Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
402002
  Пащинская И. "Загорелись небо и воды!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Ежегодный праздник в честь Марии Федоровны в Петергофе.
402003
  Абрамова І.В. "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 - середині XIX ст. / І.В. Абрамова, І.В. Нетудихаткін // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 73-82. – ISSN 2078-0133
402004
  Заремба О.В. "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 327-334
402005
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
402006
  Бут О. "Загублений рай" українця Миколи Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238
402007
  Боднар І. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу спеціальної літератури запропоновано авторський підхід до розкриття сутності кримінально-процесуальної форми, охарактеризовані її загальні та окремі ознаки, методологічне значення. На основании критического анализа ...
402008
  Шульга А.М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія / А.М. Шульга. – Харків : Майдан, 2013. – 408, [3] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-966-372-489-8
402009
  Рабінович П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 7-19. – ISSN 1993-0909
402010
  Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів. / Є.О. Мілерян. – К., 1970. – 47с.
402011
  Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 73-83
402012
  Малес Л. Загальноукраїнський форум соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – червень (№ 6)


  Про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтергаціята соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій", яка пройшла в КНУТШ.
402013
  Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 317-329. – ISSN 1591-6223


  Висвітлено діяльність членів Бібліографічної комісії НТШ у Львові І. Калиновича, В. Дорошенка, Є.-Ю. Пеленського, М. Кордуби в галузі метабібліографії. Одним із засадничих принципів підготовки бібліографічних посібників другого ступеня (друкованих і ...
402014
  Копан О. Загальнофілософська категорія "справедливість" у теоретико-управлінському аспекті процесу моделювання систем соціальної безпеки // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.79-81. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
402015
   Загартована історією = Tempered by history : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 371, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6836-4
402016
  Тимошик М. Загартований в борні // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 225-228. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Шестопал М.М.- журналіст, працював в Київському ун-ті у 1953-1965 рр.
402017
  Сергійчук В. Загартований сильніше, аніж сталь // Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2911-61-9


  У передмові до книги "Звіт перед майбутнім" М.І. Сергійчук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, розповідає про Бориса Маріана, поета-шістдесятника, колишнього студента факультету журналістики, політв"язня. У виданні зібрані відгуки студентів Інституту ...
402018
  Тамуріді Р.І. Загартовування дітей. / Р.І. Тамуріді. – К., 1951. – 52с.
402019
  ПетровськийВ.В Загартовуйте свій організм / ПетровськийВ.В. – К., 1966. – 63с.
402020
  Кучарська Л.В. Загартування як форма оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-12 : фото
402021
  Остапченко Л. Загасіть цигарку. Назавжди ! / Л. Остапченко, А. Косенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – квітень (№ 4)


  Стаття професорів біологічного факультету присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням.
402022
  Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 267с. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-518-409-6


  Присячена найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історій Україниви, вімодому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
402023
  Яценко В.Б. Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Івана Мазепи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 237-247. – ISSN 2218-4805
402024
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 4-5
402025
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 34). – С. 4-5
402026
  Сюндюков І. Загибель Великого Новгорода // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2011. – С. 550-560. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою.
402027
  Сокирко О. Загибель гендляра // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 4 (169). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Кому заважав український купець часів Гетьманщина?
402028
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Харків : Радянська література, 1934. – 78с.
402029
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79с. – (Театральна б-ка)
402030
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1967. – 95с.
402031
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1978. – с.
402032
  Абрахамс Пітер Загибель Майкла Удомо / Абрахамс Пітер; П. Абрагамс. – Київ, 1967. – 351с.
402033
  Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914 / Т. Дяченко, М. Драпак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 10


  До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття.
402034
   Загибель Михайла Коломійця : Результати журналістського розслідування. – Київ : Інститут масової інформації, 2003. – 96с.
402035
  Оровецький П.А. Загибель Полоза : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 117 с.
402036
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1960. – 356 с.
402037
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1968. – 495 с.
402038
   Загиблі на чужині : Книга Пам"яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Книга Пам"яті України, 2003. – 624с. – ISBN 966-7605-07-8
402039
  Тинченко Я. Загиблі, полонені, зниклі безвісти: хто візьме на себе відповідальність за пошук цих людей? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  В українській Вікіпедії станом на 17 вересня у статті "Втрати силових структур внаслідок вторгнення в Україну російських військових формувань" наведено дані про 1111 загиблих. Фактично до цієї цифри слід доплюсувати ще не менш ніж 200 жертв, чиї тіла ...
402040
  Цалик С. Загинулав не дочка, а коханка - і не в озері, а на полюванні // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 22 (175). – С. 55-57


  Будинок із химерами Владислава Городецького.
402041
  Кудряченко А. Загинули за Україну. Вічна пам"ять героям // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X
402042
  Метонидзе Н.В. Загипсованные лессовидные суглинки и повышение их суффозионной устойчивости гуминовыми веществами. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Метонидзе Н.В.; МВ и ССО ГрузССР.Груз.политехнич.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
402043
   Загін "Червона Калина" : Ювілейне видання пластового загону "Червона Калина". – Стрий; Ню-Йорк, 2000. – 299с.
402044
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1966. – 75с.
402045
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1987. – 213с.
402046
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1972. – 75с.
402047
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1979. – 72 с.
402048
  Стехов С.Т. Загін особливого призначення / С.Т. Стехов. – К, 1979. – 159с.
402049
  Матвієнко О. Загірня комуна / О. Матвієнко. – Одеса, 1929. – 32с.
402050
  Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (На матер. газетной публикации ГДР_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коробова Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
402051
  Литвинов В.В. Заглавие не придумано / В.В. Литвинов. – М., 1968. – 255с.
402052
  Крысало О. Заглавия пьес Теннесси Уильямса как носителя лингвокультурного смысла // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 37-41
402053
  Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Харченко Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21с.
402054
  Поліщук Христина Заглина. Лорд Львівщини : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 152 : Фото
402055
   Заглядвая в будущее. О комплексном плане соц. эконом. развития Краснохолм. р-на Калинин. обл.. – М., 1974. – 87с.
402056
  Плонский А.Ф. Заглянем в будущее / А.Ф. Плонский. – М., 1957. – 71с.
402057
   Заглянем в будущее. Сборник статей. – М., 1974. – 256с.
402058
  Василькевич К. Заглянем чуть дальше // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Опубликованы прогнозы авторитетных аналитиков из Futuretimeline.net. на 2014 г. : в 2014 г. завершится строительство МКС (Международная космическая станция), которая по праву считается самым крупным объектом на орбите Земли; первый солнечный самолет ...
402059
  Гигиберия Д. Загляни в мой сад / Д. Гигиберия. – М., 1983. – 55с.
402060
  Фомченко О.С. Загляни в себя поглубже / О.С. Фомченко. – Минск, 1974. – 143с.
402061
  Пирожков А.Н. Загляни за горизонт. / А.Н. Пирожков. – Л., 1971. – 255с.
402062
   Загляни за горизонт: современ. проза Эфиопии. – М., 1986. – 541с.
402063
  Крбовская В.А. Загляните в свое сердце / В.А. Крбовская. – М., 1960. – 71с.
402064
  Максимов В.Е. Заглянуть в бездну: о А.В. Колчаке / В.Е. Максимов. – М., 1991. – 446с.
402065
  Биттрих Дитмар Заглянуть в душу : Собаки. Общение // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 88-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
402066
  Волчек Я.И. Заглянуть в колодец / Я.И. Волчек. – Москва, 1966. – 67с.
402067
  Баранов А.П. Заглянуть за горизонт / А.П. Баранов. – М, 1981. – 64с.
402068
  Баранов А.П. Заглянуть за горизонт / А.П. Баранов. – М., 1981. – 64с.
402069
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16л.
402070
  Савинский П.И. Загнивание и увядание как-сагыза и обоснование мер борьбы с ним. : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – К., 1951. – 10л.
402071
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
402072
  Гудайтис-Гузявичус Заговор / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс, 1967. – 611с.
402073
  Гудайтис-Гузявичус Заговор / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс, 1967. – 776с.
402074
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
402075
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1988. – 541с.
402076
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
402077
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
402078
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
402079
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
402080
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
402081
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
402082
  Щеголев П.П. Заговор Бабефа / П.П. Щеголев. – Ленинград. – 206с.
402083
  Боровик Г.А. Заговор в Букиттинги / Г.А. Боровик. – М, 1963. – 111с.
402084
  Мар В. де Заговор в Ватикане / В. де Мар. – М., 1992. – 494с.
402085
  Свобода А. Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. / А. Свобода. – М., 1950. – 276с.
402086
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1948. – 426 с.
402087
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва -Ленинград
2. – 1948. – 399 с.
402088
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. / Ф. Буонарроти. – М.
1. – 1963. – 428с.
402089
  Кривенков И.С. Заговор генерала Корнилова против революции и его разгром. : Автореф... канд. истор.наук: / Кривенков И.С.; АОН при ЦК ВКП(б). – М., 1951. – 15л.
402090
  Капустин М.И. Заговор генералов / М.И. Капустин. – Москва, 1968. – 261с.
402091
  Ермаков В.А. Заговор генералов / В.А. Ермаков, Л.С. Колосов. – Москва, 1969. – 96с.
402092
  ПонизовскийВ.М Заговор генералов / ПонизовскийВ.М. – М., 1978. – 509с.
402093
  Незнанский Ф. Заговор генералов : Роман / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп, 2002. – 384с. – (Марш Турецкого ; Вып. 29). – ISBN 5-17-006801-8
402094
   Заговор губернатора : Сборник зарубежной фантастики. – Москва : Профиздат, 1991. – 256с. – (Антология мировой фантастики и приключений). – ISBN 5-255-00547-9
402095
  Штрайх С.Я. Заговор и восстание декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 63с.
402096
  Саллюстий Заговор Катилины : с введением, примечаниями, 5 рис., географическою картою и планами Рима и Римского форума / Гай Саллюстий Крисп ; объяснил Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Санкт-Петербург : Царское село ; [Тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Ч. 1: Текст на лат. яз. Ч. 2: Комментарий. – 1892. – Текст на латинском языке


  Нагуевский, Дарий Ильич, 1845-1920 Катилина - рим. претор, 108-62 до н. э.
402097
   Заговор Катилины.. – М.-Л., 1934. – 476с.
402098
  Саллюстий Г К. Заговор Катилины. / Г К. Саллюстий, . – М., 1947. – 87с.
402099
  Саллюстий Заговор Катилины; Югуртинская война / Саллюстий ; Пер. со вступ. ст. ["Кай Саллюстий Крисп"] и примеч. Н.Б. Гольденвейзера. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К], 1916. – XXVI, 180 с. – (Памятники мировой литературы : Античные писатели)
402100
  Литвинова А.В. Заговор небес : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005476-9
402101
  Шамрай Т. Заговор обезьян : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
402102
  Веснин С М. Заговор обреченных / С М. Веснин. – Москва, 1950. – 68с.
402103
  Шпарман Анке Заговор полуострова Нойдарт : тема номера / Шпарман Анке, Маклеод Мардо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 94-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
402104
  Маклярский Б.М. и Рапопорт К.И. Заговор послов / Б.М. и Рапопорт К.И. Маклярский. – Москва, 1972. – 143с.
402105
  Егоров В.Г. Заговор против "Эврики" / В.Г. Егоров. – М, 1968. – 191с.
402106
  Скаржинская В.Д. Заговор против будущего. / В.Д. Скаржинская. – М., 1982. – 223с.
402107
  Мильштей М.А. Заговор против Гитлера. / М.А. Мильштей. – М, 1962. – 128с.
402108
  Мартынов В.А. Заговор против Конго / В.А. Мартынов. – Москва, 1960. – 59 с.
402109
  Парнов Е.И. Заговор против маршалов : Роман / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1991. – 573с. – (История. Политика. Детектив)
402110
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 160с.
402111
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 64с.
402112
  Кан А. Заговор против мира. / А. Кан. – М, 1961. – 264с.
402113
   Заговор против мира. Как была развязана империалистич. война в 1914 г. Факты и документы.. – М., 1934. – 164с.
402114
  Булычев И.М. Заговор против народов Центральной Америки. / И.М. Булычев. – М., 1984. – 127с.
402115
  Арто Рене Заговор рабовладельцев / Арто Рене. – Москва, 1952. – 80с.
402116
  Робертс Н. Заговор смерти : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
402117
  Новиков А.И. Заговор справедливых : Очерки. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1977. – 208с.
402118
  Басманова Е. Заговор стервятников : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
402119
  Алданов М.А. Заговор. Святая Елена, маленький остров / М.А. Алданов. – Москва, 1989. – 400с.
402120
  Алданов Марк Заговор. Святая Елена, маленький остров: (тетралогия-Мыслитель) / Алданов Марк. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496с. – ISBN 5-15-000890-7; 966-03-0202-9
402121
  Еремин Ю.В. Заговор: Буржуаз. идеология и молодежь / Ю.В. Еремин. – М., 1978. – 286с.
402122
  Кириллов О.Е. Заговор: Роман. / О.Е. Кириллов. – М., 1989. – 541с.
402123
   Заговоренный бубен: повести и рассказы уйгур. сов. писателей. – М., 1990. – 171с.
402124
  Есенберлин И. Заговоренный меч : роман / И. Есенберлин. – Москва, 1974. – 303 с.
402125
  Калинаускас Й. Заговори, птица / Й. Калинаускас. – М., 1988. – 124с.
402126
  Салимов Б.Н. Заговори, чунгур! / Б.Н. Салимов. – М., 1979. – 79с.
402127
  Козицька А. Заговори, щоб я тебе побачив // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дебатний клуб ІМВ, який діє з 2007 р. , успішно продовжує традиції дебатного руху, що виник в Європі, передусім - у Великій Британії. На заняттях збирається багато активних студентів, які тренують і вдосконалюють свою риторику перед публікою.
402128
  Лурье С.Я. Заговорившие таблички. / С.Я. Лурье. – М., 1960. – 141с.
402129
  Остапенко В.Г. Заговорили обелиски / В.Г. Остапенко. – Ставрополь, 1976. – 231с.
402130
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М., 1951. – 800с.
402131
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Изд. новое переработ. и доп. – М.
Кн.1. – 1952. – 449с.
402132
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М.
Кн.2. – 1952. – 633с.
402133
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Новосибирск, 1954. – 1052с.
402134
  Махеек В. Заговорщики / В. Махеек. – М., 1974. – 218с.
402135
  Соловьев В. Заговорщики в Кремле : от Андропова до Горбачева / В. Соловьев, Е. Клепикова. – Москва : Акционерное общество "Московский Центр Искусств", 1991. – 302 с.
402136
  Кирова К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. – М., 1991. – 157с.
402137
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (библиографический указатель) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 16 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
402138
  Яворский Ю.А. Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII-го и нач. XIX-го в. / Ю.А. Яворский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
1-4. – 1899. – [2], 31 с. – Отд. отт. из: Рус. филол. вестн. 1915
402139
   Заговоры ЦРУ. – М., 1979. – 376с.
402140
  Дмитрук О.В. Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 117-121


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при формулюванні заголовків статей. Розглядаються вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю. Статья посвящена ...
402141
  Головня С. Заголовки медиатекстов как ресурс речевого воздействия // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-80. – (Бібліотека інституту філології)


  Работа посвящена воздействующему потенциалу заголовка как сильной позиции текста. На основе выборки из новостных порталов Интернета и печатных периодических изданий экономического и политического дискурсов Украины был проведен анализ стилистических ...
402142
  Шевченко В. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети - важливий засіб її змістового спрямування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 197-207
402143
  Крупко О.І. Заголовний комплекс тексту інтерв"ю як виду соціально-спрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 169-172.
402144
  Калинина Г.П. Заголовок библиографической записи // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 11. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
402145
  Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису / матеріал підгот. Ольга Устіннікова, Ольга Рудич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 36-38
402146
  Толкачев Е.В. Заголовок в газете / Е.В. Толкачев. – М., 1959. – 62 с.
402147
  Лазарева Э.А. Заголовок в газете. / Э.А. Лазарева. – Свердловск, 1989. – 94с.
402148
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала XX века: Содержание и функции : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.140-150
402149
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала ХХ века: содержание и функции : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
402150
  Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете. / А.Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87с.
402151
  Доценко М.Ю. Заголовок и смысловая структура текста // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1811-1629
402152
  Волковинський О.С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2014. – Т. 56 : липень-вересень


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
402153
  Шахова К. Заголовок роману ЛіниКостенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 158-166. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядається заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер, що актуалізує міжтекстові зв"язки твору з "Записками божевільного" М. Гоголя та одноіменною повістю Л. Толстого, що розгортає ...
402154
  Сорокін С.В. Заголовок та зачин турецького газетно-інформаційного повідомлення як перекладознавча проблема / С.В. Сорокін, В.В. Фармагей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості конструювання заголовків і зачинів турецьких газетно-інформаційних повідомлень та принципи їх перекладу українською мовою.
402155
  Захарченко Н.В. Заголовок твору і відображення головної ідеї автра (на матеріалі полімічного трактату Мартіна Лютера) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 208-213
402156
  Павлюк Л. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 285-293. – Бібліогр.: Літ.: с. 292; 10 назв. – ISSN 2078-1911
402157
  Яхонтова Т. Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
402158
  Мержвинський В. Заголовок у системі поетики драматичного твору // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 85-88
402159
  Мастилко Н. Заголовок як актуалізатор прагматичної настанови казкового тексту // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 24. – С.67-73


  Матеріал подано з іспанської мови
402160
  Євграфова А.О. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 141-149


  У статті крізь призму категорій тексту розглядається роль заголовка як конденсату текстової прагматичної інформації. The present article deals with the role of title the rule of a condensate of the textual pragmatic information through the prizm of ...
402161
  Артемова Л.В. Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
402162
  Ленська С. Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі "розстріляного відродження" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-29
402163
  Дядечко Л.П. Заголовочная функция как фактор эптонимизации (на материале крылатых выражений Л. Толстого) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 111-116. – ISBN 966-594-499-1
402164
  Погребенков Валерий Иванович Заголовочный комплекс в американской военной газете: структура и функции : Автореф... канд. филол.наук: / Погребенков Валерий Иванович; МГУ. – Москва, 1977. – 26л.
402165
  Дедова О.В. Заголовочный комплекс в электронной коммуникации / О.В. Дедова, М.С. Куприенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается понятие электронный заголовочный комплекс и рассматриваются элементы, его составляющие. Делается вывод о том, что технология интернет-текста продуцирует инновационные формы текст. названий (наиболее значимые и распространенные - ...
402166
  Крупеньова Т. Заголовча лексема у творах М.Хвильового // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.385-389. – ISBN 966-7053-09-1
402167
  Гатти А. Загон. Киносценарий. / А. Гатти, П. Жоффрой. – М., 1963. – 110с.
402168
  Фраунбергер Рихард Загора : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-61 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
402169
  Мищенко Ю.А. Загоризонтная радиолокация / Ю.А. Мищенко. – М, 1972. – 96с.
402170
  Парфанович С. Загоріла полонина. : Бойківські оповідання / Софія Парфанович. – Авгсбург, 1948. – 88 с.
402171
  Комов В.Е. Загородная прогулка / В.Е. Комов. – М., 1961. – 110с.
402172
   Загородній Анатолій Глібович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 247
402173
   Загородній Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
402174
   Загородніков Микола Іванивич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений співробітник ОВС СРСР, заслужений юрист РРФСР.
402175
  Скрыль Маргарита Загородный дом и целевое назначение земельного участка // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
402176
  Сычева А.В. Загородный отдых детей /планировка и застройка учреждений отдыха/ / А.В. Сычева. – Москва, 1971. – 128 с.
402177
   Загороднюк Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
402178
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1958. – 155 с.
402179
  Маторин М.В. Загорск / М.В. Маторин. – М., 1968. – 20с.
402180
  Ильин М.А. Загорск / М.А. Ильин. – Ленинград, 1971. – 135с.
402181
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1971. – 40 с.
402182
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1984. – 285 с.
402183
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1989. – 325 с.
402184
  Балдин В.И. Загорск : история города и его планировки / В.И. Балдин. – Москва, 1981. – 157 с.
402185
   Загорск. Памятники архитектуры. – Москва, 1974. – 127 с.
402186
   Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – Москва, 1957. – 103 с.
402187
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. – Москва, 1968. – 168 с.
402188
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : советское декорат.-приклад. искусство. – Москва, 1973. – 174с.
402189
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – 5-е изд., доп. – Москва, 1983. – 254 с.
402190
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва, 1988. – 159 с.
402191
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – Москва, 1956. – 103 с.
402192
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 184 с.
402193
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 4-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
402194
   Загорский Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 20с.
402195
  Снегирев В. Загорский музей-заповедник / В. Снегирев, Н. Соболевский. – М., 1952. – 148с.
402196
   Загорский музей-заповедник, 1959. – 32с.
402197
  Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х - 1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює загострення американсько-японських відносин в економічній сфері; аналізує вплив суперечностей на розвиток співробітництва у військово-політичній сфері. The paper analysis the deterioration in US-Japanese economic relations; it studies ...
402198
  Андрусяк Я.Я. Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті Їржі із Подебрад // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 72-78. – (Історія ; Вип. 19)
402199
  Прокопенко Й.І. Загострення економічних суперечностей світового імперіалізму. / Й.І. Прокопенко. – К, 1973. – 45с.
402200
  Кириченко В. Загострення економічної кризи в Латинській Америці: крах моделей розвитку чи результат рекомендацій МВФ? // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.3-16. – ISBN 966-8397-07-5
402201
  Мартиненко А.К. Загострення імперіалістичних суперречностей в Західній Європі / А.К. Мартиненко. – Київ, 1960. – 40с.
402202
  Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 166-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Міжнаціональні суперечності в СРСР набрали особливої гостроти в духовній сфері, зокрема в питаннях мови. Нереальність нової історичної, соціальної та інтернаціональної спільноти під назвою "радянський народ" з російською мовою спілкування ставала ...
402203
  Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 164-172. – ISBN 978-966-02-5021-5
402204
  Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.91-107. – ISSN 0130-5247
402205
  Галака С.М. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.42-48
402206
  Галака С.П. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.42-48
402207
  Мордвінцев В. Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М.П. Ігнатьєва до Бухаресту / В. Мордвінцев, О. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-33. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто російсько-румунські відносини у 1878 р., причини виникнення "бессарабського питання". Особлива увага приділяється ролі М.Ігнатьєва у вирішенні цього питання. The article deals with the russian-romanian of 1878, the reasons for rising of ...
402208
  Атаян С.С. Заготавливаем впрок / С.С. Атаян. – Кишинёв, 1990. – 126с.
402209
  Соловей Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1925-26 / Д. Соловей, І. Лебединський. – Х., 1928. – 75с.
402210
   Заготовительные цены и чистый доход. – М., 1967. – 191с.
402211
  Бузин Н.П. Заготовка виноградных черенков и посадка их в школку / Н.П. Бузин. – Ялта, 1948. – 38с.
402212
  Волчкова Н. Заготовка для рывка. РАСН предложила свой сценарий развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  “Материалы к вопросу о состоянии российской науки” - так называется доклад, недавно выставленный на сайте Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Это первый стратегический документ, подготовленный организацией, которая была создана год назад ...
402213
  Дерябин Д.И. Заготовка желудей для полезащитного лесоразведения / Д.И. Дерябин. – Москва, 1953. – 80с.
402214
  Новиков П. Заготовка жернова на собственную шею / П. Новиков, А. Романов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Приключения борцов за советскую власть в Сибири и на Дальнем востоке.
402215
  Сальников А.Н. Заготовка и переработка овощей / А.Н. Сальников, П.Г. Левченко. – Донецк, 1988. – 127с.
402216
  Протанский В.В. Заготовка и транспорт леса. / В.В. Протанский, С.А. Сыромятников. – Архангельск, 1932. – 464с.
402217
  Казаков Н.А. Заготовка плодов и ягод / Н.А. Казаков, Г.П. Привалов. – М, 1938. – 196с.
402218
  Лукьянов А.В. Заготовка продуктов впрок / А.В. Лукьянов, 1991. – 60с.
402219
  Танчаева Р.А. Заготовка продуктов впрок / Р.А. Танчаева. – Воронеж, 1991. – 191с.
402220
  Кондратенко П.Т. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений / П.Т. Кондратенко. – М, 1965. – 346с.
402221
  Круглякова Г.В. Заготовки, ранение и переработка дикорастущих якод и грибов / Г.В. Круглякова. – М, 1990. – 158с.
402222
  Круглякова Г.В. Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов / Г.В. Круглякова. – Москва : Экономика, 1987. – 127с.
402223
  Веретенников В. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2009. – 304 с. : фот. – ISBN 978-966-580-289-1
402224
  Уланьбагань Заграва в степу / Уланьбагань. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 364 с.
402225
   Заграва волі. З історії Ком. партії Зах. України. – Львів, 1970. – 290с.
402226
  Коултер К. Заграва кохання : проза: роман / закінчення. Поч. в № 9-10, 2010 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 131-213. – ISSN 0320-8370
402227
  Довбня О.Т. Заграва над Боровою / О.Т. Довбня. – Х, 1968. – 176с.
402228
  Ребро П.П. Заграва над Хортицею : драматична поема / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1980. – 128 с.
402229
  Куштенко І.Ф. Заграва. / І.Ф. Куштенко. – К., 1965. – 199с.
402230
   Заграва: Із світ. поезії ХХ сторіччя. – К., 1989. – 283с.
402231
  Одудько Т. Заграви / Т. Одудько. – Львів, 1968. – 220с.
402232
  Малицький Ф.М. Заграви над Бугом : повість, оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 318 с.
402233
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – Х, 1926. – 130с.
402234
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – вид. 2-е. – Х, 1928. – 196с.
402235
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – К, 1955. – 300с.
402236
  Шевченко В.З. Заграви над Пслом / В.З. Шевченко. – К, 1968. – 155с.
402237
  Гончар Г.М. Заграви над Тясьмином / Г.М. Гончар. – К., 1978. – 216с.
402238
  Рубцов Ю.В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 85-95
402239
  Федюнини В.В. Заградительный отряд Западного фронта на территории БССР в начале Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 139-141. – ISSN 2070-9773
402240
  Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или вымысел? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 158-165. – ISSN 1606-0219
402241
  Васильев С.А. Заграница / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 32с.
402242
  Петров В.Ф. Заграничная служба Великобритании / В.Ф. Петров. – М., 1958. – 147с.
402243
  Бланке У.У. Заграничная служба США / У.У. Бланке. – М., 1974. – 320с.
402244
  Рубанов А.А. Заграничные наследства / А.А. Рубанов. – М., 1975. – 276с.
402245
  Якушина А.П. Заграничные организации РСДРП. / А.П. Якушина. – М., 1967. – 132с.
402246
   Заграничные походы 1813-1814 годов // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 7 (1009). – С. 72-80. – ISSN 0130-1640


  Впечатления русского человека от Европы.
402247
   Заграничные центральные газеты РСДРП и сибирское социал-демократическое подполье 1907-1917. – Омск, 1990. – 173с.
402248
   Загранпаспорта подорожали и вновь станут дефицитом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 8. – Библиогр.: Фото
402249
  Хомутецкий Н.Ф. Загреб / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1978. – 71 с.
402250
  Макова Е.С. Загреб в XVI веке / Е.С. Макова. – М., 1976. – 208с.
402251
  Маркс Ліляна Загреб у фольклорі та літературі // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 16-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 57 назв. – ISSN 0130-6936
402252
  Михайлова Наталія Загреб. Столиця сердець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 50-56 : фото
402253
  Загребельний П. Загребельний П.: "Ми єдині й неповторні на світі" / бесіду вів М. Славинський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 52-54


  Уперше подається повний текст рукописних відповідей видатного прозаїка П. Загребельного на запитання лауреата Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Миколи Славинського.
402254
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  Стаття презентує ретроспективний огляд становлення й розвитку різних напрямів україністики у найкрупнішому центрі вищої освіти Республіки Хорватії - Загребському університеті
402255
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 44с.
402256
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 44с.
402257
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 58с.
402258
  Коваленко О.В. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи / О.В. Коваленко, К.В. Пралічен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
402259
  Храмов В.Ф. Загроза війни та наша фінансова самооборона. / В.Ф. Храмов. – Х., 1930. – 64с.
402260
  Стеблюк М.І. Загроза і ліквідація хімічного зараження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв
402261
  Зінченко Н. Загроза йде від влади. // Свобода, 2004


  [Дії органів влади та деяких політ. сил в ході президент. вибор. кампанії, які становлять загрозу нац. безпеці України]
402262
  Мафтин Наталя Загроза людяного в людині : еросно-танатосна парадигма фройдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В. Підмогильний "Ваня" - І Чернява "Екзекуція" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст.
402263
  Ліпкан В. Загроза національної безпеці як критерій систематизації заходів адміністративно-правового примусу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 19-25
402264
  Вінтер П. Загроза нової війни. Міжнародний стан. Капіталістичний світ і СРСР. Завдання світового пролетаріату / П. Вінтер. – Харків, 1930. – 76с.
402265
  Пугачов С. Загроза нової інтервенції / С. Пугачов. – Х, 1931. – 84с.
402266
  Пінчук Є.А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню негативного впливу процесу "витоку мізків" із української науки і системи освіти. Для сучасної України все актуальніше стає загроза відтиснення на глобальну периферію і втрати значущості на світовому ринку. Економічна ...
402267
  Ігнатьєв В.А. Загроза релігійного націоналізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Автор статті проводить думку, що відношення "нація - релігія" на сьогодні та в найближчому майбутньому може становити найбільш складну суспільну проблему, яка здатна проявлятись як боротьба між релігійними націоналізмами. Вирішення цих проблем, на ...
402268
  Ростов Є.Ф. Загроза технологічної залежності: виклик економічній безпеці / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Домінування протягом досить тривалого часу специфічної моделі внутрішнього і зовнішнього трансферу технологій привели до фактичної відсутності інфраструктури трансферу та до посилення неконтрольованого переносу технологій і підриву інноваційної бази ...
402269
  Паливода Валентин Загроза фінансової кризи в Україні в контексті порівняння з Казахстаном / Паливода Валентин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
402270
  Коппель О.А. Загрози безпеки Перської затоки: методологічні основи аналізу та оцінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Досліджене одне з найактуальніших питань розвитку ситуації в сфері безпеки в районі Перської затоки та її впливу на загальний стан міжнародних відносин, проаналізовано зовнішня та внутрішні чинники, що впливають на регіональну безпеку. Особливу увагу ...
402271
  Белоусов Є. Загрози безпеці господарювання // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.67-69. – Бібліогр.: 8 н.
402272
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
402273
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
402274
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
402275
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
402276
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
402277
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
402278
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
402279
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
402280
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
402281
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
402282
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
402283
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
402284
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
402285
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
402286
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
402287
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
402288
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
402289
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
402290
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 59-60
402291
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
402292
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
402293
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
402294
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
402295
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
402296
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
402297
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
402298
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
402299
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – М., 1975. – 144с.
402300
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
402301
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
402302
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Л., 1988. – 534с.
402303
  Гудерман Р. Загрязнение воздушной среды / Р. Гудерман. – Москва, 1979. – 200с.
402304
  Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды = Air pollution / Р. Гудериан; Пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200с.
402305
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая; отв. ред.Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1991. – 100с : Табл. 15 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-003491-6
402306
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко. – Алма-Ата, 1978. – 133с.
402307
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
402308
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
402309
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
402310
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
402311
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
402312
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
402313
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : Совместный экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148с. – ISBN 9282751945
402314
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
402315
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
402316
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
402317
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
402318
  Баттан Л.Д. Загрязненное небо. / Л.Д. Баттан; Под ред.и с предисловием Теверовского Е.Ню. – Москва : Мир, 1967. – 124с.
402319
  Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – К., 1978. – 247с.
402320
  Крамар О. Загублена "сестра" України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Чому не вдався державницький проект Кубані.
402321
  Гоголь М.В. Загублена грамота / М.В. Гоголь. – Київ, 1918. – 14с.
402322
  Грегуль Г. Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
402323
  Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
402324
  Фіськова С. Загублена між світами. До інтерпретації чужого часо-простору в романі К. Вольф "Медея. Голоси" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 236-242.
402325
  Шалуташвілі Надія Загублена могила Мирона Хархелі / Шалуташвілі Надія, Марджанішвілі Валентина; пер. і підгот.: Т. Гугушвілі, О. Куртанідзе, В. Марджанішвілі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
402326
  Фрейер П.Р. Загублена розвідка. / П.Р. Фрейер. – Пряшев, 1953. – 91-145с.
402327
  Харишин М.В. Загублена руна : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
402328
   Загублена совість : казка / В.М. – Кpеменчук : Дpук. Д. Жолковського, 1906. – 10 с.
402329
  Гуменюк Надія Загублена у голубих дощах : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 107-119. – ISSN 0208-0710
402330
  Шевчук В. Загублена українська культура за тисячу років / Валерій Шевчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-518-479-9
402331
  Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – Київ : Фенікс, 1992. – 168 с. – ISBN 5-87534-021-5
402332
  Лемкевич М. Загублена українська людина / М. Лемкевич. – К., 1992. – 168с.
402333
  Трайхель Загублений : роман / Трайхель, Ганс-Ульріх // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-49. – ISSN 0320-8370
402334
  Огієнко І. Загублений крем"янецький стародрук / І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
402335
   Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
402336
  Горбатюк Василь Загублений у невідомості : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 123-129. – ISSN 0130-1608
402337
  Кістерська Л.Д. Загублені президенти / Л.Д. Кістерська, Л.В. Матвєєва. – К, 1991. – 41с.
402338
  Карпентьєр А. Загублені сліди : роман / А. Карпентьєр; Алехо Карпеньєр ; з ісп. пер. Петро Соколовський та Юрій Нєгін. – Київ : Дніпро, 1978. – 263 с. : іл. – (Серія "Дружба")
402339
  Шерфиг Х. Загубленная весна / Х. Шерфиг. – М, 1960. – 191с.
402340
  Караджале Й.Л. Загудлений лист / Й.Л. Караджале. – К, 1952. – 112с.
402341
  Підсуха О.М. Загули бори : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 116 с.
402342
  Халов Д. Зад решетките на фашистките затвори. / Д. Халов. – София, 1961. – 352с.
402343
  Станковски Б. Зададен и изминат пат / Б. Станковски. – Скопjе : Комунист, 1983. – 480 с.
402344
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
402345
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1982. – 142с.
402346
  Родионов С.В. Задание / С.В. Родионов. – Л., 1988. – 206с.
402347
   Задание 2 "Проекционное черчение". – Новосибирск, 1965. – 19с.
402348
   Задание 2.. – Саратов, 1971. – 21с.
402349
   Задание 3 по географии для заочников 5-го класса средн. школы взрослых.. – М., 1939. – 14с.
402350
  Кошелевич В.Н. Задание вариационного исчисления на совокупности разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010101 / Кошелевич В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л.
402351
  Вайда А.Г. Задание выполнено / А.Г. Вайда. – Москва, 1960. – 174с.
402352
  Церковер Э.М. Задание выполнено. / Э.М. Церковер. – М, 1987. – 192с.
402353
  Прохорская Н.Ф. Задание для заочного обучения стенографии №3 : Основной курс. Упрощенный вариант государственной единой системы / Н.Ф. Прохорская, Н.П. Скородумова, А.М. Юрковский ; Мин-во просвещения РСФСР ; Гос. центральные курсы заочного обучения стенографии "ГЗОС". – Москва, 1970. – 35 с.
402354
  Жукова Е.А. Задание для заочного обучения стенографии. №3. Основной курс. Усовершенствованная государственная система русской стенографии. / Е.А. Жукова, В.В. Музыковская. – М., 1975. – 56с.
402355
  Бахтина О.И. Задание для самостоятельной работы по истории древнего мира / О.И. Бахтина. – М, 1988. – 93с.
402356
   Задание для самостоятельной работы по курсу "Счетно-вычислительные машины и их использование в учете". – Х., 1966. – 15с.
402357
  Тихонов Владимир Иванович Задание и методические указания по составлению техпрофинплана / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1974. – 148с.
402358
  Сураго В.И. Задание и методическое руководство к лабораторной работе № 8 / В.И. Сураго. – Одесса, 1964. – 20с.
402359
  Беловашина Н.М. Задание к учебно полевой практике по физиологии растений на межсессионный период / Н.М. Беловашина, А.В. Дубровина. – М, 1965. – 80с.
402360
  Буханцев С.Г. Задание командующего / С.Г. Буханцев. – Ярославль, 1962. – 284с.
402361
  Хакимов А.Х. Задание на всю жизнь / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1969. – 160с.
402362
  Ломака М.Г. Задание на лето : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 71. – ISSN 0016-7207
402363
  Шамшур П.П. Задание особой важности : Повесть / П.П. Шамшур. – Москва : Воениздат, 1972. – 152с.
402364
  Иванов Н Ю. Задание особой важности / Н Ю. Иванов, . – Москва, 1979. – 207с.
402365
   Задание по гидравлике для самостоятельной работы студентов. – Свердловск, 1955. – 20 с.
402366
  Домбровская Е.И. Задание по лексике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 37с.
402367
  Богданова И.И. Задание по методике обучения немецкому языку в средней школе / И.И. Богданова. – М, 1958. – 79с.
402368
  Лакшин М.Г. Задание по немецкому языку / М.Г. Лакшин, Е.А. Никаев. – Ленинград, 1975. – 50с.
402369
   Задание по немецкому языку.. – Л., 1967. – 32с.
402370
  Попов Н.И. Задание Чека: повесть / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1977. – 84с.
402371
  Станчик М.К. и др. Задания 1-2 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1957. – 52с.
402372
   Задания I (теоретического) тура / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, А.В. Лысенко, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-58. – ISSN 0016-7207
402373
   Задания I тура XI Всероссийской олимпиады по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.И. Даньшин, О.А. Климанова, П.Л. Кириллов, А.В. Панин, А.С. Наумова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-69 : Схема, табл., карта
402374
   Задания I тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, О.А. Климанова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 68-70 : Схеми. – ISSN 0016-7207
402375
  Кириллов П.Л. Задания II тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – ISSN 0016-7207
402376
   Задания № 1-4 по фонетике англ. языка. Для студ.-заоч. 1 курса ин-тов ин. яз.. – 2-е изд. – М., 1959. – 159с.
402377
  Толстых Т.Н. Задания № 1 - 4 по грамматике английского языка / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова, З.А. Шейнман. – Москва, 1958. – 260 с.
402378
  Горышник Л.А. Задания №1-4 по фонетике английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1959. – с.
402379
  Кузнецова О.Ф. Задания №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1957. – 112с.
402380
  Иванова А. Задания №3-4 по анатомии и физиологии человека / А. Иванова. – Москва, 1938. – 16с.
402381
   Задания №№ 11-20 по практике устной и письменной речи испанского языка для 1 курса фак. испанского языка. – К., 1963. – 109с.
402382
   Задания №№1 и 2 по географии частей света и важнейших капиталистических государств : Для заочников 6 класса средней школы взрослых. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 37с.
402383
   Задания второго (практического) тура 2010 г. : всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
402384
   Задания для ауддиторных занятий по немецкому языку.. – Воронеж, 1973. – 59с.
402385
   Задания для выполнения лабораторных работ на персональных компьютерах по курсу "Экономическая информатика и вычислительная техника".. – Л., 1990. – 91с.
402386
  Гурская С.М. Задания для заочного обучения станографии / С.М. Гурская. – М., 1977. – 224с.
402387
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1970. – 72с.
402388
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии №1-2 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – М., 1967. – 72с.
402389
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №4 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1967. – 48с.
402390
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №5-6 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – Москва, 1970. – 96 с.
402391
  Маматова Л.А. Задания для индивидуальной работы по теории анализа хозяйственной деятельности / Л.А. Маматова, И.М. Лоханина. – Ярославль, 1991. – 47с.
402392
  Кабардин О.Ф. Задания для контроля знаний учащихся по физике в средней школе : дидакт. материал/пособие для учителей / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1983. – 142 с.
402393
  Разумовский В.Г. Задания для контроля знаний учащихся по физике. 8 класс. Механика : пособие для учителя / В.Г. Разумовский. – Москва : Просвещение, 1976. – 80с.
402394
  Савицкая А.Н. Задания для контрольных и курсовых работ по советскому гражданскому праву для студентов-заочников юрид. ф-та. / А.Н. Савицкая. – Львов, 1956. – 27с.
402395
   Задания для контрольных работ по курсу "Финансы и кредит СССР" для студентов-заочников 4 курса по специальности "Экономика торговли" и "Бухгалтерский учет",. – Львов, 1965. – 15с.
402396
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1967. – 24с.
402397
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1972. – 40с.
402398
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1973. – 31с.
402399
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1967. – 20с.
402400
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1968. – 16с.
402401
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений., 1963. – 21с.
402402
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений.. – М., 1965. – 24с.
402403
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заочных технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведений. – М., 1974. – 32с.
402404
   Задания для контрольных работ по политической экономии.. – М., 1977. – 32с.
402405
   Задания для контрольных работ по советскому уголовному праву. – Ташкент, 1986. – 44с.
402406
   Задания для курсовых и контрольных работ, планы семинарских и практических занятия для студентов 2 курса ВЮЗИ на 1960/61 учебный год.. – М., 1960. – 126с.
402407
   Задания для курсовых робот по теории государства и права для студентов 1 курса ВЮЗИ на 1953/54 учебный год.. – М., 1953. – 15с.
402408
  Неклюкова Н.П. Задания для лабораторных занятий по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – Москва : Просвещение, 1969. – 136с.
402409
  Мочалов Р.В. Задания для лабораторных работ по физике / Р.В. Мочалов. – Майкоп, 1956. – 88 с.
402410
  Корж Э.Д. Задания для машинного и безмашинного программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : метод. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – Москва : Высшая школа, 1978. – 128 с.
402411
   Задания для практических занятий по логике. – Свердловск, 1958. – 40с.
402412
   Задания для практических занятий по советскому уголовному процессу. – Х., 1962. – 52с.
402413
   Задания для практических занятий по теоретической статистике. – М., 1960. – 68с.
402414
  Власова Т.А. Задания для практических работ по курсу "Физическая география частей света" : Учебное пособие / Т.А. Власова. – Москва : Просвещение, 1966. – 72с.
402415
  Герасимова Т.П. Задания для проверки знаний учащихся по курсу физической географии 5 класса / Т.П. Герасимова, Л.П. Сафонов. – М, 1975. – 96с.
402416
  Макарова С.В. Задания для проверки обязательного уровня усвоения знаний и умений по географии за I полугодие в VIII, IX , X классах : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 56-61. – ISSN 0016-7207
402417
  Корж Э.Д. Задания для программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : учеб. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 160 с.
402418
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в колхозах". – Харьков, 1966. – 20 с.
402419
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях". – Харьков, 1966. – 20 с.
402420
  Бред А.А. Задания для самостоятельной подготовки к сдаче вступительных экзаменов по географии / А.А. Бред. – Рига, 1986. – 38с.
402421
  Шевченко К.В. Задания для самостоятельной работы над юридическими текстами / К.В. Шевченко. – Х, 1967. – 86с.
402422
   Задания для самостоятельной работы по дсциплине "Элементарная математика". – М., 1989. – 47с.
402423
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории в 8 классе / Г.М. Донской. – М., 1983. – 143с.
402424
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – М., 1987. – 124с.
402425
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 80с.
402426
  Лернер И.Я. Задания для самостоятельной работы по истории СССР : 8 класс. Пособие для учителя / И.Я. Лернер. – Москва : Просвещение, 1989. – 111 с.
402427
   Задания для самостоятельной работы по курсу "Основы советского государства и права". – Москва, 1987. – 111с.
402428
  Грибов В.С. Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10 классе / В.С. Грибов. – М., 1991. – 95с.
402429
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по новой истории: 9 класс / Г.М. Донской. – М., 1989. – 124с.
402430
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: 10-й кл.: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. / Н.В. Мишина. – 4-е изд., перераб. – М., 1988. – 111с.
402431
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 10-й кл. / Н.В. Мишина. – 3-е изд., перераб. – М., 1984. – 63с.
402432
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 11-й кл. / Н.В. Мишина. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 63с.
402433
   Задания для самостоятельной работы по общей физике / В.В. Харитонов, З.В. Гончарова, З.Д. Егорова, Р.Г. Пинчук. – Минск : Вышейшая школа, 1984. – 156с.
402434
  Бирман А.М. Задания для самостоятельной работы по основам экономических знаний / А.М. Бирман, Л.Я. Осипович. – М., 1988. – 159с.
402435
  Черняк Г.В. Задания для самостоятельной работы по химии / Г.В. Черняк. – М, 1981. – 64с.
402436
  Гаврусейко Н.П. Задания для самостоятельной работы учащихся по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1979. – 159с.
402437
  Гаученова М.А. Задания для самостоятельной работы учащихся по химии / М.А. Гаученова. – М., 1979. – 47с.
402438
   Задания для самостоятельных занятий по курсу "Бухгалтерский учет в совхозах". – Харьков, 1966. – 12 с.
402439
  Гевуркова Е.А. Задания для самостоятельных работ по истории СССР / Е.А. Гевуркова. – М, 1991. – 111с.
402440
  Нечаева А.И. и др. Задания для студентов-юристов по русскому языку / А.И. и др. Нечаева. – Ташкент, 1975. – 35 с.
402441
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 7 класс. – Москва, 1948. – 63 с.
402442
  Кравченко Н.Н. Задания для учащихся заочной средней школы / Н.Н. Кравченко. – М., 1949. – с.
402443
  Алпатова Н.В. Задания для учащихся заочной средней школы / Н.В. Алпатова. – Москва, 1952. – с.
402444
  Корчебокова М.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы / М.Ф. Корчебокова. – М., 1957. – с.
402445
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 80 с.
402446
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 10 класс. – 9-е изд.. – Москва, 1957. – 119 с.
402447
   Задания для учащихся заочной средней школы. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 96 с.
402448
  Корчебокова М.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы / М.Ф. Корчебокова. – М., 1959. – с.
402449
   Задания для учащихся заочной средней школы ( Физика 10 класс). – 6-е изд. – Москва, 1953. – 79 с.
402450
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 6 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 84с.
402451
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 7 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 86 с.
402452
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Английский язык. 5 класс. – М., 1962. – 64с.
402453
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Арифметика. 5-6 класс. – 14-е изд.. – Москва, 1962. – 168 с.
402454
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Зоология. 6 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1964. – 48с.
402455
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. История средних веков. 6 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 72с.
402456
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Немецкий язык. 5 класс. – М., 1962. – 56с.
402457
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Немецкий язык. 6 класс. – М., 1962. – 92с.
402458
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Русский язык. 5 класс. – М., 1962. – 68с.
402459
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 8 класс. – М., 1962. – 60с.
402460
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 40с.
402461
  Таиров В.А. Задания для учащихся заочной средней школы и заочн. отд. сред. общеобразоват. школы / В.А. Таиров, Е.В. Баляева. – Москва, 1962. – 83 с.
402462
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геом. 8 класс. – М., 1949. – 64с.
402463
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 6 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
402464
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – Москва, 1948. – 56 с.
402465
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 7-е изд.. – Москва, 1953. – 80 с.
402466
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 84 с.
402467
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 104 с.
402468
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – Москва, 1947. – 63 с.
402469
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 88 с.
402470
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 88 с.
402471
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
402472
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 79 с.
402473
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – Москва, 1958. – 88 с.
402474
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1952. – 128 с.
402475
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 5-е изд. – Москва, 1957. – 128 с.
402476
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 124 с.
402477
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 8-е изд. – Москва, 1960. – 125 с.
402478
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 9 класс. – Москва, 1946. – 76 с.
402479
   Задания для учащихся заочной средней школы. Анатомия и физиология человека.. – М., 1948. – 31с.
402480
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз.. – 3-е изд. – М., 1956. – 68с.
402481
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз. 10 класс. – М., 1954. – 100с.
402482
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз. 10 класс. – 2-е изд. – М., 1955. – 100с.
402483
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз. 10 класс. – 5-е изд. – М., 1958. – 100с.
402484
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз. 9 класс. – 2-е изд. – М., 1955. – 64с.
402485
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. яз. 9 класс. – 4-е изд. – М., 1957. – 71с.
402486
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. язык. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1958. – 68с.
402487
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 5 класс. – М., 1956. – 63с.
402488
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 6 класс. – М., 1952. – 88с.
402489
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 6 класс. – 2-е изд. – М., 1954. – 96с.
402490
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 6 класс. – 2-е изд. – М., 1958. – 52с.
402491
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 6 класс. – 3-е изд. – М., 1959. – 52с.
402492
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1954. – 52с.
402493
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1960. – 60с.
402494
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1960. – 67с.
402495
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 8 класс. – М., 1953. – 52с.
402496
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 8 класс. – 3-е изд. – М., 1955. – 60с.
402497
   Задания для учащихся заочной средней школы. Английский язык. 9 класс. – М., 1960. – 60с.
402498
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. – 12-е изд. – Москва, 1963. – 56с.
402499
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. – 13-е изд., перераб. – М., 1964. – 56с.
402500
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 2-е изд. – М., 1952. – 56с.
402501
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 3-е изд. – М., 1953. – 52с.
402502
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1954. – 48с.
402503
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 7-е изд. – М., 1958. – 52с.
402504
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 9-е изд. – М., 1960. – 56с.
402505
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника.. – М., 1948. – 31с.
402506
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 28с.
402507
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 5-е изд. – М., 1953. – 32с.
402508
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 16-е изд. – М., 1954. – 30с.
402509
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 5 класс. – М., 1948. – 56с.
402510
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 6 класс.. – М., 1948. – 44с.
402511
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 7 класс.. – 7-е изд. – М., 1956. – 62с.
402512
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 8 класс. – 4-е изд. – М., 1960. – 64с.
402513
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 63с.
402514
   Задания для учащихся заочной средней школы. Геометрия и тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1948. – 64 с.
402515
   Задания для учащихся заочной средней школы. Задания с Пособием по франц. яз. для 5-8 классов. – М., 1964. – 76с.
402516
   Задания для учащихся заочной средней школы. Зоология.. – М., 1948. – 38с.
402517
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс. – 3-е изд. – М., 1953. – 68с.
402518
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс.. – 3-е изд. – М., 1956. – 56с.
402519
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – М., 1948. – 48с.
402520
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 56с.
402521
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР . 8 класс. – 2-е изд.. – М., 1961. – 116с.
402522
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1948. – 40с.
402523
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1953. – 76с.
402524
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – М., 1953. – 88с.
402525
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1957. – 92с.
402526
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1958. – 88с.
402527
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 8-е изд. – М., 1960. – 88с.
402528
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 6-е изд. – М., 1954. – 64с.
402529
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 9-е изд. – М., 1957. – 68с.
402530
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
402531
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 56с.
402532
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 56с.
402533
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 52с.
402534
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс... – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
402535
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 52с.
402536
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – М., 1957. – 54с.
402537
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 54с.
402538
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс.. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
402539
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 92с.
402540
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 71с.
402541
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 8-е изд. – М., 1957. – 80с.
402542
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 80с.
402543
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 84с.
402544
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 84с.
402545
  Федосенко А.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс / А.Ф. Федосенко. – М., 1948. – 32 с.
402546
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 3-е изд. – М., 1951. – 64с.
402547
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 72с.
402548
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 10-е изд. – М., 1958. – 68с.
402549
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 11-е изд. – М., 1959. – 67с.
402550
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – М., 1948. – 34с.
402551
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 64с.
402552
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
402553
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 7-е изд.. – М.., 1956. – 46с.
402554
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 8-е изд. – М., 1957. – 56с.
402555
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 55с.
402556
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 55с.
402557
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – М., 1948. – 32с.
402558
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 71с.
402559
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 32с.
402560
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 36 с.
402561
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 36с.
402562
   Задания для учащихся заочной средней школы. Логика. 10 класс. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 76с.
402563
   Задания для учащихся заочной средней школы. Нем. яз. 6 класс. – 2-е изд. – М., 1953. – 64с.
402564
   Задания для учащихся заочной средней школы. Нем. яз. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1955. – 64с.
402565
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 10 класс. – М., 1957. – 92с.
402566
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 6 класс. – М., 1951. – 64с.
402567
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 7 класс. – М., 1952. – 72с.
402568
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 7 класс. – 5-е изд. – М., 1956. – 68с.
402569
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 7 класс. – 6-е изд. – М., 1957. – 69с.
402570
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1960. – 56с.
402571
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 8 класс. – 6-е изд. – М., 1958. – 80с.
402572
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 8 класс. – М., 1959. – 91с.
402573
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 8 класс. – 2-е изд. – М., 1960. – 91с.
402574
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 9 класс. – 2-е изд. – М., 1954. – 56с.
402575
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 9 класс. – 3-е изд. – М., 1955. – 56с.
402576
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 9 класс. – 4-е изд. – М., 1956. – 63с.
402577
   Задания для учащихся заочной средней школы. Немецкий язык. 9 класс. – М., 1960. – 72с.
402578
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
402579
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 7-е изд. – М., 1958. – 136с.
402580
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 9-е изд. – М., 1960. – 136с.
402581
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс.. – 6-е изд. – М., 1957. – 132с.
402582
   Задания для учащихся заочной средней школы. Основы дарвинизма. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1952. – 60с.
402583
   Задания для учащихся заочной средней школы. Психология. 9 класс. – М., 1954. – 79с.
402584
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 5 класс. – 14-е изд. – Москва, 1960. – 74с.
402585
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1948. – 48с.
402586
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. Арифметика. 5 класс. – М., 1947. – 95с.
402587
   Задания для учащихся заочной средней школы. Физика. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1949. – 7с.
402588
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 3-е изд. – М., 1950. – 44с.
402589
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1951. – 47с.
402590
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1953. – 47с.
402591
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 13-е изд. – М., 1960. – 44с.
402592
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 32с.
402593
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 8 класс. – 4-е изд., перераб. – М., 1952. – 31с.
402594
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 3-е изд.. – М., 1950. – 36с.
402595
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1957. – 28с.
402596
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение .8 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1956. – 48с.
402597
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение 8 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
402598
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – М., 1954. – 28с.
402599
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 3-е изд.. – М., 1956. – 28с.
402600
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 5-е изд.. – М., 1959. – 43с.
402601
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 43с.
402602
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1954. – 36с.
402603
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1956. – 46с.
402604
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
402605
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – М., 1954. – 36с.
402606
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1959. – 52с.
402607
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 52с.
402608
   Задания для учащихся заочной средней школы. Экономическая география СССР. 8 класс. – 3-е изд.. – М., 1951. – 56с.
402609
  Кошелева Е.С. Задания и вопросы по курсу экономической географии зарубежных стран / Е.С. Кошелева. – М., 1975. – 64с.
402610
   Задания и метод. указания к семинарским занятиям по сов. государственному праву. – М., 1984. – 50с.
402611
   Задания и методические указания к практическим и семинарским занятиям по курсу "Физическая география материков и океанов" : для студ.3 курса географич. отд. Евразия. – Харьков, 1978. – 46с.
402612
  Ганф Т.А. Задания и методические указания по английскому языку / Т.А. Ганф. – Ленинград, 1974. – 74 с.
402613
   Задания и упражнения к разговорным темам для студ 1-3 курсов неспециальных фак-тов заоч. формы обуч. (франц. яз.). – Черновцы, 1981. – 34с.
402614
   Задания ІІ (практического) тура / А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, Д.В. Соколова, А.С. Наумов, А.В. Лысенко, И.А. Лев, В.А. Усков // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Табл. – ISSN 0016-7207
402615
   Задания ІІ (районного/городского) этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников 2007/08 учебный год : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде / М.Б. Иванова, Н.Г. Циберкин, Д.А. Постников, А.Г. Орлова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
402616
   Задания к зачетам по русскому языку, химии, физике. 9 класс. – М., 1974. – 88с.
402617
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов. – Л., 1963. – 44с.
402618
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов, И.С. Куликова. – Л., 1971. – 48с.
402619
   Задания к лабораторным работам по англ. яз. (тема "Киев") для студ. биол. фак-та. – Киев, 1981. – 18 с.
402620
   Задания к лабораторным работам по курсу "Математический анализ" для студентов специальностей "математика". – Киев, 1986. – 100 с.
402621
  Спиридонова И.Е. Задания к лабораторным работам по курсу: "Основы промышленной электроники" с использованием учебно-тренировочных специализированных устройств / И.Е. Спиридонова. – М., 1966. – 27с.
402622
  Качинский А.М. Задания к лабораторным работам практикума по физике : 8-10 классы / А.М. Качинский, Б.А. Кимбар. – Минск : Народная асвета, 1976. – 186 с.
402623
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольная работа по "Введению в языкознание" / В.И. Кодухов. – М., 1976. – 104с.
402624
  Кодухов Виталий Иванович Задания к практическим занятиям и контрольным работам по "Введению в языкознание" : Учебное пособие для студентов-заочников фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов / Кодухов Виталий Иванович; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 104с.
402625
   Задания к практическим занятиям по курсу "Физика". Раздел 3. Электростатика. Разд. 3. Постоянный ток. – Рига, 1988. – 32с.
402626
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 1 курса днев. отд.. – Иркутск, 1971. – 16с.
402627
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 2 курса вечернего отд.. – Иркутск, 1971. – 11с.
402628
  Голосунов Н.И. Задания к работе по проекционному черчению / Н.И. Голосунов. – Горький, 1964. – 80с.
402629
  Полянский С.Н. Задания к специальному семинару по педагогике / С.Н. Полянский. – М., 1953. – 72с.
402630
  Вольштейн С.Л. Задания к фронтальным лабораторным работам по физике 6-10-е кл. / С.Л. Вольштейн. – Минск, 1984. – 112с.
402631
   Задания на английском языке для студентов-юристов. – Ташкент, 1986. – 40с.
402632
   Задания первого (теоретического) тура 2010 г. / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-58 : Карти, рис., табл. – ISSN 0016-7207
402633
   Задания по англ. яз. для студ. 1 курса.. – Л.
ч. 1. – 1969. – 60с.
402634
   Задания по англ. языку. – Л., 1967. – 24с.
402635
   Задания по английскому языку. – Л., 1964. – 23с.
402636
  Черненко Н.В. и др. Задания по английскому языку / Н.В. и др. Черненко. – К.
2. – 1976. – 79с.
402637
   Задания по английскому языку (метод. пособие). – Орджоникидзе, 1980. – 44с.
402638
  Василевский А.Б. Задания по внеклассной работе по математике / А.Б. Василевский. – Минск, 1988. – 172с.
402639
  Баум И.В. Задания по геометрии для 9 и 10 классов / И.В. Баум. – К, 1987. – 94с.
402640
  Боголюбов С.К. Задания по деталированию / С.К. Боголюбов. – Москва, 1961. – 63с.
402641
   Задания по курсовым работам технич. черчения и СЧХ. Руководство к выполнению курсовых работ №5, 6. – Таганрог
ч. 3. – 1965. – 84с.
402642
  Вайкулис Я.Я. Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности и промышленных предприятий" / Я.Я. Вайкулис. – Рига, 1979. – 64с.
402643
   Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности". Анализ хоз. деят. пром. предприятий.. – Одесса
ч. 1. – 1974. – 94с.
402644
  Бабаян С.А. Задания по курсу дарвинизма / С.А. Бабаян. – М, 1960. – 20с.
402645
  Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – М., 1978. – 168с.
402646
  Гроссман Е.Я. и др. Задания по лексике английского языка для студентов-заочников V курса факультетов и педагогических ин-тов иностран. языков / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1967. – 155с.
402647
  Пахомова М.Н. Задания по немецкому языку для студентов-заочников I и II курсов / М.Н. Пахомова. – Казань, 1966. – 104с.
402648
  Жозеф М.М. Задания по немецкому языку для студентов 4 курса заочного отделения / М.М. Жозеф, Д.А. Халдина. – М, 1967. – 46с.
402649
   Задания по общей части советского уголовного права: уч. пособие для студ. юрид. вузов. – Саратов, 1988. – 126с.
402650
  Додон Л.Л. Задания по педагогике. Пособие для уч-ся / Л.Л. Додон. – М., 1968. – 223с.
402651
   Задания по практической стилистике русского языка для студ.-заоч. филолог. фак-та. – Одесса, 1972. – 57с.
402652
  Натанзон Э.Ш. Задания по психологии / Э.Ш. Натанзон. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1965. – 200с.
402653
  Агаханян Т.М. Задания по разделам "усилители специального назначения и источники питания" курса ЭУИП / Т.М. Агаханян. – Москва, 1978. – 52с.
402654
  Крючков С.Е. и Светлаев М.В. Задания по русскому языку № 1, 2, 3 и 4 / С.Е. и Светлаев М.В. Крючков. – М., 1939. – 32с.
402655
   Задания по физ. химии для м. контроля. – М.
ч. 1. – 1976. – 83с.
402656
  Марон А.Е. Задания по физике / А.Е. Марон. – М, 1981. – 64с.
402657
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 10 класса вечерней средней школы / А.Е. Марон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 63 с.
402658
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 11 классов вечерней /заочной/ вечерней школы / А.Е. Марон. – М, 1988. – 64 с.
402659
   Задания по физической химии. – вып. 1. – М., 1976. – 39с.
402660
   Задания по франц. языку. – Л., 1973. – 38с.
402661
   Задания по французскому языку. – Л., 1964. – 20с.
402662
   Задания по французскому языку. – Л., 1967. – 21с.
402663
  Суровцева Р.П. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся / Р.П. Суровцева. – Москва, 1977. – 176с.
402664
  Василенко Е.А. Задания по черчению на преобразования / Е.А. Василенко, Л.Н. Коваленко. – Минск, 1989. – 112с.
402665
  Голоенко Л.К. Задания по черчению: 7 - 8-й кл. / Л.К. Голоенко. – Минск, 1985. – 96с.
402666
  Климанова О.А. Задания практического тура XI Всероссийской олимпиады школьников: география города : Методика и опыт. Внеурочная работа / О.А. Климанова, В.В. Климанов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 70-72
402667
   Задания студентам по советской судебной статистике. – Х., 1966. – 60с.
402668
  Иванова Галина Всеволодовна Задания тестового типа как один из способов проверки знаний и умений учащихся (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванова Галина Всеволодовна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
402669
   Задания третьего (тестового) тура Всероссийской олимпиады школьников по географии 2010 г. : Всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жаренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0016-7207
402670
  Фридлянд С.О. Задания, методический и справочный материал для слушателей второго года обучения отделения фоторепортажа / С.О. Фридлянд. – М., 1963. – 48с.
402671
  Милютин В.И. Заданный курс. / В.И. Милютин. – М, 1961. – 48с.
402672
  Будько Євген Задар. Музика стихій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 94-99 : фото
402673
  Івохін Е.В. Задачi дослiдження динамiки нечiтких рiзницевих систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 105-125. – (Серія "Прикладна математика" ) ( Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
402674
  Салуквадзе М.Е. Задача А.М.Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1988. – 285с.
402675
  Дубовенко Ю.І. Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 132-139. – Список літ.: с. 139. – ISSN 0203-3100
402676
  Цирульский А.В. Задача аналитического продолжения и некоторые вопросы теории интерпретации потенциальных геофизических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Цирульский А.В. ; Урал. филиал АН СССР , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1969. – 12 с.
402677
  Александров В.В. Задача Б.В. Булгакова о накоплении возмущений : Автореф. дис. ... кан. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
402678
  Мащенко С.О. Задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв. Досліджується поняття об"єднання нечіткої множини чітких відношень, які породжуються критеріальними функціями. Визначаються поняття нечіткої множини слабко ефективних ...
402679
  Гаврилин Е.В. Задача будущего / Е.В. Гаврилин, И.М. Мирошник. – М., 1996. – 68с.
402680
   Задача Булгакова в максимальном отклонении и ее применение: русско-кубинский сборник науч. статей. – Москва : Московский университет, 1993. – 145 с.
402681
  Победря Б.Е. Задача в напряжениях / Б.Е. Победря. – Ташкент, 1988. – 200 с.
402682
  Бобочко В.Н. Задача Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бобочко В.Н.; АН УССР. – Киев, 1977. – 14л.
402683
  Кулян А.В. Задача векторизації доріг на основі растрових карт / А.В. Кулян, О.С. Прокопюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 53-55
402684
  Мащенко С.О. Задача вибору альтернатив з нечіткою множиною чітких цілей / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-208. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною чітких цільових множин. Розглядається поняття перетину нечіткої множини чітких множин та досліджуються його властивості. The problem ...
402685
  Семесенко М.П. Задача вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах / М.П. Семесенко, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається постановка задачі оцінювання процесу спостереження і вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах. Ключові слова: динамічні системи управління, стохастичні процессы системи, канали вимірів. In the article the ...
402686
  Рагуліна О.Ю. Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-38. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в динамічній постановці в класичній моделі ризику з точки зору максимізації ймовірності небанкрутства на нескінченному проміжку часу. Виводиться рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана для ...
402687
  Мамчич Я.М. Задача геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується розподіл координат максимізую чого вектора двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
402688
  Пташник Б.Й. Задача Дiрiхле-Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами / Б.Й. Пташник, С.М. Репетило // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-31. – ISSN 1025-6415
402689
  Трускова Надежда Федоровна Задача двух центров квантовой механики и представления некомпактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трускова Надежда Федоровна; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 12л.
402690
  Доценко С.І. Задача Джонсона з випадковими часами виконання робіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система конвейерного типу з двох машин в припущенні, що часи виконання робіт є випадковими величинами з заданою функцією розподілу. Для деяких частинних випадків знайдено оптимальний алгоритм впорядкування робіт та формули для ...
402691
  Мащенко С.О. Задача диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується метод розв"язку задачі диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною індексів обмежень. Побудовано відображення належності нечіткої множини типу 2, яка є множиною допустимих альтернатив. Досліджені властивості цієї множини і розглянутий ...
402692
  Терещенко В.М. Задача динамічної локалізації точки на незв"язному графі / В.М. Терещенко, В.І. Пузирей // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 52-59. – ISSN 1028-9763
402693
  Власов В.И. Задача Дирихле в круге с угловым вырезом / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1986. – 39с.
402694
  Скрыпник А М. Задача Дирихле для линейной системы управлений эллиптического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скрыпник М.А,; АН УССР.Ин-т матем. – Киев, 1978. – 14л.
402695
  Антохин Ю.Т. Задача Дирихле для уравнений второго порядка в неограниченной области : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Антохин Ю.Т. ;. – Москва, 1965. – 3 с.
402696
  Меликсетян Э.П. Задача Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, когда граничные условия принадлежат классам С и 1 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Меликсетян Э.П.; АН Арм.ССР.Ин-т математики. – Ереван, 1981. – 13л.
402697
  Авазашвили Д.З. Задача диффракции электромагнитных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Авазашвили Д.З. ; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1957. – 14 с.
402698
   Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі / І.М. Александрович, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В М. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено крайові задачі для рівняння Гельмгольця у нескінченній області, на границі якої існують точки, де оператор вироджується. Встановлено обмеження на деякі параметри крайових умов, при яких розв"язок існує та єдиний. Ключові слова: единість ...
402699
  Мирзаян Г. Задача для Мушаррафа // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 32. – С. 42-44


  Політична боротьба у Пакистані
402700
  Дубовецька І. Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Вивчається задача оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень періодично корельованої послідовності за спостереженнями, які забруднені шумом. У випадку відомих спектральних щільностей знайдено формули для обчислення середньоквадратичної ...
402701
  Щербина А.М. Задача и постановка преподавания логики на одногодичных курсах / А.М. Щербина. – с.
402702
  Павлюченко Ю.В. Задача изгибания точечных соответствий между проективными пространствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Павлюченко Ю.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 8л.
402703
  О Ен Ден Задача измерения магнитоного поля в верхней атмосфере солнца и интерференционных магнитограф измиран : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.03.02 / О Ен Ден ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростран. радиоволн. – Москва, 1980. – 9 с.
402704
  Бабенко В.О. Задача ідентифікації параметрів моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 43-50. – ISSN 2077-8031
402705
  Семеновська Н.В. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля зі спектральною функцією певного вигляду за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. Ключові слова: випадкове поле, ...
402706
  Пацко В.С. Задача качества в линейных дифференциальных играх второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пацко В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
402707
  Николенко В.Н. Задача Коли для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николенко В. Н.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 4л.
402708
  Сигал И. Задача коммивояжера большой размерности / И. Сигал. – Москва, 1986. – 23 с.
402709
  Погурельський О.С. Задача комплексної обробки інформації глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Погурельський Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
402710
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации / Н.А. Парусников. – М., 1982. – 174с.
402711
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации и механика инерциальных навигационных систем : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.02.01 / Парусников Н.А.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
402712
  Веселин М.П. Задача Коши для гиперболических операторов с кратными характеристиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мт. наук : 01.003 / Веселин М.П. ; Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
402713
  Раскин В.Г. Задача Коши для дифференциальных уравнений второго порядка в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Раскин В.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 7л.
402714
  Сигалов И.Е. Задача Коши для квазипараболических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Сигалов И.Е. ; МГУ. – Москва, 1974. – 13 с.
402715
  Автушко Т.С. Задача Коши для линейных дифференциальных уравнений второго порядка с обобщенными коэффициентами в алгебре мнемофункций : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Автушко Татьяна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
402716
  Адамар Жак Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа / Адамар Жак. – Москва, 1978. – 351с.
402717
  Дринь Ярослав Михайлович Задача Коши для некоторых классов параболических псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дринь Ярослав Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 16л.
402718
  Круглова С.П. Задача Коши для некоторых классов эллиптических уравнений высших порядков и р-полианалитические функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Круглова С.П.; КГУ. – К., 1971. – 12л.
402719
  Голец Б.И. Задача Коши для некоторых корректных по И.Г.Петровскому систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голец Б.И.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
402720
  Иврий Виктор Яковлевич Задача Коши для нестрого гиперболических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иврий Виктор Яковлевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л.
402721
  Жибер А.В. Задача Коши для одного класса полулинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жибер А.В.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.11
402722
  Алиев Ф.С. Задача Коши для систем интегно-дифференциальных уравнений содержащих сингулярный оператор : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Ф. С.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, АзГУ им. Кирова, мех.-мат. фак. – Баку, 1961. – 6л.
402723
  Глузберг Е.И. Задача Коши для счетной системы дифференциальных уравнений с частными производными и устойчивость ее решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глузберг Е.И.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
402724
  Видыбида А.К. Задача Коши для цепочки уравнений Боголюбова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Видыбида А.К. ; АНУССР, Ин-т теорет.физики. – Киев, 1975. – 14 с.
402725
  Городецький В.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку / В.В. Городецький, О.М. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена коректна розв"язність задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку і початковими умовами, які є узагальненими функціями нескінченного порядку з просторів (W П М)1 [подано формулу].
402726
  Чайковський А.В. Задача Коші для нелінійного диференціального рівняння з G-секторіальним оператором коефіцієнтом // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2011. – Т. 14, № 1. – С. 111-121. – ISSN 1562-3076
402727
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку задачі Коші параболічного псевдодифе-ренціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the solution of the Cauchy problem of parabolic pseudodifferential equation ...
402728
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу Коші для параболічного псевдодиференційного рівняння вищого порядку no t з імпульсним впливом. Для такої задачі побудовано матрицант, за допомогою якого як обернене, перетворення Фур"є визначається фундаментальна система ...
402729
  Яременко М. Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еліптичне рівняння спеціального вигляду в просторі Соболева, введено звуження відповідних операторів на просторах Лебега, описано деякі топологічні конструкції в Llp (Rl, dl x) ([0, t]) , завдяки яким доведено аналоги теорем ...
402730
   Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними : метод. вказівки до практич. занять та самостійної роботи з курсу "Рівняння математичної фізики" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 55 с.
402731
  Оликер В.И. Задача Кристоффеля для незамкнутых поверхностей : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Оликер В. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
402732
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Л. А.; КГУ. – К., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
402733
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Максименко Л.А.; КГУ. – К., 1969. – 223л. – Бібліогр.:л.12-133
402734
  Максименко Д.А. Задача Лагрнжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Д. А.; КГУ. – 16л.
402735
  Поштару А.И. Задача Ламе на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Поштару А.И.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1978. – 14л.
402736
  Продан Н.В. Задача линейного синтеза с квадратным функционалом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Продан Н.В.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 10л.
402737
  Мащенко С.О. Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2013. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0023-1274
402738
  Спасов А. Задача на денот / А. Спасов, 1979. – 79с.
402739
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 62-67. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керу вання задачi оптимальное стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
402740
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 62-67. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керування задачi оптимальної стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
402741
  Березовский Б.А. Задача наилучшего выбора / Б.А. Березовский, А.В. Гнедин. – М, 1984. – 190с.
402742
  Третьяков В.Е. Задача о встрече движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков В.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
402743
  Петров Н.М. Задача о движении двух нуклонов для потенциалов гауссовского типа / Н.М. Петров. – К., 1971. – 20с.
402744
  Бауер В.О. Задача о движении системы двух соосных роторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бауер В.О. ; Моск. гос. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1958. – 5 с.
402745
  Мудров В.И. Задача о коммивояжере / В.И. Мудров. – Москва, 1969. – 58с.
402746
  Рубинштейн Г.Ш. Задача о крайней точке пересечения оси с ограниченным выпуклым многогранником и некоторые ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Г.Ш.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра матем. анализа. – Ленинград, 1955. – 10л.
402747
  Янушаускас А.И. Задача о наклонной производной теории потенциала / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1985. – 262с.
402748
   Задача о поршне в газе с источниками и стоками (Автомодельные решения). – Тбилиси, 1986. – 239с.
402749
  Порхаев А.П. Задача о температурных колебаниях в почвах и грунтах / А.П. Порхаев, М.С. Смирнов. – М., 1958. – 16с.
402750
  Калмыков Н.Н. Задача о флюктуациях ядерного каскада и широкие атмосферные ливни : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Калмыков Н.Н. ; Моск. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1965. – 10 с. – Бібліогр. : с. 9-10
402751
  Китова О.В. Задача об оптимальном выборе комплексов технических средств для решения заданного набора функциональных задач / О.В. Китова. – М., 1988. – 21с.
402752
  Любимов В.М. Задача об упругом равновесии кольцевого кругового сектора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 3л.
402753
  Вапник В.Н. Задача обучения распознаванию образов / В.Н. Вапник. – Москва, 1971. – 60с.
402754
  Готман Э.Г. Задача одна- решения разные / Э.Г. Готман. – К, 1988. – 175с.
402755
  Винярський Я.Я. Задача оперативногооцінювання стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 154-158


  У статті досліджена задача оперативного оцінюваня стану безпеки державного кордону, яка може знайти реалізацію за допомогою алгоритмів, побудованих з використанням чітких математичних методів, розглянутих при викладенні основного матеріалу. Реалізація ...
402756
  Задоянчук Н.В. Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 17-38. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
402757
  Капустян В.О. Задача оптимального керування для елiптичного рiвняння з нелокальними крайовими умовами в круговому секторi / В.О. Капустян, О.А. Капустян, О.К. Мазур // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – C. 3-9. – (Серія "Прикладна математика" ) ( Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається нелокальна крайова задача для оператора Лапласа в круговому секторi з рiвнiстю потокiв на радiусах i умовою Дiрiхле на одному з радiусiв та керуванням у правiй частинi рiвняння. Для квадратичного критерiю якостi за допомогою ...
402758
  Єфіменко А.А. Задача оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-158. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудовано чисельний алгоритм розв"язання задачі оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах обмеженого фінансування. The article presents a result of development of optimal control ...
402759
  Мацяшик К. Задача оптимального распределения программы на параллельно работающих вычислительных устройствах / К. Мацяшик, Д.А. Поспелов. – К., 1964. – 26-37с.
402760
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки для процесів Леві / А.Г. Мороз, Г.М. Шевченко // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 78-79
402761
  Івасюк А.В. Задача оптимальної зупинки та її застосування до моделювання фінансових ринків з двовимірними пакетами активів / А.В. Івасюк, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – № 1/2. – С. 71-85.
402762
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 109-119
402763
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
402764
  Мащенко С.О. Задача оптимизации с нечетким множеством нечетких ограничений // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 4, июль - август. – С. 47-57. – ISSN 0572-2691
402765
  Меркулова Е.П. Задача оптимизации систем автоматического регулирования, содержащих существенно нелинейные элементы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулова Е.П.; Моск.гос.ордена Ленина и Труд.Красного Знамени ун-т. – Москва, 1960. – 6л.
402766
  Мищенко Г.П. Задача особой важности : (партизанская разведка. 1941-1945 г.) / Г.П. Мищенко, Г.П. Мигрин. – Киев : Вища школа, 1985. – 207 с.
402767
  Гончаренко В.А. Задача П.В. Воронца для точки на плоскости // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу П.В. Воронця для руху точки по похилій площині з урахуванням сухого тертя. Шляхом аналізу характерних властивостей руху цієї системи отримано її розв"язок. Досліджено вигляд множини граничних станів.
402768
   Задача по анализу и планированию издержек обращения в торговле и заготовках в организациях потребительской кооперации. Для студ. эконом. и товаровед. фак-тов. – Львов, 1965. – 47с.
402769
  Меркулов М.А. Задача по бухгалтерскому учету в промышленности / М.А. Меркулов, С. Селезнев. – 2-е изд. пер. – М., 1953. – 219с.
402770
  Русаловский Н.Г. Задача по журнально-ордерной форме учета в промышленных предприятиях. / Н.Г. Русаловский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 95с.
402771
  Прохорова М.С. Задача по теоретическим основам радиотехники / М.С. Прохорова, Г.В. Таюрская. – Казань, 1975. – 119с.
402772
  Ишханов В.В. Задача погружения в теории Галуа / В.В. Ишханов. – М., 1990. – 269с.
402773
  Соломянюк І.Г. Задача полосної класифікації цифрової інформації // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 80
402774
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
402775
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.117-125
402776
  Фаермак Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермак. – М, 1973. – 150с.
402777
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк. – М, 1973. – 160с.
402778
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 159 с. – (Сер."Из истории мировой культуры")
402779
  Губська В.В. Задача про вимушені нелінійні коливання резервуару у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною / В.В. Губська, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача виходу системи на усталений режим. Система складається з резервуара у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі на тривалому проміжку часу при гармонічному ...
402780
  Лимарченко В.О. Задача про вимушені нелінійні коливання трубопроводу з швидкісною течією рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-82. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на вібруючій основі. Система складається з труби кругового перетину, що консольно закріплена на рухомій основі. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі при гармонічному збудженні ...
402781
  Вайсфельд Н.Д. Задача про напружений стан суцільного зрізаного конуса при впливі на нього ударного навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
402782
  Ядренко В.М. Задача про розорення гравця // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 56-60. – ISSN 1029-4171
402783
  Кузьмина Р.П. Задача равновесия нерастяжимых пленок под гидростатическим давлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.020 / Кузьмина Р.П.; МГУ. – М, 1972. – 14л.
402784
  Абдулаев А.Х. Задача размещения сельскохозяйственного производства в объединении хозяйств мелиоративной системы / А.Х. Абдулаев, В.Г. Киселев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 26с.
402785
  Бронников А К. Задача Райснера-Нордстрема в присутствии скалярного поля / А К. Бронников, . – К, 1972. – 13с.
402786
  Ковалевский В.А. Задача распознавания образов с точки зрения математической статистики / В.А. Ковалевский. – К., 1965. – 43с.
402787
  Сенько О.В. Задача распознания при одном способе описния сложных объектов. / О.В. Сенько. – М,, 1988. – 18с.
402788
  Эскина М.С. Задача рассеяния для частно-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Эскина М.С. ; Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
402789
  Ефимчук М.О. Задача рассеяния при наличии плоской границы раздела сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Ефимчук М.О.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 12л.
402790
  Круглов В.Е. Задача Римана на римановых поверхностях алгебраических функций и некоторые ее приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Круглов В.Е.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
402791
  Векуа Н.П. Задача Римана с разрывными коэффициентами для нескольких неизвестных функций / Н.П. Векуа, 1944. – 10с.
402792
  Тарасова О.В. Задача розміщення ефірних подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 231-234. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано варіант формалізації задачі медіапланування ефірних подій за умов обмеженого розміщення. На прикладі описано чотирикроковий алгоритм розв"язку задачі. The formalization variant of the problem of media planning of television ...
402793
  Васильев П.А. Задача с двумя неизвестными / П.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 95с.
402794
  Соломянюк І.Г. Задача смугової класифікації цифр та букв українського алфавіту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 72-75
402795
  Исарова Л.Т. Задача со многими неизвестными : невыдуманные истории из школьной жизни / Л.Т. Исарова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175с.
402796
  Пойя С. Задача со многими неизвестными // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  Ситуация в Афганистане после выборов президента страны.
402797
  Шевченко В.И. Задача совпадения минимального и максимального операторов для дифференциальных систем в области ее приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шевченко В. И.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. и механ. – Донецк, 1979. – 12л.
402798
  Саянкін О.О. Задача спостереження для одного класу нелінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача спостереження для нелінійних систем з малим параметром. Побудована методика відновлення початкового стану системи за наявними спостереженнями. Ключові слова: спостереження, початковий стан, нелінійність з малим параметром. The ...
402799
  Науменко К.И. Задача стабилизации фазовых координат объекта одним управляющим воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Науменко К.И.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1970. – 15л.
402800
  Мейрманов А.М. Задача Стефана / А.М. Мейрманов. – Новосибирск, 1986. – 238с.
402801
  Пташник Б.И. Задача типа Валле Пуссена и некоторые краевые задачи для линейных гиперболических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пташник Б.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 11л.
402802
  Харченко В.Ф. Задача трех нуклонов с потенциалом прямоугольной формы / В.Ф. Харченко, А С. Строрженко, . – К, 1969. – 12с.
402803
  Шкурба В.В. Задача трех станков / В.В. Шкурба. – М., 1976. – 95с.
402804
  Зу Гван Хви Задача убегания в дифференциально-разностных играх : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зу Гван Хви; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 105л. – Бібліогр.:л.98-105
402805
  Ливанов Ю.В. Задача управления технологической системой с учтом надежности / Ю.В. Ливанов. – М., 1987. – 19с.
402806
  Жук П.В. Задача управління потоками даних в перспективних мобільних радіомережах військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 108-118
402807
  Лангенбах А. Задача упруго-пластического кручения стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лангенбах А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1955. – 7л.
402808
  Золота А.В. Задача фільтрації випадкових полів за спостереженнями на кривих // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-83. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано задачу "горизонтальної" та "вертикальної" фільтрації сигнала за спостереженнями вінерівського поля на зростаючій кривій в площині.
402809
  Тарасюк И.С. Задача хозяйственная и политическая. / И.С. Тарасюк. – Симферополь, 1985. – 47с.
402810
  Кузьмичев В.Е. Задача четырех ядерных частиц в интегральной формулировке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичев В.Е.; АН УССР. – К, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
402811
  Присакару К.Ф. Задача Штейнера для графов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Присакару К.Ф.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
402812
  Ицкович И.А. Задача эквивалентности в теории двумерных сингулярных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ицкович И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 3л.
402813
  Спекторский Е. Задача энциклопедии права : вступительная лекция прочитаннная 16 сентября 1914 года в Университете Св. Владимира / Е. Спекторский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 17 с.
402814
  Савулеску Т. Задачи агробиологической науки в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Румынской народной республики / Т. Савулеску, 1951. – 66с.
402815
   Задачи адвокатуры в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов. Тезисы докл. науч.-практ. конф. Февр. 1971 г.. – Л., 1971. – 35с.
402816
  Уколов А.Т. Задачи активного гашения волновых полей. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Уколов А.Т.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
402817
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1983. – 236с.
402818
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси
2. – 1985. – 184с.
402819
  Коваленко В.Е. Задачи анализа, планирования и оптимизации в АСУ ВУЗ / В.Е. Коваленко, Е.А. Ремизова. – Москва, 1980. – 40с.
402820
  Усольцев Л.П. Задачи аналитической теории чисел, связанные с показательной функцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Усольцев Л.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 6л.
402821
  Биргер Б.И. Задачи анизотропной термоупругости для сферических и цилиндрических тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Биргер Б.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1972. – 14л.
402822
  Лиховид Ф.Я. Задачи библиотек в свете решений 25 съезда КПСС / Ф.Я. Лиховид. – М., 1977. – 48 с.
402823
   Задачи библиотек в свете решений XXVI съезда КПСС. – М., 1981. – 69с.
402824
  Крупская Н.К. Задачи библиотечной работы. / Н.К. Крупская. – М, 1934. – 64 с.
402825
   Задачи борьбы против империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистич. сил. Принято междунар. Совещ. комм. и рабоч. партий в Москве 17. – М., 1969. – 48с.
402826
  Орел А.А. Задачи в вариациях трансзвуковых течений газа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Орел А.А.; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
402827
  Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике / Ю.М. Колягин. – М.
1. – 1977. – 110с.
402828
  Салуквадзе М.Е. Задачи векторной оптимизации в теории управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1975. – 203с.
402829
  Москвин Д.А. Задачи вероятностной теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Москвин Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 6л. – Бібліогр.:с.6
402830
  Суша Н.В. Задачи внедрения инноваций в систему высшего образования Республики Беларусь // Экономика. Управление. Право : научно-практический журнал / Минский институт управления. – Минск, 2002. – № 2. – С.19-22
402831
   Задачи воспитательной работы школы на современном этапе (метод. письмо). – К., 1965. – 32с.
402832
  Васильев Н.Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. / Н.Б. Васильев, А.А. Егоров. – Вып. 18. – Москва, 1988. – 284с.
402833
   Задачи вступительных собеседований и выпускных экзаменов по математике на подготовительном отделении МГУ (1990-19999 г.г.) / А.Б. Будак, Н.Ю. Капустин, М.М. Потапов, З.Ю. Шонин; Под общ.ред. А.Б.Будака; МГУ им. М.В.Ломоносова, Фак-т вычислит и приклалной математики. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1999. – 192с. – ISBN 5-89407-061-9
402834
   Задачи вступительных экзаменов по матем. и физике. 1968 года.. – М., 1970. – 116с.
402835
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – 2-е изд. доп. – М., 1983. – 448с.
402836
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – М., 1986. – 512с.
402837
  Кронькалие С. Задачи вступительных экзаменов по математике / С. Кронькалие, Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский университет, 1990. – 19с.
402838
   Задачи вступительных экзаменов по физике. – Москва : Бюро Квантум, 2002. – 128с. – (Приложение к журналу КВАНТ N1/2002). – ISBN 5-85843-037-6
402839
   Задачи второго тура 4 традиционной олимпиады по языковедению и математике. Выпускные классы. – М., 1968. – 12с.
402840
  Молотов В.М. Задачи второй пятилетки / В.М. Молотов. – Москва, 1934. – 77с.
402841
  Якубович Е.Д. Задачи выбора параметров регулируемых систем по заданным характеристикам переходного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Якубович Е.Д. ; Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 11 с.
402842
  Вернадский В.И. Задачи высшего образования нашего времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 107-113. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
402843
  Овчинников В.А. Задачи высшего профессионального образования в системе Министерства внутренних дел России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 88-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
402844
  Кафтанов С.В. Задачи высшей школы в 1944/45 учебном году / С.В. Кафтанов. – Москва, 1944. – 31с.
402845
   Задачи географов в реализации планов ХІ пятилетки. – Иркутск, 1982. – 160с.
402846
   Задачи геометрии в целом для погруженных многообразий. – СПб., 1991. – 159с.
402847
  Резников Евгений Леонидович Задачи геометрической сейсмики при априорном ограничении на скорость распространения волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Резников Евгений Леонидович; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – Москва, 1974. – 20л.
402848
   Задачи гидрогеологических и инженерно-геологических исследований Белоруссии. – Минск, 1984. – 188с.
402849
   Задачи гидродинамики при усложненных моделях среды. – М., 1985. – 67с.
402850
   Задачи гидромеханики и тепломассообмена со свободными границами. – Новосибирск, 1987. – 125с.
402851
  Кулиев Р. Задачи государственной промышленной политики Азербайджана и "голландская болезнь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Рассматривается роль промышленной политики в развитии экономики Азербайджана и предлагаются основные положения государственной промышленной политики. Отмечается связь между промышленной политикой и диверсификацией производства. Анализируются причины ...
402852
  Белецкий А.А. Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков / А.А. Белецкий, 1955. – 3-27с.
402853
  Кучумов П.С. Задачи дальнейшего улучшения работы МТС и усиления их роли в колхозном производстве / П.С. Кучумов. – Москва, 1954. – 35с.
402854
  Рабинович Н.Р. Задачи деформации однородных анизотропных естественно-закруженных и суженных стержней. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Рабинович Н.Р.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 16л.
402855
   Задачи динамики многомерных механических систем: сб. науч. тр.. – К., 1986. – 127с.
402856
  Габов С.А. Задачи динамики стратифицированных жидкостей / С.А. Габов, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1986. – 287 с.
402857
  Кошляков Владимир Николаевич Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов: Аналит. методы / Кошляков Владимир Николаевич. – М., 1985. – 286с.
402858
   Задачи динамического управления: сб. статей. – Свердловск, 1981. – 94с.
402859
   Задачи динамческих процессов в сплошных средах: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 110с.
402860
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Винковский О.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
402861
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Дис... канд. физ-мат.наук: 05.13.16 / Винковский О. П.; Львовський политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.1-10
402862
  Вердеревская Н.Н. Задачи для аудиторных занятий по физике для слушателей девятимесячных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / Н.Н. Вердеревская. – Москва, 1973. – 83с.
402863
  Соколов С.Н. Задачи для радиолюбителей / С.Н. Соколов. – Москва : Энергия, 1970. – 72с.
402864
  Замбранс А.П. Задачи для самостоятельной работы. Механика / А.П. Замбранс, А.С. Пранч. – Рига, 1988. – 54с.
402865
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии / В.В. Антюков, М.А. Алфионова. – Москва, 1967. – 93с.
402866
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии / В.В. Антюков, М.А. Алфионова. – 2-е перераб .изд. – Москва, 1968. – 75с.
402867
  Ротарь А.В. Задачи для юного космонавта / А.В. Ротарь. – М., 1965. – 75с.
402868
  Липски С. Задачи землеустройства в аграрном секторе на современном этапе // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 60-64. – ISSN 0235-2443
402869
  Дорохова Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М., 1984. – 216с.
402870
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – 4-е изд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 274 с.
402871
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – Ленинград ; Москва, 1938. – 351 с.
402872
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике : пособие для студентов / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Москва : Госучпедагогиздат, 1951. – 312 с.
402873
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 283 с.
402874
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 5-е изд., просмотр.и доп. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 389с.
402875
  Зайцев О.С. Задачи и вопросы по химии : учебное пособие / О.С. Зайцев. – Москва : Химия, 1985. – 301с.
402876
   Задачи и вопросы по химии окружающей среды : Учебное пособие / Н.П. Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанников, А.В. Малков, А.А. Додонова. – Москва : Мир, 2002. – 368с. – ISBN 5-03-003445-5
402877
   Задачи и деловые игры по сов. строительству: уч. пособие. – М., 1988. – 217с.
402878
  Яровой И.Н. и др. Задачи и задания для олимпиад по техническому труду / И.Н. и др. Яровой. – Киев, 1980. – 134с.
402879
   Задачи и конкретные ситуации : метод. пособие. – М., 1984. – 215с.
402880
   Задачи и конкретные ситуации: метод. пособие. – М., 1981. – 197с.
402881
   Задачи и контрольные вопросы практических и семинарских занятий по советскому гражданскому праву. – Горький, 1974. – 31с.
402882
  Ромазанов С. Задачи и метод кризисного управления / С. Ромазанов, Ф. Шмидель // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 2-8.
402883
   Задачи и метод. приемы битуминологических исследований. – Л., 1986. – 221с.
402884
   Задачи и метод. указания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности": уч. пособие. – М., 1979. – 198с.
402885
  Клятко М.А. Задачи и методика наблюдений Солца / М.А. Клятко. – М., 1971. – 60с.
402886
  Александров Б.И. Задачи и методические указания по математике / Б.И. Александров. – Москва, 1982. – 288с.
402887
  Батищев Д.И. Задачи и методы векторной оптимизации. / Д.И. Батищев. – Горький, 1978. – 92с.
402888
   Задачи и методы гидродинамики подводных крыльев и винтов. – К., 1966. – 160с.
402889
   Задачи и методы изучения искусств. – Пб., 1924. – 239с.
402890
  Страхов Н.М. Задачи и методы исторической геологии / Н.М. Страхов. – М.-Л., 1932. – 148с.
402891
  Юдин Д.Б. Задачи и методы линейного программирования. / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М, 1964. – 736с.
402892
  Мартыненко В.В. Задачи и методы любительских наблюдений метеоров / В.В. Мартыненко. – М., 1967. – 80с.
402893
   Задачи и методы механики сплошной среды. – Иркутск, 1985. – 216с.
402894
  Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы / П.П. Блонский. – М, 1917. – 72с.
402895
  Гурин Л.С. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов / Л.С. Гурин. – М., 1968. – 464с.
402896
  Кузьмин Ф.И. Задачи и методы оптимизации показателей надежности / Ф.И. Кузьмин. – М, 1972. – 224с.
402897
   Задачи и методы проф. психодиагностики: метод. рекоменд.. – Киев, 1981. – 188с.
402898
  Гущина В.Н. Задачи и методы статистики производственного оборудования промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гущина В.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
402899
  Чен Гван-хе Задачи и методы статистики себестоимости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чен Гван-хе ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1956. – 14 с.
402900
  Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д.Б. Юдин. – Москва, 1979. – 392 с.
402901
  Журженко С.Л. Задачи и методы теории расписаний, применение мх в календарном планировании металлургического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Журженко С. Л.; АН СССР, Центр. экон. матем. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
402902
  Костяков А.Н. Задачи и нужды исследований в области мелиораций в России / А.Н. Костяков. – М., 1923. – 140с.
402903
  Морозов П.Т. Задачи и организация планирования народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 80с.
402904
  Бурый-Шмарьян Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Бурый-Шмарьян. – М., 1974. – 23с.
402905
  Шехурин Д.Е. Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Д.Е. Шехурин. – Москва, 1974. – 35 с.
402906
  Маринич А.М. Задачи и перспективы географических исследований в Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 3-7. – Бібліогр.: 4 назви
402907
   Задачи и перспективы госкредита в СССР. – М., 1927. – 252с.
402908
  Оськин Д.П. Задачи и перспективы лесной промышленности. / Д.П. Оськин. – Л., 1928. – 132с.
402909
  Глазунова А., Разина Е. Задачи и планы для упражнений в письменном изложении мыслей : классное пособие для младших классов средне-учеб. завед. и старших отделений начальных училищ : 2-й курс / А. Глазунова, Е. Разина. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – 79 с.


  Первое изд. этой книги Ученым Ком. Мин. Нар. Просв. допущено к употреблению в начальн. училищах. Учебн. Ком. Вед. Учрежд. Имп. Марии одобрено к употреблению в мл. кл. ср. уч. завед. и ст. кл. низших училищ.
402910
   Задачи и правила изучения и описания опорных стратиграфических разрезов: инструкция. – Л., 1983. – 33с.
402911
   Задачи и правила изучения и описания стратотипов и опорных стратиграфических резервов. Инструкция.. – М., 1963. – 28с.
402912
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии / П.А. Тутковский. – 16с.
402913
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г. / П.А. Тутковский. – Житомир : Электрич.тип.насл.М.Дененмана, 1914. – 23с.
402914
  Кушнир И.А. Задачи и примеры для Вовочки и Веры : Для уч.1-3 кл.и их родителей / И.А. Кушнир, Финкельштейн Леонид Петрович. – Киев : Факт, 1997. – 204с. : ил. – ISBN 966-7274-10-1
402915
  Филиппов А.Ф. Задачи и примеры по дифференциальным уравнениям / А.Ф. Филиппов. – М, 1988. – 47с.
402916
  Кремер И.Я. Задачи и примеры по теоретическим основам радиотехники / И.Я. Кремер, А.М. Воробьев, И.Ф. Струков. – Воронеж, 1988. – 191с.
402917
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова. – М, 1977. – 177с.
402918
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 190с.
402919
  Ситдикова Р. Задачи и принципы авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
402920
  Вытяжков В.Т. Задачи и принципы библиографии / В.Т. Вытяжков. – Харків, 1961. – 42с.
402921
  Ежкова Р.В. Задачи и принципы грамматического анализа. / Р.В. Ежкова. – К, 1988. – 48с.
402922
   Задачи и процедуры формирования перспективного самолетно-вертолетного парка ПАНХ: сб. статей. – К., 1976. – 27с.
402923
  Гурари Г.Д. Задачи и пути технического прогресса в промышленности СССР. / Г.Д. Гурари. – Ленинград, 1954. – 44с.
402924
  Штейнгауз Г. Задачи и размышления / Г. Штейнгауз. – М, 1974. – 400с.
402925
  Белоцерковский Г.Б. Задачи и расчёты по курсу "Основы радиотехники и антенны / Г.Б. Белоцерковский. – М., 1966. – 198с.
402926
   Задачи и расчеты по электротехнике. – К., 1965. – 280с.
402927
   Задачи и роль средней школы в повышении уровня экономич. воспитания и образования молодежи: тезисы докладов. – Краснодар, 1983. – 122с.
402928
  Мальшкин В.Ф. Задачи и содержание курса "Профсоюзное строительство" / В.Ф. Мальшкин. – Л, 1961. – 24с.
402929
  Скороход Л.К. Задачи и содержание работы по расширению и развитию словаря учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скороход Л.К.; Куйбыш.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 15л.
402930
   Задачи и средства уголовно-правовой охраны соц. общественных отношений: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 153с.
402931
  Меллингхофф Р. Задачи и статус Федерального конституционного суда Германии и его отношения с другими европейскими судами // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 127-132. – ISSN 1812-7126


  В статье представлена характеристика правового статуса Федерального конституционного суда ФРГ. Автор также рассматривает взаимоотношения между Федеральным конституционным судом Германии и Европейским Судом по правам человека и Судом Европейских ...
402932
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге. – Москва-Ленинград, 1937. – 391с.
402933
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге. – Москва, 1956. – 432 с.
402934
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге; Пер. с нем. Д.А. Райкова. – 3-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1 : Ряды. Интегральное исчисление. Теория функций. – 1978. – 392 с.
402935
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге; Пер. с нем. Д.А. Райкова. – Изд. 3-е. – Москва : Наука
Ч. 2 : Теория функций (специальная часть). Распределение нулей. Полиномы. Определители. Теория чисел. – 1978. – 431с.
402936
  Скопец Задачи и теоремы по геометрии (Планиметрия) / Скопец, В.А. Жаров. – Москва, 1962. – 164 с.
402937
   Задачи и упражнения для самостоятельного решения при изучении общей теории статистики. – М., 1962. – 24с.
402938
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 304 с.
402939
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 10-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 304 с.
402940
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 12-е изд. – Москва-Ленинград, 1938. – 252 с.
402941
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1945. – 308 с.
402942
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1946. – 308 с.
402943
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1948. – 308 с.
402944
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 15-е изд. – Москва-Ленинград, 1949. – 336 с.
402945
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 356 с.
402946
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 17-е изд., стер. – Москва, 1953. – 356 с.
402947
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 18-е изд., стер. – Москва, 1954. – 356 с.
402948
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 19-е изд., стер. – Москва, 1955. – 356 с.
402949
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 20-е изд., стер. – Москва, 1956. – 356 с.
402950
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 21-е изд., стер. – Москва, 1957. – 356 с.
402951
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 22-е изд., стер. – Москва, 1958. – 356 с.
402952
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 23-е изд., стер. – Москва, 1959. – 295 с.
402953
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 25-е изд., стер. – Москва, 1962. – 295 с.
402954
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 26-е изд., стер. – Москва, 1963. – 295 с.
402955
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 27-е изд., стер. – Москва, 1964. – 336 с.
402956
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. / О.Н. Цубербиллер. – 29-е изд., стер. – М., 1968. – 366с.
402957
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. / О.Н. Цубербиллер. – 30-е изд. – М., 1970. – 336с.
402958
  Дубнов Я.С. Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я.С. Дубнов. – 8-е. – Москва-Ленинград, 1937. – 240 с.
402959
   Задачи и упражнения по курсу "Методы оптимизации". – К., 1978. – 34с.
402960
  Агаханян Т.М. Задачи и упражнения по курсу "Электронные усилители" / Т.М. Агаханян. – Москва, 1979. – 84с.
402961
  Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике / А.И. Уемов. – Москва, 1961. – 352с.
402962
   Задачи и упражнения по математическому анализу : для втузов : учебн. пособие. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1970. – 472с.
402963
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. – М., 1978. – 480с.
402964
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 6-е изд., стереотип. – М., 1968. – 472с.
402965
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 8-е изд. – Москва : Наука, 1972. – 472с.
402966
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 9-е изд., стереотип. – М., 1974. – 472с.
402967
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1961. – 472 с.
402968
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 4-е изд., испр. – Москва, 1963. – 472 с.
402969
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1966. – 472 с.
402970
  Архипов Б.Н. Задачи и упражнения по неорганической и аналитической химии / Б.Н. Архипов. – Москва, 1965. – 168с.
402971
  Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии / Г.М. Муртазин. – М., 1972. – 215с.
402972
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии / Г.Л. Абкин. – Москва, 1960. – 199с.
402973
  Таратунский Ф.С. Задачи и упражнения по общей психологии. / Ф.С. Таратунский, Н.Ф. Таратунская. – Минск, 1988. – 175с.
402974
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Г.Л. Абкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 264с.
402975
  Калеганов Б.Ф. Задачи и упражнения по общей химии / Б.Ф. Калеганов, З.В. Плоткина. – М., 1973. – 123с.
402976
  Поликанова И.Д. Задачи и упражнения по общей химии / И.Д. Поликанова, И.Л. Свободина. – Москва, 1976. – 74с.
402977
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 24-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1986. – 269с.
402978
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 25-е изд., стер. – Ленинград : Химия, 1987. – 269с.
402979
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии. / Г.Л. Абкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1966. – 255с.
402980
  Жане П. Задачи и упражнения по общему курсу электричества / П. Жане. – Москва ; Ленинград, 1931. – 259 с.
402981
  Чудный А.Я. Задачи и упражнения по органической химии / А.Я. Чудный. – Х, 1965. – 131с.
402982
  Чудный А.Я. Задачи и упражнения по органической химии / А.Я. Чудный. – М, 1969. – 192с.
402983
   Задачи и упражнения по органической химии. – Москва, 1971. – 299с.
402984
   Задачи и упражнения по органической химии. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 239 с.
402985
  Познякова Л.И. Задачи и упражнения по политэкономии. / Л.И. Познякова. – Минск, 1986. – 63с.
402986
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – М.
кн. 1. – 1989. – 95с.
402987
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – М.
кн. 2. – 1989. – 109с.
402988
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – М.
кн. 3. – 1989. – 95с.
402989
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – М.
кн. 4. – 1989. – 92с.
402990
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – М.
кн. 5. – 1989. – 92с.
402991
  Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся (IV-V классы) / А.Е. Падалко. – М, 1985. – 127с.
402992
  Кубис Л.П. Задачи и упражнения по теоретической физике / Л.П. Кубис. – Сталинград, 1956. – 42 с.
402993
  Лаптев Д.М. Задачи и упражнения по термодинамике растворов. (Учебное пособие для металлургических специальностей высших учебных заведений). / Д.М. Лаптев. – М., 1965. – 220с.
402994
  Ахметов Б.В. Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии / Б.В. Ахметов. – Ленинград, 1989. – 239с.
402995
  Погодин В.П. Задачи и упражнения по химии / В.П. Погодин, Т.Н. Корягина. – Москва, 1970. – 477с.
402996
   Задачи и упражнения по химии (для поступ. в вуз). – М., 1976. – 90с.
402997
   Задачи и упражнения по химии (для поступ. в ЛТИ им. Ленсовета). – Л., 1972. – 16с.
402998
  Старков С.П. Задачи и упражнения по циклическому ряду курса органической химии / С.П. Старков. – Тамбов, 1985. – 67с.
402999
   Задачи и упражнения по черчению для сред. школы. – Волгоград, 1967. – 224с.
403000
  Берзиня В.К. Задачи и уроажненияпо неорганическойхимии / В.К. Берзиня, Р.К. Буман. – Рига, 1978. – 72с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,