Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
395001
  Деннингхаус В. "Еврейский" налог / В. Деннингхаус, А. Савин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 105-110. – ISSN 0235-7089


  Брежнев и еврейская эмиграция из СССР в 1972-1973 годах.
395002
  Лесюк Виктория "Евроотель" - первый отель класса "бизес - супериор" во Львове! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 40-42 : фото
395003
   "Европеец". Журнал И.В. Киреевского, 1832. – Москва : Наука, 1989. – 535, [1] с. – (Литературные памятники)
395004
  Смирнова Н.А. "Европеизм" - идеологическое оружие западногерманского империализма : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Н.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 23л.
395005
  Лященко І.С. Еволюція і взаємодія масової та елітарної культури в релігійній музичній традиції // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 191-204. – ISSN 2076-7382
395006
  Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С.21-29. – ISSN 0131-775Х
395007
  Білошицький Сергій Еволюція і проблеми ствердження нормативної та емпіричної ліберально-демократичних концепцій прав людини // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
395008
  Савчук В. Еволюція і спадкоємність в політичній економії та її викладання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
395009
  Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця 19 - першої чверті 20 століть / Т.Ю. Горбань ; АНА України ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 381 с. – ISBN 978-966-02-5574-6
395010
  Салтовський О.І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається розвиток поглядів М. Грушевського на українську державність під впливом революції 1917-1920 рр.
395011
  Бевз Т.А. Еволюція ідей національної державності у програмних документах української партії соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 289-300
395012
  Явір В.А. Еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на прикладі парламентських партій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 407-415. – ISSN 0869-2491
395013
  Нагайчук В.В. Еволюція ілокутивних дієслів в англійській мові 16-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Нагайчук В.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 18 с.
395014
  Рибаченко В.Ф. Еволюція іміджів українських політиків у 1991-2004 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 187-194
395015
  Сіромський Р. Еволюція імміграційної політики Квебеку після Другої світової війни // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 262-270. – ISSN 2078-6077
395016
  Тупицький О. Еволюція індивідуального доступу до конституційного правосуддя: український досвід та загальноєвропейські тенденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 91-94. – ISSN 2310-6158
395017
  Місюн Анна Володимирівна Еволюція індивідуальності в культурі античності (на матеріалі античної трагедії) : Автореф... кандид. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Місюн Анна Володимирівна; Мін-во культури і мистецтв України. Харків. держ. Академ. культури. – Харків, 1998. – 16л.
395018
  Конах В.К. Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 12-24. – ISSN 2308-6912


  Іномовлення, як специфічна форма діяльності, з часів своєї появи значно еволюціонувало від окремих радіо служб до мультимедійних корпорацій, що в своїй діяльності використовують поєднання різноманітних платформ – радіо, телебачення Інтернет мережу. ...
395019
  Канцуров О.О. Еволюція інституту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 42-46. – ISSN 2307-9878
395020
  Стоян В. Еволюція інституту казначества: витоки та становлення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 195-205. – ISSN 1818-5754
395021
  Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних умовах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 24-32
395022
  Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних умовах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 50-58.
395023
  Паска О. Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 27-33. – ISSN 2414-4436
395024
  Литвин В.С. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного правлінння // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 161-180. – ISSN 2518-7546
395025
  Співак В.М. Еволюція інституту сім"ї у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 645-651. – ISSN 1563-3349
395026
  Козюк В. Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 131-164. – ISSN 1684-906Х
395027
  Грінченко Ю.Л. Еволюція інституціональної структури Європейського Союзу в процесі формування економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.137-153
395028
  Босовська М.В. Еволюція інтеграційних процесів у туризмі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
395029
   Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-67. – ISSN 1607-7970
395030
  Слободян Н.В. Еволюція інтересів Сполучених Штатів Америки щодо Іраку в 90-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей еволюції інтересів Сполучених Штатів у регіоні Перської затоки. Простежено поетапну зміну стратегій Вашингтона щодо Іраку протягом 90-х років.
395031
  Литвиненко О.Г. Еволюція Інтернет-маркетингу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 132-137.
395032
  Валюшко І.О. Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 127-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
395033
   Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 319, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства. – Бібліогр.: с. 276-290. – ISBN 978-611-01-0622-1
395034
  Ісак Ю.І. Еволюція іспанського парламентаризму в оцінці вчених-новістів підросійської України другої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 279-285. – (Історія ; Вип. 27)
395035
  Вовкун С.В. Еволюція історичних поглядів П. О. Куліша // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2226-3209
395036
  Бутенко І. Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 20-25. – ISSN 1729-7206
395037
  Шейко В.М. Еволюція й культура в добу глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 4-14
395038
  Хайдер Т.В. Еволюція кабретної сатиричної картини світу (на матеріалі творчості В. Млинарського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 309-312. – ISBN 966-7825-78-7
395039
  Шкарлет С.М. Еволюція категорії "безпека" в науковому та економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 6-12.
395040
  Растворова М. Еволюція категорії "місто" в світовій науковій думці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 43-47


  На даному етапі розвитку людства міста виступають основною формою розселення населення та "мотором" цивілізації. В той же час досі немає загальноприйнятого визначення категорії "місто", що є наразі актуальним науковим питанням, особливо для суспільних ...
395041
  Балясова Ю.В. Еволюція категорії тотальність як єдності багатоманітности в історії та структурі філософського і наукового пізнання // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 157-174. – ISSN 2077-8309
395042
  Сімонова В.С. Еволюція категорій "стратегія" та "стратегічне управління" // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 117-120. – Бібліогр.: 15 пунктів
395043
  Арутюнов В.Х. Еволюція категорій можливості і дійсності у зв"язку з розвитком механіки (від класичної до квантової) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
395044
  Капитон В.П. Еволюція категорій сутності і явища у фізиці (від класичної фізики до сучасної) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
395045
  Сомов А.Ю. Еволюція китайської політики нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 243-247. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Висвітлено еволюцію китайської ядерної політики у сфері нерозповсюдження. Головна мета - простеження китайської національної ідеї щодо ядерної зброї, а також участь країни у міжнародних договорах та угодах про обмеження ядерного нерозповсюдження. Увагу ...
395046
  Куриляк Є. Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 144-149. – ISSN 1729-7206
395047
  Брижань І.А. Еволюція ключових детермінант економічного розвитку / І.А. Брижань, В.В. Биба // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 323-334


  Досліджені існуючі концепції економічного розвитку, які по-різному трактують дану категорію і пропонують різні методологічні принципи її аналізу, джерел, умов і закономірностей протікання. Виявлені загальні закономірності і принципи еволюції концепцій ...
395048
  Пастушук Г. Еволюція комічної фігури пороку в англійській гомілетичній драмі XVI ст. (комедія "Погода" Дж. Гейвуда) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 37-48. – ISSN 2078-340X


  Розвідку присвячено не досліджуваній досі у вітчизняному літературознавстві проблемі співвідношення дидактичного і карнавального елементів у англ. середньовічній драмі з перспективи розвитку в ній низових комічних персонажів. Об’єктом аналізу обрано ...
395049
  Дерев"янко Ірина Сергіївна Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини 17- поч. 21 ст : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Дерев"янко І. С.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
395050
  Гнатюк Н.Г. Еволюція композиційно-смислової структури авторських передмов в англійській науковій літературі 16-20 століть // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
395051
  Гнатюк Н.Г. Еволюція композиційно-смислової структури авторських передмов в англійській науковій літературі ХVI-XX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 91-98. – ISBN 966-581-231-9
395052
  Бойченко В.О. Еволюція комунікативної будови французького роману від першої особи XVIII - XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-132. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Основні положення статті стосуються лінгвостилістичного аспекту історичного розвитку комунікативної будови французького роману від першої особи. Цей тип роману має специфічну комунікативну спрямованість, яка впливає на його комунікативну структуру. ...
395053
  Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  Досліджено тенденції розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України за умов інформатизації та їх інтеграції в єдиний комунікаційний простір інформаційного суспільства. КМДБ розглянуто як сукупність цілеспрямованих процесів ...
395054
  Вільчинська Т. Еволюція конотативного значення слів-символів у поетичній творчості І.Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 153-165. – ISBN 966-7773-70-1
395055
  Гаврилюк Р.О. Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 89-103. – (Правознавство ; Вип.333)
395056
  Базась М. Еволюція контролінгу та зв"язок з внутрішньогосподарським (управлінським) обліком // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 5-8. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
395057
  Шваб Т.О. Еволюція концепту "героїзм" в англійській мові : (на матеріалі текстів давньоанглійського, середньоанглійського та ранньоновоанглійського періодів) : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 -германські мови / Тетяна Олегівна Шваб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 252л. – Додатки: л.225-252. – Бібліогр.: л.201-219
395058
  Шваб Тетяна Олегівна Еволюція концепту "героїзм" в англійській мові ( на матеріалі текстів давньоанглійського, середньоанглійського та ранньоанглійського періодів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 04 / Шваб Т. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 4 назв
395059
  Загороднюк В.В. Еволюція концепту "ідея" у британській філософії XVII-XVIII ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Загороднюк Вячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 188-196
395060
  Загороднюк В.В. Еволюція концепту "ідея" у британській філософії XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Загороднюк Вячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
395061
  Галаш Г. Еволюція концепту "риба" в українській мові від фольклорних текстів до "Фізіолога" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 20-28. – ISSN 2075-437X


  У статті показано еволюцію концепту РИБА в українській мові у фольклорних та середньовічних текстах. В статье показана эволюция концепта РЫБА в украинском языке в фольклорных и средневековых текстах The article explores FISH concept evolution in the ...
395062
  Черниченко К.О. Еволюція концепту змішаних правових систем: деякі методологічні аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 75-80.
395063
  Супрун Н. Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму / Н. Супрун, Т. Боднарчук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 66-77. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
395064
  Мицик О.О. Еволюція концептуальних підходів до регулювання природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 282-289


  У статті виокремлено три етапи в еволюції теоретичних передумов політики регулювання природномонопольних галузей; проаналізовано причини виникнення домінуючого становища підприємства в їх динаміці; вказано на основні групи методів антимонопольного ...
395065
  Циганов С.А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки / С.А. Циганов, Т.В. Табакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 89-99 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
395066
  Слободянюк А.В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі : Автореф. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Слободянюк А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
395067
  Слободянюк Анатолій Володимирович Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Слободянюк Анатолій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.: 179 - 198
395068
  Гайдай Т. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито становлення та розвиток концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін на основі аналізу наукових здобутків представників еволюційного інституціоналізму в рамках дослідних програм традиційного та нового ...
395069
  Даниленко В.А. Еволюція концепції економічної рівноваги та стійкості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 121-129


  В статті розглянуто основні історичні етапи еволюції концепції економічної рівноваги та стійкості. Здійснено порівняльний аналіз категорій "рівновага" та "стійкість", розроблено схему взаємозв "язку між ними. In the article it is analyzed main ...
395070
  Марущак Н. Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 215-217
395071
  Шевченко О.В. Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності як складової PR-діяльності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 123-129


  В статті розглядаються основні етапи розвитку концепції корпоратив- ної соціальної відповідальності. Показано, що становлення ксв-теорії відбувалось від позиції "корпоративного егоїзму" через "розумний егоїзм" до "корпоративного альтруїзму". ...
395072
  Черкаський І.Б. Еволюція концепції маркетингу послуг у контексті розвитку економічної теорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 9-13.
395073
  Шевченко Л.І. Еволюція концепції особистості та її роль у побудові моделей бачення-відтворення дійсності в сучасній прозі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про еволюцію концепції особистості, що була притаманна літературі радянського періоду в цілому як феномену розвитку культури. Розпад тоталітарних цінностей та зародження нових орієнтацій у суспільстві приводить до її певних змін.
395074
  Орлова В. Еволюція концепції підприємництва і розвиток малого бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 49-52. – ISSN 1728-9343
395075
  Дейнека Анатолій Михайлович Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 99-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано історичний розвиток ідей сталого управління лісовим господарством у контексті концепції сталого розвитку. Охарактеризовано міжнародні пронеси щодо критеріїв та індикаторів менеджменту сталого лісового господарства. Обгрунтовано ...
395076
  Дейнека А.М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1562-0905
395077
  Бойко А. Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
395078
  Пакулін С. Еволюція концепції стратегічного управління / С. Пакулін, Т. Кушнір, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1728-9343
395079
  Кирик Л. Еволюція концепції українського державотворення в історично-політологічній спадщині В"ячеслава Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історико-політологічних праць В"ячеслава Липинського розглядається еволюція його поглядів на проблему українського державотворення. On the basis of historical and politological works of Vjacheslav Lipyns"ky the evolution of his point ...
395080
  Пахомов С.Ю. Еволюція концепцій і моделей конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 3-8
395081
  Авдєєва Н.Є. Еволюція концепцій міжнародної конкурентоспроможності країн // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 15-21
395082
  Озимко М.В. Еволюція концепцій працевлаштування в західній соціології // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 39-42
395083
  Сандул М.С. Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 18-25. – ISSN 2306-546X


  У статті проведено дослідження сучасних процесів у вищій освіті і тенденцій розвитку національних освітніх систем. Метою дослідження є вивчення концепцій конкурентоспроможності вищої освіти в їх розвитку, а також підходів до її аналізу, прийнятих в ...
395084
  Жабін С.О. Еволюція концепцій та технологічної бази інформаційного суспільства // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 92-105. – ISSN 0374-3896
395085
  Бандоріна Л.М. Еволюція корпоративних інформаційних систем // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 111-114.
395086
  Скальская Д.М. Еволюція коцепції художнього пізнання в філософсько-естетичній спадщині Д.Лукача. : Автореф... Канд.філол.наук: 09.00.04 / Скальская Д.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 16л.
395087
  Кот Л.Л. Еволюція кредиту та кредитних відносин в умовах економічної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано найбільш поширені сучасні визначення кредиту, а також проведено аналіз участі кредиту і кредитних відносин на різних стадіях відтворювального процесу. Звертається увага на значення кредиту і кредитних відносин в умовах економічної ...
395088
  Козирєва В. Еволюція кримінальних покарань майнового характеру у вітчизняному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 122-126
395089
  Шейко В.М. Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 418-434
395090
  Альошина І.Г. Еволюція латинських префіксальніх дієслів просторової семантики у романських мовах (діахронічний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 12-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 18-19; 26 п.


  Розглянуто питання впливу основних тенденцій індоєвропейського словотвору на латинську мову та розвиток префіксального способу словотвору романських мов. Lebut de cet article est a la fois de dresser un bilan des recherches sur la derivation et la ...
395091
  Подольчак Н.І. Еволюція лізингової діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 91-97. – ISSN 0321-0499
395092
  Колошук Н. Еволюція ліричного героя та поетика образів у ліриці В.Слапчука / Н. Колошук, Л. Лавринович // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 169-176. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
395093
  Сидельникова Л. Еволюція літер-ідеограм у французькому письмі IX-XVIII століть // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 238-242. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
395094
  Осика О. Еволюція локальних магнітних полів у сонячному спалаху 19 липня 2000 р. / О. Осика, В. Лозицький, Е. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-50. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних спостережень сонячного спалаху 19 липня 2000 р. балу M6.4/3B. Магнітні поля вимірювались по магніточутливих лініях Fel 5247.1 та 5250.2 [ангстрем]; для оцінки немагнітних ефектів у цих лініях ...
395095
  Тюріна Т. Еволюція людської душі з погляду синергетики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 100-109. – ISBN 966-7379-92-11
395096
  Юргелевич Ірина Владиславівна Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал-металоід при термічних та лазерних обробках : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Юргелевич Ірина Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 125л. – Бібліогр.:л.115-125
395097
  Юргелевич Ірина Владиславівна Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал - металоїд при термічних та лазерних обробках : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Юргелевич Ірина Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
395098
  Лобко О. Еволюція маєткового комплексу графів Потоцьких (герб Пилява) у Правобережній Україні 1830-1917 рр. // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 13-46. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
395099
  Пилипчук В.П. Еволюція маркетингу як науки: сучасний стан та перспективи розвитку / В.П. Пилипчук, О.В. Данніков, І.М. Івасько // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 97-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
395100
  Шматко І.В. Еволюція марксистської концепції ідеології: від ідеї до реальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 300-311
395101
  Горенко О.М. Еволюція марксистської теоретичної традиції як об"єкт інтелектуальної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 136-153. – ISSN 0130-5247
395102
  Горчаков В.Г. Еволюція матерії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29
395103
  Горчаков В.Г. Еволюція матерії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-19 : рис.
395104
  Москвичова О.А. Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні : монографія / О.А. Москвичова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-169. – ISBN 978-966-630-093-8
395105
  Лебідь Є.М. Еволюція метафізичного комплексу душі в українській літературі та поетичній творчості Т. Шевченка (на матеріалі вибраних текстів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 228-232. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджується формування та розвиток художньої концепції душі в українській літературірізних епріодів. осмислюються окремі тези про співвіднесеність понять душа і дух у текстах українських авторів. Значну увагу приділено аналізу уявлень Т. ...
395106
  Сошенко С.М. Еволюція методів викладання іноземної мови / С.М. Сошенко, Б.С. Коломієць // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 22-27. – ISSN 2078-1687
395107
  Мельник Р. Еволюція методів здійснення зовнішньополітичної діяльності ФРН на прикладі Мюнхенської конференції з питань безпеки // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 124-126
395108
  Ігнатович Н.І. Еволюція методології економічних досліджень і сучасна соціокультурна парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 278-282


  У статті розглядається еволюція методологічних принципів економічної думки. Обґрунтовується застарілий характер методології позитивізму у традиційних економічних теоріях та необхідність розвитку сучасних економічних досліджень у соціокультурній ...
395109
  Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 70 назв
395110
  Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Додатки: л. 452-462. – Бібліогр.: л. 406-451
395111
  Петруха С.В. Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 16-34. – ISSN 2306-6792
395112
  Соболєв Д.В. Еволюція механізмів інституту банкрутства: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 224-235


  У статті розглянуті наявні на сьогодні в економічній науці дослідження з проблем інституту банкрутсва як невід"ємної складової розвитку країн з ринковою економікою; узагальнений досвід теоретичних напрацювань щодо поняття "інститут банкрутства" та ...
395113
  Глущенко О. Еволюція механізму неспрможності (банкрутства) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 374-383. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
395114
  Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 185-202
395115
  Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
395116
  Серажим Ю.В. Еволюція механізму функціонування міжнародних фінансових ринків у контексті сучасної світової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 280-284


  У статті за допомогою періодизацї розвитку міжнародних фінансових ринків показані ті якісні зміни, які відбулися в ньому протягом минулого століття, а саме - формування нового механізму регулювання світового ринку цінних паперів. Провідна роль у ...
395117
  Чорна О.С. Еволюція мистецтва оригамі в епоху Постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 81-87. – ISSN 2225-7586
395118
  Протас М. Еволюція мистецтва як складний фрактал (До питання фазово-просторових інтерпретацій сучасних візуальних практик у моделях теорії хаосу) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 37-51. – ISBN 966-7021-96-3
395119
  Константинов В. Еволюція міжнародних регіонів у системах міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію наукової категорії "регіон" у дослідженнях міжнародних відносин в умовах різних типів організації глобальної системи міжнародних відносин. Запропоновано критерії визначення міжнародного регіону, доведено, що регіони ...
395120
  Мікерін Г.І. Еволюція міжнародних стандартів оцінки триває / Г.І. Мікерін, С.О. Сівець // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 5 пунктів
395121
  Павлов Г. Еволюція мінерального складу та структури Мухарівських гранітоїдів Північно-Західної частини Українського щита / Г. Павлов, О. Павлова, О. Бубнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Встановлено процеси (тектонічні метаморфічні й метасоматичні), що призвели до зміни первинного мінерального складу та структури гранітоїдів Мухарівського масиву Українського щита. Виділено та охарактеризовано мінеральні парагенезиси, що виникають на ...
395122
  Гусаков Володимир Еволюція міфу у традиційному суспільстві (за результатами центральноазіатських етнологічних досліджень) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
395123
  Ніка О.І. Еволюція мови і думки: лінгвістична перспектива наукових ідей О.О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті розглядається лінгвістична перспектива ідей О.О. Потебні, зокрема аналіз граматичних явищ в їх еволюційному співвідношенні з історією думки. В статье рассматривается лингвистическая перспектива идей А.А. Потебни, в частности анализ ...
395124
  Бойко О.Т. Еволюція мови права і розвиток юридлінгвістичних знань у відомчих ВНЗ / О.Т. Бойко, Б.М. Юськів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 321-325. – ISBN 966-435-028-1
395125
  Данилич В.С. Еволюція мовних стратегій в історії західноєвропейської цивілізації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 59-65. – Бібліогр.: Быбліогр.: 12 назв.
395126
  Рубанов П. Еволюція моделей дослідження ролі фінансових посередників в економічній системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 68-74. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні історичні етапи розвитку наукової думки про роль фінансових посередників в економічній системі, виделіно основні підходи до визначення їх ролі.
395127
  Юхименко Петро Іванович Еволюція монетаристських теорій: історико-економічний аналіз : Дис. ... доктора економічних наук: 08.01.04. / Юхименко П.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 426л. – Бібліогр.: л. 401-426
395128
  Юхименко Петро Іванович Еволюція монетаристських теорій: історико-економічний аналіз : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Юхименко П.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв.
395129
  Ніколенко О.М. Еволюція мотивів у прозі Андрія Платонова / О.М.Ніколенко, Т.В.Кушнірова; МОН України; Полт. держ. пед. унів. – Полтава, 2006. – 190с. – ISBN 966-7653-13-0
395130
  Лятіна О.І. Еволюція надання страхових послуг в Україні нерезидентами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 374-377
395131
  Фрадинський О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 51-61. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
395132
  Коломієць Л.В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця 19-початку 20 ст. : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лада Володимирівна Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 8 назв
395133
  Коломієць Л.В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця 19 - початку 20 ст. : Дис. ...доктора філол. наук. Спец. 10.02.16. - перекладознавство / Лада Володимирівна Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 504л. – Бібліогр.: л.437-485
395134
  Вергунов В.А. Еволюція наукових засад на шляху до природоохоронного адаптивно-ландшафтного меліоративного землеробства / В.А. Вергунов ; Нац. академія аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : [Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ], 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 37). – ISBN 547-966-8300-11-3
395135
  Михайленко Г. Еволюція наукових зацікавлень О. Г. Лотоцького // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 96-122. – ISBN 966-8547-61-6
395136
  Довбняк С.С. Еволюція наукових концепцій державного боргу // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-7496-87-6
395137
  Супрун Н. Еволюція наукових концепцій корпоративізму як чинник становлення теорії корпоративного управління // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 75-89. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
395138
  Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про особливості методологічних та концептуальних підходів у дослідженнях міжнародних відносин до феномену регіоналізму, який набув широкого розповсюдження в останні десятиліття, в умовах постбіполярності. Розглянуто основні концепції ...
395139
  Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про особливості методологічних та концептуальних підходів у дослідженнях міжнародних відносин до феномену регіоналізму, який набув широкого расповсюдження в останні десятиліття, в умовах постбіполярності. Розглянуто основні концепції ...
395140
  Гражевська А.О. Еволюція наукових підходів до трактування рентних відносин у ринковій економіці // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 162-168. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано основні етапи еволюції наукових підходів до трактування рентних відносин у ринковій економіці. Oбґрунтовано висновок про спадкоємність та конкурентне змагання наукових ідей представників класичної політичної економії, марксизму, ...
395141
  Скиба М.В. Еволюція наукових поглядів зарубіжних вчених щодо сутності поняття "підприємець" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
395142
  Реверчук С.К. Еволюція наукових поглядів на банківську діяльність у докапіталістичну епоху / С.К. Реверчук, О.С. Реверчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 282-285. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
395143
  Касабова І.А. Еволюція наукових поглядів на глобалізацію // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 121-126.
395144
  Томчук Н.В. Еволюція наукових поглядів на людський розвиток // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 95-105. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1811-3141
395145
  Професор Еволюція наукових поглядів на людський розвиток / Професор, Ястремський, життєві та наукові звершення : // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-110. – ISSN 1811-3141
395146
  Піменова О.В. Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-90 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
395147
  Корецька С.О. та інш. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.147-151. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
395148
  Хопчан В.М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 107-109
395149
  Нікітішин А.О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 26-32. – ISSN 1993-6788
395150
  Заліско О.І. Еволюція наукових поглядів на проблему фінансового левериджу транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 150-160. – ISSN 2308-6912


  Досліджено економічний зміст фінансового левериджу, визначено та проаналізовано існуючі підходи до його ідентифікації. Виявлено співвідношення між поняттям "фінансовий леверидж" та "структура капіталу корпорацій". Фінансовий леверидж розглянуто як ...
395151
  Мартинова Л.Б. Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 55-62. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 2). – ISSN 2306-4420
395152
  Мазурчак В.І. Еволюція наукових поглядів у формуванні соціальної відповідальності суб"єктів господарювання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 224-227. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
395153
  Виноградова Н. Еволюція науково-теоретичних підходів до визначення понять "закон", "закономірність" та "принцип" у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 36-45
395154
  Ріжняк Р.Я. Еволюція наукового забезпечення трансформації бібліотек вищих навчальних закладів України у сучасні інформаційні центри // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 220-230. – ISBN 978-617-689-091-1
395155
  Ріжняк Р. Еволюція наукового обгрунтування автоматизації біблотек вищих навчальних закладів України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 207-215. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується історія розвитку наукового та технологічного забезпечення автоматизації бібліотечних інформаційних процесів наукових книгозбірень вищої школи України в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Виділені три етапи розвитку ...
395156
  Кравченко К. Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління / К. Кравченко, Ю. Шаров // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 36-41. – ISSN 1993-0259
395157
  Ріжик Р. Еволюція наукового та технологічного забезпечення комп"ютеризації навчання у вищих навчальних закладах України в другій половині XX - на початку XXI століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 240-249
395158
  Штангрет А.М. Еволюція наукової думки у становленні підвалин економіки знань // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 145-154
395159
  Чукурна О.П. Еволюція наукової думки щодо концепції ціноутворення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 212-218. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто еволюцію наукової думки щодо зміни підходів до визначення концепції ціноутворення. Проаналізовано еволюцію наукових поглядів щодо сутності концепцій ціни та факторів маркетингового ціноутворення. Зроблено висновок, що основу маркетингового ...
395160
  Ніколаєв Д.Г. Еволюція наукової теорії фінансового капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються теорії фінансового капіталу та можливості їх сучасного використання.
395161
  Кирилюк Є.М. Еволюція національних економічних систем в умовах постіндустріальної трансформації та глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 12-19
395162
  Хайдер Т.В. Еволюція національних стереотипів в умовах глобалізованої Европи в творах Е. Редлінського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 391-399


  У статті висвітлюються актуальні проблеми польської літератури. На прикладі прози сучасного польського письменника Е. Редлінського розглядаються шляхи й тенденції еволюції деяких національних стереотипів. В статье освещаются актуальные проблемы ...
395163
  Малий І. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / І. Малий, О. Тищенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 145-160. – ISSN 1684-906Х
395164
  Гордієнко М. Еволюція національної держави в умовах нового світопорядку // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 174-179. – ISBN 978-966-439-147-1
395165
  Ткач О.І. Еволюція національної самосвідомості в країнах Латинської Америки:єдина нація або союз націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості національної самосвідомості в країнах Латинської Америки. Considered aspects of evolution of national identity in Latin America countries.
395166
  Пінцак В. Еволюція німецького питання у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни / В. Пінцак, О. Онутчак // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 107-124
395167
  Піхтовнікова Лідія Сергеевна Еволюція німецької віршованої байки : Дис... доктор. філолог.наук: 10.02.04 / Піхтовнікова Лідія Сергеевна; Х. націонал. ун-тет ім. В.Н. Каразіна. – Х, 2000. – 427л. – Бібліогр.:л.386-427
395168
  Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької віршованої байки (13-20 ст.): жанрово-стилістичні аспекти : Автореф.дис.на здоб.наук.ступ.д-ра філол.наук: 10.02.04., 10.01.04. / Піхтовнікова; КНУТШ. – Київ, 2000. – 40с. – Бібліогр.: с.35-36
395169
  Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької віршованої байки (XIII-XX cт.) : Жанрово-стилістичні аспекти : 10.02.04.;10.01.04.:Дис.на здоб.наукового ступеня доктора філологічних наук / Піхтовнікова Л.С.; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 427л. – Bibliogr.: С.386-427
395170
  Герасимчук М.В. Еволюція норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення до Першої світової війни // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 97-101
395171
  Нелін О. Еволюція норм спадкового права в процесі становлення і розвитку правової системи України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 62-67
395172
  Костя Д.В. Еволюція нормативних підходів до природоресурсних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 90-95. – (Правознавство ; Вип. 435)
395173
  Шутак Т.Г. Еволюція нормативно-правових підходів до конституційно-правового статусу Центрального банку держави (на прикладі Великобританії та України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 37-43. – (Правознавство ; Вип.306)
395174
  Ріжняк Р.Я. Еволюція нормативно-правового забезпечення інформатизації наукових бібліотек вишів України в кінці XX - на початку XXI століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 112-119. – ISSN 2077-1800
395175
  Підгородинський В.М. Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 27-34. – ISSN 1561-4999
395176
  Раллєв О.Б. Еволюція об"ємно-просторових форм в архітектурі Арабських країн близького сходу : Автореф... Доктора архітектури.наук: 18.00.01 / Раллєв О.Б.; Київ держ.техн.дун-т. – Київ, 1996. – 32л.
395177
   Еволюція обертань твердого тіла під дією збурюючих та керуючих моментів сил : навч. посібник для студ. спец. "Механіка" / Л.Д. Акуленко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 296, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-296. – ISBN 978-617-689-029-4
395178
  Луняк Є. Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Автор простежує еволюцію французьких історичних досліджень, а також розвиток української та російської історіографій про Анну Ярославну (Анну Руську, Анну Київську) королеву Франції в ХІ ст. Author studies evolution of Anna Yaroslavna"s image in the ...
395179
  Рудяков П.М. Еволюція образу головного героя в романі І. Андрич "Проклятий двір": від мовчання - до мовчання // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 197-204. – ISSN 2075-437X


  "Проклятий двір" Чаміла, в ході якої він проходить кілька стадій, від початкового стану мовчання під впливом несприятливих обставин та набутого завдяки ним особистого досвіду до заключного, підсумкового мовчання як наслідку його самоототожнення з ...
395180
  Білецька С. Еволюція образу дитини: Ж.-Ж.Руссо як основоположник теорії педоцентризму // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 31-34
395181
  Покуль О. Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 130-140. – ISSN 0236-4832
395182
  Крапліна Л.О. Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній літературі (друга половина 19 - початок 21 ст.) : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Крапліна Л.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв.
395183
  Рудакова Н. Еволюція образу козака в ліро-епосі та народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 267-272


  Приділено увагу витокам козацтва і української фольклорної традиції та питанням міфопоетичної ґенези власне образу козака. The attention is paid to the leaks of Cossacks and Ukrainian folk traditions and issues mifopoeticheskoy actual genesis of ...
395184
  Бекеш С.Д. Еволюція образу коханої у поетичній збірці Олеся Бабія "За щастя оманою" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 383-392. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
395185
  Рибалка В.Г. Еволюція образу німця в суспільній свідомості Київької Русі - України (ХІ - ХІХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.69-79. – ISBN 966-551-070-3
395186
  Якиминська Л. Еволюція обряду Купала протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у с. Кумарі Первомайського району Миколаївської області // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 98-102


  У статті розглядається трансформація формальних та функціональних елементів обряду Купала у "ляхецькій" та "мужицькій" частинах с. Кумарі, в тому числі - сучасної його інсценізації, запровадженої адміністрацією. На початку ХХІ ст. у селі функціонуєтри ...
395187
  Харчіладзе Д.В. Еволюція ономасіологічних типів композитів -VN в італійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 136-147. – ISBN 966-581-102-9
395188
  Скороход Ю.С. Еволюція операцій ООН з підтримання миру в постбіполярній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 78-83.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
395189
  Макаревич О.В. Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 32-47 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
395190
  Ганшина К. Еволюція органів місцевого самоврядування м. Харкова (1990 - 2000 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 38-39
395191
  Поляк О. Еволюція освітнього планування: від тоталітарних до форсайтних підходів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 110-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
395192
  Антошкіна Л.І. Еволюція освітньої парадигми: генерація соціального капіталу і фінансові проблеми // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 52-56
395193
  Сомик А.В. Еволюція основних засад грошово-кредитної політики в аспекті визначення монетарного та валютного режимів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 37-44. – ISSN 2077-6330
395194
  Філіна Т.В. Еволюція основних національних питань русинів - українців // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 132-135
395195
  Бандровський О. Еволюція основних принципів та формування пріоритетних напрямів зовнішньої політики Римської імперії доби принципату // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 65-85
395196
  Гук Н.А. Еволюція основних теоретико-методологічних підходів до розробки теорії зайнятості населення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 22-25
395197
  Грицина С.В. Еволюція особистісного в середньовічних текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню особистісного в середньовічних творах XI і XVI ст. і встановленню меж між каноном епохи та авторським "я" (на матеріалі текстів "Повчання дітям" Володимира Мономаха та "Духовний заповіт" Василя Загоровського). ...
395198
  Криворучко С.К. Еволюція особистості у творчості Андре Жіда / С.К. Криворучко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-623-622-0
395199
  Шумовська К.Е. Еволюція парадигми управління і соціальні зміни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
395200
  Забуранна Л.В. Еволюція парадигми управління підприємством // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 133-138. – ISSN 2221-1055
395201
  Ніколайчук А. Еволюція паратаксису й гіпотаксису в студіях учених харківської лінгвістичної школи / А. Ніколайчук, М. Хлиніна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 64-70. – ISSN 2411-6548
395202
  Ясинський С.Є. Еволюція парламентаризму як головної складової теорії народного представництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  У статті показана еволюція парламентизму починаючи з ХІІ ст., коротко відображені ідеї головних його теоретиків.
395203
  Рибщун О.В. Еволюція партій модерного типу в Україні: кінець XIX - початок XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 165-179
395204
  Гаврилюк Г.І. Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 295-299. – ISSN 2076-1554
395205
  Якименко Ю.В. Еволюція партійної системи України: особливості аналізу та основні етапи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 229-237
395206
  Долгов І.О. Еволюція партнерства (Україна - НАТО) / І.О. Долгов, А.В. Алєксєєнко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 30-39. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
395207
  Ніколаєнко Л. Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-26. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, викликані логікою переходу від соціології лінгвістики до соціології мови, зумовленої сукупністю тенденцій, властивих сучасним капіталістичним, а, відповідно, і нестабільним суспільствамю Головною такою тенденцією є ...
395208
  Толстой М. Еволюція петрохімічного складу гранітоїдів Українського щита / М. Толстой, Н. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  На кількісному рівні виділено окремі етапи гранітоутворення на Українському щиті, які маркуються відповідними формаціями порід. At a quantitative level separate stages of formation jf granitoids on the Ukrainian Shield which are marked by ...
395209
  Сизоненко В. Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено суперечності інституціонально - управлінської незавершеності ринкових перетворень та їх вплив на розвиток підприємництва. Обґрунтовано необхідність використання інституційних підходів у державному регулюванні сучасних форм ...
395210
  Сизоненко В.О. Еволюція підприємництва на шляху до постіндустріальної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито вплив підприємництва на формування основ постіндустріальної економіки, структурні зрушення, темпи і якість економічного зростання. Обгрунтовано заходи з інституціонального забезпечення інноваційної діяльності, докорінної зміни економічних ...
395211
  Хилько О.Л. Еволюція підходів до визначення поняття "національна безпека" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
395212
  Вірченко В. Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-30. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції теоретичних підходів до аналізу сутності інтелектуального капіталу. Досліджено етапи розвитку теорії інтелектуального капіталу та підходи до його структурування. Розглянуто основні риси інтелектуального ...
395213
  Повний С. Еволюція підходів до державного регулювання видобутку бурого вугілля в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 189-193
395214
  Карбовська Л.О. Еволюція підходів до державного регулювання освіти в перших державах Сходу та античні часи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 79-85
395215
  Черкашина К. Еволюція підходів до джерел фінансування бюджетного дефіциту / К. Черкашина, Л. Могилко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-86. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено причини виникнення та існування дефіциту державного бюджету країни. В історичній ретроспективі розглянуто основні джерела фінансування бюджетного дефіциту. Обґрунтована доцільність використання державних цінних паперів як важливого ...
395216
  Швіндіна Г.О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 66-77. – ISSN 1726-8699
395217
  Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності. Досліджено історію розвитку підходів до класифікації об"єктів інтелектуальної власності. Розглянуто переваги та недоліки різних підходів до класифікації ...
395218
  Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах : аналізують фахівці НБУ / В. Кротюк, В. Міщенко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
395219
  Дубинська М.В. Еволюція підходів до параметризації поняття "місце розташування" в масовій оцінці нерухомості // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 177-178
395220
  Іваницька М.Л. Еволюція підходів до перекладу української літератури в Німеччині // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 89-103. – ISSN 2311-2697
395221
  Коппель О.А. Еволюція підходів до проблем міжнародної безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено аналізу еволюції проблеми безпеки, обговорюються фундаментальні основи проблеми, на яких базуються сучасні теорії, аналізуються попередні і сучасні теорії з проблем безпеки, показується можливість їх використання для району Перської ...
395222
  Пархомчук О.С. Еволюція підходів до проблеми демілітаризаціїм та конверсії в умовах формування сучасної міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 212-224. – ISBN 966-7196-06-2
395223
  Небрат С. Еволюція підходів до реалізації права націй на самовизначення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 79-81
395224
  Кондрашов О.М. Еволюція підходів до розробки регіональних програм промислової політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-83. – Бібліогр.: 8 назв
395225
  Романюк Н.А. Еволюція підходів до розуміння гегемонії в теорії міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 34-46. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто теоретичні підходи реалізму, лібералізму, марксизму та конструктивізму до дослідження, аналізу та розуміння явища гегемонії в науці про міжнародні відносини. Проаналізовано основоположні твердження ключових представників кожного з ...
395226
  Щербатюк С. Еволюція підходів до управління якостю // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.261-269. – ISBN 966-654-085-1
395227
  Чеберкус Д. Еволюція підходів до формування та реалізації державної інноваційної політики європейського співтовариства на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі пошуку ефективних підходів до організації процесу формування та реалізації державної інноваційної політки. Автором проаналізовано еволюцію підходів до провадження інноваційної політки в країнах Європейського Співтовариства та ...
395228
  Захарова Н.С. Еволюція підходів Ради Європи до протидії насильству в сім"ї // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 38-43. – ISSN 2078-3566
395229
   Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 253-265. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395230
  Стрілець В.В. Еволюція підходів Української партії радикал-демократів до питання державного статусу України (1905-1930-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті досліджено еволюцію підходів Української партії радикал-демократів до питання державного статусу України (1905-1930-ті роки).
395231
  Гринчук Н. Еволюція планування: запровадження стратегічного планування у практику діяльності місцевих органів влади // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.49-53
395232
  Лекарь С.І. Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
395233
  Бойко Н.І. Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку "хмарної" архітектури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 348-367. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
395234
  Ковальчук А. Еволюція поглядів І.Франка на психологію переступника // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.163-175 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
395235
  Ткачук П.П. еволюція поглядів М. Грушевського щодо процесу військового будівництва УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 89-93. – ISSN 0321-0499
395236
  Бутенко А.П. Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бутенко Андрій Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
395237
  Мельник В.М. Еволюція поглядів на дохід і прибуток підприємства як потенційні об"єкти оподаткування / В.М. Мельник, О.Д. Борзенкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 32-43. – Бібліогр.: 45 назв
395238
  Стасишин А. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
395239
  Сардак С.Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 132-139. – ISSN 1993-6788
395240
  Штангрет А.М. Еволюція поглядів на категорію "економічна безпека" // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 88-96. – ISSN 1998-6912
395241
  Тютюнник О.М. Еволюція поглядів на особу і суспільство у філософії П. Куліша // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 35-46
395242
  Климович Н.І. Еволюція поглядів на поняття "інтелектуальний капітал" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 215-219. – ISSN 2222-4459
395243
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 11-15
395244
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 14-16
395245
  Сігал А.В. Еволюція поглядів на поняття ентропії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 18-22
395246
  Мельник В. Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
395247
  Немеш Г.О. Еволюція поглядів на природу та чинники економічного зростання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46.
395248
  Кузнєцова Н. Еволюція поглядів на проблему судової правотворчості у європейській континентально-правовій доктрині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
395249
  Єфремов В. Еволюція поглядів на продуктивність праці та їх практичне значення для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 18-22. – Бібліогр.: 15 назв
395250
  Кузьмівн О. Еволюція поглядів на ризик в економічній науці / О. Кузьмівн, В. Глібчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 92-101. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
395251
  Федорова Н.Є. Еволюція поглядів на роль науки у соціально-економічному розвитку суспільства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 16-27. – ISSN 0321-4095
395252
  Чуба Н. Еволюція поглядів на роль та наслідки державного боргу в національній економіці // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 287-295. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
395253
  Іващенко А.М. Еволюція поглядів на стратегію сучасного гібридного конфлікту та сценарії протидії гібридним загрозам / А.М. Іващенко, М.І. Шпура // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
395254
  Цимбал К.Д. Еволюція поглядів на цінності у західних науках про суспільство // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 174-185
395255
  Гнатюк Р.А. Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів у господарській системі / Р.А. Гнатюк, П.І. Островерх // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 400-406. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395256
  Антоновська М. Еволюція поглядів Т. Шевченка на протистояння "Людина - суспільство" ("Варнак" (поема та повість), "Москалева криниця")) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 13-18. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються твори Т. Шевченка, об"єднані образом варнака. Аналіз творів переконує в тому, що митець ішов шляхом поглиблення морального сенсу конфлікту, скептично ставився до соціальної й особистісної цінності помсти
395257
  Баула О.В. Еволюція поглядів учених-економістів на роль ринку цінних паперів в економіці // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 313-320. – ISSN 0320-4421
395258
  Квак М.В. Еволюція поглядів учених на національне багатство (ХVІ - ХІХ ст.) // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.6. – С. 315-323. – ISBN 5-7763-2435-1
395259
  Дирда Н. Еволюція поглядів щодо винагороди персоналу в економічній теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 245-254


  В статті зосереджується увага на дослідженні економічних теорій, що здійснили вплив на теорію та практику винагороди за працю. In the article accented our attention on research of economic theories which carried out influence on a theory and practice ...
395260
  Багіров С.Р. Еволюція поглядів щодо проблеми причинного зв"язку в радянській науці в радянській науці кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 24-29. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
395261
  Макалюк І.В. Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 311-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
395262
  Рудь О.В. Еволюція поглядів щодо функцій податків // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 135-141. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
395263
  Нікітін В. Еволюція поглядів Ю. Габермаса на громадянське суспільство і державу // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 56-64.
395264
  Соловйова Ю.О. Еволюція податкового контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349
395265
  Якимчук Л.М. Еволюція податкової системи України: етапи, особливості та вплив на економічний розвиток держави / Л.М. Якимчук, В.М. Чубай // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395266
  Сидельникова Л.В. Еволюція подвоєних літерних комплексів французького письма IX-початку XXI століття // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 119-124. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
395267
  Баран Є. Еволюція поетичного мислення Василя Слапчука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 256-260. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
395268
  Кочегарова С.І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кочегарова С.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 205 л. – Бібліогр.: л. 183-205
395269
  Кочегарова С.І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кочегарова С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
395270
  Кривенда О. Еволюція позики: досвід права стародавнього Риму // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-56
395271
  Білецький О.І. Еволюція позитивного героя в творчості М.Коцюбинського. / О.І. Білецький, 1958. – [11] с.
395272
  Перепелиця Г. Еволюція позиції НАТО, або Що може зупинити Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 60). – С. 3


  Доктор політ. наук, конфліктолог, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Григорій Перепелиця коментує засідання Комісії Україна - НАТО, що відбулося 1 квітня у Брюселі, й загалом розповісти про роль НАТО у стриманні ...
395273
  Гончар Б.М. Еволюція позиції РФ стосовно залучення країн Центральної та Східної Європи до НАТО / Б.М. Гончар, В.В. Орлик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни у сприйнятті російською політичною елітою процесу розширення Північноатлантичного альянсу на Схід протягом 1990-х - початку 2000-х рр. Проаналізовано різні підходи до зазначеної проблеми з погляду відповідності цих процесів ...
395274
  Шилова А. Еволюція позиції світового співтовариства у зв"язку із загостренням югославської кризи (початок 90-х років XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-62. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано позиції країн та заходи, вжиті світовим співтовариством з метою розв"язання югославської кризи. The positions of countries and the measures on settlement of the Yugoslav crises taken by the international community have been analyzed.
395275
  Ратніков М.І. Еволюція позиції США по відношенню до Міжнародго кримінального суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 145-150


  У статті розглядаються різниця підходів США і ЄС щодо Міжнародного кримінального суду.
395276
  Гвоздков С.Ю. Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.). : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гвоздков Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
395277
  Гвоздков С.Ю. Еволюція позиції США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.). : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гвоздков Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 170-195
395278
  СобкоВ.О Еволюція позиції України в ООН з палестинського питання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 413-428. – ISBN 966-7196-06-2
395279
  Шпак В. Еволюція покарань армією // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 16 січня (№ 9). – С. 8


  115-річчя примусового відправлення 183-х студентів Київського університету у солдати.
395280
  Білецька І. Еволюція полікультурної освіти в Сполучених Штатах Америки // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 80-88. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена історії розвитку освіти у Сполучених Штатах Америки. Автор виділяє та аналізує ряд важливих фактів і подій, що мали вплив на еволюцію полікультурної освіти, а саме: міжкультурний рух, міжгруповий рух, рух за громадянські права та ...
395281
  Буренко Наталія Миколаївна Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Буренко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 26с. – Бібліогр.: 8 назв.
395282
  Буренко Наталія Миколаївна Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Буренко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215 л. + Додатки: л. 215. – Бібліогр.: л. 181 - 214
395283
  Миронова М.А. Еволюція політики ЄС щодо країн Західних Балкан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 28-37


  The article deals with the issues of forming the EU strategy towards Western Balkans in the format of the Stabilisation and Association Process. Special attention is paid to analysis of perspectives and challenges of European integration of the Balkan ...
395284
  Аль-Аваса Раед Еволюція політики Ізраілю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Аль-Аваса Раед ; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 19 с.
395285
  Кожухар О.І. Еволюція політики Китаю в Центральній Азії (90-ті рр. XX ст. - поч. XXI ст.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 107-112. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
395286
  Кан Ден Сік Еволюція політики КНР щодо Кореї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 127-131. – ISSN 1608-0599
395287
  Савчак Н. Еволюція політики КНР щодо країн Південно-Східної Азії (др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-52. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються зміни політики КНР щодо країн Південно-Східної Азії в другій половині ХХ – початку ХХІ століття. В статье анализируются изменения политики КНР по отношению к странам Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – в начале ХХІ ...
395288
  Гуцуляк І.Р. Еволюція політики Польщі щодо Вишеградської групи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 4-7.
395289
  Бистрицька Е.В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 32-41. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
395290
  Каненберг-Сандул Еволюція політики російського уряду стосовно німецьких колоністів у XVIII-XIX ст.: етапи, зміст, правове оформлення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 47-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
395291
  Гончар Юлія Борисівна Еволюція політики США щодо інтеграційних процесів у західній Європі (кінець 80-х - 90-і роки) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1997. – 24л.
395292
  Бежнар Г.П. Еволюція політико-філософського світогляду В.К. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
395293
  Салтовский О.І. Еволюція політичних ідей українського козацтва гетьманської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто питання розвитку політичних ідей козацької доби.
395294
  Рафальський О. Еволюція політичних поглядів Д.Донцова у передреволюційний / О. Рафальський, В. Рєзнік // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 82-88. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
395295
  Салтовський О.І. Еволюція політичних поглядів М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 254-260. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто питання еволюції політичних поглядів Миколи Костомарова.
395296
  Калитко С.Л. Еволюція політичних поглядів П. Скоропадського у 1917 р. / С.Л. Калитко, О.М. Кравчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 47-52. – ISBN 978-966-171-277-4
395297
  Мандрик Іван Еволюція політичних та наукових оцінок народного повстання в Угорщині 1956 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 113-120. – (Історія ; Вип. 18)
395298
  Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 2-11. – ISSN 1819-7329
395299
  Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 37-53. – ISBN 978-966-611-826-7
395300
  Казанцева Т.Є. Еволюція поліхромії в архітектурі Львова 1870-х - 1930-х рр. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 44-53. – ISSN 2077-3455
395301
  Боєчко В.Ф. Еволюція польського питання в європейській міжнародній політиці 1914-1917 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 26-33. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
395302
  Станіслав Анджей Кресло Еволюція польської й української політичної і публіцистичної думки у сфері польсько-українських стосунків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 194-208. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
395303
  Петров Р.А. Еволюція поняття "acquis communautaire" в праві Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 145-148. – ISSN 2220-1394
395304
  Амалян Н.Д. Еволюція поняття "Chimerica" на тлі світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 169-175
395305
  Яцків-Ярош Еволюція поняття "бідермаєр" у німецькомовній літературі // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 150-156. – ISBN 978-966-171-312-2
395306
  Софієнко А.П. Еволюція поняття "зовнішній державний борг" як індикатора фінансової безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – С. 86-94. – ISSN 2218-1199
395307
  Загороднюк В.В. Еволюція поняття "ідея" у британському емпіризмі: від Дж.Лока до Д. Г"юма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 22-32
395308
  Багацька К.В. Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
395309
  Семенов А.Г. Еволюція поняття "логістика". Характеристика логістичних систем / А.Г. Семенов, М.Г. Гиря // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 281-289. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
395310
  Сібільова Н.В. Еволюція поняття "правосуддя" // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 186-197. – ISBN 966-8467-41-8
395311
  Кучер С.В. Еволюція поняття "прибуток" в загальній історії економічних учень // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 76-78. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
395312
  Бувалець О.О. Еволюція поняття "театралізація" в культурному просторі масових видовищ: історія та сучасність // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 141-149
395313
  Щепанківський В.Г. Еволюція поняття образу країни в класичних геополітичних теоріях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 174-178


  Geopolitics XXI century transformed into a game world that is growing by separating the image from its carrier (country or region) and the use of popular historical time scale geographical image-mask (brands, images, etc.)
395314
  Динько І.М. Еволюція поняття прибутку: теоретичний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 128-133. – ISSN 2307-9878
395315
  Добровенко О.А. Еволюція поняття стратегічного планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 29-32


  Розглядається планування як частина системи стратегічного управління організацією. Проаналізовані проблеми та недоліки традиційного планування та причини, які призвели до сучасного розуміння поняття стратегічного планування як процесу створення, ...
395316
  Гаджиєв В.В. Еволюція поняття суспільного договору (Гоббс, Локк, Руссо) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 28-35
395317
  Гандзюк А.М. Еволюція поняття та джерельна база дослідження парламентських фракцій // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 68-73
395318
  Будков В.Д. Еволюція понять "ген" і "мутація" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
395319
  Лучканин С.М. Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії наприкінці XIX-першій третині XX ст.у світлі дії позамовних чинників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 448-455


  У статті в діахронії зі зверненням до позамовних (політичних) чинників висвітлено історико-лінгвістичну дискусію кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. навколо проблеми походження румунського народу, його безперервного проживання (континуітету) в ...
395320
  Ткач О.І. Еволюція порівняльної політології: історичні періоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті проблеми порівняльної політології в системі політичного знання, її еволюція, історичні періоди.
395321
  Розумюк В.М. Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 299-314. – ISSN 2221-5719
395322
  Аніщук Н.В. Еволюція прав жінок у контексті викорінення тендерного насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 19-22. – ISSN 1563-3349
395323
  Клименко О. Еволюція прав людини: на прикладі Лівобережної України у першій половині ХІХ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.140-144. – ISSN 0132-1331
395324
  Ільченко Я.В. Еволюція права комунальної власності в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-37
395325
  Мальована Я. Еволюція правових засобів протидії злочинності неповнолітніх на західноукраїнських землях наприкінці ХVIII - на початку ХХ століття // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 1561-4999
395326
  Михальська Н.В. Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 220-224
395327
  Задоя К.П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо "непом"якшуваного довічного позбавлення волі (irreducible life sentence)" та їх значення для кримінального права України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (155). – С. 27-30


  Автор аналізує правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо "непом"якшуваного довічного позбавлення волі ". У статті відзначаються суперечності між положеннями Кримінального кодексу України та Конвенції про захист прав людини і основоположних ...
395328
  Боголій Ю. Еволюція правового забезпечення контртерористичних заходів США системою ООН (1990-ті рр. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 11-16
395329
  Самілик Л.О. Еволюція правового забезпечення обов"язкового медичного страхування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 329-335. – ISSN 1563-3349
395330
  Сидор М.Я. Еволюція правового регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 148-157. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню питання розвитку правового регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні. Особливу увагу приділено важливій ролі місцевих державних адміністрацій у розбудові системи ...
395331
  Нечай А. Еволюція правового регулювання видатків в державі від Древньої Русі до сьогодення. Частина1: огляд загальних тенденцій і Древня Русь // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.80-84. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
395332
  Барц Я.Є. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-154. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
395333
  Мартишок О.В. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (X - ХVIII ст.) / О.В. Мартишок, С.О. Слободянюк // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 146-153. – ISSN 1563-3349
395334
  Лизогуб В.А. Еволюція правового статусу козацької старшини в XVII - XVIII століттях // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 26-33. – ISSN 0201-7245
395335
  Ілин Л.М. Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини XIX ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 59-64. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
395336
  Баклан О.В. Еволюція правосуб"єктності Європейського Союзу щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС: спрямування та принципи // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 106-112
395337
  Тодоров В.І. Еволюція предметної області етнічної географії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 119-128. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
395338
  Кулинич М.Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 218-224. – ISSN 1729-360Х
395339
  Шатілов Є. Еволюція представника служивої бюрократії та його поглядів у Росії XV - XVII ст. (на прикладі біографій та творів Ф. Куріцина, І. Тімофєєва та Котошихіна) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 405-408. – ISBN 978-966-171-783-0
395340
  Міщенко І.В. Еволюція приватноправових засад у митному праві України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – С. 78-93
395341
  Демиденко Л.М. Еволюція принципів побудови податкових систем у західній економічній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто розвиток принципів оподаткування в економічній теорії минулих століть.
395342
  Вдовічена Л. Еволюція принципу адекватності правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-73.
395343
  Губань Р. Еволюція принципу мирного співіснування в сучасному міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 90-91.
395344
  Кориневич А. Еволюція принципу постійного суверенітету держав над своїми природними ресурсами у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 92-93
395345
  Юхимюк О.М. Еволюція принципу субсидіарності в праві Європейського Союзу // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 65-66. – ISBN 978-617-7272-11-2
395346
  Гаврилюк Р. Еволюція природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-29. – ISSN 0132-1331
395347
  Гаврилюк Р.О. Еволюція природи пострадянського фінансового права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 305-313. – ISSN 1026-9932
395348
  Зігліна Ю. Еволюція природної монополії під впливом сучасного НТП // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-30
395349
  Лесіва Н. Еволюція проблеми Гібралтару в другій половині XX ст. - на початку XXI ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 125-128. – ISSN 1728-9343
395350
  Білий М.М. Еволюція проблеми Гібралтару від витоків до підписання Лісабонської угоди // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 161-165
395351
  Шейко В.М. Еволюція провідних літературних об"єднань України у 20-х рр. XX ст.: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 4-17
395352
  Островерх О.Б. Еволюція просторових систем українського драматичного театру: типи організації, функції, людина (від натуралізму до авангарду) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 / Островерх О.Б.; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
395353
  Верлата А. Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 123-128. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
395354
  Прищепчук І.О. Еволюція процедури семантичної реконструкції індоєвропейських дієслівних праоснов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 160-167. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
395355
  Скопенко Н.С. Еволюція процесів інтеграції в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 118-126. – ISSN 2306-5834
395356
  Гурильова К.С. Еволюція процесу злиттів і поглинань ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 24-26


  Розглянуто п"ять періодів високої активності в галузі злиттів та поглинань, яких дуже часто називають хвилями.
395357
  Герасименко А. Еволюція процесу концентрації капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-41
395358
  Вітренко А. Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та визначено особливості поглядів різних економічних шкіл на феномен реклами та її значення на різних етапах розвитку соціально-економічної системи. Рассмотрены и определены особенности взглядов различных экономических школ на сущность и роль ...
395359
  Смірнова В.О. Еволюція путінського режиму: від політичної волі до політичного волюнтаризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 329-337. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються закономірності еволюції політичного режиму В. Путіна, виявляються ключові принципи та загрози суб"єктивізації російського політичного простору.
395360
  Біденко А. Еволюція Ради національної безпеки США // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 37-40
395361
  Сурнін Володимир Еволюція радянської зовнішньої політики в контексті угорських подій 1956 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 222-228. – (Історія ; Вип. 18)
395362
  Зубашевський Н. Еволюція ранньодержавного інституту руського полюддя в період реформ княгині Ольги: трактування літописних повідомлень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 499-519. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
395363
  Рябчук О.Г. Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 44-47. – Бібліогр.: 9 назв
395364
  Бутук О.І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність : [монографія] / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: 331-350. – (Серія "Сучасна наука"). – ISBN 978-617-07-0084-1
395365
  Сліпченко Т.О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 12-16. – ISSN 2222-4459
395366
  Тустановська Л. Еволюція рельєфу Канівського Придніпров"я на основі аналізу базисних і вершинних поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Виконано структурно-морфометричні побудови та дослідження рельєфу Канівського Придніпров"я із застосуванням просторового ГІС-аналізу та моделювання. Створено різнорівневі та різнопорядкові базисні та вершинні гіпсометричні поверхні, аналіз яких ...
395367
  Шитюк М.М. Еволюція репресивно-каральної системи в радянській Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С.128-142. – ISSN 0130-5247
395368
  Звонська Л.Л. Еволюція референції часу в давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 65-70. – Бібліогр.: 25 назв.
395369
  Артьомова Т. Еволюція ринкових механізмів ціноутворення // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 43-56 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
395370
  Герасименко А.Г. Еволюція ринкоової влади: теоретико-економічний огляд // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-48. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
395371
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
395372
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 270 л. – Додатки: л. 226-270. – Бібліогр.: л. 196-225
395373
  Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 59-64. – ISSN 1683-1942
395374
  Го Шухун Еволюція розвитку вільних економічних зон у Китаї // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 190-198. – ISSN 1684-906Х
395375
  Рябець К.А. Еволюція розвитку законодавства Української РСР про особисті підсобні господарства в період застою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.
395376
  Гринкевич С.С. Еволюція розвитку категорії "капітал" в економічних дослідженнях / С.С. Гринкевич, М.О. Кокнеєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 166-168. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395377
  Бутенко Н. Еволюція розвитку концепцій маркетингу в контексті формування промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто еволюцію розвитку концепцій маркетингу та обґрунтовано необхідність застосування сучасних концепцій маркетингу у діяльності промислових підприємств Evolution of marketing concept development was examined. Necessity of recent ...
395378
  Романюк В.М. Еволюція розвитку моделей корпоративного управління в умовах конкуренції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 288-294. – ISSN 2222-4459
395379
  Кучай Т.П. Еволюція розвитку освітньої системи Японії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 70-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 13 (306)). – ISSN 2076-586Х
395380
  Білуха М.Т. Еволюція розвитку податків та завдання обліку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.58-62


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
395381
  Лобунько А. Еволюція розвитку поділу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: історія, методологія // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 17-21
395382
  Тацишин І.Б. Еволюція розвитку рекламної діяльності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 50-56.
395383
  Гончаренко І.О. Еволюція розвитку співробітництва ООН і ОБСЄ у трансформації стратегій та механізмів їх превентивної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 105-114.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
395384
  Спиридонова К.О. Еволюція розвитку спільноти безпеки в рамках ОБСЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 353-357. – ISSN 2076-1554
395385
  Крамаренко Р.М. Еволюція розвитку столичних міст у глобальній економічній архітектурі / Р.М. Крамаренко, С.М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 146-151
395386
  Бойко В.В. Еволюція розвитку та сутність економічної безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 162-167. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
395387
  Назаренко Г.І. Еволюція розвитку теорії та практики гуманізації післядипломної педагогічної освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 907. – С. 37-42. – (Валеологія: сучасність і майбутнє ; Вип. 7). – ISSN 2073-3771
395388
  Давидова О.Г. Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 46-51
395389
  Юдківська Г.Ю. Еволюція ролі Європейського суду на шляху до процедуралізації фундаментальних прав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 19-22


  Доповідь судді Європейського Суду з прав людини від України Г.Ю. Юдківської на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
395390
  Черінько І. Еволюція ролі і місця Палати лордів у політичній системі Великобританії до реформи 1999 року // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 472-476. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
395391
  Білорус О.Г. Еволюція ролі транзитивних держав у світосистемі глобалізму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220


  Розглядаються проблеми інтеграції транзитивних країн у світовий економічний простір.
395392
  Ковальчук Олександр Герасимович Еволюція роману в контексті стильового розвитку української повоєнної прози 40-70 х рр : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ковальчук Олександр Герасимович; Мо України КУ ім Т.Шевченка. – К, 1992. – 309л. – Бібліогр.:л.300-309
395393
  Тюрдьо Н. Еволюція роману і літературно-мистецькі традиції XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 12-18. – (Філологічні науки)


  У статті досліджується проблема визначення категорії жанру роману в сучасному літературознавстві. Підкреслюється думка про те, що роман сьогодні є прикладом "риторичного" жанру, коли письменник творчо співпрацює з читачем. Жанр роману стає "вільним", ...
395394
  Рижков В.Л. Еволюція рослинного світу / В.Л. Рижков. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 97с.
395395
  Цибуляк А.Г. Еволюція рушійних сил екологізації світової торгівлі // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-80
395396
  Піпіч Л. Еволюція самоорганізаційних (синергетичних) начал в економічній теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 176-184


  Еволюційний розвиток економічної теорії безпосередньо пов"язаний із становленням самоорганізаційних начал. В статті досліджено становлення теорії самоорганізації як самостійного напрямку в економічній теорії. Найширше представлена теорія ...
395397
  Зуєв К.О. Еволюція свідомості та культура // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 29-42. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
395398
  Марченко В.М. Еволюція світових злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 17-20
395399
  Герасименко О.М. Еволюція світового ризик-менеджменту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
395400
  Кузьмін О. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансферні можливості й перспективи розвитку : фінанси, податки, кредит / О. Кузьмін, С. Князь // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 53-59. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
395401
  Новак С.М. Еволюція світової валютної системи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 213-220. – ISSN 2306-4994
395402
  Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук"яненка / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 319-331. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
395403
  Трофимук М. Еволюція світогляду Станіслава Оріховського // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 129-135. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розглянуто еволюцію світогляду Станіслава Оріховського та його концепції суспільства. Особлива увага присвячена "Турчинам" - промовам, які вважаються найвідомішими творами "руського Демостена".
395404
  Берест Р. Еволюція середньовічного чернечого житла (XI-XVII ст.) на землях українського Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 95-115
395405
  Гураль П. Еволюція систем (моделей) місцевого самоврядування та їх особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 174-179. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
395406
  Лучковська С.І. Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 225-231. – (Право. Економіка. Управління)
395407
  Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 217-230. – Бібліогр.: л.183-216
395408
  Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
395409
  Попова В.В. Еволюція систем управління економічним розвитком національної макросистеми // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 20-30. – ISBN 978-617-571-134-7
395410
  Горбаль Н.І. Еволюція систем управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 179-183. – ISSN 0321-0499
395411
  Пархоменко В.М. Еволюція систем управління якістю: діалектичний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 93-99. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
395412
  Тимцуник В. Еволюція системи влади та її вплив на державно - управлінські реформи 1953-1964 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67-75
395413
  Черінько І.П. Еволюція системи державної і дипломатичної служби в контексті адміністративної реформи Президента В. Януковича // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 102-104
395414
  Юхимюк О. Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 53-57. – ISSN 2409-4544
395415
  Гуч С. Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природно-географічні регіони України / Світлана Гуч // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи створення та розвитку системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні, природно-географічні регіони України, починаючи від ХІХ ст., і до сьогодні.
395416
  Красівський О.Я. Еволюція системи місцевого самоврядування у Німеччині (на прикладі землі Бранденбург): історико-управлінський аспект / О.Я. Красівський, М.М. Янишевський // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 85-94. – ISSN 2311-6420
395417
  Барилюк І.В. Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС / І.В. Барилюк, Н.Г. Пайтра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 247-252. – ISSN 2222-4459
395418
  Токарський Т.Б. Еволюція системи соціального забезпечення в історичному аспекті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 314-320. – ISSN 0321-0499
395419
  Охріменко Т.В. Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій 17-20 ст.) : автореф. дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Охріменко Т. В. ; КНУТШ , Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :10 назв
395420
  Журба І.Є. Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн центрально-східної Європи / І.Є. Журба, В.В. Чупира // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 243-248. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
395421
  Мойсей А. Еволюція сімейної обрядовості українців у творчості Михайла Грушевського // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 19-24. – ISSN 2311-9896
395422
  Кузьменко В.П. Еволюція складних еколого–економічних і соціально–політичних систем як фактор сталого розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 87-94
395423
  Маторіна Наталія Михайлівна Еволюція словотвірних гнізд з вершинами делать и деять у російській мові ХІ-ХХ ст. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Маторіна Наталія Михайлівна; Дніпропетровський держ. університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 22л.
395424
  Сайтарли І.А. Еволюція сміху у системі поведінкової культури Західної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду культури гумору у її головних історичних та сучасних формах. Статья посвящается рассмотрению культуры юмора в ее главных исторических и современных формах. The article is sanctified to consideration of culture of humour in ...
395425
  Носова Г.Ю. Еволюція соціальна / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 120-121. – ISBN 966-642-073-2
395426
  Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній України (волость, дворище, село, сябринна спілка) / А.О. Гурбик; Національна Академія наук України.Інститут історії України. – Київ, 1998. – 319с. – ISBN 966-02-0605-4
395427
  Абисова М.А. Еволюція соціально-філософських поглядів на проблему соціальної нерівності: античність та середньовіччя // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 31-35. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
395428
  Севрюков Д.Г. Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія / Д.Г. Севрюков. – Київ : Талком, 2014. – 422 с. – Бібліогр.: с. 364-421. – ISBN 978-617-7133-49-9
395429
  Цвібель А.О. Еволюція соціальної комунікації: від спілкування до соціальної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено кілька з можливих векторів досліджень трансформації тлумачення поняття комунікації: від комунікації як спілкування - до комунікації як соціальної теорії у рамках філософських досліджень. Підкреслено міждисциплінарність філософії як ...
395430
  Кіндюк К. Еволюція соціологічно-правових поглядів М. Гернета (1874–1953 рр.) на проблеми злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 51-56
395431
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : монографія / О.І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2009. – 365 с. – ISBN 978-966-439-225-6
395432
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010. – 414 л. – Бібліогр.: л. 371-414
395433
  Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр. : 33 назви
395434
  Яковенко Н.Л. Еволюція співдружності націй як чинника зовнішньої політики Великої Британії (в другій половині XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про еволюцію Британської Співдружності в повоєнний період та її трансформацію у Співдружність націй. Наголошено на величезній ролі зв"язків з країнами Співдружності у формуванні зовнішньополітичного курсу Сполученого Королівства та підтриманні ...
395435
  Копійка В.В. Еволюція співробітництва ЄС - Україна: від концепції "партнерства" до "стратегії сусідства" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 3-15. – (Європейські дослідження)
395436
  Потоцький М. Еволюція способів захисту інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 1608-6422
395437
  Філатов М. Еволюція сприйняття КНР в американському суспільстві та політичному істеблішменті: від "стримування та ізоляції" до "стратегічної взаємодії" (кінець 1940-х - початок 1980-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США. The article is an attempt to characterize discussion in the American society and political establishment ...
395438
  Приходько А.В. Еволюція сприйняття проблеми корінних народів у міжнародно-правовій доктрині до XX ст. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 119-124. – ISSN 2220-1394


  У статті розглянуто проблему розвитку поглядів на суб"єктність та статус корінних народів у правовій доктрині до формування концепції класичного міжнародного права. Досліджено думки щодо проблеми корінного (завойованого, колонізованого) населення; ...
395439
  Маловська І. Еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв / І. Маловська, О. Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 16-17. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлена еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Аналізуються етапи історичного розвитку інформаційної складової в її роботі. Ключові слова: КНУКіМ, відділ ...
395440
  Криклій А.С. Еволюція становлення небанківських фінансових інститутів в Україні / А.С. Криклій, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 14-16.
395441
  Медведєв А. Еволюція становлення та розвитку конкурентного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 27-30
395442
  Капцір І.А. Еволюція становлення та розвитку фінансової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 222-226. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395443
  Оглоблин О. Еволюція старого українського рудництва в світлі топоніміки // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 427-435. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
395444
  Колесник О.О. Еволюція статистики туризму // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 39-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
395445
  Мінаєва Т. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – С. 48-71
395446
  Долженков О.О. Еволюція статусу номенклатури в посткомуністичній Білорусі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 88-94. – ISBN 966-628-197-5
395447
  Кучер О.Б. Еволюція статусу потерпілих у міжнародному кримінальному праві: від Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії до Міжнародного кримінального суду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 364-367. – ISSN 2219-5521
395448
  Новиков О.В. Еволюція статусу Президента Республіки Польща // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 226-232. – ISSN 0201-7245
395449
  Толстов С.В. Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 158-164. – ISSN 2306-5664
395450
  Деркачова О.С. Еволюція стильових систем в українській поезії другої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Деркачова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 408 арк. – Бібліогр.: арк. 365-408
395451
  Деркачова О.С. Еволюція стильових систем в українській поезії другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Деркачова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
395452
  Гурицька М.С. Еволюція стосунків громадянського суспільства і держави в історії політичної думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 85-94
395453
  Барановська Н. Еволюція стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини на початку Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 117-122. – ISSN 0321-0499
395454
  Зернецька О. Еволюція стратегій кіберпезпеки США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 22-27. – (Історичні науки)
395455
  Панасюк В. Еволюція стратегічної концепції НАТО та Україна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 86-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
395456
  Альохін В.І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон Приазовського блоку Українського щита : автореф. дис. ... доктора геолог. наук. : спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Альохін В. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 42 назв.
395457
  Бондаренко В. Еволюція структури вищої гірничой освіти. / В. Бондаренко, В. Бузило, В. Салов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 1682-2366
395458
  Луцишин З. Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи / З. Луцишин, Р. Козловський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 18-29. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто ретроспективні зміни економічної сутності золотовалютних резервів країни та їх структури. Розкрито еволюцію структури золотовалютних резервів під впливом різноманітних чинників, зокрема, матеріального носія вираження грошових відносин у ...
395459
  Саєнко Л.О. Еволюція структури і фазового складу гранітоїдів і кварциту при опроміненні прискореними електронами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац.технологій. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
395460
  Сич О.Є. Еволюція структури та властивостей композиційних матеріалів на основі фосфатів кальцію, отриманих рідкофазним спіканням : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Сич О.Є. ; Нац. академія наук України ; Ін-т проблем матеріалознавтва ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
395461
  Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію стимульована магнітним полем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 163 л. – Бібліогр.: л. 148-163
395462
  Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
395463
  Котляр М.Ф. Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини XII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 21-36. – ISSN 0130-5247
395464
  Стрижак А. Еволюція сутнеості капіталізації банку // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 41-46
395465
  Мельничук Б.В. Еволюція сутності аудиту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 49-57. – ISSN 2221-1055
395466
  Феаенко Н.В. Еволюція сутності поняття "інвестиційно-інноваційний проект" // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 129-135. – (Економічні науки)
395467
  Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н.І. Гражевська ; КНУТШ, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-845-7
395468
  Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем у контексті концепції пасіонарності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 93-94
395469
  Мазурок П. Еволюція сучасних методологічних підходів дослідження ринку праці (мікро- та макроекономічні аспекти) : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 43-59 : Рис. – ISSN 1605-2005
395470
  Сем"янчук П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / П. Сем"янчук, Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 85-97. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
395471
  Романова С.В. Еволюція сучасного іспанського жіночого роману // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 98-105. – ISBN 966-581-498-2
395472
  Вишневська Г.Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини 19 - початку 20 століття в контексті розвитку українського туризму : Автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.06 / Вишневська Г.Г.; Київський націон. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
395473
  Буравкова А.Г. Еволюція східноазійської політики США : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Буравкова Антоніна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 214-246
395474
  Буравкова А.Г. Еволюція східноазійської політики США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Буравкова Антоніна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
395475
  Зінов"єва Т.А. Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Тетяна Анатоліївна Зінов"єва; Держ. акад.керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:16 назв
395476
  Ляшкевич З.М. Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 22-26
395477
  Ляшкевич З. Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-26. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  За весь альпійський період у Панкардії встановлено три головні фази магматизму : мезозойську, міоценову і пліоцен-плейстоценову. В мезозойську фазу укорінилися, головним чином, ультраосновні й основні магми, в міоценову - середні й кислі, в ...
395478
  Хавтур О.В. Еволюція та генезис страхового захисту в Україні (X - кінець XX ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 409-420. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
395479
  Аріфходжаєва Т.Б. Еволюція та історичні етапи розвитку системи пенсійного страхування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 183-188. – (Серія "Право" ; вип. 2)
395480
  Лозинець Н.В. Еволюція та основні джерела католицьких концепцій держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
395481
  Мироненко О. Еволюція та особливості функціонування соціалістичної моделі конституційної юстиції (1945-1980 роки) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-81.
395482
  Кашпер Л.П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
395483
  Кашпер Леся Петрівна Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 165-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази ...
395484
  Наливайко А.Д. Еволюція та перспективи програмно-цільового планування розвитку системи озброєння України / А.Д. Наливайко, В.В. Леонов, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 101-106. – ISSN 2304-2699
395485
  Ахмач Г. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 35-38
395486
  Сошинський О.І. Еволюція та принципи інтеграції комплексу засобів дизайну у формуванні середовища торговельних центрів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Сошинський Олександр Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
395487
  Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-84. – ISSN 0132-1331
395488
  Закотій В. Еволюція та сучасний стан бізнес-PR в українській економіці // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
395489
  Морозов А. Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянута еволюція грошового обігу та фактори, які впливали на трансформацію грошових форм. Виділено основні тенденції, що спостерігаються у процесі руху грошової маси. Проаналізовано влив нових електронних інструментів розрахунку на майбутній ...
395490
  Горбачов В. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва : Проблеми економічної теорії / В. Горбачов, О. Гурченков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.36 назв. – ISSN 0131-775Х
395491
  Приятельчук О.А. Еволюція та теоретико-методологічне становлення кроскультурного менеджменту // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 131-134.
395492
  Скоморович І.Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні : (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 516, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 460-508. – ISBN 978-617-10-0159-6
395493
  Сліпушко О. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави ( XI- перша половина XIII ст.) : монографія / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : Аконіт, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-8001-54-3
395494
  Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток раннього і високого середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 459 л. – Бібліогр. л. 406-459
395495
  Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток Раннього і Високого Середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
395496
  Пасічник М. Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 175-182
395497
  Рязанцева Т. Еволюція теми cамотності в контексті метафізичної поезії (XVII-XX ст.) // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 180-192. – ISBN 978-966-193-015-4
395498
  Гражевська Н. Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку та охарактеризовано етапи еволюції теоретико-методологічних засад економічної компаративістики. Висвітлено алгоритми порівняльного аналізу й теоретико-методологічні обмеження дослідних програм нової економічної компаративістики. ...
395499
  Ігнатюк А. Еволюція теоретико-методологічних підходів до дослідження галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Здійснено систематизацію теоретико-методологічних підходів до аналізу ринків з метою визначення сучасного предмету дослідження теорії галузевих ринків. Осуществлена систематизация теоретико-методологических подходов к анализу рынков для определения ...
395500
  Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 56-65. – Бібліогр.: 19 назв
395501
  Безпала О.В. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв
395502
  Омельченко К.Ю. Еволюція теоретичних підходів до визначення прибутку підприємства // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 309-327. – ISSN 0320-4421
395503
  Кравченко В. Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків / В. Кравченко, А. Старостіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено критичний аналіз поглядів представників основних теоретичних шкіл щодо підходів до дослідження підприємницьких ризиків. Особливу увага приділено розгляду підприємницьких ризиків в умовах олігархічної перехідної економіки України. ...
395504
  Ємець В.В. Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 13-19. – ISSN 2222-4459
395505
  Алейнікова О.В. Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
395506
  Гринкевич С.С. Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу та наслідки непрямого оподаткування / С.С. Гринкевич, Г.В. Севастьянова, М.М. Голубка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 100-107. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395507
  Жуковський М.О. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 119-122.
395508
  Кіндзерський В.В. Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економічних процесах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 169-177. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
395509
  Рубанов П.М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 97-101. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Охарактеризовано основні концепції фінансового посередництва упродовж історичного розвитку.
395510
  Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395511
  Коваленко Н.І. Еволюція теоретичних поглядів щодо сутності фінансових ресурсів держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 42-44 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
395512
  Кебко В.В. Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 97-102. – ISSN 2221-1055
395513
  Филюк Г.М. Еволюція теорії антимонопольного регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 290-296.
395514
  Тарасенко І.Л. Еволюція теорії валютно-фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Статтю присвячено аналізу розвитку теорії валютно-фінансових криз за останні два десятиріччя та їх сучасної адаптації в умовах глобалізації міжнародних фінансових ризиків.
395515
  Сагайдак М.П. Еволюція теорії внутрішнього маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 2306-6806


  У статті узагальнено наукові погляди і підходи закордонних та вітчизняних вчених щодо генезису внутрішнього маркетингу. На основі ретроспективного аналізу та дослідження сучасної маркетингової думки визначено основні етапи еволюції теорії внутрішнього ...
395516
  Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія / В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". – Київ : Рута, 2013. – 583, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 582-583. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6731-2
395517
  Пацевко Наталія Василівна Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини 20 століття : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / Пацевко Н.В.; Дрогобицький держ. педаг. ун-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 2004. – 209л. – Бібліогр.: л.188-209
395518
  Пацевко Наталія Василівна Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Пацевко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
395519
  Дем"яненко Н. Еволюція теорії і практики університетської автономії (ХІХ - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Феномен "університетської автономії" розкрито у наукових і політичних дискусіях початку ХІХ - ХХ ст. (М.І.Костомаров, В.І.Ленін, М.І.Пирогов, М.В.Сперанський та ін.), змісті загальних статутів імператорських університетів (1804, 1835, 1863, 1884) та ...
395520
  Дучинська Н.І. Еволюція теорії корисності: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 183-189. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (3)). – ISSN 2312-6779
395521
  Радєва М.М. Еволюція теорії корпорації: історичний досвід та напрями подальшого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-24.
395522
  Хромов М. Еволюція теорії людського капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
395523
  Сідельнікова В.К. Еволюція теорії маркетингу в сучасних умовах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-67. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
395524
  Сайкевич М.І. Еволюція теорії попиту у контексті розвитку економічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто розвиток поглядів на попит як складову частину процесу відтворення. Проаналізовано залежність економічної думки від конкретних історичних умов та етапів розвитку економічних систем.
395525
  Тюпа Д.І. Еволюція теорії прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 310-317
395526
  Винницька М.Я. Еволюція теорії реальних бізнес-циклів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-34.
395527
  Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 370-377. – ISSN 2076-815X
395528
  Гуровська Т.В. Еволюція теорії ренти та рентних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 162-167
395529
  Пєтухова О.М. Еволюція теорії стратегічного управління / О.М. Пєтухова, О.В. Ставицький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6792
395530
  Соловей Н.В. Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці управлінського персоналу / Н.В. Соловей, І.О. Кругляк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-22
395531
  Грущинська Н.М. Еволюція теорії трансформації в процесі техноглобалізації // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7036
395532
  Охріменко Т.В. Еволюція теорії тропів у традиції російської міфопоетичної школи XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – 129-133
395533
  Дутчак Р.Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 171-176. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто історію розвитку теорії управління витратами на підприємстві. Розкрито основні умови теорії управління витратами в умовах ринкової економіки ХХІ ст.
395534
  Васюткіна Н. Еволюція теорії управління підприємством // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 103-112. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Визначено основні економічні передумови та чинники, що зумовили транформаційні зміни в суспільстві і появу нових підходів в управлінні.
395535
  Островерх О. Еволюція теорії фірми / О. Островерх, П. Островерх // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 137-142. – ISSN 2078-5860
395536
  Ущаповський Юрій Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку ХХ століття) : Наукове видання / Ущаповський Юрій; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-613-157-9
395537
  Маликов В.В. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян / В.В. Маликов, О.А. Дегтяр // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
395538
  Коломієць І.Ф. Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці / І.Ф. Коломієць, Г.В. Гошовська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 178-186. – ISSN 1562-0905
395539
  Білоган О. Еволюція теорій міжнародної торгівлі щодо оптимізації її структури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 194-206. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
395540
  Тюпа Д.І. Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 141-148


  В статті показана еволюція основних теоретичних підходів в дослідженні прямих іноземних інвестицій в історичній генезі. Виявлені пріоритетні напрями та методологічний комплекс фінансування суб"єктів економічної діяльності, домінантою яких на сучасному ...
395541
  Петренко О.О. Еволюція теорій фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 233-245. – ISSN 1729-7036
395542
  Луняк Є.М. Еволюція терміна "українці" // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 74-85
395543
  Буряк В.Д. Еволюція термінологічного інструментарію сучасної теорії публіцистики: інтелектуальна модель інформаційного відображення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.50-57
395544
  Черняков Б.І. Еволюція технологій ілюстрування видань як фактор становлення ранньої зображальної журналістики // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 193-229. – ISBN 966-594-015-5
395545
  Грінченко Віктор Федорович Еволюція типоморфних ознак мінералів в умовах метаморфізму та метасоматозу // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 120-128 : Фото, табл. – Бібліогр.: 2 назви
395546
  Бауліна К. Еволюція титулатури Гефестіона в контексті східного походу Александра Македонського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-793-9
395547
  Побута М.В. Еволюція тіньової економіки в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 127-133. – ISSN 1993-0259
395548
  Денисенко Д.Є. Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 91-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
395549
  Гудзенко В.П. Еволюція трагічного в українській драматургії кінця ХІХ - початку XX століть (Іван Франко ("Украдене щастя"), Леся Українка ("Блакитна троянда") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 72-76
395550
  Ігнатович Н.І. Еволюція трактувань економічної раціональності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 185-189
395551
  Корольова О.І. Еволюція трактувань економічної сутності витрат // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 149-158. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
395552
  Вілкова Д. Еволюція транснаціонального тероризму на прикладі Ісламської держави // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 49-52
395553
  Дмитриченко Л. Еволюція трудової мотивації та її криза в українському суспільстві / Л. Дмитриченко, В. Якименок, О. Михайлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
395554
  Пальченкова В.М. Еволюція тюремного ув"язнення в трьох редакціях литовських статутів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 17-23. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
395555
  Латишева Д. Еволюція українських імен від дохристиянських до християнських часів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-966-171-893-6
395556
  Шамраєва В.М. Еволюція українсько-американського партнерства за президентства Б. Обами // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 280-313. – ISBN 978-966-8689-34-5
395557
  Борисенко В.Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині 17 ст. : Монографія / МОНУ; Ін-т історичної освіти нац. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; В.Й. Борисенко, А.Г. Бульвінський, С.О. Візер. – Київ : Старий світ; Видавець Т. Мосієнко, 2006. – 256с. – ISBN 966-96635-2-0
395558
  Параніч О.П. Еволюція українсько-російських військово-політичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 334-340
395559
  Лучук І. Еволюція українського віршування до Шевченківської доби (штрихи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 70-79. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою нарис українського віршування до середини ХІХ ст., відколи під впливом поетичної творчості Т. Шевченка українська поезія переходила в якісно новів виміри. Історія поезії тут насвітлюється в ракурсі історії віршування
395560
  Коць-Григорук Еволюція українського мовлення в діалектному просторі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 1682-3540
395561
  Марчук Зоряна Вікторівна Еволюція української весільної обрядовості (на матеріалах фольклору) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марчук З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 219л. – Бібліогр.: л.204-219
395562
  Марчук Зоряна Вікторівна Еволюція української весільної обрядовості (на матеріалах фольклору) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марчук З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв.
395563
  Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 414л. – Бібліогр.: л.382-414
395564
  Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи : Автореф. дис. .... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 41 назва
395565
  Пономаренко Олена Еволюція української національної ідеї в XVII- XVIII століттях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 41-51. – ISBN 978-966-02-4770-3
395566
  Бікетов С.О. Еволюція української садиби II пол. XVIII - сер. XIX ст. (Від палацово-паркового ансамблю вельможі до "приюту" дворянської інтелігенції) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 111-130. – ISBN 978-617-7202-87-4
395567
  Іщенко І. Еволюція умов осадконакопичення в крейдовий час на території північно-західного шельфу Чорного моря / І. Іщенко, Л. Якушин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано еволюцію умов осадконакопичення протягом крейдового часу на території північно-західного шельфу Чорного моря. Evolution of the sedimentation conditions in cretaceous in the area of the North-western shelf of the black sea has been described.
395568
  Ясинська Н.А. Еволюція університету у сучасному аспекті управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 432-442. – ISSN 0321-0499


  Прокласифіковані етапи та напрямки еволюції університету, надано характеристику кожному напряму функціонування університету в різні історичні та економічні періоди. Визначено особливості та сутність університету нового формату у сучасній моделі ...
395569
  Кресіна І. Еволюція унітаризму в Україні: між консолідацією та консервацією / І. Кресіна, О. Стойко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 45-52. – ISSN 1026-9932
395570
  Маринич Т.О. Еволюція управління валютними ризиками в банках у світлі вимог Базеля ІІ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186
395571
  Маковський С.О. Еволюція участі Польщі в міжнародній політиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 62-72


  В даній статті розглядається еволюція підходів Польщі до участі у виробленні та реалізації міжнародної політики Європейського Союзу. Предметом розгляду є період від вступу Польщі в ЄС до кінця 2010 року. Автор розглядає як практику участі Польщі у ...
395572
  Кришмарел В.Ю. Еволюція уявлень про душу в первісних релігійних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
395573
  Дорохіна Ю.А. Еволюція уявлень про зміст поняття власності у суспільно-правовій думці (за викладами професора Ю. Панейка) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7293-17-9
395574
  Сищенко С.В. Еволюція уявлень про книгознавство як наукову дисципліну // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 106-110. – ISBN 966-7352-07-2
395575
  Гаркавко В.К. Еволюція уявлень про науку "Сільськогосподарська економія" // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 7. – С. 25-30
395576
  Хонін В.М. Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 239-254
395577
  Гончар Б.М. Еволюція федеративних взаємовідносин у Канаді напередодні та під час Першої світової війни (кінець ХІХ ст. - 1918 р.) / Б.М. Гончар, І.І. Судак // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2008. – Вип. 17
395578
  Горбатюк С.Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень – до сучасної наукової думки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 28-35. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
395579
  Кізіма В.В. Еволюція фізики і діалектика як найбільш адекватна форма відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
395580
  Ахієзер О.І. Еволюція фізичної картини світу / О.І. Ахієзер. – Київ : Наукова думка, 1973. – 91 с.
395581
  Матюшко Богдан Костянтинович Еволюція філософських поглядів В. Лесевича : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Матюшко Б.К.; Нац. педагогіч. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
395582
  Матюшко Богдан Костянтинович Еволюція філософських поглядів В. Лесевича : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Матюшко Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
395583
  Сабадуха В. Еволюція філософських поглядів І.Франка на українську ідею в контексті сучасних проблем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
395584
  Меленко С. Еволюція філософсько-правових поглядів Платона афінського на форми державного правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 30-37. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
395585
  Гарбар Г.А. Еволюція філософської парадигми гостинності в контексті історичного розвитку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 8-20
395586
  Голубка С. Еволюція фінансових інститутів України: епоха відродження національної державності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 4 (27). – С. 110-116
395587
  Конєва Т.А. Еволюція фінансових ресурсів суб"єктів господарювання у до індустріальну епоху // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 199-206. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
395588
  Стасишин А. Еволюція фірми як економічного суб"єкта в аналітичній економії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 234-240. – ISSN 2078-5860
395589
  Корягін М.В. Еволюція фіскально-економічної системи в економіках перехідного типу / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 176-184. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
395590
  Чирак М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / М. Чирак, В. Клімчик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
395591
  Резнікова Н.В. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806


  У статті акцентовано на певній мутації механізмів впливу держави, що застосовуються для зниження залежності від ринкових регуляторів та циклічних коливань в умовах зростаючої міжкраїнової конкуренції. Прослідковано формування альтернативних ...
395592
  Астаф"єв О. Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Увагу зосереджено на еволюції форм ідентичності в текстах Д. Наливайка: від виразної пов"язаності конфесійної та етнічної характеристик до зміни критеріїв, які засвідчили тенденції новочасної ідентичності.
395593
  Рижко Л.В. Еволюція форм науки та інституалізація наукової діяльності : Автореф... канд. філол.наук: 09.00.01 / Рижко Л. В.; КУ. – Київ, 1993. – 18л.
395594
  Миргородська Н.В. Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Миргородська Надія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
395595
  Сушко С. Еволюція форм психологізму в новітній англомовній літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 145-153. – ISSN 2078-340X


  Досліджено нову парадигму психологізму, яку маніфестує паралелізм наративу й психологізму, універсалізація психологізму, експлікація психологічно-емоційного стану характеру засобами діалогічного мовлення, психологізація інтертекстуального виміру, ...
395596
  Нєбитов А.А. Еволюція форм сексуальної експлуатації жінок у стародавньому світі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 285-296. – ISSN 2410-3594
395597
  Кучик Олександр Еволюція форм співробітництва України в рамках європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 71-74. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
395598
  Дідківська Л. Еволюція форматів торгівлі та модифікація конкурентних відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-158.
395599
  Богушова І.В. Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-55
395600
  Боровікова М. Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Дослідження зосереджено на побудові хронології подій щодо міжнародної практики розробки та застосування методологічних положень з регулювання банківського капіталу. Investigation is concentrated on the creation of the chronology concerning ...
395601
  Яценко В.О. Еволюція формування поняття територіального розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 222-229. – ISSN 2077-3455
395602
  Венгер Л.А. Еволюція формування системи корпоративного управління: світовий досвід та українська практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1993-6788
395603
  Єременко Т.М. Еволюція формули та механізму ціноутворення на світовому ринку нафти. Фактори, що впливають на ціноутворення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 116-121
395604
  Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (15-17 ст.) : монографія / Олексій Глушок. – Київ : Пульсари, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-2171-48-8
395605
  Мітчук О.Л. Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У науковій статті окреслено етапи розвитку фотографії й значення її на шпальтах друкованих видань. Визначаються тенденції збереження і використання зображення, а також досліджується взаємозв"язок між фотографією та сучасними мас-медіа, зокрема ...
395606
  Юрчак В. Еволюція франко-американських відносин в контексті іранської ядерної програми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 89-98. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
395607
  Лісова І.Г. Еволюція французьких арго / І.Г. Лісова, А.Ю. Рудковська // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 70-70
395608
  Тарасюк Я. Еволюція французького католицького роману та творчість Ф. Моріака // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84. – ISSN 2307-2261
395609
  Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241, [25] л. – Додатки: 25 л. – Бібліогр.: л. 208-241
395610
  Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
395611
  Сухарева Л.О. Еволюція функції контролю : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 19-25. – Бібліогр.: 8 назв
395612
  Нужна О.А. Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень / О.А. Нужна, С.О. Пиріг // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 156-160. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
395613
  Федорова Н.Є. Еволюція функцій науки та особливості їх прояву в індустріальну епоху // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 20-26. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
395614
  Львова Є.О. Еволюція функцій принципів міжнародного права з урахуванням його конституціоналізації та фрагментації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 235-241. – ISSN 2306-9082
395615
  Ковальчук К.К. Еволюція функціонально-просторової організації масових типів будівель громадського призначення : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ковальчук Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
395616
  Щербак О.В. Еволюція хімічного складу питних підземних вод на прикладі Херсонської області // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 40-41
395617
  Прилипченко Н.С. Еволюція художніх текстильних промислів Слобожанщини в контексті української культури другої половини XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Прилипченко Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
395618
  Сварич Н.З. Еволюція художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сварич Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
395619
  Сварич Н.З. Еволюція художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сварич Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 191 арк. – Бібліогр.: арк. 176-191
395620
  Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 193-210
395621
  Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
395622
  Ковбасюк С. Еволюція церковного судоустрою й судочинства у Російській імперії на початку XVIII ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 138-140.
395623
  Хоменко М.М. Еволюція цивільно-павового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їхніми посадовими та (або) службовими особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 242-248


  У статті досліджено еволюції цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їхніми посадовими та службовими особами.
395624
  Ахмач Г.М. Еволюція цивільного процесуального законодавства европейських держав та проблеми оптимізації судочинства України // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 93-96. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
395625
  Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 233 л. + Додатки: л. 220-233. – Бібліогр.: л. 197-219
395626
  Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
395627
  Станіславська К.І. Еволюція цирку: від кінних перегонів до театралізованої мистецької форми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 193-201
395628
  Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів О. Довженка в його воєнній та післявоєнній творчості // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-131
395629
  Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О. Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано творчість та діяльність О. Довженка в контексті сталінської доби, розкрито маловідомі факти впливу уряду на творчість та життя митця. The author analyses O.Dovzhenko"s creative work and activity in the context of Stalinism, discovers ...
395630
  Жаліло Я. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-18. – Бібліогр.: Бібілогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
395631
  Дячук Л. Еволюція шлюбного права Візантії: методичні та методологічні аспекти дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про теоретико-методологічні та методичні проблеми історико-правового дослідження еволюції інститутів шлюбно-сімейного права. The article is devoted to theoretically methodological and methodical problems historically law research of ...
395632
  Удовика Л.Г. Еволюція юридичної антропології // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 244-249. – ISSN 1818-992Х
395633
  Бронєвський В. Еволюція японсько-американського військово-політичного союзу в умовах зростання регіональної могутності Китаю // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 81-83
395634
  Маслов А.О. Еволюція ярмаркової торгівлі в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 142-148. – ISSN 0320-4421


  У статті йдеться про становлення та розвиток економічного факультету. Розкрито найважливіші здобутки професорсько-викладацького складу факультету в різних галузях його діяльності.
395635
  Лавринович О. Еволюція, а не революція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 57. – ISSN 1812--514Х
395636
  Карапетян А.Р. Еволяційні моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних в комп"ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
395637
  Ванін Володимир Володимирович Евольвентноеволютні моделі в упорядкованих потоках : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.01 / Ванін В.В.; Мін-во освіти Укр.Ун-т будівн. і архітектури. – К, 1996. – 39л.
395638
  Ряховский В.Д. Евпатий Коловрат / В.Д. Ряховский. – М, 1952. – 136с.
395639
  Ерохин В. Евпатий Коловрат / В. Ерохин. – Рязань : Рязанское кн.изд-во, 1958. – 36 с.
395640
  Ерохин В. Евпатий Коловрат / В. Ерохин. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 112 с.
395641
  Ряховский В.Д. Евпатий Коловрат / В.Д. Ряховский. – Воронеж, 1990. – 139с.
395642
  Суладзе А.И. Евпаторийский горизонт и экосистемный анализ бассейна его седиментации / А.И. Суладзе. – Тбилиси, 1984. – 98с.
395643
  Алексеева Елена Евпаторию теперь знают в Европе // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 16-17 : фото
395644
  Северинов С.С. Евпатория-курорт / С.С. Северинов, В.Т. Ягупов. – Симферополь, 1974. – 96с.
395645
  Григорьев Н.Н. Евпатория-курорт. / Н.Н. Григорьев, С.С. Северинов. – Симферополь, 1967. – 112с.
395646
  Гольдфайль Л.Г. Евпатория - Саки / Л.Г. Гольдфайль, Я.Л. Гроссман. – Москва, 1927. – 124 с.
395647
  Драчук В.С. Евпатория / В.С. Драчук, В.П. Смирнова, Ю.В. Челышев. – Симферополь : Таврия, 1979. – 160 с.
395648
   Евпатория // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 96-98 : фото. – ISSN 1998-8044
395649
   Евпатория : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 86-91 : Фото. – ISSN 1998-8044
395650
  Казунин Ф.А. Евпатория. / Ф.А. Казунин, В.Т. Ягупов. – Симферополь, 1966. – 108с.
395651
  Ермак Б.А. Евпатория. Историко-краеведческий очерк / Б.А. Ермак. – Симферополь, 1958. – 136с.
395652
  Загребельный П. Евпраксия. Львиное сердце : Романі : Пер с укр. / П. Загребельный. – Москва : Художественная литература, 1984. – 686с.
395653
  Загребельный П. Евпраксия. Первомост : Романы / Павло Загребельный. – Москва : Известия, 1981. – 686с. – Прил. к журн. "Дружба народов". – (Библиотека "Дружбы народов")
395654
  Кротов М. Евразийская идея и перспективы СНГ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435


  Современная евразийская идея предполагает, во-первых, учет опыта США и Западной Европы в процессе модернизации экономик стран Содружества, во-вторых, углубление их социально-экономической интеграции по европейскому пути :Таможенный союз, ЕЭП, Валютный ...
395655
  Глинкина С.П. Евразийская идея на постсоветском пространстве / С.П. Глинкина, И.И. Орлик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
395656
  Петухов Ю.Д. Евразийская империя скифов / Ю.Д. Петухов, Н.И. Васильева. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Вече, 2008. – 400с. – (Тайны Земли Русской). – ISBN 978-5-9533-3155-5


  Классический труд одного из самых глубочайших отечественных мыслителей сопровождает более 800-т уникальных иллюстраций, журнальных и книжных редкостей XIX века
395657
  Быков А. Евразийская интеграция, ее перспективы и возможности // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2014. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 0130-9757
395658
  Байльдинов Е. Евразийская интеграция: проблемы и ориентиры развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 159-171. – ISSN 0207-3676


  автор - канд. екон. наук, (Республіка Казахстан).
395659
   Евразийская интеграция: экономика, право, политика : vеждународный научно-аналитический журнал. – Моска; Санкт-Петербург
№ 1. – 2007
395660
  Абдикерова Г.О. Евразийская ментальность как основа создания интегральной модели социализации личности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.42-47. – ISSN 0132-1625
395661
  Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 37-56. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
395662
  Григорьєв А. Евразийская патентная система накануне своего десятилетия // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 1608-6422
395663
  Орлова И.Б. Евразийская цивилизация : Социально - историческая ретроспектива и перспектива / И.Б. Орлова. – Москва : Норма, 1998. – 280с. – ISBN 5-89123-252-9
395664
  Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция - состоявшийся и открытый для широкого международного сотрудничества интеграционный проект // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 55-64. – ISSN 2074-6040
395665
  Вертиенко А.В. Евразийские кочевники в египетской коропластике: к проблеме межкультурных контактов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
395666
  Корнилов Г.Е. Евразийские лексические параллели : к уточннию объема и характера булгаро-чувашско-венгерских лексических параллелей : учеб. пособ. / Г.Е. Корнилов ; МВиССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т, Каф. русского языка. – Чебоксары
[Ч.] 1. – 1973. – 299 с.
395667
  Овчинников А.И. Евразийский идеал правовой государственности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.50-60
395668
   Евразийский информационный и библиотечный конгресс. "Правовые аспекты межбиблиотечного сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности": "круглый стол" (Москва, 28 ноября 2007 г.) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 133-154
395669
   Евразийский информационный и библиотечный конгресс. "Русский язык в системе межкультурных коммуникаций": "круглый стол" (Москва, 28 ноября 2007 г.) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 62-64
395670
  Михайленко А. Евразийский консенсус // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 5-16. – ISSN 0869-44435
395671
  Талстенов А.А. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева: история и современное развитие в контексте международных связей / А.А. Талстенов, П.В. Токар // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 139-154. – ISSN 2218-5348
395672
  Гиренок Ф.И. Евразийский проект и Украина // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 45-47. – ISSN 2073-6118
395673
  Муниров В. Евразийский Союз и Китай // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 2074-6040
395674
  Гройсберг А.И. Евразийский Союз: от идеи к реальности // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 1 (27). – С. 158-167. – (Юридические науки ; вып. 1 (27)). – ISSN 1995-4190
395675
  Пилько А. Евразийский союз: почему он нужен и как его строить? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 57-61
395676
  Гринберг Р. Евразийский союз: хрупкие надежды // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 2074-6040
395677
  Винокуров Е.. Евразийский экономический союз без эмоций // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 43-60 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0042-8736
395678
  Кондратьева Н. Евразийский экономический союз: достижения и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
395679
  Хейфец Б.А. Евразийский экономический союз: новые вызовы для бизнеса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 0207-3676
395680
  Кнобель А. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 87-108 : табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
395681
  Кублановский Ю. Евразийское // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-19. – ISSN 0130-7673
395682
  Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство в современном миропонимании:: методология синтеза системного и эволюционного подходов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 2. – С. 50-53
395683
  Крымов А.В. Евразийское правопонимание // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 113-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
395684
  Зевин Л. Евразийское экономическое пространство: перспективы консолидации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 0207-3676
395685
  Сендеров В.А. Евразийство - миф ХХI века? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
395686
  Орлик И.И. Евразийство : от зарождения до наших дней // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 55-70. – ISSN 0130-3864
395687
  Абдильдин Ж.М. Евразийство как развивающееся понятие // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція євразійської ідеї, а також явище євразійства у контексті сучасних геополітичних проблем. Анализируется эволюция евразийской идеи, а также явление евразийства в контексте современных геополитических проблем. Evolution of the ...
395688
  Павленко Ю.В. Евразийцы (Л.П. Карсавин, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский): их философские и идеологические установки // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 282-301. – ISBN 978-966-136-032-6
395689
  Дворниченко А.Ю. Евразийцы об украинском вопросе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 13-19. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена взглядам евразийцев на украинский вопрос. То, что они им глубоко заинтересовались, не удивительно. Как писал З. Бжезинский, "Россия без Украины перестает быть евразийской империей". В учении же евразийцев именно такая империя занимала ...
395690
  Земцова Юлия Евразия-на-Дону // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1029-5828
395691
  Евсеева С.Г. Евразия / С.Г. Евсеева. – Минск, 1979. – 95с.
395692
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 7(28). – 2004
395693
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 8(29). – 2004
395694
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 9(30). – 2004
395695
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-
№ 10(31). – 2004
395696
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 1(33). – 2005
395697
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 2 (34). – 2005
395698
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 3 (35). – 2005
395699
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 4 (36). – 2005
395700
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 5 (37). – 2005
395701
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 6 (38). – 2005
395702
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 7 (39). – 2005
395703
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 8 (40). – 2005
395704
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 9 (41). – 2005
395705
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 10 (42). – 2005
395706
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 11(43). – 2005
395707
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 12 (44). – 2005
395708
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 1/2 (45 янв/февр). – 2006
395709
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 2 (46 март). – 2006
395710
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 3 (47 апрель). – 2006
395711
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 4 (48 май). – 2006
395712
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 49 (июнь). – 2006
395713
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 50 (июль). – 2006
395714
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 51(август). – 2006
395715
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 52 (сентябрь). – 2006
395716
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 53 (октябрь). – 2006
395717
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 54 (ноябрь). – 2006
395718
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 55 (декабрь). – 2006. – З 2007 р.назва Евразия;
395719
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 56 (январь). – 2007
395720
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 57 (февраль). – 2007
395721
   Евразия сегодня. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 58 (март). – 2007
395722
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 59 (апрель). – 2007
395723
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 60 (май). – 2007
395724
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 61 (июнь). – 2007
395725
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 62 (июль). – 2007
395726
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 63 (август). – 2007
395727
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 64 (сентябрь). – 2007. – До 2007г.назв. -"Євразия сегодня"
395728
   Евразия сегодня : Журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 65 (октябрь). – 2007
395729
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 66 (ноябрь). – 2007
395730
   Евразия сегодня : журнал большого континента. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 67 (декабрь). – 2007
395731
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 68 (январь-феврал). – 2008
395732
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 69 (март). – 2008
395733
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 70 (апрель). – 2008
395734
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 71(май). – 2008
395735
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 72 (июнь). – 2008
395736
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 73 (июль). – 2008
395737
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 74 (август). – 2008
395738
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 75 (сентябрь). – 2008
395739
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 76 (октябрь). – 2008
395740
   Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2002-. – ISSN 1681-9012
№ 77 (ноябрь). – 2008
395741
   Евразия. Люди и мифы = Eurasia. People & myths : [сб. ст. из журн. "Вестник Евразии"]. – Москва : Наталис, 2003. – 607, [1] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в примеч. в конце статей. – (Серия "Библиотека журнала "Вестник Евразии"). – ISBN 5-8062-0071-X
395742
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 1. – 1997
395743
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 2. – 1997
395744
   Евразия: экологический мониторинг. – Москва
№ 3. – 1997
395745
  Хейфец Б. ЕврАзЭс: необходимость перезагрузки // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 2074-6040
395746
   Евратом и "Общий рынок". – М., 1957. – 192с.
395747
  Лессинг Г.Э. Евреи : С приложением статьи Макса Нордау "Еврей-эксплоататор" [и стихотворения А. Панова] / [Соч.] Г.Э. Лессинга; Пер. с нем. Г. Минин. – Белосток (Польша) : Изд. кн. маг. А.К. Кауфмана ; Паровая типо-литогр. Ш.М. Волобринская, 1901. – 35 с. – Экз. дефектный, ст.: С прил. ст. Макса Нордау "Еврей-эксплоататор" [и стихотворения А. Панова] - вырезана по указанию
395748
   Евреи : По страницам истории. – Минск : Завигар, 1997. – 320с. – ISBN 985-6187-05-2
395749
   Евреи // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 335-346. – ISBN 978-611-533-004-1
395750
  Березина С. Евреи Буковины. 120 славных имен / Софья Березина. – Черновцы : Технодрук, 2016. – 302, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 287-298. – ISBN 978-617-7096-64-0
395751
   Евреи в кустарно-ремесленной промышленности СССР.. – М., 1928. – 53с.
395752
  Дубнов С.М. Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской революции / С.М. Дубнов. – М-Пг., 1923. – 148с.
395753
   Евреи в России. XIX век : [воспоминания]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2000. – 557, [3] с., [8] л. ил. – Указ.: с. 520-558. - Содерж.: Из Николаевской эпохи / А.И. Паперна. Из записок еврея / А.Г. Ковнер. Дела минувших дней / Г.Б. Слиозберг. – Библиогр. в коммент.: с. 497-519. – (Россия в мемуарах / под ред. А. Рейтблата). – ISBN 5-86793-092-0


  В сборник вошли произведения авторов-мемуаристов А.И. Паперной "Из Николаевской эпохи", А.Г. Ковнера "Из записок еврея" и Г.Б. Слиозберга "Дела минувших дней". В своих воспоминаниях авторы детально характеризуют жизненный уклад еврейского народа, его ...
395754
  Константинов А. Евреи в США / А. Константинов, Ю. Андреев. – М., 1985. – 80с.
395755
  Финк В.Г. Евреи в тайге / В.Г. Финк. – М, 1930. – 296с.
395756
  Смиловицкий Л. Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья = Jews in Turov: history of a shtetl in Mozyr"s Polesye region / Леонид Смиловицкий. – Иерусалим : [б. и.], 2008. – 798, [2] с., [24] л. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 771-792. - Геогр. указ.: с. 793-799. – Библиогр.: c. 755-770 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-965-555-352-9
395757
  Соболевская О. Евреи Гродненщины: жизнь до Катастрофы : Монография / О. Соболевская, В. Гончаров; Донецк. Центр института востоковедения им. А.Крымского НАНУ. Обществен. науч.-исследоват. Центр "Схід-Захід". – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 375с. – ISBN 966-380-013-5
395758
  Коршунов Ал. Евреи земледельцы. / Ал. Коршунов. – М., 1929. – 30с.
395759
  Штиф Н. Евреи и "идиш" или кто такие "идишисты" и что они хотят / Н. Штиф. – К, 1919. – 104с.
395760
  Барнави Э. Евреи и XX век = Les Juifs et le XXe siecle. Dictionnaire critique : аналит. словарь / Эли Барнави, Саул Фридлендер ; при участии И. Барталя, Р.А. Берта, Д. Бештель [и др.] ; пер. с фр. Т.А. Баскаковой [и др.] ; под общ. ред. Т.А. Баскаковой. – Москва : Текст ; Лехаим, 2004. – 1020, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7516-0411-3


  На тит. л. также авт.: П. Бирнбаум, М. Бринкер, Д. Бурель, Д. Бьяле, Р. Волен, С. Голдштейн, С.А. Гольдберг, И. Грейльзаммер, Н.Л. Грин, К. Давид, Ж. Даньель, Д.Д. Мур, А.Д. Розенман, М. Делоне, Н. Джерас, А. Дикхофф, Д. Дине, М. Дюбуа, М. ...
395761
  Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы = Jews and arabs : их связи на протяжении веков / Ш.Д. Гойтейн ; [пер. с англ. Н.Б. Кондыревой ; послесл. Л. Трембовлер]. – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2001. – 284, [4] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 247-253. – (Библиотека "Иудаика" ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-024-2
395762
  Стебляк О.В. Евреи и иудаизм в законодательстве Юстиниана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 117-122. – ISSN 2076-1554
395763
  Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь / В. Зомбарт; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 232с. – ISBN 966-608-339-6
395764
  Кандель Ф. Евреи Крыма // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 24-27


  Історія євреїв Північного Причерномор"я
395765
  Пулькин М.В. Евреи на Европейском Севере России: проблема адаптации ( конец XIX - начало XX в. ) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 240-247. – ISSN 0869-5687
395766
  Пулькин М. Евреи на Европейском Севере: стратегии адаптации // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 244-264. – ISSN 1810-228Х
395767
  Хлынина Т.П. Евреи Таганрога: между прагматизмом современной жизни и традиционными ценностями / Т.П. Хлынина, Т.Г. Курбат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 97-100. – ISSN 0132-1625
395768
  Хонигсман Я.С. Евреи Украины: краткий очерк истории. / Я.С. Хонигсман, А.Я. Найман. – К.
ч. 1. – 1992. – 157с.
395769
  Чамберлин Г.С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе / Г.С. Чамберлин. – С-Пб, 1907. – 248с.
395770
  Буровский А. Евреи, которых не было : Курс неизвестной истории: В 2-х кн. / Андрей Буровский. – Москва; Красноярск : АСТ; Издательские проекты. – (Великие противостояния). – ISBN 5-17-022944-5
Кн.2. – 2004. – 429с.
395771
  Березанский Е. Евреи, хазары, Русь / Е.Березанский. – Герцлия : Исрадон, 2006. – 223с. – ISBN 5-945-87-146-5
395772
  Колономос Ж. Евреите во Македониjа во втората светска воjна (1941-1945) : зборник на документи / Ж. Колономос, Весковик-Вангели. – Скопjе : Гоце Делчев
Т. 1. – 1986. – 752, [1] с.
395773
  Колономос Ж. Евреите во Македониjа во втората светска воjна (1941-1945) : зборник на документи / Ж. Колономос, Весковик-Вангели. – Скопjе : Гоце Делчев
Т. 2. – 1986. – [4], С. 753, [3] с.
395774
  Козерод О.В. Евреї України в період нової економічної політики: 1921-1929 рр. / НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень; Козерод Олег Віталійович. – Харків : СПД Савчина, 2003. – 313с. – ISBN 966-7320-00-6
395775
   Еврей - кто он? = Who is Jew? : национальное и религиозное определение еврейства в прецедентах постановлений Верховного Суда Израиля. – Москва ; Иерусалим : Мосты культуры ; Гешарим, 2007. – 509, [4] с., включ. обл. – ISBN 978-5-9327-3252-0
395776
  Спиндлер Еврей / Спиндлер. – С-Пб.
3. – 1835. – 524с.
395777
  Лесков Н.С. Еврей в России / Н.С. Лесков. – М., 1990. – 29с.
395778
  Гезениус В. Еврейская грамматика / В. Гезениус ; пер. проф. К. Коссовича. – С-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1874. – 600с.
395779
  Пожарский Я. Еврейская грамматика, изданная Яковом Пожарским, в пользу любящих священный язык. – Спб., 1824. – 58с.
395780
  Боровой С.Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России / С.Я. Боровой. – М, 1928. – 200с.
395781
  Шахак И. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет / Исраэль Шахак; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 144с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-517-8


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
395782
  Гаркави А. Еврейская периодическая печать и литературные сборники. Библиографический очерк / Гаркави А. – [Б.м.] : [б.и.]. – 32 с. – Оттиск из Европейской библиотеки Т УП
395783
  Якерсон Семен Мордухович Еврейская рукописная и первопечатная книга 10 - 15 вв. как историко-культурный источник : Автореф. дисс. ... доктора исторических наук: 07.00.09 / Якерсон С.М.; Российская акад наук; Ин-т востоковедения; Санкт-Петербургский филиал. – Санкт-Петербург, 2005. – 37с. – Библиогр.: 11 назв.
395784
  Коссович К. Еврейская христоматия с ссылками на грамматику Гезениуса и глоссарием евреско-русским / составил К. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1875. – XIV, 362c. – Текст на еврейском и русск. яз.
395785
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Изд-во об-ва для науч. еврейских изд. и Изд-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 1 : А - Алмемар. – 692стлб.
395786
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург
Т. 3 : Арабско-еврейская литература - Бделлий. – 960с.
395787
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 4 : Бе-Абидан - Брес. – 960стлб.
395788
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз -Ефрон
Т. 5 : Брессюир - Гадасси. – 960стлб.
395789
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 6 : Гадассий - Данте. – 960стлб.
395790
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 7 : Данциг - Ибн-Эзра. Иуда. – 960стлб.
395791
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 7 : Ибн-Эзра.Моисей - Иудаизм. – 968стлб.
395792
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз -Ефрон
Т. 10 : Ладенбург - Миддот. – 954стлб.
395793
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 13 : Проклятие - Сарагосси. – 960стлб.
395794
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т. 14 : Сарево - Трани. – 960стлб.
395795
   Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
Т.15 : Трани - Шемини-Ацерет. – 960стлб.
395796
   Еврейские вести. – Київ, 2000
395797
   Еврейские вести. – Київ
№ 5/6. – 2000. – 16 с.
395798
   Еврейские вести. – Київ
№ 1-2. – 2001
395799
   Еврейские галахические источники об отношении к неевреям : (Передмова Ісраеля Шаміра). – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Биб-ка образованного человека). – ISBN 966-8305-30-2
395800
  Козлов С.Я. Еврейские группы и типы в мемуарах М.А. кроля ( этнолитературоведческий этюд ) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 0869-5415
395801
   Еврейские инкунабулы.. – Л., 1988. – 337с.
395802
  Гейне Г. Еврейские мотивы / Генрих Гейне ; Перевод Петра Вейнберга ; С прилож. портрета и статьи А. Штродтмана "Гейне и еврейство". – Санкт-Петербург : Изд. Ш. Бусселя ; [Типо-литогр. Бусселя], 1902. – 129, 1 л. портр. : портр. – В кн. статья: Бахарахский раввин [Генрих Лаубе], с. 86-129


  В книге "Еврейские мотивы" представлена в русских переводах Петра Вейнберга проза и поэзия Гейне, относящаяся к разным периодам его литературной работы. В сборник вошел ранний неоконченный роман "Баха- рахский раввин", в основу которого ...
395803
  Бабаликашвили Н. Еврейские надписи в Грузии / Н. Бабаликашвили. – Тбилиси, 1971. – 38с.
395804
   Еврейские народные песни. – М., 1938. – 488с.
395805
  Добрушин И.М. Еврейские народные песни / И.М. Добрушин. – Москва, 1947. – 280 с.
395806
  Береговский Х. Еврейские народные песни. / Х. Береговский, И. Фефер. – К, 1938. – с.
395807
   Еврейские новеллы. – М., 1948. – 280с.
395808
  Гасратян С.М. Еврейские общины в России в 1880-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 161-164. – ISSN 0042-8779


  Поднята проблема решения "еврейского вопроса" в России в конце 19-начале 20 века.
395809
  Шевелев Д. Еврейские общины Украины, Молдовы и Беларуси на рубеже 1990-2000-х гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2009. – № 1/2. – С. 21-86. – ISSN 1822-5136
395810
  Шолом-Алейхем Еврейские писатели / Шолом-Алейхем. – Вильно, 1925. – 186 с.
395811
   Еврейские праздники. – М., 1990. – 64с.
395812
  Тимченко Я. Еврейские формирования Западной Украины. Гражданская война // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, Р. Заславський [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 259-275. – ISBN 966-7273-29-6
395813
   Еврейские хроники ХVII столетия. ( Эпоха "хмельничины" ). – Москва, Иерусалим : Гешарим, 1997. – 288 с. – ISBN 5-88711-015-5
395814
  Бабаликашвили Н.И. Еврейские эпиграфические памятники в Грузии (XVIII-XIXвв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Бабаликашвили Н.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 24л.
395815
  Гольд М. Еврейский брак: не только вздохи на скамейке // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 40-44. – ISSN 2222-436X
395816
  Зенгер Г.Э. Еврейский вопрос в Древнем Риме : речь профессора Г.Э. Зенгера. – [Варшава] : Б.и., 1889. – 211 с.
395817
  Дюк Д. Еврейский вопрос глазами американца: мое исследование сионизма / Д. Дюк. – Київ : МАУП, 2002. – 360с. – ISBN 966-608-179-2
395818
  Богров Г.И. Еврейский манускрипт : перед драмой / [соч.] Г.И. Богрова, авт. "Записок еврея". – Санкт-Петербург : Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876. – [2], 242 с. – Экз. деф., с. 241-242 нет пол. листа
395819
   Еврейский народ в борьбе против фашизма.. – М., 1945. – 152с.
395820
  Корман Э. Еврейский поэтессы. / Э. Корман. – Chicago, 1924. – 390с.
395821
  Ходос Э. Еврейский синдром-3 : Забавные протоколы сионских мудрецов / Эдуард Ходос. – Киев, 2002. – 333с.
395822
  Шапиро Г.Н. Еврейский язык (Идиш) : [проб. учеб. пособие для учащихся 8 кл., изучающих евр. яз. факультативно] / [Г.Н. Шапиро, Л.З. Ливак, С.Й. Гербер ; отв. за вып. В.А. Кулинич]. – Київ : Радянська школа, 1990. – 255, [1] с. : табл. – Обл., тит. л. на яз. идиш. - На корешке и обл. цифра 8. – ISBN 5-330-01456-6
395823
  Герцль Т. Еврейское государство = Der Judenstaat : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Теодор Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – 186, [6] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - В кн. также: Лев Пинсклер. Автоэмансипация: призыв русского еврея к своим соплеменникам. – ISBN 978-5-7516-0758-6
395824
  Зингер Л. Еврейское население в Советском Союзе / Л. Зингер. – М.Л,, 1932. – 174с.
395825
  Фельдман А. Еврейское национальное движение в Киеве (март-сентябрь 1971 г.) // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 356-362. – ISBN 966-378-031-2
395826
  Наумов З. Еврейські релігійні свята / З. Наумов. – Х, 1930. – 70с.
395827
  Шолом-Алейхем Еврейські романи / Шолом-Алейхем, 1929. – 230 с.
395828
  Корсун Л. Еврика на все життя / Лідія Корсун. – Київ : Молодь, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-7615-95-6
395829
  Зелинский Ф.Ф. Еврипид / Ф.Ф. Зелинский. – 16с.
395830
  Гончарова Т.В. Еврипид / Т.В. Гончарова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271 с.
395831
  Гончарова Т.В. Еврипид / Т.В. Гончарова. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 269 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(651))
395832
  Александрова О.Н. Еврипидовский миф о Медее в драматургии Боста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 26-36


  В статье пьеса "Медея"["текст на греч. языке"],1993) известного греческого драматурга ХХ века Боста ([текст на греч. языке],1918-1995) рассматривается в контексте развития европейской и греческой литературы Нового времени, в частности, обнаруживаются ...
395833
  Миронюк С.С. Еврисеманти в мові сучасних інтернет-ЗМІ // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 63-75


  У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості еврисемантів, виявлено семантичну структуру таких слів, здійснено семний аналіз широких значень. Розглянуто функціонування широкозначних слів на матеріалі сучасних українськомовних Інтернет-ЗМІ.
395834
  Карамишева Н.В. Евристика : [навч. посібник] / Н.В. Карамишева. – Львів : ПАІС, 2013. – 271, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 266-271. – ISBN 978-617-7065-04-2
395835
  Мелащенко О.М. Евристика в науково-технічній творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 82-85. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
395836
  Клименко Г. Евристика й одкровення Елеонори Соловей // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 82-88. – ISSN 0236-1477
395837
  Костенко О.Б. Евристика минулого, або методологія дослідження гегелівської політико-правової спадщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 309-317. – ISBN 978-966-349-240-7
395838
  Костенко О.Б. Евристика права у пошуку епістеми // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 8-15. – ISSN 2310-9769
395839
  Незабитовський Г.В. Евристика: історичні передумови формування // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 134-146


  Стаття присвячена огляду історико-філософського розвитку евристики як галузі науки. Висвітлюються основні постаті, які сформували підгрунтя евристичного знання, створили базові методи евристики. Обгрунтовується міждисциплінарний підхід до ...
395840
  Кедровський О.І. Евристична роль діалектико-матеріалістичного розуміння природи математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
395841
  Зак С.Є. Евристична роль принципу доповняльності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
395842
  Полікарпов В.С. Евристична функція математики у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
395843
  Кривонос О. Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 147-158. – ISSN 2312-5993
395844
  Костенко О.Б. Евристичне розуміння минулого або проблема інтерпретації гегелівської політико-правової спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 14-23
395845
  Незабитовський Г.В. Евристичний аргумент // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 94-96
395846
  Лисюк М.В. Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 447-452


  У статті розглядається евристичний підхід до перекладу художніх творів. Зокрема, аналізується вплив перекладацької евристики на особливості відтворення нюансів невербальної поведінки персонажів. В статье рассматривается эвристический подход к переводу ...
395847
  Ребрій О.В. Евристичний підхід до прийняття рішень в перекладі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 137-143. – Бібліогр.: С. 143; 17 назв
395848
  Хомерікі О.А. Евристичний потенціал діяльнісного підходу при аналізі системи вищої освіти // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 67-72. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
395849
  Христофорова О.В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Христофорова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. + Додаток : л. 159-162. – Бібліогр. : л. 163-182
395850
  Христофорова О.В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Христофорова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
395851
  Куценко О. Евристичний потенціал концепції соціальної структури суспільства Т.І. Заславської // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 48-62. – ISSN 1563-3713


  Пропонуєтся аналіз наукового внеску академіка Т.І. Заславської у розвиток теорії соціальної структури і соціологічного розуміння соціоструктурних механізмів зміни радянського і пострадянського суспільств.
395852
  Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Бібліогр. : л.181-202
395853
  Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
395854
  Майструк Н.О. Евристичний потенціал методологічних підходів до аналізу сучасних глобалізаційних процесів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.123-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
395855
  Ковжога Г.С. Евристичний потенціал наукового поняття "концепт" у контексті журналістикознавчих досліджень (на прикладі концепту "смерть") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 23-26.


  У статті на прикладі концепту "смерть" розкривається потенціал наукового поняття "концепт" для журналістикознавства. Розглядаються особливості концептосфери сучасної української публіцистики з позиції культурно-ідеологічного впливу на аудиторію. ...
395856
  Комарова Ю.П. Евристичний потенціал парадигми самоорганізації в дослідженні політичної системи суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
395857
  Шульга О.М. Евристичний потенціал поняття "символічний універсум": методологічні та теоретичні аспекти / Олександр Шульга ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. – 371, [1] с. : табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 335-339. – Бібліогр.: с. 340-371. – ISBN 978-966-02-7905-6
395858
  Воронянський О.В. Евристичний потенціал понять "наукова концепція" та "наукова модель" у політологічному дискурсі // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 23-33
395859
  Ковтуненко Елліанна Станіславівна Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів : Дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ковтуненко Е.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л. 154 - 172
395860
  Ковтуненко Елліанна Станіславівна Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів : Автореф. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01- теорія та історія соціології / Ковтуненко Е.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
395861
  Ковтуненко Е.С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 35-40. – ISBN 978-966-651-760-2


  Статтю присвячено концептуалізації трансформаційного процесу в соціологічній теорії. В роботі визначається специфіка поняття "соціальна трансформація". Доводиться необхідність розробки трансформаційних процесів як теорії середнього рівня. ...
395862
  Чорноморець Ю. Евристичний потенціал теологічного проекту Г.У.фон Бальтазара // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 83-93. – ISSN 0235-7941
395863
  Чередник Н. Евристичний потенціал української мови і процес державотворення // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-42.
395864
  Тельний М.В. Евристичний потенціал філософсько-правових поглядів Л.І. Петражицького в контексті структурної антопології // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 88-94. – ISSN 1563-3349
395865
  Анісімов А.В. Евристичні алгоритми визначення граматичних характеристик слів у задачах автоматичної обробки текстів / А.В. Анісімов, В.Ю. Тарануха, А.М. Романік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються евристичні алгоритми, призначені для співставлення різних форм одного і того самого слова та визначенню їх граматичних характеристик.
395866
  Коваленко В. Евристичні бесіди як адаптаційний механізм засвоєння обдарованими учнями досвіду літературної творчості // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 143-150. – (Філологічні науки)
395867
  Бєляєва Ірина Павлівна Евристичні методи та засоби аналізу складних прикладних систем при неповній інформації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Бєляєва Ірина Павлівна; Київ. міська державн. адміністр. Ін-т прикладної інформатики. – К., 1996. – 23л.
395868
  Дейнека А.В. Евристичні можливості акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації агентності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 86-89. – ISSN 2073-9591
395869
  Курасова Є. Евристичні можливості концепту " престиж державної служби" в сучасній гносеології // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 215-224
395870
  Уджмаджурідзе Г.Г. Евристичні можливості структуралістичного конструктивізму П. Бурдьє в аналізі феномену політичної участі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 110-114. – ISSN 2073-9591
395871
  Нежива Л. Евристичні прийоми синергетичного підходу при вивченні української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 17-21
395872
  Заборовский Адам Евро-2012 как глобальная промоция Польши // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 72-74 : фото. – ISSN 1998-8044
395873
   Евро-2012: извлечь по максимуму и не потерять ни копейки (советы страховщика) : представляем партнера // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 52-53 : Фото
395874
  Козловський Роман Евро-2012: ожидания и реальность // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
395875
  Птахив Семен Евро-2012: почем ночь переспать? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 86-87 : фото, график. – ISSN 1998-8044
395876
  Соколова П. Евро-атлантическая ориентация Западных Балкан // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 37-47. – ISSN 0131-2227
395877
  Гаевой Александр Евро - 2012 парализует ж/д перевозки? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 90-93 : фото. – ISSN 1998-8044
395878
  Самарцев Евгений Евро 2012 - уже история // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-15 : фото
395879
   Евро 2012 : стратегический минимум - 600 тысяч туристов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-29 : фото
395880
   Евро 2012. One year to go : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 28-30 : Фото
395881
  Усенко Наталья Евро пройдет - туризм останется : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1998-8044
395882
  Коляндр Александр Евро, первый инфаркт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 88-96 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
395883
  Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты / В.Г. Шемятенков. – Москва : Экономика, 1998. – 346с. – ISBN 5-282-01924-8
395884
   Евроатлантическая безопасность: одно видение, три пути (Доклад Института "Восток - Запад") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 47-66. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
395885
   Евроатлантическая безопасность: путь в будущее / В. Луков, Г. Остин, О. Хеннинг, В. Барановский // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
395886
  Капитоненко Н.Г. Евроатлантические и евразийские системи безопасности: особенности силового взаимодействия // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 111-114.
395887
  Арбатова Н. Евроатлантические отношения в XXI веке: проблемы и сценарии // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 31-46. – ISSN 0131-2227


  Эволюция евроатлантических отношений в последние 25 лет находилась под сильным воздействием нескольких взаимосвязанных кризисов. Во-первых, экзистенциальный кризис НАТО, имеющий несколько измерений и начавшийся после окончания холодной войны и ...
395888
  Ренверт Н. Евроатлантическое измерение работы германских политических фондов и его роль в процессах политической интеграции ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 152-171. – ISSN 0235-5620
395889
  Конрадова Наталья Евробабушки / Конрадова Наталья, Костюков Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 52-60 : фото
395890
  Орлов Денис Евродетройт : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Іл.
395891
  Михайлова Ю. Еврозона как пространство экономической нестабильности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 27-33. – ISSN 2074-6040


  Особое внимание в статье уделяется анализу мер по преодолению финансово- экономического кризиса в Европе, перспективам сохранения единой европейской валюты и самого Европейского союза.
395892
  Башта Евроинтеграционный путь Чехии: трудности и успехи : интервью с господином Ярославом Баштой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине / Башта, , Ярослав // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 8-12. – ISSN 1728-6220
395893
  Макогон Ю.В. Евроинтеграция Украины: на уровне регионов // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-65.
395894
   Еврокомиссия выбирает AMADEUS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 2 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
395895
   Евролингвауни : Вторая международная конференция Юнеско. Москва, 29-31 мая, 1995. – Москва, 1996. – 360с. – ISBN 5-88983-007-4
395896
   Евромайдан : точка невозврата Украины: срыв подписания договора с ЕС и репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов дискредитировали укр. власть : история и особенности массового антиправительственного протеста в Украине / [Фонд] "Открытый диалог". – [Варшава] : б. и., 2014. – 75, [1] с. : ил. – На обл.: Открытый диалог. – Библиогр. в конце разд.
395897
   Европа-Азия: Стамбул и окрестности = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 40-44 : Фото
395898
   Европа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії = Europa - przeszlosc i przyszlosc. Wizje i rewizje : матеріяли міжнародної конференції пам"яті Єжи Гедройця, Київ, 24-26 листопада 2006 року / [упоряд. : О. Гнатюк, А. Мокроусов ; переднє слово : О. Гнатюк і Г. Грабович]. – Київ : Критика, 2009. – 248 с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 978-966-8978-30-2
395899
  Нейчев Н. Европа - мир и безопасность / Н. Нейчев. – София, 1987. – 70с.
395900
  Кассиль Л. Европа - слева. По маякам пятнадцати стран / Л. Кассиль, С. Михалков. – Л., 1947. – 174с.
395901
  Река Ольга Европа - Украина - Россия: третий не лишний // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 5 (74). – С. 36-39
395902
   Европа - Центр : международный общественно-политический журнал. – Киев, 2004-
№ 4 (18) : Донецкая область: возможность доказана делом. – 2007
395903
  Филиппсон Европа : Пер. со 2-го перераб. [и доп.] нем. изд. : С прил. ст. "Россия в народно-хозяйственном отношении" В.П. Воронцова / Соч. проф. А. Филиппсона ; [под ред. В. Сиверса. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1909. – XII, 755 с., 35 л. ил., карт. – Изд. вышло в 15 вып. – (Всемирная география)
395904
  Рахманинов Ю.Н. Европа / Ю.Н. Рахманинов. – М, 1974. – 208с.
395905
  Карри-Линдал Европа / Карри-Линдал. – М., 1981. – 331с.
395906
   Европа (от Наполеона до наших дней).. – М., 1955. – 128с.
395907
  Дубровин Д. Европа : что делать с нелегалами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 33. – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Нелегали в Брюселі байкотують, вимагають уряд надати їм посвідку на проживання
395908
  Молок А.И. Европа 1794-1815 гг. / А.И. Молок. – М., 1949. – 32с.
395909
  Загребельный П.А. Европа 45 / П.А. Загребельный. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 445с.
395910
  Загребельный П. Европа 45. Европа-Запад : Роман : Пер. с укр. / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1967. – 604с.
395911
   Европа XX века: проблемы мира и безопасности. – М., 1985. – 269с.
395912
  Нитти Франческо Европа без мира. / Нитти Франческо. – Петроград-М., 1923. – 224с.
395913
  Молок А.И. Европа в 1794-1847 годах / А.И. Молок, Ф Потемкин. – Москва, 1952. – 115с.
395914
  Кук К. Европа в двадцатом столетии = Twentieth-century Europe : Справочник издательства "Лонгман" / Крис Кук, Джон Стивенсон ; пер. с англ. Антоноса Г.А. – Москва : Международные отношения, 2005. – 456с. – ISBN 5-7133-1251-8
395915
   Европа в международных отношениях, 1917-1939. – М., 1979. – 438с.
395916
   Европа в новое и новейшее время.. – М., 1966. – 686с.
395917
   Европа в период 1815-1830 гг.. – М., 1936. – 30с.
395918
  Луначарский А.В. Европа в пляске смерти / А.В. Луначарский. – Москва, 1967. – 158с.
395919
   Европа в системе международных отношений (1917-1945). – Сверлдовск, 1990. – 160 с.
395920
  Дюби Жорж Европа в средние века / Дюби Жорж. – Смоленск, 1994. – 316 с.
395921
   Европа в средние века.. – М., 1972. – 446с.
395922
  Ольденбург С.Ф. Европа в сумерках на пожарище войны. / С.Ф. Ольденбург. – Пб., 1924. – 111с.
395923
  Петруня О.Э. Европа в тисках мирового кризиса: "Кто виноват" и "что делать" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 38-65. – ISSN 0235-5620
395924
  Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 гг. / Е.В. Тарле. – М.-Л., 1927. – 483с.
395925
  Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 гг. / Е.В. Тарле. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1928. – 511с.
395926
  Проэктор Д.М. Европа век ХХ / Д.М. Проэктор. – М., 1984. – 208с.
395927
  Кареев Н.И. Европа до и после войны в территориальном отношении : Продолжение "Философии культурной и социальной истории нового времени" : с 2 картами / Н. Кареев. – Петроград : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1922. – 81, [3] с. + 2 л. карт
395928
  Кудряшова И.В. Европа и "арабская весна" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 18-41. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются новые тенденции в политике Евросоюза и отдельных европейских государств, связанные с резким обострением ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Анализируются европейские интересы в этом регионе и стратегия их обеспечения в условиях ...
395929
  Долгов Б.В. Европа и "арабские революции" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 56-77. – ISSN 0235-5620
395930
  Шерадам А. Европа и австрийский вопрос на рубеже ХХ столетия / А. Шерадам. – с.
395931
  Тиммерманн Х. Европа и ее восток с геополитической точки зрения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 105-115. – ISSN 0131-2227
395932
  Цисельская Е.С. Европа и Китай: истоки взаимопознания // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 96-106. – ISSN 0042-8779
395933
  Толкунов Л.Н. Европа и разрядка / Л.Н. Толкунов. – М., 1986. – 221с.
395934
   Европа и Россия: проблемы южного направления. Средиземноморье - Черноморье - Каспий. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 660с. – ISBN 5-89520-023-0
395935
  Корецкий В. Европа и Россия: реалии против иллюзий // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-56. – ISSN 0869-44435
395936
  Новикова О.Н. Европа и Россия:Взаимное познание и идентичность // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 3 : Россия и Европа: особенности взаимного восприятия. – С. 45-57. – ISSN 0235-5620
395937
  Ефимов А.В. Европа и Северная Америка в 70-80-х годах XVIII века / А.В. Ефимов. – с.
395938
   Европа и Северная Америка на французской буржуазной революции конец XVIII века.. – М., 1936. – 48с.
395939
  Бакланов А.Г. Европа и современный мир / А.Г. Бакланов, А.В. Викторов. – М., 1982. – 292с.
395940
  Новоженова И.С. Европа и Третий мир: Иммиграция и политика соразвития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 157-176. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
395941
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a / А. Сорель; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 1 : Политические нравы и традиции. – 1892. – [4], IV, 433 с. – Конволют. Перепл. с: Европа и французская революция. Т. 2 / А. Сорель.- Экз. дефектный, отсут. обл., тит. стр.и с. [4], IV - описано по генеральному каталогу РНБ Санкт-Петербурга
395942
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a / А. Сорель; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 2 : Падение монархии. – 1892. – [4], 461 с.
395943
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a / А. Сорель; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 3 : Война с монархами. – 1892. – [4], 433 с.
395944
  Сорель А. Европа и французская революция = (L"Europe et la revolution francaise) : Соч., удостоен. Фр. акад. большой премии Gobert"a / А. Сорель; Пер. с фр. с предисл. проф. Спб. ун-та Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева ; Типогр. и литогр. В.А. Тиханова
Т. 4 : Естественные границы. 1794-1795. – 1892. – [4], 367 с.
395945
  Ющенко Г.І. Европа і Південно-Американські Сполучені Штати за доби імперіалізму. / Г.І. Ющенко. – Х., 1931. – 164с.
395946
  Багно В.Е. Европа как крестная дочь (вторая родина Достоевского) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 0042-8744
395947
  Кратохвил М.В. Европа кружилась в вальсе; Европа в окопах : диология / М.В. Кратохвил; Перевод с чешского. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 445 с. – (Зарубежный роман XX века)
395948
  Гаврилов Б. Европа на кръстопът : конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни 1579-1678 / Борислав Гаврилов. – София : Св. Климент Охридски, 2013. – 259, [3] c. – Библиогр.: с. 249-259. – ISBN 978-954-07-3546-7
395949
  Валентинов А. Европа на новых рубежах / А. Валентинов. – Москва : Международные отношения, 1976. – 64с.
395950
  Тука Тина Европа на обочине или туристы, которых не ждали // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 78-79 : фото
395951
   Европа на пороге III тысячелетия = За мир, природу и человека. – Москва : Художественная литература
Вып. 1 : Книга мира. – 1986. – 391с.
395952
  Кузнецов В.И. Европа на пороге XXI века / В.И. Кузнецов. – М., 1989. – 63с.
395953
  Лапшов Б. Европа на пороге нового времени : Аналитический обзор / Б. Лапшов; РАН. Ин-тут науч. информации по общественным наукам. – Москва, 1998. – 128с. – Библиогр.: с. 124-127
395954
  Рахманинов Ю.Н. Европа на пути к обеспечению прочного мира / Ю.Н. Рахманинов. – Москва, 1976. – 63 с.
395955
  Нитти Франческо Европа над бездной. / Нитти Франческо. – Птгр., 1923. – 318с.
395956
  Печников Б.А. Европа начала 80-х годов / Б.А. Печников. – М., 1984. – 64с.
395957
  Гусейнов Э. Европа начинается с Шеки / Э. Гусейнов, Г. Чародеев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 24 (1143). – С. 24-27. – ISSN 0234-1670


  Азербайджанский городок Шеки планируется превратить в туристическую Мекку Южного Кавказа.
395958
  Иорданский Н.И. Европа наших дней. / Н.И. Иорданский. – М.-Л., 1926. – 84с.
395959
  Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / Эйза Бриггс, Патрииция Клэвин ; [пер. с англ. А.А. Исэрова, В.С. Нестерова]. – Москва : Весь мир, 2006. – 600 с. – (Тема). – ISBN 5-7777-0261-9
395960
  Тарле Е.В. Европа от венского конгресса до версальского мира. 1814-1919 / Е.В. Тарле. – Птгр., 1924. – 232с.
395961
  Йонов М. Европа отново открива Българите XV - XVIII в. / М. Йонов. – София, 1980. – 223с.
395962
   Европа перед выбором.. – М., 1980. – 56с.
395963
  Боголепов М.И. Европа после войны / М.И. Боголепов. – Пг., 1921. – 80с.
395964
  Субботин А.К. Европа после кризиса: роль государства в регулировании рыночных отношений // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 12-37. – ISSN 0235-5620
395965
  Вальдман В. Европа после пойны. / В. Вальдман. – Ленинград-Москва, 1931. – 215с.
395966
  Молок А.И. Европа после революции 1848 года / А.И. Молок. – М., 1949. – 24с.
395967
  Александров В.А. Европа после Хельсинки / В.А. Александров. – Москва, 1977. – 64с.
395968
  Сухарев В.В. Европа после Хельсинки / В.В. Сухарев. – Киев, 1987. – 133 с.
395969
  Самойлов Юрий Европа приближается к украинским регионам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
395970
  Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 = Early modern Europe 1500-1789 / Гельмут Кенигсбергер ; [пер. с англ. А.А. Столяров]. – Москва : Весь мир, 2006. – 319, [1] с. – Пер. с изд.: Early modern Europe 1500-1789 / Koenigsberger H.G. Longman,1987. - Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 315-319. – Библиогр. в примеч.: с. 314 и в подстроч. примеч. – (Тема). – ISBN 5-7777-0199-X
395971
  Иванов И.Д. Европа регионов / И.Д. Иванов. – Москва : Международные отношения, 1998. – 192с. – ISBN 5-7133-0953-3
395972
  Краснов Ю.М. Европа сегодня и завтра / Ю.М. Краснов. – М., 1985. – 278с.
395973
  Калиновская Е. Европа тормозит: Лиссабонский договор позволил Евросоюзу институциональный кризис, но не приблизил осуществление мечты о Соединенных Штатах Европы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 50. – С. 56-60


  Робота над структурним реформуванням Євросоюзу
395974
   Европа, США и колониальный мир. – М., 1988. – 261,3с.
395975
   Европа.. – София, 1979. – 599с.
395976
   Европа.. – 2-е изд. доп. – София, 1987. – 643с.
395977
  Геташвили Н. Европа. Живопись 20 века // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2006. – № 2. – С.117-131. – ISSN 0201-7083
395978
  Геташвили Н. Европа. Живопись ХХ века // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 114-134. – ISSN 0201-7083
395979
   Европа. Коллекции зимнего сезона // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
395980
  Сатармина Светлана Европа: 9 потрясающих мест : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43
395981
  Кузнецов В.И. Европа: безъядерная или сверхъядерная? / В.И. Кузнецов. – М., 1984. – 112с.
395982
   Европа: век XX.. – М., 1980. – 444с.
395983
   Европа: вчера, сегодня, завтра. – Москва : Экономика, 2002. – 823с. – ISBN 5-282-02115-3
395984
  Кирьянов В.В. Европа: десять лет после Хельсинки: (К итогам десятилетия подписания заключ. акта Совещ. по безопасности и сотрудничеству в Европе) / В.В. Кирьянов. – Л., 1985. – 32с.
395985
  Цуркан А.А. Европа: исламский радикализм vs модернизация ислама // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 131-142. – ISSN 0201-7083
395986
  Михайлов С.В. Европа: от временных иностранных рабочих к новым этничесмким меньшинствпам // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 45-68. – Библиогр.: на 18 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
395987
  Леонтьев Г.Л. Европа: по пути упрочения безопасности и развития сотрудничества / Г.Л. Леонтьев. – Москва, 1978. – 64с.
395988
  Анисимов Л.Н. Европа: проблемы безопасности и сотрудничества / Л.Н. Анисимов. – Минск, 1982. – 144с.
395989
  Пономарев Г.А. Европа: проблемы безопасности и сотрудничества накануне встречи в Мадриде. / Г.А. Пономарев. – М., 1980. – 63с.
395990
  Швейцер В. Европа:большой опыт малых стран // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 46-58. – ISSN 0201-7083


  Європейський процес:країни і регіони
395991
  Оленченко В. Европарламент: усиление евроскептиков // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 42-59. – ISSN 0130-9625
395992
  Степанов А.И. Европе - безопасность и сотрудничество. / А.И. Степанов. – М., 1985. – 64с.
395993
  Николас В. Европе пора разработать новую стратегию в отношении цыган // Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев, 2006. – Осень. – С. 9-12
395994
  Ломакина И.С. Европеизация образовательной политики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 113-120. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена проблеме европеизации образовательной политики в государствах—членах ЕС. Анализируются основные научные подходы к этой проблеме в научной литературе, характерные черты и особенности процесса европеизации образовательной политики. The ...
395995
  Музакаев Д.А. Европеизация чеченской культуры как часть процесса модернизации чеченского общества в 60-80-е гг. XX века // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 740-744. – ISSN 1812-8696
395996
  Арбатова Н. Европеизм и атлантизм как две опоры внешней политики Италии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28-38. – ISSN 0131-2227
395997
  Мирхан Бурхан Европейская политика Франции (80-е - нач. 90-х годов) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мирхан Бурхан; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 222л. – Бібліогр.:л.200-222
395998
  Мирхан Бурхан Европейская политика Франции (80 - нач. 90-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мирхан Бурхан; КУ им. Т.Шевченко. Укр. ин-т межд. отношений. – К., 1993. – 24л.
395999
  Гальцова М.З. Европейская ряпушка (селява) - Coregonus albula L - озер Нарочанской группы, ее биологические особенности и хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Гальцова М.З.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 14л.
396000
  Колесниченко В.В. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине : [сб. док. и аналит. материалов] / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник ; "Русскоязычная Украина", [правозащит. обществ. движение]. – Изд. 2-е, дораб. – Киев : АРС ПРИНТ, 2011. – 332 с. : табл. – ISBN 978-966-2246-09-4
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,