Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
398001
   "Двина". – М., 1970. – 192с.
398002
   "Дві догми емпіризму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 731-732. – ISBN 966-316-069-1
398003
  Бондаренко Л. "Дві жінки в ліжку" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 46-56
398004
  Роздобудько І. "Дві зупинки" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 4-5


  Новели.
398005
  Бабенко І.Д. "Дві правди" стають однією наукова достовірність і художній домисел в оповіданнях Марка Вовчка "Невільничка" і Адріана Кащенка "Над козацьким порогом" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 10-13. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
398006
  Балагутрак М.П. "Дві руські народності" Миколи Костомарова в контексті порівняльних етнопсихологічних студій / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 119-136. – ISBN 978-966-02-4577-8
398007
  Кобржицький В.В. "Двійник" як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи / В.В. Кобржицький, О.В. Романюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 35-40. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
398008
  Ляш К. "Двоє" : новела; вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 105-106
398009
  Корсак В.І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
398010
  Шевчук Ю. "Двомовність для України - це поцілунок смерти" / розмову вела Ксенія Туркова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Інтерв"ю з професором Колумбійського університету Юрієм Шевчуком.
398011
  Пешек Я. "Дворянин" став президентом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Президентом Чехії обрано Мілоша Земана
398012
   "Дворянское гнездо" Тургенева. – Одесса : Книгоиздат "Наука", торг. д. М. Гальбрейх и М. Фиртековер, 1913. – 83 с. – (Русская литература в отрывках из произведений ее исследователей и критиков : Пособие для сред. школы и самообразования / А. Полинковский, препод. Одесск. гимназии И.Р. Раппопорта ; (вып. 9))
398013
  Белов Николай "Двоякие впечатления" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 14 : фото. – ISSN 1029-5828
398014
  Георгиева С.А. "Двуликий Янус" / С.А. Георгиева, Д.М. Пучиньян. – Москва : Знание, 1988. – 64с.
398015
  Шаповалова Л.В. "Двусмысленность" объективности. Случай Декарта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 42-45. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
398016
  Травландоніс А. [Двоюрідна сестра та інші оповідання / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 40]). – ISBN 960-211-097-Х
398017
  Вахомчик В.П. Движение плоской решетки колеблющихся профилей в невязкой несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вахомчик В.П.; Ин-т проблем механики. – М, 1968. – 20л.
398018
  Кузнецов В.Д. Движение плоскости в жолобе с вязкой жидкостью. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный Труд", 1914. – 20 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
398019
  Ингл Дж. Движение пляжевых песков (исследования с помощью люминесцентных индикаторов) / Дж. Ингл. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 226с.
398020
  Янсонас Фредерикас Движение по вертикали. В подземелье мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 74-77 : фото
398021
  Рой А. Движение по орбитам : пер. с англ. / А. Рой. – Москва : Мир, 1981. – 544 с.
398022
  Каменский Г.Н. Движение подземных вод в неоднородных пластах / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1935. – 168с.
398023
  Малеваный Г.Г. Движение подземных вод в трещиноватых породах / Г.Г. Малеваный. – Х., 1962. – 124с.
398024
  Панченко Н.И. Движение полюса Земли в 1946-1954 гг. по данным широтных наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Панченко Н.И. ; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Ленинград, 1960. – 12 с.
398025
   Движение полюса Земли с 1890.0 по 1969.0. – Киев : Наукова думка, 1972. – 264 с.
398026
  Корсунь А.А. Движение полюса Земли с 1957. 5 по 1965.0 (Методы определения и результаты) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунь А. А.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л.
398027
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 81 с.
398028
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 86 с.
398029
  Кукушкина М.В. Движение помещичьих крестьян в великорусских губерниях в 1856-1869 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Кукушкина М.В.; АН СССР.ин-т.истории. – Ленинград, 1952. – 18 с.
398030
  Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Л.С. Лейбензон. – М.-Л., 1947. – 244с.
398031
  Кузнецов Е.Н. Движение проводящего симметричного волчка относительно центра масс в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
398032
  Покровская С.А. Движение против войны и фашизма во Франции 1932-1939 гг. / С.А. Покровская. – М., 1980. – 229с.
398033
  Камия Н. Движение протоплазмы / Н. Камия. – Москва, 1962. – 306с.
398034
   Движение рабочей силы в крупном городе. – М., 1982. – 214с.
398035
  Павленков В.А. Движение рабочей силы в условиях развитого социализма: вопросы теории и методологии / В.А. Павленков. – М., 1976. – 222с.
398036
  Бляхман Л.С. Движение рабочей силы на промышленных предприятиях / Л.С. Бляхман. – М, 1965. – 152с.
398037
   Движение рабочих кадров в промышленности. – М., 1973. – 216с.
398038
   Движение рабочих кадров на промышленных предприятиях. – М., 1974. – 287с.
398039
  Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия. / М.В. Курман. – М., 1971. – 152с.
398040
  Полозова М.И. Движение рабочих на предприятиях промышленности СССР и социально-экономические проблемы его регулирования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Полозова М.И.; ЛГУ. Кафедра полит. экономии. – Л., 1971. – 18л.
398041
   Движение ракет. – М., 1959. – 411с.
398042
  Ефремов Александр Петрович Движение распределенных источников со спином в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ефремов Александр Петрович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 9л. – Бібліогр.:с.9
398043
  Най П.Х. Движение растворов в системе почва - растение / П.Х. Най, П.Б. Тинкер. – М., 1980. – 365с.
398044
  Андреев Ю.А. Движение реализма / Андреев Ю.А. ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1978. – 208 с. – (Пушкинский дом)
398045
  Дмитриев Г.М. Движение революционного народничества в центрально-черноземных губерниях России в первой половине 70-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитриев Г.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 24л.
398046
  Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. Народнические кружки и "хождение в народ" в 70-х годах XIX в. / Б.С. Итенберг. – М., 1965. – 444с.
398047
  Леви И.И. Движение речных потоков в нижних бьефах гидротехнических сооружений / И.И. Леви. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 256с.
398048
  Вербловский Г.Л. Движение русского гражданского процесса, изложенное на одном примере / Соч. Г. Вербловского. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. – VIII, 329 с. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу
398049
  Сингх Р.Б. Движение связки двух тел в центральном ньютоновском поле тяготения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сингх Р.Б.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. Каф. теорет. механики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
398050
  Новикова Е.Т. Движение связки материальных точек на орбите : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010201 / Новикова Е.Т. ; МГУ. – Москва, 1973. – 14 с.
398051
  Швейцер В. Движение сердца (К творческому портрету Веры Звягинцевой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 83-117
398052
  Прокофьев В.В. Движение смеси жидкости и газовых пузырьков с учетом их относительного перемещения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прокофьев В.В.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
398053
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народов Азии и Африки / А.С. Дзасохов. – Москва, 1977. – 215с.
398054
  Кожахметов К.К. Движение солидарности народов Азии и Африки в борьбе с колониализмом и империализмом / К.К. Кожахметов. – Алма-Ата, 1983. – 144с.
398055
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с сентябрьским восстанием 1923 г. : Дис... канд. ист.наук: / Файзиев Ш.; КГУ. Кафедра новой истории. – К., 1966. – 250л. – Бібліогр.:л.227-250
398056
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с Сентябрьским восстанием 1923 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Файзиев Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
398057
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народовд Азии и Африки -- важный общественно-политический фактор антиимпериалистической борьбы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Дзасохов А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1973. – 20л.
398058
  Леонтьева Лариса Евгеньевна Движение солидарности прогрессивных сил США с советским народом в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - июль 1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Леонтьева Лариса Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
398059
  Перцигер И. Движение солидарности трудящихся Польши с республиканской Испанией (1936-1939 годы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Перцигер И. ; Моск. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1970. – 16 с.
398060
  Хлыстов А.И. Движение солнца вокруг барицентра солнечной системы и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 61-65. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Показано, что вычисляемое в приближении материальных точек барицентрическое движение Солнца не может влиять на солнечную активность.
398061
  Семиряга М.И. Движение Сопротивления / М.И. Семиряга. – М., 1989. – 63с.
398062
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1990. – 220с.
398063
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1991. – 221с.
398064
  Носков А.М. Движение сопротивления в Норвегии в период гитлеровской оккупации (1940-1945) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук / Носков А.М. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1968. – 24 с.
398065
  Храмов И.В. Движение Сопротивления в Третьем рейхе (российский аспект) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.307-313. – ISBN 966-551-070-3
398066
   Движение Сопротивления во Франции 1940-1944 гг. : Библиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ
Вып. 2. – 1981. – 90с.
398067
  Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны / В.П. Смирнов. – М., 1974. – 327с.
398068
  Уткина И.Б. Движение сопротивления во Франции, 1940-1944 : Аннот. указ. лит. / И.Б. Уткина. – Москва, 1976. – 343с.
398069
  Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 1943-1947 гг. / Н.П. Комолова. – М., 1972. – 444с.
398070
  Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле : [учеб. пособие для мех.-мат. и физ.-мат. фак. ун-тов] / В.В. Белецкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 308 с., [1] л. табл. : ил. – Список лит.: 304-308 (123 назв.)
398071
  Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР / Г.Я. Тарле. – Москва, 1988. – 235с.
398072
  Мартыненко Ю.Г. Движение твердого тела в электрических и магнитных полях / Ю.Г. Мартыненко. – Москва : Наука, 1988. – 368 с.
398073
  Красильников П.С. Движение твердого тела отеносительно центра ядра в органиченной задаче трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Красильников П.С. ; Моск. авиац. ин-т. – Москва, 1981. – 12 с.
398074
  Матвеенко Светлана Михайловна Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Матвеенко Светлана Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 12л.
398075
  Матвеенко С.М. Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Дис... канд. физ..-мат.наук: / Матвеенко С.М.; КПИ. – К., 1973. – 107л. – Бібліогр.:л.94-107
398076
  Черноусько Ф.Л. Движение твердого тела с плоскостями, содержащими вязкую жидкость : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Черноусько Ф.Л. ; Москов. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 28 с. – Бібліогр.:с.25-28
398077
  Рябушко А.П. Движение тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 237с.
398078
  Розенбаум Р.Б. Движение тел в псевдоожиженном слое / Р.Б. Розенбаум. – Ленинград, 1980. – 167 с.
398079
  Мышкин Н.П. Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии : Доложено в извлечении на заседании Ф.О.Р.Ф.-Х.О. 9 мая 1906 г. / [соч.] Н.П. Мышкина. – [Санкт-Петербург], 1906. – 38 с., 1 л. граф.
398080
  Бочковая Л.Ф. Движение точки и тела переменной массы при дробно-линейном законе расхода массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Бочковая Л.Ф.;. – Алма-Ата, 1978. – л.
398081
  Мисакян Р.Х. Движение тракторного агрегата на склонах с применением контролирующих устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Мисакян Р.Х.; Сарат. ин-т механизации сел. хоз-ва им. М.И.Калинина. – Ереван, 1968. – 21л.
398082
  Коровкин А.Г. Движение трудовых ресурсов / А.Г. Коровкин. – Москва : Наука, 1990. – 207с.
398083
  Нестерович Я.Ю. Движение тудящихся Белоруссии за образование Союза ССР в 1917-1924 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Нестерович Я. Ю. ; БГУ. – Минск, 1976. – 23 с.
398084
  Харламов П.В. Движение тяжелого твердого тела в жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харламов П.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 4л.
398085
  Гольдштейн Движение уголовного процесса : практические примеры / М.Л. Гольдшейн. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва "Труд", 1907. – VIII, 373 с. – Экз. в разных тип. переплетах
398086
  Пасхавер И.С. Движение урожайности зерновых культур в соуциалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... Доктора экон.наук: / Пасхавер И.С.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1954. – 34л.
398087
  Саакян Е.С. Движение учащихся армян в Закавказье 1900-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян Е. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1966. – 24л.
398088
  Суховей А.Н. Движение философии к литературности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.197-203. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
398089
  Серебряков В. Движение цен в современном капитализме. / В. Серебряков. – М-Л, 1935. – с.
398090
  Епихин Евгений Николаевич Движение частиц с внутренними степенями свободы в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Епихин Евгений Николаевич; Ун-т дружбы народов. – М., 1976. – 9л.
398091
  Лембра Ю.Я. Движение частицы в центрально-симметричном поле по нерелятивистской квантовой механике : метод. руководство / Ю.Я. Лембра. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 68 с.
398092
  Линник В.А. Движение Ю.Маккарти и его политическая эволюция : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Линник В.А.; Ин-т Соедин. Штатов Америки АН СССР. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
398093
  Холомай Б.В. Движение, получение и рождение заряженных частиц в электромагнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Холомай Б.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
398094
  Станис Л.Я. Движение, пространство, время и теория относительности. / Л.Я. Станис. – Москва, 1967. – 119с.
398095
  Манеев А.К. Движение, противоречие, развитие / А.К. Манеев. – Минск, 1980. – 166с.
398096
  Молевич Е.Ф. Движение, развитие, прогресс : (учеб. пособ.) / Е.Ф. Молевич; МВиССО РСФСР ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 30 с.
398097
  Яворская Н. Движение. / Н. Яворская. – Л., 1968. – 104с.
398098
  Казимировский Э.С. Движения в ионосфере / Э.С. Казимировский, В.Д. Кокоуров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 344 с.
398099
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1982. – 110 с.
398100
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1985. – 132 с.
398101
  Егоров А.И. Движения в обобщенных пространствах / А.И. Егоров, И.П. Егоров. – Рязань, 1986. – 84 с.
398102
   Движения в обобщенных пространствах / И.П. Егоров. – Рязань, 1988. – 125 с.
398103
  Кондратьев А.Т. Движения в общих трехмерных пространствах путей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев А.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 6л.
398104
  Егоров А.И. Движения в пространствах тензорных опорных элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егоров А.И.; МВ и ССО СССР. – Казань, 1974. – 12л.
398105
  Дубровский В.И. Движения для здоровья / В.И. Дубровский. – М, 1989. – 190с.
398106
  Бочкова Э.Л. Движения души / Э.Л. Бочкова. – М., 1980. – 78с.
398107
  Комаров В.Н. Движения звезд / В.Н. Комаров. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 67 с.
398108
  Тетяев М.М. Движения земной коры / М.М. Тетяев. – Л, 1962. – 95с.
398109
  Коробков А.В. Движения и здоровье / А.В. Коробков. – М, 1964. – 32с.
398110
   Движения искусственных и естественных небесных тел. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1981. – 154 с.
398111
  Личков Б.Л. Движения материков и климаты прошлого Земли / Б.Л. Личков. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 127 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого раздела. – (Научно-популярная литература / Акад. наук СССР)
398112
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 159 с.
398113
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 215 с.
398114
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 208 с.
398115
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 237 с.
398116
  Донской Д Д. Движения спортсмена / Д Д. Донской. – М., 1965. – 199с.
398117
  Вайнар Рейнхольд Движения у растений / Вайнар Рейнхольд. – Москва : Знание, 1987. – 174с.
398118
  Гиппенрейтер Ю.Б. Движения человеческого глаза / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 256с.
398119
  Иваницкий Ф М. Движения человеческого тела / Ф М. Иваницкий, . – М., 1938. – 264с.
398120
  Шульгин В.С. Движения, оппозиционные официальной церкви, в России в 30-х годах XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульгин В.С. – Москва, 1967. – 14 с.
398121
  Такеучи Х и др. Движутся ли материки? / Х и др. Такеучи. – Москва : Мир, 1970. – 248с.
398122
  Цао Мин Движущая сила. / Цао Мин. – М., 1950. – 140с.
398123
   Движущаяся плазма : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 612 с.
398124
  Иванов В.В. Движущаяся эстетика / В.В. Иванов. – М., 1969. – 188с.
398125
  Змеев Б.М. Движущие сили национально-освободительных революций и перспективы развития стран Восточной Африки : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Змеев Б.М. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
398126
  Яшкина Н.В. Движущие силы бизнеса и предпринимательство // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2010. – № 5 (89). – С. 7-16
398127
   Движущие силы внешней политики США. – М., 1965. – 528с.
398128
  Каутский К. Движущие силы и перспективы русской революции. / К. Каутский. – Москва-Л., 1926. – 30с.
398129
  Бурмистров С.Л. Движущие силы историко-философского процесса в философии неоведантизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 153-162. – Бібліогр.: с. 154-162. – ISSN 0042-8744
398130
  Ирандуст Движущие силы Кемалистской революции / Ирандуст. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 150 с.
398131
  Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
398132
   Движущие силы мирового революционного прогресса. – Москва, 1981. – 392с.
398133
  Бажанов Е.П. Движущие силы политики США в отношении Китая / Е.П. Бажанов ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1982. – 240 с. – Библиогр.: с. 222-231
398134
  Кесарев В.В. Движущие силы развития Земли и планет / В.В. Кесарев. – Ленинград : Недра, 1967. – 152 с.
398135
  Хачатурян А.Б. Движущие силы развития общества / А.Б. Хачатурян. – М, 1961. – 38с.
398136
  Сюсюкалов Б.И. Движущие силы развития социалистического общества / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1983. – 64с.
398137
  Шенин А.Д. Движущие силы современного мирового революционного процесса / А.Д. Шенин. – К, 1967. – 48с.
398138
  Доронин Алексей Движущие силы электронного маркетинга : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 92-95
398139
  Тарлинг Д.Г. Движущиеся материки / Д.Г. Тарлинг, М. Тарлинг. – М., 1973. – 104с.
398140
  Рудич Е.М. Движущиеся материки и эволюция океанического ложа / Е.М. Рудич. – Москва : Недра, 1983. – 271с.
398141
  Соболев В.В. Движущиеся оболочки звезд / В.В. Соболев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1947. – 114 с.
398142
  Такшеева З.В. Двина моя, двина: стихи / З.В. Такшеева. – М., 1985. – 79с.
398143
  Миронова В.Г. Двинские грамоты XIV-XV веков как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Миронова В.Г.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1970. – 23л.
398144
  Кочетков А.Д. Двинский танковый. / А.Д. Кочетков. – М, 1989. – 160 с.
398145
  Тер-Гевондян Двинский эмират в Армении в IX-XI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тер-Гевондян А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 16 с.
398146
   Двинцы: Сборник воспоминаний участников октябрьских боев 1917 г. в Москве и документы. – М., 1957. – 182 с.
398147
  Кралюк П. Дві "Волині" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 12


  13 вересня письменнику Борисові Харчуку виповнилося б 85 років. Про його "твір життя" — роман-тетралогію "Волинь" мало хто знає. Хіба що фахівці-літературознавці. Нині цей твір ніби затінила інша "Волинь" — трилогія Уласа Самчука, яка за часів ...
398148
  Агатій Т. Дві "Катерини" Т. Шевченка // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 171-176. – ISBN 978-617-689-129-1
398149
  Зарічна Н. Дві "Катерини" Тараса Шевченка / Н. Зарічна, Н. Тарасова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 29-31. – ISSN 0130-5263
398150
  О"Лір Дві "Пісні про білий парус": Книга і поза книгою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 10


  Книга Ігоря Качуровського.
398151
   Дві автобіографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 18-19


  Автобіографічний лист Василя Стефаника та лист Володимира Гнатюка Президії товариства "Просвіта".
398152
  Гордієнко Д. Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909-1913) та його особова справа (1923) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 654-678. – (Нова серія ; вип. 18)
398153
   Дві акварелі – одна історія // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 1


  У 1846 році два художники – Тарас Шевченко та Михайло Сажин – разом працювали над зображенням історичних видів Києва та його околиць. Навколо результатів цього творчого союзу – авторства чи співавторства малюнків та акварелей – досі точаться суперечки. ...
398154
  Веремійчик О. Дві Алли // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 15


  Інформативні презентації в Українському домі: книжка "Алла Горська. Спалах перед світанком" та збірка віршів поетеси Алли Топчій "Чигирин".
398155
  Лубенець К. Дві Анелі : Спогади, навіяні старими фотографіями // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 66-86. – ISSN 0130-1608
398156
  Морозовицький І. Дві Астани // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Казахстан спромігся вирватися з економічної кризи й утримати високі соціальні стандарти. Проте населення й досі живе за раядянськими порядками і відчуває лише відлуння реформ
398157
  Шекет Ю. Дві батьківщини Данила Галицького // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 58-71. – ISSN 1819-6268


  Князю Данилу Романовичу стало снаги перетворити роздерті поділами й усобицями галицькі й волинські землі на сильну державу. Наскільки можливо боронити її від нападників ( серед яких були і наймогутніші у знатному світі ординці). Шукати вигідних ...
398158
  Рябчук М. Дві Білорусі // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 7-11. – ISSN 1563-6461


  "Книжка Нелі Бекусь "Боротьба за ідентичність. Офіційна та альтернативна "білоруськість" виглядає як своєрідний пролог до подібної книжки про Україну – мірою того, як офіційна "українськість", яку в нас ось уже декілька років запроваджує колективний ...
398159
  Янченко В. Дві великі душі. Шевченко і Лермонтов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.29-31. – ISSN 0868-9644
398160
  Александрова М. Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 30-36. – ISSN 0236-1477
398161
  Радчук О. Дві версії перекладу Р. Бернза // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
398162
  Зиль А. Дві вершини нашої культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 21


  Тарас Шевченко і Павло Чубинський - побратими духу.
398163
  Ржига Б. Дві весни. / Б. Ржига. – Київ, 1957. – 376с.
398164
  Кріль М. Дві визначні особистості з нашого краю // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 59-68


  Українська мисткиня Михайлина Стефанович-Ольшанська.Діяч УВО Ольшанський Теофіл.
398165
  Соколов Б. Дві війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 травня (№ 77). – С. 5


  Ситуація на Донбасі і для Росії, і для України є своєрідним продовженням Великої Вітчизняної (Другої світової), хоча Росія зараз виступає в ролі агресора.
398166
  Бондаренко Є. Дві війни за одне життя. Моя прабабуся пережила Голодомор, Другу світову та окупацію Ірпеня москалями // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 28). – С. 6


  Бондаренко Єлизавета - студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. "Пережити таке жахіття не побажаєш нікому, навіть ворогу. Але українському народу потрібно вірити в ЗСУ, в те, що ми переможемо, що здолаємо ворогів спільними ...
398167
  Горбуров Є. Дві війни Серафима Калугіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 10


  "Про один з найрідкісніших випадків примусової посадки ворожого літака, в якій брав участь Серафим Калугін, серед льотчиків під час Другої світової війни ходили легенди. Під час війни в Кореї, в якій СРСР офіційно участі не брав, він передавав бойовий ...
398168
  Пайєтт Джеффі Дві війни України / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 6-7


  Інтерв"ю з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом: "США абсолютно віддані підтримці українського народу".
398169
   Дві гармонії : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
398170
  Кирилюк О. Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 157-171. – ISSN 2410-2601
398171
  Ступка Орест Дві гіпотези - два підходи до вирішення проблеми походження нафти // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 28-39. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0869-0774
398172
  Дубровик А. Дві години в серці Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 21


  Оптимальний маршрут Брюсселем від кореспондента "Дня".
398173
  Гавришко М. Дві гравюри Якова Гніздовського висіли в кабінеті президента Джона Кеннеді // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 4 (257), 29 січня 2015. – С. 46-50


  Яків Якович Гніздовський - американський художник українського походження, графік, кераміст, мистецтвознавець.
398174
  Корупятник І.В. Дві грані свободи в марксистській концепції історичного детермінізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 82-84
398175
  Палій О. Дві дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  825-та річниця першої згадки назви "Україна" і 860-річчя перемоги князя київської династії Ізяслава Мстиславича над суздальським князем Юрієм Долгоруким.
398176
  Войцехівська О. Дві дати з позначкою сімдесят // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 40
398177
  Марунчак М.Г. Дві декади зусиль і жертви = Two decades of efforts and support : додаток до 2-го вид. "The Ukrainian Canadians: a history" / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1982. – 32 с. – Без тит. арк. – (Історія наших днів = History of our days = Histoire de nos jours : новини Іст. секціх УВАН в Канаді)
398178
  Курков А. Дві державні мови будуть роз"єднувати людей / спілкувалася Олеся Бацман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 6-7
398179
  Забіла Н. Дві дівчинки. / Н. Забіла. – Одеса, 1939. – 12с.
398180
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 223 с.
398181
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1969. – 238 с.
398182
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216 с. – (Бібліотека "Мужність")
398183
  Мандичевський Є.П. Дві долі : оповіданнє Євгена Мандичевского. – Львів : Друкарня Уділова, 1904. – 43 с.
398184
  Боршош-Кум"ятський Дві долі / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1948. – 48с.
398185
  Бірюков М. Дві долі / Михайло Бірюков. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1953. – 140 с.
398186
  Ященко А.І. Дві долі / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1959. – 144с.
398187
  Шаповал І. Дві долі // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 11-17. – ISSN 1814-5078


  І.Ю. Рєпін та Д.І. Яворницький
398188
  Шаповал І. Дві долі // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20
398189
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 57-64
398190
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія...Лесь Курбас і Микола Куліш // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 30-37
398191
  Бойчук Б. Дві драми = Two plays / Богдан Бойчук ; обкл. Юрія Соловія. – Нью-Йорк : В-во Нью-Йоркської групи, 1968. – 70, [1] с.
398192
  Соловей О. Дві думки про один роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 383-402
398193
  Мартисевіч М. Дві душі білоруської літератури // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 27-28
398194
  Бойчук Б. Дві жінки Альберта: Уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 142. – С.133-145
398195
   Дві з половиною тисячі рядків : [збірка поезії та прози студентів філолог. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка] / [літ. ред. : Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко ; відп. за вип. : І. Лазор, Т. Косцьов"ят] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філолог. фак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр.


  В збірці представлена поезія та проза студентів філологічного факультету літературної творчості ЛНУ імені Івана Франка.
398196
  Кодак М. Дві з"яви одного ангела (Леся Українка і Максиміліан Волошин) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.18-28. – ISSN 0236-1477
398197
  Устич С. Дві загрози міжнародним відносинам / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 4


  "Якщо мілітаризм є небезпечним для фізичного існування людини, то популізм деформує свідомість" - Сергій Устич.
398198
  Боронь О.В. Дві згадки про Поля де Кока у Шевченковій повісті "Художник": спроба тлумачення // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 44-54
398199
  Макаренко М.К. Дві зими надії : Роман / М.К. Макаренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 192с.
398200
  Студинський К. Дві зорі / К. Студинський. – Львів, 1937. – 62с.
398201
  Дереч Д.Г. Дві зустрічі : оповідання / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1982. – 215 с.
398202
   Дві ідилії Елунди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 60-63 : фото
398203
  Михайловський В. Дві історії про силу університету // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 39 (723), 1-07.10.2021. – С. 36. – ISSN 1996-1561


  Університети в Європі виникли в давні часи як спільноти людей зі спільними цінностями, що вчать ремеслу. Навчання цього ремесла не відрізнялося від того, чого навчалися інші тогочасні фахівці - пекти хліб, шити одяг і взуття, виготовляти меблі чи ...
398204
  Химка І. Дві історії України // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20


  "...монографія Ярослава Грицака удвоє перевищує працю Анджея Хойновського, а тематично охоплює XIX - XX століття".
398205
  Куліш П.О. Дві казки. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Зміст: Півпівныка: Гышпанська дітська казочка / по-нашому pозказав Панько Казюка [псевд.] ; Цыган : уpивок із казкы П.А. Куліша
398206
  Ільченко О.Є. Дві казки для дорослих / О.Є. Ільченко. – Київ, 1966. – 275с.
398207
  Ушерович С. Дві катівні / С. Ушерович. – Х, 1933. – 124с.
398208
  Сокирко О. Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 234-236. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
398209
  Чернов А. Дві книжки на згадку про батьківщину : До 110-річчя від дня народження Петра Одарченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 15
398210
  Кострюкова К.Ю. Дві концепції в теорії ділення клітин у сучасній цитології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
398211
  Ярмоленко Н.М. Дві концепції динаміки українського героїчного епосу в фольклористиці XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 315-320
398212
   Дві копійки - за дві тисячі гривень // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (168), січень. – С. 48-51
398213
  Даниленко В. Дві короткі історії Олексія Ганзенка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 176-177. – ISSN 0130-321Х
398214
  Моцик Олександр Дві країни - одна команда // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 39-41


  Україна і Польща готуються до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр Моцик аналізує зовнішньополітичні впливи майбутньої спортивної події.
398215
  Концевич Є.В. Дві криниці : новели / Є.В. Концевич. – Київ : Молодь, 1964. – 84 с.
398216
  Зірка Ю. Дві кулі Леся Курбаса // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 8
398217
  Забужко О.С. Дві культури / О.С. Забужко. – Київ, 1990. – 48с.
398218
   Дві культури, два туризми : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
398219
  Федас Й. Дві культури: народна й офіційна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 626-630. – ISBN 966-581-481-8
398220
  Донцов Д. Дві літератури нашої доби = Two aspects of the Ukrainian literature of our age / D. Donzow / Дмитро Донцов. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1958. – 295, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 8)
398221
  Зиль А. Дві лотереї, що подарували Шевченкові волю // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 2-15 травня (№ 18). – С. 5


  Пам"ятній даті передує ще одна, яка вписана у біографію поета і в історію літератури. 22 квітня минає 175 років, як Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва. Тоді йому було 24 р. У цьому велика заслуга не тільки тих людей, що турбувалися про його долю, а й ...
398222
  Кирян Н. Дві любові Тараса Шевченка. До 170-річчя першої поїздки на Сумщину // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 червня (№ 23). – С. 14
398223
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
398224
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
398225
  Ионас Лі Дві матері / Ионас Лі // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
398226
  Потапенко Олександр Іванович Дві матері : поезії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 217-218
398227
  Кураі Такаші Дві мети посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23-24 серпня (№ 152/153). – С. 6-7


  Посол Японії в Україні Такаші Кураї: "Японія хоче й надалі бути дуже добрим другом і партнером України".
398228
  Горшельова Т.А. Дві міні-лекції до розділу "Західна проза другої половини XX ст". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
398229
  Фудерер Т. Дві мовні реальності – українська і хорватська - у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів / Т. Фудерер, Ж. Челич // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 165-175. – ISSN 2075-437X


  У статті мовні ситуації України і Хорватії висвітлюються в зіставному аспекті, виходячи із типологічних та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів. В статье языковые ситуации Украины и Хорватии освегцаются в сопоставительном аспекте, исходя из ...
398230
  Єндовицький П.О. Дві модифікації задачі про дні народження // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 4 (102) : Фізико-математичні науки. – С. 47-56. – ISSN 1810-0546


  Background. Scheme of particle allocation in cells is studied in probability theory as well as in mathematical statistics. In probability theory it goes about limit theorems, in mathematical statistics - of construction statistical criteria"s. Birthday ...
398231
  Кравченко Л. Дві монографії про румино-українську мовну інтерференцію в топоніміці Марамуршу (Румунія) / Л. Кравченко, С. Лучканин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 93-97. – ISSN 0320-3077
398232
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1882
398233
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1887
398234
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1927. – 92с.
398235
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1930. – 111с.
398236
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1956. – 228с.
398237
  Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-783-9
398238
  Толочко О.П. Дві не зовсім академічні дискусії (І.А. Лінниченко, Д.І. Багалій, М.С. Грушевський) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 92-103. – (Нова серія ; вип. 2)
398239
  Федюк П. Дві новели // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 175-195
398240
  Дністровий А. Дві новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 0130-1608
398241
  Біливода П. Дві новели // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 62-65.
398242
  Красуцький М. Дві новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 0131-2561
398243
  Грабар С. Дві новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 0130-1608
398244
  Тимченко Антоніна Дві новели : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 42-47. – ISSN 0130-1608
398245
  Красножон К. Дві новели в одному фільмі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 325


  Про фільм "Камінний хрест" (режисер Л.Л. Осика, 1968).
398246
  Роговий Ф. Дві новели про Григора // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 18, 19
398247
  Лісецький С. Дві опери Євгена Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
398248
  Зубцов Є. Дві п"єси / Є. Зубцов. – Київ, 1962. – 16с.
398249
  Белень М. Дві пам"ятні медалі на честь двох видатних художників // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
398250
  Дахній А. Дві парадигми феноменологічної філософії: Мартін Гайдеггер та Роман Інгарден // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 62-73. – ISBN 978-617-8041-01-4
398251
  Ясіновський Ю.П. Дві передмови Манявських ірмолоїв // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 535-544. – ISSN 2222-4203
398252
  Гнатишин О.Є. Дві підходи в дослідженні історії української церковної музики як етап у розвитку національної медієвістики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 245-256
398253
  Студецький М.М. Дві пісні / М.М. Студецький. – Одеса, 1985. – 95с.
398254
   Дві пісні.. – К., 1962. – 20с.
398255
  Ганзенко О. Дві повісті / Олексій Ганзенко. – Миронівка : [б. в.], 2005. – 138, [2] с. : іл. – ISBN 966-7802-34-5
398256
  Нечай О.М. Дві повісті / Олександр Нечай, Михайло Нечай. – Дніпро : Ліра, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Зміст: Від батьків до сина жива України / передм. Л. Степовички ; Коли повернулися лелеки. Гончарний круг (повісті). – ISBN 978-966-383-740-6
398257
   Дві події Австрійського туризму в Україні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 117 : Іл.
398258
  Голованівський С.О. Дві поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 200 с.
398259
  Жулинський М.Г. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 286-322. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Тарас Шевченко і Микола Гоголь - дві безсмертні постаті, що найяскравіше репрезентують українську духовність і є «послами» нашої культури в усіх усюдах. Але ж які різні ці два генії! Один поставив свій унікальний дар на службу культурі ...
398260
  Чернов А. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 16-22 квітня (№ 16). – С. 12
398261
   Дві поради Романа Ратушного // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Липень (число 7). – С. 3


  Воював добровольцем у боях під Києвом, згодом став до лав 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" як військовий розвідник. Загинув у бою неподалік Ізюму під час битви за Донбас. Незадовго до смерті став відомий прямими закликами до ...
398262
  Піллаї Дві пригорщі рису / Піллаї, , Такажі Шівашанкар. – К., 1975. – 240с.
398263
  Коваль К.. Дві присяги судді, або чому не має бути сумісництва в адвокатурі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 24-25
398264
  Колісниченко А.І. Дві притчі одного дерева : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 172 с.
398265
  Пуховець Д.С. Дві промови Фемістія як історичне джерело // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 109-114


  Фемістій - давньогрецький філософ та ритор, політичний діяч Римської імперії пізньої доби.
398266
  Семена М. Дві реальності Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 березня (№ 44). – С. 4-5


  Референдум "під дулом автоматів" має намір бойкотувати велика частина жителів півострова. Вже зараз його не визнає світове співтовариство.
398267
  Стецько Я. Дві революції // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 33-48. – ISBN 978-966-1513-13-5
398268
  Сеник Л. Дві революції, здійснена і майбутня, у двох художніх візіях в контексті неоромантизму як складової вісниківства // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 256-263. – ISBN 978-966-2248-94-4
398269
  Працьовитий В. Дві редакції драми "Рябина" Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0130-528Х
398270
  Левченко С.П. Дві редакції історичної доами О. Корнійчука "Богдан Хмельницький" / С.П. Левченко. – Київ. – [16] с. – Окр. відбиток з : Наукові записки КНУ, т. 6, в. 1
398271
  Твердоступ Р. Дві різні епохи, але один світогляд і біль... Біль патріотів за Батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 12


  Леонід Куценко - дослідник творчості Євгена Маланюка.
398272
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-группа, 2012. – 71, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-25-2
398273
  Костомаров М. Дві руські народності // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-668-480-9
398274
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 111, [1] с. – Назва обкл.: Дві руські народности. – ISBN 978-611-01-1534-6
398275
  Булаш М.О. Дві світові системи - два напрями економічного розвитку / М.О. Булаш. – К., 1960. – 122с.
398276
  Лимар В.Б. Дві свободи В.О. Дем"янова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 82-86. – ISBN 966-7943-03-8
398277
  Подобєд О. Дві сестри Лесі та племінники. Косачі у 1940-х роках опинилися в Західній Німеччині й отримали статус переміщених осіб // Україна молода. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 21). – С. 10


  Ні, я жива! Я вічно буду жити! / Я в серці маю те, що не вмира». Слова, що їх вклала Леся Українка в уста Мавки, стали для поетеси пророчими. Попри нерозуміння при житті, цензурування після відходу у вічність, поетеса, яка стала символом боротьби ...
398278
  Ільницький М. Дві сильвнтки під одним титулом... : До 80-річчя Юрія Барабаша і Григорія Сивоконя) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 20-26. – ISSN 0236-1477
398279
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 103с.
398280
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1951. – 95с.
398281
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1955. – 95с.
398282
  Волков А.Р. Дві слов"янські трагедії про Атлантиду / А.Р. Волков, Е.С. Соловей // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 62-74. – ISBN 966-8474-40-6
398283
  Сирота Р. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 185-211. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
398284
  Карікова Н.М. Дві статті від одного автора: (Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 53-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
398285
  Щурат В.Г. Дві статті про Грунвальдську пісню : відповідь проф. Брікнєрови / В. Щуpат. – Жовкла : Наклад М. Петрицького ; Печатня оо. Василіян, 1906. – 37 с.


  Зміст: Наукова рецепта проф. Брікнера; Полєміка проф. Брікнера
398286
   Дві столиці Європи : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
398287
  Засєда І.І. Дві сторінки однієї медалі / І.І. Засєда. – Київ, 1983. – 118с.
398288
  Сочивець І.Й. Дві сторони медалі : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 152 с.
398289
  Куйбіда В. Дві сторони російського імперіалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 4-5


  Керченський конфлікт у динаміці геополітичної експансії Москви.
398290
  Засенко П. Дві струни на арфі тій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 6
398291
  Поліщук В. Дві сумні п"ятірки... : (кілька думок до некруглого ювілею Степана Павленка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 165-166. – (Філологічні науки)
398292
  Приходько В.В. Дві сучасні інтерпретації філософії Г. Фіхте у Німеччині (Д. Генріх і Р. Лаут) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
398293
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Х.-К., 1932. – 139с.
398294
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 95с.
398295
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 116с.
398296
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 120 с.
398297
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 211с.
398298
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 262с.
398299
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1981. – 179 с.
398300
  Вишенська О. Дві точки на колі - одна на торі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 18-24. – ISSN 1029-4171
398301
  Галата Я. Дві трагедії - один фінал. Що спільного і відмінного в авіакатастрофах над Донбасом та Іраном // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 2
398302
  Колотілова Н.А. Дві традиції в античній риториці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
398303
  Василишин Я. Дві традиції в одній поезії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9.
398304
  Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентности? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-12
398305
  Черниш Н. Дві українські енциклопедії (До історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького та "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 42-48. – ISSN 2076-9326


  Уміщено відомості про розвиток енциклопедичної справи в українській діаспорі в контексті суспільно-політичної та культурно-історичної ситуації середини ХХ ст. Висвітлено історію видання й тематико-типологічні особливості малодосліджених енциклопедій Б. ...
398306
  Заславський І.Я. Дві українські інтерпретації комедії Л.М.Толстого "Перший винокур" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 76-85
398307
  Полонський О.Е. Дві фази комунізму. Стенограма публічної лекції / О.Е. Полонський. – Київ, 1951. – 32с.
398308
  Передерій В.Ф. Дві фази комуністичного суспільства / В.Ф. Передерій. – Київ, 1959. – 52с.
398309
  Мороз І.А. Дві фази комуністичного суспільства і закономірності переростання соціалізму в комунізм / І.А. Мороз. – Дніпропетровськ, 1960. – 30с.
398310
  Зіневич А. Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 76-89. – ISSN 0235-7941
398311
  Логвиненко В.К. Дві форми соціалістичної властивості в СРСР і їх розвиток під час переходу до комунізму. / В.К. Логвиненко. – Київ, 1959. – 60с.
398312
  Іксанов О.М. Дві характеризації майже показникового розподілу за допомогою порядкових статистик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 214-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається майже показниковий розподіл, що відрізняється від показникового наявністю атома в нулі. Цієї особливості достатньо для того, щоб більшість критеріїв показникового розподілу не мала місця. Запропоновано дві характеризації майже ...
398313
   Дві хвилі. – Одеса, 1973. – 144 с.
398314
  Ляшкевич П. Дві хвороби Святого Валентія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 198-202. – ISBN 966-8110-14-5
398315
  Лапікура В. Дві шістки з блакитної колоди: публіцистика / В. Лапікура, Н. Лапікура. – Київ : ТОВ "Видавництво Аратта", 2003. – 52с. – ISBN 966-96259-6-3
398316
  Бандрівський Д.Г. Дві ясні зірниці : етюди / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1972. – 75 с.
398317
  Огієнко І.І. Двійне число в українській мові. – Київ : Друкарня 1-щї Київської Друкарської спілки, 1910. – 43 с. – Окр. відб. з Записок Українського Наукового Товариства в Києві", 1909, кн.6


  На книзі дарчий підпис; Професорові А. Лободі автор І. Огієнко
398318
  Дерев"янченко Н.В. Двійництво як основний принцип конструювання системи персонажів у романах М. Уельбека "Розширення поля борні" і "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 114-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
398319
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 263 л. – Додатки: л. 233-263. – Бібліогр.: л. 184-232
398320
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663 - 1734 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
398321
  Грудевич Т.В. Двір чинбаря у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: до історії музеєфікації та створення експозиції // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 448-453. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється історія створення двору чинбаря в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у 1968–69 рр. Приділена увага музеєфікації пам’яток. Дається характеристика асортименту знарядь праці та виробів чинбаря, ...
398322
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 113-114. – ISSN 0868-4790


  Про значення творчості Т.Г. Шевченка для українського народу.
398323
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 2
398324
  Гижа О.Р. Двісті метрів до сонця : повісті, новели / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1967. – 144 с.
398325
  Смілянська А. Двісті років на двох. Для служіння науці [Борису Патону - 100 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 224). – С. 5
398326
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
398327
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
398328
   Двісті: найкращі - на місці. Складено список університетів, до яких варто вступати // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 79). – С. 3


  За показниками останніх років КНУ імені Тараса Шевченка - абсолютний лідер серед ВНЗ України. Експерти зауважують, що опублікування наукових статей у міжнародних журналах із високим індиксом цитування, додає ВНЗ ваги на міжнародній арені.
398329
  Ворожбит О. Двічі в одну річку / О. Ворожбит, А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561
398330
   Двічі герої. – Київ, 1958. – 420с.
398331
  Даценко С. Двічі Герой Радянського Союзу - українці за походженням: спроба просопографічного аналізу / С. Даценко, В. Яхнівський // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 58-75. – ISBN 978-617-7158-04-1
398332
  Шило І.Н. Двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров / І.Н. Шило. – Дніпропетровськ, 1973. – 31с.
398333
  Баєв Є.І. Двічі Герой соціалістичної праці Марія Олександрівна Бринцева бригадир радгоспу "Коктебель", Судацького району. / Є.І. Баєв. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 31 с.
398334
  Сергійчук В.І. Двічі доленосний для кримчан // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 42-47. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 225-річчя передачі Криму до складу Катеринославщини і 55-річчя включення півострова до УРСР.
398335
  Мельник М. Двічі засуджений до розстрілу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 138-147. – ISSN 08-68-4790-1


  Крушельницький Антін Володиславович (1878-1937) - український письменник, літературний критик і літературознавець, педагог, міністр освіти УНР (1919 р.), редактор шкільних хрестоматій з української літератури (Відень, 1919—1922), видавець-редактор ...
398336
  Будько Євген Двічі найдужчий у світі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
398337
  Наєнко М. Двічі номінований на Нобелівську премію. За що Івана Драча "пішли" з університету, коли "гора Чернеча стала на коліна", і що воно в біса за "сива печаль Козерога" // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 12-13


  "Великі поети не бувають одномірними. Вони завжди багатогранні, поліфонічні. І тому в кожного він «свій». Іван Драч - не виняток. У мене він, як лідер епохи шістдесятництва, теж «свій». Кажу «лідер» і чую можливе зауваження: були ж, мовляв, і старші за ...
398338
  Георгієвська С.М. Двічі по два - чотири / С.М. Георгієвська. – Київ : Веселка, 1971. – 183 с.
398339
  Жиленко І.В. Двічі по два дорівнює кульбабці : майже казкова повість : для мол. шк. віку / Ірина Жиленко ; іл. І. Михайлової-Родіної. – Київ : Веселка, 1983. – 118 с.
398340
  Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси : [збірка інтерв"ю] / Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 236, [4] с. – ISBN 978-617-7192-37-3


  Зміст: Тамтешні: А. Нотомб, Ж.-Л. Утерс, Е.Е. Шмітт, С. Дюпюї, Ж. Де Декар, І. Стецик, Н. Лемер, М. Люсьєн, Ю. де Броквіль, Ф. Вільмар ; Тутешні: В. Шевчук, П. Городиська, В. Селіванов-Буряк, В. Чернецький, О. Довгий, В. Медвідь, Л. Голота, О. ...
398341
  Козлюк С. Двічі повернутися з війни / С. Козлюк, О. Фурман // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 49 (473), 9-15.12.2016 р. – С. 28-32. – ISSN 1996-1561


  Про мирне життя ветеранів АТО.
398342
  Наєнко М. Двічі похований вічно живий. Юрій Яновський // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 478-481. – ISBN 978-617-7480-77-7
398343
  Ульяновський В.І. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах / Василь Ульяновський ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-521-9
398344
  Мокрицький Г. Двічі розстріляний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 13


  В Житомирі відкрили меморіальну дошку державному діячеві, журналісту Артему Любовичу, що загинув від рук сталінських катів.
398345
  Кузьменко Ю.В. ДВК. Обработка текстовой информации / Ю.В. Кузьменко, В.В. Дегодюк. – М, 1990. – 191с.
398346
  Швець В.С. Двобій : поезії 1960-1964 / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 246 с.
398347
  Ивасюк М.Г. Двобій / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1967. – 142с.
398348
  Проскурін П.Л. Двобій : Роман / П.Л. Проскурін. – Київ : Дніпро, 1972. – 403 с.
398349
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 206 с.
398350
  Братунь Р.А. Двобій : вірші, поеми, публіцистика / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1985. – 187 с.
398351
  Романченко М.З. Двобій : поема та вірші / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1985. – 95 с.
398352
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 196 с.
398353
   Двобій без компромісів. – К., 1973. – 238с.
398354
  Вєдєнєєв Д.В. Двобій без компромісів : Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2007. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність" ; Кн. 4). – ISBN 966-7048-69-1
398355
  Зайцев Ю. Двобій Ганни Михайленко проти КДБ // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 86-90. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
398356
  Мамалага В. Двобій із царем Гетьман не програв. Чому Іван Мазепа навіть своїм невдалим повстанням проти Петра I врятував українську землю // Україна молода. – Київ, 2020. – 20 жовтня (№ 100)


  Гетьман Іван Степанович Мазепа 24 жовтня (4 листопада за сучасним календарем) 1708 року вирушив зі своєї столиці Батурина назустріч шведському королю Карлу XII. Так почався виступ гетьмана проти царської влади в Україні. Безумовно, з точки зору нашої ...
398357
  Брич П.К. Двобій на світанні / П.К. Брич. – Львів, 1974. – 107с.
398358
  Михалевич О.В. Двобій принципів / О.В. Михалевич. – К., 1959. – 88с.
398359
  Грабовський С. Двобій Прометея з Великим Кобзарем // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  "...Шевченкківська премія разом із численними радянськими та крипторадянськими інституціями мирно переїхала в незалежну добу. Вона причепурилася, перефарбувалася в синє-жовте, але ж чи змінила свою суть?..."
398360
  Пригорницький Ю. Двобій: імперія чи українська Надія? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 1


  Чи нарешті щось буде вирішено щодо повернення Надії Савченко на Батьківщину.
398361
  Биркун Л.В. Двобічний контрастивний аналіз та системи вправ для подолання інтерференцій при вивченні часових форм дієслова другої іноземної мови / Л.В. Биркун, Є.П. Тимченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Присвячено проблемам оволодіння англійськими та німецькими дієслівними часовими формами при вивченні другої іноземної мови, засобами подолання можливої інтерференції з боку першої іноземної мови та стимулювання позитивного переносу мовних навичок ...
398362
  Косів Р. Двобічні ікони XV-XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 168-181. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
398363
  Дзюба П.В. Двовекторність міжнародних портфельних потоків України:стан та перспективи в контексті участі в зонах вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 72-81
398364
  Базиль Людмила Двовекторність у роботі кафедри української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5
398365
  Літошенко Ю.В. Двовекторність України як умова соборності українського народу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 87-93
398366
  Ващенко В.М. Двовимірна геометрична теорія некласичних ввігнутих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено теоретичний аналіз зображення, що створюється ввігнутою некласичною дифракційною граткою. та спектральна залежність його абераційних властивостей в ультрафіолетовому спектральному діапазоні 250 - 350 нм. Приводиться розв"язок задачі ...
398367
  Хотенко О.О. Двовимірна динамічна задача теорії гіперпружності / О.О. Хотенко, І.М. Хотенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В статті розглянуто динамічну задачу про поширення квадратично нелінійної хвилі Релея в пружному півпросторі в класичній постановці. Визначальні співвідношення відповідають нелінійному потенціалу Мурнагана. Нелінійне рівняння Релея досліджується для ...
398368
  Кіт Г.С. Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у перпендикулярній до неї стрічковій області / Г.С. Кіт, Н.М. Івасько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За дії джерела тепла побудовано функції Гріна задач стаціонарної теплопровідності й термопружності при плоскій деформації півбезмежного тіла з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, на якій підтримується нульова температура. При цьому ...
398369
  Власюк А.П. Двовимірна задача фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мортинюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету та впливу перенесення солей в неізотермічному режимі. Числовий poзв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом скінченних ...
398370
  Макаров В.А. Двовимірна математична модель діодної структури на основі варізонних напівпровідників з ефектом перевипромінювання І / В.А. Макаров, І.П. Гаврилюк, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 167-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі проведено дослідження загальноматематичними методами нелінійних задач теорії напівпровідників. Розглянуто початково-крайову задачу для нелінійного інтегро-диференційного рівняння з частинних похідних, яка описує нестаціонарний координатний ...
398371
  Рутковська І.А. Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Рутковська І.А.; Нац. техн. ун-т. України. КПІ. – К., 2000. – 19л.
398372
  Савіна Марія Юріївна Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.05 / Савіна М.Ю.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
398373
  Пономарьов О.П. Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду / О.П. Пономарьов, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В рамках гідродинамічного наближення створено двовимірну нестаціонарну числову модель горіння жевріючого розряду, яка враховує іонізацію нейтральних атомів електронним ударом, електрон-іонну рекомбінацію та вторинну емісію з катоду. Модель дозволяє ...
398374
  Гапонюк Я.В. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Гапонюк Я.В.;Держ.ком.зв"язку та інформатиз.України. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.12-14
398375
  Гармаш Наталія Григорівна Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гармаш Наталія Григорівна; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 1999. – 19л.
398376
  Божидарник В.В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно- неоднорідних тіл / В.В. Божидарник. – Львів : Світ, 1998. – 352 с. – ISBN 5777309143
398377
  Приходько О.О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Приходько О.О. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
398378
  Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
398379
  Сушко Тетяна Сергіївна Двовимірні статистичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п"єзокерамічних тілах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
398380
  Шарапов С.Г. Двовимірні та квазідвовимірні моделі надпровідності зі змінною густиною носіів : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.02 / Шарапов С.Г. ; НАН Укр. Ін-т теоретичн. фіз. – Київ, 1996. – 23 с.
398381
  Тетерук І.С. Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксиманти типу Паде функції двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 75-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
398382
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
398383
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 120л. – Бібліогр.:л.92-120
398384
  Опанасович В.К. Двовісний згин ізотропной пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту ії берегів / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.Я. Бедрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
398385
   Двовісний згин пластини з двома тріщинами за наявності лінійчастих пластичних зон з урахуванням контакту їх берегів та зміцнення матеріалу / С.О. Альфавіцька, М.М. Николишин, В.К. Опанасович, О.В. Білаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено двовісний згин розподіленими на нескінченості моментами ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами, береги яких під дією зовнішнього навантаження контактують по області сталої ширини, а у їх вершинах утворилися ...
398386
   Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома поверхневими тріщинами в ній з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М.М. Николишин, В.К. Опанасович, Л.Р. Куротчин, М.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано та розв"язано задачу про двовісний розтяг нескінченної кусково-однорідної ізотропної пластини, що має прямолінійну межу поділу матеріалів і дві рівні поверхневі тріщини на цій межі. Припущено, що матеріал під тріщинами перейшов у ...
398387
   Двовісний розтяг пластини з жорсткою криволінійною шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною / Є.Б. Ярема, В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.В. Рощот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено напружено-деформований стан ізотропної пластини з криволінійною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною, береги якої вільні від зовнішнього навантаження. Пластина знаходиться під дією однорідного поля зусиль на ...
398388
  Мартинов А. Двовладдя у Венесуелі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 лютого (№ 5). – С. 4
398389
  Умланд Андреас Двоголова Евразія // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-29. – ISSN 1563-6461
398390
  Фаріон І. Двоголове дитя компромісу. Правопис 20 - 30-х рр. XX ст. у політичних персонах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 1-2
398391
  Білик О. Двоголовий орел - геральдичний символ Галицько-Волинської держави // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 284-292. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на основі комплексного аналізу писемних, геральдичних, архітектурних і археологічних джерел розкрито використання символа двоголового орла на території Галицько-Волинської держави. Визначено, що його поширенню сприяли античне походження і ...
398392
  Голдирев Б.В. Двогрупове зрівнювання нівелірних мереж / Б.В. Голдирев; відп. ред. О.Д. Шулейкин. – Львів, 1957. – 39 с.
398393
  Чуковский Н.К. Двое / Н.К. Чуковский. – Москва, 1957. – 112 с.
398394
  Лапин Б.Ф. Двое / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1971. – 138с.
398395
  Крахмалева Н.В. Двое / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1986. – 508с.
398396
  Толстая Н.Н. Двое : разное / Наталия Толстая. – Москва : Подкова, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94584-034-3
398397
  Клодт Е. Двое // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2005. – № 4. – С. 62-63
398398
  Масловская Д. Двое бедных румын, говорящих по-польски : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 99-133. – ISSN 1130-6545
398399
  Поцюс А. Двое в городке / А. Поцюс. – Вильнюс, 1969. – 312 с.
398400
  Казаков Ю.П. Двое в декабре / Ю.П. Казаков. – М : Молодая гвардия, 1966. – 272 с.
398401
  Тоболяк А. Двое в доме / А. Тоболяк. – М, 1984. – 248с.
398402
  Яворская Н. Двое в дороге. / Н. Яворская. – Л., 1977. – 95с.
398403
  Логинов Н.В. Двое в каюте / Н.В. Логинов. – М., 1959. – 48с.
398404
  Стрельцов М. Двое в лесу : повесть и рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1978. – 174 с.
398405
  Богородский Петр Двое в лодке, не считая собаки : Россия / Богородский Петр, Богородская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 112-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
398406
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – София, 1964. – 239с.
398407
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – Москва, 1967. – 176с.
398408
  Заворотчева Л.Г. Двое в новом городе / Л.Г. Заворотчева. – Свердловск, 1981. – 205с.
398409
  Грива Ж. Двое в океане : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского и М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1965. – 279 с.
398410
  Почивалов Л.В. Двое в океане : Роман: Хроника одного рейса / Л.В. Почивалов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 492с.
398411
  Велков П. Двое в пещере / П. Велков. – София, 1966. – 176с.
398412
  Беляев В.С. Двое в пути : рассказы / В.С. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1959. – 96 с. : ил.
398413
  Журахович С.М. Двое в пути : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 48 с.
398414
  Вайсберг Л.М. Двое в пути : повесть / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1975. – 414 с.
398415
  Вахов А.А. Двое в тайге / А.А. Вахов. – Владивосток, 1946. – 68с.
398416
  Данилов С.П. Двое в тундре : рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут.Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1965. – 295 с.
398417
  Шарп Э. Двое влюбленных и... собака = A tail of love : роман / Элис Шарп ; пер. с англ. В. Глебова. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006526-7
398418
  Клер А. Двое детей в сердце Африки. / А. Клер. – М, 1969. – 104с.
398419
  Каманин Ф.Г. Двое знаменитых. -- (Первые ласточки. -- Мой товарищ). / Ф.Г. Каманин. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 544 с.
398420
  Малыгина Н.П. Двое и война : повести / Н.П. Малыгина. – Москва, 1973. – 304 с.
398421
  Малыгина Н.П. Двое и война / Н.П. Малыгина. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 208с.
398422
  Малыгина Н.П. Двое и война : Повести. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1982. – 304с.
398423
  Картушин И.П. Двое и город / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1985. – 158с.
398424
  Назаров Р.В. Двое и другие / Р.В. Назаров. – Л., 1990. – 397с.
398425
  Рахманин Сергей Двое и одна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 44-46
398426
  Рожков Н.В. Двое и птицы / Н.В. Рожков. – Ташкент, 1968. – 144с.
398427
  Назарли Двое из 120 : рассказы / Гаджи Баба Назарли; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1958. – 181 с.
398428
  Погони А. Двое из многих / А. Погони. – М., 1975. – 360с.
398429
  Муравин Г.Л. Двое из многих тысяч / Г.Л. Муравин. – Москва, 1967. – 119 с.
398430
  Солоухин В.А. Двое из нашего дома / В.А. Солоухин. – Донецк, 1963. – 40с.
398431
  Оганесон Н.С. Двое из прошлого. Лицо в кадре. Опознание / Н.С. Оганесон; Николай Оганесов. – Москва : Гранд, 1994. – 461, [3] с. – Загл. обл. и пер.: Лицо в кадре. – (Гранд). – ISBN 5-7661-0032-9
398432
  Ватлин А.Ю. Двое из тысячи: Вильгельм Керф (Клейст) и Ганс Гримм (Мориц) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-53. – ISSN 0042-8779


  О судьбе немецких антифашистов В. Керфе и Г. Гримме, репрессированных в 1937-1938 гг.
398433
  Лайт Дж. Двое на берегу : Роман / Пер. с англ. А.Б.Дмитриевой; Дждоуи Лайт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0748-2
398434
  Мусатов А.И. Двое на большом поле / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 62с.
398435
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – М., 1978. – 112с.
398436
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – Москва : Политиздат, 1978. – 112с.
398437
   Двое на земле. – М., 1988. – 573с.
398438
  Гибсон У. Двое на качелях / У. Гибсон. – М., 1962. – 116с.
398439
  Баужа А. Двое на набережной : повести и новеллы : пер. с литов. / Баужа А. – Вильнюс : Vaga, 1972. – 248 с.
398440
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе : [повесть] / Гастев С.Н. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1968. – 86 с.
398441
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе. -- (Время штормов. Повести -- Капитан Майнис. Рассказ). / С.Н. Гастев. – Пенза, 1963. – 148 с.
398442
   Двое на озере Кумран. – М., 1972. – 215с.
398443
  Васин М. Двое на перекрестке / М. Васин. – Новосибирск, 1967. – 164с.
398444
  Корпачев Э.М. Двое на перроне / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 176с.
398445
  Путилов Б.А. Двое на профиле / Б.А. Путилов. – М., 1968. – 232с.
398446
  Голощапов Н.П. Двое на рассвете / Н.П. Голощапов. – Челябинск, 1961. – 98с.
398447
  Абрамов С.А. Двое под одним зонтом : Апрел. сказка / Сергей Абрамов. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 48)
398448
  Папуловский И.П. Двое с нашей стороны: повести / И.П. Папуловский. – Москва, 1981. – 159 с.
398449
  Продан Ю.Ю. Двое с пятой заставы / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1969. – 112с.
398450
  Вайнер А.А. Двое среди людей / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 144с.
398451
  Гуриненко П. Двое суток молчания / П. Гуриненко. – М., 1968. – 159с.
398452
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1965. – 180с.
398453
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Москва, 1966. – 189с.
398454
  Монастырев В.А. Двое у ручья. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1965. – 227с.
398455
  Белинский Я.Л. Двое, идущие рядом / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 159 с. : портр. – (Книга стихов)
398456
  Зарин А.Е. Двоевластие / А.Е. Зарин // Избранник Божий / П.Н. Полевой. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 141-396. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87995-043-8
398457
  Ибрагимова А.З. кызы Двоевластие в Азербайджане : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ибрагимова А.З. кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 44 с.
398458
  Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири / Е.Н. Бабикова. – Томск : Томск. ун-т, 1980. – 159 с.
398459
  Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджуються системи твірних вінцевих добутків двох симетричних груп S[нижній індекс 2] та S[нижній індекс n]. Доведено, що в таких групах можна побудувати незвідні системи твірних, які складаються лише з двох елементів.
398460
  Стецюк П. Двоетапна транспортна задача та дві її модифікації / П. Стецюк, В. Стовба, О. Хом"як // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 92-107. – ISSN 2706-9680
398461
  Шимборская В. Двоеточие : Книга стихов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С.3-19. – ISSN 1130-6545
398462
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / Павло Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 254 с.
398463
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 271 с.
398464
  Олійник Борис Двоє : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 282-285
398465
  Бернгейм Е. Двоє : міні-роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 131-145. – ISSN 0320 - 8370
398466
  Грищук Б.А. Двоє в березні / Б.А. Грищук. – Київ, 1980. – 200 с.
398467
  Куртяк Є.Г. Двоє в дорозі : повість / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1975. – 175 с.
398468
  Калчев К. Двоє в новому місті / К. Калчев. – Київ, 1972. – 197с.
398469
  Качковський Л.Д. Двоє в осінній вечір / Л.Д. Качковський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 317 с.
398470
  Сироватський В.М. Двоє в серпні / В.М. Сироватський. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
398471
  Клер А. Двоє дітей в серці Африки. / А. Клер. – К, 1972. – 102с.
398472
  Рочев Я.М. Двоє друзів. / Я.М. Рочев. – К, 1962. – 365с.
398473
  Кіраль С. Двоє зі Смілянщини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  Художньо-документальна повість Івана Малюти "Двічі не вмирати".
398474
  Вайнер А.А. Двоє межи людьми / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Київ, 1973. – 135с.
398475
  Полотнюк Я. Двоє на високогір"ї : житейська історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 76-117. – ISSN 0130-1608
398476
  Галюк В.С. Двоє на косі / В.С. Галюк. – Х, 1979. – 167с.
398477
  Омельченко М.М. Двоє на святі / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 207 с.
398478
  Малик В. Двоє над прірвою : повість / В. Малик. – Київ : Веселка, 1983. – 300 с.
398479
  Клименко Олена Двоє обабіч "мерседеса" : історія кохання на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-111. – ISSN 0130-321Х
398480
  Абрамов С.О. Двоє під однією парасолькою : повісті / С.О. Абрамов ; [з рос. пер. А.І. Гриценко ; А.В. Денисенко]. – Київ : Молодь, 1984. – 204 с.
398481
  Альєнде Ісабель Двоє слів : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-163. – ISSN 0208-0710
398482
   Двоє слів про дев"яності... і не тільки // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 385-400


  "Дев"яностик Олександр Яровий відповідає на питання "двохтисячника" Олександра Стусенка. Роздуми над прочитаною книгою М. Розумного, А. Кокотюхи "Любити живих"
398483
  Грінчак В.Я. Двоє у морі / В.Я. Грінчак. – Київ, 1982. – 20 с.
398484
  Герасименко Ю.Г. Двоє у світі : повісті / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1985. – 136 с.
398485
  Томчаній М. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 112 с.
398486
  Денисюк П.В. Двоєдиний конструкт діалектичної логіки // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 68-76. – ISSN 2075-1443
398487
  Романова Н.С. Двоєдність морально-релігійних і філософсько-правових ідей в російській філософській традиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.163-167
398488
  Шолохов М. Двозаміжня / М. Шолохов. – К, 1958. – 56с.
398489
  Нікітченко М.С. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному, реномінативному та кванторному рівнях. Встановлено зв"язки між цими логіками та 3-значними і ...
398490
  Назаренко М. Двозначність інтертексту: джерела й функції цитацій у романі Павла Загребельного "Я, Богдан (Сповідь у славі)". Стаття перша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 94-106. – ISSN 0236-1477


  На прикладі численних алюзій прозаїка до творів світового письменства продемонстровано, що однозначність ідеологічного змісту роману істотно ускладнюється завдяки введенню в текст прямих і прихованих цитат з авторів, що жили вже після Хмельниччини: ...
398491
  Либер А.Е. Двоичная булева алгебра и ее приложения / А.Е. Либер. – Саратов, 1966. – 80 с.
398492
  Глобус И.А. Двоичное кодирование в асинхронных системах / И.А. Глобус. – М, 1972. – 108с.
398493
  Бохманн Д. Двоичные динамические системы. / Д. Бохманн, Х. Постхоф. – М., 1986. – 400с.
398494
  Прохасько Т. Двоїна / Тарас Прохасько // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. – Київ : Темпора, 2020. – С. 156-167 : портр. – ISBN 978-617-569-475-6
398495
  Шмід Ульрих Двоїста Америка Чеслава Мілоша // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-40. – ISSN 1563-6461
398496
  Городянська Л.В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об"єктів інтелектуальної власності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
398497
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Вакуліна В. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
398498
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.04 / Вакуліна В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
398499
  Гребенюк М.Ф. Двоїсті афінні зв"язності на регулярній гіперполосі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гуперполоси розширеного неевклідового простору. Вводяться тензори, які визначають в околі третього порядку гіперполоси оснащу вальні ...
398500
  Габова Е.В. Двойка по поведению / Е.В. Габова. – Москва, 1989. – 204с.
398501
  Коконин Л.В. Двойка по русскому / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1980. – 239с.
398502
  Безрукова Лариса Георгиевна Двойная актуализация как универсальная и идиоэтническая черта функционирования фразеологических единиц (Опыт контрастивного описания на материале русского и немецкого языков) : Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.19 / Безрукова Лариса Георгиевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1990. – 25л.
398503
  Федоров Г.И. Двойная аппроксимация кривой намагничивания и ее применение для расчета и анализа ферромагнитных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: 05.276 / Федоров Г.И.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
398504
   Двойная бухгалтерия в популярных очерках : издание журнала "Счетоводство". – С.-Петербург : Тип. А.М. Вольфа
Вып. 1. – 1890. – 160 с.
398505
  Обельченко Мария Двойная жизнь Чарлза Диккенса : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134 : Фото
398506
  Обельченко М. Двойная жизнь Чарльза Диккенкса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134.
398507
  Завалишина В.М. Двойная западня / В.М. Завалишина, Н.А. Смешнов. – Киев, 1967. – 158с.
398508
  Хайнлайн Р. Двойная звезда / Роберт Хайнлайн ; [пер. с англ.: Л. Ткачук и др.] // Звездная стража : [пер. с англ.] / Э. Нортон. – Ставрополь : Кавказский край, 1992. – С. 339-536. – (Фантастика). – ISBN 5-86722-064-8
398509
  Нариньяни С.Д. Двойная игра / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1951. – 64 с.
398510
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – М., 1986. – 325с.
398511
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – Москва : Военное издательство, 1991. – 312с.
398512
  Ли Р. Двойная игра / Р. Ли. – М., 1993. – 256с.
398513
  Фаррер К. Двойная ошибка. / К. Фаррер. – Птгр._М, 1923. – 80с.
398514
  Михале А. Двойная партия в шахматы / А. Михале. – Бухарест, 1970. – 40с.
398515
  Батусов Ю.А. Двойная перезарядка Га-мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3249 / Батусов Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 18л.
398516
  Козлов В.Ф. Двойная перезарядка однозарядных положительных ионов при малых энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлов В.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
398517
  Тувдендорж Д. Двойная перезарядка п-мезонов и образование мезонов мезонами при энергиях 170-390 Мэв. 1-5445 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Тувдендорж Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.11-12
398518
  Резанова Н. Двойная петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 52-87. – ISSN 1728-8568
398519
   Двойная радуга - A double rainbow. – М., 1988. – 270с.
398520
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга : Рассказы - воспоминания / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1964. – 682с.
398521
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 488с.
398522
  Татьяничева Л.К. Двойная радуга / Л.К. Татьяничева. – М., 1972. – 64с.
398523
   Двойная радуга. – М., 1983. – 487с.
398524
  Уотсон Д.Д. Двойная спираль / Д.Д. Уотсон. – М, 1969. – 152с.
398525
  Лотяну Э. Двойная спираль : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 136 с.
398526
  Жолковский Александр Двойная спираль = Виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 95-122. – ISSN 0130-7673
398527
  Кризи Д. Двойная ставка на смерть : [повесть] / Джон Кризи ; [пер. с англ.: Н. Рудницкая, А. Репко] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С.1-134. – ISBN 5-8396-0103-9
398528
  Книжников Ю.Ф. Двойная стереоскопическая модель и проблема ее зрительного восприятия / Ю.Ф. Книжников, Е.Г. Харьковец // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 31-34 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
398529
  Рубина Д.И. Двойная фамилия / Д.И. Рубина. – Москва, 1990. – 318 с.
398530
  Мовчан Н.Н. Двойная электрическая и магнитная перестройка частоты связанных колебаний в композитном магнитодиэлектрическом резонаторе / Н.Н. Мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2014. – Т. 57, № 7 (625), июль. – С. 43-53. – ISSN 0021-3470
398531
  Достоевский Ф.М. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Кемерово, 1983. – 286с.
398532
  Погорельский А. Двойник / А. Погорельский. – К., 1990. – 365с.
398533
  Мир-Хайдаров Двойник китайского императора. / Мир-Хайдаров. – Москва, 1989. – 191с.
398534
  Стронгин В.Л. Двойник Сталина : рассказы, повесть / В.Л. Стронгин. – М., 1991. – 190с.
398535
  Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии / А. Погорельский. – Москва, 1960. – 352с.
398536
  Погорельский Антоний Двойник, или Мои вечера в Малороссии / Антоний Погорельский [псевд.] ; вступ. ст. и коммент. Е.Н. Пенской ; худож. М.М. Константинова]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. ; 10х7. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
398537
  Гофман Эрнест Двойники : 9 иллюстраций, раскрашенных от руки / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; Перев. Вячеслава Иванова ; рис. А.Я. головина. – Иллюстрированное изд. – Петроград : Петрополисъ, 1922. – 80 с.


  Книга издана в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э.Т.А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Оформление суперобложки А. Лео. 8 иллюстраций мирискусника А. Я. Головина (1863 – 1930). Нумерованный экземпляр № 746
398538
  Яновский А.Н. Двойники в пустыне / А.Н. Яновский. – Орел, 1958. – 160с.
398539
  Киселева М. Двойничество в романах Достоевского и Музиля как символ эпохи распада // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 165-195. – ISSN 0042-8795
398540
  Казьмина Н.А. Двойничество в романе С. Кинга "Мареновая Роза" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-47. – (Філологічні науки ; № 1)
398541
  Кашников М.Ф. Двойное дно. / М.Ф. Кашников. – Калининград, 1975. – 207с.
398542
  Штенникова И.Н. Двойное лучепреломление в потоке жестких цепных молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Штенникова И.Н. ; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1963. – 14 с.
398543
  Эпштейн М. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого вакуума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 28-43. – ISSN 0042-8744
398544
  Топуриа В. Двойное отрицание в грузинском языке / В. Топуриа, 1924. – 73-116с.
398545
  Вишняков В.Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. – Москва, 1967. – 144с.
398546
   Двойное преступление на линии Мажино. – Москва : Политиздат, 1992. – 411 с.
398547
  Давидсон Аполлон Двойное рождение отечественной африканистики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 0869-1908
398548
  Блинова Э.Д. Двойное число существования в истории белорусского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинова Э.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л.
398549
  Глэско М. Двойное ярмо / М. Глэско. – М, 1937. – 175с.
398550
  Климонтович Н.Ю. Двойной альбом / Н.Ю. Климонтович. – М., 1990. – 446с.
398551
  Здесенко Ю.Г. Двойной бета-распад ізоТе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Здесенко Ю.Г.; АН ССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 22л.
398552
  Чайковская Анна Двойной город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 78-94 : фото. – ISSN 1029-5828
398553
  Издрык Ю. Двойной Леон : проза: istoriя болезни // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-109. – ISSN 0012-6756
398554
  Жданов И.Н. Двойной обгон / И.Н. Жданов. – М, 1978. – 94с.
398555
  Озеров Л.А. Двойной портрет / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 61с.
398556
  Каверин В.А. Двойной портрет. / В.А. Каверин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 223 с.
398557
  Синеокая Ю.В. Двойной портрет: профессор Н.В. Мотрошилова в философии и в жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 89-105. – ISSN 0235-1188
398558
  Шим Э.Ю. Двойной свет : Повести и рассказы / Э.Ю. Шим. – Москва : Советский писатель, 1980. – 592с.
398559
  Майрановский С.Г. Двойной слой и его эффекты в полярографии / С.Г. Майрановский. – Москва : Наука, 1971. – 88 с.
398560
  Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов / П. Делахей. – Москва : Мир, 1967. – 352 с.
398561
   Двойной слой и электродная кинетика. – Москва, 1981. – 376 с.
398562
  Ланж Карен Двойной стандарт : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26 : Фото
398563
  Никулин В.В. Двойной стандарт: закон и партийцы в советской России в 1920-е гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается процесс создания особых правовых условий в отношении коммунистов, уличенных в преступных деяниях, основанных на системе неофициального права в виде секретных нормативных актов. Анализируются последствия политики двойных правовых ...
398564
   Двойной Т-образный мостик для измерения диэлектрической постоянной ферритов. – М., 1959. – 18с.
398565
  Елисеев Л.П. Двойной удар / Л.П. Елисеев. – Москва, 1955. – 444с.
398566
   Двойной удар. – Москва : Костик, 1993. – 157с.
398567
  Соколовский В.Г. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1978. – 101с.
398568
  Стунжас П.А. Двойной электрон-электронный резонанс триплетрных экситонов в ион-радикальных слоях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Стунжас П.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
398569
  Ищенко С.С. Двойной электронно-ядерный резонанс в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Ищенко С.С.; АН УССР, Ин-тут полупроводников. – Киев, 1988. – 32 с.
398570
  Ричардз Двойной ядерно-электронный резонанс на 12500 га / Ричардз, Уайт и. – Москва, 1966. – 18 с.
398571
  Солодарь Ц.С. Двойные / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1976. – 64с.
398572
  Шамуков Н.А. Двойные акустические резонансы в рубине. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шамуков Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 8л.
398573
  Курильчик В.Н. Двойные внегалактические радиоисточники / В.Н. Курильчик. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
398574
  Караченцев И.Д. Двойные галактики / И.Д. Караченцев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с.
398575
  Попов П.П. Двойные галогениды мышьяка с аминами : Автореф... доктор хим.наук: / Попов П.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 28 с.
398576
  Фиалков Двойные жидкие системы / Фиалков, ЮЯ. – Київ : Техніка, 1969. – 220с.
398577
  Бэттен А. Двойные и кратные звезды : пер. с англ. / А. Бэттен. – Москва : Мир, 1976. – 323 с.
398578
  Дриц М.Е. Двойные и многокомпонентные системы на основе меди : Справочник / М.Е. Дриц, Н.Р. Бочвар, Л.С. и др. Гузей. – Москва : Наука, 1979. – 248 с.
398579
   Двойные и многокопонентные системы на основе меди. – Москва, 1979. – 248 с.
398580
  Батяев Борис Григорьевич Двойные и модулярные линейные неравенства и их применение для определения оценок надежности и точности линейных управляемых систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Батяев Борис Григорьевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1978. – 10л.
398581
  Петров Д.А. Двойные и тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1986. – 255с.
398582
  Асланов Л.А. Двойные и тройные халькогениды некоторых переходных металлов : Автореф. дис. ... наук / Асланов Л.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1963. – 12 с.
398583
  Воротынцев В.Т. Двойные колонковые трубы / В.Т. Воротынцев. – Москва, 1953. – 84с.
398584
  Криводубский В.Н. Двойные максимумы 11-летних солнечных циклов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2017. – Т. 33, № 1 (193). – С. 55-80. – ISSN 0233-7665
398585
  Мохосоев М.В. Двойные молибдаты и вольфраматы / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
398586
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. технолог. ин-т промышленности. – Киев, 1989. – 138 л. + Приложение: л. 134-138. – Библиогр.: л. 118-133
398587
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 12 назв.
398588
  Насонова Светлана Николаевна Двойные оксиды редкоземельных элементов с мышьяком, сурьмой и висмутом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Насонова Светлана Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 14л.
398589
  Тельнер К. Двойные оперативные ингерлалы и преобразования множителей для псевдодиффенциальных операторв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тельнер К.; ЛГУ. – Л., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
398590
  Янушаускас А.И. Двойные ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1980. – 224 с.
398591
  Цвиль М.М. Двойные ряды по многочленным Фабера и некоторых их обобщения : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Цвиль М. М.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1981. – 15л.
398592
  Проценко П.И. Двойные системы из нитратов металлов первой и второй групп с нитратом кальция / П.И. Проценко, З.И. Белова. – [б. м.] : [б. и.], 1957. – С. 2617-2620
398593
  Гаврилов Д.В. Двойные стандарты в оценке внутренней политики стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
398594
  Черныш М.Ф. Двойные стандарты в современном обществе: pro et contra // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 47-60. – ISSN 0235-1188


  Двойные стандарты означают широкое пространство преференций для «своих» и сужение этого пространства для «чужих». Эта ситуация возникает, когда закон, принятый для того, чтобы оптимизировать работу социальной системы, вопреки желанию законодателей ...
398595
  Вяткина А.С. Двойные сульфаты и комплесные азотгетероциклические соединения урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Вяткина А.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1971. – 17л.
398596
  Фридман Я.Д. и др. Двойные сульфаты натрия и кальция и пути переработки их природных отложений / Я.Д. и др. Фридман. – Фрунзе, 1956. – 136с.
398597
  Андреев Ю.А. Двойные Т-образные мосты в избирательных усилителях / Андреев Ю.А., Кобак В.О. – Ленинград : Судпромгиз, 1962. – 104 с. : черт. – Библиогр.: с. 101-12 (41 назв.)
398598
  Алексеева З.М. Двойные тугоплавкие карбиды урана / З.М. Алексеева. – Москва, 1987. – 118с.
398599
  Сергеев В.В. Двойственная политика Пакистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
398600
  Леденева В.К. Двойственность в линейных задачах оптимального управления и линейных дифференциальных аграх со смешанными ограничениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Леденева В. К.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
398601
  Андреева Е.А. Двойственность в теории экстремальных задач : учеб. пособие / Е.А. Андреева, Е. Надь ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1985. – 84 с. – Библиогр.: с. 82-83 (20 назв.)
398602
  Введенский О.Н. Двойственность в эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Введенский О.Н.;. – М, 1966. – 6л.
398603
  Барабаш В.В. Двойственность коммутативных компактных полугрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Барабаш В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 6л.
398604
  Кутателадзе С.С. Двойственность Минковского и ее приложения / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1976. – 254с.
398605
  Моррис С. Двойственность Понтрягина и строение локально компактных абелевых групп / С. Моррис. – Москва, 1980. – 103 с.
398606
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека : [Лекция, чит. 16 дек. 1907 г. в публ. заседании "Религиозно-философ. о-ва" в г. Тифлисе] / К.Х. Ломизе. – Тифлис : Изд. религиозно-философ. о-во, 1908. – [2], 43 с.
398607
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека // Der alte und der neue Glaube : ein Bekenntniss / D.F. Strauss. – Stuttgart : Emil Strauss Verlag/A. Kroner
398608
  Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 85-97
398609
  Показеева Р.С. Двойственность функторов в категории локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Показеева Р.С.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
398610
  Фукс Д.Б. Двойственность функторов в категории топологических пространств с отмеченной точкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс Д.Б.; МГУ. – М., 1963. – 4л.
398611
  Пестряков Александр Константинович Двойственные алгоритмы решения линейных динамических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пестряков Александр Константинович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1978. – 15л.
398612
   Двойственные коэфициенты распределения микроэлементов в системе "минерал-гидротермальный раствор". II. Золото в магнетите / В.Л. Таусон, Д.Н. Бабкин, Т.М. Пастушкова, В.В. Акимов, Т.С. Краснощекова, С.В. Липко, О.Ю. Белозерова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 251-270 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
398613
  Лейко У.М. Двойственные хромосферные потоки в окрестности солнечной поры / У.М. Лейко, Н.Н. Кондрашова // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2017. – Т. 33, № 3 (195). – С. 25-40. – ISSN 0233-7665
398614
  Соловьев В.Н. Двойственные экстремальные задачи и их применения к задачам минимаксного оценивания. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Соловьев В.Н.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – М., 1996. – 30л.
398615
  Московская И.Ф. Двойствення природа кислотности алюмосиликатных катализаторов и связь ее с каталитической активностью в реакции крекинга : Автореф... канд. хим.наук: / Московская И.Ф.; МГУ. Хим. фак. – М., 1959. – 10л.
398616
  Хильченко Т.В. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хильченко Тетяна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 29 с. – Бібліогр.: 33 назви
398617
  Назаренко Н.М. Двоканальний п"єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Назаренко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 7 назв
398618
  Сутягіна Н.С. Двоканальний сканер хвильового фронту для детектування локальних особливостей поверхні / Н.С. Сутягіна, М.М. Котов, В.А. Нікірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається двоканальний сканер хвильового фронту, який аналізує відбиту від тестового зразка хвилю в двох ортогональних лінійних поляризаціях, з метою розділення фазових зсувів, пов"язаних з неоднорідностями рельєфу та локальними ...
398619
  Тисовська Н. Двокнижжя : [романи] / Наталя Тисовська. – Київ : Наш час, 2015. – 510, [2] с. : іл. – У змісті також роман: Укус огняного змія. – (nova proza. ua). – ISBN 978-617-7113-09-5
398620
  Палинський В. Двокнижжя, що долає часоплин // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 212-214. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Ростислава Шмагала.
398621
  Василенко П.П. Двоколос : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1976. – 31 с.
398622
  Чернецький І.І. Двоколос : поезії / І.І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1980. – 80 с.
398623
   Двокомпонентна оптична модель ока / В.В. Молебний, Л.В. Поперенко, О.В. Луценко, С.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку дифракційних характеристик як повної оптичної системи ока, так і окремих її компонентів - рогівки та кришталика - запропоновано двокомпонентну оптичну модель ока, у який кришталик описується парою головних площин (або тонкою лінзою), ...
398624
  Королюк Д.В. Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 91-101. – ISSN 0868-6904


  Вивчається послiдовнiсть бiнарних статистичних експериментiв, що задається вибiркою випадкових величин знаполег ливою лiнiйною регресiєю. Будується стохастична апроксимацiя послiдовностi статистичних експериментiв процесом авторегресiї знормальними ...
398625
  Біланівський І.Д. Двокрилі вороги тваринництва і засоби боротьби з ними / І.Д. Біланівський ; АН Української РСР, Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид. АН УРСР, 1950. – 32 с.
398626
  Макушенко І.А. Двокритеріальна оптимізаційна задача для мереж з періодичною інтенсивністю вхідного потоку // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-165-4
398627
  Донченко В.С. Двокрокова процедура класифікації в обробці мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 68-69. – ISBN 978-966-188-165-4
398628
  Шахно С.М. Двокроковий метод типу хорд для розв"язування нелiнiйних рiвнянь / С.М. Шахно, Ю.В. Шунькін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 88-98. – ISSN 0868-6912


  A two-step method for solving of nonlinear operator equati- ons in Banach spaces, which is based on the Secant method, is proposed and its semilocal convergence under weak ! -conditions for divided differences of the first order is proved. The ...
398629
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано економічний двокроковий симетризований скінчено-різницевип алгоритм (ДС-алгоритм) другого порядку апроксимації в застосуванні до початково-крайових задач для нелінійного рівняння Бюргерса. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
398630
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера / О.Ю. Грищенко, В.Г. Слюсаренко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 204-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності в застосуванні до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
398631
  Грищенко О.Ю. Двокроковий симетризований алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромінювання в деформуючому середовищі / О.Ю. Грищенко, Г.О. Загородня, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-15. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель, що описує процес розповсюдження високоенергетичних пучків випромінювання, що описується системою диференціальних рівнянь в частинних похідних з комплексними коефіцієнтами. Для чисельного моделювання запропоновано ...
398632
  Грищенко О.Ю. Двокроковий чисельний алгоритм знаходження періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку / О.Ю. Грищенко, Д.М. Клочок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового різницевого алгоритму на випадок періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку. За допомогою цього алгоритму розв"язок задачі знаходиться без розв"язування ...
398633
  Петріца Н.М. Дволексемні антропонімні формули в чеських пам"ятках XI- XIV століть // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 173-184. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
398634
  Белей Л. Дволикий гросмейстер українсько-російської щахівниці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Алєксєй Шахматов, мов досвідчений гросмейстер, створив специфічну багатоходову, чи то пак багатофункційну, теорію, яка не лише подавала одну з версій походження української, білоруської та російської мов, а й стала кістяком універсальної російської ...
398635
  Паливода К. Дволикий долар США. У чому секрет значущості американської валюти для української економіки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 26 (658), 26.06-2.07.2020. – С. 10-14. – ISSN 1996-1561
398636
  Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола - Ніколай Гоголь // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.137-140. – ISSN 0869-3595
398637
  Пальчик М.І. Двометрова юшка : гумор / М.І. Пальчик. – Київ, 1988. – 187 с.
398638
  Широков В. Двомовна віртуальна лексикографічна лабораторія // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 58-64. – ISBN 978-966-553-924-7
398639
  Доломан С.Є. Двомовна газета у дзеркалі перекладознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 114-121


  Па матеріалі двомовної газети "Дзеркало тижня " / "Зеркало недели " розглядаються проблеми, пов"язані з використанням автоматизованого перекладу при підготовці двомовних матеріалів. Проаналізовано типові помилки та їхній вплив на сприйняття ...
398640
  Іщенко Юрій Анатолійович Двомовна мовна особистість: наративна і дискурсивна ідентичність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-127. – Бібліогр.: с. 116, 119-122, 124-125. – ISSN 0235-7941
398641
  Білецька І. Двомовна освіта та її функціонування у США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 2 (109), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2308-4634
398642
  Руснак І. Двомовна освіта як чинник розвитку української етнічної спільноти в Канаді // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 117-119. – ISBN 966-7586-04-09
398643
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
398644
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 196 с. + Додатки : л.192-196. – Бібл. : л.174-191
398645
  Ревакович М. Двомовна творчість Патриції Килини: питання жанру // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 23-26


  До 80-річчя від дня народження.
398646
  Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 55-58
398647
  Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 10 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика двомовних періодичних видань України. З"ясовується їхня доцільність та аудиторія.
398648
  Фокін С.Б. Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 214-221


  Розглянуто основні причини недосконалості двомовних перекладних словників: розбіжність інтенсіоналу та екстенсіоналу лексем різних мов, наявність безеквівалентних лексичних одиниць, а також теоретична невичерпність лексико-семантичних варіантів слова. ...
398649
  Радевич-Винницький Двомовність в Україні: соціолінгвістичний аспект // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 205-212
398650
  Масенко Л. Двомовність завжди завдавала тільки шкоди державі та народам // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1998. – № 17. – С. 21-26. – ISBN 966-95274-0
398651
  Руда О. Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 84-92. – ISSN 1682-3540
398652
  Пилипенко Р.Є. Двомовність та проблема взаємопроникнення різних мовних типів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 97-100. – ISBN 966-594-420-7
398653
  Матвєєва Н. Двомовність у світлі психолінгвістичних досліджень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (740), листопад. – С. 42-44. – ISSN 0130-5263
398654
  Тетеріна О.Б. Двомовність художника слова як наукова проблема (українська літературно-критична думка XIX століття) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 259-270
398655
  Гентшель Г. Двомовність чи трикодовість: українська мова, російська мова і "суржик" в Україні / Г. Гентшель, О.О. Тараненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 21-50. – ISSN 0027-2803


  Пропоноване дослідження має на меті показати, що різну частотність використання в повсякденному житті України української мови, російської мови і «суржику» можна описати й картографувати як континуум мовної «трикодовості». У цьому плані стаття ...
398656
  Антонова О. Двомовність як загроза дволикості (на матеріалах публіцистики Миколи Жулинського) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 46-51


  Розглядається мотив двомовності як загроза дволикості в публіцистичній спадщині відомого літературознавця й публіциста Миколи Жулинського. Аналіз смислового наповнення мотиву дозволив охарактеризувати публіцистичну майстерність, систему цінностей і ...
398657
  Білецька І.О. Двомовність як соціально-освітнє явище // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 335-341
398658
  Жулинський М.Г. Двомовність? Ні - загроза дволикості // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 134-146. – ISBN 978-966-00-0899-6
398659
  Евальд Карл Двонога : казка / Карл Евальд ; пеp. Лесь Киселиця. – Чернівці : Hакл. чеpнів. заміської філії Т-ва "Укp. Школа" і "Селян. Каси" ; Дpук. "Рускої Ради", 1909. – 60, [1] с. – (Діточа біьліотека / ред. Л. Киселиця ; Ч. 6)
398660
  Вакулич М. Двоосновні литовські імена в українському антропоніміконі (на матеріалі "Словника староукраїнської мови XIV-XV ст.") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 245-252
398661
   Двопалатний парламент : світовий досвід та українські реалії / Нац. ін-т стратегічних довсліджень, Регіональний філіал у м. Харкові ; [ за заг. ред. О.А.Фісуна ]. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 200 с. : іл. – ISBN 978-966-400-132-5
398662
  Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
398663
  Француз-Яковець Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 5-14
398664
  Кафарський В.І. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 145-150. – ISSN 1563-3349
398665
  Француз-Яковець Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 44-50
398666
  Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
398667
  Мальчикова І. Двопалатний парламент: переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 65
398668
  Неліпа Д.В. Двопалатний парламент: світовий досвід та перспективи функціонування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 170-180
398669
  Кошовий М.Д. Двопараметрична оптимізація плану експерименту при дослідженні шорсткості поверхні кремнію в процесах глибокого плазмохімічного травлення МЕМС / М.Д. Кошовий, Г.В. Малкова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 31-36. – ISSN 2524-0056
398670
  Шурко Г.К. Двопараметричні стохастичні інтегральні рівняння загального вигляду.. : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шурко Г.К. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 11л.
398671
  Чорний М.Г. Двопарноногі та губоногі багатоніжки фауни Лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 25)


  На основі аналізу літературних даних та проведених досліджень вперше складено систематичний список багатоніжок Diplopoda, Chilopoda фауни Лісостепу України. Встановлено 44 види та підвиди багатоніжок класу Diplopoda, в т.ч. 1 вид - новий для фауни ...
398672
  Год Н.В. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX - на початку XX століття: проблема політичної трансформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 117-127. – ISSN 2075-1451
398673
  Афонін Е. Двопартійна система як політичний ризик для України / Е. Афонін, О. Радченко // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 96-104. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
398674
  Самойленко Д.О. Двопроцесна модель віддатності організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 82-87. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
398675
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва-Л., 1920. – 126с.
398676
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1954. – 516с.
398677
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1961. – 431с.
398678
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1969. – 616с.
398679
  Савельев В.С. Двор / В.С. Савельев. – Москва, 1973. – 104с.
398680
  Перес Гальдос Двор Карла IV. Сарагоса / Перес Гальдос; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1970. – 432 с.
398681
  Шлапак Ю.Д. Двор приключений : воспоминания, свидетельства, письма / Юрий Шлапак. – Киев : Поэзия, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2170-35-5
398682
  Соколова М.Н. Двор у Китайгородской стены : повесть, рассказы : [для ст. школьного возраста] / М.Н. Соколова ; [ил.: Г. Дмитриева]. – Москва : Моск. рабочий, 1971. – 175 с.
398683
  Станков К.Н. Двор Якова II Стюарта и якобитская эмиграция во Франции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 44-56. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена пребыванию Якова Стюарта после его свержения в результате "славной революции" 1688-1689 гг. Рассказывается об отношении французской элиты к английским эмигрантам и их попыткам восстановить власть Стюартов в Англии.
398684
  Семенов В.В. Дворiвневi задачi та двоетапний проксимальний алгоритм / В.В. Семенов, Я.І. Ведель, С.В. Денисов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А., Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (136). – С. 73-92. – ISSN 2706-9680
398685
  Бакаєв О.О. та інш. Дворахункова модель товарно-фінансових потоків національної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.117-125. – ISSN 1605-7988
398686
  Котляров Б.И. Дворец / Б.И. Котляров. – Харьков, 1984. – 143с.
398687
  Тубельская В.Л. Дворец / В.Л. Тубельская. – М., 1988. – 231с.
398688
  Проханов А.А. Дворец / А.А. Проханов. – М., 1996. – 77с.
398689
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – Ленинград, 1978. – 135 с.
398690
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 94 с.
398691
  Гейдж П. Дворец грез = House of dreams : роман / Паулина Гейдж ; [пер. с англ. О. Гайдуковой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 477, [3] с. – ISBN 5-352-01891-1
398692
  Ткаченко Мария Дворец для одинокого короля : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 36-41 : Фото
398693
  Хууншын Дворец долгих лет / Хууншын. – Пекин
1. – 1954. – 416с.
398694
  Шеллер-Михайлов Дворец и монастрыь / Шеллер-Михайлов. – Москва, 1991. – 266с.
398695
  Симковский М. Дворец культуры железнодорожников / М. Симковский, Р. Сыркин. – М., 1953. – 64с.
398696
  Ермаков М.И. Дворец культуры и завод / М.И. Ермаков. – Свердловск, 1964. – 48с.
398697
   Дворец культуры и техники. – Москва, 1980. – 95 с.
398698
   Дворец культуры имени Ленсовета. – Ленинград, 1971. – 30 с.
398699
  Калязина Н.В. Дворец Меншикова / Н.В. Калязина. – Москва, 1986. – 218с.
398700
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – Ленинград, 1976. – 96 с.
398701
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1981. – 87 с.
398702
  Забелин И. Дворец московских царей до Петра Великого / И. Забелин. – С. 107-138; С. 87-96
398703
  Зверев А.М. Дворец на острие иглы : из художественного опыта XX века / Алексей Зверев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 407 с. : 1 л. портр.
398704
  Осипов Г.О. Дворец над бухтой / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 63с.
398705
   Дворец науки. – Москва, 1952. – 136 с.
398706
  Шифрин Михаил Дворец научной игрушки : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 94-105 : Фото
398707
  Грачева И. Дворец несбывшихся грез // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 0868-488Х


  Замок в Кирицах - рязанское имение Сергея Павловича фон Дервиза. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Сейчас многое востанавливается
398708
  Костылева Н. Дворец памяти или новая жизнь Данте // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (37). – С. 46-53
398709
  Чиладзе Т.И. Дворец Посейдона : рассказы, повести, роман / Тамаз Чиладзе ; пер. с груз. А. Беставашвили. – Москва : Известия, 1978. – 699 с.
398710
   Дворец Советов. – Москва, 1933. – 132 с.
398711
  Ленуар Гвенаэль Дворец царя царей : Взгляд / Ленуар Гвенаэль, Мэтр Паскаль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 156-168 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
398712
  Хун Шен Дворец Чаншен / Хун Шен. – Пекин
Т. 2. – 1954. – с.
398713
   Дворец Ширваншахов в Баку. ХV век. – Баку, 1959. – 35 с.
398714
  Новикова Маргарита Дворецкий, сэр! Правила жизни на Сейшелах. Сейшелы. Заветное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 32-40 : фото
398715
  Смолянюк В. Дворецька Галина Власівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 95-96. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Дворецька Галина Власівна (1940) - доцент, кандидат економічних наук.
398716
   Дворецька Ірина Віталіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 65-66 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
398717
   Дворецька Ірина Віталіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 69-70. – ISBN 978-966-439-961-3
398718
   Дворецька Ірина Віталіївна (1981) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 37-38. – ISBN 966-95774-3-5
398719
   Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М., 1964. – 223с.
398720
  Волошин Ю. Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-52
398721
  Ряховский В.Д. Дворики. С гор потоки : романы / В.Д. Ряховский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 583 с.
398722
  Назарко С.О. Дворівнева вища освіта: дев"ять аргументів "за", три аргументи "проти" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
398723
  Мельник О.Г. Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 66-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
398724
  Фісун О. Дворівнева пропорційна виборча система в Україні: крос-регіональний аналіз першої апробації / О. Фісун, А. Авксентьєв // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – C. 62-79
398725
  Львов Ілля Юрійович Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Львов І.Ю.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
398726
  Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
398727
  Семенов В.В. Дворівневі та векторні задачі оптимізації на дискретних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семенов Віктор Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 44 назви
398728
  Вакуленко Т.С. Дворівневі тести у системі вступних випробувань: досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 41-48
398729
  Ковалевська М.Ф. Дворічні квіти / М.Ф. Ковалевська, І.О. Мікульська. – К, 1972. – 75с.
398730
   Дворкін (Dworkin) Роналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 732-733. – ISBN 966-316-069-1
398731
  Пономарьова Е.О. Дворко Генріх Федорович (-фахівець у галузі органічної хімії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 265. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
398732
  Соколовская Наталия Дворник Люба : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 43-68. – ISSN 0130-7673
398733
  Семенов С.Т. Дворник. / С.Т. Семенов. – 3-е изд. – 32с.
398734
  Бобрович Алена Дворовые стражи / Бобрович Алена, Молодковец Юрий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 96-100 : фото
398735
  Констанкевич І. Дворрівнева підготовка льотчиків-курсантів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  В столиці Словенії Любляні в рамках Українсько-Словенської Авіаційної конференції, що проходила 11-12 березня 2019 року, Національний авіаційний університет підписав контракт щодо дворівневої підготовки льотчиків-курсантів.
398736
  Биленкод М.В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в 17 веке по писцовым и переписным книгам : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Биленкод М.В. ; МВ и ССО СССР , МГУ. – Москва, 1980. – 27 с.
398737
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / Гречухо В.Ф. – Ленинград ; Москва, 1953. – с.
398738
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 18 с.
398739
   Дворцовая площадь. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 106, [2] с. : ил.
398740
  Пилявский В.И. Дворцовая площадь в Ленинграде / В.И. Пилявский. – Л.М., 1944. – 44с.
398741
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1965. – 171 с.
398742
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1973. – 184 с.
398743
  Евангулова О.С. Дворцово парковые ансамбли Москвы первой половины ХVIII века / О.С. Евангулова. – Москва, 1969. – 144 с.
398744
  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века / Е.И. Индова. – М., 1964. – 352с.
398745
  Толочко Петр Дворцовые интриги на Руси / Толочко Петр. – Киев : Альтернативи, 2001. – 208с. – ISBN 966-7217-40-Х
398746
  Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки / М.И. Лазарев. – Москва, 1967. – 191с.
398747
  Юдин Е.Е. Дворцовые резеденции князей Юсуповых в 1890-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
398748
  Паркер Дворцовые тайны / Паркер, Юна-Мари. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-15-000706-4
398749
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 352 с., [16] л. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
398750
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с., [16] с. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
398751
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Н.П. Новаковская. – Киев : Госстройиздат УССР, 1959. – 13 с.
398752
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Новаковская Н.П. – Киев, 1959. – 13 с.
398753
  Лебедев А. Дворцовый переворот в Сербии / А. Лебедев. – Москва : Книгоиздательство Дело, 1913. – 96 с.
398754
  Светова Е.А. Дворцовый церемониал как отражение абсолютизации царской власти в России (1645-1676 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса абсолютизации царской власти в России в XVII в. - дворцовому церемониалу, в котором центральное место занимал образ государя. Практика осуществления власти в новое время была невозможна без демонстрации величия ...
398755
   Дворцы-музеи и парки в Ломоносове. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 187 с.
398756
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове / Г.И. и др. Солосин. – 5-е, испр. и доп. – М., 1963. – 191с.
398757
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова : краткий путеводитель / Сост.: Г.И. Солосин, З.Л. Эльзенгр; под ред.: И.Д. Карпович. – Ленинград : Типография имени Володарского, 1954. – 132 с.
398758
  Солонин Г.И. и Эльзенгр З.Л. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и Эльзенгр З.Л. Солонин. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 160с.
398759
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и др. Солосин. – Л., 1958. – 182с.
398760
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – 2-е изд. испр . доп. – Л., 1955. – с.
398761
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1958. – с.
398762
  Голлербах Э.Ф. Дворцы-музеи. Собрание Палей в Детском Селе / Сост.: Э.Ф. Голлербах. – Москва : Среди коллекционеров. 7 типография, (бывшая Мамонтова), 1922. – 71 с.
398763
  Дубровская Е. Дворцы-сокровищницы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 17-27. – ISSN 1812-867Х


  Павел І і Марія Федорівна - колекціонери
398764
  Воронцова С.В. Дворцы в парках : очерк-путеводитель / С.В. Воронцова. – Симферополь : Крым, 1969. – 64с.
398765
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1961. – 768 с.
398766
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 125 с.
398767
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Таллин : Эстгосиздат, 1964. – 756 с.
398768
  Леберехт Г. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Москва : Художественная литература, 1965. – 630 с.
398769
  Ханиг Флориан Дворцы Калькутты : Дворцы былых времен. Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 78-92 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
398770
   Дворцы Русского музея [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (История русского живописного искусства ; Коллекции Русского музея)
398771
  Брунов Н. Дворцы Франции XVII и XVIIІ веков / Н. Брунов. – Ленинград, 1938. – 72 с.
398772
  Бартенев И.А. Дворцы, театры, здравницы / И.А. Бартенев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 56, [6] с. : ил. – (Детей окружает искусство)
398773
  Нагибин Ю.М. Дворы, переулки и весь мир: Повесть и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 382с.
398774
  Волканова Н. Дворяни-іноземці в історії Бессарабії XIX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 64-69. – ISBN 978-617-689-214-4
398775
  Буланий М. Дворяни з конвертованих євреїв: походження та участь у великих реформах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 90-102. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
398776
  Проць Н.В. Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830 - 1899 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 31-36. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
398777
   Дворянская империя XVIII века.. – М., 1960. – 224с.
398778
  Терещенко М. Дворянские гнезда Терещенко / беседовала Анна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 7/8 (84), июль - август : Летние резиденции : мир хижин и дворцов. – С. 10-13 : фото. – ISSN 2222-436X


  В издательском доме "Антиквар" начата подготовка к выпуску книги, посвященной имениям Терещенко. О том, какие стариные усадьбы и связанные с ними архивные материалы дошли до наших дней рассказал потомок знаменитой семьи Мишель Терещенко.
398779
  Бобринский А. Дворянские роды внесенные в общий гербовник Всероссийской империи / Сост. гр. Александр Бобринской. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : (До конца XVI столетия). – 1890. – XXXVIII, [2], 756 с.
398780
  Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVII - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2742. – ISSN 0042-8779
398781
  Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов - его история и судьба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 226-233. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Родичі Леніна (Ульянова В.І.)
398782
  Захаров А.Л. Дворянский род Цуриковых // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 0042-8779


  Цурікови - старовинний дворянський рід, який володів вотчинами з XVI ст.
398783
  Шерга Екатерина Дворянский санаторий : судьбы усадеб // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 70-75 : Фото
398784
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Петроград, 1917. – 207-397с.
398785
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1944. – 212с.
398786
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Свердловск, 1947. – 159с.
398787
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1949. – 156с.
398788
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1963. – 227с.
398789
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 176с.
398790
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 176с.
398791
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1977. – 191 с.
398792
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 176с.
398793
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 252с.
398794
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1981. – 335с.
398795
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1982. – 176с.
398796
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 205с.
398797
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 328 с.
398798
  Тургенев И. Дворянское гнездо : Избранные произведения / И. Тургенев. – Москва : Профиздат, 2005. – 352с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01458-3
398799
   Дворянское гнездо : Fashion House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 14-20 : Фото
398800
  Во И. Дворянское гнездо : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-119
398801
  Паламарчук Андрей Дворянское гнездо под Тверью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 50 : фото
398802
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1973. – 304с.
398803
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1986. – 327с.
398804
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 464с.
398805
  Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX в. / Я.Е. Водарский. – Москва, 1988. – 301с.
398806
  Проскурякова Н.А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Проскурякова Н.А. ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1973. – 28 с.
398807
  Савелов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значении : докл. "Кружку дворян, верных присяге" / Л. М. Савелов. – 2-е изд. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 18 с.
398808
  Мордвінцев В.М. Дворянство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 83-84. – ISBN 966-642-073-2
398809
  Шандра В. Дворянство "українських ґуберній" Російської імперії у земському самоврядуванні (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 46. – ISSN 0130-5247
398810
  Луговцова С. Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 59-67. – ISSN 0203-9494
398811
  Лобода А.М. Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 25-30. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено участь дворянства Катеринославської губернії у розвитку шкільної освіти в регіоні, а також діяльність на підтримку бібліотечних та музейних установ регіону в пореформену добу.
398812
  Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. / А.П. Корелин. – Москва, 1979. – 304с.
398813
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – Киев : Тип. Мин. внутр. дел, 1870. – [4], XXVI, 564 с.


  На обороте тит. л. дарственная надпись от автора
398814
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования : Изд. Юрид. фак. Ун-та св. Владимира под ред. [и с введ.] проф. А.А. Жилина / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – 2-е изд. (посмертное). – Киев : Т-во "Печатня С.В. Яковлева", 1912. – [2], X, XX, 582 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. пред., ред.: Жилин, Алексей Александрович (1880—не ранее 1949) - правовед, профессор Санкт-Петербургского университета
398815
  Тумасов Н.С. Дворянство Западной России в XVI веке / Соч. Н.С. Тумасова, уч. 2-й Киевск. гимн. – Киев : В унив. тип., 1869. – [2], 107 с. – Отд. оттиск из: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1896, кн. 4
398816
  Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 годов / С.А. Корф, барон. – С.-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1906. – VIII, 720 с.
398817
   Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. – Москва, 1975. – 345с.
398818
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України середини XIX ст.: проблема визначення кількісного складу // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 23-28. – ISBN 978-966-981-185-1
398819
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-676-4
398820
  Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л.А. Пименова. – М, 1986. – 213с.
398821
  Циганенко Л.Ф. Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. - 1917 р.) : монографія / Л.Ф. Циганенко ; КНУТШ. – Ізмаїл : СМИЛ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-1606-36-3
398822
  Зубанич Л.Л. Дворянство Північно-Східної Угорщини в контексті європейської Реформації (XVI-XVII ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 41-44. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
398823
  Кочергін І.О. Дворянство пореформенної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 74-84. – ISSN 0130-5247
398824
  Циганенко Л. Дворянство у складі земських установ Бессарабії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 124-132
398825
  Гаджилова Г. Дворянська комедія-водевіль Семена Гулака-Артемовського // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 235-237. – ISBN 978-966-2449-92-1
398826
  Будзар М.М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України в історико-культурному контексті XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115
398827
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 288 с.
398828
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 160с.
398829
  Циганенко Л. Дворянське землеволодіння у південноукраїнських губерніях в 70-80-ті рр. XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 77-80


  За матеріалами перепису поземельної власності Європейської Росії 1887 р.
398830
  Шульгин М. Дворянське та селянське землекористування в Росії та на Україні / М. Шульгин. – Х, 1926. – 97с.
398831
  Котельницький Н. Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-357-4
398832
  Кочергін І.О. Дворянський рід Канкріних в історії Катеринославщини // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 5-21. – ISSN 2409-4137
398833
  Кочергін І.О. Дворянський рід Леонових в історії Катеринославщини // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3 (28), iss. 2. – С. 5-21. – ISSN 2664-9950
398834
  Міден Е. Дворянський рід Лизогубів за матеріалами седнівського краєзнавця Д.Ю. Киселя // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 192-199. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
398835
  Кочергін І.О. Дворянський рід Товбичів у суспільно-політичних процесах Наддніпрянської України модерної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 203-217. – ISSN 2312-2587
398836
  Губицький Л.В. Дворянський спосіб життя (за матеріалами Київської губернії першої половини XIX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 150-163. – ISBN 978-617-7107-21-6
398837
  Колесник В. Дворянські опіки в системі державних органів Російської імперії (на матеріалах державного архіву Житомирської області) / В. Колесник, А. Лоза // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 113-123. – (Історичні науки ; т. 30). – ISSN 2309-2254
398838
  Лоза А. Дворянські опіки Російської імперії: історіографія та актові джерела вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 2 (149)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено історіографічний та фрагментарний джерелознавчий аналіз дослідження дворянських опік Російської імперії. Визначено, що їх вивчення як окремого та повноцінного об"єкту не набуло широкої популярності серед історичних практик. Комплексні праці, ...
398839
  Барабаш Н.О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М.А. Маркевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
398840
  Онищенко А.М. Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28
398841
  Пахаренко В. Двосічний меч правди. Про вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 60-71
398842
  Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986. – 167с.
398843
  Панцьо С. Двослівні номінації в лемківських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 262-270
398844
  Підгурська Т.В. Двосмугові фільтри на діелектичних резонаторах з вищими типами коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Підгурська Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
398845
  Самойленко В.Г. Двосолітонні розв"язки рівняння Кортевега-де Фріза та їх асимптотичні і чисельні наближення / В.Г. Самойленко, В.С. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто асимптотичні двофазові солітоноподібні розв"язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза. Методом прямих побудовано чисельне наближення двосолітонного розв"язку для задачі Коші та здійснено порівняння отриманого чисельного розв"язку ...
398846
   Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5)-діоксазола-3(1,2)-бензенциклоундекафан-14, 54-дикарбонітрилу / Д.О. Мержиєвський, О.В. Шабликін, О.В. Шабликіна, Н.М. Шевченко, В.С. Броварець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 11. – С. 71-77. – ISSN 1025-6415
398847
  Мар"янин В.Г. Двостволка / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1971. – 23с.
398848
  Сорока Л.В. Двостороннє співробітництво України та Казахстану у космічній сфері // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 148-153. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
398849
  Мазаракі А.А. Двостороннє співробітництво України та Польщі: стан та можливості активізації / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 257-266
398850
  Калайда О.Ф. Двосторонні алгоритми чисельного диференціювання за допомогою двосторонніх квадратурних формул // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7021-28-4
398851
  Калайда О.Ф. Двосторонні апроксимації функцій та похідних за допомогою формули Коші для аналітичних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 222-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана доцільність наближення аналітичних функцій комплексної змінної та, особливо, їх похідних надто високого порядку, а також аналітично продовжуваних функцій дійсної змінної за допомогою чисельного інтегрування інтеграла формули Коші. За допомогою ...
398852
  Калайда О.Ф. Двосторонні багатоточкові методи розв"язування одновимірних та двовимірних нелінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів побудовано простий багатоточковий алгоритм двосторонніх наближень дійсних коренів скалярних та двокомпонентних векторних нелінійних алгебраїчних рівнянь. With the aid of double-side collocation ...
398853
  Ойлупинар Хюсейн Двосторонні відносини Туреччини та України в контексті турецьких зовнішьополітичних тенденцій // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 323-337. – ISBN 978-966-579-439-4
398854
  Тамаш Ю. Двосторонні відносини України і Сербії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 32-37. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
398855
  Парахіна М.Б. Двосторонні відносини України та Росії: наукове співробітництво вищих навчальних закладів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 253-258. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено місце вищих навчальних закладів України та Росії в розвитку двосторонніх відносин між цими країнами. Проаналізовано нові позитивні риси, що складаються на основі інтеграційних тенденцій. Обгрунтовано важливість міжнародного ...
398856
  Максак Г. Двосторонні відносини. Білорусь // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7157-38-9
398857
   Двосторонні відносини. Грузія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7157-38-9
398858
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Ізраїль // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-617-7157-38-9
398859
  Чебан О. Двосторонні відносини. Іран // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7157-38-9
398860
  Курнишова Ю. Двосторонні відносини. Китай // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-617-7157-38-9
398861
  Зубко Д. Двосторонні відносини. Литва // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7157-38-9
398862
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Молдова // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 93-95. – ISBN 978-617-7157-38-9
398863
  Коваль Н. Двосторонні відносини. Польща // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7157-38-9
398864
  Вдовенко Ю. Двосторонні відносини. Російська Федерація // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 111-117. – ISBN 978-617-7157-38-9
398865
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Румунія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7157-38-9
398866
  Воротнюк М. Двосторонні відносини. Словаччина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7157-38-9
398867
  Воротнюк М. Двосторонні відносини. Туреччина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7157-38-9
398868
  Чорногор Я. Двосторонні відносини. Угорщина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7157-38-9
398869
  Кожаметов А.Т. Двосторонні експоненціальні оцінки розв"язків систем з запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 256-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь з сталим запізненням. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського одержані двосторонні оцінки експоненціальної збіжності розв"язків.
398870
  Калайда О.Ф. Двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Акименко, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів по одній і тій же системі кратних вузлів побудовано двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для наближеного обчислення регулярних, слабосингулярних, а також сингулярних інтегралів.
398871
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008. – 172л. – Бібліогр. : л.158-172
398872
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр. : 13 назв.
398873
  Калайда О.Ф. Двосторонні методи з двократними вузлами розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7021-28-4
398874
  Подлевський Б.М. Двосторонні методи розв"язування нелінійних спектральних задач / Б.М. Подлевський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-173. – Бібліогр.: с. 159-170. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1426-8
398875
  Смирнова Г. Двосторонні міждержавні договори - найефективніший механізм міжнародно-правового регулювання двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 101-102
398876
  Петренко К.Ю. Двосторонні міжнародні угоди як інструментарій розвитку транскордонних природоохоронних територій національної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 292-299. – ISSN 2524-003X


  Українсько-молдовські транскордонні природоохоронні території.
398877
   Двосторонні проекти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українські та польські науковці разом працюватимуть над 15-ма двосторонніми науковими проєктами в 2020-2021 роках. З української сторони 2019 року проєкти виконували 59 закладів - переважно це виші та наукові установи. В ТОП-3 за кількістю проєктів ...
398878
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні колоканти та квадратурні формули з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7021-28-4
398879
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні многочленниколоканти функцій з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7021-28-4
398880
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення другої похідної за допомогою двосторонніх колокант функції з простими та двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7021-28-4
398881
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтегральних рівнянь, диференціальних та інтегро-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних, рівнянь та лінійних диференціальних ...
398882
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтергальних рівнянь, диференціальних та інтегровано-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь та лінійних диференціальних та ...
398883
  Городня Н.Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. XX - поx. XXI ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 99-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
398884
  Тараненко Г.Г. Двосторонні українсько-китайські відносини на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  Foreign policy is one of the most important directions of sovereign states" activity. An especially important place in foreign policy shaping is bilateral relations between states. For Ukraine, such vectors of foreign policy as European, Euro-Atlantic, ...
398885
  Калайда О.Ф. Двосторонні чисельні методи розв"язування неоднорідних одновимірних інтегральних рівнянь другого роду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх формул чисельного інтегрування розроблено реальні двосторонні чисельні та чисельно-аналітичні методи розв"язання одновимірних лінійних неоднорідних та нелінійних інтегральних рівнянь другого роду, що дає практичну можливість ...
398886
  Корсунський С. Двосторонній діалог та українська впізнаваність / розмову вела Ольга Квасниця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський: "Ми просто зобов"язані скористатися нинішнім перехідним періодом, коли формується нова архітектура світового порядку, щоб посісти своє, нехай поки що і скромне місце, але - своє".
398887
  Черінько І.П. Двосторонній діалог України з Великою Британією на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 77-78
398888
  Калайда О.Ф. Двосторонній метод розв"язування лінійних одновимірних крайових задач для рівнянь другого порядку / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто новий ефективний метод знаходження двосторонніх наближених розв"язків лінійних одновимірних диференціальних рівнянь II-го порядку з крайовими умовами загального вигляду. Встановлено умови застосування цього методу.
398889
   Двосторонній переклад. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1974. – 19 с.
398890
  Слободян М.С. Двосторонній розтяг пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин / М.С. Слободян, М.І. Матулка, О.В. Білаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі побудовано розв"язок задачі про двосторонній розтяг нескінченної ізотропної пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною. При розв"язуванні задачі припускалося, що під дією рівномірно розподіленого розтягувального навантаження на ...
398891
  Козлов В. Двостороння дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин (за часів понтифікату Івана Павла ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 40-43.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
398892
  Галаган С.О. Двостороння реалізація режиму вільної торгівлі в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 23-26
398893
  Лещук Р.Й. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів зовнішньої Передкарпатського прогину / Р.Й. Лещук, І.В. Шайнога // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 107-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
398894
  Года О.Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об"єктів з використанням вербально-числових шкал : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
398895
  Сугоняк В. Двотижневик "Літературна неділя" (1941-1944) на хвилі дискусій про мовні пріоритети закарпатської інтелігенції // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 57-62
398896
   Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 314-317


  До двотомника увійшли : перше видання - "Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. праць, присвячений 80-йрічниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. - К.: ВГО "Асоціація цивілістів України". ...
398897
  Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку двоточкової крайової задачі для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the two-point boundary problem for parabolic ...
398898
  Іващенко Г. Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 350-352. – ISSN 1027-4642
398899
  Самойленко Ю. Двофазовий асимптотичний солітоноподібний роз"язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-34. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про побудову головного члена двофазового асимптотичного солітоноподібного розв"язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами у загальному випадку. Описано множину початкових ...
398900
   Двофононні спектри комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2] / В.О. Губанов, С.В. Коряков, Р.А. Шведа, З.З. Янчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 371-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено двофононне комбінаційне розсіяння світла в тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Розраховано правила відбору для обертонів та комбінованих тонів за незвідними проективними представленнями ...
398901
  Буханько В.О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(II) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Буханько Валерій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 10-12, 209-228
398902
  Буханько В.О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(II) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності : автореф. дис. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Буханько Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
398903
  Бласко Ібаньєс В. Двох відразу : новелла з іспанського життя / Ібаньєс В. Бласко ; переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 4)
398904
  Заводя М.В. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп / М.В. Заводя, В.С. Сікора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Установлено, що вінцевий добуток двох знакозмінних груп завжди є 2-породженим. Побудовано конкретні приклади двохелементних систем тоірних в таких групах.
398905
  Бараннік В.В. Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах / В.В. Бараннік, С.А. Підлісний, Т.І. Олешко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 22-27. – ISSN 2075-0781


  "Проводиться обґрунтування проблеми забезпечення цілісності державного відеоінформаційного ресурсу для сучасних методів обробки зображення в державних установах. Проводиться аналіз існуючих технологій локалізації помилки в процесі відновлення ...
398906
  Прокопець В.М. Двохканальний аналогово-цифровий перетворювач одночасної дії спряжений з комп"ютером через паралельний порт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 362-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описана практична реалізація двоканального аналогово- цифрового перетворювача. В статті приведена принципова схема пристрою і програмне забезпечення для взаємодії з комп"ютером через паралельний порт.
398907
  Скрипник І. Двохсотлітній експрес: українська література та незмінність поведінкової моделі влади // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 89-96. – ISSN 2311-9896


  В статье рассматривается большой период в истории украинской литературы и культуры, в течение которого сначала имперская власть царской России и впоследствии тоталитарный режим СССР приговаривали и убивали украинскую элиту нации и сознательных ...
398908
  Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : історичний нарис // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
398909
  Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедуру та організацію процесу планування, послідовність ухвалення основних стратегічних рішень, виділено принципи та основні підходи до планування, у тому числі визначено роль постановки цілей, формування місії та бачення, розробки ...
398910
  Павлюкевич В.В. Двоякая природа софизма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-303. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
398911
  Деканозишвили Кетеван Димитриевна Двоякое влияние русскоо языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деканозишвили Кетеван Димитриевна; Тбилисский гос. ун-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 73л.
398912
  Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 5-9
398913
  Блохина Н.А. Двуаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
398914
  Ходаковский Е. Двуглавый XVIII век... Деревянное зодчество при Екатерине Великой / Е. Ходаковский, Н. Михайлова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-107. – ISSN 0235-7089
398915
  Бухштабер В.М. Двузначные формальные группы алгебраическая теория и топологические приложения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Бухштабер В.М.; МГУ. – М, 1979. – 15л.
398916
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг. / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1960. – 488 с. : вкл. ил.
398917
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Востоке" и "Мирном" под начальством капитана Белнисгаузена ... / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1949. – 360 с. : рис. – Библиогр.: с. 354-357
398918
   Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах Восток и Мирном под начальством капитана Беллинсгаузена, командира Шлюпа Востока. Шлюпом Мирным начальствовал ... / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Санкт-Петербург : В типография Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1831. – 528 с.
398919
  Ураков Салом Двукрылые и клещи - паразиты мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ураков Салом; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по зоологич. профилю отд-ния биологич. наук. – Ташкент, 1973. – 32л.
398920
   Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве.. – Ленинград, 1987. – 157,1с.
398921
  Калугина Н.С. Двукрылые насекомые юры Сибири : монография / Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев; Отв. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1985. – 198с.
398922
   Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология.. – Ленинград, 1983. – 157с.
398923
   Двукрылые насекомые.. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 112с.
398924
   Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. – Ленинград, 1987. – 155,1с.
398925
   Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах.. – Ленинград, 1984. – 151с.
398926
  Шрейнер Я.Ф. Двулетняя листовертка (Conchylis (Tortrix) ambiguella Hubn.), ее биология и меры истребления : с 10 рис. / Я.Ф. Шрейнер ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1904. – [2], 55, [2] с. : ил. – Библиогр.: литература: с. [31]


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кзунецову на добрую память от автора автор XII. 20. 04
398927
  Ходнев Сергей Двуликая Америка : Столпы культуры / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 26-37 : Іл.
398928
  Святловский А.Е. Двуликие вулканы. / А.Е. Святловский. – М., 1989. – 46с.
398929
  Самородний О. Двуликий "Импрессум" : анатомия маленькой информационной войны / Олег Самородний. – Таллинн : Тип. Vali Press, 2011. – 264 с. : ил. – ISBN 978-9949-21-983-4
398930
  Тесемникова Е. Двуликий Янош // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 71(май). – С. 10-25. – ISSN 1681-9012


  Янош Кадар (26.05.1912 — 06.07.1989 ) — комуністичний лідер Угорщини на посту генерального секретаря Угорської соціалістичної робочої партії з 1956 по 1988 р., в 1956—1958 і 1961—1965 рр. займав також посаду премьєр-міністра Угорщини
398931
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 319с.
398932
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – Москва, 1968. – 319с.
398933
  Мурадян А.А. Двуликий Янус : Введение в политологию (двадцать бесед и десять задач по общей теории политики) / А.А. Мурадян. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 320 с.
398934
  Громов М.Н. Двуликий Янус // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0042-8744
398935
  Цвих В.Ф. Двуликий Янус політичної влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 145-146
398936
  Глотов А.Л. Двуликий Янус советской литературы: к 150-летию Александра Серафимовича // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 21-28


  Если есть необходимость в образце безупречной писательской биографии, то невозможно найти лучший пример, чем Александр Серафимович. Разумеется, в рамках избранной системы координат, то есть - русской послереволюционной литературы 20 в. Более ...
398937
  Касавин И.Т. Двуликий Янус современной философии на Западе / И.Т. Касавин, А.Н. Красников. – М., 1987. – 61с.
398938
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1975. – 80с.
398939
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать : повесть / О.К. Кожухова. – Москва : Советская Россия, 1976. – 271с.
398940
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1986. – 334с.
398941
  Оськин Д.В. Двум смертям не бывать: роман-хроника / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1990. – 255с.
398942
  Кравченко А.А. Двумерная задача термопластичности (сложное нагружение) для элементов конструкций с криволенейными границами : Автореф... канд. техн.наук: 05.022 / Кравченко А.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьковск. инжен.-строит. ин-т. – Горький, 1972. – 16л.
398943
  Шиукашвили М.А. Двумерная количественная спектральная классификация звезд FO-G5 по спектрам, полученным с предобъективной призмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шиукашвили М.А.; Тбил. гос. ун-т. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1966. – 9л.
398944
  Котеров В.Н. Двумерная модель рабочего объема непрерывного электроионизационного СО2- лазера / В.Н. Котеров, И.Н. Сидоров, А.В. Шипилин. – Москва, 1981. – 62 с.
398945
  Кобринский А.А. Двумерные виброударные системы / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1981. – 335с.
398946
  Балстаг И.А. Двумерные дискретные аффинные группы / И.А. Балстаг; И.А. Балтаг, В.П. Гарит. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 118с.
398947
  Пасенчук А.Э. Двумерные дискретные операторы типа свертки и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пасенчук А.Э.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 26л.
398948
  Умаров А.И. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. / А.И. Умаров , Ш.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1989. – 93 с.
398949
  Кузин В.Г. Двумерные задачи до медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам экструзии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.н аук : 01.02.05 / Кузин В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
398950
  Алексеев А.Е. Двумерные задачи идеальной жесткопластической среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Алексеев А. Е.; АН СССР Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
398951
  Кузин В.Г. Двумерные задачи о медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложения к процессам экструзии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузин В. Г.; Ин-т механики. – К., 1982. – 100л. – Бібліогр.:л.93-100
398952
  Ободовский Леонид Борисович Двумерные задачи об установившихся колебаниях и дифракции упругих волн в анизотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ободовский Леонид Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1984. – 15л.
398953
  Кривцун М.Г. Двумерные задачи стационарной теплопроводности и термоупругости для тел с криволинейными трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кривцун М.Г.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики. Ин-та математики. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
398954
  Гульчевский Л.С. Двумерные задачи теплопроводности и термоупругости для составных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гульчевский Л.С. ; АН УССР. – Львов, 1979. – 21 с.
398955
  Зашкильняк И.М. Двумерные задачи термоупругости для составных тел с дефектами типа трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зашкильняк И.М.; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 19л.
398956
  Шикин В.Б. Двумерные заряженные системы в гелии / В.Б. Шикин, Ю.П. Монарха. – Москва : Наука, 1989. – 156с.
398957
  Прусов И.А. Двумерные краевые задачи фильтрации / И.А. Прусов. – Минск, 1987. – 181с.
398958
  Люксютов И.Ф. Двумерные кристаллы / И.Ф. Люксютов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с.
398959
  Городецкий М.Б. Двумерные операторы теплица с аналитическими символами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Городецкий М. Б.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 14л.
398960
  Козлов В.П. Двумерные осесимметричные нестационарные задачи теплопроводности / В.П. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 390 с.
398961
  Аминов Ю.А. Двумерные поверхности в трех- и четырехмерном евклидовых пространствах: результаты и нерешенные проблемы // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 3-36. – ISSN 1027-3190
398962
  Рамазанова К.Ш. Двумерные поверхности четырехмерного евклидова прсотранства Е4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Рамазанова К.Ш.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
398963
  Гуревич В.Л. Двумерные псевдоримановы многообразия ограниченной кривизны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
398964
  Глова Надежда Ивановна Двумерные распределения четырехмерного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Глова Надежда Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л.
398965
  Сушко Татьяна Сергеевна Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; Мин-во образов. и науки Украины; Сумский госуд. ун-тет. – Сумы, 2005. – 180л. – Библиогр.: л.161-180
398966
  Стоцкий Ф.И. Двумерные температурные поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоцкий Ф.И.; АН УССР.Львов.филиал.мат.физики Ин-та математики. – Л, 1978. – л.
398967
  Стоуцкий Ф.И. Двумерные температуры поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоуцкий Ф.И.; Львов.филиал.матем.физики ин-та математики. – Львов, 1978. – л.
398968
  Белоцерковец Игорь Семенович Двумерные течения в ближнем следе с замкнутыми несимметричными отрывными зонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белоцерковец Игорь Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
398969
  Аннин Б.Д. Двумерные упругопластические задачи / Б.Д. Аннин. – Новосибирск, 1968. – 122 с.
398970
  Степанов Э.А. Двумерный ламинарный пограничный слой при различных законах массобмена на поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Степанов Э.А.; Моск.физ-техн. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
398971
  Бакс Э. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости : Пер. с англ. / Э. Бакс ; пер. с англ. И.В. Коптюга ; под ред. К.М. Салихова. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
398972
  Акулов И.И. Двумя дорогами : повесть / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 260 с.
398973
   Двунадесятые праздники и Воскресение Христово : картины с тропарями, кондаками и объясн. текстом. – Москва : Издание книгопродавца И.Д. Сытина и К, 1882. – [13] л., [11] отд. картон. л. цв. ил. – Без тит. арк. - На обкл. також зазнач. зміст. - Примірник дефектний : обкл. відходить від блоку та недостатньо 2 арк. іл.
398974
  Белецкий В.В. Двуногая ходьба : модел. задачи динамики и управления / Белецкий В.В. – Москва : Наука, 1984. – 286 с. : ил. – Библиогр.: с. 273-283. – (Научные основы робототехники)
398975
  Князев В.В. Двуногие без перьев : Сатира и юмор / Васиий Князев. – Петербург : М.Г. Корнфельд ; [Тип. жур. "Сатирикон"], 1914. – 233, [5] с. – (Библиотека "Сатирикона")
398976
  Шмулович К.И. Двуокись углерода в высокотемпературных процессах минералообразования / К.И. Шмулович. – М., 1988. – 184с.
398977
  Шурко Геннадий Константинович Двупараметрические стохастические интегральные уравнения общего вида. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шурко Геннадий Константинович; Мин. нар. образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 141л. – Бібліогр.:л.138-141
398978
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных телах вращения при продольном обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Нгуен Хию Чьи ; МВ ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
398979
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных тонких телах вращения при продольном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Нгуен Хию Чьи; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
398980
  Буланкова О.В. Двупереходные глаглы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буланкова О. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 27л.
398981
  Соценко Н.Ф. Двуплановость прозы А.И. Куприна (на материале миниатюры "Кляча") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 34-43. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Новела О.І. Купріна «Кляча», яка започатковує неавторський цикл про письменників досліджується у даній статті як пародiйний текст. Було здійснено інтертекстуальний аналіз твору Купріна з метою визначення претекстів, які вважаються в літературознавстві ...
398982
  Вирченко Ф.И. Двупрставочные глаголы в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вирченко Ф.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 23л.
398983
  Мамаев Ш. Двусмысленное согласие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 50-53


  Дж.Буш пообіцяв допомогти Туреччині інформацією
398984
  Ещенко Ю.Ф. Двусоставная вторичная предикация в структуре предикативных единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ещенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с.
398985
  Абдуллаева Н.Д. Двусоставное простое предложение в современном азербайджанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаева Н.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 36л.
398986
  Савченко В.А. Двусоставные безглагольные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савченко В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 30л.
398987
  Чеснович Е.П. Двусоставные безглагольные предложения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеснович Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. романт. филолог. – Ленинград, 1967. – 12 с.
398988
  Букаренко С.Г. Двусоставные именные предложения, соотносительные с непридикативными глаголами словосочетаниями : Автореф... канд. филол.наук: / Букаренко С. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 17л.
398989
  Нгуен Хао Двусоставные нерасчлененные предложения с препозицией глагольного сказуемого (особенности их строения и основные типы) : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Нгуен Хао; МГУ. – М., 1974. – 22л.
398990
  Спивакова В.Д. Двусоставные предложения с родительным предложным в предикативной функции в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спивакова В.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
398991
  Бырка В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семанитческой направленного субьектного передвижения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бырка В.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
398992
  Быркк В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семантикой направленного субъектного передвижения в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Быркк В. Т.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 215л. – Бібліогр.:л.176-214
398993
  Доброва Е. Двустволка : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 106-113. – ISSN 0130-7673
398994
  Волова Г.Н. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого / Г.Н. Волова, О.А. Скарлато. – Москва, 1980. – 95с.
398995
  Иванова И.-Н.В. Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления : литолого-палеоэкологический и актуалистический анализ позднепалеозойских угленосных отложений юга Западной Сибири и мелководья некоторых морей СССР / И.-Н.В. Иванова; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : Наука, 1973. – 164с.
398996
  Дядин В.П. Двустворчатые моллюски из юрских отложений территории КМА и их стратиграфическое значение / В.П. Дядин; Научн. ред. Семенов В.П. – Воронеж : Воронежский университет, 1974. – 140с.
398997
  Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики: фауна, систематика, филогения = Bivalve molluscs of the superfamily Pisidioidea in the Palaearctic region:fauna,systematics,phylogen / А.В. Корнюшин; HАHУ, Инст.зоологии. – Киев, 1996. – 175 с. – ISBN 966-02-0008-0
398998
  Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски острогской свиты Кузбасса и ее возрастных аналогов на территории Западной Сибири и Восточного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Муромцева В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 18 с.
398999
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Андреева Т.Ф. ; отв. ред. Г.Я. Крымгольц ; АН ТаджикССР, Ин-т геологии Упр. геологии Совета Министров ТаджикССР. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1977. – 188 с.
399000
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Андреева Т.Ф. ; отв. ред. Крымгольц Г.Я. ; АН ТаджикССР, Ин-т геологии Упр. геологии Совета Министров ТаджикССР. – Душанбе : Дониш
Ч. 2 : Таблицы и обьяснения к ним. – 1979. – 29 табл.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,