Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
394001
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
394002
  Черняєв В.С. "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 129-135. – ISSN 2077-1800


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено ключові військово-морські питання, що розглядались на Вашингтонській конференції 1921-1922 рр. Основну увагу приділено історії ухвалення "Договору п"яти". Проаналізовано точки зору ...
394003
  Трояновський О. "Договірні умови про звільнення від відповідальності за порушення міжнародного комерційного контракту" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 65-72
394004
  Діптан І.І. "Договори і постанови…" 5(16) квітня 1710 року: амбівалентність осмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 44-59. – ISSN 1563-3349
394005
  Мандрицька Н. "Догорав ще один день..." : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 57-58
394006
  Осачук С.Д. "Додому в Райх!" Переселення німців з Північної Буковини 1940 року : (Матеріали, свідчення, документи) / С.Д. Осачук, В.М. Заполовський, В.Ф. Холодницький; Науково-дослідний центр буковинознавства при Чернивецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті літаври, 2004. – 132с. – ISBN 966-8029-79-8
394007
   "Дождови" од Матеjа Матевски во контекст на македонската модерна : свечен собир по повод 50-годишнината од обjавуваньето на поетската збирка "Дождови" од Матеjа Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / Македонска акад. на наук. и уметностите ; [уред.: Милан Гурчинов]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 50, [2] с. – (Свечени собири ; св. 54)
394008
  Різун В. "Доживемо до вересня..." / Розмову вела А. Волобуєва // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 4 лютого (№ 14). – С. 1-2
394009
  Цивірко Микола "Дозволило" треба писати "дало змогу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
394010
  Голубчук Т.О. "Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні ..." Василь Стус і Донеччина // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 22/24 (350/352). – С. 26-31
394011
  Наєнко М. "Дозвольте помилитися" - останній сатиричний спалах // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 211-214. – ISSN 2075-1222
394012
  Наєнко М.К. "Дозвольте помилитися" - останній сатиричний спалах гумориста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 96-104


  Автор статті розглядає фейлетон "Дозвольте помилитися" як останній сатиричний спалах письменника в контексті його загалом гумористичної творчості
394013
  Кузьменко М.Л. [Дозвилля, 1888-1898 рр.] : [збіpка поезій] / Н.Л. Кузьменко. – [Екатеринослав (Днепропетровськ)] : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1899. – 93, [2] с. – Прим. №102105 дефектний, бракує обкл. та тит. арк. опис. за інтернет-пошуком
394014
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
394015
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
394016
  Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 29-39. – ISBN 966-7943-03-8
394017
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
394018
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
394019
  Гай-Нижник Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець IX - середина XI ст.) : нарис іст.-герменевт. інтерпретації / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак. – Київ : МП Леся, 2015. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-37-3
394020
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
394021
  Тарановский Ф.В. Догматика положительного государственного права Франции при старом порядке : [Диссертация] / Ф.В. Тарановский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – VIII, 633 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. - Экз. деф., отсутств. с. I-VIII, 351-633


  На обл. автограф автора
394022
  Проневич О.С. Догматико-теоретичні засади класичного німецького поліцейського права (друга половина XVIII - початок XX ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-617-7293-17-9
394023
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
394024
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
394025
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
394026
  Бурдоносова М.А. Догматична та прагматична сутність правозастосування // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
394027
  Алексі Р. Догматичне мислення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 118-130. – ISSN 2227-7153
394028
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
394029
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
394030
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
394031
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
394032
  Брускина Б.Г. Догнать США по производству продуктов животноводства на душу населения / Б.Г. Брускина, В.И. Рожков. – Грозный, 1958. – 31с.
394033
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
394034
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
394035
  Беседіна Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 151-154
394036
  Майданик Н.І. Договір азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1194-1099. – ISBN 978-966-667-341-4
394037
  Огнев"юк Р. Договір акціонерів: проблеми правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 60-63.
394038
  Маслова-Юрченко Договір андеррайтингу в систнмі договорів на надання послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-54.
394039
  Вавженчук С. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 24-26
394040
  Калашнікова О.О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 166-169. – ISSN 2219-5521
394041
  Панова Л. Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
394042
  Міхненко А. Договір без ручки. Розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: хто перший? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "...Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Про це минулого тижня повідомило американське видання Politico. Для України позитивний той факт, що ...
394043
  Недошовенко А.О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 394-399. – ISSN 2219-5521
394044
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
394045
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 202-221
394046
  Матвєєв П. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-66.
394047
  Матвєєв П. Договір валютного ф"ючерсу (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 87-92.
394048
  Валлє В. Договір ВОІВ про виконання фонограми // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-378-141-9
394049
  Валлє В. Договір ВОІВ про про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 119-120. – ISBN 978-966-378-141-9
394050
  Валлє В. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право. Договір ВОІВ про виконання фонограм (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 118-119. – ISBN 978-966-378-141-9
394051
  Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. = Treaty of Pereyaslav between hetman Bohdan Khmelnitsky and tsar Alexey Mikhaylovich 1654 : історико-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) / Андрій Яковлів. – Нью Йорк : Видавнича спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 126, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
394052
  Кузьмич О. Договір дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 11-14
394053
  Коноваленко О.Ю. Договір дарування у цивільному праві України / О.Ю. Коноваленко, С.М. Сергєєва // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 69-71
394054
  Глуздєєв О. Договір до Енергетичної Хартії - основа міжнародного енергетичного інвестиційного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 134-135


  "... В рамках міжнародного енергетичного інвестиційного права з"явився міжнародний договір, який найбільш комплексно на сьогодні охопив питання енергетики. Цим міжнародним документом став Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ)."
394055
  Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
394056
  Соболівський А. Договір довічного утримання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Найбільш юридично грамотна форма врегулювання суспільних відносин з приводу утримання осіб до їхньої смерті".
394057
  Бажанова В.О. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 90-92. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
394058
  Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
394059
  Лаптош М.В. Договір довічного утримання: питання теорії / М.В. Лаптош, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 58-62
394060
  Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109. – ISSN 0132-1331
394061
  Островська А. Договір ескроу як засіб забезпечення виконання зобов"язання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 331-333
394062
  Павлишин О.Я. Договір з відкритого неба - нова "свобода повітря" чи реалізація вже існуючих? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 132-137
394063
  Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
394064
  Марков В.В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об"єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 74-79. – ISSN 1999-5717
394065
  Тверезенко Олена Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 57-66
394066
  Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 169-178. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання дого-вірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, ...
394067
  Новікова В.В. Договір зберігання з точки зору оплатності й безоплатності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
394068
  Москаленко С. Договір зберігання транспортного засобу-чи захищені права власників авто? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 72-75.
394069
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
394070
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
394071
  Сук І.П. Договір земельного сервітуту: проблеми законодавчого регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 535-536. – ISBN 978-966-600-475-1
394072
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 131-133.
394073
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
394074
  Шишка Р.Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 47-53. – (Юридичні науки ; № 3)
394075
  Бервено С. Договір комерційної концесії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 105-110
394076
  Бажанов В. Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 266-271


  Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб"єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, ...
394077
  Черпіта Г. Договір комерційної концесії в цивільному кодексі України: загальна характеристика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
394078
  Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу, співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 199-203
394079
  Сидоров Я.О. Договір комерційної концесії та суміжні жоговіфрні конструкції: порівняльно-правова характеристика // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 104-112. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
394080
  Бих О. Договір комерційної концесії у цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 106-134. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
394081
  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-55
394082
  Островська А. Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 197-198. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
394083
  Войчук О. Договір комісії - угода про надання послуг // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.42-47
394084
  Миронець І.М. Договір контрактації - основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 82-89. – (Серія права ; № 9)


  Договор контрактации является основной правовой формой реализации товарной части сельскохозяйственной продукции колхозов. В нем удачно сочетаются интересы производителей и заготовителей сельскохозяйственной продукции, он способствует укреплению ...
394085
  Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
394086
  Станіславський В.П. Договір контрактації продукції насінництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 113-118. – (Право. Економіка. Управління)
394087
  Гончарук Л.М. Договір концесії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 205-216
394088
  Гончарук Л.М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
394089
  Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 65-68.
394090
  Плахіна І.В. Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 45-50
394091
  Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
394092
  Дубінчин О.М. Договір купівлі-продажу за зібранням Малоросійських прав 1807 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 119-120
394093
  Марченко В. Договір купівлі-продажу нерухомості з відкладальною або скасувальною умовами // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 35-37
394094
  Рябоконь Є.О. Договір купівлі-продажу об"єктів нерухомості. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 97-100. – ISBN 978-966-667-341-4
394095
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації / Н.С. Демченко. – Київ : Оріяни, 2000. – 180с. – ISBN 966-7373-41-Х
394096
  Демченко Наталія Сергіївна Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.03. / Демченко Наталія Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
394097
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Демченко Н. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
394098
  Виговський О.І. Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 32-38
394099
  Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 187-195. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
394100
  Васильєва В. Договір купівлі - продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-29
394101
  Бабецька І.Я. Договір куплі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 146-150. – ISSN 2078-6670
394102
  Майданик Н.І. Договір лотереї // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1104-1105. – ISBN 978-966-667-341-4
394103
  Куценко І. Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 138-141
394104
  Шкворець Я. Договір між іноземною і українською компаніями як підстава одержання дозволу на використання праці іноземця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 98
394105
  Микульська Л.О. Договір між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. та питання європейської безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 9-16. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматривается роль и значение Московского договора от 12 августа 1970 г. в улучшении взаимоотношений между СССР и ФРГ и его положительное влияние на политический климат в Европе, на развитие процесса разрядки напряженности, укрепление ...
394106
  Куценко С. Договір міни, або як обмінятися житлом // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 15
394107
  Клепікова О.В. Договір морського буксирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 648-650. – ISBN 978-966-667-341-4
394108
  Білицький Р. Договір на аудиторські послуги: вітчизняна практика та європейські тенденції // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 59-62. – ISSN 2306-0050
394109
  Кульчій О.О. Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов"язкового страхування відповідального автовласника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 189-193
394110
  Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. ... канд.юрид. наук : 12.00.03 / Шишка І.Р. ; Науково -дослідницький ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
394111
  Кузьмич О. Договір найму (оренди) на користь третьої особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 7-10
394112
  Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 324-329. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
394113
  Базова Т. Договір найму житла // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 159-160


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
394114
  Слома В. Договір найму житла за цивільним законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 63-68
394115
  Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 91-96. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
394116
  Мартин В. Договір найму майна у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 157-158


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
394117
  Бочко С.О. Договір оренди за римським правом та цивільним правом України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-231. – ISBN 978-966-419-299-3
394118
  Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: практичні аспекти істотних умов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-97.
394119
  Блащук Т.В. Договір особистого страхування: порядок укладення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225-229. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізується порядок укладення договору особистого страхування, а також розглядається питання про форму та істотні умови договору. The procedure for concluding a contract of personal insurance is analyzed and the issues of the form and essential terms ...
394120
  Кириченко Ю Договір охорони об"єктів як засіб забезпечення збереження майна власника // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-53
394121
  Михайлишин-Бейчук Договір охорони пам"яток культурної спадщини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 351-356. – ISSN 1563-3349
394122
  Майданик Н.І. Договір парі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1100-1104. – ISBN 978-966-667-341-4
394123
  Клепікова О.В. Договір перевезення вантажів морським транспортом // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 616-641. – ISBN 978-966-667-341-4
394124
  Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
394125
  Безлюдько Ірина Олександрівна Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 197 л. – Бібліогр.: л.174-197
394126
  Фіногін А. Договір перевезення і договір страхування: правовий зв"язок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 103-105.
394127
  Нечипурепко О.М. Договір перевезення пасажира // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 404-408. – ISSN 1563-3349
394128
  Базова Т.П. Договір піднайму житла // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 281-284. – ISBN 978-966-667-341-4
394129
  Маковей О. Договір підряду призвести брак юридичної обізнаності при укладанні договору підряду і договору про надання послуг // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... До чого може призвести брак юридичної обізнаності при укладанні підряду і договору про надання послуг".
394130
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / КНУТШ; Діковська І.А. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
394131
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 203 л. – Бібліогр.: л.187-203
394132
  Куценко І. Договір поворотної фінансової допомоги в нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 56-58
394133
  Михальнюк О. Договір подружжя про надання утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 19-25


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
394134
   Договір пожертви [зразок] // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 62-71
394135
  Стражник Т. Договір пожертви: спільні риси та відмінності від договору даруання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 59-61
394136
  Домбургова А. Договір позики за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.73-80
394137
  Безклубий І.А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-67.
394138
  Луспеник Д.Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 16-25
394139
  Гончаренко В.О. Договір позички житла // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 323-325. – ISBN 966-660-151-6
394140
  Стаматіна М. Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
394141
  Немченко Сергій Договір постачання електричної енергії через приєднану мережу: правова природа та місце в системі зобов"язань з енергопостачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 108-111
394142
  Звонков Є.Є. Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 427-429. – ISSN 2524-017X
394143
   Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між сподивачами та постачальниками комунальних послуг / Д.В. Арлачов, Р.А. Марецький, І.Я. Коршинський, В.С. Бучик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 13 назв
394144
  Лехкар О.В. Договір приєднання як особлива цивілістична конструкція // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
394145
  Крат В. Договір приєднання: реалії та перспективи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-51
394146
  Зоряна Книш Договір про Антарктику 1959 р. як основа сучасного міжнародноCправового режиму Антарктики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 151-154.
394147
  Бутитер Д. Договір про асоціацію Європейського Союзу як специфічна форма міжнародного договору // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 159-169. – ISSN 2082-4939
394148
  Майданик Р. Договір про безоплатне надання громадянам медичної допомоги // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 32-34
394149
  Старостенко Д. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 39-49


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
394150
  Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створення службовий винахід // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
394151
  Гетьманцева Н.Д. Договір про державну службу за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.51-54. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
394152
  Задорожній О.В. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.: значення в двосторонніх відносинах держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 122-129. – ISSN 2220-1394
394153
  Єна О.В. Договір про єдиний економічний простір, значення його і європейський вибір України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 17-19
394154
  Валлє В. Договір про закони щодо товарних знаків (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-378-141-9
394155
  Боднар Т. Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей змісту та порядку укладання договору про закупівлю. Статья посвящена исследованию особенностей содержания и порядка заключения договора о закупках. The article is sanctified to research of features of ...
394156
  Мостова І.В. Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України / І.В. Мостова, О.А. Чугаєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджуються хронологія, специфіка та тенденції розвитку процесів економічної інтеграції на теренах Співдружності Незалежних Держав у контексті підписання Договору про зону вільної торгівлі. Особлива увага приділяється аналізу наслідків, ...
394157
  Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А.В. Тюшка. – Київ : К.І.С., 2007. – XVI с., 212 с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 966-7048-80-2
394158
  Гетьманцева Н.Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.46-50. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
394159
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: зміст та юридична практика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 301-303
394160
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: поняття, форма та зміст // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 35-37
394161
  Самофал М. Договір про надання медичних послуг // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 174-194. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
394162
  Бедрик І.О. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання: реалії у приватній стоматологічній практиці (за матеріалами українських дослідників) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
394163
  Саковніч О. Договір про надання послуг з техничного обслуговування і ремонту автомобільного транспортного засобу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 89-91
394164
  Самбор М. Договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку: до постановки проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 175-183. – ISSN 1026-9932
394165
  Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв
394166
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л. 177 - 193
394167
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
394168
  Бауман Ю. Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 99-102.
394169
  Носік Ю. Договір про нерозголошення інформації
394170
  Льовін А.. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та передачі ядерних матеріалів // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 76-82. – ISSN 1814-3385
394171
  Цибенко Л. Договір про патентне право - крок вперед // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.83-84. – ISSN 0132-1331
394172
  Валлє В. Договір про патентне право (2000) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 123-124. – ISBN 978-966-378-141-9
394173
  Маріц Д.О. Договір про патронат / Д.О. Маріц, І.В. Карпенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 141-142. – ISSN 2219-5521
394174
  Макода В.Є. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1008-1009. – ISBN 978-966-667-341-4
394175
  Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 57-61
394176
  Кондратьєва Н.М. Договір про порядок володіння та користування майном, що знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
394177
  Таш"ян Р.І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 64-73. – ISSN 0201-7245
394178
  Величко В. Договір про реформу ЄС-"додана вартість" для світу, Європи та України? // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-14.
394179
   Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : Розпорядження Президії НАНУ № 247 13.05.2010 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0372-6436
394180
  Рєзнікова В.В. Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 35-39. – ISSN 1681-6277
394181
  Гордієнко Т. Договір про спільну інвестиційну діяльність як форма міжнародного господарського співробітництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 70-78
394182
  Макода В.Є. Договір про створення на замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1007-1008. – ISBN 978-966-667-341-4
394183
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Питання теорії та практики".
394184
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 215-225. – ISSN 1026-9932


  Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання відносин сурогатного материнства в українському праві. Досліджено поняттяі правову природу договору про сурогатне материнство, висвітлено елементи та особливості здійснення зазначених договірних ...
394185
  Ханик-Посполітак Договір проведення аудиту // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 172-173


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
394186
  Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 61-63
394187
  Шаперенков К.В. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 416-422. – ISSN 1563-3349
394188
  Назаренко Д.Б. Договір простого товариства як форма державно-правового партнерства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 92-97


  У статті розглядається договір простого товариства як форма державноприватного партнерства. Автором приділяється увага ролі та місцю договору простого товариства серед інших форм державно-приватного співроб ітництва, таких як договір оренди та договір ...
394189
  Коваленко Т. Договір ренти земельної ділянки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 42-46
394190
  Сбоєва А. Договір ренти: визначення моменту укладення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 305-306. – ISBN 978-966-301-169-1
394191
  Єгоричева О. Договір роздрібної купівлі-продажу як підстава виникнення у покупця статусу споживача // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 28-32


  У статті аналізується споживче законодавство України з метою визначення поняття споживача як учасника споживчих правовідносин за договором роздрібної купівлі-продажу та його правового статусу.
394192
  Майданик Н.І. Договір розіграшу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1105-1106. – ISBN 978-966-667-341-4
394193
  Майданник Н.І. Договір розіграшу (цивільно-правова характеристика) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-117
394194
  Фединяк Л. Договір страхування в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 166-167


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
394195
  Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно- правових договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
394196
  Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності / В.М. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 248с. – ISBN 966-568-541-4
394197
  Горбань Н.С. Договір страхування життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 150-155. – ISSN 2219-5521
394198
  Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 133-136
394199
  Прилуцький Р.Б. Договір та звичай як джерела господарського права України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 59-70. – ISSN 2222-5374
394200
  Таш"ян Р. Договір транспортування трубопроводами у сфері монополії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 15-18
394201
  Іванов О.Ю. Договір у конституційному праві України: історичний досвід та перспективи застосування // "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – С. 51-53. – ISBN 978-966-457-143-9
394202
  Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню місця договору в механізмі правового регулювання. Автор аналізує основні функції договору і його роль на кожній стадії правового регулювання.
394203
  Довгерт А. Договір у міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 226-235. – ISSN 1026-9932


  У статті показано досягнення на шляху уніфікації матеріальних норм міжнародного приватного договірного права. Проаналізовано новели колізійного права, що містяться у Регламенті ЄС про право, що застосовується до договірних зобов"язань (Рим I), ...
394204
  Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 126-131
394205
  Братасюк М.Г. Договір у приватному праві: філософсько-правовий аналіз / М.Г. Братасюк, В.М. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-32
394206
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.1. – 2000. – 280с.
394207
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.2 : Зразки документів. – 2000. – 96с.
394208
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Додатки: 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-201
394209
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
394210
  Венедіктова І. Договір управління майном: відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-11
394211
  Майданик Р. Договір управління майном: правова природа, місце в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 60-67
394212
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 91-97.
394213
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
394214
  Пучковська І. Договір факторінгу як новела цивільного законодавства України / І. Пучковська, О. Гула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 122-128
394215
  Никоненко А. Договір фінансового лізингу: законодавче регулювання і деякі практичні аспекти укладання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 155-157
394216
  Іжик Х.Б. Договір франчайзингу - запорука успіху малого бізнесу / Х.Б. Іжик, О.Б. Курило // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 362-368. – ISBN 5-7763-2435-1
394217
  Козак Н. Договір франчайзингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 41-43
394218
  Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейському союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-26.
394219
  Величко О. Договір франчайзингу. Проблеми укладання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
394220
  Клепікова О.В. Договір фрахтування морського судна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 645-648. – ISBN 978-966-667-341-4
394221
  Калаур І.Р. Договір як вольовий акт суб"єктів цивільного права ( за проектом нового Цивільного кодексу України ) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.30-34. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
394222
  Алексашина Ю. Договір як елемент підсистеми соціального саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 33-35


  Стаття присвячена дослідженню місця договору як регулятора суспільних відносин у механізмі цивільно-правового регулювання.
394223
  Черновол С.О. Договір як загальноправова категорія // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 224-229. – ISSN 1727-1584
394224
  Дмитрик О.О. Договір як засіб урегулювання фінансових відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 149-156. – ISSN 0201-7245
394225
  Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 321-327. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
394226
  Шкварок Л. Договір як передумова формування відповідальної особистості // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 83-84
394227
  Коссак В. Договір як підстава виникнення заставних зобов`язань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-321. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
394228
  Пацурія Н.Б. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 138-148
394229
  Гетманцева Н.Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.66-70. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
394230
  Дякович М.М. Договір як підстава набуття суперфіцію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 2219-5521
394231
  Юркевич Ю.М. Договір як підстава створення та діяльності адвокатських об"єднань в Україні // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 111-114. – ISBN 978-966-927-257-7
394232
  Бартків Н. Договір як регулятор інформаційних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-617-7069-28-6
394233
  Завальна Ж. Договір як регулятор суспільних відносин в контексті публічно-правових аспектів історичного розвитку України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-33.
394234
  Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-25. – ISSN 1026-9932
394235
  Пономарьова Т.С. Договір як регулятор цивільних відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 152-157
394236
  Галіахметов І. Договір як умова адміністративно-правового регулювання цивільного обороту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 111-115
394237
  Мельничук Н.О. Договір як форма регулювання трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 149-153.
394238
  Явор О. Договір як юридичний факт у сімейному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
394239
  Мельничук Н.О. Договір як юридичний факт у трудовому праві // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 125-127. – ISBN 978-966-301-172-1
394240
  Погребняк С. Договір: загальнотеоретичне розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 17-28. – ISSN 1993-0909
394241
  Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов"язаннях зі страхування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 19-26. – ISSN 2308-9636
394242
  Кравченко М.В. Договірна відповідальність у цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 99-106. – (Юридичні науки ; № 3)
394243
  Задорожній О.В. Договірна основа українсько-російських відносин в економічній сфері 1997 – 2004 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-160. – ISSN 2220-1394
394244
  Приліпко А.В. Договірна практика Сполучених Штатів Америки щодо правового статусу військово-морських сил на іноземній території // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 154-157
394245
  Шуляр Р. Договірна реструктуризація боргу. Чи сприятливе українське законодавство для позасудового врегулювання проблемної заборгованості? / Р. Шуляр, П. Харківська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 16-17
394246
  Завальна Ж.В. Договірна форма врегулювання конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
394247
  Плотнікова М. Договірна форма державного регулювання діяльності банків в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 75-77
394248
  Олійник О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 2 назв
394249
  Сібільов М. Договірне зобов"язання та його виконання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.414-424.
394250
  Рєзнікова В.В. Договірне оформлення посередницьких правовідносин в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-56.
394251
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 180 с. – Додатки: с. 87-180. - - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISBN 978-966-483-495-4
394252
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 584, [8] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 558-580. – ISBN 978-966-483-510-4
394253
  Київець О.В. Договірне право України : навч. посіб. / О.В. Київець ; [редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 456 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-380. – ISBN 978-966-483-068-0
394254
   Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / [Кузнєцова Н.С. та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-341-4
394255
   Договірне право України у схемах і таблицях : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Чорнооченко С.І .та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нпц. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 503, [1] с. : схеми. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-599-334-6
394256
   Договірне право України. Загальна частина : навчальний посібник / Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Беляневич О.А., Бервено С.М. та ін.; МОНУ; за ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-667-307-0
394257
  Шкварок Л.В. Договірне право як засіб творення громадянського суспільства в посттоталітарній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 77-84
394258
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 471 л. – Бібліогр.: л. 429-471
394259
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 49 назв
394260
  Деревянко В.Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-35
394261
  Деревянко Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-73
394262
  Деревянко Б.В. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33
394263
  Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
394264
  Канзафарова І.С. Договірне регулювання відповідальності у цивільному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 245-248. – ISSN 1563-3349
394265
  Козак Зоряна Ярославівна Договірне регулювання за трудовим правом України : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Козак Зоряна Ярославівна; Львівськ. держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.178-200
394266
  Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12,00.05 / Козак З.Я.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 16с.
394267
  Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 29-40. – ISSN 1561-4999
394268
  Горянська К. Договірне регулювання оплати праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 27-29
394269
  Михальнюк О.В. Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 1 (147). – С. 86-92
394270
  Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 3-7
394271
  Бурило Ю.П. Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 60-68
394272
  Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах : монографія / Мельничук Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-339. – ISBN 978-966-2143-90-4
394273
  Павко Я.А. Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 166-176. – ISSN 1993-0909
394274
  Запорозчук А. Договірний механізм регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 174-180
394275
  Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов"язань по утриманню батьками своїх дітей проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-61.
394276
  Тимофієнко Л Договірні аспекти торгівлі інтелектуальною власністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.19-29
394277
  Фурса С. Договірні взаємовідносини в сімейному кодексі України та їз вплив на нотаріальний процес // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.24-28
394278
  Станіславський В. Договірні відносини в насінницькій діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
394279
  Пашков О. Договірні відносини в системі господарсько-правових інститутів сфери охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 100-104
394280
  Кафарський О.В. Договірні відносини в сільському туризмі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 40-46. – (0). – ISSN 2078-9165
394281
  Щерба Л. Договірні відносини в сфері колективного управління майновими авторськими та суміжними правами (цивільно-правові аспекти) // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 84-105. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
394282
  Якубівський І. Договірні відносини зі створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 31-36
394283
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами / П.Д. Індиченко. – Київ, 1957. – 32с.
394284
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами на новому етапі / П.Д. Індиченко. – Київ, 1955. – 47с.
394285
  Пешкова Анжеліка Договірні відносини операторів, провайдерів телекомунікацій з третіми особами при наданні телекомунікаційних послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 74-78.
394286
  Сохацька О. Договірні відносини органів місцевого самоврядування за законодавством України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 265-278.
394287
  Бичкова Ц.В. Договірні відносини по державних закупках продукції у сільськогосподарських підприємств / Ц.В. Бичкова. – Київ, 1969. – 212с.
394288
  Афанасьева К. Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 27-33
394289
  Курило Л.І. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності / Л.І. Курило, Т.П. Павлоцька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 119-124. – ISSN 2221-1055
394290
  Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – C. 5-13
394291
  Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері створення об"єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 167-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
394292
  Кодинець А. Договірні відносини, що виникають у зв"язку із створенням об"єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 35-41. – ISSN 2311-6676


  Досліджуються цивільно-правові аспекти регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об"єкти інтелектуальної ...
394293
  Мішок С.М. Договірні засади пайової участі в будівництві - правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 176-181. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
394294
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання в цивільному праві : (загальні положення): [навчальний посібник] / Т.В. Боднар. – Київ : Юстініан, 2007. – 280с. – ISBN 978-966-8257-39-1
394295
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та особливості договірного зобов"язання як категорії цивільного права, розкривається поняття виконання зобов"язання як правового інституту, як процесу і як підстави припинення зобов"язання. Показано особливості ...
394296
  Кодинець А.. Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 15-18
394297
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – 209 л. – Додатки: л. 200-209. – Бібліогр.: л. 172-199
394298
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
394299
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
394300
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
394301
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : монографія / Бажанов В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-173. – ISBN 978-966-2598-26-1
394302
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев Владислав Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Бібліогр.: л. 214-235
394303
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев В.В.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
394304
  Кобец Р. Договірні правовідносини на окупованих територіях: судова практика - 2017 // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 18-19
394305
  Осадчук С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 110-113
394306
  Теньков С.0. Договірні способи захисту інтересів кредитора // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-37


  Науково-практичний коментар постанови Вищого господарського суду України.
394307
  Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.7-10
394308
  Завальна Ж.В. Договірні форми в діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-100
394309
  Юркевич Ю.М. Договірні форми об"єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : монографія / Ю.М. Юркевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408, [2] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-617-10-0359-0
394310
  Віхров О.С. Договірні форми організаційно-господарських зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-110.
394311
   Договірні форми розпоряджання майновими правами на об"єкти авторського права : монографія / [Борко Ю.Л. та ін. ; за наук. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 247, [1] с. – Кол. авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-419-3
394312
  Завальна Ж. Договірні форми узгодження (співвіднесення) інтересів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-43.
394313
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-37.
394314
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6.
394315
  Цуп Олена Договірно-правова база сучасних українсько-чеських відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 249-255. – (Історія ; Вип. 18)
394316
  Мних А.М. Договірно-правова база України в галузі міжноародно-правової допомоги у цивільних, кримінальних та сімейних справах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-22
394317
  Литвиненко Н.П. Договірно-правова база українсько-російських відносин в гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 40-44


  Досліджуються питання основних етапів формування нормативно-правової бази двосторонніх відносин в гуманітарній сфері, їх особливості. Особлива увага звертається на роль політичного контексту в процесі розвитку як самого гуманітарного співробітництва, ...
394318
  Толочко О.Я. Договірно-правова база українсько-французьких відносин у гуманітарній сфері: 1992-2006 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 123-135. – ISBN 966-614-021-7
394319
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 63-73. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні зобов"язання сторін відповідно до Кентерберійського договору 1416 р., домовленостей з герцогом Бургундським 1419 р. та миру в Труа 1420 р. Переважно це зобов"язання зі створення воєнних союзів, що відображають як ...
394320
  Ржевська В. Договірно-правова діяльність Едварда iii, короля Англії, в ході першого етапу "Столітньої війни" (1337 - 1360 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні зобов"язання сторін відповідно до угоди про союз Едварда III з містами Фландрії, декількохугод про перемир"я та низки варіантів договору про мир між Англією і Францією, пропонованих у 1354-1360 рр. Приділено увагу положенням так ...
394321
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність короля Англії Генріха VIII та кардинала Томаса Вулсі як складова "Італійських війн" у XVI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 90-103. – ISSN 2308-6912


  Значним явищем міжнародної політики епохи Відродження були так звані "італійські війни" (1494-1559 рр.), які мали своєю складовою велику кількість угод про воєнні союзи. З одного боку ці угоди засвідчили непевність і швидку мінливість союзів, для ...
394322
  АндрусенкоО Договірно-правова практика США стосовно норм міжнародних договорів / АндрусенкоО, О. Шамара // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 53-56.
394323
  Голубєва В.О. Договірно-правове регулювання торгово-економічних відносин ЄС із третіми країнами // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-92.
394324
  Юрчик Г. Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб"ктів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
394325
  Дем"янець В. Договірно - правове співробітництво держав - учасниць Співдружносі Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
394326
  Добин В.Г. Договор -- точка отсчета. / В.Г. Добин. – М., 1984. – 76с.
394327
  Пигач Я. Договор - правовая основа управления организацией // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.35-38. – ISBN 966-654-085-1
394328
  Семчик В.І. Договор - правовая форма организации производственно-хозяйственных связей кооперативов // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 448-460. – ISBN 978-617-7021-00-0
394329
  Попондопуло Договор - средство частноправового регулирования / Попондопуло, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 137-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
394330
  Деревянко Г.Ф. Договор / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1966. – 22с.
394331
  Лужецкий В.К. Договор "О негласном компаньоне" как основа в схеме мошенничества в Чешской Республике на примере с российскими гражданами // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
394332
  Кучкин В.А. Договор 1372 г. Великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским (оконочание) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 5-22
394333
  Кузьмин С.Л. Договор 1913 г. между Монголией и Тибетом: новые данные // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-128. – ISSN 0869-1908
394334
  Воробьев В. Договор 2001 года и урегулирование пограничных вопросов между Россией и КНР // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 125-136. – ISSN 0130-9625
394335
  Барановская И.Г. Договор аренды земельных участков в свете концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе и концепции развития гражданского законодательства РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 39-44. – ISSN 1812-8696
394336
  Левенсон Д Договор аренды транспортных средств : Автореф... канд. юр.наук: / Левенсон Д С.; ВНИИ сов. законод. – М., 1968. – 16л.
394337
  Левенсон Д.С. Договор аренды транспортных средств / Д.С. Левенсон. – Москва, 1969. – 119с.
394338
  Алексеев И.В. Договор буксировки ласа в плотах по советкому внутреводному праву : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алексеев И.В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1961. – 18 с.
394339
  Синицкая М.Е. Договор бытового подряда (бытового заказа). : Автореф... Канд.юрид.наук: / Синицкая М.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1967. – 19л.
394340
  Баринов Н.А. Договор бытового проката / Н.А. Баринов. – Саратов, 1980. – 150с.
394341
  Первушина А.П. Договор бытового проката по советскому праву / А.П. Первушина. – М, 1964. – 70с.
394342
  Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве / Р.О. Халфина. – Москва, 1959. – 320с.
394343
  Примак Т.К. Договор в иуддаизме / Т.К. Примак, С.А. Старостина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
394344
  Зыкин И.С. Договор в международной торговле / И.С. Зыкин. – Москва : Международные отношения, 1990
394345
  Примак Т.К. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине / Т.К. Примак, С.А. Старостина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 73-76. – ISSN 0132-0769
394346
   Договор в народном хозяйстве. – Алма-Ата, 1987. – 173с.
394347
  Баклановский Н.Н. Договор в пользу третьего лица (Стт. 54-57 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 93-103. – ISBN 978-966-2183-62-7
394348
  Бычкова Ц.В. Договор в производственно-экономических связях между сельским хозяйством и промышленностью / Ц.В. Бычкова. – К, 1980. – 227с.
394349
  Рахманкулов Договор в сфере материально-технического снабжения сельского хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
394350
  Беляева З.С. Договор в сфере межхозяйственной кооперации / З.С. Беляева. – М., 1985. – 112с.
394351
   Договор в торговле и качество товаров. – М., 1978. – 231с.
394352
  Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности / И.С. Зыкин. – Москва, 1990. – 221с.
394353
  Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки (лекция для студ. юрид. ф-тов) / Г.П. Савичев. – М., 1963. – 80с.
394354
   Договор возмездного оказания услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35 : Фото
394355
  Азнакаев Г.Н. Договор дружбы и безопасности народов / Г.Н. Азнакаев. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 83 с. – (Человек. Общество. Прогресс. Серия "Пульс планеты")
394356
  Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву / К.К. Яичков. – М, 1958. – 291с.
394357
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Дис... канд. юридич.наук: / Васильченко Л. В.; КГУ, Юридический фак-т. – К., 1967. – 273л.
394358
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Васильченко Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
394359
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах / Л.В. Васильченко. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 192 с.
394360
  Мальгинова А.И. Договор жилищного найма и жилищные права граждан / А.И. Мальгинова, П.Г. Соловьев. – М, 1951. – 63с.
394361
  Струмилин С.Г. Договор займа в древнерусском праве. / С.Г. Струмилин. – М., 1929. – 72с.
394362
  Лупу А. Договор залога: правовая природа // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 1810-3081
394363
   Договор и соглашения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой от 14 февраля 1950 года. – 6с.
394364
  Бабалян Л.А. Договор как основание возникновения обязательства между государственными организациями : Автореф... канд. юриднаук: 712 / Бабалян Л.А.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1970. – 23л.
394365
  Майданик Л.Р. Договор коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами: понятие, природа, классификация // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 221-242. – ISBN 978-617-566-312-7
394366
  Щерба Л.Р. Договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и смежных прав: понятие и юридическая природа // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2012. – Вып. 4 (18). – С. 187-197. – (Юридические науки ; вып. 4 (18)). – ISSN 1995-4190
394367
  Краснокутский В.А. Договор комиссии : очерк юридических особенностей с приложением примерных комиссионных договоров / В.А. Краснокутский. – Москва : Изд. Наркомануторга СССР ; [Тип. "Шечтой Октябрь" Сергиевского Промторга, г. Сергиев], 1925. – 83 с.
394368
  Яковлева В.Ф. Договор комиссионной продажи сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Яковлева. – М., 1959. – 90с.
394369
  Деревянко Г.Ф. Договор контрактации / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1963. – 23с.
394370
  Боровиков Н.А. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции / Н.А. Боровиков. – М, 1971. – 174с.
394371
  Расимавичюс Договор контрактации сельскохозяйственной продукции колхозов. (По материалам Литов. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Расимавичюс П-В.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 16л.
394372
  Тихоненко Евгений Александрович Договор кооперированной выставки (по материалам предприятий машиностроения Беллорус. совнархоза) / Тихоненко Евгений Александрович. – Минск, 1963. – 188с.
394373
  Хиной С.Г. Договор купли-продажи / С.Г. Хиной. – Москва, 1960. – 32 с.
394374
  Зарубинский Е.А. Договор купли-продажи и договор поставки по советскому гражданскому праву / Е.А. Зарубинский. – Москва, 1959. – 46 с.
394375
  Грибанов В.П. Договор купли-продажи по советскому гражданскому праву. Учебн. пособие / В.П. Грибанов. – М., 1956. – 68с.
394376
  Лещенко Н.П. Договор личного страхования в советском гражданском праве : Дис... канд. юрид.наук: / Лещенко Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. гражд. права. – К., 1953. – 311л.
394377
  Гендзехадзе Е.Н. Договор морского страхования. / Е.Н. Гендзехадзе. – М, 1963. – 39с.
394378
  Рускол А.А. Договор МТС с колхозами. / А.А. Рускол. – М,, 1951. – 52с.
394379
  Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательных работ в капитальном строительстве. / В.А. Рассудовский. – М., 1963. – 160с.
394380
  Дивеев М А. Договор на выполнение пуско-наладочных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дивеев А.М,; МВ и ССО СССР. – М, 1971. – 18л.
394381
  Гаевский Р.В. Договор на материально-техническое снабжение колхозов / Р.В. Гаевский. – Минск, 1983. – 100с.
394382
  Ананьева А.А. Договор на оказание операторских услуг по управлению // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 303-311. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию договоров на оказание услуг по управлению и на оказание операторских услуг по управлению (операторскому договору), что может послужить основой для дальнейшей углубленной, детализированной ...
394383
  Трофименко В. Договор на оказание рекламных улуг: практичекие аспекты подписания // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-74.
394384
  Дуюн В.П. Договор на организацию автомобильных перевозок грузов : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дуюн В.П.; МВ и ССО БССР. – Минск. – л.
394385
  Потапов А.П. Договор на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Потапов А.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Иркутск, 1973. – 24л.
394386
  Усова Е.В. Договор найма жилого помещения в Российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 156-162. – ISSN 2306-255Х
394387
  Лысенко М. Договор новой эпохи. К вступлению в силу Договора о СНП // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-37. – ISSN 0130-9625


  Российско - американский договор о сокращении наступательных потенциалов
394388
  Кутнаева Н.А. Договор о безъядерной зоне в Латинской Америке и Карибском бассейне // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 30-43. – ISSN 0044-748Х
394389
   Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 151-152. – ISSN 0869-44435
394390
   Договор о нераспространении ядерного оружия. – Нью-Йорк : Управления общественной информации, 1969. – 72 с.
394391
   Договор о нераспространении ядерного оружия и взаимоотношениях между МАГАТЭ и Евроатомом. – Москва, 1972. – 44с.
394392
  Драганов С.С. Договор о патентной кооперации (РСТ) как вариант международного патента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 112-120. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
394393
  Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф. – М, 1976. – 376с.
394394
  Хаснутдинов А.И. Договор о погрузочно-разгрузочных работах : учеб. пособие / А.И. Хаснутдинов ; [науч. ред. Э.К. Ольхон]. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1992. – 78, [2] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
394395
  Жилинкова И. Договор о предоставлении услуг доступа в Интернет (договор Интернет - провайдинга) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-7
394396
  Чуб Г.П. Договор о предоставлении услуг почтовотелеграфной связи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чуб Г.П. ; МГУ. Юрид. фак. – Москва, 1963. – 16 с.
394397
  Звенигородская Н.Ф. Договор о разделе имущества супругов: теория и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 114-119. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
394398
  Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Корнеев С.М. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1953. – 15 с.
394399
  Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями / С.М. Корнеев. – М., 1956. – 108с.
394400
   Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 123-128
394401
   Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 43-45.
394402
  Дорохова Н.А. Договор об оказании информационных услуг с участием бюро кредитных историй // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 17-20


  В статье рассматривается вопрос договорного регулирования отношений оказания информационных услуг, предусмотренных ФЗ "О кредитных историях". На основании положений законодательства и с учетом деловой практики предлагается дефиниция данного договора, ...
394403
   Договор об ОСВ-2 и Сенат США / В.А. Линник, Б.Н. Люберацкая, М.А. Мильштейн, М С. Плеханов, П.Т. Подлесный, В.А. Савельев // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 5-19
394404
  Васильева Е.Н. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и правовая природа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-95. – ISSN 0132-0769
394405
  Чуб Г.П. Договор об охране квартир вневедомственной охраной / Г.П. Чуб. – М, 1973. – 20с.
394406
  Витрянский В.В. Договор перевозки / В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2001. – 525, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0083-7
394407
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ. – К, 1976. – 26л.
394408
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
394409
  Цинцадзе Р.Ш. Договор перевозки грузов на автомобильном транспоте : Автореф... канд. юр.наук: 712 / Цинцадзе Р. Ш.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1971. – 23л.
394410
  Андрианов И.А. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям сообщения СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Андрианов И.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
394411
  Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. / М.А. Тарасов. – М., 1954. – 180с.
394412
  Тарасов М.А. Договор перевозки. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 456с.
394413
  Кортунов С. Договор по СНВ : императив "жесткой силы" // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 5-12
394414
  Сериков В.П. Договор по совести / В.П. Сериков. – М., 1986. – 63с.
394415
  Можейко В.Н. Договор по советскому гражданскому праву / В.Н. Можейко. – М., 1961. – 40с.
394416
  Бутовский А.Н. Договор подряда и поставки в теории и действующей практике : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 189-194
394417
  Фаткудинов З.М. Договор подряда между социалистическими организациями. / З.М. Фаткудинов. – М, 1976. – 88с.
394418
  Ткач А.П. Договор подряда на капитальное строительство в СССР / А.П. Ткач. – Київ, 1967. – 57с.
394419
  Чигир В.Ф. Договор подряда по капитальному строительству / В.Ф. Чигир. – Минск, 1958. – 203с.
394420
  Катанян Н.Г. Договор подряда с организациями бытового обслуживания / Н.Г. Катанян. – М., 1964. – 76с.
394421
  Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Клигман А.В.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1985. – 24л.
394422
  Амерханов Г.С. Договор поставки / Г.С. Амерханов. – Москва, 1957. – 80с.
394423
  Кириллова М.Я. Договор поставки : учебное пособие / М.Я. Кириллова. – Свердловск, 1974. – 167с.
394424
  Шохина Т.С. Договор поставки в условиях совершенстования хозяйственного механизма и экономического эксперимента / Т.С. Шохина. – М., 1986. – 79с.
394425
  Атанасов П.Н. Договор поставки во взаимоотношениях стран социалистического лагеря. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Атанасов П.Н.; Моск.гос.ин-т.медунар.отношений. – М, 1962. – 23л.
394426
  Шелестов В.С. Договор поставки и качество продукции / В.С. Шелестов. – М., 1974. – 176с.
394427
  Пугинский Б.И. Договор поставки и план реализации / Б.И. Пугинский. – М, 1975. – 168с.
394428
  Пугинский Б.И. Договор поставки и хозрасчетные интересы его участников. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пугинский Б.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
394429
  Ровинский М.М. Договор поставки лесопродукции : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ровинский М. М. ; ВНИИ сов. законодательства. – Москва, 1968. – 16 с.
394430
  Кириллов М.Я. Договор поставки по советскому гражданскому праву. / М.Я. Кириллов, И В. Сырнева, . – Свердловск, 1962. – 88с.
394431
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Брагинский М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра гражданского права. – Киев, 1953. – 18 с.
394432
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве. : Дис... канд. юрид.наук: / Брагинский М.И.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра гражд. права и юридич. фак. – К., 1953. – 318л. – Бібліогр.:л.1-25
394433
  Паращенко В.Н. Договор поставки продукции / В.Н. Паращенко. – Минск, 1989. – 123с.
394434
   Договор поставки продукции социалистических предприятий. – Иркутск, 1974. – 328с.
394435
  Семеусов В.А. Договор поставки сельскохозяйственной техники. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1975. – 111с.
394436
  Торган К.Э. Договор поставки товаров и интересы покупателей / К.Э. Торган. – Рига, 1974. – 131с.
394437
  Язев В.А. Договор поставки товаров народного потребления. / В.А. Язев. – М., 1960. – 119с.
394438
  Космин Ю.П. Договор поставок и его роль в осуществлении кооперирования предприятий : Автореф... канд юр.наук: / Космин Ю.П.; АН УССР, Секц. общ. наук. – К., 1964. – 14л.
394439
  Телицин В.М. Договор продажи товаров по англо-американскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Телицин В.М.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
394440
  Симолин А.А. Договор промысловатого ученичества / А.А. Симолин, барон. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1910. – [2], 558 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета. 1911, № 2-8
394441
  Довнар-Запольский М.В. Договор Рады великого князя Литовского с великим князем Сигизмундом-Августом. – [Киев] : [Тип. Первой Киевск. артели Печатного дела]. – 10 с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
394442
  Усманов О.У. Договор розничной купли-продажи и охраны прав покупателей / О.У. Усманов. – Душанбе, 1962. – 132с.
394443
   Договор розничной купли-продажи товаров. – М., 1974. – 80с.
394444
  Язев В.А. Договор розничной купли-продажи товаров в кредит. / В.А. Язев. – М,, 1962. – 95с.
394445
  Райлян Договор страхования по проекту Гражданского уложения / Райлян, АН // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
394446
  Ткач А.П. Договор строительного подряда по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ткач А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. граждан. права. – Киев, 1953. – 16 с.
394447
  Говорков С.А. Договор субподряда в капитальном строительстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Говорков С.А.; МВ и ССО СССР. Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1972. – 22л.
394448
  Ермолович В.И. Договор товарищества в праве средневековых стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  Предметом исследования в данной статье является договор товарищества, применяемый в праве средневековых стран континентальной Европы. Проанализирован механизм содержания и правоприменения договора товарищества в праве средневековых стран. The subject ...
394449
  Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому гражданскому праву // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 321-352. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
394450
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции / А.И. Хаснутдинов. – Иркутск, 1974. – 43с.
394451
  Калпин А.Г. Договор транспортной экспедиции и новое гражданское законодательство // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.24-28. – ISSN 0132-0769
394452
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Хаснутдинов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 14л.
394453
  Клейменова С.Н. Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 46-58. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
394454
  Рубина А.М. Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рубина А.М. ; МГУ. Юрид. фак-т. – Москва, 1958. – 16 с.
394455
  Богданов О.В. Договор, который нужен людям. Договор о нераспространении ядерного оружия и международно-правовые проблемы ядерного разоружения / О.В. Богданов. – М, 1968. – 118с.
394456
  Майданик Н.І. Договори азартної гри в цивільному праві України = Contracts of gamble in the civil law of Ukraine : монографія / Майданик Н.І. – Київ : Юстініан, 2007. – 264 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 966-8257-28-6
394457
  Кузьмич О. Договори азартної гри та парі: ігнорування чи законодавче закріплення? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 285-287. – ISBN 978-966-301-169-1
394458
  Вінник О. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 228-233
394459
  Селезньов О.К. Договори в будівництві і комунальному господарстві / О.К. Селезньов, А.Д. Биков. – Київ, 1968. – 169с.
394460
   Договори в господарській діяльності : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 200, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-200. – ISBN 978-611-01-0456-2
394461
  Краснова М.В. Договори в екологічному праві України : навчальний посібник / М.В. Краснова ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-213. – ISBN 978-617-566-113-0
394462
  Бурчак Ф.Г. Договори в радянському цивільному праві / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1964. – 31с.
394463
  Михальнюк О.В. Договори в сімейному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 10 (144). – С. 84-91
394464
  Крижна В. Договори в сфері інтелектуальної власності і захист прав споживачів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-22
394465
  Луць В.В. Договори в цивільному праві : навч. посібник / В.В. Луць, М.М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права, Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 261, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-665-1
394466
  Кобецька Н.Р. Договори використання природних ресурсів у системі договорного регулювання екологічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 220-225. – ISSN 2219-5521
394467
  Антошкіна В. Договори довічного утримання за участю подружжя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 0132-1331
394468
  Петровська-Караченцева Договори з акціонерами та емітентом при придбанні акцій як спосіб запобігання ризикам // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-121.
394469
  Свєнціцький І.С. Договори з греками Болгарії й Руси : (Проба рівнобіжности й періодизації історичних фактів) / Іларіон Свєнціцький. – Львів : б. в. – С. 129-134. – Окр. відбиток
394470
  Виговський О.І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 10 (156). – С. 167-174. – ISSN 2312-1831
394471
  Отраднова О. Договори між суб"єктами деліктних зобов"язань: принципи, можливості, межі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 174-184. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізу можливостей та проблем у сфері укладення цивільно-правових догорів учасниками деліктних зобов"язань. Автор аналізує, хто їз суб"єктів деліктного зобов"язання може домовлятися та про що можуть бути домовленості. У статті ...
394472
  Клепікова О.В. Договори морського перевезення пасажира // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 641-645. – ISBN 978-966-667-341-4
394473
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 150-159
394474
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 143-151
394475
  Боржемська О. Договори на створення виконання у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 36-39
394476
  Кабецька Н.Р. Договори природокористування в системі договірного регулювання природоресурсових відносин // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 128-131
394477
  Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87.
394478
  Кодинець А.О. Договори про виконання науково-дослідних або дослідно конструкорських та технологічних робіт. Поняття та ознаки договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 450-460. – ISBN 978-966-667-341-4
394479
  Стариченко Л. Договори про виплати авторської винагороди // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.46-52. – ISSN 1608-6422
394480
  Оприско М.В. Договори про відчуження корпоративних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Оприско Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
394481
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Богославець В.М.; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.190-212
394482
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Богославець В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
394483
  Герц А. Договори про надання терапевтичних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 3-6
394484
  Гріненко О. Договори про приєднання нових держав до Європейського Співтовариства (Договори про Асоціацію) // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 83-91. – ISSN 1814-3385
394485
  Кривцова І. Договори Ради Європи у кримінально-правовій сфері: поняття та особливості класифікації // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 1561-4999
394486
  Кухарєв О. Договори спадкоємців на стадії оформлення права на спадщину // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 135-152
394487
  Тимошик М. Договори у видавничій справі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.78-81
394488
   Договори у видавничій справі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-66
394489
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : Практичний посібник / О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2006. – 678 с. – ISBN 966-373-055-2
394490
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : практичний посібник / Роїна О.М. – (3-тє вид., допов.). – Київ : КНТ, 2009. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-373-491-0
394491
  Беляневич О. Договори у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 197-205. – ISSN 1026-9932
394492
  Мельник О. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-6
394493
  Третьякова А.А. Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2015. – № 3/4 (28/29). – С. 61-65. – ISSN 2312-749X
394494
  Москаленко К. Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 51-56
394495
  Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тарасенко Леонід Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
394496
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03. / Цірат Ганна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 л. – Бібліогр.: л.183-208
394497
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Цірат Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
394498
  Рєзнікова В.В. Договори часткової (пайової) участі та договори спільного фінансування (інвестування) як форми здійснення спільної господарської діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 126-132. – (Право. Економіка. Управління)
394499
  Жилінкова І. Договори щодо нерухомого майна: формальні аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
394500
  Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими лравами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-18.
394501
  Долинська М. Договори щодо розпорядження земельними ділянками // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
394502
  Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються види ліцензійних угод, порядок їх укладання та права сторін, що їх уклали.
394503
  Майданик Р. Договори, пов"язані з азартними іграми (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-27
394504
  Воронова О.В. Договори, спрямовані на безоплатне передання майна в користування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 58-64. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
394505
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 191-221
394506
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
394507
  Клепікова О.В. Договори, що укладаються у сфері торговельного мореплавства // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 615-616. – ISBN 978-966-667-341-4
394508
  Пугинский Б.И. Договорная дисциплина / Б.И. Пугинский. – М, 1985. – 64с.
394509
  Шохин А.А. Договорная дисциплина в промышленности / А.А. Шохин. – М., 1983. – 103с.
394510
   Договорная дисциплина в советском гражданском праве. – Свердловск, 1985. – 151с.
394511
  Яковлев А.К. и др. Договорная дисциплина в строительстве / А.К. и др. Яковлев. – К, 1990. – 238с.
394512
  Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве / К.А. Граве. – М, 1950. – 136с.
394513
  Пергамент М.Я Договорная неустойка и интерес / М.Я. Пергамент, проф. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева, под фирм. "Правоведение" ; Тип. гос., 1906. – XII, [2], 354 с. – Библиогр. в примеч.
394514
  Геворкян А.А. Договорная ответственность по советскому гражданскому праву : Автореф... канд.юридич.наук: / Геворкян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. Юридический фак-т. – Ереван, 1953. – 20л.
394515
  Файнштейн А.А. Договорная ответственность социалистических организаций / А.А. Файнштейн. – М, 1975. – 167с.
394516
  Вишняков А. Договорний режим торговли между Украиной и ЕС и внутрннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48-51.
394517
   Договорно-правовая и претензионно-исковая работа. – Киев, 1977. – 383с.
394518
  Лысенков Ю.М. Договорно-правовое регулирование фондового рынка / Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, И.В. Педь. – Київ : Кий, 1998. – 374с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.2). – ISBN 966-7161-12-9
394519
  Ансон В. Договорное право / В. Ансон; под общей ред. О.Н. Садикова. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 464с.
394520
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
кн.1 : Общие положения. – 1999. – 848с.
394521
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., исправл. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн.1 : Общие положения. – 2000. – 848с.
394522
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн. 1 : Общие положения. – 2001. – 841, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
394523
  Притыка Д.Н. Договорное право : Общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины / Д.Н. Притыка, В.Я. Карабань, В.Г. Ротань; Руков. автор. коллектива и отв ред. В.Г.Ротань. – Киев; Севастополь : Институт юридических исследований, 2002. – 880с. – ISBN 966-95773-2-2
394524
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. – 2002. – 795, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
394525
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0119-1
Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 2002. – 1035, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
394526
  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г. Вилкова; Н.Г. Вилков. – Москва : Статут, 2002. – 509, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0117-5
394527
  Мозолин В.П. Договорное право в США и СССР / В.П. Мозолин, Е.А. Фарнсворт. – Москва, 1988. – 308с.
394528
   Договорное право стран-членов СЭВ и СФРЮ: Общие положения. – М., 1986. – 612с.
394529
  Брагинский М.И. Договорное право: Кн.2 / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн.2 : Договоры о передаче имущества. – 2000. – 800с.
394530
   Договорное регулирование имущественных и трудовых отношений. – Барнаул, 1987. – 172с.
394531
  Ульянова Н.Н. Договорные инициативы СССР - важнейший фактор укрепления мира. / Н.Н. Ульянова. – Москва, 1983. – 72с.
394532
  Рахманкулов Х.-А. Договорные отношения в агропромышленном комплексе / Х.-А. Рахманкулов ; [отв. ред. М.Г. Масевич] ; АН Узбекской ССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : ФАН, 1989. – 278, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
394533
  Тимескова В.С. Договорные отношения в АПК / В.С. Тимескова. – Л. : ЛГУ, 1989. – 78 с.
394534
  Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса / Ч.Н. Азимов. – Харьков : Вища школа, 1981. – 136 с. – Библиогр.: с. 129-133
394535
  Гольдман И.М. Договорные отношения в сфере коммерческой эксплуатации флота и портов рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Гольдман И.М.; Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1970. – 19л.
394536
  Рахманкулов Х.А. Договорные отношения в сфере товарооборота между промышленностью и сельским хозяйством : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Рахманкулов Х.А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 36 c.
394537
  Безрук В.Д. Договорные отношения гражданской авиации по производству авиахимических работ в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Безрук В.Д.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
394538
  Долежан Валентин Владимирович Договорные отношения колхозов (по материалам УССР) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Долежан Валентин Владимирович ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва. – 19 с.
394539
  Визенфельд Л.И. Договорные отношения колхозов и совхозов / Л.И. Визенфельд. – Минск, 1971. – 240с.
394540
  Нусупов Т.Н. Договорные отношения колхозов с государственными организациями. (По материалам Кирг.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Нусупов Т.Н.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 22л.
394541
  Вовк Ю.А. Договорные отношения колхозов с ораганизациями и предприятиями / Ю.А. Вовк. – Москва, 1962. – 159с.
394542
  Сулейманова А.Э. Договорные отношения колхозов с организациями потребительской кооперации (по матер. АзССР) : Автореф. ди. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сулейманова А.Э. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
394543
   Договорные отношения машинно-тракторной станции с колхозом. – М., 1946. – 46с.
394544
  Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей / Г.Б. Астановский. – Москва, 1984. – 111с.
394545
  Семеусов В.А. Договорные отношения по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 172 / Семеусов В.А. ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
394546
  Емельянова Н.Н. Договорные отношения с Европейским Союзом в области экономики // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 269-274. – ISSN 1560-2893
394547
  Ядевич Н.И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в системе АПК / Н.И. Ядевич. – Минск, 1991. – 123с.
394548
  Лурье С.М. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в СССР. / С.М. Лурье, М.И. Козырь. – М., 1974. – 312с.
394549
  Жоселин Леблуа- Аппе Договорные процедуры в уголовном процессе Франции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.80-88
394550
  Звенигородская Н.Ф. Договорные семейно-правовые санкции // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 113-117. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
394551
  Салимжанов И.К. Договорные цены / И.К. Салимжанов, А.В. Рубцов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с.
394552
  Хайкин Г.М. Договорные цены в строительстве / Г.М. Хайкин. – М., 1988. – 88с.
394553
  Носенко И.Ю. Договорные цены в строительстве / И.Ю. Носенко. – М, 1989. – 255с.
394554
  Мазурин Л.И. Договорные цены на капитальное строительство / Л.И. Мазурин. – М, 1991. – 155с.
394555
  Матеева Е. Договорный режим имущества супругов в Республике Болгария // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – Вип. 3 (25). – С. 243-248
394556
  Муравиев К. Договорът за мир в ньой / К. Муравиев. – София : Климент Охридски, 1992. – 312 с.
394557
   Договоры. – М., 1980. – 84с.
394558
  Сметанин Алексей Тимофеевич Договоры банковского обслуживания и качества товаров в торговле : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Сметанин Алексей Тимофеевич; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1981. – л.
394559
  Ровинский М.М. Договоры в материально-техническом снабжении / М.М. Ровинский, В.Н. Эзафович. – М., 1981. – 120с.
394560
  Азимов И.Н. Договоры в области научно-технического прогресса : Автореф... канд. юрид.наук: / Азимов И.Н.; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 26л.
394561
  Семеусов В.А. Договоры в сельском хозяйстве: методология и концепции / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1984. – 215с.
394562
  Куник А Я. Договоры в советской государственной торговле / А Я. Куник. – М., 1983. – 135с.
394563
   Договоры в социалистическом хозяйстве. – М., 1964. – 498с.
394564
  Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : учеб. пособие для студ. вузов. обучающихся по направлению и спец. "Юриспруденция" / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2010. – 429, [3]с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-01273-2
394565
  Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследование) : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина ; Мин-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Ярославский госуд. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-8397-0557-9
394566
  Скутин А.Ф. Договоры в сфере технического обслуживания машино-тракторного парка колхозов и совхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скутин А.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 22л.
394567
   Договоры и арбитраж в местной промышленности. – М.
1. – 1948. – 147с.
394568
  Михайлов П.Д. Договоры и расчеты в капитальном строительстве / П.Д. Михайлов. – М., 1957. – 303с.
394569
  Зинчук Э.А. Договоры имущественного найма и безвоздмездного пользования имуществом / Э.А. Зинчук. – М, 1969. – 56с.
394570
  Халед Хуссейн Халед Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Халед Хуссейн Халед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.185-208
394571
  Халед Х.Х. Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Халед Х.Х.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
394572
  Архипова Л.Б. Договоры международных экономических организаций социалистических стран / Л.Б. Архипова. – Москва, 1989. – 173с.
394573
  Отнюкова Г.Д. Договоры на автомобильную перевозку грузов / Г.Д. Отнюкова. – М., 1982. – 33с.
394574
  Бараш Я.Б. Договоры на выполнение научно-сследовательских и конструкторских работ / Я.Б. Бараш. – М, 1962. – 91с.
394575
  Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы / М.П. Ринг. – М., 1967. – 200с.
394576
  Ткач А.П. Договоры на строительные работы в гражданском праве Народной Республики Болгарии / А.П. Ткач. – К., 1954. – 20с.
394577
  Фогелс А.Г. Договоры о взаимной помощи в современном международном праве (в практике советского государства) : Автореф... канд. юрид.наук: / Фогелс А.Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 17л.
394578
  Лукашук И.И. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и странами народной демократии. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашук И.И.; Харьков. юридич. ин-т. Каф. гос. и междунар. права. – Харьков, 1951. – 16 с.
394579
  Аллахвердов А М. Савичев Договоры о перевозках грузов / А М. Савичев Аллахвердов. – Москва, 1967. – 184с.
394580
   Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные СССР с другими социалистическими государствами. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 392с.
394581
   Договоры об учреждении Европейских сообществ = Treaties establishing the European Communities (ECSC, EEC, EAEC). – Москва : Право, 1994. – 387, [4] с. – На обл. название: Договоры, учреждающие Европейские сообщества. - Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 1 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-009-X


  Содерж.: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали; Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
394582
  Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками / Е.А. Павлодский. – Москва : Статут, 2000. – 265, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0039-Х
394583
  Бирюков И.А. Договоры органов внутренних дел с хозяйственными организациями на обеспечение пожарной безопасности объектов социалистической собственности / И.А. Бирюков. – К., 1990. – 75с.
394584
  Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. / И.Л. Брауде. – М., 1952. – 256с.
394585
  Добрынин Ю.Е. Договоры по приобретению и отчуждению легковых автомашин гражданами. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Добрынин Ю.Е.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1973. – 20л.
394586
  Паластина С.Я. Договоры поставки металлопродукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: / Паластина С.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 20л.
394587
  Майор Ф.М. Договоры Руси с Византией важные источники древнерусского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
394588
  Звенигородская Н.Ф. Договоры супругов по законодательству Украины и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  На основе сравнительного и системного методов исследования права предлагается система семейно-правовых договоров супругов по законодательству Украины и России. Выявляются общие и особенные черты правового регулирования договорных отношений супругов в ...
394589
  Анисимов А.Н. Договоры, свидетельствуемые волостными правлениями : (Практическое руководство) / Сост. с.-петерб. нотариус А. Анисимов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – X, 3-179 с.
394590
  Сергійчук В. Догоджати не всім, а тільки істині! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 3-4


  Дискусійні питання про цифру втрат від Голодомору 1932 - 1933 років. "Водночас необхідно продовжувати копітку працю щодо виявлення, насамперед в українських архівах, первинних матеріалів, які допоможуть встановити найбільш близьку до реальної цифру".
394591
   Догони каравеллу. – М., 1968. – 32с.
394592
  Чалдранян Л.В. Догони свою тень / Л.В. Чалдранян. – Киев, 1980. – 192с.
394593
   Догоним Америку!. – М., 1958. – 192с.
394594
  Рачков П.А. Догоните бабушку: сат. комедия / П.А. Рачков. – М., 1981. – 64с.
394595
  Корнилов И.М. Догорал месяц август / И.М. Корнилов. – М., 1982. – 288с.
394596
  Бабушкин В.В. Догоспитальный тромболизис при остром инфаркте миокарда с подемом сегмента ST: современное полоржение дел // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 73-94


  В статье обсуждаются принципы организации догоспитальной помощи больным с ОИМ с подьемом сегмента ST, направленные на максимально эффективное восстановление коронарного кровотока и сохранение жизнеспособного миокарда.
394597
  Шкатула Ю.В. Догоспітальна ідентифікація шокогенної механічної травми / Ю.В. Шкатула, П.В. Танасієнко, Ю.О. Бадіон // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 8-13. – ISSN 2312-7104
394598
  Гусак Д.В. Дограничне та граничне узагальнення формули Полячека-Хінчина // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 34-42. – ISSN 0868-6904
394599
  Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат / Ю.В. Откупщиков. – Л., 1988. – 263с.
394600
  Орлова В.К. Додана вартість як об"єкт оподаткування / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-611-01-0721-1
394601
   Додати весни // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 1


  "Серед тисячі молодих сакур, висаджених по всій країні цієї весни з нагоди Року Японії в Україні, будуть і 20 університетських дерев, що додаватимуть відтепер ще більше весни нашому Ботанічному саду імені О. Фоміна. До церемонії висаджування ...
394602
   Додати весни // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До церемонії висаджування національного дерева Країни сонця, що сходить, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна долучилися Посол Японії в Україні Шігекі Сумі та ректор КНУ Леонід Губерський.
394603
   Додатки // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Вірші студентів присвячені відомому українському історику, історіографу, декабристознавцю, д-ру іст. наук, проф., завідувачу кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчуку Григорію ...
394604
  Петренко М.П. Додатки до курсів з вищої математики / М.П. Петренко. – Київ : Техніка, 2011. – 72 с. – Бібліогр. : с. 70. – ISBN 978-966-575-199-1
394605
  Усенко О. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-58.
394606
   Додаткова інформація приймальної комісії щодо набору студентів на 2003-2004 н.р. на факультети та в інститути Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 16-22. – ISBN 966-8411-01-3
394607
   Додаткова оплата праці в колгоспах. – К., 1953. – 80с.
394608
  Прокопенко М. Додаткове ЗНО та освітні центри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 червня (№ 94). – С. 2


  Влада анонсує нові можливості вступу до українських вишів для жителів Криму та зони АТО.
394609
  Щербакова В.І. Додаткове пенсійне страхування в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 96-105. – ISSN 2306-5664
394610
  Вознюк А.А. Додатковий об"єкт злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 21-32. – ISSN 2410-3594
394611
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 146-149


  Підписали Конвенцію уряди-члени-Ради Європи в Страсбурге, 20 квітня 1959 року.
394612
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 135-137


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 15 жовтня 1975 року.
394613
  Пфейфер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – 3 с.
394614
  Пфейффер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера
394615
  Потопахіна О.М. Додаткові гарантії права на працю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 96-102
394616
  Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 100-114. – ISSN 1818-5754
394617
  Шутко Н. Додаткові договори за цивільним кодексом Австрії 1811 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 99-101
394618
  Валєєв Р. та інш. Додаткові заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.45-46. – ISSN 1608-6422
394619
  Радутний О.Е. Додаткові методи у пізнанні кримінального права в інформаційну епоху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 54-60
394620
  Расцвєтаєв В.О. Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
394621
  Тарасевич Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб"єкта злочину за Кримінальним кодексом України / Тарасевич, ТЮ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
394622
  Мішенков А. Додаткові підстави розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 50-53
394623
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115. – ISSN 2219-5793
394624
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115-116. – ISSN 2219-5793
394625
  Марченко Н.В. Додаткові покарання у контексті системи покарань // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 475-480. – ISSN 1563-3349
394626
  Завгородня О.Є. Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі / О.Є. Завгородня, М.М. Ткач // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 129-139. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто нововведення у сфері соціокультурного простору ресторанного бізнесу й охарактеризовано додаткові послуги, які пропонуються в сучасних закладах ресторанного господарства. З’ясовано, що інновації відіграють важливу роль у розвитку ресторанного ...
394627
  Мельник-Антонович Додаткові примітки та відомості до "мемуарів" // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 183-194. – ISBN 966-7272-00-1
394628
  Швецова Л.А. Додаткові рекомендації щодо звернення до Європейського Суду з прав людини у зв"язку з порушенням прав осіб на окупованій території Автономної республіки Крим та південно-східних областях України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 94-105. – ISSN 2227-7048
394629
  Лавренюк С.П. Додаткові розділи економетрії : тексти лекцій / С.П. Лавренюк, В.М. Флюд ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 182 с.
394630
  Давидов М.О. Додаткові розділи математичного аналізу / М.О. Давидов. – К., 1971. – 439с.
394631
  Орлов І.В. Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення у просторі Соболєва Н1 : навч. посібник / Орлов І.В., Божонок К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142. – ISBN 978-966-491-247-8
394632
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік, Л.П. Бондар та ін. ; упоряд. : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-814-4
Т. 51 : Прозові переклади, 1876-1912 / ред. тому Є.К. Нахлік. – 2008. – 988 с.
394633
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М.П. Бондар та ін. ; упоряд. та коментарі Є.М.Барана, Л.П. Бондар та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0815-7
Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори / [ ред. тому М.П. Бондар ]. – 2008. – 1040 с.
394634
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік та ін. ; упоряд. та коментарі : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0816-8
Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / [ ред. тому Є.К. Нахлік]. – 2008. – 832 с.
394635
  Селезень С.В. Додаткові умови відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
394636
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
394637
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 164-184
394638
   Додатні і від"ємні потоки мікрохвильового випромінювання від фізичних та біологічних об"єктів / Г.В. Понежа, С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 11-14. – ISSN 1023-2427
394639
  Валлє В. Додаток 1. Первинні джерела у сфері інтелектуальної власності (1450-1900 рр.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 190-204. – ISBN 978-966-378-141-9
394640
  Єфремов С. Додаток до "Библиографичного покажчыка [видань Котляревського, творив та писань про нього]" / зибрав Сергій Єфремов. – Київ, 1903. – 15 с. – Окр.відбиток. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додаток до: Бібліографічній покажчик видань Котляревського, творив та писань про нього, «Збірник на вічну память Котляревському» / Комаров М. - Київ, 1901
394641
  Короткий В. Додаток до "Мемуарів" / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 182. – ISBN 966-7272-00-1
394642
  Леоненко В.Б. Додаток до атласу об"єктів природно-заповідного фонду України / В.Б. Леоненко, М.П. Стеценко, Ю.М. Возний; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-599-344-8
394643
  Рапіна Л. Додаток до диплома європейського зразка // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
394644
   Додаток до диплома європейського зразка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...На засіданні Уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260", згідно із якої Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) буде видаватися тільки тим ...
394645
   Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження) = Приложение к диплому Европейского образца (принципы и рекомендации по внедрению) = Joint Europen diploma supplement (principles and guidelines for implementation) / Центр Міжнародної освіти Всеукраїнської Академічної спілки спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [уклад. : Бабин І.І., Гармаш А.А. та ін. ; за ред. : Бабина І.І., Ликової В.А.]. – Одеса ; Бендери : [Поліграфіст]. – ISBN 978-9975-4025-8-3
[№ 3]. – 2010. – 88 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
394646
  Ситенко О.Г. Додаток до навчального посібника "Теорія ядра" : для студ. фізичних спец. взо / Ситенко О.Г., Тартаковський В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с.


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
394647
  Грищенко А. Додаток: засади парадигматично-синтагматичного функціонування (синтаксичний нарис)
394648
   Додевонские коры выветривания Русской платформы. – Москва : Наука, 1969. – 198с.
394649
  Тимергазин К.Р. Додевонские образования Западной Башкирии и перспективы их нефтегазоносности. / К.Р. Тимергазин. – Уфа, 1959. – 315с.
394650
  Смакоски Ю. Додека роси / Ю. Смакоски. – Скопje, 1963. – 47с.
394651
  Иванов В.М. Доделки - переделки / В.М. Иванов. – Ленинград, 1960. – 32с.
394652
  Корнякова Т. Додержання бюджетного законодавства — актуальна проблема державного рівня // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-23.
394653
  Лющенко М. Додержання вимог законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-34.
394654
  Житар О. Додержання вимог законодавства про рекламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С.46-48.
394655
  Шинальський О. Додержання вимог закону під час виконання кримінального покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-14.
394656
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного аконодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
394657
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Український екологічний конгрес. – С. 29-32. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
394658
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 2 (48). – С. 31-32.
394659
  Пахаєва В. Додержання вимог зовнішньоекономічного та інвестиційного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 40-45
394660
  Боровик А. Додержання законів посадовими особами Державної митної служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 93-97


  "... Окремі проблеми правового регулювання прокурорського нагляду".
394661
  Краєвський Ф. Додержання законності в діяльності податкової міліції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.26-34
394662
  Пришко А. Додержання законності у війьковій сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 3-10
394663
  Крючкова О. Додержання законності у земельній сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 68-71
394664
  Пахаєва В. Додержання законодавства у бюджетній сфері як запорука економічної стабільності держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-32.
394665
  Лісовий М. Додержання законодавства у сфері земельних відносин / Розмову вела О. Лактіонова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 21-25


  Про актуальні питання земельних відносин в діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державного контролю на території Черкаської області розповів прокурор області М. Лісовий.
394666
  Драган О. Додержання Закону " Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
394667
  Черніков В. Додержання земельного законодавства - один з пріоритетів прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-40.
394668
  Голуб Ю. Додержання конституційних прав громадян є пріоритетом для органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-28
394669
  Гречко О. Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
394670
  Новикова Н. Додержання прав неповнолітніх-під особливою увагою // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-45
394671
  Попов Г.В. Додержання прав потерпілого на досудовому слідстві у контексті прокурорського нагляду // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-39.
394672
  Погребняк С. Додержання принципу пропорційності як умова правомірності нормативно-правових актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 33-44
394673
  Франтовський М. Додержання природоохоронного законодавства-запорука збереження довкілля // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-21
394674
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 30-42
394675
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 18 назв
394676
  Добриловський Ю.Д. Додержання Статусу сільськогогосподаррської артілі - основа дальшого зміцнення колгоспів / Ю.Д. Добриловський. – Київ, 1953. – 28с.
394677
  Коберник П.О. Додержимо свого слова / П.О. Коберник. – К., 1957. – 24с.
394678
  Воронка Г. Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-60. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-2366
394679
   Доднесь тяготеет: сб. воспоминаний, дневниковых записей, стихотв. узников тюрем и лагерей (20-50-е годы). – вып. 1. – М., 1989. – 587с.
394680
  Быков М. Додо // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. январь. – С. 60-63


  Поэт Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова, известная как Додо
394681
  Телешов Н.Д. Додому / Н.Д. Телешов. – Х., 1929. – 16с.
394682
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Молодь, 1976. – 223 с.
394683
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Андріяшик Р.В. – Київ, 1983. – 535 с.
394684
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 214 с.
394685
  Адамович А.М. Додумывать до конца : сборник / Адамович А.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 492 с. : ил.
394686
  Белов Л.М. Доемократический централизм - оснва управления социалистическим хозяйством / Л.М. Белов, Н.П. Тузов. – Ленинград, 1968. – 24с.
394687
  Екимов Б.П. Доехала благополучно : рассказы / Борис Екимов. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1980. – 286 с. : ил.
394688
  Гофман Е.Т.А. Дожа й догаресса : оплвіданнє / Е. Т. А. Гофман ; з німецької мови переклав Михайло Кобєрський; Вступне слово ["Е.Т.А. Гофман"] М. Євшана. – Львів : Наклад В. Боберського. Друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 96 с.
394689
  Дементьев Сергей Дождались перемен / Дементьев Сергей, Арутюнов Дмитрий // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 11 : фото
394690
  Будаков В.В. Дождаться осени / В.В. Будаков. – Воронеж, 1978. – 231с.
394691
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 365с.
394692
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – М., 1986. – 554с.
394693
   Дождевание : сборник статей и материалов. – Москва
Том. 2. – 1936. – 439 с.
394694
  Потоцкий Г.С. Дождевание сельскохозяйственных культур на осушаемых землях в условиях Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Потоцкий Г.С. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1969. – 36 с.
394695
  Куранов Ю.Н. Дождевая россыпь: Короткие рассказы и миниатюры. / Ю.Н. Куранов. – М., 1975. – 96с.
394696
  Мольчак Я.А. Дождевой сток зоны избыточного увлажнения Украины / Я.А. Мольчак. – Львов, 1984. – 143с.
394697
  Болгов М.В. Дождевой сток на территории Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Болгов М. В.; Одеск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 17л.
394698
  Яблоков Ю.Е. Дождевые паводки на реках Верхне-Волжского района, расчеты осадков и стока : Автореф. дис. ... канд. географич. наук: 11.00.07 / Яблоков Ю.Е.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Гос. гидрологич. ин-т. – Москва, 1973. – 28 с.
394699
  Чекановская О.В. Дождевые черви и почвообразование / О.В. Чекановская. – М.-Л., 1960. – 207с.
394700
  Квавадзе Э.Ш. Дождевые черви Кавказа / Э.Ш. Квавадзе. – Тбилиси, 1985. – 238с.
394701
  Зражевский А.И. Дождевые черви как фактор плодородия лесных почв / А.И. Зражевский. – Киев, 1957. – 271с.
394702
  Антонов С.П. Дожди / С.П. Антонов. – Москва, 1952. – 64с.
394703
  Антонов С.П. Дожди / С.П. Антонов. – Москва, 1955. – 71с.
394704
  Антонов С.П. Дожди : рассказ / С.П. Антонов. – Львов : Каменяр, 1965. – 63с.
394705
  Беляев Л.А. Дожди грибные / Л.А. Беляев. – М., 1975. – 31с.
394706
  Лукбанов Б.Х. Дожди и грозы: стихи / Б.Х. Лукбанов. – Алма-Ата, 1989. – 61с.
394707
  Лещинский Г.Т. Дожди и ливни на територрии Туркменской ССР / Г.Т. Лещинский. – Ашхабад, 1969. – 116с.
394708
  Русанов Ю. Дожди сорок третьего. / Ю. Русанов. – Ташкент, 1976. – 160с.
394709
  Яхонтов А.Н. Дождик в крапинку. / А.Н. Яхонтов. – Москва, 1984. – 127с.
394710
   Дождливая аллея. Китайская лирика 20-30 годов. – М., 1969. – 200с.
394711
  Белов В.И. Дождливое лето / В.И. Белов. – Воронеж, 1986. – 141с.
394712
  Славич С.К. Дождливое лето : повесть, рассказы / С.К. Славич. – Москва : Советский писатель, 1989. – 333с. – ISBN 5-265-00637-0
394713
  Тихолов Николай Дождливый июль : Рассказы / Тихолов Николай. – София : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1964. – 170с.
394714
  Глинка М.С. Дождливый май / М.С. Глинка. – Л, 1986. – 416с.
394715
  Ряшенцев Ю.Е. Дождливый четверг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1990. – 189с.
394716
  Райнов Б. Дождливым вечером / Б. Райнов. – София, 1962. – 278 с.
394717
  Ференчук А.Н. Дождливым летом / А.Н. Ференчук. – Краснодар, 1961. – 224с.
394718
  Толстой А.К. Дождя отшумевшего капли... / А.К. Толстой. – Тула, 1976. – 103с.
394719
  Шестаков П.А. Дождь-городок / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1981. – 205с.
394720
  Моэм В.С. Дождь / В.С. Моэм. – Москва, 1961. – 432с.
394721
  Моэм В.С. Дождь / В.С. Моэм. – 2-е изд. – М, 1964. – 432с.
394722
  Моэм С. Дождь : Рассказы / С. Моэм. – Львов : Вища школа, 1987. – 363с.
394723
  Услар П.А. Дождь / П.А. Услар. – М, 1988. – 215с.
394724
  Можаев Б.А. Дождь будет : Роман, повести, рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1985. – 503 с. : илл.
394725
  Кутуй Р. Дождь будет. / Р. Кутуй. – М., 1963. – 430с.
394726
  Семенов Ю.С. Дождь в водосточных трубах. / Ю.С. Семенов. – М., 1981. – 367с.
394727
  Туулик Ю.К. Дождь в Гибралтаре : роман, и рассказы / Ю.К. Туулик. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с.
394728
  Мачавариани М. Дождь в Дигоми : стихи,поэма / М. Мачавариани; пер. с груз. С.Кокоревой. – Москва : Советский писатель, 1988. – 172 с.
394729
  Эмин Г. Дождь в Ереване : стихи / Г. Эмин. – Москва : Правда, 1966. – 32 с.
394730
  Барто А.Л. Дождь в лесу / А.Л. Барто. – М., 1980. – 32с.
394731
  Лэнкрэнжан И. Дождь в полночь / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1965. – 48с.
394732
  Расул-заде Н. Дождь в праздник : рассказы и повесть / Н. Расул-заде. – Баку : Язычы, 1981. – 219 с.
394733
  Сафонов Э.И. Дождь в пригоршнях / Э.И. Сафонов. – М., 1965. – 239с.
394734
  Иванченко Л.М. Дождь в пятницу / Л.М. Иванченко. – М, 1984. – 304с.
394735
  Солоухин В.А. Дождь в степи / В.А. Солоухин. – М, 1953. – 72с.
394736
  Гранин Д.А. Дождь в чужом городе / Д.А. Гранин. – Л, 1977. – 443с.
394737
  Клячин В.А. Дождь во время любви / В.А. Клячин. – М., 1988. – 133с.
394738
  Ревякина О.В. Дождь и гвоздики / О.В. Ревякина. – Москва, 1976. – 220с.
394739
  Нишнианидзе Шота Дождь и свидание : стихи / Нишнианидзе Шота; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
394740
  Кирюхин Б.В. Дождь и снег по воле человека. / Б.В. Кирюхин, П.Н. Красиков. – Л., 1963. – 166с.
394741
  Николаева Т.К. Дождь и солнце / Т.К. Николаева. – Киров, 1964. – 44с.
394742
  Лифшиц М.Н. Дождь и солнце : стихи / М.Н. Лифшиц; пер. с евр. Н.Панченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103 с.
394743
  Кушхаунов А.Ш. Дождь и солнце : повести и рассказы / А.Ш. Кушхаунов. – Москва : Современник, 1990. – 301 с.
394744
  Минчковский А.М. Дождь летней ночью / А.М. Минчковский. – Ленинград, 1971. – 279 с.
394745
  Бабаев М. Дождь листья моет : стихи / М. Бабаев; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1964. – 100 с.
394746
  Шугаев В.М. Дождь на радуницу. / В.М. Шугаев. – М., 1985. – 79с.
394747
  Шугаев В.М. Дождь на радуницу. Повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1978. – 496с.
394748
  Куприй Н.Т. Дождь на солнечной стороне : [докум. повести] / Н.Т. Куприй. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 111с. : ил.
394749
  Куприй Н.Т. Дождь на солнечной стороне / Н.Т. Куприй. – Л, 1979. – 111с.
394750
  Поволяев В.Д. Дождь над городом / В.Д. Поволяев. – М., 1979. – 342с.
394751
  Индриков А.А. Дождь над Европой : поэтическое самопознание / Алексей Индриков. – Саранск : Красный Октябрь, 2006. – 160с. – ISBN 5-7493-1050-7
394752
  Бушков А.А. Дождь над океаном / А.А. Бушков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
394753
  Макшеев В.Н. Дождь надолго / В.Н. Макшеев. – Новосибирск, 1983. – 222с.
394754
  Белкина М.О. Дождь перестал / М.О. Белкина. – Москва, 1968. – 288с.
394755
  Белкина М.О. Дождь перестал / М.О. Белкина. – Москва, 1975. – 295с.
394756
  Микеладзе М. Дождь поет. / М. Микеладзе. – Тбилиси, 1953. – 87с.
394757
  Дорош Е Дождь пополам с солнцем / Е Дорош. – М, 1965. – 300с.
394758
  Дорош Я Е. Дождь пополам с солнцем / Я Е. Дорош, . – Москва : Советский писатель, 1973. – 799с.
394759
   Дождь пополам с солнцем / Е Дорош, Я, , . – М, 1990. – 733с.
394760
  Неверов И.М. Дождь при звездах. / И.М. Неверов. – Одесса, 1972. – 80с.
394761
  Нечинская Мария Дождь путешествию не помеха // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 19 : фото
394762
  Алиева Ф.Г. Дождь радости / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1971. – 189 с.
394763
  Сухов Ф.Г. Дождь сквозь солнце / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1961. – 109с.
394764
   Дождь. Рассказы кит. писателей 20-30 гг.. – М., 1974. – 528с.
394765
  Полонский Г. Доживем до понедельника / Г. Полонский. – Москва, 1970. – 96с.
394766
  Кіт Л. Доживемо до сесії // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Бесіда з першокурсниками біологічного факультету напередодні сесії.
394767
  Чьопичь Б. Доживльаjи Николетине Бурсачьа / Бранко Чьопичь ; уред. Бошко Новаковичь. – Сараjево : Свjетлост, 1956. – 147 с. – (Савременици)
394768
  Тычина М. Дожинки / М. Тычина. – М., 1981. – 143с.
394769
  Кустенко О.М. Дожити б... / О.М. Кустенко. – К., 1991. – 199с.
394770
  Полюга Михайло Дожити до любові : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 114-117. – ISSN 0208-0710
394771
  Быков В. Дожить до рассвета : повести / В. Быков. – Москва : Известия, 1979. – 670 с.
394772
  Быков В. Дожить до рассвета : повести / В. Быков. – Кишинев : Лумина, 1984. – 608 с.
394773
  Быков В. Дожить до рассвета : повесть / В. Быков. – Москва : Детская литература, 1985. – 128 с.
394774
  Быков В. Дожить до рассвета ; Обелиск : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
394775
  Быков В. Дожить до рассвета ; Обелиск : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Йощкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 256 с.
394776
  Семеновский О.В. Дожовтнева марксистська критика про українську літературу / О.В. Семеновский. – Київ, 1964. – 86с.
394777
  Євніна О.М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР. / О.М. Євніна. – К., 1956. – 228с.
394778
  Козаченко М.О. Дожовтневе фотомистецтво і преса. / М.О. Козаченко. – К., 1973. – 75с.
394779
  Михайлов М.М. Дожовтневі революційні пісні на Україні / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1968. – 48 с.
394780
  Злотник-Шагіна Дозасланська політична поезія Т. Шевченка у науковій інтерпретації І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 32-38


  У статті досліджуються особливості наукової інтерпретації І. Франком політичної поезії Т. Шевченка періоду до заслання. Наголошується на специфіці тлумачення вченим поетичних творів періоду "трьох літ", а також поеми "Гайдамаки". В статье исследуются ...
394781
  Видинеев Ю.Д. Дозаторы непрерывного действия / Ю.Д. Видинеев. – Москва, 1978. – 184с.
394782
  Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов"язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-75.
394783
  Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство : Навч. посіб. Рекомендовано МОН / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк; МОН України; Гуманіт. ун-т "Запоріз. інститут держ. та муніціпал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-237-8
394784
   Дозвілля активне та креативне // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 2


  "Студенти ННЦ традиційно беруть активну участь у роботі низки творчих гуртків та колективів Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Університету, аматорського інститутського інструментального й драматичного колективів, а також команди КВК".
394785
  Гончарова О.М. Дозвілля античності в контексті видовищної культури: ігри // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 3-9. – ISSN 2312-4679
394786
  Петрова І.В. Дозвілля в історико-культурному вимірі : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Петрова Ірина Владиславівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
394787
  Сидоровська Є.А. Дозвілля в сучасній Україні як об"єкт культурологічного дослідження: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 119-126. – ISSN 2225-7586
394788
  Петрова І.В. Дозвілля в умовах масової культури: досвід наукової рефлексії (20-50 роки XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 202-209. – ISSN 2225-7586
394789
  Науменко Г.П. Дозвілля молоді / Г.П. Науменко. – К, 1973. – 96с.
394790
   Дозвілля на колгоспних ланах. Матеріали для шкільних агітбригад на літній та осінній час. – Х., 1934. – 110с.
394791
  Ковтун О.М. Дозвілля розумне, змістовне / О.М. Ковтун, В.І. Тарасенко. – К., 1987. – 31с.
394792
  Бабенко Н.Б. Дозвілля сім"ї : Теоретичні та емпіричні аспекти: Монографія / Н.Б. Бабенко; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 157с. – ISBN 966-7435-59-8
394793
  Левицька Н. Дозвілля студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 28-33. – ISSN 2076-1554
394794
  Уліганець С.І. Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів Голосіївського району міста Києва) / С.І. Уліганець, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 224-227 : діаграма
394795
  Биба Є. Дозвілля та розваги київської інтелігенції у другій половині XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 65-70. – ISSN 1998-4634


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: М. Грушевський, Д. Антонович, О. Кістяківський, В. Іконников, І. Лучицький, П. Тутковський та ін.
394796
  Молчан О. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації молодих інвалідів // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-32. – ISSN 0131-6788
394797
  Петрова І.В. Дозвілля як об’єкт соціально-культурного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 83-91
394798
  Рутинський М. Дозвілля як складова життєдіяльності постіндустріальної цивілізації та предмет вивчення рекреалогії і рекреаційної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 194-203. – Бібліогр.: 20 назв
394799
  Жданович Ю. Дозвілля: на радість собі,на користь іншим // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – ISSN 0131-6788
394800
  Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики : монографія / О.В. Джафарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Діса плюс, 2015. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-80-9
394801
  Воронін Я.Г. Дозвільна діяльність у нафтогазовому комплексі України : монографія / Я.Г. Воронін ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2015. – 477, [1] с. – Бібліогр.: с. 440-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-6177293-59-2
394802
  Погорілий О. Дозвільна система vs суб"єкт господарювання: перспективи застосування Закону України " Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" від 6.09.05 // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-37
394803
  Апанасенко К.І. Дозвільна система у сфері господарської діяльності : наук.-практ. коментар Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" : законодавство : судова практика : [наук.-практ. посібник] / К.І. Апанасенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-529-6
394804
  Дмитрієва Н. Дозвільна система як один із ключових заходів адміністративного характеру // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 266-269. – ISSN 0132-1331
394805
  Юрочко Віктор Дозвільна система: реформувати не можна зупинитися? // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 83-85
394806
  Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н.Р. Кобецька ; [наук. ред. Н.Р. Малишева] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-424-7
394807
  Труш І. Дозвільні центри у сфері господарської діяльності та принцип організаційної єдності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 112-116. – ISSN 0132-1331
394808
  Ингнатенкова К.Е. Дозволение как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.195-201. – ISSN 1608-8794
394809
  Пасічник М. Дозволю собі волю : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 93-102. – ISSN 0208-0710
394810
  Виноградов Ю.О. Дозволяється як виняток / Ю.О. Виноградов. – Київ, 1980. – 70с.
394811
  Кабиш Світлана Дозволь, товаришко, тебе полити // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 42-43 : фото
394812
  Могильницька Г. Дозвольмо Возному любити Наталку! (П"єса Івана Котляревського "Наталка Полтавка") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 0130-5263
394813
  Москаленко В.І. Дозвольте доповісти / В.І. Москаленко. – К., 1986. – 127с.
394814
  Прилюк Д.М. Дозвольте запевнити : гуморески, фейлетони / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 147 с.
394815
  Олійник С. Дозвольте запевнить... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 116 с.
394816
  Тесленко О.К. Дозвольте народитися : фантастичне оповідання та повість / О.К. Тесленко. – Київ : Молодь, 1979. – 144с.
394817
  Ткач М. Дозвольте не погодитись, пане Професоре! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 13


  Автор не погоджується з відомим мовознавцем, професором Олександром Пономаревим щодо відсутності помилки у реченні "Я розмовляю по-українському".
394818
  Звягин А.В. Дозвуковое движение твердых тел конечных размеров в деформируемой среде и некоторые динамические контактные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Звягин А.В.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
394819
  Степанюк Б.П. Доземний уклін : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
394820
  Романов В.П. Дозиметрист АЭС / В.П. Романов. – Киев, 1986. – 277 с.
394821
   Дозиметрические и радиометрические методики. – 2-е перераб.доп. изд. – Москва : Атомиздат, 1966. – 443с.
394822
  Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения : повесть / В.Ф. Авсеенко. – Киев : Урожай, 1990. – 144 с. : ил.
394823
  Григорьев В.С. Дозиметрические исследования рентгеновского излучения высоковольтных электронных приборов : Автореф... канд. техн.наук: 05.260 / Григорьев В.С.; АН СССР. Сиб. отд... – Новосибирск, 1971. – 22л.
394824
  Гозенбук В.Л. Дозиметрические критерии тяжести острого облучения человека / В.Л. Гозенбук, Кеирим-Маркус. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 182 с.
394825
  Поленов Б.В. Дозиметрические приборы для населения / Б.В. Поленов. – М, 1991. – 59с.
394826
  Кавелин М.П. Дозиметрические приборы. / М.П. Кавелин. – М., 1969. – 48с.
394827
  Забелин П.А. Дозиметрический и специальный технологический контроль на атомной электростанции. / П.А. Забелин. – 2-е изд. – М.-Л., 1961. – 240с.
394828
  Ночовний М.В. Дозиметрична зона / М.В. Ночовний. – Київ : Український письменник, 1992. – 100 с.
394829
  Постіл О.В. Дозиметричний вплив металевих артефактів комп"ютерної томографії на розрахунок дози в радіаційній онкології та алгоритми їх зменшення / О.В. Постіл, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
394830
  Васильев Г.Я. Дозиметрия активной зоны и экспериментальных каналов реактора ВВР-М : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.03 / Васильев Г.Я.; Ленингр. ин-т ядерной физики. – Л, 1975. – 16л.
394831
  Авсеенко В.Ф. Дозиметрия в быту : рек. для населения / В.Ф. Авсеенко. – Киев : Знание, 1991. – 64 с. : ил. – (Серия 3. Экономика и управление)
394832
  Генералова В.В. Дозиметрия в радиационной технологии. / В.В. Генералова, М.Н. Гурский. – М, 1981. – 184с.
394833
  Пикаев А.К. Дозиметрия в радиационной химии / А.К. Пикаев; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1975. – 311 с.
394834
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений / Б.П. Голубев. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат, 1963. – 336 с.
394835
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : учеб. пособие / Б.П. Голубев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1971. – 400 с.
394836
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : Учебник для студ. вузов / Б.П. Голубев; Под ред. Е.Л. Столяровой. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 504с.
394837
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : Учебник для вузов / Б.П. Голубев; Под ред. Е. Л. Столяровой. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 464с.
394838
  Шаров Ю.Н. Дозиметрия и радиационная безопасность / Ю.Н. Шаров, Н.В. Шубин. – М., 1982. – 255с.
394839
  Шаров Ю.Н. Дозиметрия и радиационная безопасность : учебник / Ю.Н. Шаров, Н.В. Шубин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 274с.
394840
  Осанов Д.П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи / Д.П. Осанов. – М, 1983. – 152с.
394841
  Осанов Д.П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи / Д.П. Осанов. – М, 1990. – 230с.
394842
   Дозиметрия и радиационные процессы в дозиметрических системах. – Ташкент, 1972. – 251с.
394843
   Дозиметрия излучений и физика защиты ускорителей заряженных частиц. – Дубна, 1970. – 250с.
394844
  Осанов Д.П. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ / Д.П. Осанов, И.А. Лихтарев. – М, 1977. – 200с.
394845
  Штольц В. Дозиметрия ионизирующего излучения : Пер. с нем. / В. Штольц, Р. Бернхардт. – Рига : Зинатне, 1982. – 142с.
394846
  Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений / К.К. Аглинцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 500 с.
394847
   Дозиметрия ионизирующих излучений. – Москва, 1956. – 604 с.
394848
  Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений / К.К. Аглинцев. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 503 с.
394849
  Кириллов А.И. Дозиметрия лазерного излучения / А.И. Кириллов, В.Ф. Морсков, Н.Д. Устинов. – Москва, 1983. – 192 с.
394850
   Дозиметрия лазерного излучения : сборник научных трудов. – Москва : НИИ ФТРИ, 1984. – 90 с.
394851
  Пасечник В.М. Дозиметрия нейтронов средних энергий / В.М. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1972. – 180с.
394852
  Крайтор С.Н. Дозиметрия при радиационных авариях / С.Н. Крайтор. – Москва : Атомиздат, 1979. – 280 с.
394853
  Либерман Е.А. Дозиметрия радиоактивных изотопов / Е.А. Либерман. – Москва, 1958. – 187 с.
394854
  Баранов В.Ф. Дозиметрия электронного и бета-излучения : [учеб. пособие] / Баранов В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва : МИФИ, 1969. – 60 с. – Библиогр.: с. 59-60
394855
  Баранов В.Ф. Дозиметрия электронного излучения / В.Ф. Баранов. – Москва, 1974. – 229 с.
394856
  Скотников В.И. Дозиметры / В.И. Скотников, В.В. Лаптев. – М., 1973. – 103с.
394857
  Кронгауз А.Н. Дозиметры для рентгеновых гамма-лучей / А.Н. Кронгауз. – М, 1953. – 137с.
394858
   Дозимитрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: метод. руководство. – М.
1. – 1980. – 270с.
394859
   Дозимитрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: метод. руководство. – М.
2. – 1981. – 204с.
394860
  Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1991. – 64с.
394861
  Колесник Виктор Григорьевич Дозировка заряженных частиц высоких энергий на пузырьковые камеры : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Колесник Виктор Григорьевич; ОИЯИ. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1975. – 19л.
394862
  Орлов С.П. Дозирующие устройства / С.П. Орлов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1960. – 240с.
394863
  Вейс П. Дознание / П. Вейс. – Москва, 1968. – 272с.
394864
  Вайс П. Дознание / П. Вайс. – Москва, 1981. – 432с.
394865
  Вайс П. Дознание / П. Вайс. – Москва, 1981. – 432с.
394866
   Дознание в органах внутренних дел Казахской ССР: уч. пособие. – Караганда, 1990. – 93с.
394867
  Коврига З.Ф. Дознание в органах милиции / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1964. – 59с.
394868
  Иванов В.А. Дознание в советском уголовном процессе / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 37с.
394869
   Дознание и предварительное следствие (в вопросах и ответах). Практическое пособие. – М., 1965. – 146с.
394870
  Гисси С.А., Соколовский Д.А. Дознание, его цели и способы производства : Руководство для чинов полиции ; В 2ч. / Сост. т. прокурора Казан. окр. суда С.А. Гисси, при участии канд. прав. Д.А. Соколовского. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой
[Ч.2]. – 1879. – 204, II, II с.
394871
   Дознание. Административное расследование. – М., 1990. – 62с.
394872
  Рябов Г.Т. Дознанием установлено.... / Г.Т. Рябов. – М., 1962. – 46с.
394873
   Дозо- та субстратозалежний ефект впливу на розвиток експериментальних пухлин препаратів різної природи / Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, С.О. Шалімов, Л.В. Кейсевич, І.І. Волченскова, Н.М. Майданевич, В.А. Семерніков, В.О. Шляховенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 65-79. – ISSN 1023-2427
394874
  Земляной В. Дозоване правосуддя або що заважає суду дотримуватися безперервності судового процесу у кримінальних провадженнях // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 70-76
394875
  Земляной В. Дозоване правосуддя, або що заважає суду дотримуватися безперервності судового процесу у кримінальних провадженнях // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 88-93
394876
  Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 48-54. – ISSN 2518-7341


  Розповідається про формування жорстокої системи бібліотечної цензури в умовах панування тотального радянського режиму, про технологію і механізми вилучення забороненої літератури та створення спецфондів на прикладі Харківської державної наукової ...
394877
   Дозовая нагрузка на человека в полях гамма-нейтронных излучений. – М., 1978. – 167с.
394878
  Будников Н.С. Дозовая функция точечного мононаправленного источника нейтронов в тканеэквивалентной среде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Будников Н. С.; Ин-т биофиз. Минзлрава СССР. – М., 1985. – 16л.
394879
  Паркаев Ю.А. Дозор / Ю.А. Паркаев. – М., 1974. – 31с.
394880
  Ластовенко Б.Я. Дозор / Б.Я. Ластовенко. – Донецк, 1974. – 72с.
394881
  Шкляренко И.И. Дозорная ветка / И.И. Шкляренко. – Минск, 1975. – 143с.
394882
  Богучаров А.К. Дозорная книга / А.К. Богучаров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 80с.
394883
  Марченко А.Т. Дозорной тропой. / А.Т. Марченко. – М, 1962. – 184с.
394884
   Дозорные границы: сборник. – Минск, 1984. – 160с.
394885
   Дозорные западных рубежей. Докум. очерки по истории войск Краснознам. Зап. погран. округа. – К., 1972. – 443с.
394886
   Дозорные западных рубежей: докум. очерки по истории войск Краснозам. Зап. погран. окр.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 329с.
394887
   Дозорные неба: о партийно-политической работе в радиотехнических подразделениях войск ПВО страны. – Москва : Военное издательство, 1976. – 171 с.
394888
   Дозорные партии. Из опыта работы групп и постов содействия партийно-государственному контролю на Кировском заводе. – Л., 1964. – 72с.
394889
  Анисимова З.В. Дозорные села / З.В. Анисимова. – Ленинград, 1985. – 61с.
394890
  Паушкин Г.А. Дозорные тропы / Г.А. Паушкин. – Казань, 1957. – 40с.
394891
  Рисс О.В. Дозороные печатного слова / О.В. Рисс. – М, 1963. – 159с.
394892
  Романченко М.З. Дозорці : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1967. – 87 с.
394893
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1965. – 322с.
394894
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1977. – 336с.
394895
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1979. – 335с.
394896
  Липська А.І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чорнобильського викиду : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец.: 03.00.01 - радіобіологія / Липська А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
394897
  Липська А.І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів Чорнобильського викиду : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Липська А.І.; НАНУ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2008. – 382л. + Додатки: л. 377-382. – Бібліогр.: л. 314-376
394898
  Світлична Г.П. Дозрівання : вірші / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1969. – 96 с.
394899
  Маруненко І. Дозрівання головного мозку і психічний розвиток людини / І. Маруненко, Є. Неведомська // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (108). – С. 6-9
394900
  Кулиняк Данило Дозрілий посів свободи // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-29


  Трагедію під Базаром історики називають українськими Фермопілами: 87 років тому, 21 листопада 1921-го, в містечку Базар на Житомирщині воїни УНР прийняли свій останній бій.
394901
  Мельник В.І. Дозуюче-подавальний модуль агрегату внесення рідких хімікатів / В.І. Мельник, О.Д. Калюжний, Р.В. Рідний // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 76-79 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
394902
  Омаров С.С. Дозы вторичного гамма-излучения за радиацонными защитами от протонов и альфа-частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омаров С. С.; Объед. уч. сов. от-ния физ. мат. наук АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 13л.
394903
  Резвая Г.Л. Дозы ионизирующих излучений : метод. разработка / Г.Л. Резвая, В.А. Ивин. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1989. – 31с.
394904
  Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов / Т.Д. Баялиева. – Фрунзе, 1972. – 170с.
394905
  Гаджиев Г.А. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана / Г.А. Гаджиев. – Москва, 1991. – 179с.
394906
   Доисторическая археология в Скандинавии. – 16 с.
394907
  Алиман А. Доисторическая Африка / А. Алиман. – Москва, 1960. – 503с.
394908
  Кларк Д.Д. Доисторическая Африка. / Д.Д. Кларк. – М, 1977. – 264с.
394909
  Лихтенберг фон.- Р. Доисторическая Греция = [Die agaische Kultur] : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Р. ф.-Лихтенбергт ; [Von Prof. Dr. R. Freiherrn v. Lichtenberg]; Пер. Г.Г. Генкеля под ред., с примеч. и с предисл. Б.В. Фармаковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – XXXVIII, 179 с., ил. : 82 рис. и 1 табл. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
394910
  Лихтенберг фон.- Р. Доисторическая Греция = [Die agaische Kultur] : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Р. ф.-Лихтенбергт ; [Von Prof. Dr. R. Freiherrn v. Lichtenberg]; Пер. Г.Г. Генкеля под ред., с примеч. и с предисл. Б.В. Фармаковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – XXXVIII, 179 с., ил. : 82 рис. и 1 табл. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. - Конволют. - Переплетено с 4 кн. изд. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)


  Содержание конволюта: 1. Доисторическая Греция / Лихтенберг фон.- Р. - Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913; 2. Вавилон, его история и культура / Д-р Гуго Винклер; 3. История колоний / Дитрих Шефер, проф. Берлин. ун-та ; Пер. М.В. (с 3 ...
394911
  Кларк Д. Доисторическая Европа : экономический очерк / Д. Кларк. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 332 с.
394912
  Никольский В.К. Доисторическая культура / Никольский В.К. – Ленинград, 1936. – 134 с.
394913
  Федоровский А.С. Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком бассейне. / А.С. Федоровский. – Воронеж, 1921. – 13с.
394914
  Федоровский А.С. Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком Бассейне. / А.С. Федоровский. – Воронеж, 1921. – 13с.
394915
  Хартиган Ши Рейчел Доисторический грызун весом в тонну // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 46 : фото
394916
  Бейли Дж. Доисторический мир / Дж. Бейли, Т. Седдон. – Москва : Росмэн, 1995. – 160 с. – (Оксфордская библиотека). – ISBN 5-257-00346-5


  "Доисторический мир" - одна из книг серии "Оксфордская библиотека". Это не просто еще одна книга о динозаврах, это книга о динозаврах - и трилобитах, наутилоидеях, колючих акулах, пеликозаврах, ихтиозаврах, шерстистых мамонтах… Прекрасно ...
394917
  Ламберт Д. Доисторический человек / Д. Ламберт. – Л., 1991. – 255с.
394918
  Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1882. – 341 c.
394919
  Павинский А. Доисторическое время в Царстве Польском : археол. очерк : Речь, произнес. э.-орд. проф. А. Павинским на торжеств. акте Варш. ун-та 30 авг. 1875 г. // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [2], 15 с.
394920
  Радунчева А. Доисторическое искусство в Болгарии. Пятое - второе тысячелетие до н.э. : [фотоальбом] / Анна Радунчева ; [художн. П. Добринович]. – [София] : [Балкан], 1974. – 117 с., [118] ил. – Библиогр.: с. 115-116
394921
  Ауэрбах Н.К. Доисторическое прошлое Приенисейского края / Н.К. Ауэрбах. – Красноярск, 1929. – 19с.
394922
  Федоровский А.С. Доисторическое прошлое Харьковской губернии. / А.С. Федоровский. – Х., 1918. – 17с.
394923
  Морган Л.Г. Доисторическое человечество : общий очерк доисторического периода / Ж. де Морган ; пер. с фр. В. Худадова ; предисл. В. А. Городцова. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – IX, [3], 315 с. – (Природа и культура ; Кн. 18)


  "Дома и домашняя жизнь американских туземцев" - последняя работа великого американского этнолога Льюиса Генри Моргана. Книга Моргана состоит из трех неравных частей. Первую часть составляет I глава, дающая краткое, но весьма основательное введение в ...
394924
  Борщевський С.В. Доіндоєвропейські субстрати слов"янських та германських мов у світлі новітніх наукових досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 0027-2833
394925
  Субх М. Доісламський панегіризм-мадіх як один із найвпливовіших засобів набуття авторитету


  Розглянуто панегіричну поезію мадх як професіоналізацію в касидній традиції. The panegiric poetry madkh as a professionalization in kasid tradition.
394926
  Бочарнікова А.П. Доісламські запозичення в перській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 66-71
394927
  Мандебура Т.О. Доісторія / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115. – ISBN 966-642-073-2
394928
  Мулдагалиев Д. Дойду до горизонта : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 287 с.
394929
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – М., 1952. – 376с.
394930
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – М., 1962. – 382с.
394931
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – 2-е изд. – М., 1978. – 334с.
394932
   Дойна радости. – Кишинев, 1962. – 455с.
394933
  Туляну В.Л. Дойна счастья. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 112 с. – Миниатюрное издание
394934
  Пинчевский М.Я. Дойна. / М.Я. Пинчевский. – М., 1960. – 144с.
394935
  Тула Тураб Дойра : лирика и поэма / Тула Тураб. – Москва : Советский писатель, 1969. – 168 с.
394936
  Хаджидинев К. Дойран : Разцветът и гибелта на един град / К. Хаджидинев. – София, 1960. – 76 с.
394937
  Смоляницкий С.В. Дойти до горизонта / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 495с.
394938
  Купратый В.И. Дойти до каждого / В.И. Купратый. – Киев : Знание, 1987. – 47с.
394939
  Арнаут Е.К. Дойти до сердца каждого : Об индивид. атеист. работе / Е.К. Арнаут. – Кишинев, 1988. – 154с.
394940
  Ачильдиев И.У. Дойти до сути / И.У. Ачильдиев. – Москва, 1976. – 111с.
394941
  Баранов В.И. Дойти до сути: 70-е гг. в лит. / В.И. Баранов. – Горький, 1980. – 271с.
394942
  Городиский Н.А. Дойти до тебя нелегко / Н.А. Городиский. – Владимир, 1961. – 221с.
394943
  Городиский Н.А. Дойти до тебя нелегко / Н.А. Городиский. – Ярославль, 1981. – 256с.
394944
  Гомельский А.Я. Докажи правоту победой / А.Я. Гомельский. – М., 1987. – 160с.
394945
  Парубоча Наталья Докажи, что вернешься : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 78-81 : Фото
394946
  Ільницький Д.О. Доказ інтеграції інфраструктури ринку цінних паперів ЄС / Д.О. Ільницький, А.Ф. Баторшина, В.М. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 68-81. – ISSN 1993-6788


  У статті доведено, що забезпечення вільного руху капіталу є одним з принципових елементів європейської інтеграції, що має спиратися, з одного боку, на політичну волю країн, а з іншого - на його забезпечення відповідною інфраструктурою. Обгрунтування ...
394947
  Карпець О. Доказ очевидного як свідчення потворного... // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 11/12. – С. 22-24.


  Голодомор 1932-1933 рр. в Україні
394948
  Муравейник Ю.А. Доказательная база парадигмы взрывающейся Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 86-96 : рис. – Библиогр.: с. 94-96. – ISSN 0367-4290
394949
  Шейко А. Доказательность и убедительность / А. Шейко. – М, 1969. – 64с.
394950
  Давыдов В.С. Доказательность и убедительность в лекции / В.С. Давыдов. – М., 1981. – 64с.
394951
  Клименюк Н.Н. Доказательный менеджмент: введение в теорию : монография / Н.Н. Клименюк, А.Н. Безус. – Киев : АМУ, 2015. – 272 с. : ил., табл. – На обл. ошибочно инициалы 2-го авт.: Безус А.М. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-2341-15-7
394952
  Куцова Э.Ф. Доказательства - элемент фактической основы уголовно-процессуальных решений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 32-48. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
394953
  Тублин В.С. Доказательства : Повести / В.С. Тублин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 608с.
394954
  Додин Е.В. Доказательства в административном процессе / Е.В. Додин. – М., 1973. – 192с.
394955
  Полянский Н.Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе / Н.Н. Полянский. – Москва, 1946. – 142с.
394956
  Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе / Ц.М. Каз. – Саратов, 1960. – 106с.
394957
  Лупинская П.А. Доказательства в советском уголовном процессе. / П.А. Лупинская. – М., 1966. – 103с.
394958
  Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе: Учебн. пособ. / Л.М. Карнеева. – Волгоград, 1988. – 68с.
394959
  Сердюков П.П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела / П.П. Сердюков. – Иркутск, 1981. – 86с.
394960
  Бевз Г.П. Доказательства в школьном курсе алгебры : Автореф... канд. пед.наук: / Бевз Г.П.; Киевский гос. пед. ин-т им А.М.Горького. – К., 1960. – 15л.
394961
  Макдауэлл Д. Доказательства воскресения / Д. Макдауэлл. – М, 1991. – 201с.
394962
  Пильков К.Н. Доказательства и доказывание в международном коммерческом арбитраже / К.Н. Пильков. – Киев : Освита Украины, 2016. – 608, [2] с. – Предм. указ.: с. 598-604. - Указ. арбитраж. прктики: с. 605. – Библиогр.: с. 567-596 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7241-81-1
394963
  Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе / М.К. Треушников. – М., 1982. – 160с.
394964
  Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования: Лекция. / Л.М. Карнеева. – Горький, 1977. – 44 с.
394965
  Мартыщук О.И. Доказательства и обобщения в школьном курсе алгебры и элементарных функций. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мартыщук О.И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 28л.
394966
  Лакатос И. Доказательства и опровержения / И. Лакатос. – М., 1967. – 152с.
394967
  Розенберг В. Доказательства теоремы по оптике / В. Розенберг. // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 48
394968
  Тублин В.С. Доказательства. / В.С. Тублин. – Л., 1974. – 278с.
394969
  Гольберг Д. Доказательственный такт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 32. – ISSN 1563-6755


  Доказательства в патентных спорах должны обеспечить возможность сравнения как продуктов, так и способов, то есть реального использования продукта и или/способа, а не быть выводом умозаключений, основанных на теоретических обстоятельствах.
394970
  Будников В.Л. Доказательственный факт в уголовном судопроизводстве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-164. – (Правоведение ; № 3 (302)). – ISSN 0131-8039
394971
  Райхель Л.Ш. Доказательство великой теоремы Ферма / Л.Ш. Райхель. – Л, 1990. – 46с.
394972
  Талиаферро Ч. Доказательство и вера = Evidence and faith : философия и религия с XVII века до наших дней / Чарльз Талиаферро ; пер. с англ.: С.С. Пименова, Т.В. Малевич ; науч. ред. А.Р. Фокин ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии ; О-во христианских философов]. – Москва : Языки славянской культуры ; Знак, 2014. – 580, [4] с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – Библиогр.: c. 566-572 и в подстроч. прим. – (Философская теология = Philosophical theology : современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин [и др.]). – ISBN 978-59551-0730-1
394973
   Доказательство и понимание. – К., 1986. – 311с.
394974
  Гигевич В. Доказательство от противного : роман, повести, рассказі / В. Гигевич. – Москва : Советский писатель, 1988. – 427 с.
394975
  Андерсон Р. Доказательство правильности программ / Р. Андерсон ; пер. с англ. Б.Н. Зобниной. – Москва : Мир, 1982. – 163 с.
394976
  Вахер Ф.С. Доказательство существования базиса в пространстве непрерывных функций, определенных на произвольном компакте : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вахер Ф.С.; Средне-Азиатск. гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 7л.
394977
  Гальперин М.Б. Доказательство так называемой аксиомы параллельных линий / М.Б. Гальперин. – Киев, 1908. – 14 с.
394978
  Перельман В. Доказательство теоремы Кино // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 55-61
394979
  Шаинян Карен Доказательство трюизма // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 16 : фото
394980
  Канзиг Роберт Доказать. Тающие ледники. Ледяной кризис / Канзиг Роберт, Бэлог Джеймс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 102-113 : фото
394981
  Штефан М.Й. Докази // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 201. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
394982
  Петренко Н.І. Докази в аудиті і ревізії: проблеми теорії і практики // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.119-122. – (Технічні науки ; № 17)
394983
  Гродзинський М. Докази в радянському кримінальному процесі / М. Гродзинський. – Х
1. – 1933. – 88с.
394984
  Слободянюк Р. Докази в структурі народознавчих текстів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 137-164. – (Журналістика ; Вип. 2)
394985
  Білозерська Є. Докази в цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 546-549
394986
  Білозерська Є.І. Докази в цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 50-52
394987
  Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932


  У вітчизняній науці кримінального процесу ідея класифікації доказів на досудові та судові була задекларована в кінці 80-х років минулого століття. Однак, в умовах панування радянської доктрини права вона не набула чіткої теоретичної та законодавчої ...
394988
  Шумило М. Докази досудового і судового провадження: проблема функцій та співвідношення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
394989
  Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руда Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
394990
  Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руда Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 223-241. – Бібліогр.: л. 195-221
394991
  Гробова А.А. Докази і доказування в цивільному судочинстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 319-323. – ISSN 2306-9082
394992
  Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі : Науково-практичний посібник / Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 272с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-094-3; 966-8721-23-3
394993
  Куценко О. Докази і доказування у праві середніх віків (феодальному праві) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 182-188


  Про права людини в правовій державі.
394994
  Куценко О. Докази і доказування у праві Стародавнього Сходу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 103-109
394995
  Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – C. 31-26
394996
  Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі : Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, Т.В. Цюра; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 256 с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-012-9
394997
  Іванов А. Докази при застосуванні запобіжних заходів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 7-11
394998
  Басай О. Докази та доказування прокурором в адміністративному судочинстві / О. Басай, С. Белікова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 10-16. – ISSN 2311-6676
394999
  Колосов І. Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 94-97
395000
  Давидова Д.В. Докази та їх джерела: окремі питання теоретичного та легального визначення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 107-116
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,