Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
388001
  Пилипчук С. "Документи народної свідомості": жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-199


  У статті проаналізовано внесок Івана Франка у дослідження історичних пісень українців. В об’єктиві уваги опинився корпус «Студії над українськими народними піснями», в якому найповніше реалізовано історіографічну концепцію Франка-фольклориста. ...
388002
  Плешкевич Е.А. "Документоведение" - новый учебник для высшей школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 77 - 83. – ISSN 0130-9765
388003
   "Долги" и кредиты : (К переговорам СССР с Францией). – Москва : Изд. "Правда" и "Беднота", 1927. – 32с.
388004
  Павленко М. "Доле моя руса" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 13 січня (№ 1). – С. 16-17


  Навздогін одному ювілею або батьківсько-дочірні стосунки у житті і творчості Володимира Підпалого.
388005
  Поповський А.М. "Доле, де ти! Доле, де ти? Нема ніякої..." = Слово доля в мові Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 2-8
388006
  Белозерцев Е.П. "Должное" как вектор преодоления кризиса современного российского образования / Е.П. Белозерцев, В.В. Варавва // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Автор анализирует современное состояние российского образования, считает, что оно находится в состоянии глубокого кризиса, предлагают вариант выхода из создавшегося положения, основанный на осмыслении отечественной философсько-педагогической мысли.
388007
  Вабищевич Александр "Доллары пришлем через Соню..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 30-33. – ISSN 0235-7089


  Радянський фактор в житті західних білорусів до 1939 року.
388008
  Зайцева К. "Долоні так пахнуть тобою..."; "Вітром весняним увірвався..."; "Зашторена кімната..."; "Кажуть, любиш читати..."; "ніч пахне тобою..."; Не художнику // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 153-156
388009
  Батура О. "Доля на внутрішньому ринку" для України у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / О. Батура, О. Кретова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 97-104. – ISSN 1026-9932
388010
   [Документи] // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 87-107
388011
  Кічаєв О.М. Документальна ревізія промислового підприємства / О.М. Кічаєв, М. Ярмлинський. – К., 1940. – с.
388012
  Березкіна В.В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 392-406. – ISBN 966-02-3854-1
388013
  Шипко Л.В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т.С. Петіпи (1927-1992): за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 56-63. – ISSN 2222-4203
388014
  Удовик В.М. Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-59. – ISSN 2409-9805
388015
  Кондратьєва М. Документальна стилістика початку XXIІ ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 247-254. – ISBN 966-7021-87-4
388016
  Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV- первая треть XVI в.) / А.И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуска навука, 2015. – 464, [2] с. – Библиогр.: с. 426-459 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-08-1811-9
388017
  Барахаєв О.І. Документальний та науково-популярний фільм / О.І. Барахаєв. – К, 1961. – 44с.
388018
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
388019
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
388020
  Перехейда В.В. Документальні потоки як засіб управління інформаційними процесами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 155-157


  У статті охарактеризовано різні групи аудиторії, що оперує документами. Розглянуто основні шляхи вирі шення проблеми формування громадської думки документальними потоками. The article describes different groups of audience that operate with documents. ...
388021
  Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз / О.І. Галенко. – К., 1991. – 142с.
388022
  Трегуб Л.М. Документальні ресурси ХVІІІ - початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 391-399. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
388023
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2409-9805


  Подано авторське бачення суті управління документально-інформаційними комунікаціями, розглянуто роль документально-інформаційних комунікацій у забезпеченні здійснення комунікативного менеджменту, розкрито основні терміни та поняття, особливості їхньої ...
388024
   Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – в. 2. – Х., 1996. – 91с.
388025
   Документальное и художественное в современном искусстве. – М., 1975. – 278с.
388026
   Документальное кино сегодня. – Москва, 1963. – 270с.
388027
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : Науч. описание / Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с.
388028
  Исаченко Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация (отчет о конференции в Вильнюсском университете и не только...) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0869-608Х


  Статья рассказывает о ежегодной конференции, проведенной факультетом коммуникаций Вильнюсского университета и Библиотекой Академии наук Литвы им. Врублевских в ноябре 2011 года. Тема конференции этого года - "Документальное наследие: становление и ...
388029
  Архипова Н.И. ДОкументальное обеспечение управления вычислительными центрами (История, современное состояние и персп. развития.) : Автореф... наук: 05.25.02 / Архипова Н.И.;. – Москва, 1978. – 25л.
388030
   Документальные источники по истории Коммунистической партии Казахстана. Науч.-информац. библиография. Окт. 1917 - окт. 1962 гг.. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
388031
   Документальные операции банков : аккредитивы и инкассо в расчетах по торговым операциям. – М., 1995. – 120с.
388032
   Документальные памятники: выявление, учет, использование. – Москва : Высшая школа, 1988. – 253с.
388033
   Документальные публикации по истории гражданской войны в СССР. – М., 1961. – 52с.
388034
   Документальные системы в управлении. – М., 1973. – 207с.
388035
   Документальный видеофильм: Этап становления. – М., 1982. – 127с.
388036
  Вагин А.А. Документальный материал на уроках истории / А.А. Вагин. – Ленинград, 1959. – 107с.
388037
   Документальный экран в борьбе. – М., 1984. – 224с.
388038
  Носова А.В. Документационная составляющая системы менеджмента качества в библиотеках: проблемы и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0130-9765
388039
  Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Лившиц. – Москва, 1975. – 64с.
388040
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
2. – 1975. – 94с.
388041
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
1. – 1977. – 67с.
388042
  Белов Н.Г. Документация в системе сельскохозяйственного учета. / Н.Г. Белов. – М., 1978. – 280с.
388043
  Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия : Учебное пособие / А.В. Печникова; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва, 2000. – 256с. – ISBN 5-88124-044-8
388044
  Жуковская О.Д. Документация советских государственных учреждений / О.Д. Жуковская, Б.А. Гольцев. – М., 1970. – 143с.
388045
  Проселков А.А. Документация, документооборот и контроль в системе Госбанка СССР. / А.А. Проселков. – М., 1938. – 64с.
388046
  Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
388047
  Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Гончарова; МОНУ; КНУКМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0
388048
  Федотова О.О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-102
388049
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2409-9805


  З"ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.
388050
  Кудлай В.О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 139-148


  Розглядається документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства. Визначено взаємозв"язок документаційного забезпечення діяльності промислового підприємства та форм його ...
388051
  Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління / Ю.І. Палеха. – Київ, 1997. – 344с.
388052
  Литвин С.Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-8


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
388053
  Кулешов С.Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 302-310. – ISBN 966-02-3854-1
388054
  Сербін С.М. Документація жанрів інформаційного радіомовлення // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 84-87. – ISSN 2307-6194
388055
  Марушкевич А.А. Документація навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 123-124. – ISBN 978-966-439-865-4
388056
  Макарчук С.С. Документаьні публікації в Україні з історії другої світової війни : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02; 07.00.09 / Макарчук С. С.; КУ. – К., 1994. – 23л.
388057
  Ніколайчук О. Документи "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Азовсько-Дніпровських походів 1695-1698 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 84-87. – ISBN 978-966-171-795-3
388058
   Документи 1917-1918 рр. // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 15-162. – ISBN 978-966-2133-35-6
388059
   Документи pосiйських аpхiвiв з iстоpiї Укpаїни. – Львів. – ISBN 9660200889
Т.1 : Документи до iстоpiї запоpiзького козацтва 1613-1620. – 1998. – 444с.
388060
  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 104-116. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі.
388061
  Герасименко Н.О. Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 168-178. – ISSN 0130-5247
388062
  Таборанський С. Документи Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 351-352. – ISBN 978-966-623-745-6
388063
   Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – 740с.
388064
  Черкаська Н. Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466


  Полоніка в Україні.
388065
  Яненко З. Документи В.Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 523-528. – ISBN 5-7702-0821-X
388066
  Корпусова В.М. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України / В.М. Корпусова, Г.О. Станиціна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
388067
   Документи Великої пролетарської революції. – К.
1. – 1940. – 379с.
388068
  Круглова Л. Документи вікової давності // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  В Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни. В експозиції виставки були представлені фотографії та листівки 1914-1918 рр. з приватних колекцій доцентів кафедри історії ...
388069
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 234-269. – Бібліогр.: л. 195-233
388070
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
388071
  Щербак М. Документи губернських жандармських управлінь в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 293-299


  У статті розкрито інформативні можливості документів губернських жандармських управлінь в Україні.
388072
  Михальський І.С. Документи департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як джерело з історії українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 56)


  Проаналізовані звіти і записки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як історичне джерело про діяльність українських політичних партій початку ХХ ст.
388073
  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 168-179. – ISSN 0320-9466
388074
  Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 191-194. – ISSN 2306-4323
388075
  Кислий В. Документи Державного архіву Львівської області з історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 44-47. – ISBN 966-02-2208-4
388076
  Михайленко Н. Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі у 1830-ті рр. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 978-966-389-291-8
388077
  Сафонова Н.В. Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 282-294. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
388078
  Дениско Л.М. Документи Державної Ради Росії ХІХ - початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О.З. Попільницького // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 129-138. – ISBN 966-02-3854-1
388079
  Комарніцький О.Б. Документи Держархіву Хмельницької області про становлення режиму до антирадянських настроїв кам"янського студентства у першій половині 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-101. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
388080
  Кривенко С.І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 124-132. – ISSN 0320-9466
388081
  Щербина В. Документи до історії Київа 1494-1835 р. / В. Щербина. – Б.м. : Б.в. – 49с. – Окр.відбиток
388082
  Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 403-431. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Попри значний джерельний масив окремі питання історії ХХ ст. залишаються маловивченими. Зокрема, до таких належать проблеми становлення та функціонування німецького окупаційного режиму на Дрогобиччині. Суттєвим доповненням цього питання, на нашу ...
388083
  Круковький Орест Документи до історії символіки козачих полків на Слобідській Україні в 1918 - 1919 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
388084
   Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 60-61
388085
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-8013-99-9
Т.1. – 2003. – 566с. – На обкл.: Австралія, Аргентина, Бразилія, Бучач, Вінніпег, Едмонтон, Івано-Франківськ, Коломия-Чернівці, Львів
388086
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-325-024-0
Т.2. – 2004. – 558с. – На обкл. : Нью-Вестмінстер, Парма, Польща, Самбір-Дрогобич, Сокаль, Стрий, Тернопіль-Зборів, Торонто, Філадельфія, Франція-Бенілюкс, Чикаго
388087
  Петрук В. Документи з архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 62-66. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...Наказ про зарахування професора Глушкова В.М.<...>. Наказ про преведення професора Глушкова В.М. на новостворену кафедру обчислювальної математики...".
388088
  Бондарчук О. Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
388089
  Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої інформації про власників таких ...
388090
   Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 10-22
388091
  Брязкало Т. Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 97-100. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
388092
  Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті класифікуються і розглядаються документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО). Вони частково проливають світло на навчальний процес в 30-ті рр. XIX ст. In the article documentsare classified and ...
388093
  Старовойт С.В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956-1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 168-184. – ISSN 2222-4203
388094
  Бурім Д.В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 170-185. – ISSN 2077-5709
388095
  Сухих Л.А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіва України // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.261-263. – ISBN 966-7671-23-2
388096
  Шемета Ю.М. Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: опис лікарні та її майна (1834 р.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 130-135. – ISBN 978-966-171-154-8


  Опис будинку і майна першої лікарні Університету Св. Володимира.
388097
  Брязкало Т. Документи з історії створенння Національного науково-природничого музею НАН України в особовому фонді академіка І.Г. Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 82-85. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
388098
  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 60-75. – ISSN 0320-9466
388099
  Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б) (1944-1947) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 219-226. – ISSN 0320-9466
388100
  Клименко Т. Документи з історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 299-307


  Стаття присвячена історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Велику увагу приділено внеску викладачів та студентів у розвиток діяльності університету.
388101
  Кобченко К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 456-463. – ISBN 5-7702-0821-X
388102
  Свєженцева О. Документи з політичної історії Чехословаччини 1948-1953 рр.: проблеми систематизації та аналізу нових архівних матеріалів // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 228-238
388103
  Ласкавий Д.В. Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті XX століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 81-93. – ISSN 1682-671Х
388104
   Документи за борбата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
1. – 1981. – 851с.
388105
   Документи за боробата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
Т. 2. – 1981. – 851с.
388106
   Документи за българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 659 с.
388107
  Міцан Т.В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 277-290. – ISBN 966-02-4450-4
388108
   Документи и материали за историята на българския народ. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 561 с.
388109
  ЛКСМ України Документи і матеріали / ЛКСМ України. – К, 1974. – 399с.
388110
   Документи і матеріали // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 331-354


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
388111
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-63-6, 966-7601-61-1
Т. 1 : 1927 - 1930/ Упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – 2005. – 480с. : іл.
388112
   Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки ; Волин. краєзнав. музей [та ін.] ; [уклад.: Т.Я. Данилюк-Терещук, Л.П. Дейнека, Л.Ф. Златогорська та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 132, [4] с. : іл. – Покажч. імен та назв: 97-104
388113
  Власенко В. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 129-160
388114
   Документи і матеріали радянсько-індійської зустрічі на найвищому рівні. – К., 1976. – 48с.
388115
  Кошеварова Н.Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 56-66. – ISSN 2409-9805
388116
  Сохань С.В. Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI-XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Документи Київського Пустинного Микільського монастиря з фондів Інституту рукопису НБУВ є об’ємною і репрезентативною групою джерельної бази з історії монастирського життя ХVI–ХVIII ст. в Україні, що розширює рамки досліджень про роль і місце ...
388117
  Сохань С. Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів XVII- XVIII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 114-122
388118
  Костомаров М. Документи Кирило-Мефодіївського братства. Відозва "Брати українці" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 173. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
388119
  Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім"я освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність українських допомогових товариств, головним чином Комісії допомоги українському студентству в діаспорі, які матеріально підтримували студентську молодь. Here are analyzing activities of Ukrainian Supportive associations, ...
388120
   Документи координаційної ради кафедр суспільних наук університету на 1973-1974 навчальний рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – 15с.
388121
  Ченцова Н.В. Документи Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.09 / Ченцова Н.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 17л.
388122
  Грищенко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації : стан, тенденції та перспективи : монографія / Ф.В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), Нац. орган стандартизації України. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-7021-39-0
388123
   Документи міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій. – К., 1969. – 64с.
388124
  Совсун І. Документи на вступ до вузу прийматимуть лише через інтернет / розмову вели Марина Олінішевська, Володимир Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 21). – С. 23


  Перший заступник міністра освіти і науки розповіла про особливості цьогорічної вступної кампанії.
388125
  Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 73-80
388126
   Документи наради представників комуністичних і робітничих партій. – К., 1960. – 58с.
388127
  Карпенко А.А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 65-70. – ISSN 2076-1554
388128
  Міщук С.М. Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 299-317. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
388129
   Документи од Виенската архива за Македоніа од 1879-1903. – Скопіе, 1955. – 177с.
388130
  Швед О.В. Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 110-112
388131
  Преловська І. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862-1929) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 40-82. – (Нова серія ; Вип. 15)
388132
  Боровець І.І. Документи органів державної безпеки при вивченні історії Словацької держави 1939 - 1945 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 7
388133
  Бандура М. Документи особових фондів В.Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 121-141. – ISSN 2306-4250
388134
  Галатир В.В. Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 33-39. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  "...навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. У 1911 р. зарахований професорським стипендіатом по кафедрі російської літератури університету, у 1915-1917 рр. - приват-доцентом, в 1917-1918 рр. - професором ...
388135
  Коляструк Ольга Анатоліївна Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена розкриттю можливостей джерел особового походження для відтворення реалій повсякденного життя радянських людей. У ній показано їх унікальність для цілісної реконструкції минулого, для його адекватного розуміння та об"єктивного ...
388136
  Шаповал А. Документи особового фонду академіка О.П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 226-245. – ISSN 2306-4250
388137
  Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 202-222. – ISSN 0130-5247
388138
  Єршова Т.В. Документи партійних і державних архівів як джерело вивчення діяльності органів партійного контролю по зміцненню єдності рядів КП(б)У (1926 - 1930 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-35. – (Історичні науки ; Вип. 29)
388139
  Сергійчук В. Документи переконують: втрати українства від голодомору 1932-1933 років - щонайменше сім мільонів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 11-41. – ISSN 0130-6936
388140
  Маркс К. Документи Першого Інтернаціоналу / К. Маркс. – К., 1940. – 144с.
388141
  Кушнеж Роберт Документи польської дипломатії про голодомор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 196-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті наведено досі невідомі вітчизняним дослідникам документи, які зберігаються у державних архівах Польщі. Матеріали службового листування співробітників польської дипломатичної та розвідувальної служб надзвичайно красномовно ілюструють ситуацію ...
388142
  Бровендер Д.Ю. Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство" (1993-2012 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – C. 34-40. – ISSN 2227-183Х
388143
  Капуста Т. Документи прийматимуть три тижні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 30 травня (№ 96). – С. 4


  Міносвіти затвердило зміни до цьогорічних Умов вступу до вишів.
388144
  Тимошик-Сударикова Документи про діяльність паризького журналу «Тризуб» в колишніх спецфондах українських архівів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 31-37


  У статті аналізуються документи про діяльність паризького журналу "Тризуб", що зберігаються в колишніх спецфондах головних українських архівів. The documents about the activity of the Paris magazine "Tryzub" that are kept in the former special funds ...
388145
  Долинський О.В. Документи про зовнішньополітичну діяльність Української РСР / О.В. Долинський, Ю.К. Качуренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 8-14. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В статье дан краткий обзор публикаций документов и материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность УССР.
388146
  Полторак В. Документи про Михала Чайковського в державному архіві Одеської області // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 425-436. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
388147
  Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 263-271


  У статті розглядається питання політики Вермахту щодо наукових та культурних надбань українського народу під час окупації України. Висвітлюється роль зондерштабу "Наука", стан академічних установ, їх нищення та вивезення наукових та культурних ...
388148
  Петрук В. Документи про утворення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 94-98. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
388149
  Сарнацький Олександр Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 110-117
388150
   Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України : Покажчик. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 152с. – ISBN 966-02-3938-6
388151
  Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню профспілкових джерел у вивченні соціально-трудових конфліктів. The article is devoted to the survey of important trade unions" sources for the research social conflicts.
388152
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
388153
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276 л. – Бібліогр.: л. 251-276
388154
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
388155
   Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського руху 1940-1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 80-111
388156
  Вєдєнєєв Д.В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-27. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: введення у науковий обіг та проведення сторико-документознавчого дослідження невідомих науковій громадськості документів щодо організації та змісту зовнішніх релігійних зв"язків Українського екзархату РПЦ у першій половині 1950-х рр., які ...
388157
  Бажан О. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920-1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 85-89
388158
   Документи разповідають. – Ужгород, 1971. – 190с.
388159
  Семенюк О. Документи референдуму як предмет злочину передбаченого ст. 158 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-140.
388160
  Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ткаченко, В. Грукач // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 22-28
388161
  Зубкова Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 90-98. – ISBN 966-02-4450-4
388162
   Документи свідчать. – 3-є вид., доп. – Ужгород, 1985. – 160с.
388163
   Документи Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С. 39-48
388164
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 82-87. – ISSN 0131-2685


  Сергій Олександрович Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у ...
388165
  Посохова А. Документи Спілки письменників України як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-893-6
388166
  Посунько О.М. Документи судових установ 80-90-х pp. XVIII ст. у фондах Державного архіву Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 93-98. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
388167
  Василюк О.Д. Документи східної тематики із фонда Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599
388168
  Павленко С.Ф. Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 167-171
388169
   Документи трагічної історії України (1917-1927). – Київ, 1999. – 640с. – Перелік документів: с.622-640. – ISBN 966-95687-0-6
388170
  Сова А. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243–257. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
388171
   Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: В.Брехуненко, О. Заяць, Ю.Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 607, [1] с. – На обкл. назва: Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст. - Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. в тексті, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2). – ISBN 978-966-02-7902-5
388172
   Документи українського патріотичного руху ... р. : Додаток до Вісника репресій в Україні. – New York, 1980. – ISSN ,
388173
  Старовойт С.В. Документи фізіолога В.М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
388174
  Зінченко П. Документи фондів Київської судової палати як джерело з дослідження особового складу судових установ // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 483-486. – ISBN 978-966-171-795-3
388175
  Крячок М.І. Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 213-220
388176
   Документи ХVІІ ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 147-165. – ISBN 966-7671-25-9
388177
  Темірова Н.Р. Документи Херсонського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.92-104. – ISBN 966-7089-17-7
388178
  Савченко О.І. Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 160-163. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
388179
  Крачковський Б.П. Документи ЦДАЖР УРСР як джерело для вивчення історії робітників радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 37-43. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Дається аналіз архівних документів, що зберегаються у фондах ЦДАРЖ УРСР, як важливого джерела для дослідження соціально-економічних проблем розвитку одного з великих загонів робітничого класу УРСР - робітників радгоспів.
388180
  Василюк О.Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93-99. – ISBN 978-966-02-5736-8


  До 155-річчного ювілею Юліана Андрійовича Кулаковського - відомого вченого-історика, антикознавця, археолога та візантолога, філолога, професора Університету Св. Володимира. Кореспондентами Ю.А. Кулаковського були відомі вчені, колеги - Флоринський ...
388181
  Раца В. Документи як джерело інформації, необхідної для належної організації та діяльності судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати комплексного аналізу документів як джерел інформації, що необхідні для організації ефективної роботи суду. Характеристика документів у судовій діяльності здійснена крізь призму певної класифікації, що дозволило найповніше розкрити ...
388182
  Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
388183
  Андрушко П.П. Документи як предмет злочинів, склади яких передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 4-76. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
388184
  Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
388185
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у вересні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 15-16
388186
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у серпні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 вересня (№ 159). – С. 21-22
388187
  Кочубей В.В. Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 86-90
388188
   Документирование в гибких производственных системах. – Москва : Машиностроение, 1991. – 224 с.
388189
  Глотова С.А. Документирование распорядительной деятельности в России в XVIII веке // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 102-108. – ISSN 1812-8696
388190
  Шаповал А. Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О.П. Маркевича) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 660-676. – ISSN 2224-9516


  Рзглянуто структуру та документальний склад особового архівного фонду академіка НАН України О.П. Маркевича, який є джерельною базою дослідження життя та діяльності вченого.
388191
  Дюженко Г.А. Документная лингвистика / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
388192
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій6 потреба удоконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті обгрунтовно потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповнені, оновленні, осучаснені всіх його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної ...
388193
  Воловник Л.С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка: загальний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Національний ботанічний сад (НБС) ім. М.М. Гришка є державною науково-дослідною установою Національної академії наук України, яка входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Архівний фонд НБС ім. М.М. Гришка станом на 1 січня 2015 р. ...
388194
  Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійснені оцифрування фондів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
388195
  Лосієвський І.Я. Документні пам"ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 124-134. – Бібліогр.: 15 назв.


  Розглядаються актуальні питання теорії та практики формування колекцій документних пам"яток - від античних епіграфічних джерел до цінних електронних документів XXI ст.
388196
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Київ, 2005. – 108с.
388197
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Довідкове вид., (перероб.і доп.). – Київ, 2006. – 158с. – 34Доку доп.карт.м.в.,юр.
388198
  Зуб В.М. Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / В.М. Зуб ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2017. – 212, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-210. – ISBN 978-617-02-0269-7
388199
  Самохіна Н. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 107 с. – ISBN 978-966-02-4828-1
388200
  Муха Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі / Л. Муха, Т. Міцан; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
388201
  Силков Сергей Васильевич Документно-коммуникационные аспекты менеджмента знаний в условиях формирования "электронного правительства" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні теоретичні й практичні аспекти документних комунікацій у менеджменті знань (КМ) в умовах формування й розвитку "електронного уряду". Показано, що нині КМ-технології починають активно застосовуватися в державних органах ...
388202
  Шевченко О.В. Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 66-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
388203
  Швецова-Водка Документное обеспечение кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" завершено // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 122-124. – ISSN 0869-608Х


  Рец. на : Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность. Ч. 1 : хрестоматия для аспирантов и соискателей : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров ; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел: 2010. - 329 с.; Ч. 2 : ...
388204
  Балкова И.В. Документные фонды библиотек: новое пособие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0130-9765
388205
  Земсков А.И. Документоведение - было, есть и будет : (обзор зарубежных публикаций) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 63-73. – ISSN 0130-9765


  Статья более широко знакомит читателей с тем, что происходит в сфере документоведения на международном уровне.
388206
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 460с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-010-4
388207
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 3-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 460с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-077-5
388208
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотипное. – Киев : Знання, 2006. – 464с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-148-9
388209
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8


  8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
388210
  Илюшенко М.П. и др. Документоведение. Документ и системы документации / М.П. и др. Илюшенко. – М., 1977. – 84с.
388211
  Сафиуллина З.А. Документоведческая проблематика в различных областях знания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  В системе существующих областей знания достаточно много дисциплин, в которых документ рассматривается в качестве объекта исследования. В статье анализируется, что общего и чем отличаются дисциплины, в которых одним из объектов выступает документ.
388212
  Швецова-Водка Документознавство : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-294-9
388213
  Корж А.В. Документознавство : зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
388214
  Швецова-Водка Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
388215
  Асєєв Г. Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Інформаційні ресурси України в інформаційній індустрії розглядаються з позицій обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб"єктів, не пов"язаних безпосередньо з їхнім формуванням); ресурсів масового використання; "вбудованих" інформаційних ...
388216
  Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
388217
  Отамась І. Документознавство як одна із ланок впровадження практичних результатів в інтелектуалізації діловодства // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 26-27
388218
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навчальний посібник / А.В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316с. – ISBN 966-373-204-0
388219
  Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з визначенням існуючих проблем реформування перспектив розвитку системи вищої освіти України, зокрема, вищої документознавчої освіти в контексті інтеграційних процесів Європейського освітнього простору.
388220
  Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17 - 22
388221
  Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32


  У статті розглянута проблема розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а, отже, розвитку документознавчої професіології у її змістовому аспекті. Окреслено деякі шляхи вирішення цих проблем.
388222
  Пархоменко Н.В. Документознавчий аспект банківських операцій Державного Банку Російської імперії в XIX - на початку XX століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-50. – ISSN 2409-9805
388223
  Плешкевич Е.А. Документологическая теория продукта деятельности с закрепленной информацией: перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 97 - 111. – ISSN 0130-9765
388224
  Виноградова Е.Б. Документологический тезаурус: анализ и использование // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена новейшая редакция документологического тезауруса, представленная в рецензируемой книге.
388225
  Нестерович Ю.В. Документология: на пути к трансдисциплинарному знанию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 81-97. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные итоги развития теоретического раздела документологии как междисциплинарного направления. Высказана целесообразность дальнейшего развития её общетеоретических знаний в трансмеждисциплинарном поле. Ключевые слова: документология, ...
388226
   Документообіг в юридичній клініці : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / О.С. Котуха, В М. Гентош Є Р. Дулеба, Ю.О. Фігель, Є.І. [та ін.] Федик; [О.С. Котуха та ін.] ; Асоц. ЮК України, Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2910-07-0
388227
   Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : навчальний посібник / Гриньова В.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 306, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-676-398-6
388228
  Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие / А.А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 66). – ISBN 5-85129-175-3
388229
  Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
388230
  Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
388231
  Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52.
388232
  Дубовик С. Документування діяльності виборчих комісій // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-25
388233
  Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства : Навчальний посібник / Г.В.Уманців; МОНУ; Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2005. – 284с. – ISBN 966-629-173-8
388234
  Сафонов Т.І. Документування результатів внутрішнього аудиту // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 89-95. – ISSN 2306-0050
388235
  Дем"янчук В.А. Документування слідчих і судових дій / В.А. Дем"янчук, Б.Є. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 170-178
388236
  Жовтан П.В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 25-33. – ISSN 1609-0462
388237
   Документування у менеджменті : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич; МОіНУ; Відкритий міжн. унів. розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 216с. – ISBN 966-8253-59-0
388238
  Вовчак А. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка / А. Вовчак, Р. Сулим // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 117-127. – ISSN 2225-5095
388239
  Ковальчук В. Документування шлюбів в ОУН і УПА // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 692-697. – (Нова серія ; Вип. 15)
388240
  Лук"янчиков Б.Є. Документування як форма фіусації криміналістичної інформації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 168-173.
388241
  Кутузов М.И. Документы / М.И. Кутузов. – М.
1. – 1950. – 795с.
388242
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – М.
2. – 1960. – 783с.
388243
   Документы VIII съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин, 1957. – 1102с.
388244
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 1. – 1964. – 260 с.
388245
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 2. – 1964. – 368 с.
388246
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 5. – 1968. – 388 с.
388247
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.1. – 1969. – 192 с.
388248
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.2. – 1969. – 399 с.
388249
  Гераклитов А.А. Документы XVII века Саратовского и Радищевского музея / А.А. Гераклитов. – Саратов : Электро-тип. О-ва книгопечатников, 1910. – 27 с. – Изд. без тит. л.
388250
  Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практическое пособие / В.Н. Слиньков; Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 546с. – ISBN 966-7508-29-3
388251
   Документы архива хивинских ханов по истории и этрографии каракалпаков. – М., 1967. – 540с.
388252
  Кахаров А.К. Документы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1984. – 37с.
388253
  Боголюбов К.М. Документы борьбы и побед / К.М. Боголюбов, Ф.П. Петров. – М., 1974. – 183с.
388254
  Аникеев В.В. Документы Великого Октября / В.В. Аникеев. – Москва, 1977. – 239с.
388255
   Документы великого созидания: Источники по истории Украинской ССР. – К., 1986. – 216с.
388256
   Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии. – Горький : Горьк. обл. изд-во, 1945. – 159 с., [2] л. портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 155-158
388257
   Документы Великой пролетарской революции. – М.
1. – 1938. – 372с.
388258
   Документы Великой Пролетарской революции. – М.
2. – 1948. – 338с.
388259
  Петров Б.Н. Документы вермахта и материалы немецких историков о начале Сталинградской битвы // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-45. – ISSN 1606-0219
388260
   Документы внешней политики СССР. – М.
Т. 1. – 1957. – 772с.
388261
   Документы внешней политики СССР. – М.
2. – 1958. – 803с.
388262
   Документы внешней политики СССР. – М.
3. – 1959. – 723с.
388263
   Документы внешней политики СССР. – М.
4. – 1960. – 836с.
388264
   Документы внешней политики СССР. – М.
5. – 1961. – 807с.
388265
   Документы внешней политики СССР. – М. : Госполитиздат
Т.5 : 01янв.1922 г.- 19 нояб.1922 г.( Редкол. 5т. А.Е. Богомолов и др.). – 1961. – 807с.
388266
   Документы внешней политики СССР. – М.
6. – 1962. – 671с.
388267
   Документы внешней политики СССР. – М.
7. – 1963. – 760с.
388268
   Документы внешней политики СССР. – М.
8. – 1963. – 862с.
388269
   Документы внешней политики СССР. – М.
9. – 1964. – 783 с.
388270
   Документы внешней политики СССР. – М.
10. – 1965. – 687с.
388271
   Документы внешней политики СССР. – М.
11. – 1966. – 792с.
388272
   Документы внешней политики СССР. – М.
12. – 1967. – 816с.
388273
   Документы внешней политики СССР. – М.
13. – 1967. – 883с.
388274
   Документы внешней политики СССР. – М.
14. – 1968. – 872с.
388275
   Документы внешней политики СССР. – М.
15. – 1969. – 868с.
388276
   Документы внешней политики СССР. – М.
16. – 1970. – 920с.
388277
   Документы внешней политики СССР. – М.
17. – 1971. – 880с.
388278
   Документы внешней политики СССР. – М.
18. – 1973. – 718с.
388279
   Документы внешней политики СССР. – М.
19. – 1974. – 823с.
388280
   Документы внешней политики СССР. – Изд. выходит с 1959 г. – Москва : Политиздат
Т. 20 : Январь-декабрь 1937 г. – 1976. – 815с. + Указ.предм. - темат.и документов, касающихся взаимоотношений Сов.Союза с заруб.странами: с.772-785. – Список лит. в примеч. с.692-771
388281
   Документы внешней политики СССР. – М.
21. – 1977. – 792с.
388282
  Злоказов Г.И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР / Г.И. Злоказов. – Москва, 1984. – 137 с.
388283
   Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах. – М., 1991. – 589с.
388284
   Документы героических свершений. – К., 1985. – 425с.
388285
   Документы героической борьбы. – Красноярск, 1959. – 564с.
388286
   Документы и делопроизводство : справочное пособие. – Москва : Экономика, 1991. – 270 с. – ISBN 5-282-01054-2
388287
  Айвазовский Документы и материалы / Айвазовский. – Ереван, 1967. – 408с.
388288
   Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 77с.
388289
   Документы и материалы к учебнику по отечественной истории, 10 класс. – М., 1992. – 96с.
388290
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1948. – 368с.
388291
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1981. – 302с.
388292
   Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937-1939. – М.
2. – 1981. – 415с.
388293
   Документы и материалы кануна второй мровой войны. – М.
2. – 1948. – 287с.
388294
   Документы и материалы о работе первичных профсоюзных организаций школ и детских учреждений. – М., 1967. – 135с.
388295
   Документы и материалы по германскому вопросу. – М., 1948. – 12с.
388296
   Документы и материалы по истории Белоруссии. – Минск
3. – 1953. – 1020с.
388297
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
1. – 1940. – 435с.
388298
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
2. – 1940. – 351с.
388299
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
Т.1,Ч.2. – 1950. – 583с.
388300
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
3. – 1952. – 656с.
388301
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
1. – 1960. – 415с.
388302
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
2. – 1962. – 356с.
388303
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
1. – 1963. – 546с.
388304
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
2. – 1964. – 717с.
388305
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
3. – 1965. – 608с.
388306
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
4. – 1966. – 558с.
388307
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
5. – 1967. – 612с.
388308
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
6. – 1969. – 432с.
388309
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
7. – 1973. – 510с.
388310
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
8. – 1974. – 680с.
388311
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
9. – 1976. – 520с.
388312
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
4. – 1981. – 424с.
388313
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
11. – 1983. – 599с.
388314
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М. : Наука
Т. 12 : январь 1961 - декабрь 1965 г. – 1986. – 576 с.
388315
   Документы и материалы по истории советско-чеховловацких отношений. – М.
Т. 5. – 1988. – 481с.
388316
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
1. – 1973. – 551с.
388317
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
2. – 1977. – 635 с.
388318
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
3. – 1978. – 647с.
388319
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва : Наука
Т. 4, кн. 1 : Март 1939 г. - декабрь 1943 г. / [том подгот.: Ч. Аморт, А.Х. Клеванский, А.И. Недорезов и др.]. – 1981. – 420, [4] с.
388320
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
Т. 4, кн. 2. – 1983. – 472с.
388321
   Документы и материалы по итсории Мордаоской АССР. – Саранск
Т.3,Ч.1. – 1939. – 345 с.
388322
   Документы и материалы пои истории советско-польских отношений. – М.
10. – 1980. – 552с.
388323
   Документы и материалы советско-американской встречи во Владивостоке.. – М., 1974. – 32 с.
388324
   Документы и материалы советско-английских переговоров в Москве.. – М., 1975. – 70 с.
388325
   Документы и материалы советско-индийской встречи на высшем уровне.. – М., 1976. – 48 с.
388326
   Документы и материалы советско-французской встречи в Рамбуйе.. – М., 1974. – 39 с.
388327
  Всесоюзный Документы и материалы. / Всесоюзный, учителей. Москва. съезд, 1978. – Москва, 1978. – 144с.
388328
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] ; в. 2 т. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау
Т. 1 : 1388-1550. – 1882. – [4], XII, 338, XXI с. – Текст на рус. и лат. яз
388329
   Документы и фактографические базы данных в Международной системе ГЕОИНФОРМ. – М., 1987. – 99с.
388330
  Люблинская А.Д. Документы из Бастильского архива. Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Ленинград, 1960. – 328с.
388331
   Документы из истории ярославского комсомола (1918-1920). – Ярославль, 1959. – 392с.
388332
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
Т. 1. – 1990. – 527с.
388333
   Документы истории Великой французской революции. – М.
2. – 1992. – 352с.
388334
   Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. – Ташкент
1. – 1954. – 268с.
388335
   Документы к истории славяноведения в России (1850-1912). – М.-Л., 1948. – 407с.
388336
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Копьева А.Н.; Копьёва А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Москва, 1969. – 21с.
388337
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. / А.Н. Копьева. – Иркутск, 1973. – 43с.
388338
   Документы Кнференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
7. – 1964. – 588с.
388339
  Вонсавичус Брониславос Клеменсович Документы колхозов и местных советских учреждений, как источник по истории колхозного строительства в Литвской СССР (1948-1958 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / Вонсавичус Брониславос Клеменсович; МВ и ССО РСФСР. Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1980. – 23с.
388340
  Соколов В.Н. Документы Коммунистической партии как источник изучения ее борьбы за социалистическую индустриализацию страны (на материалах парторганизаций Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Соколов В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 374л. – Бібліогр.:л.354-374
388341
   Документы конференции еропейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. – М., 1967. – 23 с.
388342
   Документы конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торгавли и развития. – Нью-Йорк
2. – 1964. – 718с.
388343
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
1. – 1964. – 451с.
388344
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
4. – 1964. – 282с.
388345
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
5. – 1964. – 731с.
388346
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
8. – 1964. – 178с.
388347
   Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. – М., 1987. – 383с.
388348
   Документы Международного совещания коммунистических и рабочих партий. – М., 1969. – 64с.
388349
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – Москва
Т. 1. – 1946. – 160 с.
388350
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
2. – 1946. – 143с.
388351
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
3. – 1946. – 184с.
388352
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Документы Московского архива Министерства юстиции / [сост. и введ. М.В. Довнар-Запольского]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1897. – XXIII, 570 с. – Экз. деф., без обл.
388353
   Документы на половецком языке XVI в.(судебные акты Каменец-Подолькой армянской общины). – М., 1967. – 431с.
388354
   Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8779
388355
   Документы о бактериологической войне амеиканских империалистов против корейского и китайского народов, 1952. – 22с.
388356
   Документы о внешней политике правительства Германской Демократической Республики. – М., 1956. – 535с.
388357
   Документы о внешней политике Правительства Германской Демократической Республики. – М., 1958. – 685с.
388358
   Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов против Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1951. – 349с.
388359
   Документы о героической обороне Царицына в 1918 году. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 224с. + Карта в прил.
388360
   Документы о народном контроле в СССР. – Киев, 1986. – 38с.
388361
   Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг.. – М., 1942. – 79с.
388362
   Документы о преступлениях Адольфа Хойзингера против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. – Москва, 1962. – 220 с.
388363
   Документы о революционных событиях 1905-1907 гг. в Якутии. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 208 с.
388364
   Документы о тридцатилетии Якутской АССР. – Якутск, 1952. – 28с.
388365
   Документы О.Ю. Шмидта в Архиве РАН : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0869-6322
388366
   Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика. – М., 1954. – 320с.
388367
   Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг.. – Киев : Наукова думка, 1965. – 827с.
388368
   Документы обвиняют. – М.
2. – 1945. – 392с.
388369
   Документы обличают расизм. Расизм в старнах "свободного мира" и новый этап борьбы против него. – М., 1968. – 248с.
388370
   Документы обличают. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. – Минск, 1964. – 272с.
388371
   Документы опровергают: Против фальсификации истории рус.-кит. отношений. – М., 1982. – 511с.
388372
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечеств.войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
388373
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
388374
   Документы партии "ФРЕЛИМО" Народной Республики Мозамбик: III съезд, Мапуту, 3-7 февр. 1977 г.. – М., 1980. – 238с.
388375
   Документы Первого Интернационала. Лондонская конференция Первого Интернационала, 17-23 сент. 1971 г.. – М., 1988. – 573с.
388376
   Документы по аттестаации учителей общеобразовательных школ. – М., 1975. – 32с.
388377
   Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 18 в.. – Тбилиси, 1968. – 336с.
388378
   Документы по истории Академи наук СССР, 1917-1925 гг.. – Л., 1986. – 382с.
388379
   Документы по истории Академии наук СССР, 1926-1934 гг.. – Л., 1988. – 286с.
388380
   Документы по истории Балкарии (конец XIX - начало XX в.). – Нальчик, 1962. – 308с.
388381
   Документы по истории Балкарии. 40-90 гг. XIX в.. – Нальчик, 1959. – 264с.
388382
   Документы по истории внешней политики Франции. 1547-1548 гг.. – М.-Л., 1963. – 394с.
388383
   Документы по истории гражданских войн во Франции. 1561-1563 гг.. – М.-Л., 1962. – 364с.
388384
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат. – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1940. – 544с. : фото
388385
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : Политиздат при ЦК ВКП(б). – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР. / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1941. – 544с.
388386
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1954. – 908с.
388387
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1960. – 952с.
388388
   Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. – 153с.
388389
   Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева = Jewish documeentary sources in Kiev archives : путеводитель. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 752 с. – ISBN 966-378-033-9
388390
   Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI - середина XVII в.). – Казань, 1990. – 204с.
388391
  Соколов Н.Н. Документы по истории крестьянских восстанй во Франции и на острове Кипр / Н.Н. Соколов, Т.М. Червонная. – Горький, 1971. – 38с.
388392
   Документы по истории крестьянской общины 1861-1880 гг.. – М., 1991. – 220с.
388393
   Документы по истории мюнхенского сговора, 1937-1939. – М., 1979. – 471с.
388394
  Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники. / С.В. Шухардин. – М, 1979. – 76с.
388395
  Нефедова К.Ф. Документы по истории нефтяной промышленоости Среднего Повольжья и комплектование ими государственных архивов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Нефедова К. Ф.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. Каф. теор. и практ. арх. – М., 1974. – 27л.
388396
   Документы по истории Удмуртии XV - XVII веков. – Ижевск, 1958. – 420с.
388397
   Документы по истории университетов Европы 12-15 вв.. – Воронеж, 1973. – 156 с.
388398
   Документы по истории японской деревни. – М.
Том 1. – 1966. – 149с.
388399
   Документы по кадровым вопросам. – М., 1977. – 96с.
388400
  Борщевский В.Я. Документы пятилетних планов как исторический источник / В.Я. Борщевский. – Днепропетровск, 1980. – 56с.
388401
   Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о раскольниках в городах России, 1654-1684 гг.. – М., 1990. – 146с.
388402
  Маврина О.С. Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 1608-0599
388403
   Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг.. – М., 1989. – 525с.
388404
   Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в наябре 1957 года. – М., 1957. – 32с.
388405
   Документы совещания политического консультатисного комитета государств-участников Варшавского договора. Бухарест, 4-6 июля 1966 г.. – М., 1966. – 30с.
388406
   Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг.. – М., 1975. – 523с.
388407
   Документы стойкости и героизма. – М., 1986. – 224с.
388408
  Олейник К.Е. Документы съездов и пленумов ЦК Компартии Молдавии как источник изучения истории республиканской парторганизации (1941-1951 гг.) / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1974. – 135с.
388409
   Документы трудового энтузиазма. – М., 1960. – 360с.
388410
   Документы трудовой славы москвичей. – М., 1967. – 503с.
388411
   Документы Х пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 3. – 1965. – 280 с.
388412
   Документы Х пленарной Ассамблеи. – Москва
Т. 4. – 1965. – 383 с.
388413
   Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах советских исследователей. – Л., 1960. – 284с.
388414
   Документы ЦГИА СССР в работах советских исследователей : Библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2 : Книги, статьи и публ. на русс. яз. 1958-1962 гг. – 1966. – 327с.
388415
   Документы ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1985. – 224с.
388416
   Документы ЦК ВЛКСМ 1985. – Москва, 1986. – 176с.
388417
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1968. – М., 1969. – 528с.
388418
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. – М., 1970. – 584с.
388419
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1982. – М., 1970. – 584с.
388420
   Документы штаба М.И. Кутузова. 1805-1806. – Вильнюс, 1951. – 340с.
388421
  Кутузов М.И. Документы штаба М.И.Кутузова. 1805-1806 / М.И. Кутузов. – Вильнюс, 1951. – с.
388422
  Каманин И.М Документы эпохи Богдана Хмельницкого 1656 и 1657 гг., извлеченные из Главного Московского архива Министерства иностранных дел : в 2 вып. / И.М Каманин; собр. И.М. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
В. 1. – 1911. – [2], 25-120 с. – Отд. оттиск: "Сб. ст. и материалов по истории Юго-запад. России". Киев, 1911, вып. 1, с. 25-120. - Загл. 2 вып.: Из прошлого Юго-западного края. (Статьи и материалы)


  С. 118-120: 1683 года июня 7. Донесение Варлаама Ясинского, Феодосия Углицкого, Силев. Головчича и друг. гетману Самойловичу о результатах назначенной им ревизии драгоценностей Михайловского монастыря по отъезде в Чернигов Гугуревича / (Сообщ. М.И. ...
388423
  Акопьян О.С. Документы, делопроизводство, машинопись. / О.С. Акопьян, С.В. Никифоров. – Ростов-на-Дону, 1966. – 168с.
388424
  Каманин И. Документы, известия и заметки. / И. Каманин. – 486-491с.
388425
   Документы, касающиеся учрежденной при Императорской Академии Наук Межведомственной Комиссии для производства магнитной съемки России, 1912. – 33 с. – Отд. оттиск
388426
  Эрмлер Ф.М. Документы, статьи, воспоминания / Ф.М. Эрмлер. – Ленинград, 1974. – 342с.
388427
  Лещенко Ю. Документы, факты и никакой политики // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 38-40


  Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Что легло в основу межгосударственной аферы?
388428
   Докумнты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
3. – 1964. – 670с.
388429
  Нестеров М.Н. Докусентированность языка как стилеобразующая категория в русском советском историческом романе (20-30-е гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Нестеров М. Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 73 с.
388430
  Хицков И. Докучаевская модель земледелия - ключ к системному развитию сельского хозяйства / И. Хицков, Г. Чогут, В. Петропавловский // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0235-2443
388431
  Тихоненко Д.Г. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 94-104 : фото. – ISSN 0587-2596
388432
  Гор Г.С. Докучливый собеседник / Г.С. Гор. – М.-Л., 1962. – 246с.
388433
  Егоров А.И. Дол березовых туманов / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1987. – 366с.
388434
  Плашевский Ю.П. Дол Заповедный / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1990. – 186с.
388435
  Шпонтак І.М. Долаємо дитячі страхи спільними зусиллями фахівців і батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
388436
  Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1987. – 113,2с.
388437
  Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 92-111. – ISSN 0130-5247
388438
  Кабкова О.В. Долання російсько-німецько-французького "порогу" в п"єсі В. Набокова "Винахід вальса" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-90. – (Бібліотека Інституту філології)
388439
  Носенко О.Є. Долар на престолі / О.Є. Носенко. – Київ, 1963. – 132 с.
388440
  Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-13
388441
  Плачинда В. Доларизація в Україні: тенденції розвитку та чинники виникнення // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 73-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
388442
  Пасажко Т.С. Доларизація в Україні: тенденції, наслідки та методи подолання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 83-91
388443
  Паливода К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 32-39. – ISSN 1605-2005
388444
  Кульчицький М. Доларизація депозитного та кредитного ринків в Україні / М. Кульчицький, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 289-297. – ISSN 0201-758Х
388445
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 215-228. – Бібліогр.: л. 186-215
388446
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Т.Б.; Цвигун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
388447
  Ганусик Ю.Б. Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
388448
  Стецько Л.І. Доларизація економіки України, її наслідки і напрямки зниження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.15. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
388449
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюється проблема доларизації економіки України. Проводиться статистичний аналіз динаміки рівня доларизації, який показує її позитивні та негативні сторони. Окреслюються напрями економічної політики щодо мінімізації впливу доларизації ...
388450
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50.
388451
  Береславська О.І. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / О.І. Береславська, В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 117-130. – ISSN 1605-7988
388452
  Хрупович С.Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 23-26


  Статтю присвячено проблемі поступового заміщення таких функцій грошей, як збереження та обмін на користь вільноконвертованої іноземної валюти. Визначено індикатори доларизації економіки та окреслено шляхи мінімізації впливу цього явища на ефективність ...
388453
  Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-31.
388454
  Сіроштан М.А. Доларизація: проблеми і наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.144-146
388455
  Бузинар Б.А. Доларові ризики для національної економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 34-37.
388456
   Доларопоклонники. – К., 1953. – 64с.
388457
  Рибаченко В. Долати глобальну кризу : обговорювали науковці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  В Інституті міжнародних відносин за ініціативою кафедри міжнародної інформації відбувся міжнародний круглий стіл "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи". Науковці обох країн, ґрунтуючись на принципах так званої платформи "ДА", ...
388458
  Васютинський В.О. Долаючи бідність у собі: соціально-психологічні засоби підвищення самоефективності особи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 47-61
388459
  Коваленко Л.М. Долаючи відстані й кордони / Л.М. Коваленко. – К, 1968. – 47с.
388460
  Бініон М. Долаючи імперський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 23 (291). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Спроба Британії вибачитися за помилки власного колоніального минулого (компенсації для більш як 5 тис. кенійців похилого віку, яких тримала за гратами і катувала британська колоніальна влада під час повстання Мау-Мау проти англійського панування у ...
388461
  Войтко В.І. Долаючи інерцію мислення / В.І. Войтко. – Київ, 1988. – 60с.
388462
  Бурлакова В. Долаючи комплекс малороса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Попри стереотипи, місцеву агресивну політику рисифікації та конфлікти з українофобами, на Південному Сході не всі мімікрують під російськомовних - вони обстоюють право бути собою.
388463
  Ольшевський І. Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
388464
  Радченко Ірина Долаючи недовіру : думки опісля ЗНО з української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-68
388465
  Петренко О.Є. Долаючи неправди. "Слов"янський сокіл" / розмову вела Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 14-15


  Розмова з нащадком українського поета-романтика першої половини XIX століття Михайла Петренка.
388466
  Зарицький М.С. Долаючи несамовитий опір ворога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Спогади ветерана, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, інваліда війни, полковника у відставці М.С. Зарицького про бойові роки та про післявоєнні роки навчання в Одеському, а потім у Київському університеті. Згодом, закінчивши аспірантуру, ...
388467
  Макаренко О.А. Долаючи підступи світової реакції : (Українська РСР у міжнародних відносинах в період 1924-1929 рр.) / О. Макаренко. – Київ : Політвидав України, 1964. – 52 с. – (Україна на міжнародній арені)
388468
  Дроздовський Д. Долаючи посттоталітарні травми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С . 6-7


  У Польщі представлено важливе культурологічно-літературознавче видання "Покоління - Трансформація - Ідентичність".
388469
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : До проблеми новітніх інтерпретацій української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 99-103
388470
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття перша: "Сафат Зінич" Юрія Федьковича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 73-80


  У статті на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів запропоновано розгляд оповідання Ю Федьковича "Сафат Зінич". У процесі аналізу біографічні факти інтерпретовано у рамках поетикальних змістів; у парадорксальний спосіб ...
388471
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття друга: Оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт" у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 96-104


  У статті подано результати відмінного від традиційного розгляду оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт". Запропоновано новітній, на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів, підхід до розуміння сатири і зроблено ...
388472
  Литвин В. Долаючи труднощі... // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 13-27
388473
  Бедный Д. Долбанем! / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 128с.
388474
  Коновалова Л.В. Долг - важнейшная категория марксистско-ленинской этики / Л.В. Коновалова. – Москва, 1965. – 108с.
388475
  Воронько П.М. Долг : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 112с.
388476
  Златопольский З. Долг / З. Златопольский, К.Д. Любченко. – Рига, 1965. – 87с.
388477
  Стрелков В.А. Долг / В.А. Стрелков. – Элистп, 1970. – 76с.
388478
  Николаев А.М. Долг / А.М. Николаев. – М, 1978. – 222с.
388479
  Иванов И.Г. Долг / И.Г. Иванов. – Москва, 1979. – 102с.
388480
  Елагин В.Н. Долг / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1980. – 32с.
388481
  Ветлугин И.М. Долг / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1980. – 265с.
388482
  Хаппалаев Ю.Р. Долг : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 55 с.
388483
  Гаффар А. Долг : повести и рассказы / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 176 с.
388484
   Долг. – М., 1984. – 64с.
388485
  Гончаров В.А. Долг / В.А. Гончаров. – Нальчик, 1986. – 174с.
388486
  Нурпеисов А. Долг : роман, эссе / А. Нурпеисов; пер. с каз. – Москва : Известия, 1988. – 494 с.
388487
  Арясов И.Е. Долг / И.Е. Арясов. – Москва, 1989. – 319с.
388488
  Сердюк В.Е. Долг / В.Е. Сердюк. – Иваново, 1990. – 398с.
388489
  Мельник Виктория Долг : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0131-8136
388490
  Клецков Л.Г. Долг и должность. / Л.Г. Клецков. – М, 1987. – 126с.
388491
  Велев Д. Долг и молодость / Д. Велев. – Москва, 1978. – 313с.
388492
  Коновалова Л.В. Долг и нравственное развитие личности / Л.В. Коновалова. – М., 1969. – 32с.
388493
   Долг и отвага : Рассказы о дипкурьерах. – Москва : Политиздат, 1988. – 351с.
388494
  Алещенко Н.М. Долг и подвиг / Н.М. Алещенко. – Москва, 1981. – 176 с.
388495
  Лебедев Л.В. Долг и сердце / Л.В. Лебедев. – Горький, 1959. – 75с.
388496
  Станчиц М.А. Долг и совесть / М.А. Станчиц. – Минск, 1988. – 61с.
388497
  Дзекунов М.Е. Долг и совесть в религиозной и коммунистической нравственности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дзекунов М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 20л.
388498
  Липенский Г.В. Долг и совесть: (Энергетики в СССР). / Г.В. Липенский. – М., 1986. – 174с.
388499
  Пилипенко М.М. Долг и счастье / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1952. – 64с.
388500
  Емельянова Л.М. Долг и честь родной Отчизны на труд и подвиги зовут / Л.М. Емельянова. – М., 1962. – 45с.
388501
  Былинов А.И. Долг инженера / А.И. Былинов. – К, 1957. – 159с.
388502
  Захандревич Н.Б. Долг народных дружинников / Н.Б. Захандревич, В.В. Олефиренко. – Киев : Политиздат, 1988. – 110с.
388503
  Мартынов Н.М. Долг памяти / Н.М. Мартынов. – Калининград, 1981. – 136с.
388504
  Исхаков В.М. Долг памяти : повести и рассказы / В.М. Исхаков. – Москва : Советская Россия, 1985. – 174 с.
388505
  Тумбасов А.Н. Долг памяти / А.Н. Тумбасов. – Челябинск, 1986. – 94 с.
388506
  Худалов Х.А. Долг памяти. / Х.А. Худалов. – Орджоникидзе, 1987. – 205с.
388507
  Сукиасян Э.Р. Долг памяти. К 70-летию Совещания по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (Москва, 15-27 декабря 1936 г.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 64-80. – ISSN 0130-9765
388508
  Богданов А.П. Долг памяти: Повесть об отце / А.П. Богданов, Г.П. Богданов. – М, 1990. – 237с.
388509
  Клюкин В.И. Долг перед обществом / В.И. Клюкин. – М., 1981. – 48с.
388510
  Панов Г.И. Долг перед полем. / Г.И. Панов. – Л., 1987. – 80с.
388511
  Первенцев А.А. Долг платежом красен / А.А. Первенцев. – М, 1957. – 110с.
388512
  Павлов Н.Е. Долг свидетеля / Н.Е. Павлов ; [ред. В.Г. Ткачева]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 140, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
388513
  Кубадински П. Долг семейный и долг общественный / П. Кубадински. – М, 1988. – 187с.
388514
  Богомолов М.П. Долг солдата / М.П. Богомолов, Г.М. Чернов. – Саратов, 1989. – 221с.
388515
  Соколов-Скаля Долг художника / Соколов-Скаля. – М., 1963. – 101с.
388516
  Лебедев И.Н. Долг человека перед обществом / И.Н. Лебедев, Ю.А. Коваль. – М., 1963. – 32с.
388517
  Ефтимиу В. Долг чести / В. Ефтимиу. – Бухарест, 1969. – 40с.
388518
  Пылев С.С. Долг, честь, мужество / С.С. Пылев, В.И. Самоварщиков. – М., 1981. – 152с.
388519
  Игнатов Р. Долг. / Р. Игнатов. – М., 1962. – 260с.
388520
  Клещенко А.Д. Долг. / А.Д. Клещенко. – Л, 1984. – 495с.
388521
  Малочевский Б.А. Долг. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1956. – 64с.
388522
  Парда Н. Долг... : стихотворения и поэмы / Н. Парда; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
388523
  Кулиева И. Долг: Стихи. / И. Кулиева. – Баку, 1976. – 54с.
388524
   Долганский фольклор. – Л., 1937. – 259с.
388525
  Вильямс Ч. Долгая воскресная ночь / Ч. Вильямс ; [Пер. Л. Берингова] // Дело о наезде / Д. Чейз. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С.141-240. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7030-0374-1
388526
  Убогий Ю.В. Долгая дорога / Ю.В. Убогий. – Тула, 1976. – 240с.
388527
  Руднев О.А. Долгая дорога в дюнах / О.А. Руднев. – Рига, 1984. – 457с.
388528
  Каурдаков Л.Г. Долгая дорога в тумане / Л.Г. Каурдаков, А.Б. Нагуманов. – Новосибирск, 1986. – 167с.
388529
  Аксенова А.С. Долгая дорога домой / А.С. Аксенова. – Ленинград, 1983. – 272с.
388530
  Крым А.И. Долгая дорога домой : сборник пьес / А.И. Крым. – Киев : Мистецтво, 1985. – 220с.
388531
   Долгая дорога за испанской визой // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-59 : фото
388532
  Баур Ингольф Долгая дорога к свету : Япония. Монастырь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
388533
  Воробьев Л.И. Долгая жизнь / Л.И. Воробьев. – Ленинград, 1971. – 231с.
388534
   Долгая жизнь Олега Лундстрема : из интервью // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 2-19


  Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) - легендарный рос. джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра.
388535
  Сергейчик Ю. Долгая жизнь патриарха // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 17-41
388536
  Рочев Я.М. Долгая зима в Абези : повесть / Я.М. Рочев; пер. с коми А.Шихова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 96 с.
388537
  Прайс Р. Долгая и счастливая жизнь. / Р. Прайс. – М., 1971. – 175с.
388538
  Такшеева З.В. Долгая короткая жизнь / З.В. Такшеева. – Л., 1990. – 133с.
388539
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1990. – 272с.
388540
  Белокрылов В.А. Долгая неделя / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1988. – 349с.
388541
  Горбунов М.Н. Долгая нива / М.Н. Горбунов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
388542
  Пановко Я.М. Долгая нива. Неделя из жизни одной девушки / Я.М. Пановко. – Л., 1961. – 139с.
388543
  Абашидзе Григол Григорьевич Долгая ночь : груз. хроника 13 в. / Абашидзе Григол Григорьевич; пер. с груз. В.Солоухина. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 374 с.
388544
  Садеки Д.М. Долгая ночь / Д.М. Садеки. – Москва, 1976. – 206 с.
388545
  Малкова К.А. Долгая ночь / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1982. – 95с.
388546
   Долгая ночь : рассказы о милиции Кузбасса. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1988. – 206 с.
388547
  Мейфилд Д. Долгая ночь. Счастливый случай / Джулиан Мейфилд ; пер. с англ. ; пред. Дж. Норта. – Москва : Прогресс, 1973. – 302с. – Пар. тит. с. на англ. яз. - В одной кн.: Чей это город? / Л. Грэхем
388548
  Кривощеков Л.Д. Долгая память войны / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1985. – 527с.
388549
  Аржакова Л.М. Долгая пауза после блистательных успехов : русская историческая полонистика на исходе XIX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-53. – ISSN 0132-1366
388550
  Турбин А. Долгая погоня : документальная повесть (о борьбе с оспой) / А. Турбин. – Москва : Профиздат, 1988. – 265 с.
388551
  Герасименко А.И. Долгая путина / А.И. Герасименко. – Москва, 1985. – 255с.
388552
  Степаненко В.И. Долгая Старица / В.И. Степаненко. – М., 1963. – 205с.
388553
  Когинов Ю.И. Долгая фамилия / Ю.И. Когинов. – М., 1983. – 255с.
388554
  Дауров Р.Д. Долгая шестидневная война: победы и поражения СССР на Ближнем Востоке / Р.Д. Дауров ; Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. – Москва : Институт востоковедения РАН, 2009. – 238 с. – Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93660-085-2
388555
   Долги и кредиты в современной капиталистической экономике. – Л., 1989. – 216с.
388556
  Шаталов С.И. Долги и развитие: африканская дилемма / С.И. Шаталов. – М., 1990. – 130с.
388557
  Каплер А.Я. Долги наши / А.Я. Каплер. – М., 1973. – 346с.
388558
  Володарский Э.Я. Долги наши / Э.Я. Володарский. – Ленинград, 1975. – 59с.
388559
   Долги наши. – Архангельск, 1981. – 240с.
388560
  Гехт С.Г. Долги сердца / С.Г. Гехт. – Москва, 1963. – 300с.
388561
  Урбелене Я. Долгие гласные современного литовского литературного языка. (Спектр. и рентгеногр. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Урбелене Я.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
388562
  Бытовой С.М. Долгие грозы / С.М. Бытовой. – Л, 1986. – 302с.
388563
  Иванов Ю.Н. Долгие дни блокады / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1989. – 494с.
388564
  Коняев Н.М. Долгие дни лета / Н.М. Коняев. – Л, 1988. – 272с.
388565
   Долгие дороги к морю : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 20-24 : Фото
388566
  Фоняков И.О. Долгие мгновения : Стихи / И.О. Фоняков. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 95с.
388567
  Чулаки М.М. Долгие поиски / М.М. Чулаки. – Л, 1979. – 350с.
388568
  Будаков В.В. Долгие поля / В.В. Будаков. – Воронеж, 1991. – 315с.
388569
  Барченко С.А. Долгие проводы / С.А. Барченко. – Москва, 1987. – 318с.
388570
   Долгие, долгие километры. – Новосибирск, 1976. – 297с.
388571
  Савченко И.И. Долгий - короткий день. / И.И. Савченко. – Краснодар, 1976. – 47с.
388572
  Волков Л. Долгий век кулачного человека : о фашизме, нацизме, ленинизме, сталинизме и модернизации в перспективе 2022 года // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-174. – ISSN 0012-6756
388573
  Кондрашов С.Н. Долгий взгляд на Америку / Кондрашов С.Н. – Москва : Международные отношения, 1988. – 592с.
388574
  Гуляковский Е.Я. Долгий восход на Энне / Е.Я. Гуляковский. – Москва, 1985. – 336с.
388575
  Барановский В.С. Долгий всполох / В.С. Барановский. – Вильнюс, 1985. – 336с.
388576
  Хохлов С. Долгий день. / С. Хохлов. – М., 1968. – 95с.
388577
  Суржко А.П. Долгий зимний день / А.П. Суржко. – М., 1986. – 219с.
388578
  Бартошин В.С. Долгий осенний день / В.С. Бартошин. – Симферополь, 1985. – 254с.
388579
  Каз З.М. Долгий перевал. / З.М. Каз. – Харьков, 1978. – 79с.
388580
  Бирюков С.Е. Долгий переход / С.Е. Бирюков. – Воронеж, 1980. – 32с.
388581
  Элебаев М. Долгий путь / М. Элебаев. – Фрунзе, 1959. – 117с.
388582
  Давыдов Л.Д. Долгий путь без привалов : рассказ о "подсолнечном боге" - дважды Герое Социалистического Труда, академике В.С.Пустовойте и его учениках / Л.Д. Давыдов. – Москва : Советкая Россия, 1964. – 159 с.
388583
  Гулиа Г.Д. Долгий путь в Видигейру / Г.Д. Гулиа. – М., 1990. – 464с.
388584
  Шенин С.Ю. Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 95-106. – ISSN 0321-2068
388585
  Воронова М. Долгий путь Василия Григоровича-Барского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 48-68. – ISSN 1819-6268
388586
   Долгий путь возвращения. – Москва, 1965. – 528 с.
388587
  Белова И.Ю. Долгий путь длинною в 65 славных лет! // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-14. – ISSN 1813-100X


  Изложена история открытого акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ») – признанного лидера отечественной науки, предприятия Госкорпорации ...
388588
  Николов Т.Г. Долгий путь жизни / Т.Г. Николов; Под ред. Барскова И.С. – Москва : Мир, 1986. – 167с.
388589
  Хамори Йожеф Долгий путь к мозгу человека / Хамори Йожеф. – М., 1985. – 150с.
388590
  Исаченко М С. Долгий путь к Победе, 1941-1945 / М С. Исаченко, . – Л, 1980. – 229с.
388591
  Бахревский В.А. Долгий путь к себе / В.А. Бахревский. – М, 1991. – 748с.
388592
  Богданов Е.Ф. Долгий путь к тишине / Е.Ф. Богданов. – Москва, 1977. – 320с.
388593
  Семпрун Х. Долгий путь: роман / Х. Семпрун. – М., 1989. – 223с.
388594
  Васильева Е.Н. Долгий свет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 480с.
388595
  Знаменская И.В. Долгий свет / И.В. Знаменская. – Ленинград, 1982. – 47с.
388596
  Райт Ричард Долгий сон / Пер. с англ. М. Кан // Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 233-589. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
388597
  Щербак Ю.Н. Долгий час добра : рассказы / Ю.Н. Щербак. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
388598
  Брошкевич Е. Долго и счастливо : Роман / Е. Брошкевич. – Москва : Прогресс, 1972. – 348с.
388599
  Грегори Д. Долго и счастливо : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. Н.Х. Ибрагимовой]. – Москва : АСТ, 1999. – 428, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Forever after / Jill Gregory, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03712-7
388600
  Радин В.Н. Долго летящая пуля : повесть и рассказы / В.Н. Радин; пер. с мордов.- мокша. – Саранск, 1989. – 158 с.
388601
   Долго ли, коротко ли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
388602
   Долгова Азалія Іванівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 79-80. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
388603
  Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 109-182. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
388604
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Детская литература, 1974. – 222 с.
388605
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1978. – 208 с.
388606
  Рубцов Л.И. Долговечность декоративных деревьев и кустарников. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1953. – 52с.
388607
   Долговечность документа. – Л, 1981. – 137с.
388608
   Долговечность документа. – Л, 1981. – 137с.
388609
  Северинчик Н.А. Долговечность и надежность геолого-разведочных бурильных труб / Н.А. Северинчик, Б.В. Копей. – М., 1979. – 175с.
388610
  Степанов В.Ф. Долговечность и ползучесть полимеров в радиационном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Степанов В.Ф.; Учен.совет.по механике и материаловедению полимеров при физико-хим.ин-те. – М, 1971. – 19л.
388611
  Милованов В.И. Долговечность малых холодильных компрессоров. / В.И. Милованов. – М, 1991. – 174с.
388612
  Дмитрюк Г.Н. Долговечность металлополимерных сочленений и возможность их применения в опорах скольжения некоторых самолетных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дмитрюк Г.Н.; Риж.ин-т.инженеров гражд.авиации. – Рига, 1965. – 21л.
388613
   Долговечность оборудования огнеупорного производства. – М, 1978. – 232с.
388614
  Сухарева Л.А. Долговечность полимерных покрытий / Л.А. Сухарева. – М., 1984. – 236с.
388615
  Вальчук Г.И. Долговечность стали в условиях трения при циклических контактных и изгибающих нагружениях с учетом масштаба фактора. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вальчук Г.И.; АН УССР. – К, 1964. – 17л.
388616
  Мельников Г.П. Долговечность элементов конструкций в условиях высоких температур при стендовых испытаниях / Г.П. Мельников. – М., 1979. – 80с.
388617
  Доценко С Н. Долговечность элементов радиоэлектронной аппаратуры / С Н. Доценко, В.В. Соболев. – Ленинград, 1973. – 159 с.
388618
  Ступников В.Г. Долговечностьд и возобновляемость байрачных дубрав Старобельщины. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Ступников В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
388619
  Анисимов Л. Долговой кризис еврозоны и новые экономические ориентиры России / Л. Анисимов, М. Катвицкая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 2074-6040


  Авторы, анализируя проблемы Евросоюза, полагают, что России следует еще более активно встраиваться в новый мир, где будет доминировать Азия.
388620
  Патрон П.А. Долговой кризис Еврозоны: причины и пути преодоления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 45-66. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
388621
   Долговой кризис на латиноамериканской периферии мирового капитализма : особенности, тенденции, методика исследования. – Москва, 1989. – 191 с.
388622
  Бетлий Е. Долговой поверенный / Е. Бетлий, В. Федорин // Forbes / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011. – № 1 (01). – C. 128-131. – ISSN 2221-4542


  Октябрьская революция превратила наследника знаменитой династии Михаила Терещенко из баснословного богача в безденежного должника.
388623
  Пороховский А.А. Долговой феномен американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 12 (528). – С. 3-14. – ISSN 0321-2068
388624
   Долговременная стабильность гравиинерциальных приборов. – Москва : Наука, 1979. – 116с.
388625
   Долговременное прогнозирование сейсмической опасности по комплексу геолого-геофизических данных. – Москва : Наука, 1988. – 107с.
388626
   Долговременные прогнозы проявления экзогенных геологических процессов. – Москва : Наука, 1985. – 151с.
388627
   Долговременные тенденции в капиталистическом производстве. – М., 1985. – 229с.
388628
  Цветков А. Долговязый юбиляр // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17


  Токіо тава (Tokyo tower) - Токійській телерадіобашні, символу повоєнного (післявоєнного) відродження Японії - 50 років.
388629
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / авториз. пер. с башк.И.Каримова. – Москва : Современник, 1977. – 223 с.
388630
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / авториз. пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1981. – 292 с.
388631
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Известия, 1984. – 365 с.
388632
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335 с.
388633
  Карим М. Долгое-долгое детство / Мустай Карим // Честь : роман. повесть / Г.Б. Баширов. – Москва : Советская Россия, 1988. – С. 301-528
388634
  Бедзик Ю.Д. Долгое возвращение : Роман: В 2-х кн. / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1982. – 493с. – (Б-ка рабочего романа). – ISBN 1110846
388635
  Родионов С.В. Долгое дело; Камень; Криминальный юмор / С.В. Родионов. – Москва;Ленинград : Химия, 1991. – 544с. – (Советский детектив : Библиотека в 30 томах. Т.12)
388636
  Власов А.А. Долгое лето / А. Власов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – 408, [2] с
388637
  Рольникайте М.Г. Долгое молчание / М.Г. Рольникайте. – Л., 1981. – 207с.
388638
  Трифонов Ю.В. Долгое прощание / Ю.В. Трифонов. – М, 1973. – 352с.
388639
  Гамарник К. Долгое прощание : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 2 (76). – С. 41-47
388640
  Стрелкунас Й. Долгое утро / Й. Стрелкунас. – М., 1981. – 78с.
388641
  Воронов Ю.П. Долгое эхо / Ю.П. Воронов. – Москва, 1979. – 174с.
388642
  Цейтлин Е. Долгое эхо : докум. повесть о жизни и творчестве К. Донелайтиса / Е. Цейтлин. – Калининград : Книжное издательство, 1985. – 111 с.
388643
  Брускова Е.С. Долгое эхо / Е.С. Брускова. – М, 1986. – 190с.
388644
  Павлов А.М. Долгое эхо войны / А.М. Павлов. – Смоленск, 1990. – 189 с.
388645
  Таганов Л.Н. Долгое эхо войны: лит-критич. ст. / Л.Н. Таганов. – Ярославль, 1983. – 159с.
388646
  Мамыкина М В. Долгое эхо друг друга / М В. Мамыкина, . – Саранск, 1991. – 190с.
388647
  Рабинер Б. Долгое эхо победы : (историко-публицистические статьи) / Борис Рабинер. – Нью-Йорк : Gstanislav company, 2004. – 400 c.
388648
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание. / В.А. Рудный. – М., 1974. – 144с.
388649
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание: Об Адм. флота Сов. Союза И.С.Исакове. / В.А. Рудный. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 142с.
388650
  Иваненко Анна Долгожданная партия игры в петанк : city-life / Иваненко Анна, Шокало Игорь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 78-88 : Фото
388651
  Браун С. Долгожданное возвращение / Пер. с англ. Е.А.Горшечниковой; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 336с. – ISBN 5-237-04501-4
388652
  Рубаков В. Долгожданное открытие: бозон Хиггса : наука - дальний поиск // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 2-9. – ISSN 0028-1263


  Четвёртого июля 2012 г. произошло событие, имеющее выдающееся значение для физики: на семинаре в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований) было объявлено об открытии новой частицы, которая, как осторожно заявляют авторы открытия, по своим ...
388653
   Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки. – Москва : Наука, 1980. – 172с.
388654
  Гарб Пола Долгожители / Гарб Пола. – М, 1986. – 182с.
388655
   Долгожительство в Азербайджане. – М., 1989. – 183с.
388656
  Кешоков А.П. Долголетие : стихи / А.П. Кешоков. – Нальчик : Кабард. Балкар. кн. изд., 1957. – 136 с.
388657
  Спасокукоцкий Ю.А. др. Долголетие и физиологическая старость / Ю.А. др. Спасокукоцкий. – Киев, 1963. – 219с.
388658
  Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура / П.И. Готовцев. – М, 1985. – 96с.
388659
  Манулик А.В. Долголетие населения Белоруссии. Соц.-гигиенич. исслед. / А.В. Манулик. – Минск, 1977. – 208с.
388660
  Чеботарев Д.Ф. Долголетие. / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1970. – 80с.
388661
  Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. / В.В. Фролькис. – К., 1989. – 244с.
388662
  Сигалов Б.Я. Долголетние газоны. Биологические основы культуры / Б.Я. Сигалов. – М, 1971. – 312с.
388663
  Беднова Е.Т. Долголетние культурные пастбища / Е.Т. Беднова, Г.А. Кузнецов. – Москва : Сельхозгих, 1957. – 112с.
388664
  Эрингис К. Долголетние культурные пастбища Литвы, их удобрение и использование / К. Эрингис. – Вильнюс, 1964. – 503с.
388665
   Долголетние люди Абхазии. – Сухуми, 1956. – 188с.
388666
  Шафиро И.Б. Долголетние люди Абхазии. / И.Б. Шафиро. – Сухуми, 1956. – с.
388667
  Черный В.И. Долгом призванные. / В.И. Черный. – Симферополь, 1985. – 193с.
388668
  Ромберг Йоханна Долгоносики. Шорох в кустах / Ромберг Йоханна, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
388669
  Оль А.И. Долгопериодические гигантские пульсации геомагнитного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оль А. И.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1964. – 7л.
388670
  Алдусева В.Я. Долгопериодические изменения в тесной двойной системе Бета Лиры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Алдусева В.Я. ; Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1972. – 8 с.
388671
  Икауниекс Я.Я. Долгопериодические переменные звёзды / Я.Я. Икауниекс. – Рига : Зинатне, 1971. – 136 с.
388672
  Макаренко Е.Н. Долгопериодические цефеиды и некоторые вопросы галактической структуры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Макаренко Е. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1970. – 12 с. – Бібліогр.: с. 12
388673
  Черных И.В. Долгопериодные оценки характеристик вертикального распределения облачных слоев по данным радиозондирования атмосферы / И.В. Черных, О.А. Алдухов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0130-2906
388674
  Воробьев В.Н. Долгопериодные приливы в морях Советской Арктики : Автореф... канд. геогр.наук: / Воробьев В.Н.; Арктический и Антарктический науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 11л.
388675
   Долгопрудненская художественная галерея. – М., 1979. – 20с.
388676
  Реве Р. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Ереване // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 283-297. – ISBN 5-7712-0333-5
388677
  Йонсон Л. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Таджикистане // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 269-283. – ISBN 5-7712-0333-5
388678
  Грзнар М. Долгосрочное и среднесрочное планирование в сельском хозяйстве ЧССР / М. Грзнар. – М., 1983. – 168с.
388679
   Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды. Проблемы и перспективы : Монография. – Москва : Мир, 1987. – 288с.
388680
  Бедукадзе Д.Д. Долгосрочное кредитирование капитальных вложений и пути его совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бедукадзе Д.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
388681
   Долгосрочное моделирование и структурные сдвтиги в экономике. – Новосибирск, 1985. – 167с.
388682
  Передет Р.А. Долгосрочное научно-техническое прогнозирование в управлении промышленными корпорациями США : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.605 / Передет Р.А. ; Ин-т США АН СССР. – Москва, 1970. – 24 с.
388683
  Комарек В. Долгосрочное планирование и прогнозирование. / В. Комарек, Л. Ржига. – М., 1973. – 215с.
388684
  Кармов В.М. Долгосрочное планирование капитальных вложений и мтеоды прогнозирования их показателей (на прим. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.08 / Кармов В.М. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 14 с.
388685
  Убугунова О.Д. Долгосрочное планирование кооперативной торговли : (вопросы методологии) / О.Д. Убугунова. – Москва : Экономика, 1980. – 63 с.
388686
  Брагинский О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности. / О.Б. Брагинский. – М., 1980. – 151с.
388687
  Терещенко К. Долгосрочное прогнозирование внешнеэкономических факторов: цены на углеводородные энергоресурсы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 5-12
388688
   Долгосрочное прогнозирование гидрометеорологических условий : Сборник научых трудов. – Новосибирск, 1985. – 135с.
388689
  Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами / А.Г. Ивахненко. – К, 1975. – 311с.
388690
   Долгосрочное прогнозирование развития отраслей народного хозяйства. – Алма-Ата, 1976. – 156с.
388691
   Долгосрочное прогнозирование развития систем энергетики. – Рига, 1983. – 173с.
388692
   Долгосрочное прогнозирование состояния экосистем. – Новосибирск : Наука, 1988. – 240 с.
388693
  Трисеев Ю.П. Долгосрочное прогнозирование экономических процессов (системные методы) / Ю.П. Трисеев. – К., 1987. – 132с.
388694
   Долгосрочное социально-экономическое планирование. – Л, 1986. – 165с.
388695
  Кондратович К.В. Долгосрочные гидрометеорологические прогнозы в Северной Атлантике / К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
388696
  Алексеева Л.Н. Долгосрочные договоры в материально-техническом снабжении / Л.Н. Алексеева. – Иркутск, 1983. – 62с.
388697
  Конторович А.Э. Долгосрочные и среднесрочные факторы и сценарии развития глобальной энергетической системы в XXI веке / А.Э. Конторович, М.И. Эпов, Л.В. Эдер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 689-700 : рис., табл. – Библиогр.: с. 700. – ISSN 0016-7886
388698
   Долгосрочные метеорологические прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 248с.
388699
  Будавей В.Ю. Долгосрочные народнохозяйственные программы. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1980. – 207с.
388700
   Долгосрочные перспективы развития экономики СССР = Методологические вопросы, методы и модели. – Москва : Московский университет, 1987. – 335с.
388701
  Абрамов А. Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 54-77. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализировано, как удлинение временного горизонта инвестирования влияет на сравнительные преимущества основных классов активов, а также на принципы построения инвестиционной стратегии. Показано, что традиционный подход теории портфельного ...
388702
  Козинцова Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Козинцова Л.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
388703
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.279-288
388704
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1963. – 57л.
388705
   Долгосрочные прогнозы естественного режима грунтовых вод : Методические рекомендации. – Москва, 1972. – 137с.
388706
  Воробьев В.И. Долгосрочные прогнозы погоды : Учебник для вузов / В.И. Воробьев. – Ленинград : ВИКИ им. А.Ф.Можайского, 1977. – 252с.
388707
   Долгосрочные прогнозы природных явлений. – Новосибирск : Наука, 1977. – 151с.
388708
  Серяков Е.И. Долгосрочные прогнозы тепловых процессов в Северной Атлантике. / Е.И. Серяков. – Л, 1979. – 165с.
388709
   Долгосрочные програмvы капитальных вложений. – Москва, 1974. – 270с.
388710
  Алави Салех Ал-Караа Долгосрочные тенденции и новые явления в механизмах коньюктурообразования на мировом рынке нефти. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Алави Салех Ал-Караа; Украинский ин-т международных отношений при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
388711
  Юрыгин О.В. Долгосрочные тенденции и экономические проблемы развития капиталистического рынка бытовых электроприборов : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Юрыгин О.В.; Научно-исслед. коньюнктурный ин-т. Мин-во внешней торговли СССР. – М., 1972. – 30л.
388712
  Пекшев Ю.А. Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран -- членов СЭВ. / Ю.А. Пекшев. – М, 1980. – 190с.
388713
  Хмелевский Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран - членов СЭВ / Хмелевский, В.В. Андреев. – М, 1982. – 64с.
388714
  Новаг К. Долгосрочные экономические прогнозы в управлении электроэнергетикой ГДР : Автореф... канд. экон.наук: / Новаг К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ науч. упр. соц. эконом. – Москва, 1972. – 20л.
388715
  Заец А.В. Долгосрочный кредит а основные производственные фонды промышленности Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Заец А.В.;. – М, 1976. – 24л.
388716
  Давидчук С.М. Долгосрочный кредит и его роль в развитии колхозного производства. (На материалах Винниц. и Хмельниц. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Давидчук С.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 20 с.
388717
  Комаров В.Д. Долгосрочный прогноз весеннего стока рек черноземной зоны Европейской части СССР на основе территориально общих зависимостей. / В.Д. Комаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 74с.
388718
  Рудометов М.В. Долгосрочный прогноз гидрографа весеннего половодья р.Десны. : Автореф... канд. географ.наук: / Рудометов М.В.; Центр. ин-т прогнозов. – М., 1965. – 16л.
388719
  Дружинин И.П. Долгосрочный прогноз и информация. / И.П. Дружинин. – Новосибирск, 1987. – 251с.
388720
   Долгосрочный прогноз качества подземных вод / Д.Ф. Чомко, Ф.В. Чомко, Амджади Азиз, Д.Ю. Носик // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 29-32
388721
  Акимов А.В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 95-110. – ISSN 0869-1908
388722
  Алекперов Азиз Гамид оглы Долгосрочный прогноз экономического развития Азербайджанской ССР на основе экономико-математической моделей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.607 / Алекперов Азиз Гамид оглы ; АН СССР, Центр. экономико-математич. ин-т. – Москва, 1973. – 25 с.
388723
  Ветлугин И.М. Долгота дня / И.М. Ветлугин. – Москва, 1982. – 94с.
388724
  Кондратюк М.Я. Доле моя ясна / М.Я. Кондратюк. – Львів, 1975. – 32с.
388725
  Онупрієнко А. Долегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 7-11.
388726
  Сидоренко А.В. Доледниковая кора выветривания Кольского полуострова / А.В. Сидоренко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 108с.
388727
   Доледниковый рельеф северо-запада Русской равнины : Сбор. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 124 с.
388728
  Метельский Г.В. Доленго. : Повесть о Сигизмунде Сераковском / Г.В. Метельский. – Москва : Политиздат, 1972. – 462с. – (Пламенные революционеры)
388729
  Герасимова Г. Доленосна зустріч. Спогади з нагоди ювілею професора Івана Мегели // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – С. 119-122
388730
  Тарасова Є. Доленосна роль міфа // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на Сході України. Позивний "Міф". Загинув у бою від кулі снайпера.
388731
  Смолій Валерій Доленосне Х VІІ століття в проекції на державотворчі процеси сьогодення // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 9-10
388732
  Ромашов А.П. Долень-трава / А.П. Ромашов. – Пермь, 1974. – 132с.
388733
  Митрохин А.В. Долерит-диабазовая (трапповая) формация Ингульского мегаблока Украинского щита / А.В. Митрохин, Е.А. Вишневская, Л.В. Шумлянский // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 82-83. – ISBN 978-966-02-7319-1
388734
  Пшеняник Г.А. Долетим до Одера / Г.А. Пшеняник. – Москва, 1985. – 239 с.
388735
  Жук В.Н. Долею пов"язані з Україною : Нариси з історії німецьких колоністів на Полтавщині, про долю їх нащадків і відродження німецьких товариств у краї / Полтавське обласне тов-во німців "Відродження"; Полтавськ. центр німецької культури; В.Н. Жук. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 330с. – ISBN 966-7891-34-8
388736
  Прокофьев А.В. Долженствование и возможность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-85. – ISSN 0042-8744
388737
  Зигмонте Д.А. Должна быть Ховалинга! : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 319 с.
388738
  Мамчур Е.А. Должна ли философия быть обязательным предметом в вузе? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-135. – ISSN 0869-3617


  Анализируется тезис о необходимости преподавания философии студентам нефилософских специальностей. Рассматриваются аргументы в защиту этого тезиса. Особое место уделено вопросу об эвристической роли философии в профессиональной деятельности ...
388739
  Громаков А.Ф. Должно быть надежно защищено / А.Ф. Громаков. – М, 1981. – 95с.
388740
  Астахов П.А. Должно ли государство отвечать за террористов и другие юридические аспекты дела бывших заложников "Норд- Оста" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.77-83
388741
  Богданов И.В. Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
388742
  Слиньков В.Н. Должностная инструкция и менеджмент / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332с. – (Кадры предприятия). – ISBN 966-373-060-9
388743
  Бласко Ибаньес В. Должностное лицо / Бласко Ибаньес ; Пер. с исп. М. Ватсон. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; Типо-литограф. "Энергия", 1906. – 16 с. – (Издание Н. Парамонова "Донская речь" ; № 185)
388744
  Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления (Глава 3 уголовного кодекса) / А.А. Жижиленко. – Москва, 1927. – 100 с.
388745
  Трайнин А. Должностные и хозяйственные преступления / А. Трайнин. – М, 1938. – 135с.
388746
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – Москва : Омега-Л, 2007. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00038-6
388747
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00613-5
388748
  Вильямский В.С. Должностные инструкции служащих аппарата исполкома. / В.С. Вильямский, А.П. Емельяненко. – Москва, 1980. – 72с.
388749
  Щеголихин И.П. Должностные лица / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1988. – 319с.
388750
   Должностные обязанности специалистов колхоза в условиях хозрасчета. – М., 1989. – 412с.
388751
  Бантышев А.Ф. Должностные преступление (вопросы квалификации) : Учебн. пособие / А.Ф. Бантышев; Акадкмия СБУ. – Киев, 1996. – 46 с.
388752
  Кириченко В.Ф. Должностные преступлениия по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юрид.наук: / Кириченко В.Ф.; Высш. школа МООП РСФСР. – М., 1965. – 30л.
388753
  Гюнтер А. Должностные преступления / А. Гюнтер. – Х., 1928. – 83с.
388754
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – М., 1940. – 57с.
388755
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – 2-е изд. – М., 1947. – 68с.
388756
  Квициниа А.К. Должностные преступления / А.К. Квициниа. – М, 1992. – 221с.
388757
  Суровень Д.А. Должностные преступления в древней и раннесредневековой Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 20. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения японских источников о должностных преступлениях в государстве Ямато (IV–VII вв.), в связи с этим - приведена правоприменительная практика и нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения ...
388758
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1956. – 95с.
388759
  Владимиров В.А. Должностные преступления. / В.А. Владимиров, В.Ф. Кириченко. – Москва, 1965. – 42с.
388760
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1975. – 168с.
388761
  Касаткин Ю.П. Должностные преступления: Вопр. квалификации / Ю.П. Касаткин. – М., 1979. – 40с.
388762
  Савченко В.И. Должность во Вселенной: роман / В.И. Савченко. – Киев : Український письменник, 1992. – 414с.
388763
  Демакова И.Д. Должность или призвание / И.Д. Демакова. – М., 1991. – 159с.
388764
  Авраменко И.Ф. Должность или призвание? : размышления издателя : [об изд-ве "Мол. гвардия"] / И.Ф. Авраменко. – Москва : Книга, 1988. – 270, [2] с.
388765
  Кургузов И.М. Должность президента стоит решения многолетней проблемы страны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 044-748Х
388766
  Антропов Ю.В. Должность с эмоциями.Присядем на дорожку / Ю.В. Антропов. – Москва, 1968. – 247с.
388767
   Должность: директор. – М., 1985. – 335с.
388768
  Шенфельдер Г. Должны ли дети быть трудными? / Г. Шенфельдер. – М, 1982. – 96с.
388769
  Кэвелл С. Должны ли мы думать то, что говорим? (О серьезности в философии) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.120-127. – ISSN 0042-8744
388770
  Веселовский О.Н. Доливо-Добровольский / О.Н. Веселовский. – Москва, 1963. – 86 с.
388771
  Горбовский Г.Я. Долина / Г.Я. Горбовский. – Л, 1975. – 175с.
388772
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 73-117. – ISSN 0131-8136
388773
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 38-88. – ISSN 0131-8136
388774
  Бортник С.Ю. Долина // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 218. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
388775
  Кердода А.И. Долина Амалат / А.И. Кердода. – Чита, 1954. – 40с.
388776
  Комишан И.С. Долина Аравана / И.С. Комишан. – Л., 1928. – 13с.
388777
  Умеров Н. Долина ахангаров: роман. / Н. Умеров. – Ташкент, 1984. – 256с.
388778
  Мітипов В.Г. Долина безсмертників. Інспектор Золотої тайги : Романи / В.Г. Мітипов. – Київ : Дніпро, 1989. – 524с.
388779
  Кешоков А.П. Долина белых ягнят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 778 с.
388780
  Митыпов В.Г. Долина бессмертников / В.Г. Митыпов. – Москва, 1975. – 236 с.
388781
  Боносский Ф. Долина в огне / Ф. Боносский. – М., 1961. – 318с.
388782
  Юров Г.Е. Долина в сентябре: поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1975. – 86с.
388783
  Шаталов В.И. Долина ветров / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1973. – 132с.
388784
  Акобиров Ю Долина влюбленных / Ю Акобиров. – Москва, 1983. – 216 с.
388785
  Чернышева З.С. Долина Волги и рельеф Поволжья в апшеронское время. / З.С. Чернышева. – М, 1970. – 152с.
388786
  Шпиленок Игорь Долина Гейзеров : Долина Гейзеров: до и после катастрофы. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 166-180 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
388787
  Фелькнер Б. Долина Гнівного потоку / Б. Фелькнер. – Київ : Молодь, 1972. – 295с.
388788
  Исаев А.А. Долина грез / А.А. Исаев. – Владивосток, 1990. – 214с.
388789
  Белль Г. Долина грохочущих копыт : Пер. с нем. / Г. Белль. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с.
388790
   Долина Десны: При рода и природопользование. – Москва : АН СССР, 1990. – 160 с.
388791
  Шевчук В.О. Долина Джерел : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1981. – 240 с.
388792
   Долина Дона: Природа и ландшафты. – Воронеж, 1982. – 159 с.
388793
  Сидоренко Віктор Долина Ецталь. Розваги снігових людей : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-72 : Фото
388794
  Мельников Ю Долина жизни / Ю Мельников. – М., 1983. – 32с.
388795
  Мельников Ю Долина жизни / Ю Мельников. – М., 1983. – 32с.
388796
  Тунджер Дж. Долина Кесікбель / Дж. Тунджер. – Київ : Дніпро, 1973. – 255 с.
388797
   Долина красных тюльпанов. – М., 1989. – 327с.
388798
  Сюзан Э. Долина кукол. / Э. Сюзан. – К., 1993. – 416с.
388799
  Баялинов К. Долина Курмана : повести, рассказы, очерки / К. Баялинов; пер. с киргиз. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 186 с.
388800
  Поленов Ф.Д. Долина Любосны / Ф.Д. Поленов. – Тула, 1968. – 110с.
388801
  Колесников Л.П. Долина мигов.. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1967. – 117с.
388802
  Луонг Куанг-туан Долина монументов : Страна глухих. Ландшафт // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 152-161 : Фото. – ISSN 1029-5828
388803
  Анселен Никола Долина мудрости / Анселен Никола, Бисинь Чэнь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 96-105 : фото. – ISSN 1029-5828
388804
  Грабовецький В. Долина над Дністром : Ілюстрована історія села / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 272с. – ISBN 966-8265-09-2
388805
   Долина Нижнего Иртыша (современное состоние природной среды). – Иркутск, 1978. – 98 с.
388806
  Ильин Ф.Н. Долина новой жизни / Ф.Н. Ильин. – Баку, 1967. – 403с.
388807
  Богданова Светлана Долина Оцталь: новинки сезона : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59 : Фото
388808
  Рохас К. Долина павших : Роман / К. Рохас. – Москва : Радуга, 1983. – 375с.
388809
  Куртяк Є.Г. Долина печалі : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 203 с.
388810
  Желязны Р. Долина проклятий : фантастика / Р. Желязны ; [пер. с англ. В. Баканова]. – Москва : Booh chamber international, 1990. – 86, [10] с. – ISBN 5-85020-024-X
388811
   Долина р. Рось як перспективний об"єкт Смарагдової мережі України / Д.В. Ширяєва, А.А. Куземко, О.Ю. Марущак, І.О. Балашов // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 234-238. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
388812
  Парда Н. Долина радуги : стихи и поэмы / Н. Парда; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
388813
   Долина річки Айдар як перспективний об"єкт Смарагдової мережі Луганської області / О.В. Василюк, Г.О. Коломицев, О.Ю. Марущак, О.С. Оскирко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 177-180. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
388814
   Долина річки Інгулець як перспективний об"єкт Смарагдової мережі України / Д.С. Винокуров, Д.В. Ширяєва, О.Ю. Марущак, О.Д. Некрасова, О.О. Красова // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 181-184. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
388815
  Недолин И.П. Долина роз / И.П. Недолин. – Уфа, 1969. – 152с.
388816
  Менделе-Мойхер Сфорим Долина сліз / Менделе-Мойхер Сфорим : Сяйво. – 177 с.
388817
  Дмитренко А.М. Долина смерти : Роман-поиск, повесть / А.М. Дмитренко. – Москва : Советский писатель, 1990. – 474 с.
388818
  Дяченко М. Долина совісті : [роман] / Марина та Сергій Дяченки ; [відп. за вип. : Н. Кудринецька, М. Сапко]. – Київ : Зелений пес, 2008. – 336 с. – (Серія "Світи Марини та Сергія Дяченків"). – ISBN 978-966-2938-42-5
388819
  Дойл Артур Конан Долина страха : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92-209. – ISSN 1130-6545
388820
  Дніпровський І. Долина угрів. / І. Дніпровський. – Х., 1928. – 47с.
388821
   Долина Храмів / Пахльовська, , Оксана, Єжи-Янівна. – К., 1988. – 160с.
388822
  Оровецький П.А. Долина чорного золота / П.А. Оровецький. – К., 1960. – 112с.
388823
  Забєлін І.М. Долина чотирьох хрестів / І.М. Забєлін. – Київ, 1960. – 103с.
388824
  Соколов В.Н. Долина: стихи и поэмы. / В.Н. Соколов. – М., 1981. – 399с.
388825
  Лимани-Жарноски Долината на луньите и льубовта / Лимани-Жарноски. – Скопіе, 1981. – 51с.
388826
   Долинно-речные ландшафтв среднерусской лесостепи. – Воронеж, 1987. – 1255с.
388827
  Васильев Н.Г. Долинные широколиственные леса Сихотэ-Алиня / Н.Г. Васильев; Чупин В.Т. – Москва : Наука, 1977. – 120с. : 51 таблица
388828
  Крылов И.И. Долинный морфогенез при речных перестройках : ( на примере приводораздельной части верхнего течения Колымы и Индигирки) / И.И. Крылов. – Москва : Наука, 1980. – 104с.
388829
  Браун Н.Л. Долины Родины моей / Н.Л. Браун. – Л., 1947. – 176с.
388830
  Заремба Володимир Долі : Оповідання. Повісті / Заремба Володимир. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 166с. – ISBN 966-525-321-2


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
388831
  Мельник В.І. Долі в інтер"єрі історії : історико-публіцистичні нариси / Віктор Мельник. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 112с. – ISBN 966-621-313-3
388832
  Борисенко В. Долі кореспондентів Етнографчної комісії ВУАН крізь призму історії. Кость Брезкун // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 84-90. – ISSN 0130-6936
388833
  Львівський М.Г. Долі наперекір / М.Г. Львівський. – К., 1961. – 80с.
388834
  Варшавський А.С. Долі шедеврів / А.С. Варшавський. – Київ, 1988. – 204с.
388835
  Студьонова Л. Долі, обпалені війною : Документальна повість / Людмила Студьонова; Ред. А.Л. Курданов. – Київ : Аспект-Поліграф, 2005. – 168с. – ISBN 966-340-079-X
388836
  Ануфрієва О. Долі, обпалені війною. Про киян, які пережили Другу світову // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)
388837
  Січкар В.С. Долікарська допомога в побуті / В.С. Січкар, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-48 : фото
388838
  Січкар В.С. Долікарська допомога в побуті / В.С. Січкар, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-48 : фото, рис.
388839
  Нейко Є.М. Долікарська допомога на дому / Є.М. Нейко. – 2-е вид, перероб. і доп. – К., 1984. – 32с.
388840
  Тищенко К.М. Долітописна мовна історія українців / К.М. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – 751, [1] с. : іл., табл. – Покажч. топонімів: с. 746-751. – Бібліогр. в кінці нарисів та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7401-35-2


  В пр. №1708970 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з глибокою повагою і вдячністю (Підпис). 24 Х 2016 р.
388841
  Прасад Э. Доллар властвует - за неимением вариантов // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2014. – Вып. 51, № 1 : Союз Европы. Шаг за шагом. – С. 34-37. – ISSN 1020-8151


  После мирового финансового кризиса международные валютные механизмы стали объектом пристального внимания.
388842
  Стрельцов А. Доллар дез Ормо: спаситель Новой Франции или неудачник? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 22-27. – ISSN 1812-867Х
388843
  Авдеева Е.Г. Доллар и глобальный экономический кризис // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
388844
  Портной М.А. Доллар и евро: структурные изменения на мировом финансовом рынке // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
388845
  Смыслов Д. Доллар на рубеже веков // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
388846
  Кузнецов Л.М. Доллар подбирает отмычки / Л.М. Кузнецов. – М., 1963. – 32с.
388847
  Смыслов Д.В. Доллар против фунта / Д.В. Смыслов. – М., 1959. – 208с.
388848
  Давыдов А.Ю. Доллар США в современной мировой валютной системе // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 8 (524). – С. 19-34. – ISSN 0321-2068
388849
  Матюхин Г.Г. Доллар США и валютные отношения Запада / Г.Г. Матюхин. – М., 1989. – 94с.
388850
  Майборода Наталья Доллар. Любовь за деньги // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 122-126 : фото
388851
  Гусейнов Д.А. Долларизация национальной экономики и функции денег // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-31. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
388852
  Катан Луис Долларовая зависимость / Катан Луис, М. Терронес // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 3 : "Умные" технологии на взлете. – С. 48-51. – ISSN 1020-8151


  Отход от использования доллара США во внутренних расчетах завершился после мирового кризиса в большинстве стран с формирующимся рынком, но не в Перу.
388853
  Дущенко В.В. Долларовый механизм и равновесие в глобальной экономике // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 11/12. – С. 72-77. – ISSN 2074-6040


  В статье показано, что неотъемлемой частью такого механизма поддержания равновесия в современной "долларовой" экономике являются чередующиеся один за другим спекулятивные бумы. Автор приходит к выводу о том, что постоянное создание долларовых ...
388854
  Фетов В.П. Долларом, мечом, дурманом. Африка и американский неоколониализм. / В.П. Фетов. – М, 1969. – 360с.
388855
   Долларопоклонники, 1950. – 65с.
388856
  Зорин В.С. Доллары и власть в Вашингтоне / В.С. Зорин. – Москва, 1978. – 64 с.
388857
  Барри Т. Доллары и диктаторы / Т. Барри. – М, 1986. – 276с.
388858
  Лисицын Ю.П. Доллары и здоровье. / Ю.П. Лисицын, В.Н. Герадзе. – М., 1971. – 80с.
388859
  Зорин В.С. Доллары и политика Вашингтона / В.С. Зорин. – Москва, 1964. – 610с.
388860
  Марзани К. Доллары и проблема разооружения. / К. Марзани, В. Перло. – М., 1961. – 350с.
388861
  Хильдебранд Джон Доллары под ногами : Аляска. Нефть // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 121-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
388862
  Гаглоев Ф.С. Доллг: судеб. записки / Ф.С. Гаглоев. – Орджоникидзе, 1988. – 143с.
388863
  Шенгелиа А. Долог мой путь... : стихи / А. Шенгелиа; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 275 с.
388864
  Афонцев С. Долой бубен! Бизнес устал от пустозвонства и ждет реальной помощи / беседу вел Ю.Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 января (№ 4)


  Вроде бы и не с чего, а все равно тревожно. То ли предупреждают нас, то ли пугают - грядет, мол, вторая волна мирового кризиса! Казалось бы, где мы и где эта самая зона турбулентности - зона евро. Нефть наша как била фонтаном, так и бьет, газ исправно ...
388865
  Энценсбергер Ханс Магнус Долой Гете! = Объяснение в любви : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-51. – ISSN 1130-6545
388866
  Грязнов Ин. Долой гномов / Ин. Грязнов. – М-Л, 1925. – 69с.
388867
  Лордкипанидзе К.А. Долой кукурузную республику : роман / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. Б.Корнеева. – Тифлис : Закгиз, 1934. – 295 с.
388868
  Лордкипанидзе К.А. Долой кукурузную республику : роман / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. Б.Корнеева. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 207 с.
388869
   Долой лишний вес! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 72-75
388870
  Орлова Олеся Долой мейнстрим! Основной тренд - создание индивидуальной концепции интерьера / Орлова Олеся, Хаген Йохен // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 22-26 : фото
388871
  Климович Л.И. Долой паранджу / Л.И. Климович. – М., 1940. – 64с.
388872
  Лисовский Н.К. Долой самодержавие! / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1975. – 237с.
388873
  Залогина Татьяна Валерьевна Долой стереотипы! : о гибкости управления и умении экспериментировать // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Учёными установлено: для того, чтобы увеличить национальный доход на 1%, необходимо улучшить информационное обслуживание населения на 4%. И финны делают для этого всё возможное - финские библиотеки одни из лучших в Европе.
388874
  Маяковский В.В. Долой! Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 47с.
388875
  Потапенко С.В. Доломит / С.В. Потапенко. – М.-Л., 1946. – с.
388876
  Виноградов С.С. Доломит / С.С. Виноградов. – Москва, 1961. – 1-40с.
388877
  Сергеев Д.Г. Доломитовое ущелье / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1965. – 192с.
388878
  Сомина М.Я. Доломитовые и анкеритовые карбонатиты Восточной Сибири / М.Я. Сомина. – Москва : Недра, 1975. – 191с.
388879
  Виноградов С.С. Доломиты / С.С. Виноградов. – Москва, 1961. – 3-174с.
388880
  Галака О.І. Доломіти та гіпси Донбаса / О.І. Галака. – К.
4. – 1935. – 104с.
388881
  Галака О.І. Доломіти та гіпси донбасу / О.І. Галака. – К., 1933. – 80с.
388882
  Галака О.І. Доломіти та гіпси Донбасу / О.І. Галака. – К.
3. – 1933. – 114с.
388883
  Майданська С.В. Долоні котинентів / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1979. – 94 с.
388884
  Тельнюк С.В. Долоні світу / С.В. Тельнюк. – К., 1983. – 119с.
388885
  Горбенко Л.І. Долоні степу : поезії / Л.І. Горбенко. – Київ, 1975. – 52 с.
388886
  Орач О.Ю. Долоні. / О.Ю. Орач. – К, 1977. – 65с.
388887
   Долучаємось до прекрасного // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  У конкурсі "Студентська ініціатива", організованому Студентським парламентом КНУ імені Тараса Шевченка, перемогла студентка 4 курсу факультету соціології Анастасія Голумбовська з проектом студентської художньої платформи "АРT-Шева".
388888
   Долучайтеся до руху ВелоКНУ! // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  Ініціативна група студентів КНУ імені Тараса Шевченка започаткувала рух ВелоКНУ, спрямований на популяризацію користування велосипедом та облаштування біля корпусів і гуртожитків велоінфраструктури. Студенти разом із керівництвом сектору ...
388889
  Фоменко Сергій Долучитися до вічності : [інтерв"ю з лідером групи "Мандри" С. Фоменком] / Фоменко Сергій, Владзієвська Леся; розмову вела Л. Владзієвська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
388890
  Коцур А. Долю не обирають // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 332-335. – ISBN 978-966-2464-25-2
388891
  Лютий Й.І. Долю собі обирають / Й.І. Лютий. – Х., 1972. – 48с.
388892
  Нахлік Є.К. Доля - Los - Судьба : Шевченко і польські та російські романтики / Євген Нахлік ; НАНУ, Львів. від-ня Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – (Серія "Літературознавчі студії" ; Вип. 8). – ISBN 966-02-2625-X; 966-02-2626-8
388893
  Нахлік Є.К. Доля - LOS - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики : Дис. ... канд. філологічних наук. / Євген Нахлік : НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568с. – Дисертацією є монографія. Дозвіл ВАК України на підставі рекомендації експертної ради з літературознавства, лист від 05.05.2005р. №02-76-06/1440. – Бібліогр. : л.557-568
388894
  Білик Г. Доля - відбутися у слові : Журналістсько-літературна родина Антиповичів // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 66-78. – ISSN 2075-1222
388895
   Доля - найвимогливіший драматург // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
388896
  Стеценко М. Доля : дpама у п"яти діях Стеценка [псевд.]. – Харків, 1863. – 51 с. – Конволют. Перепл. з: Hе до любови / Кузьми Шаповала. Х., 1864
388897
  Збанацький Ю.О. Доля : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 295с.
388898
  Лысцов И.В. Доля / И.В. Лысцов. – М., 1969. – 176с.
388899
  Рахім І. Доля : Роман; авториз. пер. з узбецької / І. Рахім. – Київ : Молодь, 1971. – 232 с.
388900
  Буренков В.М. Доля / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1975. – 204с.
388901
  Бурлака В С. Доля / В С. Бурлака. – Кишинев, 1976. – 96с.
388902
  Шапошник М.Д. Доля : документальна повість / М.Д. Шапошник. – Київ : Дніпро, 1977. – 108 с.
388903
  Литвиненко Х.Д. Доля / Х.Д. Литвиненко. – Х., 1978. – 64с.
388904
  Олейник Б.И. Доля : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 239с.
388905
  Дер’яєв Хидир Доля / Дер’яєв Хидир. – К
1. – 1982. – 398с.
388906
  Дер’яєв Хидир Доля / Дер’яєв Хидир. – К
2. – 1984. – 406с.
388907
  Колодій В.С. Доля : вірші та поеми / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1991. – 270 с.
388908
  Бойченко М.І. Доля / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 116-117. – ISBN 966-642-073-2
388909
  Іваничук Р. Доля // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 173-232.
388910
  Попович Н. Доля : pier 21 / Наталка Попович ; [відп. за вип. В. Рог]. – Київ : Укр. Видавн. Спілка, 2010. – 171, [2] с. : фотогр. – ISBN 978-966-410-010-3
388911
  Кралюк П. Доля "єдино правильного" вчення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 11


  Про український немарксизм, ревізіонізм та "злиденність" української філософії.
388912
  Сюндюков І. Доля "призабутого пророка" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 18


  "Мойсей" Івана Франка: проекції на сьогодення.
388913
  Мусієнко Наталія Доля актриси // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
388914
  Юденич М. Доля ангелов : Роман / Марина Юденич. – Москва : АСТ, 2004. – 316с. – (Русская проза. 3 тысячелетие). – ISBN 5-17-016430-0
388915
  Шевченко С. Доля архіву фортеці св. Єлисавети (друга половина XVIII - XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Стан збереження, ознайомлення, дослідження та передача до Києва архіву фортеці св. Єлисавети. "...12 березня 1876 року професор Київського університету В. Демченко звернувся до члена Єлисаветградської повітземуправи М. Бошняка з листом-проханням про ...
388916
  Гайдар А.П. Доля барабанщика / А.П. Гайдар. – К., 1984. – 264с.
388917
  Філіпова Г.В. Доля барокового іконостасу Кирилівської церкви (за матеріалами особистого архіву А. Прахова) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 22-29. – ISSN 2078-0133


  А.В. Прахов вважав старий іконостас неприйнятним для Кирилівської церкви, адже його висота не давала можливості для повноцінного огляду відкритих ним у вівтарній частині давньоруських фресок. Зафіксувавши інтер"єри Кирилівської церкви для нащадків (що ...
388918
  Медников А.М. Доля бессмертия / А.М. Медников. – М, 1973. – 512с.
388919
  Зленко Григорій Доля бібліотеки професора Дегурова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 14-15


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
388920
  Ковальчук В. Доля Богдана - рідного брата Степана Бандери // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 176-181. – ISBN 978-966-8919-85-5


  Про долю Богдана - рідного брата Степана Бандери
388921
  Зиман С. Доля ботаніка. Українець Володимир Липський дослідив і описав для науки 7 нових родів та 200 нових видів рослин // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 15


  До 150-ти річчя від дня народження видатного українського вченого Володимира Липського - першого в історії України ботаніка, котрий очолював (з 1922 по 1928 рік) Українську академію наук (тоді ВУАН). За рекомендацією першого президента ВУАН В. ...
388922
  Кирилюк Г.В. Доля Василя Турича : оповідання / Г.В. Кирилюк. – Київ : Молодь, 1957. – 120 с.
388923
  Матвєєва Л.В. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43. – ISSN 1608-0599
388924
  Терпиловський Р.В. Доля визначила в ньому талант історика // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 121


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
388925
  Міхневич Л.В. Доля вчених-юристів Київського комерційного інституту - Київського інституту народного господарства та використання їх наукових ідей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 6 (56). – С. 51-59


  Стаття присвячена долі викладачів-юристів Київського комерційного інституту - Київського комерційного інституту народного господарства. З"ясовано, уточнено біографічні дані, оцінки і висновки про життя і діяльність правників ККІ - КІНГ.
388926
  Міхневич Л.В. Доля вчених інституту та використання їхніх наукових ідей // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 181-190. – ISBN 978-966-483-563-0
388927
  Верещак Є.П. Доля вченого: Світогляд. Успіхі. Переживання. До 85-річчя від дня народження українського психолога Олексія Тимофійовича Губка (1928-2013) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 12 (177). – С. 60-65. – ISSN 2307-5880
388928
  Лучанінов Д.В. Доля генерала Джона Турчина : роман; пер. з рос. / Д.В. Лучанінов. – Київ : Дніпро, 1974. – 398 с.
388929
  Скульський Г.М. Доля героїв / Г.М. Скульський. – К., 1941. – 126с.
388930
  Різник С. Доля героя - філолога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  В Інституті філології відновлено аудиторію імені Героя Радянського Союзу Валентина Сергійовича Гришка. В іменній аудиторії на спеціальному стенді міститься інформація про подвиг героя. Приїзд та знайомство онука Малахова С.О. з альбомом бойової слави ...
388931
   Доля дала йому шанс // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 222-228. – ISBN 966-505-054-0
388932
  Ричка В. Доля двох галицько-волинських володарів: король Данило та його брат Василько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 20
388933
  Ричка В. Доля двох галицько-волинських володарів: король Данило та його брат Василько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 21
388934
  Солощук М. Доля дисципліни "Інтелектуальна власність" у часи змін / М. Солощук, І. Шуба // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.5-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2308-0361
388935
  Савченко З. Доля дитини у творчості українських письменників // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-32.
388936
  Кривошея Г. Доля добром колоситься // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 73-74
388937
  Брехуненко В. Доля еліт у руках Майдану // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 45. – ISSN 1996-1561
388938
  Капсамун І. Доля Європи вирішується на... Донбасі, вбо Чому й досі актуальний британський вчений Ланселот Лоутон / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 4
388939
   Доля єдина і воля єдина. – Дніпропетровськ ; Ярославль : Промінь ; Верх.-Волзьке кн. вид-во, 1979. – 69 с. – (У братньому єднанні)
388940
  Шабдар И.А. Доля женская / И.А. Шабдар. – Йошкар-Ола, 1959. – 92с.
388941
  Стельмашенко О.В. Доля жінки у роки війни // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 12 (220). – С. 6-8
388942
  Крупка М. Доля жінки у світі рухомих кордонів (на прикладі роману Теодозії Зарівни "Вербовая дощечка") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
388943
  Ніколенко О. Доля жінки: лялька, чайка чи Галатея? Феміністичні проблеми в європейській "новій драмі" (Г. Ібсена, А. Чехов, Б. Шоу) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 9 (435), вересень. – С. 11-18
388944
  Стельмашенко О.В. Доля жінок і дітей у роки війни // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 3-9
388945
  Лізен О.М. Доля завжди з тобою / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1978. – 124 с.
388946
   Доля землі- доля людей. – К, 1978. – 70с.
388947
  Измайлов Л.М. Доля истины / Л.М. Измайлов, В.И. Чудодеев. – М., 1986. – 126с.
388948
  Шаньков Ю.И. Доля истины / Ю.И. Шаньков. – М., 1988. – 222с.
388949
  Яковенко С. Доля і муза Клима Поліщука // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 77-99. – ISBN 966-95452-3-8
388950
  Садівничий В.О. Доля і недоля Миколи Данька // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 148-157.
388951
  Саєнко В. Доля і постать Тараса Шевченка в культурному просторі Скандинавії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
388952
  Ніколенко О. Доля і слово Миколи Зерова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 13-21


  У статті розглянуто життєвий і творчий шлях українського поета і перекладача Миколи Зерова, котрий у 1920-1930-х роках запропонував оригінальну концепцію розвитку української культури, спираючись на світові тенденції. У статті використано архівні ...
388953
  Розовик Д. Доля і талант учителя / Д. Розовик, О. Розовик // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 7


  До 75-річчя від дня народження канд. істор. наук, доц. кафедри укр. історії та етнополітики Віктора Івановича Червинського. Про його творчу діяльність.
388954
  Луків М.В. Доля і час : вірші та поема / М.В. Луків. – Київ : Дніпро, 2002. – 366 с. – ISBN 5-85722-104-8
388955
  Жариков Л.М. Доля Іллюші Барабанова / Л.М. Жариков. – К., 1988. – 331с.
388956
  Степанченко О.С. Доля іноземних інвестицій після перемоги лютневої демократичної революції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 65-71. – ISSN 1563-3349
388957
  Мандрик М.В. Доля інтелектуальної еліти у більшовицькому перевороті 1917 р.: історичний аналіз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 97-102
388958
  Бакуменко О. Доля казкової істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 24). – С. 7


  До 80-річчя від дня народження Юрія Ярмиша, українського письменника, майстра авторської казки. Професора кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидата філологічних наук.
388959
  Михайлів Т.В. Доля Карпатської України на сторінках іноземної преси у 1938-1939 рр. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 36 (208). – С. 5-6
388960
  Мітулінський Т. Доля керівника столиці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Ця розповідь про одного з мерів Києва - мого діда Тараса Спиридоновича Мітулінського, який 80 років тому, трагічного 1937-го, потрапив під страшну машину сталінських репресій. Тоді крізь катівні НКВС пройшли і були страчені й інші керівники столиці ...
388961
  Щербина В.І. Доля Козаччини на Лівобержній Україні / В.І. Щербина. – Б.м. : Б.в. – 12с. – Окр.відбиток
388962
   Доля коледжів і технікумів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  У Державному бюджеті на 2018 рік прийнято перехідний варіант щодо фінансування вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (коледжі, технікуми).
388963
  Бірмака В. Доля колекції Галаганів // Українська культура : Київ, 2001
388964
  Петренко В. Доля криворізьких кобзарів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 82-86. – ISSN 0130-6936


  У статті на основі архівних матеріалів Криворізького історико-краєзнавчого музею досліджено історію криворізьких бандуристів, починаючи з ХІХ ст. і до сьогодення
388965
  Підлипська А. Доля кримсько-татарського національного балету наприкінці 30-х - на початку 40-х років 20 століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 60-66. – ISSN 1728-6875
388966
  Федорук О. Доля кримськотатарських культурних цінностей в період від депортації до повернення // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 292-299. – ISBN 966-7170-47-0
388967
  Кулик Н. Доля літописця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про талановитого галицького поета, письменника, журналіста й педагога, Січового стрільця і в"язня радянських концтаборів Юрія Шкрумеляка.
388968
  Шолохов М.О. Доля людини / М.О. Шолохов. – К, 1958. – 36с.
388969
  Чонка Т. Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. : на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 329-333
388970
  Зінорук Н.О. Доля людини на перехресті історії. Урок за твором М.Матіос "Солодка даруся" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 39-42
388971
  Мартинюк Н.С. Доля людини, знищеної юрбою. Новела Валерія Шевчука "Самсон" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 69-73
388972
  Філіпова Г.В. Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та "будинок Петра І" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 241-247. – ISSN 2078-0133
388973
  Ласінська М. Доля миколаївського краєзнавця (Микола Дмитрович Лагута) / М. Ласінська, О. Тригуб // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 105-110
388974
  Колєва Ж. Доля Миколи Сасима, Довженкового учня // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 38-41. – ISSN 1562-3238
388975
  Ніколаєв Б.І. Доля митця як текст: Ж. де Ланглад і О. Вайльд // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 380-384


  У статті автор зосереджується на розгортанні долі Оскара Вайльда, що зображена в книзі французького біографа Жака Де Ланглада. У методологічному плані він намагається деконструювати текст біографа, знайти в ньому провідні лейтмотиви, котрі зумовлюють ...
388976
  Малаш О. Доля Михайла Ляшенка: криза ідеалів і трагедія кохання у драмі М. Старицького "Не судилось" // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 210-223. – ISBN 978-966-2410-25-9
388977
  Заремба С. Доля могили Мазепи // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 4
388978
   Доля моя єдина, правда моя одна... : до 60-річчя від дня народж. Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / [уклад.: В.Ф. Калуга, Г.Г. Ніколаєнко, Д.М. Рудень та ін. ; за заг. ред. І.І. Ібатулліна]. – Київ : Аграрна наука, 2016. – 239, [1] с., [28] арк. портр., фотоіл. : іл. – Назва обкл., корінця : Ніколаєнко Станіслав Миколайович. Доля моя єдина, правда моя одна... – Бібліогр.: с. 223-236. – ISBN 978-966-540-422-4
388979
  Скринченко В. Доля музиканта // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 279-280. – ISSN 0320-8370
388980
  Маховська С. Доля на рушничкові // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 3 (66). – С. 51-60
388981
  Титаренко Д. Доля навчальної літератури під час нацистської окупації України на території зони військової адміністрації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 167-174. – ISSN 2222-5250
388982
  Тютюн О. Доля народів : Слов"янський ребус. Русь / Олександр Тютюн. – Київ : Укр. письм., 2010. – 638, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-579-280-2
388983
  Шишаев Б.М. Доля наследства / Б.М. Шишаев. – М, 1990. – 333с.
388984
  Усенко П. Доля натхненного Сигизмунда, поета і повстанця // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 липня (№ 122). – С. 10-11


  Уже те, що за лихої доби Миколи I покараний суворою солдатчиною молодий поляк Зигмунт Сєраковський не побоявся заприязнитись із Тарасом Шевченком, викликає неабияку повагу.
388985
  Савчук Ю. Доля національної реліквії України: штрих до біографії прапора гетьмана Богдана Хмельницького // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-20 : фото
388986
  Горюк Г. Доля нащадків Івана Франка // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2010. – № 6 -1 (30). – С. 60-61
388987
  Кочергін І.О. Доля однієї прибалтійської родини в історії катеринославського дворянства // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 84-94. – ISBN 966-551-159-9


  Історія трьох поколінь дворянської родини Полів та їх роль у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Катеринославської губернії .
388988
  Віниковський Т. Доля одного одеського просвітянина // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 241-252


  Лев Полікарпович Ковальчук.
388989
  Буйських С.Б. Доля одного рукопису // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-6. – ISSN 0235-3490


  [Йдеться про долю неопублікованої монографії Л.М. Славіна "Ольвія. Нариси її історії та культури", написаної у 50-ті рр. ХХ ст.]
388990
  Верховський В. Доля Олександра Горського: про людину, про родину, про кіно // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 7


  Олександр Горський – організатор кіновиробництва в СРСР, був директором Ленфільму, Ялтинської, Київської й Одеської кіностудій, очолював театр-студію кіноактора на кіностудії імені Олександра Довженка. Учасник-фундатор Спілки кінематографістів України. ...
388991
  Клейцун Л.В. Доля Олександра Грушевського // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С.372-385. – ISBN 966-02-0598-8
388992
  Крамар Р. Доля особистого архіву Уляни Кравченко / Руслана Крамар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті йдеться про долю особистого архіву класика української літератури Уляни Кравченко (1860-1947), яка останні 27 років свого життя провела в м. Перемишль. Після виходу на пенсію вона займалася активною літературною та публіцистичною діяльністю. У ...
388993
  Вєрнік О. Доля особистості "в епоху війн і революцій" у творчості поетів "Ланки"-МАРСу та Серапіонових братів // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 52-57. – ISSN 2078-340X


  "Ланка"-МАРС та Серапіонові брати при детальному розгляді виявляють низку типологічних сходжень. Це обумовлено й часом існування цих об’єднань, і спільністю творчих принципів та світоглядом молодих письменників. Зокрема “Ланку”-МАРС та Серапіонових ...
388994
  Чабай В.П. Доля останніх неандертальців Східної Європи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-26. – ISSN 0235-3490
388995
  Ромащенко Л. Доля останнього кошового Запорозької Січі: історична правда та художній домисел : (за романом Г. Колісника "Полин чорний, мак гіркий") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 99-105. – (Філологічні науки)
388996
  Король В.Ю. Доля пам"яток церковної архітектури Київщини : Текст лекцій для студентів історичного факультету / КНУТШ; В.Ю. Король. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
388997
  Малнацька А. Доля Петра Дорошенка після зречення гетьманської булави // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 193-196. – ISBN 978-966-493-651-1
388998
  Скринченко В. Доля піаніста // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 150-157. – ISSN 0131-2561
388999
  Міщенко Д.О. Доля поета : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 104 с.
389000
  Миронець Н.І. Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до "колективної біографії" української інтелігенції 1920-1930-х років (загублені таланти) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 130-144


  У статті подана біографія забутого українського поету Сергія Кушніренка (1913-1984).
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,