрьской революции / В.Р. Копылов. – М., 1977. – 213с.
402505
  Самохвалова Е.В. Зарубежные информационно-вычислительные сети коллективного пользования в 1975 г. / Е.В. Самохвалова. – М., 1976. – 26с.
402506
  Березкина Н. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси / Н. Березкина, О. Сикорская, Г. Хренова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
402507
  Воропаева М.С. Зарубежные исследования гипноза : теория и эксперименты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.78-87. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
402508
   Зарубежные исследования международного молодежного движения. – М., 1982. – 241с.
402509
   Зарубежные исследования по истории Русской Америки. – М., 1987. – 121с.
402510
   Зарубежные исследования по психологии познания. – М., 1977. – 255с.
402511
   Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. – 516с.
402512
   Зарубежные киномередианы. – М., 1990. – 159с.
402513
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 367с.
402514
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 308с.
402515
   Зарубежные киносценарии. – М., 1969. – 292с.
402516
   Зарубежные киносценарии. – М.
4. – 1970. – 383с.
402517
   Зарубежные киносценарии. – Москва : Искусство
5. – 1973. – 416с.
402518
   Зарубежные киносценарии. – М.
6. – 1976. – 289с.
402519
   Зарубежные концепции истории и эволюции христианства. – М., 1990. – 172с.
402520
  Уваров И.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 36-38. – ISSN 1812-3910


  В статье проводится анализ основных криминологических концепций профилактики рецидивной преступности. На основе критического осмысления наиболее используемых концепций определяется приоритет отечественной криминологической профилактики.
402521
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – М., 1988. – 303с.
402522
  Альпидовский В.К. Зарубежные лекарственные средства / В.К. Альпидовский. – Москва, 1989. – 267с.
402523
   Зарубежные литературы и современность. – М.
1. – 1970. – 422с.
402524
   Зарубежные литературы и современность. – М.
2. – 1973. – 431с.
402525
   Зарубежные литературы ХІХ-ХХ веков. – Минск, 1964. – 179с.
402526
  Пахомов Ю.Д. Зарубежные магнитофоны / Ю.Д. Пахомов. – М.-Л., 1961. – 168с.
402527
   Зарубежные марксисты в борьбе против реформизма и ревизионизма. – М., 1960. – 304с.
402528
   Зарубежные марксисты в боьбе против буржуазной идеалогии. – М., 1971. – 351с.
402529
   Зарубежные марксисты о классах и классовой борьбе. – М., 1978. – 187с.
402530
   Зарубежные марксисты о религии и церкви. – М., 1975. – 246с.
402531
   Зарубежные математические олимпиады. – Москва : Наука, 1987. – 416 с.
402532
  Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра / А.Е. Антонов. – Москва : Недра, 1992. – 253с.
402533
  Лаверов Н.П. и др. Зарубежные месторождения урана / Н.П. и др. Лаверов. – М., 1983. – 320с.
402534
   Зарубежные микроскопы, 1964. – 88 с.
402535
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1968. – 335с.
402536
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1973. – 367с.
402537
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1985. – 430с.
402538
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1989. – 492с.
402539
  Арефьев А.Л. Зарубежные научно-учебные стажировки. Социологический анализ / А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 140с. – ISBN 50-5-900229
402540
  Патеев Ринат Фаикович Зарубежные образовательные центры - фактор радикализации исламского движения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39-46. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
402541
   Зарубежные орбиты "Пахтакора". – Ташкент, 1967. – 120с.
402542
   Зарубежные оценки исследований по методологии науки В СССР. – М., 1988. – 45с.
402543
   Зарубежные оценки советских исследований по методологии социального познания. – М., 1989. – 31с.
402544
  Малолетова Н.И. и др. Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в фондах библиотек АН УССР. Аннотированный указатель. / Н.И. и др. Малолетова. – К., 1985. – 106с.
402545
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научнах учреждений АН УССР. – Киев
Том 2 : C-I. – 1980. – 372с.
402546
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР : Сводный каталог; В 5-ти томах. – Киев
Том 1 : А - В. – 1980. – 435с.
402547
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 3 : J - O. – 1980. – 388с.
402548
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 4 : P - S. – 1981. – 410с.
402549
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 5 : T - Z. – 1981. – 410с.
402550
   Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиогр. указ., 1975-1985. – Москва : ВГБИЛ, 1985. – 74с.
402551
   Зарубежные писатели и Октябрь. – Саратов, 1967. – 167 с.
402552
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 158с.
402553
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 139с.
402554
  Горбунов А.М. Зарубежные писатели ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова. – М, 1972. – 332с.
402555
  Буняев В.С. Зарубежные писатели ХХ века о религии / В.С. Буняев. – М., 1960. – 46с.
402556
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е доп изд. – М, 1971. – 623с.
402557
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – М, 1977. – 656с.
402558
  Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы. / Е.А. Зельдин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1973. – 103с.
402559
   Зарубежные промышленные катодолюминофоры. – Ставрополь, 1975. – 48с.
402560
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – Москва, 1977. – 119с.
402561
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 96с.
402562
   Зарубежные радиопередающие устройства. – М., 1989. – 135с.
402563
  Матвеев М.Ю. Зарубежные ресурсы об имидже библиотек и библиотекарей // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-146. – ISSN 0869-6020
402564
  Швачко С. Зарубежные связи Дагестанского университета / С. Швачко. – Махачкала, 1967. – 24с.
402565
  Грачев А.А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизической информации / А.А. Грачев, Л.А. Щербакова. – Москва, 1973. – 43с.
402566
   Зарубежные славяне и Россия. – М., 1975. – 576с.
402567
   Зарубежные славяне и русская культура. – Л., 1978. – 262с.
402568
   Зарубежные славянские литературы. – М., 1970. – 436с.
402569
   Зарубежные славянские литературы. ХХ век. – Москва : Наука, 1970. – 436с.
402570
  Москаленко А.Е. Зарубежные славянские народы в средние века. / А.Е. Москаленко. – Воронеж, 1973. – 31с.
402571
   Зарубежные страны. – М., 1957. – 991с.
402572
   Зарубежные телеметрические системы контроля загрязнения воздуха. – Обнинск, 1976. – 44с.
402573
   Зарубежные транзисторы диоды 1N...60000... : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 1999. – 634с. – ISBN 5-88977-053-5
402574
   Зарубежные транзисторы диоды А...Z : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2000. – 552с. – ISBN 5-93630-009-9
402575
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-022-2
Т.1. – 1999. – 832с.
402576
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-023-0
Т.2 : Каталог. – 1999. – 896с.
402577
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--13-3
Т.4. – 1999. – 928с.
402578
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--025-7
Т.5. – 1999. – 928с.
402579
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-005-2
Т.3. – 2000. – 832с.
402580
  Вовк Олег Леонтьевич Зарубежные украинские клерикально-националистические центры в антисоветской политике Ватикана (60-е - 80-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Вовк Олег Леонтьевич;. – Ужгород, 1986. – 15 с.
402581
  Бадаева ЗАрубежные усилительные ЛБВ малой и средней мощности / Бадаева, ОН, 1965. – 44с.
402582
  Кирилина Т.Ю. Зарубежные ученые о социологии морали // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – с.133-138. – ISSN 0132-1625
402583
  Борейко В. Зарубежные философы дикой природы / В. Борейко, Е. Поминова; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 124с. – (Охрана дикой природи ; Вип.17). – ISBN 966-7555-11-9
402584
   Зарубежные центры африканистики. – М., 1968. – 422с.
402585
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М., 1970. – 176с.
402586
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-1. – 1970. – 176с.
402587
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-2. – 1970. – 158с.
402588
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-1. – 1970. – 185с.
402589
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-2. – 1970. – 168с.
402590
  Есенин Е.А. Зарубежные цифровые вычислительные машины / Е.А. Есенин. – М., 1969. – 26с.
402591
  Кравец В.А. Зарубежные ЭВМ : Оборудование и программное обеспечение: Учеб. пособие для ин. студ. / В.А. Кравец, А.Я. Шпильберг. – Харьков : Основа, 1991. – 204с. – ISBN 5-11-000733-0
402592
  Литвинова Н.Н. Зарубежные электронные ресурсы как пример для российских агрегатов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  В условиях повышенного интереса библиотечного сообщества к отечественным электронным издательским продуктам очень важно учитывать накопленный российскими библиотеками опыт взаимодействия с зарубежными партнерами.
402593
  Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота / Е.М. Некрасов. – М., 1988. – 285с.
402594
  Трепелков П В. Зарубежный бизнес американских монополий. / П В. Трепелков. – М, 1982. – 240с.
402595
   Зарубежный Восток. – М., 1983. – 264с.
402596
   Зарубежный Восток. – Ташкент, 1985. – 167с.
402597
   Зарубежный Восток. – М., 1986. – 418с.
402598
   Зарубежный Восток. – М., 1986. – 126с.
402599
   Зарубежный Восток. – М., 1990. – 142с.
402600
   Зарубежный Восток и современность : Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. – М.
Т. 1. – 1974. – 456с.
402601
   Зарубежный Восток и современность. – М.
2. – 1974. – 680с.
402602
   Зарубежный Восток и современность. – М.
Т. 1. – 1980. – 533с.
402603
   Зарубежный Восток и современность. – М.
2. – 1980. – 320с.
402604
   Зарубежный Восток и современность. – М.
3. – 1981. – 528с.
402605
   Зарубежный Дальний Восток. – Владивосток, 1990. – 118с.
402606
   Зарубежный детектив : Хэйр С. Чисто английское убийство. – М., 1970. – 399с.
402607
   Зарубежный детектив. – М., 1977. – 383с.
402608
   Зарубежный детектив. – М., 1978. – 383с.
402609
   Зарубежный детектив. – М., 1979. – 400с.
402610
   Зарубежный детектив. – М., 1982. – 495с.
402611
   Зарубежный детектив. – М., 1983. – 495с.
402612
   Зарубежный детектив. – М., 1985. – 448с.
402613
   Зарубежный детектив. – М., 1987. – 605с.
402614
   Зарубежный детектив : романы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444с.
402615
   Зарубежный детектив. – Петрозаводск, 1992. – 463с.
402616
   Зарубежный детектив. – М., 1992. – 48с.
402617
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 1. – 1992. – 377с.
402618
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 2. – 1992. – 381с.
402619
   Зарубежный детектив : пер. с англ. – Москва : Кругозор. – ISBN 5-88160-007-X
[Вып. 4]. – 1992. – 317, [2] с. : ил. – Содерж. романы: Смертельный медовый месяц / Л. Блох. В аду все спокойно / Ч. Вильямс . Тело / К. Браун. Нога молодого барашка / Р. Даль. Дело об отпечатке губ / Э. Гарднер
402620
   Зарубежный детектив. – К., 1993. – 377с.
402621
   Зарубежный детектив. – М.
16. – 1996. – 345с.
402622
  Бавин Сергей Павлович Зарубежный детектив XX века : (в рус. пер.) : попул. библиогр. энцикл. / Бавин Сергей Павлович. – Москва : Кн. палата, 1991. – 202 с. – ISBN 5-7000-0247-7
402623
   Зарубежный детектив. В 16 т.. – М.
Т. 1. – 1991. – 469с.
402624
  Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электоральной активности молодежи посредством интернет-голосования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 43-45. – ISSN 1812-3910


  Автор статьи рассматривает возможность рецепции положительного опыта зарубежных стран в вопросах повышения электоральной активности молодых избирателей. Особое внимание уделяется передовым технологиям, используемым при проведении выборов в зарубежных ...
402625
   Зарубежный калейдоскоп. – М., 1990. – 59с.
402626
  Маркулан Я.К. Зарубежный кинодетектив / Я.К. Маркулан. – Л, 1975. – 168с.
402627
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
1. – 1993. – 495с.
402628
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
2. – 1993. – 415с.
402629
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
3. – 1993. – 457с.
402630
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
4. – 1993. – 400с.
402631
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
5. – 1993. – 380с.
402632
   Зарубежный криминальный роман. – Нижний Новгород, 1991. – 681с.
402633
   Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес. – ISBN 5-88374-003-0
Вып. 7. – 1992. – 429, [2] с. – Содерж.: Уик-энд Остерманов / Р. Ладлэм. Семейный заговор / В. Каннинг
402634
   Зарубежный криминальный роман : [романы]. – Нижний Новгород : ФИДЕС. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
вып. 9. – 1992. – 400 с. – Содерж.: Дело об исчезнувшей красотке/Р.С. Пратер. Последняя женщина в его жизни/Э. Куин. Вилла на холме/С. Моэм
402635
   Зарубежный криминальный роман. – Н.Новгород, 1994. – с.
402636
   Зарубежный криминальный роман. – М., 1995. – 475с.
402637
  Горбунов Э.П. Зарубежный мир о Программе КПСС / Э.П. Горбунов. – М, 1962. – 80с.
402638
  Букарев В.Б. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 53-64. – ISSN 1812-3910
402639
  Ли Чунюй Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 93-99. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
402640
  Антонюк О.А. Зарубежный опыт государственного регулирования банковской деятельности и его использование в современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 191-196. – ISSN 1728-8878
402641
  Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 15-26. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
402642
  Кильдюшевский Е.И. Зарубежный опыт изучения трещинно-разрывной тектоники / Е.И. Кильдюшевский, Н.Н. Херасков. – М., 1973. – 32с.
402643
  Гребенюк А.А. Зарубежный опыт испльзования выборочных статистических обследований в целях учета трудовой миграции / А.А. Гребенюк, Т.В. Лебедева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0320-8168
402644
  Савченко-Бельський Зарубежный опыт использования аутсорсинга в развитии гостиннично-туристического бизнеса России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-68.
402645
  Хачатрян А.С. Зарубежный опыт криминализации деяний, посягающих на здоровье потребителей // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 42-44. – ISSN 1812-3910


  В статье раскрываются особенности правовой регламентации деяний, посягающих на здоровье потребителей, в уголовном законодательстве зарубежных стран.
402646
  Феоктистова Т. Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 220-226. – ISSN 1818-5754
402647
  Дралюк Л.Б. Зарубежный опыт опробывания рудных месторождений по керну при алмазном бурении / Л.Б. Дралюк. – Л., 1969. – 24с.
402648
   Зарубежный опыт освоения Мирового океана. – Владивосток, 1979. – 80с.
402649
  Мирнова Л.И. Зарубежный опыт предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов / Л.И. Мирнова, А.П. Кузнецов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 1812-3910
402650
  Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-82. – ISSN 0132-0831
402651
  Пьянкова А.И. Зарубежный опыт проведения переписей населения через Интернет // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0320-8168
402652
  Еникеев Н.Б. Зарубежный опыт разработки обводненных рудных месторождений. / Н.Б. Еникеев. – М., 1958. – 43с.
402653
   Зарубежный опыт регулирования процессов социально-экономического развития. – Новосибирск, 1991. – 60с.
402654
  Ипатов А.П. Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности предпринимателей // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 53-57. – ISSN 1728-8878
402655
  Николаева Л. Зарубежный опыт стимулирования экспорта на примере ЕЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55.
402656
  Галиб Азиз оглы Танрывердиев Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 36-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6814
402657
  Скутина А.В. Зарубежный опыт формирования административно-правового статуса органов, обеспечивающих контроль и надзор за деятельностью в морских портах и возможность его использования в российских условиях // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  В данной статье обобщен опыт организации и осуществления полномочий органами, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за деятельностью в морских портах различных стран. Анализ проводится по основным положениям нормативно-правовых актов, ...
402658
  Кочур Ю.Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 9-14. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто галузі, які є найбільш привабливими для венчурного інвестування. Оцінено можливості застосування цього досвіду в Україні.
402659
  Горностаэва Е.О. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах: краткая характеристика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 6 (48). – С. 24-33. – ISSN 1812-8696
402660
  Азьмуко Л.А. Зарубежный очерк С.И.Третьякова (к вопросу о становлении советской документальной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Азьмуко Л.А.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
402661
   Зарубежный роман. – Пермь, 1982. – 152с.
402662
  Горбунов Арнольд Матвеевич Зарубежный роман 20-го века : Рек. библиогр. указ. / Горбунов Арнольд Матвеевич. – Москва : Книга, 1982. – 351с.
402663
   Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск, 1989. – 147с.
402664
  Мотылева Т.Л. Зарубежный роман сегодня / Т.Л. Мотылева. – М, 1966. – 471с.
402665
  Агранат Г.А. Зарубежный Север : Очерки природы, истории, населения и экономики районов / Г.А. Агранат. – Москва : АН СССР, 1957. – 319с. – (Научно-популярная)
402666
  Агранат Г.А. Зарубежный Север: опыт освоения / Г.А. Агранат. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
402667
   Зарубежный транспорт. – М
1. – 1956. – 300с.
402668
   Зарубежный транспорт. – М
2. – 1958. – 368с.
402669
   Зарубежный экран. – М, 1980. – 184с.
402670
  Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – Д1-19 : Зарубинецкая культура / Кухаренко Ю.В. – С. 1-68
402671
  Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы / Пачкова С.П.; Ред. Козак Д.Н.; НАН Украины; Ин-т археологии. – Киев, 2006. – 172с. – ISBN 966-02-3955-6
402672
  Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. / Е.В. Максимов. – К., 1982. – 183с.
402673
  Гаврилюк В.С. Зарубіжна Азія. Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1974. – 168 с. : іл.17. – Бібл.25


  У посібнику подано стислу фізико-географґчну характеристику зарубіжної Азії відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
402674
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Барака Обами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 325-333
402675
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США / Марія Васильєва. – Київ : Фенікс, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-175. – ISBN 978-966-651-922-4
402676
  Васильєва М. Зарубіжна допомога США Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31


  Геополітичне положення України як чинник регіональної безпеки та стабільності.
402677
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 10-20


  Стаття присвячена аналізу іноземної допомоги Україні, як інструменту зовнішньої політики Сполучених Штатів, який застосовувався з метою досягнення американських національних інтересів. Наукова проблема полягає в оцінці стосунків причини і наслідку між ...
402678
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 111-125. – ISSN 2221-5719
402679
  Головко М.Л. Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 104-112. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
402680
  Михайлуца Микола Зарубіжна історіографія релігійної політики в окупованих румунами південно-західних українських землях у 1941-1944 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано огляд малознаних праць представників зарубіжної історіографії політики румунської окупаційної влади і Румунської православної місії у напрямку християнізації української території між Бугом і Дністром (губернаторство Трансністрія) в ...
402681
  Денисова Т.Н. Зарубіжна литература ХХ століття. Хрестоматія-посібник : Підручник для 11 класу загальноосв. навч. закладів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Генеза, 2000. – 768 с. – ISBN 966-504-013-8
402682
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна літератуpа : Посібник-хрестоматія. 11 кл. / Б.Б.Щавурський, С.В.Музика. – Тернопіль : БогДан. – ISBN 966-7520-46-3
. – 2000. – 672с.
402683
  Савченко Т.А. Зарубіжна література / Т.А. Савченко. – К., 1972. – 100с.
402684
  Прокаєв Ф.І. Зарубіжна література / Ф.І. Прокаєв. – Київ, 1987. – 230 с.
402685
   Зарубіжна література. – К, 1990. – 463с.
402686
   Зарубіжна література. – К, 1992. – 638с.
402687
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література : Читанка- підручник для 5-6 класів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Освіта, 1996. – 432с. – ISBN 966-04-0019-5
402688
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література : Читанка-підручник для 7-8 класів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Освіта, 1996. – 384 с. – ISBN 966-04-0018-7
402689
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – К., 1996. – 429с.
402690
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – К., 1996. – 384с.
402691
  Сафарян С.І. Зарубіжна література / С.І. Сафарян, Л.І. Тіунова. – 2-ге вид., змін. і доп. – К., 1996. – 512с.
402692
  Лісовський А.И. Зарубіжна література / А.И. Лісовський, С.О. Пультер. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ, 1996. – 364с.
402693
  Султанов Ю. Зарубіжна література : підручник-хрестоматія для 5-го класу / Ю. Султанов. – Київ : Вежа, 1996. – 488 с.
402694
   Зарубіжна література : Пробний підручник для 11 кл. загальноосвітньо школи. – Київ : Вежа, 1996. – 320с. – ISBN 9667091023
402695
   Зарубіжна література : Проб. під.-хрест. для 9 кл. – Київ : Вежа, 1997. – 352с. – ISBN 5-7707-8285-4
402696
  Гримич Г.М. Зарубіжна література / Г.М. Гримич. – Київ, 1997
402697
  Лісовський А.М. Зарубіжна література : Hавч. посібник / А.М. Лісовський, С.О. Пультер; КУ ім.Т.Шевченка. – 2-ге вид-ня, змін. і допов. – Київ : Вежа, 1998. – 384с. – ISBN 9667091007
402698
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія нововведених творів 5-6 кл. / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; За ред.Ю.І.Ковбасенка. – Київ : Абрис, 1999. – 112с. – ISBN 966-531-061-5
402699
  Сафарян С.І. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія для 8-кл. / С.І. Сафарян, Ю.І. Султанов. – 2-ге вид., доп. – Київ : Вежа, 2000. – 416с. – ISBN 966-7091-24-4
402700
   Зарубіжна література : Стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою 10-11 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 672с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-036-Х
402701
   Зарубіжна література. – Київ, 2000
402702
  Сафарян С. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія для 7-кл. / Світлана Сафарян, Любов Тіунова. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Вежа, 2000. – 512с. – ISBN 966-7091-27-9
402703
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 8 клас / Б.Б. Щавурський. – 3-є вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга-БогДан, 2001. – 384с. – ISBN 966-7437-20-5
402704
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 10 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 960с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-353-6
402705
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 9 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 864с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-352-8
402706
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 11 клас. – Донецьк : "БАО", 2001. – 832с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-354-4
402707
  Павличко Соломія Зарубіжна література : Дослідження та критичні статті / Павличко Соломія. – Київ : Основи, 2001. – 559с. – ISBN 966-500-167-1
402708
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
402709
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
402710
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
402711
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
402712
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
402713
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
402714
  Кирилюк З.В. Зарубіжна література : Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм. Метод. посібник для вчителя / З.В. Кирилюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 259с. – ISBN 966-7995-75-5
402715
   Зарубіжна література : Хрестоматія 11 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2 т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-013-1
Т.1. – 2002. – 592с.
402716
   Зарубіжна література : Хрестоматія 10 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України. У 2-х т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-018-2
Т.1. – 2002. – 560с.
402717
   Зарубіжна література : Хрестоматія.10 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2-х т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-013-1
Т.2. – 2002. – 576с.
402718
   Зарубіжна література : Хрестоматія 11 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2 т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-023-9
Т.2. – 2002. – 608с.
402719
   Зарубіжна література : тести, 5-12 класи: абітурієнту: посібник. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-580-231-0
402720
   Зарубіжна література : матеріали до вивчення літератур Сходу: тексти, літературно-наукові статті: Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2007. – 816 с. – ISBN 966-594-987-Х
402721
  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література : підручник для 7 класу [загальноосвіт. навч. закл.] / Л.Ф. Мірошниченко ; [наук. ред. Л.І. Мацько ; відп. за вип. Кальченко Н.В.]. – Київ : Слово, 2011. – 389, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-194-084-9
402722
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
1. – 1963. – 24с.
402723
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
2. – 1963. – 45с.
402724
   Зарубіжна література (1871-1917). – Львів, 1966. – 56с.
402725
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів
3. – 1962. – 39с.
402726
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів, 1966. – 39с.
402727
   Зарубіжна література 19 століття : Хрестоматія. Навч. посібник для 10 кл.загальноосвіт.шк. – 2-ге вид. – Київ : Педагогічна преса, 2000. – 512с. – ISBN 966-7320-12-Х
402728
  Анненкова О.С. Зарубіжна література 19 століття: європейська реалістична проза 1830-1880-х років / О.С.Анненкова. – Київ : Знання України, 2006. – 438с. : іл. – ISBN 966-316-131-0
402729
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література 19 сторіччя = Доба романтизму : Підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Заповіт, 1997. – 464с. – ISBN 5-7707-1086-1
402730
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література 19 сторіччя. Доба романтизму : Підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2001. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  У підручнику висвітлюються західно-європейські й американська літератури доби романтизму. Літературний процес розглядається в його характерних закономірностях і структурах. Основна увага приділяється введенню читача в художній світ ...
402731
  Пронкевич О.В. Зарубіжна література XIX століття. : Проб. підруч. для 10 кл.середніх загальноосвітніх шкіл / О.В. Пронкевич. – Киев : Педагогічна преса, 1999. – 240с. – ISBN 966-7320-00-6
402732
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  У підручнику висвітлюються західно-європейські й американська літератури доби романтизму. Літературний процес розглядається в його характерних закономірностях і структурах. Основна увага приділяється введенню читача в художній світ ...
402733
  Мегела І.П. Зарубіжна література XVII-XX століть : статті, рецензії, дослідження, відгуки / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-1516-15-0
402734
   Зарубіжна література XX століття. 11 класс : посібник. – Київ : Академія, 1998. – 320 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 966-580-030-2
402735
  Мойсеїв І.К. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі : книга для вчителя / Ігор Мойсеїв. – Київ : Генеза, 2003. – 256 с. – ISBN 966-504-335-8
402736
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1996
402737
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1996
402738
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1996
402739
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1996
402740
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1996
402741
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1996
402742
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1996
402743
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1996
402744
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1996
402745
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1996
402746
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1996
402747
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1996
402748
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1997
402749
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1997
402750
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1997
402751
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1997
402752
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1997
402753
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1997
402754
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1997
402755
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1997
402756
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1997
402757
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1997
402758
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1997
402759
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1997
402760
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1998
402761
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1998
402762
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1998
402763
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1998
402764
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1998
402765
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1998
402766
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1998
402767
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1998
402768
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1998
402769
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1998
402770
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1998
402771
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1998
402772
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1999
402773
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1999
402774
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1999
402775
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1999
402776
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1999
402777
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1999
402778
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1999
402779
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1999
402780
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1999
402781
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1999
402782
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1999
402783
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1999
402784
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
402785
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
402786
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
402787
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
402788
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
402789
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
402790
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
402791
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2000
402792
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2000
402793
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
402794
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2000
402795
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2000
402796
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
402797
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
402798
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
402799
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001
402800
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
402801
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001
402802
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2001
402803
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2001
402804
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
402805
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
402806
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
402807
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
402808
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
402809
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
402810
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2002
402811
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2002
402812
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2002
402813
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2002
402814
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2002
402815
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2002
402816
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2002
402817
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2002
402818
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2002
402819
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2003
402820
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2003
402821
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2003
402822
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2003
402823
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
402824
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2003
402825
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2003
402826
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2003
402827
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2003
402828
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
402829
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2004
402830
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2004
402831
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2004
402832
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2004
402833
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2004
402834
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
402835
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 1. – 2005
402836
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 2. – 2005
402837
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005
402838
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005
402839
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 3. – 2005
402840
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 4. – 2005
402841
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005
402842
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2005. – З №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школі"
402843
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005
402844
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005
402845
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2005
402846
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2005
402847
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2005
402848
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2006
402849
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2006
402850
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006
402851
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2006
402852
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2006
402853
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2007
402854
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2007
402855
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2007
402856
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2007
402857
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2007
402858
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2007
402859
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2007
402860
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2007
402861
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2007
402862
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2007
402863
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2008
402864
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2008
402865
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2008
402866
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2008
402867
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2008
402868
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2008
402869
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2008
402870
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2008
402871
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2008
402872
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2008
402873
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2008
402874
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2009
402875
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2009
402876
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2009
402877
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2009
402878
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2009
402879
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2009
402880
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2009
402881
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2009
402882
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2009
402883
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2009
402884
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2009
402885
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2010
402886
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2010
402887
   Зарубіжна література в школах України / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2010
402888
   Зарубіжна література в школах України / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2010
402889
   Зарубіжна література в школах України / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2010
402890
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2010
402891
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2010
402892
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2010
402893
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2010
402894
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2010
402895
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2010
402896
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2011
402897
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2011
402898
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2011
402899
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2011
402900
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2011
402901
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2011
402902
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2011
402903
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2011
402904
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2011
402905
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2011
402906
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2011
402907
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2012
402908
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2012
402909
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2012
402910
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2012
402911
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2012
402912
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2012
402913
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2012
402914
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2012
402915
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2012
402916
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2012
402917
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2012
402918
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2012
402919
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2013
402920
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2013
402921
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2013
402922
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника т ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2013
402923
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2013
402924
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2013
402925
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2013
402926
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2013
402927
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2013
402928
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2013
402929
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2013
402930
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2014
402931
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2014
402932
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2014
402933
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2014
402934
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2014
402935
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2014
402936
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2014
402937
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2014
402938
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2014
402939
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2014
402940
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2014
402941
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2015
402942
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2015
402943
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 6. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402944
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 11/12. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402945
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402946
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 15/16. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402947
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 19. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402948
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 20. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402949
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 21. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402950
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 22. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402951
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 3. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402952
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 6. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402953
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402954
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 15/16. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402955
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 17. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402956
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 18. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402957
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 21. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402958
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 22. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402959
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 24. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
402960
  Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку 19 сторіччя : Історико-естетичний нарис: Навчальний посібник / Б. Шалагінов. – Київ : КМ Академія, 2004. – 360 с. – ISBN 966-518-266-8
402961
  Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку 19 сторіччя : історико-естетичний нарис: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Борис Шалагінов. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 360 с. – ISBN 966-518-266-8
402962
  Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : іст.-естет. нарис : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Шалагінов, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид., випр. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-615-1
402963
  Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т.Б. Качак, Л.М. Круль. – Київ : Академвидав, 2014. – 415, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-078-3
402964
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-10.
402965
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2-10
402966
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2-9
402967
   Зарубіжна література ранніх епох : Навч. посібник. – Київ : Вища школа, 1994. – 406с. – ISBN 5-11-004106-7
402968
   Зарубіжна література середніх віків і Відродження. – Львів
2. – 1962. – 35с.
402969
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – Львів
4. – 1962. – 42с.
402970
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – К, 1999. – 357с.
402971
   Зарубіжна література ХІХ століття. 10 класс : Посібник. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-051-5
402972
   Зарубіжна література ХХ ст.. – К, 1998. – 316с.
402973
  Головченко Н.І. Зарубіжна література як один із чинників розвитку українського мовлення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-7. – ISSN 0205-471Х
402974
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. : Посібник-хрестоматія, 9 клас / Б.Б. Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 512с. – ISBN 966-7520-19-6
402975
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (7-8 класи) / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; За ред. Ю.І. Ковбасенка. – Київ : Абрис, 2000. – 128с. – ISBN 966-531-079-8
402976
  Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (9-10класи) / Ю.І. Ковбасенко. – Київ : Абрис, 2000. – 80с. – ISBN 966-531-093-3
402977
  Магдієва Неоніла Зарубіжна література. 11 клас. : Матеріали для підготовки до екзамену / Магдієва Неоніла. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 112с. – ISBN 966-562-233-1
402978
  Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1970 / Л.М. Венгеров. – Київ, 1971. – 360с.
402979
  Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973 / Л.М. Венгеров. – Київ, 1974. – 391с.
402980
   Зарубіжна література. 5 клас : Матеріали до уроків. – Харків : Торсінг, 2000. – 176с. – (Біб-ка вчителя.Зарубіжна літ-ра). – ISBN 966-7661-27-Х
402981
  Міляновська Н. Зарубіжна література. 6 клас : Посібник для учнів / Н.Міляновська, І.Данилків. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96с. – ISBN 966-562-052-5
402982
  Міляновська Н. Зарубіжна література. 7 клас. : Посібник для учнів / Н. Міляновська, О. Лагошняк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 95с. – ISBN 966-562-040-1
402983
  Лінецька Рита Зарубіжна література. Календарно-тематичне планування уроків : 5 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25
402984
  Міляновський Е. Зарубіжна література. Матеріали для творчих робіт. / Е. Міляновський, С. Лещак, Л. Шушара. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-166-1
402985
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 6 клас. / Б.Б. Щавурський. – 2-ге вид-ня, переробл. й доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7437-10-8
402986
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 7 клас / Б.Б. Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 384с. – ISBN 966-7437-22-1
402987
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 8 клас. / Б.Б. Щавурський. – 2-ге вид-ня, перероб. й доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-БогДан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7437-20-5
402988
   Зарубіжна література. Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
402989
   Зарубіжна література. Хрестоматия для 11 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-252-1
402990
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 688с. – ISBN 966-548-261-0
402991
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 9 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-257-2
402992
   Зарубіжна література.:матеріали до вивчення літератур Сходу : тексти, літературно-наукові статті : хрестоматія : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2006. – 689с. – ISBN 966-594-741-9
402993
  Міляновська Ніна Зарубіжна література.7 клас : Посібник-хрестоматія. / Міляновська Ніна, Соколовська Ніна. – Вид-ня 3-тє,доповн. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 272с. – ISBN 966-562-394-Х
402994
  Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Західна Європа від античності до початку ХІХ ст : Проб. під. для 9 кл. / Б.Б. Шалагінов. – Київ : Вежа, 1997. – 304с. – ISBN 5-7707-7439-8
402995
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література:Посібник-хрестоматія.10 клас / Б.Б. Щавурський, М.М. Николин. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7520-32-3
402996
  Кириленко О. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 42-57. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Зроблено порівняльний аналіз надання інвестиційних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам в Україні та за кордоном.
402997
  Нікітішин А.О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і cутність податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 16-18
402998
  Нефьодов Д. Зарубіжна та діаспорна історіографія руху Опору у Південній Україні (1941-1944 рр.) другої половини 50-х - першої половини 80-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 240-249. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
402999
  Юрківський В.М. Зарубіжна тематика в працях Костянтина Григоровича Воблого : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано перший етап творчості К. Воблого, пов"язаний переважно з зарубіжною економікою.
403000
  Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-45
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,