Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
399001
  Лаптін П.Ф. "Економізм" і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. / П.Ф. Лаптін. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 56с.
399002
  Галєва Альона Е-комерція на службі авіагалузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 40-44 : фото. – ISSN 1998-8044
399003
  Толстоухов А.В. Еко-майбутнє Украаїни як предмет філософського дослідження // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.19-30
399004
  Кривенко Л.В. Еколого-економічна безпека — найважливіший Імператив стійкого розвитку / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, Е.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 21-23. – (Економічні науки)
399005
  Михаліцька Н.Я. Еколого-економічна безпека у політиці сталого розвитку суспільства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 122-129. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
399006
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
399007
  Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
399008
  Флюд І.В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 218-223 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
399009
  Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногенно порушених ландшафтів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 71-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
399010
  Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному АПК в умовах ринкової економіки.
399011
  Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 45-48
399012
  Шестопалов В.М. Еколого-економічна оптимізація видобутку підземних вод Золочівського родовища у Львівській області / В.М. Шестопалов, П.В. Блінов, Ю.Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 18-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
399013
  Караїм О.А. Еколого-економічна освіта в системі формування фундаментальних цінностей людства / О.А. Караїм, Л.І. Дубинчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 90-91
399014
  Михайленко В.М. Еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянута математична модель проектів регіонального розміщення промислових об"єктів. Отримана еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень. Це може бути застосовано при будуванні об"єктів в складних умовах при наявності екологічного ...
399015
  Демченко Н.В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н.В. Демченко, І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2012. – № 1 (2). – С. 31-34. – ISSN 2226-8820
399016
  Грабинський І.М. Еколого-економічна система України / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 235с.
399017
  Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
399018
  Розумний І.А. Еколого-економічне вивчення та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 156с.
399019
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 41 назв.
399020
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 478 л. + Додатки: л. 450-478. – Бібліогр.: л. 411-449
399021
  Васильєва Т.А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т.А. Васильєва, С.А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 252-260 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
399022
  Подобенко М.С. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання теоретико-практичного обгрунтування параметрів формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку відкритої економіки з урахуванням територіального аналізу природно-ресурсного потенціалу світового господарства, тенденцій ...
399023
  Шталь Т.В. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності / Т.В. Шталь, Н.М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 175-183
399024
  Хвесик Михайло Артемович Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові ...
399025
  Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – ISSN 1562-0905
399026
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
399027
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 180-200
399028
  Рудько Г.І. Еколого-економічний аспект надрокористування в межах промислово-міських агломерацій / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
399029
  Богатирчук-Кривко Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42
399030
  Шевченко І.В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
399031
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти використання мінеральної сировини у збалансованому розвитку суспільства / М.М. Коржнєв, І.М. Малахов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 87-99
399032
  Бурлака Н. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах ринкових земельних відносин (на прикладі Вінницької області) // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-26
399033
  Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 27-31. – ISSN 2221-1055
399034
  Шемшученко Ю. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 56-57
399035
  Штець В. Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-113. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції "зеленої економіки" як складової сталого розвитку та розглянуто еколого-економічні аспекти переходу до неї в Україні в умовах зміни ...
399036
  Геніструк С.А. Еколого-економічні аспекти природокористування. / С.А. Геніструк. – Київ, 1982. – 176с.
399037
  Мудрак О.В. Еколого-економічні аспекти сталого розвитку АПК України // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-73. – ISSN 0868-8532
399038
  Негрей М. Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України / М. Негрей, Н. Боднар // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 138-142. – ISSN 0201-758Х
399039
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
399040
   Еколого-економічні аспекти формування ресурсного потенціалу АПК.. – К., 1995. – 103с.
399041
  Ступень Н.Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
399042
  Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
399043
  Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристики комплексного природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
399044
  Штулер І.Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 288-293 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
399045
  Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 102-105
399046
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
399047
  Обухов Є.В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду Дніпровських водосховищ / Є.В. Обухов, Р.М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
399048
  Яциковський Б.І. Еколого-економічні погляди В.І. Вернадського // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 87-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Досліджено погляди В.І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті – теоретико-методологічне обґрунтування ...
399049
  Харитонов Ю. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва / Ю. Харитонов, М. Харитонова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 20-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
399050
  Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян, А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
399051
  Климець І.С. Еколого-економічні проблеми природокористування сільських територій (на прикладі Рівненської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 14-16
399052
  Кутна О.Р. Еколого-економічні проблеми розвитку сталого лісового менеджменту // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 79-82. – ISBN 5-7763-2435-1
399053
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
399054
  Лугина В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / В.Ф. Лугина. – К., 1998. – 168с.
399055
  Комір Людмила Іванівна Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1997. – 18л.
399056
  Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 31-33. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
399057
  Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк; МОНУ; Нац. гірничий університет; Сумський нац. аграрний ун-тет. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с. – ISBN 966-525-520-7
399058
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
399059
  Жидков В.В. Еколого-енергетичний аналіз побутових холодильних приладів на альтернативних холодоагентах (експеримент та методи розрахунку) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Жидков В. В.; МО України, Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 1997. – 16с.
399060
   Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття : Збірник наукових праць. Студентська міжвузівська науково-технічна конференція. Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року. – Одеса : ОДАХ, 2001. – 66с.
399061
  Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів досліджень щодо закономірностей та регіональних особливостей структурно-функціональної організації паразитоценозів, пов"язаних з фауністичними угрупованнями степової зони, значно розширено уявлення про єдину екологічно-соціальну ...
399062
  Глобіна О. Еколого-естетичне виховання особистості як одна із сучасних тенденцій розвитку освіти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 90-94. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
399063
  Фенно І. Еколого-етична позиція Римсько-католицької церкви // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 102-112. – ISBN 978-966-380-439-2
399064
  Мішин В.М. Еколого-етичні аспекти аквакультури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
399065
  Пипич І.І. Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 114-119. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
399066
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 210-219. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
399067
  Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
399068
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Дис...канд.географ.наук:11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 276л. + Додатки:л.211-276. – Бібліогр.:л.191-210
399069
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.11 / Іванов Є.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
399070
  Стрижак О.В. Еколого-мікроморфологічна характеристика аренних борових біогеоценозів р. Самари // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 1726-1112


  Виявлені особливості мікроморфологічної організації ґрунтів субору. Встановлені основні екологічні фактори які зумовлюють ці особливості: гідрологічний режим, мікрорельєф, механічний склад, рослинний фітоценоз. Досліджені новоутворення на макро - мезо- ...
399071
  Атаунех А.А. Еколого-містобудівне формування природного каркасу міст та районів в умовах Іорданії. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Атаунех А.А.;. – К, 1997. – 16л.
399072
  Крижанівський О.А. Еколого-містобудівничий аналіз житлової забудови намивних територій міста Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 80-97. – Бібліогр.: 33 назви
399073
  Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
399074
  Ільєнко М.М. Еколого-морфологічний аналіз топографії серединного нерва в області ліктьового суглоба тетрапод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджували топографію серединного нерва в області ліктьового суглоба. Аналіз проводився з урахуванням особливостей функції грудної кінцівки основних адаптивних груп тетрапод: бігаючи, повзаючих, риючих, плаваючих та літаючих з метою визначення ...
399075
  Алібекова Ю.Т. Еколого-мотиваційні чинники управління соціо-економічними системами на мікрорівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 64-70. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
399076
  Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.В. Вербицький; Мін-во освіти і науки України. Нац. еколого-натуралістич. центр учнівської молоді. – Київ : Аверс, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7844-39-0
399077
   Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання". – 2001
399078
  Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
399079
  Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
399080
  Позняк Е.В. Еколого-правова культура в контексті міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-328-120-9
399081
  Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 377-384. – ISSN 0869-2491
399082
  Головатюк В. Еколого-правова освіта курсантів вищих військових закладів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 145-150


  Розглянуто екологічні й правові інтереси суспільства. Особливу увагу приділено екологічним проблемам, викликаним діяльністю збройних сил. Показано, що знання екологічних законів існування навколишнього середовища і правових норм з його охорони ...
399083
  Обіюх Н.М. Еколого-правова оцінка антропогенного навантаження на водні джерела в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 181-184. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
399084
  Конишева О. Еколого-правова природа понять "обмеження" та "обтяження" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
399085
  Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 219-223
399086
  Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафто газовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, що можуть мати місце при видобутку нафти та газу, надано коротку характеристику тим законодавчим актам, що передбачають таку відповідальність. Висвітлено місце ...
399087
  Макаренко Н.А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 42-46
399088
  Кобецька Н.Р. Еколого-правовий режим господарського використання природних ресурсів // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 18-21
399089
  Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремлено основні системно-структурні аспекти еколого-правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье выделены основные системно-структурные аспекты эколого-правового характера выкупа земельных участков для ...
399090
  Дудар М.І. Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 332-335. – ISBN 978-966-7957-18-6
399091
  Комарницький В.М. Еколого-правові аспекти розвитку земельних відносин в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 74-79.
399092
  Рахнянська Т.О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т.О. Рахнянська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-279. – ISBN 978-966-7957-17-9
399093
  Шараєвська Т.А. Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 309-312. – ISSN 2219-5521
399094
  Рябоконь І.О. Еколого-правові питання гарантування радіаційної безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 75-79. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються методологічні та юридичні аспекти гарантування екологічної й, зокрема, радіаційної безпеки; розкриваються ознаки та зміст, обґрунтовується необхідність прийняття спеціального Закону про радіаційну безпеку.
399095
   Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. – Київ : [Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка], 2011. – 296 с. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-8527-95-1
399096
  Пересадько В.А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-77


  Розкрито значення карт, серій карт і атласів, як інформаційно-картографічних образів міст. Обгрунтована актуальність створення системи картографічних творів міст, викладено концептуальну основу, принципи розробки, показана структура, проблеми та ...
399097
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів, 2008. – 373л. + Додатки: л.3-98. – Бібліогр.: л.317-373
399098
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: спец. 11.00.11 / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 40с. + Додатки. – Бібл.: 46 назв
399099
   Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання / О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
399100
  Голояд Богдан Ярославович Еколого-технічні основи захисту грунтів від ерозії в горах (на прикладі Українських Карпат) : Автореф... доктора технічн.наук: 11.00.11 / Голояд Богдан Ярославович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 36л.
399101
  Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 16 назв
399102
  Бородіна В.В. Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об"єктів Дніпропетровської області / В.В. Бородіна, С.М. Сердюк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 337-339
399103
   Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип"яті та Стоходу / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 672-682 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
399104
  Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 13-14.
399105
  Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
399106
   Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України / Ю.М. Геряк, О.В. Жаков, І.Ю. Костюк, В.М. Сергієнко // Вісник Національного науково-природничого музею / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 71-99. – Бібліогр.: 184 назв. – ISSN 2219-7516
399107
   Еколого-фауністичний розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища в осінній період 2009 та 2010 років / Д.В. Девятак, Є.В. Кича, Д.В. Дорош, В.Р. Алексієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
399108
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.16 / Скопецька Олена Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 165л. + Додатки:л.144-165. – Бібліогр.:л.126-143
399109
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "Грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Скопецька О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
399110
  Задира С.В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С.В. Задира, Д.В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Біологія, біотехнологія, екологія)
399111
  Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16- екологія / Сидоренко О.В.; КНУТШ; Ботанічний сад ім. академика О.В. Фоміна. – Київ, 2005. – 212л. : Ілюстрації + Додатки: л. 205-212. – Бібліогр.: л. 177-205
399112
  Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
399113
  Драбинюк Г.В. Еколого-фітоценотичні умови місцезростань і стан кизильників на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" в Миколаївській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано екологічні та фітоценотичні умови місцезростань і стан рослин у природних популяціях видів роду Cotoneaster Medic. The characteristics of ecological-phytocenosical conditions of habitats and the state of plants in the natural ...
399114
   Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Волинь, 2004. – 270с. – ISBN 966-690-068-8
399115
   Еколого-хорологічні особливості реліктового виду - хвоща великого (Equisetum teimateia Ehrh.) в Україні / В.І. Чопик, Н.І. Карпенко, Л.Є. Огородник, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано нові місцезнаходження хвоща великого, уточнено ареали його розповсюдження на території України, наведено дані про його екологію.
399116
  Якушенко Д.М. Еколого-ценотична характеристика Dracocephalum ruyschiana L., на Південному сході Житомирського Полісся / Д.М. Якушенко, Т.С. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано фітоценотичну та екологічну характеристики виду Dracocephalum ruyschiana L, занесеного до Бернської конвенції, для території Житомирського Полісся. The article deals wisth phytocenological and ecological peculiarities of Dracocephalum ...
399117
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (Україна) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Абдулоєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
399118
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (України) : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Абдулоєва Оксана Сафараліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 409 л. + Додатки: л. 316-409. – Бібліогр.: л.296-315
399119
  Турубара О. Еколого-ценотична характеристика лікарських рослин Лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті подана еколого-ценотична характеристика фармакопейних лікарських рослин Лівобережного Полісся та наукове обгрунтування щодо їх охорони. The ecologo-cenosical characteristics of medical herbs of Leftbank Polissya and the scientific ...
399120
  Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь Дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Зуб Л.М.; НАН України. Центр ботан. сад. ім. М.М.Гришко. – Київ, 1994. – 16л.
399121
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010. – 204,[ 205 - 427 ] л. + Додатки : [ л. 205-427 ]. – Бібліогр. : л. 179-204
399122
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23 с. + Додатки. – Бібліогр.: 15 назв.
399123
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.123-151
399124
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
399125
  Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
399126
  Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, В.В. Серницький // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 64-74
399127
  Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявлено основні екологічні ...
399128
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 22-26
399129
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентрична стратегія розвику // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Про національну систему освіти.
399130
  Попович С.Ю. Екомережа Лісостепу України (картосхема та її легенда) / С.Ю. Попович, В.С. Василенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
399131
  Приходько М.М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
399132
  Байдіков І.А. Екомережа: особливості обгрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 63. – ISSN 1561-4980
399133
  Пашков В. Еконоиіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 132-143. – ISSN 1993-0909
399134
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Київськ. держ. торгівельно-економ. ун-тет. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 320c. – ISBN 966-529-001-8
399135
  Лук"яненко І.Г. Економетрика : Практикум з використанням комп"ютера / І.Г. Лук"яненко, Краснікова Лариса Іванівна. – Київ : Знання, 1998. – 220с. – ISBN 966-7293-28-9
399136
  Лук"яненко І. Економетрика : Піідручник / І. Лук"яненко, Л. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 494с. – ISBN 966-7293-08-4
399137
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов; МОУ; Київ. держ. тоговельно-економ. ун-тет. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 966-95901-6-7
399138
   Економетрика : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
399139
   Економетрика : підручник / [О.І. Черняк та ін.] ; за ред. О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МНАУ, 2014. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-617-7149-11-7
399140
   Економетрика : навч. посібнник / [Гур"янова Л.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 351. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-676-615-4
399141
  Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
399142
  Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-45 : Табл., рис.
399143
  Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України / К.І. Крицун, О.І. Ляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
399144
  Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 230-234. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
399145
  Яркіна Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 77-80 : Табл.
399146
  Зоценко О.К. Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
399147
  Мамонова Г.В. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Г.В. Мамонова, О.М. Волкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 222-230. – ISSN 1993-6788
399148
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-364. – ISBN 978-617-10-0235-7
399149
  Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-114. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так ...
399150
  Приймак В. Економетричне моделювання залежності тривалості безробіття від соціально-демографічних чинників / В. Приймак, О. Голубник, М. Ільчишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 158-164. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
399151
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 978-966-613-984-2
399152
  Зянько П.В. Економетричне моделювання реальної ставки відсотка // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7069-02-6
399153
  Подвисоцька Т.О. Економетричне моделювання сценаріїв впровадження мобільних банківських технологій в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
399154
  Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
399155
  Бадида М.П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 66-70
399156
  Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 107-113. – ISSN 0201-758Х
399157
  Іщук О.Р. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / О.Р. Іщук, Т.М. Кацюбка; За ред. І.С. Ткаченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 96с. – ISBN 966-636-002-0
399158
  Падалка В.М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва : бюджет / В.М. Падалка, Н.І. Красноступ, В.І. Крапивка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 53-57. – Бібліогр.: 1 назва
399159
  Грін В.Г. Економетричний аналіз = Econometric analysis / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук; Наук. ред. перекладу О. Комашко; Вільям Г. Грін. – Київ : Основи, 2005. – 1200с. – ISBN 966-500-159-0
399160
  Костроміна К.О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / К.О. Костроміна, Т.Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 3 (31). – C. 25-29. – ISSN 1997-4167
399161
  Мартинович Д. Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 52-59. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні та створено економетричні моделі впливу інструментів державної ...
399162
  Заблоцька Р.О. Економетричний аналіз впливу показників розвитку інституцій на експорт послуг Росії та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 93-101
399163
  Харламова Г.О. Економетричний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 409-417
399164
  Єлейко В. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози ...
399165
  Турко Р.Ф. Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 283-291. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
399166
  Лелик Л.І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
399167
  Русинко М.К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 280-287. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
399168
  Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проведено економетричний аналіз особливостей та напрямків впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реципієнта, зокрема України, в умовах глобалізації. У формалізованому запису усі економетричні рівняння враховують інвестиційний ...
399169
  Скворцов І. Економетричний аналіз позикової вартості : аналізують науковці / І. Скворцов, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 45-48 : Рис. – ISSN 1605-2005
399170
  Боровик В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-18
399171
  Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, В. Сацик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
399172
  Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні поведінки населення на ринку праці великого міста / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 17-25.
399173
  Кармелюк Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110. – ISSN 1993-0259
399174
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Є.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
399175
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Євгенія Станіславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 225 л. + Додатки: л. 196 - 225. – Бібліогр.: л.183 - 196
399176
  Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України - процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економіко-математичного моделювання при розробці та ...
399177
  Кармелюк Г. Економетричні моделі туристичної галузі України / Г. Кармелюк, Х. Кармелюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259
399178
  Волощенко Л.Ю. Економетричні оцінки впливу митного тарифу на імпортозаміщення в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
399179
  Геселева Н.В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 82-89
399180
  Зінчук Т.Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т.Ю. Зінчук, Е.О. Кончаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 72-79
399181
  Лапшин В.І. Економетричні чинники економічних кризових явищ / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, Н.В. Шульга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 122-130
399182
  Кулинич О.І. Економетрія : Практикум:Hавч.посіб.для студ.ВHЗ / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 157с. – ISBN 5-7763-2304-5
399183
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-23-4
т.1 : Вступ до множинної регресії та економетрії. – 1999. – 384с.
399184
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-36-6
т.2 : Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. – 1999. – 296с.
399185
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 296 с. – ISBN 966-574-033-4
399186
  Лещинський О.Л. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-292-6
399187
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид.. допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 520 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-630-8
399188
   Економетрія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська ; за заг. ред. С.І. Наконечного ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2005. – 552 с. – ISBN 966-301-046-0
399189
  Лугінін О.Є. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 252с. – ISBN 966-364-016-2
399190
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 520с. – ISBN 966-574-630-8
399191
  Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
399192
  Бараник З.П. Економетрія : навч. посіб. для дистанц. навчання / З.П. Бараник, І.В. Пономаренко ; [за наук. ред. В.Б. Захожая] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-189-8
399193
  Лугінін О.Є. Економетрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 278с. – ISBN 978-966-364-556-8
399194
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541с. + 1 CD. – ISBN 978-966-346-723-8
399195
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
399196
  Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Лондар, Р.В. Юринець. – Київ : Європейський університет, 2004. – 242с. – (Європейський університет). – ISBN 966-301-015-0
399197
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
399198
   Економиjата на Македониjа во транзициjа = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
399199
  Станчевски И. Економика во производството на ориз / И. Станчевски. – Скопіе, 1974. – 127с.
399200
  Симоновичь З. Економика, 1984-2004 : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
399201
  Топузов Олег Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект) : наукові дослідження / Топузов Олег, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 18 назв
399202
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 класів. – Київ : Либідь, 1999. – 384с. – ISBN 966-06-0127-1
399203
  Кириленко В.В. Економіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кириленко; МОіНУ; Тернопільська акад. народного госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 155с. – ISBN 966-610-116-5
399204
  Мельничук В.Г. Економіка : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев"юк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 368 с. : іл. – ISBN 966-8381-01-7
399205
  Радіонова Ірина Економіка : Програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пояснювальна записка / Радіонова Ірина, Радченко Володимир, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 10-18
399206
  Аведян Л.Й. Економіка : навчальний посібник / Аведян Л.Й. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-676-340-5
399207
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
399208
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
399209
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
399210
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
399211
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1999
399212
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
399213
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
399214
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2001
399215
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2001
399216
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
399217
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002
399218
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002
399219
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002
399220
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002
399221
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002
399222
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002
399223
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
399224
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
399225
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003
399226
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003
399227
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003
399228
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003
399229
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003
399230
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003
399231
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003
399232
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
399233
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
399234
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
399235
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
399236
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
399237
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
399238
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
399239
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
399240
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
399241
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
399242
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
399243
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
399244
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
399245
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
399246
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
399247
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
399248
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
399249
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006
399250
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006
399251
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006
399252
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006
399253
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006
399254
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
399255
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006
399256
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
399257
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
399258
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
399259
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
399260
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
399261
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
399262
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007
399263
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007
399264
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007
399265
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007
399266
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007
399267
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007
399268
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007
399269
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
399270
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
399271
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
399272
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (162). – 2008
399273
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008
399274
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008
399275
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008
399276
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008
399277
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008
399278
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008
399279
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008
399280
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (170). – 2008
399281
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (171). – 2009
399282
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (172). – 2009
399283
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (173). – 2009
399284
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (174). – 2009
399285
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (175). – 2009
399286
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (176). – 2009
399287
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
399288
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (178). – 2009
399289
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (179). – 2009
399290
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (180). – 2009
399291
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
399292
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (182). – 2009
399293
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (183). – 2010
399294
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (184). – 2010
399295
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (187). – 2010
399296
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (190). – 2010
399297
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (192). – 2010
399298
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (193). – 2010
399299
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
399300
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
399301
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (199). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399302
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (201). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399303
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (202). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399304
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399305
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (208). – 2012
399306
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
399307
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
399308
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
399309
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
399310
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (219), січень. – 2013
399311
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (222), квітень. – 2013
399312
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (223), травень. – 2013
399313
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
399314
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (227), вересень. – 2013
399315
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (229), листопад. – 2013
399316
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (233), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399317
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (235), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399318
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (243). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399319
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (244). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399320
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (245). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399321
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (246). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399322
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (248). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399323
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (249). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399324
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (256). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399325
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (258). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399326
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (259). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399327
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (260). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399328
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (261). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399329
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (262). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399330
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (264). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399331
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (265). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399332
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (266). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399333
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (267). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399334
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (269). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399335
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (270). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399336
  Жилюк К.А. Економіка аутсорсингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 243-248.
399337
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
399338
  Городенський П.З. Економіка братерського єднання / П.З. Городенський. – К., 1981. – 128с.
399339
   Економіка в дії : 14 найпопулярніших уроків з економіки для викладання в середній школі. – Київ : Амадей, 2004. – 184c. – ISBN 966-7689-28-X
399340
  Парсяк В. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 4-5. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
399341
  Гезліт Генрі Економіка в одній лекції : [Основи теорі і практики]Редакц.рада:О.Ісаєвич (голова), І.Смльянінов, О,Дєдик / Гезліт Генрі; Пер.з англ. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 165с. – Бібліогр.: сс.163-165. – (Бібліотечка Малого Бізнесу ; 1). – ISBN 5-7702-0940-2
399342
   Економіка в часи кризи - шанси на модернізацію? : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
399343
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399344
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399345
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399346
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399347
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399348
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399349
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399350
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399351
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399352
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399353
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399354
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
399355
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2009
399356
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2009
399357
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2009
399358
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2009
399359
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2009
399360
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2009
399361
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2009
399362
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2009
399363
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2009
399364
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2009
399365
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2009
399366
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2010
399367
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2010
399368
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2010
399369
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2010
399370
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2010
399371
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2010
399372
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4 (77). – 2011
399373
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5 (78). – 2011
399374
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
399375
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9 (82). – 2011
399376
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
399377
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
399378
  Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 30-35
399379
  Коржинський М.П. Економіка виробництва м"яса. / М.П. Коржинський. – К., 1985. – 49с.
399380
  Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні І практичні аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
399381
  Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
399382
   Економіка від А до Я : понятійно-термінол. словник / [О.В. Куроченко та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 366, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-813-3
399383
  Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків : навч. посібник / А.І. Ігнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-683-4
399384
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
399385
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
399386
  Гільберт Тетяна Економіка для молодших школярів : Програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Гільберт Тетяна, Юхимович Оксана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-17
399387
  Степаненко Н.О. Економіка добробуту : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
399388
  Артьомова Т. Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
399389
  Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
399390
  Хоменко І Економіка електрифікації сільского господарства. / І Хоменко. – К., 1973. – 221с.
399391
  Мельник Л. Економіка енергетики : Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева, І.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 238с. – ISBN 966-680-249-Х
399392
  Жмудський Р. Економіка Європи "падає" слідом за США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 227-228.
399393
  Шаров О. Економіка ЄС: санкції проти Росії та їхній зворотний вплив. // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 166-182. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто наслідки для економіки країн ЄС економічних санкцій, які вони застосували проти Росії у зв"язку з її агресивними діями в Криму та на Донбасі, а також контрсанкцій ("самосанкцій"), які Росія оголосила проти таких країн. На основі проведеного ...
399394
  Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту : навч. посібник / Ю.Ф. Кулаєв ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна, Каф. "Економіки та менеджменту". – (2-ге вид., доповн. та переробл.). – Київ : Фенікс, 2012. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-136-005-0
399395
  Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля : монографія / Стадницький Ю.І.; Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький). – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 362с.
399396
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0071-2
399397
  Євтушенко В.М. Економіка зарубіжних країн : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко, Н.М. Бердичевська; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.3. – 2002. – 66с.
399398
  Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; КНЕУ; В.І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-574-777-0
399399
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, С.Н. та ін. Лебедева; В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик та ін.; за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 544с. – ISBN 978-966-364-510-0


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
399400
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
399401
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн (+ компакт диск) : навчальний посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + CD. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-580-7
399402
  Варналій З. Економіка зарубіжних країн: погляд з України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-88. – ISSN 0131-775Х
399403
  Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в Європейський освітній простір і досвід ТДЕУ // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 255-266. – ISSN 1684-906Х
399404
  Хамініч С. Економіка знань в контексті національної конкурентоспроможності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
399405
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
399406
  Гузар У.Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
399407
  Федулова Л. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-99. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
399408
  Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
399409
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
399410
  Дідик В.І. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 74-78. – (Економіа ; Вип. 26)
399411
  Феленчак Ю.Б. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 84-92. – (Економіка ; Вип. 27)
399412
  Козар А. Економіка знань як сучасна тенденція економічної організації суспільства // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 80-82
399413
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
399414
  Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
399415
  Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 1562-0905
399416
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
399417
  Яценко Б.П. Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
399418
  Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. – К. : Політвидав України, 1982. – 166с.
399419
  Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв"язки України : підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398, [2] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр. та англ. – Бібліогр.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0261-6
399420
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-227-0
Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399421
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-228-7
Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399422
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-229-4
Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
399423
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-230-0
Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399424
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-231-7
Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399425
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-232-4
Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399426
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-233-1
Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – 2016. – 75, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399427
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-234-8
Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – 2016. – 91, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399428
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-235-5
Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
399429
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
399430
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ
№ 1. – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
399431
  Суїменко Євген Економіка і мистецтво // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.166-184. – ISSN 1563-3713
399432
  Білоцерківець В. Економіка і нова економіка: критерії розмежування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
399433
  Євтушенко В.М. Економіка і організація інноваційної діяльності : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.10. – 2002. – 43с.
399434
  Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-184-8
399435
  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Р. Пуцентейло. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – Шифр дубл33 Пуце.Доп.карт.гр. – ISBN 978-966-364-535-3


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
399436
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (21). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399437
  Сирцов М.Г. Економіка і політика в період комуністичного будівництва / М.Г. Сирцов. – К, 1967. – 46с.
399438
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ.установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (2). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399439
  Опришко В.Ф. Економіка і право. / В.Ф. Опришко. – К, 1976. – 48с.
399440
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2002
399441
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2002
399442
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2003
399443
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2004
399444
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2004
399445
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2004
399446
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2004
399447
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2005
399448
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2005
399449
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2006
399450
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2006
399451
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
399452
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
399453
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2007
399454
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2007
399455
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2007
399456
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2007
399457
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2008
399458
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2008
399459
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2008
399460
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2008
399461
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2009
399462
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2009
399463
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2009
399464
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2009
399465
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2010
399466
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2010
399467
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2010
399468
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2011
399469
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
399470
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2012
399471
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2013
399472
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2014
399473
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2014
399474
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2014
399475
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2014
399476
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399477
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399478
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399479
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399480
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 3 (40), червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399481
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (47), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399482
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (50), лютий. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399483
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (51), квітень. – 2015. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399484
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (52), червень. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399485
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (53), серпень. – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399486
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (54), жовтень. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399487
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; Голов. ред.: В.О Онищенко [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (59). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399488
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (60). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399489
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (61). – 2016. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399490
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1998
399491
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1999
399492
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
399493
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
399494
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
399495
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
399496
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
399497
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
399498
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
399499
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
399500
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
399501
   Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату / Е.П. Семенюк, Я.В. Котляревський, С.І. Князєв, О.В. Мельников // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 5-21. – ISSN 1815-2066
399502
  Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв"язок і проблеми управління // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 0372-6436
399503
  Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-227-0
399504
   Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8253-38-9
399505
  Репрінцев В. Економіка Київщини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
399506
  Семенов Ю.Г. Економіка колгоспу / Ю.Г. Семенов. – К., 1972. – 160с.
399507
  Пархоменко І.І. Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 69-76


  У статті досліджуються філософсько-культурологічні та соціально-економічні передумови становлення культури як галузі економіки. Проаналізовано транс формацію категорії "праця" у виробничій сфері протягом ХХ ст. з акцентом на творчу складову та потреби ...
399508
  Пархоменко І.І. Економіка культури в ситуації постмодерну // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 116-118
399509
  Таукач Г.Л. Економіка культури і мистецтва / Г.Л. Таукач, О.В. Федосова. – Київ : Вища школа, 1992. – 231 с.
399510
  Кутяк В.П. Економіка на робочому місці. (Про екон. навчання). / В.П. Кутяк. – Львів, 1974. – 68с.
399511
  Мельник С. Економіка обирає стабільність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-19


  Європейський вибір
399512
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
399513
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2005. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
399514
  Кириченко Олександр Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Кириченко Олександр, Паращенко Людмила // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: с. 46, 50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються актуальні питання модернізації економіки освіти України на сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій. Розкривається ефективність формули "конкурентоспроможна освіта - конкурентоспроможна економіка". Визначаються нові механізми ...
399515
  Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366
399516
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : Навчальний посібник / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 1999. – 212с. – ISBN 966-7445-05-4
399517
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : Навч. посібник / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 2000. – 212с. – ISBN 966-7445-05-4
399518
  Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Федорова В.А., Соловйова ; МОН України ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. – ISBN 978-966-364-711-1
399519
  Зубовський В.М. Економіка підприємства : Опорний курс лекцій / В.М. Зубовський; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 64с. – ISBN 966-7508-17-Х
399520
   Економіка підприємства : Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
399521
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2001. – 178с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-35-1


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
399522
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2001. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
399523
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2002. – 176с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-25-4


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
399524
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-8019-29-6
399525
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
399526
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
399527
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 432 с. – ISBN 966-346-034-2
399528
   Економіка підприємства : підручник / А.В. Шегда, М.П. Нахаба, Д.О. Баюра, М.В. Голованенко, В.Ф. та ін. Горянський; А.В. Шегда [та ін.] ; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с. – ISBN 966-346-134-9
399529
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
399530
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
399531
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
399532
  Манів З.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 580, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 578-580. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-161-6
399533
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. та ін. Сай; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 3-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
399534
   Економіка підприємства : навч. посібник / Н.М. Бондар, В.Є. Боротін, О.А. Гаєвський, О.Є. Єрмаков, А.В. та ін. Калина; [Бондар Н.М. та ін.] ; за заг. ред. А.В. Калини ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 350, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-608-524-0
399535
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь, Н.Я. та ін. Бойчук; П.В. Круш, В.І. Подвігін, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь та ін.; за заг ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : Ельга-Н; КНТ, 2007. – 780с. – ISBN 966-373-205-9
399536
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528с. – ISBN 966-326-212-5
399537
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
399538
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
399539
  Примак Т.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т.О. Примак. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2008. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-7131-95-1


  Розглядається підприємство як суб"єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Для студенті економічних спеціальностей, викладачів, спеціалістів підприємств
399540
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана" ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 4-те, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
399541
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
399542
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
399543
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов МОН України ; Харк. держ. техн. будівництва та архітектури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 728с. – ISBN 978-966-364-885-9
399544
  Березін О.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 392 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-548-7
399545
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-2229-16-5
399546
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 725-727. – ISBN 978-611-01-0217-9
399547
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Мацибора., В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2012. – 311, [1] с. – Предм. покажч.: с. 288-294 .- Словник понять і термінів: с. 295-306. – Бібліогр.: c. 307-311. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-29-6
399548
   Економіка підприємства : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
399549
  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
399550
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Андрусь О.І., Гавриш О.А., Депутат В.І. та ін.], ч. 1. – 2012. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
399551
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Бойчук Н.Я., Гулевич В.О., Клименко О.В. та ін.], ч. 2. – 2012. – 354, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
399552
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Андрусь О.І., Гулевич В.О., Кривда О.В. та ін.], ч. 1. – 2012. – 280, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
399553
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Гречко А.В., Дученко М.М., Кавтиш О.П. та ін.], ч. 2. – 2012. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
399554
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч.1. – 2014. – 434, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 421-429. – Бібліогр.: с. 430-434
399555
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич; І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-364-475-2
399556
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
399557
   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посібник. – Київ, 1999. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
399558
  Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум : навчальний посібник / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-346-647-7
399559
  Селівановський В.М. Економіка постачально-збутових організацій / В.М. Селівановський, І.А. Рабінович, М.М. Ямпольський. – Київ : Вища школа, 1972. – 240 с.
399560
  Єсінова Н.І. Економіка праці : Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – Харків : Академия, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-1799-1
399561
  Глаголєва О.Б. Економіка праці : (аналітико-статистична інформація) / О.Б. Глаголєва; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.12. – 2002. – 34с.
399562
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник / Г.Т. Завіновська; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-574-466-6
399563
  Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-356-6
399564
  Лепейко Т.І. Економіка праці : навчальний посібник / Лепейко Т.І., Шапошнікова Т.С., Толстікова О.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 232 с. – ISBN 966-676-180-7
399565
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
399566
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
399567
  Москаленко Н.А. Економіка праці в організації : Навчальний посібник / Москаленко Н.О., Отенко І.П.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 232с. – ISBN 966-676-158-0
399568
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, І.М. Черненко, О.А. Атаєва; МОНУ; Донбаська держ. машинобудівна акад.; За ред. В.М. Ковальова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256с. – ISBN 966-364-267-Х
399569
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчально - метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищ. навч. закл. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 118с. – ISBN 978-966-8958-175
399570
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Н.І. Єсінова. – Київ : Кондор, 2004. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
399571
  Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / М.Б. Махсма. – Київ : Атіка, 2005. – 304с. – ISBN 966-326-069-6
399572
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
399573
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
399574
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 560с. – ISBN 966-346-195-0
399575
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 560с. – ISBN 966-620-222-0
399576
  Дарченко Д Н. Рижиков Економіка праці та соціально-трудові відносини : збірник завдань і вправ: навчальний посібник / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 252с. – ISBN 978-966-364-487-5
399577
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Пилипенко С.М. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-676-278-2
399578
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 4-є вид., оновлене. – Київ : Знання, 2009. – 390с. – ISBN 978-966-346-546-3
399579
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5
399580
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 392 с. – Бібліогр.: с. 363-367. – ISBN 978-966-346-917-1
399581
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
399582
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
399583
  Коржнев М.М. Економіка природокористування : Підручник для студ. геологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 99с. – ISBN 966-594-558-0
399584
  Макарова Н.С. Економіка природокористування : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-507-0
399585
  Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
399586
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2014]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399587
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2015]. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., англ. мовами
399588
  Дребот О.І. Економіка природокористування у лісівництві та лісопромисловій галузі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 71-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
399589
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
399590
  Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України : навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 644 с. – ISBN 966-8253-03-5
399591
  Проданова Л.В. Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 114-120. – ISSN 2222-4459
399592
   Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008-
№ 1 (1). – 2008
399593
   Економіка розвитку : науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1. – 2006
399594
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399595
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
399596
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (61). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
399597
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
399598
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (64). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399599
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399600
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399601
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399602
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399603
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399604
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (73). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399605
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (75). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399606
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (76). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399607
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (78). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399608
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (80). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399609
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (81). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399610
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (82). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399611
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
399612
  Слав`юк Р.А. Економіка сільського господарства : Навч. посібник для студ.економ.спец. / Р.А. Слав`юк. – Луцьк : Вежа, 1999. – 196с. – ISBN 966-7294-59-5
399613
  Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 110-117. – ISSN 2221-1055
399614
  Шоломій Ю.М. Економіка соціалістичного сільского господарства. / Ю.М. Шоломій. – К., 1966. – 99с.
399615
  Попович І.В. Економіка соціалістичного сільського господарства / І.В. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 277с.
399616
  Нікола С.О. Економіка соціальних служб : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
399617
  Гош О.П. Економіка СРСР - економіка розвинутої соціалістичної союзної держави / О.П. Гош. – Київ, 1973. – 21с.
399618
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
399619
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
399620
  Нестеренко О.О. Економіка США і Англії після другої світової війни / О.О. Нестеренко. – Київ, 1956. – 148с.
399621
  Чугаєв О. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-10. – ISSN 1728-6220
399622
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399623
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399624
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
399625
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
399626
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2003
399627
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
399628
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
399629
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
399630
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
399631
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
399632
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
399633
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
399634
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2004
399635
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2004
399636
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
399637
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
399638
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
399639
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
399640
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
399641
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
399642
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
399643
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399644
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399645
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399646
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399647
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399648
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399649
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399650
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399651
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399652
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
399653
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
399654
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
399655
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
399656
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
399657
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399658
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399659
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399660
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399661
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399662
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399663
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399664
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
399665
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399666
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399667
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399668
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399669
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399670
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399671
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399672
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399673
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399674
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399675
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399676
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12 (72). – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
399677
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1 (73). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399678
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2 (74). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399679
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3 (75). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399680
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4 (76). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399681
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5 (77). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399682
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6 (78). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399683
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7 (79). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399684
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8 (80). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399685
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9 (81). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399686
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399687
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399688
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
399689
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
399690
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
399691
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
399692
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
399693
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
399694
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
399695
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
399696
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
399697
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
399698
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
399699
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
399700
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
399701
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
399702
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
399703
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399704
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399705
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399706
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399707
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399708
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1, січень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399709
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399710
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399711
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399712
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399713
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399714
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399715
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399716
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399717
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399718
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399719
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399720
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
399721
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2016. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399722
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399723
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2016. – 90 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399724
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2016. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399725
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399726
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2016. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399727
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2016. – 96 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399728
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399729
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399730
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
399731
  Апатова Н.В. Економіка та довкілля - глобальна життєвозабезпечувальна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються взаємозв"язки між довкіллям та видами економічної діяльності людини.
399732
  Поліщук Л.С. Економіка та зовнішньоекономічні зв"язки України : навч. посібник / Л.С. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-730-5
399733
  Падалка О. Економіка та менеджмент освіти : національний аспект / О. Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-52. – ISSN 2309-7744


  Розкривається зміст системи компетенцій менеджерів освіти та напрями її подальшого розвитку з урахуванням вітчизняних традицій і здобутків.
399734
  Падалка О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.84-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
399735
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : Навчальний посібник для сту. вузів / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. – Київ : Кондор, 2005. – 330с. – ISBN 966-7982-77-7
399736
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2009. – 332 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 966-7982-77-7
399737
   Економіка та організація виробництва : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. [ та ін. ] Войтко; Герасимчук В.Г. [ та ін. ] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-214-0
399738
   Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-8556-80-1
399739
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
399740
  Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
399741
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 30. – 2013. – 292 с. – Реюме укр., англ. мовами
399742
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 31. – 2013. – 207 с. – Реюме укр., англ. мовами
399743
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2002-
№ 2. – 2002
399744
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
399745
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
399746
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (28). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399747
   Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (36). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399748
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (37). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399749
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (42). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
399750
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (43). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Право")
399751
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
399752
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 4. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399753
  Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Красюк; НБУ. Львів. банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 256с. – ISBN 966-7330-62-1


  Для студентів фінансово-економічних спеціальностей вузів, а також для осіб, що використовують англійську мову в прктичній діяльності в галузі економіки та фінансів
399754
  Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-346-475-6
399755
  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Дядечко; МОНУ; Донец. держ. ун-т економіки ш торгівлі ім. М. Тутан-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224с. – Шифр дубл 33 Дяде.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-389-7
399756
  Коломийченко Х. Економіка України / Х. Коломийченко. – 8с.
399757
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1986
399758
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1986
399759
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1986
399760
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1986
399761
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1986
399762
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1986
399763
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1987
399764
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1987
399765
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1987
399766
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1987
399767
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1987
399768
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1987
399769
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1987
399770
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1987
399771
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1987
399772
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1987
399773
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1987
399774
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1987
399775
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1988
399776
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1988
399777
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1988
399778
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1988
399779
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1988
399780
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1988
399781
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1988
399782
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1988
399783
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1988
399784
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1988
399785
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1988
399786
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1988
399787
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1989
399788
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1989
399789
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1989
399790
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1989
399791
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1989
399792
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1989
399793
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1989
399794
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1989
399795
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1989
399796
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1989
399797
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1989
399798
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1989
399799
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1990
399800
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1990
399801
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1990
399802
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1990
399803
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1990
399804
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1990
399805
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1990
399806
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1990
399807
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1990
399808
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1990
399809
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1990
399810
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1990
399811
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1991
399812
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1991
399813
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1991
399814
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1991
399815
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1991
399816
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1991
399817
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1991
399818
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1991
399819
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1991
399820
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1991
399821
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1991
399822
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1991
399823
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1992
399824
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1992
399825
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1992
399826
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1992
399827
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1992
399828
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1992
399829
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1992
399830
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1992
399831
   Економіка України : політико-економічний журналл. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1992
399832
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1992
399833
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1992
399834
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1992
399835
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1993
399836
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1993
399837
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1993
399838
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1993
399839
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1993
399840
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1993
399841
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1993
399842
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1993
399843
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1993
399844
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1993
399845
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1993
399846
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1993
399847
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1996
399848
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України : Hаціональна економіка Укра ни / Б.Ф. Заблоцький, М.Ф. Кокошко, Т.С. Смовженко. – Львів : ЛБК HБУ, 1997. – 580с. – ISBN 966-7330-01-Х
399849
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1998
399850
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1998
399851
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1998
399852
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1998
399853
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1998
399854
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1998
399855
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1998
399856
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
399857
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
399858
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
399859
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
399860
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
399861
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
399862
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
399863
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
399864
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
399865
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
399866
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
399867
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
399868
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
399869
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
399870
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2001
399871
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2001
399872
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2001
399873
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2002
399874
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2002
399875
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2002
399876
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2002
399877
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2002
399878
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2002
399879
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2002
399880
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2003
399881
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2003
399882
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2003
399883
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2003
399884
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2003
399885
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2004
399886
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2004
399887
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2004
399888
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2004
399889
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2004
399890
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2004
399891
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2004
399892
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2004
399893
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2004
399894
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2005
399895
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2005
399896
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2005
399897
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса україни, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2005
399898
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2005
399899
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2006
399900
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2006
399901
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2006
399902
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2006
399903
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2006
399904
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2006
399905
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
399906
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2006
399907
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2006
399908
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2006
399909
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2007
399910
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
399911
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2007
399912
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2007
399913
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2007
399914
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2007
399915
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2007
399916
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2007
399917
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2007
399918
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2007
399919
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2007
399920
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2007
399921
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2008
399922
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
399923
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2008
399924
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
399925
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2008
399926
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2008
399927
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2008
399928
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2008
399929
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
399930
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2008
399931
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2008
399932
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2008
399933
  Голіков А.П. Економіка України : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
399934
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (566). – 2009
399935
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (567). – 2009
399936
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (568). – 2009
399937
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (569). – 2009
399938
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (570). – 2009
399939
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (571). – 2009
399940
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (572). – 2009
399941
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (573). – 2009
399942
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (574). – 2009
399943
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (575). – 2009
399944
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (576). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
399945
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (577). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
399946
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (578). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399947
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (579). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399948
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (582). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399949
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (585). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399950
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399951
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (588). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
399952
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
399953
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (594). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
399954
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (600). – 2011
399955
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
399956
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (604). – 2012
399957
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (605). – 2012
399958
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (606). – 2012
399959
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (614). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399960
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (616). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399961
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (617). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399962
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (618). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399963
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (620). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399964
   Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (623). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399965
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (624). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
399966
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (626). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399967
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (628). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399968
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (629). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399969
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (631). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
399970
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (639). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
399971
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (641). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
399972
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (642). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
399973
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (643). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
399974
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (645). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399975
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (646). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399976
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (647). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399977
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (650). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399978
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (654). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399979
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (655). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399980
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (659). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
399981
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (662). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399982
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (663). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399983
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (664). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399984
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (665). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399985
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5-6 (666-667). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399986
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (668). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
399987
  Уманців Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю. Уманців, В. Ємець // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 32-39
399988
  Дедекаєв В. Економіка України в першому десятиріччі незалежності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 135-137
399989
   Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду. – Київ, 2006. – 114с. – ISBN 966-554-097-1
399990
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
399991
   Економіка України за січень-червень 2016 року (статистика) // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 148). – С. 8
399992
   Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
399993
   Економіка України після кризи : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
399994
  Олійник Я.Б. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 124-133. – ISBN 966-631-331-6
399995
  Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-176. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
399996
  Євтушевський В.А. Економіка України: суперечливий характер реформування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 19-27


  Розкриваються основні суперечності реформування економіки України т набуття незалежності, висвітлюється проблема становлення щіонального виробничого комплексу, його структурної перебудови, формування системи управління, фінансово-кредитних відносин, ...
399997
  Данилишин Б. Економіка України: що попереду? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 183). – С. 6
399998
  Перевозчиков В.І. Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" Бориса Грінченка : монографія / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. ; Ін-т сусп-ва Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2015. – 354, [1] с. – 150-річчю з дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка присвячується. – Бібліогр.: с. 349-354. – ISBN 978-966-373-746-1
399999
  Хватов Ю.Ю. Економіка Франції: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку. // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 118-126. – ISSN 2074-5354
400000
  Буян І. Економіка як форма взаємодії людини і природи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 193-208. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,