Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
386001
  Танасійчук М. "Господи, дай ноги мені бистрі, щоб я тікать умів. Вона для мене не цікава". Павло Тичина ховав жінку від друзів у ванній // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 3 (556), 21 січня 2021. – С. 47-50
386002
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-5


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
386003
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
386004
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
386005
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
386006
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
386007
  Копійка М. "Гостра сила" у стратегії інформаційної безпеки Китаю // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 68-80. – ISSN 2522-1663
386008
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
386009
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
386010
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
386011
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
386012
  Опанасенко В.М. Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина XIX ст. - початок XX ст.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 61-63
386013
   Господарське законодавство України : збірник офіційних текстів законів cтаном на 3 вересня 2012р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 682, [2] с. – ISBN 978-617-673-042-2
386014
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 5-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-667-348-3
386015
  Несинова С.В. Господарське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [С.В.Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 563, [2] с. – Авт. на тит арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 559-564. – ISBN 978-611-01-0274-2
386016
  Мамутов В. Господарський кодекс у системі правового забезпечення економіки в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 203-215. – ISSN 0132-1331
386017
   Господарський кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 листопада 2009 року / Гончаренко В.Г. [та ін.] ; за заг. ред. Д.М. Притики. І.В. Булгакової. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 1084 с. – ISBN 978-966-2968-19-4
386018
   Господарський кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 160 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-042-3
386019
  Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / [Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 191, [1] с. – Авт. не зазнач. на тит. арк. – ISBN 978-611-01-0272-8
386020
   Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 17 вересня 2008 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 20 листопада 2008 року) / [уклад. В. Беляневич]. – 2-ге вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 856 с. + Додаток: с. 785-854. – Бібліогр.: с. 762-784. – ISBN 978-966-8257-67-4
386021
  Побірченко І.Г. Господарський розрахунок як метод соціалістичного господарювання та його правове регулюванняя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 47-55
386022
  Ментух Н.Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-111
386023
  Заярний О. Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-114. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена господарсько-правовій відповідальності, як одному з різновидів юридичної відповідальності. Автор в межах цієї статті досліджує господарсько-правову відповідальність, як наукове поняття, правовий засіб, міру і форму впливу на ...
386024
  Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
386025
  Кононенко О. Господарча специфіка верхньопалеолітичної стоянки Радомишль I // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 41. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
386026
  Мамутов В.К. Господарче право зарубіжних країн : підручник для студ. юрид. спец. вузів / В.К. Мамутов, О.О. Чувпило; МФ "Відродження". – Київ : Ділова Україна, 1996. – 352 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 5-7707-9864-5
386027
  Цебро О. Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 140-144


  У статті розглядається господарювання киян в умовах користування спільними приміщеннями комунальних квартир, офіційні правила, які його регламентували, та контроль за їх виконанням. В статье рассматривается домашний быт киевлян, которые жили в ...
386028
   Господарят на ветровете. – София, 1973. – 217с.
386029
  Сусанян К.Г. Господдержка экспорта в России должна быть комплексной // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-39
386030
  Зісель Й. Господи, Ти відкриєш уста мої... / Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 389, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-503-5
386031
  Ільченко Олесь Господи, це Львів! : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-117 : Іл.
386032
  Бернадский В.Н. Господин Великий Новгород : очерки по истории Новгорода / В.Н. Бернадский. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1936. – 100 с. : ил. – (Библиотека по истории для средней школы)
386033
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; ил. Э.Б. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1970. – 207 с. : ил.
386034
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород / Д.М. Балашов. – Москва, 1977. – 175с.
386035
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 158 с. : ил.
386036
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. Б.А. Аникин. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 159 с. : ил.
386037
  Богданова Светлана Господин Великий Новгород : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 64-65 : Фото
386038
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско / И.А. Бунин. – Москва, 1959. – 207 с.
386039
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И. А. Бунин. – Калининград : Кн. изд-во, 1980. – 23 с. – (Школьная библиотека)
386040
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И.А. Бунин. – Москва : Детская литература, 1980. – 31 с. – (Школьная библиотека)
386041
  Мугуев Х.-М. Господин из Стамбула / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1966. – 259с.
386042
  Мугуев Х.-М.М. Господин из Стамбула : Повести, рассказы / Х.-М.М. Мугуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 511с.
386043
  Молдавский Д.М. Господин леший, господин барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – М.-Л., 1965. – 357с.
386044
  Молдавский Д.М. Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – 2-е изд., доп. – Л., 1990. – 493с.
386045
  Гандон Ив. Господин Миракль / Ив. Гандон. – Москва : Прогресс, 1973. – 203с.
386046
  Цветаева М. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
386047
  Цветаева М.И. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2006. – 512с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0316-8
386048
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
386049
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
386050
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
386051
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
386052
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
386053
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
386054
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
386055
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
386056
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
386057
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
386058
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
386059
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
386060
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
386061
  Шпербер М. Господні водоноси = All das Vergangene / Манес Шпербер ; передм., переклад і прим. Петра Рихла. – Чернівці : Молодий буковинець, 2000. – 215, [1] с. – Пер. за вид.: All das Vergangene: Die Wassertrager Gottes. Die vergebliche Warnung. Bis man mir Scherben auf die Augen legt / M. Sperder. Wien-Zurich: Europaverlag, 1983. – ISBN 966-7109-18-6
386062
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
386063
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
386064
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
386065
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
386066
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
386067
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
386068
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
386069
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
386070
  Дуэ Д. Господство в воздухе : Сборник трудов по вопросам возд. войны / Джулио Дуэ ; Пер. с итал. В. А. Виноград Предисл. комкора В. В. Хрипина. – 2-е изд. – Москва : Госвоениздат, 1936. – 607 с., 6 отд. л. карт.
386071
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
386072
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
386073
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
386074
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
386075
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1951. – 164с.
386076
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
386077
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
386078
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
386079
  Перепічка М. Господь стукає у наші серця : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 142-146. – ISSN 0868-4790-8
386080
  Флобер Г. Госпожа Бовари : .провинциальные нравы ; [пер. с фр.] / Гюстав Флобер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 344 с.
386081
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
386082
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
386083
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
386084
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
386085
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва, 1977. – 320 с.
386086
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
386087
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
386088
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1981. – 271 с.
386089
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
386090
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
386091
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
386092
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
386093
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
386094
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
386095
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
386096
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
386097
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
386098
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
386099
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – Москва, 1935. – 48с.
386100
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
386101
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
386102
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
386103
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
386104
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
386105
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
386106
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
386107
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
386108
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила : розповідь Героя Соц. праці, голови крлгоспу ім. Дзержинського / В.Г. Аленьков ; літ. запис М.С. Соколовського. – Київ : Промінь, 1987. – 102 с. : іл. – (Курс - прискорення)
386109
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
386110
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
386111
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
386112
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
386113
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
386114
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
386115
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
386116
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
386117
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
386118
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
386119
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
386120
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
386121
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
386122
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
386123
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
386124
  Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему / В.В. Крыжевский, Н.А. Мендель, Ю.В. Павлович // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 124-130. – ISSN 1818-5398
386125
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
386126
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
386127
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
386128
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
386129
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
386130
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
386131
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
386132
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
386133
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – Москва, 1979. – 247с.
386134
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
386135
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
386136
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
386137
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
386138
   Гостєва Юлія Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-757-2
386139
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. – Орджоникидзе : Осет. кн. изд-во, 1964. – 211 с.
386140
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
386141
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
386142
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
386143
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
386144
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Правда, 1946. – 47с.
386145
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 48с.
386146
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Хабаровск, 1948. – 86с.
386147
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Воронеж, 1948. – 44с.
386148
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Амурск, 1953. – 74с.
386149
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1972. – 640с.
386150
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1978. – 640с.
386151
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
386152
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
386153
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
386154
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
386155
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
386156
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
386157
   Гости о нашем городе. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 14с.
386158
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
386159
   Гости страны фантазии : сб. научн.-фантаст. произведений писателей-фантастов. – Москва : Мир, 1968. – 366 с.
386160
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
386161
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
386162
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
386163
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
386164
  Здоровило Т. Гостинець для окупанта. Дніпровське КБ "Південне" розробило власні боєприпаси до "Градів" i "Смерчів" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь ...
386165
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
386166
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
386167
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
386168
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1957. – 114с.
386169
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1957. – 114с.
386170
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
386171
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма" : yаучно-фантаст. повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва, 1979. – 304 с.
386172
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – Москва, 1959. – 112с.
386173
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
386174
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
386175
  Уоллес Э. Гостиница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 432 с.
386176
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
386177
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
386178
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
386179
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
386180
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
386181
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
386182
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
386183
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334 с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
386184
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7808-01-0
386185
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
386186
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
386187
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
386188
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
386189
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
386190
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
386191
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
386192
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
386193
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
386194
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
386195
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
386196
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
386197
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
386198
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
386199
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
386200
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
386201
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
386202
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
386203
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
386204
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
386205
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
386206
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
386207
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
386208
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
386209
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
386210
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
386211
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
386212
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
386213
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
386214
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
386215
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
386216
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
386217
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
386218
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
386219
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
386220
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
386221
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
386222
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
386223
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
386224
  Уоллес Э. Гостинница на берегу Темзы / Эдгар Уоллес. – Київ : Україна, 1992. – 430 с.
386225
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
386226
  Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
386227
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
386228
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч. посібник / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
386229
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
386230
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
386231
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
386232
  Поплавська А.В. Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-107. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
386233
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
386234
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
386235
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
386236
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
386237
  Овечкін В. Гості в Стукачах / В. Овечкін. – Київ, 1950. – 65с.
386238
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
386239
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
386240
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
386241
  Нитченко Д. Гості з Києва в Австралії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 36


  Письменник - гуморист і сатирик Євген Дудар та прозаїк Федір Зубанич.
386242
  Федорій Елеонора Гості з неба: правила безпечної посадки // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 52-57 : фото
386243
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
386244
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
386245
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
386246
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – Київ : Дніпро, 1984. – 332с.
386247
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
386248
  Рибіна Юлія Гості та персонал SPA: відпочинок та робота в нових умовах // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 22-24 : фото
386249
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
386250
   Гостра бойова контузійна черепно-мозкова травма : патогенез, діагностика, лікування / [Ю.В. Бовт, А.І. Гоженко, Л.П. Забродіна та ін.] ; за ред. В.О. Коршняка. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 154, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-154. – ISBN 978-966-8177-92-7
386251
  Ардаб"єв А.І. Гостра зброя в боротьбі проти релігії та ідеалізму (Ленінські конспекти творів Фейєрбаха) / А.І. Ардаб"єв, А.Г. Молчанов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 120-143. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
386252
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
386253
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
386254
  Каменєв М. Гостре око Старшого Брата. Всюдисуще відеоспостереження - прихована загроза чи порятунок? / М. Каменєв, С. Золотар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Хто віддасть свободу в обмін на безпеку, той не матиме ні свободи, ні безпеки. Саме ця максима батьків-засновників США спадає на думку, коли мова заходить про системи відеоспостереження на вулицях. Окрім того, згадується метафоричний, але цілком ...
386255
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
386256
  Горлачук В.В. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі / В.В. Горлачук, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 15-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
386257
  Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 48-54. – ISSN 2224-1485
386258
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
386259
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
386260
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
386261
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
386262
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
386263
   Гострі питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч соціальних партнерів - Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ - для обговорення гострих освітянських ...
386264
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
386265
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
386266
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
386267
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
386268
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
386269
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
386270
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
386271
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
386272
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
386273
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
386274
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
386275
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
386276
  Росоховатский И.М. Гость / И.М. Росоховатский. – Москва, 1979. – 239с.
386277
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
386278
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
386279
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
386280
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
386281
  Архипов А.Н. Гость из города : стихи / А.Н. Архипов. – Москва : Современник, 1974. – 95 с. – (Здравствуй, Москва! Первая книга в солице)
386282
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
386283
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
386284
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
386285
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем / Н.М. Беркова. – Москва : Русский язык, 1981. – 176 с.
386286
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
386287
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
386288
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
386289
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
386290
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
386291
  Богданов В.А. Гость полей : стихи и поэма "Звено" / В.А. Богданов ; ил.: В. Надежин, Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 47 с. : ил.
386292
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
386293
  Маринелли К. Гостья из его снов = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
386294
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
386295
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
386296
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
386297
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
386298
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
386299
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
386300
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
386301
  Ранке Л. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом семнадцатом веках : в 2 ч. / Леопольд Ранке ; Пер. с нем. послед. изд. В. Модестов. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Веймара]
[Ч. 2, гл. 3]. – 1856. – 272 с.
386302
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – [6], 2, 407 c., [9] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
386303
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1913. – [4], 368, [2], II c., [6] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
386304
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
386305
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
386306
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – Москва, 1957. – 64с.
386307
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
386308
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 151с.
386309
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
386310
  Харкевич М.В. Государства-изгои как образ "другого" в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 99-110. – ISSN 0321-2017
386311
   Государства НАТО и военные конфликты. – М, 1987. – 310с.
386312
  Сыркин А. Государства Прибалтики : Эстония, Латвия, Литва / А. Сыркин. – Москва. – 54с.
386313
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
386314
   Государственная Академическая хоровая капелла Белорусской ССР. – Минск : Полымя, 1966. – 18 с. : ил., портр.
386315
  Власихин Василий Анатольевич Государственная атторейнская служба в США : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Власихин Василий Анатольевич; Мин-во юстиции СССР. Научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1979. – 23л.
386316
  Иванов А.А. Государственная безопасность анархического режима Н.И. Махно // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена вопросам деятельности контрразведывательной службы анархического режима Н.И. Махно. В работе подробно раскрываются механизм деятельности контрразведывательных подразделений, их структура и полномочия. Особо отмечаются задачи и ...
386317
  Дерунова М.К. Государственная библиографическая регистрация произведений печати в СССР / М.К. Дерунова. – Москва, 1953. – 36 с.
386318
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
386319
  Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.23-35
386320
  Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. – Киев : Украинский Центр духовной культуры, 2004. – 528с. – ISBN 966-628-087-6
386321
  Якушкин В.Е. Государственная власть и проекты государственной реформы в России : c приложением проекта конституции Никиты Муравьева / В.Е. Якушкин. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича ; Тип. Альтшулера, 1906. – [4], 160 с.


  Содержание: Земские соборы XVI-XVII веков; После Петра Великаго; Представительство в законодательных коммиссиях XVIII века; Конституционные проекты гр. Н. И. Панина; Комитет общественнаго спасения; Финляндская конституция. - Проект Сперанскаго; ...
386322
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
386323
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
386324
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
386325
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; под ред. П.Г. Рындзюнского ; АН Молдав.ССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Катря Молдовеняскэ, 1966. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-261
386326
  Пундани В.В. Государственная деревня Западной Сибири во второй половине XVIII - первой половине ХІХ в / В.В. Пундани. – Челябинск, 1984. – 80с.
386327
  Конюхова Т.А. Государственная деревня Литвы и реформа П.Д.Киселева 1840-1857 гг. / Т.А. Конюхова. – М, 1975. – 251с.
386328
  Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. / Э.Б. Генкина. – М, 1969. – 520с.
386329
  Фадеева И.Е. Государственная деятельность и общественно-политические взгляды Ахмеда Мидхат-паши. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фадеева И.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 25л.
386330
  Щербаков С.Н. Государственная деятельность князя Ю.А. Долгорукова в царствование Федора Алексеевича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
386331
  Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1988. – 326 с.
386332
  Горницкий А.А. Государственная дисциплина / А.А. Горницкий. – К, 1989. – 189с.
386333
  Манохин В.М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве / В.М. Манохин. – М., 1970. – 206с.
386334
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в советском государственном аппарате : Автореф... канд. юрид.наук: / Васьков П.Т.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
386335
  Ближний Государственная дума и государственная оборона : обзор деятельности Государственной думы 3-го созыва, 1908-1909 гг., по Государственной обороне. Согласно стенографического отчета о заседаниях Государственной Думы / Ближний. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во Национализм и прогресс, 1890. – 137, II с.
386336
  Кострикова Е. Государственная дума России и реформирование министерства иностранных дел // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 40-62. – ISSN 0869-5687
386337
  Меерович М.Г. Государственная жилищная политика в России и Германии между мировыми войнами // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 103-113. – ISSN 0042-8779


  Проводится сопоставление жилищной политики в России и Германии в период между первой и второй мировыми войнами.
386338
  Тетюхин И.Н. Государственная и общественная деятельность В.И.Вернадского в Тамбовской губернии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена деятельности В.И.Вернадского в качестве уездного и губернского гласного, почетного мирового судьи Моршанского уезда тамбовской губернии в период с 1892 по 1898 гг.
386339
  Карпова Т.С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 27 назв.
386340
  Аникин В.М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от формальности к превентиве / В.М. Аникин, Б.Н. Пойзнер // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 17-21. – ISSN 1026-955X


  Предлагается при защите аспирантами выпускной квалификационной научной работы давать оценку их общей способности к самостоятельной творческой деятельности как ключевой компетентности. Сформулированы вопросы, способствующие рефлексии аспирантов над ...
386341
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении : (Города и музеи мира) / Р.Г. Дрампян. – Москва : Искусство, 1982. – 248 с.
386342
  Комков А.М. Государственная картография США / А.М. Комков; [ред. А.Н. Баранов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 192 с.
386343
  Радыгин А. Государственная компания: сфера проявления "провалов государства" или "провалов рынка" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-79. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0042-8736
386344
  Риндзак О.Т. Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 12 (653). – C. 72-81. – ISSN 0131-7741
386345
  Курц Б.Г. Государственная монополия в торговле / Б.Г. Курц. – К, 1929. – 77с.
386346
  Поздняков В.С. Государственная монополия внешней торговли в СССР. / В.С. Поздняков. – М, 1969. – 200с.
386347
  Стогова А. Государственная мудрость легкомыслия // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0235-7089
386348
  Рассудовский В.А. Государственная организация науки : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.711 / Рассудовский В.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 32л.
386349
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина : памятка читателю. – Москва : [б. и.], 1985. – 55 с. : фот.
386350
  Балашова Ю.П. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина - национальная библиотека страны : Каталог. кн.-иллюстратив. выставки / Указатель / Сост. Ю.П. Балашова, Э.Б. Кузина, И.А. Тархова. – Москва : ГБЛ, 1979. – 50 с.
386351
   Государственная Оружейная плата Московского Кремля. – Москва, 1954. – 579с.
386352
  Буланая А.А. Государственная помощь отечественным субъектам хозяйствования и ее трансформация в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 18-30. – ISSN 0131-7741
386353
  Петропавловский Н.В. Государственная приемка и контроль качества / Н.В. Петропавловский, А В. Мордвинов. – Москва, 1989. – 79с.
386354
  Змеева Н.Я. Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Змеева. – Л., 1960. – 147с.
386355
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1957 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенкова ; Гос. публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1958. – 115 с.
386356
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1958 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 120 с. : ил.
386357
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1960 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1961. – 115 с.
386358
  Алексеев В.А. Государственная регистрация прав на об"екты недвижимости в потребительских кооперативах // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1680-2721
386359
   Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. – Кишинев, 1970. – 52с.
386360
  Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.108-110. – ISSN 0132-1625
386361
   Государственная система стандартизации. – М, 1975. – 240с.
386362
   Государственная система стандартизации. – М, 1976. – 224с.
386363
   Государственная система стандартизации. – М, 1977. – 248с.
386364
   Государственная система стандартизации. – М, 1980. – 312с.
386365
  Рубинский Ю. Государственная служба Франции // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-90. – ISSN 0201-7083
386366
  Клишин А.А. Государственная собственность в африканских странах: Из опыта правового развития страна социалистической ориентации / А.А. Клишин. – Москва, 1989. – 130с.
386367
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1986. – 24л.
386368
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; КИНХ. – К, 1986. – 24л.
386369
  Зинченко С.А. Государственная собственность в СССР : проблемы правового регулирования / С.А. Зинченко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 175с.
386370
  Ворона В.М. Государственная собственность и ее развитие в процессе строительства коммунизма. (На материалах совхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ворона В.М.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1970. – 24л.
386371
  Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов. – Москва-Ленинград, 1948. – 839с.
386372
  Виноградов В.А. Государственная социалистическая собственность / В.А. Виноградов. – Москва, 1967. – 48с.
386373
  Васюнин М.К. Государственная социалистическая собственность на средства производства / М.К. Васюнин. – Саратов, 1973. – 283с.
386374
  Самофалова О.Ю. Государственная стратегия правозащитной деятельности в Украине: содержание и приоритеты // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается отсутствие четких приоритетов государственной политики в сфере правозащиты как одна из причин её неэффективности, доказывается важная роль единой государственной программы защиты прав человека, осуществляется поиск основных ...
386375
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
386376
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – Москва, 1974. – 168с.
386377
  Косинский Л.В. Государственная торговля электробытовыми товарами на Украине и пути ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Косинский Л. В.; Киеск. торг. экон. ин-т. – К., 1970. – 15л.
386378
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – Москва : Советский художник, 1956. – 80 с.
386379
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
386380
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – Москва : Изобразителное искусство, 1977. – 160 с. : ил.
386381
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 3-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 166 с. : ил.
386382
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея - сокровищница русского искусства : (К 60-летию передачи П.М. Третьяковым галлереи картин городу Москве). (Лекция 1-я и 2-я) / Б.В. Иогансон. – Москва : Знание, 1953. – 48 с.
386383
   Государственная фармакопея. – 7-е изд. исп., допол. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1934. – 536 с.
386384
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
386385
  Черниченко С.А. Государственние и профсоюзние органи Украинн по зашите трудових прав батрачества в годы нэпа (1922- 1929 гг.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 18-27. – ISSN 0201-7245
386386
  Належитая Е.Н. Государственній бюджет Украины на 2001 год // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.27-30


  Комментарий основных положений Закона Украины от 7.12.00 "О Государственном бюджете Украины на 2001 год"
386387
  Остен-Сакен В. Государственно--правовые положение Великого княжества Финляндского в Российском государстве = Die staatsrechtliche Stellung des Grossfurstentums Finnland im Russischen Reiche : дис. на соиск. учен. степ. д-ра, представл. в Фак. полит. наук Тюбинген. ун-та / Вольф фон-дер-Остен-Сакен, бар. ; Пер. с нем., под ред. авт. с некоторыми испр. и доп. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 220 с.
386388
  Лугвин С.Б. Государственно-административные структуры России и Великого княжества Литовского ( к вопросу о том , почему Москва оказалась сильнее) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 1812-3805
386389
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
386390
  Калинин С. Государственно-конфессиональные отношения: проблема терминологического описания // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 53-55. – ISBN 978-966-7166-36-6
386391
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика. / Ф.Э. Бурджалов. – Москва, 1973. – 240с.
386392
  Коваленко А.Н. Государственно-монополистическая собственность в системе отношений эксплуатации рабочего класса. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коваленко А.Н.; АОН при ЦК КПСС. – М,, 1974. – 21л.
386393
  Сабельников Л.В. Государственно-монополистические средства торговой войны / Л.В. Сабельников. – М, 1973. – 215с.
386394
  Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитал в Японии : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Певзнер Я.А. ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1960. – 29 с.
386395
  Кузьминков И.И. Государственно-монополистический капитализм / И.И. Кузьминков. – М, 1955. – 424с.
386396
  Демин А.А. Государственно-монополистический капитализм / А.А. Демин. – Л, 1983. – 151с.
386397
  Мочерный С.В. Государственно-монополистический капитализм / С.В. Мочерный, Г.И. Олехнович. – Минск, 1991. – 147с.
386398
  Портной М.А. Государственно-монополистический капитализм 70-х годов / М.А. Портной. – М., 1977. – 62с.
386399
  Фальков А.М. Государственно-монополистический капитализм в военной судостроительной промышленности России. : Автореф... канд. экон.наук: / Фальков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
386400
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
386401
  Чураков В.П. Государственно-монополистический капитализм в Италии. / В.П. Чураков. – М., 1960. – 124с.
386402
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции : Автореф. дис... канд. экон. наук / Перович М.М. ; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 36 с.
386403
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции / М.М. Перович. – Киев, 1969. – 432с.
386404
  Черкасова Л.А. Государственно-монополистический капитализм и интернационализация хозяйственной жизни развитых капиталистических стран / Л.А. Черкасова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 63 с.
386405
  Чернышев Н.Ф. Государственно-монополистический капитализм и обострение экономических противоречий империализма / Н.Ф. Чернышев. – М., 1981. – 48с.
386406
  Куликов А.Г. Государственно-монополистический капитализм и экономическая политика империализма / А.Г. Куликов. – Москва, 1981. – 85с.
386407
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
386408
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
386409
  Драгилев М.С. Государственно-монополистический капитализм на современном этапе / М.С. Драгилев. – М, 1959. – 47с.
386410
  Чепраков В.А. Государственно-монополистический капитализм. : Автореф... доктор экон.наук: / Чепраков В.А.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
386411
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
386412
  Пенкин А.Ф. Государственно-монополистическое регулирвоание приспособления национальной экономики к межгосударственной экономической интеграции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Пенкин А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1976. – 20л.
386413
  Черкасова Т.Н. Государственно-монополистическое регулирование валютных отношений / Т.Н. Черкасова. – М, 1985. – 91с.
386414
  Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия. / В.А. Пономарев. – М., 1987. – 206с.
386415
  Потапов В.В. Государственно-монополистическое регулирование и социальная политика в развитых капиталистических странах (80-е годы) / В.В. Потапов, Е.В. Алиева. – М., 1985. – 235с.
386416
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
386417
  Белова Л.Г. Государственно-монополистическое регулирование подготовки кадров в высшей школе США / Л.Г. Белова, В.В. Соколов. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 74 с.
386418
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
386419
  Штубер Э. Государственно-монополистическое регулирование сельского хозяйства стран общего рынка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Штубер Э. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
386420
  Саар К.А. Государственно-монополистическое регулирование экономики малых стран Западной Европы в условиях империалистической интеграции (на прим. Норвегии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Саар К. А. ; Ин-т экономики АН Латв. ССР. – Рига, 1978. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
386421
   Государственно-монополистическое регулирование экономики. Критический анализ теории и практики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 212с.
386422
  Литвин М.М. Государственно-монополитический капитализм в России в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвин М.М.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.орденан Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 18л.
386423
  Очков М.С. Государственно-монополитический механизм неоколониализма / М.С. Очков. – М, 1971. – 246с.
386424
  Погребинский А.П. Государственно-монополитсический капитализм в России / А.П. Погребинский. – М., 1959. – 266с.
386425
  Потреки О.Д. Государственно-монополитстическое регулирование социально-экономического развития ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Потреки О.Д.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1975. – 16л.
386426
  Гайнутдинов Р.К. Государственно-правовая идеология в области экономики в эпоху Петра I. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Современный период развития российской государственности вновь сделал актуальными проблемы, связанные с выявлением роли государства в экономической жизни общества, выработкой стабильной правовой системы и эффективной экономики.
386427
  Ищенко О Государственно-правовая концепция в трудах М.Я. Острогорского // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 25-30. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются деятельность, взгляды и исследования ученых русского зарубежья, в частности, Острогорского Моисея Яковлевича, на отдельные теоретико-методологические проблемы идейных поисков по вопросам перспективного государственного ...
386428
  Пырлин Е.Д. Государственно-правовое развитие Иракской Республики после революции 14 июля 1958 г. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пырлин Е.Д. ; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1970. – 24 с.
386429
  Красивин Э.К. Государственно-правовое развитие Тоголезской республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Красивин Э.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. гос. права. – М., 1964. – 16л.
386430
  Красивин Э.К. Государственно-правовое развитие Тоголезской республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Красивин Э.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. гос. права. – М., 1966. – 19л.
386431
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
386432
  Нурбеков К.Н. Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана / К.Н. Нурбеков. – Фрунзе, 1981. – 186с.
386433
  Павлов Е.Я. Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР / Е.Я. Павлов. – Москва, 1985. – 118с.
386434
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
386435
  Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883-1903 гг.) / Н.Б. Пахоленко ; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. – Москва : Наука, 1987. – 124 с.
386436
  Закревский Н.Ф. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Закревский Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
386437
  Шамарин Э.В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России / Э.В. Шамарин. – Киев, 1973. – 175с.
386438
  Овсепян О.А. Государственно-правовые взгляды Ст.Шаумяна : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Овсепян О.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
386439
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – Москва, 1952. – 31 с.
386440
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
386441
  Кожевников С.Н. Государственно-правовые основы советского образа жизни и социальной активности личности / С.Н. Кожевников, Ю.И. Агеев. – Иркутск, 1989. – 192с.
386442
  Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между Советским государством и личностью / Н.В. Бутусова. – Воронеж, 1986. – 171с.
386443
  Шукуров А. Государственно-правовые проблемы взаимоотношений Бухарской Народной Советской республики с РСФСР и СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Шукуров А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 23л.
386444
  Сяо Вэй-юнь. Государственно-правовые средства разрешения национального вопроса в социалистических странах. (СССР и Китайск. Нар. Респ.). : Автореф... канд. юрид.наук: / Сяо Вэй-юнь.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 17л.
386445
  Иванов И.А. Государственно-церковные отношения в политике "просвещенного абсолютизма" Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
386446
  Гіршфельд А. Государственно-частное партнерство в оборонной сфере // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7638-06-2
386447
  Фролов А.В. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии университетов США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 72-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ системы государственно-частного партнерства в США. Выявлена роль в развитии государственно-частного партнерства американских университетов, колледжей и аналогичных образовательных институтов. Presented is analysis of the system of ...
386448
  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-68, 70-71, 74, 76. – ISSN 0042-8736
386449
  Ходов Л.Г. Государственное вмешательство в экономику ФРГ в интересах монополий / Л.Г. Ходов. – Москва, 1966. – 164с.
386450
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
386451
   Государственное и муниципальное управление : Справочник. – Москва : Магистр, 1997. – 496с. – ISBN 5-89317-053-9
386452
  Попова О.Ю. Государственное и рыночное регулирование эффективности инвестиционной деятельности в промышленности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.220-226
386453
   Государственное нормирование заработной платы. – М., 1928. – 112с.
386454
  Саркисов А.И. Государственное нормирование зароботной платы рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов а. и.; Аз.ГУ. – Баку, 1953. – 23 с.
386455
  Якубович Н.А. Государственное обвинение в советском суде : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Якубович Н.А. ; Моск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
386456
  Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1971. – 344с.
386457
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чумакова Т.Е. ; КГУ. – Минск, 1964. – 19 с.
386458
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
386459
   Государственное обложение в России. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля", 1906. – 64 с. – Конволют: Пер. с 5 кн. оттисков


  Содержание конволюта 1. Государственное обложение в России; 2. Что такое политическая партия / И.А. Ильин; 3. О налогах / А. Житков; 4. Из русской старины : Бунт Стеньки Разина / И.А. Ильин; 5. О конституции и конституционном порядке / А.К. ...
386460
  Черемных В.П. Государственное пенсионное обеспечение / В.П. Черемных. – Молотов, 1957. – 48 с.
386461
  Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирование / А.Ф. Ноздрачев. – М, 1982. – 192с.
386462
  Терентьев М.Л. Государственное планирование колхозного производства / М.Л. Терентьев. – М., 1971. – 111с.
386463
  Кукушкин Г.Я. Государственное планирование социалистического природопользования / Г.Я. Кукушкин. – Москва, 1981. – 159с.
386464
   Государственное потребение и внутренний рынок в США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карнаху Л. Д,; Карнаху Л. Д,; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
386465
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430 с.
386466
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с.
386467
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран / А.А. Мишин. – Москва
1. – 1961. – 48с.
386468
   Государственное право буржуазных стран. – М., 1962. – 488с.
386469
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Москва, 1968. – 389с.
386470
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / А.А. Мишин. – Москва, 1976. – 381с.
386471
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 318с.
386472
  Баглай М.В. и др. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости : учебник / М.В. Баглай и др. ; под ред. И.П. Ильинского, М.А. Крутоголова. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 455 с.
386473
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland : Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. – Москва. – ISBN 5-201-01286-3
Т.1. – 1994. – 312с.
386474
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland. – Москва. – ISBN 5-201-01291-4
Т.2. – 1994. – 320с.
386475
  Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / Т. Маунц. – М., 1959. – 596с.
386476
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – М., 1957. – 475с.
386477
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Свердловск, 1970. – 328с.
386478
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
386479
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 270 с.
386480
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – Москва, 1985. – 462с.
386481
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. : учебник / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва : Московский университет, 1984. – 368 с.
386482
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учебник для вузов / К.В. Арановский. – Москва : Форум ; Инфра-М, 1998. – 488 с. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 5-86225-742-Х
386483
  Заварнов Н.А. Государственное право развивающихся стран / Н.А. Заварнов. – Москва, 1989. – 72с.
386484
   Государственное право СССР. – Москва, 1967. – 552с.
386485
   Государственное право СССР и советское строительство : учеб. для спец. сред. уч. завед. МВД СССР. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 543с.
386486
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1959. – 420с.
386487
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1961. – 572с.
386488
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
386489
  Мишин А.А. Государственное право США / А.А. Мишин. – Москва : Наука, 1976. – 207с.
386490
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
1. – 1986. – 230с.
386491
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
2. – 1986. – 361с.
386492
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
386493
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
386494
  Волкова К.А. Государственное предприятие / К.А. Волкова. – Москва, 1990. – 447с.
386495
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Базылев Б.Т. ; КГУ. – Киев, 1968. – 17 с.
386496
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
386497
  Черненко Л.И. Государственное регулирование воспроизводства рабочей силы в современных условиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Черненко Л.И.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 17л.
386498
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий в ЕЭС : ссн. пробл. и тенденции / А.И. Безруков ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1982. – 160 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
386499
  Михайлин П.А. Государственное регулирование доходов предприятий. / П.А. Михайлин. – Москва, 1980. – 63с.
386500
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
386501
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 25л.
386502
  Попова Е. Государственное регулирование и стратегия энергетической безопасности Китая // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 2074-6040
386503
  Азарова Ирина Борисовна Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эфективных инструментов // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 11-18. – Библиогр.:13 назв. – ISSN 2219-5300
386504
  Юняева Р. Государственное регулирование кредитной системы в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0235-2443
386505
  Губанова Н.Н. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 46-50. – ISSN 1993-0259
386506
  Ле Т. Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. фило.наук: 09.0.02 / Ле Т.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
386507
  Шевлягина Е.А. Государственное регулирование молочного хозяйства Канады / Е.А. Шевлягина, Г.В. Бочарова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-170
386508
   Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышленно развитых странах. – Москва, 1992. – 38с.
386509
  Гаврилов А.А. Государственное регулирование научных исследований в США (70-е годы) / А.А. Гаврилов, В.С. Денисенко. – Москва, 1981. – 302с.
386510
  Павленко О.М. Государственное регулирование организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционных процессов // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 32-35
386511
   Государственное регулирование потребления алкоголя в Финляндии. – Москва, 1987. – 43с.
386512
  Комир Л.И. Государственное регулирование природопользование // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 440-446. – Бібліогр.: на 5 пунктів
386513
   Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах. – Москва, 1975. – 424с.
386514
  Овсянников Алексей Леонидович Государственное регулирование регионального развития сельского хозяйства Бразилии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Овсянников Алексей Леонидович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
386515
   Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / Архангельский В.Н. [ и др. ] ; Российская академия гос. службы при Президенте РФ ; под общ. ред. В.И.Кушлина. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : РАГС, 2008. – 616с. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / научно-редакц. совет : Медведев Д.А., Егоров В.К., Бойков В.Э. и др.). – ISBN 978-5-7729-0310-0
386516
  Павлова Э.И. Государственное регулирование сельского хозяйства во Франции / Э.И. Павлова. – Москва, 1988. – 172с.
386517
  Лежава А.М. Государственное регулирование торговли и биржи / А.М. Лежава. – Москва, 1924. – 45с.
386518
  Транин А.А. Государственное регулирование урбанизации в развитых капиталистических странах. / А.А. Транин. – М, 1979. – 144с.
386519
  Миргасан Сеидзаде Мирхашим Оглу Государственное регулирование цен // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 73-82 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
386520
  Расулев А. Государственное регулирование экономики и мировой финансовый кризис / А. Расулев, С. Воронин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 0207-3676
386521
  Куралай К. и др. Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 6 (156). – С. 73-78. – ISSN 1993-6788
386522
  Демьяненко В.Н. Государственное руководство и колхозная демократия / В.Н. Демьяненко. – Саратов, 1968. – 188с.
386523
  Беляева З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Беляева, И.Ф. Панкратов. – Москва : Госюриздат, 1961. – 168 с.
386524
  Маевский С.А. Государственное руководство развитием науки и техники в СССР / С.А. Маевский. – М, 1977. – 64с.
386525
  Рослов П.Н. Государственное руководство сельскохозяйственными предприятиями / П.Н. Рослов. – Харьков, 1985. – 140с.
386526
   Государственное социальное страхование. – Москва, 1948. – 304 с.
386527
  Шахов И.Я. Государственное социальное страхование в СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шахов И.Я. ; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1951. – 21 л.
386528
  Гумбат Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
386529
  Гумбатов Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 46-55. – ISSN 2409-9260
386530
   Государственное страхование в социалистических странах. – Москва, 1981. – 255 с.
386531
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1949. – 404 с.
386532
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1953. – 456 с.
386533
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1953. – 452 с.
386534
  Тагиев Г. Государственное страхование в СССР / Г. Тагиев. – Москва, 1953. – 96 с.
386535
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
386536
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
386537
  Мотылев Л.А. Государственное страхование в СССР / Л.А. Мотылев. – М, 1986. – 70с.
386538
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
386539
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 328с.
386540
  Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР. / М.Я. Шиминова. – М., 1987. – 218с.
386541
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
386542
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование на селе / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1948. – 57 с.
386543
  Шерменев М.В. Государственное страхование сельскохозяйственных структур / М.В. Шерменев. – М., 1952. – 132 с.
386544
  Маргунский С.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925). / С.П. Маргунский. – Минск, 1966. – 287с.
386545
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
386546
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
386547
  Михайлов А.Н. Государственное строительство Узбекской ССР на современном этапе. / А.Н. Михайлов. – Ташкент, 1973. – 216с.
386548
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
386549
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования : проблемы методологии правового исследования / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 239 с.
386550
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
386551
  Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной науки (1950-1990-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 21. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
386552
  Балашенко С.А. Государственное управление в области охраны окружающей среды / С.А. Балашенко. – Минск : БГУ, 2000. – 339, [3] с. – Библиогр.: 312-340. – ISBN 985-445-228-X
386553
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 9. – 2000
386554
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2001
386555
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 1. – 2001
386556
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2003
386557
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2003
386558
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Осень. – 2005
386559
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна - Лето. – 2005
386560
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2006
386561
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2007
386562
  Анисимов А.А. Государственное управление в странах капитала : кадры, труд, оплата труда, пенсии / Анисимов А.А. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 193 с.
386563
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
386564
  Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях / Б.Н. Порфирьев. – М., 1991. – 135с.
386565
  Абделгафар Б.И. Государственное управление за гранью традиционного правоведения : подход макасид / Басма И. Абделгафар ; [пер. С. Казаков] ; Междунар. Ин-т Ислам. Мысли. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 259, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-830-1
386566
  Баховкина Л.Н. Государственное управление закупками сельскохозяйственных продуктов / Баховкина Л.Н. ; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 135 с.
386567
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
386568
  Цветков В.В. Государственное управление и право / В.В. Цветков, В.Б. Аверьянов. – Киев, 1979. – 64с.
386569
  Шаров А. Государственное управление инвестициями в свете международного опыта // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 3. – С. 313-331. – ISSN 1684-906Х
386570
  Атаев М. Государственное управление использованием и охраной вод / Атаев М. ; отв. ред. Ю.М. Козлов ; АН Туркмен. ССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 177 с.
386571
  Машаров И.М. Государственное управление как категорий российского административного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
386572
  Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – Москва, 1988. – 318с.
386573
  Шемшученко Ю Государственное управление охраной окружающей среды в СССР (Пробл. теории и практ.) : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Шемшученко Ю С.; АН УССР, Ин-т гос.и права. – К., 1978. – 36л.
386574
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
386575
  Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 11-20. – ISSN 2075-4892
386576
  Урбанович А.Р. Государственное управление социально-экономическим развитием регионов ресурсного типа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 104-110. – ISSN 1728-8878
386577
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
386578
  Селиванов А.А. Государственное управление экономикой союзной республики / А.А. Селиванов. – К, 1988. – 165с.
386579
  Чжун Сечжин Государственное устройство и политическая система имамата Шамиля // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0042-8779


  В статье представлен анализ политического устройства теократического государства Шамиля - имамата.
386580
  Куприц Н.Я. Государственное устройство СССР / Н.Я. Куприц. – М, 1952. – 112с.
386581
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
386582
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
386583
  Денисов И А. Государственное устройство СССР, союзных и автономных республик : лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / А.И. Денисов, проф. ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Кафедра гос. права и советского строительства. – Москва : [б. и.], 1952. – 40 с.
386584
  Мальгинов Г. Государственное участие в российском корпоративном секторе // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 229-261. – ISSN 0207-3676
386585
  Васильев А.А. Государственное учение священника Павла Флоренского: диктатура как реставрация монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
386586
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
386587
  Ходский Л.В. Государственное хозяйство : Курс фин. науки / Проф. Л.В. Ходский. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 1. – 1907. – 212 с.
386588
  Каменский Г.П. Государственное хозяйство в Англии за шесть лет управления министерства тори 1887/88-1892/93 гг. / [Соч.] Г.П. Каменского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [6], XX, [2], 376 с. – Библиогр.: "Список сочинений и официальных документов, служивших источниками" (с. XII-XIV)
386589
  Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах / М. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1. – 1901. – VIII, 807, [3], V-CXII, II с., 1 л. табл. – Библиогр. в примеч.
386590
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора в 1920-е гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 14-25. – ISSN 1684-2626
386591
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора СССР в 1920-е гг. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 14-25
386592
  Мухамметкулиева О.Д. Государственной библиотеке Туркменистана - 120 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 31-33
386593
  Кочкин М.А. Государственному Никитскому ботаническому саду - 150 лет / М.А. Кочкин; Мин. сельского хоз-ва СССР. Гос. Никитский бот. сад. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 71с.
386594
  Травников Е.М. Государственноправовые вопросы партийного руководства местными органами государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Травников Е.М.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ совет. законодат. – М., 1973. – 24л.
386595
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
386596
   Государственны Алупкинский дворец-музей : путеводитель. – Киев : Мистецтво, 1966. – 110 с. : ил.
386597
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – М
Ч. 1. – 1984. – с.
386598
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран
№ 1. – 1984
386599
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
386600
   Государственные архивы Союза ССР. – М., 1956. – 508с.
386601
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
386602
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
386603
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
386604
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
386605
   Государственные библиографические указатели. – Москва, 1982. – 14с.
386606
  Хан А. Государственные библиотеки Великобритании во времена жесткой экономии // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0869-608Х


  В период переосмысления роли библиотек им необходимо доказывать конкурентоспособность и находить альтернативные пути сохранения и повышения своего авторитета. В статье рассказывается, как британским библиотекам удается сохранять культурные традиции, ...
386607
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
386608
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
386609
  Сабиров Х.Р. Государственные бюджеты Туркменской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг) : Автореф... наук: / Сабиров Х. Р.;. – Ташкент, 1949. – 29 с.
386610
   Государственные деятели России XIX - начала XX в. : биографический справочник. – Москва : Издательство Московского университета, 1995. – 208 с. – ISBN 5-211-02685-3
386611
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
386612
  Слатин И.М. Государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов в СССР. / И.М. Слатин. – М., 1956. – 48с.
386613
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
386614
  Васюнин М.К. Государственные закупки колхозной продукции / М.К. Васюнин, А.С. Давыдов. – Москва, 1978. – 142с.
386615
  Лысенко В.А. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции и их роль в развитии колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.590 / Лысенко В.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 20 с.
386616
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции. (Анализ правоотношений) / Баховкина Л.Н. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 216 с.
386617
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов в колхозах / Баховкина Л.Н. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва : Госюриздат, 1961. – 152 с.
386618
  Грушецкий Л. Государственные закупочные цены на зерно и их изменения в зависимости от урожайности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Грушецкий Л. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17 с.
386619
  Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – Москва : Финансы; ЮНИТИ, 2001. – 687с. – ISBN 5-238-00081-2
386620
  Зверев И.Ю. Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманные рассказы / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 134с.
386621
  Розин Л.М. Государственные инспекции и их место в советском государственном аппарате : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Л.М. ; Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
386622
  Устинович Е.С. Государственные информационные услуги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 86-88. – ISSN 0132-0769
386623
  Красильников Ю.Д. Государственные клубные учреждения РСФСР / Ю.Д. Красильников. – М., 1967. – 36с.
386624
  Авдашева С. Государственные корпорации: можно ли оценить корпоративное управление? / С. Авдашева, Ю. Симачев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 97-110. – ISSN 0042-8736
386625
  Сильвестров С. Государственные корпорации: отношения собственности и контроля / С. Сильвестров, А. Зельднер // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-98. – ISSN 0207-3676
386626
  Ракитин А.И. Государственные крестьяне Архангельской губернии после реформы П.Д.Киселева. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракитин А.И.; Моск.ордена Лениниа гос.ун-т. – Москва, 1953. – 13 с.
386627
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / АН Груз. ССР, Ин-т истории ; И.Г. Антелава. – Тбилиси
Т. 2 : Пореформенный период (1864-1900 гг.). – 1962. – 362 с.
386628
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси : "Сабчота сакартвело"
Т. 1 : До крестьянской реформы 1864 г. – 1969. – 484 с.
386629
  Булдаков К.А. Государственные крестьяне Костромской губернии от реформы П. Д. Киселева до отмены крепостного права (1839-1866 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Булдаков К. А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1958. – 15л.
386630
  Яровой Г.В. Государственные крестьяне Пермской губернии (1807-1860 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яровой Г.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 20л.
386631
  Ковалева Т.Л. Государственные крестьяне Смоленской губернии в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ковалева Т.Л.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1981. – 16л.
386632
  Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. / Т.И. Лазанская. – Киев, 1989. – 112с.
386633
  Кабанов А.К. Государственные крестьяне. / А.К. Кабанов. – 175-184с.


  Крепостное право в России и реформа 19 февраля: [сборник статей] / ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета; Ист. Ком. Уч. Отд. О. Р. Т. З. — М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911.
386634
  Красовицкая Т.Ю. Государственные органы руководства просвещением национальностей РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Красовицкая Т.Ю.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
386635
  Ачаркан В.А. Государственные пенсии / В.А. Ачаркан ; Науч.-исслед. ин-т труда Гос. ком. Совета Мининистров СССР по вопросам труда и заработ. платы. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 165 с.
386636
  Ачаркан Виктор Адольфович Государственные пенсии в СССР : Автореф... докт юриднаук: 713 / Ачаркан Виктор Адольфович; ВСесоюзн. науч-исслед ин-т советского законодательства. – М, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
386637
  Иойрыш А.И. Государственные пенсии и пособия в СССР / А.И. Иойрыш. – М., 1956. – 63 с.
386638
  Неупокоев В.И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII -- начале XIX века. / В.И. Неупокоев. – М., 1987. – 286с.
386639
  Мордвинцев В.М. Государственные повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в 30-80-х гг. XVIII в. // Вопросы истории СССР. – Харьков, 1981. – Вып. 26
386640
  Майер Л. Государственные предприятия в монополистическом хозяйстве ФРГ / Л. Майер. – М, 1961. – 208с.
386641
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
386642
  Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С.В. Дьяков. – Москва : Норма, 1999. – 320с. – ISBN 5-89123-332-0
386643
  Тотоев Р.Р. Государственные преступления в законодательстве Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
386644
  Тарасова Н.Н. Государственные работники США. / Н.Н. Тарасова. – М., 1982. – 204с.
386645
  Солоненко Е.С. Государственные расходы в системе государственно-монополистического капитализма Франции. (Период после второй мировой войны) : Автореф... канд. экон.наук: / Солоненко Е.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1967. – 18л.
386646
   Государственные расходы на образование в странах Европейского Союза (ЕС) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-171. – ISSN 0207-3676
386647
  Метревели Р.В. Государственные реформы в Грузии первой четверти 12 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Метревели Р.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
386648
   Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости = Казакстан Республикасынын мемлекеттік рэміздері. Тэуелсіздік нышандары = The state symbols of the Republic of Kazakhstan. Symbols of independence : [фотоальбом] / [авт. текста Ербол Шаймерденулы ; фот.: С. Абдурахимов и др.]. – Алматы : Тау Кайнар, 2011. – 315, [5] с. : фот. – Текст рос., казах., англ. – ISBN 978-601-7059-21-7
386649
  Азарх А.Э. Государственные служащие Индии : эволюция гос. бюрократии в условиях независимости / А.Э. Азарх ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 130-135
386650
  Чертков В.Л. Государственные служащие стран тропической Африки (соц.-эконом. характеристика и полит. роль) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.08 / Чертков В.Л. ; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1980. – 21с.
386651
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
386652
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
386653
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
386654
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
386655
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
386656
  Трембачев А.Ф. Государственные топографические съемки : учеб. пособ. для студ. географических и геодезических специальностей вузов / А.Ф. Трембачев. – Киев : Вища школа
Стереотопографический метод съемки. Плановая привязка аэроснимков. – 1972. – 198 с.
386657
  Романова З.С. Государственные торудовые резервы СССР, (по матер. Молотовск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Романова З. С.; ИПКП марск. лен. при МГУ. – М., 1953. – 16л.
386658
  Мартынов Б.С. Государственные тресты / Б.С. Мартынов. – М, 1924. – 60с.
386659
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
386660
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
386661
  Котляр Э.С. Государственные трудовые резервы СССР в годы Великой Отечественной войны. / Э.С. Котляр. – М, 1975. – 240с.
386662
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
386663
   Государственные учреждения России в XVIII веке : (Законодательные материалы)., Справочное пособие. – Москва, 1960. – 578 с.
386664
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – Москва, 1977. – 79с.
386665
   Государственные учреждения, промышленные фирмы и университеты США, осуществляющие информационное обслуживание в области электротехники. – Москва, 1974. – 107с.
386666
  Кузнецова Евгения Семеновна Государственные финансы в экономике США / Кузнецова Евгения Семеновна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва : Финансы, 1975. – 176с. – Список лит.: с.173-175 (85 назв.)
386667
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции / Велиев Дунямалы Амир оглы. – Баку, 1991. – 235с.
386668
  Пятненков В.М. Государственные финансы Индийского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пятненков В.М.; М-во внешней торговли СССР.Ин-т внешней торговли. – М, 1955. – 16л.
386669
  Лушникова Л.И. Государственные финансы ОАР / Л.И. Лушникова. – Москва, 1971. – 239с.
386670
  Шуркин А.О. Государственные финансы послевоенной Японии на службе американской агрессии.. : Автореф... канд. экон.наук: / Шуркин А.О.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1953. – 20 л.
386671
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
386672
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45 с.
386673
  Егоров К.А. Государственный аппарат КНР, 1967-1981 / К.А. Егоров. – М., 1982. – 190с.
386674
  Старцев Ю.Ф. Государственный аппарат США в условиях подготовки и ведения войн (1939 -1960 гг.) / Ю.Ф. Старцев. – Свердловск, 1971. – 192с.
386675
  Шалюпа М.П. Государственный арбитраж в СССР / М.П. Шалюпа, Я.А. Донде. – Москва, 1953. – 96с.
386676
  Шалюпа М.П. Государственный арбитраж в СССР. / М.П. Шалюпа, Я.А. Донде. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 122с.
386677
   Государственный архив : Разряд 2, "Дела собственно до императорской фамилии относящиеся" / [Сост. С. Горяинов]. – Санкт-Петербург : М-во иностр. дел, 1913. – 118, 66 с. – Часть текста на фр. яз.
386678
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
386679
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20 с.
386680
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 2-е доп. изд. – Киев, 1952. – 71 с.
386681
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 3-е изд. – Киев, 1954. – 72 с.
386682
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
386683
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
386684
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
386685
  Лавров В. Государственный бюджет : [Учеб. пособие для фин. и фин.-кредитных техникумов] / В. Лавров, Р. Кудряшов, А. шувалов. – Москва : Госфиниздат, 1961. – 240 с.
386686
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
386687
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
386688
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет и проблемы социалистического воспроизводства / Я.Г. Либерман. – М., 1966. – 260с.
386689
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – М., 1926. – 86с.
386690
  Точилиников Г. Государственный бюджет СССР / Г. Точилиников. – М, 1928. – 63с.
386691
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 40с.
386692
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1959. – 424с.
386693
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
386694
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
386695
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
386696
  Василик О.Д. Государственный бюджет СССР / О.Д. Василик. – Киев, 1982. – 280с.
386697
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397 с.
386698
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
386699
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
386700
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
386701
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет СССР в новых условиях хозяйствования / Я.Г. Либерман. – М., 1970. – 367с.
386702
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
386703
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
386704
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
386705
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
386706
  Ипатов П.Ф. Государственный бюджет СССР и его народнохозяйственное значение / П.Ф. Ипатов. – М, 1964. – 44с.
386707
  Алавердова Э.П. Государственный бюджет СССР и его роль в распределении национального дохода в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Алавердова Э.П.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
386708
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
386709
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
386710
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
386711
  Бутаков Д.Д. Государственный бюджет Чехословацкой республики на службе строительства социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бутаков Д.Д.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
386712
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 3. – 1983
386713
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 2. – 1983
386714
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 1. – 1983
386715
   Государственный водный кадастр 1979. – Киев
Т. 2, вып. ?. – 1981
386716
   Государственный водный кадастр 1979. – Киев
Т. 2, вып. 9. – 1981
386717
   Государственный водный кадастр 1980: основные гидрологические характеристики. – Киев
Т. 2, вып. 6. – 1982
386718
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
386719
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
386720
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственный долг современной Турции. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Дунямалы Амир оглы; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1970. – 22л.
386721
  Яременко В.Г. Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой / В.Г. Яременко, О.Л. Яременко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 222-228. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
386722
  Платонов А.П. Государственный житель : Проза, ранние сочинения, письма / А.П. Платонов. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 702 с. – ISBN 5-340-00885-1
386723
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
386724
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
386725
  Киндзерский Ю.В. Государственный заказ в мире и особенности его применения в политике развития: уроки для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 5-25. – ISSN 0131-7741
386726
  Рашек В.Л. Государственный заповедник "Остров Барса-Кельмес" / В.Л. Рашек, В.А. Рашек. – Алма-Ата, 1963. – 92с.
386727
  Косаревский И.А. Государственный заповедник Софиевка / И.А. Косаревский. – Киев, 1951. – 56 с.
386728
  Козловский Н. Государственный заслуженный ансамбль танца Украинской ССР / Н. Козловский, Д. Бальтерманц. – Киев, 1960. – 66с.
386729
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
386730
  Виленкин Г. Государственный и экономический строй современной Японии / Г. Виленкин. – Санкт-Петербург, 1908. – 217 с.
386731
  Левиаш Т.Л. Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Валаам" / Т.Л. Левиаш. – Петрозаводск, 1989. – 103с.
386732
  Яновский А.Д. Государственный исторический музей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8779


  Державний історичний музей в Москві
386733
   Государственный Исторический музей. – Москва, 1964. – 152 с.
386734
   Государственный исторический музей, Москва. – Л, 1986. – 166с.
386735
  Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. / В.И. Ванин. – Москва, 1974. – 326с.
386736
  Шереметьев И.К. Государственный капитализм в Мексике. / И.К. Шереметьев. – М., 1963. – 136с.
386737
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
386738
  Захарова М.В. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захарова М.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 19 с.
386739
  Брагина Е.А. Государственный капитализм в промышленности стран Востока / Е.А. Брагина, О. Ульрих. – М., 1961. – 94с.
386740
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии / И.И. Егоров. – М., 1978. – 279с.
386741
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
386742
  Васильев И.В. Государственный капитализм в современной Бирме. / И.В. Васильев. – Москва, 1961. – 172с.
386743
  Коссой А.М. Государственный капитализм в условиях строительства социализма / А.М. Коссой. – М., 1975. – 307с.
386744
  Комаров Н.Я. Государственный комитет обороны постановляет... / Н.Я. Комаров. – М., 1990. – 428с.
386745
  Исаев А.А. Государственный кредит / [Соч.] А.А. Исаева, орд. проф. Д.Ю. лицея. – Ярославль : Тип. Г. Фальк, 1886. – VI, [2], 159 с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея". Кн. 39. – Библиогр.: "Главные источники и пособия" (перед текстом и в примеч.)
386746
  Твердохбелов В.Н. Государственный кредит / В.Н. Твердохбелов. – Л., 1924. – 146с.
386747
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
386748
  Бондаренко М.Е. Государственный культ Гермеса в античных городах Северного Причерноморья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-91. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
386749
   Государственный музей-заповедник А. С.Пушкина. – Москва : Советская Россия, 1974. – 48 с.
386750
  Селегей П. Государственный музей "Домик Лермонтова" / П. Селегей, Л. Лукьянова. – М, 1953. – 119 с.
386751
  Савин О.М. Государственный музей А.Н. Радищева : очерк-путеводитель / О.М. Савин. – Пенза, 1974. – 104 с.
386752
  Забнев Ф.А. Государственный музей В.Г.Белинского. / Ф.А. Забнев, Ф П. Максяшев, . – Пенза, 1962. – 96с.
386753
  Селегей П. Государственный музей домик Лермонтова. / П. Селегей. – Ставрополь, 1958. – 128 с.
386754
   Государственный музей западного и восточного искусства в г. Киеве. – К., 1940. – 16с.
386755
  Костомарова И.А. Государственный музей И.С. Тургенева. Путеводитель / И.А. Костомарова. – Тула, 1972. – 160с.
386756
  Румянцева О.В. Государственный музей искусства народов Востока: кратк. обзор коллекций. / О.В. Румянцева. – М., 1982. – 222с.
386757
   Государственный музей крестьянского быта Латвии XVII-XIX веков. – Рига, 1958. – 34 с.
386758
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
386759
  Иойрыш А.И. Государственный надзор за обеспечением безопасности атомной энергетики / А.И. Иойрыш. – Москва, 1991. – 237с.
386760
  Матвеев В.М. Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и в Пруссии / В.Ф. Матвеев. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1915. – [2], IV, 434 с. – Библиогр. в примеч.
386761
   Государственный нотариат : сборник официальных материалов. – Киев : Політвидав України, 1982. – 543 с.
386762
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
386763
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова : [сборник]. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 206, [5] с. : ил.
386764
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
386765
  Полехов С.В. Государственный переворот 1432 г. в Великом княжестве Литовском // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-48. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
386766
  Сипко А.В. Государственный подоходный налог по положению от 14 декабря 1926 г. Таблицы автоматического определения окладов налога / А.В. Сипко. – 3-е перераб. изд. – М., 1928. – 128с.
386767
  Голев Я.И. Государственный подоходный налог с рабочих, служащих и госпенсионеров. / Я.И. Голев, В.К. Лисицын. – 3-е изд., перераб. – М., 1928. – 95с.
386768
   Государственный русский драматический театр им.Леси Украинки. – Москва, 1946. – 112с.
386769
   Государственный русский драматический театр им.М.Горького. – Ташкент, 1955. – 64с.
386770
   Государственный русский музей. – М., 1957. – 28с.
386771
   Государственный русский музей. – М., 1958. – 388с.
386772
   Государственный русский музей. – Л., 1969. – 10с.
386773
   Государственный Русский музей. – М.
2. – 1955. – 95с.
386774
   Государственный Русский музей. – Л., 1958. – 49с.
386775
   Государственный Русский музей. – М-Л, 1964. – 12с.
386776
   Государственный Русский музей. – Москва, 1966. – 48с.
386777
  Иванова Е.А. Государственный Русский музей. Белый зал : альбом / Авт. вступ. ст. и сост.: Е.А. Иванова. – Ленинград : Аврора, 1971. – 64 с.
386778
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
386779
  Юсеф Саид Ямин Государственный сектор в промышленности Сирии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 606 / Юсеф Саид Ямин ; МГУ. – Москва. – 25 с.
386780
  Курбатов В Государственный сектор в сельском хозяйстве КНР и его роль в социалистическом преобразовании китайской деревни (1949-1957 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Курбатов В, П.; Моск. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
386781
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
386782
  Гашев Б.Н. Государственный сектор в экономике Арабской Республики Египет / Б.Н. Гашев. – Москва, 1978. – 200с.
386783
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
386784
  Донскова Станислава Павловна Государственный сектор в экономике развивающихся стран Арабского Востока : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Донскова Станислава Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 26л.
386785
  Фарид Саид Хассун Государственный сектор и его перспективы в экономике ОАР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Фарид Саид Хассун ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
386786
   Государственный сектор и социально-экономический прогресс в развивающихся странах. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 208с.
386787
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
386788
  Колесов В.П. Государственный сектор экономики развивающихся стран. / В.П. Колесов. – М., 1977. – 224с.
386789
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
386790
  Щеглов В.Г. Государственный совет в России, в особенности в царствование императора Александра Первого : История образования Русского государственного совета сравнительно с аналогичными Западно-Европейскими учреждениями / Ист.-юрид. исслед. В.Г. Щеглова, проф. Демид. юрид. лицея. – 1892-1895. – Ярославль : Типо-литогр. М.Х. Фальк
Т. 1. – 1892. – 1056 с. разд. паг.
386791
  Покровский С.А. Государственный совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С.П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – XLVIII, 512, XIII, [3] с. – С. I-XIII: Статья проф. Тулуз. ун-та M. Hauriou: "Les conditions exterieurs de developpement du recours pour exces de pouvoir en France. - Пар. тит. л. на фр. яз.
386792
  Рунов Т. Государственный сортовой фонд. (1925-1926 года) / Т. Рунов. – 76с.
386793
  Милькота Н.В. Государственный соцыальный заказ в области социального обслуживания: обзор первого этапа практической реализации в Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 50-57. – ISSN 2306-546X
386794
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Австрии / Л.Я. Дадиани. – М, 1958. – 91с.
386795
  Куприц Н.Я. Государственный строй Албании / Н.Я. Куприц. – М, 1960. – 62с.
386796
  Лоу С. Государственный строй Англии / Сидней Лоу ; пер. под ред. проф. А.С. Ященко ; с вступ. замечанием и статьей П.Г. Виноградова [Практика английских государственных учреждений]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XVI, 446 с. – Библиогр. в примеч. – (Библиотека для самообразования, изд. под редакцией А.С. Белкина, профессора В.И. Вернадского [и др.] ; 42)


  На тит. л. № 97244 печать кн. маг. На тит. л. № 118582 дарственная надпись 1917 г.
386797
  Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. М. Языковой, под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Т. 1. – 1915. – XXVI, 513 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
386798
  Махненко А.Х. Государственный строй Венгерской Народной Республики : Лекции 1 и 2-я / А.Х. Махненко. – Москва, 1954. – 64 с.
386799
  Баглай М.В. Государственный строй Гватемалы / М.В. Баглай. – Москва : Госюриздат, 1959. – 63 с. : ил., карт. – (Государственный строй стран мира)
386800
  Мазаев А.Г. Государственный строй Демократической Республики Въетнам / А.Г. Мазаев. – М, 1963. – 88с.
386801
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе и Сев.-Америк. Соедин. Штатах : [сборник] ; в 3 т. / ред. Е. Смирнова [псевд.]. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Типо-лит. В.М. Вольфа]
Т. 3 : [Дания]. – 1905. – [2], II, 366 с., 19 л. ил., портр.


  Испания / [Соч.] А. Винардель-Ройча. Италия / [Соч.] Л. Шейниса Португалия / [Соч.] К. де-Карвалло Сев. Америк. Соед. Штаты / [Соч.] И. Гурвича]
386802
  Некрич А.М. Государственный строй и политические партии Великобритании / А.М. Некрич, Л.В. Поздеева. – М, 1958. – 264с.
386803
  Черняк Е.Б. Государственный строй и политические партии США / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 242с.
386804
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
386805
  Дорошенко Е.А. Государственный строй Ирана / Е.А. Дорошенко, Л.М. Кулагина. – М, 1957. – 63с.
386806
  Похлебкин В.В. Государственный строй Исландии / В.В. Похлебкин. – Москва, 1967. – 48с.
386807
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
386808
  Перевертайло А.О. Государственный строй Китая / А.О. Перевертайло. – М, 1946. – 24с.
386809
  Оконишников А.П. Государственный строй Лаоса / А.П. Оконишников. – М, 1959. – 45с.
386810
  Онан Э.С. Государственный строй Либерии / Э.С. Онан. – М, 1958. – 46с.
386811
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
386812
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
386813
  Корнеев Л.А. Государственный строй Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 63 с.
386814
  Титков Василий Иванович Государственный строй Монгольской Народной Республики / Титков Василий Иванович. – М. : Госюриздат, 1961. – 91с.
386815
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. – Москва : Госюриздат, 1951. – 288 с.
386816
  Солнцев Н.Н. Государственный строй Нидерландов / Н.Н. Солнцев. – М., 1960. – 77с.
386817
  Мишин А.А. Государственный строй Новой Зеландии / А.А. Мишин. – М., 1960. – 64с.
386818
  Гурков И Г. Государственный строй Норвегии / И Г. Гурков, . – М., 1958. – 48с.
386819
  Дадиани Л.Я. Государственный строй ОАР / Л.Я. Дадиани. – Москва, 1967. – 111с.
386820
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. / Л.А. Стешенко, К.А. Софроненко. – Москва, 1973. – 120 с.
386821
  Мицкевич А.В. Государственный строй Румынской Народной Республики. / А.В. Мицкевич. – М., 1957. – 94с.
386822
  Левин И.Д. Государственный строй социалистической демократии. Стеногр. лекции / И.Д. Левин. – М., 1946. – 23с.
386823
  Левин И.Д. Государственный строй стран арабского востока / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 312с.
386824
  Мишин А.А. Государственный строй США / А.А. Мишин. – М., 1958. – 104с.
386825
  Кострицын Б.В. Государственный строй Уругвая. / Б.В. Кострицын. – М., 1959. – 63с.
386826
  Попов Д.Г. Государственный строй Финляндии / Д.Г. Попов. – Москва, 1958. – 61с.
386827
  Бартелеми Ж. Государственный строй Франции / Жозеф Бартелеми ; пер. с фр. Р. Ралова, с предисл. М. Зарецкого. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 191 с.
386828
  Маклаков В.В. Государственный строй Франции / В.В. Маклаков. – М., 1977. – 55с.
386829
  Мельников Е.Н. Государственный строй Центральноафриканской Республики / Е.Н. Мельников. – М., 1984. – 156с.
386830
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – Москва, 1959. – 62с.
386831
  Абаршалин В.М. Государственный строй Эфиопии : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 711 / Абаршалин В.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
386832
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет (вопросы теории) / В.С. Шевцов. – Москва : Наука, 1979. – 300 с.
386833
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет и политическая организация советского общества / В.С. Шевцов. – Москва, 1971. – 64с.
386834
  Раевский Б.М. Государственный Тимка / Б.М. Раевский. – Л., 1969. – 240с.
386835
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг. Автоматизированная генерализация цифрового картографического изображения. Методологические и технологические аспекты (Часть 1) / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
386836
  Ланда И.И. Государственный финансовый контроль / И.И. Ланда, Д.С. Лукашевкер. – М., 1927. – 317с.
386837
  Владимирова О.В. Государственный финансовый контроль // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.52-64. – ISSN 1608-8794
386838
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
386839
   Государственный Эрмитаж. Труды. – Ленинград
Т. 23. – 1983
386840
   Государственый русский музей. – М-Л, 1950. – 16с.
386841
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
386842
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
386843
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
386844
  Рейснер М.А. Государство : Пособие к лекциям по общ. учению о государстве : Ч. 1-3 / М.А. Рейснер, рив.-доц. С.-Петерб. ун-та, проф. Психо-неврол. ин-та. – Москва : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина]
Ч. 1 : Культурно-исторические основы. – 1911. – 221, [1] с. – Конволют. - Пер.: Государство, ч. 2-3


  На тит. л. печать Яновсикй
386845
  Рейснер М.А. Государство. Ч. 2 : Пособие к лекциям по общ. учению о государстве : Ч. 1-3 / М.А. Рейснер, рив.-доц. С.-Петерб. ун-та, проф. Психо-неврол. ин-та. // Государство : Пособие к лекциям по общ. учению о государстве : Ч. 1-3 / М.А. Рейснер. – Москва : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911. – Ч. 1 : Культурно-исторические основы. – 290, [1] с.
386846
  Рейснер М.А. Государство : Пособие к лекциям по общ. учению о государстве : Ч. 1-3 / М.А. Рейснер, рив.-доц. С.-Петерб. ун-та, проф. Психо-неврол. ин-та. – Москва : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина]
Ч. 2 : Государство и общество ; Ч. 3. Государственные формы. – 1912. – 290, [1] с.
386847
  Хмелева Н.Г. Государство Абд аль-Кадира алжирского / Н.Г. Хмелева. – М, 1973. – 126с.
386848
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
386849
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Рейхана Берун. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-166
386850
  Завадский С. Государство благоденствия / С. Завадский. – Москва, 1966. – 376с.
386851
  Атлантикус Государство будущего : производство и потребление в социалистическом обществе / Атлантикус ; с предисл. К. Каутакого ; с немец. пер. В. Десницкого с предисл. к русскому изд. П. Румянцева. – Санкт-Петербург : Знание, 1906. – VI, 127 с. – (Дешевая б-ка тов-во "Знание" ; № 275)
386852
  Баллод К. Государство будущего / К. Баллод ; предисл.: Ю. Мархлевский (Карский); послесл.: Н. Мещеряков. – пер. со 2-го совершенно перераб. изд. А. и И. Рубиных. – Москва : Изд. Всерос. Центр. союза потреб. о-в,, 1920. – 178 с.
386853
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
386854
  Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
386855
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
386856
  Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : учебно-методич. комплекс для студентов вузов / В.С. Малахов ; Нац. фонд подготовки кадров ; Московская школа социальных и эконом. наук. – Москва : КДУ, 2007. – 256 с. – (Политический разум и практика политики). – ISBN 978-5-98227-253-9
386857
  Расков Николай Васильевич Государство в экономике империализма : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Расков Николай Васильевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1980. – 34л.
386858
  Кук Ф. Государство войны / Ф. Кук. – М, 1962. – 132с.
386859
  Рейснер М.А. Государство и верующая личность : сборник статей / М.А. Рейснер, бывш. проф. Томского ун-та. – Санкт-Петербург : [Тип. "Общественная польза"], 1905. – [8], 423 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
386860
  Смирнов Ю.П. Государство и коммунизм / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1962. – 92с.
386861
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм : Автореф... докт. филос.наук: / Бурлацкий Ф. М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
386862
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
386863
  Богатырева Т.Г. Государство и культура в условиях глобально-локальной динамики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.61-74. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
386864
  Крахоткин Ф.А. Государство и культура: соотношение категорий. Политико-правовая интерпретация взглядов Ф. Ницше // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 15. – С. 11-17. – ISSN 1812-3805


  Предлагаем вашему вниманию отрывок монографии Ф.А. Крахоткина "Учение о государстве и праве Ф. Ницше" (М.: Спецкнига, 2008), а также научную дискуссию, посвященную обсуждению представленной книги.
386865
  Сабиров Х.Р. Государство и личность в развитом социалистическом обществе / Х.Р. Сабиров. – М, 1980. – 62с.
386866
  Зяблюк Н.Г. Государство и малый бизнес США / Н.Г. Зяблюк. – М., 1987. – 175с.
386867
  Левин С.Ф. Государство и монополистическая буржуазия в Пакистане. / С.Ф. Левин. – М., 1983. – 273с.
386868
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
386869
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
386870
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
386871
  Штейн Л. [Бунге Н.Х.] Государство и народное образование начальное и профессиональное, т. е. ученое, реальное и художественное, в Германии, Англии и Франции : Очерк исследования Лоренца Штейна : Извлечено из соч.: Das Elementar und Berufsbildungswesen von L. Stein / cост. проф. Н.Х. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1877. – [2], II, 100, II с. – Отд. оттиск: Унив. изв.. 1876 г.


  Проф. сост.: Бунге Николай Христианович (1823-1895)
386872
  Филиппов В.М. Государство и образование // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.2-7.
386873
  Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентричной матрицы развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.60-66. – ISSN 0321-2017
386874
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / Михаил Байтин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972. – 239 с.
386875
  Байтин Михаил Иосифович Государство и политическая власть : Автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Байтин Михаил Иосифович ; Московский гос. ун-т им .М.В. Ломоносова. – Москва, 1973. – 52 с.
386876
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
386877
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
386878
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1995
386879
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1996
386880
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1997
386881
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
386882
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2001
386883
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2001
386884
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2001
386885
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2001
386886
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2001
386887
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2001
386888
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2001
386889
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2001
386890
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2001
386891
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2001
386892
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 2001
386893
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2002
386894
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2002
386895
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2002
386896
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2002
386897
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2002
386898
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2002
386899
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2002
386900
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2002
386901
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2002
386902
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2002
386903
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2002
386904
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2003
386905
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2004
386906
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2004
386907
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2004
386908
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
386909
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2004
386910
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2005
386911
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2005
386912
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2005
386913
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2005
386914
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2005
386915
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2006
386916
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2006
386917
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2006
386918
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2006
386919
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2006
386920
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2006
386921
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
386922
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2007
386923
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2007
386924
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2007
386925
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2007
386926
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2007
386927
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2007
386928
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
386929
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2007
386930
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
386931
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2008
386932
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
386933
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
386934
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2008
386935
   Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2008
386936
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2009
386937
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2009
386938
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2009
386939
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2009
386940
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2009
386941
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2009
386942
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2010
386943
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2010
386944
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2010
386945
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
386946
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2010
386947
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : АН СССР, 1960. – 287 с.
386948
  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Проспект, 2011. – 399, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-02262-5
386949
  Сонин В.В. Государство и право Дальневосточной республик / В.В. Сонин. – Владивосток, 1982. – 103с.
386950
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима / Галанза П.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 124 с. – Библиогр.: с. 5-8
386951
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - начало XV в.) : учеб. пособие для студентов ВЮЗИ / Г.К. Амелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1962. – 72 с.
386952
  Азимов Ш. Государство и право саманидов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Азимов Ш. ; Моск. гос. ордена Ленина ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – Москва-Сталинабад, 1953. – 32 с.
386953
  Сукиасян А.Г. Государство и право Урарту (860-590 гг. до н.э.) : лекция / Г.А. Сукиасян ; Ереванский гос. ун-т, Кафедра Теории и ист. гос-ва и права. – Ереван : Ерев. ун-т, 1963. – 70 с.
386954
  Емельянов Е.В. Государство и проблемы безработицы в начале ХХІ века: опыт США / Е.В. Емельянов, Е.В. Озерова // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-62. – ISSN 0321-2068
386955
  Басов С. Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7 - 11. – ISSN 0869-4915
386956
  Дюприе Леон Государство и роль министров в Англии / Л. Дюприе ; пер. с фр. А. Г. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Дело" ; Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – [4], 139 с.
386957
  Сморгунов Л.В. Государство и управляемость в странах БРИКС: постановка проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 29-35. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы исследования управляемости и конкурентоспособности государств применительно к странам группы БРИКС. Постановка проблемы касается соотношения развития стран, сложности процесса развития и ...
386958
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
386959
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1. – 1912. – V, 161, IX c., [2] л. факс


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
386960
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 2. – 1912. – VII, 200 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
386961
  Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии / О.В. Маляров. – Москва, 1984. – 364с.
386962
  Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 29-40. – ISSN 1728-2756
386963
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-106. – ISSN 0042-8779
386964
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-117. – ISSN 0042-8779
386965
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
386966
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-93. – ISSN 0042-8779
386967
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 79-110. – ISSN 0042-8779
386968
   Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – Москва : Наука, 1989
386969
  Фрумкин К. Государство и экономические кризисы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 93-102. – ISSN 0869-44435
386970
  Никитина Г.С. Государство Израиль / Г.С. Никитина. – М, 1968. – 413с.
386971
  Волков А.Б. Государство Израиль и Всемирный еврейский конгресс / А.Б. Волков, П.Г. Тарасов. – Москва, 1991. – 175с.
386972
  Андрианов В. Государство или рынок? Кейнсианство или монетаризм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 10/11. – С. 129-147. – ISSN 0207-3676
386973
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
386974
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
386975
  Исаев И.А. Государство как "тотальность": Гегель // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805
386976
  Осинян Б.А. Государство как временная мера социального "детовождения" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
386977
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
386978
  Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков при Абл-Хайр-хане : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Б.; ЛГУ. Ии-т востоковедения. – Л., 1961. – 21л.
386979
   Государство Кувейт. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
386980
  Струве В.В. Государство Лагаш / В.В. Струве. – Москва, 1961. – 104 с.
386981
  Фаейз Тахир Юсиф. Государство махдистов в Судане. : Автореф... канд. ист.наук: / Фаейз Тахир Юсиф.; Ин-т восточ. языков. – М., 1968. – 16л.
386982
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара : очерки общественніхх отношений в Иране 30-40-х годов XVIII века / Арунова М.Р., Ашрафян К.З. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1958. – 284 с.
386983
   Государство против катастроф // Основы безопасности жизнедеятельности : Информационно-методическое издание. Спецвыпуск / МЧС России. – Москва, 2007. – № 7/8 : История катастроф государства Российского в летописях, исторических очерках и официальных изданиях. – С. 96-144.


  История катастроф государства Российского
386984
  Шевцов В.С. Государство развитого социализма. / В.С. Шевцов. – М, 1978. – 190с.
386985
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
386986
  Алиев А.Г. Государство Тулунидов (868-905) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 67л.
386987
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
386988
  Хинц В. Государство Элам / В. Хинц. – М., 1977. – 193с.
386989
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
386990
  Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1967. – 503с.
386991
  Райская Н. Государство, инновации и развитие экономики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 27-33. – ISSN 0131-2227
386992
   Государство, право и демократия : тезисы докладов 2-й научно-теоретической конференции аспирантов (2-4 февраля 1973 г.). – Москва, 1973. – 271с.
386993
   Государство, право и молодежь. – М, 1985. – 151с.
386994
   Государство, право, демократия. – М, 1978. – 211с.
386995
   Государство, право, законность. – Пермь, 1976. – 119с.
386996
   Государство, право, законность развитого социализма. – Пермь, 1977. – 128с.
386997
  Дмитриев А.В. Государство, принимающий социум, трудовые мигранты : конфликтное измерение практик взаимодействия / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.95-104. – ISSN 0321-2017
386998
  Селезнев М.А. Государство, революция, диктатура пролетариата / М.А. Селезнев. – Москва, 1960. – 136с.
386999
  Платон Государство. Законы. Политика / Платон; Предисл. И.Е.Темнова. – Москва : Мысль, 1998. – 798с. – (Из классического наследия). – ISBN 5-244-00875-7
387000
  Бутко И.Ф. Государствоведческие исследования и практика местных Советов / И.Ф. Бутко. – К., 1983. – 159с.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,